ࡱ> /  c e g ikmrt}CEG_ bjbj % bb," $$LLL```8d`W# ----Z<:D\F0$dYL9I:lZ<9I9I$$-- SNSNSN9I$-L-SN9ISNSN*T.-P"S KdR~'0W4/L$.L.P HLlH6SNH,Hk H H HSM H H HW9I9I9I9I H H H H H H H H H : B NNG GHIP V PHT TRIN NNG THN TRNG CAO NG C IN H NI  GIO TRNH CT GT KIM LOI M UN: MI TR, MI CN NGNH/NGH: CT GT KIM LOI TRNH : CAO NG (Ban hnh km theo Quyt nh s: /Q-CC-T ngy 25.thng 05 nm 2017 ca Trng Cao ng C in H Ni) H Ni, nm 2017 MC LC TOC \o "1-3" \h \z \u HYPERLINK \l "_Toc339615836" Li gii thiu PAGEREF _Toc339615836 \h 1 HYPERLINK \l "_Toc339615837" Mc lc PAGEREF _Toc339615837 \h 2 HYPERLINK \l "_Toc339615838" I.V tr, ngh)a, vai tr ca m un: PAGEREF _Toc339615838 \h 5 HYPERLINK \l "_Toc339615839" II. Mc tiu ca m un PAGEREF _Toc339615839 \h 5 HYPERLINK \l "_Toc339615840" III. Ni dung ca m un: PAGEREF _Toc339615840 \h 6 HYPERLINK \l "_Toc339615841" Bi 1:Vn hnh my mi trn ngoi vn nng PAGEREF _Toc339615841 \h 7 HYPERLINK \l "_Toc339615842" 1.1. c im ca phng php mi trn: PAGEREF _Toc339615842 \h 7 HYPERLINK \l "_Toc339615843" 1.2.Cc b phn c bn ca my mi trn vn nng: PAGEREF _Toc339615843 \h 8 HYPERLINK \l "_Toc339615844" 1.2.1. trc:(1) PAGEREF _Toc339615844 \h 8 HYPERLINK \l "_Toc339615845" 1.2.2.u mi (15): PAGEREF _Toc339615845 \h 9 HYPERLINK \l "_Toc339615846" 1.2.3 .Bn my : PAGEREF _Toc339615846 \h 9 HYPERLINK \l "_Toc339615847" 1.2.4. ng: PAGEREF _Toc339615847 \h 10 HYPERLINK \l "_Toc339615848" 1.2.5. thn my : PAGEREF _Toc339615848 \h 10 HYPERLINK \l "_Toc339615849" 1.3.S mi trn PAGEREF _Toc339615849 \h 10 HYPERLINK \l "_Toc339615850" 1.3.1.Kiu mi chuyn ng tnh tin dc: PAGEREF _Toc339615850 \h 11 HYPERLINK \l "_Toc339615851" 1.3.2.Kiu ct ngp trong dung dch: PAGEREF _Toc339615851 \h 11 HYPERLINK \l "_Toc339615852" 1.3.3.Kiu bn my chuyn ng tnh tin dc: PAGEREF _Toc339615852 \h 12 HYPERLINK \l "_Toc339615853" 1.4.Phng php chm sc, bo dng my mi: PAGEREF _Toc339615853 \h 13 HYPERLINK \l "_Toc339615854" 1.4.1. Cp du cho tr : PAGEREF _Toc339615854 \h 13 HYPERLINK \l "_Toc339615855" 1.4.2. Kim tra tr : PAGEREF _Toc339615855 \h 13 HYPERLINK \l "_Toc339615856" 1.5. Trnh t iu khin: PAGEREF _Toc339615856 \h 14 HYPERLINK \l "_Toc339615857" 1.5.1. c bn v: PAGEREF _Toc339615857 \h 14 HYPERLINK \l "_Toc339615858" 1.5.2. Chun b: PAGEREF _Toc339615858 \h 14 HYPERLINK \l "_Toc339615859" 1.5.3. Vn hnh cc thit b chy dao bng tay: PAGEREF _Toc339615859 \h 15 HYPERLINK \l "_Toc339615860" 1.5.4. Khi ng bm thu lc: PAGEREF _Toc339615860 \h 15 HYPERLINK \l "_Toc339615861" 1.5.5. G lp chn o hnh trnh bn my PAGEREF _Toc339615861 \h 15 HYPERLINK \l "_Toc339615862" 1.5.6. Dn tin trc mi: PAGEREF _Toc339615862 \h 15 HYPERLINK \l "_Toc339615863" 1.5.7. Dn tin bn my chy t ng: PAGEREF _Toc339615863 \h 15 HYPERLINK \l "_Toc339615864" 1.5.8. Khi ng trc mi: PAGEREF _Toc339615864 \h 15 HYPERLINK \l "_Toc339615865" 1.5.9. Lm li cc thao tc ca bc 7 v 8 khi mi ang quay PAGEREF _Toc339615865 \h 15 HYPERLINK \l "_Toc339615866" 1.5.10. Kim tra v tr cc im u v im cui hnh trnh mi: PAGEREF _Toc339615866 \h 15 HYPERLINK \l "_Toc339615867" 1.5.11. Dng my: PAGEREF _Toc339615867 \h 16 HYPERLINK \l "_Toc339615868" 1.5.12. Kt thc cng vic: PAGEREF _Toc339615868 \h 16 HYPERLINK \l "_Toc339615869" Cu hi 49 01: PAGEREF _Toc339615869 \h 16 HYPERLINK \l "_Toc339615870" Bi 2: Mi mt tr ngoi trn my mi trn ngoi vn nng PAGEREF _Toc339615870 \h 19 HYPERLINK \l "_Toc339615871" 2.1. Yu cu k thut ca chi tit mi: PAGEREF _Toc339615871 \h 20 HYPERLINK \l "_Toc339615872" 2.2.Cc phng php mi trn my mi trn vn nng PAGEREF _Toc339615872 \h 20 HYPERLINK \l "_Toc339615873" 2.2.1.Mi theo phng php tin dc PAGEREF _Toc339615873 \h 20 HYPERLINK \l "_Toc339615874" 2.2.2 .Mi theo phng php tin ngang theo c: PAGEREF _Toc339615874 \h 21 HYPERLINK \l "_Toc339615875" 2.2.3.Mi tin ngang (mi ct): PAGEREF _Toc339615875 \h 22 HYPERLINK \l "_Toc339615876" 2.2.4.Mi phn on: PAGEREF _Toc339615876 \h 23 HYPERLINK \l "_Toc339615877" 2.2.5.G kp chi tit gia cng trn my mi trn ngoi PAGEREF _Toc339615877 \h 27 HYPERLINK \l "_Toc339615878" 2.3. Cc dng sai hng khi mi mt tr ngoi, nguyn nhn v cch khc phc: PAGEREF _Toc339615878 \h 28 HYPERLINK \l "_Toc339615879" 2.4. Cc bc tin hnh mi trn ngoi trn my mi trn vn nng PAGEREF _Toc339615879 \h 29 HYPERLINK \l "_Toc339615880" 2.4.1. c bn v chi tit gia cng: PAGEREF _Toc339615880 \h 29 HYPERLINK \l "_Toc339615881" 2.4.2. Chun b: PAGEREF _Toc339615881 \h 29 HYPERLINK \l "_Toc339615882" Cu hi 49 02 PAGEREF _Toc339615882 \h 36 HYPERLINK \l "_Toc339615883" Bi 3:Mi mt cn ngoi trn my mi trn vn nng PAGEREF _Toc339615883 \h 40 HYPERLINK \l "_Toc339615884" 3.1. Cc yu cu k thut ca chi tit cn: PAGEREF _Toc339615884 \h 42 HYPERLINK \l "_Toc339615885" 3.2. Cc phng php mi mt cn trn my mi trn vn nng: PAGEREF _Toc339615885 \h 42 HYPERLINK \l "_Toc339615886" 3.2.1. Mi mt cn bng cch quay bn my: PAGEREF _Toc339615886 \h 42 HYPERLINK \l "_Toc339615887" 3.2.2. Mi mt cn bng cch quay trc: PAGEREF _Toc339615887 \h 43 HYPERLINK \l "_Toc339615888" 3.2.3. Mi mt cn bng cch quay lch : PAGEREF _Toc339615888 \h 43 HYPERLINK \l "_Toc339615889" 3.3.Cc dng sai hng khi mi mt cn, nguyn nhn v cch khc phc: PAGEREF _Toc339615889 \h 44 HYPERLINK \l "_Toc339615890" 3.4. Cc bc tin hnh mi: PAGEREF _Toc339615890 \h 45 HYPERLINK \l "_Toc339615891" 3.4.1. Chn mi PAGEREF _Toc339615891 \h 46 HYPERLINK \l "_Toc339615892" 3.4.2. Lp vo trc my : (bi 5 modun 48) PAGEREF _Toc339615892 \h 46 HYPERLINK \l "_Toc339615893" 3.4.3. Chn ch mi PAGEREF _Toc339615893 \h 46 HYPERLINK \l "_Toc339615894" 3.4.4. G lp chi tit ln trc g PAGEREF _Toc339615894 \h 47 HYPERLINK \l "_Toc339615895" 3.4.5. Tin hnh mi. PAGEREF _Toc339615895 \h 47 HYPERLINK \l "_Toc339615896" 3.5. Kim tra hon thin: PAGEREF _Toc339615896 \h 48 HYPERLINK \l "_Toc339615897" 3.6. V sinh cng nghip.: PAGEREF _Toc339615897 \h 48 HYPERLINK \l "_Toc339615898" 3.6.1. V sinh dng c, thit b, my mc PAGEREF _Toc339615898 \h 48 HYPERLINK \l "_Toc339615899" 3.6.2. V sinh ni lm vic PAGEREF _Toc339615899 \h 49 HYPERLINK \l "_Toc339615900" Cu hi 49.3 PAGEREF _Toc339615900 \h 49 LI GII THIU Trong nhng nm qua, dy ngh c nhng bc tin vt bc c v s lng v cht lng, nhm thc hin nhim v o to ngun nhn lc k thut trc tip p ng nhu cu x hi. Cng vi s pht trin ca khoa hc cng ngh trn th gii, l)nh vc c kh ch to Vit c nhng bc pht trin ng k. Chng trnh khung quc gia ngh ct gt kim loi c xy dng trn c s phn tch ngh, phn k thut ngh c kt cu theo cc mun. to iu kin thun li cho cc c s dy ngh trong qu trnh thc hin, vic bin son gio trnh k thut ngh theo theo cc mun o to ngh l cp thit hin nay. M un: Doa l trn my doa l m un o to ngh c bin son theo hnh thc tch hp l thuyt v thc hnh. Trong qu trnh thc hin, nhm bin son tham kho nhiu ti liu cng ngh gia cng c kh trong v ngoi nc, kt hp vi kinh nghim trong thc t sn xut. Mc du c rt nhiu c gng, nhng khng trnh khi nhng khim khuyt, rt mong nhn c s ng gp kin ca c gi gio trnh c hon thin hn. Xin chn thnh cm n! H ni, ngy thng 5 nm 2017 Tham gia bin son 1. Ch bin: Trng i 2. ng nh Hiu M UN 34: MI TR, MI CN V TR, NGH(A, VAI TR CA M UN: My mi trn dng gia cng cc b mt hnh tr, hnh cn.. c nhiu loi my mi tu theo yu cu cng ngh, kch thc ca chi tit gia cng m chn my cho ph hp. Mun ny s cung cp mt s kin thc v k nng v s dng v vn hnh my mi trn trong phm v hin c c trang b hc sinh tip cn v thc hnh trn 1 my mi trn ngoi v trn trong thng dng. II. MC TIU CA M UN Khi hc xong m un ny hc sinh c y kin thc c bn v cu to, cng dng, nguyn l hot ng ca my mi trn vn nng, my mi v tm v cc c im c bn ca qu trnh mi. C k nng vn hnh, s dng thnh tho my mi trn vn nng, my mi v tm. C k nng tnh ton la chn, cn bng, lp, r sa mi v mi trn ngoi t yu cu k thut, thi gian v an ton. Mc tiu thc hin ca m un: Hc xong m un ny hc sinh c kh nng: Trnh by y cu to, cng dng v hot ng cc b phn chnh ca my mi trn vn nng, my mi v tm. Lp c quy trnh gia cng mi cho tng cng vic c th. Chn mi ph hp vi chi tit mi, cn bng, r sa v g lp mi t yu cu k thut. S dng thnh tho v ng chc nng cc thit b, dng c tng ng. iu khin thnh tho my mi trn vn nng v my mi v tm. Mi c cc mt tr ngoi, tr trong, mt cn ng quy trnh, t yu cu k thut. S dng cc loi dng c o kim ng k thut. Xc nh ng v cc dng sai hng, nguyn nhn v vch ra c cc gii php khc phc. m bo an ton tuyt i cho ngi v thit b, t chc ni lm vic gn gng sch s, c thc gi gn v bo dng my, mi, dng c o, thc hnh tit kim. III. NI DUNG M UN: BI 1:VN HNH MY MI TRN NGOI VN NNG Gii thiu: My mi trn l loi my ct gt a nng, c kh nng gia cng tinh cc mt tr trong, ngoi ca chi tit t chnh xc cao v hnh dng, kch thc v nhn bng b mt. Trong iu kin hin c ca c s o to, bi hc ny s trang b cho hc sinh cc kin thc v k nng c bn lm quen vi mt loi my mi trn vn nng in hnh, lm c s sau ny cho hc sinh s dng c cc loi my khc trong nhm Mc tiu thc hin: Trnh by c c im ca mi trn, cu to, nguyn l lm vic, cng dng ca my mi trn vn nng. Xc nh r cc thng s cng ngh v nh hng ca chng ti qu trnh mi. Vn hnh thnh tho my mi trn theo tng cng vic. Tin hnh chm sc thng xuyn, bo dng my ng quy trnh. Ni dung chnh: 1. c tnh k thut ca my mi trn 2. Cc b phn c bn ca my mi trn 3. Nguyn l lm vic ca my mi trn vn nng 4. Thao tc vn hnh my mi trn 5. Chm sc v bo dng my mi 6. V sinh cng nghip 1.1. c im ca phng php mi trn: My mi trn c th gia cng chnh xc cc b mt hnh tr, hnh cn bn ngoi hoc bn trong ca chi tit t c bng b mt cao C nhiu loi my mi trn, tu theo yu cu k thut v iu kin cng ngh m ta chn my cho ph hp Cc kiu my mi trn gm c: My mi trn ngoi c tm, khng tm, my mi trn trong, my mi dng c ct.. Trn my mi trn ngoi vn nng c th mi trn trong vi u mi ring c gn km trn u mi chnh ca my v c truyn ng t m t ring 1.2.Cc b phn c bn ca my mi trn vn nng: Hnh 49.1.1 1.2.1. trc:(1) c lp pha tri bn my, c ng c mang chi tit quay trn, u trc chnh ca trc c lp mii tm c nh g chi tit gia 2 mii tm trc v sau. Ngoi ra c th lp mm cp vo u trc chnh trc g kp chi tit khi mi.C th quay mt gc +300 hoc -900 (+30 khi mi chi tit c gc 600 , - 900 khi mi mt u ca chi tit m bo vung gc vi ng tm ) trc c chuyn ng tin ngang da trn nguyn l trc vt ai c . H thng thy lc s di chuyn trc ra vo nhanh mt khong thc hin an ton Nt nhn khi ng trc chnh (2) Chn o hnh trnh bn my (3) Tay quay dch chuyn bn my sang tri phi (4) Nm iu chnh du bi trn (5) Tay gt chy dao t ng ca bn my (6) Nt dng hot ng bn my (7) Nm iu chnh lng chy dao ca bn my (8) Tay quay bn ngang (9) Tay gt chy dao t ng bn my chnh xc(10) Chng trnh iu khin (11) Bn my (12) sau (13) Tay hm nng sau (14) 1.2.2.u mi (15): c lp trn bn trt pha sau my, cc sng trt c gia cng vung gc cho u mi thc hin chuyn ng tin bng tay hoc t ng, theo hng thng gc vi chi tit gia cng. u mi c th xoay trn ca n theo mt gc 450 khi mi cc chi tit c cn ln v mi chi tit c gc 900 . u quay mt gc 1800 khi chuyn i nguyn cng mi trn ngoi sang mi l v ngc li . 1.2.3 .Bn my : G vt lm trn hai mii nhn , bn my c th xoay mt gc 70 khi mi cc chi tit cn t 0 -140 . Bn my truyn ng t ng nh p lc du nn pt tng trong xi lanh cn pit tng c bt cht vi bng my ng thi nh c cu ng m h thng van thy lc m bn my i li t tri qua phi v ngc li 1.2.4. ng: Kt hp vi ng d dnh v v kp cht chi tit khi mi tr ngoi 1.2.5. thn my : Cha cc khu cc b phn to thnh my Cc loi ph tng km theo my : - mm cp dng cho mi l -knh trung tm 2 vu v ba vu dng cho mi l v mi ngoi - tc g vt gia cng c ng knh khc nhau Gi gn mii sa 1.3.S mi trn Nguyn tc chung ca s mi trn l v chi tit gia cng u quay nhng ngc chiu nhau to ra kh nng ct gt tt nh hnh 49.1.2, tu theo yu cu cng ngh, kch thc, hnh dng ca chi tit gia cng m chn my cho ph hp. Hnh 49.1.2. Nguyn l chung ca mi trn 1. Nc lm mt; 2. mi; 3. Trc mi; 4. Mii chng tm; 5. Chi tit gia cng; 6. B mt mi tip xc vi chi tit Nguyn l mi trn thng c cc kiu sau: 1.3.1.Kiu mi chuyn ng tnh tin dc: Chi tit thc hin chuyn ng quay, mi chuyn ng tnh tin dc nh hnh 34.1.3b 1.3.2.Kiu ct ngp trong dung dch: hnh 49.1.3c: Ch dng trong trng hp mi chuyn ng ti lui theo chiu ngang Khi mi chi tit ngn hn b rng mi th v chi tit khng chuyn ng tnh tin a) Kiu bn my chuyn ng b) Kiu mi chuyn ng c) Kiu ct ngp trong tnh tin dc tnh tin dc dung dch Hnh 49.1.3 1.3.3.Kiu bn my chuyn ng tnh tin dc: Hnh49.1.3a p dng khi mi chi tit quay trn ng thi dn tin chi tit sang tri hoc sang phi mi thc hin chuyn ng quay v thc hin chiu su ct, cn chi tit gia cng chuyn ng tnh tin 1 chiu hoc ngc li. Kt cu ca my gm u c chuyn ng quay v tnh tin ra vo mi chi tit vi lng d khc nhau, khi cn thit u c th chy dc v ngang, quay c mt hoc nhiu hng mi cc gc ca dao. kho st cc yu t c lin quan ta xt s mi trn ngoi nh hnh 34.1.4 Lng d ca mi c tnh theo cng thc: t = EMBED Equation.3 (mm) Trong : t l chiu su ct Do: ng knh chi tit trc khi mi D1: ng knh chi tit sau khi mi Tc mi tnh theo cng thc: V = EMBED Equation.3 (m/s) Trong : D: ng knh ca mi n: s vng quay ca (vng/ph) Hnh 49.1.4. S mi trn ngoi 1- Chi tit gia cng; 2- mi; 3- Mii tm Vn tc ct c tnh theo cng thc: Vct =EMBED Equation.3 (m/ph). Trong : Dct: ng knh ca chi tit mi n1: s vng quay ca chi tit mi Tc quay ca chi tit thng nh hn tc quay ca mi t 60 - 100 ln 1.4.Phng php chm sc, bo dng my mi: 1.4.1. Cp du cho tr : a/ Tra du cho trc : Kim tra v b sung lng du trong bnh cha, tra m cng nghip vo trc Kim tra v b sung du cho ng c, nh k 6 thng thay du 1 ln. Khi thay du phi x ht du ci, lau chi sch bi bn trong thng cha v du c lc qua li lc vo bnh cha b/ Tra du vo cc b phn trt: Tra du vo cc v tr trn bn trt v iu chnh p lc du bng cc vt iu chnh c/ Cp du cho cc thit b khc: Cp du cho v b hng ngy sau mi ca lm vic d/ Kim tra v cung cp dung dch lm ngui: Kim tra v b sung thm lng, nu dung dch lm ngui b bn th phi thay dung dch mi e/ Kt thc cng vic: Sau mi ca lm vic my phi c lau chi sch bng vi mm ti cc ng trt, bn my, tra du bi trn 1.4.2. Kim tra tr : a/ Lm sch mt bn bng d mm b/ Kim tra v xit cht vt hm sau c/ Kim tra mt trt ca sau trn bn my, lau sch  sau di chuyn nh nhng, u nhn quay chuyn ng m d/ Kim tra bn xoay bng cch ni lng ai c hm, bn xoay nh nhng xung quanh tr tm bn my, xit cht li e/ Kim tra an ton ca  mi f/ Kim tra c chn v xit cht ti v tr lm vic 1.5. Trnh t iu khin: 1.5.1. c bn v: Nhn dng ng cc b phn c bn ca my mi trn vn nng 1.5.2. Chun b: Lau sch cc b phn chy dao v kim tra du ti cc mt du v b sung nu cn Kim tra cc b phn chuyn ng ca my bng cch di chuyn bng tay nh nhng, cc tay gt v tr an ton nh hnh 49.1.5 Hnh 49.1.5. Chiu chy dao ca my mi trn ngoi 1.5.3. Vn hnh cc thit b chy dao bng tay: Dch chuyn bn my sang phi, tri bng tay nh tay quay (4) Dch chuyn trc mi tin, li bng tay nh tay quay (9) 1.5.4. Khi ng bm thu lc: Nhn nt khi ng bm thu lc hot ng v bm vn hnh n nh t 5 10 pht 1.5.5. G lp chn o hnh trnh bn my: Cn c vo chiu di chi tit iu chnh v lp chn o hnh trnh bn my cho ph hp, khng  mi chm vo trc chnh hoc sau 1.5.6. Dn tin trc mi: iu khin tay gt chy dao nhanh (10) 1.5.7. Dn tin bn my chy t ng: Gt tay gt t ng (6) v v tr lm vic iu chnh tc dch chuyn ca bn my (8) iu chnh thi gian tm ngng chuyn ng ca bn my (7) Dng chuyn ng tnh tin ca bn my: gt tay gt (6) v v tr khng lm vic 1.5.8. Khi ng trc mi: Trc khi khi ng trc mi phi kim tra an ton trc bng cch nghe m thanh pht ra bnh thng. Kim tra tay gt t ng v tr dng Bt v tt nt khi ng trc mi 2 -3 ln kim tra an ton ca mi, cho chy ht tc trong thi gian 2- 3 pht kim tra an ton 1.5.9. Lm li cc thao tc ca bc 7 v 8 khi mi ang quay 1.5.10. Kim tra v tr cc im u v im cui hnh trnh mi: Trong mi trng hp bn my chuyn ng tnh tin qua li phi iu khin qu trnh mi chi tit cho chy dao bng tay hoc t ng Phi nh v cc v tr im u v im cui hnh trnh 2 u chi tit sao cho 1/3 chiu rng mi ra khi mt u ca phi nh hnh 34.1.6 Hnh 49.1.6. V tr im u v im cui hnh trnh 1.5.11. Dng my: Dng chuyn ng ca bn my (tay gt 6) Dng chuyn ng quay trc chnh (nt 2) Dng quay v bn thu lc v i cho dng quay hn 1.5.12. Kt thc cng vic: Ct in, a cc thit b chy dao bng tay v ng v tr Lau sch my v thit b dng c, ng ni quy nh, tra du vo cc b phn chy dao Cu hi 49 01: Cu1: Hy in tn tng b phn ca my mi trn ngoi theo s th t trn hnh v 49.1.1 Cu 2: Quy trnh chm sc v bo dng my mi trn ngoi gm: Tra du cho trc Tra du vo cc b phn trt Cp du cho  Kim tra v cung cp dung dch lm ngui C A, B, C, D Cu 3: Sp xp li trnh t vn hnh my mi trn ngoi cho ph hp: .....1. c bn v .......Khi ng trc mi ...... Vn hnh cc thit b chy dao bng tay .......Dn tin trc mi: iu khin tay gt chy dao nhanh .......Chun b .......Khi ng bm thu lc .......Dng my .......G lp chn o hnh trnh bn my .......Kim tra v tr cc im u v im cui hnh trnh mi .......Dn tin bn my chy t ng Cu 4: Khi khi ng trc mi quay, cn nhn nt khi ng v dng trc mi 2 - 3 ln kim tra an ton ca mi, cho chy ht tc trong thi gian 2- 3 pht kim tra an ton. ng Sai B. Hc theo nhm: Hot ng nhm nh c 3 -5 hc sinh/nhm tho lun v ni dung: Phn tch r cc chuyn ng c bn ca my mi trn ngoi Gi tn v cng dng tng b phn ca my mi trn ngoi Lp trnh t cc bc tin hnh vn hnh my Sau khi tho lun, mi nhm c 1 i din ln trnh by trc lp phn thc hin ca mnh, sau cc nhm gp ln nhau. Cui cng gio vin nhn xt, nh gi cht lng v hon chnh ni dung bi hc C. Xem trnh din mu v cc thao tc vn hnh my mi trn ngoi: Hc sinh quan st, theo di cc thao tc do gio vin thc hin trn my mi trn ngoi nh: Cch s dng tng b phn ca my, vn hnh my bng tay, t ng Sau khi quan st xong hc sinh t lm theo kt hp vi s theo di, un nn ca gio vin cho n khi thc hin ng v thnh tho D. Thc tp vn hnh my mi trn ngoi ti xng trng: Thc hnh tng bc v thao tc vn hnh my Thc hnh c hng dn Thc hnh c lp Bi 2: MI MT TR NGOI TRN MY MI TRN VN NNG M bi: M 49 02 Gii thiu: Trn my mi trn c th gia cng c mt tr ngoi cc chi tit vi lng d khc nhau t rt nh 0,005 n 2mm, t c chnh xc cp 1 -2, nhn bng b mt cp 9, 10. Bi hc ny s gip hc sinh thc hin cc bc cng ngh mi mt tr ngoi trn my mi trn vn nng. Mc tiu thc hin: Trnh by c cc phng php gia cng trn my mi trn, cc dng sai hng, nguyn nhn v cch khc phc. Chn phi, mi v ch ct ph hp vi chi tit mi. Mi mt tr ngoi t yu cu k thut, thi gian v an ton. Ni dung chnh: 1. Yu cu k thut ca chi tit khi mi. 2. Cc phng php mi mt tr ngoi trn my mi trn vn nng 2.1. Mi theo phng php tin dc 2.2. Mi theo phng tin ngang theo c 2.3. Mi tin ngang(mi ct) 2.4. Mi phn on 3. Cc dng sai hng khi mi mt tr ngoi, nguyn nhn v bin php phng, khc phc. 4. Th t cc bc tin hnh. 4.1. Sa . 4.2. Chn ch mi. 4.3. Chn gi . 4.4. G lp chi tit ln trc g. 4.5. Ct th v o. 4.6. Tin hnh mi. 5. Kim tra hon thin. 5.1. Phng php kim tra1 5.2. Tin hnh kim tra 6. V sinh cng nghip. 6.1. V sinh dng c, thit b, my mc 6.1 th. V sinh ni lm vic 2.1. Yu cu k thut ca chi tit mi: Cc chi tit gia cng tinh trn my mi trn vn nng cn t c chnh xc v nhn b mt cao, nn phi t c cc yu cu k thut sau: m bo chnh xc v kch thc t ng tm gia cc b mt tr vi ng tm chi tit m bo sai lch v hnh dng hnh hc, cn, van ... trong phm vi cho php nhn bng b mt 2.2.Cc phng php mi trn my mi trn vn nng 2.2.1.Mi theo phng php tin dc gia cng tinh ln cui mt tr ngoi ca cc trc di, dng phng php tin dc mi ht chiu di ca chi tit nh s hnh 49.1.2b Tu theo cng vng ca h thng cng ngh m chn ch mi cho hp l, mi tin dc t chnh xc v nhn bng cao nn c s dng ph bin mi cc chi tit c yu cu k thut cao, mi nhng vt liu gia cng d chy nt. Khi mi nhng chi tit nh v di, cn phi c gi  lm tng cng vng, trnh b cong vnh. S gi c xc nh theo ng knh, chiu di v hnh dng ca chi tit mi. Chi tit cng di v ng knh cng nh th cn phi c nhiu gi , chn s gi cho chi tit mi theo bng 49.1 Bng 49.1. Bng chn gi khi mi chi tit di ng knh vt mi (mm)S lng gi theo chiu di vt mi (mm)1503004506007509001050120015001800210012 191234578----20 25-1234567---26 35-12234557--36 49-112234457-50 60--11223315661 75--11222315575 100--111122345101 125---11122334126 150---11112233151 200----1111223201 250-----111122251 300------11112 2.2.2 .Mi theo phng php tin ngang theo c: L phng php mi dng lng tin ngang tng i nh mi mt ln hay cn gi l mi chiu su nh hnh49.2.1 Lng d mi mi bn t 0,1 - 0,3mm, mi tin ngang theo c c th dng mi ng thi c ng knh v mt u hoc ng knh vi mt cn nh hnh 49.2.2  Mi tin ngang theo c c s dng ph bin trong sn xut hng lot v hng khi, phng php ny c nng sut cao, dng mi ng thi nhiu b mt cng mt lc. Cht lng b mt ca chi mi ph thuc vo cht lng mi v b rng ca V d: Chiu rng ca t 6 8mm th nhn b mt gim, xut hin cc vt xc trn b mt mi, lc ny cn phi sa mi t nhn bng theo yu cu. 2.2.3.Mi tin ngang (mi ct): mi ch tin ngang khi mi mt tr ngoi ca chi tit m khng tin dc nh hnh 49.2.3 Mi tin ngang s mi ht chiu di ca chi tit nn chiu rng ca phi ln hn chiu di chi tit t 1 -1,5mm,  tin vo lin tc p dng mi nhng chi tit c chiu di ngn, mi nh hnh, mi bc... Hnh 49.2.3. Mi tin ngang b: B rng mi; l. Chiu di chi tit mi 2.2.4.Mi phn on: Tc l phng php mi tng on mt bng chiu rng ca , ch tin theo chiu ngang trn ton b chiu di chi tit c lng d ln. Trc ht mi mt on bng chiu rng ca m ch cho tin ngang, sau mi on th hai k tip vi on trc, tip tc phn on mi cho ht chiu di chi tit. Ch : cc on mi phi gi ln nhau t 5 10mm trnh b mt mi c g gia nhng ng ranh gii qu ln. Tuy nhin khi mi xong vn cn nhng ng ranh gii, v vy phi lng d mi tinh khong 0,02 0,08mm mi tin dc nhm nng cao nhn bng v chnh xc ca chi tit gia cng. Thc hin cc phng php trn phi chn lng d v ch mi ph hp vi kh nng cng ngh ca mi my: Lng d khi mi trn ngoi ph thuc vo ng knh, chiu di ca chi tit mi v c im c l ca chi tit nh nhit luyn hay khng nhit luyn . Ch mi ph thuc vo nhn b mt chi tit mi v c trng ca mi. Tt c nhng thng s ny c quy nh trong bng 49.2 v 49.3 Bng 49.2. Ch mi trn ngoi khi mi bng kim cng nhm b mtc trng ca Ch mi htCht keoT/ ca (m/s)T/ ca chi tit (m/p)Lng chy dao dc (mm)Chiu su mi (mm)Cp 7A12 - A10M20 - 3510 - 150,50,025 - 0,005Cp 8A12 - A10M20 - 3510 - 150,50,0025 - 0,003Cp 9A8 - A4B25 - 3510 - 150,50,0015 - 0,002Cp 10A4 - A4B25 - 3510 - 150,50,0008 - 0,001Cp 11AM28- M40B25 - 3520 - 300,50,0005 - 0,00075Cp 12AM20- M14--300,30,0007 - 0,00017Cp 13AM14- M10--300,30,0001 - 0,00017 Bi 3: CU TO V K HIU CC LOI MI Mc tiu ca bi: - Gii thch c k hiu mi, cu to ca mi, phng php chn vt liu mi ph hp vi vt liu gia cng. - Rn luyn tnh k lut, kin tr, cn thn, nghim tc, ch ng v tch cc sng to trong cng vic. 1. Cc loi mi 2. Tnh cht v cng dng ca cc loi mi 3. Cht dnh kt 4. ht, mt v cng ca mi 5. K hiu, hnh dng ca mi 6. Chn v kim tra cht lng mi 3.1. Khi nim v vt liu ch to mi Vt liu dng lm mi c ch to t cc loi qung nh xit nhm (Al2O3), kim cng t nhin v kim cng nhn to hoc bng nhng cc hp cht ho hc kt hp gia silic v ccbon to thnh dng ccbua, bo cacbit.. nhng loi vt liu ny phn ln c thiu kt trong l nhit cao, ri nghin nt thnh ht mi, bt mi c kch thc ht khc nhau Tu theo tnh cht gia cng m chn c ht mi cho ph hp, cc ht mi c cng rt cao, c th ct gt c kim loi v hp kim d dng nhng rt dn, d v Ngy nay mi c ch to bi nhng ht mi c tnh nng ct gt tt, dn nhit cao, ht mi c kch thc nh n 1 ( 2 (m gia cng nhng chi tit rt chnh xc. Ht mi nhn to c dng ph bin hin nay v kch thc ht, hnh dng v tinh khit ca ht c kim nh cht ch, m bo tnh ng u v kch thc v hnh dng theo yu cu. C cc loi ht mi nhn to thng dng l xit nhm, silic cacbua (SiC); Bo cacbit; kim cng nhn to.. 3.2. Tnh cht v cng dng ca cc loi mi xit nhm: l loi ht mi quan trng nht, chim ti 75% mi c ch to t loi vt liu ny, c dng mi cc vt liu c bn nn cao xit nhm c ch to vi nhiu tinh khit cho cc ng dng khc nhau, mc tinh khit cng cao th cng, dn cng tng, ht cng d v. xit nhm n nh c tinh khit khong 94,5% c mu xm trng dng mi cc vt liu cng, bn; xit nhm c tinh khit khong 97,5% c mu xm dn hn dng ch to  mi v tm, mi trn trn vt liu thp v gang; c tinh khit cao hn c mu trng dng mi cc loi thp cng, thp ti.. Silic cacbua (SiC): L hp cht ho hc kt hp gia Silic (Si) v cacbon (C) c kt tinh nhn to bng cch thiu kt trong l in c nhit 2100( 22000C. c tinh c bn ca loi ht mi my l cng cao, dn, c cc gc nhn d v thnh cc tinh th nh. Tu theo thnh phn m c cc loi sau: SiC mu xanh cha khong 97% SiC c t tp cht, cng cao v dn dng gia cng vt liu c cng cao v hp kim cng; SiC mu en n xm c cha 95 ( 97% tinh th SiC dng gia cng nhng loi vt liu dn v mm nh ng thau, km, gang, nhm, nha .. Bo cacbit: (Carbide boron) c thiu kt trong l in c nhit 2000 ( 23500C, c cng rt cao, tnh nng ct gt tt, dng gia cng thp hp kim, hp kim cng v nhng vt liu kh gia cng Boron Nitride th lp phng (CBN) L loi ht mi tng hp c cng rt cao, gp I Oxit nhm, chu nhit mi n 13710C (25000F), dng ct ngui v chu c ho cht i vi tt c cc mui v c v hp cht hu c mi CBN i hi chnh sa t, c tc ng ct nhanh nn t b mn , thi gian s dng di hn so vi cc loi khc, cht lng b mt chi tit mi t tt hn, khng b sai hng 3.3. Cht dnh kt ca mi Cc ht mi c dnh kt li vi nhau bng mt cht keo, tnh nng ca cht keo quyt nh n cng v sc bn ca mi. Tu theo c tnh, p lc tc dng ln trong qu trnh mi v dung dch lm ngui m chn cht dnh kt cho ph hp. Gm c cc loi cht keo sau: Cht keo Kramic (gm G ) c dng ph bin c sc bn lm vic ln, c bn nhit cao v trong mI trng m, c bn ho hc, mi vi cc loi dung dch lm ngui khc nhau, t c tc mi n 65m/s Cht keo vuncanic(V) l loi cht keo hu c c sc bn c hc, c n tnh cao, tc mi ca c cht keo V t 18 ( 80m/s, c bn mn cao nn dng lm dn ca my mi v tm, nhit mi thp t 1500C Cht keo baklit (B) l loi cht keo hu c cing c dng ph bin. mi c cht keo B c n tnh cao, chu nhit, xp tt hn mi bng cht keo V nhng thp hn mi bng cht keo G, tc mi t 35( 70m/s, c th ch to ct c chiu dy 0,18mm ct kim loi, nhit ct n 3000C. Cht keo ny khng c dng dung dch lm ngui c cha qu 1,5%xt. 3.4. ht, mt v cng ca mi 3.4.1. ht ca mi ht ca mi c biu th bng kch thc thc t ca ht mi theo TOCT - 3647 59 xem bng 1 Tnh nng JL* N R ̻}t}dVMVh~5CJ\hGh~CJ\mH*sH*hGh~6CJ\mH*sH*h~6CJ]hGh~6CJ]hGh~5\ h~\ h~5\hGh~5CJ(\aJ(jh~UmHnHu jh.Sh~UmHnHuhGh~5CJ\hGh~5CJ]hGh~CJ]hGh~CJ\ h~CJ\LwF0$ p# dh$d%d&d'dNOPQa$gd~/ p# dh$d%d&d'dNOPQgd~* $d%d&d'dNOPQgd~-$ p# $d%d&d'dNOPQa$gd~P j54$ p# 7dh$d%d&d'dNOPQ`7a$gd~1 p# 7dh$d%d&d'dNOPQ`7gd~2$ p# dh$d%d&d'd@&NOPQa$gd~0$ p# dh$d%d&d'dNOPQa$gd~ $a$gd~-$ p# $d%d&d'dNOPQa$gd~4$ p# 7dh$d%d&d'dNOPQ`7a$gd~   R T V X t v x ڻ~p^pI^>^h>OmHnHu)j}hR=hR=UmHnHu#jhR=hR=UmHnHuhR=hR=mHnHuh80JmHnHsHu*jhR=hR=0JUmHnHuhR=hR=mHnHuhR=hR=0JmHnHu$jhR=hR=0JUmHnHuhR=hR=\mHsH jhR=hR=U\mHsH'hR=htCJOJQJ\aJmHsH L d8 tf@\J^gd8 $ dhgdR= @ B D F H J L N P ʼ~p~pZJJhR=hR=0JmHnHsHu*jhR=hR=0JUmHnHuhR=hR=0JmHnHuhR=hR=mHnHuh>OmHnHu)jwhR=hR=UmHnHu#jhR=hR=UmHnHuhR=hR=mHnHuh80JmHnHsHu$jhR=hR=0JUmHnHu*jhR=hR=0JUmHnHu    " Z \ ^ ` h غzm__Jغ)jkhR=hR=UmHnHuhR=hR=mHnHuh80JmHnHsHuhR=hR=0JmHnHsHu*jhR=hR=0JUmHnHuhR=hR=0JmHnHuhR=hR=mHnHu$jhR=hR=0JUmHnHuh>OmHnHu#jhR=hR=UmHnHu)jqhR=hR=UmHnHuDFHJ~ɾynbbL?h80JmHnHsHu*jhR=hR=0JUmHnHuhR=hR=mHnHuh>OmHnHu)jehR=hR=UmHnHu#jhR=hR=UmHnHuhR=hR=mHnHuhR=hR=0JmHnHsH*uh80JmHnHuhR=hR=0JmHnHu$jhR=hR=0JUmHnHu*jhR=hR=0JUmHnHu "$XZ\^`bdfh,ԭ¢uu_M"hR=hR=0J\mHnHsH*u*jhR=hR=0JUmHnHuhR=hR=0JmHnHuhR=hR=mHnHu$jhR=hR=0JUmHnHuh>OmHnHu)j_hR=hR=UmHnHu#jhR=hR=UmHnHuhR=hR=mHnHuh80JmHnHsHuhR=hR=0JmHnHsHu,.02468:<tvxz "غxjjUغFjhR=hR=0J6U)jShR=hR=UmHnHuhR=hR=mHnHu"hR=hR=0J\mHnHsHu*jhR=hR=0JUmHnHuhR=hR=0JmHnHuhR=hR=mHnHu$jhR=hR=0JUmHnHuh>OmHnHu#jhR=hR=UmHnHu)jYhR=hR=UmHnHu"$\^`b $024hjlnprtvx̿}̿l!jG hR=hR=6U"jhR=hR=0J6U h>O6!jMhR=hR=6UjhR=hR=6UhR=hR=6hR=hR=0J6\]jhR=hR=0J6U"jhR=hR=0J6UhR=hR=6hR=hR=0J6%VXZ\vxz "$X˽ˬߝ՝Ջ˽zߝ՝h˽"j hR=hR=0J6U!j; hR=hR=6U"j hR=hR=0J6UhR=hR=6 h>O6!jA hR=hR=6UjhR=hR=6UhR=hR=6hR=hR=0J6jhR=hR=0J6U"j hR=hR=0J6U&XZ\`bdfhj¯oaOa:O)j/ hR=hR=UmHnHu#jhR=hR=UmHnHuhR=hR=mHnHuhR=hR=0J\mHnHu*j hR=hR=0JUmHnHuhR=hR=mHnHuhR=hR=0JmHnHu$jhR=hR=0JUmHnHuhR=hR=6jhR=hR=0J6U h>O6jhR=hR=6U!j5 hR=hR=6U NPRT.0ĵ~tftUfNf h>O6!j)hR=hR=6UjhR=hR=6UhR=hR=6%hR=hR=0J6\]mHnHsH"j hR=hR=0J6UhR=hR=6hR=hR=0J6jhR=hR=0J6UhR=hR=mHnHu$jhR=hR=0JUmHnHu#jhR=hR=UmHnHuh>OmHnHu024z|~^`bȾߐȐ~ҾmߐZ$jhR=hR=0JUmHnHu!jhR=hR=6U"jhR=hR=0J6UhR=hR=6 h>O6!j#hR=hR=6UjhR=hR=6UhR=hR=6hR=hR=0J6hR=hR=0J6\]jhR=hR=0J6U"jhR=hR=0J6U>@Bvxz~ϼwl]SKS9]"jhR=hR=0J6UhR=hR=6hR=hR=0J6jhR=hR=0J6Uh>OmHnHu)jhR=hR=UmHnHu#jhR=hR=UmHnHuhR=hR=mHnHuhR=hR=0J\mHnHu$jhR=hR=0JUmHnHu*jhR=hR=0JUmHnHuhR=hR=mHnHuhR=hR=0JmHnHu246:<>@BD|~ڳ|kڳXJhR=hR=0JmHnHu$jhR=hR=0JUmHnHu!j hR=hR=6U%hR=hR=0J6\]mHnHsH"jhR=hR=0J6UhR=hR=0J6hR=hR=6jhR=hR=0J6U h>O6!jhR=hR=6UjhR=hR=6UhR=hR=6hR=hR=0J6\]2468jlnϼuj[QIQ7["jhR=hR=0J6UhR=hR=6hR=hR=0J6jhR=hR=0J6Uh>OmHnHu)jhR=hR=UmHnHu#jhR=hR=UmHnHuhR=hR=mHnHu"hR=hR=0J\mHnHsHu$jhR=hR=0JUmHnHu*jhR=hR=0JUmHnHuhR=hR=0JmHnHuhR=hR=mHnHuNPRVXZ\^`@BҳĬĝyl[Ĭĝ!jhR=hR=6UhR=hR=0J6\]"j|hR=hR=0J6UhR=hR=0J6hR=hR=6jhR=hR=0J6U h>O6!jhR=hR=6UjhR=hR=6UhR=hR=6hR=hR=0J6mHnHsH%hR=hR=0J6\]mHnHsHBDF&(*,hjlnȺȩߚߐ~ҐȺmߚߐ["jjhR=hR=0J6U!jhR=hR=6U"jphR=hR=0J6UhR=hR=0J6hR=hR=6 h>O6!jhR=hR=6UjhR=hR=6UhR=hR=6hR=hR=0J6\]jhR=hR=0J6U"jvhR=hR=0J6U#DFH|~<>@DFHJLN ڳ~ڳl"j^hR=hR=0J6U!jhR=hR=6U"jdhR=hR=0J6UhR=hR=0J6hR=hR=6jhR=hR=0J6U h>O6!jhR=hR=6UjhR=hR=6UhR=hR=6hR=hR=0J6\]$    X Z \ ^ !!! !!!!!!!!ʸ¸ʙ~ʸ¸lʙ[!jhR=hR=6U"jRhR=hR=0J6U!jhR=hR=6UhR=hR=6hR=hR=0J6\]"jXhR=hR=0J6UhR=hR=0J6hR=hR=6jhR=hR=0J6U h>O6jhR=hR=6U!jhR=hR=6U#J !"#X$$%&'(l)2**+,..x/011234~56 $ dhgdR=^gd8!!!!!!""$"&"(""""""""""""",#.#0#2#T#V#X############оⱧ}Ⱨl!jhR=hR=6U"jFhR=hR=0J6U h>O6!jhR=hR=6UhR=hR=6hR=hR=0J6\]"jLhR=hR=0J6UhR=hR=0J6hR=hR=6jhR=hR=0J6UjhR=hR=6U'###$$$J$L$N$R$T$V$X$Z$\$$$$$$$$ȺȩߚymyWG7GhR=hR=0JmHnHsHuhR=hR=0JmHnHsHu*j: hR=hR=0JUmHnHuhR=hR=mHnHuhR=hR=0JmHnHu$jhR=hR=0JUmHnHuhR=hR=6 h>O6!jhR=hR=6UjhR=hR=6UhR=hR=6hR=hR=0J6\]jhR=hR=0J6U"j@hR=hR=0J6U$$$$$$$$$$$%8%:%<%>%L%N%%%%%%ୡ}k[N9)j!hR=hR=UmHnHuh80JmHnHsHuhR=hR=0JmHnHsHu"hR=hR=0J\mHnHsHu*j4!hR=hR=0JUmHnHuhR=hR=0JmHnHuhR=hR=mHnHu$jhR=hR=0JUmHnHuh>OmHnHu)j hR=hR=UmHnHu#jhR=hR=UmHnHuhR=hR=mHnHu%%%%%%%%2&4&6&8&B&&&&&&&&&&&&&' ' ''r't'v''ϵõύjϵõTϵ*j(#hR=hR=0JUmHnHu)j"hR=hR=UmHnHuhR=hR=mHnHu#hR=hR=0JmHnHsHtHu*j."hR=hR=0JUmHnHuhR=hR=0JmHnHuhR=hR=mHnHu$jhR=hR=0JUmHnHuh>OmHnHu#jhR=hR=UmHnHu '''''''''''''@(B(D(x(z(|(((((((((غ{qcqRcKc h>O6!j$hR=hR=6UjhR=hR=6UhR=hR=6"j"$hR=hR=0J6UhR=hR=6hR=hR=0J6jhR=hR=0J6UhR=hR=mHnHu$jhR=hR=0JUmHnHuh>OmHnHu#jhR=hR=UmHnHu)j#hR=hR=UmHnHu(((&)()*)^)`)b)f)h)j)l)n)p))))))))$*&*(*,*.*0*2*4*6*n*p*r*t*˽ˬߝ՝Ջ˽zߝ՝h"j'hR=hR=0J6U!j&hR=hR=6U"j&hR=hR=0J6UhR=hR=6 h>O6!j%hR=hR=6UjhR=hR=6UhR=hR=6hR=hR=0J6jhR=hR=0J6U"j%hR=hR=0J6U"t*************+ +"+$+++++++++++++׿װo׿װ\NhR=hR=0JmHnHu$jhR=hR=0JUmHnHu!j(hR=hR=6UhR=hR=0J6\"j (hR=hR=0J6UhR=hR=0J6hR=hR=6jhR=hR=0J6U h>O6!j'hR=hR=6UjhR=hR=6UhR=hR=6hR=hR=0J6mHnHsH+,,,,,,,,,,,,,,,,2-4-6-8-----ϼwlVE!hR=hR=0J\]mHnHu*j)hR=hR=0JUmHnHuh>OmHnHu)j)hR=hR=UmHnHu#jhR=hR=UmHnHuhR=hR=mHnHuhR=hR=0J\mHnHu$jhR=hR=0JUmHnHu*j)hR=hR=0JUmHnHuhR=hR=0JmHnHuhR=hR=mHnHu------...<.>.@.B.............غ{oeWeFW?W h>O6!ju+hR=hR=6UjhR=hR=6UhR=hR=6hR=hR=0J6]"j*hR=hR=0J6UhR=hR=6hR=hR=0J6jhR=hR=0J6UhR=hR=mHnHu$jhR=hR=0JUmHnHuh>OmHnHu#jhR=hR=UmHnHu)j{*hR=hR=UmHnHu. ////2/4/6/j/l/n/r/t/v/x/z/|//////}ocoM}=hR=hR=0JmHnHsHu*j,hR=hR=0JUmHnHuhR=hR=mHnHuhR=hR=0JmHnHu$jhR=hR=0JUmHnHu h>O6!jo,hR=hR=6UjhR=hR=6UhR=hR=6hR=hR=0J6]jhR=hR=0J6U"j+hR=hR=0J6UhR=hR=0J6hR=hR=6/// 000000000V0X0Z0\000000011111 1B1D1ୡ}mXୡ)jc.hR=hR=UmHnHuhR=hR=0JmHnHsHu*j-hR=hR=0JUmHnHuhR=hR=0JmHnHuhR=hR=mHnHu$jhR=hR=0JUmHnHuh>OmHnHu)ji-hR=hR=UmHnHu#jhR=hR=UmHnHuhR=hR=mHnHuD1F1H1111111111111 2"2$2&22222222222ɻ}}gɻR})jW0hR=hR=UmHnHu*j/hR=hR=0JUmHnHuhR=hR=mHnHuh>OmHnHu)j]/hR=hR=UmHnHu#jhR=hR=UmHnHuhR=hR=mHnHuhR=hR=0JmHnHu$jhR=hR=0JUmHnHu*j.hR=hR=0JUmHnHu222 3"3$3&3z3|3~33333333333344V4X4Z444444444444õä{õj!jK2hR=hR=6UhR=hR=0J6mHnHsH "j1hR=hR=0J6U h>O6!jQ1hR=hR=6UjhR=hR=6UhR=hR=6"j0hR=hR=0J6UhR=hR=6hR=hR=0J6jhR=hR=0J6U$44485:5<5p5r5t5x5z5|5~5555555J6L6ŷŦߗvjvTD6hR=hR=mHnHuhR=hR=0J\mHnHu*j3hR=hR=0JUmHnHuhR=hR=mHnHuhR=hR=0JmHnHu$jhR=hR=0JUmHnHuhR=hR=6 h>O6!jE3hR=hR=6UjhR=hR=6UhR=hR=6hR=hR=0J6mHnHsH jhR=hR=0J6U"j2hR=hR=0J6UL6N66666666666666 7 77B7D7F7J7L7N7P7R7T77|gXNFhR=hR=6hR=hR=0J6jhR=hR=0J6U)j95hR=hR=UmHnHu*j4hR=hR=0JUmHnHuhR=hR=0JmHnHuhR=hR=mHnHu$jhR=hR=0JUmHnHuh>OmHnHu)j?4hR=hR=UmHnHuhR=hR=mHnHu#jhR=hR=UmHnHu6P7789^:;;<`=>>>>>>>>>>>>>>> $dha$gd!6 $dha$gdR=^gd8 $ dhgdR=7777777777777777888:8<8>8L888888888888899ĺԌzĺiԌ!j-7hR=hR=6U"j6hR=hR=0J6UhR=hR=6 h>O6!j36hR=hR=6UjhR=hR=6UhR=hR=6hR=hR=0J6mHnHsHjhR=hR=0J6U"j5hR=hR=0J6UhR=hR=0J6#99 9.9L9N9P99999999999999:::P:R:T:X:Z:\:^:`:b::::ŻߍՍ{ŻjߍՍX"j9hR=hR=0J6U!j!9hR=hR=6U"j8hR=hR=0J6UhR=hR=6 h>O6!j'8hR=hR=6UjhR=hR=6UhR=hR=6hR=hR=0J6mHnHsHhR=hR=0J6jhR=hR=0J6U"j7hR=hR=0J6U":::::;;; ; ;;;;;L;N;P;R;;;;׸ɱ񩖈|fVHhR=hR=mHnHuhR=hR=0J]mHnHu*j:hR=hR=0JUmHnHuhR=hR=mHnHuhR=hR=0JmHnHu$jhR=hR=0JUmHnHuhR=hR=6 h>O6!j:hR=hR=6UjhR=hR=6UhR=hR=6hR=hR=0J6mHnHsHjhR=hR=0J6U;;;;;;;;;;;<< < <<><@<B<D<x<z<|<<<<<|l\lG)j<hR=hR=UmHnHuhR=hR=0JmHnHsHuhR=hR=0J]mHnHu*j;hR=hR=0JUmHnHuhR=hR=0JmHnHuhR=hR=mHnHu$jhR=hR=0JUmHnHuh>OmHnHu)j;hR=hR=UmHnHuhR=hR=mHnHu#jhR=hR=UmHnHu<<<<<<<===R=T=V=Z=\=^=`=b=d========>>>>>>> >񽳥{񽳥jW$jhR=hR=0JUmHnHu!j>hR=hR=6U"j=hR=hR=0J6U h>O6!j =hR=hR=6UjhR=hR=6UhR=hR=6hR=hR=0J6mHnHsH"j<hR=hR=0J6UhR=hR=6hR=hR=0J6jhR=hR=0J6U! >">Z>\>^>`>p>x>z>|>>>>>>>>>>>>ϼ񞌞wl[OD8h-hx+5mHsHht5\mHsHhR=ht\mHsH jhR=hR=U\mHsHh>OmHnHu)j>hR=hR=UmHnHu#jhR=hR=UmHnHuhR=hR=mHnHuhR=hR=0JmHnHsHu$jhR=hR=0JUmHnHu*j>hR=hR=0JUmHnHuhR=hR=mHnHuhR=hR=0JmHnHu>>>>fACFLGGBHDHHvh$x$Ifa$gd8 $dh$Ifa$gd8 $d8]^a$gdx+$ 0dh((7$8$H$a$gdx+$ 0dh((7$8$H$`a$gdx+$d 7$8$H$a$gdx+$ 0dh((7$8$H$`a$gdx+ $dha$gd!6 >CCCDDdFFLGG@HBHDHFHPH^HbHpHrHHHHHHHHѯэs_I*h-hx+6\]^JfHq 'h-hx+\]^JfHq 2h-hx+5OJQJ\]^JfHq *h-hx+5\]^JfHq hx+hx+mH*sH*Ch-hx+6B*OJQJ\]^JfHmH*phq sH* h-hx+hx+mHsHh-hx+6mHsHhx+6mHsHh-hx+mHsHHHHIII IFIILLzod\oWgdt & F&gdx+ $dha$gdx+ $dha$gd!6Tkdz?$$Ifl0#| t644 layt8 $dh$Ifa$gd8 $dh$If^a$gd8 $dh$Ifa$gd8 HHHHIIIIDIFIIIIKLòא~s_K_@5hKh 'mHsHhi~h 'mHsH'hth 'CJOJQJ\aJmHsH'hth!6CJOJQJ\aJmHsHht5\mHsHhx+5\mHsH h-hx+Ch-hx+6B*OJQJ\]^JfHmH*phq sH*!hx+\]^JfHq 'h-hx+\]^JfHq *h-hx+6\]^JfHq $hx+6\]^JfHq LLLLOOP P|PVVVVVLWdWοοyeR>0h>Ohi~5\mHsH'h>Ohi~CJOJQJ\aJmHsH$hth 'CJOJQJaJmH*sH*'hth 'CJOJQJ\aJmH*sH*'h>Oh!6CJOJQJ\aJmHsH-h/h 'B*CJOJQJaJmHphsHhKh '6mHsHhKh '56\mHsHhi~h 'mHnHsHtHh/h 'mHsH'hth!6CJOJQJ\aJmHsH$hth 'CJOJQJaJmHsHLO P|PXQQR>SSfTTUVVLWz$a$gdtgdt$ & F ~dh^`~a$gd '$ & F Shdh^`ha$gd '$ & F hdh^`ha$gd ' $dha$gd 'dhgd '$dh`a$gd 'LWdWZZ[B\\0]P]]]J^^^_R_``0ab $dh@&a$gdt $xa$gdi~xgdi~$dha$gdi~ & F Hxhd8<^x`hgdi~$dh`a$gdi~ $dha$gdi~dWZZZ.]0]P]^^_R_b6c>cɶ|fWD.+h>OhK5B*CJ\aJmH*phsH*%h>Ohi~B*CJaJmH*phsH*h>Ohi~CJaJmH*sH*+h/hi~5B*CJ\aJmH*phsH*h#Rhi~mH*sH*h/hi~mH*sH*h#Rhi~CJaJmH*sH*(hi~hi~CJOJQJ^JaJmHsH%h>Ohi~B*CJaJmHphsHh>Ohi~CJaJmHsHhi~hi~5\mHsHh>Ohi~B*mHphsHh>Ohi~mHsH b6cccccff,hphhiTillll$ & F dh`a$gdi~$ (dh^a$gd$$ (dha$gdK$ (dh@&a$gdt $^a$gdK $dha$gdK$dh@&a$gdt & F Hxhd8<^x`hgdi~ >ccccccccccccccc齪vhVA2hi~hi~B*CJaJph)hi~hi~56B*CJ\]aJph#hK56B*CJ\]aJphhKhi~5B*\ph$j?h6h!l5B*U\ph jh6h!lUmHnHuh/B*CJaJmHphsH%h/hi~B*CJaJmHphsH+h/hi~5B*CJ\aJmHphsH+h>Oht5B*CJ\aJmH*phsH*+h>Ohi~5B*CJ\aJmH*phsH*cc"d2d4d>deeeffffff\f`fbfdflfrftfvfff*hzi[zi[OhCB*CJaJphhKB*CJH*aJph h$hKB*CJH*aJphhKB*CJaJphhp-B*CJaJphh$hi~B*CJaJphh$B*CJH*aJph h$h$B*CJH*aJphh$B*CJaJphh/B*CJaJphhi~B*CJaJphhi~hi~B*CJaJphhtB*CJaJph*h,hfkrkkkkTm\mdmfmlmnmpmmmmm n&n(n*nnnnnnϺᢖwwwhVGhK56B*CJaJph#hKhp-56B*CJaJphhK56B*CJaJphhKB*CJH*aJph h$hKB*CJH*aJphhKB*CJaJphhp-B*CJaJphhtB*CJaJph)hi~hi~56B*CJ\]aJph#hK56B*CJ\]aJphhi~hi~B*CJaJphhi~hCB*CJaJphTiii@jnjjk k6kfkkmmnno\q$ rdh`ra$gdC$ rdh@&`ra$gdt$ dha$gdp-$ dha$gdK$ dh@&a$gdt$ & F dh`a$gdi~nnnnnoZo\o`obodooooooo\qtqxqzq|qrr"r&r,rxrzr|rrô}}qeôèS#hChC56B*CJaJphhKB*CJaJphhp-B*CJaJphhKB*CJH*aJph h$hKB*CJH*aJphhCB*CJaJphhKB*CJaJphhKhKB*CJaJphhtB*CJaJphht56B*CJaJphhK56B*CJaJph#hKhK56B*CJaJph\qzqr(r|rrrtsss tvvZvPww$ dha$gdi~$dh`a$gdi~$dh`a$gdi~$ dh@&a$gdt$ dha$gdp-$ dh@&a$gdtrrrrrss t.u2uvvvvvZvñgM3M2h>Oh/56B*CJOJQJ\^JaJph2h>Ohi~56B*CJOJQJ\^JaJph8jqhi~hi~5B*CJOJQJU\^JaJph)h/5B*CJOJQJ\^JaJph/hi~hi~5B*CJOJQJ\^JaJph#hi~hi~5B*CJ\aJphh+5B*CJ\aJphhw]3hw]3B*CJaJphhw]3hCB*CJaJphhC56B*CJaJphZvPwwwwxxyyydzfzhz*|6|î؜xfxRxC2 h+hi~6B*CJaJphh/hi~B*CJaJph&jMZhi~hi~B*CJUaJph#h>Oh/5B*CJ\aJphhi~hi~B*CJaJph)hi~hi~56B*CJ\]aJph#h+56B*CJ\]aJph)h>Ohi~56B*CJ\]aJph)h>Oh+56B*CJ\]aJphh>Ohi~B*CJaJph/h>Ohi~5B*CJOJQJ\^JaJphwxx&yyhz2{*|D||t$ Hx^xa$gdi~ Hx^xgdi~ & F nHXdh^`Xgdi~$ & F nHdh`a$gdi~$ Hdh@&a$gdt$ dha$gdi~$ dh@&a$gdt 6|:|D|P|||| @BDFjʵiS77h>Ohi~5B*CJOJQJ\^JaJnH phtH *jhi~hi~B*CJEHUaJph,j'! F hi~hi~B*CJUVaJph&jhi~hi~B*CJUaJph#h>Oh/5B*CJ\aJphhi~hi~B*CJaJph)hi~hi~56B*CJ\]aJph#h+56B*CJ\]aJph h+hi~6B*CJaJph#h>Oh/6B*CJ\aJph|j}p~j܁$4ii$ d8<`a$gdi~"$ & F HXd8<^`Xa$gdi~$ 8(d8<`a$gdi~$ & F nHXdh^`Xa$gdi~ $ & F nHXdh^`Xa$gdi~ ށfjnpr‚4㩈dADjhi~hi~5B*CJEHOJQJU\^JaJnH phtH Fj(! F hi~hi~5B*CJOJQJUV\^JaJnH phtH @jhi~hi~5B*CJOJQJU\^JaJnH phtH 7hi~hi~5B*CJOJQJ\^JaJnH phtH :hi~hi~5B*CJH*OJQJ\^JaJnH phtH 7hi~hi~5B*CJOJQJ\^JaJnH phtH 46BFԃ"&*,LNPRëÓz^?!^;jhi~hi~5CJEHOJQJU\^JaJnH tH =j)! F hi~hi~5CJOJQJUV\^JaJnH tH 7jhi~hi~5CJOJQJU\^JaJnH tH 1hi~hi~5CJH*OJQJ\^JaJnH tH .hi~hi~5CJOJQJ\^JaJnH tH /h>Oh/5B*CJOJQJ\^JaJph7hi~hi~5B*CJOJQJ\^JaJnH phtH @jThi~hi~5B*CJOJQJU\^JaJnH phtH 48|ԃz.`}qb$Xdh^Xa$gdi~ $dh@&a$gdt$ Xdh@&a$gdt$ & F XXd8<^X`a$gdi~$ d8<`a$gdi~"$ & F d8<^`a$gdi~$ 8(d8<a$gdi~ R|.0`l賤}kUB,+hi~hi~6B*CJ]aJmHphsH%h>Ohi~B*CJaJmHphsH+h>Ohi~6B*CJ]aJmHphsH#hi~hi~6B*CJ]aJph)hi~hi~56B*CJ\]aJph#hi~hi~5B*CJ\aJphh+5B*CJ\aJph7hi~hi~5B*CJOJQJ\^JaJnH phtH 1hi~hi~5CJH*OJQJ\^JaJnH tH .hi~hi~5CJOJQJ\^JaJnH tH `l`&.^td$ Xdh@&a$gdt$ xXdh^x`Xa$gdi~$ xXdh^x`Xa$gdi~$xdh^xa$gdi~$dh`a$gdi~$ & F x8xdh^x`a$gdi~$ & F xxdh^x`a$gdi~`h&R.^l>`콪{fWEW1W&jhi~hi~B*CJUaJph#h>Oh/5B*CJ\aJphhi~hi~B*CJaJph)hi~hi~56B*CJ\]aJph1h>Ohi~56B*CJ\]aJmHphsH+h>Ohi~5B*CJ\aJmHphsH%h>Ohi~B*CJaJmHphsH1h/hi~56B*CJ\]aJmHphsH+h/hi~6B*CJ]aJmHphsH%h/hi~B*CJaJmHphsH^ҍl>`hjʒ $^a$gdi~$ & F dh^`a$gdi~ $dh@&a$gdt $dh@&a$gdt$ Xdh`a$gdi~$ Xhxdh^h`xa$gdi~ hjʒHJP|~&^LG識nd] h>Ohi~h>Ohi~5\(h>Oh/B*CJOJQJ\aJphh>Ohi~CJOJQJ\aJ&jb hi~hi~B*CJUaJph)hi~hi~56B*CJ\]aJphhi~hi~B*CJaJph#h>Oh+6B*CJ\aJph#h>Oh/6B*CJ\aJph h+hi~6B*CJaJph!ʒF<J̛P$ & F HXdh^`Xa$gdi~$ & F HIdh`Ia$gdi~ $dh@&a$gdt$ & F HIdh`Ia$gdi~PZ|b&^֠h$ & F Hxdh^x`a$gdi~$ & F Hhdh^`ha$gdi~$ & F HIdh`Ia$gdi~ $dh@&a$gdt$xdh^xa$gdi~ $x^xa$gdi~$ & F HVdh^`Va$gdi~ Zآ>dԣ^p:$Bdh`Ba$gdi~$dh^`a$gdi~$ & F @ 8dh`a$gdi~ d8<gdi~$a$gdtLPZfآԣ^8:Fʨ̨֨ب&N¯øwhOhOhAAAh>Ohi~5CJ\aJ1jhhB*CJUaJmHnHphuhhi~B*CJaJph#hhi~5B*CJ\aJphh>Ohi~CJaJ)h>Ohi~56B*CJ\]aJphh>Ohi~B*CJaJphh>Ohi~B*phh>Ohi~5B*\phhi~hi~B*CJaJphh>Ohi~5\ h>Ohi~h>Oh/5B*\ph:ʨ֨Hy] & F HXd8<^`Xgdi~$d8<`a$gdi~hd8<`hgdi~ & F d8<`gdi~ & F dh`gdi~ dh`gdi~$a$gdi~$J^`Ja$gdi~$dh`a$gdi~ HN¯Lprtvxz|~ d8<gd0 & F HXd8<^`Xgd0 HHd8<`Hgdi~ & F HXd8<^`Xgdi~np.0dVʿoaSH:+h>OhR TmHnHsHtHh5'hR T5\mHsHh>OhR TmHsHh>Oh+5\mHsHh>OhR T5\mHsH.h>OhR T5CJOJQJ\^JaJmHsH'h0hR T5CJaJmHnH sHtH "h>Oh05CJ\aJmHsH"h>OhR T5CJ\aJmHsHh#Rh+mHsHh0h0CJaJmHsHh0CJaJmHsHh+CJaJmHsHhi~hi~CJaJmHsH0dfڴVvʵJ@0$dha$gdR T$ & F<dh`OhR TB*mH*phsH*0h>Oh0B*CJOJQJ\aJmH*phsH*0h>OhR TB*CJOJQJ\aJmH*phsH*,h>OhR TCJOJQJaJmH*nHsH*tHhyhR TCJ0aJ0mH*sH*h>OhR TmH*sH*h#RhR TmH*sH*hR TCJOJQJaJmHsH$h5'hR TCJOJQJaJmHsH 0Jv޸.