ࡱ> TT SSSSSSSTTTTTTTTT T T T T TTTTTTTTTTTTTTTTTTT T!T"T#T$T%T&T'T(T)T*T+T,T-T.T/T0T1T2T3T4T5T6T7T8T9T:T;TT?T@TATBTCTDTETFTGTHTITJTKTLTMTNTOTPTQTRTSTTTUTVTWTXTYTZT[T\T]T^T_T`TaTbTcTdTeTfTU 8-bjbjnn vaaXX t t ------8L- h7<- <RV.VVJWP .~$ *) Xh j j j j j j $ C V -=- B P =- =- t t VJWįs 7 7 7 =- t V-JWh 7 =- h 7 7 ^u )~z{ JWX?1 ~w <T 0 w e4 n xz{ z{ b -{ x+ L+ 67 , ,0, + + + 6 + + + =- =- =- =- + + + + + + + + + B :: s MC LC TOC \o "1-3" \h \z \u HYPERLINK \l "_Toc340212727" LI GII THIU PAGEREF _Toc340212727 \h 1 HYPERLINK \l "_Toc340212728" MC LC PAGEREF _Toc340212728 \h 2 HYPERLINK \l "_Toc340212729" I. V TR, NGH(A, VAI TR CA M UN: PAGEREF _Toc340212729 \h 4 HYPERLINK \l "_Toc340212730" II. MC TIU CA M UN: PAGEREF _Toc340212730 \h 4 HYPERLINK \l "_Toc340212731" III. NI DUNG CA M UN: PAGEREF _Toc340212731 \h 4 HYPERLINK \l "_Toc340212732" BI 1: U PHN VN NNG PAGEREF _Toc340212732 \h 9 HYPERLINK \l "_Toc340212733" 1. Cng dng, cu to ca u phn vn nng. PAGEREF _Toc340212733 \h 9 HYPERLINK \l "_Toc340212734" 1.1 Cng dng: PAGEREF _Toc340212734 \h 9 HYPERLINK \l "_Toc340212735" 1.2 cu to ca u phn vn nng: PAGEREF _Toc340212735 \h 9 HYPERLINK \l "_Toc340212736" 2. S ng u phn vn nng PAGEREF _Toc340212736 \h 11 HYPERLINK \l "_Toc340212737" 3. Phn n gin : PAGEREF _Toc340212737 \h 11 HYPERLINK \l "_Toc340212738" 4. Phn vi sai PAGEREF _Toc340212738 \h 12 HYPERLINK \l "_Toc340212739" 4.1.Tnh ton bnh rng thay th. PAGEREF _Toc340212739 \h 12 HYPERLINK \l "_Toc340212740" 4.2. S lp bnh rng thay th. PAGEREF _Toc340212740 \h 13 HYPERLINK \l "_Toc340212741" 5. G, lp iu chnh u phn trn my phay PAGEREF _Toc340212741 \h 13 HYPERLINK \l "_Toc340212742" 5.1.G lp u phn trn my phay. PAGEREF _Toc340212742 \h 13 HYPERLINK \l "_Toc340212743" 5.2.iu chnh u phn . PAGEREF _Toc340212743 \h 14 HYPERLINK \l "_Toc340212744" 5.3.Lp bnh rng thay th. PAGEREF _Toc340212744 \h 14 HYPERLINK \l "_Toc340212745" BI 2: PHAY CHI TIT A GIC PAGEREF _Toc340212745 \h 16 HYPERLINK \l "_Toc340212746" 1. Cc thng s c bn ca b mt a gic. PAGEREF _Toc340212746 \h 16 HYPERLINK \l "_Toc340212747" 2. Yu cu k thut khi phay a gic PAGEREF _Toc340212747 \h 17 HYPERLINK \l "_Toc340212748" 3. Phng php gia cng PAGEREF _Toc340212748 \h 17 HYPERLINK \l "_Toc340212749" 3.1.G lp iu chnh u phn trn my phay. PAGEREF _Toc340212749 \h 17 HYPERLINK \l "_Toc340212750" 3.1.1.G lp, iu chnh u phn trc tip PAGEREF _Toc340212750 \h 17 HYPERLINK \l "_Toc340212751" 3.1.2.G lp, iu chnh u phn gin tip. PAGEREF _Toc340212751 \h 18 HYPERLINK \l "_Toc340212752" 3.2. G lp, iu chnh phi. PAGEREF _Toc340212752 \h 18 HYPERLINK \l "_Toc340212753" 3.2.1.G lp, iu chnh phi trn u phn trc tip. PAGEREF _Toc340212753 \h 18 HYPERLINK \l "_Toc340212754" 3.2.2.G lp, iu chnh phi trn u phn gin tip. PAGEREF _Toc340212754 \h 19 HYPERLINK \l "_Toc340212755" 3.3. G lp, iu chnh dao. PAGEREF _Toc340212755 \h 19 HYPERLINK \l "_Toc340212756" 3.3.1.G lp, iu chnh dao phay tr. PAGEREF _Toc340212756 \h 19 HYPERLINK \l "_Toc340212757" 3.3.2.G lp iu chnh dao phay mt u PAGEREF _Toc340212757 \h 19 HYPERLINK \l "_Toc340212758" 3.4. iu chnh my. PAGEREF _Toc340212758 \h 19 HYPERLINK \l "_Toc340212759" 3.4.1 iu chnh my bng tay. PAGEREF _Toc340212759 \h 19 HYPERLINK \l "_Toc340212760" 3.4.2 iu chnh my t ng. PAGEREF _Toc340212760 \h 19 HYPERLINK \l "_Toc340212761" 3.5. Ct th v o. PAGEREF _Toc340212761 \h 20 HYPERLINK \l "_Toc340212762" 3.6. Tin hnh gia cng. PAGEREF _Toc340212762 \h 20 HYPERLINK \l "_Toc340212763" 3.6.1.Phay a gic bng dao phay mt u . PAGEREF _Toc340212763 \h 20 HYPERLINK \l "_Toc340212764" 3.6.2. Phay a gic bng dao phay tr. PAGEREF _Toc340212764 \h 21 HYPERLINK \l "_Toc340212765" 4. Dng sai hng, nguyn nhn v bin php phng PAGEREF _Toc340212765 \h 21 HYPERLINK \l "_Toc340212766" 5. Kim tra sn phm. PAGEREF _Toc340212766 \h 21 HYPERLINK \l "_Toc340212767" 6. V sinh cng nghip PAGEREF _Toc340212767 \h 21 HYPERLINK \l "_Toc340212768" IV. IU KIN THC HIN M UN: PAGEREF _Toc340212768 \h 21 HYPERLINK \l "_Toc340212769" V. PHUNG PHP V NI DUNG NH GI: PAGEREF _Toc340212769 \h 22 HYPERLINK \l "_Toc340212770" VI. HNG DN THC HIN M UN: PAGEREF _Toc340212770 \h 23 BI 1: U PHN VN NNG Gii thiu: u phn vn nng l ph tng kh quan trng ca cc loi my phay vn nng ,n c th m rng kh nng cng ngh ca my phay ln rt nhiu. Mc tiu: - Trnh by c cng dng, cu to ca u phn vn nng. - V c s ng ca u phn vn nng. - Phn c nhng phn chia n gin. - Tnh v lp c b bnh rng thay th khi phn vi sai v phay rnh xon. - Lp v iu chnh c u phn trn my phay. Ni dung: 1. Cng dng, cu to ca u phn vn nng. 1.1 Cng dng: chia vn nng c s dng trong cc trng hp sau: G phay cc chi tit nhiu b mt,phay rnh thng trn cc b mt tr(trc then v trc then hoa) hoc on thng cn chia thnh cc phn bt k u hoc khng u nh: thanh rng, dao phay, dao doa, khc thc, khc vch trn cc vng du xch ... G phay bnh rng cn,bnh rng tr rng thng,phay rnh trn mt u dng tr- ly hp vu, rnh xon, rnh xoy,ng xon c ... 1.2 cu to ca u phn vn nng: Bao gm trc chnh (3) , trc ph (4) (Hnh v) m rng kh nng chia trn chia v kh nng cng ngh ca my phay. Trc chnh chia vn nng c th xoay nghing so vi v tr nm ngang ln pha trn gc t 00 - 1000 v xung pha di gc t 00 - 100 (H) l chiu cao t tm trc chnh chia n mt bn my khi trc chnh chia v tr nm ngang, (H) l thng s c bn ch kch c chia. Thng c cc c: H= 100( 135 ( 160( 200...(Hnh5) (1)- Tay quay (M): Trn tay quay c nm xoay 14 rt hoc cm cht nh v C vo cc vng l trn )a chia gin tip 9. (2)- V chia , g cc chi tit b phn ca chia. Di y v c hai cht nh v nh v chia trn rnh T bn my. (3)- Trc chnh lp trong thn 6, thn 6 c th xoay trong v 2 nghing trc chnh 3 ln trn hoc xung di so vi v tr nm ngang phn trc chnh nm trong thn 6 c lp c nh bnh rng vt vi s rng Zt = 40 n khp vi trc vt c s u rng Kt = 1. Pha trc trc chnh c l cn moc lp u nhn 13 mang tm gt tc 12. Pha ngoi c ren lp mm cp ba chu v )a chia trc tip 11. Pha sau trc chnh cing c l cn moc lp trc g bnh rng khi chia vi sai. (4)- Trc ph lp bnh rng thay th khi chia vi sai, phay rnh xon. (5)- Hai ai c v vt hm thn 6 vi v 2. (6)- Thn chia, pha trong rng lp trc chnh 3 v c cu gim tc trc vt - bnh vt. (7)- Vt hm trc chnh sau khi chia. (8)- Tay gt iu chnh bc lch tm pha trong thn 6 cho trc vt n khp hoc tch khi bnh vt. (9)- )a chia gin tip. (10)- Ming c xc nh gc quay ca )a chia trc tip (11) khi chia (nu )a chia 11 khng khc vch chia  cnh, m c x rnh hoc khoan mt vng l th chi tit 10 l tay gt iu chnh cht nh v C cm vo hoc rt ra khi rnh, l trn )a chia 11). 2. S ng u phn vn nng Chuyn ng trc tip: iu chnh bc lch tm cho trc vt tch khi bnh rng vt, quay trc tip trc chnh thc hin chia bng )a chia trc tip 11 (lc ny quay tay quay M, trc chnh khng quay). Chuyn ng gin tip: Gt tay quat 8 iu chnh bc lch tm cho trc vt n khp bnh rng vt, lc ny trc chnh quay c phi quay tay quay M, chuyn ng s truyn n trc chnh theo s nh hnh 6. Hnh 6: S chuyn ng gin tip chia vn nng. 3. Phn n gin : Ta cn chia u cc on trn phi ra Z phn,mi ln chia trc chnh chia mang phi phi quay i EMBED Equation.3 vng. Vi s c tnh chia l N, th s vng quay (n) m tay quay M chia phi quay i trong mi ln chia c tnh theo cng thc: n = EMBED Equation.3  Trn hai mt ca a chia gin tip c khoan nhiu vng l ng tm vi s l khc nhau, khong cch gia cc l trn tng vng l u nhau. Mt trc a chia c compa c vi hai cng A, B c th m ra, khp vo. 4. Phn vi sai 4.1.Tnh ton bnh rng thay th. - Chn Zc c s rng gn vi s rng tht Z,c th ln hn hoc nh hn. - Tnh t s truyn: i = EMBED Equation.3 . EMBED Equation.3 = = EMBED Equation.3 i = EMBED Equation.3 Nghim iu kin lp bo m tha mn: Z1 + Z2 ( Z3 + 15 Z3 + Z4 ( Z2 + 15 - khi Zc > Z : )a chia phi quay cng chiu tay quay. - - khi Zc < Z : )a chia phi quay ngc chiu tay quay ( c th phi lp thm bnh rng trung gian Z0 o chiu quay khi khng tha mn iu kin trn). 4.2. S lp bnh rng thay th.  5. G, lp iu chnh u phn trn my phay 5.1.G lp u phn trn my phay. Lau sch bn my phay g g c chnh xc. Lp v iu chnh u phn v ng ln bn my phay. Xc nh khong cch gia hai mii tm theo chiu di trc g hoc chiu di phi. C nh ng, chia. 5.2.iu chnh u phn . Kim tra ng tm ca hai mii tm bng trc tm hoc ng h so.  SHAPE \* MERGEFORMAT 5.3.Lp bnh rng thay th. Xc nh chnh xc v tr ca cc bnh rng v lp(S nh hnh v),kim tra s n khp - chiu chuyn ng gia bnh rng ch ng v bnh rng b ng. V d: BI 2: PHAY CHI TIT A GIC Mc tiu: - Trnh by c phng php phay chi tit a gic v yu cu k thut khi phay chi tit a gic. - Vn hnh thnh tho my phay phay chi tit a gic ng qui trnh qui phm, t cp chnh xc 810, nhm cp 45, t yu cu k thut, ng thi gian qui nh, m bo an ton cho ngi v my. - Phn tch c cc dng sai hng, nguyn nhn v cch khc phc. - Rn luyn tnh k lut, kin tr, cn thn, nghim tc, ch ng v tch cc trong hc tp. 1. Cc thng s c bn ca b mt a gic. - Chiu di cnh a. -Gc nh -S cnh a gic n Nu n l chn th mt na s trc i xng i qua hai nh i nhau ca a gic v na cn li i qua trung im ca hai cnh i. Nu n l l th tt c cc trc i xng u i qua mt nh v trung im ca cnh i din vi nh y. 2. Yu cu k thut khi phay a gic Tt c cc cnh bng nhau v cc gc nh bng nhau. 3. Phng php gia cng 3.1.G lp iu chnh u phn trn my phay. 3.1.1.G lp, iu chnh u phn trc tip - Trn u phn trc tip ngi ta thng chia sn thnh 12 hay 24 l hoc 12 hay 24 rnh lp trc tip trn trc chnh u phn .Do vy ta c th chia thnh a gic u 2,3,4,6,8,12 v 24 khong. Lau sch bn my, G chia v ng ln bn my,iu chnh cho hai mii nhn trng nhau. iu chnh bc lch tm cho trc vt tch khi bnh vt.Khi chia ta cn rt cht ci v quay trc tip trc chnh mt khong cn chia l : n= 24/z (trong z l s khong cn chia) hoc s  tnh ton. Sau khi ci cht li th kha c nh trc chnh li. - Vi )a chia trc tip c khc vch chia  cnh )a chia (11),gm 360 vch,mi vch c gi tr 1o. (o = EMBED Equation.3 Trng hp gc ( chia l n pht th xc nh phn l pht trn c (10),gi tr mi vch trn c gi tr l 5 pht. Hnh 34-8: Xc nh gc quay trn )a chia trc tip c vch chia Cch iu chnh: ta quay trc chnh chia vch chn cn chia tren )a chia (11) n st vch 0 ca c (10).Tip tc quay hiu chnh trc chnh vch ch phn l n pht ca gc ( cn chia trn c trng vi mt vch no trn )a chia. 3.1.2.G lp, iu chnh u phn gin tip. - iu chnh bc lch tm cho trc vt n khp vi bnh vt .Khi chia quay tay quay M trc chnh mang phi quay i 1 gc hoc 1 khong cn chia. 3.2. G lp, iu chnh phi. 3.2.1.G lp, iu chnh phi trn u phn trc tip. Phi g c chng trn hai mii tm ,mt u g bng cp tc (hnh v). 3.2.2.G lp, iu chnh phi trn u phn gin tip. G phi trn trc g bng cp tc v s dng hai mii tm, hoc mm cp 3;4 chu gia u chia v ng ca my phay vn nng(Nu pha trc chnh chia c g mm cp th mt u g mm cp, mt u chng tm pha ng). Dng phn mu ch ln b mt phi v tin hnh ly tm theo phng php chia ng trn thnh 2 hoc 4 phn u nhau trn ng trn. 3.3. G lp, iu chnh dao. 3.3.1.G lp, iu chnh dao phay tr. Chn dao phay c ng knh ph hp vi tit din b mt a gic cn gia cng G dao trn trc chnh, xit nh, iu chnh v xit cht dao. 3.3.2.G lp iu chnh dao phay mt u Chn dao phay c ng knh ph hp vi tit din b mt a gic cn gia cng G dao trn trc chnh, xit nh, iu chnh v xit cht dao. 3.4. iu chnh my. 3.4.1 iu chnh my bng tay. iu chnh tc trc chnh. Dao phay mt u c ng knh dao ( = 120 mm iu chnh tc trc chnh 200 ( 300 v/p. Vi dao phay ngn ng knh ( = 20 mm iu chnh tc trc chnh t 300 400 v/p. Trc khi ct cho dao ra xa phi bt my chy khng ti.quay cc tay quay bn my ng chiu tin. B#t h# thng ti ngu#i iu chi nh voi ti nc vao v tr dao v phi. 3.4.2 iu chnh my t ng. iu chi nh cac tay ga#t h#p tc # ban may a tc # ban may v bc tin S = 30 40 mm/p. Ki m tra la#i chuy n #ng bng cac cho ban may th#c hi#n cha#y khng ti xem ban may a chuy n #ng n i#nh cha. Ham ch#t cac ban may khng chuy n #ng. iu chi nh dao la#i gn phi cach phi t 1 2 mm ong tay ga#t cho ban may chuy n #ng t# #ng. Mt quan sat vung gia cng tay lun  ta#i vi# tri tay ga#t t# #ng nu co s# c tra tay ga#t v vi# tri# an toan cho ban may dng la#i. 3.5. Ct th v o. Cho dao tin gn phi , Dch chuyn bn my dc , m my cho dao quay, cho dao chm vo phi cho dao tip tc ct n ht chiu su (t=0.2),Ngng my, a phi v v tr ban u, chia mt khc ri tip tc phay ct th. 3.6. Tin hnh gia cng. 3.6.1.Phay a gic bng dao phay mt u . - Cho dao quay,iu chnh chiu su ct - Phay ct th ht cc b mt. - o kim tra kch thc cc cnh,kim tra gc v phay lt ct tinh,chiu su lt ct tinh khong 0.5mm. 3.6.2. Phay a gic bng dao phay tr. 4. Dng sai hng, nguyn nhn v bin php phng - sai kch thc: Do tao tc o kim khng ng,iu chnh my sai thao tc. - Cc cnh ca a gic khng u nhau: Do lp u phn cha chnh xc,khng trng tm - Cc gc ca a gic khng u nhau Do tnh khong chia sai,tha hoc thiu 1 l. 5. Kim tra sn phm. - Dng thc cp kim tra cc cnh,dng thc o gc o kim tra cc gc ca a gic. 6. V sinh cng nghip BI 3: PHAY BNH RNG TR RNG THNG I. THNG S HNH HC CA BNH RNG TR RNG THNG Gii thiu: - Bnh rng l loi chi tit c s dng rng ri v ph bin trong nghnh c kh dng truyn ,bin i chuyn ng. -Bnh rng tr c loi rng thng,rng nghing, rng xon,rng ch V.V nguyn l cu to, cc bnh rng u c cc thng s c bn tng t bnh rng tr rng thng. Do c th ly bnh rng tr rng thng tm hiu cc thng s c bn ca bnh rng. Mc tiu: - Trnh by c cc nguyn l gia cng bnh rng. - Xc nh c cc thng s ng hc c bn ca bnh rng tr rng thng. - Phn bit c dao phay m un v dao phay ln rng, dao xc rng. - Chn c dao phay m un khi gia cng bnh rng tr rng thng. - Rn luyn tnh k lut, kin tr, cn thn, nghim tc, ch ng v tch cc trong hc tp. 1. Khi qut v cc phng php gia cng rng. 1.1. Phng php gia cng bao hnh. 1.2. Phng php gia cng chp hnh. 2. Cc thng s c bn ca bnh rng tr rng thng. 2.1. M un - Mduyn n khp m(mm): l thng s c bn cho bnh rng, biu th c rng to hay nh.L i lng chiu di nh hn bc n khp pi ln . Bnh rng cn truyn lc ln phi c Mduyn ln v ngc li. EMBED Equation.3 2.2. S rng - S rng Z: L t s gia ng knh vng chia vi muyn n khp ca bnh rng: EMBED Equation.3 Z= 6 n 1000 rng,thng ch to s rng l bi s ca 5 hoc 4 2.3. ng knh vng chia ng knh vng chia Dp l vng trn tip xc gia hai bnh rng khi n khp (cn gi l vng ln, vng trn nguyn bn). ng knh vng trn c s Do l vng trn lm c s thit k (v) ln sn rng bnh rng (trn vng trn c s ta c th xc nh tm quay v - vch du - sn rng nhng bnh rng c ln). EMBED Equation.3 2.4. ng knh vng nh ng knh vng trn u rng Da l vng trn i qua u rng cc rng. 2.5. ng knh vng chn ng knh vng trn chn rng Dc l vng trn i qua y rnh rng cc rng. 2.6. Gc n khp - Gc n khp EMBED Equation.3: L gc hp bi gia ng tip tuyn vi sn rng ti vng chia vi ng trc i xng ca rng bnh rng. Gc n khp EMBED Equation.3 c th bng 14030 ; 150 v 200. Nhng thng dng l 200 (gc EMBED Equation.3 cn gi l gc p lc). h chn rng C: L khe h gia u bnh rng ny vi y rnh rng bnh rng kia khi hai bnh rng n khp (chnh l khong cch gia vng c s vi vng chn rng. 3. Phng php kim tra bnh rng tr rng thng - Kim tra theo khong php tuyn chung bng thc cp hoc panme o rng Khong php tuyn chung (W) xc nh theo cng thc: EMBED Equation.3 Trong m, Z: Muyn v s rng ca bnh rng c kim tra. Zn: s rng bao o khong W, v c tnh theo cng thc EMBED Equation.3 khi EMBED Equation.3 = 200 th EMBED Equation.3 Zn tnh ra thng l s l, nn phi lm trn theo nguyn tc nu s l EMBED Equation.3 0,4 ly trn ln cho c mt n v. Nu s l < 0,4 th b phn l ch ly phn nguyn. 4. Dao phay m un. 4.1. Cu to, phn loi. Dao phay muyn c mdao=mbnh rng EMBED Equation.3dao = EMBED Equation.3 bnh rng; s dao (N=0) Gm c dao phay )a mduyn v dao phay ngn mduyn. - Dao phay muyn )a dng ct th,tinh bnh rng tr rng thng, ct th bnh rng nghing,ct trc then hoa thn khai theo phng php ct nh hnh. Cu to dao phay muyn )a c ch to theo hai loi: +Loi th c prphin li ct khng c mi ct th rng. + Loi Tinh c prphin li ct c mi. Trn cc rng ca dao phay th to ra cc rnh lm vn phoi. Gc trc ca dao phay Gama =5 n 10 , gc sau anpha = 10 n 15 . Trn cc dao phay tinh th gc trc l o. - Dao phay ngn muyn : dng ct rng thng,rng nghing ca bnh rng tr v ct rng ch V ca cc bnh rng c m= 10 50. Cu to Dao phay ngn muyn gm hai phn: Phn li ct v phn chui kp cht dao vo trc chnh my (hnh v) Phn ct ca dao c th lin mt khi ,c th lp ghp v c th hn mnh hp kim.Prphin ca rng dao c mi v ht lng. 4.2. Phng php chn dao phay m un khi phay bnh rng thng. - Chn b gm 8 dao ct cc bnh rng c muyn ti 8, v mt b gm 15 con dao ct cc bnh rng c muyn ln hn 8. V cn c s rng Z bnh rng chn theo bng sau: Chn s hiu dao phay )a m uyn phay bnh rng B 8 daoS dao (N0=)12345678S rng bnh rng c phay (Z)121314 EMBED Equation.3 1617 EMBED Equation.3 2021 EMBED Equation.3 2526 EMBED Equation.3 3435 EMBED Equation.3 5455 EMBED Equation.3 134 EMBED Equation.3 135 v thanh rng B 15 dao v 26 dao S dao N0=S rng (Z) bnh rng c phayS dao N0=S rng (Z) bnh rng c phayB 15 daoB 26 daoB 15 daoB 26 dao112 5526 EMBED Equation.3 2926 EMBED Equation.3 271 EMBED Equation.3 13135 EMBED Equation.3 -28 EMBED Equation.3 29214145 EMBED Equation.3 30 EMBED Equation.3 3430 EMBED Equation.3 312 EMBED Equation.3 -155 EMBED Equation.3 -32 EMBED Equation.3 342 EMBED Equation.3 15 EMBED Equation.3 1616635 EMBED Equation.3 4135 EMBED Equation.3 37317 EMBED Equation.3 18176 EMBED Equation.3 -38 EMBED Equation.3 413 EMBED Equation.3 -186 EMBED Equation.3 42 EMBED Equation.3 5442 EMBED Equation.3 46 EMBED Equation.3 3 EMBED Equation.3 19 EMBED Equation.3 20196 EMBED Equation.3 -47 EMBED Equation.3 543 EMBED Equation.3 -20755 EMBED Equation.3 7955 EMBED Equation.3 65421 EMBED Equation.3 22217 EMBED Equation.3 -66 EMBED Equation.3 79 4 EMBED Equation.3 -227 EMBED Equation.3 80 EMBED Equation.3 13480 EMBED Equation.3 1024 EMBED Equation.3 23 EMBED Equation.3 25237 EMBED Equation.3 -103 EMBED Equation.3 134 EMBED Equation.3 4 EMBED Equation.3 -24 EMBED Equation.3 258 EMBED Equation.3 v thanh rng EMBED Equation.3 v thanh rng II. PHAY BNH RNG THNG 1. Yu cu k thut khi phay bnh rng tr rng thng. 2. Tnh ton phn - Tnh ton chia rng: EMBED Equation.3 3. Phng php phay bnh rng tr rng thng. 3.1. Gia cng trn my phay ngang vn nng 3.1.1. G lp, iu chnh u phn + Lp v iu chnh u phn , ng ln bn my, kim tra v iu chnh chiu cao u phn v ng cao bng nhau v song song vi hng tin dc ca bn my. 3.1.2. G lp, iu chnh phi 3.1.3. G lp, iu chnh dao. - G dao ln trc dao, iu chnh cho b dy dao i xng qua tm chia i phi. - iu chnh com pa c chn vng l v khong l cng thm trong mi ln chia. 3.1.4. iu chnh my. - Chn ch ct ( Tm hiu trong chng v ch ct khi phay) 3.1.5. Ct th v o. - iu chnh cho dao tip xc nh ng sinh chi tit, a phi ra xa dao v ly chiu su ct. - Chia rng th: Chia ht mt vng kim tra s vt ct th so vi s rng cn gia. Nu s vt ct th khng bng s rng cn gia cng th tm hiu nguyn nhn sau thc hin chia li. Nu s vt ct th bng vi s rng Z cn gia cng th tip tc thc hin ct th, ct tinh v kt hp kim tra bnh rng. 3.1.6. Tin hnh gia cng. 3.2. Gia cng trn my phay ng vn nng 3.2.1. G lp, iu chnh u phn 3.2.2. G lp, iu chnh phi 3.2.3. G lp, iu chnh dao. 3.2.4. iu chnh my. 3.2.5. Ct th v o. 3.2.6. Tin hnh gia cng. 4. Dng sai hng, nguyn nhn v bin php phng 5. Kim tra sn phm. - o Khong php tuyn chung W. - Kim tra chiu dy rng trn vng chia: EMBED Equation.3  6. V sinh cng nghip BI 4: PHAY BNH RNG TR RNG NGHING Gii thiu: thc hin truyn chuyn ng, cn truyn mmen quay hai gia trc song song gn nhau, hoc chuyn ng vung gc vi t s xc nh. Bnh rng tr rng nghing c rng nghing theo phng cho vi ng trc mt gc nn truyn ng m hn so vi bnh rng tr rng thng. Bnh rng tr rng nghing thng c dng thn khai hay culit, dng truyn ng gia hai trc song song, ct nhau hoc thng gc. So vi bnh tr rng thng (cng c cc cng dng nh trn), loi ny truyn ng m hn, khng va p n o v rng trc cha ra khp, th rng sau vo khp, (lc no cing c vi rng n khp). Chiu dy chn rng ln hn nn bn hn, truyn c mmen, cng sut v vn tc ln hn bnh rng thng cng mun. S rng c th ln m rng m khng xy ra hin tng ct chn rng. Nhc im chnh ca bnh rng nghing l ma st nhiu v pht sinh lc chiu trc, c khuynh hng y bnh rng theo chiu dc trc v pha ny hoc pha kia ty theo chu xon v chiu xoay. Mc tiu thc hin: - Xc nh c cc thng s ng hc c bn ca bnh rng tr rng nghing. - Trnh by c yu cu k thut khi phay bnh rng tr rng nghing. - Chn c dao phay m un khi gia cng bnh rng tr rng nghing.- Phn tch c phng php phay trn my phay ng, my phay ngang. - La chn c dng c ct, dng c kim tra, dng c g ph hp. - Tnh ton v lp c b bnh rng thay th khi phay bnh rng tr rng nghing. - La chn c ch ct khi phay bnh rng tr rng nghing. - Vn hnh thnh tho my phay phay bnh rng tr rng nghing ng qui trnh qui phm, rng t cp chnh xc 8-6, nhm cp 4-5, t yu cu k thut, ng thi gian qui nh, m bo an ton cho ngi v my. - Gii thch c cc dng sai hng, nguyn nhn v cch khc phc. - Rn luyn tnh k lut, kin tr, cn thn, nghim tc, ch ng v tch cc sng to trong hc tp 1.1. Cc thng s c bn ca bnh rng tr rng nghing Bnh rng nghing nu c tri phng (khai trin) s to vi ng trc ca bnh rng mt gc ( (gi l gc xon). Do , hnh dng, bc rng v chiu dy rng xt mt u bnh rng s khc khi xt mt ct thng gc vi tng rng (mt php tuyn). Trn (hnh 36.1.1) th hin cc thng s hnh hc v cc thnh phn ca mt bnh rng tr rng nghing. Xt mt u ca bnh rng, ta c mun chch cn gi l mun biu kin (ms) ms = EMBED Equation.3 Trong : ms - mun chch (biu kin) mn - mdun tht (php tuyn) ( - Gc xon L - chiu di rng Xt v mt ct thng gc vi tng rng, ta c mun tht cn gi l mun thng hoc mun php tuyn (mn) mn = ms . cos( Bc vng ca rng xt u bnh rng l bc vng chch cn gi l bc gi (ts) ts = EMBED Equation.3 ms = EMBED Equation.3EMBED Equation.3 Bc vng ca rng xt vng ct php tuyn l bc vng tht (tn) tn = EMBED Equation.3mn = ts. cos( Hai bnh rng xon mun n khp nhau phi c cng mun tht mn v cng gc xon (. Nu gc xon khc nhau (ph nhau chng hn) th mun chch s khc nhau. Gc xon ca rng ((): C th t 10o n 30o (thng ly ( = 20o), trong trng hp truyn ng gia hai trc song song. Khi hai trc thng gc c th ly ( = 45o (ph vi 45o) hoc 60o (ph vi 30o) CosEMBED Equation.3=EMBED Equation.3EMBED Equation.3 Bc xon ca rng (Px) ging nh bc ren vt. Px= EMBED Equation.3 ng knh nguyn bn ca bnh rng (DP) DP = EMBED Equation.3= ms.z ng knh ngoi (Di) Di = DP +1,5mn = mn ( EMBED Equation.3). Nu ( = 200 ng knh trong hoc cn gi l ng knh chn rng (Dc) Dc = Dp - 2mn ( EMBED Equation.3 ), nu (= 200 Dc = 2mn ( EMBED Equation.3 - 1.5), nu (= 14.300 Chiu dy rng (T) c o trn ng trn nguyn bn v mt ct thng gc vi rng. T = EMBED Equation.3 Chiu cao u rng: (h ): h = mn Chiu cao chn rng; (h ): h = 1.25mn Chiu cao rng (h): h = h + h = mn + 1,25 mn = 2,25mn. Khong cch tm gia hai bnh rng n khp (A) a. Khi hai trc thng song song: A = EMBED Equation.3 b. Khi hai trc thng gc: A = EMBED Equation.3 S rng tng ng(Ztd) tnh theo m un chch Ztd = EMBED Equation.3 1.2.Yu cu k thut khi phay bnh rng tr rng nghing - Rng c bn mi tt - Rng c cng cao, chng mn tt - Tnh truuyn ng n nh, khng gy n. - Hiu sut truyn ng ln, nng sut cao. - Kch thc ca cc thnh phn c bn ca mt bnh tr rng nghing, hoc hai bnh rng tr rng nghing khi n khp. - S rng ng, u, cn, cn tm, gc nghing v bc xon ng theo thit k. - nhm t cp 8, n cp 11 tc l Ra = 0,63 - 0.08EMBED Equation.3m. - Kh nng n khp vi bnh rng cng mt mun. 1.3. Chn dao phay m un (m un php) i vi bnh rng tr rng nghing khi chn dao ta chn dao phay )a (hoc l dao phay ngn) mun ng bng mun ca bnh rng md = mn.bnh rng , gc (0dao = (0nb/rng ((0n: gc n khp mt ct php tuyn), nhng s hiu ca dao (EMBED Equation.3) c thay i v c tnh theo cng thc: Ztd = EMBED Equation.3 Ta c th ly mt v d c th, khi phay mt bnh tr rng nghing c s rng l 42; gc nghing c xc nh l 32020 , s rng gi z s l: z = EMBED Equation.3. Vy ta chn s hiu dao s 7, trong b bnh rng 8 con v 15 con. 1.4. Tnh ton phn Tnh n theo cng thc: n = EMBED Equation.3 chn s vng chn v s l l ng vi s phn cn chia (z). Nu trng hp khng chia ht cing phi tin hnh chia theo cc phng php khc nh: Vi sai hay chia phc tp. 1.5. Tnh ton phay bnh rng tr rng nghing (hng nghing) . Nguyn tc hnh thnh rnh xon khi phay bnh rng tr rng nghing. - Phi tnh tin theo phng thng dc bn my(OX) - Phi quay trn theo hng dc trc chnh u phn Hai chuyn ng xy ra ng thi cng mt lc vi t l nht nh m trong qu trnh tnh ton xc nh c. Sao cho trong cng mt thi gian phi quay c mt vng th phi cing tnh tin c mt khong bng bc xon Px ca rnh xon trn bnh tr. Chuyn ng tnh tin dc trc, (chnh l chuyn ng dc ca bn my). ng thi t chuyn ng dc kt hp vi b bnh rng lp ngoi truyn chuyn ng t trc vt me n trc ph tay quay gip cho phi chuyn ng quay trn theo t l c xc nh. B bnh rng thay th ny phi c tnh ton v lp t ng v tr.  Nu phay bng dao phay )a th mt phng ca thn dao phi nm cho theo hng xin ca rnh xon cho mt ct ca rnh c bin dng nh li dao, ng thi dao khng b kt khi phay chiu su rnh.Trn(hnh 36.1 3) th hin hng cho ca dao trn trc chnh cng chiu vi hng cho ca rnh v cc yu t ca rnh xon nh: Bc xon (Px); chu vi ca phi ( D); gc xon (). Tnh ton phay bnh rng tr rng nghing - ng knh vng chia Dp tnh bc xon (Px) rnh rng. - ng knh vng u rng Da kim tra phi - Chiu cao rng H iu chnh chiu su ct khi phay - Chia rng theo EMBED Equation.3 (phay bnh rng tr rng nghng khng th chia rng theo phng php phn vi sai). - S rng tng ng Ztd chn s dao v tnh kim tra rng. - Bc xon rnh rng Px iu chnh chia to rnh nghing bnh rng khi phay EMBED Equation.3 (mm) - Chn b bnh rng thay th iu chnh chia: EMBED Equation.3 - S rng bao Zn kim tra rng theo khong php tuyn chung: EMBED Equation.3 Vi: (0n = 200 th: EMBED Equation.3 (Lm trn Zn tng t nh i vi bnh rng tr rng thng). - Khong php tuyn chung W kim tra rng: W = mn. [1,476 (2.Zn 1) + 0,014. Ztd] (mm) - Chiu dy rng trn dy cung vng chia mt ct php tuyn: EMBED Equation.3 (mm) - Chiu cao o b dy rng trn cung vng chia mt ct php tuyn: EMBED Equation.3 (mm) V d: Chn dao gia cng v tnh cc yu t cn thit phay, kim tra rng bnh rng tr rng nghing c prfin gc (0n = 200, f0 = 1; C = 0,25mn; mn = 3; Z = 30, gc nghing ( = 250 hng phi, phay trn chia Y H 135 vi my c Pm = 240. Gii a. Tnh cc yu t cn thit - ng knh vng chia bnh rng: EMBED Equation.3 (mm) - ng knh vng u rng bnh rng: Da = Dp+ 2.mn = 99,3 + 2,3 = 105,3 (mm) - Chiu cao rng bnh rng: H = 2,25. mn = 2,25 . 3 = 6,75 (mm) - Bc xon rnh rng: Px = (. Dp. cotg( = 3,14. 99,3 . cotg250 = 668,81 (mm) - B bnh rng thay th iu chnh chia to rnh nghing ca rng khi phay: EMBED Equation.3 (tra bng V 2 vi bc xon Px=666,67 ( 668,81). - Chia rng: EMBED Equation.3 vng + 18 l/ vng l 54 - S rng tng ng: EMBED Equation.3= 1,344 x 30 = 40,32 - S rng bao kim tra php tuyn chung ca rng bnh rng: EMBED Equation.3 lm trn Zn = 5 - Khong php tuyn chung kim tra rng bnh rng: W = mn [1,476 (2Zn - 1) + 0,014. Zt] W = 3 [1,476 (2.5 - 1) + 0,014. 40,32] = 41,54 (mm) - B dy rng trn dy cung vng chia mt ct php tuyn: Spn = a. mn = 1,5702 . 3 ( 4,7 mm - Chiu cao o b dy rng trn dy cung vng chia mt ct php tuyn: hpn = b. mn = 1,0176 . 3 = 3,05 mm (H s a, b tra bng VI 2 ng vi s rng Z = 35 ( 54) b. Chn dao gia cng Dao phay )a m uyn c md = mn = 3; (0dao = (0n = 200, S dao N0 = 6 trong b 8 dao. 1.6. Phng php gia cng Chn my phay nm vn nng (s dng dao phay mun )a) v my phay ng (s dng dao phay mun tr). Th my kim tra an ton v in, c, h thng bi trn, iu chnh cc h thng trt ca bn my. Chun b phi (kim tra cc kch thc phi: ng knh nh rng, chiu dy rng, ng tm gia mt tr v tm trc g, song song v vung gc gia cc mt,.). u phn vn nng c N = 40; cc bnh rng thay th h 4, 5; chc lp; mm cp 3 hoc 4 chu; cp tc; mii tm; dng c ly tm: Phn mu, bn vch,.; dng c kim tra: Thc cp, dng, bnh rng cng loi,. Sp xp ni lm vic hp l, khoa hc. 1.6.1. Gia cng trn my phay ng vn nng 1.6.1.1. G lp, iu chnh u phn , bnh rng thay th. G lp, iu chnh u phn + G chia v ng ln bn my ( chia g st u bn my) + iu chnh com pa c m l chia rng trn )a chia gin tip. G lp, bnh rng thay th. Khi ta quay tay quay bn dao dc i mt vng (bng bc ren vt me (t)), th bn my chuyn ng tnh tin dc trc, qua b bnh rng lp ngoi EMBED Equation.3 , truyn chuyn ng cho trc ph ca u chia quay. T trc ph u chia, qua cc cp bnh rng cn c t s 1:1 (khng nh hng n tnh ton), ti b truyn bnh vt trc vt (K) c t s 40 : 1, (cing c th l 60 : 1) truyn n trc chnh lm phi quay. Cc bnh rng lp ngoi c tnh ton cn c vo cc yu t c th nh: Bc xon; gc xon; ng knh phi v bc vt me bn my c phay. T phng trnh truyn ng (hnh 36.1.4) trn, ta rt ra cng thc tng qut khi tnh bnh rng thay th: i = EMBED Equation.3 hoc i = EMBED Equation.3 Trong : i - l t s truyn ca b bnh rng lp ngoi T - l bc ren ca trc vt me bn my Px - l bc xon ca bnh rng tr rng nghing cn gia cng N- l t s truyn gia trc vt v bnh vt trong b truyn ca u phn (thng N = 40), Pm = T.N c gi l s c tnh ca my phay, (thng Pm = 6. 40 = 240). Trong trng hp P v S c o theo h Anh th c quy i ra n v h mt bng cch nhn vi 25.4. Sau khi tnh ton c t s truyn ng i, ta vit di dng EMBED Equation.3 hoc di dng EMBED Equation.3 . Nh th i lun trong trng hp ti gin, ta c t s l a v mu s l b. Cc bnh rng ny nht thit phi c trong h bnh rng c sn trong phn xng (km theo my) theo h 4 v h 5. Cn trong trng hp phi chn hai cp bnh rng thay th th ta phi s dng a, b, c, d vi gi tr phn s khng i. C th phn tch phn s EMBED Equation.3 t t s truyn gc to t s truyn con bng EMBED Equation.3 . V d: EMBED Equation.3 , hoc EMBED Equation.3 . Sau khi c tch ca hai t s dng ti gin khng th chia nh c na. Ta c th tm bi s chung ca chng sao cho con s ph hp vi s rng ca cc bnh rng c sn theo my, (t s khng c thay i gi tr gia t s v mu s). Trong v d trn ta c th chn: - Nu EMBED Equation.3 theo h 4 v h 5: EMBED Equation.3 - Nu EMBED Equation.3  EMBED Equation.3 theo h 4 v h 5: EMBED Equation.3 Ta xt mt v d c th nh sau: Hy tnh ton b bnh rng lp ngoi bit: Px = 120mm, T = 6mm, N = 40. p dng cng thc i = EMBED Equation.3 Thay s vo ta c i = EMBED Equation.3 Nu s dng mt cp bnh rng thay th ta c: EMBED Equation.3 = EMBED Equation.3 Khi s dng hai cp bnh rng thay th ta c: EMBED Equation.3 = EMBED Equation.3 trong h bnh rng thay th 5. thc hin c cc bc tnh ton v chn bnh rng thay th, nu mt s yu t cha c th phi thc hin tnh ton nh: Gc nghing (hoc cn gi l gc xon), hay bc xon Px Cch lp bnh rng lp ngoi (thay th) a) Nguyn tc: - Xc nh ng v tr gia bnh ch ng v bnh b ng - Hng xon ng vi thit k - Cc bnh rng truyn ng m, nh nhng. b) Cch lp Trng hp ch dng mt cp bnh rng EMBED Equation.3 , th a l bnh rng l ch ng, lp u vt bn my dc; cn bnh rng b l b ng, lp u ph ca trc chia. n y xy ra hai trng hp. - Mun c hng xon tri (phay bnh rng tr rng nghing tri), cn lp thm mt bnh rng trung gian c s rng bt k min l ni c truyn ng gia bnh rng (a) v bnh rng (b) hnh 31.2.5 lm nhim v bc cu). S rng ca bnh rng trung gian c th ly ty , min l cng mun (c rng) v ng knh va bc cu. Nu s dng 4 bnh rng (a,b,c,d), th (a) c lp vo u trc vt me bn my; (d) c lp vo trc ph tay quay; cn hai bnh rng (b,c) (c th gi l bnh rng trung gian) c lp nh (hnh 31.2.6) cch lp nh sau: Bnh rng (b) khp vi (a), cn (c) cng trc vi (b) nhng n khp vi (d). - Mun c hng xon phi (phay bnh rng tr rng nghing phi), ta lp hai bnh rng trung gian  cu ni v cho a , b ngc chiu chuyn ng (v nguyn tc th khng c bnh rng trung gian no cing t hng Hnh 31.2.7. Cch lp bnh rng lp ngoi khi phay bnh rng c hng xon phi xon phi, nhng v gia vt me bn my v trc ph u chia c khong cch kh xa, cn phi c cu trung gian) Ch : Khi s dng s bnh rng trung gian cho cu ni ta phi ht sc thn trng trong vic xc nh chiu quay ca bn my so vi chiu quay ca trc chnh u phn . Lp cc bnh rng trung gian phi n khp tt, khng h qu (va p n o) v cing khng cng qu (chy b kt rng), lp then tt, xit mi c, bi m vo rng v trc trung gian. 1.6.1.2. G lp, iu chnh phi G phi trn trc g bng cp tc v s dng hai mii tm, hoc mm cp 3;4 chu gia u chia v ng ca my phay vn nng. Dng phn mu ch ln b mt phi v tin hnh ly tm theo phng php chia ng trn thnh 2 hoc 4 phn u nhau trn ng trn. 1.6.1.3. G lp, iu chnh dao. Chn dao phay mun v s hiu ph hp vi s rng cn gia cng (ch chn theo Z tng ng). G dao trn trc chnh, xit nh, iu chnh v xit cht dao. 1.6.1.4. iu chnh my. - iu chnh bn tin ngang sao cho b dy B dao i xng qua vch du tm chia i phi, iu chnh xong hm cht bn tin ngang li. - Nh cht hm K khi )a chia, iu chnh chc g L cho bnh rng c n khp vi bnh rng d Xoay u my mt gc bng gc xon (nu dng dao phay )a m un) -Chn tc trc chnh v lng chy dao (Tra bng ch ct.) 1.6.1.5. Ct th v o. Cho dao tin gn phi ri a tm dao trng vi tm phi. Dch chuyn bn my ln cho dao chm vo phi, a dao li ra nng bn my ln khong (0.1- 0.12mm) . Sau kha bn my ngang v bn my ng li. V ct th nh vy chiu su ct to thnh vt m trn sut chiu rng vnh rng bnh rng. Chia rng th nh vy s va kim tra c chnh xc ca chia, va kim tra c hng nghing ca rng bnh rng. 1.6.1.6. Tin hnh gia cng. B tr hai c gii hn chy dao t ng bn dao dc. - Chn chiu su ct: Ct th vi t =2/3 h - Chn phng php tin dao. Theo hng tin dc - Chn phng php phay Theo phng php phay nghch - Sau khi chia rng th, iu chnh tip chiu su ct v ln lt phay rng nh khi phay bnh rng tr rng thng. Ch : - Khi chia rng th cing nh khi phay rng, trc khi li dao tr v v tr ban u chia rng phi h bn my cho dao ln cao mi c li dao vi dao phay ngn mo uyn hoc tin bn ngang vo mt lng vi dao phay )a m uyn ( dao khng ct lot rng rnh rng). - Qu trnh tin dao ct gt, li dao phi lun ch quan st m bo b bnh rng thay th iu chnh chia n khp u, cht K tch khi )a chia, cht C trn tay quay M phi cm chc vo )a chia. 1.6.2. Gia cng trn my phay ngang vn nng 1.6.2.1. G lp, iu chnh u phn G lp, iu chnh u phn + G chia v ng ln bn my ( chia g st u bn my) + iu chnh com pa c m l chia rng trn )a chia gin tip. 1.6.2.2. G lp, iu chnh phi G phi trn trc g bng cp tc v s dng hai mii tm, hoc mm cp 3;4 chu gia u chia v ng ca my phay vn nng. Dng phn mu ch ln b mt phi v tin hnh ly tm theo phng php chia ng trn thnh 2 hoc 4 phn u nhau trn ng trn. 1.6.2.3. G lp, iu chnh dao. Chn dao phay mun v s hiu ph hp vi s rng cn gia cng (ch chn theo Z tng ng). G dao trn trc chnh, xit nh, iu chnh v xit cht dao. 1.6.2.4. iu chnh my. Lp bnh rng thay th Xoay bn my phay bnh rng tr rng nghing ngoi nhng bc tnh ton cc thng s, cc thnh phn cn thit, cch tnh v xc nh v tr ca b bnh rng lp ngoi. phay c bnh rng tr rng nghing, ta cn phi xoay bn my i mt khong tng ng vi gc nghing ca bnh rng nhng chiu xoay theo chiu ngc li. V d nu l hng xon ca bnh rng c chiu l tri th xoay bn my cng vi chiu kim ng h (hnh 36.1.4). Trong trng hp s dng dao phay )a trn trc ng ta phi xoay trc chnh i mt gc tng ng vi gc nghing ca bnh rng v chiu xoay tng t nh cch xoay bn my. 1.6.2.5. Ct th v o. Cho dao tin gn phi ri a tm dao trng vi tm phi. Dch chuyn bn my ln cho dao chm vo phi, a dao li ra nng bn my ln xc nh chiu su ct. Sau kha bn my ngang v bn my ng li. Chiu su ct c chn ph thuc vo tnh cht vt liu gia cng v chnh xc ca bnh rng ang gia cng. - Chn phng php tin dao. Theo hng tin dc - Chn phng php phay Theo phng php phay nghch 1.6.2.6. Tin hnh gia cng. Sau khi ct th cho my chy, th chiu xon chnh xc, ph hp cha ri vn tay quay t t cho n khi dao bt u ct mi s dng h thng t ng bn dao dc. Khi phay xong mt rnh rng, h bn my xung mt khong ln hn chiu su ct trnh dao tip xc vi chi tit khi dao v (s ly khai ai c, vt me). Xong mi cho bn chy ngc li cho dao ri khi mt u chi tit. Dng my chia sang rnh khc ri tip tc phay rnh mi. Tng chiu su ct v tin hnh phay cho n ht kch thc chiu cao. Lu : m bo rng , rng u, hng xon ng ta nn vch du s rng trn phi hoc tin hnh phay th nu t u th phay ng. 1.7. Dng sai hng, nguyn nhn v bin php phng Cc dng sai hngNguyn nhnCch phng nga v khc phc1. S rng khng ng. - Do chn s vng v s l ca )a chia b sai - Nhm ln trong thao tc chia , hoc do tnh v lp sai v tr cc bnh rng thay th (khi chia vi sai).Nu phay xong ri mi pht hin c th khng sa c. Mun phng, trc khi phay nn kim tra cn thn kt qu chia bng cch phay th cc vch m trn ton b mt phi, kim tra li, nu thy ng mi phay thnh rng.2. Bc xon, gc xon, hng xon khng ng- Do trong qu trnh xc nh cc thng s hnh hc khng ng, hoc c th c sai cc s liu lin quan n cc thnh phn ca mt bnh rng tr rng nghing. - Tnh ton t s truyn ca b bnh rng lp ngoi khng chnh xc, hoc lp sai v tr khi xc nh chiu xon ca bnh rng. - Xc nh gc xon khng ng, hoc xoay nhm s, nhm hng ca bn my khi xoay. - Trong qu trnh phay b bnh rng chuyn ng khng sut (b kt vo mt thi im no ). - iu ny cing c th xy ra trong qu trnh thao tc: Qun hoc nhm mt cng on no .- c v xc nh chnh xc cc thnh phn, thng s hnh hc ca mt bnh rng tr rng nghing. Gc xon, bc xon, hng xon. - Tnh ton b bnh rng lp ngoi chnh xc k c cc v tr lp bnh rng. - Thn trng trong vic xc nh hng xoay ca bn my, v v tr chnh xc. - Kim tra cht ch v theo di thng xuyn b bnh rng lp ngoi trong qu trnh phay. - Lun thn trng trong thao tc. - Nn pht hin sm c cc nh hng khc phc.3. Rng khng u, profin rng sai, lch tm - Rng to, rng nh hoc chiu dy cc rng u sai, c th do chia sai s l hoc khi chia khng trit tiu khong r lng trong u chia - Chn dao sai m un hoc sai s hiu, xc nh su ca rnh rng khng ng. - Sai s tch liy ngh)a l: Ton b bnh rng ch c mt rng phay cui cng b to hoc nh hn, l do sai s ca nhiu ln chia dn li, cing c th ta thc hin cc bc r phi khng trn. - Rng b lch, c th do khng ly tm chnh xc, hoc l ly tm ng ri m khng xc nh c v tr gia tm dao v tm ca chi tit cn phay, hoc do bn my b x dch v tr trong qu trnh phay, hoc do u chia v ng khng c thng so vi trc my. - Rng pha to pha nh v chn rng b dc, do khi g khng r cho phi song song vi phng chy dao dc. - Nhm ln hoc b qua mt s cng on no nh: H bn my khi dao v, khng tho cht )a chia khi bt u phay.- Nu phay cha su m kp pht hin th c th sa c - Trong trng hp rnh rng b lch tm, khng cn tm, ta nn kim tra trc khi phay cha ht chiu su ca rnh, nu pht hin c bng quan st hoc bng mt phng php o bng dng bin dng ca tng rnh, ta c th thc hin li cch xc nh tm bng phng php chia ng trn thnh hai phn u nhau, hoc bn phn u nhau. Nu  chiu su, khng sa c. - Trit tiu khong r trong qu trnh phay bng cch khi xoay rng tip theo ta nn xoay ngc tay quay mt khong vt qu khong r cn thit v xc nh xoay rnh tip theo. - Ch cc bc tin hnh phay - R li v phay thm pha rnh cn cha chiu su, (nu  chiu su, khng sa c).4. nhm b mt km, cha t- Do chn ch ct khng hp l (ch yu l lng chy dao qu ln). - Do li dao b cn (mn qu mc cho php), hoc dao b lch ch vi rng lm vic. - Do ch dung dch lm ngui khng ph hp., h thng cng ngh km cng chc - Khng thc hin cc bc tin hnh kho cht cc phng chuyn ng khng cn thit (khng lm vic) ca bn my. - Chn ch ct hp l gia v, s, t. - Kim tra dao ct trc, trong qu trnh gia cng. - Lun thc hin tt cng vng cng ngh: Dao, g, thit b,. - Kha cht cc v tr bn my khi thc hin cc bc ct.1.8. Kim tra sn phm. Kim tra kch thc, nhm S dng thc cp, pan me o ngoi kim tra cc kch thc nh ng knh nh rng, chiu dy rng, nhm bng so snh. Kim tra u rng Dng calp gii hn, hoc thc cp, hoc panme o rng c bit (hnh 31.1.9). Kch thc ming o a c xc nh vi rng c gc n khp gc = 200. - S rng bao kim tra php tuyn chung ca rng bnh rng: EMBED Equation.3 Vi: (0n = 200 th: EMBED Equation.3 - Khong php tuyn chung kim tra rng bnh rng: W = mn [1,476 (2Zn - 1) + 0,014. Zt] Ngoi ra m bo chnh xc ca rng ta cn s dng mt loi thc cp kim tra chiu dy ca bnh rng vi hai thang thc ng v thang thc ngang (hnh 36.1.7). Dng loi thc cp ny a hm o ca thc kp vo sn rng vi chiu cao (h ), o dy cung tng ng vi chiu dy ca rng vng trn nguyn bn, ri c thang thc ngang vi kch thc chiu dy rng c xc nh trn (S = 1.57m). Kim tra s n khp. kim tra s n khp ca bnh rng tr rng nghing sau khi phay, s dng cc bnh rng cng loi (cng mun) nhng ngc hng xon. Lp trn hai trc song song c gi , dng tay, hoc mt lc quay no cho cc bnh rng chuyn ng, xem xt v cho kt lun: m, khng m, nh, khng nh hoc nng,. i vi hai bnh rng cng hng xon th c t vung gc vi nhau. Trong cc trng hp nu sa cha c th tin hnh phay li, hoc bng cc phng php khc nh: C rng, sa rng, mi nh bng. 1.9. V sinh cng nghip. - Ct in vo my -Tho chi tit , dao ,u phn , ng , iu chnh my v v tr ban u -Lau sch dng c o, dao , dng c g ng ni quy nh -iu khin cc c cu chy dao v v tr an ton -Tra du bo qun ln bng my -V sinh my, thit b v ni lm vic Cc bc thc hin phay bnh rng tr rng nghing TTBc cng vicCh dn thc hin1. Nghin cu bn v- c hiu chnh xc bn v - Xc nh c: ng knh nh rng (Di), chiu dy rng, mun (m) s rng (z), chiu cao rng (h), bc xon (s), gc nghing (), s vng l v s l cn quay, bnh rng thay th, hng xon, vt liu ca chi tit gia cng. - Chuyn ho cc k hiu thnh cc kch thc gia cng tng ng2. Lp quy trnh cng ngh- Nu r th t cc bc gia cng, g t, dng c ct, dng c o, ch ct v tin trnh kim tra - Tnh ton ng v cc thng s hnh hc cn thit cho mt bnh rng nghing3. Chun b vt t, thit b, dng c- Chun b my, chun b y : Dng c g, dng c o kim, dng c ct, phi, gi lau v bo h lao ng. - Du bi trn ngang mc quy nh - Tnh trng my lm vic tt, an ton5. G lp dao- Lau sch trc g, ng lt, then, dao - G dao trn trc chnh ng v tr v ng yu cu k thut - o mt u cho php < 0,1mm 6. G phi v ly tm- Xc nh ng chun g - G phi trn u phn v mii tm ng yu cu k thut. - Ly tm phi chnh xc7. Lp bnh rng thay th- Xc nh bnh rng v ng v tr ca cc bnh rng thay th trn chc g, ph hp vi bc xon v chiu xon. - Cc bnh rng n khp st, u v m8. Phay- Chn ch ct hp l - Xoay bn my (hoc u dao) i mt gc bng gc xon v ng hng xoay. - ng tm dao trng vi im gia ng tm phi. - Thc hin ng trnh t v phng php phay bnh rng nghing - ng s rng, u, ng hng nghing - n khp st, m vi bnh rng cng m un - Kch thc sai lch ( 0,05 mm9. Kim tra hon thin- Kim tra tng th chnh xc - Thc hin cng tc v sinh cng nghip - Giao np thnh phm y - Ghi s bn giao ca BI 5: PHAY LY HP VU THEN HOA I. PHAY LY HP VU Gii thiu: Nguyn l hot ng Ly hp vu: Gm 2 na ly hp c 3 60 vu hai mt tip xc nhau. Mt na ly hp gn c nh vi u trc ch ng A na kia c th di ng dc trc B nh theo hoa. Cn iu khin dng ng hoc ngt ly hp khi cn thit. khi ng ly hp, vu ca chng gi vo nhau, nh momen xon c truyn i b mt bn ca cc vu. tit in vu hnh ch nht t dng v kh nh tm,tit din vu hnh vung, thang cn, tam giac cn dng khi trc quay hai chiu, tit din vu hnh thang vung, tam giac vung dng khi trc quay 1 chiu. ng dng: Ly hp vu thng dng trong cc my cng c c cng sut b, thng dng khi n khp vi lc b, do c tnh cu to nn ly hp vu ch dng trong c cu my ct nh my tin, my phay, my bo& u im: - Cu to n gin - Kch thc nh gn - t c hin tng trt nh ly hp ma st Nhc im: Khi ni hai trc c vn tc quay chnh lch nhiu s sinh ra va p mnh , thm ch c th ph hng ly hp, do ly hp vu ch dng khi vn tc ln nht ca vu xa nht l khong 1 m/s. Lm vic khng c m so vi ly hp ma st Khp ni vu c s dng ng hoc ngt chuyn ng gia hai trc ngang tm, hoc gia hai chi tit cng lp trn mt trc. Theo hnh dng ca rng vu, khp ni vu thng c cc loi sau: Khp ni vu rng vung dng truyn chuyn ng quay hai chiu. Khp ni vu rng thang cn - truyn chuyn ng quay hai chiu. Khp ni vu rng thang vung - truyn chuyn ng quay mt chiu. Khp ni rng tam gic cn - truyn chuyn ng quay hai chiu. Khp ni vu rng tam gic vung (kiu rng ca)- truyn chuyn ng quay mt chiu. Mc tiu: - Trnh by c nhng c im c bn ca ly hp vu. - Xc nh c yu cu k thut khi phay ly hp vu. - S dng c u chia vn nng. - Vn hnh c my phay ng quy trnh quy phm gia cng ly hp vu t cp chnh xc 8-10, nhm cp 4-5, ng yu cu k thut, ng thi gian quy nh, m bo c an ton lao ng, v sinh cng nghip. - Phn tch c cc dng sai hng, nguyn nhn v bin php khc phc. - Rn luyn tnh k lut, kin tr, cn thn, nghim tc trong khi thc tp ti xng. 1. Cc thng s hnh hc ca ly hp vu. Cc thng s hnh hc ca ly hp vu: - frofin rng vu: Vu rng vung, rng thang cn, rng thang vung, rng tam gic cn, rng tam gic vung - Chiu su rng vu (h). - B rng rnh vu ( Vu rng vung ) - Nu l rng vu dng rng thang cn, rng thang vung phi c chiu su rnh vu v gc nghing b mt sn vu. - Nu l rng tam gic cn, rng tam gic vung phi c chiu su rnh vu v gc nhn nh rng vu. - S rng vu (Z) rng vu l hoc chn. 2. Yu cu k thut khi phay ly hp vu. 3. Phng php gia cng. 3.1. G lp v iu chnh mm chia, phn vn nng. 3.1.1. G lp v iu chnh mm chia . Mm chia c g trc tip xung bn my nh hnh 2. m bo tay quay ca mm quay (2) nm pha ngoi ca bn my. Ni tay hm (1) bn mm quay, quay tay quay (2) mm quay mm quay quay nh nhng. Nu mm quay quay c d phi iu chnh li cc tay hm v cc c cu cn thit. a mm quay v vch chun 0 trc khi thc hin gia cng. 3.1.2. G lp v iu chnh u phn . Lp u phn trc tip xung bn my nh hnh 2. Sau ni vt hm thn trc chnh u phn xoay mt gc 900 trc chnh nm thng ng v hng ln trn (Nu l gia cng ly hp vu rng vung). Khi gia cng ly hp vu c rnh hnh thang v hnh tam gic phi nh v u chi di mt gc ph thc vo s rng ca ly hp v gc ca frphin rnh. i vi ly hp c frophin rng hnh thang, gc nghing ca trc chnh c tnh theo cng thc sau: Cn i vi trng hp frphin ca rng gc nhn khng i xng th ta thay cotg/2 bng cotg Khi s rng Z tng th biu thc 1 sin1800/z.tg900/z tin n bng 1. V vy nu z e"20 cn s dng cng thc gn ng sau y: Khi = 900 cng thc c dng 3.2. G lp, iu chnh phi. 3.2.1. G phi. Khi gia cng ly hp vu g trn mm quay thng dng g l mm cp ba chu t inh tm. G mm cp ln mm quay r g iu chnh cho mm cp ba chu ng tm vi mm quay hoc dng cht tr di nh tm mm cp vi mm quay mm cp ng tm vi mm quay. Phi c g ln mm cp ba chu t nh tm nh hnh 3. Khi s dng chia . iu chnh trc chnh chia thng ng hng ln pha trn. G mm cp ba chu ln trc chnh. 3.2.2. iu chnh phi. Phi c g trn mm cp ba chu t nh tm. G iu chnh m bo phi ng tm vi mm cp ba chu nh hnh 4. Nu phi c dng bc chiu di g L/( < 1 khi g t mt u bc ln mt u ca chu cp. Nu phi c dng bc chiu di g L/( > 1 khi g khng t mt u bc ln mt u ca chu cp. Nu phi c bin dng ngoi tr trn chiu di g L/( < 1 khi g dng ng h so r iu chnh m bo tm phi trng vi tm mm cp. Nu phi c bin dng ngoi tr trn chiu di g L/( > 1 g trc tip phi ln mm cp. Lu cc trng hp trn mt tr g phi c gia cng t nguyn cng trc 3.3. G dao, iu chnh dao. 3.3.1. G dao. Chn dao gia cng: Khi gia cng ly hp vu thng dng dao gia cng l dao phay )a hoc dao phay ngn. Vi ly hp vu rng vung s rng chn, nu ng knh trong d qu nh khng phay c bng dao )a phi phay bng dao ngn. B dy(Bd) dao phay )a, hoc ng knh(Dd) dao phay ngn c chn EMBED Equation.3 rnh. Trong kch thc chiu rng a rnh ca c khp ni rng l v chn c tnh theo cng thc. EMBED Equation.3 (trong d - ng knh trong khp ni; Z - s rng khp ni) Khi gia cng ly hp vu c frophin dng rng hnh thang hoc rng tam gic. Chn dao gia cng l dao phay )a gc kp i xn (vi rng hnh thang vung v rng tam gic cn). Chn dao phay )a gc n (Vi rng hnh thang vung v rng hnh tam gic vung)  Dao phay )a gc n b. Dao phay )a gc kp G dao, iu chnh dao: Dao c ln trc g dao. Lu trc khi g dao kim tra chiu quay trc chnh. Nu trc chnh quay cng chiu kim ng h th g mt trc dao hng sang pha bn phi v ngc li trc chnh quay ngc chiu kim ng h g mt trc dao hng sang pha bn tri nh hnh 7. m bo hai mt bc cch phi song song vi nhau. ng knh trc g phi bng ng knh l g dao.  