Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế
vizh-CNendejako

A. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng

Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế có chức năng tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và hợp tác quốc tế.  

2. Nhiệm vụ

a) Về Khoa học công nghệ

- Xây dựng chương trình, kế hoạch ngắn hạn, dài hạn về khoa học công  nghệ;

- Tham mưu cho Hiệu trưởng về phương hướng, chủ trương, quy định về quản lý khoa học của Trường;

- Phối hợp với các đơn vị trong trường thực hiện nhiệm vụ quản lý và điều phối các hoạt động khoa học công nghệ. Tổ chức quản lý và theo dõi, tổng hợp, định kì báo cáo tình hình hoạt động khoa học công nghệ;

- Hướng dẫn các khoa, trung tâm lập kế hoạch và thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

- Quản lý việc thực hiện các qui chế, chế độ và qui định khoa học công nghệ thống nhất trong toàn Trường;

- Tổ chức xây dựng, tham gia đấu thầu, tuyển chọn các dự án khoa học công nghệ trong và ngoài nước;

- Tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện các dự án đầu tư phát triển, dự án tăng cường năng lực khoa học công nghệ;

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về các kết quả nghiên cứu;

- Phối hợp với các đơn vị chức năng giải quyết về những vấn đề về cán bộ khoa học, thiết bị vật tư, kinh phí và các chế độ chính sách có liên quan theo qui định của pháp luật.

b) Về Hợp tác quốc tế

- Xây dựng và trình Hiệu trưởng quyết định chủ trương, nội dung, kế hoạch hợp tác quốc tế ngắn hạn, dài hạn và tổ chức thực hiện;

- Tham gia đàm phán và trình Hiệu trưởng ký kết các văn bản hợp tác với các đối tác nước ngoài;

- Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Trường mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, khoa học công nghệ;

- Thực hiện thủ tục ký kết các chương trình dự án quốc tế được thực hiện tại Trường. Theo dõi tiến trình triển khai, thực hiện dự án và báo cáo tình hình và kết quả thực hiện dự án;

- Lập kế hoạch và làm thủ tục đoàn ra, đoàn vào kịp thời và theo quy định của pháp luật. Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ, các đơn vị liên quan cử nhân sự đi công tác ngoài nước;

- Chịu trách nhiệm đón tiếp và làm việc với khách quốc tế đảm bảo an ninh chính trị theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức các khóa tập huấn ngắn hạn, hội nghị, hội thảo quốc tế của Nhà trường;

- Quản lý các hoạt động liên quan đến khách quốc tế tại Trường theo quy định của pháp luật;

- Quản lý và tổ chức các chương trình học bổng quốc tế theo yêu cầu của các chương trình học bổng và theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

 

B. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Số lượng cán bộ, nhân viên: 6

Bao gồm:

 

 

 

Tập thể cán bộ phòng khoa học và hợp tác quốc tế 

+ Nhân viên (04): Phạm Quỳnh Nga, Nguyễn Minh Hiền, Trần Ngọc Hải Anh, Nguyễn Thị Như

3. Một số hoạt động

 

 

4. Liên hệ :

Trưởng phòng : Nguyễn Quang Huy

Hotline : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Email : 0936187332

 

 

Thư viện ảnh