^ĹDҺBh@gd0$ & Fdh`a$gdR T $dha$gdR Tgd0 $xxa$gdR T@JN@BD&(VZtvn^Nj(L h5'hR TB*Uphj4 h5'hR TB*Uph!hIhR T56B*\]phh0h0B*OJQJphh0hR TB*OJQJphhR T56B*\]phh9MhR TB*phhR T6B*]phh5'hR T6B*]phh06B*]phhR TB*phh5'hR TB*ph#h0hR TB*OJQJ\]ph@Z6"z$dh$Ifa$gd9M $dha$gdR T$ & F .dh^`a$gdR Tz|~vgggggggggg$dh$Ifa$gd9Mkd $$Ifl40ck#` t0&44 lapyth  048<@DHLPTFf FfO $dh$Ifa$gd9MTX\^nrvz~Ff FfP $dh$Ifa$gd9M (,048<@DHLFf FfN $dh$Ifa$gd9MLPTVhlptx|Ff FfL $dh$Ifa$gd9M .26:>BFJNRFf FfJ $dh$Ifa$gd9MRVZ\ptx|Ff FfH $dh$Ifa$gd9MD(d*$ 8dha$gd+$dh`a$gdR TdhgdR TgdR T$ & Fdh^`a$gdR Tgd0$ dha$gdR TFfF $dh$Ifa$gd9M&(*DHJ伪|odRC4h>Oh0B*OJQJphh>OhR TB*OJQJph#h>OhR TB*OJQJ\]phh>OhR TB*phh+hR T6B*phjf h5'hR TB*Uphh0h0B*OJQJphh0hR TB*OJQJph#h0hR TB*OJQJ\]ph#h0h+B*OJQJ\]phh5'hR T6B*]phhR TB*phh5'hR TB*ph jh5'hR TUmHnHuJZ &( $dha$gdR T$ dha$gdR T $dha$gdR T$ & F hdh^`a$gdR T $dha$gdR Tgd0 $dha$gdR T$ & F hdh^`a$gdR TJ(>6Bh46 rt@BPX嵪m0h|Ih|IB*CJOJQJ\aJmH phsH hR TB*CJaJphhr8B*CJaJphhnB*CJaJphh9MhR TB*phh9MhR TB*CJaJph#hEhR T5B*CJ\aJphhEhR TB*CJaJphh>OhR TB*CJaJphh>OhR TB*ph#($dh$Ifa$gd9M$dh$Ifa$gd9M $dha$gdR T 6\M>>>>>$dh$Ifa$gd9M$dh$Ifa$gd9MkdZ $$Ifl4F@ #`82 t0'6  44 laBpytr86Bt46BVZjzFf Ff $dh$Ifa$gd9MFf^ $dh$Ifa$gdr8$dh$Ifa$gd9M (,<LTrt$dh$Ifa$gdr8Ff Ff $dh$Ifa$gd9M$dh$Ifa$gd9M @BPdhlrz$a$gd|I $dha$gdR TFf Ffc $dh$Ifa$gd9M$dh$Ifa$gdr8$dh$Ifa$gd9MFf8 X>@BDdůucJJu1h|Ih|I56B*CJ\]aJmH*phsH*# jmh|Ih|IB*CJaJph# jh|Ih|IB*CJaJph(h|Ih|IB*CJH*aJmH*phsH*%h|Ih|IB*CJaJmH*phsH*+h|Ih|I5B*CJ\aJmH*phsH*h|Ih|IB*mH*phsH*)h|Ih|IB*OJQJaJmH*phsH*,h|Ih|I6B*OJQJaJmH*phsH*Xz X|d$ & F 8Hdh`Ha$gd|I$ Hdha$gd|I$ Hdha$gd|I$ dh@&a$gd|Ixxgd|I$xx`a$gd|I dxgd|I6Xpp$ & F% HXdh^`Xa$gd|I$ & F dh^`a$gd|I$ & F% H8Hdh^`Ha$gd|I$ & F 8Hdh`Ha$gd|I$ H8Hdh^`Ha$gd|I $&246VXذؗذؗl]L]L]:#h|Ih|I5B*CJ\aJph h|Ih|IB*CJH*aJphh|Ih|IB*CJaJph)h|Ih|I56B*CJ\]aJph+h|Ih|I6B*CJ]aJmH*phsH*1h|Ih|I56B*CJ\]aJmH*phsH*# jh|Ih|IB*CJaJph+h|Ih|I5B*CJ\aJmH*phsH*%h|Ih|IB*CJaJmH*phsH*(h|Ih|IB*CJH*aJmH*phsH*X:l :<z "*,46<>DFLNRVPhZgB*CJaJphhCqnB*CJaJphU h|Ih|IB*CJH*aJph# jh|Ih|IB*CJaJph)h|Ih|I56B*CJ\]aJph#h|Ih|I5B*CJ\aJphh|Ih|IB*CJaJph7:~ZZqqq$ dha$gd|I$ X8Hdh`Ha$gd|I$ & F ( dh@&a$gd|I$ & F Hdh@&a$gd|I$ & F (dh`a$gd|I$dh`a$gd|I$ dh@&a$gd|I ct gt ca vt liu ph thuc vo kch thc ht mi, khi mi th dng ht mi c kch thc ln v ngc li khi mi tinh dng loi ht nh, ht mi c phn lm 3 nhm: Nhm 1: Gm cc s hiu 200; 160; 125; 100; 80; 63; 50; 40; 32; 25; 20; 16 Nhm 2: Gm cc s hiu A12; A10; A8; A6; A5; A4; A3 Nhm 3: Gm cc s hiu AM40; AM28; AM20; AM14; AM10; AM7; AM5 Khi chn mi, kch thc ca ht cn phi chn tng ln (gim mt ht) trong nhng trng hp sau: Khi dng mi bng cht keo B hay V thay th mi c cht keo G Khi tng tc vng quay ca Khi tng cung tip xc gia chi tit gia cng v mi Khi mi vt liu c do cao Khi chuyn t mi bng mt tr ca sang mi bng mt u ca Bng 1 HT MI PHM VI S DNGTheo TOCT 3647 -59((m)H Anh( s ht/cm2)200 160 10 12 - Mi vt liu phi kim loi: Nha, knh125 80 16 24 - Lm sch mi hn, vt c50 40 36 46 - Mi th nhng chi tit v dng c ct ng, gang c40 25 10 46 60 120 - Mi sa tinh, mi tinh chi tit, cc loi dao tin bng hp kim cng, thp gi, gang trng..10 6 120 180 - Mi tinh nhng chi tit c bng v chnh xc cao, cc loi dng c o kim.12 4 100 280 - Mi ren, mi sa c nhn t cp 8 tr ln6 5 180 230 - Mi nghin cc chi tit v cc loi dng c nhiu li ct c bng cao6 3 180 320 - Mi khn xi lanh, mi mng, mi r 3.4.2. Mt ca mi -Mt ca mi cho bit kt cu bn trong ca , tc l t l gia th tch ht, cht keo, xp (khong trng). K ca mi l khong trng nh cha phoi v dung dch lm ngui nh hnh 33.3.1 Hnh 48.3.1. Cu trc ca mi 1. Ht mI, 2. Cht keo, 3. Khong trng -Mt ca mi c t 1 (12 cp, mi cp ch nhng t l gia ht mi, cht keo, khong trng trong mt n v th tch ca . Mt cng ln th khong cch gia cc ht mi cng tng. -V vy khi chn mt ca mi phi theo nguyn tc l vt liu cng mm th chn mt cng cao, ngc li vt liu cng cng th chn mt cng thp. Ngoi ra cn phi bit iu kin mi, chnh xc gia cng v nhn b mt ca chi tit. 3.4.3. cng ca mi L kh nng gi li trong cht keo nhng ht mt ngoi ca khi c lc tc dng vo (khi mi tham gia ct gt) cng ca mi c phn lm nhiu cp, tiu chun TVN- C11- 64 quy nh phn cp cng nh bng 2. Trong cc nhm cng, cc ch s 1,2,3 bn phi ch ci ca k hiu l biu th cng tng dn - cng ca mi ph thuc vo nhiu yu t nh kch thc ht mi, cht keo v t l ca n, lc p khi ch to mi, rung .. - cng ca mi c nh hng n nng sut v cht lng ca sn phm mi, nu chn cng khng ng th kh nng ct gt b hn ch, nu mm qu th mn nhanh hao ph nhiu, nu cng qu d sinh ra chy nt b mt mi -Theo nguyn tc chung: khi gia cng vt liu cng th chn mm v ngc li khi gia cng vt liu mm th chn cng. Khi gia cng th dng cng hn V d: khi mi tinh thp ti hp kim cng nn chn mm M3 ( MV1 K hiu mi l cc s hiu k thut c bn ghi trn theo th t quy nh sau: Nh my ch to - vt liu - ht, cng - cht keo - mt - dng mi - ng knh ngoi - b dy - ng knh trong - tc di Theo TCN - C4 - 64 ghi k hiu mi vin cn c vo hnh dng mt ct ng knh ngoi D, chiu cao H, ng knh l d v s tiu chun ny V d: V1 - 20 x 10 x 6. TCN - C4 - 64 l: mi trn c cnh vung, ng knh ngoi 20mm, chiu dy 10mm, ng knh l 6mm Xem bng 2, bng 3 v bng 4 l k hiu mi hin nay Bng 2: K hiu cng mi K hiu cng Vit nam Lin x Trung quc Tip khcMmM1, M2, M3M1, M2, M3R1, R2, R3E, F, GMm vaMV1, MV2CM1, CM2ZR1, ZR2H, I, KTrung bnhTB1, TB2C1, C2Z1, Z2L, M, N, OCng vaCV1, CV2, CV3CT1, CT2, CT3ZY1, ZY2, ZY3P, QCngC1, C2T1, T2Y1, Y2R, SRt cngRC1, RC2BT1, BT2CY1, CY2T, U, V Bng 3: K hiu ht mi K hiu Ht mi Vit nam Lin x Trung quc Tip khcSilic cacbua xanhSxKZTLC.48Silic cacbua enSdKTC.49Coranh ng nuCn(GA.96Coranh ng trngCtr-(bCBA.99B Bng 4: K hiu cht dnh kt K hiu cht dnh ktVit namLin xTrung qucTip khcKeramic(gm)GKAVBaklitBbSBVun canicVBXR 3.5. K hiu, hnh dng ca mi v tn gi 3.5.1. K hiu, hnh dng mi Bng 5: Bng k hiu hnh dng mi v tn gi TTHnh dng v tn giK hiuCng dng1 mi cnh vung phng V1Mi trn ngoi, trong, mi v tm, mi phng, mi sc dng c ct2 mi cn 2 mt V2 Mi dng c, mi nh hnh3 mi cn 1 mt <300 V4Mi dng c, dao phay, mi nh hnh4 mi trn cnh vung c l 2 bc V5 Dng mi trn ngoi khi mt u ca ti st mt gia cng hoc lm dn mi v tm5 mi cnh vung, l 2 bc c 2 mt V76 mi trn cnh vung l cn mt mt c bc V6Mi trn v mi mt u ca chi tit7 mi cnh vung l cn 2 mt c bc V8 mi ngoi v mi mt u ca chi tit3.6. Chn v kim tra cht lng mi Bng 49.3. Lng d khi mi trn ngoi ng knh vt mic im vt mi T, KTChiu di vt mi (mm).10< 101010-4040-8080- 20120-160160- 200> 200Lng d trn ng knh (mm)3 - 10KT T0,15- 0,25 -0,20 - 0,30 -- 0,25 - 0,35- -n 18KT T0,2 - 0,23 -0,20 - 0,30 -0,20 - 0,30 0,30 - 0,20- - - 30KT T0,25 - 0,30 0,20 - 0,230,25 - 0,35 -0,20 - 0,35 0,3 - 0,450,25 - 0,20 0,35 - 0,50- 50KT T0,25 - 0,30 0,40 - 0,55- -0,25 - 0,40 0,40 - 0,550,30 - 0,45 0,45 - 0,600,40 - 0,55 0,55 - 0,65- 120KT T- -0,20 - 0,40 0,35- 0,500,30 - 0,45 0,45 - 0,600,30 - 0,45 0,50 - 0,650,40 - 0,55 0,60 - 0,750,45 - 0,60 0,70 - 0,850,50 - 0,70 0,75 - 0,950,60 - 0,80 0,80 - 1,00- 180KT T- -0,30 - 0,45 0,40- 0,550,40 - 0,55 0,55 - 0,700,40 - 0,55 0,60 - 0,750,40 - 0,55 0,65 - 0,800,45 - 0,60 0,75 - 0,900,50 - 0,70 0,80 - 1,000,60 - 0,80 0,80 - 1,00- 260KT T- -0,50 - 0,65 0,45- 0,600,45 - 0,60 0,60 - 0,750,45 - 0,60 0,65 - 0,800,45 - 0,60 0,70 - 0,850,45 - 0,60 0,80 - 0,950,50 - 0,70 0,85 - 1,050,60 - 0,80 0,90 - 1,10 - 360KT T- -0,55 - 0,70 0,60- 0,800,50 - 0,70 0,65 - 0,850,50 - 0,70 0,70 - 0,850,50 - 0,70 0,80 - 1,000,50 - 0,70 0,85 - 1,050,50 - 0,70 0,90 - 1,100,60 - 0,80 0,95 - 0,15> 360KT T- -0,70 - 0,90 -0,60 - 0,80 0,80 - 1,000,60 - 0,80 0,85 - 1,050,60 - 0,80 0,90 - 1,100,60 - 0,80 0,95 - 1,150,60 - 0,80 0,95 - 1,150,60 - 0,85 0,95- 1,15Ghi ch: T : ti; KT: khng ti . Lung d cho trong bng ny dng cho chi tit c bin dng t sau nhit luyn hoc qua nn sa trc khi mi. Trng hp c bin dng nhiu th c th chn thm 40 - 50% na. V d 1: Chn ch mi cho chi tit mi trn ngoi bng kim cng t bng b mt cp 9. Tra bng 49.2 gm c: Chn mi c ht A8 - A4, cht dnh kt M1 Tc quay ca mi: v = 25 - 35 m/s Tc quay ca chi tit mi: v = 10 - 15 m/pht Lung chy dao dc: s= 0,5mm/vng Chiu su mi t = 0,0015 - 0,02mm V d 2: Chn lng d khi mi trn ngoi trn chi tit c ng knh 50mm, chiu di 250mm, chi tit cha ti (KT). Theo bng 34. 3 ta chn lng d gia cng l 0,25 - 0,4mm 2.2.5.G kp chi tit gia cng trn my mi trn ngoi Cc chi tit gia cng trn my mi trn ngoi thng thng c g trn 2 mii tm c cp tc hoc cp ln mm cp v 1 u chng tm. L tm trn chi tit c nh hng rt ln n cht lng chi tit mi, v vy l tm phi c kch thc v gc ph hp vi gc vi hai u mii tm ca my. Nu gc ca l tm khng ng vi gc ca mii tm, khi g chi tit s khng n nh trong qu trnh mi, do tc dng ca lc ct, chi tit quay quanh mii tm s chp li nhng sai s ca l tm, do s gy ra sai hng. Khi gia cng nhng chi tit c ng knh ln hn 15(mm) th phi vt ming l tm, nu ng knh chi tit nh 15(mm) th phi lm cn cnh sc. G trn mii tm c nh t c chnh xc cao hn, cn mii tm quay dng cho nhng chi tit nng hoc c l ln. Bi v ng tm mii tm quay thp hn mii tm c nh do bi quay c khe h sinh ra o. 2.3. Cc dng sai hng khi mi mt tr ngoi, nguyn nhn v cch khc phc: Cc dng sai hngNguyn nhnCch khc phc1. bng b mt khng t, c nhiu vt xcCh mi qu ln qu th, qu cng Dung dch lm ngui b bi bn c phoi, hoc cht lm ngui khng ph hp Chi tit b rung khi mi khng cn bngGim chiu su ct, bc tin Chn mn hn Thay dung dch lm ngui, lm sch b cha Dng thm gi ph Cn bng li 2. Chi tit b cnBn my b lch trc v sau khng thng hng  b lchKim tra a bn my v v tr 0 Kim tra v hiu chnh li ng tm trc v sau Kim tra v hiu chnh mang 3. B mt mi b chyCh mi khng ph hp Chn khng ph hp Khng dung dch lm ngui b tr, cnGim chiu su ct v bc tin Thay ph hp B sung dung dch lm ngui Sa bng u r kim cng4. Kch thc ng knh saiDng c kim tra khng chnh xc o sai Lng d khng uHiu chnh li dng c o Tp trung ch khi o Kim tra lng d trc khi mi5. Chi tit b van, lch tmL tm v phn lp ghp mii tm b bi bn G chi tit gia 2 mii tm b lng Trc chnh b oKim tra lau sch bi bn l tm v mii tm trc khi lp Tng lc kp gia 2 mii tm Kim tra v iu chnh li c trc chnh ca my6. Chi tit b congLp v iu chnh vu t gi sai cng vng chi tit km G chi tit lng Ch ct khng ph hpLp v iu chnh cc vu t gi tip xc u vi chi tit Tng thm gi Kim tra v xit cht chi tit Gim chiu su ct v bc tin 2.4. Cc bc tin hnh mi trn ngoi trn my mi trn vn nng 2.4.1. c bn v chi tit gia cng: - Xc nh ng cc yu cu k thut ca chi tit nh bng b mt, sai lch kch thc ng knh; ng tm 2.4.2. Chun b: Kim tra tnh trng my, chun b y thit b, dng c ct, dng c o, kim tra lng d chi tit gia cng Xc nh gc cn ca l tm chn mii chng tm cho ph hp v lm sch l tm sau khi nhit luyn . a/ Kim tra an ton ca mi v sa : kim tra xem c rn nt khng sau tin hnh g lp gi sa c gn mii sa bng kim cng nhn to ln bng my b/ G v iu chnh sau ln bn my: c/ iu chnh tc quay ca chi tit: Chn tc quay theo bng trong s tay k thut. Hoc tnh theo cng thc ta tnh s vng quay ca chi tit l: n = EMBED Equation.3 d/ G chi tit trn 2 mii tm: e/ iu chnh hnh trnh bn my: Ni lng cc cng tc hnh trnh dng chuyn ng ca bn my -C nh cng tc o hnh trnh sao cho im u v im cui hnh trnh, mt u ca chi tit cch mt khong bng 1/3 b rng ca mi f/ Mi th mt ngoi ca chi tit: -Di chuyn bn my bng tay sao cho mi v tr mt u ca chi tit v pha sau -Khi ng trc chnh cho chi tit quay -Dch chuyn mi cho tip xc nh vi b mt chi tit v m dung dch lm ngui -Cho bn my chy t ng qua li, tin hnh mi cho n khi vt d mi n u trn b mt chi tit. Dng my g/ Kim tra v iu chnh ng tm ca chi tit: Kim tra tr ca chi tit bng cch o ng knh ti 3 im trn chiu di chi tit Nu ng knh chi tit ti 3 v tr u nhau th tr m bo ng, nu khng u th phi hiu chnh li h/ Mi th: j/ Mi tinh: -Thng xuyn kim tra kch thc -Mi ln cui cng gi nguyn chiu su ct ci, tip tc cho bn my chy v mi 2 -3 ln mi xo ht vt - Kim tra hon thin: Kim tra tr, trn v kch thc ng knh bng ng h so, pan me o ngoi m/ Kt thc cng vic: 1.Ct in Lau sch dng c o, dng c ct ng ni quy nh V sinh my, thit b, tra du m Thc hnh mi trn ngoi chi tit theo bn v a/ c bn v chi tit gia cng: Hnh 34.2.3. Xc nh ng cc yu cu k thut ca chi tit nh bng b mt t cp 8 (Ra =1,6), sai lch kch thc ng knh - 0.013mm; khng ng tm <0.005 Hnh 49.2.3. Bn v chi tit gia cng b/ Chun b: 1. Kim tra tnh trng my, cp du vo cc b phn chuyn ng 2.Chun b y thit b, dng c ct, dng c o, kim tra kch thc chi tit gia cng 3.Lm sch l tm v b mt chi tit, phn lp ghp ca mii tm vi nng sau, l cn trc chnh trc c/ Kim tra an ton ca mi v sa : Chn mi v kim tra an ton ca , cn bng mi G lp mi ln my G lp dng c sa bng u r kim cng v tin hnh sa d/ G v iu chnh sau ln bn my: t sau ln bn my ng v tr, y sau tin st vo mii tm trc kim tra v iu chnh ng tm gia 2 mii tm nh hnh 34.2.4 Hnh 49.2.4. iu chnh ng tm gia 2 mii tm Di chuyn sau ra, t trc kim vo 2 mii tm hiu chnh song bng ng h so nh hnh 34.2.5 Hnh 49.2.5. Hiu chnh song song e/ iu chnh tc quay ca chi tit: 1. Chi tit mi bng thp thng c ng knh 30mm nn chn tc quay theo bng trong s tay k thut l 15m/pht. Theo cng thc ta tnh s vng quay ca chi tit l: n = EMBED Equation.3 = EMBED Equation.3 = 159 v/ph iu chnh s vng quay tnh n = 159v/ph f/ G chi tit trn 2 mii tm: Tra m vo c 2 l tm trn chi tit y sau ra sao cho khong cch gia 2 mii tm ln hn chiu di chi tit t 10 -15mm Xit cht tc vo 1 u ca chi tit v t 2 l tm ta vo mii nhn trc v sau, quay tay quay sau tin st vo l tm va st ri c nh chng bng tay hm g/ iu chnh hnh trnh bn my: Ni lng cc cng tc hnh trnh dng chuyn ng ca bn my C nh cng tc o hnh trnh sao cho im u v im cui hnh trnh, mt u ca chi tit cch mt khong bng 1/3 b rng ca mi nh hnh 34.2.6 Hnh 49.2.6 h/ Mi th mt ngoi ca chi tit: Di chuyn bn my bng tay sao cho mi v tr mt u ca chi tit v pha sau Khi ng trc chnh cho chi tit quay Dch chuyn mi cho tip xc nh vi b mt chi tit v m dung dch lm ngui Cho bn my chy t ng qua li, tin hnh mi cho n khi vt d mi n u trn b mt chi tit. Dng my i/ Kim tra v iu chnh ng tm ca chi tit: Kim tra tr ca chi tit bng cch o ng knh ti 3 im trn chiu di chi tit nh hnh 49.2.7 Hnh 49.2.7. o ng knh trn chiu di chi tit Nu ng knh chi tit ti 3 v tr u nhau th tr m bo ng, nu khng u th phi hiu chnh li nh sau: Hnh 34.2.8 Ni lng vt iu chnh ca bn trn nh hnh 49.2.8 Quay vt iu chnh ca bn trn iu chnh gc ph hp vi tr. Khi u chi tit pha sau c ng knh ln hn th xoay bn trn ngc chiu kim ng h, nu u chi tit pha trc ln hn th xoay bn trn cng chiu kim ng h i 1 lng cho ph hp m bo tr trn 3 v tr u nhau l c j/ Mi th: iu chnh chiu su ct 0,02 - 0,04mm iu chnh tc dch chuyn ca bn my sao cho khi chi tit quay c 1 vng th mi tin c t 2/3 - 3/4 chiu rng ca Ti 2 u ca chi tit dng chy bn trong thi gian ngn chi tit quay1 - 2 vng kim tra xem chi tit mi ht cha (gi l thi gian ch hon chnh mi) lng d 0,03 - 0,05 mm cho mi tinh k/ Mi tinh: iu chnh li s vng quay ca chi tit, chn tc ct v = 10m/pht nct = EMBED Equation.3 = 106 v/ph iu chnh chiu su ct 0,01mm iu chnh dch chuyn ca bn bng 1/3 - 1/4 chiu rng ca sau mt vng quay ca chi tit Thng xuyn kim tra kch thc Mi ln cui cng gi nguyn chiu su ct ci, tip tc cho bn my chy v mi 2 -3 ln mi xo ht vt l/ Kim tra hon thin: Kim tra tr, trn v kch thc ng knh bng ng h so, pan me o ngoi m/ Kt thc cng vic: Ct in Lau sch dng c o, dng c ct ng ni quy nh V sinh my, thit b, tra du m Cu hi 49 02 Cu 1: Cc phng php mi trn ngoi thng dng trn my mi trn vn nng gm: Mi mt tr ngoi bng phng php tin dc Mi tin ngang theo c Mi tin ngang (mi ct) Mi phn on C A, B, C v D Cu 2: Hy nh du (x) vo cc trng xc nh nguyn nhn gy ra cc dng sai hng khi mi trn ngoi trong bng di y: Nguyn nhnCc dng sai hngKch thc ng knh saiChi tit b cnChi tit b van, lch tmB mt mi b chyChi tit b cong bng khng t( qu th, nhiu vt xc)Chi tit b rung khi ct, khng cn bngBn my b lch trc v sau khng thng hng b lchCh mi khng ph hpChn khng ph hp b chai, mnDng c kim tra khng chnh xc o saiLng d khng uKhng dung dch lm nguiDo mi qu cngChiu su ct qu lnL tm v phn lp ghep mii tm b bi bnG chi tit gia 2 mii tm b lngTrc chnh b oLp v iu chnh vu t gi saiDung dch lm mt bn, bi phoi nhiuCh mi qu ln cng vng ca chi tit km Cu 3: Hy sp li trnh t mi mt tr ngoi trn my mi trn vn nng cho hp l: ....... c bn v chi tit gia cng ....... iu chnh tc quay ca chi tit ....... Kim tra an ton ca mi v sa .......iu chnh hnh trnh bn my ....... Chun b ....... G chi tit trn 2 mii tm .......Kim tra hon thin ....... G v iu chnh sau ln bn my .......Mi th mt ngoi ca chi tit ....... Mi th ....... Kim tra v iu chnh ng tm ca chi tit ....... Mi tinh C. Xem trnh din mu v cc thao tc mi trn ngoi: Hc sinh quan st, theo di cc thao tc do gio vin thc hin trn my mi trn ngoi nh: Cch s dng tng b phn ca my, iu chnh my mi mt tr ngoi Sau khi quan st xong hc sinh t lm theo kt hp vi s theo di, un nn ca gio vin cho n khi thc hin ng v thnh tho D. Thc hnh mi trn ngoi ti xng trng: Thc hnh tng bc v thao tc mi mt tr ngoi Thc hnh c hng dn Bi 3:Mi mt cn ngoi trn my mi trn vn nng Thi gian: 30 gi Mc tiu: + Phn tch c cc yu cu k thut khi mi cn ngoi. + Vn hnh thnh tho my mi ng quy trnh, quy phm gia cng mt cn ngoi trn my mi trn vn nng, t cp chnh xc 6-7, nhm cp 7-8, dung sai hnh dng hnh hc, v tr tng quan d" 0,005/100. t yu cu k thut, thi gian, an ton tuyt i cho ngi v my. + Trnh by c sai hng, nguyn nhn v c bin php phng. + C thc gi gn v bo qun my, mi, dng c o, thc hnh tit kim. 1. Yu cu k thut ca chi tit mi 2. Cc phng php mi mt cn ngoi trn my mi trn vn nng 2.1. Quay bn my 2.2. Quay lch trc 2.3. Quay lch u 3. Cc dng sai hng khi mi mt cn ngoi, nguyn nhn v bin php phng, khc phc. 4. Th t cc bc tin hnh 4.1. Chn mi 4.2. Lp dao vo trc my 4.3. Chn ch mi 4.4. G lp chi tit ln trc g 4.5. Tin hnh mi. 5. Kim tra hon thin. 5.1. Phng php kim tra 5.2. Tin hnh kim tra 6. V sinh cng nghip. 6.1. V sinh dng c, thit b, my mc 6.1. V sinh ni lm vic Ni dung chi tit, phn b thi gian v hnh thc ging dy ca Bi 3 Tiu /Tiu tiu Thi gian (gi)Hnh thc ging dyT.SLTTHKT*1. Yu cu k thut ca chi tit mi 0,20,20LT2. Cc phng php mi mt cn ngoi trn my mi trn vn nng 2.1. Quay bn my 2.2. Quay lch trc 2.3. Quay lch u 0,50,50LT3. Cc dng sai hng khi mi mt cn ngoi, nguyn nhn v bin php phng, khc phc.10,20,8LT+TH4. Th t cc bc tin hnh 4.1. Chn mi 4.2. Lp dao vo trc my 4.3. Chn ch mi 4.4. G lp chi tit ln trc g 4.5. Tin hnh mi.26 2 2 2 2 180,8 0,2 0,2 0,2 0,2 025,2 1,8 1,8 1,8 1,8 18 LT+TH LT+TH LT+TH LT+TH TH5. Kim tra hon thin. 5.1. Phng php kim tra 5.2. Tin hnh kim tra1,30,31LT+TH6. V sinh cng nghip. 6.1. V sinh dng c, thit b, my mc 6.1. V sinh ni lm vic101TH* Kim tra 3.1. Cc yu cu k thut ca chi tit cn: Ngoi cc yu cu ca mt tr, mt cn phi m bo cc kch thc cn chnh xc, c tnh theo cng thc:  Hnh 49.3.1. Kch thc cn Sau khi tnh c gi tr ca tg(, tra bng tg bit tr s ca gc ( l my . Cc yu t ca hnh cn xem hnh 49.3.1 3.2. Cc phng php mi mt cn trn my mi trn vn nng: Khi mi nhng mt cn ngoi trn my mi trn ngoi c th thc hin bng cc phng php sau: 3.2.1. Mi mt cn bng cch quay bn my: p dng khi mi chi tit di vi gc cn nh t 120 140, gc quay ca bn ti a l 70 Khi mi bn my thc hin chy dc, tin ngang ra vo nh s hnh 34.4.2. Chi tit c g trn 2 mii tm c cp tc Khi xoay bn my nh lch bn nghing i 1 gc ( theo tnh ton, b mt ca song song vi ng sinh ca chi tit, tin hnh mi bnh thng Ch : Khi xoay bn my, trc tin hy quay s b gc (, tin hnh mi th, kim tra gc cn ca chi tit mi v iu chnh li cho ng mi tin hnh mi ng Kim tra mt cn bng cc loi cn tiu chun, thc gc, dng...  Hnh 49.3.2. Mi mt cn bng cch Hnh 49.3.3. Mi mt cn bng cch xoay bn my xoay trc 3.2.2. Mi mt cn bng cch quay trc: Mi nhng chi tit ngn c gc cn ln qu 150 nh s hnh 49.3.3 Chi tit c g trong mm cp v quay trn, gc lch ca trc bng gc dc ( ca chi tit cn Sau khi mi th vi ln cn kim tra cn kim tra gc dc ( ca cn ri tin hnh mi ng Lng tin ngang do u thc hin, bn dc ca my tin dc mi ht chiu di on cn 3.2.3. Mi mt cn bng cch quay lch : p dng mi nhng chi tit di c gc cn ln nh s hnh 49.3.4 Hnh 49.3.4. Mi mt cn bng cch quay u Vt gia cng c g trn mm cp, u mang c quay i 1 gc dc ( ca chi tit gia cng Mt ngoi ca song song vi mt ngoi ca cn chuyn ng tin dc mi ht chiu di on cn 3.3.Cc dng sai hng khi mi mt cn, nguyn nhn v cch khc phc: Ngoi cc dng sai hng nh mi mt tr ngoi, mi mt tr cn cn c thm cc sai hng sau: Cc dng sai hngNguyn nhnCch khc phc1. bng b mt khng t, c nhiu vt xcCh mi qu ln qu th, qu cng Dung dch lm ngui b bi bn c phoi, hoc cht lm ngui khng ph hp Chi tit b rung khi mi khng cn bngGim chiu su ct, bc tin Chn mn hn Thay dung dch lm ngui, lm sch b cha Dng thm gi ph Cn bng li 2. cn saiDo iu chnh gc lch ca , ca bn my v trc khng chnh xc Tm ca trc v sau khng thng hngKim tra v hiu chnh li gc lch mang , bn my v trc chnh xc theo tnh ton Kim tra v hiu chnh li ng tm trc v sau3. B mt mi b chyCh mi khng ph hp Chn khng ph hp Khng dung dch lm ngui b tr, cnGim chiu su ct v bc tin Thay ph hp B sung dung dch lm ngui Sa bng u r kim cng4. Gc cn ng nhng kch thc ng knh v chiu di saiDng c kim tra khng chnh xc o sai Thc hin chiu su ct khng chnh xcHiu chnh li dng c o Tp trung ch khi o iu chnh chiu su ct tht chnh xc khi mi tinh3.4. Cc bc tin hnh mi: Hnh 49.3.5. Bn v chi tit gia cng Chun b c bn v chi tit gia cng nh hnh 49.3.5: Xc nh ng cc yu cu k thut ghi trn bn v ( vt liu thp 45 nhit luyn t cng 42- 45 HRC) Kim tra kch thc chi tit trc khi mi, chun b dng c o, ct, thm du.. Chun b y dung dch lm ngui 3.4.1. Chn mi Chn mi rt quan trng ,n nh hng n nng sut v cht lng mi , chnh xc , nhn b mt ,lng hao ph mi v an ton lao ng . Cn c vo vt liu gia cng v yu cu k thut nh bn v, cn c vo bng 6 ( mc 3.6.1 modun 48 ) ta chn mi : Vt liu chi tit gia cngMi ngoiMi c tmMi khng tmVL Nhm ht cng miCht dnhVL Nhm ht cng miCht dnhThp tiCn Cn36 60TB1-MV2 MV2-MV1G GCn Cn36- 46 60- 80TB2- TB1 MV2- MV1G G Kim tra an ton ca mi v cn bng trc khi g R sa mi bng u r kim cng, to rnh mt bn mi nh hnh 34.4.6 cho b mt tip xc vi mt u chi tit nh nht 3.4.2. Lp vo trc my : (bi 5 modun 48) 3.4.3. Chn ch mi Di chuyn mi n v tr mt u thch hp khi chi tit c g trn mii tm c vt mt phn nh hnh 49.3.7 Mi th: iu chnh tc ct ca chi tit 12m/pht, chiu su ct 0,02 mm Mi tinh: iu chnh tc ct ca chi tit 20m/pht, chiu su ct 0,01 mm Hnh 49.3.6. To rnh mt bn mi Hnh 49.3.7. Mi mt u ca chi tit 3.4.4. G lp chi tit ln trc g iu chnh ng tm gia 2 mii tm v g chi tit ln 2 mii tm Di chuyn mi v pha sau cng Dng ng h so iu chnh ng tm gia 2 mii tm chnh xc Cp tc vo 1 u ca chi tit v g chi tit ln 2 mii tm iu chnh gc xoay bn my Ni lng vt ca bn my Xoay bn my i gc ( = 50 nh hnh 49.3.8 3.4.5. Tin hnh mi. - Mi th mt cn: Thc hin chiu su ct 0,02 - 0,04mm -Kim tra gc cn ca chi tit: Lau sch b mt chi tit v b mt dung c o gc, ng cn chun Dng thc gc, ng cn chun hoc b o gc bng thc sin kim tra gc cn Kim tra kch thc ng knh D, d v chiu di l bng pan me o ngoi 25 -50 Sau khi kim tra gc cn v kch thc, hy xc nh ghi li cc sai lch hiu chnh Hnh 49.3.8 - Hiu chnh gc xoay sau khi kim tra: Nu gc cn ln hn th hiu chnh bng cch xoay bn cng chiu kim ng h i 1 lng Nu gc cn nh hn th hiu chnh bng cch xoay bn ngc chiu kim ng h i 1 lng cn thit nh hnh 34.4.9 Tin hnh mi li v kim tra cho n khi t yu cu theo bn v - Mi tinh trn ton b b mt 3.5. Kim tra hon thin: Kim tra gc cn -S dng dng kim bng phng php gip cn (vi sn xut lot ) -S dng thc o gc vn nng vi sn xut n chic o ng knh v chiu di S dng panme v thc cp 3.6. V sinh cng nghip.: 3.6.1. V sinh dng c, thit b, my mc Ct in Tho chi tit Lau sch dng c o, dng c ct ng ni quy nh iu khin cc c cu chy dao v v tr an ton Tra du bo qun ln bng my 3.6.2. V sinh ni lm vic V sinh my, thit b v ni lm vic Hnh 49.3.9 Cu hi 49.3 Cu 1: Cc phng php mi mt tr cn trn my my mi trn ngoi vn nng gm c: Mi mt cn bng cch quay lch  Mi mt cn bng cch quay trc Mi mt cn bng cch quay bn my C A; B v C Cu 2: Mi mt cn bng cch quay bn my ch p dng mi chi tit c cn 12 -140 ng Sai Cu 3: Mi mt cn bng cch quay trc p dng mi cc chi tit c cn: Nh hn 150 Ln hn 150 Bt k Cu 4: Hy nh du (x) vo cc trng xc nh nguyn nhn gy ra cc dng sai hng khi mi cn bng di y: Nguyn nhnCc dng sai hng bng b mt khng t, c nhiu vt xc cn saiGc cn dng nhng kch thc ng knh v chiu di saiB mt mi b chyDng c kim tra khng chnh xc, o sai Ch mi qu ln. qu th, qu cngDung dch lm ngui b bi bn c phoi, hoc cht lm ngui khng ph hpChi tit b rung khi mi, khng cn bngDo iu chnh gc lch ca , ca bn my v trc khng chnh xc Tm ca trc v sau khng thng hngThc hin chiu su ct khng chnh xcChn khng ph hp b tr, cnKhng dung dch lm ngui B. Xem trnh din mu v cc thao tc mi mt cn ngoi: Hc sinh quan st, theo di cc thao tc do gio vin thc hin mi cn trn my mi trn ngoi vn nng nh: Cch s dng tng b phn ca my, mi mt cn Sau khi quan st xong hc sinh t lm theo kt hp vi s theo di, un nn ca gio vin cho n khi thc hin ng v thnh tho C. Thc tp mi cn trn my mi trn ngoi ti xng trng: Thc hnh tng bc v thao tc mi mt cn Thc hnh c hng dn Thc hnh c lp D. T nghin cu ti liu lin quan n kin thc bi hc IV. IU KIN THC HIN M UN: 1. V#t li#u: - Phi thp C45, hoc gang xm. - Trc g, gi lau, dung dch trn ngui. 2. Du#ng cu# va trang thit bi#: - My mi trn vn nng, mi, trc g, thc o, dng kim, 3. Hc liu: - Gio n. - cng bi ging. - Gio trnh ni b. - Ti liu tham kho. - My projector. - Bn v gia cng 4. Ngun lc khc - Xng thc tp my cng c. - Tham quan, thc tp ti cc x nghip gia cng c kh. V. PHUNG PHP V NI DUNG NH GI: 1. Phng php nh gi: Vn p, trc nghim, vit, bi tp thc hnh. Thc hin theo quy ch thi, kim tra v cng nhn tt nghip trong dy ngh h chnh quy ban hnh km theo Quyt nh s 14/2007/Q-BLTBXH ngy 24/5/2007 ca B trng B Lao ng - Thng binh v X hi 2. Ni dung nh gi: + Kin thc: Trnh by c tnh cht v v tr quan trng ca nguyn cng mi trong qu trnh ch to sn phm. Gii thch c cc yu cu k thut khi mi. Phn tch c cc dng sai hng, nguyn nhn v cch phng, khc phc. + K nng: Vn hnh my mi thnh tho ng quy trnh quy phm mi chi tit tr ngoi, cn ngoi t cp chnh xc 6-7, nhm cp 7-8, dung sai hnh dng hnh hc, v tr tng quan d" 0,005/100. t yu cu k thut, thi gian, an ton cho ngi v my. + Thi : t gic, k lut, tinh thn trch nhim trong cng vic, c tinh thn hp tc, gip ln nhau, c tnh kin tr, cn thn, chnh xc trong cng vic. VI. HNG DN THC HIN M UN: 1. Phm vi p dng chng trnh: M un Mi tr ngoi, mi cn ngoi c s dng ging dy cho trnh o to Cao ng ngh Ct gt kim loi. 2. Hng dn mt s im chnh v phng php ging dy m un o to: - Cng ngh mi l cng ngh i hi v an ton rt cao, do trong qu trnh hng dn thao tc phi r rng, sinh vin phi tht s l)nh hi. - Gio vin hng dn phi kim tra nh gi thng xuyn trong sut qu trnh sinh vin lm bi tp. - Khi c s o to ngh khng c thit b thc tp, c th hp ng, hoc a sinh vin i thc tp ti cc x ngip gia cng c kh nhng phi c mt gio vin hng dn. 3. Nhng trng tm chng trnh cn ch : Trng tm ca m un mi mt tr ngoi l cc mc: 2, 3, 4 4. Ti liu cn tham kho: - Nguyn c Lc, L Vn Tin, Ninh c Tn, Trn Xun Vit. S tay Cng ngh ch to my (tp 1, 2, 3). NXB Khoa hc k thut, 2005. - Nguyn Vn Tnh. K thut mi. NXB Cng nhn k thut 1980.   PAGE \* MERGEFORMAT 61  Hnh 49.2.2. Mi ng thi c c trc v mt u Hnh 49.2.1. Mi tin ngang theo c tg( = EMBED Equation.3 Trong : (: Gc dc ca hnh cn (gc cn = 2() D: ng knh u ln d: ng knh u nh l: Chiu di on cn  :|*ackd $$Ifl40 % ` t%644 lalpytk$d8<$Ifa$gdkdhgd|I$ dha$gd|I$ 8dha$gd|I P HJPR*,@Bv8x"XԜui]h1 h|ICJ\aJhgB*CJaJph# jh|Ih|IB*CJaJph)jh|Ih|IB*UmHnHphu)h|Ih|I56B*CJ\]aJph h|Ih|IB*CJH*aJph# jmh|Ih|IB*CJaJphh|Ih|IB*ph h|Ih|I5B*CJaJphh|Ih|IB*CJaJph#&NPRhzsed8<$Ifgdk{kd $$Ifl4fFD %D  t%6  44 lalpytk$d8<$Ifa$gdk*ttfd8<$Ifgdk$d8<$Ifa$gdkykd $$IflFD %D t%6  44 lalpytk*,>Pttfd8<$Ifgdk$d8<$Ifa$gdkykdI $$IflFD %D t%6  44 lalpytkttfd8<$Ifgdk$d8<$Ifa$gdkykdߞ $$Ifl FD %D t%6  44 lalpytkttfd8<$Ifgdk$d8<$Ifa$gdkykdu $$Ifl@FD %D t%6  44 lalpytkttfd8<$Ifgdk$d8<$Ifa$gdkykd $$Ifl FD %D t%6  44 lalpytk"8ttfd8<$Ifgdk$d8<$Ifa$gdkykd $$IflFD %D t%6  44 lalpytk@ttfd8<$Ifgdk$d8<$Ifa$gdkykd7 $$Ifl FD %D t%6  44 lalpytk@BvZ*"sbVGGbb$Xdh^Xa$gd|I $X^Xa$gd|I$ dha$gd|I$ dh@&a$gd|Iykd͡ $$IflpFD %D t%6  44 lalpytk"V<Xvtzbb$ Hd8<`a$gd|I$ Hd8<a$gd|I$ d8<a$gd|Idhgd|I$ dha$gd|I$ & F$ hdh^`a$gd|I$ 8dha$gd|I$ 8dh@&a$gd|I XB<$^`,.ln(*:<jl:<fhڡڡڏڏڡڡځځځh|Ih|I5B*\ph# j'h|Ih|IB*CJaJph#h|Ih|I5B*CJ\aJph jh|Ih|IB*phh|Ih|IB*phh|Ih|I6B*]phh|Ih|IB*CJaJphh1 h|ICJ\aJh1 h|ICJaJ2"&DFVXjl|~$ Hd8<$i&`#$/Ifa$gdk$ Hd8<$i&`#$/Ifa$gdk$ Hd8<`a$gd|I B&&&$ Hd8<$i&`#$/Ifa$gdkkdc $$IflFr&u~ t 6`is&644 l / ap2ytk*2kdY $$Iflr&u~ t 6`is&644 lap2ytk$ Hd8<$i&`#$/Ifa$gdk*<N^`v2kd) $$Iflr&u~ t 6`is&644 lap2ytk$ Hd8<$i&`#$/Ifa$gdkv2kd $$Iflr&u~ t 6`is&644 lap2ytk$ Hd8<$i&`#$/Ifa$gdk",$ Hd8<$i&`#$/Ifa$gdk,.8FTbN2222$ Hd8<$i&`#$/Ifa$gdkkdɥ $$Iflr&u~ t 6`is&644 lap2ytkbln2kd $$Iflr&u~ t 6`is&644 lap2ytk$ Hd8<$i&`#$/Ifa$gdk2kdi $$Iflr&u~ t 6`is&644 lap2ytk$ Hd8<$i&`#$/Ifa$gdk.0BDTVln$ Hd8<$Ifa$gdk$ Hd8<$Ifa$gdk Hd8<gd|I$ dha$gd|II4$ Hd8<$Ifa$gdk$ Hd8<$Ifa$gdkkd9 $$IflrL Ga % t&644 l / ap2ytk@kd% $$Ifl+rL Ga % t&644 lap2ytk$ Hd8<$Ifa$gdk$ Hd8<$Ifa$gdk$ Hd8<$Ifa$gdk"(,U@++$ Hd8<$Ifa$gdk$ Hd8<$Ifa$gdkkd $$Ifl+rL Ga % t&644 lap2ytk,0:<`@+$ Hd8<$Ifa$gdkkd $$Ifl+rL Ga % t&644 lap2ytk$ Hd8<$Ifa$gdk`jpv@kdw $$Ifl+rL Ga % t&644 lap2ytk$ Hd8<$Ifa$gdk&:$ Hd8<$Ifa$gdk$ Hd8<a$gd|I$ dha$gd|I:<VZ^bWE000$ Hd8<$Ifa$gdk Hd8<$Ifgdkkd= $$IflrL -G %E t&44 lap2ytkbfhx|B0 Hd8<$Ifgdkkd $$IflrL -G %E t&44 lap2ytk$ Hd8<$Ifa$gdkB0 Hd8<$Ifgdkkdí $$IflrL -G %E t&44 lap2ytk$ Hd8<$Ifa$gdkB.$ d8<@&a$gd|Ikd $$IflrL -G %E t&44 lap2ytk$ Hd8<$Ifa$gdkR`VXRT&(˼q\qH&jh|Ih|IB*CJUaJph)j^h|Ih|IB*CJH*UaJph h|Ih|IB*CJH*aJph&jh|Ih|IB*CJUaJph&j h|Ih|IB*CJUaJph#h|Ih|I5B*CJ\aJphh|Ih|IB*CJaJph&h|Ih|I56B*CJ\aJph#h|Ih|I5B*CJ\aJphh|Ih|I5B*\phR$ Hd8<$Ifa$gdk Hd8<^`gd|I$ d8<@&a$gd|I VZ\bmXFFXX Hd8<$Ifgdk$ Hd8<$Ifa$gdkkdI $$Iflb\ND%NF8x tD%644 lalp(ytkbZE33 Hd8<$Ifgdk$ Hd8<$Ifa$gdkkd3$$Ifl\ND%NF8x tD%644 lalp(ytk$ Hd8<$Ifa$gdkRTXEkd"^$$Ifl\ND%NF8x tD%644 lalp(ytk$ Hd8<$Ifa$gdk$ Hd8<$Ifa$gdkX$ Hd8<$Ifa$gdk$ Hd8<$Ifa$gdk Hd8<$Ifgdk&*,.4mXFFXXX Hd8<$Ifgdk$ Hd8<$Ifa$gdkkd$$Ifl\ND%NF8x tD%644 lalp(ytk468:YD$ Hd8<$Ifa$gdkkd$$Ifl4\ND%NF8`x tD%644 lalp(ytk$ Hd8<$Ifa$gdkNPXZ "XZױםŋpaO@hR T5B*CJ\aJph#h!ahR T5B*CJ\aJphh!ahR TB*CJaJphh5'h+B*CJaJphh+B*CJaJph#h|Ih|I5B*CJ\aJph&jlh|Ih|IB*CJUaJph&jlh|Ih|IB*CJUaJph#h|Ih|I5B*CJ\aJphh|Ih|IB*CJaJph1jh|Ih|IB*CJUaJmHnHphu@BDFLN$ Hd8<$Ifa$gdk$ Hd8<$Ifa$gdk H~0d8<$If^~`0gdk Hd8<$IfgdkNPTlWEEWWW Hd8<$Ifgdk$ Hd8<$Ifa$gdkkd$$Ifl4\ND%NF8 x tD%644 lalp(ytk X\XC11 Hd8<$Ifgdk$ Hd8<$Ifa$gdkkdak$$Iflh\ND%NF8x tD%644 lalp(ytk$ Hd8<$Ifa$gdk\^dE1$ d8<@&a$gd|Ikd$$Ifl\ND%NF8x tD%644 lalp(ytk$ Hd8<$Ifa$gdk$ Hd8<$Ifa$gdk Z\$dh$Ifa$gd9M $dha$gdR T $dha$gdR TZ\ &2@BLNP fhJL & (  ^`pһһһүһһһһһһһһһh5'hR TB*CJaJphh>OhR TB*CJaJph#h>OhR T6B*CJ]aJphhEhB*CJaJphh9MhR TB*phhr8B*CJaJphh9MhR TB*CJaJphhnB*CJaJph#h!ahr85B*CJ\aJph1\MMMMM>$dh$Ifa$gdr8$dh$Ifa$gd9Mkd$$Ifl4^Fn8$``8X t0")  44 lapytEh 0BNPRTFf$dh$Ifa$gd9M$dh$Ifa$gdr8\MMMMMMM$dh$Ifa$gd9Mkd$$Ifl4 Fn8$ 8X t0")  44 lapytEh "&<@X\tFfFf$dh$Ifa$gd9M.F^`bdfhrx|,Ff$dh$Ifa$gd9M,DFHJLX^bfj ( @ X p   FfFf$dh$Ifa$gd9M    6 N f ~    & ( 4 : > B F ^ t Ff$dh$Ifa$gd9M    4 L d |      , D \ t  Ff$dh$Ifa$gd9M   $<@Xp0H^`FfFf$dh$Ifa$gd9M`RHXdn@$dh$Ifa$gd9M & F dh@&gd0$ & F HXdh^`Xa$gdR T dh@&gd0$ & F Hbdh`ba$gdR T $dha$gdR TXntv~:FHPVX\^>@46l!n!"$#ӿ󭛉{pp]%h>OhR TB*CJaJmHphsHh5'hR TB*phh5'hR T5B*\ph#h5'hR T5B*CJ\aJph#hjJhR T5B*CJ\aJph#hKZhR T5B*CJ\aJph&hjJhR T56B*CJ\aJph h056B*CJ\aJphh5'hR TB*CJaJphhR TB*CJaJph$46bV77 & F dh$If^`gdR T dh$Ifgd9Mkd`$$IflF& t0'6  44 la$dh$Ifa$gd9M~0Rkd$$IflF& t0'6  44 la & F dh$If^`gdR T ^ x *!l!n!Fkd$$IflF& t0'6  44 la & F dh$If^`gdR T dh$Ifgd9Mn!!!!2"P""""$# & F dh$If^`gdR T & F ndh$If^`gdR T dh$Ifgd9M $#&#`#### $:$z$qeFFFFFF & F dh$If^`gdR T dh$Ifgd9Mkd:$$IflF& t0'6  44 la$#&##z$|$&&(((*)6)r)v)z)\*~*(+:+^+<,>,@,ñudXuXXF#h>OhjJ6B*CJ]aJphhR TB*CJaJph hjJhR T5B*CJaJph&hjJhR T56B*CJ]aJph&hjJhjJ56B*CJ]aJph&hKZhR T5B*CJ\]aJph#h5'hR T5B*CJ\aJphh5'hR TB*phh5'hR TB*CJaJph%h>OhR TB*CJaJmHphsHh>OhR TB*mHphsHz$|$$%T%x%%&&&qeFFFFFF & F dh$If^`gdR T dh$Ifgd9Mkd$$IflF& t0'6  44 la&&&&0'R''($(qeFFFFFF & F dh$If^`gdR T dh$Ifgd9Mkdv$$IflF& t0'6  44 la$(b((((*)RM=$ & Fdh@&a$gd0gdR Tkd$$IflF& t0'6  44 la & F dh$If^`gdR T*)v)\*~*b+>,,--/H///F0f1|| HdhgdR T$ Hxdh^x`a$gdR TdhgdjJ$xHdh^x`Ha$gdR T $dha$gdjJ & FdhgdR T dh@&gd0$ dh`a$gdR T$ dh@&a$gd0@,----0.///@/B/H/J////f1h11,4.44"6$6:6<6T6t7̸̡u_u_L%h>OhR TB*CJaJmHphsH+h>OhR T6B*CJ]aJmHphsH+h>OhjJ6B*CJ]aJmHphsH*jh5'hR TB*CJEHUaJph,j.! F h5'hR TB*CJUVaJph&jh5'hR TB*CJUaJphh>OhR TB*CJaJph#h>OhjJ6B*CJ]aJph#h>OhR T6B*CJ]aJphf11Z22P3,44F5"6:6T66t7H8v88 9 & F hH8Xdh^`XgdR T HdhgdjJ XHdhgdjJ xdh^xgdR T xdh^xgd0 $dha$gdjJ HdhgdR TdhgdjJt7x7H8v888N999<;>;@;D;;;취ufRA/#h5'hR T6B*CJ]aJph hjJhR T6B*CJaJph&jh5'hjJB*CJUaJphh>OhR=B*CJaJphh>OhR TB*CJaJph#h>OhR T6B*CJ]aJph#h5'hR T5B*CJ\aJphh5'hR TB*CJaJphhjJB*CJaJph+h>OhR T6B*CJ]aJmHphsH%h>OhR TB*CJaJmHphsH%h>OhjJB*CJaJmHphsH 9N99<;>;B;D;;;,<<=zzi$ Hdha$gdOde HdhgdOdexHdh^x`HgdR T$xHdh^x`Ha$gdR T $x^xa$gdR T$ dh`a$gdR T & F X0dh^`0gdR T & F hH8Xdh^`XgdR T ;;,<2<<<= >D??@@@"AAAAB>BBBCCDDï~lXA,j0! F h5'hR TB*CJUVaJph&jh5'hR TB*CJUaJph#h5'hR T6B*CJ]aJphhR TB*CJaJph&jo,h5'hR TB*CJUaJph hOdehR T6B*CJaJph&jRh5'hR TB*CJUaJphh>OhR TB*CJaJph#h>OhR T6B*CJ]aJphh5'hR TB*CJaJphhOdeB*CJaJph= >>>D??@@ A"AAABBzC Xdh^XgdOdexHdh^x`HgdR T gdOde $^a$gdR T$ dh^a$gdOde & F HdhgdOde$xHdh^x`Ha$gdR TzCC^DDD>EE:G~GGn[ & F! HdhgdOde Hxdh^x`gdR T & F hXHdh^`gdR T & F hHdh^`gdR TxHdh^x`HgdR T$ Hxdh^x`a$gdR T & F hHxdh^x`gdR T DDDD D@DBDDDFDDD:G~G6I8I:IRIILxL:MǰLjvgSBLj hOdehR T6B*CJaJph&jh5'hR TB*CJUaJphh>OhR TB*CJaJph#h>OhR T6B*CJ]aJph#h5'hR T6B*CJ]aJph*jWh5'hR TB*CJEHUaJph,j1! F h5'hR TB*CJUVaJphh5'hR TB*CJaJph&jh5'hR TB*CJUaJph*j2h5'hR TB*CJEHUaJphG6I:IRIIDJJ6KLxLJMx] & F" HXdh^`XgdOde$xHdh^x`Ha$gdR T & F" dh^`gdOde & F" dhgdOdexHdh^x`HgdR T $x^xa$gdR T$xdh^xa$gdR T & F! Hdh^`gdOde :M>MJMLMNMMNNOOQQTT\U`UfUhUUUUUWWXXYt]Gt*jh5'hR TB*CJEHUaJph,j2! F h5'hR TB*CJUVaJph&jh5'hR TB*CJUaJph h5'hR TB*CJH*aJph#h5'hR T6B*CJ]aJph&j6h5'hR TB*CJUaJph hOdehR T6B*CJaJph&j Th5'hR TB*CJUaJphh5'hR TB*CJaJphhR TB*CJaJphJMNMMNNNN(OQQ RSbT & F Xhdh^`hgdR TxHdh^x`HgdR T & F"hdh^`hgdOde & F"xdh^`xgdOde$ & F" Hdha$gdOde $x^xa$gdR T bTTTZUUUVVWXXhhhXXxHdh^x`HgdR T & F .Hdh^`gdR T & F .XHXdh^`XgdR T$ XHdh^a$gdR T & F .XHndh^n`gdR T XHxHdh^x`HgdR T & F XHhdh^`hgdR T XXHYYYYNZZZ["[B[D\F\H\J\b\$ hH8d8<$Ifa$gd9M & F ppdh^p`gdR TdhgdR T$a$gd0gdR T & F .Hdh^`gdR TYYYYNZ [B[N[P[D\F\J\b\\\\\\\\]]8]:]Z]\]]]^^<^햋|qqbbqbO|%hR ThR TB*CJaJmHphsHhR ThR TB*mHphsHh5'hR TB*phh5'hR TB*CJaJphh5'hR TmHsHh5'hR T5B*\ph#h>OhR T5B*CJ\aJphh>OhOdeB*phh>OhR TB*ph h>OhR Th>OhR T5\h>OhR TCJOJQJ\aJ#h5'hR T5B*CJ\aJphb\\\\\\]:]\]p[MMMMMd8<$Ifgd9M hH8d8<$Ifgd9M}kd$$Ifl40x (#` t0"644 laf4$d8<$Ifa$gd9M\]]]kd*$$Ifl4֞x 8O (# H# t0"644 laf4d8<$Ifgd9M]^^^^^^^d8<$Ifgd9M d8<$Ifgd9M^^<^% $Ifgd9Mkd$$Ifl֞x 8O (# H# t0"644 la<^>^@^B^D^F^H^d8<$Ifgd9MH^J^^% $Ifgd9Mkd$$Ifl֞x 8O (# H# t0"644 la<^J^^^^^^_0_>_@_`_n______`:`H`n`|``` aa`anaaaaaBbPbvbbbbb|cdfDgs"h5'hR T5CJ\aJmHsH%h>OhR TB*CJaJmHphsHh5'hR T5\mHsHh>OhR TmHsH%h>OhR TB*CJaJmHphsHh5'hR TB*CJaJphh5'hR TB*CJaJph%hR ThR TB*CJaJmHphsHh5'hR TmHsH+^^^^^^^d8<$Ifgd9M^^^% $Ifgd9Mkdƕ$$Ifl֞x 8O (# H# t0"644 la^^^^^^^d8<$Ifgd9M^^^% $Ifgd9Mkd$$Ifl֞x 8O (# H# t0"644 la^^^^^__d8<$Ifgd9M__0_% $Ifgd9Mkd|$$Ifl֞x 8O (# H# t0"644 la0_2_4_6_8_:_<_d8<$Ifgd9M<_>_`_% $Ifgd9MkdW$$Ifl֞x 8O (# H# t0"644 la`_b_d_f_h_j_l_d8<$Ifgd9Ml_n___% $Ifgd9Mkd2$$Ifl֞x 8O (# H# t0"644 la_______d8<$Ifgd9M__%kd $$Ifl֞x 8O (# H# t0"644 la________d8<$Ifgd9M hH8d8<$Ifgd9M_`%kd$$Ifl֞x 8O (# H# t0"644 la`:`<`>`@`B`D`F`d8<$Ifgd9M hH8d8<$Ifgd9MF`H`%kdÛ$$Ifl֞x 8O (# H# t0"644 laH`n`p`r`t`v`x`z`d8<$Ifgd9M hHd8<$Ifgd9Mz`|`%kd$$Ifl֞x 8O (# H# t0"644 la|````````d8<$Ifgd9M hHd8<$Ifgd9M`` a% $Ifgd9Mkdy$$Ifl֞x 8O (# H# t0"644 la aaaaaaad8<$Ifgd9Maa`a% $Ifgd9MkdT$$Ifl֞x 8O (# H# t0"644 la`abadafahajalad8<$Ifgd9Mlanaa% $Ifgd9Mkd/$$Ifl֞x 8O (# H# t0"644 laaaaaaaad8<$Ifgd9Maaa% $Ifgd9Mkd $$Ifl֞x 8O (# H# t0"644 laaaaaaaad8<$Ifgd9Maa%kd$$Ifl֞x 8O (# H# t0"644 laaBbDbFbHbJbLbNbd8<$Ifgd9M Hd8<$Ifgd9MNbPb%kd$$Ifl֞x 8O (# H# t0"644 laPbvbxbzb|b~bbbd8<$Ifgd9M hH8d8<$Ifgd9Mbb%kd$$Ifl֞x 8O (# H# t0"644 labbbbbbbbd8<$Ifgd9M Hd8<$Ifgd9Mbbb|c%dhgdR Tkdv$$Ifl֞x 8O (# H# t0"644 la|cc:dddeNeee&fFfffDgh{ & F hhd8<^`hgdR Td8<`gdR T XHxHdh^x`HgdR TxHdh^x`HgdR T$xHdh^x`Ha$gdR TwHdh^w`HgdR T wdh^wgdR ThiiTjjjjjjjjjjkr$ ydxxa$gd0$ ydxx@&a$gd0 $xxa$gd 'xxgdi~gdR T & F hxd8<^`xgdR T Hd8<`gdR T & F hhd8<^`hgdR T Dgiijjjjjjjkk6kkllmmnnstbtdttttt v vvvogogogvog\N\N\N\N\h#RhR T6]mHsHh#RhR TmHsHh>OhR T] h>OhR Th>OhR T6]%h>OhR T56CJOJQJ]aJh>Oh0CJOJQJaJh>OhR TCJOJQJaJh>OhR T5CJOJQJaJh5o5CJOJQJaJhi~h '5\ h5'hR T"h5'hR T5CJ\aJmHsHh5'hR TCJaJmHsHk6kkmXnn@ooop>pp,qPqqqqrHr|rrr,s`ss $xxa$gdR T $xxa$gdR T$xx`a$gdR TxxgdR Tsst8t`tbtdtntttztttwhkdQ$$Ifl4F# < t#6  44 lal$ xx$Ifa$gd9M $xxa$gdR T tttttt^N:::$ xx$Ifa$gd9M$xx$Ifa$gd9Mkd$$Ifl4ֈ # "" < t#644 lalttttpu:*$xx$Ifa$gd9Mkd$$Iflֈ #""< t#644 lal$ xx$Ifa$gd9M xx$Ifgd9Mpuuuuuuvv v xx$Ifgd9M$ xx$Ifa$gd9M$xx$Ifa$gd9M v vvvvvv_R>>>>$ xx$Ifa$gd9M xx$Ifgd9Mkd)$$Iflֈ #""< t#644 lalvvvwBwvwwwN>>>>>$xx$Ifa$gd9Mkdæ$$Iflֈ #""< t#644 lal xx$Ifgd9Mvvxxxxvyxy@zBzXzZz\zbzdzfzz{{{{{|||*},}}}}~~$Ĺ}}udR#h0hR TB*OJQJ\]ph h0hR TB*OJQJ\phhR TB*ph jah/!hR TB*phhOdehR T6B*phjh/!hR TB*Uph jh/!hR TUmHnHuh/!hR TB*ph(h0hR TB*CJOJQJ\aJph hR T5\ h#RhR Th#RhR TmHsHh#RhR T6]mHsH w xxxxx x&x.x6x>xFxNxRx\xdxlxtx|xxxxxx xx$Ifgd9M$ xx$Ifa$gd9M$xx$Ifa$gd9Mxxxxxx$yK;;$xx$Ifa$gd9Mkd]$$Iflֈ #""< t#644 lal$ xx$Ifa$gd9M$yTy\ydyhyjyvy$ xx$Ifa$gd9M$xx$Ifa$gd9Mvyxyyy,z0z4z_OOO;;$ xx$Ifa$gd9M$xx$Ifa$gd9Mkd$$Iflֈ #""< t#644 lal4z8z:z@zBzXzZzK;$xx$Ifa$gd9Mkd$$Iflֈ #""< t#644 lal$ xx$Ifa$gd9MZz\z^z`zbzdzfzK? $xxa$gdR Tkd+$$Iflֈ #""< t#644 lal$ xx$Ifa$gd9Mfzz{{||}~~$Ѐ4L$dh^a$gdOde$a$gdOde$ HXdh`Xa$gdjJgd0$dh`a$gdR T$Xdh`Xa$gdR T$Xdh`Xa$gdR T $dha$gdR Tgd0$02`bƃȃ̃փ2bnvLzizzT(hOdehR T6B*CJaJmH phsH h>OhOde6B*CJaJph h>OhR T6B*CJaJph hOdehR T6B*CJaJphh>OhR TB*CJaJphjh/!hR TB*Uphjlh/!hR TB*Uphh/!hR T6B*]ph jah/!hR TB*phh/!hR TB*H*phh/!hR TB*phLΆІhjfĈLNRĉRTPX܋ɸɪɪɚsaRaDRRh/!hR T5B*\phh/!hR TB*CJaJph#h/!hR T5B*CJ\aJphhR T5B*CJ\aJphhOdehR T6B*phh/!hR TB*phj 9h/!hR=B*Uph jah/!hR TB*ph hR ThR TB*H*mH phsH hR ThR TB*mH phsH %h0hR TB*OJQJmH phsH (h0hR TB*OJQJ\mH phsH L0fĈLPRĉƉP HXdh^`XgdjJ HXdh^`XgdjJ$dh^a$gdR T $^a$gdR T Hdh^`gdjJ HdhgdR T HdhgdR Tgd0P܋ԌRWK dh$Ifgd9Mkdy$$IflF# t0p#6  44 la $$Ifa$gd9MgdR T dh@&gd0Rx<nΎDFp dh$Ifgd9M & F dh$If^`gdR T DNqeFFFF & F dh$If^`gdR T dh$Ifgd9Mkd$$IflF# t0p#6  44 laJqeFFFF & F n dh$If^ `gdR T dh$Ifgd9Mkd$$IflF# t0p#6  44 la<vx6FRF dh$Ifgd9Mkdb$$IflF# t0p#6  44 la & F dh$If^`gdR Tvx6bdT\Ȗ6 "0FHîphh]K@Kh>OhR TOJQJ#hR=hR TB*OJQJ\]phh0hR TB*phhR TB*ph!h/!hR T56B*\]phjh/!hR TB*UphhOdehR T56B*\phhOdehR T6B*ph(h0hR TB*CJOJQJ\aJphh/!hR TB*phh>OhR TB*mHphsH%h>OhR TB*CJaJmHphsHh/!hR TB*CJaJphFʔbdRM>$xdh^xa$gdR Tgd0kd$$IflF# t0p#6  44 la & F dh$If^`gdR T8ڗ"H"rww$hd8<$If^ha$gd9M0dh^`0gdR Tgd0 rdh^`rgd0 rdh^`rgdjJ Xxdh^x`gdjJ & F ((0dh^(`0gdjJ $dha$gdR T HXb"rFHJVΝܝ(*8źqfWfPBqhR T56B*\]ph h>OhR Th>OhR TB*OJQJphh>OhR TOJQJ#hR=hR TB*OJQJ\]phh/!hR TB*ph hphR ThFChR TB*phhFChR TB*CJaJphhFChR TB*phhFChR TCJaJhFChR TCJaJmH sH #h:AhR TB*\]mH phsH h{hR TB*\]phhR TB*\]ph֚{{$hd8<$If^ha$gd9M$d8<$Ifa$gd9M^kd$$Ifl40q$` t644 la\p4>xcUDDD$d8<$Ifa$gd9Md8<$Ifgd9M$hd8<$If^ha$gd9M$d8<$Ifa$gd9Mvkdm$$Ifl4Fnq$  t6  44 la\p>HNXfěʛڛ ,$d8<$If^a$gd9MFf%$d8<$If^a$gd9M$d8<$Ifa$gd9M,>BFHJƜΝ*X8Пjn,.t$a$gdR T xXxdh^x`gdjJ Xxdh^xgdR TgdR= Xxdh^x`gdjJdhgdR TgdR TFfL$d8<$If^a$gd9M8VX*246jln,.<rt Pbسte[J[!h>OhR T56B*\]phh>OhR T\]h>OhR TB*OJQJph#h>OhR TB*OJQJ\]phh>OhR TB*ph hOdehR T6B*CJaJph h>OhR T6B*CJaJphhOdehR T6B*phjTh/!hR TB*UphhR TB*phh/!hR TB*ph#hR=hR TB*OJQJ\]phh>OhR TOJQJt P֢P̣"Nj Xhdh`hgdjJ xXxdh^x`gdjJ\dh^\`gdR TgdR= Xrdh^`rgdjJdhgdR T Xxdh^x`gdjJ dhgdR T".0LNRpr¤lnpǸǜqbRG:GhOdehR T6B*phh/!hR TB*phj,0h/!hR TB*Uphh>OhR TB*mHphsHh>OhR T6\]mHsH h>OhR T56\]mHsHh>OhR T6\]!h>OhR T56B*\]phh>OhR TOJQJh>OhR TB*OJQJph#h>OhR TB*OJQJ\]phh>OhR TB*H*phh>OhR TB*ph jah/!hR TB*phjlpڧt8n*~gdR=gdR= Hdh^`gdjJ Hdh`gdjJ Xhdh`hgdjJ\dh^\`gdR T $^a$gdR T dh^gdR Tاڧ48Bhjn&*.~޽ӁӁӽk\QFh>OhR TOJQJh>OhQOJQJh>OhR TCJOJQJaJ+hR=hR TB*CJOJQJ\]aJphhR TB*ph%hR=hR TB*CJOJQJaJphhR=hR TCJOJQJaJ"hR=hR TCJOJQJ\]aJ+hR=hR TB*CJOJQJ\]aJphh/!hR TB*phhy5hR T56\]h"hR T6\]hR T56\]~ޭfhjF6FFVȽ{qjq]LLq jh/!hR TUmHnHuh/!hR TB*H*ph h>OhR Th>OhR T5\%hR=hR TB*CJOJQJaJph"h>OhR T5CJOJQJ\aJhQhR T6B*phj|h/!hR TB*Uphh>OhR TB*phh>OhR TOJQJh>OhQOJQJhR TB*phh/!hR TB*phhR T56B*\]ph~Ԭ@fjFw dh^`gdjJ dh<gdR T$a$gdR= H^`gdR T $^a$gdR T$hdh^ha$gdR TgdR= Hpdh`gdjJ Hdh`gdjJdhgdR T ֯6F",P$d8<$Ifa$gd9M$ hH8dh<a$gdR TdhgdR T dh<gdR T dh^`gdjJV"2*,NT³ij8:^bjtȷʼ}}}}}}}%h:AhR TB*CJaJmHphsHh:AhR TCJaJmHsHh:AhR TB*mHphsHh/!hR T5\mHsHh/!hR T5B*\phh/!hR TB*CJaJphh>OhR T5CJ\aJh/!hR TB*H*phh/!hR TB*ph,PRTij:`sssssd8<$Ifgd9M}kd<$$Ifl40#`G t0M#644 laf4`bH?111d8<$Ifgd9M $Ifgd9Mkdܹ$$Ifl4r8# GA"a B t0M#644 laf4=4 $Ifgd9Mkd$$Iflr8#GA"a B t0M#644 lad8<$Ifgd9M=4 $Ifgd9Mkde$$Iflr8#GA"a B t0M#644 lad8<$Ifgd9M=kd$$$Iflr8#GA"a B t0M#644 lad8<$Ifgd9M=4 $Ifgd9Mkd$$Iflr8#GA"a B t0M#644 lad8<$Ifgd9M=kd$$Iflr8#GA"a B t0M#644 lad8<$Ifgd9Mj=kda$$Iflr8#GA"a B t0M#644 lad8<$Ifgd9Mjlnprt=kd $$Iflr8#GA"a B t0M#644 lad8<$Ifgd9Mt·ķƷd8<$Ifgd9M $Ifgd9MƷȷKB444d8<$Ifgd9M $Ifgd9Mkd߿$$Iflr8#GA"a B t0M#644 la =3 d8<gdR Tkd$$Iflr8#GA"a B t0M#644 lad8<$Ifgd9M<ƻ^Tww$xx`a$gdR T $xxa$gdR Td8<`gdQ & F hHxd8<^`xgdR T Hd8<`gdR T & F hHxd8<^x`gdR Td8<`gdR T <\^־8hjV<°~sg[PB4Ph>OhR T6]mH*sH*h>OhR T5\mH*sH*h>OhR TmH*sH*h>OhR T]mH*sH*h>OhR T6mH*sH*h#RhR TmH*sH*h>OhR T6]mHsHh>OhR T5\mHsHh>OhR TmHsHh:AhR TmHsH"hQhR T5CJ\aJmHsHh:AhR T5\mHsHhQ5CJ\aJmHsHh/!hR TCJaJmHsH"h/!hR T5CJ\aJmHsH8N|־@|8jV<xxgdR T$ xxa$gdR TgdR T$xx`a$gdQ $xxa$gdR T$xx`a$gdR T<p* $xxa$gdR T$xx`a$gdR TxxgdR T<pRj :<@BHJLNPRTV翴zshsjh,hR=U h,hR=j]h,hR=UjhR=UmHnHuhx+mHnHuhR=jhR=Uh8 jh8 Uh>Oh 'mH*sH*h>Oh '5\mH*sH*h>OhR T5\mH*sH*h>OhR T]mH*sH*h>OhR TmH*sH*h>OhR T6]mH*sH*$gdt $xxa$gd 'gdR TxxgdR T $xxa$gdR T DFHJNPTV@B$P|~dhgdR T $dha$gdR TgdR T$a$gd9M$a$gdR TgdTgdi~$a$gdtV>@Bbdjl|ݷqXMF h[hR=jh[hR=U0jhR=B*CJEHOJQJU^JaJph2j=! F hR=B*CJOJQJUV^JaJph,jhR=B*CJOJQJU^JaJph) jahR=B*CJOJQJ^JaJph#hR=B*CJOJQJ^JaJph&hR=6B*CJOJQJ^JaJphhR=h+hR=6,h+hR=6B*CJOJQJ^JaJphgdR Th>Oh 'mH*sH*h8 hR= h[hR=jh[hR=U8 001}:pt/ =!"