Trc chnh quay cng chiu b. Trc chnh quay ngc chiu 3.3.2. iu chinh dao: iu chnh cho mt u dao )a (hoc mt tr dao ngn) trng mt phng chia i phi (Trng vi tm trc chnh). Trc khi g mm cp li dng u nhn trc chnh iu chnh mt u dao phay )a (mt tr dao ngn) nm ng nh ca u nhn nh hnh 8. Nu phi c g iu chnh cho mt u dao phay )a (mt trc dao phay ngn) tip xc vi ng sinh ln nht ca phi dch bn my vo mt lng A = D/2 (D l ng knh ngoi ca phi) tm mt u ca dao phay )a (mt tr ca dao phay ngn) trng vi tm phi nh hnh 9. 3.4. iu chnh my 3.4.1. iu chnh my bng tay: iu chnh tc trc chnh ph thuc ng knh dao. V d: Vi dao phay )a c ng knh dao ( = 70 mm iu chnh tc trc chnh 150 ( 200 v/p. Vi dao phay ngn ng knh ( = 10 mm iu chnh tc trc chnh t 500 600 v/p. Trc khi ct cho dao ra xa phi bt my chy khng ti. Ct ht cc dng c khng cn thit trn bn my. Ham ch#t cac ban con la#i. B#t h# thng ti ngu#i iu chi nh voi ti vao v tr dao  dao sinh nhi#t la it nht trong qua trinh ct. T th thao tac a m ba o thu#n ti#n trong qua trinh th#c hi#n, mt lun quan sat vao vi# tri ct go#t. 3.4.2. Vn hnh t ng: iu chi nh cac tay ga#t h#p tc # ban may a tc # ban may v bc tin S = 30 40 mm/p. Ki m tra la#i chuy n #ng bng cac cho ban may th#c hi#n cha#y khng ti xem ban may a chuy n #ng n i#nh cha. Ham ch#t cac ban may khng chuy n #ng. iu chi nh dao la#i gn phi cach phi t 1 2 mm ong tay ga#t cho ban may chuy n #ng t# #ng. Mt quan sat vung gia cng tay lun  ta#i vi# tri tay ga#t t# #ng nu co s# c tra tay ga#t v vi# tri# an toan cho ban may dng la#i. Khi gia cng khng #c di kho i vi# tri may  tranh cac s# c sa y ra ma chung ta khng s ly #c. 3.5. Ct th, o. 3.5.1. Ct th. Trc khi gia cng t kch thc chng ta nn c bc ct th kim tra m bo dao khng b o, mt u dao phay )a (mt tr dao phay ngn) khng ct qu tm phi. Cho dao tip xc vo mt u ca phi iu chnh bn my ly chiu su ct t 0,2 0,3 mm cho dao ct sut qua tm phi. Dng thc cp kim tra b rng rnh vu. Nu b rng rnh ln hn b rng dao phay )a (ng knh dao phay ngn) phi g li dao iu chnh li bc cch m bo hai mt bc song song vi nhau. Kim tra khong cch thnh rnh vi ng sinh ln nht t khong cch A = D/2 nh hnh 10. Nu khong cch ln hn A th qu trnh iu chnh v tr dao phi iu chnh cho mt u dao phay )a (mt tr dao phay ngn) qu tm phi lc ny phi iu chnh li v tr gia dao v phi. 3.5.2. o: o b rng rnh bng thc cp. Nu b rng rnh ln hn b rng dao phay )a (ng knh dao phay ngn) phi g li dao iu chnh li bc cch m bo hai mt bc song song vi nhau. C th mt u dao phay )a iu chnh qu tm phi. o khong cch A mt bn rnh vi ng sinh ln nht ca phi. Nu khong cch ln hn A th qu trnh iu chnh v tr dao phi iu chnh cho mt u dao phay )a (mt tr dao phay ngn) qu tm phi lc ny phi iu chnh li v tr gia dao v phi. 3.6. Tin hnh gia cng: 3.6.1. Phay ly hp vu rng vung: Phay ly hp vu rng vung s rng l a. Tnh ton kim tra b rng rnh vu V d: Tnh ton kim tra b rng rnh vu nh hnh 11  ADCT: b. Tnh ton chn dao gia cng: p dng cng thc: Chn dao phay )a c b dy dao Bd d" b hoc dao phay ngn c Dd d" b c. Ga dao, ga phi: G dao phay )a ln trc g dao (ch chiu quay trc chnh khi g dao) Dao c ln trc g dao. Lu trc khi g dao kim tra chiu quay trc chnh. Nu trc chnh quay cng chiu kim ng h th g mt trc dao hng sang pha bn phi v ngc li trc chnh quay ngc chiu kim ng h g mt trc dao hng sang pha bn tri. m bo hai mt bc cch phi song song vi nhau. ng knh trc g phi bng ng knh l g dao.  Trc chnh quay cng chiu b. Trc chnh quay ngc chiu Phi c g trn mm cp ba chu t nh tm. Trong qu trnh g sit u ba chu cp. G iu chnh m bo phi ng tm vi mm cp ba chu. Nu phi c dng bc chiu di g L/( < 1 khi g t mt u bc ln mt u ca chu cp. Nu phi c dng bc chiu di g L/( > 1 khi g khng t mt u bc ln mt u ca chu cp. Nu phi c bin dng ngoi tr trn chiu di g L/( < 1 khi g dng ng h so r iu chnh m bo tm phi trng vi tm mm cp. Nu phi c bin dng ngoi tr trn chiu di g L/( > 1 g trc tip phi ln mm cp. Lu cc trng hp trn mt tr g phi c gia cng t nguyn cng trc d. Gia cng: Bc 1: Ly tc trc chnh n = 150 v/p Bt my iu chnh cho mt u dao phay )a (mt tr dao phay ngn) tip xc vi ng sinh ln nht ca phi. Bc 2: iu chnh bn my mt lng A = D/2 mt u dao trng vi mt phng chia i phi. So dao iu chnh chiu su ct t = h (h: Chiu cao khp ni vu) Trc khi ct rnh th nht iu chnh mm quay v vch 0 Bc 3: Ct to rnh vu V d: Phay khp ni vu rng vung s rng Z = 3 Ct rnh th nht: Khi tin dao ct rnh th nht cho tin dao sut qua tm phi. Ct rnh th hai: Li dao v v tr ban u Phn : Quay mm quay i mt gc EMBED Equation.3 Ct rnh th hai tng t rnh th nht. Ct rnh th ba: Li dao v v tr ban u Phn : Quay mm quay i mt gc EMBED Equation.3 Ct rnh th ba tng t rnh th hai. Nu thc hin trn chia phi tin hnh tnh ton phn iu chnh chia. ADCT: EMBED Equation.3 (N s c tnh chia, Z s rng vu) Sau mi lt ct thc hin phn quay tay quay i EMBED Equation.3 theo s vng l trn )a chia Ch : Vi khp ni vu c d < 0,57.D sau lt ct chnh phi thc hin thm cc lt ct ph ct nt cc g a, b, c do cc lt ct chnh cha ct n nh hnh 17.  Phay ly hp vu rng vung s rng chn: a. Tnh ton kim tra b rng rnh vu  ADCT: b. Tnh ton chn dao gia cng: p dng cng thc: Chn dao phay )a c b dy dao Bd d" b hoc dao phay ngn c Dd d" b c. Ga dao, ga phi: G dao phay )a ln trc g dao (ch chiu quay trc chnh khi g dao) Dao c ln trc g dao. Lu trc khi g dao kim tra chiu quay trc chnh. Nu trc chnh quay cng chiu kim ng h th g mt trc dao hng sang pha bn phi v ngc li trc chnh quay ngc chiu kim ng h g mt trc dao hng sang pha bn tri. m bo hai mt bc cch phi song song vi nhau. ng knh trc g phi bng ng knh l g dao.  Trc chnh quay cng chiu Trc chnh quay ngc chiu Phi c g trn mm cp ba chu t nh tm. Trong qu trnh g sit u ba chu cp. G iu chnh m bo phi ng tm vi mm cp ba chu. Nu phi c dng bc chiu di g L/( < 1 khi g t mt u bc ln mt u ca chu cp. Nu phi c dng bc chiu di g L/( > 1 khi g khng t mt u bc ln mt u ca chu cp. Nu phi c bin dng ngoi tr trn chiu di g L/( < 1 khi g dng ng h so r iu chnh m bo tm phi trng vi tm mm cp. Nu phi c bin dng ngoi tr trn chiu di g L/( > 1 g trc tip phi ln mm cp. Lu cc trng hp trn mt tr g phi c gia cng t nguyn cng trc d. Gia cng: Bc 1: Ly tc trc chnh n = 150 v/p Bt my iu chnh cho mt u dao phay )a (mt tr dao phay ngn) tip xc vi ng sinh ln nht ca phi. Bc 2: iu chnh bn my mt lng A = D/2 mt u dao trng vi mt phng chia i phi. So dao iu chnh chiu su ct t = h (h: Chiu cao khp ni vu) Trc khi ct rnh th nht iu chnh mm quay v vch 0 Bc 3: Ct to rnh vu Khc vi ct vu rng l. Khi tin ct vu rng chn tin dao ct gt, dao khng tin sut qua tm phi, mi ln tin dao ch ct to ra sn rng mt pha ca mt rng. Sau khi phay to sn rng mt pha ca tt c cc rng, dch chuyn phi sang ngang v pha dao mt khong ng bng b dy B dao phay to sn rng pha kia. Sau khi dch chuyn phi sang ngang khong B dao, quay phi theo chiu ngc li gc EMBED Equation.3 phay to sn th hai ca rng th nht, phay sn th hai cc rng tip theo li quay phi i gc EMBED Equation.3 nh ban u (EMBED Equation.3: gc chn tm ca tng bc rng). Nh vy phay khp ni vu rng vung s rng chn, s ln tin dao gp hai ln s rng khp ni. Nu thc hin trn chia phi tin hnh tnh ton phn iu chnh chia ADCT: EMBED Equation.3 (N s c tnh chia, Z s rng vu) Sau mi lt ct thc hin phn quay tay quay i EMBED Equation.3 theo s vng l trn )a chia  Ch : Vi khp ni vu c d < 0,57.D sau lt ct chnh phi thc hin thm cc lt ct ph ct nt cc g a, b, c do cc lt ct chnh cha ct n Trnh t cc bc gia cng. TTNi dungPhng php1G phi: - G trn chia c mm cp: - G trn mm chia c mm cp: - Xoay trc chnh chia i 900 so vi phng ngang. :<>NP~͵q^C-C+hh^hh^5CJOJQJ^JaJmHsH4jhh^hh^5CJOJQJU^JaJmHsH$hh^hh^CJOJQJaJmHsH+hh^hU5CJOJQJ^JaJmHsH+hh^hESb5CJOJQJ^JaJmHsH.hh^h745CJOJQJ\^JaJmHsH.hh^h5CJOJQJ\^JaJmHsH(hxO5CJOJQJ\^JaJmHsH:jhh^h745CJOJQJU\^JaJmHnHu  "$&(*,.02468:$dh<<a$gdh^:<>N" @ : 2> % f# dhgdh^ $ f# dhgdh^ $dha$gdh^$dh7$8$H$a$gd $dh7$8$H$a$gdh^  ˵˕{cGc(G=j}hh^hh^CJOJQJU^JaJmHnHu7jhh^hh^CJOJQJU^JaJmHnHu.hh^hh^CJOJQJ^JaJmHnHu3hh^hh^0J!CJOJQJ^JaJmHnHsHu>jhh^hh^0J!CJOJQJU^JaJmHnHu+hh^hh^CJOJQJ^JaJmHnHu/hh^hh^0J!CJOJQJ^JaJmHnHu8jhh^hh^0J!CJOJQJU^JaJmHnHu  " $ & ^ ` b d r t v ϲdJ22.hh^hh^CJOJQJ^JaJmHnHu3hh^hh^0J!CJOJQJ^JaJmHnHsHu>jhh^hh^0J!CJOJQJU^JaJmHnHu/hh^hh^0J!CJOJQJ^JaJmHnHu+hh^hh^CJOJQJ^JaJmHnHu8jhh^hh^0J!CJOJQJU^JaJmHnHu7jhh^hh^CJOJQJU^JaJmHnHu(hCJOJQJ^JaJmHnHu F įĒ|d|dD*3hh^hh^0J!CJOJQJ^JaJmHnHsH u>jhh^hh^0J!CJOJQJU^JaJmHnHu/hh^hh^0J!CJOJQJ^JaJmHnHu+hh^hh^CJOJQJ^JaJmHnHu8jhh^hh^0J!CJOJQJU^JaJmHnHu(hCJOJQJ^JaJmHnHu7jhh^hh^CJOJQJU^JaJmHnHu=jwhh^hh^CJOJQJU^JaJmHnHu F H J ~ ̘{e{MeM-{>jhh^hh^0J!CJOJQJU^JaJmHnHu/hh^hh^0J!CJOJQJ^JaJmHnHu+hh^hh^CJOJQJ^JaJmHnHu8jhh^hh^0J!CJOJQJU^JaJmHnHu(hCJOJQJ^JaJmHnHu=jqhh^hh^CJOJQJU^JaJmHnHu7jhh^hh^CJOJQJU^JaJmHnHu.hh^hh^CJOJQJ^JaJmHnHu 4 6 8 : < > @ B D | ~ ͱ͒}`J`2J2/hh^hh^0J!CJOJQJ^JaJmHnHu+hh^hh^CJOJQJ^JaJmHnHu8jhh^hh^0J!CJOJQJU^JaJmHnHu(hCJOJQJ^JaJmHnHu=jkhh^hh^CJOJQJU^JaJmHnHu7jhh^hh^CJOJQJU^JaJmHnHu.hh^hh^CJOJQJ^JaJmHnHu3hh^hh^0J!CJOJQJ^JaJmHnHsH u~ éuVuAu++hh^hh^CJOJQJ^JaJmHnHu(hCJOJQJ^JaJmHnHu=jehh^hh^CJOJQJU^JaJmHnHu7jhh^hh^CJOJQJU^JaJmHnHu.hh^hh^CJOJQJ^JaJmHnHu3hh^hh^0J!CJOJQJ^JaJmHnHsH u8jhh^hh^0J!CJOJQJU^JaJmHnHu>jhh^hh^0J!CJOJQJU^JaJmHnHu 4 6 8 : < @ B D H p r t 籔x\x\x\D(D7jhh^hh^CJOJQJU^JaJmHnHu.hh^hh^CJOJQJ^JaJmHnHu6hhh^0J!5CJOJQJ^JaJmHnHsH u6hhh^0J!5CJOJQJ^JaJmHnHsH*u8jhh^hh^0J!CJOJQJU^JaJmHnHu>jhh^hh^0J!CJOJQJU^JaJmHnHu+hh^hh^CJOJQJ^JaJmHnHu/hh^hh^0J!CJOJQJ^JaJmHnHu T įĒ|d|dD*3hh^hh^0J!CJOJQJ^JaJmHnHsHu>jhh^hh^0J!CJOJQJU^JaJmHnHu/hh^hh^0J!CJOJQJ^JaJmHnHu+hh^hh^CJOJQJ^JaJmHnHu8jhh^hh^0J!CJOJQJU^JaJmHnHu(hCJOJQJ^JaJmHnHu7jhh^hh^CJOJQJU^JaJmHnHu=j_hh^hh^CJOJQJU^JaJmHnHu T V X ̘{e{MeM-{>jhh^hh^0J!CJOJQJU^JaJmHnHu/hh^hh^0J!CJOJQJ^JaJmHnHu+hh^hh^CJOJQJ^JaJmHnHu8jhh^hh^0J!CJOJQJU^JaJmHnHu(hCJOJQJ^JaJmHnHu=jYhh^hh^CJOJQJU^JaJmHnHu7jhh^hh^CJOJQJU^JaJmHnHu.hh^hh^CJOJQJ^JaJmHnHu .02468:<>vxͱ͒}`J`2J2/hh^hh^0J!CJOJQJ^JaJmHnHu+hh^hh^CJOJQJ^JaJmHnHu8jhh^hh^0J!CJOJQJU^JaJmHnHu(hCJOJQJ^JaJmHnHu=jShh^hh^CJOJQJU^JaJmHnHu7jhh^hh^CJOJQJU^JaJmHnHu.hh^hh^CJOJQJ^JaJmHnHu3hh^hh^0J!CJOJQJ^JaJmHnHsHuxz| éuVuAu++hh^hh^CJOJQJ^JaJmHnHu(hCJOJQJ^JaJmHnHu=jMhh^hh^CJOJQJU^JaJmHnHu7jhh^hh^CJOJQJU^JaJmHnHu.hh^hh^CJOJQJ^JaJmHnHu3hh^hh^0J!CJOJQJ^JaJmHnHsHu8jhh^hh^0J!CJOJQJU^JaJmHnHu>jhh^hh^0J!CJOJQJU^JaJmHnHu FHJL籔zbFb'F=jG hh^hh^CJOJQJU^JaJmHnHu7jhh^hh^CJOJQJU^JaJmHnHu.hh^hh^CJOJQJ^JaJmHnHu3hh^hh^0J!CJOJQJ^JaJmHnHsHu8jhh^hh^0J!CJOJQJU^JaJmHnHu>jhh^hh^0J!CJOJQJU^JaJmHnHu+hh^hh^CJOJQJ^JaJmHnHu/hh^hh^0J!CJOJQJ^JaJmHnHu BDFzϲdJ22.hh^hh^CJOJQJ^JaJmHnHu3hh^hh^0J!CJOJQJ^JaJmHnHsHu>j hh^hh^0J!CJOJQJU^JaJmHnHu/hh^hh^0J!CJOJQJ^JaJmHnHu+hh^hh^CJOJQJ^JaJmHnHu8jhh^hh^0J!CJOJQJU^JaJmHnHu7jhh^hh^CJOJQJU^JaJmHnHu(hCJOJQJ^JaJmHnHuz|~įĒ|d|dD*3hh^hh^0J!CJOJQJ^JaJmHnHsHu>j hh^hh^0J!CJOJQJU^JaJmHnHu/hh^hh^0J!CJOJQJ^JaJmHnHu+hh^hh^CJOJQJ^JaJmHnHu8jhh^hh^0J!CJOJQJU^JaJmHnHu(hCJOJQJ^JaJmHnHu7jhh^hh^CJOJQJU^JaJmHnHu=jA hh^hh^CJOJQJU^JaJmHnHu $&(,.0246nprt̘{e{MeM-{>j hh^hh^0J!CJOJQJU^JaJmHnHu/hh^hh^0J!CJOJQJ^JaJmHnHu+hh^hh^CJOJQJ^JaJmHnHu8jhh^hh^0J!CJOJQJU^JaJmHnHu(hCJOJQJ^JaJmHnHu=j; hh^hh^CJOJQJU^JaJmHnHu7jhh^hh^CJOJQJU^JaJmHnHu.hh^hh^CJOJQJ^JaJmHnHut8:ͱ͒}`J`2J2/hh^hh^0J!CJOJQJ^JaJmHnHu+hh^hh^CJOJQJ^JaJmHnHu8jhh^hh^0J!CJOJQJU^JaJmHnHu(hCJOJQJ^JaJmHnHu=j5 hh^hh^CJOJQJU^JaJmHnHu7jhh^hh^CJOJQJU^JaJmHnHu.hh^hh^CJOJQJ^JaJmHnHu3hh^hh^0J!CJOJQJ^JaJmHnHsH*u:<>éuVuAu++hh^hh^CJOJQJ^JaJmHnHu(hCJOJQJ^JaJmHnHu=j/ hh^hh^CJOJQJU^JaJmHnHu7jhh^hh^CJOJQJU^JaJmHnHu.hh^hh^CJOJQJ^JaJmHnHu3hh^hh^0J!CJOJQJ^JaJmHnHsH*u8jhh^hh^0J!CJOJQJU^JaJmHnHu>j hh^hh^0J!CJOJQJU^JaJmHnHu hjl籔zbFb'F=j)hh^hh^CJOJQJU^JaJmHnHu7jhh^hh^CJOJQJU^JaJmHnHu.hh^hh^CJOJQJ^JaJmHnHu3hh^hh^0J!CJOJQJ^JaJmHnHsH*u8jhh^hh^0J!CJOJQJU^JaJmHnHu>j hh^hh^0J!CJOJQJU^JaJmHnHu+hh^hh^CJOJQJ^JaJmHnHu/hh^hh^0J!CJOJQJ^JaJmHnHu :<>rϲdJ22.hh^hh^CJOJQJ^JaJmHnHu3hh^hh^0J!CJOJQJ^JaJmHnHsH*u>jhh^hh^0J!CJOJQJU^JaJmHnHu/hh^hh^0J!CJOJQJ^JaJmHnHu+hh^hh^CJOJQJ^JaJmHnHu8jhh^hh^0J!CJOJQJU^JaJmHnHu7jhh^hh^CJOJQJU^JaJmHnHu(hCJOJQJ^JaJmHnHurtvz|~įĒ|d|dD*3hh^hh^0J!CJOJQJ^JaJmHnHsH*u>jhh^hh^0J!CJOJQJU^JaJmHnHu/hh^hh^0J!CJOJQJ^JaJmHnHu+hh^hh^CJOJQJ^JaJmHnHu8jhh^hh^0J!CJOJQJU^JaJmHnHu(hCJOJQJ^JaJmHnHu7jhh^hh^CJOJQJU^JaJmHnHu=j#hh^hh^CJOJQJU^JaJmHnHu 0248:<>@Bz|~̘{e{MeM-{M>jhh^hh^0J!CJOJQJU^JaJmHnHu/hh^hh^0J!CJOJQJ^JaJmHnHu+hh^hh^CJOJQJ^JaJmHnHu8jhh^hh^0J!CJOJQJU^JaJmHnHu(hCJOJQJ^JaJmHnHu=jhh^hh^CJOJQJU^JaJmHnHu7jhh^hh^CJOJQJU^JaJmHnHu.hh^hh^CJOJQJ^JaJmHnHu8:<>ˬzdzLdL,z>jhh^hh^0J!CJOJQJU^JaJmHnHu/hh^hh^0J!CJOJQJ^JaJmHnHu+hh^hh^CJOJQJ^JaJmHnHu8jhh^hh^0J!CJOJQJU^JaJmHnHu(hCJOJQJ^JaJmHnHu=jhh^hh^CJOJQJU^JaJmHnHu.hh^hh^CJOJQJ^JaJmHnHu7jhh^hh^CJOJQJU^JaJmHnHu>vxzβΓ~aKa3K3/hh^hh^0J!CJOJQJ^JaJmHnHu+hh^hh^CJOJQJ^JaJmHnHu8jhh^hh^0J!CJOJQJU^JaJmHnHu(hCJOJQJ^JaJmHnHu=jhh^hh^CJOJQJU^JaJmHnHu7jhh^hh^CJOJQJU^JaJmHnHu.hh^hh^CJOJQJ^JaJmHnHu2hW bhh^0J!5CJOJQJ^JaJmHnHuRTVéuVuAu++hh^hh^CJOJQJ^JaJmHnHu(hCJOJQJ^JaJmHnHu=j hh^hh^CJOJQJU^JaJmHnHu7jhh^hh^CJOJQJU^JaJmHnHu.hh^hh^CJOJQJ^JaJmHnHu3hh^hh^0J!CJOJQJ^JaJmHnHsHu8jhh^hh^0J!CJOJQJU^JaJmHnHu>jhh^hh^0J!CJOJQJU^JaJmHnHu hF !f"(##$j%>&,''(X)(** & f# dhgdh^ % f# dhgdh^ $ f# dhgdh^"$&Z\^籔zbFb'F=jhh^hh^CJOJQJU^JaJmHnHu7jhh^hh^CJOJQJU^JaJmHnHu.hh^hh^CJOJQJ^JaJmHnHu3hh^hh^0J!CJOJQJ^JaJmHnHsH*u8jhh^hh^0J!CJOJQJU^JaJmHnHu>jhh^hh^0J!CJOJQJU^JaJmHnHu+hh^hh^CJOJQJ^JaJmHnHu/hh^hh^0J!CJOJQJ^JaJmHnHu ^bdfhjlϲdJ22.hh^hh^CJOJQJ^JaJmHnHu3hh^hh^0J!CJOJQJ^JaJmHnHsH*u>jhh^hh^0J!CJOJQJU^JaJmHnHu/hh^hh^0J!CJOJQJ^JaJmHnHu+hh^hh^CJOJQJ^JaJmHnHu8jhh^hh^0J!CJOJQJU^JaJmHnHu7jhh^hh^CJOJQJU^JaJmHnHu(hCJOJQJ^JaJmHnHu "Z\^`įĒ|d|dD*3hh^hh^0J!CJOJQJ^JaJmHnHsH*u>j|hh^hh^0J!CJOJQJU^JaJmHnHu/hh^hh^0J!CJOJQJ^JaJmHnHu+hh^hh^CJOJQJ^JaJmHnHu8jhh^hh^0J!CJOJQJU^JaJmHnHu(hCJOJQJ^JaJmHnHu7jhh^hh^CJOJQJU^JaJmHnHu=jhh^hh^CJOJQJU^JaJmHnHu BDFH̘{e{MeM-{>jvhh^hh^0J!CJOJQJU^JaJmHnHu/hh^hh^0J!CJOJQJ^JaJmHnHu+hh^hh^CJOJQJ^JaJmHnHu8jhh^hh^0J!CJOJQJU^JaJmHnHu(hCJOJQJ^JaJmHnHu=jhh^hh^CJOJQJU^JaJmHnHu7jhh^hh^CJOJQJU^JaJmHnHu.hh^hh^CJOJQJ^JaJmHnHuH&(̰̑|_I_1I1/hh^hh^0J!CJOJQJ^JaJmHnHu+hh^hh^CJOJQJ^JaJmHnHu8jhh^hh^0J!CJOJQJU^JaJmHnHu(hCJOJQJ^JaJmHnHu=jhh^hh^CJOJQJU^JaJmHnHu7jhh^hh^CJOJQJU^JaJmHnHu.hh^hh^CJOJQJ^JaJmHnHu6hh^hh^0J!6CJOJQJ^JaJmHnHsH*u(*,çsTs?s)+hh^hh^CJOJQJ^JaJmHnHu(hCJOJQJ^JaJmHnHu=jhh^hh^CJOJQJU^JaJmHnHu7jhh^hh^CJOJQJU^JaJmHnHu.hh^hh^CJOJQJ^JaJmHnHu6hh^hh^0J!6CJOJQJ^JaJmHnHsH*u8jhh^hh^0J!CJOJQJU^JaJmHnHu>jphh^hh^0J!CJOJQJU^JaJmHnHu LNP籔zbFb'F=jhh^hh^CJOJQJU^JaJmHnHu7jhh^hh^CJOJQJU^JaJmHnHu.hh^hh^CJOJQJ^JaJmHnHu3hh^hh^0J!CJOJQJ^JaJmHnHsH*u8jhh^hh^0J!CJOJQJU^JaJmHnHu>jjhh^hh^0J!CJOJQJU^JaJmHnHu+hh^hh^CJOJQJ^JaJmHnHu/hh^hh^0J!CJOJQJ^JaJmHnHu FHJ~ϲdH00.hh^hh^CJOJQJ^JaJmHnHu6hh^hh^0J!6CJOJQJ^JaJmHnHsH*u>jdhh^hh^0J!CJOJQJU^JaJmHnHu/hh^hh^0J!CJOJQJ^JaJmHnHu+hh^hh^CJOJQJ^JaJmHnHu8jhh^hh^0J!CJOJQJU^JaJmHnHu7jhh^hh^CJOJQJU^JaJmHnHu(hCJOJQJ^JaJmHnHu~@įĒ|d|dD(6hh^hh^0J!6CJOJQJ^JaJmHnHsH*u>j^hh^hh^0J!CJOJQJU^JaJmHnHu/hh^hh^0J!CJOJQJ^JaJmHnHu+hh^hh^CJOJQJ^JaJmHnHu8jhh^hh^0J!CJOJQJU^JaJmHnHu(hCJOJQJ^JaJmHnHu7jhh^hh^CJOJQJU^JaJmHnHu=jhh^hh^CJOJQJU^JaJmHnHu @BDxz|̘{e{MeM-{>jXhh^hh^0J!CJOJQJU^JaJmHnHu/hh^hh^0J!CJOJQJ^JaJmHnHu+hh^hh^CJOJQJ^JaJmHnHu8jhh^hh^0J!CJOJQJU^JaJmHnHu(hCJOJQJ^JaJmHnHu=jhh^hh^CJOJQJU^JaJmHnHu7jhh^hh^CJOJQJU^JaJmHnHu.hh^hh^CJOJQJ^JaJmHnHu8:<@BDFHJͱ͒}`J`2J2/hh^hh^0J!CJOJQJ^JaJmHnHu+hh^hh^CJOJQJ^JaJmHnHu8jhh^hh^0J!CJOJQJU^JaJmHnHu(hCJOJQJ^JaJmHnHu=jhh^hh^CJOJQJU^JaJmHnHu7jhh^hh^CJOJQJU^JaJmHnHu.hh^hh^CJOJQJ^JaJmHnHu3hh^hh^0J!CJOJQJ^JaJmHnHsH*u    çsTs?s)+hh^hh^CJOJQJ^JaJmHnHu(hCJOJQJ^JaJmHnHu=jhh^hh^CJOJQJU^JaJmHnHu7jhh^hh^CJOJQJU^JaJmHnHu.hh^hh^CJOJQJ^JaJmHnHu6hh^hh^0J!6CJOJQJ^JaJmHnHsH*u8jhh^hh^0J!CJOJQJU^JaJmHnHu>jRhh^hh^0J!CJOJQJU^JaJmHnHu  V X Z \ 籔x`D`%D=jhh^hh^CJOJQJU^JaJmHnHu7jhh^hh^CJOJQJU^JaJmHnHu.hh^hh^CJOJQJ^JaJmHnHu6hh^hh^0J!6CJOJQJ^JaJmHnHsH*u8jhh^hh^0J!CJOJQJU^JaJmHnHu>jLhh^hh^0J!CJOJQJU^JaJmHnHu+hh^hh^CJOJQJ^JaJmHnHu/hh^hh^0J!CJOJQJ^JaJmHnHu .!0!2!4!\!^!`!!ϲdJ22.hh^hh^CJOJQJ^JaJmHnHu3hh^hh^0J!CJOJQJ^JaJmHnHsHu>jFhh^hh^0J!CJOJQJU^JaJmHnHu/hh^hh^0J!CJOJQJ^JaJmHnHu+hh^hh^CJOJQJ^JaJmHnHu8jhh^hh^0J!CJOJQJU^JaJmHnHu7jhh^hh^CJOJQJU^JaJmHnHu(hCJOJQJ^JaJmHnHu!!!!!!!!!!!!! "įĒ|d|dD(6hh^hh^0J!6CJOJQJ^JaJmHnHsH*u>j@hh^hh^0J!CJOJQJU^JaJmHnHu/hh^hh^0J!CJOJQJ^JaJmHnHu+hh^hh^CJOJQJ^JaJmHnHu8jhh^hh^0J!CJOJQJU^JaJmHnHu(hCJOJQJ^JaJmHnHu7jhh^hh^CJOJQJU^JaJmHnHu=jhh^hh^CJOJQJU^JaJmHnHu """$"X"Z"\"`"b"d"f"h"j"""""̘{e{MeM-{>j: hh^hh^0J!CJOJQJU^JaJmHnHu/hh^hh^0J!CJOJQJ^JaJmHnHu+hh^hh^CJOJQJ^JaJmHnHu8jhh^hh^0J!CJOJQJU^JaJmHnHu(hCJOJQJ^JaJmHnHu=jhh^hh^CJOJQJU^JaJmHnHu7jhh^hh^CJOJQJU^JaJmHnHu.hh^hh^CJOJQJ^JaJmHnHu""""###"#$#&#(#*#,#d#f#̰̑|_I_1I1/hh^hh^0J!CJOJQJ^JaJmHnHu+hh^hh^CJOJQJ^JaJmHnHu8jhh^hh^0J!CJOJQJU^JaJmHnHu(hCJOJQJ^JaJmHnHu=j hh^hh^CJOJQJU^JaJmHnHu7jhh^hh^CJOJQJU^JaJmHnHu.hh^hh^CJOJQJ^JaJmHnHu6hh^hh^0J!6CJOJQJ^JaJmHnHsH*uf#h#j############éuVuAu++hh^hh^CJOJQJ^JaJmHnHu(hCJOJQJ^JaJmHnHu=j!hh^hh^CJOJQJU^JaJmHnHu7jhh^hh^CJOJQJU^JaJmHnHu.hh^hh^CJOJQJ^JaJmHnHu3hh^hh^0J!CJOJQJ^JaJmHnHsHu8jhh^hh^0J!CJOJQJU^JaJmHnHu>j4!hh^hh^0J!CJOJQJU^JaJmHnHu ##$$$$H$J$L$$$$籔zbFb'F=j"hh^hh^CJOJQJU^JaJmHnHu7jhh^hh^CJOJQJU^JaJmHnHu.hh^hh^CJOJQJ^JaJmHnHu3hh^hh^0J!CJOJQJ^JaJmHnHsHu8jhh^hh^0J!CJOJQJU^JaJmHnHu>j."hh^hh^0J!CJOJQJU^JaJmHnHu+hh^hh^CJOJQJ^JaJmHnHu/hh^hh^0J!CJOJQJ^JaJmHnHu $$$$$$$$$$$$%&%(%\%ϲdH00.hh^hh^CJOJQJ^JaJmHnHu6hh^hh^0J!6CJOJQJ^JaJmHnHsH*u>j(#hh^hh^0J!CJOJQJU^JaJmHnHu/hh^hh^0J!CJOJQJ^JaJmHnHu+hh^hh^CJOJQJ^JaJmHnHu8jhh^hh^0J!CJOJQJU^JaJmHnHu7jhh^hh^CJOJQJU^JaJmHnHu(hCJOJQJ^JaJmHnHu\%^%`%d%f%h%j%l%n%%%%%%įĒ|d|dD(6hh^hh^0J!6CJOJQJ^JaJmHnHsH*u>j"$hh^hh^0J!CJOJQJU^JaJmHnHu/hh^hh^0J!CJOJQJ^JaJmHnHu+hh^hh^CJOJQJ^JaJmHnHu8jhh^hh^0J!CJOJQJU^JaJmHnHu(hCJOJQJ^JaJmHnHu7jhh^hh^CJOJQJU^JaJmHnHu=j#hh^hh^CJOJQJU^JaJmHnHu %%%%0&2&4&8&:&<&>&@&B&z&|&ͱ͒}`J`2J2/hh^hh^0J!CJOJQJ^JaJmHnHu+hh^hh^CJOJQJ^JaJmHnHu8jhh^hh^0J!CJOJQJU^JaJmHnHu(hCJOJQJ^JaJmHnHu=j$hh^hh^CJOJQJU^JaJmHnHu7jhh^hh^CJOJQJU^JaJmHnHu.hh^hh^CJOJQJ^JaJmHnHu3hh^hh^0J!CJOJQJ^JaJmHnHsH*u|&~&&&&&' '"'&'('*','.'éuVuAu++hh^hh^CJOJQJ^JaJmHnHu(hCJOJQJ^JaJmHnHu=j%hh^hh^CJOJQJU^JaJmHnHu7jhh^hh^CJOJQJU^JaJmHnHu.hh^hh^CJOJQJ^JaJmHnHu3hh^hh^0J!CJOJQJ^JaJmHnHsHu8jhh^hh^0J!CJOJQJU^JaJmHnHu>j%hh^hh^0J!CJOJQJU^JaJmHnHu .'0'h'j'l'n'''''''籔zbFb'F=j&hh^hh^CJOJQJU^JaJmHnHu7jhh^hh^CJOJQJU^JaJmHnHu.hh^hh^CJOJQJ^JaJmHnHu3hh^hh^0J!CJOJQJ^JaJmHnHsHu8jhh^hh^0J!CJOJQJU^JaJmHnHu>j&hh^hh^0J!CJOJQJU^JaJmHnHu+hh^hh^CJOJQJ^JaJmHnHu/hh^hh^0J!CJOJQJ^JaJmHnHu '''''''((( (&(L(ϲdJ03hh^hh^0J!CJOJQJ^JaJmHnHsHu3hh^hh^0J!CJOJQJ^JaJmHnHsH*u>j'hh^hh^0J!CJOJQJU^JaJmHnHu/hh^hh^0J!CJOJQJ^JaJmHnHu+hh^hh^CJOJQJ^JaJmHnHu8jhh^hh^0J!CJOJQJU^JaJmHnHu7jhh^hh^CJOJQJU^JaJmHnHu(hCJOJQJ^JaJmHnHu L(N(P((((((((((((((̘{e{MeM-{>j (hh^hh^0J!CJOJQJU^JaJmHnHu/hh^hh^0J!CJOJQJ^JaJmHnHu+hh^hh^CJOJQJ^JaJmHnHu8jhh^hh^0J!CJOJQJU^JaJmHnHu(hCJOJQJ^JaJmHnHu=j'hh^hh^CJOJQJU^JaJmHnHu7jhh^hh^CJOJQJU^JaJmHnHu.hh^hh^CJOJQJ^JaJmHnHu()))J)L)N)R)T)V)X)Z)\)))ͱ͒}`J`2J2/hh^hh^0J!CJOJQJ^JaJmHnHu+hh^hh^CJOJQJ^JaJmHnHu8jhh^hh^0J!CJOJQJU^JaJmHnHu(hCJOJQJ^JaJmHnHu=j(hh^hh^CJOJQJU^JaJmHnHu7jhh^hh^CJOJQJU^JaJmHnHu.hh^hh^CJOJQJ^JaJmHnHu3hh^hh^0J!CJOJQJ^JaJmHnHsH*u))))))***"*$*&*(***,*d*f*ëwXwCw-ë-+hh^hh^CJOJQJ^JaJmHnHu(hCJOJQJ^JaJmHnHu=j)hh^hh^CJOJQJU^JaJmHnHu7jhh^hh^CJOJQJU^JaJmHnHu.hh^hh^CJOJQJ^JaJmHnHu/hh^hh^0J!CJOJQJ^JaJmHnHu8jhh^hh^0J!CJOJQJU^JaJmHnHu>j)hh^hh^0J!CJOJQJU^JaJmHnHuf*h*j***********éuVuAu++hh^hh^CJOJQJ^JaJmHnHu(hCJOJQJ^JaJmHnHu=j{*hh^hh^CJOJQJU^JaJmHnHu7jhh^hh^CJOJQJU^JaJmHnHu.hh^hh^CJOJQJ^JaJmHnHu3hh^hh^0J!CJOJQJ^JaJmHnHsHu8jhh^hh^0J!CJOJQJU^JaJmHnHu>j)hh^hh^0J!CJOJQJU^JaJmHnHu ***** + ++++++Ϲ}iUA-A'hh`J#CJOJQJ\aJmH sH 'hh$YTCJOJQJ\aJmH*sH*'hhRe?CJOJQJ\aJmH sH 'hhRe?CJOJQJ\aJmH*sH*+hh^ho 5CJOJQJ^JaJmHsH%h5CJOJQJ^JaJmHsH%hU5CJOJQJ^JaJmHsH+hh^hU5CJOJQJ^JaJmHsH+hh^hh^5CJOJQJ^JaJmHsH4jhh^hh^5CJOJQJU^JaJmHsH ********+++++ + +D+F+^+,,, $dha$gdh^ $dha$gd$dh7$8$H$a$gd $dh7$8$H$`a$gdh^$dh7$8$H$a$gdh^+B+D+F+\+^+f+v+|++,,,,,,ycMcMyMcy7+hh^hU CJOJQJ\^JaJmH sH +hh^h8_CJOJQJ\^JaJmH sH +hh^hMCJOJQJ\^JaJmH sH .hh^h$YT5CJOJQJ\^JaJmH sH .hh^hF%5CJOJQJ\^JaJmH sH .hh^h`J#5CJOJQJ\^JaJmH sH .hh^h+2o5CJOJQJ\^JaJmH sH 'hh$YTCJOJQJ\aJmH sH $hhMCJOJQJaJmH sH ,,,,,..///ѵgO7.hh^h3xc5CJOJQJ\^JaJmH sH .hh^hN5CJOJQJ\^JaJmH sH .hh^h|75CJOJQJ\^JaJmH sH 1hh^h"hcB*CJOJQJ^JaJmH phsH 1hh^h\*B*CJOJQJ^JaJmH phsH 7hh^h\*6B*CJOJQJ]^JaJmH phsH 7hh^h^5B*CJOJQJ]^JaJmH phsH /hh^h[\A0J5CJOJQJ^JaJmH sH +hh^h>yCJOJQJ\^JaJmH sH ,<---../l//012J3666666$hdh^`ha$gdh^$ dha$gdh^dhgdh^dhgdh^$dh1$7$8$H$a$gdh^$dhxx`a$gdh^/ /j/l/t/////0"2<222ѺwbO1hh^hY#B*CJOJQJ^JaJmHphsH& jhh^hNCJOJQJ^JaJ+hh^hNCJH*OJQJ^JaJmHsH(hh^hNCJOJQJ^JaJmHsH(hh^h-PCJOJQJ^JaJmHsH(hh^h CJOJQJ^JaJmHsH(hh^hCJOJQJ^JaJmHsH)hhNB*OJQJ^JmHphsH)hhrWB*OJQJ^JmHphsH666::::=d>AB0BCCCfEhEлw__F1)j*hh^hCJOJQJU^JaJ1hh^hN56CJOJQJ]^JaJmHsH.hh^hN6CJOJQJ]^JaJmHsH-hh#^B*CJOJQJaJmHphsH,hh^hN@CJOJQJ^JaJmHsH+hh^hNCJH*OJQJ^JaJmHsH(hh^hNCJOJQJ^JaJmHsH(hh^hY#CJOJQJ^JaJmHsH4jhh^hY#CJOJQJU^JaJmHnHu666678:<L==d>>|??ABCLEjEEF$ 8dh^8a$gdh^$ @dha$gdh^dhgdh^ $dha$gdh^$ dha$gdh^$ dha$gdh^hEjEzE|EEEEFFFFFιv_H33)jhh^h>CJOJQJU^JaJ(hh^h>CJOJQJ^JaJmHsH-hh#^B*CJOJQJaJmHphsH-hh>B*CJOJQJaJmHphsH-hh#^B*CJOJQJaJmHphsH+hh^h#^6CJOJQJ^JaJmHsH+hh^hN6CJOJQJ^JaJmHsH(hh^hNCJOJQJ^JaJmHsH.hh^hN56CJOJQJ^JaJmHsH1hh^hNB*CJOJQJ^JaJmHphsH FFFFHHBHDHFHHHJHLHNHZH\H`HлwbCb2b hh*LSCJ^JaJmHsH<jhh^h*LSCJOJQJU^JaJmHnHsH*tH*u(hh^h*LSCJOJQJ^JaJmHsH-jFhh^h>CJEHOJQJU^JaJ/jc^G hh^h>CJOJQJUV^JaJ(hh^h>CJOJQJ^JaJmHsH)jhh^h>CJOJQJU^JaJ-jDhh^h>CJEHOJQJU^JaJ/jc^G hh^h>CJOJQJUV^JaJFHJHLHPHRHTHVHXHZH\H^H`H J0JtJ KCJ^JaJmHsH FKHKnKpKrKtKvKxKKKKKKKKKKKKKKْ{dL5-jOhh^hBCJEHOJQJU^JaJ/jBT hh^hBCJOJQJUV^JaJ-jMhh^hBCJEHOJQJU^JaJ-jJhh^hBCJEHOJQJU^JaJ/jKG hh^hBCJOJQJUV^JaJ-jHhh^hBCJEHOJQJU^JaJ/jKG hh^hBCJOJQJUV^JaJ hh^hBCJOJQJ^JaJ)jhh^hBCJOJQJU^JaJKKKK"L$L&L(L,LLLLMMM"MMջ՞q]q]qL31hh^h B*CJOJQJ^JaJmHphsH hh^hPCJOJQJ^JaJ& jhh^hBCJOJQJ^JaJ hh^hBCJOJQJ^JaJ6jQhh^hp}B*CJEHOJQJU^JaJph8jBT hh^hp}B*CJOJQJUV^JaJph2jhh^h*vB*CJOJQJU^JaJph)hh^h*vB*CJOJQJ^JaJph)hh^hBB*CJOJQJ^JaJphK*L|LLMMNN OOOOOOOOOO O$O$dhxxa$gddhgdh^$@ dh^@ `a$gdh^ $dha$gdh^$dhxxa$gdh^ $dha$gdMMMMNNN O O O"O͸͸kR/Ejhh^h*vB*CJOJQJU^JaJmHnHphsH*tH*u1hh^h*LSB*CJOJQJ^JaJmHphsHEjhh^hB*CJOJQJU^JaJmHnHphsH*tH*u)hh*vB*OJQJ^JmH*phsH*)hh^h`UB*CJOJQJ^JaJph(hh^h CJOJQJ^JaJmHsH1hh^h B*CJOJQJ^JaJmHphsH1hh^hPB*CJOJQJ^JaJmHphsH "O$O&OOOOO4PPP8Qϸ}hO:%)hh^hkB*CJOJQJ^JaJph)hh^hBB*CJOJQJ^JaJph1hh^hBB*CJOJQJ^JaJmH*phsH*)hh^h_nB*CJOJQJ^JaJph!hhBB*OJQJ^Jph)hh#^B*OJQJ^JmH*phsH*)hhzuB*OJQJ^JmH*phsH*-hh#^B*CJOJQJaJmH*phsH*-hhzuB*CJOJQJaJmH*phsH*1hh^h*vB*CJOJQJ^JaJmHphsH $OOO4PP|QQR@RBRDRîjU@":jhh^h_B*CJOJQJU^JaJmHphsH)hh^h_B*CJOJQJ^JaJph)hh^hBB*CJOJQJ^JaJph:jUhh^hp}B*CJOJQJU^JaJmH*phsH*)hh^hkB*CJOJQJ^JaJph!hh#^B*OJQJ^Jph)hh#^B*OJQJ^JmH*phsH*)hhzuB*OJQJ^JmH*phsH*)hh^h B*CJOJQJ^JaJph#hB*CJOJQJ^JaJph DRrRtRvRxRzR|R~RRRRȩveTCHjhh^h'L$B*CJOJQJU]^JaJmHnHphsH*tH*u!hh'L$B*OJQJ^Jph!hh#^B*OJQJ^Jph!hhzuB*OJQJ^Jph)hh^h_B*CJOJQJ^JaJph:j~hh^hB*CJOJQJU^JaJmHphsH<jhh^h_CJOJQJU^JaJmHnHsH*tH*u:jhh^h_B*CJOJQJU^JaJmHphsH1hh^h_B*CJOJQJ^JaJmHphsH RR"SFSSSTT T TTT"T}fQ<%,hh^h*5B*CJOJQJ^JaJph)hh^h*B*CJOJQJ^JaJph)hh^h!B*CJOJQJ^JaJph,hh!5B*CJOJQJ^JaJph,hh^hrB*CJOJQJ]^JaJph,hh^h6B*CJOJQJ]^JaJph)hh^hrB*CJOJQJ^JaJph)hh^h6B*CJOJQJ^JaJph)hh^h'L$B*CJOJQJ^JaJph)hh^h B*CJOJQJ^JaJph T TTT T"T(T*T,T.T0T2T4T6T8T:TT@TBTDTFTTTT $dha$gdh^ $dha$gd$ ~dhxxa$gdh^"T$T&T:TDTFTLTTT~TTTηvcP@(/hh^h`l5B*CJOJQJ]^JaJphhB*CJOJQJaJph%hh`lB*CJOJQJaJph%hhMB*CJOJQJaJph%hh6!B*CJOJQJaJph,hh^hrW5B*CJOJQJ^JaJph,hh^h 5B*CJOJQJ^JaJph,hh^h!5B*CJOJQJ^JaJph,hh^h/o5B*CJOJQJ^JaJph4jhh^h!CJOJQJU^JaJmHnHu TTTT|W~WW6X8XXXXX纡w`G.G1hh^h`B*CJOJQJ^JaJmHphsH1hh^hB*CJOJQJ^JaJmHphsH-hhnI4B*CJOJQJaJmHphsH)hh^h8dB*CJOJQJ^JaJph)hh^hUB*CJOJQJ^JaJph1hh^h`lB*CJOJQJ^JaJmH*phsH*)hh^h`lB*CJOJQJ^JaJph/hh^h6!5B*CJOJQJ]^JaJph/hh^hM5B*CJOJQJ]^JaJph T\UVzW8XXXXXZZZZZZ.[[[$:dh^:a$gdh^$dha$gdh^ $dha$gdh^$dhxxa$gdh^dhgdh^ $dha$gdh^$dhxx`a$gdh^XXYY ZZHZZZZZ,[.[[[[[Ǹu\C,-hhaB*CJOJQJaJmHphsH1hh^h#^B*CJOJQJ^JaJmHphsH1hh^hnB*CJOJQJ^JaJmHphsH-hh#^B*CJOJQJaJmHphsH-hh#^B*CJOJQJaJmH*phsH*)hh^hFB*CJOJQJ^JaJphhh^hCJaJmH sH hh^hCJaJhh^hn6CJ]aJhh^hnCJaJ(jhh^hCJUaJmHnHu[.\\(^^``a bbcccc ccef,g0g2g4g6g$ dha$gdh^$dha$gdh^$dhxxa$gdh^dhgdh^dhgdh^[.\\\\\&^(^^^^^X__R```к{{ffN6N/hh^h=5B*CJOJQJ\]^JaJph/hh^h/qB*CJOJQJ\]^JaJph)hh^h/qB*CJOJQJ^JaJph)hh^h<B*CJOJQJ^JaJph)hh^h=5B*CJOJQJ^JaJph)hh^hFB*CJOJQJ^JaJph+hh#^56B*CJOJQJaJph3hh#^56B*CJOJQJaJmH*phsH*)hh#^B*OJQJ^JmH*phsH*```,aaaaaaaaaabbϺq]H0/ja^G hh^hw`CJOJQJUV^JaJ)jhh^hw`CJOJQJU^JaJ& jqhh^hw`CJOJQJ^JaJ hh^h=5CJOJQJ^JaJ hh^hw`CJOJQJ^JaJ#hh^hw`CJH*OJQJ^JaJ)hh^hw`B*CJOJQJ^JaJph)hh^h=5B*CJOJQJ^JaJph/hh^hFB*CJOJQJ\]^JaJph/hh^hPvB*CJOJQJ\]^JaJphbb b,b.bbccc&e(eeeee®zeQ@ez.#hh^hw`CJOJQJ\^JaJ hh^h_Z.CJOJQJ^JaJ& jqhh^h_Z.CJOJQJ^JaJ)hh^h_Z.B*CJOJQJ^JaJph)hh^hw`B*CJOJQJ^JaJph<jhh^hCJOJQJU^JaJmHnHsH*tH*u& jqhh^hw`CJOJQJ^JaJ hh^hw`CJOJQJ^JaJ)jhh^hw`CJOJQJU^JaJ-jthh^hw`CJEHOJQJU^JaJeff*g,g.g@gBg~ggҽp[F,3hh#^56B*CJOJQJaJmH*phsH*)hh#^B*OJQJ^JmH*phsH*)hh^h*B*CJOJQJ^JaJph)hh^h B*CJOJQJ^JaJphEjhh^h*B*CJOJQJU^JaJmHnHphsH*tH*u)hh^h<B*CJOJQJ^JaJph)hh^h{B*CJOJQJ^JaJph(hh^h#^6B*CJOJQJaJph0hh^h#^6B*CJOJQJaJmH*phsH* 6g8g:gg@gBg~gghhhhhhhiklllmmodhgd $dha$gdh^dhgdh^dhgdh^$dhxxa$gdh^$dha$gdh^ggggghhhhhiijjjkιu`K2`1hh^hYB*CJOJQJ^JaJmHphsH)hh^hYB*CJOJQJ^JaJph)hh^hFAB*CJOJQJ^JaJph3hh#^56B*CJOJQJaJmH*phsH*)hh^h<B*CJOJQJ^JaJph)hh^h9FB*CJOJQJ^JaJph)hh^hPvB*CJOJQJ^JaJph4jhh^hCJOJQJU^JaJmHnHu+hh#^56B*CJOJQJaJphkkljlllzl|llllmmmmջyddS76hh#^56B*CJOJQJ]aJmH*phsH* hh^hFACJOJQJ^JaJ)hh^hOHB*CJOJQJ^JaJph,hh^hFA6B*CJOJQJ^JaJph)hh^hFAB*CJOJQJ^JaJph+hh#^56B*CJOJQJaJph3hh#^56B*CJOJQJaJmH*phsH*)hh#^B*OJQJ^JmH*phsH*)hh^h*B*CJOJQJ^JaJph mmmnnoo@o|o~ooopӼӫkU<#<1hh^h`UB*CJOJQJ^JaJmHphsH1hh^h6B*CJOJQJ^JaJmHphsH+hhnI456B*CJOJQJaJph3hhnI456B*CJOJQJaJmH*phsH*)hh`lB*OJQJ^JmHphsH hh^h(gCJOJQJ^JaJ hh^hpCJOJQJ^JaJ,hh^hp6B*CJOJQJ^JaJph)hh^hpB*CJOJQJ^JaJph.hh<56B*CJOJQJ]aJph o@o~ooxprrw@wwx0yyyzzzzzzzzz{$dh`a$gdh^ $dha$gdh^$dhxxa$gdh^dhgdh^dhgdh^p p`pbpppTr^rrrrrwʮʕ|bL31hh^h^B*CJOJQJ^JaJmHphsH+hhnI456B*CJOJQJaJph3hhnI456B*CJOJQJaJmH*phsH*1hh^hO2B*CJOJQJ^JaJmHphsH1hh^h;B*CJOJQJ^JaJmHphsH7 jhh^h6B*CJOJQJ^JaJmHphsH1hh^h6B*CJOJQJ^JaJmHphsH7 jfhh^h6B*CJOJQJ^JaJmHphsH w@wwwxx0yyyyyyyzѸѝmXCX.C)hh^h<B*CJOJQJ^JaJph)hh^h!B*CJOJQJ^JaJph)hh^hDiB*CJOJQJ^JaJph+hhnI456B*CJOJQJaJph3hhnI456B*CJOJQJaJmH*phsH*4hh^h<6B*CJOJQJ^JaJmHphsH1hh^h<B*CJOJQJ^JaJmHphsH1hh^hYB*CJOJQJ^JaJmHphsH)hh`lB*OJQJ^JmHphsH zzzzzz{{N{P{T{d{꺥gN9$)hh^hXWB*CJOJQJ^JaJph(hhnI45B*CJOJQJaJph0hhnI45B*CJOJQJaJmH*phsH*3hhnI456B*CJOJQJaJmH*phsH*Gjhhl56B*CJOJQJUaJmHnHphsH*tH*u)hh^h<B*CJOJQJ^JaJph4jhh^h CJOJQJU^JaJmHnHu)hh^h!B*CJOJQJ^JaJph)hh^h B*CJOJQJ^JaJph {{T{V{X{Z{\{^{`{b{d{{{h||}d}}}~~$dhxxa$gd*dhgd$ <dhxxa$gdh^dhgdh^dhgdh^$dhxxa$gdh^d{{h|t|||}b}d}}}}~~~~϶ϝτkτkT=-hhnI4B*CJOJQJaJmHphsH-hhnI4B*CJOJQJaJmH*phsH*1hh^h<B*CJOJQJ^JaJmHphsH1hh^hDiB*CJOJQJ^JaJmHphsH1hh^hnB*CJOJQJ^JaJmHphsH1hh^hB*CJOJQJ^JaJmHphsH1hh^hY#B*CJOJQJ^JaJmHphsH-hh`lB*CJOJQJaJmHphsH~~z„|̳jO661h|h*B*CJOJQJ^JaJmH*phsH*1h'h*B*CJOJQJ^JaJmH phsH 4h'h*6B*CJOJQJ^JaJmH phsH (h'h*CJOJQJ^JaJmH sH 4h'h*5B*CJOJQJ^JaJmH phsH 1h*5B*CJOJQJ]^JaJmHphsH1hh5B*CJOJQJ]^JaJmHphsH7h*h*5B*CJOJQJ]^JaJmHphsH-hh^h`lB*CJOJQJaJmHphsH z2|څ"lֆ؈ʉ$ dha$gd*gd*gd* $xxa$gd* xxgd* $dPa$gd*dhgd*$dhxxa$gdh^|څlֆЈ҈Ԉֈ؈ӾwjQ<)hWh*B*OJQJ^JmHphsH1hh*B*CJOJQJ^JaJmHphsHjhHoKh*EHU'jcNG hHoKh*UV_HnHtH hHoKh*jhHoKh*Uh'h*mH sH +h'h*CJH*OJQJ^JaJmH sH (h'h*CJOJQJ^JaJmH sH )h'h*B*OJQJ^JmH phsH -h'h*B*CJOJQJaJmH phsH ‰ĉƉȉʉJLлjU@+(hx\h*CJOJQJ^JaJmHsH)hWh*B*OJQJ^JmHphsH(h[h*CJOJQJ^JaJmHsH(h'h*CJOJQJ^JaJmHsHh'h*mHsHj=hHoKh*EHUj{^G hHoKh*UVh8Y4h*mHsHjhHoKh*U(h8Y4h*CJOJQJ^JaJmHsH(hh*CJOJQJ^JaJmHsH4jhx\h*CJOJQJU^JaJmHnHu ʉLt&Z܎j̒`̓r $dha$gd*dhgd* dh`gd*gd*$ & F dh^`a$gd*$ & F dP^`a$gd*gd*$ dha$gd*rt "$&Z^`܎ԭԕ~iT?T?T(hh*CJOJQJ^JaJmHsH)hWh*B*OJQJ^JmHphsH(hIh*CJOJQJ^JaJmHsH-jhx\h*CJEHOJQJU^JaJ/jEM hx\h*CJOJQJUV^JaJ)jhx\h*CJOJQJU^JaJ"h*CJOJQJ^JaJmHsH(hx\h*CJOJQJ^JaJmHsH+hx\h*CJH*OJQJ^JaJmHsH܎ ":<>@^`np|~ސ뾧xbbbbJ/jEM hx\h*CJOJQJUV^JaJ+h'h*CJH*OJQJ^JaJmHsH-j#hx\h*CJEHOJQJU^JaJ/jEM hx\h*CJOJQJUV^JaJ-jhx\h*CJEHOJQJU^JaJ/jEM hx\h*CJOJQJUV^JaJ)jhx\h*CJOJQJU^JaJ(h'h*CJOJQJ^JaJmHsHhj̒̓ΓӾ}hSB*/j.HM hQh*CJOJQJUV^JaJ hQh*CJOJQJ^JaJ)jhQh*CJOJQJU^JaJ(hQh*CJOJQJ^JaJmHsH-hWh*B*CJOJQJaJmHphsH(hIh*CJOJQJ^JaJmHsH(hx\h*CJOJQJ^JaJmHsH(h'h*CJOJQJ^JaJmHsH)jhx\h*CJOJQJU^JaJ-j@hx\h*CJEHOJQJU^JaJ @BDFPR\^~ª{dR:/j.HM hQh*CJOJQJUV^JaJ#hQh*CJH*OJQJ^JaJ-jhQh*CJEHOJQJU^JaJ/j.HM hQh*CJOJQJUV^JaJ-j'hQh*CJEHOJQJU^JaJ/j.HM hQh*CJOJQJUV^JaJ hQh*CJOJQJ^JaJ)jhQh*CJOJQJU^JaJ-j^hQh*CJEHOJQJU^JaJrN$ș:rnXҡ$d8$Ifa$gd7 $dha$gd*$ xxa$gd* xxgd*gd*gd*dhgd*8:<>Nv|ª€o^L^L^7^)jh8Y4h*CJOJQJU^JaJ#h'h*CJH*OJQJ^JaJ h'h*CJOJQJ^JaJ!h'h*B*OJQJ^Jph%h'h*B*CJOJQJaJph-j6hQh*CJEHOJQJU^JaJ/j.HM hQh*CJOJQJUV^JaJ hQh*CJOJQJ^JaJ)jhQh*CJOJQJU^JaJ-jٖhQh*CJEHOJQJU^JaJėȗʗ$nлiWB1B!h'h*B*OJQJ^Jph)h'h*B*CJOJQJ^JaJph#h'h*CJH*OJQJ^JaJ-jHh8Y4h*CJEHOJQJU^JaJ/j30HM h8Y4h*CJOJQJUV^JaJ h'h*CJOJQJ^JaJ#h'h*CJH*OJQJ^JaJ)jh8Y4h*CJOJQJU^JaJ-j*h8Y4h*CJEHOJQJU^JaJ/j40HM h8Y4h*CJOJQJUV^JaJTV`b¢ĢƢТҢ 0޵ޠވqޠވZޠވCޠ-jh8Y4h*CJEHOJQJU^JaJ-jh8Y4h*CJEHOJQJU^JaJ-jh8Y4h*CJEHOJQJU^JaJ/jF h8Y4h*CJOJQJUV^JaJ)jh8Y4h*CJOJQJU^JaJ-jh8Y4h*CJEHOJQJU^JaJ#h8Y4h*CJH*OJQJ^JaJ h8Y4h*CJOJQJ^JaJ h'h*CJOJQJ^JaJҡԡ P\Ff$d8$Ifa$gd7jkde$$IfTl!! t044 lalyt7T̢<t.<Dڤ $$Ifa$gd7 $dha$gd*dhgd*Ff$d8$Ifa$gd70246@Bhjlnxz֣أڣܣ>л瓻|dM-j\h8Y4h*CJEHOJQJU^JaJ/jEF h8Y4h*CJOJQJUV^JaJ-jhh8Y4h*CJEHOJQJU^JaJ-jth8Y4h*CJEHOJQJU^JaJ h8Y4h*CJOJQJ^JaJ)jh8Y4h*CJOJQJU^JaJ-jh8Y4h*CJEHOJQJU^JaJ/jF h8Y4h*CJOJQJUV^JaJ>@JLrtvxܯܯiR-jBh8Y4h*CJEHOJQJU^JaJ/j\F h8Y4h*CJOJQJUV^JaJ-jh8Y4h*CJEHOJQJU^JaJ-jh8Y4h*CJEHOJQJU^JaJ/jF h8Y4h*CJOJQJUV^JaJ)jh8Y4h*CJOJQJU^JaJ h8Y4h*CJOJQJ^JaJ#h8Y4h*CJH*OJQJ^JaJڤܤޤ0XLLLLLL $$Ifa$gd7kd$$IfTl4\N,"Nz t0644 lalyt7T026<>2&&& $$Ifa$gd7kdյ$$IfTl4ֈN @,"N t0644 lalyt7T>BF~ $$Ifa$gd74((( $$Ifa$gd7kd$$IfTlֈN @,"N t0644 lalyt7T,-./<=PQRSVWjklл{cL5-j%h8Y4h*CJEHOJQJU^JaJ-jh8Y4h*CJEHOJQJU^JaJ/j\F h8Y4h*CJOJQJUV^JaJ-jdh8Y4h*CJEHOJQJU^JaJ/jF h8Y4h*CJOJQJUV^JaJ h8Y4h*CJOJQJ^JaJ)jh8Y4h*CJOJQJU^JaJ-jSh8Y4h*CJEHOJQJU^JaJ/jyF h8Y4h*CJOJQJUV^JaJ23(kdX$$IfTlֈN @,"N t0644 lalyt7T $$Ifa$gd7358;Tp $$Ifa$gd7lmrs¦æȦɦܦݦْ{cL-jh8Y4h*CJEHOJQJU^JaJ/jF h8Y4h*CJOJQJUV^JaJ-jh8Y4h*CJEHOJQJU^JaJ/jyF h8Y4h*CJOJQJUV^JaJ-jh8Y4h*CJEHOJQJU^JaJ/jF h8Y4h*CJOJQJUV^JaJ h8Y4h*CJOJQJ^JaJ)jh8Y4h*CJOJQJU^JaJ4((( $$Ifa$gd7kd $$IfTlֈN @,"N t0644 lalyt7TĦƦ(kd$$IfTlֈN @,"N t0644 lalyt7T $$Ifa$gd7ݦަߦ 3456;<OPª{d{M{-jh8Y4h*CJEHOJQJU^JaJ-jh8Y4h*CJEHOJQJU^JaJ/jF h8Y4h*CJOJQJUV^JaJ-jh8Y4h*CJEHOJQJU^JaJ/jpF h8Y4h*CJOJQJUV^JaJ h8Y4h*CJOJQJ^JaJ)jh8Y4h*CJOJQJU^JaJ-jh8Y4h*CJEHOJQJU^JaJ9U $$Ifa$gd7PQRZ[nopqxyħª{dªM-jIh8Y4h*CJEHOJQJU^JaJ-j8h8Y4h*CJEHOJQJU^JaJ/jyF h8Y4h*CJOJQJUV^JaJ-jDh8Y4h*CJEHOJQJU^JaJ/jF h8Y4h*CJOJQJUV^JaJ h8Y4h*CJOJQJ^JaJ)jh8Y4h*CJOJQJU^JaJ-jh8Y4h*CJEHOJQJU^JaJUVXtw4((( $$Ifa$gd7kd$$IfTlֈN @,"N t0644 lalyt7Tw(kd=$$IfTlֈN @,"N t0644 lalyt7T $$Ifa$gd7ħŧƧǧΧϧл{cLc5-jh8Y4h*CJEHOJQJU^JaJ-jh8Y4h*CJEHOJQJU^JaJ/jF h8Y4h*CJOJQJUV^JaJ-j h8Y4h*CJEHOJQJU^JaJ/j\F h8Y4h*CJOJQJUV^JaJ h8Y4h*CJOJQJ^JaJ)jh8Y4h*CJOJQJU^JaJ-jh8Y4h*CJEHOJQJU^JaJ/jF h8Y4h*CJOJQJUV^JaJȧʧͧ5 $$Ifa$gd7123478KLMNQRefghopْ{dْM-jh8Y4h*CJEHOJQJU^JaJ-jh8Y4h*CJEHOJQJU^JaJ-jh8Y4h*CJEHOJQJU^JaJ/jF h8Y4h*CJOJQJUV^JaJ-jh8Y4h*CJEHOJQJU^JaJ/jF h8Y4h*CJOJQJUV^JaJ h8Y4h*CJOJQJ^JaJ)jh8Y4h*CJOJQJU^JaJ56Okn4((( $$Ifa$gd7kd$$IfTlֈN @,"N t0644 lalyt7Tn(kd$$IfTlֈN @,"N t0644 lalyt7T $$Ifa$gd7Ȩɨܨݨިߨª{d{M{-j~h8Y4h*CJEHOJQJU^JaJ-jh8Y4h*CJEHOJQJU^JaJ/jF h8Y4h*CJOJQJUV^JaJ-jyh8Y4h*CJEHOJQJU^JaJ/jpF h8Y4h*CJOJQJUV^JaJ h8Y4h*CJOJQJ^JaJ)jh8Y4h*CJOJQJU^JaJ-jh8Y4h*CJEHOJQJU^JaJĨƨ $$Ifa$gd7 4((( $$Ifa$gd7kdr$$IfTlֈN @,"N t0644 lalyt7T!"5678=>QRST\]pqrsz{ª{dªM-jh8Y4h*CJEHOJQJU^JaJ-j3h8Y4h*CJEHOJQJU^JaJ/jF h8Y4h*CJOJQJUV^JaJ-j"h8Y4h*CJEHOJQJU^JaJ/jF h8Y4h*CJOJQJUV^JaJ h8Y4h*CJOJQJ^JaJ)jh8Y4h*CJOJQJU^JaJ-j.h8Y4h*CJEHOJQJU^JaJ 9;WX(kd'$$IfTlֈN @,"N t0644 lalyt7T $$Ifa$gd7Xtvy̩ $$Ifa$gd7ũƩǩȩΩϩл{dM-jh8Y4h*CJEHOJQJU^JaJ-jh8Y4h*CJEHOJQJU^JaJ-jh8Y4h*CJEHOJQJU^JaJ/jF h8Y4h*CJOJQJUV^JaJ h8Y4h*CJOJQJ^JaJ)jh8Y4h*CJOJQJU^JaJ-jh8Y4h*CJEHOJQJU^JaJ/jpF h8Y4h*CJOJQJUV^JaJ̩ͩ 4((( $$Ifa$gd7kd$$IfTlֈN @,"N t0644 lalyt7T 468:FHnprtz|֪تª{d{Mª-jh8Y4h*CJEHOJQJU^JaJ-jh8Y4h*CJEHOJQJU^JaJ/jF h8Y4h*CJOJQJUV^JaJ-j h8Y4h*CJEHOJQJU^JaJ/jF h8Y4h*CJOJQJUV^JaJ h8Y4h*CJOJQJ^JaJ)jh8Y4h*CJOJQJU^JaJ-j h8Y4h*CJEHOJQJU^JaJ <@(kd$$IfTlֈN @,"N t0644 lalyt7T $$Ifa$gd7تڪܪ FHJLhjª{d{M-jh8Y4h*CJEHOJQJU^JaJ-jfh8Y4h*CJEHOJQJU^JaJ/jF h8Y4h*CJOJQJUV^JaJ-jrh8Y4h*CJEHOJQJU^JaJ/jF h8Y4h*CJOJQJUV^JaJ h8Y4h*CJOJQJ^JaJ)jh8Y4h*CJOJQJU^JaJ-jbh8Y4h*CJEHOJQJU^JaJުh $$Ifa$gd74%%$dhxxa$gdh^kd$$IfTlֈN @,"N t0644 lalyt7Tʬ̬RTǮujuXKj4u-hH_hmB*CJOJQJaJmHphsHj`hH_hmEHU#j8L hH_hmCJUVaJjhH_hmUhH_hmmHsH(hH_hmCJOJQJ^JaJmHsH0hH_hm5B*CJOJQJaJmHphsH1hh5B*CJOJQJ]^JaJmHphsH7hmhm5B*CJOJQJ]^JaJmHphsH7h*h*5B*CJOJQJ]^JaJmHphsH VTLPRVXZ\^`ܯ~&(*,.02$a$gdm $xxa$gdmgdmgdmgdmgdmTLNRTV^`ܯ~$&,.02`ϺteLϺLe7eLϺ)hH_hmB*OJQJ^JmHphsH1hH_hmB*CJOJQJ^JaJmHphsHhH_hmB*mHphsHShH_hm0JCJRH_HaJehfH!hq rsHtHwhhH_hmmHsH jhH_hmUmHnHu(hH_hmCJOJQJ^JaJmHsH3hH_hm56B*CJOJQJaJmHphsH,hH_hm5B*OJQJ^JmHphsH2`вҲԲֲܲ޲^V,jֶ8̷gdmgdmgdmgdmֲڲV8̷ &z|뵞lQlF4#j8L hH_hmCJUVaJjhH_hmU4jhH_hmCJOJQJU^JaJmHnHu1hH_hmB*CJOJQJ^JaJmHphsH0hH_hm5B*CJOJQJaJmHphsH,hH_hm5B*OJQJ^JmHphsH3hH_hm56B*CJOJQJaJmHphsHhH_hmmHsH jhH_hmUmHnHu(hH_hmCJOJQJ^JaJmHsH̷ $&¸ĸ@$dhxxa$gdm$dhxxa$gdm $xxa$gdmgdm¸ĸ>ҹlUA(0hmhm5B*CJOJQJaJmHphsH'hmB*CJOJQJaJmHphsH-h(chmB*CJOJQJaJmHphsH1hhmB*CJOJQJ^JaJmHphsH1hhmB*CJOJQJ^JaJmHphsH4jhH_hmCJOJQJU^JaJmHnHu1hH_hmB*CJOJQJ^JaJmHphsH(hH_hmCJOJQJ^JaJmHsHjhH_hmUjhH_hmEHU >@V$N6tv<>H|ҽzeS?,?$h Th ^CJOJQJaJmHsH'h Th ^CJOJQJ\aJmHsH"h ^CJOJQJ^JaJmHsH(h#h ^CJOJQJ^JaJmH*sH*+h Th ^CJOJQJ]^JaJmHsH.h Th ^5CJOJQJ\^JaJmHsH(h Th ^CJOJQJ^JaJmHsH(hLGh ^CJOJQJ^JaJmHsH.hLGh ^5CJOJQJ\^JaJmHsH*hm5B*CJOJQJaJmHphsH@$Nv6r>88 dhgd ^ hdh^hgd ^gd ^ dhxxgd ^ $xxa$gd ^ $dha$gd ^|~248ƫzdO7/j1T h!"h ^CJOJQJUV^JaJ)jh!"h ^CJOJQJU^JaJ+h Th ^CJH*OJQJ^JaJmHsH1h Th ^6CJH*OJQJ]^JaJmHsH.h Th ^6CJOJQJ]^JaJmHsH4jh ^6CJOJQJU]^JaJmHnHu(h Th ^CJOJQJ^JaJmHsH$h Th ^CJOJQJaJmHsH" jbhLGh ^CJOJQJaJ DF Ӿ~e~~e~P)jhLGh ^CJOJQJU^JaJ1h Th ^6CJH*OJQJ]^JaJmHsH.h Th ^6CJOJQJ]^JaJmHsH" jbhLGh ^CJOJQJaJ+h Th ^CJH*OJQJ^JaJmHsH(h Th ^CJOJQJ^JaJmHsH)jh!"h ^CJOJQJU^JaJ-j!h!"h ^CJEHOJQJU^JaJR6H&T2rR: $dha$gd ^ dh^gd ^dhgd ^$hdh`ha$gd ^ hdh^hgd ^"$&*JLNPRлxaI2-j(hLGh ^CJEHOJQJU^JaJ/j1T hLGh ^CJOJQJUV^JaJ-j%hLGh ^CJEHOJQJU^JaJ/j1T hLGh ^CJOJQJUV^JaJ+h Th ^CJH*OJQJ^JaJmHsH(h Th ^CJOJQJ^JaJmHsH)jhLGh ^CJOJQJU^JaJ-j#hLGh ^CJEHOJQJU^JaJ/j1T hLGh ^CJOJQJUV^JaJR&(24躤w`NNN" jbhLGh ^CJOJQJaJ-j$*hLGh ^CJEHOJQJU^JaJ/j1T hLGh ^CJOJQJUV^JaJ)jhLGh ^CJOJQJU^JaJ+h Th ^CJH*OJQJ^JaJmHsH(h Th ^CJOJQJ^JaJmHsH1h Th ^6CJH*OJQJ]^JaJmHsH.h Th ^6CJOJQJ]^JaJmHsH "46VXZ\^`ԭԕ~ԭfO-j.hLGh ^CJEHOJQJU^JaJ/j1T hLGh ^CJOJQJUV^JaJ-j,hLGh ^CJEHOJQJU^JaJ/j1T hLGh ^CJOJQJUV^JaJ)jhLGh ^CJOJQJU^JaJ" jbhLGh ^CJOJQJaJ(h Th ^CJOJQJ^JaJmHsH+h Th ^CJH*OJQJ^JaJmHsH$&*,LNPRTлxx`I-j1hLGh ^CJEHOJQJU^JaJ/j}1T hLGh ^CJOJQJUV^JaJ+h Th ^CJH*OJQJ^JaJmHsH.h Th ^6CJOJQJ]^JaJmHsH(h Th ^CJOJQJ^JaJmHsH)jhLGh ^CJOJQJU^JaJ-j/hLGh ^CJEHOJQJU^JaJ/j~1T hLGh ^CJOJQJUV^JaJ*,2ѻѦюwѻ__J4J4+h Th ^CJH*OJQJ^JaJmHsH(h Th ^CJOJQJ^JaJmHsH.h Th ^6CJOJQJ]^JaJmHsH-ja4hLGh ^CJEHOJQJU^JaJ/j|1T hLGh ^CJOJQJUV^JaJ)jhLGh ^CJOJQJU^JaJ+h Th ^CJH*OJQJ^JaJmHsH(h Th ^CJOJQJ^JaJmHsH1h Th ^6CJH*OJQJ]^JaJmHsHlnrz|먑iQ8Q1h Th ^6CJH*OJQJ]^JaJmHsH.h Th ^6CJOJQJ]^JaJmHsH+h Th ^CJH*OJQJ^JaJmHsH" jbhLGh ^CJOJQJaJ-j6hLGh ^CJEHOJQJU^JaJ/j{1T hLGh ^CJOJQJUV^JaJ)jhLGh ^CJOJQJU^JaJ+h Th ^CJH*OJQJ^JaJmHsH(h Th ^CJOJQJ^JaJmHsH "Կԧ~hԿP9-j;hLGh ^CJEHOJQJU^JaJ/jy1T hLGh ^CJOJQJUV^JaJ+h Th ^CJH*OJQJ^JaJmHsH" jbhLGh ^CJOJQJaJ-jV9hLGh ^CJEHOJQJU^JaJ/jz1T hLGh ^CJOJQJUV^JaJ)jhLGh ^CJOJQJU^JaJ(h Th ^CJOJQJ^JaJmHsH+h Th ^CJH*OJQJ^JaJmHsH"$<>@NR2468:l|~սՕ}fսP8.hDh ^6CJOJQJ]^JaJmHsH+h Th ^CJH*OJQJ^JaJmHsH-j>hLGh ^CJEHOJQJU^JaJ/jx1T hLGh ^CJOJQJUV^JaJ+h Th ^CJH*OJQJ^JaJmHsH" jbhLGh ^CJOJQJaJ.h Th ^6CJOJQJ]^JaJmHsH(h Th ^CJOJQJ^JaJmHsH)jhLGh ^CJOJQJU^JaJ 24DFJ&(HJLNX륐{cL{{-j@hLGh ^CJEHOJQJU^JaJ/jw1T hLGh ^CJOJQJUV^JaJ)jhLGh ^CJOJQJU^JaJ(h Th ^CJOJQJ^JaJmHsH.h Th ^6CJOJQJ]^JaJmHsH.hDh ^6CJOJQJ]^JaJmHsH+hDh ^CJH*OJQJ^JaJmHsH(hDh ^CJOJQJ^JaJmHsHJPFNth0tP~FR $dha$gd ^gd ^dhgd ^Fhjntvл{g{gO8-jFhLGh ^CJEHOJQJU^JaJ/ju1T hLGh ^CJOJQJUV^JaJ'h Th ^CJH*OJQJaJmHsH$h Th ^CJOJQJaJmHsH.h Th ^6CJOJQJ]^JaJmHsH(h Th ^CJOJQJ^JaJmHsH)jhLGh ^CJOJQJU^JaJ-j DhLGh ^CJEHOJQJU^JaJ/jv1T hLGh ^CJOJQJUV^JaJ"tzfh0<͵pXApؠؠ-jIhLGh ^CJEHOJQJU^JaJ/j1T hLGh ^CJOJQJUV^JaJ)jhLGh ^CJOJQJU^JaJ4h Th ^56CJOJQJ\]^JaJmHsH(h Th ^CJOJQJ^JaJmHsH.h Th ^6CJOJQJ]^JaJmHsHh Th ^mHsH$h Th ^CJOJQJaJmHsH'h Th ^CJOJQJ\aJmHsH0^`b026<>^ر؞؉tر_)jhLGh ^CJOJQJU^JaJ)jKh+h ^CJEHOJQJUaJ(jb T h+h ^CJOJQJUaJ%jh+h ^CJOJQJUaJ(h Th ^CJOJQJ^JaJmHsH" jah+h ^CJOJQJaJ$h Th ^CJOJQJaJmHsH'h Th ^CJH*OJQJaJmHsH^`bdfr\^Pлs]ssE.s-jPhLGh ^CJEHOJQJU^JaJ/j^1T hLGh ^CJOJQJUV^JaJ+h Th ^CJH*OJQJ^JaJmHsH(h Th ^CJOJQJ^JaJmHsH4h Th ^56CJOJQJ\]^JaJmHsH.h Th ^6CJOJQJ]^JaJmHsH)jhLGh ^CJOJQJU^JaJ-jMhLGh ^CJEHOJQJU^JaJ/j_1T hLGh ^CJOJQJUV^JaJP~FNRby`Q81h Th ^B*CJOJQJ^JaJmHphsHh Th ^6\]mHsH1h Th ^6CJOJQJ\]^JaJmHsH-jMSh<h ^CJEHOJQJU^JaJ3jU|3T h<h ^CJEHOJQJUV^JaJ,h Th ^CJEHOJQJ^JaJmHsH-jh<h ^CJEHOJQJU^JaJ(h Th ^CJOJQJ^JaJmHsH$h Th ^CJOJQJaJmHsH RNhR@0^0l0h $dha$gd ^dhgd ^ zлаЊtcR<+h Th ^6CJOJQJ^JaJmHsH hph ^CJOJQJ^JaJ hh ^CJOJQJ^JaJ+hDh ^CJH*OJQJ^JaJmHsH(hDh ^CJOJQJ^JaJmHsH h Th ^OJQJ^JmHsHh Th ^mHsH(h Th ^CJOJQJ^JaJmHsH(h Th ^CJOJQJ^JaJmHsH4jhph ^CJOJQJU^JaJmHnHuz,. pr 훆q\Mhh ^CJOJQJaJ)jWhh ^CJEHOJQJUaJ(jb T hh ^CJOJQJUaJ)jUhh ^CJEHOJQJUaJ(jb T hh ^CJOJQJUaJ%jhh ^CJOJQJUaJ+h Th ^6CJOJQJ^JaJmHsH'h Th ^CJH*OJQJaJmHsH$h Th ^CJOJQJaJmHsH46VXZ\jlpz|ôôzôhXôC(jb T hh ^CJOJQJUaJhh ^CJH*OJQJaJ" jahh ^CJOJQJaJ)jZ]hh ^CJEHOJQJUaJ(jb T hh ^CJOJQJUaJhh ^CJH*OJQJaJhh ^CJOJQJaJ%jhh ^CJOJQJUaJ)jZhh ^CJEHOJQJUaJ(jb T hh ^CJOJQJUaJpr46VXZ\ȸȥץ|gץץR=)jIehh ^CJEHOJQJUaJ(jb T hh ^CJOJQJUaJ)jbhh ^CJEHOJQJUaJ(jb T hh ^CJOJQJUaJ'h Th ^CJH*OJQJaJmHsH$h Th ^CJOJQJaJmHsHhh ^CJH*OJQJaJhh ^CJOJQJaJ%jhh ^CJOJQJUaJ)j`hh ^CJEHOJQJUaJ\hVX\fhnpHJ lĮؘخخخ؄ؘخoXAo-j}hh9 h ^CJEHOJQJU^JaJ,j b T h9 h ^CJOJQJU^JaJ)jh9 h ^CJOJQJU^JaJ& jbh9 h ^CJOJQJ^JaJ+h Th ^CJH*OJQJ^JaJmHsH+h Th ^CJH*OJQJ^JaJmHsH& jah9 h ^CJOJQJ^JaJ(h Th ^CJOJQJ^JaJmHsH$h Th ^CJOJQJaJmHsHhZdj<nz @vR$dh^`a$gd ^ $dha$gd ^ $dha$gd ^lnvx nprxz~ñÝñÉwbK,j b T h9 h ^CJOJQJU^JaJ)jh9 h ^CJOJQJU^JaJ#h9 h ^CJH*OJQJ^JaJ& jbh9 h ^CJOJQJ^JaJ& jph9 h ^CJOJQJ^JaJ#h9 h ^CJH*OJQJ^JaJ h9 h ^CJOJQJ^JaJ(h Th ^CJOJQJ^JaJmHsH+h Th ^CJH*OJQJ^JaJmHsH,.NPRT°œ…nW@-jqh9 h ^CJEHOJQJU^JaJ,jb T h9 h ^CJOJQJU^JaJ-jnh9 h ^CJEHOJQJU^JaJ,j b T h9 h ^CJOJQJU^JaJ& jh9 h ^CJOJQJ^JaJ#h9 h ^CJH*OJQJ^JaJ h9 h ^CJOJQJ^JaJ)jh9 h ^CJOJQJU^JaJ-jakh9 h ^CJEHOJQJU^JaJDNPfh|X\jlҽooooo[ooG& jh9 h ^CJOJQJ^JaJ& jh9 h ^CJOJQJ^JaJ+h Th ^CJH*OJQJ^JaJmHsH(h Th ^CJOJQJ^JaJmHsH#h9 h ^CJH*OJQJ^JaJ h9 h ^CJOJQJ^JaJ)jh9 h ^CJOJQJU^JaJ-jsh9 h ^CJEHOJQJU^JaJ,j b T h9 h ^CJOJQJU^JaJ< V   H Bpzvdhgd ^$dh`a$gd ^ dh`gd ^ $xxa$gd ^gd ^gd ^gd ^ $dha$gd ^<prz| V  H ӽӽөөӓӓӀp\FF+h Th ^6CJOJQJ^JaJmHsH'h Th ^6CJOJQJaJmHsHh Th ^6OJQJmHsH$h Th ^CJOJQJaJmHsH+h Th ^CJH*OJQJ^JaJmHsH& jah9 h ^CJOJQJ^JaJ+h Th ^CJH*OJQJ^JaJmHsH(h Th ^CJOJQJ^JaJmHsH.h Th ^6CJOJQJ]^JaJmHsHH J vx ,йqXXMй33j3T hph ^CJEHOJQJUV^JaJh Th ^mHsH1h Th ^B*CJOJQJ^JaJmHphsH-jsvhph ^CJEHOJQJU^JaJ3j>|3T hph ^CJEHOJQJUV^JaJ,h Th ^CJEHOJQJ^JaJmHsH-jhph ^CJEHOJQJU^JaJ(h Th ^CJOJQJ^JaJmHsH4jhph ^CJOJQJU^JaJmHnHu&(*,,.0ѼѥtѼ_J4_J4_J4_+h Th ^CJH*OJQJ^JaJmH sH (h Th ^CJOJQJ^JaJmH sH (hph ^CJOJQJ^JaJmH sH -jzhph ^CJEHOJQJU^JaJ3jʼn3T hph ^CJEHOJQJUV^JaJ,h Th ^CJEHOJQJ^JaJmHsH(h Th ^CJOJQJ^JaJmHsH-jhph ^CJEHOJQJU^JaJ-jxhph ^CJEHOJQJU^JaJBDFHhj8:^`bdϸr[A*-jNhph ^CJEHOJQJU^JaJ3jC|3T hph ^CJEHOJQJUV^JaJ-j~hph ^CJEHOJQJU^JaJ3j3T hph ^CJEHOJQJUV^JaJ(hph ^CJOJQJ^JaJmH sH -jhph ^CJEHOJQJU^JaJ-j|hph ^CJEHOJQJU^JaJ3jA|3T hph ^CJEHOJQJUV^JaJ,hph ^CJEHOJQJ^JaJmH sH d .024JLpԽtԽZCԽ-jhph ^CJEHOJQJU^JaJ3jE|3T hph ^CJEHOJQJUV^JaJ.hph ^6CJOJQJ]^JaJmH sH -jOhph ^CJEHOJQJU^JaJ3jD|3T hph ^CJEHOJQJUV^JaJ,hph ^CJEHOJQJ^JaJmH sH -jhph ^CJEHOJQJU^JaJ(hph ^CJOJQJ^JaJmH sH prtv>@BDηqZ@)-jhph ^CJEHOJQJU^JaJ3jH|3T hph ^CJEHOJQJUV^JaJ-jhph ^CJEHOJQJU^JaJ3jG|3T hph ^CJEHOJQJUV^JaJ,hph ^CJEHOJQJ^JaJmH sH (hph ^CJOJQJ^JaJmH sH -jhph ^CJEHOJQJU^JaJ-j:hph ^CJEHOJQJU^JaJ3jF|3T hph ^CJEHOJQJUV^JaJF ! $Z$$%H%%%l'`,-. .&.z../t2gd ^$Xdh`Xa$gd ^ $dha$gd ^dhgd ^ dh`gd ^DjlԽԽr[ԽA3jK|3T hph ^CJEHOJQJUV^JaJ-jZhph ^CJEHOJQJU^JaJ3jJ|3T hph ^CJEHOJQJUV^JaJ-jhph ^CJEHOJQJU^JaJ3jI|3T hph ^CJEHOJQJUV^JaJ,hph ^CJEHOJQJ^JaJmH sH -jhph ^CJEHOJQJU^JaJ(hph ^CJOJQJ^JaJmH sH XN P t v ѼybK13j>3T h.}h ^CJEHOJQJUV^JaJ,h Th ^CJEHOJQJ^JaJmH sH -jh.}h ^CJEHOJQJU^JaJ+h Th ^CJH*OJQJ^JaJmH sH (h Th ^CJOJQJ^JaJmH sH .hph ^6CJOJQJ]^JaJmH sH (hph ^CJOJQJ^JaJmH sH -jhph ^CJEHOJQJU^JaJ-jhph ^CJEHOJQJU^JaJ v x z    >!@!d!f!h!j!l!n!Ѽt]C,-j)hph ^CJEHOJQJU^JaJ3jN|3T hph ^CJEHOJQJUV^JaJ-jhph ^CJEHOJQJU^JaJ3jM|3T hph ^CJEHOJQJUV^JaJ,h Th ^CJEHOJQJ^JaJmH sH -jhph ^CJEHOJQJU^JaJ(h Th ^CJOJQJ^JaJmH sH -jh.