ࡱ>   D_ 1bjbj bbvQXHH8V! 0,.^,^,^,O@mE|F!######$dGG>O@GGG^,^,gIIIG^,^,!IG!IIoXs^, r mHq( &0VAqDmHPssstGGIGGGGGGGIGGGVGGGGGGGGGGGGGH h: NGHIP V PHT TRIN NNG THN TRNG CAO NG C IN H NI  GIO TRNH CT GT KIM LOI M UN: PHAY BNH RNG TR RNG THNG NGNH/NGH: CT GT KIM LOI TRNH : CAO NG (Ban hnh km theo Quyt nh s: /Q-CC-T ngy 25.thng 05 nm 2017 ca Trng Cao ng C in H Ni) H Ni, nm 2017 TUYN B BN QUYN Ti liu ny thuc loi sch gio trnh nn cc ngun thng tin c th c php dng nguyn bn hoc trch dng cho cc mc ch v o to v tham kho. Mi mc ch khc mang tnh lch lc hoc s dng vi mc ch kinh doanh thiu lnh mnh s b nghim cm. MC LC TOC \o "1-3" \h \z \u HYPERLINK \l "_Toc339524872" Li gii thiu PAGEREF _Toc339524872 \h 1 HYPERLINK \l "_Toc339524873" Mc lc PAGEREF _Toc339524873 \h 2 HYPERLINK \l "_Toc339524874" I. V tr, ngh)a, vai tr ca m un: PAGEREF _Toc339524874 \h 4 HYPERLINK \l "_Toc339524875" II. Mc tiu cu m un: PAGEREF _Toc339524875 \h 4 HYPERLINK \l "_Toc339524876" III. Ni dung ca m un: PAGEREF _Toc339524876 \h 5 HYPERLINK \l "_Toc339524877" Bi 1: Thng s ng lc hc ca bnh rng tr rng thng PAGEREF _Toc339524877 \h 7 HYPERLINK \l "_Toc339524878" 1. Khi qut v cc phng php gia cng rng. PAGEREF _Toc339524878 \h 7 HYPERLINK \l "_Toc339524879" 1.1. Phng php gia cng bao hnh. PAGEREF _Toc339524879 \h 7 HYPERLINK \l "_Toc339524880" 1.2. Phng php gia cng chp hnh. PAGEREF _Toc339524880 \h 7 HYPERLINK \l "_Toc339524881" 2. Cc thng s c bn ca bnh rng tr rng thng. PAGEREF _Toc339524881 \h 7 HYPERLINK \l "_Toc339524882" 2.1. M un PAGEREF _Toc339524882 \h 7 HYPERLINK \l "_Toc339524883" 2.2. S rng PAGEREF _Toc339524883 \h 7 HYPERLINK \l "_Toc339524884" 2.3. ng knh vng chia PAGEREF _Toc339524884 \h 8 HYPERLINK \l "_Toc339524885" 2.4. ng knh vng nh PAGEREF _Toc339524885 \h 8 HYPERLINK \l "_Toc339524886" 2.5. ng knh vng chn PAGEREF _Toc339524886 \h 8 HYPERLINK \l "_Toc339524887" 2.6. Gc n khp PAGEREF _Toc339524887 \h 8 HYPERLINK \l "_Toc339524888" 3. Phng php kim tra bnh rng tr rng thng PAGEREF _Toc339524888 \h 9 HYPERLINK \l "_Toc339524889" 4. Dao phay m un. PAGEREF _Toc339524889 \h 9 HYPERLINK \l "_Toc339524890" 4.1. Cu to, phn loi. PAGEREF _Toc339524890 \h 9 HYPERLINK \l "_Toc339524891" 4.2. Phng php chn dao phay m un khi phay bnh rng thng. PAGEREF _Toc339524891 \h 10 HYPERLINK \l "_Toc339524892" Bi 2: Phay bnh rng tr rng thng PAGEREF _Toc339524892 \h 12 HYPERLINK \l "_Toc339524893" 1. Yu cu k thut khi phay bnh rng tr rng thng. PAGEREF _Toc339524893 \h 14 HYPERLINK \l "_Toc339524894" 2. Tnh ton phn  PAGEREF _Toc339524894 \h 14 HYPERLINK \l "_Toc339524895" 3. Phng php phay bnh rng tr rng thng. PAGEREF _Toc339524895 \h 14 HYPERLINK \l "_Toc339524896" 3.1. Gia cng trn my phay ngang vn nng PAGEREF _Toc339524896 \h 14 HYPERLINK \l "_Toc339524897" 3.1.1. G lp, iu chnh u phn  PAGEREF _Toc339524897 \h 14 HYPERLINK \l "_Toc339524898" 3.1.2. G lp, iu chnh phi PAGEREF _Toc339524898 \h 14 HYPERLINK \l "_Toc339524899" 3.1.3. G lp, iu chnh dao. PAGEREF _Toc339524899 \h 14 HYPERLINK \l "_Toc339524900" 3.1.4. iu chnh my. PAGEREF _Toc339524900 \h 14 HYPERLINK \l "_Toc339524901" 3.1.5. Ct th v o. PAGEREF _Toc339524901 \h 14 HYPERLINK \l "_Toc339524902" 3.1.6. Tin hnh gia cng. PAGEREF _Toc339524902 \h 15 HYPERLINK \l "_Toc339524903" 3.2. Gia cng trn my phay ng vn nng PAGEREF _Toc339524903 \h 15 HYPERLINK \l "_Toc339524904" 3.2.1. G lp, iu chnh u phn  PAGEREF _Toc339524904 \h 15 HYPERLINK \l "_Toc339524905" 3.2.2. G lp, iu chnh phi PAGEREF _Toc339524905 \h 15 HYPERLINK \l "_Toc339524906" 3.2.3. G lp, iu chnh dao. PAGEREF _Toc339524906 \h 15 HYPERLINK \l "_Toc339524907" 3.2.4. iu chnh my. PAGEREF _Toc339524907 \h 15 HYPERLINK \l "_Toc339524908" 3.2.5. Ct th v o. PAGEREF _Toc339524908 \h 15 HYPERLINK \l "_Toc339524909" 3.2.6. Tin hnh gia cng. PAGEREF _Toc339524909 \h 15 HYPERLINK \l "_Toc339524910" 4. Dng sai hng, nguyn nhn v bin php phng PAGEREF _Toc339524910 \h 15 HYPERLINK \l "_Toc339524911" 5. Kim tra sn phm. PAGEREF _Toc339524911 \h 15 HYPERLINK \l "_Toc339524912" 6. V sinh cng nghip. PAGEREF _Toc339524912 \h 16 LI GII THIU Trong nhng nm qua, dy ngh c nhng bc tin vt bc c v s lng v cht lng, nhm thc hin nhim v o to ngun nhn lc k thut trc tip p ng nhu cu x hi. Cng vi s pht trin ca khoa hc cng ngh trn th gii, l)nh vc c kh ch to Vit c nhng bc pht trin ng k. Chng trnh khung quc gia ngh ct gt kim loi c xy dng trn c s phn tch ngh, phn k thut ngh c kt cu theo cc mun. to iu kin thun li cho cc c s dy ngh trong qu trnh thc hin, vic bin son gio trnh k thut ngh theo theo cc mun o to ngh l cp thit hin nay. M un: Phay bnh rng tr rng thng l m un o to ngh c bin son theo hnh thc tch hp l thuyt v thc hnh. Trong qu trnh thc hin, nhm bin son tham kho nhiu ti liu cng ngh gia cng c kh trong v ngoi nc, kt hp vi kinh nghim trong thc t sn xut. Mc du c rt nhiu c gng, nhng khng trnh khi nhng khim khuyt, rt mong nhn c s ng gp kin ca c gi gio trnh c hon thin hn. Xin chn thnh cm n! H ni, ngy thng 5 nm 2017 Tham gia bin son 1. Ch bin: Trng i 2. Cc Gio vin khoa C kh M UN: PHAY BNH RNG TR RNG THNG I. V TR, TNH CHT CA M UN: - V tr: + Mn un Phay bnh rng tr rng thng c b tr sau khi sinh vin hc xong: MH07; MH08; MH09; MH10; MH11; MH15; M26. - Tnh cht: + L m un chuyn mn ngh thuc cc mn hc, m un o to ngh; + L cng ngh gia cng bnh rng (th) dng trong dng sn xut n chic, sa cha v hng lot nh. II. MC TIU CA M UN: - Trnh by c cc nguyn l gia cng bnh rng. - Xc nh c cc thng s ng hc c bn ca bnh rng tr rng thng. - Phn bit c dao phay m un v dao phay ln rng, dao xc rng. - Chn c dao phay m un khi gia cng bnh rng tr rng thng. - Trnh by c cc yu cu k thut khi phay bnh rng tr rng thng. - Phn tch c phng php phay bnh rng tr rng thng trn my phay ng, my phay ngang. - La chn c dng c ct, dng c kim tra, dng c g ph hp. - Tnh ton v lp c b bnh rng thay th khi phn vi sai. - Chn c ch ct khi phay - Vn hnh thnh tho my phay phay bnh rng tr rng thng ng qui trnh qui phm, rng t cp chnh xc 86, nhm cp 45, t yu cu k thut, ng thi gian qui nh, m bo an ton cho ngi v my. - Gii thch c cc dng sai hng, nguyn nhn v cch khc phc. - Rn luyn tnh k lut, kin tr, cn thn, nghim tc, ch ng v tch cc trong hc tp III. NI DUNG CA M UN: Bi 1: THNG S NG LC HC CA BNH RNG TR RNG THNG Gii thiu: - Bnh rng l loi chi tit c s dng rng ri v ph bin trong nghnh c kh dng truyn ,bin i chuyn ng. -Bnh rng tr c loi rng thng,rng nghing, rng xon,rng ch V.V nguyn l cu to, cc bnh rng u c cc thng s c bn tng t bnh rng tr rng thng. Do c th ly bnh rng tr rng thng tm hiu cc thng s c bn ca bnh rng. Mc tiu: - Trnh by c cc nguyn l gia cng bnh rng. - Xc nh c cc thng s ng hc c bn ca bnh rng tr rng thng. - Phn bit c dao phay m un v dao phay ln rng, dao xc rng. - Chn c dao phay m un khi gia cng bnh rng tr rng thng. - Rn luyn tnh k lut, kin tr, cn thn, nghim tc, ch ng v tch cc trong hc tp. 1. Khi qut v cc phng php gia cng rng. 1.1. Phng php gia cng bao hnh. 1.2. Phng php gia cng chp hnh. 2. Cc thng s c bn ca bnh rng tr rng thng. 2.1. M un - Mduyn n khp m(mm): l thng s c bn cho bnh rng, biu th c rng to hay nh.L i lng chiu di nh hn bc n khp pi ln . Bnh rng cn truyn lc ln phi c Mduyn ln v ngc li. EMBED Equation.3 2.2. S rng - S rng Z: L t s gia ng knh vng chia vi muyn n khp ca bnh rng: EMBED Equation.3 Z= 6 n 1000 rng,thng ch to s rng l bi s ca 5 hoc 4 2.3. ng knh vng chia ng knh vng chia Dp l vng trn tip xc gia hai bnh rng khi n khp (cn gi l vng ln, vng trn nguyn bn). ng knh vng trn c s Do l vng trn lm c s thit k (v) ln sn rng bnh rng (trn vng trn c s ta c th xc nh tm quay v - vch du - sn rng nhng bnh rng c ln). EMBED Equation.3 2.4. ng knh vng nh ng knh vng trn u rng Da l vng trn i qua u rng cc rng. 2.5. ng knh vng chn ng knh vng trn chn rng Dc l vng trn i qua y rnh rng cc rng. 2.6. Gc n khp - Gc n khp EMBED Equation.3: L gc hp bi gia ng tip tuyn vi sn rng ti vng chia vi ng trc i xng ca rng bnh rng. Gc n khp EMBED Equation.3 c th bng 14030 ; 150 v 200. Nhng thng dng l 200 (gc EMBED Equation.3 cn gi l gc p lc). h chn rng C: L khe h gia u bnh rng ny vi y rnh rng bnh rng kia khi hai bnh rng n khp (chnh l khong cch gia vng c s vi vng chn rng. 3. Phng php kim tra bnh rng tr rng thng - Kim tra theo khong php tuyn chung bng thc cp hoc panme o rng Khong php tuyn chung (W) xc nh theo cng thc: EMBED Equation.3 Trong m, Z: Muyn v s rng ca bnh rng c kim tra. Zn: s rng bao o khong W, v c tnh theo cng thc EMBED Equation.3 khi EMBED Equation.3 = 200 th EMBED Equation.3 Zn tnh ra thng l s l, nn phi lm trn theo nguyn tc nu s l EMBED Equation.3<>z|~  L dzxdL6+h,ih,iCJOJQJ\^JaJmH*sH*.h,ih,i6CJOJQJ\^JaJmH*sH*&h,ih,i6CJOJQJ]^JaJh,iCJOJQJ\^JaJ h,i5CJOJQJ\^JaJ4jh,ih,iCJOJQJU^JaJmHnHu&h,ih,i5CJOJQJ\^JaJ&h,ih,i5CJOJQJ]^JaJ#h,ih,iCJOJQJ]^JaJ#h,ih,iCJOJQJ\^JaJ>|wF0$ p# dh$d%d&d'dNOPQa$gd,i/ p# dh$d%d&d'dNOPQgd,i* $d%d&d'dNOPQgd,i-$ p# $d%d&d'dNOPQa$gd,iN j54$ p# 7dh$d%d&d'dNOPQ`7a$gd,i1 p# 7dh$d%d&d'dNOPQ`7gd,i2$ p# dh$d%d&d'd@&NOPQa$gd,i0$ p# dh$d%d&d'dNOPQa$gd,i hgd,i-$ p# $d%d&d'dNOPQa$gd,i4$ p# 7dh$d%d&d'dNOPQ`7a$gd,i 8 : J L N ־yhT<'(jh%dh(cU\^JmHnHsH .h(chW5CJOJQJ\^JaJmH sH 'h%dhWCJOJQJ\aJmH sH !hNsCJOJQJ\aJmH sH +hhW5CJOJQJ^JaJmHsH+hhWCJOJQJ\^JaJmH*sH*1hhW56CJOJQJ\^JaJmH*sH*.hhW5CJOJQJ\^JaJmH*sH*hsh,i5CJhGh,iCJ\mH*sH*"h,ih,i5CJOJQJ\^J 0 8 J L >j$ f# dh^gd%d#gd%d$ p# dha$gd(c $dha$gdd$ 0x7$8$H$`a$gdW$ p# !x`!a$gdW$ p# !x`!a$gdW$x7$8$H$a$gdWN | ~ "$\^`bɽɍq^qqɳɽJ&jh%dh(c0J&5U^J%j}h%dh(c5U^Jjh%dh(c5U^Jh%dh(c5^J#h%dh%d0J&5^JmHnHsH&jh%dh(c0J&5U^Jh%dh(c5^Jh%dh(c0J&5^J jh%dh(c0J&5U^J(jh%dh(cU\^JmHnHsH h%dh(c\^JmHnHsH bprtBDFH|~ѭqq^ѭ%jqh%dh(c5U^J#h%dh(c0J&5^JmHnHsH &jh%dh(c0J&5U^Jh%dh(c0J&5^Jh%dh(c5^J jh%dh(c0J&5U^J%jwh%dh(c5U^Jjh%dh(c5U^Jh%dh(c5^J#h%dh%d0J&5^JmHnHsH 2468:<>@Bz|~dzoeYeYEdzǒ&jh%dh(c0J&5U^Jh%dh(c0J&5^Jh%dh(c5^J%jkh%dh(c5U^Jjh%dh(c5U^Jh%dh(c5^J)h%dh(c0J&5\]^JmHnHsH &h%dh%d0J&5\^JmHnHsH &h%dh(c0J&5\^JmHnHsH jh%dh(c0J&5U^J&jh%dh(c0J&5U^J2468@BF*,ܿq^ܿ%j_h%dh(c5U^J#h%dh%d0J&5^JmHnHsH#h%dh(c0J&5^JmHnHsH &jh%dh(c0J&5U^Jh%dh(c0J&5^Jh%dh(c5^J jh%dh(c0J&5U^Jh%dh(c5^Jjh%dh(c5U^J%jeh%dh(c5U^J,.0 ɽېs[E[+h%dh(cCJOJQJ^JaJmHnHu/h%dh(c0J&CJOJQJ^JaJmHnHu8jh%dh(c0J&CJOJQJU^JaJmHnHuh%dh(c5^J%jYh%dh(c5U^Jjh%dh(c5U^Jh%dh(c5^J#h%dh(c0J&5^JmHnHsH jh%dh(c0J&5U^J&jh%dh(c0J&5U^JXZ\éuVuu@(@/h%dh(c0J&CJOJQJ^JaJmHnHu+h%dh(cCJOJQJ^JaJmHnHu=jSh%dh(cCJOJQJU^JaJmHnHu7jh%dh(cCJOJQJU^JaJmHnHu.h%dh(cCJOJQJ^JaJmHnHu3h%dh(c0J&CJOJQJ^JaJmHnHsHu8jh%dh(c0J&CJOJQJU^JaJmHnHu>jh%dh(c0J&CJOJQJU^JaJmHnHu&(*^`bdfhjǪx\x=\x\'+h%dh(cCJOJQJ^JaJmHnHu=jMh%dh(cCJOJQJU^JaJmHnHu7jh%dh(cCJOJQJU^JaJmHnHu.h%dh(cCJOJQJ^JaJmHnHu3h%dh(c0J&CJOJQJ^JaJmHnHsHu8jh%dh(c0J&CJOJQJU^JaJmHnHu>jh%dh(c0J&CJOJQJU^JaJmHnHu/h%dh(c0J&CJOJQJ^JaJmHnHu jlnLNPRTVXZ\ﳧgO9O+h%dh(cCJOJQJ^JaJmHnHu/h%dh(c0J&CJOJQJ^JaJmHnHu8jh%dh(c0J&CJOJQJU^JaJmHnHu%jG h%dh(c5U^Jjh%dh(c5U^Jh%dh(c5^J#h%dh(c0J&5^JmHnHsH&jh%dh(c0J&5U^Jh%dh(c5^Jh%dh(c0J&5^J jh%dh(c0J&5U^JjXJ`F~r" !v":##$\%6&''% f# dh^gd%d$ f# dh^gd%d#gd%d0éuVuu@(@/h%dh(c0J&CJOJQJ^JaJmHnHu+h%dh(cCJOJQJ^JaJmHnHu=jA h%dh(cCJOJQJU^JaJmHnHu7jh%dh(cCJOJQJU^JaJmHnHu.h%dh(cCJOJQJ^JaJmHnHu3h%dh(c0J&CJOJQJ^JaJmHnHsHu8jh%dh(c0J&CJOJQJU^JaJmHnHu>j h%dh(c0J&CJOJQJU^JaJmHnHu0246NPRǪx\x=\x\'+h%dh(cCJOJQJ^JaJmHnHu=j; h%dh(cCJOJQJU^JaJmHnHu7jh%dh(cCJOJQJU^JaJmHnHu.h%dh(cCJOJQJ^JaJmHnHu3h%dh(c0J&CJOJQJ^JaJmHnHsHu8jh%dh(c0J&CJOJQJU^JaJmHnHu>j h%dh(c0J&CJOJQJU^JaJmHnHu/h%dh(c0J&CJOJQJ^JaJmHnHu >@BDFH籔zbFb'FbF=j5 h%dh(cCJOJQJU^JaJmHnHu7jh%dh(cCJOJQJU^JaJmHnHu.h%dh(cCJOJQJ^JaJmHnHu3h%dh(c0J&CJOJQJ^JaJmHnHsHu8jh%dh(c0J&CJOJQJU^JaJmHnHu>j h%dh(c0J&CJOJQJU^JaJmHnHu+h%dh(cCJOJQJ^JaJmHnHu/h%dh(c0J&CJOJQJ^JaJmHnHuHJLN̴鴔zbFb'Fb=j/ h%dh(cCJOJQJU^JaJmHnHu7jh%dh(cCJOJQJU^JaJmHnHu.h%dh(cCJOJQJ^JaJmHnHu3h%dh(c0J&CJOJQJ^JaJmHnHsHu>j h%dh(c0J&CJOJQJU^JaJmHnHu/h%dh(c0J&CJOJQJ^JaJmHnHu8jh%dh(c0J&CJOJQJU^JaJmHnHu+h%dh(cCJOJQJ^JaJmHnHu>@BDvxzưƘx^FF'=j)h%dh(cCJOJQJU^JaJmHnHu.h%dh(cCJOJQJ^JaJmHnHu3h%dh(c0J&CJOJQJ^JaJmHnHsHu>j h%dh(c0J&CJOJQJU^JaJmHnHu/h%dh(c0J&CJOJQJ^JaJmHnHu+h%dh(cCJOJQJ^JaJmHnHu8jh%dh(c0J&CJOJQJU^JaJmHnHu7jh%dh(cCJOJQJU^JaJmHnHu T㮘`F3h%dh(c0J&CJOJQJ^JaJmHnHsHu>jh%dh(c0J&CJOJQJU^JaJmHnHu/h%dh(c0J&CJOJQJ^JaJmHnHu+h%dh(cCJOJQJ^JaJmHnHu8jh%dh(c0J&CJOJQJU^JaJmHnHu.h%dh(cCJOJQJ^JaJmHnHu7jh%dh(cCJOJQJU^JaJmHnHuTVXZ\^`bdĬďyh\R\>h,#h%dh(c0J&5^JmHnHsH&jh%dh(c0J&5U^Jh%dh(c5^Jh%dh(c0J&5^J jh%dh(c0J&5U^J+h%dh(cCJOJQJ^JaJmHnHu8jh%dh(c0J&CJOJQJU^JaJmHnHu.h%dh(cCJOJQJ^JaJmHnHu7jh%dh(cCJOJQJU^JaJmHnHu=j#h%dh(cCJOJQJU^JaJmHnHu :<>@BDFHJqT8jh%dh(c0J&CJOJQJU^JaJmHnHu%jh%dh(c5U^J#h%dh(c0J&5^JmHnHsH&jh%dh(c0J&5U^Jh%dh(c0J&5^Jh%dh(c5^J jh%dh(c0J&5U^J%jh%dh(c5U^Jjh%dh(c5U^Jh%dh(c5^J.024dfh籔zbFb'FbF=jh%dh(cCJOJQJU^JaJmHnHu7jh%dh(cCJOJQJU^JaJmHnHu.h%dh(cCJOJQJ^JaJmHnHu3h%dh(c0J&CJOJQJ^JaJmHnHsHu8jh%dh(c0J&CJOJQJU^JaJmHnHu>jh%dh(c0J&CJOJQJU^JaJmHnHu+h%dh(cCJOJQJ^JaJmHnHu/h%dh(c0J&CJOJQJ^JaJmHnHuhjl̴鴔zbFb'Fb=j h%dh(cCJOJQJU^JaJmHnHu7jh%dh(cCJOJQJU^JaJmHnHu.h%dh(cCJOJQJ^JaJmHnHu3h%dh(c0J&CJOJQJ^JaJmHnHsHu>jh%dh(c0J&CJOJQJU^JaJmHnHu/h%dh(c0J&CJOJQJ^JaJmHnHu8jh%dh(c0J&CJOJQJU^JaJmHnHu+h%dh(cCJOJQJ^JaJmHnHu8:<prtxz|~ưucSG4SGS%jh%dh(c5U^Jh%dh(c5^Jjh%dh(c5U^J#h%dh%d0J&5^JmHnHsH&jh%dh(c0J&5U^Jh%dh(c5^Jh%dh(c0J&5^J jh%dh(c0J&5U^J+h%dh(cCJOJQJ^JaJmHnHu8jh%dh(c0J&CJOJQJU^JaJmHnHu7jh%dh(cCJOJQJU^JaJmHnHu,.0dfhlnprtv "$&^`IJoIJ\%jh%dh(c5U^J&j|h%dh(c0J&5U^J%jh%dh(c5U^Jjh%dh(c5U^Jh%dh(c5^J#h%dh(c0J&5^JmHnHsH jh%dh(c0J&5U^J&jh%dh(c0J&5U^Jh%dh(c5^Jh%dh(c0J&5^J#`bd   @ B ɽېs[E[+h%dh(cCJOJQJ^JaJmHnHu/h%dh(c0J&CJOJQJ^JaJmHnHu8jh%dh(c0J&CJOJQJU^JaJmHnHuh%dh(c5^J%jh%dh(c5U^Jjh%dh(c5U^Jh%dh(c5^J#h%dh(c0J&5^JmHnHsH jh%dh(c0J&5U^J&jvh%dh(c0J&5U^JB D F !éuVuu@(@/h%dh(c0J&CJOJQJ^JaJmHnHu+h%dh(cCJOJQJ^JaJmHnHu=jh%dh(cCJOJQJU^JaJmHnHu7jh%dh(cCJOJQJU^JaJmHnHu.h%dh(cCJOJQJ^JaJmHnHu3h%dh(c0J&CJOJQJ^JaJmHnHsHu8jh%dh(c0J&CJOJQJU^JaJmHnHu>jph%dh(c0J&CJOJQJU^JaJmHnHu!! !"!l!n!p!!!!!!!!!Ǫx\x=\x\'+h%dh(cCJOJQJ^JaJmHnHu=jh%dh(cCJOJQJU^JaJmHnHu7jh%dh(cCJOJQJU^JaJmHnHu.h%dh(cCJOJQJ^JaJmHnHu3h%dh(c0J&CJOJQJ^JaJmHnHsHu8jh%dh(c0J&CJOJQJU^JaJmHnHu>jjh%dh(c0J&CJOJQJU^JaJmHnHu/h%dh(c0J&CJOJQJ^JaJmHnHu!!!!!!0"2"4"h"j"l"p"r"t"籔zbFb'FbF=jh%dh(cCJOJQJU^JaJmHnHu7jh%dh(cCJOJQJU^JaJmHnHu.h%dh(cCJOJQJ^JaJmHnHu3h%dh(c0J&CJOJQJ^JaJmHnHsHu8jh%dh(c0J&CJOJQJU^JaJmHnHu>jdh%dh(c0J&CJOJQJU^JaJmHnHu+h%dh(cCJOJQJ^JaJmHnHu/h%dh(c0J&CJOJQJ^JaJmHnHut"v"x"z"""""""",#.#0#4#̴鴔zbFb'Fb=jh%dh(cCJOJQJU^JaJmHnHu7jh%dh(cCJOJQJU^JaJmHnHu.h%dh(cCJOJQJ^JaJmHnHu3h%dh(c0J&CJOJQJ^JaJmHnHsHu>j^h%dh(c0J&CJOJQJU^JaJmHnHu/h%dh(c0J&CJOJQJ^JaJmHnHu8jh%dh(c0J&CJOJQJU^JaJmHnHu+h%dh(cCJOJQJ^JaJmHnHu4#6#8#:#<#>#v#x#z#|######ưƘx^FF'=jh%dh(cCJOJQJU^JaJmHnHu.h%dh(cCJOJQJ^JaJmHnHu3h%dh(c0J&CJOJQJ^JaJmHnHsHu>jXh%dh(c0J&CJOJQJU^JaJmHnHu/h%dh(c0J&CJOJQJ^JaJmHnHu+h%dh(cCJOJQJ^JaJmHnHu8jh%dh(c0J&CJOJQJU^JaJmHnHu7jh%dh(cCJOJQJU^JaJmHnHu########*$,$.$0$Z$\$^$$㮘`F3h%dh(c0J&CJOJQJ^JaJmHnHsHu>jRh%dh(c0J&CJOJQJU^JaJmHnHu/h%dh(c0J&CJOJQJ^JaJmHnHu+h%dh(cCJOJQJ^JaJmHnHu8jh%dh(c0J&CJOJQJU^JaJmHnHu.h%dh(cCJOJQJ^JaJmHnHu7jh%dh(cCJOJQJU^JaJmHnHu$$$$$$$$$$$$$%%ĬďyayaA'3h%dh(c0J&CJOJQJ^JaJmHnHsHu>jLh%dh(c0J&CJOJQJU^JaJmHnHu/h%dh(c0J&CJOJQJ^JaJmHnHu+h%dh(cCJOJQJ^JaJmHnHu8jh%dh(c0J&CJOJQJU^JaJmHnHu.h%dh(cCJOJQJ^JaJmHnHu7jh%dh(cCJOJQJU^JaJmHnHu=jh%dh(cCJOJQJU^JaJmHnHu%%N%P%R%V%X%Z%\%^%`%%%%%ˬyayaA>jFh%dh(c0J&CJOJQJU^JaJmHnHu/h%dh(c0J&CJOJQJ^JaJmHnHu+h%dh(cCJOJQJ^JaJmHnHu8jh%dh(c0J&CJOJQJU^JaJmHnHu=jh%dh(cCJOJQJU^JaJmHnHu.h%dh(cCJOJQJ^JaJmHnHu7jh%dh(cCJOJQJU^JaJmHnHu%%%%(&*&,&0&2&4&6&8&:&r&t&ͱ͒ͱu_uG_G/h%dh(c0J&CJOJQJ^JaJmHnHu+h%dh(cCJOJQJ^JaJmHnHu8jh%dh(c0J&CJOJQJU^JaJmHnHu=jh%dh(cCJOJQJU^JaJmHnHu7jh%dh(cCJOJQJU^JaJmHnHu.h%dh(cCJOJQJ^JaJmHnHu3h%dh(c0J&CJOJQJ^JaJmHnHsHut&v&x&&&&&&&'''' ' 'D'éuVuu@(@/h%dh(c0J&CJOJQJ^JaJmHnHu+h%dh(cCJOJQJ^JaJmHnHu=jh%dh(cCJOJQJU^JaJmHnHu7jh%dh(cCJOJQJU^JaJmHnHu.h%dh(cCJOJQJ^JaJmHnHu3h%dh(c0J&CJOJQJ^JaJmHnHsHu8jh%dh(c0J&CJOJQJU^JaJmHnHu>j@h%dh(c0J&CJOJQJU^JaJmHnHuD'F'H'J''''''''''''Ǫx\x=\x\'+h%dh(cCJOJQJ^JaJmHnHu=j h%dh(cCJOJQJU^JaJmHnHu7jh%dh(cCJOJQJU^JaJmHnHu.h%dh(cCJOJQJ^JaJmHnHu3h%dh(c0J&CJOJQJ^JaJmHnHsHu8jh%dh(c0J&CJOJQJU^JaJmHnHu>j: h%dh(c0J&CJOJQJU^JaJmHnHu/h%dh(c0J&CJOJQJ^JaJmHnHu''( ( ((J(L(N(((((((籔zbFb'FbF=j!h%dh(cCJOJQJU^JaJmHnHu7jh%dh(cCJOJQJU^JaJmHnHu.h%dh(cCJOJQJ^JaJmHnHu3h%dh(c0J&CJOJQJ^JaJmHnHsHu8jh%dh(c0J&CJOJQJU^JaJmHnHu>j4!h%dh(c0J&CJOJQJU^JaJmHnHu+h%dh(cCJOJQJ^JaJmHnHu/h%dh(c0J&CJOJQJ^JaJmHnHu'(D))*+R,- -,-.-/2V455$ 0dh((7$8$H$a$gd%d$ 0dh((7$8$H$`a$gd%d$d 7$8$H$a$gd%d$ 0dh((7$8$H$`a$gd%d p# dhgd(c#gd%d% f# dh^gd%d((((((((())6)8):)>)̴鴔zbFb'Fb=j"h%dh(cCJOJQJU^JaJmHnHu7jh%dh(cCJOJQJU^JaJmHnHu.h%dh(cCJOJQJ^JaJmHnHu3h%dh(c0J&CJOJQJ^JaJmHnHsHu>j."h%dh(c0J&CJOJQJU^JaJmHnHu/h%dh(c0J&CJOJQJ^JaJmHnHu8jh%dh(c0J&CJOJQJU^JaJmHnHu+h%dh(cCJOJQJ^JaJmHnHu>)@)B)D)F)H))))))))))ưƘx^FF'=j#h%dh(cCJOJQJU^JaJmHnHu.h%dh(cCJOJQJ^JaJmHnHu3h%dh(c0J&CJOJQJ^JaJmHnHsHu>j(#h%dh(c0J&CJOJQJU^JaJmHnHu/h%dh(c0J&CJOJQJ^JaJmHnHu+h%dh(cCJOJQJ^JaJmHnHu8jh%dh(c0J&CJOJQJU^JaJmHnHu7jh%dh(cCJOJQJU^JaJmHnHu))))))))2*4*6*8*l*n*p**㮘`F3h%dh(c0J&CJOJQJ^JaJmHnHsHu>j"$h%dh(c0J&CJOJQJU^JaJmHnHu/h%dh(c0J&CJOJQJ^JaJmHnHu+h%dh(cCJOJQJ^JaJmHnHu8jh%dh(c0J&CJOJQJU^JaJmHnHu.h%dh(cCJOJQJ^JaJmHnHu7jh%dh(cCJOJQJU^JaJmHnHu*************Z+Ĭďyh\R\>h,#h%dh(c0J&5^JmHnHsH&j%h%dh(c0J&5U^Jh%dh(c5^Jh%dh(c0J&5^J jh%dh(c0J&5U^J+h%dh(cCJOJQJ^JaJmHnHu8jh%dh(c0J&CJOJQJU^JaJmHnHu.h%dh(cCJOJQJ^JaJmHnHu7jh%dh(cCJOJQJU^JaJmHnHu=j$h%dh(cCJOJQJU^JaJmHnHu Z+\+^++++++++++++++ ,,,D,F,H,L,N,P,R,T,V,,,,,,,,,q]&j'h%dh(c0J&5U^J%j&h%dh(c5U^J#h%dh(c0J&5^JmHnHsH&j&h%dh(c0J&5U^Jh%dh(c0J&5^Jh%dh(c5^J jh%dh(c0J&5U^J%j%h%dh(c5U^Jjh%dh(c5U^Jh%dh(c5^J#,,,---- - --,-2 2ܿlVA++h%dh%d6CJOJQJ^JaJmHsH(h%dh%dCJOJQJ^JaJmHsH+h%dh%d5CJOJQJ^JaJmHsH(h%d5CJOJQJ\^JaJmH sH .h%dh%d5CJOJQJ\^JaJmH sH 7jh%dh(c5CJOJQJU\^JaJmH sH h%dh(c5^J jh%dh(c0J&5U^Jh%dh(c5^Jjh%dh(c5U^J%j'h%dh(c5U^J 2Z2^255666666666666 7yyyy[?7h%dh%dCJOJQJ\]^JaJfHq :h%dh%d5CJOJQJ\]^JaJfHq (h%dh%dCJOJQJ^JaJmH*sH*Bh%dh%d6CJOJQJ\]^JaJfHmH*q sH* h%dh%dCJOJQJ^JaJ(h%dh%dCJOJQJ^JaJmHsH+h%dh%d6CJOJQJ^JaJmHsH%h%d6CJOJQJ^JaJmHsH56666&7`7b7d7YTkd ($$Ifl0#| t644 laytY9$dh$If^a$gdY9$dh$Ifa$gdY9$x$Ifa$gdY9$dh$Ifa$gdY9$d8]^a$gd%d 7&7^7`7b7d7n7~7777⤓~fQ97h'h K5B*CJOJQJ\^JaJmH phsH .h'h K5CJOJQJ\^JaJmH sH (h K5CJOJQJ\^JaJmH sH .hwmTh9-5CJOJQJ\^JaJmH sH (hW5CJOJQJ\^JaJmH sH h%dh%dCJOJQJ^JaJBh%dh%d6CJOJQJ\]^JaJfHmH*q sH*7h%dh%dCJOJQJ\]^JaJfHq :h%dh%d6CJOJQJ\]^JaJfHq d7f7h7j7l7n77789*99::;;B<< $xxa$gd| xx@&gd9-$xx`a$gd $xxa$gd9-gdW p# gdNs $ p# a$gdwdN p# dhgd(c7777772848d888 99*9ʱhR=h$h$h1hwmTh9-B*CJOJQJ^JaJmH*phsH*(h'h=CJOJQJ^JaJmH sH +h'h=6CJOJQJ^JaJmH sH 1h;q[h9-B*CJOJQJ^JaJmH phsH -hWh9-B*CJOJQJaJmH phsH 0hWh9-B*CJOJQJ\aJmH phsH 0hWh?%B*CJOJQJ\aJmH phsH 0hWhoJ3B*CJOJQJ\aJmH phsH 7h'h9-5B*CJ,OJQJ\^JaJ,mH phsH *9,9.9::::::<зЛdH/1h|h|B*CJOJQJ^JaJmH phsH 7h;q[h9-5B*CJOJQJ\^JaJmH phsH :h;q[h9-5B*CJOJQJ\]^JaJmH phsH 1h?%5B*CJOJQJ\^JaJmH phsH 7h;q[hoJ35B*CJOJQJ\^JaJmH phsH 1hhB*CJOJQJ^JaJmH phsH 1hh9-B*CJOJQJ^JaJmH phsH +hB*CJOJQJ^JaJmH phsH <^=>>&?f?AAZB\B^B`BbBdBBCC*C D(F $dPa$gdIdhgdh$a$gd $a$gdW $xx@&a$gd9-$xx`a$gdwdN$xx`a$gd|<f?AABXBZBbBdBnBB̳̝qX<#1h?%5B*CJOJQJ\^JaJmH phsH 7h;q[hoJ35B*CJOJQJ\^JaJmH phsH 1h|hWB*CJOJQJ^JaJmH phsH +hWB*CJOJQJ^JaJmH phsH +h=HB*CJOJQJ^JaJmH phsH +hwdNB*CJOJQJ^JaJmH phsH 1h|h|B*CJOJQJ^JaJmH*phsH*1h|h|B*CJOJQJ^JaJmH phsH 4h|h|B*CJOJQJ]^JaJmH phsH BBBBBBBCC&C*Cȴ~hM24h'hh5B*CJOJQJ^JaJmH phsH 4h'h55B*CJOJQJ^JaJmH phsH *hwmThd05CJOJQJ\aJmH sH %h'hB*CJOJQJaJphh'hB*CJaJph'hWhCJOJQJ\aJmH sH 'hWhCJOJQJ\aJmH*sH*4h;q[h9-B*CJOJQJ]^JaJmH phsH 7h;q[h9-5B*CJOJQJ\^JaJmH phsH *C6DD&F(FL@LfLhLjLվ꩓~i^SL8+jZ(hHoKh8Y4EHU'jcNG hHoKh8Y4UV_HnHtH hHoKh8Y4jhHoKh8Y4Uh'h8Y4mH sH (h'h[CJOJQJ^JaJmH sH (h'hHCJOJQJ^JaJmH sH +h'hCJH*OJQJ^JaJmH sH (h'hCJOJQJ^JaJmH sH -h'h|B*CJOJQJaJmH phsH )h'hQB*OJQJ^JmH phsH )h'h|B*OJQJ^JmH phsH jLlLnLLL,M0M2MXMZM\M^M`MMMƫvh[P;&(h[h[CJOJQJ^JaJmHsH(h'h[CJOJQJ^JaJmHsHh'hmHsHj*hHoKh8Y4EHUj{^G hHoKh8Y4UVh8Y4h8Y4mHsH(h8Y4h8Y4CJOJQJ^JaJmHsH(hhCJOJQJ^JaJmHsH4jhx\hCJOJQJU^JaJmHnHu)hWh|B*OJQJ^JmHphsH1hh8Y4B*CJOJQJ^JaJmHphsHjhHoKh8Y4UMNBNDNO OBODOPPPPPPPPտխmU>m)(hIhICJOJQJ^JaJmHsH-j_-hx\hICJEHOJQJU^JaJ/jEM hx\hICJOJQJUV^JaJ)jhx\hICJOJQJU^JaJ+hx\hICJH*OJQJ^JaJmHsH(hx\hICJOJQJ^JaJmHsH"hCJOJQJ^JaJmHsH+hx\hCJH*OJQJ^JaJmHsH(hx\hCJOJQJ^JaJmHsH)hWh|B*OJQJ^JmHphsH OPPQQPRrRTVbVVbWWXv $dha$gdQdhgdQ dh`gdQgdW$ & F dh^`a$gd$ dha$gd$ & F dP^`a$gdgdW$ & F dP^`a$gdI P.Q0Q~QQQQQNRPRrRRRRRRRSSSSiR:/jEM hx\hCJOJQJUV^JaJ-j/hx\hCJEHOJQJU^JaJ/jEM hx\hCJOJQJUV^JaJ)jhx\hCJOJQJU^JaJ(h'hCJOJQJ^JaJmHsH)hWh|B*OJQJ^JmHphsH(hhCJOJQJ^JaJmHsH+hx\hCJH*OJQJ^JaJmHsH(hx\hCJOJQJ^JaJmHsHSSSSSTTTTDTFTRTTTtTvTxTzTTTUVӾӾyӾdO:(hIhICJOJQJ^JaJmHsH(hx\hICJOJQJ^JaJmHsH(h'hICJOJQJ^JaJmHsH-j3hx\hCJEHOJQJU^JaJ/jEM hx\hCJOJQJUV^JaJ+h'hCJH*OJQJ^JaJmHsH(h'hCJOJQJ^JaJmHsH)jhx\hCJOJQJU^JaJ-j1hx\hCJEHOJQJU^JaJVbVbWdWWWWWXXXXXXXXXXӾ~fO7/j.HM hQhQCJOJQJUV^JaJ-j8hQhQCJEHOJQJU^JaJ/j.HM hQhQCJOJQJUV^JaJ-j6hQhQCJEHOJQJU^JaJ/j.HM hQhQCJOJQJUV^JaJ hQhQCJOJQJ^JaJ)jhQhQCJOJQJU^JaJ(hQhQCJOJQJ^JaJmHsH-hWh|B*CJOJQJaJmHphsHXXYN|DL40 $dha$gdQdhgduw$ xxa$gduw xxgd8Y4dhgd8Y4gdWgdWdhgdQXXXXXXXYYYYYYYYYY°˜iRP=%h'h|B*CJOJQJaJphU-j?hQhQCJEHOJQJU^JaJ/j.HM hQhQCJOJQJUV^JaJ-j=hQhQCJEHOJQJU^JaJ/j.HM hQhQCJOJQJUV^JaJ#hQhQCJH*OJQJ^JaJ hQhQCJOJQJ^JaJ)jhQhQCJOJQJU^JaJ-jn;hQhQCJEHOJQJU^JaJ 0,4 ly trn ln cho c mt n v. Nu s l < 0,4 th b phn l ch ly phn nguyn. 