#$% nU*†/$ikPNG IHDRd}gAMA|Q pHYs2IDATx^}v:|n,QU)q6fv2@(?Ffɻl6fu?m7\6!~6o6l6C`3l%l6smlflKl>\ٖx#̵}`#g-F`#kF`#p?6sf[F`3F~l溟Ͷfu?m7\6!~6o6l6C`3l%l6smlflKl>\ٖx#̵}`#g-F`#kF`#p?6sf[F`3F~l溟Ͷfu?m7\6!~6o6l6C`3l%l6smlflKl>\ٖx#̵}`#g-F`#kF`#p?6sf[F`3F~l溟Ͷfu?m7\6!~6o6l6C`3l%l6smlflKl>\ٖx#̵}`#g-F`#kF`#p?6sf[F`3F~l溟Ͷ3Px60R&6lej\ȉY&p}r'"\Rem3**]m_ͫQOFPNk^ ?j]Zxmy2J&6EVGE'{:ęJp"MIT^6w1xǰ\g`/p9;18K8tK rqu ?9߂|[1~cRe]X\YK=ND+>:6?䍁(]u]1ڕueV sGًAʼnJjf =IaC`v7 =EWKprp0>o!0?<,p|xgxok\۰RLǏX0bb0.1h^;cc&)cc{!!8+Xs21m|\4~z88忱RU,0/zx u_;J @6ʬZ &X PR$uU&P9e"O_%`*R?_mm{a\/MNһwflN5,vp:jCd.K0 3]W7S@C\n/ \$*fO8F)Ӄzp%PVr$HxnTLF, slOGy2NQIlj}?T8,Y}?XAa\sX::9\g 7<Y,Td;el [# hԓ.h6W?;P ],8U7oӕ`"Phvȩ͠>"S 3}re3FJpQ9Å҃M"sg2t'Ye2%jI1uRku!Of⾺SpNΠepf04!_ _ eT`)phͮ ϐEes8yͦS=5ud)j5;L[sjA#&KឃqZ<͉6x8дUWl3K%Hf;r 1] } %mji49j=T&aT,tI^^Ցhn: %iD҅48C]xk(F@j YO_PY4H!+˂WvҼű:'*n2fe}\?~2KAx e2-3 S#X%1cJ`(L@8gΖUo‡q|d(ǏX:h'RA C(!JӶY5kji tQjֿa7BĉqOA[7jAg̲{;Q1x:F:tL?*=ԞȕSk|G}NSW-}'ht k10Ԉs{=|ͯn?N 9b[Ifbu`$g-&/p?=o Yր}&Y;!fiIF+4n@eCl)!'A F;l*n<74o b YC$/0֌i"?jp+Qu^Dloq} 'DX}u( 8:]*%<ϳ.o*/qHE2ђb !xf}n}4VOGCugZօ + >64ͷŧ`neuĘd;OƠAէ}Z-&-i$6ar=!ǎȒs ҡ 3/27㓷r_i U*t'1S/]I\J~ yni'fJIl_x87"%ʗ.q>iiP񥔋C7q90,{:MWFw'j63s's_>[ 1n`[Se8#IJc?&; &]IQEgavK+aA+GP\2fSc\~5,9O ;!s]R!= `Yv./)I2FIᤢ7P`)D@ C]&IYd<{48"v[XЛy4=HT TrBB\ISx)P\m ABI1{'! FHwͥ0D 1h#yK*l?ΗȆ3KLJus>@R_OL5A!NCD$l6p*jn?# xyM]=Te4ăm3< |8xYYC|k:HT%CKuQ@~C!9 ',Or Se8R w p:>Pch3s^ #l&kڗWԙ&P@Bh%cr!*iJe_!J;g*jԏMG&AzXM&vSs0'ܷ{ ^. pJsCZw˥btO-a)x‧.*Ӧ/IJ!FJU۠<!rTr˃+GQ-5:h[| Qk%iKYDžJ_agĨTN}ZN5!A)b́RfNZoaSռ2#{ӨZɑ3N^޽m"gb#RDF=avrrDD'75a.ͫy>p6ahڐ`F+i0خP'u͡}@ (ȓ<@:#ay^!c0k-)S{ _f'9 Aмl$ kr2B$<XD)s1f̰o?aY r#uYtIj2M]Im2/{px劘7JSN'> IE\Hi6Lit,fnCM6j`KIIY ,c9Mp&_Y[p)L # p=|1r03툵gqbus)Es^o%4呱رɸLN1L'#) rOۦWZ8 y ]q DD6ْ$ V8cCpx׈ԏ&i.>Gjp1kQe+W`.)I#.k d@H7ԖfxQP?tS::J=tΪ<-t5 D({]S.ru@crЯXz9(-zpt 1̋5pW,cg6l͠TIJTC<k70(0 WR$BM #[%/A9^(L1_KCJa,,Nb=ykjNJG f I- 4X .$p]SHʹE~MbNNkȞ~>mU`/fȬ9$4z1מɑ|U/$ybХ/.mXG;yG!g*Dxb.i>-byjIxDEAӸy$e(V2Y.fUi9tO$q 홤qȣ(]2 λ ,z"68ɔ@?ϰ$nv}+ Qd 6T,+fء@n]Ja GO1z.-2D2˽C8qH *2d`wWOܡ?|1V&^6Ԏ|w|Ax/Nԝz-l13κ޷X`Tr̴w\MZ@}ߤ/)'+AE*ީYRq4V4E+ Qq7`L OgӲ*6ď~Sq B: ^<.ڡ '1T(>$)b?qU}_4 {3u=1o1/JGC漒m8r@53TqzPUΒ#HaE5FWAF?ۧxF g&+]C$ v ^zH9.RIq$=qUurIMt2(HɦXLG\V cCo h *1Vr%Hpӗ9]ArF,9̠{+ST' +[jpM(8M(w)!VLYd\"L6zFN`FO,Hy7sMtX6x+\ :n#2}Q3O ŠJ ()ˇ["G[5 6L1|78(.gb&x@ZlŞųp`hM Յ_x"%y0Vy6) Z+ cg`LE Az=ѝ7#J-Y}?g=kAE(xȉ$% ͓L&,,RPuݵ;SPfrhvPS_JOb6`z"*82Ȃd' ,TƉp@/E plNspQ[ ԘxaSԐ'59QlLD;*N/"s2AafEp[PqD}5f)Q/2o=Yއd[fڗsY2B>[RaT$`o$C Xiٰ H`f_hd#7. *MLÈŠ6gIy'QG0-|.+͕1cќRm 1ͭ0#6+7&tL)LPr_smaQ$Q ZjE=\B[YnJjS64+- ]R9vtNNXF43ު}r96@tl3eeqP-U8™(% Sp dlL + CC|cjG?B;Kh7^63n*3ztv V I\=)JZȣ13tLb/ ).P,/yF4lڇr""9R3W:™hݣ(mzRTwB,]}.(+gѵHCQ?88f1'TѲ=Ǟp2Ast i(m1u%MG 7V1A91~G@5SA q<3*a!t ˸N*kJ7) F>&K`aV#GO#:ۙ0׃d~hlIG]Xk+VU/Q[:X`7%}cD[`R؎<H Βpma.tTqtk6U 87͔d_\(B55{ ]zkۈcm{@FbhI@?N)ǥCg#I;vj==j ?ॱBἼX3(FrӄRU(h4@ gɭ!*\tX2S SH>6)MHɒxY9F8@w ahz~bhY}9YzFb{ӵWsGpP%1!/q.BR#,i˚)OӡyGaH~'E3sj s %o*IM[z (A"fE汨q (;Q3)pLnqEX <=!ܻc!JzHp~3LI\US䦶5akHRb~֦@y3kFaȢ%?*d9-'.:S[SΤ|2D%i#: 1uj ,BK, VNxQBnё4P= &R 9 Lҍ5ߖ[!4WZ8#';Jceexd^{Dg-|>'!a6AfiΨ &*%!_sPlYƋ6ŃQR1AN@M9f2ǒeY:`Á j7+wo.&k|Uoj_xJ^"6dDn)ώi92+VMElL1$_ߒ UϥCh6^kz-逛 H4>*#m2~6C^Ag b8(ٸ^xQPIs-oLjVpr|sDd+).%nV,H:6mNm%pŠ/k~3x$4>V&QM62ZdT WuK6<*9nyW %Aٕ<.Sh:|`s}u`ru cm$l`M칾/G1=kS N{YSMݡ[*a>QS@\HŹNkN|b7V]`0(BHse汖Q\g5 GgXW=.ij!uS_l2. 3._~j=:L2]8:4֤p:QK6KNfQ63U"A8\;#l :X:LHbɂ&\ZOqeqQ~Tu;<[l6]C%K 4Hj]NNI C V9$MzI,A'Ω`8RʞĢcgز1cXD`fU@ޔndFNS &cM%E҆_9 2Qǵ {? 9R?QFz@p"aEy(K^0ƴcyo+[$:5S̔Bg Jv!FĹԠD02sAd< 6] I&u Ҭ\qC1d& OZR–I޹KY ,NAlR2X1ۣ ycI;{3op!UD!zQ_Z"dk|WxBS ',* ETQNͼ,htr3@(y Zut4&rj|$dS#N \NL}@11޽#B.dTj6d@Ql ;Cyu̞Q(aM߀4 NdRB+u<Gq 0CHqÃ$H^mbITfE׃%5@P*L.g~5-&*D.~blHS2bl29AXj,tM<ب_PwYC[\oS.pqXU#%x0sEZɆ& wdhXRJF30LbPo ͪ.I9,( I~yPڊjnn!`F9[摖+PkH}qoXj3j9pfKv*Ih Ed¥i%@rqFɐ;I98P12sQ'2٬04G^IF Oui9D-Ϟ)rgha ^+.)7ښ4 xj(4FARN.Lp#FC`r2[0.̣RvaQ!C{a82q],e`VM82(&oe5՚Xo賕,JF9hdE)|ѓ1wS衕K#a(nTT'c'9$3x7y8#m!‐#4X7N㢤9>d 1-o kUpRfZ)$: ֪ =6G|ߏSh]92 fۭou{pڜlULg}JNbשRˢb<&,cY۸(NL(eZNik8n 0 rgnu1/"常M8c"_v9T8x-1gշ??TnR>,<TteG\޶m$ [-u#*2}1(+Zr0rx°5b*[%n5$f5=::;!|o.G+{Mr.(Ǐ]#'EoNБn::5etpȚ`fHVmC]Nnș'V5L782lFF 4O´; w0 dnS~( I%No)9]:TAbiń+OkTC$ X +0ރQ'EnݰqI]iOK8 C &k0|1(X SH^>=* 2 f62 zKD5PX* v% /lC˘o>|FO:u-S@ Y|#"M}|Cuc"Gf0`Z< (vf2gu)0 f.cO!LLbOz\4lrWC[89en5 ]Tq}ɏXSr&A8/Jf>yCwQņU³+Sg /R\ gV5W"9!RfB*PO~/ jٲ S0Xl@X I "IG/ƒ%@>\iv@pS| \2` | ?!2VARf4N|+CBnI10HLgl쁁wigp+SOD5:հ bnyD]WN{S<IrHJ_b#kHBXr,PLhC7 )iѫ/AEUSuT YVx? AFM-/A Q 5_bOI%?6d*5D-wAhE )q(پCLUĨ4BpݳûvVE3* n G@wȌwD @2͟c<!ك\Wlu[R5mVl5,^(N-h`0i V}8dޏfU+>]T] *N%UH| @ s'u!t0 IhEJW9Vc džUEsla$ M(x< E4c 8~ ( 1d^r),{ۜ 9:| atpg*uH,v_Ƹ d+'бnJj OWoe/_>PG%Tssu@VZ'vID&zWT BhlHLjܡ8lhU_81 GMĥ.BRn0mN2gqMxN"4R'f>Ka*U|©Eh?Ny*iJbk_?o jE@8r!Q%4զZp#Յ Z8y%ٚ-7fhQ68b!ΠHaU SJuTVZ7M&~eg͌gCT{^tWYe`tZe?LiHϐݩN [@`R9 1[64_(%[OTr2 >ʘJ(꽖Z{XɎӺD9R} Ƌ^X&Z,֩J-ӅA^P]4;"X2Ү`#MK8rsA/#ڗ3r -`iKJ#-qZKw (%m~A >J{$Wrv'p],ܦ0SSRqŁy]SRƏ#VI]`-)p4W3INWjLͪK_&jo[.y?\X褖I ]2&IjIMȋ/#Aq,Kb$pduD!pe<Qk7SOB-Q$sO`2[¾N%u֙AwG8oS{rJ!D 5 TɸGXj\.p,4ۯI7Ky\!^8)ʐD9?ڑLi2,;#VcZl@,x"jf=+n BR'j@iE(hSH;j)d(78 f`qޯkȘ8AE s .ȇ/u,8]pFJcMy̏Y h!!ǻ+bF鳲'q aD$N2 1<$XlHL̐o;+R9)-Э! }vgEŘ8EJ2s[b>5րz9M@`tM*MDF ,2NQpAtWg,}pmT!K E 2W2jZ(+2BZfRfe,.njKzK|FV!*-i8#KT{O5-̙鰖yȁT!..0h4xmpjL,~N˱ 6]U:A$4/hDt֖ͬKbH8Ϸѩ4_a _Oa/(:KVg{'ӪDp_TQݣ% :&[Tlj\ /`9kRmgvUNC'צXu^0B.8880s'G-MJGkq`GIlN,[Nf΃#~rDqtzË,Cngx%g1grB6Eniimbt%%"x]&NH9{!R FĈɤٔދѼ_;RހRkL݈:,vڹ ty"QB.w gY}Zf{"7|_Ə Ldؗzn_kl758RR KJl]QY>e!NxKpGWR>#`t-ILjI|𸷘o٬%~U$guHERs&r, x Zs1ȶNԎrd>0u,)Cx6A\Ο+J0%\⮦sUel兴A2w g L8'귣ֆֽEOd'x]͑:"C6;(@&&?U؎J; iƝH]CuYC*T ?l6mENd H)U✑O'8ʺP 6 z1N~nzSC[~σ,i.AN'N<:w/UӪY@N=`j#qzÞ(qg ShlcӘn,ؔm^ %rWpJ/8h? I yUΌ])O z7Wf븹2{Kv\ ,%;]!orkS| uֽtmEF8hDnވ]/g ^"6]Gfjxlqjyko|љa`=~9}[VyY7Odoz(B_0g+c @; g'*SNc;5I N`c:V⢐%CIU^mj*֨KʲMF+Djr[njaNţg3JW`2GOV>q.hE^G􁝾+6_fS ,+Rd?6Ŝ/zQqMx4PfǍAº2fQY1 %t( pF ;䯞Efub!׃.I^ Y'cD)tL_`@!@;ʝ0}qumxZMqv:Rt[߸˼`Eޛ ݠJxX;N}# %4l^K4`:l Ab2cWĘ*+.G QSpn2b I {93qInWW PPFGюʡ4RMv,md*y/ @ :qw3Ҝ}=:ޥ+|0-K赳~ qŕ!YV>MT#䈻͘aEeAOyq.4hn|-붦JG%T8i}E85uR)TLYC` Dkj%>7e*`^70I͜#Uӡ9r*aN[My/HWIGn%L]0FP ~5lA$>i#3;̼&F{1iӐRh7pv|gO ;Ot<Z4-M^\)0cyJz3k+FT[_|, P*>hec)Sb3;9ȅT ug=r id̈́.x˜X& u)"}JX$(5 <#4]v\K36 4R2K("pI-Ϊ \N_C^^vB0^HzV9I9 $ԖiˣKH͒U5ZjSYh:[{Szkm#%ЕW1:Qq 䖄ҵ Pj G!#-YE[ KOi'bU6`8oh^ъe=ɲ$) t0CۜJ*(c./@8ON ,iNV#s_~ݡ~7+3K|&hm+g8u1smy찼w󻐽ge2PK2ߡ3ǩ~Jrԁ:.WjGd4sn. X,/le 1De\x:bG8 my)7rl?>?c6ߺ|u KuqUDE˦ь+5"7hVjJ=_'ǰ(M zwKV[AH#\O-"QXhJZ$IĮ琱7,Jrxǖ$5.ulP!1KɪW R.`jGY5|9Rcd?h~2HYgyhmT6WMYX,5]-{!SGݓ` {ܴzag3%;SOZ l^ud8# c)'+:* !rhj7إߨ@46uE-xoU얲 dnP^Z,J|TI+f hAI*&1 @33-*}@qהCaibeystz0gӓn,_\ωfslKTlBRb{$qל>mFҕ=Jf SH 3_MQ vm]>N.*f8c;XB™ٹ8 ~澡T禩Zs. 2@IO݉wԈjQ\B'D9r.}#e}ŦLi$χ|#)YbLŀR&$gCfK[w r`^҇G\\ qed؈H)Z:"vXy}+&=BGݺRL"X,6ޢX{@o]q/^Hc@w ;a}ΤHAA>!49=ܡr&%> 7/)'\`UIaj.ǐ~q%rVgd:tw9 8c+KLDx+WqvL|>q$VAmT9xrI1V#wЍ5օ>|@ GcPsYa2z/l/Vl`ýjV&f@2'Vohbyj夔fhl{3pDo̧ٲKN!)T>|й~7`(#[6K=Gs4C=T/n!~aʿιFuu3wש)֓4LnnuQ9.hY 8=n=䤸|*n/En% Ŵ;.6y&5$îk$1'XT9q:կ! KAagxӃ}{BrᘶPzSb?n7#Ѿ#>ܠ.vyl곾F#NQkLpt#- ]퇨26dV<8öؤQ/AC>pA(@4&`)m<< m箠ImЛ?W"+%lϘxusE`93:]0s%;È?L[,1f7 ?% h@ks l\}Jh 3'F/|̹&ŷtXm:UvFQ(Kg< (Epa5J>[G8n$%ҍS[5~tɟ:b&$ 6:Bzܤt薝j*:^:Ed›^>?dnw n.Vs,Q/ԇDX|VdRrd![VČ\*M^me;X@ QrX۸u&J5K9xT&L+B}VƈI4I0/΁4㽒v=٩vUdsB**_cijji:bn A!c:-6o2 _|^?ltj(6["\ *4`/y2) x)Vp<ܴ;'J(Ϊ#ӈk jxIV1-& jlGo pXgF!]@:_TY2cHR[!^{ۮgy%hUW隗9b+"OTL2J3?ƻ:RkFfy2: mN}ҍ#ئF éiP}f)R_ և@ P;ԲXWh\ Ð3>iĖIX-؜kE;NvQT7AU i0t6 f$N|1Z'[oɵETy|Iǰea)Z,õ7?>)ʡWS<[npsK A<Ĩ!Z\ʩvX%zz3H C0*O1v5מ(&@|Y*6T^ZزŒB΢g+7c:CwK>C?6pbs-@g2tҗ%wCq钰 enbCը_X+α~п0}pᙯ3,EpIo;p"B`쌗TС*w3 2|)5S4EeSaxn;nt2ɞRVh?j6xel>G\,E{N7$7kj\!xeDt%e%ӛ5&aųAxS/2ʞQy+t;EEAg/ٚO=A-Iag wr `&9X<@L$?+JL2NA0;bVx\ƶ &@`gIó+ݦKmdg}CD!N1v[aBɍ6"J^lKҝ_>)I}[3X wXU:.qu"-_F"VD(ȄyMP4eG!P Z 3CP5gd3SpX)u3L,=ȄVLiVR9eTprh0籁<hHrz!hU 9!mNݖk1W֊CXKӷ5x)_=lmW0_~KTyS^THnڄ/ʹ *2\7m)yR ylɊ-"? /;VL'PCFDsp[5 /*t+LYqq9dn@(X';xs}h#՛x{\Vuć,3 c4 :'{>ᕐ( } 9g)*pȬmv" 2YO@H{ ;\Q@H@ahfc$tw% 4W gɱ|D?UPș\\:Lq2o國5&gs'&"@ދ6uP;8wc8E\=>ޜ%>I [6Z'%ڜO4m`)qXlXL9e| ս`8=~7$#$m'h(zxeuEhj C_"Y,deOYxU#zbok] 24/bS He: nر y7nl[MK]qʛ 5]` 9¦EZs]g)s+=C/\>cSŠMxA\]N^QR⭗Qhnts``^@G+$@ Gזj$@,/[;qd9J08!?q[Z[ eTմ\/:1[ y\HN۠R /O:Vv>6ELp±&ǧnI`}]FBknX:\n;\,Z;Vm/#δ3b q[Mf>g8ttw&߳)Kp̀I axV1S1#*ȶ~³Hએj PPfP(x|GOQ2(}ɰ:i{j^,V9yX`6ciZcљF`):Xqk Gʙ'zǛ)ff)$1gi~"qc$~It \{͗2Lk IaD[3LDƪ{lHb L[fZSMb(M#ChQ1bx jxʓՄh*؁P"KZrU d`}'"c{Şnw`i.YPʈRC7 I %O1co=g4a3''XbF!g)zeO9O_ &Dw܉43c$nPd)| {IdS7qiZ<T┘/zP ӿ\ɯ *ߐU^mDg$YYSȖIq0RniX8c rN -.gz~)[ͤBHdM[ Xر%@nUSO\ݣNgfM !GRaMW1= UofzrQ 剓WpIK .4R MN<=w1<9bꟵj}sͬX UR?MgX G>wLJ&v3G4"9_ETmyǵ<\Ϧ-7J}oYI@#:X! ;cRjWylv%L=M:>;17Lҭ }3~Z}!6{]K^_k{f P{7t]`GE$u~T$ǏF^q=*ő(~`kWM t~e,",?SQMoiL:&DwN~Jccd+#*p[k gOvsi;!Л`aY1~Hs@˱|h3tbt޴I9T_$tTSuَ*,7 twh_YLWRWT W03rEP>#_v6P;;s3\>]Ԍo#1~%1rfkCZp1˸J>\CY݈RfE9Ho7~fW/gw)p)(UHV$HZodRO-@V+\+]E&4sQˢ](m @@?ƬdC%[t3& :K]i~=I`ki(cp4xu/4ԣHewF9)oU0Fk,B9L@*!8ɽJaM;3*\:9 *dnR>N<W8e7>oA|!ai^,zSl1 `0->Oo@rѹx;=<\ڐY53w: f8ʱtU5pPc(5M:Mx`"cDXg Yٯ&Sp*aľ. /Z<7we Nsz!5g]X}]4'xriXHO0 9yW-NZL8\uZSŴ@oLRQNH[J:5357i;Ǡ%OƜg *)/i1Y 4I8O1?RZ9 F&4.lA#'Rq#^ !nIKbhla7t7`:Bb~4)HI^ׯTIbFi%QjNg{2@#<_t"U"uʩgZtdMh8's9V\ b?ʀbi˩`55(־ҩ=洤#́v3Ar`n@[^͇K$\ũ|..lv)Va+M2R?5/ C~qjr=!C 8mxi-'WS6 qqUI WЗ@BDT})&fM,fRP(<_jGZT:(C>>C(^Qa}W޲}E=n$*vW0+Nt@&Af-gMʼnZ3\\frI[dyQ?9Wr^jqTX%gMWn:`j {|K ^vD %-an@!U-Suݍ;M)wu3]U7xnjqk=k۷xw>&P/kȻG F+4?O0x5c6~6B% E =A1X0^4@6͡qwr]sd}GVwki83$b5λl>2ܒīIX4̋{8?T,ˮ"0ɺ-L233N-L 30NE]?5 $JB2yS_ gNEG( ƫu\>?ن"IG5i AZb)sR38F<es߅ ]g% 2#J+4*9Kx9jēR"J^Δdin2+}hD4v;;^JyUD"9I]xƂVSZO>h!| |Sbq yxHu᠘u{~rBE-k[ESʼ{p )'ӆU 89, 8X ț[m,W;0jò*= {ۢ+ ~>Icԁ՜6)"QtBdNe_v.jajlqDNv⭉q:WEآk~q ax=,ii؆;9@cu)\:k;+ ?/ʮIvJE_jj';G}P.邨dK^6٪Dul!Fhtl0[S#! >OymeҒi\^>8:s_ &S18Q(R09j^%31KO^۶ ^4lr%,Ûs͝[E/'Ylf$(o%Ud*9'vLSrrtSgysC-_3?sDxS0NROیctXMT8Q;4lfI5O2J[tCb-Cw2kt&${Ktf֋m/qoDzX2е<,:%90Zo G[!r, ߄.u,)Ki~=&(Lk 4~%POP mpfJ]?:P?LhC]Rekc dlh1V# < _>MX㎖6 &a\d\cMjQLS–6S^~8egetȢH(z&׉/e'.柋~ ė=![;.k?S<Ҙ󥕹 6a+]B)-Uby1Wm- c.ht:]|gĽuVj鿺pUuT>-yc9|dFƈ.^ aى[ע3\W~ P!K}Skg}/qT .P${sA#ۮ͂\}`[i"=^b cBxʌ?vEczFq$U̟1)DWer;Nn䁍~%Ɠ[\$$g2rF!>+GlaZt2 X27,3|w,T1 j"/ҡV i;-3#038[β`+%:xUO$K |9:S(g~ TH{VulW/UI13niɉ Q\km]1%q@ bL0Ӎኯr víNi^eUGWbY OӍbqYdr}7ǝu \gL(ts[ˮ֓Q4w}cEZSՔ}_yHPYG;- mZ2+7@Vlی-u>x+A AX%.-WCywt5gM#יˏ $ů}dj0p>vk6?T;Hށ8>OG}$gyZEO#f( kbGr2bKr0K'qMD3i^ӳ"'eqmj_t@ӰR%c_RϑpvV8ɛ$l8<֝8\giw@ ^A<,1sO\qY36mOD,1tK #K|N -PWgEr1;{l3<,(BS)6[RD,`2åTaŴ昕#jM3(er :$o?$MRL B4ZhSX8$AH43O|ÇvXkZ}Ձ\vSY˾VApe=䅆FW@M<&Rq (HT&ؙ͈uՆB.Tg9Bk<:qqyɅ(PۅuGG>50⥗)[]خ,t$E1/5H-Ӵ.2Btwz@vV^^x}ۿCKuwJ,1LZI{b{%ii ]6A$z!c4%YExEIJY:@#On뮦*7+V3rHhru9쑄`g@gfK{xE . ,[g.Oܢ*lp 55INz?\+BeZP/,%S[dⶥ ?TkݯKN+S%nh4`zԖ#ulI 0M=x.J,6<3"&eK4=Ѵ*׫ָ͆/R?iƓ ߟ:s%REa9Y]S9|VR_pD~ɠ5L'B'[Oy^_"OU; N^+| >Y{22_=+PO Qv ӐHqmBkyLuzrb`+şcwv}cEDLe N֐tZH1ON$f@'Iɴv JsKr-#Zߟd3xPmG}n%ʥ={ ܇iI!O ujBR`[ɻd+fzпn$1W<qPVKpCgd}?&,Fe*he ƳMg_172<`Sbb]o &s=+zO8}f;OO\uSWB}-){*ZxyīXUS)҈\Z |Rvxk$rێMbAW!ir'ƞCj]r"ttm-\b>Si%1ǕEjל(FWƖDrbFʥ;e-Pj\WOU`HyO /W2o3uߩg޹S!ГPuMp 5w_iH|@R)XxeWo˹pF|/Oݫ]_:dN3IK.7b!E<˔.ɂ#fJTD#ٚe\O}?cg k0`CLA4(t vV<\*q&7NZ$*fDz[4zQ3lPu*+T#zu;%G CT4#4'KoȵEŧWN XO J'ܽEKN|qHW7fƆs☞mBReؒ3 LߐA)o)ui+Y[ 1\P=wrE,[T9X/F R=\|p( ,\ |Y( O7UvB*Վ(mtX堵!}L<$k +=p\eqyE, 0p%)e0⥄9^ ,x:h FYQl<L 3ZTR] ?kd8!\bEZj5;L`,[B4Kz3`Dr?.s[ZE+6 $uduYDXU&4_aN8; rtPܦH$<ƑD[̄ic}ӷ*p—4M^fol+_iiw OA t )n2ke1ePsT6\1sDsw/&.l+rygy.j#ZsAzǹmsL1,5{un VgsHyRӼ.M|xI5Aؓ'Ije!@ΫpMŷP 1H3)DIt#t,h* QXX L&+5Y/znMzj! Y%Ѧ9jhT0}@oRO3ױl^Y0)] .>hOb<g+<[ӥ7fYٙxrBmZ!^.e6??Yr`̟d wllwbV} n,".eUyɴ'gN,T>\ތWr 6sEhKȜ;=^Ҭs:>4Iچ֕db*Lz/ ><#q,S{!z q: ~ba#Eg4LrL@[GϢWb{Y kS3ٻtX$[Dj8u't<4' L<\g[oۜ| Ւɵ9hFw*֊]LTݳZc&}bWRym<n]t#ѣqn)fz_uA\ "s߱0\}w:3 L=y^sMZ+c=Vdpt&uuEȃa\`rOKyN? El200Ȗ#5E9Ct|K$SL.VG T7,Ӗ 瑉(X`Y#|m5fnʐOLK6}D،P<B̿0א|=+{{\ sb8G!a2gN|"gAp@zHxڶT`U Ê7%=0someZ)t-f F]Rb"U;9'Kysŷ|'Zu=qkWS`" 35dT:M[O!v&QF]Iܳs)4mž!;s (dXn&W:p&paB+5–K-u7ϝӝ\~EV Ff򾓹CCF"t?%6eNIJa|imI+4iTbCezl_(O`]Pqw^w= J|3GELNZgOek2˨1|momGY&Mw?K_N^*"~ )+;]Q+>+USprQC>O& 4cFΊ ^/&rM#VWwݓ3nĀ0҉M9x<̂)sBYypJi)zsY"*\{%.QCiFb|1ߟh̓Ň}B) {џ݋̡pujH˕2=$ź*ᨧ2|EnSH.{F)h!>޶ 4RZ7Pl~ A@4 m O\\Zr\yײٍ:DhwJac[u=Á25RpTغG5v9We,mFmbi“^B3{\h=V&hҽ\+t];=a#*Wꘒ]$euZK:]o͹?#* IJ۩I!N ?4Иm{a妲Yl+^p?WadZ@+o%lS)0z ˬ ^, /tX>⥱}U/->ӽHz7n}mi a=#yokբYa;gzK戋d}mML3b%㚘O {ƬݬSP ˥ps_ZZ9.R+R-Lp̚KXטK&X>){Oyøﰒ;"D}|Y=iϧ:RW2iy:-q>&Kט˭x@XwBn@M O'ϼg]A] tyj˚^^۬rc2? ګ/.DJT7seG)_cQ?߆ Y\ Ϡ/141`Txj:%Ԟ__4p3pySBFşH@hzR!rwѭoی}hx&q}VR4\i@OϷ˖:ok:D] XL%5>S5;:1ptG~+F}i{ L_k3Q2*#Cؼ`$"Tܲ\;]"\Ȯ(N]p}3ȗy'dj/L]oa\m6̯S'U=S8shl/α@KMCAKhm0}?ۯ-ЬCr˿XZ-ZtBLݗZ8Mcn yM`"lRfe.(_%dޚV%nx%Sbh/)u޽?{Yx`f{{~/DX޸c#|vtߒ:+Y29wCBD jFpjPvOWwyߏY2Ql_jcl(baX/ K>=[x"xI'N^z.L]B`ᓃ7.˷ yYn \Y_{y!IxBaRe&'2~K-2O&c|IqM]+h2oτ˙^ *Aq݌_ht͇`:u׻3"qhĸ@&R;dH<:>ǟ e10y:v!3\9:gJiBbD5ݲqiAii|ph%IGhJL7@ { poVi,v_ P4+rfqQ9EBCk注SGw!<}SG~΅48v|7`əc1=9\kj1o*2^=p [Aoc|MrGJ.=m8ޟ8:}VWP^T q[' ?K}KL$a'5ߡׄo41+W (yFo2HeKHc&)Bryx|DLBӎ]lcALȇ1P'mL^ $cˡ~" B{V+ei"VIXig !YEL[EObiǞVkşTd<~bb0yVjĶ9GMɒxP%GuBfF@$uL?&Pq8Yyr m$~K{Rb*L*-C9f>$0\jgNzeJ:֛o< EE]Qddו4wr6~o'QkAɏ] 6f[ s19n' 2Uo{/ yiC]ǎ d /('H8Ϯr l= /1fԢhGpLp)a3dk8ý;-KK'GxDED76/1QfΐB\`maD=t`o4vNrU Iۙ$k/cZ!*#~5V~ya6YRME)Msb*b.z#xd;d>oz,Ox0!F DtD59if v!uâb( o5 KSY|T2T)%c+"h*-J;X{}\bA\ۛ#]D]s>* }eip< S9*0 fÌKc<7[bX#Q$rK_}V8im;[2ɺtȀk6cqiOBesRJ^`˶۹}>Y,Ú]l^*@8kɇHqAƟ6E'#('s]L˹߅n. Y[PB[f, -&O6c("p؟b\y_+'pPNzj2S}F9Σm]-Kz's^*Dj1Higg'dU@։nU(Zʁ6W#.c.x9z0e!5"dq}J'{ajI~b@=r 4xO=z<\$;b tj6Xv& 4oMGMm/@Ʋuo2ٽ :epMN2Rꮥ]j,Ji )\d5< [M&" kr_:<i6Wdf:𻌠~V :X;k |ir˾Yl bWeҘaO?е~d.Ywe>6JL*9M((M!$4Q|7Hy0OۋfJޜN69ZaVd_fMqa?k9Mj{E;nJ{f$k_kSV{TuP$`75ơtufx2)9!2WE)`5d@5s.ij<){NFuCg]Suێ@ Ȗ㵡cHUԲ ]ipHD_1{0[iU}o , rEcҬ):7MǥKR,؋juZw2 [ Qtن m>5]#h9 u춣MU+UFpQ-\3;00 IxIX&ᰚϤ1p$dl0,? ndPە̉ фµ+ 8끒SF`ɯd?x!"_ag8 Kx֠YanXl`jhIұOբ_w9ɞDYQSٓJll}BPmw)5?Z.qIVOTw)F+wMZԫ1K-Yc ,H '|w2W2up: \Ǣ;;AqFd9!eBfrpFPu44'Vd-J82(_٧37J`(rBcvs"i,mZΜ^ʺLO! q[Je=θc"VD Ia0DfQp 8EFH]f|M tZKb9j^M~$`]OӚkEb]Q Z@M;9/|X'|(\e5K$Ϙg'R<3 Jԓ[ g0uJ"͹Of. A=g3:M+9M {\p :@"2T{P|S,i{GDE2bgEOd2 ȼlOvn.tA[hVx}w3q^k~/xZ+JCO.bӘP83yIv B> & +YڟUW|r3\2^')eX3J=Վێ˙tV/\vk1#[~BmNza* w X(ڸErsDE}U$kĎL6 ?왏|(U|j[3^hu?u.t Nr鷔t5G >$ FBTg~#L~XESgnan}K.џELKˇV ,>vguSf3)gXBD rɄ%If𘝚-'1d)hMfbH̰K+M6lzA鑱5`\'_]';=*O{\P1匉~H#)Pju_`:qys >V`$Qeu5W%t+UU/lc":7`>*}s+I0iI=tfVYR&k'ap{9K"xZir"YrH[of#"Ϫ/TTPLҎR,O ͡(s {\4'h"ڏy{eq%HU"rY@$ftlRs4 Vl2 S\pmbOyקH:=ԥ [.c, 0+M(T";I]UOe9~p _:]Xa\2Ƈ5UvԊCIt; sM|WF0?nsg{O\c.$暘>W JXٙ7 J RpruNAjN5FڑSHKLf5//d.)=!Zse|&um`ٞ:8dǟ 3;}o_%B%М]8F?/J8w xBir6-k6sŐN&pS@_zoDa)&N"/8ܠ L%Š Z5Ҩ:0[܀H@2DsXMəPFU9 ULwf˓1I Gטkh!s$t/_:HKw2#Jf)[r#:`D l֎6V޼& ps:# 2:Ԗ/FܜxtPU4=1m98;`Q*\Uce.6$*m' >+gW <b*9[aDţp;|a|wn^Uio>y^]] `]$\[ d^H2fwz^YU~5ogk7fNB' nkڱF4fhW9u)哞6GiÏԲRvúKV^@E p˳iKؙ`/6Y~Ǭ<9`{wt,j٭U)qnY PsÛ.!d*YO]JUqo iУ("s]s+ҹs:̻"0{e&,`,ez-&55Ieǜ]gۜ޳/1ӵc!.${ %'Lߢ\n@"H6ǰ+_kԓxuW7GHtVZW;}yKr&JS31oD>Kw\N _=Lzs65HhG/;pޖsIwNf =]"!]. #oѷX$Ƭ9}d&ZFA1QU餽v+2sCw~8K?ƭѼk}a;kp+MBdv[-u&MD)S}f!R&0Z~,t) x9t1{iw?VK.OD%mj1oMOP=p{:}'Zϑ?ؕ+ }n"yUq9ڡUٙ b!tYVz:,>!R[?Oֻ<]NՓ1U6ld_^+pq?(3"Ύ:9ڝ4wN/mIYh Β{CU|`nLNQ;ME%t *SEgbly.i49)qfL-#tIOeI$Tr$OZ%K>jl@coW(<7J5÷b?Yl~(60n *rbbh㈙~\y(gE_lʓgJq}GCքRrĀ&?+,kEqU!ݫ:bU1nBbm1У"_:EJv%vh\ܴǢoEZ[MRviojb]Qͧ4]HtQ)&iS,UC^ ½Š$enT#O-DQ wg%i\KkҤҸK^;k|}ZUv=YԵaM\+ >@)wOLw4j`q o3qh8[f? !$ [1*h}A4'=81&o˭xq&U =D բ0=eD?R՗N5-Oðr];(X?0rU&j!7!xVWUNS,Vḯ622c}{fD}AcAX,IZL)ڕ:$zS8 [AΤATn>%OY4 t/Q$t6y iB' l3xR_݈JOCHB] ϚHz?/>mv]f۾lW/9rorF0G4s釫(Z%%U. )PS( yMħE81e5xՇAW0O3tt:N~**J)q`z&ڦ5_sGzVdL_R_6$ ge/]SvμIl_ Dgfsc6y !Z,_Ågq:~WsxI3i%#Gw3R֑U~c5RQj65YajK(ڊ<NRՔv[D@ZUJ9*@4Y]\bL)7+ߪ%4A4$/%ww-E@[7W m8~ 2&Le~ݥ{VFr Z\VhʹR-x̺"X}`g6S&|__'O<¹ӯxǥm E¬7Lfd*zE$l`!Wv5\%%)]v3>:ݘu'l Tau6qt'>l:~Phc&BuƨE } UNW{H5]S4V%w(zA7JpʾQE3K3B;+0?\Yُ8M-"J/qSlJa!Im˿ 1.A ֛")jC6nZ(B6u8(XcY>՜AZ; Grcɉ2K9Frv@Q10kXÏ<X?Y"!CoQz9:~Ȍ832Z~AteՁ. jNLzŪ\ mIpf:PV.pA]왲,/U,%[/P]r#Չ)]M5kxrԑ&j#-Ox qwNܔu!|H!NN-ݚbrBqsu[% r3NW DENX\k'4^yx?Z|~;U|NR(䠡X08LrlD3uWrA0DvLW hV諗8O^kWҦg5zp_a.G3Ȭٝ 1e@y(SY=QH#3x']7n}NnS"w8/+=$_DR2b2 ‚M!Ƭٓ}=W r2tt:;lj`<Hpy*R$`!+A\P˜) # u$ҮDЫgVڡ-az&f AYOQMᾶoDMG&9GAv.Tv%iz˰5)dhZKts؄%^AVo gRn \wNg_Mjn`~UؗkIvsSq4R ]ӱ3bb GF;0 3$WmpLSI3].'j5٢e`W/"*SSҪI\.6]]}4*nC,=qp1yKFv0DÌb4!d/S u!3H:-Ҷն xi{@ӌB!&FQᅞJҶ!~.Rj͑ i)H5'~LU̚NUr`uY@!Vo]ţT'&3syjt=bҗ+Gx?p,Y K2h1_-PLmEj^ DT`PHk->_8S4eW>q z٠}¤Veң t)K~mZފį3=c7-j&fB7Kr-y@q(]Mw\[GDYks 'wL0&Bq:KPC n@%SOeӻ`@HV_w';PrW:r^p1t|~3s^W/M:{Y? n$hqaWE틇C ]&9G~(yfrXMcI~j^R[ g_n?;9lx{w%Q'wjbE,hqB k w)aQoa伢FYJ-u%'+J3}vOCnZN`KBNI#J05=9Kym^84UD* ~%5juIلTdz&j,JpM-_T΁;ik1_LQ$TJdCiM]kN/g77rUNG]V ۥ;rJgP9Fʯ `WXZ1"ҸE`xS=Ѩ@MhV# ,I/JF6I'&1`FtCh\m͛=`o.4eqxv݈P{<6&'% yt^hMԈхx)e%UP7ՔlR4!LLJ]& UIN:DuK0\ Y];d'<w 2GzBÁz:R13tM'ԧQB8鋷=]QA+נGѧIbS 'x9Wtr|+2o{{58Zޕ˶o(t&c4G'%7iiOxH&y+4j8jӕ6b*gd{Wb1ȳ_3SbZ:_\Wf \opf WfV Mi;=y$dC@8|7d Ǡ 6%1C.\(běG\d 5 6@1B L.ByyNO nd,`i."j 儌F@3QQcሙlIwq &bN}=*k<ɵo\S`-浸$XRG?9ʐ,Q}|㖜d\q4@!'52`wɥ @BUHEqHi.l`54 3,aH7Q'tYU@.BoGvJ89}n؏fYY7f.Io}yUZ]zį,/LR/V#8H=%*앳ACwr 8ݫAџn)5N~w9çrWʓ8y9&zf0ΦH)|& &kwegqKIM<6T^r۶tD𵚪]{z7/xMnkVz'IkݕHiwo Mȋs =I{MtϠ8#)enYOAC>_I6O;oӿ*G5|B.;u~b K{]JÊfHMnKCJwL n>CBw;\j43!nS)Ú0G,;\;!OY,czHm D%Դ FBtɮmRGв3ft #olO"C*ڔ&ACAwPlXϻtm&!Ul1+s ,Dǫmڷ0x'}Ȧ"f)Lhj&u ĥ;#͝qL9']u%XR?fF]Hc#xͲpxDEˇ?p 'ʼ M/KV͝*ݕF%(z%U@ApO D9L=cO&XoOt&6J8!mlwXeS*RFrY%q.NOz8SUll' #F)aH~*:zf=r$kם~ovWm}2qr#jL+wd~"Yj]#$-gRúMY ;x8'*Zdc풕Bf C&C'岕;-S>HG{~'Ga,Ě?ϔB.󪱔\(fzAj'܋6gϡibXQjC|CnP*I(aJe%Qqܲh9$, 'R^dKqec@G &z$#χXbnb,6"$Gėt'Λ/5/G`ßnd^m4=/"7xY a2]Rދ4|,4;[zaꝜ:R@ $ Λmc|5OW±!Z_a^GKAq R JwUNi,) |h^`+snJiĬػp넖q[_Z\Fҭ3J nɰpzh)3^2 ;]d\?тMA[O6T;t.k#&^.)DʴK[@"KfH9mu>xٌϽJE!Rj D_B"Rugu¾Z)!kzR?s&$~TU>5H% חq LKGq,‘?r/s9=F;&~\&qiqXՙsPHaaW*鐣l'i'H2QYIbaӛ\;׬k3޴+pSE>A]z. %'dE xL) 3WˮW)/$!*e$q@4I"fIa|l]7#})_?]p i6<. v؝0O]) 4TsKzmu;73\:CQ5s95z.YV6ػ>j GM:|EC<4 /s5y2oN_IEtȋx6W>%sV HIZmؙ̦]HF '/k n2:=,uPmKB9yO7)}T$ah8;Nj[+MQ=u㫀̹JP4OWғ|(sA}YF{`%ŒAspvT fmpr8䢛eOnI'|<ӓ,|*Ŭi•{┷%ؠ۩q ʹW[s+D}S&SmXɁC✎'9ǰ a 'nۼPu ڴAxgēWjlY.Zj?i&u+Z3d}: 7'yy<9f.NZ9Pfm%J ȇ*CLٶL(RvC5ӸŶ@@2ɲ' ?"T@vH<1C𩞦 Ԙ2?>0ZF/ Yz/y)b\8#>UěgYn7B}FM('<^?~'Vl%ςeM60wh3>I_udLN$ivڍ<ՎY _@0d9BSH&SnS]ȀblD U}T8Զ*2OQE:C8\I,kմ(@} qss̭D|EV5.xnu:m39&QyHFO-+"&fdƗp$MΣވ M5G443IJSRP3`5\9k)PwI>~Ϲ ej5B?.z%a$Pr2 "B⨬:-,~k`%?I U y#VqCXy/>=XWrfN+B#U6B(U]a|WRy>b{ewωKCMִ@"%L^. {)cP`bbΫGMG̵36sQp 2|0_xYPc$ۼ(Gcpu֭4?1 vgK@&k𽯺o]H)?R n¹x#-S&QsB|-rGE<ݢy~Mzaf.s0OI$𹐊ЧQȪ(]Y@1dƕJ (l(J$y !(oF Tq0 R.( cn2@w/(PSئO}>MU2K/lB ِq (˖Z{M#7e!Dig1 ^I u&)YX΄nGp'u]dPc\Ŝ̿hPt'.RkY<ԃ NLAJpELơ[-\&7INNPo]a3W"gk@^=0/3ԉ%{w1,L&E 7&F`WQ ZjuF.(Wp´BS"d@9zBta'>lJ ' (]~䳼C_=1:Sͮ:/ygGlȤ:~^)ftku% ñOw\\"u8 *Xٝ~D)YZi^kBC2$MxnP~de@w&C^JODO !s *"i.5avlA~Snfx8̦Jvrn| g>E7RrTLx7;;?uRLKjXt$)ٖBY٧,_(HIicӼ _;/ EC "/(04NyLQٝ:3vg'5:h (9x_> jEX U{p$a] Y+ljr9N! qt0|cr7P ∙F{LuQ^ؾq n9 "`*eޔ;9 dð['Y5o' oK!dyHΜ sCIM慃44X+#(d7sE$r̂2=yy 87"%Ĕ#⣖}WPs0Y.>zke&gBӇ$E]aɍs,ˠE׋OQ-TLR#g( ~\ M氅ꋚScMT(f"EhC 2GB6oW`;u[*sF&}L/+s|$ bžGg?h !7]o<3r?hHb|Dw%eP$ Fkfy_ǀ$XE}}rFŠ=b|IS I@G3d.$K?D.rhKvS<^ʣPGb50HN`\\nRixeAw\6c"4EeS"aeA f 4X:Ljރjn 7W "ys](;,e]C}g9goJ\Q_P9es1X69~lb5Rם4U~aprpdZa=<4.)+r Ȏ pi|rO C4Nu [?g[ԒAvT\O^ְHBѭ* Pn#;3(Wr%8w*JH ~bFsr{'?zu3W74}kx`X=proezᙈ9cz/!Wl.V sTʍKfb.TzY{2@nȧѠSS v$'Dzޭ#B 6~l&sMhy.YcNGif.'l\{ӐCBg#=A?'wPB@`xV?s'<`_ڜ@ sxptc[GWEH)a3U1j|G.-AcUp2U}|DDr/y2'㥞 ڿ6s5`u&ΐ@S9 UySˢ#?6:>n@]0OyQ;^qgYa^nwGCL̯@kO}óLI7?$6s)pRfkb̼EE_1߆ޡxi!n^W♌jCFM⡛~qB4&ш葕VOy\gv35 I &YAA=?,t5K?1S 4J!{]wLKv*\Q;L\w^5Y(O?GiEHhD[ Q8y1f;MڠR Ȥ E$E-.pu4I2KK lsY7sÎ P)$DE'LMiդ;j;i7ړQ읙㮍/9=B^~q ϤuoxEdozIcI6CK2NN=dϴvs6{qc3r[-+>՞\d}́f`m&a<ڄ>uEG>yDrRmCX |0XmMօ:`H\!VgqhL= q%?Gh.-+|vʲJox '<8dHG2V[[p@oO譁_5#jq ~͹zU}a/as$ι^֓0δ G? ][9<)Kޣ<%* [s±{5ROW-X.艁>@QS*; 79_oa\o/x"ld&,"TN7srj7[ 4*2| *knFe`&d`8 \hIK[>ʍzc{y<"ox:9gDʲ[!*4f"dQ0h5& ce L`IO]&6sPo jڦ{KJ$R)P9S6A%*t.uK%M-;k'E$|x|*<&hē'BV[/./7NA-yNJz;k0Wt#Lx2n}6*/FM?~tor$NvT':=u86_N8i0/ݲwn)6s [{1RAXFҌgɮ:c34#K)fH1)`{+kîkf;H$,Dç#oE=ЗwK<{Q9Mɰī/㑁6ߐ.- Bcw]D54I]cly/5Rp.gss&}BV ŭ,e9Svg+Н̸ -YHo {{l$TM/gF8D$p򦓷iv?2&x".##'ֆ.7[`ZS͚VTosȳ-09KvJ2Q:ޛvL=&Zkօx]Dxgb;zVfRE4=Cʃ"231#F8$޹4[x')!] ʖY!X&޲'ky %,JKn˖r ~jl!X??b~nP>*dhj~b~!~PEtC?zYH"3u=,G.byx%UoT"wvSxUz(䓿YH8wX(hg!݃VQ:ٲ%Rxå yI̞:('N4;[(ܷ,7Κ,l5bq5GOseP[$FY I*@·OՇ[yΟv3ן@{h. _E]IƣgLԤ$$"JU}dmRpb-5CA o)Տ~B\?꿲'AS?-uAM:w]-G25:WNq Tu'e/P ?\*Qcއ姬(i * *EY̷ιO<rU4s-lnTrٶݞ}7oOjm "Rm\ZIN?'-y6szYvxiMڰXxs7CeA6s 4= 9S׾@F݂Fvkfh^QY;Gyg߻:6s:qo>?XGG(,Gj"=-ǢL3Pp,2on/r;6sdwn҇tٜ)g?xW_xܛ^IoҷGj6g5_{uR+m]r%` 6s}=e"5/{ac~~ ˲7D`3 v{ネg_Q3ZZǾoVE6sܞ-Q­ i?߲'o溳*{ɠC|rTN#gŖ56s۞+Y/ }pW#Ş{g6szwH~,\fd-w]W*>[v,|+~,Uy1 /BS)29e?`k3vߕOGG-{^\kFl溱E`3ǚ~+1nl-FcߊonfoX6s}#ۢo>\kFl溱E`3ǚ~+1nl-FcߊonfoX6s}#ۢo>\kFl溱E`3ǚ~+1nl-FcߊonfoX6s}#ۢo>\kFl溱E`3ǚ~+1nl-FcߊonfoX6s}#ۢo>\kFl溱E`3ǚ~+1nl-FcߊonfoX6s}#ۢo>\kFl溱E`3ǚ~+1nl-FcߊonfoX6s}#ۢo>\kFl溱E`3ǚ~+1nl-FcߊonfoX6s}#ۢo>\kFl溱E`3ǚ~+1nl-FcߊonfoX6s}#ۢo>\kFl溱E`3ǚ~+1nl-FcߊonfoX6s}#ۢo>\kFl溱E`3ǚ~+1nl-FcߊonfoX6s}#ۢo>\kFl溱E`3ǚ~+1nl-FcߊonfoX6s}#ۢo>\kFl溱E`3ǚ~+1nl-FcߊonfoX6s}#ۢo>\kFl溱E`3ǚ~+1nl-FcߊonfoX6s}#ۢo>\kFl溱E`3ǚ~+1nl-FcߊonfoX6s}#ۢo>\kFl溱E`3ǚ~+1nl-FcߊonfoX6s}#ۢo>\kFl溱E`3ǚ~+1nl-FcߊonfoX6s}#ۢo>\kFl溱E`3ǚ~+1nl-FcߊonfoX6s}#ۢo>\kFl溱E`3ǚ~+1nl-FcߊonfoX6s}#ۢo>\kFl溱E`3ǚ~+1nl-FcߊonfoX6s}#ۢo>\kFl溱E`3ǚ~+1nl-FcߊonfoX6s}#ۢo>\kFl溱E`3ǚ~+1nl-FcߊonfoX6s}#ۢo>\kFl溱E`3ǚ~+1nl-FcߊonfoX6s}#ۢo>\kFl溱E`3ǚ~+1nl-FcߊonfoX6s}#ۢo>\kFl溱E`3ǚ~+1nl-FcߊonfoX6s}#ۢo>\kFl溱E`3ǚ~+1nl-FcߊonfoX6s}#ۢo>\kFl溱E`3ǚ~+1nl-FcߊonfoX6s}#ۢo>\kFl溱E`3ǚ~+1nl-FcߊonfoX6s}#ۢo>\kFl溱E`3ǚ~+1nl-FcߊonfoX6s}#UrIDATۢo>\kFl溱E`3ǚ~+1nl-FcߊonfoX6s}#ۢo>\kFl溱E`3ǚ~+1nl-FcߊonfoX6s}#ۢo>\kFl溱E`3ǚ~+1nl-FcߊonfoX6s}#ۢo>\kFl溱E`3ǚ~+1nl-FcߊonfoX6s}#ۢo>\kFl溱E`3ǚ~+1nl-FcߊonfoX6s}#ۢo>\kFl溱E`3ǚ~+1nl-FcߊonfoX6s}#ۢo>\kFl溱E`3ǚ~+1nl-FcߊonfoX~s z oUxNKWV) 3Ȱl>0,/o8Tt!N"[/B\ LHRUu3}|kdeHƯgRDp"Wآln/aNl?ȏ!F[_E2c[_`K4jro7Kzzȁ$ֻru#&~Y8琚YT_|`Z9(mss٣7/ɹ< ƻGG& ֘XEyKJcqIhw,2RZkБy>}q#xTX7g[8_|36/ɹ9Y"ڏ4둮P$K,Anu55s% ] kBAUqkT`.P \}aA 4e˒޾Æ{!;rG&6,:Kе-/ S\#},iἁKk n52A;Ό"IƖd ۠Wr߃[OCw\ʁUXw A?)t703Hn cA!49Q\&ˡ>+/ԇ9{-7q/0~ s .z׎q(|/dvpcAL~ٹӒ%aD:#GCj Ne[ݍKҮF.^It̖JI䒷 S6 9K'm Fj¸O^~>Թ_3FmS)Rp?|̈́1!j~#$ 2^!X&:b KaͱN4{h,u{F``UG˃xrʏb)Y v_E FRolEw0W>uQeTVZ `Юd-z]$XB Q]->{F l3yd @2)$ F-0@M. M$HL).I790^eOx"x"X&6@1B*[:T&o{mK2AOE0W}V9Xl1yz#ٍ 8^yjL80󝄊lO:۱}>)ȧ{#: ;vwIJu$sIZTy5dץg;yK_7ڞx~ sq2YQV_7/W s 7)쑮نփ{eΑ_Epx\Qa*gA٪)䳫) 7j}QSDa!Ⱦ323{y 9GH➶؞")?er"6>nt&WB6!;r( OZ^%P:jAVttk0 Ub삏>2-_#:ٜࢯ=@w0_q(Ƃ4p Y'I\ޅ=jPv'+ gvS;hNLb_[ō +#ba~iQ<0Rl#{.*)_/ 厮ԱlܷLքx`3j3ϘxXOBYP78ZLzNB騿e~ Ҽ{{59[coc8j)kTEf]OKط?X*eƠלkl srǛ>724n_j$e5^m#q2Z4,6J6Lpw<*/Kpi(㲞 j8z ;G(న/) VB>Ѷ"[kSe4˺G4c5t6FUb#rz^U^a[5~^~P魦܋m>\1b ❇!P 9|+ҩ1O<":JOl `D&Vu#^~sċ'QoϽ7;ꬔ5#kF3A1N42 T*2>MGϬmf,423BU@r!gQH7? {b.85(|\qWtqH27}*%\M=}_tF}.Ox4/%G'{?.W$xÈj1WNj6_-9A7*WZq!?2MTxKĿwchGy鴗`}cAXĶc6Ll׿k[5ӧ oYQ.Xb/hCH8AEݜ>+},ǵgdB4.44Y羠 _ ? V4 F;:"e۴PLM3/Ot5ot-yOJˏy#'G y#ޕwsu"f~s ;9 ×8+̾$2`ΘgO`kzeD仏ʟx~bo-]bqCyܜ^%fUlPО ="[q$HA>-?0ܢ :(6w!:_\=`a(@7g-A6H.vs.1%Z+zYפe?xe>.r"K% RUmtUp 7obc^侃[s`|bW-Xqy\A8.v?_xŎ=s\ ŒwƠ)H,_64B7l\`>J\oEGwɯ=jׯox,[Vw{;?opmaf'c|>s,{uP2:BL8;EV>NE55(PF:eߖ_8ߊ.S1gq&^w|tMY܍4+nLkW9!OgI~/㽐^@09S0zk,l9xj\ km I2qCov/8o2_ nrf^~ ғ/Qlו?&jA'EQf:%. -bwj"5б\1L]E@A$B?;/s٧ ut0CWp8M.h-3],v@CNIf3:[I@!zDyu@vx \gI"URI)_w:dTʗN2^DͶ9(܊]U4}fIcѓf\Dl ;6Je}J\fH1ҁ^hB)SBor5;l\N@d zD+\ MLB 4#{j.YNmx!0v=d l[ɲ`ݗT-_j"ȥ`n 4΃uQLZMA9mAU[Й`TN]S(-{w!rW)DzwU<)˖mOPfSji!fi8+DꯑIa]\ia:1*6bs1Z)6*#&m8x+wjn4pVUVǑѨN t^ N7t"[a(cyVgȀ`N*TcP\c0n66Dˡ{?@:顔>]iYVTTi4/&5:^lzek~=Wa|cL ` ^0SC`zA߻/ Y%ΰf1^(KC9o%fL**E ]p(z] %Be$whHDoΟnWVMpҋ=0J>aLں!-M`!dUP_8ЫCՠAXl v"UˡlZY/o <+37Z/Ý'M}cT8g'l'貇QI}?wZ=*Ll$tJH}V J:a4;&RK_U~KO orsN)۰3r)k޲hD'<%&aKRPJzz~Ws,b\QMZ,k/&thՖ 8oa D#ܣ^7A`i\6@s+%o"T7yD'V?&o^ר_~J I& HUUXV3kE:r/$sL2ZELdW-3~A3qd2PfuC#{Ͻ ?B;CWւoo'5Tٖt}~LnƗd&>e B5m<\ 8[;éϏy \}dx ޸ywH%d.'?nx m2{P㖌 WZ5[C"eZ[~lqz"\%ZDg;Hb޵Yr\m1]8MzE9ku4![R*}.[ k1șEk\-rww*Z6ouAaM y1aFS ogWqMˌsQJrBYG%$#z6YI6wp( ~J?pޯA Ég*:"1c<)~k?c/7֌I uvZr:`NVreFI|[ur7#7,0C6א#_:[ƥ"}* md"ګ~d8˭Ahk%9kft@g6W )%ZNIA 0h ` \&lq*t}UMq]W`SlmW-A"a6̄,pcu\ M uR%jX Z6 f^tw rӕ8z̈́p0LPP*;N67dl6kXHR@9sU#*}i'[yHZ=} CNTEx]utYX[?/e\etp'( `^z4suU.A1k_(pe_5 31ɟle{ Z–fK1/iR+"0\Bմ buIp؈6q ^¼e> toRv/jJKَCĈ J5:+묾p)ꤧMSG4qc5DӈQ+wߧ Q̘ANeV>zo^ؽpb)%%rc }s-k ^Q]+=CD3! 7RЕ5x.2 s{> \Lḫ!hj Uq1:l'JCJ8`#<39l-QNIW2R~@xU)b 5Ř8iZ"*U': \Iu^w™x ¤K~3zLI-N]#d^S k⌓]o0"$uaP+l2;ï^4亙$ֺ)6߽nI> W&µZ -dm>l (%꣎k xwiXDG205x߭4 H>( "9-T閠җj5@r4+ hZb.wuUrq `dʗ nsO̵vNIDQ}91SCEzvCؒ Xcg,(*_[T]zhOTWvĻSv_Jw;? Wm0`’z/:6 ud';&3 "x-?J*Mu7b&\H͏wwTIHZKle^aҢ2qfa͟ /g ߔfE/ +a/tE '"'c;,L1ܭ _C_10̨ i:O?%R$u+捉h^ +Tp$a ez-9[.qF]k)2b͜A^{t GijƎ.(25+hN@Sxu#ֿHpGc*^ 4,Ti,:P?w!aJ IVf޹l0tx|#1gΆw~Ȫ|J 8kܡw-Vc ŔeT\T~7y:,?XlͧGr _3*zL \od]#>=Wqm%X3`D}g76@XCZ|a-bi3Ҋ{=_`022LFW}cA?ּ#NLa~yJ5xDG+yhaӭ mGsV*Y8d\Bfwci!N:y"HO 5( Ui]znŧFi wee{WA&XyxЂӖa}69ԪdaI|Zs+ܴ6()VpdKc`]ǀ9 $*c}7I 07i0 }ԉwun MH]rQ?Lhm(¼Kj_0qt^4M&iWsU\.3hD˚Ƈ6pv,,\"yN* M6b@AvuI'=?/k!W6`#U{I;Zi C@> ӹ# _%b ))2,Lc [A:\'M#8T%^/ov +W`rdvVzKZ5K$0ҡ9'>؟:).CKI`\aU="Do#ȄHx1H*zQ^ ؿHĵJ.Xyal[Ƒ8.=twf?4_As Փ"Sޅw炟ck&dJ_f#G Sz&M iq %)`Ӊ||%.Q5'&Rw[?p.4ò8nLhjנ2) ս~,Ǚ]Q$o7l`]Gq ONթ* [ZȨ<Ji0AMdvl>'q((K5pj?D Br 0(C!_u%PG[.+"eg)Wx0Fq#)jA%>*>A㏲1Z6bK]?Ji?bki Q.河k klO@p"*kYUݝZA.́JDhum4:WGCx{+ZU+F|!̀oCBhJ(0N HD{*k fAwC+`gԭ0XcXVfƲW.[EK7 ľ&~ XMh@lm.t.(nS`]W`uNf> Kh/EEv:cs O{[= \Qi+*sѣR >&_X YH)g8Ȩu; -)WҜns`^,L 5#|)v l[ W^'Fben2ܠ nIwf%8؜k\߽x oO诵(YPRB/ hompXȐϖ9C}_3ojYb5@B'zԡ݁n\QTْ8;St{@־aRI. "vyˈP圤 Rq` <B\B4<*7f -\k_F9}ZEw_9 Qز/poAc׌$7٣rNv-DX{z;"@Izڹb0AV[瞭#uF`RAH]sr_r_vݛ7rM|gs Ɨ0n}+! CSsO+3_u>΍nX=ɩֱz;X>1?y^I}>!MΌCཫiՍ\nj: rqG^q\jwofdK0UÞiqxCU1i=ޗ2T{M^=G MıHn,n_{K~"NWCepftmuV#e/c.3 sk(DfƕL-xWJyXx(2JL*AԺA2x${9F"}'iv42緇3y*X3Ek.*r}?kko q ېu)p'z"C-|eaC$uz,BE Y˱N9|qmkM}! NsX`_i:w})/^ϙ>|mvUλw[Icy(E.u-^wS \sy>i\OO]`˼`Z졛DEኗ<JB`ʟ5-s.Zluv >*^A\됱i=,܀ m{鈰J`GQ]FCUJ1GP*XXTЇQc |?jOZyqb?_Ci̮UF5M.ǹ>L[ g!BA~rz]ǿ |t/"]g|NWp>FøNiv|ҹyxfT"I tYV' \s}BѣGc2U &ەrw ,Gr$w |+A"H} ca'1ȋXϙ.J'knBI"3b|/~h} ?0\&JE#<'5T9g"p YQ=S-}1p^Gl?ŢE_[Z}7 J[_ [1 _[OkHt`Rťu%HÞQ}$}i4k|GIGy;[2CJ 6J7$FT>-.\r7fl1L x S0Ւ1ھޏh)!1Jc<9V˳Xر}R;.v{aO!'1|i Ě`c8Xy7yrzzS'eZw$2} Dln(%M`bnB#? k55YU%& \ts+/My)1kt|/j԰F KEPD17fz[!KEy9R/w0(_Tٷrm)F5p!f"һ^y@ s &V8(,dHx弦e:%܌CjT^zu@/&N(VZhVN3T-uhrUP`4*w5٨%t )zBo"e*모P81^Tt똥 17"o"Q&i}2A{cPi&xk2%4e|ߒ5p1"ică}Ѿr\mɝ_ůK12i\rx{LLtF>ĐR(e,J ۮɫjգOKx2si!Iv²Loy\d[I 0o(|Ea8۲Eĉy:KV䆠R ya̰K)h##݄E:ޠeIt>lI+XT:n8躦k WDk*:4p%ubr]&f1dQV miP"M*;=S!v bo3H< 'א(13vaT`}8gVJØ%5 \mҪ)|'r+~L^l)vtZy9iƅ{{ יּ׵-1\L3ERU eubgM"3pKw%U_d,cr~%T>H+uU%Wej3 rQ.UBd6ssјXa& Ĭ׌E&RsB *6M{kсV"BS뱨 ˰oVtgU/;j]dS52o x}J@b Uvc1cꛥ #' j9Yk.Ź+|{H͌?c'C^G/ $$zPFrA>Y_2h1l\%ŤkD{CU<%@HeN^8kK)~`be>Uͯg<9dNgq=\С?sp2nE:N-ͽvmb!17!e/ . ap5˧Γ/X|lfWC#ן7֌2{띩CCydE%DT(7D1s$0^Uȡ @сvr`dց&C/o`2vձr}wT8# W_>߰ɳL᭞^U)5'Z*C;WA5:ȕ5$Oc*gf8KUqkm|n78OϚ!r5T`d|A2lLiP@hkŇqo<hw jjUKd/BE5Gu~I}46'/ho4qװCxO-GX ܱP^PYTCDzۉֱAb&%𥐫!hEh;Ȝ^ӻӹ?a7hE{8q=xio>K!W QprzX~9`PGqE%j +-?yU?:?Z>1&.Kgޠ+^.бC5Φ@-.ξIB.,X &ʹ=Nv{IWz}*Ey^}DBm.E{41\SOw@q3'8'4jU1ՐR,o;/ɭf]B:Š,0DoK* tQ?`?ӝ.( Vȍ{|$K 8:|VS)DPRq82/+d nW[A9 xv4h)X]B6rY#9ضhΏQfHߠBvrD YDA8pc@a0f41MaR`e96[z޵Eo,31;~)<4Bĕn "շ&<\Q3dIO? W27eYtiD_3"hS'D: 1m8-{$rR,bqe#b U^Yjl S10kE3C.f=!7Q׻O&.bh]-]TvRs$HdEyT^r[KG;|ZX)%t?a: QسJI-N4+)[gWsb2jL vVeO/- #{^͟1dz_V/wo?}$9=aeNrO*[蹧쉥Uc J LYDw8ty4DN:z| ` +jΉeo Z=|;ϥ}Źz8m!C%J.[ 88ᄑL !sʄL1c?q]Lʕ*U>0`\M#& QMtcm'D\XfRZ¯ދܿ򥐫Ibc'bBXIʴW9?l'a+KͬX/g.it,&e0Q1XF^7դV:64TUR :+]r!Q99Dy(oύ9raG!)pa? UXpg#T#+ _"RR&daBtTz(Mq'Zm҄lJptoZr!9Y/Kdeؑ, Pˊ}Khǀjˑ؜g~l!x(Ňp"N~?R 'j4Tݹ,-ZoBȵ,(V2i&O~. )kϽuB]J=hD Uytt!c5o[6Ӏ7<-8D* nzT4m\2`8#ߞ~Y ?bB.P(n(>G^0ۤI Dy=B$j9QI0t!wC :gQ% @},;gFpQ $ДaE+ \ddlXmy.9#!.'y*Z.B*!,Z?rM@D򷇍Nj І v'ZC(*fE!^XH8 ؄5[L TUV @u.P-Z#.o-azv~PA4i[04hiX+T%x~7!. $bs[MzM&<AOV5Y>d4 o+5pƀ6sJ5Tfg~\7}]ؔ %(Y9;^tZ闯џj{kOXBG٨xO/$DU Sںj \s嗵a\K.NkMvx~sWͪ[K3MJ ٟ~.\NH{ 1 Q7bݛb]+0=bz͋dhQNJB2*m>H|tLͼ=n6Æk;ArZbrb/A~ՌH;Q aE:FCUwkqȕm+׈8}C׏ur):Yj96ϣ*? 0Pd)>dzh0 L4$uhw$&>5\|EVKOת,V:U+8Pd%cرr'aH<#%R{}Xu)W4כ(+R{AQmbVڟSglHӴ@<{n5pLNTsoAŸ]TrGv7 raLά :K黲_M/sjp x[Х5H}V[A4ry%ɣpO/TY R6 4 U5+hք_k!+qXtHca/2\],ˏ3Ƽl C`Q#Q.d֕@R %y"Ķ'N:#|RT} PBP>{„B3&6%_CEř6xAjdʋK |a~ jZF9iV>Q$9~}f|ω|-*L P1?&`$ڣ"Hֵ/d9)]t&7Exa }E# =86)8ߩ1j4VM37Uھ1 O2_ &SE6zLVhT2ò3ŏTždV5F:S"iMxc{뚎A EJQزte hCWG dQz4:% \ 5SJ5t-I6ܝfA>U AT^')8<W^c:d~ -kY"TIK)EQ}G5VT7N#g\W%eGm_XYgz!.YӷX_ qBP^]ݡ;|9ܪŏdc1\`'cM\qm6lG+*o !:fTо%hvl""uW6>RvSt (+?SR":8'b3ܠn6nmYy}@j3%[ zK~[&tsrB5-UJ*L֡|e^`@\_ͳV(cirʱ^Z,X6jV6c"'n%J`R/9vn^]?Wzu4/P';Kh.'Oc|NW򸁘Q@ESr^ 5Ձ\& a<'i*'jE5%RSAuMB"dDA|fQ9%׈0w\rrMjUalPj&eXϩr 2aE6VcU^)o,r`AV :$A`K/-ů(TQX_q©o0jЊ'mGDB"~3՞dOg/nBhY :ӽQ] Ƈwkkᘬ'IwS7{BpӔ wh.,h/샣` WIc,jz7_^Q NC8Ԃjf(/B.Zl+ _(& ;L)#ԒX bBhAr@ {'"mxiy GtQMhq(&;UM\đ.}LdNп] JǫrujZYY\39Jgjg #h\\$hŀ%xy236`qǚrljoՐ`Xk҄ZEDoA*Ә/.\BF5Qz'60łbEA=7L!ъ1RWG0quV*jeb>Dd7,9li4wgqmx_ iiz@qtp8i4 Pby<Y@1^;B%_gYk74E4y esjz#wYVݚʌd(¿o!{4+29pMQ4'JD ty/ۨF88m,:ը,PAȆ3SqNsHp=2_Qꥲ#U.D9єǨ}gu8SG1y"u.z^wIp`'A5֬Ru**{&ܹ4A3&˔!?7E4p1ΕFAe72$~О˜.olOu,R2]2d5%/UtDmn=bQT| O;<ɼzqci}wXwkzE/rbkOBY˿n_h4S8m]9 WYm`WP趇TaUw 7rW݀~d]Zrv&c݄|&^7:!&<H\Uա㩦zpWI2H^ dQ##Nڍ9Ї.r%Yh;Vq [ʰڷSanp BVK[>KA߁l=u둋e6bܧ8,֠:wE/\Ig9joa*,s@<<^yyY~A;)[Y6M?lFp 1'R@/CgzlgZҬs`X]y> qb4pArPt,>C>5q;;s[z&9S 5@j pG'=L{,k1(b󹜋jruʠ,zX SU>"q `b͡@_8'!W/0_oU~2 (Rbx x7~pRr?`ňJ`lOlx, ;A$WWSA;>ޟ}J+!Wӊ K ${N"hA><+y]"7%$4hTL\-}qwbݲ;ƮxSrW:/HaW$zlձ|QTյe)HrGv15Z5(WշL(pJZ9Y9 e9b}};maa}~|j [Gw_+![; X U867vGq+V,$2 ОM^@ Z=S%K [uM~Ŏ4Yr+7k兙#:ƼQF(z]jՀwǮ ;HZFV Er݋.&~)_v# ^`{bN8ğVןzl5n{YWK`(u-E~Aj~Nm<^OWЗvD<RDgQjz!_DSoVK44غdK2C_8Pص^9,) LWܧ w 3P8E)zZԔ0C;A6P,(Z)C/ڸTlW #뺳}8]~la}A>!өǡ\}}uOb \O=L-Kd1D`E6E3 i~8_K u/Xh95|;C fEjεKNk0hb IWOCNc;" \ d+S9 D=2~:FhËCq/E,]>|Uƹ) c=ʰ殉&ؚ>`#֜+9/U؏kZȕFq^%HChrHgAӐ-rHJ9WKTIbL=?wvq`Per=׳VSjFU>Xh0D,](s rmΜ׫8wIz fNGΝbc Jt)^k'q5۩Q_ךJ6lXռ*91CaiH}-_XZ?^*3?(i-5]: :$V .;x7\klgG1CvI ^) TyQ𤅒 qVJĹ,?n=ēX[4]e \Ы W.3 `{[ rFSUK|lx6o>(Й{H9/()xQ8DyqmlVi ?rk:G9d Vogr}뵡Re؆E hY]ڹ8q |ƞ2J=)iDG#(^t ] c1\#Ҥ7}C{['.pu@e=BC37Sتrp1aU_Ȏ ĞJ ( pJm +Z bDJP (!VJ* T?1í 68j[W!+*5pJOA}+P3WnC&}V]#ERF+Pe7cӬ*,/)^ᝃy!S®sȇa|Bj`54Tz b̻x'5(\ɤkλֽbЋZ 3b-ܼ53)ipV{]4)`"`8CWc0EtY!7#ԌFICT`L Ǡ}fKLگեU i_a/`Pl3@NfF7Rh A`h:1Q'5r+A4t3:'f Pi~"|}?כėBӯ+0*s1'*(FKpQ!CD-xd89cOZ6'L G^TiBѡ 4' WXc"*ԀoyN-ybzvŵaHt8aJh0'0Eq:9`)fĨnz˳1&5pU Ͷ\fY#hܵ>FŬ " AcHBwF:Q.W Ŧh,``UfvVtY"%>-\v=|D`~Ò+[)B=.!>ˎ)B#U[80 v5LXet(+Η1bTh0׵Ǹ%{#yն"%5gǑhH_w?3%:WA2Gd,ؑ@:LWG0a;W6D|)BLf )GF7ΔkN**뢀^PPPѥ/!-ub>Z/FHy)X_t n/\P+a%.n| V9b& x1@gh_}Lp{;]3[8u cb;VU9W(Pt[ԞhxIvjbT )w^5.L͓Ê\W})늃]# :]ac'>(N>/jزSCD~[4]XҘ$9>v ]a MzesyW\tq45ix›@&!%@%^4m|=j.lۦqRfrc_quz1 \~ⷧw6l_O qges+\rO-k<.d{h%T5#x -MtnIW:0|5, 'QzY{/\+Z1g|E~V< ׆k}(8ǯW뇵^ԫzVƢ‹AꜷxK"BIJjPP46tkpqW3O# 2B?:WVCDžN[ A+cXS*&?M<-u6W4]Ā*e+HW23Ji RZ!UU"s"m%㈊CrF*}cՌ'ꟗkaG^iFИS?.‹%:+2tȈ%^}[q=nVZ<3@v*l%k"Tj1E? |gzap>dqa Pq#WH[.@7^[i%GB.vlÁ[d`;syh#,X ;h@`P-<:MJb/ *+#kh~9- :tQNug% 5SB:\ d``f ~}27KE2ېy?OM<-xmGh` 7$hBc=ź3WZ_ʴn([xzw iRkCZ]<)>쿗Ҏ/r +o۰la Itr`aHNz!k(ҢڳsAE ̈́}fHlzL-Lx:tr |lwkhZE Wi}x\rILkVRt.blRK,ϸVQB_M6Cjg3MGNPrL|K [j*ȕa6X_f5z<sfdO)Q~e{oSvtOV_,vdx*X8ԔAqh4̵qh _~~~ c324ѡ̍n7Nb}N-cFʏX&<W| .EjM/mZEP뀨nGk,yRf\’22W&bsQܥ ZYdeՆdB}rt}~0{ˊ(R@&}nytͫSCZjj!kS+%϶:4 {.s$4ϡ)Hv}$tyS&513^:9J͡MN_}F 9KuP#Z ;:40~m7+PkNZonn5|poBn& *]hg<)_zN5'*I, =5=BWA..=hk1HdXk~X~~iNЮP]/W95l%Akl v1y\fzU n&=^ߎ&\@UrW^qY9~~fAvfo>fxX7SٺpoHnOrzH[CXQ5 8Fe Uuz,iSHIV'v>:/T ¥-,p2e*;mօaֵ4p:f3R SՖݶ@ID^ pw7ZF@әqJK .86 \29 Y"n?旰2e7e6@_+?:r1n}sw%>ݟ7OL&o{v\Lpف~h-V Xyo'~zY2%7yk 7͕EXYb[ !I⻇{9]9U:xX }4 T9)#` ؑ)95&CsjdG4t7<yE!rUd'Y W^D!L N{-_@<)G: k;]UJV>/)z?4_Mh.b8u߹30jXK٨.![zbeC: 0"͑FZ\tD`+׀H{ .T ;juFo(>)`ֻIZL$Wy dD#>4/Z:E>'T$\fjvjTv˫3X?>uעS ݉ѺpfWj3}ENpIMiHN_SE\\ >.oW&:PHt y_w2 jl4Jp^ZRZR(-nkF'q0ifsXr6RoɟHuEq\G-.okIJ6b=E;mA'f<u݈)*˭ɁYz)tjZ \zb7:сRL'We`R5;'XAԾv 5F^dQ"HNHiO1pha$]Vy\M?5\LtanlEK{SœjsaBiy‘l[TrYeb xwg/mF-'C9T(CBNK#=q9Sj-o?!WٲCcn.AF xLby>"maTA}=^?{ƾxܡ|͟e!Ӛ* E_sƺҵJΣ-2~~vwoWk="8PxF+ us5w'qmo$i_%(^Fו:'Q 'E`N-sԫ-ojbȕ{\aJtµ`(Z>R0E.P0Lxy ybF KL.+s?7J}_+C_1؃fp7 Pul CKUu >o!{d"oʂ",GLJL{raS٫ z=O2hD{+&uј$e ( (/C4fp8BTd/TjO$TԼ>!(՝VXh1OJE?!v.l}2P~ xCn)7Թ.Sn( RAg~R#Arx,(ȷj: }xP Tn-ζ\ ^r JJ/dƖIƵ7hːrAg?;_Q"9rRaY<աszat `:q8~R<9ϴ}oi:ȵh sv Xtx[S6įx,cQ4xǂ 2xXmL-^-h%!{oN3uac{*%:c)@)p%ȗحQAѢJ+Ls[y* bc-.~M1?{ ז[=Rl/b00nx1cJ AʶNw)8=;Ri.O­.\^d6(?X%'"eXaƫ|B!F{n0YS)3C~! \1m|H௳SC0ßgͥp"F E96 dtJ9㓋]!JP ;Pܢ^"l |*Lz9/ ]ڵTa##.b^8N_6nn \WW#ˠO4ddܥ&CF)B ¼#T9: z+rS|Su)>5[[+!WgؠY762#{ U9yQxb 87Q.eP]hwׯ !?Ic{;+ TA17ui`ZX7Qy5x0Q؄L'j \N"BE">Ikɀ< DYib4=s#Z*!ɯL魁u 9: f`$H&ǩR xY0''#HʪRcK0 $M6#/lַ.B)7 +tnB,Rnp;/ϛ=[oh*kKM .ޙQ+b Ζ2BʼnsU݊je޾zY>oXC~[> ׄcG뙥|LyY:HyBjWEfUG4?^L).7dEo \Hoxt|<}ȺsW;ΡΕoS$(rqX~"!NcmOk*Ua@|0Gj ӑ1'b?O&4S 9 %}i}~1%Nxk࿩ SSB1!%wVF$a^R;?W++e_) WEx4{Է> &EN~l0/ǚ dbKUO '7<9TZ2i] J EEb'*qjNãNeLϨ:s&#\)3ĞABޔ[K4wR!Nlq;y$aT B.! mKD*dPUɁIPcw׼5uHryzC".#2OZ[rL b>0Wb7/ǩE=|%#i, n \앞-;HOS)g͈ƻ+Ol?[0%=X;K{,ueXGoma .J#&hYUTPhȌU~mQȐuO(@By' I/ ?$:PQ P"QF6 Txn@[-\'Dpެ @vIfSfP*ώRun/´󓵓6UׯeDJÓ01`pu}1KEPL=){@*x6B_aIA^ҭF;(ʺj#Q⌘7c>UBM qnɪ>kSћa>:X@QkÊȋߤ҂楦PQCMj+M`XB)]d¥1a 6]wbp\{ZCbAϹ]2 r-7tU;h7YAjx7@D=y.CުjvA5Rp6沆`,=-p\$z#Z& ?^Fuc@C4sDi"`vk#Cԣ`ǐKP%twgZOVK㏖$N6q[5p<1gq=f+kx|<^ 70âeۨFbu3 sP<Ip*h$H춳Y8j윕P=?zB| DžZ#A]IOQ [>Kfo f BKזDӞr\GhlT|0gu{NU:(uҏ6 f֡ЗiՁQ~@.i+a{Ke.vhè.-D`[ǵZxK-ړh2+Jӹ\4f N'|'{;WUKJ8 8wNݟFՊyZ.} ~DJwR Fוϋ:pZuaX%Bq$6j u1P`jඨs?7wU+NLv(Hn4 xX+6~cc8M&V0@4/ 2lZczI[p!PxZp:tZ(ܬb4ouĻi*UdC3 Y> D@>s9ܧ">}`ur3Gӡ#HAlZ#H'}gOУ˫ 'Z h[Sг?jOkĚt5=zďG `!ۑ+I#ݥXWAB$z iTџ&ѽ*wiSX@ڒ2RWU x'V"j A:JV7Pu?< *zIij,* ;ȁxL"owO7'dU#%Cv{|)ak \? uӤ11\AT*UP:r>Lt'\O*_ЍQԤ2A|`q%s`*X: 37H!d _7sL49TE73rʟYD_mIV3/Fw? *[jͫ* bb0t"'Q-~T8wLQ(;E]\klNJRfo*>6\p. ϩgbKH%:$ZNJIxS,^h&}pqDN P|~Uk9D"aU>ͨĔ uor 3CRw$wԪ$ 0VH SU>&^ց#2(Ī\_qE_bX}_Jw7̢3N>@%/7NWA.ѷRMF2rPX2ajnI1 ƎR0)V$HKid!ƅ.|V %rFݽfjh[8_OB]4=߂Ԯt4$S@󺻧"[ח#coe.峪N 7c4ظ,JI&%-߹^QQ:Y=54h3V{mxZ㨞Bq*)dgUa*raaphrirx6@wexzAQs*w)b!I%C=o~B8[\H*jOI†2p u0|44#8 *+EsQ?W2;`4Q&2qHY)4K 7Z *JCpJESgub%pN5A > e2@ Oųr^ &\O{$q@l ]w\'aq"G{A= qr!H*k u)M6.K5]ͫ8\31$QkRT u ϊ VN,咔뾨u$<Z guOӉ%obXoLjBdX (+zg5;X|dp+—<nᬓC>%{-V2T-ITP?p "AcH[8mrzyjF7O1Kl{ 4b7k55Mth4ƅawp8N"QAxw "P2+կ5p)ΕMd|E{^>hB)~D_Pk` ^W1(R ޵\Ee 17x0yp^ơ$hDOa`pbnkD$丽8,ꊢrl/0x\CY##HS=l2 7Zj{y5Kߍ\|8pg~}=,;0nE(̶md$@UT_AX5 3"1d÷[:,¸Uۉ8u@H?D#;)mO'nXcK^ʬ*T/VlxH{4S`Mx~:QcqÅTzzC.Ӎ# iU T RgS֞[~+PH, +2x%[nSj%m,;9!0Q,)zo.欷8k!.@ZsmpayH 1r$Mᄐ2Y%3){YGȜpSomD9c3GǦӷ.^us@~n@> j, jo{9+=¶"!WS( vʲ{H ;N-T1aVdѹ{ " Άnqݹ\=q>FK̇ƩW'Zj= SP ]Nϖ$vz58 Cw}Kx=zsB -,K",Vp@\4*S>PZ&&S{+Q1t܃qC3$(ډC-gosqU(n|"4# ֭zoN s_Q]=2c[r#1@.ԋCڙMK Ő H^ôa&KĚLkUO( t-^z%k1lGXl-:?_2Fӫ&95;)k,r^ 6a_Z޼Qi\jvRrR .[e|p{sss ]"LH>.MfqOrnL!5J6<$ftGh3'7 #ʷf.8Gy)G,%$6z9~3D7TL|~BWqɇ* ᔯn ?cX޲bpMg_[_h9WҨP8 'LgEk1i*Bj/x`YR[ 4 " Hi21gwn|*[gfԇNUzjխ,/][OE.(]1k)Ɔ,qEV'fB,Ŧ'/ xax r" }vMX#Fru!b6PQ'>%nM*˫>D $X(gFc 0`+2D@ !qp؀šX!Dz#:qPû(CT2X66 0rqvΌ+1ˀ+mut`?M1Éz 9\=ݵ^MV$ xXlHGAz ͖ O04fʈ]U&#ńH#ı mDUbUþ `^ 4(`FP}*ŕo6pֆ/\OSn܂pCz+OR!\"zpMgV.tЏW䝔>M1Tm %!HL*C4QXr3ssywk࿣+"Wzs}:2!J "Q>ɩi%4f ]%R8(uNOZ&;wWhy<8v93H7ݚoL(1eEGL'iq3fWLƭ.ȹP*zS@oS%Xg{*@GxH6T9#Ŏ!Ue`xy%{͸! \U:Y8gA2*6 Ydva#0ja(&+s }^sn~\MhkkIfkP7!muZ8WبA9>i>pD!Cxlsk45ȵA嘱>~{ D*uؑ-ezQunn \LMmlj0N%eGXMt |B_ʓ\bcxRjO|F6ȈKo\,nqn | 犌̷Aae~H#[g2X5(B8yusQ$STqjz jNjzX!hםiU=f"YG1#z5okːkS@́3|Xop%Xm-Cnl4B>.}ĎI߶{t>/C=Fy D59ttT}o+%;?U:'=}=?!E߻W Uq&ۤ/ tTq%?2Ww[/B.FD &`,!$HK+0#NWyJ=SB[M~E8K:Zk_&v孁[OjK?Oh6,u"/y (1[onf`ay:@T"F#x#|rb"DJODIzB# 5T~Q>w% ikE?l٩=YY>]mv$^xM/~#8>g ~YO'$>2В50ݹ|F&ڻێo 5uE̲;*DQ@X /e7Z:D;kX#D]9[R!W-qt&o1؂75uȕ\0t 'V -g ;]$gsr NYl88^H ٢!Z`k#*Nޣ5EgZxS.[K5OQRMb}??(tm@2" Y@0(n%Q̈aI3!:䏯P$mytm U._MV.X1#_L__j˶&РfnB}49!>(<0IoiIƎw3-QhĚVҝ,&K |M؋h{EJ H JC,n,ZooX=Uzn0c"$heo): k6Ou116$,`tPG(`/jdҕ3U9fv)<{XƬOTލ~@_\̻?Ÿ@xTOBH~Y?߳}bioX ƴ^Nqt 2tx"H a_^P Br:)LQx)`*!ېfDQe*e ="?RCOE?Q.r- | r՘>x#j< P&zQgEi+f\YHb%†&q.䒭 >ԛ g`dk XGxC ̔‰u)^7oyFP`.r|lR'5HQY|v,_Ϩ.2ʙcؾxCb?o0tԨUYNk %Bl\@h6C3M Z7GkK2@j`ER1\c F:@ rjy>3֓\7#9+oh,Lk jȓ\~}n mF& kj4DAO h&4 Aݍ 1! `>Xn Jn=UR`GB1117T K1vD0R"aV` teNK%52X*jN,zd\cTYvh1:[ |rŒćN `CZSLGX @|La P9$ u\J j_>xn/(6+(!adVIN޹Q5T)WgՉ' bH WIէɝ6΄6좝7Og2@!?D zO4ry |r-{!MFD+xNy#9H}lyȈZG |F CPԢXDFx3!c".*R^G:g0S+|)kF8l#-+1M+ _ %&Pi> aN۬js('4 -*ܰl)\Ha/APܡ ɇu8#߀X:kzz$arn֧pc x8FxUd(եU48XTl*JmRI%+ (P)_spR-k,@Rbhvi,;TWoٜ<9wi`J}_ D`%aXuu1lmĢkS94v-IK%mkh7sD!ۦu#i0'K H+ZI^cB-p0j ^cmxM'tHn5uUz}B;<4\*|jg DLdiu/3È\yY`>\p!zsi3 =4 ϵ~0`BO@Pge j1ޣM4w/"WJ}-}܀< 'A@c«Z&܁w.c0F0)IH2^ "u~Cn!c tGy)CئuQi4VLdI>aLXh[4X|l2&v\O]%Q!|M} )@ ^8˕Ey(>,h1nR\/u ahxc0F|ݩ*ٞQ]%P1#P %[v:Zw't' f{JlAS|媖6.⪷C\I{։l?aNOtO@:W|$fg\8d$syu+Ъ IBYn'mOek1D HzZ@C?QR 9̩2'#&WMCNIؙژjY~qR l~>E¹*KW^5WKO0\tFrhep63%Rܔ7PUIu52[oXݟ[>E>C1{{˜-' ښ?r7 5xg9ڑobr5~1;rDžVWQBg7"׆jօ>G;TwoϺî,pL,E%x]ͨ,kL=%B?SrxR`!A Ϩ`0:I'aW-iZv 6t0{εXt8fN\=[T0m .jf.rq5$X- SV73ӱ2y{!9AaX{PC@`;ɟsN:u1)-7a_ԍSn&tЌ4<*fhMvTKwgGm@dwoiop6'-6QeV "$ot;'xpHSəΓdή0{ ,j?`s:2oX3>2iw{3cSnB-*zK(SOsWQjԍ7fn7 %E'yۿck@)daʣXˍݍC7F݆ A}y8ZUhۆh6O(5ygdc|Ӝ4,~^lT݆q \sMX?5Yhk}$-[MZuwIg7IJl6;KtE;|)VmJi#N]IGYS[hU;'T$6A")15YnvTG|2bߖšҿ/%M!&BI&> '9/ `ѯzLeBa+[!hfQqæG1s:Z6M-?N$XkpҘOًR!E圩ٖxdLVcInė\+Ղ/JN󙮡57R*?5cףEmbO$|N%T}4-sAՅ֚(P)&"H%R;=]X=ɐ4mM7v\YWANGm;kH+? #~"&V /aNB #$PA]AUE6U fE46Q1ϋ@5WUcR#ܔԭMbiIx znCj#dHŀm`<\`bwɇ SE+P (,P=_ =ٮ\:iV_\PsSDakjE+k$Z4{06Ӫٶ`=VX|"]Fd j[y$ہқՀC5jg {6M\]qx287k2! GVJ YDZ۰Zc|z]0UV #ڲ1\ ԞAgU޸Wad$c`OnCAc0{d'glG LW!A8PT ~54r8'斴ܼ lzT,3=\'S I/VU5p*P @9Һ&'gC0~ 2 H[`;9E?+XnHc@T?T6fTБApwYo'heN~J ~s Sc~sLu9p^AB9)VpykZUƁy7: YyZ 081ΰTw/F mm2ޠ?UZ~ZM4"'A*( Er-5stEkΓ$6{n*/"~j*#2 Du-ڪd ik̻GSjBv-jB3 BXj)Mzhڭ!W EnsdL {΋Yyh[T4)%&2cI(9ݜ wi"cuu?-U /BGuaG.<,Uը>11F`j.6\D] 0V. Fa%Dx^6 _cLŶKp!O!P+B&M|OB}2 $.pwWa hbq+R. ~EbF 8U\g8넡x!p>0C{yzm[:2{,uwE"P;vagl!ɕԦGN ybxך%M&lFz9ȷ)6D\&b/~9*&w~Wwoe '\YZff]VA%Žjreo@B,2*MN0toӤb7z$ř9­7j25͵!*;5r.MQT'=u=e7Bשcd7!|=3vi"{2l+ݸZ< Rgpĥo }5VZA9F뜵D.G kۙmq.wpL9rNDa[BVebC+t GYSoxPZC! (:qx'pAC'8cMhl]i|Rh*ȵ ? .~xAkI]w3etwiU 96 l{xeZg OV {]Pi#Bxuט}|=?np5I9QmaWޭZ7dowUOڦ,UnN x)Zf͜XJ _WJ:'p+T gcORs[|/sja@\4[*qYBLE9sƻhy'@.cGX,_gA8G~7߆1v?tJK"k|߽6CK@I`6_<l1;YrW^ŏ:>JMY{|Ӧ~WK <.T7@fF?TcOzd 0O=gO4זLI{?ynVz0Ķ XދwVxVYMEfbLU O8R!S#<@ͬZ2m؟tRϏWtDT L wGtuAEeJ^{aE24{䷼. Pbjt/t|r槷⎥ H;CW6&Fgtj- C5Y7&P?gۍjlAbXZi|=75pAby<@(0F=?1N&̣5f #j.B m dv~)yx!Aݟ }_@ͳMV)8~rt)bD,{353}Peň[XZ3xNnuv \Ƞc@a7b`Fz.B811Rks4B@k_c IucnSSyrbk[ uK؅w>M[LJ W?VO"+D3ds>vJͫH4 \s5Ah1îj (]KFP).&#k6RX^- dIKnwXl3)͑$dtt\jS zBXBRrںQ2FELA1&hSheϓY3P-5GCdSs1 \ rJhR@!jKM.<[Wz Bl߱rٶTu"m4~s51Z |jJe95\a=E^CO1$5C&{,V*Uxjxc[EH b\.?wGiRe;iEDFŅDJV| ԬĮa"fmߍXDQcxth'$ Vj#[24D}R1+ 44hEjQRyk{#b,׏%Do$팖W9nzJoUesu \ Ke O.ӛmhF¯eA*X߶H/9xtGIhٵؾL?~Bέ B)`ڃ'XT#Z `-Y=Qn8d-m:A7,IeGmp : WqĻj:{#xHmL];mjJ^pXMt(Ɏu|2K +c XOsLM58>FaѮ,fb@tlj%J@aZ.Uf褿LQ캢%r͎inuv \V9:SZ-{e 2І*kUB놟?YHZWv^Ta yLlѦz(3/Sv$sΆz2ptLF2n҆g5N 5شNK1XBoy=zP ^ߎ?:xh,^75VC V?s̮ԀQtnjBQ#fCD *%u+0$KOéJEwE& x(娃X9!,}%ϑS-@Epe*ܪf䫠_G=\'co<|c 6^ kf#Nɀw *2q8zC2+[~ώ@9aˮF_N .kb|su]: G=u )0"HCCߩpZ}gf/C;CF^Uk%44e%WȮbmLdotOj>_VKioDVFxXYuQN*\ޒKIC$u#aҖ/zKь&#e+)EfUY1G]S!Fn0NC͔n44Vy 44h2K(h U;uW-c QVT\-lPMJ iwUNʸDJn3w`r Vx}f;9(d3DMg.DLSSN^Н<9; Su5x&;&4*0jģ[%*Sn7Ž`eĜz*A+jR VBΥLˠtWo^.8ǣKwdCM[*1u'&m"֟^ F9n#" yķ v~PWLP"HkQZn ̊m4sI4%NB;'qcƐu{J*:y ?(U8׹d4!`&AOT ۷P4pCHKQ!tRwWHEl?HEQd_N Uxj{KJX;䤛n:[2D GͮͣQ~q*5ڿdRi964:S d?Ua^Z"h8^D-D/&課w+'& sMe}.1fw]hEAĊd2HtEWSS%o(S/ B! uhUp6PY? yl,3 r{>сH6?F÷nqzmck4 {+$fO"/!%0vsGL= -p>'y'#o:X$!v&UV8tߥYWA6g)'X}UXGiӏJ.;|a*p!h-€!BАA YZVVd"~ޑ|aO_z8Hkꗒrqf45N=a,w' rm /QbP6amzJX?$d=JK?`٭q/X]>o#Ug^Mb|Bv\6Jg'wb9ugC3q6 \zA`^i|U~PY.3/;K ,A9Xyz{cI5_,u)x [=r3׿MzOk7I}G JkR;8=Nv^ ֑JQQMýa4Ƶƨ?c?9=7t!k]!<+kCOuԌY:h -V }ƚrO:$eJ9tL4d)dΣ$ G\%?%fԴ߅>TcXpJ뫑+ؓxj(䲜=>Ix^9דe Ӵy#<j-桡;G9LwI+kr\9=Z uv+:Sף Xr~WWkoYS3zrpmH-&G [xOY~G/C7+@+eOU eVZLH|(@=oq{N{sȓ Տkcc T #\8~Μ;mڦQ*[[cuvjꬨPf(͎:L50Cu)Y]y?qዉh 埓"?u:%5>gC{|f'7uFL:JddӟiJ cf̨,t2Os1I(#L II!k΂ͻV^Jū&}z \n@-~l\{?$;nj1igO#NŻ5p1Υqxxx/n9\ oo>OsP{4%zPtk6#B;̉ArVY)xkrp+՛?xBu{;y(ᚯ4HPb>a(9Kz(Oi$Ĉ.sP=Yqu ƗvVB9{vM>|f8\LÕR0 t_D|`e^C)v6Op$xߪ~M~rpωZ&H jz2xi0V_CLg/(Hz)uxiK Xrqt1;}*mlrclݼ>>f/bY%5$SU ~tzJ× !RLǃK"'0]FKhRkdV|l-hzzʰ^O_韢G:fL0!" Cx֨-q?<@;<׏:3qldf85)}$lOv$<)a'CjIeo,B){ E t8p ?"GĮuW{QV*p:i+~6Ǚyj$zmYኪjf>:<9'+X?eսP+r{ј@_3|,*8"f8,AZ骴ZTw3H=X0`v\Rtzg>W"mc`P|oĻiZ$U@+I `VbG`mj yo0+F=Û*OO%0fzӘ* ՒpX-X3E!)Z '[듾K6TqAȪfpe: )kL|.碳̠ |/jw=tlՋ_4˰q>q=.0U.z_ pud'r~(F vp'(-%>RH\ FSCF-P`#{>rwߴ}))CQc݅#1QY=Å~GQiblݥ*sylun?B(83`nR݁N(1Z%+Pk{a zD y䭸(uxɈ29G3:wG4p]sy]1!zS.=r,ì<%|D.'H #YhD=(ЭAA#ȼӳl0_T⹩9bqѽrG('tL.+7/(=԰>ew/uKV lNcz[]'^=4CB w%3GD!h2drr1[&epSYIhf[ .5kQyr#n<]2%*`:ںl::nJ S 4W|#}PD.Ұ6 N(7$0 ot!o"A/3ր1`T*<܏3ΊSd5B>Rum%jE|j E6]mz;PbĤDĩqgſWBB$w/?c0[dOQJ}/|;= < yDaXPI:@jBvglK[4е2p9&H c лe$acddC:O.rO*?<ݮޭ_U9_I.xt$QWSp+lD.ZA>lPS#͉&x$'l UGk"&,+O?`c撑\r8Ø7̕ʙ}rNג.Ԕ71o/If޲S(pp5sr0l ;Tǎk}â|"ӡS9D tN-F+94gT ê<ʟK*sO]5z+8O<a P*'Ƶ>Qf8y "f:[CdT[Bt5D)Oχ5>Niw zثoojOtE+j59Pd,@cթ~I8i.}@Qʉ^2/!KUA rkWbT7#RÁO(id@=$wxH=Y˩_AJ] MlJ)B*Wǡ}p;4Pܫ35Cf|b"*ߡ ;Δ ͷ6a9]I-m7r'= Q1i vpGFY%@oԄ EhQn!5DIjX8[]Sw6+SF? ៱2\%r,f"? QBFHz9y#R/ 7|fRNC+LEH/`EFS#P[q؇*kȵiys6 j4r{H9Ź7zZ{L s֎Nۡ@wBB hE@ME_"1~becmѵ@n5*]bn!x6e2E!~YUeq{G=30d[C/CsHo3vW"e6KҊ;d: :؅oE5W88j (º(h4aJs91uή}@!۩ T1AxGh0 R;&VO=K ਊyUPG6ɨi0%xT X&Z\8f2YDJHY{ռ F`dYż~>"қAux=/~] ^4# ,j;|_]$2wxp#ߟ}$Qp{^y9!2*.~pwVg 4'M(-F5-@5>e(٪:Ʊ U"ؚIP]SХSDQIk*JLACZu7kul̓G^kjI"#9Ft+2LceYB.'ZvSOC2\HM:}*"?zPh@e:"NiO<娆3yG Ɂ 1,ZFz 3 %M79Q0Tޜ)\T-~4%gZVQ)~RpfoK&E/"T&}r4)ryX_U%>ꂿ \x_d*U]/AE[f̐nx_ \OwOXt#t~E Xϵ|L\N{@Å:u .#$. UmN{q FJU-9}<?f08&}ho%;īݝ}5pYzp~\Ni]RͻNe<ԁ/W80&?:u r:Ty4MЅ!A 2΅p /Bg[{js Ii0c @AQ5fsnzwwk $ s2l|zkKU _nɂS@#|GgpA`.L}v WIITD!i9" v\yv %){M2tP(WdCo(Kq n 3,P׉o (@.6}lkXc"~3u#95`^$"Ʉ9Q{nWH62F͒j0Hw \M]넘džJ)nAKˋj&(!.ƿ.޸zS.rJh돎PK\gBzt]s/oQ-5By3r;PCr$q`J-ܬι ^esA(e"BBb9z>"` s: eErK~c'I"&2k)4fel6J̪Lٲ|bڌu,}ܰ9pK,I7`Z d_(4U[ /ɜ<h]Za䛔CD$ !