}h ^CJEHOJQJU^JaJ-j}h.}h ^CJEHOJQJU^JaJn!!!!!""*","."0"2"4"X"Z"\"^"ϸr[A*-jhph ^CJEHOJQJU^JaJ3jQ|3T hph ^CJEHOJQJUV^JaJ-jhph ^CJEHOJQJU^JaJ3jP|3T hph ^CJEHOJQJUV^JaJ(h Th ^CJOJQJ^JaJmH sH -jhph ^CJEHOJQJU^JaJ-j)hph ^CJEHOJQJU^JaJ3jO|3T hph ^CJEHOJQJUV^JaJ,h Th ^CJEHOJQJ^JaJmH sH ^"##$ $$%%&&:&<&>&@& .".뼤v\E7jh ^UmHnHu-jhph ^CJEHOJQJU^JaJ3jR|3T hph ^CJEHOJQJUV^JaJ,h Th ^CJEHOJQJ^JaJmH sH -jhph ^CJEHOJQJU^JaJ.h Th ^6CJOJQJ]^JaJmH sH +h Th ^CJH*OJQJ^JaJmH sH 1h Th ^B*CJOJQJ^JaJmH phsH (h Th ^CJOJQJ^JaJmH sH ".$.&..///t22245 5(5*5b667Z88͸llllYC+h Th ^CJOJQJ]^JaJmHsH$h Th ^CJOJQJaJmHsH(h Th ^CJOJQJ^JaJmHsH'h Th ^6CJOJQJaJmHsH.h Th ^6CJOJQJ]^JaJmHsHhq=h ^mHsH(h=(h ^CJOJQJ^JaJmHsHh~ch ^6mHsH"h ^CJOJQJ^JaJmHsH(jh/h ^UmHnHsH*tH*ut2245b667889p99<.====>>p>>>?BCCBDgd ^dhgd ^ $xxa$gd ^ $dha$gd ^gd ^888889n9p999b;<.=H>p>>CCBDDE׹pėXpXpI3p+h Th ^6CJOJQJ^JaJmHsHh Th ^OJQJmHsH.h Th ^6CJOJQJ]^JaJmHsH(h Th ^CJOJQJ^JaJmHsH"h Th ^6CJ]aJmHsH'h Th ^6CJOJQJaJmHsHh Th ^6]mHsHh Th ^mHsH$h Th ^CJOJQJaJmHsH+h Th ^CJOJQJ]^JaJmHsH#hph ^CJOJQJ]^JaJBDDDEEGHTIIIIIIINNNtQQQ$RhRRVWdhgd ^gd ^ $dha$gd ^ $xxa$gd ^EEEGHHHTIIIIIII©|f[M?)+h ^B*CJOJQJ^JaJmHphsHh h ^6]mHsHjh ^UmHnHuh h ^mHsH+h h ^6CJOJQJ^JaJmHsH.hqh ^6CJOJQJ]^JaJmHsH(hqh ^CJOJQJ^JaJmHsH0h~ch ^6B*CJOJQJaJmHphsH(h Th ^CJOJQJ^JaJmHsH'h Th ^6CJOJQJaJmHsH'h~ch ^6CJOJQJaJmHsH IIIrL|LNNNNNrQQQ&R.RhRRRRӾtf[f[f[tF0+h/dbh ^CJOJQJ]^JaJmHsH(h/dbh ^CJOJQJ^JaJmHsHh~?h ^mHsHh~?h ^6]mHsH0h~ch ^6B*CJOJQJaJmHphsHh Th ^mHsHjh ^UmHnHu.h Th ^6CJOJQJ]^JaJmHsH(h Th ^CJOJQJ^JaJmHsH(h h ^CJOJQJ^JaJmHsH.h h ^6CJOJQJ]^JaJmHsHRRRSVVVWWW@XBXtvv謔~gPg?,%h Th ^B*CJOJQJaJph hLGh ^CJOJQJ^JaJ-hTv/h ^B*CJOJQJaJmHphsH-h Th ^B*CJOJQJaJmHphsH*h Th ^6CJOJQJ]aJmHsH.h Th ^6CJOJQJ]^JaJmHsH(h Th ^CJOJQJ^JaJmHsH(h/dbh ^CJOJQJ^JaJmHsH"h ^CJOJQJ^JaJmHsH.h/dbh ^6CJOJQJ]^JaJmHsH WBXfX~XXXXXHYZNNN dh$Ifgd7kd$$IflF(8#( t0#6  44 lalyt7$dh$Ifa$gd7gd ^HY&Z[[L\]^:__`_S dh$Ifgd7kd|$$IflF(8#( t0#6  44 lalyt7$dh$Ifa$gd7 `aTbbccPdRdLkd$$IflF(8#( t0#6  44 lalyt7$dh$If`a$gd7$dh$Ifa$gd7RdddepfgjjkNlDoppq$dh$Ifa$gd7 dh$Ifgd7$dh$Ifa$gd7 qqqxr*sstunbSSS@S$ dh$Ifa$gd7$dh$Ifa$gd7 dh$Ifgd7kd$$IflF(8#( t0#6  44 lalyt7uruurvtvvvwww_ZOOOO $dha$gd ^gd ^kdM$$IflF(8#( t0#6  44 lalyt7$dh$Ifa$gd7 vvwwww x4x8xXyZydyfyyyyzzzz$zĶإؓ؄q\Gq)jhh ^CJEHOJQJUaJ(jb T hh ^CJOJQJUaJ%jhh ^CJOJQJUaJhh ^CJOJQJaJ#h Th ^CJH*OJQJ^JaJ hhJUh ^CJOJQJ^JaJjh ^UmHnHu&h Th ^5CJOJQJ\^JaJ h Th ^CJOJQJ^JaJ,h Th ^56CJOJQJ\]^JaJwwwww$xjyyzlzz:{<{~~4؄( pdhgd ^dhgd ^gd ^ $dha$gd ^$z&z*z4z6zBzDzdzfzhzjzlzzz{{2{6{<{>{||<}ϿϬϗq_q_q_qQq=q&h Th ^6CJOJQJ]^JaJjh ^UmHnHu#h Th ^CJH*OJQJ^JaJ h Th ^CJOJQJ^JaJ)jhh ^CJEHOJQJUaJ(jb T hh ^CJOJQJUaJ%jhh ^CJOJQJUaJhh ^CJH*OJQJaJhh ^CJOJQJaJhh ^CJH*OJQJaJ" jahh ^CJOJQJaJ<}>}~~~~~(؅څޅȱȱkT?/ThLGh ^CJOJQJaJh(hLGh ^CJOJQJ^JaJmHsH-hLGh ^B*CJOJQJaJmHphsH&h Th ^6CJOJQJ\^JaJ%h Th ^B*CJOJQJaJphh ^CJOJQJ^JaJ hLGh ^CJOJQJ^JaJ,h Th ^56CJOJQJ\]^JaJ&h Th ^5CJOJQJ\^JaJ h Th ^CJOJQJ^JaJ#h Th ^CJH*OJQJ^JaJ؅څ@`K?? dh$Ifgd7($dh$If`a$gd7kd$$Ifl_F~$70#  4 layt7($dh$If`a$gd7^އȈ68>$&,24:ȳȚm\I4I\(hLGh ^CJOJQJ^JaJmHsH$hLGh ^CJOJQJaJmHsH h Th ^CJOJQJ^JaJ.hLGh ^5CJOJQJ\^JaJmHsH(hDh ^CJOJQJ^JaJmHsH1hLGh ^B*CJOJQJ^JaJmHphsH)hLGh ^5CJOJQJ\^JaJh&h Th ^5CJOJQJ\^JaJ hLGh ^CJOJQJ^JaJ#hLGh ^CJOJQJ^JaJh@ Ȉ6fXL dh$Ifgd7*dh$Ifgd7kd$$IflF~$70#  4 layt7$dh$Ifa$gd768>`ui]NNN$dh$Ifa$gd7 dh$Ifgd7 )dh$Ifgd7kdX$$IflF~$70#  4 layt7bތ$ui]NNN$dh$Ifa$gd7 dh$Ifgd7 )dh$Ifgd7kd$$Ifl_F~$70#  4 layt7$&,T2ui]NNN$dh$Ifa$gd7 dh$Ifgd7 dh$Ifgd7kd$$IflF~$70#  4 layt724:jTui]]] dh$Ifgd7 dh$Ifgd7kd5$$Ifl2F~$70#  4 layt7~jui]]NNN]$dh$Ifa$gd7 dh$Ifgd7 dh$Ifgd7kd$$Ifl&F~$70#  4 layt7>@RTZ\Nz|ܷ܎x_F-1h=;5B*CJOJQJ]^JaJmHphsH1hm5B*CJOJQJ]^JaJmHphsH1h ^5B*CJOJQJ]^JaJmHphsH*h ^5B*CJOJQJaJmHphsH(h Th ^CJOJQJ^JaJmHsH&hLGh ^5CJOJQJ\^JaJ h Th ^CJOJQJ^JaJ& jhLGh ^CJOJQJ^JaJ hLGh ^CJOJQJ^JaJ$hLGh ^CJOJQJaJmHsH RTZNZN dh$Ifgd7kds$$Ifl&F~$70#  4 layt7 dh$Ifgd7$dh$Ifa$gd7Nxz|i]NB7 $dha$gd=; dhxxgd=;$dhxxa$gdm dhxxgd ^kd$$Ifl&F~$70#  4 layt7 dh$Ifgd7"$8<rvxͲ~cJ4JJ4+h=;B*CJOJQJ^JaJmHphsH1hlRh=;B*CJOJQJ^JaJmHphsH4hoJ3h=;6B*CJOJQJ^JaJmHphsH1hoJ3h=;B*CJOJQJ^JaJmHphsH4hlRh=;6B*CJOJQJ^JaJmHphsH4hhh=;5B*CJOJQJ^JaJmHphsH.h=;5B*CJOJQJ^JaJmHphsH4h5h=;5B*CJOJQJ^JaJmHphsH <d&Lv̚^<>ğD$ & F dha$gd=;$hdh`ha$gd=;$hdh^ha$gd=;$dh^a$gd=; $dha$gd=;$dh`a$gd=;$dh`a$gd=;&ʚ̚68>l϶gN8N8N8+h=;B*CJOJQJ^JaJmHphsH1hGh=;B*CJOJQJ^JaJmHphsH4hhh=;5B*CJOJQJ^JaJmHphsH1hlRh=;B*CJOJQJ^JaJmHphsH4hlRh=;6B*CJOJQJ^JaJmHphsH1h:h=;B*CJOJQJ^JaJmHphsH+h=;B*CJOJQJ^JaJmHphsH4hh=;6B*CJOJQJ^JaJmHphsH 6&zƥ$ɭ{`I2)h&A%h=;B*CJOJQJ^JaJph,h&A%h=;6B*CJOJQJ^JaJph,h&A%h=;5B*CJOJQJ^JaJph4h|h=;B*CJOJQJ]^JaJmH phsH 1h|h=;B*CJOJQJ^JaJmH phsH 1h9-h=;B*CJOJQJ^JaJmH phsH 7hBxh=;5B*CJOJQJ]^JaJmH phsH +h=;B*CJOJQJ^JaJmHphsH?jh=;B*CJOJQJU^JaJmHnHphsH*tH*u 8x&zƥҦ Ҩ$(*$dhxxa$gd=;$dh`a$gd=; $dha$gd=;$dh^a$gd=;$&24,ǰ~fO80hh=;6B*CJOJQJaJmHphsH,hh=;6B*OJQJ^JmHphsH-hh=;B*CJOJQJaJmHphsH.h=;6B*CJOJQJ^JaJmHphsH=jh$,h=;6B*CJOJQJU^JaJmHphsH%h&A%h=;B*CJOJQJaJph,h&A%h=;5B*CJOJQJ^JaJph)h&A%h=;B*CJOJQJ^JaJphEjhGh=;B*CJOJQJU^JaJmHnHphsH*tH*u *,.024,<,024$dh`a$gd=;gd=;gd=;gd=; $dha$gd=;$dhxxa$gd=;ت<>z~ޭưgN81hUh=;B*CJOJQJ^JaJmHphsH*h=;5B*CJOJQJaJmHphsH0hu<h=;5B*CJOJQJaJmHphsH3hh=;56B*CJOJQJaJmHphsH0hh=;6B*CJOJQJaJmHphsH+jhh=;6UmHnHsH*tH*u+h=;B*CJOJQJ^JaJmHphsH1hZHh=;B*CJOJQJ^JaJmHphsH?jh=;B*CJOJQJU^JaJmHnHphsH*tH*u tvԮ,.24̱TV浓{bBB'4h@bh=;B*CJH*OJQJ^JaJmHphsH?jh=;B*CJOJQJU^JaJmHnHphsH*tH*u1h@bh=;B*CJOJQJ^JaJmHphsH.h=;5B*CJOJQJ^JaJmHphsHBjh=;5B*CJOJQJU^JaJmHnHphsH*tH*u+h=;B*CJOJQJ^JaJmHphsH4hUh=;B*CJH*OJQJ^JaJmHphsH1hUh=;B*CJOJQJ^JaJmHphsHVdf DFHzdM5/hh=;56B*OJQJ^JmHphsH,hh=;6B*OJQJ^JmHphsH+jhh=;6UmHnHsH*tH*u1h+A8h=;B*CJOJQJ^JaJmHphsH4h+A8h=;B*CJH*OJQJ^JaJmHphsH?jh=;B*CJOJQJU^JaJmHnHphsH*tH*u4h@bh=;B*CJH*OJQJ^JaJmHphsH+h=;B*CJOJQJ^JaJmHphsH F D*d@^*,.0gd=;gd=;$dh`a$gd=; $dha$gd=;Dtv(* @^ѸѸѸѸѪs[D[,hh=;6B*OJQJ^JmHphsH.h=;5B*CJOJQJ^JaJmHphsH1hEh=;B*CJOJQJ^JaJmHphsH:j4h&hPh=;B*CJOJQJU^JaJmHphsHjh=;UmHnHu1 jfh=;B*CJOJQJ^JaJmHphsH+h=;B*CJOJQJ^JaJmHphsH0hh=;6B*CJOJQJaJmHphsHмb.0268HJ¾ľɰɰɰɢɰmR66joohoh=;B*CJEHOJQJU^JaJph5j!LS hoh=;B*CJOJQJU^JaJph2jhoh=;B*CJOJQJU^JaJph4hoh=;B*CJH*OJQJ^JaJmHphsHjh=;UmHnHu1hoh=;B*CJOJQJ^JaJmHphsH+h=;B*CJOJQJ^JaJmHphsH?jh=;B*CJOJQJU^JaJmHnHphsH*tH*u048`dVX|^`P,gd=;gd=;$ & Fdha$gd=;$ & Fdha$gd=;$dh`a$gd=; $dha$gd=;ڿܿ޿`渝oUo;o-jh=;UmHnHu2jLhYh=;B*CJOJQJU^JaJph2jSthYh=;B*CJOJQJU^JaJph#h=;B*CJOJQJ^JaJph6jqhoh=;B*CJEHOJQJU^JaJph5j LS hoh=;B*CJOJQJU^JaJph)hoh=;B*CJOJQJ^JaJph1hoh=;B*CJOJQJ^JaJmHphsH2jhoh=;B*CJOJQJU^JaJph$*TXվeG9jh=;UmHnHu:jhiph=;B*CJOJQJU^JaJmH*phsH*:jEhiph=;B*CJOJQJU^JaJmH*phsH*#h=;B*CJOJQJ^JaJph)h h=;B*CJOJQJ^JaJph&h=;5B*CJOJQJ^JaJph,h inh=;5B*CJOJQJ^JaJph&h=;6B*CJOJQJ^JaJph,h2h=;6B*CJOJQJ^JaJph &^`bPj龨~l~e~R~9~1 jfh=;B*CJOJQJ^JaJmHphsH$h&A%h=;6B*OJQJ^Jph h&A%h=;"jh=;UmHnHsH*tH*u)h&A%h=;B*CJOJQJ^JaJph(h&A%h=;6B*CJOJQJaJph+jhh=;6UmHnHsH*tH*u,h&A%h=;5B*CJOJQJ^JaJph&h=;6B*CJOJQJ^JaJph,hiph=;6B*CJOJQJ^JaJphjl,^.0dlnѸѣѐ~ѣѐfOAjh=;UmHnHu,h&A%h=;5B*CJOJQJ^JaJph/h&A%h=;56B*CJOJQJ^JaJph"jh=;UmHnHsH*tH*u$h&A%h=;6B*OJQJ^Jph(h&A%h=;6B*CJOJQJaJph1 jfh=;B*CJOJQJ^JaJmHphsH)h&A%h=;B*CJOJQJ^JaJph1 jh=;B*CJOJQJ^JaJmHphsH,^.dlrvz$ dha$gd=;gd=; $dha$gd=;$dh`a$gd=;gd=;nprvxz̾ydN9+jh=;UmHnHu(h^h=;CJOJQJ^JaJmHsH+h^h=;5CJOJQJ^JaJmHsH(h|h=;CJOJQJ^JaJmHsH+hNh=;6CJOJQJ^JaJmHsH"h=;CJOJQJ^JaJmHsH9jh=;5CJOJQJU^JaJmHnHsH*tH*uh=;CJOJQJ^JaJ&h=;5B*CJOJQJ^JaJph=jhIh=;5B*CJOJQJU^JaJmH*phsH* Ѹr\G1+h|h=;6CJOJQJ^JaJmHsH(h5MAh=;CJOJQJ^JaJmHsH+h^h=;CJH*OJQJ^JaJmHsH%h=;6CJOJQJ^JaJmHsH+h^h=;6CJOJQJ^JaJmHsH9jh=;6CJOJQJU^JaJmHnHsH*tH*u1h^h=;B*CJOJQJ^JaJmHphsH(h^h=;CJOJQJ^JaJmHsH1jhlh=;CJOJQJU^JaJmHsH L* 0j &|ZH$ & Fdha$gd=;$dh`a$gd=; $dha$gd=;L>BFHv Իi[@(@.h=;6B*CJOJQJ^JaJmHphsH4hxh=;6B*CJOJQJ^JaJmHphsHjh=;UmHnHu:jhiph=;B*CJOJQJU^JaJmH*phsH*:j7hiph=;B*CJOJQJU^JaJmH*phsH*+h=;B*CJOJQJ^JaJmHphsH1hxh=;B*CJOJQJ^JaJmHphsH(h^h=;CJOJQJ^JaJmHsH+h^h=;5CJOJQJ^JaJmHsH jl.0z|.0 "ͷ{bbbbE9jh=;5CJOJQJU^JaJmHnHsH*tH*u1 jfh=;B*CJOJQJ^JaJmHphsH"h=;CJOJQJ^JaJmHsH(hxh=;CJOJQJ^JaJmHsH(h^h=;CJOJQJ^JaJmHsH+h=;B*CJOJQJ^JaJmHphsH4hxh=;6B*CJOJQJ^JaJmHphsH.h=;6B*CJOJQJ^JaJmHphsH 4Z\j&FPt°јrcrrcNrNr9)jh^h=;CJOJQJU^JaJ)h^h=;56CJOJQJ\^JaJh=;CJOJQJ\^JaJ#h^h=;CJOJQJ\^JaJ&h^h=;5CJOJQJ\^JaJ.jh=;OJQJU^JmHnHsH*tH*u#h^h=;5CJOJQJ^JaJh=;5CJOJQJ^JaJ h^h=;CJOJQJ^JaJ:jh&hPh=;B*CJOJQJU^JaJmHphsHHPtn86<$dh`a$gd=; $dha$gd=;n 0246лm_J<h=;CJOJQJ^JaJ)j_h%sh=;CJOJQJU^JaJjh=;UmHnHu-j ]h^h=;CJEHOJQJU^JaJ#h^h=;CJOJQJ\^JaJ&h^h=;56CJOJQJ^JaJ h^h=;CJOJQJ^JaJ)jh^h=;CJOJQJU^JaJ-jjZh^h=;CJEHOJQJU^JaJ/jD S h^h=;CJOJQJUV^JaJ246BDdfhj @BDFحvحZI;Ih=;CJOJQJ^JaJ h^h=;CJOJQJ^JaJ6j;h?~h=;B*CJEHOJQJU^JaJph6jh?~h=;B*CJEHOJQJU^JaJph5jS h?~h=;B*CJOJQJU^JaJph2jh?~h=;B*CJOJQJU^JaJph h:2ah=;CJOJQJ^JaJ#h=;B*CJOJQJ^JaJph)h?~h=;B*CJOJQJ^JaJph<°}eM6,h&A%h=;5B*CJOJQJ^JaJph/h&A%h=;56B*CJOJQJ^JaJph/h."h=;56B*CJOJQJ^JaJph)hMkh=;B*CJOJQJ^JaJph:jBhxh=;B*CJOJQJU^JaJmH*phsH*#h=;B*CJOJQJ^JaJph2j|hxh=;B*CJOJQJU^JaJphEjh=;56B*CJOJQJU^JaJmHnHphsH*tH*u ̯s]H2%h=;6CJOJQJ^JaJmHsH+h^h=;6CJOJQJ^JaJmHsH(h^h=;CJOJQJ^JaJmHsH+h^h=;5CJOJQJ^JaJmHsH(h|h=;CJOJQJ^JaJmHsH(h|h=;CJOJQJ^JaJmHsH"h=;CJOJQJ^JaJmHsH9jh=;5CJOJQJU^JaJmHnHsH*tH*u&h=;5B*CJOJQJ^JaJph=jhIh=;5B*CJOJQJU^JaJmH*phsH* Z8:t2f$ RH $dh`a$gd=; $dha$gd=; ZPRrϺycJ,J:jhiph=;B*CJOJQJU^JaJmH*phsH*1hxh=;B*CJOJQJ^JaJmHphsH+h^h=;5CJOJQJ^JaJmHsH+h|h=;6CJOJQJ^JaJmHsH(h5MAh=;CJOJQJ^JaJmHsH+h^h=;CJH*OJQJ^JaJmHsH(h^h=;CJOJQJ^JaJmHsH%h=;6CJOJQJ^JaJmHsH9jh=;5CJOJQJU^JaJmHnHsH*tH*u r~tvвАu]uH3(hxh=;CJOJQJ^JaJmHsH(h^h=;CJOJQJ^JaJmHsH.h=;6B*CJOJQJ^JaJmHphsH4hxh=;6B*CJOJQJ^JaJmHphsHBjh=;6B*CJOJQJU^JaJmHnHphsH*tH*u:jhiph=;B*CJOJQJU^JaJmH*phsH*1hxh=;B*CJOJQJ^JaJmHphsH+h=;B*CJOJQJ^JaJmHphsH 8:8:*,تتتت؊l[L4.jh=;OJQJU^JmHnHsH*tH*uh=;5CJOJQJ^JaJ h^h=;CJOJQJ^JaJ:jh&hPh=;B*CJOJQJU^JaJmHphsH?jh=;B*CJOJQJU^JaJmHnHphsH*tH*u1 jfh=;B*CJOJQJ^JaJmHphsH(hxh=;CJOJQJ^JaJmHsH+h=;B*CJOJQJ^JaJmHphsH"h=;CJOJQJ^JaJmHsH@ft 0Px ȶȶfK/f6j Yh^vh=;B*CJEHOJQJU^JaJph5jS h^vh=;B*CJOJQJU^JaJph2jh^vh=;B*CJOJQJU^JaJph#h=;B*CJOJQJ^JaJph)h^vh=;B*CJOJQJ^JaJphh=;CJOJQJ\^JaJ#h^h=;CJOJQJ\^JaJ&h^h=;5CJOJQJ\^JaJ h^h=;CJOJQJ^JaJ#h^h=;5CJOJQJ^JaJ      F H   ѶcQC.Q)h?~h=;B*CJOJQJ^JaJphh=;CJOJQJ^JaJ#h=;B*CJOJQJ^JaJph6jG]h^vh=;B*CJEHOJQJU^JaJph5jS h^vh=;B*CJOJQJU^JaJph6jN[h^vh=;B*CJEHOJQJU^JaJph5jS h^vh=;B*CJOJQJU^JaJph)h^vh=;B*CJOJQJ^JaJph2jh^vh=;B*CJOJQJU^JaJphH  6   D$dh$Ifa$gd7$dh`a$gd=; $dha$gd=;          îwî[SOAjh=;UmHnHuh=;jch=;U6jah?~h=;B*CJEHOJQJU^JaJph6j@_h?~h=;B*CJEHOJQJU^JaJph5jS h?~h=;B*CJOJQJU^JaJph)h?~h=;B*CJOJQJ^JaJph2jh?~h=;B*CJOJQJU^JaJph#h=;B*CJOJQJ^JaJph h:2ah=;CJOJQJ^JaJ  <JNTʸv_v_J'Ejh*h=;B*CJOJQJU^JaJmHnHphsH*tH*u)h*h=;B*CJOJQJ^JaJph,h*h=;5B*CJOJQJ^JaJph,hqh=;5B*CJOJQJ^JaJph&h=;5B*CJOJQJ^JaJph,hqh=;5B*CJOJQJ^JaJph#h=;B*CJOJQJ^JaJph h^h=;CJOJQJ^JaJ#h`h=;5CJOJQJ^JaJ#h`h=;5CJOJQJ^JaJ ^OOOOOOOO$dh$Ifa$gd7kd$$IflgF%4 t0(&6  44 lapyt7 Z^`bdfhjlnprF+H+J+L+N+P+R+,d-$dh$Ifa$gd7Z\*d-f-j-z-|---.../@/B/D/`/b/ꗀiiRꗀi:ii/h*h=;56B*CJOJQJ^JaJph,h*h=;5B*CJOJQJ^JaJph,h*h=;5B*CJOJQJ^JaJph,hqh=;5B*CJOJQJ^JaJph,hqh=;5B*CJOJQJ^JaJphU,h*h=;B*CJH*OJQJ^JaJphEjh*h=;B*CJOJQJU^JaJmHnHphsH*tH*u)h*h=;B*CJOJQJ^JaJph- G phi ln chia, kp cht s b, sau dng ng h so r trin theo ng knh ngoi ca phi v r phng theo mt u ca phi, tin hnh kp cht phi. - G mm cp ln mm chia, sau r trin mm cp sao cho tm ca mm cp trng vi tm ca mm chia. - G phi ln mm cp, kp cht s b, sau dng ng h so r trin theo ng knh ngoi ca phiv r phng theo mt u ca phi, tin hnh kp cht phi.2G dao - Lau sch trc ga dao, lau sch ng knh trong ca dao. - Xc nh chiu quay ca my khi ct gt. - Chn bc ph hp vi trc dao v dao. - G dao ln trc g v sit cht.3Ct gt a) Phay khp ni vu rng l  b) Phay khp ni vu rng chn   - iu chnh cho mt u dao phay )a hoc mt tr dao phay ngn tip xc vi ng knh ngoi ca phi. - nh du du xch bn trt ngang, iu chnh bn my khong dch chuyn theo cng thc: EMBED Equation.3 Trong : A - Khong dch chuyn ca bn my. D - ng knh ngoi ca phi - iu chnh tc trc chnh, tc bn my: ntc = 150 EMBED Equation.3180 (ving/pht) Sd = 35 EMBED Equation.340(mm/pht) Bt my cho my chy. - iu chnh chiu su ct (t): t = h ( h - chiu cao rng khp ni vu)- - Tin hnh ct gt: + Tin dao ct gt xuyn tm ta c ng rnh (1-1) + Xoay phi ct cc ng rnh cin li( 2-2), (3-3)... i vi tng loi g ta thc hin nh sau: i vi mm chia: Mun xoay phi ct ng rnh tip theo, ta xoay i mt gc l: EMBED Equation.3(). Trong : EMBED Equation.3- Gc chn tm ca tng bc rng . Z - S rng vu cn gia cng. i vi chia: Sau mi ln ct, ta iu chnh trc chnh chia xoay i mt khong tnh theo cng thc: EMBED Equation.3 Trong : N - c tnh chia (N = 40) Z - s rng vu cn gia cng. Ch : - Vi khp ni vu c dEMBED Equation.30,577D trong qu trnh ct khng c lt ct ph. - Vi khp ni vu c dEMBED Equation.30,557D, trong cc lt ct chnh, trn rnh vu vn li li trong rnh, do ta thc hin thm lt ct ph rnh khng li vt li. - iu chnh v tr dao phi, thc hin nh khp ni vu rng l. - Khi tin dao ct gt: khc vi khp ni vu rng l ch, dao khng tin sut qua tm phi, m mi ln tin dao ch ct to sn rng mt pha ca rnh. - Sau khi ct to sn rng mt pha ca tt c cc rng. Ta dch chuyn phi sang ngang v pha dao mt khong ng b dy ca dao (Bdao) phay to sn rng phi cin li. - Sau khi dch chuyn phi sang ngang, ta quay phi theo chiu ngc li (so vi chiu quay khi phay sn th nht) mt gc EMBED Equation.3(), phay to sn th 2 ca rng th nht. Sau tip tc quay 1 gc EMBED Equation.3 phay sn rng th 2 v cc rng cin li. 3Kim tra.  - Dng thc o su o chiu su rng khp ni vu. - Dng thc cp hoc panme o b rng rnh (a) ca rng khp ni vu. - Dng thc o gc, kim tra i xng ca rng khp ni vu. 3.6.2. Phay ly hp vu rng thang: a. chn giao gia cng: Khp ni rng thang cn, rng thang vung c phay bng dao phay gc kp c gc cn EMBED Equation.3, dao phay gc n c gc cn EMBED Equation.3 bng gc EMBED Equation.3 rnh rng khp ni trong dao n, dao gc kp c mi li ct ph c b rng bd bng b rng b y rnh rng khp ni vu rng thang vung, rng thang cn nh hnh 22 iu chnh v tr dao phi: i vi dao phay gc kp gia cng bin dng vu rng thang cn. iu chnh cho tm phi chia i b rng dao nh hnh 23 (a) i vi dao phay gc n  gia cng khp ni vu rng thang vung. iu chnh cho mt u dao i qua ng tm chia i phi. Dng ke 900 p vo ng sinh ln nht ca phi, iu chnh mt u dao tip xc vi mt bn ca ke trong trng thi t)nh. Sau iu chnh bn my mt lng R = D/2 mt u dao trng vi mt phng chia i phi nh hnh 24 (b)  a b b. Ga dao, ga phi: G dao phay )a ln trc g dao (ch chiu quay trc chnh khi g dao) Dao c ln trc g dao. Lu trc khi g dao kim tra chiu quay trc chnh. Nu trc chnh quay cng chiu kim ng h th g mt trc dao hng sang pha bn phi v ngc li trc chnh quay ngc chiu kim ng h g mt trc dao hng sang pha bn tri. m bo hai mt bc cch phi song song vi nhau. ng knh trc g phi bng ng knh l g dao.  Trc chnh quay cng chiu Trc chnh quay ngc chiu Phi c g trn mm cp ba chu t nh tm. Trong qu trnh g sit u ba chu cp. G iu chnh m bo phi ng tm vi mm cp ba chu. Nu phi c dng bc chiu di g L/( < 1 khi g t mt u bc ln mt u ca chu cp. Nu phi c dng bc chiu di g L/( > 1 khi g khng t mt u bc ln mt u ca chu cp. Nu phi c bin dng ngoi tr trn chiu di g L/( < 1 khi g dng ng h so r iu chnh m bo tm phi trng vi tm mm cp. Nu phi c bin dng ngoi tr trn chiu di g L/( > 1 g trc tip phi ln mm cp. Lu cc trng hp trn mt tr g phi c gia cng t nguyn cng trc Phi g vo mm cp trn trc chnh chia. sn rng ca hai khp ni khi n khp (lm vic) tip xc u vi nhau t ngoi vo trong, trc chnh chia phi xoay ln mt gc EMBED Equation.3 nh hnh 24 Gc EMBED Equation.3 nghing trc chnh chia xc nh theo cng thc: + Vi vu i xng (thang cn): EMBED Equation.3 + Vi vu khng i xng (rng thang vung): EMBED Equation.3 Khi s rng khp ni EMBED Equation.3 th biu thc: EMBED Equation.3 EMBED Equation.3 Lc cng thc (1) v (2) c th thay bng cng thc (3), (4) n gin hn - Vu rng thang cnEMBED Equation.3 - Vu rng thang vung EMBED Equation.3 (trong : Z- s rng khp ni, EMBED Equation.3- gc rnh rng khp ni) c. Gia cng: iu chnh chia ADCT: EMBED Equation.3 (N s c tnh chia, Z s rng vu) Tin hnh ct gt t pha ngoi vo trong nh hnh 25. Sau mi ln ct to rng chia rng theo cng thc EMBED Equation.3 phn . 3.6.3. Phay ly hp vu rng tam gic: a. chn giao gia cng: Khp ni vu rng tam giac cn, rng tam giac vung c phay bng dao phay gc kp c gc cn EMBED Equation.3, dao phay gc n c gc cn EMBED Equation.3 bng gc EMBED Equation.3 rnh rng khp ni trong dao n nh hnh 26.  iu chnh v tr dao phi: i vi dao phay gc kp gia cng bin dng vu rng tam giac cn. iu chnh cho tm phi chia i b rng dao. i vi dao phay gc n iu chnh cho mt u dao i qua ng tm chia i phi. Dng ke 900 p vo ng sinh ln nht ca phi, iu chnh mt u dao tip xc vi mt bn ca ke trong trng thi t)nh. Sau iu chnh bn my mt lng R = D/2 mt u dao trng vi mt phng chia i phi nh hnh 27. b. Ga dao, ga phi: G dao phay )a ln trc g dao (ch chiu quay trc chnh khi g dao) Dao c ln trc g dao. Lu trc khi g dao kim tra chiu quay trc chnh. Nu trc chnh quay cng chiu kim ng h th g mt trc dao hng sang pha bn phi v ngc li trc chnh quay ngc chiu kim ng h g mt trc dao hng sang pha bn tri.  Trc chnh quay cng chiu Trc chnh quay ngc chiu m bo hai mt bc cch phi song song vi nhau. ng knh trc g phi bng ng knh l g dao. Phi c g trn mm cp ba chu t nh tm nh hnh 28. Trong qu trnh g sit u ba chu cp. G iu chnh m bo phi ng tm vi mm cp ba chu. Nu phi c dng bc chiu di g L/( < 1 khi g t mt u bc ln mt u ca chu cp. Nu phi c dng bc chiu di g L/( > 1 khi g khng t mt u bc ln mt u ca chu cp. Nu phi c bin dng ngoi tr trn chiu di g L/( < 1 khi g dng ng h so r iu chnh m bo tm phi trng vi tm mm cp. Nu phi c bin dng ngoi tr trn chiu di g L/( > 1 g trc tip phi ln mm cp. Lu cc trng hp trn mt tr g phi c gia cng t nguyn cng trc Phi g vo mm cp trn trc chnh chia. sn rng ca hai khp ni khi n khp (lm vic) tip xc u vi nhau t ngoi vo trong, trc chnh chia phi xoay ln mt gc EMBED Equation.3 nh hnh 29 Gc EMBED Equation.3 nghing trc chnh chia xc nh theo cng thc: + Vi vu rng tam giac cn:EMBED Equation.3 + Vi vu rng tam giac vung: EMBED Equation.3 Khi s rng khp ni EMBED Equation.3 th biu thc: EMBED Equation.3 EMBED Equation.3 Lc cng thc (1) v (2) c th thay bng cng thc (3), (4) n gin hn - Vu rng tam giac cnEMBED Equation.3 - Vu rng tam giac vung EMBED Equation.3 (trong : Z- s rng khp ni, EMBED Equation.3- gc rnh rng khp ni) c. Gia cng: iu chnh chia: ADCT: EMBED Equation.3 (N s c tnh chia, Z s rng vu) Tin hnh ct gt t pha ngoi vo trong nh hnh bn. Sau mi ln ct to rng chia rng theo cng thc EMBED Equation.3 phn nh hnh 30. 4. Dng sai hng, nguyn nhn v bin php phng. Dng sai hng, nguyn nhn v bin php phng khi phay ly h#p rng vung. TTDng sai hngNguyn nhnBin php phng nga1Chiu cao rnh vu khng t- Do ly chiu su ct khng ng. - Thao tc o v c kch thc khng chun- Khi ly chiu su ct thn trng chun xc - Thao tc o kim chnh xc2Chiu rng rnh vu khng t- Do khi iu chnh v tr dao phi mt u dao tin qu tm. - Trc dao o theo hng mt u dao.- Thao tc thao tc thn trng chnh xc. iu chnh du xch bn my chun - Kim tra v iu chnh li bc cch trc khi thc hin3Cc rng vu khng u nhau- Do phn khng chnh xc - Cc mt tr ca phi khng ng tm - g khng chnh xc - Khi phn thn trng chun xc - Chun b phi chnh xc. Kim tra phi trc khi lm - Hiu chnh g trc khi thc hin. Dng sai hng, nguyn nhn v bin php phng khi phay ly h#p rng thang cn (rng tam giac cn), rng thang vung (rng tam giac vung). TTDng sai hngNguyn nhnBin php phng nga1Frophin rng vu khng a#t- Do cho#n dao khng ung goc #. - Do dao bi# a o trong qua trinh gia cng.- Ki m tra la#i goc # dao trc khi gia cng - Ki m tra va iu chi nh la#i ba#c cach a m ba o hai m#t ba#c song song vi nhau.2Ranh vu bi# l#ch tm v m#t phia- Do khi iu chnh v tr dao phi mt u dao tin qu tm phi vi dao goc n, m#t ph ng chia i b r#ng dao goc kep khng i qua tm phi. - Trc dao o theo hng mt u dao.- Thao tc thao tc thn trng chnh xc. iu chnh du xch bn my chun khi iu chi nh vi# tri gia dao va phi - Kim tra v iu chnh li bc cch trc khi thc hin3Cc rng vu khng u nhau- Do phn khng chnh xc - Cc mt tr ca phi khng ng tm - g khng chnh xc - Khi phn thn trng chun xc - Chun b phi chnh xc. Kim tra phi trc khi lm - Hiu chnh g trc khi thc hin.4Goc n khp cu a rng vu khng a#t- Do iu chi nh goc l#ch cu a u# chia khng ung goc - Ki m tra va iu chi nh la#i goc l#ch u# chia trc khi th#c hi#n5. Kim tra sn phm: 5.1. Phng php kim tra. Phng phap ki m tra tr#c tip co tinh toan. - Dung cac thit bi# o thng thng s du#ng trong nganh c khi. Nh thc c#p, ban me o trong, thc o goc. Phng phap ki m tra tr#c tip dung cn mu ho#c dng ki m. - Dung cac thit bi# o chuyn dung: Vi loa#i ly h#p vu #c sa n xut hang loa#t co th ch ta#o m#t ly h#p vu chu n  ki m tra cac ly h#p vu #c gia cng. Vi ly h#p vu sa n xut n chic trong s a cha thi dung ngay vu con la#i  ki m tra sau khi gia cng. 5.2. Kim tra. Khp ni vu rng vung. - Kim tra chiu cao rnh vu dng thanh o su ca thc cp. - Kim tra b rng rnh vu dng m o trong ca thc cp. - Ki m tra m#t bn ranh vu co i qua tm khng dung thc c#p  ki m tra - Dung dng chu n la m#t bin da#ng vu a #c gia cng chu n mai s a cac b m#t  ki m tra cac chi tiu v lp ghep. Khp ni vu rng thang cn, rng thang vung. - Kim tra chiu cao rnh vu dng thanh o su ca thc cp. - Kim tra b rng rnh vu dng m o trong ca thc cp.  a m ba o chinh xac pha i dung dng ki m tra. - Ki m tra b r#ng ranh vu rng thang cn co i qua tm khng pha i dung dng ki m chuyn dung - Ki m tra m#t bn ranh vu rng thang cn co i qua tm khng dung thc c#p  ki m tra. - Ki m tra goc n khp b m#t ranh vu dung thc o goc. - Dung dng chu n la m#t bin da#ng vu a #c gia cng chu n mai s a cac b m#t  ki m tra cac chi tiu v lp ghep. Khp ni vu rng tam giac cn, rng tam giac vung. - Kim tra chiu cao rnh vu dng dng ki m tra chuyn dung - Kim tra b rng rnh vu dung dng ki m tra. - Ki m tra goc h#p b i hai m#t bn ranh vu dung dng goc kt h#p cn la ho#c dung thc o goc  ki m tra. - Ki m tra b r#ng ranh vu rng tam giac cn co i qua tm khng pha i dung dng ki m chuyn dung - Ki m tra m#t bn ranh vu rng tam giac cn co i qua tm khng dung thc c#p  ki m tra. - Ki m tra goc n khp b m#t ranh vu dung thc o goc. - Dung dng chu n la m#t bin da#ng vu a #c gia cng chu n mai s a cac b m#t  ki m tra cac chi tiu v lp ghep. 6. V sinh cng nghip: - Khng dng tay, vt cng hay gi lau dng gt phoi khi my ang ct gt. - Thao tc vn hnh my phi thn trng nh nhng v ng theo cc nguyn tc khi s dng my phay. - Thc hin ng cc quy trnh gia cng c hng hn. - Cc dng c phi dng ni quy nh - Gi cho khu vc thc tp lun sch s. - Cui bui thc hnh v sinh my xng, dng c sch s, kim tra v a v ni quy nh. * Kim tra: Khp ni vu rng vung. - Kim tra chiu cao rnh vu dng thanh o su ca thc cp. - Kim tra b rng rnh vu dng m o trong ca thc cp. - Ki m tra m#t bn ranh vu co i qua tm khng dung thc c#p  ki m tra - Dung dng chu n la m#t bin da#ng vu a #c gia cng chu n mai s a cac b m#t  ki m tra cac chi tiu v lp ghep. Khp ni vu rng thang cn, rng thang vung. - Kim tra chiu cao rnh vu dng thanh o su ca thc cp. - Kim tra b rng rnh vu dng m o trong ca thc cp.  a m ba o chinh xac pha i dung dng ki m tra. - Ki m tra b r#ng ranh vu rng thang cn co i qua tm khng pha i dung dng ki m chuyn dung - Ki m tra m#t bn ranh vu rng thang cn co i qua tm khng dung thc c#p  ki m tra. - Ki m tra goc n khp b m#t ranh vu dung thc o goc. - Dung dng chu n la m#t bin da#ng vu a #c gia cng chu n mai s a cac b m#t  ki m tra cac chi tiu v lp ghep. Khp ni vu rng tam giac cn, rng tam giac vung. - Kim tra chiu cao rnh vu dng dng ki m tra chuyn dung - Kim tra b rng rnh vu dung dng ki m tra. - Ki m tra goc h#p b i hai m#t bn ranh vu dung dng goc kt h#p cn la ho#c dung thc o goc  ki m tra. - Ki m tra b r#ng ranh vu rng tam giac cn co i qua tm khng pha i dung dng ki m chuyn dung - Ki m tra m#t bn ranh vu rng tam giac cn co i qua tm khng dung thc c#p  ki m tra. - Ki m tra goc n khp b m#t ranh vu dung thc o goc. - Dung dng chu n la m#t bin da#ng vu a #c gia cng chu n mai s a cac b m#t  ki m tra cac chi tiu v lp ghep. II. PHAY THEN HOA Gii thi#u: Trc then hoa c dng lp bnh rng truyn chuyn ng quay vi tc v ti trng ln trong cc hp tc my cng c, t, my ko& Cc bnh rng ny c th di trt trn trc d dng thay i tc khi cn thit. Theo hnh dng ca then, trc then hoa thng c ba loi nh hnh 31: a- trc then hoa ch nht; b- trc then hoa thn khai; c- trc then hoa tam gic. Trong trc then hoa ch nht l loi thng dng, hay c s dng.  Cc yu t c bn ca trc then hoa: ng knh ngoi D, ng knh trong d, chiu dy them b, chiu cao then EMBED Equation.3 Trong sn xut ln, trc then hoa c gia cng bng phng php bao hnh, hoc phay chp hnh bng dao phay nh hnh tng t nh phay bnh rng tr rng thng. Trong sn xut n chic (nh cng tc sa cha& ) c th phay trc then hoa ch nht bng dao phay ia thng dng trn my phay ngang. Hi#n nay co th s du#ng phng phap can ta#o tru#c then hoa. Mc tiu: - Trnh by c nhng c im c bn ca then hoa. - Xc nh c yu cu k thut khi phay then hoa. - S dng c u chia vn nng. - Vn hnh c my phay ng quy trnh quy phm gia cng then hoa t cp chnh xc 8-10, nhm cp 4-5, ng yu cu k thut, ng thi gian quy nh, m bo c an ton lao ng, v sinh cng nghip. - Phn tch c cc dng sai hng, nguyn nhn v bin php khc phc. - Rn luyn tnh k lut, kin tr, cn thn, nghim tc trong khi thc tp ti xng. Ni dung: 1. Cc thng s hnh hc ca then hoa. Theo hnh dng ca then, trc then hoa thng c ba loi theo hnh 31: a- trc then hoa ch nht; b- trc then hoa thn khai; c- trc then hoa tam gic. Trong trc then hoa ch nht l loi thng dng, hay c s dng. Cc yu t c bn ca trc then hoa: ng knh ngoi D, ng knh trong d, chiu dy them b, chiu cao then EMBED Equation.3 2. Yu cu k thut khi phay then hoa. SHAPE \* MERGEFORMAT - # nham b m#t sn then, m#t tru# ngoai D cu a then, m#t tru# trong d cu a then. - # song song m#t bn sn then vi ng tm cu a tru#c. - Dung sai lp ghep then hoa. Vic xc nh cc yu cu k thut nhm, song song, chnh xc v dung sai lp ghp... ca trc then hoa cn phi cn c vo kiu lp ghp ca trc then hoa v chi tit moai lp trn n: nh tm theo ng knh ngoi, nh tm theo ng knh trong ,nh tm theo mt bn nh hnh 33. Ngoi ra cn phi cn c vo tnh cht ca truyn ng moai c nh trn trc hay di trt trn truc then hoa... nh tm theo ng knh trong (d, b) lc ny ta cn gia cng chnh xc ng knh d trn trc v kch thc D trn moai , s dng phng php ny cho chnh xc ng tm v cng vng ca then hoa cao nhng chi ph ch tao ln v kh khn do: Vic gia cng chnh xc d trn trc phi bng phng php mi nh hnh, vic gia cng chnh xc D trn moai th rt kh khn do ta phi mi t chnh xc D. nh tm theo ng knh ngoi (D, b) lc ny ta cn gia cng chnh xc kch thc D trn trc v kch thc d trn moai , phng php ny cho chnh xc v ng tm v cng vng khng cao bng phng php trn, nhng vic gia cng chnh xc cc kch thc lp ghp th n gin hn. i#nh tm theo mt bn (b) lc ny ta cn gia cng chnh xc kch thc b, phng php ny khi yu cu v s ng tm khng cao v vi nhng b truyn c khe h mt bn ca then v rnh trn moai nh trnh va p khi ti trng i chiu. i#nh tm theo D b. i#nh tm theo d c. i#nh tm theo b Nh vy ta s cn c vo tnh cht mi ghp v c im lm vic m i xc nh cc yu cu k thut ca n. 3. Phng php gia cng. 3.1. G lp v iu chnh phn vn nng. 3.1.1. G lp v iu chnh phn n gin. U# chia tr#c tip: L kiu chia n gin chia trc tip in hnh c s dng trong cc trng hp g phay cc then hoa co s phn cn chia u trn phi t (2, 3, 4, 6, 8, v 12 phn). c im chuyn ng ca chia loi ny l gia tay quay chia vi trc chnh dng g phi c quan h chuyn ng trc tip, ngh)a l tay quay chia quay bao nhiu vng th trc chnh mang phi quay by nhiu vng. Hnh 34: U# chia tr#c tip Cu ta#o u# chia tr#c tip va u# #ng: Bn tri l chia, trong thn 6 c lp trc chnh, trc chnh c th quay trn trong thn 6, pha trc trc chnh c l cn mooc lp u nhn 8 mang tm gt tc 7. Pha sau trc chnh lp )a chia 2 v tay quay 3. )a chia 2 c x 12 hoc 24 rnh cch u cnh )a. Tm m 4 lp tay quay 3, bao che 5 bo v khng cho phoi lt vo )a chia v quay pha sau trc chnh. Tay hm 1 dng hm cht trc chnh vi thn 6 sau khi chia nh hnh 34. Bn phi l ng km theo chia dng nh v. Trc g phi trn mii nhn 8 ca chia v mii nhn 9 trn ng. Mii nhn 9 c th iu chnh ra, vo trong thn (nng ng ) 10 bng cch xoay nm xoay 12 pha sau ng. Vt 11 hm cht mii nhn 9 vi thn 10 ti v tr iu chnh. Ga u# chia tr#c tip ln m#t ban may. iu chi nh  u nho#n nong u# #ng ngang tm vi u nho#n u# tru#c chinh u# chia va cac u tm cu a u# chia ln hn ho#c bng chiu dai phi. Ga tru#c chu n ln hai u nhn u# #ng, u# chia. Khi g phi phi r, chnh cho ng sinh trn tru#c chu n song song mt bn my, ng sinh bn tru#c chu n song song hng tin dc bn my nh hnh 35. Hnh 35: iu chi nh song song u# chia trc khi th#c hi#n S rnh trn )a chia 2 cn quay i trong mi ln chia c xc nh theo cng thc: a= EMBED Equation.3 Trong : - a : l s rnh trn )a chia 2 cn quay i trong mi ln chia. - Z : s phn cn chia u trn phi . - A : s rnh hin c trn )a chia 2. chia gin tip: Khc vi chia trc tip, chia gin tip c c im l tay quay chia vi trc chnh chia c quan h chuyn ng gin tip thng qua c cu gim tc l trc vt v bnh vt. Cu to gm cc b phn hnh 36: 1: Thn, 2:Mmcp, 3:Bnh vt(z=40) 4: Trc vt (k=1), 5; Cht cm, 6: Tay quay (M), 7: Compa c, 8: )a chia Khi chia, quay tay quay M ()a chia vn ng yn nh chi hm K pha sau )a chia). Thng qua trc vt bnh vt l trc chnh mang phi quay. Trn tay quay (M) c cht cm C inh v tr ca tay quay trn )a chia sau mi ln chia. Trn )a chia c khoan cc vng l ng tm vi s l trn mi vng l khc nhau do  chia gin tip c kh nng chia rng hn so vi chia trc tip. Ga u# chia gin tip ln m#t ban may. iu chi nh  u nho#n nong u# #ng ngang tm vi u nho#n u# tru#c chinh u# chia va cac u tm cu a u# chia ln hn ho#c bng chiu dai phi. Ga tru#c chu n ln hai u nhn u# #ng, u# chia. Nu pha trc chnh chia c g mm cp th c th mt u g mm cp, mt u chng tm pha ng. Khi g phi phi r, chnh cho ng sinh trn tru#c chu n song song mt bn my, ng sinh bn tru#c chu n song song hng tin dc bn my nh hnh 37.  Hnh 37: iu chnh chia phn trc khi gia cng: Tnh ton chia chi tit thnh cc phn u nhau trn chia gin tip: chia u phi) v n l s vng quay m tay quay M cn phi quay i trong mi ln chia trc chnh mang phi quay i EMBED Equation.3 vng th ta c cng thc tnh sau: N= EMBED Equation.3 Khi quay tay quay M i mt vng, trc chnh mang phi quay i EMBED Equation.3 vng. Nh vy trc chnh chia quay i mt vng th tay quay M phi quay i EMBED Equation.3 =40 vng T s EMBED Equation.3 l mt hng s v c k hiu l N. Hng s N c gi l c tnh ca chia (v a s cc chia thng c N = 40). Yu cu mi ln chia phi phi quay i c EMBED Equation.3 vng (Z l s phn cn chia u) 3.1.2. G lp v iu chnh phn vi sai. Ga u# chia vn nng ln m#t ban may. iu chi nh  u nho#n nong u# #ng ngang tm vi u nho#n u# tru#c chinh u# chia va cac u tm cu a u# chia ln hn ho#c bng chiu dai phi. Ga tru#c chu n ln hai u nhn u# #ng, u# chia. Nu pha trc chnh chia c g mm cp th c th mt u g mm cp, mt u chng tm pha ng. Khi g phi phi r, chnh cho ng sinh trn tru#c chu n song song mt bn my, ng sinh bn tru#c chu n song song hng tin dc bn my nh hnh 37. c im cu to: Gn ging chia gin tip n gin, nhng ngoi trc chnh (3) cn c thm trc ph (4) (Hnh 38) m rng kh nng chia trn chia v kh nng cng ngh ca my phay. Trc chnh chia vn nng c th xoay nghing so vi v tr nm ngang ln pha trn gc t 00 - 1000 v xung pha di gc t 00 - 100 (H) l chiu cao t tm trc chnh chia n mt bn my khi trc chnh chia v tr nm ngang, (H) l thng s c bn ch kch c chia. Thng c cc c: H= 100( 135 ( 160( 200... Hnh 38: chia vn nng v ng km theo chia. Cng dng ca chia vn nng : chia vn nng c s dng trong cc trng hp sau: G phay cc chi tit dng trn hoc on thng cn chia thnh cc phn bt k u hoc khng u nh: bnh rng, thanh rng, dao phay, dao doa, khc thc, khc vch trn cc vng du xch ... G phay rnh trn mt cn, rnh trn mt u dng tr, rnh xon, rnh xoy, cam phng Acsimet... Cc b phn chnh ca chia vn nng. Trn hnh 39 th hin cc b phn chnh ca chia vn nng . Hnh 39: Cc b phn chnh ca chia vn nng. (1)- Tay quay (M): Trn tay quay c nm xoay 14 rt hoc cm cht nh v C vo cc vng l trn )a chia gin tip 9. (2)- V chia , g cc chi tit b phn ca chia. Di y v c hai cht nh v nh v chia trn rnh T bn my. (3)- Trc chnh lp trong thn 6, thn 6 c th xoay trong v 2 nghing trc chnh 3 ln trn hoc xung di so vi v tr nm ngang phn trc chnh nm trong thn 6 c lp c nh bnh rng vt vi s rng Zt = 40 n khp vi trc vt c s u rng Kt = 1 (tng t nh chia gin tip hnh V - 2). Pha trc trc chnh c l cn moc lp u nhn 13 mang tm gt tc 12. Pha ngoi c ren lp mm cp ba chu v )a chia trc tip 11. Pha sau trc chnh cing c l cn moc lp trc g bnh rng khi chia vi sai. (4)- Trc ph lp bnh rng thay th khi chia vi sai, phay rnh xon. (5)- Hai ai c v vt hm thn 6 vi v 2. (6)- Thn chia, pha trong rng lp trc chnh 3 v c cu gim tc trc vt - bnh vt. (7)- Vt hm trc chnh sau khi chia. (8)- Tay gt iu chnh bc lch tm pha trong thn 6 cho trc vt n khp hoc tch khi bnh vt. (9)- )a chia gin tip. (10)- Ming c xc nh gc quay ca )a chia trc tip (11) khi chia (nu )a chia 11 khng khc vch chia  cnh, m c x rnh hoc khoan mt vng l th chi tit 10 l tay gt iu chnh cht nh v C cm vo hoc rt ra khi rnh, l trn )a chia 11). Nguyn l chuyn ng ca chia vn nng. Chuyn ng trc tip: iu chnh bc lch tm cho trc vt tch khi bnh rng vt, quay trc tip trc chnh thc hin chia bng )a chia trc tip 11 (lc ny quay tay quay M, trc chnh khng quay). Chuyn ng gin tip: Gt tay quat 8 iu chnh bc lch tm cho trc vt n khp bnh rng vt, lc ny trc chnh quay c phi quay tay quay M, chuyn ng s truyn n trc chnh theo s nh hnh 40) Hnh 40: S chuyn ng gin tip chia vn nng. Quay tay quay M trc I quay (trc I lng khng trong ng V) thng qua cp bnh rng tr c t s truyn i = 1 lm trc II (tc trc vt c s u rng kt = 1) quay, lm bnh vt c s rng Zt= 40 lp c nh vi trc chnh III quay theo nguyn tc: Tay quay M quay mt vng, trc chnh III quay EMBED Equation.3= EMBED Equation.3 vng. Tay quay M quay 40 vng, trc chnh III quay mt vng. Dng c km theo chia vn nng. Hnh V-6: ng dng  (nh v ) mt u trc g phi (u kia trc g chng trn mii nhn chia). Hnh V - 6a l hnh dng bn ngoi ca ng n gin: 1- thn, 2- vt hm c nh mii nhn 3 vi nng ng 4 sau khi iu chnh mii nhn chng vo l tm trc g. Nm xoay 5 iu chnh mii nhn 3 tin, li. 6- vt hm nng 4 vi thn 1; 7- trc (u bn trong thn 1 c gn bnh rng (8) n khp vi thanh rng 9- Hnh V - 6c). iu chnh nng 4 ln, xung. - Hnh V-6c: L cu to bn trong ca ng n gin Hnh V-6b: ng vn nng: 1- Thn, 2- Nng ng c lp u nhn 5, iu chnh u nhn tin, li bng nm xoay 4; vt 6 hm c nh u nhn 5 vi nng 2. ai c 7 hm c nh nng 2 vi thn 1. Nng 2 ca ng c th iu chnh ln, xung bng v lng 8 v c th xoay cho mii nhn 5 ngc ln hoc chi xung so vi ng tm ngang gc ( 300. a, b, Hnh 41: ng km theo chia vn nng. Hnh 41: Mt s dng c khc km theo chia vn nng. (a)- Tm gt tc: 1- thn; 2- vt hm thn 1 vi u nhn; 3- vt hm ui cp tc trong rnh thn 1. (b)- u nhn c nh: 1- tm gt tc; 2- thn u nhn dng cn moc lp vo l trc chnh chia v c hm cht vi trc chnh chia bng vt 3. (c)- Cp tc: 1- thn; 2- vt hm trc g vi thn 1; 3- ui cp tc. (d)- u nhn c ln: 1- tm gt tc; 2- thn dng cn moc lp vo l trc chnh c tnh t hm (chng xoay) cao khng cn vt hm pha sau nh u nhn c nh . (g)- Kch  tng cng vng cho trc g phi loi di: 1- u kch ; 2- ai c iu chnh u 1 ln, xung; 3- thn kch; 4- vt hm c nh v tr u 1 sau khi iu chinh. (h)- Trc tm kim tra, iu chnh ng tm gia mii nhn chia v mii nhn ng. (k)- Trc g phi loi hai u c l tm chng trn mii nhn chia v mii nhn ng. (l)- Trc g phi loi cng - xn: 1- ui trc g dng cn moc lp vo l trc chnh chia;3- ai c hm cht phi trn on nh v 2 ca trc g. (m)- Mm g ph n gin k cao chia khi cn g phay phi c ng knh ln, hoc g xoay ngang chia trn bn my. (n)- Mm g ph c bn xoay: 1- g; 2- mm g c th xoay theo mt phng ngang so vi 1 gc t 00 ( 3600. (Hnh 42) Ngoi nhng dng c km theo chia trn, m rng kh nng, cng dng ca chia, cn c thm mt s dng c khc nh: mm cp ba chu, cc bnh rng thay th, chc g bnh rng thay th chia vi sai, phay rnh xon... a, b, c,  d, g, h, k, l, n, Hnh 42: Dng c km theo chia vn nng Cc phng php chia trn chia vn nng: Trn chia vn nng c th thc hin chia chi tit dng trn hoc on thng thnh cc phn u hoc khng u bng cc phng php sau: Chia trc tip . Chia gin tip n gin. Chia vi sai. Chia theo gc chn tm cc phn chia v.v... Chia trc tip: 1. Phm vi p dng: S phn cn chia trn phi t (Z < 10). 2. iu chnh chia trc khi chia: iu chnh bc lch tm cho trc vt tch khi bnh vt. Khi chia, quay trc tip trc chnh )a chia (11) gn pha trc trc chnh quay i s l (rnh) hoc s theo tnh ton. 3. Cng thc tnh chia trc tip: a- Vi )a chia trc tip c khoan 1 vng l (hoc x cc rnh) cch u nhau: a = EMBED Equation.3 Trong : a - S l (rnh) trn )a chia trc tip phi quay i trong mi ln chia. A - S l (rnh) ca vng l trn )a chia (thng A = 24 l hoc rnh). Z - S phn cn chia u trn phi. b- Vi )a chia trc tip c khc vch chia cnh )a chia - gm 360 vch, mi vch c gi tr 1o. (o = EMBED Equation.3 Trong : (o - S trn )a chia trc tip phi quay i trong mi ln chia. Z - S phn cn chia u trn phi. Trng hp gc ( khi chia c s l n pht, xc nh phn l pht trn tm c (10). Trn tm c (10) c khc vch chun 0 gia v mi bn vch 0 c khc chia 12 vch cch u (Hnh 43), gi tr mi vch l 5 pht. a, b, Hnh 43: Xc nh gc quay trn )a chia trc tip c vch chia Cch xc nh gc quay ( khi chia tng t nh xc nh kt qu o trn thc cp. Trc ht quay trc chnh chia vch chn cn chia trn )a chia (11) n st vch 0 ca tm c (10). Sau tip tc quay hiu chnh trc chnh vch ch phn l n pht ca gc ( cn chia trn tm c trng vi mt vch no trn )a chia. Trn hnh V-8a: )a chia quay ngc chiu kim ng h: gc quay chia ( = 60o35 ; Hnh V- 8b: )a chia quay cng chiu kim ng h: gc quay chia ( = 239o40 . Vi )a chia trc tip khc vch chia nh trn, c th chia theo gc chn tm cc phn chia khng u nhau. (Nh chia rng khi phay rng dao phay, dao doa c bc rng khng u). Chia gin tip: 1. Phm vi p dng: chia chi tit thnh cc phn bt k, u hoc khng u nhau. 2. iu chnh chia trc khi chia: iu chnh bc lch tm cho trc vt n khp bnh vt. Khi chia quay tay quay M trc chnh mang phi quay i gc hoc khong cn chia. Chia gin tip c 3 phng php chnh: chia n gin, chia vi sai, chia theo gc chn tm cc phn chia. 3. Chia gin tip n gin: a) Cng thc tnh chia: Tng t nh trnh by phn chia gin tip n gin. Gi s phn cn chia u trn phi l Z, mi ln chia trc chnh chia mang phi phi quay i EMBED Equation.3 vng. Vi s c tnh chia l N, th s vng quay (n) m tay quay M chia phi quay i trong mi ln chia c tnh theo cng thc: n = EMBED Equation.3 b) Phng php chia: V d 1: Tnh phn chia rng phay bnh rng c s rng Z = 20 trn chia D.U.A - 100 c N = 40. p dng cng thc n = EMBED Equation.3ta c: n = EMBED Equation.3= 2 vng. Vy khi chia, rt cht C trn tay quay M khi )a chia gin tip, sau quay tay quay M i ng 2 vng ri li cm cht C vo ng v tr l ban u trn )a chia. V d 2: Tnh phn chia rng phay bnh rng c s rng Z = 30 trn chia Y4 -H-160 c N = 40. p dng cng thc n =EMBED Equation.3 ta c: n = EMBED Equation.3= 1 vng + 1/3 vng. xc nh chnh xc s phn l vng (1/3 vng) ca tay quay M trong mi ln chia, phi s dng cc vng l v compa c trn )a chia gin tip (Hnh43). Trn hai mt ca )a chia gin tip c khoan nhiu vng l ng tm vi s l khc nhau, khong cch gia cc l trn tng vng l u nhau. Mt trc )a chia c compa c vi hai cng A, B c th m ra, khp vo. Quay li v d 2, tay quay M chia quay i ng s phn l (1/3 vng) khi chia, ta ly s l ca vng l no trn )a chia gin tip c th chia ht cho mu ca phn s phn vng quay l ( a v ti gin) tnh ton. Vi v d 2, vng l c s l 54, chia ht cho 3. Vy s vng quay n m tay quay M ca chia phi quay i trong mi ln chia rng c xc nh: n = EMBED Equation.3 = EMBED Equation.3 = 1 vng + EMBED Equation.3 vng = 1 vng + EMBED Equation.3 = 1 vng + EMBED Equation.3 vng (Mi ln chia rng phi quay tay quay M chia i 1 vng v 18 l trn vng l 54). tay quay M quay i ng 18 l trn vng l 54 trc khi chia phi iu chnh compa c. Trc ht ni vt hm G, cm cht C trn tay quay M vo l bt k trn vng l 54 (trn hnh V-9 l l K), y cng A t vo cht C, iu chnh cng B m ra (hoc khp vo) sao cho s l c bao gia hai cng A, B l (18 + 1) l trn vng l 54 (trn hnh V- 9 t l K n l K trn vng l 54 l 19 l). iu chnh xong hmcht vt G li. Khi chia, rt cht C trn tay quay M khi l K, quay tay quay M i 1 vng v quay tip thm cht C n ng v tr l K st cng B th cm cht C vo l K . Tip tc gt compa c cng A li t vo cht C, cng B n v tr l K mi. S l ca cc vng l trn )a chia gin tip: + chia Y4 -H-160: c 1 )a chia gin tip - vi cc vng l: Mt 1: 16 - 17 - 19 - 21 - 23 - 29 - 30 31 l Mt 2: 33 - 37 - 39 - 41 - 43 - 47 - 49 54 l + chia D.U.A- 100: C 2 )a chia gin tip: - )a 1: Mt 1: 39 - 47 - 57 - 63 - 73 - 87 - 96 l Mt 2: 37 - 53 - 69 - 77 - 81 - 83 - 99 l - )a 2: Mt 1: 41 - 45 - 49 - 59 - 61 - 89 - 97 l Mt 2: 43 - 51 - 67 - 71 - 79 - 91 - 99 l V d 3: Tnh chia rng phay bnh rng c s rng Z = 57 rng trn chia Y4 -H-160? p dng cng thc n = EMBED Equation.3 ta c n = EMBED Equation.3 Ta thy phn s EMBED Equation.3 khng th ti gin hn c na v )a chia gin tip ca chia Y -H-160 khng c vng l no c s l chia ht cho mu s 57. Trng hp ny khng th chia gin tip n gin c, phi thc hin chia rng theo phng php phc tp hn - chia vi sai. 4. Chia vi sai: a) iu chnh chia vn nng chia vi sai: Quay li v d 3, tm thi chn mt s Zc ( Z c th chia gin tip n gin theo n = EMBED Equation.3 (chn s Zc sao cho c th chn c vng l trn )a chia gin tip c s l chia ht cho mu s ca phn s ti gin EMBED Equation.3) Nh vy c sai s vng quay ca tay quay (M) chia khi chia l : (n = n - n = EMBED Equation.3 - EMBED Equation.3 b, tr sai s (n, phi lp cu bnh rng thay th EMBED Equation.3.EMBED Equation.3 truyn chuyn ng quay t trc chnh chia n trc ph chia (Hnh 44), thng qua cp bnh rng cn c t s truyn i = 1 lm ng V mang )a chia gin tip quay khi quay tay quay M theo n = EMBED Equation.3 nhng thc t l quay i c n = EMBED Equation.3 (Khi chia vi sai, cht hm K bn cnh hoc pha sau )a chia phi tch khi )a chia )a chia quay theo ng V). b) Trnh t cc bc tnh ton khi chia vi sai: Bc 1: Chn Zc ( Z. Nu Zc > Z, (n > 0, khi quay chia, )a chia quay cng chiu tay quay M b vo sai s - N/Zc; nu Zc < Z, (n < 0, khi quay chia, )a chia quay ngc chiu tay quay M tr i sai s N/Z - N/Zc. Hnh 44: S iu chnh chia Y4 -H-160 chia vi sai Bc 2: tnh phn theo n = EMBED Equation.3 Bc 3: Tnh chn b bnh rng thay th iu chnh chia b, tr sai s EMBED Equation.3- EMBED Equation.3 = EMBED Equation.3.EMBED Equation.3= Khi chn s rng cc bnh rng thay th Z1, Z2, Z3, Z4 phi nghim iu kin lp bo m tha mn: Z1 + Z2 ( Z3 + 15 Z3 + Z4 ( Z2 + 15 V d 1: Tnh chia rng phay bnh rng c s rng Z = 63 trn chia Y4 -H-160. Bc 1: Chn Zc = 60 (c gng chn Zc khng chnh qu nhiu so vi Z v nn l s chn d tnh ton). Nh vy Zc < Z, khi quay chia, )a chia quay ngc chiu tay quay M. Bc 2: Tnh phn chia rng theo: n =EMBED Equation.3 = EMBED Equation.3 =EMBED Equation.3 = 36 l/ vng l 54. Bc 3: tnh chn b bnh rng thay th iu chnh chia tr sai s: ( = EMBED Equation.3- EMBED Equation.3=EMBED Equation.3.EMBED Equation.3= = EMBED Equation.3= - EMBED Equation.3 Cc bnh rng thay th km theo chia Y4 -H-160 c nhng s rng: Z = 25 - 30 - 35 - 40 - 50 - 55 - 60 - 70 - 80 - 90 - 100. Cn c s rng cc bnh rng thay th km theo chia, ta chn c b bnh rng iu chnh chia: EMBED Equation.3.EMBED Equation.3= .EMBED Equation.3 = EMBED Equation.3.EMBED Equation.3 = EMBED Equation.3.EMBED Equation.3 Nghim iu kin iu lp: Z1 + Z2 ( Z3 + 15 => 60 + 30 > 50 + 15 Z3 + Z4 ( Z2 + 15 => 50 + 50 > 30 + 15 Vy s rng b bnh rng thay th chn nh trn tha mn iu kin lp. Nhng )a chia quay ngc chiu tay quay M, phi lp thm mt bnh rng trung gian Z0 gia Z1 v Z2 hoc gia Z3 v Z4 - Hnh V-11. V d 2: Tnh chia rng phay bnh rng c s rng Z = 123 rng trn chia D.U.A- 100. V bnh rng c Z = 123 nn khng th chia rng theo phng php chia gin tip n gin, phi chia theo phng php chia vi sai. Bc 1: Chn Zc = 120, Zc < Z, (n < 0, khi chia rng, )a chia quay ngc chiu tay M. Bc 2: Tnh phn chia rng: n = EMBED Equation.3 = EMBED Equation.3 = EMBED Equation.3 = 33 l/ vng l 99 Bc 3: Tnh chn b bnh rng thay th iu chnh chia tr sai s EMBED Equation.3-EMBED Equation.3=EMBED Equation.3 = EMBED Equation.3 = EMBED Equation.3= -EMBED Equation.3 Cc bnh rng thay th km theo chia D.U.A-100 c nhng s rng: Z = 24 - 25 - 26 - 28 - 30 - 32 - 40 - 44 - 48 - 56 - 60 - 64 - 72 - 80-88-100-127 a, b, Hnh 45: S lp bnh rng thay th iu chnh chia vn nng Y4 - H-160 chia vi sai Do b bnh rng thay th iu chnh chia c th chn: EMBED Equation.3=EMBED Equation.3= EMBED Equation.3 = EMBED Equation.3 Hnh 46: S iu chnh chia Y4 -H-160 chia vi sai. Nghim iu kin lp: Z1 + Z2 ( Z3 + 15 => 28 + 56 > 32 + 15 Z3 + Z4 ( Z2 + 15 => 32 + 48 > 56 + 15 Nh vy b bnh rng thay th chn nh trn tha mn iu kin lp. S lp nh trn hnh 45,46. 