ࡱ> C m n o p q r s t u v w x y z { | } ~ G ] RPNLJHFDB@><:86420. _ bjbj bbXqN+N+&7&7&7:7:7:78r7V<:72I' >M.HMHMHM&&T&yG'{G'{G'{G'{G'{G'{G'$JM'O'fG'M&7&&\&&&G'N+N+HMHMma&H'G&G&G&&N+HM&7HMyG'G&&yG'G&G&"'3L)'HM0OJ&%'JeG'I'02I'%'>bP'& bP')')'&bP'&7E)' &&G&&&&&&G'G'e& &&&2I'&&&&bP'&&&&&&&&& *: NNG NGHIP V PHT TRIN NNG THN TRNG CAO NG C IN H NI  GIO TRNH CT GT KIM LOI M UN: PHAY, BO RNH CT T NGNH/NGH: CT GT KIM LOI TRNH : CAO NG (Ban hnh km theo Quyt nh s: /Q-CC-T ngy 25.thng 05 nm 2017 ca Trng Cao ng C in H Ni) H Ni, nm 2017 TUYN B BN QUYN Ti liu ny thuc loi sch gio trnh nn cc ngun thng tin c th c php dng nguyn bn hoc trch dng cho cc mc ch v o to v tham kho. Mi mc ch khc mang tnh lch lc hoc s dng vi mc ch kinh doanh thiu lnh mnh s b nghim cm. MC LC TOC \o "1-3" \h \z \u HYPERLINK \l "_Toc340223555" Li gii thiu PAGEREF _Toc340223555 \h 1 HYPERLINK \l "_Toc340223556" Mc lc PAGEREF _Toc340223556 \h 2 HYPERLINK \l "_Toc340223557" I. V tr, ngh)a, vai tr ca m un PAGEREF _Toc340223557 \h 4 HYPERLINK \l "_Toc340223558" II. Mc tiu ca m un: PAGEREF _Toc340223558 \h 4 HYPERLINK \l "_Toc340223559" III. Ni dung m un: PAGEREF _Toc340223559 \h 5 HYPERLINK \l "_Toc340223560" Bi 1. Dao bo rnh, mi dao bo rnh PAGEREF _Toc340223560 \h 7 HYPERLINK \l "_Toc340223561" 1. Cu to ca dao bo. PAGEREF _Toc340223561 \h 7 HYPERLINK \l "_Toc340223562" 1.1. Vt liu lm dao bo. PAGEREF _Toc340223562 \h 7 HYPERLINK \l "_Toc340223563" 1.2. Cc loi dao bo PAGEREF _Toc340223563 \h 7 HYPERLINK \l "_Toc340223564" 2. Cc thng s hnh hc ca dao bo trng thi t)nh PAGEREF _Toc340223564 \h 8 HYPERLINK \l "_Toc340223565" 2.1. Cc mt phng ta  xc nh cc gc hnh hc ca dao bo xn cnh PAGEREF _Toc340223565 \h 9 HYPERLINK \l "_Toc340223566" 2.1. Cc gc hnh hc ca dao PAGEREF _Toc340223566 \h 9 HYPERLINK \l "_Toc340223567" 3. S thay i thng s hnh hc ca dao bo khi g dao PAGEREF _Toc340223567 \h 11 HYPERLINK \l "_Toc340223568" 4. nh hng ca cc thng s hnh hc ca dao bo n qu trnh ct. PAGEREF _Toc340223568 \h 11 HYPERLINK \l "_Toc340223569" 5. Mi dao bo. PAGEREF _Toc340223569 \h 12 HYPERLINK \l "_Toc340223570" 6. V sinh cng nghip PAGEREF _Toc340223570 \h 12 HYPERLINK \l "_Toc340223571" Bi 2: Cc loi dao ct rnh v ct t PAGEREF _Toc340223571 \h 13 HYPERLINK \l "_Toc340223572" 1. Cu to ca cc loi d`ao phay mt phng PAGEREF _Toc340223572 \h 13 HYPERLINK \l "_Toc340223573" 1.1. Vt liu lm dao phay PAGEREF _Toc340223573 \h 13 HYPERLINK \l "_Toc340223574" 1.2.Cc loi dao phay . PAGEREF _Toc340223574 \h 13 HYPERLINK \l "_Toc340223575" 2. Cc thng s hnh hc ca dao phay mt phng. PAGEREF _Toc340223575 \h 15 HYPERLINK \l "_Toc340223576" 3. nh hng ca cc thng s hnh hc ca dao phay n qu trnh ct PAGEREF _Toc340223576 \h 16 HYPERLINK \l "_Toc340223577" Bi 3: Phay rnh PAGEREF _Toc340223577 \h 18 HYPERLINK \l "_Toc340223578" 1. Yu cu k thut khi phay rnh. PAGEREF _Toc340223578 \h 18 HYPERLINK \l "_Toc340223579" 1.1. Phn loi rnh PAGEREF _Toc340223579 \h 18 HYPERLINK \l "_Toc340223580" 1.2. Yu cu k thut ca mt phng bc. PAGEREF _Toc340223580 \h 18 HYPERLINK \l "_Toc340223581" 2. Phng php gia cng PAGEREF _Toc340223581 \h 18 HYPERLINK \l "_Toc340223582" 2.1.G lp, iu chnh t. PAGEREF _Toc340223582 \h 18 HYPERLINK \l "_Toc340223583" 2.2.G lp, iu chnh phi. PAGEREF _Toc340223583 \h 19 HYPERLINK \l "_Toc340223584" 2.3.G lp, iu chnh dao. PAGEREF _Toc340223584 \h 20 HYPERLINK \l "_Toc340223585" 2.3.1.G lp, iu chnh dao phay tr. PAGEREF _Toc340223585 \h 20 HYPERLINK \l "_Toc340223586" 2.3.2.G lp, iu chnh dao phay mt u. PAGEREF _Toc340223586 \h 21 HYPERLINK \l "_Toc340223587" 2.4. iu chnh my PAGEREF _Toc340223587 \h 21 HYPERLINK \l "_Toc340223588" 2.4.1. iu chnh my bng tay. PAGEREF _Toc340223588 \h 21 HYPERLINK \l "_Toc340223589" 2.4.2. iu chnh my t ng. PAGEREF _Toc340223589 \h 22 HYPERLINK \l "_Toc340223590" 2.5. Ct th v o. PAGEREF _Toc340223590 \h 22 HYPERLINK \l "_Toc340223591" 2.6.Tin hnh gia cng. PAGEREF _Toc340223591 \h 23 HYPERLINK \l "_Toc340223592" 2.6.1.Phay rnh thng sut PAGEREF _Toc340223592 \h 23 HYPERLINK \l "_Toc340223593" 2.6.2.Phay rnh kn.( cha vit) PAGEREF _Toc340223593 \h 26 HYPERLINK \l "_Toc340223594" 2.6.3.Phay rnh then. PAGEREF _Toc340223594 \h 26 HYPERLINK \l "_Toc340223595" 3. Dng sai hng, nguyn nhn v bin php phng PAGEREF _Toc340223595 \h 29 HYPERLINK \l "_Toc340223596" 4. Kim tra sn phm. PAGEREF _Toc340223596 \h 30 HYPERLINK \l "_Toc340223597" 1. Yu cu k thut khi phay ct t. PAGEREF _Toc340223597 \h 31 HYPERLINK \l "_Toc340223598" 2.Phng php phay ct t. PAGEREF _Toc340223598 \h 32 LI GII THIU Trong nhng nm qua, dy ngh c nhng bc tin vt bc c v s lng v cht lng, nhm thc hin nhim v o to ngun nhn lc k thut trc tip p ng nhu cu x hi. Cng vi s pht trin ca khoa hc cng ngh trn th gii, l)nh vc c kh ch to Vit c nhng bc pht trin ng k. Chng trnh khung quc gia ngh ct gt kim loi c xy dng trn c s phn tch ngh, phn k thut ngh c kt cu theo cc mun. to iu kin thun li cho cc c s dy ngh trong qu trnh thc hin, vic bin son gio trnh k thut ngh theo theo cc mun o to ngh l cp thit hin nay. M un: Phay, bo rnh ct t l m un o to ngh c bin son theo hnh thc tch hp l thuyt v thc hnh. Trong qu trnh thc hin, nhm bin son tham kho nhiu ti liu cng ngh gia cng c kh trong v ngoi nc, kt hp vi kinh nghim trong thc t sn xut. Mc du c rt nhiu c gng, nhng khng trnh khi nhng khim khuyt, rt mong nhn c s ng gp kin ca c gi gio trnh c hon thin hn. Xin chn thnh cm n! H ni, ngy thng 5 nm 2017 Tham gia bin son 1. Ch bin: Trng i 2. ng nh Hiu M UN: PHAY, BO RNH V CT T I. V tr, tnh cht ca m un: - V tr: Phay, Bo c bn l m un chuyn ngnh Ct gt kim loi. M un c b tr sau cc mn hc k thut c s, sau cc mn hc l thuyt chuyn mn. - Tnh cht: M un thuc chuyn ngnh Ct gt kim loi mang tnh tch hp gia l thuyt v thc hnh, ngi hc trc tip lm gia sn phm theo ni dung ca m un. II. Mc tiu m un: - Trnh by c cc cc thng s hnh hc ca dao bo rnh, ct t. - Trnh by c cc cc thng s hnh hc ca dao phay rnh. - Nhn dng c cc b mt, li ct, thng s hnh hc ca dao bo, dao phay rnh, ct t. - Mi c dao bo rnh, ct t t li ct thng, ng gc , ng yu cu k thut, ng thi gian qui nh, m bo an ton tuyt i cho ngi v my. - Trnh by c phng php phay, bo rnh, ct t v yu cu k thut khi phay, bo rnh, ct t. - Vn hnh thnh tho my phay, bo gia cng rnh, ct t ng qui trnh qui phm, t cp chnh xc 810, nhm cp 45, t yu cu k thut, ng thi gian qui nh, m bo an ton cho ngi v my. - Gii thch c cc dng sai hng, nguyn nhn v cch khc phc. - Rn luyn tnh k lut, kin tr, cn thn, nghim tc, ch ng v tch cc trong hc tp. III. Ni dung m un: S TTTn cc bi trong m unThi gianTng sL thuytThc hnhKim tra*1 2 3 4 5Dao bo rnh mi dao bo rnh. Cc loi dao phay rnh Phay rnh Phay ct t Bo rnh7 3 15 10 102 2 2 1 15 0 13 9 90 1 0 0 0Cng458 352 BI 1. DAO BO RNH, MI DAO BO Gii thiu: Dao bo rnh l mt loi dng c ct gt kim loi trn my bo. Cu to ca dao bo thng c 2 phn: phn ct gt v phn thn dao. Cc thng s hnh hc ca dao s c trnh by trong ni dung bi mt Mc tiu: + Trnh by c cc yu t c bn dao bo rnh, c im ca cc li ` + Nhn dng c cc b mt, li ct, thng s hnh hc ca dao bo. + Mi c dao bo rnh t li ct thng, ng gc , ng yu cu k thut, ng thi gian qui nh, m bo an ton cho ngi v my. + Rn luyn tnh k lut, kin tr, cn thn, nghim tc, ch ng v tch cc sng to trong hc tp. 1. Cu to ca dao bo. 1.1. Vt liu lm dao bo. Dao bo thng c hai b phn: phn li ct v phn thn dao. Phn li ct thng lm bng mnh thp gi (P9 hoc P18) hoc bng mnh hp kim cng nh BK6, BK8, T15K6...Phn thn dao c lm bng thp C45 hoc Ct3. Ngoi ra trong cc trng hp c bit phn li ct v thn dao lm cng mt vt liu. 1.2. Cc loi dao bo Khi gia cng rnh cc loi dao bo thng dng gia cng l: - Dao bo bng bo ph rnh (hnh......) - Dao bo xn cnh phi v tri (hnh...): Dao bo xn cnh rnh vung gc, c hai loi cn cong hoc cn thng. + Dao bo cn thng thng t s dng v khi ct thng cn dao cong n lm xung b mt gia cng. Tuy nhin loi dao ny thun tin trong vic ch to. + Dao bo cn cong thng c s dng nhiu v trong qu trnh ct gt mii dao khng n lm xung b mt gia cng. Tuy nhin loi dao bo cn cong vic ch to kh khn hn rt nhiu. - Dao bo ct dng bo mt rnh( hnh....). Cu to ca dao bo ct thng l cn cong v li ct bn rng nn lc ct ln d gy ra hin tng cong mii dao dn n dao s n lm vo b mt  2. Cc thng s hnh hc ca dao bo trng thi t)nh 2.1. Cc mt phng ta  xc nh cc gc hnh hc ca dao bo xn cnh + Mt phng c bn: L mt phng vung gc vi vc t chuyn ng chnh ca dao. + Mt phng ct gt: L mt phng vung gc vi mt phng c bn, cha vc t chuyn ng chnh v tip tuyn vi li ct chnh ca dao khi dao ct gt Mt phng tit din chnh : l mt phng ct vung gc li dao chnh ca dao v vung gc mt phng ct gt , vt ca mt phng tit din chnh l ng n- n. Mt phng tit din ph: l mt phng ct vung gc vi li ct ph.Vt ca mt phng tit din ph l ng m m. 2.1. Cc gc hnh hc ca dao + Gc trc (gc thot) nh ngh)a: l gc hp bi gia mt trc dao vi mt phng c bn i qua li ct ca rng dao ti im quan st k hiu EMBED Equation.3 - n v tnh (). - Tc dng ca gc EMBED Equation.3 : gim ma st gia mt trc ca dao vi phoi - c im ca gc EMBED Equation.3 : gc c th ln hn 00 v EMBED Equation.3 00 . - Khi ln hn 00 t (50 EMBED Equation.3 200) : rng dao sc, d ct gt, d thot phoi. Ct gt nh, nhng rng dao yu d gy, m. Gc EMBED Equation.3 > 00 ng dng cho dao bng thp gi. -Khi EMBED Equation.3 EMBED Equation.3 00 t (00 EMBED Equation.3 -200); rng dao t, km sc, kh ct gt (ct gt nng n), kh thot phoi, nhng cng vng dao cao, kh gy m. Gc EMBED Equation.3 EMBED Equation.3 00 ng dng vi dao bng hp kim cng, hp kim gm. + Gc sau (gc st): nh ngh)a: l gc hp bi gia mt sau rng dao vi mt phng ct gt .K hiu: EMBED Equation.3 n v tnh () Tc dng: gim ma st gia rng dao vi mt ct gt, gi cho dao lu mn. c im: gc st EMBED Equation.3 lun lun > 00. Tr s dao ng trong khong t 100 EMBED Equation.3 250 tu theo tng loi dao v c im gia cng. Khi gc EMBED Equation.3 tng, dao sc, lu mn nhng cng vng km; khi gc EMBED Equation.3 gim, dao t, nhanh mn nhng cng vng cao. + Gc nm (gc sc) - nh ngh)a: L gc hp bi gia mt trc v mt sau rng dao k hiu: EMBED Equation.3 - n v tnh (). - nh hng ca gc EMBED Equation.3 : khi gc EMBED Equation.3 tng, dao t, km sc, kh ct gt nhng cng vng cao, t gy m. Khi gc EMBED Equation.3 gim nh hng ngc li. Gc EMBED Equation.3 ln ng dng cho dao gia cng th, dao bng hp kim cng; Gc EMBED Equation.3 nh p dng cho gia cng tinh dao bng thp gi. tr s ca gc EMBED Equation.3 ph thuc vo gc EMBED Equation.3 v EMBED Equation.3 . Khi EMBED Equation.3 EMBED Equation.3 00 : EMBED Equation.3 = 900 ( EMBED Equation.3 + EMBED Equation.3 ) Khi EMBED Equation.3 <00 : EMBED Equation.3 = EMBED Equation.3 + (900 - EMBED Equation.3 ) Ngoi ba gc c bn EMBED Equation.3 , EMBED Equation.3 , EMBED Equation.3 nh hng quyt nh n bn v kh nng ct gt ca rng dao, cn c gc ct EMBED Equation.3 l gc hp bi gia mt trc rng dao vi mt phng ct gt EMBED Equation.3 = EMBED Equation.3 + EMBED Equation.3 . + Gc lch li ct chnh: l gc hp bi gia hnh chiu li ct chnh trn mt phng c bn vi mt ch gia cng hoc vi phng chy dao S. K hiu : EMBED Equation.3 - n v tnh () - nh hng ca gc EMBED Equation.3 : lm tng, gim chiu di tip xc gia li ct chnh rng dao vi mt ct gt, dn n tng, gim lc cn khi ct gt. Do s nh hng nhiu n rung ng v bn dao ct. Tr s gc EMBED Equation.3 thng t 20 EMBED Equation.3 50 + Gc lch li ct ph: - L gc hp bi gia hnh chiu li ct ph trn mt phng c bn vi mt gia cng k hiu EMBED Equation.3 1 n v (). Tc dng ca gc EMBED Equation.3 1 : gim ma st gia rng dao vi mt gia cng. Tr s ca gc EMBED Equation.3 1 = 20 EMBED Equation.3 150 (thng t 50 EMBED Equation.3 100). + Gc mii dao: l gc hp bi gia hnh chiu li ct chnh v li ct ph trn mt phng c bn . K hiu EMBED Equation.3 - n v tnh (). EMBED Equation.3 - nh hng ca gc EMBED Equation.3 : khi gc EMBED Equation.3 tng, gc EMBED Equation.3 (hoc EMBED Equation.3 1) gim, mii dao to, kho kh gy m nhng kh ct gt, ct gt nng n. Khi gc EMBED Equation.3 gim, nh hng ngc li. 3. S thay i thng s hnh hc ca dao bo khi g dao Khi g dao bo cc gc hnh hc s c s thay i ng k bi cc l do sau: - Khi g, thn dao khng vung gc vi mt gia cng lc cc gc v 1 s b thay i dn n trong qu trnh ct gt s nh hng n rung ng v bn ca dao. 4. nh hng ca cc thng s hnh hc ca dao bo n qu trnh ct. Khi ct gt do lc sinh ra trong qu trnh ct dn n dao bo s b bin dng v lm cho cc thng s s thay i theo. - Khi s dng dao bo cn thng ( hnh...) khi ct gt im ta ca dao bo l im O khi dao b un cong mii dao s vch ra cung R lm cho xut hin vt lm trn phi. Dn n cc gc khc cung thay i c trnh by phn gc dao bo. - Khi s dng dao bo cn cong do im ta O trng vi mii dao nn khi ct gt dao bin dng khng gy ra nh hng b mt phi, tuy nhin s xut hin kch thc chi tit s dng. 5. Mi dao bo. Cc bc chun b mi dao: - Xc nh cc gc ca dao bo cn mi - Chun b dng kim tra cc gc - Kim tra my mi 2 a nh: Sa , chnh khe h gia b t so vi , kim tra s rn nt ca ... - V tr ca ngi ng mi phi chch mt gc 450 so vi mt - eo knh an ton khi thc hin mi - Thc hin mi dao. + t dao bo t ln b t ca mi + iu chnh dao mt gc cn mi + Ngi ng chch i mt gc 450 + Dng 2 tay di chuyn dao trn b mt  thc hin mi. - Khi mi cn tun th mt s ni quy an ton nh sau: + V tr ca ngi ng mi phi chch mt gc 450 so vi mt + eo knh an ton khi thc hin mi. BI 2: CC LOI DAO PHAY RNH V CT T Gii thiu: Dao phay rnh l mt loi dng c ct gt kim loi trn my phay. Mc tiu: + Trnh by c cc yu t c bn dao phay rnh, ct t, c im ca cc li ct, cc thng s hnh hc ca dao phay rnh, ct t v cng dng ca tng loi dao phay rnh, ct t + Nhn dng c cc b mt, li ct, thng s hnh hc ca dao phay. + Phn loi c cc dng dao rnh, ct t + Rn luyn tnh k lut, kin tr, cn thn, nghim tc, ch ng v tch cc trong hc tp. 1. Cu to ca cc loi d`ao phay mt phng 1.1. Vt liu lm dao phay Dao phay gm c hai b phn: phn li ct v phn thn dao. Vt liu lm dao thng bng thpgi (P9 hoc P18) hoc bng hp kim cng nh BK6, BK8, T15K6... 1.2.Cc loi dao phay . gia cng mt phng bc ta thng s dng cc loi dao phay thng dng sau: - Dao phay ngn: + Dao phay ngn rng lin c kt cu n gin, ph hp vi mi iu kin ct gt. + Dao phay ngn dng rng chp. Li ct thng lm bng mnh hp kim cng, thn dao c lm cc loi thp thng. c im ca loi dao nay tit kim ng vt liu khi ch to, mt cn dao c th s dng c nhiu ln. - Dao phay )a: + Dao phay )a mt mt ct( hnh a) + Dao phay )a ba li ct rng thng(hnh b), rng chch( hnh c) + Dao phay )a ht lng( hnh c) - Dao phay tr. + dao phay tr rng thng + dao phay tr rng xon - Dao phay mt u + Dao phay mt u rng lin + Dao phay mt u rng chp. 2. Cc thng s hnh hc ca dao phay mt phng. Mt phng tit din chnh : L mt phng ct vung gc vi li dao chnh (2) ca dao v vung gc vi mt phng ct gt nh hnh 2 vt ct ca mt phng tit din chnh l ng c- c. Mt phng tit din ph: L mt phng vung gc vi li ct ph nh hnh 2 vt ct mt phng tit din ph l ng d-d. * Cc gc chiu trn mt phng c bn: + Gc li ct chnh: L gc hp bi gc hnh chiu trn mt phng c bn vi mt ch gia cng (A) hoc vi phng chy dao S. k hiu : EMBED Equation.3 - n v tnh l () tr s gc EMBED Equation.3 thng t 450 EMBED Equation.3 600 + Gc li ct ph: FH * Z ͻs_M_M9&hhN66CJOJQJ]^JaJ#hhN6CJOJQJ\^JaJ&hhN65CJOJQJ\^JaJhN6hN65OJQJ\^J&hN6hN65CJ(OJQJ\^JaJ(hN6CJOJQJ\^J,jhN6hN6OJQJU^JmHnHu"hN6hN65CJOJQJ\^J"hN6hN65CJOJQJ]^JhN6hN6CJOJQJ]^JhN6hN6CJOJQJ\^JHw/ p# dh$d%d&d'dNOPQgdN6* $d%d&d'dNOPQgdN6-$ p# $d%d&d'dNOPQa$gdN6\ j1 p# 7dh$d%d&d'dNOPQ`7gdN62$ p# dh$d%d&d'd@&NOPQa$gdN60$ p# dh$d%d&d'dNOPQa$gdN6\ -$ p# $d%d&d'dNOPQa$gdN64$ p# 7dh$d%d&d'dNOPQ`7a$gdN6  F H V mWA5&h2[hUCJOJQJaJhN6CJOJQJaJ+hhmQ5CJOJQJ^JaJmHsH+hhmQCJOJQJ\^JaJmH*sH*1hhmQ56CJOJQJ\^JaJmH*sH*.hhmQ5CJOJQJ\^JaJmH*sH*hGhN6CJ\mH*sH*&hhN65CJOJQJ\^JaJ#hhN6CJOJQJ\^JaJ+hhN6CJOJQJ\^JaJmH*sH*.hhN66CJOJQJ\^JaJmH*sH* > F X *@n&W$ f# dh^a$gdN6V$ f# dha$gdp/Hdhgdp/H$ 0x7$8$H$`a$gdmQ$ p# !x`!a$gdmQ$ p# !x`!a$gdmQ$dh<<a$gdN6V X Z "$&(ԽԵfGff,4jh2[h:CJOJQJU^JaJmHnHu=jh2[hp/HCJOJQJU^JaJmHnHu7jh2[hp/HCJOJQJU^JaJmHnHu.h2[hp/HCJOJQJ^JaJmHnHu-hN60JBCJOJQJ^JaJmHnHsHuh:jh:U,h2[hp/H5B*CJOJQJ^JaJph5jh2[hp/H5B*CJOJQJU^JaJphh2[hU5CJOJQJaJ(*,hjxz|HJLȰuZC-hN60JBCJOJQJ^JaJmHnHsH u4jh2[h:CJOJQJU^JaJmHnHu=j}h2[hp/HCJOJQJU^JaJmHnHu7jh2[hp/HCJOJQJU^JaJmHnHu.h2[hp/HCJOJQJ^JaJmHnHu)hN60JBCJOJQJ^JaJmHnHuh:jh:U+h2[hp/HCJOJQJ^JaJmHnHu4Ĭđ{sosV9Ĭ9h2[hp/H0JBCJOJQJ\]^JaJmHnHsH u0hN60JBCJOJQJ\^JaJmHnHsH uh:jh:U+h2[hp/HCJOJQJ^JaJmHnHu4jh2[h:CJOJQJU^JaJmHnHu.h2[hp/HCJOJQJ^JaJmHnHu7jh2[hp/HCJOJQJU^JaJmHnHu=jh2[hp/HCJOJQJU^JaJmHnHu468:<>@B~Ĭđ{sosS76h2[hp/H0JBCJOJQJ\^JaJmHnHsH u6h2[hp/H0JBCJOJQJ\^JaJmHnHsH*uh:jh:U+h2[hp/HCJOJQJ^JaJmHnHu4jh2[h:CJOJQJU^JaJmHnHu.h2[hp/HCJOJQJ^JaJmHnHu7jh2[hp/HCJOJQJU^JaJmHnHu=jwh2[hp/HCJOJQJU^JaJmHnHu ,.˳x]G?;?h:jh:U+h2[hp/HCJOJQJ^JaJmHnHu4jh2[h:CJOJQJU^JaJmHnHu=jh2[hp/HCJOJQJU^JaJmHnHu7jh2[hp/HCJOJQJU^JaJmHnHu.h2[hp/HCJOJQJ^JaJmHnHu6h2[hp/H0JBCJOJQJ\^JaJmHnHsH*u0hN60JBCJOJQJ\^JaJmHnHsH u.4>xz|趚{`JB>Bh:jh:U+h2[hp/HCJOJQJ^JaJmHnHu4jh2[h:CJOJQJU^JaJmHnHu=jqh2[hp/HCJOJQJU^JaJmHnHu7jh2[hp/HCJOJQJU^JaJmHnHu.h2[hp/HCJOJQJ^JaJmHnHu3h2[hp/H0JBCJOJQJ^JaJmHnHsH u-hN60JBCJOJQJ^JaJmHnHsH u*,.bdfhjlnp ͱ͒ͱwaYUYͱ6=jkh2[hp/HCJOJQJU^JaJmHnHuh:jh:U+h2[hp/HCJOJQJ^JaJmHnHu4jh2[h:CJOJQJU^JaJmHnHu=jh2[hp/HCJOJQJU^JaJmHnHu7jh2[hp/HCJOJQJU^JaJmHnHu.h2[hp/HCJOJQJ^JaJmHnHu3h2[hp/H0JBCJOJQJ^JaJmHnHsH*u "$&(dfȲttUtȲtt=jh2[hp/HCJOJQJU^JaJmHnHu.h2[hp/HCJOJQJ^JaJmHnHu3h2[hp/H0JBCJOJQJ^JaJmHnHsH*uh:jh:U+h2[hp/HCJOJQJ^JaJmHnHu4jh2[h:CJOJQJU^JaJmHnHu7jh2[hp/HCJOJQJU^JaJmHnHuĬđ{sosUĬ6Ĭđ{s=jh2[hp/HCJOJQJU^JaJmHnHu3h2[hp/H0JBCJOJQJ^JaJmHnHsH*uh:jh:U+h2[hp/HCJOJQJ^JaJmHnHu4jh2[h:CJOJQJU^JaJmHnHu.h2[hp/HCJOJQJ^JaJmHnHu7jh2[hp/HCJOJQJU^JaJmHnHu=jeh2[hp/HCJOJQJU^JaJmHnHuXZ\JLN¦‡¦lV¦7=jh2[hp/HCJOJQJU^JaJmHnHu+h2[hp/HCJOJQJ^JaJmHnHu4jh2[h:CJOJQJU^JaJmHnHu=j_h2[hp/HCJOJQJU^JaJmHnHu7jh2[hp/HCJOJQJU^JaJmHnHu.h2[hp/HCJOJQJ^JaJmHnHu3h2[hp/H0JBCJOJQJ^JaJmHnHsH*ujh:Uh:D` z &!!"l#*$$%&>'(X$ f# dh^a$gdN6V$ f# dha$gdp/HW$ f# dh^a$gdN6Z\^6̱uV̱u=jYh2[hp/HCJOJQJU^JaJmHnHu3h2[hp/H0JBCJOJQJ^JaJmHnHsH*uh:jh:U+h2[hp/HCJOJQJ^JaJmHnHu4jh2[h:CJOJQJU^JaJmHnHu7jh2[hp/HCJOJQJU^JaJmHnHu.h2[hp/HCJOJQJ^JaJmHnHu68:>@BDFĬđ{sosUĬ6Ĭđ{s=jSh2[hp/HCJOJQJU^JaJmHnHu3h2[hp/H0JBCJOJQJ^JaJmHnHsH*uh:jh:U+h2[hp/HCJOJQJ^JaJmHnHu4jh2[h:CJOJQJU^JaJmHnHu.h2[hp/HCJOJQJ^JaJmHnHu7jh2[hp/HCJOJQJU^JaJmHnHu=jh2[hp/HCJOJQJU^JaJmHnHu468<@DŭŕyZyy?4jh2[h:CJOJQJU^JaJmHnHu=jh2[hp/HCJOJQJU^JaJmHnHu7jh2[hp/HCJOJQJU^JaJmHnHu.h2[hp/HCJOJQJ^JaJmHnHu/h2[hp/H0JBCJOJQJ^JaJmHnHu)hN60JBCJOJQJ^JaJmHnHu3h2[hp/H0JBCJOJQJ^JaJmHnHsH*ujh:Uh: `bdRëpUë4jh2[h:CJOJQJU^JaJmHnHu=jMh2[hp/HCJOJQJU^JaJmHnHu7jh2[hp/HCJOJQJU^JaJmHnHu.h2[hp/HCJOJQJ^JaJmHnHu3h2[hp/H0JBCJOJQJ^JaJmHnHsH*uh:jh:U+h2[hp/HCJOJQJ^JaJmHnHuRTVZ\^`b Ĭđ{sosUĬ6Ĭđ{s=jG h2[hp/HCJOJQJU^JaJmHnHu3h2[hp/H0JBCJOJQJ^JaJmHnHsH*uh:jh:U+h2[hp/HCJOJQJ^JaJmHnHu4jh2[h:CJOJQJU^JaJmHnHu.h2[hp/HCJOJQJ^JaJmHnHu7jh2[hp/HCJOJQJU^JaJmHnHu=jh2[hp/HCJOJQJU^JaJmHnHuRT8:¦‡¦lV¦7=jA h2[hp/HCJOJQJU^JaJmHnHu+h2[hp/HCJOJQJ^JaJmHnHu4jh2[h:CJOJQJU^JaJmHnHu=j h2[hp/HCJOJQJU^JaJmHnHu7jh2[hp/HCJOJQJU^JaJmHnHu.h2[hp/HCJOJQJ^JaJmHnHu3h2[hp/H0JBCJOJQJ^JaJmHnHsH*ujh:Uh: HJLPTXZjlṉu`HuH`/h2[hp/H0JBCJOJQJ^JaJmHnHu)hN60JBCJOJQJ^JaJmHnHu3h2[hp/H0JBCJOJQJ^JaJmHnHsH*uh:jh:U+h2[hp/HCJOJQJ^JaJmHnHu4jh2[h:CJOJQJU^JaJmHnHu7jh2[hp/HCJOJQJU^JaJmHnHu.h2[hp/HCJOJQJ^JaJmHnHu* 2 4 6 8 l Ĭđ{sosU=UĬ/h2[hp/H0JBCJOJQJ^JaJmHnHu3h2[hp/H0JBCJOJQJ^JaJmHnHsH*uh:jh:U+h2[hp/HCJOJQJ^JaJmHnHu4jh2[h:CJOJQJU^JaJmHnHu.h2[hp/HCJOJQJ^JaJmHnHu7jh2[hp/HCJOJQJU^JaJmHnHu=j h2[hp/HCJOJQJU^JaJmHnHul n p t v x z | !!! !"!$!&!(!Ĭđ{sosUĬ6Ĭđ{s=j h2[hp/HCJOJQJU^JaJmHnHu3h2[hp/H0JBCJOJQJ^JaJmHnHsHuh:jh:U+h2[hp/HCJOJQJ^JaJmHnHu4jh2[h:CJOJQJU^JaJmHnHu.h2[hp/HCJOJQJ^JaJmHnHu7jh2[hp/HCJOJQJU^JaJmHnHu=j; h2[hp/HCJOJQJU^JaJmHnHu(!d!f!!!!!!!!!!!!:"<"j"l"n""¦‡¦lV<¦3h2[hp/H0JBCJOJQJ^JaJmHnHsH*u+h2[hp/HCJOJQJ^JaJmHnHu4jh2[h:CJOJQJU^JaJmHnHu=j5 h2[hp/HCJOJQJU^JaJmHnHu7jh2[hp/HCJOJQJU^JaJmHnHu.h2[hp/HCJOJQJ^JaJmHnHu3h2[hp/H0JBCJOJQJ^JaJmHnHsHujh:Uh:""""""""""&#(#*#^#`#b#f#h#j#l#n#Ĭđ{sosUĬ6Ĭđ{s=j/ h2[hp/HCJOJQJU^JaJmHnHu3h2[hp/H0JBCJOJQJ^JaJmHnHsH*uh:jh:U+h2[hp/HCJOJQJ^JaJmHnHu4jh2[h:CJOJQJU^JaJmHnHu.h2[hp/HCJOJQJ^JaJmHnHu7jh2[hp/HCJOJQJU^JaJmHnHu=j h2[hp/HCJOJQJU^JaJmHnHun######$$ $$$&$($*$,$h$j$$$$$$$¦‡¦lV¦7=j)h2[hp/HCJOJQJU^JaJmHnHu+h2[hp/HCJOJQJ^JaJmHnHu4jh2[h:CJOJQJU^JaJmHnHu=j h2[hp/HCJOJQJU^JaJmHnHu7jh2[hp/HCJOJQJU^JaJmHnHu.h2[hp/HCJOJQJ^JaJmHnHu3h2[hp/H0JBCJOJQJ^JaJmHnHsH*ujh:Uh:$$$$$$$%&%r%t%v%%%%%%%%%%%L&N&P&&̱uV̱u=jh2[hp/HCJOJQJU^JaJmHnHu3h2[hp/H0JBCJOJQJ^JaJmHnHsH*uh:jh:U+h2[hp/HCJOJQJ^JaJmHnHu4jh2[h:CJOJQJU^JaJmHnHu7jh2[hp/HCJOJQJU^JaJmHnHu.h2[hp/HCJOJQJ^JaJmHnHu&&&&&&&&&&&&&0'2'4'8':'<'>'@'Ĭđ{sosUĬ6Ĭđ{s=jh2[hp/HCJOJQJU^JaJmHnHu3h2[hp/H0JBCJOJQJ^JaJmHnHsH*uh:jh:U+h2[hp/HCJOJQJ^JaJmHnHu4jh2[h:CJOJQJU^JaJmHnHu.h2[hp/HCJOJQJ^JaJmHnHu7jh2[hp/HCJOJQJU^JaJmHnHu=j#h2[hp/HCJOJQJU^JaJmHnHu@'|'~'''''''''(((@(B(~((((((¦‡¦lV¦7=jh2[hp/HCJOJQJU^JaJmHnHu+h2[hp/HCJOJQJ^JaJmHnHu4jh2[h:CJOJQJU^JaJmHnHu=jh2[hp/HCJOJQJU^JaJmHnHu7jh2[hp/HCJOJQJU^JaJmHnHu.h2[hp/HCJOJQJ^JaJmHnHu3h2[hp/H0JBCJOJQJ^JaJmHnHsH*ujh:Uh:(((((())*),).)b)d)f)j)l)n)p)r))))))*̱uV̱u=jh2[hp/HCJOJQJU^JaJmHnHu3h2[hp/H0JBCJOJQJ^JaJmHnHsH*uh:jh:U+h2[hp/HCJOJQJ^JaJmHnHu4jh2[h:CJOJQJU^JaJmHnHu7jh2[hp/HCJOJQJU^JaJmHnHu.h2[hp/HCJOJQJ^JaJmHnHu((p)$**+T,@--.|//////$ 0dh((7$8$H$`a$gdN6$dh]a$gdp/H$dh7$8$H$a$gdp/HV$ f# dha$gdp/HW$ f# dh^a$gdN6X$ f# dh^a$gdN6**** *"*$*&*b*d*z*****Ĭđ{sosU=Ĭ/h2[hp/H0JBCJOJQJ^JaJmHnHu3h2[hp/H0JBCJOJQJ^JaJmHnHsH*uh:jh:U+h2[hp/HCJOJQJ^JaJmHnHu4jh2[h:CJOJQJU^JaJmHnHu.h2[hp/HCJOJQJ^JaJmHnHu7jh2[hp/HCJOJQJU^JaJmHnHu=jh2[hp/HCJOJQJU^JaJmHnHu********++^+`+b++++++++++Ĭđ{sosWĬ8Ĭđ{so=jh2[hp/HCJOJQJU^JaJmHnHu/h2[hp/H0JBCJOJQJ^JaJmHnHuh:jh:U+h2[hp/HCJOJQJ^JaJmHnHu4jh2[h:CJOJQJU^JaJmHnHu.h2[hp/HCJOJQJ^JaJmHnHu7jh2[hp/HCJOJQJU^JaJmHnHu=jh2[hp/HCJOJQJU^JaJmHnHu++,,,F,H,J,N,P,R,T,V,,,,,,2-ǫnjǫq[W=ǫ3h2[hp/H0JBCJOJQJ^JaJmHnHsH*uh:+h2[hp/HCJOJQJ^JaJmHnHu4jh2[h:CJOJQJU^JaJmHnHu=j h2[hp/HCJOJQJU^JaJmHnHu7jh2[hp/HCJOJQJU^JaJmHnHu.h2[hp/HCJOJQJ^JaJmHnHu/h2[hp/H0JBCJOJQJ^JaJmHnHujh:U2-4-6-:-<->-@-B-~-------------Ĭđ{sosUĬ6Ĭđ{s=jh2[hp/HCJOJQJU^JaJmHnHu3h2[hp/H0JBCJOJQJ^JaJmHnHsH*uh:jh:U+h2[hp/HCJOJQJ^JaJmHnHu4jh2[h:CJOJQJU^JaJmHnHu.h2[hp/HCJOJQJ^JaJmHnHu7jh2[hp/HCJOJQJU^JaJmHnHu=jh2[hp/HCJOJQJU^JaJmHnHu-..0.z.|.~........../6/8/:/n/¦‡¦lV<¦2h2[hp/H0JBCJOJQJ\^JaJmHnHu+h2[hp/HCJOJQJ^JaJmHnHu4jh2[h:CJOJQJU^JaJmHnHu=jh2[hp/HCJOJQJU^JaJmHnHu7jh2[hp/HCJOJQJU^JaJmHnHu.h2[hp/HCJOJQJ^JaJmHnHu3h2[hp/H0JBCJOJQJ^JaJmHnHsHujh:Uh:n/p/r/v/x/z/|/~///Ĭđ{`I-7h2[hqI,5B*CJOJQJ\^JaJmH phsH ,h2[hU5B*CJOJQJ^JaJph5jh2[hp/H5B*CJOJQJU^JaJph+h2[hp/HCJOJQJ^JaJmHnHu4jh2[h:CJOJQJU^JaJmHnHu.h2[hp/HCJOJQJ^JaJmHnHu7jh2[hp/HCJOJQJU^JaJmHnHu=jh2[hp/HCJOJQJU^JaJmHnHu /////44447^8888Ǵs`ssO-BhN6hN66CJOJQJ\]^JaJfHmH*q sH* hN6hN6CJOJQJ^JaJ%hS]L6CJOJQJ^JaJmHsH+hN6hN66CJOJQJ^JaJmHsH(hN6hN6CJOJQJ^JaJmHsH+hN6hN65CJOJQJ^JaJmHsH%hN65CJOJQJ^JaJmHsH7hN6hqI,5B*CJOJQJ\^JaJmH phsH 7h2[hp/H5B*CJOJQJ\^JaJmH phsH //2467^88889^999ll$dh$If^a$gd}$dh$Ifa$gd}$x$Ifa$gd}$dh$Ifa$gd}$d8]^a$gdN6$ 0dh((7$8$H$a$gdN6$ 0dh((7$8$H$`a$gdN6$d 7$8$H$a$gdN6 88999"9$92989^9v9999999ڼiG<hN65\mH*sH*BhN6hN66CJOJQJ\]^JaJfHmH*q sH*1h@ACJOJQJ\]^JaJfHq :hN6hN66CJOJQJ\]^JaJfHq 7hN6hN6CJOJQJ\]^JaJfHq :hN6hN65CJOJQJ\]^JaJfHq hN6hN6CJOJQJ^JaJ(hN6hN6CJOJQJ^JaJmH*sH*9999:F:;<<~vgXM $dha$gdp/H$0d,`0a$gd$d,`a$gdd,gd$dhxxa$gdp/H$dh<<a$gdN6Tkd|$$Ifl0#| t644 layt}$dh$Ifa$gd}99999:::D:F:ʮy^E/+hhCJOJQJ^JaJmHnHu1hh5CJOJQJ\^JaJmHnHu5hh5CJOJQJ\^JaJmHnHsH*u7h2[ho2.5B*CJOJQJ\^JaJmH phsH 1h5B*CJOJQJ\^JaJmH phsH 7h2[hA5B*CJOJQJ\^JaJmH phsH 7h2[h*y5B*CJOJQJ\^JaJmH phsH 1hN65B*CJOJQJ\^JaJmH phsH F:X::~;;;<<<<<CCѫpZA,)h2[hg.B*CJOJQJ^JaJph1h2[htB*CJOJQJ^JaJmH*phsH**h2[ho2.5CJOJQJ\aJmH sH *h2[ho2.CJOJQJ\]aJmH sH !hCJOJQJ\aJmH sH 'h2[ho2.CJOJQJ\aJmH sH (hhCJOJQJ^JaJmH*sH* hhCJOJQJ^JaJ+hhCJOJQJ^JaJmHnHu/hhCJOJQJ^JaJmHnHsH*u <=>>?@fBBCCCCD.D$dhxx$Ifa$gdp/H $dha$gdp/H$dhxx`a$gdp/H CCCCCC.D0D|DDDDDEEE4EDEFEEEEEEEEEֵ||lZDZDZ||||*h2[hb'5CJOJQJ\aJmH*sH*"h2[hb'5CJOJQJ\aJh2[hb'5CJOJQJaJ,h2[hb'B*CJOJQJ\^JaJph hp/Hhp/H4h2[hb'B*CJOJQJ\^JaJmH*phsH*h2[hb'CJOJQJ\aJ!hCJOJQJ\aJmH sH 'h2[ho2.CJOJQJ\aJmH*sH*)h2[hp/HB*CJOJQJ^JaJph.D0D2D4DDDXDlDDtaaaaaa$dhxx$Ifa$gdp/Hkd$$Ifl4F("`n t0"  44 laDDDDD;((($dhxx$Ifa$gdp/Hkdu$$Ifl4ֈ([ V"nL t0"44 laDDDDEE4EFEJENETEZE`EdEhElEpEtExE|EEEEEEE$dhxx$Ifa$gdp/H$dhxx$Ifa$gdp/HEEEEE)kdH$$Iflֈ([ V"nL t0"44 la$dhxx$Ifa$gdp/HEEEEEE$ tdhxx$Ifa$gdp/H$dhxx$Ifa$gdp/HEEEEEEEEEEEFFǬvcP=)'h2[ho2.5CJOJQJaJmH sH $h2[hefCJOJQJaJmH sH $h2[hgCJOJQJaJmH sH $h2[hanCJOJQJaJmH sH hBCJOJQJaJmH sH hp/Hhp/HmH sH hp/HmH sH $h2[hp/HCJOJQJaJmH sH 4h2[hg5B*CJOJQJ^JaJmH phsH hp/Hhp/H,h2[hb'B*CJOJQJ\^JaJph4h2[hb'B*CJOJQJ\^JaJmH*phsH* EEEE:+ $dha$gdp/H$dhxxa$gdp/Hkd$$Iflֈ([ V"nL t0"44 laEEEEEEEEEFGGtHIJJKJKKM$dhxxa$gdp/H $dha$gdp/H$dhxx`a$gdp/H $dhxa$gdp/Hdhgdp/H$a$gdp/H $dha$gdp/HF2F4FDFLFGGGGpHtHJJıĝwcJ5J5)h2[hefB*CJOJQJ^JaJph1h2[hefB*CJOJQJ^JaJmH*phsH*'h2[ho2.5CJOJQJaJmH*sH*$h2[hq2CJOJQJaJmH*sH*$h2[hCJOJQJaJmH*sH*'h2[hq25CJOJQJaJmH*sH*$h2[hefCJOJQJaJmH sH $h2[hq2CJOJQJaJmH sH 'h2[h^d5CJOJQJaJmH sH 'h2[hP05CJOJQJaJmH sH JKJKKLLLLMMMMMؿt_J11h2[h0B*CJOJQJ^JaJmH*phsH*)h2[hZB*OJQJ^JmH*phsH*)h2[h0B*OJQJ^JmH*phsH*1h2[hB*CJOJQJ^JaJmH*phsH*1h2[hdB*CJOJQJ^JaJmH*phsH*1h2[h{B*CJOJQJ^JaJmH*phsH*1h2[hstB*CJOJQJ^JaJmH*phsH*)h2[h%mB*OJQJ^JmH*phsH*$h2[h%mCJOJQJaJmH*sH* MM\NNOPFRSSSSSSSSSSSSSSS\T$ dhxxa$gd$ dhxxa$gdp/H$dhxxa$gdp/H $dha$gdp/HMNZN\NNNNNNO,O4OJOLOOOOOѼє{f{M4{1h2[hB*CJOJQJ^JaJmH*phsH*1h2[hPf.B*CJOJQJ^JaJmH*phsH*)h2[h6B*CJOJQJ^JaJph1h2[hPB*CJOJQJ^JaJmH*phsH*+hB*CJOJQJ^JaJmH*phsH*#hB*CJOJQJ^JaJph)h2[ho?B*CJOJQJ^JaJph1h2[h0B*CJOJQJ^JaJmH*phsH*)h2[hRB*CJOJQJ^JaJphOPPDRSSSSSSSSSSS洞zePBPBP0#hB*CJOJQJ^JaJphjh2[UmHnHu)h2[h#B*CJOJQJ^JaJph)h2[hB*CJOJQJ^JaJph+hB*CJOJQJ^JaJmH*phsH*jhUmHnHu+hHB*CJOJQJ^JaJmH*phsH*1h2[hB*CJOJQJ^JaJmH*phsH*1h2[ho?B*CJOJQJ^JaJmH*phsH*1h2[hdF"B*CJOJQJ^JaJmH*phsH*S\TfTTTTTtUUUUVVXXY8Y`ZîÕ|||cJ5Õ)h2[hcB*OJQJ^JmH*phsH*1h2[hDB*CJOJQJ^JaJmH*phsH*1h2[hD'B*CJOJQJ^JaJmH*phsH*1h2[hy(B*CJOJQJ^JaJmH*phsH*1h2[hz)B*CJOJQJ^JaJmH*phsH*)h2[hg0B*OJQJ^JmH*phsH*)h2[hz)B*OJQJ^JmH*phsH*)h2[h>B*OJQJ^JmH*phsH*$h2[h2~CJOJQJaJmH*sH*\TTUVXX8YhYZl[,\] `J`>aaVd~dpe>h$ dha$gdp/H$ & F dh^`a$gdp/H$ & F hdh^`a$gdp/H $dha$gdp/H $dha$gdp/H`ZbZZZZZZZ[[[[[[[ͮyZ>y6jh2[hz)B*CJEHOJQJU^JaJph<j{~GT h2[hz)B*CJEHOJQJUV^JaJph1h2[hz)B*CJOJQJ^JaJmH*phsH*6jh2[hz)B*CJEHOJQJU^JaJph<jz~GT h2[hz)B*CJEHOJQJUV^JaJph-h2[hz)B*CJEHOJQJ^JaJph6jh2[hz)B*CJEHOJQJU^JaJph[[[[[[[[\\ũuYB#<j}~GT h2[hz)B*CJEHOJQJUV^JaJph-h2[hz)B*CJEHOJQJ^JaJph6jh2[hz)B*CJEHOJQJU^JaJph4h2[hz)B*CJH*OJQJ^JaJmH*phsH*1h2[hz)B*CJOJQJ^JaJmH*phsH*6jh2[hz)B*CJEHOJQJU^JaJph6jh2[hz)B*CJEHOJQJU^JaJph<j|~GT h2[hz)B*CJEHOJQJUV^JaJph \\ \$\&\(\*\J\L\X\Z\\\^\\\\ȯ{dE)6j= h2[hz)B*CJEHOJQJU^JaJph<j~~GT h2[hz)B*CJEHOJQJUV^JaJph-h2[hz)B*CJEHOJQJ^JaJph1h2[h"B*CJOJQJ^JaJmH*phsH*4h2[hz)B*CJH*OJQJ^JaJmH*phsH*1h2[hz)B*CJOJQJ^JaJmH*phsH*6jh2[hz)B*CJEHOJQJU^JaJph6jdh2[hz)B*CJEHOJQJU^JaJph\\\\J]L]p]r]t]v]~]]]]]˰˔}^B˰˔}6j"h2[hz)B*CJEHOJQJU^JaJph<j~GT h2[hz)B*CJEHOJQJUV^JaJph-h2[hz)B*CJEHOJQJ^JaJph6jh2[hz)B*CJEHOJQJU^JaJph4h2[hz)B*CJH*OJQJ^JaJmH*phsH*1h2[hz)B*CJOJQJ^JaJmH*phsH*6jh2[hz)B*CJEHOJQJU^JaJph]]]]]"^$^&^(^,^ũvW;"1h2[hz)B*CJOJQJ^JaJmH*phsH*6j%h2[hz)B*CJEHOJQJU^JaJph<j~GT h2[hz)B*CJEHOJQJUV^JaJph-h2[hz)B*CJEHOJQJ^JaJph6jh2[hz)B*CJEHOJQJU^JaJph6jh2[hz)B*CJEHOJQJU^JaJph6j#h2[hz)B*CJEHOJQJU^JaJph<j~GT h2[hz)B*CJEHOJQJUV^JaJph ,^.^<^>^@^B^f^h^j^l^t^v^^_`__̰z^B+-h2[hz)B*CJEHOJQJ^JaJph6jh2[hz)B*CJEHOJQJU^JaJph6j'h2[hz)B*CJEHOJQJU^JaJph<j~GT h2[hz)B*CJEHOJQJUV^JaJph-h2[hz)B*CJEHOJQJ^JaJph6jh2[hz)B*CJEHOJQJU^JaJph1h2[hz)B*CJOJQJ^JaJmH*phsH*4h2[hz)B*CJH*OJQJ^JaJmH*phsH*__________ũvW;"1h2[hz)B*CJOJQJ^JaJmH*phsH*6jg+h2[hz)B*CJEHOJQJU^JaJph<j~GT h2[hz)B*CJEHOJQJUV^JaJph-h2[hz)B*CJEHOJQJ^JaJph6jh2[hz)B*CJEHOJQJU^JaJph6jh2[hz)B*CJEHOJQJU^JaJph6j)h2[hz)B*CJEHOJQJU^JaJph<j~GT h2[hz)B*CJEHOJQJUV^JaJph __` `J`^```aaaa̳̘|eF*|6j@-h2[hz)B*CJEHOJQJU^JaJph<j~GT h2[hz)B*CJEHOJQJUV^JaJph-h2[hz)B*CJEHOJQJ^JaJph6jh2[hz)B*CJEHOJQJU^JaJph4h2[hz)6B*CJOJQJ^JaJmH*phsH*1h2[hcB*CJOJQJ^JaJmH*phsH*1h2[hz)B*CJOJQJ^JaJmH*phsH*4h2[hz)B*CJH*OJQJ^JaJmH*phsH* aa(a.aaabb b"b>b@bbbbͱ{_DD'9jh2[hz)B*CJEHH*OJQJU^JaJph4h2[hz)B*CJH*OJQJ^JaJmH*phsH*6j/h2[hz)B*CJEHOJQJU^JaJph<j~GT h2[hz)B*CJEHOJQJUV^JaJph-h2[hz)B*CJEHOJQJ^JaJph6jh2[hz)B*CJEHOJQJU^JaJph1h2[hz)B*CJOJQJ^JaJmH*phsH*1h2[h"B*CJOJQJ^JaJmH*phsH*bbbbbbb,c.cRcǪtYt=&-h2[hz)B*CJEHOJQJ^JaJph6jh2[hz)B*CJEHOJQJU^JaJph4h2[hz)B*CJH*OJQJ^JaJmH*phsH*1h2[hz)B*CJOJQJ^JaJmH*phsH*9jh2[hz)B*CJEHH*OJQJU^JaJph9j0h2[hz)B*CJEHH*OJQJU^JaJph?j~GT h2[hz)B*CJEHH*OJQJUV^JaJph0h2[hz)B*CJEHH*OJQJ^JaJph RcTcVcXccccccceeũyZ>"6jh2[hz)B*CJEHOJQJU^JaJph6j4h2[hz)B*CJEHOJQJU^JaJph<j~GT h2[hz)B*CJEHOJQJUV^JaJph-h2[hz)B*CJEHOJQJ^JaJph1h2[hz)B*CJOJQJ^JaJmH*phsH*6jh2[hz)B*CJEHOJQJU^JaJph6j2h2[hz)B*CJEHOJQJU^JaJph<j~GT h2[hz)B*CJEHOJQJUV^JaJph ee@eBeeeeeeeeeeɭxY=x6j_8h2[hz)B*CJEHOJQJU^JaJph<j~GT h2[hz)B*CJEHOJQJUV^JaJph1h2[hz)B*CJOJQJ^JaJmH*phsH*6jh2[hz)B*CJEHOJQJU^JaJph6j6h2[hz)B*CJEHOJQJU^JaJph<j~GT h2[hz)B*CJEHOJQJUV^JaJph-h2[hz)B*CJEHOJQJ^JaJph eeffffffffgg,gũyZ>y6j<h2[hz)B*CJEHOJQJU^JaJph<j~GT h2[hz)B*CJEHOJQJUV^JaJph-h2[hz)B*CJEHOJQJ^JaJph1h2[hz)B*CJOJQJ^JaJmH*phsH*6jh2[hz)B*CJEHOJQJU^JaJph6j;:h2[hz)B*CJEHOJQJU^JaJph<j~GT h2[hz)B*CJEHOJQJUV^JaJph ,g.g0g2gggggggZh\hhũyZ>y6j?h2[hz)B*CJEHOJQJU^JaJph<j~GT h2[hz)B*CJEHOJQJUV^JaJph-h2[hz)B*CJEHOJQJ^JaJph1h2[hz)B*CJOJQJ^JaJmH*phsH*6jh2[hz)B*CJEHOJQJU^JaJph6j=h2[hz)B*CJEHOJQJU^JaJph<j~GT h2[hz)B*CJEHOJQJUV^JaJph hhhhhhhhhhhhũyZ>"6jh2[hz)B*CJEHOJQJU^JaJph6jCh2[hz)B*CJEHOJQJU^JaJph<j~GT h2[hz)B*CJEHOJQJUV^JaJph-h2[hz)B*CJEHOJQJ^JaJph1h2[hz)B*CJOJQJ^JaJmH*phsH*6jh2[hz)B*CJEHOJQJU^JaJph6jAh2[hz)B*CJEHOJQJU^JaJph<j~GT h2[hz)B*CJEHOJQJUV^JaJph hii i iii>i@iɭx\E&<j~GT h2[hz)B*CJEHOJQJUV^JaJph-h2[hz)B*CJEHOJQJ^JaJph6jh2[hz)B*CJEHOJQJU^JaJph1h2[hz)B*CJOJQJ^JaJmH*phsH*6jh2[hz)B*CJEHOJQJU^JaJph6jeEh2[hz)B*CJEHOJQJU^JaJph<j~GT h2[hz)B*CJEHOJQJUV^JaJph-h2[hz)B*CJEHOJQJ^JaJph>hi jkmorqqrs^tuv.xxz{|}jnp $dha$gdp/H$ & F dha$gdp/H $dha$gdp/H$ !dha$gdp/H$ dha$gdp/H@iBiDiFijilinipiritiiiȬvZA&A4h2[hz)B*CJH*OJQJ^JaJmH*phsH*1h2[hz)B*CJOJQJ^JaJmH*phsH*6jIh2[hz)B*CJEHOJQJU^JaJph<j~GT h2[hz)B*CJEHOJQJUV^JaJph-h2[hz)B*CJEHOJQJ^JaJph6jh2[hz)B*CJEHOJQJU^JaJph6jh2[hz)B*CJEHOJQJU^JaJph6j?Gh2[hz)B*CJEHOJQJU^JaJph iiiiiiiiiiiiiɭx]x>"6jLh2[hz)B*CJEHOJQJU^JaJph<j~GT h2[hz)B*CJEHOJQJUV^JaJph4h2[hz)B*CJH*OJQJ^JaJmH*phsH*1h2[hz)B*CJOJQJ^JaJmH*phsH*6jh2[hz)B*CJEHOJQJU^JaJph6jJh2[hz)B*CJEHOJQJU^JaJph<j~GT h2[hz)B*CJEHOJQJUV^JaJph-h2[hz)B*CJEHOJQJ^JaJph iiijjjj(j*jNjPjʳx\E&<j~GT h2[hz)B*CJEHOJQJUV^JaJph-h2[hz)B*CJEHOJQJ^JaJph6jh2[hz)B*CJEHOJQJU^JaJph6jNh2[hz)B*CJEHOJQJU^JaJph<j~GT h2[hz)B*CJEHOJQJUV^JaJph-h2[hz)B*CJEHOJQJ^JaJph6jh2[hz)B*CJEHOJQJU^JaJph1h2[hz)B*CJOJQJ^JaJmH*phsH* PjRjTjZj\jhjjjjjjjjjjȯ}^Bȯ}6jhRh2[hz)B*CJEHOJQJU^JaJph<j~GT h2[hz)B*CJEHOJQJUV^JaJph-h2[hz)B*CJEHOJQJ^JaJph4h2[hz)B*CJH*OJQJ^JaJmH*phsH*1h2[hz)B*CJOJQJ^JaJmH*phsH*6jh2[hz)B*CJEHOJQJU^JaJph6jPh2[hz)B*CJEHOJQJU^JaJph jjjjjjjjjkũuYB#<j~GT h2[hz)B*CJEHOJQJUV^JaJph-h2[hz)B*CJEHOJQJ^JaJph6jh2[hz)B*CJEHOJQJU^JaJph4h2[hz)B*CJH*OJQJ^JaJmH*phsH*1h2[hz)B*CJOJQJ^JaJmH*phsH*6jh2[hz)B*CJEHOJQJU^JaJph6jDTh2[hz)B*CJEHOJQJU^JaJph<j~GT h2[hz)B*CJEHOJQJUV^JaJph kkk2k4kXkZk\k^k`kbkkȯȘy]ȯA*-h2[hz)B*CJEHOJQJ^JaJph6jh2[hz)B*CJEHOJQJU^JaJph6jWh2[hz)B*CJEHOJQJU^JaJph<j~GT h2[hz)B*CJEHOJQJUV^JaJph-h2[hz)B*CJEHOJQJ^JaJph1h2[hz)B*CJOJQJ^JaJmH*phsH*6jh2[hz)B*CJEHOJQJU^JaJph6j"Vh2[hz)B*CJEHOJQJU^JaJph kkkkkkkkkk2lBlblũyZ>%1h2[hD'B*CJOJQJ^JaJmH*phsH*6j[h2[hz)B*CJEHOJQJU^JaJph<j~GT h2[hz)B*CJEHOJQJUV^JaJph-h2[hz)B*CJEHOJQJ^JaJph1h2[hz)B*CJOJQJ^JaJmH*phsH*6jh2[hz)B*CJEHOJQJU^JaJph6jYh2[hz)B*CJEHOJQJU^JaJph<j~GT h2[hz)B*CJEHOJQJUV^JaJph bldlllll m m0m2m4m6m8mͮyZ>y6jj_h2[hz)B*CJEHOJQJU^JaJph<j~GT h2[hz)B*CJEHOJQJUV^JaJph1h2[hz)B*CJOJQJ^JaJmH*phsH*6j]h2[hz)B*CJEHOJQJU^JaJph<j~GT h2[hz)B*CJEHOJQJUV^JaJph-h2[hz)B*CJEHOJQJ^JaJph6jh2[hz)B*CJEHOJQJU^JaJph 8m:m^m`mbmdmhmjmmmͮy]F'<j~GT h2[hz)B*CJEHOJQJUV^JaJph-h2[hz)B*CJEHOJQJ^JaJph6jh2[hz)B*CJEHOJQJU^JaJph1h2[hz)B*CJOJQJ^JaJmH*phsH*6jDah2[hz)B*CJEHOJQJU^JaJph<j~GT h2[hz)B*CJEHOJQJUV^JaJph-h2[hz)B*CJEHOJQJ^JaJph6jh2[hz)B*CJEHOJQJU^JaJph mmmmmnnnnnnFoHoloȯzcD(zzc6jdh2[hz)B*CJEHOJQJU^JaJph<j~GT h2[hz)B*CJEHOJQJUV^JaJph-h2[hz)B*CJEHOJQJ^JaJph6jh2[hz)B*CJEHOJQJU^JaJph1h2[h6B*CJOJQJ^JaJmH*phsH*1h2[hz)B*CJOJQJ^JaJmH*phsH*6jh2[hz)B*CJEHOJQJU^JaJph6j ch2[hz)B*CJEHOJQJU^JaJph lonoporoppqqq q6q8qũyZ>%1h2[h6B*CJOJQJ^JaJmH*phsH*6jhh2[hz)B*CJEHOJQJU^JaJph<j~GT h2[hz)B*CJEHOJQJUV^JaJph-h2[hz)B*CJEHOJQJ^JaJph1h2[hz)B*CJOJQJ^JaJmH*phsH*6jh2[hz)B*CJEHOJQJU^JaJph6jfh2[hz)B*CJEHOJQJU^JaJph<j~GT h2[hz)B*CJEHOJQJUV^JaJph 8q:qqbqdqfqhqlqnqpqrVrlr̰z^E,1h2[hNB*CJOJQJ^JaJmH*phsH*1h2[h6B*CJOJQJ^JaJmH*phsH*6jjh2[hz)B*CJEHOJQJU^JaJph<j~GT h2[hz)B*CJEHOJQJUV^JaJph-h2[hz)B*CJEHOJQJ^JaJph6jh2[hz)B*CJEHOJQJU^JaJph1h2[hz)B*CJOJQJ^JaJmH*phsH*4h2[hz)B*CJH*OJQJ^JaJmH*phsH* lrnrrrrrrrrsssssͮw^?#w6jKnh2[hz)B*CJEHOJQJU^JaJph<j~GT h2[hz)B*CJEHOJQJUV^JaJph1h2[hz)B*CJOJQJ^JaJmH*phsH*4h2[hz)B*CJH*OJQJ^JaJmH*phsH*6jnlh2[hz)B*CJEHOJQJU^JaJph<j~GT h2[hz)B*CJEHOJQJUV^JaJph-h2[hz)B*CJEHOJQJ^JaJph6jh2[hz)B*CJEHOJQJU^JaJph slsssssssssssѵcL5,h2[hz)B*CJH*OJQJ^JaJph,h2[hz)B*CJH*OJQJ^JaJph6j(ph2[hz)B*CJEHOJQJU^JaJph<j~GT h2[hz)B*CJEHOJQJUV^JaJph-h2[hz)B*CJEHOJQJ^JaJph6jh2[hz)B*CJEHOJQJU^JaJph)h2[hz)B*CJOJQJ^JaJph1h2[hz)B*CJOJQJ^JaJmH*phsH* sssssstt t"t$t&tJtLtNtPtVtͮ}f}f}G+}6jsh2[hz)B*CJEHOJQJU^JaJph<j~GT h2[hz)B*CJEHOJQJUV^JaJph,h2[hz)B*CJH*OJQJ^JaJph)h2[hz)B*CJOJQJ^JaJph6jrh2[hz)B*CJEHOJQJU^JaJph<j~GT h2[hz)B*CJEHOJQJUV^JaJph-h2[hz)B*CJEHOJQJ^JaJph6jh2[hz)B*CJEHOJQJU^JaJphVtXt:u 4‚~n$dhxxa$gdp/H$dhxx^`a$gdp/H $dha$gdp/H $dha$gdp/Hā 4~X|~NPjjSj>j)h2[h[B*CJOJQJ^JaJph,h2[h:eB*CJH*OJQJ^JaJph)h2[h:eB*CJOJQJ^JaJph)h2[h{B*CJOJQJ^JaJph,h2[hjLFB*CJH*OJQJ^JaJph)h2[hjLFB*CJOJQJ^JaJph)h2[hSB*CJOJQJ^JaJph)h2[hmB*CJOJQJ^JaJph)h2[h{GB*CJOJQJ^JaJphƄʄ &.8Bfąֈɹɩ|mQ81h2[hQ#0B*CJOJQJ^JaJmH*phsH*7h2[h95B*CJOJQJ]^JaJmH*phsH*h2[hPJCJOJQJaJh2[hQ#0CJOJQJaJh2[hWCJOJQJaJh2[h9CJOJQJaJh2[h95CJOJQJaJh>h%h5CJOJQJaJh>h95CJOJQJaJ'h>h95CJOJQJaJmH*sH*#hB*CJOJQJ^JaJphą6ć؈0hڊv<d, $dha$gdp/H $dha$gdp/H$dhxx`a$gdp/H$dhxxa$gdp/H $dhxa$gdp/H$dhxxa$gd>ֈ؈ $.0hjrz|&؊ױלu\u\u\uC.)h2[hHB*OJQJ^JmH*phsH*1h2[hZB*CJOJQJ^JaJmH*phsH*1h2[h B*CJOJQJ^JaJmH*phsH*1h2[hg0B*CJOJQJ^JaJmH*phsH*jh2[UmHnHu)h2[hEB*OJQJ^JmH*phsH*$h2[h\^CJOJQJaJmH*sH*$h2[haCJOJQJaJmH*sH*$h2[hECJOJQJaJmH*sH*)h2[hQ#0B*CJOJQJ^JaJph؊ڊ̋:Pb*,~ѸѸxxxx_J5J)h2[hAwB*CJOJQJ^JaJph)h2[h?'B*CJOJQJ^JaJph1h2[hAwB*CJOJQJ^JaJmH*phsH*1h2[h B*CJOJQJ^JaJmH*phsH*1h2[hZB*CJOJQJ^JaJmH*phsH*jh2[UmHnHu1h2[h8QB*CJOJQJ^JaJmH*phsH*1h2[h91B*CJOJQJ^JaJmH*phsH*)h2[hZB*OJQJ^JmH*phsH*,LڏRT*llw}}}$ & F dha$gdp/H$ & F dha$gdp/H$ & F Vdh^V`a$gdp/H$ & F hVdh^V`a$gdp/H $dha$gdp/H$ sdhxxa$gdp/H$dhxxa$gdp/HPRT*~ղ{dM8)h2[hZ B*CJOJQJ^JaJph-h2[he@B*CJOJQJ^JaJph-h2[he@B*CJOJQJ^JaJphh2[hZCJOJQJaJ$h2[h\^CJOJQJaJmH*sH*)h2[hb;B*CJOJQJ^JaJph)h2[hpFB*CJOJQJ^JaJphjhUmHnHu)h2[h?'B*CJOJQJ^JaJph)h2[hAwB*CJOJQJ^JaJph ~Ԕͮ}fH/1h2[hZ @B*CJEHOJQJ^JaJph:jh2[hZ @B*CJEHOJQJU^JaJph-h2[hZ @B*CJOJQJ^JaJph)h2[hZ B*CJOJQJ^JaJph6jUh2[hZ B*CJEHOJQJU^JaJph<j~GT h2[hZ B*CJEHOJQJUV^JaJph-h2[hZ B*CJEHOJQJ^JaJph6jh2[hZ B*CJEHOJQJU^JaJph 2468\^sU<@j~GT h2[hZ @B*CJEHOJQJUV^JaJph1h2[hZ @B*CJEHOJQJ^JaJph:jh2[hZ @B*CJEHOJQJU^JaJph0h2[hZ @B*CJH*OJQJ^JaJph-h2[hZ @B*CJOJQJ^JaJph:jh2[hZ @B*CJEHOJQJU^JaJph:j2h2[hZ @B*CJEHOJQJU^JaJph@j~GT h2[hZ @B*CJEHOJQJUV^JaJph ^`bhjvvvvvĭ}aJ+<j~GT h2[hZ B*CJEHOJQJUV^JaJph-h2[hZ B*CJEHOJQJ^JaJph6jh2[hZ B*CJEHOJQJU^JaJphU)h2[hZ B*CJOJQJ^JaJph0h2[hZ @B*CJH*OJQJ^JaJph-h2[hZ @B*CJOJQJ^JaJph:jh2[hZ @B*CJEHOJQJU^JaJph:jh2[hZ @B*CJEHOJQJU^JaJph - L gc hp bi gc hnh chiu li ct ph trn mt phng c bn vi mt gia cng (B). K hiu EMBED Equation.3 1 n v tnh (). EMBED Equation.3 1 = 20 EMBED Equation.3 150 (thng t 50 EMBED Equation.3 100). + Gc mii dao: L gc hp bi gc hnh chiu li ct chnh vi li ct ph trn mt phng c bn.K hiu EMBED Equation.3 - n v tnh (). EMBED Equation.3 + Cc gc EMBED Equation.3 , EMBED Equation.3 , EMBED Equation.3 xc nh trn mt phng tit din chnh, mt phng tit din ph, t nh ngh)a n nh hng, tc dng& Tng t i vi rng dao trn mt tr. 3. nh hng ca cc thng s hnh hc ca dao phay n qu trnh ct + Gc trc (gc thot) - Tc dng ca gc EMBED Equation.3 : gim ma st gia mt trc ca dao vi phoi - c im ca gc EMBED Equation.3 : gc c th ln hn 00 v EMBED Equation.3 00 . - Khi ln hn 00 t (50 EMBED Equation.3 200) : rng dao sc, d ct gt, d thot phoi. Ct gt nh, nhng rng dao yu d gy, m. Gc EMBED Equation.3 > 00 ng dng cho dao bng thp gi. -Khi EMBED Equation.3 EMBED Equation.3 00 t (00 EMBED Equation.3 -200); rng dao t, km sc, kh ct gt (ct gt nng n), kh thot phoi, nhng cng vng dao cao, kh gy m. Gc EMBED Equation.3 EMBED Equation.3 00 ng dng vi dao bng hp kim cng, hp kim gm. + Gc sau (gc st): Tc dng: gim ma st gia rng dao vi mt ct gt, gi cho dao lu mn. c im: gc st EMBED Equation.3 lun lun > 00. Tr s dao ng trong khong t 100 EMBED Equation.3 250 tu theo tng loi dao v c im gia cng. Khi gc EMBED Equation.3 tng, dao sc, lu mn nhng cng vng km; khi gc EMBED Equation.3 gim, dao t, nhanh mn nhng cng vng cao. + Gc nm (gc sc) - nh hng ca gc EMBED Equation.3 : khi gc EMBED Equation.3 tng, dao t, km sc, kh ct gt nhng cng vng cao, t gy m. Khi gc EMBED Equation.3 gim nh hng ngc li. Gc EMBED Equation.3 ln ng dng cho dao gia cng th, dao bng hp kim cng; Gc EMBED Equation.3 nh p dng cho gia cng tinh dao bng thp gi. tr s ca gc EMBED Equation.3 ph thuc vo gc EMBED Equation.3 v EMBED Equation.3 . Khi EMBED Equation.3 EMBED Equation.3 00 : EMBED Equation.3 = 900 ( EMBED Equation.3 + EMBED Equation.3 ) Khi EMBED Equation.3 <00 : EMBED Equation.3 = EMBED Equation.3 + (900 - EMBED Equation.3 ) Ngoi ba gc c bn EMBED Equation.3 , EMBED Equation.3 , EMBED Equation.3 nh hng quyt nh n bn v kh nng ct gt ca rng dao, cn c gc ct EMBED Equation.3 l gc hp bi gia mt trc rng dao vi mt phng ct gt EMBED Equation.3 = EMBED Equation.3 + EMBED Equation.3 . + Gc lch li ct chnh: - nh hng ca gc EMBED Equation.3 : lm tng, gim chiu di tip xc gia li ct chnh rng dao vi mt ct gt, dn n tng, gim lc cn khi ct gt. Do s nh hng nhiu n rung ng v bn dao ct. Tr s gc EMBED Equation.3 thng t 20 EMBED Equation.3 50 + Gc lch li ct ph: Tc dng ca gc EMBED Equation.3 1 : gim ma st gia rng dao vi mt gia cng. Tr s ca gc EMBED Equation.3 1 = 20 EMBED Equation.3 150 (thng t 50 EMBED Equation.3 100). + Gc mii dao: - nh hng ca gc EMBED Equation.3 : khi gc EMBED Equation.3 tng, gc EMBED Equation.3 (hoc EMBED Equation.3 1) gim, mii dao to, kho kh gy m nhng kh ct gt, ct gt nng n. Khi gc EMBED Equation.3 gim, nh hng ngc li. BI 3: PHAY RNH Gii thiu: Rnh l mt dng chi tit trong c 3 mt phng cu thnh vi nhau v vung gc vi nhau. Rnh c s dng nhiu trong cc chi tit my c lin quan n hng trt.... Mc tiu: - Trnh by c phng php phay rnh v yu cu k thut khi phay rnh. - Vn hnh thnh tho my phay rnh ng qui trnh qui phm, t cp chnh xc 8-10, nhm cp 4-5, t yu cu k thut, ng thi gian qui nh, m bo an ton cho ngi v my. - Phn tch c cc dng sai hng, nguyn nhn v cch khc phc. - Rn luyn tnh k lut, kin tr, cn thn, nghim tc, ch ng v tch cc trong hc tp. 1. Yu cu k thut khi phay rnh. 1.1. Phn loi rnh - Mt bc thng gc 1 pha- Hnh a - Mt bc thng gc 2 pha- Hnh b. 1.2. Yu cu k thut ca mt phng bc. 2. Phng php gia cng 2.1.G lp, iu chnh t. G t ln bn my, sau dng ng h so G t ln bn my, g phin o ln hm t, dng ng h so g nh hnh v r chnh sao cho phin o song song vi phng trt dc(Mc ch iu chnh gin tip hm t song song vi phng trt dc) Trng hp yu cu g hm t song song phng trt ngang bn my nu c ke g th kp ke g trc tip hm t v iu chnh cho ke g (1) tip xc u vi bng trt ng ca my phay (2) nh hnh v hoc g phin o r tng t nh trng hp g hm t song song vi phng trt dc bn my. Sau kp cht t vi bn my bng bulng hoc bu lng bch kp. 2.2.G lp, iu chnh phi. Sau khi g phi ln t ta tin hnh r phng. Dng ng h so r chn cho mt chun trn hoc di ca phi song song vi mt bn my tng t khi g gia cng mt phng. C th dng ba g chnh mt chun di tip xc u vi mt cn phng. 2.3.G lp, iu chnh dao. 2.3.1.G lp, iu chnh dao phay tr. - G trc dao ln trc chnh my v g dao ln trc dao: Tng t nh g dao phay mt u. Trc g dao (3) c g ln trc chnh my sau dng cc bc chn(5) xc nh v tr dao trn trc dao(4) sao g gi trc g dao ln u my sit ai c (2) c nh gi . m bo trc quay ng tm ta dng bc ng (8)sau dng ai c vn chc c nh dao. - iu chnh dao phay tr: m bo dao ct t kch thc b rng mt bc(B) v chiu cao(t) ta tin hnh iu chnh bn trt ngang v bn trt ng sao cho v tr dao phi t kch thc B v t. Sau khi iu chnh xong ta kha cht bn trt ngang m bo khng x dch trong qu trnh ct gt. 2.3.2.G lp, iu chnh dao phay mt u. - G dao phay mt u ln trc chnh my: Phng php g tng t nh khi g dao phay mt phng. - iu chnh dao phay mt u : tin hnh gia cng mt bc bng dao phay mt u ta tin hnh iu chnh v tr dao phi. iu chnh dao tip xc thnh bn ca phi nh du du xch, cn c vo du xch iu chnh my t kch thc b rng B ca bc. 2.4. iu chnh my 2.4.1. iu chnh my bng tay. 2.4.1.1. iu chnh my phay: - iu chnh tc trc chnh (n) : cn c tc ct cho php ( V) tnh ra tc cho php (n) : vng /pht. Sau cn c tc thc t hin c ca trc chnh trn my iu chnh my ly tc n thc theo nguyn tc : nthc  -iu chnh tc bn my (Sp) : cn c tc chy dao rng cho php , s rng dao z , tc trc chnh va iu chnh (nthc) - xc nh tc chy dao cho php . z . nthc mm/pht. T , cn c tc thc t hin c ca bn my iu chnh ly Spthc  . 