4. Dao phay m un. 4.1. Cu to, phn loi. Dao phay muyn c mdao=mbnh rng EMBED Equation.3dao = EMBED Equation.3 bnh rng; s dao (N=0) Gm c dao phay )a mduyn v dao phay ngn mduyn. - Dao phay muyn )a dng ct th,tinh bnh rng tr rng thng, ct th bnh rng nghing,ct trc then hoa thn khai theo phng php ct nh hnh. Cu to dao phay muyn )a c ch to theo hai loi: +Loi th c prphin li ct khng c mi ct th rng. + Loi Tinh c prphin li ct c mi. Trn cc rng ca dao phay th to ra cc rnh lm vn phoi. Gc trc ca dao phay Gama =5 n 10 , gc sau anpha = 10 n 15 . Trn cc dao phay tinh th gc trc l o. - Dao phay ngn muyn : dng ct rng thng,rng nghing ca bnh rng tr v ct rng ch V ca cc bnh rng c m= 10 50. Cu to Dao phay ngn muyn gm hai phn: Phn li ct v phn chui kp cht dao vo trc chnh my (hnh v) Phn ct ca dao c th lin mt khi ,c th lp ghp v c th hn mnh hp kim.Prphin ca rng dao c mi v ht lng. 4.2. Phng php chn dao phay m un khi phay bnh rng thng. - Chn b gm 8 dao ct cc bnh rng c muyn ti 8, v mt b gm 15 con dao ct cc bnh rng c muyn ln hn 8. V cn c s rng Z bnh rng chn theo bng sau: Chn s hiu dao phay )a m uyn phay bnh rng B 8 daoS dao (N0=)12345678S rng bnh rng c phay (Z)121314 EMBED Equation.3 1617 EMBED Equation.3 2021 EMBED Equation.3 2526 EMBED Equation.3 3435 EMBED Equation.3 5455 EMBED Equation.3 134 EMBED Equation.3 135 v thanh rng B 15 dao v 26 dao S dao N0=S rng (Z) bnh rng c phayS dao N0=S rng (Z) bnh rng c phayB 15 daoB 26 daoB 15 daoB 26 dao112 5526 EMBED Equation.3 2926 EMBED Equation.3 271 EMBED Equation.3 13135 EMBED Equation.3 -28 EMBED Equation.3 29214145 EMBED Equation.3 30 EMBED Equation.3 3430 EMBED Equation.3 312 EMBED Equation.3 -155 EMBED Equation.3 -32 EMBED Equation.3 342 EMBED Equation.3 15 EMBED Equation.3 1616635 EMBED Equation.3 4135 EMBED Equation.3 37317 EMBED Equation.3 18176 EMBED Equation.3 -38 EMBED Equation.3 413 EMBED Equation.3 -186 EMBED Equation.3 42 EMBED Equation.3 5442 EMBED Equation.3 46 EMBED Equation.3 3 EMBED Equation.3 19 EMBED Equation.3 20196 EMBED Equation.3 -47 EMBED Equation.3 543 EMBED Equation.3 -20755 EMBED Equation.3 7955 EMBED Equation.3 65421 EMBED Equation.3 22217 EMBED Equation.3 -66 EMBED Equation.3 79 4 EMBED Equation.3 -227 EMBED Equation.3 80 EMBED Equation.3 13480 EMBED Equation.3 1024 EMBED Equation.3 23 EMBED Equation.3 25237 EMBED Equation.3 -103 EMBED Equation.3 134 EMBED Equation.3 4 EMBED Equation.3 -24 EMBED Equation.3 258 EMBED Equation.3 v thanh rng EMBED Equation.3 v thanh rng Bi 2: PHAY BNH RNG THANH RNG Thi gian: 57 gi M bi: 35.2 Gii thi#u: Bnh rng tr rng thng c hng rng song song trc quay bnh rng v thng dng truyn chuyn ng quay gia hai trc song song, v tr n khp gia cc bnh rng trn cc trc trong cc hp tc c th thay i d dng. Mc tiu: - Trnh by c phng php phay bnh rng tr rng thng v cc yu cu k thut khi phay bnh rng tr rng thng. - Chn c ch ct khi phay. - La chn c dng c ct, dng c kim tra, dng c g ph hp. - Tnh ton v lp c b bnh rng thay th khi phn vi sai. - Vn hnh thnh tho my phay phay bnh rng tr rng thng ng qui trnh qui phm, rng t cp chnh xc 8 6, nhm cp 45, t yu cu k thut, ng thi gian qui nh, m bo an ton cho ngi v my. - Gii thch c cc dng sai hng, nguyn nhn v cch khc phc. - Rn luyn tnh k lut, kin tr, cn thn, nghim tc, ch ng v tch cc trong hc tp. Ni dung chi tit, phn b thi gian v hnh thc ging dy ca bi 2 Tiu /Tiu tiu Thi gian (gi)Hnh thc ging dyT.SLTTHKT*1. Yu cu k thut khi phay bnh rng tr rng thng.0,5 0,5 LT 2. Tnh ton phn 10,50,5LT+TH3. Phng php phay bnh rng tr rng thng. 3.1. Gia cng trn my phay ngang vn nng 3.1.1. G lp, iu chnh u phn . 3.1.2. G lp, iu chnh phi 3.1.3. G lp, iu chnh dao. 3.1.4. iu chnh my. 3.1.4.2.iu chnh my bng tay. 3.1.4.2.iu chnh my t ng. 3.1.5. Ct th v o. 3.1.6. Tin hnh gia cng51 25 1 1 1 2 1 1 1 173,6 1,8 0,2 0,2 0,2 0,4 0,2 0,2 0,2 0,647,4 23,2 0,8 0,8 0,8 1,6 0,8 0,8 0,8 16,4 LT+TH LT+TH LT+TH LT+TH LT+TH LT+TH LT+TH3.2. Gia cng trn my phay ng vn nng 3.2.1. G lp, iu chnh u phn 3.2.2. G lp, iu chnh phi 3.2.3. G lp, iu chnh dao. 3.2.4. iu chnh my. 3.1.4.2.iu chnh my bng tay. 3.1.4.2.iu chnh my t ng. 3.2.5. Ct th v o. 3.2.6. Tin hnh gia cng.26 1 1 1 2 1 1 1 181,8 0,2 0,2 0,2 0,4 0,2 0,2 0,2 0,624,2 0,8 0,8 0h,8 1,6 0,8 0,8 0,8 17,6 LT+TH LT+TH LT+TH LT+TH LT+TH LT+TH LT+TH4. Dng sai hng, nguyn nhn v bin php phng10,20,8LT+TH 5. Kim tra sn phm10,20,8LT+TH6. V sinh cng nghip.1,501,5TH* Kim tra.11LT+TH 1. Yu cu k thut khi phay bnh rng tr rng thng. 2. Tnh ton phn - Tnh ton chia rng: EMBED Equation.3 3. Phng php phay bnh rng tr rng thng. 3.1. Gia cng trn my phay ngang vn nng 3.1.1. G lp, iu chnh u phn + Lp v iu chnh u phn , ng ln bn my, kim tra v iu chnh chiu cao u phn v ng cao bng nhau v song song vi hng tin dc ca bn my. 3.1.2. G lp, iu chnh phi 3.1.3. G lp, iu chnh dao. - G dao ln trc dao, iu chnh cho b dy dao i xng qua tm chia i phi. - iu chnh com pa c chn vng l v khong l cng thm trong mi ln chia. 3.1.4. iu chnh my. - Chn ch ct ( Tm hiu trong chng v ch ct khi phay) 3.1.5. Ct th v o. - iu chnh cho dao tip xc nh ng sinh chi tit, a phi ra xa dao v ly chiu su ct. - Chia rng th: Chia ht mt vng kim tra s vt ct th so vi s rng cn gia. Nu s vt ct th khng bng s rng cn gia cng th tm hiu nguyn nhn sau thc hin chia li. Nu s vt ct th bng vi s rng Z cn gia cng th tip tc thc hin ct th, ct tinh v kt hp kim tra bnh rng. 3.1.6. Tin hnh gia cng. 3.2. Gia cng trn my phay ng vn nng 3.2.1. G lp, iu chnh u phn 3.2.2. G lp, iu chnh phi 3.2.3. G lp, iu chnh dao. 3.2.4. iu chnh my. 3.2.5. Ct th v o. 3.2.6. Tin hnh gia cng. 4. Dng sai hng, nguyn nhn v bin php phng 5. Kim tra sn phm. - o Khong php tuyn chung W. - Kim tra chiu dy rng trn vng chia: EMBED Equation.3  6. V sinh cng nghip. IV. IU KIN THC HIN M UN: - Vt liu: + Thp thanh, phi qua gia cng tin, du nhn, gi lau, dung dnh ti ngui. + Giy vit, s ghi chp, my tnh c nhn, bng lng gic, bt vit v bt ch. - Dng c v trang thit b: + My Phay vn nng, my phay chuyn dng + u chia cc loi. + Cc loi t v mt s g thng dng. + Cc loi thc cp ( 1/20, 1/50 ), ke, thc thng, bn mp, dng, ng h so, vt mu. + Dao Phay m un cc loi. + Dng c cm tay v cc trang thit b bo h lao ng . - Hc liu: + Tranh nh, bn v treo tng, bn v giy trong. + Phiu cng ngh. + Gio trnh k thut Phay. - Ngun lc khc: + Xng thc hnh. V. PHUNG PHP V NI DUNG NH GI: 1. Phng php nh gi: Vn p, trc nghim, vit, bi tp thc hnh. Thc hin theo quy ch thi, kim tra v cng nhn tt nghip trong dy ngh h chnh quy ban hnh km theo Quyt nh s 14/2007/Q-BLTBXH ngy 24/5/2007 ca B trng B Lao ng - Thng binh v X hi 2. Ni dung nh gi: + Kin thc: Trnh by c cc nguyn l gia cng bnh rng. Xc nh c cc thng s ng hc c bn ca bnh rng tr rng thng. Trnh by c cc yu cu k thut khi phay bnh rng tr rng thng. Phn tch c phng php phay trn my phay ng, my phay ngang. Gii thch c cc dng sai hng, nguyn nhn v cch khc phc. + K nng: Phn bit c dao phay M un v dao phay ln rng, dao xc rng. La chn c dng c ct, dng c kim tra, dng c g ph hp. Tnh ton v lp c b bnh rng thay th khi phn vi sai. Vn hnh thnh tho my phay phay bnh rng tr rng thng ng qui trnh qui phm, rng t cp chnh xc 86, nhm cp 45, t yu cu k thut, ng thi gian qui nh, m bo an ton cho ngi v my. + Thi : Rn luyn tnh k lut, kin tr, cn thn, nghim tc, ch ng v tch cc trong hc tp. VI. HNG DN THC HIN M UN: 1. Phm vi p dng chng trnh: M un thc tp ny c s dng ging dy cho trnh o to Cao ng ngh Ct gt kim loi. 2. Hng dn mt s im chnh v phng php ging dy m un o to: - Gio vin trc khi ging dy phi cn c vo ni dung ca tng bi hc, chun b y cc iu kin thc hin bi hc m bo cht lng ging dy. - Khi ging dy, cn gip ngi hc thc hin thao tc ca tng k nng chnh xc v nhn thc y vai tr, v tr ca tng bi hc. - Gio vin hng dn phi kim tra nh gi thng xuyn trong qu trnh sinh vin thc tp ti xng. - C th t chc phn nhm thc tp tin cho cng tc qun l v nh gi. - Tng cng s dng thit b, dng dy hc. 3. Nhng trng tm chng trnh cn ch : Trng tm ca m un l bi 2. 4. Ti liu cn tham kho: - Phm Quang L. K thut phay. NXB Cng nhn k thut 1980. - A.Barbasp. K thut phay. NXB Mir Matxcva 1984. - Trn Th San, Hong Tr, Nguyn Th Hng. Thc hnh c kh Tin-Phay-Bo-Mi. NXB Nng, 2000. - Phm Quang L. Hi p v K thut Phay. NXB Khoa hc v k thut, 1971.   PAGE PAGE 6 PAGE 8>BTVXxz|~ݶݞݶoXF#h'h8Y4CJH*OJQJ^JaJ-jCh8Y4h8Y4CJEHOJQJU^JaJ/j30HM h8Y4h8Y4CJOJQJUV^JaJ-jAh8Y4h8Y4CJEHOJQJU^JaJ/j40HM h8Y4h8Y4CJOJQJUV^JaJ)jh8Y4h8Y4CJOJQJU^JaJ#h'h8Y4CJH*OJQJ^JaJ h'h8Y4CJOJQJ^JaJ!h'h8Y4B*OJQJ^JphJLND.0իՖlWlF1)h'hd0B*CJOJQJ^JaJph!h'h8Y4B*OJQJ^Jph)h'hXB*CJOJQJ^JaJph)h'hsB*CJOJQJ^JaJph)h'huwB*CJOJQJ^JaJph)h'hCJB*CJOJQJ^JaJph)h'hI B*CJOJQJ^JaJph)h'h8Y4B*CJOJQJ^JaJph)h'hErB*CJOJQJ^JaJph)h'hQB*CJOJQJ^JaJph"$JLNPZ\ͼ~fO~~f8~-j9Mh8Y4h8Y4CJEHOJQJU^JaJ-jEKh8Y4h8Y4CJEHOJQJU^JaJ/jF h8Y4h8Y4CJOJQJUV^JaJ)jh8Y4h8Y4CJOJQJU^JaJ-jRIh8Y4h8Y4CJEHOJQJU^JaJ#h8Y4h8Y4CJH*OJQJ^JaJ h8Y4h8Y4CJOJQJ^JaJ h'hQCJOJQJ^JaJ h'h8Y4CJOJQJ^JaJ h'hd0CJOJQJ^JaJVFfTGgkdF$$IfTl!! t044 lalT$d8$Ifa$gdKlV6pFT\ $$Ifa$gdKl $dha$gd8Y4dhgd8Y4FfY$d8$Ifa$gdKl*,.0:<bdfhpr«”}fN/jEF h8Y4h8Y4CJOJQJUV^JaJ-j Uh8Y4h8Y4CJEHOJQJU^JaJ-jSh8Y4h8Y4CJEHOJQJU^JaJ-j!Qh8Y4h8Y4CJEHOJQJU^JaJ-j-Oh8Y4h8Y4CJEHOJQJU^JaJ/jF h8Y4h8Y4CJOJQJUV^JaJ)jh8Y4h8Y4CJOJQJU^JaJ h8Y4h8Y4CJOJQJ^JaJVX 468:DFlnpr|~°°˜˜jR/j\F h8Y4h8Y4CJOJQJUV^JaJ-j_h8Y4h8Y4CJEHOJQJU^JaJ-j']h8Y4h8Y4CJEHOJQJU^JaJ/jF h8Y4h8Y4CJOJQJUV^JaJ#h8Y4h8Y4CJH*OJQJ^JaJ h8Y4h8Y4CJOJQJ^JaJ)jh8Y4h8Y4CJOJQJU^JaJ-jVh8Y4h8Y4CJEHOJQJU^JaJ[OOOOOO $$Ifa$gdKlkd[$$IfTl4\N,"Nz t0644 lalT5))) $$Ifa$gdKlkdd\$$IfTl4ֈN @,"N t0644 lalT@x $$Ifa$gdKlxz7+++ $$Ifa$gdKlkda$$IfTlֈN @,"N t0644 lalT :<bdfhª{dL5-jhh8Y4h8Y4CJEHOJQJU^JaJ/j\F h8Y4h8Y4CJOJQJUV^JaJ-jeh8Y4h8Y4CJEHOJQJU^JaJ/jF h8Y4h8Y4CJOJQJUV^JaJ-jch8Y4h8Y4CJEHOJQJU^JaJ/jyF h8Y4h8Y4CJOJQJUV^JaJ h8Y4h8Y4CJOJQJ^JaJ)jh8Y4h8Y4CJOJQJU^JaJ-jah8Y4h8Y4CJEHOJQJU^JaJ&(+kdg$$IfTlֈN @,"N t0644 lalT $$Ifa$gdKl(,28j $$Ifa$gdKlhnp BD«”|eM/jF h8Y4h8Y4CJOJQJUV^JaJ-j@oh8Y4h8Y4CJEHOJQJU^JaJ/jyF h8Y4h8Y4CJOJQJUV^JaJ-jlh8Y4h8Y4CJEHOJQJU^JaJ-jjh8Y4h8Y4CJEHOJQJU^JaJ/jF h8Y4h8Y4CJOJQJUV^JaJ)jh8Y4h8Y4CJOJQJU^JaJ h8Y4h8Y4CJOJQJ^JaJ7+++ $$Ifa$gdKlkdn$$IfTlֈN @,"N t0644 lalTDFHRTz|~(*ª{dªMª-jxh8Y4h8Y4CJEHOJQJU^JaJ-j vh8Y4h8Y4CJEHOJQJU^JaJ/jpF h8Y4h8Y4CJOJQJUV^JaJ-jbsh8Y4h8Y4CJEHOJQJU^JaJ/jF h8Y4h8Y4CJOJQJUV^JaJ h8Y4h8Y4CJOJQJ^JaJ)jh8Y4h8Y4CJOJQJU^JaJ-jQqh8Y4h8Y4CJEHOJQJU^JaJJN+kdVu$$IfTlֈN @,"N t0644 lalT $$Ifa$gdKl4l $$Ifa$gdKl*,.8:`bdfvxªª|dMª-jh8Y4h8Y4CJEHOJQJU^JaJ/jyF h8Y4h8Y4CJOJQJUV^JaJ-j~h8Y4h8Y4CJEHOJQJU^JaJ-j|h8Y4h8Y4CJEHOJQJU^JaJ/jF h8Y4h8Y4CJOJQJUV^JaJ h8Y4h8Y4CJOJQJ^JaJ)jh8Y4h8Y4CJOJQJU^JaJ-jzh8Y4h8Y4CJEHOJQJU^JaJlnr7+++ $$Ifa$gdKlkd}$$IfTlֈN @,"N t0644 lalT +kd$$IfTlֈN @,"N t0644 lalT $$Ifa$gdKl"$JLNP^`ª{dL5-jh8Y4h8Y4CJEHOJQJU^JaJ/jF h8Y4h8Y4CJOJQJUV^JaJ-joh8Y4h8Y4CJEHOJQJU^JaJ/j\F h8Y4h8Y4CJOJQJUV^JaJ-j^h8Y4h8Y4CJEHOJQJU^JaJ/jF h8Y4h8Y4CJOJQJUV^JaJ h8Y4h8Y4CJOJQJ^JaJ)jh8Y4h8Y4CJOJQJU^JaJ-jh8Y4h8Y4CJEHOJQJU^JaJ RV\, $$Ifa$gdKl$&(*02XZ\^df«”|eN|-j#h8Y4h8Y4CJEHOJQJU^JaJ-jh8Y4h8Y4CJEHOJQJU^JaJ/jF h8Y4h8Y4CJOJQJUV^JaJ-jhh8Y4h8Y4CJEHOJQJU^JaJ-jth8Y4h8Y4CJEHOJQJU^JaJ/jF h8Y4h8Y4CJOJQJUV^JaJ)jh8Y4h8Y4CJOJQJU^JaJ h8Y4h8Y4CJOJQJ^JaJ,.`7+++ $$Ifa$gdKlkd\$$IfTlֈN @,"N t0644 lalT8:<>RTz|~ª{dªMª-jh8Y4h8Y4CJEHOJQJU^JaJ-jҘh8Y4h8Y4CJEHOJQJU^JaJ/jpF h8Y4h8Y4CJOJQJUV^JaJ-j(h8Y4h8Y4CJEHOJQJU^JaJ/jF h8Y4h8Y4CJOJQJUV^JaJ h8Y4h8Y4CJOJQJ^JaJ)jh8Y4h8Y4CJOJQJU^JaJ-jh8Y4h8Y4CJEHOJQJU^JaJ +kd$$IfTlֈN @,"N t0644 lalT $$Ifa$gdKl@DJN $$Ifa$gdKl,.02<>dfhjz|ª{dªM{-jh8Y4h8Y4CJEHOJQJU^JaJ-juh8Y4h8Y4CJEHOJQJU^JaJ/jF h8Y4h8Y4CJOJQJUV^JaJ-jh8Y4h8Y4CJEHOJQJU^JaJ/jF h8Y4h8Y4CJOJQJUV^JaJ h8Y4h8Y4CJOJQJ^JaJ)jh8Y4h8Y4CJOJQJU^JaJ-jלh8Y4h8Y4CJEHOJQJU^JaJ7+++ $$Ifa$gdKlkd˞$$IfTlֈN @,"N t0644 lalT48pr+kdz$$IfTlֈN @,"N t0644 lalT $$Ifa$gdKl$&LNPR^`ª{d{Mª-jFh8Y4h8Y4CJEHOJQJU^JaJ-jRh8Y4h8Y4CJEHOJQJU^JaJ/jF h8Y4h8Y4CJOJQJUV^JaJ-jAh8Y4h8Y4CJEHOJQJU^JaJ/jpF h8Y4h8Y4CJOJQJUV^JaJ h8Y4h8Y4CJOJQJ^JaJ)jh8Y4h8Y4CJOJQJU^JaJ-j0h8Y4h8Y4CJEHOJQJU^JaJr Z $$Ifa$gdKlZ\7+++ $$Ifa$gdKlkd:$$IfTlֈN @,"N t0644 lalT 0246<>dfª{dªMª-jh8Y4h8Y4CJEHOJQJU^JaJ-jh8Y4h8Y4CJEHOJQJU^JaJ/jF h8Y4h8Y4CJOJQJUV^JaJ-jh8Y4h8Y4CJEHOJQJU^JaJ/jF h8Y4h8Y4CJOJQJUV^JaJ h8Y4h8Y4CJOJQJ^JaJ)jh8Y4h8Y4CJOJQJU^JaJ-jh8Y4h8Y4CJEHOJQJU^JaJln+kd$$IfTlֈN @,"N t0644 lalT $$Ifa$gdKlfhjpr ª{dL5-jh8Y4h8Y4CJEHOJQJU^JaJ/jF h8Y4h8Y4CJOJQJUV^JaJ-jh8Y4h8Y4CJEHOJQJU^JaJ/jF h8Y4h8Y4CJOJQJUV^JaJ-jh8Y4h8Y4CJEHOJQJU^JaJ/jF h8Y4h8Y4CJOJQJUV^JaJ h8Y4h8Y4CJOJQJ^JaJ)jh8Y4h8Y4CJOJQJU^JaJ-jh8Y4h8Y4CJEHOJQJU^JaJn*t $$Ifa$gdKl*,RTVXvx|~«p]J7]$h5CJOJQJ\aJmHsH$h-5CJOJQJ\aJmHsH$hI5CJOJQJ\aJmHsH$hcb5CJOJQJ\aJmHsH*h;q[h[5CJOJQJ\aJmHsH#hQB*CJOJQJ^JaJph-jƿh8Y4h8Y4CJEHOJQJU^JaJ/jF h8Y4h8Y4CJOJQJUV^JaJ)jh8Y4h8Y4CJOJQJU^JaJ h8Y4h8Y4CJOJQJ^JaJtvxz|7.))gd[xxgdd0kd$$IfTlֈN @,"N t0644 lalT|~gd K$&B^*,.B.pz,tdhgdcb$xx`a$gdcbxxgdcbdhgdLdhgd=h`gdExxgd9-$a$gd]$a$gdWgd K"$&(<BѺsXE/*hwmTh]5CJOJQJ\aJmH sH $h:5CJOJQJ\aJmH sH 4jhEhECJOJQJU^JaJmHnHu*h'hcb5CJOJQJ\aJmHsH-h'hcbB*CJOJQJaJmHphsH3h'hcb6B*CJOJQJ]aJmHphsH-hcbhcbB*CJOJQJaJmHphsH-hWhB*CJOJQJaJmHphsH-hWhcbB*CJOJQJaJmHphsH B^*,.Bzε}bI01h'hcbB*CJOJQJ^JaJmHphsH1hcbhcbB*CJOJQJ^JaJmHphsH4hcbhcbB*CJOJQJ]^JaJmHphsH7hcbhcb6B*CJOJQJ]^JaJmHphsH7hwdNh9-6B*CJOJQJ]^JaJmHphsH1hwmTh=hB*CJOJQJ^JaJmHphsH(hEhECJOJQJ^JaJmHsH7hwdNh]6B*CJOJQJ]^JaJmHphsHt*tv&(fhtvͲ}}hLhL7hcbhcb6B*CJOJQJ]^JaJmH*phsH*)hcbhcbB*CJOJQJ^JaJph7hcbhcb6B*CJOJQJ]^JaJmHphsH1hcbhcbB*CJOJQJ^JaJmHphsH4hcbhcbB*CJOJQJ]^JaJmH*phsH*1h'hcbB*CJOJQJ^JaJmHphsH1hcbhcbB*CJOJQJ^JaJmH*phsH*t*Jrtvwhkd$$Ifl4Frp# tp#6  44 lal$ xx$Ifa$gda~J $xxa$gdcb ^QAAAA$xx$Ifa$gda~J xx$Ifgda~Jkd,$$Ifl4ֈzrp#  tp#644 lal$&(;kd$$Iflֈzrp# tp#644 lal$xx$Ifa$gda~J$ xx$Ifa$gda~J(RV^fht$ xx$Ifa$gda~J$xx$Ifa$gda~J$xx$Ifa$gda~Jtv(v b_OOOOOOOO$xx$Ifa$gda~Jkds$$Iflֈzrp# tp#644 lal  $(,06>@BJLT\dlt|$xx$Ifa$gda~J$xx$Ifa$gda~J0<HJx  < > B    $ & ( f h t v   ͸͇nX͸͇nnn͸͇͸͇+hCD;B*CJOJQJ^JaJmHphsH1hcbhcbB*CJOJQJ^JaJmH*phsH*7hcbhcb6B*CJOJQJ]^JaJmH*phsH*)h'hcbB*CJOJQJ^JaJph)hcbhcbB*CJOJQJ^JaJph1hcbhcbB*CJOJQJ^JaJmHphsH1h'hcbB*CJOJQJ^JaJmH*phsH* | xx$Ifgda~J$ xx$Ifa$gda~J$xx$Ifa$gda~J$0<HJK;$xx$Ifa$gda~Jkd$$Iflֈzrp# tp#644 lal$ xx$Ifa$gda~J(f B x ~         xx$Ifgda~J$xx$Ifa$gda~J$xx$Ifa$gda~J      " * 2 < > @ B N Z f h t  $ xx$Ifa$gda~J$xx$Ifa$gda~J   _O???$xx$Ifa$gda~J$xx$Ifa$gda~Jkd$$Iflֈzrp# tp#644 lal $ & ( R K7$ ]xx$Ifa$gda~JkdG$$Iflֈzrp# tp#644 lal$ xx$Ifa$gda~JR V ^ f h t v ;kd$$Iflֈzrp# tp#644 lal$ xx$Ifa$gda~J$xx$Ifa$gda~Jv    $ xx$Ifa$gda~J$xx$Ifa$gda~J$xx$Ifa$gda~J    _O;;;;$ xx$Ifa$gda~J$xx$Ifa$gda~Jkd$$Iflֈzrp# tp#644 lal    j l   帜lUl@5*jhnVhqAUhqAhqAmHsH(hqAhqACJOJQJ^JaJmHsH-hWhcB*CJOJQJaJmHphsH-hWhcbB*CJOJQJaJmHphsH1hW5B*CJOJQJ]^JaJmHphsH7hcbhcb6B*CJOJQJ]^JaJmH*phsH*)hcbhcbB*CJOJQJ^JaJph.hXB*CJOJQJ\^JaJmHphsH4hcbhcbB*CJOJQJ\^JaJmHphsH    K???? $xxa$gdcbkd!$$Iflֈzrp# tp#644 lal$ xx$Ifa$gda~J l  l fhjnprtvx>@Bgdc $xxa$gdc$a$gdc $xxa$gdcbgdWgdWgdgdqAgdW   l dfjzlWE:h'hcmHsH"hcCJOJQJ^JaJmHsH(hchcCJOJQJ^JaJmHsHjhcUmHnHu3h(chcb56B*CJOJQJaJmHphsH)hWhcbB*OJQJ^JmHphsH-hWhcbB*CJOJQJaJmHphsHhhcmHsHjhnVhqAUjh(hqAEHU#j8L h(hqACJUVaJhhqAmHsH jlnvx<>ƻnU@2$@jhwdNUmHnHujhUUmHnHu(hchcCJOJQJ^JaJmHsH0hwdNhcb6B*CJOJQJaJmHphsH3h(chc56B*CJOJQJaJmHphsH3h(chcb56B*CJOJQJaJmHphsH1hchcB*CJOJQJ^JaJmHphsHh'hcmHsHh'hcB*mHphsHSh(hc0JCJRH_HaJehfH!hq rsHtHwh >BDFHJx(𶜇r]K9$(hqAh(cCJOJQJ^JaJmHsH"h(cCJOJQJ^JaJmHsH"hqACJOJQJ^JaJmHsH(hqAhqACJOJQJ^JaJmHsH(hUhqACJOJQJ^JaJmHsH(hx\hx\CJOJQJ^JaJmHsH3h(chcb56B*CJOJQJaJmHphsH1hcbhcB*CJOJQJ^JaJmHphsH)hchqAB*OJQJ^JmHphsHhcB*mHphsHhchcB*mHphsH BDFHJx(vnDgd(cgd(cgdUgdW $xxa$gdcbgdcgdqAnP$ҽt]F1(h'hCJOJQJ^JaJmHsH-h(chQB*CJOJQJaJmHphsH-h(chcbB*CJOJQJaJmHphsH)h(chcbB*OJQJ^JmHphsH3h(chQ56B*CJOJQJaJmHphsH3h(chcb56B*CJOJQJaJmHphsH(h'hqACJOJQJ^JaJmHsH(h'h(cCJOJQJ^JaJmHsHh'hqAmHsHjhqAUmHnHu DP$&,.0246<>gdQgdgd(cgd(c$&*6:<>˲q_TI7*Tqjh(hEHU#j8L h(hCJUVaJhhmHsHjhnVhU"hCJOJQJ^JaJmHsH(hhCJOJQJ^JaJmHsH+hQB*CJOJQJ^JaJmHphsH+hB*CJOJQJ^JaJmHphsH1hhQB*CJOJQJ^JaJmHphsH4jhhUCJOJQJU^JaJmHnHu1h'hB*CJOJQJ^JaJmHphsH NhͲ͙kR71h:h:B*CJOJQJ^JaJmH*phsH*4h:h:6B*CJOJQJ^JaJmH*phsH*0h(ch:B*CJOJQJ\aJmH*phsH*-h(chUsQB*CJOJQJaJmHphsH-h(chcbB*CJOJQJaJmHphsH1hhQB*CJOJQJ^JaJmHphsH4jhh(cCJOJQJU^JaJmHnHu1hhQB*CJOJQJ^JaJmHphsH1hhB*CJOJQJ^JaJmHphsH Nh@p~*B*PR gd:$xx`a$gd: $xxa$gd:gd(c $xxa$gdcbgdQ*B*PR, ! " ###D$F%&'''毖}bbbbbI0h'hUsQB*CJOJQJ\aJmH*phsH*4h'h:B*CJOJQJ]^JaJmH*phsH*1h:h:B*CJOJQJ^JaJmH*phsH*0h'h:B*CJOJQJ\aJmH*phsH*7h'h:5B*CJOJQJ\^JaJmH*phsH*4h'h:6B*CJOJQJ^JaJmH*phsH*1h'h:B*CJOJQJ^JaJmH*phsH* #&'(B())*,,v--..l.. / $xxa$gdUsQ$ Xxxa$gdUsQ$xx`a$gdUsQxxgdUsQgd(c$xx`a$gd K$xx`a$gd: $xxa$gd:'(B())),-..j....>/X//*0v0000011ɰɰɰɕɕɕɕɕz_G/jrh?hrc<CJOJQJU]^JaJ4h'hUsQ5B*CJOJQJ^JaJmH*phsH*4h'h:5B*CJOJQJ^JaJmH*phsH*4h'hUsQB*CJOJQJ]^JaJmH*phsH*1h'hUsQB*CJOJQJ^JaJmH*phsH*7h'hUsQ6B*CJOJQJ]^JaJmH*phsH*3h'hUsQ6B*CJOJQJ]aJmH*phsH* //T00000000000011111 1 111111dhgd* $xxa$gd^;4 $xxa$gdUsQ11111 1$1&1*1,10121>1@1B1F1H1T1V1X1Z1\1`1b1n1p1r1v1111111¼¼¼­¼¼¼h CJOJQJaJmHsH$hYh CJOJQJaJmHsHhNs0JmHnHuh h 0Jjh 0JUhrcjhrcUh'h/CJaJmH*sH*/jh?hrc<CJOJQJU]^JaJ!11"1$1(1*1.101B1D1F1\1^1`1r1t1v11111dhgd*gdHu &`#$gd &`#$gdYf? 00&P 1}0:pI. A!"n#$% @= oCl0D:_^f x\{p?{v}$3$"APyTGCQ@ PБ: ?F;0#ALTtc߷_Nv{Kirg6{==B4]'B-"! #B$2"1ShX*@W*p=`| ({yń0C1Ԃ4XHHJʂCy& ÿC+1])bF|@c[@a'C>/74%\#mL;g묡w#ƯZ6Ge6G}cG>jHu|HOytPd>lKͱК&/ogtyN`t81N4 ~I/ %Y}IhO' MˆGUjw"ҥYU]n#}*5^\zbuJZϫ@_ets4bpYBkv8}ѥfjRctEF~cBF'6cҭW҆WloyzS3suaH#6}#hC#XO#Lf46A}$ M\H%Jsx\ _gBzorLڛX.{~ogm}a'\闙I]4t~J@D#Da#-'Lg* x!ϋnȳdC^m\ |G 6=m[y4er3]?^y1$cuؘn<śܮ%qVlodS?sjgbC{ ]9+qw$uθl\.QTrO>Ï56969% \>&zyYLwcU5Hy¬uc-fHo$pt:u֨~rޘMon.5to_:1 pXE':ٞNȡh$ʁ _n08*N5 o<->'y7/se1'pO/S70>hHXin濅}qltJ3 Ceki&2^a0#j@ݣTJ*{5$\GƁ>ZNW ݙz7%^㮁sN18ǴǸkSOz㮟s#yǸk0aNauvL>]{瘧q9favwcfq9%¼cܵ|K)²U}3.Q{8yb_cT?F!23W0w\/f@afè 3ɜM$(\xf>LIa aHa a&0GN#F{P(o*è 31یyKFmƼ:Q(c 'Ӟ˥t윷BaFR9\梑XCapx+[tLb[KѾ@)>d'KsKᥗ\O6`&e0D+kēlx"ȦЍZˎ6aؖKXG"1R~Ot-B#HW;E0m&9[0QцE^u]Ĝط qsWg>gۼh |Oyȭ%ߗ/IZqmG>X﮶b9vcԹZc[-\ntخ큟Vsa#7!;Dl+Iio>< /޳%{Wzڥ'A2 6/ɭMkX^di>F\~j{rxݗr[ܶ揜.]z[,Xen˯Erk`?n| â1|_Qp0'~8~l GUO~l$mh#LY][w-bיilabR?g10-B.(nP)ú܎LCپWS0HG?N:7'b'D#i@tdī')ݏ5k c(ύis}G%?KΖS*wj´} a ?xQ|cnt~L>CCՏa5k|z؏e^˂;?Pc[Nty<1Xt*6/^a6PQ{Ƴ;V뽷^laѩ7ԏyM,BOh; Wlr-M?vxN\31#ڻxE9v ~Yco E?VKghʤͲ֘*hb;'hpEeg[opk06-as^ؓ,fs}Y, E."]{De&–\]7Pݾ[}tJ TbU?M뱴z0?Օ 6̶jOhOѻ_^68m=+&lcfod͂=6T-p9/@g!Ssrniv~F{)aI P}Qo)l[Kӽ[{m樿={, 텙73[<2 =40`ip|D-:wŴ3^, 8g0|zO$>~<[ItoIik+?f*>v lt,S`4~ O>5nj^;p)lʫ"c`vAnlt}4}t6=4w#=76ش9A/k4ƠF-HA3xefx?JFIF``C  $.' ",#(7),01444'9=82<.342 " }!1AQa"q2#BR$3br %&'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz?((((((((((((ڕ{okP~d!swGeg>y!pXd.}sş yFu m Vo-ד]@иIV%QEQ\|GuVHҭ*462H{[EjZ-Fb)e\(((({m/<XlpOXw^/-;Uԟ%qifr;om?>xƞ>-Zm/n1Vg^cܗ?.dKx=}M8Nۗؐ·mf fѤDx."m$aЂ((4M4E_~(}i֟o֯2-wmPWOj/\oaK1<rs"z((((5YJG%4}Cm$`(^[íOMAuVZ 65P !|tÓKn>|"ȡX$FG̅Wޥ^ݵeϾ K 2ȍ؎oj7scǪXpvE?rUe>ڶ+\.cU)Q^IO" "u+g.esl d>K\.tSW//JP8³'Qݏ|_5]z/ Zݭ76\Ʋm̐8OJ+#=&9Skv"[H$|HpAm_OEuQEQEQEQEy~&wAMSFd+x-)ᘐ: =rzVEtskۛJhBY1UI譴-Qk;'xlcᕷG } oK/)XnU1XW 2W>db-nTxFZR "SԌVFvLvB2-|bES;b3\Ιxs/+ӵ~Rb_cIB4kNNUfc>XGӕ`72l %n=X@kNM}E.uP CSur6*,~A'5]Ga\xgYYT*):~Oվ&C*,I=ao`ItI[4&H;A98V7p۶fE6R2=+Լ=kը{sg6+q&NO|UK$o=՝#1*'gv_H'.aӥz5yoTcxpF^i]T,4pݗL ~\#V|Ri 27yd뵓8\upk %ksv^|$2ƹ~(|'Zև<;,mjI,FӃ}4 4QEQEQM>^?N#$dc#^,vLTmXFv'd 2ΪevIYgnr'N^>umf)L4.Jn>[8#+Ӿg_F}ʼde]DO&Ӝ7?)mVoľ+7iyi~ȑA "T#<=A, K$:E+y@l0=A˂ڂߕ7Mijh#2 XԁT^x,MwA, ~mH$lV{I?鑱%96(G+\y4|-"J5[4Up?X^uMgg؅J*I=xm~,Vl}sSK88FX6 *lLXE`='A˖''!z|uZWmtVW tiՃ2#Z!cG aM \pW0]³[O7G)E|R]*R {pF٭gh=䁙^Y$=>SXY`۴ۋ-I3W~ \,dPk}:Ho˻i*y>_/jQ[ͬY2$gcq]QEQEQEQE`j%׭co|YfH\9kƚ$B1x7ǩ5xwŶE3V$I'[]+PZqڐ"g'wliڗd.dWh*x;X6HȯKsi]6fg_+.#$HG'3bojw6*`-qF$f!<=j_wL-`'KbKBwt$û]B\ټi \~c9r;gp/M~ B::Z$AhTxђ+}-|iIWUſnc02nN\plNN:cag&5LJIHN?d(β<_-=:kSɘr(ʋ~;V{)4tׂUyŽeYoQx`.tf;\~;kauۋ^Jܛ-b6E `H$A/֨| !OxF,A;t6U`H=+֨$9ao8ͪBHR#~6 1<]bc嵿͗z]h}r+񾙩:|7wvHMͼAA k^Yu&+i{ l8~Uz((h#*"cb?Vl؜yy̭;`zUΩKˁ|ÈuX7;06c RkQLZdvj69ݺgnk|/Ok3^A=FC@s#⹏xr.֭oŷ{Fvyp!qLi?=2٦cwx !g# |O-,,4hNI%uo87.fS۠+nhHDG$ZOJ_+]?|᚟5={ƾ*tm;W$$0 ;GV g3|zڗK \uztMVJs1Wceu 𾼖e.;-8]|*rEE$E`2gL1";\_ɳY:6k4GNӧL*ᔁwCteaqkl%s]ʿJK_GKi{MnX|12ۜI+z뚤\'ff'0"6awnaZ]kyA--ty庘`bNg0@H"4ޛyk"&\= 'N~{W\Cip\I&pFwuPr#/nA+ab;jhT]>bN8mUMGF-W\ro&0X+>Oj#&e([vm2qݝφwS^t#983?"j t=[XԾ}2\lY@s7}.WVpYZDΰD v'xz߉t[/T1$!'!A+5 [ͭӥ$}Ljv1\tDžo÷sW6q DQ>m~Dr9# ]ȭS$9hEtn ?d_J"T*PH2FG ts/%5]CL 8Gx,ahH2;ZCF]ČW}xi$!t;!&;0YUF ;(cOcO FX28ⷼk9t-kKY-%aWz<9%?{@ >O¨jz]/="O&`qGAꕵw&ķvrzEk֕55}eNLdBc8hI Ȳr.!pZO7#zW)qbHu%lc)y``bTW+2}6.%ӯ+o)cFt#:³u-_~x_F,/yC&>M@`35yxR:4djZvvÒ!$1+m~f5Lw X}vNN[~¢ Ia?.T@*Ôx٨ kK÷FdT p!z+V^F)n4 [?;GtR@s\k9m55m3V4}Uk}b/ |IҡCzd{/`07y̝0a5oP.sp^O "[;i+] {<6fbɭڭsamy4G 4jRHx$skϋV+aZ>IdR3hTWJELتL}ϱx'Z5 4i똀':=šL:}im+:MT`Bu3A|g7 cܱ<=+|W5m;QW($0"Д<Ҽ^8 AF X3jtNۖԯq{o ?Kcu\[R6C'aW5cxڗ%C|Z_&8C ŏkvG>x^X pG6d9$[?sƱǧYȀm 8g{WQQ\A Fv:ׅ'g,lnaT1}nH$coi?Z}{$vӵg`Dﴃֻإets0l +@sڳ>jMxzcO[-733 ~nEQEP4M3U X3~دJQ2=nKUں|%K]Bn,bI=c5V{:OrI"Y{T!,ģǘԶZŏM>DE(C[~ vkγ,|.g"{TmiuzYvzϱ*Wq-[m좻a7?xAM!4{M6􄵂YGq}BB| )> x^&}t2w .m):ëcxGKTԏɲocXP[x_<j'Jқf#r']/beدy9c <5_zjַ/ 2KTdsӑ^i3Eumsh.-n,dY^)DIJ'MEgH?q0-ԗ]N&Љ{wʼ: xx|eっY]AtH;61rxSNjGo& wQQG"v.Χ;}GIVRi_>(]dž9!tR%?W־|k]:!edߢaW7HѴ"|n@돽'|bQuvO6_Q^(OkD^=vn{֥OhQiW? cen c8۞39T%~'j: V]7O[i[ͶB W$WAO kZV#U՝7Gl>HQ3su5;Sk:ce,kMK0LB223=lx?煿'.v,*KyURř$k?3Ƈj ޼OZtxvɫ$,mf1(pqN9(^jWJ;x]d(ܧwpi]wRy "$ zOZE}7Dޗ{h֚O=W`,I/3/+MWº.Euhy[ƮW#QtZR]4HE۔WSkѼi\Pꗚ[ìʷdJH =}vUY {Vk}64\ |Aqkd0u)o?:}iH8!PUs<*~\nX/_!z;.G/AkY_-LO@KM3JMq݁TQ̤n$9溻/ Z3:O.xCÚd׺tzƠPU /e\I5Un [(Y!P#9^3PHgymYyi2Mo*I0+_ WӼCC= uR xǭkS~9_i*O~u_Uvr(((οtJU3pvtJG\0ޜ~/#0Gizx'}t靿 `}GW?'|/sssA)t;U QpqQErzsm#6zaKhn![uO8 9S3}.L3¶h.oAG躅"Cw$Uqߛ<( kZ7-Wh: w*p2g|7\'"s ̶ZDr e3g zCx.|_ey{;{ń?LM{ޗmYqmR@2Fv6#kQT +Oխ,vM`G^Y }BiBG"(rzW>O/uSyLVdfvP2ӏ?}EEQEQEQEQEbx)cY#qGzX2B&2h7Z4b`c?yqacI$qcn8=tgjiq]b W5ӤH̑1(x(bO0AKY}~ZޠxvVVmVvVDc% =' u]iOU'5&ep.<7 "So|9W0u?%nȮߴnp4m$)O] >5'<1-J$nyd w ,ʯnGS&[^hɧ_[\s"r'*'1Ső ?tQEQEQEQEQETvvoym - rV9$}1jʟ_|2gS=ϑ\=PMA +];ïy~R2rK`t'b˨9Sh4_'ot?X w) #-={ԣœowcSqB~bSqB~bTV3F˜+[>st}+0n!` חkM@D0,{a~on`Kjn95GL9Rl_8HvÓ9(9"Hm%j8TbUG2{eQEQEQEQEQEQEQEQERI=j3:Fnp.F 9~s*.PNG IHDR^e>tEXtSoftwareMicrosoft Office5qPLTE3f3333f333ff3fffff3f3f̙3f3333f3333333333f3333333f3f33ff3f3f3f3333f3333333f3̙333333f333ff3ffffff3f33f3ff3f3f3ffff3fffffffffff3fffffff3fff̙ffff3fffff3f̙3333f33̙3ff3ffff̙f3f̙3f̙̙3f̙3f3333f333ff3fffff̙̙3̙f̙̙̙3f̙3f3f3333f333ff3fffff3f3f̙3fg'tRNS@f pHYs@@bCc[ cmPPJCmp0712Hs IDATx^\:Cj嵍93b(P< <84r<ҘOk5OGa@׸,`t<:G5>^8+HVS+(M&1A58DЏ)lOD̙'Ee4QH P _@-Oyڗ\=p/xpHt5}B҄C.0J+@{yy_&Y\ ;"\W״ϥeBR ]:>VڜvL벍F4W cV2H=>;Mmz`ߤZs> %A4D~ńX"fĭFnt:߱Fo Ke`Zs,E6=|ɷ}"zT3#}Mw!(< Tmt:{p\s QD'p|&TTĉ|l=?5` "0j.9)RH=!N=M>>l҉)U5"?H?.d-Н&UDGBQDډ {р? m'8!*P̗h&I6zj@YKӑsxvۗu=Y9?v CF4+fr;~ғĵ h5f"; g$I}= h,V<^]w4؊2v`덞䷜ k6 =֫15:6EaЉaza&H VPA<)gzAgi;t!IrowݜB#:M.53Bh'Q%Ã?4`C:yguF^^Q'2{z!$Jar%4 n(tقMnyb} ayK ,x.Գ;G7r@/2UѪ1ˣS{uXgzZ͔.n,S|š,52_hL(,}yu3nZͪRLZ"]Ko9==ϣM8ki X!iQs:S 9cRaN錀M%υa;ne;IJ m1tСoۘL5*{ )Txw(YچQ9(Qz L~[Ρ%Ҵ ?M&K3^LѡKa1,dHdlwZT,x|(eh.z[CF>xN wX@"֧U\T zn@As^-i{*g,-涾c7Zs)SC DQZxhS >PM]س`,0;@|1TFh(1T)ߤǶ8@{7cjV(!~$# yOisWo^#A ҷESz b@2c Ʊûmҡp~Ql`e hQN:KȭJ ֜G5֫ m5M}%v; Geb@[ y'"ȗn2DzGBY'JtZ1T ._PSS`x^a)ZyIv2Z^ddwĞͯ n:sk#(̾q$< `M%&U/Pu_W@?z;ͨ7@maϮJ0G7܇iVDJ$" )'U*Sue(W:-r6@| (K8RnVzՈ)UO gYi=<~TQQׅNԺkmtCՉ %AD^_`Ҫ8RقUEÍ*; `sfq=%qt{uJ{9tB3YpZz nľ5؟Թe2 Z?'?fLCO @ AN+ś}ӭ=GSKɺ l*vy:0Iqnh@ңhڨ-sfpH7±^aX\I+'s@ՃQ5u==;>GZJ[/kP ] NG9g>X0Κ9jݼdeOqH5jQQn9ʇN" P>)@2{rsFiu11%$/TaU0xNZhg~[{͘x_]>hXz-9~L )^Ǜr>^GnBǤ0~ԯ9}Rl}UJjEE6jq)U(|\Zƃ:1:l]MNI,׎ZdEeV13u{~z fWVk>L7y<ʑ='D8Xq,G>Na񑆼GP?;5'3"lzɂ8<ԑyEB=Nۍ/Y5V;ֿՆ1ҘZ<ٻ&_be|vUga{qRn8ar BQ] M{}`e t L)')o{{F*Q*UCjv!(?s w HvG=7t|?͛Yr9nI+IENDB`n1YjⷌPNG IHDRrh^6tEXtSoftwareMicrosoft Office5qPLTEgtRNS@f pHYs@@bCc[ cmPPJCmp0712OmIDAT8m?Gƿ[6N,f}l|{'(&Pa69aTMեqkWNq *tNt4`C.UP$"ͬOA ~<͛7o x]ȫXV83R`PKnn;%),sBX9'/yeIld@yڼRX#$lTpؗ&Gq5[L1r5uN6]4Dj%P18pВ́"x6y_hY .