3.2. G lp, iu chnh phi. 3.2.1. G phi . G phi ln hai u nhn chia v ng. Mt tr phi pha gn ng g kp tc (Kp tc va truyn m men khi quay chia phn va c tc dng chng xoay phi khi gia cng). Nu pha trc chnh chia c g mm cp th mt u g mm cp, mt u chng tm pha ng. Nu chiu phi v phn gia cng then ngn th kp di trc tip vo mm cp. 3.2.2. iu chnh phi. SHAPE \* MERGEFORMAT Hnh 47: Phng php g lp chia trc khi gia cng Sau khi g phi phi r, chnh cho ng sinh trn tru#c chu n song song mt bn my, ng sinh bn tru#c chu n song song hng tin dc bn my (Hnh 47). 3.3. G dao, iu chnh dao. 3.3.1. G dao. Khi gia cng trc then hoa ch nht dng dao phay )a v dao phay ca thc hin. Dao phay ca c b rng dao t 1 3 mm. G dao phay )a ln trc g dao (ch chiu quay trc chnh khi g dao) Dao c ln trc g dao. Lu trc khi g dao kim tra chiu quay trc chnh. Nu trc chnh quay cng chiu kim ng h th g mt trc dao hng sang pha bn phi v ngc li trc chnh quay ngc chiu kim ng h g mt trc dao hng sang pha bn tri (Hnh 48). m bo hai mt bc cch phi song song vi nhau. ng knh trc g phi bng ng knh l g dao.  Trc chnh quay cng chiu Trc chnh quay ngc chiu Hnh 48: phng php g dao theo chiu quay trc chnh 3.3.2. iu chinh dao. iu chnh v tr dao, phi: Yu cu phi iu chnh cho mt u dao )a cch tm phi ng bng EMBED Equation.3(Hnh 49). Trng hp a iu chnh cho bn my dch chuyn mt lng: A = EMBED Equation.3 Trng hp b iu chnh cho bn my dch chuyn mt lng: A = EMBED Equation.3 Trng hp c iu chnh cho bn my dch chuyn mt lng: A = Bd + B(Cn mu) c b c Hnh 49: iu chnh v tr dao phi 3.4. iu chnh my. 3.4.1. iu chnh my bng tay . iu chnh tc trc chnh ph thuc ng knh dao phay )a. V d: Vi dao phay )a c ng knh dao ( = 70 mm iu chnh tc trc chnh 150 ( 200 v/p. Trc khi ct cho dao ra xa phi bt my chy khng ti. Ct ht cc dng c khng cn thit trn bn my. Ham ch#t cac ban con la#i. B#t h# thng ti ngu#i iu chi nh voi ti vao v tr dao  dao sinh nhi#t la it nht trong qua trinh ct. T th thao tac a m ba o thu#n ti#n trong qua trinh th#c hi#n, mt lun quan sat vao vi# tri ct go#t. 3.4.2. Vn hnh t ng. iu chi nh cac tay ga#t h#p tc # ban may a tc # ban may v bc tin S = 30 40 mm/p. Ki m tra la#i chuy n #ng bng cac cho ban may th#c hi#n cha#y khng ti xem ban may a chuy n #ng n i#nh cha. Ham ch#t cac ban may khng chuy n #ng. iu chi nh dao la#i gn phi cach phi t 1 2 mm ong tay ga#t cho ban may chuy n #ng t# #ng. Mt quan sat vung gia cng tay lun  ta#i vi# tri tay ga#t t# #ng nu co s# c tra tay ga#t v vi# tri# an toan cho ban may dng la#i. Khi gia cng khng #c di kho i vi# tri may  tranh cac s# c sa y ra ma chung ta khng s ly #c. 3.5. Ct th, o. 3.5.1. Ct th. Trc khi gia cng t kch thc chng ta nn c bc ct th kim tra m bo dao khng b o. Mt bn sn then cch tm phi khng qu EMBED Equation.3 a b c Hnh 50: Ct th v kim tra Cho dao tip xc vo ng sinh phi iu chnh bn my ly chiu su ct t 0,2 0,3 mm cho dao ct to mt bn sn then. Dng thc cp kt hp vi ke 900 kim tra v tr mt bn sn then so vi tm phi. Nu mt bn sn then cc tm ln hn hoc b hn EMBED Equation.3. C th do dao b o hoc trong qu trnh iu chnh v tr gia dao v phi iu chnh bn my dch khng chnh xc. Phi g li dao iu chnh li bc cch m bo hai mt bc song song vi nhau. Nu v tr dao phi khng chnh xc phi iu chnh li t u. 3.5.2. o. Sau khi ct th dng thc cp v ke 900 kim tra. p ke 900 vo ng sinh ca phi. Dng m o trong ca thc cp o mt bn ca sn then vi mt bn ca ke 900 t kch thc d = (Dp + b)/2. Hoc dng m o ngoi ca thc cp o mt sn then v mt trong ca ke 900 t kch thc e = (Dp + b)/2 +Bke (Hnh 50) 3.6. Tin hnh gia cng . 3.6.1. Phay then hoa rng vung. Phay to b rng b then: Sau khi iu chnh c v tr dao, phi v tin hnh ct th. Hm cht bn tin ngang, nng bn tin ng so dao iu chnh chiu su ct t = h (h: chiu cao then), tin hnh phay to sn th nht tt c cc then. (Phn chia then trc tip hoc gin tip n = EMBED Equation.3). Phay to tt c cc sn then th nht xong. Dch chuyn tip phi sang ngang v pha dao khong (Bd + b then) phay to sn th hai. Khi phay to sn th hai, ngay t then u tin phi ch o kim kch thc b then hiu chnh v tr dao, phi phay t ng theo bn v. Sauk hi hiu chnh t kch thc b rng then b. Thc hin phn trn chia gin tip hoc chia vn nng theo cng thc sau: n = EMBED Equation.3. V tin hnh gia cng nh phay to sn then th nht (Hnh 51). Phay to cung trn chn then: a, b, c, d, Hnh 52: S phay to cung trn chn then trc then hoa ch nht. Phay to b rng cc then xong; Thay dao )a bng dao phay ca c b dy Bdao = 1 3 mm, iu chnh cho Bd i xng qua tm trc. So dao, chnh li chiu su ct t = h, quay phi cho dao vo khong gia hai then, ln lt thc hin ct lm nhiu lt v cong cung trn chn then c ng knh d. Sau mi lt ct, quay phi i EMBED Equation.3 ct lt tip theo; Khi ct n st chn then quay phi theo chiu ngc li ct dn v pha chn then cng cung. Phay to xong cung th nht, quay phi cho dao ct v cong cung th hai ln lt nh trn (Hnh 52). Kim tra trc then hoa - B dy b then kim tra bng thc cp, panme. - ng knh trong d trc then o bng panme (Khi phi cn ang g trn chia ng) - i xng ca hai sn then qua tm trc c th kim tra bng thc o cao nh hnh VII - 8): quay trc cho hai then i din v v tr nm ngang song song mt bn my, dng thc o cao o chiu cao t sn 1-1 ca hai then so vi mt bn my, sau quay trc i 1800 o chiu cao sn 2-2 so vi mt bn my. So snh hai ln o trn s xc nh c i xng ca hai sn then so vi tm trc. Trnh t gia cng trc then hoa rng vung TTNi dungPhng php1G phi - G phi trn 2 u chng tm dng cp tc. - G phi mt u l mm cp, mt u chng tm  - Phi khoan 2 l tm, tin ngoi t kch thc D. - Cp tc u chia chng xoay. - Dng ng h so : + R trin phi. + R cho ng sinh trn phi song song vi mt bn my. + R cho ng sinh bn phi song song hng tin dc bn my. - Phi khoan 2 l tm, chng tm 2 u tin ngoi t kch thc D. - G phi ln chia v ng. - Dng ng h so : + R trn phi. + R cho ng sinh trn phi song song mt bn my. + R cho ng sinh bn phi song song vi hng tin dc bn my.2G dao - Lau sch trc g dao, lau sch ng knh trong ca dao. - Xc nh chiu quay ca my khi ct gt. - Chn bc ph hp vi trc dao v dao. - G dao ln trc g v sit cht. 3Ct gt - Phay to sn th nht ca cc then + iu chnh v tr dao phi bng phng php so dao trc tip: + iu chnh v tr dao phi bng phng php so dao gin tip: + iu chnh my v chia phay to sn th 1 ca cc then.  - Phay to sn th 2 ca cc then.  - Phay to cung trn chn then. SHAPE \* MERGEFORMAT   + iu chnh cho mt u ca dao tip xc ng sinh bn ca phi. + H bn my cho dao thot khi phi. + iu chnh bn trt ngang khong dch chuyn bn my: EMBED Equation.3 Trong : A - Khong dch chuyn bn my (mm) D - ng knh ngoi ca phi (mm) b - B rng then (mm) + Dng ke 900 + t ke ln bn my v p ke vo ng sinh bn phi. + iu chnh bn trt ngang, sau dng thc cp o sao cho khong cch t mt u dao n mt trong ca ke l: EMBED Equation.3(mm) + Hm cht bn trt ngang. + iu chnh tc trc chnh, tc bn my: ntc = 120 EMBED Equation.3180 (vng/pht) Sd = 35 EMBED Equation.345 (mm/pht) Bt my cho my chy. + iu chnh bn trt ng cho cho dao tip xc vi ng sinh ca phi. + Quay bn trt dc cho dao thot khi phi. + iu chnh chiu su ct t = h (mm) + Tin hnh phay to sn th nht tt c cc then. + Phn chia then theo cng thc: EMBED Equation.3 Trong : n - S vng quay ca tay quay chia. N: c tnh chia. Z - S then cn gia cng. - t c b rng then ta tin hnh iu chnh nh sau: + iu chnh bn trt ngang cho phi sang ngang v pha dao mt khong l Bdao+ bthen phay to sn th 2 ( gi nguyn chiu su ct). + Ct th mt on then u tin, sau kim tra b rng then. Nu cha t ta iu chnh li t c kch thc b rng then. + Tin hnh phay to cc sn th 2 ca then. + Ch ct khng thay i. - Thay dao phay )a bng dao phay ca c b dy dao BdaoEMBED Equation.3 2(m) - iu chnh cho b dy dao i xng qua tm phi. - So dao iu chnh li chiu su ct: t = h(mm). - Quay phi mt gc (EMBED Equation.3) cho dao vo khong gia rnh 2 then, sau ln lt thc hin ct nhiu lt v cong cung trn chn then c ng knh d (mm). Sau mi lt ct, ta quay phi i 20 EMBED Equation.330 ct lt tip theo. - Phay xong cung th nht, quay phi i 1800 phay cung th 2 i din vi cung th nht. Mc ch kim tra kch thc ng knh nh (d) ca trc then hoa, sau khi ng knh t ta tin hnh phay cc cung cn li. Ch : - Khi dao ct gn st chn then, ta phi quan st trc khi iu chnh ct lt cui cng trnh hin tng ct lm chn then. - Khi s dng dao phay ca, ta phi iu chnh cho b dy dao trng vi tm phi. Trong qu trnh ct s khng li vt bc trn cung trn.4Kim tra trc then hoa  -Kch thc b dy then (b): Dng thc cp hoc panme o tt c cc then. - Kch thc ng knh trong ca trc then (d): Dng panme o ngoi o 3 cp cung ca ng knh (d). - Kim tra i xng ca then: Dng thc o cao kim tra. Phng php kim tra nh sau: + G phi trn 2 u chng tm. + Xc nh kch thc (H) t mt t thc kim ln tm phi. + iu chnh thc t chiu cao cn o l: H1 = H + b/2. + Sau xoay phi sao cho mt bn ca sn then (1) song song vi mt di ca mii thc. Gi nguyn chiu cao thc, chuyn thc sang v tr (2) khim tra: nu 2 mt bn ca then cng 1 kch thc trong phm vi dung sai ta kt lun trc then t i xng. 3.6.2. Phay then hoa rng thn khai. G dao. Khi gia cng trc then hoa thn khai dng dao phay )a nh hnh. G dao phay )a ln trc g dao (ch chiu quay trc chnh khi g dao) Dao c ln trc g dao. Lu trc khi g dao kim tra chiu quay trc chnh. Nu trc chnh quay cng chiu kim ng h th g mt trc dao hng sang pha bn phi v ngc li trc chnh quay ngc chiu kim ng h g mt trc dao hng sang pha bn tri. m bo hai mt bc cch phi song song vi nhau. ng knh trc g phi bng ng knh l g dao.  Trc chnh quay cng chiu Trc chnh quay ngc chiu Hnh 53: S g dao phay )a theo chiu quay trc chnh iu chinh dao. iu chnh v tr dao, phi: Yu cu phi iu chnh cho mt phng chia i dao )a nh hnh trng vi ng tm chia i phi. Khong cch gia cn mu v dao: Bdao/2 + Bcn = Dphi/2 V vy phi chn Bcn = Dphi/2 - Bdao/2  a, b, Hnh 54: S iu chnh v tr dao phi v phay rnh rng Cho ke 900 p vo ng sinh ca phi. iu chnh bn my kt hp cn mu mt u dao v mt bn ke c khe h ng bng b rng cn mu (Hnh 54-a). iu chnh my. iu chnh tc trc chnh ph thuc ng knh dao phay )a. V d: Vi dao phay )a c ng knh dao ( = 70 mm iu chnh tc trc chnh 150 ( 200 v/p. iu chi nh cac tay ga#t h#p tc # ban may a tc # ban may v bc tin S = 30 40 mm/p. Ki m tra la#i chuy n #ng bng cac cho ban may th#c hi#n cha#y khng ti xem ban may a chuy n #ng n i#nh. Tin hnh gia cng. Ham ch#t cac ban may khng chuy n #ng. Cho dao tip xc vo ng sinh trn phi. Ly chiu su ct t = EMBED Equation.3. Ct ht cc dng c khng cn thit trn bn my. iu chi nh dao la#i gn phi cach phi t 1 2 mm ong tay ga#t cho ban may chuy n #ng t# #ng. Mt quan sat vung gia cng tay lun  ta#i vi# tri tay ga#t t# #ng nu co s# c tra tay ga#t v vi# tri# an toan cho ban may dng la#i. Khi gia cng khng #c di kho i vi# tri may  tranh cac s# c sa y ra ma chung ta khng s ly #c. B#t h# thng ti ngu#i iu chi nh voi ti vao v tr dao  dao sinh nhi#t la it nht trong qua trinh ct. Ct xong lt th nht phn  thc hin cc lt ct tip theo (Hnh 54-b). Thc hin phn ADCT: n =EMBED Equation.3 3.6.3. Phay then hoa rng tam gic G dao. Khi gia cng trc then hoa rng tam gic dng dao phay )a gc kp. G dao phay )a ln trc g dao (ch chiu quay trc chnh khi g dao) Dao c ln trc g dao. Lu trc khi g dao kim tra chiu quay trc chnh. Nu trc chnh quay cng chiu kim ng h th g mt trc dao hng sang pha bn phi v ngc li trc chnh quay ngc chiu kim ng h g mt trc dao hng sang pha bn tri. m bo hai mt bc cch phi song song vi nhau. ng knh trc g phi bng ng knh l g dao. iu chinh dao. iu chnh v tr dao, phi: Yu cu phi iu chnh cho mt phng chia i dao )a nh hnh trng vi ng tm chia i phi. Khong cch gia cn mu v dao: Bdao/2 + Bcn = Dphi/2 V vy phi chn Bcn = Dphi/2 - Bdao/2 Cho ke 900 p vo ng sinh ca phi. iu chnh bn my kt hp cn mu mt u dao v mt bn ke c khe h ng bng b rng cn mu (Hnh 55). iu chnh my. iu chnh tc trc chnh ph thuc ng knh dao phay )a. V d: Vi dao phay )a c ng knh dao ( = 70 mm iu chnh tc trc chnh 150 ( 200 v/p. iu chi nh cac tay ga#t h#p tc # ban may a tc # ban may v bc tin S = 30 40 mm/p. Ki m tra la#i chuy n #ng bng cac cho ban may th#c hi#n cha#y khng ti xem ban may a chuy n #ng n i#nh. Tin hnh gia cng. Ham ch#t cac ban may khng chuy n #ng. Cho dao tip xc vo ng sinh trn phi. Ly chiu su ct t = EMBED Equation.3. Ct ht cc dng c khng cn thit trn bn my. iu chi nh dao la#i gn phi cach phi t 1 2 mm ong tay ga#t cho ban may chuy n #ng t# #ng. Mt quan sat vung gia cng tay lun  ta#i vi# tri tay ga#t t# #ng nu co s# c tra tay ga#t v vi# tri# an toan cho ban may dng la#i. Khi gia cng khng #c di kho i vi# tri may  tranh cac s# c sa y ra ma chung ta khng s ly #c. B#t h# thng ti ngu#i iu chi nh voi ti vao v tr dao  dao sinh nhi#t la it nht trong qua trinh ct. Ct xong lt th nht phn  thc hin cc lt ct tip theo. Thc hin phn ADCT: n = EMBED Equation.3 4. Dng sai hng, nguyn nhn v bin php phng. Then hoa rng vung. TTDng sai hngNguyn nhnBin php phng nga1B rng then hoa b khng t.- Do dao bi# a o trong qua trinh gia cng. - Do iu chnh v tr dao phi khng chnh xc- Ki m tra va iu chi nh la#i ba#c cach a m ba o hai m#t ba#c song song vi nhau. - iu chnh v tr dao phi phi thn trng chun xc.2Mt sn then khng song song vi ng tm phi.- G phi khng r chnh - Trc khi gia cng phi r chnh phi m bo ng sinh phi song song vi hng di chuyn ca bn my.3Then khng u nhau.- Do phn khng chnh xc - g khng chnh xc - Khi phn thn trng chun xc - Hiu chnh g trc khi thc hin.4ng knh trong d ca then khng t.- Do iu chi nh chiu su ct khi phay to ng knh khng chun - Phn khi phay bng dao phay ca gc phn ln- iu chnh chiu su ct thn trng chun xc - Khi phn cho gc lch 20 30 phn u.Then hoa rng thn khai v rng tam gic. TTDng sai hngNguyn nhnBin php phng nga1Frophin rng then hoa khng a#t- Do cho#n dao khng ung bin dng, goc #. - Do dao bi# a o trong qua trinh gia cng.- Ki m tra la#i bin dng, goc # dao trc khi gia cng - Ki m tra va iu chi nh la#i ba#c cach a m ba o hai m#t ba#c song song vi nhau.2Mt sn then khng song song vi ng tm phi.- G phi khng r chnh - Trc khi gia cng phi r chnh phi m bo ng sinh phi song song vi hng di chuyn ca bn my.3Then khng u nhau.- Do phn khng chnh xc - g khng chnh xc - Khi phn thn trng chun xc - Hiu chnh g trc khi thc hin.4ng knh trong d ca then khng t.- Do iu chi nh chiu su ct khi phay to ng knh khng chun - Phn khi phay bng dao phay ca gc phn ln- iu chnh chiu su ct thn trng chun xc - Khi phn cho gc lch 20 30 phn u.5. Kim tra sn phm. 5.1. Phng php kim tra. Phng phap ki m tra tr#c tip co tinh toan. - Dung cac thit bi# o thng thng s du#ng trong nganh c khi. Nh thc c#p, ban me, thc o goc. Phng phap ki m tra tr#c tip dung cn mu ho#c dng ki m. - Dung cac thit bi# o chuyn dung: Vi loa#i then hoa rng vung, rng thn khai hoc rng tam gic #c sa n xut hang loa#t co th ch ta#o m#t may c then bn trong chu n  ki m tra cac trc then hoa #c gia cng. Vi trc then hoa sa n xut n chic trong s a cha thi dung ngay may con la#i ca my  ki m tra sau khi gia cng. 5.2. Kim tra.  Hnh 57: Kim tra cc yu t kch thc b, D, d ca trc then hoa Trc then hoa rng vung. - Kim tra b rng then hoa rng vung dng m o trong ca thc cp. - Kim tra ng knh ngoi D ca then. Dng m o ngoi ca thc cp hoc ban me o ngoi thc hin - Kim tra ng knh trong d ca then. Nu s then l chn dng thc cp hoc ban me o ngoi thc hin o i xng qua tm. Nu s then l l phi dng dng chun l may c rnh then trong hoc thit b chuyn dng kim tra (Hnh 57). - Ki m tra m#t bn ca then c song song vi ng tm ca chi tit. Dng ng h so kt hp vi cn chun (Hnh 58). Hnh 58: S kim tra song song ca sn then vi tm phi T mt mt bn ca then ln cn mu 1 dng ng h so 2 dch chuyn trn sut chiu di then kim tra song song ca mt bn then vi ng tm chi tit - Kim tra b rng then c i qua tm trc. Dng ng h so kt hp vi cn chun. Hnh 59: S kim tra i xng ca then vi tm phi T mt mt bn ca then ln cn mu 1 dng ng h so 2 o trn b then cn li. Quay phi 1800 chuyn cn mu 1 sang pha i din nh hnh v. Gi nguyn khong cch ng h so kim tra mt cn li. Nu kim ng h ch lch so vi v tr kim tra trc th b rng then khng i qua tm phi. lch ph thuc vo hai v tr o hin th trn ng h (Hnh 59). - Dung dng chu n l dng may c rnh then trong a #c gia cng chu n  ki m tra cac chi tiu v lp ghep. Khi dng phng php ny ch n iu kin lp then ch to dng chun theo iu kin nh tm theo ng knh ngoi D, b. nh tm theo ng knh trong d, b. nh tm theo b rng b (hnh 60). Hnh 60: Kim tra lp ghp bng dng Trc then hoa rng thn khai. Kim tra b rng then hoa then rng thn khai dng thc chuyn dng (Hnh 61).  Hnh 61: Thc chuyn dng kim tra then hoa thn khai - Kim tra ng knh ngoi D ca then. Dng m o ngoi ca thc cp hoc ban me o ngoi thc hin - Ki m tra m#t bn ca then c song song vi ng tm ca chi tit. - Kim tra b rng then c i xng qua tm trc. Dung dng chu n l dng may c rnh then trong dng thn khai a #c gia cng chu n  ki m tra cac chi tiu v i xng v lp ghep. 6. V sinh cng nghip: - Khng dng tay, vt cng hay gi lau dng gt phoi khi my ang ct gt. - Thao tc vn hnh my phi thn trng nh nhng v ng theo cc nguyn tc khi s dng my phay. - Thc hin ng cc quy trnh gia cng c hng hn. - Cc dng c phi dng ni quy nh - Gi cho khu vc thc tp lun sch s. - Cui bui thc hnh v sinh my xng, dng c sch s, kim tra v a v ni quy nh 4. Ti liu cn tham kho: - Nguyn Nh T , Gia cng ct gt trn my cng c, H BK 1995. - Phm Quang L. K thut phay. NXB Cng nhn k thut, 1980. - A.Barbasp. K thut phay. NXB Mir Matxcva, 1984. - Trn Th San, Hong Tr, Nguyn Th Hng. Thc hnh c kh Tin-Phay-Bo-Mi. NXB Nng, 2000. - Phm Quang L. Hi p v K thut Phay. NXB Khoa hc v k thut   PAGE PAGE 1 PAGE B NNG NGHIP V PHT TRIN NNG THNG TRNG CAO NG C IN H NI GIO TRNH M21: PHAY NNG CAO B K G K A , Hnh 34.4 S ng ca u chia vn nng dng chia vi sai Hnh 36.1.1. Cc thng s v thnh phn ca mt bnh rng tr rng nghing Hnh 31.2.2. Hnh thnh rnh xon bng hai chuyn ng a, b. Hnh thnh hng xon tri; c, d. Hnh thnh hng xon phi Hnh 36.1 3. Hng cho ca dao phay )a v cc yu t ca rnh xon Hnh 36.1.4. S ng khi phay bnh rng tr rng nghing Hnh 31.2.6. Cch lp 4 bnh rng lp ngoi khi phay bnh rng c hng xon tri Hnh 36.1.5. H thng: My - dao - hng xon tri khi s dng hai bnh rng lp ngoi a,b v 1 bnh rng trung gian Z0. Hnh 36.1.8. Cch xoay bn my mt gc  phay bnh rng nghing tri Hnh 36.1.6. S dng pan me o rng c bit o u ca rng Hnh 36.1..7 Kim tra chiu dy rng Hnh 1: Mm chia Hnh 2: u phn  EMBED Equation.3  EMBED Equation.3  EMBED Equation.3 z 0 180 sin cos = b Hnh 3 Hnh 4: Phng php g phi ln mm cp ba chu Hnh 5: Cc thng s rnh vu Hnh 6: Dao phay gc Hnh 7: Phng php g dao Hnh 8: Phng php iu chnh dao Hnh 9: iu chnh dao Hnh 10: S ct th rnh th nht Hnh 11: Cc thng s rnh vu EMBED Equation.3  EMBED Equation.3 Hnh 12: Chn dao gia cng EMBED Equation.3 Hnh 13: G dao phay )a Hnh 14: G phi ln mm cp Hnh 15: iu chnh v tr dao phi Hnh 16: S phay khp ni vu rng vung s rng Z = 3 Hnh 17: Cc g cn li sau khi phay EMBED Equation.3  EMBED Equation.3  EMBED Equation.3 Hnh 18: S g dao Hnh 19: Phng php g phi trn mm cp ba chu Hnh 20: iu chnh v tr dao phi. Hnh 21: S tin dao khi phay khp ni vu rng vung s rng chn Trng hp dEMBED Equation.30. 57D Trng hp dEMBED Equation.30. 57D Hnh 22: Dao gia cng Hnh 23: iu chnh v tr dao phi Hnh 24: G phi Hnh 25: phay ly hp vu rng tam gic Hnh 26: Dao phay ly hp rng tam gic Hnh 27: Phng php iu chnh v tr dao phi Hnh 28: Phng php g phi trn mm cp ba chu Hnh 29: G phi Hnh 30: phay ly hp vu rng tam gic Hnh 31: Cc loi then hoa Hnh 33: Cc phng php lp ghp trc then hoa Hnh 36: chia gin tip 1 8 7 6 5 2 3 4 B K G K A , Hnh 43: Cc vng l v compa c trn )a chia gin tip Hnh 51: S phay to hai sn then Hnh 55: iu chnh v tr dao phi Hnh 56: Phay then hoa rng tam gic d-f-j-x-z-~-----^OOOOOOOO$dh$Ifa$gd7kd$$IflF%4 t0(&6  44 lapyt7 ----.Z...$ dh$Ifa$gd7$dh$Ifa$gd7.../@/B/F/H/J/L/^OOOOOOOO$dh$Ifa$gd7kd5$$IflF%4 t0(&6  44 lapyt7 L/N/P/R/T/V/X/Z/\/^/`/d/f/h/j/l/p/r/t/v/x/z/|/~///$ dh$Ifa$gd7$dh$Ifa$gd7/////////////////////////////$dh$Ifa$gd7b/////////00(0*0111122R3V3d3鱟ƱƱ鱅jN7,h*h=;B*CJH*OJQJ^JaJph6jh*h=;B*CJEHOJQJU^JaJph5jES h*h=;B*CJOJQJU^JaJph2jh*h=;B*CJOJQJU^JaJph#h=;B*CJOJQJ^JaJph)h*h=;B*CJOJQJ^JaJphEjh*h=;B*CJOJQJU^JaJmHnHphsH*tH*u,h*h=;5B*CJOJQJ^JaJph//00000 0 000000000 0"0$0&0(0*0012$dh$If`a$gd7$dh$Ifa$gd72P22234:444d546777,88V99:::8<:<<<==>>$dh$Ifa$gd7d3f333333333333346V6667ѶуhL5,h*h=;6B*CJOJQJ^JaJph6j-h*h=;B*CJEHOJQJU^JaJph5jCS h*h=;B*CJOJQJU^JaJph,h*h=;B*CJH*OJQJ^JaJph6j2h*h=;B*CJEHOJQJU^JaJph5jDS h*h=;B*CJOJQJU^JaJph)h*h=;B*CJOJQJ^JaJph2jh*h=;B*CJOJQJU^JaJph7777&7(7H7J7L7N7,8J8,9.9N9P9Ȯ~bK05j@S h*h=;B*CJOJQJU^JaJph,h*h=;6B*CJOJQJ^JaJph6jh*h=;B*CJEHOJQJU^JaJph5jAS h*h=;B*CJOJQJU^JaJph)h*h=;B*CJOJQJ^JaJph2jh*h=;B*CJOJQJU^JaJph6j&h*h=;B*CJEHOJQJU^JaJph5jBS h*h=;B*CJOJQJU^JaJphP9R9T9V9::@:B:b:d:f:h:::;;ʵʜfJʜʜ/5j>S h*h=;B*CJOJQJU^JaJph6jh*h=;B*CJEHOJQJU^JaJph5j?S h*h=;B*CJOJQJU^JaJph4h&A%h=;6B*CJOJQJ^JaJmHphsH1h&A%h=;B*CJOJQJ^JaJmHphsH)h*h=;B*CJOJQJ^JaJph2jh*h=;B*CJOJQJU^JaJph6jh*h=;B*CJEHOJQJU^JaJph;; ;??^@`@@@@@AA>A@ABAʱʱ{_ʱʱD(6jh*h=;B*CJEHOJQJU^JaJph5j<S h*h=;B*CJOJQJU^JaJph6jh*h=;B*CJEHOJQJU^JaJph5j=S h*h=;B*CJOJQJU^JaJph4h&A%h=;B*CJH*OJQJ^JaJmHphsH1h&A%h=;B*CJOJQJ^JaJmHphsH2jh*h=;B*CJOJQJU^JaJph6jh*h=;B*CJEHOJQJU^JaJph>b?d?f?AAAAAAOkd $$IflEF%4 t0(&6  44 lapyt7$dh$Ifa$gd7 BADAAAAAAAA~CCͲaJ5,hqh=;5B*CJOJQJ^JaJph)h*h=;B*CJOJQJ^JaJph,h*h=;5B*CJOJQJ^JaJphEjh*h=;B*CJOJQJU^JaJmHnHphsH*tH*u,h*h=;5B*CJOJQJ^JaJph,hqh=;5B*CJOJQJ^JaJph4h&A%h=;5B*CJOJQJ^JaJmHphsH1h&A%h=;B*CJOJQJ^JaJmHphsH2jh*h=;B*CJOJQJU^JaJph AAAAAA^BB|C~C$dh$Ifa$gd7 ~CCCCCFGH^SNS???$dh`a$gd=;gd=; $dha$gd=;kd$$IflEF%4 t0(&6  44 lapyt7CCCCCDDDDDDE E*E,EƱ}c}H,c}c}H6jvh4^Oh=;B*CJEHOJQJU^JaJph5j'S h4^Oh=;B*CJOJQJU^JaJph2jh4^Oh=;B*CJOJQJU^JaJph1h&A%h=;B*CJOJQJ^JaJmHphsH4h&A%h=;5B*CJOJQJ^JaJmHphsH(h&A%h=;6B*CJOJQJaJphDjhfh=;6B*CJOJQJUaJmHnHphsH*tH*u,h&A%h=;5B*CJOJQJ^JaJph,E.E0EDEFEfEhEjElEFFFIIJʱʱzʱ_J4J+h&A%h=;CJH*OJQJ^JaJmHsH(h&A%h=;CJOJQJ^JaJmHsH4h&A%h=;B*CJH*OJQJ^JaJmHphsH6jh4^Oh=;B*CJEHOJQJU^JaJph5j&S h4^Oh=;B*CJOJQJU^JaJph1h&A%h=;B*CJOJQJ^JaJmHphsH2jh4^Oh=;B*CJOJQJU^JaJph6jh4^Oh=;B*CJEHOJQJU^JaJphHJKKKKxLVOO$PFQQRSTUUVdWWW*XVXXYYZ $dha$gd=;$dh`a$gd=;JJKKKKKKKKxLVOʴlVA(1hxh=;B*CJOJQJ^JaJmHphsH(h^h=;CJOJQJ^JaJmHsH+h^h=;5CJOJQJ^JaJmHsH%h=;5CJOJQJ^JaJmHsH(hch=;CJOJQJ^JaJmHsHjh=;UmHnHu"h=;CJOJQJ^JaJmHsH+jh=;CJOJQJU^JaJmHsH(h&A%h=;CJOJQJ^JaJmHsH?jh=;B*CJOJQJU^JaJmHnHphsH*tH*u VOfOjOlOOOOO$PPPPPDQFQQвydO=O"h=;CJOJQJ^JaJmHsH(hxh=;CJOJQJ^JaJmHsH(h^h=;CJOJQJ^JaJmHsH4hxh=;6B*CJOJQJ^JaJmHphsH:j 1hiph=;B*CJOJQJU^JaJmH*phsH*:j&0hiph=;B*CJOJQJU^JaJmH*phsH*1hxh=;B*CJOJQJ^JaJmHphsH+h=;B*CJOJQJ^JaJmHphsHQQDRFR&S(S6T8TUUUrVzVVVVVвz`E5jS h?~h=;B*CJOJQJU^JaJph2jh?~h=;B*CJOJQJU^JaJph#h=;B*CJOJQJ^JaJph)h?~h=;B*CJOJQJ^JaJph h^h=;CJOJQJ^JaJ:j"1h&hPh=;B*CJOJQJU^JaJmHphsH+h=;B*CJOJQJ^JaJmHphsH1 jfh=;B*CJOJQJ^JaJmHphsHVVVVVVVVVVdWfWWWWWʸʣlʣLʣ15jS h?~h=;B*CJOJQJU^JaJph?jh=;B*CJOJQJU^JaJmHnHphsH*tH*u6jH`1h?~h=;B*CJEHOJQJU^JaJph5jS h?~h=;B*CJOJQJU^JaJph)h?~h=;B*CJOJQJ^JaJph#h=;B*CJOJQJ^JaJph2jh?~h=;B*CJOJQJU^JaJph6jS^1h?~h=;B*CJEHOJQJU^JaJphWWWW$X*X,X.XNXPXRXTXXXXXʵʵhLʵʵ15jS h?~h=;B*CJOJQJU^JaJph6jwe1h?~h=;B*CJEHOJQJU^JaJph5jS h?~h=;B*CJOJQJU^JaJph?jh=;B*CJOJQJU^JaJmHnHphsH*tH*u#h=;B*CJOJQJ^JaJph)h?~h=;B*CJOJQJ^JaJph2jh?~h=;B*CJOJQJU^JaJph6j;b1h?~h=;B*CJEHOJQJU^JaJphXXXXXXXXXXXYYYYYYYYYZʵʵ~ʵʵcGʵ55ʵ#h=;B*CJOJQJ^JaJph6jm1h?~h=;B*CJEHOJQJU^JaJph5jS h?~h=;B*CJOJQJU^JaJph6jj1h?~h=;B*CJEHOJQJU^JaJph5jS h?~h=;B*CJOJQJU^JaJph)h?~h=;B*CJOJQJ^JaJph2jh?~h=;B*CJOJQJU^JaJph6jh1h?~h=;B*CJEHOJQJU^JaJphZZZZZ(Z4Z6Z8ZXZZZ\Z^ZZZZZȮlP55jS h?~h=;B*CJOJQJU^JaJph6jyr1h?~h=;B*CJEHOJQJU^JaJph5jS h?~h=;B*CJOJQJU^JaJph#h=;B*CJOJQJ^JaJph)h?~h=;B*CJOJQJ^JaJph2jh?~h=;B*CJOJQJU^JaJph6jo1h?~h=;B*CJEHOJQJU^JaJph5jS h?~h=;B*CJOJQJU^JaJphZ`ZZ[>[[\ ]P]B_X_Z__~`bcce ffZghJi jkkjl $dha$gd=;$dh`a$gd=;ZZZZ[[[:[J[L[l[n[p[r[[\`\|\\\\\\ʵzzʵ_Czzzʵ_6j-w1h?~h=;B*CJEHOJQJU^JaJph5jS h?~h=;B*CJOJQJU^JaJph#h=;B*CJOJQJ^JaJph"jh=;UmHnHsH*tH*u,hAh=;5B*CJOJQJ^JaJph)h?~h=;B*CJOJQJ^JaJph2jh?~h=;B*CJOJQJU^JaJph6j6u1h?~h=;B*CJEHOJQJU^JaJph\\\\ ]L]^^6^8^:^ʸmSm86j{1h4^Oh=;B*CJEHOJQJU^JaJph5j'S h4^Oh=;B*CJOJQJU^JaJph2jh4^Oh=;B*CJOJQJU^JaJph1h&A%h=;B*CJOJQJ^JaJmHphsH4h&A%h=;5B*CJOJQJ^JaJmHphsH,h&A%h=;6B*CJOJQJ^JaJph#h=;B*CJOJQJ^JaJph2jh?~h=;B*CJOJQJU^JaJph6jny1h?~h=;B*CJEHOJQJU^JaJph :^<^x^z^^^^^^^^^^^>_@_B_D_F_Ͳ{_OA9j1h=;Ujh=;UmHnHuh&A%h=;mHnHsHtH*u6j1h4^Oh=;B*CJEHOJQJU^JaJph5j&S h4^Oh=;B*CJOJQJU^JaJph6j}1h4^Oh=;B*CJEHOJQJU^JaJph5j'S h4^Oh=;B*CJOJQJU^JaJph1h&A%h=;B*CJOJQJ^JaJmHphsH2jh4^Oh=;B*CJOJQJU^JaJphF_T_V_:a>abcceef fffg"hhhʴʞʅgI.ʅ4h&A%h=;6B*CJOJQJ^JaJmHphsH:jBhiph=;B*CJOJQJU^JaJmH*phsH*:jBhiph=;B*CJOJQJU^JaJmH*phsH*1h&A%h=;B*CJOJQJ^JaJmHphsH+h&A%h=;5CJOJQJ^JaJmHsH+h&A%h=;CJH*OJQJ^JaJmHsH(h&A%h=;CJOJQJ^JaJmHsH+j1h=;CJOJQJU^JaJmHsHh&A%h=;mHsHhhhiitjvjkkjlllnlplrltlmmmm濡~^I~I/2jh?~h=;B*CJOJQJU^JaJph)h?~h=;B*CJOJQJ^JaJph?jh=;B*CJOJQJU^JaJmHnHphsH*tH*u#h=;B*CJOJQJ^JaJph h^h=;CJOJQJ^JaJ:jBh&hPh=;B*CJOJQJU^JaJmHphsHjh=;UmHnHu1 jfh=;B*CJOJQJ^JaJmHphsH1h&A%h=;B*CJOJQJ^JaJmHphsHjlplrlnno^oooNppDqq@rZrrs0tt6uq@qBqDqzq|qqqqqqqrrȮlP55jS h?~h=;B*CJOJQJU^JaJph6ji-Ch?~h=;B*CJEHOJQJU^JaJph5jS h?~h=;B*CJOJQJU^JaJph#h=;B*CJOJQJ^JaJph)h?~h=;B*CJOJQJ^JaJph2jh?~h=;B*CJOJQJU^JaJph6j*Ch?~h=;B*CJEHOJQJU^JaJph5jS h?~h=;B*CJOJQJU^JaJphr r r>r@rZrrrrrrrrsVssssssssʵuʵZ>ʣʵZ6j2Ch?~h=;B*CJEHOJQJU^JaJph5jS h?~h=;B*CJOJQJU^JaJph,hAh=;6B*CJOJQJ^JaJph,hAh=;5B*CJOJQJ^JaJph#h=;B*CJOJQJ^JaJph)h?~h=;B*CJOJQJ^JaJph2jh?~h=;B*CJOJQJU^JaJph6j&0Ch?~h=;B*CJEHOJQJU^JaJphsss0tt6uw&{H||||4}6}8}<}}}}}~~ʸudO=O=O=O=O=O=O"h=;CJOJQJ^JaJmHsH(h[h=;CJOJQJ^JaJmHsH hlRh=;CJOJQJ^JaJ(hlRh=;CJOJQJ^JaJmHsH,h&A%h=;6B*CJOJQJ^JaJph,h&A%h=;5B*CJOJQJ^JaJph#h=;B*CJOJQJ^JaJph2jh?~h=;B*CJOJQJU^JaJph6j^4Ch?~h=;B*CJEHOJQJU^JaJphuuuu vxvF3333$ dh$Ifa$gd7kd6C$$Ifl\0 p#  t0p#644 lalp(yt7xvvwwwPw3kds7C$$Ifl\0 p#  t0p#644 lalp(yt7$ dh$Ifa$gd7Pww xx*y,y3kdG8C$$Ifl\0 p#  t0p#644 lalp(yt7$ dh$Ifa$gd7,y0yhyyyz zfzz${$ dh$Ifa$gd7 ${&{({H|N|F;;($ dh$Ifa$gd7 $dha$gd=;kd9C$$Ifl\0 p#  t0p#644 lalp(yt7N|j|||||3kd9C$$Ifl\/ p#/  t0p#644 lalp(yt7$ dh$Ifa$gd7||8}}}~$ dh$Ifa$gd7~~~:F3333$ dh$Ifa$gd7kd:C$$Ifl\/ p#/  t0p#644 lalp(yt7~~8x<>NR~Tr:З2Jλ~~ll~~U,h&A%h=;5B*CJOJQJ^JaJph#h&A%h=;6CJOJQJ^JaJ h&A%h=;CJOJQJ^JaJ)h&A%h=;B*CJOJQJ^JaJph,h&A%h=;6B*CJOJQJ^JaJph$h&A%h=;6B*OJQJ^Jph%h&A%h=;B*CJOJQJaJphh=;CJOJQJ^JaJ h[h=;CJOJQJ^JaJ!xz3kd;C$$Ifl\/ p#/  t0p#644 lalp(yt7$ dh$Ifa$gd7,f*$ dh$Ifa$gd7>PF3333$ dh$Ifa$gd7kdk$ dha$gd=; $dha$gd=;$ (dha$gd=;J<Hf <̬άҭحxUxGx-x2jh=hh=;B*CJOJQJU^JaJphjh=;UmHnHuEjh=hh=;B*CJOJQJU^JaJmHnHphsH*tH*u1h&A%h=;B*CJOJQJ^JaJmH phsH 7h&A%h=;5B*CJOJQJ]^JaJmH phsH 1h=;5B*CJOJQJ]^JaJmHphsH#h&A%h=;6CJOJQJ^JaJ h&A%h=;CJOJQJ^JaJ,h&A%h=;6B*CJOJQJ^JaJphX <¬ĬƬȬʬ̬ЬԬڭΰ8 $dha$gd=;$dh`a$gd=;$dhxxa$gd=; dhxxgd=;$ dha$gd=;ҭԭ֭حΰԴ8ҷԷȮy^C,-h&A%h=;B*CJOJQJaJmH phsH 4h&A%h=;5B*CJOJQJ^JaJmH phsH 4h&A%h=;B*CJOJQJ]^JaJmH phsH 7h&A%h=;5B*CJOJQJ]^JaJmH phsH 1h&A%h=;B*CJOJQJ^JaJmH phsH 2jh=hh=;B*CJOJQJU^JaJph6j>Ch=hh=;B*CJEHOJQJU^JaJph5j0S h=hh=;B*CJOJQJU^JaJph &Դ8L>4vx$ & Fdha$gd=;$dhxxa$gd=;gd=;$dhxx@&a$gd=;$dh`a$gd=; $dha$gd=;LN|~ʱ~f~X<~f&+h=;B*CJOJQJ^JaJmHphsH7jBCh=;5B*CJOJQJU^JaJmHphsHjh=;UmHnHu.h=;5B*CJOJQJ^JaJmHphsH7jh=;5B*CJOJQJU^JaJmHphsH-h&A%h=;B*CJOJQJaJmH phsH 1h&A%h=;B*CJOJQJ^JaJmH phsH 2jh=hh=;B*CJOJQJU^JaJph6jg@Ch=hh=;B*CJEHOJQJU^JaJph RTV`nvFĻƻȻ2J24H>@<ȿLN "ͷͷͷͷͷͷͷͷͷͷͷͷ͢ͷͷ͢淉w"h=;CJOJQJ^JaJmHsH1jKCCh+h=;CJOJQJU^JaJmHsH(hfPh=;CJOJQJ^JaJmHsH+h=;B*CJOJQJ^JaJmHphsH1hfPh=;B*CJOJQJ^JaJmHphsH1hxph=;B*CJOJQJ^JaJmHphsH* LNRtvxfjlϹϹϹϹrgP9,hh=;6B*OJQJ^JmHphsH-hh=;B*CJOJQJaJmHphsHh+h=;mHsH1h+h=;B*CJOJQJ^JaJmHph>>>sH1h+h=;B*CJOJQJ^JaJmHphsH(hxph=;CJOJQJ^JaJmHsH+hMh=;6CJOJQJ^JaJmHsH%h=;6CJOJQJ^JaJmHsH9jh=;6CJOJQJU^JaJmHnHsH*tH*uxlT~,HLN $ dha$gd=;$ 8dh^8a$gd=;$ @dha$gd=;gd=;gd=;gd=; $dha$gd=;T|~,̴{dRA.$h&A%h=;@CJOJQJ^JaJ h&A%h=;CJOJQJ^JaJ#h&A%h=;6CJOJQJ^JaJ,h&A%h=;6B*CJOJQJ^JaJph/h&A%h=;56B*CJOJQJ^JaJphh=;jECh=;U(hlRh=;CJOJQJ^JaJmHsH.h=;5B*CJOJQJ^JaJmHphsH4hh=;5B*CJOJQJ^JaJmHphsH0hfh=;6B*CJOJQJaJmHphsH ZFHJL\^vػu]u]F/F-jhlRh=;@CJOJQJU^JaJ,h&A%h=;@CJOJQJ^JaJmHsH/hlRh=;6@CJOJQJ^JaJmHsH)h=;6@CJOJQJ^JaJmHsH2h@`h=;56@CJOJQJ^JaJmHsH,hlRh=;@CJOJQJ^JaJmHsHjDh=;U)h&A%h=;B*CJOJQJ^JaJph$h&A%h=;@CJOJQJ^JaJ'h&A%h=;6@CJOJQJ^JaJ "*̵hL7")h=;6@CJOJQJ^JaJmHsH(h&A%h=;CJOJQJ^JaJmHsH7jhlRh=;5CJOJQJU^JaJmHnHu5h&A%h=;5@CJOJQJ\]^JaJmHsH,h&A%h=;@CJOJQJ^JaJmHsH5h&A%h=;@B*CJOJQJ^JaJmHphsH-jhlRh=;@CJOJQJU^JaJ1jD5DhlRh=;@CJEHOJQJU^JaJ3jNS hlRh=;@CJOJQJUV^JaJ LDz20Rfnprtvgd=;$dh`a$gd=;$ @dha$gd=; $dha$gd=;Z TrJLкБ~f~P>"h=;CJOJQJ^JaJmHsH+h*h=;6CJOJQJ^JaJmHsH.h( h=;56CJOJQJ^JaJmHsH%h=;6CJOJQJ^JaJmHsHjcDh=;Ujb7Dh=;U1hD_h=;B*CJOJQJ^JaJmHphsH+h=;B*CJOJQJ^JaJmHphsH,hlRh=;@CJOJQJ^JaJmHsH/hlRh=;6@CJOJQJ^JaJmHsHLJLrtvx "$02뾧x`I7"h=;CJOJQJ^JaJmHsH-jIDhlRh=;CJEHOJQJU^JaJ/jK hlRh=;CJOJQJUV^JaJ-j7DhlRh=;CJEHOJQJU^JaJ/jK hlRh=;CJOJQJUV^JaJ-jDhlRh=;CJEHOJQJU^JaJ/jK hlRh=;CJOJQJUV^JaJ)jhlRh=;CJOJQJU^JaJ(h*h=;CJOJQJ^JaJmHsH:<>@սՎw_H6"h=;CJOJQJ^JaJmHsH-jSDhlRh=;CJEHOJQJU^JaJ/jUK hlRh=;CJOJQJUV^JaJ-j'DhlRh=;CJEHOJQJU^JaJ/jK hlRh=;CJOJQJUV^JaJ-jDhlRh=;CJEHOJQJU^JaJ/jIK hlRh=;CJOJQJUV^JaJ(h*h=;CJOJQJ^JaJmHsH)jhlRh=;CJOJQJU^JaJRjzXZ*RJbdfͶ͞s]D]D]D]D]D]1hD_h=;B*CJOJQJ^JaJmHphsH+h=;B*CJOJQJ^JaJmHphsH&h=;@CJOJQJ^JaJmHsH,hlRh=;@CJOJQJ^JaJmHsH/hlRh=;6@CJOJQJ^JaJmHsH,h=;56@CJOJQJ^JaJmHsH2h*h=;56@CJOJQJ^JaJmHsH0hh=;6B*CJOJQJaJmHphsHf2LFHRT\^ltvxл`H.h(h=;56CJOJQJ^JaJmHsH<jhNIh=;CJOJQJU^JaJmHnHsH*tH*u& jhNIh=;CJOJQJ^JaJ+hNIh=;CJH*OJQJ^JaJmHsH"h=;CJOJQJ^JaJmHsH(hNIh=;CJOJQJ^JaJmHsH+hNIh=;5CJOJQJ^JaJmHsH1hNIh=;56CJOJQJ]^JaJmHsHvz|~8(@2($hdh^`ha$gd=;$ hdh^ha$gd=;$ dha$gd=; $dha$gd=;8@B`Ϻm[B)1h5h=;B*CJ OJQJ^JaJmHph̙sH1hNIh=;B*CJOJQJ^JaJmHph̙sH"h=;CJOJQJ^JaJmHsH<jhNIh=;CJOJQJU^JaJmHnHsH*tH*u4hNIh=;56CJOJQJ\]^JaJmHsH$hNIh=;CJOJQJaJmHsH(hNIh=;CJOJQJ^JaJmHsH1hNIh=;56CJOJQJ]^JaJmHsH.hNIh=;6CJOJQJ\^JaJmHsH 2,0L\T~cKK֫֫5+h=;B*CJOJQJ^JaJmHphsH.hNIh=;6CJOJQJ]^JaJmHsH4hNIh=;56CJOJQJ\]^JaJmHsH,hNIh=;@CJOJQJ^JaJmHsH+hNIh=;CJH*OJQJ^JaJmHsH(hNIh=;CJOJQJ^JaJmHsH+hNIh=;6CJOJQJ^JaJmHsH"h=;CJOJQJ^JaJmHsH.h{h=;56CJOJQJ^JaJmHsH(**VBNJ\T $ 8dh^8a$gd=;$ @dha$gd=; $dha$gd=;$ dha$gd=;$ dha$gd=; ,. 沚oYYD,/jI~S hNIh=;CJOJQJUV^JaJ)jhNIh=;CJOJQJU^JaJ+hNIh=;CJH*OJQJ^JaJmHsH+hNIh=;6CJOJQJ^JaJmHsH(hNIh=;CJOJQJ^JaJmHsH.hL h=;56CJOJQJ^JaJmHsH(h=;56CJOJQJ^JaJmHsH<jhNIh=;CJOJQJU^JaJmHnHsH*tH*u1hNIh=;B*CJOJQJ^JaJmHphsHB    $ & F @dh^`a$gd=;$ @dha$gd=;$ dha$gd=;$ 8dh^8a$gd=; .0246r   ӾӾv[F[F2F& jhNIh=;CJOJQJ^JaJ(h<h=;CJOJQJ^JaJmHsH4hNIh=;56CJOJQJ\]^JaJmHsH1hNIh=;B*CJOJQJ^JaJmHphsH-jDhNIh=;CJEHOJQJU^JaJ/jH~S hNIh=;CJOJQJUV^JaJ(hNIh=;CJOJQJ^JaJmHsH)jhNIh=;CJOJQJU^JaJ-jnDhNIh=;CJEHOJQJU^JaJ   TVԸԌsX@*+hh=;6CJOJQJ^JaJmHsH.hh=;56CJOJQJ^JaJmHsH4hh=;56CJOJQJ\]^JaJmHsH1h=;56>*CJOJQJ\]^JaJmHsHWhNIh=;CJOJQJRH^JaJehfH!hq rsHtHwh6jh=;CJOJQJU^JaJmHnHsH*tH*u(h<h=;CJOJQJ^JaJmHsH+h<h=;CJH*OJQJ^JaJmHsH VLjBFH$dh`a$gd=; $dha$gd=;$ @dha$gd=;$ dha$gd=;$ dha$gd=;VhjZ^`hjlBDTVbdflnp٬٬yyyyya.h Ch=;56CJOJQJ^JaJmHsH<jhNIh=;CJOJQJU^JaJmHnHsH*tH*u& jhNIh=;CJOJQJ^JaJ+h<h=;CJH*OJQJ^JaJmHsH,h<h=;@CJOJQJ^JaJmHsH(h<h=;CJOJQJ^JaJmHsH"h=;CJOJQJ^JaJmHsHHJLTX`bf|~N $dha$gd=;$ @dha$gd=;$ @\dh`a$gd=;$ @dha$gd=;Nb,Lr ~!!j"l"""°xdddO7/jG~S hNIh=;CJOJQJUV^JaJ)jhNIh=;CJOJQJU^JaJ&hNIh=;56CJOJQJ^JaJ#hNIh=;5CJOJQJ^JaJ hNIh=;CJOJQJ^JaJ(h<h=;CJOJQJ^JaJmHsH#h<h=;6OJQJaJmHsHh=;6OJQJaJmHsH.h Ch=;6CJOJQJ\^JaJmHsH+h Ch=;6CJOJQJ^JaJmHsHNb,L~!!">## $ %% &'''''''$dh`a$gd=; $dha$gd=;$ & Fdha$gd=;$dh`a$gd=;"""$$$$$$$%%%%6%8%:% &*&,&P''''°œ„mœ^L^@^h=;CJOJQJaJ" jqhNIh=;CJOJQJaJhNIh=;CJOJQJaJ-jɦDhNIh=;CJEHOJQJU^JaJ/jF~S hNIh=;CJOJQJUV^JaJ& jqhNIh=;CJOJQJ^JaJ#hNIh=;CJH*OJQJ^JaJ hNIh=;CJOJQJ^JaJ)jhNIh=;CJOJQJU^JaJ-jDhNIh=;CJEHOJQJU^JaJ''''(t(v(((**+++++<,>,J,L,V,-­……r\rHr\rHr'hNIh=;@CJH*OJQJ^JaJ* jqhNIh=;@CJOJQJ^JaJ$hNIh=;@CJOJQJ^JaJ& jqhNIh=;CJOJQJ^JaJ&h'y8h=;6CJOJQJ\^JaJ)h'y8h=;56CJOJQJ\^JaJ hNIh=;CJOJQJ^JaJh=;CJOJQJ^JaJ<jhNIh=;CJOJQJU^JaJmHnHsH*tH*u'''v(+V,--./00334p567D8z9&;<>J?$dh`a$gd=; $dha$gd=;$dh^`a$gd=; $dha$gd=;--...00,1d2f222223333333ٶȡȉrdȡL5-j8DhNIh=;CJEHOJQJU^JaJ/jD~S hNIh=;CJOJQJUV^JaJh=;CJOJQJ^JaJ-j DhNIh=;CJEHOJQJU^JaJ/jE~S hNIh=;CJOJQJUV^JaJ)jhNIh=;CJOJQJU^JaJ#hNIh=;6CJOJQJ^JaJ hNIh=;CJOJQJ^JaJ&hNIh=;56CJOJQJ^JaJ#hNIh=;5CJOJQJ^JaJ33334455552545T5V5X5Z5p5r5R7\7ٯـiM< hf{h=;CJOJQJ^JaJ6jh=;CJOJQJU^JaJmHnHsH*tH*u-j\DhNIh=;CJEHOJQJU^JaJ/jB~S hNIh=;CJOJQJUV^JaJ-jJDhNIh=;CJEHOJQJU^JaJ/jC~S hNIh=;CJOJQJUV^JaJ#hNIh=;6CJOJQJ^JaJ hNIh=;CJOJQJ^JaJ)jhNIh=;CJOJQJU^JaJ\7^7b7r7v7777777778888:9t9> >@>­•~­fOA­h=;CJOJQJ^JaJ-j~DhNIh=;CJEHOJQJU^JaJ/j@~S hNIh=;CJOJQJUV^JaJ-jlDhNIh=;CJEHOJQJU^JaJ/jA~S hNIh=;CJOJQJUV^JaJ)jhNIh=;CJOJQJU^JaJ hNIh=;CJOJQJ^JaJ hf{h=;CJOJQJ^JaJ hf{h=;CJOJQJ^JaJhf{h=;CJaJ@>B>D>F>L>N>n>p>r>t>>>>>>>>>>>л{cL4/j<~S hNIh=;CJOJQJUV^JaJ-jDhNIh=;CJEHOJQJU^JaJ/j=~S hNIh=;CJOJQJUV^JaJ-jDhNIh=;CJEHOJQJU^JaJ/j>~S hNIh=;CJOJQJUV^JaJ hNIh=;CJOJQJ^JaJ)jhNIh=;CJOJQJU^JaJ-jDhNIh=;CJEHOJQJU^JaJ/j?~S hNIh=;CJOJQJUV^JaJ>>>??8?:??ABEEELINIRI`IdIIIIª€ududuOO(h&A%h=;CJOJQJ^JaJmHsH hf{h=;CJOJQJ^JaJhf{h=;CJaJ$hNIh=;@CJOJQJ^JaJ-jDhNIh=;CJEHOJQJU^JaJ/j;~S hNIh=;CJOJQJUV^JaJ hNIh=;CJOJQJ^JaJ)jhNIh=;CJOJQJU^JaJ-jŻDhNIh=;CJEHOJQJU^JaJJ??XC:EEFxFF4GGG\HHdII@L`LLN6OOQvS$@ dh^@ `a$gd=;$dh^`a$gd=;$dh`a$gd=; $dha$gd=;IIIIIIIIIIJJ:JJ@J@Lлw_H-j5DhNIh=;CJEHOJQJU^JaJ/j8~S hNIh=;CJOJQJUV^JaJ-j$DhNIh=;CJEHOJQJU^JaJ/j9~S hNIh=;CJOJQJUV^JaJ(h&A%h=;CJOJQJ^JaJmHsH)jhNIh=;CJOJQJU^JaJ-jDhNIh=;CJEHOJQJU^JaJ/j:~S hNIh=;CJOJQJUV^JaJ@L`LLLL MMMMnMpMMMȬȓx`F+5j2S h=dh=;B*CJOJQJU^JaJph2jh=dh=;B*CJOJQJU^JaJph/ jh=dh=;B*CJOJQJ^JaJph4h&A%h=;B*CJH*OJQJ^JaJmHphsH1h&A%h=;B*CJOJQJ^JaJmHphsH7h&A%h=;6>*B*CJOJQJ^JaJmHphsH4h&A%h=;6B*CJOJQJ^JaJmHphsH7h&A%h=;56B*CJOJQJ^JaJmHphsH MMMMMNNNNNNNN6O8OROTOʱʱ{_ʱD,/ jDh=dh=;B*CJOJQJ^JaJph4h&A%h=;6B*CJOJQJ^JaJmHphsH6jzDh=dh=;B*CJEHOJQJU^JaJph5j1S h=dh=;B*CJOJQJU^JaJph4h&A%h=;B*CJH*OJQJ^JaJmHphsH1h&A%h=;B*CJOJQJ^JaJmHphsH2jh=dh=;B*CJOJQJU^JaJph6jFDh=dh=;B*CJEHOJQJU^JaJphTOtOvOxOzOOOOOOOOOPP8P:P˯z^F+5j.S h=dh=;B*CJOJQJU^JaJph/ jDh=dh=;B*CJOJQJ^JaJph6jDh=dh=;B*CJEHOJQJU^JaJph5j/S h=dh=;B*CJOJQJU^JaJph2jh=dh=;B*CJOJQJU^JaJph6jDh=dh=;B*CJEHOJQJU^JaJph5j0S h=dh=;B*CJOJQJU^JaJph1h&A%h=;B*CJOJQJ^JaJmHphsH:PP@PBPbPdPfPhPQQRRRRfRhRRʱʱzʱʱ_Cʱʱ6jODh=dh=;B*CJEHOJQJU^JaJph5j,S h=dh=;B*CJOJQJU^JaJph6j"Dh=dh=;B*CJEHOJQJU^JaJph5j-S h=dh=;B*CJOJQJU^JaJph1h&A%h=;B*CJOJQJ^JaJmHphsH2jh=dh=;B*CJOJQJU^JaJph6jDh=dh=;B*CJEHOJQJU^JaJphRRRRvSSSSSSSTȮzW<$/ jh=dh=;B*CJOJQJ^JaJph4h&A%h=;B*CJH*OJQJ^JaJmHphsHEjh=dh=;B*CJOJQJU^JaJmHnHphsH*tH*u4h&A%h=;6B*CJOJQJ^JaJmHphsH1h&A%h=;B*CJOJQJ^JaJmHphsH2jh=dh=;B*CJOJQJU^JaJph6jDh=dh=;B*CJEHOJQJU^JaJph5j+S h=dh=;B*CJOJQJU^JaJph vSSUUUUUUUVvVWWXXYZ[\]^``Haa $dha$gd=;$@ dh^@ a$gd=;$dh`a$gd=;TTTTUUUUUUUVLVNVnVε~n\n~B2jh=dh=;B*CJOJQJU^JaJph#h/h=;6CJOJQJ^JaJh&A%h=;6CJaJmHsH4h&A%h=;6B*CJOJQJ^JaJmHphsH7h&A%h=;56B*CJOJQJ^JaJmHphsH1h&A%h=;B*CJ*OJQJ^JaJmHphsH1h&A%h=;B*CJOJQJ^JaJmHphsH/ jDh=dh=;B*CJOJQJ^JaJphnVpVrVtVWW2W4W6W8WW^W`WbWȮz^C'6jDh=dh=;B*CJEHOJQJU^JaJph5j'S h=dh=;B*CJOJQJU^JaJph6jDh=dh=;B*CJEHOJQJU^JaJph5j(S h=dh=;B*CJOJQJU^JaJph1h&A%h=;B*CJOJQJ^JaJmHphsH2jh=dh=;B*CJOJQJU^JaJph6jDh=dh=;B*CJEHOJQJU^JaJph5j)S h=dh=;B*CJOJQJU^JaJphbWdWjWlWWWWWWWWWWWWWXͲ{_C6jKDh=dh=;B*CJEHOJQJU^JaJph6jDh=dh=;B*CJEHOJQJU^JaJph5j%S h=dh=;B*CJOJQJU^JaJph6jDh=dh=;B*CJEHOJQJU^JaJph5j&S h=dh=;B*CJOJQJU^JaJph1h&A%h=;B*CJOJQJ^JaJmHphsH2jh=dh=;B*CJOJQJU^JaJphXXXXXpYrYvYYZJ[L[l[n[p[r[x[z[[γy^Byy6jDh=dh=;B*CJEHOJQJU^JaJph5j$S h=dh=;B*CJOJQJU^JaJph2jh=dh=;B*CJOJQJU^JaJph h5}h=;CJOJQJ^JaJh&A%h=;CJaJmHsH5h&A%h=;@B*CJOJQJ^JaJmHphsH1h&A%h=;B*CJOJQJ^JaJmHphsH/ jh=dh=;B*CJOJQJ^JaJph[[[[[[[[[[\\\\\\Ȯz^I.5j!S h=dh=;B*CJOJQJU^JaJph) jDh=;B*CJOJQJ^JaJph6jDh=dh=;B*CJEHOJQJU^JaJph5j"S h=dh=;B*CJOJQJU^JaJph1h&A%h=;B*CJOJQJ^JaJmHphsH2jh=dh=;B*CJOJQJU^JaJph6jDh=dh=;B*CJEHOJQJU^JaJph5j#S h=dh=;B*CJOJQJU^JaJph\\\\\ ]]]]]]6]8]:]<]>]@]`]ʱʱzʱʱ_Cʱʱ6jGDh=dh=;B*CJEHOJQJU^JaJph5jS h=dh=;B*CJOJQJU^JaJph6j"Dh=dh=;B*CJEHOJQJU^JaJph5j S h=dh=;B*CJOJQJU^JaJph1h&A%h=;B*CJOJQJ^JaJmHphsH2jh=dh=;B*CJOJQJU^JaJph6jDh=dh=;B*CJEHOJQJU^JaJph`]b]d]f]j]l]p]r]]]]]]]]Ȯy^B6jDh=dh=;B*CJEHOJQJU^JaJph5jS h=dh=;B*CJOJQJU^JaJph6jDh=dh=;B*CJEHOJQJU^JaJph1h&A%h=;B*CJOJQJ^JaJmHphsH2jh=dh=;B*CJOJQJU^JaJph6jtDh=dh=;B*CJEHOJQJU^JaJph5jS h=dh=;B*CJOJQJU^JaJph]]]]^^^,^.^_________ȮujO36jDh=dh=;B*CJEHOJQJU^JaJph5jS h=dh=;B*CJOJQJU^JaJphh&A%h=;mHsH hf{h=;CJOJQJ^JaJh&A%h=;CJaJmHsH1h&A%h=;B*CJOJQJ^JaJmHphsH2jh=dh=;B*CJOJQJU^JaJph6jDh=dh=;B*CJEHOJQJU^JaJph5jS h=dh=;B*CJOJQJU^JaJph________ ``````:`Ȯy^B6jEh=dh=;B*CJEHOJQJU^JaJph5jS h=dh=;B*CJOJQJU^JaJph6jDh=dh=;B*CJEHOJQJU^JaJph1h&A%h=;B*CJOJQJ^JaJmHphsH2jh=dh=;B*CJOJQJU^JaJph6jDh=dh=;B*CJEHOJQJU^JaJph5jS h=dh=;B*CJOJQJU^JaJph:`<`>`@`B`D`d`f`h`j`p`r````Ȯz^C'6jEh=dh=;B*CJEHOJQJU^JaJph5jS h=dh=;B*CJOJQJU^JaJph6jNEh=dh=;B*CJEHOJQJU^JaJph5jS h=dh=;B*CJOJQJU^JaJph1h&A%h=;B*CJOJQJ^JaJmHphsH2jh=dh=;B*CJOJQJU^JaJph6jEh=dh=;B*CJEHOJQJU^JaJph5jS h=dh=;B*CJOJQJU^JaJph``````````aa a aaaJaLaTaXaZa^a`abbbbbb c cccdͲ{{c{{{c{{{{{{/ jh=dh=;B*CJOJQJ^JaJph4h&A%h=;B*CJH*OJQJ^JaJmHphsH6j Eh=dh=;B*CJEHOJQJU^JaJph5jS h=dh=;B*CJOJQJU^JaJph1h&A%h=;B*CJOJQJ^JaJmHphsH2jh=dh=;B*CJOJQJU^JaJph!a4ccdef gNhh|iiiiiiii$kkHlJlLlNlPl $dha$gd=;$dh^`a$gd=; $dha$gd=;$dh`a$gd=;d,e.eeeef f ffff6f8f:f|||}\}}$dh^`a$gd=; $dha$gd=;$dh`a$gd=;gd=;gd=;$ @dha$gd=;$ @dha$gd=;sttuxxxxxLy\yyyzzzιΛ}bFb,2jh h=;B*CJOJQJU^JaJph7h&A%h=;56B*CJOJQJ^JaJmHphsH4h&A%h=;6B*CJOJQJ^JaJmHphsH:j=Ehiph=;B*CJOJQJU^JaJmH*phsH*:jS)Ehiph=;B*CJOJQJU^JaJmH*phsH*(h&A%h=;CJOJQJ^JaJmHsH1h&A%h=;B*CJOJQJ^JaJmHphsH0h&A%h=;6B*CJOJQJaJmHphsHzzzzj{l{{{{{||6|8|Ȯx\?8jiS h h=;B*CJOJQJUV^JaJph6jh=;56B*CJOJQJ^JaJmHphsH+h=;B*CJOJQJ^JaJmHphsH.h=;5B*CJOJQJ^JaJmHphsH=j[Eh"lh=;5B*CJOJQJU^JaJmHphsH4h&A%h=;B*CJH*OJQJ^JaJmHphsH1h&A%h=;B*CJOJQJ^JaJmHphsH2jh h=;B*CJOJQJU^JaJph6jXEh h=;B*CJEHOJQJU^JaJph $}\}}}~~~~ >εmTT;1h3h=;B*CJOJQJ^JaJmHphsH1hqh=;B*CJOJQJ^JaJmHphsH1 jh=;B*CJOJQJ^JaJmHphsH1 jfh=;B*CJOJQJ^JaJmHphsH+h=;B*CJOJQJ^JaJmHphsH0h Kh=;6B*CJOJQJaJmHphsH,hh=;6B*OJQJ^JmHphsH4ha>h=;6B*CJOJQJ^JaJmHphsH }}J~ >t4nȍDx,@Z^ $dha$gd=;$dh^a$gd=;gd=;$dh`a$gd=;gd=;t@ˆ؈ڈ϶nTn95j/S hNh=;B*CJOJQJU^JaJph2jhNh=;B*CJOJQJU^JaJph1hNh=;B*CJOJQJ^JaJmHphsH+h=;B*CJOJQJ^JaJmHphsH1hNh=;B*CJOJQJ^JaJmHphsH0h Kh=;6B*CJOJQJaJmHphsH,hh=;6B*OJQJ^JmHphsH1h|h=;B*CJOJQJ^JaJmHphsH 4Dnpʱ}aF4}"jh=;UmHnHsH*tH*u4ha>h=;6B*CJOJQJ^JaJmHphsH7ha>h=;56B*CJOJQJ^JaJmHphsH+h=;B*CJOJQJ^JaJmHphsH:jEh h=;B*CJOJQJU^JaJmHphsH1hNh=;B*CJOJQJ^JaJmHphsH2jhNh=;B*CJOJQJU^JaJph6jvEhNh=;B*CJEHOJQJU^JaJph pxzȍ>϶eL14h/Th=;B*CJH*OJQJ^JaJmHphsH0hh=;6B*CJOJQJaJmHphsH6jAEhh=;B*CJEHOJQJU^JaJph5j/S hh=;B*CJOJQJU^JaJph2jhh=;B*CJOJQJU^JaJph1hh=;B*CJOJQJ^JaJmHphsH+h=;B*CJOJQJ^JaJmHphsH4h+6h=;B*CJH*OJQJ^JaJmHphsH>@<>$&*.BDxϷϷϞϷυnYG6 hF6h=;CJOJQJ^JaJ#hF6h=;6CJOJQJ^JaJ(h Kh=;6B*CJOJQJaJph,hh=;6B*OJQJ^JmHphsH1h h=;B*CJOJQJ^JaJmHphsH1h>Uh=;B*CJOJQJ^JaJmHphsH.h=;B*CJH*OJQJ^JaJmHphsH+h=;B*CJOJQJ^JaJmHphsH4h h=;B*CJH*OJQJ^JaJmHphsH "$&,<R\x:>@ ^hprٕll[F[)jh_h=;CJOJQJU^JaJ h_h=;CJOJQJ^JaJ,h|h=;B*CJH*OJQJ^JaJph#h=;B*CJOJQJ^JaJph)h|h=;B*CJOJQJ^JaJph-j\EhF6h=;CJEHOJQJU^JaJ/jHS hF6h=;CJOJQJUV^JaJ hF6h=;CJOJQJ^JaJ)jhF6h=;CJOJQJU^JaJZ\^`ڗлphdO=O=O=O#h=;B*CJOJQJ^JaJph)hxFh=;B*CJOJQJ^JaJphh=;jEh=;U,hxFh=;6B*CJOJQJ^JaJph)hty%h=;B*CJOJQJ^JaJphh=;CJOJQJ^JaJ h_h=;CJOJQJ^JaJ)jh_h=;CJOJQJU^JaJ-jnEh_h=;CJEHOJQJU^JaJ/jHS h_h=;CJOJQJUV^JaJ^FT|ҡء$ dh$& #$/Ifa$b$gd7$ dh^`a$gd=;$dh`a$gd=;$dh^a$gd=;$dh^`a$gd=; ,.Ę48>Txz|LN68XһiO2jhxFh=;B*CJOJQJU^JaJph,hxFh=;B*CJH*OJQJ^JaJph&h=;B*CJH*OJQJ^JaJph#h=;B*CJOJQJ^JaJph)hxFh=;B*CJOJQJ^JaJph,hxFh=;6B*CJOJQJ^JaJph)h=;56B*CJOJQJ^JaJph/hMSh=;56B*CJOJQJ^JaJphXZ\^HJDTtvzȮp\pE.,hxFh=;B*CJH*OJQJ^JaJph-hxFh=;@B*CJOJQJ^JaJph&h=;6B*CJOJQJ^JaJph,hxFh=;6B*CJOJQJ^JaJph)hxFh=;B*CJOJQJ^JaJph#h=;B*CJOJQJ^JaJph2jhxFh=;B*CJOJQJU^JaJph6jbFhxFh=;B*CJEHOJQJU^JaJph5jƻS hxFh=;B*CJOJQJU^JaJphz|Сҡrt«|gMg32jGh1h=;B*CJOJQJU^JaJph2jnFh1h=;B*CJOJQJU^JaJph)h1h=;B*CJOJQJ^JaJph2jiFh1h=;B*CJOJQJU^JaJph)h1h=;B*CJOJQJ^JaJph,h1h=;5B*CJOJQJ^JaJph,h#h=;5B*CJOJQJ^JaJph&h=;5B*CJOJQJ^JaJph#h=;B*CJOJQJ^JaJphrQ333$ dh$& #$/Ifa$b$gd7kdF$$IflvF"N t 6 0O#6  44 lae4pyt7rvvv$ dh$& #$/Ifa$b$gd7$dh$Ifa$gd7$ dh$& #$/Ifa$b$gd7$dh$& #$/Ifa$b$gd7ĥ|$dh$& #$/Ifa$b$gd7Q3$ dh$& #$/Ifa$b$gd7kdG$$Ifl0F"N t 6 0O#6  44 lae4pyt78~$ dh$& #$/Ifa$b$gd7$ dh$& #$/Ifa$b$gd7 dQ3333$ dh$& #$/Ifa$b$gd7kdG$$IflF"N t 6 0O#6  44 lae4pyt7>@ԺԠԆlR82jivGh1h=;B*CJOJQJU^JaJph2jdGh1h=;B*CJOJQJU^JaJph2jGNGh1h=;B*CJOJQJU^JaJph2ji@Gh1h=;B*CJOJQJU^JaJph2j,Gh1h=;B*CJOJQJU^JaJph2jzGh1h=;B*CJOJQJU^JaJph)h1h=;B*CJOJQJ^JaJph,h1h=;5B*CJOJQJ^JaJphdf "BDȪʪbhFf$dh$& #$/Ifa$b$gd7$dh$Ifa$gd7$ dh$& #$/Ifa$b$gd7 "$&( "B殔z`ѮI,h1h=;5B*CJOJQJ^JaJph2jGh1h=;B*CJOJQJU^JaJph2j7Gh1h=;B*CJOJQJU^JaJph2jGh1h=;B*CJOJQJU^JaJphEjh1h=;B*CJOJQJU^JaJmHnHphsH*tH*u)h1h=;B*CJOJQJ^JaJph2jh1h=;B*CJOJQJU^JaJphf@J^$dh$& #$/Ifa$b$gd7$ dh$& #$/Ifa$b$gd7$dh$Ifa$gd7BDFH24ذڰܰްȮgK4,h1h=;B*CJH*OJQJ^JaJph6jGh1h=;B*CJEHOJQJU^JaJph5jS h1h=;B*CJOJQJU^JaJph,h1h=;B*CJH*OJQJ^JaJph)h1h=;B*CJOJQJ^JaJph2jh1h=;B*CJOJQJU^JaJph6jQGh1h=;B*CJEHOJQJU^JaJph5jS h1h=;B*CJOJQJU^JaJph8&Tp$lдҴ2Z$ dh$& #$/Ifa$b$gd7$dh$& #$/Ifa$b$gd7±468:ȴʴȮgK05jS h1h=;B*CJOJQJU^JaJph6jGh1h=;B*CJEHOJQJU^JaJph5jS h1h=;B*CJOJQJU^JaJph,h1h=;B*CJH*OJQJ^JaJph)h1h=;B*CJOJQJ^JaJph2jh1h=;B*CJOJQJU^JaJph6jGh1h=;B*CJEHOJQJU^JaJph5jS h1h=;B*CJOJQJU^JaJphʴ̴δ>DFfhjlnpʵfIʵ.5jS h1h=;B*CJOJQJU^JaJph9jZGh1h=;B*CJEHH*OJQJU^JaJph8jS h1h=;B*CJH*OJQJU^JaJph5jh1h=;B*CJH*OJQJU^JaJph,h1h=;B*CJH*OJQJ^JaJph)h1h=;B*CJOJQJ^JaJph2jh1h=;B*CJOJQJU^JaJph6j Gh1h=;B*CJEHOJQJU^JaJph&.ĸƸȸʸ̸θиҸԸx޹,DB $ dh$& #$/Ifa$b$gd7 (^dʵʵgʵP9,h1h=;5B*CJOJQJ^JaJph,h1h=;6B*CJOJQJ^JaJph6jHGh1h=;B*CJEHOJQJU^JaJph5jS h1h=;B*CJOJQJU^JaJph,h1h=;B*CJH*OJQJ^JaJph)h1h=;B*CJOJQJ^JaJph2jh1h=;B*CJOJQJU^JaJph6jSGh1h=;B*CJEHOJQJU^JaJph (*3kdBG$$IflF"N t 6 0O#6  44 lae4pyt7$ dh$& #$/Ifa$b$gd7*.\^`hjnrt V$ dh$Ifa$gd7$ Gdh$Ifa$gd7$dh$Ifa$gd7$ dh$& #$/Ifa$b$gd7dfnprt0>@ѷѠѠщѠrW?.h=;5B*CJOJQJ^JaJmHphsH4hAdh=;5B*CJOJQJ^JaJmHphsH,h Kh=;6B*CJOJQJ^JaJph,h1h=;B*CJH*OJQJ^JaJph,h1h=;5B*CJOJQJ^JaJph2jGh1h=;B*CJOJQJU^JaJph)h1h=;B*CJOJQJ^JaJph2jGh1h=;B*CJOJQJU^JaJph0@V4QFF777$dh`a$gd=; $dha$gd=;kd/H$$IflF"N t 6 0O#6  44 lae4pyt7@FVLNrt滢fK3.h=;6B*CJOJQJ^JaJmHphsH4hxh=;6B*CJOJQJ^JaJmHphsH:jHhiph=;B*CJOJQJU^JaJmH*phsH*:jHhiph=;B*CJOJQJU^JaJmH*phsH*1hxh=;B*CJOJQJ^JaJmHphsH(h^h=;CJOJQJ^JaJmHsH+h=;B*CJOJQJ^JaJmHphsH1h|th=;B*CJOJQJ^JaJmHphsH 4vr ^JjXhgd=;$dh^`a$gd=; $dha$gd=;$dh`a$gd=;pr.4<DPV^`˰}dIdIdIdIdIdIdA}j0Hh=;U4h0>h=;B*CJH*OJQJ^JaJmHphsH1h0>h=;B*CJOJQJ^JaJmHphsH.h=;5B*CJOJQJ^JaJmHphsH4hAdh=;5B*CJOJQJ^JaJmHphsH4hxh=;6B*CJOJQJ^JaJmHphsH.h=;6B*CJOJQJ^JaJmHphsH7h_ vh=;56B*CJOJQJ^JaJmHphsH,.0HȲ{bG/.h=;B*CJH*OJQJ^JaJmHphsH4h{Zh=;B*CJH*OJQJ^JaJmHphsH1h{Zh=;B*CJOJQJ^JaJmHphsH4hoch=;6B*CJOJQJ^JaJmHphsH7hoch=;56B*CJOJQJ^JaJmHphsH+h=;B*CJOJQJ^JaJmHphsH.h=;5B*CJOJQJ^JaJmHphsH=jIDHhTh=;5B*CJOJQJU^JaJmHphsH HJhj@BD~˳kR91h|h=;B*CJOJQJ^JaJmHphsH1h3h=;B*CJOJQJ^JaJmHphsH1 jh=;B*CJOJQJ^JaJmHphsH1 jfh=;B*CJOJQJ^JaJmHphsH+h=;B*CJOJQJ^JaJmHphsH.h=;5B*CJOJQJ^JaJmHphsH4h>Vh=;5B*CJOJQJ^JaJmHphsH1hdh=;B*CJOJQJ^JaJmHphsH ʹp[C,p-jZaHh h=;CJEHOJQJU^JaJ/j3S h h=;CJOJQJUV^JaJ(h h=;CJOJQJ^JaJmHsH)jh h=;CJOJQJU^JaJ+h=;B*CJOJQJ^JaJmHphsH1h{Lh=;B*CJOJQJ^JaJmHphsH1h|h=;B*CJOJQJ^JaJmHphsH.h=;5B*CJOJQJ^JaJmHphsH4h>Uh=;5B*CJOJQJ^JaJmHphsH XиqX?