ࡱ> moe6^_`abcdefghijkltu8 9 : ; g i k moqsjk~BDFMSU W!!Y""[##]$$$$$&&&&(f))(*)***+*b,c,d,e,f,.//// /11111_44a55[ :bjbj #pa!\pa!\|9t22%%''''''8'LB-'F58"<8<8R80PQRP\^^^^^^$UL'_UN0P_U_U%%<8R8TYYY_U%p<8'R8\Y_U\YYBX|'R8fB_UjfH0:NU\'RSrYS\NTRRR%XRRR_U_U_U_URRRRRRRRR2> p$: B NNG NGHIP V PHT TRIN NNG THN TRNG CAO NG C IN H NI  SHAPE \* MERGEFORMAT GIO TRNH MN UN 20: CH TO PHI HN NGH: CNG NGH HN TRNH : CAO NG, TRUNG CP (Ban hnh km theo Quyt nh s: /Q-CC-T ngy& & .thng& .nm 2017 ca Trng Cao ng C in H Ni) H Ni, nm 2017 LI GII THIU Trong nhng nm qua, dy ngh c nhng bc tin vt bc c v s lng v cht lng, nhm thc hin nhim v o to ngun nhn lc k thut trc tip p ng nhu cu x hi. Cng vi s pht trin ca khoa hc cng ngh trn th gii, l)nh vc c kh ch to ni chung v ngnh Hn Vit Nam ni ring c nhng bc pht trin ng k. Chng trnh khung quc gia ngh hn c xy dng trn c s phn tch ngh, phn k thut ngh c kt cu theo cc mun. to iu kin thun li cho cc c s dy ngh trong qu trnh thc hin, vic bin son gio trnh k thut ngh theo theo cc mun o to ngh l cp thit hin nay. M un 20: Ch to phi hn l m un o to ngh c bin son theo hnh thc tch hp l thuyt v thc hnh. Trong qu trnh thc hin, nhm bin son tham kho nhiu ti liu cng ngh hn trong v ngoi nc, kt hp vi kinh nghim trong thc t sn xut. Nhm bin son c rt nhiu c gng, nhng khng trnh khi nhng khim khuyt, rt mong nhn c s ng gp kin ca c gi gio trnh c hon thin hn. Xin chn thnh cm n! Thng 12 nm 2017 Nhm bin son K.s. Quang Khi Th.s. Nguyn Trng iu Th.s. Nguyn Ngc Hng MC LC mcTrangI. Li gii thiuII. Mc lc 1III. Ni dung m unBi 1: Ch to phi hn bng m ct kh cm tay4Bi 2: Ch to phi hn t vt liu thp tm bng my ct kh con ra53Bi 3: Ch to phi hn t vt liu thp ng bng bng my ct kh chuyn dng59Bi 4: Ch to phi hn t vt liu thp tm bng my ct CNC64Bi 5: Ch to phi hn t vt liu thp tm bng my ct plasma75Bi 6: Mi mp hn, mp cn bng my mi cm tay82Kim tra kt thc m un87IV. Ti liu tham kho89 MUN: CH TO PHI HN M s m un: M20 I. V TR, NGH(A, VAI TR CA M UN: Mun Ch to phi hn l m un chuyn mn ngh, c b tr sau khi hc xong cc mn hc k thut c s v trc khi hc cc m un chuyn mn ngh. L mun c vai tr rt quan trng, ngi hc c trang b nhng kin thc, k nng chun b, ch to phi liu trc khi hn. II. MC TIU CA M UN: - Xc nh c phng php ch to phi hn m bo tnh kinh t v k thut vi tng loi kt cu. - Nu c thc cht, c im v phm vi ng dng ca mt s loi my ct thng dng. - Nu c cc phng php khai trin hnh hc n gin - Tnh ton khai trin phi chnh xc, ng kch thc bn v. - Vn hnh s dng thnh tho cc loi dng c, thit b ch to phi hn. - Ct, vt mp, lm sch phi hn ng yu cu k thut - Thc hin tt cng tc an ton v v sinh cng nghip. III. NI DUNG M UN: S TTTn cc bi trong m unThi gianTng sL thuytThc hnhKim tra1Ch to phi hn bng m ct kh cm tay40241512Ch to phi hn t vt liu thp tm bng my ct kh con ra2422113Ch to phi hn t vt liu thp ng bng bng my ct kh chuyn dng2221914Ch to phi hn t vt liu thp tm bng my ct CNC2862115Ch to phi hn t vt liu thp tm bng my ct plasma245196Mi mp hn, mp cn bng my mi cm tay81617Kim tra kt thc M