Trung tâm Tin học - ngoại ngữ
vizh-CNendejako

I. Chức năng, nhiệm vụ

- Đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học cho học sinh, sinh viên của nhà trường và các tổ chức, cá nhân khác có nhu cầu học tập. 

- Ôn luyện và tổ chức thi đánh giá Tin học IC3, tiếng anh TOEIC cho giáo viên và sinh viên trong trường. 

- Nghiên cứu phát triển Đào tạo nguồn nhân lực có năng lực ứng dụng công nghệ thông tin- truyền thông.

II. Cơ cấu tổ chức

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

ThS. Lương Văn Hiếu

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: 0977 232 366

P. GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

ThS. Phạm T Thu Hương

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: 01699594588


Một số hình ảnh

 

Thư viện ảnh