2.4.1.1. iu chnh my bo: iu chnh tc u bo theo tc hnh trnh kp da trn c s hai tay gt v bng iu khin tc . iu chnh bc tin bn my da trn bnh cc ca bn trt ngang chng ta iu chnh. 2.4.2. iu chnh my t ng. 2.4.2.1. iu chnh my phay: my chy t ng ta tin hnh iu chnh hp tc bn my. Cn c vo bng tc v cc tay gt hoc nm xoay ta tin hnh iu chnh. Sau khi iu chnh xong tc bn my ta tin hnh iu chnh c khng ch hnh trnh ca bn my m bo an ton khi thc hin ct gt. 2.4.2.2. iu chnh my bo: i vi my bo h thng t ng ca bn trt ngang s dng )a cc. Do  iu chnh t ng ta iu chnh khong m ca cc c khong dch chuyn ca bn my. 2.5. Ct th v o. Sau khi iu chnh v tr dao phi ta tin hnh ct th lt u tin( thng chiu su ct t=0.2mm) dng thc cp kim tra kch thc(B) xc nh lng d cn li. 2.6. Tin hnh gia cng. 2.6.1.Phay rnh thng sut 1. Chun b: Dng c ct: Dao phay ngn c Ddao = arnh - g: t n gin, t vn nng. - Dng c o, kim: Thc cp, thc o su, ng h so. 2. Trnh t thc hin: TTNi dungPhng php1 a b G phi G phi trn t  - R thng: G phin o ln hm t dng ng h so g nh hnh v r chnh sao cho phin o song song vi phng trt dc(Mc ch iu chnh gin tip hm t song song vi phng trt dc) Trng hp yu cu g hm t song song phng trt ngang bn my nu c ke g th kp ke g trc tip hm t v iu chnh cho ke g (1) tip xc u vi bng trt ng ca my phay (2) nh hnh v hoc g phin o r tng t nh trng hp g hm t song song vi phng trt dc bn my. Sau kp cht t vi bn my bng bulng hoc bu lng bch kp. - R phng: Khi g phi r chnh cho mt chun trn hoc di ca phi song song vi mt bn my tng t khi g gia cng mt phng. Vi trng hp hnh v bn dng ba g chnh mt chun di tip xc u vi mt chm song song. 2 G dao. - G dao phay ngn ln trc chnh my thng qua g dao. Hng dn g phn l thuyt.3 Ct gt: - iu chnh cho bn trt ng mt u dao vt qu mt trn phi sau iu chnh bn trt dc hoc bn trt ngang so dao iu chnh tip xc mt tr dao vi mt bn chi tit Khi mt tr dao tip xc mt bn chi tit h bn my tip tc dch chuyn bn my ngang(dc) mt khong A = EMBED Equation.3 S tin bn my nh hnh v bn. Sau khi iu chnh xong v tr dao phi nu thc hin ct bng bn trt dc th hm cht bn trt ngang. Phng phy ly chiu su ct v gia cng tng t khi phay mt phng.4Kim tra: - Kim tra kch thc a, h bng thc cp. - Kim tra khng song song thnh rnh vi mt bn dng thc cp kim tra ti hai v tr k2 v k3 nu k2 = k3 th thnh rnh song song vi mt bn chi tit v ngc li - Kim tra i xng dng thc cp o ba v tr k1, k2, k3 nu k1= k2= k3 th rnh i xng qua chi tit v ngc li2.6.2.Phay rnh kn.( cha vit) 2.6.3.Phay rnh then. 2.6.3.1.Phay rnh then bng 1.Chun b: Dng c ct: Dao phay ngn c Ddao =arnh . - g: t n gin, t vn nng, bu lng, bch kp. - Dng c o, kim: Thc cp, thc o su, ng h so. 2. Trnh t thc hin: TTNi dungPhng php1 a G phi G phi trn t  G phi trc tip bn my Hm t c r thng trc khi g phi. V phi c dng tr trn nn g phi ln t phi m bo ng sinh ln nht ca phi tip xc vo hai hm t Do hnh dng ca phi c dng tr trn nn dng hai m kp t l hai khi V. G theo phng php ny phi c kp cht hn v kh nng xoay ca phi trong qu trnh gia cng c hn ch Trong trng hp do kt cu ca phi hoc do phi di qu c th g phi ln khi V hoc g phi trc tip bn my (rnh T bn my lun song song vi hng trt dc ca bn my).2 G dao. - G dao phay ngn ln trc chnh my thng qua g dao Hng dn g phn l thuyt3 iu chnh v tr dao phi: - Rnh then sau khi gia cng c rnh nm gia chi tit. V vy trc khi gia cng phi iu chnh v tr dao phi tm dao trng vi tm phi. Cng thc iu chnh A= EMBED Equation.3 S tin bn my nh hnh v bn. Cng thc iu chnh trc tip A= EMBED Equation.3 Cng thc iu chnh gin tip thng qua Ke 900. A=C+ EMBED Equation.3 Phng php iu chnh nh cc bi tp trc Ch : Sau khi iu chnh xong v tr dao phi nu thc hin ct bng bn trt dc th hm cht bn trt ngang. 4Gia cng: Gia cng rnh kn mt u - Phng php thc hin dao tin t ngoi vo trong theo s tin dao hnh v bn - Trong qu trnh gia cng khng ch t kch thc chiu su sau mi khng ch kch thc chiu di. 5Kim tra: - Kim tra chiu di rnh - Kim tra chiu su rnh - Kim tra v tr rnh vi chi tit Phng php kim tra tng t khi kim tra rnh bc thng gc. 2.6.3.3.Phay rnh then bn nguyt.( cha lm) 3. Dng sai hng, nguyn nhn v bin php phng * Prophin rnh sai - Cn theo chiu cao h ( trn to di b hoc ngc li) - Nguyn nhn: Do dao phay )a b o mt u, dao phay ngn b o hng knh qu phm vi cho php. - Dao phay ngn b cn * V tr rnh sai. - Nguyn nhn do iu chnh v tr dao- phi sai, khng chnh xc ( so dao tip xc phi cha chun, iu khin bn my khong dch dao khng chnh xc, tnh ton sai, nhm ln hoc du xch bn my b gi, lng, lit). - Do vch du bc khng chnh xc - Do kp cht phi khng chc chn, khi phay phi b x dch. * Kch thc rnh sai: - Nguyn nhn: - Do kch thc ng knh D, b dy B dao phay ngn, phay )a, khng chnh xc. - Do dao b o v b mn nhiu - Do o kim sai hoc dng c o kim c sai s. - Do iu chnh chiu su ct ln cui khng chnh xc. * phng, khc phc sai hng khi phay rnh: - Cc trng hp sai hng trn, nu kch thc phi cn lng d th em g li ri phay sa cho t yu cu. Ngoi ra khi chn v g dao phi kim tra cn thn chu o. Khi g phi phi r chnh phi v kp cht hp l, chc chn. Thn trng , chinhs xc khi iu chnh, iu khin my, o kim ng phng php, ng thao tc, kim tra xc nh sai s dng c o trc khi o... 4. Kim tra sn phm. BI 3: PHAY CT T Gii thiu: Mt bc l mt dng chi tit trong c 2 mt phng cu thnh vi nhau v vung gc vi nhau. Mt bc c s dng nhiu trong cc chi tit my c lin quan n hng trt.... Mc tiu: - Trnh by c phng php phay ct t v yu cu k thut khi phay ct t. - Vn hnh thnh tho my phay phay ct t ng qui trnh qui phm, t cp chnh xc 810, nhm cp 45, t yu cu k thut, ng thi gian qui nh, m bo an ton cho ngi v my. - Phn tch c cc dng sai hng, nguyn nhn v cch khc phc. - Rn luyn tnh k lut, kin tr, cn thn, nghim tc, ch ng v tch cc trong hc tp 1. Yu cu k thut khi phay ct t. a)c im: Dao phay ct t c cu to tng t dao phay )a 1 mt ct nhng c b dy B mng ( 0.2- 5.0mm ) v c mi nh t ngoi vo tm to gc EMBED Equation.3 hai bn gim ma st gia dao v mch ct. (Hnh III- 15). Dao phay ct t thng ch to theo kiu rng lin bng thp gi v c nhiu rng, c rng nh dng tam gic nh rng li ca ( nn cn gi l dao phay ca).Kch thc B,D ca dao thng c cc c: B = 0.20- 0.5- 1.0- (1.5)- 2.0- 2.5- 3.0- 3.5- 4- (5)mm; D = 32- 63- 80- 100- 125- 150- 180- 210- 250mm. Khi g dao ln trc dao phi lau sch dao v cc bc lt. Bc lt hai bn dao phi phng v c ng knh bng nhau dao quay trn u khng b o mt u... b)Cng dng: Dao phay ca c s dng trong cc trng hp ct t phi thanh, tm; phay rnh su, hp; x rnh u cc vt hm... 2.Phng php phay ct t. a)iu chnh v tr dao- phi: Trng hp phay nghch, iu chnh v tr dao so vi phi im thp nht ca dao ch va hoc vt qu mt di ca phi khong 0.5mm (hnh III-16a) khi ct mp di phi khng git vo rnh rng dao. Trng hp phay thun, iu chnh im thp nht ca dao vt qu mt di phi bnh thng. b)Ct gt: Sau khi iu chnh c v t dao- phi, hm cht bn tin ngang. cho dao quay, quay tay iu khin bn tin dc a phi t t tin ti dao, khi dao ct vo phi khong 5- 10mm c th cho bn tin t ng. Trng hp bn tin dc c c cu kh khe h gia vt me v ai c ca bn my, nn cho ct thun s an ton b kt dao. V ch ct, v dao phay ca thng thuc loi rng lin bng thp gi, c nhiu rng, c rng nh, do tc ct nn chn trong khong V = 20- 30 m/pht, lng chy dao Sz = 0.01- 0.03mm/rng v ti ngui y  dao lu mn ( khi ct thp v kim loi mu ). Nhng lu an ton khi ct t : Khng tt chuyn ng quay ca dao gia chng mch ct, phi li dao khi phi mi tt chuyn ng trc chnh ( trnh kt, vp, gy, v rng dao ). Vi dao phay ca mng c b dy B EMBED Equation.3 2.5mm khng lp then, khi ct I khi xy ra hin tng kt dao ( trc dao vn quay nhng dao khng quay theo), lc ny phi bnh t)nh ngng tin dao ( phay ct t nn tin dao bng tay an ton hn tin dao t ng), t t quay tay cho phi li ra khi dao, tt chuyn ng trc chnh, xit li ai c hm cht dao trn trc dao, ri tin hnh ct li theo ng mch ang ct d.   PAGE PAGE 4 PAGE Hnh.........: Dao bo bng Hnh.........: Dao bo xn cnh phi - tri Hnh.....: Dao bo rnh a) b) Hnh...: S nh hng cc gc dao bo khi s dng dao bo cn thng v dao bo cn cong a) Dao bo cn thng. b) dao bo cn cong Hnh:...: V tr mi dao bo trn my mi 2 Hnh 8: Cc loi dao phay ngn a) Dao phay ngn chui cn li c x rnh b) Dao phay ngn chui cn c) dao phay ngn chui tr a) c ) b ) Hnh....: Cc loi dao phay )a a) b) c) Hnh......: Cc loi dao phay a) dao phay )a. b) dao phay tr nm. c) dao phay mt u b 1 j 1 a 1 d 1 a d c j Vt mt phng ct gt g b B d c S d n l S l g 1 j > j l < l 2 j/ 1 j Hnh 2: Cc gc hnh hc ca dao phay mt u rng chp Vt mt phng c bn Vt mt phng c bn Hnh.....: R song song hm t trn bn my Hnh....: G phi phay mt bc B' t Hnh.....: Dao phay mt u khi phay bc S D f j 1 j 1 B Hnh III-14: Dao phay ca 0,5 b) n S d h n a) h S d Hnh III-16: iu chnh v tr dao phi phay ct t vvvvwwBwDwFwHwJwRwTwVwȱȅfJȱ3,h2[hZ B*CJH*OJQJ^JaJph6jɊh2[hZ B*CJEHOJQJU^JaJph<j~GT h2[hZ B*CJEHOJQJUV^JaJph-h2[hZ B*CJEHOJQJ^JaJph)h2[hZ B*CJOJQJ^JaJph,h2[hZ B*CJH*OJQJ^JaJph6jh2[hZ B*CJEHOJQJU^JaJph6jh2[hZ B*CJEHOJQJU^JaJph VwXw|w~wwwwwwwwwwwwwwͮ}f}f}G+}6jh2[hZ B*CJEHOJQJU^JaJph<j~GT h2[hZ B*CJEHOJQJUV^JaJph,h2[hZ B*CJH*OJQJ^JaJph)h2[hZ B*CJOJQJ^JaJph6jh2[hZ B*CJEHOJQJU^JaJph<j~GT h2[hZ B*CJEHOJQJUV^JaJph-h2[hZ B*CJEHOJQJ^JaJph6jh2[hZ B*CJEHOJQJU^JaJphwwxxxxxx yy2yԸfJ3-h2[hZ B*CJEHOJQJ^JaJph6jh2[hZ B*CJEHOJQJU^JaJph6j`h2[hZ B*CJEHOJQJU^JaJph<j~GT h2[hZ B*CJEHOJQJUV^JaJph-h2[hZ B*CJEHOJQJ^JaJph6jh2[hZ B*CJEHOJQJU^JaJph)h2[hZ B*CJOJQJ^JaJph,h2[hZ B*CJH*OJQJ^JaJph 2y4y6y8yNyPytyvyxyzy|y~yũ}^B&6jh2[hZ B*CJEHOJQJU^JaJph6jh2[hZ B*CJEHOJQJU^JaJph<j~GT h2[hZ B*CJEHOJQJUV^JaJph-h2[hZ B*CJEHOJQJ^JaJph)h2[hZ B*CJOJQJ^JaJph6jh2[hZ B*CJEHOJQJU^JaJph6j<h2[hZ B*CJEHOJQJU^JaJph<j~GT h2[hZ B*CJEHOJQJUV^JaJph w:yz{{j|*}~H܁`V(8 : $dha$gdp/H$ !dha$gdp/H$ & F hdh^`a$gdp/H$ dha$gdp/H $dha$gdp/H$ & F dha$gdp/H~yyyyyyyyyɭ|`I*<j~GT h2[hZ B*CJEHOJQJUV^JaJph-h2[hZ B*CJEHOJQJ^JaJph6jh2[hZ B*CJEHOJQJU^JaJph)h2[hZ B*CJOJQJ^JaJph6jh2[hZ B*CJEHOJQJU^JaJph6jh2[hZ B*CJEHOJQJU^JaJph<j~GT h2[hZ B*CJEHOJQJUV^JaJph-h2[hZ B*CJEHOJQJ^JaJphyyyz{{{{{{{ȳlU@$6jh2[h<B*CJEHOJQJU^JaJph)h2[h<B*CJOJQJ^JaJph,h2[h<5B*CJOJQJ^JaJph,hh<5B*CJOJQJ^JaJphh2[heCJOJQJaJjh2[UmHnHu$h2[h dCJOJQJaJmH*sH*)h2[hZ B*CJOJQJ^JaJph6jh2[hZ B*CJEHOJQJU^JaJph6j_h2[hZ B*CJEHOJQJU^JaJph {|||||||||||||ɭ|]A|*|,h2[h<B*CJH*OJQJ^JaJph6jDh2[h<B*CJEHOJQJU^JaJph<j~GT h2[h<B*CJEHOJQJUV^JaJph)h2[h<B*CJOJQJ^JaJph6jh2[h<B*CJEHOJQJU^JaJph6jfh2[h<B*CJEHOJQJU^JaJph<j~GT h2[h<B*CJEHOJQJUV^JaJph-h2[h<B*CJEHOJQJ^JaJph ||}}}}"}$}H}J}V}X}Z}\}}}}ͮ}f}f}f}G+6jh2[h<B*CJEHOJQJU^JaJph<j~GT h2[h<B*CJEHOJQJUV^JaJph,h2[h<B*CJH*OJQJ^JaJph)h2[h<B*CJOJQJ^JaJph6j"h2[h<B*CJEHOJQJU^JaJph<j~GT h2[h<B*CJEHOJQJUV^JaJph-h2[h<B*CJEHOJQJ^JaJph6jh2[h<B*CJEHOJQJU^JaJph}}}}H~J~n~p~r~t~|~~~~~~~ϸϜfJϸϜ+<j~GT h2[h<B*CJEHOJQJUV^JaJph6jءh2[h<B*CJEHOJQJU^JaJph<j~GT h2[h<B*CJEHOJQJUV^JaJph-h2[h<B*CJEHOJQJ^JaJph6jh2[h<B*CJEHOJQJU^JaJph,h2[h<B*CJH*OJQJ^JaJph)h2[h<B*CJOJQJ^JaJph6jh2[h<B*CJEHOJQJU^JaJph~~~~ "$&*,:<>@dȬvZE.E.E,h2[h<B*CJH*OJQJ^JaJph)h2[h<B*CJOJQJ^JaJph6jh2[h<B*CJEHOJQJU^JaJph<j~GT h2[h<B*CJEHOJQJUV^JaJph-h2[h<B*CJEHOJQJ^JaJph6jh2[h<B*CJEHOJQJU^JaJph6jh2[h<B*CJEHOJQJU^JaJph6jh2[h<B*CJEHOJQJU^JaJphdfhjrt\^ũ}aJ+<j~GT h2[h<B*CJEHOJQJUV^JaJph-h2[h<B*CJEHOJQJ^JaJph6jh2[h<B*CJEHOJQJU^JaJph,h2[h<B*CJH*OJQJ^JaJph)h2[h<B*CJOJQJ^JaJph6jh2[h<B*CJEHOJQJU^JaJph6jlh2[h<B*CJEHOJQJU^JaJph<j~GT h2[h<B*CJEHOJQJUV^JaJph ȬvZE.E,h2[h<B*CJH*OJQJ^JaJph)h2[h<B*CJOJQJ^JaJph6j%h2[h<B*CJEHOJQJU^JaJph<j~GT h2[h<B*CJEHOJQJUV^JaJph-h2[h<B*CJEHOJQJ^JaJph6jh2[h<B*CJEHOJQJU^JaJph6jh2[h<B*CJEHOJQJU^JaJph6jHh2[h<B*CJEHOJQJU^JaJph &(*,HJͮ}f}fI00h2[h<B*CJEHH*OJQJ^JaJph9jh2[h<B*CJEHH*OJQJU^JaJph,h2[h<B*CJH*OJQJ^JaJph)h2[h<B*CJOJQJ^JaJph6jh2[h<B*CJEHOJQJU^JaJph<j~GT h2[h<B*CJEHOJQJUV^JaJph-h2[h<B*CJEHOJQJ^JaJph6jh2[h<B*CJEHOJQJU^JaJph ‚Ȃʂ68\^¥y]F'<j~GT h2[h<B*CJEHOJQJUV^JaJph-h2[h<B*CJEHOJQJ^JaJph6jh2[h<B*CJEHOJQJU^JaJph,h2[h<B*CJH*OJQJ^JaJph)h2[h<B*CJOJQJ^JaJph9jh2[h<B*CJEHH*OJQJU^JaJph9jخh2[h<B*CJEHH*OJQJU^JaJph?j~GT h2[h<B*CJEHH*OJQJUV^JaJph ^`b҃ԃքȳȜ}aȳE.-h2[h<B*CJEHOJQJ^JaJph6jh2[h<B*CJEHOJQJU^JaJph6jh2[h<B*CJEHOJQJU^JaJph<j~GT h2[h<B*CJEHOJQJUV^JaJph-h2[h<B*CJEHOJQJ^JaJph)h2[h<B*CJOJQJ^JaJph6jh2[h<B*CJEHOJQJU^JaJph6jh2[h<B*CJEHOJQJU^JaJph ք؄ڄ܄܅ޅũ}^B}#<j~GT h2[h<B*CJEHOJQJUV^JaJph6jDh2[h<B*CJEHOJQJU^JaJph<j~GT h2[h<B*CJEHOJQJUV^JaJph-h2[h<B*CJEHOJQJ^JaJph)h2[h<B*CJOJQJ^JaJph6jh2[h<B*CJEHOJQJU^JaJph6jhh2[h<B*CJEHOJQJU^JaJph<j~GT h2[h<B*CJEHOJQJUV^JaJph ޅ DFHJƆȆȳȜ}aȳȜB&6jػh2[h<B*CJEHOJQJU^JaJph<j~GT h2[h<B*CJEHOJQJUV^JaJph6jh2[h<B*CJEHOJQJU^JaJph<j~GT h2[h<B*CJEHOJQJUV^JaJph-h2[h<B*CJEHOJQJ^JaJph)h2[h<B*CJOJQJ^JaJph6jh2[h<B*CJEHOJQJU^JaJph6j h2[h<B*CJEHOJQJU^JaJphrtƇȇη|η]A%6jh2[h<B*CJEHOJQJU^JaJph6jh2[h<B*CJEHOJQJU^JaJph<j~GT h2[h<B*CJEHOJQJUV^JaJph6jh2[h<B*CJEHOJQJU^JaJph<j~GT h2[h<B*CJEHOJQJUV^JaJph-h2[h<B*CJEHOJQJ^JaJph6jh2[h<B*CJEHOJQJU^JaJph)h2[h<B*CJOJQJ^JaJph "$02VXɭ|`I*<j~GT h2[h<B*CJEHOJQJUV^JaJph-h2[h<B*CJEHOJQJ^JaJph6jh2[h<B*CJEHOJQJU^JaJph)h2[h<B*CJOJQJ^JaJph6jh2[h<B*CJEHOJQJU^JaJph6jnh2[h<B*CJEHOJQJU^JaJph<j~GT h2[h<B*CJEHOJQJUV^JaJph-h2[h<B*CJEHOJQJ^JaJphXZ\^ȬvZE.E,h2[h<B*CJH*OJQJ^JaJph)h2[h<B*CJOJQJ^JaJph6j&h2[h<B*CJEHOJQJU^JaJph<j~GT h2[h<B*CJEHOJQJUV^JaJph-h2[h<B*CJEHOJQJ^JaJph6jh2[h<B*CJEHOJQJU^JaJph6jh2[h<B*CJEHOJQJU^JaJph6jHh2[h<B*CJEHOJQJU^JaJph ˆĈΈЈ؈ڈɭ|e|F*|6jh2[h<B*CJEHOJQJU^JaJph<j~GT h2[h<B*CJEHOJQJUV^JaJph,h2[h<B*CJH*OJQJ^JaJph)h2[h<B*CJOJQJ^JaJph6jh2[h<B*CJEHOJQJU^JaJph6jh2[h<B*CJEHOJQJU^JaJph<j~GT h2[h<B*CJEHOJQJUV^JaJph-h2[h<B*CJEHOJQJ^JaJph .024@Bfhͮ}aJ+<j~GT h2[h<B*CJEHOJQJUV^JaJph-h2[h<B*CJEHOJQJ^JaJph6jh2[h<B*CJEHOJQJU^JaJph)h2[h<B*CJOJQJ^JaJph6jh2[h<B*CJEHOJQJU^JaJph<j~GT h2[h<B*CJEHOJQJUV^JaJph-h2[h<B*CJEHOJQJ^JaJph6jh2[h<B*CJEHOJQJU^JaJph hjlrt։؉ȳȅfJȳȅ+<j~GT h2[h<B*CJEHOJQJUV^JaJph6jqh2[h<B*CJEHOJQJU^JaJph<j~GT h2[h<B*CJEHOJQJUV^JaJph-h2[h<B*CJEHOJQJ^JaJph,h2[h<B*CJH*OJQJ^JaJph)h2[h<B*CJOJQJ^JaJph6jh2[h<B*CJEHOJQJU^JaJph6jh2[h<B*CJEHOJQJU^JaJph؉ډ܉JLpȳiJ.i6j+h2[h<B*CJEHOJQJU^JaJph<j~GT h2[h<B*CJEHOJQJUV^JaJph-h2[h<B*CJEHOJQJ^JaJph6jh2[h<B*CJEHOJQJU^JaJph,h2[h<B*CJH*OJQJ^JaJph)h2[h<B*CJOJQJ^JaJph6jh2[h<B*CJEHOJQJU^JaJph6jMh2[h<B*CJEHOJQJU^JaJph prtvxz̊ũxaB&xxa6jh2[h<B*CJEHOJQJU^JaJph<j~GT h2[h<B*CJEHOJQJUV^JaJph-h2[h<B*CJEHOJQJ^JaJph6jh2[h<B*CJEHOJQJU^JaJph)h2[h<B*CJOJQJ^JaJph6jh2[h<B*CJEHOJQJU^JaJph6jh2[h<B*CJEHOJQJU^JaJph<j~GT h2[h<B*CJEHOJQJUV^JaJph ̊ΊЊҊz|"$HũxaB&xxa6jh2[h<B*CJEHOJQJU^JaJph<j~GT h2[h<B*CJEHOJQJUV^JaJph-h2[h<B*CJEHOJQJ^JaJph6jh2[h<B*CJEHOJQJU^JaJph)h2[h<B*CJOJQJ^JaJph6jh2[h<B*CJEHOJQJU^JaJph6jh2[h<B*CJEHOJQJU^JaJph<j~GT h2[h<B*CJEHOJQJUV^JaJph HJLNPRvxz|ũxaB&x6jMh2[h<B*CJEHOJQJU^JaJph<j~GT h2[h<B*CJEHOJQJUV^JaJph-h2[h<B*CJEHOJQJ^JaJph6jh2[h<B*CJEHOJQJU^JaJph)h2[h<B*CJOJQJ^JaJph6jh2[h<B*CJEHOJQJU^JaJph6jsh2[h<B*CJEHOJQJU^JaJph<j~GT h2[h<B*CJEHOJQJUV^JaJph 46ɭ|`I*<j~GT h2[h<B*CJEHOJQJUV^JaJph-h2[h<B*CJEHOJQJ^JaJph6jh2[h<B*CJEHOJQJU^JaJph)h2[h<B*CJOJQJ^JaJph6jh2[h<B*CJEHOJQJU^JaJph6j)h2[h<B*CJEHOJQJU^JaJph<j~GT h2[h<B*CJEHOJQJUV^JaJph-h2[h<B*CJEHOJQJ^JaJph68:ȳȜ}aȳJ.6jh2[h<B*CJEHOJQJU^JaJph,h2[h<B*CJH*OJQJ^JaJph6jh2[h<B*CJEHOJQJU^JaJph<j~GT h2[h<B*CJEHOJQJUV^JaJph-h2[h<B*CJEHOJQJ^JaJph)h2[h<B*CJOJQJ^JaJph6jh2[h<B*CJEHOJQJU^JaJph6jh2[h<B*CJEHOJQJU^JaJph *,.068ɭ|e|I2-h2[h<B*CJEHOJQJ^JaJph6jh2[h<B*CJEHOJQJU^JaJph,h2[h<B*CJH*OJQJ^JaJph)h2[h<B*CJOJQJ^JaJph6jh2[h<B*CJEHOJQJU^JaJph6jh2[h<B*CJEHOJQJU^JaJph<j~GT h2[h<B*CJEHOJQJUV^JaJph-h2[h<B*CJEHOJQJ^JaJph :nN4JLNPRTVXZ|`$dhxx`a$gdp/H$dhxxa$gdp/H $dhxa$gdp/Hdhgdp/H$ & F dha$gdp/H $dha$gdp/HNPtvxz|ũ}fG+}6jwh2[h<B*CJEHOJQJU^JaJph<j~GT h2[h<B*CJEHOJQJUV^JaJph-h2[h<B*CJEHOJQJ^JaJph)h2[h<B*CJOJQJ^JaJph,h2[h<B*CJH*OJQJ^JaJph6jh2[h<B*CJEHOJQJU^JaJph6jh2[h<B*CJEHOJQJU^JaJph<j~GT h2[h<B*CJEHOJQJUV^JaJph ֐ؐڐܐԸfԸG+6j1h2[h<B*CJEHOJQJU^JaJph<j~GT h2[h<B*CJEHOJQJUV^JaJph6jTh2[h<B*CJEHOJQJU^JaJph<j~GT h2[h<B*CJEHOJQJUV^JaJph-h2[h<B*CJEHOJQJ^JaJph6jh2[h<B*CJEHOJQJU^JaJph)h2[h<B*CJOJQJ^JaJph,h2[h<B*CJH*OJQJ^JaJph \^đƑϸϜfJϜ+<j~GT h2[h<B*CJEHOJQJUV^JaJph6jh2[h<B*CJEHOJQJU^JaJph<j~GT h2[h<B*CJEHOJQJUV^JaJph-h2[h<B*CJEHOJQJ^JaJph6jh2[h<B*CJEHOJQJU^JaJph,h2[h<B*CJH*OJQJ^JaJph)h2[h<B*CJOJQJ^JaJph6jh2[h<B*CJEHOJQJU^JaJph Ƒȑʑ <>ȳaE&<j~GT h2[h<B*CJEHOJQJUV^JaJph6jh2[h<B*CJEHOJQJU^JaJph<j~GT h2[h<B*CJEHOJQJUV^JaJph-h2[h<B*CJEHOJQJ^JaJph6jh2[h<B*CJEHOJQJU^JaJph)h2[h<B*CJOJQJ^JaJph6jh2[h<B*CJEHOJQJU^JaJph6jh2[h<B*CJEHOJQJU^JaJph >@BD HȱiJ.6jh2[h<B*CJEHOJQJU^JaJph<j~GT h2[h<B*CJEHOJQJUV^JaJph-h2[h<B*CJEHOJQJ^JaJph6jh2[h<B*CJEHOJQJU^JaJph)h2[h<B*CJOJQJ^JaJph,h2[h<B*CJH*OJQJ^JaJph6jh2[h<B*CJEHOJQJU^JaJph6jh2[h<B*CJEHOJQJU^JaJph HJZ\dhpzLVj³¤vvvZ?4h2[hHB*CJOJQJ]^JaJmH*phsH*7h2[h)5B*CJOJQJ]^JaJmH*phsH*h2[h {XCJOJQJaJh2[hDCJOJQJaJh2[h)5CJOJQJaJh2[h)CJOJQJaJh2[hQ#0CJOJQJaJ$h2[h)CJOJQJaJmH*sH*)h2[hp/HB*CJOJQJ^JaJph)h2[hZB*CJOJQJ^JaJphj^`Ę̘ΘҘ涣lWBW)1h2[h>B*CJOJQJ^JaJmHphsH)h2[heRB*OJQJ^JmHphsH)h2[hrB*OJQJ^JmHphsH)h2[hp/HB*OJQJ^JmHphsH$h2[hhwCJOJQJaJmHsHh2[hSCJOJQJaJ$h2[hhwCJOJQJaJmH*sH*)h2[hhwB*CJOJQJ^JaJph4h2[hHB*CJOJQJ]^JaJmH*phsH*1h2[hHB*CJOJQJ^JaJmH*phsH* `Θ\ޙn:0h $dha$gdp/H$dhxxa$gdp/H $dha$gdp/H $dha$gdp/H $dha$gdp/HҘܘ"\ޙln͸{fM41h2[hSYB*CJOJQJ^JaJmHphsH1h2[hyB*CJOJQJ^JaJmHphsH)h2[h IbB*OJQJ^JmHphsH)h2[h IbB*OJQJ^JmH*phsH*$h2[h IbCJOJQJaJmH*sH*)h2[h)B*OJQJ^JmHphsH)h2[hrB*OJQJ^JmHphsH1h2[h>B*CJOJQJ^JaJmHphsH1h2[h B*CJOJQJ^JaJmHphsH nt̚Κ8:ʟ*,.濦|cJ1J1J11h2[hSYB*CJOJQJ^JaJmHphsH1h2[h)B*CJOJQJ^JaJmHphsH1h2[hyB*CJOJQJ^JaJmHphsH)h2[hN-B*OJQJ^JmHphsH)h2[h#RB*OJQJ^JmH*phsH*1h2[h IbB*CJOJQJ^JaJmHphsHjh2[UmHnHu1h2[hyB*CJOJQJ^JaJmHphsH1h2[hBB*CJOJQJ^JaJmHphsH.0h,ΤVX`p.ѺzazaHaHa/aH1h2[h_B*CJOJQJ^JaJmH*phsH*1h2[h^"B*CJOJQJ^JaJmH*phsH*1h2[hobB*CJOJQJ^JaJmH*phsH*4h2[hob6B*CJOJQJ^JaJmH*phsH*jh2[UmHnHu-h2[hobB*CJOJQJaJmH*phsH*-h2[h|lB*CJOJQJaJmH*phsH*)h2[hN-B*OJQJ^JmH*phsH*1h2[hN-B*CJOJQJ^JaJmHphsH,ΤPTD̮ܯа B|$ dha$gdp/H $dha$gdp/H$ dha$gdp/H $dha$gdp/H $dha$gdp/HPRTVʹrY@'1h2[hB*CJOJQJ^JaJmH*phsH*1h2[hbVB*CJOJQJ^JaJmH*phsH*1h2[h9%B*CJOJQJ^JaJmH*phsH*4h2[h9%6B*CJOJQJ^JaJmH*phsH*jh2[UmHnHu1h2[hV{B*CJOJQJ^JaJmH*phsH*1h2[h&kB*CJOJQJ^JaJmH*phsH*4h2[h&k6B*CJOJQJ^JaJmH*phsH*-h2[hV{B*CJOJQJaJmH*phsH* D:Ӻ~]<AjEh2[h2[B*CJEHOJQJU^JaJmHnHphuAj<h2[h2[B*CJEHOJQJU^JaJmHnHphu4h2[hobB*CJH*OJQJ^JaJmH*phsH*Aj\h2[h2[B*CJEHOJQJU^JaJmHnHphu1h2[hobB*CJOJQJ^JaJmH*phsH*-h2[hobB*CJOJQJaJmH*phsH*)h2[hobB*OJQJ^JmH*phsH* :<24®ĮŪʼnŪhŪGAjh2[h2[B*CJEHOJQJU^JaJmHnHphuAjnh2[h2[B*CJEHOJQJU^JaJmHnHphuAjh2[h2[B*CJEHOJQJU^JaJmHnHphu4h2[hobB*CJH*OJQJ^JaJmH*phsH*1h2[hobB*CJOJQJ^JaJmH*phsH*Ajh2[h2[B*CJEHOJQJU^JaJmHnHphuĮƮаδдҴLNŮ|nY@+)h2[h B*CJOJQJ^JaJph1h2[h1tB*CJOJQJ^JaJmH*phsH*)h2[h1tB*OJQJ^JmH*phsH*jh2[UmHnHu1h2[hBB*CJOJQJ^JaJmH*phsH*1h2[htnwB*CJOJQJ^JaJmH*phsH*-h2[htnwB*CJOJQJaJmH*phsH*1h2[hobB*CJOJQJ^JaJmH*phsH*Ajh2[h2[B*CJEHOJQJU^JaJmHnHphu |дNж&v0H$dh$Ifa$gdp/H$dh`a$gdp/H$hdh`ha$gdp/H$ & F"dha$gdp/H $dha$gdp/H $dha$gdp/H $dha$gdp/H$dhxxa$gdp/HNVXζ$HJθŲt_H_H__A_ hp/Hhp/H,h2[hE B*CJH*OJQJ^JaJph)h2[hE B*CJOJQJ^JaJph&hq5B*CJOJQJ^JaJph,h2[hE 5B*CJOJQJ^JaJph%h2[hE B*CJOJQJaJph%h2[hf~B*CJOJQJaJph-h2[h B*CJOJQJaJmH*phsH*hqB*OJQJ^Jph)h2[h B*OJQJ^JmH*phsH*HJNRTVXZ\^`buffffffffff$dh$Ifa$gdp/Hkd $$IflF#N t0 $  44 la bdfhjlnprtvxz|~$dh$Ifa$gdp/HθҸԸָڸܸnNPl46$dh$Ifa$gdp/Hθиָظܸ޸68>@BDˬˍˆˆgH,6jh2[hE B*CJEHOJQJU^JaJph=jh2[h2[B*CJOJQJU^JaJmHnHphu=jh2[h2[B*CJOJQJU^JaJmHnHphu hp/Hhp/H=jNh2[h2[B*CJOJQJU^JaJmHnHphu=jDh2[h2[B*CJOJQJU^JaJmHnHphu)h2[hE B*CJOJQJ^JaJph=j h2[h2[B*CJOJQJU^JaJmHnHphu68<>PRpaaaaR$dh$Ifa$gdq$dh$Ifa$gdp/Hkd$$IflF#N t0 $  44 laytq uffffffffff$dh$Ifa$gdp/Hkd|$$IflF#N t0 $  44 la "$&(*,>BF~$dh$Ifa$gdp/H~ɭ|u|V|?|?|?|?|?|?|?|?,h2[hE B*CJH*OJQJ^JaJph=jh2[h2[B*CJOJQJU^JaJmHnHphu hp/Hhp/H)h2[hE B*CJOJQJ^JaJph6jh2[hE B*CJEHOJQJU^JaJph6jKh2[hE B*CJEHOJQJU^JaJph<j~GT h2[hE B*CJEHOJQJUV^JaJph-h2[hE B*CJEHOJQJ^JaJph~J<uffffff$dh$Ifa$gdp/Hkd$$IflF#N t0 $  44 la<>f~:@FP<j̹~gR;R;RgR4 hp/Hhp/H,h2[h{4B*CJH*OJQJ^JaJph)h2[h{4B*CJOJQJ^JaJph,h2[h{45B*CJOJQJ^JaJph)h2[h B*CJOJQJ^JaJph%h2[hp/HB*CJOJQJaJph%h2[h B*CJOJQJaJph%h2[hSB*CJOJQJaJph hp/HhE ,h2[hE B*CJH*OJQJ^JaJph)h2[hE B*CJOJQJ^JaJph<>Tujj[L>L$ & F"dha$gdp/H$hdh`ha$gdp/H$dhxxa$gdp/H $dha$gdp/HkdJ $$IflF#N t0 $  44 la<jpHkd $$IflF$N t0$  44 la$dh$Ifa$gdp/H$dh`a$gdp/H$hdh`ha$gdp/H $dh$Ifa$gdp/H BDvx@BgH,6jh2[h{4B*CJEHOJQJU^JaJph=jLIh2[h2[B*CJOJQJU^JaJmHnHphu=j 1h2[h2[B*CJOJQJU^JaJmHnHphu hp/Hhp/H=j6h2[h2[B*CJOJQJU^JaJmHnHphu=jh2[h2[B*CJOJQJU^JaJmHnHphu=jZ h2[h2[B*CJOJQJU^JaJmHnHphu)h2[h{4B*CJOJQJ^JaJphBFH vxfkd/$$IflF$N t0$  44 la$dh$Ifa$gdp/H x|~@BFHJLfkd0$$IflF$N t0$  44 la$dh$Ifa$gdp/H LNPRTVXZ\^`bdfh@|"$dh$Ifa$gdp/H8:<>vxɭ|]A|*|,h2[h{4B*CJH*OJQJ^JaJph6jbh2[h{4B*CJEHOJQJU^JaJph<j~GT h2[h{4B*CJEHOJQJUV^JaJph)h2[h{4B*CJOJQJ^JaJph6jh2[h{4B*CJEHOJQJU^JaJph6jn`h2[h{4B*CJEHOJQJU^JaJph<j~GT h2[h{4B*CJEHOJQJUV^JaJph-h2[h{4B*CJEHOJQJ^JaJph\^,.tũnOH3)h2[h sB*CJOJQJ^JaJph hp/HhK=jh2[h2[B*CJOJQJU^JaJmHnHphu=jhh2[h2[B*CJOJQJU^JaJmHnHphu hp/Hhp/H)h2[h{4B*CJOJQJ^JaJph6jh2[h{4B*CJEHOJQJU^JaJph6j+eh2[h{4B*CJEHOJQJU^JaJph<j~GT h2[h{4B*CJEHOJQJUV^JaJph(\`b uffffffff$dh$Ifa$gdp/Hkdg$$IflF$N t0$  44 la 2f,ufffffff$dh$Ifa$gdp/Hkd$$IflF$N t0$  44 la,.0Vuff[PAA$dh`a$gdp/H $dha$gdp/H $dha$gdp/H$ dha$gdp/Hkd$$IflF$N t0$  44 lath`zҿhS>ShS))h2[hB*CJOJQJ^JaJph)h2[hDY3B*CJOJQJ^JaJph)h2[ho_B*CJOJQJ^JaJph/h2[ho_6B*CJOJQJ\^JaJph/h2[h s6B*CJOJQJ\^JaJph/h2[h>e 6B*CJOJQJ\^JaJphh2[hZCJOJQJaJ$h2[ho_CJOJQJaJmH*sH*,h2[h 6B*CJOJQJ^JaJph,h2[h s6B*CJOJQJ^JaJphV` NlN |vgd> $dha$gdp/H$dhxxa$gdp/H$dh`a$gdp/H$dhH$^a$gdp/H$dhH$`a$gdp/H $dha$gdp/H$dh^a$gdp/Hz "BN "Bx|vҺu]J>:3 h>h>h>h`!CJOJQJaJ$h2[h CJOJQJaJmH*sH*/h2[h"+6B*CJOJQJ\^JaJph/h2[hfo6B*CJOJQJ\^JaJph)h2[h7B*CJOJQJ^JaJph/h2[ho_6B*CJOJQJ\^JaJph/h2[h s6B*CJOJQJ\^JaJph/h2[h>e 6B*CJOJQJ\^JaJph)h2[ho_B*CJOJQJ^JaJphx $dhxa$gdp/H$ "dhxxa$gdp/H $dha$gdp/Hgd>x>@ϸϸ}eN9N9)h2[h\B*CJOJQJ^JaJph,h2[h\B*CJOJQJ]^JaJph/h2[h\6B*CJOJQJ]^JaJph7h2[h`!5B*CJOJQJ]^JaJmH*phsH*h2[h`!CJOJQJaJh2[h`!5CJOJQJaJ,h2[h`!5B*CJOJQJ^JaJph4h2[h`!5B*CJOJQJ^JaJmH*phsH*)h2[hp/HB*CJOJQJ^JaJphx@LT*Vj~$ & F hdh^`ha$gdp/H $dha$gdp/H $dha$gdp/H$dhxx`a$gdp/H$dhxxa$gdp/HRThjĪz^G(<j~GT h2[hiB*CJEHOJQJUV^JaJph-h2[hiB*CJEHOJQJ^JaJph6jh2[hiB*CJEHOJQJU^JaJph)h2[hiB*CJOJQJ^JaJph5h2[hi56B*CJOJQJ\]^JaJph2h2[hi6>*B*CJOJQJ]^JaJph$h2[hZCJOJQJaJmHsH$h2[h]CJOJQJaJmHsH)h2[h]B*CJOJQJ^JaJph *,ȳs[K<h2[h!CJOJQJaJh2[h!CJOJQJ\aJ/h2[hi5B*CJOJQJ\^JaJph/h2[hi6B*CJOJQJ]^JaJph2h2[hi6>*B*CJOJQJ]^JaJphjh2[UmHnHu)h2[hiB*CJOJQJ^JaJph6jh2[hiB*CJEHOJQJU^JaJph6jh2[hiB*CJEHOJQJU^JaJph V,.~浛mVV>/h2[h!6B*CJOJQJ]^JaJph,h2[h!B*CJH*OJQJ^JaJph-h2[h!@B*CJOJQJ^JaJph-h2[h!@B*CJOJQJ^JaJph3h2[h!6@B*CJOJQJ]^JaJph6h2[h!6>*@B*CJOJQJ]^JaJph)h2[h!B*CJOJQJ^JaJph2h2[h!6>*B*CJOJQJ]^JaJph:<`bdf^`bfhlnrtxzη|g_[_[_[_[QKQKGCQKQh:hX hX0JjhX0JUh3:jh3:U)h2[h!B*CJOJQJ^JaJph6jh2[h!B*CJEHOJQJU^JaJph<j~GT hqh!B*CJEHOJQJUV^JaJph-hqh!B*CJEHOJQJ^JaJph6jhqh!B*CJEHOJQJU^JaJph)hqh!B*CJOJQJ^JaJph`dfjlprvx HgdHu &`#$gd &`#$gdYf$$ & F hdh^`ha$gd3K FHJɹܵܧ܅wbQ hj(hXCJOJQJ^JaJ)hj(hXB*CJOJQJ^JaJphhHPCJOJQJ^JaJ hHPhHPCJOJQJ^JaJ h6h6CJOJQJ^JaJh6CJOJQJ^JaJh3:hXCJOJQJaJmHsH$hYhXCJOJQJaJmHsHh:hX hX0JjhX0JUh0JmHnHuHJ\^(^`gd M`gd91gd91gdj(gd6Z\^\^`bdán\\\G)h hXB*CJOJQJ^JaJph#h MhX6CJOJQJ^JaJ hX56CJOJQJ^JaJ&h MhX56CJOJQJ^JaJhXCJOJQJ^JaJ h91hXCJOJQJ^JaJ hShXCJOJQJ^JaJh: hj(hXCJOJQJ^JaJ)hj(hXB*CJOJQJ^JaJph#hXB*CJOJQJ^JaJph "$(*,024<  "$&(*,.馢関馢関馢関馢関馢馢鎢馢hXCJaJhXCJOJQJaJhXhXCJOJQJaJ hBhXCJOJQJ^JaJ)hBhXB*CJOJQJ^JaJph h[hXCJOJQJ^JaJh:#hXB*CJOJQJ^JaJph3"$*,24p gde$a$gdBgdb; "&(,.Z\`bfhjlprvx|~gde.XZ\^`bdfhjlnprtvxz|~hXCJOJQJaJhXCJOJQJaJhXCJaJ hXaJhXCJaJ h,YhXhXhXCJOJQJaJh:h,YhXmHsH h|hXOJQJ^JmHsH=gdepr$&(0jlnr{iXG!h^"hXB*KHOJQJph h}hXCJ OJQJ^JaJ #hXB*CJ OJQJ^JaJ ph)h}hXB*CJ OJQJ^JaJ ph h#RhXCJOJQJ^JaJ#hXB*CJOJQJ^JaJphh|hXOJQJ^J"h|hX5CJOJQJ\^J hXH*hXCJH*OJQJaJhXCJOJQJaJh:hXhXCJaJpr&(lntvz| U9D[$\$gd1tgd1t U9D[$\$gd^"$a$gdegdertvxz|~~m`hihiOJQJ^J!hihi5>*OJQJ\^JhiCJ aJ hiCJaJhihiCJOJQJaJ!h1thXB*KHOJQJph h9%hXCJOJQJ^JaJ#hXB*CJOJQJ^JaJph)h9%hXB*CJOJQJ^JaJph!h^"hXB*KHOJQJphh:hX#8:BDJLPRVX\^bdgd!gdi68:@BDHJLNPRTVXZ\^`bdfhjnprtvxz|~߽߽߯Ӣߗh3: h!6]h!6OJQJ]^Jh!5>*\ h!CJh!CJOJQJh!CJOJQJaJh!h!OJQJh:hihiOJQJ^Jhihi6OJQJ]^J5dhjprvx|~$$ & F hdh^`ha$gd3Kgd!)h2[h!B*CJOJQJ^JaJph? 00&P 1}0:pYf. A!"n#n$n% @=AƲ`Uӷ;88PZ<ޚVp1'ݠ*I8V=:t\) ^%yNA9!3gɩ]N;T *OAvCNq38Wa'dJW4~ Da`hMM' 9#0_x!ĒsH8*Bsi Rzn>tAqw1exKmNl)~8vmD~ܮPط]g6&?_uҫƓmu~psQ ixz9_=®om/G'քNphFg;ު[bJV~ꟕlS?L ɳ$+?#7Uqϝ7x/??==^o[ܓ]g-6p'MW wܼ njnwn$o,}k;{1{&{,{$[===-]H2d*Ʈ[{:&ɸ6qÏįp@c|SbY:1[ ?z/x{bbqOJlv&>{;^>n靜8Mc"n^Ah_:'|wJ q&|o>Ep{wRc k%^]{..Bu>auO7|ĻUPq䌰/S:1Rҩ#Y_ <(:;KvIK^vKe w}T$:ΆrGav*>~qSX{*9V~;mI^ uJBըFejD*3oF=%ڲU l)guN(wƺӬzl.wtN(ݓ&/lZ/}_4ux^', dPsÑJ9^@L^K B^1 T~j))*>ϟ׹/ɡy&]hqjw [({ Ke&PaE}NܔXElqY=6_YRG&kGq"y16R86Vj%mz'E#؞8Dw4}H2DfXّ͠E3(82bd֙鑗R}Hs򼖋_tdbYcfĖόq#dD;43noB)csXCs1Np[lDZ=Q^R?wO{vΝom#o{c12j#;12wQ^Xɬ>Eƿ\}^U_Ri/1c>Hg|a"#IRu4glGn^xyڒ:H|*__Ri3qGL`y(yN4>ȝ|O;dX`1F2:'%>6*Í}$HB%wό7 ߽:9\'cMkm~=|\SfMdYyuYpnLJ *ċ^AowVǸ9;AN(ζ~'׍3$Q;2q zxgP+_mH~3ׁ/+gc3b1j}=Z R cauG\G}K밍n/^q:)6PUm%eYvͼ ĞM^ brq0Dc">_ <3?>GMYb4om spDdL*uXwCpssP}4x%%dY;^ cUVp,w)vz+6<>ѱɿ^Xc+0e7Vk.yטM6 4ti P{SA6&&PMS̮l(d6 ~TJ&b[ؼμ#O'tӍW"LIr^#PKRjBz@4>RzUuh r'Э@CJfڱz&POIֺ@՗ >V AhMGԍݬ.25XKj sV(-BSE}.LFU UJ9g3u@E~—YdZ"uS@Mԧf(PE^${x h(]cP]m֚DsG04ȘoVfyMVVfZk !FZʜ-PUSO h _6͵ZQf@0G T5pTLڬ ^Z_0SD C'v"oQX٬G >0/uDM%@/j9O|p NL2g4.Cw} lR`H$lnz v>(4E {>M;^(f{}=ܓ[ʀuT=_-rfxX*}@ty-JX9Y_/( t|Dm';'3Wn*yJ67LT+Eֿ>_S84ptR.@3QlIV+h;::i ř(lX +&f߮扼5j@U@_wxG^*X w_eziF<Z-Л[NY—zEW*W(7<UUwno{{EҿK[oȫCcծȓ3H_KԂ04O_##}<>R=4DFN7#m#C#3}#"C|6?rCEϏ<i㻣G^TS#E\?Ģ{6ͣxqtFI'J#mfWO[d4K>Q޹;SZGwJA%7ODj{"-̵̔-riYa*G^6l$T~)E->?Vsr4R_M{q.j$=cuX9 ǟ*,4Ǒ]GhXw#3dخ#ul,t؞Ǒ/dOХ}G='he3".OEwa<%iўr㏶7W!}QuT#QWw3tKOM?yfMt:)z[t+:dY=>lѝ͋tr}&FݷG>֪nʌb{#o=Y509 ESF3ۨч4G)[taź_ufFGgEGO#Ab1]_Xt/%2#lA~v2mI93ɲHs#w,/]#^#+b _؛";5FH**s~]lO4<==OHFDfnu&cHX&/lc;Je!Q=3#15-y?.?S\=m0:5oS&]̄y#7zT՗ލVI:$Ma>&[R#ًxqA^墽p5aR}t#ك{|v2Sc=kjc9~Hn.L|Eҭ<'6Ќywߣip\~0*& "rn[!Ug-sŸDO}#T؝y׊2bwEBEϲyMbW,< BC!Yβin\|Rk_=V}U:G*t_FɜG>GMI+\q5VG#gUD#dOj_q5Z ]C#om9(@=!q^ЃgNyu3[vg̨=˽Yފ,{ u~R]ݪ#}HCgu͏| f'5Jf0 )3m=>ϑc7:NE "/NCr'ɵ$x] c/@>א2+_]̽l-Z`iNbsd\ISg"W_xu3 ?I]A]ط$Au웒@߁:luXOޕ~fIa׀n;!ANe [qvQ~A=I`߽:o ~3t A5.; 7{I$mkCyiw`w $3v=\?[{+^Hm}<E$HW֩Cu]Rg"#OK{i~'5Gp3w'Z z t~a?|DK"_jx$Tj!P3Ozgv=(#A+! ~.k.۽I&R:Đz<ՍS^Deٗ.dyu*nھrUڛ\'REcN-)YvY(un圕0[mWGUr޾cBOSS9wO5֋:T1\2I{jԽɁ򉛓jZBbß'AK> 9i.8NMYgq`?I]$FOKH=t]v!A:;2 tY`ttu;z#vԁe{wt_rHP >ǦRlyEyI?9zPFփ4C8r` l#R(>O!ߴ.Uy@%%y >ȹRֹ$ur ͣi>jz5p}EBЧvd 3q E{Ix'[gK1%=e'cgy>V\,x#_q\X\qpX3粮~DZ߱>iڈ9O5JW"cxB4tEX#> |x(O"%D9^xnq:S9ԏ`+>oaJ7 AYXǎgkHims5pv2ic.9+T>Jl]M>ECқ#k\'I8%g=qa?I]Ź$ %lGccN6#}_zdrΦ-:;@1]vXv ff7TK_׭g;C=rȾelИ\ZӚ`_וt~|$>Ƽc >I5tR*iA\`M}[ 8pg z95I%]~4g Ǚc~V!aC.:t<&gkUfMbh,=_lGq85 d>XeJCOGmq|W|9\>`\Xq((~f9 #]-oأxL\xCOGmrN`01%._vyH|ہ~@9 /<X// |0ߗ] #6Js, Y|փ _Ń]z$2S<>o1Y{JuIk3c[UF>1/5: ;V:7 t`돭;_yd67Y$_~dyR:Igɱ="Y'$5H I_dE$_BԙK|U:uIA]v I`8Y8Z{BC>#&Of] l{$̫t=M끞i.9-}6+e& O!{9Iy$u[wRJ=j%ۃNlـ:}*}~rB}ZM+e7fq 45Ta M{𭐤*\"\'֣]/$uIOr<Ʌ$_?ʴ$NQw$_Ie6I[/N}Ɛ4"ak~÷$_X徉0t~A~=50<6:}dtcFp=Г 3h7ڄ6P(ߛĞswϹ/2oRe٢sfl8NY#ojm;8)Ϲ5o\CbS]>ȫORDCuMˉD҉d, 6s%:aRf,(@9>oo/Jl:8<.'p ls6 ꍠK;eא+i{\7Mc14Cx6omH!xLCH.L8D}q>Új>,Xt>8)χMrJcxC^}j$&;}RIjL$oJJޱ=>oT?^gauAL5{4la6NorY92w9qocN5wq- q,q-q-.F\IU|Mą,G )Sg>gz[;]gq[gqgXˈkkqUmJ1w q5"nz}nqQ6Z.-nq,n#q[m]fq>|^Dܻwq[ZHOTkDD+G9U"V|BXL6YV[\WY\q -.q-.Nč/׉keq⮤dlY:X\-+q,!qS~!n ^⾦nq[{6#.,V -n:q[0zY Nĵ|[\-r-N諯}bq.ڲ7,<ް.=aq[^>6Q;δ5ĝhq+kiqWfi` qY\g^ĭ<[!V RF\D\OG\k8hq[ܫ}lq+`qn$-n0qY. ĝjqR{}jiVXN>' q3-nq#-n9qC-nq]-RYE5~X\gjGŝL,Epwv,Sm$.W&o"n]O{W; ~ {,n;q/X1o4 ֙oqo>`q. naްmN]U5ZZr,ۛſל|:Ī,>Ms=l&eCjW֘f6&>Gg˳7%툳-g&n+Ԏ7%/~nG}.uc_Fg/u}gs9wS:8cߎYچ8ϕqnfmf"n[%۶jZܼ,mKFɎjmKgmK=m'o$qZ\[5%n^sq5,N6O|iJ!lv`,:K;$nGmvT!nն-n`zg}ǹ}qψ/}nCs8 me:F'gf_e, &m_8⮶/k3YXKԁxв׉8-A/vm5ݶ׳{zfwq-_Rv_Dzc-Y=ձ^A\ Dھ|{Y8ܱ5ٳ؟Eo3q#]y<^$nš_Nz۩ ,va[no[eq[mq!^{_ȿ,==,n:q-qM0Oo$qwqs-WYx~kqg{O 8,H' xVՙǓ|wi@#ʨ aѰX\;Nź` δ֥Z8f̸ս.UŊʸ<|M Ay~{ͷMg9R|ŰюXlc{&:66ٱ6ձ7tLk@;tx#`:{UŰ{V;yu4-7α`96c{>vlXcZ6jtRWYa:Z\ѱer2Mͱ;ԱŰ>\_[w_;lc^?,1AX]?v0opٝt<ǴvwvyɎYi}zca =ڭG=B{acöuXU95mqֱhؿ9u_ r`9Gc~ݰ柽^ /gw,Q=8ؓUu{wUNwL뫯;dǴN<ݱGag9kBǾE/N]Twvc`:V ϸж.:ѱ`8vl7n w=ޱa8VuL{Nîc`;66űvcŎvcvszdžzc#w u\NFW0 N>t^M\ `':q`-pM}ױ0n*tv_rlߕο`{8V@o$|kRo-{a|=̷D'a}ϵ06=o)o+m]{;|{.y7qj`lO57>My]?uoܱa:۶^qv8_=Iy;0^.̷ml;vc06>N ߶}i_3]8gw'uX~} {3Se m*巰kO`w9`o8U1:;wO`g85__Ku?v DZ}a~l[gݓ޴-Q^WWð!sl1ǚ`:̟ް;+s-mX6=؃u {!̯Mrv`n { sl-vK/ c7v|; 6 Fx~v]y;&"XʒiL'? i+8Yʾ@TԀȤKM@f}SP#2>Nɝ գUβdp21:雙wܐj+VrHG˦V XQܨjDR;g"{{zvb6reTh4rU*:ToviF46 OߎEo'DO$]{xYkdr|Jrdsǃ?ﱩߛy*P/Խ/e[Ys 6y>%b(K7p Fl$_38},b(L[s|S|x_lF}Ƴ})c1j!s6;4|>b-߳=}Y<+6;dtTgڗ:JUεų$Lf#n|4Iij;O]Wø5x_筱DӶlNI2հ{5(v=cgF;С? 5H7(oǩ]hǦ2_GP jBSֱUy_ȮT4 xM|stE:c_^=|hbɞ际K nz_\Wqc4!>:^MtQs5!)H+..,I^+Z6<Ʊݠzd֣6[>u<\C#V4%~"'ހp>s{6% DvK}3s[8?n͏}gҶa:v_ėzmM@"~'}[bZm@'@2pvYq1mu7,x_w뽋08xY}tH{ϊ ݣ+JLsd_~65Hvmoz{ z![5Dy NG˦igY5:tT]9+{B˦}VrU tdqrJ%lVJe6uSƋg?k~O|pfrT_C35,|$x1L(ds\Р"8?;/[y1m.4ԣ:8 Do5ѹI>- Nغd.-غ3sp8ooys~f}g{m%tl] K=^̫+lO6J-ފMU"Q@a*Kts|uY!Qy|7p?|S|_lp+Ql+zwY4x?.yv뒶s%|GHgKq;zYYɶ۹xVl-Ǒ(gyRq<uI| Y~v&m @hcA|یS% 6 ^-2_x5L68U!ŁeeƳS 8)ʟ$&KKtH۹6_gjgG8 jמ9Þ[ehUr'x߮qGEtGcUv{ȫ bUml\S?/8N5%?mcS_cBq`A"S_vf#X^tAQ8~N4+Ə"?ΌYՠh>NF*kHa\#f}3ЁHdٌlOkf׊r4ACH?s?juF-neV[ٜW>;>~#aV6/"Y][oV6KkZ_HMNהMM+2YJmKW҇%ŵڨfaHkmqt[ ɯ&Byjλ,c|蘰8RKrV]+XaǨulj^KKi =غf>b^vsjrj<`˷l՚Ϧ o~qϦ ͞o7Bq6Ei|F:ٟ`{*ma0ٺf:-W կRodyA`PgogFeM(d{*PʱcaXYݠl.sjS8攷ԮZTeeگf4 EMMO./N[R{>kbGDŽ(oǩ}WӑzPI6̓ZZbedyisX>hlmpZ[`Pe쳩yp`7_̓,YLh@ eh6EV=B:6ńs'b(L[rƋ*|0la<3/"[hX 36bz܏gc,wM^ųiN Yo=^%ȲgyF{5DUm j֢*1jƳʛj`kʫ#Nnל|n4?澲W4T~?2G-띻 wm?/0w[OW P*Se_{)9kڡ^{ګ֣ͮ6[>U\ձ#5xn'i܎Δ]ki "mΏ][綖mp~l"{gK59cm~l]^6?e^g=Qꅺb+[퓍Rody7D eί D*#/Co,*F=.H\^̦Qk[ XAHm|0(QnGp>3dLS0cT~ڻ?wn.kuS6n(Sގ)rG' )Qo/ #kyayi{!wCJzܻ@=iضʫ `ÆG$\7x[ Uyٽw{KWdE`!Y R~Ը(Vʟ,n;htĸ`lfGG3j'Nc5:kLHő>9绗{ޥ gys93ƬzK ]W1-&j|c~pF5)`ƴ3˾4C< p3dsϻ=q[Q3$.FY; Jj؁z5}쫀 KLnL4uG|l+'nFyM,_Ҍ\q\G A-~g7o3b1o93֌w8j\26$A'˗7z6a0!svGqXe3´1߁}Wc*sd&щ9x9SK<驙Wwr<~ǰpjWnejESgv%r$Éq9*>D3X+RF]OkLZ2O"ӗ;ow:TXޕSڲƗ]x++<ۊB;vmy?P^m g~վ:ޜ5c?ڙ)j 1 O >҇';w;җʄe+~O>GX~M;kzc5yaE'Daޭ-.?g^_ʰs!ݍr dbޖcX6z3]>w[5sZʇPJzA6+"nEJe~k]h9''mXzӐѹs{ӷ?]܂!?Ko!nD%·ms}nls5^\^S̊;2Z,eJ?@_^5AG>wpt]>{Iw4C lW׷teӫ}5f w6쾺8G*ti'{&dun;s*ȻwFmsgfƧOQɚ >>Mcą߸+K괺GnCNoKDy#G/|O|=KJ$p{م67Qdx'*E9~ Y $K#߅Gɲ1G6YI0a>J/U%@%]a>J/Vd 3,aBO-_~_ĄsTοz$, ,+Ą(W=ٗhYZ黰dm췒,a% w(l Qzv$KdHl Qzڅ5j6f YÝ:J h`mUI0 ]$J/|h';R,տ/فsk?oX$q*.1Pf<~ὈAQI9;B?Ga6dQJH00G{G0%cNɲ1-B?=~=~%6%[_VyA7u߳&P{ɺV)՘*N*ߜ?djɷCy茶_j[YMV{l Kΰ[Wǭ&^p_5 ܛ=I'*RCYMcw7{U-[qSYkZ?N/r9h:ﺿK=.O8O[gwV5wPÑ5gg˼<5#(Cf%F.OcRjqAbȧDȔģ_%^;%V9=/%BD~/ۘ{Ew[7Y#פh$ |_6ߟ>u>p9tqwߵ|Exxg}D6,3o7Gx,[wQ>;ZMȼ[nDʽZVղa}MK[ize|<ՏʯE:3xʟioWV*}K Q"o\ЃqsA*C6˺ =zBbn-3HOXm5Ac@uP 4G߲QLi+Mf:AB/TKϲL{Ʒ{'5.[`&g!,7 &3mIvKOMAI^PRc{eƠ)moY֗T`s1am fgӜDx3k6SLtu;gOmdEA=Sߋ%w䛑6yz>gN)? %"ZAᩍT0 ЙgAe[/[/ %G x|T0!-fŨ# fu4VQ) ceXPjҸY/A 0C~#r}1:bvqѶD Sck)ŸhC~$a ?6Px!qI Ǟ-3p\}X#ɑ$ \7)%꬘$a9)AJ┄a; %FK°-_Q<0C SW_cΞ sAK= Ӊ,)(s-ڈ1~06)a/,0qV01U_*Px+a. $OU٘pÔeM/%ף:1Fz ~% ⼄H~R!\w|Գ@s,< i;ɔo? 4jkm> <ԇm}|,@>J{V~ݟW~ j8%w6ցFx#6w޾qЦ\pM(YcC)?`3/Qv(!hC:8~a*Hv?c+P/P\`A1@&t5:p.𷌿GTƊv(%{3q t--F ~ƣWҡߟ _?Jed:15 dL梔v(w\C)?!SA؇<۸Q1{7a()9°TO//[ jgRyaϾ#̏0|L瀄)cA|=k՗ StHr>sEœ'He5=̴0:$ @#љ$aO̅ ͗) 3;%aFL°錓0l#*= w(御P kxGmeӠy ~a^gC(i3yYagk@OFwrM;7S&S}nBo'i~|` vJJ)5ZAQ /aX(w.ryҘr~]KArhOYqǂ8f){Q/aVCRFw_F̪}ڴ(bmWm$~;m7Dy 9cf~b_°^< [A6l>^cn ^?Sgf3Ɵn h}1oq~}P>m>:hcF0lڷVya 6{yPyݣͨu|Q[zYQk=tMq잲Q9˕QGax{ NQ 8oEݢ44<т? v1M?N-E~ك] r %k̠̾HF̯ =@N)_n pP}y -ޘIZ/vT))Q k&5JѾ?5x`_iV@ ]/@@=mbV(devѬXbx\}wۻw=̹p6s!qcj 1_Ɂ8+gE$!K@ZCHN!HK +8@Z!QQCQwBx7cdbS%c͘.>Wsj1RdY9uQ՜YԒ50`j̝ z.<A{}dLecMd3iJ+6,DPm)q<'c6tbΈl 5n ӎ1av޸vufjVY7WAovg@d2sjgyPbsLKkK(׈#`B߉IiLiEmww5k6}ajkN0L׮ʯXWnkq .r7扈ka_|ækViE?gJCmC~F64=ekKcʗKȇ7Jԝm0/{t>;/:GPΩ;,|$Uu#A`ws {T'fg9ln^F=wumyd>};dJ `oS>}֍:oX\kxP繣pYz.]g@&w sa+D5t6tV1?ZykRϼO{z{ L@{&Tqŏ\_H?[Pʸ?¡p9uơ̧'82MC:]0tn|2/7>,L P?dZ#Nsw8I'q[̻y~m!_[mu O; Hvp O[8/FrQ?É'..#Zoٕ/5ֺyQy~_67/-,,-+_nݒ#gd^ggM|51gtߧ~܌7v+7|l4<=+YRϕyXd|O86N+leY>7O\1l߿QSW̿ښ{,{~S<?œ2Yu=9|r-:^ ~[7a๖0򯹫Z߲07b=\WN/}5[mWZ{Ijy"e(a-A"zٟkŎܡbw%S?/Pl3ّ"E,_1?s-y֏=vCPyD>0=5Ҧ[g6=4$ӳQԶN$iGrږIivϖa˶x'|kTklYL5[E5[.h-Hj_kٲtg>zlwpq1b\[qsvsv7ɅOxcmsQ7:<V=kɸ=S gro_}*^ދsn#]y߄ ͩ`8=aE}9g`6[|?(`W:YwEsُQx!jh|-ur1x׬eKjax}XG_ղ%L5[#>^.y/Wl S͖0>^.y/Wl S͖G>^.y/Wl S͖0}\ >^eKj4pebb}U˖0l qv>@|0:-aZ٩n+$멜|>EfKό<|\ >תeKj0:-auR/üZfK>}\ >^j-EFr1xeKj0ź}Zf+Yyy}XG_`kfKvr1I5]-j׮s}\ >Oz5stråƦ;gog6uݰƮu׬ZvUꇮ_cVૠz:i H{͉y}I_e4,rw3_h}6ELO}~.Cv@~^s~\G"c_/bcrӱ$=0t9tԀ8^'878n,3כKZ*^nسtka\f Lݗڔ2m 4;Jeqs.զk<{%:+V{'v>"bXĐǛ`/L;[r,@Ù6;yFAx!D~ 7<C`,mD@* ˗B ~0cAշ,["8ꅸMt@. _(# y32vjڨvRPj7˅l !F717ƫJ2'px ))i?~2D`ttdz]ᬈlɿ=v"ﱷ>8',hvhlsw^f^>4PvڡSo{yGv;N4auB΄,| rg'M%q)m*\!(ӏrv)a>mr1r1Ql!<⯑>!gbY1Xmu<{- .aȆ8ebde<|}&!Ʃmug0r1 9/Ҏba1Sas$ň Cάߛ9 !2d.?0_bO{(L>;0]8 b\ igcc\ FaLb؄k!^Ƶ1Ċb݄)n4:QL0%s1^ SGcl<aiG1v.FU(OJc\Ld_ 93NYq|°c~m>aX7!Q0kP_1ҎbXt!^q{2.v.Ȏba1& e42k16PqSQ0vxEa6BZQLchXQܢ0dO'8aJ酰N+Q6@=91A #򺊍FuSj%ob_1́7V\lST0c SaIlC{93ݘL#ǹSCq¨)Cb) n4s3'!b=mꄐjԛ &$j[ =BJv̳]yrCv.>^}c^x|I#Q1y39]°{E 3 e@NE SF1]3aDNuCh}&0S[Ű~O0v0]G=DŏuG0d3ddwm,pp]K͎c? DݷKA:qoLԹ\O^gtBY&d>$슢K; !gKӖ|Cؗﶣz9H\}>n_ C? ~VHH8G!5">?O|~=x(va W ?hna_POS }wLrGOo"wmT ׆կa J̓o,qQ](O ]U'z5"VML"?:ɰ4>i lDcKqc|c ,=^Kfc`1L[(c7T?E{K = z6-Γ;s:bxL(?)öɅ8͂F=aXr{wpkl+!n{|m!SNy ñ F/@>y2 )@+%A<-/B: 6Ckʣ]0>bjdtSX6e-JAJA{ = } t;ݫ%}>9x9X?ί菗 *}aq =/}r TL z8ܽh8Wy!mCL>?ApPpJώ{jqH蓋laCN>?s'>i_i_}3/堽u/!Kv!ַ}蓋l!n8Hn/ɁcAԆzϼl㠽/ A\ַ>mɆiv<$"CZ_=Qy2W\}!緳?l}*?>Bi}g^6|}?^ ?=oQ>i}}GpO9v{ kqpǒY2/Hp~==jC=A~p |GV z8/ȟ\xxp 68DZ}!/үگ=8HO,rR_Pod</үCڗǂCZ\}e燴 q^ag9WO1,?3/iCa;:gξ}\}<OOyZ&'+g@NgjU[kypfmH?'^`=<=;<ĺ Hշ=MѨrz'xwG~Z//? xҍ}|])A?f ̀=KTN<Yd>}cW@[kw! nE@a_VY$,`@Y7{hoB !y5W(Noݤ>#8P>K{G`/5h'Pυd7=--P3sjV5' @MGخ2j@ i#D`r@IЇ yiЇ&P2uIG!}N6 %_-@h=vi%mC>sZˁrLL@)ނL@ ˷T 0n^.;a7ˀ˰v]" ^}d?<Rmur€N91C,xĚקqm\h+ \5SGY@Ef}Qgښ@L1 ly+u0!YusRg:| ex$ }O(| b;1'=gGi3(̼Y WdZ>qv寁bJ<(?ZMw*{ciT4a.Y S&t<w8\ ( ޞ@B4 h jGFEE9;wu3U\g ^Zx=M'3j|rۀBx=YhuZIxDAPᙶ2 3 9ovśM@f t;@S9;8&$ܦ. ByP*5:G R$$ 9uoi"P ]r*qJ(o{ y$e<(;Er50Y% #d"y@]s:ՠ@y) (:\L4䢐ڌ qޢ@)hu J G0¹ug3h >t6*H+N[N%4J2x]I2x*c3k9of1\![ByH7W2<#Nz+\QR|j}4#>C;(@9Y6|LmvVbW,qsD 節Bx AΦE!Dc@*Gq@<(B4Q' (@*aQqyAWs?\ozPvп<hȹ"x/(p]S~(F8@_w+ R{& z$V h4xVL]kt"TԞU;X:Z <m+BW q3P(O8R uz(^Ju>pT@ C;~<M@5P:5|,ՙq`,Z 4ZMz@P>1@WJ@Sih}}N@h P™N EA'ZhG -P3<碟B ,a>z๧eUM,PM T`>#]71eڛ@NW=roA,Kx/R;Jƣ-lknXvaxu ~ Ns]tOAn\y/@9Qv3P"X8Kro6AY g6%02lj9PJ&@ &Eם\+v<ە_p>| &3c\I*P6 M 38h6Z-a-Ps_['믥 o:BA* t~H~&\^BY*JR@{5ȠKB5( @9;PAl4WB>w`(5qd>7U Zs%ޟhH!-?PKj Ԇp؉C=h-ZA-l0 '_Qt2!''OP6}z B@+#UL̀6S(J旅@]kmzB =::4:pBVO̗Z pP: Cˀ"h*P4JPA i5C/է8FԂ.@[mq@9U 刃3N2e*Uf;p68Ff PSs=cE1_,z脃ltZN;@)hɰ{*X"]FY5?~UϯJ1i9b @ըP bDxκEAc#> O>@Q6kZ8u(FAwm*5S(&XyPcNeuk>뺫YԄ/:lXrhZ,PO4ueN3!0jƩ`^@~{9s<_i@Ө6*t.A{ExPS6sZCk <Kb)PWN[h!E%fH}]fQ_haOl:a(zNe^}SPJ;()59ĽuaIh(Psj&]@5&fut;}˕'u#K/EHVu[@ @+A Dԗ%X (?W.RP =ZKٳW<0>=?"Ydԋ5@8?PN>ܤ@(h=} 4v@ݩP=2@5,507 EvH&=pG\hg@%]7vPS4F7H"q@N[-N%fYq,2r h K385^Ԅ'%G@==z:B@s(dp*} }ԈCz@@3+Ѧ"=v N>4 @yP#nÅ r>t6m@3C2P_z (E~p,Jqf 81E~߯} ͧgfQ=]5s@h%g M=mNka7~ևaTEQ_;N@;PTb=!hRܜsrGU*C.tu4/(n|2n?Л|g]@8=4 TcrihyP3FHzx[\z PZw%1aBYG:| =$r~@yP-N cf{h,D6MڸRC3(={Ї3r~h$ !?bƫn* esa@gW+]grG|FoxlPvg&/E[p.2x}(nCYi3Ӧ00aSKAsP] /|6@q+V\%?B3Ψ{l(qu!\]9q1 4B͙\ h_ .f2B735跌k|Nb![ W=;"d{ת0 eGO$2@d} tpu}P9(5 5ϼ<(~]Q eOpP)ț Ux&PuT5hg8yǡ>UДAΞwZ:(@ou6@I뱾eI@ 4:=:A(j M󐳩h.OXD-l;t2Ve;%T?F;8rrt u:t) t s2O+f堿QT(@Q2Pq,\Ղ Zt 2Xu-fju* :L:JS:;a±kmZ@sl1p4f`j^@ &ʲ3V|}n5ƻM/ \Ny3#)$ A 7xPA&&B &h,?eq ԛ@ y:׵?@YYW+™qY;Xmi=>ZI ~@y^b<((sKtعS2PE Ԏ>l@kir&q\ qNw=?=W*jg99oBd蚕tG4h Z3i|5Nɸw ꇼ:8Ї U1@yO(P2.MD0^PU5\^淀pmy9Y€^!OhtpFס @i''DzSfB,Ih뚺p@ rʙ-䠶@(]Lv]7R(NUw)NfMZԝp2*CV<̇DMe 2rP[[[zV2d8#[#[V}3Y8a{7KmϾo&UƔCI~Rά!ٲؾdnߛwEzox`_F+sso7[n0~')nN`I8}?&gLP!_Otzz5COOL`B=-52#c+WF0.[LHNNCxza)X-pt Tg*WFsM7u|gOHǓef=ѿgpQ@_wר:u?f益;Ş "Y ?߇K9',]qG_]fl 7w=%E:f%_?znG~n Mwu;긢Oj_xc&ce]2ϸWЌr?0E9̑>@"XQV$ ԑ?sqy)K OWCQx*pOXV2ucBPy}?+0;Ai5}9Dždr3u}ixa߇{吾󓳣ow}_ 63qa!GC2Fu֌72|s_qmOF݀v=?1}m/(mdž/{W<;z~s?meeV,eZii٨?5n23ϟN o)N2U/8By>>ٟ=,H^9&Κr+rOf~yNrRC?:3K373PVm-|PQ^SV^څw?۹rfyOwCe2{h-ۈdO|~YU9{Ô/\W`qi 2+}/V%}Cw movR]rHSG.q*:]6(wDڸNq5Ts(U/U[q-ԶdfIqU{AZƏ&ʥ\5q+U% !ڝ$yA ʥI^tNwPI\rGo5 ncÎ6u(mQ"Tqzߖ$]mގzj$U|MSī}KX7U eRR[Uԙiٟ+L\qȶʍrqZ)g\b$Nˋۯ 1+gC['yWO\rxTJ U1&Ξ1tJOK@qj[L& g^6I*P!9W06_Gvr d[?qUEmKf+FuVVbu_g?ӎr[WمDUQ]9{ޭܗ)jc5\'}\ݒ~Un*}9HdqO+0$rUŝQ톊KVv_1}-rŵSn8}^\U8VjLޕUqTSn|W[u?Z\U겊ʥ[tq'nr]uR.N\r VNJN/wJQn 7J9{n\qՔWA+r܌r)Ϊ}r\*1 Or,<☸PUo *ۤ_QGO u9nՔ&.\oqgU;sQ;Hm$.I9{A9[".T)7@iu,o Tcm>ązP,rwN*G)g)I}%r UWnP嚋KUj(N/#ŭUn1q+MhqUk'.r]؟Г(%ۥޓ:ەA n7Eܫʍ]N╫&NE;L wIGfkyƩzv][uUE˫\^q9$?'q(*uW[T.rRm$;ޠuMPʉ로G\r>ײHu9+rd_SnH~]S5j+7N\A>\[qWUk][=N%󟝇i-w\Un;j1ZzA_CIQKG|Km$HRA; W!w^{_o8Hq:C^%U|W.D\vxG{qUN#~8n-~ngq: Sҏc8=-l=@)P>CzmpKzD/9*N KN{qXƋP*-N`q?_ q:yaUEW{#z =mUj\/.N^Pnq:{oyCٵ^g{(:$<"9%˽䯕8=rP% j_#qzٵ~56y$qSU+wKΈUFUsUV*9%vݨCC1tvz**N \AyC7;'䥿CSv]v< /m-Ns{SG(#5>\1a}/ʍ- [jcMa~k5mOXk9 `=JVj`s=iƘpXOc{ZXGWo+{z|Vc!%jUاn`Kզ6X[X?c-a47$f~6 k 0l H7-ٸ3cVfVNyv& Ɗ`{;av&>3_ 3qvy`>z0Vn -{vS m2F}c:ְg}I'LQxcW4v9a0yXGr_!llc`yS-5팵}a}Y~5;?3 5bj[ozf;v 0_k;cx.]olla>OMŰ,GKc u`\DdϹ:G` Mw3l3aX a> #i02㫋XiH_u^W򒕷+le^k9caMU; Vil?*ksK"c`Z;Zy[Rƾ)c[z\8ܯ2 0B3ݣ{9ݖ9VG "cc[ewy[|ꘙ-&^{ߡ妷d8Jۡg1/'܎`f0/y8 6kv]ݕǶ1!06k;;my`n'yls٘{Q/9+z<Vy|u 7};%|zE_iqi ;|3c\}3o!>ϲ.y|yν^ӹ_Ht{_cX;OOys`n>`j8B <㫞0?7n4{?>x:OSa4mF>kZڵ*;1v47=vYL/@la>Hêi-a}5l3c`G{iLk'6q0_-l˫.1ˌi.5Xo,c`1mhn؝.~18:#x0 _SqA-2 ` [ll7{ƶ-5\f^ƴ^|cz`[_=EsƦ 3a[ kklgcƞ;BXl=Kjl/bt 6И5(pcS`; 6ʘ+fm?{ 64 X)>f{6tMƴ&뱇n7r=9_{>'~0G^k V[{X`/_mO0ӕ03tg,0}oQ]Y^Zcs`EfucʌKk0.}sa;=}`] no>u;` ;X?cÎ05-2OY̅=gicaWS:ja9l;XإbCf>4v維acǩn]kdس:V;]>lŶ+6;ᾚMorc4̘ۚ366ޘֆ7 {~7+U Uq_=͎i03 s_5|w vXclkl{|y\< 6Ƙ3i}plM sŎw-.1;ʬv-4ؙǍ [nl H.KiLkA'ߩ)ckomza^֑N1=1v6~HE2b(wsmoKsʏN}&væıO2vA3tct(ubQ9kr֬WĮQNM>fWNtUtbꤎ۞-g]{"dwnOs.3N1 !pc7$+OyTW\7'WYOeu 5p"H/#DՆd~]GA~P[Նd~];Au; d~!ІdĆaM]_Ͽ~:}5uH4Ӕ2evMQVGjQUyJM%Wê:vZ:WL~yڴ? ]z(#?+'Lɧ cj>#%m+'#|Qz"u-̵4JױlI[CiQsC|pNs^ҢlrQ7OyH/u EZ!I{!P~"j綈tԆA8.ː$T GAa&19#5256 7wdVRGlܾ5:.Ys)nsɸelۯRq[:kJm6eO{KZq+%cn |vdԫί-C_|b)o.uV\W?#q+GȎ]osP4a%cS>,Oa}~V7܇FA?]9Az14!16ҹ__7F##q(D7jg$y(us4F&eqS3-Е"/~WZ93Pӑƽ^HSOޣ yaW6ѽK?ٸQ߽kt콫afd}';f65f:ǘxW3g8Q<%ӥ:3Ⱦsr̘QI;4VƦp^ V,AƼOƼlܘNcaᇍk}1?17<~xudHx^1):yIyKOA|: QsBƍZޙ'Ae<[]sxkoˮh2նr2&W@ #=f|sϊ{d}O^ƸxMM|QYO7]c{?[ >|?+KM{~Xё#{HK+tOfr2rrr$7yN| ^߸9[9'E;^dO;9^dw/Xڿ8Mz%6DZܑio٘\o8MG7nF"֛P)S(bVWҋQ,&?請Qu$E+NGFNF"ÐZ$4DeGS̡X72~Fk!o)Bvg[0j3Oƹ~T{C8WMmb(DuԔoqNʥI7t~Cu:I3@D-.m@&QWQ; t"XD+*U8K:- 2HsD}rz6n2`hБS;KGۦ:=LEvG.GǢŠ ǗmP-[,Qjq[枵UnD9ꫂV%奟VHA)Me=ӽI֣ȧ6uac'eoUюuAj]D;T:F2Ma;%7u5`GF";#jK̥;'i|Iٻڵ*sKnλDI'S~"7SCGc:tߦH5L`_Q-z'9uӦ1;wrgٔ|+wJ\t@8fL9V:勰?鯤O#5~Cm\dF;^f*J_}oJFIF,,Software: Microsoft OfficeC  #%$""!&+7/&)4)!"0A149;>>>%.DIC;C ;("(;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;">!1AQ"a2q#BRb$%34Cr1!Aa( ?d!!!!!!!"BD!!!!!!*@!!!'oƖ&!ߐ9ړxjX .Ɏ13Yč7ŰB /4r J1Cs+3G$+ 2}4l7x?i <md;$_C=c=2^$dQ)W^><wBS`=JGo<2O,jW!7YhH !!! #aÕkI 5lf$SdZ$iY5¼76}KKR9鏨&mh3Gޭcb5KJ$݃Hб"G Le%ᣂ:;Cd7a/}9C8]\j5 %;xLJ D{')3f]񚵤,_ӯIѢ:tBA*d!!!!!R~]W'2$+=B%հtnpǛ[ϯ[ +&L̉|[;?%lso(* 3gn8֎L6imi>$4p_%vK&Y> ~((ȗ$J&r}pX+1 &Z )l:{k=5\ Vps_\;}4z/{Ak?Wt cJOQj64XַyN㗳 4\/oJ1|P+|p&v;VͼT^ҝ鍎_G||+*P(*BBBBBBp-y߯\H[}k!غVD$/Ȕɓ$HyVcD0Z;`}'ח9,sh?kY6إmaԨ%l H>${Ncm${=Uwi| h4n;CY4)ҽ<#{O%T'-uߕi= BLmI{s\>ZzEy{Amb㎖_eheizr@& R%@!@!@!BBHeD/4exv\Cxz#v;7_[1\^>Sv +h6fU mvh%tj?G6&TDLlO75q#^D:[nD6DbNU-b*Dn<J[+uIkTzMȽܭzY@aɏe6-{G t:)B;YPJZT - IR %HP@r>Mp6\;9ğIւk Ag}zAưK'jBGtȭH琲;tT9kL{Y(7V: dMT~Ak _+P1!¨tֈ,_e?\Km~I `X ˜dUp=bևF>+Z@3D-+zX/3C|EoY QBK"*HP`cٵi.kCUolЩ0<Y㋝JcbzpIwƅ 8y?uiSymH}i2c'4{Y ;㥤yZUv:Tyޭ9xǡ%PYeȪQpi>{\B ߕX^&ߢVp$y{9J7*D !B T$B PR E] .T3ʲYZd[pY_KdFMݳyT]<cزvp1xh !\jo-Ͳ~G*׸DfvC<wBц_-en6Kx #mZ'#lrWb`W~n60׋H,7}Bz2?1F-y\5⅟~݄OY[!%p-Ӥ!H PBB T@+#`Se$#(I1cww=1u$}$2bF *"F #/.k;;yʪ )O"'w Th`GI+43-;k L}s-3cvmh"24>Բ>vkZ peE_rF>cc-+'"c~vj=TuPipMTH"BBBD TR ^E~@izܧlNw^!H];o?k\:(N4{N`k\lʋKkO {OGjfx}{CfqڊfoIlnwH<(.v[>ƶ p~.`6SZds&,rZZ ¶ G!tHL6S 8*7ʯ*^)1e11w+!p|aq8y`R::BTR -JBH!("3K3:Ow*gQ6O{''}=vl^+(;~VsJ+{95ɰRiȰA*>q[@g `S;9%)X-㐝QxM2]-}C֎Fo앷mF6atO}%6ESQ5Zqshyٔ}נjn}c!