ҼKT4W}.]}KDU*8ڥ`ՔÃsMA'2/1I-EA_Pns0I{&xNcKRK{7#cL](GZXX ̎~/tԌgH,|@R$'oZЄVwKg:ByHgOY'Vj1ێQxjCR OÛ 2 =4<2)~؅k8G$j|Ny*ַƼ0qظ[SX܁:qJbsد͇)!li깬ǣ?J!IO<ͦz^7SPq+{L[ئLIO[zTę`$M#_H;Bj} !t꾖Me屁9>m*L }MZuwe蛧Y vA`n,'Z!!W_(I2+ZOnʐ4?/-67:_5sC} 2aMaxHeG(E /{5wKgʙl\AbQPIENDB`n KQ.S$/aoMPNG IHDRrMtEXtSoftwareMicrosoft Office5qPLTE3f3333f333ff3fffff3f3f̙3f3333f3333333333f3333333f3f33ff3f3f3f3333f3333333f3̙333333f333ff3ffffff3f33f3ff3f3f3ffff3fffffffffff3fffffff3fff̙ffff3fffff3f̙3333f33̙3ff3ffff̙f3f̙3f̙̙3f̙3f3333f333ff3fffff̙̙3̙f̙̙̙3f̙3f3f3333f333ff3fffff3f3f̙3fg'tRNS@f pHYs@@bCc[ cmPPJCmp0712Hs 4IDATx^遣:q>|ȇ|g뫖8dϯ5cT껺t50%٧bn{,#4 ^sQ[PwC?ޠA'}s^ky#PTr=m k:JW.ē:q|OeI]ӈXq(= qԎo\ A|KF"EYGBN܎( ɮ$Y#ZtJ{sK纫d )HԪZ]zMD\LrBēd٩I%d SNrB 1%e[my()R6uS&}C.!9Z/ bС|II MbI4bJwz>vH?OzwUGVŖ2({4"J=Gv}'S@ Sm2%(LdtW'}&** [Q 2reT1mK[eWĪ9gȰ&x91b%]uHSy3P6M6z|'I3 Sƚa} ZAL )r)š[1k=A!EdMZDća%K.#$)ʳaLT+= O׎H:J.F25mzu5PQ{xA)$XZGȘssjQ"QI墊Mʈrcb1ɯ\m@%0K|p}Y6JFcyQ8FS)i7~W|ARg+2AkRcRa!pR;g27j|!b#+|B7"H IU @d2ߪ)],قFQn!8r L㾇gFy+T3G\4eʧ3s(FӎE/9і4Xin?IX֙L 9x]R%G G;^xUZM 4CMA/Ǔj,Y|KDUoW%1awCY'CJQšaaf.Jި]z wNMV+bpyXV=k;*tժ[>,bԍܩ*koCsEaFFOV."H1 !3.~JaF7Y g1F?4cu̹Z5n)Mk\"\"(1z|i?jaz9&᲼lFw(u:.axg13{3DFci?fR~)Ğu} •@e)HٔGr'1|Vt("aL$otS!`@`HUJz٪;m\KIl(DԐx8󹐬@+ oN\Y9/U=U0@vsq>Ó̖CQ+89m}Jg*^CV%`}ǠUV&#UybMq2˶XzK+elf17M 𶬴i$mEc|*g_mec= *cB}&Ln*xrT -*6BA*r<Ï:z<J!o`lWWYG 6HZ0 E N$h G66Sqe(h=*y5 ȍO"c8J0yO@w lsAN{ ;1x2M^ePo[dBMn\2UdWn6C1lgPٯ9CDE>zy|ORf9Zlz"7vϞn\+Õ ߇vsVQZђNKyÙ$xE);Ϫ9aN~nN#x(MOe%mw?z VC>K8!Gy1=+o>Zf%ZJ_okR_RS 1լ -uS>MSbӘ$DOpشBMekYwO? 4O? ?ȓl-IENDB`nH^bhn?PNG IHDRtEXtSoftwareMicrosoft Office5qPLTE3f3333f333ff3fffff3f3f̙3f3333f3333333333f3333333f3f33ff3f3f3f3333f3333333f3̙333333f333ff3ffffff3f33f3ff3f3f3ffff3fffffffffff3fffffff3fff̙ffff3fffff3f̙3333f33̙3ff3ffff̙f3f̙3f̙̙3f̙3f3333f333ff3fffff̙̙3̙f̙̙̙3f̙3f3f3333f333ff3fffff3f3f̙3fg'tRNS@f pHYs@@bCc[ cmPPJCmp0712Hs jIDATx^aJ ~PΙo؋ÏCMbb$^˽l.*# 7}_Gw:0_C z=C6BIr[,$n_:iep64{.΋K[@Ь'1 իȈ\8'BXuRKuЅdF&\ND*D%n "|^߭0 & %)@>[Q6.dcRBђ`?퉖z_B r݄Uh >uL AK0~!=C X$ VWDs7IVyȮqi0y"aI"*D',L@pQl_ba_- [_{=5?<4|&Zp 7$PpOx%0+-E0J]AAM\u*\$8pj!UZB[AӉ3ߞY\U:G)ւcAMz|Jmaeׇ/|P49QN͗S+DvDt')t&҅ :5FߺȌ6N\9!Z3sr0%,Vm307EhРMyj:ۂѡ o6S^DPCyGƶjrC`$a1L͕rʱm@*U1%ŻuQcLK\hQ/U_ݐ`ZH^[pduiYOrw\Cn*UaYW+nO< y҃ZEv&gMVLMhI +p>}OgL/ {08ǽyF-NBYnէp= .Ww*"R;EbW1S21k)Ӷ~eq2d ElW*Z>H"^D{׋(2$U.͈<*y*!#i+3B&'󆫜_^%⩽+gķ+x&yB^ 6%O}uFLbk(j?IJUK/reqm3:W<yvbCt%wy-̾Yg\'$nRx:I#Y0K&TV0 S|z "T8S`jV$XkC'ūpVl~Uqz?sx.kP2M}6r`zϦ{mCQm{<\mo1Ư}l'c}^+\꾓ǿ,WFE.x&Q? 8`X%IIcCK l^1L&Ԏ$iIJS}v']ٲ]66sס" ׭∱#^ U}}aҋ׊ꛬ-KljS Q˱կ߮"+ 6Yh/uw$[+Ǔiaejncl%.*W[- /mXՂ,̇zZZO -ц݄ ͵jͺOL+cRZks>uLj_~)csY}6e;豗04KOwd)&E`ۋ+y 8a)6jxߘfͩs*sWmVx핎eT#1+&L!+6pf\%vYt.CO1bTްYREG6aC̙Bʌ1H?Ed;co$,w L-O:z.IlX< Eڛ+} aWT`]isj0Td6\uDE߻(jGYtPfr?+T@"W ZflK[d sj6o ʟ 21nIv ;D .Unߞ4clم\,n>}V۞MC.ֲ˳\a sNLvuر4?Ã0_i~4yi*k7wRL^O֬gB>{kQiio~ h##g|D`B m}egJڢW7P=^є3zG%\ӜSA7 `_1Hj/*-icqX?yy'T7g$yʼn~Xpp=dB,M'ƘV(P/%ʱ!ɹUN5C ``Fy BlQjW2iNtK>6 /z)3C_'Oe')5`C/(jbೂVbjZ[EIs~3'왳Dsyw]LւH$2q]wvH*DzԎ9#W)u"`^DEh$2Hֿ7p'Au["Uh5AWEgvb-XˌD['FЫZ?UЈxl*+<)ZZ8ȿ#,qz! "3B)pQX' <u C5㢅c"_/hVhQ.\'U};~-0w[b{w|-t+{-;~smܧ-%uW%)e5&Z[nu߷vw8S 3x[|4HXڣR\q9^bǠQXYP[G _oVکÔKVoG z*4Y߷[H_aWŎus2x#>AYk/Qf(vR=ɞvw]YB-jQ=ML }X_?ss9Z[cUF/uFd4e9_yӼShQsh4iGߤҫ-kE:o[8'ի[{'7*i4!y|r=yvj:u9`g%3KR\rvvcjUI 3W+hzff^ug|& j (g8~4 sſqܩRq.]PRp3^*\~pDzT]}ΝckRbS7Ǥ_Ml]<l3?Nԙx8=Urq^cŗ)X[VCg|va|SMvkOĎp/iMVݚ]cm0Nׯ/яӷic:sflݢl]cQnE{Şl$Z:׾WU[w(mqlKmul}(MԏbٹX])?Y2~)_Lxݛ|ַ,l\5&yUۄϞM4oJ 1/IF'^7'1.Y֒ ک+xZ^=5_Wt٦"}U>ĢZ[ami|6+ ;ηkegyړihgWŦOS϶Ӵhyg-ӮͲ6۰~[{M5_֢>%s}Q4.>^_?/_>#' ^\V#gg2Pw+8V6ԣjO/GquSQJ}+NRhW(GNV(U~K(7>;۝>{2zrhmoo"@wK_.y-bkYzmIw+f[yOG #YnMG3 Ym{^e;|B/zv|==OP<]鼁Fh.^5NMfCFh.^kWs{ #=Ojyenַ4壖Qh9>>{sߦ =Z$u|u j7^0rqmv;u|щ_v8H 9+.ͺ>kY\ȊA=0z?,h+zV *H4ǚch95_wk/9 Yh=iRN>WzĚ}$=,cAmζH\r#[gvj"g$VH<358KmQ7 ~iJ1&tk0Z~/ᅲ|=].;1{pw]lQwikk@3{뢽xĪsźHg}l}Sk th.^EoÎE.F߈/Aӭd N 9+g.ZvԃT;gؙ}WfՎZ;F^%pa"sQYъ[nUlIx9W;U9CΰGfCWb;t2oaV(S1z{4; )s!2-@74/zR9Q?VS*d5^cg/jn\x3=L]bqʃi:Zx9;_ ]wZ됪ߚ~*+]dego[x}ض\ѯtUQ:tne@`]ޕQ(QWeXʸպ/W=m\d9CxmW:^x]SԯmYF} c|g sƚ'iž'y y+Lm筍7x|Ye]yIݪA&ؼȺc_δz^&}Clfz[,y\ttgmy~#&4YVf9Y ]ߧRR+YHOwg;HN#NvH79x}N'.ZUIS٩&jY)w:n%U:&g՗6縑D"iz[Y?W<8ˎDvyJw{J7:ҖyZf4'qﭪtJt[}3ߩ3nKn>\bܞ6nM5W_Q^}TW6*K=3ڟ+ʻʊ+Y3WKͥZ~jF?ء7WoZ/\roKUۨmZ'>Ntnu^>;egڸ[Y*eѢl7VE7F0!WE[3^mVEVAtdv[aw^rKᥱ>w BYTi,VݿϷ̈eXfsGaZRxmkZ0!ئkk \KׯaxY-wJNu3WrJGl=3"c3# ~W@}QklE^z軠;}iT+#Ѡ]Nc21!Zai 0ϩEc*mkZaif4Cƌ q K ǡgK iZ4fdC`XZ8쏕Z4riј oZ`XZТ1gh8igo9P i -SCXhL ֪Ъ kiLMhZn,"ސxx^xEk/GZ?aZ4K~/SCC 0xZ9 +4flVV:V{Sm3X`YZaif$CThḆiaiј:Ĕ/rkɡ5CkdZcư{G9/sk 4f`-0- 4f x K ˳hh5di5pjk|_aZak۫gjьe09{ YZS^?Z4f` K 0Z4fpC`XZ8}"?sjј~6g[ 0,-T3h-0-p8{AhҢ1}mkaaZaiEch8iiWʝ׆hLoZ`XZdhјA!Z8aZai8ŋvڙZZZa#)ѪЪ:UUQТ1Gbe&ѪЪrsԁw屃#y@{!yt1C9,&\ _M|Q䚕G +4Z93EchUrhUrhGSUáUáٯ95!Z8aZ{Т1ayq K 0 -3,D 'L 0,-S s|Lg?S,3ZaifCƔhḆijUl-p~:{aN-s``k! -S5$3Zaif8C K G͌ף}L_oZe K 0 -S䇥Ec0 x[CCC"r-PøGAc(ȵyb\LV VeȵZ+L 0,-Ң1a׬j9j9g_9}UsѪMc_pkC}/zq |P5ȵ]YZhaԢ16`k8C!Z8aZai83!̢Z4/ZaiEck8iTͥ9h ^fiaaZaiEck8in,W5syN-YZ`XZqZ4QC`XZ8a11aZai4fáphhQ/ebx -!r1|j[+#LEcطpľ} SK3õ ;^-TZáUL0 )Jrh%9<y49hr1L 01NVXMИ0VCw+CkHMh娉VhE֐p1a5s`1CܜcW+wkH}j娯֐jԎʬ _YZ8aZaiAݨ̚1~MViph9Za籕 VC+o~#&p\ô &hjjƄi9Z\n~V0Vh-7Ol-7jbchLXM`LEcjbGMb^ʨ NV&!Zaifhvp\ôL1CBp~´ܸ 2'C+-c1:aLkahEc`kϸy<䓡a`XZZ0&[ ah&Т1VO`XZ8?Q}=dq K 0&CdkḆiy䇥Ec,Ĕ/rkZ&ɡe桥qhi!Z%8q3Q` 6`1E6 [˽_d\'1E =L 0,-.Ң12`´Z/l._.W`Z=b:&<;H3yhn s8"4ϱR7Sh.,-i K oozޑSL533Zaif.C q K azܕSL533Zaif>C q K azވF.-3f`1h-0-pQ8m3X K 0M -CXh9.Xk -jjrcц0m!r1|jWGڐxxqċՌGfifƫ#mTۘZ38fph6*l&&Ê=̡̡uqGgqqGôê ǂ-i5sh5sh5Q51Ck`X5Acfh5qh5qhuu}-Z]_PLԗ᫯m-Ch &Т1!ZnZi m(GBj6R2̣9kКvM!Za5Ac´886&Z 8phAǫۙy +9EchxifJH1fCD`jc0h _Ml D>}:h_;Z8aZaif6CƜ`3h̜-0-p~&;P wf91Ⱥ5z~cC}¬D0ɺS-;~sHaF[ɺ{((cu0( ZIMaW>9(7ɺ()v/c> R6wǡ7x݉Y}?h/ T8GO}w"| KUŎA8Ì,Iמ)Y1Ǒ=hU7y0ÔK*J^{ZUlFcFs<SgИ\ި= 3^aU{,^a-ۦ1 *vCc"k=*vG':!ˆ2r2y~}^̴Pz=WfTT셙XQFhFި?Ԇ>^_/ןՁA/ ¼MhmWjnV?0fԡ '}#hQl5+ow*=ʕN!}TCwh4iGߤҫ-kE:݄(}w{Z:E9K8Gzx㡒Fx(WZ'ZSog֚S'S0p?ϻx:%}Kg8R\rvvcjUI kHH_O<ܙ=&+61u}LֵɓQ6DW+]%<[|~QeE;kho8udD8 ϓmqZovUuhט뵸C`|%Km1Xm)'[(7[(}}^碷ǶG;9?ů89s7FQd0*vwL=:cߡj[S'$S nKmus#WQEbͩ]M5RGNIHh!qɞ֘VAnpMW|{6Ҽ)1ļ$p[ј@γ%щ׍gKV{=k\Vn-ѺDzzK^?-~DYzIs,k,P/(.w-\s$m**WN,zٛC~5hcFmVdN@#A{ví"WWӞMGpde_}_NӴhyB{2z,kAϡ ڨ|ÝK7Te-j^28M1ύSFӸՓEoz}TA%HBTK&x2_5Uk3@u7P -e1RWz|:鏁TV6ԣjOX-NS~j=A5܍jtsGt](Y]ףk\1C}9rqU1ގ,|Y\.ؿ?ƮC9@/<#r4/̼K+h,fv_6͜|"ǼzuOd#W쁿@[ze^r]d*|U^y @ګ}Ld`c?f p vu?֛ݪHRܯ[K=iys¿Zڻ|x+W!<ܜd}֡m^yʿZ.X)d{Z:nwE-CUqD%ݝ9'$ɹ,'.<ŋ+_@i7Fgi'e3V6krCPM9hT ȵ/sižDVDz9Wsmͭ{F5Qst&"D .K3h 4>QϋC5?={-}cy< c.M)Ƅn-s/`bcRm+kU./c~`˜dZW<_}3{my5FWo ;p=|5*Ayd:;=_ݗDnܚaWs#EƑ:]q *s\}JVO9+߿Q"{z^-s'>=h?/pzLw&H79U|QF')S٩Nz=|ûo| fMZ { 99?-'T[}iq?zEcCA#E=w}<'גcz]V=Cfʹw"%|/wT y~.3,Ont-'D/S~ jh>K-DO+b[ӯ۫[U6>L!Lft[(f S[9f,ؗw$M Trq{ڸ59m$5IۨJ>?OKzMwo~KDlj%^+٢=Srl}h&ֽrmFɹKqqoܻ1& hP]EkUſق[ m.Z(:_1^Z':O'9B|.tD٣Pl?T{.k&ŔJx~R~eVZ},SǙ童RDs8j„IzE[3^OTUG۬﭂8 H~[ /w8S8WZ΢NcB߂sq1^goF-Ê6; ;u֐cm^Ղ 6\\[?;([rT[T8s*'xІ<9l !GQ4rq8t~*yaf/wGsS-o*`4^&̯&xr|k<85h` 82?3<\uE,4zaMWsxXs)ss٣ BC$4/z|pUsKx+NP.h~j?c)<rJA$<\x \\ {(P\_44\C<<#Ѩ@k䑚삚&A4ZC<<p}!}ѡTpx._/d<_+=J _#2j2C+C7;P.<} /P!BE{WHxP)Aj$=Ar栀: ?HCJI_޼L9 ޾tޔẖ+9</mq/P]&ћ._7?$zJ7}>O__/hiJzz0z%G-Q?CL_|Q@Ix5-kNZn/,3=CP.?CP.h~\S2/ՂhP ՙ!Ckt_űP&i~,3=CpM!kIx/=!pMx5}fr>/z(#:!&]~epMxiQ43=|ZCC I*Cr j೬4Zy*_% 'eTʝ?Ӆ <:7EfjB@#lJ/y;|Aq,/#_Ff{>\?!(4ߐs)FHsX@eQFf=/05ͧ:_82a p.?3+<|,Ry^c)<r|CP.h>]z|A_E=`xEsA׃#CzhAzp"Y-Ђb"Q._Z$AC?)'kE&[lr!Z$kIqGC1'=b II<<0%삾0%BE{;dzxHHzH!wo\J˗VlVU7]Lo⺖|Qw=|Sƒ_oJZ%/??JCkUU-ܛno½y.0._/h.Hzx_R)!!!))ߐM\SxMz@UzP%{xp$=8nMMUsP_LoPcr˗MMOzB7WH 3RU1/MOw~M05E=@ί/ܾ05z~kZy<ύPN/ E=|<й:4|=|A5 bA5Im ř!)V8^.T4/zP2||cByZ_DG!g@ "gY!2/}@/!UA=>?SL=;&y޳lFǖy輯9->ǚ"t (CbTv}&aWxY7Ix;BhTj?033=_ z3%<\xI]?ڏ|= qhL 82/rzވ?ڏ|=Xx@gJx|gx,?_)h e<,';PNwpyO#_3CE=A4\S2/=g$u'N|Q@͟.|Q+_ ״z5}@fxt#?K͟.הz@/tOTD!x/݇|>ϡF?_yZ?.|ϣ#_ 2C=π6 >7H > q|Q죨$e<4w#q|Uqpq|qSyyr:3->ǚy53:ߪ~dAo] gZR˅ԲF:Dn93#C2PNG IHDRpfCatEXtSoftwareMicrosoft Office5qPLTE 555666>>>:::(((000;;;,,,777 ===%%%...222$$$---444)))+++'''!!!888???"""111333&&&999<<㓧F8lzƠ}˳i:^s^7jjuvNR&ek?^LH* 4̹*WAmdA׮p6Mv{_QjtU +a 2Z,2BZ֫8ũ^=ė>S T†->Dk VTVf-J+d|%Pe!oL~շfƸТb]8 8f~hK-찖+Biq΄FW"cߌiX u_ۄ´^}zͩcޟHhd+g'Kxi/AASv(Q{ ~tҏpzՠxk""ʹVㅀuZR@1VVX!W_DŽ zm#9_5hdB)?ޛCTQ64JhpkF3)4Jߜ~1w=l:RI7|`8#)ZzKo2 m ;7u͡GcC&WG/bCp{r*Sít`ks^o0NWpt\&i8v?7 dV=$~sX 㞶pT&jxBӑs]}Eτ~ ʈ;Lk0tF3>@ӈ+*rhEͷ*Lv/*GJ_\Mm.tԯp!4OC DlО::֙<>EvY6@ؙHB̰}&[1{6^d+dPhԔX^}&F;NЬu ޶Cx ]\ yϴPMd춭_8~p֮Cw$M92"nLڼ݌{7ާ. :U,Зco[_npE:wKQSn[hWm[i)6l|A O`P\h WfN=/1lpoɿ~ ۴]S_wiAY\ʬ‘/=:wI!dyh愘ɾ_LLcZ=M _kU 0uQ-LrIxfFLf>h/+VsE3 $GqOe^ݓH/n*O ) g̎OOI|1p|DLR (}QF4ijjp,Rkc~>}jaJu>8qns)Ϝj+>;weᓓ$~53utұRi qJ«inI{ ,[_wsI9ru<1z&jWޮ]WW=z8Go?зN$ZO"ƍ0:VڰclmGώߗnoܼR't`Bzsݼ+ ޅ?òW I{],~քg Cb{T@gl[1oK h'@gN}֥{_2NYS37߾a9/ă ߉ۤY;{Ox{38:x؜.bv Θ7+L@gM>VF{v~=!QAUnA>HڪݚѺi>\N7D'qZQe+лB ۣGӯ ut} s;x篞,P{pc Ǐymx| gog~4niݎ^̷7E88aF&^T>oWtܧW鐫wi#Y!$NbƸHn7v"$՘/-I Mk|>|O',X8۹wi?s &ڮ>$ϳlzi@qIH! .b Oxf3)i1W*B7zxLIqN,Ų'9YnUAڵg(&`erӈ84 9ĀX̧|0@ b"0 xP0iޟZvVpdhlA0^uawW6txMkws,^YO?D-XvM񛖮z͜5k+MYw ;w3mTk܉žncCiBZU)UUJBjm6eWX[c|}ag &-<JA3j>NaowOt)1[|5fg6a3+w-9б{K r\udStl +[m(a_NlUaEN-w4bִ;UNՉ{ i e/w#ltFDaNFmC\]"tɮCP=w߀ɯ]I QOaVtڥqfܦWwҁt%]x/ v"e60+`1w/qwڸYi1zwW,m[49Tp/\tȉ|S'7{UrmgC-a'.m; '.Рzuxݭ$GӅ4d}1{8d E=h&1+z/v/+`a2m^Z?7hZM:'Y Lp߶:G#}`*sPNV߆g8&+м@a2[M-/\i QС JYuXfɛLDmX (Qbae^C),Jm"L=u&i )թa'qB\ZO"c,.΃ je"&Er;F0#"zM8Һf5cXf-k[/՘J _3X<Ӧ#\X"a \[qþ\<eVJMf+q%#hU,ix:y< f&>Э͊'aQA~@ZfEMvZXيT`zM[pY|~&R m56ˡIWD;k周SHsV -HfsY8{[fvdDzF˲Jx@+[)IInUFau{c{|#\I)%ĘՍ~M$/ yf.\DҼgi}ыQC.=8K`T]ϼgGtEDGM#%R9pg+8)Jll\&PLSD ]C7s@Yy}IL"T`'ƥ jbB8/̕MDb'Hda%#(|YJ1iV(eb[>zdX^Rޟ0Z,(gxPm,`X$e8¥|DLJ (ReR.Kx"DV|DAy#||nb1VIpY,c8.fKl1"p$IK*yV c0|1H#DC.'Id'ujpw1̈SbB]'q11?Noe3`7?@@R.UV$|tH&j.\z>+B#Ja)_|9mL x=>\AJIڼ򊤕K&݉탸ե nG~u8h _4HU??o@lp'IENDB`@=S$=x%=aS!$x} |Uw]Kw$qbH: BBGް$:Dq,9fTߏ'D8VKpт6՞YdJ"Bd*D`T|e ƗJB___rZ"Iw!Q_hkEq+TE{k"ti;XxoF{k}G}m׮ݬ4^Oh/螎6-]QHSK|գDuu8+A)Aժ-Vyy:O. 32y?|) {fQC]7K;QǢQϓk-s=ͻ̖[=G`zyMP}#'F7X5 mz"x!czQC]XvR7K(#%ox`oeh8ޗ5u޿{c?r_7@*ˏ[ %ʛ0>\lwR;EjDn? V5~OfTnZGnۖ~Uj=oG:?k{<~yΚYgx^l6xYy[x[xSoC;w=]`ɷe{>;`5؃1pGc}xncl]a.dt]cy_6 ~~1۬ZO{}JHwJ6'lYa [',6"l%asEr%,Uaa #a琰x3FX9> vb>u=L5DkD̖O1}R+^ J:έv1<v"23E^έ.u yecƎ,9d̔1KRZa¿tT8Wڢ\$67~TyT!vH]K$ }`Lvk:mXZ/}J UZ0a wUojjUj[Uoi[LƛW8Z[" M}]:WS|kZs?qĵ4}id,X 蛕GaN<3<hBozzA/R+_H;uy{'sI-(򊠼].]tocg[.@k="(7uAok,"5ϡ&%"Z-JX$֩h=~-¢5+^ G{EZ>;xKNSkP{@-X:Yjc.yM#i-.pwXUpkFhanM1ḳv91ܚafsYGQ8(gu.5L SyzeP~> W \ 0K@ aŚhu GOCP}{= Y? &Zu&zhB;ޢ uM5N!75T9;x6+=lhOY܆_r{C>oVeOA%k# x' ?C7{p''O^eڨ>ʌ[{#]e_ᵀ2:~ KG"&o[h3;۬"q`;;w@, põk~ ׀5L~WhN*ڴ/3e oE[^pxw" Βo}vϾ1o~ܾH^NU o'/g+=0,dE/:.˝_{Y,M8d^I u1V]h6:bz<'|9yNuoWE/rOQ _^g \cxQz,3;0 뀟ag M 쮌:wvH(-ܳQ]c> =5^܎swkCIB)4sn:2 .'gwYω?`d]S/r%[ @xXX <ԪbuI`X`Zwx6v x/G1"ՀWM? x8O0lY,7ɫZ#l=a`nT6,3^W3r-Z8*U O<"E ?AABx5o"p>|;D.\dE p+~{t)EҳKHx%JG ;w`p/8hG{{S o=X .QԏٟcswGfH[ǔ}q:֢>w{iJܫY Pg Na[x?|/ޝ<; \}xëbx= 5~m>[f%g?ҟ<Ÿg2n+@ .ax%W2—"ſnO> Koeu1H~ / <SS p& p> RʂJEhRi.^ZEV{KϚ#ͅfg0NgB60};{ϻW=~1FgM_lT;kyZ|CJS(Thݩm;; htOĽow ~ o ~)4ǃ9JU@,QJ`264_rO@X48[/1#x~BoPc2zxEoG wRg>D==JOX+dWmG%I:17Az}*zjM|z].4psuWH.>-H˨-uLj$Gk:1z4Vb/ ԀY8K=.86!p?=)ZZ/gu$1kvNe7T_dwB+uqaqܻC{[N8q7q .{rG0{woQS87D}1Hv'e hcB?B?{"׽qE>p܂\>Ap{oWrHŲ\~ĕIuA) ĭ@=gzpAR,RV=Gc9gku8Ӆ{֢.`p Bm;e!=[~9W q: ޣ[n:Cӧ;|)T,IiR&3IpU 87;(TݩFmE%b>ew~I|2wRA6P. :C$mVfm|'5I7eB}#@VGK+9B^> +zsr:_EWg]q\闫%iE /&XjO~:oLUW鮶oo~S]5PW+P* 㑏iis>7O_ ޤu~z;W~C:Y'L".gB/X}y`˚dχHr~1=юrsQ.nNW,7 :CͰzD3!u9i|v=$ɠyeUC#X5ݟƪcH2sF(R>sp;+壬|E-LWo~B26uG8.g]ڽ?'x&vyRC;?&2&Lvك=Cd":3vlJzXuDZ cN}[}`qgHL+^ A6g\}c/ݶx<-B<Ęc[|1LlM78w9[=&bgclz| Aæt^3TOc f ZOC5M㬧gc6=ldE.MgZ31Al8YЦǰ鵞l:>fd1<Ɗọ[Ke sI3si2ѷzK/9{\| |g ae俀ϝXxNesM‡b\!?<=p>! _GC8s Hs_&B~/\RsB6Q~/3B>Cl0pN+ sBtSL9l|8uȯ\g7#_ęe;E '`h.Oo&Y_~"l&8owu9 sYV? 9c­ex&}8'9!_9mrB)S6&rRc9:"|[4eޕ,Itٿ+gzgbh}w8ߕyJMw@لwLmڞD~gb~e$l~߇=7gۯ *=z$hωΧl1dϓ.${ny6Ӟ'Q-&hϓ''k\\Þi-s-&hϓ$k<yz {s4~yJ3dg=όa۬ysJsx}4i#N_L[_}'('C܈s=rgr0#uȹq?礹8#l81ތC8'!sĹ\8䃎8"Z!tĹ97r: F`!u qȧq"g 㐟88Sqq*'xr09#^7g &|Տqȿ^C# ȹ;#Ng夹䐿~,aܯ_" | c#9r~8! $-ȹqw s3qȟ qffC>4;HnfEH!!C 33|g(g(C~ 3gC ␿CPC>yz2\!)||DB&'g$rF2T$Nr,8{81Y#q"g!㐏F4Wo#qn8ˑt1/ w$(v&|>g8r3.e88)"*S!I*WiNw|M&=c7KOJ>`[J>wiw%}& ́|\Њ]shx|6L0Sa5Lr.933V\V3!ߚĩưjY|p9U.SL:cs+={Yz+1n>dgӽ@saLsZ3iNO16]æ!V;ZLu;Wȏ=ه}pͅSp#p0|4uϧojF3L}3'-'BPcX2<\rSCC)|'?K|w![vLVޔ|)Lpm6=5+YaX2a#ѾkOKPN2|=&G No|ԦĹO_oen f9ZG?` {?B+wYohwoqźCLp-PjVaW`:,ZS%cj]`hBu/جl`kbbqg;9d8c 21ʢ3qVg5 AvdrF39@N?&N8Á3L09@/g6pf394yyK]f.5C0Q8Y\PϜ(g"{Q`.h8 9e8{_mBw293q8)kSg"p&2ȹqSJO+=3,ɹ8Yq)V3q:B\Yz!g4f5ڨ,"ș8qfbfr+i(g<+zMp[,83N>pg r0NGtdXs=S"+bQdiVV V9FIsqB#:r򲡼순JT2N%p*ul=Hƙ,3Nwtg9ș84WKSjDMgu{NЎ,k3V8se.{mVz Upg=pJ^8)IGo-?X|t7! t4795ȩccG} IۨbjT3zwq]׀Yr 3[lo6+)Lb,fr ,YiN^ (g)* Dg9'X!ga5=V\끳y90Jds?,'ũN?ߡ1dlV2S"rEΣN7o-aV^'cq=Gy|aVle 78a>7ԏncB?}l\$>cx?9>>(|qASPipup֘PßG%;Vzrw5Haס>FA ϗ쪇;Ȼ'9*nS"z6^PNG IHDRY<`tEXtSoftwareMicrosoft Office5qPLTE   ,,,333***"""!!!777111&&&???:::+++((($$$ ---;;;'''888555222%%%999666===...<<<###000444///)))>>>DDDNNN^^^[[[\\\QQQPPPYYYKKKOOO___UUU]]]VVVMMMCCCWWWGGGTTTHHHRRRXXXAAABBBSSS@@@JJJLLLFFFIIIEEEZZZmmm~~~|||tttjjjpppbbbvvvnnnfffqqqkkkyyyzzzeeeaaawwwsssdddccc```{{{uuulll}}}hhhiiiooorrrgggxxxetRNS@f pHYs@@bCc[ cmPPJCmp0712HsIDATx^\Sjv8MN@@!$t1lb|%$v4uz&Ӧ3vk{B|h3ǀg߾{w,x lmw '+Z)m0a<6P+߫X YbqB;C@_i ԯ\h4!eraoT.4wE> hXP+6\{ @@aq+WkF)=«-W̓[?xWQHi @h0ڦ(UXF=RNL_WF0̀Ayzbboh7 DWlH&flPkkܢ ıOA0 { M0+(X#̲pnM[TKɟ`Lya }/2""q-Y:y{ҮTIJڐQj#~&<8w`X?]5>נ[Nϳ?:9:tQGng8kQ')>^W -eƦI| Op}`E5Gt]'P(jbCGx@gjNu}<;ǵdm|zyt/q* CI[g;W F .OHFw7;䦾6V)&9;8f:S +RAr&zbmT(4 T)43-^HyIb&oЉsN>Wtdz!{(ȣ:X,miҦ6h*M*J!AF= |U).^{rS9̮T JD\/n|I]ʑByAW%B. | p.RF4uY*"y\8u j&qh3f`򦙇2b*Cu/P6BIkhĈOƜ?41Ĉuf'`aOlûb#d_aRQJ{,qPBP>/Dq3kArf%XkV$C$ YMR۶Tz#rYaOh y0 6:X_#n EUV` (D̈́CWJyr/5"kD zSQў0jNdα^. Hk_,nf_1W&IP&O1h\TE+VbMfIN497 !{lqnZ[QpgHd/ ³tn"jvb?yۈu&|i6"H$ؤ1:vƗr>CiBܭP!Y~"t&Jg+*ZJժi; ˗ YW nމJ_ϐzsǎ\^->_:r3c;y4)Ӿ)mlb;eU퐧ĖQrn#pA(5C{w< )gP\;8sw%}QxH|򛛘'g |g:qc/Y} e=<}C-%Ήv@Q%gҋ7Oo&WwZ䋉/<֧Ae!ݓnm,韬3?,Jp&َ pƣձ2"sBA"Wz7xГ|Vlj[jA*WzV] -ImEiCcÍrˏ7g ~בm9'Ma)[U=*l<#K:U6 Kh&MueuM?F$ڲ+ QKcүf%$kCK_it'j앬laeF.7f}[.;/M9ILX OJj9D n _ޘuޙ C_{c!vIjDa,=s(vzηq`Mw}ΐ ',L:ƝNgeMa׭tmS\N,s8썧SP ĢQg6Ɩc|/~=:5Chsx}׷l]|)44x!i!ŪšɶȠ%L2DLZkQdjQۛU[&5,ʰV[ժ(QsbX |gd>/)'%n \0kO&4 KqՈ$-B᳸/~vc4#\7>"k<"[lr)|s_a$2/ D߹ϱ\yRy!|>oYڅH$V|`gz|gu7jf8)kÛ81ΫG>pGy\G0PnQ,&Vh9au4 A˴R}~>1b܇0'G{\M){'q|HIY8|6ڊ-䧳Mަ!ؓڤ9 &l ']2Inf xj2Xhw͝ !+ޯ"&TwtZFG@n}7sJ]pHXi554Ȝ\s@[Xg GSfb5hq: 1jzcSEntO^VC?BACᶹVrnf |)PKB?ɖ&teIƼ'¥"2hj1,gbAL4G(?Z 3{:zcE{/^BAdg7aEB>\41LeqxT|$>ﵓfr+mK˛m XؙtܙLBk&!M՛šI,trUBm(0!vV{aWМBۅ/d&VX)~+9kfX"+fWN™oAsl] uR.M4Me/6UH}RS-e< wiBT*ee-˿Ȣh0C淑/Ld_N1,Edʵۯv{<#h}踪sptYB&PlFWٛlո\]TvvF֨JTՓ?eϤF'=i+j\LppMغDŽ~/IWߢ]B_BE<@I ʰfл/ sqOAs5\X{W,,sy<X[M"be .޺'˫09)Bp.t>wfS~ loomlV#ڻmsg=뻓Wu< Kb Ng3fᖤ4&Gוƭ2UDZI3%?]WJ|&Cã0džRItxFc{w!c$х+hP;^Sl;sЏ#C(eE!Q<1Ye?0J3Q CΑ+HFhTm^_%]V͵Cb>>444;;;???)))---666+++"""777%%%((( !!!333&&&222///555111000888YYYBBBXXXUUULLLSSS]]]WWWVVVNNN\\\RRRTTTHHHJJJMMM@@@GGG___DDDQQQKKKEEEPPPFFF[[[^^^OOOIIIZZZAAACCCfffdddiiilll```}}}bbbsssqqqhhh{{{jjjzzz|||xxxpppwwwuuuyyyrrrmmmnnnooo~~~gggkkkaaavvvccceeetttafrtRNS@f pHYs@@bCc[ cmPPJCmp0712HsIDATx^WC'BЁ eF\>m;S'8kخ&n&6i_ן^j3^zg~7|gb{?O?G+)y>ϠF[×##xއ; |{kkxL ǰ |gg4^+ nA`xZ Q9ջy)fm4}ZXm "Fp03>DF#``އPcvwA9af[ߏvA皅EO.H@`X}>"&ts1P'oDd۞iId#"dx~QC' Oe9,ϬQܪ?Mrdh4v %/JtZAD@1=rZ<㘀~$ ㆀOۆ=T(ֈgֲF0Ժ& 8cmq-|042zhplQnКwPЍ7b@:G[ݙd 0Y1uCN砷!O~!mч?ð-k>XNCFXۘZ;oj)#f*b\v ZG߳vCU 3FC-dڔPXyweM`Ý/"]M}w% hgiQHDp#T;|:)ٸG,LOW*װrI_F ?넞BRkH7l:tzMc9`Yrs ;~8bFVjJˬ)A4?̾:`C w%ha% 2K1$QnYB6u Tݦ}u]!r+Ĕ4ݒəja}'il.bQ3K0x ʣ]@g/yD[ @RN^`0'1!fZ )Cc*=FM ԛ( LPQ8z >PEb~! tt<&7(:r $q @j(Aj RqЃק+H6ԾRXbl@/C(Äjt?a&"Tmӽķ=8~ *U&"hԃT !u@Q̇l=&@+Y@WOiXO3d U>Ͽ{.+m jX\$YmԮHR[.bx但ͦ_`*1os ^`ihί̪{_10kSfCzf Kv LD_@4݂B߄K&&D@3KѕhBnRۗ0N׽vO[TF>4f_x !#&kJLb yH 72H?62nn"Z1aF0 _ K;nb l_8q)9Az8g'y9>${ l`g!UvVޛ UjP}J_bw9N;S?bsJOX^^ݶ|ۧ3ַ+`t߉ D<'P%/ DŚ&fW?|BQwf4Kפ!"9qεճ+m'NvcG:;uv4Htu *`d8oN 3%!F6c^eY$oq\`(ߓK6"[7mjJ%BJHP2%GUhD7I*mQ*u$~$_H ŵ}X=ieP%*k`zÊ sп\/VJF2ORMmB<K]`+5{30^٪!/:NSG&jDBiЅ.Uo%bz' tݠ tHJR.X| !.fEWV(<,lCbyLЋ-OI KDT!LVD(_.m"_R `h6ZM M%$x.-/Q e6ɦHlU2Sjbnɜݥ|TsWUQnLg:D;+gÑR:N;uTs}aXdN.\-ΡDæƒ~Vݮc-uH_XNzMTBΤbu"/Љ2>* N^^<{/[Pg\)x_$7R xaHup[lO53U;uQhf\RwkѴg q1\ӂ䟣*]>nPA$TP/,WM se23o:5Rg]Y\bfId\j{J4=Er[mNN.T#5lt@N^Cu_bqeqnk],܏Zbnpd2x Ͱ̬yy-w3V1G2 Jw1nE eQz:`*&s30JOy\% ybFC++(S"O؜VuƜbhLhVcC}:_rF[mYzju>b'4Oɕ((yw&5w%sjraWP']oApśЃ~һ8Na-/41j hn^wc+?=mwIl^S(NrUu߈2^q%\NxFÐPZ6Kbق2?_eg׿hZe`pM>m%H{_0|hVN NEFڣr| ]g&;?<,&ҭQN֋T- L(Y`r~W MNy ~N9\EnaΧ9S^jLHXbs\^`Uem&s99?F V' gdAu+7162N#h`gs@cպ u[bUk~3A?<2CEVPTvS-(>Cq)Y\Xę5.i\-61Of^!u ڳO""N>WI>eZ9tԐŕB~_x5T_yƚud`a ;Ua4o6"u=_`xJq-EW|IENDB`n_$3xyr̝*@PNG IHDRV@\sRGBIDATx^] @Tޟ `aaG6QPQQQQqK,K3-3-++^VZ-^泲򙙕 o , 030; 0di6̽gYg${q8ˆAښEBw.kav6Ve@ gW!vHt*cǎlv6=?;wvKn)-v" f([ԍv*suT& 1iI#0M̤l:jfk:~Ch4n|8I^L2$0|1n\q}&>\ fqn~_~9{ٺ2sf ̮Z'gEwٲ6EEEOBIr_>wG6kj4O7n,/0+,`q!!?e1<# 4e )16nikXr8|k[* 5h4d,&wL'kp%-dg_d/ ݮM(6?X0"vbWQkkЅX?v a""")X@En.n6n]*ɧNYy0ϞaQ5TGj4ޜFjgÅ <4ZGjb>ucIM?5P1Gd>Zu#iҒZ02cbJ.Zhj1 hِeKCzFR`IfITj\ahR]k[j] ,fAkFs^,;U{[]n}% *s5]Qqd͊auQ77>Ɗ>zm者nj?[d)'U >jlIȥjjܓ;McTvlH.#<$G _\}z&;E?>~>=*u(YP-B445o0edD:к-sd/hyMb70Y¿?a`g B*ʮBbd```pg;X/P7)vpUVbS^6lK~V T+Kur\(S5{wv5UT(vѺ+{az+[ 3/vф7͛h7s$E,Bjʒβ6%#vdK```` ``Y)]ܷhīj)N]n=ʫw?@ d~ǥ>ZDCg \xh2ƚo5\2adbE}4z{j>I,:r]1e.< uqOyCѾd yƶڔH66д 7b<$%K:XU;Vj@;s]{i]#u#V,ǿ~SM[w,bݞŸ]"""p#~,cw1\wY"/cqNs\_&}YnlO0oп"{ ͅg^ɫiojRO{`Tr[} !nIj(А"/6<׽euKXہ5vvfޘ<_7wuŦ[z-Eyb*-̲ڡsISz?if gڈ± u*M3gk?[;Gpd~[A@UJ=_j??d@CR`q꼇>"g9]^ը« Ue5T[`B%3Wsw fʻ~GN%n`!*WdO\}}۽?]EMi{ꆖߕؤQZE-!ؐF$t* EEEE f^ %%uGBAЬ8P p l_~+ܵs'h;u[HwNf~:}B4Z$VVxe7>>"k[ɫ~}]Q䈏NdÁ~tYoj'}b<ӠO *Ȗv@\z %S֯K13ٚ"Sfn}WD Xč_o>Ӿ~OYؖy27 th>Y:Win }[_ziekΖt}^*/+Tˤ%9%y/n:ǒun;gOUhOf3Oy~ܟknnUPUzO>ZgrEH[u/ʻz,Vq_}5*4w]>ٗǩÅ]*i/?f)Ѡ9ЯؿzE,A97k]jO3Yѫ,,,,w9L @.op̓˹uqHNN6"D GBV%<~HDoJ`ؒg]ܾڦӥ[`bW~m7tH48/iѠy>><׌ yNкpL-[d6=_dX? wa߱+>~Wx,DSSӰvUәEAMOԭS]Ulq)ݪO/Ztk]kV%>/?=YUJ`AU'[;Y2da'SNvm?N"Z<%ExÔ-`w L@Z'nv &II_@eUݚ`>m΢{mܸ8~fgakjþm}ϋK =)qys>tOJ`/%K_{jw[Em$Y4UK;kRUޱdׇ&IP=ֵhD7zw 23RNCUu|HAZV|CݿjhV=Y}33]g72 EVvȿsWM""""DlTP@C瘰~ tdqnN=d=xO8 ŋbw 1Tvpx_֎ <{ ̽} {az 3۾3p88]{ L١/g[/|؏jτ;}gI61R0e>}ܳ_[I !is}W:*RРhwoVѠ˥T4boZ)nPHZϲ qNQ//2TE_|9 8I?pebk_AV?! 'Z׫+xC5u"ْSK[KH%bHD~~aW7."wx^??- 99{hBl|ԥ|ժB( Z͞]ýv`Zs@wgjƫQ\& oZZP$|O*ܪIeFN(~cҳ>WӦi֬Y#F8y$\ٙ6vG|q Rò("]k2[1 Ҕk:Yf<:7mL')L3W|yS 127b|BRs 0EYZzAKOA)=;qZuyrv]k^J))7n\P1׶mvTp gܕ0!Z_wecFݢg4ɺL @ fWCx&7#{DΪ+_իnny~j; ӵoW]S<^;Cz t'F w+KR95&?G4.?•[x77U`ϔ6Ζ9-YjȭqY|EN.RTU,=+K-ukJ4jlaT\+ GS)Lp2lÍKWxy0#{^YF+[ؠ$m꫋>5\qL.ץo {|%fz[.IN|%K/~(qwF-}/6ܕB烘%K^y@t옮BW\ء-Aբ$)u PZa! NԬ7|?U#^j}#w13Mof4*jngП0?~Z2fL!$6NYYل]^2Y.|>ȀEMa?.20lNj4g1'?ڕ~w~.[ga.:4Kp:感o%!.|>#H v魲.BגVf]wOV~ `_NjRVQ[O߻m̔v~%?m>|J^16ܮ$s?x>V5c 4hfY E#qiۊINXߏZ߇ud.}8צo_װ,zzP_ΘBhE4? kE&%8[d.OL\A-BWjsA|L_*sݦ@`1,/"=,~/2jwR&KbjOx~zzro6RZnQ ZM7B\(}6:`WEEEEh+2`3q˷b ɥnRA48Ӫe?ȿ!oiC >Ju,ã\|aaE jTʪ&q79YffAVTdMtE͑ Jw;V/b|j- 9ZW[쪂ZSC㎽: (4W8q89kCiJװ Si^q% 2g1th08 Wz+HEnE#)ܬ,$uUWBQLH4\OKwǾ;T,%&~MBAZyz+kUZ+[iwm +_lb*eVbY7:7[[In]4n| ( 02s9Ybm˅|֮=x.uR0 I@lt@pd967yj7 p+DV:{E0e *9ATv? |6ȵ9θz㧯}P tx~G^T[$# BQ0>͞Bj$J+/Q{J?nBLABSR3:b@]dz4gOo նw,8)l AE:VB#T;UMi(h Ňֻ )Tm=⼧{{,aKZq2zu{G:zn7xtsx`lmckuVx5!%Y4Ǵy54V1GY)S{mlj/f| r%O?, o3T.s{Wu1%ϧ?#?5+) pM .C%'9ETV>36qV@ƯL:s1H~ɊU8fVĻ9 u+fiCA}ﱏSIJZ/4ےu(GK}Go`F(OV|*wx*dl]q!==Κ)gm#iֿ{4 ~f$?1</nxQ 0♍&~]quo6o}]yؑ$C$+V+6_pR$^:<,$U}W' wy9wɴO]}a ?d/F=kĢY߿n^a_/U&LsYG[:"1;8f8 &?q@+7<|> O n6babDSfdq(~pJ8s6Uo5b5ے,{呙 (-d)8R|OV `UoSFEs Fr.Ϣ\ˎl@8@# p<z]P;h*.`Kc````ch/!=**n$뇗x<`|65(xEX>u)O0k>p&0sg|t`wyhK:"sG$l?ZO9a4TugˎYW"ҤX_x8D^AdɥkR{oxtL>^qO;q9U y?e t|?4_Tɻj5c/8 ?(Zֲb&```@ni-尅Nt"CSz=2)x*ڇE:ucLbzSF|Pi0ؙ (h2 "$i yDe.z2 1";TQg05n5! .7k"o\]T=eQ[6ȇ@y[c'JSI1"o}Յ>LborBVm4w\ ̻Ov>@cС`{MLt ܤ|܈Y+~ڋ( L,*kX@pcs0#/ji헣f9RM5O'wGW~J\N8wP Rܘo Go` 4ܭ8b`````h3"[cT7qc^bF gNV|QN>[3+.B|1?+ tu{ j`y; d鿝hu@2t-o)EEEEEE@#@I^GOoWq?}qɬGiLi8 $O$f[:`!Yow#z%/G&~…c崱>{U诿!XN&ƒ""""""Ap4`b 2_JzO@IBw!IV/{w*qu!K:ޱc~'VY <䓣Gu@YY|-PZZڻwni[݊Q[m1ce"CGRXlZ#@d/ۋOD`wQF!oJJ[i߶QLgM {5|v@g sֽܽxޞ^=8wo-k B?]Z`;w+akc```````````8{lS9x? 3Fw[owf d```````````0m (vhnW~w n]rEEEEEEEEEEEE@AAm&KcԜ8qbҤI\.cb 2,lJ[A qݽ =T.3)|cB RUU٫W/''J;xh̍ BooOcݻwLDiiii bU2Z?裰G}‘#/**-N>]RRŒN萐 /6? 6?~QF͞=|\>ܖˌ|pȇPE[L<78#0.۝Eiۜ3#DfjXg`&KZM[_M{ "܀0,VJF9,Dʱ:6mF`/ zY۫tKFΒ"""""5Cq{ҥi?>` v&-/<`pa>a]TTT@݋Hlۡ LRg\jʪVD#1|2tQy2JkN:₞ 0L&(u(Cz)9''믿f6@Y$a0wX8(J^^^f{(>>~ȑ(~8sLrr2Nn@bN-xg_(&\f$%2s_󴈅E뤱/i"Ti>*Ǻ6idi ?`Xz0diG86i&(HML-#"B8U#+1(t&w4F #CJcݏwD2~}z0u5FA=~ߺgrkR;>=+"+Jl*-6IGں/ҮE`GísJw[MOb@XՉZ.[$j! ]xMOB{\57Z/i3mVT*YVctd]V{J#4fk#tqxXXXXX>Zիa0v[nhV)?)LjMJZ9YXp`K=z+o_N-J D h!S뽸&qvoB@bQ\+W0aPK$={Bbp#Y^فA֯_`Pp; oj2݌oWi%Lϖʉ6~hUO[MɉY1Q֢ W QO5w]]L,qDoa 6g Tf1#jH`مTs* y1+%G*=7s;kdib<2:bzvK 8xP9}v@ Md$8}L^%>5RX՝Q &43G,D1tL.tuDB=PMkr/79:@P3%[ƧDvB!]H sS38XkWU+ H8@ks(@3a0ڌC9T0kq?H.:[`[=o[qXx@+yzRj$]˝/'8IX܂Mf5s43פ&eD]yE.tZ._;ew%)236@irԤ3 S@H]C`y&D$.[13&Cd>\&>ͨHk.f9vծ,3]l2@Àf(s!6i J۴K$IȶJ`.Az4!C7{|`W!Y2}rK 6U˖arZÕt{mn]z6i>C ,4WĎ6ꉚ^R0yz") RE13 ,33, 7|V`h F}L"|l dO"?Vtn1Ύ KysFFmL ]N> x,[!\ ek-=SCZ,,,,,wGc LL!SW>tI*dpUrsssa7|Ē7}NꚸqL=G)H کVxeF ieeqs_)\$V&,,[f,.if.[6*wK|d~m vb̿43@yiE-25s&3i' 2:(XF,Z$Umn,IlLO, fmF4YB‰vx ݔ,52F*B tM+'vF7̜l1X'MDmU#qbPuIXsi!%,*<">r{x4fK <9H 0(/ ֗ b6;vA a8`cc @)$11~ŚYZy?Hh[H GLs%Gq@[X|qq+W8|%0]ry}!ܷ :i0O_l'QM 2\93R G|bcv$̜?8عF2ԣ8g 9+c7xo׵4K, U#\o*lk}Sт֣s׭)æ._unLc-OyMkf2. ʙ –-) {sK~ˍ9fI, WfF,Q3GH`L"9,K>!?9--K4&-Y>lus= cstj<&',2-8G "f/|2l^ ~ ƹI֮a TOu#%^gy@Lk&>+p :H\$70z6 $l8If#kࠠQ@_>i0"6J qh@ll+1JXܘ3!DΞHM2pD~?#5"tD A4w[`qf, 0AK;cAވPLnd.滆`=282HiBN1#ejX@/EEEEEAQ߶e;Zp׾I|-,gʼn }2=~G' Dz O 8ss_okwpOM+vH7nx~p G`aWo|U F[^!SbM 4\tRkT)Z)ҴYD&v਍LtHQ^GY/ {50 47$-DТ".@ Y?fs|:\Γ2?ҌkTXbn uܔc3 w"8nFmL-/#-"W9Sgs8qkBsxuJMzYV 9Ae`3Mх\0/VN&fzlYX'1[fGIDL4ejBA Nb$$G'77Z@) Q<}nL 6e@yF2tj7/B?S_d$@*vɿ΂ o'&JTKrZG-Kv1c~ "ܣ <]4g_mu$+6$ 7C2F* "Nɜ2&T8hkFvX1]T΃ BҥK/f {uHta8ě)f`l&︃xj8n`Jܷ"W|+ko'$)px,DDxh㊌z$nTrGa"%32?DZ @A:U!?Hӵ;˃O8aO~-yoX/heaZο4͍fdD"`?\D޳hm7Qe]@4sO}Y@Ks\fz,u$673JNn>xsǻENS64'1)RHxXq}nNLEt"dmNXͱb:A !Zn 3"Ov5]\/?\,+*6y.Y'5al4?f:IUnV JKH cApMwhwM;1wn5)%QQn `*H FۈOXXXXXq~!A )gBlڙwrtܸqU"TJ`op$F. [';y$7'vHa[ t"3bD])! {qRgK83zsы~.6QT*K8 82p[Iq')Gό\cGS ߞ`&7>D2q$ <5aH3c$5)f24*/ueEbkV Fլ* & >ņf:\U a.3--V evP(nran\,#C.0y.5óEVKLӫV. <=vm6c~(;R`8RP.kFeLO]0'ms^_F״Y %;-XEDW927)"$YiT'ڙO`#@$8D^--[>C裏HǍH&TƁW#HMFGvR)X?X ︃3u"+4kju @~8 W^@ߋ22ZvX P, GBTPi̙3gϞ5/ǎ۽{7d6^Pd> 4w~'=/-l'l\T/YxԈ3p|(U(so1Kw\sF*Wrinzh/ga: @jD ^!OݴxQf}sS5sx$aGs f$,_J*RGKf,r2.&=|:Cf.D`&a&??e3O;eʙ(f/|` K/{L;#xb{E7+ n;ijR ;̡ur ǸlaD㛭1O; gOOOhq(v) . R9F? 7|B0 :hljTB `.Z8- :C/R^Rs*K5/+^j' E[kT3Ca&0rq陹 6sg}%踹>MX@. \:?ڙ8uqB@ .j꺣+%"$rqjS d 'ϔ CeS&,Dư s%S7Q@eb }zbifnvTn ّ +q߇m8/n֨-f4rn݇m gRsh}Z|Ujp'\+%/f6vN>z?8]\.63o0E5Y/lVBchk"ؽfGĭ ?[{P5Gs OM_`.ϛ|%鳣#b@ ‡ QN@qg1Ɍ j%wMGh#!8wGm~T1a*t`yRAɁ[L\Xp Y6ҲV=.L/)֑^YjS0vOcAM2i?]vq65mC2{"EP>h<ۚpn *56f$M԰x`gIz!e˥C;j+a `vఀN4?mbع3-ڦj|LYzЛM\\.0ᔩ<UI.㼀LuҥK'Nи `5^ &Cps bj>u!"+7[NuBtHϙxhiSH?ˊy{̭ΕNZ̝/ k3ʼU]gEGvKdwUR#_jnV ;'i=ζEEEEND"`E;a ߟz{󅯦xvؐ %%)D `xaI+++#:2}H|K.XDSr` |@$7+2n֮}Z̘ߎeo;A<^h8WZ!syg6}9}pݱ_ Y??6iiIND#o;@q'Q|ñ&tq_V5?PJ}xنQ]64 Lt>gfDp8_1+Kn(dϓ**|Fߗ&rv/^/xRE?