Phòng Đào tạo
vizh-CNendejako

 I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG ĐÀO TẠO

1. Chức năng

-  Phòng Đào tạo là bộ phận tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo nhà trường về công tác xây dựng kế hoạch và quản lý các hoạt động đào tạo trong nhà trường.

- Tổ chức thực hiện mục tiêu, chương trình đào tạo các nghề, các cấp trình độ đào tạo đảm bảo chất lượng và đúng quy chế. 

2.Nhiệm vụ thường xuyên

1. Quản lý các chương trình đào tạo trong nhà trường.

2. Điều chỉnh tiến độ giảng dạy và học tập phù hợp với tình hình thực tế, những biến động đột xuất trong quá trình đào tạo.

3. Quản lý và phục vụ mô hình học cụ, phương tiện và thiết bị giảng dạy cho giáo viên lên lớp hàng ngày, quản lý phòng học lý thuyết, theo dõi tổng hợp giờ lên lớp của giáo viên.

4. Quản lý và phục vụ cán bộ CNVC, giáo viên và HSSV đọc sách, báo, nghiên cứu tại thư viện.

3. Nhiệm vụ định kỳ

1. Lập kế hoạch đào tạo, tiến độ đào tạo cho từng khóa học, năm học, kế hoạch kiểm tra kết thúc môn học, mô đun và kế hoạch thi tốt nghiệp, kế hoạch học lại và kế hoạch kiểm tra lại, thi lại.

2. Phối hợp cùng các Khoa, Bộ môn trực thuộc xây dựng kế hoạch giáo viên cho từng học kỳ, năm học.

3. Lập thời khoá biểu cho từng học kỳ, giai đoạn thực tập trong năm học.

4. Xây dựng kế hoạch và chủ trì phối hợp với các Phòng, Khoa, Bộ môn tổ chức biên soạn, chỉnh lý chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy.

5. Tổ chức triển khai và tổng hợp kế hoạch trang bị cơ sở vật chất phục vụ đào tạo: Phương tiện, thiết bị giảng dạy, mô hình học cụ, thiết bị thực tập, phòng học lý thuyết, phòng học chuyên môn, phòng thí nghiệm, sổ sách giáo vụ, tài liệu học tập.

6. Tổ chức tuyển sinh: Là đơn vị đầu mối tổ chức tuyển sinh các chương trình đào tạo:

a) Xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh các ngành, nghề đào tạo; ra thông báo tuyển sinh, kế hoạch tuyển sinh hàng năm; phối hợp cùng Trung tâm tư vấn tuyển sinh và hỗ trợ việc làm tổ chức thực hiện kế hoạch quảng bá, tư vấn tuyển sinh; 

b) Tổ chức thực hiện công tác thu nhận, xử lý hồ sơ đăng ký tuyển sinh; chủ trì chuẩn bị hồ sơ xét trúng tuyển; kiểm tra, xử lý hồ sơ trúng tuyển của người học.

c) Phối hợp với các đơn vị liên quan để chuẩn bị đầy đủ thủ tục, điều kiện và văn bản ký kết hợp đồng tuyển sinh với các đơn vị liên kết đào tạo theo nhu cầu xã hội.

d) Thực hiện chế độ báo cáo và lưu trữ dữ liệu tuyển sinh theo quy định.  

7. Lập sổ danh bạ, hồ sơ trích ngang của HSSV.

8. Thường trực Hội đồng sư phạm, Hội đồng thi tốt nghiệp nhà trường.

9. Tổ chức Lễ khai giảng, bế giảng các khoá học. Quản lý và cấp, phát bằng, chứng chỉ tốt nghiệp cho HSSV.

10. Lưu trữ hồ sơ kết quả học tập của HSSV. Tổng hợp kết quả học tập, rèn luyện của HSSV, xếp loại, lập danh sách cấp học bổng trình Hiệu trưởng duyệt.

11.Chủ trì xây dựng quy trình, quy chế thuộc lĩnh vực đào tạo trình Hiệu trưởng ban hành.

12. Xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động Hội giảng, thi học sinh giỏi các cấp.

13. Tổng hợp và thực hiện công tác báo cáo thống kê định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của nhà trường và cấp trên.

14. Đề xuất với Hiệu trưởng phân công giáo viên chủ nhiệm sau khi đã thống nhất với các khoa, bộ môn, danh sách các lớp HSSV.

15. Đối với giai đoạn thực tập sản xuất của HSSV: Phòng Đào tạo cùng các Khoa chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm chuẩn bị kế hoạch và các thủ tục cho HSSV đi thực tập.

16. Tổng hợp và đề xuất thanh toán các chế độ giảng dạy cho giáo viên.

17.Phối hợp với Trung tâm tư vấn tuyển sinh và Hỗ trợ việc làm tìm đối tác liên doanh, liên kết đào tạo.

II. Cơ cấu, tổ chức

 TT

Họ và tên

Chức vụ

Trình đ

Ghi chú

1

Phạm Cường

Trưởng phòng

Thạc sỹ

2

Luyện Quốc Vương

P.Trưởng phòng

Thạc sỹ

3

Bùi Lê Hồng Trường

P.Trưởng phòng

Thạc sỹ

 

4

Vũ Ngọc Anh

Nhân viên

Đại học

 

5

Lương Thị Thúy Nga

Nhân viên

Đại học

 

6

Nguyễn Minh Nhật

Nhân viên

Đại học

 

7

Cao Hoài Bão

Nhân viên

Thạc Sỹ

 

8

Trần Thị Lan

Nhân viên

Đại học

 

9

Cù Thị Hồng Lý

Nhân viên

Đại học

 

10

Phạm Tiến Duy

Nhân viên

Đại học

 

11

Nguyễn Vân Hà

Nhân viên

Cao đẳng

 

12

Lê Thị Thu Hiền

Nhân viên

Đại học

 

13

Nguyễn Thị Nhài

Nhân viên

Cao đẳng

 

14

Đào Thị Thu

Nhân viên

Đại học

 

 

 

III Một số hình ảnh hoạt động

 

 

Thư viện ảnh