‡%THŧ6y|sW4~]RVmEӓ lw╸z"q&{kV_].T$J!hBB$wH2?4Q4^B zz>Vb Yu,&ɮi6=8pM<Ko# sODžݵ]}LhZLI C;ㅌ{K[ rAaBD EJ(@ʓڂGSʷ{6S2VwQY/<)0}ֺMd|uK9y]\ JQ$|nUkˋ U^I<%` hR餇|.*:]=Hx$H]K$JD>+EyUG$p:dusx S#U@~V_V-OiQmtFH$XMtZ .hvFZt2Wm ;&+ֽ)7xN毅Rqrh/J!!)@GOfih-c?-ң]+ˤ$8 N%dǮOJV7ߤqܲX.;UD-ۿUL]`.|4zKT1-9FÀH1 85K1'ӎ?eӤC,oCpDHE6ZUr2qͻzUr:fN UJyp%(? V=Yi ^#PR!Ē/3lH7]-PIJa7ݔvY5-ÍO+chd502լ桭f=31v͢EnG;t>$e~4>-J=ˈDeu毁KH`;r|`p]PSBBd;u}t?p$<(&Ck`W @=wdq+gr%" EQadAqc;Xo8nn8𒢿"8=Odra4_fn쨲˯q6>U38G?TNX)cͩqI]Q^LbHek ;f?|/A=kg4G!PX /rFGE!ծd0ƃy%tx+ZL\VDOGuJϥRyGnY A7nk8hx[46;qcݲX*L"I6+J?!ڱ˜'p<"8*fs\ELmO0 .fsi/B+r~CM7 ]+>OT(hr ..Ӽ_+@cW07;GkZCR)ܚ Typ](ʹ]4!gpT^R 4q^@!%U;HG1=Z/,QU*JٙX.?zv.\yp2h\׋W~%ngݹ}6zRƹz%p- G7 ?Gnhp-W~"eqML+@|`$L;]n!C%}Z]6VEDӉv( {PCw~zC%sJM3 fVq2tq};`oQBNA[ \cmc-/hM9rw< rmvy-M9bh[T>SoG&O<9:8I.4-m`–W"eӸh,oֽ6TfIԔ'dGa(,124Ѻ*ݯlķ㋯?$$Ӊi&)"W]@K.\߅S9@,7-Gh/S=`kMweg}:}2sVWZd4yZIn1c< pHX LU|s*_3H&|Br+_u*&"A=.{6J \':0O=Ŝ,{c2MP4]r8L\EuJGI{!s7~vG5t)QmcGg2&7J ɢwf!hMh59n9U͞@-q*jN N.6?O76Jj$c;yQ}ɯ1hfLY!,.HR(ac9cuFs0 1qEp8Ypxn&3RpTܴO߉ ˄P-? лW88OiWOǃa)E~@©yNxT8yP0 r=W\~MlV1U?u$W*[W)s*x86mZc9ʫIw5LJ5^ZG:@,#<-Zoj[{= >ɷT0JAUCiԞ&oIބË'WY`11_e-nHhzL><@ˏeXtJ+d\OYPst‰zl ϛV\OrQ IC?'HxSp]߅uHlMs"C$ͦBI@Ge%v(pJ)I^bd4sI-gC+°ps"c] u>- 5p-;;l!܆Quivk) %ag[ g]k;Yp}p׹|1pZ߄@x”#sjm +mw U^Sx?*rVTW iKGRr IuiQ濉K+Zo $: [gD!5 丟)Er,9?҅>)~>;LDCpJ1 oǕW\FmUJǝ'; UcC9?*L .1tdRVÜGCГjl.d9$}EK$ yY8}G`ӮX.c76i"w L pJbÃi.8 orO^B_s~/[jn!*BB\mv@A\Р!-䞖7)684XZdaduU|+"r_Som83'Zs<\ezN, vV2ETBƑݩ:ۊhK.SgVJ Z+DI6qs†x%=9яRoKA9<5׸;zHZI L II68shܞHRЙg.+E•)7QZ]RY^ۦE89(5j׹zsv;Vzk J:A@t !JP5xK([@S {q=ǰ-Xd.V K\{\]&LVwʣ}䐵g$ۇ=Vd#;FVg/cd&6hl:8$#)ɏ_JQZ3^PgM/Փ#WS%Ҳ0^ʎwQ=~}+BMDmM)o=W&RR<۬siwM17F0]Vhp<ч=ޜOY`>{Yh$p+F(si[.t8 }\(v{&v 6(|xƗE)g^+ȎX4^$lH)`%g#t@]$=%Hܭ<=^][7Tw.$̀(ib$Z@լl{Gܚ=! SO̠I d w>ѴkԋϐfX};dsJْY)}~qBY x!JI%;(w%;1M5&ȍO$-9|{@WIDh`͓ 34R=>"fQc=8Ufb Rѿ.d Z9Uq2:!GDBzQM r&_aG!/$IW#Zg6ZD5}ѹ׾b7=_xvp4&`h)bHt.\-tqeIv!û\wtQj{"ai- )Fw1$p8ː%T,d8GBf~&7K[]m Nd◒+h*L7Iy ^:_ǀo&*4ڟIk1xL])e/ul~V:zlQIsVupcd4 斻Q-NcK7&ψmzpcG jdw*vCU]4@ =FEX8mI-vBiZSNAZLhFbnwjSʚ\ɽ_)4{4x~p☖ vA#'}kˇ%|Wdgf]"L< 7a s :@<(=´H) nҠx`V"_]!W$ծ'ʅt:BD":BrI&tsnR,KP,űvY/^ڙ-=ı%¾ 9$C\ʱ|𳎈G5݅?R˘8F]\tq$R:ǔݑŕ7@'LA.RY!\ (y'쨸ѧόʹT:ͥ,*oCnKb7-;xp|EꬬXKqCE,oujhP漭g&NAMDjQD"{/!뛵Ρ/֊Mp$VċU[-!Z.=sflOJ#G@}8y!E׶zkQPXXN4r_&酱 ԎBH@9QIA hR(:aٲw{mSmBpP6=^%j?6I#,Ʊt=Jh!kQ 1#kn/e,dSxM*$ >o`t`9' 6ƝxVbch 48(;w쨹1ȣ4팓h#2GsKˏ-Y0?&~(!qI; U8X~g2y]$L,i|&Kx$dCO}p*D8ص2M;)n${|pP.JO!X(4w4?Nqau0zq|LLhoJŏIc=,t @A[iY;o[bU57ǕEߧ5Fys?^ HÇDX^G Wj.CyxŎ3W =7aIhHjЁ!Vs3Od>*Ժ4*YIiXͿW{m=|O1kFVY)5{ [ trDk++Rf0{c/<нAQÉi̟Vgڈ7Xi>ȚLdzIû# ~RM&#KHcfɒ_մyNHHɌ׋Q&Zf049ǀ04(c#+h@g ^ ޅjgsߕu0¦x }Ra֗[E?}wu M\(H>VghR/g$-SCbҥF91Һ+4. pVfHvMvAvSNX y,5fH) P!*tZ$2jW.6#sXK30%vy|| ~YMI]hV&91<ڌ8.fH I?+&^搁.*;y9l阏ӥ.*6^ii Sr\?HM8؋ piś$"01 VOgdɺWx f$9Tq8]+7"8%kiQaqW@3OT:h6ZX}1&d_J,Uf~YlR9, akLd<:@<|)8;*`Хwʬg2MNą˛ 2q#%~OS& |u—ŎZJ YQ>J@cXYR!"v!Et{HEUBjys\A%C1>\yGmd|ΨƷuy*7"mUt+~&\Q+cIehlm=l34iahq`?5JdBX>Ϋ>TMekq"/~ښf;Zgr[i\.peo3=f7 P]8%h=413WG[ dvG]-~;d55_ ZMZޑ&s.*ش1x#K1S {'և X,ot|=Q(Ώ#yjZ#kZ֏NEt!E T ٠FENo̅qY țJFIFHHSoftware: Microsoft OfficeC  #%$""!&+7/&)4)!"0A149;>>>%.DIC;C ;("(;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;"B!1AQaq"23Rs#%46Bc$Sb5CUr1A!2Q( ?P4zmV6-:׫DYNWپ9$Ҏ|)0q>kS5*G/Gq>Wɷj3RzYcM4uO J7릗Z/ZqJO4׏h<7ژmVe_s3GyniNu5IƝ9ԓbߑ mB4gRRO6Kz mKxdCQ$\2YISMT#UGȵtjhYɓBJ89?xΓRwMIuF %jU(!(?4xrtUB1&~NK(sR ',NSRQ}N8Z-y, ЙkxN: ]U6Du^[dOS":2շmULvZLoT{3X>{&rpG ėyfq[i3SN }dr5 ϗYDEDuKY5qh*Pk8{L\7dGSsIVXYz>XyYXMJ.~g29z &G5鸦IЊ}S9KqKQO%r&p-XetDWHƀ5%~+?]φq>G纎:RjvG3♵o^b}jS]c42[.zP1ȒէZ};H><0*4|_U=ɰwf5ԩݱWSdCRN2q5DhqknVM^-(%`_v InJ{/Ň̋˚Ex} ew.AL%z xJa6n1K{"Xsv,[ЩEЩ*ҙs\zr,>d[%)qܿ2.."'иxCE ]0.S%~;Uາ6X3舞/)$nU$ѮJ.IP>^k2 '߹ɲFegQȏ*GrvxMo $܌;rUWD.DCJ5R*Iw8!oOԌTR}cRs;hqg^G??Mk&~^NMЫ/[_zB&MƄ H4&܍?iHڤ,H)+֑n) U z2g;e<&C}:FqSi(,qurvTMnusa[f洟cJޣcY]MOn}n-j8܈.7SOĐE#u7_d7p׬Y6oYbxT85F^4x|'ti#S#[=YՑn4Jʤ[枺q%sxsG=;Qӽ{1iJ6Kjofѳkk$vNS7Rɥ<>}b:U?}mޙQRm=j8AEЩԙF{׹ZH:;yJ'+,y'JxiT-jEX6"R5+6zK布]̕rPx8]a^6uRktqԷ6i7k6p5KFIKA'r?4O6WRЩ=muTK{7^_Ȏd/¤iI׉r e˓R{Vta'[goS`vǩVs&fM$1Ga/o&ׇZ۹84ǩ17X*3G.IJu4yF9Qb6ܮ"NbgW++O~g&MsNX@fЇ0k~^thя"q8mRIGmD82){φ TK@Re_@N<8dSsIBlj4^W6u>x5t:rx~tg=EZ4yLYl"wGmbĺɂ7gU4*OEƕ)s? 9ClϳzR潭wݎ|ɪB4ՙPv:?UL=W4#oĕy X-9l"ݕUԦ/[M.YEMTk٤ݰ.҆Kx2G $)wF$*A|{/w-p5GRBi] ] qoΔW%2JkLF Dҋo.[NU츖0[c.*-wRrL9)aU|f"+,ˎ,SŪ ?(hPj9yfN5iM(]CȚؓJEIP PөO [S;^PfzXZڬ}Kڗ/,q sv15Oh}\uq$Z_~*[*P+יPxutS')'wOċ5NY}ikXϩs}^Sv)qRr-xgOfn-F{3c41/ȖD <7|rE#-4{ׄJ^\m6F|5a&2N2ɀQխjF;΋~8f]8䱻{ ISUiQʏ'm ԩR_WиS&*-ͦͤ^fI*?yR,J.R2lʬޭ*k/ د Hۖ,6Ti,xl_%` hJEs|g^hƏko8ɿf\(Rq5iG>^R·,+C\RiI,eiVMtrj Ԝm"ˬmLmk*ajYЭR 'Q|E$Q$ηiF[ e/gԔ"R@=>S5&zG]F|wr5Ϛ4aˏVڌsd*(߼w4rRr.]l2&Y=2[MRRFGkqj2|^ƪW6bӊk*k_hvIJti?љPuʮyUsU{~D^eBO/C{z*X&G\QQI$HQV*$[Z?ľ@{HX}YQ⍽%ܽ7:?v߃ϛ;SywkYj5@O/UӥtC?:tפ)k^M^䌨Bҧ.u-[ Gmw mפn*ˡSɨnM7@%Ӷ^)Ӌ.6oȼ7j4nj?ߢc ؏@7>sp|ノo>Us :'V<8Yc,g TR5wJjYKz|i87[q;ՄRO4GhNX6sÌTe6{ZQ⧮^?&OwKnn8f]Ф4݅nj+;jѺ`In4ڴ#Z%޾Mӣ2REr)f9yZ)kA9}"5|Y8-2?*GEgd@kou+#9ֵ˂17TNzi1G#p;S K!%K(elU$p{/^i_ vd=?n)wi^C?ҹ@1}_aѾW碹pE͇#G#nFgXd3$C+nFUhft/:?fٳRN{Xx=_+TK 8:5N:ux:_DcehFٚ!CVyڼ)eE'6IS"܋-Hʭ<}4꿃B?6?erE.W#+LK 8nեܜOG>Ծp6.%FƂk6lQoBm*Q%<^Z%Lr.H#*uEUOޕ1h{%]G ФZwqyN:ܪՀd@ѽߞ︥#.WgMIS"܋-ʭ˨z cpS?n:Հd@9E)y-cyP{e_Ukd͒Tȷ"r2E5<ӄ }>'˽;L: [ޏ/?3M K < M~L<W ȑ\LwU2Y!e (e+e2E5<ӓ3;朧@~s\ɾH K < -G5KPIw8\4v:AτmJY/~-")d͒(YDbi}fS§Qt7[IDŽkKٌYsTz8 YH8*^-eKUkz9:9;M)ԃ}Es1>WP?S lR̪EO4徏QqNKW]N/>-~V'L9~?=GM%cӓ:K N<ϦT>cp) 2P NZ2 d% TY}[SS'pgyWg[DZV9T{ YHD!8՜Q2 q敀!+k;v.;yNcA`8,-+Go2lwmý.6e8)McI/iauSݶm%wB>kn9cgQFI.I!^;2Z&(e4x_3n޽+oR5)qFqyM=58bމq.FO*ovI3zMmå ׽iRW&Khw [Ria&khEөµZ\>ܿgM2ǻ.m6:UەJUjZuB$`!å>̍-V.ʗp/~M/Ѳ^h (GGMڮV{Pd@7_CIz~8\ihm̓qS݉gg7YQQM/5ZiC2g nc jrJoέ- Li:U!UK=OY5=qOP+G[jo]=6!kRKGv2iaͬsFNt\N ԩ7õ+ڻ6TҫQ?ԍ%kѓ牵F#Jao7斳mۺWԫʍOˢ.3i{{O Q: J wSSƭ)E_, jڅ8.(ӫ4tTc:e-u JV~왹Fg7/5414 i($OO-/Gу׭s]<R_[.I~7@9ාت JMeKBQ_^ݥ;ݺ=N?k[[\ѬK7d@W*ý2JMQݖs(TkR0O\/fseBSQ*J|N>ƿyNONmiu:_Ynձ-kmϻiTӓaԚ}?a)}ҹWJeAS–9q~Ƙ]mN'JnXK{}XEuU Zвgr]vi5Ucy̽Qٶӡƭoۙ:}]O݃oZiRҌV[6Uj{M%ooM֨'˟cM6ͩЋ#EK ӫk{MN㆖Zʂ| {ѭ+ןVʌ߭3Ƿۻf5@0BүwU뜩/Yޛ-*R}?҂6˫hSqIHw}oX^Ǻ?%~4uY[z,%J9]dj۶*A׶P^vMSBխ#sr/ ֿīCPkɼqITcߨsKj E&N?4t\Ѕ{zJ#u NN彴_SQC>ֺQliЭW¤a'I |=ø+׽9>_iJΝ( )v%8viUwYYn4+CKyhy̺V{nkKΝI6MHH[+ݧia :T!pW`iҍF$Ezs:i^ÍVo>I.ٖLLcB֝kE'{p_?MHEάqK9.m=ie:/FJ2^u}EeyMf=8ѹqJsӡڦMT1uzuUʄ-IVReҵ sTFKkJUU׊UOM\߸voGgT.ƽʧw%M?}hs[^LR4UEIef2Rv]/-6дk8jrbY7܊%tob[PVTjԧm6o34#?{N.=H2 d ڎeڅj}\Uf d:Va]v7znE9| e)ѭ. xV"rږePڅj}\U&](i0jW >ϥzRg-o(;k׿/:u_qBƕ jq#$cӇKjZ \RҨ>N6~?~m=FwP^u_ӺIJ)婕u鯣eN)B0QXH$d䌫UG#"h<"%Y(&Xj)JyV&*3:W70 3]Kӎ.(xKN]S,?fZ[W٭p{;Ni7ϣyyzJλi~\NΌmчN%4mLuS{K#ޞ~yPonv)iRo&k e9Αk֣B4/xkSZ^s˰\l[>z5 B9's'5Փuç>R4;~ RԵjR78[pAoPm4'kq/?W|Tս b16F@j3 A,${ :WaFNQäT++N"7SN9S}ˍ?G}:Q^Y֝+So 72ԘrG[~ע}z.=ΧkWwIJu|l-v岖8jKѳ=8kϝ ^S}.>M 2ƏJ5iE+I5o}Ο+q%Bojp[A˺q>i|\nՙ(VUZ<1~Ei"VMO5e0 }v5o'6mF (+vZZk˕j^_/qN#($Vָ' t m |vvc>čYC7kN+sZ/N_G^ۑwPں= 1\I2r[wYJyܯBy<,3Z*ηQUX\[?n}r~/^.NZ,'VF<? kHy|n_F":Eyz^T^E>1IwGԊ嗡gQkZcZ ǭd֝+j91-5X5hr':w?S~_,"J ~-SUm6i>%]ǜk*m&s$v8mm&2ݘΒE. 2Ey"ܑ~h$Vbh$_-IbVs/^V ^G{lvHY%*cQJ$Nk7NUxC/YipzޭBn6}U%9KNab%]4qk ;*T)⢽&9j\uٕHծjuB9K=o{ fmrIJU{^l_a7U-t r]I֫.X+Z6ģ*4[WMXGUmiXƥJեšmauMdNwe"b ͪ\ԓul֥$5|WZft'(e{|־jOzS'F [-N vW}/YZZNsN2sQ&}{Έwu{NqCL8פJ8"lmzZNBm&$u=6_Sih锴6t9Tԛw|Nvg5dF?IW6ӓ쵥Qah<;f YHK>=8KņOıT+ ģóճ ?E5.9:̸v|ur~F EwkhT.ʹH7>yNƭgg܌ e*vu/0/gKяz=:j9>?tXI#Y*(PZQ")>Ď kx֡u WT`)c͞zimeSRO}.3qS=6FNP,epW65J <.RY]]Vnr+ܞ K Ym>!о,.1GEʷ.b钗zƆƺiTj싉3j.zN<ܧ,$N9TisFv1w=*k?>nu~/5r=w݅\4Jx<5껇[xViK']YXt_i]8wj=*psQVVy]L\-JtF2O+#F%*0o܋L5n]5bo\:xP*%͑,`ٗT}>2^ltU]ŭӼ :{]pl}TK]:[/ENJMۑ/J+>Ok/!Qc鋇Mu(2 DAK t VptOY;>?pE. Q!"r=TTEHj@H+ԞBQJr^*'^xgw՗_7Kǒ,4jH+s,̷yF9R1^i5iNUWffiԭ6V*K矸w+'֩|z)XS',fO_YKdoVẩ}a:V7&SɴӺEңoyoqF%RirKFWQMk {zPE6Isko-oƽ8C&o]W'F-Ë~{ #2a!ۧ9C][\UORsZS}:{Tiu|O{'w~U~q\rΣI-Zm$ r_'_/N=\>^wch[Xd}ˉaӋ旣f.iRK8rMK?۞..SGsvTU˚Ԍ׻ &a~ql]&"BV׺* .O//IǸkVFP(<԰+RqW?iYI~G>/s]\6 ?z׳鯮o^ojģ)> )u{}=,:|'n4V ffN_4{gD><'^U|D4HKF xPy 7Rά,5ZRQQ}j^v yGߡy`sG)Bԓua.gcQw-ưm8(?,IaE/ZE;oQWT.hP5 2^߯R'6kW#.-/pA,$ Ӭ»3XQk>6bOUz /*E(QR*HԤJA$Jn|IKj-):œ{pz{qVΗs򺲟5V:Ngs*0IM^Q6v5poЩaoV8cf[إ:=[t;zpGXNޚ)w;I<\QR '/IDu(rEkXWڒ(wN򤗭7FVNYH9%u;8P˔_֬%/poynX]Y~.7ԫjThZRo{~HӵjGMBN%86kFʕpӂKԶ8*I3_6g]/~w;Z:(Ќ(peq. zb״]xc6y9ʦWv ?E&~2K1^MJU>b#iK)esWL&RkOg\F^ךSGܭyښ~wtK:pqz扸Mv?r 9O¤/ .9nUƝsV泝ƣ'O ca"%Х*%ԣQ'khlaAԭ|ۋo4lH5%;kz|YTgў_9jhe֥s*K(AlGumRtS՚FzƗ QXJjqxK tk>BQtgLhu=W/_e+"Q(zUR*E(LzR%TT S)gN˖9z ֺZ=^ rlë)֌e,-;*i' h":0$ƔWQahZT>G>A>/,gtEUQ&𜹶&MJmNx34\N”({օ¸1H4\e2*UYrE!h"ȦD-(i$Pʮ(ܠauBZГN <2wf7IhMQXkmFZ]iSySG^w}x;:o8o5gUw _lʬReTqhRY[(qַj'Lh7u.z8 Jju` &jLǍWy yRQdz8Fm.W3?:ʜV֣nMb*2dbkF<%m]Xh >4e,)zr:SؓEFcyY,]6ҵ½,:LںJ׍p$׏AӃgn)XO8m,t7烍5B9E1c>Ӵ/8@$wг?r9>:Ea_ Eh"QUR%TR\IVEq)Z%JT*LmNnlњ82ഫ,o=܋Eo :5KNdhҗ -v?y/*–$\-iQ"(d-(eP^-H$YjHEmMDwŵc)%W6ehܫY[FVs/YpS;,%5ujXFMwe#z"hWƳy_P25ͿyGvlp6s1YJgo* ⏩( @~yְ~YQ-b[ ?s|qu<ǭ2\EHUs=*""WJ1Ek%qAUH(TVH( 4.DUGD`զi# r#,cŦ\R_LW.-J-bhUc3 Dž,EQ$Qx$P˲E"r(T}kiVSۭre㬱Z(NI%ً m6(˟W\0ǡOٓz-N5k˥8_kUͩ\T:UoZQ&έT׮gEt(yU=NӬ֍<熔W:0WAlNO:[/Vzy6r YHTvͬ4z.'BU:~v8ZM/FO7ַQ}#*)kЀ=9-_?->78c/Ͷ+aBi<7o B4:FV=*)?'*kuc ˱7jZ~Z6򒨥SWj?p7ᨸ>M_, 6szm#:U<E_m뾿*T̥5^"Q[S*wPo8rqM}ϦTgʋWww\ZVPtӒyaNlLiY/jL ' 騹7JK ұ<4'/䰽E*t?O!Qa輴_aF[i.lxK-ɣYn=>Y!<-Z[nQ-+LvHR]Bbaja5wyFڛZWlR׾Qx^/RmzQ8)K>MV.S:w.}e/8Z8KV|:/ϰ-hUk[5*몥Y9$t 1LJ&zgΜ*,N{.[˔hXfIS4aW[U!ŕݔz`#&ecG{δ]csN 䜽~Kjk5? ӬTO>&^.5{x]ŪY/>\PRkgZεh]F)ayc]iW;z𴔱E~L[NoۺQW4hl[oeA%U] @k+y?è zwejvJl,|\Zjh9fc7շԱF/Yȉ̲+ngvҥs}&-%5li{)Cx 1muAFsJ&i6 EҷizMYC7l{sֺcŠ{kFc8wݷ>j@efi_ w*ӫyenxCFk?8(quD5En[F=NR8iXuQұ^Acks흁C.b}^ȤRl}c@hY/_7`9u ;M~~?enf25RQ vun?Y:2L0MZ-vֽE3m^sVVMkޞsVv.5m8׻qI.'U[\& ݍSwPo!ٺMk#Mۨ^ GS"EeqgTu`4c-XGBۍr2kQW/m@k{MUX86㹴8 -un[\#]_#j$C:̒fk:~UqshC]D9!}89l/V+eR\zǻc@fOt#F& TN|mndYc5Z}7i{?ǧ\}PCIѐ]emXqk-YEƫ͸nVKZ {nv,/g=:R?G"rqTG8c Yr<$H7uR1tg;D_j ቛׁn3oY/Xv:=:B۶O2"_@ɯYlmW)sXr=1{= +=U.<3/Q_ XplKE&~V=1moics1Τ gf Bvl{uf7 #uTcS@.{i]6QGm6WqHtnz 5Pmlkǡ-wRnݶWE_/v`70Ky;9ìF>5C}֖W\ѱ1^=9M &5K6zoٿo.qz~]vU]{C[],C*ƫJcɐs.rNeX/ͫ7q{}JmkKu^+&أݟqkN[zwKۮƱ߼Y:K7;s\2&6Rk7}t\?̷&+gp)!P!#ȼX¿\X2\H|_vk>{躻yFޭg=社'ӒakKD|}똾XXhz rd }GO}R&4QK1m4!CD?s4bTr2,Twq cTg1G'-j^sc}s!އ(]KGe7732ÙC.pʃ}x8bߝfr6#u:T;qs }Ǔwr3g.iSEmmuVX֏15i)`RI$|Jd\빻nclo?JށmW<4W?WINWCwR<(ը;47:̥T;HlHo?|/?xPgުrިƱS69MNsk܌Q?Lʽ_^fHpǰI2(Ȑ{n6%bY[ܝ\-mdEjI$I%?8BIM!Version compatibility infoUAdobe PhotoshopAdobe Photoshop 6.08BIM JPEG Quality XICC_PROFILE HLinomntrRGB XYZ 1acspMSFTIEC sRGB-HP cprtP3desclwtptbkptrXYZgXYZ,bXYZ@dmndTpdmddvuedLview$lumimeas $tech0 rTRC< gTRC< bTRC< textCopyright (c) 1998 Hewlett-Packard CompanydescsRGB IEC61966-2.1sRGB IEC61966-2.1XYZ QXYZ XYZ o8XYZ bXYZ $descIEC http://www.iec.chIEC http://www.iec.chdesc.IEC 61966-2.1 Default RGB colour space - sRGB.IEC 61966-2.1 Default RGB colour space - sRGBdesc,Reference Viewing Condition in IEC61966-2.1,Reference Viewing Condition in IEC61966-2.1view_. \XYZ L VPWmeassig CRT curv #(-27;@EJOTY^chmrw| %+28>ELRY`gnu| &/8AKT]gqz !-8COZfr~ -;HUcq~ +:IXgw'7HYj{+=Oat 2FZn % : O d y ' = T j " 9 Q i * C \ u & @ Z t .Id %A^z &Ca~1Om&Ed#Cc'Ij4Vx&IlAe@e Ek*Qw;c*R{Gp@j>i A l !!H!u!!!"'"U"""# #8#f###$$M$|$$% %8%h%%%&'&W&&&''I'z''( (?(q(())8)k))**5*h**++6+i++,,9,n,,- -A-v--..L.../$/Z///050l0011J1112*2c223 3F3334+4e4455M555676r667$7`7788P8899B999:6:t::;-;k;;<' >`>>?!?a??@#@d@@A)AjAAB0BrBBC:C}CDDGDDEEUEEF"FgFFG5G{GHHKHHIIcIIJ7J}JK KSKKL*LrLMMJMMN%NnNOOIOOP'PqPQQPQQR1R|RSS_SSTBTTU(UuUVV\VVWDWWX/X}XYYiYZZVZZ[E[[\5\\]']x]^^l^__a_``W``aOaabIbbcCccd@dde=eef=ffg=ggh?hhiCiijHjjkOkklWlmm`mnnknooxop+ppq:qqrKrss]sttptu(uuv>vvwVwxxnxy*yyzFz{{c{|!||}A}~~b~#G k͂0WGrׇ;iΉ3dʋ0cʍ1fΏ6n֑?zM _ɖ4 uL$h՛BdҞ@iءG&vVǥ8nRĩ7u\ЭD-u`ֲK³8%yhYѹJº;.! zpg_XQKFAǿ=ȼ:ɹ8ʷ6˶5̵5͵6ζ7ϸ9к<Ѿ?DINU\dlvۀ܊ݖޢ)߯6DScs 2F[p(@Xr4Pm8Ww)KmAdobed       }" s!1AQa"q2B#R3b$r%C4Scs5D'6Tdt& EFVU(eufv7GWgw8HXhx)9IYiy*:JZjzm!1AQa"q2#BRbr3$4CS%cs5DT &6E'dtU7()󄔤euFVfvGWgw8HXhx9IYiy*:JZjz ?fٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6iyK]x:uF;yCN C4b+I40~eMii\%]c\Oe͘l)&f͛vlٱWf͛vlٱWf͛vlٱWf͛vlٱWf͛vlٱWf͛vlٱWf͛fٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUៜ|OSɾ 2xOʝ>oyiyIv_jOԡ\^\%P£?3|w~"L^ȀtYfǛ7_^ol^!ֲ|*`ʏ5ZIt+ܤ'u/.fyAp;][Wxf<=>~]uKyY\_R9?,îHH ~)vFv/-[gn%?آ(F6vh Ҥp |ۥ>^l΀FT0?$y%_|ES L*9)9sE[V=֎r˿7X+8ĿxGJ͊y)t?j,k 7Zҵmw w|`6{[^D,x8$g]ZI7[?,wn6lٰٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf_fٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lU9/?3n$@QW}]}ΚƐKPAMM;`=ylÿ.nGP e]&[s(>%^X]L\ȦH: aH'x,F5,??NJ2]>7_7gCھL;}anlp2}4q|OO|FsVF?8͏8\cEܶJaھxVQ㔫7nΡ4a<)$gcԒN w޷̼{Vo**a^ɮտ(]K!;o8>OYHlwwjz|kbhVW+5#ջ@wۄ(YVlٰٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf_fٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUi.m$ekӃS\ >CDI{c 4iڛ3[ZjH%Oa&C3ìrKv>Nx˜Cn?+.cE0~Yk]vdKNK_O#Oˏ19a rsPe㵳Ȱ:\}[ݐ}8&}ah pƌp0;bc4c[%z1.c0c_QpDxpLyT):.td~Y|_񮻷fqeYf̄;6lثf͊6lثf͊6lثf͊6lثfٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lU̼9yIU4>OgMeaκP^lF 'e> pƌp,;bc0c[%xnj`nj, Ǯ1qA`W\ea4Rt?,~@w=yoK:>U4ͺ^O]G Z׶˘zleiEs0ܪ?vlٱWf͛vlٱWf͛vlٱWf͛vlٱWfٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳbs/q;0YbMC[Ҵ]6w?@-M6mw u'At(Zǘu$ m; 3r!+u.}q P4.?V8e ^yy6F;x<ȼ(du߯"7E(Qà2jhDȳD͆8cFsux0ec :CԵu=v#@Lk?D{)n#n-ǓۀM{Y;4d~r='^ֲkkJOlŞ995f2wn˘6lثf͊6lثf͊6lثfٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUokT' |9I2!)_-K㉾U-T(g\ӵ]2u͜T_,=ت?hlsHnJ1#4g#{T.$Ucyw[k3̶NVv:!F΁m9()q G 4A%vַUpw8,dj"9 ƏtZ ~sАcQ۽2#xsF/If3H}q>.NIzW p+.:8qq>4;PnjZf~֓',?>',;وBǟ#zl'cq8nJ_Hq[.lC'ΗyJu,i>y-T'RWZ9S44|,[kÑ< xFG>NxO2b Lu&QW1aͰ<:֝-ےSMeG4w?VBW-0LZvO}l/AO_,Nrˇ $C..] i!r ku/ɾfǓ[fͅ]6lUٳf]6lUٳf_fٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUykmj \p @uAK˺ fMFv6K>?qys'!y̺km23$Vиswd=RDnEc[5S퓕HiR2hW5A%>YRM_c<12 @s0,#_[f##Q#Ö/`ӱd$N"<}&ɦ^+r/E\96K2 DhQ@L~eAf|yt}MZ cc3;+_ ;#JbV0\22W*A#,hKCZ ى9/t3ϧ 5V;Txex3E6>LeĎ &z05,GRr9jˢrz&/޷]SeHc<'-5zƯ7&i=I< $!\9EmEH̘8}13k1bp3?i pWu֩oj`^5[A`$u_|?ǛA#5z !̬x.؋$WVHe0g7$Ƣkcot"kR JJ@ٯO-|bO$Z?k_#fVMX9@iٳˆDգ4ɍ"ςȇ[u 6bxG8hAY#FL'8({lo6,:td-0D:ǙЪj!e[5 f֚ٺzlvkd;M%Ő}w.5[U8+SnYlscጁ>M4p ds>nm tc^;xd,]6lUfٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٰ_j)m nj7(|O42j3)3UQfoRO05L^qмaO1D>uCh<&Slx)7B.Jo:1/7Y|e?7":hU<[A~چsm< /߆t>PY0\\V5}2O\q`wz<1,1$J(F)6mlc4c.'Kh^y* $$ܖ%#>$ǦYyvx(@=-l4]-#P7 9(ZqTZ<0H[c?@Ԇ:gq?{foڥ*>7rpx(eՙR2Mr(C` pƌasE@I'd f%ݞC =6LQK!B8 [֮|r,WJFo%5RLvQ7\Xy/. X@ pXƌpI6w%p h* 7DRH^kle_]=rC˜Ƹ^_WڥvRMvm3a@’$Y/O\S'N؍M=I94sEabRea5ʴc<Ͷ2( dwɕ_PY~;?S6lCS"n ]|ؕ o% ???ʹf`amD|?œ}FSiYյuy2Ao$TQͶsc.Kcu420|O5\7]۩1/ pJ'%ɎXiqV0,BffM0 ۡXu nr""OɭKK Kc@bH˛F"vlٲ,ܧ9ݸWUIro]oL{X$[r6^["Cz##G,<,,ee6+&A64,eVM庁D$"/:lo6sC6y#o!K>K0 t$vôUE` &ѭͼ|rz`2Vo| ؎ԲW 2Pm1i6"m)rC,O4?,yr3jw~d zPw I .4܎Mҭ|di<֟N%v,`:J~}bQ^dOUp]ѳdc \11) ᅚG'a_zªwYdlAkvy-qH2/x#ukhtoBdL%C\Q˫k"g̶0 9뜃J `]G8դm͏Rv{%K ~E>>K'R,t#9HPoR u;tx2"6O8h&m^S:sIn|x-ZD}g,b$Ŏ)2{:\ ma s9(`{_Ol^8?-ɶ|ߤ59?Hjg S$|ٲ5Tv2odTR~P+}]5%7w>\t9vlٰfٳf]6lUٳf]6lUٳaV=˰ K>Z1T#^bƋmv튴IH⣑MC4aͲ-A=oe=I>.9&芿T}`)0|DdCcsٳd)QK r`B?B>\j`igq/H$WXvuNWsOxj^v5{_/FVPi!x`xO*:}ۖI'Êl&xCh 7fRx>Ϥks<Ů.Rdٿ_WpQsp4|R܉$rpũ11/+ Bo4Kܓj1c9'DnM8$ LɯMdy{;az YYXw6gDR3W?uUHW=socwI9K@E 2je$ m+*IeAcm킐:blvP=b;/Wy}F^yk{z.IVWs!+ { 0rq>NC o B a2kn͗!p h 1+g`})8A˦hW½wF H?Ǿk Σyz#DDg 6-6xGD쥰aqI?s\73.C9Jg?7 Dծ]\BEs_ u'XܟN<'0W ~Cs6,k{soS!N@wG5ϽpC/ dw͗,0v^0J{䁜"3PI?,y~95mn]ꖵX q `䐸]y 9Qu eyvjzOûx=|M Z`;5 ?NŎ(}ˆXc1bс;Y(4jQ>gaDG2h1&,o5FC%({wKKPnK#`H/(o%K}7o홺x8b~yS6u5sWnRC[ըK[w67͟'VG|t΍"'Ac@F؋bǑpG8{g:v91wFy'?Ʋb9!+-Ƒ8Ю)d _ 4 X^H'9:ٳf¯fٳf] m+ʚzz:Z(й %hXIcCZDzv:*F-$MiZo/M+?i5k:5"?0FF΅5J.쏾hpGPFz_8&i$Yu=OUU * guj]8?> N-5mcɫMk fJr-`8`N͛jS[K-&_@S)# *=fZB.Hl]˫J>)=d66Z8Y]\J%>][q!tLO}67;< =;ELD"¦XjPdǯiI]9D{DlH//\N5w$Cy~KkuuEjuj { {6Cط Fu߻vs|``ӎ!RbۮVVim( ࡍI$ܹpBAM02:QqNC,&yk1$e0K![m5O>!a 9#j-L_2p&FGū)ڻ76 VKPi$6c4#ꚭoNjh_e:6}˛<@CaAO)耟!ZGP+~|zMfX9[c[mLgܒk m'UӨ.tڴ݄YXԤ#`8ȒE 4Ѵhme8wJKkV(TI&b +6hz妽jV`FCa$RA ly0Lt1`D"$) c[t;cs##ulz^hȘCF4;}'>wV]s3؁-![{X(SeE2! m-ߗ&gVC՛i f\wf͛fٳf^m ƔQ(s6Mŕ+Za7lVW}A TLr4`}5Y^IWĶb>A%˟(}+oN104vkk:td2[+W&"|pq"zlRɶ-xwH.盞 (G#/:P .孮H? dj?1pC/-'NGhIV0 QQv#[??|))E}lby bnBkkgme%eͅcIݼ@}wG%1Ǥb>0‹z6z|m}{e|W:ǤFdS ,6pI(%Q?Q%8_)*MQa>?Dis|8wQ‹JQUE%"ycyٳfȳvlٱWf͛v,oyڟ ;6H6 1c!RC/NсRSDž)p6O>A3Ҩ`IX ˥EmZ;?Z#Վw} h0ޢf΀sV,cM8%#@{0b򟓃Hx"Uzo,$ӓnXukkw#Ў`N]ZWsS3I<'gOϪDbP"5+oo,7|~8}]OI$}-UTQ@m8c'G/e! %~o^cS!$& ۡ.Yί-0ORh*} ֥hv]!_N1ߜ0N[2]7eťǎB5\,泩<*2=$_7]٥ΛI(CI JMs@Hj7mHc4P< fdHq3&'zw/}dY豛`RӼW0}{YKwb:ޟiT~B;W-s͓7!2xD 9KnA:&"VMbJt}h)4rpG&m8GWf'9~nƧe[ċ賊Z{U9ʪa\W%tLk 1 ^8ȶR7pqH*r5dI9E<"W呌e3YpegΝ!&[ðOT;ڎrn..;F: u}=ZyNu(\E GkS%\cyYs_+ =6-,aXaA@)0WO$nFݛ6lf͛vlٱWfٳf^QOtSd[!ߝǑ_{!dƢ{"/!r4E5q\ʥ\esW?oY+=?Le}Gι0vE#)O@H8 , ^n_i1HQcp Q&K \yIWVoY־=dU#?֓ 4M¥.$^%k~N1._;ay_Ct=s͎%Y4\N=i΅vjZmAᏤ:SM.O?.\}@ 8jަ7򜤕XDkWnui:m у ]+i^'.? 6SӴ )t|,>r`2Ky/4XSs+o ~<lm9|wOz~,~Em/ [Gށm1DiA#${F80}T%󇗉b#'H`5䅷FcE NNNӤ&yG6\KyMywʚ7m 6 <6p,iɖS;$h#B"* vl6͛6*ٳb͛6*ٳb͛6*fٳf^E+^9O}Ր_Vwǔc% Dt((hj+CK뚸+K뚸+K\msW\msW\msW\msW66MIK r l\:m^ 1I^2V7I p~C+\e zGy_А$`e6ǐCNg`LcfC\-pz|MCa\^3m{;2lFB)P'[סrGܙ7#O,gƜ0V^V,`kM:K x)%Wgt2#G#'W&O>J+U qo!~WEx#zu&X#.4d?6+r?1ywm) Bbaq "=?6dN16l6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUfٳf^=y@0N=+BТw/>Ҷ-Kte"7=SesW\w>W5q\VW5q\VW5q\VW5q\V*+K\msW\msW\nlVWj5q*в \ DOd #Dɤj)+rtX@:mGxkxY:Ob0!`zoKŢ,pBqXHK\nIp^?Py8? u#)L?*|edȌ~S!_&ڞGܙ7#g}!La2-쨥!UEKuO;jZ~Gkx#o'rL",O/JPR cl$|-gr:rDDaŇPЙUHR\LKobk'9 b.,^CB-lX Q#A@1|ٲƷf͛vlٱWf͛vlٱWf͛vlٱWf͛vlٱWfٳf^%w 4YѨǥ}o 6qFP=3^~-B+]f@WÐ#FbT\l~9 qj\y|pB\C&ȃ%; k0@*7䞐j2rˎ].\K[cU؛WFv=j2S?7/{}.]#'?J67x.t';k"aEpTZKRbBVDA^C1?Y0Uc\:?kۑE;E2F,:څUk][o\UL{Iskٹث*{e+}R*qߡp6~ce_ IfDcd=K%@"@Iq^ʭ-c^2sss7bߎFͿMjWjvOWYSj@v,q:[$>t0bo=9X_RN?gjAsTI%<׼FAq }ιGz-,o1]^Gur!9wOʳPX'Xu-Ncmo=OEMY3w R u!;ͱUV]O SEv7UMi3 t7S;n qw~Q OWGJ ]s38:r?gOo)gmk0Z'7uNTyI<@d\L2|Yţ}6zmG1?2v"j8P]p-PwRksBWQ;مt3we9Le2kжкItΣ"o}c%/TBW1G$Bbv%$]YV3.ƃ=Eُg;K+?ry]m/ccZ^WmoޏOD Nk.o׶M6ޢ~_n}f n\JSlo)a#PDxx[1J&Fi3qҲ]C+i6e%3U?hac:3-x;X7ϱԶ7QLG^uN續0iʟ-m%ZGXs2dc//H}h}]`.^ʪ3MWU+p2K*?ec)2 zB MԎTI%)sZzN 8g;nk\٫~ז걚k?fz6[ԭnjy1sFNDGsKg8v_{ 3_!=[9QE5'E£X2ܖ,xH}Sn?t͸NEUU͔c{jz_b3e#he>x;vS7-`aX.~5NfFVu=g{:'J ~w/z 6bW-nf }$e6yħ!%?]3ezg#/l46hm5Gc?=^-Z,55?MLf7u3&-Qx{ue=R kfEw^q˞?6mƻkooM 858܁OOuÒ)6dY-ZHWk>J:Jt3 ;ECf~DZuf#n]_iǹ?gjC꾛^l#$ٹW- sgluNuv?Dp^8(c'Yq'.Hp9FQ"}|?2~Enooi}UTt8u cln5?sR랢M ~X]kV.՗9O}sq,ͱ̌{ձCە,b1Wg*e9"8-cQyuv(Nv+*{gLITI%>cmqZEOwF`dMCe`1㵮_/g)?Od 8%ck/K1) kO>'USU`6uLhk^:+7x5k'Q#GZ emmxr̟]4gxۇ{4:,i!df3\u=/Kl>mUtu8XK3 41nnuD~ec~v2:Kdǚa5ur~?{Yof>&6ǯq[ȽGaĠV۠)n^NjouOѺfu>ͷN&!!ocmoa u=eŃ YB?WCq v8mqsTnWDIĒlRI$_TI%9KC.̡sZX˭ŵ۽fY.Qyu9 m{G]^*9{WpǻOR>>q7 ;D/[MuY.$VG? ;8m9V4oםDߑu]ض7u;k(k\kI#Z>k{:T`e뇇ELRY`gnu| &/8AKT]gqz !-8COZfr~ -;HUcq~ +:IXgw'7HYj{+=Oat 2FZn % : O d y ' = T j " 9 Q i * C \ u & @ Z t .Id %A^z &Ca~1Om&Ed#Cc'Ij4Vx&IlAe@e Ek*Qw;c*R{Gp@j>i A l !!H!u!!!"'"U"""# #8#f###$$M$|$$% %8%h%%%&'&W&&&''I'z''( (?(q(())8)k))**5*h**++6+i++,,9,n,,- -A-v--..L.../$/Z///050l0011J1112*2c223 3F3334+4e4455M555676r667$7`7788P8899B999:6:t::;-;k;;<' >`>>?!?a??@#@d@@A)AjAAB0BrBBC:C}CDDGDDEEUEEF"FgFFG5G{GHHKHHIIcIIJ7J}JK KSKKL*LrLMMJMMN%NnNOOIOOP'PqPQQPQQR1R|RSS_SSTBTTU(UuUVV\VVWDWWX/X}XYYiYZZVZZ[E[[\5\\]']x]^^l^__a_``W``aOaabIbbcCccd@dde=eef=ffg=ggh?hhiCiijHjjkOkklWlmm`mnnknooxop+ppq:qqrKrss]sttptu(uuv>vvwVwxxnxy*yyzFz{{c{|!||}A}~~b~#G k͂0WGrׇ;iΉ3dʋ0cʍ1fΏ6n֑?zM _ɖ4 uL$h՛BdҞ@iءG&vVǥ8nRĩ7u\ЭD-u`ֲK³8%yhYѹJº;.! zpg_XQKFAǿ=ȼ:ɹ8ʷ6˶5̵5͵6ζ7ϸ9к<Ѿ?DINU\dlvۀ܊ݖޢ)߯6DScs 2F[p(@Xr4Pm8Ww)KmAdobed@   ,& s!1AQa"q2B#R3b$r%C4Scs5D'6Tdt& EFVU(eufv7GWgw8HXhx)9IYiy*:JZjzm!1AQa"q2#BRbr3$4CS%cs5DT &6E'dtU7()󄔤euFVfvGWgw8HXhx9IYiy*:JZjz ?v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWv*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWv*UثWb]v*Uث-jV4i>:NwpK9&bϟz,-~@Ӕn/nXa)nM!$qFOprMy|~o~pFo-1Q'581 9 R^}Ři>~.u-iaeܖ$L\}c\O_gS}ztUw95hf efM:}OS]>}l\Hz0Ư`M?Rnm2EGq8 &aTW'`{KS:.Oiҧ7}U:{K~_OCg\2*%Ϳ%AەGu2wyoc˸| ?Bm_WV9s:X4tأVYZ?({ k_F!ISnBrh/w5O+>fIƏ24|sZLQ[i$JJNy'kh[21?vv4s ODs̄Ԥ#v%~A0~PD|_SC~[~myj]5-PjZnDb2"ц7.vwh]\}N*]v*UثWb_v*UثWb^].Tt̷"y$!Ts;RHUקz8-YΗ+kE&clmYv*zڽZViHcӐ1W|`?ni K[ksiH`Hl/"pe ec~+H=o9s9_Yܶȱ1fo*Q_ME8 'iD@`,c#}cӑ`3 &W^dJB\D-wQ~HfV;7u6:M?.^3Hۥst縢53X~zv_-MiL ,πm*x坶aP O0y<\xr!כ|[鿛5'̐h?v1l ԏU-e۪9 }i;yl%EL }$o?jZ]<N7.KKڠG K{&Bƶ0EշPCly?KY$z4*d=@>}xyK=RYDαml9X J#ڿg ` }6I.l٢MlD4>`$0helR%881??\_B Bs]/͇w\X=SsB YA{jo,F&ԣ|]r { 9_9ӣ*E²WwsCe:9Pm<o;ϩpYV:DW~-

kY^Wo-<<^k峟T#{D F$KBHr Z%<8qoOpԯ4dR>ʘu2\%տXܥ Me/0ٰ8vLj=[qUߚ [c, &BuGlԧl|Ǯ4{Ǧ.EQ{=7QkmfrogG+=LA2OgTFby+q14_]lv&1^cp3gH?i~[~p:G- ׬"؃FFٔ0߮yKs ~o}lbo^~`ysXӿCy<74to2G~6Ui Yպn791pea%z^}G> K*_k}h60b3iR\,+QAH{gg'|t8ǰ!3 %^Qod֋+- '2U|\-7OJۂ H-.O|3OYeog}kzy?JJ#aMiLK$%ɡ'kagQd4 RqCF~@'Z#D֞:차{'b]v*UثW??~T7syay[P;ʟ[uX5Tm bG"0 w(ZѻT=hH4Cu`=t%3hiV7L2Y5,-"VL32C(G AZ+\qQ$.q!f垻vbQ2;l?0u;-lt2am 0%޿ 7,YOĜ7ZŪϹ@y9κo֫O4+?(tg=]қwk-yb״R7םEe׺0z3PwN_xu#q@~eyk jWm#7?p4:~8Ke{c^hK mu{e]RCLSlrhhxt?7[85v#WW~es~]޻o~SZ ,K˪iwfUƳM7i :.|Ć:z=3]ƟyX4ڝ0DJAgcgꥁ4 NiJ:ayI;oON'9 {w 6Q}CUUy +W1kDcBKĀŌpc :?sVC#gg7]LdI@ܥqy֗skp9P񺞪„& r)ɂa <5emn4%T۱SnQ圧Rȓu/?Iqpw0{U鞞_+dr71̯͏/Vh]jMK\ԉ['( 6l˝K4>.<-w K_>:>Wз"ݾ&>fht2$eϠZH>);yy}PO/3mNeοqӷاo,]v*UثWnj3OKˑo9-)9aǟ1׽9oW9'cwSk<5(YOhO.;s3]/o- Ur3gyo'@s; IɧO>x^g}4RJ2؂ AH` ;j9"%`!Zқ~C >Tϝ 5Wd[1QH;h{'fm)Kn]x7e/_ii,o@4mQ텽0 zXuJ]\FQtLr!?P$7!t/u13[HG%#cԉTmIK՝v;U|ZL4¾`wgj#D7$ ܗg`y:'䥵Oޣ]yi'?'๿Эth5I14!1G 7bB1#.d|}&N˯LC٭?R #-֓A%(VtW7 ;X bVߕk~{~sǪ^wRyMiB+idKc wlQj/_~ַ8{os~J5Hm}YPko5VRqC3,vaN)tď[\iڑE&=y7 ͮ]<m<+OQE*֥V;p s4VґY&1,K52 Y;.q@<]\\ZbyV.|.yOW{[{-b?^K?A %s\4-|RG.SHAR^OG'4(˾yԈMWAT!KFYO(Pu x5W lX#/d΍Do<=xz~y&sQ亞WB!ѽ.T9.bx̍ŬIŒ2QB:u͂Xf'AF2D`QAxZz?.CS~@34JnĚ]-'oG1jј㰮=|֣CɃf?҇_>/_*a:zbRh%_57|3Gڝ윾5|2vݟ:~DŽx=vׄS|.IiJol]C=N;3yCGK6jԑS8 ,QƯz&Z !SO<dD@;sٞ<3LCLy ' K)?Δ`C<{jqBq< !$d@C"ȳ3P79M3^ǻCvoi/Դaڙj&z>aRhݾϚC6'ߖL/-Wcpm w@fRFk}'e= W˾?7gaQ>Rȟk\scFK&3"VDؙbcTd쾲F ~JyL$ d92̐/k Y&;[UA05t9jUo][9 ½siHwx56Ͽ:喵?%4V1^ŸGmϪ%ژv|]? yuu {#]j{?): <~Dĝ]~{i>cWϑ2,&6^Wj2i7uMToY0c֊^6}@yuop?ꇅ '_о"/;ɉCJ C:\K>To `x S= ϼcZxz̳m@|Gƹqo{H?mC[3o/]3݌US[/=aZkTbk8UxI?^UEtsNo?:j6:>%[.ɦhcE^<-m _Y1$5 ?Ȭ?O*pMꍾ*]叛V1LK$?+gWb_v*UثWb̿o~kyZ_5-}uƯKyjiVkyBI8:OmɣꟖeѿdZЅ714rpp<:-k%i4-ߴZ8O䇗mޱ8 Q.NDjUVV`).8O7ԭ<+[5_-jߣƟx꼑Q)#s]{`M ?~Gud}_~^WN@Ӑ#~,|g=,7(Gw>c =nC &9x!R3{sG̿·79Y蚓&~v+5ͩ#R3tL{O+q;J>v/ve{/(aWȏ^ۿGMK5 TӯX6r$Mn$`|AWj8gv$."q#8=^C"B_hsݾF lj\YIM]eFZ|dv?nj{#-7D>}Lr?XL'*?~PVKhGafEK @֯RY _#^B1ꇋ2Ğ[t?hO>RkXR 7ܚc Ոf'8n9i;/.&>!ϭױ5yFR#?O-5 [d֯ΑsPBXU*E@ p?o!5X)5*Md>*z52yNgo+Kvߴ* ? ?#ŵ]*R-M乼A5~sOK̟,Q #?$TR~ g!^\%3 ށs=}kΞp"O)k~r_̏85_R)@# 31w|1OK֎NӔN2'U9󬱐,~[мۣ_y̚\]-TUH# ,22tCf3 =FGW(w1+.5 %Ϋ_P]j/$VM!'_AƬ%}Cvv&O Y{krҽc>E{[/ȟɭ6Y?/=u$jqfe桇J ֜oW :^3Ej<"s#D=V&,0kÜ}3Ý~im*BkڊzweK,2/j T|Ϣ2Q\pyb%f[]dC7}]s6Ъ')ـ/ZoUlkχe2/柟_.׊ceg>L"o`,A9Dxn-#p\L,.!Tvb*]ίAs@&5.Mk#,EH&c$H=Ƌ_y-`[n!;k)qm2U~y&24Gip (`-򎕦tN7x!֜vñCUj||S\R2.yڼ8@t<'9Iw]E-/hf[ԧuv.fr(ծbTW:a#I^{e罬$tf&),N A{g~lUlUlUy'_//%iiXMtp?fܚͶ8a i4mo'Jcfn_^i|zfHֶM`H7O$$9my )>{>>.^y_8pz͢mmmPn7\a_/CTV YBf.X≔6MS9o4:ynv%DAOGk{BZwDr SWi}f. aub3t0駇 ⌅w+u&<;˿#vyH"y}MSGq@&# Wh gvǰ:92XǯApC/O̽@$r@{0}aͤhkrh:a~Kht=ii{PR$̜LEU(齞[߻?yo}NWf28u$?,m97\5{<^KqkgcCH^qepKR*:h 9Y9}ݢ[O3/,~^ 5'_BxvB J Ss'**UثWv*UثWb_?SyoR$$P(y1ʖA1+CNJY DYiϨL|*i~PKyjoywqy}rۻ4@'tZm$pGϩx}iKU>C>yK.~X~Wk6:& `;>~b9tR5}ţg3T;3笝4?o!Wu4bK*/Y텵WoqCG@ vƻCGGeyZ_/#4<2c)ieq`n)g7jt\ w;33,eG*7Pe"率& r#bbc0= !?.u_0C~\Z4ڟo#:Zȱ{j ]1\{? =?X򿿾[YD] %wwz=?:<7凘U?1ϕ)J3֫ +Ij7dbcqǟ=.ɦ.>{$]B6so:&+-Ag!Jz]>H -ycJ<5󷑼}˾fӓQ.$H>̰Ȥ4n)уOUY]<!!!:1xyc&,X>_&ai "vՃujN!vȠH01>7ϧ_<ŏ4h;Hz~]򏜥󏘵%#RkAr]ȈP-O׵=˩OMHțc>O_}^<$D7fVyKִk5*j:2*@ 触qz꣞q]yDoIb |.+W{n%bφf)Vc3(=+Bz}E1>˚^\򮉦[N:vLg=J[빘72fIMI$I=NGp:h1c$N#U}C!dfMl88@ygR|é?3ԋ盷vaZTߴ;S6é>~]Y|4@ޟ+sv?gey=0l{W Y*ϟ11Co;54q+k[Tj,!۝LbI K(z1G 5<'o]ZkpiИ&ʊz6.O|s%Uǜ"}ďSo=9oT!yYRB<жYe)M3{/bsɏ@ƾuu:)qp/'DmK6^&X9nk_˷Knr|[jRBKeb8ѨW:~IΑpe1cgi=t:/fցe&$r47$D{͖^0i]^`T $vZqjYC(ErjlNn#.9X+'~uR $2CFC_R֊O.YnA1v*,(*9̣S bW )uyccsd%El!~}=ꚧsss"h5wrmCvf?wSC.xIf!cKpYv,i*G]~"~)ju2+?=$8cϩ~;UثWb]v*UثW?杤>h姚iDY~`v,jgD¯ $"W6brHFE7yc"j>__YvfB*G|5^rt)Ϻ,ZTv9y>XJǖ4m@mK# H(>z]ErKH{7u1A ןf8W_{t8G̘4VpORѼcxڔZo|$m(;s=P3 ɊbMi? m4Cեj߲4I9x2&͂Oea}OoE=X ,a+囙6|[[D$?$?^GٝVB Nz\'cƽ#>lj$uI}>ד?,|@u1V?pM3Ikhq1RjOJ|>͗^4x`_3>ؚxC_ȼ_0fWMVy-|Vh.qRM;KP+4>Dj1{5O(H\`wA)Orc kGlcw/&$呔l̗w qDb(7F2I tfe|3bB_!fDfB_!fLfB%_2a d"RJ2a{T20!wƗ?i/\R/|n osv#L֔9f#N]ǧO&~\j>~qy5]sS(Y[i\Gh-b=ڮ'oghq #hswlbTB[,THxl?F:gJ^-hRKx^t {CTxOo~Lri忕?5umKc/5?(iimGi/,nͦK]jfcXE.}3X?Z<98ywɿ~NӴ h-D0 -Í) > I6{k4# FK{+jE>M/P`)-0=4sjQ# 'ȆD+CPF@I4۶[ U}ˣ&$"͉ |fu~_!B>dBlD f(|ɆF>_?:t~s%Khmt{MԵG,#RB]2vnҝ;!{^5lS>nդ揙I:]һрݟEC|״uL˹6 br@!|.&%̂D-G;BOǩ0O(Y'Shj~M?7 RzQ]|lG 4*<R{[xWb]v*Uثv*UثWs #S:=1{cQ !ȳ O-I4_5W||s>~Nn-n|@@k֥ha =3X@@^GtE)Q?Ct9ewɎ~PV_/ i,/K ;#Ms ~IR1JO#Nr1J>]qh_~Vh,QZ)ӄ7&@>D{ ٺPG]MT_D~]ҍֹq*m5OMr07A_9W ' <8x2m̃fi9}Ym|q8#P%m;SysDGS'Q,ɿ&TǙf|Ev {?%41yxO-9u?53~d鲱ZmMWh> ~em.NGA,'工<仹 kyP<\D'=#CsciMrq^HZ?vWm-}㛁:xM7]\>omo/r^ 40N J$| oO"|7ȢHYu a[_]B ~E/殯"_2+2\AJY{QT@Nv^{=&%0D>uztt;]M#oYIݯ)rq ȥ:S]VRj~[HI-OLǖ \5y)Kzdei\i&m6A_<ˣ!F.nO?KP!ѷ|w$%Wfu.~hVOȟ3}'׵{?S,n)Vc,r9?k[1_/-ˣvg%Y Q~×N,Ϳ<{@ms[2\]]Lzh{.7wsi ,CM,?u{0@Gi_~b8ZIc[W]r6? W1lKϫ*rv*UثWb]v*v*UثW#{r}ͻ1?pxl??stΑBef8GLl #@D a@:{ `NצV[Bw-O-q-<^Ym 4H>eEf$˱!>H߶~sy;cuэ{h_XT7ÖFN4~Y0y为l|@$/KHVw?B./?Ə0ji̹я|˧yFCTT Pv13"AثWb]v*UثWb_v*UثWǣy巜cj^BhB ƛ.GM2etGGEݗ=v(d DrjZ֑(cueZm"7m<~央#O^P^w6FqoR2y`ix 7Fko1G %5qҊY_\I=Hs={q;Pn:^ G%~>='KΟ>yqO16~c鱁⵶ACCSwсX?g0ߖ|঄^oPϔq0=X$2m#rqd賓FWe Jxoq!>S^(͟+\Ƃ5Ԡ ZV,;eRȷCO>[m;ʃ.@> GNᖆ'?7.^r}Xy"7!˲_B LRv*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثW٠FVZR2M7JFIFExifII*V^(ifHH02000101"ACD Systems Digital Imaging  ("&#/#&)*---!141+4(,-+ @+$+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ !1AQ"aq#2BDRbr$34ETUcs5CS%&6F!1Q2Aa"q"" ?=Q33BuLDDDD@DD\礋%ZWy"qk9 50*F~(@E/Vہ{#U[NpzZ/0MvmUg~(O+MHz//5сGcMԣ'4E@Oi^NAh?/XUi?ihT5f^*~^-w~쥶}ȼkۑxchE_KjP?'rkQyNҡR9h?ҝWz/#kʂx7KliN'na3ZO@|>^sBSz/0,II^:[?rN鈼w|?*G;pqW½1E Yo~Lv]R|jw18ףl<1?sz"/<1~Ҹtcrƽ_خ1e~Ҽ8נ"K.J 9<~kEŽ75ޯ.L(Jsq:XUME]Tڥ2J8X_E}JEV9 ;i5,1ƀ<>?([ںO8<^emlp $;>EjM-5xnq#C֐|=]#$aERU^ܕG!?oeiB%vYZX>`R>*qoQ-: fb& &Dx[M鉾cEMM),*]Dw;qFToooI M-ρSW?k<)) rwSQl6D=[?}RVʜb,oe8@fz]#ƞtT gɡ0IXT~ݷ8G0*;N[Br+MFi^w>x’eg%9SD˦Xچ?先Q4Fۖ ӕqXBW?OڈڂN1;l06 `B臹J4*qD}ZN?P+mxڊ“~b$iom? vC)Rq9rETvUU~'G޵xC˄n|apKOPޭq}jX+p{`K֍Ҷ=%MsW4';Kt屜Y*6ןT 9ߧ ~"a-<ԍ+=O[FNB+|`n㍮W,tюbȾ""" " " """H<=[sm9,TU;V_;W cEX&vFah\$lP=NTX&?t/?X ع-YXҼ`.Ӟ3nN0$*mhc p=1,cY]޳8($=S[ {VB4qHsy.gt(XzknF. wUeUTBU +r!VpM*#*((ZYG+@Wpb-T1^F肁TeXPY©¯T()¸p6iZZ+KB *ֵ UB֌+T af!hAec@ z VDA5fneoZU];ckAYxDD@DDDDDDD@Tv*?w^{J<.z󏴭Fu?*jIPu'3SnT>Pπo7# ܀d'oڦ[bz`z0+fNP\;xCT*Oν~-G1G]bJk0XARiUR@̧;( bݚxj9LO+F InˆɈZc$wnpHZvh)Zq-+Y{$aY9et7+Q{s ѣY*cu\l #Zv@r-V҂ ȨB+pTX (+HʽPZmT04g28ܥ4 7AF7ejCJPU UXU8V\*օRQ`j5UE U+" 5TTAf7UʻeҀ+QW"-^(B+AUDdhY7XڲXY4 Ǘڶ֝@vɗDDDDDDD@DD6mCǣճznwj2/obDr|?/.]+nݱI4-TgEQFLW9˃h//cj4q."rz|ZMMD'fK7`WJn cqpaI,Tq,kI%AWՀҲ}ή8l%oQ7* r8zվC#IpGxQLscΒxjaڬZՏgzʣ)< 5i Ik`ȟ⭵\-|o9pV]_/e29z޼ܵ7'XPvW.}\{UVܟw/cV~h'zXU zMfȂRBTuTOK Fyq R]\~x8ޮ,WnnjwL2j~B}ʎʼshTGzWJꆙ<#ŘTj"1rw*pB]D9VyMF[zNqqxsHQr5,ڄ ~ 8zZyQ\ru5q{X;c 5}^NQr5ܝ@sC3ago?8mܝ+ w>{>;<^qxe3\ ewbtWv͏󜝯=A79T yqmssKQܯ_7I.{~gG=OP4 Z03{Hn+}{y""9~51ISPLqcrghһ|CY f5+R?z蕽W[{%pk|L]'gqޝw'?;)~oV_;4O'1"a*dUW7UoE5;TOU&-*HSJuN;Xz)>5fDFˎH'fP1]<+sz(s='f74ȭ-i]O࢘\~pO=/Wre*jG-*m|o;59gk7UFDTQtt~\->kzWkss Xos-(Xs7_jO_OVOQ+$>e|/3PFc +BV -9 BQjH7Z֋ag{'V;,X^U*9bqW8O8Z(;2J֌\c~6HxV+|^X.sBWz8vF=_mm7҅˷OEIh⁹|nۻ+ֶ8[dik)H=`QSe2>J0O]1SU㍷YjnUocw~/Ap)]5 &dh D_-Oo2 ~<!;#ʨ:D5џ#ztVD@DDD@DDE/pV6ֵU=z*(o$Р"".S[mPP:s⵽E_hTAy7ScDEAA+i][? g{BMYUQ :4 /vNNs6;dDTQ*X*ꡎf~KYQ NTq۠ ٧u0bb*@i5Mo׳K[ӧu*(l V)F=m)א-#V5 Z+jAԘ-FlayX\VWn&U,t8l \ugbkh!o2xx,FLv8/M&*ukyΎr)1w DMw59Smm)0,4tUUAAOmafʽcZp+ o Ov^gxBeⰎa9aJt5F0k.SDX^ێ<:&ѧ<"7n9<ˡD[L5_IVKOhcM(. BWRI1dP4BgntgEm=E!.s. &i*+7=\HMj@ÏstkR68\cdc *ECjQ.m-<ף(}nEE 26|)$DTyӳZ]ug⇍Bvo>=vwKIJ`{DeGb 6:ߺRL3ʚg{>ũArVuOǏpkm[GHR+OKl.IgSHpFrg<'ү32xW{m6 `!) cT׋}>Q+ªZׁ+1RZ;UVد-x}daYd$r[}sϥ(-3:&$9ɂRǡNЈ"/`]-;^@#T}W;sMN#?C.o OhˆѲY|h&#*aBiFD{*w" """ """ "" "" "" """ ""T+\>$d/g4%%N(+DNy) OoK 09Ԛ3!XMmP+$}e{<@z.y{nzy>M_y9ƁPU9Pefqs]P\$Mxpϗyms'skpwvˋ53k =va-^\Q/X"oտød{/0xׯ׳5:D]&j}tY槂<{\k!F4 D 8Yz^Wpt܀}9[U-L{~SN ڭS/jJzxsd赡zTMƙytufZs^ŧ(@zu{(cSհ1xnzP{"*(*>~Z^\G=D4.Xh{\N2UML4yJڊ|5mHH)뤪< 4V?c>;|.ZSֻkT`lGoDj D-RR|vJj+5ªF%d*mPqe*sCd<'Ⱥ(5ݤd,wb'I%=&|G?w#mDҏr5%7n̴ub=c38Ix3>nȺݹv.|tj/a*'TQ6M% YյV!ޤZrR9)Y8 Ӭt>> sA 0߲ |<5jm੉3+^=5kdxR)2(pрfZ3qhBz,WJW[%.g^-N]HW&WuN35[Cb\j!p&dvF}{e ex39q~[-*&?%kEsQp{rrL/y9<)lR=LJFThlSv o\Y4xi !jqjVSG*V\-jh%e83[^,?w)ND^AKVI0T%KK&I#8R`}Fb_Ld7cuEWm,X%Ug'5~R=rPGWE |R [k5.zq@؝W(%>L:JԒ mkcyEWIچ>7ۨK{ObĻ u=?ޛ/\,99?sVu JрrWR/g6a&T] Ut4Bӂcm$G󮏣nq 19-$K o .q e" #1+l$z%MseU'QIەCc'74^t|4e6:\zH.x0]ƽ1ÂJ*.`de"tf\NpG?\櫎?dc|y?0rW=e8Z >5$֞62͕-6ZߍӖ@s[]VIj{Ё􍎁\؇SY0:mm=GSE^}aD)o3* zp99*tTm;0*ִHwڃcjuC: $zu=Q}ډ;²L˔{K[8Cм˨&(h.U`>ұX0I[PjPb3WZ@~@EU kxa']*_SDr4}kJn-/`>([vqԷv26.Al {4ꪣ U,)jZXWꛛg b 2qUSY5Srtn9K/!%U9>d5 Ӟš٬1* ް\4o\ y~Cuo<}SFIeE?IzLPz}qØGnOS+nWk+/aqo) =2ը-YY] -;__ 5?avww긦 >25N:iJ6>߱r^3UECVK Y^#vZ6qcKY/ 廽˧24k5 \kߟ u^1_9}YJ%Q8ھE`]r\WLn!qض=9%v*-;mHv%r nx'H.g4Lc+Zik-1il>!H988~NǕzp=s::z8g&*/p|y\{[+dnilEB$$[Z٭ `:\ p=GakE'`}K%8}ef,}<\ m61Et<>p@ypS#L?.+bhnq` btpt4yMUTGu c֛4ܢ Sdobl#\W/r;qReѸ?֦榙 Xwl#PgӁ^5.l,n~^}:.f?bQhQ:M4.8\,Jyk$V^?bҵ#UVEkxFrAyږ c}k\)ჍwPD" ,gSe1Hrܨ[^Tr[H.F$<8wH-4)0;HQGȷ*c-cN8A'WBT*OvUH]!n:&:jj(J.9٠-<q8(URdn̏1޳iwx޼&9Rnsfd܇vmOq'$R9`ez_F+Q/9+퇷Wp+̹ [B0(Iy:@^SHV3\\+Fyr 8^3{k-ao'Yt#$J5AIսϽnֲfłK{9 L2y)isEJjҬ*<$SQN0˄JZӌ_:67Vz M'1[S"-3Ew5Mi3 i ]apvT~\+ZpǬˤ`:$|Fo5;30u##wM9Kuɮiu".egQ<^r!T7}^'ñGKHvQ(⒣`j+DEPDDDDDDD@DDsCZ;Wxrtt\5GJTԵ<c(`2$,0䜜z.Rb*f3;?QnԐYs䌟biF 7Saf%`Rr?@2A ]h^h g<`(%r32zV=CBZz>eZd~] :(m:7pUY%9d8 7 r"n9pIP`1y+|=0'g ViQR+F#c.攷oi z `{Jr6ʡ#_ b5Sx4-FZ2.)ˋXGc2hKbw+2b`R{3= sSVQD f48a΋{|nw7렌- dgڲ6}ޫ匵s8VZX+{HPӽL$.܅ՒuI n4vKHQT{"i=n7nsGU#m$qٹ*jK.]lN;p_e41Df&G`IeJP\FhZv%grzCfc(l7*GOչUKEsܯ 9ΖCr< $*:j#-i sRSwiгΨ~ÖJ}|SF#d9=eVZ֖Kjl x'Ԥ"xZIci]PRxU%ҸtU}e.qhV`˙9Ժuto eUcy+gGڲX̔Aj],ʛ{4e:Jd{8Kc$.@!xwO֩r??—اDT OGQo|='"Q5UN!߱k⾟&Hz3We$sG%5,xvddՒQOlF9Oy]]Vձ OصcTOso' ꘈ-zTu[Q^}wY#۫>is*mNh,ޔ4ՕTϋ㏈c o5퍔Ѹݺ:[U`l[Sq"u>Gv[k{)q6޶RJS*b{[LO{nkȩD ะ/QTE7h0֥tG ZqzL$i 84`g!t,e;=+HYFҰ՜@Hٲeҭb"Aq>R 6x+^SAgieqᖥ8@UVqm+Ai{7^D-=aݴSW.sD->3M(e +lQByG;a8Y?bц];cp{݅3C|2ߍ}iR^b1 ڬ5%WSo95T\kj_)h{ɜg ̪Ձ{Z7ۀ/j^)qsϥX7:xY- 5W*(*hws{ڇh??Z" """ ""~j]ԇ@(*u|F8'اs]'-%;s'خr(”x-r WTҮ >u>RZy%l;GTi^Xϕl,d" ;R; K`kdk =Wi/6٤cC 6_K\>SA!MRw pi骛r1@SX;]<瓚kAG9&Xcq=7I]c[G,Ӟx жk-ӳVrpܻy'Ew1ɲ.1,ޣmٹRus+YYnm.?$7?VVS!Zqܢ1q#ޯfzB Z02vCY7T?5*MCuںF 41A.0wkA\#rSP,VMNAwiT1σ!l`rxVkNY{Cс /g%zNt8Pc.2|Ҽj)˱ bm6GQ jͶzof^H).haF-E=/S;7] K9l@gy|3eNpmK^6&{2QAsh=\5-g5L""" ""5NU$zN-SRq=S;[}(ӊZ`hc[Ƙv44}iEpځ8] oᵾ62n>I S27Ǒt4вEcw"ZNpz()veV掦'w8bhx^K;\ܐhpÀ n5RSώLk Jx;( lu=z ea`jт ,N蕥)­sVjDkV*¦Ck%ܳ*<'ޝ>NMU8 rfjcܮtRWpTt0YGy1 tp{I|\r6ʮӖk "Z-T5Ӳߨdn.I"/90,U4IuUeiiʐl&JU-,XP-7(0;U͇\'{t8]?_!C!lJXӪJkA %PrLAt! XB?01+ PAI5cQ~&F֐{b VWcA];C>VZ vq"" "" "" """ j{7O֩~wΔzT" """ ""ͩlx$^TʁSng"&D9>Ȉ ]+e;'Ե>xZƚ~eQ1Ӹw.gC&"@d"e!V[pS |MRԝC(2d,q;+{Weh~٩P|vfeݙiE"#DL^2'vZKt?{CĜku Xn9\vSqqPL0˹#UASJTA,GBԑl*p*$+^2BݓcA?unnW'G+@{SHUEY9!`s*LKXOX491KWKYcb>i Yn[o , ]Wl:1좵\+;9UlD W%\"UՂ~R ,7%4;Ţ׮7}s[(*Y~;!X&lpNN`wag@DDD@DDD@\*ƒz`n?ܺmb2^[ȒAq-=58y]zCvة|\v7,*Q=MM $-5(`aD@P6nIɟnג}=Q_35" """ իQUUR(F{s郩d9? av7G[>ed~F3йI|n-F0\֦֛\SNG4 .۩ukэԍm\D^x.b[JK*ifl=)1g.(z:wP.?bay+ Y=ƕpxc;v[ܛmx˾Oy*ZZ"$;3yii Zjʚ-U+7ͺ''h$qWS$y8E9%c=˯ڗ`ONCrquQɚbJ+Rw."{foȒ;]4zx|xUfgvv7 I$$wABBPzBSx&bHQJP&(J)"EPQDB}Β"W39sO{;3h4s d +GMMI-nP% \0h4F@>XVi #BI%Y&kFSG>5m(̋vtZzhbc 5Y/htc3 LYX P\C&WUB\N4PP1P/t1/1^u]Or nj)HISV6RkS҆OId$whHGRXzicc5 {]+ܜv`JHCUKt!Yd؉pz.I@j]{N8l洱ܡid7ͤ HS~`ziAGY"w h|wdCT_5 N> 3C:30mi%= R t^ +s*W-Fצ!}h5i*pdO=K!FD#VQ}btQYwcyumEST9m Vs4/>W?/ڗ(Fs ?2P+gM逞 g`?Ph۳>Aaүd[`|p͙͜di89cXD{ Wk9 % F%3 |i on7+Gm4;A{J]DXCej)Hկd)kJCB(3D{ WNىLJՑIb5Ryj_ofhoXjm3af؞ }cZ Qǵ)3;'uNPwfڥSK+Gy|=TwRuyյY4/jg~Ţ譲UɶF{ecGV7pd^}uw^23zFNWoU)SOUͫpLݕN"ñpW4|_ʰyeXSIɯ2,C,ô~?Ɨa[O;˰m/ZF=SKJJ;X%դS%}/'J_C*P❤WowKcհ Rٗ\ KE됼KߨęՏ՟OH/G91K]瓏w:)?:Q%$y&%,qvwIu AMJZO\+([$' לD4'qGO&}/DKi%Vݱ)_X_{>cU߮bOmwk KT `U }?||Sط/A>yq|AWm'יwgovH^RxXbJL(I_!y;7*q{Ȭ~`Do~FL,t^ygJ, #ƟR~I^h];$7Z:$6*vH&Cxm/G7 +Щ}Pd6*LY諍0k] IRzݛ6pMim8^[loQi]Ś863n{sD㊓aC/C=eREd-&!%}2_6;|@7AB>NoJflG9GlAmC_HȔ.#hqP>c>'ӤBf],J,X^[jb_ӶslpuvӮq.IGLh[1ɞM1s=bz7nI튙>{9u2}뢅?}!+aXlS2?GtOktD\GH{%cx,CKй`]0Gs.azg7 yk#0źޡ.:S˜jgwKv_8,|N A_8 Gq*{|ރjCQc/t G:8\H8<1 `qsqaEguJ]m$Z΅ IV{&AB|m!}NV91`=l<č3Zόmx7q8Ep!ȿXt0]-A7 iN -Yfy|%>O v "wɭCS5\vW#<g?7vӽ}Ghw~ Y(6=4sdx&x'k=4@opn ]3׵z5jOt&Q;#3ζd'J^tl">uf_rAƽPGP_h{4zC== Ǥ3|:b?:ǡE,dsnj#9mc,!<ӏv܅ ,AeV33YqR:hoVwcP' ]"yLr- :Tw*0/XOD.{b֕NguM9Z@OO{ e.)6CdO\|t ӊvB.;!W{$וu_wû]#`=enc3x~O1ܸԻxٻØ8q, 7a;cQfv \;d3y,#{ F-E4-t_VuhV}>C>FX_Yz;IrnhZ~\ީ:vwhaTT f.[cHi%g~Z07[sVJ)o_fkW.9ďkSYt5_jD/f|i44Z4@j&2;loC!:gr"[d'>Ȝ |;g)Xjm.e3{bmނoA,R.S&A5Ef;kYE-pHQ 0\4VdVʾgx_{ 5&._ \%2?Ok̋GJ#RkDZCJb1 U=G3JMoJ?KFi;yP }DeMfN O3? ]+B:T[~71c :gkj^P! ⇘VL6}nhgP]ˬ{T8eٌ ͉;__2Z k$8Sp?C ff{$@z֪0[v.v Dȸw ƆjN(/кó?˼{*80k#z4hcm}Ao+}վA "m"}~>ǚ|6e?RxtxHzϘYk߃*5#B}f6הyM>Q m%SKi"x:7qa[ar}:̫h^۫Rʺ[PNP?Qz)ޟI'4Zw)R*O k~BO`ūGGJF\т*0xScoh(~CS) φ绵̈́h^+6:Nʺ74/љPbMo&MCϊu{V? ȞR`ū U|yk`q`6n.jºR-[L[.wU7͕ul.+.,VGg_քo&4* ՄhoXgǪ5ap-v8\ԈcɇŸ.r*GF}~)++SdupſZg7ݽl P4/UgqhlL_8\Wݿ\{G^}~[0wBP</O;g] ^Ya_.>bw__d\@/zG~}],Eh^TJW^t68}iDvޚn\qz"䎬RlWOѼVTY62W4Vd?z! ݅vpmg|UGXE>!V4VdUoy /YS -_~So#hQNf%/h>"iX7ޫ5G:Jt*Pkh+I?EF:~p h<}[j%yM}~CMe!|To[:p[ՑM`EV6~ 2?12hL0)]:G%ϢqU3!J*g"K"]S&DXUMj&(C}vp-nǑ,V= y5#_z[jO4/>U֡6۪h+IO-Gʵ;RRe% S dhAV|Hd:rܒ}VlIM#ouxIøz `%ᳪC' qDXuP {%wdd]@Nt;G抹&\erΜ{C> `Ou( ᶪ#'m#9e9Ϗe%`DG Xrѡ7MW߇U~mɴöi;٪d|Lmaު9jTWGb4/udz0x2EvM?)Լ{/o 9}7 ֢(~MYWꭵ)CvtJVJ&7QPp%zPpS (;AkړU%r7{=D'Yy20sXyvi}\C_eC0Eqdi2xZ̠+bj ܆j& wI?ܚt76[~*^/[+ =;lƴGơ}FF#Йȣh?=4ZFexL}ŗ“Y|OLl!~ ..S) rCX2l! F45BǙơ[L{Ы&3t2+-l.YbgmsИ[w+m,ӆ:,62\ =Ae~iiiiAS0W K`NQT !$;= pԯȤ&HyjD%D}CŇJ>7(8K;`2ip/Oj蔪SJTOtBZuj4N婪=}Xu*jeR@ET_Zۭۭ*W⋘EFsTy* ~9s:qݥ_3(xot"(xtŠ/̞N,|wMoCZD]?TMB`*+5 s"\yNmz9C K,8fA>p]4Gz lAvI#R#D"G%J86" 2[ 1p8ysN>Wg{ocw>W7|GU>kdF"g[e^=:-@x&yX9x|QOK_A&s$O0ӳ2{хީ1zf:kk;eZ`eB<ϝas9O5d:ͭ,2!լ]3At2K2O@ÌNvI@_Sqf8F L4?){p!80U #Mȗ }K-!ބ6A?#_ Q=~`oX7g{a(; /u§|'g|YēAE5$ƓK|{m>:kAnJ>Lkt>~Eoб ^L_I$!K3-P/ WпGYbg'שOm9e ZPnH{nxrԐ,n/HcQ*e# wJ8*}(6 "@mBtyt7D .]0ݳv<oӠ\cUv1ʰ)Xo)]D/|w\+VOai84=̷bO?t}R R8^&IuY|/-Ŏ)Xoq1zkЙWWWSr=O~ܩZM@k9t(^^A| ajg;]|ػX ng;1lAg͈{ć-wRda ^ע6{j3MT{0ǢYų,j{Pƃ)ߊWs;XcL/w7v; ?5s0x]NxhleиڑqLs}gYcl?Úٻ NDށln?LvPS1{}Xgjp08f1cyrܹ"t\ݬ]k߄qK7}UOB|_oޗ}_ގ&&s|F(!oo'/LLo+7^h=/}W7[-sX{tnYM,r,r5g!gf1yt:))'-9ljJ~[#NDy;]iǰ{`%gмQKȹ<7и6o(.w<5 9`@s5,vN+qY vYGVcMMv.jEw}E:E_m?6wHwR,߫Kt)Ҕ!0*P^=|'B/`\}GeRw*1Tp?`)8&Jxa)cņ:BcCPlxH(4t 5" ou -xϫaᦿAZS 7 /$vqA-c Ɂ5 }s_=uo]C+!ocn!CH6 Y^`ml) [ZuM/u 1~n?Y׎#Gt۹ue\ˉӬ{B~o0a.IPgVXa/L [xBXOU< u9?{8=D7'w'K Nbv3>I]1L\VϮ1}[͔ks/O=ˇw Y˗:7ªeZgZ 9}\9gMqy6n;*6clO.uq4ܺCzjԱ`1 2#XSpY~<2mޙ5<4Ia^dZCUɝH{rmtGs[PɱI1)z53ExXaۨ1w:z<Ǎى Cλ糯w퍓1'uHyCJ p,pN5~~`,Ppѧ.H[ukteX6bk$( 9v`ᥠF0ѠO$,IPf10<20 L M ̀6^ ٦ L2Α$*^]0ޗGQl ݳAY{fz$d#Ad$**V\"D6E ^APe %djfx}n;S9uSz:=SMR 4f{-&Ub1̐Fݲb2ԩP}bʼnz&Ľɪ&c{Cfr|o|t*ݐh|QІaWO⭈1=";Z&h6o.n5'ZҞkQ_[itls-Nkޠ8OO^IRE3GUR?_X SS'oEh KԝZx4FQw'ck^/x*TGg܃J {"T0-Tؽ_8XR>p5aI9קk ?]{V97Iܽ-[`Wۂ3z-PJ֛GDۂ Xܳ|eBz߄۸1[_d]0RPn ;cwg# W]䢼oBF)B]*eBgz#?͏synrFWaGج_؅c.'؎}8ؚ}'؆2L9`IU-̞dfWG\%w{kv0O9BВ#=ɶQ>P `U }+r/h{frzc=!bDv$_tI I_xO{gGxKgC>[S#LzNjcNChxw5{5b o}Luav2f&؋^\NBG ӂ~ 8 #h<I lT6<Fi\M7d0YL) v.{Lp؃^#gEV|L@#l$qX#.fCcij^bi8*S1!$F R@DdBF~Bq~cˌNJn@;!:}9ʳoGdO2;M):KAx`@a`v`A`RAploI4WcNfR`"3;pYh~Xsd ~nypoaj|/3 3['La[(qS*Gnx'J\_u>4T8!Cūb)quhhýEĈ:aYH<+" ^F ~Pt-7+ڋMFXmIƑ;id`~OG0e2=8^ {~d#{g=kbY(~I7s=)(Io,U5uW뙫xRlRLWZ%MѹPEٹPR~kuy bEـx( 97jWS0f8, +\]CWϹ;F+>oS.xGzf{ЏzН=~k y4xNLSyx?^e>Z |mgq}g/[hc?8<׿5&< }xCA>bbcE.3"W"fg7HtPJ.Nv ~n{QL(}"s"#"֨;\;BSni]J=3jQˡA5{h:ax6`󅼲 ' lELeA>3`c # } [ viϛ-noh^ eK`eNuS\\="qwa Lk5iD?0n V?Hnu٥K̋. xY 0֘RNX?t^f{89Q+NC<|sĩdEg@̆?Ix 2!\v/;xksI\k;qubޔ YasysK6 ;otG4k$4qdvi:s03-p"PYG_kjoOѣz?t_ eRzh>lIt70i;+[IsoC}U:ӅB],@ BCKsBr`cofڅٱ9pw6!g8/- $VzR[:-twI;2) KBKưJ>>C~C6DÑˡ f'B#lhGhϝ%-(ܞ'SyZۼW$l8{GO=㙞6WR_)Y<7ywЏ=Km˭>;ͽcrtm\vωpG_I}#_.iHeh2@#[]NYm \/:0Fa hGᾦWÅ=k`xheP<orHQ|[YIw4sKỢB?G]ω (b^+$q7o¯/-IyGor{FDϸE1fRS͵%=d[~ }m Ն*@~wʮogHt5ܖM"YVHR!st9Uz'IBgm̕\€^/p6{qx0h'e B5&<K׈bgؒhwD`bvdqq ? $CWUN.fˤ{ǥ}_;yҖtI VZH@F6|>zjOHŗ|WJa 5ஔ&뀯)z-q>({?KNl%?m%5))UST>X?WQV8T9s ιtg{ V5<I}k<^K=5Eڢ}C>gp)箒K-.F^{h+ʼ7=p~7?8{yhSQ6/$m[\>:'}ݎ?fgys1jdl'SBw##}i; gſ70ַ3¹~&S5uGf=!1WxRΓowJ]G+r|c,_b(ofZ*A" HB Q=2\nWNfNZJm| /4v#99dcihc2+ɸM!%}׌ ý 363fSN &M:GmvQ3澎fn*r^iͰ_V:f7Z{X/Y؟p-81/wu2dt"ߘzf38i1ȸ$;6d?c~]YʌGts3Γ2e2$fȉS[vdb͝YXjirg>'l mYYeg1ic-]šX`>$k4gmoymulu3m'Ѷ6;&H[{+kvU_kLҼb4- "*sou7sS;jzFjUMjVoSo}{1rm4Fl+~h6V[)O4#5i:jUz9]yJcZJuU<&jbz_reH4+׏T6?\{AF0 "e7-UuZ;Uv*MW)UOLU7|ѬTLP"cmڨ= =(HSMLmL48:j [T]sU}%aLt3jIOcٵkALvzhoDhbE=Eu N&H?&'u\%YM8t+nY$ĝFlm=c^\7T[jiڢ1)uz۩/TcC&N-7YCI0֘w1.533yMzhteci{d.Coj0U Phʭ/C$O'+M~pN1J2>E&ϘgحSB<)'G? }qxC_`G~s{.>uG<㷳[Oh@ʷS?T L>UYK]YIB8ۛ@@Cdҡ\ߌC.^{!1$CVO2$pU6<_<}5;:5)I2Cw\o>CkG2#B(sڞ:mCj3S;TSSmVsfqq0YaQ?G5c4u]7OIVL $jvXlbq^ۘ`ﴏk}vdvX{Th u43tG5'u5wPsJTSd8ePhOkyک.m;ZScgS7"L&QTyHjkH֜l{nn bZ;֚_3a3vTBBkjҘ?3RK0j.~6kMr4|yq9x| 2P"CC)=?^khN }eK8]o§ֵ:b dbEF$ 90FF0j-c׷Ym:S)x'*g"HC)>}O.D-PfJrLSQz(Is"ρӛ=V: pDX@;.#{ރn3~~.jVS4U!^n,GC#rO(~+ a]+jVQ6=xwDP >GW{T!#{XV$&(#\2ٱjJ];ґ#J֩&c " iDmwRYdPjW2i#Q% :J0"#Y2(.@^s4C^:U' iϜeHױsr2e#`na~^,I2XfC!5/zC@ߐRv< ి+S4)?| "]VIC[=5XB 5#<՞? aq;iC^~Z}AZw˞=*{LlFb~s~Y3b~{BYc̍vx|fi~A&l89i'b^Q=BΠ)D~z3 7Ѽb%ڮ?0ʸ̱A&o6*.Ĕ0 Vh߉RiƢvfz(^b*>f3 <^ۃi6>@3\ 8Li44Uhh e-'h(,0ɶ#煶RSթL!)$w(u?Dc v[z4(Shp;ⓈUxRq?2lԆ uAtafrJLRfG@S/B*uO/Lii˯#^e}E9 ) z 2p۫NXc@_pq΍|vEʼ]/ʁ2:r`'ʏ k#}Z QCu,p,z[kXB)>}b "I~`h(L?ЍhP~P+tƺzOcFBGkL݀_8e@ BH9^|ZiEm r)⛫w$h&!u96SlPm}DJQ0,=:]{ڪ`߳pn Qİ@T9P@\Nյ [@(SR#}~^TEe1,Vbe|'~B@Q%?@{8ڲ ǰvLV-t~.k BRpPrԆoq; 4a܎\D-`=ed egOL8@drʁΐ<ӬB߉&i"<,fN5T:%>\ ckY 5H3djm]!M6<,ٓ@T9P(>M+؏ud#-#mUV>A9r:ycyBǒJ||!egOs!p @>vM4)Q~0MO5@[[)5>Q(ñCҍź'ӆ47ZSMzK]Pa["xi;ot'*g"qjOTF|#7oν/Az0_a ȡ f.s88 D8c]@Hˁ>r./5ah2_oc\o[qNlvrR,;"(G8CDPwچi}H~s`w͵al AG-=߷x *^!:b^S ]> aSࡈiSF9+tcH@ڬ@[[)5@l(՞?ꓠ3nO]'/(Q9՟q;سC4]]n q?D鉄 #(B9EENٚqFib*+q CUT9q cQd7EޕAԾ x:;а {%i88;?s;h48.?漱wC)4+_48| zG;XHҀΘB3D;x,If"`~SlًR, w'x? 4fc:/E{q| 7ٰH ޗ%c>5\?pN (N/;ކo7@B34Qv`'71:f&}U)5 !z>lLf;w%,Y3BŀV@n| mYE XEQE"TQ>y'4 ZmyOyλsg S>c.3mOr~I9sRKCk37(1s~C}sSj3ZߘL˥;* k6k_+ԖKH'%D#xabn367g[6C"Xi\`^'ܒ ӵsPc@ǀxz_^li#.|PzG9ᜮӞSqTa۵q[XC^/H9{-_v79G>O>OPKA 8` yjY|=ۆ8k3tR/$li|4 : s>ɜ9GmvrL8Xomb@F%%bzzk/j>bm㷆XomE띘5gQ`&}s~c۵ z۫K9/֟4Flqc>a{!!a{gbzku^oRΖ||N>NӜm6)su/1mr`bƔ?/N%$'/aIlg?'3=yeR]YaA=^_+b&$b ^GAHrܴG8Sea!뻶6|?sAm(\ouz5YT8Yom9X968!6pN8/625o1 Nrit9x́-a}/s&'=&a7a0a'x:{ E-Gy|9ӯay9g^ݭssuxrmXٯ/ g:.+8)c_Vp}P)I EܯvhNiJ:N~{/Kse;wWG#L- 8V80shKZ<6}Lq,oҮtmN7HcO{efuYoSG}6;׿nn`Gفm9̡=v"Uڐp8MK#RuƭEm&wznӾX8IkK1%M,W9MVк5uzІȃCAM𿭭Ԯ=} @o-Ѷz$m]UY}SopWB'3ʫ,eklo1ģ`-oXB/[}.‹BZgMxur8/{z5+gAI+ hr}_gۚ8=zuWC87Z'`ΥY7Q^zo\z=;===\y~e{Ci]-?\m]cmW leRkX+n5FvqkukOuCc<]O~{ZKkOrl9`n}<;׼;,F15[h1K恁I流f~n|G,-ZZ߶ #CE7Bawּ>kp;.lu;9v~ZPCOmAyHwN<|ՏO~~Au|d#z6B(Ŀ]z~;z?a!NC n[ے%M9>g?ci,KoQ>s;֛'ɜL'#a- F8_tv8 _~? eY YGC/f-}uk( $83{QpsUy3a;F(S'f3bcE9/2اbmWpb:̱οF h\.'D#Dž>+%l!9)eDž6z_q$R[= 3)asIvޥ;]>RVyJ0}3 a=s[I֔И-YuR1RGǣ:c,!*>vym[PU<'F jNܡޕ< m( QzzaƩz=jV|23tMd/$&؆Mm%l qo'MV]>X ωa|^_xѰ/h[SL+"Hc;&sv0fXNy|W g4YHxZC|]NQ7_;5UiԎc_;A={:?>?{:t{Cܩ,5 JV {$1(u,?U.ӋN; X9t>( \gEvnIt2'I3L$%6y/CJMs> z%yI#$$xRǾ 1Ϛ8H嘪WbB{<'ƹncvPq}E1&|=qb[yo:r>~)߻Χ9y'3JMBB}Ys=H<Qy#I"u>=ٙrM9ԁƜn/3vY {ʸ`o*m^tt#H}۾$9J2Vq>>u*ei;\ƾR9=1N `J5J+m7&Mo{YDŽQd8y| j}ܡ6&m_iU|]D͕eʏ vQ#HO|'|ܩ,I 9>>g9h$S_?X~~]:uPҢ X $Z%NϓY?U7~@^p+KYRB0}E} 8 TxIRR l:Q FX"5#SzmH;::=;8em(?4nq1A4: 3hZFbc-s${:ddU=!k3ld8WہF;8usXk-tFPc.~; 4W~DB[U_$;>(z] 7mcWvɤ:sD@~t?`uUg *m';u˅%`Q}caڑϽ @Bp=y܉(']X:ŕ߃1+/-U;?)9Wki/'9vTBHA0'H4>wN_#4f9 _rzKN{rRSNsyb,3h O Ɯ>f9mϝӃ(c x ACVon74|oLJ[rXgr}zN&GcN/y͹sz/@{#9//QqG܎S4}}y %IwtBk!1}nBk ӬjvNNvYzol m]%bxߠomsQj1Iu;c:\+yOn y3Gyq1`rD[(r^9gq_1}5Αq6gc~nsi:}iԁc?1W<ֳxQg]r9G{4'JMmN|w]#c^ﺜ]SlpJQ_k2>m]b|>:7$:B>%9kcNsڳdN&ՙ{{%l`c-G[ 8CDR^t5:WہF;}F_ns_'q<|0Gm>qaq >1S@5@x́e"E~@"$Z|gD5j꿘2wY{yAiy {ld~c:\7Wy tsdxQqͱ#&|d8v+'MD1V_55ɜ˚}$ݘoDVP'I Q~&)zMr!$̹\CI{gD/cVxB~m|7O- #['Oo _y|zu_Wu9cj>ǃg:\bBpax͡>B?y6?.\zl֏tα< 1ͬNz9&Qs{n2Iu;c:\>_<1{|xQqͱ#&|d8v+'uY9GxMD>7V/Ie:Z"rOXFK4N<@[T{-UB[kU4窙لzB&@{gOc$8fY@c#Yٔ:[Hؖ$HysԎܠ~sp~T1F;81~֋Nn}>`}w.s}ʋv0hu^W1~"F\7rcq<WpFك58ftT`V,$a F:ŶII >=Y{+@)ݳG~=Sn87{{-`w kc̖g,'Dcsz.n2og:\+bJ~<~-x )'YWџS[Yjz^lLd;PM'L$Y5@awohdh3~g#~iy{2B]?Y:GYׁP}%pk[uKp"́{97PL|8mbm(e Q1c@<& @>FoO^ǚ.}NM C3K>#˜JlyΣRstQzx)cXh*~l?`]n_`>ZlYYgjo uHQ^)Q O(\ dk[;aJW朗“SBM)Yw!q*{MY֡pSo,kG0GV%ƒ9% acy^Y"Qy^DyShYCV]nͲnX ^j(NO_;"GIi;Qǯl lo8qtO:s8˕O('g#EG61SV(m}}c`ت=еCjsl8?Q.sQl t~,c=xX+JJɺ2A %@&88$WzINgTW2D@􁃼Jp\;"I5VWe A-ɫ}öп2@ gϐ2 =@2ҷ9Z;f8Ps^,9ǪaGftOtcqthWGXC!vk0{iIs%ӵtLB,~: ^W&;)?v| =7pl'%P.v 5!%^OwRnC4Wř)q" IHޑ^ Է- =kxv[H%pa<:hkzjg$ uҋ6|dcQ_v><\k Xczk!_c@s a䘐/UAy} u \z2z1 3USԧ g_i_F=QJd޶/ݧv\SI z+, +~oTWZQ}yA&ma ]R/dB}7ڍqMmG"t,p YJggtIr 8q)'ԎS8کԹ6| "%텖D" Qb&& 9, m @:CH\Bycd10"1:2vqd329Z3y5%~^ VjY&Ǹmەw(]%.QfPܕ3`5 ~]VPZY^ٜ )6Gقu(dIe;wE;&ިu1~8ƨG5 b'Z1K)\Dq/L~50?5Wm UHxOV*XaB+iEPxƏ;Kە=#?*F*SŞ"QR\%L\c!_(7DʽHcEy!P^9Y=ycskYAH|b,;XN'vor4;Jzdes9Z߀P|?l! !p<R;:`WI&ŴQ3I5zZҞ n ht&N l?Js zchM;Mf]R@ w[V>x+:,m VLC mGP"s75y.P_gNXŹMyc*v\Y !8"8ڈǻb}GN45=yz :0ڞI ;5{ӱOmX3mWUc-I4>bYi96kS͡d]=v'nj!iɺ 5BC/um5*Y=jW&viF'&"zGx/RuQMiUN)8[>x.J͉7 ʑRdU6~P}_vtbdz̪);&&rD'ĸXkX`N9ӊ樆/RzK*'1ҋdi9WInd<~ҚztpklrJ{3erF|?!rz5O|7APq ':CqHլs&6YP~GclNݿ 9i5z7wlήNi7<u6n޴Gfo~a9ېSG`9j82G`(@ngVM s]Ӫ/f8rlq,pgt0߷-{k''1=aK2R4m45k ܆Ŷm!#)sM~ϗr?7td_4ͱw$es%me%sBp)mhbw[3rz>ȓurd0 X[X[B䠕9 [iVp@yy::y/}m}8m/bX}9 > XXSeRbV,x e4 Yp#^8_IN57pA }ؠ?