`Olz9ڹ:qE|ߚyPvfSmrg_)jgk(4Jڊǵs8 m§XpFLΜh&?]XTXzZ2e64}/Vsn岊iho B Us8"zH#[Zi5ere}*4M7OI8awh(8ںa'ZS[R[0L !Z ^(qw;> ժ5AA"d*RʢJO$ 4A!dB;"{;4a'XkU={xybkyu]]Í_hHKj\]9|ARYQQޣGuU Ɔ@^dGwݻwع/khRZ ml+m>dSJV^ å4Yy%J$W(5.b++k [p{#Gbc;;ߤl(*.A!}UUunRdgС>(t|j#G>z}DUM"YLxpw^S]hupt mE!=mj Z#Sۇp<`"0E&o,YxGFH{\7 Z c#W@2Z>x$Ʒ 2W&InhW^-AJ33jh!@o,3ɴx qv+H}m^aNw4v"6-]tյ;ǟ;sV #+XS`=sײ6o֎ŵZdƌ{p±C9|;aя}r=ԋokllkuAk ty|7_#f^E5?.'?Y,~Dkta_k/eStG[7k)&Fmcm3j)>C }7 ΏϞ'*Q46oӦOmPlҙ#?rpeUy 9sf3oVj"/YO~C n7L:t"VVVjce]Pzl vܓxګe_ӧ*e M}B{u=$L՚c'N;QGDD̚=ܚvBzJz<=irdYտ_vG57wkÐ!RY]Zl8M6QVRs0(YBz@Bv=vnj=(;ZDZm3' )ɦ {YZAHy5MϿ'OjT62UTT}NoPZ[`07zxl?u= C?DQzwx8u~ɼrJ0mCcbc}<<%͚q'<=$ec <"{Qd~0y ;ⷕBC||P/Xt#$"c "b0\U1;'=Ď&Ł{cǎ]p>oǪQḦ|RNq˦RR/TqW?ٚgͪ|7qtl }F+Phh<4䃸8VZ%{ݍ`p:ؒKi^Zm\YW҂d?.(Ԛr mWPiI߷;{?tkFiEZ& _ȕ!Z[ʇpAߓޮvR eGzځBޔGAQOZR\R}xWP55k\Мh?kA]03_CDuAg|\TacAގN31`j'&#$dSD:j vGڡ0 ::T-۱DdD9!Z.QAbY6 ӻ~8/^X[[K ?̙zuc]}4kP^~}]/y:z$F.2BsJ{wiXH(1FCio@&a/7fҤI=P2kׯa> WAOզ_w:8ؿᄈs?sy,?B_V^ѤPre*8b`5t)Z)^>tcVT$Z{fއ9sK AG }CG03޼zO>oa'۷[׍VW?o_~m/5(IRe}0}%%%ǎba\A ܜW:gm>vؑ#t… ]{ܽ+\ 5hZ!F޹䳀bҷlhۻ/lWlݶm…v>N$~CWh(LW7yK:vXnnANwgIDK\|Y&Q)7l쥗/xeAVvMսM={cnj{w{ٽ⬉_Nh%2YQA7B`СgȩY6#`O7ݷ;n\t"'x@a:kVPe׎aaK.o˗<F,74ݷo䈘e˖E{̙k׳try\t!rYHUjjjJ+!#l"޻@[1cdAzxIJ%6|O?񸬬t0{%nK<;v̻ݿǎ]t``c IrՔ\t)0$.Ǐܻ_to, ?p?7Z$-)'\eB:1S[qg?ԓpO>tȐTVVVu;122Lq 'ltԱ#λq&H<Р#H`Up"y|ӦN͹qc4u e9-.)ɿy3f7dUS>w_y%l6mX_WzvîG䷗I#z!Z3>cCRcRS1V!,)u7[JJacEFbpGXm5:Z8H * *2fFl/JʯbGfmҚqvw 1yN0AJӨ=S";~Uϗ($0.q_$]-+iqJ ]cީSSJ \$Yz:Pvư@gb^/'KdmgsƴDܨ5_^&p% o;.=iT/[K&ra{!<=kN@vz֞B0=¨I=/DBjX0o.q0z:I$ށ:N&e`#@\nrrj㏹9db]B %|xhXގд SSSY3"kslmm/_V>{;`<*f8X^B|/B[Q`[8nx0cNdsՄ=S0半8fTLQI)e쉡'fJ65*W6gap 3&/ʯj#g=܇ 4(?&8c= ϹO= らO@^x{lD__oa~jQ aFKIK xJzKDG'_\%Sfz Ђ DvdRq ~ T7Fѧ׼yOZAQJ^zRLäӧkTҭ 5'#3 M o/ɸqc{$N()@ m^?=0u 97-~)ʫollorʆQC +,|aN#_~989 կo߂)lRz{{߽h~nN.H2w|80ԩz)XD ۷>\/8͞d@ϟ6mj^WOj90 !ر﹧Gw"q=$=^+{W JdAIaa@Cv|(`= Rs m I>{ 1sѯ VGf4ԡP&EϷ]>?<GT6~;{Oj{FĿsoۚYS>I٩G?;5ĵnL _Q<별ijeD܏XcЪQ"z;!J^9iYBk>U )!jq=$4&~mJ;'V%EJb^itٵΗQuǛ0')&T(p2-C'?"/,ܘ.v̊{|l 3bd`;\94uNND;,&BmhP`j% p\Ptx >yk7r񢀏7J1ɼ)ʟ# %ZC\.K]کKX ta;Kx~"ۇhsX {0WV b͛o~F֍Ɔ&E=cĄջ7 fM^ES#{p7mqkkaQ^'򲱲b~wp#ƌ)á( @<&D!@QdaBUr_K!aFBeW1uIoU&jmY h;{{L=+R~m[vlcBl L%0/}-.p]֤\(-/C @BEJZ}bn|D:' hn(\A0iѺ.dD9F#_r8+zb% qKO//,V@ C.2XpV3gWʫRLJ ) Tҹv-tޑw 0B~p2aP] AX0$suu-n):d&%-Fܽ!m#+#R;#q$Sf{:/+61 R[.ApDrxgfV ~,wcJAYu}nj}w(7M {li}?ha)>)a> _8)ol8vt+}roLHprG a@WNˉs7܋94hNhJO ngM9m%}.#M4g 3ECuŸùwc0ADl=ϑy'Zzp7Lv(3#jggoh5?S$Y{ ΂0$bԨk|o skIDA^E Œ.5.yG3 {L>T,ef-ڈvz%.$i0"@H%#>I'իW[ `pHX9Xr 4u JkU2@77"k@&!(**߯/`ӊN@:2`2ۢh'tXtȬTD/LIuk b '㙮G;f>%'_D} 9(򛯿 @;3]>2;?3YHCPBlo7cI<=l! aRUq[mAXfu,n?-!#wԆJl`dIϗWTI1hSsr' 怺Qccͼ)Cސ4GlXYJĨ%/e4Ƞ1@=1;sΙ9!?o:Jg FaM @DB%% 4_ LjedL:Zj"( CMF\)|2X8pBH\rPY"#9Y3m4ؕ0Zz#b5nLчČwPaa1pԱ[4& ]nVSAJ5bF} %9 oO!X.M]鋛VM C Bǡs%Ixj8AFEEj. KKeÇ {gRh8pAz}ћ<# !сA۶qO2dh4|+WҭIjA(UZ" Wj6 UCtޑ"7l:l R)AQ'!cp1`[aX`+2`h R)H@|{";.298D WSe xzoP%}h_]rC}:p#aKJJ{8B/#$s6n{;^_NIpI`7`tΟʩ dUԛ5C]ZE,Yp8\P&~ZᱩCxI{uhrc(SmlA|||ϳl^v1IozkdO_M(hcO43z;V B#fb|6{nY4R苈jC"=>n@/t0MC :كSq 'EENDk1;+J^4׮]3*DMC^ Tp='m[MD{Q%3'-n BQ y4.tFX[< vʹ38>*zqR4)d2<0aD%k(Zg!CХg$.߱<:NFۨr->MzHsú4|G1 O0,%I/3c|3UH) b@='s6<g2'ʶS)y[9!}T/7Og}<3k+3 _67{@I}zL#zUӘo^ѡ.0h20p#G #z byb}7ڵi&ux2 #VSuzVΩ8ϲwp9|8bjU558!"o,Q >p @333Knp;*UV-It{׶W#sHZW/mCC}K_*.WPjD`u"~ı/RRɄ=Ȓ!2[+}caDN@<ߒ 㺑Ј{ `ThM#rSyD%$֖[xo-KŴ.M.;'3ebAގ~8],$G#j{&h,ߞY^^auEx MaD/aa=rk q@Ćp?u6,ݴPWo'krj3`gC-#XIup E; uuXVuDŽ qD PR&k=/;/UOi"[u%Q!.фan1_B]FPgA 1 hDmUZ`&~i[ T:<]G\;fk'Ã_B_Ӧ t-Agzxwm][[YzVMk6VM˧a5 kvXH[m0\yBۅS<]v ZC^C Q౳23phʴ&_(o[!ѐcmR(BC{yyzTV%$ 2䉧 ܼ'Fe13v;gfxhhוu ~~t}#.B6+k܋[^U}ҥҞ=}a^VX5` (5,}pJYyEE>Q8xO74$;+ND#$v B{ClBDϾe޸AQhd8&\٠$j bq Fh LÃ2a}|d vXM Hhp0IDR']$$ॼ<=Jښg +HC/ ޞD9 uJ"rrr2LEJKKf>HϞ$0 5Ĉ@dg'<h$e/~$ۛV/G.Bí{>}z @Lhh׮WU<$G ̮UuW.]pwCg sq(6c:CC@}u[/մ4xC9$h=bp1bÁ?1Pncʄ`S9}C3ew0o/clYӨ:ur0}q%M={@켧EGBiC]:ƍC1b qy ::" ue^(sLvxUA(,XE_Fݻܽ$ܵ7} ooo"FLV„u ”`@^'vZB aGȲF `(hX< >Naޤ$B6m6H= 3@PaT9 oP&<ݷDNn0]>qtzՇ%!R5 - Ct0xkJS#<ere}MS{D/$R tO#A\ [Qn7+Ɔ%XhBB$/cF$<&ZPK!ߙwHm=$%~49P;uNS#,`SLҹ x͕J3F"vtPz 1D]< ج*TGlҙ3)3g<$vu8;hCGW_}W ԩ3~7d .<0] Xg'5~u0DG#2afxp!*_t&qҍCw7nPטt{zBګu;?Y 1S.pbBJ0Jh'Ѓ3QwԃŌB=H> L!\? IJpIp ܡc#UEUmi9ʊ4نS BLjP A h'2n6p}wƿ p]3 t> *N^)W^5u17ڴܚ'7PVyau7uYb[]l#}g+bPD B+\-%ˁu7y\hOcx5["x@Wwg IXw{Cizg7wOzZVN)P@&nuyU#>4jYYuBV yüSEoeR0Owv )8Lc6F}F"ҡdt)4ʡ7_MU[026kf:32;n\7vM'Nc)_jG{WlsXX,$濐#G:e ϡLw]8P-+xx1*l%.p6ڙd!{pQ\pY}b)m`PځfB"3H0=h^]uѶR ])KD0 VR(~ y6Qg|EJ1q8 g%0f=hhkVI@mW4;t勈G_$M\TAo꺭n}AN\c7kt,$ 7 ̩:B*>R3A{3 &!t np2:4)̊AIuNi`^~yFCas47R"ͦJ+fJɬ#cmMqp+EG} ZS_p&%9-2#&YlhF8 WM59wV}ƈ`ri&nhMd[B`/8ryl˶EaިQsZBzY*kt>&N|NVnvA>DGbq8 H/OZDF0@ٛαwƸ;CWh^y/f@͙M֋%XIL:-$Vz0r&ǟ/)Z0%ML lyMk=xZffvp2:,kȒZ!f3,}m v^+P۩vv N5Ēp1}]klϤ;GaN3 #V%'7*Ar N} ɔUTXXg [Hpc;ˡ{^0ljw]ۓv_uj`wҵ0Ar%&:9]CN$WW޽{#B"FCw5ADm۶!$X@3mMnv|RfYߥ5\2r@ZMX伵ᒗHp0_ ;k;5-LoRvά:2&B% + htxe0׾#qst*ڸ s6T+ыA٤0V7IB >΅-gH.]te܊fٺZw=綬D !"Ffh!}%05bdw05;$=v[g߄)kcL`9 Z:c(J,j1;!0Lcޖ~%K&%iLjo?SNvKmI-Bwu_;vv^C-ܵ%]p+i:m 9+[1ɺ ]nfτf. O[_gﴣ5P.&xv殁ө6vMCRX@tȝ:մRGf;ߎrFf<"JlcctՖ%OKIP=Sm1o 8v#^rjUs*i VgIZ!}a.V֢vhzBbt~D-LC.r XqPu` o,YC݂Dۓ*eN-b|x`"`A;&ߓB} +G"Cه.8 X|Țl5K{KC9"F<,/F<01㈻6H2.ߒ 67Fe'=}o(1]^>N L+r{ hc\8[[2ȫ9Ç82b7ypT_˞}g =lDkNFK\A]*ЉrA)KFu$4 6bF 71MfV4$0q3 oDgv^)yoФѱCL1Um8lE,,,,,,,,]F]d ㋜\qulPbdj,,B-OfP3Yڠ0Qb@ZxFBQp⹊:&LV*b9_&d-/&Mϓ+Q1~SP mXx Qs+~I̋O)zhy C=]]룸&-iʭVLO +5u_$y;̩h]qP'Q\+zoQ /ː]/ 8֑8F EJHDVT{,tkrq#;`IPݠbWe=]ѰMn8|Ɏs{ϗH-JXbzHy0^A-ޘx3\1IyAo[!xZŚCYr<O/ a1a祠 /pzr\8mi0A@ּ8+9\(4Bm.:8X15lݘ3$Nh :mWbc!hz8 z8R Vie* PeiwPS]9΁ү\_=0P1F5)4˷V 7q?f˙;ظ8Úz3rk.3My%WSvv}l]jZ3vW-$Ϥ7;[{PWrEi,ب[쾶hv Ckn z;տ]<>ᶀ]՚[v_lơ%saKV?ӻ]>C;=Y@ ĩmq7%BYV s p&9Kv6[l!$WhrJj䵃|8G}{ :K%nHڣFnVHAMM] {^8<ߟ,+N"8x揅3('ri7+g J oV*pBIrd/wog!xśx/_ɯZX='9]\PRB!@3˷^Q=HgW-r]lw0\?ZZ\ɔ2V;{[ӓs+ &ADhW캾=u"dSZ͚'b|GFN~'kXO灁NgmiEݿwS7*cjP q:ùg*z:څ7!R4j_5-KZ0m|k˕LiVkn\zR_g_DPhlJ,= sJ,ں]o _]VMbe!2F ɻEk[!5nخnڜTc;v_kmf;K:BkkEr"{S][aCV eV='C ~9^ȔOyM@wZ@ܪcWJalՀ}oV؆C!z,nXj N8ܽqs\Ȋ("Guφ\h\yF#gm~~zC-Nl;]xIZԸ08-S~u4|Y5̡̑ W/ ;dāC/}5 KAdƄ8fCt,YXXXXXXXV-0} 7N-"}8'GdOUl^xAAό~cY!`S7+$:?\9܂:q%o GG{;P[jam~Ԗ7FDᙻ +M`4MM\FrdyVdEꃝ_?8ɼ )d}|L wJ!ܨyt;vsu9 a"ߒl=pbX3 WQԀx#5jY>sS6 %/ UwJ!0 BGyP -;St$譹ܲ/d=nT8Z›!j~1jG@FvcIސmm|P`o˷}qieyů=,v<)I e'[{g&v˫V^̪Гk<+> =lv]>zsR 1\wF\`| .NB;Y8\poF []d=KfIxƦ[09xTWPaG GzUԩw9BG2 hם-+5o68v$v_\ɫ&'uI^,,,,,,,,,vy@+@x9.1ge-Y=@qߟ,tư<-qpkFcS# ` jlNK\2YF qI67)`ԨƱ8 g x3ґ+ p'`1᫇zk%#GEJpo!"5-$&/V >40\pfO666_|6=&h VQs]\H==RX +0@ &j~9~˵qhl(G;V.Q7 ,07YUr"T@o /Τ"sI~r#dެv-ϽY}z~UVaueq'KM#8BW("z_x6ԯziljc?N$?99a2FJFlI-Nɪ2 kk|}f'(Yu0g3ٍFQh4i&©B\]ևCEt&L;_=,JT1[Y)_O?ީl`EA4ݾDۚR9M:NdC^xb[zf@һ랊_ch8tR'861g7ɇ/)UjHfpj[^_D 1:RbO,ΛWpFp *}~MIզZQN="a.U:CCdr6O^F\‰k6Sq1~\ qRI),}j.-o@0|W ,14wsgGX*\m<I} w0'A!ܛNPvKAN}Wdu?#QE=r#{>:ajPk77,a& (+V@L5ȁ*$ xnvVHDB60AHZ+l/"}jmxaatPy~V7,C|ko%95O9'WƟN出Ex pHa\&@s7%..ogU= H09[d"xa/BCCi{t h;1v]s_Cț#S@]Àd1njGWF~4=}ڕCW#j@HG-sx+fK^phba@XҚw^Rwהg+㮒߸'uWjTp8iqmq R PݚqwwOvyo&mMCwWdf޼4$kij:)`L),0ݟV_N(5fLc\*o/hl٦I?<ˇ|w׆k+oi s26Ϫ%IeRO" _7L0p RoS8SI}[bQ3Tw35Ia|Д t4=Pdij߻P怲 t~Jl6&ugF2BaF_EUwr&72eɣ,w3ŧ+5oIs{Z2Ls6p`„?Cc J$րbu]Mp*F?1fdTR:(`Dt!K+ϫ8 &0נ7yBI"hj?QkfA=Ŧ_}p2/m,ځa"P Af/`ׯ!D}ٞm)U9>&дwD5x;Y!T?9 $*.ю;$qv}OoxmMM{<㱝عxH֕qq\pq-.kj1Qd.[_ 7kcycL[*JʳX ^eU\ 3ǎ Cl@شgמ6;GWRX $֖ϿꫯwX0&J{YJrv|/ljnoJ+k(t2ŀ!>T,̸+]99`Swc;۱;QJ>C8ɃࠀkFE%"PliuB,,]:tvusgEeԥ SO3S˜e>8+;GrTg+ F`?>j4)JZcm"P&ڿ\䪇^(5x_k KZEu ]饣ڕ֙^&\\T6/^DzȅUwvw#G6Y46,)_Cٗ߸W,.o9S?DCY9-<fZUy( =HUEH|U߾K3i~_*uk^RI3Tj+}gyY|d`xTgdJͫO,iN*iM)in9\ӿa}s7α0aG8;# #diBY_NmʪhA O-Fa hvZܜ\ܖXд?]e͝Cb:Ym6EMݩ i3+9. ]=ڀ4[#cK>y 87%D68Y,hwpB3J3 Ŭ愒Һgi.kga>x5EA6*m(ond=8uI=}h)jV],[ ( ֥US u,q(Bf/U5*\a5?&8~-Ahι^.:{lc}ro-hon *T4|͛w6._U`u kooB0'x 33+;;+epdizfo5.%JD]p/T 8zg;YD uܹ lxDx84c'23/CQ10sX[7l5H`㈍Km)idϸuۧCvƆ VsJӉI)iQ _};v4B&}vttu]ѨUFE [tKRb]wwϞ֖6DCi71)çg$u]M97Ci꼂Frϲ9@Y&~O8&"~1" &:2E'OX͸젾.;.HG.S﹧l#6>f1ԃ464E755#%svu;q=#]˖]TT d)Y"88wMR)s$ LP^Q R􋥥{0=2OqA\S|7 9%m.uݣsU}|s}#h_w2ZɳKOK\IVXjUKg m;s\7~a@U"x$<S`vfZn}$%k]}]KZQbji3QrDc:??H;Z3[K+M&K6a^$MmҊ"aQ _?skމ:G塶h|'- Xd{$@2_1+ދ^f-oEn5k鷏Nq5™ SdNY%beoElڑ]T釸qeؠ<*h 怄oId v WR@=2!WgI- 7Gl>+7D mֽ؟jY-vś/unWOv5{o`+ߎڕXiCGQQShD?SFk|6vPJW[ r0UrQq7GlٟūB@[b%.iMÅEjp%N`uw '=]$ʽ%U'T^e`բJz|ޖ4fz[}S{31͈;>N@ƿw{}]HFNJ8z j!0*XYc}}Gr%}TOФ.f{ˊ+͞BTrPGc2 eں:+o_3g49ڎ4M=wT :} kX<P䫂KjooKMJjin?VL X R;w’%gϞ0Q h,szmz]]LPCCL!JnYVVff=gWgoO'{@q J&H{s?ߟyY3Atuu*m**%to󟕷,=w %Q?WC bېe;W\1sƤ5w cv# &e9Jښ㶀kﱴ0#@c-^x晠Pvbd@NDT7PumaGKӒ[,]n2)DF5e괗ٳPZE sSy(887RD"rKx,8m[@=@8q4$kV\x{Ybc qgG[2t(o_敓K'NKK՗-ȅ w0nܰ>44ϏqaB W˨2G|F]JK{4%v\:wx?f oGH/kq2+k~.@W6N1ЛUԎ4s 60)]ȹ8Ç't83CYT <} N5׫D}_slL䕵=M55Hȯn)mm6u5q106W礫ārDQj9"c^% %y ˳{FIgO_Nq pan_]fgba)@|mKwqeHOGHihj%c2B_uHh~IucW]s'08fzߗH;zJP8E1,n-ihiC}r2D5䖵Y\l%В)4,ǔt`9٠7s66!׃.H6v}6`nl E*l-ы@dbO _|Wf-l%Β yfZ{rJs+yPelno)BKL%M Bg3VN4~R/ |@),_ɢU)6\+V*u)>JdpM *)t+HJP)\a쬬ۿ5gys !ܼ>Ew// /IKG\ښ;["CQp@5(v!Kk/fdŸ驥@M;[kC#cւ_ p ʶޞ˯z.gWT9:iQ܁2 Kc#Ēr==]^ƥK nnn>^::>w[/o6" 쵐 ]CLi(*q}pN؄@30߫M1n'56\VV!7:P[#AU6V MY0`˒p g_:=7W7===(tvuλ~2.fn۶uʴi|P_G@Rb_ߞdedkea `sKsc}'WYY3Ҝjk[[?_o<܌^v[} oS3̈$;'ͷ~ꯏ¹ZTX\^V.{&_StUV574gd@C raڇ o%͌R2]0ĔewRHEUMNvNwGEð% ' ؂^|c#Wegeœ'Q&=}}};{;%E"?_[{[<ЫtvrB" DVBOjv**)΁N(Ƽ\֪ۡ:''Gb"uK.wy[P S]W[Wݷ-_4l$cC#k+l~Qq~^g1uO75788WTB&8(9gT ?.ɚN{[{]} 6WVZb/'|WTⰴ8::y8S />'zS±~DaxJ@_RH_\ԁ^aHD h5xipo&av"]-{K>J*Y<``FT@ vmr_a8'>PW=VzښOLCHvDdxo/f~֪ڟ/(OO qRrʧ>_~={!2<2Fv@܏8 3ԢGw9ٗ**< 4΍__RTPS39$K[[ǖ-oþ,\%})q3grild <z@;>mtzLMͼ utQ :u ~+; jv(?򈱡e*J )u 'OHLJJ4G@@3.>vN222-[}P/fdm­M-b0 7?'LJYZY2>s~!\~D:|ԚڪԌ kwީohϨ @Q *:)|{X* 뒁/q(V\\ 2 цArid_ʪ:^]Y*3;8^^2cT;;[} DbysfSg# 6**#3#8f{yzj[v@]m-(,Y/kj?PZVc*o߹ gQAȨ)Suքd++‚~MGGw}3x_E*ݻAmm5y贩)}515 >)%5:&.dgBB,,-)&N PG1``Pɓ"=p0G~AȘ);{ gϚ9xD|ƚ_()+OHNJIOfdd$L=>{W_}퍌z0={:riS}/[[5&6ᛯhor؄_o#cۿ;s(xHC~9{);+2&eQ|}_~0*:0?YuoVQiYGO_rRbLlGh;/,\CGO:_caAqMUMT\LjZj)b 33KII1t/,,Y9ٗ.9vVB?R/ @]ʊiդ. 7 ^,lhiip4;Lu3h|D>&azPWOikb׏6?p` ӗ}/:~-C4oȠ,bV4 JNa\‡ĺT*-E?PDHcKi8aRėKHm̮42HY&⒣#þRg[36FE@पGyFYD}KY^mr.Ϝ>޻offzn{G(;}xӃwݶ*8(2kdT\pP)ݺmM6\bʔIg_\sתU+\$<־cVK?,$N l\2s@K+jut>G+1qZw---cbcLMͽ /^m@jj3g͔r"&Pq億J;p(dƆFYlYp@j!dҤ0j΄GⲼvj74\[uI??Ӧe) ~q /usfdei^][svyѥKnl xLPllQ81! )A'Oi]huk'Op"P,o㎥˗M4 a!BhSwի]\b@j 633stpΞ?oޝ$9x`YIyd!%e(7glm3g";m*[;[w D>~2N Lȡo\]p~wWW{{O W7רffy/=͚9IXEml`պ} 500P_$jjl3ի0 .I>v^m-}=ݛ8w|hidd3D%B+((qaޞiS&/?46>A~AP'P\dӦ.X ]{v7gϚ6)c&&&LqX&y+4Ig?U's~j70NOHw1|ć PxŅQ!W$ G0eڦ܇ K(e T;y͛VS |d x: M!2 ~M X2C&ݡ ewbh.2*é)\ sN D+J8z5 `mk &0(͍*i"7^l+Yye{W0== ODa{\P:w ++K<-M`z>~ԇFKhdb|uʅB{ggKӠkںZ*Ǔ>NvvO/^Vsg@; YyuR`u]vB\cSd9}Ɗ--ok-@VlDt`H |45u=H/hanBNli tkaai1u }Aeep2 XYfqUMԸQ[`im3 z9'aWܘ E@.)o[*25ChwumMWo//[.=gUHH "@B~]G_x&Z vʔH&D \%;;oN77w3sEnza`OLbڕDtGGٳo֭ۿnmebj:Aļ^S!;u߽>^&ӦMlQ ZrԩVӧLq+// Ar&v ps莍 h`BjmlB:ut/UgN3D쌕YVV4AihCb/`D~,pv˧rdhfz岁K3IzLtF&ncFv+ <=𒝝=Ri\22`u'aM4'M.Ɨ\C|w`ic1u42X]KTCCvڔ0d␤J|@ɥK;g͚ibd\ SF(lͪx{{=En_jIVVֶ3gσX_U%YZj @bdh@ᬨH>ޞzڗ/QiL &3#ޤ,{3gL107 iB: pJӔ@@{C}A& k?9]ۓS6-DH[?e u xZdgS,2hP2Y9! 0 R^Y@>V$`ok0G5w:H#uұSdj8&ȇT_6?}]+ҕtO%܍a aKf~lk9FHe`0?C#p[<|G;Mw6AS 3b Ɏ+| d2>7V3|/] BHe CO2j!B=F)12a0 0\y8;pjQ @l`&ǡRVkF vTWAtuqc;A70FRj"l|H 2[::RS1BAM"ILL7S^Y%#U4 \A EY\ԑ 5k8=XcC J_ 0U@}CgWL`֬\}T_E5^j͐d/2773361еt~`L,H775! f3.^P}eXCɿ>;;Y`->h dBX u,K{?kkVxw+O '"/] #Hp~om~^_( B%b=:)LKkL6P25as͚- ᯾&PN| tEvHGE%LLf0"##?!C61>R %C R?Ȓ%(-.ٳkFbGՂt@"C&Q& ' _ n(M ʫ[xWnuw_(xD֨‘߆VT375Ei*A]M%0di`dR)H<汉!~QNUiV$`}ݍM --o+{ϻ:;z{'0 =x1% ,#/#eaTa ̊\R*v5Q~ܵzMr; 8Jg ıR&@c"|*LP+-N^}_~J]SZ"'#`I#>^^.wuw&&&| 5<2 Ao}A4uah!p5UWOjr7x7^߫9%}va 8:H{[)Љ{KK?fuDͲ0Cs0\~s;I Uel?sΰ7YrV܆1ޞcܚ!XH$69v v3x޷ p9ve:qmC?d4* x[ %5 U /"PA3ёћz{e+׬FD(~zhKLߓd@݁m۶?~"((x͚ճg΂UthrPZ^:Cb'}pÆo_wF9_z"}Y/uvN˯VXTp׬ a*S>#2ȯFH}ߞz]aȼr'[l~뭨 d2ɝN"+ m|:ҔaMt2,xr؂ vK$Vo]솻;x]pfrph0VN48222fϙ 'aޚ;w.NXo{G6=̂|3\(Ŝm3@uVYp`kk`COESs+ s2ܹ֮~٭+/\ W]7_QsZmqǚ[ēsGU)Ra]#fq`A&?5}+L]\_Mn%7+o{ 4w>Y-A7;̺ ှw^egƐ_l"_aVRn(v3=o"bݍ`-(OxpKݡLgD;.5SV6TGl3DJjKf%%p:8BjB21 Auǚe˗̛Ô^d9S&O:vhrrT]@.EYu6v֑.ɓP 88!{qIilllGOs98 M֭Ndnf% ~ рD>ŲQ0'7gMKoYE-(Uѩ nHk@zE^ّe' Esmf6 ԕ[֯5s*%`xx[f(̂ВYL1S&aA!(ѯ(*TzhӦe˗^x Xj|hic]vr$c0$z8ԍuzA ::FF]"n>$$lRɡOp>}#wZ HIaH?AŤɡgqrךspUE%VZdICСCLCfU L,N=V&]׸x{m?JCv00DD ЅM c (cCwxB@yy=!NSl޺U<]jtf4Ӽg×4T_KiFX Ytu_^䅠~!f:AΡ@342/.As=|]XXLV+rpt@>CgFvQi9++4rsjN9ȱvf]#I -뫨A~l P:!0ā%C;p`AQQ{'V_ddfRD=!1ή<(E 1:;ZݻkwwW7n]{z{V4 g佅dɂ)PP5F .X7l hp9UX rjI钼T S~M4 JP3#3#(7sLceE#4(8&JGA~P0`RRZAŅ=,q414>{NH]]T^$1XX ZqAB2KaoLOÂ1,8npݧz(6ZQQigg*d|3xs@d-:[t2 m`B(|m-WM]`3#kLhdnf@>Aoo<[$!wN֮7v_~H. Lu`.U$p F)HrJ!}$e*H$;g=A^$qAߵfs}cjϾ,\k/7?NU,"I #F,ΖMtC"wBBbQQiӡ͢Syz9 =ډ&yuQI{ lHc=c,)5=> %--<*ȂCv#?>&뼹Jc #P4}tSP=dwu;o|ɸy梾:tg6$p9l’"(Ws) g>+Ejk,)mQN{MuMZZ*$'u(qq1 QQ19v]΅EFFġ!XyS!@쨯S'Ovpr^T(]B~aq^n.ʉ秥GVTTL6Mڧ-Etoŋ`Aؘ8 *Rf͚f]gwwԅ4AHOR楄/AD"Ct@ǘL}fs(G /ʸ^]U5gԕ$W"N^ygΝ%`9y$T$ 7njԒcI))qqIQgΝGٳfd]Ύmhz 2BIDATq[{Dž(99ḡnΎf1;s^)3gΰEuN(hx4jO:WK(,(zP0Db|^[G9s щ0%%y,PccuΘNu LJ*}Rbri陌]ǟ;y-ZY9…[XdH pFd;BC$) E/DFb O2 I8sBumևc4 HK_`>ltXQ^b?M# 1ĄYYu5X;fgEƣn腈s/DXX^F9s-,)@7K3iӧa9 83qޜ9h@fMGS@ 3sB ]9PL3..66!O֑ +p3$O2u J_Tjg샓)6lanNX(ZTO龵PKEʊҲĜ\6"{Rvll+`şeAZ=Zه:E%UFWr8Iv8h| {!նTClYKW-~VRiQm^27~*b`$)| ,:ZڲUQEM=Y/Fg՚= uɡ kHB' rj:Ѐ".&:[ \5r8j?Ր>&|`$B2|)te_5+j+Kpd);(ooy^SqʳAa)a/*E<ʢoAP/Q,_R ׿5LG0b|DhhRRxR,ݐ⼼||Ьm\M͹YYH<&ox ++7GYYśonY ^Oo?;~K/Z\nu ]gׇ|IRRjaA>M:U #{ϤfM|ށ?B 4 D7.h\hVd`׏uqq&9@"zB\f:fæή8M iiF&Ohhj xX iNNvCC+R]]/ :O>ĤI!)fGBRy)od@P ik 2@hhZQN@/^hh`艦G34)lmkqwq ,,(015cQe.e655CCiwԍEzH†g29NBk7i$үvJ -+D܅,Q eQ%I|.(ذ_Ԓs(gG< B 5 0X@`/ PID_V2%m9ql Ýbh (@dڀ6ŅC@=>r|PsKPJ^4 ->!%U%oljYSU {3FbY%ɸ6F]E̼MuexƃoO>?WWOߧ} {믽1?ECzښD{5`%8}?XzLNwtz"++plM<=P"x42 J05b aeW'i&ڐ G@CY0g( 7;C(^X[Y0Tl&9;:\iHHHJnPWYzZ:\TPZ\dko)C$$&"fܹ"Ͳ5#$AL+imHJLpL--̜]]9@q1Yf[ZBMEU_WE /_[KD\ȸ+`"GiUe1^ؽIlŬ}b^ǧfvkk."ֺɍ}SЕVt2:_Sgc(ZDM:Y me(2$F枒ֈm(b8.B!I\8&3z`usz2s.g ]K PRYaw|G Zт3RИ<2&=[/efWUVũݩR+{FH˲ Vye!^}dzUV /ZOJ1 QЫ颥jtY:knRtġg1.W ZXugL˥tkL ICSiS.~?#vp#GAs>OL$>|>?^CԌ)Q$fex"y^(_j&$G/FG FGT!<%{Mv>>~ bӔcyU0Z1V'W2_oV,[1olP '(PEH!_;zkonkkEYɗ_λZZZJ]\7cd 2 ehyA@|_@@s9Y&ۂ 5T}dK&jȒ(c^j򾀺LcUYjGPR,j cS{-9Mo(V%OZyUK΀78 #?K{dHc`J@ +sBcAެ$MAƌD?@ tRJwl][sՀcTn^5i[KKBiv|)gV5văcd[ƪ.guk-] ՗[${/xabL? % @ l/FaFtJ2;30#(nVU+L/Stc=7rk rґ(xTP˰ו])Hjp,Sͮ,ayfkE9 )RɯVAQ{ǐ߬Woz 4ziITĐxDA/]]8Yuto7%GF Dr뭫#_WxK]+*w9 VFBF"&QO5 e]9qr[|ۚݼ<) }="=TCψ˩+V UC %E0sJe/yF6qʇJÀ',TW"@ k>9YQ= ]W,uE`,[@Sc[_uSwsG_kw_LO~}s]-sCK] c]~GN-V![qUck"Ѡ7(!^g >nAx;k[q]YxoLDoa_'6GVGĠOͪF<0OAeѰU)),݀McՆ*!2P/*({Uީ1X:e,ِCм}cBw9}*a]+H FP £\jA<eTjA숅"Y: pP-JjLz"BSP_g ^t-uU J5 "4Ñ6#^TF1a^ "[/RKZZ]2ʄK}@+:O1 {P"cOb)4DH;2Wײ/$QD%jJ龖z}#SVVΫHA(QY@Ee`U{Ovl(İ2%ex\ٕ%0C Jxʢo$*rE (1F>v0OcZů墊xx^:\U'1vUac\7WJ*PGyK=ò{\k4a_L2 d|I~ :j@>:%5$6y.6*u@ZQ ec6L60 WNL(jF>27P- 49O2s2r9Xi"Im!*P^Ej `r`Lowuմ'4&tJ0 J tg]fk r.qFm,G1 {]ٕP~7+uI; +) ڔ#oqNZ׏>wUUpV #Mou} `aEߘ:RBuZWȋMׂgvS-eښjד6;>RP0措֓U9u m}-]b4$;u$l(c%xoU@[hejfc8*\djTeneN*!7}5.>,Ǽ+#(; 7'T۬蓿o?ŎNZ c"Bٝ*ߔ=}Xna3 "~_k7 2sjaTVL"~L֮1:^N}y츠OE ϸ\+BDTVT$HF0^{ @CmaT4* ;k;{z{:{ j D:Fڦ>! Ҵ뿊F p>6(0ȣldLx3*˗TCֵά(}#~= VFaQ2.xagq(HؿSa&1mPT>TJjJ< @?o3,۟|0 */@K( e]|>ofEƍRq蛀)r*Kp`LZ1]LϢ2~ЧT#$ԁ]_UEAc><O?X/*1?'L3RHR#@וH骈*ȉrdDZNVEdCB&" wC>$nlj.(,iji%ވP8+E8.Dp)x:6/j bd"w>]/jU" *~NsK9ocj!(!YY4UAj! { cWhKx ?;|d]GI`jBC ~,͂{niP\ѥ>7qc`10cǎٻ7;+W̏٠]S @H݆*> tD 43Y3j\,EkYC4ńjyu+2Lt2++qOOYEն?NMJ"euRd *ү # )2?&: /S\ٜY$s4Z)_.\g|x=BWvWspM5i`bH8+a/* a'yjKFژ̖{O nʇ\mm9mnn![3H'O̙3uZZ*tvvmw7WΉA!'}EJ[}]_;%.2ڪԱNz\{-rwEaymua͛;x !pɉإNÝ8599:"؈@م7LsAC"f{?<o889cnHNC(]'ttt644e~qe}ޞ^+kj,.:'^U䱣6vzz@Hg.,(8/..#OkPGGGש'KK?ۺnmiiiBEquK9 a[db |׃8g{{{Ξ=6sҒ0]rFc(Z-Abb<J3nyĂ1)7Oӓz)+Q"%2E/*,BZڅs~udCehIl1==, I|(o';; i׹*j!y~K)&jnj:y\AQ1Dni* ~dzرĤؘȨа?φ($xӧ6K5Q&SQ^vps2 hsr?{&")슡orgy_Ks3?&&p#S^e?R C{gqlC 6뒲yUeBzȕ H `Rv *42}e qʚOO9[K?-L~/y{z__qI)%P> IÇm4>-cO*Is(!_Vv칶6ȑ]gRdvT1tQqɉj8`i ~w)G9{-KnذA P! y^ D#!`R* TyS:3U_ONxyl4go1_^AxM3$_"$>ف_WRUVյwyǜ4 &K3ȰE0h:NHRb5` f" ۂys NEuw/1 >Rt IJi?0 |RPS?2%l圜ii""{{`/1l. ygu[?o746߻>G+0)IZJ UϞOMIZ1 7գ6R/0ֶ'NVUVL7n f3GWP_ w}$Uԙ3;o-~.. hL}9 . ϼܼ'NvtuqS @~<{]>jXZ~+ i|Ujt@ohldz'ΥK\+&%${wsgfVCqBaؔ)0%\|IcOG?8{d}? ,\zKOO|[I2/_74$a P_ DP4H{pyaZ@̩ӫV|u1\4#Y^"GX}! CQa>a ѤT8gG)=b0WBhmpهkK|%YWWkA$BPPq){6[ÖҤ%%(cٸ5dڎ|^*`U /5x3-_"}`q0_wڵkQlldi8X07)vB+YHMD)X-)ab@TWWt! )4>.a>@QA W0`T@(-KFo|B^X?*X k Ә ?:Vb)_Qb;,FGK{Ӄ.]dBO If*p^f8#,rWR6{C-Z*ѰD|a7+hQ]o8V3Bb!JYr-#:@K!7??6/?Ν={<&'C%Anꨚ3aл_VC@ 5$jjwt%$&P1;H5rB[6)jG/_954=(gɌΥ8 4L9sg_~X8)z_?TBށLR˕k%H-$E2!66&پ3Lz'mli܏BCXA=68uSl+Є10x86-lXԥvyp=L3-(qE~S j4 U+ GuRs DHZ|G,[bӦG`DP\K38̊%oσZ~=|$7(V%nl Daf,cb#nJsq> p8Q94ZuZ-a)E.`p:p@tLbWfV] 10hք|"e}J5rk 2.@PvqAoQѥeeYmddY ,b||]T0C_&&]$✽AraCp'eb D?iih tJhٳuz{r/_Zt#&usqGf*D/F.:_ˁ>2g ~ԂP ;;;!Z7;#ݻP49lҌ3ua3y@2J++?3SSoO~tr;.Ր>>Uû+udTvq9}ך}M5i`bD'*T얗᪴=$ x1=䉓] u_mmk@v|w̩Wm-m/UUU9qСC.wtv89 a)D]T .)+9}HHOf„Dr>s,5-}eΎ;:~>pٳII 9r,ljjnl|)!'vF 3Ў niiƋ%E?9m$kpX \{v>x`^^ E_Zj]?j%#"rsr\\aj)))ЯN.d98JdmmG㏧N(.*324{<955,,,6*w"IX'xr־|rАHE \Ypa]1pb(X=IeeÇCEeJ;`Z%1WCԅcSII~~~\>77/5%%*||}8U## u ujllmq:j<ƃg^dcc˼9r46>0dðRG{ۙgbFO{a llm D"&.d^NP;)7'7-5;^UYs{9uK:zzV$/B@Qq١STxRٱZ]m.JJJ{𨈢KkScc eB,$cOӧNehhh/bkA;ϝ;w9#|oʳ8_M?{xx8Llu323+**||=˾={RSSM-MMMpZQ}_> Hrww?icck:t i?w} bbd`g#Ԇ577_~Y&3'{(?)!|}bU)bmm (ɓ~;o1pFT'X&+;cJKKJx>ՀQvSNCjYdy'`M=w><2* 2J@C! 9@>Gr<~T4\.pPDB; xήF#EP,aCF-%5X_4uL]]8y4!+h;zFg*#KCȬC62orC}#do/oww~ 믾_n- ]mֶV(2 i)q1=#0 _@ŬPLjE]1jH>Ja']vT[gs"95gG$QeIEe/*R_Ϧ qB'֍xyOmMIS4#b S'O21Q0]mm'}|o^^Hjij?g., є䰰IF~N@^|3[ې+~珎vv^<_222\\sf;: Qj<y휼ܰPcCt@ 0B}32ғCBCLqfa7rGعb̚gΜ ._Makky!w.e1/XHow|wiXba-2e*Rly gΝOIMOF+SLNbX0?Mae?r0@ٕRBTƋ}\Ч0;::`ay@+P,iرc? 97!!>-"81bzZ_~YZV=sbbCBC "zЁǦ:T@&ơ{>r%꒒ܬlz:݇".ΣKjgNOUѕPZZ mد922r],WvtC= S03gϥ_\''{?zE0l]C㮝;cb Z;~=|&GGϾ VvԈ)+.է9jxW:}GDrհھF >1|Im"7`.NήPK&ւBYЙ͝z-gφ°oϐ׿@440: ڊl,3!Pd ?s=Cv!55啕α( 6eĎ_]0IӦ 499O*U͝=?)-f(3PmG9}Odt4,â-_,+(8£?8'P07@+_p`O W$ţ/L:ee |y3e\*=s\4b%ⴴ~YzՆ & GP^^ a?=:}dooԋrAWۿߞzj9a8FPp/]Aq|Ǐ_ëW.U{{BsϣjŊTO(@ Kxx'j*޵oS'MQ1skNNNCw{\'._gR2mT{1… ɓBl"#an@PCŋjy?qF,t3O9X^`H׬8ɕ s H 2.O> xɑ>g>P8 ,&EHgW϶,-_g͚dbbIIWK¹O?7guߺښ-(,ˣ\y+;`()-v\SݜH^T0B[ZQX[`B*) 0"*&*:zp1_`U˨buN:Y_O/.9 U3/""<ҥ˰j-\8jmiȸQGEhÝw {>u7Ɓ-(,5{ ,*8t?knA65 DenBEv3ذa괩"CC<NB¦Gu1﬛uG !,|ãi$ ~CKb?KdDcVUT|׈g_xVс)lPϟ;;c^z_Xd 9yߔ%AYz뭈Gr??Oa"욈#E4w??C||.5Myׯ׳OQwk߻gyϜqQdl7/1HlCX(@B,\a0[أ N;p==jef1z!7Ww '^l@Cs Ez5PCjP2(tJVE*DWJRc%(1_Vajd~Yil.΂/b5!AAfHTG/1AV` 7ʼ(!c`䂈$ `L:,j`h)ILnG ,e$M-,*.)666A jW/$b<\NJzex)1CYC#[.553zar$Hw [zJ:':N_3瞻́u 8(]s`Fɤ4DA`!=agm =azssS@P(B# wœ|P7nw>z4( ͢S ?9xnOOOeULݏ?W\̺z:B$k P`ڵ ` =}-"]@OR"v 4 t]wCYS[냫 ln]Tn~A]]-N1%IaQtD[Zɠ?f&PC@ E2ߌ,J|3I-^mm}s^jEgP'M\bΠ3-IQ5Jj:;:8[|'~EVN6YdICd/Gr%[[[zwZ_d#C&)C'ev3݀Xxp ~ڂo~;rd|ѧ_"(]ҪMB--#Ub ctOo?< UjT5}/D?F`lV󐞆J94/2k*>DKXWGĉSuuňtw}UB]cx0%5 cv)5ްB}DB9e1ֆ zܭ$LGw>ΐTkT,a([)E ]=7D\ס:# cjfZF}\Ew{#Q"(ɭmgwiKZ-Ubxm}Ou`61 X6)@UI&Ui` X{h MT\]!u+nLⵑRW[Pld@6 Y:f.!BI`t<)ȟ%P]dd?$C(_TioINk x9IaMQQ1ȻH˨BPсvI&$K+ ,@ ,2- wmM8$.n6tsP 1™M]-_gϞ~ܹ >^lDf<ΖJ: ڈҌ0$Li[ ?w@QǾt""5VH4l̟YVY аP"_,ęo|g^40 QY?XV9*|/דeA2[6vB 8 X"oo^K// V/H ݀ZckuV<؟!Z&$+@:x+PsoBT񺼲^6/o{WK?L6ܦ/~!_CACow&}J͞#@G::.`Q}@׼|g B(~7 ]F=.zytp @ EY("ˤ+Hjb xϺq02-?f=Y4{B_"մRVNA+_!a0\A: &Rq:*8ޔ [D]eK_zp<_߫kʇEQ VAfA$xW edbv>/˗/_h@R03e&9tx#FFCGg6,]BVlCukja |Q徨Uzs56mQQ1&7% \UW} .D̿uO=ċ=q +Rs:&Huv |+e*{T0\Lj͆#9w C]z$`[JK*M?ة%32/æTq1k꼼}k(#A|Jj"+GF mqW/y]TFq8''GV)$#hSbc(Y]Yk J@!,z*T.{2~eMSI_`X=A(W3~MaAFk52bDuw'gbXeG K~aH'|-pxZY# Gd'gg$#ԃY^QSSQ e)QMN/+Dp-)-inm%#X/^ îjW#*#r],- T!hjnA)2G`s,(;a:O˗`A*FcS#5$`uQ");\ÁPney`@ ;E"PhGXr,yBDzZ Di#H@୅ BW)՚j@!p%*aF@qb7{]0ȸSc2 ϋD6Vd XR1%#cTA *zz}(&_ [ċ'L v2Pkjkauv|<"Z1FgG;BY݉~?Ԃ;38]bHd! xXX? U74D[x N vD:M}@D}=d١2PC@ ?<)YaEyoyU@`-f嬜¢4*UΜYف"/jBWwOWT7$'Bsf0,jc(+((ll<=ccc 3/fF\82t @Nb :ۑ_~. 7 qĆGG'Ģz?˗grKWMEEE߳s'l#p7(` 4M8pÙGjrGS~;\My!J.bؾ3?F1]dV} =P7+++b!?~B~^C.Foo/1;sgO>!4 ApB;w j_›3w.bׇܴMϝ;{L}]mPp0ђq@@ lgN./;r739H$3g:ۯyEmgNApss(xTXPsi+=59911E(}k\ rNvv~.M!9Y_&; \O ")H)%HS>ackw{Ѕa;#cbz: N(\Y9ŧbOE]ԋ.D 0bc/pb / kx(m~޻.B ܯo߽~ڻkz …A-Yچ9(wXƂO)s̙pɡ3_Tx8ATD93Ngffr61{\"d;O.ggC緵,P?++MHq!A+%ȿ~6R/~SP_O%GJpXoo\Bg̜d3Cʡ߳onAL搁p D] ũBx$ϝ3X&1%5UUFPs2t)),qrtBy%XQ\ U*zfىP#(,,A&؞_"_: mIyNQO+mLRpqu/p]OC`^UM%2{'D047ϝ=ya(d۝)N=[myk맟S9d 5Y"M법gZ[k]wڛAckMHX۾{_>lH@4Rϝt?HG6)5S>.NC&48I 肶}7ΞwkI :CEw~EɽiSv="$jJ<~Ö7Bv,V C?TTRn{Q*Qd1(T&$e XҺu0y3t);w}yA E%oh 4uk clnAB;{ǀ xu˖G`I˗/;goNλz-\@!) B @EGWEr.o3.HqIZ#C_o޼%4OiҜufA~?%3v[o>$&&~0)@<zM&8߽y ЀA@w`<0Aʜ?ysЮ3{6QeMB"D ;7|罤d?,x՚`?>Iݷne]`VG'}󞻑[@ϋ?@DȔɓA,DJHq,FWh/ͯ\=$ h /BӪ5ݏm{}fTu G >ѝ`_e1bW}k'1 \13FTAp( ;WD#b,>X@E `DDwM999C8b?p7R%J1ϥ,Xgd{1GV2zKY9R(;0D>ߺF٣Rz?7R$=<}y( )AI/+5c ?o&<*ŭ 5i 2eʆ kPnjmwr쪭^|-ws!R7~k^y[nY|ǝw@@;Ճ~0ꚪeo;ګZX<3 }|U^q+/P'~`=E-Ɔ??ؾ-[f*p[2.*H:iB@NHGE 9fn|`#y~ &ʊ`y1|iUûR\QY$QEB*RC3 a\}mi˝ªp*c#B8Ed@~Jf") {_p}PV/vo pOg\&ަ'2a%p uut!LrtsswElK\"J<}| áR4 wq sUWz@qqq~ <eFFQ k,4C;ERP AQ=Qj$cW`(+mlnf`dAO˜K6]=:M PG&hf U# >qC=~p2։Tʪ -m]4x360@|?hInvŴ4 n$F$fVxOQLF?(T뀋amE DU؋ҙ"] IYy '8hߐf-_Yj@ggwA~E; ]"*OƔ"NJ.aVX#BzŞQra(f-mm((Q TЌ%M &Cn޲ ~\WW6еbk \TA'P#譺P$uIF;899Sj!%Qx5 &3-K{dK*LR⠫*=}'g'NAd@wsS3prYn##GU ,.-}Qv{F!^׃Mx'ZZ@ZZawIwQG^傭mfl 7`DT`DԘ0ZE^0#P&!v+%"v'FVSVZq}\Ч-3p?H-[s mniI/,60П2c /ϋ-Ξ:m;}p/7򀸵bCCsp߂"<.*:=#향K~ikgjwcbJ}|qz*,*571f7z?~|z?x'R^Ǫqwq"`oUOW! su ","<:8$Ca]|[[Y5yРqj!A53jS),_RM Wm##RmKV+El%Y&3a^WbׂLJAep|BǐbĄIA̿Fܪ<å)5ΞۻK/`؃] Ȓ͒lU@uo /Bs=I5P;Ө^6gMTm^Z> @?$ԘT8,"Y4.IFz s@c_Qu1.?J1]_=Hɡp0/`,p\--A&ݻ3/='UXq< 1y5mƼ, Rov#_Z?'aM -[B* ZHG(@'Bi$#Dzm[_x@GpR*S( ƏTR"%`'1͗Uc ' !'Up@lZ!=eR*c|A^DLihjD&w:Kjz[onFJ.(F&?<29sRM>hϳAQ4ޑ$zޕ]FJiJ |W:%e8^MQ+DGZfNQ(foR"ZH[b } n0E7gClQw}#̙1j]=_%ׯ_Kp-ϽzlSl3۽%K-8ϗksSW7XAHC!O{8u,6'\]CRzDWVH߉lkCw K81))--u͚;l-PnLEζ'ZW,.\`lfݬkaMdCIG6|\.ш٧?\(e+wp.R67 {Kj H751|nw1!4!TvqA<]šKvN~"hjZPT4m?ψg7dX>[ I_󵳓E^IqiEe׮_<U})!F| /P_mx[)%(rfGBL5+;RZFLJ }NYY&//U!,FLRT*GeO]yA YO)SKyc&ŅaPV\+QpkS$ڨxD8Q<%hk9c U #%&:}ճa1G(#^SmʢO^*aP]˵aab}ѧfU;#]OI]K+ EDƯ!}PG0&tnݣ&ulpvx#{"Y>Zīb h ~u&lEC]12@ek몷aU &h Dʉ6e#r@gkZ[ gPI?#䘤{=f$^s2@vx;)Q"YIڃ[ +u=D_oM zST'Na^Q_^6^}ƻX?@=%vEe4[hø{8."dRjJͮS/)QV)Rchۄ |"WGIg& NLJĐRjt†4Y?iuKU#Oϰ8eX$9S tהcgWO7UBekmu̗Fv$ܶVy)',&之,/00+UcdEd`GR7&_|F@| eIP~JbEL톢H}25*Ko7kP]8QcT:I^zڊG^-+=]6WNd;RxA0olX1vP oed ܰ+>+ J $)p&Cg)MDV^nÿѦ`oлZ') #dnךS 6sImTOjXjTK{1O='dmoFp=`Wp͊?UvvR/^'}\Ч Y"(蓁z2T{o@d]*Bp1]7ٚ4r .o؋I^FaZB6e }mvj9=A"Fk"z{jjђ=HX'ХjZm)Kr>arU!4"Z8v]uН*j4]S^#D ݋wj_>%i\'._<15 9 $KI@ubЏEh#Ѹ} 4HM %АDCZ3Wb fW } M-mۿ3))MmǏ055173c&mq?:Ux@4'OW 1<.՘(=qB e,eh 4*++U έ: wzj5PC@ 5PC@!@?K|uww@IB$].s!*%F_Sgw۶ڵ oF E7@S(քm#?h+J `W%k@2CM@dL!t6%Rf@Vd~%I4'ș$`tE$І!%+VYXr@]M-ޤ- {B@UHeB47iC7C F45D7غȰ$p voo(+@=LRIzk27&L}\7dO* ˵}B*Oo(DF--u6:C][SpK#8$:WQ-eAfFMKSp ~sgg#0hhJIV) \7P]] MWWZ&)WܘP{왞C}zeNIzKL`]Ev74a@TUWuD̚!U>}lzgJ\P?9%5"2#46"3ʽZؙៀ@Wg3bcb kG1;Z HOz!T` Ehy0̞;w}w@$㑆T,^5V^Yo^cSsss3)_KpvqՕQ{vFmkk{#zzzO>,bQ <{BB|;ipWU]8o'aP@jaոjo)+-/Y+;O59[+f.Be.dQ溞=>^vfo4GwAj[V}9jO D5dU+5>5een!B LJJ2y6)c<\Hi<ޤUdNC] & &Cc#_3gvt$%:9cD62F jF-@DYhGZOozg[#30>x\ E$`yEN]mݔS("F6 6 {J); 1`j,qqs# 0c[40)[R[7YBfLD_tArNbƁRF)`^,03գs'`ʞ@Gl2"ua>4 <*m@N*#}}h944@W9,4JONϰNC=}zn>cL2 Y7{1BX_`p02쓞T$:aSSّpa\%hl}DbG*222 C37S; 8#`Bx谿#]EE//_.\631"̈qgB<(6uAaA&Fw;C}GƦ'xd<vTcpԋJG"\) 7+oX23AaPY.` Ea tut>Ϛ5Ȑd<44/ጟD]C=]=4܉Q)U kkkDE:Ap?(,"Ԝ;@1~`<؊٩zp,+¬Ky. &&%&vuv _6ۋ hH,$tgogJT$Gk$Lv~tA#Lfδ=IlL$H{hRXL(2 1`e^tb#cS#>`w/yQ 0}$pLb0Q>4wL̃0Kq"#%mR2c ܃z2h>"d8z옏`@/ g3f鈔OȺ{z0G;ppY"b!