*(h Kh=;6B*CJOJQJaJph1h}/h=;B*CJOJQJ^JaJmHphsH0jcHh`Kh=;6CJEHOJQJU^JaJ2jHS h`Kh=;6CJOJQJUV^JaJ,jh`Kh=;6CJOJQJU^JaJ+h`Kh=;6CJOJQJ^JaJmHsH.h=;6B*CJOJQJ^JaJmHphsH+h=;B*CJOJQJ^JaJmHphsH1hqh=;B*CJOJQJ^JaJmHphsH Xfhjp`bͭ~iP~P~71hoh=;B*CJOJQJ^JaJmHphsH1hxh=;B*CJOJQJ^JaJmHphsH(h^h=;CJOJQJ^JaJmHsH+h=;B*CJOJQJ^JaJmHphsH1h|th=;B*CJOJQJ^JaJmHphsH?jh=;B*CJOJQJU^JaJmHnHphsH*tH*u.h=;5B*CJOJQJ^JaJmHphsH4hAdh=;5B*CJOJQJ^JaJmHphsH bP|F.&$ dh$Ifa$gd7gd=;$dh`a$gd=; $dha$gd=; &.6BHPbdfz|栅mW>1hdh=;B*CJOJQJ^JaJmHphsH+h=;B*CJOJQJ^JaJmHphsH.h=;B*CJH*OJQJ^JaJmHphsH4h{Zh=;B*CJH*OJQJ^JaJmHphsH1h{Zh=;B*CJOJQJ^JaJmHphsH4hh=;B*CJH*OJQJ^JaJmHphsH"jh=;UmHnHsH*tH*u1hh=;B*CJOJQJ^JaJmHphsH|rtv6ͷlS8S4h>Uh=;5B*CJOJQJ^JaJmHphsH1h|h=;B*CJOJQJ^JaJmHphsH1h3h=;B*CJOJQJ^JaJmHphsH1 jh=;B*CJOJQJ^JaJmHphsH1 jfh=;B*CJOJQJ^JaJmHphsH+h=;B*CJOJQJ^JaJmHphsH.h=;5B*CJOJQJ^JaJmHphsH4h>Vh=;5B*CJOJQJ^JaJmHphsH68HJDHFлw^EE-.h=;6B*CJOJQJ^JaJmHphsH1hqh=;B*CJOJQJ^JaJmHphsH1h|h=;B*CJOJQJ^JaJmHphsH-jeHh h=;CJEHOJQJU^JaJ/j3S h h=;CJOJQJUV^JaJ(h h=;CJOJQJ^JaJmHsH)jh h=;CJOJQJU^JaJ+h=;B*CJOJQJ^JaJmHphsH1h{Lh=;B*CJOJQJ^JaJmHphsH&(*,.,fl$*HL鸟҆oS>,>,>,>"h=;CJOJQJ^JaJmHsH(h[h=;CJOJQJ^JaJmHsH7h.$h=;56B*CJOJQJ^JaJmHphsH-hh=;B*CJOJQJaJmHphsH1h|h=;B*CJOJQJ^JaJmHphsH0jhHh`Kh=;6CJEHOJQJU^JaJ2jHS h`Kh=;6CJOJQJUV^JaJ,jh`Kh=;6CJOJQJU^JaJ+h`Kh=;6CJOJQJ^JaJmHsH&(,hF3333$ dh$Ifa$gd7kd0jH$$Ifl\/ p# t0p#644 lalp(yt7&JLP3kdkH$$Ifl\/ p# t0p#644 lalp(yt7$ dh$Ifa$gd7LPBD46JNXZ\`26NTXﳚssssss"h=;CJOJQJ^JaJmHsH(h[h=;CJOJQJ^JaJmHsH1h=;56B*CJOJQJ^JaJmHphsH7h.$h=;56B*CJOJQJ^JaJmHphsH#hRh=;CJH*OJQJ^JaJh=;CJOJQJ^JaJ h[h=;CJOJQJ^JaJ-P3kdkH$$Ifl\/ p# t0p#644 lalp(yt7$ dh$Ifa$gd7(XZ$ dh$Ifa$gd7D6F3333$ dh$Ifa$gd7kdlH$$Ifl\/ p# t0p#644 lalp(yt763kdmH$$Ifl\/ p# t0p#644 lalp(yt7$ dh$Ifa$gd7NTp$ dh$Ifa$gd7 $dha$gd=;\F3333$ dh$Ifa$gd7kdTnH$$Ifl\/ "/ X t0"644 lalp(yt72P3kd(oH$$Ifl\/ "/ X t0"644 lalp(yt7$ dh$Ifa$gd7PZ\`3kdoH$$Ifl\/ "/ X t0"644 lalp(yt7$ dh$Ifa$gd7X`hlnvx\^`D︡nXnX+h=;B*CJOJQJ^JaJmHphsH.h=;6B*CJOJQJ^JaJmHphsH4h}h=;6B*CJOJQJ^JaJmHphsH,hh=;6B*OJQJ^JmHphsH-hh=;B*CJOJQJaJmHphsH#hRh=;CJH*OJQJ^JaJh=;CJOJQJ^JaJ h[h=;CJOJQJ^JaJ`<$ dh$Ifa$gd7hF3333$ dh$Ifa$gd7kdpH$$Ifl\/ "/ X t0"644 lalp(yt7243.gd=;kdqH$$Ifl\/ "/ X t0"644 lalp(yt7$ dh$Ifa$gd7`D R$jn p t $ dha$gd=;$ dha$gd=; $dha$gd=;gd=; ϽrZD,.h=;6B*CJOJQJ^JaJmHphsH+hih=;6CJOJQJ^JaJmHsH.hih=;56CJOJQJ^JaJmHsH1jHhg%h=;CJOJQJU^JaJmHsH1j}Hhg%h=;CJOJQJU^JaJmHsH1jxrHhg%h=;CJOJQJU^JaJmHsH"h=;CJOJQJ^JaJmHsH,hh=;6B*OJQJ^JmHphsH1hVh=;B*CJOJQJ^JaJmHphsH P<jͻu]G2(h$Jh=;CJOJQJ^JaJmHsH+hZh=;6CJOJQJ^JaJmHsH.hZh=;56CJOJQJ^JaJmHsH+hZh=;5CJOJQJ^JaJmHsH4j.HhZh=;5CJOJQJU^JaJmHsH(hlRh=;CJOJQJ^JaJmHsH"h=;CJOJQJ^JaJmHsH.h=;6B*CJOJQJ^JaJmHphsH4h}h=;6B*CJOJQJ^JaJmHphsHjlnp|~  : ^ n p Լ~hS>>>(hlRh=;CJOJQJ^JaJmHsH(hl>h=;CJOJQJ^JaJmHsH+hl>h=;CJH*OJQJ^JaJmHsH+hZh=;6CJOJQJ^JaJmHsH%h=;6CJOJQJ^JaJmHsH(h=;56CJOJQJ^JaJmHsH.hZh=;56CJOJQJ^JaJmHsH"h=;CJOJQJ^JaJmHsH1jϹHhl>h=;CJOJQJU^JaJmHsHp r t v      Լ~fQ;&(h_~h=;CJOJQJ^JaJmHsH+jT*Ih=;CJOJQJU^JaJmHsH(hlRh=;CJOJQJ^JaJmHsH.h=;6B*CJOJQJ^JaJmHphsH%h=;6CJOJQJ^JaJmHsH+hZh=;6CJOJQJ^JaJmHsH(h=;56CJOJQJ^JaJmHsH.hZh=;56CJOJQJ^JaJmHsH"h=;CJOJQJ^JaJmHsH1jHh~ Hh=;CJOJQJU^JaJmHsH  R(PZl$dhxxa$gdh^ dhxxgd=;$ (dha$gd=;gd=;$ dha$gd=;$ dha$gd=; $dha$gd=;    P(RPjQ:%(hlRh=;CJOJQJ^JaJmHsH-hh=;B*CJOJQJaJmHphsH1hH$ah=;B*CJOJQJ^JaJmHphsH(hlRh=;CJOJQJ^JaJmHsH%h=;6CJOJQJ^JaJmHsH+hZh=;6CJOJQJ^JaJmHsH(h=;56CJOJQJ^JaJmHsH.hZh=;56CJOJQJ^JaJmHsH1j?@Vh_~h=;CJOJQJU^JaJmHsH"h=;CJOJQJ^JaJmHsHl >nҶ~c~HHHHH-4hh^h`lB*CJOJQJ]^JaJmHphsH4hh^h`lB*CJOJQJ]^JaJmHphsH4hh^h<B*CJOJQJ]^JaJmHphsH7hh^h<6B*CJOJQJ]^JaJmHphsH7hh^h`l6B*CJOJQJ]^JaJmHphsH7hmh=;5B*CJOJQJ]^JaJmHphsH1h=;5B*CJOJQJ]^JaJmHphsH(h Kh=;CJOJQJ^JaJmHsHV $dha$gdh^$dhxxa$gdh^ ,.04`vζ殪xhxhh^CJOJQJaJmHsH$hYhh^CJOJQJaJmHsHh0JmHnHuhh^ hh^0Jjhh^0JUhjhU/jaKVhh<CJOJQJU]^JaJ/jIVhh<CJOJQJU]^JaJ1hh^h9-B*CJOJQJ^JaJmHphsH"024 $ p# a$gdgdHu &`#$gd &`#$gdYf "$(*>@FǰyeTB3$h 5CJ(OJQJ^JaJ(hh^5CJ(OJQJ^JaJ(#h h 5CJ(OJQJ^JaJ( hh^5CJ OJQJ\^JaJ &h<h5CJ0OJQJ\^JaJ0h74hOJQJ\^J+jNVh h 5CJUaJmHnHu$h74hB*OJQJ\^Jph,h74hB*CJOJQJ\^JaJph,hJh 56>*CJOJQJ\^JaJ h5CJOJQJ\^JaJ h 5CJOJQJ\^JaJ $*@Bjlprvx|~$a$gd*vgd*LS$a$gd $ p# a$gd $ p# a$gdFJLhjlnrtxz~Z\z|hjnp˯q#hz2h=;56B*CJaJphh h ^6h~ch ^6H*h~ch ^6h ^h~ch ^6OJQJ^J#h~ch ^6CJOJQJ^JaJhh^OJQJ^Jhh^#h h 5CJ(OJQJ^JaJ(h 5CJ(OJQJ^JaJ(hh5CJ(OJQJ^JaJ('z Z\z|np^gd=;gd ^$a$gd7$a$gd ^ $ & ( N P R T X Z        ˹߱ߦ߱ߎ߱viXJh=;CJOJQJ^JaJ h=;6CJOJQJ]^JaJjVhjh=;EHUj9S h=;UVjaVh@bh=;EHUj8S h=;UVjVh 6h=;EHUj7S h=;UVjh=;U#hz2h=;6CJOJQJ^JaJ&hz2h=;56CJOJQJ^JaJh=;hz2h=;6CJaJ hz2h=;6B*CJaJph$ & V X          !!b!d!!!gd=;      !!!`!b!d!r!!!{kWE#hz2h=;6CJOJQJ^JaJ&hz2h=;56CJOJQJ^JaJhz2h=;6CJOJQJ^J(hz2h=;6B*CJOJQJ^Jph+hz2h=;56B*CJOJQJ^Jph h{h=;CJOJQJ^JaJ/hz2h=;56B*CJOJQJ^JaJph h=;6CJOJQJ]^JaJh=;CJOJQJ^JaJh=;h=;CJOJQJ^JaJ!!!!!!""""J"L"N"\"оyaJ8$&h^h=;56CJOJQJ^JaJ#hsh=;6CJOJQJ^JaJ,hsh=;6B*CJOJQJ^JaJph/hsh=;56B*CJOJQJ^JaJph#h(h=;6CJOJQJ^JaJ,h(h=;6B*CJOJQJ^JaJph/h(h=;56B*CJOJQJ^JaJphh=;#hh=;6CJOJQJ^JaJ,hh=;6B*CJOJQJ^JaJph/hh=;56B*CJOJQJ^JaJph !!!""L"N"|"~"""# #:#<#l#n##### $ $F$H$$$$$%gd=;\"|"~""""""""## # #2#4#6#8#<#>#Ѻ|eSK@3KKjVhh=;EHUjÓS h=;UVjh=;U#hwh=;6CJOJQJ^JaJ,hwh=;6B*CJOJQJ^JaJph/hwh=;56B*CJOJQJ^JaJph#h n8h=;6CJOJQJ^JaJ&h=;6B*CJOJQJ^JaJph,h n8h=;6B*CJOJQJ^JaJph/h n8h=;56B*CJOJQJ^JaJphh=;#h^h=;6CJOJQJ^JaJ>#d#f#h#j#n#~###########$ $ $$ĭkTBk#hT h=;6CJOJQJ^JaJ,hT h=;6B*CJOJQJ^JaJph/hT h=;56B*CJOJQJ^JaJphjVh[jh=;EHUj&S h=;UV#h&0h=;6CJOJQJ^JaJ,h&0h=;6B*CJOJQJ^JaJph/h&0h=;56B*CJOJQJ^JaJphjh=;UjVhh=;EHUjēS h=;UVh=;$$$$$D$F$H$J$V$X$Z$$$$$$"%$%&%4%6%8%n%p%r%t%%һһybPybPHjh=;U#hyKh=;6CJOJQJ^JaJ,hyKh=;6B*CJOJQJ^JaJph/hyKh=;56B*CJOJQJ^JaJphh=;#hT h=;6CJOJQJ^JaJ&h=;6B*CJOJQJ^JaJph,hT h=;6B*CJOJQJ^JaJph/hT h=;56B*CJOJQJ^JaJph)h=;56B*CJOJQJ^JaJph$%&%p%r%%%%%&&4&6&&&&&&'''''&(((V(X((( $dha$gd=;gd=;%%%%%%%%%%%%%&&&&&&&2&4&6&D&F&H&۸ۖ~gSAۖ~g#hyKh=;6CJOJQJ^JaJ&h=;6B*CJOJQJ^JaJph,hyKh=;6B*CJOJQJ^JaJph/hyKh=;56B*CJOJQJ^JaJph)h=;56B*CJOJQJ^JaJphjVh[jh=;EHUj&S h=;UVjVhh=;EHUjēS h=;UVh=;jh=;UjVhh=;EHUjÓS h=;UVH&&&&&&&&&&&'' '@'''{gVgVD5h=;6CJOJQJ^JaJ#h9h=;6CJOJQJ^JaJ h=;56CJOJQJ^JaJ&h`h=;56CJOJQJ^JaJ,he8h=;6B*CJOJQJ^JaJph,hyKh=;6B*CJOJQJ^JaJph/hyKh=;56B*CJOJQJ^JaJph)h=;56B*CJOJQJ^JaJphh=;#hyKh=;6CJOJQJ^JaJ&h=;6B*CJOJQJ^JaJph'''''''''''((((&(((8(T(V(X(«x`I7#h xh=;6CJOJQJ^JaJ,h xh=;6B*CJOJQJ^JaJph/h xh=;56B*CJOJQJ^JaJph-jMVh*h=;CJEHOJQJU^JaJ/j0S h*h=;CJOJQJUV^JaJh=;-jVVh*h=;CJEHOJQJU^JaJ/j.S h*h=;CJOJQJUV^JaJ)jh*h=;CJOJQJU^JaJ h*h=;CJOJQJ^JaJX(h(((((((((((())),)оydPy<&h h=;56CJOJQJ^JaJ&h=;6B*CJOJQJ^JaJph)h=;56B*CJOJQJ^JaJph#hDvh=;6CJOJQJ^JaJ,hDvh=;6B*CJOJQJ^JaJph/hDvh=;56B*CJOJQJ^JaJphh=;#hch=;6CJOJQJ^JaJ,hch=;6B*CJOJQJ^JaJph/hch=;56B*CJOJQJ^JaJph(((())@)j)l)))4*6*X*Z******H+J+~+++++++$a$gd=;gd=;,)j)l)|)))))2*4*6*>*D*F*ѺygO:O)h=;56B*CJOJQJ^JaJph/hDvh=;56B*CJOJQJ^JaJph#h_h=;6CJOJQJ^JaJ,h_h=;6B*CJOJQJ^JaJph/h_h=;56B*CJOJQJ^JaJph#hnh=;6CJOJQJ^JaJ,hnh=;6B*CJOJQJ^JaJph/hnh=;56B*CJOJQJ^JaJphh=;#h h=;6CJOJQJ^JaJ F*V*X*Z*b*h*j*l***********+F+H+J+Z+ӻzcQzzcQ=&h93h=;56CJOJQJ^JaJ#h+h=;6CJOJQJ^JaJ,h+h=;6B*CJOJQJ^JaJph/h+h=;56B*CJOJQJ^JaJph&h=;6B*CJOJQJ^JaJph)h=;56B*CJOJQJ^JaJph/hDvh=;56B*CJOJQJ^JaJphh=;#hDvh=;6CJOJQJ^JaJ,hDvh=;6B*CJOJQJ^JaJphZ+~++++++++++++++++L,N,P,`,x,,,,˹|eQe&h=;6B*CJOJQJ^JaJph,hty%h=;6B*CJOJQJ^JaJph/hty%h=;56B*CJOJQJ^JaJph h*h=;CJOJQJ^JaJ&hfh=;6CJOJQJ\^JaJ#hfh=;6CJOJQJ^JaJ&hfh=;56CJOJQJ^JaJh=;OJQJ^Jh=;#hlRh=;6CJOJQJ^JaJ++++++++++++++++++++++++++L,N, $dha$gd=;gdNIgd=;N,P,x,,,,,2-4-6-8- $dha$gdh^$a$gd=; ,,,,,0-2-4-6-8-־֑x1hh^h9-B*CJOJQJ^JaJmHphsHh#h* h=;6CJOJQJ^JaJ,h* h=;6B*CJOJQJ^JaJph/h* h=;56B*CJOJQJ^JaJphh=;#hSh=;6CJOJQJ^JaJ&hSh=;56CJOJQJ^JaJ ? 00&P 1}0:pYf. A!"n#n$n% @=GпhRoITdo+ Vx\ tED01 +a"H@^"b$&*%D0ꮂ^ A55(zU\T]aEGஂgs ?<=Ng鮮驊(L^T(x٠xEu:2/V:tFܧ+J')^C W 2"C+~ϑ,.YMSW ^t U)!mbU@ n=Jք)PL%셡rh0c{9z)>|yD1#V{֡p]؛BB~l;3Xkk pXkbg91șa;j g>&8e?m9Cj}A C|l\cE\;)\k?aDno)zK+S=Džf-g н~cm~Tͣ<389A&LOXb ЏrzmJ6KdgiZhljx^@dN'Y.taѫ8Y"n.tS8BMZ /= ZËGWs9ݟ{xQFN6(Мp,JXj$$v2 "EFv] 8C}hCu-Ӟo{*|2s]Vj} ˵_&L;uMۃR37϶\z^'%G{;רw8]kX^ CmU(K%hlMpٗΛ1m|{- O)KoJ/F mXMJfF~:[iXmg`'2!y:/~_>g^qzesnU:-_rY|#x$r4md5أvk8nxkYg(6^'d~K{ Jiٿd xhxNVZ0:|Ÿ nR?[U7/1gegkS7VmZCY!U !}:=T}g2Iwb'$uTJV' lc k4@BW5.gUvWIϵWq7WJI/Ғ"ZKżdڵ_+{/q{j?l&Is*Oڊȇ͒߉rz%%HW9IG䄫_p~HùGnJ.N/78m~M a^Hdw%<ܸR򏱗A _5 %vHuޕsCyάx']ҭ'IR'SI|uT^KprBk t8!ʗֱG9WoB_緲58.:{گJ:c>Qp]mo(Z6׫V~zRwc8fdKms>OvKzW5+}?OsBVCZRzuRo緪ur~hk]-opZGuS`o;A4Xpf|j%EN!Ysُ ^۟EVHc{s*I/2*9߾G>K%ZKwk%{,% =}/{7zK?joI$__gi0on`GrIca},M$i, oVUB>gH=eY'Φw$#%!˙' l(dI~>??9.i R':{Mqnt VkE޺t *.'FQvG`[azxg aW7 0>߳lYnSW{y,Ұ8ϺOJkЯ¹Жgu_Eo;cc1^mԗ[ }a}@5f6Gu;FŹHs(Jm$nNt%<ډh88!V#/oV1iWxE}*KkX{y,[)[|ÞvGå=Gb9"+K<?Wq~~r 8?qwo" Ao1 ];wo\Dv@<^xǫ13 7HA1xĸ +%ƍנ5p 1n >M4y*ٍ~ve+H{0:R[W\11yHb ňg/&ώ19Oڃq:Ttkˍݡmm&к;MкfB6q?h+FJ7 ČX!teqDx cK.GA`^v=D^?c#G`fĸT6gŸU30$ƍlR\E1Yϒ76bzĸZ qc(;`KE1]EbX/ILĸ_0$ƍ 6i#1nŤ&Eb1ILĸds`Α7ƌb€ KwF1`qc()1n|Ũ' 7fڀ΋8S] G!Nfgvƽy`\%Ω~4w=6I[2w[}uzҞEzQ]-u #uW[VEL[a-71(0勘 F"8`40b"n F#&d7߳ƎF2Fv-\ԉLjcz `<0 v`2brrH`3%p\ jF`K`3Ӻ3\F#s`^`4bf`4bFCGFЎ1L FX#f4/֑kc Q`01x Fv#Fاp}8FL/6f]W3)`8b~akVǩw?`01~a FSy? Fӽ5`qut!P{j]D F'=Hdka=B9ݎBľb;bzr F#& r0Z1SN%z)0iQ^%{}v| "biD>r%h>/%}/+Nc4?brAG9Ou Om}(3"b0;{shf9] 1Y@J~Imf E:0+ka 3z_0{Q`0}3f9Pc!̇ A[ubmW `p.a?$fRu?fWP4qA}0Pfa17GA}9GAЃ0OPfu9`?agfPc5a?a⺈#Էߠ0MػfPbc Q#B}[|t=L!MGlfP3C.Glj&fPeIҷpbR}J̔uo3o蝈5G;2f4̼(0C}mgh_1(w@rfQ-0' 3[Bԯ(4JwbYE/ovL#;।0~3u>f)F}%NL.恭9NW¬'wzL(=)=>S~)-S"h{A=d{̪̱>q_5uzySLI[i^MS;tۏ/oA8'T4Ha[ĚqZ&)qol}p~zCfat3~fϰ>ǣMSW(>MjX3Ϭ}fDl}Nb ||CaM>Y}f1يSC)'qŒĿ6A7:WhN|siz _=<Gs6ӚXɶs4O 4W6`6Ѧ?5~[O??7d00m{X\xƢo,'ۆSlCE3@o,DasƢo,0666МxېN٥m@x| ,*2𷫆[$-ҲA$ጚvu<>i AHL!'}M'O"8Mϰ>ǣM>IDú|{k80h-3͟=dco>׀>kMsR=tT|nf>ʀ97zz3q?ʿhPXG%dr.!k>s*j<ղړkO%&/~gM5ߌbw'3~[w-w?rߌSb3^U-sq){q~,ge "}lm*-VitackP,[e;>g¸9r}K&)xn4#/Roq*2}CcEYvO{GYٲb\7_Ѳ`oi}|snOٝgޢ}Q3(+,էm\]{Reu|HAYa>RWq%O͢S}U,*QǴx2,}o CIH/QYIyy$3D+Nx|GIq$E T"]vN6bxcyd}‡Xk啚/{Hl\-5[27ľ6! %똟g_oWdzUl{|`l"ͽ<ޙ)"!V)ZĶ%Qeu!ClCڛIM;`瀛gHySJNIR.&,%R^ARA7M;)Iͤ܌OZ9ΓVR*D>f8̤R+|/"۲&9[ʳ _;X̠ČrOwnx 38iy]Z F7XNts3 ̶V yț0/)dd 2lIFE|s!d{]DƘG\lK[lr?*s2SGZcviyy'ӑk9?nfh;s*(~mg-{YstB~X;G]}uk_a=_3!~.11M˶xNKs#~L[*~entxYugtyTFظ\񔔯<"Vh,1A΀hyGΠ_hNʛ|k,ϜRNr[vgi{5Kc"s,_T#?e{D[s/mDt')pލu6i9gw~WZ.4H=~:pCͦr{W<.כLG=˝m|엛|יWIJo4o{-f~#[^ݼ[zXcLUFO c.%2<]{9_7ΦX^ۭB?aGyw>˂1?:gt>g3^sX.VWSn)Au*kqøG[̳'20#51>vldUv? Efj GH3qTq~Fyj'z_P>(^U;Fv cWiYigO>n0W@J5\5L9q6 pt]q8I[ !"n&ۥk=:uRʇK60v4ӞT4jE \cEeH[F?#A-\E ނ~Wk3 0kTͰK1Cm.b.[K? W>~0bFūuuajO%0VLcϽOq_62To`[Lc&ڌkψ)~Cף)f2m5jN JȘZ6|Vk l )`ziL LdjLn1wb21b:(t 0m4&'PL+Ҙ@1\cŤ&Ucn4Lc טA1`< xј+A1 EyQ+NÏa{?^75 z1hSxFj(G5m!b@_ AzRa. 0CbƀӘ5B1 0I(F=sKjʱf+`P\3Wc [4&`P̝?AUw`ܹ} W3j"7b u=4v `?ܧB FSd!+]1b@r/#{{>ч(BP\d!<t ďESdiQŀA4}v+`0!Ë%C1"b2(f%AvXxniXAX#>,2換fYg/ 6zf9?)+ q]ϢoSp>Ab2_?" 1'dׇ]ߗXl8Ѓr=Y$!k|z {H먞s/dQhŌy4G9 CCL#DQJ Gv90Cp~E?}~$`GVGn4A-s[FnUE9|kNܣ5{kFzT)STy=_?-0|>)}cxnU1ũ?\nJs#ן':Nc 8u\_<`p[N-avq}v;v+,T_LQ_ ,TdlDl 4ԆNĆ 4d,"©ڀ ۆEXo2]Cc&Tm6d /BOf,h ۋЉvڀy7+]*g›S6wwYn2oyܠ'ZN:6quHިs['rO'OnG~:N6TDXJpޗe??:Yvkg|y(q-zy16iQO !lzTtt-5ws4S깐̉Jn\{EdV7)}}4C|5uG=JL @=+0^S=KhvT[~;?+x x'LII4]4EEh"Y6mV(^ (W"\@AQ\( BʮpA) 3/ yyrΜw̼_ EQ"% E=CȧJާEI)*JQ`]9{*M=LFqPsnǹg~<}~zk Rg~([d%p6"~-RaJ#Ow᏿?R~(;<~%QdJ8M\I$g2ʷVWY%!*ߚ2^sS'fSͺfL͈{-*[߈f:w6zhEcY"uwlj~+~W ߗܬfݽN?ɭAqǑpc@'ѿf݈[D'nϭͺ(M%qpƒ JP+XUPKʺ(o*wX+_I^lvmN>lߏ;VYMIBˋ i~KK;}JOȊ[)pB\%(qe|jˋ,&ZH4Y'* [o%~,K} /`ߕpL+AZ0D >_}~墿;Y;vVkWYƉIv*V9]yyѴz^8? z}0E&%DjsdRY_Fϋ~7Z̋^#n[/w1qr FGE?n>#{E.,] 4u4MՎ]Lܯ;¯]\PS먹YAQZ} \kJЮܡ&"ҩy;}؈2;B,)3Ur˪UO"W1"X?yR::Ii_NJyPYG7d2j,]P6DϪdU6e3 "^F,5E,B35ُoLe#?G5F͎<-[HGҍQ5٨etz-]LUoW/ tW x5 3Qdj"(kh m3Obi _ӔSFOӟW/;R& g2 PyYRGRZpz9#T{߱;؟R_gs5Kӄme[fe__f˗-4-!GQ|_IkL[:풮~T?6Gm٦1|j뇺rkwu_Չ>spvlz\SԮ.̢Ƣc\Eؔb~5dUZ"Y袃 q }U8=@ᖸ뻅nk# WX,o$cO$4T; `y򆂣+ ) L/p[E6``]`̵ Eǹ_s}ܹԭ+OHl٪ R*.*T #<և/TdTl疸"-܉ ۟`Me5Ax =/w1T^!t TVS[Ѫ6miL䖤[)wHGIe$?\$j *YVCqoZ+|;_~|Y_ס#KQH)9WC\U_|?}Apm75[PWsagP`kmG~Z-oЧtu"p~qgqÆ 0/0ܙ0Áo +;por\aPn ܗ 7d'!ά5_):.oh=f{MDUA;[6ucN<5gܒON\bNdb.gfd[{Y,7}W>9#[i Qm;dV>#[itӶJp⌽t]QX2V1ҹ/"ʼnE gnMʺ=p ֖9/s=&0˸/n%wzRT<&y%쬬쁬lb vhGNvDvw%՟HSjێBF3n*9I:ǻۄO<#su]D?cs=eWq|;Rxn,ڢ)ldCO(]O]`_~c?f9.&G*ݙLQrT^bzݖ5\']vkI]IO[Vjffruoss'wBtgBԷvqRE/pǚqLreTqL~/M/yr$yѹ\29[rs$9YWْ%K$G$qt?gI9H;6K:Js\~48ervS#{yQ(p'巏-Ӹ~2)^r)si{pJE-j-nfYUUkU'MS]w_;꧊Q+*nST%%D-EZ)j[YϨ*TeӣVzߎ=E{P-n(ݢԢi+ h|YTQ;d䬶O%ͺ5%3K 3l-`h+5ZZol(d\[1ށAާM+TeL̷1-%jso7|{EyvSSGO.Ԙ*7?7*bU ëWϬ_Xu??W{H|L&?Ȥ"iRDzRn}J}J#џ ?(7$W;X&wU.U3\,b6X2{$Jzv]z}\I|d+w\/3#ʸX_z/{z/L\-J8R.֗QyXmR{XbeSe\/;/M)yb>..++ֳ+IA0?{\wW2\J.W^7kGD.+f]8~ ˰Zݧc^ߚ>n }H$ bo3)gKʗKʹ^~Dҽf ?gIs|r.rmoqR~c\1O}/˯|[ɕͺn[`ve`vrf=/4b͗ U% k70CCzSFuCru|<usԣ橓ꖫ?ݨ_۪ќ]JSSXQ󅆭Y{zvs5WU^7ZZ[3̐QPSsܰ&xx[$ƏkG}c1cC!FC I% /q=EɁaa[?P>`{t][DWگqS=AZ뫿֊ /uf]tF7G2](n(V7kEmsM##5[=Qd<ݢ͜ 摝G_YO}Qfgqv緎2j>ztg}}_]foß4WzXkFZ_[3Vwɰf}fݤRyuV߬ln]V-M 4 fEDoc~b;+淝MGOu: m\{3>-{nKWK}'m |bR?0O3<۫̽'~Ba^Klrޒm-NiKP?֨MEG?AypA_l ۏ]RD77dz o ~Ex9Zw <̺g u`qqncO9uI]O=-ߔ:}%uJ*]3?͕ }\5Sߵ^8<&+?QtN?*)fp>%iYoMk{>GgyqZ_tȻE ~VƚRhW]c]A j%ٮtu?M]F',u ajL-S##I=)8zsou;nt}mt/f_4 |/fA3 7736 +nflV<ތL 2!wd.!=Y8OO|KO ~BF/EKz?}:f,VO+B-o]-Eʊ%k和8X3;exߟYv͜ϊse39;?ʽ)MݟMBnev?s{g_=q\?د=ߜ5-:$HhvI+qV-k%l[ozcN̮Vn~B_ΎU~}Q)σ>-NOd+7氂$%yj"}vd9]mYB{Ȟ|fcN|g"cYѺ'ntzcUB'fڄZhwO/7Qs QƋo] ]u Y eNv 6 1/>?$+RB_Lӝ L5Ku&=yDZ9 _rK-ⷤ&ƛw:AF@Q> ?}u"c ?NƘg$Уr'>v/+Kz!ccP'v\az.3sc e@0&RD "e.@0H1CL)B C %e}M9 H15"rݏgf)qf){ R61 BR1H눁 `֐5< `֑- `| `>"e9V@^0I\ `Nӈ `ΐ2F"2)ŷJʬ|`HYG@0HY'@0n\+\hlz+ᄃ`f b g&ODll'_9lIA 03 1^zB.Ԑ1La91x[&-a OsD3T̄3P_PM{XO(^: gxM`B9;#Lw `&mkA}0 avb `z˙PfnG,@P8 1"WC{<#u:XgBGJG&'r030C&^Ob >o-r0ӕ0yʃ-rJz:PfOȡ&ȫ*&A}fR" W?/> b&3wJC|Y*"#OJ8mوn1pb<+l3*x]}l5'Q́\0`da@rp=y.0<2\O?12t'̀9Io} A _eL(/ s$֞C$z&q)bϴ$-9rڠmOm#ljcВ}ܷY"}ȇɒP?ȑˑ&rX rx#{ts"xGUd8/ÞO ΍ljM%}/]硉fQnJG)+1Rw:vzj@F{QcM7ngI8;Vaq3xs3g)IpFHuiRύ?YTNwnPCg;=_52`=b4M2DŽ$pzL.ۍ!1uhk7@rO!>.'c+H^&ߗnCu.oDQŅWV%חJ.?_;$+s8rt$I0_} g,|-r @;p .9uOr0-a 3$g d#0#r;s3?Nڀ=d_BP[1cF6Ąr1Clo,:<߸ g!>Rv1#^OIk~w{H9 _!Gr|:˒ z1!^S\vH5 L(3fdCL(31Ħ L(zD~ i9h=_> SPzܮd{_͏)| Hĸ ]- zwglb@Zg$FIZxxflA3V"=Ќ"Sb@GF4"%ڋ d!~7hN?GKBq=- `Ff$b@Z%[1б^c?c/ǎߣ;%oL.!&|b LHGZ~,qmL.az\ƨ8Lyo#0!t'Lw w7v,.]Ex~o^g!X$ kiw#t%LW \1 $ɇH1=L)1G";qa&0p]0Hl8Іđz:(X ;hHa&00n>?ZS<'!3?+X3A { 0N?6ba *mڅBzV !8+|]ta~7 Y ;t9fypX`@o C- .+̷Ԧ'8Z]I$ @ 6}ꫠ酙x}|s\3ѵ_AL,a Ff c}6ÌX/ϡ<c >2:s߉6?Z烉^b!Y1b]3|]I߇Zg9HALxLY8vD: $ h z6KԀK!E hh5p젻uZlx] ܯX`@ ϡt܀'e@ Z!ބjRV3hSMjP{.0#HY5jwЊrI@?٘ haLAgN{ОL,a`l=:XchaJ:da-;$@Dra ;IB,<ܦBLm<7RzyوzYṒ>& -0A^78M>|-t8v[z~x 4XgC6,CtBLh/co2{AI hb&AG?$@[3Vuz# '!fb )b&0pV!f̄/fWy4 OOXC`'ɞG !09Ā"~әX`@#MHlϠ(F<ޅ]@ׇh8ba@tg|ü܃3MH$̝LjN$>Ўmq;I6M9I7 &3%0YĀ>%) бG ږZMe`@??sL/dyt1YLt1jSLgw;1LzGMDg3}71Ӆ0p'l;YL>Ft;9t chy:d*l/j`=y;Wnv +:bàA{SF(Gjg-P/MW]F-HA3xefx?JFIF``C  $.' ",#(7),01444'9=82<.342 " }!1AQa"q2#BR$3br %&'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz?((((((((((((ڕ{okP~d!swGeg>y!pXd.}sş yFu m Vo-ד]@иIV%QEQ\|GuVHҭ*462H{[EjZ-Fb)e\(((({m/<XlpOXw^/-;Uԟ%qifr;om?>xƞ>-Zm/n1Vg^cܗ?.dKx=}M8Nۗؐ·mf fѤDx."m$aЂ((4M4E_~(}i֟o֯2-wmPWOj/\oaK1<rs"z((((5YJG%4}Cm$`(^[íOMAuVZ 65P !|tÓKn>|"ȡX$FG̅Wޥ^ݵeϾ K 2ȍ؎oj7scǪXpvE?rUe>ڶ+\.cU)Q^IO" "u+g.esl d>K\.tSW//JP8³'Qݏ|_5]z/ Zݭ76\Ʋm̐8OJ+#=&9Skv"[H$|HpAm_OEuQEQEQEQEy~&wAMSFd+x-)ᘐ: =rzVEtskۛJhBY1UI譴-Qk;'xlcᕷG } oK/)XnU1XW 2W>db-nTxFZR "SԌVFvLvB2-|bES;b3\Ιxs/+ӵ~Rb_cIB4kNNUfc>XGӕ`72l %n=X@kNM}E.uP CSur6*,~A'5]Ga\xgYYT*):~Oվ&C*,I=ao`ItI[4&H;A98V7p۶fE6R2=+Լ=kը{sg6+q&NO|UK$o=՝#1*'gv_H'.aӥz5yoTcxpF^i]T,4pݗL ~\#V|Ri 27yd뵓8\upk %ksv^|$2ƹ~(|'Zև<;,mjI,FӃ}4 4QEQEQM>^?N#$dc#^,vLTmXFv'd 2ΪevIYgnr'N^>umf)L4.Jn>[8#+Ӿg_F}ʼde]DO&Ӝ7?)mVoľ+7iyi~ȑA "T#<=A, K$:E+y@l0=A˂ڂߕ7Mijh#2 XԁT^x,MwA, ~mH$lV{I?鑱%96(G+\y4|-"J5[4Up?X^uMgg؅J*I=xm~,Vl}sSK88FX6 *lLXE`='A˖''!z|uZWmtVW tiՃ2#Z!cG aM \pW0]³[O7G)E|R]*R {pF٭gh=䁙^Y$=>SXY`۴ۋ-I3W~ \,dPk}:Ho˻i*y>_/jQ[ͬY2$gcq]QEQEQEQE`j%׭co|YfH\9kƚ$B1x7ǩ5xwŶE3V$I'[]+PZqڐ"g'wliڗd.dWh*x;X6HȯKsi]6fg_+.#$HG'3bojw6*`-qF$f!<=j_wL-`'KbKBwt$û]B\ټi \~c9r;gp/M~ B::Z$AhTxђ+}-|iIWUſnc02nN\plNN:cag&5LJIHN?d(β<_-=:kSɘr(ʋ~;V{)4tׂUyŽeYoQx`.tf;\~;kauۋ^Jܛ-b6E `H$A/֨| !OxF,A;t6U`H=+֨$9ao8ͪBHR#~6 1<]bc嵿͗z]h}r+񾙩:|7wvHMͼAA k^Yu&+i{ l8~Uz((h#*"cb?Vl؜yy̭;`zUΩKˁ|ÈuX7;06c RkQLZdvj69ݺgnk|/Ok3^A=FC@s#⹏xr.֭oŷ{Fvyp!qLi?=2٦cwx !g# |O-,,4hNI%uo87.fS۠+nhHDG$ZOJ_+]?|᚟5={ƾ*tm;W$$0 ;GV g3|zڗK \uztMVJs1Wceu 𾼖e.;-8]|*rEE$E`2gL1";\_ɳY:6k4GNӧL*ᔁwCteaqkl%s]ʿJK_GKi{MnX|12ۜI+z뚤\'ff'0"6awnaZ]kyA--ty庘`bNg0@H"4ޛyk"&\= 'N~{W\Cip\I&pFwuPr#/nA+ab;jhT]>bN8mUMGF-W\ro&0X+>Oj#&e([vm2qݝφwS^t#983?"j t=[XԾ}2\lY@s7}.WVpYZDΰD v'xz߉t[/T1$!'!A+5 [ͭӥ$}Ljv1\tDžo÷sW6q DQ>m~Dr9# ]ȭS$9hEtn ?d_J"T*PH2FG ts/%5]CL 8Gx,ahH2;ZCF]ČW}xi$!t;!&;0YUF ;(cOcO FX28ⷼk9t-kKY-%aWz<9%?{@ >O¨jz]/="O&`qGAꕵw&ķvrzEk֕55}eNLdBc8hI Ȳr.!pZO7#zW)qbHu%lc)y``bTW+2}6.%ӯ+o)cFt#:³u-_~x_F,/yC&>M@`35yxR:4djZvvÒ!$1+m~f5Lw X}vNN[~¢ Ia?.T@*Ôx٨ kK÷FdT p!z+V^F)n4 [?;GtR@s\k9m55m3V4}Uk}b/ |IҡCzd{/`07y̝0a5oP.sp^O "[;i+] {<6fbɭڭsamy4G 4jRHx$skϋV+aZ>IdR3hTWJELتL}ϱx'Z5 4i똀':=šL:}im+:MT`Bu3A|g7 cܱ<=+|W5m;QW($0"Д<Ҽ^8 AF X3jtNۖԯq{o ?Kcu\[R6C'aW5cxڗ%C|Z_&8C ŏkvG>x^X pG6d9$[?sƱǧYȀm 8g{WQQ\A Fv:ׅ'g,lnaT1}nH$coi?Z}{$vӵg`Dﴃֻإets0l +@sڳ>jMxzcO[-733 ~nEQEP4M3U X3~دJQ2=nKUں|%K]Bn,bI=c5V{:OrI"Y{T!,ģǘԶZŏM>DE(C[~ vkγ,|.g"{TmiuzYvzϱ*Wq-[m좻a7?xAM!4{M6􄵂YGq}BB| )> x^&}t2w .m):ëcxGKTԏɲocXP[x_<j'Jқf#r']/beدy9c <5_zjַ/ 2KTdsӑ^i3Eumsh.-n,dY^)DIJ'MEgH?q0-ԗ]N&Љ{wʼ: xx|eっY]AtH;61rxSNjGo& wQQG"v.Χ;}GIVRi_>(]dž9!tR%?W־|k]:!edߢaW7HѴ"|n@돽'|bQuvO6_Q^(OkD^=vn{֥OhQiW? cen c8۞39T%~'j: V]7O[i[ͶB W$WAO kZV#U՝7Gl>HQ3su5;Sk:ce,kMK0LB223=lx?煿'.v,*KyURř$k?3Ƈj ޼OZtxvɫ$,mf1(pqN9(^jWJ;x]d(ܧwpi]wRy "$ zOZE}7Dޗ{h֚O=W`,I/3/+MWº.Euhy[ƮW#QtZR]4HE۔WSkѼi\Pꗚ[ìʷdJH =}vUY {Vk}64\ |Aqkd0u)o?:}iH8!PUs<*~\nX/_!z;.G/AkY_-LO@KM3JMq݁TQ̤n$9溻/ Z3:O.xCÚd׺tzƠPU /e\I5Un [(Y!P#9^3PHgymYyi2Mo*I0+_ WӼCC= uR xǭkS~9_i*O~u_Uvr(((οtJU3pvtJG\0ޜ~/#0Gizx'}t靿 `}GW?'|/sssA)t;U QpqQErzsm#6zaKhn![uO8 9S3}.L3¶h.oAG躅"Cw$Uqߛ<( kZ7-Wh: w*p2g|7\'"s ̶ZDr e3g zCx.|_ey{;{ń?LM{ޗmYqmR@2Fv6#kQT +Oխ,vM`G^Y }BiBG"(rzW>O/uSyLVdfvP2ӏ?}EEQEQEQEQEbx)cY#qGzX2B&2h7Z4b`c?yqacI$qcn8=tgjiq]b W5ӤH̑1(x(bO0AKY}~ZޠxvVVmVvVDc% =' u]iOU'5&ep.<7 "So|9W0u?%nȮߴnp4m$)O] >5'<1-J$nyd w ,ʯnGS&[^hɧ_[\s"r'*'1Ső ?tQEQEQEQEQETvvoym - rV9$}1jʟ_|2gS=ϑ\=PMA +];ïy~R2rK`t'b˨9Sh4_'ot?X w) #-={ԣœowcSqB~bSqB~bTV3F˜+[>st}+0n!` חkM@D0,{a~on`Kjn95GL9Rl_8HvÓ9(9"Hm%j8TbUG2{eQEQEQEQEQEQEQEQERI=j3:F@=$" Eອdy]׸)6'suy$x] |T՟}.W$aK$@xQ|1(Zy'JB[_-TT)4J?I)~*ZF-T5hy|s䲯73wΝ3s!&Ko1?IDH`a@9 \G9 $簓,yAhdm>!TX0FJY@Vmі(WF6Q@m͸P4_OJ kD/6C BJ!{њtz}9 WD; .u*Wg|'k|Y;^ޮqmKm«)0 V>m'M:Iz쯤d.}*PYV*H)%=IIrFmIaݥ]aۃ,[5e&!x,'kMK.]aG..3gܐ? {-PѬizTѿATR5;e\ 'dJ&53^_L TO(=_ih*5䡋,|_2դ5?Thw`.jZpdJEGiipÏTmu]St &WB˒)!/n>SNDY,O fC%3$wR l?RIѤFg{G4w $yɕO-gmoUQ^1%k,RҤVG[[:0wWR5ꇨD~5^_C^NT}z Iv%p&PPMs'T~Q~\f&'go@-./ja])c53Ś+eRtfQ&M<̹,k -\l-%aݲ`ٕ|U$[D홹ɴׇ|ZȤo93gv̰vRD =L $}c`D;3 @nޱ ڨpd+`Ly2g+ }u~}Ut-MBLE24XӪ%lMG*0w˧XOuz̄uTsߧi$&>Y/rss=O]LOӤ>c#?CPcZEV:#3*75gd}TC4y7MLY\N5mcɿ 3NUG) EUehY5N2"K2$V'Sn&"< BzӵWdt؛Y>ioNfyY罩:{Swde{T{Y>monCM22{M5˝:lSfyK!=t8#hI4-ỸǦVAK]Ze:FLqfJ#Ai\1_)c䩪Y~K#?7]D(PyD_)fYT\hc0ÒOesOie2R?!W-'VO #z!E6S`sr'V\)|㕕BŤTmۊهKT?v?' w{դ=^;rs2܇߫9"WaO#= 􅟃~??ǹ(~܃EJz2_QF !axܢ.tsz 帋%iRwbR,UJԥ*Y# RAJR+/kQ4ȇՐjM}QN-Utu͢٥ѝL4Y,Vonɩ+Gh*Y)&n ctL,;,4R|[\&U[*o%rIyxP$mWO,UJ>j٧*CSQ+SF髞GiJdǾHk_!rAJ,p}n2K iKݼŀuZWoQ? RU>\c^? <0=n 4ci3Q}_B?&֧}&բxVx4ZN1Y>@Z7#ǻ/Ȧ M4dz"-6pz)He4Ρ5!oʋҊxg g.<%S)oG f!Kz $>=o}YOs~*>CB}Y_Eg{}?oΦN>Js]K罊⡴#i👮ϔGc[qb6UJÿNUm5[@/vR^),S濖ʼbx?]z򪣼^ޥ>)CA-Uk;KʋY%S6j' F(7Glq죞-:)[-(*n]q!ՈS)Sҏ(M1yxX-f+' J/i2[)+:z<*CEQV)R&()J>FU,EgV6ѕG-ޛ\\P!@(tJUT~H=x~hxӪroU*# OW8}/Ox^kގ]Ğ}\Aík~Vk^o)o)0vL}_HxTXUsx\}Kρ"-Eځ[ m7إeaw"o ]r2'O4_Q\z% Ҥ ' $;@ۄv6BЕrۦtwV-#p6#0v.M $$&Mn+|=䛎->o"듘0})-"IL#hXqkMom }zMr@m8EAAݫ|B}s5_ HR/* b`ǚ27K֬|WS}) lw3˃F,78_ HBP b<Ep%O!ZOfk i ̠Y3Kd\ ǫ34ad[Yn* fk,.|?@ӮnNk!I}cZXS&_zD/N H:J|r|su vU^svRYm{m޼l:',x:|$>&/;Ż]|Mw?\:3K+͒J*,WȷLg^; u>ػso|YY}ZGҙ})=ut&?:?{{̳:K50fi=ud!\ѵE$ͲЮֳ1<=m|k5ZGҚYR=R9Z3$Zs.MӚFk ̠Y,䛫5) )ƔTn`cJؘbz^h u ^k!Ik(_ kkM5/4)f)UΟS Ư5׵%|d,Dt0;ݎfND^fIf?n+3^Y.$Y>Fg4/P~TuUqg|-HϿ5_񵐏K4AÒ搦/ aΟSCrwW"]]o:4jփI ޣ7Ўs +E BA~%ݧU2l 0&ܹ_žs[Dmg3:o"ͱx0ܹs+ i,rT /4^׶+1uv{ >2̻rsfv_qe$=Z=v{?ռ|S; XA;wAP;tΗ}'L7r^ۆv8ޭ1@˩N},ms-0ttTmny 746AY>2wxNSY^c|~Q꺱6\4ڷ_iZFhAi 2pL2tUdi ,A^!U$@59=CΥ'<)HS;2Hczfct"z 鿋c,]xߩ \:)df -$.z_`vuvG)lC ^w7ҵ6Sh[Zhm ٯ,5i7eHe}K>r?YC;p]?NuٴJ}|$Vw9qXpEš0 G!g*Y:625p\,lT`"á44}L-8t=šLnpb3ՓG^G4 -? 3`T9M,?U[ʜx%D%тK-H: J:^eޙA!Y|o|۰h'b;D`vX z"Iw/$m˩w)'+A~0[X 1]- 'u:]H.L {^`.,:"8~%EG%Ҵ%SO$Io 5W;Y/zc 4Fl:"qA-Y $z~ 1|KkMቐEh#b׆#Pm#]K!/@rp$گrcCmq0O + uG439[ǧtcvnd*Z qM.hZp7t;KvAޤ;vLnv.duvH6FK P%Q=Fʢv7:mF5=sOt9լGX :.Z: zH׿m֥լ9`IUlgccz& [G>'{?Ʈcz4N ۃZ GumHߏ& ӟ ~%nmOI=vUL$=z)O"/h4V=Y!vr;2k{//D쥜ݧtWd}¬,"{ilk6^~LlK ^jtf7Ohj+J>潜lb5[Z|rDNPj|/g$3qv}I.;e(2TƞF^SffTbt_J-J#, S}d?ADWu:{|]|c=Z=+Ylj6oq*p^Y=:ҙd"ŷ~*]uQWJ>}X cayw\{\_*>]UFm7Z [,>Z_қr(f$ì}r;KYk{,ȺڿfF}M߭"'YIvю 'KWsGiG$ɨfw< ƹg\]u^| N}3hh X֕ ąӭ/`k2x0\A.-e>r$]d Tut$HѼu4*{ںor܏ssP~٪o"pESd~:;0vz&vz5W>rcshͺ!4J٨YV#Ӵk\9{ozw ]{l>Ÿgayap8 DjӭH8򌛽g:7H˃Z⺥Vp\kssmXva+aE;xdxJo;F׿vjUZ|~yQ[E:mk=JVu:팢%~e=}<ISfU] [0Z)e+~];3XЭ! ^W^dGcQm"kGk;d>wu}vku!KePxhscix:N ۃӬe4k Ti1mG4nD#q(Q89Fs+ 4<.y4<؁h!la}bQpv}#vf4O0zkAGüֳv(|Vuۘ?8ٙA^t8_N,vx?Lӗ4z?Ls5;h10vaQ1Xf9M6I/vMeuyG4cuG4XD#r"VWhxt–{W4g urѨ=2:?Eɯ촘APbE*ɯ@EE>K`%I!˕.a%Yy!X9`;BmiF3?>ڠ]rva?G1L`\Î@cebBFSh31{W4.Wf|4.gkyq:x::n fBgǏ>Ƕ/>ŸxD}}Ho ʞgwmxl χ߳: S0_}9MwC>GuD%?sP[?@tpq1zΉ;)Aꑱi 2 ;0.9ɤõ4"歉G}}o߉v5m Q!R@4U24#(&|/3#B2!:c-cGu6s ='C5:#cՖ[b 6~a(gONv+i=[jrsiZeV_ta,п4!vfФ > yx H+cal4㋄zJ4FƃoHG7$^ #甄HyIS\Q#Rad"у]';utb䅬1FؗFUsےbKOFgwJ{?&O*+MIc46o^/6).Qf|,l;8}M^vwߥ^ŃKmmSXoe7\}I?ۺ Mll+L94űټjKN-Ab`ۭMeDLIjbz;HVӱmgiO^Hl|>m|L57Vӱ=C̰mrmj<";b;b_i6ݟ[Kzmu !yb3~ kpVG;5}f'Ş (|]/z,Wh+)h,`mMhW٘U =mcMY8-| A}ݘ(v\mj<6=IdRS|˙ߠJ[G?gŷsڸ[oL ?W߬o3Jt߭1Ax=|u{6]lLIU_O1dτ+ٞZ)SUa7=nB[!aݬ|>o|L3ѻ t\Bgp-6] MOUF÷ӚTߠJ\Ugc>"96Mo {op.U|.Mb{rZaƅ,|rumcۙ4K&/X/D~I":yaI!q~fۉh^M]n7 {&^V)$I{g4Xf?C&6"_3 2}M=Ӊ# B9°5;CPx_Af#I&qiX5^ p 5 5Y!R4@7Z|f(\>k靡} |.Mb{rZic(q#}_" twws;HnKMy.^t nmNashC@~nz 8ޜ𷋃PNG IHDRd<sRGBPLTE111;;;777===<<>>555222444///:::XXXZZZ]]]VVVSSS___UUU[[[\\\YYYWWWTTTRRRQQQ^^^AAANNN@@@JJJGGGPPPDDDMMMOOOHHHCCCLLLFFFEEEIIIKKKBBBvvvzzzkkkhhhnnnsss```iiiwww|||bbbttt{{{fffdddcccggguuuaaappprrreeemmmlllooo~~~qqq}}}xxxyyyjjj@OIDATx}_SY};3cQ{$)BPDlرc]ElHG /ބLD!g>#7{9O p4c7!p܀t&7 &7 &7&7&7 H7 H7Mn@Mn@MnrM /]p=n@ק4$4e{(܀tӯOͲ09D 7 SKD) H7RkipM>iCtpr{(܀tӯOژXNwnBנ5HbP_tP R C H7Ԋ x[fU! s!݀t + QO/qnġ=n@ק-l\DtsH7 dO>+*ӉvƋX @!;C&J7hed.% GFge^;gɂ`͊Đu4.xe]=/{޺U}K7vߩMwilRV9y^7 !*(;A.aWE 2łX!ޠ%hɆH,F"Ò!yDCHD\^ &GJ W'N OSƦlYeb 5Io.LHܿtk/_0}%{vٹ !ᱫDK.>f͆[swlXtcmˮٽwcO,R[W _>kzU#{9T[R![`IβEKܕhVlX:$Į]+XfuFp*(93 4B056FNb#ΈÐSS#1ׯ^hr[mߝ~&jqrij'VZ\63tܰ3!$D KN ^1hR@'csVŪ tL0:-oA/5b lBHڲ̬oYdj/d'eg&[. N$$EFcSós–)dH ))>5(%kswݺ=kœK6nZ1KenؼGn߮uM7W<{㩉cR,@'m#F/yҚ]-&Y ;k\sbFoB`1 p,Uke!ʝe#Νgec tv4;L;vlZ7򇇊=~7cى3gmt گK)Yv05gNl^ypպ*^w(i[+{kù) o^zݍ)Ym>sW,ٺ-OmNڐ$ /䞃 7+B ٕ~| ɢ OdE1¥Q9YK=V"9t@}m`⾞^~D컦0ߪc؄{,g aZmE0Cp TMo_kȮthoAZ=-7iQ/z`0 ћUܰkn7]35?USsvѹF;p H7} O_nQzLjlND'\`$zg>Z=rFƥ.ϊc}7E=in`jdEaE,nk9~0;#um]nR:e}kσ$ntYAay܀ssXjj}fNzXgҘd ;h=:(Ȑ H7} ne裡ѷ"U9rH,"jKyW7?u o SUV/49w(.K @X"A$i'o~خNj4 n@TVSv+#ҨjpiO恒Ȣ(EmfO@Ofxfsf Oc`݀tg)%)QgV+ gm -A H7}OɈI"aΪ@MC@:$ҠisRSVu܀UF);j n.4#GM7b)Xp߲oOAovhFEИ n@s NFx 9p m90M| n7 9rluהhݡƩHm랗99Q?cqn@t:xmz?>L Z$־U,/͌5n,G [ <, d[΄ H_ }+܀4gr,cƧ1L6c$DFm}ҷRb I%99mEEWGwǑ(<kD7ͷR I ,^bz@} TE3[hDCon@s,&ޛhe57|" "8"v|6gH 7 9H҄l蚮'>)(%"R.x϶DHߗ_<ۯ]>mANE3" aZ6WMDwbO~W{x_|S6y Fx 0$:zˇ3(oGڢ7B0G/1f崙߯6A~MgƯ.t;|#[j/$&UMۓiD}G%k$V! "jM˙}D+lu۠zor5Ri'[C%nQ_%82ANmAh.p{_~=̻7 ]~ŏ6HMY ށuGfmtFto-ߺċ QjwO@UI,qU2m^Qy܅LFH~ۄOfՏT{+W?iu4j QR;ˏO{i)Z)R'yOm)0\֯O*7&D2w.c?rkƄ*ozxQ h;nxav%7f|iW:_9n 4*xO7 y)>m%Ro4)t[&, 6z6((|Ӟo=\?=F:g;hѺ,?CS4cg̮F((>C t΢_dW6w!]#f?e[K[%ȤgSD g7uPCYEC6,^EC_}~?On@Ǵ,՛O:-)j^t:64}7;\+q,ns<7? HyHyqc$SvG6wݎ K߼FJxb{30{h\5Y@O?9 E1!Kn6hh, wl;{qXZ:YXc:@cY S5 qDh3-z:Ain£hb)دUbE߻ě9x[6?b^g)(. ÷Y\tnȎO??5 XI {dk2vՠO :iPD1Ig,E{IE9w&i[n@NGp]z﫩5Ʒ8w&lVЛF i=ޏmŖY_}3>qX@td`QgAmzPDưXTyF%x4{df72܀iq;w]T4mы _d1F À{D|<Υi{ *㶂Y FL޳$: H7}J,X Q]ŋɪw1P йtQD? vDɴB7 45>i30hNwWza;49gS^+;ZsMSEֽd[r$c=SAS̒{p,FC4h ,cY2#~5c6> H79Y+W ;|y6[3~pF@Pzj{MGiͰ݀ ]\}@B7>V+)'A99rCY='ۅXe݀J:IYn/ #jT(:"_&ՑWV_)0ٞFd߇Ƕ )K?{Ksf_4}uW*/)D .6GaB- $"G6vޏųeֲ.jg4 W)J @" 4I3X5R,i/PDz$D#M5zKH爄\wjT|Bt}yd(y# 'r O< hlysit {ٺ| 4lJWX K,>ar(Ȣ p RXL2A+Rʵ+DhJl-0=7\O8Tw9D4xiҝ܌µ j%&DY>+%dzC'N٩׹J dת/d19ӌٱ+J}ΥKGXB\ݙ' s$^O.cif)e-C-C˪'Z7~v;0%=x;tNY jDiԨUF:w%Eb5xhD.~B[]gYuPY]1em)X 7C[vgs"%V!c=StG \ch]Xڮ $/th&ttv }]ͭeu͝(|_BYG\,S)R$<_ȉ!x3잝Pמ- iSpL /Êb>6oYqajT6WvUԷ u5# b\(}a;wM}6 JijSۓ9CV9uA-v`űӮ=[Tqʤy޹p52 'ң=4WGHKoTܮko0t#woߘrBj}kSU2(T!U?Y.Dc2qJ},axqmq K7oIt8`}3 =jo߹@Oy%ʂFsſБSyI@`x3C\[;ގn?e`9Ȥ}Wdd#쒻~g,\ ߾qycO!l#JvK?]GNofVr#XFT O9uu@mDn ڼrDEB1ԢG;Mjw4+CB%0\˟!S踛aTiYNE-XY4kIC\1C1e{ $( U_ g$-_zc~aIJ0>:I$G-&yQ}aDv>m('x ﻡf? 8l_Jb!VG4yQjU=\Z:-PqeT Qo6(Na"ग़4T\X[zvF*kQ$o<| ;ݰy!o.YgxF@ɡgi, 57ܑj:AjɢIY@| Z^[נ / ꛻*{߾}jsAcs0̪d=`gT&w|ۦ1UT!Dgrx[jѵˍ#F󣾲4BKЭ?uzX]IIʲeM]߽588oCۍF #~x2SjY2sSz޲0 ͠Ý4gv M^9>4*.G' :ElV \n:cfip0Id4􌟣Og` DNiw#!@( g4sxe1f8qFѪЅԛWk1W ]HPIbD._4ɫ(+d{ų=m3Oi3g (2Ã5hk=UD!Ց%شDG2ʱu\2, zkf8 ,j?۞{x 9i;{=dUL $Oqo YK#NZN2p]zEk%NP-_on1G:,Dp_1s+_=ѪcT9~V߅ V!DIHL Sk)iATd\Z'SHE޺,#ShHHjw岲qi%%R6a:-~Q)o !Ip`ϕ,L So6t 7k uqjXJ 3Jfe-ת9xaD bɓ09!+gr,e ?^GOb-@ETW+q]z4h _y Pq%ґ&59:&.>,:<[&R)T97hV!iǖ=;mǎ߽˵ej9]LQ K4xPMv V=~;6%]1p۸)B!@ah,NBP$CgOW{y &@4P|J/WR9PTdȷL9 t xyMyewÂ^SdbplH K ^d֪EG1LJfX(&sx/õ3Aux/2x33wYU8Tqaj;ƑFA^0<U 遾TT>OD Ȼxe|G[@i6Jq9r MQ > {?h]6^G'{3r8 ix:_IKBxRŏrN1Ja:53+ y 7Jwp;ʇ9çrTgO, +ߌ\~sTØiN NC^<s=dUlt1^qSwۂvקL_2KrD<RIPw^@Pд "1ršCᐠ\+%Ol؂G\yZWUX]ykYГBS_r1w87=nD0Xh2% $N{=)Ut%^^0J.@}\D?T `E<'ᡡRFe7ۜ}8<>JJy:#Q!>-le6k.` S Ȭ`44`$+g9 (,ZͥCL HvDZFvZFu^y3$ dǭσo߬ZyX$U7liY3$=> j5X4 yAHr@Pgկ8@/wijz^ylBZLdcC6i3K&b;kk6յ*i4[rdfﴌo| /&kmSLnN(d8 7;I<,TxȽu}+NRmDNx &bg; ""KL|$KrP"GX6C?bF!Xe"ql>`rlE֛[ :[\e7!ONlVk膯έQp<^fl" hΝT2Y8g{6Ÿv>3HkGI3'UPg> L.9<$wܞ?c2 mim.#ɪ]i (Xs+1 U-1CpHFD4a4ˢSbMuZL]|x S[IB(42œxnɄDÙ=WC4MZ-r+еQkGhT=^֮ШpvL\V$ԟ^L"^kFe|FmZ!v4 L^B]ݥW:՗FP6PApqqt*:Ɔ.@iX'\wSfkN3.Uf0n [W"+kÙK+]7g!YSplSl:c l<퀔p|6k9$],8fAz段+բMm8|ynn-yZnȳq_s}X6fWNH>myy GdhJ\j xg aW,{ݴl$ 'y%ZtD^-}xjmÅEt DϘA.@M+N 2_E5H(ZKP # F> <eP@P`7 CH7ЁCEwqs/e6SXFʕRkSu.&A`МلKӦ M>Cgc 4,{ud)!#Б+ "3]L(1zgYK 7G!3&PU 'cqX\.e@""Πs4EApC _Q@/XBhzMס7 vlc`Wr Th%;nXxdöuWou&`v,pJ?^T*0Iaou c,8k4(q3&px#Y ޙ2_Gw#2 W$-0zxBXƨKƄ:-HSiz' ͑ XW^60ֲ{.6S&4G l๫ -DYx0!,Lը4QiIrRAr DF 1]q9]G#-^,P:y:, ܛԳyp}O1\fz.umv\8\TQֶ+GqnqFptKL_ThցƲ-u+AUv"k1Ơ+o>]eU OWC ,h " y*Lw8_`PIKC( ZV5n|͈J8 sVbhB Tڞ:,mUм2qBVMᨦI&[dIVCv!;"95ZבiF,:$օ5(ŪlTJNOmX\I@*IᙲD a_yaHD kSO]= " P|]i,xI:9f%C+m⬳jT~ZԼ,_}ǤRfx>Xw4?F[7sle4 *ePy]`k}5fjxjnhUVk X"Ђ׾Xߝ_{lWX~\K!OgSH)?]LT' VPZqrBXf1:yىMMP:?~sqhJ@U\qBˇ})n ˀk7s35 __EvgsJ`SuG.e^;JDojdy!W>6*XU-'(Ƞ l3`]K l& r_m<ؗa1aoٜͳ@OQN1,GXzoZ׭pGQݬa>@w Ot gշ/6 iA,Rk^{++Z>kj𼲷"[HN?w06]e#1 G^SY}u#a_hE L݃ ll;x0EC snn0mjƄO[rōo>nsH2R 'TmP|63\c!/|D.0; _(;/w.#~?Ҋ>[^sIo]gguU]-V}('lSxHe.cGbZO>'3rW$X>'ƴm\65$TmZ"AoRF`O 8.d8vDaV6'vቯ|ftٽO e`=#OG匴Q?zX]v^PYu]WSֶ!,m-] "5I8j f6[ڭ_sT:F$/|0_iԛ^me`z嘞:󟾏R#}roWLGÏv++p_M'xR,,}MU&xnﻥBBsr\+TŞD%ǡ ,!æPdv`8W{ .1: u 6A3?}p&N0cb֦ %tCv#@F`pԌÛW*J ie:16Ap{_Tp^;vn=V*kpsoñ@.XWguʏ;ߦTu p{UVRDc+**ĩW^(+/knҕlRoU̦uaT+x`aSA鴍@M&p<4Z?XjѕfLR^r#{ /<rmf&ӲUoz^o&ԴܴYtο6@@M`Q~p\~SHIuÀ/'\|1 9~t".95SPŠ0@Pp*Jb؂5'xrÇ7m:}xqKTb,sC $,R) 9P%VB ZuFCR3c<6"F4bYYTA$2q^b'0MUUUk)~̤u啭֢9ɝͽB^[@ys(9ye5wsuWj4w[ּ訯;T[^V8:8g]]}WL(^՘dfQaY_>?nMa/jMG@mדZ=ͦox2J-YN6PkA#n}wt2SK #niAh6'CTqo[n4hh0)-iFaflZrW%'B$Ff%fX_MlHI8_ q٭K7-eu.ZkyΣJ9 9f.%VC7SϦ&Duz*n9lTrf"i >_:k šgW,JI:d V_Ppi+7g8uCZQչdsqS%^^ГqdϾ3[VOV{,W {Y+3CׇYqڹV>w|ñ9 s+Bkn{)m'{IkQBCyk&טC6憅n$fȺ3"RMAR$^rRCy("<.GI R5(j\QK 2DoL"4QlD OKR) $6&^hCCS$%'/Hb$A+qGk̨8Y|`YLtHbD hEeRHd!"لOW@guo/KS2N"# 28ܹg}a&ق 2:-V20&U98𡲼c⒂dDȃPJFˡ %>+=&D8QAE1BR<^J`RhLlM/T)eT+4- Q&fb$G@R)+# 5)$.lMT6 Tb R:-!7(x7 @=024EĒQx\0=&" I D*,]k#״V^oe$YȬ0ez_ }/K!mSs|8ƢR:93*LK#c#URTD*I0y\bAfVJH\p iH;ygDZH)F%euҘ!qZ"S(d2=Kht JM7hR$RA0qj% "zDs撩A!C 8ZF"R" 'D*5PX?J&||o?a yvXǜ cqU=>4g*j< "\62A>dXތd'AS#tZ4dVcaj$!\!!PAAqpE$>B_Oo&ɠF@!dy+'j5XBWǢ)d.#K T6dz$!Пb2-*dE>:L/0, oPh lRpʌ[7.ZԾ:s͊䴕+2C YqQИ85o&nyh#b|2{!φ|(*Z!'󼼨^blf:C8Ұ*T)HSu ae\l *N+Ӫqz4Ӣh%YKyJRY^y`mvX:k]]Hp$$4B0%Y=)B2]HWrdd>Y@y}y%d SKg\KzC4c|8#6w5_C6o>yC@Ok"eqI\_O@ xSiB !1o~d"X0Gb0( T-O8BDD:c`" π#X< AD<2=?ExA8,PDPHS$*SZ&BJMc9LJ# '>b. 3 P, @<͠ 8H*t`Dt!::,0*<53VTkq$,-" H(RryP6MCP _kӷkc4s Fg&>dV#Rhz Êv=" TðB\ġr1 -WbR'H`F(q!!Z#A4B%8I7Hм}GTҸ82d͞c*gi;8.A,,U"px #(bC3@W Y|a|Gg3q$<ɀD!0d/Йb '5--mC.֤2ԟw\5R*(H==Lk OtD|(D`i@ h^(8cX$EPƒ!p4 (#aJp4'biL:eX4 MBD iR#T(b#h, &gy,,GLsx47 gM}#X3@,aF,gP(6 pO]W, F`0|hR *+ (Jw?,^pgC!!3&̤y7[3HhQfԫ*4[L db wcZ# Q&3F "V&IkbÃ#"JiLtB|$|UtbEvtXHQZDrA$G'H5Knݰ(&ҠR&qP(N י93M:ۗyyz{dp=Ta WL%bJ D<F diq2b 6AM7Qd-a{tvW[մC5 @馲ޮֺ8vw}/R!3QlG(E}(FpD.X`M`QG0l9NDD:O WB-KSvR?Yģ `B&(<&LQ a<QA?1b`py6'#tN[0Tρ`p'"3"'r^ !_1 `pPAxbq8Ľ5@DDDI5J hO0ɴT>bә\#$pGtHI `Pl?i4 wn )EB;OSi8,Ay!!Dt&G>&<6X aDJ&(18Tp{NW1O@?%xK::mr\: VTx.[xs' *BbqR!v"iz-"p$ T$҃c+j"JG t2>~DBM"j)J(.@3 ~2ѻ\Y*IYUYY~@'16jii]ekӳޖ<bm6󻹁+3iDQׄKbQ<" 8lP E:!ix7?CPӦ8t8 1%`y(]&0P b8c4i,c1+ŞA|O!Q<@H"F1d:#BdAD m5(1J6~ib/!Йd!EИpYX!C EV gqp< ExeRGG@8HdϝwC?mvexm6V,^j9L7cjZL ":S6>>GeC'7dIbWn)dwMuo9dTC37;Z:gcڄ!Z]TcC'%Ed(PbIJW@+UU|y^s֥9TU{Kko0B|wH=k^.ַ<%z!!@.SXY5?P}%X7`!%sb/G0|B 4K<A*41)$) h"ðHI&Na )ZV8dCP !H dW(PT4H޼dT!Brbks;Ut'{t񣧎XG5Klu̮MWlu'^ryэ+7>tfNY:wM.߿{mQʒm{O?82ץtc-;QrxO,ݜeXsãn+ٺȎCC -ۻ=G.\hESy[^U\ĞG>w.}qvK7?}5gs\k>3zf7rd4?oy'" V~EfdtQ_.uh\Q̜Ȧ0W4bIdVg<8NZ>sPj:<+}*ZjKn߁xP+-Dxѐ>4m%JH"t*}k+O۲LQ"?Yͬ&]%cl$gBh|ܷQw*k`;x!s7OГ9կ a4ztvM"¹^I%Q@MPkX {Q¬^ fLid.fkLLӉhYPs8K$yʽ Dح[u3rIÇw|;?̣U3ZJo6y=eY.^W]jHo<MPmP1Am#hs1cjM Kqd&CE(&=䍀≪ݗA[&>s}Ʈe)\ʋu ^'*۟5>\ֵ%gz4E_`F-z'b Bhtz$u6 bqn`UaiUJ cy@hECsΫ"*Iޅ|)2vP]YcWDʶ}TGm=1.hfnDD7mr9^X* 2ilm.ofȍ M1I B!_L8Ί7WjB>uf`yuu]e[WZo2%ŲO+lnlol/=Aeook?Gm71& e{hLZE^@[|9'2d7+X\:yɠՅNZd.Z>.qq]/g\q~2WV;bQ{]lҏ&njҧ\2s&I@g3U"rkA'd}" gX-d jHBlֻ*E ]GT\j- "b ZfIܲYܱ ˴pDW0X{lj=xMӮD,r.#\n|)~ِ r95utq]y&glEcEBC7,( ͓Eր[d7K}keH$Xgx$r{+$ǝ8!Q.9N-T9J(>VXa+b0Qhk#Ր[a}9˞њ!#W\@FP4&J x23HRlC>Q)"d:25(ٵG/]B[}sţ_5XY: |Nb5W pm ?Mvg= ]f.4| ?C=cM+ƑFRogҘt,Z3h: 8SdhjsYE DyqSqTaxRFDvƅko]ìVoB n▝گAZS^p_dwDixͻxm:Ϟ:S \CĬwb~XҀ"0CIҨ,q4j=`P [pIO7A>J3 ?hoS~E*ǔJ:YRcX V-3,VK=j}p[37G+^si_{F[7,شoeӲk[֩2X8L$Ic4!Dubx(L\:/t15LVȊӣZlrX₈px4 T&-y긼a/C=^͟O<(DUvyͥuHx#6c$CEIa iDFɣq Ճ71Xrs؞vDS_Ugϧ1b[MMm?.âgnzy"h|tfV ~7 7ٝ ;ҲVt>T'ݴ1P|i/\iL4S$JN*rX VapD4@hv 8\$[q"0"C)l WtJ3-$"LZ͚/j!9{ ,w= 'LcfpyבJ[ONQr.4~)QRӴԲl`凣;L+۱÷/hu>\9YEp OژW#@eP:Cdf9 VR'-vo\E 6 ws( M;mG\L^X~Lj[O,Yv5Η=(7^YuXL`S:Å R T*55:Qk-j@ xR be/)"d2?MA^F.zO̤AZ Der7ϥjSrPn^\b[<9 -Zj/;NΏg.V3t[X_y3qvyI'Ȏ}.0xH 'ʽeIꀊQ"_ٷh 1-!r =oQ7mz}nI&N"!DZ9lYGGgT1MN2(gҵ9h?x8] γ'Uf[F#_ޞ.pΖ. w%_V( ^^જ|*n~Ae |G0;3)倬3Wϩs\K7;#aH'n7%6#hw;Ky͑c@WWڇg;}E\j!N)īDd_1wkHYl4qbJڀ\e;maRjp T~?G򚣔U]5>de #(Pr-LH$UN\Ẍ B&(_s7v@^C8X4ŵ$|6pDwhX+A+Ro_GvȦg0lATe \!9S\T橻i fCU^X1BBϞ=$Wg:iqL+tm@n#7L(ĺ#m|}1`qШ H3?pL4׋t<e.*k TvsW6rEݗ4m&*f9 k,F2'-N.V2+n. s<щP~|qs4A+Vq9'"**}(B*8hr1j<,a!ȇXy}s,43oֈU+Xq ATu4 aBGo-"I/OM-ooݡ=]=u@##88ʖ.PY| F8gtL},|eaņCbg2cIgp9Kﲸ(>qi@ı7}#D4<}**gfE =`ok[z[o;6ja3t,ҥF,]48c(63+k]|dD9L A,gAfSxJ'cRTqz"cxs}uywZ*ޘǎ2S}/),ԥFy |EbpʸxTϘȍ;57we>ߓڀ\KV;o&Dc'Uw1yIVu~n ĺG ?EPV]7Yv]l3jZ@ag`L 70D4Pg9{ODWn DW.ޘ/G>ӭ')'\r*ӓБa܋Zx9IWq̚^Lkɟ9嚪ux WNv@Ł򲖬YDE6<C̛ {pYע887\(Vmjr8<'-֣xrbޘ%umkԋw7803;k>M܏g{˗Zמ+'0hl$Ӹo )"&bVܪ-l~sCd_‚}m]CuwC3~wv(?egѪ:7 'E Z8ss&piCaɗMzwQ)`lDxȦP(U ϟF}x{̟/tϪ^9)#jgO,ò=x5/S=s>3^IJPꌭWl#N8&R,FNGw5|/JyRABFKfF-56>}2Nr]u2-J1#dtCL }c1*2Gd0F+rڋybm0Hhc (ogCOţ~}@lgJCOѮ RJ&ڶ屽B4d|ђ2|}yKn}iROȦX]鋀#Vܸ`)Φta<=^5K_Q" YŞc%dDKCrp6*^2>@E79]]YK*Y@32wVLA)rpjЫ?CS`lѸp p!++2|,qk+_nqrRtf3;iqȑa=x1'Ǫ q 7JSV"]nrnb۷ȫie8>s^6I7ƙEA ;b̈n\7`29`ƤpQ@^Ʋ(NZ-2>):\cHK )Z$J$_1/3xl^'U%K :kwo(rXkV1cp:[_uWӛow=~e y>};6 KEurRtѯsf\/{` L@ y |/"1,a\=oM4 hR)EքtuvCLMhx p$Rцofź+.\bV;3{7_rZɝ?~@a%ATSHYD!״8m $Ú^fI:N"'oDek"Ș8 HB*( eZ c"U띙\f =()㢀DC_mn4ǏɣϠXBX@"&]̡( 3xy̕}#"Ej/+{s?44 spA`\&F@d3 $B+H6rrRt%"Չ>qp<_:ʴu_f}JhLVk@nLuݲ,EES SaP8|>d")>ys Ƒ5HUY/CܕZ( wdY]֐Ŵ%g7oݽ69= l,>u!pbL?"WjP_UyH²&`t`7lZ (:Z#X8 9\5ߊ7A 0c( ϋ睴ؾ{ڲc;O)>˙M/! 8ld #h`B/cՆW#jWƓ.mMH6?NeͲ+WzsX+(iD4B A*gB0L:6b™ B#v;PH(+olj﹩0| m#2ܧet+Rh ;ip碠y^~-v.bD38VR%$ gçd/6|kǖ\eˏ]nll| ,uN+G ;_qy@L$;iq~e"8|8z\yzJ9lvs3ՂzZ+GA Õ%`]joZ]'1t ^MڙSE7Ћš EiqkίPf=(Ny1rNA i˛pp*Ŗյm/ .M V>'&cOxgvXbJT@X(^X.`b-Q=%n@OA8tQ53Nfi~fՂsѓѵ{_=<d2d רA :KS(R#`$-$pq4eB^F+eG5!cզCٹfaFjxCGgM+<<~ ]>ɉ9NZl8,w\cSj= ?{x/藗.H\;rQ8b9PLg;}w-;g Z ^ J>6]n3}E 'QߍY[!@.dxqb?#'S>d?~;ߏ BiYbܳ§?|h`Mp&ZX0,MJ$G&y1nϲt7+뗄ob"6ʁs)nǸv6S_3Kv۝z Zzi{q O˯IoC0\Y( tbϓ9^|<OQcF:Vl>Ơ2z4sMXk_?xxh+D7UChCM?z58mHCRq+ׯL E$ayKן^sQ+T `Qc|N.6v=6p,E P8MvJ'Y ^w9mf*ڜ>eK:y7ltо%5;?<8"|gg/>$9_ 23y/BLe끌Xdޥn00} $Qnup~Σl>tbm`6ʡxqzN CQ %ųhT*T{} ԟ Z( ȓx&W(,::d6:mY:<>TH0.2P\7g2YOUT:ӗ1*r4=wDX[,x~E@o;??g:rA/L7.HTk1ٷu;6,׫C=kxL BjgYrx_C)ɓCbȿ{ì-O|e/! hkG[m lWezlS㹅)!9{kcyumYݛWSs#(_˗=i1zWWxCOQ$r(c[-Y^g0)K/2Z<VВ3nf5ҳ _4.=_l]uUP7=k1dajl 8ǀ\m=8/M:1ݍ8]/ HL8oAb "9=^wFbH']kҹ+ je٧^*6^r%֦5] YL.9猓K yA9*wX! *Ի6"Bʓ-^{3$!^fGx +S0EČ]F!8,lp{2s?_nkpeݙOϞDbmmj`; DA O0PDihv*"G" U'`Ӟƺt[Er^ c8# nˉXV&liꊛ<,sVx&12+~ђ)tw#Q$ЋGtM#@F gbR.駿>mw,}d *kɣ7Lx"ԁ%r%ౌ̓7:mLg"y)lC@343vf' ҨC"r>Ĕw}Kǽ-B6e8' /AB"66nd-By瓸ax'{+-@Cy5Ks NM9[2q|a%-?$wa| U Uh,޴tœᱧ?Str"bAxQcA8/v'hBj;9z EQIj :Fxd`%: ON朙0 ("Y5N6aw=g0 s$W)(Fef']`QJ&bD(}ui>\ &GX}tASID`oߚ4ʓ;N# 4iY'W';}Xf0 W+Nawo&aӽPl|F]pL{z=N/ͫCbምZŌrz Auw߾; cRHiU<<1` X$ s lj?r? _ `B-6F/kpC!uaHxuGQ3֍uL hpH]ܽe$аY^-)Ũe96nNyv1stJ& 8vn'Wڷk^qDȩ ]McWdC'b>u(t 3JJ:lq:-|CZ?U}Y#t|1Xv__*PztIÂʄ&|/1;WvvgU n~R/: $px` v'/M\ߔP%ѵXR {pwD:!KlcY-<+JI&6+rDJߛuP6E1:TL`? J;vxʚ"EɼGNd%D"H×Osdʷ{'N_W8-oZH(_2FH6 G5НWڰ1+jc~ɥE!99ڎQ}%|9czΧ;l{Q(E,KH 7iʞKGCR IW@y18Bnif d^"C*!mfO**؊BD!H m|z.dF-UDܚr<X9r'X&fyKDd9%y {Kw9i5% 8{*?=so6v[^hbj45:n.]JѐrQЍ;K c sne99. cO:E۟(F:Uf`w&[Vᣊ"ˮZ՚o̞9ݦi[[~znt2M `}E'ΏN!j^\͎w?}tDt5Wӡq=7m=y•n@N=)|+ nb=,L }Q3x6㗶MG}f6jGU((AX”Qt:ףl>IwhQ}`ʼn^+^Rl\޷#(6yVh2"r $D 96+ԞA3x6(VMGO9L:x#"_>&xbFGBV/nY|b,ۄ;wqʃ[^'݉y~ @h |ϊ0wC|a8.wr'8&igl1rvX-@ ` v2P/kv@ȕzL9y݉RК9rFAAwXji_Zn}>bfƑ65VPL~">1֧^1z 4 E* 9ד ^4/[HsH F8<ӀfS\.ќ;q$j<^ YB!ЂbdM:P> *W7nRVTjM/; 'MKM"c$qI Kՠ-ág|C5y+Olyޥw.VTյuxZͿ\)e0R::' 5y,(Ubap).<qc hD&?lX`}oΫ l?Wxw' e[4;66 HPHV12@CxNjGۛ0^s=B=bmZaOC qѨP!,: ?/GJ}Y7 JBa4T #eswcV L`414at"s9o_GQh΁6a07|lBV]L }Ű}5+?y|g`ˆO\f OR-&I*$h;kq myxm:?SƳD<,y3aҨ/ށd>7fv`o[ b)5d'ܳo ߭ -eÎ䭛A~~s̃v[63b9o),p|lt=Yڟon'7dfky[@** y8 C p 9'ViXO<A!\}%A0Ł7߇)3?cXP?,^4xh?v<7!,I_f47iܹB6Wzm<p76\Gj˻ ;}[j6-X-{f (w$߳8\*yt0ׂx^yL 񏁸JS?̷3faޛE1%Y^uyb_=3u~ $I9AZBҪ4#`#!D 91vp)W#DdB9b!M?L@u3a"ْE!ST#bw_Sv+VDn_c÷YwҊYTl]N-wlI.Na p-QS//xi-}78l玌S6_x[݂-s/,~`}Ɲ+wO_x||kªCK˖mr.?:ttɞU *#&Y ?-/_k߸qӅOo/MF6CŻNX{UV__6(&>X۽GLώ+ʃe,6'MQ#eu1݀ mƒ ",ɧs$xy<[s0JO9D X<"fTO1/Ax,2o=,.yoxAb!G&ȼElOt\)PR:N4©yr@CdCU8&Kj<$ KGUA)R :PMBVbQh$(dh%dDhu|4cؘ! `TCc2gwG0VyvYv<A ?-@sరNlqT|w6}b ZCl6Rn>ohq ;NqiUj4y CA^>T*g:ӗ9B[ 2AsoO1՛e |xSiB/.ñf4BzSpի(8 !xGP&Ed#`B4C%{q:!BDʡD 0<=Dؓ%B}BJfQ^>p*˓t4WLexR_F = 0O3MޜC1:w9-12g#dYw'|!cH$f"nZ-Wק/]qS˶غfǶideV_Z|G9|ȅ׏]07VKB)K_c5N]w,曐={?qq_8tYk>d͚-ke\MKp.J)dbz'(yՊdZiM6/\aySwĆĆy-O4O|DD@Ȝo 6P"O!i2is7l[۔` ۱ԔgWOr|GlU!>_/ 5p|b`S^]٘BWkk ?zy^ܲ Krks^ͺ`׹fko^nUے’ެ2k݅klb-t.LJL"t[KyoVVIcMG᝛/rzK]ms7'{]=q֑;7o56|uo];wy]tٱ2_9tTk:z<}9Cevy~y2WRp,\B GKHf4Vu}b \A”x| H * l)~,6Wt65UXz-yM]9E8PIN !;ʫrVKc7n[ KJ3mzn-y1YVr!{١#/; Yս]Ҋ6h-]%Vk'h1XXK:k:%%֎Rk#ۂzksi]YIݜe5彽&KsESWKMg]sNSd lլssa3DkDq/ Z~}#X셁9#~öעCvdlRpnm{ @*Uuq#t\b8=.8P;捬ޜ޺Ҏ;9&SMXmM抮nksNIsiYin]?Ye-6 ZvZ^_ ]gn,1Ut5~{`EOc\w:1h)OPiyjǓ.Lf@&4|H\5W yxwKfoWhg=ōc:e-9r1vŵg826FEggXzQD%_ȲAnn+?0iފ^KCV\_S"xOĄ-di_]kUTԗ_PHk<9Ґgm.5Uԝ5W<nɂV9QT5Vmt%WԗD!:u 㣝b7.{2+/'lFa[,ZIR_!Cw *_QGMS$s}nnv^Ӎ`;ʱm5dsM)%m|ϭ( M"`A=v6u6u\W6w)@6kh%a-&!1k#)J+xF %,_rl/6U&ӵ| natWIR2o7W; u=9=,E`RkgN Z ?;B pHH7kaV.2; ܦlw%j%<_Y./)~</ZVRj/R(pb=%LG[w.R(Mf@2B q44OIMZDӉ[S%`@>-57nn>kǰ::;k>/0d~D&U55QwͦƱ鬪xPʔ"]__Z\?V^C9\`w~2r1Oֆ]šh{9;kiJ4sLUՖڥ|wI̞ƚldҹvB5rsn}s4VhOr{C*vtvoSXymRˍuƷrT9?~qW㻎ƅ}Y{kƘuTIYPT2&fn=]Uo.XNE0^Ng}u x]yoyquX͎ hhkgW ק[jb}='r8 08Y<]_v`+EI w8i8I> ppoj /S-ePY2K]{JpiG^;Rc_|{'/|Xٛ;ֹ _Yc^=|tϞ[yy?+ȼoʥ].bg\:僳G<{p{zzҩS9sQ=~kysӗ۶t)+_>{$W(h.{pҡK-xzxƭ'_~rdtEff5W,Ћqf)5,{ H@9CIKގhdHY:bJj&i&RgoZJrwlB!0kғ_;XġDj VF I$1CRZ8K:U0\+x_7>F+nHVΕ"j9 uFCqUZ ΢a$QjUb.W%VB'q G Gȕ,tJh,W&SJU\N 8+X@%W (V5[D3=<2-R-\ ø*9B%fpRB)s|F$Q8F"X,rQiLޜйq's$lhź-XD#_{J _?8?D'S;\<-vD㗠 Mұt$H@ND~馘SM*(P&-R1 +/4蒂dsWύRjh\8>^9 }|?p?+3D1>4K͖8 Qa("Ri ^LaUrH˝g+ BW jHi |:&2˶E`lOቄLi@@@ To&hG[ Ǫ DOr|挔Ŏtclq.ߌ4 ZSajԅ;WEcBR2닕tƸUA{m8u6[x˾'.垻$yt[꾧~C= XBS6;xřk o> ͵ eO:ӗݺ-w%b-}֚KOzb5=}uڵ{|rІK~tc+^K/]\F[s/ڽ ?o׼u.s>ᅅso7 S-h~m*Aoz6 L7nF(*d.Z_9A!Pj F,'IAw[{wtC΀9П RpZAX%Ѓ惣#w] ./ HRІP:w+'>豵ם߽"6?6)G q14iێ<-83F0lczpk6`y}@) :җ|+ %QHTi[mYu; CjMc HHSƜGWgv".č+S 1>:Ϝ$ClԕgP9o"Smq 1~N.@5"v,L؜rxqsFP(eeI`K05Hr=dBw N{=L'ά#'psÔ񸠊s=HK[36̔}8/[yZR0GEBJwBɴ߀!De($ wq; Gt丨a) M 77-NFD+?D0*T y]앥- :SlZP އ;tliڶAt%=<@1f(hPV w|;Uc|AJM\ö)|P"+Bqˮ-h489IaOsn*@j~w9htVܨ֊}f,wlZ&@v| \jT Ef/@r[$"B! X-gx8DO!~vbNTv[-ڐ0׏NtiWCJ6OfL&J < ֬eo`г<.H+ؙ 9>jr F)HBEVHlXvm:LvW3|yֿɬ0 'dgwo2M:>iT=M&_s??;4t.fUWEz? }!5#$-ie\. )jRVZWE N G''3k婧~$ٛYz[s?ke boslG>' *q^n!+;Q0)O*|ISr'"cbb#=#]|h[Puß{8N%9=|a}ظV8gE3:s$東o4ri!ϬsQao7$Z5n (+x$EjO4oWhUbT(==9A:Z{Z:M69lJw _!yP ՕB ߽TEta'6 ߫PAY }kA<2|`I;?<Ϸ! <;As0)Sz*`mQ=IiW!iԂ wЗ>1ӧg{Qˇ@;jKr&.3@Ar5=$*%hN$!Pb5{nMq/OO"zɔ vuDv(58Nث=O{= (pslNU0U/|5XЃ${ƷLpą 8QÉ]dM-6 D{- Lnzf;~_pbo4KS kz5tJd(v>{9uNnbJp`sN$+ P2f}}uXr'a]FmW$e:R`8 1¡JCм 5@J!XlY}_Cd=d _ b| 2c:xk|-OF|wAL_|0G;sC)[ElB#rFrG#/~m;Bh #yk[ڂ;u-(rkk~>e3pF§`Ǯ.?q _ bTbJaO֩xcc7~b6fW_4ht,:9ƨ*_A+CZ6/NOBNYCJuk߹9U6o=IJVgf`ͷ~74h;,qW+rN:坰^of` aЏӽ\\` W}{% x#arD0lP35߁6 vcӷ3C~TjvamFubP+uP8=qULa""/ƳEۋj8䗧\) BTUj;&8h6${hː$-h kokRrȈHbilOҧũS!GYNNZ3 =fy`0*[j&qwO~ӗǶNC=]uST`Z!_#*q,X-rmlgEa`p pɹ01b*f{Xm߆> C-6~ᥔ-tSbVw-21\%S`X!SbZٻS@UnH4WkY"Lȟ kpL,V`uG)70jyAtB易5: yC"1 #:0bO\"\.Um&M%dMq<%:,R:$9nnw/&<##q @%(C\Aю?4}kxr8{(u92p4|OǪK4RZ8/NRǏ^>h׬$51kߧMiߦ94G}v/Kߝ~Ѕcώ_?v3vpw%y U猘 d,ApckT H0Ir>lvۀDdh I̗}|>70`ڿi6m RNFJ/4HTswM#Soqs[4%sMbA E}iXJC, }[^C5uT{E9<[=0iLd1c'ey"5=6HiO vA yB] S+{ܽYE B0-_KKTT0u.2:G4]i ~6sqo$G̢ç DbäeTː0V2 *6:nJUzMtjE siN}iNQn\-V C"YͶLŠ<Ջ2>)klש.X' C\gqvQAuac82[>U2Ѐ|Δ>Omo6r 2$`f8IuݾSW|wBzPӋ!oVߺ~T $OCSW|3g>BC䔕uTa#eUFHŗ$` Ue n{}R̾G̤v(?>϶1m)@FypXs9p#ۢk!u %e[jb)k@/@:8@3$C)STZY`oGΦn\FqH{op3ȟװht &϶0 ɴ6xVL?}2ڪCv1[χOnV/kZ?:FˊӋzbരg+nڼ/=-Yo<|ճGl[hys#7m OJn؝:mJdb2a&xκͧF(>(]8#)>Ƈa4x`Sh ?4 =/w_{iq2|"[-5-ue5';.2PAat'k@EFZ]hjdKeȴBj"$DWSspBB,Q!Kݕy$az7-;@8WיV̼%U;˶9Xa'""Wkhl2,c E$S5Rn${WrDt~!qo?zSC|b|iC e0.%0 WI:=TΝ%&0`XPb^#S8ª1J^B5(/"VRBH{= j0:Kz;zJ,O625J.Ȧ}N\iLX&#K%X-qDݾ7:w$|aw.AO ^a1@#u$iԠ#78Ϙx*'VbqhܽiW^IYh/W)玨C ھev7MrT@03BUgngp ެxPIF+1 Bը,^\-5u{-5Šl PLf\_y'>j -ˑBK\J/".pxJ bRϤ5C39i_=[- =kڴ L<D"4RoY^ͥчh#z YrZ#/#b#P҅oP0Pbשׁ+@CC'hι6| F"DШ-x)s *W,CX #,2[t/;{@:PxG&-HJi mu/Ͻv4YYȅ`p(oO?wCf`gMd:Yu AʩYSh⭙{ymݺ}oqm i#OOLM\Vs<8E& No4k:*>whUiT ӆy d_)cL>C;cb P*y$[v ؍>{V9|3/-_{mmІƥJJ NxMBiRf(!SSmC{{K.-v(=}h:Zi~j}ɪPaHg'WQ_vAXՁj~6exls};vChڏr[N!>漋kRo^kML KjW>iN2k> -G M,g{{?0AZ/l>+"Ie]\V[ ͭM\c/~Xp쉟k;%~`Ÿo*; V_@e`5fA\PNZL\o ȻxJ/h^d|3TۇwB-8{ QU5F,*,+nT6vU^kݬ;=HkƛLw> ˼ !b ~<~UmE} k#rX:7n~#7eeRLJG|?&1형N{muQpxIw~huwCTs9pmrTԴ3/l 7EKlg >46?56aaIUnm kP=6x4WB Th|}3q0.L9UjۮYd1<򥼇G7@8 >ɕ Fݟ 8wzWrEBq) h8~K@>81HtEPOI-/HN=a٦Ġ6<4gy/]=tS vz풌]{2`Ѯ/hjP[k MUSOT!_gq_d[M⊪⊮pP1C`)?WL#z h znUWuYrv^RkNqMUGu?ܝܸai g;ZMKCܻeDz3<ڵO %PLWia W,N=oMN&t>+9sW{B)RW] /R=7㼗8A)s.+#?-krev_YrɅkǷ\H8Uwz>~p֞{u.dV=[ ц?8 }w *N.oKoX Mesi]m΁Kb?PZ$I m+ 1lYmesAx*=3diO}|}RoN(:ܰraTm߾~Ir !*,LGeC[EQ zKNWb-5":’H)'"x'<Q*&Ō 1J'A2#aH\(P5j)#bz r ԛGOS 8"EfDzCɸM>$Aۚ?:g!4R)]|ն;<C_(wtY%??8v/L|ڂM=}Azђs޻i[,Z&,kr`ر-ݦ':na\]-Eq.X?fs[&vvnx[M!Dڱ_:&#Q$T(NϿ]8;i(;R%exPL5MѲ1j-cJţ 21EBB!AɅ(gÔrDCĪC)K4h6Tr$Z"YlJG!:IU|W3LK *Ix,Ԉy@,Plvc^m@Qh*>!̓)!R9Tb*cJ"CHz9T*m֧zω 3zo;7$h!ČL@(B/yIa4s_Xb_2gs`OVmOɖds;<*'[gEiYK?ȥM,wNt7>=o@"!I*e$ KB iDJcy|Eȴ.02[rAӅlBŅr NA- )EA…r W0J%f)%$Hij5]Bk8wJ0|'! 5zʠUЉZR@8ekdr5J,QJJ$CMORPp78ȉ$ Fsx%a$HQwA*o5 G5h( wvCD7K꺓I<?冩n+d|A ks <\bk&p Q^vJo < 'J&J2BA\M&  JiT"O(E F"(5LH "hTX)w S"I±*pe\!'"a8l2N183*(pCŖ jqp ŅkU*H"(H *\`pyL ^ŊbAr/#25b.%CX()P8cP *JJ"!\jH*K9WcIpR:U$ O0B!*2J\e+EZ WS(DI+syX,Ul +(g%\L T`x]]P@Ʀ(]H'6]+xhL<3?B[sq]@ll/M*\4M63W6(p>Iԭ=YZ77Or©@PbW,ڃ+w|BGDÑI#I$ G`R"I!Y25f @\'DVK(R+aTZ͇*Ib|'J'PʐB.\!QDR1c:#sYJ_lRHH Z(Չ4h?],ss$J T(őBJC~TԸ WH~JJ'jԪpa$6@52>BK% H,RLA , %泉H4Բ2J˗*Z҈UHgPd\Wq(7?fzR(w{N4(J"U{:WXz.;/K Ҹo6\Ţ8{2[x3=g9vbH_ʗkcg [b͏4-ȑr Ng~sV炡|I%EK*ZferMd &E$S yD Gd$2)W, B0xJ9 +c`077`JPe2d4),hX8 '@2TkZWPT+F`]]<7 )biRjo(Y)_U,D5]ŕAcp>aK$ GTaٮ9['1\ P0y6^SuF\WgbDj VJqD ՐuFT b\8mnb P#C"H9bPXD9ΚrMՈo }%pʜmm< #b׽ܬ.d}nYJ'N3=VPLj<,ZZRIdBxQ93('Aʴ0DRVZFˆ4r]yB,-vrXߝejvJ, J$Tjh&2+>s`=0l$RI+UbBUJ!ɴr8 Ƨ+4Ma h(j6\D ZEr1 er;K$*ٮNnB/;1.pu Ɨ#\]buvׂfPܓ{>ȉ{|{3֯J$"Wz!UE0 ~#7[`UR3$T6[r@"q1B5G$(x "B(LC$D1ʨObbz8fώE~~_7XrbŚv9ze+Ү_>~jތ-wټ;m֭ o\$ߕp)k'G&* qrst|txPѨQ(3J)H+ (+L*RU@ < EȒ0 r!aSK"t8τWjx")X>ytX|6|kgŋH$WS"TU֮Sֆ .>u?9s8H%,Z¦}:? };@x1̘dǣ5 u䬠SmJ T6ZVs-=+m~ǣ@oQ}7(-U9ZeS;zU߰Hc[Pj]nޫ]O{QWRxbƒ=s׻?“ ws?vuw ozzlǖ3[3.|VoO2}&6{FRFChH EpF=A|\JHNQ+6CëD)@J!%,20rR#sQX )FS;M#\dUUwud ~uz~US8^45n}/5%W[&|yO1)) H;o"tFDՆR'@}nKH6mb;({/b[ |ՠyM2Q˓'56VPT(*w0&HD032謙]Y[)?䗧R Rk\u&xoVe -B+>>\~Ih|C!w]2gW6Ũ/~h~_οgXKo,$`Z`笸Ķh <=5"\ #)rQڗwV}R֋X"H] LUN$,ITZaYŚz Y?萵+x <,!1Op$gTܗ2 aPD3MwJw?PrͶʥVrMX,u5? iw:[5 5⎎kNE F}}mpGPX! ml8FR)(9o`Ұ i>;ˠ)+P& ?>B)U'nwl83Į]wX7wc=&m%:r $+VV)|^ ~͵ŭ mUՍe]=ͻ(75gִ%xEB8(wgzƂm߾ Ώp\֫ϣacZ+PW8j`3KWdSWz>xqMJ6ųn/B~QF<4Jqb B 'znnv Ia 㕾lڋ{i\U[QY[U_ ƚdrH}\YtbH%r:V_ћhKNʢ*[O-}ux81$!Gr͑w/Rק8f]~rt&:XM=tـglƤ3,Tbc+raPMБ~ᤑYk!M$[NOvn]+-JXʇ Xcp\EP9M= \m꨷dշX;;dγsR&JLgRUc -B/G P"L8<26p6 >4*^b_~$V #,>BIsL]j.srNh1LB$B-+J?u <,vﯟ4%^;~:%#tLœm{HO8E>`W\uWgEU[ZSo|)pr9b Jxp!"HLf6<[Ic vԔڢn ?Nwl)1 &ˏ1w*rvfmF%jU co9 ?} tӱ'/6䨓̠C*I8)҄V+%j@8#Daomm-M M5Ֆx. D 2vVB8 EQ.X- ;CA9O>{vsRw } A!8 mYO*Z}+Ird1֬$p@r= w&HcTÛ0+לqw/?3?׼y/}?r «᱋fyTICE ) jD$B9C᱐JSB~_Q j*[Zj:z-wJkWP(Ԅ耰*CR}*@EaXg;9pnJ^}Hi~,??4h] z}50qmu"$%MEC2U Gט'hӞs8kˣvt.f%O2U9[aj OE3()&۶UYttǗ.8=%jNw.s 5u;kU֢t/z휷w?_t+g߼zdⴭ+V.\:'ȉ1ճ/6x_6t$ 2^Q8t᯦w:@I#asE)gGaUV[-&Veӟˬe-1WqQc%AZbp#70iҡWCrmhmFsZl}Y\{c*]ޛ(7ֺ֭;snyue$yݵs.Eޢ)znp=vI|?|؁/yt=ׇo3G?q3}n5ȃbͩ\A $OZrF=2ʸT>-dC_A~B9֔q }޻ < Rʖ@`⿿([L&RkEc1.[^4.ttWtۉvǂkYB)QFˉګxݘx9#L"V#ᛰLQoZndҖ2kBNa޸5~U"pT 3!A-QW>4U[z*[,֎)B!sRkyaǨ6JgT+27 ;]`O 's|->z Q..y6|w 5zdc㣌k3/,5"RI?k ;gok%S@:y!^(w_llUŽ7ntYj/{5YK~WݝUaJX*}iהr" zn9x{,aNPHWQF?@zzq%4ףV-ykc QwCm| kS9U]L9EuޮgR*ftm먯?C;{Y:ފ6Su-!]EgДu\!_Xie3{$ Lvy#IԴѓȿ GWjx;on ] &QA?uQ5GD\r^siMNWQZmͽ ]ḘUUg*yu# >k6~EL!!-)gw3%~ BFGvy\p퀧U)# NaF]9 L6prgʙzHL~@]h^a v]1sdѨ!lF:a(&UΠ@.x&0E;ņx+Em3f0I4'/Z+8jď7e NWv5Zo/V*0(7wdV1|̵ =_-Ŭb<򎝇/^=ycNI W #v"MM#p[вCBaqM@d -G_@8j+j볮$Ġ#ecoܿf,+=Ë&z@*u՗ %kkve\pTƳ O3v(|Km2+#Cf 4:l@+pd =6R&wU7WiDM-c -Ʋ}Qӹ0*NJ^%{y}]\tAތ#.Nja{I|VaU%`_ ~@.LTmVpxǚ !dh5 ,pݧyh~r<)ilqJ5͍&So}%86[&AOT9bcݶjljC[ym0wԐh0-7z/ u %w,Tf;DOdMx 6pQ؝7*^|wיkOg٨0fe=cIj]礁:TҪTR ]̠t0=-%z#'#ITvO2jG{4e1;d(o$a!'M>ʵt/u7hXSjWv5t*int@ZK s~Y!k'c+xlݝ*Ab@.Pb%dbR${gGS2{tWF) EI+ƚlZ+[~n.&=Owו45YKKK]ޮOO:+:ꭍ&S}]ݻpA{-0}e8nQ LE<BP<E!R-WU0"7fDɧ(BUF w%[iɷrFx‡X4|ޓl /(hh}}²ắ24ZEywH]ܝBGKh)Њ*̇N08lJQ4R\F)X4@ωݔoi(Rh865F+O?ZZj*:ks>o-&k]݋ф%7z)JM&k%En3/lt!ٶEXh]IYl)tA#ĆDG(t&U)5l`3ӣ~{x r9d{ sA$3L4-e[qN?unZVbi5WZ|zYEWviεK,3daWp=iUY̋k>L N6nY.IVc@ 7o ?'x;}W/LrJ_Oh脸3e+ 0zW`Q#cӔ`6Ԍ5] M 'u幷Nޘ:*d`X[sJO'jg۔\]aړM,P*Qn~'G;j}6[6mU ceV'ȣc)tK ,N(1~6Z ֺ:!Zw"SMܒxmҬdq$+y]._ ߚ*56?:F۟c)gJ0A4IDgfFep7g6~~}uWIVaicM DٰCxɏ{3\S bӧ#qi!Sӟl8#& Nr 1a8~q?I\'4Oz{2/{ѳx^.usLߕ+HB? ,m#Fdo&$da `#K RHH eK]9}~ vl]qiWNy\ f+6iOrq7 FIf] ΑC--6{crD.êcK[0R(VSZFؽyۢmO'ș",Mqԭ@*dx/{9yh@V&JLX6cIT؜d\R z^,nFÞΊ5bTrݺUsH$Xϓ"<00it'EuFAj=P|*̢,G hiu)$3 D5 W`?`-GjDPox_P%|!BRv]a0W΢W'2Ih R2}&T}ݴ+oɆd*f ?{DO OaAG9`&&=3i 3['&6EbIj&Ǐ~_9K#igtswSɵDDf:B Sm՟9lp BDID"~WcOD\ ;y0)߉-ߥBB[XqvsGimБpD Pn Bo(LM " Cx8A3v,2Ϩmt`:FM'4dM|`p;55eq EOW¨TAמ sAF2YG]X$g)U~>Apx,Q(C?ZѺ~Tt+@;Td7gXESu}!ᔮ #ȗu^;OAI#ր 4$%? <AM-p,K (+ɜE%UlADvr\a|Ya`L$ҍ$L ^<.3'Sr>;hW;-[ jmy'rԙ\P7mzoY N %xT"a <Z+i_1K9pj"\ Z<C'l_#v:-S#r'TBy9`Xb5 "I2y i.!KYsoVpbSt|9 9e;J[vU /L,!zAs?I!iڪH4y i/R $<ɺ`p\ا;yM{F:;T˪-AcnO n@m>XAb.*o\m]-:|_|.&\G0T ,l(;iQ9+@#'\L4d!)5] +28GEB*c*/.H G~@^&b:8 2` }w0ސ'ؽg_C͡3CTPh~w۟HDm(|S H˜햇XhFAjW`"zD OD7_5z;AQv!ubQl>2}ȑ6vBMmxLA4x|P 8DvDVEr鿸| ivW}O`O)@NZ Ɩ6֪1G]!{ϓHe!-jpz}#-vaoZ:0B`n{Oj¨@BR ~!"εyzK2}:mv3BOrP{T1f "H9@X2᝹CBچrlվc~j]pY|?m,:xte/rQSc=\@ XRܻJ{{OK-YU:U:>h쿲2[m-c9֛ʈ(THR4Xf_^0 h$6}8>K{я\;`r&pnл~`AK@kV=@}W P@̅iprBB.!R]y$ ?RX.cc>gFM*!D4'칟7f: k7uۡ`doz4ڽis/ n0 ֥B<X it.A& 3Og7|P"{Hj.2٧6 (_nYrxcO?#9ʙ(\Y}7s(oU F[HJ E4gPa쭭>m-t[û'7dnceЍ=e9 q!_Ĝ?x`<+TL*n+]]M:wUn5 ^SbWļ)@Ni;/]źLE[1)Ap}9X{/b4ڏ7] bU/ֱ5bTْn!sȰxtEt)R#wER%b }nSVACS`g{1C{BFhŎsq +D]v[;\vt ~NhWlKc>}[;:#<ar *En:.