#OɌ rW9gj9ϩ,Efٞ9/?nQt/u0޵Rf&0>k66cKݙ7Υ <[:s3}ʛpdt+=.e8;O6gp`5>e~u>ELn:\B6_0(r^5q6A?q>rd|_\:y/Lԩ{c Z@T؜oPiq3-,J[ m-I\J; Oe878_~KԢ8\Ƕ6P}BuXKo)NwN|}l8DBFV +`?gz]عg96Ľm.rq^7B}/K %9p?͍P~@?pD!.J:Bgz_F ~.}BoI)؍ zǂW%ٓUlпC#S/ܞn;n^wb[08f)gukl[v;;=dܟl>qpӸܻm>*7wy#B /Iۂukq&9``/xYxk\^_z%%4>~5X_,w6_Ɩћbn*;OK@D:?]/v"z^7_xW!=}.S8y5:p")k|T2{ +].WWXxQaj^KlhexH*TP3xh s65S/̳ ÓX3ƅ'sGpo 2LkД%gW ﲧ5g{rqq5W*boRĿ!:fqM qX%!E*YHXtV OK]R A#mdžbl(>+Ǹ)v||JgĿf0.0N8~V{M0%zaMb~bEPDpC|\pf<?@'OD<@LMԏu.?i!uo|WՑ{"| ('>77Xx̧FVvUbDq[tEX'mǞZɱKr򉸖_͌rCx+V883nGa܀F浦Ua|u\^qy |ٜYiΜ '͙[SNJlΦ4׊Z3>u139~(55r?L'Yֽ+/)/eSVTWT{rۨGZS*erۨ mŲ⮱lsT^\؞rncd%UdW_ϴEeE"|<uLźi8_ Z,Zݸc>`"*||DA;䠭ʋ[sٜiZNX^\-ِ栭Η~r~v;]or[9_2G9yo!/Tp$`!/(xӼO }`Հ;0 QsY2_= 7A[2dw{FLߑF?^u 5B])^CoJ\4?̠seأO񇹂 x/Q}ByP!#w ͍m/cb\lvlQOƞ/_ ݓ*K#&XGtOzqHT"Nx9U&sCs'r)P񁼷6yPz8[bfm O ꝷ=*$KD{((_B3 )EjTϖ:ݚ|[l%z'FxL=bMrl< <'\oΉ2iF\@; [EN \zj?/%M}dVKr+*k! pF/[rDt͹$(zrє}}]?+S諚ib.y`"`+`2@.4*<g y.}\z%7'|İ-6l`:@u &ptn_ݛ3ݟӀ=%7py9eo׌G7eU ʴaZ{'23[WL3X*=Ѳ= vع~#?]Ll` @{a{?̽}1A:X넄2>5sc Vt1e0VxԚx2}XL`1^c:p]_v7xsz5dc{nW6q)qBVʴ9mEk]uk?3N#Lo%s7L~tÝ}B}C|logΠEoOgutPwzz-]'\DG%t;#Eء4>=N'Pp`0'[&Yhr}Bĕ6)9$<;`E`mLhsvlt"z"ڃKyAh+H=ĻbD%SFFS}S*c|tPrdOlCq6;H{% E3wIA!^91q9L{G{@cKB1Fy0XIk!!Upu#c6q'#*up'{ ׉g챨c#@=la4R'u<# ю})})+!GxVl'HZV|Aj7&5̼:^3Tj* RCɅ)y¿&7N 뛹? u'5ne}#rs~׼G:>`>RϮaAo_&#?r;6oS 6y>x-;nO[Gnߍ.|-zrk~f뢯߭+XcNv3z_b99!`_|@qDGI~H#0r{6ryƅr7%'>= wѶlIDzn@tZ0]n{$O|t* sѦ'KOD z)x4RE/l̥ݑtXF/;=!H򦞕y'8~'" C ~Vnv\pWǶs̾A s:G G+sPZ P6 :Ugȹ@S^_M79?2kA+sT |\3 ?2)/Alۚ @]>l,:2}./ޕrП~Dֺ Zr+p 9heΜe9Et+ M>{d.MȊʦe8>oq_.sVS۲c:q{9ée>3r0gПKkca .4"]&^s%*@UP4ùe8nfqn+)^\2ϵ,ycK /*#ۖ9/y{[i]vU\x.Fk`6ߐCLyC 7?ƾ}{'ZWd SY=s/T =؞>]>ܚ:3ϺA_!9p"C-_Wۡz\}WuXl.m@ڝCz֍gbRco{/)luK1 eŇ_[Y m TssJLΜ)(z ƛB yǵt^9D֔}ac9KspXE~M5S{-\>YYe 9|V~Bdׁy '{>`{-a.zئ[ãyyyX&z]0."/S spy)[z[9.!Ghkq"zBuoAo"oiZfqh+ tAFZiP}n.y^i7ᅮ+|181E?e㘣u~2"(i|J^1\PespP'84W ?9iNQc\1lΝiN aQg`M=CaʃM!*Wu#VˉNL&Ge$>R^QMTSߥ!}b> 1rCJ0(*|Ŧw(^1pZ*YBJ!֓.66w.1C1T*SU(S8:[i5#vssgsjg\/ \ ]/\{]]SW)Ლs\Sj96 !ΓVnώec`EuEP &{WGO"Gm2gKO,FWWKu|yWbƷ]\g ] \+\~Սw =⺤mmRhsNҼth&89E.vGj8^ S" ѐzxgl/+ں*-6r.Uc.hezocy c4l|&RA7zJדr"j=lE>M3.jB#mWmJi[ZenmfoYEQPP?TTy54[*tD[F.]9J%O骉qk8JTAj,2o H|< dIjaz#UdF}c9mzFg|_s+&A}y 0ѫGt1]v5] Qqv3&=mjiy"heg6fڲ4rҸb1o^Z^m4Wk&¸?GIywg|֍X؇@>`hkՆv@T[RҿDv!]P=~~ۥukgjiOGjǵk #i 2^Z;m;V7$v]6UhG{ s|X*pڠL38, ,Y2:,ˌZ9`251mZb>oz7ke3̗M[OsbUƓ{F=sw eu]Mr!fb+m!%n֓> Ji(HJ0Z6W7zHH7sk" i@ jwf|93wrd1<^ín+^Ov 6CuOxfOKj]6;Q~ h-3C=+j.}( ~/LH9+H6y@_ub#c0 s溏>dد,'xlLpf8SkR[sH',!W9}l+2؀pB8﩯!8z'qNߨ/RlH\@\׳E<'b fb-jd1'. q#_54w^ V'7<&Dcݗ[@ۨCpOE s e̷z:KAvݥt&ƚmnK1 z-A{Iz<䖐#D5L>H 2 W6d.O+.ovQ p^OhTc ){Hs{ls쌥y/dtB61)ǐ-ィ5$ԭ%dSܣW >6w}c.s<@-ף:39(> }H-dl6Vx+)G MrOg]S@NC%/}S6B'8me/S6dz榀0#ˁ?sfB2J=f 5'BVz>C`=m>p`=_8g#T{.z(-svѹǮt߇:yl:/8z<[_K8YMH lʶ!ch˶ _?q_=o1>e,C^ 63 7CT>3bKXMh fy\U~ECq?boq?w.9%%zto%\w4՛NԴQmﴡﷃʝpNwչM|} ^i|C:wi_ğ k*иqw/ i}L5TgH4鳏!m1L'oH@=y R޴SQ/! G xXlU~Ϲ{ιW΅vBj]%lALdDchB,v& tԘ%#j#i̖I1?0PѢusy=\n,3[by=o"r`D89@KSȻDWi!@nL:J@M٧l" -i,!P ij@f׊"o qE$ G0$`y2/K9L&`ty`D0K4! uA(/,2e4΃Q_ u W|1.76lN|MZ}k{;i BVgo1wf7'?N|V{o&࿐RrO[zokoקGTZm밄6A=[9_0eȵ!woRcsD Dꬥ5<~Fˤ}־oIMoOPߘw9wRX # :oZDB>uOyIo5Wh+XtkUϰV;jE<93z;Sl堳y 98k SԮ,۳k!i{y$vʔh^];6ˋU{PD808sQJ, Pe3ȡiKurdLj!K]γ"/yO!~T ;5OVTI:̬K`ȃo%A> }]6 Ok&{va>)ıLy7x |w]Ϝ@#9r|+a9|aМ[5 ǼV䨋3Ɛy;{0}ٞT?ך Ś/y+=O˨9-Htr$򧓣f}:Yȡ̷9)CHQs2y맾]is|1m5n\zyī4>x\>`r얀k?kY}Ox3}-:/+rJ1E0]O'̕9|s=Ѐ3041 @Xy4 b^?)Ps^Kù @3h~ 0?.@A`>0< >utoZZtoE;p[T 5}.[(gƖw}C9c~e4@Aӊm9z/QuZ9zWQc'rn&G4W] p,^ԟ׶#{+@7=+ ,sųcG\u(_m.Zs.O pO}syԯw&]lja 8֔߇RΩ=u~PZS&*gbNץ>RrNץu@͗v&i.F|!!{7y/kL.hМ8T&^c_$'ScjԯI rr#Svf޸sr~}x8,'P=l Y+;7C:M}>Cy}~=noDdGP`ormc& *cv͙i=U*Q2Q9rX.gx J~Ɉ G9!x--tٿ]T[_ 싕*u. ~dݸܠN^u6ȵ]2G[d8o*_m%;br1q6_,Z/l[.dHaN{fڟᵷh8U8cck۲gּᥰ%vmoO>C2mn0}*O2ӭOj7@FiwC{Qi/y ٩S{?]h|w?՜ՓNkn?mrƇ̲Ggpѩ0j<,zT%tgy#cq>=>xa([I91֭/9 wAd>qZa4U3u0=q`5?o߆@7tjw*5_r;.I wI[fwPQ Ts+4kFt4ڍљ"$`Uj"GѮ0_mڴG{SP |$"'V\=d? 2z S c9VCcF ѯ+P 1i_noԑy]W~~t'̾%!֣|OW7p1)+|nd䔢}n3U%9o^i7-W[2(e\FA"Y$C{*HˁWw +"t?\S~$%aԚ%m"1UFL^e4|8ӠXรE tK`}¾<7JͿ(^_߯ƻ]gb'Կ ,t O\m}:5}g~+PG[ ω|#VvlIe걉<`k$r.ƿCnٻ֭ؓZ]ޝ=N+m! G9SZ?rզgg}oU7xS6vo$j.٤A1$pPCּ' vXXIo3Jh ztiyb'Ҿ/صq"K|EJ_͟¾nImCcI#C^KvRY~MlxiZumkF ',74`Z6 gAGִm+x0VfAZj.hqɭS:cEPe#f§v~x?ZҶRqڨZg5NJ~JJtS((X((GF2N-|I37/ݜ}c+'|tomMG'м5c3jWڮ#yҿ8೿Yٟşh_+:uu4U &TdM#4s&eܰ^É.m1K9Ǩ4_Ghd gC_"6|]xW>/:iNVb8 ʆ ?w=}}W,ލڽ&U@I}~sL1Ӕ\tm,|sJ:٫_#>xvx?tBz:?4^ |0I >ݪ w>th+;ؕe%'/`&-cus{NE'=|=R@85agb rS3v;Z6[_[P4E.abțe ?8M02y N=ƤbQIoۖ'j] KI?e-ݯ5uG MқMc\f/*egbh??;?E%skT4 >&4ڵÿjW -6 7rqH$A$tK y Ie~5%5$|~&g|tl| STecvvJ:!WNu_,wa3>ֵy:{WI!O_}މ|B,^Yjqyɡ*+q'$xT'Oa[t6/τ]-xJ?hoUO@>~)RQI[CW#m"|rN =*7zȋÅt8B_i!? Xd'-۟3BCGmH i \ȿ 4]:K_~v6Tz}ʲ¹0SaZq?h 8 :)`^GܮN ;>Drt|UeDR/7|( /?ORn[ S>[me<1c 2H;vct:O=OG-GPF'RO VSe*Y߳i$~Ja'5S`Ӭ8t-\ۡ^9+``Yt=ʸQT/υ-U u?)^ U> ќFw H*[OiZ-+MGJy//dUe?XR_9O V["QG ª R\IFMxRIb;%VG5F/*.=uXxظ<&SKXaQIR,z a?n/|ϦW*h߲ڞ^~/2~zmYXwAf}J(*j[ƣQ{WRgeX|wtBԟS~ʓ>ݩsC,}@1E>#_2/SW1DRGvj)ѣ|vz\C@!s3֓gHq82A${ZuÚʭ6=Fjć+F'd"S$ Ӣ (>oZCSgk qY@8Wď<i}o;n%wlgQ3_8~w5O(xΉ{PЮ|iMyk,8c>Ւe:(v2ʧoNLt@Uc~U03_'6~#ڶg 5: J3J/+rĴ4}%Rj 6ˀNj9ɨ!Xbi?v#L,e` ʟ!fkgTt7׸at#?}W8Y唘0aCL3]p|@ }u2ۼUR1;]h/िS/>=?)֎VdT#t&GP2}7kşUh xR+"՘17#]F8@#Fk!]/~":$vj2į}wG6];c<*v%όK~u)'%៊Wlɤd,:c b]J83~('?W^Dy639+E~~׾Yi_ ~,h;隖hvɴZD##mS"?&~#~Rt6} Y}Iԕ豑*2+W-5ӃZ߱ƏşIռQ Z⟇zdH2E PP ]sGYQ[tmkG:~N9< s# ' UA^]'⷇4l;p&R֗YOz>!<-IeZ(LV@.8#B+S)6u|zYVUJ-֞Gxn>o `+d ޽+6?;+"EȡxCP#?+$}H1"sWRßMWVVSṡɍm<I_yx$$q$g~ێ֝ύoIFkmMβ`0t**A5P;ީٺeuIS3^8ܽkқq_?̱8tFm#2n- o⨄ !}3O4%A.TN0UK2|;z |Q׮X?=_Kx.叞Wx.syo ZrJl&2&Ϙt63>JxS#(4~_}6q+:D}{%[Zwv3J'#/oO{JYTd[$ K"mOFε_5c뵇רamp=qTueZ`g*$ߥAgK|7o&N/M qFp3E~'1?|^Pe[<LWA ;\L#j'PG63X>~WM7@l@~=?>3cFfG+_H k|'<|dbbh~ͯ⯉9?c`4Vvz(ɿndĵ$(8YwI=e?O߈W!92®:qҿX{4RU$VЫy.v8'c7 #n?ĄON#|=~@W?ioqr~*[~O 6D?x\dd>gz2?1W+ x$|Gy~ަӿ_G<'{#WI韕~@ڷmjwd~5R/݅<ߩ5xC <-hl&=w4|֊Ci9}kwςl:ZK21$;?o>).d-T&oe%168 z?<2Y6F{JK LqMAB~ Po3W&2~{?^57~iWO'AuAC}XQSDc\M (v;իt *zbzb|XO6t(un mqkqfecEZ|\ 5Vkcҽ C*~=cgï'Z}0)/д+' OK /11q5YTaM>kI$_qg> 115>c' # }$s_wi44#l νI+Cޫ:]m40$d!Ku N:sZEg +B@51zWFZV gAGִm::bhYkUnZtV:) U6hY jvĽo ]EA9pt5v/+j{(X(kt>:~S?AI 6˒Kx9&4/'+X.>~#Pe~w0]l,nRhTM/}Bk f_ߙ Kּ[gwނK?Ԏtqx>K(Mk=ko+8G0l ii 9<ñFtdS#C (k'mJKư}B -PNFȱcW^4_k|V~k^$H%NCN `wfO*Ź! <w{ S!гˆ<Mq9&|i>2xt1hˏx7_PxF 7Fmf1OAԜ v"O]OuNj Ix'mBZ68 fLLID e1 ^Xx_>:x=S_~)jKe3z~(HLWsz_x|CGѿo嘷A$*ƒ^6kNޭY# Ҏ 8JKI}388?2) ǃk~pq_%?sa-vs1`*g:gԲܰEˇ\1 A]߃+2zCt]'r'^ #SrqOq^)Qsx57 \ LHN8¿q" vk/^~{)?tC/'>jk+\6obRƺ~Z*;W0:C ( ( ( ( ( ( ( ( ( l /v{F+B=yۻ_xUŲ/d]sxZ9r9`u? $GfO7pvƚ˴ tQuy/3bw}7;v}\4aqݷn'&hk[ߛ?̝u_H8eA${TڧrqY%9#=]FbW oqɪیRܴ|T"ۏo}d WvCgW=?(# k yW0^c?C/eoW: mA\GO?q4_%H,}52nUlKM<0-32@㎸?߀ KO6їyQ܎xm$j)CߨبҴZ0}NlNk84-y"-gtoo&m r*iֶO~5g5Bߒh.ݸ5G\YvRȫ0 ڞ>+>(+0߳W+}7Z=֭p8AM=n1“_x d oMKRYm,$:uWIk+Pg{Oտj_ڇƫ3%&Wϸfyd~\cHE~AEx'_Jg3X坿"-Ԅ$13z#)A(ٱ/h<[Ot/Zmj0s\ӵx>-u( i>oEgk ,1F@ + Q\h:jQ⫙.R+xxee'厹YXȿηqIr3wy "5uSoPWzW!-w!&㯋zqm2Ttǣ% p zWTfa^)v?/zgw:~5+dg*.?.NKIM/a ?god\rHI'G#Q-~_<.rrIBmʫJt%̳x꯭[)~+<[.7}W"1ۜg+e/j])k?!m' 4?P wZ aH!mסbUДJQu,,z%eo3O,o$KYZW^ S1}<؉m1ivjZWqI,3JI#H3ǀQF0Wq%:hE6ܥdt԰qo=kOtibH,K0QM诀JQNkW:QYЭBnhn:(Mt4Xg5鯜r+ћ,Azehmpp+nS q<ܜkeWIP=kgL\.'Wc5vgg#ֺ_SmZEOqK\e}YQk==W m_x n[ByLQdGGr9+,ʟ~?B|}Qu]7ľ:tqZ^-E^6#g@nj|cY-[aro ir˓6pcgW_scE~><i2D7Vώ1~dV~0#xgDYd1 ~3LWYw%cia;OCv NA;c]dx m#Ċ06GzfEPEjU) RO-8$F#Z(y(((((/.<3vǺt5飠;l2|=<99ShW1e3k&2x}*qT(G5(%RHY6@'VV}ݭa+8 e qZV gAGִm+x4,U#ֳ@qZ6tV:/[}Z6YVnEo%^ۨ*@577Q^aEPfE A$1_o/*g -~, Xal`%O5?\gMjռ?o\cyy3:$6[^F{>2 c{Ҷi!6}ÚvxV@I?W=?߃MV[52uڈrq$wEg#OM^Ogq,V!'U$1.a>LF?WsӮalc% {d0¼/Z|1um~#NWٟqU>W3p3 T?Z,|1s=+f-M@0#S<ш? ,/->jz P,|)[|G_+,%V2o -uu/$ִ ʹ179Ǩ|^7*GO3 |>۸Bcbe`Z/ʍG5x;Է xƖz5cg3< @`,~pX`yicx_=㸴{^/4 yi-aM6k*Qnyoߍׄd(GZkF| G?wITު v:,tHa\]&Ix4F[~)8$rkdWy W[J^NOJz|h~qڸ`Tǭv:,x}>v8O߱ɿmo#m>ªFTk+o| M!2q5ZAEPEPv5A*3C@#\hOYY%g|L1|q֡!2"Eg`~&<`N{ֵj_^ x_[[I7ʓs]}N_LOP۾!h@IN&7cQ4"zS@Q@Q@Q@Q@~<M: mE~™ =2W "7)ŝSښcG )6,c;9ץWH˿X:9פA>gx-$jT <wYC3c֡\dcMq6j?15`rzXyVTHk(#I(m[`~ =|ZZ_RٖUtW3Fӥhҳ+NF@sSؿl7:sZ6 ϴ+FNqo&E o+>I Z69N} ^,AF" ] CWbLv>+>)#R/↗O|aLGۍRA1}ڊ~;wiK]WګOCZj;_ 6:mQi%FV4Uڠ?c-{V?kN&f NO }}@[wi%2v/]:0?4N5Y؅³g ^x#m^O7zp|i5JjBKLOX.!Mm^bn`Q8P=X M|K {FӾ4Ғ~ Ϊ<bIټLD<޼ٺd~??gq5ֹ[)RI@hc/#9xd~ÿo> =?>t ײY9ys}HMG'RGQm7k$>C57:宿dKK״A3ZI.\6S1_Bޓb$z4cSS^H>_HK-ॺgn~MYɊ[ X%KzV 5qE>g}NNͯK~x㎩3 #xt}>u8 xfF,h@0~cr`া𗌿? Mk\~$];3q_\ce:t:ZkngF[C*hҕ\tFst\s+դpY&Zݒ?=ëi.p+yf{ŸF|Ii A#WHp ǰOT|&i^-[t &qXEO>ckkNɯEcu4ȼa]v|?ɢddS.ˌls#e?[c~Kid"3nA-D:|׭{T2ʉJ??Ok0wr>mDy%୿t' xÚGτfڜaHfطV>bFq;Տ_A.~ko.VwM He'=r༿N_GF_^\Iv. /%HPǁ$?WƜw}nOBE(k=/SxO_wQ׏ѴGGElъM#*6Y G5=C\)oω+vaYby鶿rb6X)+QA~.fkFyb'`'zݟ ~GΉO h^Ue'Lr}kK[Tnc{ZsizZ=:(ү(1-3@(Y`ĥُ@4%?b':4Zǚ5yfIeǖ -ۡ@YS/,6pm$tM3uiOO?h_ څdžIVWb < G8Qq?c(7't3^zsǪ\[C&uXbw)pS< ǵ~t7ߴo*(.X -uTo;rz~"| |Um;Rϥ3Iޢy?Y+}c^__|u =&yW #c? t.|SJ<ȡIpࡉ#_$|{|'׾4_ ·22[,>9`X@(+g){TE<-Xn$kԥ\18V B8 =Ճƶ_| k|qeyDb o(((Bڿ? }x8خ?<{g~W]ÿ nbPm,h|㑕-e0^;@#?d1ʟ #:p? zd*kdR]u,dz{nץA_,_~_/,=]:UP{-`S»ga{gWprVI3ӚDOmhayM"L [|,}hz_@> su43ZxĒZ"6Ĺԣ弍Tg⻱ݦVz^?.Ҵ-qɬ>VAY'Os,q+Ņ.d!@gv9v-''4Imm={$F%&waF;_fBd;{|CܝKEekJӨkFӨєVNz΃hutjhYZjEFo bo5mh m%a v@'UWDb}9EW}HWk ҾW{R5F!MēcސyY|8k M7 e=^ Cc914vYYvS[v@7|1~8;.?S^y~ IY"ĶF^XQU}v6]l{\40d}Eoְu3+ n~џ%WfQX[ڮ,O=Y|| ocs"jҽ:@aEs??쥩g৺'-[SU׮Sw<+$h@c| iʓXUoՄw>RޫPCOGe.[u+8WFM[jꌲ+W4{b~WK8l4+;h 1TQ Դ5}>{[{{hUԌGpA= f yM/f/&Z[9fS0NQN5쟵Wſúqs^\6,Jyv6=}sny% [K/-@ɇHj ;C^ BNT-B$;Ula'4'_ۻ ^T".;sx{AʤZu e ei WxmB/3xh)vKOѓY:pmެ cא\ G\C.d'a9q_F|:? q&.,# |/Z.x?~-4+5*iڴ2SH2sW|M\~ζ CmK!rSt-ֻ9~bi>F{8̛.w&O%k1hhe 8?b Yg e 9?OW[tUB=ď(? |⏊?a/(~ ~Ϟ"*dU,{GVy G E<%xgK?m|]tRWpn+goo m7mݿĻ[h+5ΩK~WbqmV D?Im 2]Zsİ%ψ+gz9 7w팺j_ǚI<;&1"Py'x[?/}?5=ŹtE&Hݹ&V$62FpOjC|p$9ZOT|Zj$sQ_/|:x\-cWO hɪh=@,SݜtWߴǿ7/^'īGg?[;B/#j.ӌ A9kWkikqgywC,1?%kUMҀa?r4Z~!;I܈eab1uK\jgi_cEĺf7^-ئ1JPt⿩!GN 0d[ {W,8y;#ͫ>iҋ~ۿ.5:O K?uDXzp+"/-W-_+zTuZ& v9 K$2* *߃4tb2`Rp{tY 1At!ڦG"Vb6(S!Ϧk~O8+Q ᦿ" gbR}2gWxn5OgQK\Iz Ǹ~ɾ_wr-<Q_̇Ù_]֑EÿP3]T_^VF>"?~kGك7S|u;ݟĞ,Gq0~g/|47Oko~Ѽyquo>6SmW.1RyNL `? jѵFjk NMaA_|6 vN,5ڍ{;snQ&ISLux(өCd|aBiSVJ+eu%jѴ*QZ˴\t,* 2bDx5ؙRLK#(_nx gVW1R"r ~.enGGEEFp zV}zV G4K*0;֍ZiV5N{6-)+B߀oBkF"z г'\}VAU j.8t-袒G1O>v~ױ߰/įK,PZ.,ZN|lSS_G/~'ԚI5o\I6c#]¿E6WOw!jRW~x>ltM>vP+E ׄؖΒ %\|7.0ELSd$j_xټǸ#us"ZX[̇lk}X-vn7eq {f}N@;tZN_éxs> 3_Dz +O$Srܱ__@_%3b=?Lm/~1)0>`p"Cq6km#xKWFN5&n2 2y)g׫6CaQۋgqCRQ@/#'ڇnL,dF}㌊[Ɠ}!Zjqh-o(̉Y*O|go-c|?ßŨh^({I *0#xG(~i[,u) 9Ž A+^{,M.xz;yv@ ?y WSI86rCG$n2+ p~m08akcVBk>-~~ϿWr_xZfDAɚȓe'nZfgZ崽Neҵ(49Y<Ǿ1Ishn^IACG_- 8fmyKפ}|֩,ΟĬ/>{??S 3ȭ6ȮZA[urkĦ|#W 4(4x}XI#~VKۉPwqk/_ }?aqr1>F&_~?,Oafӿ^T S0ѧU:_М 5M_Y_|wvkD#8?[ڿⷍloh3 ,@6HqKq215ޡHڕ" 4wxB&q__huX//JҟmC^Z)eA1"|HF6zE'6:[/ x_&/ ԄfmŲC }ќŸ)~Ӽ1⿁Gs[v#Fp'c"QdUE LV?#AN ϭ*uRUrc0tq1Qm>+,xsG|Ol,ZHv8Y|Qz|N_ 4٫!k{n^YTDqڣ=kBd]3QG K xL-,<9)+# >U|[ǚvOVx:d(oyP׭߄ ]y;}c^ψ!I|EM6s (5Uy{0g` rϯ6ǜtyAq4<֬ 1ivlcxr)xoWu}]V[$F"ޛ|N:~|VVeTڮ@z{3dh3mn$1F 3q'{QLh?75ROJjr>kVXD{ s_N'*~a_žӭnKdE9?3D?>&dV PNX݄lOTdOSZ_J/w⇁Ffgz[j>,-4 ktidXDS̒@9PRg>!zZo|=t-9k@tMGc>I'7wYY\|CFt 5AL#D'w?6ZǟĿ LO:ymC +(O6%|!Jd@Ln.䐶ObtC$5 OMiwNO kqWGi߀+>_Ii JBC.pҿ4j߆:3֗7կck/ZN*9smˈ|YWR֝[?f>/i+Ğ|k%ϊ|'eG%@>\15\_ ?j6|Zj>eJ'Q*c9uzп](hWoȝp;LJXmۑ dc㗎m©mH\8?+WßgMg5(M|mxbb!L`d?m?o_x>9]|h1laڲȱȩ,VfſfExo׈"Ԥ 'ۑ% Ʋxt7'b)NiS9.#z,>c-Z>}:΁s~xuk[e|m$ȲL O':Ksو$>#'ˮꁀ`#4X9'V 9\!8;?/C?gP퍤 1,}B.>oi ;HW܂c Hdۚ%j?,U0iL(6s]/k+wCWl s%8p~Rdt.~ddF)T jv x5sCH[}AvnPA?0sא~_R^WuIgXQj7uϧ3P1XaRA+cYN_Zءq*ļ #|Lo?f/JφfD:]3p$z+ORz?nVK 㶑0[Y5)9GO-H;d+Gg0|uUWP05kgdd V[IZG:|NI-Pn ?$SG)zk_ؗv4w) <9c"H ~ עOx?_.ukl0@iWO>G $)V%s_V-y3k,Gⶖ[8}frA^vh~fN8;NN'?]3'6k`ηۏo:kub/G R%|cG1Z"Dž+~[Mt ;r1z|C㶛x?W~EX侇LH?~W\&}?C'.Ayo|h9|}&1gop':Ӈ*ݎ[?~˞ i{xl<1Go,yq2ެY>tDU)kaEPEP_qTFdf<)A7?+D3={Q?U_T& .?i>'x2&/xAsj.0ܗB>,)z?iυ66FnBZ7\azD>h0$ gD \?.MeizlO$,z5<Kq/G{m$̅921^VKWOFRTԗ4ZjK{yZmW6M[΢X$FU`[Z}9z]~/<03YgMT+Jl2+3=eO-:I/_e φ~8֪K_ x0Ұ5As__ 8~7$ PD@JfeoJwL eA%GD~|". X}@1ֲ%?v 9^/p?<=7Hŝ"$, /i|A4eYو+i$a?-i<)~|]A+. `z9t?j:]1"k]>mǞyc Kc~<,I.?:2qRIv޸ڈ;;v&MB1,F̥R@;<ד'8Rj4vPڈ~pVacß)j>$֎MfY;1#@, qhl_gRW‹?|AЭMkZF$Wvloy6,ĒyGl}ST?Zx{Qmi<_M/>:ƣ[n;7Ӑ>J̴z}j^ 6|=;Iwd%΄q9$u͏5`>4$}J/_YV!8q_LZ%|:c3>ĉ!cofrߏ~)/hcI&|#BDqp$%(ԌOCxMko~0ŷ>E,]:4}mix_CZ? G>J~sbw Wd=ϴ-7F#m*N݉vw )&#kQ?h[fE2\. _l 0>׃ rc2/vd\ vJе :L ƙqR~8Q5|ҦX߹%`8o-]0A9p`ap\W\]~տ?.jZ旡PXc5Ԅ}++O)6,?lb?[-|kH\3Oc}'I/90%&Zsp8=|5k*fKF;hWGNE/g5wԃP"ESߵ/#_xA Ǵ1 ꀳ?s&g*G>hNge(FwyS9ݲy< 1_7UiZ.OW_^5pZqma$vQ˴i'b<|afN9Y֡PQ>>֨^ Σ,4i/.dۻˊ4.PN=/H>XO*;vr d$s^Ypt5~1\^ dյ?ͣX{Z #g_膀?$׿iτ 4/sunAj­CgꖟiRTIiVMs>@8 1],|Y<chᯄa B6-mo-D Ď$޻9O~"J[-t/'կat+9ߞQcT|o_7ß(ù|7/^f%sHN}0˂y#_Z>wg&4rhW» 02Ҿ[9:_/~lJҴ+>F@ U =?*I?ّdaQSN9eʒ?:ˢZ whf4b'7-WcM~=~j2aֳ+JIaڦ&14-NkFaYhH&Ez U$.h[}[D觺4mz o5FנNؗU;j`V>+>R-{9- "GSx"F w-Nj> xu(+e| zVEӣ)1@h V#FĂN*uQEQEQEQEߵxf%td >WCհ*+1xouo-n&\ ѳ'hIr39`0ܤz_!s_uLj|?f[-͠\vB w=l;YWt9Xhb)JE> o/5û>27(|dl|Sڤ'uxP&1|ml7T֕)-S_{v@rNQU?⻯i3VM]k:tM>3B/ vC '\9O&=;662ㅶrN_;d?}>>jgӼ3KfY,#x- Zeӵ[{Næ|X-0i"[{f@ЕIYz3h_o jz+/Cu-~a]3TQ&7A5Yg^XZO׋K,.!3T 7־!p4g<Eg,ϻ?c|.hn1Ap%y;@p}XW49~~? 1'e}sj(,Aeb¿R&lt=KOaΣ\E:m P9=\ #|z xO>n=ĶHtѼnTП$`.< TW_x/MG|Cizess)m0.崏۫⧊L:^nxm4R$s߁Ȯ߮Cb?Cqjx|bF~|a_gI<*3EqrlR?td,\ O}[kOjF,ϲI1dKi8>k 3 {efQRO(YcD}2koR|DԣIC@u,G6. IITԯM9Od8Ҿ( Gbi^^ذM)-/Jq m!ׁ[R߇ xdl8lDq)D~4ny@?u|Ami$IMxkܼRjΘm6IӨިD>|iӭ,ESO 7ֲFJgi *'V-)!cؿl-ǀ??f|Owт˶ylv'9_ܟ?gNJ4O ? ]]X[3$Da,88_ޏ׺ΫO/ y:ewڈ򻼨 ?Oχ??FhPX dHre !N|3O{L@& m$V2FIh˜Bdڿ߯> vm CTb?پNk#aa4xbL0 ƬGWAb0d~sNUũԲ5ߋw;Eq?>|Y4]nj,Dox/ Wƾ!b[9i` s"V}/&Z/tg }]&.f'տ~[߈[8\1r N|ɵӖV^je)It|Q:J)2hUҠ|Ь"߇SgO[\^~ 4/90|P!c1gỡ|DF/p q_dJ5!jKYOþsŅOB'XuYA: ?\׳MķK V>/i>r8Q\\HEF{׏ }:szשpĵ)|TG-^>ɬxDX۶T>n.$CwBTpr29֨j4i0~ж9-[|)dWx|L$ АКWǿRW'_)<7W f¶z_rMiuo hu12t/tn$Y}^JT64, Q gi֮(ޞж ve۷泭᭢vĻCWb[*]1ҴQEz'ӅQ@Q@Q@Q@Q@Q@#pr -ǟ?`6v%0nqܮQgՅ}|oпkπ}]Y&Y<Ʊq,@E~<3MaEsRXۺau8 Aq9|Wֿݏ( |U{xCih1 -E;AXeQ'^g$~YxdQ[~Yx÷Fg VҮ'R; yG/** oƯv 5 M4PB9NFJoW//*?W>NjOQtg5QIඳk<Smv)s[09g>uV[KĖ.Ӿ kL]2潳kb;Ḏ"c>`s~VY4߲m|xE|@Sg~'y.^a˹FFJ{Zx7 X^{g$eP2΄\:\bpU^# xѯ^>x쮴^5>8+K<_Oˤ~b-4va\z_L(|KWܾcstOuw\Yp 1SNA'W53Cj˩ FeُʣERѿ,mg߆"nZ|\ۻ bCW+fbZW;בWq&uN[|MM5//և q>c7C@lw TѾ)|`ִ0,utKAIy8S~ȟiWƟϏn4{7گ-NޖimNpz W*x+512h^C {evq9bI,I'޾|4;4d9os\Ghǁ9mĒR2Oz#syw.,-rN>dҹtϾ8T1;#m4l|=TF=55}zmO ܲ5H張w6o+syX>-O/?ohɰyYFQw%Ԝ3CEf|3w+7/zO4<ѱ3Oe%o5kt*O9!$zz5$hWӾ8Ķ4yܑwd}r CM|N,i$Z.&є'x_OJo37;:xoܻl7 >W1%êD+Es^|~ |Gѵ(aik{ 02ʐp[~?NC㞳+lju4VIm‶iPIHi6Iv -O-Kv:jY^PK%G̩Z?c- -Df#̸r>e$ ֯zhz3^wkm߳ ~~ McIFl&tO5UŢX9##ӷY$7u"#`3SR}k鲵5/񆧫xFK+QbY-ċC"ΊX)_H=x2[mi`Ψ+֒HrHڙ @ MTمKď7 ֛_iV?l%P]8yظ73d/<LhbGTռpM M8m`22:zXyHAȮoL9HWQƙh\ydg5W2dG~cqݎ pZƙw23$?+(i$ z\.k/^&w4M0]an!7R0EqSw>L9?k߀~o| cB9u~]y>I$b%Y|ϥ|? E?v |??go ?4_vx~ೲa2 j(C3` dܐI'$)? %iSd ~{Wm8k?ecz>iV} l@95xQ>gfBdIe J?WV(?n|qmB|IP=lx5-zSܬ3Fd`֍=+>׎=+B>13ƍ ֍Yh[[#XеZ695mkBm88 6^'dKֽM^R\sWGA]+cxJQENQEQEQEQEQEQEQE_=~K߂PȴZތ7 en$qkZ(>x@W2 *Q]9 ןx s{~0xP_myq..9'$fnyYR8T3pw' Vg2w:|eFjc­{,=1߭z7&e<_ ^!Pe~:մ=‰"UԀAFCBH?wqd6Hڋvp@{p:q_d=Cz$:g|;{N]j/P]N0I4$hU#s(4v$:'wA@qE?#8_\/O{R4 vhK BF )dr<V~ 9Xxar6=h "g@r+S'&RC㷙〛7=k |G ~%|T0m7Lx L700s@8&-'H/X-i}FTLdbNv&23HyV$?J(7o@;?Xh:HXQҿ/ >=>6fDŽTz<׭٧YJFPd7;H_ }T@sj ֕̚iC4p9Bed$`wc@(ΑGgyx5 k~7CQHt֎Wg,U>;دn㏃ߎ_ Y.;:L̲4yu"8weߊ '4 xu="]Mx}P0% Np+hۗC_'Ɠ&'ҼM]GJZ4t9J' @M8퓠X*,~usA |j t 0AWn?9*n' U qھL2 ~IC>湳Tkd3=I" dႃq5?5 II-. ~m|q=~v xhQ3neqz a?m:=[@SKkK{RD[ %rso(sqy5?LJn=mt+fY]j,! 'ѴφFx: if)*,I#s^JIerAzh(_;H:Z;ŦͨjtsdA;F8J68p#, 78 1rybm84\9$izu8{#3< FG*;g-|6~xc=ŨѼ⏆ s>U8HA>8ĬO9Tײ_̵Eާ[=$qYpGk9O?do"ᇌPxQO$q=lp8 &WH}O3R\fiKp8?ֻ q:%GmSN${g"9 :zokG:Wftiς l\2k45L-݆ {JN`t{h6u/ vh2:_쏇EFQZVa+N}O _1d:Q -{ۥf;FG@H;!=~Ub_k ŗy}0hrÀ9J:kg-fSZV2g[(sZVEg: ҶζP#=kJסtDг#5~ߠ}hZjDkU`N l0@Z6˷n3mtĹoM\U%FT}])o**]jaa.ק9NQEQEQEQEQEQTuv )n]9JlUt#zD$$EPM14lV NoFUUzS袀, c+~=A~|#ệa=s BwztG7}T9OPX`WS|G,x{5in4W,e*2*=p=?Hڧ&y@ڃi$p7nq_p]x]7>x".|O.3" {gS gBN[&ƱW@p%|7w*~C_GjU>o?7_]kণyeizխFm䰰VR1'~~s7?|%Ҿ,Mws<2L껐 ;U_DVR{>|>iL1Ĥ? }+ҭ-!a(*F ?71lo+u٧]ïx/MWkxbRVXumf y|qO> Яt+gwkA N$[=8lO:g=)j-:(b5ڪ85F}^F\oG煗z]y'Mec _躤BMm3u^x=H7x'Z$K5h<,q[7ہ5gCee*pA v6?h ANgk}Ci<%]X6+x._أﵴ}?Z-7qj$˴ #5#Ĕ[v2E[P s῾~3xs㗆F滆'n!6{Ip"9RT'{W _E:ZRN/fXŭd#W=C9߇{v@o2esOM7-Ƈbqxk;Sϭ|@k-+*kM/H0ehAݎ0cn3}U*@⿞|lχI|h)$iU Nm̦x>2Jd~$VLJୟ W_֖Os5ae_,v`0#}hۑ^Wk=\oF/ +B@5B׽hۂX`L /GִmzϵѶqxĿgVY0+FEo+FjjvS5u@ 1]14QEz'ӅQ@Q@Q@Q@Q@6Xīp)PjqEPE+\4}8&pFhO" q@Ge? `g*ukX$Q .h8k[et+)| =is0u Le*A=W oWa_g|9ͭ\;H8 lI(}OtكgI洌#K6 `/;UӢ;_A/|fioPDּMy1DHʨ1U=N3޼Lω_4 K(NAWf]W #vU!sks>c]I W|"W/|;r#ͭ.5];0jcteci 8199Œ:u i^|Q–CD dqa3͆ski]G^<:7|-#iw7IK}D,;@n$? 6c}kc4|_6 /.ya]L >>s_/KGStOIvi!yQjon-GĐxA~o_:;tIc]-(D2W(>`9Wۂ9훫r4{{4e 60$*,s߭f~~ |X|]/U4y4=ڵ-ūJ҈w6 F#JN.~ω~.=;q0,4{dq!VPCJk)Bn8#5h?>'¯xzlzvZ]Kag!&rIi 0^ʾ'k`[[/#`ytAsJf#qh$1#'+c~9h?sGXRa?e{I~rALFѺV}cnd>Mq&;./\mr0 ٤W#f/鯂Z4+.࿌Zt.pyR8[$OuwkP4 YKWt<|XR BFT␃ _OKisbmPOX\ۈmdlS= )F~7xBrAJs@ΝzҼ/_R?9|X-8>\ªp2GzWY᧌4x_QF8RJfێ 7|c5|]αr q6cMĞZF 6/I05(vښ]1(C'#p`NsciIcEfHkK߰73᝔zſ]:1 2Xd$+.;~ pE/,߬^X4GK$Kʊ=LB+߲/ǩ| ѵ9)/3ljW𯮭F+l?࢟Ŭf$_ia[(X%Ϙ. ɯ@+>((((((((3ɉ1y4M4"QA ?9/1\k_~E]Al<NRwdT`Pn_VZL-ITʖ ~;ߏҿ*Ogº5T_ N针mċF d+m#ϊ˟Qzx9ǖZE2ʈ8`yHl^6piI@)+%_n38_}K׃.dFO;w6ќ _VO6?N/دR>,_xCLk7! g{b1Okρ>x_~\Fuaef)lq^/OO o4ẻ*B0 ''kH𗋬5υl6zZI<ӸFFVC) :h_/Fx~ %x?Oϋ?[x[]',дFJٙ 42B:2>H Ze;s2tx7]mQF[Ma_3xOw5sQM,CEf+7KcAg?o%ݕƙi,g /. g uȯߊ6~"|<ռ+Ȫ[P0>b*IN3Y>Eoc״jIlo6dG}Una~j ?L mوj8gH,52yԊȤyPē̿š]j|AuZY㰷IzmwA޵&|)7mVGw= sǗ r>.]PrKk v5[,w@+)~fA=V=_Nwdc$9;sKxSeaiv6w3uT $dr RƭSBwf%Ա[FGqG +=y>a) ;m:k:i,hNQ\)V>Rdw[ktbPFY<=@Q?L3q x&C0FWa1ߞ\~7sxR߸L~pw "WQNqp\\+}TN[=R՜^Qiz8??R`i?G#칬xjŏ J$G⒉z'qFx? ' Vī~@q_^itu4hGc>k{ [!8iǮߥKT~hD n7w"Aqc'qτ,n~`"\DPJ$g!gKH] ,ll㑕8+~ Zͼm]?îo\gjn >os 93qiP˺(]XMGMƾU;?l?l>-Io\|qCLbyb*lIE}b N\|A7Psc彽+ ^+&[fEn8w@9'P]'# 3¶-$&عz< qrh&K7q]w?g{uhZA(JDňP0`No[㽷]bIV-N )¨$#kngz^NETYd^>;#]B1c_>!B~˾*߀ >x%hpɀAx²: yݸg*0]ޠa\c5N4u{-r+/M$)$KmVI-[Ƕ,˿cKpG60N8*_xG+meF9m{Dhm|e5l.WpTfX@qƲA|4nو6$]T92?>*ㆫ}Q2BIc օZߵgu>%G!4gF)ϟʷ|?.pOwkwU3Ϣf5䝎́U t'oV#nA7࿟vd>)ǧXw6kr//_3icϱpzpt5u0}dEJ#W߳/O/wKrW[etD8ddUՇ2Z(n9j>Ƣ+>((((((((((=PUOJ`/.,<)B˒D^=xʟ7 ;N/Q7,mY!>Qx/+sG7Ɨa朡﴿W޶F`?_wZksZKm|wj<# #WtnW> ?u,%l6b[~cp쬬xƝoFZ[2)cpg ۡT8 q5#?Jm8f xHxm`y܁%]׺ߌ-B{jtm3Ɓ.p:W ;oV޻&e"cF X|m@8~-O:HG$r; ր?=oǖ> Fx)y44Ɓ\HrO|2e¯ g#oJ/OPxŘ>X܏cAgs׼9Q-=@ã'}{hEm`֠?>m=z/]ɞ${~ki=V ٪H"^>^3k}yGy;Tpi"XRs9X|ٹ1rTw.Ywp9wg1[;=ӥzUSͬ|?vƏyF.~sA_llɊ-T{UI#d ;AxC`"-(ϟ#rhqX {W| c=ׇt{;),2Y =T { Դ,cI,!K 3@4,=xFEcAse̻ ?N_ԇ?oĝ`:څ f"VacWQ5W7s!hC6A $Fݏ }/1oW7Լ[Z01Zy ヌ>%- qǤ|SȏiRuqBJ5?3F=ǂ?xF"yc򊷯CY%>W~ߞIg]iMg>%}6( n8;Uz?__7%'x~(Rص鼙v\L;Tv<ұQv>Meb֟<$4CV_BR5XOFG3^<Η[ jWpF-pVmp*/_}̒_$2]^w?s }k~]X¿ $W-wm7=zʏXX𦌾Y4.ywDH pO_,W٧)afL?[ʨxO|t<}Vγȧү`Y};_xs>0Qϛ4( 8@!V%/&'ڇ֮?ZOȵ"n;Y%κ$fۼy˕2}b>lHw/xo&|dp>s&X=J[kyc1Uz|sn~ξ"m'=? خ,dμV[ IIݞ; JM7XBk+ 9?G]U6$W^T xWO konUk(.E`\KG)GeυEM{RCp1ur-?QO+xp`hڎ^Wi tGEҁu3귋߅ik}fx8y$Rᦶ>cu1|Z|Mǯ lk.3p}&VSmJVe?kp~ ڪ9tQk?O-r0I4[xKJ7\eQɽ98{ơW-S'W6L,"xOdAiy.B}!e'υo4"7&`T}q\&i>|>vmZ'?~b_ ycOֿfkR#,7u;pd%AY?rx;mKvt-ԡ ?U5kU=ͣck? +~:=<+\9=h P=R>n?྿mcQDc^徏j6v2$A+2x:COZaB)Gي4-lؾ>̃m'>A-:ڵOo_'ë_ Z_<=h,vV1M;K3ēO; ȋ\Ka=SW?WGυohY㽋VҐ3 YC>wm=8]BTc.b>+xY4 H" .iV$qI#_<'ώr4bXdUT`|F9Ȯ?^(]_Rhxez_HKLm0$$XM9$5Cŏ|E'Pi;?M[ZѼUX60R\Ro^>o8ʣ(ǽU#!@ E8?T/.~{>4hzƕovƲqAI"z hI#}k+'O'[imĞ({)\YZe;;U; #~0I\lsv>%[cÞ)u5|/t3arw @G-@TP: MPIOF Z)8柸Q@:M<,.-u4_x;Ws5 Y>\A_K%%?Vo_ܸ!n~W5R'>Uߝ.?i)`.[a16~@|HF ]G5I^itH dos]Che}*FOc~<&V ;/ˊ;XYQ^+3 &rbVk03E5t$,0 !W1F̜ƬBFzZv"nT5;q0 84HTpAh$-Cq"TAO PKg4{-/zC"C6qo%HP(g;w G53 e=+synTɅ'ӧdr `|3;EZjV7h$U)TYIWI~^>4/ xoL'b3*2Y`'ҿ0?o'Q|rcq IiglzF-17+?ƍa~'_;o7F~mt'UV1̪lR'ju4Y~$x🎾kfjCEԡtvm_wN0dv6gZ;,1_@Ϗ 񷀼]Ɵ>!KInbϛ<DF GY'-g[|_IkoR\Ҁ> GJT`5⟷;/Z|ZׂYht/x'i\x=2m@$(p[9_J+2}+Cƾ+M߆,d/$C jYR~+S|S[>i,ufWU϶86t?W> ~2|twß X񏁶m1it?ry6QѬM9YI$U*m?i+Og S|JM7ѭ̝N +T=ho٫go|~OkZh@N!0ٯ ź%C{c{ѸuXdGQZy <__A*~,xOI|W5GOFjV A$e 0P N`H8HGB)J QEQQEQE28dpn(%J$>Y8j}R 6&vO~(υ[[>}^B.,B\Q;G$:濑?P?okWvK],̾cyc FB+xLfj5&JoI :$Ө@?> Lj~x^J|\HNx!0}k=7Wzc?ɮf`?wt`8'~u ,|!᫻9Y`MЂ59\Âÿ#鎻=8 Wfuͮ^(t?doƟ?/.Kg`g]tRz =ĭsZ$t穯;2>;xh>+'^Z766LgIq"rI '.|gs.x|XLqy[xs;V독>'Wž'մM:]Pk8y KC^+e-gYc0J?dCcZ,,)VL h.$6e@}鰶2VBq_S'O+IOi֒h2076lV1fA_h|-=⇋,nm>muVW% I&~l|Hk<7_5|7? U+}XPwwU| 9eo m|<[xRVm3s`?px 9xeA檈UKu+ w[[x|Ms܉\ÎszS kV1Ӽ[nn{֚ ȁ(°gi0%+Ih~#Y%i4m}w 9b&U#+':Woǒ>1p[%XUOB[yxz ' `/~~ guHE)R_*G K_Tq~׬mv>قn[)ܹwNEK4 Qo@1~1~:W|KkoS&DKeRqؚ>(|}׾!|߄m.|1cxAZo*I<\/_f_|ٻ]n-x^]ORm乒Bď<^k+SǼ=? Ŵص odo8:K=Cg|ٴ_wd|+ -[sj·nC^z3p^ k; ѿf٧:_0j+Wepd,p$W@ b#?7 E>O*{PwgP ʊpH Gzo+?#>yP|+ׇ'Q^s'c#/ d0SVK&4/~3 6fU=Hk!>)55/|_sjqA#e\nq S5|~ɞ",tOiSj Z-ES$*qހFࣿςl*|pi?1ƹkQ-sH50^xkn+K)]J;#veA+˿?xMuasz%-ޱ/V!F0m"MSiB/O[K{X$θ,eZ&Lf1> FAjgŏڟIӼFb#l;8$ch3@WVcmKT5bv#[J=kkRߊI[kӼ[\&ReP /-~~O=g3ῂmJi֑ww R>VmNwfm#,[#x>m`>Zx@=JtK$YwyFLXtɯ+gcU>3# ˳εx<:א~Cno>'5ke oc`XVC>x6< =?ZwxsU~30UY;KcΈDecmph:p Ew;"Ez89$#mv*pLq t~,>?R߅z߄|2;kAu۴RaYZ=EP?ao#? |_ya Z̶Egp 0ƽc Y hN~M5 XWWwx(2T:x\dtjZE]9(()#I?c|#5ۯ xkion[3,<55w mˣ鶰ֱNTU ;WG_ . ֵ&F?Mh?`yf,à#9j~ƾ ?g4北#P^&5sѹ׭@:Pl᲼_/X@4lۍ$~> ?f_,>ѭr[,ܖ?\p1^E|VJ-Ɨ{Iwqj"Ȩ*a~l_^PiJfu(f<晷gvclG+|I'7iiT9\p&s_8xu+5k?_J,oY|-61)천qڀ>=^|zëx||)gl 1ZG;feF30ͽ9i/~j hOwuM:wllw;摔~x5J/_SOO-[8@ӵ:; O؋ `)/NSU1u׾#VT'{]5_Ԇ5 A$y@ܟpk+ wžmσ¾ Mq.`fj4f2"L[?gm{{[]o@B7;RH ;@9{W/=#^sqy5&[c5}O6"i k?U3s:ٓ$l| O;o%RWnmŒO}'Qn,,ʼnbk(t IzWW,?#iokhmSy"0І 6d0 p+^jߴg!xř呕y?KO~[K7WZ\&xޜGIGTP?گ_5M'CWx-.hþT/26;à uw +wvi5vV.Ԃ(*VwO+ zˬ~h~ö֖M_b0Dl!,d$z,INk lןM?i<6ߵ~z|Mf;i<'2.FL;?^=¯LB~'Z;8w|K}~qbUU}bX#^=}k+3 M-׊cKKЇ?S_eƅ[x4?|VY͟jX=Ətl|ڝHazHs֖(ZiY SO(7 Rz ?FJ~_<=1/6+]Wĉ/;jĽ`Ƙ./*O}1~COB߃tK5vIHStqy iϡ.i/[)=ĄrY{aRq@G4"\RD @m\-3@'j! b|n%CY@( `<6qH9>l8 S {3otJ6<7ܫB:}hgik1kU}W>iȔOu Nv9tӴ|Mx-)vj2X4iǵs4f>uYn_ (-7&E8q9_wŸWOQ;f aiy@3.x >KTdFFGZ}AE5$ @Q@Q@Q@Q@ #R@CQ|Aov?ll}/qku);O<&3 (hx?& @:nv#o sK@E w uYo4[7e 7R*F+gn#(=F2 |S*K↥P? #L{600[c-W/ xml`_ʿF?o I0:Tƫ;'q?_o^ȑ SWâ398݀O@:U)~(2EѴb%=i1q#Ao>Y5Ԃ\ӭRH*\\4ֱ1 Qzױ!?ߍ'uW,_[M"x~hx>4aENZx`y w?_DMNJ?g@i&ӵ7,Àpypk>u(|Q9g8nV='?N#E~y|d_>cWm!2l=_iv7^“4L&`GAހ.QEUMoVD.ne {Xi$v $Ub|Q:|HG{]sx{j6R&r9JfsԟQ3Vh.2xcᕍXj< Y)Īcҹ 4?x^-;0 {ܒk[nN}à+ 8iO Lx$D@f'Omu!m,[|z)iH?foG_x^"U|=gykr8ؑ y™ r:+?j+7M7ukF8}7b 7z d|urA3w 2ZK0r #? aɥx CU-Zڎ gI'n+i~ɰO\dE$ vh#P/EU3vKOCf4XP*;F\(((((l$ ~~P7߳O-m-,l$Y)Y¿s ,,Tdq5߶a9-VAc<$ M n'<3uO_xt8M.o~fSbp0aM}Ŀa_Jþ6"]Zkzxs$\D=NKVpSi h7lImx2c[𥭔x)1?~Un?oiq)WM/seW}}X5kO1Sx# gMCឯ6z]dxm0^=*1o[R}ω?m xSj~-Qi,(v06HbHE~=?~ Iއch:.ZY pF_g39G~? Ծ".vw;%㱱VE2e9~'J쳤=f[Ś-3e&PnUi3#@Ptu&=@˱3ҷ"e@fo R|Q3|C/xOLjA ͆q_CO?^ eY.t^J他3/2!=)O ?~kZw(β_0&2pV0'l'm4FE7r2Ex~=o?όx5ƙ-b & q /&765}z-y"W!IBrTռWx~-LpiUt<o _5CO bOծie;*fv%bX$qv_ xl&M_ G?W$smn1IĊ~'ӼGl&/?"`3ȯx #Ɵ>3^.Yjҝ2o5P0(l_v/ڣ@p#=Q@Q@Q@Q@dQ@8M~ߞjƺ:"=8euFn\p#| 7w 7oj+ŋ r[e=CoWnNOk_¿j񆇧xAah.a" g9gþ$.yoY]yLd2=+CxO?5 ˟!P6| w6O6ǝ|ë>(-e>:muO9,dotH㹓l3*1't\i(9~ G0İm/XY˸ە@'kܾϋSNŞτ.. yoc26,O84HXr3_x`~ Y4Y;3.i-_SAgl0+ {na_V=:tx?I񆨾cF\=G, FHk|?N =*GֵVͮP eD.F3ҹ񞑥}o8״I ,^-đeq+)=F}7|7 Z}kz4wv򨑗Þ{%7l֦hjPk廬+γ˩\YHЩRH$|-fS\K Y:Xh`$zWQx>!;df JZԍ/L"G,D ?TR/ݼeˣhFZ$Y .fڪ7 :b&O?> i:΢ڶx?Lo8c9< Yq|[nψ5-7J,-LUr*t=Q)y<z4ھژ]v 01(#8ɦ(@9CsWZhk2@HKU"sO%|MuC[<˨][:Dq,޸OrvFt?vm$ ~ o1@QE4V$:(8*<o cs<Tzz Ҟu|? 6}lSn3313ࠟ ? .f'c29"?kO,/9w῁? )IͼO/2Z}, ːq | W kc'jωNӻ,* (zrkZo6?ğ hKh~IȚ)n|S0cIc¾ruu_A#K]z{Y[\c,;c+ks|S>;?8 z| Iur"!XK䝏+,[|0 mYj_.8h-, JǓf-I$n`A 1&ZT ֞q)gmR@kDKxc5Xv tv"?fHdn@;؜nrIUbc `\.dO Zw [H3F3#Ҁ=+HXQA8¦qi#^f 2vwJcj[]ՕQ\#A42(dȟ3I ˕?f׬d& uW &n3(Å8?o~ ? "ž K[X`d U| ̊3}?6FX~է =Dq/!_ j.dutrҽg_ևxz5pn (OwX^Gћ#/E`)?y>I5z{I<\R?_rᾃWIz KgVS) ~xw߂<9MNZXX@[ۯ@>d?e-Sp|Uuֵ-żGQ *+3 ]񅇁m4;*%EnvW PdV;`x_/|q1̿OwxCPH%l_k`sL,h@韷C&gw1Y! o7pGq ~%~??f:xO]:}N2ڒXռ߻"`sxڟ?w¯~4<_ kXi|p\M :\'v}O?O]e3*႓f?%9|7U~ oxVg+"J>JFvlș$ ےI'j6 Tjy[iVGa 1Ҁ ( ( ( ( )t\=|kriWPxPk.Y0$V}\ceI+q%(QI_S8wAl/|@?si_-2y ރ5F\k.ooB<%Kqi`UyޱqT7JO a66>$׬\|AGs+ˎx(>验[ 6xow mo$oӝ[8)ut<8jKpM}5ax_V`>%e· my6ҦC'C_T~Xd7lSaV+kBE|85Mc&i-"y& Zyi&+g%gE_|^e=d[YΦIŊZr45/ i1mJMcf#-`x cqAUOb4mRʚEP|E' rO3|'ǫ^O2 NoCerR]7[t7,jYcrv+7X&h-KAΟ ~eWRC+)AGqVQc1ׄMyjx])TZiY|DғI++? 5{$I]3ߣG͉csnҽ;@ɮ'ƞ/& !gv q+xTo+fxʕ],>{n/C|s|AocUm6Z ?v#'}S㷀| o'hxfou]b['vpASpxw5 ~ujq>)6MCQ,y >E.g''஥/ NV?fxz2jU$1E41 _.ӰԪ(M>-:Fg%W#~ŖRڦY|bmIchAi.ԁgRKrsN ԇcv_`~d6:_O?G_ľ,!Ѽ#OK XA>!p>0m%UFsu;Fz57 ?\cJ`*rXtT'/I(+z)i>Vn|UGw Ds*%bI9"E}̖ڄzm޷kZ@V1 ;Pk?_fd?jZ~xOԼWUk!I$İ(͓e9?k@xw E?>Io(I9cf{mܠpGis~B>#~w&x69WVנOKW]̞c3FIҾhoh>д?\ivW&+9][lYX.Z] YS"$PNtfM\)?6`2cw _ |mgWؾt;mBXY I$1oA\8},,Tݏ350u8Es{$O|!~>k A$gsI?1'&о)wVzMwXZq&q?6sڿms #Tp~8<\ƪ5a/<ZMޚ'Zp1$Rrϰ3v2U,S_pXxx/gɃ9u{(#cGxWJ2jz#BJ!o1s> >5hJC:}X|A|L3rR?{Ə|^4_ /4襰Xʰ A5xM?JZ^h?ռ_kQ֑^=*GQ lc~wx=Y|Xgjz8K w#'jHA1ȼ㏖%-_xX^^Df#NdbyxY|4p6DFu{V1(ry1q]m?z5i}1Q@s gKnMRß|%6}R2촳@H'~|E#Y&@42FfXA@9ǥp ߊ2]xM'/U}0s1Vģ9'֊[GE7↹Z]wO͠/Ii㐮AIr u쯭|^} +_ ɖJu)nJ 6p>{F/# {Ǿ#ԎmI gyLczF y3loSe:1l\\;(r'[?s xD78mm4S#m[ƣ$0,ēíC k } /55ç yn%=H8GSz\_g/ .g-W+sW?p|6Ə)J^FH %@{('f2z o[ϦZOٗþ Io(anwmUFCg?ࣿ^KwsR|#wQ9xVtW?l4+O|isŠq'|C|\_ǟ-$ܬZv6H䜬jQFzn=zW_7U[Y[᥷.AniNDY''s@<{ ~ XkмZBG#^S?8CW;$DWZ[i68V2nN}0MZ]G |b\hA(U" $灊_ڟ 7BZݧ>4Os*Zn$@dOcT:?A˥Gwvº:P&nl{ڠz(Ap-'D6[Vxƺlm9}qA%qؓ_JF_H𧂖mNꗓ_\p1s8P:1E10NA(\9 s:o RӁ3X)Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@PN'8Q_^o,NJ` >h6";O04&F^^b{-X~?M_⏆kg?3]X[qܹb#`O (4 _7+QuWWv/|W![?t73?q޿Cw(;;ʓ.s 8g4H<{̿wDH񍝶(EjԮAl) X+F~F>CLNxYnotE{8yrR2dNEyx>0$=z/ڧӭI9g$@hBOD&S?ڇ 㫯~Z/ MtH ﺺb#J䀸#Ԛ[}eI^o׹pp6s0O-_C~ cxKFq= EROS_8|i"|tQkio(ߩ=Y-T£k#0p^5nGݿo_/-|=MB%LG*ĸr${NԵ{Lx~'pc?kNri֢A۹\y|$6YؒIzZqJ ߌT<]sս,r/{Ei㰰 `'xf=ٲI䚶i*` 'Qmµz՗4dDA dF>F=8(ҭ';k[Xi(,~tԜAM*}-/K,t\4 `%i,٘,m Bxcv~.VȮyDe1o H{O㧏|Y3?𗊼gĚ'v>5 _'ldoxs\u_:nRhǨe<&"C$n#pe9suU7ۿSgQ>Uzo^oᾭ+CC_;n'o8Ϩ,yd1^zQ&>-8 ΏwAӫ#>2[x#z_x#MA$o7|[i1,9!ba>5/ω|wsWh--,nUT>g5$T׮D:Ϣ?_Hm|1iZGý;ƕ"h>!폇U,w[unXg]5#g{w.?g O hw om{ILDǘ; n/¿f]s?dCXXދHY|81x_SQcW짤xv/=J:\2Z56۲1P.2>Z8%^j>I*?߇cgo0{40cVD#pz[?U4Vw0ΩKhTYl*(vp'OG{Şlj/;JXptдh4v{sL(Iے3Wt/ (!|=ajݎ(/?<ٰUO[|F I |BG j:_g Z2 CE6#Qg(:݄E i<kWIO^Hcgh9aʒpGC_O sSKt/ }g_~\mX־G2GFTe<*a[ga3VQT4-J oK6eoH5rk4innf[{hV8XA,O_8>nKk%?gmoky`|Po.--<9H#fgaj~qѕjzq_>,42-4>:E *x5)֥edB3a DzKM9F#py6fp9Xko|GI|O 1Zzs gߵiq-9෶9UUk E]мj]\Ml|SռCe-Tԯ->3$3#,/s_&o~پod,av,r[,[v n9TO|~DZk[wt i7,spXz>Z-b8EQHQUQ¾%cjn xV_Eg/8^M /5lڥVaj1{}I_`+Ͻcj?-S?h77fِ gtS$]ހu8cQk5< O7nj3-w$$'F\^%f|![<xԑçڏ|%|W#B;x54όt[$go\\Hp@spSH+h=cğxLIr&[6ggue iҴZ_ͫ\dn`cR"7O|5=W7I_+w`XwgEH漛𾇪x>>g+[Jkqla+p >c'wYl_W|;c}".sag&dRGlUڢRP3???e֋~05VGC zEDEǩ9=_J@ C֥GR`,iaě2Izկگ\iO:i i]MOdoΠvT{o? |3"E-8q1NI)IBl1&Oz_|MڼȱE:BcͲLQ9Ps_~7_w<Ѵzvf>~i?Ź X.De`FCW8-X rrpvؖ6/ǚ|wf"/mBI'L+~ߴό|/f4}QqeUlp8#5b5>k/O ?f 6?7\@b,;mVNܞDNZ#jt [r֧x6LE?"L*f`9lr@ .~j:s x/=㨼_ox=Iߏٳ =8f]kĿ_þ"1H͒8pUAckş6о| Ӯ= ;LZ4pDqbq28+V<ݑӣRG7ŸO:>x{RhSAE5 [<kMC,#+h 8DBc3_~߰׋5⽝n5o 32IT8^m*[[Ŗ-732OYGJJ3^3_y$A=1RV_%fH% o^۹PpY޼+o֛xIQI<壅P0 \Z( l13: >Vόw'<72z=Ŵg2Bkwx}ľ9oz++6~^.? xc[5Z${hٙ$p~@~ߊRB5 K# v#*+:4#pk5!|@F3"e<@TR!@<u ׵[O}OǺtk cJ[h+Jaj?$Wş\cԘ津i$&KE`-ˢZkKgT{}K@]>;x s7kx{E,V^K H y$4qW.Ḁ]\nV_ K;Z%ŕܰHD@#k3WF|9VWokﮝ vj7S_ڭƷ}s۫?*/Q0sZKDuep2A8a>xX̳ǡYZL̽S2hأ3:Zα3J 5V*7Ry_ѿC}laSWϙAKOB6vA:2:u/|RuŇլ ga#ُrA^[g\w{HMNAq=ouv,+O̸=ښ-b GG6׼1@mupW,nv*GpxsmFݟ*?3>|pcgg|oi,=GDm5MΒ4RA _ pJǾ+軂I$?3F?k?> IKkeo(aC=}k&xVmom~y^ V u%;O$WƐkT_6iin-L)2=-˞׆=|Y@l;vyvƀ09|$֬L~|`!~YZeX\i~Ԣ&aN `q;Wq7\uJIOc¶k>)˃bEq=̀cCͱ]oH}(Ūޡwu1D,QW{C3i[ź^{2ޥPH۞GC:8n xȨi/>B!XcyvTOE/5_ڇOOw Z[uz|V)Ì2 xEIi/nn+2^rK<׳ /t{?yw nI:Sje8~0|1 $Y 7GU%O!S^ 4T)Yu $=~/;?sv7$ږmX[O;A=KFI'G]_7,ni+bm{HXh0bNYᯈ>ۯ-/`X<#PY< 7 AFXAjv%cb5=o>2}{-m^>MdRYz XS<=WrS]eo7VcF)蚇#K7c:K~@ :U߈~xR׮d0chV`'A='(ѓo8k*>,>Ҙt,aU6#ʣ9k M;TE/Kkj1 @\S$kC"~(?0Ś m{ź]6\02ٝWۻ*Sh9e_>5Ú6{9TWK. 7X[89Y + Q?K 04fǂVԢ}7r^[Hy2Fm0{x;m9&ċ8M@AkH˒Xɦ|=~iionTzRIzU,:KgIkvŁ$ZvGK֝l+-V5xG@uK,4>G j2?/e|7iehI `ql7 p-J:u]̏ (s<}ynO&M?yN vB#Ei2I[iu^qcFz ԟwß|᩵_Oh^G3mY%7Jk|Q{ߍf?,xR{dΪH2I#Xji9cK Oo^*3S_լ&CqE IRpr?R/+6rVŒP3؉֕|+[SӢjYD7d[iqY8k^m njYNH?Rj _IcZne1໶I|UN)KG++lk> kriZ5|mjahla~m%JG@>8~3 YX7!YiP47@g p5)x G;E?zNSB5NK2b>_6cҬA 3i呏,y'CYku W6(b)T:J`pA\8\ |#Ӎh/,Z^| [IaҼyĉ=12r߁iI_O~2IhvaGXXd#8 g6fڃ'$Լ{\[iHlbJgg򯤥V5"}N5Rgߪdͼ![3&rFmhe ;[kmU)uQjn\C c9& Zkd)$SOZGH0J0ϭQ@Q@Q@Q@Q@Q@Q@A_rps!}7WؾcxE5K;+/#'=݁{wRUI_>xCrs a֠3':^c[jpy\E|r_S_D0𼃎0K^l0*z6s ,j)b!m Uegy8X#c6;V8+{ܬԴqkNj%u5'C?ƽ*IIz*_g| ҭ"6xo}˫;Qm_h0Ē#>Y = orUB)$k߅_ ]G$tyR˦C> @Q__4 Q<)vB>$*e`5_3$ C3OmB3GoÄ3o -N4ZmD y.^R~ź5 h`z9$g#lВN[u/kY4h}G>de.cKsy^q潎@uc8FN;KT}Mn|N?lCDFM%[-70hZٜi9e\\o% `*0 uA5~Ξ<w_h$$WjLn ؚl|?oHVv60/@@vԅxLneϵxg77QVK'46eRm2C$ G ,_B|'OV5'_Ѯ7yW}w68 :מ+ +bE 7\ៃu3ks', ; js,rqYpOZ4|B|SVxd:n+FX}_1íźmUխ-J0$G bG:5i~ܿ|46+xwOOE8opۏڴ`/\xS[?#Z}r_( Ql܃_79Iu#7d~ƿm/ۇ߉Z m#cb@G&\HRǮ gt>8|%ׯAqUm5B[9 0+?rgK_ O!fU?C_*~3Oz?ho>K VIk<qnJ>-۷wu@wYh$Ict7PY0ȷ6(t?w5x*8ꬾ7$±~ |2xz?oiLcegb>V-~_~7b΁hz.WOp[ƽI$:&_,(]Fx҉āע?iWh(9TmPD'|jsQ׃^ur;o8y5kqMf;!t68#8;;A\ݥH$Գri%\7VwaWUwEi6}Σ(: [p2H|d~#Ot[|Miљ'`6yEu#_H kek-:l|7QZ< w-wAha Doe6{ø?1 gw?fz_Hyf}g04ωWkkWv,H@,xA}k3| 2&1r3-8,2N_|vo3x1xiՕwm_់2\YC34^dDuq@ gҫKS s_/?hu]Cmx;ˤgUDHd]__lOĭ#?wKu}3FMCU4r#69*Ÿ)~Z/Z=xI?IQqEƤ0{u 4|W࿉1jVK2m@+_%iHˀ7F r fH 5 , a[h2hqӎk/Ms|) u?%m' TñO<:?(? ş]ۦV=`hq&"G c=ErG;K^/}r,f OHy vk_!fK?hKξӴbJmv9G^fyE# 'ޞ?lϿo.Cw^L "(eqnwZd+_'ŭcXyM.uA-[Ts̪k~~8C gl$vU8c6p~t xc15%PA}+^w*du\ׇ +9Jfį mӬsȚ{}h,/ sZ(F{WmpɯgXfeHv+*+o J/g5BIyy%g}d `8_i{NG:ҭMN[^Y^T2cL E#[;OOj="žxa`lW-nQ7É٣n '~SGNjERH'G+UH >2@4:K|_|oQ |gg5NXa{>a87qCH|2>Þ1%-^B{|l;E9~}[6O ^_"_B&uD F*01lA)?Ʋ03F=L[;WRy$R˳5)G?za*WݚGWih~/hZV{$\[pF8?tsz/ fO\k0~>1zkcef+װPx1OIӦ$x;{zOoLWBŞ.-wVL[u`HQpON}Cj?sKu[ >,SAk8HϚ@H5|)J:^^2 HA5Iq^|M7*jx؞&0nuN>Mf7Iѭ%[r_I}>qz~|!~|9 iSr;v:/_eAaMN9,I@=|nkOZELJ/v' sOd_Q5L$ R@#Y?X~ۿ$MzsUSJkw?xgu<+bl]v̳JĖW'.䞧0+If|/&|LܪxK,3!qtV6? /ZuiVb ;Kxv _Wؿ>۫L9ώOo''/ԠO+bA合sb: 0 K@?^=s&Os=$ܳ|#I/PgS~>Aycy&rZk .aUqʅU{ ƿ~4_1n}B|4GWpaiNsu$pXW+=:tXl46vGHQ()p=*ȮNP`ҴqZ$I#Z9^d-57;&mJ'þ{ˉ03A 9f`$gY~ؿǯڏ֗=xmy]SFIʓ`6\1^1 Y7CரͩX5u谿fZշ#rpx+ pÒUUrVM \!<(v֪6%2x5n_jK"<47u'FP F}k"Ţ660yEPEPEPoѹWRtI;8GӭX31CZ}ѫ%9̲^}ERps_S b\jk?sj>γUiK_ƿ)ǀSicdQpܮ z-M=Y~$T]FI UO^)z1试ޮ/-3_}k7VmA '*<5'kӥ|*[d3xWđP&>^Jr7V{_^5흌ķo[ Tmḯ?Ép ;Tk[]~#OՖpT HS{DNhqC^q>~~h6yy6QRI%I ۷.[֞wYfIWU++o yUr]Yh=zh|%,~%'}sN[0FrAu?ATDZ9f/^z><`sRĤq&{5|#$0j6'C.NrjuP {VkQMB-Xa~.N0/0I? lB!j~9߳geoOWw=*iZŶ4|C9&LYV9__[bR yS(cV e,z|;q"*@oWogCIcW8k%ޛ \k Z iв xyB'9Vx}+3Z%_b*S%֋gx;<77ZN}ۥB#)GB_ t+?n"!ٌc˙1k`CtW=+8WS };>|Gh|Gbub3mE'lѹB^Ns(T w,-Lf< vzZ7|ujiִ..ts`+^8[;Vw9+vԵY3NGr(F;{]hʣSR^I]˫~Ho Zynƺ!═Im8"Yc : X۴3V9i[v$}@+[þ';wRa6~Tn * G8$n|!WRmt:DQ=HXK.f[.k.r|=߈5uZ|[dA>~'٦=v}kFh,"Bdq$p^vkp~#+>.: /QdZn l? *i99﷑V[*:Τ}zn MxR;Wծnn$TAN[w5_Vп(`4ǦX \͏O v±~_?l/qa Ecwt,'TW?7#s'kY ީII5+2* $-*\m7o?g߅/|'ah68,ىfcbOzmXkG5kG5Ң$/i_>c\}}EiA|_Sg]>|6"=l ha^!H)<8'пjF VkǕ,tm.gP" X.OE??ɿuoK/h5/.t-mWFy9n |?ᦓ Ǧ4F("\rIg;ǖ$* 2~o?ST%~ٗŦ=xF&k[̈FmmJsvsU'd8~j;GXM77Y;w_/`b='_*ckK ~ůdbc,y[n{}]\hnPO kIrTo)U?.?4XVSa{Eqs-$) 6w9*b?sI'ҢiXvm~|?uzA Σ_fqag?/k_?t{ʎǂo$0GC,AǩѺ+~ D~hxF6N2{\8a0H#rH:EBj _ĺoMOQӢα+\s)T$JJTEOdf3EOoW` KxZG9^z 0 ԣRת.jqM~dҥAwgb -!$d>t`j~.g5k'=NMnR+zIѴva13nGmE?Sψ]Mt>zB.Pǰb qM$$ R(̑8;.$ہ#=3^.!_\L/^יy' D.+I:K$me؅Bɳf^+%4xJH֬-53Qm"Y#6*x#bЭ^[j+p9'FݢoIXƱ}Jrg['=8k?moPuv*Y̝}0'|$| SN]GP`8k;ğ~I)Hm|cK*Ӕm?N;Ô1գ88ﳸNߊ% k-BA{?r9j=c UYI=&e9 "u'z>iw.HHnSsW ®%Y&G[8A[5f,`_8X||,pkeF;n⑳LdcЎH>;|tse%T5di݌m Sئ~r XOrળuN}!\OzmkuG6o_)UW1zjG%J=J:sWQn7'pΔYUT.Zq~i̖[9V^pj q sJ;7'P3XA8#q;]&FԂ$Xoʿ8^UndY~ hJ cK\Hmj/ j"-kg<@wܒy/)gA.qY-it8/ķwr,6mQEV ӓX5qx~'ofEOЭC3m *9=b ~*v.eӋq.O*AFCm wB3HAsMyc'~5^Feg?tï٬#„\~J&ǭ~} zT Xt1_nimE h'j8Fٿ_/Pdz Tn@:sWFƊ4,S85aEfXGӚز=+M+8#V~~kC鴍ZGl9^Bt`0km2HVr;F2HkfwuS]P8/|'{ֈ IF> =rYG H]:߿?5[Qv-=߆qʍd:t#W7#>Ě{x<'oySЀ.a߰M^.k9?aW~>k8qmF~WFmO_ #s{mT5̌R(׻z x'T/@$l 1.$!|Ab񶾓[H;0tYF.^hI1c950xc}ϪMOjO'tu/KH_?64"ʊf $gqme+ụ 3Frv{l|oּl(m iXp;=HAH~ǟxWNW֤,y14V؇ܑQKY{ew>8WXRŸExIB%Fi}KcʟXG,$z.Ųw8`zIo"'SßK?ʌWR0.K^4M佞Di9RRmZT ~r1FV0Ok񘞼sXb:kx(BH tS\kec\M+mHcE,ǰ 'UB<@>A,kS1{*gؿ&P|k?ku~WP_ h]^… +ox#_)Z.vOWk>d|߀|;8$мM>K,㱱vQszy*)#`UTcI@s+2BI ++ƞ,G5=_SNydpƋ|'M߰֨Eˣxv8y3/﮽BƄPw'K|$|}Mω%1-ȒyTƾJWԯ/? pyMvrȏxOGt*N4#GHUG@*٣súՔwyG5R$s'׀|e(~ L[\Υ^F<ēۭLyl-gsZH>4Kgu_'ûTj}o$-4'A^S?C;:F<i֖8ŌJbI ϽrPF>AO5`}j9Ig=+L3EѶ7$Oc~Xvm~R>Εlե62g%TH6~35twM[C ݲz*Ή2K?OB\U'5s4Z07y#YHfONzmU9#qU\GҢ4?@jV6:O.\(?'4y2ڶteK,bK ;(&!OC$V”:1\3x [V/2Yʉ4q%";(I GC?TX,^(_-G]o ϥY:khŃwzU#nx`&/-?/ë O|-I`-c0Hɀ3n hZ@5oUt.O'zԶ1ħQ&dDcXF:1ڽtա57kz^~14Gnzsr%mӣI5{q#%؞8F+ͣ`JC>AM,iMums\kOJ1Eh7wRGJi8g7VoVֿϚdJVfSTMN_Y./*Im:LOC$b2W J.G<=JnӋO[&LHfܕajUtޚAٞ4~~_ SZjkQ^5FdGCHJkf/i/i񄶗7f$1u&cݰG.6|x=}qtJ,华cYܪʸS=~C὿9:ω5+g;dKHôdn <4yI&r.%AԨi="4? (Ưt*<X|?ׁ0oYr:e |^W~] Qocfs)^@/?|Ar$_ Ϧ'"P0r}c+ o4D3rLӑz/Uq_y_ٙ5Ob%)F>N1ҧ9|u-~=N18U}gg?(n{ -;iش-'2 08U|pX ,xZ9wg+a@B.pE2 _I5H%^;T\`rX|8Ѽ ~tF-ZGj,@'z׳ϾUCgdSOYPm7~C?L^Zjݎk<%H7eNNI9n3ӏo&?஥9(1-cD5X?֥ݜsRAUxTոFxzs~cugx; ~ߟWτx<-_Dbb0L*2_&|ѩ,?MS𞠺7=T-eNh~GZx 481Ι[`);$@Hj$# cڡ&Yx fƌA i̾mI|VP@$@k8Zɟ&~>2I~pvNݒwG_?/~1~~>MRb_.7FFX ? Al|$7kNUeBo~kZ_o~/i~ze~$OBhH9g/K+M5~ShE[B! 9'gףw1^! lh/C/yMт?.7h%0^p2N00+a _W}!2H5j++n:k'ƍ/ _ŚMiX$U4۲?hcᗇt|PܟbmXÃcrrO-3S_.]$b[yPCݝ<]Ey^ռMXC1xoM^bxyH:x_|G&Ezq&߽ȥ03VO|7.[]+¶]0¾#PR /Ob9otj=R0{g['ʶ#빳QWbl) t=S[OxsiRDPŇUےHğ,\ŝ5ctK` lCgMgq+y 'Ե62Orlaa\Y{HGh؞ 'W7m+_7'5H,tV+kMU8Qʫ0JZK?GiAZNчSW|?ˍCNuX})OSדh?íVUI/5m4 kP x >,HUU D[g1ָYܗCɖC7m7,?/m Km}<&k 0yA3ڝí_M.o.޺{g΅|Ǚp✝9OOݩ&,4U~SJ_RloXٗ"Fx뀜t &spx9aψtixV@l˧j6ڂ"FT>aHS Zf4yF/ 4+WAZO>gNEXwl1FfG~q[Lt[e lz6JֵJ4ȭX LJt=O P4q=v7.}32OH5 II}'_:)־xJz|u`9;G<_QX'[X34hO1c+>*7kVRxm!,21w;©rjjƌ;h1 L0xy٧ſ(Z <>~!O%L ۼxH4/鯁M('/<uܥ]kt9D܌q5?E߈FCO_v~V-TvYIFȎ O9TxuH:ge}Lz6T=~oV~ጷMSJVlG/ۻRI=iDI4f̥$}+O㿏gGß_ 5_^%,/n|嶨F|\` s3Qck=:>1w&$,EatFF_/$8ཞ|1>|;V-R Y|C}2-v 88dJ"^xk.d~X>9c_:E\P Up+~?m/~kZ̞G4ek}&$b2X{~~~߷_' "|2>3G[u<]cuqŬ= D]BSW-#k]wC3Tg5c/ikN3x3^~G337<mm⋽wX+Z^ xk3>*Hi+^L *3\ھSx*͸ u|z1wϘ9:k>(9~ڙ;M1mT3#c(ztlk>+ l74Uadq,G$v5f@V%/Ӌa?vߊ>k~?[ o ?8qw$MbtKZ BnKRҪ;Vrc0 mMYSF:VŚfEqֲC t凉bkXrGd `Ŋ9V;;>[߂ b@J< ##@5÷~+qwUH1'#)W]%gCO}eɟ?w0wu!ku˯j7Z]>削Pk_8sF]ӭq0CrG~l>x2_h6𧉗{[KB+{sNyWn&Ow$Ge)sא.dߊڦ%{še6E$q 0?3:{obOwt/ݻV2?<ҿj`|@㙯R4{H73K,L;@ǦOc_uHceFږy,sLE,Ҧ=E{od:o%D`/#=`?=s5dsm_G&:E*MÀx`Б\pV?Y L2(%_1,g5F ~x|KZ9/$B`}M͖\Kqq4P[[,*F2Izb5'ȟÚ4_';>4U֚^+yڎ>ہnp:9é>EpHx {"_?^ O 9Y‚Ga-xo" XgnmPF rf=&&v09e(X!`g1Z!l}f~Hמz (\gd`EG.v0`0G> d (gþ"TWP/؟I𵫍{7)2v㸠ɏ9dxcNQ?7G3zCy#Eo@a}:c һ&L.޵a9W/ar6y5er8ZNs+^znr ?D~.{\hƀwr0|+~dž>fi?~4I<lykY2>`k ѿ/,2?_(@2F2k tfEm~&-$`<ȁv=E~( V-oҰ`e'5J>׈p?tn1~UȰ/bxG(:OOQ1{2->{:KǼ~~i^. ]Rdd$ue R%ƚ%،D.G+O?g/[\. JC}'w(eB@Sڼ'~wYSZnQw_?>m"7VhHpdBÌT.9潧f p.|}YGa=@x]gڼ{_Ao(&ǖ+%Es w`}+ϫ/T% ={bH銱`'#'_?e_~ i-ݴD<^]c]Ox^&deַ`8"kϟ i;-nikr=мA?m0lV`V"Fʙ2z;\۾y&gDݒ3*A5K߈_ů{sFt |n41܄X n+ ?/tJ܉5HbI c!~lFG GT"mCVf3=Ԓ1JϹf$9v?C^yd~ڧci׆I*yYsx!B,_L/4ZQm<k39d;@G dsڽj<9mJ?j6RXͩIm-l;d 3[߰x({>4rZFK}3#) nXgF@UiK#8gF^O W~5A: PĊ'@J@Ab@k@~zwWK8RIMըf`V[vw'500 YYIUE_&v_Šʴ/Ң|CТ,W/'2}@#eϋ5/w}wHFV8“8dK> sC5g%K8 w) W_jn_O)75MFv&h\1A؞+x|D쮭k'p8ܰRi۩f`5[!Wcч@85ya# :`?£$뜊 78|8㖏xW,qhvZTi#R ^}/G2k>X˹L p ⾑ee "tʿOƿسM}S'ömcIPY7mO#y^3~Eo&Ť0 ANӌA׳~?rߩ|&ִoiڷ}_PvҬ{4bs8߳_S~ΟOxrI" V+WK[+Q_Vg;p DW?w'G9d?wࡿ9֗^#mmFNDz+x_h2 COƢ[{$C4mmeai+ǎ:5նϕ,-eR-h^g_~.m s{44V8z\foh+k>#ku=y5o"`0ڼKx>9/^{dX^98 "c / h=b?hWrjcKyu@b3Kp+d.5=v>z5l=6⋯*> ռGGјC`vU``q\!ciR-:{i.Ч9kY.0sqYN2+b2Tp+ c˧M+A+^>5bbFk'm5k6C8QFx'7P|FѢb!$#{͒`@E;EcP9,Q_Zë#KS>GKi ?_WbF!\nl~A,~ } b&\f'101y7K y/ɟ7t};o53 e?Lʫ-ܧ 96W^98?B_ūԖO;V~Ь>l!K{x#HPT@O Ci=lj5q vvsT{vXx/wھs@73~HcQc}C.#x9/B%Mpz\NUS9;}e"K]kz)ju$Sƹ¢h9݊IuiHaKU '}*!SWP65ShXf(nb:(='ow_~+Ytd2SSwAђ x(m|/+E/xL\2`\lin'h}MV?/|.-/[khU@<}oWf1=KS^Ec0vtb&M*rsҙ% q ܞFOEVPI@,ҧ@둚Mnú[M,"E,O`k~кs{O岂e}Х.Mڨ~E*_~ xB>~aNҎVSyy+ fu-v`j[(6 =܏plMn|/~7;X4m t$0āy@3\^n-3m!$̇ff3)|-|%agʣcٲ{&+"((((8-J ^(ट ? ..u?OڃQuF,sAVk~v!~nxP:>m;z&r7=X8{%Tu[qn!OR D|ڋnx5'ozG>I~1? ?|;uvH,hV[mMm'KpP?K͕^ðʆg躳γ.WAݒݿ%#?m?ٳO;[P}=6!6}$#`d3Absp9"/Z]sMBt_[8I) rp09;[4%$ҾmI}kQ-(rDs~ >sZYgE$?_3/LSfPQ[>J1R#gsVG .N-/4/蒉fϛ?~utܮKu=_ǝp HK 0 \$R(xdH`GPG Z,VS]I=:5|a=E.Oz hknj65\-ec$2ȢF=k˘ieڥXJKo $n>dqٗU_"xωe ~.i^m:G,Υv K(;bg9<׳dݽWOb9T%(N?c_q7> X\0rc`&.]y߳ρ> %xl΄Č {aZIsQ=UHk9,nFbMY5ՊbPF3lGEysgQVĹ7`vrKeryOPÐAȫ.Xם.x=j<j0pFj[E<O dUiU]C Z7c5b Uj+g8hx^- Bk_ju_ ì\#Vෙq b#vln~9Z_J"7W]i|^Ax*d3Cn?jٻQ$P|[Hp+iĞlWeg7)#xJORq}x_NW<H[KyoH&I>Aլcy8Ybp⼋Fٿ-_ 4+ iWf,wD@5>$}#C5%jF?}vw~F^^O_>ǰ\ײ^c+l_ ~Nie ~јsۢ`zMO zO|M? \iVȧE=J_ْf[H?Dl$ֳ\t sD|u[ac<[Y ]y<1nG'?ٳQ_K(]܀x#3=?>4D>!k_/<7CRZU൑t2X69xk5,L-+"qc`zb y\]%$-ߣ>dem~L_xKn|U-C\˩jD d,\eC6Yg>MoƘSõ@s9-+><'_Wr.OdtP!lsD3ޯ5ÞLtM:1(F;2=+Zqr];?.U5>zWUvI/~-DGŚ [s!F<Ԃry$0' X\ `W|}{|5}^"潻&mNQKIx$e {Z֨7Uds:/ ;5s@0Bzhݜ/4FKb„$'I$y$Mj}UV<_Vk4÷*ooeeDpcϫހ &AFi߳=C^ME%'$|@h`#?ঞ asyb2kdj\rC6ω$Fs nhi^hگdA\ܓ]hBBO R.hاO |hy+%3Jnܱްg۫ /|%lody y[YQ.VUNѿ?e߃"txjKۻ 3՘ܑ_?ψ_[$:}͍" p@'+s_P?߈Ny#]%H èHoygσgH𦒨bӡu\d,j4y ?5ͳh_ci d]B6d\O9x+|)6?_FF!h Tjsιᕟ-xtf˕YQ{tbOScO ׾>|V^xH2T^kN'#N-n#nW5\$ sֹ=2Rxg>k注E:UWwn~[x6,)7epGdž/?_-9&&2j!>E(0# ̀D?ux?^[hZlVvZZFj#EUP:4 k>=|A V;oX&PӤxMeQŒԫ:@2H_'vhQE ( ( )$%P,Z+g33=Q@2i`O?9wcԯ<]h!m+v 5$LFP0o@X8H<);3Ũ2)'y\#1$g??O PQ炯& ]E{Eb]xTpzD` ?kAOYy.ukk߷gi,L34sHpO5 o(3h&}x#.d6=A[_miڜ rcI>pyfchSO@h֘JmDS*qZGTli/>j*WnA|A~m/N޲~Am5ǚhF@6N^|9%C~ ⻫O^#6YwFX8'` ^G}g.NwudY{>w5xO>: z孱 hQvU*30׃gV-^|﷟$gГU'#e-o<=s#1w}KV9䴿Vta«+~mk>juůͣ_Oυߋ>!Jbm+>\;xa+7ZG㽌,y5d2=Ak4?ፍmlS8Mv?<9n=F`F˦ c8Bb')?9+ϑ5 |1xX-{xKi (BQWAOUӵo>:x2 ЁkyWy$ #E}lvv$֕x~?tbxESi_-%I\E$GrJJ@l~:|~0|8w! d0HX^\#!6A#} [s* ʥ8 ǿFoX:ihxട/xLE\Xvw*7vj4kAKƗrڴџ.V<^y^q}7֦ KO bqn u3^a?%VϬ(ik' N}Wd*utwRR|Iy?dF[_b>U։\F>nCgt>c^&L~Xo K? Γa}o !_LBQ>Q˳?>$|gq ʚGeBS䜿 |RAFɟ=i_5{? jmk˲\F2L60[[*MtxO_t#[ٟM;Ko_KI|ۿ鼺[? e m99#ȻTrs_Bsg3V?0·^wXZOO?/Wײ:س?cw#(*8VӜeڑϑ=.MGQ D@P1VnuHt .'2I,#P2Xwp#FU?_N0VK>1K[O^O"i}>r$H=I{W3-CF^)en#p8A<\Û[sK_ 1dF˶KH Tר j⹟7B9[hz]ZO48U,ǰ~S^HW oo5ƭcT[aIڀ;ܐH("(S\k@|EaF6ФYabVieh򣢓__ t xv-7DЭ<(p2I=I\nP[ez1Z6ShvsۃZ4&6qj*i'+ץ|/׮|J7ÏًZޣ|V^KGY?;F{_e/cUMVڐĊYMy_GQ>LoLFAlc9ww"CF; Gw'߄>lO p(8@8溺lH:(((( )+*#/ױjz"[;i>4M.|԰4!SJa{)|)_NnȊN]UJ]?^S x+:@оkPm kRU7&;Pv9<9oh_/_Ƿ_5YXJRo͟*>`Sbe_BZhT_WEtsdNpNIsٷ~1}-ӼUmgh;(fFYB ?e kFxW㶁& W;]#g ~' S״z}}$ߵ>`G բ"a6M.3S),웡X2ӵ6?x_Ěkvv3tzs(Eٴc*gJrM'_?--㴵Q"E.4 A{Wo!Tia5ڿvG\DF=W-"8BX59'X#!+,G cmZ_=\g[\j?)j~gKlIV!RjM?Jݵ.#Ot(è;wcwX|QHUC%B'uʟq^E\K80$]}e2;61!Ƭ&p2Mqr{Cr}/ׅuE>Y-F39V#;Ar!m5&/4Whry"mзQ g&KykyФI = `|xo~2F;/4K7:>vmtW W. Pܞe|w_.YREJ x8`W e׃m|akgk{o( 𪲀Ai :6~<] '_EbB, Q_3?㯆 ׼#m=ʃޛ{LNPyIQ֍$> 4(_~-kXHm툍qʗBKEj9·V zkPѬ5Wxe]e]\zx#^Cs /㾕5~x[iPNU 9pp3Cp~SWz)z6#VxOfP;ȥuw.2;^/>{_XV"Q7ܪĮ}T>3>6躔g!@qN <_5B0> So̲O7T}6kΩ¸w$x02֔洍pY\0wJ|(iaw(yF=x?&k]jWz54-"X}$D)\SZ~jxy]~=O-Y'3I,WN#;^ [yhj*ςf9i㷁o?qTmRT:57O,/neuQ\ϯ%[׌~#xFO?MܶKhH X9,1^.ϠCGg4n!_fOҼYo_׮XZޅX׾YcwPa)ǽvH@R 40~T.'޼|7kߔWϵhS'׍xSϨ-ߊzo/ejM.l8zWSc,~1m=A8K{v.:]mi}ru?5\$}J>3+0#yGX> ^g6H5$cO zDžˏXcl CmsqeɯXG-+YnWR!3|nug?u+=\ROG/exPԚ%6:UĊ ?޼?_Vv,'>RzWL0Xxmz|>HGhh^#s m$)o~V#u΢I^]FbH% q g0 6]G_OiwRҁFہt44[ NKvG / :bXı5L\ܙ W RG&6ay 8bUd3$=OEֿ?wF)cGӼ5/5"X-nުӀ#uy%2qCG`ػN>xO~-G<'u=F #:];ɓzԼ5&c7yA/>zf/dIt@;/l ~3[?~$x^7 qVJWg&w?y>#OqܐGj8ڽ`?$߃[eC<1 @Ns9ϑI3ҪƣNٵ#C/aYm&6O7O)Ծ#i@TsI8ǭ~oIB )Ht Կ.cE.%95.kڋz/4[-ndZUFA1uD#0$({=XfOG5kMO'/ ΰh:lEÙb ʑ 00p3iۋFR_gՇM |~͵О.5[icc1𱢌?/^4n`TpA# L ]I߄_uo҄mgX53ݪs̑ҼVL[mɓV;-ұ8 &yQXԛ`c<;|Zl 4mH:u9eǎlֶ9ĨQaB*wJ h$I-duy>Cȭ I9`tlWAy9W#M'"Zۛ۹Y*D f$TMhʿW/ġ_ٟ<4ۨEkuL|+"Wi4i 3^c20U''z|~_~W_ZmA-,L* eaɎ> WkahQ@Q@R;,p-T_^^m, 8FK3yz|3~ďhѹ%U,!9w8roo,=?0eY$"Jd.6|BF4 n` :¯ْ8Om6_ľ}.,Pd0cm __O[~%|}-[W7i7SHwNI%'#< +^8|!i7B4q5iKSF'Mx{va'5K blO%i}kb8@0Tp_GƯ٧^HRNyЮghbkԵP\XZF89u5k$Jze_<9Ic5_^4i8؞^Btϟ#x{N_7%h`xt̐ bpOEsuƷ\{L@+(D'qf7BVwg"f̿Friۮӟ ిo>.i*(7ݐLqfO½rw`2/+|=&p,Nwǽ~zyŝs_+Cvc~%fԴ5[?K~ߴ Z桡9uƣ5kh#>u% Z.a?%7J'|%ꐬp[i K'be1׊2KW DF*1M4+۬zƟc ۥr7TS^3ҭ/?145jx %5=Z=S# HF \eT |g t~I=;I?Y^ ]c(G[ᕛ:G-K fx[L:s[> '_$_~ {kjL$m#$^8qT}ѯdyO{e(}$|^u ,~m?PA]t 泾3j>C ?? ECc6d H |>q*4~I],1tkZt\P;sU3[rg5M |oϥ6ږr6oq7B9ǿ?h$2#Qb(X3pí} Ѩ*MGkt~akJrPN=/.ZQ<mW{kgRI@@˻${c9OoϺ'y7Εy8(|b|1~&w,[gC76or7q~_W $4o7:2IpW8bSҾH?? n_#M,ɬ,ϥwbpct He 5$ ;M^.񦟦> nN+=6%2O#UUX:_wlo C(gP 0K n9kb)\$9Xhsך?I id8FCiWxD Z lYnL]??}wvΗ 7QݑwY4f4\O_m+KK[%tltw쁭6꓁G__˅sx5=U !#1ZN>_x*}B2I `NG~7 ,t? <'n#M#'K(9+>&_b_UPV EP#Nz>lǂNvkkS7C⪾W?yKi`OqolYUI&/#O?*xJgqDo*! 2uO>7_i/>0F[ʍH# #> ']%/\ks$F@>k0q[+"K?ٻUkk^':u˹7xY6I]Z7k+_ۧ _77Z卌66ж`-׈o Lfg,0N>o㧊lϏw> b9{S#v lJh/a "`R\dt[H$M|gv?>87%&qyjOڟOROjpu#9|?hR9hSy pfoL @i߳8>)$֥'ڵK姛3Ԫ,{+b-sJ炴^=:uv9$'[u9d$<**#VipO;xσFay8T_Vfԩr %Ueכ/ǟ<~g|/r+1귪pXGʧP[, MI[E[ eh]Q-ܺ5K%~'s= I #$p^㟽_+BhY[7{GUd:w;XFgַpOxȰfg=eqGa&5q_C,,dv}ܩ$v\Mf؍#d_ɭj.uI ON31=IcߏDMGTfh,c!C.?rmcŲԋ I>lV;`e@Z^F peR:$w4!Pt|x~Q׼A ž-j#NN4!qP[Xq֤I^ 4cT\18/#F 31¨I>MY/,k T]? BX.w:?!` ixYe˹?Ow"?BJ2kO~ֿMA1-m!]Opv`k;f$Ok'o'-5~ےMRROZ6r8gV k6A9?5cᆃk)=ߏ5Q|VoF;>CӇc5^ejJQ)wv8Td}Goۯ?~3<pC#pygiYXqGO xg-f<ėsfVw$zlQ s1N ($( Ƞ(Gp@~5k FӢ2ΰ Oh|$~he?㏇_NM7Ro<ӠuH?=ԋH1|'coᛂ (DھM;as \dUc-<1-2 /K^+w=ac#(DEU@+g9nEwӦn&|xKUH k_ZykWck޷J)zlVG 5{瞕FjҰ&|*|'sz$h_&xB{I'Sۑ^M 7g]/?Y|U6Dm |$Pzg_9 ?h߉?uO%־(7"C9n,t<76 (gT$mu>KjuBMEǺ0<՘xKO5?O,]&U³y Dg[Wq1X| >k)J^^5GcWk3\wx+_Lz|7Wز'=^i~.@t[JՈ;J];BOJ*xI؎̰$5kƒ=OZhxd19UYOA DxJWZ湢g 'G/oÖ%N<}Z{kphpc^}kK۳:Lw Aа9kRqڮ)U ϋ^|;ӵHr$\0` @<+z8,/oM%զva1 btqm?|aŃ?|5–i!|?-ÂZ}w$7\qjy?i-gc?yXhVkyE: feX-I,2H5k4'ꟵwE"ůxN]o,Irmu\U`=_`Q^ܝ,~U[O<zv4Gq"CS'nЀO+7k|'O6z-j,ȬSUp 5_?|>mxuZ$HwcǞJ\ׄgW xFlڏ4}>|Z5__7GԣA"`G=%.FAtr0#kTsq[Y~ys xZ_u=gÿ<?|OiVkK&K3,ǰ>(c J,JER"WuOB(^C\76|!J;x"DQ9噰>QɖerQ_v1ߠd\?<]WGVޟp] H&qֽ+_UO0|[&"$~nmH$۲ȧWϯ;_ uF/ VC:,@4i㇮Y丈l<-”wmx63b./7MA T1zdt5qk|*Wψねv-|>{SO-7nS:y9Λ^?Bt 㼃Hkᶷe"2I'0 |'Gkh+ÿtkaybhж>o92`^>7X~ltK{x14#">-f{^/dz+YD]#~)e꿹VPs$WϺ;'MᏁP<ᯄƨ/آC*PjHz1|x~d:Myv:nw;͖'&~!åEҺOg/iwker8 04σ>׵6f?zڝ.e-onY]j(1>s^A/?jOPxRI7.I,fMuۛĹ7g8s&'S[Gckk gRm4#}ӎȣcTU(2~&_Yt8d\;aC=&#t\ZNeO-laX >H >x~xOjkX{ۖQv+i# AOvHrST>e6YQdS9˟kLJ̓C)n1G*;*F7W8oUhbͧk$=y+.h`+{{tX5 "^Swտ =yq,a@=A\^]LZM#pd玦Ֆ?c[/ ~R%8ha:&bb1^ i𵎍`DYrII&>;QmxZBl4s %XKLWKt#R\rd˫*jDc)9 *d㨮MkhC|&5Jt$6+c+qԨaB-wR]y*N$TN?@b׼j4N1e)5x"ryڊ5[ou韄t_ h%ۭJՙ$_hf[G_`@=i4Vb8FVe kBձ98'h[He Wt f8 $PT@Qdl`ɚ;b@7 ٜ 1?` _4h]O^041Yqҿ$.UO:x'23&mrv pf+ϫ+ٖQEoO&iq%\C4HR"$ wp' W(.Oe~ܭm**0~F=k -ҟR[< ӅՎtq"q*D?a_ry:00?ʵQ3> ~ \zŨx%kyeS,$}d?F_>Z&n S+x%\u\V/vZqW8m#5kSa_]v\fdզ1O+ N->{R !ڑ,O`_m;Y%m7mmWb1HFp9_B OMGiZGxs!Tqsܐys]A #/ 3 XOW/+w))_ ʙ ¿efOW&DGȪڗ.3|Ϯ %| C|T4H⺘ J?