ѣYC_E9$HJNMouh8C{`PH%氷P]8:m.vɆuFvwќ7z\(ۺ5lU<{kCSҰֆvÂrj)YXd̥*=*۫?aT?Yʋn:vDÜ$G\BnQ8_h <5+SM/@GCHP'Ll02Z-hsL)Mlq_8EGO`.J?!u9>)Qk)Z2UQOZ)Y^P[&< }1n~洆, Z BA Z }%~E7ri7^tD`Tfwe_m/JL276f9\R-|E0sk'w)pl[J@VIj.{ȥ+eݭݏB'CGoU" U;oM(ѱV`bѨO\q,G䱵|.Or c^y?8czJ,h<%ENL}3?uPnwOh࿇\}?U%?9$YbxUrj 5K^MNUg=ʬx$z^ sXdؔ"IF1I@&~ЃOib ^.}m[6[CP:βk"V]9V SZ-jQ%dHBȍјϝa@Qma Z< "AT- 5]y&+<=GFs\y\_c< d>[rȥoyn/3#SUŲ1-0HHbITRC9tR]pٽ v_ q# !ظ (&)h^Yz7W*T/#!iHSNNjdzңz]75p9}'0tMOX(" :Y9\ Oc%b}f} ݢ]sU`mX?\ϝy|EX`'5 $0UM_Җ{ ZR੡‘; E^w@< szS'3Kx7M8@ߗC.ࢍ2RenS'BğAxF3,6ґ 5) WO"Nwc"Q\K/ @-( )5U+"m p"^;bC:C=oMP]A^dv Vz@5XQ*)NTlZ„@(\qH#}Qq#^4݊6ahC;q՝Y&AR!lUa cnơ1F5h >N@ B7J ѐ g.!rlP4 FȨqdLSPfɩZVD=qxg 6聏EfᰧPoC.tiUBN(㋟dU+g&8Ekv´ srm{ Uk<]xJy1&]-oGGkl PmG4oߍD F( b2Cu(؁ 3̨" !!^lyӃȈ#˜=-qVs%!C#G!ƨ TP%yc~EqzƝ1檢9؏a9em636bLZShŵ ;撼㳙Vg JʝmVX 9(<v&L^z^@eP}ۭ-בA_ۨ=&r.!؉ME-4ka}%Wb|zlX1Qdb$F:59tR(Lj[CSslajvf'b]Z.2,t ܏4tX=Ñ&@dqaUF#Qn:&>JwFƃ]sK"^iА2ۗlJM繪DEFڭwI"o B}bqB6~\ӝ뉭C9- .rMB ""i "E&s{u|Q-"&rp.Th*SoU-W ZZ>.zB?%0@,O[ktNWQUr^}0$ Y|ڡqr`0V+-w\P*+[szSg 7-zaBl OTjG~XfHbBRCaVA&* [Xb =@ұJ&l*[Yc(^J0K<6Zmަ3ۗRĹh\}SO / 2ǺqiGMtCp5jV,HΡ@o @[GyȭҒ³y(ՠ{Bj/]_oחh1 V.>QD?#;i,XZ—Xej; c<+璾N6KJڊZ yբL/oṱZ`mO󁶺9s T ڮv}v쫚 z_R(,Z&t0jD>g [h;+E3TSصCȗP%%Tʩ3xvW~a “9$rHw>X_3&sʷ̺G Hq`T ~lǪߥ j&ߕ ,hL0(4ׯIr2g`F_4ps'Eob"0vߥԞJy*C7ʿk࿃\}#Z]|$\9r pb +ܘvpw/r߽|HP bL8`P(gR㷜2\`3z|>>v7?l*mH.]|<,Q|_9χmK?i_ErCʹLrw6q065_{&rqX4F5zMBL wvG~Nnw@UP(IDATyiE.?BUíUEQ3ܜ;&5^.2ʳϝ,jUr1D"\ϐa Jmڵ^ׇѤ`u"qȯkD.ʗA=gx8V^Vc3>f %Z Y$pχ?2# !,Ò4~e)5xcIyF^T&z8{GV1m}Ԍ Z z _Noe;baM5#>y6;ke4E.p([(x1Eo -i. g|8>yq.]m=PQy?:Xv|v=TYκ5H6â `үLx]IPXc` v0;Ƀ]lMѝ.f%d8$&n#?0R)%` Biz+:xNjr.D 4e˲ AE W 9pP=hnI\QI0>M7B';6k} FtZ~9U klV .~t9.cG{UQ&~K2OltͺٮZ28T|[l1W"hG|\h7y+7ȅ~Ԁ 4e$\؇h-UIipC^It p#ǣ#^blՍ@(otGg3DQ"GCc;0g/ʹ#Ux{5g-~yZ(cPU^O"W)8sR0<<*nQtbho{Iz2oE~DdRSLV=tO 1Xl?UvFhҲ+ޙ|*>tJ#8pm E]D*'4޽_4>9)e0I FJ5M(&g ą?j+2 U֒)銆|hP/gegXTD" ôHZ3lTrmS?W)$Jz0 [.$vpaPNXZ(nD0Ey=b1ӬI?j/˹>y<;p2|Uc֌?Idy*)/脛sGvƜ /44jS%e{6Ck!@1 cp"5q7⮂=hy"uU(Bf0oؾ0ͽȧyM7 uc.xw) 2rXPW벼E&9 \)zrVC49ith)J:\܍q{B է$:qT $TJ53`Dj8!5Cdvxǚ9"臖N ~j2FR>Sp)o+^Lyejq1-dQþ'Z߯7k+?Żylrѡ9 fMr𙉇7P2nj-hz kFfHBq!s!'d<3]{&AwXN 'ӎN*imEAlsx^/;SIC֭ciGʳ}c͜ud2@|2NSLpIg-@/@HᲭ<$+=-y .x4M>}h#w #wqAnzL}=Cw"Weh|I<;#?4B@,i1.fu7 De``=NjO {#TTi>QH· XG,tQq&b=*tf'ckd6@րL9 3gox 5:"] mB BX6#7] .rEI T߱72@iB22o~U21bjO8@$Xd+{e0P!UUvK 5<hYx4@BjAf~y,0( }aG)] ^;S~%`E@΋j#FcyVUё.6E U\rW0?ā^*8?RG^Z@`TT WCħ[8 ԒCPuJF,p!Ÿ.sxa䒝U^:ժA5 5AX7VۉIb6SQYFr1kV.(VJVE]Tvc\[|vٛ =)] :`ő1`?ApP1A\*A:b > ]xa1r}Grk^3c{a,峘 j$4RM4p .i )KGnKLEK{.O>F<.*Rd?jZ[j ͸q. +*!ocYD3R8Kt.r]$k v"IMW|Q*m^ =>w+hғg%Du H,_",GzJ8IO@nϨ6RS{:gtAϰΣX'\fw(ֻJYf8@} )P ? tYJ3lt˸4kJ\fOHqW 4r ױcjg^¸!kU:$蛳z !؏\9iocXj@h74 eJC<) ,P e?w'W+#ŞmKiO3|\ɨUKѝHQ@{x3x*tJd'8RjF6 ,-Ŭ?&Yݡi%xI&*-l ;+%DlWF.+w/#P9QbQƳufJ'W. ӯF4)AsvDJ&# qªU>.&xJ辱8&++"<1j, ~qwyu P.ɇӈ~#cg PS}+}Bֱ̔W깾R\O'!6LO/ . | Jqw0j,w! n%j@#:l*RO+{~qޝny[:cUt5#GܝdaxB16sѠj)FB_RX[S֯26g-g|SPŅHV^ _eVVrWss+>ş:K')b4nzi!?!qꆟ>R#w*o ;~ )9B߫W/:?|62QFpLW:3-Ws-`J>_CT9+TbӞdkx>sU uՙ\@D_O/Xgy:(YW -¦nx_z%/PB ^6"bFƊcxҦ"G LCE8jF*N5D7u}PV<6u9*2 H\r1$?67O2cg\!fEGp b~x^Bͺ7,y#OjuڞYX)|4bK|8+bA+Qqw6{#UgXJj\a$X+U %BagP_dпm,\2qD@ygQ!c@_'P!FxJߜ{ԟ@1vhF=o͹~LwG?Y&HexNc|*]IY׏L; _\$\Hey{oBg1(\XkN\ל[jzf R:pJzئNKٶϊt 7(n5?z1^OIyst0$XStwx#M-ā$W&ćzk:̵߇/km7r]vjnF[M3d]1cwn#]5p#חn5AOufD&Vuw붇MNic~uu# =7b*QF_Sۋ[| }J$-LJ '.9{5SŦx2U:3690YNاZSj+]Xџ(r"f2 ?*ڍ\щ9gP?"a^sl7rRD::Ontw JY Thu_̀qL.'@,ޓb/cEY!3x|ļ012}tعN[DKXo}PiE}>X_}F:z*~#)4)}[B|H D?4G붍KsG 0^6Xg@޿韗{SUS I|{{Zт7Quߝ}x 4\i-$]*0zv>>5PpT"skT9z'@̝uYe09ALp5ZE~^iFoShZ 'I tkĐvԛn>\O.Ba1&AĀfAX'F_FLwifGtꯂ1|KT/ Qmn nzsvK|k\ 5zn5pk4p#-[7r6pkiFכ[[nm\7gķn |rSo:՟~Q_O?&no@Omрe~킡:E7'kYg= }f4ZٟRqR.{Yjhk(LOn ٮxh5PeU'*-Q2=M?@&‡k?D?UzէJ?7} O\ 'rxhg竼?جgwo_ԣUq>JDtUV|O+ 6 kHa zaٶx⣊=7xюː+O|tڅP~p6>@ǧiQi30i|f`wGgM9?K1/9 jT⯀ 84@F@G )|{2Pn [Bc`DITs /lWX@DR(L=ḾsH5;k84UMyɟ+jP$]Bz+<i/%i',LGmsV;zj * 0 C(Cr RMa$@hPN\ph xi8)WkMRER.b"1ЎBeFЕJf%(|!;Jҏ=mKi;6a kzxRHVCbdk[/;&;!˃rUTͽ/q\KsgcQ_%`B ` ಻%,4ˮ6γMNnCZcOzFĭ1M`@)t={ oHwc\.+aP,9w]C@kZB)pͱ CH6zASᶳNcz;l@e+,/ `1goA)wp9WΫZP63n{q$qjTZ]W}QqNx*.~yMoJ3 9h).E"X'W**%8܅8M Pq` )W g$&"c͢*mR=9`~Mi HCi\U"_aݴ^sS|m0a1FN`M;`%7؉@!zxְ^ [:rW^K YrXȾcy))w K!4A|c\mh62qz-ԫFLy\l^+U\͗q#MWZF_3C8:5~ ha]csȨ)|Wx q)&P]䞋ѫBDau]"%TPٹ 3^EP#$R#R ZGl3vR |5rͩ&.VofD2ŗXNeY @+ m4z˺%@r5< Gdup8qUŘ/|&dFM#4=^D^.GN-p n-G Q <<`S4=YpA2b=(8 ͪNRo: |-r ڢ vG* l?o)ʹ؍ˤdfIPª;[45 ߵhGQI;H.`\FE0/ Yv;`6yG C2ni WTH uAr&K`Rh ` jaTŴ0Kq&v\Z_\Q60#XeɄ/@AK-BV kJDue^ڧC/]֋%рQ :@,Y MphPTw V8 X[: XQJ" l+xQagL eaE?HPl<ui F4<n9-k`p,-`TC>sX#*tn@CA=&,#^ΫE9y\gj C`Rz(0 IZt%݄O'[G,Zфuw. :>?>X!'*LZY>N(Z vl%i1&% E>^#W !p4 Ui3EzDk3GI^LBg LU?hc ?3't.F3ߔbK}e2FѰۑߕ:e'&Mn.Mϲ %rj8:14G}CgĝP^W/1R#W{2uZB;3ӱ\/qīw{sx0OYtw5%r|Ռ 2逃Y=Ad(lnht (㠞zR\OLU^^=D%i>7 s4fmE2¤1QƧmgpxM <\e d\큁FU""ɤlX{Ùe;Wjn qzaGh{OGH?^w؇p>7,2n {ɉ@y`2)Q]GǑˮ^`+~P 2XL]b;Zl#4*d8DXePZPIGXr@:It\a޷ۭA!*-AVtjwУ.u(DߊJgʵdaxZAEׁf*sU/ĵQyHUAie:P0 Ei9G$wgn݇ϹPنvhxw\Bv~K԰= l_t2rH89ޅhK/[f2{2CPFWcG{340rU H1Np ΃8YBWڠ`j$.uZ~6"'{YsKp@byPЌx'uFPB3+iBa7CU < ]oURv;$(b7nɹ@hõbJư*PPfkR3цڡu4 dž%H%d?Uev\"?d%Y]WaNkkQLWzo])t7eJrC* e9 ҩ~fܾ;μcs;K'\SRjC+-aKtR\@ mA=1/5qlL".Lm!AbLO-lh_st"W;5i naWj3:rDٳ:)'D@zxbK(t%\Vku3!\\|Kț"8% f.&qPCz5B䊈e5ÿNWIzV֓]дf0Q UV'L*HR-kù9soe c,67f8" 7g*\jSנ¯N>+9ec+!;b-qC>I mN6$4Vq:w+C5O=\>DŽmJ(ԘB1À @RӍ'b8HJ0 B8kg TnJP$!m-J&Vs #ƺJtDg6f\}sDp49C'JlC |qcya,I 0j@Gk`pXꀝczX 4 ],(ɼm@erиV"w2Mo`x2WJafz(zFȒ&b3D!.TOA̎g6qbJPhSº;AeŇtQ <\;&TW|z3mrNb (ׁhh,l39+*q,pI.ky6ȤFt+oP)Fbi>x]޵7{%bNi~۶/y2Mwj:ggs[s>GW.6~itlZbpCH؉O2b?WnyH-R)2H=tv.^d X{"_)X-`N#C nh wBgF:rT`v,O^bRy@~F)PkjՍrUuZƶ'`EߴbU)xyY:U _.R6PO@`@ntzWR0zq7p@cVRh =^p] ,*4wbBc /{vՎ\Gh0Y;zn\YW٥ 4k6W7<E ,pkg*i+y˜18xqڑQFgFd`{6bgF+GJc~z5YW* hWQ)滎9"W1[n]YվGAJGIb73&lhr7SHd*Hg*@׮)%NXƷR0F.4Qd`mxA)#6yp=#S-T#YHb(_L bL[ L br}"^H/mU׫>Nv07ƧpIV#,R u\.1HKa{N׎#2^z<hgU9rzl{*x`=ֺi6<ȑUD]נ ցR.:MΒAnE-r ՟ )v=ȡ&zVŦol\]idzxuPl\nI[>'t:TePE$v0':|%4ոE+}'6vz <\n60{/jS!p?bt]WE(W}kr^Bo*bcKGxfz>1-D dBqE! vu h*2X0(ؔDhAJzp̀@1# dsc %CR4gh,"Y 8%;xڔ6<^cg(Hف@7+bSej˞ BPY-,*KC@!n73Ý43@ uXLE+)9+ lzh}Lֶ1`` dR myIW#,% b6V;szG.M)$c󌴴tJxBHlϙQul6H W9ے3P. ^] _|{ɀ'tvDwK#翙P?@`Sz b=WS `PwMsMczt p"Z' PlLP5:Y$" ,]̚ށ\J0e7=ړ&*UIvEGy}G͠7_؆) )XI. H_vD -fc=xkV9T{p0qVbE3.=U)x ih4@DpHHReA̲/S&YwWOSeNF`jm+2D:)l;Ov]$h 360"w,-܃ @PφݫlF?u0]Hس@c6bq/PcUz{Oϫ[x Y?HFLsQ~˄Vlժ/v,8Mob/M2 *ֺu;(C{^Ī7I}ei:T;1TSնf$* ;[ П],0Bk`f[:"`Yϫkh2 Y 4ݬ"XhDAغ Zoܨv85h\Ճ?G֣+4tuav;FgS:Bpd!ub"Sh?;W"]i4zY <\7gTx'V9)EݵAfbF+8a돽kxz3 CEOvQgK: Ec^j^ ~+m=C#L>-Z؜[LPQJQ7>=q0{|dK9.!-ޟszF.;\P:e:Lm@]p ڜ@:'f'ߟcA22&J QTrxNYUuI3)rsr$>C =@"XDnn~LRȤl17,I.zu{]f<2 r(lC5g6K/Zy0˨ȴbsxc:&v輛r.x6E*`k9ɻ.y%iCNvKF99( [?}|oҠV|yӹ3/G u 2CΕ׉< 9R 25=C hg?UܚG}?WO|o@Jڸ'6g^:{c@l! o,_Uyn.pI\FSw#RhFRs^!yq=\l$#,͛&"l::+EYUQ3"9/Yٜ{/(:hd=-t5:f](zC̹#4ӓkS/:#`=vN#p+lp.Zm1}@elLj XNC 8\iS7;tf+ZlGW{;3Z!@U2oBzFj!Rr2ZH\0tjZɎ2iʍ|<ߋ,=qһ!leK%%*}WD5͟V^=]4>߅d cAu{svDXk0F/zkeT4plMiQJkg竴A5 8gZi>Q*)'G^APjG蛰̉Y}%\EDF1כWȵEctdkiL|b.odAC3!A$m7½Hd{P iƞ 67I5/ȀS [SzgaŸ)#4 qf5(2*y̕mThr¶F$WgV%I>q zx`Nt;W+\mrށ&MO:jy ]Sz%B+sE}_/ҳ-% qh4:fIW!d͡rtXĬ?OkK q<捞Mh=dvS#-Jy!t u#*ƶCC > kr>}y|9/ZGKp ؎g?UX:JY!|vdt:aH>72*%J7Ffe Z}QVѫYJqV!V6W|TbbǮ) ldEsiηBL:>+ekA mvo>;PXZ 4^x#[%]h8 giڎڤ 6vǎlhq_iMN3CdS#2ͣ2yD[RVPȊgq'Ԥ %Uy>g!>WiU-V_鼷2]}=վc fy5jQ9Ro89~+Q6eRlᘿ=7]+ٞR %c?ZD-JB:~ܖ(}: T;vfˉisߥO6@z(oGα30gӕG 0NeK_Lg^IMM=\0qnKЄ;p ,=uʣ,O;7`ͫE!Ds$ jCJ*C%ZK9<\8VU쮜ͺv @vG'O75. \IRZsrYW z*n֋vjH>[VoShlS]ܱĞDgu,iux̋OgC%8cղVʷ/Kr[^ W0`IZj~c%ՋJ=\r\`9_O|Ӑ +N+c=pX?~$u5@raW~=E|ZeKuqsč ,#2 q'!jway?zoPɮ %'Y'*$ <\Ti/"}4>4;yvGީ!OmT9ƥ{*J\4qڿ3 09&dbU"m:yW^~GH^Ϗ|ėHʕm6xΙvXgTOφ;qβ7_t[:FK|0SrL,7tLO[QtE @cwUyxԵsn?a]c T;:>Mč5Nc 4zw)}Rwp@YULq#7:|\ΕN9,TڨFHwTp"pXb#eOoGI?Gtc*ܨS7%~Iҹ5Jv:NnNDģ88F; DN;lb?;OI ,,̪L((3c}I BV;Zm0ӥ&i樝>%ey\?_Q9!'9{;LG\n-?қMbz$$ݚxJ:&\g),UPG4R/=,BЅUMߊyҤc&+nXhUXx/ѕv}$?^}&Oazh逘 4DzGFqz 8f?'z~L+-O4Ȝ;}X!ΒLAX'"&8: Zpn0YndВ~_u4ni~G7x-v|^\&8(]T"ٱRuո;R!uOsVsXlJk(zv@ry?>qEƻ6lχ[FFF؎9ѮvP |"h'ݳ$ɋ7h'/6߭Ob_uo@]aOT) wOH|Rtlos(ynrh̞~ۇd\U ϝc+:v"!ϟ[UwEЕSpa(|!m;9=rdv1vW\}{ᔫy S+ ˈ>v9qBE玤蘨cnXΚU*D<};0 [1JP7xXNS'x 3L0iԘ\m┟]*ح_gf*ȫju]UGt'[.o|>RduZU:y\f}GwAe,:Îv :B#K?&?Mdł滽jJsG{f63w9tؕmlEsˤDxacl2&KyS23U!|_UwI;޴ij6k:uw؇2z^ScNWSe )X1=r3Ҟr𮤿J]",P󭖰ɖeLǾOqp0o'C5y\:Avw>T v/%-]]|]O#n\J *Ax:q^hMOQrډ9\]HF^kD9ak_8j4jodȺ?] #r1fe" oA3C']M׻Q[\ES W.ؚe#]޴>jszpz?aϳ0Wq[93}t>=DB2r$OFCK@?̬{Y< k~ƌ STʮ/At־ 9 u^tīOjQL:F0h >!׶ˀ zmq Zh A;Ɗ|ؖIh5[%Kw*7-I!t&vuQ(p'+N?˅adّ膤WP<%s<^OU;5(r%np\dg^,w$W{x=(j:GϡPT&7`l+ʸ6yT߹7^v920;^𭈸vm)n Dm̥m>S($S|TpPvTø#p|C^mߩGTu8 uV+Y0> 1(f.)L.񣃨WJ֜4uNf\(zgzl.&bKɾoعSπ3wқfoh+Gt<4ڍ(`Mtl9g&jסghJi?% b_Ɩ[p5\[ #l:k_[5R(׽5X:o7=9GE; ^iәв'gs# 070U"F5e#uyiݲgxx0b˶z3*ثqoB*[z[cR² ojs)tݾkC1.Q7$ygUl*%9P4^$qA yS0t{Md*vSyǹJ0*=viݓG?܏=*hWIV]ޑtx rpTJU˂1! FmM%9.?/Log ?^se:/$?H}P\I[k^5_ι6ޔe^GQ*P~oÚk7&C͔ YrbJ":CR8L5%~Jv6 <$p%xla2_R/'vP${[/[G>ݮ=nç4-W틛%2Dr KcILS\HPFHȟ /O^hFo.T$6T3HMc([R4AP 3wsa3n: hƑy,4t7N69mqԴᤪkL] , [.hQ>&Q~ʕ?G_~>L4d%Q/GMTI=gdܟ: 2=>!R l}}dBw*`AЙ<;$-;/hTDfƆ>FT<؟*PWuĦ}H&kX SǸuӫI.肁i/⋍l\ehèi̬"P>؉7Sc<%QH.ςS{G9 cٜ+e`hM[gk ̊ԿA#9jkoBnp*iMH'-ҥ/t>ww8~tӣX}w~KXIֻ-F1=UjUnn7 }Oc:e>r-Ty;w2UxTzh,.uI$LNbMJ;:@Pfwuȱ: 02/cs4 氷zM~ xKF4Me=m,gf8m:dBVBA<,1ICZ7utnh~9:lC;Hi6TZkQJO֙-)_٪PdJuԍgڡ~GẢĴ7}M|Btl.cIB r6խC"P_ ֹٗ]kRvWeCOF | SOla>e-9: K k#UdWn՘BZ62at6lh ?CΑmsRwχ4 B +{]w[I.q̞ Tu{*I4v:1gqiTIo. -Bp8c#˾?Gy_M*zlK -,{L˻>8nd{Ŷ|-W9nX|zh9ٮ@Ά?gqFtmr - Y֩9lihbL{"* <,r(S QO2x;:g L' m.8̔2])ɔ(]4e*d9]I k-EK=*T9{(.ทm٩HS#_WOeZM$r!fskrD ul0Ǹʷi\#e}2dzK&u'tv"tiCs lbKt!WQ^iTd 켥U~OFU͞yH=3cz1*CxXE,Y!yO:o(Ȩv_GQLtw]|Y%撽R(h2 AEUa8M>gHj2P!K@lEфyp<9|!‌ҊnDsE> c7'd@d9!!S<;q5p4|RB3DSOI)h»d?jRdFeg<*':TiV[z-7f!֩^^}}^>[IWy3"O`@XQER9xYpC`:mІ;N:zX@f )mCOf atx&mWoszs-Vo _'l `@R8яw{6vgt%C9: Bݍ:_0UFO+vc4{3Ch)Ժk)n*KSqI9cl& :hjx0 ?i 2L)>FM,޳goh~5Jk=j #+k]IwDjD̃*8@V}@dUP+)zɩ~NP>X Xkx{I4(rͩ>XP# lѺ' XaɘiJWۻd*<-k+پ*KpG9؆F !$b%GffAL3v+x6\JpZzq2 :&fa Z"6%;Nio,GOZ֌VcSXNאuVwtժ&m2:\-Sy?(^ M2: #oG:!*bF76T.B32Sh6Ĭ ׎a``i='TRkgNpAS <,*}~A <\JfH|镌%w`T>娿09C:J/{`4f/4R @xm`uyϥ4x䉦\!d6uա!5TK@1AG`K\jL8%])d۾̷UL6L\z*Yaq:*:zkhaڍRYNg*[QoľwkI(gҢ.G_R\,zO% S.(}˂3v8Xy"4@AX6wMzu(-cM)b¤c̜OpU~̣{DZ:[{>6.ҨxΤ7ll Kx 8@CtsUԉMS vx3F:<9cP%n6&:8B0}}As2Omm]7GOEz1u'b]iCM<,RHY~I# i Y.eN >V~:&ѣ^ NA+Wfgb:d']j#xlMmܒ542HkwogRfziz5EEhYn7M.x5% <\βF+FFIkz 2k&6j4ҁ"q׺`ڴҫշB(L\ c׻>Hk$ߩY`8Lh=L"$V!KWQ\ ɃB?iF)Z׿ЉikR݁<ԲtʖĘXo!Ѵo5]uWsY%W*F.YaWvg lIdTyŁ0D/o/o&u"s9,a}S%a}씱1?Wo>w~p(Bv0PdI3'k\wƙ8diŠk`p('+TK@%CqRS j֬V4*i[*D4OWQK5xu |Or,| ? 7),{T;dž> DF;šH[7HRY%wI9nWpp1:z6BHj̧y7DucXmkI{J ~ޝ>lwe^nILeLD/÷9|I3fa?<%qpl7l=(&hRnY.CFx*mxj%z.$X|-qG^wyUPW4콪Ŏ}\rlᇤkNEHx0HFMhL^ʞ?z..('wXR\ueֶ;ų01'N%^*?%ʺ'vnvss4 V ݜì&E|TNHu۫DGU*N';GoklYA=Ee+@[*mRn4oyʛFu(rܗ/CI6; MfRT(Št͝zƻx}riۖ.o$ X?7;U*ZMoCSi0<4]7¾:@;eQC # uѠUN$U/uYgrC B/ۮxuq d ~HN{XGs[i䂺4J=^d~<(sz[yx <\pZv3-vۨ2uȾ,xG16edop{hdAc1+ 'S*0f,A:KD2cCM6XФeM;͐*j„@SM]q@g"YsH ˸%5P{&V_ʹ[3Ma&rzvAYU;皪]W&;N,%'mƁ[2ZC8 e.O[U4Мkc3}OMLj2A=gN뒽kfjz"a&0 ?HcGEFr Q cauLI:{k<ðx\7WwE.=3 7 F"|ޒ[j ͪ0Vy4yy=1h8PM.O=^tqF.daѡ%y}NBdQC!%g̈` am#FV+gƩʜD{V: rSyz:K6T55;D+ȷy934MV"1̫Ye$\'1(| Ct5׋P5/Rm׽%GMEUnUe|Ie՛P@AĻ;uK,X'n{ka:lc S [ K4P%UU<nt;3 ԡiTyA4v}PBbIPܯZ-m$A)2%R f#Hv#7{8^7y* mwKf^[ kޱvgv6'ڥYڀ8@17I.,1 *O֭L&r#?M]䒙eP&_PLbPg^DQD'W٦fuR]L ˭GjJ|lL8zT <\gѩm+ΆC!#7?t-̀Y0Nz'xQu uK}J+M55&|zsŀ~jƆP?@_P*Scl%8y4 E3 zÊTS" Ha Y!֬BKjQzopgT̠}q:|[_@-'0q~-W.8ڸܘx:e{R}U)H* +×4Fp^2))#1wvLLzm{nXR S N aAEBrb_҃P?A.)7;_qˁx(}87K$KMLQ$'Oe1X=겓na#]9l1HB="S )sa)kxۺnTvϗrz%7)@í4c;>]a=Kg&^u]ڦз:/ݩM&i办#c]S ({z,v^M}Aτ.g_%jgݙB#,V@$H(H%`q %T49k}}TQUʃzaL +mcUnh'ab,X*֦OؗW"uCIXޤ6hǵao~Bco{ ^(N^8^ H/ 9 J[b2!1;IO,,+!h T-9 зr. m &r} 7=&G,V'0N"mnhν8IJZ}GF jNJAy.~K.CۯRYs-ʲ释除:;%אyʘ_dWVmY$mZ2o"OcPJxx~HD `` NI'#ETKWhѣh5ٚ0QkM0GiLe0{W“$IyT {37'W+ Y,<ğ+M "9# V=n ֘Ud/<y܃Z~̮m͠2xToGoVA2zGg&IX*=XJ _r2gBti$=TCgiR\>ƬU6vdLHՉd$Mby{ }-KI/uP˱-.A~Um;QcL:xx$?EJF";Զ{-w'3h2Xg1?lWQ;rN'zbeRmؚvX/֪ȁq;2~7d]L禈vfW7=\H "8X)О׆PH0c1(iq,3𚢯6'zP=\Y 6%ܯB@rLyi Hb;.U4F25 kPs1$Bʶp׋Wȵ*h t.Gȭ۸ ckYOE*a 1dq ]{&rG`1 󳺑6pevR>H+%ˮǑ-O|Op$ 7? ǜwXOu;gE3UfxIһda!9ڏz }PEl](9}:1fy iGWtcj@za;%`nW?*zs@?՞M${{{E.c~6uz~bcXDvsTokeK&wj4uGvNq4^0nz9C#0HfwYjS~p}&u5]f@` @O!3$j TcUEcrJJy _WjQÅDBrQ&4s!'Xrgwh-:o(F"<}$8(?@VeԿl!S;PP*IIxV#7=4 EVIStJ1Q#BbX$YFMېkui d~-.'b kQml '+|_zi6zD5h{X~rP&ZN1Э.?SA<Ȭv9AHڴ'2+U>LMtwP֎IӌC̘6w/Y2 n2r<+B;+)}>Zu_~:>L.O9 D)jX h#¶NX[n$aR ҫ\Y=c+!.F5M1ˮ.F ѳ{@] np1!f[#F$ث]9ܲPeI51sLZȵ OG9=:NhlM!1=;7BmW `Dt'G8o #nbۋ %ZGFnib0DN G{U\ 9T(Sfc(%5 Ran s!4Y zXOmO&]Gk\^VGqDyZ:1L@:$Y Ϭ8\y(@T6uVn&d*hP7&ac|B^;cYWNpuD ֫)ր$D|yO=sJydD7v4?VRpRXӪg!穰RІN7/58rq/E)XaYڶ}CMULz6JwO6[AI$"n#jvV6@O7Z=p s3pVZC9v8MТ7>IOkB*tN. 5%Mƣbdxh ol xz*pDWg$.fĞX F!]H^45n0xs,qV8ZNNZ#GBd6 p/Lݒ~=[B#C)+`HDsiw'ʐv{ ?ʏHrQp=ƹwf%lFs!y{dj-p/xzu]!mTr+d^u>rxO.JL7*L5`o dߺ+#cپXHV@O5bʌ 00 euF~V>䲼潵) tpr PmFah6U= U˸@\@8&wH>^1cQ$j n6`3NH)Q*b%,Q^jL AkxZv'pc(,E$v%]_QɕոhyTX9;3 %f=*@af*2݅F?aQd -$\qzĜx"Jb{0`SJCuZjj`7 Z,MB?5:ətj9&/J)dp ⺊L!8]avR.6Go,Ӹ"](NQܬR31ꪹfpN a(O(w` gE@ÁF`H1P) 8%^=X0f$hk`@%녮 t4I8SG{:9|X~CG09I {&8˜ݿ]'A^Pyl4z5J7tC$m \ O%_5%JG$HXs TbKWmG2:[s8q6jJ# fe6,'D_6>+wӣCaEfV~z x bjeoIi^2DoAݐ`Q4l,m2hmR35FvXd/1iϒَJr[a ʞdܭz6<]̥(WHQ@KnG_=^Y@r)0l~MF%wgj>2-*O8A7b5Xl8I 1у8qDDcXX$q^A,OSXihpL= 8c1 %X z2CK)O ug뮈;5=\D@ފïlfYBMLkNЊ ^++Y.lcɛrO`^xt.dA|JTMjFCrk-2\j[٤0gSud*c NBѾHj\u][EFfdxј'.UOD 0[862u2'Sz8N2%k-֜Ȑ(ܯV!Z]0哋^qQ*m&/Rc ʒ^~3P LW/qJovfB) wPScT_lQ;,# W4DF=0mXi :KPu3Jm^ , X4.S,_Kl0Lsݖh.<G?6t uBZI$ʙ 1G4XBҍH,%4덢B+ ƙM~1mÆj3~-t(r5lKL{GgJNh+=XU;䳬Nt%BЄ6ϋYMȑH]ǃ .W[> ]8jЁ{eIs=56ֲzن:;z0(3**u%ś(?JMgVE.C΀Ÿ4XPl9gմ7me3?7w}Ңfv>_Dv 4e:F1VM%*_jVg%92aS斖|jUwXD虩5 qBuw;t=C:hFOFו1qָIZqi xسasI <\SHEE(]e"$* G02=֫~)`&]Ҫ{~y6 >%#6!T 9a̞Z\6v$w.&$LhDZχ(Q(: YfRM$U"Ԇ uU_ZLMmsչ2%e}l1O*z}["-v`A߹P%*M'(S"Q dGbY/Q,7pYz,6ū%2D!Аkȣ٭ua9pJQ[ΨP|dymfWԎSO2xPp]3*Ddi=DZFac؏{Y^BE.]|% {|oJ* nSh8iB jFcary&n'5LG _ݝyR ӟp=&3QԆG`E ;fN 0[ uPhu =PF0P?ƒeNק(ridJ4ubًX2.R+r 9zB [-?sP" Mܦ)>zGTdږx l&Ȼ B8|`0AߪtX\liL'.:x; WTj0l=^&Z&6n1K5 юwQ۱ WhҤ48hNipIɓ7wI#Ԍ; 0!"(_3v+X(nXQcb*Ş*C֫vi-0V6׃$Hu5¼Sy-B\9a!vCA]jyoNZ?VQ"0 [Pc S%*D a.$}J"顼|UMʔox< ׷ a"AXkO\ A]NsZ2t@=sǡT qx_αqy)+JMHvp10 q ivc@=ۻ:xdp$A"^&CuD˨$-cD^{ >*f$=5Tch 堹>}™ ҠcyGZCT[HڧuΒ9R=41''9W)Sՠ hz¢h dP\U3́D!q^3#5؛m:JfeF͏xxYbb { P4ҡ8 ~+W$'NxNG'&l([M+박H#(;D*fM8*E<:F:y3x~5#>ृ;}@#vJ+_F]5 Cty;Aja OL""X2Ny:$oXy3UvJi ~̡yD#x.z]Y lf_kf-.l,;BM=ͪ^8ÄH6N-WKMw kD؆W@0I`Z.>:뫡$ f[0tp?Y[<'sEssG$C';n6j^(,8 t(QZĺNdSY咐 =A!~{[N~B(EOѣuO\5Կ\C)TMc>Zh !1\10AN;Hx~ԙ;谢%x罒+@e~=}-ϥxk\:{&. |Y~X1_o"vպ4 \wt}Iҥi@7IE}.r؄\- \WYi]. *=gCo=kDO{DJt.s"+䀝Rm[(0݇+P 'tDOg|>$4oSBt+Ʌmcp`k,@k YsO9U#V78$Gw0(;9 清o M8h酑8L<)PiVs*E87Ko?'1I.q)մ4ّ0%s&S[xuTU:Kʼnjʞ|sS@rO",a B\e"BDo}hK/[L36B6űVlj _oN*̑S7s|u]]b]gJuv,oΔ$}@es~cRb:d,7OpD+ Xuabs.%%s44\tVEsJ- ] Hm$.a𼊡&*N6ע#z)a١')ɹ^BrX\Xg"כ?~k*#HTyԃޢ}AFr23. #߀ SG&2?"W{6`` "Q&M u4I joщjK.n'T"!GK7"f;j~{dT(>l!BLhfA;QJ 7%݁`@òک|-'Fg;0(Qq=SFxh7joE#yt@Fy[hv^Fn1bQShorq!4 P8l jN.0xR> _k]_o$p/ǘ9]Fůhk 3`E)FBDWi}ʯ"vv̡%NŝNhS=錄ckZ7 ZT,!DHncN(n2zÝbb)^W1_q/Y]g~Eu\ "5Pbfef:a`f;&C|eW s` bњ21"= .ncZ:&>"ejօmL'C,jA|k!2xOpC\˶G" .z s:(mœ0\̼'zvyj '3c'qebr*zwuXE<bYG\%Ǎ_q6& QHn&8\IK:"z]p<2E 2zsߝt- }Я҉w 7}|Kn0+QQx1+cʊɧӶk3`Ӛ_c5kɅbb{N3p=Ow\ק%Z/@r-03ҳ` 6+ᖍl:΀ PݺYQp 9J1-5cT,Bojf n0ˣA8UHIMMSQqK uG纞5մOߥyTw\׼4k$,4붥!46ٛgj#akuob_h0e:8\ sԙWfEuzŖӵ Ɇ:*(PŖrX4*Tx9i%B :]%lc~4,'Kus.J;]c71~Dr<d5ξ(6.9_Ir2o^&m ױru0s v!>GaGOp{6~d3b;>{lAld$i-nؙűDOBt*-}mpӥѽ&r*` ={n fDZ5# ޑ0:2M$=r˥ٰ^U}:+t"8]NGOavtA[E=N]u8~zc( os(PKOM-(D9ֽIX I; |W55!4#rHSqR@B)=-`k yn i:[ O `3>:Xk|Rc0KxKM/}V>}˒ .3C/]VXvC'㡮g㲐{ NuPām3[,޻CjDtRK@xW R=IXZFBջRGÒu} R>Г008H 37SZW]5_/K.{5f8Exdf,Ǩ3lJ{H!11F! J1Q}:O(h8%mWBfi\5" +EdT;M$i!#څt ;_#JBݺG1(S;V9 B%Y'oyp^\ccBy2 JēBIt$m .ɮ)bqCչx[r! JZa<_3B)iNaES*H o$>(`YyKQ]YnFh P VMɄx+]~THC(?3ڜT,R|p|2EO"3$MNCs3 &pXPZ(ItgC\+"ˆ Ez3T>F7$ hR5xG*q ;mh|F:ci9,8:'44A~4͑qO[JYrx&MAgR%'쀎&FC)Tc4NW>$)2|X%&phٿ6՜yo$MD7~ gW #y66[qNbW3-YT AD'*r?)G-Y_on|XU3B6gPEu Ahl#5BHQ:b=5,vp7 VL(B%u.qC61o5 ds>MvXEvًb$10ڑ+afT _L' C#$ &[^)9IkNVl(ǣ* 𵖉tb'rdRVg=rCPH2QT$a ZT%"&y?4%$$gvrF!2-aN=A^ٖ~-}x,n q>^Ѻ,.8KW:RbK^%pH?R7d=\|Jn/T UIJfz. \q sxpHzL5:Ǻ%TwhU3-GWgq 9!`(ei|fyØ(Tdk_ D2lQhqG]zYF>n߇n%Oc.z}f~mWwϵAGAr19XxH:_0)S7l֟hVEB=" `]f4R)N Ejj ^nсYk@UZkC%F:oa51~wO sRmOet4s^SFVb .lݠ)4e4E_ĝXTg[ H.vBHb3ⱸD0[@L>QB ,Ih}69Mnuz>"eQ9~zukuvushz3i s_mGsf 0pG* B3GŮyQB|vpO;> %nT~נI;$?" ڂA$fC1`.`^\]$)>[!>&| LM1N`e^dU"YFr Pl$b*LHBk T6vϚ` Q!zj'hg7nh`T~~A*x!r9 βLJo-zGq٬&I^Nؔwug'(L7sd`׷(z# z]ڙ#D1ژ͈SJתQOdGpm /^}F/D7[ӱ4e#`/;28Y;`Pt翋z?c/CljtoCJ=(SnDsh3|t PNz$O7Fg\=+hd հ۳ _"WYm6 TV'{>98$RԇjsI ~93w;#,lbCk9:rnwoф gqgm n^:)?4B5kz~üKx:` g6 ~g ;%8;2=# ~6Cȡpu_n, Ezqto/E.qR% 6k5T2le5ĖN|<@N7&(3ɍ9)ӇPiNtnGښAm3w!(WNoo=5Ck7 )zn4KVVGrJ&4M1] x3P(d4H vLHrPů{*o3DM-4 _(鱠(ZT@'%̹\= $y=ĺ;pvS> , k4C%7^ݯsJF'Cdž]JK [VZah| ]딹"Hx0”LP4^d<;On}J%^Z-V>5x]ݡ R!ys6Y|vt \~{^ <\UкQ{[[W부RB^tX!g .64=x g;؟\WXՀ% 񆮵9܌$ , nCGu*.0GJ:%Q\ꆗ2D2tbjWjIC=k{?[5 ?C5TmRgZ'"K%rz:h=&3*LZu*cנht#Yino6ѓt>a'"W \=\c%8pzTL,""r_@QH"J:!pAVU^M:LF7!ٴ^jݏ3Xf34%$Ze>39֨QPSRc2fudr!UJzv9IvsnGPH5/f^\jVp'i-\D\G\]I{j"CrMP, ZJ]&qEkhIrrEo7PnZ$0CiNvs$$5mVY( m&ІbIvC5K(ɉZ4u_0:njE^eSGz΀ y+Lz3"I]p~sgzu>DO-7T^l"oĔWDU:pkɮ?aqREx8>F NH#6 ʱ 4xtʲf dSUo3Ě3wY_pH@wQsz59/*-DU 1&Rg"&TI'&s5#)jG_ԨU;M u#̿f^e{rm@oόf s;"r>N՗Bd1}[.U\ 7DX<_P0^UP٘JT9a+7sZ%֦j{㠃_kh̕g{uLӪ++"aլΚBY# q-^Beb3_3309hr ."y2JGJ_A<}%dѪ-K4-,R%F>U)x;ÞlkOY[HaJS)T)JFmB' )6cGGi5n& ;D>{ ۸:|{K|ӯVmVƩGi9)4^V]W2k葫b1$ L.*MONE_S,(߈cIhYZ:Dpվ~)E&`⩃O?Da=[-T#i\LhT4g\e=FQ:H0Q.h7}*'cF&/U5g_#/t*.U w$弋5MQp#9RSjDyf&jNPQԸ"!E z49('e?$?! V(5VӑKnR,!XpjUYNHΕ9۴#u:U6=#!߹~^-!+ƖrcJ̢?r 9G_AHL$lۍwy%:$6(pnT͒|*5v}׆?kI6JGqMn|*(>з(/RW!l,יzwERi:wBeoQ ͋$vwō1;ޙ0PCCvuTӧV)2 vd>soCX/1b9=hVNٮ{-:0l7f"M1ІQB*2pvR+T"Φ:| 4զM wTsZ}U߫NًgѾywֱӐ4B"2J6tإָ6 Gu2Ɓ,IqBv])aizIxrG3Uk_ܡ)4dz. u>ѮHFUS{g3Ҳ+DZ*:);e(UʗX 5`xG5z-=̼&OYY P=rRB=K LbQ`"3 H{:JND5,5'V=-/+ J~`D? W9ME_9 ͳ|b0h5ޓL;uumG/Zə>୭H՜wo>-`9@A}bgOV̐TpPx9Ə^r,Ik/k7uq˗B?/ne^DgX^=`xhnD|otmIvk2Yb_2%CYס+nq',BƑNgƁtVFU C" "р;7FS-,lY%ҭJX'dTDmnrR}o(.u{L_8Dp^\s\\_ֆNv6Dov$%LI.tY37Ď3NԶg9 3|Kt%&Oe@ӦI?Zwz裻a<8ܝ(N;}R0aɻR2L'h)Ko3i,P:i\()ۦpiZFrRA@U?;v?ksmaxhcDXmQf]L'K;z b 4;iC*?.^lrJe`z]8UfYg#>s8}S"zq,FI ~ڊo3\8tKKe[Z@>7e\o"-4BIOD}33$lË$W;ײustDy{BȔڈ.yrꙫLEOP$q~DQ6V#:{(؀mɬQ6 h_Vp8(}_\w.ucJ۠f*0>G[v8l{#YQD&W|;ތv-pK5:v Vc8ւ]r[?<Щ@d1leV^"̈́0KOM2ǭ8݆zf"1aR-r}Z5gmy /FRf,²j@/&-VK)Gh+7sFEF>\/6`:Sðu] K瑪 /dǐD/)K`^2A̖sb>XR-"3}.;Of9Gi*|^\mj9"V 3C^W̨.JfbXc*qg[H)m2c{Oj=)hTB\j4O4-Q朩8j9墭9Kf|Pwɪ0HIy k/y7Vs9|P.Y„Z,o/>MxSCzl $?f za~iK#ǹ7å@3vOX4j־4E9#Y:AԊDwK Hܴ:Iq"C'[4UѠUQ?llL+Hr𔱕0bE5lEDzųU :u$8M_qeJwݕd>aU RBGT B3vD-Gb4x_4ibVn`5Ʀ`NG1_҉PAF퀜5ݔ+rVNzIʔ#Dۿ (e9^^XqKZ$~%v/'AkHGMCv1JPk".0)BF]BSIc&/bƔI/< =K!SZpfV|HJ]d*SqȔӂ/b8O*SES#_{; daxČ>?FHSBr$әGqǭN pʓ$ r'4 p$Qbf,B NP= 5%J(FzWqR34i@-&}{D]~NC(+0PM$WǴ)/󨉶Ez$(LFIrI:,vf Z(͓A9h \wb Q ~͐_\nX1Cfr[U*; #㒏TJ7δXpR1.%xLoSꇽ@pD*a@H v}LRi Z˕9BWhEUF/F֨}e؈uuHR؇nJʡxYڴk ; oMTUR,4#k4ER&y,R@(B/ N ͙- U1b_ccCs['ٱETK|a ^T8M܈dxr|'hikqЋKG< ~A+nc=ۅ9 A: LhT E0TCF/pDM Hͬ.'r)+fЉ2eeQZH-& 3c[3GCq8%D%;%JT&RPRD@L^^\Њ>+$z2UQHϖCp uA %RՇiL4 $mj5(G$Wa|!NtSf~0;fyD с1hE@B|* !c;𹁂C&R4JwmZaPUEsKkE\8w8󵎑\pxΎ ZhiՎVf@vzο=NOjLse/5|wxmE['g@;2V[!JT5ePsYPO$ I:QOٙY4 b:We+x/B.-,eSAHVlhReX(hv›8h`7M R/pTj.=E%+v ŻNfsJN:bf-zlgr+{ xK|/49syMpK+Rp6)H/f !45FQ&DeZ#jQF@mߑFm&-qDZ[lϻ0)H}h;Bha iLcc<@Ԝ~+ M ؁ܒ㴄7'/KX-r|ǀìY,串{+u_[$ <}#\w,7 X,Arى 2ֳX/3H> "ѡ^Md@F4 jzf+v|ͿU}3k~lF}\ pYY*%fD[jRN4wu)x rakɛ45 X0o):M6GX8Xg'hWo Rv z_)!7yU<BU[EcJ>(˗1cT/[99³}sq5GRK0ȓ@JA}m!>k K`[rNglMΫJc*d1kֽS2nؓ7} v1RXiنփL9NT]6P{ n {:wKpxS1udhG/+nhPl(Iʇ޹896aN|rŕ #N JwBT 838KF5S>@wB#ʃ9'jJ1_ &^pB.cK,*TVSg"cg L.*ӆ"7?kw6k˝ G=u0sQtSvף٨$*stO3 {-ݟIa{D f |ľ' 0:HHl*gѯMNT^2>59u+ChWc* l6ㇼk]mxL "MD_Cě?mw{(2羲 K:ELU1;TbP^2HUߦ(:ԭn&^Wf?"E9N=wr߭e9_Vϴh8pM)za،c] u@6"57"NWd;nN.-=uR鬲!zb=o1:ёΑJnS2n?eKZ(b嶮=R'j^qN݆y7f`F' l4t/[~z^\$(T3B;F6.x1Cj0q@h8 ,R1hrNdBQEv:%a\HJ$iwPLoA[hak9boZnnt8"&ddCr&J{94REZ҆m~ѮZkK̳#HXuX4RF~piKaUu41kVFXkd./\Bbgx HC[JZZݤXw95ƥzu83M;WǙhӝHT֡ &PVzOg*^!/Iky2O{3Y̐QZ@lLp liC@J(ҧ/KHiLE@$Sa]sǫd$Ҟ֩Kº;9ծjF*y{h6i1= 1WkҶ*65Ѓ4D.bI)N8\54 L˯2Ab C_Ĩ8TT4q ж6_r8z{o΅օ?PfKXj&5yrgJY_ /)> c;`,v1Wb(@e`p!Z^39Jb/ #غ:%\oqѧfMt>bҲON1љȍ6VRRC//lHA$]Bfzk9 5C C#Yצ^(VFJ+hE%V S pۇW68R.fPrQaV5 :d+2򊎺8>H$F;)"٪^A$/TcJp` F#I*ɈZaF!.2jES84v׿GC.Ώc9>\އ0OE{4?-{=PP5$~ fzr2P- $^\&LP|V3&3r g:B-(T&^M0z)%"5)^RO0ƖTQlaa*a(,*d bX^~;|-GT"co Y8eSá5NxQzv:W|~>@@\CcM% ĽjI%"kJ"#8ԑZnչ(c0)Χ( Q`0$]^}= wrezD{z"5~c_UH&ͫ o8!|6$Nԍ@ҊpG>Lz%\f.[rk|DҊBE9(*h3&w4@*U1Z $lOU2~^\t)lsIN7B-7?|8N1O&Qp{.UvGCǧF|J^KEa4e>br{3aǞ\nCr`y{X䲮WO/2Buq+>9M5NU?-qQ2S~lBWW@fO PF5w Ϋ=)*봼j50u']*9%ؐR##mcQV1٥x崉0U:T]c*ͥ:r)&%t,=֧^F/as׻;5 9!Y^ĝ OIñTFJjfVtTr:6;'HI(34r}ꚕy# 9-Y|)N躇6Ry2' SUXGlLuA?KqT~w@ׯus['Gvx\^S/A4KJXm%z؜X@Min Xwo4#"\n \(;BW<!X( FK<I#̕.(IvK/ː 6 svlB Upla9Fđ ,z$Kvf9P6Xl* BZ'X7B,o'vZ[cj&tӫx,gHc*ex@,ff/S𘨨qa2 b\ߵSlإY9JfX,S]35ܸ]@4:JBgd/ 3HYyŋU4ݛZ}M(+C/v/>QӴo$I*ĩrqcixgNcZNێ(-KA`6#;ӓ5^O< E4ި~+fD !K8+FLZD5y(nrжv>gr,ꭅڂ:xhtv6[:S!k523Gngg42Z^:™EߡJ5כ3Y+wm;VgD_w s`ϏYE6sfG1M}zOamluφX5$lRgxբ}IϸU[5Y `H+[W,\_8f$nУ1_W6/{.YPD3 @@U-8)CqGVyLv֗זpX8: Jja| hWBLIBݯЭE >5}5f^e_@/C(f r8v> ';YĬM+VES=OuXЎS:F A&]+ޭ{Xc2ޱf|"03@mL7+4x}r8|'0_#O,#oVe޼`I(IG/;K.k \= % 8+lwToUZk)?'q!YurVMmP*T}g,rud|̎#7BT}.>BBmiv{r,Ov+)wh5w 4<=NF ? kU*XJctJvX> d1+üsD:K.(vF؂5")1EdSVYiz+h:S,hLSL]Q8geө~B@&rNUwx%QA.~aw>iVrl(J Kvk '}v Wűs$+N/QɤGe^nᕋDh_>xhwӢKFی0Oթ&)nJ.eI_ BbZŅߨ WBw&gV#Uϟ9FZlo ^6wO#G/B.|G?,-@H߯? ->YXcq/! 뫲_h'G"IO7G&ψh`OCo7 /m>O/B.~'YZu<=aZJVVwj/B.$[ jĻ\!'{ͮ,kߴٕEkTxryIzA0kOq5! ;XzV*+׊"䪰 O.oZ{$V]WoBw_}Tr{3b|rz^,癖Z^r s>LZ+>^\ QԗKMlv]ղ:ϕ ⚱ŕ?^\GԆ-X@F~>'jj;7Odc_jޱ/QV]^_\дy]"~=Sr^&.Ao/W]l]9k+6>^c`k2joN5/kv6.n:, }KW,,Ux r_o^.1_撰{"5/"Z˛w26 IZ8,#)wu{5nEx:?Dǯ5UI:RwXv]X BDxrz, C-.󃖮#9CU>i3W0׵ׅ0_qUż+ r07R9;,+/ܣǡŲ_3xWhjA._Ac9u뮈jqܕt;l`)X]glj?"jm:fwFNy;)-6b lSߋ 5Iz'W>î1_)?X&꺿+[ 7}]l5Տ*~O2۾O;] + Î}g\q|~@#oA{E‘fߧK@XP/-#gBmpܺ6ٷWW]67XZN|OW?.?c s!jn,(usv5_ 'x7^}W+ *h1jv~ @~B ovx ??(qڧ{ 9^\*{>J?TU$~X"xUW>|Z+>~ Tvu5x-$֏̯Ţ>| Z<~ P7j Wאjh^/$Am` bZcUk<)Ý^ÓW>-r7{EU=>ugh ~}wfgƗ]z^zꯎ3N~ gD>ȋ}4_?Kp5{PEnkPűvYsEZTIENDB`n[Y47QpaxTPNG IHDR X'sRGBIDATx^]`E޻KozoRIWQ@Tٱ+*RETP vRi";ғ cvnrI.[װ;7s;}ovV7S[ddPpHPCup%L/ tIgq`>!@!$ =AUN&lFlg;.{TM`C=8:$(J,* ?,<!@!@YG)Grv^A82fÒjv-#Òz>MCR!2R ҇u%tYBeY08Y$ !sz;iqy']' 6Bp"3zQuñ6HLlBƬBs+dqҡ`^Π8$*0>H 7,t{KEB eir 5uQa09C80)2IN N\m *!Pp U=2E{f/*mV𿮀ȲWR,9CJKRgܽ^ =t(U4|uW!a0竳tEDZmaQ!WNTƁt76z!@!@mɰ֛S@HȌ*oHiʖnfLϐ%%S|tz*<WMI2*j1|&M*VV2u%CRM 29,[p;G8I* i#B(H*x RWBtoGLZl[6]Mgq f[@b,)!A]sLkn*I0' ;@ʞ@drTN_O+DOHvvX['lbebsح:+lG7 B Bȟ;t'6;|OrIy^gged0=dҍҹf߿dUL?TlI"Eg KYٗKlc97ǶJOG@a@~<V:@C@9$b:)T6cTV~~- g[vg"Cr o1-'r:a9 2,N 0H!@!@#w<oޱKbdF&_ml۟?t䓥ʗғ44ltɘ)Y3[\\sI1+X vS UNFŧ *B!BV/! b/ XYSF,Si-eHFXy L)vEOI95/L\.)''33&jqX̲+VYr8<9i0Olc⪌ޟ?ͻ"lҵ#o>9[ χH}X=FV,syps\B B "X)ݱ{ʗԁ`L2FYl21$ّi2m)))eZTxLzrhK?$NxP-pచØiHKNI)E/e0s]`s~t޹3>ȀF?]?sh' +EH%B HJw K1`N$^ޝI>:\Kq,/FZ ՅX p ˡTiVT7F~R8_{1ZINrRY,jzDyoT6G67{ጡ݆;Z괖w,dG +qzD;!HH9R3忙&GI2 4:ҳ`NGrFĭ GZ# $$[c ;QshĖ-0924P,bPd## &RnS #3MN,`pfw;ۀGd/6]pX2KVңqkݯѯ]jsgDt1%KWUǑ&B ̸Jp4 Vj%ed9ҝ V̱NeAzh]7_362B6mHcd1Diĺ+{z2XԨ lpdd3md{Z=F_)[Ne6PTSL w;.yz,b #kުzЦ% 5cCkT5q[1 ],SwÕM7Km4z7{Ub[t'iLZ~CJC4WN:0*eգL0f19wYL0an;LavXMvzF<~D#738,LoJwLaM_ζ[0JUbyY +ع@bWX!Hz>友/jX1Gy=9s>;|94;5ZF;f*ǰ ]C&?Zҁ[088c3 *^q_(k41`g}[$ B;!`, Ri:OYrP X!{ T@/v#/f\z%g/ʶV};y{8qÇm :,D/ nW:̶_rJ]~6s*̱%cdF8ezPz|d[\<A#{f\Z #W x[') !@ `4g/Jf?/VJ`&:, / bB:Fc݇g=AV! lvFu_Ϭ hI3؝ 4B W~N)Ah8gxZ X`C%^fU̾):Jgz ||tr͛V6Gf 9\MuM7@Ro*Us^ .ļ64p9X_ٞdG7 }=XgT\u=*%\of2 ɸȚEppVzC R1 Ǯ sĜ{JgUW+c]7n@) B(RH0D,y-idq !KS&t?ntv^!nUш\[F(,JP4:McuBV8vez)^~ɇ+$JֵB8Y!OHV}:m{BNV۱ʮI[d֜Wgwb4"?_t K<݀Q%+w_7*!@hGv0{tλ aVcA Fknއk#pQ4"gL"sίg?W`u[ fKNG\`9"d q&L&XK^ӰqPگ 1Ä4 _3aR<[cXPrsSg޾eOG]y&P Kn RT$ae7bduo:*PMkτ jZ24IuZwaM={ 슺욗!PPP̣8!;K˫ wT^|Vr3\vh8\)m`D;(Xv[/sr,f/L!:լg ̭ bN-~y 1dO:{zU@WT#8-H|;) :09`Z O<\d],!쎙jCGW6gX_ ~d%\ps1Q 'e쌐]K1#BZ2 ⊫VsX_e$Cg#@@;vB `_x7΂a _<"QGo}LsJVv>| lɷ_Ko7se&%*SΐXލcvp1Sfi6 op./_R%o~g-DBv]ɮ83omK=z=… 3f7޿]ح\ v{CJ,9eo랗e3n* :;K=y :Y2v^.+ɔpxkͳ p 86|R+Ό0=//BKFFE)N@LM;G B # ?U}@`V;RBx!f˄%>,rɮn6D#BeYr*X+,~eYmNn3vB!ʕ^ֱC0rWvlʖsvUw鱅aW;NuӲ?tY"9dQ/{:v!bx&O32 >ጬ,v^&d7Gp|gWYJ]b~*: r|#) `p5]}S=5ȃY^m,=}KʖM1݃u^A) B@1UDRJCIF_~#sr$yǂؚ3EcȲa_5*|M· Q>hBNIVF:VpozvdwJW WN?ZHos>Kao3ƣ'_U|_RX)6\6H0`) ߄Y)K^^Ay-BtaQ`Ƌ 9?쏱}pR!TMƲ'yWea [w7|FG[Ǝq ?زmLaDWBJ|CLu[iv 6UE"\eĽQZcKϢކ7䮮l8mM GJK|'}\Qp) x9,3̝<,LxU뀚6[ZQveS#_9fׅGCt@r#rP: b,$l̩cinJKWNJw|ބY7 R`Ba6G7j" ů@_O 5`Oy< \'` "av9o̦JIˢ~N91ư7z6'{OʕK!Ae_d&,n<,h7äUaѰZ+ty XťHyp7e2;"0u+dL\W6@2r266B0"`3!@`_؝coGamG!?绑m X@?&)׾]NjX6™7`APMr,Q~Щ]e@ ɮn[=9,̮h# %D eRi%@oYDX, 2X<$!6 #('9.?3WGWO;*acs $ Wd3V=XV`;7,q)Ho%|,|D5"B"`"UXK~xyj=w43`!SP32sg¬t [JO(NfLN'+[VAR~Pۑ(8W (1ZR(x6ҬR%xeNa ZJMHͥߋ(TmB B BJDEsmO0=-YޡRZtyzᮞ VwhKvkǼJO B Bp@Znڝ/c7# &}-Uj6˔_6g{GFZcO<R%#B c2InYx ^zn1r: ˳b.%:0E!@!@~G++D,#-vk઼s\B= ԀTm?J5iXRe_~rϲ]%"@-b^h%W[K]cZ4@Fz+'sb: |Rש p%_^&|Q+_}hC;=g_<)3<vBxp;V9lfMAVeYR5PA9r8x; { G?k >j里a])wPv)%!@E-6|68bK{,sSN8MOhF(uvwޜ'Me=R !=7+7,:oHeq~ yIޔ3 r ̺rnTK/O ^z3z;M۷Cc9vwڭ%T3Zr%chG<*k@8v3Xm:ﬧ,iل_r`q%VOJnV_dU—T5UUIq!M,#R}M *f3E՗Ub^ɽľj~>! 0O>6_ 1zȏ`ϵG,٤3^o5q֛2b g nNˬw[e m0雮Tbn|] Uu0?*>\) eγ BAYSպ*KS֔-m[UHU+oҵdOWmoaqs|AI{ @!@[sS|s2h%g4e4 [XM.}`^9;f4P%yh$5 oQ6O.o(*o KC1%D>Q},7*c{D!hG'aVbb"XL>b,KehYī/3mki|*?+sR3?q2Y|ӕ烩šgÂnWk,{s5{/؅YVJܻ4/%# (DDt##FsFv ]o0dV.e'$w`KNr&s5oRBx|ТȖBեlQX惑w[+Ю]8`W7SJ!P$WShֺp"FS.2`;V@]KVV#g^h^S^[;#T:X_ήz@n B Ash){{Oiݜǎ3mIW 4m^"]A27NS)!xhhZ#8 [Srgg͙y&X5j81o:zNY){e*222'Q^B B TY-6fa;y3o ݢTjBo݂*=%&B B=%j]|&z<<RfOrN O9.d*4,z1rN2w=,jrB B Q%Z6!%B<;3ʚW] B B@֫: K&B B/ RVC@ߙ`E_Ԅ*!@۶Ҙ D^RϖSQ\ "S!@ESHCS5: !@@N1%'Qނ!uˎ V [B |A@sRӂX]E Fo9Xyeȍ%!@@Q =U4@)ySG򲸼/W/NMs1 =J9iJm9c`_Ϯ;VȄ}6ҭdbƕϽ&.!={GZ̗3)D.!]m'Y ,S{};w~bWۢ3t̿Y2֮ڮU(皶j[U[ݧ߹S‹MWe-ּBFJ=gbY[z%b#*&%&egdA2裣ŠEi]aO{^m<뱠K>qK.[Yr7/ i K4S37{LIU /L5as.O:dRvxϔ+퀑)NkI,edti.̠s,- Ke;]ƬdU9WZŗ2b;oxc[C|h'b#t&dmlptV;k.flΫӃ-MEk_dzV)MT`ػO\H5m8f%5l7yGb(6C/Jń7޿O}-]mNd2H^_6t۰jInevfڲfՒiL]vՔ-=r^`>jwk'ٮogE۩~ j2S@0m05 V,SPuf-yջ&L7/Aݘ)q/t`.::<8Doʲ1W⾿sxŦ7 oزQ*ĺ^WҙA{Mww㾋mUܔ{ϕ,S.X)>ĘFƍh8`>|ȉs%T)02Ғ.ݸzXw';`,8J~?c5J *enPf!k V{a7z G\,XKz.Sh|Q>נe)#_9=|EK;Y>7R} @-fǙדRSe4Z#ÂutW%c)}9zgINNݹmؘ`nD 6V@e|1 vy3wljһ/6]MMSd WB˽ {ϗ/C{׏ߘZ>yՠO_D)FW#JmC{NM:;|~ ڌ~vմqk׀cjb7_-YYokwыܠVݛO{g2LrExVz5W\1&: VJZƱƼcW]_kᨉGۿjU]UԺIukT.SrZUW[\ݻ6m=pVCv~4u29[A;6QBJWƭ0'O <0c1ήiW/1)x-YGx)`V_߫dn>&Wa}~?V䠪ew,X3e) M뿩MkXw/YhT83Js홶dm|ڥ t )Mk.[KD իm\|Q}red }`딵}.}KV_ܹ ʥR Y`7t0X&i./|6`W4>/~ V|䓿'ny>̗U+'J1M]ZK۫M_p@o{77D5jP>,jy,S}ʓ5jT4l=t,:k!YVb/ btSotyUG⥵ 6~W蚷*@wҘ˧KWWMs&2(ڱuuz_G{{ovHIyg˕+[Zu(W"((YlA>՘1y.$&%o;T ]1ה+ ;DA±=K.[B*Q륈2e"K߸",8T>U eQw8ߐYsVwh)4R#IpuL 27{WN!ۄzhJ?sؚw۽/ w~m˾UWԳC~&ArH!=}bӳ2>8c\|l qĽޜ}µ5yv-@)X,Pd2[}ٿEucUR=oٴZ٫7,6sRїoV\Qt)/w o^*q]kԫC{O?Oն']!&d?,=;l@6n؃$|.px.Q晒wYށ˫m~rbY%*Hs"veb&>j1t9p| NrsuSzzJ Q{]6lwVV dKJzw3iN-V 8&a[׆ԭMlK@Tm>:U҃+Ƀ\.>es\9bŦ_Yyl进,Ofcnhڶw?8V7k[%{X+YkԢ>[g+?mKp蘹뷯MfLHՌYh7Sx#ʑ6mg& 'iRPǏfh|,iW]2z%5bZEF ,c3 :9v9)=qTM:t{M]#0 "l>V{艊*@)@DFh[l޵OG/_"|sM>}vOuz54 waF%תRA2Zbin\ܝxī']=on9uO<s^ (Uis-œZI2viyI'aB_p(Rw2qY_36T:v3kvK5q7AN]|eŕgbm g_%.8-_xaJM2e,iOan5jTJJ)Y 77>C! |g;A2aVѹqfc?z-4kA$-x_E_RͅX<$EUXa LQ/}6sNj2S3IO^dor:uMNb8khGT2Ś|#)eήɞ=ZnQBZתܰb-^/~1fh({r+IZ &6=æ3lV`%%KMӮ؟^ÃzZW A@IJQ91TU^wZ4)+Qd Ya$X~?NQ:t6Y(߻ jϙ3g9?c^i n .i2vCkU-$_1j~db oW>-\I&kWNlAz5xggzs\fG{[W.0v>}O~]TjKף,q#n8do]uKWԅg/%gfd5tCgN]k߼HRaţ'-h>nvXWcZ`Q;jz.k獄s+X!~:,AsA*||)tXd%&/<f ʗ-&9p4[;toڻ>z\} _@EAY %&0F|L;З+W]ń6G#D8+wT(4:4oRe>*[IZlHvJBpJJ;3wwb:qDr"ʄ[X` Ԕ*ʞ 3-nc.V"-%&(dhU`eJI#Z=,e *k^bu/U>}X>q3gd^Ʋ;׬]_dx]A`]LoGd _o_. ՅZz_jRYhJ'R5 &`-9g8_#>&רTI!ڷuW0Lfm㦮|;*YEe !RTK>Y|6{8JY8 !Ee`K5h\Ui~Iq`e۷w:nuJ_}w'MmNJ7AKp`O`,_j2ӫ_7f@ɳm7 |/3~)t-_T*DD);7" r࡫6Yq*AdsYF/_jzyD43ٞaO}u6EnL2)+hV63̫-+{Gc[Lr%ZUٝvŮW|)UAuy۪تEKRxj5bJ>y.[펜JnONYr/ 2gf! dr@UȂZ D찧eAdDodw(~׫`ر]Ȱ8^-h q!_YЬR /Jc W۶mO57 +_/ 81)ȩx!˔mٰʣ}PhQ~'p]hh( ii:xJSCPtɈ;d6^n~v`XB$ȡ+}v~k4X豓06$,#K tkӒ;r3 ;v_V ^gP ʩ#`DKu' ~zc7}?^a'4b IˌYbF2kμͿeмor' v9P7lWF冖'by(/淿{XU1ięfbaoya;=-üwMFslԍLЙ_Ծfæ4eW`n5L__`guyC@M5K5NrPbq%Щbj&oY.oπkɓfmP5nYV)l6 {~R٢UbKDxkZ? AX0 th~iIW<5n+ ZjC]}t_T)cܯ/dډRDr%_]fW1A:,\:WSz0b9$5%K0O^rfGg5MK.a*._bT2a1pkh%H)E3j_w}T]<4n[۵4ɓnH&z%OPrL4Y0M޹$Ij[O%Y=p$Φ Pj5#^x㇔^`WߺMj@qX* Ҫ6`DLJ>L-%^5}ija.+Zt(ԃ ]l 7,:slm)anF-NjMhtkbʄ_fjPx\aՇpC`̉&L՜y9j>BS/%vL=P/ ,Rծ8\(Tl'$&YxVhUؕ BWS,YWӦ;v~ud0Ywz ͗ 2{:T\#i >{*#b*֮^PCKBD֫'a3>Sݝddթ.iڱTbY:ɔ5:8V!'/[_dK ʸ=e??XŌ{d vMm^\:%V-^T|9#&1=7 gSVn85vku⧃=t?ΘþiS4h\ٕ^oYo(fcJC Rx1w-VNҳ/Oxs9@2h'xx `a!^#|Grc'/\Oc0syQ&}ԝM߾bRVSYTH H!b+QF BȌ-]Q@08Ut4~:A^A $qL{^Yrl4d۾}85Gt@7ږl8fſ=tڳ[F[R%%z#6KW:sxB S 9J#fvۖ;w4ֽ=>zBZFZfVfRҍrm^-9۵njT2&U _]6m7[5u9dֲ:녑{__vRs՟ Q˖ y_~Sœ'ȲlkUbYW=JX笹a`g.6g9ΙLN"SFOn򝿯ܺ`N ܐ [O * Dd_F-;ccY$szNuAyuC/WX|0mo4e^`6GffS҆n%)ηP+Cx1 * ~ VuR+d]^ ϸd`#<|Yxwfv5ߣWHW͞>HgvkH_L֩7\ױs'/XS3AΆ gvx87̳C~yf={$:*,lY 0^{dˌ=diuV\o)Z(frN|6-X}~C#O9>{[ȿUܚ5k|6;6iѴ?KFo Uz3W@a&,}e%ׯsݒ[!jڕKՈ^ohՌ,[ߝvԴm??mk*Ȗf`sCy?8i-ibP ަ#3pv-3jUTwyߜu@] ׫e˲fM~nڂ\U#|xzoz.iWWlLpfA/_[a-8$ܔr<|DQ24ާ,ODe~e Sjcgf8B33XRLVRXz%c&n9 9A CPX/7^^p 4˖1ewW9;|a;F?mtѧ V ~=lnP:>iK Y}g^HUj@DȈzɶ41)ʵKhlX00fr0qL&en5.g-0Jj9ߴeͿsaL-j˶]c~e4322Ν;WdɈ h@eDBЯcg_Kڮ~w/q{P.l8#LTgY߈@&-RN꥚8d{j/^rj˗/]6s7뒇zz27ՠzM*uc8h_4r,F4|q3ڣ-lOjN8?ުm~ٿiQKt)K ;)B|=|t+; :o,,=y˩]qv%_EtM{ōM_II[1}>M/h:1J̚fݲt58,0 p;J#Gn\9L`9';w9ޜ$o0]vRj[yNݺefI y/Jw-cדgå#>d=WGh 6bi0Xz>&c|lE}ɒؠR-xc+-4t ~]8asШiڹ|hF3߫?3?3whCxѼ>Ct{Ju'x͟ڳ-f%a>g^{ Э[X+jcB TEX!5/_ #~$u;c|ۋ.Gy8سٱ>=o-pedמ#9?{y=x.uƾ <(?9 2N|{{uDw{nP6JelנAY{?#hA>|wDl>0kv@ulՁ72l8ʉ'ZhʟR.آg ,gӗ~0v*HY/+79 t%ct"৘s1#W^T#<=(?-o.B\>ܾ#O5h_Ha`Ш0]&q+a{ w5ncJX*jg)?%!gf/1d9,Pf簲1RUO&~[';~vrdO<:˱)7 )+:"&;;aVmEt 8(+XVXH(/{|~yǺZA|b—ļl(_,,T, ow4W.]וW,YX5=|KXǛSCH-EF>◐wwPZxDc,*m-i׿|qd!@s(3Y҅!@!@> Pr ,iB_XO {21~FFBԟ"43ELC8DE! L!|B| $lZ">z!PhQiJ!PL[ҝmHaD%EnD?N> p)вZU9>ʳ9s%@.=Z!9:*{ i KPX[<{s 2 EF0,j!|^9R^AW@Ϟ^@{)M p%ɶ}1uLcgWʝY+vd¾|qE[2N]oF{ ϮUZ;iC) 9- @-ˏe5<@D=34J:}w/BMgn|{eu;\j{ %.z+![O|ֳ*D'_HpU yϭYou?\}__ۻ~} YvM@~!da7LӯHx=-%;SR,|7v֚7RK,ֽ[CCZSb\W_@ؕW&W&EiL~2GߜyX;%2jw()ޗ;3qu8P;nsحrPfK\iQ#m~IHN EZܮo[Ԋc#B V/i$ד.c29HЧS\lœō|@ТNAV!` 6 d*vI)_߭mC_ru7?fʼ R ܳ)3> pnφ]{dWҒ3IHİn\@? eO+|-f}ʙiW$) .$' _gb7<G\"O,-h|v8q U؍{}Ř$R!J3?\m[ŰcXvtEc̐^&q+~vtKzR`~ɫ%'r|N=ͨyqv BT⃀RHT'=娷ݰr5햦 p&+rR~7x1_Y5#lAz{Vtګ4=RkD-@r_.ڃZ;f>O:ϟ\_d&.ŴyIFeejewW>.~<׹jq>t!)f^L[\4V՞RxjzCjyF},AƁW/۾v<[gG}+Ь^o7e0aUi྾uiXՄofwO.$Q22Aҧ}y@ai56`̝kv[RpKk%)yҚ+TMU.KVvP•cɁBU3<eҌA:tYZ?WcP=aW7{רΜP>&3AQ!!Axp{ p 3vkoK>οxzrþ<Շ/f*j㉾7ĝ[2+`ݢ#r%R/C#KvLHu8j+yIiP>7`,xfuTpzzy>ҹJWh9z%`]e,xbղvi!R)Q˟lUh2G/qU"zu9㗎;cWM}ݥ㒮F2Ue4 Z*{]< |tP`R|̝y^HlmtW~?ڤЏh`ݼL_﨡A:*xyɬq6)q5@U'?WU+R({Znq6S,0ڢIOѠFw%k_r-{l1em-%Z֟( c@:i#X4, u?n>玒M(tÃ*Zxվn}pjq.?ߵmVw2KK^JC*0ރ}7pOEG6<ꃻ~wOڛym-[2ѬkmX,xU:uƍŮ*;i?dioƱ@MpAIԂ$F5}W\ tr`-C-g)U?Wm3uULfYGz{ 2|a Lr)\YVcH[rvzصUq%Wp gFmvGzTxNjX걳 b`34d@#8+Ex{:{oZ hXT,ZyoQ7lYt/w7{m-R^)5B]ʞVZ܇fb!Gh}5j4ݗ~zZb1ogX >eiMbŸu-k4+{&q_Q#̽] %R5[On|CpQʆLsFJ/5mX+UrjX5!o_V>Rnwkn-=`ύ`_a׮Zd(: 6Zֆ0;d%:_#NvǤ'wvݠtœ"Q!&jYJmoG!kr!P4h\=H,w>ulA,u+ WS}) &r}(;MбSgY!B_ԬPN-lwصeۻ`kWY/g[wFsk7sx`c?69hL9Xf̽,7"^Cee6sRNBf>:pr B: G> oF!@!RϖL`-@GYB B@#H/QUH*-vC,tr0oٜ-&X p VN^ièw!BusV!@!F@ 2et j$x+&%ܱi䚝' ˃9XBm D!@WvШL6؀\9@2YLN\vw`MRY7U RbB B8V+R펱_CvG62g9Xר!@!@,DcA l0`]10>4jʃZ9X^T.!@!@Gȁ@I33ko9d:6w+T~+D(;E!@!@ yvή:=ѵ+r|n_i˫8HXO:KX% B Bԫ5ɋ{YGL;4rSl3NװoEz˅Z)e0 cWF yKB B!!&ϵ{[wU>[}x#5IytajHQr`W_h+j2e_8َؕC B B!UG۷/&'=b",bWa!@!PxgAx?Kħ& =sX5 +RB B( r`G)#}YZtHȖć]X;+RB B( jp7xÑ1-歟k.<+UA.?!@!@xDfz괴a3؝i[!FW)uؕ!@!P'be:wʥv[x CTȴIigބw~ZA; B &Ўc{t|,!@!@#@z!@!@~F%s!@!@>@!@ g@!@!@!X6g%B B "0gTZ#HN/ۑ¸!#|W)ڼe{uxǟw~ʦĄ!@!@/\3/\|uyoOs7^rϽD#g|{߯jN =wV pg"Xڑ!@!(,ky/7d;~ʹdaW6DQaÞwڰnJY}h=)Zz [Zj3cb5JB BۺGW2SRpXԥ$իZYrzЙ>`ԫF YhF=RS4JB BZjhѢ,դtupWop,#2e>m gWoJ_)XZ4!@!h)ڰ\r_p'/q18 7#]1vE!@!@}}gLٮw7p gxuBȮ /KΥI:3ۓx(D/)U r`Tysf_ocAݼQ챾lrc3 pyi3Lc-r(gp Yo}0?un<Уy\nj@ B"nPW_{};k.q/y"fQFBL0=RXxd 犐 J-]1*X>ʥ^QD@L$\@-ܐnNFY}AAA;v{:&e<,XބC:X訔ȧYUB4j:BgEٱUބ!# G.: ]x RW6=.-{5޸ĮjXɢ'j*0-%Pr5hyU(7N•-ia.i:gZvꐄ! T~o[w}wˇ.W"jSx R +kX\CQ[rBL uQ> *STE8rü,,ώ ]Q)qQ!-lI>.WlmK(q?} `:t1;u|߾ڽPp|P1,B`8GJ\Pōv ) b$pw,rrBRC_`R)tiUsÄ5H}$X_O䕗w ą($*H:b~ Q-@p ZP=q7f*A$%#B@Ο n<ɝ.pm$#)NA)ad+DcADn޾Ba\8;jؕ;OR B h-(p"ɖj\FA۔&p|bsy|";R(Lo R&a8+(PK!@I`fTi>JaU +| 3GG,)e \( Z/s!S`Xl0Sr +vU.UVˆc]?B@ "X/P8QR,! hH΢𰊍 wTrQ+=. q an3OY'yJSyHE"XEh23̍z\M(RYIL .wZiab((Lӕs*!@x,/*RI91HS;6 B HѴH5J@U7@w82%I̷MAl-LPp3!PD|0gDS%vKGB k,~E.R p[֍uA-.,TZ*:; ,8!@l`%9C ,((Ab)(!/5>Ubv_9n:H1LT,!PdXj-;>+nZd܌.\v]{y bU&%09d@*~^9*cKS\PqE-p*o,1F +<Ncx @%B|@ZRZꭈ;을X܄G:tĉӁyU Q+x^-/q#8d9 ;VeNxOJHn'‡M;ҥK㪍?Qu3 \\ nݶ]4k

>r&U@\ͪh6V~$p7 dw M ܝw!w*1r B 2բE^zu_~WZw޽W"o6YC {( fH)GG_U`|+tSÄLqH&m0</E[}MSavNJgn>' + _5l n^ ~=3R{2PFy\9,hW \|T0 p芈{Lk4$,@>Ў?1Є,ᎁ(YS""TMB! Ph2[oWd4۞~eX_A4t^t=-a2VF Γ0҂+J)nhA VbX@U4%4"#F/Ç7+ϻ;baObgTkBg6mᰑY&kɂ,Ñn4e^z wkQ^!l]a2 cN\_|Zc j|6|L8aRj £@FAALYkX:?~SrQB娂p><דd,37d+-|1!M^K(by X|-G_Iy((ڒBqi p+v4ƟQL_PJ=AtĤ ݳn\iqs= ع+ڑ %4FMW0J KםaB ϥ?Ӣa5|,,vS]~۽E*Y{ o}D@"'¢QG~SV6R0 8;0WԊ"= Bk Lwc6o)Xw:О DThꈅ ÞRR, :;+TCEEXpT7RB̕yzZf9in!Ph Uh6'sE0 Yx@U ౓< Rޜ# U0.<@9cSM&d9Y B E ,+j%NҀaPi[` K ] ŀ \GU9rզB?TeC@EVmz<3$> êrJqS%!ÉMU1jE@hhl+ۚ¦YT`KJ6/*bW+tB`Q7p0v FI+c0&<`c-# 4vNtYvFUBF%҉K]%p yBA`FTeձ0)|xô%yNH6*=SS+r"4X9œfM;iXEZbrsr2O@6# ! #aC)(xaÖ9 #e";@1fn '|N(>03 Fۈ)Xs\'TqZécX3aJe] ÂL帺dG0ReNΤԥՎcil!@ Vjzf<;)pl"aRΛd; ㌄5WXX p=BL=g_"2>zw:vz7R:tqoˣ!ZF;a0(0Rs2-cmAA(, )tw N)8?y9 ~ xe B%.]1eWWRj+W>}8/֗›}|f /˽z??zU%.@p)BP5R~p^F \`GvFȫsWR E( ΄%6qQ O$۰!# B$oV.E #SiNqGi_a7U r'N{V*|;,[2kze37za&k6Wa#nڬ6;ٸ鷿jҬuOMث)q #ԮЅCE|(Ao`*N]\.V," + Lrec&jEQ!G`^J$pY_?ڳpeڀZ_UfZ1K{=˔>OYA0>bPr yJPA$`+ ))4q γTNs ~'fgO`~Hu$rFVlq!ٕS{{|7(W"*""|D)UNվc7" v;w-n{&X`Λ=#;8x3P蜃%+XԂvI&0¸y2d|,N"ȺW᫸h=+PO5u$C B ֶk{Old۞Q4;ƻ4.߿{[Ap)ɧѕZ.Hi:ņ:,!q y!GCA"}&gؼiJr ]Bѕ0FKsPBB4VQkO2v|p*UQj\0.veez̨p0AiT hQ8H?q,%Y$ /0})w c̭! 3mWச6չ][~Oǻ^h(.zͧrd=pACagwLU-JSmcEw*wB\l4-("n_Mwۙ/@KBZ Q‡_=`I94*u) e %1"̄ƝD'ιőpX'T: .wܑ9,26"ǿ E?}PJe1 (a x)ePh)_Z2PH{+q08<b2XQ'ܵwI<:bf/o7K E"[S3OOޑ\ 9@d`rkߍ ̮~[ ?hhGKUQUS(Is`|nQ`Fv |8C<)_x[y27%i5(@"6:8;tm!Um~BZmrܰ|i= J! 9*wT|B`Ts3=- wzSH鸀"5|$KՑ/cJ`|s| wsvCɨ0R9CIpq/IΩp 7< fJ6Sw-pwcB#PTq u?Q⌄k!J1Y@x+}^"'m8 's>fxrJWT Mt"X"F B UN adyY+q>ĕ0%N) sUP} uGF䔜2 lם8"p r B@#|8V^$p6 ͹?q} dzl?ɜq%\ dr)\M&Ne`( 'R[풫nv(%!@@!I`i3s#LUeP%i(DPNAò`J< [,gK^]QΫ3撛r`Q!@@> DF(%%Yb #3|ǣ9 S%)8&90*Hg~T7#&Us7Y.&a;n.* A B eMwŮ ?) >|؛ |H鳒G tJ֒u;Ie RVS1Bz?V-9ÔjjTtsI?+nZd܌.d BЂkD)`>N *'SeNica#JzNĮ"XzneSZ˽4JWp04a(\jBJJ7 \R3FH IzIgtf֓!@Pr]8rM 1\<30zL̮L 'psU dGْiLLɼv.>ĥg=yuKyceE!@!':9+Gh.<ϋ-@G4(k!$p\x|hX+ o_SK"SR@0Z-V;.ͥ,lm6Vv6LsA>@OYB Fe>]91[s酓ؚ@t)MvyT)g+MCNPW^rQUmU$ԮXz4ګM'–\Jnr)̴V [4 e)B B#㫜`҃5&GayAUpZ&P=f$.(50޿&VmnW* ɉint W(w挛Kn&J&[N%3-6%#─ B9x 'ְJ$#elJ9 \\,Ĭ 쀒fa%x٘ҙ2,nA1@d\q̽LXdPԊEAǺI`^eB G\&FGPPTF C|8&RJJn/a:Uyٓ)#/&HTa*rWFa m3&(+FL+/ی"B T 6<=]1nS( 3*7">y g_ ̎dV^X@s^Zhs/,Qdt2*Wte[ԩp5֩Ynkbd BЎqIs~ NSTgu)ci%Vkx1R*XLN;J8(Ryu3~gWy(_Aup_AvB k1/ {⊵1aBK sU(9K3K`1 J1ypN,w<GT-4zm; m?F!ssFFea9J,q̉7LxܔRNpHs_Ŋ"I R ْ@8SmBLI8-c2 ] B \ꢤ~L3GX%B r #<&1&=̟yU Ų8- C78 YYMi-V(!@@#%!vj0VpJ7XSARjQ(sVЫ8Re]>4Vr_(\Sۀ!Xq#F21`I!@2H^`vO\U@Q@( S-0 4w ^$VqK IhJeYVsS> Gk?47J09|^37(!@@F!A8?̆3*LY|")2,NaƸXm0{vBՔX7*dUrHsF˷_pCA>YǧNiso+ݼc6!B <@s&6?t#0a)]ZrR(W1`^ Q) ``s-\^5:{>u?7_Ǯ-xp߃*!@!:(<ÖI,GY^iq3 +_J{[|'E6# B >譓^,lau$J_(?# B JJ 2}`sB@x%5wLs꺹 /' 3Wk^rUC^V[ %(48+VhںTFaJ~!U ˻7U:-+k3ڶ}OÆhE-h4x]c^/,eܬ.8 U*(mJn;<}6i +L1BP!B1jźkn!@x,ր'YY+nZV߽=#^K xz;&?hVjقZ)*UW'Dt,6 68p#kH$I/lΜA+!fBb\Q+NiBj@ жad,~U,ݼQ2͢(!5*vUW Z <}s`TEOc?T:mJ B sウpC<0kIX>?0*e*|)q! &f $7o i7 y.6>x!EaBWrzX%p)؏ҮrY*!@x,/*:I1Wb @ЊDaN! TI;I4HWRZ)s FbW9n 2@~@@,&ua* 5'N4V V }w3,rRd k\h~;^Iz1YBJcuC"xn;z*+QA7=y]W,`W;lٲɓ'GըQbM6=vc>סcg_X%+((3QBN0K /(БJ0BQnNnV)\1SG~H".8KR1 ߾.uW)H4r,*44 6[mfl[W>δg>`CD[FS1Bx fB-qJ;EЮUǬ)8ȷX تn^R5+ 6諕yo>֠} .&/rVKZԑ#G !G>G_pK2rg0ⲓ+)KI!Hvċ 4ʏa x,U>)#!@ PJCކ0,JGjWX{DZjM^"""\+P"|5i;FՌУp>C,(R(W5I B"P,=n~R`u|1v fϻbvڮk:ul,^F/kTA5W$ .r&BSTXi彧 .k;*a)sDz=):&f罹+89eҘ*\wOeR PJ`&P(6(4xuE F'1A8d8ȩm1z!,s7=XpU#jI/zWUIعyԯsGYId`Fު"cǪ>醋nٹjT!B#"C]k^n:}J*y i Gk VeYUkٹ-11ޝ?|1z̪U kV-$JPB3 "xF`aEjA 81'&|eg jqZ4!Ph\3`:/ˎ zca_8f\4Z LJJe7}o\<| }:6ӓ;u]i`Q *`Ju ,!PR#``!F޺G5ZZ)M,A= !@"~_JF: Fvj"X̹:oēG7_>xؖ&L7o.AN &h &!_",=DJIgTIxv҉klJF`fw.0c8%2-{A=C(><1Z!u$*:.H DP=9bXS/RB 0 ^qe"qz%gb:( P7gx!SjLqQrqAK࿪%B "@K+RE*\\!AH/00a#DqB,/:(pSS Q?L7NAH}g!h T*6^r/!hTEc)feG,&p+ahRIU.@_*růk1"XDA@ȊJjsk\dcɘAnQ̪a"=t#5q,4+>.H15 "#B˟TV _Ssߎ+:.5!)k^kx1[옿pJ,Q^;wWZXv}v_?aZP@@@IWa:2 `XDT 1U%UiA)d81c\XEm遼oWtpo+ɇ6nص`:tG{X &?~ժU|n/Ϟ=|)nGY<ɢ*n&ܬJ)KI>\2*9YQ(Qy ߈2DTw;d#*+òU$d+|Jf J2[mԳgLsBjVsk|K5H \$7,>LXv,nRS9fhcy$46) pRŔ3†8G "(k쇄qGH'ae%,`]l;l6M C uʔI`jsMtcjzfl2[S2ult"0rArE04& b].7fX0jPw<^!^#3oh.6}(nBLXLP 25K P@<۶nla3gΔfiΝ;WR-QaEA(N>X ~Vrra\ ,NF B[h Kkrv Uj|+xwb,w*@LigJ :%+ v'|l@4`]xyރo5^;tfb[ln-V7>xhٲ)QA Qȇk #7&aĺč zFn>A Tʎʱ5 aoS~ w!Ѭ"CW3&:HU(RUd PJebQ9LayZa֠!CJ #+Ye4 _ZD_JII^J > )Z^Gv/zq/a( i ΃[kTV rkŃp}h?܂=Gm:ȃfڍ4 UWWA:}̬lWٻ`Ȩ,iU+u `deLmM_5(i*<JJtС߲9)WJj}awj)>$ u|njc]s&巅P'ncPhVGW otޅ)JR7ٲYkB0R9|[ r'PdQcMhW?eu,R_p[ ,N9J3ʛp+R˿JAW8^Ob-HY2Y (x[><<'O^*yr+@)N }W7@wH~ 8Ȭ^8cPI+yc9ȴ+Q٥ǯrЩl5IX^&oRcF xWLv!eڔ׻#W{{ƣI94b]~k'dB PʶSqWDY)0>_\3WF[ǿw^jEs+? z wxO XSSCZOy?wsߙI|#t V6"u\jBRּ׎i>ͺ۶ ~ιA7T !; qPrqv:X7R r& +¸FӗU\5}{gTQVepB,T?P9gsh$N Er5[ NwGLn2RN^+X>LY \$B P}pO3;Rnp11{,wΔ-+ #/0N`plp X%Q ca,"X~^B |C3A@P8O8= \%2 ^R(k8&ôU i@6)t"X>#(#!@@!qhԷߜQX JNf WÂÜWJtX Vb y{ 4VvBr B ifQ<֥8x qBlNUf)~bK7Wj~R 慬B] WX,l!@JXSDJDSV8QcT S:*PO(dB8pp8U\F(!D9B /8\J^M)U"%d-^4yY,;/HI\hUJ/̝BM Jٿƕ+aU|l?'|+oQ.B G~Gt?PF%SDCp~+%PNF5}78+8NV oJtF)3˘iLJMτ寞|5}oq_oݶ7'(!@!ER:1éK0Q)Y$&a %r.Ny7K`l/^/%;ْWrwLT<٩)Tj_D,]_|Y4!B # H;q".p^1Y8(K?3qJV ߦ&k!@^"&)#M`ʍ䌻 cc\Xbڥ&ApDɹ8)i37 f&NF%+X%EWpAZϺ kE B `!`8ᢔ D.<w MȎ:ĬHПxQV+$s)1GPEhvb6%Kg&>X~ X/^ѱCۜ׍,!@DQ? gܨ <%A#dXDQY 3%9~ZP v$s5%F1h.gjW+%lpUd +85NzVuӯ̬,#.cMjU B p`)HPJ0P Wn rRbc„=r)\( a…*蹹sh)TAZ_gjWKހg]lv%-:zmz{Їs9|g_#;!@pʢ$=X,Rql%%]m1`h2LGµvՠJ) Vαw,>hsHuump7kby&X _?qSڷw:xHMG72!@~G@)`=Q~I-W,G`3cjbu)RUFpLT;›7 [쒒zjz R26G%K]m:3{嚶߭t~կc~!B pCf&*^ՔZRnT(,V bȸ*\^YV܈>{*#ULXLdwykLN:Ӳm!@@C,ZZR2Rcݨb<= ,0)/,tqϕ2OP ;玘*=W $տQ᯽NRG8%scǃ[I@L&ׯ:5B B /4 GJP F! :q J_r}%Ni?/R0Bx(GW6&8XpK .{bQ!.5S C+opRB Xʊ%UuJ]8Œ%0T0*QwN*Y") bu%tF-=Ñ)fԥ'_INsbf C+opRB *XupI $,;gT%1UcL_ WVbX0[ŸqfـB٥ڕ u*`_Ewg5=l˲) Dn* B"YʹA)~g0& #WF-[`"'Wa9 l$ _MYmS $eަ<53l03}>+5-t6Ig?C B(`i 3 R`^Y-X2%b*)Wì +C<=(`:* Ρ3k{`|թ+;hRe-Zֳw_ݼQ@xb[4u撂%! B bvʈ*PUkIHq =䌊KAi1[KD!E\P|77/&LZruO]XeI{:gCk*d B( 3%0>e$t/@% KsRVf]$w+'g3]TowH:nE7)\ٔ4b4Ж!@!ࠡrŔ=wڰ>J4B9m@Yv5\m];Hkp kVNf_1'=(Xז3}PS.o9x|XKW%,PJ!@@<*@T2@S`_FpOM]2*%U TmݮsK6ur8JD;;a¸{G?۽sϓ_'~ǽ?&B @{72nd3a-+3 vd6eV,*)챫\":S[D>޵e#]bZՍq_+(B`1qae#bZǥ&$eͫxX!Xv}v_?a97HB B$ݸrRl9^jEi_^oabb+)YSH RFB^`_EmI!@@`""k_rP ?Q*}اՆ9Z#k}ЯT.>TQB B !@!@!@~F%s!@!@>@!@ g@!@!@D!@!g`P2G!@,!@!@^V% !@!@܆,!@!@/VFF[6gM-;!s!@!@06ffytP2LغM׹W\KmGO'LgW>+m@!B}UB(8pz&Xo!CH̡c&4w{7~ї?Y"y=D fi# G@AAN51JII:m?:bnݶ+Qߋ<Ġ 4v8r/T.!P(_VE4en-οdVm*v梀lQ#TG4!P._y&X2$q)Za˩iJ:taDGWS+~LLzQ#;*jSv!@\ٺx*čHh<,ݼQ@Djuf9u.Ϫ`%`B Z4Q/c^%g(J-BG5J(v~|`][N/"{(X6Fx.R dqELL!6a% 3ߨ B(x%_y&X2^,5f(a?I¹3~x_~d( qd,8EoY}j>Ŋ'gmDEo+mKtgeM5xOkWJ, :W_SlVh:|*~5uLpdx'S!D[J+rLtDEeYY?cʗ~L8jB̄U'xWXzη@ʾKxNBY4%y\j 2KM| XSyV Kկ_'44hb]kͩZc!x^zwVդu̮p(-J4+B B!L`-K py^ɝ%J(5*!iZԝ88{ gTvXJE!g3 XA, /TA-d GPi*`O⎁WM4~(P(7*e2C/BGx&1$ccd RFy5v =EJnGʈWh VyoR|v32!P"X\4*x^)Zk;+NNC/_ C\J`$c9goS-`Zr-"A@+Lyz!>*jH6D};m5X K$yFhA²)*)0gf}R@Gl^,nw8LVvbı=sQ\$,>r"!|C/=r„5Q̸ 7W)!@MUݿj&'jg*liY0ı<]- U Qd(21;xY"W i@Y}< 4> ?R%wq: 0}g~ȋVs{GN2 "=/-S.,Y]2߂ZjrlveeveZʣ4?rV)/ΐ%L`NL@[< m*W rW}-q²+OP>>)KV(E'PкJ~=t(gXPf,TYmCfW,JRZ :Ʈ1>dӮ^D, jc&X(D79űD7&Lr̉^`Ct4EJl)K(Kh: `%AnD]tbM52Zh<؛.W[~uAι~=vwٳcs|Ky%S ϣ- }yWwmq~T{ OkwV>#g½$~*iˢ!P0UZ,hGJz;ʇnHH Y^R2(9FmvzR)i"BH[́-ip0LEy?I$UGiaJ , ?"I%g_')˴JA2aw*`y=8io'qϾ]#~g?OKF{}lJ`{V(Pj߿g0˜bWj-W%#ؿ)eH#cx6,Ĉ/dUrA ȓV) 0JR}EovD)mtHVW8z#DRS (]ESQ|R#,8^ -eSR\}) {f|v25 x7m2NE% /,?^. \ANocЏoDvO _+?p/?[Ьy+} [,w#^HVJP. .gzSʵgt*aL /]Fמu[S:R$=B/E<2NakI2?T SC^Njk:~ cfNn3u:~Y37Sk Z9X"'~~qcgs_bvaGoo4# C$^H;2*ѤPaju勄Xv_kި2Z`?NgΤ:Yg$F!=?m8!BGB/2Q"ZiUzl* RN^glGNreGuθewwKthQSQS#_wh7AC#JBe2K1-YM{aE¾I1FJR5U,L1ЗLO֥cXIhǀ&Qo"gBl|/l~ ?w/{OSA_42sDۧ[`Fo؉G_0*:z:b(1*.S$Y^0 xmqS,IkXELV7@jj\G-(l`wJ՜T<|hpDë1b #?o<_tP} ̕gt͔gd–s )UqDϙ E uUV~=4 }Q8ckTFо 2DaUPyR}oQIyS2WLP KT :YWOSNy=Z_(Z+9ED|J(>(O[|P$)oהQ>h̪'&XS% mEWE#OwdT 3oH0G"t9/oZG#G3!DZzmW=6ښ<[LjhapeX^`؆-a+Bi`bAKgt \}`¯2P>ųGPxRw5Sx~// ]D;qu6F)V0n"Wfd*:,JV`d?M5gv^Rx?확z.Ub[׼KmHôPvVۚ_^Wi|'Eَ-N~-۾y w{eVd͞<Fd'+i[W,9%RtP/lWgR?K;iEDռj32bOy6@OvUT!<>` [tJO?xRoȰʻvȇ+}A ' h60+ZJM@H7ryU]I_iT 6Z:ѦH J{[$g7ᰢPR($Ja{rrbQ(wWD"SUWI{rBQ~FYҎ(\RB Xvc[/R~ ߾~;'V&΄=J諕$*@@aZz/ :*1OUXqe1mBSի:}*)>2HۑPa9ZHa[e٠rYVݕ[vG N{h ⺚{d]sa3 6B#cz2{##OS_{ce2"@_&+J)f*MgV@a|EG_}aSRG 9j*~4AZ9T%i -Au& ]S0L03Oٰۗ7|uwON"}fnypQ59\zߩpgd:'-w~=.>WJ[#9E@švR+91ڂԕZ"bvUe`fUM=R_(EyqU< T}̆^&@h:R1+q\j@AnU_riKovTaHq_kQP4ZFjOEҴtTͨ ?PV Xku+a:Io;1=-8\?b~cau^mga0F(xlج 9Μ`ţT9xB9#d!@8E]Do7t>YO=>1 MIX[XiݕsҳڅPZ€`)}?z_t?83oY>ӇI/fWcX9aaRUZ9bP1r"w?}$iM&],SOm`${C}fMJ ݐ6iR[w2sr뜩cMok&ăvtG5ՏxӦ}Qݽ3nq] 5^m~( |rl%GVQ*yB!#PȊh*ى)ƆoB>)bJCq%3ձΜ5Ν>>Sî*HSbPdceU$JےCeT8)>:)|I=+ TS:ՙ#)BXMLVHJJ]SA Ь,P_3h*@@!I AGyPk_HCdT&j-Elj3]*2fY`Fht‡$Ar,jÀTDX&IO R[! AT(WEFcU.9F`bnSXQ!RLHmNQ&)pRNF USa2<ɓT*S w<]F`!AaNa?G '*( I# Y/D ̾F`@&eB ɞ1π~Q0J0fESSwE9"F6VkxR`F`"pE*IEy U,r)E%(1PGJ91]- /8gΜ2 {`F` A@'i$7$'p"*IQV)(CTe %]'+J 8^O|W= ){E9e#0BSq%Dx(9 ySE;%-TkJFEƀJ,S_ULRZG;` XΡF`JFjz$;A&DgG'@B} E󤨲nF.D%L*J.E6\w\Ә_Wc Ž fF`*JVUz dc?]5Mao*tFuZ4,!iUvxKG5X=23#0~P{ mt+!gITѧZQEP7_"ʃɌ#Y+g w܁DOee?#0@@ Ȅ%)On8*y<;(2 "d,^Bo÷ O?繗 L`FЭRx2ωү,"%~*-zr) 2-ETnӬ@,f=*C,2-Ìۏ*+*?Yf?#0U5Qƃ:!J "uNBmJ!LS&YbP&WM7hU*v`B2~aaj쩫YcF9P\KAPdI'#%#T(Z 3%Ǣ͔R6}J%ýd ^3 :>x(8 9F`F`3xZ = t}'R'UMa@* %A!(`*ԞuZaFt DžNrR78GoQ:*jS˦*ꊒa( VE0#0%GjP%TQ1(̏U&XŠaF`lZH0T#kśB4sJ$wǠ_t*zi @ WF`F`PЙ $I sQ&ݛ>K&)CF9z@ݿ.