`3KUGO;_hH |m*-5Rl, 4p"oNBB"*֬ä WM235 wGh&ܦ %u>(}jBOK+B{w6&t̂.;a{9j>Q7f+͆1so7}N(Oz?#.wAƗf\ںP}OҲ}I(eRy=_Du<==9ʭڷCO&&x$orAу휜}gg8:;YXj_ #>;p}]xܹx57'rQqQq߁8=řΟ9x>0b9bRv3YYY)IC+fΜ446 }ml||zz&FƜ R\c'OdgeY[Y!h<~UUegyyyNV V}+CcSD?tB\\쬀촴<"̙,4Zyt{:1$λ077#0%~b^&&$aA?gΝ+/pvqPXX/UJ3YRR|ؑCin9 ඡ9:\_E_FrccCN `OOM35ζ!Wtu}ˣǎ:9Z[mmkbjfooۼxbjJgacg5CgYYٮϿ8qL[S,_C}l@g׮gdjffg3Ł/xB <;'#A]]bchH 8ena9|=bLLEegW7 K rl˻{>x錴Tg˨L^^ײ|e0664$&&rOp϶:|&f0u(.&:;3 Yw} l9A*0ǎpΞ;rQV"rǒgN=99൹řgw|}%$kln9qؾ.\.-+wuqwsjϗ99y]]-MMyYNfLЫBIϏ8Q_2Ϧ߇gOC}lYm G-R@K-R`,pFMHdTsE0sDZb_%;jz'▖KI;>rEu͟}׻w'&$ΎkblK 7";;8<?uG+lmCSlRΝ;[[#FV_|9Լ&ddnnޙ>S'qI.坝]/ܾX5k> ,Ysg} @zue5`.9r4@ ={bGOMl|һ[cD͍iC2ѡE=]]8w`\]:b=cjDڱsg]]=lR,;';+'G3J6,OJN||=9-Ԍ PoO YlXŗ{JK+`+9tr]]ozpgPc}]nђE-Q}6+n耤ڄEkI3$>5ZI‚ښj828ʆR38f5\}~K;>4 (0ONMohjc)xt`b\%KB2s|2UŽ8uҥ(8q P"/wp h:`B sC @N|=#=sNDE$;>\X|s OXE 'M, J7)%Saaa3fxx#,nHEx uѱ ۶WS[`O>ގ~cbΝk`h_dSƦfG X0~SsӶ>/);1/L뿵 -gϬ/ݾs;|CËKKw a u)V\/Bd%"\#`2]S}ZاM %ƳA{9j>Q797M/iF컞DgjN:ysľ1"z_0BJ@D?(lYŗ//[?u|(sKyW,_ Lb2߉D5 Iᡡ?cvp~O/\}~A!!pW޹?Lo@sg.!_bҲ9s{P8{'="x̊t XuM(x7nXX[Wl?$$8&а;;[#˖/ˆZ[[ GtD1DGG"/~E/PȎ ސ`G'ⓒ|%NVVxifORt… FvqrJNIyg3"௰hyhX+Lv^>=ɉlFF ߡ~3s\-._i"@h}}E"ۊU+ LK0S@;otxhHĜNp @.3w~VF;XCs1& 00E)I--֮b"%)fE4%KhЗދJʾ˖?C_?,U+0p]ޯ~FvV.**w~ώU1#WxD7$8pUa!( 5?p)6lzB aۯGnյqgdeݺq=lEId/O6H>⡇mа}]Դ4\!Kw𢲲@k@c~١5yys =3crjXlɒ,`^QJI͛^7~СQC\\V\1'rvhP@_l g>ЃkoY> %'@gt#E[G̙sOի]C_v,_N'jG[CF‘~+g[ZSʈ&Z?/#!&MMq AOsg`O~P9:޲n h7gfl|?xV[]}ȿ38ʓ93<k{*+_xBBBX(_p Q/߭^Y!TodE`I)M ?wA JbBwtA=Æ|-VpiQK-R@K-@<~um]yinIqI[g1}{[Ki)0Z)bv<0jmlxÑs,D:3{f]`ʵI FcQkj .#, I)͠w0C6=/sfuvw6fff[6a1X---X=P.𶉱+ME ûe::f|J X2aӹR9K.̪*̠ZWWƺ'ҲXsF88::B-8Jff27 [W5482446@^!l)E@oB3g#nC, ,D5?ђMހhR@K-R@K-~`|sq0E~0]{ٗ_y7p;+\dn"-f_%} /n҄fDzwup !dSަ608jR4S.ˮ7 %7:u!?˷"Yrt& ưE(ajUdllb~f#++-_<ܤĸwֻ689-S>KxƬ #G Po~ $?Ҁ4~F|{Qaq_hd͉D\N4 ;0wP]vSH6(@NiOECXс(=UK8s.4apVk^IҁNܽ(B,--UԐ#1ՉΡ546E53EC=@D'NݝRd믣|o:sF/%KX!Fn8>~}+j1wdNQߌX?$$,wdXMA*IpP#$BJ4 _Frr\Y{N}C~/LbN-Ҁy w8F♸ΐ“P퀘ظ^o`sOPCCJ,: xDѴ iY(?8C3X͎>_zwxǝ,B@[ AӬ1R'ۆ_Q:TeLL#: pft$ʂaG{DHH!lz!A{L$ Zx)~UTFK-R@K-G)#+j#YϷ278|?}^z7Zr Pqbh_YΊkt-;aÁGۍ7λoog;lۺu"=8{GsJίȲEhTvs: &GJoWWy̌Ɗbo%mmv)&Q~x ڀ.֭Λy y};o6#2lYYmG8cVGVR JK?Յ_Nj/>c.:l|}=[nkii}xKHHVHk@CàP.RXz8e 0?a!Pz]i칑|}`ƞjD\R*}([GP`ʺnrNQD e Qplb%yOp!Ï>\o=6I2% 7C&8Zc.f%<@1qBHby}fNB<%o]:mPH߿ydL06+E0k|&%WUT^.)e]~Soo{3ӑKѕ3?!=>J ڳ'",?ou V&''"Gboj zdL`:mee TkXWX?7__h~,"1&"]IYAXC:;j,^l`cdb:}uAq(2D.Gd d`՚n6VD@~ Pjim#/qDR; )8/H$d-O8 !0 Hĸ`޼Y֖B)B2}Z[[:;:\.,#&9ҔdаfȢ.t:MD5iIЄjgR@K-R@Ki`& cp3## _Fu:HO ࡄ̾q"C #Y19"H@'O[CG 35y{A8<_%4CIgwowNfFcCK"Q ,ۼ/{PtDV545O~XDxeE|u ̦_bT,7Gy3d=D]1rc3c8gd1(g2aX|fxkx7z{''"=3,2EEX[! bML:(v^ؾ}{g7eb?q{g2lz4BK t}E6@>ggظDz"G_$(bF/rf>y2&::99iW{<`9|gϞ?p2Y~P!l$;fd|ͷ_ 4M=𖫛!S22OWDJNeR\7_#$ƈ܈\rg)F8;' k}ZJʥK11q?ӧ4Z+$BEl21RwCko}GB\بEsv%!]mlm055G 2> 6'B{BII );FVvnSc3T'12/j6jԪnjhZ h) \z)IPp'b6ޑ7=b׮iQw?{l4d0gr a{d22G6o{sx|u{ˀBuɇܰ1<)BJ悎hkNX+ S A*5fqd A`N"Ĝaa,ӿ}O=o{&U.Fpw-,՚))X/e\ 3)["e=<'b܈DGeexXTbD_/_i_y_2l,_`)w3nD;(Pb p@ G:s&*z=}}n߁zo]_zع}'ɢ%)M,NN% -〢6r"@7=}zv|{5lxa{6Zh;Pi)yD΃8O=¿w|[}…PBVT` &'adG{>@ s0 l=pm:V.ףC\l>\*@ f iE^ 9Ow ##J9 d#)XCWɕ F^Cn<*IPPJx:xΘ c-YZYU+z$ j9B0Ue?QRÇn{._obnԈ89otwUu';w筷?})#ӥ? uMoT sB^@͔'0p,ڰa]fv_:;>3h;axIXXtP |oG\("b?q/R )ǭ%>-]qI[ֶmIinYt<}ں:Vψ0D#;K! )7>A\CJ ~f|+ ]}ET}I3fMBAZxC3!C.@#CC %婰S::dV,f/B!zafAx<.635śb{i`f98450N@;mX5013520$<.#ò\'h( ;zΞzX1%z-)6[= " g|Ruz062 S8F8֖nʮoj _ٱO3PڼoikknjBtcVV>NI_YY%'B}MḾL;Z+:>D[BHkkQ`ɒ}}2sKS$/xx쉠F`!#F v#eHGȜc;::ML!>C@Qvtt!!ֶEDp&^J`Ő^iKK+Zl)-r ?.]e HO 5 PΆvlE D&Ɔΰ f 7W`))!HKu65$2wYyuE=P,  I?6K@&D0_OBiXBQH ^E,C(G jM SƆzp 2 [(llH+!֥wEEb8!##S;0FFPpYlD+<:bu: Z-,|l E70clm-qgV-Vq'P4#1b6aD/q00y -\ efp66weKZڲJ1 Y4NO}E? A, K VAg}PãH occ`o|a; Su;@><=g#k" #)$b2$%9r͚v5fAyיZGeF$cؘЍ -Qޜ={@F%8A5+;[<+Pf&6ؘ֖;HD3ba~O%KLi,8 x XbXCU|LO Xf61^ ,a P<<QAAW1llmϝ;wѹs]yvƦ0TG66Xj ӌ0"')CO3c/Z$M܋% YJLX” !F#Z{k;Bfxypw嫫6_O9ŜaD5R P=JAQr!s` ^ c0M6N܅X #441=tpbJeKi@#MQz 9^BCDA8#f'}/f|:GAljƬI"HDoԜ5G)8͎ W1Mw,WTiRlS K;GHd>0olR:&0 T6ȧA .YvxՙZ0N0pǧ ryaA6l9ˇze TUJ)k {'̂#fC}.=5)xuĵ/76VVhJ.7$&ϙ;}R5p h*꘼oI)#AAUS T)*2K.H,I$c} H\W[w)6,++;6.0? Ι!(&S}J>dK$$1f!Ol$\ xQ .8 _$`DcEC@`0W)tXY<ج:R?b7`I^@S?gg#T'sAdG-׬}T@t)$m^v`[V҃pv`dm(]4;4 Z$`, ʢ13 #ky"'jt8L&DH[ޕcڮY~rѽJ)Gˇ:4~:){اS\sc]ב- lڻ ]$t.SoB%I)m.tWl_?SͶ&A exUg_.& e՘>` "tM׾紳Oc傇Ҍ1txktAI6C[8`Ð D 󦦦¼<CPH܈ _0㹚+ZW,YVS%VaV)yy RmK=gwIا[j{Ֆ[5'+ vvAA$ൢ1_&<Ƈ1eFI ke\ @9ޢPHFiZ(5{ُypNEBuQsԪƈ1tAg5I꼧'drLľkӵ ZBbfլwG^+W; ޅojUB47#%iQixV&yM`#˄LʜT,>Q}qx[ŒL,] Ɣ/&gDm I7:!,!`(*y@K-R@K-nz VBZ+9ok:^$-U^8R{i)p)UxhGZ h)Z LI䲂"@&wuu+TS0aWkV٦\Ss Grp-7+ ]ܙpx#QR"L#Q6QyTڪ`/149% DuI^B]NV*i[چR@K-R@K8 K$??k`pJFEbMd-7| $ wlӗS<yFC@TM "OC,=l!ѽTfj5N&\Z h)Z h) vvuVWצ,[^!;{{W9ۊe-}=_Kj0|P}BCG.9XbTܸ]顑m[>LB[[0Vt`0j뗴wFO,g?>D$ࢡ?57m9A=XщPYZь< RK]=T49Gw=} AJb]E%Y99׮311ѬW<+bvP Z֦~?LAo9|,s`ޮ e g4bqTցTS*dm]PL9ڐcZC;XW&h4! fvLZ h)Z h)*[yg N˟:;XZm"E=]]S'q 9/]9}tO_o:*k`V9b>Im]#4 } )6X/QP)r.O=MLi0ERZ\o46ԓ: wpwߴφzp9scu-ePLؙ_R_[ݧȄ/ԩSzCC#쨢(yyޤ_geyT~OeGz>2OM2 qMMͿ_‚ \(f`ŗKZ R薕V륗r…=Azzzљutv%w(;hΎm=viАG&TIIzLGӎ_}_yy<'75of[K.DVu5Ӵ/ΩzH۟Z h)Z h)?Fn|(^ %ɓ)i^00۸3KG%qX \}/IWtLlBb[2iȔT642>wLjZzVv-Vh B+a(/*(J o޳t }?n|g@dbK&-O [C!ulbjZM PR@K-ṚaY6;tIH?{qc3╫W/X(6F^fuWƒ+&`=z`!B˩ںzxwyTgkc8R{[Z:bXe"ؐ鎋uvq30Ξڪ{|pɒk׮>" OC3l[7X/|v~ `XO~d & `DS|pd> Tv~B//]3K[CЀi?#VƮ0a cnS3E~.)T)iaLWg#tSZ14{Ge(fCUGl熰oQ355 {}Vsxc"*e׮.T߆|اd p[]SP_/wt3C?rkOwwo脂pGUEESS qTŔ鍉qss Y_֦oht\\dH5`gӡ\ܒ tu'1622Ays1Z3˖-:3 &|N>|9BG5uuu}R)0lPdV ~iF@ -@ b;o9882|nUՍ h#-=cŶ `sK;wS]Ɔz:}m-Fmmmx\ 9PH:Z{{{ 1A=S/646TCEQ^VdR$J226Ƥ0$@9 ZjKYM3Hs_>{7%'o AOj,sSS/痚QL^ͫnԜ,]]Hɩ/Ɯ9묻ۉ'?ڱBL Npcquw }=_}KC#;h1(UA0O'$@$}}A@Vϛo6757qb}܈+ks8,-+{ 5+''{/D_xMA9L.ee̝;8ݻ@^'(4q&L]TVQmSAx˺&&T+޵{ob!^^>g_;;ރeO0j@dcxI%yQ;>ÁĔK11^Co߹-ѲMpsvqrr C{ѣqhڵY@3_Ѭu޽qXD˖.qtC-8pb';v$$'Ԑ (5\ s.}' I1]8w"gϞX^ΎH׿x.?tD!I^?Bf8t(R,h`ccT`R==/Jyu5.F_p!88 ˖w9zDBlB̥r Sct@o~؟'defE151A㧱[" ZCh֬[N܈NgG$c$?ޱR $-.>> `^ R`oomRYY{[?u:!>!E(kN?8xHBrH576 `,#v> 8YMiiz'.ia:i1 bPN㼔xuwt-sԘ}=OI%| ٧ٔ5#eY/gt󋨚͘5 A{اά[}ߧgf#= G̞x`lDGDGΝcfn+r^wWĤ$T)P o/ź:\XXGݲnݳ<VXPچ[ցшqٮn0>zw֬P8-=f%'yzc<>>pT).h"h1?Y67w=AC- "h-a BܼMWrsutGlLDD(6/u睫WhiI AN&3{ {6aJMN/@ddo"s= Z[Zc.9pvt@Hm}\~'V-_(PZCijF{kkoSgy7h#R@K-R@K-7)'"lKJ,M"χ4 _AA/1yJW9;/ XjSuu5xU_~~k֬rnV~łE22Z2ba^rellGMW::vv.(B̿nW#FaqMZ̏Z1'%5Y687ݱ|Ŋ@;ŗ_EzɕXΎbxy ~GHB_΋Zn-+y ̵h ƃ#;nր<11yEEAA^pӞghSSv>>F' 㺃Ï?8/r^ ^"9%}?g`p|iR+ ‰\qUPL3'j[oop!1%ePWuQPWGZacPP5--JJXѾ)(*jnlܸacd\07{/܁o[om5XxC>Ï'{k՚𴯪B7ct+-z.n֖f>^3`t=?* ?8U;zG e=$RDf]&gϝG$¯0sn ;19$\T&OUZ h)Z Qia#ʈ`755㙱a#:v3V߂pF>XWʌ&T]v0>{zEj::5'JIJ=| `Yd,K֎Zp =A0$ ѫ9aDb#]1lw|1Al5X`Oa҈LFCr Y&*~,)0ʇUy^,lyZZF;}}c# YP_W 0Y=6t(Mv4f.&Y7P7"L(G?#H}yp>TL miR..0V՞9焄dF}iƂ,ӈmmy54f{8Чa`@>Մ * ?t@_půEn,"akQ,__C ;!՚QLY+4v7SZ?%'''#9YBJY^Vo O ,M!",H6< Qp,Cvnp|>Z@o;XF+F33W8ƖVk+90q F[#CP$zL.^#]l*_1X 2~Br@ G8 | vY3XB3OHd?!UTt PGGG 4ә5(@$VP[7j)Z h)Z \I}w|>|,eC};۶9w.#=9r!(FgndgةY8ŀez͍rcQ~|@4xqegf9Q2 ~1\7#$Jy4FRch0pMIH̒ "V] Ů0? `>YCG%I8SհH4"y[|AFRpo/* I;rF)x -;IlQanCBc]Dm 3sSl'xJ:# R" RR@$d2tEC32THɰJ;P-R@K-oPt`(5=uڵFH5'r?dQ5%95bO>ݻim)NeX&4DT`}-)-ۻktknn =^}W^?Gq[`;*eHOയ<.Sb: Dן7sVrb"ZQJ 4@u+)`3>K/_hzz08vj\Q`U~'jD/nV<0;a^iKfdp"Ly ބ=`y9+QFa U̡\b]'>!/s碢IICv^xԔ' \z:0b-瀖[`0C[;RWg2Ux+K1Ew`;@uw ~ԃg+kki"ŕt m&Dp}3h[|;9y A˯okTUTPzFmsULĎKx'"Xlff>84+Ḕq"{-0 @TqTrT0s^z!;?̌g~4[V/qFVF`fnw(:uICRNät2UF1"_|_/x(A HytA~h_DF%õ9\IfJn Ckf2Ť$5DM!DUng X03`9Sl!;;!=:|^KϿa f ?EȲ˽`$ǨH[@6١¢ `(ƬĭZJ`R0 ~=PgEbbU*7#=2R ,ptr4#gKK+fm|071m@-@s$&'=9(.p5CԔk<'ޯQP*' DtQ T$Kh$\~_AP+9 qЀ,// 1X.5-K #AyQQ -]&lDQr)p5 ВԨohDAԧ@-=8 tY C{8jL*$tݨ@/* }dĘ;:z.D0 ;mPtu32΢G< @ڨek tO9Q""L! #fWQEU% KqI)ґ-"9@\<_YUAF@*)gG_! ")9}@6X ȥgcg z:v:;֥бrdq7ņ/9%6/:98ڨKfVVeM"]@ܼ9s1~څoSm*4_JJI:5EnQT3qvwjnh^5ѢkI[ )`;cnr0fFߦf/BO UeLMt)ѸkA"'hjWfC՘jcFSB ,&|Pޅ ff|L.& eWSB x-dNIME?T5 3>1'vw.\8:;.^ 郳 x(ZGal=/"{UUUrr =f K[V}8fwwvږ؜AJJʂ,,T\_G/#=j!2-bK qomn9t"GG[cKJx"##(v,*++;}i  :<fg畗[ee%KfΚ\z%E99[ОK/XАُkhh_k,.+;y$`##@ǎ2/#Jw._/).K\x#x=efHmCC+H~}e2//83uIMNB:NN>^YY+-%Rٳ]#QzUSDT87CK )f'($y *ܲ%KlPL 듧[< /+#8>-|lXQ15=rqǡg'ʕ+PS -_}E6mdeeq)!LnnaqR 07ww2ϛ7;A VD˅ٹPm\_Nc`*/ Avyn0ؘ[QYYTXj|zҁիW!cTZ'62/^DLT:3E(6ר綶4ʵwSYV4ȃxYl>wqG@puc}#fdy);c(1WTU-[*8uz{Q"0Z(tHCrr2sؾj3UT\qzO74471ŷH~zzƱ'f'cYnU@%(s^^.BĩSP>Ѓ||HGgw`AIkڢci:{4;jk2":ɝk-qR0T_&\->^ct@Fi<)7-"14{Ge(fC՘Bk;55{ 8<.wAlj,OMM1I7}ΞӧNZNܔH)lᙙ8ߦ"~7u6͞3IdISC-Rs9ԏpfC w?0;aktzAAe%ň 3]u%LUcgjlH5Օ5m@s#@ PYUY[׀<3ܕ!耄p F&ŗ˫|un!P^&λl{ CK0i+[>(0Z[[fS6xJ*Q|a%H>/r#wuG͏A,,u5ծNNj߾B^xK/j9#a_x@ʊ*&+0Ξ._}$졡*ooO/*5_[]=ݍG"$=8@dϰ<#;Ι3xWjf tu5| `l&^>3K/:]114pvr`ЖO_/Wjͺy(#/7pZtquDHx;;{z{} Y_,{rFw-H\ڊs¯ݍ|xCM5|d *"$'z^M %UܶzCҠ݀>&84 ~( #P/\x"ڇ0!|Tp TĬBa=p?~vN0&nsSGk3R# k{f3fuL__(.\gxxlok *p@gתJ_``@<= ME) ٓwPK%2dgK.<<B<`(c-Zdp;/l̛r,v1 9C#P^ A5ev01kGGGjjJQQ!Du5 0(F>x!' _uԈio_gN[K}=ڒOon8Þ +zGn'Pxjil@VȰocC=d_Slll߬]u6qr0yHԹ>(]۔Oޗ3`QelA9ZULN 8CC&Pd6hNSSYƋ>5g1mBẂ|j&$OIUk곂7PNפ6fQGx tZDt<_f"Κ.& e՘Χ<xZZGlo7Q rgYK";:) շǡxR9*@++0 -ų:E6 x/eaSPȹEP:i O"agpeYMq`ut@O)I.~Wm P68\z].H)dWwaDu`eA!:~BA`%qj#͈HPS+.`xD: EvzR_r١aS#d/591oAuj٧ӟY*s碿?7O/W2E\W谵R3Rb>!A 9ED+H|'>sG},q@,^! ,+=$!\!7h OVx A/lAa.σĝ>@VH !JcT!a`Ȁ MMO =9.>.`NLB ;tVr{r$8yJ]"=*F@Ai8(+2 [7,A1 Ś05 dх[ =#-XJO qgEJ>0hW_wvg8\1=$S3 ,\~_=W.:pR*=g$M GA&hCS$|C)q>dO@M|db[a0)߀ x =QԠD L:;;oX2:rvD3`1yͰP DzO#=!\X_Wf;cHѪl'K@ ' ) eSHPVQ)_XWf ];t-R@K-ԦK kkj2=(.aa'%p)GUv *eG4^nT#\\~DqR"|y81Y ͟s\w氁yF‰N)Tpf#70?jwwuVŒdqK3S+k~=r|O tadnafdbѫ165%Ƌ [WU_CXn2: @/,D1 `-Ô "#AƋc<7y,@@gOr>HCA*ð,D|CaxHlpj"M F8LPTԘO_-it6Iq T=#a,S)x2Β)KIT(> h m.&HLg5u`,A]G-<,0q8;ࡕPt1PE:f/Ƭ1r)ɛ421V(#dtLLcQ#nrt-+]?)BN Mܑ1Zk3Dh8N Bee))e%EQu4Hȭ*nEˆT൹1r.D :ٙCW 1BsKԀҐkAo:F3(+ RXf:L?HbyPST =+'9f1cQr8EQ55bcZ(,Ar$ lF<fgmcΝ;WPU^1/^L:l.UWc昧cޕ7O[Hh~hK7*B7! RIDATcCK#=[ccG rƖ\j>-SSYSxr&^g9 oLx PNWhاf-t.Ӳ(i6Ybf[ޅoZьYʈ>5gM`ȏ O{{{p?X%Q93-,f g]r;7-2A9O585kTyoq|,'!nb"ȊFJ+ƀɋ/pg{{FvvPP"`prgaQDC|{!wg'eUq͠pw(:s`L$1|@"yFOfG,fYG6rT~"+}K0NN0>6%^7 P%0[=:U$+BA)?~j M5 g^ǟҹ/+@w\NTDQX>d)., =VbW w Wt@6H* FMZ"w~2]Ȓ,?[ \TM.*njU׽ @Cŕ#j U˺:@k10DA R3&hu;J3>Ck֮a3!U." s _*#$8``Q@q,)MI*Dp+G)֟BBARxJC(ɷ@l%b#8`RHzdC*%>uC O / `MU0p(?^C72tĊ- l#ΔM2Je (l`e+eM@ka7dU7vOFgvJZB?~O5ctH9ZU\m0o?I;1? 8e;(o;i57P4l6N9Q&r$}iG3.his[;!ůsEQ@nFNfsmZ5BF+yo]j!O~FQgž BwRjnJ bM%jKB (A{Ԟ6%e4{LS=+)ɮ`O٬P /Mԟ͝ʕQfpbاSO׊̚Ne/ +N4P0Sn>5;/W#Pif5c;>厄JIr_z*lj<%hap?ȢUL;&nP[@E%t1,j At]/~Xu:Vt tHdil`hbmL:Ô$, O3XqPk;5yRQҔ(pXdm(5QAHbjQ2v)VsЧKЅ-o:Goj.Tp׶ ]#4~uni%:VzjjPgzTsƋu0dt)vJ+ސ1fSF)eF}F )W}iJs2j]9`YPe\}i j=f,1fY ڗ0QkxN ¥:99Ycܐ^W]bBp}(e{AmA -,-om|Y~SearS Oe^˂\,L ԓfG?Dw'9{( YFT5ŕVu7ʨ E ۙ>9.VF@XC^HiI#3W(> NK5GHIPN4} bvAsV0)hYiZQJ3`#~ܣsCاd5558mM15l͸v[y\4㘃\[SM('k\}1T6 &N]QFИAzh' ˀQrQ[tϹOJ$rdE>pg-Xgl;bSazDuY$šH{JS)E>a뇺>>QJs&Vo}$!KU =]RxGp{= )h JLj.T5{N/\ѠHtjObfLx fgQ5wEv )B1Q{J2]4k\0B4; Lת4)>UFLkvZاfwW{\VZu i/iZ9ihUůѪ4^Txod |W7. .27uE} + ^{TLELq mYey-(8# KYVd@$4Θ7:\))>׼/c,:sYrOI7$"8wз:O1sTohz;P^mVrx+EAu{l /M4f aEDeB exU猥?%ʗ ` 15ۗ& Z 3]kEt!t_.M>cTB٧395ؗ-k૫:GjgKp_. AL-w @Sf @Eb=,e9=)ߛZۇ= s~x.S]?%eU]y]e"+c=W #ZXMQU$ ;#k65tK:%C:~=|M쭌 JRX(mOlՙ~VVd*yt/Vy:-dQθ§xMз:M+Xjn]9jB x] R&AHfQ5G4]Lh5]aw-":/RL(Ɵ f\FOj&a;/tZGK'0!ɬ]y+}lWۻ:XA=8;g# b} =1y-1mUUw-eami Zz.ߟVOtt- %3 uY@Wۯ˦Mw}[zk Uo׬w-ZP9"LbI k ](#/ $7ki6kA`OtoJ:.lRaELӸNI_+jNjrž]C0SQ(7!pʩt* SǓb_+eQS5~˔P ;V0] @E T7c_~ױ ~҇-Ieb*b{̲jagOSAdpnTE{1D] >.WnjldCU-}95Rc[L ߳pTG/_(j郟Hd'3<:úP[+8 cjxP&9Ic1jx;PN:U b>:)תƐH`kvϗ)ZR҄ W;O+ ")LyfsD55EqI:U1V7L f5ۀ$RenjBiT.As(|0Kxg%H%R3S|Ӄc#r(OdV}0~YMؔSܹ;O3IMVsWxѪkUh&y[ ?/G⾓ ؗ_#}x8WڙYIANb^ mQ6"ۘS?2ͳrwUD e.i$=U>6+ZxorQlK\MBMzu֏.s_h//dJ/7ܼ>Z(8)pyb @]QA[f;tɺзf{ُ75~ޗP^)Y>(wAu;]Z7'4PMxV;];̵/R5OK1 >j }jا8taGzh,Mo蝪z{&0748@ԧrT&3a'=C:OԎ|xE_L<:/갼>++PE:-3ބ#,[myV 1ăDx!ͅHx)j.a~bR$:t)?Ű;)ޤŝy3wJJ}&&3}sfC0斏>Ga<1"ᙒ}c6)7O喫*081ݳRcPBt }7ŅolPt\__%IPL&+2I@W<z&xid&jc0U—?6DU8,F.mO<5ȵVN.>,_a:[-6V 0͚%G`VmV`k"*TTd7eĘ״.9Yv?3c*CCR@\BRcC#Ʀ cc#cc2ت)3ٽ219ȀTo#11)FT&niiqpt@ de'ypWNd?b>8U466J4#SScC~|ڔV&d`F__RR20*cz{{lv l%==qzzf\} &.\ anZ$RiRRjIq3g/vml`BF #!Ჲp ^.NJN666./<~Y WeeIA94M"h@** /8/:u06>VtuƟg:Q`l`WssKbfdwPɵvpŋfƤ*9?!Y=)B@ S3sL#HS?aeMzԈr ' া*h`` 7/?';Y_5\5J~PueuAa΄$rJ4~3s^Z p aѮse/|[)ŏVvֻzXCg7nIH,xшkpxMQh#JĦLI@&UT( ĥG?Nu Dr_7mOy, ,Fށ?|Jـ| T18|幖Z h)7!gEtM,R6(:xcG Rl-df9˥{vfKUU>h`;~7Ub/~kw[[`"qБ$F͏Z-Fz $ xԘֈyhkA"_vu Νu9yyo۶ukMmxh{(a ⣝;ti@8zzGL}c&ɇfddr}waNq{ڲVYu5eNK&r0ygaЅ[CFGF9֨78]ϲ8P݄T/*Z=62_>_dUva2/ s>_7%N8*-H(?j^1ݗ극}:Ȩ.ui)Z h)p}(]=v}q)卍|7nLot)rc޹@-,'1\G .s=~b/1+W3NHy蘜9|wɎR|G,YP !a9sgվ#sK 7g`?=a9*g:1 ˯ <3=wuuw_QcOJߒM$A}GߪF%ex ֱMN4Ov~fffҋxdhX|̹F&x5V3W_y饗Rzzqu n6Yr{}78<G{vړ644H-yh0*mc?lvvvJRRk.>)%eeJSU``: 3bd?+-m"P' ͒?_,kgbHNG6ġ_&'Uw uHX3 uڻ kѤΰչGޯeS6rQ7f*͆&GvCا섲jѬ3ҌB{ľ_+jh~5ט4a>%25~qq3gED]]FkoYolDNnLoI2T­KKM=g+:!Bp%D/x3!g ֎x`|l\@@̙^aU??j>3hʁ< QWޢ%˜q4Ѐ tZtQ3@a%KNh*,$P_/$(h=-̌EbfR$3A9LܡN$&NŅɏ &0TR09DB,~i 6rq_ߙ}}fD04fC\Λ7sV_1zdA1`fdUeӇљsb !wvt;!<I=$}}.D.΁32oY aJvf9hQ\Wӣڗo M ˖, 6 鷴E+# .C~H* 9aZq[:ˈ^40b "0 w.74޽8<,i5 &X0|`\%2+e@tْE Fv32UTgff-ZّN \\BB<܆kV!9 y.lI k ǰIeipGeXX(` 1I1D(7;f&ff\~=-^J!zDs# pD uG0 T@-R6(X$T4#ײ_g)FI @~VceooMtś_?qVXi%m][il@ꞭK^=^_VTgP p݇SZ*9ۘ^}׮ 8;{3mg:[Adc@~_gv wZQcotnssL__gxL['Y qyMNƨghil϶CVP߅*:z{zؠX $Msxŏc9]l"'B;e{9jJ}7NI¾)G5 B*ؚ2~ɶo^WPFX#8V&&$S2AKJKJu l rB4 6IGG6%5=8$#>>@W֖vWU$Ân )iimVֈCYːT_[eeJVb8 <%)h#⚥& TV!-44#2ím) 6V99I &&,yΊMH(*,k1g#Xi :.\5T_Pûy;Sy&˫*3gPB'*+ml@2S S3SsJ1L>6>Nг8t)6.,4HMIS`Em&+KԔz/o'G}1ցH[P^^ahhlM,#f<%%ri SsS =Vm /sssP'''eF=bXҚhmSH :e456ԇl<=<---yaAg8kkkQ4+@j[;;sjGAU&c| fXYY7h';''mmmLLL\K\P[&Μ9+ MMO?b`yVe9:989n@xlc@6q2+++LL,,15q ./),.)Ƃ;9;Cᏻdb[b ;qc-twua ;GxDxfF6r>P^=on$̢%3f@ub]|\`dY! ex *L /K+ HrbR BKs&OKb[\\o{*zZڑjػeï*<HC?E YE)e]L39lr ?Aڡ–. ?KvT v73 ɻ{jz@'S(J*+sMd]nCq;xhOd5~p 4tP4ZJN7Xܬ6:T/ rLm%^i(Eδ P1W^s*rY㹌yPޯeOTݜ":xM9 oʾm f/㗼f|Q)vOMԙT)))< 7??;7/#3ͭ>9t bq1c3~]MMrzFoS'_P`Op24ູ99~~P`S_oB$ovnA~um]Qa =<4Ͳs@h\qo6VA/Re^V^8ֹwRJ+L `o_RUx’7ƝONM|B jWwW20=aޯꜜ˅gρ0YmM-f旖ێT"ݲݺf@ T38$>!̩D77w77`ꔴ?ˋF8 39vS*##BA0[gKk{۶%&VVTTuta۶mXt)(/#IdQK11NH(vf?=z";7 ˖*G Us玟>hScc^QaEUբQ0Cb#GK+Jˑr8?2]_/ZH7a>C484"7o'KK=SCCB ?@Ԇy@>DYx].v=JJa?q8J̝;,;Z^Q^ UZzzQ^~d. Hq8($0Б2**Ñ`ŀ۷ rvqB;w!ٳUأ9s Uz?pw|[[[WZZP[r Ԓ ϠYP!X8oTРU{TOBO]|b'rlo^+gfp\m''x`.o>z`a S ৤N-lzkG:Wv[&a9(= sWk .٢Oc+MiygSA`vHgԧ-u1APypg؟kgam(ցN(4InbE=SW /"Ƕ r^bt3]y)(Æ;kF\-1g܌څ UWW' y7) wka9ʰUd<{m`pMo3zG{P:S1a|v]';k+}sp.rHKlp]{}߶q颅ՕU%P 4kT 7/;+sFF]A{n 'u `C_7wqEbJ.PPSc;"V]3(6/pwSb.g] }W\r{q菌 wz;g?{B%K0]]sgt]m L"?>^0ۦ&w~+,3THg`'C=g2::BB||m%8_}5_w3tG{pZ9eff $z!>e UHx{yz{xdg~m?˗9zz߸~WB|,\Q̟xu|RARA1xbi2⥸b? w&,FHIIYt W9.)aNOhjm=g>WEݝ}wl@N_Ow~]w[PW79%#xGEΫ[nJb 6/7߿ $'ȿjjh+Z:o+ ˤ8;o/޾޳.V߽y? K]_zםwz{zb _/ v!7 2?rzn…pX~ 6s&|g?{}Skk J]{JJJ|>*tkU?bĆFUp6|r.YhFsHbʧ~rQl2뷵w^͙3<AԬT*9s 'Udffc),*\b_`|JJm-oܰ33'oSa/ulMSƗ.ȩ# .(I#E1-R-}`GӻBkc,|eEV濲*oˎ2jgy`ojbHudq%wahyQU-AX;G~RKwhXfwG?|pXFFbsK䤇<1C)l$.d~dRHe ),rpD “P" elH1}@Q48 (46 QxE1wP.Ɇ_:8F'exJF(ړEőjN`Ppl*~Vw2.@GB]0L֦ `3BވNB4YD W%)|YH7bVV %h*FUK-nB mllp644B<3bq]ZfԢbiiՃPpn F;p&C>lmcW mUe3<="#X۠\ Hy0%p,Ɓ?03SӻvvqU+V[XF?Ľhf&<SYל]]BBz`kEs`P( 7^tJ^:qp%-j@=L!! 2F`bPgsF첳ȹ{Y8KXnT x_1; U||N٩8 CǟmWYEq${'=<=̙ spy ( s!807Z\i2ݴ_?:#/UmMO < vZH8!AB%-_fcg1DE̓4624=)BfTWhjh CDYp{'P*8JJ.G¹sfCQNBߔˍ y9? Ke+WB!x{c]/8(̅F(N vph\޾6o#p;X0ƺμl o?200֦ g/ .tEP ӿxu@pL)&4Xh/><<,T8:̝?{6ٺϘ1/,"H٩^%+MB0{u7 9;VΦ3]fXt~Vw깹3vwjo{=*ZxE ==#\bL)w S`D;'—ڡ/J-n"t??Ut;qM-nM)d)sƐ M[7<$OaIZq\UCs1PޟVܽB?Yv{)nMDlcg{M[[x/Z!XH흲#Io/ُ~{KgK¦w6>mwAFB/;O޻䝬M4Nڟ'CpR7hzݣ[y'w@saI}^K-)@WfA?l,Ąd$,d]1ICoy9,]b)pr#<T *--k租彭[THx)v'RSS[Zavt>fZ`67w9T[T_NR>l֭ζĔTpB^š:hb2ѳ̂H}ǧ[~oyQgLlf`@uP2ՊKJ`Oơ?.tchXwOr1.,Sb.k EWsowǜQB>݇11;(=8̌*"虥z KJx7xz+h5x248Ș.փ8ȑ= }Y&K#=M7]w݉tzl7 1i: ;;] q?Ulko߿~۾j/]Agu3 'PCM*V"I<ȬOیI>sl|cg?8< 9 1y0 XoR#)(I7 ysZi{6X$7zK/mT2UD3%U+Z*Na`,lMڜֺMu*@+;6P7mN.y{ ;wK8?6*ٔZډʶerKzŦ͙5x-+3ʿ;c)+td㙲i[ӫWnj22MPBXAZWAfV/:^RT#uldhÅӫ7gVP 5~ߟUKPGօz9`=G$XY؆H3{OY-P E_tlݻ|CkDx8ܰ9ͷx{&&+ ͫvx{kjϨb H6t>'893yޟV ?Sz{#8'uv(d!Yϛ%N@ND#e`ύPgLDق,%jR*n$lFEFvC5d-Vy&PWWi"W'Si@L(b#mݨRys (GRfò g$Ҥ\wKCˬ!HϜ*yĨ4a,ް#a۶ u0p!E )FFuoaT,1<[}|6l5{.1VUϼFw7Ӡ B&2`# zL5z?Jӓ&(G!޳{ٳf*-+CWpssA8RQIiFFFJr"p'NJ#5.v,%Q\[qLi=B$>!r&ﯳn:$䭅 Ccc̡Z;wl.Sg4RH?@N$t Ӟ(@&f5MtZණNsw9`:21щY)IA<*[(/ 6ILn:h塭fg[B㢠\.8`@ieR`B;`|뮿e!UJi`uCB/̇)h 1lgċu۵mRz3DDD1! C1-Lb mv 7{;cȅF8[X.R\pd](>]TZrsw}3mL!b4/H܏7nM?5^D̀Iolܽw_tT>sǝw\?}*r2ფ2rYmfw< @$w{(g2S(L("^wuӦO~ô C./)ew&yHDR l;u]pŲWsA,%=4ꛚw3h56kLY&M_mP*JYD=E#4DWѹ 1>3MMKM˸yo@2RX,%OI!4 Ͳ+"<ZL`Qw~~/jjjpvrN+hVUlIyo9c"->a"r]HDej6Ip4 JBy5"dsaK9 ȬNz_s)e#=#++PB#[Oȧ'H,bA}]PR1zyX.,_f ?gH]0_~%`[[ J:8bY%=s)=tZOy=pߛo6j̨ dނ}?ѣG|d5vUI(}3ji hέ}ߚThoάzNJND&ہy`1\Ɔ8c`~*/{zߛckcn. /%unQLN.C֑8_oF?`B_>Ԯ,J0<1 ֞,]u z3l7]m .rVwo*lbMe.t20Lk[Dv1eԵ@4d~1%tផ9Vq]qhI}MesRV,WlXuX `CR!1t~; gskT00ޜf;w9`⢃CiYiyeeQQ3rQ9I\Z;wy le7XJ-1==߱}kMbAQ: w! Ȋ"s8ׯ䫯:ߛNi^FLn䞠TW#;PO9fTH Phs \$eiH#$B\z3J(88xD7$%8qjb2Hś\FfpRFh?$O@iHPw/L9CG*$e;($$I9u+x(t,k< Op8_ ;R)U6l7a/$?"@SN$2d`fv-۫+SwNM=;vXW77YZ1X|MU\<}/_Q^Qŷ8:!t ~"!tF+W>z`=4R8>:CӘ32zm}2K{CLaTdH|`(ڹӏ?r 7pIךE%+~_T|i&"?/!!(*(޸aH}zMvstPOHǐ,\6RNTwOhH)ep聢Rba&L@} Ra %֭ssG&LlFƅFY(%s[&Nzؐ޻c S'q26R }A9r`ByY%ڽk7Y'&u"KHF.l(*kkvݛʼn'O<IDͧ߻Rlڸ1''WIL>A jQX*=p?2 ×e)BRu`e'O9{& 6SKL `nf&2e RX+]pE%Rsdl0 &F;6疤1I]wS ѮȷI# h/456_LshrM` Wn!7!*ۀCe-`] Y a3aVi[SBI{&0+uov镧oS ^@?$9UB02^2霶LEQE)"s]9)ۀFs΁ˋ J3++kΜ?KcGO,L8:As%*n%K|gr+Ln4@:RMr $ B@dzf[x•![K%W_}uldĶ[MeL7Hl ̟3/0DU'Qr RvaȠM 6kּeK9DEpfBfbjq.k۷믿ynFr3]\b0IeS*LUGC(T(YϿV\pnfZrzk<<'' ӧdɒf/ ҙ*ڒԩ{.^Ι=y^Avzڪ'u{XXggϞw߫MzͺA9.Ct˒Kn64ff~p}PnC+|s|XkJTJ*DF?8̜C{ .`yd\ppΜ9fA= ɭo4_~܏?=E63iϦ!ߊ) 1jDJꙏ?tه2l(G/H 7͘W_Gs~<Y'&ׯwb4u- <ÆWVTI8 pXwwLIM5kֲ%ALQPLJy_o?_~hE70+-(K9ֲ~9;9HyL5 8?ٳܾ}qnl!Dɔ9s 3;;4$P ,b){30U*]\>"GS':oٴuE& 9aɝ7$P4p^D ++܀znO ;̢eQ_"V¯){Wc vA>R *3KS]? )PhWf tÝh/k|zaj,gr}-P/BɰN {,tyN-PyK t3N6 ++FylyY!|Rh|ߝV(688¾AIk:x}_"L'2s)OWےKԶaE􁑡>rwPWt*vmR1c{'5F IWR~a%NjKfnzֻa vF}xL93PF\ߛ3t_f3Jg}`z?Qb( U'a$t}tE(9^PfyVdPT+ah o[L:~A]ŕW֜W#n}Yr0#ky#xw!j*Ė!jEOKޚ!qsv!cNWإkя]*C{}4V@~*;|08{zxpqFP\Ǜo/s}`Aw" rBC`ޏp 7)Y!!-72?/2"53k|^0#Ie@I `0ԹG(uaѳ8LVkIj!ثw>0kj2̕H<>xᨛj'gsquIN T@"*9+ڑ<$ "ȸ{PH82383E4xp:`;R3 _WOqt{FO`GݻO |"@7qj CovH7p?,j ?5r2AZ)WOy mR=HjK!MCWޞ>@ (.< O91 4:6GS3D8>}_HOK<<<"&: l4f"O'tA.2cD H1h4}mH?HGsDkpt {zgtt \PHMqU&%019K|| pʰpܜyرkk<|vL!dda{L^ĸ"_C}"aY:"ϸ:ˇd2/|.;!,059g60ۧWx&+d A_Q#ؐ]ȀH$$i e94;gpw3c L4tluǢ|o@s|n뮿vA UUV ؞-8$, @ R`:FE`#$~99>!.6ɧ f("+'\BCbccؐ3b0~}zy#noƭ݂d+#F^@ B.jZ%xuX-~--A 8Xpd aۣD3!;?ͱʦoI "< AEمf.8/ن#A7BAaEӎcEZ!4}>\mh(PXT7A9Qp@owE:.=nCJ Xn)cfktCnYus4:"gL(ztq2]A|% әBpky?bߋc0-mv',?{OI4V[J>kz bo{VG<]F5l[ZF&sRkG~LmKB">^Q͈mQAqg~KVqW1k9d$)+eLncPe-}_ޣ) [x=3ځ.υW!h|lYdZaچyӘ@o_7z8Vto]}1[Wץ6x(ﴜl+mO6!ں_[؀eF>~ xKi{`w.Վwju;#zS`p0_~nF?EŅ2/vqdG"Gu"V,딫%eϾ\TDo]] -"J{MG,[^C,.om0}=Єq)@bi捛WZ;Dz uܥTץ:> =:^{Y*A$?^O]C ~TPX{BFQFLUS`^n+Q;oy9C)a ^e4l[I[,\ 1^_?ߙj5;R3z|kZ3ra ?ؖ;-,?(G"WP淥UlOܖ^9>ò"aR*UMhFPO7)Ä36K}lkI7Y>NΈSS67󹵓z RxhukS%1Yt~"ᚽem I.DPt¯P#B"kdO*TnKRʕ:f7&\BF/G#e6{d^Sۆ(dR Sך|S,Jvsz{ttޒ{zx^- .5wi[PҽԐNge}Vu]>uFXnL.݇q9xd!8)9Ljc[n+--[ba^x ?"ᐌ>{GFFx ƛ6K &[RRӳGO.#X%iktp0hT\Vnԯ|UgG.<<;+hbө)'Oܽȑc#G3f4wSb:Un`k^:,\WMJǒOL=}&ѭ۷o `xi~Z(Q 8r^t ^&U ZȠkx`'cy]gV}iҘ ez`4. \cNߦneӥmVڜ-8s:풺>%^&wv>7Һ`=鍼RRNcG x^XY%r8FKq&y$| SpkRik1]TDWZXaYp:Re׎p strC8lsKmA+ʡ~̇FuquiРpP}JI Ɔ}T݇_ mhII'N~N!R2N ,&v(=B6sngXs>c %>8,SJu#_n( &<|/(2< P`zܮllZZӥMmٺ3 -ݓT؝ftLjZ0@lg(,QVgJ*ȫ{]IjL9L! ē.x_Zѥ4D[0u2&=xT|GZ0,#` GvHϋt냓!da$h0>ڨ@14$[j@4v'tkv;;¯D=#@+fY̭' 3wLp}BqfaCMwwd[XBf [2מ(Ffa!?==$٬#aK((i*UZ[ϔ>4ѥ'Z|_O$ycJ1}<{ jϩU5ItQvw~=Fџ)_)WBH7tjN d 7'\^=vg;(P$׮9+iy%5R @ɛT0wdǎ<956 Sb}Qvb20Yn<- Kj%@^b0)M@R!c.Dv JVQ2J <lL.iuuPB8d0 r5tB#ݽLWn瀝v8%~t / E{K~HcKtUR^9:J8iT^N[? ;1jG ,t/PUavDj#aFxǏ: 2]h#amv#6jK(!Q H4ё_mEj'B ź8}~g/l fƄs%ZkSG|LY}!ޛyT0tak E\+n p<*C`0ˊ;I& rY5C Q^LBpKRPTP^T9z";SU*QG?e[zgLpð`DZ-g:/^}C\nD?J-(;2X$VfB`(kLɩosxpw&jسJ(dF_gŧB;s;s;ؽ^NB@y+x@|]Ba|l7dzaM0o%8:5-Mqw6dYs f74ttΫפiXK9L[>}bvi= 8@ r~p y-[z@cpt=^cwr&׫*dWdy5i"'xNs](seMMe %w$l2 q.MLK /# ":YuuRBCe8sNv9`瀝v9`U \p\LhW #j/yp .ٮmG>/G҅tb˪ 6e|==?ZZ]b.EVPxCR p RpMB`r\t A 5KZ2W)EO`|MO"@2`4V$ϨK;AnGĞ yTҰtw1}#EH8}7Z;W\4 Kk]O2ZPն>Hhq!."0"V\P0I0(:2+qN 3(ږ)ްX.>0w>,?q;9Prh)Bk\Z˙vs; ;\̟aKX /JtBAA с:vx7IBalgyٟ QAHWgGs)]s/R5({r_^zB3ED.s8 uouﭱ3I? BplSskriN,ڔM"O 9@2l=@!_?Rhͩ*z02RR+02 #` j8yjn\jMR-0.mH/#QzWA?AnYy膔`lJlem`zSv9,dboOZtq04mW ӬI*@cW! 1Λ`;9Sש&g瀝v9Op evϣz` 6m4J-)!Өwt:ԐO)1B@M?*ɣ^$lPi PDsOMZO_ؠO5gR]mթ`+篋Y0*ꉡI,L*S`[ ~D@һރ])רP( s+^A9(HqA\ b@O̪2tGGxY'2lydT4 HƜ8<8Y* 7 vu)BD*.Rgg6dX77\>PY\_[s9gplI9cތ2"@6Q?a`̉z~9`瀝IX9`瀝v\iĺʮ0mҢqٕY. `ﱴEy t&`Siؖ h>-kt=q KTT/@YpJGLJL @SФvC{9szp Mb0YX~J`q0@u:Ԩt֙as-Ix+#;Mz~yj(9abAx`ۍB}o~:qD7g'R3 p4@Z0uO]1 l^'Fo;=[ JԲ;Z N+D-쩬R{\\X\0op0`pLJfp$ItVP qͽ_WsjE'R4h&Q]5D>ooWBa濅$̸gIP>˂hnƚQ&`Eayc;>;D-};~w.>:K[RZ/~BFjwxեjऍsKwpsW;²N nQ Z8J$F_'.2H9ӥ& -DƗjvb+CzZ;ȴ-ǼAt>bD Xټ`.uu!6GfmϖZHxmfY`M|[k&{4Z-S޺ml`Zai4l_I@7뎰Ɲ.pjR[VfvY GrQ[|A KF (dU sX}BHOH/F8Aa=yT;>+5Mz}//٘. Ptp75!-s3b߹6`3zJgTMzcAP&Uzm//m_3h+ bF<=BL~ NoLtW& r@vAn: 9|[&E^sUj(B. `0T`!B`ob3%e`VX.p"LEw!h wiYH{DbKBL^ߴ႟PH RC\Ŧ HD7 P@IbJh.1)LCPԤ:]tVͷ;PtU/5 Vs΁+tqsZRٴq%K]I[q8$ݲykP?iϝZ &mۺuۦ7T˧L99.^R\T&U8++-Y췿h8tPB!zɓ/[V]Qu7YߨTXZ5:,=.;+{oUWVQf|NnQQ!QNh8_O:C&NzaB*Xi#e%%ٳgm-kJ|N>z,SGjԇɵ8$XWvs<5;Ih23W+Iilhc]wC ?q.=-ŋkkjyuZY v^z *75to])jRmٴiZuʁ/]%~%&K*o4$=] C?p4[!ez5@OoF!x-}j "o0BC{?z(R tNLrf< \{bW|_? QQv;"|׊DW3 9b fFw7!b4hfbS7K";:LRrXFeXʛ``m1k.X9 !>=;sU"بѯ:^-0#d~ɬRUji# gP o)b/os΁+4*5DɒI'Ðgm-~l% ,䤄GT'8d՚7nH9sF.G^[՞hǎ?⋥2^(*((ܳooyeE{{#{'&صg3\dEYo)8+jS)lvԙv0`]fMS KJ]S_jkk˖<JJ-_r̒Kg{]jAf!(-/߱kgaaʔv؋qdiv{iy JJ>2*?B_̌+WO@TupB5kTi2dٳ[@O<豣ll6X gu"[BbS %`4I]<ǺW]=]Oa1q2] y!^R1"΋Рlҿtm#)%/_//$5yU\\߹{Q>dz\e`v2}hPRGחT*IϜa\]ddze\FpU\22#9xrZ˟hLȮ6hRAI[hv|JWEww }XyRqEK"LRbA}ro%nc:+g4)s,A˄ZCMa⢢KsݯjvnC{cT1bR qfYZ.ť&IǏs^~֋"XX߰i0 ظwGo̴)\ʧ>;[y #z~+~y̧|lߞ=oiHQI%Lc3mlR.^tqo+&`@$5lhXϛ6nND*lإ;0^q[A7`B*P(urDmb<\֬]VÇ ZtQC=487إvf7s]Υyt1g˜$L6;_Pp+(.}άy̙Ç s>{…̼M8rxе13NwLY0>RGc]/MRX64ά:O;}ׯbX -\^|}ؙ߾&[{`**Wpw fP$){Ǥ^']gi!,<`=w.L.S@`|sDc ;S_VMoM͵|+M?Ꮫu$=3|w,-#?߀hW<p2R,> -5Q=C]ͤO.}y=K.1$}9(Q7ɱ9ev`;_-:H(b8-S,h:_ŹyĺqΒuaB4DFu""R6Jig}$H!a !ʼCY k^*b0Vb 9AYH"'aAovyAAy_H'QӼJE.:ˋ 5 W5j/(U 2$*V٦h,PƶAUՐ[E%8ꁑkH G̃6 iJh2@쀂_ؤ,Ilp2{ I:TJ6U *ѳ'vmX;`xQjH17(.n gZdmb&y1c *믅4H!BHjj=܀V5W F'P&4J@v,À ӅQ:l7x-$4 g%8@J3XU~8=Mr{b 2aU D]mGDFD<ÈC/?k~h a^j" XUt`{CE1-lNpwǽ)0Bh*{†|ݴ8% 2$,+F "k0$ҀٟLtpCoox;:DP455/hJ\_/ORVFA4-qFh *)7aO-Sb^30 +JRͿ81}f \>P*rn7 ?ayl>a8es q/T>3ڵwŊ} ZPRPn2ZH]hTOXfXZUV^]reII/96|̻zR>RB,D *lynurxiF&e 0^}5G 011Ѻ .+ܼ:v.6<6f9~f -ncc6lm޶j')J%F WE2o)h\!sNU~q|ƅ7|nÇijh٢}5DD^| Vݬrr r _*!aM EovekىiMYr0#? KOuu}k]j˪i6Ng[#Գ]py涻uخՎtmKTUv ލm[YYKKbbbfTUm߶}˶m/ruqd?WkiW޼eˑaM8lR{y]zi r$h$Yf9VT*!$ABRuСUܵɓ.rs}Ǔ‚(h]~Æ Ga{`i\> YQ._f;ϝ;pC٤Oﺵk؉V憅G@1U5]rpUk:x!<<r6n{Æ=9)91))$(1lϝs^;oc^^2Gɡ +W:pFXK!`BԳ[l ;@MMիazf߾}kׯ1]\=\Ҙx'uر?֬;r$AYIfIȺs6lڸcG̥)Hfefر7^xbAk d#Bq.+-==&&z۶6o9xI. ïp?kmw?x('''((wss߷5k}&26THfl- |Vv\U> ?9 t":p4::qX^Yfjg"?/wMGpvv..)ߛ6ܽ'iku&NXzuYyDe-ߺ}ٳinnTaa+Wn۾ȑ#)`dӛ/,lt9Raߛl9u2fcS#x sZZ vw,1#8$lF;wꅾ~iY~4$ڲ@Lj;vn\ pm޺Cσ 3f5ׂ!{v^n}BpRdg?s*w۶nٰq˱cǠ #R~?7m|TIVZVU70cИfeedؾc!!!nnnx#j?}wڳf#G䉓K-߽{bvB _H@-ѣAKr҉Y+ϒRBa]. Af$](;H-Xu>̹e&q # Cܤf OZƌkHȇǡU ›֯UՇ .\sϲok? q*-J7+?y<F2 [z8$:`HaxMpzn5]{jW~ <\ Gq~ w!K(ȫ(YLE\TJҾx A׾~ixnjo5d@܎o#4-@N~#'B/oU-Kt8o{\X"E/b:H2 3 Nڛ(qdJ e瀝vt,1UUEPXB/,-Ǻ i_%<շG\~}32ZZf)N󕟟_g#$:q"_L٠I8L#T[H'Եo-qwqVۆ--Z҈2fw׎]~uQCC=,/-_&UVgnOww#τ# _}%ovs`~fcf$>AUyٚի񔓣Ⴧv?Ze|E]}+̱oߺu; TVw`?wݧ;{y5aP'I]##헗{0!!