`dOee]n r'w'ʌ'*|JSwe;q1):o÷oӭψbʼ,0 B q9ѿi~ / =j:4眻K*NX'?}^ѭt6NK{kkxq[ĊQ *p+B[>~/]NX|R$g$X|{*F;Wԯ @7.GIwBږ"`#=:W>buO=T&~ x?\|Fg=30Zhb2䧗8N5!i4xoQiX;W#F*]խV YÕ##|o|7k|o=3txo#y{m>z#?Ԙx⶛o42F7zk̩382zsk^?g?Q8.EWjJY~cԌ9澹4m)d3 972U)Rm8qZP2 !꧐xc>͵'b[q%I'i|/oJuS }Is5(9J:~f Gza;?ś[ b~ݟ_>u?]$ ޒ4C _O^ޥُ+.AVBZBX Ps^+~3tQ|FbWLWœ ]yKH#1䓚4ϞPܯEc,O;V>_-*_? loO]Lcs^ x터|N_ưeO1t]i4fG*u(%w3~?u7~֋q9dsgW;bH/E~h+^Gzo՜oZizybmc1`40Iq&@2K1|_LI?ƴԴ3/W|sk4^- R_[;˜dx\bF嶥0Je;KݻfwxE 錒xQ?9?eV'gmmm2a$cE =oGm?tK~}{9LKcSah*(0VQ_Vm88 ON RTѹg^gO}[hZUFYfcW&]x_jRZ\bϙabFC~sw6)j9]Npoa{W1}ĀI~H吖9 I%9?5K$1PND2K+Ğ ѰGDnWVk[ȱc4gc[HjWZ,u6z@95kO|Q񽶊̏rG{J˂#vSDy}q c*Dy(>>6p,}:JRl h~f_ ]UDH|m$sݛ^ac1[ƱCk"E* s -Ƭ_Ckw C;J䕌:n,GZ+g'ɬi [f9=p0GZͶl1W8W`5-hZɬcN*nJxum|rxxwF6ăeI\sA " Ԗ;Uy'8=|S/,>)6 tD)qLGkM#HyK~OW d.u9y11y {_JB!zb\Q@Q@Q@'S|\Ҽ0-JV g+ϼalv1kh[k|yjCm|yXfSqV|[CA@0zkנ|WxFHE.j$])ݸlzm_⵿ï> fڐ鰳E!`_R>- ,:{#d>'#p(2xr(Ԥ h-nd쬭`76Z\? *hExM<~ĺ|uқ?|H9 g( Rr <K"O&'gHqxPM3d@ >DD`̀Y-xg'w✿/HϨIorR};L7U 2N8_79֭Փy\lȿOzԉmt&ެ vް5F?7'߿5O={*uWCu?sV@sڙ$>rkO,;WGcCI8s"[/ >',x CX0_\8TAm@x_4_4_]Q!̲ի8RNNA< 7᫭wW׊&?nLrq@#ڪaTf^i Skr>=Yw_gV`\>6|_7w:4kxI7\:!ݼpCm4'熭x |Yšm&,L*K2Xۚ%ޥǏORyw7$zQX9:tdzPMa%E_MG5h[ͳXlc`Dr2@O Sp|=2L[L{9'>??ZTks?~r.3xZAݤA .@<([tVRIl|MguSRrjSE4'Lex  O I?xl?=+R ⯆OikDX@_I]5vI ;0^ul ?~GW#Tޒ^~G O37Qki,SFGcϰ> m_? ^K)Pxyrl;!߈l<-js&~>g&$E+iwI9lpUOmuNOC|Å t8kҢ< 9Ǜ'|X_SYW*U,TK%$~7kkn;ׂA,gDrOOOjTrO__a+#io.w߃sB3]YyfKX.lIK=95_ ̶ž3̮H8`ceseⳎ]V/Tf\U=F{_)?ᓱe>"{W Đ+ 1$ WRK0s?^9u;=el6r8|[b1m4]Q+L2׍Rv揚⼛Iɮkۦst/Pk؇RIk?࠺ߌnƧlWwVs収KޝxYVu-Sǜ?QX8_;s$#hz_}oYˋ{;u<c xI/o&kv#ea-˞z<<Ni#5"TaT1㨯R>Ub%`IG/^MSY@榍$kAEyėj%7i +|mt*GP#g_ ;MwL6C ^Cտ?+:j-{'n^CO@&nZqZǜ: зVzUf3ֳ:iP kBձ9kFi=C}({3{񧍧] BKLBUbJy*O'ׂ%Qj^pSmA@ASΩH?m~ɦ+u vɺL$_ZmXتBw>TJq\ߤS٭TM#)I[\kJ$ӫ" RIp ='v:]vJHap9qчqڮo|!Fͭ M:y;xh;g pX$洨(O2݆3Yi7(aHuG *9QNZ+/?Nu-{P~?[BE"GB}M~@G1|X|/ ڶL;r$$G2 ~RQ\_bG3Í-+GE3T( ss ̕p ˏ(6&(5w0o Sj({T\ը@s1_7|@Ϗ&5߈YO3JL L$}9Xr7g'?LM_ ˡ& ]|xG_fJC}_<m?uwoF-LL2<ʼ)Vd+@3F܎wEg}YEJ~H!I#0Yو@O@9M>Wt˭E|W{&8P sɟ g-ox J5i)d,j@w$Eyso37 Cs"izm#\a-ݳ>s2mey/ !b2=1Eن[GO7HA¨sQ]hIV_}:aJ94Q@ڡX"yaS$;mX 'EUkWIbG)&Ș{SrlL׫pW=Jgk'zݧ[FeF航I>sފ+nq=>-^:cER-a|?夌2Ƿ'LյWoVH*F6j*,3w1(J&%Čc件}O GN|E֠ظP:Eӄ~27 UwQ]CV֭<9]j-M47DU's 'U|bס"QgЭAIw{?kfۀ2hi=AZ(JӨP5߷#7>ͥMѴHS7<:vQXَ;_DO xG®|KB爥|_DA__Ey)QEQEQE٠FNIy-tjxb|JFIFExifII*V^(ifHH02000101%ACD Systems Digital Imaging  ("&#/#&)*---!141+4(,-+ @+$+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ !1"AQa2qBr#3Rb$Ss%4CE5DUcdt&6T1!QA"a2Bq#3Cb%" ?< DD@DDD@DDD@8":VՕV}-պukDcGG׬`|o3C [諒]m0.k yIftYmS l~ksKӖM#<ϳrx]h!uhtr9̑đwd-øݨō6G4=ƌ *mTEuU-JfҾ8[㓜=!ŠU ՖH96f7KQ ];*)ed{C( """ """ """ ^ =DDD@DDD@DDxRYu ͆3$;ZZ"^FӔEFpx**CC}gF.OIEevV^Z`w:Z`ry8[ $^xX9Qv_wW53*kc;Njd:jEʦ qAnl.iݏ>YӶh]{WHP3ueL}tsrc:X cAo>~kT4Q4̉H 278qUS蟀ailUT;NCW.#cf3yxB hf8nZ@o)Ըc7# Y:I_QmwԹp B<2+.h&o8ic!}*TYc>E`p>MYqtefT9zKIsPVST+]@d"" """ ""z@z" """ ""_#Z9p#٭lTfKI0{d=ϐ$ CivmȹZj x8?8r4U#Yoӫjis5\pLwکȾ :OJZn-寻\`TB?EX(YkGL+]$;.9s$nQ5y*>S <Ohm rt[Ǩsڌƽ\c\1vt濂յ]y]#s[gpp%yvG)ZmSU295&g:zI\x' T2wmJu%&H-uKXI>,5hep,qi]G$7Tx1F{&"|\q+doYg)m[Qo:zza,-n"!XT.z§26>i #ے95sn>Iv4li0g;20Z;->d4))dfEHp9z" """ /""" ""^:NޮHs&:8}wYh}ý ŧݲrȁ|Ln\~zY7Gad.#5oo?m' 9'.'*NhDM Kd~V_+ecyFb3 ' Ic&K#ݭOj}4ĩ+u3iĞeg,.$cZGIa4SMKi|s LJ.`a>5=-bvN'#Jxh,͖OJ[-htʆ6xwXjz5ΑFnHg)?ASfP^Xҳ_?io>k Qtr$Ue DbJs4Ҟ'U.M_%.tpM7A<+GHqYк<6޽-&'V.uML';yR5-p`ޡĕ,8[h.?FpD{=xf-cث>ǫhcۆuͷ)^8G+jVKvK*HQ;9G2?R}ږү⏲K`1Xﵶo^cn=0MCz@E' E6!~~ɨb3/ӹv)`'-Á):]-O ${p5' wCޮ}*O[,ڕ?Bq(眥?ŲF+".ђ3VDt*'Q0/JBG) suu~zҲ78Rp澝OMrI-_^jJ~4Cs 6Bi"jkz4'ɱ"ƊC7k)2F;{OMy@DDxD@"&iYS>78{L!y]\wlͬlS"gk`J8V%dz5?3ި/:%ź^3|&Iev:U|IYH;ςGgLIM$m1s[xxˣZu2ܝܢ.>q7k9{{زfw׃ 0$y 8I288dxlW)FvYیr9)/Ytr]+ܙHʀs74; }Y+\ǝp T[dn2Z]&8dbClyo9->8KV;tU܇+@N/+sOslı`wB 9Z4Y-U+V1JU~VzuACMt]M;NcoMyޱcoM鴌=buzoL GXbޛq/7}6zޛhɦk+h:]ԕrBLEc; !IPJżH;u~UFͿw*Eņq bIc%!qgoJpEeg= ;\gyW\dx3ԷXy}*?{}f"tE ZdsTU6Pms]DK}6 *Gz;04v&61naxrR [d'._&$0^@{#C5Uc{XLc<ֿhêdp]V|q2oHGAo8mI˹s+X]Ҳg%a`9ğr\ ʽI)^|$ByJ8fUE.ltwHzsxqMo KG%+ :F7+۫`|tu/kAlD>nS{Hֽ}o vwɹZܛW%YܼܛHzoV7/w& wrnV&2]ܛɹ02jV>="OkF?&+RkE=D2f.=`Yb*H8.߽Ť1;n%E+jwݪ6ctAYvf˝ʼ bLmcX8eU{;)CW-:r21-0-PK)!;ZVgS\y .%rY[Qec1`GD0nA"HYv;.e-iqxc;<_X\Zղ4 dr89pz0WucdJJ@]MZGqsv<{GަJ *M?4g9S_[e%%E,[e;`ݭ98P uꪮdM tmqx88nVFFvYg <__ -~KܾCN*BRHU=} m# sf:\xaZt@KchnO3^Tö%nQRY%wqzY]n _*zw[fdu92( ˔nn<S䓸Ǫ^W5̸ eE/r'=M$5;@H%U}!iJ}M$ROڀ^/WQtC5C\aI l69\Ē 栗 $Rӽa## GߥIƢڲetG$XzLk ja?~Vv=Ӯo9=XZcs|9JkN%q%O9?u O_k"#h+$oVcxW2~Iyy)?2J&9^* -Vګ[ihatһZ2@tm[bX_XoRڍ/z-ZnLr3x[]6U2HG '}C,?*⒢Hn8ol9AqCw#JjDvGrˑi:F!3Ҷi`p.3M#eTW6H꣺ze ~{^R\!×Gʮtiaav~3󍠸c7,2OtpS:ߴuMrןLIdl㬐Z4=OھMn~nw=Aߕ;0k1?H\37 W&yx?tczȳjRho7k12U4V 8޺s'WnYGM _.|.hVFuu7;S <,d>ہ9BϾXE\* İT^lcߨ{{}2qI%a$ G WUJw'pw)n ;afd"O'(zKԱjr#cZza-=o&z>iW^k-6O,][(cZeϏs {k]XF?,~V/d4zZ>Jv@&gx+Rƶ$jΕFfFaHՋxVe}f^w1m;Y+չKogr3S9H$>+u讑ݮ].qcd0FÈ.x 85cZ菸\u3N㸾Jsb>U?Ӑ"],zYF+dz cXgqv]:I m6恀@D@ 1f:Xg.'s>ܗ,YhR;8_Y0g1ӫYB4(ӫY]Rui0bieuiը$]G -y<8{?RFܐKm|Uz+0-#c rǼ.Z\\r$ʣUQ cg|.L24rփ{#f-;uG5 [%ZS%9<{[i<SnG-2Gq6V/U6X77 1鑌2}Yڊoʪ׿vXaZr}Რ 9PUj6n?Tw6z\0VUI8=.䵣Md'ɷn0TtH"k 9y&zUڑv>Gzzꉜ_,IЩj;¬FN?ɻP] {h`N洁 $ +T־x'{$er}r^3X;DE/(caRil \gx9k)t@p:+k,e$f7NcxdApofQEZ,xbs4󀂯ZVbHE$ML'+>jzhFf1UqW ?WX y{igLU?taީ5׉*VUi R9\OAw#bN$#ʙvG\k#0B^mzgVc([;q8[Kjz8c4p6ҬKkRݞp@kW` +`WLk捳^QU;i"qi>Y xey8>ptc I+x.3uż$Xrdž.bxTnӾ-Ǯ|d8gx`SQ vEn6+;.u}SH!gq* , V|6AQ'kǟ[n[gg%~oUQj6[t _p?h;xgYe'ei[áVx#ǣMmXaުp=x?Dm(-u;hX*0@.2>X~5^pêOr0VL0+5lnU^hz<Ar9qϏS~hQF~c~*X%M"5܏ҕ{KA՝ae'ȟVۮi7 Rn {2Tkb R%2>Rgv{&٨4 .OZ>h [EIǬ>?rW]: %e5P>4rcee-4 Fq消uaOm6A|TD'Y˝w:j|TTKds\l@cG?~m|T=]M]n7|phŪ\&,GG#xtbtmYRmk;O8䯙9O6jiGAL`H9@?^n娍}:G!wQCmۦx95njGp d[*㫍yZo*>,(9j窒H+iVa6ʸ)|3G4<3K#q')ڸrKvAϗho]HwEZԘwI&J4x?:mUlBSYAx^,"" "-/mOu%d7-a؁z!)+)(HzKS!="w\"{WIWptypXjd+=9.>++48Բ/sۋ3˦C{ZWAu̵j)mT{UIY%8y08KsNYul?fE'u7 Gyd>V4;Cx6SCqTf#1)#[wz_ًwEΖm uD=,nq<w-yC}tJۢ^20:p9cT&^2vFnIv_n8+5k06}ǿ 0D7q\}*G?FrAqۇ`8l ?,ŹIH4[>7ud4C; tzvQz:76 8k:5cNϟZfnG(zs+ČqxxMt|M3!ޙ><9|'8ZFK&MOlzLt`%;+lzaf ^b8#3xE)銭Kv-eMίetN|X-}o@c=۷VeR`x}t@msZv'd vsqu(#KOZ]~ l|TTTtME<0c #-Y>X )#vױËJ'Քpbn3>><>>/K];_Aիgu;Q^wxa~y)l89.:NꩫȒ1r\V7Q V$!cGU1RQG#C|ŪMUZ2o_1dvId "">Դ\^9?7~ ЄĉIEet4[-a"izw j$y$%{KW. WK,qX.vW4<ۮ ^­v]mw QsђUdXdt{H=:5_W5+q 0<[u;5žg x{qW s- OpWbͥSb$KI>#˽|Ez9C>7aaNkituw]#fֺC 'i@ⶋWHr8kz9>U0UV.44zxd073*1d$Ԃ8 4l𣩒 WG9)7{\9jXwh"Uᮤy~ uPQI[ϋz!"z}yT;Dy±&ח;6?gzdrȔ\\HhVF-t;*LcT["/W^kvy|,e¤4E\6iޭ=W|;fb$KSW3goؼր9+Vٜ)vZrqJ'tgn؁v.][!E\ǃZ2I f 9_QJeGwr29 vզK߾>~'##vOxid5u, ,Hq8!nwCVeeAv\p㚟I;:0F79VuƲ˦}Ls}llocG+=.i嚙w7{'ykN# N="VSYvOOsT|{L9fF8xrqNURV^]FI8 {C̻#Mwh3?#F$\ZDs淀ω*/Ehj_wUBVbGKh5tXhݭeevQB q %:P]1UIV>9wet{KZ娦 M Ggvz08<vB:fXtv&킒}DV.ZWH;wWi7g\;='CI3[Ŷ[%5dV9V zH,8ua 뾎:iƢ14${m|,e}w(ґU#K\A!P/BP( Tpji19˿]$\Ss5DyߟvGe(y""6"- 'Q۞՞;?WY-+)(#s4npĮqI$tr给+ˍ|RTT%%a9_CҪWm͞ʄ+aUƪ[QX\@IRL7i|pFqÜO pOEQp)bkji}XljWK M=+C=}-E#t`sLÞ$Kj;4gg xZ.D$ݝ$9džryjYI)n23x~+ &SβeKOBRTKF\w: XXxg1{9~E)bhJ~O#o}J"h[$48{WVz 􍛮榝su89VU2lpu q8Ф-R A[%މP;xcÏ~Vm]kP x^sZ0?Ijtr,j [em?Q o]&ywg?fN=U ۜCI'EGSAU `{=RH-b..JnSc%1wcI=>c0s˿XMћGT c?SBsj$dlc<hrʦչb!{9U̐; iVUTсMmrfKvُpRPCIOSFآ\I?i+>J5>SQM ozǴ=~~˵:& jژj^wI~˜8ܴK?A;)j iK9reKtRRBnLm=OacWZ-))u&l5{AghXWGi|qikKNM,tU!Ӑr^AidK`˸ꈩ#́ݾh/.@|VMwKc!aݐd\nqj膖,snV 2{1ow,܌i5S&NqT'K9 _zQCp̎{[LGsY.6V QN (B25 ݦ394}kuN;K;uC k_W?'?åE}]ǁx~c++EEDV,DDQ<1 ♍|os\2Ua4>o97F ܾH*clHױ!.%nuSSF7~c˟?cEa}¹# ZP⭵\ h[Ӿ8\ycvEFV3ӦV"(MaJ7p0*E? /ӛflq66 h Q+Q_uD;̎=ǟS~rNvurYٔ7h{x8jעO)ё+/ZGT%W%'*je Jڀ8t6ɽ{tĺH-SZosKdodaR6V\fn24 ښ~pj'8tnx{ʗءsm,n21JK='>KO77n=?>V?h~_S0eTjwٿ?bۣI0N}f5f$#]mUzu$=M(&ɛLEgwU[X]jI# T}ż~I!A7VHrʺ}gEvX>/M^Xkn֚J"ӗj[ tf3;NV3V&N~$-rgcoL<끓N*sR>w`99v,f\z, @.囪bqmf:v"$㍬ t%,-#J B/~a_} 8sa>++!ᮠѓe-#ÄmHW'#*Ĩ54j ]+s:xɴѩ/kL[1ʋ6N*^x4pu{ _o^iUG8umQ3i6*d 8z0^-T54Gz\q56[TL?-!dk)>zHI若7{>|mb7޵f飢7C<;$66GO>Vׯ6-Wdߡ0ƻ`(09< #u%WYV s|yϰ:1"4'siIQ^R?-V/#}I*{UcWh4OseTsd HH^+LuzV UB8FUX"(7ZWD@DDZJz,24xp* 8/IRrĺ?>8+@s8+Zxjt5H0ZQF6(pH[]8ntNA)l6?LV\#cӞ׭UQAV,259wj50a*RyGJkFz^/=SEĠ# 58į\'`UҖ84xQ_RТ>E0UqyzB!Mz#$`dxq=eYjCMKg' >*NO5ڙI`zqHнjLɴ/3M?r|n?_MKUƫeRd|f8ĔQK~Qt%?0)/d/Rc.n^̂3K8r_rj;mf|TOܯ2tPW0,uۨf{c*itX1j(|HS- B^Gp,NW(}MqqAI/ IR .NK)[}%- L':7aydmkH2<~> /Y %_qIOpi h-96-7Kv}wZDֿ>IDW5""" /`D|uE'"?GEiJR퐒]xIǹn ~sCZy@"K.}_ <`V6W{[V `igN75JܦE0dpT2ܕBZE-Dk /XSG .M) C ` y_P:sAMӖJE.{s$;M~]9MYq nt<޶7v|0@ht3=H:?h#dQg?@=}sY?Nu ?VELOcs_X "pzk8ՙz _3)ρ+"lDq k~jN?fCN"XOgŋdMq|/G=!D24BϽZ:/_&bv}WH$q@M??IMa!DzuqĎ.U,F}+| WŎ{WԸ^rq8b|5;{B,]JA˩cOfT7l9GiC>ϝԖWzZ#Owqm;l3LNs6gXoKϲqrw4gOoֺ}3D>{>,9:/v[g|~L'&/5\ wbWk-'VʉG(;ѣSc l6 %EM+=YD{?hvUFzXj7S@]G@mh DD$""" """ " 1n1V[ Wүq'S"lz*g47hŒ|=U׈XPRw\b}6ㆪMԲ6% D8{ Il~x+GxWt -<*Ep7KDDD@DDD@DDD@DDD@DDD@DDx^ =DDD@DDD@DDD@DDD@DDD@DDD@DDD@^/W9 }P@2D@2D@2D@2D@2D@2D@2D@2D@2D@2D@2D@2D@2D@2D@2D@2D@2D@2D@2D@2D@2D@2D@2D@2D@2D@2D@2D@2/Te٠F3l$%PڌVzH4<JFIFC   C  " }!1AQa"q2#BR$3br %&'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz w!1AQaq"2B #3Rbr $4%&'()*56789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz ?86ۂj#qVd?CJ3W7G˒-֧ * g!d0 SޡI$*Tϯjb : zpA-jƉ*|m=GBUA{z =i: 椇 H99U>\U*s=*d4>>0cڻB%>rr#52e+緌UUNA+'Wvj2:W\eȤ@ȭA֜CdLfrpICe9o qMEp8ew1J .}'wɤ8 Oޓb8$;d%l)$6TipNs֕d_0}A~XAӚwI3ޣv 0ǩ!\zTn,aU ?,%q?tœ''H*0Qچ@L|L>YœcVyvႭ4,:PX@cQ99 f$2rGr)IWܔA# vIp@U]O \q AsY MOk(Yɨ cuV\pG9)q?@ӖPWd~|lz2z߾AJ/rXX#)ǐ*l0OLC\@l( :~TAYBX S HԜU1tp,W^z5 JjHFF9'4$[*]*e3ɧp'L9id($팘$ӒUٷ9RR&88'Ҩ`0nuV@ OCna$0*ǧ?Υ06*A$uǥ<.dc(}?hR6q{ =9DnA0bdv=hwɢL䌩uBc䓌H֜$VV*AO3z!J IQtFEfPHsR#}e/pwb~"F\+=+8B4d>gRFzbOB*튖4$*A''. dcVjHs `:zBxؓ%tTP4ڤUp`@# dSԑ-O^VRv[X#$Qk9cnO$#JӃ $cҲR{"iA!ddXV#ی{Q]1DV_yh95f-UN>RY09Q&j6!0H~d|A9~X`$7~eN)bXP7 7MC 18f`AIyG̓f zsSq(<DK3ϭII[j HH=jt۸#,'=*H 'ކVhھS?ʼˁ}#<ףXwSb́u qұEE{e^`*KpJV.%, x>c+]r,PA5s1 ßl2T I#Kd)%Iiqr`I>QSeP{S>xǭ39={H#1lP{UنI<3۩JZeFGL499!O(UbH< u$24мی%vH(2;1\N3zPؒ00q,!$pFR:Tx{BV{ !XANa ޑ\7\vC8zSM$JR@ܿΦV;"#q҈9!ATX S%yhK8#cKaޅ 0N-P\ r)KtQKWS=9S)I;Xm8!e({v|ڡAxˑ>Pz.XGJ2 j+HN &ʪ,&, , `OFxa#5)4J]ъCNIUHhQ;SMcw6iDJ$IG)16$: z{Te!BRi na>"1YIz㊄y5.6@u*ڒ=ëvu4 Dlҡ,!!R#* `~byɦ\FOj*Ilޫ#䟗8c{EtZt$bA-j`qAR^hzC x%`@R*!=%рޜX5 Ͻ#TOρx.] sK*)YJؓ 8ȟz[Op = #k K,e8SS_~ o|7ۿ^j$[m3WHFqӂ>Ļ#$*pğQ~3a`\,BΫcE}3=EuTko,m $HNcSrܰ\i1{qW"%AzyFmm\lmTu/ct_hmo#) 9]6$Ӛ#IE;ad{Se$ߌRvrIE?rydq'4r>VcPv)Qq+[hzƟi_귖(d2YX?*xY~M mOQ3I1(0nr6O =A!\*>,@!J-wl5ClR7ITPYtj|Em歍˼lM<,GGG2yJ Ͻ *H>C)$eNU`#;pqg7Fp]? +Xh.37 FGcB''ެٹ UNpNV2vN+9۝l8EH$bC OTFn+ۭZ'k(#M 4i}4&۞~b; *y$ڥLN㊴S*:NV@C8"C0OQS 6rGJv-$n֧``Î*Y؀I&G#Jv'fHK&;<צY0y޼QKrZjR32 SvYҪx;NN `TC4 !l'=3Lq3qYe M8qQXy919[2`I 41QgcIJs2 Ϛ8 4BLSO*)')$4!6 l==W;FxRHR2~njŚ#M]@S&p$FLp=9Jrx$8H8M)t ?7i%`+A҄0LY9$dN).8A9$};ЖPHqFi#*!FTNE=T)!㚗,+F)j-מңJH$T >s[A[B@Mzz i8FR'Q7@RVr^Q817~ʬxUer*zbmNqӚ.%]rzb 8~б }}3W$`zP[o!qw X7;}j=RN9< MhI> 8YY dwU@y ?Tʲ"2FzJԶ2nHe)& fQj_R3y}l6M#’G4BFI8>Ь dTv"Vc#֪oR {<~J) ȽL<<sO.V0FVP§2Cp1XbDΤ'~fU$#Z\nǃ?|p>"]N=ԤCeg̷}z?J,%EcfsM|+&D|u:RLMIk[ 6Bܟ^Y֨&z9f]S }w}vMϋ WWQtZ?<Q?JqE3A XKl ~|mWm%K=[d#p37"(0H#œs~G-iϩj`t,4Vw3&!д>cgP9'F@`NH;px8|1? j}xMZCs2%W\Nz'->7xQ)-Ým$46;sc8(kuHƲSEs7;nN #)EY|UY^_#ԾfڣQuu-9qNd u}i6]G{exXFaE|[P~ϖi`-j9<?1`q{rxUJDRe n曏-zʾ Jt!r%9dL٩J?־|PZvi:[_[Y { ꤍX:eZ|2ɧjqM]]Ar1!U`)?\}a}i/-wB'cu91GqzGz{|v2{>3KKth7wi&THW> ڻÚno {y)##Hw""kYP"lp~Y9<Ԟ(N%UӭumlpFzj>E#A:Gx֡RfU02WșImņ ;zHǴ R8Jz6g)( Áک\OcTkO p> MLGOF<'+樠'pMN˧͞{_sZgqr^TVn%$9 F}?/o>sX2i H2>Z |3s|4Ք!T߸`(FpI'k.-؉LRzp{t^}>s4^QOOz. +6@O^ݺlCao?=~З-r8:k`is$P$INzc>gߵai2\c=1rFpt<覵,|9u 5e{ ohIG`%gR #<>^m˄m,pHazpqu0=7ź- Ao\ʄ `{ #>iˋE#H5m:H$i.ar@=l*M=MG]5KXT07(8:~"<'f2ܰ2isKhN6t"N;=iR~3Vv'H]IR`^1cZEm{Z<,SM.C=iBHbyF=j^O$u{TdAz∮RŸQ^:XFw3듎i%I瞕(*hdKDcw<pOc@;)ἥoCSز6玦${"rOOj%!f 94;Vbf՟0\8U!'j6P;O)YɈ\}9P dڢ!Haǥ<={b X(<\ ZNkk95ݪhVWKa~Dăd09\.O9+QR"MS"[+cĹWsܓY5%FūBG&e?xT)i9($l)6q*9* N1i H1W $ ﶤfN.W=*@m_Üw`A5{Č#pS@v#Li *PXs)6$$qґcL-JƇ$~~^ܔ:yndf:X%Pd;qӚh0ok:Ph? *KWOQ؞Kf$7pZ18Ly7'SRY"c~EГ UISo" UxX9!sՈ#Ry4kQ"])`I8>" `ry"Wl`zwzj[d\dT( xBc\H؏njs_F&K"hgs1g c8=6y~=??豩h&P@F}s+^T4J6LYY" G@ ϫRwӰre_pCąCgh8q־HH0^N4~S y`Ex dֱ B+0#G9뚕!@'))1^) 'jԝlvpzg١_,0RV#ܠ䎔\r)EC!BA sOm?۲Ei %r9=Чxҭ1XZ4hN 8Z&`G(:RnV}sW * {R.BEtVBO"A{UrTQirHM; a uYN@1UBh=O`<'Tv;6dH}ǂ/6_e-{}$ V Gvl9$Awxv{ 'Ky-7_'3э.7UuOqhuy=}SKF$?($ CbJ] *mF 0"6#+6qj[^ͫ鐺[-YqE$wV-cP%]~^_HԊ-FD>Lљ!`˚Qށ9Ӽ/^YQ8[V~Yi9O4Wp ~Q֊+&܌9Vc#!=' 2GSV"|bilnFH:՘v $n<' BwФжjE>#p~qԢRQjw6N8xx@*z<׮'KGk~#`xV$@ߺr 7 p3Ug̃ ,:{9P=k68"9A*M.A zR4t$g@%qm 10gcrI)R@$Ni8jlǷ9 O_$qHhtI >^)P|å5 G9_ޚz(=jJ}9$Z" 9-CQ{QH\d F8?&wp9#3q8 h/:ʝqZh!܌rx9v4ĖҚOrL%`G׌qR,I;@>!F;=k]zgp`TgqLf PK7Q0X/ nӌ_A\ |5ZM%vuwDVF 9]?i1iIh;cE;wq̧rnF5-_xC^u w6)򫨓IR'cيY)κtv"RG@pG90>_,Ig#[[ܽ. ʣF8 ?Oh< ˝S!KP' ;A#ӯC|,|#(Gx`af#'i$7Q'QN?>1/hyedt%Q^=++?rQ."vl`t';/OAtV;Q6w~-x: |= t98 b5w[YsY~'׾1 k{k0pʊotNx/k>$Ůn/GFTRl' ^ܓ^C|LOGEo THFemf#e~P?b|kg~-CH|S=1%2x x(OFU l#I0|eO8N3q]ʕ*OVv r*ؐ&W5 ;,B GR[=8*0ÀOCf9'k,9;aߥ+8'lR"pIӚAg_z܂#l%^Ű `wҭRH=$&<Ɉ:6I*scLmU_zX)#njor\:Ԋʨۻ:S0 qD|ĊqU[ɪҫ-=՟TC1AOE`LI.@<+p)=1QKcz÷%{ܤyE +rAP\ۈ輑ۨ+ H&Zd w08XTFs+d`:$H`%ՍlHi7.m] Y,B( Cr\ۺ1 u9EšjxHUP.r0?k_þ0 $qLаfw)5x|=; rv"U-;୆Io̻F r:ZK[eg|9/n.ٵ=/pyvl!ޥH;:T5h1{ZZKg0H'ݸ5Ko xgK *|/x.-(\A#N3*erpAkk,m T.wQJq>1`siEl{O* iY5d$3eHH$ 0$?7jpZv4FYNTSBIRs:lM$} G9=zSՊ RgZVԀcJ嘒Ai] z{Vda\d' ؜QA*٥f 9kq+%8 rPI=R@T C CLfD j8 P7tǟ(PT=)JAKbFL`T8Gz-X0y1ǀ8?Υ(Uf) ҚDI=\ ny'#?zwG?qvݞZ uIJ_[$`p[4( 9\sHF@8W]g4ّX;-:*P)p%7&۵xF u#}+4ݏG]vK1 haᕽuv˟ߞ8 2HGH}KUq;.$.ߗNÊ}C[-[ilt,zr}kE (AߚDdrjT#zTC2F?N*(X}*XpIOL1p@In T78!OLfu# #zU+G\t4'm_]M:֤h.)mzcߵnx^>Ѯ5Oxʷp: y=kt-3uep,baEM=qC8{\Jv.c`=¼N_^-Ot>9 D 7|*=+oH6xCw;.89nAr{Q /ȥtjĚ]lۭfv⮠*>¯^*߅szt<;ijj*NI\m 1aHm5\8Deun1q#Cqa^+ωOzޱ{eiS rcivHۋnS0JxHQi^d>[h+JT 8#p$}zҋ'sܪzq?jCO'!Y+щAb[ )$Qj~*N0>PAj$19Qӊn`gLX\85f6?w50kQb`rB sS"\p@WC 4nrGל֑imjZϘTڬ.yj13S!;AyU08ՈmAǥV V8j{w%0LѵIּo(FzKHG8^76U?=q,ry] ?:+px\8H-TQA`WJIq0A$mLA&0OrsN*`0zwہM_F+dLr0l}z9S~C OҔ9I"y 2z#m =|CTH=YOzT/[}2} 5c9U0mRdx57"ڕ qWDo00a?Jw}F\{S[wO= ,a V#$=tq2PMn-'vS hpXy:SN1U]^_BA Sʨ'jEd[3⭇g³-Z݉2k^-2 n.%HIyԒ{WE|>v:ƣV-}>q!q#3\_[ dž|?xkMkJc-c@6c}Z7/|EyfXRy8 RѶjq_|IV^įv("$17c=z}M_ >O#ÚأDt'mm>jG.-$E.zԍܞdק|9i-hᶉMrqci_׌~:_NeRDURp*V$ 8' 7p'u(F׶b2#,F3Ste- ¿9zg#5_[v[*n%ƙ 2 Wq O'Vhy/k/w jP˱Jh-G n>j^ ׮t/Y{|ɕ!>xA=o|Nj߈tۛ|nPo^ǐ]Mέe}xVK{u]3 `pd+p8mM~[&KE]7SZ$˜ʒ3Z$~ASc,nSUmedޠ0r{5㛏?=;Iusow $I6ى< '}H$J". Yܸ,]1CBV[r[IU[ rK[ IO-ښvprT.9ޫ\\ SㅦRU#6m8j1*O( 'mrL6ܣU,2Oz-19$lf II$RetV@oΩKMA1OALӘ|TY2G),')_Pca«]"e Jl)$qj A ߞh@r\|OݥiHmZ6ܠ|ˎ@ⱦGotNO緧萃=l3޲5e]ea*yzg>!WmCiRg-w- 'sV/>%oxf\c$"i2C}c$wEu20=ed$qI_;wl =֛-rۅ%2c<~RJRcݐߚ* az#p:(/I]hLդKԿ8! 1'$J?牿fG%iüx*ABF Q^ȄL"4cq~1(Nξ7+[;d[Y($^x'w+']Q=|eBŠ+xYk*VF|N:NaXUP I<Zm$c?W$ս6- ePÜ =Uxd rjHx99'=*dxuϭWR2vcpecִQ6ZG,{ T9zsޥ݅%y'ӮiZޥ4.UpIp;Uy0= Jqq-kv4Kf+bk!H c~`7c><LĀN9֔[u4bsTsH_jԛܜ&;tm6 7֙&q'棆B̆6'>Բ%4G+q T#U8SL.0O#z+n&#zGsMK|`ԋ9`AR[x* g; 1`6Ig~f`u{sxos)k H56s4I(1m4HtWܪcKx+Y dD+Qz{k\q.t%bRVP3Dm;X)N$r?8I 8WߺbrI^@Rq. '!Gl[$*F;żSWJ~݁R1xBBT'4iEe0f${tTFBUhTRN =J$20 i%~a%H$ki4= 8_|ۯ)jF=@9?o o5#esض;t+5=&If5g$("*Io~\{{px f]^O ݆ yův? ǎ}t?b2$~S[_bO,Y^,F$:1r?3_bj)WY⻅B`d0ak+^?K;4˫1{$GSC`A[=:O. wKndr$ E'!c+YH@ '.s9=@rjǁ|]_ME~qCx^ m-H<{=qK4c"U@U Zh?6'x^#-t$7I qP_}e}L$Z2YxBǯ;WO\s? xŏ-;z|eTs~ _y c+1ɕ-n=7k4?čn¶WkO{GRI|d+cák1EoiNDs}NO[\ fB2JgmhK/2ҝ S WfRxeNr8T 20AMvcA*@aX<@KSVL p8V$ 7}([~AR:`;4!a4 NIVoȥaUH #=i~B@qĈ|< (Qr}(N,`Hw=O~im`N1el)D (?Rz\Lە[ BjR2[ooZha!dcc#Jmy@2 yG/lh`H cl6Qz9\W [?/4VzmwH5nܤ|}1^h<1Tko-Ɩ[P>A1jU$FxNpFʕeaVR2zh~(|%X<1ҧTO ~W⧣ A:}RaORj, M̄+*sj$[Jm0IR(+ךm D`2͟Ʀn쁜XHr4m UD88JР ڮ:i-FH9r88׵TĜ*q`A判! X`wU#1݃ǵ[`?:~hZ*G\8` { EVYOen#5q5vś Ʃ;T֧qM G_L#&@c4 QpH?ah9,3MQHKA'R vsRK-I 1ڠw 8԰rkD|at5Z--PGq^_tE$,5ʩ.HvעBP4w(`y&i󤚔9}ӜD68 60ZH<X՞>~euH?ϭ ^O]Och923g,Ip>P#*A> Y,rz++teHlXOj` `Uq2 Wk( T-6 ![{T'15RF16Ԏ%ޣ4Α@;@Rl#PWοj+k> AQOMݳtgIz8)y#3nCٹa~Z/cEW'f,u]^ϫm-|E=}Ϸ Mx_/\i_j~ vss}I˵آ_>2xJKU_*8,Y/^k~1 Émf]=Apxt߲p||\~)cs-oA_In\*AG?D~EMa@P1i*\o^}[V+',m$O W4D{*"FsNP'ǧT` OjerI=JT4o ,ȳ]]@YTRzD?LfER6H8nLƒabpDhԘ>YH4`&'s`9a2IA#ҝEU, 9ɫ1ʂ~M$w 6Ñjͼhr97ajż1IރE!q9K %Lg-ބӰշ؏OzCEԫiJ*Kl YY :e"i> 2X w3BP288&G ={R?hoS;}0 zJl]Nݤ׭:,G$ǜS~HU(өZ 2݈qcqX犁$H'Ԛ zWԨDd$c1#T+_ bC;4K.ĜIWLqӵ = *(Et n=y{o\I8.eNHRFO^Ku tm]Ee'jx>m ѐ ߚ\2д9`˜SGcMXG$g#wCF"2AxUP9[V$ xύ:t$瞝"Zk96'O=C$73J$'eA}N&QXQ0 G`9'QcIeM1p(@ܰebx ݕ'w@8&O0HA89=j?0*H_4Ӓ?Dd4q]rsH]JQ.Hh.0{Qt6M9eH`7G90(\[N(g;I"KK.,OF ֘`n3`>8YI MrW{>A ;G$#LH8sT,SpHp+)nc$6pzs J p ПDИ&qR<⚤`pE*68ʜZ]uq֢XűKpJ]-?#Ba܂G=i2@,0ABe gң -ɷQ8=(݁ʣYU@ ReF1OjQAk|FK5T{v #rysJ~r !`@85=a7`Q|Ƿ'ed5"F yks,?p幏]{Q> Z*6~yuP m$JQ}r}~< :`q5$Wּ/U߄mfQvs܎+OGHd (zM֤_Mg $H?xuE$wla$4?焾x5孄V6I&Ub?9-uk~> մn-|Q ]0I+$|Xտjo>Kq>$pyUOߊ'Win4*=́$iǯ1i? /Ƒ(P:l;Xg'|1a+XbRO'׿&k!:;cRrIW˃sUu}jMvs!"+(<;C~ {ėRxQKq4Iԓө_^}(g>)j#Jx7YJXzt޿e?.t2Q_0!TL|)y˨k7 ݓ< `G~r}/(G:Gs/-a++$6y.Ikƿ ҼG_`F뜏ʺatly郐+4VHrr61N }q۵Zz Q#"x1(pvj=CPNyex;DdOlW?m+]φM!&;dbg>:c9ȉUb'cJt7hfӼ0`?[ RsE'JAJ5cY?"ͽ)$2* lǥRprp tUi$gi1^i^ƕ$23kH8;pNzTm,ȝy׋j4/"ȶQMA?1WW^0yBt+׾hߋanl}^;u24ck KMA=np|?gXPm㹴[y!nPцFp}+זO xWz%Agi$:S#)+cP-.'} blansRRT3ՖYRp9Vbm]oCo~[]5 }+20Jq;wtv4(]k%+qqEW_,(,q !PpW T#jrçO U2nB )H9L g0OS~CHߍNGfO*pr>V"%HAR@ qOt4}$z ,*䜑=ESp=EY#r?S]R9>m\Zub=6ORAitِJ-Nn|"pHZ{Ʊb4k+[vR8sӾk9ϖiF<ɣ&;qT%{fyCxکLrMvF#MVb ``N`dҢg-3UH]z;Ls9SC ۽5$֓odc)A0Rv 057\IR") n sAlt"Fu✮@aA NhY1 Jj:\Otrm=1O2@8D8488+e-)7 R8e`3J6ZEoטWI냊Vڽzg5?A$SCEY 0)(޳RR֬ $*Ŕ -C$^$Eƹ #j)b@ wWH/qݗȜTrcMQi7 H8E-$ڣ8 )oI8',;c$9#U䀏3#;Q!2ޢ70,D[$c;yCvdt .ߜ uӌ _6]$؞| x#MfeaeM+Fc[jtq`6zqyKtVa.4V+` $ y~gcs01^ciO WDܞA]E/S;ğ/?zd.f?:m;KWs:BAmy?k¶6Q0`c7⅏ dI.Yq߼{sBDJ}3_Kpisrk4}+㿿il|9n$ǩU?5^]geM1 c< }?"1aW i[B֑i ;En&U\gWͬ-9~[sO鈵=m.Q5);mGs}}¾#W|\<;u-*ҩ!dG=>\g^D~47𷅃d0c p=O~8-iHFTI9'88U=:|*&vįv3Ù?w_qlnv2jw c9`1H`z?ZD׺eA$JAr>}ϩ( ,c]o(ኅ)G{w_ur4d=;w[ZրvsǞ($_jvG܌ Ld+aoc*>x ; з/y>(F3ܠ o HWf F9~:6D_ښ㩌cГБ 1o[[5Ժ.$ܱsz dfXtR`ZY7>/xe}Q/홳9ߐtZ>5jq(T.T}yjңj<]yT$8`'_Aǯ\/R_l$)+Ac2Ƞ)])'=F(Cs7Tq߂;~ʺDHR==͔F.hN낹ǠM3`5h"+ynXr4n^-6pMhsZ]3Y֝mr$#$w3] h1Fzm GS41*!;1U5̾ F&yw#~8Vb$-xDl~Sh|Kt?uo=x[Nqk0GRǦ*Z鰗1ws_27-u2nx]xK.Qg| 11r ?Z5I#iJT2$8 |k^K- ?;>߲%cs܆A y+pz%|$~r~'A(HS@ r[ެZzum72nW+ݍ$#$T)Xr}E8'3ބ.9P ȩ,v>@#;sS(A) KUWL'1u8? t =9E`e ק_@qPDyN (RI랕7w@v #qԌt8m!c^U=.Xx=;TՔ3dzpHH,q ^bCt: K2oHWs܍=Mmz +nxK⎙/Eڍފȷ^t-H0{f@| 2X5MBHܢy"rTg~*~6:O9kwZ] ]2`1=EC{HC'1QLX;~U=טM#-׮8t[@-뢂8`d|]gßIM4Kt6?4n pAحdt`GShW=;/ ww5ռ *$QH9w :k"6[H2[k3ކrSv=pd!Œ^ៈBMԧ KF K1 r3Eifilw\NcmR8H6?:ʫ-)FTRn;Ue%@$ V sץM$H@$*X ԩ'#'m֦lE \1#AӽSYXdPi[OZ t>٪P|Yd&}+]]i6ڶ>Ќz`+ž)ix.;8,[~(F1~eh"9#qS@^Uˀ>bȪ3Nyr>>`,R2N@G+y4A0`CdSb9mz]e}zһh,n H'X dzLR# A қoţ'$t8GG~i9 A>cI7mp32Tm 0HS)W!{i$ IJ0HQ+`t5*W<)L3pOjh 4)IR9 L-das'nOR Ge<B(KvbqT|$ZV% ª줵!ul@ 7F'%ޣI<Ɗ2KG5<,OnNN@?ʒI2 Zߊ?]y&+g L &= ⭼YRSLW6[TQݍ#v$P@ Ab|3Zd7/ޒRѿnoqp~nYj8#sjr= 8˝ۈ+& mKz!3#)? ԚmS_h{k!r=ǧI'vdzTVnu[0Qr:U٣SK\)Y~Ϋq\W~ AIfKwyng%ݛs[~`l{AM[/; ȯ;qsrr#hq +k{ :}\$A"Fz`hwWZ:[|?y22\jw '³~ |Ծ*~*yfn==:&\'A[,v&l5l\qNlȳ}{i;hPV`@Y*Uk 2SDUOOlzׇ]:Y┷eSDct%/[&IH+z⾑OK[T%?~S?ңaMqEca C7ur f\N0 ?@WqH$r9qʸn)$sǯohe9$/3Ot_N~0ycchi}+(?F uw ES`?j 7?NS8[+f2*-!|4{oi;yn8P$A֯!vOhzB3]&??RO^zW[VEȋ&ݾTAa^YGĐQWi`~J:?,S/Yx^R0g\;^}ɮKڱ!C; .{IPW< Es ZCa+sڜk;26UgG!\0K%F\H Tbڳ4"vb!lK /;۾k+OESw Le]EX|C]w6A-p>oQ^ ߋsYmryG?v<]yH0-(*z8~mO'ϕFɏ#y=qa𑅥+]t ೖf9@>Džqm5K+ v&by̯;p#g$_L/o*&$k6Sm~ՒaKv#$S/\bx7Z-㸲ٹY"pG ՟5{,P0 $bYqg=g[fET84tL܃\qRAhؒ'# zCʪ=*o0XP6C>@9=s\O:KF^.>dҌ!q]%'sޑK^ƞ[xK~$|C{:4SO̱j SORO}T0;A3QMXK?acNju"UӼFi8.:r1Һτ> eud$)fbMuPr])R3Hw;Q֤khi eDc MyN-ņ J: m 8z36dg$A*F;nW)guo7HD51R;F9bhB=J*)ij28]mT=6H_Nt*Nqᘪ} *2Q簥q~ &@3U$gpgך#׵K# V F30[8i%հEhr:V;|'V\ǥfF% *܎q^=B]"\I=ؠʣ ׭x>>]&l(AtgPZXEуc y=*ΦpMp=Cj0!2K^ğbқlςʆRҼǴiSQwZH3\ÿيU_kL"Ϧ}+tOx2--N5PhU=YZЎf6E'VXCAU^*WO2 b~%ԗ,H:l{tnOZlG&ueC+enE{s4HLd\y1P)g IF=\vHI%\3žր\ x^+!$0¸,_uum5*H~;SK׌"_z46ѫ5SV5 N8܂ʬsMywy.K#?7J?i/y;AFcTbKxuڇl m7.zk_~ Ӽ>8#>7bR+uO[̳ RF:%m\޷fX;\+<zjtg؂ }EEA3:@pv''|;fEml ;;)>2Qa-#?azWz$Qi#ɉ!EJy써aV\:/_oWgRK[7m:"ASMsG~[xgLaX>bW9j4HQs_3eQCHGŽVY%(F)20l`{5AV p1E͝[kP=]䋷h=;_!z#P ''Wܖuu x=fqgGq4;*q<}?*ޱ0JȄ.>Nҵ00q}uzVRh1vg#xlu&5 #R̀Z( .= @e\z¹.SkƒFA3I I:; DXo8$:?C J~gNx9?N ꡇsV?;$9=?%g?xЎ]>(bUNcsMRrHu'$zè5#U o-.FbcOHð*.oR%[ׯ_Ӣ(Ap?Wa~?u؞I #Ay?_zL#%esFKIi7ܶ:AӆZQөάn'b2;I>/ 1/yiԛCl^^F8EdݎX:fFVt03^=qk|5ҾheclwV8d3rC? 4h"+X{&3:=AiuC#oPcy\ p8?N um+|1*S.[ԌjKkWB_1UZ2yc0vяIkFIt2߼9I܆ѭ㵌!UsNx=]멧ع+81\>Cn쥾<'EM ;qӀ~0Լ_.Uԯ!w#mIs^/xMyfO GO {q^^ƻe S%6?0SӷCS)k[~Ϡflpsґw;R/!(>Ē6Z%b uLUGTҚͰ*x>H9zЗb'cH*ǣ^NBkK! \k_R'olΗ,ϺKbc@OG g&_ %=NgXNխ5,TR@ r̋3A xOwcnXgL= ¾#Ѽ;wS:އpǦqS`@M2}'NO{ѥK6~qM@ZOƻyZ&X|dVLjmnyx,с3p#?Q^#c}ij ?n(r q#{$Ō ]^BCǾѴ6Uy"S)#(20m/-<&DB#= WCFwE[YRI>pǠFtzn9v`d`Ԑ9UPH ҳK-ŔOߠm!UlgJtwå*uګ+|Xn)5D+ W-~{J6FHUe$cOlkYyzW4q8ڼ{✹W IVJ^5kgvISީ;}*ڤ'#dWRznpGvR>bA:bbz v< xH[r! zrLFdߵ+HFA `3sssZ7 qLIȠi p!ISI[F O|riC)0:}i@Q'#iۆ2N4 SIv I|Jzm-$zSvK]nqJ@@ rYHҴaJZh3|q.J+kJW^an7P= $"xO(}F89m%g`]]u߉%ä-[jo SNUW$Mh于~ ͭ#SEΩzNmXLXcyWOF 94VWC("_z~ƺߛ])ޭJw=gG?xxt6v(T.eC$ټfi hXXo }JC%n)l #+Ͻ""Y/.qw=JsSH|1qEnB뫖fm04.2;P妠tZAW%j is_Drrq^ H#xI|uCH!K_ Ŧ t2;;)'ȋuFP ǥz1o~4$@JxKDvD*\ *\X.&qBbtNj= {KJ\p2+P[h!iuS>$*YF+ @X't=tH5dG׋Kou5ܠD~=w_~ uI5lG*iʈI\U[wĚ$rYXX2^Mo,RHq1Wtcx 8c?Ø<9ᇚdcΒZ=u\Z-Kcz6:Ww0ZGq0@|} Ú[Qyrs=k>kvxjwrC)xes뎔U ̓BH:"O4cutφGxD,WxĿn *=gƛM ܡ%O5x7DtKUUT3ֹ?JxH2z^|)]7Nwۡ _=i?7C%.tH|0[x\0QYhsrZ%`vX(p>Ӡ+ϹuZ2JdR( =~pAtW ϙ%' `_#t1~"V*-Zǝ[\9G8Rиv35? Lr9Fʓu83:^a]^8ӵo& œz?Ro'%r:aO׷Z䠁cַ|Òc\{sQ"ngHю8EfEa7<P9RtpvHcMK[v4I8wSJ mg2.iXgaǿsXX\r?ǝ?xqc5:c8:g c "BA=ap~ ?hEy,(h=^/|'gM,0I_Q@1iYHoX|?VVPy0-Rssr:H( $}} r8d,c 1$>zK0b}ene~ʿrJg?܃j۪ 2LH}zTbx'8s#Uӎs{#uqC m ;:~mfKI++z׷3 w"/?u*~o q~C0FK}r2IYUaa_VV'Ѷtӻˊ&0ۆztKY! ))Nx=;9?d6}񕓒yg ^;c߿ZM+_Ѥ]}NG~s90OJ8rCcjz9VLtZ%ɸfV\nÓHpGZrGHȠ AE݁15`ps v*|Rb#iV ,M&mGGQ֭pnżH̥O =hWZ=ȩk3D(ºeAAiC#>-9Ö(mf=M]U7B|qӌ)M-;),9y5HR6{I*tlV=4){19#95k.S(|?+Y1~sq2m@F6у {TBJ`TT.A )yU$ҕDt$%KN}h\ ~uGNO)ɇmIa7} 5)z]ddڝ)A@}RIr9.TqY>YFq⧖.I), ^r2k#yKp:U+ pSG%gx.{pIq +6WY¾<9p`=rLFR8R!s{Cf?Np=k/e攗ʒI#m{>F#Fvrk6'i̅$v#,O4mK!q^$ķ_ mC2'H;Y3#Hk \R {{W9֥}I {aМԞ=_߳1uHgrx)[nziڽ!%N850xCb/. =mX+g"=M2*w&+A hH$7`isjG/ouM\{wr9 }+.@ eFJd'9?nq ӓ{ZofUEXxjK;zj=Q&FU0uOڜ7 %)y'־smH i9'z{ rDr$BGNr\G1E|d}LRHR|T7YrTcxt?Z+虿 ޢ܊EJ-RI茧BHڮ=Ih* *@ w[ڙ4ݬs)20PN1";]`ݟ{8)b0s)^?z#iSȄ?ۻ9E+LNu'8#RsSz Fz{EöfKyUG)%vMy$`n3BUGcdhF1Xv&Jڇ=iR41YF~@3qCw`h|߸&w>L 3q$-kz`3HCsnWVq #9{rOl.݃+"en# ϾݻhEǠ{~8HHdr?,k]UF>`$Px`C!\H#i8x?r+eOu3H;.hx2GlҜ+拎XLI5!+A@Nv56$)+Efa)@&H2ʂA|lZ6,N{փ^c‚[q$t\,aQ HHvǝ*u;W4NmAIey$@2I+⯊믬zKopZ"E)X|rs'KI&nڕα;dROzx&ƾMBHT<HH\)?WqxYӾ3hjm/\ӥ84 0AIi>#V.uԵiYoo;0+ĐzTO _v<wDCtꚖ55 mUEG*H=?Em꿳ߊeyk"=J鮌Fa*~zwRko?/@hU03ު1h O; ֦i] ) 9b| AUFV$zVM+T[r+g?Z5U=hﶶ)h^'}a<O'ƪ!*Tj0eR%rd'vV=}'W";[$Z$QzHI9_ mڽf'%H EyؓSj%ߔn]ԁֳbUoҝAqU2|H_[0LېzԻd# ֔9#dTG~k*Dv Պ9/ 97}" uc̊0x'ACI@%d`Ӑ1@{ h^9_ZV7։s$) zq|_`I0oG5tv ++k*5f8`_C~Ծ$&QZ¡)VyY6}!~=jI4K=E oycxl-&V[{Gp+Ҽ## %h$Cw}2ֱ1Fd$w5n4]a*W4𖧣w>tR*21+Ei߃8s1]5?Oe^KC`H|zIƑE1v*VJ Sg5^c 6ij ({Gozw]ExcRݏÍ;{HTeiަڝEBoȱkrjv=3_3`խto7Q̢hDnU]FᖂPjH`= '͊ n4)XUW=.4k;pu=W8!օIn|d$,!^xI6%;RXz\<%{v:MOL_&dFM'a& >u־A7 QpXڵ-7⠷A2졛cp{ZqrEB#qgk'KfODuݬ Ԝ⣜b.) aGu;pF@-x)RJrO5y/cTȌ㟥ap\ma5k_7$K#//?0rx~׆Qg%zO–)q2تFXU{Wu5f ظ?NkuVwXIƞO>WH]oHöZG(F "W{[)s#m<9D`3 cG.{9#52?k8FA foWWdyL"r]ޱރy_xٙggvD׵cOs=A#ݧ(8cڊ@1\csYXmmdBU!P0+p0? 0-_ĞOBq GNNqN)!On~D7ui oׯxjGrh!!O=-j('fo (v_o^)l8u: Xhd` Eq|8=Ւ+~!i*׷eV<\[ԙl$KNG%IIDUДnϩ#2!Xq x7s#c$6@=? |kMkG[0AJٳ 8v(8[g#9w~Ew~9 rq5l[i猂K%l`XoR87ͼ5]Y܍fM:ޢ2dKOzoeNwį"ƭf' v94𴺚%mYNX(RB隰xnN#j :R+0$PXڭ˱A =0xa(c*6`qw$ (cm> Ā6=I :I~d"@ NW;/|A}yC,ofO8y*|Um K˹jvƀ)gTԒFxG˽`~ԚK#xv@մAwh=|8"z]윘R梦g EjQvt8H⼋0g}+&; 8 H`Ys'z909$tf) cI[siqL=.XN1۽_+&= J %y$t1PNY >z]ii O:r$dx&i$ʀV 2E8V RzJ nd %:Km 9zS`|߭Ft\)69K @mөa)9zA rj7Bc;sކٷ;g F7@}ܮ@|m[R.Hiw` ־i{TgҘi qVvoЭY "dqOQ)kxHG5 =8gco"W%;T܍h 85q3A*ݺ܌ .c:Emi2$/8Rmh6៏<M6I:l/#-x˂+bF3&ʳlNp=+; yΉes^+ZJr#Rv|mp_+,72M:Y~˹H~J?(hˈdw[x4rW?1!gyN9,i2(2Y WjW8N_A>!)T/y*b>v=tkY)&9+0WϺ˥~ٶ -$4&}a I8yc?.F:fwWX Ynis(!H&5>dD8G_ҼN"7J7mOBgFVjGYn 1}:WvwJ4ϋ:.9z}3i?R.T+?V1*ԠY|qMKFvXJp@9ϡgx+Js-,XrBǟǓE/4\'W\ rG8?_ZRn;Sg|Ct<3{qg-Ž;.9 NG[aM~%ԧ[[<2 _ue<\#|17u 8=y֏H[hwz{Zۘǔk&hv,xc\zsP{#9ĭ:"`38#'؛_#*s8;uWGx"@qS{uhT 85[=吢Sc>ů*pI ,<65ԒV/9cׯֹfwyHr2rT==?ܴKg3 :}ǵo@͜wlw[se:s8ϧI(3Ȓ<dϷ=RD9~uZUK+v1!<>8y<^i>Kct۠y!߷ĥsx#TTg1zTL5W%>ݞ d a#p$c)">vi+q.:K"2ޝ亀2@<ԳASP;' S'j{@N~@<C'RUҖh{JM!NԏAb^ tQ5 ؘ;=hpjǔ FR2zs֒n{woy!ODT9@+ ~!LdFy?'N2z%MSrԃQM[_""QWhP<^{q]u xcNn?Mrk''Ҷqj CI mI*e Uӵ;MR4{{$Q MOq516"΅NFڼco? WQ^l.}RѢVP  Z>qĖS/Gs|Z׎uS3.J&ܐXw~,좑P W+J>W%d1۟OĴ/]j]G_Ig͚"ʜ|3'-57QaѼ9M1UXc \ֹ.k]-$0Iж1Sn k.ITsEYds :_~>oK{)G+nڤK!Nч" #UrqnkKckS7ta_is\[Hxz}*\y>uCERMh ]Ox)(!<ְaX|Fv*N2F3[e[Ý\^*M\\n&q[ZS#βe#*A];Bhkmv^v'>j:VPkG^}FUxbXZ?O>*۫|:Q$q*hRW)k4db#v?1}j q^OȤ|ws޾U@Lv?"R 뎵"$k ( Uܮ,``r"9 v.O{E{g-ҩk ?ەԴ%p1q`"XsJNm^@E5H y$u'6r?c}kzƛ)g&Ky }u p ֹ{~ r[H?\CUVKKm]1EiYRIKq__ѩ"y;qϭz-"p>c5I-w'N:*#8+/#ڜ DyG?^< $AEy'#GٓpTps^O={┒_y7ўdeFe.y??ҦhxV{r($B)ʰ$?%| x 0 _N#Yc*w<.yBFQ&G\~-ԗ+t%4j8Rmlf3 z~h"RϾO-"8dmņIJ "Xi-!ENKq:qݬzl2T`V%s^+R\<σw˂VL8<֪V 8ZlIR܂3sxhŢF|"rOyj 9dwi3wfXz{gcs0nWAS♒0uy>IBYx7^O;MbFTe1A ^W ;&>Xfv@LԳήEv,CҩH_yWm#%H-1Mu)@{ҙ"3){IVRcG ӊumecghFXOֲ=n?ww k Hq(&ÚώSV{:X\]g$3. /MYԼo54h4ֹ{&ն6,X[/C}_H]GC9`HR8몽jR=BH,mQc9wT9S]p A z5hg;6㏮k˵kx_ouhl򛂶XZZ}(y!]wdž';&(u=f;FA_4Q; SAR 2Ȫȍ&מXmy@@:E"Us_zˎ=u3 usJ\pA gj8v*;|Úp;tQ$\BpEK7Xg_$?/ jZXrof2pyQX OJnqlCZ n9+Ѳ ޳`X1UGlXԆ2p9%jGj0t^=IuwWLEy998ش$R,X;ʖRA'5أ~pWh$d 16Y0A8ޣd0?ZpdǨq҇D/~ZJXH!}(QтЖ9hIVȧ\`qP +p: rȬUOw53 ~R> qҢ[ pk5! 8l тhϙK>?YIqȮfů :ݴ}`G}$2E$qZFMՑw`x@,e+1Bu?1UcXd>Bk_º~wgosu o^uO/tհ奩NJKDٓ_Yk~9d#G] Y[.ֺ)խYaGMg|@G0J˥MlufX3a#*T'G|7kwNH+5m ϥmrC'e$5<{H '5#zsҷtogšb-E/2. %sޥ&V+,YTzTSEsݫ$`{ם_ *ͅ˰"̥.y㼷d1qM6 y^5 KK/ˎIB3q(&X3XҼ)>{¶Sjw>Tc-8vh:DXD%)%O'Z]ϧI eUY>\.|}8&6fo\M߈huv9ܜc[?[;<I'7)mo/'ۏD$sOP#yGCӧ_VFH(yڎs\H)v""$8=ꕼ&*2 G\[)6c~ܨ\MGm+d;,FAsga&2 }=t/K#%YHSՇ>*)$+pO_5i~Gʆ]a__:x5-.@{ߕ7ȉx,cP1n.=qZY81JA 09?G+m=:? s+"8g_"|Jn4)Y}!ES[a׮If9wy]])#sOs;!pY1Yo Cc''MKJfgs΃ >;7^Ԏp ~Z活!SuPVO CŌI0 ?tjH|I Kq 8AXk)MۖF{?F!*m =x|O#>7*^xrgCJ08$g AE2' (/zԸ^mj EV-CI][fEWgQhz`opJŅvюJ&ФG[.ykyhr})~3iVR.GN y^(iAfzׯ~w)|57~z8 [VZAw(W,b)sCZj9hvV^"Eo ݭ9*T5z.lw1j5 O[>^F%A!mHRb#bI_Fq]?"L—Py8䌂:j _4{MWB f>j+2oeYDCEn}}*念I9Om!km<00d [ò)[A=q6]|8e1CiªMl!/"B}pz[_Y<=[N^V|V(@485Wj!q aTe!珯M$J+[f1۹Z}^t"cc,E+,t|]4JtE${o𦙮# K9ĈO/}N-WA4ϴ].yv t5)/C:3Xans F@eCa;0IzefU,է2Cz2{'>`O~+m:WỶa4 '=H"BL jqD4GB)?6QFnB0Q{Wt#ŶƋ`N@ZmFVxozI#l͑TdjS[b8Ku?OcD8N `pv x֤XܕW<)'G;kTB&=_ S㏯hev۝ 튰X ϺD9LkimF8`Aϧ%yfq?|C/;xJ\]O_LǪ#1#ʷ'ol =etnbI_pw|-n RJlR^f^)&Ϛ8'9UO6^IR$q~ 9P/j++&({#9lg5 7(fAMy}>HD> =F$e.oA|˧iтjJ0FX޽ñXa){_^ck-y򅔕gP:e?uAIl}-t/iaB}#QӑpR>PT Ϯ*E"Mmls_cO@atH2 ybgdpI)KF,qC*܊Ɗ򕙈W |zkZh`l7~nRk $אH𞝮~:jvװisd4M۩>1$ڗ'o $1y3р>mO;MV acMq{.Y.x ^2:. wtTX[nc$GF_Cc޸|u@4ۙRXm ,Z<( ^SBHl~;x:i^X?t9G.]Nt$ZvZRSct`pUAZ/4k#mF ̪gEnWcNItfh IZ?#`2 )A$?gQkmy=s֤rT18U(|&Ѽc=2)r2WNu߼qPҊk]mwfhw\*칣HcƩR_[F_ jᓖ |SO8,%mqånAK5imMN9ȜT6k0[okP"4gnl#53֞pB]ÎrcKğq-~Շ|g(Sդ'|JӤ+d(1]\̭KFj =C!58c$b}-﹛gNUx䎻^?J|Rd ϳk[|iÈ>8|C/=RŰ9"UdGD|R $%I֞ߵd>rc[gZe/-_=dgiSAY8,}5*PV_x6y+~*eicG!de y~ xLE{GU%skK>"Bbт2 uuR"=u萒|;pVocC|txI}o_u"(67~5vҮY--VM9-WO?ʒw +j|~χ{6Iby]cōټX4r,NI-K F6<,1EiK8u6ށ՟|8b#+Lӵy2OddV Zn(!zPLڲ9}Gl-kXFdqks_w0LeH#j76dЫ >CxP_|+2zl~>~o8w`(yo<>l/5m1x#tJ9jms/?%gدu8]w\ |8$'KX ?k"QV6SL m.B:hg #ce?r $6'}&Ȗ<`+ S_֎&ziDK;ٟΥ=VI.피3e>G]%Nq}iyhÑ `YV:ɕnc|~orĖj(=z^= h^GX񭏂b6>kڰʞ/7Yq^]}ŋq1py]82m xu#yp*ݯKh!--TZ~֟gh* V# Ϥ^k_4oiJ[8e>vkuڦ5Fi&i% qds3ui)\ggΰFFPte5SM_zXqZL$K 9oھAE-,o c[*&#):5^Kzi3de%AC x̓Xva$@Oo|+%֟i<:w~|pZ쏠3=6RHXp?Tv>P?)qVeco4yF㯷>S?|u>&_b2ʞ3Vl>?L~k:Sjv`@'9A ;-,Ϧ`<q^Dv<;LjlSَX~'e5q:=Ο:턱Npx??Y]MakeA'''$'>͵v4|5ֵ%УU(.Aod|aҗ~4J,čۧ_:?n~00X9~7kE"* 3I>UE%)1p+{zMB\lH{=gꖇΈH&8+x{⼶4`p ncu(hS_|๵ B|p WEҭ_GY5 ('W+i~$xYɵВ{: v4xIPHNj'I_ j(#1[О WIi7L6*lXGU8 Ԋ齈j'X2`19@\z pB)TFA{Pe$IRs77!,v5z|gk~7JU0^~5yZy.rrvg>sI'ȭ PA݃߭eS9M_Q,=}(A' x%P+8↙%e)SIOqL21>ZqVySÁq$Nƙ䃚czG ۭ:b0\ sT~OWoeH#$~bFxǭB|0<*A<E[ LY`d8JʼYemʸnrc9;j+JSfUPA#+'M~gMFrMu!Ř0f>wKe`ǂ37~cEZDEqŎ"6IpunW}qHa>㿵g,<$Lʬ;qU%V<%ӯt;ԣ8W8} IQ7L>i\CZFmn,M=3/_~&ӡV?3KҜRrՂ^]\f!fܼ+gף~"+v ?(UA7Ԝ6R+u, ~]?eIPMy=Og:mtGH:tjq!1y8}[v,IrEkOm@J*\m[J%3bq]7_xL-ᐈq~}jH!B@'kMiTdg~ҧڵkf{ ߄5;V][%0Y>MSVPT$J$Pj;fOy¤)? QBggYJt''eY#}'Tq}ӕ۸4uZT0 qVHctG !7 8lz~ua2l{R%32XG=*0z3|+ `ϫ$bĎ31H g)ٮMzFc׷ e$HGl?[qr\* ?=#A* 1MH(!X8?ϸtbYv`s9j%,"~G>Iʀ~m 3?RQ:>RNwQYEa`c#^A\p@\? _Pe%;ק? X%vHz|72 c8Oֺ/.UNH .@g'5i ePnյk lzn4K"(_׀oz91;e<r֢+܆8_g!tk[w<#w<;.obmYpᇈ/'-YbEgM[$\YZlg .` ۀ$<o CP$x"[1'«zV# *XqІZ?x ǖ:zݬR) X$2y]r28_z}RHvR֝d`rNGגjQ˷8W!$SLV/ğ+].O{Lֱ1ixF*rAU'5ojPvͷ'HMq9m3iu_dћ{85kiVf\tShOūMe [Ϧ:5dpz sڳž:LZm֠uh)T`I9QZW~ _|).%Լ}<l.n?{ᶍw3kd.IqɢGn|7&.L&h?69!~TTaۑ°$:8=Uaa WͭfqRC0~pv=`ҡ7pש0; ڦY'ҬF[U1ܕOM;aڠHSNICڜm9SÖjn@}ltV!y0@ו|j9ՆNqӞk4s>4HbsY[޺صݞS# ?CYw4'ZZ9'< ˛$$qoS]F~|$ QC<H#9r@FzRlߚ})*K<|1%f>n8*Kwꁡvd\s׊VPvsR>6O'pBLKH%(R 0 ,r =?,N{k>fnqB0K$(SЯ9A9,1Hay"]ۄmg9XVBCYP1 bݣUB379Qj\Z$!Xҥ+!jApBc Ӡ.9G!~aޤy#.̪AIQ}FDRܔK!}*N7c?A?z*%.#hH=}+<3;Ķid|6}.> uܗZD+m$zx5*bR>L$<Xx2x sWx;4{MвH ^ߊWmu&J{P)z=*[h3 .lȄuWyhT%O'ڳu`@Aͻ+/^4%,ItJ2͎] Bn7t9\i= rGr^x(բUP#9O皥/N| Ӌ rjnxP'/tח~_Ð+i*HUns֓I'>P%d!s_,~-2hK&rz}3Pj1$l>R0 oKlh.ANтg+(t#z^%K;xXCI-s&-@e?{W4mY+ZlȫnOCFimdGS#yHȍsՇ<ig>a?>ʫ@HC'ȖPik&5J Sy"g|b"JRc"4rZDw6F0~F6X'{'l(ur}?ڼfL0`Ӝt?)=zѣf)q'<Ta!s1l򁒪ϥc][nHe -oa`UW\v5eOL=wT*-؛ol#ȝN{ҷ>x=|=mN79q?5gwUMJ|\d#{>0҉&ZrW2FGMPh^K/'v?4i5K6zA+ ]pAT r>%voTq_<@uQۼQ"cxO ZڌÇX'\gcߊ$ )܀a4Geqs$A٤XR=(od;r] 6 }$ w_C=!PKLAD.o rs}Ҥ._hWL5~C= z(um:Cʬ7Hs^@=,;šc$Wb\g햹:qI7n![, Ҥ%8֠0Z18 >f=3֞ݰHR1R[+ ?uD7:4Vs"Hd#p\c$qTbۈ$֪^j M&FJZu9\(b>+0tMA, Ppn3 6ZI@ Ӑ(;O3OZD^Z-##V6y\,p8y6䞤gS`sV`Jzz*;/mڬ+c!GNZ3ch\e9#*/AN%icop@Sҟ3=E%Գ b*E;aOǒI @6w)`ȼ@/Mr8'օ##=HdR#8!Xq6 N@i?€OitN$1K$Aڦ^7"*9ß{+e$jIkg^j%s*%Ak:Y9 k^D X1Xw(, YƤ0qYcAHtJ 8j%ȝv#V-Y$#ԞC#aX8`H`uH?|s0z'I.[\G&dr3YpRapB O'm}-bݘԖ|⤪sT2 C`~UvøjZ[ܞ4if(V9V Y@SFN0k:,ʞi'PNI m#Ŀ 4_#i~kɼ_"IxcQG"f+{fUUSjvNRqZ1|٥>3Ut-3xM[>&q2 iFx66v<{L^6pOu rTĨ@k /#ZFW~IC#?Zݶ@_^9I[nڣ/,I uPXGJ h @0qW1K]\c}?_WZXARS-,YGr;n$ڈbzc_hk噿ioje4:"rvWjϧĘ1!qNM_QuVlSZR0|s1kkb ?,j#>d^D.u#̘,> >Xz;L$v[!떸4i*+wi g#&&²4!XLUE{ǁb=7L]jyoe#slA'7V [ TP?5w/1e&.@ub\75GЭk 0ٰ[ `q8(} R]󍖥4U)4J ~_fn^ö*8W?g/J1=[a& 0 z<rc_|r4\RxUL}Ed 'w-cgXe) s%[RN D8?J}.PN25'ȧ 5E"$K ztcx;Wm:9Q+Mp8 J:*Rc:I8,N9[ZQ #dico@ZQH /ʝ;fkoGPw0j &NO%I֒lK( ׌T1vl (cqO$A>&ZB^::nl[WX'FA+Jc TPB't$q>@_ u[?٫Vʻlo,0 |d=~I'Auyug)ڊß]'CGMyR]>a'cֵ-Y jvK9h݊*[;+UGƺ ^+swq|mu)#\ ~KOWFMAl[x˖1FT6]㎴OЕ6r[cZ=t-l]3H?Z+~h]j\`J< !d)I<4]8V- jrF~,cwYsi. dV"NHQ֫Bw$du*ұy JHtzԨqȦ@dn=ERr=sZ.bhJ s늱 v/08?XIw9dMY.I8*hy;?)#늙ZSB_qbW=ž,Hv%`+ٴ"#Jό1?^)8̦.KTlpXLd6@ǽl~G;PY#ٕJpc1LV,0NGRMK~k'F! r C@*=zQ۟9'Id`9휀iW}לPb܇'})QpA$uG61' wڌ~;KqV- zv%D9"f%،gNiʣB\i.e*TqϽ$ B+`FGN{P_%z)\1=k Y="TRbS0<B8Tfvv*La;IO5̫$83y G$yܦ$:GǦQMymۚKEBqԚ\/tdݞSĩ$Ep:SFU+ϧQM`FXɢi68tsxGS\xvq!G^Vcދt{k)v p=Ezk&;! >r vU?:n2E ǏB4Ĭ;gF WAS*#F:n{Y"8?7 E5w8/ 㞷 1dE 9 ʿ5W8y-WiH{U>tÒqvVk QkoHk Kn8jWnϯ|+3xmlՍc^MFN_U}wWTچ!e#t&Gmk'wt4Hgm_Y p+ܚ@RU 9k=?^40LDZZ8_ nQFygl{~w x rF:Vci_&j`!:syϊ"qgr_hŸG9d{W~|LV}2YF}RRJⰕhM´'!<#xeHX7W]BO\s_J:j4,̎^zҹ0F"D6ִRNKu<㇂I&wm#>U7zşVMm^[2 Bփ9 .k`O৅5]*cu;*].*drd,ss}:k:"?y(r8u/.Nlq{_6G;%. hc}4CL\ ~~|tơs4f<$:g_ G6jX1 2 X'KiCb}jc%!:<1q$dܒv9BϮmbFD]ᝈ>^дC&eSDJj|?gml( # ץSz]!_>I4Z,ڌ" ~sO)N U1v@(s͎0. ,^O"G`l_ ~%w7Σ©}+Ҽ=3l!fL>5Cup8?ҍ.d^qm\f[d,j?/as.uH)?ּ'q \Kog<ʌbÌ= בi? > |nԮ mP};jFRMEdԧs!cï$Yu ߉W'0۟:G'c+;Ǿ4dmcS<@}=i66omo (GM"s WTпc[H)/cP+@##f^C˗<O+HO ֡XJ{-4JCm) W-6 WAH% 9ʀ8WkkӭE0RswOʴl,ʰ,I<汬R%b9$*t sЎ%Խbp ^à&El n$:ov"xGK0UO9ɭ[!"g<+pG#/K#9g,3}1Et]\Sm\a eCZt#liA ڧH0F.gsEܖF7 UR>Jdh'ebťt5f&ء z犛a݀)0MpZ^c")#HPG5b%Pq;pwo*j09" ZRFa7ͨ!|rAҩOT1ޯ_#y ҩ$:9ȘR OU V.y#&.B1 gr>*$V$Bc҅_0 YpO_jS%rF;RvT8 A=:}@F9<*OQѼ#lZP\ A_;hW#!ee͙>r+[Kmt]L˃OҔfWZysJ\-*蟻$j}qX&EA`~cKbQ2Uv>hXjbb{X\^5V;ndvw@Š\ ጨm` WNsڲю>þiKP@gl_T_ݼzj@WqG]&gn2G+ސ_ 9,}4^-Ns^a?/bB(8x/pi!iQ#v@מxŰl98r՝xu;2GҒ#B E dt$" 1ATc%G\˒nO ^SjֱoZx|ҼK> k2]TE{A,q~$^ `h:҂aiևzOڷIM]Fr#l5|G[:dBGzׂ|dRw:לS@,o?#2{њ|Ne׼}~>qF?[V܄Z0(ː^#YmGR2&n}(_>ѩ yԶHq6>`X~WqݟVIBsCfeQH)?,5$f%ơ0]/K 6#sTď,bq:(pG秿R|#(` 9 F:u30q~9VŃp(i,P`zz4=P #KԀFè;]_jWm*0%bOOJc JHr8,&Em ХkG;#'R 1WՎ1=IG9>j;0 ?0EI ăSD@!XkI\azV0fC&$pNzUk>!麛/bDr W x~RDI5W!-YU^~i\]Ļ Fȭ]ᦑm 2 >+(񨒽r5׾;ڕImkJ A@ TLWeϗvv%ծ^(vx!Tg_BhNFmƜzĤW, afpTF=fMJMKTDUd^;ڊ2I$vSPp'񩑙T aP0<`:-j8&H>" N[(=hc#DUI"O@y0G=*4Lc`xU#;Z0@# K0 18 <' z θ9?A4 dA=jbNAV{TJ* !%Iוt u"0TyOk̾:۳\=Ҕ+񋸏O5F@9+Qj\gQ8C IJAކSg 1=!R ca_ҁ1 =90x 8HƬ%M ztLtA`FӐw< ]w98ҚFq$Лv@@gG"rjaCzB[ uMԛjFP.I!tf 3:;8? @BJt1 =*$׾|@3ͺ_W~*p׸̻I O?J]ZÿDV'Uvhِ>!!х-u!FoD|ںīiO3p3Ȏ@32j^ij-.L*_N%,pG_įyC@J7jdO{YiO" 5?|KC 21ɬ]MH,( Ll3\RrUÖ5Vf!@c)4kS:.ܬL|(1Փ ;2x=zեa ) )g(+]hxou计V> \~xM-z{d.8^ACږY#VqZ}5|DR>Я'Qs^t.|_T יLRYcJ/bC梵yz<qC٭&YaIF(epҩibf*w7?ʤ\0I7'V--E R Sr$2;Z"|9vqڳ5ZvJ㡮SVѻug?S^͛.SW[KNP`fc㧆-mj9l v7WM#?cW1">坃)^yr8Jz5-׋Pp O_Zd$ڪism知Tо#ņӣ@?s^7č!#ʼn88O?KM3$[v&xh: B:{2mWv<3C_H3R0p@?B3F06sOMն<OzqOỢQrv3ӧ=?h eoP"i?O}%@Jbmz!I=&!'d#Vk 1N{#k@tmKΗɌ~W\x/MEo۳ 818O,'2Bc۾MM1,уu2+c#u~/3ڒ?6SQ[?x6eڨc=}hI[4` uwNᇳX #{æ$d,9<0 '|1K?t zӼ9q<yUG'qN==^T,FHOUͤ#_3~"d$q?LOZ*ʩ}(QGu/D$#!LрC;q^Og%^8[Va,?QdI+'[3"78=pjYu*#2Hxy<>+ 9.c_W|/sBh=GVP6rk^X.(}&& y50[0pFUu|{ªb9oC[DLxc?Wϱ|9ڊ=O4kV4vvt6@S:q$}d۹ITe ۵Ol .1^E-z ^U; <ׯ$jU5)iu,!XTvYTsjdsO"@$h% Y ) ңy)qh{Yn"4POs)eQ]bṠ/Ԛznu# 6^Exc5KKā#0c>!ռGcֵ;i颗g}NEfQ#*HE|e Ow3ė{L;1y++$h7V!@nq"C_!P'͔?Z'd`}++4idOJчp6sV gFOQB_.CƬƀ3jCJC8Q9p8*O4h[!Ii9*# z/`kQR|}*o,`}zhS=O,89@*p@ tn rY4&#$LTm2֥ T}>Ƭ̓E6ԊNZJ, SWͥG*@$4 T8 C!*-lM/iVyېC֪_#FJ"V-"ϭktVym'eN<ݎ{H7ʴ-^֬Y($0ny8Z2tX6EnQH~c穭kGH8…''ZaKjL0]N4hB}FvR cDw)*d :ae{$pme/0Y6T Bÿol}331Rj$C,ړ;J=}}|B֒Yy|٪jڕwVg5b[9$NMzg˥rFޢͯ?zY@Rx rկa$D/E';fݹb= $I־)Iw LT m "I巅.A_X!H?JYE/yKC6rr^/$xJk 1ڜxQ(~5)&5(R~CV] EnOu\/~[Ӿ>%j<1Vٛ#OW)c9-*aTpBZ[c@JL-&K' [לD}neR2Ig59ŬŹ''H<"gMSʌh z?jtFlN>lֽ; [ %l+:gÚ1P~{;=4Gtf7L^{fg/&[~3ƐjhelmX}*H"SwJ~7ѝ՗P#8șN\wš1,sUnc*5dvWWztB[0nSjm"BŇfO>*<X̀U VU=R:a/MKVQ2FwwsWu A^7ihV1mFR$_+!P $r~&L'm wSo pzl4`xyzk,rG+HߟZ#׵-n6&c" m{g^K|CdtBHJȝ!vs֜,e,5J켷:QnR29\&{Rw>VvHZV6F@ CCCgH޴/e*8E#*yUR29S=5bzثQك%YDHv ZDUc dv݁@epc*Xqڥ P~c>bkmB|dhQ\6ՔՌTUQ=~ LgڴӰpA=3S|Gg$%HTDqh՚8> A I'$cҽ@@,özWO)2q_Dۮ$圞BlOAV$۹rQ=ےIӮiZ$֩ly `X*c8JSy*Oj#RNTwIj&:8v1VbY5=qivR⣵Z"d>*euRF#=P6J|52ygTVtS eLjؤM٩-E[lK09n犉3'4E3ET,{YsTm>JI9brRBp ńA LAp㞴%e6d>Q,x"Y 9$Җ\ JMm(9Nwi62n #cNH 3WV.#9L|ZRiZ I;TUg1ŌϽ5w49JdJA4,DXim<1Rr?."?J|1':zM j]r%j^ŭzvNu?vAlOJڶ\|=dh+c23\΍?\GiS$HT&f6kMXIǟeo ʤ L' ״ji|aKnkll|g!\jxGibsm\xO{i<{hf69{ړú\!,Tm"AR@ǡW;>6>-V`fA|h[*+rGڬ ҨX:H<PBy9jwu2s*x$#o0 *p q -.S9ۭ><$zurs:g*S.NOըY;7nW@aS+anxvzV|ΪYv3Ҵ5|$r%bXsی;hs1 ӚUp A*9 tH t8ޤ $`MDG b p:Z6 giYh @})w `*y*sG- TwH?\SUw8$zҫ$N*fA6uRA#'}8Nn,HCtOkY AX1 8Y'"p`N-V*lLl0pT)DʮTJZ%$$1 JI.سfŜ9j g 5Dc!u'Y\'4ʧ~Z˿az8R O^ޮ,q.6k/"W9?/֡H pe;3R xfZnhҔRB tV%B'Afm0o N09X0e/ЗtLe-TG$Tdt !ԓ{el_z^X@'ڜy{Ru-'Y, 1~5_Ytٕx[׎Vlx!AP?0ۍńg{֖W9IeNkШq3=x&ۨ‚?6pӣ\2U^$|.f/qzi;>NH#@c qU;Isn*ڶǞA#_6pyHNT){Տ)zRIe 8W5k@0GkB52F$gB&" +|+ڳOběL!JIB0AUI<3T/q|$pXs^nAcCQ^IRDS?J:gI-ҒxQy Ҡ`A'OX+N(v#XzXP,*B#@'OӥZi{H0ߜUI`q5 0M@{ԛ(`3JlP5NࠎsD\ 뚒#ޜX[2pv +b rXyHO9#'ڦ\a#'I fӐO=)S۹Ij܀āך%)eap399 I 292SF$}JԴHLSA!'GA9$wI #8KVu-Q#R1R% BUc"ƧCvX8Q%1 )5*g##:6 2RrO|sI;q sQΘ;!zRr95r0'y{>4|>%l&xi˷cn@#|XvdhV9Tcڹrq^*2HaJK|ЭIeoKbPsߜtj<$T;r+TXݼ-<$@2h珥/%1P1fx n6pI>+:$˶$2G\S¤:J zsX )SmFp@8 qSǟ3nU<1jJHR@qU#ɣ yY#Uxc;U0\zPJQsڤCaH]|ԑm? obvf'#'7P~ԏjm2(Wf,vSzkc5|)OZ*! I݃9aYĴr"a- -ёBA=s5#JSi6'$qҴfCZ$ӑÞccLcOZ#TRvԖ`8>lC:#mTF>.AׁC>6u H!*5B RGA%cJWz>U~Iǭ/,DSI-#8?Zn$Bp#qA5*?{' 080VA,@> dL(d@^6Unmmա%Og6ϐm/&_1-- zox_P6s^M|PJd5W65֘$M1zfws]cr3 DF䅹|uy8ψu;VDg]O?x! R3uO?L0=?6O0ұ,ΡT4 :A(,`*N;ްMA][a|;7PZ#-gO)~^lG)ͻ}Mp@'nJ \P۰;b@՜mN6j!n'*8N\M.Xs 8̠cr1Zd6ჸqVnm},MRI;JUnV c9鑆&8!9=*60}?ԓnVʼnYÅ =ϽMah,'>ޔD0j0 yЁOj_7A)%%9bp*`32dwjW{;ڦE BW?/4Ԟ%>]b6=;q޵nPΫdVk89cO(nj9>U( NGV-Y7RZzFBI3S}A>{J5Mun2k~h־-Ou:麌\+~OJ(IeoZcdqa+aFje;jTCv^*ڭM:{H.*6Mq|?L46zdwٚHmL8:aA~'ό)3I5$G o+!|.9 ki?vAQk z+yZԖ.5 FEa`q纶\<1>c{~Gu`UrTo$U GZ $/28$Urݾ`X\nfk$˱d R)qƫ^.=HUHlTk=]i 1B.X٪fcӍY㱫of4іb Ne@`V ֟H;10>Zřiե鯭\ 6`]zKK8:SѲ|3io꺎4aC߮McEmOKqNIמ|SBŒK9sm`Xz?SW`˄coRzw#ƒj̸+,F!G3אGҴcjrX09 fͼ^ɭ,N|6-+Ѣ6 vEa;zU+afh>)+p=vԳ6 rN='5S;O&䎸+Kacro?/###cT~D{2v)ma[ jvFϒ%w*1=>j6DYNX>ہ>/j"@]ſZ^ oW#PI>+eJ0w]N8bkVMx3?Ƌd`{0BU>V ⯊W$?$jӌ_LYVB Q'%Z}T@Oz)5o71XjRW:E|#τeȆmB7=ncZ7r%\F @[|*I>+e$G O;b'gN*{ܖ[@{`T coq)%0syXՉaҒNǍrQ `:ӢL1sSzc'VIG8#,ex9*D((S'pL/^c!$@ɪI2cȩ یsL]K* LS_\5VRˢڥ#+ *pHt>oxKҬ{+,9<(PAmOGi7S]4.j$r;T7[t䊒;DT`{k_l RPWt9xQuŔcLͷLܬ:GKWtRJA$NJ)<{h\QZ%lfBCgFӒF= ]H?xwpW}VːɄ܎*|/}OzlI'qՌ;STZ ?e"*9ažsެ$WT;y[&o )+QvNaҫ' Z`S}>cJBRAzՀޠD%$=j/}P(rL=/㏆5 q:qh?QWj@9><{g9* ;7s{o1$qRy ·u4n8$c܀# ˱^f>Ő8ܼpi0ax=}"=:Nbe0d0~ ǒR2ペrrB rsNҾK(B8NY8 p}HAe+"tZwZ =SRd'%G`1=L<)%c sqD*8!N1ҀB(iVJ8'4F eWĸ7zJ۸;P |2#M$F` pxytX:GO~,`P>Q&RX7Hlc=3dA=)N1{GeTt԰8#:^ˀWǭ )p7vi #O l2Bzz R &yOOƍHnnUw/pɯ~;Z ub@L-dOK{MB;dV|8uSCz:Cu'caױ|=mQG5a/ue,F<> //$*ۚƪzy3ڔ$$^MtFz֛)Td\*⽰OJ̨gMd)LƼ>JG" i#Pjmtg3گ"Fc)by?Qثs@lFP>Bz֮֊r Ɉkj6i#$c'UKBGspqs(Ma? s#>$m#/UPz>):4qu* ߡ5Ꮔ4 Gu$RNp׾|+z"Xd`O#jֳT笾QGΧV7vqI2 {gGYk~4_[JFrLv/מO4[k8y& v֑@"vⵌ* xZmʌ9#g|74 \"F>t eUb֑PϷaR$sJь]<^gm/ `:EN 9EO ⧏(oִ|bH:4"Ƞ COnUbBFx4818 cL)V+AJ?QRHX\nlgҦ(I$qPzz+qǥRMW&2H8jQ '*=H=RU t>..ÔKԋ$S'R&$%hMha9] 玟JjIrJ}тR ɪQ`ܫg ֤HUMX9WWq+g%9II># {JbaҞ #w)" 0 PKq)%TI$u8P;K鞦CԖ*W;JZ IRH_0RFϛ GZsԊ|Rb@wV,rdm)*@9w78_% Pq'{ؖ'ހ$tKf\Vnlۊf[ ;穡_B,$(Fz柍py"'qFڎW>p0T1# |2 ,x櫒W4N>Rw-+mÏZyqׯZe w3؊ eI͒$Ϡ*Tq `zUfGNŸ\p;OJ'bԵ,Ie)ũR?*\2}@Z0rޢW]Xcq> |[-s5&sг2(N1ԞJJ9<zEׄ?9thf6&c nz?xRgiNbEpFϸv@ 5m~@ڧUE@,TC٠F'4YQx/iJiʑJFIFC   C -" }!1AQa"q2#BR$3br %&'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz w!1AQaq"2B #3Rbr $4%&'()*56789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz ?:M#&;1=s޲ț;PdO_H Y& {zSg8Jowӭ 6#4BqM21ik*waHRMK 'O4 O,/FIiv'+wU1cS UV`@#hc sNV d |ҒJY\.1:u4q#' \I#E BRe2saTgqlBrA#$8!uF(1efG0ڸFW 4D0==*?/i CNkk(r ,GJG]:T?nH" ~=;2FXԩ:u0OσJrjhPq- 2` V#4㭲v~.ms@v$`7nk$UTxݱF::;FpS432ݸkx{fIZF *Q&Kqإ!$׭9 HUϧ%Ob@(ATb-:8]yar}*̤lpU_y^,YAYb|g|ܹ*~^Ru;*㷽V-㧽qyi\bs+e&*c [&y$G> 5뜀&pc듴Jҁ*dRW*@;ҰV*8zY@lgGcVRƓ:l'?_Zƾo ~ߚbR-Rob<? aY@N+6Du ;kbHS$ F@'ǘ&^ͦ֍og+>|`qk5hpɾP0sp=_>jw~,|][-Vۜg|FՉhP y` 1|>E}ȸOtkT|wᾩj|a:d.hg]x v{|X%Vv$"'KHI%dqƹ#ԌDRI$KEԨlolC0b3|ii q0+Jʾ}se 'Hit8n.%HU^NϭhZ ^\SNq[8]ZTtvK<Aƭ 8$D,9;צ|0 Z,,$wOrMޟDar `~RAX؅ 8 s> !ފQMmkTq7,޲N?5 xGIú=ڶU೎6OkGXQjP\}G$Љ ޝ:qwZ]}>`%m[΄' kl]WxW6UU*1=';UH|jFk+*\J*~K9IY&|ɴ7\k"黀AW?f#x3灝+;šƣ hkXfxHǭYo\[iV motKȫ+1f#?zxR撂d۪8[_3?R|@+z2ȸEٓ^@n]k{?6x>u8>Tέ&nqw-VOz=4WHNp:y!<.q+.?¿}t'ӴZ_4H9#w>O{Dwqiڨq|:-gώ'B2Jēxᆝ<|[1H8o\!_P Kӭu d^b{qH7(IϜeX d֫Eʓ_z4{6|M־?Pn’?WZN̑8FtYM&Ig޻XxNUO ŇRVFn-=L4`G|IA|!&N.-n"@A\+9Z)/( W7&Hd⻆{~V\m7ϊZkX[i53tϊzwk*1] pB5OKEA *w4>Gw 9Í2ͫ+Bf+E˒oEkYrIMYV[kZ[UR7)#_ċ5Y6[}994+Yݫd!|[kxfkydQ^.>ZKI{kAIcnGJQȑ3@}kW#漻ԒP>R۹(dszԚ]C_mNK;xF4㑏OZau9GJ|Tg5ׇTm%O;{r~>kV3u:mFЭ5+Fq |s6kGPfE1pV3}}Zb۬e}3\796֗_\* [7PM>I:W|_ 4I7eEF?x be-R t ki$RV rsӾӜ@ HRgq}sׯ;-<.fF1U` ``+fv%ZW ZrX0OATwLw,5܌]֣[% BŋM6g n cw!P՝$zQy(ֈ Agz.LJ ,z@-9FYx`i&'8*cqt$yYHNOBCc=?Z`m2晻>n\r1$Q(9=3Qr 5Ac1D#v6N1,IQK I7$|ބu `*Ver @9J?0Ƒ,dPsHU;_]ʓü('JX+Hؚ8$_40IcڒoBS+JI!cA9B[S7F)NРz[۠?WpsȅI8$m b:k0`$q׭\bLnq O^LSL\gYߩD j"}Gb(w@!Qq`?X]X{Py':R#%sjl- &w+n6pji' S' 3 N Θd>`OOA${$=j?Qy߼"${Q13ɬM![GjUgN Eɵ[{SI9)ٽX7bИl:b;NGW K.@ ߚ%s2x ̜]6^ _UPA!Ҭ\n={Уr=' qN$@ ګ3dJA$1N6%V99$g1e 'G$d)]̅? )"q(8u5"9Fz5PT9략*Iʐq[ =BFsҬ" 皨ޜҳ9^)%~{ha l1?SCA8*†=א*p$b+$9SͰW,:*)IOn2`xz槕I,Eqr6PXtp,HRI9*I\q=hd3aH8zEh&Q I r7iq0;G_R.pvr$mJfF TS$W .M'QɃ+6N1VWQ (F$p@V!bH=*E bfe$u=#e zsT`$.B|)_L{ 9GFHϸR3T}Ȫ"lo[09j@B䃐zJtiWL{|5C" yW$ul(wMI_%Jߦ+5@GZ'$+S5+Ƽf?Px(ֱogXO9W 6Ь*s{Ք $d:w5<\}_cf>2k%ޟ6V2q߆亷쉧Cc%72GUǟ4 ^ƆpCI0II.n$} 9`On$3HFG>k I\ߊ?BAiR9vRqFyy cA=iI,$0,ĒIϮ) 40XLZ/A qP~pˑ74Po I搾8=j?ʚd*^n&,9)1Lp 㚮6I 'p8% H8'ArA$ 1&Ohx'61z䌞gY$c=(v0 ,u2n%A'"H$~<1ޜ31>IK.H'4u8l:vqJlx`0bV0ߎ)s7F9 vźڎUq؝zQ»NKS9R8K5'*dCeAl84ܷRG(ڤ隵p*c }:_; rXzTr2&xQڏ4dn:ۍ= ebűԐBGQGg@;p'Q]&,X9楄ydsU#ޕ"'lOV&OlO3jUbr `,NRe*_/vLX8F vjX08Z/c9⤃نbFxAUx>uT<(9UanñaNb j.HGy}UFJcU6 #P#c1=jXgPY'!C܊L.@2 zw#A==j v I#^*kl ׽5eN&9 [Jof-v~bypd8Rbu€FYϵR9!~S=jG$)$})E7`-V@*pFzT>ʜsǮ*l$`b,< Vb\)<5rbIF>0pN8Hf;:U+Zv~l Jo$VJIZ+ȍ PM-@=9YRyz@*ĐK`tdЫj_*b;H)8l8>jն$\ZM]G$*S=jN$LncLQsOJ+*2r=*IG*UOcW 734HI#~0Ei`zqƸ=\H$m׶IpZڅiHsy Z֚w3HךG~?|eH也KR%R?*k)m!GӸA q_߳70iHue岅pݷ_WcF/36s@ F}4WIOϧgD|SZ9Pr0n2M4zqQi='r$߅ pGOjq ҿf쏝MtI51,E#9f )rh "9r;RgkN3Җ#$d`ʜ q֑KQ9SDz`A 39+U +|H8#W'I>zF}iZ~g=I8)?'O8s50n !0?қ$ߕ. qMmϒɤ-Adr!L2eAsCE #\UimE{RFCviGbA'Ĝ188J= "ryſ)q_zWl( qn6`zf9#<稦 sF 9DqJ\{Wg#x0F~Gliv!o:5YISL&F=;iipb W'+XF F3Ac .]4b8=ii9? $g#SJ!#AOozFHJO3p[ CJHA c 23M$ݻ$C?(aGwnp@*#͂E$;JrdAR@nA_ZI; ﳂ qH~cQJT( *`&{zd1I$c8q,@nF_NV>șPA G=A' ;T9 4) rjBLITH#SwOȦMʐYzSTơ5e†JF; 3=ꔞPH$2ģ#zTWG) 0IJd,$\g֜0CМ S8V3Еnb8z?CbHȥ߹Y@&].40͘ BV aOJ i*xg` ; ߺF ʟ 0pR@9\dh,Ox&sڠ0c72rErrҐ*={XPI !A{ծf/Ϊ.ڱ"e@JՈ`0b o\DH G_JfՌOuv1S?t͕,'Jj:r ;gڭD,!@Bނ"p3ZMuذYwm#fw'7 *OjR0T=LHm6zMU! p*KW'Ei6X$\l8{vGuROI,{f( ;7]n]a)S۹8͂;I٠l"," HP*<A" +8Rօ\$e z{ĜZpb9afWe >2 jTqi6©$NNB*9(\AbٽD<8 A'Q2@#1xZcJL$ݶ2$)HǿLT2ir@?4Ѵ?RVB0;>集 $6i@ {>b$VxRHp\4#{eHzn1dV#=Tg ~5_ =8)pQq%+'Irߌw̙ G\T>qrxjtrM JIN߀>sP3[)*i&ڿaIK0GzX쓀 ɨ TqMi@MPYlɮ7d0`/|S,QwcޕIuC'<@#Jk9,sc@ee'8ӎw%#r) t#zr4DrHd%QBOJA } UV v}*xǦZ_AHSXuRr2x 0HS*hoGnEArjGk25VB ݆C =OJr}MUG~*wh]8 vl 0MKG ȱArg3S"npIG5Z7" sy54M0 GW@֥H8A¡Pxlc۟TV)qަMр6ܑ֭4>L r2F2iag栉Iw銚0rM7.FC80Hfn9<~UQ~[ebq9 ޕC qnUA<~T? %5}nOLgS&-%TgqeVƼ|} "jsT$ R ƛ]ڟ,|)]\C(V\*Hai@E xj^%|C5$rx+WGH?JLIQ;bJ9< ߈07RaWZq.JO۟TUB ԎTt%P6=1Uo- X SK/K~#DGuG5қmw6m@IjBraD:Y~"ש<xS}.AߥZ?dxVVR,g5gbb@fcn66͵ugz.)&[yGCs(Y 9sIuhCbJ6_26#oEToyʲk9VB[, OC-e> b: _o0LJi|-^?ZkEI6z2-,PkH \o+]o1%)ּƧԉP?c:FI~;TvI0{Ԫpn}o"5!=&+[?Zt_P=àXӰ?ְNzҚdH2@N6I7:/@죜4¡ʝ7_MZs#ȊDU'Olhbo/:ztush~8cJAF?"~~,ۍUy@?gmGl( gV#o1Z%O_i^ Y^mXLO){kx0 0h>а#"W ?AݫOO94TfW)m@X󂜊/ *m/q͜>º{T@Ķ:ZUěm tAϽRzz8xz8~[@(9Jo>qtpvP_|96d2r)?ȥ$۝Կ IXo 5,s͜ N؋pt|NE3 7-Mz~ܑYm&,_'ô9]bRFJ~hw#ZnAJ~TX&Tu?wGdCO=*ݯbM>qc AR[|+^;(;U*qJko:_s('ߕ>D:Y}?ݯƖ$mkE(/U:បkepWc?T&g~ e;[`~JWi#%iS=Pv o ZX2tvÇ!IK:|}[IQm;aP~jM IQMUp6BO\zE[Ӎle+y"t>}5k]hkr>pOA־_Iibb Fd`Q000; SIbm_C&vq"( y=tji">!E κAʲ:J ;`uQ_xFt|GB [~hxO5~ԒDd|8O8JKvϺیXA{L~/+\0n|;N~ut9_j_:M (zqMMAh?lK& j;F%vz٣hpF)12%^<WD b7ok+mmQ\t*αo=j;8 WsfBAky50{ ͳh%X9|l2 =H8;,˴j\q/RǢIT+y\f2[hn#חMPn;Q Jt_Ci9ϕPw[Ly9R[yO/yj*D\S4?