ؠ8<#e5<ˍfFxMQHzP]tUPԅRCoTHr2ybLTS*d! ri0#L{H9O!I~(?SG']*4LNysaU<#0#jS|ܩzҝR'7ҽ$J6J H*m+#0@yG)I*'oi*`&G!ljX%LJ&G0##J&nu(GQ2QE |Ȯdc[n#e3}ݟϓG}HoɝYsy^F` F@$ՇLS$ 5߫h#0#P$ FRc>LړQJ_+LN20$Rh.4lHUVӚԜ){܋l;`F@LT#EQC5FՏƠnCh<Պ)I? ]SrZPa=sWJk;^*1# t^)OM2Cryl"Ue)vIݤ8\p+|ZL@ PAMEdQ귐]*N-F).VWaBH0rz9uiu l̔k_kXCFOͳ|~dē)LpfvᕾCAɎ!S)*.x*M 8{DwOXЏ.5]tIxV@ ! [RwjCi UMS_IW6ʙP<R_WtcnhjaL]Qu͵ H6 "pa 3.姂Yc5TUmcTÁlBz7xt>I[8K C2A_#hq%S/H><ǞKE#K(&aiQ3m1ib$zJ)hD}A<nr,\"uسg@.Ki*Q(œNA&,%~C[-v?l=[_u'oW?Z;QQ`y9ڂq{Ʃ;z6!$2EpGw(oEȺ t패!)TE'#Ic_Sy J2]ցSQTvJ@ʀXI@iUGh7Mk J+%LNqbPñU4'Qm {lvDXhmVYONs涮9iOC wod8MK$YioS$1`IqWֳ=+>(SFw**D ѕSB81qZw^C ͵Nh?2PHSHg!z1bw=n&_A_/g|糿Y_k5KwM]_^? TT`Ru9Ṣ2RapCAٌBG9p*c$Red4,5rsEo:!IEf)J@J>ttN)9tW`WP u)A5_ᅙ 1EJUF!uCa08%|. "p '0@"i',sw20]Kf4m'yy3+$ eo%\G(Rҝ H]T%5beN䈛' +0JMtuog!*MQp{ov=)/&-a.K'{-mg±1@!`F&Y ?1ű@ 4apSEl̳翀W'O%z̩v1V`mVi`( F[̫KO=vWn׎%+̋=xL̪4Y @I%8Q=ƱF!1(g!42fV^xRrPXt^I)GL3S"xDgav@0~JSTltG9H< E٤RX0%4`*eǺDjHf_%-JVuovj{mՏÑG6ZƲvm?‚?95Xp&COv9bɵ ~]ҒX7S~Se& ҳC tȗHOcFCaLPc4rJd i * DdA#, J1ugd` SJ1frQL'2(*}T~c F@;jKr)˸ze ۰CBX{>"42`+kTcϊ~@71b s-`&Aw*{G //MŒ}1곾z,? ?(I2 :vR8z v=/}/UF}b(=ҳ: gRC*RɕY 0*O "R@::J( +5J) L@aXHF( J$N4$`vX+ncgJV+˂„M@M&­E^V;lэ]<3ϔRVs. Yu܉/,ـ9{ch<3{pP,u"GA}u-:QH>pƑX e@ԋPN >/Q1iEʬQДz.%G$o1k:O̯w' ʮp$b sIr<9{??3ʓ0蝠7VQXTF |9FO:n$]g@N; v_v 3ZIDATTO1z;? X0o.v3ف`E.O[Rw%~z~rgP_)s(Ǝ߭BV%B=E; jPA?Xٿnj]k Pٶu}6A|dI1IOFNpN'Xo#ys38Xz}{b6vH`+h¦`Zi'p2ޯb> D@@p X Vd"mS͐ b ۬ۍx̊mxY/䆸-vnaigLZz2Ȇ S߻733'KztkrIT MVƚ|I`wn4Zpgr+_ǿZɤ= VI`[SWe~y}__ip}{w{ޯQvon =Y2}N@[~M%_IȳJv|[Jc£cFGZíM?'-M5c"P8*b8tOx1v;OF7^R,ղ$m>{ b'ʔzK"Ha(>y &00rUK"ĔS}EYW'F`![]Œ _[ #4~[ rWkq͠aN1V#FtL0\<2HcSɲd~D7Rɼ(}O%a?#`bCtW`c6-"X#'#UX- uVcz z;dkPN*b_i[eN/T8,#P}-o-TC)Nt*NW<@0'#^}q'7 QYS5[g_2i81w N0mW#{Cah O0h+TY|n``ڔ 41.(űnpHfP„8,ͼ/qV .ZVf͛`=sӦMkykyӜ.*_RB)Yξ2]-Q͉*ʏ3)BGx҅B%*`HO#0k`hs.vBXI5?,.il{X݀_y !?U?@ѫY\b\- n`Fy#8#y5\q#tTg t}Qt^VB|KZ*S|s@C}fʑ fDIY3Q+7a4+dbxn/l>vHL[\_t;MinGjY]N]s>r<+8W@T%2TT cz5y.[nY <h<y59ΏX>~hɣZ͐(lJ(|ݯ.W^/C?<'+'V-+4)Z܋7?pfm{]m5^|}`ْGn K/=L=z"͞i *{cF`jCՆm뫬ߍ/z3_^{G>{gņ8|{O}, kV3lRN+_"3F`JC`vcL}`tSxtsxHksfLSjGEV0eH"a ĉIYiaF` x̊% ۲-˴FKm(984BɴJ Un`F*>\ \|ѥR_e]}I %[KzP+T8 GLWҀ%!i٢&B$4Vc.dʗ̔"*CQ.OI˙#cF`=a-8/:.N۰܉WsaSsϠQb%UE#k?&G*vLQ” $'E掃3#0U̾5X] Н}P*+ 2Ş:ʐ0#0Ua#u}V";qxJx ;59m/X):*]9 OF`F$Yqn:h'\:8?z`n'zh7 '#0#TOiÓo҅{޺W~ Ns۟WgK^9/=iGK=աc`F`*@`tCͧzf_zʜ~ak2ο{ ][ko TU啓잕%bF`a@ ްz}EoF|=K}ч nIf) 3_`F`ʏƘёpkSmKS͘8674X#VP,(I(1x&wDO핕`+}F`FǬ h0{?',d0ahX h0lݙrX`e*'n JNҝL?O񏩠.+ظi1#0#x=[fx ˁ{f 8-V `(ҏ,)fK^x,#0#Py eU?XKUEMC,/8?zYe1xR` ̜R%0#0A@ƕ]-aA8}˭ ~]s*cKR,j擥“FHl2#0a/DM7_8u%r|sWJiKM+&3]ׯ:coua#0@!@e]J9dW~l,/K }e)yL-Gox$i[+ dF`iنm9\j͘!,~hɣZ3?V`F` ݧ4շe߽{}o]q+~{w'\޹+س%{άP|P[wǶ+eyϞG}Hx)g@K{f 8-V>7HK"7]Z"+,at3 5P^ڹSL(ya`IvEEdZSF`J@ 7L–2qB.㬳.%f_4,xtRCrLW2L0M'DI)seg\ȳ%zyhQ!⡺L}*@nn$'#0#P jj*dW]pImİLq: f;,;lLi0Pag4h‰mI?.eR`eUZK2ߒ]>鑌Sc[kG0#0B#,(lS$ƛnSǁcRKĴ@a=!JLp͒gUH2o} ȓ4YЉt*WX X%>FR qF`޸̄ԄtC(ba 5`ri]JlG0+ʠ8j iSo_p'$l0uDMW}F`F*@!FbU8Ǻ AM%4U`S`|Q1aYL.o CPs5|Aoy('+ ;Vf>'9[`F%]:a+Y߂5FѵTF1= 4j_PkF0BEsξAQԚ 577Zs{! ( >?3Ќ@ pb.O79ڴ~qy+[B~´OOٸ ]J" Q5#,<$OT+$#d+a14OM69`?@|b)eSm Y7E%QO`?xOi:FeKl Jm֎w,d3I^ Pdm!U闰>sTP6zaoœ;d]&X*÷]6Ui3Y S̆"pf5 Sx>a ;*ÍN:! < J@F-y*[reKD L% >*o}S:gegvIgv ^Ҫ,cZ•L+$o,#0#Tݺמ{M7J$F5`{ۘsXed ɯdVU4f̀ݳǴL':Y;v>jض]Dq;n&.f5ςPR[AzzJD Yғ۔ddBY& \* *K=WrT*6,pG>}Glྶ2mf?};x2jiiJju ~nY+OO-uvSr,9vl2nv楒 eP!RwnZ"O:TWYb.CU*_dַLair眑dh\=ݥ#DY%Y2Y֑)S ;3\ /`tv% UmdI|’KA,G/_:=nyx?OAg*y[7I^%X>zJJ3$_=]L9~TǥRBʉN jz3̋wfϯ(du&yc)/q:oT~;$O ۮ ތ]XyK&7-_2^}3%*^靝 6Ô 6,C&/+ҩDyIY絟*P7>}?ɩvGs ‰?irL9,:{Ϳ,9 Y9`Qp9XT \/X vHM rT\Eڑgg?.PcAUJKܕY1`Pj#*HdпτxK=j(F X(E9T K3[@'Js27`۸YU1H˅Ţ!-nWK(HF$Uwl s/xJT vPM6CP Ng:gN``πM^K gO(&˫Q =OWL>* ɩODpP7z=s`<5_ͫq8|p[{ʢ }c}U}}?p7Y|Ng- K(KE,cˮHm>ǎCZອ}O%*yKOi߉@ˁ::V c'ζp DrרOif;b ~`87mXF%ύ޶lkӆcǧ8&\ζ=t#ayGp uďg#upT+2Q?yKVz`}z ӧ҃Ā.9SrIQ>UZMS*%; ,P@\˨<3xfc#wcZKQ^@$+J%G%~04:f|֦{M[uȇr]፟1͚yev;,~YOzgBKҌ6Cl:ZqSLHd0ynvDtE֘õOJM"4cSIA]̌jS9=i£*g~=b m?HIBa-B"څibd.&]+b* \LETKlb|!QNtCVEQ Ecw=FgmԂePփY P:\C8rty.*b躁b*\ \D,*Az8\L~ [T(ZSLeyB\A 7yOΎ!fF`F*H]/\{E(TW0CB&سXImbo1%~Rp$C6A#">4MK'6!Qږ4G sɤ2!fx4]9"0᠌#0# %;vV7@3>1uj5᠘>\" nB)m| j *Մ#)* yh푩ș$k"5].3D2tB0_IJ&`kE7,+%M=pNu=`F*>z~w%& c,U3ɐ6gv>RΧ" "؊cN6A# |@g[0UwLľ?=!pW v"i&(L+ ҂M%Gsn `}v/p:BF $]bU "ōR`9 fsc[ 1u<&GYo)U)p<#0#@X%[S=x쵝?rQ.z.7)!Asq-c5SJx.%8.7k=Mv@r7}"FQPm`Pllrmɍ7H ˕0El@ & gQݽR?@~r)È:1H ,}NR<#P?% Xˁ,J@d%1+:UinvΒ`YXGM0hf?U2ev2tjZjDθ||wԘ}kGErf~xv2g8um'={R?mIc=̩Bf(nb;iK[*9O_Lq4Fs;A ?nZ4P_AH0w"Ęr((+K?JDA"L$)ePeϝDAJJ_reIq ؔ-$Rb!p*2e-HI; ZA>! g,7͡IJ我wSD/:?]cM8ӽ3_k4;eRJo5^zOҋ%NoER&hꃝVoR²F^ϬUaV>y~ - ؖ2"8ɻKgW 5 S~_}"W]OY,s` ,09U]K8=Mj3B:WatYy,tn)n](44* ؏F2P\I΢B\̂BbU wlP<B! qi\`%-m+4;@:}C]'#hZ=uf1#P#~*!bUJU"ѳ}ӣ[m:)}mv e&nRQm@Ts~B{Vs&ֽn 5M>U (T{YC-W(v2] BTW$&|ĽGwlKLrQѾhԎI,2"KmгedwK]j|ohrbLTW`sm{d"A׊dG\frАɹReR'Dʕ[B NB4b:TLdOP,A{MPJI-(|JLVB-M虣NO`(hlLxҪXB ^x{LXV;TQ]-'O,.ߊ( XZ sO߅rK$_:Q\Bkq)_d4ٽ"ho D#-igm<6Z+`An"4ӢV`:#N^\K2 gj 0S$'$_lz [dH`{SfΥe2Pb$.rm Ś%͕@;]t2bftgH^$XDMkasz{}8 TN DN+ pU6B㨜p@ܼx V=<~S,;pQd0oI|Sq +Jem%ֈgW8I?!յ^u;wxOiRwj$uGCTs$!%^Zń+&X Fւ/yLƈ `'Yo}mƬ#5+w>뫌w{flh>I :ct%r5f"J $ 6Faf&)Z8䄃K(J|(>Y$biIO[qAX*e;'ŵ\͕ 9.A1vƝӌع;p%ԝܱÑj*VW!X QCQ5%*㞢 VXn+=ꫯïVwf$X\y5}2/=WbD䎆 VnIƻ:@]CoN[樳s=~҉Խ3q_+^) JeF%IEB:pP}M}$'}񾤝$J阜zv۳وo2&0` o}}]=_gwμPڳ7肠.J\_H˄"J;?p1kz1UL@Sdƽt? 7〉qBkB.ugS(5%\^:)@\m|Nh;DbgҪtί/'DvkbGZQjBYuӔ=|i9}Iz7s>[aLBkuD|.i)ҟz-u]T[ X}+z] a!T@2p=w0:܉`p5Xl"BҿxTq6`m1gsS`jMkKRۂDZR60F9Z}嬣\!ѳc>S *H VT0yTSre, ) Ma)(;c ,6/ Ä F,jl5:Ǯ 5 E6vuFwm]avĒ.:IXo]B}}vNcńX /nt$k8bVҁG}Ɩ>7.%L&LnhB\}֝fgZOEc0ʵD ,\‡&:X[+և!܅E Qㄧ Xv !l m\vuxԽn8 X*;ξʚӗk,ǙS=<{MCaK0KJJo[OoEW2;)dWyV`W"Za ~a8 \s 90[ʱ\\<1/L69' KV{`&`W XbkcXR(wB<F1q.z2픎G.K61)Db_ygK@ `0/ SٰA45m?k+M㯑=a4֨cto1޸oŝu5k4sf``M<^D~yOS4f_c\a= fc-Я=?hkroܹY"b}jPl mz+4KB(;dhnɾKG;W6$v ~?wat p!;͟mZ~֢_V.voxgʵ.Ы'~;#EƉh:DgY(#%5XY+ix )ϑGOuQ\3@%˔"4qJًX?yUR㍖O7l)µk»Z3~Hq-v;65uFr+$&ni~i8%-{xI|,'ُxzXUz ڻ^+zƖvq'NvXN}䳿l>,Uqc~Y L5X'[~z52' ѳtQۼ5X$dpW_uD&4H/ ꤍ˗][_Z{Wք;nj j Gt2غv$RLs]%cGE9`mPx`WKkFA4VǦnOvO@-度 aA *+K 7WEN ,'(YtG`WZwCtWKxt"ŮR"F7yess*24tn5Z(o3])LށBU ~zkh>XI4UXʄYS.3h B:h͞}͚W{ǨچdiBa>>ܴ6);1]:j9sJsk]4Q e0r5{,gsё~GuLZuWpAz D::!\ ; >* KkiZePXO L1I+f~BQKaQqAIU? Ƕ) &aS%퐡Mb9Vwɔ()Ș5ҧOY,{#miv|SU{ U\;^*'Q?Jaq(<>{.KS=<)מeS$ihV lZp >t`1r Zvز6\$Voѿ6blftGhG0]gWWm+>q2U.fbӕrbR/_̖(`w%X4,?RtN(&w? ,|=AkaC(`N3?m/,=zt*lz| jmSZ93X.-g) qXFP#k޸iw'p3I^Ql; kXoNGM@$ɫd4ؕc[VjPw;sݵEEvѳOo64 S6 j3O=e nzvU__%`%pr f{8S*߄/mքQAx}SLH:;pќI}s7w~ ċw3J6!k2@+K)rN00˲ҽ=+3}ѝpߎ/ EN@-y) Q~`*xR&B\|pAL/0Rɂ.o.ƒ׽5XѮ7Fkg1R3L6#=Kۥ0v^_ʢ ^' Y`W`bC~ %YYd@dHB)՝@~i=M}ƬH<.Tُsy|Ϧ޲ǬsUAzgwiZ}Zs3@uŋa}NgTs=[̈Yw G[*հ>0z pڡ {w . >J%t=.YxX:ﵓ)3 hZ _?vzTY%QR /l*7lmmY)rqgna5ŨovuE x~ ݍꩱGI>y+9̱3k }cz^2wm xK[ WgK_ؿ͇n;h3 Sp9=9bjX fW#4MZqVJ:XVhB}zlkO]F9B{=q&CqDwwfط1ږ][wd͘GbQָ}Qr :a{*/ҥ@w͒[gF{%>(6 kN6j B6uTPeI}k?>d`}R8 Rƀ+@pz2%gz2dJ@W1e"R4lXЛߊagڍg^z1tV]h%&U9v̱AeJd -yK=_#u/)47܈&HI&/2So "JD˴.eHuR^rhsiǵ/,w)W,%#m\lm!#.8uޓ&')k!cV QNM`lH43inWPc/)7c&p«#ů\.wCmNjޚ ,g].yI/0j0eW"Z;J`@IÂ(B*6HI'c;V6O|{okQ,YFgbwUC`,4??\JA BO ƞ? d][oV=ۇzp趵[ۡ}O )k8TI'+ H>󈡂ӥ;E7~2'w:a5Ae8wF|-?ۻ͍n[YZ҄l*'`HWLBJNN q[°2BV4,al5I]K`{$nX7~wY=wb|X>9F>7v#0>`vbGt V_pg2CRgkkbA`T&cbzpnExp4¤+qۙZ* 4Up۝;9QVF!b EKrv:;s/`kBg, =L&[K ߫mf3]R>olK# q̮r2yH) U&6\K!5X Nmu:V~~tt˒:`-=O{qi3L ,> L`b5?mOŦY;r5QFXO]eWkZei{Qjݘ,m*`Iq$+O@(q-bw㴂͝ǒ 8vԎHc̅vв`qN;-l`5x|[om mٯ6~-uec]ոVAɁ8jYƬ*r5*x9TxZl`U+g-5>U:MZɜR%]} kp`eV|v|{X_k}}6+L\DKKX]95.rWk_ `cؾغK1DJc, ;7SC%׏k9 qB@P-,$K.sajnƣX 3Z ʩw>L, 3p4=mA-E° ',3*X j%u` C %D"Qflf(=Dm;@YUk f&L'`S+WXz+J(XPD'?29#egƛB9g== VZA )˷xH+*`EZ2E+/R!;q` 3zcRZv[_;eܓi0Sj}jd/6z * Eb =IC%R?C%rUVhicGo" tNbU*M,i /bqN˕֩5c&Fh F#,NUc:"r1] 딸 , 4`ݜZn|OZUrSn' `:E7 '6RJz4w8bgcœI՗ºm `wbfD.b̜5fwK,G }Tvˊ@ a&Z4X\BY]0=#JW%j r ڐ&ŠA#1!~Bq q͡ڱcƎ}'xos|^63 WtY`⠍FF4bJPiJS$MrHA 4b(lf7k.ˁF`m̝rXA,.uY^ypZ+ܯ&"KVLhD IdSps7N(Gw-zA\1R*+ȜTEsWǙXi!,&;=g{Ci_^+5}1@~jVKoEa\ü85I^TC~%{MXX*J6l)?r]h8,[rÄS@GBNXuf60&^;n-E~%O&v5ҹ|Ap3)uȽrp*6\[X]RLX õM1c7j,aɓ ،?r;6|(RGt9z(/x.UnwUz ɫKJO%qz QՕR>O,%xU)H:(ȌIr'ky%E Wbz%+9}IYdK`1uomE2.)LDB Dc+O0+sV:'|xayYFR 4Ԋ6B -+Kdf, uxS8%ri9ϠgFm1 o?eZyT C`KkN 1% -qbKzZVSUZc$m0MR% [KbR̤,׫%W\'(%RU&#Lv]}L4 s$`I,ѡA$Aa*$!$D2ɕ@OfG.r 5{Ӏʝ&h i(uYD]/Bx R$"nܵ#ݠ#@x #&B`V ХYqV%de^ń,hjH_*>30ڊ M)j9G\rYp"孰)[aESq|;vXXjekn^rd8R #D̑X&t(~b 4hm?F` Xŝ;VJ)Rm) ..0I(MDtBo :_>K}/Z.d$yu/H~BfEdbB S E )Ual1E8ac?W`+@|wȈhoLyw~v;!0ZG' U0 lnaiП Sg%'!"CΒگvN@F({# Q$\* G}d}`Mu7}0ڹ~+0#4x]xgӝL$ adVaq74H08LQU 6< |( ؅2'b@ MHU^ZUjͥB :r2d.Tj@ |+cx'<()"HR,.dY@lP#4C8VJ$Xl yBe% pe%aA6L7A1K$X Bάr90kt,*wfpDtmsY3Z~e/u^R%^;|i Kh 5̎Ϯ]:g.R s`WGZ2#0@ęmr{sIENDB`n_$3xyr̝*@PNG IHDRV@\sRGBIDATx^] @Tޟ `aaG6QPQQQQqK,K3-3-++^VZ-^泲򙙕 o , 030; 0di6̽gYg${q8ˆAښEBw.kav6Ve@ gW!vHt*cǎlv6=?;wvKn)-v" f([ԍv*suT& 1iI#0M̤l:jfk:~Ch4n|8I^L2$0|1n\q}&>\ fqn~_~9{ٺ2sf ̮Z'gEwٲ6EEEOBIr_>wG6kj4O7n,/0+,`q!!?e1<# 4e )16nikXr8|k[* 5h4d,&wL'kp%-dg_d/ ݮM(6?X0"vbWQkkЅX?v a""")X@En.n6n]*ɧNYy0ϞaQ5TGj4ޜFjgÅ <4ZGjb>ucIM?5P1Gd>Zu#iҒZ02cbJ.Zhj1 hِeKCzFR`IfITj\ahR]k[j] ,fAkFs^,;U{[]n}% *s5]Qqd͊auQ77>Ɗ>zm者nj?[d)'U >jlIȥjjܓ;McTvlH.#<$G _\}z&;E?>~>=*u(YP-B445o0edD:к-sd/hyMb70Y¿?a`g B*ʮBbd```pg;X/P7)vpUVbS^6lK~V T+Kur\(S5{wv5UT(vѺ+{az+[ 3/vф7͛h7s$E,Bjʒβ6%#vdK```` ``Y)]ܷhīj)N]n=ʫw?@ d~ǥ>ZDCg \xh2ƚo5\2adbE}4z{j>I,:r]1e.< uqOyCѾd yƶڔH66д 7b<$%K:XU;Vj@;s]{i]#u#V,ǿ~SM[w,bݞŸ]"""p#~,cw1\wY"/cqNs\_&}YnlO0oп"{ ͅg^ɫiojRO{`Tr[} !nIj(А"/6<׽euKXہ5vvfޘ<_7wuŦ[z-Eyb*-̲ڡsISz?if gڈ± u*M3gk?[;Gpd~[A@UJ=_j??d@CR`q꼇>"g9]^ը« Ue5T[`B%3Wsw fʻ~GN%n`!*WdO\}}۽?]EMi{ꆖߕؤQZE-!ؐF$t* EEEE f^ %%uGBAЬ8P p l_~+ܵs'h;u[HwNf~:}B4Z$VVxe7>>"k[ɫ~}]Q䈏NdÁ~tYoj'}b<ӠO *Ȗv@\z %S֯K13ٚ"Sfn}WD Xč_o>Ӿ~OYؖy27 th>Y:Win }[_ziekΖt}^*/+Tˤ%9%y/n:ǒun;gOUhOf3Oy~ܟknnUPUzO>ZgrEH[u/ʻz,Vq_}5*4w]>ٗǩÅ]*i/?f)Ѡ9ЯؿzE,A97k]jO3Yѫ,,,,w9L @.op̓˹uqHNN6"D GBV%<~HDoJ`ؒg]ܾڦӥ[`bW~m7tH48/iѠy>><׌ yNкpL-[d6=_dX? wa߱+>~Wx,DSSӰvUәEAMOԭS]Ulq)ݪO/Ztk]kV%>/?=YUJ`AU'[;Y2da'SNvm?N"Z<%ExÔ-`w L@Z'nv &II_@eUݚ`>m΢{mܸ8~fgakjþm}ϋK =)qys>tOJ`/%K_{jw[Em$Y4UK;kRUޱdׇ&IP=ֵhD7zw 23RNCUu|HAZV|CݿjhV=Y}33]g72 EVvȿsWM""""DlTP@C瘰~ tdqnN=d=xO8 ŋbw 1Tvpx_֎ <{ ̽} {az 3۾3p88]{ L١/g[/|؏jτ;}gI61R0e>}ܳ_[I !is}W:*RРhwoVѠ˥T4boZ)nPHZϲ qNQ//2TE_|9 8I?pebk_AV?! 'Z׫+xC5u"ْSK[KH%bHD~~aW7."wx^??- 99{hBl|ԥ|ժB( Z͞]ýv`Zs@wgjƫQ\& oZZP$|O*ܪIeFN(~cҳ>WӦi֬Y#F8y$\ٙ6vG|q Rò("]k2[1 Ҕk:Yf<:7mL')L3W|yS 127b|BRs 0EYZzAKOA)=;qZuyrv]k^J))7n\P1׶mvTp gܕ0!Z_wecFݢg4ɺL @ fWCx&7#{DΪ+_իnny~j; ӵoW]S<^;Cz t'F w+KR95&?G4.?•[x77U`ϔ6Ζ9-YjȭqY|EN.RTU,=+K-ukJ4jlaT\+ GS)Lp2lÍKWxy0#{^YF+[ؠ$m꫋>5\qL.ץo {|%fz[.IN|%K/~(qwF-}/6ܕB烘%K^y@t옮BW\ء-Aբ$)u PZa! NԬ7|?U#^j}#w13Mof4*jngП0?~Z2fL!$6NYYل]^2Y.|>ȀEMa?.20lNj4g1'?ڕ~w~.[ga.:4Kp:感o%!.|>#H v魲.BגVf]wOV~ `_NjRVQ[O߻m̔v~%?m>|J^16ܮ$s?x>V5c 4hfY E#qiۊINXߏZ߇ud.}8צo_װ,zzP_ΘBhE4? kE&%8[d.OL\A-BWjsA|L_*sݦ@`1,/"=,~/2jwR&KbjOx~zzro6RZnQ ZM7B\(}6:`WEEEEh+2`3q˷b ɥnRA48Ӫe?ȿ!oiC >Ju,ã\|aaE jTʪ&q79YffAVTdMtE͑ Jw;V/b|j- 9ZW[쪂ZSC㎽: (4W8q89kCiJװ Si^q% 2g1th08 Wz+HEnE#)ܬ,$uUWBQLH4\OKwǾ;T,%&~MBAZyz+kUZ+[iwm +_lb*eVbY7:7[[In]4n| ( 02s9Ybm˅|֮=x.uR0 I@lt@pd967yj7 p+DV:{E0e *9ATv? |6ȵ9θz㧯}P tx~G^T[$# BQ0>͞Bj$J+/Q{J?nBLABSR3:b@]dz4gOo նw,8)l AE:VB#T;UMi(h Ňֻ )Tm=⼧{{,aKZq2zu{G:zn7xtsx`lmckuVx5!%Y4Ǵy54V1GY)S{mlj/f| r%O?, o3T.s{Wu1%ϧ?#?5+) pM .C%'9ETV>36qV@ƯL:s1H~ɊU8fVĻ9 u+fiCA}ﱏSIJZ/4ےu(GK}Go`F(OV|*wx*dl]q!==Κ)gm#iֿ{4 ~f$?1</nxQ 0♍&~]quo6o}]yؑ$C$+V+6_pR$^:<,$U}W' wy9wɴO]}a ?d/F=kĢY߿n^a_/U&LsYG[:"1;8f8 &?q@+7<|> O n6babDSfdq(~pJ8s6Uo5b5ے,{呙 (-d)8R|OV `UoSFEs Fr.Ϣ\ˎl@8@# p<z]P;h*.`Kc````ch/!=**n$뇗x<`|65(xEX>u)O0k>p&0sg|t`wyhK:"sG$l?ZO9a4TugˎYW"ҤX_x8D^AdɥkR{oxtL>^qO;q9U y?e t|?4_Tɻj5c/8 ?(Zֲb&```@ni-尅Nt"CSz=2)x*ڇE:ucLbzSF|Pi0ؙ (h2 "$i yDe.z2 1";TQg05n5! .7k"o\]T=eQ[6ȇ@y[c'JSI1"o}Յ>LborBVm4w\ ̻Ov>@cС`{MLt ܤ|܈Y+~ڋ( L,*kX@pcs0#/ji헣f9RM5O'wGW~J\N8wP Rܘo Go` 4ܭ8b`````h3"[cT7qc^bF gNV|QN>[3+.B|1?+ tu{ j`y; d鿝hu@2t-o)EEEEEE@#@I^GOoWq?}qɬGiLi8 $O$f[:`!Yow#z%/G&~…c崱>{U诿!XN&ƒ""""""Ap4`b 2_JzO@IBw!IV/{w*qu!K:ޱc~'VY <䓣Gu@YY|-PZZڻwni[݊Q[m1ce"CGRXlZ#@d/ۋOD`wQF!oJJ[i߶QLgM {5|v@g sֽܽxޞ^=8wo-k B?]Z`;w+akc```````````8{lS9x? 3Fw[owf d```````````0m (vhnW~w n]rEEEEEEEEEEEE@AAm&KcԜ8qbҤI\.cb 2,lJ[A qݽ =T.3)|cB RUU٫W/''J;xh̍ BooOcݻwLDiiii bU2Z?裰G}‘#/**-N>]RRŒN萐 /6? 6?~QF͞=|\>ܖˌ|pȇPE[L<78#0.۝Eiۜ3#DfjXg`&KZM[_M{ "܀0,VJF9,Dʱ:6mF`/ zY۫tKFΒ"""""5Cq{ҥi?>` v&-/<`pa>a]TTT@݋Hlۡ LRg\jʪVD#1|2tQy2JkN:₞ 0L&(u(Cz)9''믿f6@Y$a0wX8(J^^^f{(>>~ȑ(~8sLrr2Nn@bN-xg_(&\f$%2s_󴈅E뤱/i"Ti>*Ǻ6idi ?`Xz0diG86i&(HML-#"B8U#+1(t&w4F #CJcݏwD2~}z0u5FA=~ߺgrkR;>=+"+Jl*-6IGں/ҮE`GísJw[MOb@XՉZ.[$j! ]xMOB{\57Z/i3mVT*YVctd]V{J#4fk#tqxXXXXX>Zիa0v[nhV)?)LjMJZ9YXp`K=z+o_N-J D h!S뽸&qvoB@bQ\+W0aPK$={Bbp#Y^فA֯_`Pp; oj2݌oWi%Lϖʉ6~hUO[MɉY1Q֢ W QO5w]]L,qDoa 6g Tf1#jH`مTs* y1+%G*=7s;kdib<2:bzvK 8xP9}v@ Md$8}L^%>5RX՝Q &43G,D1tL.tuDB=PMkr/79:@P3%[ƧDvB!]H sS38XkWU+ H8@ks(@3a0ڌC9T0kq?H.:[`[=o[qXx@+yzRj$]˝/'8IX܂Mf5s43פ&eD]yE.tZ._;ew%)236@irԤ3 S@H]C`y&D$.[13&Cd>\&>ͨHk.f9vծ,3]l2@Àf(s!6i J۴K$IȶJ`.Az4!C7{|`W!Y2}rK 6U˖arZÕt{mn]z6i>C ,4WĎ6ꉚ^R0yz") RE13 ,33, 7|V`h F}L"|l dO"?Vtn1Ύ KysFFmL ]N> x,[!\ ek-=SCZ,,,,,wGc LL!SW>tI*dpUrsssa7|Ē7}NꚸqL=G)H کVxeF ieeqs_)\$V&,,[f,.if.[6*wK|d~m vb̿43@yiE-25s&3i' 2:(XF,Z$Umn,IlLO, fmF4YB‰vx ݔ,52F*B tM+'vF7̜l1X'MDmU#qbPuIXsi!%,*<">r{x4fK <9H 0(/ ֗ b6;vA a8`cc @)$11~ŚYZy?Hh[H GLs%Gq@[X|qq+W8|%0]ry}!ܷ :i0O_l'QM 2\93R G|bcv$̜?8عF2ԣ8g 9+c7xo׵4K, U#\o*lk}Sт֣s׭)æ._unLc-OyMkf2. ʙ –-) {sK~ˍ9fI, WfF,Q3GH`L"9,K>!?9--K4&-Y>lus= cstj<&',2-8G "f/|2l^ ~ ƹI֮a TOu#%^gy@Lk&>+p :H\$70z6 $l8If#kࠠQ@_>i0"6J qh@ll+1JXܘ3!DΞHM2pD~?#5"tD A4w[`qf, 0AK;cAވPLnd.滆`=282HiBN1#ejX@/EEEEEAQ߶e;Zp׾I|-,gʼn }2=~G' Dz O 8ss_okwpOM+vH7nx~p G`aWo|U F[^!SbM 4\tRkT)Z)ҴYD&v਍LtHQ^GY/ {50 47$-DТ".@ Y?fs|:\Γ2?ҌkTXbn uܔc3 w"8nFmL-/#-"W9Sgs8qkBsxuJMzYV 9Ae`3Mх\0/VN&fzlYX'1[fGIDL4ejBA Nb$$G'77Z@) Q<}nL 6e@yF2tj7/B?S_d$@*vɿ΂ o'&JTKrZG-Kv1c~ "ܣ <]4g_mu$+6$ 7C2F* "Nɜ2&T8hkFvX1]T΃ BҥK/f {uHta8ě)f`l&︃xj8n`Jܷ"W|+ko'$)px,DDxh㊌z$nTrGa"%32?DZ @A:U!?Hӵ;˃O8aO~-yoX/heaZο4͍fdD"`?\D޳hm7Qe]@4sO}Y@Ks\fz,u$673JNn>xsǻENS64'1)RHxXq}nNLEt"dmNXͱb:A !Zn 3"Ov5]\/?\,+*6y.Y'5al4?f:IUnV JKH cApMwhwM;1wn5)%QQn `*H FۈOXXXXXq~!A )gBlڙwrtܸqU"TJ`op$F. [';y$7'vHa[ t"3bD])! {qRgK83zsы~.6QT*K8 82p[Iq')Gό\cGS ߞ`&7>D2q$ <5aH3c$5)f24*/ueEbkV Fլ* & >ņf:\U a.3--V evP(nran\,#C.0y.5óEVKLӫV. <=vm6c~(;R`8RP.kFeLO]0'ms^_F״Y %;-XEDW927)"$YiT'ڙO`#@$8D^--[>C裏HǍH&TƁW#HMFGvR)X?X ︃3u"+4kju @~8 W^@ߋ22ZvX P, GBTPi̙3gϞ5/ǎ۽{7d6^Pd> 4w~'=/-l'l\T/YxԈ3p|(U(so1Kw\sF*Wrinzh/ga: @jD ^!OݴxQf}sS5sx$aGs f$,_J*RGKf,r2.&=|:Cf.D`&a&??e3O;eʙ(f/|` K/{L;#xb{E7+ n;ijR ;̡ur ǸlaD㛭1O; gOOOhq(v) . R9F? 7|B0 :hljTB `.Z8- :C/R^Rs*K5/+^j' E[kT3Ca&0rq陹 6sg}%踹>MX@. \:?ڙ8uqB@ .j꺣+%"$rqjS d 'ϔ CeS&,Dư s%S7Q@eb }zbifnvTn ّ +q߇m8/n֨-f4rn݇m gRsh}Z|Ujp'\+%/f6vN>z?8]\.63o0E5Y/lVBchk"ؽfGĭ ?[{P5Gs OM_`.ϛ|%鳣#b@ ‡ QN@qg1Ɍ j%wMGh#!8wGm~T1a*t`yRAɁ[L\Xp Y6ҲV=.L/)֑^YjS0vOcAM2i?]vq65mC2{"EP>h<ۚpn *56f$M԰x`gIz!e˥C;j+a `vఀN4?mbع3-ڦj|LYzЛM\\.0ᔩ<UI.㼀LuҥK'Nи `5^ &Cps bj>u!"+7[NuBtHϙxhiSH?ˊy{̭ΕNZ̝/ k3ʼU]gEGvKdwUR#_jnV ;'i=ζEEEEND"`E;a ߟz{󅯦xvؐ %%)D `xaI+++#:2}H|K.XDSr` |@$7+2n֮}Z̘ߎeo;A<^h8WZ!syg6}9}pݱ_ Y??6iiIND#o;@q'Q|ñ&tq_V5?PJ}xنQ]64 Lt>gfDp8_1+Kn(dϓ**|Fߗ&rv/^/xRE?`Olz9ڹ:qE|ߚyPvfSmrg_)jgk(4Jڊǵs8 m§XpFLΜh&?]XTXzZ2e64}/Vsn岊iho B Us8"zH#[Zi5ere}*4M7OI8awh(8ںa'ZS[R[0L !Z ^(qw;> ժ5AA"d*RʢJO$ 4A!dB;"{;4a'XkU={xybkyu]]Í_hHKj\]9|ARYQQޣGuU Ɔ@^dGwݻwع/khRZ ml+m>dSJV^ å4Yy%J$W(5.b++k [p{#Gbc;;ߤl(*.A!}UUunRdgС>(t|j#G>z}DUM"YLxpw^S]hupt mE!=mj Z#Sۇp<`"0E&o,YxGFH{\7 Z c#W@2Z>x$Ʒ 2W&InhW^-AJ33jh!@o,3ɴx qv+H}m^aNw4v"6-]tյ;ǟ;sV #+XS`=sײ6o֎ŵZdƌ{p±C9|;aя}r=ԋokllkuAk ty|7_#f^E5?.'?Y,~Dkta_k/eStG[7k)&Fmcm3j)>C }7 ΏϞ'*Q46oӦOmPlҙ#?rpeUy 9sf3oVj"/YO~C n7L:t"VVVjce]Pzl vܓxګe_ӧ*e M}B{u=$L՚c'N;QGDD̚=ܚvBzJz<=irdYտ_vG57wkÐ!RY]Zl8M6QVRs0(YBz@Bv=vnj=(;ZDZm3' )ɦ {YZAHy5MϿ'OjT62UTT}NoPZ[`07zxl?u= C?DQzwx8u~ɼrJ0mCcbc}<<%͚q'<=$ec <"{Qd~0y ;ⷕBC||P/Xt#$"c "b0\U1;'=Ď&Ł{cǎ]p>oǪQḦ|RNq˦RR/TqW?ٚgͪ|7qtl }F+Phh<4䃸8VZ%{ݍ`p:ؒKi^Zm\YW҂d?.(Ԛr mWPiI߷;{?tkFiEZ& _ȕ!Z[ʇpAߓޮvR eGzځBޔGAQOZR\R}xWP55k\Мh?kA]03_CDuAg|\TacAގN31`j'&#$dSD:j vGڡ0 ::T-۱DdD9!Z.QAbY6 ӻ~8/^X[[K ?̙zuc]}4kP^~}]/y:z$F.2BsJ{wiXH(1FCio@&a/7fҤI=P2kׯa> WAOզ_w:8ؿᄈs?sy,?B_V^ѤPre*8b`5t)Z)^>tcVT$Z{fއ9sK AG }CG03޼zO>oa'۷[׍VW?o_~m/5(IRe}0}%%%ǎba\A ܜW:gm>vؑ#t… ]{ܽ+\ 5hZ!F޹䳀bҷlhۻ/lWlݶm…v>N$~CWh(LW7yK:vXnnANwgIDK\|Y&Q)7l쥗/xeAVvMսM={cnj{w{ٽ⬉_Nh%2YQA7B`СgȩY6#`O7ݷ;n\t"'x@a:kVPe׎aaK.o˗<F,74ݷo䈘e˖E{̙k׳try\t!rYHUjjjJ+!#l"޻@[1cdAzxIJ%6|O?񸬬t0{%nK<;v̻ݿǎ]t``c IrՔ\t)0$.Ǐܻ_to, ?p?7Z$-)'\eB:1S[qg?ԓpO>tȐTVVVu;122Lq 'ltԱ#λq&H<Р#H`Up"y|ӦN͹qc4u e9-.)ɿy3f7dUS>w_y%l6mX_WzvîG䷗I#z!Z3>cCRcRS1V!,)u7[JJacEFbpGXm5:Z8H * *2fFl/JʯbGfmҚqvw 1yN0AJӨ=S";~Uϗ($0.q_$]-+iqJ ]cީSSJ \$Yz:Pvư@gb^/'KdmgsƴDܨ5_^&p% o;.=iT/[K&ra{!<=kN@vz֞B0=¨I=/DBjX0o.q0z:I$ށ:N&e`#@\nrrj㏹9db]B %|xhXގд SSSY3"kslmm/_V>{;`<*f8X^B|/B[Q`[8nx0cNdsՄ=S0半8fTLQI)e쉡'fJ65*W6gap 3&/ʯj#g=܇ 4(?&8c= ϹO= らO@^x{lD__oa~jQ aFKIK xJzKDG'_\%Sfz Ђ DvdRq ~ T7Fѧ׼yOZAQJ^zRLäӧkTҭ 5'#3 M o/ɸqc{$N()@ m^?=0u 97-~)ʫollorʆQC +,|aN#_~989 կo߂)lRz{{߽h~nN.H2w|80ԩz)XD ۷>\/8͞d@ϟ6mj^WOj90 !ر﹧Gw"q=$=^+{W JdAIaa@Cv|(`= Rs m I>{ 1sѯ VGf4ԡP&EϷ]>?<GT6~;{Oj{FĿsoۚYS>I٩G?;5ĵnL _Q<별ijeD܏XcЪQ"z;!J^9iYBk>U )!jq=$4&~mJ;'V%EJb^itٵΗQuǛ0')&T(p2-C'?"/,ܘ.v̊{|l 3bd`;\94uNND;,&BmhP`j% p\Ptx >yk7r񢀏7J1ɼ)ʟ# %ZC\.K]کKX ta;Kx~"ۇhsX {0WV b͛o~F֍Ɔ&E=cĄջ7 fM^ES#{p7mqkkaQ^'򲱲b~wp#ƌ)á( @<&D!@QdaBUr_K!aFBeW1uIoU&jmY h;{{L=+R~m[vlcBl L%0/}-.p]֤\(-/C @BEJZ}bn|D:' hn(\A0iѺ.dD9F#_r8+zb% qKO//,V@ C.2XpV3gWʫRLJ ) Tҹv-tޑw 0B~p2aP] AX0$suu-n):d&%-Fܽ!m#+#R;#q$Sf{:/+61 R[.ApDrxgfV ~,wcJAYu}nj}w(7M {li}?ha)>)a> _8)ol8vt+}roLHprG a@WNˉs7܋94hNhJO ngM9m%}.#M4g 3ECuŸùwc0ADl=ϑy'Zzp7Lv(3#jggoh5?S$Y{ ΂0$bԨk|o skIDA^E Œ.5.yG3 {L>T,ef-ڈvz%.$i0"@H%#>I'իW[ `pHX9Xr 4u JkU2@77"k@&!(**߯/`ӊN@:2`2ۢh'tXtȬTD/LIuk b '㙮G;f>%'_D} 9(򛯿 @;3]>2;?3YHCPBlo7cI<=l! aRUq[mAXfu,n?-!#wԆJl`dIϗWTI1hSsr' 怺Qccͼ)Cސ4GlXYJĨ%/e4Ƞ1@=1;sΙ9!?o:Jg FaM @DB%% 4_ LjedL:Zj"( CMF\)|2X8pBH\rPY"#9Y3m4ؕ0Zz#b5nLчČwPaa1pԱ[4& ]nVSAJ5bF} %9 oO!X.M]鋛VM C Bǡs%Ixj8AFEEj. KKeÇ {gRh8pAz}ћ<# !сA۶qO2dh4|+WҭIjA(UZ" Wj6 UCtޑ"7l:l R)AQ'!cp1`[aX`+2`h R)H@|{";.298D WSe xzoP%}h_]rC}:p#aKJJ{8B/#$s6n{;^_NIpI`7`tΟʩ dUԛ5C]ZE,Yp8\P&~ZᱩCxI{uhrc(SmlA|||ϳl^v1IozkdO_M(hcO43z;V B#fb|6{nY4R苈jC"=>n@/t0MC :كSq 'EENDk1;+J^4׮]3*DMC^ Tp='m[MD{Q%3'-n BQ y4.tFX[< vʹ38>*zqR4)d2<0aD%k(Zg!CХg$.߱<:NFۨr->MzHsú4|G1 O0,%I/3c|3UH) b@='s6<g2'ʶS)y[9!}T/7Og}<3k+3 _67{@I}zL#zUӘo^ѡ.0h20p#G #z byb}7ڵi&ux2 #VSuzVΩ8ϲwp9|8bjU558!"o,Q >p @333Knp;*UV-It{׶W#sHZW/mCC}K_*.WPjD`u"~ı/RRɄ=Ȓ!2[+}caDN@<ߒ 㺑Ј{ `ThM#rSyD%$֖[xo-KŴ.M.;'3ebAގ~8],$G#j{&h,ߞY^^auEx MaD/aa=rk q@Ćp?u6,ݴPWo'krj3`gC-#XIup E; uuXVuDŽ qD PR&k=/;/UOi"[u%Q!.фan1_B]FPgA 1 hDmUZ`&~i[ T:<]G\;fk'Ã_B_Ӧ t-Agzxwm][[YzVMk6VM˧a5 kvXH[m0\yBۅS<]v ZC^C Q౳23phʴ&_(o[!ѐcmR(BC{yyzTV%$ 2䉧 ܼ'Fe13v;gfxhhוu ~~t}#.B6+k܋[^U}ҥҞ=}a^VX5` (5,}pJYyEE>Q8xO74$;+ND#$v B{ClBDϾe޸AQhd8&\٠$j bq Fh LÃ2a}|d vXM Hhp0IDR']$$ॼ<=Jښg +HC/ ޞD9 uJ"rrr2LEJKKf>HϞ$0 5Ĉ@dg'<h$e/~$ۛV/G.Bí{>}z @Lhh׮WU<$G ̮UuW.]pwCg sq(6c:CC@}u[/մ4xC9$h=bp1bÁ?1Pncʄ`S9}C3ew0o/clYӨ:ur0}q%M={@켧EGBiC]:ƍC1b qy ::" ue^(sLvxUA(,XE_Fݻܽ$ܵ7} ooo"FLV„u ”`@^'vZB aGȲF `(hX< >Naޤ$B6m6H= 3@PaT9 oP&<ݷDNn0]>qtzՇ%!R5 - Ct0xkJS#<ere}MS{D/$R tO#A\ [Qn7+Ɔ%XhBB$/cF$<&ZPK!ߙwHm=$%~49P;uNS#,`SLҹ x͕J3F"vtPz 1D]< ج*TGlҙ3)3g<$vu8;hCGW_}W ԩ3~7d .<0] Xg'5~u0DG#2afxp!*_t&qҍCw7nPטt{zBګu;?Y 1S.pbBJ0Jh'Ѓ3QwԃŌB=H> L!\? IJpIp ܡc#UEUmi9ʊ4نS BLjP A h'2n6p}wƿ p]3 t> *N^)W^5u17ڴܚ'7PVyau7uYb[]l#}g+bPD B+\-%ˁu7y\hOcx5["x@Wwg IXw{Cizg7wOzZVN)P@&nuyU#>4jYYuBV yüSEoeR0Owv )8Lc6F}F"ҡdt)4ʡ7_MU[026kf:32;n\7vM'Nc)_jG{WlsXX,$濐#G:e ϡLw]8P-+xx1*l%.p6ڙd!{pQ\pY}b)m`PځfB"3H0=h^]uѶR ])KD0 VR(~ y6Qg|EJ1q8 g%0f=hhkVI@mW4;t勈G_$M\TAo꺭n}AN\c7kt,$ 7 ̩:B*>R3A{3 &!t np2:4)̊AIuNi`^~yFCas47R"ͦJ+fJɬ#cmMqp+EG} ZS_p&%9-2#&YlhF8 WM59wV}ƈ`ri&nhMd[B`/8ryl˶EaިQsZBzY*kt>&N|NVnvA>DGbq8 H/OZDF0@ٛαwƸ;CWh^y/f@͙M֋%XIL:-$Vz0r&ǟ/)Z0%ML lyMk=xZffvp2:,kȒZ!f3,}m v^+P۩vv N5Ēp1}]klϤ;GaN3 #V%'7*Ar N} ɔUTXXg [Hpc;ˡ{^0ljw]ۓv_uj`wҵ0Ar%&:9]CN$WW޽{#B"FCw5ADm۶!$X@3mMnv|RfYߥ5\2r@ZMX伵ᒗHp0_ ;k;5-LoRvά:2&B% + htxe0׾#qst*ڸ s6T+ыA٤0V7IB >΅-gH.]te܊fٺZw=綬D !"Ffh!}%05bdw05;$=v[g߄)kcL`9 Z:c(J,j1;!0Lcޖ~%K&%iLjo?SNvKmI-Bwu_;vv^C-ܵ%]p+i:m 9+[1ɺ ]nfτf. O[_gﴣ5P.&xv殁ө6vMCRX@tȝ:մRGf;ߎrFf<"JlcctՖ%OKIP=Sm1o 8v#^rjUs*i VgIZ!}a.V֢vhzBbt~D-LC.r XqPu` o,YC݂Dۓ*eN-b|x`"`A;&ߓB} +G"Cه.8 X|Țl5K{KC9"F<,/F<01㈻6H2.ߒ 67Fe'=}o(1]^>N L+r{ hc\8[[2ȫ9Ç82b7ypT_˞}g =lDkNFK\A]*ЉrA)KFu$4 6bF 71MfV4$0q3 oDgv^)yoФѱCL1Um8lE,,,,,,,,]F]d ㋜\qulPbdj,,B-OfP3Yڠ0Qb@ZxFBQp⹊:&LV*b9_&d-/&Mϓ+Q1~SP mXx Qs+~I̋O)zhy C=]]룸&-iʭVLO +5u_$y;̩h]qP'Q\+zoQ /ː]/ 8֑8F EJHDVT{,tkrq#;`IPݠbWe=]ѰMn8|Ɏs{ϗH-JXbzHy0^A-ޘx3\1IyAo[!xZŚCYr<O/ a1a祠 /pzr\8mi0A@ּ8+9\(4Bm.:8X15lݘ3$Nh :mWbc!hz8 z8R Vie* PeiwPS]9΁ү\_=0P1F5)4˷V 7q?f˙;ظ8Úz3rk.3My%WSvv}l]jZ3vW-$Ϥ7;[{PWrEi,ب[쾶hv Ckn z;տ]<>ᶀ]՚[v_lơ%saKV?ӻ]>C;=Y@ ĩmq7%BYV s p&9Kv6[l!$WhrJj䵃|8G}{ :K%nHڣFnVHAMM] {^8<ߟ,+N"8x揅3('ri7+g J oV*pBIrd/wog!xśx/_ɯZX='9]\PRB!@3˷^Q=HgW-r]lw0\?ZZ\ɔ2V;{[ӓs+ &ADhW캾=u"dSZ͚'b|GFN~'kXO灁NgmiEݿwS7*cjP q:ùg*z:څ7!R4j_5-KZ0m|k˕LiVkn\zR_g_DPhlJ,= sJ,ں]o _]VMbe!2F ɻEk[!5nخnڜTc;v_kmf;K:BkkEr"{S][aCV eV='C ~9^ȔOyM@wZ@ܪcWJalՀ}oV؆C!z,nXj N8ܽqs\Ȋ("Guφ\h\yF#gm~~zC-Nl;]xIZԸ08-S~u4|Y5̡̑ W/ ;dāC/}5 KAdƄ8fCt,YXXXXXXXV-0} 7N-"}8'GdOUl^xAAό~cY!`S7+$:?\9܂:q%o GG{;P[jam~Ԗ7FDᙻ +M`4MM\FrdyVdEꃝ_?8ɼ )d}|L wJ!ܨyt;vsu9 a"ߒl=pbX3 WQԀx#5jY>sS6 %/ UwJ!0 BGyP -;St$譹ܲ/d=nT8Z›!j~1jG@FvcIސmm|P`o˷}qieyů=,v<)I e'[{g&v˫V^̪Гk<+> =lv]>zsR 1\wF\`| .NB;Y8\poF []d=KfIxƦ[09xTWPaG GzUԩw9BG2 hם-+5o68v$v_\ɫ&'uI^,,,,,,,,,vy@+@x9.1ge-Y=@qߟ,tư<-qpkFcS# ` jlNK\2YF qI67)`ԨƱ8 g x3ґ+ p'`1᫇zk%#GEJpo!"5-$&/V >40\pfO666_|6=&h VQs]\H==RX +0@ &j~9~˵qhl(G;V.Q7 ,07YUr"T@o /Τ"sI~r#dެv-ϽY}z~UVaueq'KM#8BW("z_x6ԯziljc?N$?99a2FJFlI-Nɪ2 kk|}f'(Yu0g3ٍFQh4i&©B\]ևCEt&L;_=,JT1[Y)_O?ީl`EA4ݾDۚR9M:NdC^xb[zf@һ랊_ch8tR'861g7ɇ/)UjHfpj[^_D 1:RbO,ΛWpFp *}~MIզZQN="a.U:CCdr6O^F\‰k6Sq1~\ qRI),}j.-o@0|W ,14wsgGX*\m<I} w0'A!ܛNPvKAN}Wdu?#QE=r#{>:ajPk77,a& (+V@L5ȁ*$ xnvVHDB60AHZ+l/"}jmxaatPy~V7,C|ko%95O9'WƟN出Ex pHa\&@s7%..ogU= H09[d"xa/BCCi{t h;1v]s_Cț#S@]Àd1njGWF~4=}ڕCW#j@HG-sx+fK^phba@XҚw^Rwהg+㮒߸'uWjTp8iqmq R PݚqwwOvyo&mMCwWdf޼4$kij:)`L),0ݟV_N(5fLc\*o/hl٦I?<ˇ|w׆k+oi s26Ϫ%IeRO" _7L0p RoS8SI}[bQ3Tw35Ia|Д t4=Pdij߻P怲 t~Jl6&ugF2BaF_EUwr&72eɣ,w3ŧ+5oIs{Z2Ls6p`„?Cc J$րbu]Mp*F?1fdTR:(`Dt!K+ϫ8 &0נ7yBI"hj?QkfA=Ŧ_}p2/m,ځa"P Af/`ׯ!D}ٞm)U9>&дwD5x;Y!T?9 $*.ю;$qv}OoxmMM{<㱝عxH֕qq\pq-.kj1Qd.[_ 7kcycL[*JʳX ^eU\ 3ǎ Cl@شgמ6;GWRX $֖ϿꫯwX0&J{YJrv|/ljnoJ+k(t2ŀ!>T,̸+]99`Swc;۱;QJ>C8ɃࠀkFE%"PliuB,,]:tvusgEeԥ SO3S˜e>8+;GrTg+ F`?>j4)JZcm"P&ڿ\䪇^(5x_k KZEu ]饣ڕ֙^&\\T6/^DzȅUwvw#G6Y46,)_Cٗ߸W,.o9S?DCY9-<fZUy( =HUEH|U߾K3i~_*uk^RI3Tj+}gyY|d`xTgdJͫO,iN*iM)in9\ӿa}s7α0aG8;# #diBY_NmʪhA O-Fa hvZܜ\ܖXд?]e͝Cb:Ym6EMݩ i3+9. ]=ڀ4[#cK>y 87%D68Y,hwpB3J3 Ŭ愒Һgi.kga>x5EA6*m(ond=8uI=}h)jV],[ ( ֥US u,q(Bf/U5*\a5?&8~-Ahι^.:{lc}ro-hon *T4|͛w6._U`u kooB0'x 33+;;+epdizfo5.%JD]p/T 8zg;YD uܹ lxDx84c'23/CQ10sX[7l5H`㈍Km)idϸuۧCvƆ VsJӉI)iQ _};v4B&}vttu]ѨUFE [tKRb]wwϞ֖6DCi71)çg$u]M97Ci꼂Frϲ9@Y&~O8&"~1" &:2E'OX͸젾.;.HG.S﹧l#6>f1ԃ464E755#%svu;q=#]˖]TT d)Y"88wMR)s$ LP^Q R􋥥{0=2OqA\S|7 9%m.uݣsU}|s}#h_w2ZɳKOK\IVXjUKg m;s\7~a@U"x$<S`vfZn}$%k]}]KZQbji3QrDc:??H;Z3[K+M&K6a^$MmҊ"aQ _?skމ:G塶h|'- Xd{$@2_1+ދ^f-oEn5k鷏Nq5™ SdNY%beoElڑ]T釸qeؠ<*h 怄oId v WR@=2!WgI- 7Gl>+7D mֽ؟jY-vś/unWOv5{o`+ߎڕXiCGQQShD?SFk|6vPJW[ r0UrQq7GlٟūB@[b%.iMÅEjp%N`uw '=]$ʽ%U'T^e`բJz|ޖ4fz[}S{31͈;>N@ƿw{}]HFNJ8z j!0*XYc}}Gr%}TOФ.f{ˊ+͞BTrPGc2 eں:+o_3g49ڎ4M=wT :} kX<P䫂KjooKMJjin?VL X R;w’%gϞ0Q h,szmz]]LPCCL!JnYVVff=gWgoO'{@q J&H{s?ߟyY3Atuu*m**%to󟕷,=w %Q?WC bېe;W\1sƤ5w cv# &e9Jښ㶀kﱴ0#@c-^x晠Pvbd@NDT7PumaGKӒ[,]n2)DF5e괗ٳPZE sSy(887RD"rKx,8m[@=@8q4$kV\x{Ybc qgG[2t(o_敓K'NKK՗-ȅ w0nܰ>44ϏqaB W˨2G|F]JK{4%v\:wx?f oGH/kq2+k~.@W6N1ЛUԎ4s 60)]ȹ8Ç't83CYT <} N5׫D}_slL䕵=M55Hȯn)mm6u5q106W礫ārDQj9"c^% %y ˳{FIgO_Nq pan_]fgba)@|mKwqeHOGHihj%c2B_uHh~IucW]s'08fzߗH;zJP8E1,n-ihiC}r2D5䖵Y\l%В)4,ǔt`9٠7s66!׃.H6v}6`nl E*l-ы@dbO _|Wf-l%Β yfZ{rJs+yPelno)BKL%M Bg3VN4~R/ |@),_ɢU)6\+V*u)>JdpM *)t+HJP)\a쬬ۿ5gys !ܼ>Ew// /IKG\ښ;["CQp@5(v!Kk/fdŸ驥@M;[kC#cւ_ p ʶޞ˯z.gWT9:iQ܁2 Kc#Ēr==]^ƥK nnn>^::>w[/o6" 쵐 ]CLi(*q}pN؄@30߫M1n'56\VV!7:P[#AU6V MY0`˒p g_:=7W7===(tvuλ~2.fn۶uʴi|P_G@Rb_ߞdedkea `sKsc}'WYY3Ҝjk[[?_o<܌^v[} oS3̈$;'ͷ~ꯏ¹ZTX\^V.{&_StUV574gd@C raڇ o%͌R2]0ĔewRHEUMNvNwGEð% ' ؂^|c#Wegeœ'Q&=}}};{;%E"?_[{[<ЫtvrB" DVBOjv**)΁N(Ƽ\֪ۡ:''Gb"uK.wy[P S]W[Wݷ-_4l$cC#k+l~Qq~^g1uO75788WTB&8(9gT ?.ɚN{[{]} 6WVZb/'|WTⰴ8::y8S />'zS±~DaxJ@_RH_\ԁ^aHD h5xipo&av"]-{K>J*Y<``FT@ vmr_a8'>PW=VzښOLCHvDdxo/f~֪ڟ/(OO qRrʧ>_~={!2<2Fv@܏8 3ԢGw9ٗ**< 4΍__RTPS39$K[[ǖ-oþ,\%})q3grild <z@;>mtzLMͼ utQ :u ~+; jv(?򈱡e*J )u 'OHLJJ4G@@3.>vN222-[}P/fdm­M-b0 7?'LJYZY2>s~!\~D:|ԚڪԌ kwީohϨ @Q *:)|{X* 뒁/q(V\\ 2 цArid_ʪ:^]Y*3;8^^2cT;;[} DbysfSg# 6**#3#8f{yzj[v@]m-(,Y/kj?PZVc*o߹ gQAȨ)Suքd++‚~MGGw}3x_E*ݻAmm5y贩)}515 >)%5:&.dgBB,,-)&N PG1``Pɓ"=p0G~AȘ);{ gϚ9xD|ƚ_()+OHNJIOfdd$L=>{W_}퍌z0={:riS}/[[5&6ᛯhor؄_o#cۿ;s(xHC~9{);+2&eQ|}_~0*:0?YuoVQiYGO_rRbLlGh;/,\CGO:_caAqMUMT\LjZj)b 33KII1t/,,Y9ٗ.9vVB?R/ @]ʊiդ. 7 ^,lhiip4;Lu3h|D>&azPWOikb׏6?p` ӗ}/:~-C4oȠ,bV4 JNa\‡ĺT*-E?PDHcKi8aRėKHm̮42HY&⒣#þRg[36FE@पGyFYD}KY^mr.Ϝ>޻offzn{G(;}xӃwݶ*8(2kdT\pP)ݺmM6\bʔIg_\sתU+\$<־cVK?,$N l\2s@K+jut>G+1qZw---cbcLMͽ /^m@jj3g͔r"&Pq億J;p(dƆFYlYp@j!dҤ0j΄GⲼvj74\[uI??Ӧe) ~q /usfdei^][svyѥKnl xLPllQ81! )A'Oi]huk'Op"P,o㎥˗M4 a!BhSwի]\b@j 633stpΞ?oޝ$9x`YIyd!%e(7glm3g";m*[;[w D>~2N Lȡo\]p~wWW{{O W7רffy/=͚9IXEml`պ} 500P_$jjl3ի0 .I>v^m-}=ݛ8w|hidd3D%B+((qaޞiS&/?46>A~AP'P\dӦ.X ]{v7gϚ6)c&&&LqX&y+4Ig?U's~j70NOHw1|ć PxŅQ!W$ G0eڦ܇ K(e T;y͛VS |d x: M!2 ~M X2C&ݡ ewbh.2*é)\ sN D+J8z5 `mk &0(͍*i"7^l+Yye{W0== ODa{\P:w ++K<-M`z>~ԇFKhdb|uʅB{ggKӠkںZ*Ǔ>NvvO/^Vsg@; YyuR`u]vB\cSd9}Ɗ--ok-@VlDt`H |45u=H/hanBNli tkaai1u }Aeep2 XYfqUMԸQ[`im3 z9'aWܘ E@.)o[*25ChwumMWo//[.=gUHH "@B~]G_x&Z vʔH&D \%;;oN77w3sEnza`OLbڕDtGGٳo֭ۿnmebj:Aļ^S!;u߽>^&ӦMlQ ZrԩVӧLq+// Ar&v ps莍 h`BjmlB:ut/UgN3D쌕YVV4AihCb/`D~,pv˧rdhfz岁K3IzLtF&ncFv+ <=𒝝=Ri\22`u'aM4'M.Ɨ\C|w`ic1u42X]KTCCvڔ0d␤J|@ɥK;g͚ibd\ SF(lͪx{{=En_jIVVֶ3gσX_U%YZj @bdh@ᬨH>ޞzڗ/QiL &3#ޤ,{3gL107 iB: pJӔ@@{C}A& k?9]ۓS6-DH[?e u xZdgS,2hP2Y9! 0 R^Y@>V$`ok0G5w:H#uұSdj8&ȇT_6?}]+ҕtO%܍a aKf~lk9FHe`0?C#p[<|G;Mw6AS 3b Ɏ+| d2>7V3|/] BHe CO2j!B=F)12a0 0\y8;pjQ @l`&ǡRVkF vTWAtuqc;A70FRj"l|H 2[::RS1BAM"ILL7S^Y%#U4 \A EY\ԑ 5k8=XcC J_ 0U@}CgWL`֬\}T_E5^j͐d/2773361еt~`L,H775! f3.^P}eXCɿ>;;Y`->h dBX u,K{?kkVxw+O '"/] #Hp~om~^_( B%b=:)LKkL6P25as͚- ᯾&PN| tEvHGE%LLf0"##?!C61>R %C R?Ȓ%(-.ٳkFbGՂt@"C&Q& ' _ n(M ʫ[xWnuw_(xD֨‘߆VT375Ei*A]M%0di`dR)H<汉!~QNUiV$`}ݍM --o+{ϻ:;z{'0 =x1% ,#/#eaTa ̊\R*v5Q~ܵzMr; 8Jg ıR&@c"|*LP+-N^}_~J]SZ"'#`I#>^^.wuw&&&| 5<2 Ao}A4uah!p5UWOjr7x7^߫9%}va 8:H{[)Љ{KK?fuDͲ0Cs0\~s;I Uel?sΰ7YrV܆1ޞcܚ!XH$69v v3x޷ p9ve:qmC?d4* x[ %5 U /"PA3ёћz{e+׬FD(~zhKLߓd@݁m۶?~"((x͚ճg΂UthrPZ^:Cb'}pÆo_wF9_z"}Y/uvN˯VXTp׬ a*S>#2ȯFH}ߞz]aȼr'[l~뭨 d2ɝN"+ m|:ҔaMt2,xr؂ vK$Vo]솻;x]pfrph0VN48222fϙ 'aޚ;w.NXo{G6=̂|3\(Ŝm3@uVYp`kk`COESs+ s2ܹ֮~٭+/\ W]7_QsZmqǚ[ēsGU)Ra]#fq`A&?5}+L]\_Mn%7+o{ 4w>Y-A7;̺ ှw^egƐ_l"_aVRn(v3=o"bݍ`-(OxpKݡLgD;.5SV6TGl3DJjKf%%p:8BjB21 Auǚe˗̛Ô^d9S&O:vhrrT]@.EYu6v֑.ɓP 88!{qIilllGOs98 M֭Ndnf% ~ рD>ŲQ0'7gMKoYE-(Uѩ nHk@zE^ّe' Esmf6 ԕ[֯5s*%`xx[f(̂ВYL1S&aA!(ѯ(*TzhӦe˗^x Xj|hic]vr$c0$z8ԍuzA ::FF]"n>$$lRɡOp>}#wZ HIaH?AŤɡgqrךspUE%VZdICСCLCfU L,N=V&]׸x{m?JCv00DD ЅM c (cCwxB@yy=!NSl޺U<]jtf4Ӽg×4T_KiFX Ytu_^䅠~!f:AΡ@342/.As=|]XXLV+rpt@>CgFvQi9++4rsjN9ȱvf]#I -뫨A~l P:!0ā%C;p`AQQ{'V_ddfRD=!1ή<(E 1:;ZݻkwwW7n]{z{V4 g佅dɂ)PP5F .X7l hp9UX rjI钼T S~M4 JP3#3#(7sLceE#4(8&JGA~P0`RRZAŅ=,q414>{NH]]T^$1XX ZqAB2KaoLOÂ1,8npݧz(6ZQQigg*d|3xs@d-:[t2 m`B(|m-WM]`3#kLhdnf@>Aoo<[$!wN֮7v_~H. Lu`.U$p F)HrJ!}$e*H$;g=A^$qAߵfs}cjϾ,\k/7?NU,"I #F,ΖMtC"wBBbQQiӡ͢Syz9 =ډ&yuQI{ lHc=c,)5=> %--<*ȂCv#?>&뼹Jc #P4}tSP=dwu;o|ɸy梾:tg6$p9l’"(Ws) g>+Ejk,)mQN{MuMZZ*$'u(qq1 QQ19v]΅EFFġ!XyS!@쨯S'Ovpr^T(]B~aq^n.ʉ秥GVTTL6Mڧ-Etoŋ`Aؘ8 *Rf͚f]gwwԅ4AHOR楄/AD"Ct@ǘL}fs(G /ʸ^]U5gԕ$W"N^ygΝ%`9y$T$ 7njԒcI))qqIQgΝGٳfd]Ύmhz 2BIDATq[{Dž(99ḡnΎf1;s^)3gΰEuN(hx4jO:WK(,(zP0Db|^[G9s щ0%%y,PccuΘNu LJ*}Rbri陌]ǟ;y-ZY9…[XdH pFd;BC$) E/DFb O2 I8sBumևc4 HK_`>ltXQ^b?M# 1ĄYYu5X;fgEƣn腈s/DXX^F9s-,)@7K3iӧa9 83qޜ9h@fMGS@ 3sB ]9PL3..66!O֑ +p3$O2u J_Tjg샓)6lanNX(ZTO龵PKEʊҲĜ\6"{Rvll+`şeAZ=Zه:E%UFWr8Iv8h| {!նTClYKW-~VRiQm^27~*b`$)| ,:ZڲUQEM=Y/Fg՚= uɡ kHB' rj:Ѐ".&:[ \5r8j?Ր>&|`$B2|)te_5+j+Kpd);(ooy^SqʳAa)a/*E<ʢoAP/Q,_R ׿5LG0b|DhhRRxR,ݐ⼼||Ьm\M͹YYH<&ox ++7GYYśonY ^Oo?;~K/Z\nu ]gׇ|IRRjaA>M:U #{ϤfM|ށ?B 4 D7.h\hVd`׏uqq&9@"zB\f:fæή8M iiF&Ohhj xX iNNvCC+R]]/ :O>ĤI!)fGBRy)od@P ik 2@hhZQN@/^hh`艦G34)lmkqwq ,,(015cQe.e655CCiwԍEzH†g29NBk7i$үvJ -+D܅,Q eQ%I|.(ذ_Ԓs(gG< B 5 0X@`/ PID_V2%m9ql Ýbh (@dڀ6ŅC@=>r|PsKPJ^4 ->!%U%oljYSU {3FbY%ɸ6F]E̼MuexƃoO>?WWOߧ} {믽1?ECzښD{5`%8}?XzLNwtz"++plM<=P"x42 J05b aeW'i&ڐ G@CY0g( 7;C(^X[Y0Tl&9;:\iHHHJnPWYzZ:\TPZ\dko)C$$&"fܹ"Ͳ5#$AL+imHJLpL--̜]]9@q1Yf[ZBMEU_WE /_[KD\ȸ+`"GiUe1^ؽIlŬ}b^ǧfvkk."ֺɍ}SЕVt2:_Sgc(ZDM:Y me(2$F枒ֈm(b8.B!I\8&3z`usz2s.g ]K PRYaw|G Zт3RИ<2&=[/efWUVũݩR+{FH˲ Vye!^}dzUV /ZOJ1 QЫ颥jtY:knRtġg1.W ZXugL˥tkL ICSiS.~?#vp#GAs>OL$>|>?^CԌ)Q$fex"y^(_j&$G/FG FGT!<%{Mv>>~ bӔcyU0Z1V'W2_oV,[1olP '(PEH!_;zkonkkEYɗ_λZZZJ]\7cd 2 ehyA@|_@@s9Y&ۂ 5T}dK&jȒ(c^j򾀺LcUYjGPR,j cS{-9Mo(V%OZyUK΀78 #?K{dHc`J@ +sBcAެ$MAƌD?@ tRJwl][sՀcTn^5i[KKBiv|)gV5văcd[ƪ.guk-] ՗[${/xabL? % @ l/FaFtJ2;30#(nVU+L/Stc=7rk rґ(xTP˰ו])Hjp,Sͮ,ayfkE9 )RɯVAQ{ǐ߬Woz 4ziITĐxDA/]]8Yuto7%GF Dr뭫#_WxK]+*w9 VFBF"&QO5 e]9qr[|ۚݼ<) }="=TCψ˩+V UC %E0sJe/yF6qʇJÀ',TW"@ k>9YQ= ]W,uE`,[@Sc[_uSwsG_kw_LO~}s]-sCK] c]~GN-V![qUck"Ѡ7(!^g >nAx;k[q]YxoLDoa_'6GVGĠOͪF<0OAeѰU)),݀McՆ*!2P/*({Uީ1X:e,ِCм}cBw9}*a]+H FP £\jA<eTjA숅"Y: pP-JjLz"BSP_g ^t-uU J5 "4Ñ6#^TF1a^ "[/RKZZ]2ʄK}@+:O1 {P"cOb)4DH;2Wײ/$QD%jJ龖z}#SVVΫHA(QY@Ee`U{Ovl(İ2%ex\ٕ%0C Jxʢo$*rE (1F>v0OcZů墊xx^:\U'1vUac\7WJ*PGyK=ò{\k4a_L2 d|I~ :j@>:%5$6y.6*u@ZQ ec6L60 WNL(jF>27P- 49O2s2r9Xi"Im!*P^Ej `r`Lowuմ'4&tJ0 J tg]fk r.qFm,G1 {]ٕP~7+uI; +) ڔ#oqNZ׏>wUUpV #Mou} `aEߘ:RBuZWȋMׂgvS-eښjד6;>RP0措֓U9u m}-]b4$;u$l(c%xoU@[hejfc8*\djTeneN*!7}5.>,Ǽ+#(; 7'T۬蓿o?ŎNZ c"Bٝ*ߔ=}Xna3 "~_k7 2sjaTVL"~L֮1:^N}y츠OE ϸ\+BDTVT$HF0^{ @CmaT4* ;k;{z{:{ j D:Fڦ>! Ҵ뿊F p>6(0ȣldLx3*˗TCֵά(}#~= VFaQ2.xagq(HؿSa&1mPT>TJjJ< @?o3,۟|0 */@K( e]|>ofEƍRq蛀)r*Kp`LZ1]LϢ2~ЧT#$ԁ]_UEAc><O?X/*1?'L3RHR#@וH骈*ȉrdDZNVEdCB&" wC>$nlj.(,iji%ވP8+E8.Dp)x:6/j bd"w>]/jU" *~NsK9ocj!(!YY4UAj! { cWhKx ?;|d]GI`jBC ~,͂{niP\ѥ>7qc`10cǎٻ7;+W̏٠]S @H݆*> tD 43Y3j\,EkYC4ńjyu+2Lt2++qOOYEն?NMJ"euRd *ү # )2?&: /S\ٜY$s4Z)_.\g|x=BWvWspM5i`bH8+a/* a'yjKFژ̖{O nʇ\mm9mnn![3H'O̙3uZZ*tvvmw7WΉA!'}EJ[}]_;%.2ڪԱNz\{-rwEaymua͛;x !pɉإNÝ8599:"؈@م7LsAC"f{?<o889cnHNC(]'ttt644e~qe}ޞ^+kj,.:'^U䱣6vzz@Hg.,(8/..#OkPGGGש'KK?ۺnmiiiBEquK9 a[db |׃8g{{{Ξ=6sҒ0]rFc(Z-Abb<J3nyĂ1)7Oӓz)+Q"%2E/*,BZڅs~udCehIl1==, I|(o';; i׹*j!y~K)&jnj:y\AQ1Dni* ~dzرĤؘȨа?φ($xӧ6K5Q&SQ^vps2 hsr?{&")슡orgy_Ks3?&&p#S^e?R C{gqlC 6뒲yUeBzȕ H `Rv *42}e qʚOO9[K?-L~/y{z__qI)%P> IÇm4>-cO*Is(!_Vv칶6ȑ]gRdvT1tQqɉj8`i ~w)G9{-KnذA P! y^ D#!`R* TyS:3U_ONxyl4go1_^AxM3$_"$>ف_WRUVյwyǜ4 &K3ȰE0h:NHRb5` f" ۂys NEuw/1 >Rt IJi?0 |RPS?2%l圜ii""{{`/1l. ygu[?o746߻>G+0)IZJ UϞOMIZ1 7գ6R/0ֶ'NVUVL7n f3GWP_ w}$Uԙ3;o-~.. hL}9 . ϼܼ'NvtuqS @~<{]>jXZ~+ i|Ujt@ohldz'ΥK\+&%${wsgfVCqBaؔ)0%\|IcOG?8{d}? ,\zKOO|[I2/_74$a P_ DP4H{pyaZ@̩ӫV|u1\4#Y^"GX}! CQa>a ѤT8gG)=b0WBhmpهkK|%YWWkA$BPPq){6[ÖҤ%%(cٸ5dڎ|^*`U /5x3-_"}`q0_wڵkQlldi8X07)vB+YHMD)X-)ab@TWWt! )4>.a>@QA W0`T@(-KFo|B^X?*X k Ә ?:Vb)_Qb;,FGK{Ӄ.]dBO If*p^f8#,rWR6{C-Z*ѰD|a7+hQ]o8V3Bb!JYr-#:@K!7??6/?Ν={<&'C%Anꨚ3aл_VC@ 5$jjwt%$&P1;H5rB[6)jG/_954=(gɌΥ8 4L9sg_~X8)z_?TBށLR˕k%H-$E2!66&پ3Lz'mli܏BCXA=68uSl+Є10x86-lXԥvyp=L3-(qE~S j4 U+ GuRs DHZ|G,[bӦG`DP\K38̊%oσZ~=|$7(V%nl Daf,cb#nJsq> p8Q94ZuZ-a)E.`p:p@tLbWfV] 10hք|"e}J5rk 2.@PvqAoQѥeeYmddY ,b||]T0C_&&]$✽AraCp'eb D?iih tJhٳuz{r/_Zt#&usqGf*D/F.:_ˁ>2g ~ԂP ;;;!Z7;#ݻP49lҌ3ua3y@2J++?3SSoO~tr;.Ր>>Uû+udTvq9}ך}M5i`bD'*T얗᪴=$ x1=䉓] u_mmk@v|w̩Wm-m/UUU9qСC.wtv89 a)D]T .)+9}HHOf„Dr>s,5-}eΎ;:~>pٳII 9r,ljjnl|)!'vF 3Ў niiƋ%E?9m$kpX \{v>x`^^ E_Zj]?j%#"rsr\\aj)))ЯN.d98JdmmG㏧N(.*324{<955,,,6*w"IX'xr־|rАHE \Ypa]1pb(X=IeeÇCEeJ;`Z%1WCԅcSII~~~\>77/5%%*||}8U## u ujllmq:j<ƃg^dcc˼9r46>0dðRG{ۙgbFO{a llm D"&.d^NP;)7'7-5;^UYs{9uK:zzV$/B@Qq١STxRٱZ]m.JJJ{𨈢KkScc eB,$cOӧNehhh/bkA;ϝ;w9#|oʳ8_M?{xx8Llu323+**||=˾={RSSM-MMMpZQ}_> Hrww?icck:t i?w} bbd`g#Ԇ577_~Y&3'{(?)!|}bU)bmm (ɓ~;o1pFT'X&+;cJKKJx>ՀQvSNCjYdy'`M=w><2* 2J@C! 9@>Gr<~T4\.pPDB; xήF#EP,aCF-%5X_4uL]]8y4!+h;zFg*#KCȬC62orC}#do/oww~ 믾_n- ]mֶV(2 i)q1=#0 _@ŬPLjE]1jH>Ja']vT[gs"95gG$QeIEe/*R_Ϧ qB'֍xyOmMIS4#b S'O21Q0]mm'}|o^^Hjij?g., є䰰IF~N@^|3[ې+~珎vv^<_222\\sf;: Qj<y휼ܰPcCt@ 0B}32ғCBCLqfa7rGعb̚gΜ ._Makky!w.e1/XHow|wiXba-2e*Rly gΝOIMOF+SLNbX0?Mae?r0@ٕRBTƋ}\Ч0;::`ay@+P,iرc? 97!!>-"81bzZ_~YZV=sbbCBC "zЁǦ:T@&ơ{>r%꒒ܬlz:݇".ΣKjgNOUѕPZZ mد922r],WvtC= S03gϥ_\''{?zE0l]C㮝;cb Z;~=|&GGϾ VvԈ)+.է9jxW:}GDrհھF >1|Im"7`.NήPK&ւBYЙ͝z-gφ°oϐ׿@440: ڊl,3!Pd ?s=Cv!55啕α( 6eĎ_]0IӦ 499O*U͝=?)-f(3PmG9}Odt4,â-_,+(8£?8'P07@+_p`O W$ţ/L:ee |y3e\*=s\4b%ⴴ~YzՆ & GP^^ a?=:}dooԋrAWۿߞzj9a8FPp/]Aq|Ǐ_ëW.U{{BsϣjŊTO(@ Kxx'j*޵oS'MQ1skNNNCw{\'._gR2mT{1… ɓBl"#an@PCŋjy?qF,t3O9X^`H׬8ɕ s H 2.O> xɑ>g>P8 ,&EHgW϶,-_g͚dbbIIWK¹O?7guߺښ-(,ˣ\y+;`()-v\SݜH^T0B[ZQX[`B*) 0"*&*:zp1_`U˨buN:Y_O/.9 U3/""<ҥ˰j-\8jmiȸQGEhÝw {>u7Ɓ-(,5{ ,*8t?knA65 DenBEv3ذa괩"CC<NB¦Gu1﬛uG !,|ãi$ ~CKb?KdDcVUT|׈g_xVс)lPϟ;;c^z_Xd 9yߔ%AYz뭈Gr??Oa"욈#E4w??C||.5Myׯ׳OQwk߻gyϜqQdl7/1HlCX(@B,\a0[أ N;p==jef1z!7Ww '^l@Cs Ez5PCjP2(tJVE*DWJRc%(1_Vajd~Yil.΂/b5!AAfHTG/1AV` 7ʼ(!c`䂈$ `L:,j`h)ILnG ,e$M-,*.)666A jW/$b<\NJzex)1CYC#[.553zar$Hw [zJ:':N_3瞻́u 8(]s`Fɤ4DA`!=agm =azssS@P(B# wœ|P7nw>z4( ͢S ?9xnOOOeULݏ?W\̺z:B$k P`ڵ ` =}-"]@OR"v 4 t]wCYS[냫 ln]Tn~A]]-N1%IaQtD[Zɠ?f&PC@ E2ߌ,J|3I-^mm}s^jEgP'M\bΠ3-IQ5Jj:;:8[|'~EVN6YdICd/Gr%[[[zwZ_d#C&)C'ev3݀Xxp ~ڂo~;rd|ѧ_"(]ҪMB--#Ub ctOo?< UjT5}/D?F`lV󐞆J94/2k*>DKXWGĉSuuňtw}UB]cx0%5 cv)5ްB}DB9e1ֆ zܭ$LGw>ΐTkT,a([)E ]=7D\ס:# cjfZF}\Ew{#Q"(ɭmgwiKZ-Ubxm}Ou`61 X6)@UI&Ui` X{h MT\]!u+nLⵑRW[Pld@6 Y:f.!BI`t<)ȟ%P]dd?$C(_TioINk x9IaMQQ1ȻH˨BPсvI&$K+ ,@ ,2- wmM8$.n6tsP 1™M]-_gϞ~ܹ >^lDf<ΖJ: ڈҌ0$Li[ ?w@QǾt""5VH4l̟YVY аP"_,ęo|g^40 QY?XV9*|/דeA2[6vB 8 X"oo^K// V/H ݀ZckuV<؟!Z&$+@:x+PsoBT񺼲^6/o{WK?L6ܦ/~!_CACow&}J͞#@G::.`Q}@׼|g B(~7 ]F=.zytp @ EY("ˤ+Hjb xϺq02-?f=Y4{B_"մRVNA+_!a0\A: &Rq:*8ޔ [D]eK_zp<_߫kʇEQ VAfA$xW edbv>/˗/_h@R03e&9tx#FFCGg6,]BVlCukja |Q徨Uzs56mQQ1&7% \UW} .D̿uO=ċ=q +Rs:&Huv |+e*{T0\Lj͆#9w C]z$`[JK*M?ة%32/æTq1k꼼}k(#A|Jj"+GF mqW/y]TFq8''GV)$#hSbc(Y]Yk J@!,z*T.{2~eMSI_`X=A(W3~MaAFk52bDuw'gbXeG K~aH'|-pxZY# Gd'gg$#ԃY^QSSQ e)QMN/+Dp-)-inm%#X/^ îjW#*#r],- T!hjnA)2G`s,(;a:O˗`A*FcS#5$`uQ");\ÁPney`@ ;E"PhGXr,yBDzZ Di#H@୅ BW)՚j@!p%*aF@qb7{]0ȸSc2 ϋD6Vd XR1%#cTA *zz}(&_ [ċ'L v2Pkjkauv|<"Z1FgG;BY݉~?Ԃ;38]bHd! xXX? U74D[x N vD:M}@D}=d١2PC@ ?<)YaEyoyU@`-f嬜¢4*UΜYف"/jBWwOWT7$'Bsf0,jc(+((ll<=ccc 3/fF\82t @Nb :ۑ_~. 7 qĆGG'Ģz?˗grKWMEEE߳s'l#p7(` 4M8pÙGjrGS~;\My!J.bؾ3?F1]dV} =P7+++b!?~B~^C.Foo/1;sgO>!4 ApB;w j_›3w.bׇܴMϝ;{L}]mPp0ђq@@ lgN./;r739H$3g:ۯyEmgNApss(xTXPsi+=59911E(}k\ rNvv~.M!9Y_&; \O ")H)%HS>ackw{Ѕa;#cbz: N(\Y9ŧbOE]ԋ.D 0bc/pb / kx(m~޻.B ܯo߽~ڻkz …A-Yچ9(wXƂO)s̙pɡ3_Tx8ATD93Ngffr61{\"d;O.ggC緵,P?++MHq!A+%ȿ~6R/~SP_O%GJpXoo\Bg̜d3Cʡ߳onAL搁p D] ũBx$ϝ3X&1%5UUFPs2t)),qrtBy%XQ\ U*zfىP#(,,A&؞_"_: mIyNQO+mLRpqu/p]OC`^UM%2{'D047ϝ=ya(d۝)N=[myk맟S9d 5Y"M법gZ[k]wڛAckMHX۾{_>lH@4Rϝt?HG6)5S>.NC&48I 肶}7ΞwkI :CEw~EɽiSv="$jJ<~Ö7Bv,V C?TTRn{Q*Qd1(T&$e XҺu0y3t);w}yA E%oh 4uk clnAB;{ǀ xu˖G`I˗/;goNλz-\@!) B @EGWEr.o3.HqIZ#C_o޼%4OiҜufA~?%3v[o>$&&~0)@<zM&8߽y ЀA@w`<0Aʜ?ysЮ3{6QeMB"D ;7|罤d?,x՚`?>Iݷne]`VG'}󞻑[@ϋ?@DȔɓA,DJHq,FWh/ͯ\=$ h /BӪ5ݏm{}fTu G >ѝ`_e1bW}k'1 \13FTAp( ;WD#b,>X@E `DDwM999C8b?p7R%J1ϥ,Xgd{1GV2zKY9R(;0D>ߺF٣Rz?7R$=<}y( )AI/+5c ?o&<*ŭ 5i 2eʆ kPnjmwr쪭^|-ws!R7~k^y[nY|ǝw@@;Ճ~0ꚪeo;ګZX<3 }|U^q+/P'~`=E-Ɔ??ؾ-[f*p[2.*H:iB@NHGE 9fn|`#y~ &ʊ`y1|iUûR\QY$QEB*RC3 a\}mi˝ªp*c#B8Ed@~Jf") {_p}PV/vo pOg\&ަ'2a%p uut!LrtsswElK\"J<}| áR4 wq sUWz@qqq~ <eFFQ k,4C;ERP AQ=Qj$cW`(+mlnf`dAO˜K6]=:M PG&hf U# >qC=~p2։Tʪ -m]4x360@|?hInvŴ4 n$F$fVxOQLF?(T뀋amE DU؋ҙ"] IYy '8hߐf-_Yj@ggwA~E; ]"*OƔ"NJ.aVX#BzŞQra(f-mm((Q TЌ%M &Cn޲ ~\WW6еbk \TA'P#譺P$uIF;899Sj!%Qx5 &3-K{dK*LR⠫*=}'g'NAd@wsS3prYn##GU ,.-}Qv{F!^׃Mx'ZZ@ZZawIwQG^傭mfl 7`DT`DԘ0ZE^0#P&!v+%"v'FVSVZq}\Ч-3p?H-[s mniI/,60П2c /ϋ-Ξ:m;}p/7򀸵bCCsp߂"<.*:=#향K~ikgjwcbJ}|qz*,*571f7z?~|z?x'R^Ǫqwq"`oUOW! su ","<:8$Ca]|[[Y5yРqj!A53jS),_RM Wm##RmKV+El%Y&3a^WbׂLJAep|BǐbĄIA̿Fܪ<å)5ΞۻK/`؃] Ȓ͒lU@uo /Bs=I5P;Ө^6gMTm^Z> @?$ԘT8,"Y4.IFz s@c_Qu1.?J1]_=Hɡp0/`,p\--A&ݻ3/='UXq< 1y5mƼ, Rov#_Z?'aM -[B* ZHG(@'Bi$#Dzm[_x@GpR*S( ƏTR"%`'1͗Uc ' !'Up@lZ!=eR*c|A^DLihjD&w:Kjz[onFJ.(F&?<29sRM>hϳAQ4ޑ$zޕ]FJiJ |W:%e8^MQ+DGZfNQ(foR"ZH[b } n0E7gClQw}#̙1j]=_%ׯ_Kp-ϽzlSl3۽%K-8ϗksSW7XAHC!O{8u,6'\]CRzDWVH߉lkCw K81))--u͚;l-PnLEζ'ZW,.\`lfݬkaMdCIG6|\.ш٧?\(e+wp.R67 {Kj H751|nw1!4!TvqA<]šKvN~"hjZPT4m?ψg7dX>[ I_󵳓E^IqiEe׮_<U})!F| /P_mx[)%(rfGBL5+;RZFLJ }NYY&//U!,FLRT*GeO]yA YO)SKyc&ŅaPV\+QpkS$ڨxD8Q<%hk9c U #%&:}ճa1G(#^SmʢO^*aP]˵aab}ѧfU;#]OI]K+ EDƯ!}PG0&tnݣ&ulpvx#{"Y>Zīb h ~u&lEC]12@ek몷aU &h Dʉ6e#r@gkZ[ gPI?#䘤{=f$^s2@vx;)Q"YIڃ[ +u=D_oM zST'Na^Q_^6^}ƻX?@=%vEe4[hø{8."dRjJͮS/)QV)Rchۄ |"WGIg& NLJĐRjt†4Y?iuKU#Oϰ8eX$9S tהcgWO7UBekmu̗Fv$ܶVy)',&之,/00+UcdEd`GR7&_|F@| eIP~JbEL톢H}25*Ko7kP]8QcT:I^zڊG^-+=]6WNd;RxA0olX1vP oed ܰ+>+ J $)p&Cg)MDV^nÿѦ`oлZ') #dnךS 6sImTOjXjTK{1O='dmoFp=`Wp͊?UvvR/^'}\Ч Y"(蓁z2T{o@d]*Bp1]7ٚ4r .o؋I^FaZB6e }mvj9=A"Fk"z{jjђ=HX'ХjZm)Kr>arU!4"Z8v]uН*j4]S^#D ݋wj_>%i\'._<15 9 $KI@ubЏEh#Ѹ} 4HM %АDCZ3Wb fW } M-mۿ3))MmǏ055173c&mq?:Ux@4'OW 1<.՘(=qB e,eh 4*++U έ: wzj5PC@ 5PC@!@?K|uww@IB$].s!*%F_Sgw۶ڵ oF E7@S(քm#?h+J `W%k@2CM@dL!t6%Rf@Vd~%I4'ș$`tE$І!%+VYXr@]M-ޤ- {B@UHeB47iC7C F45D7غȰ$p voo(+@=LRIzk27&L}\7dO* ˵}B*Oo(DF--u6:C][SpK#8$:WQ-eAfFMKSp ~sgg#0hhJIV) \7P]] MWWZ&)WܘP{왞C}zeNIzKL`]Ev74a@TUWuD̚!U>}lzgJ\P?9%5"2#46"3ʽZؙៀ@Wg3bcb kG1;Z HOz!T` Ehy0̞;w}w@$㑆T,^5V^Yo^cSsss3)_KpvqՕQ{vFmkk{#zzzO>,bQ <{BB|;ipWU]8o'aP@jaոjo)+-/Y+;O59[+f.Be.dQ溞=>^vfo4GwAj[V}9jO D5dU+5>5een!B LJJ2y6)c<\Hi<ޤUdNC] & &Cc#_3gvt$%:9cD62F jF-@DYhGZOozg[#30>x\ E$`yEN]mݔS("F6 6 {J); 1`j,qqs# 0c[40)[R[7YBfLD_tArNbƁRF)`^,03գs'`ʞ@Gl2"ua>4 <*m@N*#}}h944@W9,4JONϰNC=}zn>cL2 Y7{1BX_`p02쓞T$:aSSّpa\%hl}DbG*222 C37S; 8#`Bx谿#]EE//_.\631"̈qgB<(6uAaA&Fw;C}GƦ'xd<vTcpԋJG"\) 7+oX23AaPY.` Ea tut>Ϛ5Ȑd<44/ጟD]C=]=4܉Q)U kkkDE:Ap?(,"Ԝ;@1~`<؊٩zp,+¬Ky. &&%&vuv _6ۋ hH,$tgogJT$Gk$Lv~tA#Lfδ=IlL$H{hRXL(2 1`e^tb#cS#>`w/yQ 0}$pLb0Q>4wL̃0Kq"#%mR2c ܃z2h>"d8z옏`@/ g3f鈔OȺ{z0G;ppY"b!`3KUGO;_hH |m*-5Rl, 4p"oNBB"*֬ä WM235 wGh&ܦ %u>(}jBOK+B{w6&t̂.;a{9j>Q7f+͆1so7}N(Oz?#.wAƗf\ںP}OҲ}I(eRy=_Du<==9ʭڷCO&&x$orAу휜}gg8:;YXj_ #>;p}]xܹx57'rQqQq߁8=řΟ9x>0b9bRv3YYY)IC+fΜ446 }ml||zz&FƜ R\c'OdgeY[Y!h<~UUegyyyNV V}+CcSD?tB\\쬀촴<"̙,4Zyt{:1$λ077#0%~b^&&$aA?gΝ+/pvqPXX/UJ3YRR|ؑCin9 ඡ9:\_E_FrccCN `OOM35ζ!Wtu}ˣǎ:9Z[mmkbjfooۼxbjJgacg5CgYYٮϿ8qL[S,_C}l@g׮gdjffg3Ł/xB <;'#A]]bchH 8ena9|=bLLEegW7 K rl˻{>x錴Tg˨L^^ײ|e0664$&&rOp϶:|&f0u(.&:;3 Yw} l9A*0ǎpΞ;rQV"rǒgN=99൹řgw|}%$kln9qؾ.\.-+wuqwsjϗ99y]]-MMyYNfLЫBIϏ8Q_2Ϧ߇gOC}lYm G-R@K-R`,pFMHdTsE0sDZb_%;jz'▖KI;>rEu͟}׻w'&$ΎkblK 7";;8<?uG+lmCSlRΝ;[[#FV_|9Լ&ddnnޙ>S'qI.坝]/ܾX5k> ,Ysg} @zue5`.9r4@ ={bGOMl|һ[cD͍iC2ѡE=]]8w`\]:b=cjDڱsg]]=lR,;';+'G3J6,OJN||=9-Ԍ PoO YlXŗ{JK+`+9tr]]ozpgPc}]nђE-Q}6+n耤ڄEkI3$>5ZI‚ښj828ʆR38f5\}~K;>4 (0ONMohjc)xt`b\%KB2s|2UŽ8uҥ(8q P"/wp h:`B sC @N|=#=sNDE$;>\X|s OXE 'M, J7)%Saaa3fxx#,nHEx uѱ ۶WS[`O>ގ~cbΝk`h_dSƦfG X0~SsӶ>/);1/L뿵 -gϬ/ݾs;|CËKKw a u)V\/Bd%"\#`2]S}ZاM %ƳA{9j>Q797M/iF컞DgjN:ysľ1"z_0BJ@D?(lYŗ//[?u|(sKyW,_ Lb2߉D5 Iᡡ?cvp~O/\}~A!!pW޹?Lo@sg.!_bҲ9s{P8{'="x̊t XuM(x7nXX[Wl?$$8&а;;[#˖/ˆZ[[ GtD1DGG"/~E/PȎ ސ`G'ⓒ|%NVVxifORt… FvqrJNIyg3"௰hyhX+Lv^>=ɉlFF ߡ~3s\-._i"@h}}E"ۊU+ LK0S@;otxhHĜNp @.3w~VF;XCs1& 00E)I--֮b"%)fE4%KhЗދJʾ˖?C_?,U+0p]ޯ~FvV.**w~ώU1#WxD7$8pUa!( 5?p)6lzB aۯGnյqgdeݺq=lEId/O6H>⡇mа}]Դ4\!Kw𢲲@k@c~١5yys =3crjXlɒ,`^QJI͛^7~СQC\\V\1'rvhP@_l g>ЃkoY> %'@gt#E[G̙sOի]C_v,_N'jG[CF‘~+g[ZSʈ&Z?/#!&MMq AOsg`O~P9:޲n h7gfl|?xV[]}ȿ38ʓ93<k{*+_xBBBX(_p Q/߭^Y!TodE`I)M ?wA JbBwtA=Æ|-VpiQK-R@K-@<~um]yinIqI[g1}{[Ki)0Z)bv<0jmlxÑs,D:3{f]`ʵI FcQkj .#, I)͠w0C6=/sfuvw6fff[6a1X---X=P.𶉱+ME ûe::f|J X2aӹR9K.̪*̠ZWWƺ'ҲXsF88::B-8Jff27 [W5482446@^!l)E@oB3g#nC, ,D5?ђMހhR@K-R@K-~`|sq0E~0]{ٗ_y7p;+\dn"-f_%} /n҄fDzwup !dSަ608jR4S.ˮ7 %7:u!?˷"Yrt& ưE(ajUdllb~f#++-_<ܤĸwֻ689-S>KxƬ #G Po~ $?Ҁ4~F|{Qaq_hd͉D\N4 ;0wP]vSH6(@NiOECXс(=UK8s.4apVk^IҁNܽ(B,--UԐ#1ՉΡ546E53EC=@D'NݝRd믣|o:sF/%KX!Fn8>~}+j1wdNQߌX?$$,wdXMA*IpP#$BJ4 _Frr\Y{N}C~/LbN-Ҁy w8F♸ΐ“P퀘ظ^o`sOPCCJ,: xDѴ iY(?8C3X͎>_zwxǝ,B@[ AӬ1R'ۆ_Q:TeLL#: pft$ʂaG{DHH!lz!A{L$ Zx)~UTFK-R@K-G)#+j#YϷ278|?}^z7Zr Pqbh_YΊkt-;aÁGۍ7λoog;lۺu"=8{GsJίȲEhTvs: &GJoWWy̌Ɗbo%mmv)&Q~x ڀ.֭Λy y};o6#2lYYmG8cVGVR JK?Յ_Nj/>c.:l|}=[nkii}xKHHVHk@CàP.RXz8e 0?a!Pz]i칑|}`ƞjD\R*}([GP`ʺnrNQD e Qplb%yOp!Ï>\o=6I2% 7C&8Zc.f%<@1qBHby}fNB<%o]:mPH߿ydL06+E0k|&%WUT^.)e]~Soo{3ӑKѕ3?!=>J ڳ'",?ou V&''"Gboj zdL`:mee TkXWX?7__h~,"1&"]IYAXC:;j,^l`cdb:}uAq(2D.Gd d`՚n6VD@~ Pjim#/qDR; )8/H$d-O8 !0 Hĸ`޼Y֖B)B2}Z[[:;:\.,#&9ҔdаfȢ.t:MD5iIЄjgR@K-R@Ki`& cp3## _Fu:HO ࡄ̾q"C #Y19"H@'O[CG 35y{A8<_%4CIgwowNfFcCK"Q ,ۼ/{PtDV545O~XDxeE|u ̦_bT,7Gy3d=D]1rc3c8gd1(g2aX|fxkx7z{''"=3,2EEX[! bML:(v^ؾ}{g7eb?q{g2lz4BK t}E6@>ggظDz"G_$(bF/rf>y2&::99iW{<`9|gϞ?p2Y~P!l$;fd|ͷ_ 4M=𖫛!S22OWDJNeR\7_#$ƈ܈\rg)F8;' k}ZJʥK11q?ӧ4Z+$BEl21RwCko}GB\بEsv%!]mlm055G 2> 6'B{BII );FVvnSc3T'12/j6jԪnjhZ h) \z)IPp'b6ޑ7=b׮iQw?{l4d0gr a{d22G6o{sx|u{ˀBuɇܰ1<)BJ悎hkNX+ S A*5fqd A`N"Ĝaa,ӿ}O=o{&U.Fpw-,՚))X/e\ 3)["e=<'b܈DGeexXTbD_/_i_y_2l,_`)w3nD;(Pb p@ G:s&*z=}}n߁zo]_zع}'ɢ%)M,NN% -〢6r"@7=}zv|{5lxa{6Zh;Pi)yD΃8O=¿w|[}…PBVT` &'adG{>@ s0 l=pm:V.ףC\l>\*@ f iE^ 9Ow ##J9 d#)XCWɕ F^Cn<*IPPJx:xΘ c-YZYU+z$ j9B0Ue?QRÇn{._obnԈ89otwUu';w筷?})#ӥ? uMoT sB^@͔'0p,ڰa]fv_:;>3h;axIXXtP |oG\("b?q/R )ǭ%>-]qI[ֶmIinYt<}ں:Vψ0D#;K! )7>A\CJ ~f|+ ]}ET}I3fMBAZxC3!C.@#CC %婰S::dV,f/B!zafAx<.635śb{i`f98450N@;mX5013520$<.