+;Hj#~G\]g/X? qp56*! LIar0;'w6@=D&g2F %|ymu[Qiw~޴>ЁJ$D@s$!EgoH%f|wSBǾg aيk;vE'Ots/)*Y藬,:0Nj I.u:r,7ꥋ=p˝IK]  [N2Jj#y[kH1&O\wh G7nLFjH=7m޾d2wC8J?26YSgR7o?AЂܘz6/@`L )(ŵ-7/@ƽ{vnٲY!jTk:xO>W)֡i RyШE{퓊Ğn|IǓjkGnٺ/h;:&''Ó}A*%}DHI8r ʝ67 *-dh^yPBlst-Z j[l%:0\֞B8;x|^ۉܼ{-[{aq1UD(W|^K&z9Y g\!O>?6)1O9pԩ3<m{ Z+drC G6oڂ ._"#+YQ\\hϥnH_>i7f߲NpvVhщ',x/_yNP,]$z"0%LUV޹ `ef4I#ҠoX< V#2.Z7?b_7|9|X^(<$۸Qy%no }%fn6-ljTcI,JPV,orJD iR |#v/G'آ֬߼ecfƘ>}b#cgja{駜q~XXG'}\vښ:#WVW?3}ztZ^Y]WSU6Lm]<a0AC>D-lZA?M `Bqam~7\]uu >tǶ`/F~M3YÏ?{a`SeN'Noϝ|w!+VTT͝ {vY1RCր+]`G?2wvrLux^# \zx>NU5ξ{Fʒŋ}<=_x7h]`;˯m8۬llo'z]&sL;7kΜ'z2{eȢWG$=>a\ =n6mںm۶Ғ`8~y9x7(5|+F H bٺRSUv=y LR^Q7 lf_;yPٌ3;3Ęc\xM'#lO:qhx^|M %}zO? }baׁ"Ժ(j}<ĉcǎhGOycx3Xʡ+Af{.&6ťΛ?=ȣdABiyzxh5 WUU)ҡKwB0=d~;ﺽ͙ 1\Dj?Og!0̬%F>c MB (<<=kr*+.~C"7`"BtD؝w \>x^JP A-δip~O?Νl|)h&Ba6n׆u5u A%eeeKp|8?wl!=|tTR~N4ybtsC ՕٽL5VԫUe;#A"qn:C&>M H`A2 S:WM^y ,e!y:/w|h)`OIDf,_r.|wJ(peO]o{40`cw=v;cw=j;c~~_XgDž|äg9mc *UO SH]3;FAaw`(T|LBX0):]jhuSw~u[XsJ39un3mUڋG}+Q$yk}!A Neݪև' Xt9ᄴy}6ܧZo2[`}iUQg}!rLӤ d Y | p !RDBˠ-v9P"X)s9:9I"|y nZj̹@)΀x㉯`K3><48dqqQQxy{ˑ]wø i`18?Q#9MlRp kjF{tQ($hsYpF亠HxY?HԉD@=I`䅅O(Q+>Rn)GƦܜǪT08oH ^R#B}+jB˜`S|,B=Ci5p@|d8#=+|}| K//Ϻ:$sq&apU26l`ˤk8j5I[{\ ^ (9SVV>jh/O=p@xuS% "+B@? ް;:ښ&E /?+3vuQ$ƨ`Boo/refJԨS4Ñ !D V$GnJhj t'D^xW_-8ran!6 -U511p"7'Ea):HBĹ~ ٶc7#Aχ={@&s?v\iEnf aP0۳μ?]_}w>`TLa6dM1;^A*O>2{), bRᝣX кYs?lXnѼʲq1=c[bUl; rnƏX1h@{= {iF9(˳+/~p"+ϲYQ =?!̅j#%1-lNu $Q.+]XOɉUo.;9ݽ s7k?XV8`ogu&s6[IKSnh 7ܭۘF!|Ok`w<[ΐ-FgiYR0B\Xۤ<ǻ @AS%\WfO̘a-Cv?BJٝm~͐;In&=,^?);"ԉ6_O+ɹ5(̨d(F #"ܚ`.ˆډs΁+pnywsrgw}7>(qʱ 7S@9*z8p 7?7{-;~Ž[Ν>m虃0ny7Sv@+'YC G`ÒI;sgSʜe_~{[ZUumxx4 iuU&v60wDsvt&1;p̼ 9Qh.B9ټΚpI v>~b~T b.^gt;i61^;c>8+vc;T'Ǔ.]kΝ7oƴi0wvgR bJeq&H /51#fϺC6,ઉ 8bsbxtVɍ j|'×*+HCwZSՎ.JΨhڶCrsϻw _k>gϮU8|Z: F֩ߨp7F/zd/LJ/Ӄ8aNc c8EU1 |~z}? '3sPr.I7wS_IE{rjvD)oG.sP!ˉp44^F ӔlgELgnDt.gVyUvwM3-EDg*0U!4)|'8_4:ޫ/i_nJk{>8{?@ۗl&qvY;wZQH)[M4Ą w0N!u?$3R{65A{He/հ"W~1x5<:fNt>ǧgߏlM]oV0φW߾8O>s ZN7n҄PH\,0ۄɉ$iGEEaǓW2%88Gl֝7nؔC szsHE0k֬Z2L5u߿_?@`İc50?7'?2\/cdXhՐ:Dqb2"$=i7n cg(o''BIHCf>=wݳeˎ',^}fKgG``:b3 ;#wl & .\YA&7/MJ>x{ NB!`㮝O"pLd5^{-ayĩK?⤫ϊcC8 JzD4Gf+WA2egJGLg9` >lX>u:$_jNj.[}۶7L*vM28ؑF_8\$s & D4HkNy8Ȉs0SN^/s afZJfyZ,l%gq(#|W<:' h /y}=oc?m tW{'D01HQ|U/-<6Q3Xk ̽$)vfypѺbsa8b!>0nUS֩u_,/_A7tc( ӧ3b sK[bv235^&ٳFFF~mO?tR k.RN7olHXK/!#O>{>j4OH;c~ж[T~~Fqa>n瞻}Vդaɧ |¤?KJr"t5Sa#G$uܹm&aFt-NRJifF>W^| '^|)2*bܹQ~ABFVn)u]|&WvY|9pB?kǍ_YU@qcMz4+UH:tLa4}򩧀~[t@ԄS% >⺩B-O?|pB`f$6ݷյPMO|W?~…}Ysxq<U٫j9o{ALWi4`BLTt`hxfzko)U*?kF cW^y500|ܹ3nyHX_EGGy],ehR6+П)vL>̳ )'/e5mHxeW4{GW*usi/?4jFN q[{<咧Oezt(&n 5K#^ۙX`@U5i|yZab2Xa9I+P-ps0]!q[ T.;_ DS"!$QCo<#5 Г U(h@??Vo' @A$~TLH?&QZb8GF~_@zcu]ďUpK3|{e0˱sרHb6q-`|fl޾3L\uM=!pC@LnX^*+c΁oPp]BFk^R4r@-Æ hrg;3HX )W)__mhPH˸Y!"N'#F!\x#QA' Ȟ@~i N,*0\qqIyiiDO??j !spA=np|^^.<*9,`a@Q$B'.ü rQe ٺ&W# ,yqYykaҪ>ta} "B ͖|mɠYuJnȁA&$Ԫ8߻7Bp'Eв⊊0/o/e rFqMDbtH N¦52Dxdl$8ow9A"I_DDG"VI BH YDb$ˁM2*j%ݓ Њ&|N.:(:29,JWBD(I@1O|ܺ0hhlPB fGC%0^fEYeaQ1b(BC^D. 9Ѩ e!jXObc|A7 T,1r sfl,R817"o^bfR[LX|h2$s#^vj݉yw:(pض'r\k?X0ܥX D9L͚FeQUzGhd <"Juꔜڢ]GMr5_֓ty(Arw CgJ*%3̢XQ*"ɏ[ k/PB;H`\7C#=epZ"X(Z듋U l Q8$i]QN!ɢBrPɼzn ^l5_&4ά\;!sŖ/d` Flka;s+"9)iΜUpOrEdTDFֹſV !,qs5ȉVtpE=y p3?_]\\P *c`HdvʤFE$o$߽kw} U|䬢 Űx#G LZGV F!<ޠ`"%-׀俤<$ѭ۷>u4(~,tB*SڋԉY }!cb ΀gTx{~ DH/J$VR= ,]LiKڇ&Jd:, KtRhV,?6)YJnH7' 4 ݞh"( Qfs1|a9Jw #0qJ’'Dy{"f|6Sa;s΁q9\#lH-1ruS]_޳Yj޿xa!ͅk<:-<2C&" 6_p mQVy-7n?s- j,n9ʮvC]u?|Mv\k-z悏&{ݔFMe}')d̳-`TnַDb0c~I.L%8cz>eQ >,(#گ80n ;8*ё`4z !֩.@CL> w _fSz喫ah+^Dg k0ȿA]X,b y5~ժC dBQg#X"^O\IZk@ā4J 86'w &+Apur2 {+zLi%O8uWǿِD鬪²ʚ&_U5M5ZVfȈ9/36\d(LޯRiw 3r*UՄj逪ZUEMSU-.Y uC/qqi=9[70Vq>{;v9`瀝o8/i#Vv4EnQ+ܞ,ktM3f̘>r$!2FI,AAq ,8JF3yRbzk ? hju_|@-RH,駧3 SUJyU*-ۘxoث._kۏ ABG.90V] ?[[@'M=}e|t7:rm#E$3F "sSO.a9*_t+Fx;.ˌԖV+oxRq=&[1c48E.R1ܑ'%#9P./}jxprj}hRޘt5p pSrшp:;J2='o65Q-ٞ"~lMҴ`P2Y!(yltWn#u[8mzܞ̊φQ[Zo8uiU2?t걻Bmb;p"N-Aǎz*jcufZDW~[j KgKO]v-Ԛn]9UGvʃp+++,q"| !`-:pwdW˓eNR=_UTe*X"yiJ`Q {S~O|r#@s4̒vmzhٛ2HصEp!۹ T*2NgIGma(q+aUsMt@nX7#,bD)ٱk@O /;s;s;.SUi\ YL(=!A*m߀(_&𓷛]^\YvB\!#çmxPd?sg/9 t5~? nڒjs d sV5A4ՃlB3RZS㤔G$:Jsv8!IEUM~> __'!SkT Wr<0賊=\$& ŋF? w Yf>bƍX@Rld5*79HE#sG %R@=eb tx \@8d/<*D`#)q@Qfuhs;s;L9`W\sdA2 s87 C8B<k ΂>p[A]ᙉqtn]f& EM~uM"顟<)z0?;>_;^>>0ᙅI5M`4rʑKz_Z!#*I̒= jO= )>.R#RY0M*"j x|'7dï s:HPF0,5/} 7K2 {kr DFL[-Ω2 兠>=\mKzXp( Y엝v9`瀝v9`瀝+*˵g..sgGxCBRB^R SVdSNihF|nBצdmb>ܮ,X$t-<٤@ `{3זo;.E ۓR_9Us.Cn4ŤZc#E\GdfOdVWHI`CbC㙕ZaغQ3tUQvBr %3veVtҽyK-ۛ[2c2IǻrٞRlo,?|^^2T`o{~_|o}{3Gx?_<ΒSV*9#aw,pA(lX/WV6j5^ k ĝ lze&J?(ʽs21Yۦ, vg۱pˀ@ Hө>SB[<_o]72] @Dʉhrߥ)b" " =Q*nߺg}W9S%o/≵z ,e( qLanB^^ksɄR(dT-g2eRL >tqs;hoI@kJLgio2VQ'~DyZi[9K[X$)]ju Gg1a*Iyq=)iYZg踧- 'H2\v4æ5T$@}HgW*n! @S>qc]udMuhgV ?3<:: @Y*)DƠ^_rzĄ I+=.),YFӌHgNA7@b` | iۚ)XZqS\$+Eyxz έ+:ި?r/4jn\%}V{O/I,ֵFSzFz"kkR[l2aт@*63|13ߞp(,b 'Ϻ\ﬓFa0T7T\SXݨm4zSfN(Ģ޳ZOl(@ӝ>_gBnJICaAMhäbpdp3p=9% E3Nj xWk{gy cʜU6XBQ"0~ygҺS+SMpw|\xCx%00WzA2@ vf}*K[RC4<v̿Tךm^vs$2VA10&A8:\`8b>R~ua=I[eTqebga|RRjKE(%eJcklnH{[EJ= vyc}?󋷅SHGhT!a_\.q.櫫+4)])_6z֭`BW*;53O-ݕbьh?~yp]38M2T௣s'ίf%?PkmA|倖2xW߻LJKJD>sߜPx,=AͭO LMdLUnς\HT(k/lhfp6x@&MiZ #\DbQFb-rCiUjJHh vԇZ O̱lydT k7#Zm@n3gAUCLIIU5*P$iix[$aA&B-;F-TF.T@aK$3D_MJ *Lg]F',L`֥Χmw:^Z?zrZ^]="\k=M^uMv9pypyAHB QfӒv 6.o-6\`cށzkޢe';ާ_?ooOl)lᒥ~INAzT*}{‹;R;;29'T(VբAϪϜMK]Gvq 8U=ҥň`-'6M>< MYO>9)s룱CzjQreLJ8`umPkaGV/oFda`%^M3W,Qm|Z6^ iݝ˵e xˣݡAi=39Qqws2{Nr~Q7=*R觻>& Tr;-XزI/5%Fb"u:fr6-O؝L+8#D({^y)iae%4>Wg F*F/ 3!A_[_:)X4!d"Rz@ AF.-* Q VK?m5FtZ6 %`C؉߼P*lB8 3:fkC\AS{99\_֥K촨b;^l$6.I.YӕRu_o0^v E^Z6'7oUUS~Wc8HRI<'"h86Y!;o(65)e2e[e Ktw@ wv^нɖjUSH|HZ\IZaڂGdr942†,e*eX"N9qСp}pSW `oSB\|!JUYͭ+o w~Q#qxqJT!2+-Tֶ?iP1X%mFY\[3dX mG'--9GTm[V3%ueʗ&^㙽C!r ϗ604rЩՙ占U*)J A"B[bbp=}츖X>B#6-t0TCu ȼ#L]Һ9-*vbwd'Bx3(OL1)Ʌv_4 ڂSA=ѺxvԴI<{ & 3q?ک[]~wO$'pRD$<[XJ hx^))'N`\6yQuq9sZ回Go82^OsuN1ca,~AI={D zOs| W⪚&ZnNǰcﲿϮ컨r_R>, e+՛Jh e^rjJϤ0?/d+oaӉc(_gh`WgP\DA.Âz/Օ:,5ڈjp+)u%X{ 6Dk kKX4׫u ^Z++OHdیk@n.r פf8AXn^ {c8G&*ǟ9z$>}6c)BaV[jXgPtq +*+!+EŠʪ_l 7@47OޚJnݟju__o,!NmtjmDpESuBYR,**jhTR4ܥj7oVW[;j83 ^MZ9U]S Q366*.\*3e%׮olL8tзޮ x®:bHDz>ʩo`v:;9GD+K߆0t!5~njԦGO ߼.f˫#6צWGmzuWG?9) qq UόFkɑ/.-/U/0ɨ(PT4?yN#c([N mP>V<̑V(a2,KoD_ ~9`瀝v9`瀝WEz&ϘbI(s#bny OER'nnͱ=z3w۶xzyM6MXAE6iF;+Nvm1jёΰLϛө{˨JϦ{}!ZN6.k׬nFtm]Fzf? 55Iǎ|-aaatg_ >P_o`vr,=|)! eB?g'gÏx楟_6cuhV6窩液1 `3xdSc}5uYd cdJ]]lZU^VMζҺSZ_.c瀝3x뭷್gDҤR5)gg$mYI$e!Dq+AA.r's~:.--D,:+**TDfI;J*/+kll$N 9ё^bجڤltvvէ'f^/?h5ӑ5kj/%? D8l@=z8ՙI&AĚ⢺MC̢.%ų>x_ e~bРjR%&(*.:x0J`E bV5j0`'''~"oLg(4o'cA@jlR 5Ox 5:T C>uuɄm)DT%%%G#Sȧ2T #''wGZ$6De%%R#zN{BA~~~Rr # ={ ;Ȧ&+(5j$zRhtrOA!O<+/7Ԑ`frӠq0 ?|⅋KJqFtz@2,3f옛o#cjkk?QSRN"tn&\qOE =$(GHK᧟y~XȖWMz֜yI/+),ptwC_J _~M]]t铮 Rnߢ(_FJ 5rކ3 /wﺷo^o|2,2drW~{QtMN3gHԨ5""wsu9x(au=HLl,@gGق?ȘѣR<njUQQq8">w{O񡃇~fxt|=WZtȀ{/̟.Vsqs7n9st:5kبrtB ϝLJ^d[nݶeKQiWp}= |M 5dٽg˖͵uu ;<4䁇 }׬eM[(-+uJG t۝w_~3T ۷nٴey$>>=B/_P|#SҖO`v/kZUgO]N꠴DIr 'Kz}izzw c>ED@IF~!* \pͧ/;%qN @p74b&u?&܉ܶk ǂR^zs}|JސRBD鲄p|Vc67$'dT vcc}}dXΜzgٛsU => ^MZYD E oVueJG0t₊;;[SԤ9S9˔/>V ep?>2*|1kH;T"VܢΔ6JV)GWi_濽2IVXQ<_[qz \Zu>YkպjOW4j 5' ۖ믨m޾Xy(XX~ 'k}/MqMv"pO[ qyPѨ(WFy;6q zhR^Y2}@(tezxW_ޝv8#ěKN89,9U3(_O.=Wd5z$43ަz!Һd쾮oK:vFw x^-Тl΁OxwԳiaaHRr\L?_Fх⨏=hbOI'ge:dQc٣|}=mz윜F:+\NSzѣ }CA6sdN vq aΝqk옱q1ѥ%;ngYYņ=vX323SRRy_~[[_7aؾ}zWVל=:b0"GԪH-+'ccF)\lݾ޳iSMr)٨Tnپ*ڡCy. aC( x;v}=l0<;-'T6z0 QsH52*ITS[lT9"*". rc">{5W`0=mV~u;9^pRhي;{:MT3膎Ay 6oʣJyxEvrJNe䵎RG[^엯h eM :V^t~f/<2٫c XbIr'ʧ}@ ߫+R&_ųTm;]uҘ9<7'̿oW245A.սi1ϔ4|n޾7 'ձQTiZ!_7Aw3ö-nt:|qo~ w}@h~GNJK#wH=/kw3z~m+.?}[wYpOA;J& ##=N.[}0\⧆|zOߞRX9pLb}2 {,^q> H(/]p/$!!?g{~F1P~`Icw O昐VXVe,٪'KV=3.7ڒZ76p;s;hGjgy7r'#hAhVׯ['s+S^{7qcF{O>ؔ'^{ͤg ܜ2E7_{}7?}<}w}Bt//eP)33!}םǏk 4~'z0@(?sq7̸rc}'۷{u1J `G/.,uG~C1PPT* n:aDȨ Eb&\s -rk2sM>si`a(jhf|#=0| ed)&.UU[mzǮ:嶻nѬȈO?tO::8,,<48H‘ZNfӓN ͼRA(4;㮚8nℇzPy8o8ZPNڵs7yKIA zW;ni SkQ5 `F̰aC_oCx)\Èc ]?qޙPUWM ͼȨH0y3qDz[Ǎ%5 !#3nh1nTZΝ;{#Nv[o+;}bdb`A^}OЏ'؟ROQRcުs博W<~JZPD9H1(O-Mycbwn~gx\JIokKRX|JOY1G>ωN#@yaPXjJf֒щPZб@Sl/^_[xw1kZ>]oƠ7-2 %=;w[V~4iGaMZO8E8)5h,; NXt3LB$@$@2,>0q(309GNJK%ѽzy{ 18bԜΛ۪k^EX"61!!4J~1n3((JW nP6!r>Y'+.mxlg;௅6(NqA=s>hqV ,ujC{7oڌ1eڹnGEEEyuuUYyR,?hGAl+ol޼F߿QySlL>-ţٸ T"q^`pIGKW\3ߗ.Z%Z[apfc@oEmDWG^ά 5̜6 #DlDMUuqii]Mݷ_}'ǰMxĠƟ$8~@s`D"jki&.Qti&@$1|%yq (_109 1U!$>&y%=屢? ﲯk0o۔?O넙x5-LQ>5ĥO VaB0MsŞ^Ie؄'JdAWמ G/?2q|Pt,X ۥ3c9G$G1Ȯn/klhY=?30#Ĩ17z"8!"X4`R<:QeLGGQY7 Upq'#C1*9|lrĤ0?oNF\U8mHp:M !SRB{ k1J0\<>9$)ޅ7,€`7q)59AIrk7:xMJ ^0Ƀ2XƩ@c%Oؽ t kQpw0!@sj/+8G*a!&T/<k57YMF0x >^n/ڜzGށ9 BCA[b(#\fLb"q1eOA*צM;iimUI'$ :Q^'24ǍF45_xey+CG1F͛gHH!"5Ani/'֠Cvb uboϊ3!_¿‹_}χ?1}XhiDw)Qll6l7_} ~iiBKy_=?}TX"A R[ݻ]{2vOz_d mqI֬ǑFq1^^D1O8CnݺW_ϚjEZXa6 u hVE!R|Kk0H/4b"AT/~WmMr( 72ںy ڻy˖H1%lܪCh>̳q?⥗_Fn8੦̥N!AAš)3U[:x 8vB{!.*#XS -;^~|%5FRm6D6r 81D ^n7DVfjh(.-Yqmt`ި𰈈01Sp!%S[G-.xxz]mXiʓ:PrzPN ~KmWn;7_ӊS}Z'Lvդyu߯lTH5E| (* :RͰ?0ўaaǥC,r"qsq:ohԌ>J|kobkh~vXkز|Wgks >MA6MZ]6%qGǸ*~R0,%tcQuXN\~Z+෤F{6׍BgQ]=Boۋ#L9 B箒UKl8 (h *F ss޲ 7ޮ%嘾pӂ}/sıi,|iü\ a7>MIr~lZ~ Ali2`ZgN/ c6f,-RqY!NMdJ<\Bxx-f pdJSΙE֢{AG &|1 6* ΞmjzWVdU4A ߕS > q14Ϟիv'>uD rF.O՚܏e)FCjL!f xZc}ܿ^G~mKz]>9ҩa^혻67ߣiEnU,U'չx^ώ{\<;zN|īf&P p(9NVI % na_kB\.qO>'!ɣ)wO&R~c[&Or饗M1c'`->σ?0x~m_ ņd#NQy6r(Oq30';ֶ2EK8nGaWTO+ENET9;=4"<fСO>3O>SO<=8nm𸘨۶ص ^*ƌKϗmSP`[G`n9N]5%%B:\pq<<8+z?'CJ/ﯖg?sZS[\['fr)Syx= " ]\[` `x7'Ty9߶]0pcgk}o|l;`"u灋!" ܜaV'&݂o.PV|ʳNw^W~#Kݻh}o)zgF'(<23=g} +v{ ĊzAςgXj~oݬK[񂽳g} >4 9(%4 E>J$@$@&̒d-vx C\\n߾}߿F P[ 4%InZ7L2_*yQ,acuFK'Mp<3dXS9!3sIa ospnZy+W`KC1Gyxa۶mÆ @Sp vPMK9&QQwnHPL j\]PAݪeK d8*yo,.Geo]Gajϡڵ vf.)-2l\!vyy"%fP>cZ 45Ҷd^Ye% ?ml_o̽ uڻvZ}}KR";(gWF־,h `̿yFd+*ZqȠ͆"z!10(%u=tVe!/3 j>wA@O8UrÇ뮚RMگ;?Z mGW Q. [,.'&24> %wb^!8 !Y 'lX usq8OxB pM?USb\[p 02_ĴiS3}@8!ɡ猍;nh$hi"ƥM?y@~ӂ' O7bjЉa3=_)!E<$WǸL6$9!~ .aSâBV P?r`BਔK&'sЄAq}||]1=\ǥLJ CASD"`Ā}#ǤN H ?|\*C' E( !hAqAp&Y$OK 9nP~ si&L\YJ tȘ``' 5--x|ic"N1>5tZ0ŌL/21OT28Gx 'thbx{I^ RE p0/|Lj:=70Y @7$ u~S3/ ={·Vm4+|Aw{ݻ7o<~886NJ ׀;L uuk7m(B^y W͇Ƚrr?_΍6l0n1.]wǎ.nm"h[&+R9 k`Ȳ+W,Gƫ.[p蟝l'!T;@??N ƌa5ۻ-? GӷWӺE(QV|cl-~vUML ǹ! !.ؐ?7<8y$y!}2,:`ڠ0q h]PW[˯n N_P8@|uEa|1K$APR}/~ÂdXԒ[[Vy|OL;ɹ^Zp:#FU|Nhty]qc[h u,*<#>> 3pϘpPO/[ 0PHn0J -C\oBwh44^Aqa^h\p-2H+r4-1;.?Tܜ,f]RqD7*?~nPLJ{ŇlPX<33xĆyDžFy)1v ~n o1N>^#}"T^qh?0x@=Ȣ`"yIkSZ75T}SnוV-X}XfeV U:OEAJK4~J9f[\TLoQQaVnnwԩq a~цMI=v2v&NNOq +k! ca8ᓎG׬Y3O{rj*Aƫ9pmM]A^Έ#"#"@^c8vxaÇ oDDDqQDGGx i)?qFqaAz'HwoءB򹹹,K` 0d谸( 5Cn^aiرgLŗnAA_S&xy 0@؆S^7BBn0/?zA@I;66&o:6S6zF 0Cv 4vXP%cs }ǐ!C#{B)Y0ɁƦfhde*L9)pq ""!=?7gld6;f [Z\[+f B+ںEdoԳ JXHBp@tC(#=<#""ѓ0`+2@d .+ɫ7䭞#)/+( 4h`UeBK:$48HzZ'X` >gC("|WPԘ֧^k BѸ BXX(O*.hJhZqԨQ}1`ᖘ 5R}hTyLef[/Kej*S[h%LM™|nq.ZX|>bܐY|K}a܄OvN[^J5^ZO-x'\t) D%G.}#nW𷘽|=740)y;$=tf 1 k #{&0، M馏7:Pu |„^/}s/N1&S"ԉc5.ڀHVR()h&rSIH˿H"ѥwBF1ǒB-, G@)E^=6)K`W~6hKI:2|>zQ^/:Y8B8ȻVRf&J劎Mkl Iₓ3x9RK+2@hWR(UE#0}oMMtЈLP:G'ULØTSH Y]Rm,5d3Pugx^X2O =64tADVZ%HK}H,I楮_9uOhߴKSuYZ]>t,+ ۓZ|H 4 Gw3 `)Vec[M0nl]Q۸Z;î FpU 2<Qy]}c6 nR6 аC7 pÏz|ۭ0w96n^ l@؟x_~Cl[ !"@\*7)BPC%avš6= <AdVUZ0tmK"v ظvڲb{SVE lVT^` /hpV,ޡXPv=P}*o.@nxZI]v*o7m {W8^{Mv- hom{ZYCF"F2>-L.` UWCJk0G'$}H$+)rcf?lScZ- `jp:vqɩ?3n{ାqan q^moy?{0_V4Wѫbn.#P%WG 1-*[^'{/ `d@n>zZeVǪV"?)˕C\j TM̹Olp?N 2 fJIP4eټ//oP,ҿ@PXzL/ĈiP!(#)8B UduM"LɆH3~3$v!(*1,{"~GGE*X4 Xv RˢI щVRnYdI-0 E0H+Ҁlz+ Wt=J[TD$z ~HHH;抻'NC'ǃ1'V!מ7,D>A5 x"y qWT,FاMLBH Yx}vgpܷQ`Fk"Q _* B;qq\*惫|@QKBB>bSt_.""Bz [Rt.w >ܕ`u&r?.k;jsPw'{4ht4 0^8h)BSVuޞb"tjĄEDbK/3wێ+DE!"l۽x0uu[e 8A'`;o?Oo? ? OO7^ yen޸I=ܽ|{*0wľN.7Ψ "K#z{/ы_ +ruE5Y(OQƤTHup~ӝ>iipya$tJfNzf*WmM]n|w9] ]9axby-{̾LIǭ8\uQI4Pam@ߘ[셃C)Sq{s \ H"WUP3X ÌƖ}yU#M5#B,ӵ zfV hJqjtnTNE"qG|cù叵W:R&[-*mT6Ge7"rckVRWցmYuQ_k-]S=;DM[$=}7-+->VLE$(L*gC4((.˯6o""ߌ3'Mme*lb1މaV6YVbѐn- .a#GB>++H3Rfm_LV-DJ;N|䔫zv[]23.$;a8]I+r.밓4 [uJ-^ケeZ+O_]Y'Y 샔0?|^voٗ7g|f%'c>4ߒvnjZQ *+c"s?>axniz]=+%< W p ᩠EdAs3nq_Y7.Kp)h^{Vj?RiзZK}kҩ0# EţJLe}[oYQ3DueUP#$@MHSG[8Zmqe8G8giqmE*Ӵ+2káqoqzde6[R@5eBi}kM #•U {oXܩkXXw7IJ 57--h&+xfO*^0s|N1a?V[o`Ӂb3ºWVgKuA6\ꬒ0:o[ߙI1۲-ihw ~L/7 [ۜª̲H.|]gIPQb_XǛn.:8`(h͢S"bޢ:\ˎw!1Cu+K$@$@$@A@\dގ`֧oZPaGse{A){2aK%6pݗ;`h6 QfZEK=EWf\HJCq>Gak)?}f5.yc]QRjt[5uT9Hl:ݥw/a>S/h-&Y]f#e:|@X[_)6әn>= oxڑV;]XӲb%,"eYV]~Qob7.NS]B amâMi[V HwLpw#^53=PxYhnʄSFDwBn .xuUn Ef&i}_s]m*LLթΛG}ׄ˦%ȩ]})r+s*޾q%{Ua\6}xGwo]06„VE 2f];kxQw]Z&7}8C)8`;q\#!OAL:rֿ( _1~:94w8.Ώv΄V_p=,HHHJ zǮ"ɊV#hK;kh&jmTgCOkJUE @'tœG3!ILqeZad0>[ ސUy۫7f`v=871dP?!5Qü#Ǿ֢zV/-/Ta]Tӈ%uM?|I ?nj2,miACe}cycs(?⺉)ԱѽV~Nw]꜒7.0m$Μ^Z5oG1l|\ wJ:ob^Gk,HHHHHGP#{P Qݝ]}]{| { 髍9|!NTuq+Z|yՈ G/͢Yã/PS״1,U6gDLIyws?>o;3="o[~r17;9{W4 '쳅.Wd8m@xM"רp&Dzc&M?ڈ?}q"aҜ[RYT+. Ftow¾} O$@$@$@$@$@#@X9%$b4j.-No-:!n8 J ?#upSIY-H"P ;y?qae 3.P^5SB6;oYfw[>4-~ye~o\6;'p+/; xb~*+xe=mXg7H*gY5_\< DՋF>tv_wu9#g̰&$@$@$@$@$@GNV2*9}boi^]6'c uv7,җ~SZ݀؂ҢRՐ~}'%W.1 px\=RM5)A,Jj[e?;%A^/V:xy$Dfqzprj{u.ȭjQueY罼|knpr~Ĵ/$@$@$@$@$@$.4syI M^.MUjJDDxGtW)!2J[*Q\S?6~p8}? ;Oo SZR;/43 T6N593nޛ[9sp &ŝ:"&F Oa/~:Ҫ_Vf*o:>?'KyףswkPoW"hOz}n.ZN*MZQw%5V2sSSӦ~|P$z~|%S .ҁe.9|rZI-uwX*Wց`gW%Z3u$ .'O̱*%U=+]UY.w]*91 2]wqmii_h1Y`ICfO^GfwgY(\;#6{h~ clhl%Sľ[ɲҾ1h)z hEG{%6}(SjlŧraQM{{S|q~/{ue47sJ#` fx5fXh˃Bg j3JxZr7xTYS`M/CgӭZ%%Z x띝 B9P~sV18{?vΠ3G7;^qKy>S}<ݚ{nĜRR:/9wwbst+%t飥}/.URt՘kOIuCAx'x۾\YɹyH/oݼEt[B UVUں[ΔlQ9mTfIMyVitHkַO C^f*8QJsfqcӸnTB4PTpJ[r/ jjjĆ68KnZu,MM 3ñ'1[GOM>4i1ǹπ ./gEDl{x7w @BFpJ n@YVՈށ ưew)cCcs+MS·*M[ )ZNqs?h*qQ<)5֙cC''_ 熦š>{qzO*ߵuJ&S5R[ jTxUFъ!^DM,WrVcm 2(ml|f$Ň{ #~aG֭QQbBʹLbS@hZvFz0 9,'; }# yR` J@ @,ۏ ]\\F1Te -^8-(ܿwozzz@@@w d '-MMu 틉QDo, Mͻv Orw Q#T&MM;owLIIT@/77#-WrJ^^ePT]]} +@{=@Cc}5U}xzz *8dhi (_"dR™Uz`U)#¼7d57b)qM~Q>>8nl2$%hF,dM6XA PRPf oU٫)~]Fv?wfˮYiWJ/< 144gdUMkkAucJ.zŌ?F(Ai-G!m.;m@} kzAk)6J2.kjJ/}T$pt0xm,mMƚ{zmcƌ-jt6yP#my*ٙ=3ΐ?|ϭ{AmRԠm͛ۻo=m,W,W^YpAC}cZz:6+MƵ#F&_?0݄жV,K['Kcz$&m| O=T^qq7w^|qq탽0l+/=DԎi?|C bEQC0|KMMojÇOڄ)e 432v?~~ii=oRhcS}w{ 'wܸqUƘielg[$j[XPWVT>\ڱhvr3 㜜N_ES瘎WWqY*tNkmM׊B成C<].7{X p(qaW֯,_t{v厜x^!apq1OcsK=454G`~QڢzO^~c&ycENNuM[}<5yU߀H3Ex\rBRMAENeSa]5{z[f~pMU:G_ZVWc\k隺zXSݧZO)E c9D)b* G!NrUƁ4n۩cRVsセ~w|.8rGq+8[͍N*6|@%%Gq=C -`ZeN)"9mr?AZ"lrT;Rv~?yyyK"_eD _|EƞgG|ɓ'B`=8WxjEpDa[vǞx"W828ኁ zl3&%a28Ư! d_aaT_S]b՚މeP "T5mΝ0BصkWRI>ooς’7x#>6gEwv{4m;tfE@G*\%^PQq_Z#T_ /'\ynxcb?RpP_cNNOK9_x[jq) /8r/r [n5pY:ɥ.ڗSՀ`chp|@Ĩ6W?IHHH"_.yR8Exsf <0f܇Bᣜť奕5ʥ&6!;fcaa)XeN8j"tg+GA6wD-}BɏTw( Gt]hA+bmEYٞ9g5OزE! U(J%".2(Cy%"ŀ(=SskJxeBluB-h?,RW_,qwosYx¬}vlZjzM^ @B/ l-gpn -eCÂ{M5%%>n'q%ǀַO=wy͍7)Aq-(TpHәٕ ,R5f71*䡑#K+*ҺoV6wӁJ`58%x\<9iIWN}L}']9515,-42RYX)ĩy֢Wϻ^_oKQn3>ԁPb>dZ]ݧ2zY}cÞ]zwڨ31jpz5YX[_)-2әnfvgddg/]@vvHH'Hp2`wƯ]8 " 7mG!߁p/dfd 6_VTVm\aú9^^~ޙscŋd8)] Ix5^^TX_Xm8U ):,W\'s/w?e+VB8&IZ=<#zEgggmGAMU|۶lBΐ(-]}6oo__?cmٲu81 HHzBP͝:u׮YSXXvΏ/Xmڰq8p0S5؊ `(,*޸q-[PDuuUhXh۾Ul㨬YreuM##zE\3N?ᄓh OEF]13soZr[;vUQV~Yv]]]]PH\K'^4V>SPPQ{ dش~}eUEPPː"ssr͛ }F>Dc{x,!!nI2vyx\{!07r==<|||+k׭&8$D;}FDZ|ΝJqBjy#[rՆq8<<\ BP_fBR78:'z_teO>M/ցmYvIZ|gWU#!O_vRցmƲ u}HQ7C6gOۄSwܹ'NCgdF3g,oo{9W­z̙Oo޻Xf ֬mjl;vE] gF/>jof&$|<M꜓%ȭ>qF} #wͷ߮#(|vN'|{vWwۻu'MM?˒k^- Ͻa7n@Ogw'׉_}ˠ/hoA pÍAy1+mw_HH6֍M{›{ӿKRW[.(0(PY0~GAszgCll|qqqWII?6u҄gc{{yehlhsϞ3qx7-7?3 ,).*"# /jjsѽ"#vnR߈,>{Ixr }<}̙$#^{]n~dƴ{ΌݟU~Nͽ٧7~f%|N׭%F)!>tJ5I; I=2D- Uɶ;mTYeKxXTIjp<=}ց.(u:SM[em۶X.??Ou ~K,8p s;n܎;7l0f(NWVUϝk߾iiisѢsY3Ey9O?c}Rwo߹r^01:::44R.u V@ソmSN=N[|r6411?K~}/B cߥ[o!y3rԨ̽V,>lh`@M?i\z%Y&** @~nhnYrel >&'//5jt}W,]2d0ϟ8qBuUղ+pޞ[Y~݆{wRE_'-m- 8aL?J7KS˟ ܳ' 2d]׭>rOQQђ%K zgEEΪ(/2:}+s;NB[عjꂂ̤o0qD[&߯OTاnpuןtIP8"MƬmG Nn.Npw7/9`LBP1-qG&4?n=_ǔӟ\rSf?t} :?_{{{W}{^ \|rv>.1sw~H_Oal,%N$@$@$@'v0ƙ?m挔O8wR ̪+**n L+<,<|”)8BZlĎ1**:y޽]7z@UQQYQVZ\^ƛ&L'=3Nohjޝ{ph%˖ \'cxp5];x@(;D`CˆA>)Æ (- Q<͐!C^#-_yN2W0ZXDEEB?3}}|q 4<Ű-[̳쓖e7[ѤU, A>tUy^#>y/(O ` &pdpKˤJ#+F#\9W\~qw`?ёÇj!8va[ @=3<#59O س{oCC\HIk7%R}N" "seWJᖱ ?4C8L&|n4Z*[{bnF;U?s*U7T44#&x1][~硡^wN5[Ǟ?%>YjtSl==Ԁx&u54 psC8*g\3>4\"! 0}* BDrwJ}bp99yzz^ƎE @M؂!!!^^&DW11` y777o=u7Gp wl*cO8~pă1?wk <$'3J0x+P7brvrs rM;%5ny7FDbƕ17kKn@%@0I%|8\k7na%hΆmܳkԊE Yf-Z ?lL\vJ<$)0ņR조 ! _ /^qTo"I~q*nzb=*qt䂭Hi;D۹{K{W_e/ п?t1 PxWG'"h8O?Ϡ=`<*| fIGN@ G..UlEQwEFFl'Hh1n8aՑ Z*vxW^(T=ሿmmMy(B IPGHVtnE<9k-%=6 }*s]}2vdxj7߾ʫ< gL&vӒa=``l3ve?O> {Hpy \JCVG o UWͽ/>b "&:aAxwDJn@Dd*] t/ḮxA$_ ZV&EhQyyY<D=FF7+T@AĎy Gד*G#x1{GzOv7ݫ}{ncb؛ߙ}<5:1S_8[?<[|wwM?4.5?(N!T/Ȫ?r%Y- F`s`#z* R4N-et7gz l^2!YhF]o?KJ!AM p&$P:ԕaa!| pq'Y3g23~B A} 5@;䘾!v{wұcGpõW^~IӢ*yi|9 ,바]ly^v{5W^~F m%4;bk,:1+a@\]]}"<$O~ˏOxRҕ%=)vʐ>qA^^X801cf\>z#b찮`9hh,,.]eGIiyQA˯.u c:s^َ`$@$@ pos++ {wڽ7s_LldWi бcpB M6VV,kў=§3>ҟs~pzO?jtaqg} i&MR jU&O7/).Fc+ʝ «\EU+ TTZ_!;Moo8D ([иa:E 7_~w bߋ < kkp 8I.(Yv= p,-jQ‚jp(@vnUu̽+<$J_9o5sN*?p`HhqKDkDf/JBCP:/1wމyᩡw.P[fMeuJ}cd#Xb%"SFO?w"΢}'%P+Dyeůe6mР0* KJ0Z t0(Cط})ΝbJ3#^ ˆK{IkV*eIyFTB--mդiM3ŢKZ`a,^{R\SV\iFܔXLԌzDYinm"E<DZw"~k_yŷ^_t送3nN"RR6v -H,/J(!nihBBч~\YYZjˆ74oPλ_~=q nfHHp~ {~9s<݄G%lX/ܯ1Xc#E 7°K|=c>};DbҒ|ꩧnٺ!X{|xߋf͚ vZ#o 8Gpކ5?*6z¸ 7n_{'~z`.'ؘ>}_~:a`5X(6@䜔닯~~QJ*7Ů%"Et*a.ʶƵQnI}9#'''_7cƌÇn\ux}!_@tBBX#nyfO:8'G~HȐ:yl8 ᭷~xѧz>/2OO܍튅8fhcc?{ >؃>f:ISI18q?^ QѽB۳ϽcO|*Gwxlȑ!A|-h`AXb1K|>ubtڊ.&zEH4jت0d.f"^8= 8`<>?1)y))ӧLAPz}W^yi!bn(2ܷݲjaÆGͷqّA5ӵ\Y*Jj:[>i) ֏=GѰk+dԾ#&ݧ˘Z,<FI&kl.B5eצPn()W|ie*yJA2i'\^V%*bwrZϢ ÛL+/{q/gѓ&O7bNq_A.&hYb6+~;w\D?v,'5R#, yAua2n?;M[_[ݔ\k隚NAfm2sMm 5=tK c^rA.O&M3~|>vW_m'}y9/ɶ5}mm JINFl8eчF>11_g걧tuo|_lA/Dꅰg}RB MLJyn<66㎛8iq/T1..>%9qӧ{9ش;DM9lg'* C@>^ &M"wq\āCSrjjLt ~ U JMIO~!(ק$% N8 ݻYF57zz#۶>@!ܯ_:N˕-N]ѫDS|,^<=bb&O2mt8Ĝ,pϚӿ__`AV ߿_8IVÔr"#"{r 3zԌ$w)z6tg(ݹ."229% M?syyUW^yܬYƏMNIټyk}MQ#P '2$ *A#掘 QN8ب^IIhRgQRjؙzy%%%rɱqSSsm]]Z߾hpkNINT-踁DEv~Uilh,(b(iut=*aW sٳOOKI VFcl||dd'9z'Ϝ1c 2E# }zɻ)TѐG ;wÏg~Yg9nxxڲ)26_8;vb!A3%^TX3LmOTZvYnS馆 ԒǞ|t딤j/xVa#|u^m)xꙧccq W&8 E~ʱj,f KI[_|_5K@hLw~p.o 8NKl.E l‡Q{@rC"rxux {[ؐx´E ?1Y"\lb,z${la*~_|/zb~0U Ƭ- 89+3@KuuUVNvⅈE5ҝ403ڒŋ?Ï?vVN1_f'}?fgݛy kt#(**^d}goڼnUEp\.ظy!s6_~kenAhP:ܧFDA ϸst\|~gy998_>h՘Cb!M+.YG嗢]3/SO:u͑OIY… >|ݥK5%773yhXM>{|`$`+0і7TA?rQjm۶j*[UQIoxmy`^B b.oŖQM &*8zRk!,EBHq.DXC6 9[-B5"@ l#{~BW"&2AIrBn8y.N!"u€\*/xKKL("gWw\2[/)¶98ms)!#ϠX򢥸QgD|:͊CC(`}7z~7/ ƌ/BHmM6OCB -CC~*Ĭ.b7똦h ՖR<C2xї#Dج W]}x)$,:B EYI}R\1JI<Gh+JxPh Q<+@d"DRTCprMn>3_~ͯ鈓 r̢jYRgXVRkmYOemO}%MMMO FGWTn_t!޳x BC+jjN?N-&`:pw(*yuOgϞ~A{}͕W9HJN+4TVU]CGYQUo߼%"860;wYӦM ⢠ ?p(?ay#B6<3A99eeP~ _7t0_}_蝜6h~Qi鸱㮿J7Q5RVRƞSYmHӻSݧuVUY5GR}~5%J&koݺrG2> =_Zuߡ7!ƭ[-Y$k>ܱ :|,~Jj]VlVkZ-y.bL K7Ke . *< {EbuiǩK6oڈ lq`̨ tcue%XCX_fչ9 wNwD=+8GL,جjΖ,&nS@egOwif2f`4XRRvUWtqcǎ+).^r#%K!{F`"ޕkʤIqee<^{wÇ =u c׮&› 9+o[%%'O8udٸyӌӣ ^z\кKGlrL8p@~Aggu6.D^!f ӏ>ھk5W\1F ߹cG^~.mr[pw>[vgkbA>|8Xp?طqސ!C._0h@,@v#^sɓޓ?sqH6NjJ*3U* ڪLuD5Mϼ=}iwyu]giduniٲe:rfPO`ʔ)nr _>`9r(DjuK]NOT1c&N8v^l,*orU904n@qO/7wUJr:؅8'4֗0@G>Ç0.' 2 xӶV .=isU!wqez2xѣ&N 5莜gDD#6 8E{aw@]ӧOSH/II 5;!aIAqC D8;|| Z!11q\ Z~d'WwrRUaEEEP#KAaܽWtL,߂|#@?."X!RO0poX=>va-۷O2h ''zPyX_X^VJGmE0rr>7~:|/#+% c_}[rs(c*`b;,YRXXTB^{m'XzuII n_+Eapwߝwy*+14W^پ};ZB4k֬s@ y睽{ %ٳgгk.,! ږ-[`6bĈr.}`߮ p%Ue|V%7nYR&.2o>(\8jLRʣ IR7b\ww_x *+*}ܘ&\lñy8]!O;`,_u'' qN0Yj@)ǍN؟a puމ R|CSZ]7 ZRSRm1{`< ҆-[駞~~;~b@8aT oB\6{23>N*Nq~22Qk-kJfڪiSU! KА"+-nVIGr a۠UёU'qJ85VX'Cv'c)00yN"hC}=۸qdThnXۗ!FxT\Jǹ{п?±_3Qũ05- `@2aF5jxjj24йl^!T{lMUp@Vm q+ݮј[PO?9g Y!2ül<Ɓp { B H PfF۩8C}S… !vI7|3y+re&(2*,x.PDkiCƄy2t/.SJy5tH]Fx`P,$9rdI?4/Hb[*b@WS Ž h.JB+v>O$@^fmL@G5p]_WK@{33aϿo‚|7ϐP8ܳ6wg~G0:6Vqq{،={K* vY]Q~ **+ 5ܙxy{Ú?2yiI%brI((+/ @Аpx  APقB\OJx+2! ((? "TQ"C$p R,M:HzO;29lyA4}(Ndk6P8ݻ=묳:7nҵ&M0=\T.yi gQ vvkg6 ؼ{ϞO? Wf͘QYUcq?ئ͛9$K|f}w>*II U> Gʺ+mqW_olnپm; bbq|߶}C=ryϿ?*Er꒒CEeU~A~dd7%%wW_}9pP_o޽{I1ad,*,kO ,-\<<0 {EE>FJmMUqqITd[m]#aA,VFh:l(l= 8ى:T_Mkƌ^|~w#>_)pTvLJDCӵ&VUD[nݹllk>LH$@G1Cdl5~RAqfeu4{̔zY*3WSaϘb.s0V`ZvYnSx٩%77?'' #,*66<"3]@M]-C2fdر }O3v?ҦȶNrr`\<,,h_-8<_qI듒^+.N۶molj~ttXw7I^]U}۶\@pamYY|SRS?_*O5U;we@g[ /Om;5>!"s)\_cWF$6p=}V+eǎhuzj;lAikjrj-]gV7K2&kzNk)g^2L7y*HoVg.l:;Sp%P%gЙqs=C\:8;@BuWP u03m;>W: *ܖ3 ,@CnSO=պ387|Նŋ˸%,p,qf*Sc >Z& ˝ Mf[,Fy.[qү_n;Lɕy>M.=iu'aMmTY\gsͶMMÚTTZwiNi5wm `KaYa 7'eY;<~W[ ή aj8x@0"+L3o~aѓO>7p#k`,ۥҪNY+mQ$~)akC=(]i4ɽ-ZRQ^|Oᘰ%soSO=3c9sQ 9VjH?ZMe6Bq/q~Ѵ 7SQ ji`[n;[]kz3D6Tϼf: RLqwÁ(~_fO't% xL؆@&X &A -jYGI(f1:(,:A)0 F RVsΫ Kˇb~G_Q`ߡFS,aR/nw}+Pǟ . ere} klkѴҺ+UR9 l>ޘOpg+@+7u`K? hpssRw_}ϼ~K/:ctr^$&@Y\eAA>(qw.=|9;c7#bpmKE<7"@ɧ÷[|믿GԦ"aS'ȼ#-n~B PR? B+!8 XIC @`؉?/~,{Μ9(RL{Hf{!f˖?CvK/ag7t?d#DhF,Bg Dbbb7$v8yaCa)_aa*..NSnVKM1:/U82_@ ils5QO"X͋c$@ P$A@J"(v5FV>#L1#<M9lo^l90nr @ƆPo߲e~¥ 6T$$b+ R>p;Xэ48wutCWw|эH-VNP8,,̒oqq+g,){-F\v- O>]ílgO⌽_ڵKM6|,/]tĥ 8 \߆`Xa =@6aRtYqTN粥$`CT&"ks}|r^YtE6WP38l!Ht|w(N#OݿkjB*wy'uhfJY~(] x :T4^{ECgũ,|t:,Qk&OII|*5X eg#y,?#.77co 7 Y\ ~6N8k/446)BϿjkՁ֏PAA"F3J7 &X#A [GwI'GD:w^sEAC[e(yWA'~Kcc@G6r$UYIO9gmGfl2A$ #b|gAﰝG>+;=h,- y'WZա {=Ehh]*K~EEe%Qi5u:ts)MCe0jxIWϘݶ$XƠ!3+^ˇZ|7666:@:ݺy_~]^Q, H oȭErFT$!!ƆmvUTT|o "nd-55@ED.E 4 /~'0&!e~Ht @6&" PA @Շh_GJKK-4sߡ#Aрp}}}###U %pO2T>77H-0^ g8-uhO?WUB EVOm+&tB]`tڶ}}Yy kV..,tw]'~TUYYVVtJų ޾u;ee+wg*шsuY9e˖e%ślkh\r+/._%K.'@~vLI$@$@$`uB؁s㫩EE͓3Doh{O>E~|u}̯w?\ėG|NFjX95U~ŖMpo=sٷ/wݵ3]&vho@Fh^}T׭]x%0G 7{~SPReFUU5 e˖;5MNrs"  1.5q:K'Ҷ-] f<܈H_._ jw] ]|y.{+{;gΘrʢ¢%n.S||[nuب.ΆƆ;voH ^~UPP_rmw{ͷފْ%K{N fxΝ\{=wyukoyܨk򺫯:唓<.ظ8(DLe~Htˣ tN @!wKgx0ֱC;s䙙izC{ؗ&#8_g!nbbe@$U)>|qY /䒰`?_S'F} } X3= b|~n1k..H+ё1ё"\ $ŗ^~)31o`P o664wqQΆɓ'7;/CC)z֜9q#F ܿw?<47VTFG{yx©`B\<U]xVARVH @ =N'靎fh B҇܈#: (MϖF8TY .#e%Q , nO(DPnzv첈PtAp'.]}=M|'gkkkp|c}_~y׽?,\;kthENp‡ \WP( ,AAԩS##-W U }É`Xh`\JBO!,QmWgx ĥO`\:GիWi!HaHA&!@@`g$@$@$ptto6O_2Sv_~mJ+#d}rAA$;wvYIGyͱ*tC QD^ s 5ɭ?t?#6|\<- /Q9`TVZ+mܰagqI'\xH\$"C>G?0@q9g~iJda,SBǀ ~pvB&@J @@("\eQs*o_xᩧ]bŬY3CDDh@/V@T* MBnmޡ5gΜ١ ɼ1Z?[n;**Oɓ'[ʟmi@ *.%-}ecqWbÆ j q0K|g_g ;~|w߾m;v7c'7a +%g%}w#\Bpb]ASKKcK3~ }3ΐ}qxI--# "/g+%|bgƮO?}İ}RSnN;$7DJ MuA̶~T~,HH Co/f룂6olsٯla&0qD,Y+\teVAAA]vZv),ZH_T}ء~:ϙ3C մBcÇGg3Zst?Ö!FwZ''_x.(aO}]}F枒" e'dA/lظ Ӭj =`EUwаĄ8Y[?? ܻg[lYn}Eu-*WSUK/[ uTkV)3&UGY9$@$@$3 @&?8+l's=wu-ؿ?`ŋ;t:0n8(;:+uCMp3]ԟyǎp>饗✿,1ZN=T[>|T_;ȑ#;,pC+M)Tz~A1/ܔs{l !<'$o/w@P@P@;9>|W-[4EM5pիW?S>xQA>) $&:}ƚ ~Ǟxɧ.8KCZ满'OZNAQVn1W^{}ccNn~n~~CSHh>K@G3eHHHnpj~Cllj}v˦@syw-/2e Lٿ++P t7裏ZV`|Ag&ݺn͛76K/9W^{C=hA{I)t8wT@7M X)ldŝ}'#\tB D_r饩}?8q]yW^l+|KO8rp0?>lw6uwy 8Y_4/'N/r'pS&M/hn^2SrT/8Ҕkm۶;[{m{0~/]x{x?gpbG12Gqi$@$@$pt]FSΟׯ_O(B Dh֬YCC˜ٸq3Ņy )!>n 3LG 3#qk?wAGzsxPsY3R dL< ;OL/:022|İޭ@32@jro`_ppHP@{@E1x`>( xBP: J؏?ءwwy' \fʜҺpCgc(0:M6>GeBv"'駟QEEk6~xHq(Е%pR_M_J_Cd2ݗG?hB\wGHiii]z:캰+\ 8`~! ͗nyw?~:~ ) 0™d_h " Dr3? P^Ph18XqhAe82gΜY 8:Y 8F @>ǑrAIIh -(?.?‹{0ĸ+G%n!e$ o{ΨY 84Xy 8 a_ytb!{\Pǥt5ओN…:5+Ϡ\"@;\XPqL ]vz@'vvD5PePȣ2F _.kp܎[[.xz{{Ҹ‹z]ˆ @G;8$Rpp\8]=Hi555ݻw~&M@})$6 C7 7{lXIX?7AZ~K|7/e@ZZX'&&:zO9D/CH`@՞$ CdlA'=U mv2 em.I:b)y˼̵Mm1kcWhOTZvYnSba6*bGTvVjҵl h-4Dռ}ؚfɭWΖz5Vkض>˩Ї(H{W^y%Q?lF`7t-?B\uUӦMKMME"FP ΨaOQ;M~3QO1 ^2#wRR%E]Ȃ-.?;T(t:)0LSsaBk}>L9[fi~3[ ܓ\w[z⬴Qme>}{]ӾKcnJl^ÚaRoXwvXBŜ(jf%ڪIekZ釯ThxݪtMK5DUn.Zj +>!ul[z̍H$hwuK}kF@*F@#;-]؝4JŔTE -%   !@t+J$@$@$@$@$@$@!@@w1- 8 XQ   CiIHHHHHHaP0]Ŋ @wPzLK$@$@$@$@$@$@C**VHHHHHHC*cZ   pT8LW$@$@$@$@$@$@$TtӒ a%    ;HHHHHHUU( tUݡǴ$@$@$@$@$@$@$0pbEIHHHHHH;=%   !@t+J$@$@$@$@$@$@!@@w1- 8 XQ   #@uuS55APϐ !XDOcukK$@$@$@$@$@$pDzW|OjZ|HHHHHHl۶́ۨ%   =#/*ꡒ*ZhMLc5F'hÏcR 6vX`kzGOekj-he|JZV]uM=tMo&%M rv9ylk3ˊe,&s>&LE$>M˓~+<~cԴpdYOYUnB÷mV٭Q6)ΉV6!LHHHHHHHH'@C ؄U6LHHHHHHHH'@C ؄U6LHHHHHHHH'@C ؄U6LHHHHHHHH'@C ؄U6LHHHHHHHH'@C ؄U6LHHHHHHHH'@C ؄U6LHHHHHHHH'@C ؄U6LHHHHHHHH'`M:kiV۷h4 xRg?f[/Kej*S[eڶ'cz]>!Vlپ#S(iZv955}蛗45!