楮zO$Xf0`3WOxvxp_FT|҆6 hsI7Ѷ;g b5pݺW;Ue9'?i l眆LGM;Y'x; Զ`{ /K›D'Ҝh 9 /HBw2[w @ lIm mDY\FsG v&q'*\6s.,瓞ZHbp3~xUAsD'!S'r1IK0mluQFH#:Ҙ%B3\rj݁SFbK}Ƭ֮6s*Ŭ,G><57V֬?z*4jjqTʥ5S0rN܃fKgNX+4V xZ~KƯeӎۆ;'>6!7 )N9< Fu}=beSSIGX#ߌTQ[]A [}-2>5"B6Tbxǜ4<ѼvjvJB{upsیukmUGUZ(5;s9jOMtbڍPOQқn[h4+(Y~=a*Kw4/HH*|ڱ)#PY(ӧ%WۊшL16qZHI X^4mBပyl}:KZ`&^(D^dڋzLM"ī`*տ4Eayf 8j5׬w͠\`*MnTȑW,Xb{tG dw$[SlH85Tf.r*ى;GAQ{֬V ’B{c޲KwphC+epÚ G#(O]`UʣCVG+ey89|%wlo(F1L[rM:XO$Rƨ0 zVMHp$ڦq_DC Mo`ɑJ]RlW[.Q+\6w0ǭ$6;#=DE@,3E[{vuEiN1IekqUh1֘lT>z, "́]r;իpA qz!4S{fYxP2bfd !C2gZqKic-& =6&V3Zh# ^'#5,V#3w8h}AKhāVW$tE`fR#;+>i}W3f|3?%C2=RG4@ wnck *:|weTTzsUCBrIB |gR%6,ʹJ.5ޜ XHدTb!C%Y@UZh8 {cMFemKkr_P)H׀tbaon،2Ayg`r sȭ8H918'MISO9w*DŽ*$t;kx ?vrzr3Ze8+eS8ԗwgR!W }q]L08cm7ĺŌ ,:ߎ ӵt^"uI*I ·VG&{Y>iw6҆)I_o<1j.c{Oqھ~>yױ[aXNm #56*'=MlTtLF3ϹT&խhW>!3Z 2W$;lApI hrV+U I~B@{yt2yMEc?}TmչbA}J؋p~ cs:QB˅NI4\O*;gҟK7Z6^۸''ֹ{ȕ1l`@$t P"gPȘtwwe5Ͽґ Mn>7ӽSAOaQ P jKyB1ʀIj$r{O)[=jiKcjw 稪K>%M&R$Nzȓ2)A|pe͖CtSoR2:2}It*uxJR$sq (9t%Xсqں10ZD# G?A5LeIQ=Tm FCud︭s>XlˋrcG,|؞+ᖑ.fpcnsj-,d5[p<\ k8;1: rQZ6 `^c?kk I:|3MLsҥl2:GazMM}:M̩Xa$LÊah6p&ax<: lJ7 Ӟ^>TG i SIs :Jc~O #m+L RI!r r)DuцtN3֬GkY=gR G Nֺ+ (v8aWuݛ# }đGM.׵0XawLϥ==rЂuT"Et顰B0B\N?LSRVu,5o/ZT4ǑGR'-e62+GEVc#>E m)}/n|M9aH6WHbߏlȍ`GK =,À?Ql|YV!IYhxmIWLʧbջ;0Sh?Aj+(o7 HH"6}Z_!Lhe,rۜ/N5 h b NUo08BQ+ߡf݂vR=*ߴWcN0;8z˳܇* PWs]8 zvB_@XGgK& Hbr}x1~Yo#p>Y0? G5ݫ"BF ^܊O[p3Sw h|'q5T(tV?t;uM:@̤ϡ\(_^]ےϽC: Ha,ݮGN=Rقs-ุgX2XvtcgeFw}qּA?dh$2q ڗx:W`$)r *AM] qqbKFէnV>HރgZ"p rkB݈`$[zqTsV=j,+Bp)$?"`hی`lQ]zFZQ$qH|$ ,2I'rMkYH*5'R69)J :T%O 5+O\PIAĂt܎99i@qE;gF\Laas֪ BHPҦFI p0;wMg<9 _Kg%#_Oz.gXeQ'B<^ '|K2P검G' &*r8R]38grSC_VjwāNkօe9k* yER5!7?~Ζ6F5 ӊgKh_[=7{9JNzfKmzT%I%XUW88K p5k|1H, ף4Ů%iL@g0qQpjcueu=+s~h_oR(ȣx'flsGr+ofROIO45oa&k=w!)BH<p3W Ԗ&|?`MB1 O9>]S D ӳzLڐ1+G֩WmRq| K E Gxb_U6qԊxZܻAR9hU/Ġ|߱N#e1" l| bJM{߯hn?7a\_0;J~ KGT:~ҾyIO PYZ1|?*#i`3]? ~#Ƅ'G`9]c_K :a֤#J%[bPOg3|: 0wM1W-W`{]i2*}NVJ>_2!?],($nfE}>;4R 6\U{Ud-|ok<9Fڐ~ՕG.Nk m {w11 z R?>\ჟ_)FIjH`#!Ï _ɑ>PAd\ºtY'HPGgҼ] #x+T]k iP p(TPHM~7q=k"t*r*EUU^x*sV1_ x1!ʙcGul$3 dUQO[X!jWZߏY6#CL$*;υf7_Km&(-m>n 2ݤɌGZ$nw#`Ԣ7Yȿj.Ą]c/nu}|/+ xʃjzhV.~ 5j@Ꮓxnwc&>z)OoDcS wߎԐxE@SfH!G[5> >y:v ໙6-wYFqyB$|Ughʹ_Yy_4=ϭL#Qo!U? 2%3?=*߱o7P`zʟjOw}c(oBO 89]2>@8+|5m R[rH::{$01JOϕv'#2}sDrۧ^ٯۿ_zaR5/~${}c6ϝ\sN l\vŗ"pD`׶1$0@WxZiM.M[03#yr8Lvv.Q@'2~ݍ6Fӱ0 Nq_5iJYvگXh_S~ҳjc#p89`ckbr˲1޹1v oδahNW;9ǭ5a6kYʨksUiޟ ?139Hp}E m8 upZMen}8az @ 1I4:,QC$nǐgGaAH6(:q8?0ԍAQ#r<^_8ebu7)"R"> @NCz}jG2Q0 0kB@?*A")Gci6J9k%&PH MlXX@>Hw/[2AQW-$ T- Ltִ-SR FP0 HuF.64''ǚwu/GzՙLA1HOO@0 R$F SFG9K<=;o"9$[֘cCK3C@!/.{@+QQ&x+QOhQY+y]kF L{ĩfDFXsӱ5D/$eWNlÞ RV؆/|m TMn{YQ+xUG'ڶbߍK^Œz}g5uA`dc Jpr})+:U]`)fܻY&N! +|']`{uo( 犗W :i70銂0|$TT=}i$ɀ$)Ui)&PEN $H!X`7#r >lԂ:⣞3NH Z`yj‚AFSd'j_yV}EiROZ7*bcӚB[cY#wsV?ln?i)*"<q(~4*"NUm.lA;p=ϵhEmd6Tq3OPLBX0; u+ x=Z~dʰJH,@AuUpB>dZViUF1Ę|?+ ܳxJ,DCLyʹsq[:.<+o[$ws^G#q(#?]bxZ7߼0G3~+&k=!jo?Ro۹[ lF/Ҽ/=cB#l:SbMZW, +dBצ~W`|cE\-Əc0=&V6fW2\GLһ5T' Х /TV>@\NIDA#,O~T@U'uWĒJa.5[W;t=cQ%{>;O2 }r^]iLJu2dNq^2xby[s4S~s^kdoRNu2%v/NokSCWdR$$p7kk1≞ѰK0k,:O\`ݳ]<_44mn(f1O(^^rS.'/Fk1#?&x፩UuOܱ<x\W;k < bguzaڼik@W:}~|$Zɭ|~y- =1^`7^o/wj:u`ƽz<1JMFHH3#?682R.Zݳe9؍H2j{zz/^mQIon ZPH8ߵNυ;G^c.I2x,{ՙw 59ҬvAw݈\-}Hlbҥ`H>&@'֖CƲI;\F|8'd` 9:m?Υ=[r1n O52?:aozhqVF@bG_Z\0?13ޤQɉIl4-c4q9<}*DOY`;)fjJgFa>fcM2 IRRW )RHZm jHAiUҞbKi!D{cU;x< P:b~aHHQֈIJqC rQQڀx=~"So6a~RI֟ ##ku"bU%$ @1 lӝ#TwIj [WT~lÊ 1RDnr݂+)lx֩ǙHPTONCteZ+pp<*:uE,3$3A,qXVxS*WˌH2H' b@}jܖд! er0 -{V* } ,?2OOjN yXw-Iryc ؂ r}jlNXuS#5Qzz ,s t.iHB $I#GSI;DB|=j+wT c#c u8Vl֭!iAzfvdUpd`pdZL$pGT]L,;jͫ!s~<+)Op 9қ݅[i3* 8S8$(#=f) =*N<74(ؔHcѹv* $ nuү[q擽<#1};YHϠ n':WlI0FsTBLX:-DJ9WVP0y-B̿<\~.v`NB.:~9$T__f-+qVW2ډ=jܵG] 7`|$݆i]FH0wc>|@񭟄[mQj)apOW$s[]Nᮬ~/FOVb-4lmy*[>[~θ_؞_ؓq`ߊil=B3W^x'?eO-C['}Msq+)a".;G:t6y䏘q?*Ѻ4#|9RAOSV YJu8bU'\֯K|2* G^Vh۸`.ΥB g 8bzSW\76ZP n?QE7c0GZ+TobwNԊXo#8MrTm7es&P4NhJ.9 8cx.!ok)(fT^>UUw)ffRWy(^y .pO%{A{-6$wr.ycKi]BjqG j\)]S&R Kob@ R6n<F}+.~%W ~²1e#tZD Yuj++{Aӂ "}zHm$G,}۶(8D]KX;cTy1d'r(>@;-"Jڱzm+tD_bRs|-s0:Z P03Z1x[3S0(H'kgUHĞC4nQ0A=3֔bMضTi#歬ܸ#YBF={zUXr,8,$R #VcS.'wzfP , =)fd\S Rݻ 2`vTђ@@SmzRN,)T<> ! +: ~_V$$ ?#?LU4} F;OE5!ۗ9jLgf/_@?jݣܪ۲W49އҮʥH9f'Ɏ3 zU<{Т~'ެO 9=j$ <8-y"!%8ۊ53J7ͧxnYWLP'lDzϠ4a>9M7킱)WðmuN⟋ Y\qij[8$ӧ| ύZg{L^ExM<:MXHUZV0$רG;*F$fu&qKW!U눣Mܨ|{vץeX|hkۙv;f?#sM-삥K 2^U]SMٔ* 8o@:2<_-r2[=rt_ {؍!2{rO54#m JՠPlMmi'V#E^s xeЯo%RLǕ^د+h|R 3]%=޾e hAH3f]lKr?WI?OSCxruS[^(Md@}FwZ344,AM.cӟ΢kMBS q5hFѹpq9g[0'{W ZX x$q;g~!9 ϵ3åh۰w{- ɭl O~՛P߭jYɐFN:k&2'EmRhli8$~T揙H'Z{r#BsRJB8GjQѝD1vgi6ufO{ ɏ=2kFi '$s^Y)C業Gtr vO U $r5](!x99O𾠖wĿu$㰮@q+⿁tORU5_x`FPͧE-|ǩ1< 77:6V/q,c9Ҽ*|u_CFֺb]BE^|):C{{q6c(S_qhu%EXLm[Rj8sOHSH-s.X^NC(zjCeh8R}Eh~IJ xPyGլYN7žskh_k *ڴ8jͯ/#ل{،H`sL32qM# wn:C D^%:9P;Pb1U-P՜m0}>@MB Q֓RC7*}SLgqּ|?-mWL0 PS}zW~Ak f3 t H1Kq#H[PFx4 VIA#SN8oa>b{zde =3ڑHCǽ5WqRwW,3{wP@`T1HӣHϽKvEw;C'@?)\=sޛapԕ6KVRpW-j$:|յdBА8@l1a׷RKd#X'W;ǎƣpog+F' p+Ikحε0$ @gX 8n1R#'9`R۰[\DqjŵH0#jbcG4_z ~J]nRy>,sڬnI shri[H%H '4Ҁ|59=g uߜ ~j$pګ@Ip V\z;X"犛DNQ Ixbw0hCV4d? VE$}=A,I$c5NňBN=u$;RPY[}*Ys?JGB67!SǗIDa[3Ll0jmVM41@ri%Ŗ4O^*«q VM6BBG>8CsW$LR[ gb 0ʄ5[`vͳ$Sz +Q*I; $d1=j[B oz2Kh8$Z0%TU=@ U[iя\ ݅20Pǎj)8`:2:֫ +o\lJ`dJH$ (ASM_$ @R3\~)h_ }oU gIz"A5%0WDMɲFX-#S6x%3 WM"4 >q/B?AQ!V9=Mj&[!WhXаZB4;e9aYl=?* ۾=)ecv?.8xcgYļO*-=zsuj0 G֪AlW$Ԋг H7Fw^)=si@I:՘B"R=ִm\`>Pƙfُu!Ai(`pHzϷAVe_ L"pǨS\{Z&RG+nPZT@Ho#p'&м ʹ*I^[/5LVFlMR[w|fٛh$5[TK ueBu IqE-t %Z!*ʯ \z nX>O;ec-ww`6d{uQ5mZrc4pH!D!$vpk<^,0]5ٖ4.~bx{#9ڒb?6*]d吤{Ġd 9[Y?[Fk[=֘>CSQ[h34>9 @dXysà54t$dҵ..N=zVMI8sr3ߓL`AOU{{YH ;\H9ک¥ϸ%ВVi6vCTގP% kJĩ#+5柵>>;!wT88ϵyy`8F }+]1 cq_PR|ː΍D|_/dQ}F`>k}*E('83pFHT_id$sEP#9jH jIAS֣ر#qҲHl)0#nx~Ӻ'F۵GbN3V?|Qk-."(+om+ 5{;&wFHco2K_LWYxvvZI(OX3ܱVfP0Օel3Ҝ۵N6*;OJːx0GZIpO#sn~$SfĀb)ךc9; .acdOXu.u4=EuuaIXh'p-xW\68'ID+xफ़oF;hӬ7O]ǰS15R?Ltkl.56zn bMk97/Tngf, n@zTd ֱx߁HXWo772{rHC]¨H#ߟ cV"bȍI"ՉnC#nBc x$m8*ϝܳ)ckT7N{XOq2ӊQ?f`<.tB?<Al3 O2 581,O p+'OmC]]H=k3' pk)}6IM*61Vl"7vHAv0E H\ Թ,%E?֦P2 ܮyw8?[:-fr~Iٙ4TÓ+F3.D-#dܒ;ul ǧN 3GBό G$WیU 6ʒ VrT,G,G;f}X .F o=?ڑ|NJY ^JXdn2;g)lR#k6{}(ڣ>1ugTcN.ORZ6rH+>)|4gB=z2[ڪ"CqG{U5et j}iH4;83z֕<>Jvr0I 22Gltx8Vcǧ+!]㌀E9X'ElJ`cS6@*X`cj}& =})A<{҆ LSX8 O+cڕuvKxXNJ~UI8'ڼ><55.,w vœ JfD'49I| ?V8jd H+\ƩB|.׊xfĂHp2_jn);nx?t2kU60ēchB!ql*Yw["6%#1NF@8ϵE ˸*8L^E8cKMj!N)+._Zp 1N*jR' 񎹦 3RH,yA:7 LG?ZtKn!$]'LڠU!qYxT$ݭu!QldS8⾎/cM85|^!''h!OnzW?c$7>~pZ ǨArMB8Sց&89de0]t#NI92 0ED%DgI\H vcלZ]Rx&5cM~V܎QrXڔϚPzXŧZ(JUFUK[_A-.(Pro1LPI$ʧ\4` ^1M [Q`X`Jp|H֪,$r) ĮOXe>',Ghf07pr '#$8k8lSڤf@H $vQyn5}I gB]8<)~r9#V $9ˏ1I$`pqְ#x/*Oy1[ߚC zúlwRv)fc1\w2ozN Ӡ~q|Pj] ~} 5MWlޤ|PB@+F9 IT(3FpA=);͹1f%8$ݩ6q7ip0A !RB%z4F3#N5=N T SX uem }T[Z6١E d`JqjlSBrpぎSIܰ-·j)qT `zU A$59]-A>б- ==HUo9r;T@Fs9q85I :z]RA㱪HeC`}* [[-n,a~[DW˞R&`Ld 7c5dݍ=s[ xRrH'AT"|>UC*poB, H=[˅&g`Nuw"! c}+/Ɠφ4LcNEhLګH'#^{LvEmWO5irl>H#81}L,AcծVkѧ-_ N{NPW eW`d8`#Ic[[@H146\(*?BzXBCP0B Zp ;X|C)8Q֮DJ *q\-XOVbF##{UWw9Wn=dNdRJ;Y N*q|* TQI ӜCfŽ|h5{ kزM C (d0kR)Y8sWueUa.2zG7)=R*w:']./#s+gEFdlݗ9cg(ĊK85z?큤5 WYaOxV6|)NV/%,Ak(U;t>(h*ͪXj\7x gRM¶Zd;(DePgJPmAt3o# s_Qqh!3qyϏ WE+N }gjFd yT׋PeR=|PqzYTN@ޛ Z'#{Zfh;yş/ hgF=MmB4.iHzTx 7g5/DsTp8%y/?Qv4Oxr D_Jǒ{y,^x,F q&r{qdX87qnUc>Udڊ_Zp;bI*&= Q)=B0yA"# Zc8z1R=@yTp W7,r}('um Q-ۻټ OՍ>6i5Xy,9͝;qڀ+B\ǯi-ĉ* x*E/O2f/%5ЬV tWnoxM[)mYϭzn΋"\¬)?ML=W[ HڙX~4H[|-ȱ.Oࣾ!:e(a*%r#k 3@.'2S*)( Ȋ;uU#=iVAN=N Lhv䃃. =zUӏ6⓰JBA#5j2ce!H'FKdR1֭!pG_Jrrڸh3TM>JN2K0 9H *Ҋi u8/ >r:wښ[Xz<ת+#W| aOxƲc:vzk2z}1^ 9^:+[),@A-=G^$^BvPIuVI JoRb.FjMц6zeB { BOH S \8(<(3R) Q}PM-H;@u~ٌN@9p}+2ĝ1s:!@lxM=le$]Ă72jgpBn*G|RHn[b[ G -ZH! O_­EH}k[ս *㞧gůZ$n>i/ rG?sxzX5yꛔ29#z %HPC91u=>9j:Ə^̌@uQgVkgiv.ae #ЩfONqv~2jAU`O'?&NFZ:J23Id2O=&/~ؾ]{xV ӷZj殮qv]S_N-̒])/)_4~Ji"Bqw]遞ϊEl[z-s `|9jb085ňat<@ÝrsV)Y{2mRm6pGUk S;h9JU?D=KEsʴ:zsYU6HvzэTW%NI8jiE0.c֦TWgnj"%@8&,ryukw`rڊvV&~P0ƒpI>p2*e^).ASNWuOt_ِO&E.%@d9⋟ Nj:m6DW74' צj)l~=s[aj]˟]o'5̒yX`#m,W2,0KrbF1H-00<cMMzER ޴u)i1/ց DCg;}Ǩ}kx/.F$))԰^q6+"Ԟ5ׇEgwj\J%t5IK(Ҕ*OmO CxsA"C#l_?ځiIx:vE~,g!yII yJZuCh}iH4f# }z9 ?*մ20|"NzZo,] 횹en_yǭ胺HǩN2 j:_ccxi?h4i#x3=8^S_>7 Jz$m95 9ds i zEl< 4zi$|Fx55 :T3뜕 M4{1lo?ާ21uzx&v/ WUp#8^lG.:̺:<uL^#sW7rX2*>U{Xu>rFz_3~ؾ!ş \_[5娉N r!ѭo8sHhOm3'VT妿36uOx+E˨H#oDZ_yQMK98g'}#\s4 N:<+ ĒſdroO^ҕWoq௩Ib岞N5mZ[? QFt}U?/>ǽs i>ıyh9G翺~fj63\ 3-Z-X-ml6t>UW+tOZC0 IޡԳ)$|mLQa)׉x>Rv3^w*CwNSH9+o x,=Z#UȎ&Nv;!bGQZvM7FnZ8eq-~x 5ѳ2 GU_Ggؔ΂^aH$5G#n^CP(x Lxfa H?uǷ5߲:^'&sF<eWE\"YNpj" Sx7<P8SXrӁ\4]UHfd1O6#]\'G^2B&"1N0ZŃsN cp+ínQWR2IK?g/<Ѱ*l]pcdiCd9_%YO,` AsMx"[yE< UyF:.tBbshb5]jDlNKj9iLxLޞhpǿ֔kx<9fu/?~2JҚ2Z?OҭSl6 v =OַQ\*oiדw)N'dԵ>p7yr4pȊpH=Ҵ#+$X#sGN<|q1e&r1(]>$E7P_1eW 㓞OkC^pcP9w95>2xU6U\WON#n$ )8+)+󣨅ƪ8s}69{bSo i{<) >HtwgZ\@. !~:3WO]1Uf`Hb@cӟZ9$?:Z&/c,ê "]XR}fԸf@ s%JKݒ6`ۖ32OOzu-Q]. He`UmDIc(q)> ?TGhԲKE+ϨF>31m\#0$2רF;+;D ?/ {x99Ͽ?uEە.ި'MgU3M-ā¢9FaZ7U-9RADssO^Lj"n澟 3 JkMo{"݄7Q<*L+?\Ս2J\ۙ~Xbi1Վ;SmTEWv"ܾ:WͲO4ʮ-hOhxAY?kWg>њnZCG~%,տ ?no"K.2EtBnGkq,e/ec֙6:Gm U"R0XwTYK4K6muo<30,;r:i\K(eVpJ*,+n@?Qoh_g]]#}4$ੂ M:4ϵUUKG&la_>xKg_hDoOLes^~ش^'`._,(;.xhV08j",(ϝ޿O*!<FkNdžf#F3T%kcV-3HU!YN:*ؗS߷]|tN3,,!eku=swv.g۟)XٓLk+$UgbNH;>W~zk"ԟJGNfl:vQgpW,8bF3ڇv7$/I$rY^>)rHvVG'Y4`418lG= >*8Ɵ(nTW񍷊a-ȌײNLK %u0:E%{ WvB|,G皱2K;L䁷gQ:Wv"m)#6jDTݜ1ҫ~Ξ ?jDF pD .me=^cˡ|RSFQG^M o[vJxc%%{+ oc'T7;}У*O}[?ĤRXbeM^B}Tx$qịra9S)D6ɹt^e&k/z1T3v̱|#$֊Zd{_~X_xCN1A!Wdu5[m *î3^j1b0=H+_FehB 9uWV_ClgU|ҊLp{xq.*{uH eYs׊_1߳Ƌs5磪l׮s{ׄ@` BJG7,'X8pl{υI&x—RRGj;Sj>>{K$|:$Au0'lckF ,J'^qx3G0O,JܴzO NOSkDᷟ<˳xQsE9 eYq!)gǢ"+a֥ՖJNj_((#Ȑs?Ŏm;5tz2ʀ2sjxb9C@ŗ*iع#wn3FnOZõIzW7ÕhQ8t5!c={T[ÿ#4RÌխg$zLC?xp;KZ@vu5P>%gmEj<)}Ch*Ck1 pMCO +p8W:ksom"``|+)<5>i3Ds1^y/ÚvMc&(rjؖ=+GqlXǽWmZfUWncg߳u<ߒ"cc^{wm6{䲺NJT6ӹtoF FÎ~5σ|4w m̑c\%賢JZ :tc I+_q9}S~M*a|?ޘ\~_?6R[8I\|#x"!hSPIcbtڍSNպD=MiNJxg:w9l_cLw|KM.ln~5UõmIӳ"HϲЦQ╴ XBO5~6B$@r9Z?NSudžgDlR $ u%GUQD&B" ;h]D|ldޒ\e6@8_$,x_Zs~ϛ\H@VAdYpT*m!nuk;1ֽc•nhG$xsNKT2$<=Rđh)P'un[$WvAoJO٭S1ԩ4f-S>"[;2U~,Լa=w31~/mH!a^K_5QљUIKs ť+'<[g_ r=?uvw=BN-;hcIU x?] e )4kSKˌ*XK)-S̮a5? ~ MNS2>WuٱB2JnZJQ5mBw'|{xYf}+Q] "]?[W^HʘU<2qX | 'uu|B't9(I3*O_i h0|_Z^,nHe&lșUexsj/ =9K=OՌI,lsS(xdϞeV?{}=Ṏ+o%DG ZTdi7M|wgȂ,F?֧.IsmӚ̿4˙M*5;rZc+fNesyD&>z وAo\Ċ Zog> q}IDwR Y?E@~wet!c' 'jՕ=ԛH\}WWL֜/տD?:~s L<;Aknxvik%MܱzJ+ǿ@ &չ2)|ol ~쟳[/LgUHm(k?yl)4e׉Gniv$d5CK j0?k)>74ipeu1_ԁ׍s:۔ҩtMk®ot''?_ku!@hI3_K*6##aym٪?eg㺊˼ErNYC%}&;xVV ;| +}ׅ~’5ZK9w6YUguUVs{qVU\I(Nh$`U-ĖzV70[9!e@pppGWBZT AMg1'#=*sx?չlGrIs˿kf{FCl_Im;,<_/#"Me[hbΧ='wR8i'|ǢxMH#gtP篥Lmc{?^5۾{eߏ{ÿv~ʁ7U^DvbB(^z[zw緰 uEI$|c\a1+Hbյ(i!SN>x[GVv;y5$5·̨p 8.XRyVgUǓ)cm?3 }N49Hiin)S.2o| kmh"%'.ֳMƊHe~5kŕ`}r>m;D p0p$CM9+]鲆 d#'7+<đ%O > En<+KvW_U4Nf65]KV'- !>TOBĦ-f걑?Y:򅜨+O)MQnjgyEHES Dtxp}Euc?<ǃ'=w`U#Yusɢk'!8G>Pӎo&Wt;J*7y|_|eg } 첿 txm>!߭`WYOzִ䜬ɒ>3G lȔ+<t_*KL.D Kk':7NOu=e%kwF:a=WYܔ`|qsoo'@*[_76HKbS>Kx#׵E*S^kE2퐩"hteg>ԝ_ao'V2ek,?ucG/uSFq|kV+v<5`y Sj-nϯZQIdRkrKSoif+OzgE9-Ǟ94v%nM{c ؾpLpdp9a\~5IQY~͜?7]S=+4+]>Եl 1q_#Ӿ;|_e,EYbdMZqhw1d +ŵ]^K%b$ ӣI RWyT;Mlx?dvgh[b|;xcz|] rF+/ƉugJ0C1vzSqZkQjM;½|cv#K6i:1F'+G˛(D=(ݐG[TE+8#j폆ǚҼK={ew>kH֦JVؔVxRw%b#ҸٗBֻ=v; iD%nx#/[&fux${Wqhq?i(0Lf>*keZءpWSW׬R !:WwO]E##潟ß"Z;M9/JٴE'N5+-ɼĬÒ@g|{I1z+?a<-A~} &bSk+MmXğI3<*9<-4QF;*avRtXMFȹ%:IXYs'F*;([Xp}+kOH/4Ң`dÑ]Gtq(8ß[9$$koٓ0Y< ,~([h HnbS 0?+[RV#$>|txD} }oi{ 1:RKC?lW2uake̺6kqGr<=pMtzG),Tu.^~u: Ą79u%@P lS[[p1dUjnn$1%jpK\WϚ_=>h8{0Χw]2] d}܏)"qCQm>8m;Р5 gA.-B9⾍lx[φiw{w{mk5E~JH'󯍼Io;_L]B]bYd(U=@# v:;F/P{Q{^I۷i{Zo Lj,"@xC d}KXޭ+ { sYn2m&mIa\rpvHVA2Hj F: ]}$B ⹹~r\(q#TO+$UQɕ :89ѧt9&B#m8i- ݚ6_"We>3HK4O(+#%);Ji_K7Q0*&!D8}}K+)UOxv~W]6/$ۍzvv#ϰH<]ˆ3XRx%A8,08\㓊t/-1<ʐ/q֮rv3Q>i.ؖY_xv5]YnYP\i" T[Kk b|ʬmG5pnG3$7 Z][sT"fc1&$mv- [5𳍵*2%l0ח=L[sHC_ƥx>OZ7==;SԶ뎀B??icGu7p˭H8;5b xbR%p¸o GQ xVXy89g=m*ֺ ^6vr;h) -7pAwt+Gh8Ze&. O̧QMP2^Աe${VN֬URٝt2 v xpit˂d01y˝22N6-__iRv^!pq&TWQg2Fg)oj)I"!uKE6Si:z,"9b`uOӥf9n 10=E9aFks/%[U &]ّ5H_=gA!g۾F> ó2@?V{WrOOxчa `Yb8bt֋̍ ā%Xn$};xWQm6wEp2Fs8κsSWHM;D2_H͜85v+5ᖡ\6d!אET`cMs[<HV=sL=j,yS;V ֞LS+:/#ο{qf\o@j.Jg_ژd/4e1=AZn,!Q$|m(r ?៍>*\[1R>_5{}wctQ< ~No.~\(x݌$`:])[ImLcaI=?5 &eNA OBg{_Yn@yvib' d`+ 62i:~5#gr\@ S,NCsvդ&D*Зê0aTIXAQƲ IeAy&"px jI!pi,ǐ #S?1,0A^] =N:Ne$c$+O9 ZZ [CV^hh(NUZ~kw߅*o MXg'/;dGD. JJHiWqnHI'ڝi\:YvZLV*tXMFh3܊c"?\1ڨe\x& _\: FH9\V-$8-lZ`>Y*;U]PJgB 9N.nEcxDKNd!P?I\I/DҧKm]$,עUլ} W[@е%kLZLd!T~hEfaNzhZw|?i>e`ziATˬY#(N}d5?I Rm9 IВ܇ڞ)]ټR=1!y/=fOXZT%m~)_V_ޅVos˝ޕ(Yִb(J4;_أv:ӪB9&e҈&FASzgW?9>1&Eۙ'8TEsZ-58O` Ks"pqu?~t28_7x`6kWfd+~ Ɗ71Nn14{lߴH@YX ?ɨi˔E`W"K0:r tq|3vLFdQ3j$ny/0:f43#'֪G=6业 rݔ`TI[Q*+N)5tCROlҴqJţ;?A_W?%dQ=}ֹ}_3GBq.NS;E Mwsl~~@:5DPbWV>=rK"'Pw+m3QF@P@f= =4WI^xpRus aL8 ~Co.N%e1dF1*OIeI-&d$ cՈ4}R9b N螺itoX['Ag%f\| 9/xq&9 ǡ3>@b;\K"j<\\y%P=kW{nso^xZ}֗&to Y$[gecnqWV:\OS *,Ψ}v? 'bԢ,?BTuPk-Ú~Ccmmv0(WOmtwjZ|)C͍+i8~~,~`}6v {ȭ/7a{^gqo<>t-,{!pr?xZMc%w2F;Wu,Yǚ櫋NJ2vl];Iw0ج0FhlbpsZi[Ltm>7Q=w%myGzZln {cEp'b: G"{NK'- DU<\ΌsuWKI.d󞂬J@+IZ& 븟ΠlK$dr21ЁQ nK[r.%<qPL~LO18 Lv9WgʏbH>/uōnC:?(\ ޾|ɘuݐxhJkj4 kARDn?:>C* Nth:X- T{BB_t+0OOcmՏ&| z$Ό2+TFJ׸&֧Yj^ F:5cmaxpti}"7)C*,c"Ǯi{C<#kšw佷^G =nqc{̵m&HhNVߏf9{T= W7lSrzo>vt +TV':+[UtaK8'O}ni#Ls$cּw[Aہ=iUNUl;֯~4xV[$X0'kUwh 3Qbxu?s^͛5[k˜j&x$~9ܿu?ֽ5ŏuWkײ0_51vbvJf#|bdRuKBGLZp#*XKye J]zOWRFp)Rh& I,b'i8=K )"]~?P#La')OC-%U#qb:A__+ [=sږ<#k:jaȶ>H yk)Z!p:}Ms^~!xZ[GJɓzm2 clK+N>2)9Ka@?{T? 1 8a&F6OOZrqX*i i~ x[HkUvi1`r|Oz\,m=kn=)xZ$$v9S%USxk&eK"$ ֿb'-WKr;}+K]P;U@ qU=1xs5X` Ȭ|Uطh2"ȳFdA,d#*B[Co~ X>~q둊_<#ƒ7 HEphgo𗃧ڹdI$e؃[ 1d$}7J;*u4!cX!OsW$Yc!@{ޕ9}etjzt̶zmX]Gߎ9.uGy0V˚` eo+ܼrʹyvC/S+/RO:mGSvį!>kz(o, iu93Wzֽ TQ5>gWuh. Ou<,#r,mI/MݭL 3d8k+m!,,7`PzAl|W"yt 'B=O~k_[hy{a~&$!\S|w L/1.Ƙedᛎ M5j,+"686~3 ji8)pp-T|IuZKx5eJ24|6hoL&>lhG+qKq4/|)!ES^sִ|}|xGܙ8݅dQ=`]BC*mȮ5gP%Mr̽#Ho#`<~_ HlZX/\g \g724TVm=~2[X 9!g8/‘}Tb2""i )ԗ+rzTu%yml䟕~= /mM=ޕ lpѡs;GQ޿D~ DS_0b| c?Ÿ"`ꪜܺYo\[ukSlR7 un~8㸮p:όki46-$k{%zKKđ ؎^{ɻ@jJ@ O֝t<z\7 |@ނ$`H棊SR)ebJA㯽CM1捆I94܊9 R Az_wlq֑`q}iKF2@5B5ue^{3GN3 y ӎАC.I?;َ/ȍ `q^'K>;saw0 ^ N10Ajnq̵GڇF gD:,ϭb_楫G3>B:TCϽG$#`t"k*zG+i5`r1W=̲mL: FK0s*{i* 'O3ݤÒ x:vس^#i־$V={J*E{(+c& Kw''pϧ=Ey.xKk+WR/vU4#8$fx8D|˧'$Q%Α/_.q֗[Լ%nrcd57 R,Cc?L⚬O@Tcˏv.ZJQq<wY]7NAiѹ"W')+x$O0,t;'*4@pXԲ2b aVVAEV 0AVc6ֳj>eb\2>erïC4hX<ZIX NU9el 8=i`\0*;R܁Yh: #ҪRW 4,H ALOS X2 kaWW o'}}1HH'Qj+p@p@8f4 7N{Hv%5$p@8RI8E{c,Oxw5J6-ΏhW> ng`L̬ؒk|}xt^W0odX]H}? мi"I<c {jfB<{,J.i[Wc:Qd~uxW6LSܩd,Z+~gS*ʑ N~ [TDȰB$lOʾ ncgE}EKCD)_Vd^9'+2B1++5h֖sɛH p-ԎqYLxFHI&><1n7ggIkm|{F:иXQBڬq̭緭S_4ry͵LS@^̱FL_P:qT4iMEuݓA4F?&XsZz]ͪ,WKL& %'1'vi#G9tDͻǗ °rs޵t苧U'eƁ9<֭- = X T zzc1x@TnPH8(v'dx$m.Iϵ\˹Z$Ք OZy#QIf5dIU% [Z#@@*n\ pW=G.SqmU$)o!2rIiW 'rFN1C/HI=ǭ4@k@9'lWǿRƏ NC+}G+UTq׭|d_xx1 9:Vezо1;RCIx&vrX/jɻ[}eL(?ݮJJ@M-óJ,Jۗk'(;?z67!s2!>4M)v32?һ)@&9),R!D>TbHv0ú7s,;l|Z*%$ ! -[[m."Yj >m 88tR +s$QɈu8w4eUũw_?y!nU=p; $Z/&iV, yE,zF)w${םF]ծ{Q K"+b$eQ+m?ʷl +cѐT8GvC%ԄodaG~xZxGKB0#H< Y?v6=i'_vƲ[pּ: ÏzLp\IjZ<פ~Tr#k/zz;D gZ34qN΁ws55a)dU \gմm tm64D}pzvpsQFΘ<)CV%'(ڝ ၩF~yqKç6iiT<YZ-EJkWXpxҋ 9 F>-՞($*tb:⠅H9pMSZ96# XI20K:1Q 0#Ҧ0MXj]FH@Nx桒# e9ՆeӶT2GVVR]A8Ո h͛A `Hև+FY!o<`t4R~cǵQk+PFnF{@;A2 @;Ԫ2F;Ӌ14¶98i[{l z zT$bRVkQI$$:v)HbeR@,*{- e7i&WЋ: HQWl{ӌt! .FKsO8>Xڪ c W>LjV҆n'зniI*Grqƪ!;ԅOA8- I*%HZV$c>%9Ҫ9nթdl8j.-7N*I$#f2Fwje$y9qMBR'gu 'r8( ֫繫JP܁ީ+pE\u"42[KhO0A*K5f,J>c$­6D4|{},mf! kWκMkhHi0B!FFq;6# ayG-5\l!ݷ^sQBRzJ g^| &m%uK{Gp]L~)[c9E⹭7%-ct,z8֧5@FWxt{H3^r^vx3æӎKΘΝKb0*@Z|`4\n5Eel0'=h.$zF7$p뎞&FgU+Fw4b\15oO F-r+y!>;x:]_V1 FΪln2 !V$1'N w/|nIn9 (_sߏy32#ZqS<5)$KdVѯ`VoM4[/Ҷuh_tM=5c,gEE%?+&֣İI ~5SN[4Vӓ%R{p qks1B$pQ;cmbHd9>qO y# Itv z{V '?kۀn+VŘ #+nwVd,u銦]ؾAF9;0$8ʅC''b,>G@@c4m8cYCz'2=*.:' e(K9E( (9#58-sR2U~l}iˆ#*zz<Ҹ7vF`p+P(aA==i\s*$(Nqzot+S)_jU9+S6`OTRjvBI8nzJIx<43'4AG!ʃ=+>?zwNj˫IlU09WA= =Em>aI' N`jC EażuaL>]n+98`>j yՊV3ti*>H?NB]c0"Ft>qG0__tOn eS2vr܏ߕ}s^#T5=n ?`AŨi,a8V%+"@*z CJ8'>aWLxRO1JZFYla_r\WS=)@u=1\5hQFh4]sk B;?>'}pq\ׇ sڸ-lX +1 i)E%#$85P$`ԈOx=22ҔQ@W_셜BKP2I ֮ $Ts&y8Օ+la#t*ʬx>Qby8`:ƋiԹ / L mҟ3!;*Q)Z U֔)ẅ`U INr^=I.[ qJ}XYURp±Ӛ0eK=rs| {;t+G@bztYp *X*qJiF0Nv*] R}KqarvF;T/0D:n~ƬPz;bzK-x+}rѤJw<=rEJn#*8IeʞI⬷F9%'} TL@'<~Ȝl89-iX${w ]\$,2{Cjɪ3@'=?ZOr+cpH`N;H ڞP:ԦH[rh2 bs Y2;S!+"H sJFxEuD;-qI H@?j]H('i'D"廅wFsN xJQpێ?ک-3 `JbܔaGA2*;^jYc^OmբВ8d sq*pǯC:ؒG~bĻrF=JadZ` }1X|a=<&ƒ2 XsҭF[iJ2"IIYտ+-kEֵK`hnY l=޼uoq#~K/HSߧ?J.ܢD`e}drp&^?WUFR{y3/%B36-9,$"kQ΂Tw$(V!XK:,~yS3޺kVاء$Fa,QXRBTv^g,v{mBJer\wO:&51!!p=͎[JIH'E[db)]Ēϲ8|9vzv*Vbf4}=pqڽ[%yHn|R6 Ǟ?kNK9ՌRe7dsFaFi|L\4_vcޝL?.rDƏKRlVx(@^~N=+)~R^=O%v "fd4}zfس@H֦VQogopUJqꍋ<q޴-I@pֳЅ'z" zT 8 K9N$`zƉYI׳@cΓ`;VYVÿzφ '##zUxI]`z{SKN8?8 sEnI1u`1zS`c4Rwq\udr HЊ7$U$ng?1eօwx@)' ?YUA 䞤T@k]vGzdjݜ|31RzUwY؎kpoAe$GҚB@50IS:S$. &rqW@,9֥`)PJWэ9Wrj6%$ҟ A*ާ7 2J͵a71b:T3eҞ3c$"3r}j$cEK|!׭1RȻr략 I$Not7䪆'R>BF*4 *'{tn`H2e#d:IerO7v$8'aXaF-CQtqpzU`$P*Ӯ=*Tym$ hqM,@ 3RcIґLs$ڲԀ r@+*E$G#mp³i64A#3'9=ك~^]XOL9w7@] {RmxQJ7HnzȊsCIhRb$:YEb5! 'ޚnnڌR[iLT90 {t≀GB}Qzsw>G4pO!=CzRcL8 SKw.Ϙ)feUbJzf`NGz>V58#b!Tݽ)HxqN $B<&KV!MFq֝]#$nMk GSc`]@n:RP6tjHQw + OZY 4\qLؿ(89pJΝ+ة]+XՀU,HPG֬ 1]:ktݵHlM@(v%.Ð$@=)Ȣ4v=)pzbHTޡn}KpAq D~)j“oGЖYBc@$2\60eOw%F:Ԟ`EUlM+-#n<{9y7zYrAi$Ͻ8'ԷT_=AU' U^ˆ2gGJqh5, cWbȌwdcRqYAT$e$IeB=零$* ;N ZwԼш}VnPި$9RDdA+j]5eeXRBե`dcMPC82g&`A3g4$JP5b2ȀqU㌕*^S 2 cir| [91O\zU(%U=}jG&ݏ?1%WhV+I$WʖDT5KfOq_|}J藷3ZfY"af]$f?j-*1s(Q2W|ɥ >pkVK2axȽ:Jݢ]Yigc_E-Xd967!\Ci'q<6 2E8%tV-i*mQ͉vr: tdI=MD1ҹ+7r+5$ S =ӥWHV$73VRi8 pGNN}*څHp͹OG1 H r:lyRqy:fwj`=iT>lNzm Lr}Vc'Nua栺'- "\l) "2xbT uj͔D38P2 P1;O`=GpH9z@v:zTNWWAUcTlT[*[OCzS$F$m9T{ rlJXwt=T :;SRǽ5*87m;*2IV>ۂ2xqa5s'4E/&fӷЏRNi$q;S4 dԑ=GcLdFҥTF3֘dr=}%%ug06(82mAHJseS)3A9ZpOFt sK9V#hLSJf#&$8 N&SmTQ%dR` wL̄+N> +)k[- eޚrO= ߝ1wI)-$0T2ҠoާdA_Jv802Iڒe&AN}"1yXӓEnH 28 :J2\?.IҞIX Ab7N'x $a~Abbuv <*JW֩ĞbFI(Z%#bRYUF:vԬFEdTP ,{w@˜*X6X@,\կ<xrpGT09>4 =x=(kV.ôFJjZǕdO Va@ڪII|3~UqG5/Dg݆MѶ2\4\ >F-&!n^]F KȠvyIG)bk@sKkbm9J>UZ'hя־F՝hIbcc8ɸi$}I%e{QOHt:@<=\UMv2+<^;!mŒ~dYp(oA\ҷ} ^`Bmc$U|$)RF}höфVVثe rNs1*Aȩ9!Rj7DI$gi/|"buj/ Mc8j9;rHp5 ub@ ' bF~QiDrw`=O1;so`!Np) U Awp%`*2J8$b@ `񚍎GO<MErJ{,Fxң%BMd%>jc|*n|@1z&Э ,<U;AQ {Jj8ܢFw<1ڝ K`jW#,Hl' 'qґ@ҕؠBԶa q$ G);>!qA9$³V8 Ă%$ca&A^Ԗ ԥ\ ҨvCQpnFi ,Iv\ҷ#%Oc Wv&Im=H{Ӄ{Dh3۵#.I'‹]YiUs)$y@?COU >ђ[q弭{0v=aKaGS)B&y^HB{ ⓊZJZ2MZ99R؝q]`F)$% tRViaԘHcO1wa2I#S-$dڎnv1) 2֞ c=r \׻3oMG?*⨹qҫBp jȓ)m =GJrJp)T N?x6'x{Q\>SެU$TuZosRF2ӂj٦3Ld0Gjt/8`!(OSCX_ʒ[ՙ.88 ;T@Zr})Z.Żt5 K1ž*CJllʀQ!fӱ5]*1c"J^qs;{ݷiHE~}/VؙIew&xOX!ss_~M;O'NN'3O|^*Ag̒yhla: }V8̓;(s,Gʣă4Zs5ۤ=Ұ؝Os޷U}YRmtyѡ_H!y/v?Z1Ki..%\N+6S 3#bH}Os9n`&Wą17p"CaOsz8<<ҷV0X<IIuShȫggQ'޾<+M>%24p]΀H{Y@;|~fđOR0O96r~x Q;ۢQ5\e._8q֥mmgM@O|;}*̆XHhi0Sm~Xmt^T6iA!V#8Hשik_/$ܹn?-ůެ[0cwdB^b@ 3R+cC\у,srd:_r]`wkO#1h~n&FrnxTgU b@_֮Ly-ghZ0,/:՛+ ڱm`uJ`k_tbiY!+M]:`jF!g"I=}EO<9}NtݥI%QlAy>~3NwGpW5&\ fOM50B):ubGWg%@+Lʟ{N})3RFKRwo4Ŕ!*s; d wJ( Sot".1;@;To8hrA*I*Đ}*MaxנlJTrK9 >"*i9?ŞA4nKJ9Q3P}*@ 1,~ltdZh; b@dO4c⧘~HZ+_!w0zGg,HX1+T*b<Vޤ~{ ^Hqp1HyMAUǵ)'ܠ*NaIBO$*s<8ר&1 ,;HFild> wzОn6s>,#8}i Z<9 ǹ$Vxl){WʹNi(Yà>eB3oJ8PvmQ?Ɣz9Q0%YzSU QqIÚ7]OR]T c_73xj.1֜nd¥[@J8 HU2T=E@"*yh 0?)KH@I$8 1*F z$yX$#0NܰqJd 1:^[Gl M[Xz(pK- YRpzB UNPMkpдdJNO9z9R7KpI\jCUtd.B2Wbp;0C}*pdb}).KrogeI,I5&\)U}&n;ZR4xEP2n*(횯18⧷ !G8늫oqlmY8UMW,;vIORNO,d1LP)!"wV'Nmj˰nQR\T1>xpOjhV$$֐WՉKpyKmUDN5f 瞴m̍Sޙ7g- ATAw ! 4d6rjOsڳ.2֬d[{w5f@$YNRKZHPX}.\FFAHx9*I8 CUR*Iy'V9ih '^\2zV~C1W 11TQ&X'P?T xpFgarOXID4U$ވֱw/&6xWՒ< + "Is܁5~{L&#p^F3>W)c#㩫6mi1ڮu*?Mlr%|/w[!Q߆, zCdN1q[V2 Q&rMfwc Q'Mn2^Z j o!.y򝐟km%lp?\v x{VRZ&&5 cez* &P׊|9|9ЖbY@zdAMmP<@_`87LӔ*Vm?f-|ӧֵrEݟ/4fue@q"d.( 7zѲ,yj^[zOc xZ]Sob 29tT$Q`ޱ,ZN1Ќmس* mIli Iuz_jlX7VdP`v6fI϶,RfXR-kHaʲ- 1 ~?6?JRL (Q$}qV@ F**StZ(ڤHTǮŤGL)^rVF|OJ86 {: 8\W%>Q^hI8eUۑޒ{F|{Il< ~j]I rytG=[Yw.Pַ/gyir#sJz;Y6^>XYi6ٱgÖ'u޷nҩU?2jM&]ӾϢ\o\#OPDv01}ƽkiHIU'ڸ x KsxhVԼ>ZC=ٱ] p ?LUӍ;u<%bR1}{]|V׼s:mf4i] PKNAV4h(/!7JX\|-|+iR&T9'x$\߇6jXX^w/((^+ l0,RyCԊul"1qz7ִYYF@2sTu k:'_XDҴ;f8ztis} OԢQ$eTR%#hI^=毉:h4'41P8'QQ΂GEi.nFu<:695>kAc3Ȧ38VĂxWϾ(~"BWqEk@|\*h۠É@htJ}lw>`Bƙ*qLjm|[4J< O|Vag4R+%FqcҊ!M, 8:ROYė(Z2 S_>:ڝI kAQ:zyy$O;M,#2۵b_-(ڍePXiGVKB]s9 V UH9$=꥾')ޮ*: p(X G5bʌ1h !V SFl=4&X|- p]Ӑc(!H2/~BuC{1"l6qޮG8J9L V,X5tb*cV] OzLId#,Ƌfii8zhVn㚣Cj bJzӰ1DH\n:_85FQҭ[E 4ascO(srz֥uX~}%@9jHX s֚l `@u95nDJ#+B5-6A7l>R3jRskH.&]%r*S)sUbJҮZ# 1Jn 9aEC4j4fxfBA;O9CFqx0PK7Jw'#HN3ۖ>Ì ʣ?mb{+C6I>2qIf=D8Ӈ9G1@f:ʄAa@ `r*w ^^HQ{IZς_]̻}w_ήKx]:Uc U#i@fa}y1:T7QH h'Ԩ96X l]N9jOZ]1A:SoJtA# UgRs*TVm~s÷@KC J R=2;_22}5zۓUG-Қ׷|rWE-,{yld3ZdHҠcb+HùJFGJ 8# j&o(o,yIOKg'5FxЦiQIx{c#Gw*zc2@N“wI|3ԡ񯃭ǽ(5 =zci|:~ya$xfi_vF~W@ߵ6HCH)^^`yƥbY9nզ&tȁi9,OrO>;MfuD{]"ʷ/=q+eSt㚌T;ԧ}5G<=mIꖩ{[Xn C⟁:Wsiu-t\W!^,F"/Qȫ o^JGxfiRL[QhCc<}܀q_: JCkhMeʕ>T=OJrH<`/ޖR[a|2<5KӮ4Haʀ?x+:tRYmLmqpx{~3W-;D>SGuP5+AU&:lv bmBPGĉH>IRs{6J)V5 ӎEZ Q"cVrm[m12FPRrt"H-Ž^ܑ̕ws{Rb{HAB{EHEgۏO0T 4@.y^bp6ȧJ HsǷhWv9iH8g WJxEU1֭b}ŴX[w$=)cOb(BX$d`}K+y \) 1#<ČSC҂T uui`414*n՘ *QQ ڥPA{ғDLSavP=i6 G"0f'S hyW7lo&0'vN}YpXyMa7yF`vITq攇NXx4ăMjr $ӬGpzbBR3iYمY`agԖ9){SB-H$(䎙F8{zUJR8ԑ`$<^)6ܚ#q(M4Գ{OO\@Gmdb 1ac X_ޚ{\D"H$p=Fj+T-Gz#J,ɔnq?8Q L<^* x(Ƈfв`#8$(LF ?e 1~n(HLWKyc`*`1늸rΈNA_sW a֪ۀHRHZtNԵ5bT Wڑ^ڪBCRN@ ƥIfcv}jC2z򶜌8jav@E*0sBN.ɘ1qgNsPL }JeDh돭RKxw18VQ~F:U{w,9=aebI$c8Q400Kuz2UKxl`tֱ*q(񥯅 Ffo7zXt.<*'G5ɴК sOt/GAQs4Rrrp3ҩ]|tҼ[y|rM nF)%0{#d`S:qSQ\wzאXo%=>OjByxF$A[~q7z[X$pvcyjւ21b= Ds׵s ?ÍjKj/#YR6~]Ԋ㔶p^i$%L#6U 5+);}s8k6i\z>}Ds0r8Ӿ6ڕ470Ycpwr꿈<}\*m]ZO'}}kd#I#3mMZDu* sM# 1R}9'jk%, %(@'=&wCtr B3+FSؓ i?Θ J;d@2(O[1|')XT??JzbUD$` ǧ&]+A9ؕ@WM=@vc-يd &YCD P,aU` =}*R4sPZ=n8YL ~FA2OZap8VMHmMsDw` ǹ!S!8\Ҫ2v~"2IbQV̰JRBee8 ^(Ir?|ҡܸGF t4C@lb0i<*@_+kR9EVLSyڈi J!VPz%mQ7-ąpK㠩" b[Dc@!@^bUBTuxTb;ܨ01&eRGݩ؛!݂Xx="[m̀> W$RH Oqؒ8ʗ9ڄ` Te)zЈQzBH+SMjň+>;@.J/H}hrD֊6OO y)PA'TY$9555/"ݳ|޽hI9 q/G=<B`nbUPFqV㌀VV%@@>T9 nSM*%TSG' =sK:Up@$:~bu y ʬ@B$g2_ΤGp%B 5ub-؃9'iAѳc:}[99UqmfbXp;6Abr*ڭU8p:&Rr@=w%씺J2 a>fX:qT,]duB"r y5{n&26NVL*U-\0}9֣EڑXu֭ZBQ±z AOօv4b@THQU68lY-$Ƈb($ <(JeQNshĠ߰ (UP*֌04$U@^iZeAXdڲ,&% TsմsR!PF}:UrA;@V}XW.[ޜP\F9 :wVؠOF+ řXc(޶-f#aG\ZR`~`bA*}7²9ǵ|c\zOK|෰5RT ~w4 87kf4ZW+; =ig޼E|aKsXk}oNJ_ϯzmwX235@9elg{ 4,e2Gb<>z-[ږy:F$J~Jon fWU#0AD}+Լ-jv=BP{V𶟡uik3tP\oimt!l"K!b'i@jZ:M2Ɓ#m4ygh&ѥfGֳ麶oc,DdUeb:=q/Zk"/9E,[Fp{>R}&,jlG5$=sJPwvNmxFLmķMyy1O=0+~ou{̍up1K{-b'j\4 9|:[* ~I0`W9څ>OKTdiQ@eXqp3ZaգRYg,aU9jk _%.ϐDYWt]:+ye*T = VZV'ş\|@OG33?q``oi~4֯.- Z Ȍ\5ԠTa2zjI[_+[K{g H3=ZGx{Ŀ xmN"/%4l=S-nt藉Zz9|T?C^iwVq[|$P0EvHdH;R֭|OֹXfV|k:=kBok722Mow9w}!KfNSR'VKz]Ftm1|䀰vU(,/`,VO ur,V'D@ 4jR5$84'eY_>y.H1[b)60\Ԓ>o> ԵyZ )! +z~־Xq@I-cu ȡS]?zR5Z߳ޘuŴIap{׵Yb+TEQax4%wV i=_bҍ)4@WRLu8_5>OwS{?k>![$ԴZXmkMc+ܑ׼á M,K=9505.Է]թZ^-'yNJ!kze"7:|Pʸvc[?5]s>MbRAP\^I;uuB=lڙtrs? ai>A'=7ڵyVIhQ@P1RŶ~^5q|Kۋ]I ~'xqKkk,˹V#'8c ^Kd-.q}7}3Yu q4 ;$w$?tZ/% t.)fe~8(y1WcƯesk-i PrLT)|C5ͤ`5`!c_ʹ?h~<[MY"9lLQ؟zƟ.i^baŌ.HG8z;_[:^5Jk,KWJ3:om:+[OήT&X% }ПG*iA'l. >R؜=}jL m ڥZ-`Nr@W%U ∅/6jHZ|QyxsImB;›7K)lb$I'{dMidY\мQe:.,!AHiT|5 <DV.yhղwAwC2sZk!m1#$pIlΉu3ͻ17 ܱxqT!|i~ܶ_NI|$,~?ՠ Q͢{Duld7֥PURA9ּ{ _Yl;`n y2bSf^[V KW/ T\X]H1`= \YT!$y?|.M"Eɡ4<!n8 ~Y|WOYK{HgQtC ]t/y9 g)BQ;BŽH|C&dQ1Dr(elt92rt`K"ݐp̠ 0{Ҕ-O UT:UnwJtҹo>?cۭf$Y41 3K=^AωZ(x\4h,"ۄwFOSʒw'$8>ЖN]UA6ƥ#U:gxV[R9%k@cu,.2I=9#m^w۶a6co(9~ 9sU`hK9Iv=<#xv8g"MzݸX8f-dpH:y@@M}6eBiy=^]ѿӣ`m׋a^Vx#`ǭiCx{N(nœ]2oJpn.1`1z \6r^ V]Is,B\I8設>iH5O0lr9#cDOH'?0T 3O,zvP@^z\Җ # @W#^o1T\J=2kFAkͿikO:UyGRr*nݘ%WVJ٬S2(u=i2:TGN`_rψ䵎4|ED{N ]u kJL^]Yivr8*@avvOO{r * qңw-|Yo O(@|8?ڹ_!H䇈v#ہ SľWk4UT>f_>Ph7$;=YYna0OHYfNϥ\<a^Eq$D9c?«|9>@~8* OЬ5 w{ R5aĎrAI׊3U-SnxLa"\"n#ڽ_i2j-r6o,gޘW2A.}Jnɿ6yůTQd_.rW+ _V2òjڜqo9;TR;f궬\Bvzb9HĜJIY[9&#x'WҼbR_j<"uQʞizxAqmc.ӵwg B&v{3Kė^Y\Z"L7lmלP<)k{A*`c= 9z_>h,?#.T5_%Y{hn#NFPuxx:Ev- .Z{珥W⮷'{\ [(6Jv:tڈJ H}CFkq F9 >+]JOD\w95[dfTQKp= W ๯<_{lh:z&s9&;zǵw=~RV 2=ldi'>QOCwtk-nb !UOៈ:O2j6 s]Y ䷉ʫ|00gR[iMK|{b#M 8ˑ0q1ɫƵҴ.& 统JuE\=ڵu_qKV zl<u -l&,Ru^^m}m^|`ӴOD9x[ɁdUW➕/wpW1€ufGVGkiri-!&9ARd2}g_5$yk{z $cp =E18icA$r<3FGJڭX|^/fYn#؅< "F@'|#uqim} GbڎfAzkOƅucoYKot&U.}SQMN>4xcV^Yf}cQy}M* }khg_Ҵ>sI/lq1-&ezzoƝ"3Bqmep$=I%+7 ;3FI47I x'֤{ Ts#aBH y7|3Ebd&2=-(=HOYZG") 詀zQ(+lײ<"%yG0NyW6><{ekz`#sUx\ISIq127,*:'''֭ǛOwoOc1C) 9!s*A(mׁ|UoCҟMWĭOMյy4Ӻd8j փm} a[ ߝǵW5}&(v)\ϥy_|EmWp jPLin\8>O|1DD dc$p\ܙ=f9 \ .+3\]j/.NFnycuF n=טf99$xJ;6AU ։H)]:U%FJGݐ%SXW13Dܿ\D<+hl%"@ߊϏ_²6ΣL`Ib.fv8'z[RաMFrK0`Re;|}jj Yll]’rZgըaUI+\?~+Om-"U&E198?Y'&d ӊ}}N)$_>Ӽ}:r:8z 37S]\jQIf!h=FR;xK.cdJ] MBζ]dS i%ҟFLu4K5J`r\ } pFCW|^xűjuxY® 8`YgGğt;vxnwc(@OdЊww84k׊>oԗw>ȉ@3Ȭ~ΐxRd]Z* U; )ǰ"xMewzFn $ǭCeo|Qё sK޵Ю9Ok-FkVYŞh2^.}EkbAHWip:T|;EW_10q/ik6rx94 tH~*|!?4xRL3liLQ[ =?JXK@hcYpc`~'?m:I ѿ]g"wD>CǞ9Ѯ,lZXPZ8q9Oo,UD`2O\]RYybV]v|sՅ_3T&D.mxmD-% 6G^}+g]GrKYM졲P}0$=x'jg񿇼+4>uyq3J՛>n}:՚5}\*yZ]);IIFoocpH'cdJf{sYn&խn#H 尤xiK-!lK J 2cz־=?XZ9U;v0BS֢Z_ RI/+׼$Eal Npj|Exll YGkw2Ѱe^x fZ|d԰Zj?m+0PpT`rAj?m}f ;XYFYwc9洳 iϨ^Ot+y H?Z؇q4պ u9'= CghHP ?ݸ d٬{ؕ$;)x9X~ZjcMS,ܕG^'I$/\H݅rs^Qj:Or=_2]h( =+>%h/om-^8oV3ː0IOow]wws\_F"w]d>Ү =Y[Zi|0ZxQ-,Ly,8Zk~kVuY dNIV?kz]d1ZV|`+ɕpnF-;%$~ahF>w;Khe $/|WiZC#$3*}[xC{}ka /m'"S#$Xyonu "͟'E'`8cz ɭ 6H}F:]߳NyR\2?ƺM%,bc%K8/p|6c⮀wS$0fݼ%@\ >l-.P(9u.FN'uoS]xBP1F[:n^2:Lj X[Zi1\Gp^Q@-I<>fAiiZ} ꤐNsxt>(x\Gmgn2J巒{v_> =1j> Z[ VmNs Eh0-m`<-bLY@9$&zX>4ZjV%F]8n0BҶtǎu'Q}5t"ho!JA'j#Ez^kWubUn\mbN9wǺW -BWR|G'L_A7v>yye{np;~W'Vm,v3?Q] ;l>_#8eb SA2*Yxޜ%TxmI<~+oƕs1;nH +"a|.uiEgWA60vk)?g{MPchtwo^Hben\qI|Zutg{y("5c8?GC|Ojv5"*qr12.7'ڰa .#8UCH>0|MDb-JA4(lTz~֫n홓-5A'xKH|EH=W*ׅ=NQѮt![_} Ayqz֣ok*ŒvdY$@[=OҧTdvxxXjN6k}$o"أ1;t=*6wl]̛mԕþpd@XFVxtXnfcr;1q7G.&b젝/-^=r sK˸>ܱb%mN k߮ma_4|. 5Yt bg77ww1Z*fmn}Y/sIwBU>hwV;(^潦<Οh˿0:%e[N* !pY1qE9[ R[|O X\Ml؁՘0zkm?gda2$9>ýz<akxowUrXǧdk?}R}JI>_U .'v򑞄cmI4bx/Lji12%f.1՗࿎߅cTES>y&qs0,3H'%(9=ǶxS|丽e-o[e #p4'?^'_Ƌkb|ۻa^;o7&fCHCdv\Q\ƳPijZθQ N`0Ոe=S^ Zh)L[LfJ:<JVWDwCSIQl 6~=xL%_J?E&s\ǧ]wZeh|q(Fqֹ_jxBe%ldPG_iƒ>Y}. 1VW*$B20G>ćOk] 1r,Cl+LD{Um3QyM`EImڒ`PrG9ɤ'rn֖>T!Xn 7RK6; J1 ϡ,%ԣwupx3^%ߨmG4LZo;G@Xgϭ%'-,= -ՙ3n#'O'ZM^[_"oyl-_U&>1CVvާIf ``kpHYpUX8x[VˌI T> H ر'm?TT%+|<[m$7\]=їX䏦kPZRpCbvج ;Xz"/ ik[Y mg^/?[xBCk]O>]d,@\6џ^}MjWZ6z\Ox >f}@7][QKX!:3#cڹji״X0,V ,lISL4ߊ/<;5@F$bY3YF;vI>\ii ԗo"::wuS!s;gN;fmh[-SO ݭܶ`Jy`w~5|itY@럡%}Di/Kb- hd8#ڨiw+nޯ$HPBY(-ݖ8W6yz`2-`tҶ/1G̞4N6/m> +gz6iuK]IvXh;Oڇ.@<a]w'd+NYK=@P( #߭zj%rFqDֈr:%Ήwk~<Ǎcb znǧekaw;:rI?oW}Ǎwqyn)%f7,}`}u7[n׊o#4n|.-[+鮧xU# i-چ/ lȄ6#'=kڕY^89ec>9e,,F8ymD>r(]s>ƽ_mKo c}j?| Awd,0F9JmmyUMX& >K#$'"-.o.5%ԵX*6'#zj͗oqWSH%kЎ֛ǽ6UiضP Gsq!'["YR{˕idI3 m#q&? xB:,:]+ib9p' w%j֚LGZY4qF8uvV=0E'q?Lņg9F>G e;e9rqV N@8|OxMIqH9 A$#ǸhX-Nb~vf䚂⏇4m^KȢ@`g>W:/b}*XX-֭`7:\2z/jwtM[BЯ`-՚hLA|a y$4{KmNXqCˌdw9>W-B@%}#N+|1ޫ.vNkM6+T€N\׬)=d:GſbUdqMd7g7ڞy}^kQkKݬ3 {"$)Lpw]gÿ\xS6'K[G*$`I sch_-g#mh5JE=f[ ^1Ǧi(Cnz%ɞui9]][x'!2xrWi> kwI^-*pqh)3>[v1Ϲ($cޚ󎿮)Gֹ&kar;{kf74\]_٥FĎs]Čjpc!8KA5es>j]7d$vEϭfv" c:= 6f*K\G*ܤ*ܒk`&myi܋xE!u~-o1m[(C||rXFZv8Z'?z5sv݆8RwUm.BʎBt۩VzLm?ShfFk-CJ<6؊z}>LWDS@ױo@Qz1- |<DeEB"Waq\lZ֙0vDlP1")Fǹ*ևg{fkx(_ - ?*[]۳eFsW Jv,@0JԍvP$ğWR= q5?ŭr;$=o+*@r5}ooked fZ 4B̤mq 컥p~%)Uvt?jmE)+?w5hVL-U >X=jlj~76ͦ|p,\ghN1ɭ/| ҵ&)=w$REBaxNkA}aj73B.nQGpRvv)?|3u/]:iew0eȫ ~*G2}Ue )Ebk mծ.-ȌhVBsOi|"#,ϵc#z 9ZNJ7Mqo:|ZFԧYO0x^ҵs.x#!#_6V ?$$/oΜ"vrx֧} ]ΦI!T6#tkn_,M"r[dn57:qc3(3Z3LjmmBk`,r<켼 q :mdr]l{54]VmxӮ=qV,S_Z$_ZI מLGiArdKpTOՒ>![M.dԡR?`XK'oI&mۼa#3;Y#?fGզ| [ɭto> MDՐΗbyHqpΠJѼ48#OxՀi$dtNv}kǿҭ_5Pb&S :ކLӚUi%1F[ ! ]c u>8v+jpYбgܒNsWt%_יaBUF ܎EgMGpZw]I~9\2K`,tvoqXwǝVS E##qݷs7~ǽCcIzh16[#nhqThڃ4uܐ&r2}O|Wud%9&B n}֝Зgql2ƮW%o'IFM]h.qWұ4:AYO)_sFzO~pǾ!M:;ajŲNst/Nyj!d?c(~&nOF%vM"1"&*{h֥#6 {:F@qsֱ&m>@2(lƸ?NgnJQY&aɟ8`$qO 7HTմdև5jږwr. MΗfTAE>?~Osŵ "DЮR_z#?(\eFnF_ͥ;YqV#@EUx?½k3еKh'9d [ږ5j2_;V$P# $pL|,ejPj0Z"-ya&qzݷ/z͌S:0=ÃeXJP艺 I qR[ ,{ 'FF3S+(8VoxI L$#BvC'͎kϵm^!w\~"*{tB={+0֧XLj)<^ 5[Vy]G`cy|Us Im έh/@PdPǚRx )7/<6 QqG=*-Sk=.-GU5kN 4 KxL7cOc]K4vQ $¨NIו-⸈rVE *{$?pxkǾ ur[ r 9#֙?M/ $ӛMJ+${2c*x㎕xGO#w>WE:>۹aP8>m6֟s-VO7h$/e6F0xVp?ƵOhROmq]95VXWO hjvȣ41s@zC[y#6Jc쬅oqԓԶ_ XV-V0"6b)Ϸ/.e#խg]1P= =9k|=|Gٷ/D3ŽI?J|)oAVprVt0s3Zt/u\3ͽגq1O^ǑGxfN$_fEIY0ֺ gIu|v$`B V333ԁت_t;常j3],10 Ut$y#=k}w{-7wR\]$2pT )ڴn?B3RR-U_< Zi\E{wuRm y3owm9&Fg G=[קW|QO[^%v:G 1PvMim};5]NK NجOڷlS1tk/76pfRmðscIg|sⷻ{k[IyRIDueikf+#nP@>xS櫨x뛫;h4Xtړ͔Wav80km8^B['q\wiX]MtE;-0ѬG.`'GJ;_/Mm N;֤ Sk%2|-{\MBB!t Ȥݬ]ڞt{ ݹTOs溛8I1+Ƽ ?=tR )bdW[]VDyoeQ,)RTmΗ'2ًrv4rrNwOU.wM!XI2Wy'>|FcHmfYHr#sש >Guk%1GZLY<Ǟ1sY!I;߅3IUcX6ӣ<}{ɽPH . t'ڼ)}°i7H%2LŲY'#)E9f" """ """ """ """ """ /9K7{+j*?PnG/B=ئq_ Ґ;c;u*ӏӓ<̍^N^~$,ݵfdv륶,2{1&Ik2GnsF=nڒc m 93{EccVXl6Uiyy#\2ǻr|v,J>vܒ|\If !|pܹ=F[ ;_7rR\qLsbv^>NwlV=GNg~mo{,UmL.RBI0\O=$J(Ե0mX}=dl VP1l꾧fԣ:7>-;-Rɧ3jͥHE# ^~& p2@Zvd͋c"{]}alg4,DC׉xuf;=I"l%4pGdd1I\ƍˉPܒJ26xd6_>>KtZ-AӘ]݆#{.>@u'.O'= tkXڻ܃-=O?׃OCmEml6l~gF~-vhRّ| |uiy] l_xKk#7񥌵j2[[5F]<ywly*bځ쳐;Lu cOy |N׫zG 10l6;G=켟cr5U]v"/-6$n-wn} 1ͭ y$<Ǚ?YR^[vѓqBfav2dfBYϋE>LM+ysښN?k9We6мnr0ڵ31jkG}+vmt>\>b;dcfe 6|݆{+ɯQCpBآcYkFR6&H=I34')=]c^!̗[1{֝Z˜yb_ WKӯ :Vb&19sG֢5y4~}yxx %<@J!<π^\cI-l w7`&ϩ\w㛍dtӼM;ǵ+IAV,l#t$ xy2yw T#rn}gm̹Knaï =}SnWbf1bגfq4qgWLvgo լ Oہq;`\HV /{A0;kLdԋWVj."F&]W:Wcw^m- ?w24Ҙ,*sjiz~i{X.aV_IJ6O'COp~9\)iDLqoWhj(mL_X[d.ʈ-z o7?c}yJ٧ Ffupc(ְ k:&<njeX:J.Wb*k ?ovOb v?1mCiMyO-L7LE Rq_R)%9=vVŇӷ|GP)dDTCYvӚb=5\ z0|UcyEZt2 GF04~1<rX>;V{N2}[dCYvb!pH"l08AUn75,Cm01n`\Ƀ۷d+{/&T>R)H,t&g@Ka^!q"goԟO0Z3f&DV]f̈́ 2r_i_N)r{q/q?kY[9C)f i(x7-v\V7=xepԎSm:+d?jnKZ69>ԒzkNe,J6VdAVlTk;x݃hwi6j5a7#o뷥`{yt;fAfHqOB $YH$l⅀O>^x("F9ѼwQ|>f:eǮX}nb'PvRlX5!{һGæS w2ybJݣߺi-o@XQ|/~O,7c g^yQy[!7 93ԭe$sc'=lll ` h/onO]+/iIxmBct.?PWMu|\وG4ĒپrNۏ59[}C.:dDP_)ϘHwA[7rJlM"ϵm6\oBFpvQݬS?RYf=d1 6 yw\sz>Wa88֚e0='`tj|E4%xltY2ֈ~*s ['ݖ סO?"Ufo v]IN$AWR?a#O~hߚ g+N50<[ٌ,M.dZC rrcŮ@ u d<57|o\q~;ظ4:ޮ>.h[ 9'J|:k_&{*ސ㤝I.m2zjNjcgwsy[]u0u,B./| &,,BFAd!f+&ՋW#O%Ò^ǫ7>FMm?ud _Ձٌ*źSԔwL7a0=#k˚uK2v#/ e`UVB;PN^}G@'k춉'Q^[ Anſ@\3#+e0u&e-fw{^>'o%bmx,Vf0ܝ :lj.mh͌2Ncb?'o^C ۏAffu4qy+9hy٧.p$<Я'{H`֯I_|onx]ð;tjcو;ݾj?+9$R kZCYB 8s:^/ԻyN3xp:=h+h?Vߓq:OH?݊h:? 6a#o#Ӓh v\sry1NDn{^˖ϰQ6;'ſl-sA+7wfTɁ1߫{B&V"`Yx7}wM%o V9[=3Vu-/Zɀ~n k9=T3UdfY;Ar!]_+W3kI疎8x7&6K fܯhyV@ޅ\ZeNCmC^V +7ܶxݿ AuZk{C>]W|ޢh?ً!ϺgW|O%{;1%tC[O%aEk]Xvw<^5Ԙlw@HuRy^ϴţ)B*oyϦCvk3r14P^o|Ϳksװm ixAahfoYq<>u>/ZC\"g覓|fNS-JXi?Ng7਺Z5 GmI!U_X_g!/(hoӐUii%d7rۗz3zNs^xZRudsn.I ??r9u]o=I*?PvV%̄U>q+P ,k+aTې[ (bvE9<z>AI`{27.Cח>i6\ŷ+e,MHjWݎ&?V:s;XC Y(x|;nET ]'Դ]k_4eho'L1qŻYq4Al/F emgvnH""8kjlǷh8 H*a`" """ """ """ """ """ ""^0+1G,n=+S2̜ER}qge=^ǧu斚 m]Aʳ+:qXsVBru6*JjI. gE /+UkۈjlV|#w+ec߫mpJb{:P4N#C~EWs=ܔxgrD %KH Um/6жv8 x3&ʓ#V}ʎ0y~Kc\7%ꋒ63mi+oޕucgqʡvyylLl2rNg !?ĸy\l߷H1JNx:>x@(7HgoLeҥu]G;pwlWef?˓i ҭsK'V2(֍'`90B]_{xm^}y7ԭnG$c/K[0f>C֎n>D5BS6G`=HF>-FBJܿ'nǴ|=K,է@aV78q%n"-FT4c|߶$8ݹN"'4: ^œxv?7:g5Z\X goJ/,W ޥ kq̳u~1*LDG[?4I-ЂZݢAK _\7_7_и^h;ڤ=[#Q.=&['N oWwԠ^_NMz7SK?2I-5\Cg*tαQ>59E8K <qkB``~9828h JPRK8zp4I$$IN'E ]8 s{}K[{lwS$0iN}Zy]{Y\&i=mm۾7j/L'(?D* Uk¶F׺ߓ7'-Î'GCmsCPv$OmsGk] iwCz,"b:w#<0;_&/-VZ³uK1om/6:,n}z.ϡW}_]CCIe}^melыS)14~ 3,(*?h%!zA;7n!q`ٲwIhZCIS*b}up4I$$IJ@~,󶧟f`v'Mym^4jZMJB 7'@Ιzl wwO6vh7sT#-|{Ed84j=s8^x?5pshbC&9CO!2Pp.Xt\ÌwPi/}cKSk:}-]Jɒ2NPLRt:#˽/?I%?ˏQ?43hij/ N$4KOβ{&,mq˃\{ny!s53sq1lE@5:{}5d]3~==KeL K#L{ulTОj;{:WxkSa#W/7+Hsr27}fyMs(~Ɠj?/3wbVmWXꃮ}.s64N:Tl|;?!;"K~\2kvՊVr-1i7L)J<5]/Yg?M_G_@Y'k&nS z[GEVf7"n=w1hheP5Xɯ]ǻѳ6N"jszm5Q76?sZokTʷxU:܇0_sFɰUS}`?cwz\qşNo,%Xqs ⯖YOQ>\Mޝugb1Z}W]ez3n~k6SmXkTƲ*-9=rC-J&2$\_53rGȺp ?}J=g?է>%kRķ>m7׿v늋^ݯpH FKd<3~^N*cl 67p@tnjuUژYYi5ߣs+oדSX6C9^e$Y;7R&?7mKQjk_`u粶 sl,;\3Pϣm0.O}OՌXM#BZG*&U֧maጸ=/'0di}*Vuơc;U$h ;l?Acumrj%k_5i ^/4d1sAx?{ڮkuՑVT$c͓3m|Nsc_KkkC^\X۹{j{ꤪ$k?sݡ~</մ\:O>61]X:}s]$_d1"\^&FƼwSP`qz㹛s_L!N7 =a/56%]aX oqs7Ikk-5KWPcj(^̗c۵sFCְSKl[^{[śGS?ٷ'}[Y;F1|ik]XC`-swV}?6WZd#,0Cwg=oF-7x{=NĎYU|[v $"ZA khO%oOQh:8X<6I._W_Gc{A?fI*?8BIM!Version compatibility infoUAdobe PhotoshopAdobe Photoshop 6.08BIM JPEG Quality XICC_PROFILE HLinomntrRGB XYZ 1acspMSFTIEC sRGB-HP cprtP3desclwtptbkptrXYZgXYZ,bXYZ@dmndTpdmddvuedLview$lumimeas $tech0 rTRC< gTRC< bTRC< textCopyright (c) 1998 Hewlett-Packard CompanydescsRGB IEC61966-2.1sRGB IEC61966-2.1XYZ QXYZ XYZ o8XYZ bXYZ $descIEC http://www.iec.chIEC http://www.iec.chdesc.IEC 61966-2.1 Default RGB colour space - sRGB.IEC 61966-2.1 Default RGB colour space - sRGBdesc,Reference Viewing Condition in IEC61966-2.1,Reference Viewing Condition in IEC61966-2.1view_. \XYZ L VPWmeassig CRT curv #(-27;@EJOTY^chmrw| %+28>ELRY`gnu| &/8AKT]gqz !-8COZfr~ -;HUcq~ +:IXgw'7HYj{+=Oat 2FZn % : O d y ' = T j " 9 Q i * C \ u & @ Z t .Id %A^z &Ca~1Om&Ed#Cc'Ij4Vx&IlAe@e Ek*Qw;c*R{Gp@j>i A l !!H!u!!!"'"U"""# #8#f###$$M$|$$% %8%h%%%&'&W&&&''I'z''( (?(q(())8)k))**5*h**++6+i++,,9,n,,- -A-v--..L.../$/Z///050l0011J1112*2c223 3F3334+4e4455M555676r667$7`7788P8899B999:6:t::;-;k;;<' >`>>?!?a??@#@d@@A)AjAAB0BrBBC:C}CDDGDDEEUEEF"FgFFG5G{GHHKHHIIcIIJ7J}JK KSKKL*LrLMMJMMN%NnNOOIOOP'PqPQQPQQR1R|RSS_SSTBTTU(UuUVV\VVWDWWX/X}XYYiYZZVZZ[E[[\5\\]']x]^^l^__a_``W``aOaabIbbcCccd@dde=eef=ffg=ggh?hhiCiijHjjkOkklWlmm`mnnknooxop+ppq:qqrKrss]sttptu(uuv>vvwVwxxnxy*yyzFz{{c{|!||}A}~~b~#G k͂0WGrׇ;iΉ3dʋ0cʍ1fΏ6n֑?zM _ɖ4 uL$h՛BdҞ@iءG&vVǥ8nRĩ7u\ЭD-u`ֲK³8%yhYѹJº;.! zpg_XQKFAǿ=ȼ:ɹ8ʷ6˶5̵5͵6ζ7ϸ9к<Ѿ?DINU\dlvۀ܊ݖޢ)߯6DScs 2F[p(@Xr4Pm8Ww)KmAdobed     F) s!1AQa"q2B#R3b$r%C4Scs5D'6Tdt& EFVU(eufv7GWgw8HXhx)9IYiy*:JZjzm!1AQa"q2#BRbr3$4CS%cs5DT &6E'dtU7()󄔤euFVfvGWgw8HXhx9IYiy*:JZjz ?=wϝv*Uث`>ؤDN B(}R(v*UثWb]v*UتWՓNJu)ӑYd^(ݎCܥ375-6[B[R1ޕGgiD\eVv۸ G$qedSi|2UЖ4%W"9N8t(X5()X )*oxN҉ A;:<ܢbh=_MMBɠ;JIo'ʻDә% >o9J.oJ#Y gZO v>+kw $z}bi{7UN?L4m6';fS!L5C!~FEv*UثWb]v*=wϝv*UĪxY@ "9ɇ6o5hUZw9pg!Cڶ\bəE-ȴ<9)?~&#Sp82gG)y)D]v*UثWb];{~S['1'<=< ?PE p4naS *ou38B9$ʗ0}cQ&Tl]i'cf#=2dY[%b'%nӱMr,ȼpU*v#qeXGdRm-gfnnª?LWeXN(sv=sެaxbT }܃&9JGF[jil3I"e{q^'TC4k)՚R}.B\jC)3GN%ɩ>M=r??JTo:4\9nҚI|[>-}2\ApVQ@-F ڙh48S/P7pRUa@v*4VN4~?F2)V w\LĂ9Mp[C~~Y~c n;fzB:P2rNeݎtm?ɶ{ePw#n.(E<= MEرv*UثWb]=wϝv*UFhkF(sv] 3i!դK4Wze?ݮ5qRm. ojf+Eܖ1- H<lֺ5 a-7Gs//OTnEv*UثWb]v*U됵H5P,#_KX7Ca_V$xn.m@r) ۗ!8sJy>Aiuv}1xWhҡN59s}0?PI?:4MMs7mO^Adlյ!mLV+KCUUGSQXPt+D .}/TPJ#پmoQ]cxHbhTUڟkrrbr,Դo^qe'յ4Yِِw8ˡv._V?+,5SKTXnv11N6x2 "T{r2 LM.{+˦O~ɉc [/1XJַ*7gֿlLH՛2ccI5Uɹ]1c~DTOov9.?p~_)=wϝv*Uتad4i*u"ZY&-q4X_Ad)-UثWb]v*UثWb]K<+(?!$Û?OE53t[UɜoĎ:wb1,G8A'Mq? K= 0u%Qpsu?_RmD&o>)2CNNƗD9 ˴ 6+}yxI}̊z1~GcNSsA>#|ڻ_ E.AWQF,,Mיc+W \ދ?o"9>?hc'2QO*E,O !.n:W҉ȸ]_fu& _`2Q;ݛ.Ÿ<5r=wϝv*UثWb]v*UثWb]v*UثWb~ѳ98;T R-$v֡B޲ھ~L,OITqЯW&Sc ׮52Z,4ĬB$-< '3&2NH1P)y/!?afzn(W&1?τJzL,G~?S:ޝ˵TƗ*cNsX<%+%\ rllQ0a\9Gd> iv*UثWb]v*UثWb]v*[HM(כƛm%{7&a=1Uӵm;Qq/ sMֿ̦Z w'7oc}S? Zqs 1ːw=!JQԗ;$~ԟ8DV/h37Zv+ =2;~5`Js9f'ipH" l.YeRdhkelGCGIʸ7b]t_Y ݴrB<^3Z]Z!.?wOҒz݁un+O(ryDؠẶTwP_>쉉ut9'}b+tUCЌA!W <&*!EaOyd˰$}WXDn7 7x??rskr,m'yF] P+\Rb:C%~ O2XHچeycfw%X|šMA5=.<+8 !>czldhE)UثWb]v*UثV%1c7)xp*ۮZy=6fG [\GC[f#oVh@j1ty@qO$&"5 ^c,<+tI~.u2E5N]iw)Aӻv*UثWbmR/) rQoڊYbןʘGb]6ܯIbdvx2^${e?/)Q$TE2 XחV@CN]>9Qcmk]EcJD\u{ \Ʊk|c[34g@~մM?Ւ Eχ6Ϙ1[:ZTW'e9R1P}mcvCF~@qvFx_?H.-6u^>$G%B4"A]v*ŵ j*Qn|M8?,z9MpG%u=OȩiMd͠265ͨ\Rq F_A<_;}kTB>㟡is{Tz1ĦLUثWb]5w^5iH$dz?Z̓ejOSDȱ\kp8]uhjq_[!'.,v*"`OPwmI3pmR+"\GRJ C1ZcPi=[ ;&oڸS]ic6K_OE\UumgcZ5 Dppp'c cSI$^syn[f/8( A\kv ?qn̎X8 .9K}sEdT?s88K>PQ$g)ŞØ1[,QMOZ4=EO q)Us-c1?h0؏q?l戣%1 yhD' ㇍vȐK%Qw[ΣGW:)s2w| }m6n$pTX\cQM=ϧ(d)G@y#?xb>#p7k CF>U/)#V'YAQ~II#dw}?̷V*%iq˜cJ.-2앚#c>(\\8%ӇTO&{yREˮ}ȏ_)t ԖgHyd\bئv!e/Ëq9iv~EgԖ(8)Ş,[Q_$6YW$ʚ s˜ c5n!2cSErOOjw"l/@Ǎ`K~=]%B@'/X񰁩ꁏށm<4&{I=Q #r$rڍ$IWG :7pE`8?[׼50#f(xqL~GҝenثWb]KOW@>Q7e)quOv*Uث.,v*UثWb]v*UثWb 0 ¿6.t-Eq:-^~f:]A> Ѩ2FϒLgw GBG N!GGR.XsCx ?UMF~vhٓ"FY.}?X nX^bP= F:vg1rv&#Șe~B_Q5c13S 4Ӛd)GI6xir[UkuOGҌ߫1gf'($ cg!cۋ~asOs_(QXe($OKTd>mOOQ[ԵuGtl19=eR_S"zWpN/NR—ҋȺV0 Ƙ1G*]Di-QTČ<%:,ǔeBM IoIl<ȏeg?_ͺ2FfXavp l()׼ ؼPHee<* N< Gr;:8$YZrXo)&ES!9AuzO (+ЍF .e/NO?qƘ?/D_o׍CKҔ-Ʃے'2:pOܵ8xK3kޔvYddzK=w;}<Ir:+GLQ'FgK1W2[Sp#zœ=cԥ'SUprݣoMZ8(H.DˆWZ*!HN֊_c/WL_`rjK-<lj"xՉH+8 y?&c,R&Tahs'f[3XoR7,ğbb8r\Q6y*220w2d51S&ZH0TnMOʧqBmn Y)rkv=) /3tnb_хHǮ-Z7n4kIMI,JU,+$-?_ޑ>IM,W(?RI80o~\<ݩZi5 8 ZsL_4'/Gz]:.,v*UثWb]v*UثWb^aA"?7i#Ώ՟>QثWbYY 'z~ɤ>qt5#ȕYqj# 2vn.ȶnN/G>_$:&AQa-W04d?Dc?ȬhupE{|ŪLc/ˊj kǃU^,Z< 3> +?& AZrru94!+fkUثWb]v*UثWbT3Ēt 7LXbO' |W0 έtuuv)T~9oh7z`!~r{1$Q$IP_5rUث|ǘiDkt=ށi.,v*UثWb]v*UثWb]I<,k,"zQɆij\uk%mܐ >*k]}@K"~HDXĮ QR8#ROhYÉ(CXjSIia<N{df&=hOˣyJ?69_%b$C㖜 8%Hy1" U@C!y7VIẠZcf0E]5E~T?r)=l^iye3C˻*Ы}*sIˋ~p%<ؘJWiS~?şyPI$kX>?VP{?5TZIEcoQHa2Lb5+&&piFo4Ef2#S)?UOգ$3;C̿^nZOƧ!"(xO՗cg#̲?˟$2 DVz7Gj|g-ځ7c D؟ }9,Xߊ^N^ITliuÄׯ${9HٷOAb]v*|zmPoxq 29xfV.,v*UثWb]v*UثWb]v*Uث<[:1o:FDwtݧ9 IUhf}F:̃'LR} Ne*Kʎ(rS1~G}[]/a>7c4͗eE 7AFp)RMIeqxO0џ ;).}(6WP*AS^ fYaQ<&i r,R.'G)yeKOm9bkەI}Y 1' x8#X̏DElr^7'Jh| CԆkv*UثW|5N15qێWtsB.,v*UثWb]v*UثWb]v*Uث:Wafy3?_t}rOVUثWb]#gcEPI'* Il.@yb068G v*UثWb=*٘GWmJ~+{w돹?.,v*UثWb]v*UثWb]v*UǦ*svqr*HOTanjFo{/Fe1)@Ek2/%Z7q~u˛9 L9p!fx|x'ݸ8?9?V9_@]R@xJC':_KeZAgO/OrGvm_Mf `TO*F}ept0~#/(8\s1T7K'Rsj1dV Yy/S ;*e!@erNR5X2ǫn) eʽdXWb]qqWcmOZI\#vqT .,v*UثWb]v*UثWb]v*Uǡ_/DsWQ}q'u}K߂m]{Wb]v*_VUKf/{AZFFPACOpX6*UثWbZo~XT$ꤊWQ?*vr.,v*UثWb]v*UثWb]v*Uǡ_*i]vH ޕs}y3G/Q3= ZW9Q6eu;SE<Sӑ^8?2J?7X9v* Nu8% 7)HiM:.7ɿV1rkÜ|4%!/uKg$VRB4 Ryݘz|p:NN-,D5| 3w>]v*UثO^ OuGsk,M/H-^R8tW"UKLCL\TӯO'T{">MчE=b}v*UثV쟖*+QJۮU7߮>L.,v*UثWb]v*UثWb]v*h ^sy_7h /x{i\<Ҵfg,J|<<> @?t]\|Un]kWb]v*x;I(TcȚQ9ۂ$Wzm%._r¶@U,c;b9Y45^9f-[5 pcS+.73r֊]v*U'劾uRTeڍ* .,v*UثWb]v*UثWb]v*x-&qQ*RF-|yv5qȱfn|sεd1KMJ>s##ČnV!ylD!A ENJ}-IXw}i[aK%2" T{S ~,uX=|?6xd8BKkZMOQIe41(眞 p1`'yp{됗5]Oy>O,Rg{GI)uC1:aד3qv*Ul9R U󝴍#HÉdʧs_V:W.,v*UثWb]v*Uŀ&JuO6yoJ ԿK],Ju˫j̑uh-TQԺ??锭|Z&q92aiefFpS=dRK^_j.cHPr|(Ә5p[.n2,pLLҮAD%cbjF.<7WjԽD_z_A:wv,4h$dWj"GECs.S1o&K;j6 ~oeMGZzW#czh4S9ǎ_?%&rO=CҢtM:#T'/'<uߚO/IO#鋰{cךn/hM[kR~\8v?-_~?C/$O,8ԳI9b,H&).<}{-iŧ%>C[='G::xd^}?: yykmH :OMW`]\ssʠQѴvFYY(NkYC锥/" bK*YF<=Se 7($nDȨ^j6I8_0R~@ryZLbR9<<: FoFxGiik aǟ9D9~=匒zxϐgh}G?&}Cj7dИb"Q\Fyc @}J[ޙOh̡Ɍrh0u.2O˞eִ2H.(9?B~_윚| q,??'ǔH%JK+bx=*q~[>x cK)lt4dyOi-x> 1Z/r}7ʽ=CXsyjrGneJyrHɼ|;e#m;LGח?qX;<$ilNy7-, {qxFCt2 /LVIWvݘahKWSф~xFG'[MSEj:=L~#O-cy?*y]A.W_o.~kU OYV:]5ב֒u#H&j緀C1KWb]^ZLoՊqfWʧhQyR.,v*UثWb]K1~`ZK^8NEŽ/%NSÈ )d0yIm᷾Q |ώt58uqcж;[ԟM"E=FN:@Ū}?1R}Fnmfh22GG,}2 K`}WKy/&d|\cZ|ZZ(rKpHO&v؇ypL__.] 1d\xqH"> ,&mnR_:L[Quc?ٰ_㘚{*7|Sb[O"R&oyiyڹK/U~/}-9"E C@ )O<g70y DdU_9eTŊ=+<ҺNlO^`!qF(tg<3✾;XA{2cE d@ihufmq+ ^VP=ifd~':ԭ:H}L_Ae5,{hs(}Sq93o*h'̞i-ly(RJ>#ۺn81m);:&d^\M ޳y"H':.ԗæHfOꙗS=\o&EXdܬkP?seq 6.C鉌?yATx 7h6;I 㢻 9hu>>e"|?WJ<$[b]Pn6W |?=*O||G4#2.,v*UثW4Q˺4}Fx7XFiiZBXK 3L ̺jV?P[@C^_'5l;?t1,q Njz;y4K@zR+nFU}N5ψ;B(4[P m@Iighd2+<;2'b]vi ɌP}[4O$QjZ {f[& +M98 G :byu [.$d|],4ڼŖ^?䬸.Pw#׮mt]>Nq%w+Gm#fWǐ&=882?k2PS!yr}E^*f=5Y!-٥,,9g)k|f9.}:!u=|Re10C㿏L'Z[Emn8aP9FyH!H*prg3?H7?!ҏҤkqrZ(e_'Z8Ԏ?//3φ;s*[i:JF HCُ࣓=nf #e!s?-Ky͚כCM(TiW_Ss3/Q.ۆ'}v]XE{:]v*֟x Sx4] 3ݯ}ȼ.,v*5GRM1V3~ey;E%.y?ܵmЧV1򠹼"%e’CU!3yYgm[Zx!cQic G.G/"f_R4 *&bZոc+WO`6F:|.s %K?k=voWiV֥e*<$)mt#)v}^Y:iN0F)DX2y /5΢zpXo)f()MǞl>kqq1au<ƹ-psaH@/fk;3<~p~Mhw?O'꺥 D|(V'둒%;cas3FX<,O WgXȍgyxĮs1|^4zKUn=OgYJ_3l01q$~OלoEC+Cڲ}$+omo^;;M!?\?,0%{ރx:ީxq!m͛.1Ւ_6NzeͥoST>ܞX3/{B9 x:|Qd9 f"%D<3d{MVsH#"^1yee!)HY^1.Cs"gU4ӯMB_zxcqKy8%t-DҬ=֦Sy\{&sCӇ&-Z̕B;^JtH#Yg?i(lgڝA82G釫0j!?( sb]J3Tn_9w1xDG+Mg9jv*U.2h7좬 84 :"9Loj|?܄FE?.,X呂ƀ1^/͟:phE&Fh~mSIoHuy-O]^o4IS~ LIနEivJ w,"ڍfy#?B z\&U +5-u:Bf?~DKC'( :Eo( 4.×*o?Z )b QEMkNKgjb5[$L*zSĆaU)Nsq%&CGLP<|?$STbFxH)U#U ~Yt4G'ifpU6ڀSp 6b,?.hEHIu>#)tFSd7bh>rmjP$r=$!pzbsY?xxIb9Ξoky?rm<8*QgH׏qrjZWZ53[FHfOP.N˝>xqO6_,OO.@ Kꏓ#斋+mtKgK }Ts{%=muDOhdw݊P ǖ$';h586h77iJDSGN47BCp:\?V!iv?'Hj).Α):H`۫FdF@ (jp4F$K.ɣ[H"7iWiǭ]}8GT 兖/Mw O59__LkIד)[5gXڷQ Ù݃'ɗc:H}z8P;Ď=Ɍ8duzFKO-'b]Ϋ(i:!=|!m$#Xi_r#$P?-NIXc&O|[lbVs?Ot2%QC ,q/E2ICQz烏-ȕTB1VWbR1 zzuTJlWa.FS.oڿ) ,oPv[҈XB $ @*GfѰ͏g.?6:UثU+} #ruC!( !Y@O cS9/4[#(ٞU܏LZ5?CkkmG rbnm@(:a|Gڻ<)NH]^ _kܖa RD˳̺.ڟz+6nثWb]GSYnDY܊QݲceyeQ 5[V$IqC<̨zGō5uB}HUSQ.`T`>" 1OUViPЧ嗕y6suqr ߘɣh2=!&>]^qԫ[q0ONU$ҫ=Gz4L:./=$&ԒMNPM&|.)݁ثWb]I>\i-pFY闼2W*>fd&=8cOPp*']4ym}Q*;v*U't+-k M+.;x5ݡ;/#|)ybQ -cqe 5n9[#kco dA"Iuf\dÈ=mekh8@SV?Iʌf#_WUثWb]v*UثWb]v*UثU;k{W1,ِrEza'.?E- BZ%}f$oBJtֻ7\eD/_=wϝv*UثUJ-$wӱ0ez>e 0o;P)ҘRm{b"hkIyV̓v*Uت(yĒrCk{Cww]6G5V:s9C9zËL CQS"H4Z]v*UثWb]v*UثWb]=wϝv*UثUSzU? }?\/?n`O,"s2E_}ثc=y [xm{?/=_\}Ȍ:Gb]I_p{qدC_ { T._H;y|YWIYS>o#(v*4KhɅ 7.f͏z#C_KnmT(qڸmKocK<\i5M]󥔗j;stދ1 jkL88 sINkXԢO WU>-R9ǭvNXH#2udW7aCU fBUz7S_Fw݊ i_Җ9w.[fT:tg;[b_Fd]sWb]X]][=v-O/6?F2VoV*%c`%s+`=kH}c߃@×kæJ֓WJb5ӛxd] dHu0 ]ثWb]v*UثWb_=wϝv*UثT]ԧӴ渷fgHቫFw4mW%nót͐} !Yu +[s}8z7@(3Rr箌D@%1OU ۊ7@=1 m~bHJoUʑQo.4U4V2韲?liÑqi tU=8 l1N?c˜ E3Դgs1j|3a2]VL WYBOY.+⋕s#Ȼşs.(u=6޼H(t##˛vbW.Wb]v*Ul4f)eG8AnŨɌIVYFi,%Nkw<~jvxf\DL~?s7mxé:4yڥ8ydXcO _F:J3 n'8H΄0DWOTL[UثWb]v*U> Cwψkv*UثWbfŦҢ5?FYA\ZE*~KR~TYEϘ-=W ?§4ŝ'W_Fӭw{+G[W>$rYDE+jimVʳġJqއ-ɞS\|\4q_K]"5JEQt52ݦoQ/.Wb]v*UثWb`J0 P~c81K& ,:mǿ.ldՃ̶!ce'_F_5Kqͣ?AM`zzzh?3!x&[]Z';Yu}r&$:ɭu-6k`~ww"] 3?uފ\$ǺG Șv~l|c>Ilr.XWb2-^ ay{je@isu8e#(5m*}ZZ$Y'80(·JeOSL{#V=Hc{8?+ԯ]Nӂ('Ւ*_y&Z YE̚>=KiRdj:"A6&/Ī`q݊@RP(VqSXՓ J5?DQQ%u1܅_@uO!$,>Wbdoz~\X5Erj)M \?df"c镦_S։ k-e\)e mץwT[YHn*pS^*r)gqcEEKU,-cObBqETGk.xE#$~$P(b2 aQDW)CxdxsHH;v*UثWb]v*UثWb] cH+KnwW%BEa<Fڑ;QoHtS2\@spe:?&Jvӛqh}UCy)͗kiM i?Dzqj"b\ݙN!R/V5pxMW=wϔn/"Yt 7#~ }'%]?[[Ž. yͶh~Kf %VcEcܲ/V _O ӛnJF"ωa1b$B!?~)7֛?IvثWb]v*UثWb]v*UثWbk:wLGr(䄈s0kbvl'ˑDkf2U[}Yf?_SБyvZ[Yf$VN\r,I?씻A&XTlw{YBr)yЬRfӕS~(~Ӯe`f]u{OU3Z@tI4oq1n}9qXcuikwu O>]ё[UKujk[ 6~ n..gǐVh(?,韪_=!Ϯj|-E_v^w;X<ۦtg jPAT}y.+[)=@>cF+…o49/oiqE!uH,#$to9f?ekm妭s{$$WjzV@,W!+|f %%&?)u^<̆CϤɋ d,ĈL"[Kg-tߦX , \RtjeQkA:fE%2]hi#ɏLPU[d\{I 5 Nd=;>iMc[> fUQxQT_p'~#Y}_.`[nX1%̴OVkwB-R$)kJ)_yms^5!$HOHaRIFBG0=_NsX}-Cef$<~͏r8Ȍ )ݛgM:[dݶטxZz nmG@h@x]G|)7eX_-mgYfACFȘg!袲. XWb]v*UثWb]v*UثWb_nVi"C 2#Uyo:H7+qdx//쟣4X&o}Vx?wsO:f38R &:[gyZpV@& Dz[ȅ5;c~@H+WFpDh@?Ʉ3(ɉ7lY[- {I x\/ݳǫ>RLYhX6bRL$6 l|&+*ڭ(CR9c~Wt;ɞGwy ޫ2mv,|gVw,}eDju2+LN7PqqF$Cf_#d~sE8^PdޟQXK]-aoE&9'?68w5W9 M:۫P~DdT8JIӯT Q>N9!"?hlKeE>ͽCYGmyG×#!M:q1&A\Y{"Dqb#$SN=A .ŋWb]v*UثWb]v*UثWn]v*Oα{JC*mo'Qx1{~9C>Y}LGչmI?ݞUᓛz_OrBUx)*{Wq z~8wf|^}Zoʝk[Yb]}[VӇl"9:_\W5K"7 5Fmk Z{ތq|O TRtkwv殫ftyP{OO߷Ӈ7|"9ZOW~Lvjeaz b설mzApx\YjE)$ =VUY?