vizh-CNendejako

1.Giới thiệu chung

            Khoa Sư phạm Giáo dục nghề nghiệp là một trong các khoa đào tạo của trường Cao đẳng  Cơ điện Hà Nội, được thành lập từ  năm 2007; năm 2017 được đổi tên cùng nhà trường theo QĐ 4328 /QĐ-BNN-TCCB ngày 26 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT. Khoa có nhiệm vụ Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập các môn học về Sư phạm giáo dục nghề nghiệp, bồi dưỡng kỹ năng dạy học, bồi dưỡng kỹ năng nghề, kỹ năng giao tiếp, khởi sự doanh nghiệp…  được nhà trường giao ; tổ chức thực hiện quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường; tổ chức hội thảo, tư vấn về phương pháp dạy học, các chuyên đề về sư phạm kỹ thuật, sư phạm dạy nghề.

Xem thêm: KHOA SƯ PHẠM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

1. Giới thiệu chung

Khoa Khoa học Cơ bản đảm nhận nhiệm vụ trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản, kiến thức nền tảng để có thể tiếp cận và lĩnh hội một cách hiệu quả các kiến thức chuyên ngành trong các lĩnh vực kinh tế và kỹ thuật. Hơn nữa, thông qua việc giảng dạy các môn học, Khoa còn cung cấp cho sinh viên phương pháp tư duy, tiếp cận và xử lý vấn đề.

Xem thêm: Khoa Khoa học cơ bản

1. Giới thiệu chung

Bộ môn chính trị và pháp luật thuộc Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội có nhiệm vụ: Giảng dạy các môn học Chính trị, Pháp luật, Kinh tế chính trị, Luật kinh doanh, Pháp luật thương mại điện tử cho các hệ Cao đẳng, hệ Trung cấp; Quản lý, bảo quản và sử dụng phòng tư liệu chuyên ngành; Tham gia thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho Nhà trường khi có yêu cầu. 

Xem thêm: BỘ MÔN CHÍNH TRỊ VÀ PHÁP LUẬT

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ 

1. Chức năng

- Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác tổ chức, cán bộ và quản lý nhân sự; các chế độ chính sách đối với cán bộ công chức, viên chức, người lao động; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật.

- Thực hiện công tác hành chính - tổng hợp, văn thư - lưu trữ.

Xem thêm: Phòng Tổ chức - hành chính

I. Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng

      - Quản lý toàn bộ nguồn thu – chi tài chính theo đúng pháp luật hiện hành.

      - Quản lý các quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, kho bạc.

Xem thêm: Phòng Tài chính - kế toán

Thư viện ảnh