#ò\'h( ;zΞzX1%z-)6[= " g|Ruz062 S8F8֖nʮoj _ٱO3PڼoikknjBtcVV>NI_YY%'B}MḾL;Z+:>D[BHkkQ`ɒ}}2sKS$/xx쉠F`!#F v#eHGȜc;::ML!>C@Qvtt!!ֶEDp&^J`Ő^iKK+Zl)-r ?.]e HO 5 PΆvlE D&Ɔΰ f 7W`))!HKu65$2wYyuE=P,  I?6K@&D0_OBiXBQH ^E,C(G jM SƆzp 2 [(llH+!֥wEEb8!##S;0FFPpYlD+<:bu: Z-,|l E70clm-qgV-Vq'P4#1b6aD/q00y -\ efp66weKZڲJ1 Y4NO}E? A, K VAg}PãH occ`o|a; Su;@><=g#k" #)$b2$%9r͚v5fAyיZGeF$cؘЍ -Qޜ={@F%8A5+;[<+Pf&6ؘ֖;HD3ba~O%KLi,8 x XbXCU|LO Xf61^ ,a P<<QAAW1llmϝ;wѹs]yvƦ0TG66Xj ӌ0"')CO3c/Z$M܋% YJLX” !F#Z{k;Bfxypw嫫6_O9ŜaD5R P=JAQr!s` ^ c0M6N܅X #441=tpbJeKi@#MQz 9^BCDA8#f'}/f|:GAljƬI"HDoԜ5G)8͎ W1Mw,WTiRlS K;GHd>0olR:&0 T6ȧA .YvxՙZ0N0pǧ ryaA6l9ˇze TUJ)k {'̂#fC}.=5)xuĵ/76VVhJ.7$&ϙ;}R5p h*꘼oI)#AAUS T)*2K.H,I$c} H\W[w)6,++;6.0? Ι!(&S}J>dK$$1f!Ol$\ xQ .8 _$`DcEC@`0W)tXY<ج:R?b7`I^@S?gg#T'sAdG-׬}T@t)$m^v`[V҃pv`dm(]4;4 Z$`, ʢ13 #ky"'jt8L&DH[ޕcڮY~rѽJ)Gˇ:4~:){اS\sc]ב- lڻ ]$t.SoB%I)m.tWl_?SͶ&A exUg_.& e՘>` "tM׾紳Oc傇Ҍ1txktAI6C[8`Ð D 󦦦¼<CPH܈ _0㹚+ZW,YVS%VaV)yy RmK=gwIا[j{Ֆ[5'+ vvAA$ൢ1_&<Ƈ1eFI ke\ @9ޢPHFiZ(5{ُypNEBuQsԪƈ1tAg5I꼧'drLľkӵ ZBbfլwG^+W; ޅojUB47#%iQixV&yM`#˄LʜT,>Q}qx[ŒL,] Ɣ/&gDm I7:!,!`(*y@K-R@K-nz VBZ+9ok:^$-U^8R{i)p)UxhGZ h)Z LI䲂"@&wuu+TS0aWkV٦\Ss Grp-7+ ]ܙpx#QR"L#Q6QyTڪ`/149% DuI^B]NV*i[چR@K-R@K8 K$??k`pJFEbMd-7| $ wlӗS<yFC@TM "OC,=l!ѽTfj5N&\Z h)Z h) vvuVWצ,[^!;{{W9ۊe-}=_Kj0|P}BCG.9XbTܸ]顑m[>LB[[0Vt`0j뗴wFO,g?>D$ࢡ?57m9A=XщPYZь< RK]=T49Gw=} AJb]E%Y99׮311ѬW<+bvP Z֦~?LAo9|,s`ޮ e g4bqTցTS*dm]PL9ڐcZC;XW&h4! fvLZ h)Z h)*[yg N˟:;XZm"E=]]S'q 9/]9}tO_o:*k`V9b>Im]#4 } )6X/QP)r.O=MLi0ERZ\o46ԓ: wpwߴφzp9scu-ePLؙ_R_[ݧȄ/ԩSzCC#쨢(yyޤ_geyT~OeGz>2OM2 qMMͿ_‚ \(f`ŗKZ R薕V륗r…=Azzzљutv%w(;hΎm=viАG&TIIzLGӎ_}_yy<'75of[K.DVu5Ӵ/ΩzH۟Z h)Z h)?Fn|(^ %ɓ)i^00۸3KG%qX \}/IWtLlBb[2iȔT642>wLjZzVv-Vh B+a(/*(J o޳t }?n|g@dbK&-O [C!ulbjZM PR@K-ṚaY6;tIH?{qc3╫W/X(6F^fuWƒ+&`=z`!B˩ںzxwyTgkc8R{[Z:bXe"ؐ鎋uvq30Ξڪ{|pɒk׮>" OC3l[7X/|v~ `XO~d & `DS|pd> Tv~B//]3K[CЀi?#VƮ0a cnS3E~.)T)iaLWg#tSZ14{Ge(fCUGl熰oQ355 {}Vsxc"*e׮.T߆|اd p[]SP_/wt3C?rkOwwo脂pGUEESS qTŔ鍉qss Y_֦oht\\dH5`gӡ\ܒ tu'1622Ays1Z3˖-:3 &|N>|9BG5uuu}R)0lPdV ~iF@ -@ b;o9882|nUՍ h#-=cŶ `sK;wS]Ɔz:}m-Fmmmx\ 9PH:Z{{{ 1A=S/646TCEQ^VdR$J226Ƥ0$@9 ZjKYM3Hs_>{7%'o AOj,sSS/痚QL^ͫnԜ,]]Hɩ/Ɯ9묻ۉ'?ڱBL Npcquw }=_}KC#;h1(UA0O'$@$}}A@Vϛo6757qb}܈+ks8,-+{ 5+''{/D_xMA9L.ee̝;8ݻ@^'(4q&L]TVQmSAx˺&&T+޵{ob!^^>g_;;ރeO0j@dcxI%yQ;>ÁĔK11^Co߹-ѲMpsvqrr C{ѣqhڵY@3_Ѭu޽qXD˖.qtC-8pb';v$$'Ԑ (5\ s.}' I1]8w"gϞX^ΎH׿x.?tD!I^?Bf8t(R,h`ccT`R==/Jyu5.F_p!88 ˖w9zDBlB̥r Sct@o~؟'defE151A㧱[" ZCh֬[N܈NgG$c$?ޱR $-.>> `^ R`oomRYY{[?u:!>!E(kN?8xHBrH576 `,#v> 8YMiiz'.ia:i1 bPN㼔xuwt-sԘ}=OI%| ٧ٔ5#eY/gt󋨚͘5 A{اά[}ߧgf#= G̞x`lDGDGΝcfn+r^wWĤ$T)P o/ź:\XXGݲnݳ<VXPچ[ցшqٮn0>zw֬P8-=f%'yzc<>>pT).h"h1?Y67w=AC- "h-a BܼMWrsutGlLDD(6/u睫WhiI AN&3{ {6aJMN/@ddo"s= Z[Zc.9pvt@Hm}\~'V-_(PZCijF{kkoSgy7h#R@K-R@K-7)'"lKJ,M"χ4 _AA/1yJW9;/ XjSuu5xU_~~k֬rnV~łE22Z2ba^rellGMW::vv.(B̿nW#FaqMZ̏Z1'%5Y687ݱ|Ŋ@;ŗ_EzɕXΎbxy ~GHB_΋Zn-+y ̵h ƃ#;nր<11yEEAA^pӞghSSv>>F' 㺃Ï?8/r^ ^"9%}?g`p|iR+ ‰\qUPL3'j[oop!1%ePWuQPWGZacPP5--JJXѾ)(*jnlܸacd\07{/܁o[om5XxC>Ï'{k՚𴯪B7ct+-z.n֖f>^3`t=?* ?8U;zG e=$RDf]&gϝG$¯0sn ;19$\T&OUZ h)Z Qia#ʈ`755㙱a#:v3V߂pF>XWʌ&T]v0>{zEj::5'JIJ=| `Yd,K֎Zp =A0$ ѫ9aDb#]1lw|1Al5X`Oa҈LFCr Y&*~,)0ʇUy^,lyZZF;}}c# YP_W 0Y=6t(Mv4f.&Y7P7"L(G?#H}yp>TL miR..0V՞9焄dF}iƂ,ӈmmy54f{8Чa`@>Մ * ?t@_půEn,"akQ,__C ;!՚QLY+4v7SZ?%'''#9YBJY^Vo O ,M!",H6< Qp,Cvnp|>Z@o;XF+F33W8ƖVk+90q F[#CP$zL.^#]l*_1X 2~Br@ G8 | vY3XB3OHd?!UTt PGGG 4ә5(@$VP[7j)Z h)Z \I}w|>|,eC};۶9w.#=9r!(FgndgةY8ŀez͍rcQ~|@4xqegf9Q2 ~1\7#$Jy4FRch0pMIH̒ "V] Ů0? `>YCG%I8SհH4"y[|AFRpo/* I;rF)x -;IlQanCBc]Dm 3sSl'xJ:# R" RR@$d2tEC32THɰJ;P-R@K-oPt`(5=uڵFH5'r?dQ5%95bO>ݻim)NeX&4DT`}-)-ۻktknn =^}W^?Gq[`;*eHOയ<.Sb: Dן7sVrb"ZQJ 4@u+)`3>K/_hzz08vj\Q`U~'jD/nV<0;a^iKfdp"Ly ބ=`y9+QFa U̡\b]'>!/s碢IICv^xԔ' \z:0b-瀖[`0C[;RWg2Ux+K1Ew`;@uw ~ԃg+kki"ŕt m&Dp}3h[|;9y A˯okTUTPzFmsULĎKx'"Xlff>84+Ḕq"{-0 @TqTrT0s^z!;?̌g~4[V/qFVF`fnw(:uICRNät2UF1"_|_/x(A HytA~h_DF%õ9\IfJn Ckf2Ť$5DM!DUng X03`9Sl!;;!=:|^KϿa f ?EȲ˽`$ǨH[@6١¢ `(ƬĭZJ`R0 ~=PgEbbU*7#=2R ,ptr4#gKK+fm|071m@-@s$&'=9(.p5CԔk<'ޯQP*' DtQ T$Kh$\~_AP+9 qЀ,// 1X.5-K #AyQQ -]&lDQr)p5 ВԨohDAԧ@-=8 tY C{8jL*$tݨ@/* }dĘ;:z.D0 ;mPtu32΢G< @ڨek tO9Q""L! #fWQEU% KqI)ґ-"9@\<_YUAF@*)gG_! ")9}@6X ȥgcg z:v:;֥бrdq7ņ/9%6/:98ڨKfVVeM"]@ܼ9s1~څoSm*4_JJI:5EnQT3qvwjnh^5ѢkI[ )`;cnr0fFߦf/BO UeLMt)ѸkA"'hjWfC՘jcFSB ,&|Pޅ ff|L.& eWSB x-dNIME?T5 3>1'vw.\8:;.^ 郳 x(ZGal=/"{UUUrr =f K[V}8fwwvږ؜AJJʂ,,T\_G/#=j!2-bK qomn9t"GG[cKJx"##(v,*++;}i  :<fg畗[ee%KfΚ\z%E99[ОK/XАُkhh_k,.+;y$`##@ǎ2/#Jw._/).K\x#x=efHmCC+H~}e2//83uIMNB:NN>^YY+-%Rٳ]#QzUSDT87CK )f'($y *ܲ%KlPL 듧[< /+#8>-|lXQ15=rqǡg'ʕ+PS -_}E6mdeeq)!LnnaqR 07ww2ϛ7;A VD˅ٹPm\_Nc`*/ Avyn0ؘ[QYYTXj|zҁիW!cTZ'62/^DLT:3E(6ר綶4ʵwSYV4ȃxYl>wqG@puc}#fdy);c(1WTU-[*8uz{Q"0Z(tHCrr2sؾj3UT\qzO74471ŷH~zzƱ'f'cYnU@%(s^^.BĩSP>Ѓ||HGgw`AIkڢci:{4;jk2":ɝk-qR0T_&\->^ct@Fi<)7-"14{Ge(fC՘Bk;55{ 8<.wAlj,OMM1I7}ΞӧNZNܔH)lᙙ8ߦ"~7u6͞3IdISC-Rs9ԏpfC w?0;aktzAAe%ň 3]u%LUcgjlH5Օ5m@s#@ PYUY[׀<3ܕ!耄p F&ŗ˫|un!P^&λl{ CK0i+[>(0Z[[fS6xJ*Q|a%H>/r#wuG͏A,,u5ծNNj߾B^xK/j9#a_x@ʊ*&+0Ξ._}$졡*ooO/*5_[]=ݍG"$=8@dϰ<#;Ι3xWjf tu5| `l&^>3K/:]114pvr`ЖO_/Wjͺy(#/7pZtquDHx;;{z{} Y_,{rFw-H\ڊs¯ݍ|xCM5|d *"$'z^M %UܶzCҠ݀>&84 ~( #P/\x"ڇ0!|Tp TĬBa=p?~vN0&nsSGk3R# k{f3fuL__(.\gxxlok *p@gתJ_``@<= ME) ٓwPK%2dgK.<<B<`(c-Zdp;/l̛r,v1 9C#P^ A5ev01kGGGjjJQQ!Du5 0(F>x!' _uԈio_gN[K}=ڒOon8Þ +zGn'Pxjil@VȰocC=d_Slll߬]u6qr0yHԹ>(]۔Oޗ3`QelA9ZULN 8CC&Pd6hNSSYƋ>5g1mBẂ|j&$OIUk곂7PNפ6fQGx tZDt<_f"Κ.& e՘Χ<xZZGlo7Q rgYK";:) շǡxR9*@++0 -ų:E6 x/eaSPȹEP:i O"agpeYMq`ut@O)I.~Wm P68\z].H)dWwaDu`eA!:~BA`%qj#͈HPS+.`xD: EvzR_r١aS#d/591oAuj٧ӟY*s碿?7O/W2E\W谵R3Rb>!A 9ED+H|'>sG},q@,^! ,+=$!\!7h OVx A/lAa.σĝ>@VH !JcT!a`Ȁ MMO =9.>.`NLB ;tVr{r$8yJ]"=*F@Ai8(+2 [7,A1 Ś05 dх[ =#-XJO qgEJ>0hW_wvg8\1=$S3 ,\~_=W.:pR*=g$M GA&hCS$|C)q>dO@M|db[a0)߀ x =QԠD L:;;oX2:rvD3`1yͰP DzO#=!\X_Wf;cHѪl'K@ ' ) eSHPVQ)_XWf ];t-R@K-ԦK kkj2=(.aa'%p)GUv *eG4^nT#\\~DqR"|y81Y ͟s\w氁yF‰N)Tpf#70?jwwuVŒdqK3S+k~=r|O tadnafdbѫ165%Ƌ [WU_CXn2: @/,D1 `-Ô "#AƋc<7y,@@gOr>HCA*ð,D|CaxHlpj"M F8LPTԘO_-it6Iq T=#a,S)x2Β)KIT(> h m.&HLg5u`,A]G-<,0q8;ࡕPt1PE:f/Ƭ1r)ɛ421V(#dtLLcQ#nrt-+]?)BN Mܑ1Zk3Dh8N Bee))e%EQu4Hȭ*nEˆT൹1r.D :ٙCW 1BsKԀҐkAo:F3(+ RXf:L?HbyPST =+'9f1cQr8EQ55bcZ(,Ar$ lF<fgmcΝ;WPU^1/^L:l.UWc昧cޕ7O[Hh~hK7*B7! RIDATcCK#=[ccG rƖ\j>-SSYSxr&^g9 oLx PNWhاf-t.Ӳ(i6Ybf[ޅoZьYʈ>5gM`ȏ O{{{p?X%Q93-,f g]r;7-2A9O585kTyoq|,'!nb"ȊFJ+ƀɋ/pg{{FvvPP"`prgaQDC|{!wg'eUq͠pw(:s`L$1|@"yFOfG,fYG6rT~"+}K0NN0>6%^7 P%0[=:U$+BA)?~j M5 g^ǟҹ/+@w\NTDQX>d)., =VbW w Wt@6H* FMZ"w~2]Ȓ,?[ \TM.*njU׽ @Cŕ#j U˺:@k10DA R3&hu;J3>Ck֮a3!U." s _*#$8``Q@q,)MI*Dp+G)֟BBARxJC(ɷ@l%b#8`RHzdC*%>uC O / `MU0p(?^C72tĊ- l#ΔM2Je (l`e+eM@ka7dU7vOFgvJZB?~O5ctH9ZU\m0o?I;1? 8e;(o;i57P4l6N9Q&r$}iG3.his[;!ůsEQ@nFNfsmZ5BF+yo]j!O~FQgž BwRjnJ bM%jKB (A{Ԟ6%e4{LS=+)ɮ`O٬P /Mԟ͝ʕQfpbاSO׊̚Ne/ +N4P0Sn>5;/W#Pif5c;>厄JIr_z*lj<%hap?ȢUL;&nP[@E%t1,j At]/~Xu:Vt tHdil`hbmL:Ô$, O3XqPk;5yRQҔ(pXdm(5QAHbjQ2v)VsЧKЅ-o:Goj.Tp׶ ]#4~uni%:VzjjPgzTsƋu0dt)vJ+ސ1fSF)eF}F )W}iJs2j]9`YPe\}i j=f,1fY ڗ0QkxN ¥:99Ycܐ^W]bBp}(e{AmA -,-om|Y~SearS Oe^˂\,L ԓfG?Dw'9{( YFT5ŕVu7ʨ E ۙ>9.VF@XC^HiI#3W(> NK5GHIPN4} bvAsV0)hYiZQJ3`#~ܣsCاd5558mM15l͸v[y\4㘃\[SM('k\}1T6 &N]QFИAzh' ˀQrQ[tϹOJ$rdE>pg-Xgl;bSazDuY$šH{JS)E>a뇺>>QJs&Vo}$!KU =]RxGp{= )h JLj.T5{N/\ѠHtjObfLx fgQ5wEv )B1Q{J2]4k\0B4; Lת4)>UFLkvZاfwW{\VZu i/iZ9ihUůѪ4^Txod |W7. .27uE} + ^{TLELq mYey-(8# KYVd@$4Θ7:\))>׼/c,:sYrOI7$"8wз:O1sTohz;P^mVrx+EAu{l /M4f aEDeB exU猥?%ʗ ` 15ۗ& Z 3]kEt!t_.M>cTB٧395ؗ-k૫:GjgKp_. AL-w @Sf @Eb=,e9=)ߛZۇ= s~x.S]?%eU]y]e"+c=W #ZXMQU$ ;#k65tK:%C:~=|M쭌 JRX(mOlՙ~VVd*yt/Vy:-dQθ§xMз:M+Xjn]9jB x] R&AHfQ5G4]Lh5]aw-":/RL(Ɵ f\FOj&a;/tZGK'0!ɬ]y+}lWۻ:XA=8;g# b} =1y-1mUUw-eami Zz.ߟVOtt- %3 uY@Wۯ˦Mw}[zk Uo׬w-ZP9"LbI k ](#/ $7ki6kA`OtoJ:.lRaELӸNI_+jNjrž]C0SQ(7!pʩt* SǓb_+eQS5~˔P ;V0] @E T7c_~ױ ~҇-Ieb*b{̲jagOSAdpnTE{1D] >.WnjldCU-}95Rc[L ߳pTG/_(j郟Hd'3<:úP[+8 cjxP&9Ic1jx;PN:U b>:)תƐH`kvϗ)ZR҄ W;O+ ")LyfsD55EqI:U1V7L f5ۀ$RenjBiT.As(|0Kxg%H%R3S|Ӄc#r(OdV}0~YMؔSܹ;O3IMVsWxѪkUh&y[ ?/G⾓ ؗ_#}x8WڙYIANb^ mQ6"ۘS?2ͳrwUD e.i$=U>6+ZxorQlK\MBMzu֏.s_h//dJ/7ܼ>Z(8)pyb @]QA[f;tɺзf{ُ75~ޗP^)Y>(wAu;]Z7'4PMxV;];̵/R5OK1 >j }jا8taGzh,Mo蝪z{&0748@ԧrT&3a'=C:OԎ|xE_L<:/갼>++PE:-3ބ#,[myV 1ăDx!ͅHx)j.a~bR$:t)?Ű;)ޤŝy3wJJ}&&3}sfC0斏>Ga<1"ᙒ}c6)7O喫*081ݳRcPBt }7ŅolPt\__%IPL&+2I@W<z&xid&jc0U—?6DU8,F.mO<5ȵVN.>,_a:[-6V 0͚%G`VmV`k"*TTd7eĘ״.9Yv?3c*CCR@\BRcC#Ʀ cc#cc2ت)3ٽ219ȀTo#11)FT&niiqpt@ de'ypWNd?b>8U466J4#SScC~|ڔV&d`F__RR20*cz{{lv l%==qzzf\} &.\ anZ$RiRRjIq3g/vml`BF #!Ჲp ^.NJN666./<~Y WeeIA94M"h@** /8/:u06>VtuƟg:Q`l`WssKbfdwPɵvpŋfƤ*9?!Y=)B@ S3sL#HS?aeMzԈr ' া*h`` 7/?';Y_5\5J~PueuAa΄$rJ4~3s^Z p aѮse/|[)ŏVvֻzXCg7nIH,xшkpxMQh#JĦLI@&UT( ĥG?Nu Dr_7mOy, ,Fށ?|Jـ| T18|幖Z h)7!gEtM,R6(:xcG Rl-df9˥{vfKUU>h`;~7Ub/~kw[[`"qБ$F͏Z-Fz $ xԘֈyhkA"_vu Νu9yyo۶ukMmxh{(a ⣝;ti@8zzGL}c&ɇfddr}waNq{ڲVYu5eNK&r0ygaЅ[CFGF9֨78]ϲ8P݄T/*Z=62_>_dUva2/ s>_7%N8*-H(?j^1ݗ극}:Ȩ.ui)Z h)p}(]=v}q)卍|7nLot)rc޹@-,'1\G .s=~b/1+W3NHy蘜9|wɎR|G,YP !a9sgվ#sK 7g`?=a9*g:1 ˯ <3=wuuw_QcOJߒM$A}GߪF%ex ֱMN4Ov~fffҋxdhX|̹F&x5V3W_y饗Rzzqu n6Yr{}78<G{vړ644H-yh0*mc?lvvvJRRk.>)%eeJSU``: 3bd?+-m"P' ͒?_,kgbHNG6ġ_&'Uw uHX3 uڻ kѤΰչGޯeS6rQ7f*͆&GvCا섲jѬ3ҌB{ľ_+jh~5ט4a>%25~qq3gED]]FkoYolDNnLoI2T­KKM=g+:!Bp%D/x3!g ֎x`|l\@@̙^aU??j>3hʁ< QWޢ%˜q4Ѐ tZtQ3@a%KNh*,$P_/$(h=-̌EbfR$3A9LܡN$&NŅɏ &0TR09DB,~i 6rq_ߙ}}fD04fC\Λ7sV_1zdA1`fdUeӇљsb !wvt;!<I=$}}.D.΁32oY aJvf9hQ\Wӣڗo M ˖, 6 鷴E+# .C~H* 9aZq[:ˈ^40b "0 w.74޽8<,i5 &X0|`\%2+e@tْE Fv32UTgff-ZّN \\BB<܆kV!9 y.lI k ǰIeipGeXX(` 1I1D(7;f&ff\~=-^J!zDs# pD uG0 T@-R6(X$T4#ײ_g)FI @~VceooMtś_?qVXi%m][il@ꞭK^=^_VTgP p݇SZ*9ۘ^}׮ 8;{3mg:[Adc@~_gv wZQcotnssL__gxL['Y qyMNƨghil϶CVP߅*:z{zؠX $Msxŏc9]l"'B;e{9jJ}7NI¾)G5 B*ؚ2~ɶo^WPFX#8V&&$S2AKJKJu l rB4 6IGG6%5=8$#>>@W֖vWU$Ân )iimVֈCYːT_[eeJVb8 <%)h#⚥& TV!-44#2ím) 6V99I &&,yΊMH(*,k1g#Xi :.\5T_Pûy;Sy&˫*3gPB'*+ml@2S S3SsJ1L>6>Nг8t)6.,4HMIS`Em&+KԔz/o'G}1ցH[P^^ahhlM,#f<%%ri SsS =Vm /sssP'''eF=bXҚhmSH :e456ԇl<=<---yaAg8kkkQ4+@j[;;sjGAU&c| fXYY7h';''mmmLLL\K\P[&Μ9+ MMO?b`yVe9:989n@xlc@6q2+++LL,,15q ./),.)Ƃ;9;Cᏻdb[b ;qc-twua ;GxDxfF6r>P^=on$̢%3f@ub]|\`dY! ex *L /K+ HrbR BKs&OKb[\\o{*zZڑjػeï*<HC?E YE)e]L39lr ?Aڡ–. ?KvT v73 ɻ{jz@'S(J*+sMd]nCq;xhOd5~p 4tP4ZJN7Xܬ6:T/ rLm%^i(Eδ P1W^s*rY㹌yPޯeOTݜ":xM9 oʾm f/㗼f|Q)vOMԙT)))< 7??;7/#3ͭ>9t bq1c3~]MMrzFoS'_P`Op24ູ99~~P`S_oB$ovnA~um]Qa =<4Ͳs@h\qo6VA/Re^V^8ֹwRJ+L `o_RUx’7ƝONM|B jWwW20=aޯꜜ˅gρ0YmM-f旖ێT"ݲݺf@ T38$>!̩D77w77`ꔴ?ˋF8 39vS*##BA0[gKk{۶%&VVTTuta۶mXt)(/#IdQK11NH(vf?=z";7 ˖*G Us玟>hScc^QaEUբQ0Cb#GK+Jˑr8?2]_/ZH7a>C484"7o'KK=SCCB ?@Ԇy@>DYx].v=JJa?q8J̝;,;Z^Q^ UZzzQ^~d. Hq8($0Б2**Ñ`ŀ۷ rvqB;w!ٳUأ9s Uz?pw|[[[WZZP[r Ԓ ϠYP!X8oTРU{TOBO]|b'rlo^+gfp\m''x`.o>z`a S ৤N-lzkG:Wv[&a9(= sWk .٢Oc+MiygSA`vHgԧ-u1APypg؟kgam(ցN(4InbE=SW /"Ƕ r^bt3]y)(Æ;kF\-1g܌څ UWW' y7) wka9ʰUd<{m`pMo3zG{P:S1a|v]';k+}sp.rHKlp]{}߶q颅ՕU%P 4kT 7/;+sFF]A{n 'u `C_7wqEbJ.PPSc;"V]3(6/pwSb.g] }W\r{q菌 wz;g?{B%K0]]sgt]m L"?>^0ۦ&w~+,3THg`'C=g2::BB||m%8_}5_w3tG{pZ9eff $z!>e UHx{yz{xdg~m?˗9zz߸~WB|,\Q̟xu|RARA1xbi2⥸b? w&,FHIIYt W9.)aNOhjm=g>WEݝ}wl@N_Ow~]w[PW79%#xGEΫ[nJb 6/7߿ $'ȿjjh+Z:o+ ˤ8;o/޾޳.V߽y? K]_zםwz{zb _/ v!7 2?rzn…pX~ 6s&|g?{}Skk J]{JJJ|>*tkU?bĆFUp6|r.YhFsHbʧ~rQl2뷵w^͙3<AԬT*9s 'Udffc),*\b_`|JJm-oܰ33'oSa/ulMSƗ.ȩ# .(I#E1-R-}`GӻBkc,|eEV濲*oˎ2jgy`ojbHudq%wahyQU-AX;G~RKwhXfwG?|pXFFbsK䤇<1C)l$.d~dRHe ),rpD “P" elH1}@Q48 (46 QxE1wP.Ɇ_:8F'exJF(ړEőjN`Ppl*~Vw2.@GB]0L֦ `3BވNB4YD W%)|YH7bVV %h*FUK-nB mllp644B<3bq]ZfԢbiiՃPpn F;p&C>lmcW mUe3<="#X۠\ Hy0%p,Ɓ?03SӻvvqU+V[XF?Ľhf&<SYל]]BBz`kEs`P( 7^tJ^:qp%-j@=L!! 2F`bPgsF첳ȹ{Y8KXnT x_1; U||N٩8 CǟmWYEq${'=<=̙ spy ( s!807Z\i2ݴ_?:#/UmMO < vZH8!AB%-_fcg1DE̓4624=)BfTWhjh CDYp{'P*8JJ.G¹sfCQNBߔˍ y9? Ke+WB!x{c]/8(̅F(N vph\޾6o#p;X0ƺμl o?200֦ g/ .tEP ӿxu@pL)&4Xh/><<,T8:̝?{6ٺϘ1/,"H٩^%+MB0{u7 9;VΦ3]fXt~Vw깹3vwjo{=*ZxE ==#\bL)w S`D;'—ڡ/J-n"t??Ut;qM-nM)d)sƐ M[7<$OaIZq\UCs1PޟVܽB?Yv{)nMDlcg{M[[x/Z!XH흲#Io/ُ~{KgK¦w6>mwAFB/;O޻䝬M4Nڟ'CpR7hzݣ[y'w@saI}^K-)@WfA?l,Ąd$,d]1ICoy9,]b)pr#<T *--k租彭[THx)v'RSS[Zavt>fZ`67w9T[T_NR>l֭ζĔTpB^š:hb2ѳ̂H}ǧ[~oyQgLlf`@uP2ՊKJ`Oơ?.tchXwOr1.,Sb.k EWsowǜQB>݇11;(=8̌*"虥z KJx7xz+h5x248Ș.փ8ȑ= }Y&K#=M7]w݉tzl7 1i: ;;] q?Ulko߿~۾j/]Agu3 'PCM*V"I<ȬOیI>sl|cg?8< 9 1y0 XoR#)(I7 ysZi{6X$7zK/mT2UD3%U+Z*Na`,lMڜֺMu*@+;6P7mN.y{ ;wK8?6*ٔZډʶerKzŦ͙5x-+3ʿ;c)+td㙲i[ӫWnj22MPBXAZWAfV/:^RT#uldhÅӫ7gVP 5~ߟUKPGօz9`=G$XY؆H3{OY-P E_tlݻ|CkDx8ܰ9ͷx{&&+ ͫvx{kjϨb H6t>'893yޟV ?Sz{#8'uv(d!Yϛ%N@ND#e`ύPgLDق,%jR*n$lFEFvC5d-Vy&PWWi"W'Si@L(b#mݨRys (GRfò g$Ҥ\wKCˬ!HϜ*yĨ4a,ް#a۶ u0p!E )FFuoaT,1<[}|6l5{.1VUϼFw7Ӡ B&2`# zL5z?Jӓ&(G!޳{ٳf*-+CWpssA8RQIiFFFJr"p'NJ#5.v,%Q\[qLi=B$>!r&ﯳn:$䭅 Ccc̡Z;wl.Sg4RH?@N$t Ӟ(@&f5MtZණNsw9`:21щY)IA<*[(/ 6ILn:h塭fg[B㢠\.8`@ieR`B;`|뮿e!UJi`uCB/̇)h 1lgċu۵mRz3DDD1! C1-Lb mv 7{;cȅF8[X.R\pd](>]TZrsw}3mL!b4/H܏7nM?5^D̀Iolܽw_tT>sǝw\?}*r2ფ2rYmfw< @$w{(g2S(L("^wuӦO~ô C./)ew&yHDR l;u]pŲWsA,%=4ꛚw3h56kLY&M_mP*JYD=E#4DWѹ 1>3MMKM˸yo@2RX,%OI!4 Ͳ+"<ZL`Qw~~/jjjpvrN+hVUlIyo9c"->a"r]HDej6Ip4 JBy5"dsaK9 ȬNz_s)e#=#++PB#[Oȧ'H,bA}]PR1zyX.,_f ?gH]0_~%`[[ J:8bY%=s)=tZOy=pߛo6j̨ dނ}?ѣG|d5vUI(}3ji hέ}ߚThoάzNJND&ہy`1\Ɔ8c`~*/{zߛckcn. /%unQLN.C֑8_oF?`B_>Ԯ,J0<1 ֞,]u z3l7]m .rVwo*lbMe.t20Lk[Dv1eԵ@4d~1%tផ9Vq]qhI}MesRV,WlXuX `CR!1t~; gskT00ޜf;w9`⢃CiYiyeeQQ3rQ9I\Z;wy le7XJ-1==߱}kMbAQ: w! Ȋ"s8ׯ䫯:ߛNi^FLn䞠TW#;PO9fTH Phs \$eiH#$B\z3J(88xD7$%8qjb2Hś\FfpRFh?$O@iHPw/L9CG*$e;($$I9u+x(t,k< Op8_ ;R)U6l7a/$?"@SN$2d`fv-۫+SwNM=;vXW77YZ1X|MU\<}/_Q^Qŷ8:!t ~"!tF+W>z`=4R8>:CӘ32zm}2K{CLaTdH|`(ڹӏ?r 7pIךE%+~_T|i&"?/!!(*(޸aH}zMvstPOHǐ,\6RNTwOhH)ep聢Rba&L@} Ra %֭ssG&LlFƅFY(%s[&Nzؐ޻c S'q26R }A9r`ByY%ڽk7Y'&u"KHF.l(*kkvݛʼn'O<IDͧ߻Rlڸ1''WIL>A jQX*=p?2 ×e)BRu`e'O9{& 6SKL `nf&2e RX+]pE%Rsdl0 &F;6疤1I]wS ѮȷI# h/456_LshrM` Wn!7!*ۀCe-`] Y a3aVi[SBI{&0+uov镧oS ^@?$9UB02^2霶LEQE)"s]9)ۀFs΁ˋ J3++kΜ?KcGO,L8:As%*n%K|gr+Ln4@:RMr $ B@dzf[x•![K%W_}uldĶ[MeL7Hl ̟3/0DU'Qr RvaȠM 6kּeK9DEpfBfbjq.k۷믿ynFr3]\b0IeS*LUGC(T(YϿV\pnfZrzk<<'' ӧdɒf/ ҙ*ڒԩ{.^Ι=y^Avzڪ'u{XXggϞw߫MzͺA9.Ct˒Kn64ff~p}PnC+|s|XkJTJ*DF?8̜C{ .`yd\ppΜ9fA= ɭo4_~܏?=E63iϦ!ߊ) 1jDJꙏ?tه2l(G/H 7͘W_Gs~<Y'&ׯwb4u- <ÆWVTI8 pXwwLIM5kֲ%ALQPLJy_o?_~hE70+-(K9ֲ~9;9HyL5 8?ٳܾ}qnl!Dɔ9s 3;;4$P ,b){30U*]\>"GS':oٴuE& 9aɝ7$P4p^D ++܀znO ;̢eQ_"V¯){Wc vA>R *3KS]? )PhWf tÝh/k|zaj,gr}-P/BɰN {,tyN-PyK t3N6 ++FylyY!|Rh|ߝV(688¾AIk:x}_"L'2s)OWےKԶaE􁑡>rwPWt*vmR1c{'5F IWR~a%NjKfnzֻa vF}xL93PF\ߛ3t_f3Jg}`z?Qb( U'a$t}tE(9^PfyVdPT+ah o[L:~A]ŕW֜W#n}Yr0#ky#xw!j*Ė!jEOKޚ!qsv!cNWإkя]*C{}4V@~*;|08{zxpqFP\Ǜo/s}`Aw" rBC`ޏp 7)Y!!-72?/2"53k|^0#Ie@I `0ԹG(uaѳ8LVkIj!ثw>0kj2̕H<>xᨛj'gsquIN T@"*9+ڑ<$ "ȸ{PH82383E4xp:`;R3 _WOqt{FO`GݻO |"@7qj CovH7p?,j ?5r2AZ)WOy mR=HjK!MCWޞ>@ (.< O91 4:6GS3D8>}_HOK<<<"&: l4f"O'tA.2cD H1h4}mH?HGsDkpt {zgtt \PHMqU&%019K|| pʰpܜyرkk<|vL!dda{L^ĸ"_C}"aY:"ϸ:ˇd2/|.;!,059g60ۧWx&+d A_Q#ؐ]ȀH$$i e94;gpw3c L4tluǢ|o@s|n뮿vA UUV ؞-8$, @ R`:FE`#$~99>!.6ɧ f("+'\BCbccؐ3b0~}zy#noƭ݂d+#F^@ B.jZ%xuX-~--A 8Xpd aۣD3!;?ͱʦoI "< AEمf.8/ن#A7BAaEӎcEZ!4}>\mh(PXT7A9Qp@owE:.=nCJ Xn)cfktCnYus4:"gL(ztq2]A|% әBpky?bߋc0-mv',?{OI4V[J>kz bo{VG<]F5l[ZF&sRkG~LmKB">^Q͈mQAqg~KVqW1k9d$)+eLncPe-}_ޣ) [x=3ځ.υW!h|lYdZaچyӘ@o_7z8Vto]}1[Wץ6x(ﴜl+mO6!ں_[؀eF>~ xKi{`w.Վwju;#zS`p0_~nF?EŅ2/vqdG"Gu"V,딫%eϾ\TDo]] -"J{MG,[^C,.om0}=Єq)@bi捛WZ;Dz uܥTץ:> =:^{Y*A$?^O]C ~TPX{BFQFLUS`^n+Q;oy9C)a ^e4l[I[,\ 1^_?ߙj5;R3z|kZ3ra ?ؖ;-,?(G"WP淥UlOܖ^9>ò"aR*UMhFPO7)Ä36K}lkI7Y>NΈSS67󹵓z RxhukS%1Yt~"ᚽem I.DPt¯P#B"kdO*TnKRʕ:f7&\BF/G#e6{d^Sۆ(dR Sך|S,Jvsz{ttޒ{zx^- .5wi[PҽԐNge}Vu]>uFXnL.݇q9xd!8)9Ljc[n+--[ba^x ?"ᐌ>{GFFx ƛ6K &[RRӳGO.#X%iktp0hT\Vnԯ|UgG.<<;+hbө)'Oܽȑc#G3f4wSb:Un`k^:,\WMJǒOL=}&ѭ۷o `xi~Z(Q 8r^t ^&U ZȠkx`'cy]gV}iҘ ez`4. \cNߦneӥmVڜ-8s:풺>%^&wv>7Һ`=鍼RRNcG x^XY%r8FKq&y$| SpkRik1]TDWZXaYp:Re׎p strC8lsKmA+ʡ~̇FuquiРpP}JI Ɔ}T݇_ mhII'N~N!R2N ,&v(=B6sngXs>c %>8,SJu#_n( &<|/(2< P`zܮllZZӥMmٺ3 -ݓT؝ftLjZ0@lg(,QVgJ*ȫ{]IjL9L! ē.x_Zѥ4D[0u2&=xT|GZ0,#` GvHϋt냓!da$h0>ڨ@14$[j@4v'tkv;;¯D=#@+fY̭' 3wLp}BqfaCMwwd[XBf [2מ(Ffa!?==$٬#aK((i*UZ[ϔ>4ѥ'Z|_O$ycJ1}<{ jϩU5ItQvw~=Fџ)_)WBH7tjN d 7'\^=vg;(P$׮9+iy%5R @ɛT0wdǎ<956 Sb}Qvb20Yn<- Kj%@^b0)M@R!c.Dv JVQ2J <lL.iuuPB8d0 r5tB#ݽLWn瀝v8%~t / E{K~HcKtUR^9:J8iT^N[? ;1jG ,t/PUavDj#aFxǏ: 2]h#amv#6jK(!Q H4ё_mEj'B ź8}~g/l fƄs%ZkSG|LY}!ޛyT0tak E\+n p<*C`0ˊ;I& rY5C Q^LBpKRPTP^T9z";SU*QG?e[zgLpð`DZ-g:/^}C\nD?J-(;2X$VfB`(kLɩosxpw&jسJ(dF_gŧB;s;s;ؽ^NB@y+x@|]Ba|l7dzaM0o%8:5-Mqw6dYs f74ttΫפiXK9L[>}bvi= 8@ r~p y-[z@cpt=^cwr&׫*dWdy5i"'xNs](seMMe %w$l2 q.MLK /# ":YuuRBCe8sNv9`瀝v9`U \p\LhW #j/yp .ٮmG>/G҅tb˪ 6e|==?ZZ]b.EVPxCR p RpMB`r\t A 5KZ2W)EO`|MO"@2`4V$ϨK;AnGĞ yTҰtw1}#EH8}7Z;W\4 Kk]O2ZPն>Hhq!."0"V\P0I0(:2+qN 3(ږ)ްX.>0w>,?q;9Prh)Bk\Z˙vs; ;\̟aKX /JtBAA с:vx7IBalgyٟ QAHWgGs)]s/R5({r_^zB3ED.s8 uouﭱ3I? BplSskriN,ڔM"O 9@2l=@!_?Rhͩ*z02RR+02 #` j8yjn\jMR-0.mH/#QzWA?AnYy膔`lJlem`zSv9,dboOZtq04mW ӬI*@cW! 1Λ`;9Sש&g瀝v9Op evϣz` 6m4J-)!Өwt:ԐO)1B@M?*ɣ^$lPi PDsOMZO_ؠO5gR]mթ`+篋Y0*ꉡI,L*S`[ ~D@һރ])רP( s+^A9(HqA\ b@O̪2tGGxY'2lydT4 HƜ8<8Y* 7 vu)BD*.Rgg6dX77\>PY\_[s9gplI9cތ2"@6Q?a`̉z~9`瀝IX9`瀝v\iĺʮ0mҢqٕY. `ﱴEy t&`Siؖ h>-kt=q KTT/@YpJGLJL @SФvC{9szp Mb0YX~J`q0@u:Ԩt֙as-Ix+#;Mz~yj(9abAx`ۍB}o~:qD7g'R3 p4@Z0uO]1 l^'Fo;=[ JԲ;Z N+D-쩬R{\\X\0op0`pLJfp$ItVP qͽ_WsjE'R4h&Q]5D>ooWBa濅$̸gIP>˂hnƚQ&`Eayc;>;D-};~w.>:K[RZ/~BFjwxեjऍsKwpsW;²N nQ Z8J$F_'.2H9ӥ& -DƗjvb+CzZ;ȴ-ǼAt>bD Xټ`.uu!6GfmϖZHxmfY`M|[k&{4Z-S޺ml`Zai4l_I@7뎰Ɲ.pjR[VfvY GrQ[|A KF (dU sX}BHOH/F8Aa=yT;>+5Mz}//٘. Ptp75!-s3b߹6`3zJgTMzcAP&Uzm//m_3h+ bF<=BL~ NoLtW& r@vAn: 9|[&E^sUj(B. `0T`!B`ob3%e`VX.p"LEw!h wiYH{DbKBL^ߴ႟PH RC\Ŧ HD7 P@IbJh.1)LCPԤ:]tVͷ;PtU/5 Vs΁+tqsZRٴq%K]I[q8$ݲykP?iϝZ &mۺuۦ7T˧L99.^R\T&U8++-Y췿h8tPB!zɓ/[V]Qu7YߨTXZ5:,=.;+{oUWVQf|NnQQ!QNh8_O:C&NzaB*Xi#e%%ٳgm-kJ|N>z,SGjԇɵ8$XWvs<5;Ih23W+Iilhc]wC ?q.=-ŋkkjyuZY v^z *75to])jRmٴiZuʁ/]%~%&K*o4$=] C?p4[!ez5@OoF!x-}j "o0BC{?z(R tNLrf< \{bW|_? QQv;"|׊DW3 9b fFw7!b4hfbS7K";:LRrXFeXʛ``m1k.X9 !>=;sU"بѯ:^-0#d~ɬRUji# gP o)b/os΁+4*5DɒI'Ðgm-~l% ,䤄GT'8d՚7nH9sF.G^[՞hǎ?⋥2^(*((ܳooyeE{{#{'&صg3\dEYo)8+jS)lvԙv0`]fMS KJ]S_jkk˖<JJ-_r̒Kg{]jAf!(-/߱kgaaʔv؋qdiv{iy JJ>2*?B_̌+WO@TupB5kTi2dٳ[@O<豣ll6X gu"[BbS %`4I]<ǺW]=]Oa1q2] y!^R1"΋Рlҿtm#)%/_//$5yU\\߹{Q>dz\e`v2}hPRGחT*IϜa\]ddze\FpU\22#9xrZ˟hLȮ6hRAI[hv|JWEww }XyRqEK"LRbA}ro%nc:+g4)s,A˄ZCMa⢢KsݯjvnC{cT1bR qfYZ.ť&IǏs^~֋"XX߰i0 ظwGo̴)\ʧ>;[y #z~+~y̧|lߞ=oiHQI%Lc3mlR.^tqo+&`@$5lhXϛ6nND*lإ;0^q[A7`B*P(urDmb<\֬]VÇ ZtQC=487إvf7s]Υyt1g˜$L6;_Pp+(.}άy̙Ç s>{…̼M8rxе13NwLY0>RGc]/MRX64ά:O;}ׯbX -\^|}ؙ߾&[{`**Wpw fP$){Ǥ^']gi!,<`=w.L.S@`|sDc ;S_VMoM͵|+M?Ꮫu$=3|w,-#?߀hW<p2R,> -5Q=C]ͤO.}y=K.1$}9(Q7ɱ9ev`;_-:H(b8-S,h:_ŹyĺqΒuaB4DFu""R6Jig}$H!a !ʼCY k^*b0Vb 9AYH"'aAovyAAy_H'QӼJE.:ˋ 5 W5j/(U 2$*V٦h,PƶAUՐ[E%8ꁑkH G̃6 iJh2@쀂_ؤ,Ilp2{ I:TJ6U *ѳ'vmX;`xQjH17(.n gZdmb&y1c *믅4H!BHjj=܀V5W F'P&4J@v,À ӅQ:l7x-$4 g%8@J3XU~8=Mr{b 2aU D]mGDFD<ÈC/?k~h a^j" XUt`{CE1-lNpwǽ)0Bh*{†|ݴ8% 2$,+F "k0$ҀٟLtpCoox;:DP455/hJ\_/ORVFA4-qFh *)7aO-Sb^30 +JRͿ81}f \>P*rn7 ?ayl>a8es q/T>3ڵwŊ} ZPRPn2ZH]hTOXfXZUV^]reII/96|̻zR>RB,D *lynurxiF&e 0^}5G 011Ѻ .+ܼ:v.6<6f9~f -ncc6lm޶j')J%F WE2o)h\!sNU~q|ƅ7|nÇijh٢}5DD^| Vݬrr r _*!aM EovekىiMYr0#? KOuu}k]j˪i6Ng[#Գ]py涻uخՎtmKTUv ލm[YYKKbbbfTUm߶}˶m/ruqd?WkiW޼eˑaM8lR{y]zi r$h$Yf9VT*!$ABRuСUܵɓ.rs}Ǔ‚(h]~Æ Ga{`i\> YQ._f;ϝ;pC٤Oﺵk؉V憅G@1U5]rpUk:x!<<r6n{Æ=9)91))$(1lϝs^;oc^^2Gɡ +W:pFXK!`BԳ[l ;@MMիazf߾}kׯ1]\=\Ҙx'uر?֬;r$AYIfIȺs6lڸcG̥)Hfefر7^xbAk d#Bq.+-==&&z۶6o9xI. ïp?kmw?x('''((wss߷5k}&26THfl- |Vv\U> ?9 t":p4::qX^Yfjg"?/wMGpvv..)ߛ6ܽ'iku&NXzuYyDe-ߺ}ٳinnTaa+Wn۾ȑ#)`dӛ/,lt9Raߛl9u2fcS#x sZZ vw,1#8$lF;wꅾ~iY~4$ڲ@Lj;vn\ pm޺Cσ 3f5ׂ!{v^n}BpRdg?s*w۶nٰq˱cǠ #R~?7m|TIVZVU70cИfeedؾc!!!nnnx#j?}wڳf#G䉓K-߽{bvB _H@-ѣAKr҉Y+ϒRBa]. Af$](;H-Xu>̹e&q # Cܤf OZƌkHȇǡU ›֯UՇ .\sϲok? q*-J7+?y<F2 [z8$:`HaxMpzn5]{jW~ <\ Gq~ w!K(ȫ(YLE\TJҾx A׾~ixnjo5d@܎o#4-@N~#'B/oU-Kt8o{\X"E/b:H2 3 Nڛ(qdJ e瀝vt,1UUEPXB/,-Ǻ i_%<շG\~}32ZZf)N󕟟_g#$:q"_L٠I8L#T[H'Եo-qwqVۆ--Z҈2fw׎]~uQCC=,/-_&UVgnOww#τ# _}%ovs`~fcf$>AUyٚի񔓣Ⴧv?Ze|E]}+̱oߺu; TVw`?wݧ;{y5aP'I]##헗{0!!+;Hj#~G\]g/X? qp56*! LIar0;'w6@=D&g2F %|ymu[Qiw~޴>ЁJ$D@s$!EgoH%f|wSBǾg aيk;vE'Ots/)*Y藬,:0Nj I.u:r,7ꥋ=p˝IK]  [N2Jj#y[kH1&O\wh G7nLFjH=7m޾d2wC8J?26YSgR7o?AЂܘz6/@`L )(ŵ-7/@ƽ{vnٲY!jTk:xO>W)֡i RyШE{퓊Ğn|IǓjkGnٺ/h;:&''Ó}A*%}DHI8r ʝ67 *-dh^yPBlst-Z j[l%:0\֞B8;x|^ۉܼ{-[{aq1UD(W|^K&z9Y g\!O>?6)1O9pԩ3<m{ Z+drC G6oڂ ._"#+YQ\\hϥnH_>i7f߲NpvVhщ',x/_yNP,]$z"0%LUV޹ `ef4I#ҠoX< V#2.Z7?b_7|9|X^(<$۸Qy%no }%fn6-ljTcI,JPV,orJD iR |#v/G'آ֬߼ecfƘ>}b#cgja{駜q~XXG'}\vښ:#WVW?3}ztZ^Y]WSU6Lm]<a0AC>D-lZA?M `Bqam~7\]uu >tǶ`/F~M3YÏ?{a`SeN'Noϝ|w!+VTT͝ {vY1RCր+]`G?2wvrLux^# \zx>NU5ξ{Fʒŋ}<=_x7h]`;˯m8۬llo'z]&sL;7kΜ'z2{eȢWG$=>a\ =n6mںm۶Ғ`8~y9x7(5|+F H bٺRSUv=y LR^Q7 lf_;yPٌ3;3Ęc\xM'#lO:qhx^|M %}zO? }baׁ"Ժ(j}<ĉcǎhGOycx3Xʡ+Af{.&6ťΛ?=ȣdABiyzxh5 WUU)ҡKwB0=d~;ﺽ͙ 1\Dj?Og!0̬%F>c MB (<<=kr*+.~C"7`"BtD؝w \>x^JP A-δip~O?Νl|)h&Ba6n׆u5u A%eeeKp|8?wl!=|tTR~N4ybtsC ՕٽL5VԫUe;#A"qn:C&>M H`A2 S:WM^y ,e!y:/w|h)`OIDf,_r.|wJ(peO]o{40`cw=v;cw=j;c~~_XgDž|äg9mc *UO SH]3;FAaw`(T|LBX0):]jhuSw~u[XsJ39un3mUڋG}+Q$yk}!A Neݪև' Xt9ᄴy}6ܧZo2[`}iUQg}!rLӤ d Y | p !RDBˠ-v9P"X)s9:9I"|y nZj̹@)΀x㉯`K3><48dqqQQxy{ˑ]wø i`18?Q#9MlRp kjF{tQ($hsYpF亠HxY?HԉD@=I`䅅O(Q+>Rn)GƦܜǪT08oH ^R#B}+jB˜`S|,B=Ci5p@|d8#=+|}| K//Ϻ:$sq&apU26l`ˤk8j5I[{\ ^ (9SVV>jh/O=p@xuS% "+B@? ް;:ښ&E /?+3vuQ$ƨ`Boo/refJԨS4Ñ !D V$GnJhj t'D^xW_-8ran!6 -U511p"7'Ea):HBĹ~ ٶc7#Aχ={@&s?v\iEnf aP0۳μ?]_}w>`TLa6dM1;^A*O>2{), bRᝣX кYs?lXnѼʲq1=c[bUl; rnƏX1h@{= {iF9(˳+/~p"+ϲYQ =?!̅j#%1-lNu $Q.+]XOɉUo.;9ݽ s7k?XV8`ogu&s6[IKSnh 7ܭۘF!|Ok`w<[ΐ-FgiYR0B\Xۤ<ǻ @AS%\WfO̘a-Cv?BJٝm~͐;In&=,^?);"ԉ6_O+ɹ5(̨d(F #"ܚ`.ˆډs΁+pnywsrgw}7>(qʱ 7S@9*z8p 7?7{-;~Ž[Ν>m虃0ny7Sv@+'YC G`ÒI;sgSʜe_~{[ZUumxx4 iuU&v60wDsvt&1;p̼ 9Qh.B9ټΚpI v>~b~T b.^gt;i61^;c>8+vc;T'Ǔ.]kΝ7oƴi0wvgR bJeq&H /51#fϺC6,ઉ 8bsbxtVɍ j|'×*+HCwZSՎ.JΨhڶCrsϻw _k>gϮU8|Z: F֩ߨp7F/zd/LJ/Ӄ8aNc c8EU1 |~z}? '3sPr.I7wS_IE{rjvD)oG.sP!ˉp44^F ӔlgELgnDt.gVyUvwM3-EDg*0U!4)|'8_4:ޫ/i_nJk{>8{?@ۗl&qvY;wZQH)[M4Ą w0N!u?$3R{65A{He/հ"W~1x5<:fNt>ǧgߏlM]oV0φW߾8O>s ZN7n҄PH\,0ۄɉ$iGEEaǓW2%88Gl֝7nؔC szsHE0k֬Z2L5u߿_?@`İc50?7'?2\/cdXhՐ:Dqb2"$=i7n cg(o''BIHCf>=wݳeˎ',^}fKgG``:b3 ;#wl & .\YA&7/MJ>x{ NB!`㮝O"pLd5^{-ayĩK?⤫ϊcC8 JzD4Gf+WA2egJGLg9` >lX>u:$_jNj.[}۶7L*vM28ؑF_8\$s & D4HkNy8Ȉs0SN^/s afZJfyZ,l%gq(#|W<:' h /y}=oc?m tW{'D01HQ|U/-<6Q3Xk ̽$)vfypѺbsa8b!>0nUS֩u_,/_A7tc( ӧ3b sK[bv235^&ٳFFF~mO?tR k.RN7olHXK/!#O>{>j4OH;c~ж[T~~Fqa>n瞻}Vդaɧ |¤?KJr"t5Sa#G$uܹm&aFt-NRJifF>W^| '^|)2*bܹQ~ABFVn)u]|&WvY|9pB?kǍ_YU@qcMz4+UH:tLa4}򩧀~[t@ԄS% >⺩B-O?|pB`f$6ݷյPMO|W?~…}Ysxq<U٫j9o{ALWi4`BLTt`hxfzko)U*?kF cW^y500|ܹ3nyHX_EGGy],ehR6+П)vL>̳ )'/e5mHxeW4{GW*usi/?4jFN q[{<咧Oezt(&n 5K#^ۙX`@U5i|yZab2Xa9I+P-ps0]!q[ T.;_ DS"!$QCo<#5 Г U(h@??Vo' @A$~TLH?&QZb8GF~_@zcu]ďUpK3|{e0˱sרHb6q-`|fl޾3L\uM=!pC@LnX^*+c΁oPp]BFk^R4r@-Æ hrg;3HX )W)__mhPH˸Y!"N'#F!\x#QA' Ȟ@~i N,*0\qqIyiiDO??j !spA=np|^^.<*9,`a@Q$B'.ü rQe ٺ&W# ,yqYykaҪ>ta} "B ͖|mɠYuJnȁA&$Ԫ8߻7Bp'Eв⊊0/o/e rFqMDbtH N¦52Dxdl$8ow9A"I_DDG"VI BH YDb$ˁM2*j%ݓ Њ&|N.:(:29,JWBD(I@1O|ܺ0hhlPB fGC%0^fEYeaQ1b(BC^D. 9Ѩ e!jXObc|A7 T,1r sfl,R817"o^bfR[LX|h2$s#^vj݉yw:(pض'r\k?X0ܥX D9L͚FeQUzGhd <"Juꔜڢ]GMr5_֓ty(Arw CgJ*%3̢XQ*"ɏ[ k/PB;H`\7C#=epZ"X(Z듋U l Q8$i]QN!ɢBrPɼzn ^l5_&4ά\;!sŖ/d` Flka;s+"9)iΜUpOrEdTDFֹſV !,qs5ȉVtpE=y p3?_]\\P *c`HdvʤFE$o$߽kw} U|䬢 Űx#G LZGV F!<ޠ`"%-׀俤<$ѭ۷>u4(~,tB*SڋԉY }!cb ΀gTx{~ DH/J$VR= ,]LiKڇ&Jd:, KtRhV,?6)YJnH7' 4 ݞh"( Qfs1|a9Jw #0qJ’'Dy{"f|6Sa;s΁q9\#lH-1ruS]_޳Yj޿xa!ͅk<:-<2C&" 6_p mQVy-7n?s- j,n9ʮvC]u?|Mv\k-z悏&{ݔFMe}')d̳-`TnַDb0c~I.L%8cz>eQ >,(#گ80n ;8*ё`4z !֩.@CL> w _fSz喫ah+^Dg k0ȿA]X,b y5~ժC dBQg#X"^O\IZk@ā4J 86'w &+Apur2 {+zLi%O8uWǿِD鬪²ʚ&_U5M5ZVfȈ9/36\d(LޯRiw 3r*UՄj逪ZUEMSU-.Y uC/qqi=9[70Vq>{;v9`瀝o8/i#Vv4EnQ+ܞ,ktM3f̘>r$!2FI,AAq ,8JF3yRbzk ? hju_|@-RH,駧3 SUJyU*-ۘxoث._kۏ ABG.90V] ?[[@'M=}e|t7:rm#E$3F "sSO.a9*_t+Fx;.ˌԖV+oxRq=&[1c48E.R1ܑ'%#9P./}jxprj}hRޘt5p pSrшp:;J2='o65Q-ٞ"~lMҴ`P2Y!(yltWn#u[8mzܞ̊φQ[Zo8uiU2?t걻Bmb;p"N-Aǎz*jcufZDW~[j KgKO]v-Ԛn]9UGvʃp+++,q"| !`-:pwdW˓eNR=_UTe*X"yiJ`Q {S~O|r#@s4̒vmzhٛ2HصEp!۹ T*2NgIGma(q+aUsMt@nX7#,bD)ٱk@O /;s;s;.SUi\ YL(=!A*m߀(_&𓷛]^\YvB\!#çmxPd?sg/9 t5~? nڒjs d sV5A4ՃlB3RZS㤔G$:Jsv8!IEUM~> __'!SkT Wr<0賊=\$& ŋF? w Yf>bƍX@Rld5*79HE#sG %R@=eb tx \@8d/<*D`#)q@Qfuhs;s;L9`W\sdA2 s87 C8B<k ΂>p[A]ᙉqtn]f& EM~uM"顟<)z0?;>_;^>>0ᙅI5M`4rʑKz_Z!#*I̒= jO= )>.R#RY0M*"j x|'7dï s:HPF0,5/} 7K2 {kr DFL[-Ω2 兠>=\mKzXp( Y엝v9`瀝v9`瀝+*˵g..sgGxCBRB^R SVdSNihF|nBצdmb>ܮ,X$t-<٤@ `{3זo;.E ۓR_9Us.Cn4ŤZc#E\GdfOdVWHI`CbC㙕ZaغQ3tUQvBr %3veVtҽyK-ۛ[2c2IǻrٞRlo,?|^^2T`o{~_|o}{3Gx?_<ΒSV*9#aw,pA(lX/WV6j5^ k ĝ lze&J?(ʽs21Yۦ, vg۱pˀ@ Hө>SB[<_o]72] @Dʉhrߥ)b" " =Q*nߺg}W9S%o/≵z ,e( qLanB^^ksɄR(dT-g2eRL >tqs;hoI@kJLgio2VQ'~DyZi[9K[X$)]ju Gg1a*Iyq=)iYZg踧- 'H2\v4æ5T$@}HgW*n! @S>qc]udMuhgV ?3<:: @Y*)DƠ^_rzĄ I+=.),YFӌHgNA7@b` | iۚ)XZqS\$+Eyxz έ+:ި?r/4jn\%}V{O/I,ֵFSzFz"kkR[l2aт@*63|13ߞp(,b 'Ϻ\ﬓFa0T7T\SXݨm4zSfN(Ģ޳ZOl(@ӝ>_gBnJICaAMhäbpdp3p=9% E3Nj xWk{gy cʜU6XBQ"0~ygҺS+SMpw|\xCx%00WzA2@ vf}*K[RC4<v̿Tךm^vs$2VA10&A8:\`8b>R~ua=I[eTqebga|RRjKE(%eJcklnH{[EJ= vyc}?󋷅SHGhT!a_\.q.櫫+4)])_6z֭`BW*;53O-ݕbьh?~yp]38M2T௣s'ίf%?PkmA|倖2xW߻LJKJD>sߜPx,=AͭO LMdLUnς\HT(k/lhfp6x@&MiZ #\DbQFb-rCiUjJHh vԇZ O̱lydT k7#Zm@n3gAUCLIIU5*P$iix[$aA&B-;F-TF.T@aK$3D_MJ *Lg]F',L`֥Χmw:^Z?zrZ^]="\k=M^uMv9pypyAHB QfӒv 6.o-6\`cށzkޢe';ާ_?ooOl)lᒥ~INAzT*}{‹;R;;29'T(VբAϪϜMK]Gvq 8U=ҥň`-'6M>< MYO>9)s룱CzjQreLJ8`umPkaGV/oFda`%^M3W,Qm|Z6^ iݝ˵e xˣݡAi=39Qqws2{Nr~Q7=*R觻>& Tr;-XزI/5%Fb"u:fr6-O؝L+8#D({^y)iae%4>Wg F*F/ 3!A_[_:)X4!d"Rz@ AF.-* Q VK?m5FtZ6 %`C؉߼P*lB8 3:fkC\AS{99\_֥K촨b;^l$6.I.YӕRu_o0^v E^Z6'7oUUS~Wc8HRI<'"h86Y!;o(65)e2e[e Ktw@ wv^нɖjUSH|HZ\IZaڂGdr942†,e*eX"N9qСp}pSW `oSB\|!JUYͭ+o w~Q#qxqJT!2+-Tֶ?iP1X%mFY\[3dX mG'--9GTm[V3%ueʗ&^㙽C!r ϗ604rЩՙ占U*)J A"B[bbp=}츖X>B#6-t0TCu ȼ#L]Һ9-*vbwd'Bx3(OL1)Ʌv_4 ڂSA=ѺxvԴI<{ & 3q?ک[]~wO$'pRD$<[XJ hx^))'N`\6yQuq9sZ回Go82^OsuN1ca,~AI={D zOs| W⪚&ZnNǰcﲿϮ컨r_R>, e+՛Jh e^rjJϤ0?/d+oaӉc(_gh`WgP\DA.Âz/Օ:,5ڈjp+)u%X{ 6Dk kKX4׫u ^Z++OHdیk@n.r פf8AXn^ {c8G&*ǟ9z$>}6c)BaV[jXgPtq +*+!+EŠʪ_l 7@47OޚJnݟju__o,!NmtjmDpESuBYR,**jhTR4ܥj7oVW[;j83 ^MZ9U]S Q366*.\*3e%׮olL8tзޮ x®:bHDz>ʩo`v:;9GD+K߆0t!5~njԦGO ߼.f˫#6צWGmzuWG?9) qq UόFkɑ/.-/U/0ɨ(PT4?yN#c([N mP>V<̑V(a2,KoD_ ~9`瀝v9`瀝WEz&ϘbI(s#bny OER'nnͱ=z3w۶xzyM6MXAE6iF;+Nvm1jёΰLϛө{˨JϦ{}!ZN6.k׬nFtm]Fzf? 55Iǎ|-aaatg_ >P_o`vr,=|)! eB?g'gÏx楟_6cuhV6窩液1 `3xdSc}5uYd cdJ]]lZU^VMζҺSZ_.c瀝3x뭷್gDҤR5)gg$mYI$e!Dq+AA.r's~:.--D,:+**TDfI;J*/+kll$N 9ё^bجڤltvvէ'f^/?h5ӑ5kj/%? D8l@=z8ՙI&AĚ⢺MC̢.%ų>x_ e~bРjR%&(*.:x0J`E bV5j0`'''~"oLg(4o'cA@jlR 5Ox 5:T C>uuɄm)DT%%%G#Sȧ2T #''wGZ$6De%%R#zN{BA~~~Rr # ={ ;Ȧ&+(5j$zRhtrOA!O<+/7Ԑ`frӠq0 ?|⅋KJqFtz@2,3f옛o#cjkk?QSRN"tn&\qOE =$(GHK᧟y~XȖWMz֜yI/+),ptwC_J _~M]]t铮 Rnߢ(_FJ 5rކ3 /wﺷo^o|2,2drW~{QtMN3gHԨ5""wsu9x(au=HLl,@gGق?ȘѣR<njUQQq8">w{O񡃇~fxt|=WZtȀ{/̟.Vsqs7n9st:5kبrtB ϝLJ^d[nݶeKQiWp}= |M 5dٽg˖͵uu ;<4䁇 }׬eM[(-+uJG t۝w_~3T ۷nٴey$>>=B/_P|#SҖO`v/kZUgO]N꠴DIr 'Kz}izzw c>ED@IF~!* \pͧ/;%qN @p74b&u?&܉ܶk ǂR^zs}|JސRBD鲄p|Vc67$'dT vcc}}dXΜzgٛsU => ^MZYD E oVueJG0t₊;;[SԤ9S9˔/>V ep?>2*|1kH;T"VܢΔ6JV)GWi_濽2IVXQ<_[qz \Zu>YkպjOW4j 5' ۖ믨m޾Xy(XX~ 'k}/MqMv"pO[ qyPѨ(WFy;6q zhR^Y2}@(tezxW_ޝv8#ěKN89,9U3(_O.=Wd5z$43ަz!Һd쾮oK:vFw x^-Тl΁OxwԳiaaHRr\L?_Fх⨏=hbOI'ge:dQc٣|}=mz윜F:+\NSzѣ }CA6sdN vq aΝqk옱q1ѥ%;ngYYņ=vX323SRRy_~[[_7aؾ}zWVל=:b0"GԪH-+'ccF)\lݾ޳iSMr)٨Tnپ*ڡCy. aC( x;v}=l0<;-'T6z0 QsH52*ITS[lT9"*". rc">{5W`0=mV~u;9^pRhي;{:MT3膎Ay 6oʣJyxEvrJNe䵎RG[^엯h eM :V^t~f/<2٫c XbIr'ʧ}@ ߫+R&_ųTm;]uҘ9<7'̿oW245A.սi1ϔ4|n޾7 'ձQTiZ!_7Aw3ö-nt:|qo~ w}@h~GNJK#wH=/kw3z~m+.?}[wYpOA;J& ##=N.[}0\⧆|zOߞRX9pLb}2 {,^q> H(/]p/$!!?g{~F1P~`Icw O昐VXVe,٪'KV=3.7ڒZ76p;s;hGjgy7r'#hAhVׯ['s+S^{7qcF{O>ؔ'^{ͤg ܜ2E7_{}7?}<}w}Bt//eP)33!}םǏk 4~'z0@(?sq7̸rc}'۷{u1J `G/.,uG~C1PPT* n:aDȨ Eb&\s -rk2sM>si`a(jhf|#=0| ed)&.UU[mzǮ:嶻nѬȈO?tO::8,,<48H‘ZNfӓN ͼRA(4;㮚8nℇzPy8o8ZPNڵs7yKIA zW;ni SkQ5 `F̰aC_oCx)\Èc ]?qޙPUWM ͼȨH0y3qDz[Ǎ%5 !#3nh1nTZΝ;{#Nv[o+;}bdb`A^}OЏ'؟ROQRcުs博W<~JZPD9H1(O-Mycbwn~gx\JIokKRX|JOY1G>ωN#@yaPXjJf֒щPZб@Sl/^_[xw1kZ>]oƠ7-2 %=;w[V~4iGaMZO8E8)5h,; NXt3LB$@$@2,>0q(309GNJK%ѽzy{ 18bԜΛ۪k^EX"61!!4J~1n3((JW nP6!r>Y'+.mxlg;௅6(NqA=s>hqV ,ujC{7oڌ1eڹnGEEEyuuUYyR,?hGAl+ol޼F߿QySlL>-ţٸ T"q^`pIGKW\3ߗ.Z%Z[apfc@oEmDWG^ά 5̜6 #DlDMUuqii]Mݷ_}'ǰMxĠƟ$8~@s`D"jki&.Qti&@$1|%yq (_109 1U!$>&y%=屢? ﲯk0o۔?O넙x5-LQ>5ĥO VaB0MsŞ^Ie؄'JdAWמ G/?2q|Pt,X ۥ3c9G$G1Ȯn/klhY=?30#Ĩ17z"8!"X4`R<:QeLGGQY7 Upq'#C1*9|lrĤ0?oNF\U8mHp:M !SRB{ k1J0\<>9$)ޅ7,€`7q)59AIrk7:xMJ ^0Ƀ2XƩ@c%Oؽ t kQpw0!@sj/+8G*a!&T/<k57YMF0x >^n/ڜzGށ9 BCA[b(#\fLb"q1eOA*צM;iimUI'$ :Q^'24ǍF45_xey+CG1F͛gHH!"5Ani/'֠Cvb uboϊ3!_¿‹_}χ?1}XhiDw)Qll6l7_} ~iiBKy_=?}TX"A R[ݻ]{2vOz_d mqI֬ǑFq1^^D1O8CnݺW_ϚjEZXa6 u hVE!R|Kk0H/4b"AT/~WmMr( 72ںy ڻy˖H1%lܪCh>̳q?⥗_Fn8੦̥N!AAš)3U[:x 8vB{!.*#XS -;^~|%5FRm6D6r 81D ^n7DVfjh(.-Yqmt`ި𰈈01Sp!%S[G-.xxz]mXiʓ:PrzPN ~KmWn;7_ӊS}Z'Lvդyu߯lTH5E| (* :RͰ?0ўaaǥC,r"qsq:ohԌ>J|kobkh~vXkز|Wgks >MA6MZ]6%qGǸ*~R0,%tcQuXN\~Z+෤F{6׍BgQ]=Boۋ#L9 B箒UKl8 (h *F ss޲ 7ޮ%嘾pӂ}/sıi,|iü\ a7>MIr~lZ~ Ali2`ZgN/ c6f,-RqY!NMdJ<\Bxx-f pdJSΙE֢{AG &|1 6* ΞmjzWVdU4A ߕS > q14Ϟիv'>uD rF.O՚܏e)FCjL!f xZc}ܿ^G~mKz]>9ҩa^혻67ߣiEnU,U'չx^ώ{\<;zN|īf&P p(9NVI % na_kB\.qO>'!ɣ)wO&R~c[&Or饗M1c'`->σ?0x~m_ ņd#NQy6r(Oq30';ֶ2EK8nGaWTO+ENET9;=4"<fСO>3O>SO<=8nm𸘨۶ص ^*ƌKϗmSP`[G`n9N]5%%B:\pq<<8+z?'CJ/ﯖg?sZS[\['fr)Syx= " ]\[` `x7'Ty9߶]0pcgk}o|l;`"u灋!" ܜaV'&݂o.PV|ʳNw^W~#Kݻh}o)zgF'(<23=g} +v{ ĊzAςgXj~oݬK[񂽳g} >4 9(%4 E>J$@$@&̒d-vx C\\n߾}߿F P[ 4%InZ7L2_*yQ,acuFK'Mp<3dXS9!3sIa ospnZy+W`KC1Gyxa۶mÆ @Sp vPMK9&QQwnHPL j\]PAݪeK d8*yo,.Geo]Gajϡڵ vf.)-2l\!vyy"%fP>cZ 45Ҷd^Ye% ?ml_o̽ uڻvZ}}KR";(gWF־,h `̿yFd+*ZqȠ͆"z!10(%u=tVe!/3 j>wA@O8UrÇ뮚RMگ;?Z mGW Q. [,.'&24> %wb^!8 !Y 'lX usq8OxB pM?USb\[p 02_ĴiS3}@8!ɡ猍;nh$hi"ƥM?y@~ӂ' O7bjЉa3=_)!E<$WǸL6$9!~ .aSâBV P?r`BਔK&'sЄAq}||]1=\ǥLJ CASD"`Ā}#ǤN H ?|\*C' E( !hAqAp&Y$OK 9nP~ si&L\YJ tȘ``' 5--x|ic"N1>5tZ0ŌL/21OT28Gx 'thbx{I^ RE p0/|Lj:=70Y @7$ u~S3/ ={·Vm4+|Aw{ݻ7o<~886NJ ׀;L uuk7m(B^y W͇Ƚrr?_΍6l0n1.]wǎ.nm"h[&+R9 k`Ȳ+W,Gƫ.[p蟝l'!T;@??N ƌa5ۻ-? GӷWӺE(QV|cl-~vUML ǹ! !.ؐ?7<8y$y!}2,:`ڠ0q h]PW[˯n N_P8@|uEa|1K$APR}/~ÂdXԒ[[Vy|OL;ɹ^Zp:#FU|Nhty]qc[h u,*<#>> 3pϘpPO/[ 0PHn0J -C\oBwh44^Aqa^h\p-2H+r4-1;.?Tܜ,f]RqD7*?~nPLJ{ŇlPX<33xĆyDžFy)1v ~n o1N>^#}"T^qh?0x@=Ȣ`"yIkSZ75T}SnוV-X}XfeV U:OEAJK4~J9f[\TLoQQaVnnwԩq a~цMI=v2v&NNOq +k! ca8ᓎG׬Y3O{rj*Aƫ9pmM]A^Έ#"#"@^c8vxaÇ oDDDqQDGGx i)?qFqaAz'HwoءB򹹹,K` 0d谸( 5Cn^aiرgLŗnAA_S&xy 0@؆S^7BBn0/?zA@I;66&o:6S6zF 0Cv 4vXP%cs }ǐ!C#{B)Y0ɁƦfhde*L9)pq ""!=?7gld6;f [Z\[+f B+ںEdoԳ JXHBp@tC(#=<#""ѓ0`+2@d .+ɫ7䭞#)/+( 4h`UeBK:$48HzZ'X` >gC("|WPԘ֧^k BѸ BXX(O*.hJhZqԨQ}1`ᖘ 5R}hTyLef[/Kej*S[h%LM™|nq.ZX|>bܐY|K}a܄OvN[^J5^ZO-x'\t) D%G.}#nW𷘽|=740)y;$=tf 1 k #{&0، M馏7:Pu |„^/}s/N1&S"ԉc5.ڀHVR()h&rSIH˿H"ѥwBF1ǒB-, G@)E^=6)K`W~6hKI:2|>zQ^/:Y8B8ȻVRf&J劎Mkl Iₓ3x9RK+2@hWR(UE#0}oMMtЈLP:G'ULØTSH Y]Rm,5d3Pugx^X2O =64tADVZ%HK}H,I楮_9uOhߴKSuYZ]>t,+ ۓZ|H 4 Gw3 `)Vec[M0nl]Q۸Z;î FpU 2<Qy]}c6 nR6 аC7 pÏz|ۭ0w96n^ l@؟x_~Cl[ !"@\*7)BPC%avš6= <AdVUZ0tmK"v ظvڲb{SVE lVT^` /hpV,ޡXPv=P}*o.@nxZI]v*o7m {W8^{Mv- hom{ZYCF"F2>-L.` UWCJk0G'$}H$+)rcf?lScZ- `jp:vqɩ?3n{ାqan q^moy?{0_V4Wѫbn.#P%WG 1-*[^'{/ `d@n>zZeVǪV"?)˕C\j TM̹Olp?N 2 fJIP4eټ//oP,ҿ@PXzL/ĈiP!(#)8B UduM"LɆH3~3$v!(*1,{"~GGE*X4 Xv RˢI щVRnYdI-0 E0H+Ҁlz+ Wt=J[TD$z ~HHH;抻'NC'ǃ1'V!מ7,D>A5 x"y qWT,FاMLBH Yx}vgpܷQ`Fk"Q _* B;qq\*惫|@QKBB>bSt_.""Bz [Rt.w >ܕ`u&r?.k;jsPw'{4ht4 0^8h)BSVuޞb"tjĄEDbK/3wێ+DE!"l۽x0uu[e 8A'`;o?Oo? ? OO7^ yen޸I=ܽ|{*0wľN.7Ψ "K#z{/ы_ +ruE5Y(OQƤTHup~ӝ>iipya$tJfNzf*WmM]n|w9] ]9axby-{̾LIǭ8\uQI4Pam@ߘ[셃C)Sq{s \ H"WUP3X ÌƖ}yU#M5#B,ӵ zfV hJqjtnTNE"qG|cù叵W:R&[-*mT6Ge7"rckVRWցmYuQ_k-]S=;DM[$=}7-+->VLE$(L*gC4((.˯6o""ߌ3'Mme*lb1މaV6YVbѐn- .a#GB>++H3Rfm_LV-DJ;N|䔫zv[]23.$;a8]I+r.밓4 [uJ-^ケeZ+O_]Y'Y 샔0?|^voٗ7g|f%'c>4ߒvnjZQ *+c"s?>axniz]=+%< W p ᩠EdAs3nq_Y7.Kp)h^{Vj?RiзZK}kҩ0# EţJLe}[oYQ3DueUP#$@MHSG[8Zmqe8G8giqmE*Ӵ+2káqoqzde6[R@5eBi}kM #•U {oXܩkXXw7IJ 57--h&+xfO*^0s|N1a?V[o`Ӂb3ºWVgKuA6\ꬒ0:o[ߙI1۲-ihw ~L/7 [ۜª̲H.|]gIPQb_XǛn.:8`(h͢S"bޢ:\ˎw!1Cu+K$@$@$@A@\dގ`֧oZPaGse{A){2aK%6pݗ;`h6 QfZEK=EWf\HJCq>Gak)?}f5.yc]QRjt[5uT9Hl:ݥw/a>S/h-&Y]f#e:|@X[_)6әn>= oxڑV;]XӲb%,"eYV]~Qob7.NS]B amâMi[V HwLpw#^53=PxYhnʄSFDwBn .xuUn Ef&i}_s]m*LLթΛG}ׄ˦%ȩ]})r+s*޾q%{Ua\6}xGwo]06„VE 2f];kxQw]Z&7}8C)8`;q\#!OAL:rֿ( _1~:94w8.Ώv΄V_p=,HHHJ zǮ"ɊV#hK;kh&jmTgCOkJUE @'tœG3!ILqeZad0>[ ސUy۫7f`v=871dP?!5Qü#Ǿ֢zV/-/Ta]Tӈ%uM?|I ?nj2,miACe}cycs(?⺉)ԱѽV~Nw]꜒7.0m$Μ^Z5oG1l|\ wJ:ob^Gk,HHHHHGP#{P Qݝ]}]{| { 髍9|!NTuq+Z|yՈ G/͢Yã/PS״1,U6gDLIyws?>o;3="o[~r17;9{W4 '쳅.Wd8m@xM"רp&Dzc&M?ڈ?}q"aҜ[RYT+. Ftow¾} O$@$@$@$@$@#@X9%$b4j.-No-:!n8 J ?#upSIY-H"P ;y?qae 3.P^5SB6;oYfw[>4-~ye~o\6;'p+/; xb~*+xe=mXg7H*gY5_\< DՋF>tv_wu9#g̰&$@$@$@$@$@GNV2*9}boi^]6'c uv7,җ~SZ݀؂ҢRՐ~}'%W.1 px\=RM5)A,Jj[e?;%A^/V:xy$Dfqzprj{u.ȭjQueY罼|knpr~Ĵ/$@$@$@$@$@$.4syI M^.MUjJDDxGtW)!2J[*Q\S?6~p8}? ;Oo SZR;/43 T6N593nޛ[9sp &ŝ:"&F Oa/~:Ҫ_Vf*o:>?'KyףswkPoW"hOz}n.ZN*MZQw%5V2sSSӦ~|P$z~|%S .ҁe.9|rZI-uwX*Wց`gW%Z3u$ .'O̱*%U=+]UY.w]*91 2]wqmii_h1Y`ICfO^GfwgY(\;#6{h~ clhl%Sľ[ɲҾ1h)z hEG{%6}(SjlŧraQM{{S|q~/{ue47sJ#` fx5fXh˃Bg j3JxZr7xTYS`M/CgӭZ%%Z x띝 B9P~sV18{?vΠ3G7;^qKy>S}<ݚ{nĜRR:/9wwbst+%t飥}/.URt՘kOIuCAx'x۾\YɹyH/oݼEt[B UVUں[ΔlQ9mTfIMyVitHkַO C^f*8QJsfqcӸnTB4PTpJ[r/ jjjĆ68KnZu,MM 3ñ'1[GOM>4i1ǹπ ./gEDl{x7w @BFpJ n@YVՈށ ưew)cCcs+MS·*M[ )ZNqs?h*qQ<)5֙cC''_ 熦š>{qzO*ߵuJ&S5R[ jTxUFъ!^DM,WrVcm 2(ml|f$Ň{ #~aG֭QQbBʹLbS@hZvFz0 9,'; }# yR` J@ @,ۏ ]\\F1Te -^8-(ܿwozzz@@@w d '-MMu 틉QDo, Mͻv Orw Q#T&MM;owLIIT@/77#-WrJ^^ePT]]} +@{=@Cc}5U}xzz *8dhi (_"dR™Uz`U)#¼7d57b)qM~Q>>8nl2$%hF,dM6XA PRPf oU٫)~]Fv?wfˮYiWJ/< 144gdUMkkAucJ.zŌ?F(Ai-G!m.;m@} kzAk)6J2.kjJ/}T$pt0xm,mMƚ{zmcƌ-jt6yP#my*ٙ=3ΐ?|ϭ{AmRԠm͛ۻo=m,W,W^YpAC}cZz:6+MƵ#F&_?0݄жV,K['Kcz$&m| O=T^qq7w^|qq탽0l+/=DԎi?|C bEQC0|KMMojÇOڄ)e 432v?~~ii=oRhcS}w{ 'wܸqUƘielg[$j[XPWVT>\ڱhvr3 㜜N_ES瘎WWqY*tNkmM׊B成C<].7{X p(qaW֯,_t{v厜x^!apq1OcsK=454G`~QڢzO^~c&ycENNuM[}<5yU߀H3Ex\rBRMAENeSa]5{z[f~pMU:G_ZVWc\k隺zXSݧZO)E c9D)b* G!NrUƁ4n۩cRVsセ~w|.8rGq+8[͍N*6|@%%Gq=C -`ZeN)"9mr?AZ"lrT;Rv~?yyyK"_eD _|EƞgG|ɓ'B`=8WxjEpDa[vǞx"W828ኁ zl3&%a28Ư! d_aaT_S]b՚މeP "T5mΝ0BصkWRI>ooς’7x#>6gEwv{4m;tfE@G*\%^PQq_Z#T_ /'\ynxcb?RpP_cNNOK9_x[jq) /8r/r [n5pY:ɥ.ڗSՀ`chp|@Ĩ6W?IHHH"_.yR8Exsf <0f܇Bᣜť奕5ʥ&6!;fcaa)XeN8j"tg+GA6wD-}BɏTw( Gt]hA+bmEYٞ9g5OزE! U(J%".2(Cy%"ŀ(=SskJxeBluB-h?,RW_,qwosYx¬}vlZjzM^ @B/ l-gpn -eCÂ{M5%%>n'q%ǀַO=wy͍7)Aq-(TpHәٕ ,R5f71*䡑#K+*ҺoV6wӁJ`58%x\<9iIWN}L}']9515,-42RYX)ĩy֢Wϻ^_oKQn3>ԁPb>dZ]ݧ2zY}cÞ]zwڨ31jpz5YX[_)-2әnfvgddg/]@vvHH'Hp2`wƯ]8 " 7mG!߁p/dfd 6_VTVm\aú9^^~ޙscŋd8)] Ix5^^TX_Xm8U ):,W\'s/w?e+VB8&IZ=<#zEgggmGAMU|۶lBΐ(-]}6oo__?cmٲu81 HHzBP͝:u׮YSXXvΏ/Xmڰq8p0S5؊ `(,*޸q-[PDuuUhXh۾Ul㨬YreuM##zE\3N?ᄓh OEF]13soZr[;vUQV~Yv]]]]PH\K'^4V>SPPQ{ dش~}eUEPPː"ssr͛ }F>Dc{x,!!nI2vyx\{!07r==<|||+k׭&8$D;}FDZ|ΝJqBjy#[rՆq8<<\ BP_fBR78:'z_teO>M/ցmYvIZ|gWU#!O_vRցmƲ u}HQ7C6gOۄSwܹ'NCgdF3g,oo{9W­z̙Oo޻Xf ֬mjl;vE] gF/>jof&$|<M꜓%ȭ>qF} #wͷ߮#(|vN'|{vWwۻu'MM?˒k^- Ͻa7n@Ogw'׉_}ˠ/hoA pÍAy1+mw_HH6֍M{›{ӿKRW[.(0(PY0~GAszgCll|qqqWII?6u҄gc{{yehlhsϞ3qx7-7?3 ,).*"# /jjsѽ"#vnR߈,>{Ixr }<}̙$#^{]n~dƴ{ΌݟU~Nͽ٧7~f%|N׭%F)!>tJ5I; I=2D- Uɶ;mTYeKxXTIjp<=}ց.(u:SM[em۶X.??Ou ~K,8p s;n܎;7l0f(NWVUϝk߾iiisѢsY3Ey9O?c}Rwo߹r^01:::44R.u V@ソmSN=N[|r6411?K~}/B cߥ[o!y3rԨ̽V,>lh`@M?i\z%Y&** @~nhnYrel >&'//5jt}W,]2d0ϟ8qBuUղ+pޞ[Y~݆{wRE_'-m- 8aL?J7KS˟ ܳ' 2d]׭>rOQQђ%K zgEEΪ(/2:}+s;NB[عjꂂ̤o0qD[&߯OTاnpuןtIP8"MƬmG Nn.Npw7/9`LBP1-qG&4?n=_ǔӟ\rSf?t} :?_{{{W}{^ \|rv>.1sw~H_Oal,%N$@$@$@'v0ƙ?m挔O8wR ̪+**n L+<,<|”)8BZlĎ1**:y޽]7z@UQQYQVZ\^ƛ&L'=3Nohjޝ{ph%˖ \'cxp5];x@(;D`CˆA>)Æ (- Q<͐!C^#-_yN2W0ZXDEEB?3}}|q 4<Ű-[̳쓖e7[ѤU, A>tUy^#>y/(O ` &pdpKˤJ#+F#\9W\~qw`?ёÇj!8va[ @=3<#59O س{oCC\HIk7%R}N" "seWJᖱ ?4C8L&|n4Z*[{bnF;U?s*U7T44#&x1][~硡^wN5[Ǟ?%>YjtSl==Ԁx&u54 psC8*g\3>4\"! 0}* BDrwJ}bp99yzz^ƎE @M؂!!!^^&DW11` y777o=u7Gp wl*cO8~pă1?wk <$'3J0x+P7brvrs rM;%5ny7FDbƕ17kKn@%@0I%|8\k7na%hΆmܳkԊE Yf-Z ?lL\vJ<$)0ņR조 ! _ /^qTo"I~q*nzb=*qt䂭Hi;D۹{K{W_e/ п?t1 PxWG'"h8O?Ϡ=`<*| fIGN@ G..UlEQwEFFl'Hh1n8aՑ Z*vxW^(T=ሿmmMy(B IPGHVtnE<9k-%=6 }*s]}2vdxj7߾ʫ< gL&vӒa=``l3ve?O> {Hpy \JCVG o UWͽ/>b "&:aAxwDJn@Dd*] t/ḮxA$_ ZV&EhQyyY<D=FF7+T@AĎy Gד*G#x1{GzOv7ݫ}{ncb؛ߙ}<5:1S_8[?<[|wwM?4.5?(N!T/Ȫ?r%Y- F`s`#z* R4N-et7gz l^2!YhF]o?KJ!AM p&$P:ԕaa!| pq'Y3g23~B A} 5@;䘾!v{wұcGpõW^~IӢ*yi|9 ,바]ly^v{5W^~F m%4;bk,:1+a@\]]}"<$O~ˏOxRҕ%=)vʐ>qA^^X801cf\>z#b찮`9hh,,.]eGIiyQA˯.u c:s^َ`$@$@ pos++ {wڽ7s_LldWi бcpB M6VV,kў=§3>ҟs~pzO?jtaqg} i&MR jU&O7/).Fc+ʝ «\EU+ TTZ_!;Moo8D ([иa:E 7_~w bߋ < kkp 8I.(Yv= p,-jQ‚jp(@vnUu̽+<$J_9o5sN*?p`HhqKDkDf/JBCP:/1wމyᩡw.P[fMeuJ}cd#Xb%"SFO?w"΢}'%P+Dyeůe6mР0* KJ0Z t0(Cط})ΝbJ3#^ ˆK{IkV*eIyFTB--mդiM3ŢKZ`a,^{R\SV\iFܔXLԌzDYinm"E<DZw"~k_yŷ^_t送3nN"RR6v -H,/J(!nihBBч~\YYZjˆ74oPλ_~=q nfHHp~ {~9s<݄G%lX/ܯ1Xc#E 7°K|=c>};DbҒ|ꩧnٺ!X{|xߋf͚ vZ#o 8Gpކ5?*6z¸ 7n_{'~z`.'ؘ>}_~:a`5X(6@䜔닯~~QJ*7Ů%"Et*a.ʶƵQnI}9#'''_7cƌÇn\ux}!_@tBBX#nyfO:8'G~HȐ:yl8 ᭷~xѧz>/2OO܍튅8fhcc?{ >؃>f:ISI18q?^ QѽB۳ϽcO|*Gwxlȑ!A|-h`AXb1K|>ubtڊ.&zEH4jت0d.f"^8= 8`<>?1)y))ӧLAPz}W^yi!bn(2ܷݲjaÆGͷqّA5ӵ\Y*Jj:[>i) ֏=GѰk+dԾ#&ݧ˘Z,<FI&kl.B5eצPn()W|ie*yJA2i'\^V%*bwrZϢ ÛL+/{q/gѓ&O7bNq_A.&hYb6+~;w\D?v,'5R#, yAua2n?;M[_[ݔ\k隚NAfm2sMm 5=tK c^rA.O&M3~|>vW_m'}y9/ɶ5}mm JINFl8eчF>11_g걧tuo|_lA/Dꅰg}RB MLJyn<66㎛8iq/T1..>%9qӧ{9ش;DM9lg'* C@>^ &M"wq\āCSrjjLt ~ U JMIO~!(ק$% N8 ݻYF57zz#۶>@!ܯ_:N˕-N]ѫDS|,^<=bb&O2mt8Ĝ,pϚӿ__`AV ߿_8IVÔr"#"{r 3zԌ$w)z6tg(ݹ."229% M?syyUW^yܬYƏMNIټyk}MQ#P '2$ *A#掘 QN8ب^IIhRgQRjؙzy%%%rɱqSSsm]]Z߾hpkNINT-踁DEv~Uilh,(b(iut=*aW sٳOOKI VFcl||dd'9z'Ϝ1c 2E# }zɻ)TѐG ;wÏg~Yg9nxxڲ)26_8;vb!A3%^TX3LmOTZvYnS馆 ԒǞ|t딤j/xVa#|u^m)xꙧccq W&8 E~ʱj,f KI[_|_5K@hLw~p.o 8NKl.E l‡Q{@rC"rxux {[ؐx´E ?1Y"\lb,z${la*~_|/zb~0U Ƭ- 89+3@KuuUVNvⅈE5ҝ403ڒŋ?Ï?vVN1_f'}?fgݛy kt#(**^d}goڼnUEp\.ظy!s6_~kenAhP:ܧFDA ϸst\|~gy998_>h՘Cb!M+.YG嗢]3/SO:u͑OIY… >|ݥK5%773yhXM>{|`$`+0і7TA?rQjm۶j*[UQIoxmy`^B b.oŖQM &*8zRk!,EBHq.DXC6 9[-B5"@ l#{~BW"&2AIrBn8y.N!"u€\*/xKKL("gWw\2[/)¶98ms)!#ϠX򢥸QgD|:͊CC(`}7z~7/ ƌ/BHmM6OCB -CC~*Ĭ.b7똦h ՖR<C2xї#Dج W]}x)$,:B EYI}R\1JI<Gh+JxPh Q<+@d"DRTCprMn>3_~ͯ鈓 r̢jYRgXVRkmYOemO}%MMMO FGWTn_t!޳x BC+jjN?N-&`:pw(*yuOgϞ~A{}͕W9HJN+4TVU]CGYQUo߼%"860;wYӦM ⢠ ?p(?ay#B6<3A99eeP~ _7t0_}_蝜6h~Qi鸱㮿J7Q5RVRƞSYmHӻSݧuVUY5GR}~5%J&koݺrG2> =_Zuߡ7!ƭ[-Y$k>ܱ :|,~Jj]VlVkZ-y.bL K7Ke . *< {EbuiǩK6oڈ lq`̨ tcue%XCX_fչ9 wNwD=+8GL,جjΖ,&nS@egOwif2f`4XRRvUWtqcǎ+).^r#%K!{F`"ޕkʤIqee<^{wÇ =u c׮&› 9+o[%%'O8udٸyӌӣ ^z\кKGlrL8p@~Aggu6.D^!f ӏ>ھk5W\1F ߹cG^~.mr[pw>[vgkbA>|8Xp?طqސ!C._0h@,@v#^sɓޓ?sqH6NjJ*3U* ڪLuD5Mϼ=}iwyu]giduniٲe:rfPO`ʔ)nr _>`9r(DjuK]NOT1c&N8v^l,*orU904n@qO/7wUJr:؅8'4֗0@G>Ç0.' 2 xӶV .=isU!wqez2xѣ&N 5莜gDD#6 8E{aw@]ӧOSH/II 5;!aIAqC D8;|| Z!11q\ Z~d'WwrRUaEEEP#KAaܽWtL,߂|#@?."X!RO0poX=>va-۷O2h ''zPyX_X^VJGmE0rr>7~:|/#+% c_}[rs(c*`b;,YRXXTB^{m'XzuII n_+Eapwߝwy*+14W^پ};ZB4k֬s@ y睽{ %ٳgгk.,! ږ-[`6bĈr.}`߮ p%Ue|V%7nYR&.2o>(\8jLRʣ IR7b\ww_x *+*}ܘ&\lñy8]!O;`,_u'' qN0Yj@)ǍN؟a puމ R|CSZ]7 ZRSRm1{`< ҆-[駞~~;~b@8aT oB\6{23>N*Nq~22Qk-kJfڪiSU! KА"+-nVIGr a۠UёU'qJ85VX'Cv'c)00yN"hC}=۸qdThnXۗ!FxT\Jǹ{п?±_3Qũ05- `@2aF5jxjj24йl^!T{lMUp@Vm q+ݮј[PO?9g Y!2ül<Ɓp { B H PfF۩8C}S… !vI7|3y+re&(2*,x.PDkiCƄy2t/.SJy5tH]Fx`P,$9rdI?4/Hb[*b@WS Ž h.JB+v>O$@^fmL@G5p]_WK@{33aϿo‚|7ϐP8ܳ6wg~G0:6Vqq{،={K* vY]Q~ **+ 5ܙxy{Ú?2yiI%brI((+/ @Аpx  APقB\OJx+2! ((? "TQ"C$p R,M:HzO;29lyA4}(Ndk6P8ݻ=묳:7nҵ&M0=\T.yi gQ vvkg6 ؼ{ϞO? Wf͘QYUcq?ئ͛9$K|f}w>*II U> Gʺ+mqW_olnپm; bbq|߶}C=ryϿ?*Er꒒CEeU~A~dd7%%wW_}9pP_o޽{I1ad,*,kO ,-\<<0 {EE>FJmMUqqITd[m]#aA,VFh:l(l= 8ى:T_Mkƌ^|~w#>_)pTvLJDCӵ&VUD[nݹllk>LH$@G1Cdl5~RAqfeu4{̔zY*3WSaϘb.s0V`ZvYnSx٩%77?'' #,*66<"3]@M]-C2fdر }O3v?ҦȶNrr`\<,,h_-8<_qI듒^+.N۶molj~ttXw7I^]U}۶\@pamYY|SRS?_*O5U;we@g[ /Om;5>!"s)\_cWF$6p=}V+eǎhuzj;lAikjrj-]gV7K2&kzNk)g^2L7y*HoVg.l:;Sp%P%gЙqs=C\:8;@BuWP u03m;>W: *ܖ3 ,@CnSO=պ387|Նŋ˸%,p,qf*Sc >Z& ˝ Mf[,Fy.[qү_n;Lɕy>M.=iu'aMmTY\gsͶMMÚTTZwiNi5wm `KaYa 7'eY;<~W[ ή aj8x@0"+L3o~aѓO>7p#k`,ۥҪNY+mQ$~)akC=(]i4ɽ-ZRQ^|Oᘰ%soSO=3c9sQ 9VjH?ZMe6Bq/q~Ѵ 7SQ ji`[n;[]kz3D6Tϼf: RLqwÁ(~_fO't% xL؆@&X &A -jYGI(f1:(,:A)0 F RVsΫ Kˇb~G_Q`ߡFS,aR/nw}+Pǟ . ere} klkѴҺ+UR9 l>ޘOpg+@+7u`K? hpssRw_}ϼ~K/:ctr^$&@Y\eAA>(qw.=|9;c7#bpmKE<7"@ɧ÷[|믿GԦ"aS'ȼ#-n~B PR? B+!8 XIC @`؉?/~,{Μ9(RL{Hf{!f˖?CvK/ag7t?d#DhF,Bg Dbbb7$v8yaCa)_aa*..NSnVKM1:/U82_@ ils5QO"X͋c$@ P$A@J"(v5FV>#L1#<M9lo^l90nr @ƆPo߲e~¥ 6T$$b+ R>p;Xэ48wutCWw|эH-VNP8,,̒oqq+g,){-F\v- O>]ílgO⌽_ڵKM6|,/]tĥ 8 \߆`Xa =@6aRtYqTN粥$`CT&"ks}|r^YtE6WP38l!Ht|w(N#OݿkjB*wy'uhfJY~(] x :T4^{ECgũ,|t:,Qk&OII|*5X eg#y,?#.77co 7 Y\ ~6N8k/446)BϿjkՁ֏PAA"F3J7 &X#A [GwI'GD:w^sEAC[e(yWA'~Kcc@G6r$UYIO9gmGfl2A$ #b|gAﰝG>+;=h,- y'WZա {=Ehh]*K~EEe%Qi5u:ts)MCe0jxIWϘݶ$XƠ!3+^ˇZ|7666:@:ݺy_~]^Q, H oȭErFT$!!ƆmvUTT|o "nd-55@ED.E 4 /~'0&!e~Ht @6&" PA @Շh_GJKK-4sߡ#Aрp}}}###U %pO2T>77H-0^ g8-uhO?WUB EVOm+&tB]`tڶ}}Yy kV..,tw]'~TUYYVVtJų ޾u;ee+wg*шsuY9e˖e%ślkh\r+/._%K.'@~vLI$@$@$`uB؁s㫩EE͓3Doh{O>E~|u}̯w?\ėG|NFjX95U~ŖMpo=sٷ/wݵ3]&vho@Fh^}T׭]x%0G 7{~SPReFUU5 e˖;5MNrs"  1.5q:K'Ҷ-] f<܈H_._ jw] ]|y.{+{;gΘrʢ¢%n.S||[nuب.ΆƆ;voH ^~UPP_rmw{ͷފْ%K{N fxΝ\{=wyukoyܨk򺫯:唓<.ظ8(DLe~Htˣ tN @!wKgx0ֱC;s䙙izC{ؗ&#8_g!nbbe@$U)>|qY /䒰`?_S'F} } X3= b|~n1k..H+ё1ё"\ $ŗ^~)31o`P o664wqQΆɓ'7;/CC)z֜9q#F ܿw?<47VTFG{yx©`B\<U]xVARVH @ =N'靎fh B҇܈#: (MϖF8TY .#e%Q , nO(DPnzv첈PtAp'.]}=M|'gkkkp|c}_~y׽?,\;kthENp‡ \WP( ,AAԩS##-W U }É`Xh`\JBO!,QmWgx ĥO`\:GիWi!HaHA&!@@`g$@$@$ptto6O_2Sv_~mJ+#d}rAA$;wvYIGyͱ*tC QD^ s 5ɭ?t?#6|\<- /Q9`TVZ+mܰagqI'\xH\$"C>G?0@q9g~iJda,SBǀ ~pvB&@J @@("\eQs*o_xᩧ]bŬY3CDDh@/V@T* MBnmޡ5gΜ١ ɼ1Z?[n;**Oɓ'[ʟmi@ *.%-}ecqWbÆ j q0K|g_g ;~|w߾m;v7c'7a +%g%}w#\Bpb]ASKKcK3~ }3ΐ}qxI--# "/g+%|bgƮO?}İ}RSnN;$7DJ MuA̶~T~,HH Co/f룂6olsٯla&0qD,Y+\teVAAA]vZv),ZH_T}ء~:ϙ3C մBcÇGg3Zst?Ö!FwZ''_x.(aO}]}F枒" e'dA/lظ Ӭj =`EUwаĄ8Y[?? ܻg[lYn}Eu-*WSUK/[ uTkV)3&UGY9$@$@$3 @&?8+l's=wu-ؿ?`ŋ;t:0n8(;:+uCMp3]ԟyǎp>饗✿,1ZN=T[>|T_;ȑ#;,pC+M)Tz~A1/ܔs{l !<'$o/w@P@P@;9>|W-[4EM5pիW?S>xQA>) $&:}ƚ ~Ǟxɧ.8KCZ满'OZNAQVn1W^{}ccNn~n~~CSHh>K@G3eHHHnpj~Cllj}v˦@syw-/2e Lٿ++P t7裏ZV`|Ag&ݺn͛76K/9W^{C=hA{I)t8wT@7M X)ldŝ}'#\tB D_r饩}?8q]yW^l+|KO8rp0?>lw6uwy 8Y_4/'N/r'pS&M/hn^2SrT/8Ҕkm۶;[{m{0~/]x{x?gpbG12Gqi$@$@$pt]FSΟׯ_O(B Dh֬YCC˜ٸq3Ņy )!