ծmQ:Y{[YuAi|*s$s~F3:bX09( '޷?(WA7"ٟOO]%6f; weqt==mx=w0Ųv uZPQhabh043D#;[A4M?ʜ>˻ FiZmeLVj4oj:͸Yͧ4,޾䳎=ZU ~_CnkώI4,f\bD!w(he_: oM43rM"<6}$&O>^8!{(ccóSA2 Q;"=vr0,`A6UJ`)D0^P^1|Z ݾ{TDv|ZIï-FO^^lDc\_8?d> ⡞z*s*d"_C| ggr6O54 cfGٽ:(IA_;dsXO[VM3J\<b1L.b%y~Z rY82 d0)SDOհj;'dG&|__͐nisVr&]!Gesj4Wf/;}|tҩ)1t*'c}s1mw;.~ՑUD{i3~O=bC?&bHĀc,uUxa7+hkuT( R^*I?3s>GdnhOdSLeHº!sޣ^2ED`/4v0*kFzE63pfkJ;XzY3f WvcSu*1~``ُF^Re+Q(9b<9pG-aXSA[ŕG[w&*' *Œ1l>(%IWgҍOb FX,@ ւ +ש? @c1[GzؾGmkXm{WPTW-UOQH LGEJΓmyAjT-R''5yv'V3F)Xy k O;LV5D, pC(w}f?!ApHL}-7x6H(pXf8QJx>ݍ/>aa#/|e^sύ(_|siנ7} 4ߴMպ&۫|?b;ٮbJ;-M\ J}دFBjnhWA<Ѹ]y~0C>P&-$ =bL6|(-P| 8&t Lx &E&mڒ|~sW%o2[ӗ?~gvm;VoCoxWJW,̿zEμZm/v]sMqsAޕioa2q!asB?sl+W,W`|p̂ŷ?1_`b=oɄ[A6'~W{'1ʬwKbb vm Wo/}{[6P ߾v:>:nOKRlM?-^7Q%2Ȋv*hS_݂[VMmxDߋ QbӦc (<>f`Ą'H ݑ|x\E[CRoZ=pNȢ z"(a Vlfe*Ŋz$+4v%} axQD'y$ #Fz'DD\Rx ԅyEDD7x&.$y䔸!<ڰ1|m7;>~~эwod[ |2yQ0rAI[]ݷLm̆x^Btw= q>dՂ&C(= Af?Agtm lsVp*.T Ea!6a.#SSѱT|'Ȣ6CwAM [&K6z>jֿts}|t:mڿMrÅ~~DrMC#:Z&'yqF >F{ƇE 1B $l U#Pad GN2Lv*Q3e*Iqb 0PjW`tPRpL-a'$@Q]d4#0$;/G 3F]`.%w ۃJ6,\5':8&%v+G&.zo\{rk歸4¶קI<]XR{͆-^Ck/]|t%ϗnlܞ}3;;v6}J<u<{'}|8yv1v n\֨F:(`Q6۟@gg!XZklo b -&?gމ]6NXT_zwd5PT2:ID=AǤĆGxSw2"iI!!1sc=ä:'K"Ղ),4)7dnDW`$ 19Ǣ9OoSi 'RLQd&3>:DpSP![~1)/ǝMJJ0L] ]w B`KT)>؏԰&I(L)IOYrζKch)T-~nK=Kg;ַ/o߲r=xt,mܲ׆} eGݯ;/iSrQs'l[0d*{y/=˾U'O\x[Xk޵zvaޅi׎}y'n_Q7ؖy;;|יyO[cCu }g_9`mv-ޛ~|3;lH3ik ۹sK5+$, at]ExoL&FX)-VYE&(879m~o.aϚ8J|!qA~p䃩׏/;:EYϋvi7S"OB}€.)x&ۆC(bsᅼO?]zoraU^^צz`ڹcBBb~@=#n 4/:1)z;ȏh PÕC!x#9oXtBBRlO pO}BĈv&6q`'aAv/>T"ŐDнdO! B'bჍR^# \WRW\Ze*+ɿ]ھ;ܺ*Ճ9qŌeklt->qxߙ{/:qhEzz5wNDȎ. x442##",aezKϡb=WI_:uW<]} 36t'~(cX3 :,%8;#cx9>r?N4)@p ?[f 8E<;bũGeVSawyWsnwfvE!jmwu*S/2=|G=} ^T<_waW>H0mƔsҢSsfIG_^[< ߟ/S9)=ej%Cf5L@Zt @B;S~Y$ ( )r7CP c SҪOSxb%H$%f/* 6)Ii>jg2yE$ܱ?oڴ_ _6 g~0 D%W0ԸӑXơ5~8)@Tg'?,\E8"0Tdyw)+x筌]kn)v42?Ӧ} ?''`?K J6I$ Uorgss /ټ7|ʍ/>uܺQyB=Si'jWmJC>Y2ro¼;xͶMl_eg7-Xg SORJ@$u{\wzƍ+^_#} S׾?I2L1_f>hÊ/߾5{OK]k*tn~j@D'P+(d9[X.^Ymܜ?ߔMߦ?bpZdGS ރUa2\ h7qy.%8[qt4 aZӑ(y/Y$-!joC%R2%jOU@2셹ެlDS`۴봿㧔XmFp8FBĈY8@'ѥpk*<;laq{BH'.(Ыػ(bA{/RĀQAn*)$/S>?wwf;#n99{?{9:8tJ10钺˷U>mW^咺r82ELHKhJ)\i|˥I|nV:]+Pd Xœ XC!V# ,#GFa "?JZ(l9q"nr|B|G OR/1q"HH"GJ|X,SH U(k(+1 K eUDjAYqzޢE7XmKwe.Y\IY*5$/2,mWKڴ%i%*dԔV77,Yv{Җ՝{V,i}S^ X(B֒J\*AWyB.[bR+JkB\ށ8vmC%Bp}N;yԁ#dɜ\*.@s$)CdV4.IXܐÏKasd 5-e%iy9I'1c?MJ⊋bL2 +L-'e2d''%Ғ1,1dR$QtŕHXBeT(%%R$iM`tT)B*JGaP(9%籥_(HNiB)F12PJ.LKb͋K1a;l<B]~og! XnYC%W66 -VAX^r2E<~wzrzz1ZwD~;vc9t\#A~ӥ)+W_w=-yX(g#n\r;NucWΎ/LKbHN_\ڱfɃ֔GϋINb%wl^yifS[M8?!6y^t>mcfUaV}9W+M]\q}u^iE ŨPѤE$ Q^SRHb%0l\J+&bi8LǢ (T4fT&KೄXL#HŒ<<Dln/a&'|0)1&1|pbaBTL }gT1֭ɕ$GQY)R-ŵdԁ[tc/8tp#>{ RGٴfDz=y|Eڰȕ}gپKshᐜYimk[n{(*a몶k7.ܘ٧Iu55E O,iQEyVe!q:s^6"3*٥~=&CO<0]+$qBn' 'i:tr§T]Ȋ٫!c*^Zh=a dbƯ;MM® B̰ z =6WkǛ 叽ZBg06׃p[&&I硛 {]PQlMN?ؤΘotkuCӘ)^L$2.F龴/[휶;7T+ yS H-wªS/x͏FV%W:UJ߽P@ylH4MqnDQSw5F2jX֝l&ׅcRTV:M?<)w=g^p쫖yU/F|g=j*W^8ABUǥ򗽸7HˑPȎ<۟[-Ae]gT`Lvt_2U*1i IZ"`}-mtA66'G$|1?IHQ;!|(As})k꾽 UNLsa36xJ~JpBˠBF5Y/x]8AuÈ,kltye6zYIl@.goƗƽv6;AhG&@9ͯ^ﬧN ZloMyfCAnjՀ3p'֐Rո/͡v\2LV$BxnGnؤW)SC Y\~A%orEb`ljH_/F%E#fd$*PR|Vd lUr8#pF ϸ-ƀJ5؎A_W9l67Lo ~]D^7U 2ܐ3$ĬӃ?_x r=Fy 1 ڞ);/0wէ? Ό8bؠ͡8(; Vs#71,C*è!r{ uP9"^\ M bQϭmԺ={˰ .9g;б e_u+ bD Q1X4cer[*g`H^{i/2PLޝAlzk5Kjè[ LEu~ L AۼC>C}癲V\:">z擯,N=!Yէsvuf$ Zn}yPߦγjgi'$})b'GG&d Y}/^S)gNwzUʗ|1/;<(Qdqx6jotD0 cW!o@ uYv}! iQE/w!1۵*OMX7;n8栫Vo:]ydV;0u&驾&CtZsWlj~JեiH-Î {]¯g&y=㒸└T8^/_r#[„y?ͣ->6)tb.q]'FúkJqln|\>-88bACjf%>t#&{K1586NOfi.Wi)(_RqTX@[1nPz.ehò@HP[:`f,}Ťˤd% :/\YCR3A^?8#mctWu! QFy;{@u+z6fl>u r. Cz&zTF M |!u3* uDd$FsY8rL.JitfsQ"SVЋ8&vNmπM[gϟfuԆ rlWӻbހwb&_Xv<ٵ );1i}q$XJx)`1o<3>exusNVA |O^ϸ,zUOLީ.rzݍ/ÕI֦=Z$:gzb|Lfpg@;:dzytNOJRFD r# u_DZ+NxVvpjI.~}XOTU\f|8vߤE)|EPPu}VHsQ|OvKl03.|DPzyT9vJ'TC.3EBހ"mw5ȍw6ϓl/*H`PX0Us~J zGˏ}@뵩VroϢ9fJM]F2m<`<ʠE-+%Tv:Q(Ȃs7L Jpk n[䘤O]kBAU`rz8:qS߭ZTL`AH?k/>|6\vY!Ӄm܂e:K{|SvYLl?^WMG~ZU˙XAtr_j-fE|YUb#X p *tO;坱"]5>N,ث3^=\ Da 5:RoSi!x&i"˕TA l 6A]xKB#tbS(ry jnG*8w9?>@)uo(ٔ :{QEGjZU(=};*?Mf6,H-eh)9C]GO4ZB~# 6NTg܊nJ7x _t.+ltkEȨy줅5pXH]w4f0c>2铚&2Tt{!y)\Bnr6 bV2 &Y oj6~8ҙ@Wh]A׆v ]r%ŗ yJOLI\SPKm?mp)>cg,ύr>`:_qY}SV!5,H;3ק}(L= Y7ܲ?{KquQV1 b;l+Pב);橙`[{ p R?hQ;uZ ()ѱq =N5*m@E|n65*c@Scqtot5vGj9JWx>y-wmNv:l>e@;SXwSa֙!Ŋh .o(|ʀjB(d~a)}[ RvvYO"@HHr)hw@6a%VwQ2h!={6h%Wt@6!Hv9|>o yE9_pvdULNx6j,3q{Ԋ(U>2 iN(]A|pE;u&ry*#үN-\8?*1˿ĒTNA YY fA 1ڭ#Xw>بYn2z6Run ؿkǠ4 ;Tw⹋*4ݺqf`4+MKf)7i|)Msyq΂(*,fr6<^/Z3`NTa MwL4ʨM~Kc=t8AĔg'ܞ>K+-4ꦾT8 q k\gT@>|Ϡkͺ5;?K٪Cds-Ӛ䮱Ȅ/>?|7Bjs5┒SԪR/7 %%-{(7w!&Cڜvv?rS+Ơ\ 4DTL.>~-:]7GɅnMNetN<ӳ#nNKUdӁ7T ,UqZmIٻ%cz}~}i M( KS ѕԳFcwL6\ T( LV-4 ԅ+7zH-X5nti5n0{;~`ΥuAS8T#Ȉgb,D y+u51:|[rl%G &gn/&Ry].˔*Tharz! H;mwܯKmp:5Nq;u쌫*Yi2yhBQ1 AlB.:lBހ:c3[@>7c\QPx =I+b2#c;uw vWo vA&mkS9`@{l6أOtN.zya#nWZ*Y5fA|UK@6=<긱٫<&<聃mrsx8n"rVetB6fg%1o#no24Zs_GFhWLyTъp%b쏚 Lu5[DyӰoXnd)5Js: Isi}9>LEQ՘mY?޳hD1+d e q<۴tN>y^/]576"Ft;vvx n52<DkyJ "^dt_%;}S5i*7N!'+Uz>3<6Z›dRimtqլ迸/?tSrG"= xqNzt& ڽHٻ{|ژBT ׋[<e*Os5>nK!|8i!ڷA2hP)aCg)׈8O,^cy~Q70U; mr%4ڢ e]FSxD _ = LF!֨U]&SDZ|Qp +\pE]&7p }P>_8pvcVu) > !ŲaӠ 5/8{cJ8] Tӧ-]rA*>x' knO3o+|f>S=-?_|3>[f.f jբ5!7551{,mmy\AO`aM?3 ,Af]]XsX혞ֆkAS`*u=z`s;lza@Z , !dQg>-t:.Ӡ; |lͰׅԲ+݈q 1< Y5. 9 .žrBޑGpԸQRBj1M&ġ wW9mẘ1"L&?e.oJƬ=_` ^/=i ͎ ZQm0"V]o NO&l^pNɢ/&mjr=-f=DfB)_^izdLLLVʾɩz-h1MAk61=X%G'p1ޠK? wfhG4n- ;gS^[ۜgk٘/M٧O=Sxᰌ `JoaEǬSi0>@E/K!^UGB4mR-]]q*NMT(i $ o[B3~}(WM@lezb[$nϼ8̯S̪ԇCS75=;AX| 3 w p _f@­K[M3zēp͜xM-A[Bm?pD#J$0ް 6F)PY33!b-z{Lj)dݟ^;\16Җ#' Y>Tlۺ-f ;&\# lAa3#`zd1I gNn $wì.e_e|܏=Z)z *lʖAp`yQ=v?\ML>{&TMߓ);ԏn)"lp^<>5Uz/l@@n色_޲d0y'g8la5͌efQ>tVWyr "rӖ䨨ivZ^3`FV}3*a-wz"4 -(c 6zzbU*\D~A="-Nyp[WRk52JqJR`>\"rhԷQE< d03;GFN {7E>=;ш:ЙlzGNˎfl^85$j])NAvy{N'ry|3zCo&CiYl}Ok](hZ,ЌZ1$d[{5U䚓j=ҮOp 6m\t.yal|RttbJRu?p5ڕ8ۤ­=Ɖ߫q_CF6QmVjl>jwZ qAz+\UaЗsx EcZ)&Cw6rXvZiMCْAd PAny`3iIc?N6 j;i3以ɻnlAɝpgC\^@z 9&lczZ6)_"p՘Գ]3 nţW*08-xq_<[!7F~_֯krx'1&t<[A$c44aJ1blKqt:Vݘ$=y Ndn߶r]n`ry9-V8iŁ-TjzӞϞ~CEGW^xᭋ']IH,vбsGƉk|}65D1/alέ>CY׿~yIg ڌݚ6+PψV$ސƥR=4\ђk.vy*Pg (`SDqp8To]{k#{ ] UY.d,Gx]|7D J6W̽@H|U&*pؖ-BTpLt9#]&$8T~rP+R>Fx&B]L2LFF hiT<ҋ771YyAaqNViiEEC.pʬbr.^Tۜ^SSYWVY(Gϛقy (fvYuijSڝiZsŤ%kWm^S@c,),ٵbS Kkh_d7m۰u[Sm]6ok]qʁ#'O %Ndԕ4ZT牋wep0/~"}cVhڞ!B͙mmۚ64֕,ZT(m}c85,`8jnY!0 9hFaqJ((|_M%,PT #)4&AйD E %(X)/b+.^%shT X:Q^H(!TM D;:6E& hBʖa19 x"6OKqiXK|*)Wơ |0NL'tP g'JIbpB2)D z~\T$,DKP売J1B~ &-I"V$.κ _\:7):Eʸ X< \*ϓɠnUQFu% R~.8tݧ_?}e/oظq}ۺ K7tTwtX~ɢԼmWeV-_$qsMUYjU!#;;\(eb*JY9ٲʚRra.UMd4vbrSJjrrs 4 "dq(h,FPpX<@4"a8( JRr4MаX*eq4Py8v^Bb&%2>6E Qyg'):z8(/#^{Y \ /+R(D+ $b;'3gy쁠I-_{РF#ך#]7n<Д"a1"&slO߱OYysӦ#G:WoZպ}UUW\ն8bQVٽmk/_z̕-M˛6hZc-{V^ھl=w-ݾnI^ƺ%5h4-+rh,#+"Jy͉D'Efk}G}֣qTtqO! }=h䔄7/f zwS!PܓO? : F¦1utA6ܘQe'=̕90o< '}*'&̋1gMON_wphzɑ9!{F Ƥ XE_G :#J/?'^-nȦr}pys#B%7,I)‘3f[cG KlzOv$L(:!wIo}gaD2iօ#v=.7ˬ1LV9V@DJgYᨨ]@H;?f;rQ|&mED7}`*hlnnB);͋SRl3!e;w'qdj,+dZ#Ny{+FHt!Fb7d2,g DD<ΡSX!AhEŠII\IJ"!ӤB4'JI11,\..SZnuykW,.]rᵽY_DǑdL fB>cr0ֶ1!? #>ҳ#yūG/wjڽtU{V,]r=;޹~yǒv-_a]ֶmKwjiݵ{C 2K0Uʴ\0#j*eUUf4`2*p4:XT,d<'a9D>6͉M}̊4mhٵ6}gKfrڼxlr9"d%KRl;&E#GEҳEfG KwRe wvqޠl0 AVir v+ơG=J֬61CzSեT ?qĹݻs|p-6k{ZWݶ}sSKGU[׵X#~EB<;9:%G!{H̒Cqhϒ Y,~IBNO]L!*J_!] z,.US"E?WF3n:z;7]>ӹlmGִv^]ܶlӪ2t}?3qğމdzxDOr;'n'ͧ^5k ňA٣TkUL9|'=HĆ38Be~s`L1U Tjy4 n9k|w!$L\goAR7' Ymw!ŲBb!u$W*QÀCw;bb^+^ [Bڷѹs-mW:%M>qocrq0~cf^*9&䓫D0ނ0^W;Cmw-!C{ps^-u1կ5?{01qy;QD- cB/&sb!Sx_IodSb}4>{B^Ϲb4<䝽 \^#5}6+trNC}1IGݳ <&&+,.+~v)q $`ndnCI,˪&:y8|u]!sTTs͡rte-bbrS S@Hb Zqzw.Wop^ST/)ҼnL콽 j!c?{sؽuZ|3QQ1 ݪm/B昐|՝Y,.U!IU?y`~!/wEyLN~uLa~ Ggzv(xm $`qUX3lGȻ"_2CVc2BbQq $`q_sn;;:?Ad3T)^ dLezڼz F6x!YeЛ b+FG76M{>4یn̓@꽐 6p `4#6tB`@ 1v 1_NWvrPN $`q_Xxܥw>ĪMNV}CZ`V9\\ۯPj~D9>եBc׸N.7v{t$BPhI'|'^>).(QjhAv˳m,֫]UP~r65:{# ^tK>l3D'9Gul-voۺa-֖mܽWLgʊ*2R[ZV NHh<>/("bёBL2teh c$lQ6?I(Plbz%ǠpgB:/1ɔi9% D)-)n`dќUֶ(M&0 m[eq]ڒB/TJEr sr {fc $Ï?7vwddWl/t4% [ uFA/ݽhe[>utó[W{+\Ɩ̼+M;uu]kX[ Cc0tQCCCVcfjUْi%yjf~ =}6g~ 2,ƣ =],)s֖NBטȢ d*&fƖOV #WD-2ݴo3v (*T͙?uV5Faɔb/9k!kxB.W\XVTZhS8HEwE X:ADgN?! x36 q<Gq9 cw bt:]1kG-Og}MN}~ \XBďX #">zƶWeغk}(~Y\@Hѱ(c_:5]uïLPE|4 x3SyT"M1Bao?~%­۶;爌G8` ٰ/|1U6G]o}tҮWRs-_7#~+ $B Eeoџ?xB+7|8soSf?fH8Vto[Հ7ҹ61#">B~&24߰ i0"Wo=ch"e(pmn=*֟{!?s8'7'ϱ~/dbcUa?mFD N*t/_E|w٤E?'uaMC(f~ w1tCȿo#~Qa`eҝ;7(~uĻ]߬!V[/l& m|]>a'"gϠ#">|WW4V $$\e2"a1ĭsHo#"~_G__yB7!Ao_tCDğz 45Lb@5<+BU@H`!Y2f%`;, $0KX*5=BN_]rtT$sBl[}ʕ+ZrsKe{@H3 QUQPDpE\rY8Ee&KE'B$GY9Y5pB>7td-]Ga 2e8\!f xk0k3,*1Mw͏/4JkNde8*^sF mH街[|S1m> :<`80K"~hBݭP߼u}wXˁۦ!}ՙm:ZOs0Q MP9v rI}@Hm$Q6޼k8淓 m?fxBo ,L>+[jK6BwNu+@Hm3YII cvy:y.,9"}c%\) $ Bii)i 4-_q3'إUq@Hm3SQT3 ];_zwþr|`=EѩeTG/|}bӷ[Yc||1+]Bo N":YCW]z(ʨd Bo@T m'gŒk:B#k:Co}Y4)B<ns`&e5R $aLZx[QE-`PiRfR uITa<=#Bģ9LQ !8>Y u]^U]V^XL12%sc2ʋjR+s $.}OB !9>!bsM!?Akn$3x@H ! $B@H !! $B@H !B $@H !B $@H wOIENDB`@=%#,䂓HzC&>lW91# t%x] |տd7"o &7M6!<$H@(6EH|*Z?|VAR %VZ iW~T+U3s2lf!s=̝{g ^ڌ0qBk˄!DDץBx$D0H!fI JGBw$ZIh/inmq?[;c.$5iB@0HHEJi 36U63)mſv#tBi$/L!s YX_Rv|gŴڶUm!$;T(5.SDgǻLU9eZR!PNFr#V^w{KjϊU+ђz˛=v $O;ؑzYW H>n]ѸQ˹h]Jeʲv|-|p=Yk V录mU-ܐʷdo*_>9Nշ-fB*Qs2EOYʡy#+\7g SS|-/٧ϊ&i/5MMY:oʇQaTCv(iâMQe4vP?"To1}:Կ>|[6o/6GdCyhlƗ3i(loXe14nLk\eYXf1K/qR,i,4lh|ۼo % -HX _ hPl34.BR}e.!}aRb hվ U_OFĆ,_)6e'"'%穐$!D)M|,!"D|L*ov"~G*WgW#:m zs刔2H.[t?p/ #%09 3IlomGU~jk>ɿ|,io典"yYٗ}\taUV^^v2 N5ILU}TeW9R=CιvO= Gk_Ed! Hc)DXSca{V[X sZ]Mכ.xEc`ߛ.j)o]\w]*6)zh,ܐY 3*P{N۪N+ȚN!*ߒi{1O:mUv_*uښU9]V޹N`[nlTÎ-zeuԳ[!_oyclWgGf\_q>SoT?;fieWObƴS,X4i;ӝc'_Yץ?_(mSm ~|*Kd?lUgwX5g}:C}}*Co9'SeKl:-V֨m!o[b*C,qgq4n+׿5jjE=BI:uO.(:C~eژqy.1KoMwǓ\<~*tG:#c_#N|b%9Zpy6KF6A3‡&8_1ȀsJkxyWsO~,k?i1mmǃSyWmٟZv0C—KF,Ƥ3U}9s!ÕsC> 2itgAwZ})?}tt_g1H'WU >c4O}t)H_| wl7le -cAb۸K9w֌hH/|EȐ&oI?"DR.<+4$ty `lYxgdq|( :ǁ C7t-Gk̚;lk.W Fcz㭋AG#CyWq=h`R3,!}E`>ź84hO5Pq{dy YK o/9^5k#/F~ |": ؞G"Ad2/]di^dю)ևCZzZ zǔ:[@Nu[`XK>Y.>Z xFȪ|X6о8p;}AdO__NK(;`&Tޚx|:>]!~{?F{l}=ؚƏc cv7|Խ9<߰j}1Om2a 1 C كyxB+kg![908Fy C#c0EBsT'!0 C%g1!L0mO[0~!2 \ FE>`dY-d€b:[9dN Gp!Œ 0^e- aR^" 8ZS!dJyyG qz]=c4"^gb<enPi-/ۜG<[\3ĻE?F;'qcƟzH)!€&LC q f2b&3 f"8:LoQ02?Ǭ>#sҶ;CQzi@Mh1iʁ}_ll%v0nOo6a6p@i}鱁SK)=6Ma6P\džlPذ ] >^@w½M]b#Sv74%v9>LP2`dV;ى Ffݘ`d;byeFew171T_1icĺoVbV^bs ܅bލ8cُcFÈ!?p. b7Ct_8*\`dFɾΞ#a6a.!VG3 1={Nx^yl@ CX"9f,b*9cr`d6I*0}8ijYnIx8!&Jg)=o!vJ>禔0XD(#XĵdO۞̖c-Kv1 @Ȍy z#S&a^G C\+8lR lӿO69*p+'acCsULyOfo}Tx6> sagAz>IlV;Uf1L9{ixsrb~? 4S+eX=ǾϞ?w;8w: -^%=K'fZ-) rL Q12-cQƆ2-uLyafb~E1^{,U%Q%2?q bKs)~v32c/_cV)"_{:Wvޱgw^bgcz2{?| aZ 1SjNeXb(^\{ebj!&cs=33S#3s{fh0Ăct&Y;g1Ėmv1eeen f; bZYE˄ _bs^bn'5؜}dv=#g|f}IIO}\fd1>[]sXg^Pk.Խ٦ Cy0d=qS5_5 Ws=k0ݪkrX0sV$IպYj1iʁ}oχ2|hX \)i0x7%m¤y#/ӥx 1wslLoP027,ԸR1ɈIfbi؇e&&1 Cb1fl_-Ǥ)3bJ>\ή7!l.aA&&s;$vs59ZM,<^],nxѵ#xfq+ǫ̠O;q+uic.a~tcAu,vޫ}: 9Fe ~]\.ljEb[>Y9ᄌ3-?^rEmƈ7Ii9F֠"~!FX>z+V:6c-w1´ti|_; #i}dqEuB~;_#/x^w-C8nM8-^@ >+ե`52A;x>u$dzZdlISxl93q=ӆ 'ōCmF9X`Z)&zXff25o7_*ћŵ+__۱*clkC#6'w[θ n!`q;WŭySna!7k㷠XXqݚ,M3hoJ<{WL"oR<[ijsP1\A8OY[<8l!s`a<mg<ߖ>j%gdG'/HL2Y?Xn&!0ӥ~`3 1}`9D>1 5Fibxk? q_ixo1:]OL/>_]}g Q4IӏD ~P|+ 9~Z>Mh|M[IS||N, |B~?_bש9>ul^`89~z:Vyc:W?W:c[|çg{vW˾+`%p.50:.; u%c|H;~ __#`K$9Ƽ$aaz0ߩ/H|clhQxZy|WbY@|u~O/=y \o8_s wyt D=}6z_z9(T>y\L+Ӝ<Sר }ڟ 19/Y5란kY ׼9d ۗ9$L fX9ȍrǂe*h}5[y1 C_b28}]z->_-Ǥ){'[{o7246Зڐ7=ޛ l~Iܗ ⾴~/6/}i n}ܗ6/Us=~jRzŴ ':Ǵ#i07fAJܒs,B"f!fyYE,akl+ ſ_-h|~-Ǜ4c}A6/뱁ǁly=6My|YϬG}Y:wؙ|mdO>x1Ӷ+VЖxo rLr`|_ei[[DqOPCzDiC̖zw%wom[؞<an]-Q(sQ=r=kX9O(zVz!%̢<߄)ݐ`ʙa61̽ nzkU9<9nɋm39anG /OznA%%L]0w׳|ȭGق e먩 \[2Lb smI)0wԨȃ4ʘIAM J|㩟 `:a~J[IS6NVSoĞlA>:x&屃q'l|v xxy.:Y/j|'^Bg^:`T>/S9kq"Nts} \oE-Wjy8;~7x7vї=W Pr޺^KɝX_ໍ279/E >KibaVL+]1HԕYk-Ǥ)>j,cP9KrRr< \5~pq49-/<15jr79=~9z[S_4~`-/fNTO>Q|גl+ o-$./h1iʁ ^AX[Jo-#kӚgŸ~VV֏YrnpC LD@=*6G-jV&)cX6%QS*x] |T՟3d5$5 dUEٔ|jKY"6*K+J)"* (UZw9 I~}g$ƱB2 YxE&%e2[&^܋>M2a e pPIlRdLR5zs!Δե\Ӝ2&)ei@TR4g~WY_ͯoXrY4O2YY$I|PC"{^Jl[ez[T&[ [Ԩ'X|諨u_rS-r\"wv["K]E>o.wzX!>W$&˽!.6I[m2Ir$nTI,{A$(]4I,w$Ov9Q,gn- <жJI*wk̥2GkC/VyNދsPV5O]s4򿪯<[T3?Iq`fqnJVT__ :p}L| dm4eeu4Hөܹj_.Im[;;Wr&h+twJqOMcOݯk]W-ݿصdg]{cV{lj*DHx^ޡ9ʘ"uӜmu6D g] Scg,2H欫+)٢÷/m|8|H8<"WXgKrp8-$=_ / Jm_E%NÅ[t8R>/n/(3 3JruȐSc_ܩaZl *.]mEO,M慅#M:}-5[΂:#>060fD-[ck7 oi]NyVĕygdeC(O#w#$Q_wc ~yN>r6n˽$('h , Յ~h K( o -,Qt؟R\_U1wvQKeirj+kدl !l4%я$|C#_CxO4*7u2x-ӵeEb;2S!j(׻5I(oR袢I!i0)<-J孈WxI oC!=B/FOqQy=)EFZT^18pQѡD9q>~80K9P"8~GmiAy/۶^_)l)J$+m*%_}\.2Qek$gwa.D+#?YeQIV.aTJޝX{w:7OWENx>6trY;:6mnC}^$U-(d~MӹUߢVEۿJ};hlc܁xy *DZ>>UBj/B{$;n o>^`!ׇWܿ+ v8a q u<*C߸ ϲkwkYA`z qs}nY\MN?3@Dgk{C> MtnYrOmM2\m{+{.}_Y:p5ᕮL'{p^S\Wrby~Wt,a)^h_=JzX8>~a@L{So\X2RLw>IdL@ӀtV’~cu%/~?x?}{@N/8*=J p||Y{o6uWl9[#s۷_S!G 5h>#{wӏEdlJk JS>V.üVĽcsie{ĹoJ5ٛͻ]wګZs[MSyӶz? 7}&7by>zaka눾u~+_Ұ~V^fi 6>~h#ѳϋr!"cor̦ [D5ȵJNuLͶ󽡴Y{MqnpG&J6{Vlrcu^4_7!RcGUVy"w Vd5\5j0w1 ]8yhnU8C'rcuO߮Ȏ,uĜ dC3LK5Կ#kwޫ'w A^*; :2OVmmvukhznHև>W=T#ԑvjޫч ݫi j8>_nW#];d%9]J+ XgJ,Vԇt*INceV-X.qiRђ36>;,S 緢Ӳ23vSh \s|qqg3kȿ+-3 מr>c&9\[vflYٵ,hcr}zKeyۦ#LwhZޥ4H3UKMkߋʞVP$eXy=S3\?f|ٕٕ}r+2Gdo_TnuX@ݻÂwKL@! R=gWfoѹ}=z~xG\sp|f6޿pzT_n_Fs Rh 6ta~' w##/g1Yy5_).{V< "z奾[~Uwzw6׷PknZ "Pd&wq{bӘ@Y`3T+>7L Xd΀=dʍwz_ޯuO >z}ks0jtd52 LQ|4SeJw62-M¯M3"Q~PBaGrSCx@fC2r#OkG􍁿eDݚ5$eߥ$na䝊T;1B^><2V|7HHd.*?QdkCvݥd-t jɂ^ >RTV >V&Պ˩?y~0Ğ`I~3y'^Dwx4,C 1 #F!uߟbR9 ӂ w:Я 1Vi . BHF0觅g m=b' H` 1s!m b m6/b s]C03K m$bzCZob!BA3D -J0胆34=b!-`c.Hl~Bw1>#}Dp4gGCgs/(Xts'`1x `1{YXA?<1=yl7s0Y~e aO/=nCV2%ðLXo#/Q#_ChNzM RL1_ b/W1_+A$q(fڏ~8RO^^v13"FQ)1ɎTR$CF|/})fijE }#@0lKF2 >TTo ~T4R,;Y>ilTh'I [:H>t ` s৉,&3G3~?㵀Aӱx<b. #R('gb@,< X/= H;.껅]p}񾹨o*sׇ&F6𢾛@}zQ_#,/g.ٿ/ |O"ַO0-"O= y=MgGbԷ?^W^% Sd'=s_86q<c1@=g1~TO3GfL};#1׀Y'bh:@A0+M1AiL?[S254c`c{X,y/]J"G1!mL5d2r#MI0Mk }w|^S~a S7ڸAq7kCu6+O[rĢ7 6nvıyiZ>z,pt`^Au.f+Bvġ>ڣ>OgO[^X>E0fx<0[O1!BS"FG)3#-.=}i^/`LQwg+a03&Ÿݟ湾STHtׄK{(f?ut ?3cbfxh^c1y`/R/@LY rW +8,n/@E0#{Ο0i(`1$L\0ȣA J67 e96Q"Ag5<;Yw@L ԭw { ^9=(f Gyu#Ùu[Ⱥu"N\_/z6xB0.w΍=`!${(r<#mzrP=#' oqُ"o b& L>."zhyzBY{g QmWM!O2ylp`~` ^\߆A~ ?yuw}uLf |{חSI B\i s3Ү#ԡHA:W7KAD{[xgm/5`'A۝- ,؈)v~|&\ M O" xwY6?Yi !6Hk&B}\G2/#o.0s3p A\(~' QL))8(^"F!7s_ 7|O}\';އey"YMp4Wr;\GC=` =7h#Y8r" ~ < t~O}'1׋IX0u!^D|J3 yGKXoyY]M$Qa5?ꬄ_I4 =IzyPep1׋Nw\ _Pﵰ|cPAK ~'aB+`,a"}/qJhu#Y`qO{E>*,, /<}*zr)n2/Yc(=PX0z 1oO900voϻ=,!sȍ5^׉PF-,s_Xa;[I̫EKbs%0|"-:ކ8\X_0G#1O}Ab( 1a=Ml9|=Aޯ9/ÞO'@~0k`[#a Lo 1u0G"q#ճC ՓzP bՀA^2|iX-Wsi/C0 #4;30O>;Ho7/X(F4CGW!F r!\@0ogu^Fz<,(f1`Ík!QJx._Irb*H ˹@Y;s^+`?|8(%eDN;m̓ïiYOvL1gGS HSW8B(j|Rg!JȓCS5Q;= x;Q3NïT;m| 0_@1ʚ Xx;Q3NïT;1R?lvfDޓ= x;Q3NïO8!Iwq:O/%o`IQ]bwcL*k<ƳcOMC?ilDFnc1o23~Qhkb d1/bשr_7eqrƣi< mvle) Щ"Yrczo\=o_LoAkOYdjh$OgLn$oq״Z$ PNG IHDRZρbKGDtIME.J" IDATxyUՕ?UQUE1# 3ю'EDET^i;&6g͠"i;Êm_ԨUFD{u{w;ުW=w׽{,biD i`0`* [_*N6wwA[c\2 f]Wl` 𳊿hĈmp28 - t'['{Z, !28}Z"ľ1s3?054=!mc`1mCRb'ptlZ,hCg, x5m24tm:;%iH]rƢk\ |9(`~`{d,q3X ln.34-C6YYq]M;d Ϊe)z?`Ffaj-| 2O~>wQg)PQ5ǝE0axy6 ۞we֯àW~ m/aC@{?T\`w44ɒqCEU44 UڞmˊV,P@ibl4k{"[##v6'$xj罙޻e0+Kv88|oG=Ep%):kĬȬO7%;{؎6e늘[C_Lll |cC%m/$dcw˫}b'#r@DͫvO.GǶ"fZb`1Lrl#'nt[B2is~Dĵf`F7ccDɫfny(_[g5\@- 1ӻ=ukGh-Q͌^ 7>6L'evK:ߏɤ-T[* [ez+0c{~@5+ S<[DZT:pY\\@A>{?36<'5*+^ 4%vFqULe_':vT , /ծoD-^'75/v1%H}5n|p1:LR;ጨS:0.Z>!ҏ:.bѺil\gDuJ #+u튒6"w"ZLX!15 ظH6V|K ̒P+^d6(]8 LtV;_hQIۑ"$v{tX#43]ƥ YhR6̚lI ҔMJVz"EevIۀ kcT.EP"9]O8];~ $>K0Fh2V'N@yBEde ޔ*dc:tP=CtiPvN`f4eR2G2z<d43l.)g.7dGğdϒ.shuҠc1B"1|aBѪBH4oAAi.ٓC w y;/Q0 I)+šB0q ͡Նyfsg(c9@d(i|-mC,M l7'Mk:SfFߺ zwhlT|R'C_<4֩á!MO=|P~!v qP1@qK-#g}: %[!RQ?Mi/ @`&-TUhuƻ:IZ QZBzdM.;9pc0%00TyE".$%t Fz*7fΓq-QfKʮW1d(i&UVD;N ]˹MgaFQdLˆnI sC`+e<ؘ͉O=9t"v"QuL'ɾ0ϣu8qx/``@L>8 mjeE`N3C0?'7;oL;Z2Ch];G'} pOx$|$[BhLXo:.-}vΛg['P8NRFEF=3ͨ2{va K[Bk@$qR/t |Vɟ%:0TK>?&%/2q yR朻F[CIwhlTA`Y]m?b>TٶBO>rHYibO3F qvY%A ZqL;1^߃p(Z*@I}LDETլG8H`/3>]&A嶾tEs[p()yZ񞊨5$ՙK7a@+kμܳPπE*17JGVA.d#Xsv47zf4!C#dJ@6>S%~VmcO 958M/ngV?[Õ>& x }.ΰ?*qx D|_qe_bxxx rs{vc.)$}*4 .bh8,. @*5pcAlrޫq;h-Ռ;Ѭ7ko zQpDբOTA.~NMF8Z"%o^ܟҐb|NqFExH{v`S~,[ ?XK-+:7CPn>vՍTѝ "a@\#R6J"f*XC" /ӹGT-20 fߵM2Zb@`{pu[O.^Q ::`J6Zj< PPZ?['SlG4lڍzۀg*]pjg es8/fӳyQfmfd_P~1esS.v+":.Erb^o.ߘn|ǔ׺.K]_~|q-h=<9QFgelʗi 4H{9\C/XM(p3SP-_N, SaǯmIv{׭?v)`dK)CALLeL߹q *+pvCglX&,)վ^,mV׮:rJѵ9|_ĽW .w%eq6x|tͶRvu"׻oozj9(T>p^vyἆ)\8|/io`he,Q=۶ˁ?ї]T|%/Áݝ?m%d9覾&܃T~zXpv)O@eۜo54}0ʚ5*mR $^`#p) u5T,،:Nωy3ZI0Rqc6p Ϫ ⯜ ŅIs]z#u~Ɲc9H̗ uyԥZ29yg> p$p,&j55v$O4[ ?"]+'*jBpd(gPxL2-sN?c|`\3A"I{Ar1}9Ϛкe }*as,9۾+ 0^ETbZgV9InFo|fդIи[Ar'#&tufG:dʷ}K}d*Ho3D{-$EVT]pJEwiHkz[Cqdu'd6y͠Uк<|8;[~L;*gqph 6箂,dcmyA>e=JE"IbLG#\UT/D 8HoV` L.@(rϡ? M` ׀DVk8O) `fpYdnkN,K֐ hrbw8;ohj_|[> oykJnFՓgƿK*ࣥ ʦg("sln teT顿z]l3XL?a!ϡ^?gVmVHۀdٶD|1qX%Xb.jGK\R5=qњq{#p C=E,cEPj&Xz\YwDёG oM0 t{<2> ;SEѨ>OAUe$i#x `^`,PXDګ8]˟S])d%si{(ZW3Tϲ>C05KPi8d}c"J#xo4Q8I0 WmHxI&;=WfR;'_:"lcvS%,w=Nܕ!1EJ=1q1n:4eG̉Q6$&O" %<b.?$C'k:ʉO/G&ld, uh}!b~46ѸiFߺ z'|-mC0 e(ۻd EDS{I`+=Cp<цyfsat7##.!o~90^7 7u.ExhWF_$댭Bx@+(=şf{V"۲ qq4{Ȕr`h嬉۴4td ԓ&CbK_*Ƒ:lʭ\hݺ.d9"%2n DdONۀ k >V%7np]N%ܬJTvV4X,BT':(.xđ+kl>FҚT=DAT Qeј9S@Ihк&Y+BĜ'YWONL6 Z,/u)(;I?7E8/Mې A6!.2smh g&64cvl6VuR6ݢ cк}9NFE"p{چXZz;Zw&#bA@𘷣P%yy 3Y$k%PpjCQ!z -l~xKP@ʆ Ih Fq{^ ?]^ h]ɼL,<Wm80s6.I::rK4g<Uƽֹ17]P1e<-ZG8O mTxf .Q]I;\Ar@XΝ @ȫ310R]̨9 }8ءCBnB(da"= ς,17\sc@n ;WGJD~ E]+~ۀ9h w tbH|"8m:~ 2gc߽AyJCYBSL$MY>U`O13.t^ &>0;6}jˎ '9J+ІDhh%l+uGhC;pBf#y[4,WAt^Pe l3Y<- Fc!7Jo_FYӃE`I֐rN~ !{v%#E7ZnLcuoPbdJu ɯY7tj5,E/Soͬh6hg"HqڻIQ?/4R ?Jk\R?[5{?=X'P1ʃw{ ΍HKһ0{Kfj^puy^O>T35&\N2HmavZC$OAƼɿr佬#Æ^! jp_}T,fTзXR`{aY${= K.qUIDATOK~~ϱNq*YmphAT2 ]@zh|ز8lpKmfg Mջu ܏{4: tJ?nF_ٯ56@n)]Kkig<:: M>'݄iYϙKaxso d |98|mixk1L|^X[ 06I']['bOǖ(hŲvjwӒhDA=GhK 'Q+tHK/C(pWTnHŒ4])hmi"z3$b̲I3bpzXtͱX"RY<ӎjMچd DtTct;Qtͱ䙕ēQjjdg7w='i"hB Ol F7p0nʶ$A:֙ǀ_jb88=;mCr.9SЅfLל6'2*?wK.h* >ɴK}tҦ2iL^߿ߊlbX,' y(XIENDB`nO%ٝ};B PNG IHDRZρbKGD pHYsHHFk>MfIDATxwx\?wdKeٖl0`C S&qv7~I6e7&l$IL6@@Bm"ɲzhqE׃HS$y̽{QZz}_r.} J>Y@;Ц}]'#z5! ~mX*^x@)0-ꚪu6tD#g2`8p4A"i\@1V)cUE2̨a{5K" `u2H3>@Μ ܢ HK4Wmq*[.F:%_c Tz?4L/ ͭ 829Z6Hz^Wg]@/^p-EyT[,<Tn_Ыhǫ:g*J`'ĭ'uhˁt+u_@b-cxf :OR&9< *cA]ډ7zZAج1F6Nՠk+u%ELE_z8րgw! "=Z ,nC) IcBe7fH\5/^W2 o6p+p| ؏dj四ċnFG/ 33 ӁOa<}PwiFFt3hG"RZiB%,= ,.iOF{`~qSxqZB<ތ܉,6x-/xGMf"g7(~~@KEݷ/o=5nJĩ6R7`s-p)K;܉$|Pp"Ϋ YHn+ ݁hO\GDBӿ{ WᑼPHy|t,-V5UA3KH֡s7sg{<[USyXy1V}HHhW1R|k7!U;:htQ-W^ҿ)Dw! B#n61U?^&HRpM=7#dJHP?I)Qި?;2O}9$/7HfPh$1f'VHKGelJ2uWmz|H|$> ^_{j7M#BD`miō \%6)4fb:2G\oB79"^c̓Rc~ŴTsrL`TjmCj܆CV^8T}!|:Tޖ*`G7 ywZt|6p6 i(OVI"KlP? s*}EͩF HOCir{=AsD6iM|/\qtFTQ%7 E.yHQUARmhls|Z[؎T8[%h`\4m #~ T)4KEU_U8 (CVQ{}&jpn |GLt9FAJi)e)Uոֿa=KlΈ,U׶u0׃x"9$h`~D;CtvGhh 6\VT\ܽ!P^:޿0736"s'gNщ'6t; zZ9 $sKߵ(dJHS'ة!ګ<*iFn% pKԝ*$n4p :C#fo?z֩yu-ݓ|^cfI>PuUNY,al&6C@(lv)W@.C//FjƬSʅ̦gЈ5KAwHAz"ϭR,|Υ2Ea]]Q 8}9 P96 N6{iuc`J020cjnV6wޞVQ;4 |i9}bY~7<;/=ᦫ]hC7;>Srp;z_jf?$mw?ryud{x\PxZiaFy]>US?9y|Y%Y[={Й3>1r=)pDYHSG 1y7~*(6&Dl$\6vg+tݎ&mlZF~ͫ7߀3J<Ȯqtjٔ)qŲb>.ndݚrHWA4Y`(SD\cz.jH{8;9HzX;ŏ gtՉG#A`+Rw!S`4:?uĬ3}^ 3;`7﫜1!/~ֿTZ<[Um0"c u/.EUzGf|Ԇ Y$K0|#H+#lEzWif=.ߒye.r =o.z뜹^oee)S 3px>r֔O@l\voxh9CP=leLI>GNj#TǵLj3ؼu)LeE eH q*}`g^XuW*d"ezځgd~hei<׵ ൬ `G 9j'9^bc 6oRJBACF Rw^﯈*t4$SW.Q-VHHp88iO>®`4&.YyMx!Οeևt:mt}?xQukʝ\ky!FV3od\=( $nuLAvtĬSssںB&ՠ~V=u)4.Gq=j\rP822v"LS8^KU{+ ||hro8ܴ)`s#q[zz6e8c\n$bZxr l~$UkwHgzUWͭCІmL=B* Q'Equ<΀*բ([3l[_[O[SU%HȽa j]|rY6[7!噭)4|Lp_ TEG6 qS_Ԯ $9U 7 ^!2(#S>˵+ 8nLC` &"ST%oU9Սh6tWݑU!_BկٙIN"ݱm]ܥ@~; (OC*O < [J8/q/'.=V_UݧCJUI{u~4jf \@?N#1ReCE~Do׌ta$ sc]@mk"*T=[M oBwpy&Gycsw^sIgs=$x߈>kzR҇( ]lVIZ19 gZL6нQ1~qA=> L4V^Z{#~{W9ӜTJ? "p)Ru(^`I~NuעiH넾($Lu> ׽ ^׻ 0sНPhiG5@P@7E3B[ZO*|]{2wmzZ3ϪsnͲKl^( g}attJu;PjԎ;#QRIhpV3חښrN{zt]qW˪zX4olFzz\]HQ;d-H=)6:+~K>9)y\ؼᰙ}ooGl=f>!H\z틦?=q+frR+p^MDNZw_6 [Ncq 7U(!yYSI%_v!ݲ`OۂY[9=QyX-r\.Py`9urpX"έʑ*嚁g"yV.L(FBˀޤ\_:Nfpqg;s+Scx!z)^f%EOf$ErgnI?+v (~d ^!zn^*,Zėj$|AUE%b| /Xx$QSMOiצF Bn=pSP-Гq0 &׍PmL $yEI'CY͋`g54䧵3)BU G}p֜} q^CPx(׻gIvD;Ip^$[=bu0iO,AOH~[(x@p! e:6rzTdQ(ᆢR@*폎B'˽48l{NSqv G#"RsɈZ {rL=FTXgBbopfeN-pM&TLUJԙ9ןTi0jWoڃnPNcn0.K艌b2 2u9rɊÚ,Ŗ87=Y9U2L$-s#sHyWH}Uеq]:)v\H12YzSɫ lmZiؖz؍(瑼+'%\-RxOP﫜}$qN9:8vlx%uK`"ly!RѡbI~=rCE:+f|dnb˳rw$\iaUZũJq'k#26K38:M zc p5M}uݓ^?,iRu a཈)mŚ3x԰ *8x,{*aSi>,p9H-xLӒy_Qj u]|@Ǻ!Ww:WD DqHiqzc`[GF2 }-.sع_ZW-2r+iJ‘p؜DO$;]ːVblcķaJ;pӟ0!mRcv27[<=iL+)WϘ8'5gۑI8n/MKGҐCan(66spQRl5JCM9#393jfmG%H@2LXK7/-Ҏ.,EcްK`Åu0daYI׵(XdlGBXv ۣ; W(_ cpپ7l(!MJӊ3+Iǘ2|xA5k-?af*, 6 YxF-W1^?P5fAI8NOF4zISQ`Awp wAj)tK\"TL3Uկc|`Mܤߗ c~Cg "]3KOn;ԲTs Z T8NZeT9=!F$<`K텬u eUg!?a7uҬ,848~[|G$ya$ibzSBܥ>k1z" 8;pv"q2>sY.w:=P6{ºHlzW&=v,5b@[V^ă@&p eG7 5; ,Ӹ eb$'uJ&'RTJlGu"m %"6 ׅăU w,=p\Pj?R?cr-> HmbdN5Hߊ̍WL^TcoWģrZt5p~R/Hgϒl7x:*%nAeFpɠ#}+ۊO+1p{TZ%Nsߢ6^"}Lv$$<ȢY3F2sO#%)}(Uʒj;NJ":V(ݬk%*=,p6l 2 <}C9آAJUk@J=va~2if'z "d{R=e~Im-qrX>BHU_b"LåjUkKuN@DG rSMSIsUjRE.Ҙ [2U5RpB^oT@Tý8\iig ݇guޫ}k8i9S:mV\A!X8lom{ԆkSoX1L.EEMEz"CM<6D٩[۾;W)z;UYdV(@b8 DO88 IMTV츪v8xUzɛi}+tx?_|iWnnJJ8?D̅R] zi2u@NCC˂EU{^ĝ4jkR3M Yc{dځxL=aȥ|' pqnY'Rm"=*^G25ºYR {9tQ{? ?.njx?_&e _ю1|f^`0ۯuOmp/@ܠS ħ52yVhBH\NM5q߶lNz#ēJ[$&CP{:ǟWox%e|nϽɎ"0 6H(vNަ[I݄hƈ}ۭvTN/5ʵ3j7My_E#зgKoڿ ߃uwf4qEf$>h]Hv/N$vűPku6`{Q)p֬p<&ppZKK,, R&M½v# r*}WqU}2LSܰ ɌSaюE/tfyQ{RB*,cz=PCUg~师X7qEb2H8E: 6W)a/W Fwo z!"%2T݂W&!EUfZ2cB"07*@n$[$t$NQp_je/-*NWIa5 cu|N+0C?@)g@.RkH U}W|q4 P bcx*yF=-,ZE͊LADܩ~ >~3smnM4)g;4Nc_H ^cT.Wk| v43h$0 &y9G$:?/Bi8JSr3=w}aqIw(8bkɱH4 xnúU M%zxHlHyH/T abf{xK^ w+Fʄ68Ug[s˂Ȓ3~hѼmN I劙pkSqBnԓ{ZنuP؜=){ X#[6ۜuk#ꈺqUwEp*YNW2P#C<֗ / U $K:ABJި I*COҒ?#G1Mϑ6COGpl^ L #P.U0TT8U'LO^h #H.$\Т Kp7p^( H=֔W3 hN#n4 5m0Ǥ=Kc8Vu/]NlqA+}@TՊ; hذnU(` 䏶Gҡɺ^=RHi\E(C]a/lsJ^>_WM4@{&3}ą=>p U+ICqYXWok崸Fd`(d/0@QSV#HN+0Cr<0Q߿ANnFb%@$4<6=ӌ6/hN܍AڞO@H~6H@Xj" {kڥt>N@3R@~H\TնW8 ڤ$j >w =ޤ|SĐ4= UHm%v6 @O*u䜏4{%t>Mi:MedZ^QSuSz܊XhVN;C+^i { Bf3b;}/pli˛V6Z9>JVL.O{~ת2P@'<)n(^QLpz5/,嬹ݓՈ& t#?D >]}i9 6TKxQdNM#]4VxLj`m1\<)nEn+Rqqraor; "ehd?6!%URIvFF pvۃAN\{-Kۡ:vnݘ7! י֔;^Z%SӒqvp8#jvǗ- 00&[C6 ɪ(H i }u*U\7G u.Ev&lng )M@ۛٞ=`q۷!x>-9z*m>-!(auRd#^ۧ=F 7(ف$RITnXQco *D2oe}\'$-_yHlRՐ`Ggly۟}y I=i+/_$3 jހt`zLI¡Yv7Hr- [J ꜙjL]jS4ԊUwhy'&ݰC<(4vO7e?ԍ{ _c57P"66:zQIZ>y~V Nygl-`~ݖGNI_zf ҶAa0 ^Ts&BZD\NlUzML$ĵE.G<~56y8<r!zYRjq/p|=GORӺj7TG߬6wp]JILEStRmg\@]yx LRګŸE&> uk.ĔXA7JXWbjP/!.JLO^aͫ:WޟAHHdCVnQo0q$rzJ/ y/Y#e!VYUH 6I:C Kw< U!oB\F 6YLPe]D+P5qJ+n!sݰnհJO"A˯G #q{C#\Dw#&|z: U25@\7/.V&c]MVکvjܤTJ\EBTm##lkg)>vG6Dc_EQ"lUiZ:T^ukʫԖ2BP|\dU؁6 bԯ uKANS m*q~N Ӗ zڲ) EՔHɐ$fDT%٩kzaϿpK&{ݚ03Tz~gɎ>~3q9\]GbaZt{;&$qDbZ~_+V2XE/s| !^ "/F"f]2]Rm:Ζ~rdGp>]_KXyʃIfFM}SDaig#iPZ)y/Rg^7Ϟs ܨɱ^v0\=oLUs PS%ׁd?k2ÏxCHq~/S2c:}Hĩ5$޻nMKv< h0d] 80}z˖Y`| ҫH b$yzS}nx :V" NRSԃt=M${e=mݣjR$R7v! I+,F6Xv}O5W5t-9Ven!2u+v3;UJ+ƍH腈[O+Hu@w#ASؼQ*$`>ik}@u]{juq]xPؼngEˆPvpڋTG<)^ux_Udv,D&JnqBCrTBx:] azwoe90b^ݡ!^xpߊcuڃ=nceYQqPCaa˳Ҳj;HMB J#z H}_HSbuܜEO&hMM9^MA*8wnAICkY3:Y%3n#koMSi*"#Չt1詝 pС\xLAKZx>cXO*ǀx_]Ɓvixm]\wܽάk^XYU[1 =չ2zƞ]aιuL2RshGvRӥs"%42༾TKބϋT0/C&GCC%a$EZUX?́h>#U.^:8Q59l&.CKHgwq\ߞYu˩NZtG~ -z u*H˟seFA(lN|DԝGZKWkh NpO2ۻݻU s&eoGOϥ Kgw]-#WK5w; d{> "z#%;C!VpTaԖi b א2n`C[9GN4ֽ)p '}rJQq=Onٓ͜8OqLXh#[`HJHF=l BnC*q1.QS5S} j ԏFqn`gwucRũ;٭u-1emM(EJg0>KNGy~Z!^εH4MOQĵ_5ą:?CB%HP- Ć:VI}K7]a01i=Sٮ:dKp$ktA0l #Rk:^[Rg[C={)В#!k~ r $^|X+}B1G1Odzݧ,%pQ6 >NCRs~Z:X*JyҬΔ**tyj dg2l\* T5$d^R+ z&R5va/->+\bMGMGjX7 V?#** ~&/ 8QJ3)Jcz53D:wU ^T[JCz?VİhT2Q;г ^ rH%)UUCPv;l Xԡ]4yh` ]觐.\]8!m xR$,$ݭ`A'&=`8u HD5-d>=-N3e ័_*#۩_U@/GBHHJJD:W4A>D>t]kNE4lQ&^tr_O@wbC%Y pĥ:[qIjU,.V{qmB \/'(~Z73g.8eMW v62Yu\_\@OS**6 m S92b`(sB ɕ[dzWG91=,b.kOC"!T=k `1E\4n-QeN ,A $v2pxQIV*b=Sz5}74ϩ$ @:Tż\O uʑ^'z@dk\zՓ .T "c'.I`ڈ|f$p|?2M53J&:WxHAV_G t@"eoE^6DXEm[KfB|YϮ;JU*'+8Wc*8vX=jN|Jmj0gQ AUn0 [j9֓PDhto*c#jCFTUe&ky[O:aY{G[k< vTp5H} ="?vC Q8nnj(z?&/{ן}w]wlktSw4Pv$yOHj 49Z6g{>t"hFn(64#TKH, a@3hDoSd{c͵rE:s]iUN/@s#~!Om]K+Ӏsn]H H}HO4HVH3iFP+.Q)IU$h TPLZA >ց\sJ^x7 ?vE~/26>JN- 2G Hh7=6FB;/D+۝HkzuUtZp_"$+,}-Dʀ,=lITg2羺O!??:+&wRc1@$?ףЧoe]Q=RK?+z!Ȳ1;@*k\2SwcZ)I$JRI$ULkqml 3oi[{kMp'UŪYfQ=϶lԿʹACq\M=5-f8;~w0td]U}UUZcG-,zneC˫Z;uT22zf ȬX׹۽FofٲJg~+Wk&l>Mov5ٝo} a^_VCif~0Ն] eao՘ٶ.UWbz>k+zTYfY[?'lsNfZGcM_X{\vR,kXmf+mn͞oߤS]u,̳ier4oѣ1حS6I OéV1ߧ3,oR~@v>m|=kobV3:<>2^W^Ã\ݾcI]W Υ #C$W~0cUGRfk %~{n}/?MhQXv;C?DWz~/Y nnY{싍,enwR3uz~ crqiR}k]\}N%EJi.ت2, qw~˿gX˿]^V[^3:9 I5R?TI%) \[4ʊJj?a8t9U-9c#XkU$N9V1i-of=P]zFwg|6y3gh[_wSϥK47POxmtCVyB\=ls*ײ\Zv`6~Lo2=X1{vSe{w*޷qy=DOFXG+Ccef~٬7 6=nu{;-v]+b=*γX)m.Ys%3 YUwXѻku"Tʩ$ꤗʩ$ꤗʩ$ꤗʩ$ꤗʩ$ꤗʩ$ꤗʩ$8BIM!Version compatibility infoUAdobe PhotoshopAdobe Photoshop 6.08BIM JPEG Quality XICC_PROFILE HLinomntrRGB XYZ 1acspMSFTIEC sRGB-HP cprtP3desclwtptbkptrXYZgXYZ,bXYZ@dmndTpdmddvuedLview$lumimeas $tech0 rTRC< gTRC< bTRC< textCopyright (c) 1998 Hewlett-Packard CompanydescsRGB IEC61966-2.1sRGB IEC61966-2.1XYZ QXYZ XYZ o8XYZ bXYZ $descIEC http://www.iec.chIEC http://www.iec.chdesc.IEC 61966-2.1 Default RGB colour space - sRGB.IEC 61966-2.1 Default RGB colour space - sRGBdesc,Reference Viewing Condition in IEC61966-2.1,Reference Viewing Condition in IEC61966-2.1view_. \XYZ L VPWmeassig CRT curv #(-27;@EJOTY^chmrw| %+28>ELRY`gnu| &/8AKT]gqz !-8COZfr~ -;HUcq~ +:IXgw'7HYj{+=Oat 2FZn % : O d y ' = T j " 9 Q i * C \ u & @ Z t .Id %A^z &Ca~1Om&Ed#Cc'Ij4Vx&IlAe@e Ek*Qw;c*R{Gp@j>i A l !!H!u!!!"'"U"""# #8#f###$$M$|$$% %8%h%%%&'&W&&&''I'z''( (?(q(())8)k))**5*h**++6+i++,,9,n,,- -A-v--..L.../$/Z///050l0011J1112*2c223 3F3334+4e4455M555676r667$7`7788P8899B999:6:t::;-;k;;<' >`>>?!?a??@#@d@@A)AjAAB0BrBBC:C}CDDGDDEEUEEF"FgFFG5G{GHHKHHIIcIIJ7J}JK KSKKL*LrLMMJMMN%NnNOOIOOP'PqPQQPQQR1R|RSS_SSTBTTU(UuUVV\VVWDWWX/X}XYYiYZZVZZ[E[[\5\\]']x]^^l^__a_``W``aOaabIbbcCccd@dde=eef=ffg=ggh?hhiCiijHjjkOkklWlmm`mnnknooxop+ppq:qqrKrss]sttptu(uuv>vvwVwxxnxy*yyzFz{{c{|!||}A}~~b~#G k͂0WGrׇ;iΉ3dʋ0cʍ1fΏ6n֑?zM _ɖ4 uL$h՛BdҞ@iءG&vVǥ8nRĩ7u\ЭD-u`ֲK³8%yhYѹJº;.! zpg_XQKFAǿ=ȼ:ɹ8ʷ6˶5̵5͵6ζ7ϸ9к<Ѿ?DINU\dlvۀ܊ݖޢ)߯6DScs 2F[p(@Xr4Pm8Ww)KmAdobed   ""   "[?  3!1AQa"q2B#$Rb34rC%Scs5&DTdE£t6UeuF'Vfv7GWgw5!1AQaq"2B#R3$brCScs4%&5DTdEU6teuFVfv'7GWgw ?TI%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$STI%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$STI%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$STI%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$STI%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)%+n’JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$TI%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%1{$ܤI)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JTI%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$TI%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI%Y~:"2Ǵ4jo[.c>zE]3 i?ŏU[?ŵ24Q^+.UL1mm:bݕ.ctXױ2"*^-3z`+uϦ;?R)䗒]7ͭߒ^ } h_F[Iy?p~~'ۘ~uR$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$1i$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I!}t8aT]슣IM96dY٭s6,잵g!>ҥ=vF]8s̸纇@Ŧ];n{S+3O"R{_u>͚o=5s2+mp_{h`.N܊@:i$ RI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)TI%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)%} 压]Ҹu>* Ik`_ؒǯn7YlN #vY^ޢ}[K:n2}F~MYQV G}}EFs80~8b18w>;?"(.TС+q;)G 9vk?L^h4=Kճ?:ڴr*óӃqkI.sccV] Bz=Cc5iط}:~K$tUi]]c ^CR=ښY,ߪ9FPsK [pIO3ns _xC~.ʆB))*.ރ1n꬘VDD33H׻j0s++~SU_2X8:1rI}$MRI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$,k6I0)ԿwL%\Gp [M$Iy~θ=5ďDsR)ֽOko.[v%O|֍]mZ|Җ]iK\vӁa.qoWhFc %Jϭ},Mu9qĆk13Z6Q}{6l"QS~[Ƀveik,NvUW-G?nvVO2?蹫_V[Ĥu]7_X >_U,mhuvJdtnc\Zcl8 ULvm[Du;^1+@.RK~+7 n;1۵BO|}eOn%?ljݭOƅ_cH6"KGnH$=I$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JTI%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$:])uь(bkVrqi]@b*rmnŰ[o?FtZՓ^F5UhWģ54~?n#}[UI}˵؎\Hph~9lcڒ]+aV 邷 ȹ!߳nGuvPN~DPQXʹZ4U׍} ]\ֶNwʂ?]/u4 \tֹ޷hk~:m.3=uJkZֹL{tHzߩ?T/#"gDx"AkOAW40,ta@ 9yɡY3eVGĐ>hFV[e OU]kSFI}V8 >[i#jRI$K7}b8ȹ\jޒ$#wc\{iVGZN3 rTI$IJI$RI$I%)$IJI$6[X4r$.e+o?`ftF%=RK: J(ΟҥS/3rkLYO#Eip1)IRR^e?B1஠$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)J[tlWݨor~⾼d]jqqh;IH&w AV"WY>@-ǀ]V= if( q,/' l|Bv DpcܑcG04Ac zzzUp 6 X$f5elRӾ^VL=TЈEVf1v%F&\w_kL)/:HATutѳ ֬Nq!P#^ni#3i\lfbWNV#nA$ICϫ '$.1 ;}a¬p{b} ;گo8EMfgvtxwt5}OeA5F31SҺL'Y/ c\lW(Օ UK; -"eDyuq:c7k>?)](mմy/`9n8-p`-uVg-̥I/gw׾Io׻`}dE1kev,<> r>b$e*UIrRNc٢mgguh)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)TI%)$IJI$RI$I%)$IJI$Rs2¥cq#*G[c9%>bϭefCXkabWUw_-:ߩy]_~oTo#wq-NUu}S 4p Δ||=A C$=1+}d oJzٖ!oX;cGRg\JN{9A->c ፣IW6t~x:P0U\wq$(ҭY50,w8K'f`q]vt滛x?E Vj "i;/s[!9-amZH ND%$4!sXlיH n}ti 2d}fɆ~K;jqfm Ȭ,hp3=tF6K?wGbz a_%a\OR[_-Um$^N>AeuU1&40 %jq#}eiU6z;k^v'.G{9xߚgı"; 8Go?k|mVv{^Yxic}g<[%cK]()_Yolx[>`0H~I?{Kg4*Yqه[?PӺVzmM!] o om=[zC }MNƮAՇr~r-V+ *M'ӱȎ\M/q7 o>6dvS ܞVzHeCQ[XacZ~I\8XSUCec{?U \a5TOMIMX?3gV0HWt37N։Zx *};Qښ JbRۀԨ_}x.y\fqp[7vRSӛ˷c~ ΏZꃪy6 1M# D;OXQ\)n?V_[KNoj찰hmMm)N.{Xe$8cZ=\'SoܻI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IOTI%)$IJI$RI$I%)$IJI$SCuz6#G.sƵygՃvl?-֞ՙ5Wx?Ew tsnUn7XW|mM$׺#_ۙ<)oA~2OJv>g1<pPJ04h𢡊*/JYӨ=$>jՍ%I+_ Ct 3AL 6R)%*S8S(aCX?TWUX 0թcQVկTCiB?MA2ڀhe[V2Z 1<.o^gSx;v:G\skpk<ɘ5i}UNj,>\Ay]5-s3=$qXy?_:>O;굙v>>.? ŠR_0|8 T1S;A0{}[vuΡT";?<,:PQ/!84Ȯt::PXly#ۢdjV]䝮*iCa8]&gC$ ܹo=}'NtGW7<+OUiT}7V؂׀\Z 'u3胧]W?45ߢ<ԮeIF c.>|]WOm[>?j/moyNzZKu]f+" ;:-]q-5ENtU<` ~RM7EO?+SZwc_Ww 0>ʯs30\߿._mnmN:8" ^9юNnC1ŎDr~[KU=X,Fh3>/3povT!y/n{h/g:+Tgu 4O`Z Arcu6}*xT}.)*!sfAȭhhuN?Ufό.cz }c%n_RuK9IAn5un`5g1GunZrYN?-OFu.cj}n8-AIFORh} ZeyVAnUR]]Nne-SlUsa}G'h8N0Ea.^c0x)mm ,fPn"]e1'GNRō xOu5U^'MZ}+}XYw:HU}/.$=ʅ`MJaHmn;ŠKCgQdfyˠW1j, <75zm/S|6{ֲlK YeI𾝑0q0B:F8\~_'7-ޝ=v|GzS#+_AG8^ϩ?U{kE54I$ RI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)TI%)$IJI$RI$I%)$IJU:PgMų*-LZCb8QNOˇku_;;qgҴo? 7u$Z}Vٽ5ק4Ԧ<6 '6~;d3E-cxaw˞ٜFFuk\U{ݟg7vvhtLʀ}y.D'Ӣpe-IQ )i %4"#ầa,T\tR:p/2=)DV w@߸<}jR^?H=Ws{qo5!Ũ Q,1Ԫ{1@^opM`]~ *IaY ]/WlysF*R =ONnM o$ģW9]nGsΐ ҋcߨ 8a>t$`G+!T([u;`ٽLe)}7ukGua׎ech?@Qo!OF q gӭNh*h쒭:Sp<ϏV_ռ?{ |+}1zߌGcH/=.>HJ!r?PY|$I}b;::OW\FEu.땏'Epg)[s A:HJy/]5KO?&_Z1̀ZyW13ݽxTY:^xSP:aw|pSN(|S&p:OefՎ$팉?+6U{x]KS|N5g2)!mcA\ lwE7<?1p7?uCڒ-N%u`̾[yj:QN ~mI-hmq_[3Oah~tc/l$O1nS\12dӤDkwu%I$JRI$ocY oWP$lgΠt;"tq3) i5C^EFX\Km=8]&HȭJ,ƈh0SLRS6DkM%vYB*oY~r;T~pmCܳ﫩_YK)?"K46B\,?]lc5 8_c)e" t_e$W[˛hS8JV :*]Gӂ+?u=:Ae';.&x1&gYx5ŬjV1HZ V׊q ӄ!R}~Ys:֋6:ov"wrJ;(ѺqcWXcB4HSw$ prN5"Gg8 ùpeC>t01Tg֘2PN naE<憷.ϡ96zM+q]7OH^;z{V4W@SZJ"H)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JTI%)$IJI$RI$I%)$IJ\/֛~JM \2Uc4KjD)( )jߢ-9}bIk]kq` ) X1՜*$˦ϰbEcJs_y?xj=U&a8)!rԢJX&!%2.L5&)I9Ht)3iE7uiv"]ןCObJd1 r U=}[Iʫ G}/j:V eCq79w?D#E>WHauO\agkEu`L_׏ȮTl$pDIcǘIII,E_M@}6m/P/|3L =['d:4W{/;=V` Ws>tk%S[Uz9*|ZZ\^4\gّkuD.Y'!c$H~]c]W ȉ:]]S~\u}`Xb;_8ڏBOu^EP<_UM oDůY=[xg= װpR"A\m'aŀrWޯwVhaL7lppOtU>U1\7#׎ZX@mW76ɉ~BKokZ v?ZOqIs_-=p{9կGU4pINOΡgOQ_\Fц[}ZE1 []p73iqD]l~;n7InkP>:Q}7G븘ۉx t]u7^.[7aT 6Gc+]rsZX$^m7!Tp=g'O ˁ:?wVmC"% S[>kY<䓴i+Ј}|2YI!_\o }.t}_ f]́H]v'N INM?KwAiVnߣ ibk c@!\mf8Sz֪pǧWVq6:7պ7k?L8%~fDgNKK[QYgyB;kvlt-~'+==ar)o';]&%8U 1[xh+S jm AJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$TI%)$IJI$RI$I%)$IJ^a(F5Scˁc\b'eRϤ!_Fa8mo~r;wJrZw?7ؼ,uk}<'T}WEX45zXݭ?F;uk-]+=*QK0S)"mSI%\$ҔJH\MsYXqP)OԖmh35a]#΅nu'u)uKK$%g7N&Aֹ$A@#IRc~<޷ӵ۝5;͕:Od\ʲ౾UCQ|?7ڽ't\~XmmgS-qTKOf \w<\_->}m3WCpqZ$+X8T5j5KMf>3^[p2=AcVU rS:~1'@!7W54b:_$nY_TK2~FWx@QYkt'l&I AVB ̈́,Z oҭh[CYM;~۷p$Z~TI w~QC7̉0V'^1ÿxҘ\ UsX<S"NqF}U0c}afC:G?gd[c]O+veuG4QsG3;֥`I *DZ}ڎ[Uz09f𳱰ۏSa롅Էz-tp4F|Y8 J YUnᗟw@ZτFR Yꞩv)A<}Gx첾㌜G#+M\SuԮN_))[1\_*7 .+Kݵָb_U+%;*蹝i tF"F /sX&JbX| N]8li,~ vuTzP<M;]C&ORtݮ󶦯c(';VyϏN F2s.pEK}kuE,V}F[igUl60~oqsri {w?@r C䅕~TJ?GoqylȵMr EʎO^wp]%qbڙ ]KJ)!j}SA)'!<$BG> X5cj.fOkSdxȺa}M D(xZ,uF׭_Ʈ͞xKK$6 99I ~Λ]~ ];$O}fnMx,2| WepCk`HwNF}\©vpgי|ūptw+gڬk ):C=Jl&5 NnG[qQJ{qW=7~I?Jzzj4"xYTZg淾f7 ?b}Vi˻!˿R|?yt]ot:/q?zߑ^N 1ACG;)VnȳowMá B (4B(XI.RiथH$RS SRRW9׾9޵N,LUhvx0j^!r0dچ bg׏IyJ^LwXtW)Bgdٝi|I3SSZ֍W]SKvpW4≱$w=E8ͰҶ?UfR=GRJ {64:AjP}kn7YS( 1*զi ulSl܅)W\IqE kc`Y` n\oU,C~Og־c.#wieRй̫vw+z~C8;IRm*X [pV2q'!#DWͯoJ{䗟]y8eo1ꚕ"%?/xX>c?[ܤu>#/0F.ôy%I{+Wr%r=KA$Fkw :JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$TI%)$IJI$RI$I%)$IK8H!yJCܶ?zZa? s>ճ>}b(йϮؤo湿M[1v8ZAy;ߘy???OSc"S"rJn!P)$:dJ [jb41h`SꂘMp;"Sx5WXLPe8mVY/U;9l٢JcӪ}418zMoZ%r^uT>[F+<O`+;@>~|A5ԉ csam~|蒖) T1}9R!%7P6V ȿ&f𒝏U ՆVwBHueb}nvdX+;vIn @3}G[ou1. 1St7xjF鶿]wP~Bp}#X'ktӔYx}]p/?]+=n0~X749_[oÞʷzc6P<95KH?qV5X~J[^K1L>@j]6b5-y~Ϭ1zvR֞"{$:pz+ϑZt'BCvԺ 1C~C?:-' wCpGȹ͓֚vf?S.0f?K_7lmcZ?T; MM!$)4IK4sJc@'!&IKNS$ƉSRt$4u Nr}_},a $()):#MAqy] tRIN~'D`}opZ轫Q11Ն–mWn T^#oܫ̌]v.jQ ZMR@<|\OLY))"lTvk`pSȞjr*mɖϥI_쮏#p3B'l}k:S(@[?p=2Вa<+Lvhׄt,[9`Ts>djo%hWhpdV{;й?%7%IZ=[^ R~Ϥ~ >RSHN!s-oWo$#::?%=!N2>4ñQ,(* n3L>["߭xNN rZPy0w έJm;[[A/[/QY@\ݽC3UQw좦[XX:ΗFqS~т!<@I^Ok7X2]k۲?_^}SX=FTE,,x귪e G KԾkQ&Mn?qz&]y3",{A NI$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$TI%)$IJI$RI$I%)$IJ^=[K-Ǣ ;KW m7->iԔ_XjXrO(_y`^HpT,tΦW$}jrY#01v4μ[1HThAITJxL $R( V%4B4N@"SN)BxI%1ړD)$!T֓ Lw7O5`xGފ-]?NmouZ9T{㍪c[/? :H1Wd {HW {7O欏FYTpdu-H%SS'lC-~,ng?"ٴOp^G\4Ȯ.:x.k=g!q]#8J/@Ӏ{} "+ S>kԖYo^w/5\GkE $iKjayD 6:~{-3I`}\&v F¸,:Ir;&ayNWKיN uwx+ 녻0I>0wGAs[:}Yt??"ɨUCG}zq8vi[VWbw3R{]IOR T)9$%UcX䩳6i))6NTV Jerx=ӴTZR)J^D"vIPB iOJWW^J | xs~vI/?]|TUn^լo5߬j4KW_Ey 5Z CB阝"۫ǭifֆ~o>wгl,.ʾ^;E'bQ-iM=#Hd90TD䠅M H " 'r0D !"R%%,Wđu:iM]>=)555 ׍B;F:B)%&aNr\>Xrqw]K]] {7P`~Wd4^>gKhkq岿C 􌏒u^C !JmlٸvUR,w>}E6;yw)zy n[T|JJ\<>@nheKRgAţ~ + `-K ί{N69\Q. wȮs1)))yL)Ӑ_ [ϒUySa"eF0,t=#JstIAκg^/Ӡl̊_yW֮znQ-Lx~jCtvǽ־ӤD&4T!"&,`cl'yj]o}BUK\?*e:Z(9:B[`ey~u|Q.<'*1\"~IRKV8i"ҁJpJ݅:<$LLJ`gTF w VVR 3i6g\%y z`!z"\!9 Df8Jn39Ӻ0*MiOa)2*~] | e:$YuYX2TS gڭjsIuuQx U>9h)AnKHSѪrI0pNJJ]2R7 'b PBH'N *`j\$ O I*OPJ^RLRSi\fp/VYV#~W[a`CI!hSPgPqM|\EH^H0}Nڒe3VnJa,UyMLp!t f^;qA0cAAխk#u\*mcAh;;J NV~5kN%.I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$%(HJ$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JTI%)$IJI$RI$I%)$IJI$R30Ω ܴ*Ukh8n4{?. kQv:کϺF [RI %(S6P"T)HQILT4"R%0IK}u$>%q]7)oSP) ,>ı1 (kk\QcEppTs|Scw΄Z:5JH%,Lw, C25ScRSX/֏qXgsJWY\iq%i &GaUꅭhCYt9R-\Mxw[Z vCN8p%I)547hx:Xuu>c}{O[ܳp0䙎Jmyk<I Apw,.B @ZLvJ֟8K_gqq %NA1z8X/"a/?_^K@Jw.v$t2- $z/O_wO$=5וY[k< hRE|>U?=ژ4+A-"Wc~Aj݋\}'D60Wi8iǓ.HykcwHMc^iQj溣!Z gnE6?o2P^Nk08K3oc4{Ffǵ|I*N7CmRmկ6}`B=, .$w% Sa}~- BYi,THJTb}÷C٩xyMTC‡JT}o %xNo}[c%*U>۪r!1cOBfhUoy RD3w[[sIw$S:(F(+lB?G'jc;> }F˪pEM{(y5+!A74%5 .x cThʳYv6#TLJfzlHD=AIՎ N)IIL@UF€@)fuN1(ͱJ5"U<S^;Fu0%:R]h)IMEOTA2̹jA)AnC\$()JlGh#vڞ|\O ,uߗa.kV6ّq JzJI)$Pwb[n;hR7^3\u\u N? ^zu9՚ܸY/N?ݺH$/lKs|]UW03@%:96?]Ife?HԢWO\+t 'T4}lnN#D¢K.]V_ձ]0KzU]w\+jtz[5|ϭut2L9:dIydvs\?ӟȯ?-W.w$AgMԩOa^]6} p(ˈ|oTZ{ObIR^%S3q`љg{ooԩOPi}f~ӵmP>gV=*SҤx|ҙ^pY(> )OD<џ\^p22M @l4թOȯi)IkDI%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IOTI%)$IJI$RI$I%)$IJI$ƥ%.߬Yi8YKO>?[1 -lXG?}p]>e$8nd 6ܙh^WN/Xkԫѡ %ЛqI IA:J\䜠RR2pԒ FRRSrvI 4JNJS!5v &GT CY 04MUD)9ixIKe0XpSnN4ELKh!*(8B-e蒑Кi9G{(^ݸh<5Fa.C$]+#띥Eʷ P*t_GZY_V v'-[~"Ou|b\O%sd;?µuEZ7ECQq&!7R*plνtߩ`B.;M=w^_帰Nu XWz[댜7t Br]< X.?WճT@?9O]H)3]չ?[Q7 f: kmXRzFo4SO%-'s[zoY\::stcW2jr*} 3GTݫkmugOCu,g'g*⫤7?٤>m')p> ͏S[-?*|_#Tls55fF<\AԵ{Iq)ށԘF;T,c][u0 $x- L/r[tW'=s?A+ cIsKGoȽ3M???⣪r~J­Yc[?~:.3YuW}y1%[Al\rFfbV~ f5Q*شj z]ʍٰpBa[fۡsF\AQYֲh>ןeS~nwMR; +W"H?%ƾ:MA:=yLD 8t`AޝbOĴôr6y#sx0d8)Td?R*:-BfVO-{ljJVB/' y_Z/J1}{h)YWۨ1H"'}? %\BH}-lp~J?ǥLG$/e^ \7׼ t.+?jJH ܨ&I`B(X$2m$G*Olv;2+ {{% o0`T̙:"_ : JigFu>kͣԥ]Nt1Kٮr$-8(qpjps$DJv9A $"o%9G>o xW+s~dMwm⊋gYz9MU>%(7zo<\kk+r@N;} o\RwKIN.aR"ds4>?)>aSwԜ/n _5p5{vڋZh[ kD:OrӀf֯/P>)$>*u}h´Hx^/܌ۅm$ϫ=Q)R>_^óiX+OAꔞJ+pzzwRPzf-KBSz~j*utRpռaTw9 q,w' E%Qz~c|} W0]U>١p4Zl0CUX@7Uio 5%9yRO*Uc}.-D !ƫ^3{H?A]?,pw '|[9`I-L{:vMhzNj֔}Xy$A:>g$ͬjր{A?$F4]c?u\U}^ %)"~-k.t ~, ,~ڤ&>KT"gun@>-#ĝT=q~J5e}?o1EM<.ı0߯66U+V>OY)ZҬGkZ"X/x%Jw帲XC\ X|D#PkVV.V~@2^ck/jv?%^f|\Rlhp8nB$IJI$RI$I%)$IJI$RI$TI%)$IJI$RIsZUhUZw@iJIy~gq?g<Vu~wuދѢ-F\<\afe}mX,!FZB]>ƒ"ۮ}0 ?+T7ZëFBqwLkZXU/՛l鵛-=ZS׿g]e?A֮'ލ!(?+6[(}{:D4^_ (OdiH7̨zJbBv%(*A L$IJ B\%%1H&\wu$qM]%m#mj A|aiU*vGdAE <&/0 w?~D׷PVp:WXTM^h6|RuÔ4c qKt]cU=7η$չWl5IOOguE8YW~uvZ|t?,^7䷏ܑSkV]҈#AabUNU+ҕ$I)H9f˿qwr2֚ڄ%>l66qY`,Ŷ4lGcS]K#m8tz]Ͽlo?5r]F-U;G2ZݪbI$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$Ev8ֺ<@*& .? I)ʿKYY 6qnio[>$tS'u{'-+=`GoW$>E(s65qժV[w;%{RIq[S: kt Q+WQS0ij5́<}wǬdJߨf~GO`$L/rYk4mngU>~ 4hx C?M[#oNTIk?xOIVsS,ʫ]f./Pf NSe. gWx3B휪ݎc䕕[祝SwjzTG~}8|k`O][>t 3h!wukѶD|ѣ{𩎱qWmOu-A#@I*}Vz>CXI^%̻.7pq񐺯uu6}y1(Cv`RЌZ濡c83[D& )oՠϣa7tlp]MEKM>\Nv89պKwBM܋#?9tY2RSһYC g)UGZx52tgo+U*,}q{ꜺF7S}d4ct4EC8Lj>AJ ہ?RPo$H%I$JRI$I$$I)I$JRI$TI%)$IJI$R UkwK[i<KhTo,}'Ju,wEWhmM]r3zTǏV9@BJZ߬6ߏrT ${Nw9?Uf7^6RC[xGo1*nOǰ8QFlk:(:ct߬9uE(2 AoZ 5=`̟!3x->/\mnWTgCO]u0ZaՃSh@$RI$I%)$IJ^gVI?_T "32+/M)NNЊ(9!qZ~ЧWalŢȞO|״SBxcu~!vf*Cঔ.RA+GopMEMg,åЎP칬䀒nXᰵk_uDO-$|I0mbk1)%DͧǛ#K\fT/x<~F+RV7hH zVO]YOQ'SŖ{DmIN=øEyn'쮍g 1[lW6^ BJiX\oO\;LNg. V! ێH%$8Sk uΝ7w~\{8]Y~KJI;Sm{vr蟠\1g9t %T\n#.0ׇC"kW'86m=U-7aQaմI$TI$$I)I$JRI$I$$I)TI%)$IJI$R1ӠfuSEqT?} 64~g-%aX݃iU;&5ʩ_YŴ^ 0˭f5N9(f%9C6H>+%T0jC=8?v %$TU$!sXf}ͰV-rjKCdp~N=:=7bN$nLlLL~ (vw2bO֌ܷS$@[x}#lEt0~I!VX+J?Ry]t78k.n,?}j|WNvy5$$|ֶ mȽ.t]^{nsX wAl yIGBދ}~sI8ʯ_ݭ$xxY9c K|t*tBVDzgUkm#򬳒Gx7m< 4ֱὀ[= ٝ> |WJ滛ַud'$mF.p //v%OC3o\|f%%h?\22TtNW.k6.jҰI)*r<d|W[XpTm!'%<,buZ0*7]u?>|8[:NCC\*3{C]]exLJ Qm5Ӹ^re W$!azoXnw-M/ð(U8mYlð?"ʷ\8XUÌ L?mCw_?up1?Z.h³.Gq?ZHnH%I$JRJZ_a h*ul5t$?^ufmdq06Y_sMeLlhs|n2jmi)̷GGc<_cvUu5Q:S,{zݵTg^I6'MIʮ#p?l.'Fb{ ۽sX0XwU ]2107 NXGiPw/Er1+>l̑~KH62!6_X-[gp+'ken=;I9DVkuk$miP[:S|<ng]o]C6$׺(w?"![?ҒаۇfW k omLXAn}. *:NϤЬĢ2ރnf+-O@O$mQ^{~g$~L])yKLBJu]N>u' y ƭ܄u|][|Պ߉[7<[ThVRρ`du4sW)86q-j'Zk@2RN ΫNh,Ĥe'+-Ǎ'EmZA_ڦ}@]\<_IRjxO4vZ.@߀\E%4AZҾڃ-p$M^ñyZf3!V1_UitY}w[_lsTcd8!Y]AyNOR]XlǬ%uV0qck!i3}Sz/ ͯh$euzɷJ*oԨk*]tDo+,lo]ژEˢcAn-?&d;ZJ!U'MXn%VL&J*Uo#zңNҼK J[# `Jos]V8;eMy4Z"Iq*8ҥ>\Q`SB%\z:_DŽT{ԗday*?>=FZϋ$OV.;}mְr PSu$ppd'IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)yGagWk~o^. S{_TB ?U7bLz/.Ϩ YZG޼NIǟo金R]ywRC66H~W*uNV9A==;s+ӂ5szuZcCܰ^ ? պ,}ܕ+g𛲖 )ݠ%*2S )t +Tײ]N]Lǖ+MuC[ q3Hvzf_q5 fGkG럩ix;Qy iM~<26W$>fCx#SY2a Y>pN3`o+10ׇu> ,os^) -\nv?A.1MRO 0ڟSQ$Px{Pr-twlА_nNINWޣYe3i{HcnM$A_֋v+kؑ,kD}D UoL"%̵ش^q;X s뮿d|KD~f~TVRqngɇ@̣\|l53{cH?B߫n95\ ?4>5N(;nyl;=7bu~a jJՙin{J86rG9Gt㸞EN]w65VۙSp+=?%x9-3Cg6J녭<W#PC׷@"X?G؂%?nfk6i-芩 ~x]^/MY>ӛkP~Gr(hIRDj{[\xs=Dn?YW1;_M,#Mrl_3ӥzF=nTU 4N7ڱPUoBh+@n}Ls$-:~ka8߄vuzs^?Kb j =Cu$E_VtmS#Uŵ'+6+6?w}Rŵ?CĕmھXvUںF/b'6ÿ<`-N{J{F8hWbc2^K_ӯ.,/%=ZbJj YS$yMr}qR+rsz$YK¶ڟ](RPmRИ $ջG܅gM~hVa(IN]VSSD|A(IO0.~| zV;˴;&ݩmIO;]XDENh(}dnm\v|G%ҬMՏIJ5hBi>dvp-Wy][ +V\^3턩Vm{^%䤸k>;{q!ueߛiRmR\&doŠc`8oJT{T ~OHKH?Sm z?]M۰)+UenEs餅^U6 *JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)KܙH/@^wf[G=_N)lh!Y vN#}zBW M̱W`v?^X_CD/;uiÿpٷ#+wa1}@e8-pDYޜ?xzsgT-]R r!IREK"3Bߴi2]:I):Uu_oܼWH[oׯunMKA;J;.E]k ? %Ljų\g ƍ}Qk+kG?ȨO {e.#?YFqY([Yf"+imuֲ.30X"%7h%<־eFK/41'^Lr~6%J֜q]Ȑ"_pJIgW76ڳ[6}m-m$Td:-0;kj/qy.ޗigOA#W>:pѾ+?U6no/ ݇gJgW]cEU4݊ ky!\w'McC۾x꼫yʪ?eX@sO)&G;>G~!:>a%S4⾺Zr*ů~>͞t+uAebZ}cY`&잻SIӹnZ'=a;=)F,ciW\$BZ_`:KHIO+ixGPIg;@rj$I)I$JTI%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IHŦEk,~t{I.d oCI)ӧv;ܰnEfjδxooV$ov_ps\T} SFOf;e]Y﹜J3\]չ =ЈBetcLRS7LK+#Q[I3S|@婓+7o|XKJγ_GȬv֕ ,}S1h^Zgag=:'Ib~k@^-q2O32I$>ظ4bF]9̽v;%%I$RI$I%)$IM{~5|@UjS7ii&,o'^ \IN`GHb8 Ƥ{IV.:oWꐮŦmc\|)&c[?ȟ ?%7]1̱xKM `| oCt9SY.ϻU[:?U?1m#5*ٓ#R Yڧ SO K90Qn0h>6檖6}3)SpEyv vi-TaqާTo7f^^~a=RR=/O֬gyINbq@3:I 3LXB 2 rALMLw!@TyhEI$_ұo|gⵎEO=gfk"J.虵m9VO]HnDבNC?طTua.^ lwr{Y*UJ=Y_M;kȬk9.>BoռG~l!JfEvcOq-$"JV2OhۿiR\Euua@ա]=R^%dzSh':lzض7CR%W,gſ+ҟd'JuUjw|~VZ- $I$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)K3Oҿ\:Mz!EJIE7ٮ8"󿪁L^\7lO[3곮^v[;c41hEk(o'E!+z3r:x\'V:0v|CޒCicò?tE>.ƹջVp9[VN3x!ET?U6o:~]wd:T>noOqe@A9nu/at֗vhAc Ck[)z c@/Spki[%s夗MsY8 %ī~kcuЏis2#tO?_EA"1zh5=Mm̵ Zn+@ u;Gja97_a߽Msvkg$ VYhcW ˭ue4{*ujTI$$I)TI%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$hxAS܏7$f5fy,J2iRŏv.$K=f{n)g{rJ3c~#,g\ϛ?5ޤ>ז9Uհ;kR:f.sK2je~tSi>T'LXq.{5AU: }7w7oJIY`e@;bzn+30mlhK}E;,z`ꏃAY`]ogω)vѹ8x*i)I$JRI$I$$I)WpZkz.J=WRINS4RsD2<%Jqgg0ȱ4+(źJz&g6`Vmv%.BkƇ|Dyp[p_#3hї%zn1;&Cc[H>-%!2CP>P?KCD$z$7sNpsXesͣ5XF7U+֍57FlT/m&>ՌJYq°̊4+~7OVOrX?J{TigP`g$ŀ7=LTt~eu"K m'Yyj_-a76Z<ݏ[[Vk땺 _aZoM*M_(M7VǵZAKU=99$V.t} qwML۶yH.u8XěPGpvޕ%\u+<{+.gsOJǧwIKrYTqrX)&k!:JRI$Iv|SKu~r2\AZ?y:nsNX}S}K6Z$VـV5uZ2Lނ2xA_g0sy^MWsLkO+77bfϪQH/Ծ~ݤbcFuTcni2Ow)}WM`;l$ऒ)$BctPRR'|wYTd0>4 3]F}Ktiw;TT랣4W-Ѿ~̭]$q]/ߑeğ*Iv C}vc;>؛땛0"E-AU5 /_L4F y oEE·Z[SkHmIZI$$I)K;Zz#$5ڂ;Jxnpe5p״,{~}bekO{9ՒF< Cl qyux¨ST: $I)I$JRI$TI%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$SxxV}W:nA&zue)<0[.|ȳ4 HNBYպC\#$Uiu s}oAaW+ˆU:ίٕS!%$(5:iJPRRrږ$‰>@J@p*t,KhûBKI%M}{A63+_;+u9 ܦd[?jp<rJ;=I %):`*Y:I LIJI$+AToG͒[.r͐nҫԶ#}:DԒD ) *%8Ubp_?KVъݩ)YkHi=`I˵'U%%2p c6S%]I SdV6T=>yII{hi{aus]f?iъl}"yz՜ .^fG s?)bnm zݸYznhI/fW22BI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$STI%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)E8x*I$3'L3n=dT}I-;ŶX?EJp,I&OgT઻VF]M͞^V9$mOuf~m骖cIȯ̲GvVxz~aZ`>~n{Wc| [l^.tW@JN:JT0\"m7*>sm`YTI'p SsMNϾVŸ.-e Ȣ*ꦓ"?f7:DXu?%'IE5D*I)I$JRI$I$$I)I$JR8x*I$F#57_N8>!mZ)$1՟e sw6U$n5eOW4͊Mx'?έt$yӜk<ȍѐ~]Z w5 &?&\>L08h9Z0EfjmZ~e+lO?fVe1fQD+gIV۫Wjؖrh/h] QN{>;Sڳ&L=+6!%sHcec*{YNCe=}cOJz Z9+t}mų靟+9{ K:p!%SeHX]_f6;u/oI.9%Ww[}tjM]'z.,a?.[ĻKekD+#_̆?%~-.i0O<\au߫im?O;8x-}p{yYOZN'ʏPbT*qxLw9%t{' RdJ](P-)I&sRR2q HEJ$AJI6JT$$$7}uU8}ks1k)R楰 HN$b^u8L/s*iq0>ճ+íO\{]VNsRBw.Cͭp+Ua5qSuݧmvuq`ȃEvt44p+F c9뮓7g~A]a\c\IE֪ _c)0;:Na܍V3Kpx#f]$cR?A;栧_^pQc ݹ]tJzgVf aw%I$JRI$I$$I)I$JRI$TI%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$ *eD/$} %փC_IMw~{I)}C9k+=MZ0sغ<ۛSA~-5G*+c^*3IڻTS78i[/(|KA+9S:Qմ;ů{O|JMDf8w5ԪּֿzVdn^0)zpZީc/r(Q%߭@žgm?=c eՑ`?%7QeK#ʒJRI$I$$I)I$JRI$I$v~Ugd|=_I%[왪;4DY?1jnnѼyiTY9 va.$ods:,M p7 ݷK+}uK7r?;IDl{r3M# (v.sBВNFoąլ+̽}F~)+F?Yp67W+tY\ !vTf\>dߒVKNuJM-eďRcX]PY%>).6B}.vݱpIOKYe'㧵E%9ٝcUmF%cw_c\,jr#}-Rc;=N8{MKRSuAsk;@rBW0>}{ѩs~;&Z>}\\NsoqKQ D{wOY޾St>+;:k[ޒb}ey.7\V aBU 4@wI \64Ǜt:s2L7=s?1-oΣ-GI` >_TYYnzNUGٱ ^B zXޣYZ˘o=EnMT,{[e`ӤqcSvXXͧ,eo}ISŌ9WX?qvY{KWlyJO ޫ |Ge8;ek\HbP]riݖ<ߒSGԻ$ѝp}zgH>E6,'ڱ+U3IUn?ZKq[fc[Fguk:pݗ{1>E:),o=:lσOS1Uռ4m$)I$JRI$:ߑt ז13q.x0IA2Оaabl7 =[[P{0A$2"fBJ\Szm=pS0ܠ:#\$&XOU1++ja.RS}M~{)?%H]iKRl#@߬}N.ϔh1ԁ$yj~sQ!: VpbJ^6qk~uK<oԼG|}+ߛI+Geջ萦\ n'nd;${f\mSѣٗI>?I*1 KSoZ +mh5I5yXr>σioozz^Gև MXSL<\Z+7PEӺm=:JN$ RI$I$$I)I$JRI$I$TI%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)7)IHĦxpd3e"=m}R:{G-}SglGKzRJY(qk]EHSeHwa=-3Q]Hڟ?)85;b|O?% Gm+qi͌k+E<]GcکayVmO,o}CJNI>pYCfYW^H?PaGR?wzk:7l&N$O{](UVfe8y8nDaq;jȅg]o9u9ܟp ݷ#%jwRX(?߽0jK?S#k>+TdiM\R8^0p>\`=zk:~5hUPՖ罩*vfSfp(<;>2|H!Ss/1'G$YGXZ6L҉)R \ߏEiGGՇ`#IN 3bYli6RIK JJQhM$oQv%NS'hY}M SƟ{8kdq^X|$4%<잭-̐.gVyF.Lki$xwu?P%k;ouU`4}ʝXUi _TǴHx+:ߪXo6>kЬuzxV֚s.d`͑\o߸W{K:{7zʙKC[%4EV*7mm Dt lj[8 hh[c\v0ZٟlmcGYI Jhh h8:I $I)I$JRI$I$$I)I$JRI$TI%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I% ~?X?Q:>A;ŏsW@Jyh ȨAYv}qKԹv#jxpuMQ~_T 4BJ݊׊eG ~Ibogci%hZ2em<$";_tfQYcS); [ҵS]=}2ZwSmo.֍"1-s6*782S=jI,ȯb Jo֏i}N֍O֮lT4$Tޫi/.9F!'YY-ul''+-{^%䒭ͫ.BO K>*98_V?*MTG҉*ù^uVÃW:mvૻUn);>$Rʸp6vf .A>-9-Sئ\_msHtWa\>0Y}a÷W+̩E%%&JoQ9 !P߮wE:0O$]{z{*|V78\U=4OޫYղ I!~kGlwS3o?}H/WoH}r5^oV1z \ﰓ.ȭI)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%?TI%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RS̹'ĀJstnf}BAYCv=1]I)՝pX~eSk?Z'.$mOq;ٍ]~O 6,'OkRJO H;<ϊz]MXI:y>tߎ$7ZUұ,T6c;wb)lWK}^mTճO+-'^UYlQ}Ցܸ >;h|6R9=[`_\:U'el-?+^=gm]Tw{Dѱg~ԧ2dfՍT9?3-VX|Z u:=׳_鮲+'kCAy#/~CKiڐ LFO}Tל[[`aϓ5/e]+lf`}4CC*hcGa6$H)I$JRI$I$$I)I$JRI$I$$I)I$JTI%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IHqgsC w5Rr>o{شIO5gՕ=ձW?PP1s/=VԒ<} >{m&}wjE9 }ӹ2fd S=&Oc`[fbJn1L?p7j >3ՏݿqocRSӤ:gOw̻-lњQ{۴I$I$$I)I$JRI$I$TI%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$STI%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$STI%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$STI%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$STI%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$STI%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$I%)$IJI$S@=@,=&МN@hE [x tU:ݩBNYZg2dB^QBޡEPbY]!7Zⅼ=Ag\8!',>YNٟ|x򔔶))B>4BgFy[ζ yΚ 9:=E CgB>9Rg'G L)GBnQBC l8!f,7Kcu1VLGㅼ)[g\YKu\6lN!~\xMپB.I7Ig&vx\II!=Q\{0'φ=qxV'yM!k=e[,R~gYmVGq=mo 9ڶȜkt}4MidN:mݠlͬ3L9g4>vqxpD;ϳQLo(}IJ+!}[UWʷϳȗBKQ?[{yBŵDɳ k˚EYo/6QF*v(墌+u(e \QF?v(e5aCu(UPkeOŵDѯ,^,20Kt(3KE:[+D}Q(G:c(G:ZQF]K $ʨk{qe4~؈ eL2=ŁjC]@RFKXT{j6b>[ɋ[H=_g [9Wg;y:{sȨZ!Eg#ol6bH6Ț 75 Th63D(@]{ftΝ3BMݱP4u^(5ux?d>YG؊:6/:b_7Uu^goO:+Z(䦶&⩵Hg-,Śb_U_]WϮfmoKٗKVΦOtZ3k΢W ȃ˅uζ.#Z+tvr̺==|~ Z}6`eݛ)Mg\KoSEݕa}r(3k^+j]9rޓz.Zox͆>V!:oi/(T_x.Iژ`\z/_z]z ^Bxvr| xxb0Rj9Ǫ$o4;ezO<268$L.0&#^OV`=2OzݣB@7D#~,ˏx} )~G&">GG&D o?2I7C @&$ @& ,Zd30~NH5䁞 00` k u Ȕ@>% Lfap}2sK\L%0uȔSF\L 蹆0^[![ k(Y" di @f5y5ap2O+apM2ˀYF\}G\Z`s s70wx Ad|# uRdp}2ap2π! #Af䳋0'y0y0% KAf70 kU9z>@\++5- ap 2/ap 2GAG a9! L>mЦqFu3H{;t&>Di+y\_ùsOF5Qc-5jbγxDIZ[eVTq=ېU3b=a$iOG4 r*4>o ŒsIPs]ox%[gs?$m0-ɒw/~,]{[_=rʓ?oKQ7?6} O@].;5hv I>}AGLLom@_ y|~ d\{Cʢ3ຘcn0Hu^[uI wN}vI}[ o#M`̮A𬜒0qa-=f#ԦO8S^|(]j5>h#}mFtiK66,bӅ{gӶ-wȰF[Xqz%Q2:,STEVAI!M_n_6dlZ!6ډM :lc'fӓNl:'h>>T@uKtlz#bzt+0\;Χ\;K9>UVDW1^VoY0>ﯲRfwMncY xYiLe2 Os|~ۧHvg*+>#YNB=??g 羬W=ǞI {uaёrl7u`}m-b^L6ݗ}a7w֦/z6鏆j== l؏MOm>o M|?6'*0 4;`YߋX54s5,f a0 2KYJs*`Vc Wá~ yb>#u# A~`' A!`" Af301kʃ*`027sAr`d& Af>0 q}X?O?7,Rd0&1˃t`cQ)NE_',`J1.`=Bf 0[ ޱtRX{b\[ eX_#Py@ ږy(ROx3u>vwJ!m2tOYNZx Ty?Sz;Cj m񶕧]axi[8Ҷ:u:ɜngm+ m Mz_> ?ڴetl:cǡzVAmz8NiWm:il 6$@^{ סM|12ozt1h߫|poDi[FtXfUW]@ Ut'}Nc3xc!3A `l4ΙF`4G62Co;?Lu .(1٨? iCf"t`6dSb<7di x:YIF7!>:Xp3 ƇCDIZo8d eMGηoXO,|1eRI1o Z.H! |!п:3g!h +<$O`p=Pf$.w_`_Eנ 7\1 ]cq 9~b"Z\ "cG+a0"2aOa0.":WX/UDla^YݍXCEc*"ï'LxRbEdFC>xf `Fd ZՄ\7c9"̽\P@R~A*a06$2do& ƋDfQb IT\?Xf :fU9C`JsN;gM'O7|*6-ֵן.