Trường Cao Đẳng Nghề Cơ Điện Hà Nội - Chương trình đào tạo
26/03/2012
Các chương trình đào tạo hệ Cao đẳng nghề
Các chương trình đào tạo hệ Cao đẳng nghề

LẬP TRÌNH MÁY TÍNH

Chuyên ngành này giúp sinh viên có khả năng xây dựng các phần mềm dùng các ngôn ngữ lập trình phổ biến hiện nay như C#, VB.NET, JAVA, PHP, và sử dụng thành thạo các hệ quản trị cở sở dữ liệu phổ biến như SQL Server, Oracle, My SQL. Song song đó, sinh viên sẽ được trang bị kiến thức về Anh văn chuyên ngành, Anh văn Giao tiếp,  và các kỹ năng mềm như: Kỹ năng thuyết trình, Kỹ năng giao tiếp, Kỹ năng viết báo cáo kỹ thuật, Phương pháp học tập & làm việc, một lợi thế giúp sinh viên thành công trong tương lai.

Nội dung chương trình

MH,

Tên môn học, mô đun

Thời gian đào tạo (giờ)

Tổng

số

Trong đó

Lý thuyết

Thực

hành

Kiểm

tra

MH 01

Chính trị

90

60

24

6

MH 02

Pháp  luật

30

21

7

2

MH 03

Giáo dục thể chất

60

4

52

4

MH 04

Giáo dục quốc phòng – An ninh

75

58

13

4

MH 05

Tin học

75

17

54

4

MH 06

Ngoại ngữ (Anh văn)

120

60

50

10

MĐ 07

Tin học văn phòng

120

30

87

3

MH 08

Lập trình căn bản

120

43

72

5

MH 09

Toán rời rạc

60

42

15

3

MĐ 10

Phần cứng máy tính

45

30

12

3

MH 11

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

90

28

56

6

MH 12

Lập trình hướng đối tượng

75

28

43

4

MH 13

Cơ sở dữ liệu

90

58

28

4

MĐ 14

Đồ họa ứng dụng

150

30

116

4

MH 15

Mạng căn bản

60

40

18

2

MĐ 16

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 1(MS SQL SERVER)

75