>n 3LG 3#qk?wAGzsxPsY3R dL< ;OL/:022|İޭ@32@jro`_ppHP@{@E1x`>( xBP: J؏?ءwwy' \fʜҺpCgc(0:M6>GeBv"'駟QEEk6~xHq(Е%pR_M_J_Cd2ݗG?hB\wGHiii]z:캰+\ 8`~! ͗nyw?~:~ ) 0™d_h " Dr3? P^Ph18XqhAe82gΜY 8:Y 8F @>ǑrAIIh -(?.?‹{0ĸ+G%n!e$ o{ΨY 84Xy 8 a_ytb!{\Pǥt5ओN…:5+Ϡ\"@;\XPqL ]vz@'vvD5PePȣ2F _.kp܎[[.xz{{Ҹ‹z]ˆ @G;8$Rpp\8]=Hi555ݻw~&M@})$6 C7 7{lXIX?7AZ~K|7/e@ZZX'&&:zO9D/CH`@՞$ CdlA'=U mv2 em.I:b)y˼̵Mm1kcWhOTZvYnSba6*bGTvVjҵl h-4Dռ}ؚfɭWΖz5Vkض>˩Ї(H{W^y%Q?lF`7t-?B\uUӦMKMME"FP ΨaOQ;M~3QO1 ^2#wRR%E]Ȃ-.?;T(t:)0LSsaBk}>L9[fi~3[ ܓ\w[z⬴Qme>}{]ӾKcnJl^ÚaRoXwvXBŜ(jf%ڪIekZ釯ThxݪtMK5DUn.Zj +>!ul[z̍H$hwuK}kF@*F@#;-]؝4JŔTE -%   !@t+J$@$@$@$@$@$@!@@w1- 8 XQ   CiIHHHHHHaP0]Ŋ @wPzLK$@$@$@$@$@$@C**VHHHHHHC*cZ   pT8LW$@$@$@$@$@$@$TtӒ a%    ;HHHHHHUU( tUݡǴ$@$@$@$@$@$@$0pbEIHHHHHH;=%   !@t+J$@$@$@$@$@$@!@@w1- 8 XQ   #@uuS55APϐ !XDOcukK$@$@$@$@$@$pDzW|OjZ|HHHHHHl۶́ۨ%   =#/*ꡒ*ZhMLc5F'hÏcR 6vX`kzGOekj-he|JZV]uM=tMo&%M rv9ylk3ˊe,&s>&LE$>M˓~+<~cԴpdYOYUnB÷mV٭Q6)ΉV6!LHHHHHHHH'@C ؄U6LHHHHHHHH'@C ؄U6LHHHHHHHH'@C ؄U6LHHHHHHHH'@C ؄U6LHHHHHHHH'@C ؄U6LHHHHHHHH'@C ؄U6LHHHHHHHH'@C ؄U6LHHHHHHHH'`M:kiV۷h4 xRg?f[/Kej*S[eڶ'cz]>!Vlپ#S(iZv955}蛗45!ٳݧZF;,+- .T$@G1cKZiy2[Ӳbeǯo:Liɲrdv=MS3f"ۼ5Ê:'TlݺE }1L&q˂vĆkTٷ*+i6+ub _,+oU#_tMKQ7yFfS+n/sS4wꦯLE$phjj[Z%u&O-Js hZ JlYr϶Qe%U߾l5쓏f@*{5}[d5W6*T^5VEŶ׳*:SXgb>} vت^1TUhGh,2/YQX~u5Hbڟvk&@#mָتu_[n-W[5`>ZJή}g(|,8km Z"`-{5UV ۢR?(NJLev~Bm>glَa> ]=gIRݧ``[}8LW5w_ۍ$58J*V=Xy^%4jk35+U>8LE$~n5oZ77l`=ɳeb2T^tsߥF.0j-OfROW.jCZ(>5RRDzw6*^ZMCIIݜ(&`Պtg]Nݞ!yҒ@qv_2dzK2Z;E`E=Okw63g1VĦ"3/Yr?k3 QL7حu]f.7u mw-DVYT+noLmlZCk꾃c e[QFC7e:'GUlFw U};mNWm;j:URP/ZjF[yrzVkiMU b=<#ݧuZuf/-\\P_3 5-OZ^meEk u?o)]XR*[.w>x&=m{emV5rvgjFT>:ZY @khNIYlUglUNW#_ianKj>5 ڨrdڼ:Rk8S :}K)r.՗LT*ӷfNWYm_T>amwnj}v5h,7H&(3:la[Ҟ lTgݧ=innl Q5ġO>6aQU;vP>{5 FK͗A]SkmYH>ZV|3[n-ɨa4Tk3 :bS|gO cKD}XH (}>f &iS߮To iɲbSv\ʪiyҔJmf3Jiii6a*#V̜HHHHHHT)=z a%@aIHH`| 6`%cJ.?fLe0bFۦ-L}xwR}N!3!l!>UIT+=v 8K.;r* >8rÚ #@>nLE$@$@$@x{ P`G,HHHoPc|HtT= zց`C]Sj-]gyISC]N=}Lmòb"}Sj%}e%>ˊmh/j$蛗zjjzK]Sm\/^Z*ch6Ӳb~e}aZM/M.MݧoO{Yy,OZ4[>T}H   i=IHHHHHH. fB$@$@$@$@$@$@=M*O$@$@$@$@$@$@v!@]0   iTt|    삙 @O { ]P`,HHHHHHzU=,HHHHHHB*`f!$@$@$@$@$@$@$`$@$@$@$@$@$@$`T3 !   &@@O'    .Y 4zX> ؅UvBHHHHHHH P=IHHHHHH. fB$@$@$@$@$@$@=M*O$@$@$@$@$@$@v!@]0   iTt|    삙 @O { ]P`,HHHHHHzU=,HHHHHHB*`f!$@$@$@$@$@$@$`$@$@$@$@$@$@$`T3 !   &@@O'    .Y 4zX> ؅UvBHHHHHHH P=IHHHHHH. fB$@$@$@$@$@$@=M*O$@$@$@$@$@$@v!@]0   iTt|    삙 @O { ]P`,HHHHHHzU=,HHHHHHB*`f!$@$@$@$@$@$@$`$@$@$@$@$@$@$`T3 !   &@@O'    .Y 4zX> ؅o@]]!7p̌FшZ01AyæJQUn?djxΪc P!cSzY_Le+mQ}mjKr`kPԳZK}f3 ^yM󒦆XyXeGlkkXV4K-75ij}}em=,+_MljWf|M.ݧo^T5@f~CԖ[5MdtKfR=PZir0߸ڪ5}z'ڪt7YӾK#S+# 뛜 ^=RBmۦ&*ˋO"*ϋs]MײdS[%mlGyBRlSzY_LeނUGqmZ_R[+.Zkꙗ45&Vu^ V2 6BnyɲTm˓Lv_CTŲbN`XzZSuGEF\]ZO߲>n׷ض*揩6랗hGk5ַuڨ3a󲢯E-* wgYIOOUOEcnۢˍ6R䢦!iJvN*jZkKgnSV-պZts)Rƌ*f[iچ|A.Zv94Z3[n-h^.;]ӼVtP_:h%iVY*U֎h4ڄ.WͮͻOꩩ;]Ӽe|@S̺j[VT64l9L+-&6YVn4u=emTD!fYYVhZKU lFm D=$U7/nI}.|@u^Ul ay3.ԂfdP6zӲQ Q5˓ַl#}qT1UNjگF*hE@^L"wd$NWsCyLiL@uN.˴E;t4gڼu_Wjm;7T+S?v|eǤa^R3CyFu^:TX3JƲa^Hҳu_or9fQA֟#T,=}Z}'6vYyCICTN}JT>`;Lˊ&tmX de*fVZdY}lkتi,+)yk.Y۽BuT{tgn].A{?*So] MUڃ{WU8-ݼo rS/=2DMN٬Z7*8S}Gko^\/:heV#K>}WJYEJCMMڨ5K:wVg{Y68LJgMSY~Tɲb2Mo=eʫ|RRD;UVy *]A@A@A@h'@;!  -2жJ킀  @;A@ډ A@A@A@Am!WjA@A@A@ 2N!d  m -R  N8$¼0f 5O5|¡f3^Fx ej~|ћ6hhA@A@FNh nRFS8brMT |*hߺ5i)Ƀ Z/ ]E ӭ}%X =/P }"A@A@a"`G݁?S( i ,&x='y\z?X2.5P@bw1& 2*' *@u> . WXUʵ>)XP3JH-0ư䄙ՇY,lzb8[:z_j6iA@A@~|rz_0V @8i+&p H(>ȫ9@}B7: 5B҄ezU=aE*xSdDTP]jGKK`zzRZR}N5hº~2V[B#gMn`8z9k/Q#y=; ΁CW @!يUx,d$~W-N!WXkЩ=>5Gt;mp|9T_?H‘G_hﭨkH12o@ߟ9>-.2 ̰Ro.Y^la HR 9É~O/!Hz}blz?S Y}3^*$Ϳ}riqW39#sV7Ӈ65/RK4 F]<.?DiHUogz\ ,E%}J3uM~O~ySyC$U%h$w'@}jQgB{N7>?uVm+WS|jm?gv 筭 XABc} Y o1}Sܩ ^ø)Y{N)}4c2,T*H qU _ #!vtN;{t]U{j:fqh ƘԱi0Kh\O<o:Q}s^zkURKs^SGf陱r5V:M{e\DPN75{ك[^rް'vkz`,INxEUv)?f gFLV+S7l.VPy\eO24w]ZL3LO^79F-*Wwn)<{KVhCŸD;KZ*Z x"mЛU ?}1jMrDlnG lA%D|Z*R*vt4hԚ o%蘍Ny"DD6 #AE#_DLtRG[K|1m-CU7ub Fw:4aNwgtI1_m-@ӬebpJd0iiy~w͊2LS혐D87?i_ME Vb. s=xn?}خ}F1ؚ9k+_ @55_?)#ᝪ*ko)z5^oLГ믫mNV:f:'?cJ^F=2r̤w|m|\wa|?\:깏‘ꡝSwIy鋭T\K}q5KjtNLfSIY-ew7Dh5j&Y?΂]u@F2vܸ5KA_0"Tfn:GqUG?GtU F\) o&.@VM B =2O;_2U Ph0EUo,VVX[p DaQ ]SJMpY$ %VTԡť j W>UK`Y?_Q5?c!̭fdViG=a*G4ަ3DJD,X8y"h@tFѵҐt;#_F*I)ӊc6RٱAb.]hD*l6:l/AEGmtwEa9zS{>~OLA?{z3 Y]l{iB,<_Se/Z:Ũz5uu-)Xe;,bx u1s|12HVJq6~tOE-e,.pﱃsO?Ly9u@OEД+j^bm5<Xau_/SYI~JWܺZgG&cvH8kBwnG *_`&~=+6NfȀ6>9)goG(`ĝؽyo% Ҷ.)q?;ª_eɎr``}Oi};MyՁ`vB̽gZO7֘' tL*ֲS8(8: /Sz+7W0([V{~~Rk9Oƪm{ z?ro;}O9mL;HՖOM꽡a1]j*GT~كgz|Gɘ< g랪 XfĤ3gVX^uzbtXV(59}D[8c5mņ"X$xG8U'vXxE%~|eGȸ!?:SǷ|k ("dۆ`}38cSzOWȁ;]N8I=眱l,*g{x~Ou/, V^OVg^ ]5}úTW֭U7 L?>y%uvNzBng͓{~p2PR-)rT3rwRc|L맧>}LGxeX>ٴ2<>pf'/Zq0^&vsɏvb ۩HOp3G-ݸ v^aS{duԸk !g%|J?w'c=5VA5&œOyl/- _}9$'#{V KGtLfgʈQwxZ L8c3tꕛpLvWԝ5cBL̖e6'꒶b{Yq N^ۋ+wUnGɺ3vԀ;UAb1upG-cb,H{T;zf&3뻋^5$y ܤ76 fPK!O\r9)3ug[.;OpƨNeukwW '%Dsvꔜ `I5={ ~rLm{+ MAOem=՗c[s.wj;COwgL~{iq Ȏ87n/t! ;mPv7us 1q}r`y$5d'8cm%~\2ט^)fdOٽ;qd'祣d$YvмG. iP陓FE+RɅgRVCRZ]wԾ3'3ۊ+냱ՂS#ۼ@͟.3/W-aĩ=k|:of+??gK{ΓGu17-)=>s̩ c}޻.~.v [$%̜뾳6ӆepn]4dbteˣjq_01a0 -''xd12wMKxvaL.wJaY wIഒ xZU#NW/珚п3'KGJjzNo~%;O{Ƅչ j0@Y+ ä̑R:tQ{tuΫ%~|bniq]:įٶ:ɱ7gp~&̌C kr<ya9I^5.?;yҒ 'q*EMjr?\㑐VfbrED':~H wwN{ Q{Oc>v81-)6ףSjIp:+'? ΢&ү:G.09 ~<˟f YWT=Q' =zf'b]rRuM{x ̃gy~4߯0͑=`->Xߟ;oUzm~޸$?=8OzMfůVDĥ)}VvH=rxTB|;\릓H/ƽQy/\7f| 6,=mlWzxl78۰^K{.Ys[06J;Zo[kv)xxkKwx';Gk/+Y|tKIq8ϛ5/.Sꊉ;6/C,|0t~~XPXQwlUd'^ozi߼|kandca,S^jE/;^X>sx.d ӒzqeZ-G04;ƼG󳗾?Γv`>]RbNxx_,PtMɹ :/~˞Zz+ߥ$Vy(xi7<%~/9yTN/w>fÎs7j{t2bbyk}#@wI]w߿os6]B.Iq٧^oZj?:+N'?1ouO-UTWW/*hٯwkM/-?U 5Hq^_nj%U> /2c&ʄd$v+=ֿ~~և*z}%V5LLA@C`L KY!@VKGUKNz3wS^},/((:sD.L>ٞcev.Su_Zqѓyoqa >S[y3Y +爐6n] At?yTޗkTvVvܩ_[_\1GZTڦLWs˞l]its! t˯|reO-;+訞>};&yΰ7W|_^Ÿ?16ooK Kn}vӍ:wYzuo? |ۙ+זe嵗ݣ1.T|֣__/;#1暓.X_|\>V;fh]38wmxʩ jQ `m)i;?>wcz>@0%6.&N~`/ˮx|Aܤ v9%NX u9`7l' f۫[Zp ϲ-%@ Xo-زJ ޻jh zWc]UUPHNfob 쮩W MZuh^}z\z`;:۸E* TWeījv۷bKW PDJS`lc|:& I.w_=N`-,(}Uu;3}~>'28~7\6'^GR-1(q:*Ngz¢z߰0T`뽅Jj ~giUǴxhN a_=5%[kD~FBśKe 10/CJbT",^[M5{vLZ|>@C3<ں9 К@B:!RO+iLfOi}$8T%^oZ3ŀTG#AFA@A@5gh<5W]E'i"u^Uym?\Z0yxNVR,Yuxu59@o.};$Mzb~1?Vk C]^]VMGqL< =VCr{ 9鑞0SZZKu8L^_m]|Z S/Ygv|v'*l rd?;pD~zjy)I߮+tZelZx P9Cb1/_7kƜ61S3D;oUmF1 UX۶S=p N`I/eJiXӿs3<{g A:C@@aAC=^<Ɖi>ނ(blA%ǧƝ{LcsݸOPOPz:~Pj>Љ'5PR詭GjL@ c\Sqؗg:eC|"u{ ѥՅeuO쒗g7˚0Rȶ?~A@A@H*մֲxS4y +TV8 )Kv$sGYxbH_!>s@ Wkƽta3'DF`/N!Zf^_9uH|{LIwRg/Շ=?sm6j>ŸNx ! Rgcy})P?!L/akǿp3yd'8,,9~u,qoHhki ؏낻tLN/_w+׎} CdVc0R|ؙjo[IMߛ/@f8<УN4,L%vīUu/|&6&9a z,MI\C>8nΊDGũ|ƧP@r0 Y;讃r$n @9yڃqV7*33S>ǖVU?pސy̹s t~.1vܿo]6Q,!qHd>)¼ZB0 at5{&;>sG7jѰO:6,}G3_YyHmA< $cڐStqϧɆݵ1z}՘ 0l7JKL|#޼fқ] %MA@A@"iy'O i)ŅJ:ud^z-< г>6s,e?F;^.[Y#I' 3^RSu\8^-_6~'3XPYYknyxA3rAVX73ѐ_콟*M?g힁낃?;G[?W0)۰I joBJfa?tY3@P~_ ~ qTjOL)UB<XsB .H!PYduٵ.[ _ mv8ߔԤ)z8'SV>jwE wúyb^]WUTxM`lz1" iVt)+v O?od]kX?k_WU9r.};a.*`ܴbqd(\}O9A@A@<BC :ptgۧ5ʣqNQJޞ3>YC[Šđ]ӓ}Sw A:`@N=d sUPB%`SU'nKJ&wTAUc{dczj8ЌN7;}oynFO58PyBLբF0W:x(jmu'ᘞI7z) Pto qT㻥;jTe=jl+]s{@Ƚ?Y{ѺBx^uNK;[m'>08]߬Yo/v1=aSo*۰Յ3ӣzߝ5hβ7n! |7dSe&-);K_ٿ;Į{g>յ/~fwT.Tt;w]0,5%qTOIϊ= K{_Z]7[:?Ot,9-6;*U^Lw[Jd'<2QfsYnj.ܶw ϱ3wVl K=|uz^铇wD]`9#TvHIMAA:ݿㄞ'j7];`s<[^QOyҠ_ ^SY] [^oNr.i[CN]ڽ۵2N'-cβVl0m#+ !ʮ`m!ezf^kcA=ٟ}wSQME)N,Zps1CJg =d'>#Me`~ &+^?'@ؤۋoymZ2IDATx'=;oT OEp!Ws$>`.8TyeOwڈ.Sc<UadW⧎2_xՍM+I~^2cA0@pgyE]]rZRYi1qI9%5TV6΍K8y+XP4I?}~ *C O7hUgޤ_[T O0/?5WGdu:$Kát;XM]dduC QFj ~q`/5# uTi( B5gO C_l(,(. 2cjUד۟Evu0@ɢ] c(XƃL&;uMGf6UB>Ob}4~Z aF%>-.f]FYij|Xմ[0Pu|zAzPUx#w8Eհoȉ`fԀ08_%䭠7%93srli]հ"m h)%&\ ?F! P/5_]SNe!hOÚV,C[O7SS' ő&XL^5%.cʞ0PAHwHJ-2:WEuoFX=-Aa!CzB C%e[cS;e$ׯ)(ڊ$!J闛oشGD/3uW q$o\AGYK׏`H;78rt\-頩8OqS(ˏ~ ='u+!X6vB+]M?8jz0e/`T`oywuwew<*CB"4k:Hq >VT՝7뛽ʃM- JG5F A␙|KS==\DI8a 5̀ Pz0UUFSɋȊڷ*zdD 2.|ѝ:^؂];=qJoxiZt0SDŽFcFDG-k,f4 o1jH[H|!0:RkH|=J|qH*4!G=#_C!Tyi-_:P*jAuRY " &jZ4_LMk9 |1M%0RDxr1g OSD q:N#NbPjUZaUA|^w?| UwD'fSUoW -;{ԯPr֙5 տ /E͔Mx]\Z3l'$rC֭fJeN^n;(0?JiBOX;0O'h||>'5.C_م;!(Dnl\+.?ն~_\cn3ŧ$6R#DںK8x+Vm)@ K]o*aFԁO|%#MB"#0L,]*v6E|aVgZl*r𤝡c1!Z S'CEzZmhVMsDk2*6_8Lp"I!FX_jQU "mԭ4cM"="in%R .I" E/NiN]}Չo Um?U3$tNk~VzeS/2(h>j8 ,FIѲ7ѦJT"."`pxNҸ>RxEs^ <`k!io]Qt_tFI0HlH[H|ubl?R)-RQZT[*"kXɨN0l0ZK|q]a:VQшg;:/E׭#kAԵl!2! yF'4*h-͌οEڿ!V]UVúX lH6t~!х@!*Jt⮈]LZ⋂N0AHwq|(`Ժz#_pf j7~Sr5|UNW5ErpK#( ۴wIa7~8=Y>8#T  E@c<μ=j-Q}k5H=;ga;j`YM}pȕA@A@A@@YA@A@A@82pE  (K  G@A@A@A@A` CeiCA@A@A@8Sҳc87pn kYp!cW\Q%^4VCBiS \"0al%=BG"-ոjDl=bŎ&Y C4_j-iF<L|1r*P.t-Q*vtRs7j$QߖQA35u$D.OlHёT3F#KS)o"0k(cð9 3&D]DrWJd4]:".롻|Z4z<޼Os Sz= zi@$ʛbArz4`k򖪉wHd yli`52-b*_0F&Kf7pFEmdb-EGEF!DcRmC[Q|R4E%蘍T|FE_jQt){jHPEVV3Hx""LVZ$5n$Q/fl[ @DbMmIy"BfH_jiM1}Hdas8-d+㿏%#nkneY{.l~֢ySR97upb54 0r4Yްjb2.yT$:r&aaFzmjP$ĎZW|Vb!riC\|ܛDڭD\`]MƒKsķF U^7a S|NMASE{Dq0;Z$"0h)b" Z~)LAüfs asd9=LD&Ln-E pu&:=KvA ?fÜz(b2,fG ]/o3X½;D|-@|-T r_da*v6Dø̪Pm}a5_ W[*Hg?%&=@Z>eI^SvD1Ji+n%:a5HHD.# 3*h=]_X~T]4p#~@ot+!+V,@"K]aM<[ZS8(>lA8YqNᶦpy(>pk2 ZSl>tӍT̷z/\á?2hKCjH? z#)lF-nT|.T0 ;Q5W62vQQ{dmRcU4Ydʳ_ _t\G&>FCRh"CӉ0ҭD'&U4L֚_KF׭Chy6ufsO # %kъs6LŎbmm?ŷ/^5 fBqё|SHRtJ4u/>[扉/TfsM0*R5ڭtZg_T4:aJ $jʀ[V:⻕açZ- bX1Z,%W<|*]@|- ̚NmBw?pa ` >E&ok-B<3%զyEkqHT4:GzDa1vaiFCSHgTL#T|VE.@mRjEEo[i0 bT&HyJ9/pa ;G]aV)-H|Me= "/M}d j)ErU)ioa*4ڹH}mxRLJn"0:^[fbE; ckqG_<Ŕk/>sWD)-*[D DzD nu|=v5]z躕F}~8dȍ=8ҺjHUDFD -6_:P*VZD,"c_L 3l/5$5("[[NQܵ/*fLZ⋂;;mӬ*߿DPQA@A@A@A]"kT Q  @+*  hrA@A@A@VF@ZPNA@A@A@h@P%  22ʀJu  @D@ڧ\*A@A@A@A!VTA@A@A@'2>"T   2R  >!)JA@A@A@hedA@A@A@ OU  @+# C T'  Oy]%OڄvM֭[vG$ (//ߴikw^GOIϊ gyWfggpNA@A@y^WFڧUuބNvJ% @0z@`JC. p 'CG߮A@A@02^?rV¸ @G@/vB A  @" Cm.  dBA@A@A@h[|vA@A@A@A CDB  ж@+  h'2A@A@A@E@_]A@A@A@h'@;!  -2жJ킀  @;A@ډ A@A@A@Am!WjA@A@A@ 2N!d  m -R  N!v"!CA@A@A@h[dmA@A@A@v A  @" Cm.  dBA@A@A@h[|vA@A@A@A CDB  ж@+  h'2A@A@A@E@_]A@A@A@h'@;!  -2жJ킀  @;A@ډ A@A@A@Am!WjA@A@A@ 2N!d  m -R  N!v"!CA@A@A@h[dmA@A@A@v A  @" Cm.  dBA@A@A@h[|vA@A@A@A CDB  ж@+  h'2A@A@A@E@_]A@A@A@h'@;!  -2жJ킀  @;A@ډ A@A@A@Am!WjA@A@A@ 2N!d  m -R  N!v"!CA@A@A@h[dmA@A@A@v A  @" Cm!S{yy!Ë0" bH~ ؑ!yӦM?Œ  p! !$̶eEC^{EA@A@1$\?vSҳcۮ~A`^w?†  p ~zp#|!uocڰ PB`5Gnɇ_‹  p!7l˯-_AG|@PC+V8 mK  ?_~'m  A@< K  F@7Ҟ  p@p6ڵP ,  p6o<    gテ!xm I:thYYY3Dd8p`{EhA@A@APEu $ip _Ѯ. 3 hC[# :K  4k@C #ᗌKA@A@A)d@tc" CniLA@A@ uد~[A@A@A!R3э6E@MA@A@A@h础K.8qbeezL@Z51qbff D`ݺuP@xd3> J!A@A@A@8D`53C^g}}VXXxY3=KGhA@A@ChE$=#CFm]idU`JA@A@RnVgaᬞo[JCMehnyW)XpΣ7mZM&'F:hY pGkB%C% Xk3&gbҞqnFC_1%%YRZꪫ:(j_~O?mv74l2Dg4ZA@A@8yo8Y ǒ7O|b>Ċ;?|zC;Cn-/_97xJ~l9s=G)uųVX_ܭxbͳ]Qeg5AQrkx_6Ŗ\wS﬚瞿kַ0O*_nk=n< vywɬZ#ws6RUf㗎}[Cc5o_+wLm lA  4@>l(<ک_urv ȕ̽ٴU5r˖7ߌ˶b:hs+h@A}0hkXzsoz쵑o}nU-x,7GtEpFcP?>)&]?Ko">[|fY$wkoTkM>ٶm7c&Y<˾8ݵ>k(/w^Z>[LԠke|z_Q巾# ޽oIFJ!}!)JA@AM~צӎuȴ -%eֆ[Μ6rsTh+9{nye#にs7 V":~ewLϟ 3L6 (>~a~f.Օ,kUM$Txsdw\]]U[kIgLI'LY^ j]|΂+o|aY}_4:^hXa}Ҩ+NוW\U3YNݨ[wBGNWr1A@A@A`!pq{ [/(|99d/ _9%6߿~lϞSMwF6ط̽ĞpMH`̞=][⻑e!F*׾|jbq2$iܻC6g}ZᄏVJMVy4dPpn7KXK>q1poQƱ2=ݍE!n1P3)Ok׿|qe)͛ȸsm^fO^^uZ?ș3ZyjUa{1ڂ9ϹTU#,ޒf`19#j@_ik6mA8][ꪆgkwǩ#3U>| `{]/^v>sQ66gw} GRZA@A@8h8 ^麾 Ae7__=Xw,M{~Ǿ 'gTU-|ya> &_l=\/L~8 |瞟~cS=_>tAw- 7:-M< [n; >e/@m/Y6nnxY@fyn+ڊ'.z2f_7O\Pd\m#; S~~t6W @4~pYoC}ּ//xojeWuLxjރ7`ibS3~X,to=ynO߂۶r{h4 ZOIMϧK<5kGt|Y5\ѿ*4v7ݴa`f3{n|4*@]>8g,WMt=ßyx^U?>6Z WYY_xojZ\BA@AE/V1]n.A#oy-4?rY#:\FΘK C |+;oy?ɪW̝{̳zۋúz_ኡm8Ol ~A8}Y_}3#oL=udh([~9b|ST=# ";Lr>Ft[lyz=,?Q/X&S1͙tхR~>}_fwN~EA9:k3ಧ'LWKZBjK7˶Zj$I7Z{3F / 7BvOYJR  R(@8_bg#n\ĕϸ^ &JJJ\üj\K 9X$ᶒ]]]~T%[WFµl<"1Qo ƭN`?YLJ^^s.`R'4rŧLJtKtM_~/kb`=O- 4V7ড়>,ؼfΔ0-:]@\s .~q7ދtӄ ?%k]2tRFA@AFF&&/|9B|KI촴g;EBOL9CO,h*4 VnIxk%k_~bYD@˭ A<6''9A,0\)dmQg?&JO_)!h !@ 7q #u_6rv{i\o5֨7 'y7c2>3eTz)ΗpgEw][<9]G/xW7° :kל9rռ8s*k=w.t΃7SCc? 9ϼ~K}FY TOc5~9n#k^J4ɺm*/|+1o`|y5g'Wtk^T>wmλg΍xiȿ'?#jT@8턷 )v36_1v4ZGSEۖo#ov÷\K%i / @B}({?hcSg>pepv{E<8Y~@-Y7+WN@IqA@A@A@q暄?] w32A@A@A@A A$  A $2A@A@A@}C'Ó p پi-  % J6A@A@A@AB)\=jDI  p" x^U1h@;!FA@A@A@FA @d[ZA@A@A 'pT[ll,jr #@j|yP-(#  p_ڞ?{vj֭[7dȐ湀1w}wĉ5B  )kVUUu!d,$$$L6`VA@A@APB8^A@A@A@A 9MTBA@A@A@A M¨~h[#osw9oGo~݉:?tߡoÒP/ нW_is!4bwDs1uQ9~0ET&*pC`p(kzOz0j+B4{~@\{4I?㗺"t" hZ 87i[Rm0K=;j|aȓ/VCh@#a<5Ar Dս`[. _J@ߴ6"H)3?ѓ G|?bA5 >(jט|M÷dV. ( ^Z2V#%ր*5Gi+iS2,e5IE&d»u%NzL1lcY#?6}dH4D!C@XH7k8 ZM0.*Jy"إ]A 0|)4'b:lg :5Lր]in'3Q6=71H3L.BFF]9X!`ixqtQh57mΒCG({^znQbɨ{y3RcUPS[_TV]WiHJAyT]y%=/E{"_t0LϺ(שLC.úfYZOkM ql9Uᎈfu`rJ{sqjL;1mS\iJD;au~VƏ7¯|i[Q=3Z`J`P$,S<5Wڪ .KZ[WKzzJ5o:A&@Uz(Gk&ԥj%aTGsQ6q91a{,c}S8^qJl6hy_G?!6P}iǃ #G9m5ơ|;7iF Ec2O9 D^iq9B*A &woLU钂%!r",_gp.C?iW5k7c7n,J;~+06_`Ӣs5Ug*emÏF 8Ku"KyLJ T <5ra*P̭VPϧf0i1+C$՘nB r$HttMF*2BȂ`.< qU^L0W\A 5x*FC;JLKv>Tw2=l"TdhϦ3e>H򎁱x5\ jd(U_;U/ /5QǞӸ,p܎Rw uE Qcdݖ^2%mP 7D}G>Ҳ 3 r,2ޫpC4r>_fk`L8nѠ(W̙=]1N*s<0XNc97 _  4"+ q ğyN *aSShA-|Kzʸp=ԫ7մ35P!K.8{<Hh{Q:\֧ScN:~T{) p'`z tDBIWAx2aVrDZ-lE *F M*jOL4u)j6]^RU1*fk9Ih]8s%PN KCC"NfF4 pBFBPu(rnE`9}'SfN9'%mRJ{jԖeA)0qZe(ٔ{urQlNy]Z/>W0(]P6 __q)DGw42EuL"f L(C4A X1CVa'qG8OBAxp#jZP£dz0F/ U[h)FE3։^kӛ [ "[Ў (+׮ ~5д0 tԅ 1uT ү24ƫ"-ਜ਼#pdƹXq˥qŨbRiaJ" 4Tdv"A@A@h;0lBW]q8&%$@33AychG3I2Iڡ_jUrgu0CQݰq@ M4*AǮ*\t@ tn4鞐]+4ԡ2࠽>`ִ0 R;5f:53Ō:|۩ݩVmlcmg Nh'JIHҮiI EG @8?k))0YxF81 ' 2$7xciq^W=.hzj`7%?3⼽J qpR|Fߥ ]86ĩ 3k]`}eFFB5KGסE=_msPP: f`O q$oz5K ̀F2Fʄ&0PC[jY=fG|?[`[)qEtZIh,5r ( Q^H9#rLLq&Q nVBiOjrx' 8˶)XPȠ-P?D!4( NKq51FZ~JdU -h.WCl:A@A@Z C| 08 # 5FN)$2?+23wTzTPE}&d7q5q$Ͷ(~Kh\Li %:65S9b,LK(oL"v|Iӭ0dj~SX4M$9gQ}جRDלiPVL2:'Bu )PI1tR+M:9Ma͎poWƉyLO(斃W0 SC52 t,#:Z`1<EKM`ě@CcG*Cf)܌jiq4amJ>$2T@y &)Ń(uuH(Q}ƴ CK:Ȥ q̮1w{D~W4;!&ad@n>R&ɫZNN1yG42$l`-'(*piOQBV/ݡ[ 'J7Bԛ@FP՘8E:Gi t~58h&u=:˔1!IP2Ġ>N|(8,6#U \Jb~!H!MA"[n?!~O~2y5kO oy '@_gk׮5?뮻_ª+.'yC9u/!᧑as4] \䅄a&h /) `[td8e?עvV9j(-MH5.JC0nD74{E7(#4RԁТ X97b|͍4a5kL_kP;3I'hu?Ȕ*]OߴXР%!ZMPYC ;ٝp'| `MC3մ{jSŊ)rߨ>[84#I֥G7VWa"TP@Mgqu9^[Bb1Ү6>3.6v1 i(H f:'5d+߆4a&..99*γhvێjGȒPm :CJ3GC iN%&JFDhjkuXL?닎hw+>ы!or[aaTGGxNhB/tcІu2"XCegWLVnꙸ t͜cOq j~>pG352D=LH<{{cO< 7|KzСXSSzWZ֤Nz|CLz)x&G2<¢M7o߾ӋGPAly@:N; XA}L=HG稍H Z1AO~W9 $Dn d/m7vH _.ݕjOđh,D񟺔/ktHgG 0CtvngH*E&Frs3Jw9q(Dщr{왌i# N`Ab(a YF wT+_*;:%\}klKCɐגj^X+8$1dw, .Iz3$ZcvZ0lwzC*]CEE&D 32_ N8`'ZWGĹbFVWWhj'DjhJZL箖Qަτ ؇s_&2lonu VK"c %|fqb0AYG6u}j hWC)6 n*'L v.WGnݦ;0Q6,tZ3LtqT#9&喩{hU Qw7ҲKhs0ʪ7Dd:A`4G:b"\zO4AsUesdd6kT܊PPlvz$IVry+RKh 7uZP~,GЗq6TvQ:ï/y5B[M'1bx "ʘG C mA8MK}m'DR=,y'^ ϻRu|_=iٕ߭~S{C:Oi]u޺mνqg9-C 7q01%!d/(!*Re A:V["h2-)rF6k20(jFrxz7M6dMߦQJ87Ë/P7|`xh.7Kclb>uXHGXZV͜"84plhAy MtwI pMû-*F/#M#xE& ha1F(@-ue=h8UKz/>ћ燗Wn|tg^GsB,؂"}agőq.Sa=RSN[{pWfǬceuKڻkǖ5=.[Z546"qJPT}˼}z]t1±@e|AIi=eML4Lפ7Z|ٯom_[nYmM"-POCv*MwYII0 6匳7lӍ:ݘ[h&^Aw>%/.kBFw_\<sF8<U/ mqJ|lPfڀC:Ul8U&&rUgcsi׎HNT|\wO?3a׏-sWբ1[E"%2Cc6Y1|qj5W2OԀnh\EeP;]eHČgQ}j ۔؆K\ 7a[eZis|NQ{ ^u_>4m 8+ZiR?ns 8jGl+F9,a󤯉#WMU3mk[E7$Qg6G 564!X~NR35ĂZK)ʊi\]Aƿ:'MАa4֍ꎛPv - wВ!a:Z=2fm2ZӢ nnS3l); 1Gō5Gh\Om 5ώ8l:iNxl!4N~*`f؞;4(0`!1-eI ؿ3Rvbsfa]X#B&{1Cl1d Ց<֝\; !8|A߰M'2Sؖd)Mq\wxrAڄBū?D6 di\A]d(ȴ,#Rߴ I:l,Qfҭ+xPlC3Z \m&ƍ.rnH`mǎaQPA䒜95vU ꅵPE}*ytoRKi1YE(2Tek'ZQz޽g.\&s\aQYpV^`f S!b]5Yg3+Fwߺ_tõo]~_qu<;UlU9ێ1hN/@PL$'{-CR`irFB(n'$B;Ɔ$xx]OO&8_/+VX-ÿע8knp\U6)؄'x;#ϼzyj*}gf8#GAR֫WMSR\R\TбkVDf5c,8yj) 140]ۿo7L~~v( :s+W1΍N胾tT2zֳGx%+#7+SYWkz3AL,< S[Z\=aǽW\{Cyy6?A,Oh׫?w;<_ $ŨD]1)G!a÷eOw| b}0pfvoÇDP'`/Ev.ZTZ#4:]œ={)k`|8/Њm`}5Z 'CaNtlڃjM@3+9 >׎Hi9{w`L 3G(a rl֟tboGQIbN.,oh?6ʥ+oiV5QyN;ݥH07}ʗ6V(EpBX ?D+SSA? :t0]X,)!aJEM2ZSFA5xǂZY)i|k싹Diq,vttdd)SnO.AkƑz]u W(e~$F‚t8 V|Q(C=jy1=6#Y9m3amv,PCKR:[T~c8%n-%sPJU)K΂2rWؽmfNG.CqɢjjRRNИMiFLen]$ڤpy*uOD'"(ŬڣxK,Y f<@ne5Y[l1[ci# jFb.gU];7j-[3v9n!q|ݍ}ݭ1t7-pEk؋6Yӆ$Rp 5̢%SF\so{oF394p̂UMڭxGkѭ*(S)2xudE (*V'FՉy{oL!;)L5 خ ת*GxC߯VBV7|{%P/ѽ#' o_ӯcN<λ_xe&) s"[t*@yszIH =HpyC[|zuuiGq8ԔDLnLq9ƚRx?uGiG^]y땝FqT叞:oWN_@UuCO/Yq:m'8C,)3F_OLbouiffgC R}U5uAW/<*LlP_Ib%'K z`ukđQ=z4Lewຍ\% ( QUr Z~\Ύ`m]0^%'|;t|lQ:e+=LcbwUI+Ͻ284; Ս:.UљMȮ{ & {e =ۏ}(˟0'j\saZ|o3r7ݻPk +Bl hsOcJ&d2 =R8>inPO_|䧁2|=SUM?8 UcJSsBS}=.#!$G8 fZGL.{~U[xz0֏!ܔ)a ,+Y) P ^?`bKb++0ݽɿHTM ,P TIib7jNMŲdu -s& ~R64UPӜetp&rX<6'C4.ASFXWi6tCT! fǛ}AՕSs-I}5LkLsRPUwKHtmǡuF îDi;x# CEZMhDt$mJ-Xݦ۬m ʊftYݓ fwFcoAT UFY)2v7{ee}BXtPCE做YngTgwU/es{Zg9ƵVi0cwPGHk谴]+TR]jauޙtepkmh7سP!=~ږ$lƓCp.9;:4k19StSc"w!S {$#,9UV5&&KHD10|>qU-|=N=Q[c{>/5dv)`$ws.*I7 RUMԱ ?1s?#'3l8}gW_cyIEW\zc|jO"U'x~dU>tȑGL=Ѓo"Dew_>to:)S۪S gSMi 5Yʦ|b j$@=C 7W&<41q8p'?srM?zyB3qޔ^}EeJRb3C6_ٳwM΅rD?!LP_98 st,ݱa#GNO[ ?;ī~6RhQ}\jϯ=)+Q}&=-u`2-vZ@c=Bȝz҉veտ=ueZOIc^Gl/ۺ`Q?7@OPI뻋C,#Jak۰m"h&>i`~mQ!T 1AP9(>Or8( $6Չ=j(bp[ }N Mabsv9,?7R8&V"2rMf,UˏZ8aڇǶ ={#g8j \B^7reĆ?j$_њai3NkZǘ[y5{. DS:[eRbKΞ E!a\%J^'r`ծ T70ly&|C괔,qKԖQGR@ è["d0U fڒz.qZIuWG^BiZD 1)wDro&xE3=$"h1vNXHZVfXLj$JW馞W>׺ov=0MpVGDR<7*.!8h!g%+9TFp.RCy2lMc#PbWEvWn m"bG(#*{z,u+x3B2fBtQC kȓJ_[;hwäM)pb$̤^{4zSki,ؕN5/[Vh 򪫍>3q1*Cb}?=? @_ 0.)kj{B=E>藍MWU4MX%-%SP3[hT?AAQzH8 ƶ|w"ڌ1~QRDufffsÉ؎H Fssp1qqqa!G\Z=Ѭ4=5%ȣƾj=g $&{oVƿiqLsDְ깕/yWGMot$@gXOW^1v^٥}]oٯru>ʴRQb ~ZU8dh/7Z^|h U-5fdNg -URnp -!+e(F8]] -"S?o7{JBrl^N%cP⃶^'X|O-6zO|v$-ǡ QD}"'k aA$2+i`Ab?8:$Ro`!X:M#A? C !CC}g$Ě!\7&Q,fL,RPrN,-TE)E<pʌՃ2h4XCCu1~d=ߑ\1ľǨC 'Q -$E Lį5b"Bٶ6&A5!7pUd}#s[s;0 O*t &QzN{*clCJPqVwJs kh'9 A5(ӽdQQuY OM-m8XNd+6x_ݨ pz(dke*mx*bbziDPT[%jhu ӍmxY`kg+vN&l?.]C5#T%YEr.ٝiB!?r |{̟5}쐑1w̙?s:g$ݢq:).ZRTXpѢ%L9=pXCaVj_* Eq,gq5̶d_o7=˶L݊3Z`%֤"4O @U%@ڢ>BsZL z%!aO(R7/_w[m5uL ,l QB재d\R)H4ed6&465گ999E])P~+Abʃ1bx23W/4Ns&GOR5̼+CcH!jA"fpӚի$muɱj]uyۑfLxei}ee]ōnС*uqg}'$grBMI@iz N SHܜOyJMuJ / t\-){]opآR-MhtAp*k-43KOy̴Kvk{dw1mg&wHILN7_ԁj:1MB=>N4~NފV`@ t-s$ GA9z$UC(" C(r]sK8.YQl(jUVP Q_D wckx?\0&GwJ#Wg8o`u*PhJu a 4Z_c_thR:TQC tJ9Aߠ[FpA(2xqbpnrDu5=HHuD@N'R#K献>`zC6C3 =:S̔(!#ĈPWɚOA<~#s&ymeXLkܥ xBVBjm̘v$\gRr=G#OgMb1>4^މvkd=xZGT/߄zD 9nDy+͑ն9tvj !Skr4*lpz{׮ٱ2,5&c*@Q=(^~_=yj#34؅L>1{5{R:zb`n1k(}LXq]jzVݷA8ʶC 5v$mfWz2)UnީZ X2 8kBi,i6D]!55&+JU k?!8]8WdzgG`8HEґۂ`:i7g4ˉ$b0t%+`mQV!:$e:y}?# `Ij\c~ӟ^̥/&XWy@1۳{76oC.c10Kf sܩg zN1Th^:gWQisj^N=RT^Ec|2W!z)5a7m~:ya!@U+V]]X~]qݎ |v^(^_%pDހ`vmѿUb&oʚ:37$.;~Юa ;?QT/ Xt_Y]D$U",Yу(#΀m ,mk5CB2-vp }E 3tk/c(ݰeUHyCmmS5n{g60,M;B/qn1{c88h?Rfi_7<Mch:ADuMpTe#ћۑ씬dREhueD.fMRcbɔ\0mb3|&y37s@/N ; ƵŽYfZ5DLƚ9Ԝ_IS O,4\XoR>EWԒ*1p3Uچ5.Kr(abɪyڇ8-+!F 0&+;vIF!rd&5T2O*6jՎ\iK84bpJw[tTB\:e@k 7r-ЄC(jEw+Lb^ƎT\\ϖ2߻Ք}6 AO)DjDDv,;mm{΁F7vǮ` ò 94+eϡN|DjHrq.2"[%4H` /u6jnK/Rx{( 2Ņv&y!"xU j_5E"HY8 J {f@O&XK>"NX5?tv# E";BxzacBꪪ /qbZP#~EYQԫ|~DB yڪO;(}$sXhv'W +3ua!*Sq4"[%C޻{_hGKMHpkנQӟ4(0DOFXy4jnB;Vv.QkDH ԚLG_ftJ I V*,]XcZ]ttҽ.[{Iu$dT3fTQܤ7?f`žG# {ڶoTg 45Dxd|V]fwۺ n),AQ١``Pw)f 쯆췣l̂㬁?JM}zc/.z>1 X_LOo]x?oFLO2fh;,)467úO;/,{:6<F&Z* WFjFg qRW-l`_u՗rCb[ԐXuv<GueQm|j̘_aE.o[| zs?ZT!;)WلZEgt%[OP8{b+J kߒZ2Q8_G(@С9V%iSQ-)p bP; NHL{LRJҠq;vCdى8v-y\BK 5U` ZaNOoưT~ :.bRݠ)r~(9ËR%ՆaQ *f9ܟ5:DhgN.g-.cȌBkRź:K z$aa,~mi+}o!Q7"%%J ! wdJc̸,+o ӯ7͆5㮔Ę3/ґsLEa/Q\77g+8,JuZ*ou!rTec VϊdwQ4Kېsά /N-hE1_a2lMZba um"[6٬A,P<ؕ8gnUD6mD_dɄ?k>lGL||l\c|/?b%pl_ _v Fwge^:̴ 3$Vt_`g{^-+6oٲc>}0YF&y 4j܍b ibtW_c;t`Dfeu흿~x},<3_Zs*iAXj{_,I]T m'0Ck'Yjl'~L@#v(F >a~G/X SxtxYP41ú Kvz)n687!E& J6 4_,`fgޭ{*)xcS2 SGEk&lbBjlEU=w-tNwxqm9!i"E @̳51~624ViTq:zo=6TW6 u-f 2/M+kkRMi ; I̋$ Ȣê:dgT<96Os7~٦RRR_K+]_6nU)7[2eIEM8^RUF I=Cj686͆}ckWꕟ G̪?KfZ"4b=<@]w퓟UVgF:OsMe(U l04f.-7eϯk|jquM:*n{Րw{k_Z]yԩ[ZQFOv[IEh W}ęQi?/-+:ru[uܔG|fۋZ?zz7?zz.xC/KiNb*Xc#&t0ZH:DۆlTEFՇ kҜ@F1}&dpd>l4VPz@5,dWid['u1HP2 7t:))SWR%"+naC}2qξ5\'|4F)I`TeuN+ɄfҦ |X6Zo?HI0֨u,S[N࢈=7a5Q8h 1-ޡ۩V1Tp&=n ԟ:XQj[w({݄s/Wі&|yOhjv}Zim?0M -/ބ*ZӄD| 0^(,+h\9a{-e^gZvK VobrTEw$eOk[BI7KT!b5W̼ZhIA5poU,Y'AGrժU{ FzOmrzal[]6nOyQ/Pka!"G&lzBqi[y5WÛ[vRJZ"Z3rIx5^6VFl3TBsl8yUUߟ ?˱۝_|V ShsO|(Lr͈AMh5p#1wu7m[X-Xv)I t/qyROݡVi699'^I]KhIĎ+s2<%C}fXAMfKtT&^)DsV^GGM)zY~ElHc&Xg|݅[n۰~bwV ťC}V1tHmޡ'Q[cM6l}tct4!;0猆bKRl_V@xƟVo;/(+0=OtyA*6XjTȃI!_g[6 g8הٻjgg-|q ˟dn?T@,Ő ya2wR48Js2;f$B2a[yVo*%~6c~<~%'O!e/3KMOًK?ji>|XWT7kIܸ8gk)l)Sffelx l FT)yՋUBOS 15Cr~UM]9~zC/Pt]])7]Rvg&r\ ȅN-,7 cG$>U^Ќo~ 0;/lh,>J1e_0[wm56xL/K<j|)^6Sl"䐙WaZ "x0. hUZC (A=sGBTy<) զee]RlB֔dOkeH77ʠqdXxNcW\@G @ӪavgdSκL+|AA>1AF%)BԐNБ-FJH:jZK 1H+g!0z '0Ư wl{Nm tjf0: .Y6P(H(&F+x싚rV鞉$GZ~ @X>9=b1Q~ `#okm\.I홋_^*Jx;c7r-H$ctjĬ@-'&Z o_Rlע@)(tff=rk}g}^zdc QVrVfLNVG~pEy~#5 vܹ~؅;T`kafKC/0(k7MCYXjRcJbnsϟ~)QM+k-U+}ڞkJUS^ $$$<'][7xW9OOw ~ -ڵ3-* !/4(Ⱥ"PuXwcj=- H.wz9$L m!Z$ ,ӠOQetSDd݋wDxUlWej حW/x^ huOpIE؝pf:Ü vԧ[^&oauչ_WͯU]>YUU]7@ /l[\qɆ.eGhy{gt0&yꕫX]AsS{zEߖoJl=e>xu [9L$Lri XcC+/[sf14PЩC-HjOr4 o^( !qzpΫtyzl}So}Q^[珏a@}|MV1Xv%kCӉZre q1,(r֑stN8/YxBڣȏA(^|Cq~c4:*+ŘXC:iE1PL",rZiwlP&GvvYg e4&UPc'bE̾[2A]vc6$.40+ E[yE(^ks\\h)6-%1GvdTSB}aR/6x6QS/w*` y1ȶvG5ޫ_Z*CWK X#K×T#Koi:6w|,5pFNNI4X!">:A rV;lbklը!'i*Ӄ<@P#(1>ڲC+D#gTNk`mWXj>jݚ7ض\wQE)N>.U9qڵ[7}N86bw|r/fnġ1E;9Jtlrwzx+ԁ-^KjB%`;UmVPfxpDitkfao1M=j4w=Y^970 a- P:Bf xGRÃxsNz/>jW'/`N!7-Lmrx Lͅ? r}Zera0.=D7aT#WLcUK. ٝW\EZÁy^w-(;f7_tɰcJJ4Z 79цio9]l؞adeדJe}`]!-.0X鸪FR]::UC9k'ڹ"jmiGeEND^9b H4<&ShG/?w'^4妽']+ ^ vM;k3w}ڎN1޶(7X'4tƑ9 IgS«޺bdžN%L1t՞j_b'>.-M%b puclU )cĵw nqTDkUhF4'|z*Qsl0!Լm&.cd<ꬊo>}ly?63nq'(c>3&6NW6oT P)^Ɋ﵍T"΢½':vQ Ҟ}T>%>nۡ临^Of3|,:iO;p7 C^QYuQi Xn+wAcwYa7hRpޒJdj?HGy)M%XcH W1[Ϫu ղ1qL|Mp="Ӳ^=-G];2 7Ly95 <#cU "? 'D ]AkPWs-k3a>rѯFvHoPK;CkgL#r21K<V*eb49UGɢiH(?$wGȎ" fM8I280VH!R&-KB\JZ͇7q22lb%8^5p*Q_<B[ugT:w0Nv@ZEo[!uP_jPW=#ýOQ72`/Z5ZvmJDZz9hOw'Q;l1+NՌ)j~ب6:b6Y&xȉU4PN#4ἌyHo_Vav:w׺j}oƃ+s}eZA'jqXZHkc=:ԬCRjs`_O#9x e ݅e2w(?(\;P3hgz/&E9@#ò:B*0 h@ݵh@jԵ|q!é Vz -T U[.A:6%&:?kõ:%^ ; .GRϛ X36(o\|%pcYH׿)xMU0ZZ]yT`9$;>Iݶc:4t{9JLSXhC vvLʱcڪ/~WimIyMy^8x(x=ՖpZYPԪe*EuD'^Pͥ5+:wLY`=u؝{ˍ_q^0:#-mOtjo6 v`FnWU`IuJuJyni>&# ^<]S} `8J)E^h9`/VXbIXv>4M^M+2=q@smb'oFհ V$Cʩ{uQzL)"XILƣ~+i,Lܱ kY0H6>LkXkt8d3Ӑa?ID:WX^5ܡb9TDSM.VJj\)gZl+@3f492mSۤcFAMGLFIF8wnznp_4,6x+Tpu*ݟFO+ Ȼ{iӍI8q֌$lwH?la,1 'pe :xש>6:C? %~),wEQ&N(CFӖ6aiG`KK*ZĬp3>ZBAtil<&UFzV3J#y#3Uh\lžݛ8[H =L?ܳXOpG5Hw K9갏?`I;tsis.}џG?.[ned́eo)uNr*>$8؟o$U$ui!4 .weᡀ{8IZjˊ\(v#gKBlvϞԔT l}*tRC&`[+FleA̔-UmG PT8 0(yJ%LG>ڄD|Ә_k\6n.PÁӍ0RmE913VcAx9x(a 1(>zB:P`#_xRqJG3m"M"L etV ߻e_V) [+ ^E ~۳dޞş^vhk:@ Gfz.j[D=-fZ4xV)m(t5PQ|o=ZcT(RUΪ C+Z̳VtCXg)Xt`|{zﺠ{Wg{ 3Σxn_NvW@n3򓻿 &8p|e2&N|ʍ)Usx0{ͷm߱l-ٲ}s}]oٯr>G1#V 3RB bSRͺ?xjE[Y>9VEthԮ19?9nKO^{Nul#^9}s$$S ̯ĶaM'fCgVZx)*<9X Xޠ!5'1Bs/ 0R(B=]jXײW} wxp ZĪzN,Zdi >㳘m91D<=*҅1+ι ]QKwOy]TgFz YgIb@zpF.Kc[茸q@N+N] &i5dY'`=Уw* d nSaTIM/@G[#pmu|5!(zpk(CmX0?A&n3PN7Z2|[%v4uI2fk;br`}q<ӑ-Be!M֨{!e30zٔ--e*RSDэhF"ح0 ؋:%%;LȕHs#:^7Itc?h2rM,ɦ1)6)/ EsQ ϛ yC[g}.K"%ўkv_xEΜ' veJgO,m\ #)RE >q%Ju 'cl?㝠txJl^.E>x<ȡ~\j&̮SrVY wY\\L6C Y>3 ׷ʋ"~vq/ct'Ֆ֕BPcPwpP"`ӧVѸ1k><Ĭ{1t~}wmCnudWhI2dMDzOl5$%nuѲe%}`PKB82E j wA4`+6sq2X$OaECm#3( {$!^kȹUM3Q-|g&5C [~2zW"?zֳU!<d,2`r+{Ͻ^Öx|{o?r[n9<.fc.X<afar`:Ǘ3ߊB`DXa{`4c^o%Gq~ 2>;ktEv逦["XrU˕omݺuGnԓNw}>s|W\v/}ٜlwyև}O{˯3L|#_u˿fGlŠeV̳>l]죟<˯woW^qU[W^e+ v5n8mwղ=Uc bx}V,ԭR-($m vv`R̥~PV\LsKʅ{.)Q*_່Ӆ(^Sۧy-]yfޭO/pԧmEdgWNL5}hܲE/\]0gl9&'-d¥-^ےd ys'.l`NY?4?`dlW*uXolQZ7`,=3.IRg`(Zrɺ7G}n'~=S lڰ}o>S]Q2>1rF;d[~WGJW|ǵI >~r+7n}<*']o~_S߰jK/w|U 5˲b9VkQduMo:ܶw{_ocwPy0fJ~O9.2/ߺ\-ZTݔǶ߳q=#p?VlY} bqS "X;/WksYg)򖧦n{[Z=nnxM׬^7W~;z5bLCCè+9u/O VVq{+OA 5~-[G}X$?!d_48>7GIGa0_IPşpNh v7Ι{v܇edC^/@]R ia#rTq$PW9:Wn/I&^R4}7cn Y]q!0a b_"wN($-k@ـdͩ2֟ڐ5uHhț9j3NpF(k&1P tϑ@ߩߡLZxQ2 wyW1~ghRntң!}8QjAְôk,A4jTSk UwAw!$(GHUnG3g?eʏްn9>ekdFV1yXƀ<.W74 UE(Or};@y,_SɨÅo|?:o|cڵ'>*",[$\}wrSW_sEc~k3t!YadT艩 JlǛh_֭;y7G/ӗ?s<##)ޞ>裏 ʯ} LOփUqwڛNx-d:Y{`ؚh;yVަW_?.pX^$yKHb6S3UQ@6d+i/|>t+^u񢋯+PR2^<| yVgV}jP.OnVD@-[ؖD̹:Ko;n?ƉXȺ'ܧmc1{yG&^rM.\<{| ֍ޞ07gb]>hų6hÜߵh$m7x̎Jm^9b(urH ktc"Ji_F .,}~=񍿷w,1?{ɦ$sGY 7{s^O憍`"Wy͙$dtIJ55h|Բl(¾cs'm%glMkc:qׯXan2V\eH.ˊ;HM}[@śilW^}ʵ%,Y8 G>t)(5,hMuF؃Y0>jw6=m쪀'~yޱq.$)X}O`=+\|{LS?z|c_kxҘ^:< >Q$}2P2Ypyȭ\I PFd j.< ''{4< j⢆NNq UՈPAeR.2%lGa JJ%FB< ؤ,8Q\*8ܤiqHHQ= ڰF;=@TD3yh@e\ }.g/'|# Q\cZ)aO ZׇP k>"C AU?5~*C>I?٨K=ud+H+v|9OE#9U<* fVef;Us/ _S')Bj $4r':ڬ Z5pw#'B*441 ~xbͽBMRUFC!Ea11pT;(L uYlÇY_{@S-i5ѳ`MmOo|ಟ|}[=뿻adl\ Nà8"ߺ1#[7>*/f^WguoHw'/?vt˷6#[oM *E ckhU% r@ZT kľ}{,^Q'pU\i2ACXxT,I;ܶjՁ 9u'͝;q׭7% ߲K 4QV}t%D?^ywo]ǜP5oe?xoq %ԔdANN[^E2q&{U7GٳL|.v]_.h/WFe([, OLmTv ԧe-&uy?m!7FVj֨]tF}{a+`7l~u]5pt@#g) _ց+/i;NuV>#F+`u_7o^:sN__"RNǕ\{[N/ OEȧ-9Ny׽sީ7y&o9ͱ 97]w .P"vzU8[>O9?sޛW7ͪǾ|_#% 29RRir2z 1LrpܬgN`muFa;_d\d.}jz2-m ;wᬹOp͏߰z SOm4uۚM_{m7o4:Ut+Uj 6 SO]n_q μ?ku wO6S|!*S`I<4\MBpŒzJat9{u(NȍSVʗi[rwԆ+whYc)I 3_pEa(}J.\x9 ؄ DDB vo2ԁOwdVRl/$|Iú͗p/œd_1y¥ř'aVedUIBK%!rH13q xs<)gRJ>#^]0e+;R/ uIꎱ.+!w\ & ;aS(jSai!Rw6;P:G/~T3WL tt(̣,}?aʏJD+C˟FnCz{G΃3a(Zd 3ا#bIw}Uȥ)B IilH9j)f>j3ZsNĹ^sպUXuI+d+^+7~ =ۉxBoNZYzJ3"lc]U}5~ @rKSicof} ?FJLE3)+sS3v택۷/?/yEi+3Zuˏ26I</@vU-YݬbmC o_g̞?} ث9BTj*RO"ʙtC&^%`yS_ɍ|"&EqAcR|T͖ݏ'CTXWW?p6l7GVw3>VnؼmS#FkBYC)? 7/d瑑y%}na6s=3[_$6lؼysn{:˖<JTK{UZ)\)=/_x+C__u]޹2k7<5y{-MΝ׵_?Ԣӑ'-<(F߿o}kifЖgȎ_׊C_|!YPRĶ:e_+޴xn!8L=_=7G_`⦛#~WVL|񠠨Xr3^t:, =t}9-{u?xӶ,~w,63n_ѳNĦLrSvY‰Y.lѩm#7=Ƨ}r=3;չOL ] g\z=Jb^4gE^ --1 j)ޠT/SzmNy&8q vP !vo ,4 -t/tW=ph脂ÔВtH9UUڵL/@, ^ +- ER,ϩ7Oha4cVC=6}sIa"B :(ѾpwgAv j0d"j/1 !p'B#~g Dub4c.%CCM ȡfȈAqԈ8p!W*J綋@ Rku8*K!ʦZf2v/+ב 02pmh7Suw4Lf`tH! Ʂ~>xhQWDBP3kH"ցY*vA|,b:[iRҚ>4q5QU+eظ^ (ƨi:g$Ӏ㫐2PJҹ֐5]!zi.9z%6^G!di{y2PCpqwŪ֍K|NxC,)SE{{߸+z f߻7xou|ߟ[GkNu7x -^w v;w[I۟U9U{o|[SzVW_=Hr+.+^vB;_=܌?c/sDIv[? ].x>xX Qfq)A5,`[}Zu,$}>2Jl^Z?Gyc8h׽Y0@Xpn$daw_<Űr-Z߶c_uǬrwrz;A PKßv{\~>.*!X D_"h=9{ޣclw=}`ޤ%ub'L&tf0 c V:c.E+4gOz_:mASG>:SS:yQ몓Bx:O¹5{^TU—v"vo)үO5 ! ߱cxi5}4GI.QC2Ϊ+'9(-T?,4UU*C) `aUӽlt7l>iHPuPҪ{$8Gy^WkTm5SiVN_կM}ҫ}.GF&A735(Ise߸ܿ[ߙg}\+A&~d<`d[n( |&^K-|qXJm?jGdAq{ud5!R."I`eaCL7jٰ<^-]`H܉ [1-[̑]&ɭx<.O ?uٷ )іx͂#?CJfklT+25>ejX2MAfw~ybeY6&S. okh갲 /Cn>L,<|}}ɋ_t+~y֢mn ?=%6kr[׮0FFeB7piFGWt &hsVĮ;MBO@iYXѬqYGgk7Jsܥ&vmX*{!C+¡6 spE^-Oxj_}؜2"zGsR\jkշ{sf#m8E:j]ܱ9gMZ<1hblщ޾} oDVN/UUjjBGt;JzJ:G* ;K7ZҾXx5*3weOF ~oCHD[kG)eXfB菆A39#!y0C Dd:e|0Bt!}Cr;t4XNaA1KfݐR;W2 Gkc֔I/_ǕPW}o_xl@6:bKQ{h 隹],oRZ V5xЏօ 3'VerH;#LJȎ,gS}|lpȪ@!Wc0dك͝kOXhĜqk-[lMb` Ad#.} c̿姆C8e_ytP*AC\2ݵhIu ?f?y{߰AJpSDzJGfI:+lEӘ~M<c=_h Yڲ{Ꮾ춎U|$ܥrMvMJ\~b{ ^˽ĵ3b5 姌alrzW~vVdZpu{^A9a`ᵁ Qn؈Lh)e /{PDž@ OG5/BВC˜ᬂ.o\x|K `eBM([a'^9e tU7oC @JPYUfD=loWiV !|FR\L%J5&&` D=~5JiaR!+|R08LHdBtQrt "d1'b?̆Eခ vA9](#߰y*#U@LBMfPl3}W-Pސ2WfhA&_m'IQ*,A7aSKP]cgngKw! q5詚]eH U>ZElR@5C_=@[֞i44$*uNyq-VQ80e7}^-<<=X ( %(h1Mٵ)Kʓ[G"ct!vEp'ӗ/1nm?/y5WڥvkڑɟrS.۷ggać|P\`G eW/)Uv `+rv ق3uo,:6mVͧ`A YQhTJṁkDmd3F eid$w NM\Y1.ȜEVʎh_Fj!KgK1o@U4ۄT+.S!tH+>>@d L4t !H:,*bߥ ZY1;=}_*bLQd?$NȎ1*ܯ QUdx ]\ HYմS[_r}_<ͯǐhB/2 j\AHϤ(`29 t+{u%Ye5ZJ<cdCY*حSM}ux<&)BTאCJR kjtg/u d 9Ms8Q9:IJ$rm2% #$鴔Uq:)RI7eXr"Դ-)&ZP r-C592l X֨?'nu ,MeIi6>I&`40C8$D}<2 IM4ADקe ߁\ *,;X%HwrNhw{!%1!a ^ 'dm g?GCڣN!yp+l^"|^Teql.;qa%N- 0/9PB5t.W{;I@qg4*4[]ŌjsUY:* RCpה;4> %ɪ~ﲕc̤pݍl2uцUB?΢D4n=2WlEQ+Kk\[){YbR 1L&ٷRD';*Z뀡 ٌ:N3B8\я պXITX٩L() ba(2AsGNH|'o2cϨxeɪK LuD2BH!5l7৳rWA:k'﹦1} u R<C ON2f%Q|%C CWRiY͆YzQ qBL\S[þ;luc>6L^|K-D +i|[а<xΐH/(/I|k][PThcP0dM:GF=P'`3[J".֏g`r+D%0@>= @,!Xmn$").֣5І, Jn@s}ሀSx[7:6Qޯxt \b}{jaj5YeYXC7ʄ}a+f1ၥE~-L"Z=^ h镧]&js Oo<IrgM+͢g>oKU zTCvIzeVKyܶ zKEjPG`u+vׄaI<^"&Vkt /Lpф̈ k44@K憐1FAMK.T3YR䤢e@ h|8p[ BA a&ѡĜ*B[zFWWTzޱtZHj/R M JƓ2ԝYAKrdbN[tm"dB?;W}DbwB`Ar^H<+=nV9܌ɛh" Ci78xyʁv3gxy(sH`+"U^o'u@Q59Y˞s"u;@@%UXԼbd%% *NwBc@ !mA6dFZW9EB(!Dс QSȀW7ƯYXc!_o;:$ǪJI>MmHA4 fSf71SLMU|e'X_ 9 \6im@,UKńjS3j&TTwX9ujUQod2P D3C-)$E/:ׯyĴ0(B0HbhG`{hfFȄB`&XOBQwp5 wӲ=Uv.ț-wZ9x59ede̵A 9cT'Ls`i»c=9uH 9*Y*DMxsDkf.w*iRkmKb/4!ż-jl?j¥ 2GDW07\q]v-w9u%ɫ"q5ï#\$\;\SC%B$ zQ%dNqćTF9(MZ֢2h-\L+ 6$[P/R:H60"yr |!X0rj6: Ao+s0=EUU_oԠC B2Fhً b*9;2cpz߻E!*L{+&cN~CJ"q(^nc71* XfFW1k8n`1\av\t%ԟq Lijɜ |4&8UQ0SE$%+jTz^ѠJ;u_|g lĂ\i[9@@ zVmuZVX 4IĬMm|F# 2nTLZE&X\mݳ4Dit1*a-Sp 0`.,_t E SxzTͥ=~j~6t'o^~>gcoY:QhxR.߶Mgˡjc+$Z\3.KrТL \.r7D-B` d̈L .tb͞:SukГg$DZ/{@( Zj].}215\oph VI9SH&|$#ߤ:E%`T9 8Jh&\ Z]+ 8nB `R .5"JP tn]#*~MSrA4u9D'dnWa/rP*ԃC3yN A(jLl sPxaBЇK8Iv} r$8^&-Q=%q0dzwL9 DMD wB~u rtbpFo{ ]lL t 7bV=rn!;:5ꜱud-!@v"5uBN7`hc0\TmdP$E*Ƀmz<";LyS4pR+Op]fpXl6+Pg~r<1Wt%މhn4jjI ^hM05]3nUc0&} |U a` 3t$XjҲ%.L/cY$BMrmS!8=Ła 4@*hF@=@tJRݮ^ T|1rN1SX[]8( u`&;>¥e2iX' YWo]%=gv U_&h[$@VHC@TaҘZ(ŭsN["}2~,Tg2IVHZX*bpFա14 +kISP ;{_Eu9m ύCX'RWi2mղ{0-!g3O+㼓6Ovp/0Xa72e3I֣IJ*DM:ˎ"j_:2އNaj-^-x%)/ -Ƣ2˗Bu60?aҎfY$l h1P͕ :AepyIJGxF I=LfȉZ51ܞGJ@ # CJG T`(.% Ri\@`O[p3 IP` *4jlO=DJLQ-KSJWu(9i&Ay%*Vr( @sr$Ex#v%2#;Xs$E80w7ci뱁C;PDVJEU TtOF8inklU_ l ŕWxI6QU_)uE?]|8+Uߛ y?N2kҟ#]3zV9KC , \ad`s748S(mABE' 1%T-k[ l)3~6/ߝL{:g#PJ$zPpd&D<>0!J6&% 2Li5o$v.sF-+8S9'p+"+뛅p05V!"HVߩ1#H4 0 >=C<6Ga+Vljކ U@Xh漢۝nᬋ+`ggMplב*1vIBZJtCa/ٶ|+F<{UQUn@ߪ$^qC@mTpvTqb^~v+IENDB`}DyK _Toc339615836}DyK _Toc339615836}DyK _Toc339615837}DyK _Toc339615837}DyK _Toc339615838}DyK _Toc339615838}DyK _Toc339615839}DyK _Toc339615839}DyK _Toc339615840}DyK _Toc339615840}DyK _Toc339615841}DyK _Toc339615841}DyK _Toc339615842}DyK _Toc339615842}DyK _Toc339615843}DyK _Toc339615843}DyK _Toc339615844}DyK _Toc339615844}DyK _Toc339615845}DyK _Toc339615845}DyK _Toc339615846}DyK _Toc339615846}DyK _Toc339615847}DyK _Toc339615847}DyK _Toc339615848}DyK _Toc339615848}DyK _Toc339615849}DyK _Toc339615849}DyK _Toc339615850}DyK _Toc339615850}DyK _Toc339615851}DyK _Toc339615851}DyK _Toc339615852}DyK _Toc339615852}DyK _Toc339615853}DyK _Toc339615853}DyK _Toc339615854}DyK _Toc339615854}DyK _Toc339615855}DyK _Toc339615855}DyK _Toc339615856}DyK _Toc339615856}DyK _Toc339615857}DyK _Toc339615857}DyK _Toc339615858}DyK _Toc339615858}DyK _Toc339615859}DyK _Toc339615859}DyK _Toc339615860}DyK _Toc339615860}DyK _Toc339615861}DyK _Toc339615861}DyK _Toc339615862}DyK _Toc339615862}DyK _Toc339615863}DyK _Toc339615863}DyK _Toc339615864}DyK _Toc339615864}DyK _Toc339615865}DyK _Toc339615865}DyK _Toc339615866}DyK _Toc339615866}DyK _Toc339615867}DyK _Toc339615867}DyK _Toc339615868}DyK _Toc339615868}DyK _Toc339615869}DyK _Toc339615869}DyK _Toc339615870}DyK _Toc339615870}DyK _Toc339615871}DyK _Toc339615871}DyK _Toc339615872}DyK _Toc339615872}DyK _Toc339615873}DyK _Toc339615873}DyK _Toc339615874}DyK _Toc339615874}DyK _Toc339615875}DyK _Toc339615875}DyK _Toc339615876}DyK _Toc339615876}DyK _Toc339615877}DyK _Toc339615877}DyK _Toc339615878}DyK _Toc339615878}DyK _Toc339615879}DyK _Toc339615879}DyK _Toc339615880}DyK _Toc339615880}DyK _Toc339615881}DyK _Toc339615881}DyK _Toc339615882}DyK _Toc339615882}DyK _Toc339615883}DyK _Toc339615883}DyK _Toc339615884}DyK _Toc339615884}DyK _Toc339615885}DyK _Toc339615885}DyK _Toc339615886}DyK _Toc339615886}DyK _Toc339615887}DyK _Toc339615887}DyK _Toc339615888}DyK _Toc339615888}DyK _Toc339615889}DyK _Toc339615889}DyK _Toc339615890}DyK _Toc339615890}DyK _Toc339615891}DyK _Toc339615891}DyK _Toc339615892}DyK _Toc339615892}DyK _Toc339615893}DyK _Toc339615893}DyK _Toc339615894}DyK _Toc339615894}DyK _Toc339615895}DyK _Toc339615895}DyK _Toc339615896}DyK _Toc339615896}DyK _Toc339615897}DyK _Toc339615897}DyK _Toc339615898}DyK _Toc339615898}DyK _Toc339615899}DyK _Toc339615899}DyK _Toc339615900}DyK _Toc339615900N$$If!vh#v|#v:V l t65|5yt8 Dd /`0V S KA R#" `R$JػݺHٙ@ Fљ$JػݺHJFIF,,ExifMM*bj(1r2i,,Adobe Photoshop CS Windows2005:12:19 20:11:55 &(.HHJFIFHH Adobe_CMAdobed      " ?  3!1AQa"q2B#$Rb34rC%Scs5&DTdE£t6UeuF'Vfv7GWgw5!1AQaq"2B#R3$brCScs4%&5DTdEU6teuFVfv'7GWgw ?TI%)Ttʝ̪K}!o6?=tCCeߣl8Z5%;b- #8{ 8IO0@!k[ihɀZXgщV&S4CZSmxQcw$SfI˺}6pbVF;!YIJI$ |:nApkʛy/umM{)):oPi ǫp>wzJNm3ܚȦ5c.N?5aerݘV7sh7;mٱkܩ%:*?pYQd}+:U: h.IMĕo=?nOکKYoݎ v9\U]X^h椦i$edZԷ\"CZLk}ĔIXkusA{4s}Y%?UW:[Xxd=h!5noI)nhp%of69?;?=3fm]zx>ֵ@4^-ݑ]L]}tN`#A6V1^X*?gv\wR9nA7fC^K @ eNk,ie_gVzenV+X_]E&j?fNH)Zy'!$e09r[~͓UmNӶ1ިu>77z"7]uL/-;V׷7U~]:<;}N۾/S,O9SN3[.x1ps[fgo_ iy8X7q=ߑ}zN p2,wlmk=Enna߱fU?hka=~E~7bn`Lȋ:7]?q%9mͿ&V{_ݬe?In(76uk`|]ۮkMo,}= 2jeOkk~ѹ=YLLΫ먿+h}!a\m?EJSvbYgOǷ3#iX*01c6 ѵos~_V%GIKI)}-R^NEO.VUR뭰ƙo{{GO*M]-U_'\56,,|v mnm'!K=d6+يZ.7TʴoUgYmcUu`s˪17.%?u<`REWjMo-fYV[sYb_ރX\XŰ;nX.q==w0${wz/cާ~CeBy~_IJK_(uFV5nL2:deW[zkG0iƣ!T>ngݕlb=c::!{YZ\Uޥ2XfOHs\ s]V,wk7e.IOH:欯yT; K=2K&ƾfɯ'Pm#"|HnmU11ή}%7_IM'qY,v.eVc[2ejo~O~*qް?eI$`#ުoUtYcm`Ὤ ::3~Ϧ}7ӑuW=벦V׆پT}~{O-,*NWeu6C[ͯ +-v__S}va8n+}6rJMF&E̢3%mm[ku&Vɯze] ƟMcƬ]k=& Ƴ8NdzsĊٳmԡв31qq2n4zk{-nRSq*,, Ǟv abtP[{k7K[szTvbm}"~;))߱g{7OA9 :.C5kwMHsXy v n꣤hmƴhp ~BJi~R^ѫ HTz~%6ӏ)Qkc .m? n@t!fQuڴ69wwEux4Vwb@$=&gְ'IeTT{~۴\}nzg>d~n7 9 gT:S1ȿR^ U5y_OUYc{k^[kJrF98˚]e6+[lzv>>W XG {22Bv ٔ[[=K7ߤN3\eZX-f]YuTN>˒pF.3)5s I55{k:,1!speXx^>;2_DW:~%O2곋}Tm76z.$c?:U?؆~{xhũ{9_z}ݞ"}]wSpؙEcۓImfGOn&};. t&f;aeu|JK]q!mnRV(ekUSb?*ōq`ps]U{,gWzVINN5)ަ^6[oga" k'ُ]XczJaSCNX w٬ : Yc,n]-<]p4=O*{*k~S]hvvzN65ήEٔ9״T֏k}OIMqjvVK\ Xmod fEcT/Mvgƿ àqw7ssI%?TI%)ctCv=7Μ-,~6I{,V?cXc,n~g8VuWk}BbmOYݟޡn͹H 52Hun}V u`mޠ/smOZv-OueV Y>_ϴ>v{,=JX7Y;8}YIIg ͦ0ÁuKofk6Ao} ͬZZGz3slK 6M9ޑX2};{}?1%:˱mƵxiXB\[} s_Yklo޲q:kezmѥg𳪭dYkY]c*~sw椦PZ02f-֠}7]##.Mau7YYw{mo ocgb[s~݆Z%З9wZJk5[puޝs]}v7Vc=2Xve;1Ml- (=Vf9Ue%7vsl{v?nW*s6c׷ӧ]Ʃ8 /\g5Y[%6~mV k?ͷwm?jL[@h'sv<laoaح$Mn~?֖j5kl}5m$STI%)S -1#WCRSq$r>5D4ߘڒRۭ廽6|ccR>_2 6kU,v:N}L̾h]sʆ1kk[)*ڲ d JBwmNg@9cF`',o?&hո;:G度IeK}'9GDI$SSf\ڭxĔI%?TI%)ft]ZK*ֻS]smkwIEJkH|[3&Ƣ,=+5s?ܗ^ΩfKl`iݝyvIIH~M8嶖r-Qh ]Fk #Ym`aM$[w+9E%4kbl\ םX9;$LN ]PSɮu56t =_WR_]]n(c8c/^~!QӲtsII!%#zppkAvR65VR< ui_o 6M#PG7{Ih$h۳ C]Vw)$rVˬ^ݮ-c_6x~S߱]I$I%?O )ee3 hiK}gc$5o9 s_j +p{%iG{}ΐm%p?U+'Y8IiIK; ^@ÁvmE6sthǮYD5g7CnN=cnIOUWV,˙P6Tֶ }G깕;ѭkETTIkik^eooݟi鵲ּU`8.q cqߵ7}z_ b۬5pki)~f6n,#{Kf7[IZNTe6 o3]8߻=FgZw$0:~z10Mdg?;IMvK[G-y-si9i 68owFIK:L#R26FEs۫w_Kg|YVYXkCl¿ugDz5Vf;U[.k7{woW:~Ot/)c`/s ImNk],nKc,2~iTrf{ksV+X6]f%VdU{Mu#_T:6YenFjȾtܦ^c /1]W:zeJl8N:{[3Q`6o;@yktY}ަRL%/cK漽mm[n$2`WS1!HugGkǵPc+'b}^ܚX is5zbo]~ޕ==&6poՍ `;4'۴l{>RGOaZ̦\}Aͽs֊fT-C@Wqn;{{KU]21aua$_~4|ltAp)}[8kX\;7:zIbRIO+ %cΤe[ekKvQ. ~'ѭŲ30R] cCֽhϪ:SGG{_y/en>c]{RoC2.Cōsn/k}KVI)amo^]FeZI$I%?#Photoshop 3.08BIM%8BIM,,8BIM&?8BIM 8BIM8BIM 8BIM 8BIM' 8BIMH/fflff/ff2Z5-8BIMp8BIM@@8BIM8BIM9 14 nullboundsObjcRct1Top longLeftlongBtomlong Rghtlong slicesVlLsObjcslicesliceIDlonggroupIDlongoriginenum ESliceOrigin autoGeneratedTypeenum ESliceTypeImg boundsObjcRct1Top longLeftlongBtomlong Rghtlong urlTEXTnullTEXTMsgeTEXTaltTagTEXTcellTextIsHTMLboolcellTextTEXT horzAlignenumESliceHorzAligndefault vertAlignenumESliceVertAligndefault bgColorTypeenumESliceBGColorTypeNone topOutsetlong leftOutsetlong bottomOutsetlong rightOutsetlong8BIM( ?8BIM8BIM8BIM )JFIFHH Adobe_CMAdobed      " ?  3!1AQa"q2B#$Rb34rC%Scs5&DTdE£t6UeuF'Vfv7GWgw5!1AQaq"2B#R3$brCScs4%&5DTdEU6teuFVfv'7GWgw ?TI%)Ttʝ̪K}!o6?=tCCeߣl8Z5%;b- #8{ 8IO0@!k[ihɀZXgщV&S4CZSmxQcw$SfI˺}6pbVF;!YIJI$ |:nApkʛy/umM{)):oPi ǫp>wzJNm3ܚȦ5c.N?5aerݘV7sh7;mٱkܩ%:*?pYQd}+:U: h.IMĕo=?nOکKYoݎ v9\U]X^h椦i$edZԷ\"CZLk}ĔIXkusA{4s}Y%?UW:[Xxd=h!5noI)nhp%of69?;?=3fm]zx>ֵ@4^-ݑ]L]}tN`#A6V1^X*?gv\wR9nA7fC^K @ eNk,ie_gVzenV+X_]E&j?fNH)Zy'!$e09r[~͓UmNӶ1ިu>77z"7]uL/-;V׷7U~]:<;}N۾/S,O9SN3[.x1ps[fgo_ iy8X7q=ߑ}zN p2,wlmk=Enna߱fU?hka=~E~7bn`Lȋ:7]?q%9mͿ&V{_ݬe?In(76uk`|]ۮkMo,}= 2jeOkk~ѹ=YLLΫ먿+h}!a\m?EJSvbYgOǷ3#iX*01c6 ѵos~_V%GIKI)}-R^NEO.VUR뭰ƙo{{GO*M]-U_'\56,,|v mnm'!K=d6+يZ.7TʴoUgYmcUu`s˪17.%?u<`REWjMo-fYV[sYb_ރX\XŰ;nX.q==w0${wz/cާ~CeBy~_IJK_(uFV5nL2:deW[zkG0iƣ!T>ngݕlb=c::!{YZ\Uޥ2XfOHs\ s]V,wk7e.IOH:欯yT; K=2K&ƾfɯ'Pm#"|HnmU11ή}%7_IM'qY,v.eVc[2ejo~O~*qް?eI$`#ުoUtYcm`Ὤ ::3~Ϧ}7ӑuW=벦V׆پT}~{O-,*NWeu6C[ͯ +-v__S}va8n+}6rJMF&E̢3%mm[ku&Vɯze] ƟMcƬ]k=& Ƴ8NdzsĊٳmԡв31qq2n4zk{-nRSq*,, Ǟv abtP[{k7K[szTvbm}"~;))߱g{7OA9 :.C5kwMHsXy v n꣤hmƴhp ~BJi~R^ѫ HTz~%6ӏ)Qkc .m? n@t!fQuڴ69wwEux4Vwb@$=&gְ'IeTT{~۴\}nzg>d~n7 9 gT:S1ȿR^ U5y_OUYc{k^[kJrF98˚]e6+[lzv>>W XG {22Bv ٔ[[=K7ߤN3\eZX-f]YuTN>˒pF.3)5s I55{k:,1!speXx^>;2_DW:~%O2곋}Tm76z.$c?:U?؆~{xhũ{9_z}ݞ"}]wSpؙEcۓImfGOn&};. t&f;aeu|JK]q!mnRV(ekUSb?*ōq`ps]U{,gWzVINN5)ަ^6[oga" k'ُ]XczJaSCNX w٬ : Yc,n]-<]p4=O*{*k~S]hvvzN65ήEٔ9״T֏k}OIMqjvVK\ Xmod fEcT/Mvgƿ àqw7ssI%?TI%)ctCv=7Μ-,~6I{,V?cXc,n~g8VuWk}BbmOYݟޡn͹H 52Hun}V u`mޠ/smOZv-OueV Y>_ϴ>v{,=JX7Y;8}YIIg ͦ0ÁuKofk6Ao} ͬZZGz3slK 6M9ޑX2};{}?1%:˱mƵxiXB\[} s_Yklo޲q:kezmѥg𳪭dYkY]c*~sw椦PZ02f-֠}7]##.Mau7YYw{mo ocgb[s~݆Z%З9wZJk5[puޝs]}v7Vc=2Xve;1Ml- (=Vf9Ue%7vsl{v?nW*s6c׷ӧ]Ʃ8 /\g5Y[%6~mV k?ͷwm?jL[@h'sv<laoaح$Mn~?֖j5kl}5m$STI%)S -1#WCRSq$r>5D4ߘڒRۭ廽6|ccR>_2 6kU,v:N}L̾h]sʆ1kk[)*ڲ d JBwmNg@9cF`',o?&hո;:G度IeK}'9GDI$SSf\ڭxĔI%?TI%)ft]ZK*ֻS]smkwIEJkH|[3&Ƣ,=+5s?ܗ^ΩfKl`iݝyvIIH~M8嶖r-Qh ]Fk #Ym`aM$[w+9E%4kbl\ םX9;$LN ]PSɮu56t =_WR_]]n(c8c/^~!QӲtsII!%#zppkAvR65VR< ui_o 6M#PG7{Ih$h۳ C]Vw)$rVˬ^ݮ-c_6x~S߱]I$I%?O )ee3 hiK}gc$5o9 s_j +p{%iG{}ΐm%p?U+'Y8IiIK; ^@ÁvmE6sthǮYD5g7CnN=cnIOUWV,˙P6Tֶ }G깕;ѭkETTIkik^eooݟi鵲ּU`8.q cqߵ7}z_ b۬5pki)~f6n,#{Kf7[IZNTe6 o3]8߻=FgZw$0:~z10Mdg?;IMvK[G-y-si9i 68owFIK:L#R26FEs۫w_Kg|YVYXkCl¿ugDz5Vf;U[.k7{woW:~Ot/)c`/s ImNk],nKc,2~iTrf{ksV+X6]f%VdU{Mu#_T:6YenFjȾtܦ^c /1]W:zeJl8N:{[3Q`6o;@yktY}ަRL%/cK漽mm[n$2`WS1!HugGkǵPc+'b}^ܚX is5zbo]~ޕ==&6poՍ `;4'۴l{>RGOaZ̦\}Aͽs֊fT-C@Wqn;{{KU]21aua$_~4|ltAp)}[8kX\;7:zIbRIO+ %cΤe[ekKvQ. ~'ѭŲ30R] cCֽhϪ:SGG{_y/en>c]{RoC2.Cōsn/k}KVI)amo^]FeZI$I%?8BIM!SAdobe PhotoshopAdobe Photoshop CS8BIMhttp://ns.adobe.com/xap/1.0/ 4294967295 2544 2580 1 300/1 300/1 2 2005-12-19T17:41:52-08:00 2005-12-19T20:11:55-08:00 2005-12-19T20:11:55-08:00 Adobe Photoshop CS Windows adobe:docid:photoshop:4e037ca6-710b-11da-befc-bdde9b4de1eb image/jpeg Adobed##,"",''"" ""   "?  3!1AQa"q2B#$Rb34rC%Scs5&DTdE£t6UeuF'Vfv7GWgw5!1AQaq"2B#R3$brCScs4%&5DTdEU6teuFVfv'7GWgw ?I$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IOI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IOI$I%)$IJI$RI$I%)GqI)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$88꒝hӲ9 )Thu{Үx )tI%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%5qcxxp$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$1JRHNɭ RRt[c]I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$SI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$@̷ҥJssq|@k>ut)ss+ dFuyTP>4g~Unh?"Jv3:s2G;O<5Ľ=.STi:ID٦sMfkfYUI$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI($Q W>ޫoUqe'j^TնvЅ*zPvBJz*z#XLXVIx Uu{y<$OO~vlt^X7.S!ْ6S;%> &FFE%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IOI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$%VΙ[7,{-S͸= Ue+D Q%8Ym kgIp<.WGeoYľ:H8IOB"VOT^颗V*.kWRS1پ=ΉZ $I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRC+S=IO;k+uju G݀}$ė1RVI{gNux yQf52S+pp}B#PW,'vUcix1+q%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IOI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$HIJI@ [ypIIB5;WIIA.pNܪÂJJ ʨ4˂Jmд6V:gʯYJzZ3i%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$R9p NJq9FG }[.q+u xuaJJUX!hI)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JcebƖpr}zۺW(!}/FLc#- iA*ս;wџ4%@^xA쒟9=͇%Ϭi$ ~IOYOP/Zfh%8mCZToÀ] J|"KAWU:yْ |WԺ.GLy8RSmpvTΰۏ[BJzN |H>j)2j<8) Xx!%3I V9!!YRD>WsP$2j?}w$I2+?>$I0'⋸xI$I(:7 R&UtwQ'ϏWkn%%=I$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I):[EF5o'l]^ ZlK$gR 䒗I$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%?I$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$R5# W'ҭxS0p6`.rRR~ui)I$JRI$I$. }pwyꈌ-N [)H94 ZQ:WX4c]'MU8{U[{˶40mS}X˪"'?@Pul䀒ԋt?S:]64YIlqcЛÝ;GAvIO2NL9zicOd7%>g^V2i Gx䒟<7ڕu!-Ui %iܻO%-!zV}o fY%ϑO^oQo?. 3\@$wZK*rfA.^3Gܛ`hS>iԗgyճ/M4'507=e\ TtVvy.L'h?%>a~[ )I$JRI$I$w. 7/B0/:ޭ=%>CRI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%<V:]1g]>.'Ph#ڻfh$I$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IOI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$R/~qosTOn]ZJRI$I$$I)K>uu^x^o۠$OXUN sRmv֒h3ϿPz'O3CuW к;v{2v Ys~BIO:QQO< G.SYz揹%<>h ]clǓ5=uKSLZfuE\Y&-\rJy!#B9,lvfGܙؔD:n 8t } )֜9}fA#6sC`IO0ϬI%vY"6k] ~F߹%#َf6V4@RIJ\9H wHiIM4vl RI$I%)Q ͠US=.dzkNqX`WkҬ1? )I$$I)I$JE ywT?z a'\?FY ~i)I$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IO7uڷ|wTc?WrRI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IOI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$R/c亅s'%6~4 \WJI$$I)I$JR󟭎a̯F^a{Uc5ŅW u%)3'QIIO[_wʽc?:/@IM>e;!1'xTqJx}icDSYcvN)0@`IO>嵿ͽ\] >WFЛF7;RS!Y[ǔ ;6[Gt-IO0߭Я3 etUjcgtdd}hk+^ӽj;'6dfA;CXU{u310/4hPz% 2&a%3:TxtP"JR>>1I]:>IN@Y#XVُ>+i%)$IJI$RI$\wJz+67~zQ3c%: $JRI$I$0=pOػ|ޓ u=Os$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJIF[PC/JΠzˤ #⒓$x$$;4 ZQay*=J}TlaO<0t|?r2DCIOtT=?}IpLSՕU5e?>kz#͕5䄔$IOcCg\=9UF.$$I)I$JRI$IIKgOdueI%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IOI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$R˸\mIMϪ/?.[kHWRI$$I)I$JQ^eO^qp^%)4 ж7ձ e%)F ?% ۹I)(?Kv \MZ uR,qz:5\ƻ*SƷuBcccQRDh= t'~hIO"Ϋ].'=!w`YМc?4$W$Aֳ4]IǬЗВsd2~Rε.L1Ss_X2RVq=-_S7Iz;ZO@1}IO:߬vfc5j_H3%1UaGYL)Kdǒɿ򤧢-fl+)I$JRI$I$tP߂羸#^fSi$IJI$RI$.C=GOT :1?OIOrI$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)JX+aq>?@IOպNk,_-ߪ }K h쒟+oOG6+`&<S"`+GKm=ܛg%>;eWQ/=aȟ\q[dGohI $!XADQK%>gh<*|C57(?qclx$$))/70,.pZo'RI%)$IJI$R^aI3%. !$HQsI$I$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$'X$b˙PX]CHe O2z_y`? $$:svτcK1st z\ВדyVW^UDRӳw` LRSa$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IOI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$Rݧdq]4T?T4ӮWiTI$$I)I$JRoްzJᾸm%=_B\}<d,V1Q>I)zuTΓ.dccY핱^PYoi1Uۋ]\$;-IO*7jiN>@.2_`BJykrRrfѻvН:%<^`nu\tG^?p?[D.j %<Z#$6`}y3fJy״vq'@#q!1G3Tѧvj|^6H1$NlrUzpiۘ O_ծW`$ꘒgl+Kq%)$IJI$RI$\Ns{as[t$3RSy$IJI$RI$õ~?w\MN+Kۜ?$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)Wa*Mhw%<8.qSWnI$$I)>ջ"|T~XF9ocO`Ae%=RI$Dw2˨='+h^o,T#ςJJm\$t+\՛E=߾$*x,l4$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$6kI ou@xJmsJGպ-RKZ ?FX.,MN.%=2򛍎n۰NMoc䒇prdй, qpINR@KQRI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$SI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$Rڲk.r]l<TĔc"uKs_LuIJI"@Ԫ3BI*+X k$JKĢSiq_] H󂺷v/ ў]%=OՊX-Z4^HJl f7u.I]#󂩗Ԩn$Ԝʽ ۧgV:" 48S4IJI ʩ8h? )H-˩ĀᢑȬ~pIIQ/h{$!৸xQZtpIKlh䄔%Q!>R{gSEe쭥&񹿃SWG{]Z )I$$I)I$0;h[Tz(\ֻe.)I$RI$I%,Z~ q9.Ϣ~qo]gSSܤI)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRtqSNkhvTH]~GcvI)I$JRI$Gf?+>^Jw~<6VEFHIO)H+X vRS4Vu%=p[+6XIp\MHM9g7; k:srJeKOQN?ꗥ^{Z>+fƆgmt-G4wJJy\U.Go9%)$IJI$RI1{G%%.$>;M$.8\N?Tu>+"VGSVH=V9՝7VpnAcIpİ:l,IO@44pI%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%?I$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$R޳;.q]\6RRh!+\?$Y> կ$]RI)Qc?S}W{(W6l?rIO&wgK}.Gq]p\_'otVs}BFKl}[wrێ߀ZI)v;պU #Uub\J|a;# 7H؁ep})ݫIML\3C }f$^I.