ٳݧZF;,+- .T$@G1cKZiy2[Ӳbeǯo:Liɲrdv=MS3f"ۼ5Ê:'TlݺE }1L&q˂vĆkTٷ*+i6+ub _,+oU#_tMKQ7yFfS+n/sS4wꦯLE$phjj[Z%u&O-Js hZ JlYr϶Qe%U߾l5쓏f@*{5}[d5W6*T^5VEŶ׳*:SXgb>} vت^1TUhGh,2/YQX~u5Hbڟvk&@#mָتu_[n-W[5`>ZJή}g(|,8km Z"`-{5UV ۢR?(NJLev~Bm>glَa> ]=gIRݧ``[}8LW5w_ۍ$58J*V=Xy^%4jk35+U>8LE$~n5oZ77l`=ɳeb2T^tsߥF.0j-OfROW.jCZ(>5RRDzw6*^ZMCIIݜ(&`Պtg]Nݞ!yҒ@qv_2dzK2Z;E`E=Okw63g1VĦ"3/Yr?k3 QL7حu]f.7u mw-DVYT+noLmlZCk꾃c e[QFC7e:'GUlFw U};mNWm;j:URP/ZjF[yrzVkiMU b=<#ݧuZuf/-\\P_3 5-OZ^meEk u?o)]XR*[.w>x&=m{emV5rvgjFT>:ZY @khNIYlUglUNW#_ianKj>5 ڨrdڼ:Rk8S :}K)r.՗LT*ӷfNWYm_T>amwnj}v5h,7H&(3:la[Ҟ lTgݧ=innl Q5ġO>6aQU;vP>{5 FK͗A]SkmYH>ZV|3[n-ɨa4Tk3 :bS|gO cKD}XH (}>f &iS߮To iɲbSv\ʪiyҔJmf3Jiii6a*#V̜HHHHHHT)=z a%@aIHH`| 6`%cJ.?fLe0bFۦ-L}xwR}N!3!l!>UIT+=v 8K.;r* >8rÚ #@>nLE$@$@$@x{ P`G,HHHoPc|HtT= zց`C]Sj-]gyISC]N=}Lmòb"}Sj%}e%>ˊmh/j$蛗zjjzK]Sm\/^Z*ch6Ӳb~e}aZM/M.MݧoO{Yy,OZ4[>T}H   i=IHHHHHH. fB$@$@$@$@$@$@=M*O$@$@$@$@$@$@v!@]0   iTt|    삙 @O { ]P`,HHHHHHzU=,HHHHHHB*`f!$@$@$@$@$@$@$`$@$@$@$@$@$@$`T3 !   &@@O'    .Y 4zX> ؅UvBHHHHHHH P=IHHHHHH. fB$@$@$@$@$@$@=M*O$@$@$@$@$@$@v!@]0   iTt|    삙 @O { ]P`,HHHHHHzU=,HHHHHHB*`f!$@$@$@$@$@$@$`$@$@$@$@$@$@$`T3 !   &@@O'    .Y 4zX> ؅UvBHHHHHHH P=IHHHHHH. fB$@$@$@$@$@$@=M*O$@$@$@$@$@$@v!@]0   iTt|    삙 @O { ]P`,HHHHHHzU=,HHHHHHB*`f!$@$@$@$@$@$@$`$@$@$@$@$@$@$`T3 !   &@@O'    .Y 4zX> ؅o@]]!7p̌FшZ01AyæJQUn?djxΪc P!cSzY_Le+mQ}mjKr`kPԳZK}f3 ^yM󒦆XyXeGlkkXV4K-75ij}}em=,+_MljWf|M.ݧo^T5@f~CԖ[5MdtKfR=PZir0߸ڪ5}z'ڪt7YӾK#S+# 뛜 ^=RBmۦ&*ˋO"*ϋs]MײdS[%mlGyBRlSzY_LeނUGqmZ_R[+.Zkꙗ45&Vu^ V2 6BnyɲTm˓Lv_CTŲbN`XzZSuGEF\]ZO߲>n׷ض*揩6랗hGk5ַuڨ3a󲢯E-* wgYIOOUOEcnۢˍ6R䢦!iJvN*jZkKgnSV-պZts)Rƌ*f[iچ|A.Zv94Z3[n-h^.;]ӼVtP_:h%iVY*U֎h4ڄ.WͮͻOꩩ;]Ӽe|@S̺j[VT64l9L+-&6YVn4u=emTD!fYYVhZKU lFm D=$U7/nI}.|@u^Ul ay3.ԂfdP6zӲQ Q5˓ַl#}qT1UNjگF*hE@^L"wd$NWsCyLiL@uN.˴E;t4gڼu_Wjm;7T+S?v|eǤa^R3CyFu^:TX3JƲa^Hҳu_or9fQA֟#T,=}Z}'6vYyCICTN}JT>`;Lˊ&tmX de*fVZdY}lkتi,+)yk.Y۽BuT{tgn].A{?*So] MUڃ{WU8-ݼo rS/=2DMN٬Z7*8S}Gko^\/:heV#K>}WJYEJCMMڨ5K:wVg{Y68LJgMSY~Tɲb2Mo=eʫ|RRD;UVy *]A@A@A@h'@;!  -2жJ킀  @;A@ډ A@A@A@Am!WjA@A@A@ 2N!d  m -R  N8$¼0f 5O5|¡f3^Fx ej~|ћ6hhA@A@FNh nRFS8brMT |*hߺ5i)Ƀ Z/ ]E ӭ}%X =/P }"A@A@a"`G݁?S( i ,&x='y\z?X2.5P@bw1& 2*' *@u> . WXUʵ>)XP3JH-0ư䄙ՇY,lzb8[:z_j6iA@A@~|rz_0V @8i+&p H(>ȫ9@}B7: 5B҄ezU=aE*xSdDTP]jGKK`zzRZR}N5hº~2V[B#gMn`8z9k/Q#y=; ΁CW @!يUx,d$~W-N!WXkЩ=>5Gt;mp|9T_?H‘G_hﭨkH12o@ߟ9>-.2 ̰Ro.Y^la HR 9É~O/!Hz}blz?S Y}3^*$Ϳ}riqW39#sV7Ӈ65/RK4 F]<.?DiHUogz\ ,E%}J3uM~O~ySyC$U%h$w'@}jQgB{N7>?uVm+WS|jm?gv 筭 XABc} Y o1}Sܩ ^ø)Y{N)}4c2,T*H qU _ #!vtN;{t]U{j:fqh ƘԱi0Kh\O<o:Q}s^zkURKs^SGf陱r5V:M{e\DPN75{ك[^rް'vkz`,INxEUv)?f gFLV+S7l.VPy\eO24w]ZL3LO^79F-*Wwn)<{KVhCŸD;KZ*Z x"mЛU ?}1jMrDlnG lA%D|Z*R*vt4hԚ o%蘍Ny"DD6 #AE#_DLtRG[K|1m-CU7ub Fw:4aNwgtI1_m-@ӬebpJd0iiy~w͊2LS혐D87?i_ME Vb. s=xn?}خ}F1ؚ9k+_ @55_?)#ᝪ*ko)z5^oLГ믫mNV:f:'?cJ^F=2r̤w|m|\wa|?\:깏‘ꡝSwIy鋭T\K}q5KjtNLfSIY-ew7Dh5j&Y?΂]u@F2vܸ5KA_0"Tfn:GqUG?GtU F\) o&.@VM B =2O;_2U Ph0EUo,VVX[p DaQ ]SJMpY$ %VTԡť j W>UK`Y?_Q5?c!̭fdViG=a*G4ަ3DJD,X8y"h@tFѵҐt;#_F*I)ӊc6RٱAb.]hD*l6:l/AEGmtwEa9zS{>~OLA?{z3 Y]l{iB,<_Se/Z:Ũz5uu-)Xe;,bx u1s|12HVJq6~tOE-e,.pﱃsO?Ly9u@OEД+j^bm5<Xau_/SYI~JWܺZgG&cvH8kBwnG *_`&~=+6NfȀ6>9)goG(`ĝؽyo% Ҷ.)q?;ª_eɎr``}Oi};MyՁ`vB̽gZO7֘' tL*ֲS8(8: /Sz+7W0([V{~~Rk9Oƪm{ z?ro;}O9mL;HՖOM꽡a1]j*GT~كgz|Gɘ< g랪 XfĤ3gVX^uzbtXV(59}D[8c5mņ"X$xG8U'vXxE%~|eGȸ!?:SǷ|k ("dۆ`}38cSzOWȁ;]N8I=眱l,*g{x~Ou/, V^OVg^ ]5}úTW֭U7 L?>y%uvNzBng͓{~p2PR-)rT3rwRc|L맧>}LGxeX>ٴ2<>pf'/Zq0^&vsɏvb ۩HOp3G-ݸ v^aS{duԸk !g%|J?w'c=5VA5&œOyl/- _}9$'#{V KGtLfgʈQwxZ L8c3tꕛpLvWԝ5cBL̖e6'꒶b{Yq N^ۋ+wUnGɺ3vԀ;UAb1upG-cb,H{T;zf&3뻋^5$y ܤ76 fPK!O\r9)3ug[.;OpƨNeukwW '%Dsvꔜ `I5={ ~rLm{+ MAOem=՗c[s.wj;COwgL~{iq Ȏ87n/t! ;mPv7us 1q}r`y$5d'8cm%~\2ט^)fdOٽ;qd'祣d$YvмG. iP陓FE+RɅgRVCRZ]wԾ3'3ۊ+냱ՂS#ۼ@͟.3/W-aĩ=k|:of+??gK{ΓGu17-)=>s̩ c}޻.~.v [$%̜뾳6ӆepn]4dbteˣjq_01a0 -''xd12wMKxvaL.wJaY wIഒ xZU#NW/珚п3'KGJjzNo~%;O{Ƅչ j0@Y+ ä̑R:tQ{tuΫ%~|bniq]:įٶ:ɱ7gp~&̌C kr<ya9I^5.?;yҒ 'q*EMjr?\㑐VfbrED':~H wwN{ Q{Oc>v81-)6ףSjIp:+'? ΢&ү:G.09 ~<˟f YWT=Q' =zf'b]rRuM{x ̃gy~4߯0͑=`->Xߟ;oUzm~޸$?=8OzMfůVDĥ)}VvH=rxTB|;\릓H/ƽQy/\7f| 6,=mlWzxl78۰^K{.Ys[06J;Zo[kv)xxkKwx';Gk/+Y|tKIq8ϛ5/.Sꊉ;6/C,|0t~~XPXQwlUd'^ozi߼|kandca,S^jE/;^X>sx.d ӒzqeZ-G04;ƼG󳗾?Γv`>]RbNxx_,PtMɹ :/~˞Zz+ߥ$Vy(xi7<%~/9yTN/w>fÎs7j{t2bbyk}#@wI]w߿os6]B.Iq٧^oZj?:+N'?1ouO-UTWW/*hٯwkM/-?U 5Hq^_nj%U> /2c&ʄd$v+=ֿ~~և*z}%V5LLA@C`L KY!@VKGUKNz3wS^},/((:sD.L>ٞcev.Su_Zqѓyoqa >S[y3Y +爐6n] At?yTޗkTvVvܩ_[_\1GZTڦLWs˞l]its! t˯|reO-;+訞>};&yΰ7W|_^Ÿ?16ooK Kn}vӍ:wYzuo? |ۙ+זe嵗ݣ1.T|֣__/;#1暓.X_|\>V;fh]38wmxʩ jQ `m)i;?>wcz>@0%6.&N~`/ˮx|Aܤ v9%NX u9`7l' f۫[Zp ϲ-%@ Xo-زJ ޻jh zWc]UUPHNfob 쮩W MZuh^}z\z`;:۸E* TWeījv۷bKW PDJS`lc|:& I.w_=N`-,(}Uu;3}~>'28~7\6'^GR-1(q:*Ngz¢z߰0T`뽅Jj ~giUǴxhN a_=5%[kD~FBśKe 10/CJbT",^[M5{vLZ|>@C3<ں9 К@B:!RO+iLfOi}$8T%^oZ3ŀTG#AFA@A@5gh<5W]E'i"u^Uym?\Z0yxNVR,Yuxu59@o.};$Mzb~1?Vk C]^]VMGqL< =VCr{ 9鑞0SZZKu8L^_m]|Z S/Ygv|v'*l rd?;pD~zjy)I߮+tZelZx P9Cb1/_7kƜ61S3D;oUmF1 UX۶S=p N`I/eJiXӿs3<{g A:C@@aAC=^<Ɖi>ނ(blA%ǧƝ{LcsݸOPOPz:~Pj>Љ'5PR詭GjL@ c\Sqؗg:eC|"u{ ѥՅeuO쒗g7˚0Rȶ?~A@A@H*մֲxS4y +TV8 )Kv$sGYxbH_!>s@ Wkƽta3'DF`/N!Zf^_9uH|{LIwRg/Շ=?sm6j>ŸNx ! Rgcy})P?!L/akǿp3yd'8,,9~u,qoHhki ؏낻tLN/_w+׎} CdVc0R|ؙjo[IMߛ/@f8<УN4,L%vīUu/|&6&9a z,MI\C>8nΊDGũ|ƧP@r0 Y;讃r$n @9yڃqV7*33S>ǖVU?pސy̹s t~.1vܿo]6Q,!qHd>)¼ZB0 at5{&;>sG7jѰO:6,}G3_YyHmA< $cڐStqϧɆݵ1z}՘ 0l7JKL|#޼fқ] %MA@A@"iy'O i)ŅJ:ud^z-< г>6s,e?F;^.[Y#I' 3^RSu\8^-_6~'3XPYYknyxA3rAVX73ѐ_콟*M?g힁낃?;G[?W0)۰I joBJfa?tY3@P~_ ~ qTjOL)UB<XsB .H!PYduٵ.[ _ mv8ߔԤ)z8'SV>jwE wúyb^]WUTxM`lz1" iVt)+v O?od]kX?k_WU9r.};a.*`ܴbqd(\}O9A@A@<BC :ptgۧ5ʣqNQJޞ3>YC[Šđ]ӓ}Sw A:`@N=d sUPB%`SU'nKJ&wTAUc{dczj8ЌN7;}oynFO58PyBLբF0W:x(jmu'ᘞI7z) Pto qT㻥;jTe=jl+]s{@Ƚ?Y{ѺBx^uNK;[m'>08]߬Yo/v1=aSo*۰Յ3ӣzߝ5hβ7n! |7dSe&-);K_ٿ;Į{g>յ/~fwT.Tt;w]0,5%qTOIϊ= K{_Z]7[:?Ot,9-6;*U^Lw[Jd'<2QfsYnj.ܶw ϱ3wVl K=|uz^铇wD]`9#TvHIMAA:ݿㄞ'j7];`s<[^QOyҠ_ ^SY] [^oNr.i[CN]ڽ۵2N'-cβVl0m#+ !ʮ`m!ezf^kcA=ٟ}wSQME)N,Zps1CJg =d'>#Me`~ &+^?'@ؤۋoymZ2IDATx'=;oT OEp!Ws$>`.8TyeOwڈ.Sc<UadW⧎2_xՍM+I~^2cA0@pgyE]]rZRYi1qI9%5TV6΍K8y+XP4I?}~ *C O7hUgޤ_[T O0/?5WGdu:$Kát;XM]dduC QFj ~q`/5# uTi( B5gO C_l(,(. 2cjUד۟Evu0@ɢ] c(XƃL&;uMGf6UB>Ob}4~Z aF%>-.f]FYij|Xմ[0Pu|zAzPUx#w8Eհoȉ`fԀ08_%䭠7%93srli]հ"m h)%&\ ?F! P/5_]SNe!hOÚV,C[O7SS' ő&XL^5%.cʞ0PAHwHJ-2:WEuoFX=-Aa!CzB C%e[cS;e$ׯ)(ڊ$!J闛oشGD/3uW q$o\AGYK׏`H;78rt\-頩8OqS(ˏ~ ='u+!X6vB+]M?8jz0e/`T`oywuwew<*CB"4k:Hq >VT՝7뛽ʃM- JG5F A␙|KS==\DI8a 5̀ Pz0UUFSɋȊڷ*zdD 2.|ѝ:^؂];=qJoxiZt0SDŽFcFDG-k,f4 o1jH[H|!0:RkH|=J|qH*4!G=#_C!Tyi-_:P*jAuRY " &jZ4_LMk9 |1M%0RDxr1g OSD q:N#NbPjUZaUA|^w?| UwD'fSUoW -;{ԯPr֙5 տ /E͔Mx]\Z3l'$rC֭fJeN^n;(0?JiBOX;0O'h||>'5.C_م;!(Dnl\+.?ն~_\cn3ŧ$6R#DںK8x+Vm)@ K]o*aFԁO|%#MB"#0L,]*v6E|aVgZl*r𤝡c1!Z S'CEzZmhVMsDk2*6_8Lp"I!FX_jQU "mԭ4cM"="in%R .I" E/NiN]}Չo Um?U3$tNk~VzeS/2(h>j8 ,FIѲ7ѦJT"."`pxNҸ>RxEs^ <`k!io]Qt_tFI0HlH[H|ubl?R)-RQZT[*"kXɨN0l0ZK|q]a:VQшg;:/E׭#kAԵl!2! yF'4*h-͌οEڿ!V]UVúX lH6t~!х@!*Jt⮈]LZ⋂N0AHwq|(`Ժz#_pf j7~Sr5|UNW5ErpK#( ۴wIa7~8=Y>8#T  E@c<μ=j-Q}k5H=;ga;j`YM}pȕA@A@A@@YA@A@A@82pE  (K  G@A@A@A@A` CeiCA@A@A@8Sҳc87pn kYp!cW\Q%^4VCBiS \"0al%=BG"-ոjDl=bŎ&Y C4_j-iF<L|1r*P.t-Q*vtRs7j$QߖQA35u$D.OlHёT3F#KS)o"0k(cð9 3&D]DrWJd4]:".롻|Z4z<޼Os Sz= zi@$ʛbArz4`k򖪉wHd yli`52-b*_0F&Kf7pFEmdb-EGEF!DcRmC[Q|R4E%蘍T|FE_jQt){jHPEVV3Hx""LVZ$5n$Q/fl[ @DbMmIy"BfH_jiM1}Hdas8-d+㿏%#nkneY{.l~֢ySR97upb54 0r4Yްjb2.yT$:r&aaFzmjP$ĎZW|Vb!riC\|ܛDڭD\`]MƒKsķF U^7a S|NMASE{Dq0;Z$"0h)b" Z~)LAüfs asd9=LD&Ln-E pu&:=KvA ?fÜz(b2,fG ]/o3X½;D|-@|-T r_da*v6Dø̪Pm}a5_ W[*Hg?%&=@Z>eI^SvD1Ji+n%:a5HHD.# 3*h=]_X~T]4p#~@ot+!+V,@"K]aM<[ZS8(>lA8YqNᶦpy(>pk2 ZSl>tӍT̷z/\á?2hKCjH? z#)lF-nT|.T0 ;Q5W62vQQ{dmRcU4Ydʳ_ _t\G&>FCRh"CӉ0ҭD'&U4L֚_KF׭Chy6ufsO # %kъs6LŎbmm?ŷ/^5 fBqё|SHRtJ4u/>[扉/TfsM0*R5ڭtZg_T4:aJ $jʀ[V:⻕açZ- bX1Z,%W<|*]@|- ̚NmBw?pa ` >E&ok-B<3%զyEkqHT4:GzDa1vaiFCSHgTL#T|VE.@mRjEEo[i0 bT&HyJ9/pa ;G]aV)-H|Me= "/M}d j)ErU)ioa*4ڹH}mxRLJn"0:^[fbE; ckqG_<Ŕk/>sWD)-*[D DzD nu|=v5]z躕F}~8dȍ=8ҺjHUDFD -6_:P*VZD,"c_L 3l/5$5("[[NQܵ/*fLZ⋂;;mӬ*߿DPQA@A@A@A]"kT Q  @+*  hrA@A@A@VF@ZPNA@A@A@h@P%  22ʀJu  @D@ڧ\*A@A@A@A!VTA@A@A@'2>"T   2R  >!)JA@A@A@hedA@A@A@ OU  @+# C T'  Oy]%OڄvM֭[vG$ (//ߴikw^GOIϊ gyWfggpNA@A@y^WFڧUuބNvJ% @0z@`JC. p 'CG߮A@A@02^?rV¸ @G@/vB A  @" Cm.  dBA@A@A@h[|vA@A@A@A CDB  ж@+  h'2A@A@A@E@_]A@A@A@h'@;!  -2жJ킀  @;A@ډ A@A@A@Am!WjA@A@A@ 2N!d  m -R  N!v"!CA@A@A@h[dmA@A@A@v A  @" Cm.  dBA@A@A@h[|vA@A@A@A CDB  ж@+  h'2A@A@A@E@_]A@A@A@h'@;!  -2жJ킀  @;A@ډ A@A@A@Am!WjA@A@A@ 2N!d  m -R  N!v"!CA@A@A@h[dmA@A@A@v A  @" Cm.  dBA@A@A@h[|vA@A@A@A CDB  ж@+  h'2A@A@A@E@_]A@A@A@h'@;!  -2жJ킀  @;A@ډ A@A@A@Am!WjA@A@A@ 2N!d  m -R  N!v"!CA@A@A@h[dmA@A@A@v A  @" Cm!S{yy!Ë0" bH~ ؑ!yӦM?Œ  p! !$̶eEC^{EA@A@1$\?vSҳcۮ~A`^w?†  p ~zp#|!uocڰ PB`5Gnɇ_‹  p!7l˯-_AG|@PC+V8 mK  ?_~'m  A@< K  F@7Ҟ  p@p6ڵP ,  p6o<    gテ!xm I:thYYY3Dd8p`{EhA@A@APEu $ip _Ѯ. 3 hC[# :K  4k@C #ᗌKA@A@A)d@tc" CniLA@A@ uد~[A@A@A!R3э6E@MA@A@A@h础K.8qbeezL@Z51qbff D`ݺuP@xd3> J!A@A@A@8D`53C^g}}VXXxY3=KGhA@A@ChE$=#CFm]idU`JA@A@RnVgaᬞo[JCMehnyW)XpΣ7mZM&'F:hY pGkB%C% Xk3&gbҞqnFC_1%%YRZꪫ:(j_~O?mv74l2Dg4ZA@A@8yo8Y ǒ7O|b>Ċ;?|zC;Cn-/_97xJ~l9s=G)uųVX_ܭxbͳ]Qeg5AQrkx_6Ŗ\wS﬚瞿kַ0O*_nk=n< vywɬZ#ws6RUf㗎}[Cc5o_+wLm lA  4@>l(<ک_urv ȕ̽ٴU5r˖7ߌ˶b:hs+h@A}0hkXzsoz쵑o}nU-x,7GtEpFcP?>)&]?Ko">[|fY$wkoTkM>ٶm7c&Y<˾8ݵ>k(/w^Z>[LԠke|z_Q巾# ޽oIFJ!}!)JA@AM~צӎuȴ -%eֆ[Μ6rsTh+9{nye#にs7 V":~ewLϟ 3L6 (>~a~f.Օ,kUM$Txsdw\]]U[kIgLI'LY^ j]|΂+o|aY}_4:^hXa}Ҩ+NוW\U3YNݨ[wBGNWr1A@A@A`!pq{ [/(|99d/ _9%6߿~lϞSMwF6ط̽ĞpMH`̞=][⻑e!F*׾|jbq2$iܻC6g}ZᄏVJMVy4dPpn7KXK>q1poQƱ2=ݍE!n1P3)Ok׿|qe)͛ȸsm^fO^^uZ?ș3ZyjUa{1ڂ9ϹTU#,ޒf`19#j@_ik6mA8][ꪆgkwǩ#3U>| `{]/^v>sQ66gw} GRZA@A@8h8 ^麾 Ae7__=Xw,M{~Ǿ 'gTU-|ya> &_l=\/L~8 |瞟~cS=_>tAw- 7:-M< [n; >e/@m/Y6nnxY@fyn+ڊ'.z2f_7O\Pd\m#; S~~t6W @4~pYoC}ּ//xojeWuLxjރ7`ibS3~X,to=ynO߂۶r{h4 ZOIMϧK<5kGt|Y5\ѿ*4v7ݴa`f3{n|4*@]>8g,WMt=ßyx^U?>6Z WYY_xojZ\BA@AE/V1]n.A#oy-4?rY#:\FΘK C |+;oy?ɪW̝{̳zۋúz_ኡm8Ol ~A8}Y_}3#oL=udh([~9b|ST=# ";Lr>Ft[lyz=,?Q/X&S1͙tхR~>}_fwN~EA9:k3ಧ'LWKZBjK7˶Zj$I7Z{3F / 7BvOYJR  R(@8_bg#n\ĕϸ^ &JJJ\üj\K 9X$ᶒ]]]~T%[WFµl<"1Qo ƭN`?YLJ^^s.`R'4rŧLJtKtM_~/kb`=O- 4V7ড়>,ؼfΔ0-:]@\s .~q7ދtӄ ?%k]2tRFA@AFF&&/|9B|KI촴g;EBOL9CO,h*4 VnIxk%k_~bYD@˭ A<6''9A,0\)dmQg?&JO_)!h !@ 7q #u_6rv{i\o5֨7 'y7c2>3eTz)ΗpgEw][<9]G/xW7° :kל9rռ8s*k=w.t΃7SCc? 9ϼ~K}FY TOc5~9n#k^J4ɺm*/|+1o`|y5g'Wtk^T>wmλg΍xiȿ'?#jT@8턷 )v36_1v4ZGSEۖo#ov÷\K%i / @B}({?hcSg>pepv{E<8Y~@-Y7+WN@IqA@A@A@q暄?] w32A@A@A@A A$  A $2A@A@A@}C'Ó p پi-  % J6A@A@A@AB)\=jDI  p" x^U1h@;!FA@A@A@FA @d[ZA@A@A 'pT[ll,jr #@j|yP-(#  p_ڞ?{vj֭[7dȐ湀1w}wĉ5B  )kVUUu!d,$$$L6`VA@A@APB8^A@A@A@A 9MTBA@A@A@A M¨~h[#osw9oGo~݉:?tߡoÒP/ нW_is!4bwDs1uQ9~0ET&*pC`p(kzOz0j+B4{~@\{4I?㗺"t" hZ 87i[Rm0K=;j|aȓ/VCh@#a<5Ar Dս`[. _J@ߴ6"H)3?ѓ G|?bA5 >(jט|M÷dV. ( ^Z2V#%ր*5Gi+iS2,e5IE&d»u%NzL1lcY#?6}dH4D!C@XH7k8 ZM0.*Jy"إ]A 0|)4'b:lg :5Lր]in'3Q6=71H3L.BFF]9X!`ixqtQh57mΒCG({^znQbɨ{y3RcUPS[_TV]WiHJAyT]y%=/E{"_t0LϺ(שLC.úfYZOkM ql9Uᎈfu`rJ{sqjL;1mS\iJD;au~VƏ7¯|i[Q=3Z`J`P$,S<5Wڪ .KZ[WKzzJ5o:A&@Uz(Gk&ԥj%aTGsQ6q91a{,c}S8^qJl6hy_G?!6P}iǃ #G9m5ơ|;7iF Ec2O9 D^iq9B*A &woLU钂%!r",_gp.C?iW5k7c7n,J;~+06_`Ӣs5Ug*emÏF 8Ku"KyLJ T <5ra*P̭VPϧf0i1+C$՘nB r$HttMF*2BȂ`.< qU^L0W\A 5x*FC;JLKv>Tw2=l"TdhϦ3e>H򎁱x5\ jd(U_;U/ /5QǞӸ,p܎Rw uE Qcdݖ^2%mP 7D}G>Ҳ 3 r,2ޫpC4r>_fk`L8nѠ(W̙=]1N*s<0XNc97 _  4"+ q ğyN *aSShA-|Kzʸp=ԫ7մ35P!K.8{<Hh{Q:\֧ScN:~T{) p'`z tDBIWAx2aVrDZ-lE *F M*jOL4u)j6]^RU1*fk9Ih]8s%PN KCC"NfF4 pBFBPu(rnE`9}'SfN9'%mRJ{jԖeA)0qZe(ٔ{urQlNy]Z/>W0(]P6 __q)DGw42EuL"f L(C4A X1CVa'qG8OBAxp#jZP£dz0F/ U[h)FE3։^kӛ [ "[Ў (+׮ ~5д0 tԅ 1uT ү24ƫ"-ਜ਼#pdƹXq˥qŨbRiaJ" 4Tdv"A@A@h;0lBW]q8&%$@33AychG3I2Iڡ_jUrgu0CQݰq@ M4*AǮ*\t@ tn4鞐]+4ԡ2࠽>`ִ0 R;5f:53Ō:|۩ݩVmlcmg Nh'JIHҮiI EG @8?k))0YxF81 ' 2$7xciq^W=.hzj`7%?3⼽J qpR|Fߥ ]86ĩ 3k]`}eFFB5KGסE=_msPP: f`O q$oz5K ̀F2Fʄ&0PC[jY=fG|?[`[)qEtZIh,5r ( Q^H9#rLLq&Q nVBiOjrx' 8˶)XPȠ-P?D!4( NKq51FZ~JdU -h.WCl:A@A@Z C| 08 # 5FN)$2?+23wTzTPE}&d7q5q$Ͷ(~Kh\Li %:65S9b,LK(oL"v|Iӭ0dj~SX4M$9gQ}جRDלiPVL2:'Bu )PI1tR+M:9Ma͎poWƉyLO(斃W0 SC52 t,#:Z`1<EKM`ě@CcG*Cf)܌jiq4amJ>$2T@y &)Ń(uuH(Q}ƴ CK:Ȥ q̮1w{D~W4;!&ad@n>R&ɫZNN1yG42$l`-'(*piOQBV/ݡ[ 'J7Bԛ@FP՘8E:Gi t~58h&u=:˔1!IP2Ġ>N|(8,6#U \Jb~!H!MA"[n?!~O~2y5kO oy '@_gk׮5?뮻_ª+.'yC9u/!᧑as4] \䅄a&h /) `[td8e?עvV9j(-MH5.JC0nD74{E7(#4RԁТ X97b|͍4a5kL_kP;3I'hu?Ȕ*]OߴXР%!ZMPYC ;ٝp'| `MC3մ{jSŊ)rߨ>[84#I֥G7VWa"TP@Mgqu9^[Bb1Ү6>3.6v1 i(H f:'5d+߆4a&..99*γhvێjGȒPm :CJ3GC iN%&JFDhjkuXL?닎hw+>ы!or[aaTGGxNhB/tcІu2"XCegWLVnꙸ t͜cOq j~>pG352D=LH<{{cO< 7|KzСXSSzWZ֤Nz|CLz)x&G2<¢M7o߾ӋGPAly@:N; XA}L=HG稍H Z1AO~W9 $Dn d/m7vH _.ݕjOđh,D񟺔/ktHgG 0CtvngH*E&Frs3Jw9q(Dщr{왌i# N`Ab(a YF wT+_*;:%\}klKCɐגj^X+8$1dw, .Iz3$ZcvZ0lwzC*]CEE&D 32_ N8`'ZWGĹbFVWWhj'DjhJZL箖Qަτ ؇s_&2lonu VK"c %|fqb0AYG6u}j hWC)6 n*'L v.WGnݦ;0Q6,tZ3LtqT#9&喩{hU Qw7ҲKhs0ʪ7Dd:A`4G:b"\zO4AsUesdd6kT܊PPlvz$IVry+RKh 7uZP~,GЗq6TvQ:ï/y5B[M'1bx "ʘG C mA8MK}m'DR=,y'^ ϻRu|_=iٕ߭~S{C:Oi]u޺mνqg9-C 7q01%!d/(!*Re A:V["h2-)rF6k20(jFrxz7M6dMߦQJ87Ë/P7|`xh.7Kclb>uXHGXZV͜"84plhAy MtwI pMû-*F/#M#xE& ha1F(@-ue=h8UKz/>ћ燗Wn|tg^GsB,؂"}agőq.Sa=RSN[{pWfǬceuKڻkǖ5=.[Z546"qJPT}˼}z]t1±@e|AIi=eML4Lפ7Z|ٯom_[nYmM"-POCv*MwYII0 6匳7lӍ:ݘ[h&^Aw>%/.kBFw_\<sF8<U/ mqJ|lPfڀC:Ul8U&&rUgcsi׎HNT|\wO?3a׏-sWբ1[E"%2Cc6Y1|qj5W2OԀnh\EeP;]eHČgQ}j ۔؆K\ 7a[eZis|NQ{ ^u_>4m 8+ZiR?ns 8jGl+F9,a󤯉#WMU3mk[E7$Qg6G 564!X~NR35ĂZK)ʊi\]Aƿ:'MАa4֍ꎛPv - wВ!a:Z=2fm2ZӢ nnS3l); 1Gō5Gh\Om 5ώ8l:iNxl!4N~*`f؞;4(0`!1-eI ؿ3Rvbsfa]X#B&{1Cl1d Ց<֝\; !8|A߰M'2Sؖd)Mq\wxrAڄBū?D6 di\A]d(ȴ,#Rߴ I:l,Qfҭ+xPlC3Z \m&ƍ.rnH`mǎaQPA䒜95vU ꅵPE}*ytoRKi1YE(2Tek'ZQz޽g.\&s\aQYpV^`f S!b]5Yg3+Fwߺ_tõo]~_qu<;UlU9ێ1hN/@PL$'{-CR`irFB(n'$B;Ɔ$xx]OO&8_/+VX-ÿע8knp\U6)؄'x;#ϼzyj*}gf8#GAR֫WMSR\R\TбkVDf5c,8yj) 140]ۿo7L~~v( :s+W1΍N胾tT2zֳGx%+#7+SYWkz3AL,< S[Z\=aǽW\{Cyy6?A,Oh׫?w;<_ $ŨD]1)G!a÷eOw| b}0pfvoÇDP'`/Ev.ZTZ#4:]œ={)k`|8/Њm`}5Z 'CaNtlڃjM@3+9 >׎Hi9{w`L 3G(a rl֟tboGQIbN.,oh?6ʥ+oiV5QyN;ݥH07}ʗ6V(EpBX ?D+SSA? :t0]X,)!aJEM2ZSFA5xǂZY)i|k싹Diq,vttdd)SnO.AkƑz]u W(e~$F‚t8 V|Q(C=jy1=6#Y9m3amv,PCKR:[T~c8%n-%sPJU)K΂2rWؽmfNG.CqɢjjRRNИMiFLen]$ڤpy*uOD'"(ŬڣxK,Y f<@ne5Y[l1[ci# jFb.gU];7j-[3v9n!q|ݍ}ݭ1t7-pEk؋6Yӆ$Rp 5̢%SF\so{oF394p̂UMڭxGkѭ*(S)2xudE (*V'FՉy{oL!;)L5 خ ת*GxC߯VBV7|{%P/ѽ#' o_ӯcN<λ_xe&) s"[t*@yszIH =HpyC[|zuuiGq8ԔDLnLq9ƚRx?uGiG^]y땝FqT叞:oWN_@UuCO/Yq:m'8C,)3F_OLbouiffgC R}U5uAW/<*LlP_Ib%'K z`ukđQ=z4Lewຍ\% ( QUr Z~\Ύ`m]0^%'|;t|lQ:e+=LcbwUI+Ͻ284; Ս:.UљMȮ{ & {e =ۏ}(˟0'j\saZ|o3r7ݻPk +Bl hsOcJ&d2 =R8>inPO_|䧁2|=SUM?8 UcJSsBS}=.#!$G8 fZGL.{~U[xz0֏!ܔ)a ,+Y) P ^?`bKb++0ݽɿHTM ,P TIib7jNMŲdu -s& ~R64UPӜetp&rX<6'C4.ASFXWi6tCT! fǛ}AՕSs-I}5LkLsRPUwKHtmǡuF îDi;x# CEZMhDt$mJ-Xݦ۬m ʊftYݓ fwFcoAT UFY)2v7{ee}BXtPCE做YngTgwU/es{Zg9ƵVi0cwPGHk谴]+TR]jauޙtepkmh7سP!=~ږ$lƓCp.9;:4k19StSc"w!S {$#,9UV5&&KHD10|>qU-|=N=Q[c{>/5dv)`$ws.*I7 RUMԱ ?1s?#'3l8}gW_cyIEW\zc|jO"U'x~dU>tȑGL=Ѓo"Dew_>to:)S۪S gSMi 5Yʦ|b j$@=C 7W&<41q8p'?srM?zyB3qޔ^}EeJRb3C6_ٳwM΅rD?!LP_98 st,ݱa#GNO[ ?;ī~6RhQ}\jϯ=)+Q}&=-u`2-vZ@c=Bȝz҉veտ=ueZOIc^Gl/ۺ`Q?7@OPI뻋C,#Jak۰m"h&>i`~mQ!T 1AP9(>Or8( $6Չ=j(bp[ }N Mabsv9,?7R8&V"2rMf,UˏZ8aڇǶ ={#g8j \B^7reĆ?j$_њai3NkZǘ[y5{. DS:[eRbKΞ E!a\%J^'r`ծ T70ly&|C괔,qKԖQGR@ è["d0U fڒz.qZIuWG^BiZD 1)wDro&xE3=$"h1vNXHZVfXLj$JW馞W>׺ov=0MpVGDR<7*.!8h!g%+9TFp.RCy2lMc#PbWEvWn m"bG(#*{z,u+x3B2fBtQC kȓJ_[;hwäM)pb$̤^{4zSki,ؕN5/[Vh 򪫍>3q1*Cb}?=? @_ 0.)kj{B=E>藍MWU4MX%-%SP3[hT?AAQzH8 ƶ|w"ڌ1~QRDufffsÉ؎H Fssp1qqqa!G\Z=Ѭ4=5%ȣƾj=g $&{oVƿiqLsDְ깕/yWGMot$@gXOW^1v^٥}]oٯru>ʴRQb ~ZU8dh/7Z^|h U-5fdNg -URnp -!+e(F8]] -"S?o7{JBrl^N%cP⃶^'X|O-6zO|v$-ǡ QD}"'k aA$2+i`Ab?8:$Ro`!X:M#A? C !CC}g$Ě!\7&Q,fL,RPrN,-TE)E<pʌՃ2h4XCCu1~d=ߑ\1ľǨC 'Q -$E Lį5b"Bٶ6&A5!7pUd}#s[s;0 O*t &QzN{*clCJPqVwJs kh'9 A5(ӽdQQuY OM-m8XNd+6x_ݨ pz(dke*mx*bbziDPT[%jhu ӍmxY`kg+vN&l?.]C5#T%YEr.ٝiB!?r |{̟5}쐑1w̙?s:g$ݢq:).ZRTXpѢ%L9=pXCaVj_* Eq,gq5̶d_o7=˶L݊3Z`%֤"4O @U%@ڢ>BsZL z%!aO(R7/_w[m5uL ,l QB재d\R)H4ed6&465گ999E])P~+Abʃ1bx23W/4Ns&GOR5̼+CcH!jA"fpӚի$muɱj]uyۑfLxei}ee]ōnС*uqg}'$grBMI@iz N SHܜOyJMuJ / t\-){]opآR-MhtAp*k-43KOy̴Kvk{dw1mg&wHILN7_ԁj:1MB=>N4~NފV`@ t-s$ GA9z$UC(" C(r]sK8.YQl(jUVP Q_D wckx?\0&GwJ#Wg8o`u*PhJu a 4Z_c_thR:TQC tJ9Aߠ[FpA(2xqbpnrDu5=HHuD@N'R#K献>`zC6C3 =:S̔(!#ĈPWɚOA<~#s&ymeXLkܥ xBVBjm̘v$\gRr=G#OgMb1>4^މvkd=xZGT/߄zD 9nDy+͑ն9tvj !Skr4*lpz{׮ٱ2,5&c*@Q=(^~_=yj#34؅L>1{5{R:zb`n1k(}LXq]jzVݷA8ʶC 5v$mfWz2)UnީZ X2 8kBi,i6D]!55&+JU k?!8]8WdzgG`8HEґۂ`:i7g4ˉ$b0t%+`mQV!:$e:y}?# `Ij\c~ӟ^̥/&XWy@1۳{76oC.c10Kf sܩg zN1Th^:gWQisj^N=RT^Ec|2W!z)5a7m~:ya!@U+V]]X~]qݎ |v^(^_%pDހ`vmѿUb&oʚ:37$.;~Юa ;?QT/ Xt_Y]D$U",Yу(#΀m ,mk5CB2-vp }E 3tk/c(ݰeUHyCmmS5n{g60,M;B/qn1{c88h?Rfi_7<Mch:ADuMpTe#ћۑ씬dREhueD.fMRcbɔ\0mb3|&y37s@/N ; ƵŽYfZ5DLƚ9Ԝ_IS O,4\XoR>EWԒ*1p3Uچ5.Kr(abɪyڇ8-+!F 0&+;vIF!rd&5T2O*6jՎ\iK84bpJw[tTB\:e@k 7r-ЄC(jEw+Lb^ƎT\\ϖ2߻Ք}6 AO)DjDDv,;mm{΁F7vǮ` ò 94+eϡN|DjHrq.2"[%4H` /u6jnK/Rx{( 2Ņv&y!"xU j_5E"HY8 J {f@O&XK>"NX5?tv# E";BxzacBꪪ /qbZP#~EYQԫ|~DB yڪO;(}$sXhv'W +3ua!*Sq4"[%C޻{_hGKMHpkנQӟ4(0DOFXy4jnB;Vv.QkDH ԚLG_ftJ I V*,]XcZ]ttҽ.[{Iu$dT3fTQܤ7?f`žG# {ڶoTg 45Dxd|V]fwۺ n),AQ١``Pw)f 쯆췣l̂㬁?JM}zc/.z>1 X_LOo]x?oFLO2fh;,)467úO;/,{:6<F&Z* WFjFg qRW-l`_u՗rCb[ԐXuv<GueQm|j̘_aE.o[| zs?ZT!;)WلZEgt%[OP8{b+J kߒZ2Q8_G(@С9V%iSQ-)p bP; NHL{LRJҠq;vCdى8v-y\BK 5U` ZaNOoưT~ :.bRݠ)r~(9ËR%ՆaQ *f9ܟ5:DhgN.g-.cȌBkRź:K z$aa,~mi+}o!Q7"%%J ! wdJc̸,+o ӯ7͆5㮔Ę3/ґsLEa/Q\77g+8,JuZ*ou!rTec VϊdwQ4Kېsά /N-hE1_a2lMZba um"[6٬A,P<ؕ8gnUD6mD_dɄ?k>lGL||l\c|/?b%pl_ _v Fwge^:̴ 3$Vt_`g{^-+6oٲc>}0YF&y 4j܍b ibtW_c;t`Dfeu흿~x},<3_Zs*iAXj{_,I]T m'0Ck'Yjl'~L@#v(F >a~G/X SxtxYP41ú Kvz)n687!E& J6 4_,`fgޭ{*)xcS2 SGEk&lbBjlEU=w-tNwxqm9!i"E @̳51~624ViTq:zo=6TW6 u-f 2/M+kkRMi ; I̋$ Ȣê:dgT<96Os7~٦RRR_K+]_6nU)7[2eIEM8^RUF I=Cj686͆}ckWꕟ G̪?KfZ"4b=<@]w퓟UVgF:OsMe(U l04f.-7eϯk|jquM:*n{Րw{k_Z]yԩ[ZQFOv[IEh W}ęQi?/-+:ru[uܔG|fۋZ?zz7?zz.xC/KiNb*Xc#&t0ZH:DۆlTEFՇ kҜ@F1}&dpd>l4VPz@5,dWid['u1HP2 7t:))SWR%"+naC}2qξ5\'|4F)I`TeuN+ɄfҦ |X6Zo?HI0֨u,S[N࢈=7a5Q8h 1-ޡ۩V1Tp&=n ԟ:XQj[w({݄s/Wі&|yOhjv}Zim?0M -/ބ*ZӄD| 0^(,+h\9a{-e^gZvK VobrTEw$eOk[BI7KT!b5W̼ZhIA5poU,Y'AGrժU{ FzOmrzal[]6nOyQ/Pka!"G&lzBqi[y5WÛ[vRJZ"Z3rIx5^6VFl3TBsl8yUUߟ ?˱۝_|V ShsO|(Lr͈AMh5p#1wu7m[X-Xv)I t/qyROݡVi699'^I]KhIĎ+s2<%C}fXAMfKtT&^)DsV^GGM)zY~ElHc&Xg|݅[n۰~bwV ťC}V1tHmޡ'Q[cM6l}tct4!;0猆bKRl_V@xƟVo;/(+0=OtyA*6XjTȃI!_g[6 g8הٻjgg-|q ˟dn?T@,Ő ya2wR48Js2;f$B2a[yVo*%~6c~<~%'O!e/3KMOًK?ji>|XWT7kIܸ8gk)l)Sffelx l FT)yՋUBOS 15Cr~UM]9~zC/Pt]])7]Rvg&r\ ȅN-,7 cG$>U^Ќo~ 0;/lh,>J1e_0[wm56xL/K<j|)^6Sl"䐙WaZ "x0. hUZC (A=sGBTy<) զee]RlB֔dOkeH77ʠqdXxNcW\@G @ӪavgdSκL+|AA>1AF%)BԐNБ-FJH:jZK 1H+g!0z '0Ư wl{Nm tjf0: .Y6P(H(&F+x싚rV鞉$GZ~ @X>9=b1Q~ `#okm\.I홋_^*Jx;c7r-H$ctjĬ@-'&Z o_Rlע@)(tff=rk}g}^zdc QVrVfLNVG~pEy~#5 vܹ~؅;T`kafKC/0(k7MCYXjRcJbnsϟ~)QM+k-U+}ڞkJUS^ $$$<'][7xW9OOw ~ -ڵ3-* !/4(Ⱥ"PuXwcj=- H.wz9$L m!Z$ ,ӠOQetSDd݋wDxUlWej حW/x^ huOpIE؝pf:Ü vԧ[^&oauչ_WͯU]>YUU]7@ /l[\qɆ.eGhy{gt0&yꕫX]AsS{zEߖoJl=e>xu [9L$Lri XcC+/[sf14PЩC-HjOr4 o^( !qzpΫtyzl}So}Q^[珏a@}|MV1Xv%kCӉZre q1,(r֑stN8/YxBڣȏA(^|Cq~c4:*+ŘXC:iE1PL",rZiwlP&GvvYg e4&UPc'bE̾[2A]vc6$.40+ E[yE(^ks\\h)6-%1GvdTSB}aR/6x6QS/w*` y1ȶvG5ޫ_Z*CWK X#K×T#Koi:6w|,5pFNNI4X!">:A rV;lbklը!'i*Ӄ<@P#(1>ڲC+D#gTNk`mWXj>jݚ7ض\wQE)N>.U9qڵ[7}N86bw|r/fnġ1E;9Jtlrwzx+ԁ-^KjB%`;UmVPfxpDitkfao1M=j4w=Y^970 a- P:Bf xGRÃxsNz/>jW'/`N!7-Lmrx Lͅ? r}Zera0.=D7aT#WLcUK. ٝW\EZÁy^w-(;f7_tɰcJJ4Z 79цio9]l؞adeדJe}`]!-.0X鸪FR]::UC9k'ڹ"jmiGeEND^9b H4<&ShG/?w'^4妽']+ ^ vM;k3w}ڎN1޶(7X'4tƑ9 IgS«޺bdžN%L1t՞j_b'>.-M%b puclU )cĵw nqTDkUhF4'|z*Qsl0!Լm&.cd<ꬊo>}ly?63nq'(c>3&6NW6oT P)^Ɋ﵍T"΢½':vQ Ҟ}T>%>nۡ临^Of3|,:iO;p7 C^QYuQi Xn+wAcwYa7hRpޒJdj?HGy)M%XcH W1[Ϫu ղ1qL|Mp="Ӳ^=-G];2 7Ly95 <#cU "? 'D ]AkPWs-k3a>rѯFvHoPK;CkgL#r21K<V*eb49UGɢiH(?$wGȎ" fM8I280VH!R&-KB\JZ͇7q22lb%8^5p*Q_<B[ugT:w0Nv@ZEo[!uP_jPW=#ýOQ72`/Z5ZvmJDZz9hOw'Q;l1+NՌ)j~ب6:b6Y&xȉU4PN#4ἌyHo_Vav:w׺j}oƃ+s}eZA'jqXZHkc=:ԬCRjs`_O#9x e ݅e2w(?(\;P3hgz/&E9@#ò:B*0 h@ݵh@jԵ|q!é Vz -T U[.A:6%&:?kõ:%^ ; .GRϛ X36(o\|%pcYH׿)xMU0ZZ]yT`9$;>Iݶc:4t{9JLSXhC vvLʱcڪ/~WimIyMy^8x(x=ՖpZYPԪe*EuD'^Pͥ5+:wLY`=u؝{ˍ_q^0:#-mOtjo6 v`FnWU`IuJuJyni>&# ^<]S} `8J)E^h9`/VXbIXv>4M^M+2=q@smb'oFհ V$Cʩ{uQzL)"XILƣ~+i,Lܱ kY0H6>LkXkt8d3Ӑa?ID:WX^5ܡb9TDSM.VJj\)gZl+@3f492mSۤcFAMGLFIF8wnznp_4,6x+Tpu*ݟFO+ Ȼ{iӍI8q֌$lwH?la,1 'pe :xש>6:C? %~),wEQ&N(CFӖ6aiG`KK*ZĬp3>ZBAtil<&UFzV3J#y#3Uh\lžݛ8[H =L?ܳXOpG5Hw K9갏?`I;tsis.}џG?.[ned́eo)uNr*>$8؟o$U$ui!4 .weᡀ{8IZjˊ\(v#gKBlvϞԔT l}*tRC&`[+FleA̔-UmG PT8 0(yJ%LG>ڄD|Ә_k\6n.PÁӍ0RmE913VcAx9x(a 1(>zB:P`#_xRqJG3m"M"L etV ߻e_V) [+ ^E ~۳dޞş^vhk:@ Gfz.j[D=-fZ4xV)m(t5PQ|o=ZcT(RUΪ C+Z̳VtCXg)Xt`|{zﺠ{Wg{ 3Σxn_NvW@n3򓻿 &8p|e2&N|ʍ)Usx0{ͷm߱l-ٲ}s}]oٯr>G1#V 3RB bSRͺ?xjE[Y>9VEthԮ19?9nKO^{Nul#^9}s$$S ̯ĶaM'fCgVZx)*<9X Xޠ!5'1Bs/ 0R(B=]jXײW} wxp ZĪzN,Zdi >㳘m91D<=*҅1+ι ]QKwOy]TgFz YgIb@zpF.Kc[茸q@N+N] &i5dY'`=Уw* d nSaTIM/@G[#pmu|5!(zpk(CmX0?A&n3PN7Z2|[%v4uI2fk;br`}q<ӑ-Be!M֨{!e30zٔ--e*RSDэhF"ح0 ؋:%%;LȕHs#:^7Itc?h2rM,ɦ1)6)/ EsQ ϛ yC[g}.K"%ўkv_xEΜ' veJgO,m\ #)RE >q%Ju 'cl?㝠txJl^.E>x<ȡ~\j&̮SrVY wY\\L6C Y>3 ׷ʋ"~vq/ct'Ֆ֕BPcPwpP"`ӧVѸ1k><Ĭ{1t~}wmCnudWhI2dMDzOl5$%nuѲe%}`PKB82E j wA4`+6sq2X$OaECm#3( {$!^kȹUM3Q-|g&5C [~2zW"?zֳU!<d,2`r+{Ͻ^Öx|{o?r[n9<.fc.X<afar`:Ǘ3ߊB`DXa{`4c^o%Gq~ 2>;ktEv逦["XrU˕omݺuGnԓNw}>s|W\v/}ٜlwyև}O{˯3L|#_u˿fGlŠeV̳>l]죟<˯woW^qU[W^e+ v5n8mwղ=Uc bx}V,ԭR-($m vv`R̥~PV\LsKʅ{.)Q*_່Ӆ(^Sۧy-]yfޭO/pԧmEdgWNL5}hܲE/\]0gl9&'-d¥-^ےd ys'.l`NY?4?`dlW*uXolQZ7`,=3.IRg`(Zrɺ7G}n'~=S lڰ}o>S]Q2>1rF;d[~WGJW|ǵI >~r+7n}<*']o~_S߰jK/w|U 5˲b9VkQduMo:ܶw{_ocwPy0fJ~O9.2/ߺ\-ZTݔǶ߳q=#p?VlY} bqS "X;/WksYg)򖧦n{[Z=nnxM׬^7W~;z5bLCCè+9u/O VVq{+OA 5~-[G}X$?!d_48>7GIGa0_IPşpNh v7Ι{v܇edC^/@]R ia#rTq$PW9:Wn/I&^R4}7cn Y]q!0a b_"wN($-k@ـdͩ2֟ڐ5uHhț9j3NpF(k&1P tϑ@ߩߡLZxQ2 wyW1~ghRntң!}8QjAְôk,A4jTSk UwAw!$(GHUnG3g?eʏްn9>ekdFV1yXƀ<.W74 UE(Or};@y,_SɨÅo|?:o|cڵ'>*",[$\}wrSW_sEc~k3t!YadT艩 JlǛh_֭;y7G/ӗ?s<##)ޞ>裏 ʯ} LOփUqwڛNx-d:Y{`ؚh;yVަW_?.pX^$yKHb6S3UQ@6d+i/|>t+^u񢋯+PR2^<| yVgV}jP.OnVD@-[ؖD̹:Ko;n?ƉXȺ'ܧmc1{yG&^rM.\<{| ֍ޞ07gb]>hų6hÜߵh$m7x̎Jm^9b(urH ktc"Ji_F .,}~=񍿷w,1?{ɦ$sGY 7{s^O憍`"Wy͙$dtIJ55h|Բl(¾cs'm%glMkc:qׯXan2V\eH.ˊ;HM}[@śilW^}ʵ%,Y8 G>t)(5,hMuF؃Y0>jw6=m쪀'~yޱq.$)X}O`=+\|{LS?z|c_kxҘ^:< >Q$}2P2Ypyȭ\I PFd j.< ''{4< j⢆NNq UՈPAeR.2%lGa JJ%FB< ؤ,8Q\*8ܤiqHHQ= ڰF;=@TD3yh@e\ }.g/'|# Q\cZ)aO ZׇP k>"C AU?5~*C>I?٨K=ud+H+v|9OE#9U<* fVef;Us/ _S')Bj $4r':ڬ Z5pw#'B*441 ~xbͽBMRUFC!Ea11pT;(L uYlÇY_{@S-i5ѳ`MmOo|ಟ|}[=뿻adl\ Nà8"ߺ1#[7>*/f^WguoHw'/?vt˷6#[oM *E ckhU% r@ZT kľ}{,^Q'pU\i2ACXxT,I;ܶjՁ 9u'͝;q׭7% ߲K 4QV}t%D?^ywo]ǜP5oe?xoq %ԔdANN[^E2q&{U7GٳL|.v]_.h/WFe([, OLmTv ԧe-&uy?m!7FVj֨]tF}{a+`7l~u]5pt@#g) _ց+/i;NuV>#F+`u_7o^:sN__"RNǕ\{[N/ OEȧ-9Ny׽sީ7y&o9ͱ 97]w .P"vzU8[>O9?sޛW7ͪǾ|_#% 29RRir2z 1LrpܬgN`muFa;_d\d.}jz2-m ;wᬹOp͏߰z SOm4uۚM_{m7o4:Ut+Uj 6 SO]n_q μ?ku wO6S|!*S`I<4\MBpŒzJat9{u(NȍSVʗi[rwԆ+whYc)I 3_pEa(}J.\x9 ؄ DDB vo2ԁOwdVRl/$|Iú͗p/œd_1y¥ř'aVedUIBK%!rH13q xs<)gRJ>#^]0e+;R/ uIꎱ.+!w\ & ;aS(jSai!Rw6;P:G/~T3WL tt(̣,}?aʏJD+C˟FnCz{G΃3a(Zd 3ا#bIw}Uȥ)B IilH9j)f>j3ZsNĹ^sպUXuI+d+^+7~ =ۉxBoNZYzJ3"lc]U}5~ @rKSicof} ?FJLE3)+sS3v택۷/?/yEi+3Zuˏ26I</@vU-YݬbmC o_g̞?} ث9BTj*RO"ʙtC&^%`yS_ɍ|"&EqAcR|T͖ݏ'CTXWW?p6l7GVw3>VnؼmS#FkBYC)? 7/d瑑y%}na6s=3[_$6lؼysn{:˖<JTK{UZ)\)=/_x+C__u]޹2k7<5y{-MΝ׵_?Ԣӑ'-<(F߿o}kifЖgȎ_׊C_|!YPRĶ:e_+޴xn!8L=_=7G_`⦛#~WVL|񠠨Xr3^t:, =t}9-{u?xӶ,~w,63n_ѳNĦLrSvY‰Y.lѩm#7=Ƨ}r=3;չOL ] g\z=Jb^4gE^ --1 j)ޠT/SzmNy&8q vP !vo ,4 -t/tW=ph脂ÔВtH9UUڵL/@, ^ +- ER,ϩ7Oha4cVC=6}sIa"B :(ѾpwgAv j0d"j/1 !p'B#~g Dub4c.