{>FEv*UثWb]v*UثWb]٠Fd1etXQJe;fYJFIFExifII*V^(ifHH02000101M,Photoshop 3.08BIM Resolution8BIM FX Global Lighting Angle8BIMFX Global Altitude8BIM Print Flags 8BIM Copyright Flag8BIM'Japanese Print Flags 8BIMColor Halftone SettingsH/fflff/ff2Z5-8BIMColor Transfer Settingsp8BIMGuides@@8BIM URL overrides8BIMSlicesoHinh-018BIMLayer ID Generator Base8BIM New Windows Thumbnail?pNPf`#JFIFHHAdobed      Np"?  3!1AQa"q2B#$Rb34rC%Scs5&DTdE£t6UeuF'Vfv7GWgw5!1AQaq"2B#R3$brCScs4%&5DTdEU6teuFVfv'7GWgw ?C#meoysK;Zv ,~`1^k 쵿h1D;?7Qǣn+-ml59}Oӱˡ%=K Ohak]ֿg-?ʶ~mevj{lX5%2I$RSZ]0?Y+cf]k'&q^BX誶l'e͟kH>*h{1u37-YcBOn}sHqB] f19&XuF핷O}7%٣豃+c؁~=]|!U$ z\㡎{t2N78'wQQd k:,:G\ cV4nƲp'Y_[MeuwOqX> 7vS >6V&~ jc ϳdCne[wًײ2S=\k[k cmݻg.ս 1nUcm{Ysk כ̊}̯v翛m[};1TVY[FVWvOdzo{ݍ~G+=i9k讲ښ$QK?MV$]8M0mn% ?R]}VZncEGMljF/eCn#,vz ԳJѮ5?x?~c㖸؆-Ru.ծ˲.h{lE^6WGsGUˠЭMg;#a鹍ZN^ D;3-Ic^5kQ_FyM̲4X C6ŅeWYc(Fs?~[Xc*'n/:{^+{C۩S7XVW~Y,ٿ֨mq`~QtiʨsҲ@~bw{ް]vMNUMm.p%>H| 1ɏ0rOzDH Wut^k]Դ's?*\afWs*ew\Y%7{b`%ߘ쇾Dmd91mq@pF [:5l=:#'<h+Ty~KK$[g꺟Ke8Y̐eZ8֧5%OZǰ䵣uZMhȶKwu4vQEcՓSK]?<LoG`{ɯZ [?{ en f{0dCb=PًVT vZ*Ek #D(̢"^NJ6h>#&}6m,87k}?TEhjګlȻسFf&knʿ]q2GFJݶ[疺mmlii}_g]}?OQ0] Z׼,n?{71A 9GpL~\V~}6M֋wzQVA 23{n k%{qL K˚.>ߦ8;CDkE? gW]Kjczy $nEljFcw*U9(}]nі-`j콌_,\v)e}~>OZKpNk1G[\7G֋+aM5EN?1 ά߯Vv?N}nmjjH[c?K>rڨo?G݌9ʂmG2N5)e#-ˉ,#\#H{+:h$Khcb6D;_w\Pwt@m:Y9?^,px .n KYеݾW}ĉD "y m1Ha}rWT qH=Ց]}p{]EjZ/u mxvn%MJ}?Ѩ꫰Di8xUZǸD%D>$;c]`;iXc?{qflou]Ω =%ߣs?sgxx~FMmkԖ,/oN C5[쟸0GSrhzM?Nzc.*kU֣IL-LKT^:G Cɟhw8nV^㉚AuEu/?λkw ޯu sa!!Y:},mN.d֯k%&2Q;}jt?s[o3-Ļ\ zyYI"uINFoN8o,?s =m {FW k Gߤ;n ~+i00?%n_KtgSW@;K=} W%fceduJO}ߥQyۛwпVvޗWXq }5Ow?"÷*O)EZkps?c?1ļ6VKdnF߽IwFxWts+%;[Mףg3X THg`wsoKdT>ՈFݿ+oPMҫx 2~稇]pmw_ZU:ulnc9){oz_7~"^ilY]9kn rkB,bftn}n_kccOStIwN3Nc}ouoԭk44ďe$?8BIM!Version compatibility infoUAdobe PhotoshopAdobe Photoshop 6.08BIM JPEG Quality XICC_PROFILE HLinomntrRGB XYZ 1acspMSFTIEC sRGB-HP cprtP3desclwtptbkptrXYZgXYZ,bXYZ@dmndTpdmddvuedLview$lumimeas $tech0 rTRC< gTRC< bTRC< textCopyright (c) 1998 Hewlett-Packard CompanydescsRGB IEC61966-2.1sRGB IEC61966-2.1XYZ QXYZ XYZ o8XYZ bXYZ $descIEC http://www.iec.chIEC http://www.iec.chdesc.IEC 61966-2.1 Default RGB colour space - sRGB.IEC 61966-2.1 Default RGB colour space - sRGBdesc,Reference Viewing Condition in IEC61966-2.1,Reference Viewing Condition in IEC61966-2.1view_. \XYZ L VPWmeassig CRT curv #(-27;@EJOTY^chmrw| %+28>ELRY`gnu| &/8AKT]gqz !-8COZfr~ -;HUcq~ +:IXgw'7HYj{+=Oat 2FZn % : O d y ' = T j " 9 Q i * C \ u & @ Z t .Id %A^z &Ca~1Om&Ed#Cc'Ij4Vx&IlAe@e Ek*Qw;c*R{Gp@j>i A l !!H!u!!!"'"U"""# #8#f###$$M$|$$% %8%h%%%&'&W&&&''I'z''( (?(q(())8)k))**5*h**++6+i++,,9,n,,- -A-v--..L.../$/Z///050l0011J1112*2c223 3F3334+4e4455M555676r667$7`7788P8899B999:6:t::;-;k;;<' >`>>?!?a??@#@d@@A)AjAAB0BrBBC:C}CDDGDDEEUEEF"FgFFG5G{GHHKHHIIcIIJ7J}JK KSKKL*LrLMMJMMN%NnNOOIOOP'PqPQQPQQR1R|RSS_SSTBTTU(UuUVV\VVWDWWX/X}XYYiYZZVZZ[E[[\5\\]']x]^^l^__a_``W``aOaabIbbcCccd@dde=eef=ffg=ggh?hhiCiijHjjkOkklWlmm`mnnknooxop+ppq:qqrKrss]sttptu(uuv>vvwVwxxnxy*yyzFz{{c{|!||}A}~~b~#G k͂0WGrׇ;iΉ3dʋ0cʍ1fΏ6n֑?zM _ɖ4 uL$h՛BdҞ@iءG&vVǥ8nRĩ7u\ЭD-u`ֲK³8%yhYѹJº;.! zpg_XQKFAǿ=ȼ:ɹ8ʷ6˶5̵5͵6ζ7ϸ9к<Ѿ?DINU\dlvۀ܊ݖޢ)߯6DScs 2F[p(@Xr4Pm8Ww)Km!Adobed     0!1@"23#$4 !1"A2BQRb# aqr3CS0c$@sDT !" 012BR@AQbraq#3pPScs $} v=m;1SF:K7gn`ZdtTS`fτnx1gIN:y>@cS`VPlCv|&s-u۷}$LYwx썚N|:KVaDJvkQ:/'>jHu6mMFJĉ_GqF:M9>lcoZ\=]G ;xO1?i&6v'+K.5ҟ4H{X"*}ۘ;ziRu@4l]egIG=E귡׫Cj}6,'[S#dXe>6>gkRkۊ>Y拊NzY/ <5<32DoE7&Vc|8zCͻj8/^ur[pN[;s-ZZbWSW-sjUt*_Mseu,ٷYkrGۆoab|g o'!k n XAyzMQޭTrf^gH4TczN7=+:K@iųq/z{{Kr>Z[J˳Ugoneף|}'35_ffˡֶ04>d*de~O@E=$E?I۱_!ek겐lsR7ᏎcrZ<õ/5 [8^9;s}cE6Nsny`0dF5z6Tmֺѿ3mVj!کyN}cQM,[IR/G g w䕑r?7p2QOdKG;sy` ctW}cű9C;yD :ϒѱ%>t5N UkQƷ;jyP½/5/%f-P-DWLw^NmM(&AB!kףHViuK&gDOQ%R-RDG[uݝ _ZmNGӎG)ȲCy(G?I ~7=. }4Xu *KXl.%@'ذj=xug\wg~8EN/f1[K8X1 X#~0RIO5)*|3]gXb hVj4ce Vwy؏bQ>4tzMХXg^ 8G钬R|A#-dհrT]U-D, ~O(,!9N-ļm~Gӵ\@ڎ%ֽ :.=XFg]R\e\WS.hIV'={sJ E8$N3{jufR-wq Y#;OգBj?XF@G{0+>F4U^*m$'6+ZQ_ϽG~pȅg!I1lbA$ .. 8g"F4dwL!Xrs꟦3~[&RgCh O1^FW-w綬J¸ ucl#1p2)p\;D&}q}1ب^*Io' IaG#aku]M)WnU9) qߺWbB1tSB܎p=Č~JP.%N%*PCfq@BRA9YQQJʓt:v*jru;ȿ~ҰGDM>`%9߸М[G`W kHH(x+&8<%E80: +$r"]kT64wO|8,IM-dֿի(4OTmnjM}]*˭m5]m iUU&<#C7;i3b1s.Ĺ 2m>(^6 Kn3j˒fn|nm:eFa)L7X) ݥ,2Sޤ*aHW׭Q]Fo.k ƕ\Ʌ&aem7V(L[k~'q_{ ŚbEvB,&)+%scQRRIga2+D7۸dTcԸ{esƗJ2h]:snQbp_٤*:}]}iJk,.B+]ǝNי7`z&ѣ7ؙ'F<M&Ks&i vF\܋so{UNut11IRFa&;~V[vzLڷprxOhOQ]_yȀzM.T6Fҧ\*Z>(rU\csrdLA.5Rܖ6 Unsau}eL H1 0,3 ˚GJ!]+l~;UWٹyA]Y.ӵګvEbNK4aYr%3*T+KKǙ!Ko&_{S(]fŭ*HI'CZslQ" N&O'[>[rsaڲbEi֞ozutsXt!ӭ:˾í/n$m5hJ![MUBq\v]:m\dQ%P[ֱeUk.hv,mΕ&p*gbaYw=+Z?6EuRE͘Hf ͛/~HdoX˦TY`[jS yI7/`ڙ ˇ&i |[3;n4[iJܷY?ۤlw6cGeYھT/mm+Ķ^-.놈5bv꫶~6UArҵd̨`ˊhl۝<|\B=ホ!$uvO=dpO;CJR6m^Vg3TLNwٻ#aJٗZ7Nx^h64Ldcg>(G' 6`៙y{Dp!ih TLr =F.9%G(&˩^)n#*=5Ұ7~vOޏeY#g5hK:ڋ\px}";1)#vm2q\A1]p+,?ӗ/8}?RɌ]}I,9e{簜FG%d{o#JZr#Wu O3h $:}E1סbJa܄a\*' i vs1SJcHD t*W$Ɏr8~MW6mJcCqE] 9>+[fy/vW"K2N2QLs]]W!aDAFƱN2M>좸GY]/$^Wi]Iv}s}7MUIVg(~iV(sV"MYr %QnD{GRO?sb=d|)A98w|ͷ-4ײDc_>(- kZ(Q?>tbΆ 5VBa% o|:rԨ Lhɪ*az?7eY)%6@Թhҳͺ@k -/gY˲4Cd"0Zc-<*5Oߎ#daSEM[Em-nfHvv|O"e1֏iAVd>krD^qʵD5qdx%60?cVxk72UTLt1 PZ2U–uYckOLԞ9j:/1 r,U?:;g2bjG+$%SCQ{y^-8T2 ܨE,CeҘ]S ++jѾHaSpAW6?EɜC,P sF<HFžb. ʄ#1Ϙ Llp#j0-OmSpj@VCJxd}ٝ؞c"%HTт۴Wb8Q@ADsUx+ kҴ*J?קNIy)[>]%x+e!Shb̸P(In4]ssjGƍԃ* 1RMZmM.Jk+'ytF2*@4S i% )Xi%O46SY}/nQb@8<~400z&V[ P̒]ToѬoҿ]W*X)vZP[ܢUyoG#Y}߳hESGł|ҩ<(de(R/S.?R@EߙkwQÚLZ2WvWI?0IEUޛ]Eڞn;Q :Jܱ"?ř21h:0) 6FV0=lފ_8CfDzUYcݕ_JG1dd#E.Mob֯^h+j͂A!뷻zd=L!;\|Qn^{ܣ*(&Iû-D|mEA:Mdo}G& uPVQӳ>D##1YHk ~'/F&\33Ph;{֐3*G05&3G~[tRl" !dJ?cG h2$IPm^{;ɡzYOHIq8V6Y5mvLNj':OɕQͻg4y3. B +4r(tpUхAb:|Bb`ʥ8A~WugPL,TiF:_B$B۩2' yz&S3bF Wu?NHZ5'[賩LL))pyG v&阝Cȁ|!&̔ s(QʄKBT\@z?EvśH}R].R O)j:=* ud&{Sv/4h([ü?*YE`o !f!W_QW]I((ET0YVT_u5H$y.Z imKIPn#ltѾu`8FFCc~el ). ԙyRԺKǏLV8'[E:f9rn1;96 zgn#PFA\-yuVŘ9o"k<(CǍ:4k%S"꼾+u.lЬhvo۴M/2Vfdd߳2F?m~A"i;dmsjIF hy[W鿘:_"Y2C[SrYA_s.c9U8X!U'@ڨ75{^cF2(Y ޴oԯWsr˒F"l,<Žw W ̭Z u&01*yF[>C-p79Ym$`pOaB~Xtx C8xňel<$`|p r}V~EPK1zA5x媓AEbAP`x{q\$B.ySkc&PMpq`d`eJ;,;4-5.a!%qS#I= meH,Ž>N'NU~oڃ. Dycka_KCM wC)X 2s:L/ ѳ } 3IlX-f!XE%/Ei X.6Zr165cE% ,ZZ'w]dGq"SdUBʗ@jfB"t_/4s4-:6$V#Њ-$yyJb]mVe7);`J 54-YN߳O^ #[h#o=2fL[̓hް|èzUO,yTRJmֹN6a*r0MI@lЭ T?gJƩʓ2n[hcNé-Ȧjc !%{+91HƔv=2AȞY3)ADbY2oIck)rN\Te{lԎQ$QqsDǀyV[Rup1n!20Z,Qbw\c"lA|e9P6h?ķKDYLQZmR,9A7]v'+\Ta󱉁C" 7 bBH%@$ yRؘrq7,Tz4?XJS ºpG >u.5l4(2ן[Zl!kI {>}$ 8Ixf4pUH&ENW{C2@X&Ue$_q"QX W$ ikwNҥ0 c]mG/yr6Ry%BU(F[mdj閼IqZI !me+h+*z A iSa@- O x^ ;G?eXSwe 5W4TIy`n>K0y>jż6lfRVVbI0їз(qՃo x;bH9 )ba 怡[r)P+. MKREwRe @%j<ܥ/ߺQ.b &B ɐóSctX"EwJr#wޡSϠaȍeJ0Th;ӅĖ V܇cѿyxmH p(h& (wî |@ 9_͢MvSO7P mHH-unh崥qREJp#f 4"ǔB0Yx) حZ>GF=;>U 8&@"ymڋaM:̚1Ť*{4 y9GfD@TF@>㻕S3fsNщ&,39gQdfU+D u^򰛓BR? ]dm{Yau'dBH&&d)22 .GMIae9k,1@y'z2@jP( =I5'pOn&Gtt ~8,cWDQl@Px$F?EA4g~ ڛG}7KQDu{{B;MbWu +Bjx;<icB*qpI@ߏ6Szdk! ~xӦOX/4WU1gɏ5J$i<*EKS٨-kŨ5-_ %VD5t6{HTW;V-Ke^M-㷿7Rn8o6uSPZ'NZM|:Y1%4L);StUEI1zv:u˽D:R~_pBr/cѰAL\]QXfHgӇUY csĥxS}M s2;t٘H2fhZ̪ kEQsI}ܫ,N7ԂTGtqṊQA$OBֻ0+zVZ9f++ҋ:^糨!J* v5iIJm,Xp5㥖3\чa<$ƳXg Ӿ۶3{::n d{>]ztqr)KuV6Rs2Z!-Z |ٳǜ@2b- V|i D[f-ˍGDE7)lw6Ϯs ó;x GoۤB󹈯68+ aƌLig6^)FT$w =>W62 2-1ߋ[ýͥr!cA ̞.2$ʌmxzuוtLgt]l(?o ,MȄ2͈@+s*@*ŒpGa7'vFǻ[WFk)u]-O˓tB T ȼ1})C|\Rx$xۢ@9]-$767Q_H'b@ǰ;.o{AT |Z*Ɓj׊,7Pƭߔ йA]΍?"y U BXK%mN.rc Y2նF,lrs_j).\Y w̫P&S\E*= )p~-/.YGv1[X)jĵWؿmB7!XRA5嵙T#%@@Rcv0gOV\EXYi=Jm3cVUx1 ͈ͧIPH-•RA2e{cei[EjՌ$ǻw6jI p9}Pqd䐠4Dٲ)}2_N4pc&,LA#˱^~VUER޻oMjȵcj_>gNB\͋^R*B[irN 4 ȡ AtlƦ1W9_Ҋ1Nʭ6m #aUe5cRP*:8u|)F,(AV*:_َLDɞ`1l!oH?+ r|׵`]_W3v e.I#[{? NCݺr0=a褕Irx$QZ)S˯'-֞^BWrƊvC?guիgw`=<5&wHe}m䢅qWOP}~ ,w@bzϧ&wLXөۼoTzi!QlIh{ehlѸ*}Lp}L,Ib 'xo2"wkE yM+-.:y2ET.e^j\/$t*O8dCo̩7 ݸ&arİ~[@XCiϣ]~Q%Z9hV>lA2ׯЇ!LsPso=<ކxXfe?h:y򰀩At5N0#AS"[ŅTJGEYVI2וςdYdgߗ5"7nꅠ۲qxtu\uԹ}a1m~dl[7F@/ EWF2|BS@r:2NMI2!4T2@'f(֟I.X͊((h(%ǕcC'@ISQ*%P| E[EE*yYg>Z;;YX%:,bSsMK9$gO(2*)DmOz6^7YB3.+*FRCFjyNj Z'v?☏2d%N)/׷>Y.eUL!;~^ӆ[a>MHK)1lw1_Q?x,zQ"aH)RԺ+wZ~h 9d OjfP;k^d C̅$O>#ʁqFFaRet!~8 (*J[ƋsF|9Z ьr F$S_ohA>M ~iE'_7܅]Ɍ"ăv\Ĭ TGavm2B zT5JZu&6DM,Kr=菩B#qXBm2h2Ė,e`k2vHmAbhrO3{6t<+(k`(k*Hd,5XZn#I9is=A>Wx§[ǩ2ra/!F'kp0(mdכL( #}<wt89ZE 5-Ѓ4, ~`6Uwor`oJ#ʈR?E-ۻKW0dǼY ?uF|KK1s0dhir D(Y[Йp?Ipi(usa8S`ДeX9D^뮺R,RM$ɒKs<$5iiXnL%2 '#-O!$("E zkrd@mj؆]Z vkh)*;b͖hTXR5G>`Ho>%1:Hl4(-v/7q&4&q$2wЃ,4(9ģwK4$2_2%VV(i餄>wK*@/}nGspWժ\i^Oljb bů[ _J-7u$@>Z/_[1BZ$9 ,ڃT%k%+r7kKLne#~0Y\ОVFUgèe) WbEnNgVxZXhNbZx9t+f]@~ J "kl|At5_Џ|Lf,ͅi/[F\ftoQ DGX^-S_k~f\\֧ m(QN`OĭDRbfG_j6[f&R4$vjvHq.ȆSJUOtaZ!E#z(*I)V_{l\Sr _v.>FdO M@Ъ׼obh UU؂ 0 Ѭ82#` R?ϋ)SWCFRE{8,B@\ qϹRs˙($CZ3I cgRc F>zhâ:?Yh'@wjv2׃ *NnͰxMMW\<W%InRAy[B>(#n$H0ڛ6Btu *.Wc2_ݫgyh(KsBlv%ho܁l̀Gz6u܍'9O|ޖW8A1UEn߾1r#0eK<yXRyPo],|MhAvhAZIqVnu|n-1w[T$zr$ˉ'ǔRH>1ZLe0,Y å>gOTVAJSdu16( ya&uj{CMN٠Fˠ<"&FR uJFIFHH Photoshop 3.08BIM ResolutionGG8BIM FX Global Lighting Anglex8BIMFX Global Altitude8BIM Print Flags 8BIM Copyright Flag8BIM'Japanese Print Flags 8BIMColor Halftone SettingsH/fflff/ff2Z5-8BIMColor Transfer Settingsp8BIMGuides@@8BIM URL overrides8BIMSlicesq CHITIET1 8BIMLayer ID Generator Base8BIM New Windows ThumbnailappPEJFIFHHAdobed      pp"?  3!1AQa"q2B#$Rb34rC%Scs5&DTdE£t6UeuF'Vfv7GWgw5!1AQaq"2B#R3$brCScs4%&5DTdEU6teuFVfv'7GWgw ?TI%)$IJI$RI$I%)$IJI$STI%)$IJI$RI$I%)$IJI$STI%)$˜?Ze2OxWoo3_[?q2]Jr'u:Zɷ%qkc㵵ZRwVYO9W#oݓ~ߥ}iY޴2/n& !ukZ~5b~YwcwW&.o\},>++d5L~ocqLv?K7Evߴ8NNWKհ0)âVUPv>۞uzvzOS޳+;{KvokZ}1۷?ޢ]FeʃxGGAqߙ}Ed_]ZCꯪϱ~isc-clV# x;DmiszQ{Yex=7]UNlZlfG̟j\nMMj;YTaZWM5ǩvI aI$TI%<7^2z]5纺rOffbjhp=gc+O^mk+eQ5N+Gebf._/\p2^ߋk u5>װWܗ9VO3iTiqqOO^F6-!.m807s+vڪf{U:/ˇ潰մ*w;5Ԙ$N_.X"[?=!fn[[[;)cߵ?-dW@P$:I?TI%1RaGR:_ ?In>{nΝ}jys۱i oE;mm?ҽk$xmI$JRI$TI%)$IJI$RI$I%)$IJI$STI%)$IJI$RI$I%)$IJI$S8BIM!Version compatibility infoUAdobe PhotoshopAdobe Photoshop 6.08BIM JPEG Quality XICC_PROFILE HLinomntrRGB XYZ 1acspMSFTIEC sRGB-HP cprtP3desclwtptbkptrXYZgXYZ,bXYZ@dmndTpdmddvuedLview$lumimeas $tech0 rTRC< gTRC< bTRC< textCopyright (c) 1998 Hewlett-Packard CompanydescsRGB IEC61966-2.1sRGB IEC61966-2.1XYZ QXYZ XYZ o8XYZ bXYZ $descIEC http://www.iec.chIEC http://www.iec.chdesc.IEC 61966-2.1 Default RGB colour space - sRGB.IEC 61966-2.1 Default RGB colour space - sRGBdesc,Reference Viewing Condition in IEC61966-2.1,Reference Viewing Condition in IEC61966-2.1view_. \XYZ L VPWmeassig CRT curv #(-27;@EJOTY^chmrw| %+28>ELRY`gnu| &/8AKT]gqz !-8COZfr~ -;HUcq~ +:IXgw'7HYj{+=Oat 2FZn % : O d y ' = T j " 9 Q i * C \ u & @ Z t .Id %A^z &Ca~1Om&Ed#Cc'Ij4Vx&IlAe@e Ek*Qw;c*R{Gp@j>i A l !!H!u!!!"'"U"""# #8#f###$$M$|$$% %8%h%%%&'&W&&&''I'z''( (?(q(())8)k))**5*h**++6+i++,,9,n,,- -A-v--..L.../$/Z///050l0011J1112*2c223 3F3334+4e4455M555676r667$7`7788P8899B999:6:t::;-;k;;<' >`>>?!?a??@#@d@@A)AjAAB0BrBBC:C}CDDGDDEEUEEF"FgFFG5G{GHHKHHIIcIIJ7J}JK KSKKL*LrLMMJMMN%NnNOOIOOP'PqPQQPQQR1R|RSS_SSTBTTU(UuUVV\VVWDWWX/X}XYYiYZZVZZ[E[[\5\\]']x]^^l^__a_``W``aOaabIbbcCccd@dde=eef=ffg=ggh?hhiCiijHjjkOkklWlmm`mnnknooxop+ppq:qqrKrss]sttptu(uuv>vvwVwxxnxy*yyzFz{{c{|!||}A}~~b~#G k͂0WGrׇ;iΉ3dʋ0cʍ1fΏ6n֑?zM _ɖ4 uL$h՛BdҞ@iءG&vVǥ8nRĩ7u\ЭD-u`ֲK³8%yhYѹJº;.! zpg_XQKFAǿ=ȼ:ɹ8ʷ6˶5̵5͵6ζ7ϸ9к<Ѿ?DINU\dlvۀ܊ݖޢ)߯6DScs 2F[p(@Xr4Pm8Ww)KmAdobed      d s!1AQa"q2B#R3b$r%C4Scs5D'6Tdt& EFVU(eufv7GWgw8HXhx)9IYiy*:JZjzm!1AQa"q2#BRbr3$4CS%cs5DT &6E'dtU7()󄔤euFVfvGWgw8HXhx9IYiy*:JZjz ?N*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWN*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWN*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWN*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWN*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWN*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWN*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWN*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWN*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWN*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWN*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWN*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWN*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWN*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWN*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWN*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWN*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWN*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWN*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWN*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWN*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWN*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWN*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWN*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWN*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWN*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWN*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWN*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]Qv*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWN*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]h UUUUk56 C)Iiwŝe$$-̯/YT{OX+mxm@^IV+@ Kaԟx֝+@6Xz'1]+ԟxnjOckjT8RHP[-XҮR њ aJgC^Wb]ZyR]v*UثWb]v*UثWb]v*-qVE..]v*UثWb]v*UثWb]N*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*U\zbBw A "ҭ__ҡgP‹|s;R$C-yy}fJ>6E7vyk0W^X6y\Fl˘ 璛a?,~]./rE}jkT]4@PQ@$nDJ…BrJX S:4-㉯(~7>'W3F\~o63?K_/eNQv)H9Q*(8c-Za <IWGT1 !xGWGT0l#~WN#xApEWGT0xApDWGT1(cq Zu_PQq&~R*h܎"Dq^94Y.\u[}ˍ+O/a\?$^Gȏ%4 ^uv]mT¬6:rpG^qyo Up>]O1]⒎XثWb]v*UثWb]v*UثWbN*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWhf.u`>qt%T}E E/3޵RU`6BY<:cR}bfܩ.~ڢpv}dV:2$vb «1^(\/ B[V hT9dMJ@ /<åW.9F qWͮ,8O,rz厁&[AJaH6!GO~Q1sXfm k^ͩj kgn{(F$ 2LDYxΣO}N[-<>8ܲS=z7_M~o#YNzCySʚ[/zn1ݘ?bO!1a:^4(\/ E/ (\+ !p8x8X )p8X p8P(^,W …C;=|iynzy'/OĖ'KC.plcCwffLSSݿgs.krrqa6Kdly8g} 9J?b—b]v*UثWb]v*UثWb]N*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثV*Z*ܜUjְӏ\U} mlߛ+<[yJCZMF8fI,fqi| QC%>#FY]IcHs^/ WbP*y7t5 Rq (>ݕqceju@^zo`wQkz6u4_-iQiLtF71926],1(' Y>tց% Zj3TZڦ}_2xYyf_5~kyͦM?ʱ0m3HRTʞ#~sr8>] S)m6Z}6V0% #UTvf&˴EHqZ^Rp^ pxl,WXpx8P,W …b(^+…Bpx8XRpp8Xkj_🔓nǧm95nOi!7_M2,1kY ~'<ٸ8xw<ޮPO ['d?67s!W ~7.]v*UثWb]v*UثWb]N*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثVZ2m*| 6:X+Hr]\UyP_7;U,vM A?K,Z`A HzDP ^. …BrJX=~bQr޽^ſ}#OC'>8u$3RyWU_ )(Ǜ)dæs=}7Ola--$0`JD.09#Ha:G^n@+M+c q+,5{Vo?ZJD~هF~Y~\#. $x{P(U`Jf:^Rpx8X . BP,ix8PBp^. E/ aA^4(^. ŋ?:<4#yR N]U3\ߔqya_Z_qr俦_v ͹b~aŰaùr/|)lG<[_̇\*Q v*UثWb]v*UثWb]v*UN*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]V+pm lMZiVqH^C m Ο:n\LTjXI:S+-h^UN`5ьH#ҋ9m耥U⫁x8P*(\. {i/u~D"vռ33=\NC_~R_?<` t]GVNmH.Jt @ `;zT qiloQnے:fz?j_kR.UT/?*.[`Ik4Q?~ӟS~Z] ⟪oES}/ ^/ Bp\Rp^/ Bpx8X ^4(b(\/ ^ )p8P,W ‡~s~xv|&7fc̈=oof`P)h. /YeL̼{y>ĥ ԁׂW?f6}Atq;XP/ pBpx8X / ^+…b(^/ \+…Bp^/ px8XQ_`Ԡ5ɿ_Yh<1L?**'Xjֿr+wxw]G^k0sf3>Nf@-ˁW _Xh8`tĕ>mKƷf4Tr7 mooD62jkצcBr߃G9"p~sTIcJ`3(\^.$ŊqBpJPU!I2qR^5/9Ro/R'M'yNR0,aC2gypc˭#V+騟TG֯znljNCo01¥jvm󥵤 Y4P?϶N24d`[W?iOy*&u~.wQҵ}}RLوzeZލ14&An 3e`j)9[jp^/ )xl,ix8X px8P,W p8P,W …cKx8P(\+…B ab^ͪ:1j:G(_lS@Rq3#L^ɸ7;03f3>Nn"͞.$ŊqU_I͸7s! !%0KRUثWb]v*UثWb]v*UثWN*UثWb]v*UثWb]v*]v*Uت h̒?0ͨtؤÿ@MMkSҙ \8̍˴-;J1InS:x]V$D !ADR{۹« †…BprJXa6ԧF>uw?ʫ.ÆY E6h'g殲"NV]T;z7uGn1˫LO*hYӅǔ6H,}eg5sK!XaE<+oJ:[:ޜby%zT$k¯ep!u0lt2~fìyHXI Hignh?ዏdqɫ8'YZZYZig [B"0UG`ke3#e`*"$6,W Š^+…cK‚px8X Š^+…Bp^/ / px8PPK'0|éR>Bf Q4 #qbٿkW 8Nfg,IV0'gPooHݏ'3]1slp8P(\IW/|+)?7<[D~0a(.]v*UثWb]v*UثWb]N*UثWb]v*UثWb]Z\U8튴⭌]\HW״2`Ew97r[^N~|r@ -+˲j CTuO0Y.~M);w*k+ 5Ze?z}68s\(\\/.  ¬k~ҼgYXM GSvU6YO{MV8{' RM̒4:G#B R+*AyP3d +;(VH(Ldlh6֮742g֏K=-īur+Z|N0=RwZnΔBb򼆤 s&YL܋c p9mUx8p8P8Ux8PP(`^~ѵ9iXZ4D5:9hOT=1i/,.uy^ny%v3[s/Q{0>&_a@TU(az*E8/2^|?Ih$u~^?e>ԍ60t>/VBˈ5ɿI䗚4v?اqz`Eټ''t`EBpxl,W Ɨ p8P,W …b6+…E/ ^RpBp^/ p'Yc5-$B$bv|~akM"ĥQ87%Y cNrgOtmlo/\frvpc͖6 W …CEiG\P di'>N+/eՅ@fSp(:QzqY D&pUثWb]v*UثWb]v*UثWbN*UثWb]v*UثWb]ZĜUpbbpP $(^3mb۠2u~f8NiiçlMKhv@=sO@bD99, 5a$7vBprJX. [i y:Ms+zR]F9NbK7ZM'/]Vb^XCMgެDЖ]s??^OTވkjYUQVbhI9 -ͼc#Gu5Q&p +6t8yNy`:l~H|fRڳ[^)^ɳSSgtLsJpx8X x8PW…b,W d )p8Xpx8X p. / n.m乹aK+݄n_8a~b럙;ɼA yNRfP)suӜK<!iO҅.ݑHGjf9 e(2rx8P(\/. ͧpem/Yv,Fe.Q-<r4`)ӛ+dPsSo=6MGs v*U . $ŊqBWr0D9 2yeEϨ(ܞO$j# BHGbɎo ZH98[,#Xf>YMh5N\>e|578#Ҽ{UOSQpz`9Zi>`ĿSCUT1hGڗ~~5O,4Ꮻ#ǃ.\y=GYGkiAm UP;3O9;NJ0 ED"Ap8P,W ‚X$cK …b(b(^+…Bp^Ippx8P,ix8PT+:kK<*䜔A&\",o|a`Ojz_˛\1^&^UҒCJ>9*6cvpb!*m^. Up8p8P_EĔi\2wcJNhϛyEּ笭f(;(Q6"(:y䔍>W򭎍gG[O0Wb]v*UثWb]v*UثWb]v*UN*UثWb]v*UثU5)SQCYTT1T]ӭ"fe^>M<ʫ-8丘ʹO*pԄ 65޹\l"-STGzVku1?Ka๛K1-^8G|˚FյY,"? }?ityu3NlEox $MI$ԓ,e3e(PFlcpΙn/?,nN>W~gi4ro?CdoSu=j|cܝ4N:#7%̭F8LJ3vl@6;f qBpx8X x8px8P,W x8P,H^ px8P,W. 䐼X i:|pVi4{(Y8kEO1m4}!viv}_W"g\pF7Q)OQ:K|-'Jizx4 9^,¯UW4K$\8cPOʛ «…BrJXde۲ҽ{fN 9gmLO6]d]ރEMªͶ9#&cIxEVnk1-dcX;Y팾M#w?{^p՘0W_ho6E/?,Gw7m|į^NZ[F͸"Z)bK&._嬽?u"nGdh33fOgđƋj*( x6l`"( /E.WF#13l9SI.mt}8k'򧓼mֵ>;YXI]z!}<Ǚ9wk…BpBp^./ / ^/ px8P,W6+…b(\+…b(Bk:ޙizmelVf>Y Y2 <;ka?טbtW,(+2 JSN*y[Kޘ6)W95)U /¹͚Y%eq. …UBO4bt|>CoH" z@+Sc `3S/xt+ϹD;^_t_p+O/D;_:|>w/W_'pGF>wL#F>/2_;?![ y{X#匝-,y{Xc__'p_w]Wi_'pGL;_?/G1Vp_w1:Z$rTC/19j;>0<_#7R]o&jPlي?[n8Ꮙ+k;Jzx:~TLy7o!2RQz~_,L?SɆ}y?jP(\/ px8X ƗŠ^+…b(\/ BX px8P,iItMVmgnDYTedh4 OSOǘ#PAصx,uOǷwI J# {hrYY'cNr=)ɩ eW\eflX5⫁…Bppx8(/H(r}f^OS}IGyQ[>]05A޽:_2a ~#W3/ywJ,~M 0A^~Qi\Eǧ ΗI6(r׃ x8P(^RpBqBp^. . )x8Xpx8P,W…Bp!x8X ..Rz hD_vq3438ܞ ws?1G=f.*}8&ySiN12g8iz=_jM sNMOT|( .S3eb (&m*qbP*(^%b ZT!⻔V5934o\=V>L5D^]uvyoADV]GaX Ĕ`KWb*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*N*UثWb]v*UثWUث*2M:79:_8dz\1Cc *b Pb *dpŋ4fh<[U|n H|m?9cRhϏmG^I8' 9'ivX[( |Y&_&Ydpp,. Ea bf;ׅ?vǎ=낿 G{?v܎8 w1#G. w1#/#2j?\?_Ώ`j?\> /?1LFZb_tH?G0Q>c1W,ՆZ Aɍ>Ou-a['eGp>-a['ec?χ`_U&cl͗YL/(O?漗4y}ӿ.4?'N??ҏt~m&qٳE >gHV?2'yoqq{pתX1cHimEUo v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UN*UثWb]v*UثVVVVy~c^DE>UG1,zv N &oE_ R{G z;~˱NćoؘU엥' {Ic.ڟAǬeg#[lK6?0O2_qc/%If?q_4.i,}ُ<{,K7+ǤaGyGĻ_-O0#? Mf?qG򼻃c*X#W^]YvaHy_iwfك&= ε'L{?m,Of?Q+.m,OfUpoV'T{*K7+VX_WR]o,/f?q+{ַ\{?pw?兾0&9wmA,-h+{ ;H7+v`oLz?poV?GaMR=?ýOsqEV?pGoW$C?Oscz({xGpL ;@.[L?[ ;ܸ~vV?L?ܻW|CL";^IV?L$;pL?ܸ~zV~p6W =LHTQ=KU"4'R;g7k@$3@DPpL%}jPq |d}iĈ|U)]LUUثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWbN*UثWb]v*UثWbb-F;Y uSy䮟5ԓ+W5TG䕏qUA'aO%`K'c\UR?]*R򸫿JXWoTqWʓ|*Rv?]*R򸫿IW]*N򸫿IWw;'a\U?+TqVIWwK)c\U,+TqWʓ|*;'a\URv[#a\U,?+TqWʑ}.*TqWʓ|*Rv]*NR:qWʑ}.*R6]*J?W/䕅)݊7U91Vw?#i"/1Wb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثN*UثWb]v*UثWb8WPb]v*WmlUb]v*UثWb]v*WmlUb]v*UثWbvث]*UثWbZ&*ӡ=Uæ*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]N*UثWb]v*UثWbZ'p8AV늴\⭆*UثWb]v*UثWb]kv*UثxWbZ*⮮*]v*⮮*⮮**UUiv*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb_N*UثWb]v*UثWUEqWLUثWPb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*Ukm F*ҥ\Uiv*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb_N*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWN*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWN*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWN*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWN*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWN*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWN*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWN*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWN*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWN*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWN*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWN*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWN*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWN*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWN*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWN*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWN*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWN*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWN*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWN*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWN*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWN*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWN*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWN*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWN*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWN*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWN*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWN*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWN*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWN*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWN*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWN*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWN*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWN*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWN*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWN*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثW٠F[H6%YWMЛ`JFIFHH nPhotoshop 3.08BIM ResolutionHH8BIM FX Global Lighting Anglex8BIMFX Global Altitude8BIM Print Flags 8BIM Copyright Flag8BIM'Japanese Print Flags 8BIMColor Halftone SettingsH/fflff/ff2Z5-8BIMColor Transfer Settingsp8BIM Layer State8BIM Layer Groups8BIMGuides@@8BIM URL overrides8BIMSlicesu# Untitled-1#8BIMLayer ID Generator Base8BIM New Windows Thumbnailfp4JFIFHHAdobed      pf"?  3!1AQa"q2B#$Rb34rC%Scs5&DTdE£t6UeuF'Vfv7GWgw5!1AQaq"2B#R3$brCScs4%&5DTdEU6teuFVfv'7GWgw ?TI%)$IJI%Rvu]H n_QԔI$RI$I%)$IOTI%)$IJ\לl[ӫI YN]Tq[SWnEOM_`:k xz*.c!NJSz)xG6u&t7a6&]/6:n_R]k5uDVec\nkf=_F]EOxE $οު祐&湯hsukScq 66p)$IJI$STI%)$IN^O7eV%,c@ eWcd܆1չ=槵[[-fY_Kq7#%X2?} .߳WS7k>+;w>>F2.jK+=mUL==sϮ쮊,}ӏO`7Xmf9eݳ{ʷt׻sq/f67N"8!2N·ckM9asLK>vqVc>+iU\] o}ί Z&$ejoVAԺI$XI%?TI%)$INGǪ<),"q4W?;cW\VrcKkGq?l?Fn5M16ղIm$֫\EnݿkjߧoUԭ(yA _Iq:\o-^9xqtLn5U~D7ֳ{v7kܨctzkz6~֊8#+$ÒBF$JeI$STI%)$IJI$RI$I%)$IJI$STI%)$IJI$RI$I%)$IJI$STI%)$IJI$RI$I%)$IJI$S8BIM!Version compatibility infoUAdobe PhotoshopAdobe Photoshop 6.08BIM JPEG Quality XICC_PROFILE HLinomntrRGB XYZ 1acspMSFTIEC sRGB-HP cprtP3desclwtptbkptrXYZgXYZ,bXYZ@dmndTpdmddvuedLview$lumimeas $tech0 rTRC< gTRC< bTRC< textCopyright (c) 1998 Hewlett-Packard CompanydescsRGB IEC61966-2.1sRGB IEC61966-2.1XYZ QXYZ XYZ o8XYZ bXYZ $descIEC http://www.iec.chIEC http://www.iec.chdesc.IEC 61966-2.1 Default RGB colour space - sRGB.IEC 61966-2.1 Default RGB colour space - sRGBdesc,Reference Viewing Condition in IEC61966-2.1,Reference Viewing Condition in IEC61966-2.1view_. \XYZ L VPWmeassig CRT curv #(-27;@EJOTY^chmrw| %+28>ELRY`gnu| &/8AKT]gqz !-8COZfr~ -;HUcq~ +:IXgw'7HYj{+=Oat 2FZn % : O d y ' = T j " 9 Q i * C \ u & @ Z t .Id %A^z &Ca~1Om&Ed#Cc'Ij4Vx&IlAe@e Ek*Qw;c*R{Gp@j>i A l !!H!u!!!"'"U"""# #8#f###$$M$|$$% %8%h%%%&'&W&&&''I'z''( (?(q(())8)k))**5*h**++6+i++,,9,n,,- -A-v--..L.../$/Z///050l0011J1112*2c223 3F3334+4e4455M555676r667$7`7788P8899B999:6:t::;-;k;;<' >`>>?!?a??@#@d@@A)AjAAB0BrBBC:C}CDDGDDEEUEEF"FgFFG5G{GHHKHHIIcIIJ7J}JK KSKKL*LrLMMJMMN%NnNOOIOOP'PqPQQPQQR1R|RSS_SSTBTTU(UuUVV\VVWDWWX/X}XYYiYZZVZZ[E[[\5\\]']x]^^l^__a_``W``aOaabIbbcCccd@dde=eef=ffg=ggh?hhiCiijHjjkOkklWlmm`mnnknooxop+ppq:qqrKrss]sttptu(uuv>vvwVwxxnxy*yyzFz{{c{|!||}A}~~b~#G k͂0WGrׇ;iΉ3dʋ0cʍ1fΏ6n֑?zM _ɖ4 uL$h՛BdҞ@iءG&vVǥ8nRĩ7u\ЭD-u`ֲK³8%yhYѹJº;.! zpg_XQKFAǿ=ȼ:ɹ8ʷ6˶5̵5͵6ζ7ϸ9к<Ѿ?DINU\dlvۀ܊ݖޢ)߯6DScs 2F[p(@Xr4Pm8Ww)KmAdobed       #"  s!1AQa"q2B#R3b$r%C4Scs5D'6Tdt& EFVU(eufv7GWgw8HXhx)9IYiy*:JZjzm!1AQa"q2#BRbr3$4CS%cs5DT &6E'dtU7()󄔤euFVfvGWgw8HXhx9IYiy*:JZjz ?f]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lU >Ixc5 a6E?M|oz y7s(ghEQZ:iR*JơmgE֡XגS x [vtx,&HL T|OlW]V{ 40!v hKrԯP各I읪Nl،זv X[6]&: |dsS9ߛ"v'z揚rn/"Z20=AcKߑ_3/3iA ?.}Ky:چo0H?B*l4=/f=GPz}#=S巒aPiݞBx]~RKQBF(@޻r##%$hU'Z,*̽wG4Fؕ? >$O&:cchO,?1i[g 2%ABSG9h6~ay<~,`< j01 }ċ mI2|h1m ٧݆0Ϛ?NIY愄#ˎjmыC.(j~{_Fs$08Е/Q1YĤw0hnj9rr'ǂ#nx#55CHFz`TQ^O?t0Gk \7n^MҘV7z~b|vßO&#+o86qdɳf͗1vlٱWf͛vlٱWf͛vlٱWf͛vlٱWf͛vlٱWf͛vlٱWf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳfVJ+?9){UzodT^Q_۟k;`>D9:OC( n8g.pƌxbįE^11AŬ `T낣홸f1? 9Wco8K(a?M?m'6|Y2\ٳe]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳfVM̔Sy8_ׯ?Nv;cie`ŘǼŠ` FNk;`xr4ކQp\;512ر+TM0c򞔧]َ~a7*^a];oF.E Almrqe+_7n#T~ztVZٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf_f]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]u}.{ ]M:()VB;jՏدՊfe'v #)J@Iu<'(#Ki 1:|uV8,y̑YPGi$H#qE@16zXrc$ ه6_]ux6~^Tw"R dW'm~y PXJNb6!1 ًa 05pnj`nj,JtXEnjb_p\cN.3vz)]dA򕞻i\W"uL?2obR8Dsy.K}%IdK(7^8"%6I~%!dUj8ou =HԼW;f6-ncCarϱG*2vd|rG4k,L7zFB.5.JmusXGO6j )}(K`k9ŖREǜ^6lٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf_f]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]{񕼚6V>ia=mZ ;׾D\Pd1!wHNiM A Q|;y:G?GZkҎYO>`)RG2|A_SUڼA4sIAOsB>db2mQ!q'1J^I)٘2S{=hUA©_ODӞAAZ5 vHH Q"1JGL<K{u+<7( erg,hᄷ趜@nA@Pxa ޟ FjܣÇ|8UK;W+ ^[u u> V{w*¯1k_Tijf"wv4'̎['@m6qpyo/6-Rb"l7v&Vg3L@#soݯȺ?ͤ$NZqȨγf͙.͛6*ٳb͛6*ٳb͛6*ٳb͛6*ٳb͛6*f]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf\Hh = KSԼz{v`.s/ֲ?2{sH4-viIX4[nqypįsfT}4?o@leL i^(vrVmQNPbR^1B:u;֎p$z䗾kFh8&UAZ6bq{fԦ4m?㼺6߈Iuq!3.k\p8B\:Vܲ`+Ю BWyOu}3kPWʶRY%f9i'œU6ҡ1jw[{2:U 8f>{`4>~ż1+G̖0͢4I:okKyaouTдᧀNi^`.qY#CI x<j%}Ylg^CFϨtZ_c;{ 1ޙf VG8p8|LFg y29yem8c$Qʍnq$(ScdČAԞ]l-mxQ SWuGZD}(}.% A갖lFcE-4OSs:f0"(r5eA2-Neߕ왦?D2$!s}oY4t% C=co;\YF0|^כ6l8͛6*ٳb͛6*ٳb͛6*ٳb͛6*ٳb͛6*f]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳfXf4*I H>eC Ls ƣ)%`OvOM nVʥ| Uc棶r"i#rt6V^s#\06}g-ԧd>"ȵ-e4H4=ˎv̽ 5d o.mV?{!?WSv;+{`ijz|XXP0 :}ٛ㷻{ǩwLv7;0#i]]Ggk%̦$LW_5iX52tLt|Kqn!lA: $ej)Ylh) @5$@hD_!or ~7~[* 8'1zmsy#Ms>)~Cdvf,>7#xq٬dy&c*iLh?3, j3r[y~ sNˆz,h6ۀӁ҃mtqş긳&Sn,R5q4PEE)smrv72A@=L&Hj)HC7Mi* 8K3h~E#V49˿5d;<}fƀ c{caVpRm"kڻ4 m[nYVO]Zh0jwez`0Ӽ ahƱ aX/8ϡlG7'cSzxbwC*O:o۞DbjO#ǖeg$E^_O`|Ii(>OyRKѮn㍛گm,OȲ$XiTI5¼^pi"v^5odb_従OFRPѾG6dG29s gݿI̗U8BƯ!$xeRahvK=Xco [@ʀ/က5ŷ!nDU?yVI~f[w].ٖM39 s׻oq1@7?$ڇ푻CDϦilT2'NyS#Z JzW̘貘ۥc"c$yNYK5~*wc /:78M (:|$PVR:Wp%יVKc'aXG[2h\!0t4-wl=ͽFkV8VcAuMZItB1Ŵ%˯j~i %I^ //]6&fr2mɔb %g _B9$]4!]$[FH=eyF-/ѥf!<g?Ʃk,,.ݕ<l>)8ec(O-Gh}Y}oUբgoP-I%K/~Z:E-bmO&\4_ac,kdi]E8wrE n#ٳfٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf_f]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUوP ٱU6hu(@2cIԭAo+U 48>i>r5Ydcl(GwM;($NBptW: hoֳegM^Aspߦ&쟽vߔLT:(5hkv'MI򮁢 >$>L~r'p6Yq gg7岶ː޸3~}HjT-cG2 0F7Œ""26+FǸM}2׈5jaybϺ&f^n+QͶEΟiO)X.-tET.HPlA.4|bvltb"*"`I&ˈEA`f͛ͅ6*ٳb͛6*ٳb͛6*ٳb͛6*ٳb͛6*ٳb͛6*f]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUٳf]6lUWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWn"1vg%*nK{PNG IHDRR@*^gAMA pHYsVA IDATx]MoW})v|1Yg9Ac~Fj.eՃĎmY(}{q2[6Ȧ#vO2IUs=sp ⍶9 y "ꝣz\,JbWuٵRJ)(y9$H cB5 )L"*r9#(,9眉H!@D@L`)RkMdDe[(c:T_fǼPcZ1F*E9s *ϙVQLR@Rb-## )-s."\.GB/EpCa͂ɓ'j|tdT>0?TN$%}(RJιiڶuܹ#SR !U%RJM!"=WJ)RFJ3SRBX?*(tQH۵R1!>ѣϟw]7X@Q*s;z1فb_,F;KYDvҺioFJ?˲l5\u˳s.hFUU,#s)s!"RzZ3q2Q]u]6[6r4!Rΰ_z\-RLdJ)c !RHty6pbr)%# !i]9)CNOOOOO֓νLQ 1juX.(Zs9ONN&1FJ)5e;, #P诖NO_,ܿ.˲,TJ}|*L1n?>0b#kTygnHb)F1 6/{O)e\ 9Qfɹ\./x<O&lVU]]]bC!mZ9geWWWeYN&lvΝ;whŬ) |uuyqqy~_=ejli+SRJk-lID{:--5SJ$!@u!4BD s.&ϕ0TU%1bua>m[sQ1 {N'/#!t:fٝ?MjLV?ѣU!%)T ({RJ)*!-QD9Kc(pl;!x&xtt4 0SJ)'"(vm[=qhYQp9g=eٵ+VVb,TXMt]ŋǏWUy''S'O1CO)t]GD 34q(^B(*2]NоrR, f]fMWA (t>Ƹ\.29g;os.EjV(ԓkCUUmJ)۶wiRDD!l]q>ޏFi={ZV9"ȤϞ2N)1YN+kɣ$P5 ]Ơ1bhXU6>%{cH)F#ALYt05ue`ZF#ĺmW] !1B뺮+˲u]^ 6dde"M9Dya[ y9sTkٱUU3E@QBeYrhlE+Д81uo%xC@DK饔lgۦ }sE Zb! !RJeY^ࡀ8pF *m.9oR""lx5MRɳZ3ELv>zRbѤ ӻ}}1DR "O6毜s4\<cRJ1Fq Vv)%ɉZ+ ?cY{o%")4[˅d&re x'(fM):g9)fXX뵪R=G9;k Lxؔr[`^.Zk)5!Y~'B(n!Ƙ2ʑ"mᶎҀ·iMZ$VDNI USJcX5!y#msɔwB,x*+,}Ymh]J)K^$ !PCrX p@VBpiRRZh#޹9BVJ D9s/1uQ$z5 &X״oXk5)B)"02R)$BΑ@ Jt*x5ck9] (ګPcD$Cc !-Bst2O޹rN@s)'V+;Yq#+ɮme4wpk9O;z9#;L($׮>K8rO7DF#'oK7TBY lgl ?~})m˲BgvR1lei|)-["r.-k!֘R)#B`1m 1Ȳ,UAXf(d2EO?Yߍ e !`aTeYf+"( l̕)Jkx2>K._v|~oұݗ6t;&|VB!3D[Ƙ(]vƂDJ\> )SJWWK.c[O(j#"qޤfDQUUYʫ,Kk-; 8 塠b b6C u]mc>r!Y/~PI2~Rހd˲4,Kݮ늢`KWnJ@OLqB(mp !mX`1n߾6k]}$sۑ}ӐefN/`C_|[f%Ԩ[v<K)`ӂV)w6^xB<} LR<6WHK9ĚJ⽕FD[ch^JTyu19 ԅZ׶Պ%"rF\OcjۖSL>XUUu|q9;.Egyu]kd2{TŲm"~GLR {p`n:UO|5ڟ]5ow$o,,{W_}<`b5Y7!:gCt7y@pm;NyYvʬcΉ9q* ]׍cb0l# !eU]4McB=}믿!^1h]1Q>o-uwmhF!}q}A(v5ȮyjornwvG1t:";{3ހ%{U\$2/ιd_KV9I.ڶN˲\,EQu=2Z{bZ9_|c\rE@0aM j{̝ 􆔗bJcBϟw>Ϗϭ'''xqq./a1Jkv{ͲK #bӬAjۖm5g5#"^"\'iGG/x2-!I:~+Dv7sI=mP gb 3YFg][Fv>U,/ghvb,;7,ȳoA'A8>e'#h}HVsy9ϲl0clۦ< C YQ;;;kY=|l6qj4Z1}//ZָXDv(Y6V-h9sg9m"0&͛7777;ΣG$:yE++X[.iLkX- wmm1F3G h4TTEԊDSRg춻TBw޹S@,!-@D A\޺yPK*Rԍ2bj|}uSɳ[d¶38BjWDDz= UT1[%yQ{ LJ)i[FTF1vxx8mn9$RTRy^9ms3q{キv|t87P4CE$ YCMdWyX0U>B p)@|M˲>z ,4Wd@QTRqRMưZAUY*Q1JfZȻ'cK8ng?*7M@@Ȁ10fB沧[1CMd/)eV<ײ̃-E:SW ]{ΝO>>bkk|EVڂ30 ɶqԑ> 0q!8J$IL1F%iEM@ I8Ο>08?p}4u\hsK0nqc1sbd5=AuW~/ȫA̸x%JšP׵N};@Su\pؤcIkm;& C۶OƃAc8VWWx޽TjYbӹynGq\𤔹(J)$ QK]JBZkjBt:7o0[dYr$Rܱz ɻK].r&+2,``8BI+E Y}7N v{{{?%DFY躮* &NieEQ jTI: qY*ԮB[6N۶4 (& l*lVe5^rDfy 3683TY4f3v ԵlR!V‚ u^~mJz޽{}DZ6f0o(O_$-4PJ },85"RRr΅Bx(¶25nd1D/P*!żj\6..j8yCN12D 1(6 R#ql0@ܔRZi:h ]F#:ϲliySJ`8D| 1feeznç:2D=-Pdv?p[d5/ΛT)_=Il qΙeQ,fTy^=;>>ݕEQ4quuh0 bO)NCNBq(yD;n8& Yd45ltj KLL4 /y4qgoޟEe?9g^/!(yؓe:]ƧKu@5 \SZ:Cpaq OrX&Bn[B(:N4&ە&S~Eyyz=wQEJ)0n9!Fw||7ιL KUucLBhQ[d5^Յєq՗Ku]ιXu7P#c,smLQ\["Mdii)^劬*}#W2P c)Ҋ㽽Af Vy24QոZuhf'j\iDaXnpl[;Fa۶69"R ,/$٘1cL)y^GT8|]) 0E>0q ,+ca;3c}uqY}g \vSʳ;)M c 25Ir=sQ)9RJFQm@S:$IByaBCFւ3:$Id4x|ܲ.7A馣sQ:eY)xJMJcrFSTIPKuZkj{R6 b0 777ݮ7ov4"Y圷ƒeEݮRʶ%)`0RJ)iDVÿkZqaټj:x|wyZ3%1YM{"@~?VNJ|l۶m;͕yߢ 2e6fQJ?a%g}5c0n _yqTq VI).bpY =8,)?/7а@ah( 2lv],#2oբaHerש]nve$+Ix,, |,Xm5@5`D84&fLag ,0 @O"Gж#͹HV#h!gR$Mwlggƍ4͛y?~8Ѩv[ngYaEEnсyVsm¶7޴׿_0zƍ0U[,G]Eq՟4#8opw]O~?#,v\飞1ɀ1@O:/:#Ʊpo4< qmTf1&3++kLXș:֖{K4?FaD* Ð#A˲lE8|e˽#rfw_>z?|72mcrJgPp5a+/ba N`+۲9cc[J%KKK S"sNs&,Lr4a=ϓRFQDq}Jc d@m3!E.'vEHdI=Mw[+I<3VY<1;;;Qs766 (M2@vDj-/SW>_.-N IDAT?^ZZyHdO ".ԍF#MRGhs`8l4h}sv^{m<?{.5ij%ոX\lAڛxnn)#JX)%~/S~ׯv}'dipc,2 #DD۶rn{RIJ]W_}EvVy d֮+ƅW@J>KR0 ?>stn߾BBDI/}=UfYeY:USW뺤A<$CeңuVWW_|1gSk\9j , iKD$a~_mNѣGnݢ_dѨ o[QqSxfyQ 8gV+m1>xcc}*+JuҫqQrig#e\TO+c./ 9ǩ2>0a<wvv|?<?{Զ͖+MҤٝN>toݝi]$p `c,¶@~~a#=y߷_?JZ((2T t]GԲ2Lu!9bՒ$ivvZ.//?{n/ݻgYV&AlTe>=n,n? I#7 o\HEQy^ϲ|>_|4MLӜFb*y-~%jy^&r(H)f|>LL:ׯ}E6sh82|/||bA6fZKq5^4H}$$IGGG/^۳m; ϟ@lQJFݻwWWW߿eY[ۙn#n LшKF!EADT7F~[0yT* ޹sT MjZT+͊h˗/߽{80$)X(NGӴOZ)Ji\$۷iw޽~6Ȳ8mH(rӱ,k{{T|>^ann\^^AuueY>88߾v{,Bt\Xa>R>S` \A]uih6ּ(/g(v pe@%!-hZxN⛋l&¥S2o|uҩE,챈' m۹\X(۶(cZFG+ _}gϞﯿAP*L4MZ>zVUSv*cwmk1-J8/?:bl%و76}k6R?}1/B9ôtyy09$ۓ>鮉qI*dY-H)_'ވ%Ix8ν{* [__o6n}PT*lnzB@m۶meY #*=Fc{{իWRiiii~~xgg'6K-i7kI_& KJ|[w/sjFBG;y8㟟/9y;s "AF~\6nE}!YGST\.W.i?;[(u/_5bj`hV*z_<ϣDt {HY;M}fhdgxaFitI\۝z@J%9/az+mY67ܐ333 mooah4$IDc筯onnڶ/?;;l6%Iݥ]nI$)򲪪 |R5dvol z&y3y77KΊ8q4^{d a,K"MfzkVVV6^aqq:?$iii1f6KUU h4333 ŝvf+J>C˸L&:34=ϳ,Ke&°Fb$fiT 'RUjg.c`T"?֛H$0 eY^ZZ"8#aB!9Q(41s\&y*mg.,,j5Q-r]wzz^#h #%s(!-uNPhf~>h:aB1l\ <خ]ѻQ\BY]is53ـeZLyNNr}dHe>+) WeYqȅ0 %IajcF 2]׷,ZZZR,kieYi溮iY.20ƐI)Ex('cC pSY&Ȯ6wOq$=mN}'y؉n6mh`?\f;`[V PDQ?Ne.Qdh'a`ck>}YѫhF;SB(cg^ hZQ! !_988l}uX,0 M:eYN2Ji.jd! HT AEz1;5.lERE8͒%ʜQbu 2,* Hu=d2n __m0ѸRnͦ(pSJAr]뺮"A<Ar3# x~;24i17. ˲FqpmٕaY6gɩ5i1h{N.󐌿;ouhS78<϶mUUE2L x *JWUB)˲DQn{ppNt}(+d&t]ءEEQ{ 7Q>->e"mu=*R~?G?3P!_@1EQJ!d8xܺݮaegE14y c.JH8MX79{ _f<7kC%>/Wz$۰q%A3: E1!ϕ$DҸk/ĐMw\ !B;!RQ=Bq=@aTsGUU0rvial6A(pfMMMU. j yDtcFXtl+JqD.y*rEz]H~DgVZ=EN_n>iF8%dQJcGvEJ*Jcq M[`>WnoKID╶mJADNa\Fi޽ZeQ!U$I,0 IǙ/V ~}MvQd^a%ˠ' n=\h$BlE,|!H9 `>_LIw[?_3` lc8w'jt]^(~Bixwppn3M[e6garEqm0<-r<]KRe!o Se}qEl4jyRҜ%Figc c)inĿǝ1f5uzy㠨B.xiaXՠ(Z-B(L-`Bc(Bf!2(k 0P'K477F`Eea< >Jc #/"nӦ)ttH3b+c1Aw''4 AP.g rYJh4<4͢HT󼝝u=z(_FeX9 8ee6'3Np6H (8N.㎇&0pK~ǵE&= b3飺zo3v 6F5=5U^.0 cxxL J0!Ķ퉉 WBt+J뺎】ifW n\3w{AR/+JPXB:S sud**E'" 'K2N}nw!oJA**)a_wCp0< Nбyv,QI"+sEV F;HDtz.C—aV$IVs1|̇h]0`^G xB^8ȖNCEr({c>y7::y!fffpp>ʉ !Ν;(C=TVsл%HpW*]5Mzދ5+ɾӴH$.qJa>t {hX(JT-WZ,ra,FE*vlC<)!!3a]bZj,&&`KjHQՖZZhp !0Xt@qMO t+5׍hB8ݑ! lB(vRw,FX,Pd9T*e jիiJ Xggg٬r1FQ^o~Yݥ)%FE<ϓ1$) ƇCe9s%0D՛m-% ("Ƈ_HH,CGԈ ,Hr#j"HO%S1щo+>ŭ{ZPa$[(ddf:u+/8mqhd XVi!daa^w-D"I&''###l &*E q|>:/;99y/޵+ea݉"+\,jھm @,uҽDP^KMj背1UQV k&[-9X˭:AP!Qh!Dk.pk8Jt* {΄iԄw-Qa%K[}s-:חL&]Ū螊Fa95Z"% t'IKҚ5k,BB;Qi&PJ8d9m-SOFNʔtX@kNE1 #?F3`aHTj{m4 PEj}MSf o\R] 9 jSPܖGuBH^S$SUzp;)NHO)_WnWZH-b7eYN!u]ed2)^Wh4iZmBLӜ{\"X5;;{CzlXqC8.}/'# R qzᙈ'ZD-1f:4%P&389> QYnuiBƍ8 HX֡:Wo$m:8T2DLLL(R(<ϳm;'I`FcUUp4?KEU-f5dj5Nc&v}Uշ:^>P 0-Ml6 b8z=NA]l/&R8ի=ϫVSSS!wR&1uzeP(jyBH\d ->4#]@=Ji ?RUfHS$@3Ʀg/_\(6m@%"8TB,ID !HQ#JѨVdؿeQp'Ȳl4T'0Yck{pUQ* Fchhhvv<逸Zn^u;Bvy^<G >f{`S:)A I$b8$gS. .֘bL5@LaY*{10,˚C-1J۶8L&sڵzpq#Y.}'#"M""R$8-nZN˕ՍX2hE !Z}Xtmرc'??|lddgT"QT3xb"/W9}WO8qg}ֈ' Yַ"Ԟ>o ?䓃F̸rJ6E0jm1JHp.]T*cccׯ߼yiu]kC<\./..~駫V-.\8}t.۱cXyeYcccW\)[l{%nqSv2I!Atzaib15Hhvр !I)m4k׮‚H|4S*9-pR($p̡o&D8Rixd=+"KIDP|'>Ô IDAT_Յs ,2ٟ}< <}"4Bؑÿ|=k׏̂LZ45:~vTQ3K/];ێcfR"}O>97q,ijo{N_Ԉc #hq0JZ=|J2Evd*ITVSɔ"ɇ>蝷ޞrﳙ7WZ0 /xj(!4뉄Q?쓣GDӬG"K.rD"XY.VFA)=zc` kk&82Td])#B rAHDp"Θx7?ACJ(JD$ )ZM)U$9(Q]|E-״\ARJme yv˭ IU%I}\Q"nhH$<ϛ/ ިU*e=\nl>#ZA%6Mvͤ`̿^0%sF{Э^>0vr=k+ROl͚5a;vȲF"V+/9??W޴a<`j$RTxlv]-[xR#Qvn4BSȹcNy'?QU5||߁RixݺJ+ \li<֭[/..F"|>?00pԩl6z>FܫRcdi{;vw!I HܷoiryllP(ŧ~i![9R@__4MMzW4F|PWߐ;lvS^ 'KxZQTJ~VCR1`-F;~1e˲2 q(cLHsι)XZE8 UMFTz!W¨Xvsk_ÃuFbKi$R9s\.g2[('NV>3(ڵ+-u66V`IȒmm\R#@)NZymn#zJ 2̶mN8X,vС~m(H✿|m۞x7|sϞ=l6_( SҫT*۷od2NOMKbb?6NKZ;sm*N3%mk_߷YWUuddܹsBH=śl^f_|Źzz߽{w…L::1-|r=)^C,,LXR śbP [輦iV*(bH&L!x$>?]]o~rf8 )R((;Z;vbi46l@{^*ŢA~B/۠{8 ijd[bJ")~݋ǚҒt@ h"3{<9W9/aG6ZTVWWzVT*D"l;yc9'tVEiZX,J5R*G|׿y˲.^xft\9|ĉ_' c'NnrPhZH!m vɫhCȃtUU/]qeY)rE"i$drff|8)]C3,b%`ڶ :mۄEQIRQ>y`[ʶZ-~.+p⎴n Ѿ'B&CC{#ۿ=b4?F&qMӒ$fF%mX2v"5Mz`WVV8[ZZ"$ͱ1084,#ł خoZ8nEQm*tM9/ %@@1˜y0DW^u?GYDUPJ=ϓeqqG?ɓ'>}\.B,4:D5`RJ;γ'ONLL~K^M{лIc |>t{$I &b**,i֖i$DpgohcoE[ H`Cp BɤiAr+ z,˸G bjzEpp38 v̵N3lآB@%18]lnnn*yj(cdr`嵵5]- d4MWRZzs/L b8v$ב {h} sy?yud3cADQ8J+u9{i\qFnҡCeuJ)'UL&DYqVy޵,4oݺf.GlooR)iYeYE0 !fz}J~?11166?,߻wt:&(iccc@ RȬVjDcm=QdrttYva@{0nHAgc>b8`b1$ jj s* 4 dDOL0L&sM]ׁͣ~ e 0 EL&֏6rqPXPߕ F=%|Ҟ(e0}qv IAgffbT=՝Np(LZ?>ŋmooo7R?,Z^^>5gҦmꕕ{wL:=~Fd&3*>r8͚>66611C]IVԙ3g덍Nsܹz>55E)O근tSMY!4MYggg3…jzM\m6r0, lF0 րy`FӑeI1TJBKi>}^ %? }m?řLI2Cx|>Eh4]b]kaԗz%ܠ IX,rh48SUb29\$?|lVUo߹|nn̙3|U|cz*jDQLR wEnk699[~_a8>>j޽[4D(0/uFq||d2HPtRzPi409H*`rgH( 55Mo !ӟ7|SI$wX,I-('b!^4 YQtM pwkw: Gz Qt]wy@ !vV(n\,k/_F|nnJq72ttƽ+nݲ,kr|ѣ.]BW^} Ut |Oy1eYB ey^ex8iL+Lu0$I(%5#B"D"ѣG?fi6ryZMKqE!ڂ(J㨪:}(`Bͦy\LԩS9@}@t( ( =PG}%caPJEA !Q4mdd0FiZND"AM$cccqPeСCd^ a䶃q=8h I_ j$Cڒ9)*#Jm|~qqqnnVR;1=Du]GHHcCwuh}﹩Dg?b`{qgYY9JArl<14)3|wlˊxs]By˲ЊxSN]pR~?pl>д0b"/ "y7 !j2I('cLall4??L&UUZħD0t,i+v ϫ(q#z.OyB,˵ZyUU#WUurrLJ)$~s1DQ1TKA y~dd; ?4H:jY5-t>/??##CX1ʔ5[5]r~6 (Ymclnnu!W z6&xAN9UJ)$It1 }6vywmcIחx繃4XD8NnJAdEto%Y ctT*^Ǥ0Z Ku'J R)!봩(`= NR h)vl˶Pk6---_V !dY}tt%a2x\y'c1Ӷ@ EZeY |>jCPpN\.={gA<wD vLxAEpmFuM'B?~GBS=)υl`٨#+B]sq}8<@ HQbIv )*q|ʇT*c\TJATASkPUU&̜,buKD~w5ye%lH҈hRZP[Ԯ۩A!Ff6~~4DdE`푃cagj$RD?KUښӦSuXD{$ [ƙ,-gl,- <b y dž+TM[3/;]n9+ZrU 8 r``D([{Ӭچ){ 0 2 1Xd_{NVl(>!fd `^E| `K@PZP ƖeDX0}EHӔ=yΝdg ~'Erp4]߻FF[b&IrMgO?ۍȲ޻wOݰ7&Nz~<_~x6޾}g6ggO","vC0:]Q0rrFw.)F2a( A%ʑ8Zlη6%S [ Ҍ %T,mUeI`at5 Ő&Q`Wx㝨|泈HVAySGRRs_Fx]$^%k^6vJqBZ!UCDD^*UoJ+f_,PEiV;"|"-#33 [a`-@`\eBA`^0;8]Z38F^+& |cEͦEqLzA,ٳg5'z]Z /1֊=}gv:UY|"l %+TiO^Mx1QY^VveD@Ѷ4XAp # "MATKe3c{[12N\lX~?ӷVMz|=QUjG ji@W(D!jp,(@(1axЙJɺIq_ nRB_"uKj$%N/Rnwww6i ׼! bUV&l~:QEc6Fr}- IBe$•2͒%:J<3tݻw?XMIJҨ9ylN/ꜞdb<S̠<E^Tlufc8:Y$WLD(,yU9f k( M&da`,dڋ@3 @¥>hIߵ N95UKp+dJk3g)r~UUKr=X5kfi漦55{RyGdu]T`iw}w{{ۭ1H+j5c5_NX[RR@x=n]o1h]8;6oTkHQк@ B [idzv)3 rYV(nqpӓW'/#/???v:={gJB?]^"MEfHB ւZTQ'''w\\]B4áֺ,L9Gu8w嵏p$LӽaOө + HG~I Z( x,XF^z I#0"ъn'BZTx! e̻yKmr(6+T+-΢%5kt7]v{.BxQUUMjZdsdũe6VbjNET>qk68ZTlkv7ADB$ "t.IR@ϒ~GEeŒ0@!d`Y7 +^ǃZmָoLkVlfߵN-a} of;C|XY[SEl`.ry/#VMtO92䰺QTqaI@Vl+6 qe#mvEH-R\K9&oN9}м5dS]ǽ23.nRQidzlNUUŦ@@ \b?~,N:v @Yeyfb/T,-9N'Eyv6}/|eaay,8pD}9E1vvv:7Xvv%yyU/!DQLatqk4/zW jno: oQ &l (H "0Bb}TOՠ lZmT ta9iz@6͚شɬ)W BD*Vs*Sد7imum`QE4yY,};ؚ-ފױ\j]{ws vvmuGѷ(ؽXnиk51ϩϜ$"%P|vlb2-Ġ-L?vd13F(TL`{ 3 *U8;U>~~xsok8hk09Ƌg/۷rai[ۃh <FAS:L-Ǡ9ӬH9%IwV8 xů~ ~ٻ'=xvv8yB7s okw{v/؀13+F-F$MDA^Bk=M!•ȹf_inrM2}GuD[;]$d- 6>kEY`jI=f'''e)r#r\ײz^p4W?~iRB@VDw]bLim=N(6㳳*?DYW*`\>^ c٢FVYiv۵Yd%P,;;;{vmƝ-᛾Q.F+g{yݷYv~K ׵sJ8OB1툗Wd|\3HF2.#Dh^DıLHlhޝ,-?v@:L=Qםo8Ŀ7rNOf19ʫk^vhնm,Lߝbx|srrڶ Djt4\j۷og\hc28EZwu(jVukpPZP64QO?}ǟ`ROg=r/x= {}ʰ,? tn!`'^]],""!9ky*`"-6a??0|o=貈3FsQ,˲,PxeL?MV! ! ޵o ;rQfewbeu͜mXYB`=>;~z|jrU^4RCJ!: &BH6^lz~~zqqCu]G-(MӢVG֞Q7hʊe#")pd @;<0:_vuH`gv! n@fvaRZ7d ۖnt_06NՍ'XƷȶepm /X)o/NvIeYEq/ YsntݱΛ{ּG]5MDZ>vl@̞CPgfI{" ƲmX!IW 6q43UH@)O hwY"-gw{ǃgs4+AV &eL닛ã"[Dq;ʲB)SUlqppfUU=}v u]?U*""$@AQ1ЉԮڦ!IH/\現j=9|;=$ITnUZP1j+$L&1Y/9,lDYL @)Xز|b3-8>﮽[kB鈈X̚lMγ{Wcd*$^"PtO܎onDdp楈P<*lR /Pk" Fgh/wI9ʩmԉ*4@}U_xpϾsq,IwvkY3ayg#ƶE4t:F ~\)̈4 D!bQh4.y1 H'H( A"efGωIwT,3J31],bҐm[??0d=!T JH ˬJE ֭X|! &.14?]#2D;YK sYA"v, @T1qz-y,M=9gC 4-cǔKR|/& ?XR~ADژDE:zIdiuM$bMi];iJS* 6VwuE> &I/H33wbR'/< vIZD;ֻme"l<BQ<[k$w< UB24Į묕XFuA: D@@"TUBv=Q)N/~o~{YvI3ci"f`gPUeY˳4z^YN1'Y]׵6M^ZkQY, @ okY;;n, 9睃 RjxTujJwV7?{_z~ѱI2L4naL ѱf}EG&!F|0'WGG ۊ{k(2BaY d ַ #6rGDF$Nu3 fe*0`DЉEEFɓ'QizgS4M pX1Oc kQG(=2"B%$ L I|!"Z,D$"{tbsVXW#v@XN$9>X;׿Fu1QaG؍8X5 {b2s))@Pֵm;NY'"UUUU%IhM;aVɮFWy$mC]O;8GfGR kk[$ r]M C` E C)C 9 c3W/7UMdi;) "I(pSOGgE56-{EUUo߾Ch4M y&˲W^L&;;; V)EDZ`K$(.P\i #ehu*GD.{഍{RW?G />~pyJ9tnf "V HDYy7j@$7bUf7oϵok` N-%-wnKzK<::SFȤO#%Iu{d;_E$2{ ) ) j 18Jw7! m]5Mnm)mba+''t:qugDkqkC(%HuJԛ1qwm=r\ǹ9s.w)$"!!Q H @S $#a Kt${rwv.};uXa='e7*"`MBܻ38[(`||qq6j7F#eVb>DdٳgPSh=H򽝞s.[_~q23ܹZC3?=SiݻǟoSHrpw BF2bq"7g0~y|}O?*]wh{h}4䬣@-QTC@C"^VɾZlgv\5aQRCpZ]mRi_q^ϐnAUж+srs-:W ެ\gSJh_[|[`ě誦 i "Zk-sTZ*x\ ,ˌpC gf' gaO'ֶP|yz~`?pӤsL:g(XOUdB f0H& D$ (7˲0u:~jz:y8Đ|hAV fu76eqzzdX|٬(wƘ,\]/,0zۑ!CkB }ݔu5d)ٱ?_i2d2$aݡѪ@ZE]`DKM{rgyd7̣[@朚*DCjRJ6su]ǔnHi^\ÒR܈8Q?,RWeRt |`8$@,(,D ѐ&CKQS&hH{^g#"-)LEUs15Mskm IWUem~?{}*﫴neY3p?^~4XvD(kn IDATYRTMLFq}9?̭Ɇ!D%'Q֏)xdҏwX-F@-Ra|q{~#`bQ/hp6#oXqy-]lpĈiuCDԉV/<5@Wz}dkK䑗#hD`ɤJXjUX@\V`VyfW^eX4T"FeV#VV9 #&4 E]Eetr:v>T噇$CLTjY15II0Sm(ld$$,(2eY4aokIbYnoAxgDFUgWeG`Px<}٫W/^t|ow.KUS=:8}60 !:Hoːt3ئ2s ".0CCY s`14m8鎻;{Nvi%`0HF+`*$"Hj?k=2]xIe(.g+ hrl؎+imPՃ [ZHUɪRUku;aj7-Wz{:/.M-ذhR *6 6?I&_.( DnJ {[7ION2402Yc::>>֫ @[;+t_DNNNF~˦iʲTV'OJL clB9SJ bL)V{ ~K""Yn#GIl @Lчe1trnZ/}ݝn>N71p0~qp<O,~uTb18=zi>ZtvwwfD,Sz2v<k3<3lzO޾[ES( 0󺬬uYE8(nW\,E%!z' W%g)*"" o=X.A|=?W?OM?~nm)dDRI@ !8 ~G5Z"uTnnsۜY7lFD)b1L.+|d/Mr5J;4(άi/m6+L&vӄд<2xj\p8L{_t;_>[;[?BlT%L ,E80 ^iy^0eAy$$\.^>Cozrx6><2EU,겺5;V$,ˢETm9#aF]U\6!V[UlXUcfeѲ}K i&!DB&وH!P!XRu8?Y"4$R!öy!UMl,|G}p0hK-څW^=x`낅/d.11o/*]3nnjm.3"bs־.Vl> hsȉt:yg}έ~5Ngo>Տ&'ˢ.墘M| xA5I$PUP@!0"QszgI>1F L>rb"|ܺun&;xXgXO<3~;ݼ3*999w{`/KCbnF ?<״VBbΝ;M0V3'#esʔFQ:sXہzPE,~BB(D*PQr^EkbT2c4].|9_*AM]i?N. 4^_ۼ7fe-Pwם'^ܰ1 `Kym!GYk.W^@nI 2@޼ۆ6Z u ]#N~驪 h|X۷h4C;t:{E<>>>|yKݛ5K]akL';׭@cb`C@"e؎##i?<e$I,"M ՍFQP3̛5~C̓Zַ~g7/\Ͳt-X [`VX+Ā3P&eQf &osѳ YR:B'nosԶ2Mv6û}_b OT(2(AevW/y*4}79gbs $IkrOOOQZk&gp0*G,Za dHbbι qYZiGi.9&vsu {[[` n@0H E?챵oz^Cx7YBoz?dh)y?cD%Kjw^z~/6#u[Ul6L&l}Y1&˲lNSf$\F9Wy*s"$EQ7Y{gݫzft7"$V'{zY$ ;FI /^ P+N5*j7\ 8FGGGu%c;lU"LI$Qʙ:fTИ&ImÚJt-u]Y48riʪ.ʺ(X` .J-$KƊZ e)TQb%UV ABq~|r1,Wm'AV܎-Smt7{VT -p~%k'i3K;W6M#l~Kgٲ#,oO$O_`Kwiq : +s_YUUsvbjEQdz<_}woE1R Ç3?y՗0p6M)s3٤i%ItvvVq@D(|i vȀ,#gK0{59Nt`0 #n3VFA"dի`oNNˢdwA+ŵW)+-1u4v]W^#qo>$^>C*"xI ӂG '`WU1J@D,㏂ڲr|#agzgOl |UόR_.H@%6" `!lt#4VӒ i6,[FCDd8YPLQVTj\vБRnoo߹sƫDZc{2@oJ.ڸ<"3дҤS"N17VK"3[4d@b Od` €HGv*Ayņ4 퍵E5<Q*7`k QZܑɋ3p6@@EY^(o=,<(I$GGGYy5Nt:z٣G|S%\ Վ$с0 }$<2Pjh`f#1.RD/30 `"(3"&KiK3 )c@J Z Aǟence шhmWGQ1l̞jZ97yy1-% DhގBJ?~ o\v-+t"Bҵl: X0H {Ziqc1ͬ`(J1ΓK1 B |Y H%C|{ Ȃ (X J'Q*FgIDH kȱED65O[~ T HkcN=878RNx2lnn*N1"njvg{}gmHtHd1#)ڈ9 @08&csLN ummn?ݺ}kooo4Rǡ@C(_Ւ) ,j=Ibtv1-S p:, LA?YE ôP([PގI^YT,Z0V`p[RkWΰ8‡꒩fpa D~G3m!VjS Y0`A '(Wʫ& $@AT XNj̠40AcI*c*D R% UKJ_LdžgX%JØ^/?v ;OAY…¯"ط^Z\riyaa^RJ᳙RֺajZkͦ4Bܻw7 .A ̮its;h2tڍINtnᆪK:`<@H|3` AI$"Ѣ i DzjZh-Sc 38F!ZD:jZ\dYd~ Yk-@ 4u9HM`x":ba;S"{{]X+rg= &,!IAzH }\!P(@yh}TuȐ==?kaÊ]{w\ŰVYoWbސs3@¼R 鉅P0H@vd-/@*TJ 4yFx\EYqCիW>=A8szw;++oEF0ƨX?:}CVPe͏-'@ xn`X JpdsY0 ªlS12{ՠ-⾪\1t^&X2$>) @c)9̎K.G=ɘ JÖ?=^~Gbv[C̀ ?a.xLAʼnv4EDEQLt<ͼ kۣѨizvvKt8y bP97+󪪤|xkp8f__~4]zqUUUBqM&D"$";hP;I!HL $" :fzs؋X{Q_f֑֘8КS 'Eъ_n 4 PF*3U4VbA'#xTƍƘhjjEٗ{}K.obZ&ZcHSؚ<߿g>\OG,NF'J6Ӽ>e o~~cwh\ʲBp 3{ B-|" `᜛s[TyOZk}2|<&=N?(| Pߊ50wuYojNPPwy3syv꥟?;h'6NKmU0 +mV( -V.9B5 J¯ OOr֭[;sttAq+ pψlJN: $d4vވB.2cg!HU6woݺ P(lrHZ V5'`i=ܾWtۏNߢ8In9.XRV9(@٬1l˲lx>б޴`P$:fgA(9WW}{h47nܸ|rFݒk9r˓yG>א-''w><ؖkz@ IDAT/]<4uH-Hf 5T$[Uey?xoVZv;O }wg%ĔRJVe/rooxt6bfk{9y!7X 6nk/wa#lGQ֮Ãgu@95Y2{^( b `")YX`ٛ0XHHڈ:ܹozeV6q:pLJ4ZN9yoO̎ܬYZu)sXBMA8kؒ;Ad8Y;M,Ld!R"Q5 W=81j**4nzq]0vm\S79#Zc\nIOzRxfF ^IK%9cQIrVeG/zxkuoۿj/z u.`eE q?ؿlLC+w)#,*M̿P)eL<ժ/ȅfY[[[aZk%@IUՅOL7M%%(˲ѣG|+((Վ뺎кfsk}:(ɫYku||Ç^O)up:D0 4:v[8emo?;US2PFqއiEQ&I8xׁFsVŌTuUīK II*lYdχ㢲k;bPGQd2>su޽7o}n}}}ggEQ4Jk'(Mxz~=T -/+# -W=)^aQ+wQ"sUcxKz1`0XIej"bgaZ8cCy'4um:PkfFf%;b\YYz$Bu]|V4M'q]z鬯miWk͌1ӦYƶ'l6Xk/",Uia>1oZ.߈ttpp`4aXօRJ*,gyV7"$,{)[ϲ<"fYFEʒ*fbA$DJ2 67ßl6yxUű4M(j*Rtzƍk׮e="EEAֱ!4fv{:yyӳ3Df^SukkM()1k DUUE$0\__Oxx桢n[WN(,!n';"H-#g9rMըntt MoɿQKo|{^7A4Yq<O8 ð u#%$^(xޒr_YB^3ZUUňħ/l\\Xﺦ㣰,`ffparp`{{3/gJdR8JSsp,𦌗T}B"@F!%uC"T 9;^տKwZZDK1Zd!nEBIQvQ_\Z~mN&҄aǷo{ N5릮R|#>_2O~7vi;i6{g޿Ǐ @AL[2xVi {¨?mSJ*?z[COp&zhL,Ay.%Zkm1A%^]kaoR~wccK_B p4K[t4XK(Honnno_DL$^WM&Y]鬈0TdgnkGI:BvM6.qA.Be A8WZ%2qG񲸤 )dV .^x-UITs:vuir*$8 #TUaLy=ĹE*cLMnhѣGY9cӤJ3j#NK׮_r굍N;uLvMevy9@EQݎK_Rz:m',]6A$Hy5em.Q]YJ 8oZ5aU+<.ؗz)I `pz?.+dB(6([?$$t^q#IZ~1pEgr )FnQ&I؃7ovk׮Fua~'y3߹sʕ+W^}w$yWoݺ4`0W_}UJkm_޽,`2iHLGGPprz:<{whzzl뵢t#^oEHg hVV-D )vSX:`.D:-M.e;nU:+JH`J?{Λ?~&Y-z1"$9tjcA+4v4nG `d5dĈ^>P0 F 0sм>D Qb ZN *R】w h` $IL. LbӢ("lT6 U$V%k+]Sa2V*H쀈9#GdEAY6&RbFAE=~6w;zV׵5ݽxڵK.u:v,;2EQ\7_҃׈k&s!DEl8=::zpއ~8/\Z^>Hb9-?{=խiӶ:;We.&.ǤD 'h'w󝣣tZh n,1RJf$Iޢq|rr2666|d]7nܸxeYj.]