Để đảm bảo phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, đề nghị tất cả mọi người thực hiện đầy đủ các quy trình phòng dịch như sau:

 

развитие малого бизнеса
строительство и ремонт