%CCM ȡfȈAqԈ8p!W*J綋@ Rku8*K!ʦZf2v/+ב 02pmh7Suw4Lf`tH! Ʂ~>xhQWDBP3kH"ցY*vA|,b:[iRҚ>4q5QU+eظ^ (ƨi:g$Ӏ㫐2PJҹ֐5]!zi.9z%6^G!di{y2PCpqwŪ֍K|NxC,)SE{{߸+z f߻7xou|ߟ[GkNu7x -^w v;w[I۟U9U{o|[SzVW_=Hr+.+^vB;_=܌?c/sDIv[? ].x>xX Qfq)A5,`[}Zu,$}>2Jl^Z?Gyc8h׽Y0@Xpn$daw_<Űr-Z߶c_uǬrwrz;A PKßv{\~>.*!X D_"h=9{ޣclw=}`ޤ%ub'L&tf0 c V:c.E+4gOz_:mASG>:SS:yQ몓Bx:O¹5{^TU—v"vo)үO5 ! ߱cxi5}4GI.QC2Ϊ+'9(-T?,4UU*C) `aUӽlt7l>iHPuPҪ{$8Gy^WkTm5SiVN_կM}ҫ}.GF&A735(Ise߸ܿ[ߙg}\+A&~d<`d[n( |&^K-|qXJm?jGdAq{ud5!R."I`eaCL7jٰ<^-]`H܉ [1-[̑]&ɭx<.O ?uٷ )іx͂#?CJfklT+25>ejX2MAfw~ybeY6&S. okh갲 /Cn>L,<|}}ɋ_t+~y֢mn ?=%6kr[׮0FFeB7piFGWt &hsVĮ;MBO@iYXѬqYGgk7Jsܥ&vmX*{!C+¡6 spE^-Oxj_}؜2"zGsR\jkշ{sf#m8E:j]ܱ9gMZ<1hblщ޾} oDVN/UUjjBGt;JzJ:G* ;K7ZҾXx5*3weOF ~oCHD[kG)eXfB菆A39#!y0C Dd:e|0Bt!}Cr;t4XNaA1KfݐR;W2 Gkc֔I/_ǕPW}o_xl@6:bKQ{h 隹],oRZ V5xЏօ 3'VerH;#LJȎ,gS}|lpȪ@!Wc0dك͝kOXhĜqk-[lMb` Ad#.} c̿姆C8e_ytP*AC\2ݵhIu ?f?y{߰AJpSDzJGfI:+lEӘ~M<c=_h Yڲ{Ꮾ춎U|$ܥrMvMJ\~b{ ^˽ĵ3b5 姌alrzW~vVdZpu{^A9a`ᵁ Qn؈Lh)e /{PDž@ OG5/BВC˜ᬂ.o\x|K `eBM([a'^9e tU7oC @JPYUfD=loWiV !|FR\L%J5&&` D=~5JiaR!+|R08LHdBtQrt "d1'b?̆Eခ vA9](#߰y*#U@LBMfPl3}W-Pސ2WfhA&_m'IQ*,A7aSKP]cgngKw! q5詚]eH U>ZElR@5C_=@[֞i44$*uNyq-VQ80e7}^-<<=X ( %(h1Mٵ)Kʓ[G"ct!vEp'ӗ/1nm?/y5WڥvkڑɟrS.۷ggać|P\`G eW/)Uv `+rv ق3uo,:6mVͧ`A YQhTJṁkDmd3F eid$w NM\Y1.ȜEVʎh_Fj!KgK1o@U4ۄT+.S!tH+>>@d L4t !H:,*bߥ ZY1;=}_*bLQd?$NȎ1*ܯ QUdx ]\ HYմS[_r}_<ͯǐhB/2 j\AHϤ(`29 t+{u%Ye5ZJ<cdCY*حSM}ux<&)BTאCJR kjtg/u d 9Ms8Q9:IJ$rm2% #$鴔Uq:)RI7eXr"Դ-)&ZP r-C592l X֨?'nu ,MeIi6>I&`40C8$D}<2 IM4ADקe ߁\ *,;X%HwrNhw{!%1!a ^ 'dm g?GCڣN!yp+l^"|^Teql.;qa%N- 0/9PB5t.W{;I@qg4*4[]ŌjsUY:* RCpה;4> %ɪ~ﲕc̤pݍl2uцUB?΢D4n=2WlEQ+Kk\[){YbR 1L&ٷRD';*Z뀡 ٌ:N3B8\я պXITX٩L() ba(2AsGNH|'o2cϨxeɪK LuD2BH!5l7৳rWA:k'﹦1} u R<C ON2f%Q|%C CWRiY͆YzQ qBL\S[þ;luc>6L^|K-D +i|[а<xΐH/(/I|k][PThcP0dM:GF=P'`3[J".֏g`r+D%0@>= @,!Xmn$").֣5І, Jn@s}ሀSx[7:6Qޯxt \b}{jaj5YeYXC7ʄ}a+f1ၥE~-L"Z=^ h镧]&js Oo<IrgM+͢g>oKU zTCvIzeVKyܶ zKEjPG`u+vׄaI<^"&Vkt /Lpф̈ k44@K憐1FAMK.T3YR䤢e@ h|8p[ BA a&ѡĜ*B[zFWWTzޱtZHj/R M JƓ2ԝYAKrdbN[tm"dB?;W}DbwB`Ar^H<+=nV9܌ɛh" Ci78xyʁv3gxy(sH`+"U^o'u@Q59Y˞s"u;@@%UXԼbd%% *NwBc@ !mA6dFZW9EB(!Dс QSȀW7ƯYXc!_o;:$ǪJI>MmHA4 fSf71SLMU|e'X_ 9 \6im@,UKńjS3j&TTwX9ujUQod2P D3C-)$E/:ׯyĴ0(B0HbhG`{hfFȄB`&XOBQwp5 wӲ=Uv.ț-wZ9x59ede̵A 9cT'Ls`i»c=9uH 9*Y*DMxsDkf.w*iRkmKb/4!ż-jl?j¥ 2GDW07\q]v-w9u%ɫ"q5ï#\$\;\SC%B$ zQ%dNqćTF9(MZ֢2h-\L+ 6$[P/R:H60"yr |!X0rj6: Ao+s0=EUU_oԠC B2Fhً b*9;2cpz߻E!*L{+&cN~CJ"q(^nc71* XfFW1k8n`1\av\t%ԟq Lijɜ |4&8UQ0SE$%+jTz^ѠJ;u_|g lĂ\i[9@@ zVmuZVX 4IĬMm|F# 2nTLZE&X\mݳ4Dit1*a-Sp 0`.,_t E SxzTͥ=~j~6t'o^~>gcoY:QhxR.߶Mgˡjc+$Z\3.KrТL \.r7D-B` d̈L .tb͞:SukГg$DZ/{@( Zj].}215\oph VI9SH&|$#ߤ:E%`T9 8Jh&\ Z]+ 8nB `R .5"JP tn]#*~MSrA4u9D'dnWa/rP*ԃC3yN A(jLl sPxaBЇK8Iv} r$8^&-Q=%q0dzwL9 DMD wB~u rtbpFo{ ]lL t 7bV=rn!;:5ꜱud-!@v"5uBN7`hc0\TmdP$E*Ƀmz<";LyS4pR+Op]fpXl6+Pg~r<1Wt%މhn4jjI ^hM05]3nUc0&} |U a` 3t$XjҲ%.L/cY$BMrmS!8=Ła 4@*hF@=@tJRݮ^ T|1rN1SX[]8( u`&;>¥e2iX' YWo]%=gv U_&h[$@VHC@TaҘZ(ŭsN["}2~,Tg2IVHZX*bpFա14 +kISP ;{_Eu9m ύCX'RWi2mղ{0-!g3O+㼓6Ovp/0Xa72e3I֣IJ*DM:ˎ"j_:2އNaj-^-x%)/ -Ƣ2˗Bu60?aҎfY$l h1P͕ :AepyIJGxF I=LfȉZ51ܞGJ@ # CJG T`(.% Ri\@`O[p3 IP` *4jlO=DJLQ-KSJWu(9i&Ay%*Vr( @sr$Ex#v%2#;Xs$E80w7ci뱁C;PDVJEU TtOF8inklU_ l ŕWxI6QU_)uE?]|8+Uߛ y?N2kҟ#]3zV9KC , \ad`s748S(mABE' 1%T-k[ l)3~6/ߝL{:g#PJ$zPpd&D<>0!J6&% 2Li5o$v.sF-+8S9'p+"+뛅p05V!"HVߩ1#H4 0 >=C<6Ga+Vljކ U@Xh漢۝nᬋ+`ggMplב*1vIBZJtCa/ٶ|+F<{UQUn@ߪ$^qC@mTpvTqb^~v+IENDB`}DyK _Toc339524872}DyK _Toc339524872}DyK _Toc339524873}DyK _Toc339524873}DyK _Toc339524874}DyK _Toc339524874}DyK _Toc339524875}DyK _Toc339524875}DyK _Toc339524876}DyK _Toc339524876}DyK _Toc339524877}DyK _Toc339524877}DyK _Toc339524878}DyK _Toc339524878}DyK _Toc339524879}DyK _Toc339524879}DyK _Toc339524880}DyK _Toc339524880}DyK _Toc339524881}DyK _Toc339524881}DyK _Toc339524882}DyK _Toc339524882}DyK _Toc339524883}DyK _Toc339524883}DyK _Toc339524884}DyK _Toc339524884}DyK _Toc339524885}DyK _Toc339524885}DyK _Toc339524886}DyK _Toc339524886}DyK _Toc339524887}DyK _Toc339524887}DyK _Toc339524888}DyK _Toc339524888}DyK _Toc339524889}DyK _Toc339524889}DyK _Toc339524890}DyK _Toc339524890}DyK _Toc339524891}DyK _Toc339524891}DyK _Toc339524892}DyK _Toc339524892}DyK _Toc339524893}DyK _Toc339524893}DyK _Toc339524894}DyK _Toc339524894}DyK _Toc339524895}DyK _Toc339524895}DyK _Toc339524896}DyK _Toc339524896}DyK _Toc339524897}DyK _Toc339524897}DyK _Toc339524898}DyK _Toc339524898}DyK _Toc339524899}DyK _Toc339524899}DyK _Toc339524900}DyK _Toc339524900}DyK _Toc339524901}DyK _Toc339524901}DyK _Toc339524902}DyK _Toc339524902}DyK _Toc339524903}DyK _Toc339524903}DyK _Toc339524904}DyK _Toc339524904}DyK _Toc339524905}DyK _Toc339524905}DyK _Toc339524906}DyK _Toc339524906}DyK _Toc339524907}DyK _Toc339524907}DyK _Toc339524908}DyK _Toc339524908}DyK _Toc339524909}DyK _Toc339524909}DyK _Toc339524910}DyK _Toc339524910}DyK _Toc339524911}DyK _Toc339524911}DyK _Toc339524912}DyK _Toc339524912N$$If!vh#v|#v:V l t65|5ytY9Dd b c $A? ?3"`?2!zhwbF(`!!zhwbFJ@ @hxcdd``^$d@9`,&FF(`TɁŁGRcgbR x< Ozjx|K2B* Rj8 :@u!f0%0cO,0>6N3)6A $3 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~E , "!#$%'&()*+-/.0132546798:<;=?>@BACFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry F\ IData WordDocumentObjectPoolU` \ _1196339299dF` ` Ole CompObjfObjInfo "#$%&'+./01237:;<=>?CFGHIJKLMNOPQRSTVWZ]^_`abcdefghiknqrstuvz}~ FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qt`8 m=DpZ=DaZ+2 (mm) FMicrosoft Equation 3.0 DS EqEquation Native |_1197374358_ Fp p Ole CompObj fuation Equation.39q G*4 Z=Dpm=Dam"2 FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qObjInfo Equation Native c_1296410757>Fp p Ole CompObj fObjInfoOlePres000Equation Native d { B . @ & & MathType` Times New RomanCwCw w0-2 0y2 L0ySymbolw@n 2CwCw w0-2 ayTimes New RomanCwCw w0- 2 Cose2 Da2 FDaSymbolw@n 3CwCw w0-2 a2 K=a & "System !)Bw- H4 D 0 =DaCos 0 FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q_1296410756 ,Fp p Ole CompObjfObjInfo { . @& & MathType` Times New Roman؟ww wQ f-2 50ySymbol b؟ww wQ f-2 ay & "SystemQ f !-OlePres000!Equation Native (6_1296410755Fp p Ole )pl 0 FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q{ . @& & MathType` CompObj*fObjInfo,OlePres000-Equation Native 46Times New Roman؟ww wQ f-2 50ySymbol b؟ww wQ f-2 ay & "SystemQ f !-pl 0 FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q_1296410754}"Fp p Ole 5CompObj!$6fObjInfo8{ . @& & MathType` Times New Roman؟ww wu f-2 50ySymbolt @؟ww wu f-2 ay & "Systemu f !\-OlePres000#%9Equation Native @6_1296576245(Fp p Ole A+, 0 FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q{ . @&@ & MathTypeP CompObj'*BfObjInfoDOlePres000)+EEquation Native UTimes New RomanCwCw w0-2 )y2 <(yTimes New RomanCwCw w0-2 ]y2 W.y 2 014e2 .12 012 )12 j 112 4 .12 t212 (1 2 476e2 J.72 172 *[7 Times New RomanCwCw w0-2 mmTimes New RomanCwCw w0-2 Zm2 Zn2 (mn2 WnSymbolw@ CwCw w0-2 +n2 t -n2 =n & "System !)Bw-ŠG W=m[1.476(2.Zn"1)+0.014.Z] (mm)_12965762448J.Fp p Ole XCompObj-0YfObjInfo[ FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q F8 .  &@ & MathType-hTimes New RoOlePres000/1\`Equation Native j~_12965762434Fp p Ole lmanCwCw w0-2 ` 5y2 `( .y2 `h 0y 2 |180e Times New RomanCwCw w0-2 082 *08Symbolw@D PCwCw w0-2 `. =82 `82 `F=8Times New RomanCwCw w0-2 `Z82 `@ZnSymbolw@ CwCw w0-2 j!an & "System !)Bw- bh Zn= 0 180 0 Z=0.5 FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qCompObj36mfObjInfooOlePres00057pEquation Native w6{ . @& & MathType` Times New Roman؟ww w f-2 50ySymbol @؟ww w f-2 ay & "System f !\-L 0_12965762422:Fp Ole xCompObj9<yfObjInfo{ FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q Ff 3 . @& & MathType-Times New RoOlePres000;=|Equation Native R_1296576241@F Ole manCwCw w0-2 `V5y2 `.y2 `60y2 9ySymbolw@ bCwCw w0-2 `+y2 `F=yTimes New RomanCwCw w0-2 jZy2 `@Zn & "System !)Bw- 601 Zn=Z9+0.5 FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qa: . @&f & MathType CompObj?BfObjInfoOlePres000ACbEquation Native )Symbol ؟ww w: f&-2 @4y & "System: f& !- 5 e" FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q_1296576564FF Ole CompObjEHfObjInfoOlePres000GIEquation Native 6_1296576563&DLF Ole { . @& & MathType` Times New Roman؟ww w f-2 50ySymbol @؟ww w f-2 ay & "System f !\-L 0 FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q{ . @& & MathType` Times New Roman؟ww w\ f/-2 50yCompObjKNfObjInfoOlePres000MOEquation Native 6Symbol R؟ww w\ f/-2 ay & "System/\ f/ !-L 0 FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q_1186641394RF` ` Ole CompObjQSfObjInfoTEquation Native )_1186641477PWF Ole CompObjVXf  FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q e" FMicrosoft Equation 3.0 DS EqObjInfoYEquation Native )_1186641756i\F9 9 Ole CompObj[]fObjInfo^Equation Native 6_1186641785ZaF uation Equation.39qx 12 FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qL 14Ole CompObj`bfObjInfocEquation Native 6_1186641825nsfF9 9 Ole CompObjegfObjInfoh FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qGL 34 FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qEquation Native 6_1186641776kF9 9 Ole CompObjjlfObjInfomEquation Native 6_1186641814pF9 9 Ole x 12 FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qL 14CompObjoqfObjInforEquation Native 6_1186641940xuF` ` 7X/\!(?71aXr=`7pjV\ F%?y 2¨݌$b.q\(Ew/#]2!*?%&_ Oɳ0 LV ,I9 @W\5vp{XA|[8#Mu\ >[=Ĥ\Y\ q1(2t$g|byx9z1:oDd lb c $A? ?3"`?2[Y{ryeZ4+`![Y{ryeZ@ p[xڕR;KA.c "xZ^>"Ie * $p\#VC_`im3w$qano.NP`xeYd!)cA{}zNn !d(k>hȬ0P]sSJ*xe0^% 1Z(5לxozI(Mws?t8BJ׾ͥn@XW;lO?,GҗҾ}ug s9cĻJ➉W;f:pcfB2k†hu{~̆-xd*{8HI/eZDd hb c $A? ?3"`?2룼K7cg05m-`!x룼K7cg05m @|FxڕR=KP=` "ApPJҊ0B@4B ![f'7g]2({J}py缜nn&` XZu.SHDJ~*um0j,bb0z%f\Ɖ3G7.p+N&`<7O>=g,\粓ƺV/ޓdIj7*1e< հEޅϧ%٫'915MTޙ/)hhnto||2;kGOueR KӲU$( n31pkC?mDd ,hb c $A? ?3"`?2gqyC~|!C/`!;qyC~|!@| xcdd``> @c112BYL%bpu @c112BYL%bpu @c112BYL%bpu 1,)&MDd hb c $A? ?3"`?2DA3)$U6`!DA3)$@"|xڥKAߌZ.f[Du-K-("`PjͳZt-:xQ @ҡ~7 9 ?%ım$qRyZ ,\ *l5>sp4A.׏ֹ?h7xbnFFfלg#y4RfS;_E8Ǭo {2NOrRs; @c112BYL%bpu[Vv]K H;8-@`![Vv]K H;8:@hRxcdd`` @c112BYL%bpu @c112BYL%bpu @c112BYL%bpuwM_{$.> K`!wM_{$.>:@@xcdd`` @c112BYL%bpuwM_{$.> }M`!wM_{$.>:@@xcdd`` @c112BYL%bpuwM_{$.> qO`!wM_{$.>:@@xcdd`` @c112BYL%bpuwM_{$.> eQ`!wM_{$.>:@@xcdd`` @c112BYL%bpuwM_{$.> YS`!wM_{$.>:@@xcdd`` @c112BYL%bpuwM_{$.> MU`!wM_{$.>:@@xcdd`` @c112BYL%bpu 1ܘ!+(|-wOT TM@0lv #T `+KRs@1u(2t5t6|b?ej9ɿ$$Ifl!v h#v#v#v#v#v #v :V l t0, 55555 5 alTkdX$$IfTl ,4! t0$$$$44 lalT$$Ifl!vh#vN#vz #v#v :V l4 t06++,5N5z 55 alT$$Ifl!vh#vN#v#v#v#v:V l4 t06++,5N5555alTDd b c $A ? ?3"`?2>wM_{$.> k]`!wM_{$.>:@@xcdd`` @c112BYL%bpuwM_{$.> __`!wM_{$.>:@@xcdd`` @c112BYL%bpupDd b c $A ? ?3"`?2>wM_{$.> +f`!wM_{$.>:@@xcdd`` @c112BYL%bpuwM_{$.> j`!wM_{$.>:@@xcdd`` @c112BYL%bpuwM_{$.> l`!wM_{$.>:@@xcdd`` @c112BYL%bpupDd b c $A? ?3"`?2[t۝#L٧Y7q`!/t۝#L٧Yv Rdxcdd``$d@9`,&FF(`TIQRcgbR Р;@=P5< %! 8 :@u!f0)09Y@#ȝATN`gbM-VK-WMc1sC VPZnȟV 1l5(VJ?7䂺 ;=`321)W20gPdkY&0h73X?T?Dd b  c $A ? ?3"`?2>wM_{$.> s`!wM_{$.>:@@xcdd`` @c112BYL%bpuwM_{$.> ax`!wM_{$.>:@@xcdd`` @c112BYL%bpuwM_{$.> Uz`!wM_{$.>:@@xcdd`` @c112BYL%bpuwM_{$.> I|`!wM_{$.>:@@xcdd`` @c112BYL%bpuwM_{$.> ~`!wM_{$.>:@@xcdd`` @c112BYL%bpupDd b ' c $A ? ?3"`?&2>wM_{$.> `!wM_{$.>:@@xcdd`` @c112BYL%bpuwM_{$.> ĉ`!wM_{$.>:@@xcdd`` @c112BYL%bpuwM_{$.> `!wM_{$.>:@@xcdd`` @c112BYL%bpuwM_{$.> `!wM_{$.>:@@xcdd`` @c112BYL%bpuwM_{$.> g`!wM_{$.>:@@xcdd`` @c112BYL%bpuwM_{$.> l`!wM_{$.>:@@xcdd`` @c112BYL%bpuwM_{$.> '`!wM_{$.>:@@xcdd`` @c112BYL%bpuwM_{$.> `!wM_{$.>:@@xcdd`` @c112BYL%bpuwM_{$.> ş`!wM_{$.>:@@xcdd`` @c112BYL%bpuwM_{$.> ʣ`!wM_{$.>:@@xcdd`` @c112BYL%bpu_1278794270F` Ole CompObjfObjInfoEquation Native l1Table^uation Equation.39q7PPh1 E=mZsin90 0 ZOh+'0 0 < H T`hpxM 35TTCK- HCNHN#(VJ?17䂺 ;=`321)W20gPdkY&0h73X?`^@Dd b 9 c $A ? ?3"`?82>wM_{$.> `!wM_{$.>:@@xcdd`` @c112BYL%bpuwM_{$.> `!wM_{$.>:@@xcdd`` @c112BYL%bpuwM_{$.> E`!wM_{$.>:@@xcdd`` @c112BYL%bpu c $A ? ?3"`?=2>wM_{$.> I`!wM_{$.>:@@xcdd`` @c112BYL%bpu2>wM_{$.> =`!wM_{$.>:@@xcdd`` @c112BYL%bpuwM_{$.> `!wM_{$.>:@@xcdd`` @c112BYL%bpu @c112BYL%bpu @c112BYL%bpu_j`O3tFUB{|?(?ɊϫD, +ss.s,(>&_>M`ض \bK_F&&\ s:@ĞB 0Ab&JvVl}Dd b E c $A? ?3"`?D2 k4yH"9`! k4yH" dixcdd``` 2 ĜL0##0KQ* Wä#d3H1)fYˀ71fĒʂT/&`b]F"LL 0L *'] ZZpc@P LF]F\U@:*!L&L ~.VBW$~w+07Jt1/LPs72Ҁ,v`3gb dSpenR~0D|" R@FlɄeXP qd{.p{v0o8E121)W2؀ePdk{> 14!yDdZ F C (AartFC1B"@@Eb*'*y a(_aJ@Gn*'*y a(_aJ@GPNG IHDRF}sRGBPLTEOK cmPPJCmp0712|m.tRNS@fIDATWc`@!da ;咵IENDB`DdZ G C (AartFC1C"@@Fb`ǫݠ/XIf%/n`ǫݠ/XIf%PNG IHDR exsRGBPLTE';bRQxx,+yy;bqpbbuvZZLLxwjjNNA@zzmm^_ywyxxwRR,*++X6 cmPPJCmp0712tRNS0JIDAT]= PԘc FF??!*pkjjp $i( w?ѹ|L Յ{Qd:$~9lwVİCSLQE|18RK篽CPגZd?۵*$`IENDB`SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8`CompObj%r Normal.dotmWindows User18Microsoft Office Word@ha@ R@@P ( NE՜.+,D՜.+,D hp Microsoft Corporation)MQ M 35 Title   !"#$& 8@ _PID_HLINKSA 1_Toc3395249121_Toc3395249111_Toc3395249101_Toc3395249091_Toc3395249081_Toc3395249071_Toc3395249061_Toc3395249051_Toc3395249041_Toc3395249031_Toc3395249021_Toc3395249011_Toc3395249000_Toc3395248990_Toc3395248980_Toc3395248970_Toc3395248960_Toc3395248950_Toc3395248940_Toc3395248930z_Toc3395248920t_Toc3395248910n_Toc3395248900h_Toc3395248890b_Toc3395248880\_Toc3395248870V_Toc3395248860P_Toc3395248850J_Toc3395248840D_Toc3395248830>_Toc33952488208_Toc33952488102_Toc3395248800,_Toc3395248790&_Toc3395248780 _Toc3395248770_Toc3395248760_Toc3395248750_Toc3395248740_Toc3395248730_Toc339524872 F Microsoft Word 97-2003 Document MSWordDocWord.Document.89q^( ppp0002 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmH nH sH tH V`V RNormal-B*CJOJQJ^J_HaJmH phsH tH ^@^ !W Heading 1$<@&"5CJ KH OJPJQJ\^JaJ \@\ Heading 2$<@& 56CJOJQJ\]^JaJZ@Z "W Heading 3$<@&5CJOJPJQJ\^JaJT@T H3 Heading 8 <@&6CJOJQJ]^JaJDA`D 'Default Paragraph FontRi@R Table Normal4 l4a (k (0No List 4 @4 HuFooter !.)@. Hu Page Number4@4 HuHeader !@# Y Table GridA:V0a_HmH sH tH BO2B c8Style2B*CJ(OJQJaJ(phjOBj $YTbox small headingP(5B*CJOJQJ^JaJnHphtHboRb P8>Default 7$8$H$-B*CJOJQJ^J_HaJmH phsH tH ZP@bZ U Body Text 2 dxB*CJOJQJ^JaJphXoqX UBody Text 2 Char CJOJQJ_HaJmH sH tH *W`* :Strong5\P>@P o Title$a$#5B*CJOJQJ\^JaJphp^@p B0 Normal (Web)dd[$\$-B*CJOJPJQJ^JaJmH*phsH*tH*hoh H3Heading 8 Char36B*CJOJPJQJ]^JaJmH phsH tH 6B@6 Body Textx^J^o^ Body Text Char)B*CJOJQJ^JaJmH phsH tH LC@L *Body Text Indentx^^Jlol *Body Text Indent Char)B*CJOJQJ^JaJmH phsH tH NoN * Title Char"5CJOJQJ\^JmH sH tH `o` WHeading 1 Char+5B*CJ KH OJPJQJ\^JaJ ph\o!\ WHeading 3 Char'5B*CJOJPJQJ\^JaJphV@V%dpTOC 1# f# dh"5CJOJQJaJmHnHsH*u.@. (cpTOC 2 $^.@. (cpTOC 3 %^6U`a6 (c0 Hyperlink >*B*phOr tP# Char Char Char Char Char Char Char'$$ Rxa$35@B*OJ PJ QJ \^J mH nHphsH tHPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V$ !)O^rC$y@/yH*񄴽)޵߻UDb`}"qۋJחX^)I`nEp)liV[]1M<OP6r=zgbIguSebORD۫qu gZo~ٺlAplxpT0+[}`jzAV2Fi@qv֬5\|ʜ̭NleXdsjcs7f W+Ն7`g ȘJj|h(KD- dXiJ؇(x$( :;˹! I_TS 1?E??ZBΪmU/?~xY'y5g&΋/ɋ>GMGeD3Vq%'#q$8K)fw9:ĵ x}rxwr:\TZaG*y8IjbRc|XŻǿI u3KGnD1NIBs RuK>V.EL+M2#'fi ~V vl{u8zH *:(W☕ ~JTe\O*tHGHY}KNP*ݾ˦TѼ9/#A7qZ$*c?qUnwN%Oi4 =3N)cbJ uV4(Tn 7_?m-ٛ{UBwznʜ"Z xJZp; {/<P;,)''KQk5qpN8KGbe Sd̛\17 pa>SR! 3K4'+rzQ TTIIvt]Kc⫲K#v5+|D~O@%\w_nN[L9KqgVhn R!y+Un;*&/HrT >>\ t=.Tġ S; Z~!P9giCڧ!# B,;X=ۻ,I2UWV9$lk=Aj;{AP79|s*Y;̠[MCۿhf]o{oY=1kyVV5E8Vk+֜\80X4D)!!?*|fv u"xA@T_q64)kڬuV7 t '%;i9s9x,ڎ-45xd8?ǘd/Y|t &LILJ`& -Gt/PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!0C)theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] Q $/WWWZ N b,j0HT`B !!t"4##$%%t&D''(>))*Z+, 2 77*9<B*CIjLMPSVXhD*fB j>$'11-13456789:<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTVWXYZ[\^`acdeghiklmo j'5d7<(F OXVx(l ,rZnt|t(t|  R v  BD /11./02;U]_bfjn 09UWXZz?Zvxy{Gcefh0235U(DFGIi!<XZ[]} ! # C X t v w y 5 Q T U W w 3 6 7 9 Y o " N j m n p 5 8 9 ; [ { .JMNPp;b~&BEFHh7SVWYy#&')Ib~"3"5""""I$Z$\$H%Y%[%%%%)&:&<&'''@(Q(S(Z(k(m(y(((((()))))).///+/-/3/G/I/O/c/e/k/////////p000000000000000111!15171=1Q1S1Y1m1o1w111111111111112222%292;2C2W2Y2_2s2u2{22222222222222233330323:3N3P3V3j3l3r333333333333344444'4;4=4E4Y4[4_4s4u4|444444444444455555"56585>5R5T5Z5n5p5555Z?n?p?3EGEIEQ X%ĕX%ĕX%ĕX%ĕX%ĕX%ĕX%ĕX%ĕX%ĕX%ĕX%ĕX%ĕX%ĕX%ĕX%ĕX%ĕX%ĕX%ĕX%ĕX%ĕX%ĕX%ĕX%ĕX%ĕX%ĕX%ĕX%ĕX%ĕX%ĕX%ĕX%ĕX%ĕX%ĕX%ĕX%ĕX%ĕX%ĕX%ĕX%ĕX%ĕX%ĕ̕:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: $+Z!!!H"$oCl0D:AR$HA3xefx?-Hb$.F 9~s*.x$b$1Yjⷌb$KQ.S$/aoM w$b$H^bhn?'h2"$,ZY3 WDBBb$3#C2A"$=x%=aS[$Оb$"z6^[+b$/Կm$ b$$3xyr̝*@gI@H 0( #( J C A &!W tM t2*6l6lj= = Q+. X1 zOS S5S5S(9zO(9f=?f=xS8`T P (9(95%)!&!#" `?t S 0A Hnh 7-3#" `?t S 0A Hnh 7-4#" `?t S 0A Hnh 7-5#" `?t S 0A Hnh 7-6#" `?t S 0A Hnh 7-7#" `? C vA^ +,0)(~&y$Ax ! ! V#x) .Z 4j:</@K9P9~QQ$KS'KS(KS,KS$NQS~QSP$NKM/@Nv?O=vG.GZ,F0*;V#:8; 6R,L*~*0)#" `?v S 2A Hnh 7-11#" `? V 3 A #" `? v S 2A Hnh 7-13#" `? v S 2A Hnh 7-14#" `? B Z?*Straight Connector 1#"SG?PK!8[Content_Types].xmlAN0EH%N@%邴K@`dOdlyLhoDX3'AL:*/@X*eRp208J妾)G,R}Q)=HiҺ0BL):T뢸WQDY;d]6O&8* VCLj"󃒝 yJ.;[wIC_ :{IOA !>Ø4 p;fɑ3׶Vc.ӵn(&poPK!8! _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F232zQLZ%R6zPT]( LJ[ۑ̱j,Z˫fLV:*f"N.]m@= 7LuP[i?T;GI4Ew=}3b9`5YCƵkρؖ9#ۄo~e?zrPK!o~drs/e2oDoc.xmlSn0?ג]8 9H/Akl(J"Jr .k%mNz+>gvz8:+:AB{C+ Vt;BrA ? "Picture 4C"?B S ?>BD"5?5A6AaBbBDDNEOEQ \\t fat@ "#T@e^#)T@X t@ t@b!1 t@| t@7t@t@Cjt@K t@ t@/ _Toc339524872 OLE_LINK5 OLE_LINK6 _Toc339524873 _Toc339524874 _Toc339524875 _Toc339524876 _Toc339524877 _Toc339524878 _Toc339524879 _Toc339524880 _Toc339524881 _Toc339524882 _Toc339524883 _Toc339524884 _Toc339524885 _Toc339524886 _Toc339524887 _Toc339524888 _Toc339524889 _Toc339524890 _Toc339524891 _Toc339524892 _Toc339524893 _Toc339524894 _Toc339524895 _Toc339524896 _Toc339524897 _Toc339524898 _Toc339524899 _Toc339524900 _Toc339524901 _Toc339524902 _Toc339524903 _Toc339524904 _Toc339524905 _Toc339524906 _Toc339524907 _Toc339524908 _Toc339524909 _Toc339524910 _Toc339524911 _Toc339524912 _Toc339524913 _Toc339524914 _Toc339524915_PictureBulletsC2L !6!7""^$$(%'E)Y)-5> ?r???@@AACCC D+DJDaDwDDDXEqEHLsQQ,- !"#$%&'()*+.[K !5!A!C" #w$$8%0'X)q)-5?4????@@AACC D*DID`DvDDDDoEE7HLsQsQuQQ"-LLsQuQvQvQxQyQyQ{Q|Q~QQQQQQQQQQQ"-LLsQuQvQvQxQyQyQ{Q|Q~QQQQQQQQ"-LLsQuQvQvQxQyQyQ{Q|Q~QQQQQQU- 9ʺ_3- ЇI"; p b?d"`qe lL$N/>0@.VR!{3x,-7V/C;8 PF:GnKYp)n"&Q^`OJPJQJ^Jo(-^`OJ QJ ^J o(hHop^p`OJ QJ o(hH@ ^@ `OJQJo(hH^`OJ QJ ^J o(hHo^`OJ QJ o(hH^`OJQJo(hH^`OJ QJ ^J o(hHoP^P`OJ QJ o(hH^`o()^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.^`o(. ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.u^u`o(.1^1`o(..^`o(...l^l`o(.... (^(`o( ..... L `^L ``o( ...... p ^p `o(....... , ^, `o(........ P^P`o(.........^`o( ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.^`^Jo(.^`^J.pLp^p`L^J.@ @ ^@ `^J.^`^J.L^`L^J.^`^J.^`^J.PLP^P`L^J.>^`>o(.0^`0o(..p0^p`0o(... ^ `o(.... x^x`o( ..... `^``o( ...... ^`o(....... ^`o(........ ^`o(.........^`o(. PP^P`hH. L ^ `LhH.  ^ `hH.  ^ `hH. L^`LhH. ``^``hH. 00^0`hH. L^`LhH.^`OJPJQJ^Jo(-^`OJ QJ ^J o(hHop^p`OJ QJ o(hH@ ^@ `OJQJo(hH^`OJ QJ ^J o(hHo^`OJ QJ o(hH^`OJQJo(hH^`OJ QJ ^J o(hHoP^P`OJ QJ o(hHhV^`VOJQJ^Jo(-6V6^6`VOJQJ^Jo(-h^`OJQJ^Jo(h ^ `OJQJ^Jo(h ^ `OJ QJ ^J o(ohxx^x`OJQJ^Jo(hHH^H`OJQJ^Jo(h^`OJ QJ ^J o(oh^`OJQJ^Jo(^`OJPJQJo(- ^`OJ QJ o(o pp^p`OJQJo( @ @ ^@ `OJQJo( ^`OJ QJ o(o ^`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJ QJ o(o PP^P`OJQJo(^`o(. 0^ `0o(..r0^r`0o(...B ^B `o(.... ^ `o( ..... z `^z ``o( ...... J^J`o(....... ^`o(........ ^`o(.........^`OJPJQJ^Jo(-^`OJ QJ ^J o(hHopp^p`OJ QJ o(hH@ @ ^@ `OJQJo(hH^`OJ QJ ^J o(hHo^`OJ QJ o(hH^`OJQJo(hH^`OJ QJ ^J o(hHoPP^P`OJ QJ o(hH^`OJPJQJo(- ^`OJ QJ o(o pp^p`OJQJo( @ @ ^@ `OJQJo( ^`OJ QJ o(o ^`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJ QJ o(o PP^P`OJQJo(-7"; 0U3- 9 PF!{3N/`qL$/Cp)nnK?dڇL             NMH         <    #********JJ    *N    2c********H    ~r:    pWWWVkuq N.3EfFMNNcErzwv)z4-SX_kcxjp:RY]ad@s+/F\`.j2Qp j!*K1 9hq{+(+a24NS'BoO-Z $ B ] e cx q % + 13 G `O @u v {z C ' \A P S X nv Q} ( _4 = > e q t2$9QUw_ {=HLY_f i':(zg<A`C`b})?MN )p,'SgKlo pte}9R<e'kjek",~..wAL\jDMRSgpu_~Q l3+6^o! 34;`g}!}0 R<A\v z[ "BV)bRj6 t!*G5k ;5799BYYfuLh &4 xREThj:ms x W. 1 ? [ r { {!F!!1!Go!t!J""44";"T"m"o"#+#m4#{;#D#`J# M#Q#`#P$.$^$p$+(%?%z &|&_&s &*&gG&tH&')'2'ZI'S'J(F( (r()))&)0)<:)I))X))Z)j)l)p)***g *E*F*Ge* g*r*+ +j+t+D,K,Y,j,>r,E7-9-P-g-p-....-.0.9.?C.G.e.n.8/'/3/00i0q012212#3333+#3O#343iC3H3oJ3}33474^;48Y4t4y45 5 55#5$575 >5[5`5 686F6c]6M 7 7 7/7!7|788+A8I82S8\8|899H 9 9Y929)69:^ :$:-:P:W:;8;CD;V;V;i;. <} <6<A<k<u<v<=8*=S= >u>>> 4>P8>l>????<2?eP?v?@@u$@$@4<@k<@I@Q@HV@s@A AAqA,A/AFA5MA[\AKdAqABSB#eBgB~CvTC1 DD)D|-D#}D:~D2EJE-WE=EyFFOSF1XF0nFG~ H=HHNH0PHSHZHdH{H=HNI5II4I6I9IKI,WIfI} J J'J7JTJIdJoJyJa~J KlKzKCKLK`KnK6+L|,L>4LcHLXLbLwL{L%M M2M5M5MMEMNNPGNONwdN4NN O4O4^O%POP3P)P@P]PdP=gP&hPiP{P= QQ&Q)-Q@QAQEQUsQR6RKR mR/uR)|R6SlS"T(*T,T/T5TJ9T;T$YT_T5eT6gTwmT{TUUUcU!U>U@UFUsPUmUmUl V V]V"V0V;VLVHzV|V!WVWvW wXY>YYYsY{Z.%ZAZ"}Z[[[![O[;q[ \V"\1\"X\a\f\x\]]_]>]9D]G]^?^B^E^Q^~^D_1_"_a_ `@8`` aa:2a"BaPawXa.daua b@b[bcb|gbc,c%c(c,cpcrc3xc,{c}cQd8dAdS d,/dGqd3~d]ee(eCetIeRejVe.f81fgBfcfff@sff+g2g2Xg{gEg hhh%h'hc;h=hohiiCi8Tihiiixiyjjj!j"jDjXjzjkB kl%!l:y!y%y[?yNiypyyy zV%zO8z Dzbz{/{0[{s{{||#|9A|D|K|e| }*}3/}/}0}Qb}f}[h}y}~ #~0~j>~?~vB~U09K y0=HfPbKk *89JFS\YMfh+j DEM~b )/2=?CVZS_$?ZL]F "W&5Z@XkyU'-X^tws85AM2PUdyj1'L*c8Dk=MrY68s=/CFVa)JNnqq~} X# $+9MZMR>Vf :,0@Iz4~?STY]~XE //7@Lqp Y&@3>JO S#cj$| U f 2>i-tx|28;6=PRcU "lRgguwi~& TTj} 1JO"[[gs#5N_O`(h -u&:Q,]!(F\d4g 84HHITpzR{>+\X2 *KDKNQWdsEg GlGWtpu4 3Nolu|Niva8cdu1Fo}. v )*$1=}?{x|_ QV:m!yI ?%]]fBl;}Y[|`.uN =3>1G|M"lqzLQgvn v"n,L7Wi)xQ#)8%=EFH_` I%&5vO.\uGxjen?Hn|~d}N07]9@QZvp &M^Nsjv 1!+Q8TNiww.yv+1*EOSo{} N""*4& 5 G[i +}QAU`%low6N@]S+/:<[Pnjk}tP`\aAcj/!g%NfBhhFUv*$68bIj:*TUae#h0y9J3K}*'yAiPRT" G;M_eF*r,AEhei:!K<11'2c8lCFY0kt-fHgoL=2?#VbxK b&;VgE M*0;BoJXsw,(Uq}o9W]f!,$IgP(pu( 29>N]dz9"}so [#y,.>`bz  1E23U]] o 0a'-ys3|Ry}i*,RXiz/!_,*H}fkX*.5P3STU^esio'J=J ^''u.DdS0{ 0#&_1f8-DxFs^w}d0;2^8jxqq} &tP&V[E\\v |G8]%sbFJTWd_4:WX\>]mg+~W[ S^g9py`P&/\6:?j.LPU5hu W-/k;TSgosLw Q1%de| #J+91JdDwZ !!1_@(Mrfjlpxx @8?R)/!PoV{k~ * CJ[)Bn)-:$J%No:D,invQxQ@ !&(Q``````` `"`$`&`(`*`6`J`T`UnknownG.[x Times New Roman5Symbol3. .Cx ArialQ& r.VnAvantCourier New7& r.VnTime7@Cambria9& r.VnTimeHS& .VnArialHCourier NewWUVnTimeTimes New Roman5. .[`)TahomaO MS MinchoMS Gothic?= .Cx Courier New;WingdingsA$BCambria Math"1 hB ǚf<( NE)( NE)a