Phòng Tổ chức - hành chính
vizh-CNendejako

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ 

1. Chức năng

- Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác tổ chức, cán bộ và quản lý nhân sự; các chế độ chính sách đối với cán bộ công chức, viên chức, người lao động; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật.

- Thực hiện công tác hành chính - tổng hợp, văn thư - lưu trữ. 

2. Nhiệm vụ

1. Tham mưu giúp Hiệu trưởng trong việc sắp xếp tổ chức, quản lý bồi dưỡng công chức, viên chức, người lao động; tuyển dụng hợp đồng lao động.

2. Tham mưu giúp Hiệu trưởng ra các Quyết định thành lập các hội đồng, các Quyết định nhân sự và các quyết định khác thuộc thẩm quyền, theo dõi việc điều động và thuyên chuyển công tác của cán bộ, viên chức, người lao động.

3. Tổ chức thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, viên chức, người lao động như:

- Tổ chức thực hiện nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn; chế độ phụ cấp thâm niên, phụ cấp ưu đãi nhà giáo đối với cán bộ công chức, viên chức, người lao động.

- Thực hiện công tác báo cáo quỹ tiền lương, phụ cấp chức vụ, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp thâm niên…

- Thực hiện công tác BHXH, BHYT, BHTN, BH thân thể đối với cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong toàn trường.

4. Thực hiện công tác hành chính tổng hợp: văn thư, lưu trữ, tạp vụ, lễ tân khánh tiết, đối ngoại, trang trí băng cờ khẩu hiệu những ngày lễ, tết,...

5. Theo dõi việc thực hiện kỷ luật lao động, tổng hợp công lao động của cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong toàn trường.

6. Quản lý, cập nhật, bổ sung hồ sơ cán bộ công chức, viên chức, người lao động. Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

7. Thường trực hội đồng thi đua khen thưởng và kỷ luật của nhà trường.

8. Thống kê và báo cáo về công tác tổ chức nhân sự  theo định kỳ và đột xuất.

9. Phối hợp với các đơn vị chức năng giám sát, quản lý việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước các quy định, quy chế làm việc của cơ quan.

10. Giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý và điều hành xe ô tô đi công tác.

II. Cơ cấu tổ chức phòng

* Lãnh đạo Phòng:

 

Bà Nguyễn Thị Lâm Hưởng

Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính

* Nhân viên Phòng: 

    Bà Trần Thị Hương Giang

Bà Nguyễn Thị Thanh Mai

 Bà Trương Thị Minh Anh

Bà Đào Thị Thanh Thủy

Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung

Bà Phạm Thị Thu

Bà Nguyễn Ngọc Thủy

 

Ông Nguyễn Ngọc Thắng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thư viện ảnh