vizh-CNendejako

 I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG ĐÀO TẠO

1. Chức năng

-  Phòng Đào tạo là bộ phận tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo nhà trường về công tác xây dựng kế hoạch và quản lý các hoạt động đào tạo trong nhà trường.

- Tổ chức thực hiện mục tiêu, chương trình đào tạo các nghề, các cấp trình độ đào tạo đảm bảo chất lượng và đúng quy chế.

Xem thêm: Phòng Đào tạo

            Phòng Kiểm định và Đảm bảo chất lượng là một đơn vị chức năng trực thuộc Ban Giám hiệu nhà trường, được thành lập ngày 10 tháng 12 năm 2010 theo quyết định số 3326/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Sau gần 7 năm phát triển và trưởng thành, hiện nay đội ngũ cán bộ, công nhân viên của phòng gồm 09 cán bộ giáo viên. Tất cả đều có trình độ từ đại học trở lên, trong đó có 05 cán bộ, giáo viên có trình độ Thạc sĩ và 01 giáo viên đang học cao học.

Xem thêm: Phòng Kiểm định và đảm bảo chất lượng

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ PHÒNG THIẾT BỊ VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT

1. Chức năng

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác quản lý cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, hệ thống điện nước và các hoạt động dịch vụ.

Xem thêm: PHÒNG THIẾT BỊ VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ 

1. Chức năng.

      - Thực hiện chức năng về công tác chính trị tư tưởng cho học sinh sinh viên. Quản lý học sinh sinh viên, kiểm tra tình hình sinh hoạt ký túc xá, đảm bảo nề nếp, giữ gìn kỷ cương trong học tập của học sinh sinh viên.

      - Thực hiện các thủ tục khen thưởng, kỷ luật, các thủ tục chế độ chính sách đối với người học. Theo dõi, đánh giá rèn luyện học sinh sinh viên theo quy chế và xét học bổng cho học sinh – sinh viên.

Xem thêm: Phòng Công tác học sinh - sinh viên

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ 

1. Chức năng 

- Trung tâm Tư vấn Tuyển sinh và Hỗ trợ việc làm là một đơn vị hành chính trực thuộc Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội, có nghĩa vụ, trách nhiệm, quyền hạn của một đơn vị thành viên trong Nhà trường.

- Trung tâm có chức năng tư vấn tuyển sinh cho đào tạo dài hạn, ngắn hạn, liên thông và  giới thiệu việc làm cho HSSV tốt nghiệp; tổ chức các hoạt động dịch vụ đào tạo, liên kết và chuyển giao công nghệ cho người lao động, doanh nghiệp.

Xem thêm: Trung tâm tuyển sinh và hỗ trợ việc làm

Thư viện ảnh