ж9t}5N|H>O9]>F#5X=:̻̀|Sy9Ep|~_:оfnJ5o]}tO=ݟuauu-ҡkۋ>۴{"FL0y&*wisI9+F5ᮆ1o?`5 }φ3q`.?6Z6p~z}* $Y`pdD0j82d#1I% FG M}I082Ж'0BN珜1N 2921Ԍq=;!5@TsC'f<tSit%R!FDG*`" FIGf20 ӑ&0Ml` g|N$)F]8!E`$v"|Rd0b;2E`?E(L|&##s0W݀ByKψU[kwZC!5}F`͸N#7y}qd"8ae0C}Ɠ)2k23II>osBj% ;N s#07wϜq=ag Orn8O ;Xe 9M\5ThZX)8k)/?> s4 ~6_<~ăצ7bm^^@z? J۬$Wm\ R_YDL`;!S L-ap"dn{:5Ȍ.G4Cq#z?NHx24wHBf0+&!BIEaw%de:XӀ;.>P7Oq&dkC;3|a&dC|=ap's]*apW'd60ӓv̈́ݟyg ;B!~]l# e'SݤGa\! :s(=eg)x9|t7khWYC2k&xj:IX9SS3,MVrmɨQ ]j}(W5C j(jg!/T{ )h,U򝅍; Bc ;+1Zc]ZmwO\tL|! gsOx…ES*] xYVcq߫imӦ&%ڪ&{Ymĝ05 4q_v5y_včOg]IUjx_tfCsBzi6yǝ6swJ_ƻ(A_zBJ?{>uU闬#.f%( ,96ƩZ߬>ֿX$w%M$G'D塰CaH\H\4Q>-L6鹢|nc6QCa[HJpu(L0 O$u(LW0 O;D:a:MhP-nb:?rBոEڛUS=N鶄ma}{t5mJ 6jmm X~l3,ũ_֟4,ߟũJxK@+}:LC#OiGid9dr}ȿ%ScC`µ*f髈%^>ӦLtuDzƓ㭎U<g$g5]9>#gtfoVUs~$3/e}g;"ҚD3)Jx^fx;ϳd~"k{/\/LSMƬ$,g.{z\#1 -J²Dz+O}dxrG܅_l5<`y` ޵yaͭg/L.D*[!rWXޞ ޿|o ,sIݝYf[t%Zbu*8*ҿk]N@M*?Tn*}QA>}ľ:jc.{fu eSI*_eCJb~?2WJL`.kʷy-Jn܏l[ʙMC~lICCk Fss-8L)#^939#}a+F;KYbcs!?Zbl!Z^xV5kf 1ˏ}:d3tb]'Fl[˙d: Fӵ&Ʀ؎N{.b=&ĵ.Xv}.l{G&Iw"mAH0 cb"1wlf6b.L <CĴ"C,0LXc&f6]϶E͜Y@w}.q3`_4g&t:.+͏!ibƲՌ!jbV3f;2gމLDȶEL h3I{E90ͷƶ/70%֟ץM7.wە~yG F8#mIrb+'1kN ;M ف$|{I 3!u?;s'ىDHb sb~H٘!C~d[O 'i,;`|9X`ȷ|sYb^n#}S=m%}$wq\0}H5ȐO?0e'q??R}b*G`}#`Wgb=^b 8L8~m>hD&`d<gh^b02F;0@L1n c/Vqz:12c(laf)^3g-+Yo1?w67SZp&L`dEzBz"3`dF$&dbչ9"1!LȸHLdE22>$21d#ĄLL:2#M"1!Cg02.%21d<#W83#cZ"1!SLؗHL BfHLĔ#Sn02&21ȔĄLLq>TDbB&"1řBd FEcgcۂ(⧈iiHw` Ts8CqVϿ؜#0ř%KFmǑǙXbd|1 1řȬ0FL U0ά0 S;'b52 'bN}ŕq&=#ca<ş瘛<4Ť1o"#l"c5ΤvGƳ19(q;#bsAjhgVb~8,|Șw6[ǟ aN ۙa)+nd(.3w#2ꑱz Yo#c8 t?8?l01s?23 ѨGrf#2zd g6!٨Grf32F=2|NE1d2<y5wD~w|!+9̉FbhqF>v/^PyCs/vƾxQ$1˻`(v|y=R^`g{mxe,&1lU39*FlSp89SyNmxO3SPco 53YbE9z#GK*#cJ9L8S>HiG9SL1*Q&ⰽxbY ڝ[_~8v![W3\Oa,1 TڔbcL!P,1XVК*Vs Mlbm e)}"Ed(&Lg O3ny^&f82މqLDzX`0V22>`L1,i,Xd(Đ/ztbd11aُC1ȜXȸd33*u [,x~u4{z^.PXTs$?Yj)LZS0?L<}_vحj46][,r#U r+,?B|X'+sOGw,yT"ӦOZOyZik-OgeiW~#b'v3^)p+׾߫AHq,忑W^k̓>)ᲆLvsm>·](ĩmׂ;EﱦNg~OҎ-18KɇIk4=]\5jK =[{M;vi/ek~$ov;- ݘn. y%ݑd!渾p-s=CgCIAm>dhୱC_>aC+6}%-¦|lqv0m̦sц 1ni+ccil=i{c?݄Ϯ8aInߝͦn\V#|So[pC\EYEgRmVg]۹ߚ|F$ ]@;o1۹p~N!&;Wd[Λ΃n㽩vӾsP'Hоo.A}c86Yܾwdk{c:AҶ{S}sSzdl7ߠK1F2hza4\ܝϮ4îh}-=_/u%G9d۳LNYWwaMշGw|QMVii4K{M>Glzqo8B=dGN92"?Oҟ|!GE=2X}Yjf 嶽XOzzֶv9#m[tH6aѴgG[787 q#$5ٳE"sC߸=/y'@̾NoWqZq:ucyo[7a "Mƿq4I&"Ccx׭t9Sj2FQ_ɅyM>|#UiH|w$[ZYFWh*~6"ϙQ\f1ybdĐD@6JO<^8g}ecCoۚ ў3яz=WDLF|ofa džOF3|b4}mA"v&}b!\S|v}b~0702{0 YS57Ce[Cot[& OL2[1OJ}~kmz?1[ys`]ٛyI3P1_ү@(,o+@> Ql$TIa@a@aȎ(<G AW[`(YXx{22+aX v,JǕeKGV&a@a@a@8z@0Ȗ. | q5@ˉ*`3?N>R/ `.@O б$ €0 €0 €0G01< C]0]wgsb7Crt=S iA1_kl~(rbCG󣀺qw9la@a@a@0H02dWsBdR掾kbn)CmGsI)0]>`.JxgX!ǵ޳- €0 €0 €0w'JY}t;1=Qʰ`}b,YLQZ M2WDia@a@a@x[ÎW[Q*70 €0 €0 0{}b1y 'wNxb*+>> -cy]'E1k8.:5 €0 €0 €0 ]XHe:(bA9E0ǔc\.lj+盲Q.=p110Jܥ^\a@a@@J^ɖH .)+6?;GIW B*2!ڰ-oVmX.!^zİ)^M]i&밀:^W,0 €0 €0 @c1 (0) Veu[R@Ch~ޯ(9`hnm[rN3m/{) ~=ϼa" €0 €0 €0`#i߳(G)6lR`;ن88I" e*1yBv³8PXiB'@5p,l;#0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 b !6\€0 €0 €0 @*, T(Rea@a@a@ I_.@s W٫D T{?8~ €0 €0 2+ԕe=a 1DzXlk 8Ia@a@bq<%@Xvlv8 9d<%?a}Y%14 7Ia@a@> .R4&(yoY>X;"`8o\x߁Ic&rJa0.6xx}KLa@a 00h D2|bh (^mʇ{ )B| 41ېec/,ŁqHcu#a@a@# 0/${ S'8z_U] ;d/RP |8cDir,_(0<0XLH xb NƔ5\O~x_=2>3nU?sY3y1 &p[v(N>$$ €0 €0 >db|K0GY@a":> Cv8xx\tsO@qޕԝR[1 ޫ5SE(n1,X Ûn:N4Ce E'cx+?M;`zq9wO^gC|9g}VhIa@a@Aymb#V o`MqQ1Dm 3vJQƐFnCo΢I{=d΢4԰c.N^F`q!:35tT$8("0U:]<)v P `4/an)N^@uZ>H]u5|NG^&a@a@a ^30`D:>C6֍PZVէ?s;`*Rr ':Ӌ+}]O6ؒرb8-ÊƹƢbBRQ2,dz' ѕzoX]Tgr;n]a 3QE=f2OP(Js-myA-0'Q# s9n8_er םQxu אՍ7QJg4 N&a@a@a@Sb> e^ŜX =PQ1N>Qpr;RqƜZ9d,Ji!(mrsK)ytj,)r *O1q2B1¼(v^w^7= XrDE)scNV#d> ׯ_/ʕ7nܨ^RF$ €0 `]PXxrH7a^}Fmb$XŌfibkP`,EY(D)ρ/Y>Ur= =m{tkEu>O|X 0g=Kopk,Pd՘Y"s ktƢ24΋$ |\\\XZZ233}رN|!00pӧOKqڨ,, €0UHGى0Qʇl>P3Gn|pgN(Λ9̭ Jd4vJK9* c' ])e>SZ QQL~J.'R/Wu=S#LYz6._n9tY͍(e-7 ]O~o(^wEܬxy}ICl&krܹ[n}lٲ7nz[ӫݫ)@a@O 0!ڒ, | r}J',RF #zAzݯ-J)Xd% NqN)`i0@ЭlTCօ1nuQjcb\ .|9p 0`d^TC{9xJl^}8PlSlVf/u7nG;3wf/^;immdCjΝŋW<<ʼnq8|:͇t>؟&%(r91s`F~a>?cRc':zuxo\="B&U`1mPdT2͌q@nyPskƪFL1nq??37L3d1yoeUi8foE)C1 Ea*\2 \^j0jԩB nݺjɓnnnUD~0 _Dj(Ȣ*,B7'>Gć1GDa),ª|_Bh6|=#t(Xx8z~Kysc tuR3>o >:seUJ y }.9um +Ex̉+E 0PU2tGy/⓮++hti J7wZy|n;<+uGQDo(61==f!e C63ę@t瓂(}Fa2ϟTn{~d] *5)堋ƮN)i666>&MzQF ըQ#M"TDir€02@G@@>`'Mpcv(:A\a}\E6 A;]3zZ d)׫nz,n>SŇaN\m88?yOX oP;1 a@>1Cx1.z vEOҩn(yO: ;| H`wu{Zr ^;  vm9P>$Sa,ts]x/H< Q5((7N0!EM6jɒ%… 4_i9a@C" m t6 d' 0߇C`a|, ,P|uC>NgE5^xLt[qq$A:Q| xkxq=( 9”O:o>ğZ)3>oy A3>o &H5F0t>)K|yM3jn 9b*#1ǰX肗;S4~ }.,X:\<bN/ϷP 'y䉿67Hst(u#^;m/K2P⵷xE)ŌPuwɓ[lڵkV\"2,,LDga[6" e{ G߱GwXb9]S>Tp]>\8] : ƓwGALJO(&FQ28Lz N3ύ 4VzbX^O ;c6PcyZ&a 60(] $ l?c7a;|qbIj)}Z~}ebb֬Ylmm-?~,4V\w!޴_oٓ0 dĊ ̇P2 a1:aƅ)9CB VcF!Jǐate>eB 0.(c]y W0O Ƈ(eTLfQV pO4dGu>f#+ׯ_('Oy9::*4]x98RR: "a7:̷ {[HS&>p eXq̩?f {(eໜ7Cj$sêW3f谰( |NxqOb9%ۊ wӇw%F lڴJxt_ρW}mvڵvvv0hLi< T*J2,u6?v]6ȼ@^#ʐ !3zi7+Ɯ(z?(ϛRy(eQ@Qf+#2 a8<Cea N2#?vEè{y(ݰa(8ye?ܹϟ377֭[pocߢ! _ɦj,BG,L'JytK˪,nm4X\.:Y4Di9bG1R R:B̜V7_YJoÖYWe}~F\_2΄as2@ QK{ .|ݸqcնm[-|"2""Bw?'l[ ~Y//NpH-:l˖-, a6a $ h^(SD:̣K` }2婢IDžf^O tg_svL<k$ `cy~ p }=cg({|r%+$f2̗!?ùu+Rd<>}b{ la`c}sI)r7+G-b(NYI&a@a@ . 7lrfΜaÆ(ݴiB)džMC~68y2d޽ZvrXSmƆSc[؏sA@ /(8Q)g<8cQzľt B5d:md10!sWyLtfk E!ܰ3)0foJɾM>zN)&P}8Ia@ ,` p9rd 6iDW)EIE,_"Ȧ+/_,{`_PPP$zժ={j}jWX.^GDeY g/3(VHr+ʪ6{ 0Or$_SVgt`.bn)Z'T@wJ΁99PXVfsen7+3\fTV}yWgիW__Dfr6m̀kG?SڿM/ ]޻wODwx唄 0䕎$Km3T {~YWߥ{5p_!S4q~ž|`` 1O*0 `!H8p lРAZ#8\z3>W5aJd{{{>}B͛m:uꀻ|Y_na@=ZUuoF1Tw"XE%ph $bG-a 3ђ*@?^tѢVX ݶxLQ>uRwwY\95vgΜvP铕a@ 0!< # 9(MylCĘsʖ0Va@ PB9|ؔ)S4Q ]Ƽ,VploH73lbtݻwǡ Hen;nժU'-.]=oݺZeUa@7z%'ΘSrX(wCK1{#Lfs}g)']0@Qѣ9hxb)%PURXdd$[zʉUN0ׯ=Vrki >f͚)ٶm|2I{S/0 '0 YȨ;7n y^(, $lGs@O8&YEV XP`0 q*~?' ?p/~ݔI aZk 6^~0|bF}PQ'g;ra#`j?dQa@ŋQE5lPUʢ8d˖-gn:s޽=:ٳ; mF&A;wLruu62MGs2`(Ysb{N:,Tj=zҥ9r]v]uZ"6(."#.o*,0._]b1|ott7PE)[88z1 Z>ԛb Є](HuK9b-& FeeffJ[lYդI!C<h"#iM T cǎ}9r$pX>}Z{oiipܹ@A^*K(QTRŲeV &MZ~,XPԴBP͚5*kpLEP8Bv! 0" 魬ܹW5!!7!J.9kFss,Q'&' q{ 8LM?`Na16dDg"og'X)N^701(N˗/rϒ@^eѣ޽_`%W{K0wڴi-HΝU{UׄWJv *1SL$H ԩSoBѥMۄmnDZ͆@g8@7.@I\RpFxq2e[[Ĕ$\Fgb+Ҕ3* 1(-!|ATիj޼[իԩnݺ!M6U-[r)dn-e63VpG%KF-Z4*gΜQiӦ3 h(Qcǎ 5y䨉'js>Q:RсmժjԨVPx*W\ "T˗O!W?}7U2H"꧟~BRJu\)'IE$=;mk=›O6yN34iig,,,@k/T @v ˗/G#|ӧЫ$ >]>ϟ?UPn۶&L1ؠ<<?+\81!o޼ 'Y]~%QA7%}\^qFVnݚQUS; b[0;ɟ@"a>;"LXDzK?gŜ(*+]E(i!q)0Axάma@O vLIUJCܒgYJ - ״4Ni3*}Y,4* YF`[pB;.PT 嫯o(*^r%6ᥡ} E+P8y:P8{!pRB`F@`|'~ μp </UoHΝ;1bqjmjTr*O &\K}]Q㕢y,BF)I1k^>XLXW&a{`-9`Bhvd.̂8^Z: tY9ŋ΂7 X{EYG9 胢K LC 7!paWڵC|E:v[ 77P5b08=`kbcڼukC@mmUVMM̙CeʔȨ̙3b>zIqPڲK/nt8 t}7̿u][sj.2Aq\X1-p J1 Mf]|rrdp/>Q2D\=BHMN GmR,.#8Q@nXr(m3tmE.]=d>OL<zh|}wK-$ G1"q[u0yu0nu^wA2`wiFcfFXb4jU X&I4DXKDgǖ7of+kX ]̖[J]p[^zyWl/_>|o9ܼipիW:̞=aԨݻwshѢCF 6mz* tH&ġCtiRpȝ;C̙4N^8t1jþ}{noݺٵGH0aϷI'Gq''@L@hg kP[bUDj q nBFBkN/C5jhN)‹;b]~KƷcx.8y&J6{8`>vTඌE)#C)}B"Hq: gt\'gOYa[CK,0 q;9CSC)09?c:Y96(ptjI<⡡}qX5?<"x^ðya<Zr_woG[mlM=Z?5@zE غmVׯٺZyC{!:O[N-SD֫Whbm =7B a g/g+ a)3}kwCٳg+"TmذA{V0A]pJaXD,|!B9CYpK:1E)q}@wVuްZ/g}b1RP>p5:/FFа2W&a@$Pq9'/e;h*1t`Ej㊈`倄o ܷrYdȟi*:8 ~Poxpxp_x^Gܽtw=J k뫿99T"]ֵJ66*]ty%sJGh47ז2ohs,s۵6o޴r/4珫03Qg@U8Il@iJa,F?w7Z.•Ӡ(UyT]V0"£/""B/:99-CXti[_g>QʢD"JKxl{aļuػ4>Q;[NK (J]}b!&]LZa\m) ~ p=| a@ y C(RrɐqOc﵋GƐpװ_0_19oDi6T|dޖ…=""u/⠜cH//W^./=<_9tqu{C4K7%i ~U 8ۿe6*u\ysˁ ~0(g $~27{ @A{Ɠq?bm :;i)xK<"`ӾF,58\==@apW`bL€0 |7 b~$Xyev5 wsʉ~{IXW\vWJӀ=/z6hܸ/z?{ySAhη4Ay^w T>*(WI ^ WKD@4=d@p/G#ۋw` ppk!5҃P)C4)'HInbk$ | (J m5E?ڲט<)e[}7sc5 sJ閲Б>qV)v8}U' l~Bjr}tpy.u}ݔ{^p]o/W ^.6DܥH svnBq|L`.&*): {3u DH 6>АhZ^3KO}b^rp8ד5[.?1p0WwA[H越FDž2 €0}1D(Fd`1#}=:{9 > w!YW $֭o'<. 'Qa41t&:Q75DFQqqĢ'̿hG""Ս/mP1ʰ^R_ps!J 4Ȕ)9~ȗ+xpS ']gp å0e J#]ѲQPlܙ>8sQp= #emsҥntqP^oCJq+JgU 0\cɰ!:\7\\/0B)Z/^<;),,_קݢ M.%e4,THlM8WXe2ŪL'1JZ-VI #s̩`){Sje pxo 4ș )Sv־^.̛6m}}߽h) aWY;g9vK@pC\=<"/_*fsEBۋEy2tMokΩ Ǿ~WB8?<_Y2m |Ib}aLs8% `!#松+MōSRO0W&aM` EJOQV I\1v2,|o1ji`XCx^rabŊ%͖+[9H|slY=@f@-wJՍ+N/ؚ\|I',|gjمeX/#PR`Fzjd.?Rrow1U߽\]} J={G-8ye]^Jb _N(n5'гJ\7>:R>S<'1ZRElEskr&e 06nX󁍣R0&]$9b9?a)SXe.:s_=3J=16g˖\@OKM_8(Fo)B^j”.)5:4 0)%f€4!Jtq-R)J)j)d c!J˅8rNڿN<aE(2Ok 4>3|ʼn9幍@|vŔXM'?o:>qt%y1Z&a .3@ןͪYJ}`9B[2?y/0XcN'\7 L2=zd@IpCD*b7y9 z7]GxGΧ/D$DC:z p >!!h)&>D'|<4w4-PO=hgfvxdȃF 45ִiGɒ%;b_0 Ѕe`V0Ej Y|O߳oHL@[=q6 Jq¼SqO?'m0W&a@0bu&p۷BppKD^'DaؽP}connn΋c#u~z X]\]oϺfN7;޼~?o; Z!!B隢Ռ.QnQ>ޞpGCx|ThHrJ*`3#"""ҡQÇ,h;&d_GaIa 1F%Щȡ ӔBaG ;X p]3P#^w>Jw}>TbF'ON*U*?q{O} PrG!hiaqtɒ-/_I667ARż?~tڵ+o۶gzA~5fcO>9>g{o=C]8Y:Da~`…=#<_W. I&eFO:P0d a@c.?2TJ,ŋǎ>WvG'f͊ =Xp]K S//Oo:k׮^tϛ7k/ر=CQQΝtBɨ]v۴iù+V[|ѝ;LXXG]z9ukW]ڴi)O8;i]x~J8_j'-|Vo8;mK81.I DU:dQa@X$sL9{ŢӔC (AeSl2-? 萳L€0 2=ӱcG!Cm+ɓ'{^p᦬9s2SLZ Qnٲlٴv5W^b+ጮ0٤lE @f0֍7~ޞSLY:cƌidR0G< *TxҧO2ʕ W1cM6?{iӦ +WpοZXʕ*߫^e&LXpِ!bb(D-;wrBҥy*6nи,M̞9{񤉓Μ1u ^'-<?;$Nb,Qq €0 8LIUKl!0`jVk0t0Α-; LMNG$ JܿE%F!R` `>ON:.P IIFU TAj̙SAd… y%KF )ZUĉwb[ W6[|䁻`ӦMfϘ}=͙-p>Y3eTŎ%Md2)tI$ @lf,Caʥ҄>6_-9@ lbh|0Cv2/=<om6Pd7ϟOa,YdF~ ZCy# "Nlb\3|~,EDZq}q gq =0AԩRK6T)S^M(Uln2e,X~iSHx8QX)6)Pȑ#GE9d)UB$I"$'OC}ua@>s4eiqV ;0@@ Z_,x$Zɑ}]s}4iR)SJ(sE1 !y$xl:7ftjJHj#lx.%Kͯ ?XbR{6ٮ%~8;c~(d>cƌ{[Re?_2{Q %!,6x>R]i#GfNVnfet~g@8} B5)R'!?$|y,-${a1r&? :ڞeG@b-c2t)pD2>X']9o}(4L )`0a͛BZ3aY޹vɓ:tݻM[..X9,VZsvǎ]?x+^rm~CC<} sDVw^G/wslM[`ѲYga>xD6L>á2R QIC;QD0A:\O&a@32f"P;>W95aЩ U`"sA&o ~»hHN^HL(LFۼu6SL+W0x]ykn({{'ekkWG,-O?_r͹3ܹY9:VXr||ͭcGoYxɓ'?fLϝL޸z㦓mV7ט3{ȉܹisUJ})Ra1pH_"lt#LC'|#-G( €09`jS mI hyMV>=:Lo[[ajAb#20hN:oժ t;vlKK˚N!*$$LGg^*7n.>{|/ U>2wrsqS.egm̩m˶R8sϝ9|9_ 3{tµ&n;lpݺa8)c n3b (6ޒa16 ,$@ .L@|f) =2^~;5{^:緻w=tڵ6p߾}kyP[[w^@` Ŵ[E݅ S^My*/Ww|<=uAqpRxtAݰQ7ob97t㇏Zܻ͵g,NE }UJaK3H: Ud1v_z}a 0A48e&{:.$uJg"Ȟc%(;`g>0bĈM[Ν;wB|R(P0_*777!JxGCz)o,|"UawU8kD]uyB'O:px׹yPU$ €0 >`$VʖfS ÜF|lME =,j2 @4#J۷ot pJ@l 1k+Goᅤ7dH]{*(0PpD 6UU PUj?( H @ QwĆÅ}r> vnѸ]ۖ-MT<WQ&xJ€0 ?0c^ 70`)rwU* U3$~=N(ӤI:Ç>usG] 1000}z!8>|t?.(U? TS5*.D+S4"ڳg cujS&Mjĉ'ǍL3kL y>/fa 3{ `[0̗$8#E:3Fww1Z&a@S^N\F%w-ϟptCS8qp9%<7WpOwpO7pN.^ဆa3_o=<^=wƍ+WfN߽C-Z92i„WS'M:1Ra=q ->1Y&2@aK(N1R 30w# lȪ̕bz `R_fUa 1`,J޽m۵KjQzy眜B1)Pޱ >~></ t,ϱBFh1c|'2^^VK_>|8z5k=͟M˖H:J0DSn991Zv,&_>.ʖ1|H׿Ǹ? ~o;eh |kVM:\+0EV}w QmK`_[켯]ܼm*^ʢEM6ڸqM4I{?mIӪ"yZ̀EՖEfU[0gNfUYfE˗8߲tlwKKJgvWGw̞>"J+ lƖOǖr+jl:?4^]~9O` a%` QO =p 9tUw(@2+DZcƌ=rHs}0ՠAZ_{tرUVZul׮UO,7ˌ: ,ewtі弞;7خUc4۲nu}{vv\hQ7ҥmAo!T)$A *V$N&a@fRd+:C|~rw`0`8oeg(SʼSx4|:ĥSTTT7oԿ~zǛ+W$QD&8 pfL `rJX ^Iy"@7$ W)1x=Rh$}Mvg͚)ЌȔ)S3|,u.QYZAp6?sfk4۽m[C7; CΝ<չgϚ;o7wrڄy$|5@0b> -$ ѩ>.ea@_rSaH5:9]Ń_b<kf2ܹ3S2o>sٲe3N9 5j(x/7GeOہZVٳgJ.ʿXYXXXzUT\:sRWF<gFN[>OUz`{/%~?" Wf NQ1B(dp9ʕ 1z~~ɒ&K"_TҥN9]:eM/ gkLrf/w.˗+%I\ (Od :I<8Krd|2gΜI\|\f=H|fSacm`!R," 1r֭5u!*U/_>;s2d8\|p8WN:-]ޥK^>iSL۷oM'OuHs}p-MkլY3CUϞ=TjRm۶V]t"¶ 6kˎ5B7FM4&L'z{*PgΜQ;zQ᩶nݪ֬YPSBBOݗX #.۷ S+| bKR€^=b>?ctr>d{l5`bx{ JIbNT)ӦLy;uʔ\B[&a >1)'cs֞Agcy,*m!a2 {ˆB$c BlSleu¶m;;wQ:RHCC~3Z =*b>Xn]ŋn.]"QdD!K!mѢE"DaÆ=2.\hVZh޼&Np葏Əf޼9]6lXLM۷kW\.]aٲ%+;աCԱcG ,'թSܹ3ꚲښ6 BZݾ}[(777U=+;;;mʕ+ yIlp+#!JA[YY-?{lIM8<] ;@HHH{HgPX GY ߵGQ>P~ӦM׮][ߵK,)y]ücTHk pPE e)׮ocE T5 y2 q<|2jpqx_GiF Se&-gZvЭٜ9Z9rbťK\ᣯ7lz֬9M_#5(~{]Xy} D^#D7 `B(d'\ jǎp37k؆V\anܸ K[[ ~~>* C ĢrwwK(<,?< Rݝh(]Rc)A]mYsvvV8>[8VyW [F<Ӆp\*"CsL7` gq<a?e{_?>nahT=eGۮ뾑0` 1 ~?^AB+kpT_aPՁ^!:"R!H_`\^]p\z Ϲ>jG6z(ӉZvm[/[aQћtqc "26o8,\8oۂsw`]^=4SLQ$IsS&sy(e7BpDE|Ne2)J)NE~Ye8 `n8{jBfzi{|]]Z)3۾fzmb;x˖ݽ{б'Oy"9ƍ-r) t6!nA(:a2ѺA%\T!CԜ9s|L^yVZ !Z!8 ! N^MdRXF HWM\Ii E)Sq6ŭcIѩXr%%fŋtp=J[ agbbǰ(`9(td7o.#b# B4S}It`#Bu2( ~u Qӧ=zԹL2q;mŋnX 8rf\H-s!8NP{8ZD`E6\vvʅ g۷{=r">~͙3ɓ'u>ؑgMiuW{Ѣ=ȌGfǏ>}Ji&5[x5+ `y͚5iE„ ΤK~+0n("(`b/:`r@-4M~' , r ^>o\8h9Fa@glܰa{ fav;j3USGWWWWf-Ç&O#'GueMx!4buZbKP[*Um[lC]4T5uT-(tgUnYĤj׮߿/Z&Bnia|zX.+Csy\˼ wp;1Rc4ה"3甅si?%.#LGagN 1?}b#t~Rx Q644UTȄmAN{)2w49cϟ@w2eA^H9pCg!a W+ "u, Ju9Byd5p_T 2BW0ގ7_\~ 31NYEMKo7# ڷΦMy?qQ|b0(~̊( WĀKxθ͟$8iѹrl-a1(T_1>%ĀK^M!@;>P }a 355ߣafMxިc}׬Y5dժWX6Cvz}_A"Hvr#ֈ,xN)hYG'Zc໖CH8zml)}9u9Sa v0bG cae1oG>*}Y<`9WroOM\TZ ԀCՔ3լ9St*~Uф*sJ,3BѨ{ac( UX8U~Y'X.PC<*53רΚAz[G8+DcE7U/k9o !XسMtB|tbL7.*z_\~9d籁 Fd)1Yfm_)vR,:#b1"+7#=CP^[@AǏ_S9pUJ(;r+T޿R@{FԫWzj/_/R a kjPg= 0U/^Rҿn^^>}v-XIXJD5+Dg-ƆV[1=~͜0) _2i&Үq-[e igs66оM^U(_UWXJ^NA{_ʚ8mؠjD5kJ5oZmI 7y-`]FK6FżRt顶bPR r e! GBsY(KK.H:[*0+uv2ĉT׮]֭MԀƮL 0RQʻ[{\R]kX' UT}B7s˗Oa67RaahKum 8sI%9BD\mXT+^\OJ?ۊy w/ҥ 75j.]ګX>7|z%w?+cd)n{K 6Cxeo{NX>>2ttFnc 8 !{3! :j-&6kբ]Z{@ŋ]hCF2fȦR$KҤΨ2e̦2gʮfϖGZ_jPSUI{խk/ջM[_;u5-CtK)P zH8E DhzofMU~}QwsTGpN}!˴SAjk5qBY75[Ef.RT *'̡P]T;W,x8g<|O+8iM,R3V V+<| Ҟ8p3l = Q!wNeUd=3۠ǃ4VqlcjMQՓ_;ˉ`]׹(v[l\nh.WwOWC[FܳfYn={v_2TVŽQ {@ G1ڏ{$m|Jl#޸׬fvR[T=ri P&|[߆yO0vUN]ռE3D.TTreWI$%JRN2eΤҦM͇ۉU֬ULTdIXJ0ʑ32iR;:T_tl+u0 o0uk7nxǫ \J\0T"aFb ap,$0NA#0N:.} iݿ `=ZkɤeMZ*k~()A4Y*I┚8-_ڥ3z;aT5lh-oAO.ÑlE 5Qگ_?5u4)&SB_u68tO)`)(P)Zq\Խ{i-fݶm͚ۨ!wSZ!#+[_# 3}U`ƫ#fRc'/sMz^Gʪ긖Z>,BBNlww){j4OڀSs85P@6P WNu_%C ӱV}Ka<=ͥ8@+[ <-D'ֹVWp\>}(kp^kUZ7* m!ʯq":A?^q8&k_ȱ[eF! DX m._ҙGidsKMQpz=q70,kh#M Q̞Ƹ<1qz x g}/Uc_po^AR56p;3 !3̛a${O:Y?~2UH|$M&[_REJB5J7_\s>K<c"AӤK@.*[*Yʖ׉'@vq$M =o•/avS=)²w3Q *r S6Ǧ0LcggTp?~B&-E[<+o/^-W!uڷK.p -};g·Nճj٢-BsBTWʍ\R ~Hoh֜ZԪ뵢G{B»K]Y1eyKԬYsP=w4Ӟ )1蠮]VmB!&Qhxo;tYo7UQC8׫}v-[i!#~ 5@2750usܵjl7\]*椋)v-bNշ٣Ԩ)]S3=Y)SFp{k9..oڴnJ=0i574SE^[@Q %Ԅ$<1ęMu~=Q[?@QOxO{]YM]ImD<)} P t,voq~5k-ΧKIDpL wu Y"wK_77޾і>AQ+ ~v\t^{_/\:ǵ%ʼ&g|c9k:8緸ޢ[[MoQ-[TzB稉&Euܽ{璑#Lp x?kWiGOA J!AX\Y. rY(:ٸJo x{.rC`{6XOD/ m&%H0i pvw|,zv-}}G/2?y|NuV>qNW0ߒJU*-PkS${${;O.s IP+tHHC 'cEاZ1g>koK_n#6ضag0#MaMד/ݷf5W- 9nؿ=bYN`]A}dcBE82vn9O:y8<_Ա&I&ZX;R[ Ҷ}{aEPT53csuV[7*5s\5q8Tn;T);B7ÍˎBzZG^j℩j9ٽk:myNˊ/\UgNG[shrZZK2,QgΜ` W]DndUp&L%O4%Ě@PDޯkf1k׮VϞ=y'[/_7?/^kÆ O5jĉp0eSpBXSLU{zܴѪ3)6773T}f_ 1m93$L 32S pJSs>܃-ið3dP)w,2x{xwsVk)FypCۭ0^C Y~1 0 40qD曰-_ZdL!OO~H $_Bkv*^` Kf6rNðJDyLxr6lg|KƀM)/'y1T>{O2eĂLJc#!0})#MX(!祀\CJw3dL@U C//{kۑ? ks *pBKSLz{źP8Fٗ-^y`׭]v5bB+;uVei}=;?ݧ,- A]Q7ТmJ75\IrQ7*0;?lަ/\Əmڸi UbU~cNj j˦-g**p8-.- eosΨÇuk"w#VJB@[9UNmա}{5 _٭}@08#۸V/oNȷӊB}+yOCnVG1#G(cG3ĨDl.%ئ'"OwlqRlcb^3 ߭[zzxF?_W G1xw]OY_|醷Ǧ! ~~͛0yCB<^z=ˇtZ *3E9hӧg M|aq*I.á>WHa_$JC"c wϖFLqLGy%_oAAW.^nebr6ea 2.C},f֜/^\p3 ] 333ۀȕի=Q H=0sժ3^GA.(dq~ Dtw|lr`([O,pvMj LΈjw|vWMr:[gjwO>OZ}jPt:A7!>rgpLJ&ak3z=H| ceXJtćP8)1:^ݹm2#hn5#:uE~.Z%% a>\V>fsYcG^BoB^ -ts'N}ӳG7ݻv7fZjڏ<3NCH^DĦ-r!nB+jIwQ4!A:!pv(0Y<(67QKڳsZsQ[nY8B:j+h2y ͏ÅxhۢP㲽y}L@xEY0G5jm2dTխ 15Rn Gv.t) JxG;?pz: y)($U uY-U+`|̎TW?)'I%N 4ɓRRU9Rzuȡ#N<ưUO׃zdžf?3iy{8!~ aN t6Ȑɡ)( i:sniiq,3GA;TN͹/_>, h0(_o^n/=_ck8/ no/ϛӟ>}X5WXnktqj}³i{7Xs9/0O{ CսOQ ?z''EǏ\8gq'5}5+<ؾNV`&Fϟ=lnXCE _)"!(XnüCFAG!qauytF2Pޔ)(F5˛ 6Fdȁ?COEbZܿwnf&TCnsqի92i:/p.;cGAA\UGKst"s{ܾ}Kٳ-WͦM^={vԩ-Z9a!a=޳}f~.~He1!NOGG04SOc݊.rcv7o=7k۵iϙ7{.#iAWx AV˗ ^a}*l'7=y8)lM Ss " 38!yd H閎7؞{5fk&"O"E|\2&EQ\yQ}ڶW^&~.~9XfK/E1?5 Bp! _GZ5tҥ8Ω)iסН9!vcVȱ.)ۏ¾YQj|0I ! HN'(+ :vӀ%@sh_HtacD)_6v-HJRM9o6ji#ql ~H"u-R_bemplJXI^dJNYBAw{zźW+~aݦȽib uN]ێNhmT`͇{ hAy|ׄFzQtzn.( [A]sY5mB}<B{TW T[@LS͛6F;盤6_̎3GI=|lQ!w]ʾUPPj׶7w6BrO<n gI!+R/8njԐ!v ֍0&QiI:R 3ct9f̅^-l^8 =?+ADL6mm<<_t(J߾}~s<vțQOB!E+mOE^ܙM(R~ MAEišYuZ|4lޓI 0~8ץ/0 |' 0;9: '/U8v'OO+.3?fIKji^:tRb?"5h[j+yr幌bWQ*¥ؼj ȟq[ÍuFMj6as> ǟ0>ЮK -]R0ݣ>w^8qB+r awPq;Cd[w<1^ȝ])Atc-X>WMpq]]eb8pC|4n W8r6/Z Jkm:5U'T3{_"8c˰]R6jXPTi*"э,X6]S8Ɓ݌^]ht܈О=~;Vz!̟"J_KQqm=(@ȳ"yy^'JqZupVRFxBھejۺʕ37rkhTIQ$h T3z҄,,̻- v}ChHU7W`\H Ǣ*iYمIǏ]OOtIsI==핧z@qvSWݍv;~8_JQuw=H#䀎Zfյ&ɛ'|ys4W."߼R;BtPoPޣZN/ps1ߗNv5Cezrt]8Vюa n_t\p#w؁`ooJYqI*],?CN{a#}P?˰ۡC2uyhN53N޻{i{B13p1/#?MdF{Ϟy릝o~ݫNX1?t"F: $鄢Y&cONZd]h^ɓ&ϙ9|uᎲ*f+ymZ z~(ZUBѶ(,X^DapTv{ORBAZI7DtÀ=̟ [bv&DiׯSVfi[bTLKVsxb~0 ݕߺD, NXh# ]?;|Ǘ,^lj(s@ tB!5+WkysQ+b>=7IGlBQ{X_DdʘE5nT 7(ܤ,~݀&re%I$c,ٲT m-Y 7.Ѕsk!.AD)RN.-M2t.)S]j.P\M B\Qc׉YTi6 BPk۵QfNG=Z0UϷvuKgX/Cw}80ZάRgϜ҄ի=EE ePOV QۮeK5me~&JP&ňЂśjRw::pJ*}Ǚ4y¡yPe780H E)+8džj(`4TsCA٫:LTA9IUZM _86|lڄ_Mǿ~XqRϞ>`1չcGOf:&-ۢj1p }ϗ,p3a@ 3cҤo;:?THTf.@/Bp phS=zՍF\<ᱛgNZ{= 2 ʍ[+I۸lFuߢWΟ/|aS&MZtѢNg/ 1hP YuN{ d26׮][`a]D)+;֭[Μ9sd}X8Ik1Z-0G9l4miJ!S/a-P~p[z+c/Ƚ' |,|$s6 €0`HDW?܁x^Fmc)˱c;3ٹ݌th)|y&h]0ݰnjmJXNmڰQ+Aіdyʤ{ DLYT4.G3iVI8AD!sKCp?Y)hѢ_4;_dgagfO8IDS_Ιm & OYK{/cvU2LvlߍG={9 #5WI'*'Cᬶ@.BGz/ 98?{ D*'"{BB16/^<Bn{M5}iP:?}Poo=pgڷ{:AÇ?{C)|eC7܇џD[6N moD"<%)-YXUPQ˛MM7־*JPl5mJ(jՊn|3r֭ۏYtiV3[2{#Gϝz ?eal̨H(n־SuXzhGp@.TgϜ}"G>7vlnvT,PĶ)6S3ؚe:S#Qoض-ۆ._*755M '2'ڽ$F2eD.'v+a hcǎJW^]艊֡ZaGGǧy(lapI7jPܹSC. ~[ppSQ>luԩ#V#ʾ/,үqe tCa0`Yw@&a@bD2/Äd[TԾ" -)_;MMضͲ]۶ҥ=FꔩN7i!t(B&LԪcn TWm%JPu4sP&H8AR%C#Wxȡ^d҅0CڬRHŢ55QkEfURuբY+ V=uUS ;ed5k .\`jFQJ7, Yo4Nxb8H|X7i֨/]AsדB x=s7:|ZtD饖,^͎iy<}8 P|n߶}SkR Kǔz2E&t/Gҍ.)_Y uիkWլaC5zPu~hgUߥ-ʻڲܺ!dnt4tokB GZ^ rE_zxag{ =Ᏸa}=Z3tjyhcř.vM->!wk8C(t^IWwonWaz4AF2tJ"U䈕P_Y]a ~X`}X]u%ER=6Q, oFܽu (t+JO޼ySWOe˵"ọ_x6Ӥqw¶,?!`QD=zk.v#׭ =bhSNQ. !lJ= 4y `ҥmgV-tڹcƯ[Shj´Fr?M+is 1_FJ3n~5n[?Λ6n es!%!\Ri4YҔZXhM_L<nzKxiœP؅ytJA:䷑޶T%8|`ƢFSJQ-D N+]mRFl^s}@BCY?_ /F%k НKZU#fqpƍȊrTժU1c~_+]57~xq9Vt~it0f9ke5j>rn_x]b(-S4fj9!Z;Z5jk'{ !⨢kcg[ 9_ǟ& tsu<~X+վ={U}{Q~Կ_e.xY LC\7 B/bqk0XpnPrF()ScX !T~ADQ"o߾=}ˇ6__o-'viw!naI%I&޳(/Bxt!s0' G.7zE[SrhO}-D#F cl( u'D3#xYnQ񷞬 nKuO&0 Sj7ěÃC"R2KLcvw4=}a%F՟)\x(X€={ Gc:w,;{k8hc\tA;wy;׵v#-\tKX-BF+U`?MB5J<5B|ҿ6ln<*cN͆jer麆p6eܤAAx{@HwoGMJ $͖Peu zXbteBGFWލ%ի]Zό=BGۥsGlPۻ[ o,vDS$xRQ6DcBJ7e_ӧ,l s ?_ w +u!`l X<gNkb,@a'z^TϡLQt^Mhy'-uЈ{,oG2TaϢ2J2Mj#owgGD<wCwms < ի-G F/KjذkNp7!q0Q tO~`^2 ^ES.e =dkK:[0tW!w7x:u7$deC|aҦMܶmc.}܎n)<>qisf./aH/j?*cPsj.(j];qZYKktI/WoF usBqzp! qfǐT,O!* Ic_-[Tk˝+׭Ν;Op0/i7zW+T~o abP X.?=!Ho%]ҨQBp0{{Νj|q(BD1)]tqyP*rV9ϫBK]kmmH9z<]p_76఺ZnLgdmXȈXiWZ^}FreS@\dy R}`BhvACgH>:@u'Z~+i[ǎjԶՑ]U/d,Pua,TŬ.du!@ ]PY9lv/,^tf-rpY?)(E M-,w+FW?EeGok ukAmC8=5!(Oٽ7KnZ]ISti34Q(I U@a1>xw 8&"w ZϽvتC5QsGhE dlzB|x^ȩ#GrZ&USS:.S/^kN\̝#;7r Fr𱳱rC-V͚( T@'nxㆍ_L|?旚?g *:ܺѺ9=QphrJ] bZj흲gϞh?`iuܹ19~ѢE%THh tKq8w5}y )"<_7|?"q<P*m.˗_MX!NٳUD闼Y߶i X ;:29ca PxF ڤaC-S*'d1)p ״V)((cGBș\sy}67ձ#G{2+lhkOTvF{_b9s攕m@DDDއ^> "1~R"$E^'Jh+ckTRũ|P)=ګ9 .aݭ=׮g++@s໕6r [T\yz2e+RُYVR#2;z A3VۭYfzV.!*)8QqAKM94o!PD-jqFܑ˖-c/p_UR֭}H0h9^ChA>VIށ&،L/ Rr}N2bcLcx<;A1Iat2﹗i2W@ŕ;wwJ݉{qwwOA B HOv uV%Nݪlp Ϝ<[k@%^Ȁ R+W%Zѡ]];uym6u7o V[\'+|)VJ*PROһD"b `;A^LTL&'G;[H)U2^RsxQs { Z% aX2naA ѧ]U c >,>o 9iSZ@ApЬ 5RtYUI.N?W.,$\u_C8mH%{FFP^6* Pj9omAB[gHKnnf Jvxy~pu~7/?fݚϜ>Mlb Y`?I^rj2xJ'A$&en P `*;FAqye矠t;[׎X{ J'$Acj2n܄;w{HH*eʄ^Ûݯw_b ?b5iX gdd4(uPu-H^& 8xT3B5C]ypBokow/۶mө}=w0o Q=+`p~`-nWű:!Df'Mg %( =\ҸqcC'T]9>Slv`M@ekkc+H LQo)ToɺkRdY᲍\:$;)KM_-lf _k$ Mya遽w6a p x;7Pޖ1X|,~>'Xy*s&~Md׮Y*c6iXBһ.OP#J[4k"-Z4SmHs ֔\S[쉃2C+/'*-=*W!t7P-L@)2 !$!Gytrq;{ $-5Qf`!TI]OyI"%/9O;>t^(I(A)zC MCr< jErAW[@2 ϗ#zIgo?)%ߺ$M--Y9;bsʼ]^IisFȠ~ׯ^9ud֭Ze < .A|W[d}3ri>Rm_[r2^kғureg6L=9t5JGϛ'38ʅ'"}dnľY@J]PtOJ[Ux}W]^ @W7oJW9:)>C7 eَ֨YxTa Lm|@/k=L+Wj.`C>PK0}!-Xpa=s`,-7ԱS}TxsO7ɨd+ŋs.SQɟ~"K$Y`J! @x>KC<{8M͆?V e7i6w0Svd?rxM#RZZڮŋ`E*o]Hޅ9* ϻ >zÌ3R ?z^?ZxO"N\zw}3fIVPU?&2f|:o?wĤYted.H%HTޮ./&PB'ԥU3/ϝ` k#zHH]y9-UnJ>E \)YOP@XdJ5PM+X&](B} 47У!=kjYIy9g͜zLSd G tj=24󩁙_ ߻k `楃7Vvڡ‹4[UzԲ.f=2d@iP.]-k@-t}^=/P^S.0`0F'FGMVX.i |1 V?aW'̈́`\OL"iN /y.!Uݸ_JP/I ^o|#~zbOW>gߔOC) )@)Ít)ZXk5 ,~e0YRӌРG>>^ˡhyޱqZ-˗lgϮbqZZ& $9ÜA9Z:&%2^2^. sPztWݝw(PO)o= mXR.d?SxH',4!%lW_?b%([ߟ7oX]p#r|nfb`#wnB7nbg/A 5Ξ=[pa CP5az V._z6̘>ޚ :X[^z"u3gyvo|% pVB[lw@m({I?l@/ @r/_>q޼yJm0c?@6fÆ wIꁇp<)H~mQ{СCw&L=[2Y1^`0՗龹3GfHၵGܯ(7 #{ȝ_@IKiU'_uTxu?p2Ue%$iZS,RKFZn X0odK)%7mꩺy?OR{I=sZm5V=G(?F *>ԉ2l0B:IuzBkDz+]QPu*?2@01}q^?0>ӡCoDݼ $+J/}9}9e9e{e0RN9pN@KF`ra X2im!kMIC)mɲiAx_ZP1aG'A$_﯁k>{wLe.`?xQVy> lGBIUܢV<] ]0]}Ytgqg_&KJ@Yl53@V^5@UL9 2hU`Ue [Iȹi#9#hRmDC6NZj|AR@Vfv9cj.ޟ$77M^MBCg}CŊ ŊcdvRZk'fiݸZ/O9×|*|tr]2P[|GG)P]V`~ʫX,C"MyQ؇a!Aޤeu&c!9!6kwWOٿ@̼y 'Wݘy#mUwW۷mhi2j*ϸv $֖3g|SFX@ .rR},tB}WF]=~-<{vTCɢbL N d,Z`T#%Hp$`$vC8Q_$|*sL+$/R=VTR^`o> ՅW|}dL)UF]'&{4Qp`}n $# ִrFOm2v?_VߡK4glٟ*_Jm p#86t @"HC1x?ph52|۷(qT@?g[[u57|MOZS85( c"%#F4`&">jnrrb̛s{>}kKNWXheB򱤿N)[ʰT*_IK.+I5+mbcf2hz.n32e˖s`o,@Z~z1SvXVjpڵwMc!ѥoޔSw}o,LNJHTDlg ՟Ezd䐑M D5" Z摹yBTDs$d!k Yw1Kv8v8v[vڵ!Nȇ o. BZQ0^t|˗apzaWn ]9}֬Y'V?"MWիSN!S=]B Rkoߩ_3|w؁3;3g+Zm0ac0 ?鎬rO$zSRR`@qbHxwGnwdC9 m 8 x[b=|DΛ3WL:~R $r\/$/?eM 9]0y8dL571R8X>S3J9K ]vgZfm"͔WoN]{Tu q}IJu_||}r2u:P#0eL%5rV!H@gN5_S|YѢsR j`5g&.E@@,&ך+8l߮6h2c ,jQ,_D_ZV %=ybU52QKJi/sO>}JCwaV;VY<.R75hR"Mpzy2iR0@!RHU޾mQ>ս/*)4,W0<`_()s6t T ro :GaԟD 0%{Ko965-sJPJai5Z5~WF-^͚5ֽ{b"GFED[L_/JϭnaR(%_ХZ5k`bI9|$9yj;iXgf Cpƍ[޺qk# 6?7։P 3E5Q&ԷP‹7nϘ6m>jW*+ӫ{]G /χoI_=@5vM'O?4Y8-*u%V![ʚQk 2 H~jL;eYǎr:2G-A)Ly=q~$/\Rmb/BMo_H[UT{CcvLG~w_u9uFtTT>J+0A6|ȠCQ}PY o4RJKY0_xD@L_)EuNӤ:A UTO(e 8J=0G_&uU3͙eM&zFZ}A) X]d/"sJ1jYnc\tIcr F '۟ h=F$s.֯[L}ޖig}@Cc)%(e-J*=_U{C Ibrqӫ*J9D8+]-m 0'@ccH s/k ˹(tT>ǿ( 8:GhH>|!> (ּi߱c۸/A rk9A)9l_3 q*M,+[S^ޡ'wo?qq̩%moA\@TiKw:aDY3f!upɒXQ ׷$3/jLrq_߿ڢ 7wɵf:t[L2mml|]O '.6>sLQ5jocv6+p+1 #o1R (۱d97˝GQ=50cO_3I=F7 4҃7g~}ڶm ^S&R JY@/җ|2dv?z Jbbԙ޺ )k_>@lV l+8uLPwJP֠:I:#طg J=% 5MOc%%Tɼ&)#k ӒKK=V.Z@Z)Ur^[uP:Ld L CZy\ܵu+C[-ϟg z9x8xI2ar\0M/0P23,$ZB50Hv`RPއ! 嶼j9C|?#*OWsJ=*gbct )Ji^7-͛CGK&u /_9De-^QR_i . p!$=S6kgdA)S+To6Y6[0!:ݛ7G_!7[[?r1@TKLdJ.8tp?$άxT! VVG%NI~{e9O!HK.Jo3.T4۠NMZf6-]L|) Fuґs߉߆mϜ2q#QL6!Μ>]6I?O{} @ `7CȘG7Go#Z _zdI4\VG?>ӦMF/`EY B #Fy9YO)oSPńz^GpY1HF +pڷOٸqU$ݿogvt #@焃gJKV[N'vb%[]Q%3<'06:NLO;BHIhxުdj ys%sg*)e(Xc PSzB da<d(1d 04@KbXUC9ӜAHWcaӳ{%n̑ݺ(pʒ+!cq5)H*䚐v $[JmG l)3dGq-wj%H%vVuMP-=JżΝ3S=wȨHx3hk7.:(V=!%- Q ?_ZzuFDG_ :U3(-HsO>Mv˞װAjZ2n8 ,)RLJ*Uh oCn8 - $P=km[yMb k7 ťySx+LG}Hqa~&DGB& w o߾ֲJjK G !?w9:tv.TF_rݻ![JUҥJAm Q>4}Xʥ+fNVZlKd-}%iӣ ;euLǩ'_g}.X!H}Ӕ*UDX ft |Q`J?U=k0uqh [ R^ Xow[ /u!n ~.ؿ;3;`%1Fb۬GFFܽ{w͛],\ kSQ[{<)%)/#D%߻OSkNJ-%xeŢ{Jvw@ E5 P[[!s F@L|uQU+!3eRyu鼺0 ?:.] HSZo/ED_WtQJ{=M-S4?4ed(Ut'sK@ssV@ZuU!Hz OdӸ%p^Ԗ-[H3xL7/XOzŎ4˱7 @lɩî\|cؐ~R S*E,0dv vBDhXvP``xXhqlg675D #bc:d w5H} H/^f܀v_c0ɖ w!QF#G|Z }X`bk:k`KP )w&^y<;}cΝ&t_3. j .|v`Hc{'QK*'VJMJ: F*F=0}"|I`!(we\ܡtvϝȝ?:dH.ӉvVVVNX `?AUܽ}ATKe? )SL Ny=vrbK5]LzV sVT'%+~N|LnTl†\?N]ݳn*T#Vt55,0կ?)iVU- V ɊXg4^!1ġE H4i $3P) }높j黚T~)RޜBFcD^y% PlAA|>ڹ]ɊUzK]p[HzM^N=#0ϔG , $ǔU7;UzKy^z|H",*(o5e?oiSX訍}: L)rƌ"}EAZ>fXK_ S>=2z:"46x_39u<Ʀ:^ iiZⱒys=3q}DJJnwkӦ2eJ4lP?}!w!W4"2"Ԋ8A)O/7mADrT{:9DGqZ" 5m<?a1 352I{$%BktH_ÐuYf~}Ջ24lwGg1L%qc1۷g14l*f -n!HS rTh`pPvQs N8e>}ڴz x7@KnB$&2:훌p0-[FQ7{o`~˖)RV=ϱF$ic+/)A)^QXɯ'Λc=3ذs˜栋ĉ7 {-JMhR|Q/` 5P ;bzms JQ9`V1'oo̝` WYeӧ,--+.egg*S*YL(QzF)ϥ_SKƂ x SU*&KtUzj;'x%H݈aQX-Y kTdy%7 )飇R+;U|k^J] JRs *JY BPBg>U_V`V =*yЁ#xgdŲҶu[x*!|dJCtiQVu*.M˪"s^Ĵ`7`EJy>ĔZL@Ыy!Mʫ>6M3,*gh C2|X*-X[nRR/K96kbfCy+& H ,)%e.!ŗl)XƲ?rhHQ;0@'s8hIxNύM֞8v\:w( k}p._R^A WIL} sҜRZc_x}<{t W\)gW-_:548`eBB| J p|:es/0) t 7Q!爗iiI'f͙5̶mZ}"JMy|J*&,R| &%$Am}tʕ8Ș]xn߼=}ʬ M61t0'=0aB6uDzy+$Uc߲y˺F y5#Vw! ؾ%Òϝ`ۦm $(bViŊ[tI.]`hW[o@a%}yp~{.]@萒=<1w޽>ڴq# q~}f|^x|*KJP~R')J&|… a_ehhX۬ [ <1$ ?Aߨ$7f]]5Hvfa?Xʚm`{q=#$@ ׹_}`ldF.~>Bxuf2/L ^-"H l=+VF(bH@);+6-RF)}$H.Hְ sHi8##0kQ)22d`1l2Tիvpm?T@k׬v(hAz+ GK7p4--+'v H=qUaB!D`EɖRV|e_~_9bU:EN=U9xPcj>vA*oELoI`Noi|L,B##Ga_0VJsvP: 5R2YӜ}< ]F Y.nGj &즚A"=W1'UxlMn]ttQƛ#sq2gф4Sk`/@; S*(@2aY%R<`H)tý2w+bdDA8"r+nU\`G!z̝5Oo ־!` =/վ!ץsh=3(epo ʅg%J@PSW;=Xj+__wkv Je2e"Pjh_h~R]͑n*lK :/~ܘP$'1wkr66i1p@_iPYRb^Ko~qO(#WX%&SˤױngNF_RO˖-Ko_I?=+k9j'Nݯ_/x{U 5&wp^ZVr`3'T|w?-۶HmXv]|7DXR7hxfʘ)MῬ՟tLbLyrco/ozz5 :'N#>yzhǶ[ 4 ȨO(@|?33(rƍgVP lmtf߾}^ ®buVs<ߏzzz m 7 GTAF=¶BffMH>2| ![`N s)\(=p]~3B vIyqMR;[%eZ)Jӕ捛)<[*c̙W`5Zʗ+RŊujQR9l6 ./BKikpXX'{D=='Bs$y=FR|$(y"׮"]$C /T)}'ѓj_hpz:D1NTu0eJUrK.ݵ 6(pMt҄ }G 0ʵ 2qx{KkR[ͫq$PS2v3tG ^TbHhBMyR~W-WczsJ5)'}Y3Xn_<^>{JF) }IyC?&ޛ`! q1{[`vh9w8&F&^Ǡ' ~]007!βi# 3H}j?ݳ 8b =bHxKˠö-d/B}& ~T>`gSӿj̸#׎яё.MT=Ŋ%#5…U_*9n8ҁRΥ&ץ,1:]_ Ll@$$/ Ks޽0eE/1̊}{1Ƃ;/x^{i9mҴZEXf~>n_zڽ{r<,{%Ro+i%sh`eV0}6`h:M lA_M/RܦJ6uشmAR62] VwvJ&1v'oma_D7oޜ%2Cm۽bŪp +[bE~]Ӿ}1Wo%l~VPCxy&eχw"h#G7j9] ~E;CzN:QǛc=su@#Dp:L҇5hթS <`0U2^xݔ O׿p_KU&sg wrge-?Nو#Md&$<؃/':*VTyGhkt7o$ǎeHtǏR ͚#ݴ g7H%;K&NU BbQM b2`t:y؁tT)Ȫ޼qEv0sgO+60$$P|rYrmʛ`N ]~)9ޑg+~=7[Z0g\P#62}Wө%RE d*Mv9,~f+&ʜ2ΜrKOR'qD /NSRuR=wZMΩckU C|rܵtӺaVYGo(Fl5ɰCe~X["iiR1e%ٵ]:wj_ɻccPeK@0UB(.^Tr޶mb,ׯTBTD8#ы_ܒu[ǐjW'swyJ#( ;YSU bW݂,YX<|vSPQ#..fGB\lRb|E HWä)+/~k@)C15v׫[?Ź@Ő2jp)OzN,X ݰ#F l*%p& IDATW]֯Yv:ޏ:5joa̓Ohu5j? slO=hBxL`<*W|gtRpss AH T?ɻ1j3 iixj2ݚ.yX*.`b\h5u Y[VOfRӫ0r;Hޕ;3f@3$FcХ? ly&bAbcgk#N/3%"ֶraY8wlްIޓ/*aʕ)'ڶyAWΟ>/._K.ɦuPVd`Tɜ*K/X#tPvX+~Ev~݅ƒy$+|xV%{疒@Y2%7VYȓ^@4OF'cm#,jGƗB2k3%K( nZG0Mw<47S'>]JE5uEjRߜ,'굄\ 41o^׹aZ Y欋Ѥdtlj2^cR53Wμ #(ښiS' ^z/^;9 0; Y2aIU(CnMd-3T'0'NS&w(*>WvU`6]n!ݺvy%M~gIJ/ā5n.,Z ,Jꢯz^[k{H}p I:QQ -RM%I Ju(Y@KP /ǁ`,J,Rg.AxLtDrlt"].'SH<9{w! ĺe0 "Seh?d UW͛ `T[Rd&j% 09C?~)[SPg?z*Us dIK}eg0߿9Ϟ:;#͛1Mk׊8!p}ܾtI-WΜKNȥ'*Z\9zR= G*5 k_T*\B*BOACfƐ/GX_iժ0Y02Ι#=s爩DKbR2=!ze4kڬVY uJ^2*}" Ǘ/UC"E6 gcc`iۮ7nڼxX-z e!D'Më)~UfkCOgץ^ή Qa i'&$b_ I|fڄ+ZЩvv_M?EKŽw_c'g6=}FBgܴ*c@^d"E m޸qov(S%{SBŊo-YGZ"8m_:rn:srg wrgzb? ?2o^nټYtBށ<5pZ8ω8|gWy?KWrpAٻc=AjT)%ȶR4c0$VrqYl5V5l,?AUr-UJƏ<@D:2SZRB\ `*䆷#ÃjJ/M-rtHOU;HҥQxBiիW @@ ,G%P&?K!0 (ATu( ,ydd 4`j<$NVR^zMMPr9SQ5ߗ!4_E5Sj|)^<dm su?':Cvknv_#°LstxU.>QfJL^#ކ ) ɥpd6y$nO1 -:3e'ƒM6Ⴧdĉ=cw5# m >Xp%_@I/#9xàT'.xp?$ټo3CbJHԩS۶m}ޥJ|ԥKΉ8H5`h !d JeӟAg0A-FbSq;^Ӑ@uXA GZj5ń>`QC@ٮZ\BPPuΛ@IK,+-[a4d5XH;!VlOCOG˓ڧ[[k7ml"gΖC۶ P25Y|;I!o y*m؛=>|;ݧr N1z^/S[v˕WeC2i'N); HU2e8^֡ {1{`ё 3?ݽte*W){Y1h8kWU-[Yw'cG=qm޽{Ν;FЫ֘1FۧO% /93眼~z55j쎲*&+V2rμy Ah `h\B}%"8 6P{X,J!Bg.Ȅ1J^hb}wHy} ၃x/5w`C (6ˊK!%KH;Önj 0mtwS<&/$$HՅ *F:fKǰR,?l/ruïH<8g1dS 0Q P˂h0W?5)P 1(Zx)Ҥa]׻|߇C0~`)g~{!xqwhe[Xu+Y,`@ݴ~ MnM/)M-@e?({l;~ҺD Yg\zTZʣd2n4ԣS|fhܰE0|O U3?w&}Lz~۾k״]C-_M{|OV)[%siO]cӶO 9iꌱ*U=߱C$-;f!)?Ļz:ܚ5d̞$9 ]$~_"%P1щ3fϙ?_r֏ذz]W˨O{lmGꕫxAL˳7;1z_AaϽ'.D I`}Ν:\|s>thuMLCj@)Ow҄ }>:U\} z8Og2kM?ܿȝ}0`h]^ݹ$~3UJ(#$D+}b0'-MuSvm)5f>nFL/[o[ˑ=Kr)dgԈJjbDG=sٺXF "5!,AC-Sy\y8o#\ZjŽH0%nX'Tx`|d2CJ )SG[5`8bjpM_z<OV_ \m1t:N3>EKH:5tRүx7 dtB OH{<8H Vl6,5 ll?Ԝ2̜^P Ւpy9+a;"fNW>SSJ|*kVoZU_b56WqJp%mJL:f H_'˹cVkآ,_Tl>O-;psfI]eir%m,E9%7 2v8$}\C~_x):g j.di*Qzu0$+wB ן@ P'M˚m_JYZ?D?âseL6):;Gj "qW! _, {PǏ J߽JyXQOxՁOCT Nu5C |"C (O(3(wM0U0<" m/_8-zu+Ȕ c &&}wRR7| LNN`ȴx|cǎ {Y$jAR40h ;PMP:"6'$Ǵ|*$55aYRZR?cwRBвK $%C] yd)V`XYaXHУG`?z(%607Cc%f6Pj \}a)ΝIGKRq2UOzx\1gK"z_ կ J΃J]dܪer7R;+}* ,L-;[ްfDG&f~ g3[ >\nSI~.)1 /W 76 y#gϞ?b3=<GobhXׯt2)߯z~Npf&lzЧڒI|tWt-C߿n(f ])>r @ P17!}ӵLoFk b|! { &؁{fk'gu&~>sA;NJH ]c.ҿcGNf dcQLyC_q<` a~'*efٻg8`$L<\`=z 5 )kJzQKx!BALo_ݔ Hp sxX> V˒e ƭ+GRFZJE1 ꠌ`$Z>}] tdD1x /@77dL*& Üidޜ%$۹cbqƎVGiZ$9_:sRU?p N5kXɊzOɪ8%J0ݫgwf:SVhSZw+WJak$KL0_?)@.V\L9swdBɄ~A[ @J5( ţ0\#IP,7 ٱڧ{" =X!,x $`K3+yjRǎծԦU3,];!Ox7!Pk4Ul۔Ԅ)I}K}˗.wG.Y{}yJ-% */*H P`!(vBE@,!<A}n-Ζrep4UG)!FM[˅kB#U}AY1eEש+ jI'6nZJӎdub%'Җ} nTtc2v=6 g_w몵۴(P3׾,=sNOqknn~Р/U\/xƘ6u捔؄h`ga) oRSW`wzxW2.,zNQI~}xt+,ȆH5G%KީMkVCB2m:bpQ9?;CɉS]aT6a߫zYYYΝ+y]ゞԷ`5i$ KQ瓅$0ڬ[x1ubwCsRsg wg_dLkc8Wh)CZ@mK4pԉF֮X O!UԕNr2H+Yxvo&W_7Le3BZ5m)~((yA/&KI|%0%+Kղ5FZңcOٱi>W G=TL;V//M!\jܺC/Y=`K [K~H)e]Aic&+Ux +NzHvX[ ,e3`ΫR2{73NPC/^:+ I d5lRHP+ gP)ƔR7o0XYR{sl VR>MCY$۩:t鷤_/jk]L8Iҡ}[lP!YQ`oIl5i1(A=1~S2lRon>'!eo od?%}h+E-p E 2k8~Jm T0?L=m ~`<ܯRcc" 炠TM= ¤rrvj\M%̌2ކ@Uā=1uxJe/̙A/JHTPEw NsR~~ %A)e0% E-I|rH._Z6^W1 *S9٢ AG.m{!,**#G`hhݼ| ~;dp|`'FL.^dŽ@q]F놼 ){-~Adbbb~9su;V\zI߹D^7o{A_sosKHȔ~AAi@i RR?Ҁ{w$Tnܖ`|O3j;1{r_vݎʜRdIР V߅p<شS֏0JC*TD(%ג\OOwh/ۍ7H(>"} UH|L!og1e|#nY{z܉ }!wzViթw5vmw#FuHWa5'3y\DYtpH,Hfxi^b_*q支X>Dc?(}+g.Yrg^ojV!VnVGsp1 Oѱ6m]HF-+ȴ|{Mg^RY~]O_=Ǜ>s(:!atr|W Kr(flc$R w&{; 8+֮]մiSl Y&tk؆הrg wrgJ_rqWll4`~ʗ~3$]KʽU9{܂‡![ڸg䐾FR4_1)~(hUPI?4'~,RJzw-vA @#^Z?jZmZj!߳a5Ur.%\rUAB|E=Ua7Ϟ2%X~D /}/?Q⩣dC4%purx@&_?l޼A;ˑz q+nw>ޣѫ)C8ݪ6!U [$-43HIw)\].2^SJb\Iw(ՂjUjݗ<%`sJF\3J[PֽJJF)V*_A~ϟ;Yy{orܶ/_;s^-Y!sfC!,b>/d@<`q'PѴqŎjS}T!U1=Q/WJIyf3Az/?Kv @ < H)i%ԘRR\y^3O6VCӦH^䄍A}|<p_4^|6#x^EUz2IXK⇀@tRn nB)!Q|ZطgARPMôۇHPL arĴ^V0܈?HVNm1;*h5 zZ9Lu 6s+W.ǁRyCBtAlKg$3!RcSvs9AdQ-8!Ax)%8dJ-Y?[ŽWA &,'~`2>>p ֭ 8&I%x|ϙ5I.e7Cϵ#lɴ90]xE gճgNœuF7:B1L) %/D7%ޣbg܏}3P=w EaxS kPFfTH^Yn&|Ӥ(MJJdjz3iү(}sיQёIGc1Nja`HL)廊!)դ*.>Y0NF5nLD Q@_:4k*ƫVBT{ _8+;i}o x!GHs8nفHI)aj {SJ*uV5hРAK2d~{[?4dJ6q;m9W`qMX6oQ~ݼ#XHx ^%ᙄءxK POiȯ^$( [l;" 2#JC GLVH&yowwEXUCdǐa2jҿl9A*ITʓGZ^:*$#x7w!u>rXQE kW,Pz51<@-G$)wjD̚*ϟrs]Vڸkk8a!I+Wf̘1dɒ FZ|Qa!lU~\XQp[ϝȝ InRa.#L1c;DfN޿[>>OQrro TAdthc( ء5l*ڶDPE[`EF $*|6"-N5J8z\:}U."L:UM d;$d:d"+(g/$ZU-HcB~IPǿpWEFU)mz27A@\y'>nzQrHߺyRܩұ}gYr-Rx~#/78R<'NJ*wSg=|}.jgjJM@'3JRTx,DxT2娫 ??@zL)%;s>%)33SddXAȓ7o&ݺu633߽{XW2aECȖ#-Hwχ6H'e(Ct) ?bn0|~Bp&Ǟ@˧N ,H#iСbwd'5&FbC|(;JJ=BU_@vbTLvr\'d;CU/ FM}y`$R^ ]S`&?Ys :"5]vq?CZ[nZ9os=رzsU ق uOkЭ?tXBi )FFBB-~!X!( (Ul)@xW?p{slyKȂ~İҩL4<ܲ^7mZX{P,Ţ>ŸSGWGF,!CA]L\Y5h(;v' P@Pؒd`ұHiZ@u"SZm[̀/uIڷVV/\pMU`)+_=K*qif-fT3&Jݱ-{f鍓CV>2㻌ٯ^%<{ЍAC._4KI?d:1뚃S5o4~3tfFe$ {j7oLW_9[tO5kص%*Tz-7MB2/[ e&yJK5K!G!HjVLZrKm,$21^TuRgk#W.|wdE0i5ժU+fRcf 2AFs?n5wrg w3?\[YLk0Mt0H+8=eԤ^z/]$t{ٶ6V3U/V1dN& ˊei2oT;c`MBV۩m[͑bYWїLU!jkUp$G cOILRHY*@i֨o4Ubܸrɻd6)%PV%sx`U`E+&Y23OOyl#%%lAFbvT| HIyI@ЈjH\Ai0GCL 0J@S 8%$ݣwIg_,>7FɪڵdQ |EYR,ghqٲ qLʗ_~*(S)2y KoKʘdt:($ؖŋFwZ!MJRL TԪ^.^*oUM٢JfDXD*{߭IR&|bI~4Y6?evmw'E3TPV[3}wǎji W 8jTV9q]Vk+U˧כ=iqD##z0ӷ*Vklu[=}ujx5t9س/حn7TFFbէ.*K/ILfTԩqKȀWȆBiɒ%)׮]@%YؼybJ"I;M˗/vH}YM.8Q[̝ȝ{|K beXqTŋv9|Aa@)^yZU')Y ox0_83tڈ=@{ͫH$Ξ{vɦ2Hhwl[d7|H;MvʼY5kT)}zg GeʸW׬+}=A6/qp3)`ޤ0ߕ8 uL #(}(wqB)H0Y 95KŔ:>URJpSS0SJ.Yқ7.C~X6] 9 Jv +NAr I#Gx0ϙ1ImW7߅l^)<8re~ >͜>QDu\ob+))޽kjiLkJ5@'q[dn]F۵QPIG9k@~S8@ &Onl X:dmѼ!:Wg9{O5hvt&Hb|2?N`/_R}۶ڧ6#Q.B\@U01%@$\ CkJ(Zռ@ʊgϞF@offdKs,Fnꗜ9y;uQ\Y)[i BFbqԏ~/_#D9AJ_z㑝;[VRLܔ TOq\x _Jv{qn9xą'};0X b?.©.)[ѶOf . 'vVB,Z#U]K &R\^Rb(PaGK}G 2N?DI`GV*+ J *V@4+aݰrlκReXl*S^@Ҳ"Ee Y(s>TN6.+?ɢeA2xeZ;vlJ2dPYC&n';5>K.M^Wկ*z~㚢_4ѯ* jIFe(>aX4z>D4D4@Y>E #Ek|mZzʕgCT|cÆ]vO׼.;qW_c<+dB`£Xo5'۷ mӨ%jU]\©8??1+k բ_Zw޿6-*.3m\?'J@z.H#F pPڋyNmq[v}g|Pjܿȝ&9~=ߴie1%p{a=z9Roi u zE`&G fÃ=o` $ Z$zrB:],JMd,n=婭3o]zCe튵ҿW_O#Dfe Ə-w+{S=p`IZ>HϞRe(px$(}{H|h~OK F)uE.)Y2Zp_LluBXW+'xwΉ3"$SvāPHV/[T 2i:vDjoBm !(Tu S 6xY md4%(s=V3C2-]ρ*xkuJ:HMJrK/4= n"`zV<`'d_43S|I߷?s[(P% q/!FO,)A+#䨣/ZLAFxyż3LRRn]pþl$& TKkRm1gC_y=4om.{7gdyӧs%Km-0> I3 .ȃz?~ի䀏KZZbaȆ/~y?yU1d E X5%3|~6؟֍l##1^D6/]*V gk/z?(wPMuF]J:n'+,>/$\ݲ[2 4brQ`?3lk?H ^rڭFu2e|O;@h?qۧ`8m)~$DBdX +Ai@).Gȑg@@) ,Qc=zT/" ĢdOe ˖VyI5d'䮗vKQtL 7!@jrJM9 ~ʝ+Te*Ť ./^S5ʑMP&ZCZW6U dCU}YMda;9֣\:\ * 5m[ˎ~d@t@fl:һD9U ,_YFғ1(ȉtFmĨ{ $!wVMVT@OE:onx=@yt]BOjW֫SBmRLi5j`.-}R|5Tby) tIg+{eH^vC'۷<S:BkҤSgH)͛R?uS^=ٖ>T0gHu':~]K˖-aQ'7-}.(%RMB}0ɿSZ @ f?dT8mpSJkW~izY9xK:*ƒz[0NRY35dMB D2{ [0 x 9!膋PеCwy_ GP2v 7o^2~1tH)>Z[K,VUVAh7($;8;S'qv~2{LeKSqoB@KhP}lzuX}6iI5Fʕ_bє ˜aFry@sH{|޷DH[=x06H-S`)B/bI@۵'}QNm\$4 +5dGZeViXS<<M*`ٸ߭ZTCb wyK0l+[/.֫/ՕSEG~SP[Wk [BraPDT/P6ǫ5˕zz6ra[1m^鷒ӕq}9}RX)O;}Vr~Ga1IO+͑ʴ} 6Y4pP^*%0,0YUKس̟>/HCj蕆 ZtsAULRo,Xq ,T}D)S&*sA瘍5='!V}*w+3;30\ş8zb "bb` s$[z vh\d|=Vу2U79/02` Lypۓ1uuwXsvƁJx)3ދ2ag9}dT^"3 ^O(kӆ4nii.CCӧL8G,)}ό/Uoިu ^Zi_dF7m\TVt^0ʙ;qD;z<~Zտ#q4$(\oz뎺M)=F^/B6Sl +7npl=0D}#A= gRmspuCWHcxx1':2EǎFuY]v ɻ-;vlq~Lv*9yx4nϽL{ qQ@@(kB!(t3?ϡYRL H|\bX8|XLA~K&7JÊa+釴ޭIצҾ~#iY@ ӡAO[֢UV5>bclazWRS[II{fpcʕk |{aG6_ŋU\ŨYݨv=|,^w" AF`K,H,iA@jPYXK.]Ŕ~% Dy4zßXʣS{d fsibr\H7H)HeϏ"u f,6AFgrk(Cu1:x"{k0bnbkX,fxͦS[w ;s.YgjYlt]INb]@j7+32e}gӰbŊ+z遅gwމhG9^re7=y o.(}cSosrg wrgv 9eqS>ml?Qc$# VN>p"h#(p&3(x#T@KQTIdb-)v88cL Ur˰񎶎c}2cvi'Jt}}2u9sodx]?rdC|z)'źRGG'ye0 )ER[4A} ^ea.Ky2Js8 Zl  'ɪ7 R~ëy Axvl}ŰAc0=[ɖ5e6ɜI#(]h 3'{RwN-\C^cN (%`y QJ[М@Iy}yd2s[MQbۨa}h-%(֘^ 0"`&ST+G >V-`L.d rwXXj-Ҏl0 P^V\8wQ@2RJUU-ܽnzׯi}lLϠL))"X{~dc t # P6ԩo:EתUS5jvuQ'S;u'OD8? 黁ӫVLXc` ۳]ݝm342*Tbb#>'Dc̰0P17:eWO*E (Gs1`gSc,6w Z2 tGNj5dd2Iy~Ň8?gXY1el]\6C;ѯXY !Al^RܡdHzϱǎG\#я=wr}PY eM͊N&WoKC?ѐ6h8$af o8kB"YKRxy PPJ`J_i @`JO}2B,Ԇ2/;1_Vn6űkq6C\V.W{p5 %t" =Wb̗%#qBIH2,Y 5`fϓٳ]H#_@/%hq2MFx̒s%hT >QBMS%vT5V $@m9Hb }%ҠT(!JdY$O:rNry'9ӬoY.*'[vC-V߀Yjˈ VŊKWW#Xqq~ o?;L,} װ$%ES%I;N+f <+'~;pI v x4h%w4x㭛6 U)k gwiuS#9!-mzBz9qY%Bt>΀"pttDgj7oRtT]@QnvHg@ X˝ȝ CƧΜ|7n XP{{$"e$Vxxab/5@J&݈<%0%C%z, *޿v4iyPl߰Yl8 kݨ !7!'GEI8$ρ`X}P 28~ST1zZ/((eK9?{(@52]șƖO@N_.Ƹj~sg!d ,/imSKoTw)75ր%=} 4BSzI/ ̩EKNUժV5O?hIMSoJVpWJ? JŅҜ%@@)^N8.={53>\l1S(ֳm6ҷ/}߾Ү][H=ebettԭSԾ~jcc1s 俉K ql'ٱk\vA ˤ,H{RSw%J8yBRb9"4#@)fŐra ,?>`סpIGT4\&S #K&vd2Xc&ʺs-s[NvA2hG lQB]7!^ F񓨕qz'_RۯӨ^}ۅSg9v,)N$=x,j 4FC n݇4 4I<S΁ワ]$m) if~iWt)O(/NJאkʣŭ0 _\Bl]&p-vJ-~Z^R0^59sz||Z^ޯ olkI5&g$&۶H8._H m^b12ׄ+%i*y|YN比YKfy7mdM^,0͓$0 0HB; NġyllrӰiKt'wdH-.? G}ږmȄrh*="ב7nnSJI~\vD'wy))nޒd&"; bi~!GmϼQ\w3?O+I6T&ŊaGBNڇ+ҖcQuP #ؿW6I5Eπt#Nי;3;q9޼u X10t1Sx&QUg-r~=(#8u=`J;: s Ɍ pJ4y*9#&"#3 .<|Ȱ K <+QDg2ݺuwk1}ێpBr*7nPWhڶnq j?z앍Z[7ny9|$ VIPbi 8=Pv ! OɆ+v5/˙Y_vZRB`JZ4*9%|nd?t*Y(A%x-$@%gizvϝ= {1HH LY:O,pQ!GU*UAWdpąHbŲTbCӤĸ8ThC˪^NSv[3gTיS^pv`o͛coo~˖-&%<1#UM&v߽{cyw22\Uo'_ZHayf^O/*UשKc4J.[, 9,\pʮ];<{*;!!]OH M H!X AXZx UQytT6ުT(-?Tբz-kpN2g aq:\fa2 >ձW U?BܶaC1[_f v>I#6oРZ.]j ѯ6QkO= sjoY]j;sGN{6Fٜ r*U=2^㇍U GgѠ{b`@ '8sJ0# 4!SxJ4̂)Ϙ eJ!E#Ow,)PoRTi*w +b$ J;-?d %eIAH˵ƒ˛ndad| .Og/[& F06K֍iQnXm17K&IJ6"i8}Lael"iKՒt$ Ւ@j:IJbf,Y+%e&I_f"QWyǁpY~5˪M7XMl%X} 많Y !dI#58(\ x?B0= "B(:fØ?\)/NlG98NvMzdaU;6hڲnMƋĹ&_vff7L/FlRR &J*=,4 n },z`cȄl!i^YbE2p/sJرem~UCgs;3;3]'O!(RS1%(}qb0ɒ|]y8!S q!98<(`(8Qy.GBlm7WGϦLiE "0#Gxiz5Ы]cN.ق!mP0婣Ԕ$n^>|W2l5߀Kǎ){w}8 lٵSI>25dFjDPJxmVf`IO)| U<)gqx+O I8A(KA<=%=&3[Ձ t,E2C˰~e¥-O6$ 8(%8ӀHN ɰvB2&e*tK+lN0i\2 L(y_> dx#iެJ%$IVjRgdU,^5RϏ2۵zG8$CkdRJuKF(zqiݲTZ]X;Z~I V,_!Yf6l:&&jU%&fQRei (͙jHi 5._J_ u.uE;@@Z0ٿ$s7'F2eJ޴i(??_xMa.!*O#7կ_!J͒Ѓr[ڵoԶCcP[jש%mSܭkODY6^93㹟xT"#իi87$DKR\CnKlx8^ix4jm14':uq)1iH+K&t؎d8#wf *T&V ':i ԑ*HC:>fLtyX~gGz~gw~ބi\p~5lu3]s|OЅ˙/_-D4/F?Xߐ\oS&߿tټI?m]FM$ X|Ȅb)&@nbDa 0 }PB--HC ņ*Av~rF(TU C6w u,Djtȁ$eۺ[T! _A,j6IHذU7n$*knkun*`\(I }Dm,?r;\]Z#wc[cֽ;$ x]cp Fc0yFp~Ӻ]"[ykn"_ Y\G ~7SĨ{ `g(ܕ0dD$C%0m.^x/9|Mv 59 ʙdMC䅩^Yzaߑ N_hw$Lz~˔^-MMMOPꇔŋ+P fTPg@|o#q:r9z;Jlk]lA vVw}+wrg w%3@PzW݈oPnG+;P!%03i~a`8Jqw!`C?NAF*"ط RڭSΈؼi\T-'W@q%uժÑ?_AWarᰡ5m*1nj2^=:N3Џ9bվ{9my8Zl5h+Zs.80(=4(Pw0vr&RpOyN_ [:u,Q?P(@j7.ʰ#2w_-V˺K!8X bx6$^$bLPYNʤ1d5ϔM[k Ic1 TKز@KTj@R "EV<uj|jiߜl&)A@1LM=[J@1WS۱4| :jղ̞5CybݜϗysL{'2_1ް '{m!(enhpFs3Vtά9b f!dP;R\9YƇCGMx0 33fK//.{.LM}6,,{fhhԬo3N4F00O9yK/_kNrI_;OZ4|׽{O# =w8oѢ={p'^%&JJR::4Lc./7_J-t`U"=t,9lC?,gv#Ud;䦛f̗ugb̐Sg <̔5'jTl4]6t2{p}dD2RPfFbXƏxҴEf.?-c˦X9cn 36.Xc册[vd\,6dx<~c;}h#myk,;qђur>9_#~%4E8p p H|"nA>uKgP``!Q>Z$≝x1=fL06k)wׁťI?yQ7()FK%k>IAP` $ܼC7n)8ټSpa'NIx,x'`JNcL6K얍S|n)F F&% 5 T76K(.[$5d Ӏݛ!3(>;7 eBUX0ln >]IܕrakYYoV'/J;~$30J7z \0Ρc vD0}(qu7x|Ͷs;%H|BLq/GNʖ/>GzVMy=>5)˗)F^ښџ92JWcի;JPJ0]ŘBg>(Fd-s:T|.>Vr;3;3@]f8tc!e)QbJ JJɔ:sw7q1RL_x.CXԔYY$1>J>ЩϫV-_;zj)իW}WG3pir5 #XƜɺ9C4ioN6-|Wp "`R>t@q;ZzkVsӜ5}6_vE U)Ԓx LY 3eD̦ @cRJAv-[nJQ5 &` )1gz2سy豂t;*fFJi6WUk^89z-&&*9$8nCJҿ(d9`m<~x&5C̉jٲEvZ5nooQ͛XyrzYYo{2j]. Sxx{kP-9GB?Y++6S1,azvݣ?_Y֦TZ# ѵkUl7oѣG}dEMڵa[`A**8N42JWG;|7zn)d#|QXAz!VYA\xfܺ+ݣg&T:!΋+x8^!vg/3 H=@×6+Hz1/1?G1v dQی%5 !;7K俁6΍ @co[/>[In 0]ZQo#ڲ눼\A4m'C;i$^)7H446o__.+Wnp5kּ7o>B#1n6wrg wCgL76ߺu;lQ;gy~ALc+tJ |x>k؈ {Ο>vc>eJFJKvi* F傞^m/([ i߾G>ѣ!I`w?!tJ)˖t|2a fΜB @H \bz_0-ٓ&Nrzdu^I0p&AErlYы9C]@i(BYXA A)w*bzJx=E' 7@俬$* ^R08IĎ`)ArE|_Fzv&P`\پDO*Qi1>{0>UAp(rTE|95 hU$,9Áp۶M+~tH5PK5.鉶iS Q d)S+_ðu;Çq0|,8}]6mBs/ud(jDX3t 2`L͜de Yw&#phxiۢ) 5jPGoý1[#h1dhOoݗgFzm3>qgnilc{qDZ$=wp>PBge-^|:=}GlޔūbC\3sr7彇Ҟri{---dB #:u ؏?f5k>9kA!gbKɐ> ĈQ8AOiw# QB ) П0,L"=V i2ASqH?Yw{s|PRkWJv애]$t ߾_·`'cr(qzm7_wBֻPxRyq @\EZ8 i4QD]"bC 0k |&̩'XS_\{@cQÕj *TYJJs,{7;V@.0,:B[;31mx_j!Q[J0z_PNMpLSTv>'I]g9[hqGa}pv0.ᰤYf0Ma|PI8"7*{Y)fjS]1Pe;3;33yN}8p>Ҙݻݻ72!׮]KRNX 5Rn\xq5w9Xڿ'i^UFK))Z wwww(ݥ{BqOf2L <󆡬}Zksu=3d{mӧLL;bHFFTRZ?咅srā ={jW2l`@rj֪)/zye58p`[YK$9GTn1JLLhт*}֬yc9ry-{OfϙTOJ,ŋ##7Ê>%P"($OٱcڹkTevdjzJw3Sy0aΝ=a}XaQ|12Q: 8jm \eA`N; kK=҅HݤnמlR;k靥ɼ:@͙a>C{wMѵ[s 'O3|С۶M|j^ 82a]O Q9q8#X}Z碷4t5H}ǎ6|x2Ν@c3Yf=9S0aL)7d؂3/3U Iz; | /-8pI" VD̚]M.(w{g yQҵG ʕ+ a5R6mlֱܹ'g 4TgR zH]4 w@釣9tÕal6 w~;O?5u6޿W^@;cƍ~۷(^;x-7>=lxz}(3GG_~EW9 :gs|$gl~(?BmܼxIM޻xY(8#_Up2dP*n8HvmmgKX!HC nI^@$8<7Rq}~/ q m:;%wkEYk؛x>!7{CvshҨ|E1v`Ku 4s 6OcgI`H#xag3@ [j49 ojݔIJ/sʒ6 ѳűn9SUZw&O&T|7kĒb FkAj 8 ^3 ռjwV64b*:JvW#'ԧNSmm!i v"t:_7zxܺ$>ʖRcAock0(^wnFJuTk"ʤH#x=n9Yߵkſv]ybf-7O$WD4 ի*U.U0y$^C~JߕgY=!FZ5#,_Y{ k/᚛7ohѢw>/`K7l +WM7P%M,^ef7?ΖmUU?y~ Pj%)Q'|RLI٭,7GN;37@GΗ?yJi,Ugkfۓ49|JLLZui}СXH>_>kUC Qt-ˎ;b 2}w$5kԼ:#-a«d*:ܻch*uy=s8`OkR=r^'9Fc_C2uwT. A3.ja5YA9utMv tgOuARReiԠ!4Yr6ҳǯuTؓw,LwYߕ*| GXTۦuKߩRZ* z\?j&w%vU;KWX&ݻu1*\ lȉU2b*]6d%_{t?跰-ISFfO@7jwio7_͙gp=F ꩢKѢ}=8$Wg[7n?L溕 d1cJTúʕ.#֪ZU-ƌ',f)H>~ y%l#(2dӧLԹ$[MJ)hT"B`,[sx#4!8`%M0fX[b@ q*p<_ ̗׿9c|L/r7},[JU"&XZ?N 7 [0R loZozx-[nݒs|A*P0w^ݮO}=ZN)ۿ).j6 ' 2njdஆ ]K)r t [jc-0[[Ųb;m0[a>7:p Uʛ9zch@{$4lJXVU`G5ļf @j#ȇУ! φX5ZCنZQ7<ٴYh^QCv0,_¦<,O8JPSwx߿JP0w.<,pnb$x~H 3]S@yml%'7qvxo <y_1hŗB< >mt˚ի^-G"խs_N)cŋ=PT/?^QMȂ90H-^83NAcpg#&M;_/ש[S֯_ ڰ4$~X>3fSaO%ga%JAlIWO{|2v[=dv[nh2+Q I1Q02D ~PacAǠR+"*9VPڻׯRtI>R^C"pAg`VW_撢$T?Gw+T!`wvv_yxQܗq17l!!]+Uڗ1n ۷ת{;Q'@=|zX`H_)T2ʒ(8UU'22L _!@ ]R#׮]q7ԵJ*?q~̕ ] ?ܩsP kT\Pәn0z㏉jXe˖+^{́Gk?tdbzÐ)YRMoָ1Uck:W`%z;# P莌)8rFN]ʬP C^/LUH5H_C`C̀ 3 ɫ<ʚt#};osԏ F5˘W#w%O @GSU#(;lup: w&v(`i.,r0[+lo: ƺɓeY\7\&/VʞeE2@-jGИ+H]X\M )G~(|yO0~k7N71[nMWm34d9tԥۑnpcpz5NG1u9}+ֈee"xZ_v5]5'fj H&캥DگzL̓Q>BBeI7v,q<|6G?ž?3~F 9 ^,bgzxCy}"Oa뱗U*1&YLc֒|+hg7~No{ry/'G1ɑ/"=ѶqӴ|_XzN*eRf)צMaЫW'O4Qzc_!,(&ޟ~>TRg4hP@vi{y×\Vy=FR,g&~d크=?wŕiO/"2g\xh-/[6o&%Kѥauƻ/EQ8ۼyԩQi_^8}S2fO%ewh9[Xsyxk NŅ_ݽ{Ǒe+_ 5֐xGI/|jIꫯS??"FN{܍-ķi\6nZ+ORj,Tb.(^2c̨1x R@:,27]Y eDx#v"FqfR*T!EG/Xo7>KORo`G07:fΚ*765! !HGٽHPj!#nݺKJ+֖A˸ql%wAH<,)`xn]y+}YJTW)Cڬic*sY{g*{XRw(j&tJ劆`U`[eT7nX'#G Z{1إvW/LN IfI]CCԝ{Q0=~Fu[<Rh1HS'N8pLDSa7yfaBï + -}W>$؜weر7J(bgO%{sktlU~oUKh̡[nUʖ-[~yaO3ZJ*՚lqv:y/y?Lrd&yukEo!=W\Ԙiig<\]S]BgS'N߭dfg{'#֢2NcAg2wosۆD>mQcNgIӰ$φL20pi8li8Ìz7A4z>IoG0V< ,#>J?H|C-U dfg04oqU7u9rB~'cJR/'}'YxaJ-<a01feiorsx!*(UFW}gɷm2js7k-~HؙRgT\ݓzA>MWi41/F*KϚu~10Of3MVmmHgwt3SC]c,~3ƚտjY?0g크=?ͦT|ZnO`R s9s˖n5kTOO!Ǐs8vw߻ũvWzwA[7xǙcG^2o {|6޳ "OA//^Ԙ"E6+ ZΞk* גlTG<[GOYI;P~xYW ,vy &X|G .)(wl YTGӯu Z_a-;1GipҴQcoW#~AoAiL5$#P>LIYvIVPڲE `Aԙ*HԐ#OjOW~ W>?{2WUTyٮ]˗/}R طŋg[6LW&(|-UPUO26lX.R|tIuO+ɢ~leSP:HC`I789=8Ԇ_N޺UTL#K|+L7^Oѥ/S6y N02RSMO?}q|d˳OK3fp@-`OٱyLSMR kFr]3 T|ʊ,cI|TDØFtZUDcaFpRӧ%g_UpuUjSY`~oShQ IjY|歆kOj3 .8~Pl@1V*U yw5 >dN&@US;@UTﳎYܮ l# ( >_PzPҭr96j,j8N6.&Րc,RϲJny6 b{Z`szNo dPP R dKvPQMՍn8ow$`Ƽb&FOތ߿;f$V2KfΗHd@? {W,GNJs čEM/ׄc3O\Q\G4vCҲZu\mF`P>GOЧAu䩲[4e,1GFV(Yel*(-E/` [N*(#]_)$#uhFlٲ"I'NNC t2Ҟ\:}5'g9f9[1ɌVdY{ kdev+ B?S]+Żt2@oe舡m;]bxhT&N-G.xZ-sIl?o~P4mDky3'NnGn@JA;Cpjd MS9[%}GqW+s<ܕȽ?$8qB UǟQXnRW=]*SZ!KāɄ(͛5 Y=8~?ٽE;@|1Wٻ~>JBoSϤL2~6E|WRDJR{ɻ|}g?jR1T^O*WDƍ 7kc7orఛ. @R='~ 77Hzx#+-SN&,duxz}+_&q[ QkՠC4j$5wn\srBrWii[oIB:d )Q }1rvuVRjuѪ ^[o!#IUPZdǪd'y`I-'/J :%FNH )0cX@\WaʎX3 l*bQ@J0PJn,*ȆrjDhV{y{שuyMu3[3L )@`F @l24<|kǍfKIuXƷo/N@iP^rl59UZ-^i=+,F̛+qX J&V ٰFܱ@xlϔAZ=;;K"6r@| M2Fx50 f5׺,sB9ia_Fگ1m$[4 ZaLwlg[67 d:%%9zZ) :JΞ2NEd,zv!Xt;}Ot^"x SS\?)f<@ |9|Q/_|e}y,C R?zUePk'/{KozYdͭLhTԬGZë=tz=b Ωf2Fa8׵>(-Xg qLΝ5IG%~o>;o2h}6ؚ61S~?/_|ⳮP2SzYד@r!766Y||)mwZ*v>31&boR\t b"=3N jdUGO;@ﲊh6ĩ2vHҭ,a]AY8~]{vKK| ś3gey / ?i4jHUteL϶JF"``cjRCzBӻƥ H )Y$mQb¦h F*p$,nnlr82ދ}rA~?WؙRl}~H ?* ֿ!9ה)/޽-43ٳ/_V~1Ԙӧ;#"h91K/p["PKbhζm[RJ\_OTO(kשcwe\q! ۻkoӇ7_~ [qPحoVR- Fum_-/_yq#Iml^b }fJ4u=Vn""wIyԐ&z H]=o*+.,`Tq4<\j\K,k@% -U1e˖[|%N2I&}mK[_ƠK`l\s˖ڸacܡC]oܺßL[p夊_fСC'^zw޳/ݾs*/Xد ̺Y{ kd=11 ccmO'N|kRR9!2bza`8Xd~n>.> qw~G?@ԫtK"yrp%nr4mZΝqCä W=%@2l0Qie;s Me5&&(PW^cg ߭qyفQ>PifJ?sLV!ϝdHv+ 0X|ҜvdNe;5~]FUڃ>Yӧ Xfw}(`Tvu;֕oTɬ!>)LߍID#ue+ u+Sz-(߷Jm!UOi~{PInuƫϝV/yEVd\bmfDG?#( XRװ! &|(;҇+Ը… %xlP6fSR 2 ,Yrx & 9_{V!V#,W\(ey̘%J(P໾W`G}|9::qrxɒHؾ/_͘63I򓐔'S2iӼL49}H[%Ȓ`0KlxXxV.Y!V(][E'w܁aPܽҏ?KedɐH*a"MzD_#qWJª-#20hˆ~ "}8m\S ՀE63XKe&Œt6EվQW%ō!K5/^B6Pip#H2xmO@>ގW (U@c)Sj*Kk>q9+a`l<FM*'-#G\$Y--GEn&޳LjϦyy.*ĶzĬ3t" {;p-x5}$qīaGʂn1xCVhVvI̢0΋0C2H[LdTdR le) ^+v 5b1IjίHZBrIa{pQ/QFt*3$qy|rġNfk3>yyWٮńG qoɉwRR({viP,zn7oضm\vnѶ\fmh۶\6mʯ1ٳw;weż9G3mX|Y6gԬR5#ۇt)̏Q?^J+UL͓;wlj!b)F"Ho@_@f }$9yAZs;CUG%駐_X,X0?`~x3z:}p| .̷f͚|Ȉ!0^|0*|e'79PzWޠZ/AR<_/]u׫_~&7`[^g͜q;{董gϜ?~Y5jPfXhiH߾#ԩs./۰n7?G=F_xPE&?zb2O>V-U5_7OO//͞tSY{{{O1Ie㏛ŒY`XM H]Åk}<3L~>3`]az&y/Iԙ̰Las2}ڔϟa~#W,ix,Xb3N<%c2qD|22^zy#55ULU{s!H1ݢ O:|S&OzݹSnjE ϹeX_S_X$9zAzw.6tӧ_!BABPc ౩|=]rx8"KvtiD_R$<` 0AMwݐB2nduZ%7ӫU$se#j&Lkdd2| % 0k?T-dr*Id*`skCv&/d tEޞRe5m{SL`W 8t)pu@7dƨqQٰ&tTVLC1T W3_O~,&cݽkՀʡҴ)]8TۢFdի0 *] ::eJ{ /0[۠#}E֐#}\(t Upji}LDW57fYrݝ:u P\1}:>m޽[j]0k߾+Rt3>.s#Gٳ:ߑvѣ'ؽnʨjWkRR%޸zu/}a^1RSvUkFTON~:<<Ǻkok5|h .\$p))$=8wlSN0oO􄘄tٚdɈX0{-U6>.!a3^9jM ".R[WvҐ73 &oH3(i 8 1 [FQ$3QTPdZӡZB`Bo!ی]84XK)s cihZI$y{rذ;wH`E^Lw@KR3׭p{~$XǏ@CFS_*2^/>_<;>*Cڶj,Ќu9_t+[^\zvˢbް@ʗb[X"V,!hX/.yo֮x–zL}֊@AK3Һ vH 9Zp ff-r`[}uV1eڃJ?zI$fzX &aN TCaHm66uD,?y2y @uG6,#kԒ3A}, GHJCn%{,2$f>X$7ϼ|< h3S3K[ܻ.T'ӏ?V|?jD,S0vG]2a=ֿLp̧O Zd1[ì6lCïl\q5jywc8xSNծ׵*b-o\B?5gӳQHsfvfO6m6t6)ڳw5d'̾}l䳩XVVTH}s`*sl2qWP"ԪQGڴl+:t" tU:Dwed^2W3r{ Yk{7$W(1xٌ,2jʖ;RmٙafYxv2"T8븞T]#.sE-ުYmZݪEMݨAmZuݣKbK<o3w8@n=kd크=phOJx z2( y_ܛ2ixJ,ʎ:;!q>Fq~x`a@aH p+zO\3|>Ng+AI#gt d޾Ef jyfsԑ0-[8 @NC5*zxʦe>v.P6 `A\{brڹїnZiN0HeoػwoO{{zRB.h<ćSZ^Qr1t*?`~aH=nGeĊӗ][MHႰe<;Vni!$؆C-Y仲ds{&:b=98%ڴ v!a"ReR՟GPjJOBVЫPWHc,q~ϯ="ܢI|^ZՔ W=&d*c-馕+WrJG/_yƾ} =j4p޼ţ{ 'O>/$v=_?{]竎8۷WWz`y<~(!Y­SHth͋2u”WUz+Wnm!I fu=i-Ò3kҞ;ě[ !ΐ+d2T~ wô"߇j‹7 j {I 1x Mo%4 q=VzLCnܑuIYBFw,wy-GeT]i \?O %[gr;6@tG5Qu|Vбiq+ fqtڨ{Y[‰\f$n+WACp]¹hZVDsV<JвE-`jW{_RoeL~>c5L-BC1+6 jj2.[=S&s`:M5)0eu4؈u¢X:! VaUmT/1͗% $I7{yhIzI $)gA଄_"qT|â~#f1j"]7|TΕW~x}E5:Pc;A,,&F:x?:ꮃ9]{NxXawYMv wt x%@ ٧ 5Mōgy's `cy)[8بvRBl!#,$ɣ'zvw̃ajѳL +ZRUFEodbł}~"WT F>|xҥKQ(/:rHIQJE[KggsmDH)Qϩ~[bYDnEs?r#hm\9%oμM|&]Ԯ^Go74ǶAig!-ɐCW*aL+sf͕KfmoȥQC1},"+er**Rne2wB4~ <c1aGE 82QC 8vjF Ufܹzl8Xp0몳@c@>Eחc~7RMAų 07!C}p[=tɖR j i2@E;@ckzJ:u9$7Xysqj<_cǩJigXcGJH̭l)3~wGXF 췠T-53:bݳ]:UTQd`J?%HjUb80ٲi{_`玝 PڭKW@.L S Q} LuŒ^(lʼRe3{P3kgz{,9jN 8f=~ٮ:*T=5-8Yl'mܙs3+g΃iE|yUJ*S|y6O_ kqCSByegX.icOڽ΀Ttʎ;~ef"8FY<\= Fщ)L9ꕫ,V"tG?N9iJXr||z<90Y+Y3e>x *^MP5-&BV'5)s6@&oŒr #J5]`K"LUoej.\kɢ`fhUkfѩz;;?VT`f%tx R_1HG'F<6$i9:GI|ig.9d^{9Z9 6klŘ#?t,6Y3XJ-M&MDO*#LOFСCr1#]>tANle_5{p٨#Fn׮VZ3uȑ#_zW_}%fP" Ds>OU\oo~0|w:PT*[ϬfұM'ս7}mvR2,}n\NHeܨ,OA41SeYXF+e2{;jQk1MȜ lYd1둲}D:-kQtқ"}?1f크=lZ-U^dƔrhq}[ =^9u8$#۫r!9s#B g 0ǁý[0sm6Ȥ+WM & [kba:⛽靻W.HwaPo|ԭ0:@!2Cղcs$SIQ0Ѵ SIgMq@3 jW5揤?%}dR |+cITTv1@LOc&A]<HG%.`lxrRS2{2hԏ>Z~KA=8C~B-kӵ ;:8r] ;Rp @H}@7RH>{nFOi.] T}xvPToW1gvy?JTeיf_Vɳ \,aM FC?q뺻?NOOT4"Mw||r;vP'P( ~ƪU1ҀWH &{raLmZ(.TQ}n˥6oXRf"`蒶P/~e~U0kK:&P` fB ) 13̈́JC V尩+^9Vl ?#=7,t0VzLFVMڵ* Jc̗'H_-Y$MGYv"tMk ްR/`cYd—@i(BìGxĂ[ep/5æ) ӊ܌T tdhaCk=dd&@ik%["<UW-t! ag L/4R^$$?!/Ԩ I/-OYyD.x:{ҋˎe*nrС'?|/{#"WF"L[C7tOl>Ȱh6K@ T+Pݻwh]W<4N ӌE"ۍVZժWK.Yd(w?s/~_5jҠ)Ai>k53.}Ƶ6=Ҿ ?T&6M.'ΐI'?99iתec9u̙H].T:h1A78?S:my\@rYOo[@c oV$kбcڰuDן>}zǏ7"N? z{e크=+VVb+W@Я ܹqɮ:vX.9)N0 &V[S6"dIgv<+kN|tlq:s@P /¥WZMF:'/?;DOֲJCGKR 5Ҁ״Ic2dm-%E{/:K=PKF lx52kG__xbI_5ЇZpg{=z`f ,\ػ?qSCrvVK !"}H-o {''d֔ O\GVj -+a J}90QSp3ÇyhԚ Vi'ӆW T%w!e?eyP,'L)Q!* $$Ma%;Yf?/aHL-0BqvCee= 6ҥs7S`s0S"U$¬TG<5!YR]P L?9^3WS^L (1 5i0k\DDĝP[)-XH$/Gxx xsSx/Ubר\_IlfRצci>:D(ۑGRWYbҔ)/ziԫ^/-ge|Gt ?2ËN˔bemJ,X$WW.N8Zn\rkƭ:w\_duHPXqHf-n {rfv:ʗ d/ 5)`[ۿ\mJw *RgV a`tL[i6WTAE 0޼en{eBWnH wᑵܾ#]/@/lYKL"] (zÔzހŃj07L /lLA,zq]'J]nȹmkUۣd':ѨSL#'I,v%1 Kخt%oplR\ ] eF$\|:1|`҆GJN(3ieBWrMj ?6mLla>L20$ogz9&b™J(}JZ8K֒LPpV'%)sNogA<苄]:nc ;4ѡmeO={&߹թl=Oh\<>}Ԕq'%{Bt䧂$8& 3 trߡ8Oq*KzwL oXCR%KL.zlݺHϞ=͟;eZoz*-l#Bpe9sp^~r;y޸e*NH,#-ﻒ4.YjNr;~ռƧlֵsv}ھugtzݮugiݢ4o:af/jUofOiҢi-KWqF)RV>3yl:z[ȡmotڑ̍ytVF899y%V1x?==z#kVE]Y&k?UXE:u ?)U鮂ReKoqbEwC;r1ٿs߃{X9^8 2E*]́GݻvBi..YA#>L! |7g)U+Wu;:YV!3g}sڔU*[…b===W'ǽMNJyıEZ3zEQB$2Fj$'%pfΜN)l'3z*d [OǮ/1! u";.W9 tz{= ܙP$o'N#m4^/j4!KfcvRVSB=L;QsxⷾN ;Cf*9KEҿWuק/ &*]ke`J3ٿlV+;dv9`0# #eS6TedQxK'G ЪTw44%<&!쨾J 4;z{^otaʹa* VVA)%*jLU @T]›yZ? F:uTA?r ]^G?[EDڞG̋9 6itrXU۫tZ} zҽQRzӪ/_vx(CځO:ԆHz%'o[aâNݺ-"K.Α#Dze_H ĪA"MҫWV/۵jڙoUPդ߯dڸ&OM2n~=zXTzl$Wϥy2vPFrhՒ%9WcÑ{9s2R:ZV3T},hh J5` 1_4)'R`2+a`H,p:,#$ebҡBU s((5q;i kC@]6XR*SgP)Up _A0ppOCy. +U9%uY>cη*'+oC$t IT歔y$v**?l  IR)PT0}Th_hCQ2h- LS"a0W5]9z0cV!#^E>H"#kzc"i^/QJU zp$L"0xm|.y$!svayF|AF `&Pcb܉$1=KO?,1W,K TY`>+3A)ϫV q]6@h>Un3%>dBڴ3{yd>p'v/[~0?8*8On܌v歋;6lգ@f-(]a K 􏍌:ء;'9u_I_J^4vҨ﷾wT7'Wp哄䗰l& JK5KȬXSK=eyiE ʨuc*r5fƏeH- @k$Igmc#Ɔ=}<{‚j8FJ%2KwDٸab $Lp #a>V[,^lt"KR#yo{$% ǠpCX+ߋX8ntscn{˗N4g )[~$_," ~_hGM}zto^ҩSӧoƂ B3ƢVbT_xvQ|ƅ*V,_`35y{s7|7"z7>*nr|` Kwt R钅 K%Lz.?.-EU) ^oso]BEe"^? vn9H(L3軀 JJ:4kA`Ð鮂R ` t̀]‘ww8nx tfrk^svaP@iLk(6)o( (JC*k>^@im? }WV2;MdVr@ 2Q&͗Y+Ѽ58_Z@Z@)ʂd#j DØj_m!*1KJg-6V*׀J Noa?G S0 '4p$͝%#^v=xJo';6IS ( b|vyn`>O`'¸[y->+KT+]BBG2H r^^'&|I{G4(qz|rսۖ:G@ne00玙@uvξN}-XоgnתC9":ubqq˒S= 1`|k&-]~%OίtR{wY4w%[6q? gOGOGOםt*5~;L)v)uqq1XPol&A=Pm&S$ V TK¼zbNHBu˗/]<"ԗw32df8'?FFF#O(* 1N{^˥PP(&9 kJ}d5٢"1qa/mt&[l&:"V8p౞ݺ*h&7wIy]~L]#[D*^6tW='Gm7FcXu˖_R$fdvԨt̫ZLԇ]L=H`** CeҧwOAF + d8iF R 5 bULi&(F^ J=2hܟ<_J2ʔ*(}@mo60{v1@+OSZ2cr Ґ6P Jokx\iݪ rtc,J3AOzt_/R|eC,P~jKcv#EvɬkvIfCHof2 +HY4bׇRp >4Xh*uI9t(eFXګ H~/ϟ(}yuv@i50x {z(0E~J=y*ڂj6޳y񃇿j'4/.>:Ii*׬+]n[KGZ]mNo5}R!'Rs&3? V:e*DA) RsA;rh2+K:҉MMv9'4\aGRIA jReKagjjㇴ؋^Vmr~%3~)-[ՐݥkʙmĻiqJ+\o.<:zǍׇf73ܮ]{~+;\RT,Zheaٺ4).ً/غ… wlP~@iYsDkW :ԫ4'ɵ5Z5k)mZv !@K^FMZ:z- !OX$xDYx>tEkjlڴI`eǎF0 Œ J~&RIx[c,,>ӝt?eRD嗉u?}飶$IFHjuH~g^8.eTdh(//1..n#|<&BwDG%%<6:c?My./7U2]>I~:ɣHHKK2ς`wYN &$jiƚ+xa܇>}|=F>}v.ׯ_P+tǾA t^zB? fV֡hֽY{ koʕ+޲ iAU:nΎ ɼTwzr)TǨS.bп/ۥ {=~uJ+>nD'3'?~1fԄ=ҩ{Ot7zǂv.RQӵkW%zI}>tp;a=B7mZѸqô*+#f!:th۔*ʕ*U̗[ 2H T0//`Z&Mjt̹S߹w{]HHp)(N`hiz,5uO(MW= P$hg\&Hc )j5&L7M],{13 ٽsv L BR$Siy+T/ :RF/NR] J[AKx>Y7ʆJI1yR;#[4Jz J(v2bHO?+ qV°ꂄz{:E$6%*`vC.`tl e˃G R+O1NFSwVRըb1!j1@.Ĩ\]2[֟g;cR}Vg ׆9S U}ḍɼ&-+I]mҠ>ҹi!DoBOj8R`vYY+/(0:84$: }XD864:(000`Q"Ki#yE}q=9x%4Q;-_/$rN'w[w$ևX8 LI(.}sAypRXj]*xd| 2L+K+飡:C 4L #3j ]řK@X~ >33WA>|2GұL%Y=t8qIՄh N1PuO#F3,? rt2CAFt>V}L`ZAi0IFW2zUiyR(RQGΐHg㯜 VSeG4l(Ԣ F&f1!Ӑ[`R!0N7v6QVJCxIO-ԿUj`AkLd}ŋ (y`rk^'$~?QM^_?4.iCaxJ5KYRu_亩SIRl)9|\P(ԤQFA7^OF*2ϫVl+( }.EC2 O{P l' O|7SA] (]t'|׫V֯w߈.pttn`"9]$ȟ79rrd2?TVO>ͬUX Jp(#Je* *BO>.