Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội https://codienhanoi.edu.vn Wed, 29 May 2024 20:58:20 +0000 Joomla! - Open Source Content Management - Version 3.4.0 vi-vn hieulv68@gmail.com (Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội) Cao đẳng Cơ điện Hà Nội - 2021 https://codienhanoi.edu.vn/vi/component/allvideoshare/video/cao-a-ng-c-ia-n-ha-na-i-2021.html https://codienhanoi.edu.vn/vi/component/allvideoshare/video/cao-a-ng-c-ia-n-ha-na-i-2021.html ]]> Tuyển sinh 2021 Thu, 20 May 2021 05:52:20 +0000 Giới thiệu nghành Cắt gọt kim loại https://codienhanoi.edu.vn/vi/component/allvideoshare/video/gia-i-thia-u-ngha-nh-ca-t-ga-t-kim-loa-i.html https://codienhanoi.edu.vn/vi/component/allvideoshare/video/gia-i-thia-u-ngha-nh-ca-t-ga-t-kim-loa-i.html ]]> Tuyển sinh 2021 Thu, 20 May 2021 05:51:52 +0000 Giới thiệu nghành Cơ điện tử https://codienhanoi.edu.vn/vi/component/allvideoshare/video/gia-i-thia-u-ngha-nh-c-ia-n-ta.html https://codienhanoi.edu.vn/vi/component/allvideoshare/video/gia-i-thia-u-ngha-nh-c-ia-n-ta.html ]]> Tuyển sinh 2021 Thu, 20 May 2021 05:51:22 +0000 Giới thiệu nghành Công nghệ Hàn https://codienhanoi.edu.vn/vi/component/allvideoshare/video/gia-i-thia-u-ngha-nh-ca-ng-ngha-ha-n.html https://codienhanoi.edu.vn/vi/component/allvideoshare/video/gia-i-thia-u-ngha-nh-ca-ng-ngha-ha-n.html ]]> Tuyển sinh 2021 Thu, 20 May 2021 05:50:55 +0000 Giới thiệu nghành Công nghệ Ô Tô https://codienhanoi.edu.vn/vi/component/allvideoshare/video/gia-i-thia-u-ngha-nh-ca-ng-ngha-a-ta.html https://codienhanoi.edu.vn/vi/component/allvideoshare/video/gia-i-thia-u-ngha-nh-ca-ng-ngha-a-ta.html ]]> Tuyển sinh 2021 Thu, 20 May 2021 05:50:29 +0000 Giới thiệu nghành Điện công nghiệp https://codienhanoi.edu.vn/vi/component/allvideoshare/video/gia-i-thia-u-ngha-nh-ia-n-ca-ng-nghia-p.html https://codienhanoi.edu.vn/vi/component/allvideoshare/video/gia-i-thia-u-ngha-nh-ia-n-ca-ng-nghia-p.html ]]> Tuyển sinh 2021 Thu, 20 May 2021 05:50:04 +0000 Giới thiệu nghành Kế toán doanh nghiệp https://codienhanoi.edu.vn/vi/component/allvideoshare/video/gia-i-thia-u-ngha-nh-ka-toa-n-doanh-nghia-p.html https://codienhanoi.edu.vn/vi/component/allvideoshare/video/gia-i-thia-u-ngha-nh-ka-toa-n-doanh-nghia-p.html ]]> Tuyển sinh 2021 Thu, 20 May 2021 05:49:42 +0000 Giới thiệu nghành Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa không khí HCEM https://codienhanoi.edu.vn/vi/component/allvideoshare/video/gia-i-thia-u-ngha-nh-ka-thua-t-ma-y-la-nh-va-ia-u-ha-a-kha-ng-kha-hcem.html https://codienhanoi.edu.vn/vi/component/allvideoshare/video/gia-i-thia-u-ngha-nh-ka-thua-t-ma-y-la-nh-va-ia-u-ha-a-kha-ng-kha-hcem.html ]]> Tuyển sinh 2021 Thu, 20 May 2021 05:49:09 +0000 Giới thiệu nghành Quản trị mạng - HCEM https://codienhanoi.edu.vn/vi/component/allvideoshare/video/gia-i-thia-u-ngha-nh-qua-n-tra-ma-ng-hcem.html https://codienhanoi.edu.vn/vi/component/allvideoshare/video/gia-i-thia-u-ngha-nh-qua-n-tra-ma-ng-hcem.html ]]> Tuyển sinh 2021 Thu, 20 May 2021 05:48:42 +0000 Giới thiệu nghành Thiết kế Web - HCEM https://codienhanoi.edu.vn/vi/component/allvideoshare/video/gia-i-thia-u-ngha-nh-thia-t-ka-web-hcem.html https://codienhanoi.edu.vn/vi/component/allvideoshare/video/gia-i-thia-u-ngha-nh-thia-t-ka-web-hcem.html ]]> Tuyển sinh 2021 Thu, 20 May 2021 05:48:04 +0000 Giới thiệu nghành Thương mại điện tử - HCEM https://codienhanoi.edu.vn/vi/component/allvideoshare/video/gia-i-thia-u-ngha-nh-th-ng-ma-i-ia-n-ta-hcem.html https://codienhanoi.edu.vn/vi/component/allvideoshare/video/gia-i-thia-u-ngha-nh-th-ng-ma-i-ia-n-ta-hcem.html ]]> Tuyển sinh 2021 Thu, 20 May 2021 05:47:18 +0000