un 44Cng150 =SUM(ABOVE) 401019 YU CU V NH GI HON THNH M UN. 1. Kim tra nh gi trc khi thc hin m un: - Kin thc: nh gi qua kt qu bng cch vn p hoc trc nghim kin thc hc c lin quan ca mn hc v k thut, an ton lao ng, dung sai. - K nng: c nh gi qua kt qu thc hin khai trin hnh hc trn bng trong ni dung mn v k thut 2. Kim tra nh gi trong khi thc hin m un: Gio vin hng dn quan st trong qu trnh hng dn thng xuyn v cng tc chun b, thao tc c bn, b tr ni lm vic... Ghi s theo di kt hp nh gi kt qu thc hin mun v kin thc, k nng, thi . 3. Kim tra sau khi kt thc m un: 3.1. V kin thc: Cn c vo mc tiu mun nh gi kt qu qua bi kim tra vit, kim tra vn p, hoc trc nghim t cc yu cu sau: - Thc cht, c im v phm vi ng dng ca tng phng php ct phi - Nguyn l hot ng, cch s dng v quy nh v an ton ca cc thit b ct. - Cch dng hnh hc, khai trin. - K thut an ton khi ct kh. 3.2. V k nng: c nh gi bng kim tra trc tip cc thao tc trn my, qua cht lng ca bi tp thc hnh t cc k nng sau: - Phn bit ng cc loi vt liu ch to phi. - Vn hnh, s dng cc loi thit b dng c ch to phi hn thnh tho ng quy trnh. - G phi hn chc chn ng nguyn tc. - Ct phi dng tm, dng thanh, dng ng, dng khi trn thit b dng c ct thng dng. Vt ct t ba-via, nhn, ng kch thc bn v. - T chc ni lm vic hp l khoa hc, an ton. 3.3 V thi : c nh gi qua quan st, qua s theo di t cc yu cu sau: - Chp hnh quy nh bo h lao ng; - Chp hnh ni quy thc tp; - T chc ni lm vic hp l, khoa hc; - thc tit kim nguyn vt liu; - Tinh thn hp tc lm vic theo t, nhm. BI 1: CH TO PHI HN BNG M CT KH CM TAY M bi: 20.1 Gii thiu: Khi ch to kt cu, vt liu ban u dng tm, dng ng, dng nh hnh theo tiu chun. to thnh kt cu ngi th phi khai trin hnh dng v tch chng thnh cc chi tit c kch thc v hnh dng theo yu cu. Cng vic quan trong y l qu trnh ct, hin nay c nhiu phng php khc nhau t hin i ti n gin; ct phi bng m ct kh cm tay l phng php ct mang li hiu qu kinh t cao v thit b n gin, d thc hin, ngun kh c nhiu trong t nhin v d iu ch. Theo ngun thng k ca t chc k thut lao ng v vin bo h lao ng, hin nay ch to phi bng m ct kh cm tay chim 57,8% tng s cng vic ch to phi hn. Mc tiu: - Lit k c y cc loi dng c, thit b ct kh bng m ct cm tay. Trnh by c cu to v nguyn l lm vic ca m ct, van gim p, chai cha kh, my sinh kh a-x-ty-len, bnh dp la tt li, ng dn kh. Lp rp thit b, dng c ct kh m bo an ton, ng tiu chun k thut. Vn hnh v s dng thnh tho m ct kh cm tay Khai trin, tnh ton phi ng hnh dng v kch thc ca chi tit. Chn ch ct(chiu cao ct, cng sut ngn la, tc ct, gc nghing m ct) hp l. G kp phi chc chn, m bo thot x tt. - Ct c ng ct thng, trn ng kch thc v ng ct t ba via. Chnh sa phi t hnh dng, kch thc theo yu cu k thut. Thc hin tt cng tc an ton, phng chng chy n v v sinh cng nghip. Ni dung: 1. Tnh ton hiu sut s dng vt liu. a) Khai trin phi. Khai trin phi l tri qua chi tit t dng hnh khng gian ra hnh phng, sau tnh ton, xc nh cc yu t cng ngh nh: lng d gia cng c, dung sai, bin dng ca kim loi v.v ... ri ct ra cc kch thc v hnh dng cn thit t em to hnh thnh cc chi tit yu