\2uyh+`(ҟO2|1WH*UjU:u#jܘ V,U9@Ruw ('GMw7>%f }O ^j n`"ϐn< PsT?sgϓ;p`AٴnU(߼ysYO9R, TFWw##BХtĩsdSS7͝=w_j`{Z= (g 3),Y̑GOLKim4*_ G 2p/REq2*$u4-0<$۵O>x-[j*y9ܼyY IIqbaAakaHeE~y~O2}XQ7[3f0lJ놳,T6i/Zuf*:0(&2tsɗ ~}xJ2N}zC9B ٨WLq'HÐ2Z?ҶIf˖,ZyV0f*[:WUJ]O˪J\V45VzG Z ȨӚčyQ`ץ0}(ܱjXZڡhrQ؀2]4 9 FcC]ʗ+O{#Ǥ SKOu{iڸeI]٫W&LX|6o^{ȡoݎх`, ;gN(2()^IdHC-AP>6uy_`^aZgx#vu3drzUFhoFx5cȠ~E лw/7|uG3(9WL=r0au(3k It'}n{=Ј͜cFhIK]VZ }8Ǝ-(*aJwy:|>yh'6mpneʗ-JmjժΝ6/˹r}4%_y~Ӵysa駟$˗?b)-[zd)c -[7#GZ#K.+"UZ,F.:s7 D_o|T^yx]V-Z'uM]?S6,cJڟٸQcYlܻs9T%TY>xJUj3Ҹ'TFarpw-Fs?@ٌOӚ9A@~ۘuH} PfT((mL."SP8Fz2ݩS>p뻍 9*QliMJF<ȼ":8Lz*5B 2fh oK[׬'VS;.' !rYB8U/ 5 %)lʲA!P ^@Ū3oFBJf`4yRX3T3F*ф!WA (k (1qt(QA,O[>p}|ظ/F/&8XRx-@?TYSeP(Jcx CBO>疵_%jsKD7|1AF  jZnŒ":ɏ]_Ə.R5ye6ej],iPʷF#6Bn`S Q0p>Zcb) FګI)f ʫ3$YRsOIwqTzF(ARgd6= *W|&{j]RRYfG0 fS_/ɔJCWE_n0%v"O~3ut8%0Xyxpocx= Hr SZZe=W|v?ga5lπK{1|؈t*V&,OHL%Dxrsus|ʱK/}CVb&=!GN0sCTNWOͤ%8cKj)glw(aC\7ʚ.hR6hЀJRh1)Kq,0eKb%P1⻿|[;ɝkI_?/ٰ|gs/i,_-~TRڵjŷi&o?aO&J?2ykd,#+c ݾ>=(m~g:&N\W(]62T\uK$_ Om-W_O>}a׮]s{ɾy\_+["ls?j4 n 40㗢S}sB?[)::r>S)2aI 37_ӹaݺK,ܴa}ھ{,ƍܠAezjC }Iĝ:cu"\XqDZ.B~N/_<_5"!}*WVʕ/+*E-jzR=A7{t!lBϚ's"EuD9|wԯDUo$GLS=[kȗ~1D}|];(͔;T!6*(=r=e,54<+Dž/2r~ǬL',9(*=qJqaGȸ P+JUe>p}{wUUQ\p!#oQEOa,+Sߑr᷏LR>ze:Dq;-T3C}I@Q]SSٮӠ7R Sv2z^ӤS''%w{{/E,Ay֯o[6qZMblHƕ-5F)c?n/EOOwCfݱ3#V|d끞^t݊4&$T"xE_zoZE=< CGnX9o\ [|5)c̈́› X3:`0hTAܿv@WRj$)%w 6EH2Uds$,(1*~(@s,÷p4L4]e饳K2>-yĻ(&e7J !D0$Sj)5I{s@CW1kKAdmִ +VkdFrEsNj1F(uC8oU*IXR"gنM >IWXDO/Μs%Pj>Pz[n!E=DM9{zǟ<~r¹ 'Tp=2G 7L M´d=buBJL!>}f,IKym'`Oe크=;@>ER%MKo(@4 PjpSR/vu$%W/S'S-TPvf/;#^#UP#zuNzc>l$?K*P{9{7 @jf}/Ok O+S$i(uĈa910zkyʖE$5:2|ܺe[ۋ]^zl[xNʏx\8O.&LzݥK_>\pujTS㋨7H{U˪EYFҭ#ttԅ^f IjEҧ[iѠ*\A*.#v9 \ 5֛{#`G~$ TNkg UPIB ~U:.HN$mC2VdzJTwym9}\F JY=_fx]EAt 4̅J|W}l/r`G9rx ؛$W/.LZIN4BL(( Q*u0>t[P:axN*ȏ4|O4iTd8BjIDATݐ Zl!x:9^{?)5`=ݿwvPU)U)ϓ񸂐FQ%6{_-8O:lD/"Lxᙶٵ>YLW a3$d{[)e֯&@ؤ@#jb7 ym4`1`|wbj0}̟';UlWDs%$N%N=zi@Vmşϱgy?!\' o cjkP @&: /Zn|۽KB8ۊ/O3( 9ҷRTqtU2wxٿD=YAI؍]>wn>- >jԫRcn.@3 ɼ'Kd6C~=u*!;3=8z.44Jr"prN|pFGfhgh 7sT]wJNakџ1EO//:uLZCVk&Mfȑk[Z qB 䬂 Hԃ 03L@&|̭^i&00FSf8s~{;z߿s:y~TۛP)2t-Z(0N%x豨Da_7`SwNھkW>841>qho c"w8Rzȝ[7NRS(.?Cq7o^>r\wc^by5 f{^ 7I$=˝+=Yl۲=/|Uo{: +׬pū-ZLV"*E‡Hƨ#N;Q||a0zaFM0>;@37:jYʢ^^=*~b|%$a#cl1f)d6?3-ܸq[V/}303w>نu-_2iH?c+!:HM*nJ+^A-5*VBKUehQsYɁU[1JV=*(^CJR烇34e^YW 5 *Ky POPKBycFT-VR C" FI9x9U`TR 2b@^#J$K 0x y Y@彻ї+mAC vו/Ox+ UTOk2,W wCM5x(U@z`1P}5՟>T5lo K {$m=OҺv0_Aލ,"BB^j1fzK(iگ1U΢S UP‡U=(p9-d$Mj:S䫼ұNCُ1DiF@j&4Z8m2X,uI5`P(P@j~Sӡf o2Z1Qia43!PFCTi F F/&&7@톣(?"}9_NI ` VPS9*35E jF«-9{9 Ù~s9S%j[FB$/,Z ]v^K;Be~n9,2c>s8n0 }LB`5e7XcV\6d[c"qeW-)rӍM!˃SxDΈD^aR\z޸Mu9wVCJP3C(,+&cx "G8 RMuV^ c_, yOrz(ؼMZ.+vZ-/'X8K =63iuX`wZ%% GQ~QF^d>y3Ś$؏ER_̙t>o]511dJS:C}}<L1!O.!^^lL~k&la)tAtco|8j*L T"kr -H10wf<+ C8uЅb7- ZSG0 6̍7R9@L߅waM5X[XYc56gΞ=[~!.{@N> {V9jٲI%\ْΝS>-Ml> 8&}$2Hs唯ӏ9Ш,!Q%ʝ:v| ` }O۫/QCafZY{]_|ٽŊ$Q-^ W%PPz o+d٢yrh.y@pn sg:3C 0=AuA>y\[90L; 9:hCrVCL~ɖ`Kaܹ:w*S'MaZHxkx8tRƗsv>գDsūC6҇*sw Q~>^F:>2cW7_~9ZɨiJ̪C k5RË́ xb>{>2; q }x#t[oud/HƏ(C !}Ɉcd@O@aJ&KTmw2epAx(ʸ1c 2NHw!G H5' * L~GDW87 ha0 oݸA!NĎ3ǻ(v`jܿ?h5JA)lGƍBF[rm"ad.60i,\ dh2 ;A= u?s}7@-Zo䥤J}7q˦tD[f] st1=aG4Ti&{N#W/eJ3h&֭^,0}[¾GL]kJ;(U72^eL 6R?J{U^[e{b'&~K&o2ŋ8/R%(Qdhjo fB,H5z4T)Pa2熧\ [HaK-4eqLsj|#;s0Jhd!r"*z.]-M$Yׂ2/R]` $z>04Cl7``|arAAJP+ ԪA>R&&l?Þr]}I~$PNv(5i"W< Z<@Mқ2>7.?ɬ Fzf2r*eK}ϜyIݽ#w<yZ99OPbu^& KhHL ,Ļ%-%Dh t95^$ž}3@&hbcoL76볮X p\1KQ۲OCO)`Uf0`3߄(y+ [/Kea#E~Hyzb2.!5~t)޿cG POV \=y}biKQo^;qƃP@Ow&#:xJu1Z]DPYר2i,\峧-gݪהH$֍eOU0H3\矿nPv<{.t@JyOu}ׯsV0Ӑ* 4:?)2X TYQRVU.Itr> L}# ỹRUUf|FtNemF!/+mkZnFeXc;~){`YGN+rt2K ttyҤڶmXrYRns) iW98V _I̱?SXa*sZJiS'ʔQѩ=f9 KАeȡ/ $|͓x.5-y&'._8Ax6n"_?IZ-C*)_4 >AA?Tr}ңkw;jZgϓ_iҿmzꫯCw)lrt}чNNN;&Od"rkL!ii|@Kuy|ۣڵ?&ٯęS]|Ѐn!ᮎVsq/sݻα7y׬0,Q^L"֤EHnj$8r?$^ܽ 7ݸxKn_']&}wthѝ:ҵ=wfJwe0VKv?% P5pTe!RMp?z?B@yD5 cx*(rl :EҗhBlK ]@H| I] ɬZDm"@u\X翝 OU<󍱾 9, Fc~&@Hf`q δb9ai @o cȺF2qGzkԕ-ۊUOwGJґ8D9g2{? <ϰHԶx#;wɓWFw*10 J=o^őt=~eZգ,EKӟ$BTA+T:jKO?ԓ37JpFAm0\޷n d=JkQ\_|SsMǟ6^y/;#:rdt|L⹴i;g Џf> ng]\ހ%%&ƨ0=d: %8^:$7G:F+`tYR/ fYbmjB;o;g!eS% `\PS|Kp;tT3<$FF eHG"N>rh XRjciC r^PY),#v'KZRCLJ3Y@* 5n沖!`[^l)/RQA2Z (UɬR}SSE/#_ß=(#V ~X4@i់YZAO7CH=o5$[rUjY3kVixfL+6]pj戴P4ĞkOߵ'ڷ JcqqQ]ϕw+m4<496£XSu0l ϻQ*Ө']t' V$JHL yaR~'ߓ9&@5(z>*WgG;qOn-,`hn@d RW̿/`Si4Ԉ1PGj_>|P?P?%0#5ju.@[N_+u8xBf u(,+U#,h L!L!Ri_5u3G*];SPXP+mS}s;˾z` T}הEH}˘t1΅Lc3 u. H]2OBYԼ%Ew1˙es9D.|yE Ew*p.c?2zY^}b d<СraSUkIϔ]#Ĝ¢7W]:'o)**l1Lg_xc@q$8^=}ՋDŽY˗.X޶m [%/sKZ_cNFFS9cƚ(m]i5V}]w '} sj8o R/TzO@$}S#BN̫T5.g˔.ڢiS<"4/31ωgOϕ3^M{{OAviȮ2b^fgDGFOtEL(B?S۱C{VM:׏24F=֐ܯue-O\˧٣e=2jD]4mZY"IUPڻWwPIXXMmڽ|t1 ( Cƫz'zf4"S22$L)TC3ReU*];S_H8.2FѐAX8 Tzi5I< `uSo\H>Tg3Th$4/JԭUȯF9;տb*TR 9ʔRTXSv:gz1@iLnOE~w?iԆ|I|^>Bf$jj׋2o[`joS3 즦DH~mJJEG H%e. QS!Dv;sMQ$ Ɓ f+dۆ:{b@" >@Qoߒ{w M*6 9L` '~q]^o:f:?+s7(TLV)`|arCU b"8Kvg5NJj%۠w@@S_5aܗp0ʸ*[jb}M^hڻKPLio@>ԅ+%B'$#yM#aKH3wDϝiLV3_s'U33g,Ix3>Pl+L&NVQ٭m5 -A fݛ1Vh=5-_ ](Ȑ}fϔa5=HS'$7I$!`PbBs@hRAS%Xs-4KLP%CGOש)EgN X%,*(U)0Mrv,mAZ9dhrmnp 9.} DoxxK #|C E (Kߓhe:Pj՚:ڵ;00¢*T;c3 T彫l7CƱ +;BySÇ?{ͳ\,,YWW׳BOQs~`M` Hۅꩱ^c1ӵ|~DNLJU6~|ZaqñNش 5 V=3*|1ggḲR|Mc.#Enl(u6'O baM,[2!.F||N9sY?~_ZlcbZZz RŋG0jm/c_c!e۶mn, ;7o '=ly=^x^XQx}}0Qd==oAqOCy80J`8SU0H 2L+U1>ziMC4fA.m;׭҇ -Ugin~FM^dQ}+E /%ze*XM U]BxGqᮤ%-Z8_N<.ݻu!KJDcPVk.wvg,~* 9h۵so˴=k7jѢŃ&]7mZn(u biB5IVEQoID% FbULeV˒(A9N;jh=tL0K\, f,ɣfHvRҠv3r`A%]QkJT5_5jQ Aq3)`T_L_X*.($^ oj֤L<@`'3f̞?]_%]fRe/9~$;fww#.ޮ)0Cy>TʦfHfCe^Κ9硸|L@A}C*zj.(t&! .HʮҖ[3l$+0}PDx9eC0wY)&GEEt{[@umӦܤM6iaffff13,Yf8LGVfڙv]7^k/G9jڠ/M T+/ 7JI.4aIu|#(p-a3 \6`KQ]5}3]HSOSmefN]f cH011Fl ]L㋳2\] KbV4O,^SFoXF)5,v J}a}ē -Lyοuqjr( 'TEc .TzpR Ba>Q`*ooG5Giz3G><|Trw{IRjXX<ǾmVc+)z(ukz]e+GDL{!66s7j}֭Z5椭ì+ ϒS` jwLhV LF {R #!($ (64\F*@ߊE'd K@Q9/HcxBp l >FI؟,9vmRQHzJrG%s>vVZ:=O8ҦM?,,PUҥ > ȅv5 §-t__&#aԼ0r9uR^nw=Jxp `VXU#<<% Y nL@c:`'ܾ}; Hkfmۼu_V#Ȣ:ӟx0pАˀ M6#e--%b''WZǽHh}!/:iL h]Cr mQjr |1=lmꂂzZ:7_'u$mT .C@͞5W֪UK-bsgi5mԯ:h P]|%՚m]!}3Fnm{:UQJ-_J;t U$ aJER+x)5P*Am@IoR"ߕ#z\w<]0f,YRܴJS2#9̎HaobSI!^D}P ?zBcCِ#,RyMJEjd?Q}{@}D ԛLk+ݹ~,mv1oۯ=e4|Px^RlMU 5 M'Wiw|ҤDR2ҙ!qps+;tЀ~ۢIW_~)X++9wHyO (501 eR ;~l "7Fc7d4FDܱ~}Ϧk.-s!u>zpm>ucAuٍ;q5-UkZ|cStfEyⰲ]y HLYoʢfjO Ξ<⢢ՓYJPK ʔ(F|Eڮ#}؇]M9tjԠ!x_\L+YPAB$՝۷=:@i",޹BٲCouֆ,gAZv+ \^:]K3~OܟD=,yoo)͗/AU8jT"T@xJ݉)Ԋ3';t|L:ul,`D'Ͽ4Ny/_תY'cM_[tիn]z^?h oujR\o/WF"P.=fRRD„Ͳ6>JEe0a\v'Лp7xzߡ+N>62adlm툑E"D%\H#>f:J ? iڰ9x9hO˘UV=TUԏV4WKP 4<Pj&P&T+pjMS @P!]0n2+rS(V$s۩[exdQ W#ս| .HwY< %UC|>k_>RuBaJ-IP_oP}a%cI*/ k yW*eD+4\Bd!6[cJr>6%6 Y0p]>U/NR9<3paUS 16o.tS]͛҅ ;}uM\\T 'K"cd0v|'.:}C$c|b)Rmee^, Q17ѵ.@5#Pc Y$DXX|O߻kaCqjѼ9y͞RW~7򞊗/[vi%Q+C)8腂͕}s&NJU,愆O?QJ^O&%s&R&ľ-{!}<Pvj۞d݊h3%4CXדcO5TXU{/U9o%Z)H0+i,FKuKYPq" ,YC5˗-v1jΨ={(e9Bʫ~gi@؇HyCW\laaqҲ#oo{jݿ7JK,f?UnRI_ROvŽ 0'iКdGG{0uuA>rB-_ \ukVΞ9 ft5WrQ֣]{J']g_x޸vOib7nzf|Á? gP" ,a}DK*0쮗mۺs41߿/^:ཊ e0^B@Hj{.x߂D-@*++t;i 0۠ 쥁Ҡ o8h9~ǎ45FcOGZu@9yW& 2)P*W)o)UjCGb|޴7?=|V#`_f$'z蕰,[*TRc605ȶF6uzyfYY,ۊ,+{QuiuHg#{/̲u͚jʹiʁ8WX'G[n*?PqwaXԊFZJA0JvFq#Sx n*HKڵTxo[X v6e fڸۢ>4ܶѲi7o5oh֘]Aʮ}_eVF?e׮g8pc>pnWp٥}oڡ<@z S! ]aJg +ci PC>M;[{`1+=GyF/e`$@*s C:nD WaeS{-WT^ڶѫ*4>>T>`ȡ,IMOɾ] Kʈea# o SVU,dثH@%Pjt!ѽv̱kKcT8!=.1yuWwxCnFD8exB쒕+kf=^$' '"E0f~?wGtcsX@\t\*+ǣJyڊEcK8=iZdUʆC*"YHꌧ~rj' ^n{! e4sPu9+<g@~̗PJ*i(56^^s/-RfT]XaÆ)XRj+jڵO>GoyS>;4k~RQweO %;}ueJU799*g&’.?j36J0CpcSMH[{O4a9Yt]50S?Ot^_i޴EޟԫGU+Pݺzr9/;Ub|l`@\QiYpz%=eahV' ֶuyhq㚃tAupd.̖-]Dw c@ @7{^ uB+'<5O+gO&ԏ>ѣJHsK[e}F9r^M5MծRPJ9j=j܅$"ȋNEV-h%syƵkE r(+11Ҭ~TްTZT]U^(R$Tu1T@ j*%5]/{A$_M01hAV5yr`ˆB&ܹ_51e|8 `Fc*0pRXRm’ (Yh$)0H5N5sjn.\^%7 s#BUpdEНZgQ.3()3igqi ɄЧPV#a= 1ɉq8db]YD6aݛ2'E?b-ZZE,ϚԭV/^j09e~m֪VM%L?!I?}JgcPk s|WĿTTO8?}d-SP,kMMȝeBYI\Var۲GNo3QCYfΠq,Me7‚{oK[f͚kת*wnSNI\#u'.UGOS-$ҹ#Yk;$>;bdu7I1ѓ|epCMiD"nlۮ"} 'f O~#(}VDI|+^`ѮM5:ĭ[|/'KuLzL mCGR{ $GHeD›c#p05S1xU9.^FFj'Fz8߽)J)WX% <ԣE7`}bco!#aS}^VRb`ԿRFc'o?RaA11vZSGڵhF*/:jsM˥aWSӑlپCeǭAs оxwbGuEy)4 *AIQ "=y䨚4fg)(_. hޜ3](&*]jouץhY[YL)uA"k H_4x&Z[?u;lڰԖDO\bZKEf%9 D{ $Ik?a]U6+א-&e/$w_W껼r񔔛7{aF;Fme_ӿo8gB>*_So7q)F(122␛[kEsgz&]pڦ<`."m0W͇퍴uEß6|P5oluQe϶ ,`[ܾIدl P10]&%#/]ףڼfpڷcjӬ=L) ErJ]ϻ4;締@ N#05yCM̫|W"]@WhL-`&L5B.Ys5Ԯ^zEFC6sR)x>]JЈHK>ޞ0Rw7{|՜9ӐL7釂VW}@JO'!Nw.o+$D^XOO_!2Rc C̘ZO2 ȶ O=zyL/\(q gϧF~i !#X4t aJCjfL͠T/Ju /AH(,0ykCg7%F%;fzѲt{mo*\J`_>j>1CG&q'Ѱ{#x>cZ`*<ƪ$ HR;mPw/\QTxi}_1 tcd}xs_dlWSL=ڴ߰pK,ٜ;QЍW4%^X0ZQ WwIaJ`U)TҮ[&k~r{<\RSsV^8tG(U҉*ş䣧: 1|6RWd|Չ,TIIHFS,,ҝw>8q{w=;Tm*|8#bfuݦ,ZGZdJXV-Zb^pLΡB,iUؘ)o–*_q~CjxoOձrX֥2FN:2eO :h/;Wh'I9}%ݷl@ 7O"\*6:!MU%Լq#ԍ^I7&Y9 we *aGrއ]w|Hc7(ԨծbUoUzԮ?Αc|6F6z/>2߭ Cی~YO l{w#|$ofv Ο,+<ʥ+7mmm7 F 4v>YU0t,Q͚5ըQPTEIO~Or喝󕵶fzcUŝIkO8Nȕ#g~Lѷ/“aFz**\X[ 9ժZ駇M7~sY|23!Zf$_ y%6q A/ WR8W;wP(?~z@'77LHx2xs|lJan#ݦz!,l$ (ݏiSuj$o1&PlxJEhe23SS0(% JhOgؑ#o_>qzh] h##k!DJ#!u/^0f@F|LuzA=l T)UrVgƛkl<`vھ)Q*}!U__mT˦Ufm`[SԜFf+4U5,IƗ.VR6J]GF $VEz$4a|7%̶ڲ١i#eXl\}B0s"004TDL tWL3XB NG{:/(;^2\8 ,uᜊa%pDVF c1?') r6Ns?sRŝ=b33GyӈfSGT#GT#*am$9N>|"^ =>Jv#iVuJܲI%m&i_=IT֭"ywJ\\%XXDMXy|FdvCC06TNj40I75ZOԇ}[r6,7l=TOT3_?azhvIFGMޑLhLAISƢA8 _˜W}훎.LY02_~J|Ez%eɓW{뜜,]_THg|>ѓI aQKn2u섉Vl}e2*.ΐjS ߟVK](P]>C@zU$hׯ^P@ݻM)m*aCD2FJﲐX$,¨brۺ{1c9FC,7eH iig;}l=f0HJuE+6x[SweU[$p%I~$ڔA>}~O(]T )mg0>>mu=YըL4 9#ĄXֽ] k|ԸnWHsSoꞞ̤8cxy&Yebg;a}ĆGFRۆu6( (McuHI6T_+4929gxvjRQ5㴉엲n*k׺T·>ԁ8ZkBT5vt*%a΅-ºk QF%-i /n$]s QD]pͫ p GMJ!0* ɓG4# ||q.-V?z.`Bpy|{<=-\=zS I TTFqqHB)y'>ϓV (hm}& 4~KG-C{}d/_܌u>x.Fk#AB |p@sD/$њ S'"E%5Bn߼ I/\9c)RI9eZܸ[uЃʘ6ؗOh5%F@z J&٪QVNW@Zjit (06 lDMuHwXJH'MjT'dPk2 A`*ıj3”n F9JwRSW #n,\U+W,Q;uмwQş6? Цԅ4cL GAJoVxhK=pe/ <2|s(B$dIjjTREVwXN%JF0@QA"=卋q]FfJ&$z\"WJ+zБ"Hx[$F;e P*” =P*lFyM2 f@}*4nZ )6”rKIO͟V!MJjFY/x~!gzڳB|ŐJ-&❼y 2>NS@vV3d:лLmXbIcma-7R=cM ` i2 hR1(3v4RvxґK5Mb 03 - d\Pg 9 rQ_;6C#!=ax!pBOC5RA8S *yAW1:%PH ŸqNEX^P[9䨛ڤg9 @<{:Q7ϩLn)\yʼ|qRe1s^珨g''-5(thvϚS>7/*@=ci\KB ޡH"~J=~D['+H=Pki,,XH.jP߻~޾ʗ}FzHc,@#O_ USF lI4IKJb"h#M e^yz'psiϚ7kO?KHN뒒eT* 8DBK2lX]k{R32%?iH!5~C@iwAZ~+A;vqgHETYLft["EZ*w!E;pr sZ~+VpTRpw&-k?L\9%gs_ aaϑ֡@7v Na^ !7dOs[ ?n+>s\jl :zL:u׮K|~^ڸ~Sh~7/R]?ް~JZj@lJB|BV,2ժRG_=z/x*9&g/b`En{;;EHY\ +NI}Lރҿ qo-[@&_H'ܼyꓙӦ6i<>rEK/بF=ZTcJ=/Ǒ5.Z0G^ RރHDxRaMkrέ>U45$6ABkDA }jbZ4 sJUj._"ǎ)>۷nnؠ?:_ WschhÙ0cȩLN\x}2ER+jؐa;<GYTxS! F93DO1( ! @~0|=4;sl;@V`{ö'E(qgԊ+U#BlCT<~PB&3'(.(!SɟgJhLj_!c:u:#Mz7MJ~E@)W`ϙRLl0Y >z\T;Qo X#!7DŽȓ މc' HjdpRt )lȂ7[ 6{\|%kGt5@C4 0D>9u<K#aA(„U Ie|6 txLGb> f tg~M.wX[%čMHI'>=h*!9?m @j7j92HؑHyTK%k0zcI'%&itԙ"q:?yR)g»ΛglڤًdDy2f͚YUXcH}ձC'FgUN7XG_SR'%=~dő_*95!6Yi0%Hge9jݺu:pP"JbLDK=#( R~ŋ*>: p`췬_OiGHX#񑊯TR# |~HgDFw;RT4"-si$ +ܳ/a lyA9@W##3xlDpп/i;xK4ٖ|d+KԽ]I\Zה |Ʋ8"]Y<1{95̐h >Y\lUQ#&rr֯]} 5%C4e 1Lbx_OaJ 0[ :#Mk >?9m> xo{ Pe1#&|aH}cbX|aX]!CFء:|^!*59(|g̃dª~,3`_vodOիVW<A {7A^1n~wZ󗭜;5kԱ}؈''-m!`h*S"޳.) S.^$q#:]tI @i AJ$X#%7.J0UQ@(ke%tx)C! H};Wґ/C\N q 0|iyЫ0d17/1.ìJ6F5Bu`Xn vI*mj$*C[^$ -׈kF/Nl d M",k*@L+{!$Q۫&J_*Q]Ԓ}@&I%O#$O[N,_$u˛+Cǔt QT%{r:v;]l٨IjFU/׭[Qx{rj=E/,Q I=Ũ9ToK Hf5@eadK**UaXJ F|Wr" !ݝz0Xbj(6<_I!>׏>~sp/܀={ߠ[4iVs{e" P/vJ(^N#H6 *pnnNNDD7nb>={iݟ~~R[̙JN%ǵB =zz'سdɒ+Tz3g\Bc٢j֨*O<Cm9Gˋ&̛7O¡TP:,2.nqq =O1MO8UvM 8$ 瓕♋p\>qֹ*͂b64Udl$P=tS sb-ZqO )?w?2<˗)'>PzCeڷgߦKG7@UZ P5#ryA]D~եnӒkUZVvNT_sLK/>ڲe˱ &xmٜ:pǹgO]r: `X*oV) L_Ru].3gNӧN mVwkD'Npw ~%;i*{1xDw7˗_ m ֑`Teŋwnߺ7o^MMOI;LCĵ+ۯh[[7,N* p-]t=87ӡnq$Fyr}Q4z;rd {#5^K@,S{L@0^.Q3R^5 @6mI\Uv;GP!,$`6i=@z"s1{JWCED_K9|oϛ'̧ ФM2ńH#if`ufYNl:5SX. ^O rGMuۧ'jQ]Ѐ yoJv?FhǏ6_ zO{MybIχqٽJ3)>RC QE #kT$$b=wkTV͠Լͬ4=106 \d#6z@<!-!)uhd5eŁðs0*S ZbLtHP&HC|R:Tz*wG;|m"b"F9:9=x(og uDt` QO- 겇uFlf8#RBO$ 2`)`i02 @A`!wȄ҃ J$Tn{ϑ(+eaUkCXVyNCzyhlƺ:8ssɢgԭkCΛF4 8U IO/PmChN7mTΫa0bJNu0ٮaKRt^PU"@ʽ*>^Q zNㅃʫTUs!Q sZP5(ږzת6j4lV6Si4AI(gGrӧźYžK`aU#Gݻk] >:N4T&;;7sFAj[{-aU.m3sydf$E'\{NOs;ےG5kZ;E[ *7B_.L /,,i'X&NMGoijxYu*T2C_'^DT]:uBw%B*rV՘RmBLݓ&?r ؚ%3z$>H2H=y~[Pj )L^vaHt4m5՗]ҙ3dŎڢwem{{Vr*GjJh\'0tQP 5p5!7 I*m*uLמ?hq[aLE5 4+P{H`sR $4(OfLNax5$i0 mR* 01DzRtjժwv3[;V115,\|6 %r=ieyS J$kXj~/ DMvڝ$ln[ sd`,hCSh95T Estp@=E\ EZ[<ٟs1N͟5kJ'}* F߀Qk/ٲpS)Bs\aBXYQ9B J߂S@UxòQNfVr[]}9ʐ2ǕSj˰!e9ϐpCPh1ЛW.sv/5svFgF83}8cEz#C%쭌p@!8<CT֌b{jǕٸ+B=yTw#{WT`QHn!i OP _Ϡk\nj Qꤒ*}*anNV)TXUFZ sJUTU!L}A.17.0b_xjnǢM@HOq2/8ʰXb3 ~ Ȩx8I7D 05TA:~OSaQÜ (@3#3SEi0~zƌJEk hvڹ"SVM[q*[1&1D/?TL+*\gs_0M% e*""4~xsvv 8Щձ%=_ @i!i+`VFJS5PϞJf9A3w%{.Ñ`۶mz+l6Ǘ꓇<.kV-[.G%_KUH1Ru?^u$D#s9mMSWCKmguR(H0 %`IT҄RX߼z7L''$wᐔ[_{a BG;AZ!u[j@l8P HU'ޭHX@* [ B=L.$"ۛW'.}Y+mۦU TvgLײ;:5%+=uC[;Ie! dA$|a(n0(5LQ>LySޭZ6IR]&Le|f{=Hdf`,`a=]7{7u J[P:IS[02+YY9eBaH@f$k!,09} KG=WXN^<={\ٮ]o]=b]6[_9 .Z”"5ܷWa߂Ra=S9oCh.nks5_S: 8Ky383T6AoR3 pF8 f+ϡ= zW:vk*?Ae_"(`:߻G1(!TJaRo4O04J3`{aHC}`^}}m:rHלCXi=uGk2>\~g|dW_|~/oٟ J86nPgcHT6X"2]|J95WPW?w) J% mCexh:tH = (4&tމ 7֮];ɓ'2^J{ҫ_Q\%M3g֬ 篞0ZKLPIcӥ v&.dǢh(@OzE5l/tWqk9t& T𔶂\-SGƪTCY){z*յ}c/4`4urpڰo~Qc^W /fj߾#qjU5C}ڽj \`#IݕҎaVQd%%>99P8#qo2^3GH{oK[`ƌ _"y/XK9::is׶mZZPhj=Vy `@$}N|WF ׯYmG-;;iS'ÌyҷoT޼~ho|xP{`_uDR#FP?Rϟ=}|n&?ׯSǻVYeJ}÷c^ IS?}q==-+-ي;'g0W4 n\UemQ.}ؼTǨfix9 ;2wq%ڽ{ irEDJʖ@([hxg ޢJ<_l'HzQcءZg/)a) J°<0˖.֪TztVQ@uD 2f_aJraeД\jnA|rS¯Y$Y^yM`!̔r_vbؐ!Tʹ@t#h &#5s#ұVJU+.%ljJZ5X̰Nk&Y黠TҀU@i(lKH5*[Œ؆"UG+^Nq' K2deݳge߬P]jbٲfؽsT@'ubޘA仠,O950)Ev+PjbJof8onH,4{Ui-@ݩo=H^BI LdqƴA^];pBY_yଁR= &P ; HfP 2Gq{>s fRzJM̦ivYn/)N59-|_9 ~0c!<<6AyZuǪjeJiH/_`QaWQA6DI0*]#֔pQ@H]T(i8r(_Q[Do *QE9aJp"ܗS7|WէO]w}~ѐs\^ρUH۸u+&Q ti˜,""PL n矋c&EÔ&BC ED(%`GJOGNՌ8$ ~ ((\jn˗(Dl,bxй dž*|;!ӦO&;l;#n*a)$G?~ޓMB~j'cmҤIkyyIƇol:u۸qcXsRUŋJ)x(;aYرc >@l*UJDs ,3oa۷XךiiȞxRSR$&5.ZP(UtA/mdhǎAhd1UZqjmN-C;=b0RQ>az,f)MS/1Sfسo7oQ3}BX`n zHx͠T:R%$I*inD%^B ]~ K@͚5߽ȉDŽmݸIlAڥj Bv].WS %~,jBdx"RK!ʝ;ixQXoR |#>}z quv|!`TG C6}d@m=)R(qÚԖ-JLĪ(A&/*[} u',4- mNLhF]dBxr%>{8kLa;q0k^kJhO$a 6^HM:N:W[RRI*S1TޱWլV[I-N<|yVxjLhnĩ3VHC1!H9ٵ$6kX`ogIj`jf$TA,Z.Q Úk\*eʩRYtƼwCd7 Y1{a͒b&{\)S͋0 -$Q#^8wQM#AC ,8q`4 (#ZxgbԫSOLRWKKBm:H:LfFĔ VٮT 劐IG "R&'KbcLzEy%wiӦqreoQ"Sei[7Fzh$ ׂ7<ߏ|,w&2eEH[7 $ӳWDZ,5W۱cǻ 6$mO0fPi6(tÍyoxG*7jԩcٟTϛ7*U_+#Q2~![繅32Ƈ )iX2=x+fϞN\J<%'{ıTɢ|%*-5u|.&j٬2T٩Vⱋ!\XrGQ+:7t 8w9"*No FP 6(.ޮ];!=]1oҿ Xd^2*ѣYCce-LJQ 2’ʶ4p|\!#_>ބ,S 6D 9DD3Wr3}7]렴AGm :I-j ^=3*,\' 7⹖߈TL6MdIF|U,IϞ>omeuhƍ-= KU€>yPBXt5˗WT.ۯ2GٞB aDIN6(#80d0弭`Jc8R9/ |jf,29@uτCNpW'$!%ϟKX&p ['ն|ԉP>Ibxl@#vh>\ e@G j^˻*ٰV`tw(:eX%i4ɤqtg1‘*lHJGm[X矅]J"a!4%e+\abNH1>LOII׹sex:q97(4:&Q%$^RcP9DlP*@~c(,=tx迟0h '’>TZ@i?>Cj彌]lQ7tJMO8+] t Fu@5[1ab/wMOIiOnҤ\rmnٲ]mc\KLljr]@R)-kG٬+ReA5uKjJqKOPq쩨>}z=nBј#4)zTI,x[aCHQaWlm0%o:괲%Jt}/[T-P-X-f1rW_,\BUPE5mHE]z*^*bg pn?s(p1P/6 o]Xٶm UCpO*]PJCm٫̟I2~:o[o}3s椙S@8d/8ݎCV| =آy ^P*0O{&М*Fx֩I.F+O7O)vs*)a$i1nsuj<"}yǎwܹ;#u) x<\y`癒zaƣ[1S9DoVbgc gIdgx:}Lj3ā48M@Ԕk0yҗ#!Hf5ΝQ縏?ZQ zi )]J_frݕ59U.=Tř@f[$d[D>Grk3Jr ]y/ϑy"P*PJf) f@{ tW$\ڶ@HE&,`v3kTU`;49RaM^>O%.GnDw-Rsx"lRu{hS'(-`#ܳ0IŒ C*`USHUֿ6zKV(dfaEmPS]1B:ʤȩl<ij)/a?}tG۞=r'zR=~r$a2JzHfLI,fēr|!&*|se}c $#={}Qpc@ﯾI ѯ~}OvZe# 5RA@oOgHvQwID7n2xod8;oګ-QQn/3U]wLܴ|z@P&rPN8Dʐj 9xH$r>ۊUcM=a9BXdV}+3g5oHkEj,>0s̯Guš'Fjmކ!4D.CB(-lXx3s XOF 4 sv crHfm@Yd{zc~/`*=$FWj礎nڨreQ=>ܔCF $՛–9&*sy^=FPB`7U}C)KWT 5Q ,LAR!^R@i)1qё8P80GYiV'A@0,݀ CvvQQQlP,cns+:pW8j'DLOw#zFFXи8KƔA0R &v Ʊ }/1JySc͠ԓl:l0ŋ֍xo{3WZDGytaPaL>'yЗ,ֽⱶti߾Vjr811ǚmV܈9`-BJYE7L< &'hl7XJ-*7U1=TR۶hjW~̗_<ڠ pyY {＀Pw,]–zAV#ϕHϴݩSN$DžJEJ49 K*?6, ߽cLՆzU# Gϝz߻uԑ)5uDmfm'Dj9tjǖmw2M;}8A$8cY<ՙΛ;[i[ը^]@L!ߝrkVT>dɢkX4k֤zukժYuٲ%-];z8Ѫe3Eʪѫϟ>Hˌ5茙ch`<qFh 5" n޽|s5`*,ɞnJv|RA)LSIu{yKWU@Y r']WT,]ʗm@Zl+̰ +&?P`|FMſJDBL4.Gc (Sz5{TV\NXt‚kҜ`aHaBC,#K*Kzޞ.z\59,\UNfyړGi6mZS/jԨԹsmi0D҅ !/RAxM)Xc'5r8_ UfW6S[`JNO ”6=~cGX]ti/|G=@P{{"IboNӂte” B`JThN@g~eJ֩SG^A+ﱻ,^Q7Uꛭ0TH(.??;v(R APLFV փZj_|Fb‡An[&%>~(*hUVCzSl52LsgOj4-5QuQL @i!@MS\RVjZsaMi4W^KJꛯV=m`$fց==z:~$0tC'K]mIPէJR& ؅BՄ- DJݒ7r3It HLyGXd8u츺dqH!ߨ ؼneMBՂ+.fiшTxYJ#f= As\[ ԥ\&tc*U͢pxNo:P',===?v{_W_})M^xQ?|APrea.(eX2ˇPI uԆ ܎5& zH5*lH}M^N"P*4 d 侾>n(5w=Ur(6i*[j۪hiCHͣ T@ 2L]JYƐhrE@ Aٗ(GgVVcTns2f}i٣7 c^ə,3|`?t 0}#dM])Ӫ^D=GT$Hzʢe1Bg]"1!%%fyoH$_}}UNm&8I5z")00 M} J$@/ & (%PKoΜVVTaZv4Mkutw*(}9/4qYS6{z wAETYZZxXi]" yO.ҵ8m# )a\r}ymѥbw/!|omAܦ(`1v:ɜO'"2.K)ӪGJ#S*4P*ݷLitNH$)4b˖ꫯUVչsWQFueJ)mq{v:qݺǏ0w5uԉin[@]owZ: $. =`u= ԣ>&F\ aJ$HwԜkfMJБGqq-ED)PDCڢ.5c̙n%Jׯ_gKe#^wHWekHON5PFYͫ7#^xG5ܖM[XՈ{Jq l?{Dz~*ߏXu؉ Ⱥ ]&MLY'_Ax]0gX)@V;eғ4WR!>L9I?_@Kkd!CF$Mo)TJMҥR W?{<*8kתr}iv9 \zϛ3<ܶ- )"5>vryIuqvO=~BٳsZuFt`IJtBy\&L p 4:ƛ!r;X 9r[%)GXiXZ=u+}<ƻCk^YI!X=c ~ϩ,<->\uYУjϼʍGaj@V@f6 .Žj=0Z({T]Vv\@]'g*r^>E"7'@%p>mS>tI_}ζPO?\.Xxz%X< .܈L u$mk%7"/AGAGzJ"+JҨxqpM"s4h_;ϛ70w?"̔GKC=yho޴i]`^_ɛioSGkK_TWvcSSŋ['Jx0c, JO3HiN9ķT]s Ho߾H%x͛k0h4f*+I7,]n#F&PpT*\(6&Z/it'eg>m;鹮CB]5F!fJJu,0Na[>wAo-зg?2KѣժoHt>; w&HPneӃ ɳ5`#k@ѣFҹ8([_Ї|>ct~/ٓ뛙韞="-/977WNV*T,NAaYR$<xd ?w<ȔW ] * Y)߇N kYʾlUڂ0 9$>:"2 7/^MG}4^={یQO8L_V9hQtf2. 86 5 ؑq˚S's} 6Ln ؕ&P{O%pӺݖmjy]$N;_ZO ?a!hXC EgxFy#I=s!RZ>|ܻOcG B4 . X^tMCt/DBvZ/,5.f4yϖa!l >>+޼`X_AJ<2!={fU*W r|!OܦDraU}VBYϞs(S-D@a1HmˣGO_$}73.>Lh,lhmQ6(9iRưO0[)RAܳgk'5؊ל X[dAc߹s Nv;l߾=ÆQHxvrrknJc@޽sԩTUnd PP|Wja LeKYБXx~˔#@lPѣȔǒ[ ?.i? ,F)0AXܹ1nܸ(ovJMMLz$aRQ jĹg]2҃ g⍗u߳9T0(NW>¬Z^ "} JM=gLPb`^էnۺ=\_P1շG_@@#-&GEe˖'sOM|T'#.Xi*c|T$gw )? ; Sc6ղY̼}J~ o)n ؛WL/IޥZ.&I d'[5ugNP66M|7)`%9)=\ϵm3uErB˵WժYNS8;lR۶u 2 JH; 01 6 ͩh3715I; (x.l0] [EӪk)0)ut/j20;ˆ"K*,.sE+ R{kMJdP7h^w‘49/*Jz>1;{LfNJL}ڔv! mJc}Մ*xPS}(ENI(wMSS@x6gΘy<{쮁><ݤ<UPjR +?"鮹v̐P:[հw.mDgf\_#^J …-acE_kW'^LnW-h !04Sl*|׵N$MÇ6դJVsbe;P$Ё1f Le7 7]x1}O3y/'>} L?Ε[}O>S}ѳo¸CYee>a^;O(o?^2:-]!sC#׭ٸ:>6zǙϞfJb r]bLݠ#Vի߂RVHWg)5kK͕ aL^4ٳg=JAbXLJwL*>yp퍻FtGV5Sg+S5cJR&ɸ(m3l `?Lڸ RM1B#4$fq-zpHpOd-8ΰhkWywۻu~Yn-ӏ?/> P@ALP8,RSZCtFqҷT` iAG٠?(S '"2&C7ZPiҀ?OC {z5JO>~C \/o߾S{^~-lI%/ȯ.t0ʕgΜ? 1R$ZQLL)#I} 0e#uffR%IbAEolbqK@)9SYcwP~)h)pUf88 *U[@d- uioZK؏T@SU|֯"#Aef$i^X\Y5yaH]a!a1T[U@:#T{R[HRScGaՈȑPBjU @1cY1F#ɻt$Ԝ+`T׮S4D/Ol|_)RG2l-dfKSS’j8;{A ͓7~ri/гU~[@}ubEJ<55.SfbX̑:4' Tޜ}!L9⣜{thݴZMM\L(ʹP4SaIrO|NmgkƒtWϟ=|o2c_urr/$^egZzzzV\U!{4ռe-ypF@P4mve@#69|YѷC04֗m۪Z)ӧUH'װUuJóGr]Q KƔ`i,o6|02)!1 RJ FzU=Q}jQn8M>mFRF[" *CW^]U@)EatT.9moNN% fTJ|d`]mjPYOՐ>F3K_Pm|Ͼr:=71aLf6l׽Sy fپs̙ScVWVX>CvM4(TxgT,66uddd>6.Y 8 AK)5ST0:=RJS,oݘǞ\ױ|;6mTGr) Mn~T S:СCa >}zCWFQ5k&"jg~$0/Fp/I²(w&m_wSwTRk+VhD:Tߌpم?=C@E4P: .=Ix/iPA 19|UkѬ9UgM?͔R'OǏ@io;rPޢ/QeAG$qP*+AU (0׮YlEG["Dݺub&5%I=^Unժ޹sv?oJc.tݽ3 R3;(ˁĥ ujٓq'BCCJ|ZK 4Dde *뾕%^VhHvx026H$ K菀LX!0g:8\րj:Lo*CyJY<{ަU;d%Fb ),2@2@ziTT#mW+ ] }xk 5y TX*+ tVk 339{|eحkg+ ٮʙwf&TNaT8KM40-_ yaRE*.'I'I-UUCmCy#804+51 %.c=y|/_xw~??11sFcD-L])ɏL%L|@,5Ie*qL Eo+-5/UcfZRuo֬nckIY\/,GiRgL雓G{޾&%uHKIY z"ݷx%WFzԥgc&Xrϡ~Q#PfʘXmr Amz9B2릡=3%Wq82{x(f#L} @-1Ckҍ.0AT7d a2õP&5%CKS$@.&mjc٠V-I~?i&`*S z0OZjZ%* Pjr$2bFk"` `@yn`R=r] `ml?Sֶ9R[ת}@%׿}+H钇N;3_z5#&5uV`qrXlD}X {gԮ^e:*U1xɗHɒed<|:6>!-4>!U :p C*]SQ@h# FK@!@$Rt_ 5k4g2e&ً?/>hŋȚfqqiEݻ'bA (]op9DDLضmclmj j{>5RSǥ0O3m7gѻ)®RzJ򞬶m %-X+---CXD; ̪[* V_TU$0\JT=lQfW*yK,&MOR}ϣ5PjqkJ6iu1 Я'G>@z]ג\_RES*h!a*'ƀeԅ%&\؍@TLyIU;sIڹ} ۂ:.֍3Hb UAqI`GQ*So仴 S*!Gf@*,xSj]5Gio9[x -c\d`atf,5Ve4kl_B_VpM@D{#pMx@ɏ4[:\T_Sۑ~˗S1l)o}3CaMuL֥S:u2 LJe̞(ݹ&,c4"']0> !ØCK RJwN%('NNoΟ;֭Y\Ko* L )_="`@_Gai<]4Pz#e/ -_aJ/n04ݻ7`G=YK7 , v/^8 ` Jc'խsw .]B=u*0|&^t.YZ3%Oi`ɻ)@NG _Pj5_g4!a-K(lecN54rN(1q J$gTΈLX@Tf,5C͠T͕ &"4g <_.<3 +cFR"b[#mc'%uo3t*Y:h`-(H* s2㚪uL5n9p0eSm0vɮ ʐ$QsbZbD;Q_|͛ΝZ^x2&~듗}1CYhowo LO4R43q0~EofdŧxRbu*z?|`TKi2Z*f1 6UyNrM)Iҧ듕2q]{~k.Zp0;HNLh$HBp&K &T4؀Qw]%QÞ7l>x|VV~.#=eSz?uǶO@zar>[:(ƅHki0 *HR ɐ}EZ*PR9<&Paс@;ÇUw#7>>\O 9~^iIɉ>AAB 8ܭf˗~jh'qOVR tMw鮀R 8+/_f`%5N 4SLƂ!b٢U? f_TU1)ܹ? s[]!Hm ۹w^u&0Smfi ЎINKq͚͛76BZ7m۩]w5PI7iqYA)0] waZ{ty JI6֘h+dLyؔ)SÐn,kR]aEǰfmƃJIŶPmQ&y_Q\R/1Q}*J$ =YFXRaJF6byȮ[U6-.Oy|3< I(_=(Ka\Sb£_&$j,bRnk)`*TXRIJ+'ooڰ!sҥ`3S~ nd5g `+PiNTReuC+2Dlkp`,y E<ƄDLJ؜=sJJ"!C~yuYH)lZmAk,ڹ9R13ީSGՠ~ԃ^)ØPrsgΩ_N[=r)̠:e#˗j)u6{"Uno0 5G0f}Yþ{)8 yI=|q @eVMTӆIdͪx1֩]s4-e!]k!-BB"͙p+Kk`NyzVVxU.Y7kB J=fy̤;ؔțfUI"Jcew뢱Vr[3jf-@CtW@)l&5V31w >q xJYU6L߂Ri$V{HeK58U~BBowLV]QKPU9lqXJtlloff,!m~f-9abPƔQCfP s[@G||O}]-uu\~.XLTJ3gBl@#Ҿ̴*#qo]"߷W oƍ;wn92)>zE)0VnEE;̠4' I)qm^>}KN( h< 3*THd'BHv3NuЛCxmX>*/ +>WU:n$:Ԉo (2>pRvJ˒*nǐ P鐌0N2$H|:&Q$e݈dEK`@\(@0*=j^*k5*} , [jͤlUc\F3dVBJtF,7P:vWI<PfjL~o#xQ亀NNJc`X(HyaVuF^L{GȈW SFkwzKe/rwȕダRWyVZ6UfN{zkAFn]!繋˥w<$$`UBB(~ºJ_iEՊUMI*5㱊K?P*CdA|BJY$q :1?8bɂ)?eIG}&wOQj|C`D{GB??| ߩJ:::X!E 0<~1aΜ9իVq,PW~GnHiRB 0UeJM41WPJM]B?R|Vׯ!T̀0EJvWz¬*K]V.jՊ5jZe&bO)4[aqcGjRaJ%Ց-Vq5ؽuk%etl~JPz%"Ǽ $a05 6s`fPs `.3㵅ƈ}sy+CR w [KjȦ}1Maj^<ْ]aI_.vJdZXpȑ 5Ϩ$Dh'CT_ iQvL*$́Z v@:!Zb?}5O*CVDJfZjk߮ }^YX񚋬eh:~Bc$aRŊ?+=w.;i֤Yǭ_z5̙3J+jj"LHIy.l ;4Z)% Gpi=8a,i-i0.o>m͛Bn3vsQT "V3bU*)>]?zҒe[hu;VkZm"`}MYGU"x4Я0_|M~,0A-Ж"}LSo~WWq߷-^ŋ[qwwwA 1"$!nI;𚥻m‡y/O͛7s9>an>YLaQIqo[[V>t]{U vB_g0Иf&Of'<,_*ǝ*^d,g7a{@OH)dRvv9#8%?3- X92$&02:sγh18InYF8\} ` ͯGN'Gf( FL\Z891:Kǽkf%:. eyĭ0|u( ZM7![q mQBhi`%$E7ϥKmݺ զMkŋg69IFp`j2\Ƹ2d-IbJ*Y 3ŋބ|7EժUK|l[,R:ząPء]4A]jB{yN CՔI{BRet)A)Ua,,ȗt NL>!dH% 0 ¾ Boi8-ۈ5Hȁ#ZX-[SȔ2\N`66_A9[OI>{jJ" . 1(@;Ue29|W| ?tu/[?c jP;.3#3`;6o=~ )q0`I JYrтϞdJ0J $'`2"#o^YcFe!2 k7Y°&j`VgA>CzztTDHխK66Vߧy]=!XhTfg؞F֫ifmكt׼sS)%k#'ȐRF lsHXjAZU p Ac

0u@ "ap2m^xZ ]fj?EX*V =r6#!,Qt߽gp_ # q(K'*2fNp P%KJf :>ջ[F0Y؈RKG\۫"aUU[^Re>wej6 I>ϥ02دGU,&wޒe KXr_i@M:$SZv2x1v|1bc7λ !u- .m2 $; /k9͇I|azPƭQ0үΉܹg}~dGOA{=w<1aL\Zp{0ȉ;&tE!:"?4:/d_K-͌ܺ-&e$ %qtμ9s⅋1,3lDx?`v[GN^عhŝ+V{9{ Mw=nӍ.]v@{(.6Q5z8vؾxno)N=>L^68XY͍0@LD={3yc>v 6l8Zchޱ} 5ayY>E?+e^dBɘY 5=O7a0>4c͞MAޗS:Pri<`c"!Õ2av.ڔ('Bzg\a^o_Z6lI4 yh^0xFe}P#{HMbzvu?i8h6cnƌ%v1VڙUW8x={>x8d{ύs P(*< xvQF=m~Փ'N982aVi@ÞRFH=]AelB2<=3COzS;w^em{15jُ_b@GOM^xEoX*Ulذa E{a6y:If{2၁~;jUu/zř3PH2 F4!0UL?*4<lؐ-if!ڶLqrR8e *M[L$<=?̞9|0yD?{FCSܬ$( Fhz>}6 J.,M2, rJMKy:ľ4Bj)`(%8en){75\h2SJNW.[.jը>Œ96g(Ug)]0ozU_ʞR2bdh~sN1@5l3e9-Rv5&I>ōK@Fߑ@#`It-{{ T?rU@ߗU˖Ν:H%vfU+ߣ.cK0#dx,-[XT_R]^pɔΜ9Ql޲-\HaԀ~3O W5eJlu\f9<&LeLcrEh= oV%q71F`9Y7<|2zԨ`eCE ,"J DD|̊D^cPZb 9!c=J}Y-0cnFH`DDHPӘ9CϞ=wFoJ˿Sz"B}3> 3,3ej,Rej*3`#C쭛7 ٱzT tߐ ݄qe ʣQU;:-\ G@Z_9b\M8+T7 r77<q{&&JljpuцvM;#72#%54+#3mxT]˱/?sfk׋ҤyȞ}~Ӣeb{֬M8}G'cm?xw`.me̟6M8 l}܂::7r/' cL"߸%!{k-Rz@aÎ8t/D‹r5xQB~M&8B}:zw}PRy2/|d*1q uuvas rLbU~Ao)~zbNuy _\+o3!]4iһ[^!_>҂tp[bRjf=:bԨe*U/Xo^}ܹ^鸾[= iksA? ,9/-m'?zl [ G_HuD'uBBwPr9P:9{$=yԒKSP -MY|_}˖QDuMFV=ވp%ƹ J7Q ]3!>>&!>ԉc`T^A[9ym#O?Jfݚy8OgٳլV=mihŲAN)`I} Pr乤-ۦFs_A?J4&Tt 3Ozi1 Z'͝'(p,(- |EE_cJqh.b[۷_5k/[?c g})Jy4Uvʔ)-6]gs 3lvaq5٥V=n!FCi/mlrK瑧jV<߳K-x0̆ %鍺&]O;٪eK =dpi)&؝+$/ Lt=Iӑ!Y[ 8G$qIkF{+\0W\CbӦUbݺeO< fJ9K 䈽tu%SR#~/dܾMRk]%!0t^:r2̇()6ydåŪk7%ps QFDI'%&( ,iK=nI8 *.rć`BX'i %K屏YButu Tl CY, ٲE3y^b:}ݗ 3nv*+W,Rc&WS*ם qj"!|)2n^@H J?~kK KqMiЩCQtɒ#R`X5n%MK+##>pUIDAT?2_=2h?<$*&|TM%8>A(;dMi&DElTBGFC []rW< `B`v\o]*קL9ѣ[Ϸnj97܇F'Dqlf>GX~a>-c ؏1sg<Բy㠶Fa\yrsxSbTuQ06|HdbVh)嶢ۀ uKuW%rA\b]QVӕ+VC(c[L[[Q~ 3"<<<߿tz5Xy$+#ksY)gA?)4|Ŏ=f5(_}w77UgEK>9vμmn78}vGO=qh-'ہv}p8 ޾% VArx!qYaxx @ s06-{D^o."UC28(ha-{]mַ ;%7 1F֨3_ٟDC ζ}^A_~ZHi=9bby^x WVD: \q %o.39t9zqz|2__-]*{ff}9ݭGw߆MnܲeG4h,҂ W_n߾3[V=3xpQBE+TP4Ɩvv8Ģ?8&# w#W8)ĝHPZx)!CFf T(K=hoE/pnɩkn=zd'-lBn#@G…O >|78 / (Gg~۷6`n.kP:@)o cy拆s w'O:ean#::uHHPW:A Yr)$8 P KMO~>~ժ%7}rŲ)Rw_|y&WE@cM+hJK׍dJ#0)vFSv-dHkըbBvEvK ;b;GC1ggcYʄqVA_=&eE1J~1x./ %0).Y{7ާOʫQh̰a_Y. }uڅ ߹x[QwWUF<s7ޥ+l^>w^𘁃v<{[<y|Kw/_ 6qj+7ܸlqeM6faf)^9=)䰃b}/^Qf Caq7n.(:c"B>dk+ȌMP`} M6詵P:r\,1Y:EZĜ!#9!L/0sGϮ N4"8vE;Zjm! T\ sࡑ&O ~f` ;m:thY|9x}vڶm[ M`d[M=DOprHJbŊ:u%bʡ~'Hw/ua #B%(%[$wSJ@J#(ãȦ&}w&it4hڷ8hV:3o=w`#O@#^+MKK5c8dꡀb"jbq]q/A|/%8Hݒ%KJPz=) ]5k*Ŕ-}8:y1EjUP#QQAYojHFX{d,dOծ JcQ *d͘:uV\_}BbH==st/ U6m{ 9 &Fh1g/(4ysl@|^!eenyƙOsٶ-j僿l-P(a97|gΊd/”.Tȍ%ݿ[65G>MGJ& ca믌=:hĞJ+ ׯ`b?)4d Hi-Ed7fZ8ٝ<~V` /GECѣkOd}}NS^a0_Yo_WH%n$ PJ& )d]cyyw_޲W 'Y.#{ucSp-3NˬRR=ϕcG(l&wppJlIӨ*;?#C+ z+/]&OFfCHa< ~,\JԬ^ٝwXHjœ~gH+VʨX⋉ƟT鑟rt!L Fխ#UqRU26F|L\Va!!Po"c;w|fiCXF-#Gxs.;SqoƅGE$?(;U+o;` QDxTrԛp:lau ̉rE\pv(26ɟ[?l٫ˈ" *#noozLSt썊 L[O=@gkzd-JI:r?ڹc'y4&IC 0}T{mpk&9`F `6F}?|/۠6AJ!keЎѼ]۶:sܴiƜSgl~F_jhV={Ϙ?u֌8}Ȍ͸sҌ;.͸ŁO_q܅&wp65em=K ff],9:K N~^("1™aG\Į]bܼ8פWx+6Eoĕ9xػh51s>X[p߄k'ȼQ@ hA~wai'; %(zk י%~ C7E4T#{ٍ6om{ yrfbӳgOQl97=:(< ^XKal^P^VbMjY/aQI2 =䡈 {F )˜-x}vO)\uj5WO5kԃ[ܠu0v5noƌ(.;cƬ]0*qCjڴYFh[[{0Y r*FA qx*FSkG& f&pl҇:~3`ń Va8WZsĶ,`8njժE~w~eO?TpNw-"!=Tp0ZVbPNM۶aٞĂ3m,JQU52cQ]W\p@NPKsdH 1*.zw%桯thh+J*#6i y=hѳgomEC{ϷlBJ%2zu@)UB){];v/l/[?x Ǻ0י΀լ9k.z)Xh8 Kp#L H]a]5 PA 8{T> J> gӦMTcp+ޙ0RDْ=[DcChȌN }5mFfG9 k8rFj\\8!1&NdzK`jkxU$3zP*܆Ԇbo y2srH衔Z04JF˴za 0m W:[b;9*,#*Ua+0wt!Z4mU@/M(ul2'4ɁWYl^>M+M%=f3NŤ-(ck(U&T .0U`SIu(Uq& yst1Yʄ٫嫘ջX֜&K p>5z,`JWx}CNP*e}8~|?P+}Thk# 0%zӘ{,m#gQ= jT+ - LKZ4Ç{q1(mtk@i2ʤt9~Պ tdAafO39.L$4'p<}Kh~E@u DU<9-,8i#L7qhGscK䜦flj03@$9w@0ޓt=<$dҸ1c6խ['tS GP JxU^iB?R {#*j-v؊j 19Gq!$ȵCPm+'oؾe뻹gnٹ?2Ov4uOa]yS;c6o-)T<呐[Whʐ!UT9Uj$Cd!>-ӓnn%SbcGf]LŇx7QQo͓""̭̃s+'Oz9|۲V-;odUڰ졃^57{l_<}b5}BLֶF+ǒbq]Fl"SfZ藻7K`?'ߗ9Kot` 荚"l<R1ŧƗiԈ}j*U*_*V-XH|M.?O^z,O]Çw?:8FFV^Zɒ-( o,ÇsKz*uCO`kKWn>"כ0oKP +W Zm1 ^<[7p۴TVT`nO>|dM6o:tr`KTuvVxa3$h2X؛AN?.j@ҫ@ |x 7dJCP[Ş's*,skEVimBBFqܖDJ)߅@KnyJJʈ̯Xj5z2aku:PWlڨQK $ɨ<l [tQmـ}Qr9䙏zG?͑ȊGNsJ]"J;4/L-Ð_M˖ð?|w `8x87CkDE7\n h%b!㖢lJ)ɖ-EX\l09{˖]B}?e_-[ȂN؋a.7pbիK J; 5N yd K0l;g4ȧ kſ kwۦtqpxdٲaڬo`Хp–0T`09)0+ij`+KyvfV.}Ni!mؠb`ZlYeW6C1X,@%TXDY-#i_ɼN͛6z ̚$P#HCˋ4:RY%Y/S;wAqdJi.1iڤ-aVVD^ؒEڮQ߯#XCRtV*lH_L4VJ+5p>4N2Y(L5v뫙312Nft>WJ H+W*i$%$+T7?T'敪N,>YRJnM,M>LLX*#cw JٗmfHM%֣ 9.%`/^<%Ǝ*uWm:TB\3 J%K,ͅh44;_Ήc!m o1HyඤY!zbm0WBrȘҰc2.T DCѵKטW=57B%E=%n.8AP #Arz2N3296:DRBĸK@+$`ާ$6CfLB0rvD urXL$"2<\NNx[4oYoa%jR@o!66f錄|0R枣T.}dX J##Qذ~'p#{J$mS'N={Itua̘4]C`}??*4޿]Vև06闕۷}9׷'}Ν8V榎fO<ڹ_}& w̙}l{䱾 n46`iڲKSӾO}>O]jmauӺԁ{vh"UjTO\Tj?V(Uy21gV9o{L0a}sRS?d/*!f% "_ÞzzwbҬQ㴒?.72KX,%{ssG7'PWg]֮=O؂%tC!=\~'%Eфo +3N>3%[J]Ÿ22^Pi(xED'D/S{HP~|'BQs);4nZDY0g=yӎz'ᵌX;; {ԩsf0G[H`'q|j{RA\___a&jJwU? $s+cbv*{J?ǔ{H8T3{!G(ڵks{f~+),]x"6E@W)߭StݹcGq綤C=`S N#].^LԪY8OFɹέ_^Z\te=R?zԋg.d=qǜgLj^raX}4ҧVJK.Yg(nKz?J[.l d]P6_߹ei&]%ߗ-e l1څ=7132JO+]t:|+V;P]cCP Mø|n*`C@=֝apQl 'G׭* c ) &#GTR`mm^8q%ڮM;8ln{ 6qÇW,_e> !&Ody҅e껹9zAVc!._>)N>W{ꎪ&2&t={䖋Qu,'V/Tj2V2y̮ U VL[E 6BCe?!Vb>&6 eP C g/c$Caj2dd(X`J6kݺPE#'% ),'l>"f5EEeuYQ,7X*RO%Uq9̮ݼiLj!₻MKeDٮ\Rsʅ'APq[ 1Ν`Һk yM"F̞G` 0i 8V06(&!m&%*R`^N9u]@CT%dm ŋ O.HJؙ[7ngõEd+ F 튍D!'H̖5$Up9v',|x#33/eze8g038 +(?=3Ru7W[1ǧx!J ~ʉybYRJ3sN4kZ<~,R8ˎ[-tqur=xrs[kF>R1*qQ(LP~2( Sʉ2۶oᖀ.ei7o9?qc1?ŧ蔯k{foVQzĿ1+:1z)@~S2'fɊzF^XC0Yr⬱W&|1:a`9B3O6wi2{o;ﴒ?JVFvtp:c›Y!Cchs仮ާƲg_S/l&<44׶UǧELiuwt6b>w^ b={ H),R׬Ys&!=q)z:y@iaII &l29R,WbLuRu9yWhСTΏ]v/\0n^VA2]XCԅX\sƉ-[V?Q˛O͑9R-䱟9ugÂ]ѷ=|`ˆ9ih@ tf0* cz)%!.ń}{Zl~ r3_X"Aܽ}SMЕ٤oo_7X0**T۪eۄkXhQ3#@1iІ^>]WK @\QU-H} qr䙓eFj}MTM5}23wo+W..=qXmڤt9|رm'@*L;"l~c /V)Z$.^O!(umb|2CVJLtMdƷIH'HLDte.U~2de 2|!U1/ r֗5R`LRE5@L2ՏE(-V.}JsEBA[c)Ġ3S[DZ;sIT5n\,VF,^YM Avtp0 +]C?~W_ ʣV*z 7 (H/ ,i(V$LHM%x{y~`og*5xbLpI7@8p8!e΢ &SHv+m4[2d"$SyzҾ0@))G0Ϡ/Wؖݠ؉qڵwN&:dKX L4ӣf+[{6Iwe9y~MHIL[bx^ӺU[v5x…Z| ,߱h維|׿!H}`cѮtlݺÇ+eKumZII4,\DTu{k ^9z Dv>wG~ȓ?^_d*Ś7o9 qi3C:A6L}w/-溂%`LP( HR^ Zo^ Y]EM it|t(UЯunw9kwh aUR;0`LR\ϠxTzKԆI2-pVP<%0Dan\Q% $Z;zTb *=06n'ysڸ~ݧCZ'ozvVvP=xiƔF w,>>Z`0/bF:.Bxc8nd1}uћ}EBm"ቹ `$K 2IO!kiڶYB|Ϝ[q $a SJXtKLonjqӺN3NCOaK08)ݭ@+pKaS>Sgdalaj cDf}fNrû7W}6_Li}U3S/Oѵݣ;2LD@>@խc9cbCua} [>H/O3YEߢ?')`>R;Ḑ3e Js\%fDБիV|Q6g"heSG;=e_7ܐ5@} L!֚锖s;Ȼ/0eb2FAԫG/4v^0'пr>'XGƺ)\<Ȧ--A1ef@)ajb" /b"߽Nzm96:vQDXإёwa((zc^''J1m 6'$h -ȋA0=Cሎ@2T oC@ ~#"!|W>ĺ{7~N4֩˂G X/et2:x:Z| 1@=wö" @) ^2e荆{dn{Joi2^SC1ܹ RdiSBZ[APdHl0̘ߘ {ѻF \B'׋M\~RB oС>^ϖ<[ swQFq*g,3g/i Tmw!'+{a^Cf@~4E8cܾ3֪O?Is/l/[v /n'=/?3g}\ls?{|fMXx17q_'%߸zCoNn;Ѱ1eh~LH߀UZUAv!- ,e/#Z4]|i x Ah|9oDxy{b+`[-J]:q0b;zF`[\ZF͗y۵{uM6ɋKL(/HR?wHw!`z7aLw;w2^N $xŚۄ[WZ fKHHs* h!u%Qn$ V2pW\m=,}nZ XħO". T9A*[zIq,2;ϖ&S֬VEWdS4ڊp$`;}\J >pv)2<s{ ]|_GbdXdn/3"BÓc"cc"b֢l*&WkK}Xi\Ek,:xPLZ/$&?Rd-wX?M`E!(Gd\;òל`+/""i2eؿ/2|oHV27L,Ν:Ku|&%!:"nxxp0js]?yTޟuai ?mw0 Rr,v,˽}g03WT[tܗʪJ }ŹocqWK޼_^>ȯZJ >/]aaQ cGX Z`sݻ2fݺn7#29_4wΠRJL􁉡7eԮP\|2C2]Pa q>pAxB~A,09=<߇1ݏ̩z^S{hlz5PP#.Dfv-De:,-Jפ7nP=x+pR5oL:Zt]-YNXp"ȋV]@jJGDžbhAW8[iD FFjB&ks( c((g 6$H00 x 5k֠I&U*re+֫he WPu5Gu?+qM?s}(RGB3"k]Y0eK#V$_8\o#8V,_ޭsgڗ_-[=Hg]VSdɵaulʕǏ@4WyQdh0ytf;$pqܮUcK:q]rLԓOٵ]VǶĉ#{b>߼ayf`KF {lђՓͬSVEmZL)mR OYM-NN6t7dK?SLtKV4E20,$Ο?&mx8YЛ7쬇d*9a ַdy,s-HT ze`} Fjs=o%.ĸ󔛂k ']U1n`YIP e$Q>KeQ]S#PuAn2*2nd'O&`';KFP8V*2c2͜1M:}e)jY|kfKP(>"&%< ۜUz ]$cNP)p5M',->S~K,_zzlIrr1Rf2z9p@ɨYl F *deO?"r&"JJYwm۶2+V~|yVasSe[7748W)HM X1'@$7:B u;UL.--691R||QCF~vhH=80(!0E"sd~3,$÷zƤWP)hIԨQ#ǖo_~HπttX-U0d`#,{WauYJNIP}Ǣ l19xl%X u%kͪΓ&>v{wo&яQ2z| =Ύ=|{G(Q1Ou0;5d$wtf?y#it|A``W|c\J˛wn];Mz=A3A=tAKW٭q2R#\V n1ܼyMr SZ6ovڔ)6[jŊF OoԠ# qQc8句e&<8x7x2%CjR=^`SGs{JC0dEZuSOoݪש[ގkuGPjPDnLTXFP8+%L)˖7iZ0*F %Z6m)~F GY>+_ ,kBhO?|_V+U^ 0L{NDzŀ}+WՂk<<%q6HZ 9lxpPѐn7rϙ 3lii67ᾞ 5zd\:vߵ?s\u){;f2kTF޶lAӱzS5#~-0)s:'L18 0݊!\6ׄ /[׶/ SE 3й&NXc͚5wD\{x saef"٣eL鸑8ik#N;" |<cҥ|͝$>:Hz'uL_0ŎkC&Haƍa6}}dXIsy10VKa/BRze%]r-,7΋#Gvg>鍻m6 5k2>Vx͢EΝeojh(d(EoS~W̄y2eKV%PMEZ:G4]J+Þ`t-b&B_a 2"P"UXɄȨIܐ[z%@]L)SFLrU_瀩ZnߧrU'N`ɒ,(7f~l0UT!L)3cFOɉRV S!!+rr|bC֏ Z,t}e]$M0͞>[k=ffm[9(.YEڵjUTyiVV߶i2e1 ԍYz,sĉϞ=3uII`gSWZ 96mG>mG1cڜ5kV}p;]WO<3jϞ6+:z˗V}xymt-aᡑ/}E'|%+UZ-Ots| %Ypy~&^h0ݷoUߺucZZZgϟ5+huwעyʕ*ƴjsёa.4aJ!VYW 4S$S EME Ŕ%v277~<tƳ A< $kbᜅr +,+oy̶cŊo!=0fq-C- H%(E vC!}6y&b| lErbFGWK 03`]]]Y=bZhkGlG݇w.]؟\䃺pBs6Xop."T2*^(Qԩ!9*FF?e%K YWj|y-:v`мRI~yJܹs߳ w<93qx^6'nzĶ09#DﰐfxQTɀ.۟n`Xp@AUwmĊ%ߺ0 Cfkc3o| Ҭ=6yIE҉ _gN-D`YWj%pҤ lϯvbRO 8J{}4 (%( $[~˗cB^J3kgs:h\x+Á @<&ђ"H }T,ZS-E>X .T7p^+"4z`և0le햮U*T@~9 -clVEONB JY4pSRn;n#1z}zu$0oT`e'F6 2J9j45"vp,*!{R?᣾,߾EI/z|ߨ';õ='y:vl`a!G4822\wih ) ul`A0i0 #&.R$cg)V^ JˈE f~O`dÇfΞ޲YS1>'?#t#x~U.$(͗+m>ɖiVlXAX>0 {㶘sK&zs<pN4c!ZgػkA΃P\A[Xɟґ Gs{)b׊!H19zd2"l@2]9MJ[Y1bRʥun9>ΝM0J`I{?<3Qڽ/Xayf"GlܸsWr`_q{" s8zkf-P/^{1.aжUT ,e7!(AυGST֯\)fO"@#k-a3y-7@n&9+<$X؏E˕ph_>TlI^]ۈ-0%fߟ4~ YnX.433aú7?a5%Hd'l2 ̩ d/2pPr:}!@(%M$"\6c,bACQr\ٟE2?#cq;]F4kvR[ҁ,{h;|HW>eޠ뀫LSZ@puw.=xժTQE O?* *"]BnRR% &(%b'(2tǥVIuVuA?r]j )G&(mӺ%ǢwPVʹ=[b1Yx_Rih_RMA)QrPKPJ6(Ռ{4(]`eʞ(l34=T[m[n{~/yJPNOwk2t]lҸ(lITXM…#fqD[4kڸQ#Y.P㗪-24Iiw_dYTXhX=n5kV!uܘq *8>|ƈʝ+܅ƄK_WJC+KJ%@|ntMIAK JɔrXh1}n,N͚5CCKvMK_F)"0x0T&̮$"Bj+ ޾={`.gvN'\9אw0n{[禲O˅8D.]~9ѱ?؉0ub`DDh9~550{ #¸i]<=1Ec0&1~._^n(]Zz|f:p ҘGgO>¢"#*#OT/x9sp }ogoss=P\P6zSu;vh?c&*ku;ܠp4% %8 ~ho@5kW@ݟ!- NN^Xݛ7g@i31{ EBTxt:ah"\rDUEbeE~Ѥ~srJaTGĉPD i%cR9A鼙D6m0itY09DlD׍1Y?:]ɜ3 so4mޘc΢h6d%<)U^#˔٠~ST bĈ( EK@\{"1܆qA! }SeX>?sydwE~m޽{w G~?6V3ecc?8\x=3:Vg3$hG+'K+L&vޭ"5zk bz?$ƊP-hVl =޺d.eKHWZέ#|휂\^8'l$L&+~Νٳ;>|p/.!>&l{JiNH"g9-L3SzC񷛛6Ȏ9dy!`G66DQ$-#-KJPr sbȠA2ɓ0(*( U*s'ɒ7xSn9j@ *eM< T!#DV\W-_W.>Cł*+{ ]R EG0e&GW@)ם&6Rhtj9>w'N :t՘RO,'A Ɗ~ b I%SJ[h}GgYMJY +942'A ,ӓ'I\2JO ;wv`<v[wӺaH[ LqDHQZ\-# 9SvQ`jִq f6RvMՀv=Y (_޼Oq 9|ϐgߟ I/ZÄ+8rjN:+WIE=/?8L=3Q.OƔZ@V^ڒAKJJJhñnjJx!^#{P/Z?SS8h[:= `!de$m۶2ϰSǎ0h'&He.]jt=]=]K5C!NuL*1gl1gl4e,tm۲UC^S{3N^p/ܺ~ڻv=`j +xET ;''';;1ѷA!1 fj9}FF+ >Q@4CζX~V'41 pmYbE)8v՛8☉t [(`ZmoӘh5=c'| fAfg&&mllPlf/ql18;k׮8s6D<1 WSɐǨdx H?J(Gy+_t2rPfk ӛBNg8X9o\ѯg1}SN=:?YT.WY̙6W=1qaq"#ED=E?VC@'3Hj\tH6[㼄 &$^v-?}-ׯ_ZjMN[e1ocLпhN=oܫGZXW#9?LZ@S[VZ-C /,qF&M, pA51k֬@XDΗ_-'lJƨAi.OYhj@mIG7otO8z i7\иN #X[!4 ?3e1nPؽc a`Įo]g̙1sw.㇂_ 5Jwr z`:PVtTTد 2uq}\^޹}˽%Ys(od'q+ Masvz-Rʮʅ``wG]o7MS2cb1U.d;H!zaD52>qƱP*PU(A.L!?KSf)+JnBd^=}H֚F|N_F8/Y/[dUɯceܥq&0vCϖ]N 8?1K"ftS%%[J` Ny>'])ngQ٦UJ]ߪ֍rr)MP\<E޿?%++CMr^JJL]AB"APŮɟڴYܶU8fծ]syŊCҷ؏?ؾ]Vőu$K9ul!C:w7r͛6zoҨ1 #!/%Q,YS͓o-I0X`tޭKhӹQ}זg ?o)k&ɾJK`t8G%{㆒i'J0#|9W^U'NC(Qضm2 |/x4idG1Icǎmb &*zr *iWjfMb`[xBnJ||}%A!۾0L65b2q%3̛Le2/[ F%#9:ޮL0ޙ`2h 7gϞ ;>O|d~+[]r{8Mq@hLm n݄ {~_O…Pd4kP 3Xy|OvMRKŎJq7AcHs9R,{J#D8aV%~;zV ׯ_s"=a\e-]GܾE(z@7>>>c%qO83L"+fdm+/A*W˖M._R..0Brs{I%,0^A8 *. #>1KırXByQS?HEʞFMNTn|Lie-)#8ƽTZY jqsy%cQ7's$J̏T)/\N>Gʃ)$hq2aRj^Pd!/Y3 @k$wƳ)0-Ze~L4#Ik(奜|=ZnͯsTeXh$[ɨ~W۔ 7v e¾uwinsAK|L{èۥ˗9&#ϟ?_CBWzzkl۸3[_3S&J v,8{<*-6O7!SNn۵s߷~;Фq,ʇA [ZuKY{YHxJʲQxu+ ,"mqH *ߺD#-s,>Q2+1oR<oF1LF+Ayio%-Z6Qдik.GOç)&gUGD(l_XKy1-9 g!rxҮkf&.䗖.():,'Wen/̞^k".w>}:!.څR)իRˎC:t (v *h@ty&K`/dwB|'7̐>-`BVb~@r^ XЇ 敲 0*7d&*0v;*i@SBfUdž,{F(5ۨ9B+3h9=S&GJK@6'ݜ|sWdꂙ^lG]B+R]\8oLd[,b֮Y%#'f `}GU'eQmL JɊ+8_J J<$, 7T(e JX`P.\ WcK5ƔnȔ~2@)^Ĭry-g2RfbUbU:ŚsRKSȳo rj)O},Q \h6y ̲}6~`TWnU\Lj^e)ɛ~x'Dx\Fltd"Lwd#{et}4F >v܅7hgLWn۶K|xL<e?@fHi@?J0E I&pFg3w9t6&Vn?c8TK'Ia^9LQ(+6+~Nގ0w[|pT2 KZ"ƜG##cKWkp$C|ܙу~2xN}}v-(֯]Ōi3w͘pLܶcFn_={:v< V NE#Ѣٟd8thk_,+lN:;BL2_0œŴG6M2# Y^r%k I4:6z2֏=BJއ\4QI:Hpr}/_gaecNrIu>샔t89|ED{׷}II8VڈywL /[(&NM1!n^~w{ja\qX)8vKw,":254,T3@|08Ea`wDŊs͞ѹy{#ob^ iK+W.F;dMɈb~-)>1Fb@PڲUC!ĸ| q#Sde1U+C$Rf.0axۭO:l[%*8j_LO^\n#Sj5<.8w<[&Gzu.W*7mPz}iq?3$ * S"$;+>&]p_wd<?}[-WP ߷!{{巗.ϸkzR^k>#R-E O&|ڂ y*A3e{;+ibD&!$0}i)n_e%޷wt@9bJ1ldo DFޞI+}[ewO]tN4!'έ1zH3RK ^tՕ*Yb)u`dw(A"{(lN&K S2LpRTf,+{GLC>-) Vj(rhlD7]S]y Nk4I9djOUz\RRvJ sr? A Q2|r;qj"Cvoߺ$$ɾ^pL߯C { Dh112z$8Hlzz4Fqs#/^ ikLsH@++5Vr_X.@`nJk21-(M7C1A1V[Z1nP egwM|l vǛjY![28̐TĕGтݰ-\n,a5+|s0TAc#S0p|;nI(Y[27qK$g}pM?t Xm1ʲe… ?S)RrL&5 F?Kz}ttT49.P k8-ƘȫQ{5I1*c5q≠:/7a]v:ŷ:kM[}k /ͰǒSaFr aam2w8QXx6{As 7H!X~n_NQcgR+78O~ @1s{Ke?](;fJ[od)A%@J6EA˟2ڼskNG(>msX(Q4jvN: !];vVtm]ReZ_P7ə6vb椩>y#'( @m6#zf?wmO^*w:cebbqb#yu^ꆾ_ұ|֛m,G (*wZZ/׷Ȍ2mF V{Fюhxxx+T[߿OzBMB oAoil1ȥ'&W>ɂ'0D)h䢜vilFwW-@F8iUt A%?Y04@rpNQrds HX*#]HyQRJlN 8\iJi͝-~T*KT1:R_?4)d |)S!N0׭Y/%۷n|ǟ~r˥/ $53仺R^a,)ޜ*6'k^S՗mJ2*A)9A)e>|{2\>CpJPJS ıw]ڛ5Ya TCǘdF#%!2 {u:(O7;EEgDcAr]8#fd 4~7;.SB qKp0TY{R]UQ!}R& 4e?ߥ'%G%[ޒ/J -c4\ʻY˂?C'wC( xR fvP(X@;۠@э}!2&ZK =F~G>wE: $ J d7w%DT/,Ĺ} s=B,8O Wܣ{7LP!=SPPtU۠`9<_Kgc-ց =p@|!pF~/z| fj,\0Riժ`j7o[ Dd-y'7oސ1Z_*$ΝO<{ٳFO a X[k+{'' GWW'_zaMN? Ri[TEs\sirU>rNEGUBPz"}5$'`I_@?HkÃ}B\lϚ9^U&KsvvJ0 \VwhB,'Lwn߀}'*{(ԘN> XF|`(Ӵxi5)ӵB~ d''`dԬnҬf1XGO#FK0J.{GB97^C~'\+ƔgNNt^PfMdO'%pH}#2pH(](US}F{qƾ(LLӜPB1Jёb,2XKu:*K{=A/&.` `rP.'e^'U&伟ƧR L X9e̺}J)PJ0B2-p{Z` N`IN\.O*'`]V[*X(dծ7Q`X$]X^}?fUd򖯗fZ'"bC~1A3#>nߨn!U-u**[[Wd>U!H&\V 28LUQ%A1cҧbV,SоR׾y E$nCmc߰jL 41ל-l 茾Vނú4bS,y};wv,>eKsO=3(biƢ 2G# uaz H)X =@U;&Xc W/31~ѣ{ظqAk^ޱET]8s gO |' !ûّ;Cp &Oiٳg\vy> ,^1[HĤשa0n_&$&H|3ϯGppx?o^K}MMM~+~+'GDƤxzdeKQ!Ø+IPJI ApǸ>|=o _|X/]{$3҅3p-m &M*'%& R#t?do'ĠEj5F 7ߦ}:# dU+TDtq0.܆n-UZ4i=mO@3ow&$$bߑ#ԯz?^a(P:avsě`үC.Flj}Y-e /n(ɮxΝ+Wgoz!&hOpil77Z\B?{Q}!uc'[^A2Rx4L_7(͖!:faefϚMV+U(Y#D_@k"'RT@ 1tͽy2&Q7fKj=^XrIdaVAr徴kix*+SeL<4a勗 sQ1ڸK٨3L>e@RI#+YBJuBsÙ1K٪\'Gw XO]#5U˲qYd0钟G)%'uLUdVqsru{SP,߇ 1RJ @RZ zPvA= Ji"|2۲ j *F7F3;JR1W}6YoMTI5jVw;pDe uZ5xd`&~{ Td[1[ 2 )Ps?mc`QfHU$PLȀwSWmOǟJߔϔ ։Ѷ};nU2]%j0 ЙPt uq֌4Pol G@)o <'2#xuCcGeϳ<.1"ey4=5-]I9 .ܺfBimh+oDx.@\/Lf=Bc,ZX-z@]#:w<Zq-V JҷR_ ?>/BH0!8{z{? |?GPpȃ><=}xz>4}V4BJFOXƆ7a~M 4a=zdJ1?R_<]+P* PKLNHK~ke"fٲil`hYSF~ffV89JC2^ *zݮi{'WoCy D6.6HMJoR -wXj5V[sK"`}0K$@ H rɾq<=\ϟ7pռGeS022TwVu]M^2GI='d /? Ε(I4'vylі)OD֑3' @v:aҼ҅ 9 EGZszG@t.loLJI?*(_dߕrM: 8yT}䝓>͙3[J=,U=L 'Jϥd,Xɢ;Օr=Ɇ)2=Ijɤ]a(c ˘ {(·]3.ҍ!%N5PVMIȩm'?[wN1ygIfu -OߏX9A֛}>4Ow 9$Š۳ P*9ffĥ1 }ڦ|^wɼ,ztb{{>b|"@EG'TK\M*7 g=40d^~o~&%Nh`/+0p<ۣebnܾK8|K(:Z\ OP43}ֆ8/\=u( v>t*nü58W/Cqj1ΟKr- )?F f3 .ݻiߎ0q#F0'J8? ς O-\P\Y*Q teJkMփ_B\Gyӝz0g/dfόjܠI\ocXޡy~aov! pD0 7o6mZlYW~v`Z\~KS_}'Ä7#F?ldFdl\o+!p D&_v Fv\eucnxN=-A7)ejikCN ɔr` )r_Tl9RAݨ)S4\b3e[H0Ы}Ep/sp]uCDp:@bJ}p?{$ [V(QKPJJ0}k GS%mٰi-4t `oF1B?>/U kޗ4{d?Զ=t;<IN{U|O=$@4>~g{DH0嬓yl#pwb/3$m%'My-jS6pkPqC;Ι,@s= ^Bl\x FzFٓ衡x P9B|MҢ @#őKn;mnZubb)93)0 ;[~MMD;׮tCֈ%jT(jV$~Z @\]+i |& EKPhѤ #reJp'͝;)&NʃeoG1p?Mlߡ}Ҭٳ&L+˕~ϱ(h7> GbLpWFGoަƃ?&G@H(U#2߰+BqW#{}&7{,pJTw%U~5<V9l~udQ6ѱ3l>mذ=zcyLlQ"Dc1M}˖\lyu{u1A00zLQF ?P?xX&-FrQ=~.'ai}^%GKsʞAI.` | T2[11 _kc4n1%Kz_ϘL7^MS9u٠?0c .n餫']R@7"?\4d0wʗճKw 1Xa5i)%#}rX><'NJ2ZG,:<8b%"Ύo0A}#*] ߩm^XkC'ʙTN?fأG0d%sE)Z)nd~:P׏,e|R:$9RٿRsDilF<~BRLȘ4! >MuJ묆~fs`tUIK)+溨}ddy)+{ӄ-.*E6zq>'`eBW[PT|bS*k%s( s},81UʀkY]84ڿ9o*`9g^ wL'Dl l`dsk:ڏWWӱ1h[onkE]4p cj>G9@zE(n,[L3:|p60VT=i=~ ~~l/p#pUBؒ}A0aa}Yq{ c`i#;C]rX4wMFtRNMM<^=R HH9e3urˈ" |y^ϓWe]-LdOZDvDƍedq?oV.$?dȡa1oܸ}~Ҥ~;BZ[.@i#fM(5sg7S'LDA0NużLX¢@A:,r($qݡtwbP~og KW,Y*3F{^fϙ}Yr zo0`Ġ56K_|[=0ozkF|;\b0Hl4#Ϛ l A"'4Qw6z?: Ƥ TQ%Ƕdu,UZϥ6֏4T1Dh DbB VGp$AAZEň6'(tq|~5hf1g#zC`Y(h>dW~x\-W2sT=UrdW z?H 9b?<.e u\o_Ė,.27;BIuӐ;ׯ8|έ 7Yyղ̚`԰ |sR|8>o7_2^4jMƍ^ηf`KϟߪBJQ:x[.Z$ Ǹٹy3Qi$$&)l@*lFq(V`U1 |`_, dU` d_UpXxĻׯ.]05y2 tWplBBTzLL蠖XFF CoahJJ<Բ/W1Lѐ`M0Jy܇y%Kyq5[6ou͜@HJ0ꏋB .&ƿYڗ{vGP,]j1bHd6eʔͨ[n*.Ton߼>80$=)> @i*LdN Jh+܃ycH3bԃ 'rU̐o9klJ8v۝`Nr 3Ȓ![@#.sfJ DYDM >d܆70mG TtBBad&Y *I^k`JEUrݨS1}t`fÇ E Ug)hu JKPc]hBc߱2:5U1ɓƢ^RIUM=rV5)uf.m"-UFw9Мݜn@3 :H`Tҏrl)Gj{F~V" ~lyڞcNU}~4GBB orHsu.@:{?PKO2jj{p}/_O2ơaE+61 Eq!F|o_)s|}|tH$!2|x8.2|cWO;?ƍ+]uѢE]{wݵJ*](Zkbiעh.yi3bذYO2?~өэŋ4}t3gϼ3@/2VKJ6 bVvM.Av.TR2겤Jnsi5C]P4TC\ *͘)#ѳ t~؈ݶL>}@b4:"(&C縖?wWEۍ1<)Hak ߇*ȾbE vh J!`R/=/}@@7|훶0zl4;,?6-pZV+D`z y s4Q 0TȨ0Oˡ8kGdzq`08)SΆ\>#XN-."wܐ }p])֭[~2ejrwA4ŪS*i3&;9 8vםx5qm۶e`reRJ.M]({GWz&A&" `D7o h=`Ɉ"0g06BIoRR J]|{%"4j=}>dCG*zjԎo'{%..'!>IdD@h"A29 NpRS_毙9G%Asi)&{MPN.?CLɸ )* ]%e|) e7P}2'^ۆHYne7gNЩ Li`soS^q{DNo je0]8n4͊J@c*GeL;HuF??)K+o){>g*@ 䯌Ka 5 s7$7','w:@ @sR]P%W ^xgW@rDFg!>ē$|ߏ`5XN]EGwMǣû"KJbbaـ}V߆ }[q;z72i5mkv icfeJ`hdzdlEA_3Z&Мd* Qn?Ԝ%`W[)Q Xf# D: WQ@1&X b&"lQt'(uw54G 2&Ph;p&+I8>h߲q0݅T;OY&&}7H KDذzͻ\E.u~,(2`<Š1826e1@҄i#b71~/(i˿-PZo޼Bu?J)G'R "LL,n5hҤ]ҥ+$(G;su'/M+lR~p;81`G@{P B"8I/cǶmŤ1ĝk7Z/Z! sO=bPT?+0ɖ;W@)J$]y0(݆qce4RAFF&cP~rc=@w,Kûߧ?z9.>1ǻw]-{M֜y_Ag~e%UPޡ4~ ԊefD;RR^?BȰٿ3#b2#IypuƟ0ߐ }+ꄈ }fLlX=`vs惥 ˗7򥫂hd \޹W̛D|EJ5C:.s`QW|U.lZo H XNB\w0:~z/́ ӽuݽjUU͚D/;1rĨ-6Y-['` MEaJè@{%2gLkxqndž:2fz !-ViW3olk(>!O12rf;-?SX?U54 iD%iV H" Ss{{)嗦n:fڔ "8< |CrH!Oһ/'}*ϼcJ|K}M8 rCSrDŚW*@M4\/.GSSsdڟzdb¿C I^i"?Ē <(Q&a5+9`/? u>a gmoog{)sGnT$SI3ĀV觎qǽñѭi6+_iYQcC(1Fjh'R{G:#$TkvMtxZ{o^~ӭd39 Uc贈M8f?Iپ@>=l{/Ts6G^߮~^V4)v_[Nm^93%Xqe\ŪጤNĺ_26)}.ןuwђGRdX80 J@1Id5MY7 qq! ߏIN\TLPTxdmGnۺmyppzJ*ewl̙/?sbJ;TX%i܃ѵGLR&nHC0'uLd>Qj4@}2YJ.KNXWƐn8 zϡnA˾?̨+( uϙŋW6m:09[ oSp13 VŌ{~(=LiELdt"'f4XHy\B|A !30/V rROzV4e>MZk`'GȞݺ :pĂzJSuK_9?̋4G=E ]YQ?SCr]e5U_f |9?G>+{ysΝ帠m:dJ`&e'*ؿ9bKގ,V#|E۷ɿnݺرGG_`YfO< ;d)ys̙+]YK^ݻYj Lx/ ٯG}s29%T;ﴀ駟Uɾ~P{O~~S|ҝz'czR/*"E-%AmڤE/ {$=DQ .N.wF8~p@sUE.]*T̕Tas&M`EL$Jbw`<55{{2Y)(UZfkn!@QL*Ugc{ճ}붛RTe*s]zԙ y^yf-.n+KV֍,7qHzvOxs v+ݛJ0hpt&Egcz`~$=Bt&67Rq?C?F7`N;ҁ?1 gĈ%|o oRM,-(_/o >zøKvr߁mQWvb}WNQ)U^z\-N o}:'!!!G=I& yKFaE;z[xfCIKW ]͑#gÇ@2T3jJSz]z͝;W ׸ b_D4aΞ;m]6f~82ߕvhzϢ*+S,o20WlW*SL.?ݎ[زu7o|mW~0R=ãqW.Fsߐsg`Lf1<p`h y=wb[c(sL%WVX+}믾q5iMV rӗR7U|^=c3 pɬGj6,@-Uѹ:L0Q8yrrdf4DuMe~=~> h=pq\wHN[ܓޘ1rވ(+ UlGwHskqI_l*7S|8cMl*@x+p? J S=~e~vҿOg`?G] l=WC4p/&UbLJc=pġ$pƅtcf-.\09ȣ Q*0EAKc,,nG5g9xdOdXdeiVw+T"բSNYRpʩ/@ n,CaF,܎:jWLw|`z3`!Q-*{}{W>A)wSʹi97Li(m|wif-. -4P͝פG›֤o۲6%5E-ڨ4y_ӿ_ uW! DRnK>csCY)F[I6>o|1߬IF`0 0KL$ ~Mر޽{{O'}={&Jy(HϤ{&%%WFښZ:%Vm^nK}Sm7u"iw%5kVpŊCCwbܸqg*W|74O<,J0o+MŅ/4 `3|(Q)~oK5j8t#G2w(99cc͝Cz;HyGd"…/_>ߤ| ~?a=o&^dzOTTiYs ?RB\/ks[=L: 8Ҿ] <sze/n:C8<2.ӛ^(]Faڌ\gv=B䣏>G[)SֽUT;׎\#d{1|[0;[=r$qۨK%ZH=J^b44Tf8aU/ѱmS5)EJm[FO;ڧw :>|cƌ91~&M:1eӦO;1ms=lo]NSR.S)b|8~&Чq=W=ϕH߹_2keǭb0%M\cb7bʀHcR@')) doJK[5>rJbL9@^zg]sKmUWVQ&6JyWQIS3[NjaÆ WFi?Ccg̘i6oLZ3d7e|`rt,_s/`X.G>9i|x {;.\{61sf媕c`IG}5>bpSZe3udsı˗/6bL*^pΞ͛mh[˄B4BM?|l&cF49ttU+Dm]O2e1_jrmfhWws߽Gz^'ObJ(gukztoڶbt셣.54K̕+zťٴy`AMٶyev-vKڃ^T}=e{@U݁Rwi( dJ[H! ŜCf)ނiuV,_!|G͙n%fN(i2}cdW,ڱc Z2:7K jR')p3M3e k\òժV-e'MJ*a|9S*_VM;YϿieӻ7>l0@vQF 傤\pY ~2 )[0!Ht <86,5XSg1=ObI˿=&ݦ7cSov_z%2KJ_n֭8;LlK^lyY?׷S]g}lcjPLtoƤXùױpAɇK8kI㙄.[lKRSݶ>Y;JfH\/[EEF#a#q1PÆÐ LH9?ѣ_s͗ZOTwkժ1*"mttCĕH,voso"@Vrv_*PLm,P:wK+H穖rDJ/oKew5M94)_~(yIw#헚(F513i̋LHv(3n7mO@_$%?3a(cYe`)g^5W 'K?,6Sǯ-nuJS_@o7--ֿ)3SNSr??]j?Ť߼ QcbJmݺҥK\Hhqqkbm>w\؛>sNȺ;,\3p1=u1IEBEMNͪU3;w׈f^=>.[JϞbp фb^sOPBО޹s|[J2qz4GIr F,Z4ӧ1eJ;xkv6Hm|q-#}~9}z^ᣡǓ73bL=D*u` S{ļn-:,aI#D k4@m{6lٲ-Zi$HQ6繘&3 Se Μ>;Ի}c%Śv&RѮЮ\Ra9,<΅NNȎ;)}}{wm_dg}QdƺO`TWF>ɼu~*7o&6ȶi kݩ#{ߞfȀ>f`| DNΠ?vFOapY`_t!\ժZfMLnDUoLJex3=rR\I]n \9 L{i!b? [w[R UIg!2 pODY g6LܺGk"t$Vy뜑'cy LbI}~^7F[`.gսt1nj_x`[U{_yW6GGe4>bJi$@4DN0@J>t䝛> d'Wp^غiÆ6nܰ 6eTTHm8W#u[R!v#̟ٹ*\>4Kd ' qbKh7CA~_ ^\8=.AH֮_&(hwP6ɘK:1,YFd yX}p3'[7%',ovm2:3c:_XL Η.Q|A*ڵ+-lok.ܹcG wԨ^cWLO71=YwCMhC^oP?bo?]$*m/\8SD#63NԾ@~gv6fʁXO{ʪ%]@c%`{$ѼF,3v[lE&Ēٴ)-֮8^n2[R\Bf͘n%ђa{fԈVł1Xr_M pz:u5 c2jSzY1MlSn7Lims֨%:}(;α0~105) 0Fv w o}y+# kBdnjLab"}='h9t9z^+EX倝ϥV}>:&maL2̾D_i/1h^k,yμ^oko Ys<7ϪNzO ߺfrlπ~& x^4I=o6M۲3=u~>WH2K32P1m_y-Z,Xi4o{72RbMWH聃&hkWOo=o#ٺQ-WR^Oz+?cPIAo ;w#hf}$?mA)f霣6YPڵsWQT}{43MXrI1lܶ;*Z^LK1fBkE {2~kR,Y-+#|ybYuj̙ ȈǡpgρRxȁ/]:w6ߤq#Ouc9M)^{-NkQ~y}f[WaP@>TT__lB'3ʕ~cU+O; ?W1TOdjRL}4RF3Ӱ~+uԎhڸ殝;n2x&:NifNiٛV._iÚ՛f|&2{k&\7EGm:sԖWl>q؄Ç1{|EEEbfq-<^xqƦw30ub:wL4oS27@5;Rs)"仒 `Jz_=RJϭM/*yg5uxX[B}?ܺ'OiK1)wlsk] ޷'e? 6hЁc`P*.Vٳ[O7/b,]iT.z-_k6jaobӹk޵ץweWVRtaF39tt&?=_THAӮ]냋m˦[]jf^xgV?xכ|5lx?_͔1ӕ{7Ew``tw'x| #G.got?aQs{';nj΂yN 26=|h㧯9uIbbmB1`p#EOlt2zt^ .BDntY:"jެi.UqN-ec]>$ q Noo N.3@7L7EpԀ]Zn832~ VBe#@$PX鶞c]Dy\%Cgz}7+yx?GwZZ+FXD޹޺MYv&4ȤtM5QɗE0ӦM 1ݻv̙3MƿHWfVӨQ}&Z~ʬQ3`e ”ुJ}Fb=4 ٍzo%P""D<݀^HX)5P1[6D6g#%@d$:RyTm6k40jx԰u2*}S?D*@^ˤd; lĊ,e"mA:_J̱. 1~yGJ] pD@zBbD"pGrQHG ەX v̠nțFzvb:whԻݮU fLs&2!AՌ/pڢiCOր-:,@k+˭[63m~mƠjܴjoPH;I->~MEDZyi;ho{5ھ><#=14Ұ nnt"$N4oQ֝ww~ѣvnѼKZAp̍v ~HG45(`5u_})uNz?(us{-f4RJ(M<].YIm̌idh[>vlrX1%vׯ-֠yz櫒E1D f5#H,L'TQeK15W7G0[7mdD$;ə5+2C (+8_LeBu8綞]:Ҿ=֜MZ4m9rup°uiR[SDL|BP<&O,dAR'f6ٳe2ٲ|cI<';7JٯJ_\ի][k}^v٢Yk;֣kk];w:^٭5L9iS-[jkL^۴aq7'[)gϝ[e+eB ڳ!Gv cKGFMH8Ph]{պqֽ|js/=s\S:*ϡ;wK.eP~bgπRh*$%ԖM`RĘ֣d%^=wy2%C[/-6s6K?S SǔJ)K JsĘ TmPwv޿a /U CHkZ֯^.IzAj%Q&)ӧOxυر=EߗIT[q }O棏>2ӧ7:Cd'|z_ ۷9s]nCڵbǍz䣏=z w~U:t?ͬZ!$ib'h7L.ylٶeKUn ' :AJ_< w2 %Z D2(&)u3 X>м|s s_U䭒hAZd) z gDC@ulN\2 g@>9J'RhBH s[q-ݺ `ռI kl]RC2k: 4ifxݧWɈfp28Av4oޜfÇ޽{34^jf ,}r?MͯD GܗDL\ ۵Қw߈䌞&<@J,b$TobG#''pK^/0ʙS&!**wǖH>ݻH6eoq4Y ][ %8a k+@݀=`َ`r{/08vV[@qGMRC}'3gx뺏Ϫb$Y, j^uWj3@>c1 ì9(dUTؼF'j ^6je$Gf29LALyϣG5#`i00oV[֚A;ڄV=XڒMUT^Uf~uԄgc۵0 n߮ I{ k~cF!g"iHg KZ'smV3 v, 6;[u1ڻ5#cQ[ٷDz \W D/& ;i"g{I^ ƇZ+*a | VcJns*vyf* f6mM15f8- sږ{=_bٵ)k䳭55PlܡU:̚DKGL:5`&3O<6ίaILb7mpsqmimk :g:jrS)DѺfs}y>Er ]d;vnZovܶk&d71AN:/VюssZdf216_oәIض:rNj[MLEw(־-S֒HaL`Ua_[[8?,,y@T[_~`4$SIu[Wh!SN5oLug" vm~Mn׶uT"tٳW>|d"L9cȹsGΛ rEԂȹv}AK#.[zͺ[ELRDdDdtdXX$?H@,{$ FD$"KfϞgϞ/M>5&_cPQ\f+3RJ+] en$㡿Jy(UAgQ)Ie$#}۠?}޿z5kٸ\f;wf(@t+nٶ,Z:,_,__4 +̬"#=8E{o{mV=~6naNLf25oknWR$'YdR/MY29Dx9}iT\>מTP,ǓcW-Y7'ǟ̼˗d&ǏywJ4WELVL$Oc]Z&v9s?{lO+g͚6))=MG/GaU:Yd[ؖrSS~f }#2CaF03lP3t <Ӈng$-`^j!$59s0Mezng7y̓Q_ 3z7A'Fk]դ&.#"Âo75,'r ~Q2zDL R}^N(.b´m]'2 sbazWz-XQt LL46| HSgߔ=, l/lp7d0śQ]:`{k2LP,`fߙ䄲ƶWO^uP!S6;Grc~tp<~ >&f!}3l=LMMSz>xmzҙ2ŋV͚a7aQǏ֧g`1g4vrz֚kיkpa%ȂV>N>ؚK#9h%pH-j sYnIr ]ŠZ2D䎘n?矝u>8=O; Ƶ_t[K=0Wv {g"%d1y f‚0\f%R &I`\;Z 0FL`-LYنg__7k(5g{bRC6F_megRt+q[wk |3ٳ5}Ȏ1gT^h39,?"ڞ 7xحlHu~PA2YT8l81XJe@gG1dyؑ#Z4j'ƫorM{BˁԻ/^|?..}hh侰!&H,?#̀_`R{3fANiMǦ1k6jdf 9L`jԯ5 HN[H&p X}i,ɒCr4^m۶2 i͹mݝ, BuL|i2gɂK{&=x1)Q@V2JᖮT$Q\sNdž c2y!ז/~bBZuQ0>80c-Rȱy@cGm-UB,e?6u5jLG_M+۴۾i߱Sn[wiF, qΎ7F3nj3XO$Zn)pN h{/ڣ4i )|߅ <{J ]#SC73GcJ]OzBe$G2Y깒ٿyPv$ }|w}=gS~3[r1.1.^Fi+FJoz߿i (Oܹ$_4CvϘ-U|~~e뾸GΧ ~qaW-+̆Skׯ0bHaHt4[PʬTf<%D2p WMk%s=`Bc%M-Lpeʛ01C3wͺeMp}AK7қUY3g]B~b/_~ٳi޼ٵY_ݼkW` `o6g&+3[ӋP(uMvmtɂ;읜3{dw /$q{0&ny+9c&m&ibgpAS&e2r,Wu2 moHe-iafD3ehҥKkh !+Ų(*rOET+qJ豌bEE=̢K(d!p*R1ƪھȎbb@xuI{P*Щ!`bqv2Mպb:Td2Pn租~jk+3 f`$ mĉ0KfA|$eF WNɰ:ɡ).T+ Ly@ڴL4Y`0Fu I;u+\̬\̝> '=1Vŝ4;/43ʁO>!zHR0PhlT A_5ZƤӳlCa6ǎ3'N2͙6<,=ɤfɼfقEf9K$5[Plc"XuݷcBV/`Jc}/쫛\׀N@tWj]l/7n9`S`\Nodn`nI3rLgRi=&#(rSC#6V,Ru^BT #Y+WAr#v6գoKbWg-ߕ.*SR,UcD׺R?m3a}Z"SV_J H[`W1d>5G}* f80tI4agfYUWSRE3t+]3un%V./h{ךpl^`v5t(MecĖ&0x*cGXMdK>90ߤ9%sG;E$ED~ vM`H7i-(5T꿕kU'˼9Q|jrelrdhy:3ܟfɕݚ`9꾿gt*T.<LHe~$SUo6KrT22rx]bH>}Ͽ/lRрYͪ]ٲgOO2~SpEnXh6nF6 ld lb=h7'=Шt{;vaPO)\BtRfL̟V0GM42[mC3{M|EL&!cءMV]~2ys3O2{$9 d&P@A똧rEd:k\J!*Z)X#*) B:*afda4dx:֮BJXzR%Qd]WYrEfΓJCMzھ7-;bQo | (uX8@zJ% cJ]J|]0񤟡VIsAy\Wkof߰]' Fƴ^}^xas`] h$#h&[a3zf0ΡSEՋKJt8J[9=lAt|j#36ib7ĸ^=S-0ZojTjDy~:u,x}akaWժȚԸ._lyCDfׯdzth z%a(F1+=ad h f)2Uk&ܪ7n6J/GdbJUZD3Ҷ`PYxjd6v@JLF^^>cZ=3< X_Y1܊uPXe*sمsN=y*FZb4$ց^svS0R7#)$be%fOV bu.15k@KuMys3|9op+(yQ6HVAl@Jrlk;kyR޳lý6SXN0li :Kv~ L]fl#A*&Es Z8`Rse]]/}h}}\ds3kUeJyQކ>uD6mZd`{3siPdpBDpQQQqC-lfݿ'{L7Pr 6>.zp1wqB+L1vOs.l omOd=W]eZ5L}ؾ+Rf*iJ=Ղfn{?$pmEA_&*^ 0(;gkr30i@ic6RҪc#G#0+c=n4Lj*Q;W^cJS;$ϑ(˜9L|mM X? {E8kEXnE&)6{^@NL®\.0AYƵ}7ۿk:fsmMM=jSUTfY%TI"w$.Fo0Pv d,\aTgEŒTEZ! X쯯D(`y-=C_@iOh/ rϤ`&o.&F2%YIv깒_{]x,]h}:󣓆>ǟY sN9b4V.zSʄH1wtL̊?Ww!VΕ)}ƾ޷@X^Gxc\՛/^t_,U92װE\ڼu+,0v40#ݺdZI*H3ZܷG.P st' #\ld l&ӹmGS V 6t9tԺ$C6Yբb&qN^!zsw@RL[/o>͒ޛs!*ًbZ^da>Gz`=XQ_*r(JS`iP? Ym'x @u/Rg"".w3N;q+ahԳQ_u/5@sed*VF_Oܯ5 lƿOZk F%VmlGjՁ`Gb:{҄HMRK&{d$S`P5*dgk@`ڧ䂀:߂ X뙼 0r`Xpq%2K^?1l7?9o7J~ïɁ D yXK/:cVV˵XbClgzm*Ъ2U ?x=XLe{V9~u9i+wX@ZZcbl}6-4*VYɨ$f4qU_hc)gW_` #)ٶoL>Э6 Y,o5"ʺKT=:Xp˲r҅fc)8ODs`E5]`yje`=nLta&g!9<{2`тYΞCtT\bBa&PnGWJ;AU%)r$ݾ@VZf Y_ũ^֋iynWD?|/r9np 9n߇xf6aQU[y֛7 rC@t/7`ܒ%-j* ]eMEɼէb'>J=;o)!d2ɬnǨy1еf2ɺe, T x=()3 }2Z~ PFs(uU>փf래T8PKeGiU:~YǮ%Z]]'xۗ|yZr}DN'?vlV&;"ͶxtRnATK%;q mDtQiշʇ8呔sR]qCS.eڛjMl/;ȨHrTGÝz/_9M(9J2;Rʭc*8|9uOj]"P5b)eVDgV >6 wOvJ5u20jCɔ=&Q<β%p%f7Nxſ? 3P)fŠI>}:)GNݟĎ,W'mR @)͛ q L )`*PJYF@T~SWE0 AZ'][v j[드Hx6-4hn&;^#8>sǟ2z=`y}=A{/c}E“HW,]iN?8I8ŏ~7tSO=^^0] 0G@,t`hx9q- oRƑ\w%24<@B¢cG=#Fӿp֍&&GO۷n}u-7 Rgrx!ysJ//V,4˗*b<\hveo~Pkc0 Qi]ΞK |HJli:Q̭Ēpđv}aSgz'WZTL LPQ})JHd9TՁR-H8Xz }61c1Z Z3T1pbIXP Irw Lu|>qumm 7(,_B\3c$MÈe j2U |ŅZ쨤0q;&IV}0t+>[obFG iҥe9>G;vy3Fv"= Igw|;3!VR٦9{T7GO5?Z[\yC6_1],~,vҥ7; _IDATjb~&rem[.|>ȍ)5m0XpX(ϲ3r6LzЉsR+ ,.pI>n 99RNvDN?Td:6VNpYYΛ;ʊ%-TZEYe" Lbp~UKESeecdzLT`TaU*++F {$mk32Ѵ6˩[C@U:0m Nfb,p ܖI9j?h=]NR%rޖ>Ժ*5u?1 Pjݶłrx(L#fn*:%s^LijP-g{Jk1Y`JƇɠWJdK978ZMo 6Xi PQD){گ6 DE0 obzṲ^vrE+38v{x<+Fm;T}z#Q~P!TSeJy/{w(@s_L$Wmw| ae x*@ǾjYWe_շ.|3,x0Qvx@e\4YɵO,̯qrLq<r\Q}^ȵQ]{1cFڪR^o/@Xɓk.fxk) j3%JQϟ{*R:_Jyt9)C9JOgdbBH3 | 4J+fT,Wi:%]vP'~iTJz\[?}`Qc7~M\Vq%p (Zn,f)*@.g f PLeVUTe9P@tp'˽]"04ٵu'f*e˛O3e#oxGABXͼ^6Cg_Bp H}% >a{]uyLƴYd&i9tWj*Yf4cEe,,<}UB@D`C phz,ߓf*bMPņh)JSO`4+% `M貮+S0z3##@qbe" JJ(g^lŜJ+gb$z4;1UU:Q]},$gYJisk.aўR'(Pt@$I v{AZVǂs D]ŁN3ҽf9m" *Jl'eF$*qQ<҅L,Tx|[sḡݝgaF b%0ۿWYMvbjkZu0d?̾*JTD& 5ʈJnK} ^'*,%֭釉 QIf*fNRS1'r