ڹt)A 4Uh ՝[7vTѵ8pRJɰ vRMmMc$geFI `DJ/_^j\8qNxυiWun1+[n@Io]tLY,zVQ;%%jZVϲ"$/ R&j}g`9 B2Q28#I~% `F&!P"J ֤ ZZk)@J?d Ừ-$$$@x19t@g "$ bƽNN y IDATDi[iYlv[k$M5 P# KXi)dp?$P9;Ͳѣ{{I nǭ`Tӭͭ˗/v: ,"V7M3itk\ϱh4zGQ4\iы?=]xb Wy`X]_cߌ糹lJ_8u0i6-w|#,+GD/wj8ѷ'.\sNQ Dpl68?O Ľ4?sp{[:? \M?xf2tŌMëϽaB!4,6urFJp~8M5HDcKӡ@^d;lsIkX6&I7(l_Xl%]A!ֈAi֒ "΢DJk=`08== WY}v:fUUmo}ꓟY[[tRiJ% + æiPyU%",?AlxE|xt0iZ['i"!L]GUG |?ԇ[9 TBP(s3>;9ÃÃ}s%232hX UQN.^l'(}9^www ޾}*߷u{{ŋ$L{pd`ptdlh2<ϼKfg~;N.kNl:&GGa3Eezr|jjZ, [-d'yhb-[H;1gM$M3ߗ3rZz'!& G2A:hF:ɤ:*IlL: tCь$b t322}EDeUW5egDE| Xɉ+rm57ɲ=?89?>~k1nQ`$RZ64}5֩`ŌvS=6Sh@E"[ ]韛:窚]Ūh0ߏC7r]31W*kZe`5CZЮԵ, 9T ZkZ$Z< X -X1Ùeau\{DN^?iDr2 Yt{ r9"Ӷu]WJ)EUUm'eYZkqEizƍ`D`5}SJ-MQW[YUbNVKl̢eb-?R2@!x^v`%VpYI;޾Q{%Hlm wk(2k2V 6NdpAe4+^+JsV00fa`8Z <^컑 .mi ,cL:yUh@ڮx50`4 W1[u>0˄Y:c:wLbKm/h; :MLJ+n(|!\&\(BhY76LZl|3GQ?;;?;*Z6KI_U1iGQTHO?9<<FqiAb8RcoUUM(kSq,re WMs:+[6~Xk9ˋ3@uˍۯ$a7- 0Zfr! ,Kt\_rInѣ FD`[b {-γk#OՋs/lӎ[Bv7t8R~t{wN' x[kYq5@Sf (r :gx\O 9cJݮ:6KƘ6OS!VrY(36_\"?.OA슄!J b^RA_TE 6 @m[iR"ԭ.\ҟgǎqyh4"Lc,Ihۿ BJ)8N2*A D 2kZ!m[ -e ~qqqppqQ0~yH`0ɫjww(^T@xyn\e//_Vfc66'O׾ӓ:a4=>>pض-5sQx0 4aMhAR Be) Ðmu]WUgay>u/Ozx<l Q Tr>o\qLeYsêe&)`A)ml-ZU>̬ P}f,aak"ǧo_3b:$Dܻ_cΫ;x{z;EQ8n۲1I's9 ðuUa:Ƙ.7hЬ2d 2?m GU]_ۿe q1M߉GKiqiŮpt`X@jրmi *U+Zh meXО~PUJugsfYna)BpTxg޹ b\)XXTƚ SEd"_u[! q* z}ُ~,yvb\zn˘nDޚaZK;<2Zk!&T Ð14y^g%ax,r&8ru4H%`a藗y} =lG8A{{}坷<=za\̧m['Ir4M4t:ڦ)jZ4YpB(u瀜q *ɭRfv*% ?!mHLNLl?DkftąFV.|ׇmνr)<7l1/ERjTLp.DhlEM!9ڰZkɣU*"ꧤZkdwL&?7N$[o7oߪf\''gy6ƁJ:aFj=,vcvYE 4U62{M( @5Y`nx~iu\G˵BFM HL4*]e#W'ۦFy^F7Tu>oq~QT QͶ0;=>ûQw't 1"u\6Vx6Ve]+e\z!#bZRp0E+Oi{6ˣzp[ c1K|A J&eY$Z)%ɄX(;d].]'_F;7M@X&7T "Sf9%?w68b0>=;{JnfkZ ;#&,sk|ӿw>>" wxe=_gYѶjkx>GaWj6+1\g8`y1Žlp͓$q!] 7oܼ}v~aL0Ak4 .6S8fRwGv||qxxH.b1ZAv)*Z,Ah%i1$wrdȴь*ex_D%?j[&R* ãh4=m& 7xZeG}TQ]ڵks~VUy^dVK.4Vq(o -{l5<~^|reÔn4VZq{/.׮]NAUU3o^s'MeY8"FA[7 nݹ$82@fxfŸyYcYv,䵷nwgp/ 9򾿫6zu'-To{AǛ].N3Y\B:լJ+^$e^eX,znx iayni'a7(m :#J) ^l-Ӏ%}e SªWC˭ՀZc6, ^ c(95xxpyxEE(:< I{7ltX@+<`Z]2'J)l[9'GG "UX,...{[o=8% AZ[D*&\ιD9c CtQj:9Z.fC Y7Mh``B9y,ƭRgpu?Z2Ƭ~ H 74>[74m3^Yyeu]>JH-ͦ1Y {2ʊ{_׿7x۪q9iEd+DUKӯ`jd54|sKH'Ekhn 0[iDwV:Ok}Tټ n,rw;Q$.U\ ڦi*cl>e[ I;ׯ߸{n#ZkVUUQTiwѧtm*ն1{zVI9`<>;>ҲBQZ<-l/-sᜃUOxSӆc [P~J?@ 0)MQ>w1l\NЍC)bF]̈OY1hR R1{yUT$ŇY+:/y8^#+RI)_y啓4M(rg?IݻwͲB!"9BT\yjv88粮#&G(=*":Ӫe-TѠ;3 ~QH\(w]q1o ?p'aJn,lDb](1+TwEl񩝰 Ѭp.YgzTM[鄅2Mguu&oƏxU癌:V.~oo޻w??o_ p3 ̴ܺ\~8u/~g+g*e%a/Z.mʢ R-Yupn3EfDZ8`ՠQ.~xXl ih "Aޟ'+b<99+%w[^ݹƑAN'neYEZKZ8ڶUhr8JG?`:4e^ƽDiŎ˩R1$IUUD@B83\ rqc6@pṞZkPKT^ 24`*c#c['jTDhB=YKc`XA,(J!e֢5hጡE5 Dc@#pKlZJ{j(fgQ,2>CV" Y XY)8XK'$}۝;t?HĨ?,"խ.yډӰsQVdK(Z&gmS C:J2JZZZiV*(?bowwo{OKe8bQ6k](ZYQm]w #YYTZkf0+&ӉҲ./.-%""sT IDATpK2k0S>[o$~jMlKK_/VkmaQ1sjD8 |>ð]\\Xkl6s>??Zlv~~>a$d\igN#t:VV٢T@80;=:M'ulw}W M[Wã8p ak2&NQ٬eAq%E@.11!P0}-jpnc5;XV1psA`?#Ęm+Z&Px5jxrxLͯ죟'yo4T(ʫ}ƵwI=Ӌ \0 k5o5R =!$>I@!3ZkÀ^[4EVRn;QwÓ]=#@Qϵ:armk4ci 0}/p[b6@0&*lуO'E ƘyU^7znI'Ў胠F1ØSYQH)A4ZU~rrãr)t: l7%%ȿu]/ Qby58!g"U0 14Mɰ\^^u "#XEca^3ک/&>` \$W+2}ؔZd'({SWUE&is`0oy[o=xGG2!I)[88{y۶iЍVZ.]SFkv;)e6V˦qRqyn`xz5OqdW^` X9W%__/:CF)Η'w~j~PdN~齷7r1ٟ?xo Y'M9`ApΩ20m[J901Zx1u5,0܈sُ~uY~wE= )R4} uM*[cc,\?rT4|7/9`l:7Zkq$78ODk}vvrmEtн4ƶm6UUBI.* ~)LkZi,pW`H[3^Eq|x^ !" tz98`5D!=>jF| {KƠG4@cՀ8:3m[ʐe}wISUяӋݯȏ pM zs|fCI)Q-n>888<<<99"Dk˘R.yɚlܺ};I[beK) u5+m*mY,t4?~|rrrn~8EiP⚒ 2z#lb8rabX<|p<oEFƀ\>ϚC\YOUEO=+ p=6 +EQqwa׍Pde޹[c0I}oooX8C$t:M,8;ٙRj4axxxz(E,KUC q4I{a&aT|zvv.v\N}7}c@i mۂ<[m>}z6@3 A;nu]7 #83/cFU*I# /3*\7z9)f<U-eqo<zQ z%LZd/I.BSfc3uۦUb1wod N/pT>_~exȏBMJVZzTU&-j0cQdGGGta0q^oGC (:K8 zXkIvqǏ?NMӸ3 :t5DlfmUfɑkR0cimid۪(I'rANڵk|''PRZ|j[6K59s-uji8=݄/ii<&xYT}iX㿄dѬYD'l3Ҹɓ'w GiE.u+. :D7JI PpOmkyJ|M4N3 \&˹2 !x6Ӣ8sHY~=1+ŕn"U b2yƘP2-j>^ZR ia RAspe%qh@gYNYJ#b~1|C q5CƘ!!!u!rDRŠ .uL#?Ux8+wuV?`!GT۶-cYuE<;.qu]flF9;nelAo͛792妚0uݼ* DDk(p@(?|B)EW_Eĺ DgzZ+oֆ[{vc+(g9$#eNk~={\?@ǹ k>2xռsMN-˲cW?w\>"{ /WA mbħv۶$4M$mfYErV|N$~Ė9iL&mNiż.x(,+BKMfӋ[qeNeE,Zݨث9E}GBZt۶Ӗ1f^f%}ih9ϳ,[!frοEc8r.FWs 4D]Z YYUØ 5X2ݴ{B"j``;21na0% }?}O?|6KθhTP 47MaLJL+VM+=G%ֈn:˲?Gyv$i[uqq17ot:It:8,[dsB9lmэl)Q#" (ZkƂ_wȲ$I+75S1(Qy1!him!XKɍ}RqOgCD~#ߧx!~Ν;o)u;9//~Zw]YϿ|2sTeYQDE%Ob#9N\3ӆaxvvFKO?t<?XJ9 ˔X#BXmd)т'n3&Of&/A1XfQJYp΋hZpQY'I?ؚ-jKv!fʀt:CqJ(k-"cyou]cl\8yq]7c)e#%i..8i4}~B~>NU(M/&7:IѴ,0$km@Kr1<'$jHY~0VYkɊ1d2C@`L8,Órt`uo"Y]Uئi%  Rܜ0{J# (k %Dy^x^`K!Pg3hFk$TuK!-i\*brNNeԡ?<_]DW~e9L'i8C r], <tEj(O,˲,'+E&_?~|޽i$}:*c4.t`Tp]N8.˲!bш0ZTaJ)9ZA@4I6L'PJ0 0_? Ýw޼ys8޼u*qm"k-%yb_m(_޻97!˺n7~sN, I!EZu]0ҋNޟH8vιpgw}~򸙘4M~'GbeC<\/!j(pOp@IV wlX1@kY|e4fgEyQqi9F ^q=1vͻN<=c8 e1rnj1E奢 w\+U 08|Ս@BjQES7 f . volEi Y><om-kd5ZYYeL󼪪ΎO(S8۶EX'ŅRm뭷$/*_~nOyk46@pVnO< }Ykhd.狢(N߿~~Nh4-k|rXm%]Xd6ثyzCQ4]bnF)nRfynXi q޽[t:=???Ӧinܸ+ܼysww7 $IU{ծQHHr(Iz녿_W/\kBߖ攜[rcG8&kou_ h6 ^}߼y(<m0 uSV24}qXr0\̧cMT]Ibt QXm f7W(0M \syz[`83O!||3@hX0΁ SMYmVȚ֎[ڋj;cJj{nLi?g?}j&x# B-vv9nGM[YR*iimU[hm;4Ӫ.?OǙN;0( ǣ-믓\xшpWYKbX=_iiM6MU~rttѣGYXuv 9D9AQn^kaCuM:2XJD$-UH HiA@4ι6)MLqtp \2&I#>޾y}eY>xg{{o5r\ʸ$;y<몭b3Ίc$ T "*Dv j1ѨY3Sien.e8}#P 9-ݶcQUx/M;yÇutGV\JT52n\BUOtt T2DCb%E#r^كiR-%n}tg~[zޛO.4i ׭f֒;[`mˬ5W9;9)ܢ!a`,Y``9m~m` vcDݲ4JY(94L@Jn:`^Qw+ UFkٴJr :3kAٶ-|1>&w5!D^ǯ:A eHg$S9X T#>*>%3Wav[ C+뒝C'"͛<~xg 0 7P׵W{ 碏}S—IZڟ/ xӜ#S|'q]׽n:ͺ.ZׯS=TAV)##-Z]Ui TJeeEKae qʦ BO\W6n5Ò>yruy E{%0nСJd2<qv}/31ʑiD`n2ց/>ġ 2ƐR.;@@`-#&E `,4qyD+?.$4eq?O}L :L ].wǻlᢓϲ,|@[m㎵V2R.gIȥjlwi7/ jWuֻt:i,KZml™3ɲ\k=׀G1H &]w>yA4.i^utp[+E{)C Wk-I3_*(HhSk[@1˯>R޹sLJY4ΡaycseiuY/YB[kmTjUǏ<iS՛#")d2{.EQu{)uݜ-DLSk-n)1װ又JJVT ۰edSQESׄ@8֎F~ı5?.R)5A7_v[~ѦT'IXkyetvZ֟pVDyKԊD1Vr0~锬/4%r(XYUMYIXkjikL2c$ UqE:Rۣ|>Tg ( B(=rO3΀+q@H {f,=LBMC&@^ 2@4qGz@Ej 3֡p$߱LWֿzs@`Ɉ{ Sj $Y9CƑ R 3?z?wh}A&y x1{$8X.Q꼪QU5EUbYhʲ ,@1[j\gF)v` KƐG|vզQ7M$IkI52$gqMǟ__M{O?tIMU 偽dUN]2 8G˷#zL1cb9pC ?_?˛Շ'YM]Ks[L,Cob13:`s&U *GnMmR=[$A[G w,GNtϮyIXh{Vj^tOLYOp޽_??#?(cB3>TޔEJ7t:P_nnQe6 c+/?|0Ba$|1_.0:݃`ɲ qXuL@ {:m1眫ʵ16 HY iV <|ӧ=\|看ャn^u]%Yg)uUUv=ŕĽ]/CJ(h_r>.wYǥF|j#UPuI4r9iK1: uuڂPu?r-c%WTu#@gq.RX i0䍑s`WZl^V5WR)CdƯ(3~MQ7O,K{BP=ٌ]q`ZަMHGHAFoh4j=ιfyiW:L&t٧|/ 8L'c6_4hǹ֚hlj 6֙B)8x 8r-Lێ͓ql0@jVx3 }w+d~ ;-M6KˑqƌtTu&^fјZj-"sH!N#8[ [|lMjղXt2uiOZf^ys::R Ͳ{?яAu~d{k %O5zcjSU;'gaLJ) o""KoV+TB2.{OzW_Rs$I^m6\aQ* yY$IJl2J2o}MӠQQyQPoI(oiZ {0̱tVpF=$@g ` < @ q.0TM8J$( )xcnj!gM,ҢQ}4χá y*}su;ER7#ێ]N&*&*o1 z)(n-J]Ƙ<@F4Zk}MDQ5?NѢVV uh:IpئN< RuG-M[}7/֫0 9\YEQDqpp4@+J`崂&_ba(#eƋ!,Mc%2Q4#Z(8urD]{. -nb7i#U4.|/'p{{`b^^?ٽ?:QEB6h#.y@g{{rtqiB0 bSxO~bAsv(ZB(y[oIEu]sdJ$ABh%A@G;yOPgZ( suZb"U/J2 ѽ||u8ąDh)fOߊ9T1 `Q .IɥBpd--0B-koExlS D^r8~w;xoUιaVH =EjMzѱ#U,F DDTa5F!J)ŹY\qMmP9#0@ m@|^B7 RQiea0}3[,o*l/VCG _VBTL۠R*t&p{jZBN}Z6ئ,:B yQ1ϟ? `>QTյ~Z ;MHQ+6kѳpRUMe=&BYn1I4P l : HD%y1A|"[7<דFl{Ft(޸: uXuY( -jUMJr}{?Y tZ4f:+AeSľtUd9` F[&+_>[^vz!&d1-Jsss4 =cP{)sNM\~O6u`2zO?Lݿrr2nhJPא9G]HH|ŋjqqqlFQ& Ã`@,bR5,"c &8 CD$g?Rds;ʣ҇n#HRJ1I؎DNXZsV`piKsU@.9߆#Wy۩vCFLZ jMcȁh{vKY#sj:c%kPF'kرo)y PJ5MeWY8r9TƘ UUZ/ 𦩟<|$ w2 ߐq߽ûGoNbW7f9[ƞxFRDG$%`!j:y>` ХI(6k\~ߧq1e7ޞRjZ-x*̲d[x(ˍsDQ\.⋯Z;LLia [tJ,e:Mr9L(PRio3'MӌF#z%M<)Y֥Emx%cZ!Etރs4[d;Ͻ[Y h9J DJJ=u{ 899L(.:3yp1V76yo dtUono'_{M9u]sR~c(TQ4$=jܙDVaKrA{Q[݃Yo7o et1tI9xu4:7ŦX@M&%EQU.z͖0 s(C!у5Ap*qEICyUԃ(?yuUSDҞl(ze=38j@e'0 >gw~at5Msxv ltGD,Y 믍1^w޹w~벶w"WURk'aӧq<ٳgt>yzԓDL.aS2V}Gd?-Z,R`9_ףш۽{OZkFJh+HIMRzK )-4 T]z2eM;(9+w}L膘4Mnv:GE0VV0rCDr o>ןd2!2n0z=ZH]G*VEL(bVfITk@ q'|7un(4ZB RJw )񃔆- xq\UnzS.W/& #0RJƃ -cf93eӔM{@KtRі :FOtsr,_Z Mt|~769ք)!RvQs!}[63u ܊3֩LժfFWy`h10Qg!|1+7,_NOaґqd 6 g2&EP#pd\@`< YnR[3[d@qM^mjKL|9YOW IDAT/c[w{-` H.b WuSUU!J?^_}v,]͗Z'w߿wzzERZ7Ji릸(Rp&)DmL]mn7uAdj6(GV!`P5T˅ >6HCuڲ;uRRJWJy։|2w#e(/#_7z_qM?9cQu :֦i+f28[ZT(|;+4MIF35zLQ6*vbT:(t)9t-e؎&$ 8 x5;X5T)%`WFӾ*6kqY:/=νQƛ:j!>GJ LӴ[gG鬴tBc ۱Fv 6ſ1&nX PIl@'>$菧%EyӲ#D&v|^C*l6´J!&)Ό1͆Uy(G^o=Z,"OL'jU/\n䋛 罽ZV^`,/TS_#[<πQgdG!0DT}#m+:nO "a;&(:y%϶iȶlwʒc!MdQZO Jtyr'?8y{;:+3_O__]]-˦1h$Iً|v^w`I0f*_s`n?PZ[)5QgIuW 7UU9c r9Z,j({^'''q2|[4"٣T\q'+|\zo/B @DM&~O~]ה1)m-qH`Gݜ7i(n-yBl6fnhkWjF(u0,VYtyݷlxdV6ռQAnc=$<|jM0ԂojxwݮӈN=EQ ˲,ܹSh4"]3m" _FBNMソz=2pDZ*D+ (#gs}$4r[ιeg5&08=y4^;XUaagu:Gמ6GF소1#;BC_w|>'iu8:8??_.p>x8[b+%iMU hFE2Ncm&DQuRLe1Z|6n6Ϟ=[/W@cq te[Ф2%Dӓ4(ӧ 8E1Sk[bgL\Rq_5IB,zyʆ4վR66ls+{PJE \lcA'H@Q5ES L7G`t38Soq<]m|:;8_To?. &-5!"#˳70x=FZzoíD8rSI.,)ee"l6SJudBj-jIB($"weݻ}ϯ &YifSjq~y[cNFw,y9:=7s#P{GGǧ˼|d h'':NN_5d!BHqjǭY;ג@1`9.`YƘl 38 8۶?N涩ָ}%+Ax-HFj&"7aJ,KE#̪WkDe]0ƖRY#ߧJ|[z񓋫??WL޽;ZMgˋහq*T{?)y+Ɨ͍ L%_;^^M÷'4nw^ ^7U1Ejy/K1 GNKU3{h$?{@O=TigLrx rFEsGsP yopLˑy&)(r0YW4PUݑ^eYrԜK.$2“(;:ݷ__܇(˲r /6CCDeDuAgXp ½a_T&\c 1鋋>`cLeiȰ?0z9tn<J F: (6 Jz=giBmפwGaXUUgEQATu/M`!c pyn-”& C͵ֺwL4u-3<,h4C k CmlSeRrRY[Vg"cƐ %pܨ@U+{w{/糺fN0ebi2'Rk:_/J,Jǧo~btUL2g(Dy RmAUZQq̤dmJz}vo3<8hkDS@d[&%"\X,8h:u[T61!X$$Ͳ9wߥ4< ޝpST̃E=iz)dN;w|EZ.(%W3(452\Cm34!,!d } g{qUHaKa:@c\CNۀZ 9C<m 7nt^3r_@8:4k:k}7M4u9J1)眳.:n[8d"ٳɼt8x6G?w~4ƒnȲ,ˢȵi;Tey}}=0R6;$Ivxq7#n1"swz qYNGk=(wy"`p}}l\ԛb^/ϕas& 07UYY$4mݔs&# lyQ?3{Cf;g خ:#BCh-AZ䭫ucLʳZJ_PB e2dYzKlC,>|~uu??Zw:~'[.L{@@^:ҽ^?~ٳfCn( 2N ֔}+K96@A@niKEK~L2:Y\^@mԬ'Xk8F뽷-,(?Ʃ8Ns妔A(I;1. R~q>-@h? M㫫lRZtRUQg\K@3lrn?y QRlvttRnk{iH/uh$<WglU]{p9_. B'.G9y~9 C٬JhΊnMUUL$~3 !A*Nn<p39{%m+ {v NqThai+Ƈ67:ZEi6fCm6'OlFNEz-B+ @quu4ӧOٟ{{Y9X,_~SI2o i>I`7;bR ]&bk1N'3dYuQTzkC9vn4RDD4_Rp%(ֈD@ *xiw% !ș=J`0 =;===??})p8tf3PB*Dt UΙ q7kYXk6$lp=;x^ }Su ᛚs8rp\ͮn {>A]6.ym8cጿ ƣǷ[3v(8_,>Z!"REڎrLZ2 =@Ǘn7"Zmg')jEHD q\uEnPeeS zӔ7W;]Fܫ0:r֭6h-¢l5<;klQ777?Wztz+Y7Ackǡ<9r϶6_d @Mit C1$o"Ap8mﺧla':k PGIoR3%* %%6\__fˋ/s> o?}tZ8Iwy0N)q[*sy#D#Tȕ;'XI9Dk4+Rv$AYn7h( Sv퐱"Q+_JrmMLǏ?y䗿e߿㘢yGDc-^dd [2dfD6:LN/d$IQgf1irr DWW+cs2 5-GDyvpcqe^e,7v7ձEd9$"ȽEJ&+ Rq뺖RH bޱ c7&IB"bP{{yJ?ydoo0cF׏&jGZqu: 0q[yibI .0 r,2 $i^??{{@I&LX.< A32G<0 9^W2B ٿ ZdNpvp %:&Bf T0Qu;n^{tHe#b?8859l|6=^EQ4 jfCS(. Zu .t(_&צi(\ׁn(PRn+m77-Cz@E+pY1{ Kݹs,./pYuU5a &c:H)qDlaIGkLi6cfo@@%BN?L.j=۬ƺ79LDGAo?C15 ژ,I[Sא7s׎_;M^0GBo}"iSQ {|>v4TZ;Ƅs><ܛ5IrWw=3kAUPn EvkVfD˘͘=l5ijU2+#|<| e7,+*2*"s]_{݋28yyqa\w^RFIwPOdQ@Y:hso[ǁ)MT󼺮1ĒN-AP4 V BV8t])--vV˝8ND)};<<2zL&O<NoTu*!xO˺^ r(BnƲgIv&z l!NQ׍7:TEV+au Z('BRJ!0MIf-{msFd!xz6M'Mr{$'[o&#( !6u"VW6T pM`0Z[`kXͲӧϞ=WRRsu~Nt{rY)m!=7HŅhg8l1U]]^^fiq'ˋl?9='u$ "ZeXF91&F)d4h@"j Ak2X "Y6aMS+e%/ݽJ0#`Y}wV IDATv;藏_^ԛf xhZJz_z:pΣ(Z,ovnSB c ;֣}EQ$I)XaN8pgp>yRu8EQ2ƥEQ:Z[%XMPJwvv_Bژ*2a3gZjkB!vi;-P@ٹs۷ !/^x~zzJBN*rN 5XZ*]g˙Cp絔˪ƌBPc'֘I?zp`%$ ʗEi.r, }b00qv~D[_J9gEIՌXc_ǏaL `+UJUUM߁ǧ6}O&۷o!oih\.6'''ݝTxNa*cnwgEڠ/Σ}rzQO?1ryySJNDj\/ݿ3 v̡EY")sKsUK) a#--BqK2e8icCLFU36&2͐!*[Nݲj)C "*8 O16z駟='QBZ֪,̵Zt:6usHPLK1HJV5J|eQKt2(TBⲲYc Zkm ҆0v)!F75anzc2B^h _<W_]V_Z߭ +9iem`@JǏ뽽OPLϏϟE QBz~fi^e]O95J)˲,MΥTFt$qש7w}ܹ7ڏR:lUr!.HY0NAT]4B-0idи4FBF7P*1dF4 FmE)-sRlFͭvyP9SEs`mCxBZhC0l#MyGU)IEY1T5 {Uj„m ft@ن[XzX3nɓ)`вɠ9kB9|@o:̹GaVlr=^//_߫:8>[oVHV.WEF92jC`8EV JA[y &:3<zj~@Y4Ƶ,.Ƹ, m-BrRi:@ }[[Ul1^V;ÝOu{ID䳳_d^o vvr#:_VnRHyeLu7Hme 9esb-1[`qV v;`nAq8[/jۏ6U8@HYl@6EhYfLR TQ76k3S(A9$HZutz=uM1/Qw#UV Zfj1̉#jTr^R^*dJ3Bw r&5#oAؗ "~L 7Ç}Dn<1=-"kmWkJ΃`Zoc 9^H~NcI<c\d% Bx (s],8!nU #u]̳ta湵 XƘy6SE[Y۽po70G{`:66b%GQQBVe-jv]~zA#Mgq]Jֱ#-VKk4E8 ^7ReurZK#:|Y[&r% [b6RFa޽rEs8__nCR{/g@n g~ }fqIݿwW((;u/W,/˺̋*]b=hp.ja! h}Q}~Ǐ[cázoo7ˋ(8\m)ERʫ<ʢBu2eQ*ERZhm6;x^UEy~Fb\RԲ, ^13)BBkxUu7n4,lZޣ?8tbƔyaCjhB1DbѦZEk 67HAt0Bze6I`,c "A,rᇏo&;}f,l!z ZAx]&1r50#qsR qkh]WJiȕJiJIYo,RJk)$%Q11je1c Xp8:99ڛ4M9U?+ !iBakRhv9EVgѶ #](0cf5h!Atycu-˿QC"ڔ,,T_Oخ*60i1FZs͗^{Ɯbp8,j\fyyqy!rI*KuUg%y:Jdp8X,VpXܘͦl3rtRF+)RB,fAGZUEW2KSJ(`0 ݨNKj<%tU+ Ñjf0i\,l:򜘳r9wU#D։,q{N_>؍ZW_?/в w "JkmvZȩれ;AF[P֪pB(Q1Gd9bk0ni!l-6$Had)v򭢜'9U1RRX(Lӵъ9SJ2J88nkެifBh {̠c7z#ZXkmk@6DJWuƊaa6] ( _5Fp{q3X)m<,CҶJ7y J cTqSB4en/X"7;mpEQAoRF%*0ˊ8_+04Ju?Wץ_{֧)k_4 #l`Gו(R*ZW4St:NrWT.뺬e-6JklzZG>f.P1Q0FRZU0~bN˲Gn~w_~1ʲzSadUUYuA8_r, *j1Y<u*qܥ wvUv"S"A}nl2HKiq=7 |UugOai7nu.ʺāY q9fUYV+QIAc2lfY Q:# Ali[%a0Fø |xs\cC{4MeZ[& Fq+Xl"[x,A$ Cp=7t:h ]aL$TB{m(-z→Ie%|@@آ_>p;'R1l``.M3!뺾XNz2B(Z L(2kRZiuXBlJ)0$Y_]]qIO>>R*0ƭEZ,TUu庞m&B1mCQJ[QƵ1㝝 cbR>Ŷ _%۶! HBzP믿ꫳٓ~~v|֝nRDu ( N7+C4B"m-B#Po 8K%M= "9Bh6X,2PʭE@fvfH! X, aKoKRBvi-$+XkUYA)̝VFm$گ(wh#k}5PoŚ-F9]mxc P1˜ BTV3 !AljccJ-ckFh+q@0=;~_w'ON˥R0 oCZYN4].Yx42mG1Ӑc")eY`_?XjIWihJt6e+h^4 quhWI0~suuzO?{h4:<8Fu\6u*/t:eK :Oյxe%%LhQX\GQȫ5vAQIaj`7 P АĠKoAK0lY]C,#‘\!6lоBDg;j=Ї}pp0ϯ󼪪fffr-Gjoo/suۥ["vЃux@m?sغ x61픘M\ʰVEZE:NGo ^* bÿ^۲Z*Q+˲.J8ΞON'7yttԉejcYUZ___?KIDQD)C+l1m4Mž'In]Z(?#!֏+lHFpp 5|SpkRFogǏ8ߋHQjJkkh{~]IHd?yo|2*d"X^ {`ﳷFeYfY1ƘsB8JwmE&Vs%ku}8<&{aݗ>Pkadg>ª.I^jVĨZ Qs:U-VfNjUΈp w?QܼŒp IDAT[G/,j1'EqWaV1adplڗP[iD"dlY"&V#Q=-AoJ{nA 0 v.2UUJm+# phiiAϞ=!n<s~k6Blm5 .BXJAkUEhK6ouE-Ƶl;xwjaDnC1FIcКjf)P7Wqr#wQVq0͔*0 l@t(C*%g8w xA؀0]eë"K-7wkoQ%ᑶ2!u{ƚ,lcD$e?u.,]=L绻G'(J |8ydBZ.纮w_nQiZU" (eY.kXnEj|Q/CNץnPl=<^ԗUm^d=RT\+[[ "F:c:UtPݗ5zt~6;,J9T;dEIp'J}>O~2t:}dw~/..1ABi;wǝn^ Yuݓdg^U}ryqv\U*8}gw[ˌגrl2V,^qh.JG~h>ͧ9t4Ӻb}ΦUqOL1As[G{wzI,7YMG)~?{oo[?_2ƔU(DZaFT(K`8foa;24&R)}8& k#y뺆<) `,t:Ie0z[jÚIρ3O@quEm <@!Xwy^Ad8M2n.xc-^mȡX,X2 C0kĒ 3@Vȅ|E&iaT)|`j9O䳧{=+oz^+SA4_ٕ?f3)5W1 |qpm " z'Ń~. #eUcDвȋMzƗ>^9y%`XK+( "-LH$ s2J\W?H1fPkRDe6>?z&~mE U@ hc!ijO0FPyoX,u-jK˲@@, 5Hܼ?MSJiǐն1v>FWvF).[y3|~m@+IЙ_o7{6l] !z}o;Ӫ!eYu][8p_Apι_xqzzj-SBH]Wx?tcں{{c Z_ڄcmߛnw4}[ŪFu>eF1'gg^w֭߻Lsa6ɲ,6*d-+eJh0v{xsyxϦ*]>}v-7LY&]E^Pzi6w)FVy{h*l Y'Bt<lBN}]jppT z;3YL)Ş)a&B(ѸX+K<AYL?O}E:x_>r;KOoy|%qԲ&I܍vBH5Tq_2!Dm_-]__!d,"_`nh%Z*c ux' cO|}qO/O/&wǜS8*I$/$7f" ih=BĎfγGM.?:=u8 k%ANˢ'](*5E&*+U)h7;'hMЛe*^d48ev[+Y˚Q/߽vl\$anYUYRjv{B,R(-ͣ_=;zE|s񍻇 /qZ>쌺nYVEy]Z5Ģ7v#es13E3UeIܐ1 ^uc'|2] Nj@ \0~80ۥ 7=Sc !|H[pveV qj%UMFY-Ue8 ê.ajQ̂ `ۂ;750d,v1?~jgg 0}˲ zZǏ={^V9E:uѐSy.qRsK/Sh郡-/n8:fMlr?'\7۷n8m3o ׵?\F비T^3x;u>|>yrok>&˳ vCٝ{wRc (J1SR18\#]U^1/B0QX{ٓgOVR<+7a\Y' &Ee6?9Y k,YeEь&h0J0i-kWJ[(CXdEѪZ煔8/yQ(%5eYJY#l,FR|Aϲu.Jּ"u>%ۣ[דi6>HDJe3yNH-tEr?@ v6@jmlzveeܵQ4o}?a8o&$a%q U//A b]G_Li@{`.Rbb<].J7o;Nӕ!ySi-9DEa٨L]gggi޾}e 1wɓGj$6R<ϟ>s:qL:<@q8H*d,6Z97cbƊ_ٯvL0D"2eMngeL8x{0qk?ɓ'A<|&ak!{rβ, pwSUj\P%]-_-K'%_ĪƳ+Nv]1dYA#žC)nYBRBP Cg[&kq62 BD[ljxEQc1l2L&r$Iak'?!PޮO7i-pf1 ooڈmBˆ0@'pN>==}<}60 A*2ޢ_Fff 1s Iʋt+bztRzI'N0gOEqT<s9== g8R6=c P%1+y 9*?*0EMgZAmG7T(ʖE1/$B qqyW4~__~FAUB֫2n$XCK/cH)BV#Mϭrx6'XU?c%o{? Yɺ'%Ǩ:gzJs)KxtvNQ2( ] hl\b#.PzzzF{hw;9_]xE1] V﹝nrfbΊ<'%I'lQWL닕^ "aR1vQӘbL5*zi_[,YCe޴И]nikݶd4ӚOӋ BHFm F+*H@j~=iS,V|o~(zkifyHc4 ܢr<OX 4 /'ONWKwn߻wŋG}5+A(1!RJ80 v@xXm@Њ ]/NJN$1]~}~>3u-vY^F)1`L26 VugOq1ʊO&;E=_G+D`nwp߼W,:K.]q+WVk0fl>UT*q8Q( 00ZYBlRERf)JaӿяP^3$ ࢕':M00CzBh.9>$IL)RD BK)BHgi/i8cL4caBƕkW~k^$YIv2l|6;|8|)cIS!ab>9;;I׮P4U4"N9K DU,.eDV76k3KOօrwo:N*tjqU/f!z%eU5ɸjq..gD4(N8bQIC4tM"~Y2ZJ{eU=JS-5ROSkoqsXK6=_oϯްR꤭Zg2f)F(tFDRZתu&4⵵bb1Mj_~=˲bQ$IBuePrcxn . O'g[ly畴CTŶ~;a/|"+iqdAfqL(,g{릡D4EE,g!1Œ8͐*kA%bxӮ6fgUjL^os8i,t6c$KiMlz8n2>/ۍc*1Н"B8fL4K,SUZZ% 8vfs|&JKQQa[Ur}y}seը)ە^wB=w6Mpf,ublN ,DJPTSU B c IDATBu]Θm2M$,4!LF`# ei&i4(MS,>z裏>JjժUOԶ8F_{gww?wao֥Kg}~?O/_~n'l:F@ 2P),VX%z뙶 I _ ?|C;3DA1K"r,Z^ s])mZU.Ygk_7P 5իW?|ʲ\4uooo8<κin*ٕ .L&SBB[p%q\YL)-0 ^^U*~O)Mc~QRָm۠8)y,O', 4=_eEVSNN^˲-fJ BGE$B5N7ktݪ[dTu *i\1Q*2z?_D^yussWZf}+r$mۊ"8cU5UwCPHᅡ=wb*`yM.Dm/;NכL&avݍV׭V;"͛|bYoyp0(Bp&!hdjt\.`9]W o˲eәP3̀]@gPmlJbC-EQ뺓Ļd2}lv׻~:? eYrCc\ <=~!"byVa0?,%u&i^P.llP5 NOO/\8~W}i"8'. 0fwJl6-˒%i>aKHb^/>4T/.i` MT[}1(8<*2'#)CYE/_/jʥ˚xKgksALSU:t,0,%(5b ;@8u]۴@1 0ƾCy dYP.Y40 M$ f! %1P4FЦIdWmeW42ryϠ05qa !J\ t,YkՊll6UC1eQ )Xre!!--;!!'Zml`Ub`;;SUukkkm:N#NJbdW<.a)B)|t$ͲU/G#BHf/[SUK2D ˆgY)U"֡kwz~o>Շ \0^(z;;\םNa9d`A6|UU eYNR&zenOSӶdY[K0͚&D) 1[N;b] o$ I*I.@id(rIEe*,\$rTq_ݵ5qq_&U)C $g2TB([LALUV_3.$8 <7eYVxHDDh4J`KXS uB%6/RXy\"ܹ F?ސ$IFcETE__h4z>w]/\- m#EQX. Db1X Q,ol­ȓWN4q߽{W"|߇"!|X󃃃lj믿^V>|lV||~vvb{;;;8dȇ@teYJ1iw%I{rr ?W= Q#C/gL~ՁҔ ؓ0RxuF,q$Ig,ؓBJn_|w޽gu]Bj4??.4$1MzX,:Č@,4m4A3JY `6YZ,vѱ纁i0TiB EUKBU\߹Z|FxԐ`KӌieV1EMng BRӬb/ݙ]NQ\^ٮ|G35uY[[({٬R:N$k׮Aly^W*.]4a?۞j0|7Tl$Il60aIh TY}ㅼ/$)./ֵZ\O^E!cy()|xj{"#L$hH q)d%7,+͝_eE/a!F$,N9iQE!GTU%p41tM Ðd0γ,ǖeC,5Y8~D(J)dž吏ox *^Z+9Z-!1w>6u%j_J$M(2Rqt60 Uk>L<ȒFI()y?v/W[I8R%"4R)4ML]b.gǺn 3AJOG<)$"aaF뺬 b,)p9Rw&v{cZ4cLQUEU4K4cYQjR^V;99FiBmXI.A#YءC13YZ1qhBj Àm޽{VX,e yWv!Ib͛=~ l6+(˲?Ǘ.]Lh>߿r`0ի;;;iB-zҥKٌ0X P .DaQ*ժfZ|2kT̽NS2N$cZI?~tz2Jr}OHEAO{{Jg bz "{+,;EtZcade1f@7"[b^s–bz.\`I:[˗mqoooCU9a[j(ID!G7,h\HAX@QU!8 " CԬ?%`_wQrGU Ca }%}!;Nwp`8t:Z!$1~pȲ,eU C \9 paՁ\LJw=۶ 899 8'p8T*"< d|O`Nt:Rƍ0--vsvhȸcW\OǃYQb q㩯dȦZiseUDi˦飘`U3,/dzfoX?ppo\"4:ʼp1 u$LSϲ,Nh>k^)_'HNN'Y-U728RvSVȖNG>lZ%YnZU2Cy!(& ⴁ@`}IZ+n~b^\c0N 19t[`Ap0 oݺ'I3~ld'pc)}!?Xy8PXx~~ 3 (1XTB$9s~~=޽EիW_{5۶oݺutt1pŋ8s`0,kkkk}}4M@1UU 'RUaj$IteYBO;nDJ["B8+KC1~ '`Px>}B a#LГ2v9G8裏~_=xnL&UUA>yxDx8 2!=N\X,8{FW*W^y(ϓ$QTIU#.,P㱔$ Ʉ"\ZfIz+A7Z I.ͧ3Qͮ`LG[xKZE-;?CvxY$}T&OI99kzBd{$l!zE9N,hrrrr@Rhx M41HTU,Q%>tpp0Nu]w/^8\ں|a#]vV+~Ѳ[\U֊&B$U-0cfO'r eY8+hVQ3(͵??'?]2 è׫Z04BP&1. fz`@k X'I2͎3ZVZ~:-vxvq>/'~|ZIZ#8-*]0U24Pe* XXUtRy6]&"lTšoIpxGGiYIWh5zNu4*u/-,EHYA}(ɊȲzTHN8z@zHNsV \LGbG9P0:Phr9f#$eY&I6^x֭[wtYq@vcCKpcQC":+l`RY,hI)tfXn`ۮL㜇ah:N׻z8jtTU#T*]rjt 4`766`Oֿ,C*.aB="K~?kU!c]d\#Fse e!B<B\- il6_/>۷o߻wO坝 ^@4 XGQd6"a)*aeIjZۅPt35=8+$a^e+wn~LFx7 ht"CdA")M|"Pdq]Y¸6R٨zapl|k&ޮnUjRZMXɫU*WaktZՆá{P4\.,k6 bu}!p]Wfy=p eYp݊sC +1DyO6 t]||p^'"QnjÉMq+- (|T\90Nx$ lXAwf0m6660A},=#;99Ƕm_timm >(@V2 IהXJ>r|%ɲiggnݪV[[[8+mۺs'JqwlVEV%M]Es,_ ǁ.j50N[/UeloHy>`aQs1u6ďFm:s5DUUUU$A-W+Pa[,\G1\ 8_"FIgObܡFkc<A<圫*I_"@"p1,8!L] .EQ mEqQ,Yxx iG]ס !l:Y,!a|YЁXvMt hܶF!fmmm\{+InPJ!&,_SV^q%J"e{.s;3c.|D5;Ƙ?b={P8'E'.ֳ0BP4t>+vIIg -4m˶m? z7^?:j͵֎|pt {Ip")Z­%ۆP@|w]7豀Ei,YVs(u78P"Z^QB Al#g8_bHΆ/Ke$/&BD`CZc tt]gle {ޓ,I`;p x)? ~ ]BPR9, lӃ>K`(TPA`]4'T؅N*JXfF!JA%I t/tb4o~ 3PU?E&ֿP_I>IIq<BE `8F E!\+b ~(+x`{ei`PYIla)dϸsEbmnh0}p~腺n(GGg`̲,c>I LHʓ5 t'*2rRep8VMU35%DTHܳkkk?d8ΣGdYvV m0\,`.j z>c$ɲ쵵n U. )|uQA\La:VX"T%FIEQW%O6BZt &'+㰜&F5dYn4 "yl 0LL'Qu0iYoxII~,$UUei6OIZ6"`,qZR7899L&fscc# t2 1ri1P`L5U!!=m+R"3Bly Z#8~LJ /hz>b m?1xyYye,'9Sp1F I("lsz>}9aR#@QXdUd~wow}8;>9==ur,jP8qWUjd"׷׻qGQt}$ɜs-JclTe`Q.^ضl&t:mp8̲lX i@M}hmm-,c {,ˊ*h,zB뙁.τOPiާC@a T@05M<0$ )(OdsΣ( e(zzcvN)<@g c$=Z@B0 p`*pJAu4a4T*`Q>|}}hHy"!" DX:n&Jt6 b{ʕ˯ʥKV˲zVc+iZRnۺnDQW&4l'8Q\T9D@+QdETMTUGQӶMӔ +x# Q _^iO/R<a8*B%^H[Iם|ƛox# _{gm$I?/~zW|߇%}& ?` À>tRP¢G%+χ+{ o>օ̰n}u!ZM$Q"]/HĶnV)2aB, eY\.v|| @qYf@$1 y("+Q)) '8â ²Fq ZO@X4 FjEb`98(p l~0ܠ%\p:cVW>ϗe^,$5 0 3`fP&IBdIPLӄ9| f~eh?XiU5p,Pc,L0 Sq,Ki"!DVXIKbyͦ"p%\<9Vp)*^HS N,쯅`?unڲ>t%ʘ^ոq??mooۍuk0 ͒yޝ;w8 Xy($Ibd2iԫD1cL"')ORSQ*}XӴF:LJe?Cך #VNEˏ16ONO({gcc… )[.Pp2s&y.|X!VpgŭZ&[߇('8`dO i ͜$)J È'yR\^>A-X܊[*lxMv (o5AR"+7Bnö+BJAI3;&lF5@!dd.u]37߻w4M`YT$yAUp:ziٽ=2g'ضmIU 11EQEI`J@8L" UB1~WSǯ=1ƞqp

8`ɲ8npLsja|K1|l6)&c]բ(%i$d |j _O{dziKRR9?;ǵZm>8I ]GwܩV90biaR+ ˒4V$p ba,/[Cm/{Ӂsr}]"w\9zbs ^ΎB_yj0 ]j۶8NXTD(JO>d<C'g;"A ,+`q$1O4Rt:zK PtYY3&If3hm%R? LYދ!dr+l6nH4c,og @'/4dW14p&d`.@4Cn 8 mu]Qw%2X*,犬f L8Asy^^_[[GGGr ~ ӀLnTJHdE: B 0 ˵Gc ) A6 8!IPx &?Fj5(nj|r rNYYJt:J+,˚e2UIj,I4QIRQF&z9м_zفXΏ};\zh@ϸ 7ĵ$ϹyJ IDV$*)NosOo~yaw$)k{o2|g[`1I4N{4 (˧D#,IfxQn8Oj<_fTaشZOYg31Wk@-5n;V%Y&_~^EHax2^8 ?U7xVVVVVzAB~41Bbf\ 9ִ@Vzj*xBl7ιiBlpA1PK0kB)O\t:_d 1~(A@)TB>ԘQe78-!R0Ly \!'= GcqTIFP̨HR!D\tԮt*e!&`A,H\駔BtT4N(m+TQ81APZw:jvssphq[k=@4M,m!kGXpeY_*XK{o,hE(&4dB[RI!Ŭ )o4O)Zk5T*זǦԙ]0z1h4WL!(,ǘ L0Kii9kL0TJ.RdQT*_<׽xqxG[ؾHq+o}V>{G=9's\F-v(&x\r=Z~8wwozs8Ovҵr0?);;qnw[FkWlx?+B$J2lDZDz-!eLi8'pʄp/ph{2~ҥLQ&2sVZrD)){J wLV )$R.XMa۶e88gcgYf&IBkeۖ$12%2)e!RѓGGG[-XZZ_ Jбm̄QQ#)֚̄S$ Rڱm8JHziTJ,M+20 mnA(pyd9(<FM&.I%JIuݧ_`f$[mT_|!#Q Fpƛ4IWWJAF)n&qڵkW(!BI8l+MFh0WgܢL㹊&虱bt f_S!l,Ba=z!+Pg.RI3f%S]F7h$ Q?5Ji^ʶeaL^yեIݽs'JJ9H+o4qI)>ᠿb݊0M;ok/ '4M8j.]z饗]߂@8au\$ ,CjJhsZ<8_` )1Ij ((@Ƅ .>:%xl \E(EQ477 ssspנTD4`TJYEѓǏAҥKRVU+Wlz$҄"aRi2O&(,*%-yǎ㔂VKض:MRL)Ԣ4Bvq_00/CU 1F3˲p2B[.9猐AR黎\\\ rFZ,a8m4Kˋ0 ۝^'jukk˲^'zq%Q((˲8M4Bp9Kl_Й_ dǛ4]*8h^gkg #c.3q"杖 >C]ZZzG}te˶l R)`B*|yΉP!~45 C EA. 8.P `Ȳ |8ba>K4#c@ և]!001i ! f^5'X_wRjqժpsn9(MS30cqh> F'̈́g?Ze\ǿr$&7}E*TlT|x#0z}2u?oܸA0{+Htj5SRbů\|i㊔/~O?}IV5j%G[~j< !uFeeBA4BRA{Rv!l2}ӗ._IGHl/.-F#Bhܧ-./E$RrT\ߺY..9H\>şp,Ι\+\ҿ{Ϙ]Ex~C9ZS.WiiL>-9 f[εfJ잚$LNvZM'`Acuuӧo߾q&Xe!dq.L+ƘAɳG*W7.\pOZ,y7k͆뺇Jn|_[_T+~ggK@CѲ,?8=s`^o@J{&`GGGJeuuX& 5@|vۀrabbPn}A40Jv)F j5ɦsB'nr8Oy2F|y^R)5?i\GASTkxeaaN&h޾T0T )/I0,CA5MSέjJ8) BHsd_Y@ C_vsq.l.2\_ιfH4Em{8򗿜o7MvRڶ11BT*DdP,ǪJu…K/v!\*W;_Tk7nVoFa7T;~nBDI5B&Yz^ƃ8x<ʕq&<σXs Y&M.tĹ F_1ҏ1x x Sk2 TtچՕ~ˮN&QJp躎9s]h(v,ˊ/Sq<o`2_zU)uttT.Rv}8\5l6G=x4OӴRXYUU00418\.M/^{Y:N4mM`YX`Zro~Vd:C(^\\gVg`bF# ]!dJ)ucY6-BKUw3S@Yb˩7މg&ɬ\XtKagw|3eCȿy+:FgHA3?ّ1y@LT3᩵mJB8\R^$I54cZ*z 0"bBJ2,Y&Ee"Z777ZG鬭o/,.}{pxx޽d277gY֔GH݇:NP\T1N[G)]^^>88h<Cxb4G8S13PE8 %A]H. BI g]׽w. kF 8mj777RKHD8#Zh X jҼG@H纒 }0$s x4^_[J[mq(!Z=Nd&2L8QXPs#Jh޸4&"t;BfR(JAJtc ن1 0Zk`+0Ąp(&h&K YLE 8;bgx79wyߌcef(|>Wh=1SVzan_?Xkݨ]K&d%vpMϹx|GY-//+8{qq˫kkO?W˫_~vwwc A!Z-2 3??nu͍܄zPhPIzw*?n2ƥ5O ȂE -\^bm+4uc v޽~O Y[[B' ѓcA ߣz0c P. FRHU֥R ˲JGp,p<B4 x heL"dK1Id2 œ[/T*kRBLضĔ 9 X\Z BZkJclnn{uNLȊWb?{8vTVHsCrHTDy"e kYyCFyr0s0}MBEօ*ut;n#J)DRQ %HIkmY(|0@hOŲal hjb8KZSB+++CLm}}[2IdJRQSm܀R*B8[*:N\.A6J)p9砡\4β,u]Χ#BJ˗ÉLC'L!]fY,n;{sqiyδf[R~S5s2*.q[<(g'!f#~_iq$mZRZ-5H!\׎IJݾ #)Q'IB jK F7:88x7WW⋃L~Oq\Kp8_~xp]Zk*t::r ^nJMf0&oP1K3΅iO~Nc[@X2cLs8XI,t,Ec4Y0U!Olxg ||Ƙ+Bsuh<Τ8MLjGavxlێR^~qi͵O˿$ ]EejnhM`}8wV?] @v*@6k3ԹzVl6^KIxq$0É}{Z4K?|gdccc<+eXB) E)6]G#VʶxݼqQ0APR,K+-Rg֭[7z;;;pkmnnk~O>ynVCA DA'GGGomm C=0]y03 $y7X`V 7U٤y)!ım2m<%a ;7M`0}?@YBH! 'D3z^\\!&*XF#]LNض`;<6YI!Ȝ@ Ȗ2JhFv-q7-ۖRF0Vmy R8w0eǟnyA9p} BH1,[cPjǡ`4G4RPؠ@ggOL$Wn lh=mѬ3:[=#?+F6E䌞7S fS5L\ x]hư~s^ի|ATZ\^œ1)&L+)-i6+WR0d8M&0 QFsssZ%IRիW]֨7M&ceY&^&@GyyP\1F 9(]f,[L2)I +TЂ@^ >;??$I߷,kgg ?B n۶$Xp`,CI}si,W7b~Vk2tp8JӴiGiRY[[|s-ryes&1c !\*67^~孭W\/ QAT*J8x* o&CŚw A 8VWW@Bv0[S-gwgY,D'̖bt8\٧.(=_QRQZێ5?_?y71 cB!s&2utb/--D`ʘeQrJ%ߵ-&F EQ&}f1J:R:??PV1tB'p8}v$Ȼ,$7sRM0 i'2;+/ۀ)Ae_(R$oxGqX#BBPH^@= ,*TeK5tL$-q6Y޿JʕRnL&h\-W,sNzUk[떫j 2(B^z{{V^ܬT*O~AvѶ-۶mfR# g%0_ÅZε5GglE ;b/ d&Od53G3Pu9Ʃ.$U=_g'MgYfY6ƺ\ݻw B(!F+%Z)J(9Kn3)nRVkIJS)(Ō0D%dRR %Hx)ʓͫ[/m{ۏb/Z9Tl?޾s{-* IDATY*lg{u7$~)(eif[y$[iI (&w]i f0J(7~,"حyq2 4.M&i\*e<2@F#!Ƕ]m 8T>RJZ[BZp`U*pkP3 0 0!: 8cvke"RvǓ ̲]++0?{yAI#VHOFn?˿˷+m˯eΓÃ91XmFaV %P3q #0˱1R4I5FRH<ϻz?5u^Xi_25;5qT eԔ&_t>3 G9{!VxOa($ql.4s$lEXziusM!.؜[[Z)TjB!2J!RHkɹk-"qNKZ^^^TJd{'Oa5?׀ʭ[.B*0Ǝ (j%̶J]f Flk}===^F-ɒ-rl$°d_|;(CYc emK3Ùjh1[U咥>9CO>F|(h)B@UEZҨI< 'cBHF ō~`ldd<]0 ]M<{r9CMOO\G0dV6"x5ds~0ض].5뺾 "hA鸎U,mkZb~~nj80^,9PphZ"WFFykzzsuvxBQWwvv?ܮNLOL~j NSae Y~RKo& :e, gΝ&@;$fejUA:D{C$)j:iϷZ?˥/]\V ":P*v'4U7麫s`,#AA!HB$@_ַ 1! nr/[ZZN̙3oƭv{o{۵*y*sv1F'uR#XߓJ C 0ϔi28HmD Jna1RF@C}FMkyУ72ud29۶1љVoZ|׍S yG]R\/A _zʕq-j5ډyeuu]" !-b%BpL6kr+]yõLd{ԩSDJR*$dZu14MK vvڡ(h:K1o+aC)n5 kz쎁g&AB V)"U~Ib_Dv}s5C1ItRt!VSSS:9G8SJ)f^4]JAR?6虦X$$533s…Rt7o6ͩJ)t3;0+~݃5.ĝwBX|_ =>45pimmm@\P[*ڗ ߥx|޲v=uPV{,OV&N>NSĄ,ҙL9jqO$h!0B0DQEBay hjVQ!6UG8ۍG۶AXPc+5M ,šmtZUAqT%GsRiUrvmZ)ƴZ^7`ttW_y}ϣER/^w)B\sl~3MMLL/r}}}mmmww+@z.Sc( GTᢍǓ?!{ǡibyҬ1uFNy9Gwhd'SJis\^ i|?} (al*0ez۫"K*r1?ĉvwe-,,ϟ?ǎ[\\qX8zpΓz%ECLZD)<J˨b b)HJc45TxXi۶ jEf!1`!֫[a{R/E9*AX&A2 !D2ixfuͦmۮRK.\|Byx(2V ERT*Q*5zwO4n 4Eb429Yf_~FZmT* EBdl\GN=ǣy\jj.V= 5x_˞Bp }SДBy^=\Tt]OжT:GWSǏ!R4FJ";-^*anoO_{|rl|2^T7լկݸ^ggg{\[DTM iDD(Q!( *UUSeJ*Bxv$HmnΎ`nc;~1%L&D?R,nPXa< Z6Z^qhhfvK$kR l-T"W&FK_-"e2ONN8q+W@ͯ/OˉDbbb*;$ARQ gDoZ:y2"KWzCb?R(s$t-*dX,;v,0M|@iu6qW\|J HdV6V3 !xR3b& 2福=]s}F͔I5-ipXXEA{ ?F_ Rd= &#*L%3Ay7jzq\^@^O$f*:4ay[o566a.C# jpί]ka2^)C*-?#d1RyJ)%Ni54ݽqƆcccsg͍viɓ'&ut&1qUi }n׭C^lJE˨ _ :8G}yyY#$"DcDtj `x.tH94 9<@Z2e`!$nêN۶)VRmgfn̙3Me3@iSJV0v:{N"#O\Edaō: ?Hp.v)G}oy[KNZ\XX b~n ?aڱG=v{۟QcRhE\w oDWKKoٳ{~eHulM ”@8WRӮa)4cGaݻw?L&333sltj4Zd èT*\FTװ \O42$>b \2"E\F=`!w۷['F4tR7XcbQH @m* dZVRiYV\S;F"!%0WȿpJ\MOHJՐ ^(D~sg$žXqV\weeessP(LOOWd'U`<"kv:j|A^7)#[{Z-˲-Ǥ>E zA&X\xRUJ)kÇWVV־{p2177geե%ԶC\.2hPpJha-5eD TU/ƷcjG?hSn*2_[YYaXTΔƤ֣Fyztƥy-m\}j!!GGF~hZ/^SǍJPh1( =C#Dz]E.jW:h۶1GG˯_73tZKQ9PlaCn\3.I0Y_!@AOR\lM %r !ZE1g_yV OTV6>I{G޿~~Dme#g }2sUPͮ:G׻Cqm944Tդ~[;@X*Μ`u\stM5Eb// ⏉D, `M٧x}Z]7F`n7Hv{B!l ӊ ;dq/wmqY:/UYJjI6lY%,fyX "vx O2, FxXa!%Yֵ/KuUe>TuKvb 6.ege߽tY3fP]DŽupC1U(y@pS# )>y-9%@=xŲZ xju{{rrrqq?MV@,Jĵ ɸ9Ow!}uϜ~f۷oWoudÇZƮ?~=w@?$u^ ,Hs`30N!d"gDHG9[&厖FCxj@| lj\^_^^aU*_~ܹs`Q3ͺ˥dR!1&M򳖨 5aƺ!D5Mk4j7,<~g>{Ad7qZqKyH>;u[[[ぁ?LbD,[]d4$B:jU߀(tC7$|瞛|4Çgi]KVbଧUmۆphp})ݻw0M:Xׂ)]׫5Z$ 5 p:plnssseeRRZ*2koOLLae3%'Kote;cѲ3S+麔11F5* NȻ_eoA֫( JlZ'Im}}}_/ѣ5]-5...ضŅO5"{4zAd"u|&TiU?`Id+:F#XӨf0 Itzl0pT}ddPX~r2>r8`JR$tkkkyyyyyX,B7)H)( a䯌38 Qǩ5 ca>kA̖n[dPmBtha@~Xڂ@:]|޺pB2Mιni19t Ik3 GՄ_zJTDpDF E’َV[d~XeUe;H$tz{{;˙1;;{l&ymٍFC42H!!tcOv 2!ȢR h}U 0:p8Wb Yih빜m#H&cǎ=s$ _YYakPB-8jడ<xx1rQfgg=P( ߼ysqqpӏk냃f|jPoooOo'-Yʍ'hu'1+:FBD$nڜjC $PAo{BK`{? 8Ή'R4]B#Jn煜1!M+ cnL!^& RP*U09ā{MWb$| IDATgffܹsfgg,˪;t:=22266d@J" ágyF&VA^[nMqo\lWhK)ƘR&\2$Wx dvF۶=x`p|b3j?񇹹㓓C 766޽ BR8ZG`tJG^T(FC100J,iG4iI)DR)m2iLe[g?o~1I$a FS/b^%qwl;]Swۭ{0o>2*LbQy/CU=ڏ|TIt|1v]W^B@@g%8aaF )N3&@=x8j5aYm'I0S{7\.?/^t)ϯ333t?HieYD^*%(2t_Fa&H#%tuuuck )Fan駟>ɓ'{sH$h! tǴ,Eُ2Z{U%V#+K#?"Ԣ!rE^l] }hv*6a'@gMMMP~n<H 3b(%#]H*'~tp 2h4 ,Ҟ+1#D4s!N&3ϟ?ɫ?>xmmHo_p=X*VnzdN$aj:{QLaWX"pT*c!Y\Vom}.tL}7^{qD41z]Vo#g. lUtߕ{wE;K#5U ͚ v"Zm}|B4]7LR.3^|BpiC8u(>(3ȣ྄LcI9T\J@i@A!Cx,eZ qDz,2zB$z1F(y_|A)=rŋo޼yՅJ{zz&'''&&,r뎔 Q߮ZQ2NQV,˕ N%y^KӲfS3iY >TTr.8},OY +a)hS`I !vmĈ9}i+q<[ KJ]BcqZ[VVyw CR5 16zݶr 5<=FEIJT!tCF bAAX"9B=/\ Y^^>xɓ'cQ*:P OzF'4 X[[d2׷n.,RTըWV/ѱ7-fmQHquǯĈ6(:g]<^} [0_;B(eĽs2}_@aJ%NC'NT!8s]X᫦ib1H$("qV;rU<ŕt]_[[ጔ(7T-% CZ)m] G_5C]vO?EMMM]|޽{\niiRٍ7N={RJ~QHd2-J^.{}!Ji6at/\RPaBI'cœ@{g,:|Icvu2j]" 76@k677s\qa ،14yL_Y518V9tPTyf"h*<2PDߢns#юR #v 8r1k׮ ;v0BP(*Zmǎ,_~mxkkUnYcf\eM_9jͯw${2I D%$x P00PS5tߦf|9㋥uQQ@A 5@HDC'$oeN4Fπ_uQ;}Y[o/عo/(]U(B4h `Bڀg&ZɺGQUlYKv bgorf#A1B!d,Ƙ%`#̢idc21)!$F#K4$b<S+W =,/'<@ nXg^0 _?O,P(DRn<>iZ(jnnNׯ_ea***Z[[LfllL X,|>˲7Ve14MCR(~\ d%(BRT@#D-[hiiihh(t YКvFdlǺD!V#Q4((sO̗H$ɔ(T*g*V-QE`vuuuvvʲ|֭:---4MD"T<$|Oj C 2FTu-IRv0 8m6Bhg0A*'q3R_3 KvidE+ m;Ů!rY09k1,0١;wn'^t]#1D" 4䴹noookkm{uuwݽ{믿^^^~ܹza<^/04MS4H$RhZyj(T%}^&-x-5=V\ʘt/:&i &`l 0@i3 ˲,`t".{^Mömq|8xP$u]{.Ƹqǎe833s oii_z饮IRT6&E iLll6&x#FBB򕟵L;q-ZĿes8h 5Mg#Ib]]]Ya!p޽G_ZZbFהfV9rd*rMuetA@KdUa 7${(i@ 3c(kfedW_=t|]]]kGB*#r`A0v]gr'皌C˶pva ` ,XbɿM8Q@I놩 >Ѳ %X6Sn0 kkk;:FoյgϞp#``r<)% 4Ȧ|F"D]ɲ #+?[ϋYt܂&SKZ Lv>h``* ty7CpkG%AiyaQNTEю Xzeqd"eG}7$A/=Xqs4(;P _,K? œ 2Fuumkkk LӲ,VWVlۖ$)]vD=, ۷o4MzzzHŋmٳgnn.H?>Q5}׮݁@6A >AD"m'Olll}:|5_tŋ$^0ojo |!tzf kIyP\~fIQƖ8*8]6,өTk``2X^x $muW627_f_k;Y4{XKhC)PT|o 6J1}/$𘤪S{vv͛a._\]]MBǥt,}M-zH'SLޕGvy@_,q}מU5^oO3O;{:Chj2[.Ǔ&ckk< hVQN988X^QQUUST<ܻ5+=^#ca8Y9[R522P4`Y˗SԩSEaL&B򚚚h4jhZ<WUղ=]]h4PQa꺦ie&?c2x^aee_wyGEIEQ$FSUAJ0iQҒ^zubb_ޱci_} *IUeX0 aR4+i4-aJ:t\u0Rc 1x:$j,!"8G>Y<~3aќcp[dOQ҆g&v qMMMuuusssضS"f>Dbb.q v92MӁʐ|y2I:9XW4 )㩧8 YQu~۱cG0Tuttml6FT羞,?XR,OK+PH3>=~1,X-ڠ\G5 eb!#C+2 #ߐVvĶC~7r&F[/.ȊdXlRnFIu|wwŋ8#Y]WQHoWϞ={ĉ##MMMe۶3L<'N4G$ SEL%~Ο?̙d2)d0usss---˒$-..&X,&"/1`UEaYf`KSTA9GTPxܑl*)-}/_l1A-"ȨuuR,'6yHʙvc9\ofӲKWl-d2wܙ#1~ڵk=e,,,P@dmۑHDQp82 CemK)L3_,K$Ҳ*0P(411q'NL&c+"ض-4yj(J&(z<֊z_SkZz۸pa92r+|OH?Z%hcvw-\>r-zɶBA7>|p~~nP*1. P@u;F?ӟ^zQ~.Po?XN>77zB 1MŤd}oXkj_^^KJ eY^\\TZ+ǟbM<<, ڐfgX Zo'jvzXiR̀*e 19?==e-q<'S!`|8H)C77!tr¢!4RR`0%-{G*H-X'2z*g|nfNV,`lKM;BΧ)0X[5F)s!k>eJ)( c E(a=5QsέTBw]__|>޹1)Ƭ1V 1k*L[sBDgxs1F( H_,}ޒ:!muyyd߾>t5оUTWbTʕC?~,˒ʙҼJBrppD[sRgggdj]]]_Go>M' b^k]URJC SŔ^sXGCwz zr9fBQ\˗*_#~(,2_ {ad(cmCˇ,W̒1:焔!)BJ뚘I-CU7evfB{Tʄ2Zp [3sq #9G1X}8 kΤU.F&r[g]&:qw(<1|$?rI Q~UU .(w9gEE]E;69Hs&ѩu=& M(Zis.6gic-i:Tk-@-Yg%;RYeYc Xks=f޳ j.WIDAT*G9-K/L-EamZdH,2,"j˪DmQo1F׻0UO5Mc,EG}ҘԷRJ}5ZW!Y[++F`0Xqr\iU+bl@gab28瑌͖mKrϣYU"ȼou-_E|t Rkze5i23?5eua$k7ozj}II(])).[قM cX޲7X8H<~{oYK8jE 2^Ah٬uSNfѡJ"%d҉|ʑ,j*{(QGNnj,% Sb# ]^2bvQfJj)A]й,=g'Ήx6[^ۭJwbg˗^>wA|K5;1uNBW1}eXb yv1Dvr|Nw?xDN.Gz$>O厎ܙeeJ! y/_gE|,^8v0{t?#+x$^J,.#9Ku|W%ȸWjMNkKE} 8A?%6E3L Ĩdn#I;,*{E=^~b_g'.:xzWI(Yc[>etkKy1Y5?۳KՆT%2|grF}%x󤗋5AzKv4vQԬp~O%9U)Ҋ%DY/he9>W,E'G1;qilvb%\▤xY#nSIuS$B{#xr\ uis3q.)'ivfz.9}c-c-[X[T#IGߤm%X_֘Sf_U>~,(+γLV)G(MRG^zNFJ}+uV=_R~R_47+wPMVRkZ)”\-cJ')OPY?D'c&zof딚*5—R6ToS>Iu^fR7J=QJ}&J =)uoT'ǚ*ʲi{e_@Uy*R}yߕr*P#nR#~R} Juja|Vߌ:d|j|1__YJ%R?8Ϋ.QCNlVyRo*Vj{YenRuJ˕g<_ŌJneYx@eݕ+ͬs޵VӞzUR\1v|JmsZ*Ow˔ttzpӔnRϺAJqZ*̜azv`\e(Q˩TwQy9MiWJys+WnU{nRoϿ|xѭQܣJ=(Sj=f>tUDaN.BNR\mJ6+5Gʃ)ֻT.Jpo*۪"EY&q}{Df{nqw)ˎnRJrhuy\1k=]9eRjJ{ܗJMr)5ŒwYgsdV+fnRu|jTEH,f e^@]R/{ͪrk,_mWT}n6J6-Z黩žRoY2;f2hOL7Qfx#ձgrnv6>mvn*Fg}OG]V?662ޭk( J=P!.2Hv^ ^"W 2Tӽr֬2iY ^}U!UY&J]p7Ϛ5WfGtu6+_QPOSqI~R\ΚWfqRNuwݧkJ-0"OBf NfuT=]C+Q-wLhۧpn9inK/.8=ϺTa7K UqJm0Z]3纟U=p_(5܌4Cp(u=J8hxUknR̚h▹J-0r(5܌4JavKmlᶪ4+uUk)6zw[F(ֹf7٬놛j+N-nۧެ_7SkV͎aif\hcFd s ZQ֌Rzv[fV ̈kNjtifڸ'Zk5\ W]T)T^wT7Tjٯ 7.û*]3Z!*kTY3J*.+7nZ 7#+Qqzژo Xp+USERތȕQqiRJ1㥅{UpO*U֌Rn)x\GڝR;T ReLrU\^R{dvR͕Jwߨi\3Z.sGe׬⛪\ug?'̪I?R=mLWrˬ3gsp׽yf>9ìgu=f5۬[T y}fSqUiuo\cO*s[s>:* 7Yŝt:nVꌹws?j)傹KQΩ~h̑tkZ6snR;".sevJݤfZP5nćnGfW;t}gу*aRKܻJ=23늏3fʌծ*ok:{\^ov/;/FdFfwR%KUq/;8̕8Vosr{Aln\jL3L3>glX0fW7\o.e#,6sEAnRK=̶p{s;JhVHbws+Uf-Tq7}-f۬1]d?32U`JjfF0Hs~ɣz{C(5=TEsMTuY͌fWW=,k3P-k13#U\qij+lil6#NDSs7٭Q麸'aŹmz5W2sUWU/dLaHy9W5Tw,r)U\+mWRƌϲK m*mJU2$9Vw.Q.$^~L,Oŕ%1RX\?f p]fswQqZف(%E5M&7LCE y[mem6fVZXf9섧N*OmV%z1wϻUc~RXJ;FUhoxlcv͝>YY>eL_3Wc6wkGYY&y}^ox%zAS6=̷˽EK̊)- f{@s}9o3WϛuH٧0-* 6߫crwQYu)5}]nRn*sq5C};{*\)`\ʟQkNZw1W]*nYUiVs͞rk26^*7f|fv=*l^ 뭭J*~f2ڬ2RӢU[lY3;vяsc]zIKs͸+ߴaiTsc7ߟ_(ڕVjYUn3kfٱpo7W+'T MZ`7s}b6w{ .*oYo1k MZo!V6f'ڬTU4s?|33&sUgݧTyUT=~o8st݃fobt~s#>uSsǯ w\lM7WG7ߊ8M,f5KT5o`0w8V6OV, %]\|7ޞn*o%ky͵ ܛ*nR7 OPB4hugk`ahOjH?;2(,k8g/d~:W z2Avsb{BS!\>+ JsbszcoA_tJlNl-,蟕]7)+9J7ޤ ]-9+yJL[XJ]Nڔ$?J$#U)2~i*%W붙zu7S-]ԥKU)ꛮfzzLзd2+=:_,>%~#TOCS*|W)IYBT[JPzt J}E@Ĝ }cS~{+=u^4-t2&U.*%5iI4IC>_f;NIOǏ Q׍.^P~u`Y^ui_&t/9ץIYk|12~=i|>u?2-}+~ ?w~{%&{M1s#SmBxyQ膨4B{|ş .+oQZ4cʟْӏMK;0nd-*U*D%?plwI\낧3AJyFE~X<(ʃ0y^@&:B|Ud :"`/O{rlA 9TC`V sp2\!q"x/^AW#H9&eK\xO8WۄGlf?#(\'u&<7HH\gcVP8)KC>B&66i2ޥ>9D!.bMl$Nl&]S 6R؈yR 饎&r$.G>tU]>f=(;!B_@+Y<"jpLZ8&D}l\)YWD~ F;=M5.* d{H^Օt'.^ CF >y.## A>hE/_L5WTWg`mxzbg&.ZC9$Ló%ȧMOQWx L|VER[JD~[$^RI峸@x8cz[,=MxOʰ oR_Kx0dTGT6Ѩm"s8KX[_F!Ct{~ 6s^H~.%u0 y+/U3h\40U_yƜ>o2mW/ )UC(~=1%ӦGΥӦY8O|)}܊_[E.1%쥿$?2Ƶ˸^>1ªy6>nDb ñK|%M ϴ!d-E.ʨB`'qΒ_w"xow [ 62FރMx[uS^Ox.[C6u. vR~3i~ZhU^[ߐą6Iy6ӗ\N>JmPW|F sR%Z.ϹsOzNw璬T0|s2% T|¼_K ,4K \W»dxop=p.JamKK/ĹDy9BC?d>m6gLGK2^\!2Ed>ɫ`-opB{Cpy ,X{%$F'a}A4b%#6 04/ >л~XCĮ~X5uĤ+]Ћ-Y&ABl4oسd b7A?FL|XcĮU:qP zTۈzɭa7#v.ojAb3?P)Cz #v}1k-UnNL\XBW 栋G`y%GCh;@!I-Nltbݙ[ b2?>~Dv mTBJ@'+I:VlKz?!Bo!&kM^^Ml=2b!8Ac94Bzd7 dluC s;Xn!m cI} &~1n;F,l3k} 1z!킾+=m0нɘshoIݿy.Ovt Tx>q1=b% l;`C޺`.O}v.2޴OwGLƛ25`o#`6l!bf1ˆRν{; V)M0rd'粢])\>@xlm{EĞEldb<><Ӈ]`:qtcbK9#"d'發ʁ&vX"f{`n'b;اo;[ >] ǡ`u)}`<@v c\-ɱ=FٌCi$E|XKJv:d"Xeb/̙Ė_ځkZ~F^`-#&LjXK`{ɮ.b2?6 i$МV+cZ"Jb 8n`_=0ί4,]Ӊyh9i;Y7q`\ `\FU0.C|A[7g2h.w{3m ^ J5BuIO\=\`\..\`\+.n +X2e\wqe qqqq˃qsqe ]@=}_{EiBs;vHs;nvtvvȘvv$q;dL}^׉m@!~1mmDi;@sZq۪q$n[>0nhqnۧ`멽A/'z?\:00``샞`\3샆`샒`ܿ2g2P&@dK}É-N#2¾z}J쫑`쫡``z˼d_] ƾlyɾ6/W{W;Wπ@u~d>>> >h > >( >{:ӗK@Ae+t bo\`엧/2/_F_dN_:_j_dN_c#N9~~VC~M`샥`샙`샻2W2Wyxlȱ}XYХ};2Wk2Wc׃J.c}p>K~vރ`ޭ`^``^!`޶`^`ނ`^|5Mmm=m m1v0n[?0n-`ܶ&`6[ܶ2`c0nnǫ`܎'2?2?ZSێqx.Ci7qx v\8^TnhЧ]}X.b2^XS-utljM~Hh:^O"z5ZkU^Gjg}Sy1ݶ2>4k=X{Š%v}Bl%=Oz-ӊYWĮK6K -A"ЃL,;Q1%yjtub!&}[o:nKLA}buښ UnLtby͉Wa6@[-u^|\8|ĤSX{+I _I-ݎ41]iIbJ{ tv؟dݯ b+%6(`ljM;Al0Ib2OvǿrX0n[a d1!?"vbA"vZ(Ab=L]% 1[ˈ[NaLj{,'{̭U&l ,`qb/6̭MNBo&)KޅJl7NQĎ&vl1m@IdN&bElTb6ߙ:"l6`sUU`O,B/$vz119=@hxҞD] =C`HL~gb[[ ֍$vƂBlXob=ߏX ĮH`b`9ۈ=ط#{`(ĞWU"`UܯFl Xub &kf"6.1 VX[d7"V12`MkFXsb `-nM;6>湺.0x$Qz} 7e` Tn+@l d" Jb VXK+R.X b`%41e} ]m92A`;Y׀] VL8OrBl䇠vd^~Fv]k }dll#ZO.C"V 89вi'B/!6z51)w1) bU%&'6z r#z)&\*`ɮ(4t-X={51ԙ&z ucNV+m{,/ɹGƴ.C!~nEtwbOt~]ahn`x A'vt*qC] [L*hno60n^09^9i&=BAftڱ.A4/P+/`C`OQm{oLĤ/W%!h_1$g_Ji+J΍=(I)Tgս-!t0Y{h0iocd}Z}**->tQ9"4;Kl$`w{>bO=Ll1*bwm$6 | Qu;gJ{Y= ҕ垀nA}>֟춀"؝%6H0i/0Y:cc^>`H \XAbCץ2v"+`-ML\UWi|kI\x> V=3%.G0ye\J򕸐glIbs H* mFHܻJ6pm$}qiK<63lg"ȴwmSq%jecN BI:R2N6K=J!uGjeN2F| 'Hz)l 6^lG!zQ 'Hzln>F'6(_~M &`#%&7`#Ŧ !(Hzil 6y pS֏RhkK]8!`RH5b MD½.]n­ZP=s3f2 Z{{vJ}C>=n%!3X]Hf1+ XH0g ce"üQ0XHlcƪF2gXHrtd#`lE$w<FX%I;Wr k௕ g֨d7XuIc$^׺ՙd>Hc&ޓEr/?_*N2#+;ɰoKjO2ƼP+@0y cU( Cdx0/Q2)˅ q \L,5f0V9ݘW c5*Ɯ)dS!NݻUd^oZad%C2ϹXJ8y0Vy1ćXKf1 ce,;>4Y-K3\zd0Vժ hd[8c-rĻ啈w=f3YΥMgc`t`j~9l`Z5F34t>\i0õq[ٻ:V^칒|:mSs o܌f˱; >}$CF;3\vCZTAkZ:NF#x,Zx6ێڎG"甉YCz$>M &QRKpGf8ۜ3ȎxĔ>>xܘqlt4Z>|(?1ݞ3~j .?ggƗ918z H.s_=OL6|N9k`G}{<?ܑGYAm>9}ƞEķ!CFM笠s~cV&{" ̻850ԭv#WKr6bmΓӆLa:t0~/Dz_z=2?vߣIW<'?)4.n_09h.| aܗ>kGS퇓x@' ~3f%T6s>v!z:~2z*:߮猯vrQc_[Ӯ7۫̿=w;;/FFaG`g+?jC{~/%3{Pā{]SL>G" ^@=Y3z0= $G` s${\ '3x tսO޽@@ 2)V-A)" PI2J Dq2臨Q"jEu+@ET&~L{{׺w}Z׳9oO={>'/IDb3x_+~}]*D"n,[&ɉP&2\"3mr dK"W+;Gԩ i=|<)HɑQ%}*MkXbG0~n-`DSNE tOQM6n/K!k(Q6k\Z벉nfTWuna38}RH[i.^vEɾE_@~ߕ,gwDU}*?DɅfwvsW JEEQx-r\c ~ZbU9ݍ:D:89Hp3"RDڎ:hD✒~W>+ͱq7UGA6lT}* i-c,)Orj+Uf?Lzᤔ1WSkyԼ\~ċ%EQ^njyd"1Ky r>eJ^f=Ul](QoE i % Y6%H)SgFEYZNʷQNJAE#YڨfiMY{#ye6@6sZ۬e|BٿMYX>5kb}c-رVX4ǠXKVM5̟ Z?3Y迢1+HYܮ9n+ZU:flεy5o3 {K7%)~ RR3eZ٤Vt-HHIHeTRý'?!¿M%RUReCJN8{HaRkBR4RNRHRSRF-W+|RyG?FV#J}NwHvm&[KCn RLR"sOjL*g懓jj컐j"U_FC,_Iy%SXH}=rp{Ims{VI:=@1yd~ j~"2~`dr}(+בNw!-"ͮ<.rwu_>&5սEjAjDT^ǵ}Ǎ [rCIaw)-rHw5HMqgv|edQ}Haa7[膐~Ej%R=:sPXkWT5a#U6Cu3-gw-K\R]{RbRʹ R W(A$ܯ),]CHĥ5}QR[^F,Z_bzA_rgn1_>1R,RtRJ*ߒTBjmʌ|f(>/:kj{<5%UO$/sR1rդ:^P{%TTe3C70<1La <*{"kQ=R{R#*TǠy *N;<΢+ID*Z:qEՂ0á`5|/X)_RGmϡ7fw$ַ"u{0)lBL f>= ){o!)R|.~1 ?,ǒ ؝PX߁TGעQK]쏓-M=g'?R~~=V)@+^[?b~FMwד]Idय़W>=-JɖJgAe)فWYϥ^v!od盁Guw\SR]* VUxIR`Mn YP v«ؓ&9`ǞsϐeSM{EC1atN ֣ql|OLpQKLS\*M ;=wYRs\`"[:Τ>C` )f˵n:,x~P|"ΦZ]sF0h_W깃g, kutw4jKR"'Ρ0|FD#Jԓ¶EHmZ琚K5`GtE{g$ )Igo{H%Vپ[j{(2?TܭNm}Co˂}PQ̉cSw8W^v+g`W?NUBe;?$az37)>xPk`e>w)] FVjZZRؠ`uΚ`x6R*;89QjFYI Ό(1SR9~EpR!fNF|jT&Xkc$J>!5ؽIj{ #>qɋQj*ʐxM>*m GO&#(:T^TԩO>fF۹=OEHrtj'uTcwTTyW}^Ε!pI:jBa\趓Nj@ǵJS\R]5R\cR5\+R];Re]/R{ݳT;n+_za\(S\U vrH pmH]zzjn$č&?B&Uͯ'Uo#%u&;Hj+ImqIu H-wWuIw&F1npIwws~9R~ nR.RHUI)dYGI ; `$RAmv(lEjuf[GjR[lf?~ ܠuy)椠uGڟK\.)oN*ݷ$Uw'u'ԗ.n*]n1c6ߑZSc{O1TR'3צ~3.~~$K?Jy/' sIrϓZ9H쯧;(T.^ k!?N@oև#{IY$p_:~(:7JVrb&\MR[}Eu<⚐.'5-XF}`qK[#~0Kv/Pӂ=U\FkG`P̶}m:we)iAd.6"Xo{v=G%乗H Zp{%luI9wWRiR4CaydK_E)csO+e%:erO19~yYk~)?JA)r>DyĝO%:8_s7QV7j72Hlyt Vv{Jϡ<+*"כ{Q[B1GH'Z<F.w"Ug<{G\ =g5~ %TNoG5ܛPE1#Ͻ뿠GH}6Ѿ囒:kj{?b6y\),W'E*_EjL*%!ѯ ޯ!5?@*?L#jm{k_Gc8Qo=SE|եŤ^-VwPy5=AyqHsIV ޤ ~ x݃U+Oy Vkevm7.wC?EIek`xa|M|^fJ0N Vǣ`v;rs`^琇ӑuL ֎5uOAodJ11lrR؋)R''o}+}+Ayrg`WQG{usIy耻k۠ǎ;^wRmt<_ NNUo}0c&k\ {I Y]'UT9C`nJR.=ԡx>1U' =s#A_yFiEa܏!O"* \msp?Ex 'ީ_//VkIo$uAjHз" Ϻ=b ~I&hOPy&پ!yAo.(o]J,{" Z~30}K,*=/Tt9 fӌ`~0KyE=\w`lS̶i`rS;Ehk̦=]7*}ppB7Aa3Rj( V|~aL+ vЋvOl֪F5CR(AOw5/vޏe{sM ןg .`?;X:K GAa;,8<)ʁ?_7878GR(ݮ;|rGO XVmuҞ) }okI ;x}Dm\&vGEvX̨OaYPοz@:?MUW-==y-fyᕃnצ[%:'$j*z3(6D7O._T˖:'|g24cޖ蝨8?q-jx6.z^ui{E *|^˻B}0 ﳃQJCKyҍWQy~fԳ0`̨B^m]~1l.iLK.*oekᴗ)aTiߠm E|%m#NܭTNTV8ON-1,l\v'XR .{NJ9\̘_qxCdP ?hjbAS\64ƥfύ)O9Wc?Ncau!.+z\ϼ[X<8YZ?#,cXμSܰ8Π3aq~'~X'No88 s8q0NA>q;s~2_q;ZX\7fgo_X\v 3cX{s8xU..{ʼnuV+ax+|ŶY3f\iY hq$忒ϼ[1Gr.r, ctVCE[=qJ*Oӧ=H`Bp{?O XVmbtbhbPaqO&%-T.)t"@nwibѤ'iWT.tUjD? fD"'5wh#b!O{y,D9vZmG^_8䃪,<3}c-o{Ngk\踻)HH πg.<:nik6'>H/8:UKXnϟ P [*}&pYx0{;gr&^1~͙&e1.eӰ Wzmh,c]q^Cp gum@Y WF=y1^W*U,.o9xY1NYKNV\|?nx,əT,݁GCUgƵ۸θn{)upY6⪀k%,jJu&="d+ga͖߯q]k.=./~&a9cqQs 8W3O؆v>~.a\'^oYX\'Ks-lK-p99Ng6ǟVX=q=ik >g-Y4߹֒bޓU1j-kɳ`֦ZRkIj~ ǀk\㵤)&Qu/ 8ZbvVU{1fF?X&xy&sYdnhy^/zٻS,ٙ9WxM$ψ_qkem &gS9vMa[ {`}-"l>XKa VOXDbf`˄/6A7u/,K6'u `-$ { 5`U=VFRR¬O`2,O`=6"=YB5¦-v'X` "z3qoccī ZX+9Cr:.ii`? ` { CaKv`-B}G& xY`†u.`]@e`U+'&Y¬OJ} t[~$`ֿ%`넽Zo0;{lyG#i)` VM007Jx}NIv!Na+mVE} l{ l`m)l5 VfmWw 1dmĻaa =lijy-[i#KW`Z؇`݅J؋`M-Z!` %ޯF %`a fC9`턕k-ڥ`5UfRVy/ae `kX`.+/,` a%QsD}Ǔ~x&x׀% 3Hڦ` kOX/-enZ%.ҮfVAa!a;)b} Qt®,ƾ`H*`jHZ_O~(cK|16L`v/-k?ƀi}GbS1= >ž{s.ﵝo)ٽ@52DQߖ }aK>b+mgI<[n6NnnklLֺͧ+n6&_ hiGҺei:ijiӺil/fYJ1u{L}Lˤ ZSq۝`JӺӺv]1]L=̷zl_l0j_6}bl167qULƸE16^k+FqX}6&JZNcI||R(C0#/ZFy0-|3-K)-rx)&[ L`Z`K})o1)&fw.gZ)[JºCӴ%wTLij;,~]5C¬]4^b5{Ov{UGe[!7`+{Bص`O FX+0]'l 6I\+! VRz{2o5X9a8[\ $lb˻`um[[mVLk`bˋ`Z`u%B0PآPǤ\۵?HfnIkτ^M8X ym#`+$I 2aIi"GZOzJ7 {Llě>z4V씰2`Z(Cز(.G;Ė>f[ VNx,C_/Iؗ0Y a~e^{}0C]"iij.',5ݧl@K` l0ۣ`m:P╆! t;aՠ[ k HX+,¬ {fcao 0ۓ=,, z0kªBOvtFY@ja= M=Y``߰w m vJ=;E'lz+ k +,zS ,l HaӡovtahQҦF {l-`L@J|Xg` *,u('Է.aa 󄵂HXW跄eB6zQYfkyfH,!5ր-f}+y"\<6R❋:fv0;ﭚUx-҅u+-?i\0#6ca9 3lǠ_;MVv~LGR\]'j#^z`z ]X7.60? VEB2(%|C {0Rɯ+a׃Mf 6/gux8Xsa'ogrؽzX?r ] p|OZ`ZW_ҚZErkZgu-+j+& r9b~4osn+AFR/S^Um/\j_Eɖxj_+0wڷ ng[lUaK_XhG0GO0X0s8֗{$Z$ѺY_j[&] L;L{cXO+`{.ᶲ1L`.6]Fiv6wz< N>v9g(W|#]{@Cj[m5Lj%b.9mNX觅;+0_MQ R˦!MjNK[ke )d_嚕Ea-RdjFe{-J{_;x%).s={޹|/Ωi]U^l6 5[mXs1611uX1ncM+XW}z7v-'&0vaaVeLٷƴ{ vnoƾnL#j5Va0P_X]Vbl1=}0ZYgsxVfLZژVnLa[Sk`XXgcu1645v0v109`l#laUb3Pcme.zo&c&l!-Ɩ{cf ؛9ރcLXXӚ\`BBcaol(leIJƘzc[`3ƴ66w{!S!17eeuajXc,뇎VWGyY{:GkL烎ƴ0v'cKƬϿG,_=y,i{&_nl026t[kpZeޞcgWǧqUZ]_c |o,lf{|֛n ~ Ĭ5t1z1nu;kl <t3=%[28>i^ӹQ턯5718tX;lu7۹I+|E<笽ۍt{|acRY>s=tٰ=X:Y{|`E0o{vXtnts_zY_` rOc^{VWPom:a)h0y$<0oz>1R 0cM[s3Xw10z-ۘ[cl[ZNm ;#C9cmc]euu;t_4v}IM$c/holt?;Z]ݷ{waOn-IcK`[,[ɂ׳pUYHȱ˳0iT6ǤkFe#]h8g=j"o[hb,+rV&M>Gq=M|.bƥR=;X1O5^#]hW;YL}[H޸TyR,YLW.hƥgK+M Ix&IyH9*կR5<Me´}϶8zPɫvαQ3Wi>}GN|DFi f>S#?F\tx vZtB96.W)6@8)_ζ?\5bUvCJF/؎z|"kkt?10lu:1X:vWC3؛ƔLLUJnI)>|1Y:'gpGb8c5c;4 0?=BkDÇ6JXU1uZNyjkx<}+Jm{-ǃI 0l :]iP vaze&gnx߽+baatkl1tk<'CwuJe"dhFäQGbg'Qj:E#O,O.ehG[F}ĸ4iW<5Ǟ˃K}Ԍ'3D_Ufh4g,VIy5SDTxVDЌe1iT4x8L5ǓݙjX,|&֘'r|#?_Jy?CKX)&M IS}Xh4Lfnl#O촄7d[Ƙ^urLZɶ^t-RAƘ^+&@=T0x^Zhh;yMxZoT3°0, BwAk6*v Zv˶fab*BkKk* CMbڤE~XmckjE#CBL Z͜{s97svP"A*+ݴDms s] `^4ca-9p/Nrk|s&,=zџdsA>Kdˇ=lKv64#_T@r,9O+q8qWgFy'pgH2*:d,?#%]:{,xDzq6KKS.o0|TF<ۿ+ĊJ$7=Z}(gOoۂǢui>1K}ѳ*I47yݤ܍N7o=տT6;?Q"߱Ug|OPjk4> DE> v^u֩>|zqtaEv(Z8|G"lm6;rK%&\$'w{pDnϠ=SK>ƒ[vKiݳ[J}Gvbw^xkdߔɚel/]ޥou6'(9T?Gsf{<;4|tRguCאxʧ=XǙ=Ne٫>Ȧ ߓq׊HʙdP~\V \繞\Ofz>u #5Jős>Jw\(&R*+{)aRqw~\?]?ӟXgjx6>3^ ubY. P"[73hw ^#u9X/]֮l^M^M}J7#r8n˵dr2܊?ǣI8Vwi!Zsml-G.kAh̠7ռctcl|1ߙڛncڿbeԨ>F ϺbPA%&c,Ds|Ʊ\fzה-M6w~]?`o |fhǶy<3TwQrf|@zѣgNt X4Zӻ?;Ed[8 %jQڵ9 w´cr,FĴ5E},=p?K,F)C!%xR;@[&&{&5´cĐN},mhAe蝨6T B={.~͊~".ԭtwݝ66r'ɣ lJhMxFܞM؊>n@ uꞁbz[gnspdw݁Q?%=B>dq^9Byg1 4?|JB_Ufc:WE0-5] u< a!Hp=Wcl1:[\ɭsφu;׹AtiŠ@j7M~1nvJ{&qVsS@)L`0Z\s%j>SpAIc͠AHY &T C,7}< } շ(-v+ I 1փ1F߬8f1=o,b}J$ X:}6#V1& ׹wAE_s;VoQPm {_˴4Y K(q6\ }밭ytm+q~|>CgO빳3~,O<}u|YAʮܙܟfoìy})I_a}ˬ5A91nں(n71,;SPx=T)Ϙ#] 2uxg2-|d@aSo^YI[A?0PM'h?|7S4Pԇo}M8#|=V_K>pZb[4ua~*qL{@͠5>Ц<}1516+ OLbV:mCjOX)~Z{Zز-ס-:lkuVZWrC}V϶AL f|RϾ9r6ѹ4ٕy.ٳ TqTpqζ<^Cm/x6=,A\9*R [a?ct+h%h#hVvٷ dKtEg& p~#hx6=.DYw+s甸M- \X-sm/36K}F^K~WnۚG}瀦 ScҙA A\KϠ|j } bC-|6֦3k\H.,cq? *'}Kaa<1#L`1kc 3X c{zaJ#f&H=1bfr!1(?Bb0ʙc\n0ʣc\a0ʭc3[1b`0ct21c°/!⧄JlD9pm2y1bxIr?1wa" Lj5$rD10F`K" (g(DCh-#_'(E'(7EVP " q> "F9,D1w/3 }޽ b" bh^1}޽ b#D{ <a8F9 F3pڻĵO#D{ a8F9 Fy7pLk(GDxQ~0%a#LSe0FO$G=pb0c' aKD #_'(WHa?$|a0)c<#a4P0:"FH”G]gQ0#f(oICHr/[ FMprx Jr/򠄑/ FQȗ FRȗ*a:0FYcX'rE _ 1bdUc6Wa% 3>h'ڑrU C,1/1i['z&aځZ=߯OYG]Զ:hmp-XQwͩC|`}n|:TnݶdC:ho\5ɠ^ĩ? ߪG߀R@,Hmװ?T_Pwn_$3xyr̝*@PNG IHDRV@\sRGBIDATx^] @Tޟ `aaG6QPQQQQqK,K3-3-++^VZ-^泲򙙕 o , 030; 0di6̽gYg${q8ˆAښEBw.kav6Ve@ gW!vHt*cǎlv6=?;wvKn)-v" f([ԍv*suT& 1iI#0M̤l:jfk:~Ch4n|8I^L2$0|1n\q}&>\ fqn~_~9{ٺ2sf ̮Z'gEwٲ6EEEOBIr_>wG6kj4O7n,/0+,`q!!?e1<# 4e )16nikXr8|k[* 5h4d,&wL'kp%-dg_d/ ݮM(6?X0"vbWQkkЅX?v a""")X@En.n6n]*ɧNYy0ϞaQ5TGj4ޜFjgÅ <4ZGjb>ucIM?5P1Gd>Zu#iҒZ02cbJ.Zhj1 hِeKCzFR`IfITj\ahR]k[j] ,fAkFs^,;U{[]n}% *s5]Qqd͊auQ77>Ɗ>zm者nj?[d)'U >jlIȥjjܓ;McTvlH.#<$G _\}z&;E?>~>=*u(YP-B445o0edD:к-sd/hyMb70Y¿?a`g B*ʮBbd```pg;X/P7)vpUVbS^6lK~V T+Kur\(S5{wv5UT(vѺ+{az+[ 3/vф7͛h7s$E,Bjʒβ6%#vdK```` ``Y)]ܷhīj)N]n=ʫw?@ d~ǥ>ZDCg \xh2ƚo5\2adbE}4z{j>I,:r]1e.< uqOyCѾd yƶڔH66д 7b<$%K:XU;Vj@;s]{i]#u#V,ǿ~SM[w,bݞŸ]"""p#~,cw1\wY"/cqNs\_&}YnlO0oп"{ ͅg^ɫiojRO{`Tr[} !nIj(А"/6<׽euKXہ5vvfޘ<_7wuŦ[z-Eyb*-̲ڡsISz?if gڈ± u*M3gk?[;Gpd~[A@UJ=_j??d@CR`q꼇>"g9]^ը« Ue5T[`B%3Wsw fʻ~GN%n`!*WdO\}}۽?]EMi{ꆖߕؤQZE-!ؐF$t* EEEE f^ %%uGBAЬ8P p l_~+ܵs'h;u[HwNf~:}B4Z$VVxe7>>"k[ɫ~}]Q䈏NdÁ~tYoj'}b<ӠO *Ȗv@\z %S֯K13ٚ"Sfn}WD Xč_o>Ӿ~OYؖy27 th>Y:Win }[_ziekΖt}^*/+Tˤ%9%y/n:ǒun;gOUhOf3Oy~ܟknnUPUzO>ZgrEH[u/ʻz,Vq_}5*4w]>ٗǩÅ]*i/?f)Ѡ9ЯؿzE,A97k]jO3Yѫ,,,,w9L @.op̓˹uqHNN6"D GBV%<~HDoJ`ؒg]ܾڦӥ[`bW~m7tH48/iѠy>><׌ yNкpL-[d6=_dX? wa߱+>~Wx,DSSӰvUәEAMOԭS]Ulq)ݪO/Ztk]kV%>/?=YUJ`AU'[;Y2da'SNvm?N"Z<%ExÔ-`w L@Z'nv &II_@eUݚ`>m΢{mܸ8~fgakjþm}ϋK =)qys>tOJ`/%K_{jw[Em$Y4UK;kRUޱdׇ&IP=ֵhD7zw 23RNCUu|HAZV|CݿjhV=Y}33]g72 EVvȿsWM""""DlTP@C瘰~ tdqnN=d=xO8 ŋbw 1Tvpx_֎ <{ ̽} {az 3۾3p88]{ L١/g[/|؏jτ;}gI61R0e>}ܳ_[I !is}W:*RРhwoVѠ˥T4boZ)nPHZϲ qNQ//2TE_|9 8I?pebk_AV?! 'Z׫+xC5u"ْSK[KH%bHD~~aW7."wx^??- 99{hBl|ԥ|ժB( Z͞]ýv`Zs@wgjƫQ\& oZZP$|O*ܪIeFN(~cҳ>WӦi֬Y#F8y$\ٙ6vG|q Rò("]k2[1 Ҕk:Yf<:7mL')L3W|yS 127b|BRs 0EYZzAKOA)=;qZuyrv]k^J))7n\P1׶mvTp gܕ0!Z_wecFݢg4ɺL @ fWCx&7#{DΪ+_իnny~j; ӵoW]S<^;Cz t'F w+KR95&?G4.?•[x77U`ϔ6Ζ9-YjȭqY|EN.RTU,=+K-ukJ4jlaT\+ GS)Lp2lÍKWxy0#{^YF+[ؠ$m꫋>5\qL.ץo {|%fz[.IN|%K/~(qwF-}/6ܕB烘%K^y@t옮BW\ء-Aբ$)u PZa! NԬ7|?U#^j}#w13Mof4*jngП0?~Z2fL!$6NYYل]^2Y.|>ȀEMa?.20lNj4g1'?ڕ~w~.[ga.:4Kp:感o%!.|>#H v魲.BגVf]wOV~ `_NjRVQ[O߻m̔v~%?m>|J^16ܮ$s?x>V5c 4hfY E#qiۊINXߏZ߇ud.}8צo_װ,zzP_ΘBhE4? kE&%8[d.OL\A-BWjsA|L_*sݦ@`1,/"=,~/2jwR&KbjOx~zzro6RZnQ ZM7B\(}6:`WEEEEh+2`3q˷b ɥnRA48Ӫe?ȿ!oiC >Ju,ã\|aaE jTʪ&q79YffAVTdMtE͑ Jw;V/b|j- 9ZW[쪂ZSC㎽: (4W8q89kCiJװ Si^q% 2g1th08 Wz+HEnE#)ܬ,$uUWBQLH4\OKwǾ;T,%&~MBAZyz+kUZ+[iwm +_lb*eVbY7:7[[In]4n| ( 02s9Ybm˅|֮=x.uR0 I@lt@pd967yj7 p+DV:{E0e *9ATv? |6ȵ9θz㧯}P tx~G^T[$# BQ0>͞Bj$J+/Q{J?nBLABSR3:b@]dz4gOo նw,8)l AE:VB#T;UMi(h Ňֻ )Tm=⼧{{,aKZq2zu{G:zn7xtsx`lmckuVx5!%Y4Ǵy54V1GY)S{mlj/f| r%O?, o3T.s{Wu1%ϧ?#?5+) pM .C%'9ETV>36qV@ƯL:s1H~ɊU8fVĻ9 u+fiCA}ﱏSIJZ/4ےu(GK}Go`F(OV|*wx*dl]q!==Κ)gm#iֿ{4 ~f$?1</nxQ 0♍&~]quo6o}]yؑ$C$+V+6_pR$^:<,$U}W' wy9wɴO]}a ?d/F=kĢY߿n^a_/U&LsYG[:"1;8f8 &?q@+7<|> O n6babDSfdq(~pJ8s6Uo5b5ے,{呙 (-d)8R|OV `UoSFEs Fr.Ϣ\ˎl@8@# p<z]P;h*.`Kc````ch/!=**n$뇗x<`|65(xEX>u)O0k>p&0sg|t`wyhK:"sG$l?ZO9a4TugˎYW"ҤX_x8D^AdɥkR{oxtL>^qO;q9U y?e t|?4_Tɻj5c/8 ?(Zֲb&```@ni-尅Nt"CSz=2)x*ڇE:ucLbzSF|Pi0ؙ (h2 "$i yDe.z2 1";TQg05n5! .7k"o\]T=eQ[6ȇ@y[c'JSI1"o}Յ>LborBVm4w\ ̻Ov>@cС`{MLt ܤ|܈Y+~ڋ( L,*kX@pcs0#/ji헣f9RM5O'wGW~J\N8wP Rܘo Go` 4ܭ8b`````h3"[cT7qc^bF gNV|QN>[3+.B|1?+ tu{ j`y; d鿝hu@2t-o)EEEEEE@#@I^GOoWq?}qɬGiLi8 $O$f[:`!Yow#z%/G&~…c崱>{U诿!XN&ƒ""""""Ap4`b 2_JzO@IBw!IV/{w*qu!K:ޱc~'VY <䓣Gu@YY|-PZZڻwni[݊