cu. Trong thc t c th trin khai phi theo ba phng php: phng php din tch, phng php th tch, phng php khi lng, trong phng php din tch thng c dng hn c. Theo phng php ny c th trin khai phi theo kch thc trong hay ngoi cc chi tit khi chi tit c chiu dy S d" 0,5 mm; cn i vi cc chi tit c chiu dy S > 0,5 mm th phi trin khai theo ng trung bnh. Sau khai trin song ch b tr phi trn tm thp ct hp l, tc l phi b tr th no  m bo h s s dng vt liu ln nht m khng nh hng n cht lng phi ct ra. iu ny c ngh)a v kinh t rt ln trong sn xut, c bit l i vi dng sn xut lot ln hay hng khi, bi v trong tng gi thnh ca mt chi tit no th gi thnh vt liu c th chim ti 60 70%, i vi cc vt liu qy c th ln hn. Trong sn xut cing nh trong k thut, ngi ta thng dng h s nh gi mc s dng vt liu. H s ny c th tnh theo cng thc sau: EMBED Equation.3 hay EMBED Equation.3 Trong : F0: Tng din tch cc phi b tr trn mt ct. F: Din tch tm ct f: Din tch ca mi chi tit (phi) b tr trn tm ct. n: S lng phi (chi tit) Trong thc t sn xut chn phng n ct hp l ngi ta dng giy cng (ba hay ct tng ...) ct thnh nhiu mu, ri dng nhng mu ny xp ln tm thp ct, so snh cc phng n xp v chn ly phng n ti u, tc l phng n c h s s dng vt liu ln nht. Khi xp phi cn ch ti mch ni (khong cch gia cc phi v mp phi vi cnh tm ct). Khong cch ny cn phi m bo sao cho khi ct khng c hin tng un (gp) theo phi trnh hin tng kt hay c th v khun khi to hnh. Tr s mch ni ph thuc vo chiu dy, tnh cht ca vt liu, hnh dnh ca phi v.v ... Tr s nh nht ca mch ni c th ly theo bng 28.1.9 Bng 28.1.9 Tr s mch ni Chiu dy ca phi (mm)Tr s mch ni (mm)Chiu dy ca phi (mm)Tr s mch ni (mm)abab0,31,42,342,53,50,51,01,853,04,01,01,22,063,54,51,51,42,274,05,02,01,62,584,55,52,51,82,885,06,032,03,0195,06,03,52,23,2105,56,5Ch thch: a: Mch ni khi ct cc phi nh c hnh dng n gin. b: Mch ni khi ct cc phi ln c hnh dng phc tp. b/ Nn Vic nn phng cc tm thp ph bin nht l bng phng php c kh v c thc hin trn cc my nn vn nng hay chuyn dng. i vi cc tm thp cacbon c chiu dy S d" 10 mm thng tin hnh nn trng thi ngui c chiu dy S > 10 mm v cc tm hp kim phi tin hnh nn trng thi nng. D nn trn bt k thit b no, trng thi nng hay trng thi ngui, sau khi nn xong, yu cu khng phng ca tm khng qu ln hn 1 mm mt chiu di ca tm. c/ Ly du v nh du Tm thp sau khi c nn xong, tin hnh xp phi ln  chn ly phng n ti u. Khi chn phng n ti u ri, tin hnh ly du v nh du phi. Ly du d l vi vic cn thit v khng nhng m bo chnh xc kch thc v hnh dng ca phi khi ct m cn to iu kin d dng cho qu trnh ct. Khi ly du cn ch mt im c bn l phi tnh n lng gia cng c tip theo v co ca kim loi sau khi hn. trnh s nhm ln trong cc nguyn cng tip theo c bit l nguyn cng lp ghp - hn v d kim tra khi mt mt, sau khi ly du xong cn phi nh du cc phi. Tuy nhin, vic ny ch cn thit i vi trng hp sn xut n chic hay loi nh m thi, cn i vi dng sn xut hng lot ln hng khi c th khng cn thit, bi v trong trng hp ny, khi chuyn sang t nguyn cng t nguyn cng ny sang nguyn cng khc, Cc phi thng c cha trong cc thng ring, do d t xy ra hin tng nhm ln