<[nփvrIO(>I#{VJynXT9ui$F"=GL9#_U$D :}Wj35$Lt|ED/;]BI)x'8mS~o@w?ԋI%f$6fդYA74 FTSˁXg_ #+2_uIO,i#K2Q15I ]XJss$->2.;m5XdpI$$I)!H~W,wp>iy$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI% RݵPAyYVU6[IO8>V߭x~kW/nk̇8S:(-"|% }m7PoԲܚ .rJtQ%wFBԃ/#1nВ}CJ_Z[u{$-zc5Ӵ,nSV $'eHppI$$I)L;}JkǨ:ecj;n)=q7$Z~hSI%,5NI)JVyf%%8?S_g=v C'=ui)I$JR^0y-Ƭ ͳr:Am|h3YWhv]E[xJkS>ΦõSUwTyBA79Q#%MG+=6#S揹%>zr R#zP=*L<}"揹%<01 ?Quu }w?t}6W`$_/quQU)h w7h$wGX?x%tRI0%7YВ>#󑝑C@w˹5&wiޤܻE@GmRs@2 .b 1)NWUspe]v^" ) )QCgS%We6k w{u}J.PS;#w#wM!Է%loKc|Jy/[wSo⺝%x$ix#볚HtloJyvg7iY?s]?&$˙bGjtO?jw`y0 t؍RSΩ*=/1t5$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$4ck`.C>>>IM zSC 4RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$R|뭻Op8Jߪ5otI)I$JRI$I$/;!_zW}k~IOyݻ-h$ fm.#f=$u; ڽp:jqJRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$﭂^qZ6V%=HyR"1XI$$I)I$Jx.i+;{b:8pV>dz%;$JRI$I$}GO`wv~ !Z5%=I$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$p!:I):ly C ^rcxIOWYQe}_p8+U%)VΧM}o&MR8IN[1k0oּb>?>;&gU}NA%:_ 8Ofuo5[Ci%v}R$Cq;F/I^{!p>KВRI$I%<֬E#̪?S_=U߭n_RTuIO`I$$I)I$JRH+]b}e׍IN7ԗh[oʻEIo#IJI%[>U.pФ՝egKVގimWczU,;$I)I$JRI$I$$I)7Z%\[u&~HK^9ν?T_ڱI[G,$~)o HW֊Bށ#N]whINM[k$ 'Elt,qRF؏%8}ocGJ8O5mVhqr>HrJss>n9~c0>>p>䔱F5xurTa#͜xܒ_1GޤCD̪g7!H}Z 8uu~ln%:.߫ s}S`)z80QըxVSVO+i'~k}[i>KO m3J{I%)$IJISYG\vON/:nWXi 7ܹ.xJ}-%8 L߭YNw>))[ռspRS$gQ<))I$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJH'=p)JK}IV:MxC wp IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RGz9^qQ] >1[ IJI$RI$I%1KyV~UN^w̶HGIO],ߎi a%)Vru'%>]fs_cu~EcxÙscwPs['. 5o|RSխLpūghP?R> )~$VTS+}VƭKATPZK%:zBt/PΏzZJJdI$$I)I$JRI$I$$I)Kd[^?\GV,IOMݻ hݸu%I$$I)I$Jq>,تT[#HDՕT,$IJI$RI$Ϣ~ WY+?a4~Բ?xԤI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$lkv}nisӲY ~|Jak0/2ϼeD. zLBYuK`e-B M%)bcc]Ҷo]dsDS9/I^_o.i@$$I)I$Jrޖ9+c]qGP%=zI$I$$I)Kݑ7Zs_[c<_VC>39djuj'cOʒ?S@{q]>lۤ$I)I$JRI$I$$x)&y䒟1dY1yYniw+z7SvJvC7UOV7$JyY\kZ$$2&cu%%$I dVx!8!%3I)JBJRIAIJI6p<IJRRJRIHJGJRIJI)I$JRDJI$CG%{o`[S]x똬v5W^iazgTxf3!yG )I%)$IN__vG"/-{0ȳ~RPJJ|ށVy}^Q`;^ %2I$RI$I%)$IJI$RI$}jawٮ/CdVg St+J_\IJI$RI$I%<&1o1B>Tb4$i$IJI$RI$$N#p}$GwW}p丌9LwS$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRqҋ\w֒C%;:-';hzF{ J] $}k=5[f[܅auگSԶ%6I$G9yw,SV *w+ﴏ%)$IJI$S Kc@|lCYGJ{I%)$IJI$R7ݴܕ._{ RRS#%ԮeLqR}/]x}I&#̮q?S@;lI$$I)I$JRI$ڂ3RS_X?kɕj\#Hq 7;Q8+ѰRςJyrHܙU=XJy>Hz6WG͆o"΍Y?H˱{让$Wt=e NK~AwI))MLvH:3 $XwSUlKhIO7Z`뻩 64kޤOo˳c|Jy z@Hc Ov~xgmo %kz,:@IOޫ+堏$g]s4h.Tt~Oîk_/Zg\s W\qHВν9ΠFOwghM> )LI q/5.wMu!$=io\Og r$^aE\Ȝ9%>I$$I)Gج?PCb,ݕ? 6>'1%=2I$I$$I)I$Jy߭{%|Z%SCk )I$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$9N%) q_>܁I!ufef:{ {tvb4=ڼe%'_a%=Sm:>4Cʻ ⌈t+o[gPTI}&RSpK3I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRb.i>%z2~^e]VpOMgy+=\ܽ%BJ]$IJI$RI$I%)$IJI$R{_X?vY+˺ϳ4xqGIςt+)I$JRI$I$I}Mx(Tct+?Y8^^0 JwI$I%)$IK> le}MG?+KyPpE#SSppNf|RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$?X?./]uCDF+'q\.gp)>%:?UUǍ9]ӘC F[IJI$R?'b<_^pIOO7W, loM%)$IJI$S{2K~KO;%Kg? $IJI$RI$ls[\+\%66&0rօϪTh]JR1s+Efu%<OTU}L'KIJI$RI$I%)$IJHNधͺWQi,'ny֦?CYWySܤ+Ŋ\>qֱO珽%: *.N:7w%: *,$:*'?8%V*CP{ӛU5%6Pufhp%$IUL2BJN+Q_hbBJJkI5캛*Mȭ$T<$tHRSo ծ8;x.7U&0J@`id8vE``\w,Քj#W8RI$p`.<F1蒞GgPY7}Uan.+˞IV,ӲJvI$I%)$IJI$S}wpmlO\zGUlf_Q,|I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$%s[Qq>`?>ϴ]0RSoIַWt) pJRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$R-Cn|.rxg9ϷJJz;MmJqVn{ J6e] H b_ڹ[e.jꭘ l5e[3ƱKJ_AIM~ӏYX?X,tUȽw; HLzA5U]o2B%&A*GGSqcrܪÂ׺?{%zv?O$pu<]Z\e^>~a%=KU.X'+OC_;tIOJYi$DXe%FE9[03I)Ka.#|INՁ>P[)I$JRI$I$.;MCv+*w%; q Id}]وZ)JQQVlFRS&zpW ~{*RI$ѧ3))k̲ƝCܵ1~VqԚ,ͱ.}\e s#T,sDNe~Kw',F踸XԔuMg[,oۊ+m 5gBJxWdiOJ_G.RL C%<' z>fv¥В)[2r>Div:}TtLvp%<~V鱣o+>Z#"VQLJpns 4_g ^Gz%3Sﭶa0@ZDZ}OH |vIr$?ވ߯B5bt#H}Lx$Yg׊,(eY2a%(}u)Jdʃ>P?R> )XiJL}[U~Q$ѱ )tI%)$IJI$R;ݵ/q+F^_5RSn;XIJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$&??S@yԡburL.c2IѤ9j?r3zwn$$%Y{W#oi]EisXtIO}>YU4I%)Rc扨%Xx9z^ IDI$I$k[TNP>=7Oy-#2r1 dSK~4[:KϨi1܍w{5)$}ei߭rJ{@Ԯ3TS*[f2IO}Xl }yGGW{[@[`Ԁd`pn1s}s}`ȤwCOgM~]"&?%c}q}ֻJo%=Këp?&}k*v)R\o{FH}mޒ%A&~XKXIOfՏ4Y_X6 Gܳ扃iCZ랅I ߬ȑ({C BJuGvh7Y7}ihqZ? )4;]}XxϬ]hW#}g=?rǥ"Y :Uft\1)>Xj,f4+]gPH-?{n Mgւ4_DFSKvyPѲwȟ`M;cJht΢kwOMriWPGmWĂg )3pw♴J y &)z4]` 4!SRSW2-r|6t7a%<:[\[\4pC5 )e!hgn}ge4Ww]8pG+̺nWss8}.̋6$J} -U>n g lARRm}̅-jJszYūyEM3,?M VJzDI%)$IJI$RI$^\Q,p/ƑT~IOhI$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$HVN87⒒G9T.4e[ROdnMq]40@ Mc>jJRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$R ono%JpzgX4BR[H_zG:,V[SvdVr38&L1s⍉OF=^̓)E^W3{0{5 5Zj4k⒗i$RI$I%(t*<I)LƼC I%8QƳV]*I),en*t]PSduṿ;>7%%<}X1#⹾֏Qpasvy֞[C $[\;]Kz3o VP ?U_%;Ǩ AxXNaYR5$mvQhQJH?))\v/\ۛE 'p1W$\0H}y.Gu3~LV۷W>V,?o6~FIO|;bu| S˫aݒS}[in?RnkWKubm%:n0Nc]\Qw֐杹Y5-i)':o1氍NzϠ~%>m_NL?Q_[X;^eVqe]T6kBJfI$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$Jaq|6<\&,?yssJJ}G E AVhgYIJI$RI$I%)$IJI$RI$I$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$IJI JRgi'PJ|KĢ! 9OʴɃ䒞=$A|Wk tЯB\/fU-%=OFb:.#cO@=K[hgOv$̷[D*jiRSa $MgU`u.V=%ӪJxI=X4@\@.IJI$RI$?\$Vg_Sz}w5p:t}H2?SлU!qXz 414@%w˗Y3Sc"l|]{M#@|WOt}?+$2ޓLh.LmMezo'pD$wt*j$k*㖅oE + )3hGsg\h8/I-8ykv}Jl3$Uб++6VINe v EcV 7y$1Lt`d7y$wKp nݺ+$/tx+$t!LBI%5LF3i$Bu$ЭGLr/iSU>GId-SM3AЭN Cc I)g;JsD?e}[ǰNռIO0_YN(?\=>?r9A߫I$C{GuSgS{ckͩ<05Sܺ֎\7X-O>A%>3Log,8.GTIO6{ J)#Us}RwjJW֫nUaV3>yK/}ׇ?^'o%57v#侩q][caq?Uyom)ɮ֏˦e a}jӹs#)`aS)as/9cN_Uq7Unc}:!nW馶^5t$s_OG yI$RI$I%)"I)㾸C"$ASdQ s,S$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$/;ԜF]nSqj6;[$d7ĤtZ{!zՂV))[= ;h]? +%%<555o",.zs:+rz%h."] ާp6 +B龧e%>U ,*ZZʲ"B+ )WtX>wwC'+ʪ2A 鴚q<βqs[$+ԱA4`/2|G%մ$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$~ ̺g^+̺^)VU|!$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)IIJI$Rm$IOuqOʇ]h5g}T~MO Rttgzr韁\VG:F{|7o )^g}e9sKGX vGAbߛG5撟ElR߀V)nS2EDyrr8ν{s_T0+u^&]RR>8?x% y^h2v))?-B^[[բ;?!%)$IJI$S}pԪAYմb9Ծ?y%=:,.s[[ϒJCEat+IJRI$~5ߴ+;EpXUE3K~ v߂:JRیV~-RR@y.qRvI)DI)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$&o IJI$S}emúC ĝhdpڪ_S\N1;Ĕ`o tS8LZ;"D (Bd))aKGe_/BJ|`3 5oU,C~ Ϭ t+`;z?%>emw'=x]"I)gem4SZǯ9v5fq,?ͿK_i )I$RI$I%)$IODk0EV?o5Y)}BҷM%=I$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI&.%.IԤT!C'%: ,z3 Uh%2ݐ[:9>dΧn6k%+>ϋRScShz]f+vTAtXiW-Ds%('az_oGO6:%FeM #TWkm!MqVÛgiI%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$R ޠ- )>F[keRI$I%)$IJ^{U5Kȱ5IN*=q:{2Gn]n025U5 )WcL}ٟXr3*,>k7DƠhV5ޯ{LkV@SkCD k>$ɺٓ1:ߗMP zkUӾ_k%%=FpOWP ꭎӲLulԓ'kp\OQm9ErJzkz^|G޹ZK[?r<=)뷷%!r}'t;{|By oNϐ7;M~Q{\%=qU'j\Au@`9RS$)tK(Ll{%=Rfeu2p ܒ@PjާҟRS2?%=rKW LŗkRSXA^k4m=ֈsc|eꔔNvVvbk0G))\LRS$?9#J{ W]:r I\(RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$VxȻc{.?Z{}ESv`7v%%5}(ˇ{S`Ŭ= zMCk\ag, Sxr?Ek=));Sr#~N$$%/* ǝOfBJ}^AJay;>(s)9 J#t"ISk VGަ~~< f;0P{Np=חZj>u64ӷ3ky!y_qW ]ֺSmk1ĉ^m_XϨm.BwP߸G$]K\IE77t輲>{ѶڃIH>f]K{nYVHQYh$KZu\՞\3dUWLOnRSqܡŘܼΌ,V^NwޒHk,xQwޤ:Pq)^VE2d-ϫvV8Ou?f6:cN2JSxxל7AsGg})[78LJy .g_3:6cGIO;;ު3p #5Y%A$Ҭ8pK>^ggEp #IIN־ܫ=: &:SKwOܻT$ct$$I!} KDII@ne.AUJnL߭m嵀< _Z'@~\?zԳ5߂J{3(kw b>ך;9v Ht$ֱ}Vj8hh%{NdݻM fd}mBN>bέrJy쟭79Ɵ#s][:#0+ѢJx~ -||rr:仭nX CK )>*AW,jo' 99Tt<}ޟS @W8sہԞ`qIMA]mdf`.V߫YoS]x%>(|.}\i }#}c?4JrOj&}\ސm#u)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$R .뻥W3>+ma}VbA[)I$JRI$I$.'Z<͠=#`VRINպ2u SyY97n<?*JzJ+%]Odc+J*A:~P{~+I%e=AˢtiJۀY{F$K^D5DN^YxUc9vIO2?Tהa|w#{G$Id`ڲ Q$.1 > />vo5tÇ0$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$ (ˁmh))VzWtJxtڬNP d}P6 wnt4$I)P}T~nQ>6P~<F$6DBɟI?m/DoyK~zIJI$RI$\cT8;\sJRZF#Jzuow`?S}]kwwM45b@$O@=RIO}hC%rֺrΜ ^L斒dY˼ EPrR֛O+IMC1H&v}$#~`R=/ I)zV)4SDt|Q3-$S]бI$~ĈچծJqBݻS#8kqHP?WqOeJr/cwZ$(}_!б揹iGܙvJsOD< ۶Jr@GobAK]$䏫X4Nn鏹jSk a}^I%4+8U!I%<֮NVՎNjl˴hg}N,3@%;vh$c:M -SHtytO +$xu0@H{#$Ze!X"I)>ߏ c/+cz7]cWJVqk18 I$BPI)P9MLX}SX/H% {<}Fa%=<Gh?{v5~))73*nu -.WZ˰me%>1)՜Xc+uę h}TR7}a~[mM Gպ+2@*i`%Jz3[VbIIMtlfk+b.4ǎJv,sX0 ϬyNx#⒞@^ѩ!peu Og-O%:9={pU2>Q[AY$ibW3[,D }f@8hh?$_> پVvs?WRjZ%<>}Onq%t$>Q+fB*I);$*8䴇+)$S\pO%JP$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$R [Wt-"|ڒc-uRI$I%)$IJ\Oׇ\O`$$\j2~K\Q!uI)JR1u%<'ձ91/D :Pf&[jFfT%'IdxpO%$HX`JVÄ]\S?עS 2PkKj $IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$u!A o{UXG򎿏8))GݖD/N4@rS}k⺔I%)yGڠ;kҗbwVşi)<[ u?Y ^Ԁ') hpn7߭ms|AIHg3์wSx;[SX8SSSҨ,˟ih5]D9-$e_\cbgt/StS{wZp2mqu5.3>*P>fJyޣC+[.nmZw{!vxƬ0 RSa$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$`/1nƗjNv2}<$X[[1.wetI)Jw+ PJ|fA]:B]N#?B SQ:.?eu(zRIO:>~Jck^JxY>uJ@I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$%y˂K?ךH))cӊڅ567I$/:굇sMYTyU;RSc*GQȻDV#rt?RSذCB>@A⾻VcINy'BcnOZ]"o07-IOzaڎM>Sw՜ߴPIJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$R^]^]xINWa;j HTz#?k[ꠌ6T~D裸َs$S`B^|G޼NJӮޤY#򤧨ˑW wh^{nKb~}P.3| $PK x)\a>{K:=zFX> z_w"[?z0zv*wuiIW̫ K ]]-.q%8Z߷'s=rYq]'\F o]羶7s*JgY~yb}Z`%m$I)K/#WuI%(I$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$}j^MJ=IOtNwM|Bd4{}K=%+6oSBRoȩqpĤ%+̇>dFGyI+~bIO0> }%)$IJI$RI$}xw }wpS2~~+\K>Wn5*ҭIOtJfqw`Z8pעn9jI$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$.n=Lm/9$ǽ)y.,;?y˳ҡElC й?r?̴}usƚ$շ$,Bйg'ɐJN8<9)\_W4G Ͼ%:_R \,cUǸ IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$SN伓n#?]EK'?#+oy))꺵=>`HPfk?]^ivIOb߭ۊrS7̮+}bnx5%/S .vBVVm ~<|ҫ49 E[I \XU6%=RN I$~tB]BW0^$/J^_Ο@qJeIa,~D5炻3]bErѷpܒ=C3VP-qvacvX^upǰt0SįJFkaV@ZJR澹4VX.s]I+cR_6oos?S4o%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%4:TKO,wrNC'<))ƨϭE>b%\ cO%8ZuiShlX )[Nt|}joAhtPd5%8}k,rܵ8BWqY))γem;`J,9m+)?+AIN>45a[54~Td;>ےS>Ac$4}oat!T?X+ȩN<뾬 z&8nݣIOq$(^gCo W~hS䢷a>ht,`#hLރ )a4?4]#`LJ|c s[t՛{, )y'nXoͽF?qyڒ?GA\nYh<}]w!%8㹣kV?T˓v'wC"!%>Um [;Q+O )oAU}r`i#Z{fwr"S>Lql=1j龯tV:JE< \^}= 'В8nޢ}RѰ4CU;4>KIIOe7*XIJI$RI3$R,잵ԪlRSq$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IOI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$R_ \?׺Jw~8G[kUkO Ѥ$I)I$JRI$OOwk0_Q]z侤֤! B <$閲`pԹja~zu_D$I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JR*7O WHi!Ԕ> qgTgoHX.17~TX>KHc.kATĔi s+5xԭmhw\w_{5BJ}MZ Ᾱɰzzb%gۙiuJ}W1k [U^IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$S[4Sy9LqP̏E༓!pRSRn!-6=]D;s|Sz1[M~7]?Ɓ >S(7q<^cL^=a^<7\.k~*n))I$[H5ļhx^06o!%>ŀZ%tcCIU/+/$%<_^ͷ SH ۱즳iyYG7ߢ4))~_b1BXVٷ i%)s?\40]2澸<6OJgEp]Bgt )I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$L$$:=એS t ׏PO~E5{S6-:4F;j+A|W]\繰 J{ԒI%)$IJI$RI$I%)$IJ"R$RI$I%)$IJI$RI I$$I)I$JRI$I$fojzLz }tsOI`;'%;$JR%tjL)~OX~7Uۂ$pۮ?/f>?RS֤~1 >T.x` mX1ΦG"c%P5ٕ:O:eo'*/elt۵x[ntIOcCu%}Uɯc]JJRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$Rmv}wh[˝q;m IJI"aWvm-и$JϤrXn )CypL:91$o;%v4NVsrafyq_TzUP*A+CJl fm.>J?(:VgtIOwuPFxP-7/STS]jSB lJN*2k"w%%I7?8})"J s%3I0p"A7ؙ$8JfX )I$_kYJ} l6ݏs*Jz !%)$6⒗I) HIJI$RI$I%)$IJI$RI$LqIV9z*&7%6UٝK4N@%'^sԥT0_}]ͽN>RS8irQ=E]>u^ 'H?%=D.[?g]&S.{.svK=7򤤿V帺ֻVtl>aԀ))Fྶ`׋pub&W@j~mu}_ױXu]]KJ춯USoMo$ђY=k1k-%%.lh$=pR&cpIMKDC=F%6@nm/0%ֱ\@ )Hl$0BJ]%U!#s$$i!\N4;༘IuS/9c3}CI )4`yݹXcSN.%>4'/1SOJփn?pue<7h>3/H^Y[!dįN@RR>K i9k1\Ռ͖6uܒ%Q*?h&tINֶ~y$C۔c+]!}LpRSgu | ZUM̵%*RܡHVs-|ϩ/ ɏUWfk/4댩ш2NԔ'շhH[KW hAx$ 'U \ M#> \'sc@$.i,JJJr%&I@\Ӭ7%3ICoFJJf$rSZ;I!{%.cy*>і I c\$̺gCu^ML ̡I.ɯL9،ƨ>+MlM׭ꬬAIMfJp=R&d޳b?LXͅ7!cOtu8MC?u7t}Xo惡sS=A> ~.$x/PɹĞ\Zd$cow {A쒒I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$I$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$R [Wrow撛SZ[O ),x(NHiw.$l9qyOGHY#ɮ1O$͝k5}v@|w0DB|ު7;$}-NJgCasq@D撙b;L5XG&>WPPv\:% )1bv*6b %2A^ӱ+8+ !%:}syl5Jn~ );4$}bV[*MȰJвr Ի\鸂<SouylCWqK )#Êަu~܆c|SzKQ' m )NF]7$tQD}˶54oI@IOcUwdz`IOUYoS]W $ˏFwz۴r7O$K4 24Ħ JxޗnwWd I%LΧwz-rqk )_Ty.CF'4pc[cWRշu5։%zXm;.⁚ BJrrpooU{\Jv.U%Hʠl.pQ] ZV pZڧw]-8N?ؠ帟qjOI59Y0wXom+Ժ%Nq!qUhkR6Y՜H}Pe/Bk [J|W| }gH'Mj;vS2qLZn]"@V&ւ2OYmf9YVZ^S*󟬗nONa%5myot0?Zn<]gռ*ٌSRVGQ"GeΡ@\o 61@IO5j|yu=6] `Դ.$-wSni9 I%_/H8qk=SLoSg擯dOzhŬVڒ?f_Scuk7Ėz?٪hQ8DBJ|OBu޽ a;)} \Y1v}$;2:n&sBJ|ѹD5 Sb SY%>u~WROܾH> ջW[;s"? 6JK- '%>5m&mOtf;WzQe3n?[ۅsiؤh5jL(2xV9 h`I!%9o /%u}_/|i+kC@$zO}A%ZËWEױʚF`bWUM SV: rÊ춈O%<9R(5IMp]%f`$mM$ϳ4{- /cLHIO]OqN[Զ?#l4p} )j#&IG6Ɩ%GTk`Ũ&ިb GRvHP%<;rzg]Q9HnyGgJ|ٽX2ztW{(XIO z;ٝU+mM 'S?;#uWI1gLXD@IOד4Gdԏ BgIOe׿Ikg4T=_Sg]GH`$$4<eL` $l YN"1e#LJ|3(?e.+Lx.^#{[LkLWY8*ꠓ?r3Kd/а1%%<~_P47d(&O>U$9sTn1ƿ%5:_Qc!۠ W}Ev^O1>ɐkL :gR9sZƳ^]T%-r}-s]I 8I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$R}{hW^w%=]en BYWZ<IJI$RI$I%)yp}`|ס/>H撝e}N7T_:u.`Vw%>G ]H4{Z~~yhzu?AI)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)gpW<߼W?Gs#))Jx./$.0>wv?S}\of=@ Kr[oe-XINK'W&)eMIr!-ܒ4S8uFa)IHCS T$$I)I$JRI$I )I$JRI$I$$I)II$$I)QI$I$$I)I$JRI$I$$I)m.{{^X '}0]HINc}pGy Ԛ^cD}ZձPz֦:UFJϩn!a`6$NJJg9ֹǒ^_ǚ=XN3⾪vk)J澪cZfe)I$?\CF8WrO#8NxD$Swo:ƊLG{agt; 5IIOUX4 4+ȳ4əynj&y7TkRSW]8l,Q+a%)r]b8 %P%6>f䮕rSǐ]RJRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$e`Ւ!U$}QNԺ;֤5Kٴ-psc M%9y]yUkaii kkk ̯Tl,$㄄$I$$I)I$N'IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$IJI$RI$I%<ֶmz]G̓:.g0߫vFx줒I)I$JyoOGel~P՜U/I@%=7S/6w0y,n1i!r?Uk%qIHm}C=<.zf`?eckB>zOC%=k}p5Ƅ"~5:Jy>얀 h c6ˋߚ`!%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%?I$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$R}z'5 y׈9L?-%=gG8I$$I)I$JRƏ5+ξ.nJz/65R IJL:gIOUYgV$%td<7HW^Gm$$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$Jcn? :J ku!#IOGy{'|6/H^iu//oRJ}Ak+ևTMѣINIs=w~+}.[wT'IOO )$I)I$JRI$`%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$SG?f3ϒ:gp޴W\%%;]k :I5* A;ob?S]O4+$Ș\Ooxtc(v US~QyןokŅhutIpЅAo#%>CS}kW\?ܦcd^gI lw[n))l+}_e͵"xY=}%^"5]3* )~_NailW/~EOqd>W3&l IO}[b[+'Q-ds?.cqRROm'tk6cI$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRgx+m@hDR2YYcĄtSy'HIScN+S&S[ |JhtOOh $IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$=` bH?4$x6ƼKH!%2I$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IOI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$Rޏp.r\` )/ʹUKlR8$$I)I$JRI$"W/=JϚJz_*ȷW?R~>%~%>gHu8>K+/6%LG꒟D?2ꗦS>KzoU%礒(Ϯrla վU7~X#z#It}'J,|wRJ{4%$ $$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JiujLw}ٜZ8 ߤsRSHG-ߪ1\֌d$ϊJzI%)$INXfrzdWoA8}PcM$$I)~[฿UPx+ .;곶ϘIOM畟klEzƆ վY|Rl-3Q $> <7 %ݩR`3VY>Z))K}^˲\FM%IMo݋]>WFI$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$RSe-st=ϭ/lkN|]OPIMI%)$IJ"t+ 6V5"RS}3],=W`úX@mWtRSm$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IOћ5Of}u5;Lgqˠxګ%tuW/VMϷ\))z=Uui>N?V2H]WM`>))jZIJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RTMq:\Z\ EJ})ʿj{&!ih \լ1-ӗ.@))E`_, iCze+: )~\ϸ-59lv^p$$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$I$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$Rx ^w${c6WL?.q=RI$I%)$IJ^my9zJ2Yw%=?K7bG.sSC't=:#*/s )< u䗩0CGyKf5++#S$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%0F;wyt]RS44yu\!wSW3 5&IOsHйT>]F3i טuuΤbkwi\D7?Kwa:~IOztNI$$E%)$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$RaͺA1?K:y=y'(?zJMI9o?T !ye޽^;5b6$IJI$SOGw/}\D]U$c< ~IO$O닶?[+GAJz~n}֒A Y$@Z9>vPY趿ND.#Mf'~p setl.Y\,wS8Z+JIJ\2)]J㾻j*Jv>n7l_Oӱ[I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$xI$iwPh?WyG徵a>E\.$JRI$I$˷͞wvFiopY>{Wo 㴤I$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$IJJ]%Uճ<$Z9*?icp_ZOǚgXmҒaIr[ucq tVN6e%4~@Z}@\O#5-*FW4%=cF@3 YkPGֺIG%=Kw DMޒ%γ6`#Q]8INK?Yl#1H}gy.ctL4})\Yڟ*_Zl$IrfVL}dV?%e`65U۝Ch0rJ{ԗ߬Ѝ]`;})K⹺fk.{(?-wƞR\;{.*dX%4zѝVpZciZ/C{][b&9Z2:8 +JYp7#߳ v]ίl#cPԔ뎖&5 QUhwOVՐ~p> IOZI$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$Ru?B_]S$k4}XrQդ$I)I$JRI$bZU\7RS}R]<] >F4ti)J}| Kjq> )ͽHu}mL8k^_$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I) X>RSwb0:.m#M v :ݒSO;xV_뼺57W}\cT裸I)I$JRI$I$$I)I$JRI$IBJRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$II$*V7yR~>CG޽s?Yzyl6{0RSó(5ct-O&бY} ~d)agNФZdJuW _Pw*JRI$>EpS~G7c?yQ>I)I7Jyu<9CKmv)2߫YeIO!Y:lѨƐ(M))Dz}͂M_ 8n/RG礧# ad^JR羳;&։t+ yįwmR_h-" {,^|VJRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JpPEnP- >X@{7w8Ke%6I$I%)$e"\a%>}0jkKhh+Ϻ[rYc;BI%4i4T 4#$ihH`P?4+ $hHte$> NURaT:棤zȍ7kRIH>LБèhGI% t}JTI%)$IJI$RI$I%)$IN'rFQ6X~; FŬ,=rٓsvvIMwu?.i^XmS$Z))}s7mvn)IRjW):?A{RRF}`g׻R|r瀹l˶2JLvTBJLI$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$R Җt\׀CIꞺHwW\I$$I)I$JR?D t?v\Cv]*JRۻ\Yr^#))A`ZUD|^3v8h8IONg֬W~p֜vxJw\cLϭ?Jz$ώ9NϬINK}d>*C:JuXo͌)ъӊ3~b$ )Id3#ć"%:i,LJ1KpbHƩ)IcYMX'xSXpɍIX0ƛޒTS>aMEoZw珽%: ,uFx?ob>餳G[?\h%:I,ug~rlIM#qƻljSq%@a~IPcR?i*O X)IR=S1IxIMwO ~sz'oZ?Jme%uSO˺—棨 MղSL!Xly3O>T}L A~fa͑e%;M!qkSkr I)]De$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%))I$I%)$IJLxN%)$IJL<2ӆGrȹVW}d.;-0y )O@[GXu>Ӣ|k%&I$SOn-+iw.뭺1l\7~<J}($I)1 ' $ Ŏ-!ˍ\mIIOYsK6OкO/u>kKQ3W>YthВiN)I 5:%:ph`,̮F<-ֳsm#|B/k Q%̮]!Ta$}WmD[t9𺖴4@:I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$Jx {6Z>DJvRI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RlF䰴򬤒[iIK^ NG;P:}QkxV) )^6+I$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$D_X%Ro>*l} 0^q.?Eu4t*hnH>쮖jlǰX J{leZy JRI$I$$I)I$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$R܀H]ྼ5?FRS!ʺWz~]~c:!_4$4i晟Xˀe%_Yy_j7N)2J oVIM],ݘWuoZ`2x^m9Fp$G]M,K/*m6@G}Qŵ$E5, տGPpiKSuߤ˵6+h )W$7wY_a{nB6~P7c}Od'ډ]U+hM%<ͣFϩu$oԦ'?S3RIOߩuLʚϩlI%fAy]N]ܺ>(]ML?H#wN/BJ|TiO;^ 4z։!sV\I^֩q^>Cl$}Q.rzWMna})$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$)$JRI$I$$I)I$JR@BI$6ii&rc.GNfRSׁ{=R95?;K},bJ5XRIN_]UW:pr%B,E^]zF=vm}B8!3c=/1m}JkCҧ8;))>.7H*Of[x('$%w7)jqΰ Z8̡ Se .ӈ+pshOjBӶe`e4WbWZFςrޱ. )f וߩۂߟ]JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$Jx?= 7%`cםzӚqj?S9y̓a! k-q:e鵾D zۘS}:f3x RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IO!~6/Y]ZMM#>&RSI$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI _]L))=^gꭙCտRuguv@@+7,lZڜ9.MY>z7PRnU w\%X{uk_}IMNlkĆHsuC/5n@#IMԒI%)$IJI$SI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RLVkv%[I%<S*q@GM#O%$UTb_:iSJ&$-Q+, wiw+61N޺dS1y'Q?N0LWXJxLcp:>@h-DR@I`_cX\cE9lzP ~*rEd *+7rOeմ!pC2:D%=掩G&7IOg#) uPk.NqIOuxtlŗKAj^IO${3 ΩLIOt[ԺzGͺJ{Kp\#:R`;|h';8J}RsͻWhp$$%/4oP&])ԺЇGtTnr.?Ud})@Mx<U1g`ҷ:RHnZn%=̥!p,6>hvI%=䄥ysW%"?:ԤԒ^mW\ϹkȢ3;lwޒERcu:KJWgkϬE ]$y[_[sTnUncYeRRSA zN?w<ҒE[v z0-+4.Fϩf}sk`UsS]}k"SoԚ'IO!:ݘ#o-An̴=뾤VAgp;$Jh*8_VRRX.q]GUn-X땴I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$+q]=^sg 2߬vlJ~V q%s][=Xභ%=>^z߬6[\ϚX,|RSפM̹e%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$;nmB]II\PF7 gM΍Sڤzy0ARI$]X+_TfZ9P((HiOS$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$o.z?4餹;ia%3r40$69V'SGM -}>IVixv4IN-y]N!t˶kCD:J|2LfIh/BXs5`9Zy Jif|$ԭ[jO[I)s]Ht:u%gguSU<0JJt\:3Q?wRK{[U&Itq>3Xy%7RI$I%)$IOI$I%)$IJI$RJBRRI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)3)-xcI)) |^Yyo[inS86U: +:Si!vԔ]ֱkԸ!Kȇ@IN ,- =E\qh5t)v9IL=t}ĩږdSnu6ƀ5W~O tޱwO>-IOzL x띍:_IOv*`&50BN{%=MV;÷çP>O40 5gq Ue$8"!HR.}yB~ J{oEL(ƻ'a ^XRSLrgRr.+}4a3?J{1H&nMq1K}3\~Cv.2Zoי w_vǸ$fLK\u]0gO=+fBo4."Ϯou#~B#㹇sG ͺ l[>5XaٹMs2 S=6R8 qjnX r¶JkJb?rOuֺت^]l!%1w&Z'QsEz|NeiAoDSUpU'tڈ:Uα5uRS>Sq\Ճ^XJ?uSԈ ?*J}!"U,G [⒙$ckGt%cOtR%)JJRI:JRI$I$$S$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$RH I%)$IJI$RI$I%)$IMN!Wfli1f"D}n]@$~p:WuKz} [?VO!%>V$IIJI$RI$I%)$IJI$R ]p]}4U? mc}VnޝWl$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$JIBI)Ax>`}Li8-P1lȲ>Mds./t߷ZoVடwa?x1WH~4yN![<&} |VmVlTZ\} JyY7Wq 8.匞vs*RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RHWz Šgwvv7sH\5fykIN\}״9[2n;=k~Ϝ@w}{n92OȒ$IOM?Ԣ~'UoZVՏc撞$IJI$RI$I%)${X%G:`%7Tkc~VEva$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RIEֱ$:Uh=VO%;]D|Wr`!%<EvMۜW{X hԺ5- #Fi䒝.&1 -C!u׏@>H }aWN %)$IJI$RI$I$I%)$|̑)Y9}222!`㿩?׶CuklS}Sv(teXxf\ @Z6Z+HIL[~nY[y4QvA 3gՠ@IOBUAմI%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)"@W̯0.I )dap{ Bu))I$`ƚ_n/y.i)/F.>u$WBMw RSՌ0K>IV;УunJMԺ0+9*u.^sÝ O$ʴ3W{1v2\^5?sVǟȻFI$RI$nS69r_S)qR"RSŏRdJx~LdS̆=_S*JIO-o DFIPFoioJ|W-vv}#3j%fuo[m 8O@SgAs C[Gn0.ê;vgC>4%4zB=Ia40#hG]@cVJyGԌ~$cN/p~v}Nh]*I)@@3~bu $f;>I]rI)Ԭa*NNVI)@BI$I${;Oz0 G }k~M[A*^߳Zan-B9U=6 ]?.rScdn?סVw4ฏʽ/H]!%#- ˾݋m9%<}?Z2XL@]%_Z%\U1 T@?ZAMY&a_Vhk~: IHX`tn#Y^ D)7?-V4Fj&}X_s脔ճ;d~cZ8RSQZӨBw֖n olgpglaIMO$:?V1HColPb4IHf?r%Z*t"ӏ%"?ZioA0'(9O612;n;Aǒ4tU (c v?I&cIL֌rcs~fƒ77U_B <$YAYq΁Po#PShJtŎh޹2@0#>jWP +5SDkBUASX*nR_O9%:6}eǯRS7N)yYM'PԪwޒ7 <_w?&Jk?INыsY>אUFI a1:zy?*uXjx{yWu1jt?#~!%6GjXZ}`kw~אVHSZX1N޹1"3pb <ԏ]wr9 ԫ_$X1Kp]qrC @H!%;V}ekd<wx~<RS33%r[4:S7m⒞}`"epYz3_ZcR~I'RSs^w-Ah"erlZy#SK=Y)b\YJu{S7c8N#qV6[ %=P%X.XUS#$o\waKx\OXSYҒu r'xT \{~G~#W-MJ{CxP=O >3pQo| IOp>N3&7ķkxx,Yė $UQ;G* g4RSٻ6~WgYг"_p̨ 76pBaA'(\w?$~ulzG/X4'N;$[[)ʮJ)Ysl4.wޒ;T J3PnqIN֜}FՖ?ŏsw]]Վ w'TLa}Ox\?F?nu678^@" `JZ7vz_9 q46UUOKAwJr~wcZ$3Z h$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)KՍuW*|]^3rX2N yܭSOl ߪ%D4Gռ׼IM_T-: 辯}O$&F9 x4@%.I$ϏZ[p#X@+gX}Nt䒞$IJI$RI$I%<_ްha>ugNH1CIO!u9T`xՌ.@k}aX5.*lW96Se7HZ))I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$kY`Ĥ$$U%e}f/Pޣgl"ܚf^WkD4tRI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I$I%)sVW Q0$.r` ra%=&=-G4f[@"bf E!k] ׸S OgU1uFS.6`gֺӪJz?:!]׉SWcr8˪ xxIKI)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRN0%%~$+-u3 ZaA'Bۥ}_5))E6_a"Ws-&CFy66xܒ\U XU(e% qmN#xPֹ^tx,60KIN챍 'U ,TÉ Ha%=έ{h>$Sg> 6龎ot${|U,99zI Gw\ICs$gSeA̳rqQ༾;![oOF%>2k&G&pM]H?ʕRSތ' yX}QPzWQ/IO '*^}37KȮ IOySG.>ywހzPp$zJ};$Y˂:_S2>i)InjD\{NE`Į(tޤ"}U; )NEG~DuBty4 n|$~ٍ]y/Q`Dϒ} 8IwKx/<WswkPJ#YSͩw&T!y:_Qh'I[nY%=cr+w ʮ.p^zޛi'l/S&t.IOx^$8);lQ\'IɬrjktGWWg]qIO} W'buazv`~}zJ};gO2&Bbgjy;)o. Omꖰ^>ZgP{=p?$we㹄9y\c1{y)4q*etJklӘ^2cny-h?KxV~D}2lzֹ3i&'ĂL!ӏI|RS/̩(N޼*H hݯ⒟R~~_yk1~ѺUp1H9}j:nzcz恏ӳt3p>e%>);)5 _z&$歷g!r˭HgLO'qtY%>$!_wސD̿IO%;m=HGP2J{ZJۛ\ O]$]S[+̭=O|+G?rJ}5Ln yCz]?$ճt%>1Ȭ~p^yPW[n?Pjʭ$);MP ~DQsIO Xx!A op(7[]҅"d'Y?D!^`LF$'u8}JI)]E4u6O5 _4)Ĩ2u^hszC33zO${Z9+S=v9V?;IOO+k}JZ)?! &?W-mwܒS{ O;z{~D{|Wu]GIOyNF9Icd~%>^-^wgSεԆ%>!-/6=K9!s$$w%x3Y 0[7u%>xӧuGCަ w)Xօ*aUfu7O檷u S|R6y}K@qP=G:@$Էe-y=Y)3uV;LuiIOJBZzS|?蕤:R>椧$wL Gu?u0bTQ>⒞=Kp^rޫ7FR~RSR\To7OcS$u5~c_KJ}}DZ'u'qQ9%>}H~;rJ{ 3G"fo?i)CGpAѿ tc0m T\8Nײ_DO䔔K`\{~^4k-`rJz%W# w}gGܒ%L% gD,iR ~%?NI">I. khz'」W⒞%3냝Nv*?zJz>}kwm%=Koַ)gSS$i۔_nSӤar[7wܒ%͟}6}ih5w`%Si$?ﭵSӤk~~DJ(sQ֠꒞)\u[֒"Vqg0SI.[:mYiq%=zK[$L~*CYmIO\j+6 '%94;Z>Jz48>-wܣֆKZ%9^g-o4k:>`hZ]Q[h $\`|︥ёѣ`,u~@!PĻ'%>44p2vUg?.ާ\$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI*Gx4Ib}aMo":JzGĸxԏ'>ϛH.-VlےS^ϭ&Hu [t,zu 8IO;bmV2VI)GI y 4NJRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JI$I%)sY -ˤUQgt.atFί :.G:ޓoge6LiJn rV8v.ѩ^_M‡{I[4`ݕp"fSyn(!_˸U[*JJ74Kz+))A}"B衔41DIJI$Rō"Pv=nZ!$e^MG!p;DJy܏xU:$YTry*27qW$3wZUlhiw,Xw^̇Coêh(fpВZp4z{]ڨͺdDu6 Jr]];qL>a%5~ 1Ύ"Vq?zG%))~)(?RnA{X]O'3⺏p.qG))@$IJ$JT$J[hKc|tRG0t)$;#S$Ri m IJJI%,X!3kkx I$@I$RI$ m $(I$ 4 IKlhJXm ILEm5RI%,"{'I%1otRjc i$KhNJXNJXmtS[O`RM$yhN1*I)j%;w-$׍[5 4Ա܀HSI%#0vOM$gI I$<4$R3CN*hI)Jf[CDI%#40ILKdk i$ ĭOJt#$ZѢgbV$_hRQ(3hVRIHN%DAhC~DFЭ$D}> wtII):e/$7تa$U;Kx I)*c RIMW^ N0*RT%_IH-DFУ*t#¨!E2vUĒST ա/;I)p(<)J@p?5BwKwq$ԯ!HI)+%DЌJCJ6!C 4B"I)gNKB LI%5S"4FIL= v~SI%"5\ =cB"I)ǬhQ%_IH>QПDm$ةПTGI% 8 WQIH=cBoWJk*c$bZa$KEI%5@cB:I)تИ`m I)И4+ $m&WIM31, /8а}I)gEic\I%4Jä I)'gj_1u^I%4[1zN9jJi;cڢΑP{%"WIMh#Ji$Ш=ܢ;I)̯㳰c-4S}<-Sz1Јz1-$S:(RINk蘍I)oE~ęشRINo,OMVI)?WλTGA]$+Pxke$ͬ_44Ϋi$ͬhPbo#_c,-ΛѱLwS,U 7Y%6jªX# f044,!t+UncXJAԕ֙#RRY&5x pTsqY]sߠtpov`IsZ!EcC%2I$RI$I%)$IJI$RI)IJIA1/Ը#%:&ƎH\g֦[H;VEWu@9}c{ ~6&8m?UmuQө@IO?Tjk>-ANIߒ k)G [8$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I$I%)$IMLNP;ƫ>qg$6])kJ,vTZ ' ZVK+ykֈI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$R7Q[h?$DRPh$.å6{L|I)MfA]v+I%<Nϣo$>27q`f1Q1h<; |]mMw VBe쒜k&W ǣ0ԃJNޡKʘͩ9P?W2Z[cͱ*ΝP?5DJϬY 1巨.:.ͳxx> 쩠1EG[xqS@SljF̮ c˴I> ܷ֮LVQf/ln,bu$/E4`P9Vp骰}1 ԄI%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$\0$$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$!U+zF=KUS8$ƥGlmڷINǙRVqn$?>+|_Y{9ٵf4Ǥ~ӓ[ zt%<5,_]MK^% )T,H5eFCk A U[u zJz}g!cO.A#!}l%=KQņ%5X萒%;Nϭ HIONgZ{w?S}%G?gji$II{KppIK$$JRI$RJRI%))I$JRI$IJJRIJRRRm<; )XـMbwy.F߬vp=xIKZ^CIND.<%j!q}'%:a]1KJJl%)$ۂyIJI"a) )I$$I)I%)I$I$$ g87S $I$$I)I$H I%JRI$H${|B}%)$H9IJI) &ƎHILQ))t6$H<I)I$$Sz%2I6⒗I1p %.Rn))tK;IHI%)$$I%)(RI%)$IJI$RI$$/{X78\PF9-iU?dJ&;Ѻ_IOIʫ :0yw[CyW`n<$u$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)3$$?YSMZ>Ӕ+ԇjIp z~h}$ϹzC=b)m`d`6ҥ[2lykgIOb+Yj7+=u55 ֳntWSFΗ{ղW@ i)ͱcnF;@kD$8:I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$$$RI1{G%%.jo. #2:5 B?X1%:.~X;V>Gޒ%ʻ-ހϮݨIOb r\'V}of $N/WW.zz%>lhYlq5=X]Ul3 )_}lN C ~>S~ )l>\a7r}Q{`NϩvRS譻 zQnF?!1#~c4INWG Q[#;Z\`Aбu%8k~j}|LS?5%>wֺD `UTo^ޕ?5ZքTd1UsGEL )kob~j?i,?mJ|2_UaYSΨ{"1SOoЯB^?t$ϝoSh'^ia3RmLo$rzeUA3a^7٘IO tP l:\zL )nGJ߫٧P/FI%>[oIϯ@\~HXFD=[$#V Su6ο^kknŭ܁J|^=V1S{~EJ[8%gȹ NU˲á%HXSSfGWX;YhIOzEeZU ꮸU1ĨhIO*z^?U,`!nqj&vcBJ|[SԃW} :I%<>h>__μ]˺}BaӨSk0~(u.h. Yz!%HaRm )/ڝA zPݫO޽s0>wX.O4Xz?t'=:4IOWzc >7 yIO wܮQ4v.QhaSk'bπvܞA?GOٴ@xIOg<6ϬÏW;P]))Ü_䔫͖ߤ]KCvҨwa$w֜#Po|˺@ Qh6%<~n~#0iwh$:N<k䒟?w̳YVH>7GܥoI菹%?~IO{Zr\'⺇t O/#hIO&ﭷTL4mfG[ѱΛC8hIOlk?z>ۗ_oHZGESܖ";}S[RH3- )yA6>~ gFo cIO4߬5X+#3k䷿eQ3;$U̲GQ]@WJC]0Xi߮6AҺt}_1`})cuOW?\'A9u9`}M8SN#P'T[̓B?ac?%8)p%nDFІ: S߮dHE&޶?XB{zEo[ut+Us%<ӏu' IaHԔ&A1樏Y`WXf!Ũ$oKK]knǐck]kTp"6!X$6Mb\ UۃM B:U lm ) .Nיּ 2[Ԍ:D{I%.IO-:n>߭7rcAD}hȒK-YX>/l}iYm]y? ){v ~(c6~+{n7%8g$ޠlLwN:;0qX-zϭ>H Yc k 4IIO_JH't@/9M,}Ge_%cqsb`ijCJ|Ѯ-24!]"ɴ *uRwԺ;JJWGu_]XB~S@]rTt RJ{ LND%zvIObl8qB3$Di.S~{G #nSդ}n*>kIOh?9FE%:1urbRS['rz=9%7RUۛK֞%2I e$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%?I$I%)$IJI$RI$, y&D%$I ULozG&ˇޒ;P?8 c<$E%qk\Y%>tɈ!5_\2<$$Χh~))oWGNc:y9):; 7v _:mּn'oɊIQ'Bwlr"OSWWJ]Zq Q:ՌyJz`1%9MhbcsF$/Bn }Ɇ $KృW,wVpqKm%uVhYIʻ!y9w{@$gAsFƈ$-uur_QkWPJy1=h8>嶒JqGլNi'Vpf}6e$77Wc I)ƬpФ)cuM$h<I%-I%)$IJI$RI$I%)$IJHCվُrX S+3[o#RS .ZxϮHJJzD4}q=Jzd6~b?\1qIs'(>SIs~7ޜ}m>zJz$>ϭxz_a%=Kkыg )Ib?6+NuC?ZA擄֌S3R;Sl``9[1.l}m"w?׉%= Kx8Nt%",&j?>cpS(`Sa5YՌ;GvzJmywXcQּQ}v11ޒÚgΏ{ {̣ǿ81gIMtzuytvZNэr?B}`ɬRrҙ[ɐ_tBJt$hTώs=ZޞE嶚 :;J}~X^MO^̥v'u8HIO14\_Ujc8 e-.|Y%N%>:yu[ |Lq sE_Iom /wqwoVgQ"tIOGּfu^.Wzo3ԱHc;{)asd$E T:Kn4\_M!khku!%:'5l6[MfUzcIOFUwiu8=fޗoi$ >Qcfc撝;:I#Hu9%; ,#yEo r$$q9Lz0RS{rņ Y%{'xOw$<$I%:vG $7OS}%@1zqOF)WQz Sm%Hu\cOSޒ*XIIUHgRD )K8$ޡK8$JΤ~pKIMʎ]I))IsZ3pj~ljܒ,|86wxr𒝤%Y10ᢦ~zJzt/;Gޝ\1Β>,t3~cIO@֌֬}S$ˎ؄hRS$QčRS$ΩRS$֜B>v}fp'w )&\ьFQF;xpIODGs7.1l )Ib7&1*ٌF%߬خH}cpS!ޒė:tY12Fi)Icޏk'pSƻ=`cd}vi RSgp8T9˳]/<Պ]F4IjJoeiǭcu[$Ī}gL OxoJz~k2OB>=Wt=3"Z۵_Ռk"e%:=?"fCCy\7͢R[ĔK?](wF6@BRS$m n%%:.}ZqZc{~U.4INK'g f >$F,ď=YX&Aq%ϭ8~℔ ,Ջ0Zqؤy%몋~Ʃ)IarNό %;,a?rYXg$n1.N))H,?ωGs )Ia3.10^>&e JvX&(pIXINK }` ᧚`%%=K?Z) S&{$Ib 2IIOV)X%|KhɁ0JJuH$I%)$RI$K{*G@>zր~u$GCƠZIK5` I%)$IJI$RI$I%(yM:I)!$Gw-YSøn}$nx&}L?zIO%3jwCoWbJy}P0auOB78ZmۤN@'ISgu$gԚ'?z_6#U$ ᳲ-Vk2I%9'1ptpkƮ hEI%0Y3J$BI$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JyO6$"}\,_vs@Es-<$L`3}/^5@IOY?(: Lű^F}D/DMOO>5y3N\ So"7~orJxHi%ڪNrȐu|a˒SW/!ܻGRlW.u|b$8')CS6O:.Ž[<"ApIOwԬ[C0P~xC=S~xSeڣW2}%7c/XSvVM}] 7J|lSUc-͗H^5Ob>T\HN~]WtާHh=J|TrB+>D@9DQBIO~MR-vs bw$m0$勺.LHuLrbRS>!2˽=F~qxpIOߩYe'}JCmwm8J|fLngmvc _nJx >>Ӣ\" Cq7S'ⱄiIOK[`oZ}V|XA;S>ƍ !BԕޜziQG}Lxv>~ӎI?H})62*8z 4>èR_T0> H|仗fLCG#IOē,|;1ԏT uy̫J{ރ3~OZ)f_#}%R ?ST%%>g~klٹiw8Y#sZ36wmt֊q^1JW+!TsޢbWeױ66Jyc;4hPvoKױoO a +g,R>~ 9'P,I?2ކ߬ޒ(}YcRI `9zz3%<+~!mL.οz;ƅ%<W3pouh3:39%<0D~/vc e8JxZiܲaw߷IMtJJx}ZM73 '!8xS?&4]9u`y0椧N調3?uxbjJy8IwOmr;wF^7Qbޒ?kl2O6'L8޿̏g?~=|\RsΉLr& J_l֏ҿ >V?4wE+Jh/gp+t{?\zZsj5HIO;Ee٣ܲ,q<%<+?S%^gN2LzÉU`%>skH\YFNf#nINYD.#~xCw֌^ )N<oԘh :VӉR?Zp}xIO;oԻ{Gޢߩ6](ц=zq{~hࡻeWVNٍS͏7mBJV0#BqIN'˻Ģ]}'-b5FּVtCe'vnrO֜`T^. )cxqGG]`ϊLV:$T/&?S;;]K>d7F!:%㺬f $^k]1ڱ,Ȱ\ez]>Dmx.ߠ'D}Y͉؈>f&|wK?$8m65HwVƪ,tJJ|W3ct^B'v/X$RSs( M72^wpBMyЄˉ@Z̉/M;Ff7 Sd>н-SߜwQԔ|71;ޫ@-_ݼ})Nvz n~ǘ>͜xЕLV6; |S6AU=֨4 _n )No؟Ts.B$jz!ųJqV :kG2w[ǨK))U*r~NG}hypINfOVhi>Vӊ=ӍK{bZ?Zq`!v1p%!QwX4 ?Z1^KYqY0$(gpU<1sh-))xCW:s]D+`տO>ك+˾(?*JRg84IRu与̙mykjn3Muqcto\nv[,u$\[>%=oFP o֬m w\_SS$?L>! )zNv}.]%_Uk{B5!I%8}[Ʃ y-v)I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)g48Az6DI%5ߦPG?S#bW-I)v£RaWJJy!Hw: prINg"ΝTGl$Vi{\ݹp>tv5` BJz.2> fĭtI%)$IJI$RI$I%)$IJI$SI$I%)$IJI$R;$9Sj[.0Sk2RS$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%9S9L_/XED]by )M%{ .u|QqqhϢIOLͤ>f$zRPT7'D~ e;$_[19d6}Y'W8|ץ% )󺾭mtYo4qMhIOcFr͏$[<1ºS\vUi.໤S3܊߫$_kD"v ˣI%<տV7QU٤Tmn%J7I%<V\G>:us+I%<þʮV@{+I%<?U}SM9v&RIOg[x7ꥠ>]M.+1d^n-e vmu/ :jq^H6 +ZIOُ=;_%Rrtyg"oIO+ Z]G綶O=;P@%>WeWPvm痕7tm,ΡbCF:fEpn$uRL@Aa~撝Z'Po|>djt^אWEVEw i%AIONؔO .ih]M {ռr )OTNɕg/5X[[su`IOݕezA> s#m kI5PgՌQ%>s~m4NU67n|^N7x:;Poz\&d'gԼˇܽ!$ SCBJ|}K9O3/kTSV}M%w{?zIOwukqAp$ Cus;>r}IO(ϪAW eti$z^QOq$nO/(C`: IO*r#vM u $TLN~V.$Sb"RIO)2?]rP"l rOMS#g@Sh8ڪ̺|S}NdX} ]sԬ :)K&+ica~rRStnq!~Pׅ[[ê=u)N8$>PѤl}R6$.$mHlHNLhGܺĒS7]Z! $AR>hGM{vuIO>9Y#vd$7eU'UmS3}--:g,wN~+I%I^U|] $ϫt5.SƟO8itSWV(i]I)ռ'5/|&O$O 1bT.s$R_>R?R{\ߤ9wۤ*li/CI%>{gԫgGQoԫH$IOmѻO'ʸ^J|RZ Q,zt,ѫF)>bΫͻd jl򬏩9Ώj{R${I)Wd$7cZ]//#_t $$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$c QdaƟ4ЌYS_HI$$I)I$JRI$I$$I)I$JI$I$RI$I%)"g )sXcw`^`Hi]5A )ȬpRS$ ILQY_sZ&RRD[k]H$I )3%3ICgqcO%2I1p}fLJJf/Q))J>OtwIKmhIGoLn`䄔$<⒗I6BJRJƃx@b;ILJBmIKRm<$8)I%0O))IJxS$I%)$8 $m-%.@I$$I)I$JRI$L$$I$$04ILI$ $$I)I%)$$I)I$JRI(kk%2$ JXiíiY[ tyѺ.GR];$y֍o/n d}/)TkFJEN3*Њm%.kG6%'Q{εF;ferOl=R>֞T] /#P2A]JYgUթv:v%6: h4NSu!c`|n'l v++t2ۨ%'Eu:dtZz? Yy)P/!KJQ0yE"P^t$$IL\P−vhC2$RQ. )2I$&9PPI)I$JRRJRI1))tI%,o 8I$I$JuI%*RQrJRI( JdIa%.,:Si[]'Tl.vR!%<5?Tq!V'K2W~?G܃:5@;~ ),~UyWR$JRgJtMfS# ޛ$dNiuޙWwѪFRS~z_"WgU(g47 a%7I)IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)cbfp<⒐V?KubYⶒRI$I%)$IJI$RI$I%)$IOI$RI$I%)$IO[eڹGQ@7?ԧBΤJMH$ϝ{n:Gc|oM%>n}ڀm#^xcZSUԍ$CWV0+[[xhR$OV#VR?5zE/I@IO`5u>ޓ|oJ|a^V'ׅ酀- )[w_WPz^5uPuԺPOc|J|ͽG88eYoSLЃjEKg%>qoTEĀc>5=gGܙrJ|~VYݬQXRIOԺ:R#Eg/IO&NkG%tOf2GGTFw#d)%>ygR`AkBZIbg`IO:pg/E>oSϽORat|ΣTOL"6˟Y>)μ˪qی h΋ݟxiS~2OoV_]'J+b$s[!U&gug +vA~#fJxufiV*.P)IOvOUi߹tu_]sk&Sɿ/oC8}v&BaKd5B~,!~+4p5%Wղx]9ĬvSn=cIO9wYkd*ŔtںK- IO&>0 XoSKS;;*ߢ[=DFЫLIO~]t v7Bon )?] ;~տ?WO7}[?S>O}p%t @*WZ 8IM*.Tl]YU1d?Uh?Wt* JJpՆ}sUE %)$,c~Ӥ> )zU;py6)EG}Oi=k?gu, r~dZ뎤w]ТG܈$J)k Pp%>CFGg讇GcCWsݵCjN׿*-Y/kc4SYrq,5 L%9GlWz>5UKݴ$!0 :WdhGzWX5~pIMٵuv4Wxr8~#;j\Q|;Ԧ\]«DIo'j\%ZVqPpn,ϫILjKJY8bh2BJpGuN~;NSUs))U9*>TLIٷS)贎ڤSy?ֺXd"Nt;IN[>Ry!M[j"UntOoA$9[?ǻӳ;4&;OrJCgZ4W[u TLs WGܒ??LZXkD$9Y;eY‰gACRSYY+fSmmtt-'~i )>cZzHrUhq!O%%>8i:…[q{ܠDj:#%7?ZayVN»l%?W|SY js1Ek^~lX $Zq߂bOȍT]~$׉2^N!EWi#v]V%5ڢNrZ )߬Y1~~#WhQwՌvBJmj7f5[1جΥaubs/ٝx&te4!c}Qk}7fBK+/]Q;?V¼-Y7X}w+6L4O))[TZlj=Y$5^ ߳㳺:;2^wީowޒuf%,VGwށgB]ܒ]=ȿ}s}R3܊~)ճ,xQ3~ITa)\#*3g"y~JzuVx17}RsgꋃupIOF:9}?cl}S{OTH))AV?>7HS}D6uyzvudSf~RFio$}VC~R?ϩtINˊLJYCIfT AwԖq.S_֌hȭϊ9`)\G,G%;ˊGڦo|^ JO?Nܨ} 2& IN&?68JuɳM.tSvXc3G{]J|+t7V NWmF^CH]6BPѡ )xֺUx; ]Jӱrs܆8H)ƉsM3^4{%=z1@+e8޴IyIN]Z~w(>KVEW?6’F=}B.YWLUNsA%%='%D?8,OwL꙽ 㣟Jvhh_4(>﫤eT˧BS3DzNw V=?Vq JvթyB3*"Cէ7S}"N;6SX?zWNk$i4Ll\? ̫LsW;7-G?cNwޒ$ֱKVo6?C?T>aq.eTOQRdZ$yg&cۨpw+UFV0{mp$=J~\|ȸYn ˩Cio_Bk# W`RSзP ݝHp\~eqxQ3$f]N3:F~3w1vΥ HIO))-`qp՜A.IOR쪚'pC=BbBo|VeW3'{{J{d uZ`.U9NT_b^T;@WVNq!ǹXKs))}>*P nXͿ___ 6%=w f7F}Yhȭ}3))կc?GYOw0:Wֹڼ)~9@uLYQqlꪻꥎtIOL37KgYlFo՗Cp,oޜ,q]tNDIOI'n?;Wt_W%=gڪKLnZi?wWOޒe +9M1>SzT{bށNSoDh~ )d(zti9ZRSw}gzbH(oCT9Ur.RS>HOLoO0s E%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$S͘/>K7G݄ac}Jn<^RS$I)I$JRI$I$$vEt7uY7}e`;^ INpnEk!-pU 3wU-(_cYL-i+βꖙ?yAuPݮI)mu.븠}!+Ԟ\' Ι.k⒟Kw^h`Lv$Ck2kS}_.+QJR:͏0|̦^W֮=uwXSD& |J^;zx7en$4c2 #$JRI$!:I)拁|]M5`oQ5=9#$$DJPQ*I$wL-8.;3]џ=<+,,rJp:Wfd1x.B,zlIs&hǫXWd(W,aoIOw{ 4!u<[:fQϭw0IaS)Ճrg,d)) wD.y~eKNr~m$. pW W.J{ \=-5*^$D:dhFX&KJ{4IpWcX3߬lYMZ2˿1IOL ^}:2LǁIOz]!H&COYڂJ}gI\O5Oϐ6=%=Dmȃܧ:cIO{:Z*֍ŏ49[ue"SC~vC;^s}bu%s=ʾ!%>m'8TdH.r#y&ΓmX4)).t[,kH :$i\i*_6))C +OcοXs?m:Y΃?<ĈIOS WxQ>JziQ+wA:ʦDO%=nˁ bpcC|S٦$.V߭ն'v4%>4 S滺󜎹Y>I)lh*Mr䒟SJJ}9 ѕ VTvIOTk{|BV}h.hiS=ʏ֍WY$ Y2mhSiM6.VE։'vUd.CU I%*UlڱZ]a>[I{22vINT=OqWsrZy#tb49x[F%8_W顰%iU]_DtSE"DJJ|笴?>. \G]iV|0$%'mC5VRIO9j\~oOuDC,A%`- W{0X+p$ >IOh&! ֎p}tn҄>))khSٍQj) AC٣@ܒk<.I]XA&;IOn؍^и}vkDȞϮltSڵpq@7w`%=녳뮠(ա%=@.0uaTVgt})\T?4Q%=bK.?;TRSդ~3i iϮL)Ϯ͝Z&wÒS$꾺$# ) Z I߮} J{D4߮xD'(͋{XRSV *i)DJI$I$$DJRI$:$Rhpўt՟klpcI+y @Vդnښ<) 4RLJ]$IJ$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$I$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$S:Vԧ xVoNXRD%=I$I$$I)K?J+$JnYR|<|cS`Ja3B^<I)v5oau *Ho0?IOe澦p^x^ѰXp]R.5l~='lZp>SUtqC=wu]BJRI$I$$I)I$0%%4g[g^Y?%.I$$I)I$Jke%\^gDׯ/CTzr,!%4:X9^OE|tn/JA4IM]+84{pA55oܽID/8묷勘 KJ{ʺ}Lh!#iݺz7Pne p:IM'tO`t+$7n [Gܬ BaӨ>i$;~`ϣJk} ~ϣJh?!ұq$=+`RoMhniu$I9zT1u-O;EEwIw櫕hRINs:.;g'o I)oM23M.:D?gsi\wլO^uG/8:OKwR"_3]DuR )X= ݠVGL rJi*X-dS7菹t,]ۋ-4SmzmJr?$);-TSZzExDYPL+Uunht][5WTa4$FW-TS~aPV0 [)$!W0I%9 w}^p+Y$3DAPռWSߪ2UOI)U@?7ܷINƎ|arI%~O'Ʌ ))Ν7A]S5VUNX.`s8Я%XHCIRt49_u%)$IJI$RI$I%#Z2GS5z?y%>I"c4߂*JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$I$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$Sn,1?}`nG.sdy%=I$I$!p".KPJs2ngzc1wxƬ1s_R*uW]jJRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$]{-y¦,]}w~V:[`?*J{vV<"@BI) \WMg<v4~N=r=%=&5"X!$RI$I%)$IJLFYPT.8.%%<7XyoTjoyW`"+]Ltư<G4I%)$IJI$RI$[z`s ?1}3Ȁ~oм:ΝCtirJ}Y`eisi,YjJx7V:ȁ.yXR%3I$RI$I%)$IJI$RI$I% huNy%^TO9zx6}>ѩঅ~)I 6Xĸ?k8H?\3M߫Rsҕ3.Z7?r&6D$Cu@p@8]JRI$:Yᾼb42IOZ:]WtC =iRv&K"!%=>W#IW}j']Wdd: :=7; \;x⛧fDjgQ2a\0䑧)){9h}U~dnw\O+%=I$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRrYwxWKM, Jsz\P!z .kK=B׏s%t)J*n⦹@cS:_٫2¨SڛW\b xIJI$RI$I@xIO':fS]]M.B>Vӯv?3 $JRI$I$.{'FfUF{-Ц{Ciध74ăpz:^G*.m]:`Չ76ߜrQ{CASWKy+WubzR!%X-ɥoJlI)I$JRI$=X; Ͼ[0u]Ϡזtx 3菂tQuf $I!Rmv$I)I$JRI$IHIJI$RI$[<ңՌc%<}$`Uۮ+[|!v)I$JR ͤ{-S=gozOOT s{n^qmq )HI%)$IJI$RI$0ԓ^NzSeGm"$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$Sݷ35v~k 0asRǸk򤧸I$RI$_Z7df:/M; 1 2ަ[@o^Kv%3I$RI$I%)Tbuɬ×es[D Gir[0َƞ%=*I$I$$I)I$JRI$I$$I)8/.Ǹw)KK x2O$qo&!7s)qZrs*]s]o'M?q>ћ_~6gX}F)#4%TW+auz:4'l oxǷGBJy~hv@4˚2]),,f{{hSߤI)K?a K0\Ee%>I1{-~w^#qtKWֈIO!_ԁ>gJkIdS?Urs`gڲl<= 쭯B+*Jf^>,{67~EOodfOȒ$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%([Ԛ]WS?I)LVT<S4@:Jas0y}gu[h^m%t _IOqө֏i3F:JGp:ةȔJ@BJRI$^8Bϯ<]S+۶5jJwP0*;}>]u4}Ya%>inU˗S>nIY}OzyPRnԄ=bHY'pu[rION@ȐJRI$I$ --~9$IQKIh#&ue^iԺs^X0I)r~PpWRS}u~UNىɔhcU}Lͷ'I:$I$I%)$IMNbszQ<j;^ВSgf;Jlu0Z\VguWa-llz޽1Y5 ޣ:ei,Ҫak):Yu[+r/W}sۙH JtI"a%178Yuf6w,IzN(`}Yki)nkP4T3suXbK-IO+Ѿ*͏gUkwR_Q <򒞡$RIJY]zgIVVc䒞1e.8@h%)$IJI$RB.NPkzro$ By} quO;v3> JRI$I$$I)KsOS/<;|IO8%)$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$SF1ܹM}WEئ9qdv:I$RI$?/Hv; cq'GRJ} ߀SC%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)%ZjvTk4AIM,̪J3~gMndtV;ZasW33?tٵ\ѴʯoC{ [~StPsz?^WzqrI.ZRt5j%)$^_[\BJu&>;ީc>Y:ՙZnЫťAwк3ÁyE^Xy KԔԶ斸H+Z/@Et^}A(} )ޫFx[5zNrzSZ IMԕZH(wu*jt9)H Vdj #HILb}cx-%heegu {sK%8Srw(5f>/ERp%5>T,t.kC-]Nar_VWJ}I{:@٦)*J!wI%)$IJI$RI$I%)$IL,|幵A^b"כ:ڒLE< ܃SpwqSg ~\sa%=|cՌfc:Ě,p%=F݌qXB h( ݸ.'gQnWj;4 )#as56 /MS{-IOI)K|F;JpㆇHIpU=;];qw JRI$X6.o]9Jxd`;[ϾZE{/AIM|yM8=@΂\?/Sx伧+Yo))J_1 k;RRI$I% K zcv<^,K :e;$m5R^9yPKDty=75 \)$I)lɡ.O_Dv Nt=VsSJW9_}qsG%+&_wu FsU\]et )I$JR~Yg- \ֻCq#q%)$IJI$RI$Bzvz^yx+7%>Ϣk#ऒI$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)% neB^`,܎_Jud$Q.N ?RS$qq󅻉̖no> )I$$I)I$Jr~1L\z!tYEp;IOxI$$I)K~~9/J^au #礧cna\XUuaVJRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I wNJxZ_|_Ջp-{Q]I)78=*97=KГ9)Knu= fG:3aqr:`hBJpr:&]pg~V3{!wH9Ts )i} `2J:^}uYU3>4zEcSj1kk3YI%4h-2u]Rt%>j~d>z5٫|B tC )O yV8.5 [-uM-fe%KrKy\>QwFs{&]?椧"m5mx}\~Fmu{1BJo}Y-,{&Fik{~Tw 9p%>_Vӝݡtu \$xTx4(hC. ыALZ Jp:I3]`ZN+DxN )>aeL.3/ +~v]{D$L.id|wF}P ^RSS4ncT\>^WCl:H$'=OQ#@P4pwUt]*@h.JJ^uN$I$$I)I$JRI$dunEy,[g_zZ~ zդj[G\NկBwV7.vRS\C"E )ԙEp?]ɂ'A"ё'ewuTښ$i$JRg8S))Nv%ȫ@%΅lCuq{ HW)ܮwW:BJ{d% YϒJvsYsh修XGL8CF6Sgc0\9%OC?S=IOVI$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)H:o(9Ǭ )n2rGfkjk h3⒘3MFTZFlvǴ}o`SfYY}VS io>O׾ :1u"a%>Ӻ.apGVeCx)f}S[%$_X+:/<˳)%["ޞv=՜e-$HIN"]Q6>!_mD:[\uIn<1+˺7J1C|SEdyVKXr_X]خk.YxMȱe%>ΣT%Z4Ӣ*yphùINjݪF}Lo+s^m9н)jT,*`гCH,.vIoU2ۏ0^<Ŧl\6u6|S64W}ffx-7A\eϩ;J}odVZ-%+4 h/մF)*I$I$Vfw?yzPC ?VnUY:`ؿͅ>מE%:=/5t7^^kwCҰ%w}N4LL ٗ[uu|S9c;]W%_rF̮nvH9uXXzaΠr9IOo1O8iPdH\/j_{/$[W3Y@$xnɅm Ԙkck 6w )J=ߝLƆN>v#+md}c?YR#uۮ[kh>0Ԥ$I)I$Jcg?7<་s ʒXC`OVRRI$I%)$IJ^} w;z ՘O9%>_% LM%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$SI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$+iq),n+>SK*:ޕz5 AKK.h}G1uRrìWkYV7JJ}f^p\ҭAT8&0$lfu}_/CͭuJRI64hHILM!Cׯޒr>e`J [3p\Լ[ǸD$IDZ}rBJdKoIL}seOɭ/3ӝBJ{?nGyqSuzVvїQ))2H'.pCwQI*G%V3 )IcX3z9})Id;+8}ccwINK}go֊Y).XpJ>}D.[x0ZQֺNJJz48ﭔƍwܕZ?IIOFlK\xU hw%=RKqWunOOU_N5RY{w> $تh^ xy4+}rapt2<ίӳk-+[OԔ$J|'~/ +!y&?;`n+3BJtI$I%)3 I%>{zO.Tea̺B󛙑/qg%%>!dgt*/v*Jˏs{ r̪wJ|WhƻV#@hruhvwum8ŻIN!Np\:rvQN_͆c.#~ѐ;{N85&P8HiBSF)Dd6D!`dbF8S1I$TI I)I$JR2)$)WŪ##LtSgGtBk;ѫ2[[^E69BJ{KyDI_T˝ )RI I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I&:JRI$I$$I)DJI$CIVGԻ[N9>?!$)澵b1?*a }Zd\ߕ%=bI$JE>ynGSv7?VpWh=RSV?A hX a%9[24H\Yge[ew+rwoX}fD_[meA!Wgі^Һ>>#4Lrt:Z RAm .))徺\^_>K_R\bjtQCXSihwYN-GILC@a}bI$j5[S+ٙeLkZ>%9?S1 wͥ.kCl=RS^[UX ~WR'/- -J{_,JGnZ )I$JRI$DLRn^_VP%>*?@)}@i+"]PSd_~A.!һ`8 SCcIJI$SW? u8L̏/q IO ܌ꝰ}Fᱍd?}^,əSC)XRI$p?+isZo)):]]B>I%)$IH?wyP^ۣy`#3IO`2߂`?u-e%)$IJI$RI$穷_їCUg)oRI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%?I$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$5U.7?K} &djlx,Kui0tŴݺ*?X:C{[⒞yb:אI'Tc*,03}%tgk[tIOqzܣfT礧3oȵ:кCm9nE0*5߂:=߂R`7WU>wo I%>ḁ֨i,~MG#Xk\HH\@5%&oLGt1kI%;5Ӫ0 *cZ%wvRZJRu*J iLRt:JccZI\+^PL*KWe>?%=KCAcT PӨ" 5mC] "T.8oxy:۵$I$Jb H$$I)I)$I$JRI$[yW.խ'༿UJkLXf !&`IOG%O.`\èao$$e mppIKA%)3tIJI$R:gpL$' );%^k%>fC꣧ t0_Nz'&/ܒ$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$R)$xIJI3 NI$&$I%)$IM^@4.#sծ,?7n S)<S[7רy%YIW"q4%>MBrqDI$,~ۚ5I[ #,m3.Uu*cןYtkԔ\$$ ߭svr*\Ä=^z,w+h^q:Y 蕸>[N$%M&JY/Җv o꒛_U%dZz@B[KCZ "$$I)INJ` \O_C5;-ԙQaqWT}#Ph$JjumyHnq.W}[F;}L[m I%)$IJI JE@a%yx;Nh1ŏhBy$i$.0XN]nWkϦ!),k4e$$I%)1(.̩ BL򒛉(2?4I%)s?[nێe}lG )v?3$$G3Sj| NΏ5z^g<ʒQ)o+Ma[IJI$RI$I%(8Viz9yPӪ5%>~t6߀DIJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$`xua5FVC.*oM,kXwS:ʠ]YdLdzf-۹ 0ꜫ{mNIOW]4X][$q2Op"^@=Lcnq%&CyWRI%)$IJI$SCTlxpU}nw}W cOê&G$)$JRI$o˹\'[{8${60+I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)Kۄr15h%th9t9!%w^X- +lhI$&:I)Ia:DJJYBMȎ!r_X:iW8wu :O!vW:C0w^LVƀS%j=7ao_h瀸LܗuS>RSg䒻`a7ƎI%)$IJM:t%)$IKn 0h %0IMGRI$^_֬u-ǀz}Wuf))3s~Mzhh:hOKOTfIN|hag.ۻq}c ˹!k;׏Xk"Sܳ!i@ߪy󦫭Ed"RRTRIJP%33[%.OuU?rJ{m!g[=c8XZpt}$O8fJ^S~ vV/ՊNIF%=2ܙNo$j35Z8O$>Bt q+N0(RI$I%)$IJI$RI$)$$I)I$JRI$IK4@NI)I$DI$$I)I$JYer$,.;$?T./86,owGO9t;n% +iiT#݋f]\$pLv Ȩ΅t.̪}k))I$RcܤJRҩ2WIO ٺ]C\#^}ATЮtZC#o u7]`IN>/zDJ(mM:ϒJdI$$I)HY \QI+LDJyKwa?=5x갾g/{|ף[jhkt%2I% 0[C$ZV18$C\U#78L q )IRH$I$3 :mNσܑ56_V%>̩4RYc%3\WF{XGndAޏVF|Sc]̶ɳWf3C'+Em倈!%>iӺf m5t"PNq ;l4J&@øVR;m-.rzT$}!}RaN7 7asMoEiX )9RS2ܾ8w]N,^¯!.?ףIIO),lu>徒0.`jn',#E6\%)$I%#n>KzOzkwy/PhoPp|IOV.g$I)I$JRI$x^wZ?j ~ ?*J}*߀SCmDI%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IOI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)"'IH]S&c-JRI$I$$I)I$Js+">Qed `Յcȸu J}%$IJI$Rʐv:5d?.!W_lS k$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$ޫҪά$.7u:VO٭=苔CV=8IOS[ō%}[O:D|N٘U就qLt+\CIqr2q*ie}n@w\Vzhet3V )I$RI$I%9vCrAʞRI$I%)3$[F!r[C]z)o?X~,R>t3MɄ']1qƈIKCjIIIdu: TecMsKJ5}IԳ lFL RDI%)$IJI$RI$I%)$IJRI$I%1~+pǩ.aJt5 ]57TX@:n9ڻ1+D_ۻaUoTla{& dאݯ$[8Ulh;W3Z8%/ '֬C|Ԛ[cvN"X0}WSpM^Wp$HwLmzTtvڧ3aa VCZ\`jJ:_R,|S}V* KuٯljW">I)dWqf@^ s6K?"n2vKbhrᾬ\ڳr^S'X p4f[S Ω ?}-wFIJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)"'DIO~Xx|VՎܪ7poa.Ǎ gCsJ} %Ke} Jkgb7* \GL闗%zBC))}LeR xnհSn|S֤5 RI$:DHIOUꛚ4ްC@+>tI%)$IJI%ֺpj'JAzX >_]}"%TƿwВ/a3JgJlI)KԾώ4s2Y{疾λ;?ڒV:Yq7X5&BpXkGea%)$IJI$RI$' ܽK"=3> p_OrJ}B'ufWGr_[}mJIKj߫澪u3IkJI$:.KoMc6V֋RuRRV-mn#ft :-<5ui~T m,ݧ%)$IJX_XG՛֭| JxVf@:Dp?m| }IKwsḮb}gpINoo?+\Ըmo͔ܺ$$I)Y]^IgfPq$dI%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IOI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$Sq%Xe.7uK̺k_S))tk2|RI$}x{wkƚ5oz}_l,n&JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)JZZ tzEhIVstjc!gt]3w{$IdV[ ㅬ]Krz&OIۋ0E6;i}DW<.d cV٘&A%>-2f m-ޝ;kLL '`^3|L |jm]L|t^a]s~b4C%=R|Xïdpqa$Hbge7Wy.F:io/.$u|MClq-j@IM| ͪՇe} zϨ. )d.0UkQ>EyMI7$*hk@ J,!I%)$IN֌Z9rS}y>LewQhw\7wn&8i)hI)K|5Jמ}tƷU:Cr?Q/D!jxu IJI$SCf8jBQ jugT[zJzA{ #Wv8 )c{)24X/euos+?TkŹvt]6-x @ )Mx ѪI$,Y9,f ׅ4yu~[Tt׉KH⹿q̅ݴ$$I)I$JRI$I$bjwyMTK)pyLaoT#OIORx-ʬʻ_$L٣\\ѐ۹BFgY`ζS NS),l?x\ϭX'`wQ=N[?z~x,vs^u$dI$]3?`?tγVkUљA ?/#KH e4+BϬmf𒝎˩Té03Qc~o LĤԼw;$F!UXq -RSK[˪|X/?;q]jJRI$I$ a^Mc|^w+:GNςt8+i)I$JRI$I$/7{k|T!y[oRJ}۫iEBSG*JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$I$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$S_4SyMoS]}^/46w~S!:nh#$I%)r_]C!A]j~n&k[)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)HwX $ 􌎝w%hдove溗U绪摩*NvwIOԙXUܞalϬ4f INJ 0\~Glz\[z٪􉅑+\{n9=]NnAj$JQy*C-kez9au3JGVֻht+z~] #ӶKIz.uyuF)RJJ\Ԯ?Ϩ4^lì?5sWqm"ctJzZF'=~cWu+ e귻(ʒ7<=DU8z5!swՍ@%^줒I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)g48A\WOsE+Q{ )>dudr.]Vև4W1Ծ2כj!dfnsG$RX= 3;n))r%RsAWRIO- lXRh%〽$s1)L%vΫԱ;^4[;-!%>F2.TI]3fh}_镳"XВ1wInXnU$V @BJy/T5$WAq𛶦$I&{IKBF<¥רƨ8 }]s#kd2a%7V;ƒ$jIYIwWGI]wQw[KC[DTtX`8}бS$콕q 7+67%%:,>]KLi$JRI$^b| z'V;(NӤi|\餧#ङ4|,^~BI%<`$|(KN$4IJI$REoMM$=GyOӷੳdh\avI$\WJkCD tRI$[+3 s))$STr{?IJI$RI$En#y&T=޽r,wyu]%>ӛiWaa%)$IJI$RI$nͣ'@椧jই@"JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$I$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$S D%1ߴ/Y|bIO(faYP)$I)KN}s?\^F1))7'N.wDI$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)]Hu[Qv$r]1XY2k^~5y,mWqm%%%4d4x_Y5UlѡYvt~[6IOpr448^su=R⡑:;6X:6[k{|˻m /6'qZW8h.%>W2n&_Բ\A;fW͓)]2+YN$o,9qo@O%<Mnw=/5[4WHSILk4I)I$tI%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$8bc-rarYrk )kW둩ܲ-Q+=˸XǠSȹ%>Ղ@(X+8IMVc \9\U,.}w."%%>=fU_?W׻uM=^.K/;h*qHEI$HIJI)I%8gמçĿX _' )~^, _/9Ŕenp%^vtޅvC.hk`)U$c< ⾧n:x+Su rg+]a28|.\8:K]΂j=Sq䙹['>#t[t2כѩIIUmCYU.xqINI+ً[Nïeda% J{޻ q\wRQp`Y]:zX/y_"PHʧMY:Uezc ,#Sx">qtI%5;i_cN7^_ʒPfG:JRI,ji.:A) Ûhګ;3nݷIOK>b?nKt+RHI$RI3%J]%u_Y7G0X=%=Kog4p JoaIMԒI%)d`V%9RTH?$$I)I$Jav3