v mt mt, ng thi nng cao c nng sut lao ng. d/ Ct Ct cc phi t vt liu tm dng ph bin nht l phng php c kh v ngn la hn kh. Ct bng c khi thng tin hnh trn cc my, my bo v.v ... Phng php ny c u im l phi ct ra c chnh xc cao, mp ct phng, vng kim loi thay i tnh cht c l gn mp c l gn mp ct nh v.v ... Nhng c khuyt im l kh hay khng ct c cc tm c chiu dy ln v ni chung ct ng thng, t khi c th hin bng tay hay bng my. Phng php ny c u im c u im l ct c c cc tm mng v cc tm c chiu dy ln ; ct c ct c c ng thng v ng cong phc tp; nhng c khuyt im l mp ct khng thng v khng phng, vng kim loi thay i tnh cht c l (vng nh hng nhit) ln; chnh xc kch thc v hnh dng hnh hc thp. Sau khi ct xong, phi thng phi c a qua gia cng c thm. Tu theo mc yu cu, ngi ta thng chia chnh xc kch thc ca phi (chi tit) ct bng kh ra ba loi sau y: Loi 1: Ct ra cc phi (chi tit) hn vi nhau, dung sai cho php l (0,5 1,5) mm Loi 2: Ct ra cc phi (chi tit) ni vi hay i vi cc chi tit khc bng bu lng, nh tn hay hn chng, dung sai cho php l (1,5 2,5) mm Loi 3: Ct ra cc phi (chi tit) ring bit tc l khng ni vi nhau hay vi cc chi tit khc nh (cn, m, np, mt bch) v.v ...dung sai cho php n (5 mm) e/ To hnh Vic to hnh cc chi tit hn c th thc hin trong nhiu loi thit b khc nhau (my cn, my un, my dp v.v ..). Tu theo chiu dy v hnh dng ca chi tit c th tin hnh trng thi nng hay trng thi ngui. Khi to hnh cn phi c bit ch n bn knh un sao cho trnh c hin tng nt sinh ra trong qu trnh un. i vi nhng chi tit c cng chiu dy v tnh cht vt liu un trng thi nng, bn knh un cho php ly nh hn un trng thi ngui. Tr s bn knh un nh nht rmin i vi trng hp un trng thi ngui thng ly nh sau: rmin = 25 S, trong S - chiu dy ca chi tit. Mi mt chi tit hn c nhiu cch chun b khc nhau do , sau khi chn c phi ri cn phi phc tho ra mt s phng n qui trnh cng ngh t chn ly mt qui trnh ti u. Mt qui trnh ti u l qui trnh cho php thc hin cc nguyn cng d dng, s lng nguyn cng t nht v.v ... m vn m bo chnh xc ca chi tit yu cu, ni mt cch khc n va m bo tnh kinh t v va bo m tnh k thut. 2. Cu to v nguyn l lm vic ca cc thit b an ton v m ct cm tay. 2.1. Cu to v nguyn l lm vic ca cc thit b an ton: 2.1.1. My sinh kh axtylen . My sinh kh axtylen (cn gi l bnh hi hn) l thit b trong dng nc phn hu t n ly kh axtylen . Cng thc phn hu nh sau: CaC2 + 2H2O = C2H2 + Ca (OH)2. Trong thc t 1kg t n cho ta khong 220 300 lt kh C2H2. Hin nay c nhiu loi my sinh kh axtylen, mi loi li chia ra nhiu kiu khc nhau, nhng bt c mt my sinh kh no, khng k kiu, p sut lm vic, nng sut u phi c y cc b phn chnh sau y: Bung sinh kh (mt hoc nhiu ci) Thng cha kh. Thit b kim tra v an ton (nh p k, np an ton .v& v) Bnh ngn la tt li. 2.1.1.1. Phn loi: Thng thng ngi ta phn loi my sinh kh da theo mt s c im sau: a. Phn loi theo nng sut ca my sinh kh: + Loi I c nng sut 3m3/gi, cho mi ln di 10kg CaC2. + Loi II c nng sut trn 3 50m3/gi, cho mi ln di 200kg CaC2. + Loi III c nng sut trn 50m3/gi cho mi ln trn 200kg CaC2 tr ln. Loi I ch yu dng vo vic tu sa v lp rp, cn loi II v loi III c t c nh trong trm iu ch kh axtylen ho tan (ng vo cc chai), cung cp cho cc xng hn - ct hi. b. Phn loi theo p sut lm vic ca my: + Loi p sut thp: di 0,1at (di 1000mm ct nc) + Loi p sut trung bnh: T 0,1 1,5at thng uc ch to gn nh dng trong vic hn v ct di ng. Cn loi my sinh kh C2H2 p sut cao ch dng c bit iu ch kh C2H2 theo yu cu ca cng nghip. c. Phn loi da theo lng nc cn thit iu ch kh C2H2: + Bnh sinh kh C2H2 loi kh. + Bnh sinh kh C2H2 loi t. 2.1.1.2 Cu to nguyn l hot ng ca my sinh kh Axtylen kiu BP-125 (Lin x), Hnh 13.1.1. My sinh kh Axtylen BP-125. 1. Thng; 2. Hm cha nc; 4. B phn iu chnh nc; 6. Ngn t n; 7. Bung sinh kh; 9. Vi kim tra nc; 10. Bnh ngn la tt li; 11. Mng bo him; 12. Np an ton; 13. ng dn;14. Ap k. y l my sinh kh axtylen kiu kn c p sut lm vic loi trung bnh (0,15 0,3at) v nng sut thp. Khi dng kh axtylen c p sut trung bnh ct th m ct c n nh, khng gy hin tng ngn la tt li, do loi my BP 1,25 rt thch hp. My gm mt thng kn (1), hm cha nc cung cp (2) bung sinh kh (7), my iu chnh nc vo bung sinh kh (4), np an ton (12), mng bo him (11), p k (14) v bnh ngn la tt li (10). Khi bt u vn hnh, ta nc vo ng (13) nc chy xung hm nc (2) v thng (1) n khi nc trong thng y n vi thm nc (9) th ngng vic cung cp nc. Cho t n vo ngn (6) ri t vo trong bung sinh kh (7), sau ng kn bung sinh kh li. Nc t hm (2) chy qua my iu chnh (4) m vo bung sinh kh. Kh axtylen i vo thng (1) ri qua bnh ngn la tt li (10) trc khi n m hn. My iu chnh (4) c van ni lin vi tm mng l xo. Nu p sut trong bnh sinh kh thp (0,16 0,18at) th van v tm mng b l xo p v bn tri; nh vy nc c th chy qua my iu chnh m vo bung sinh kh. Nu p sut trong bnh ngn cao (0,19 0,20at) s p cht l xo trn tm mng m ng van li lm nc khng chy qua c. Khi p sut trong bung sinh kh tng cao s c tc dng y nc t phn bn phi qua phn bn tri ca bung, do lm gim s phn gii ca t n, p sut trong bnh tng ln t t. Khi tiu th bt kh Axtylen, p sut trong bung sinh kh gim xung, nc li t phn bn tri chy sang phn bn phi lm tng thm tc phn gii t n. Nh vy, kh Axtylen c t ng iu chnh tu theo tnh hnh tiu th. C ht t n thch hp cho loi ny l 25 x 50mm hoc 50 x 80 mm. Hin nay kh axty len c sn xut ti cc nh my v ng np thnh cc chai (chai kh axtylen hay cn gi l bnh cha kh) v c vn chuyn n ni tiu th , cn t trng hp s dng cc my sinh kh dng trong sn xut v bt tin . 2.1.2. Bnh cha kh . bo qun , vn chuyn cc loi kh ngi ta s dng cc loi bnh c dung tch khc nhau v mu sn khc nhau .Trong sn xut hn v ct kim loi bng kh thng dng nht l hn hp kh (C2H2 + O2) . Cc bnh cha kh c ch to bng thp c dung tch 40 lt v chu c p sut 200 at . Mt ngoi c sn mu : - Bnh xy c sn mu xanh . - Bnh kh axtylen sn mu trng . - Bnh sn mu vng l bnh cha kh hyr .. Hnh 13.1.2. Cc loi bnh cha kh. Bnh cha dung tch 40 lt c kch thc nh sau : - ng knh ngoi : 219 mm - Chiu di phn v bnh : 1390 mm - Chiu dy thnh bnh (i vi loi 200 at ) : 9.3 mm - Khi lng bnh : 600 N Kh xi thng c np vo cha di p sut ti a l: 150at, cn axtylen ti a l 16at. ngn nga nguy c n ca kh axtylen, ngi ta phi b vo bnh cc cht bt xp tm axton l loi dung mi tt cho s ho tan ca axtylen. * Cu to ca bnh cha kh: EMBED PowerPoint.Slide.8 Hnh 13.1.3. Cu to cc loi bnh cha kh. 2.1.3. p k: Hnh 13.1.4. p k L dng c o p sut kh. Trn mt p k phi c k mt vch r rng ngay sau s ch p sut cho php lm vic bnh thng loi p sut trung bnh m thng cha kh c to thnh mt b phn ring th phi np p k c trn bung sinh kh v thng cha kh. 2.1.4. Np an ton: L thit b dng khng ch p sut lm vic ca my sinh kh. Tt c cc loi my sinh kh kiu kn u phi c trang b t nht mt np an ton kiu qu t hay l xo. Phi thit k ng knh v nng ca np an ton th no x c kh thng khi nng sut my cao nht, m bo p sut lm vic ca my khng tng qu 1,5at trong mi trng hp. Nhiu khi lp mng bo him thay cho np an ton, mng bo him s b x v kh C2H2 b n ph hu hay khi p sut trong bnh tng ln cao. Khi p sut tng 2,5 3,5at th mng bo him s b ph hu, mng bo him thng s uc ch to bng l nhm, l thic mng, hoc hp kim ng nhm dy t 0,1 n 0,15mm. 2.1.5. Thit b ngn la tt li: L dng c ngn la ch yu do ngn la hoc kh xy i ngc t m hn hay m ct vo my sinh kh C2H2 bt buc phi c thit b ngn la tt li. Hin nay chng ta ang dng loi m hn hoc ct kiu ht, ngh)a l p sut ca kh O2 cao hn p kh C2H2 rt nhiu (p sut O2 t 3 14at, p sut kh C2H2 t 0,01 1,5at). Trng hp m hn b tc hoc b n kh O2 v ngn la s i ngc li. Hin tng xy ra khi tc chy hn hp O2 + C2H2 > hn tc kh cung cp. Tc kh cung cp cng gim khi: tng ng knh l m hn gim lc v tiu hao kh , ng dn b tc.... Tc chy cng tng khi: Tng lng O2 nhit kh cao, mi trng hn kh ro v nhit cao.... Thit b ngn la tt li c nhim v dp tt ngn la khng cho kh chy vo my sinh kh. Yu cu ch yu n l: - Ngn cn ngn la tt li v x hn hp chy ra ngoi. - C bn p sut cao khi kh chy i qua bnh. - Gim kh nng cn thu lc dng kh. - D kim tra, d ra, d sa cha. Thit b ngn la tt li uc chia lm hai loi: 2.1.5.1. Thit b ngn la tt li kiu kh. Hnh 13.1.5. Thit b ngn la tt li kiu kh Cu to gm v thp trong t thi hnh tr bt bt s. Hai mt ca v thp cp hai np v gia lt cao su. Khi ngn la b tt i vo th lp tc b dp tt. 2.1.5.2. Thit b ngn la kiu dng cht lng, kn. Hot ng bnh thng: Kh t bnh sinh kh qua ng (3) i quan van (5) chui qua nc v ra van (4) n m ct. Hnh 13.1.6. Thit b hot ng bnh thng Khi c hn hp n tt li: Hn hp n lm tng p xut trong bnh lm nn nc nn vin bi (5) ng li khng hn hp n i qua v dp tt ngn la. Hnh 13.1.7. Thit b ngn la tt li 2.1.6. Van gim p: 2.1.6.1. Tc dng: Van gim p lp ngay sau ngun kh v c tc dng: - Lm gim p sut ca cc cht kh n mc quy nh. - Gi cho p sut khng thay i trong sut qu trnh lm vic. - iu chnh p sut kh ra. - Van gim p cho kh O2 c th iu chnh p sut kh O2 t 150at xung khong 1 15at. - Van gim p cho kh C2H2 c th iu chnh p sut kh C2H2 15at xung khong 0,05 1,5at. 2.1.6.2. Van gim p n cp: C nhiu loi van gim p khc nhau nhng nguyn l chung ca cc b phn chnh th ging nhau. - Cu to:  Hnh 13.1.8. S cu to v nguyn l. vn hnh ca van gim p loi n cp. 1. Bung p lc cao; 2.Np van; 3. Np an ton; 4. p k ; 5. Bung p lc thp; 6. L xo; 7. Vt iu chnh; 8. Mng; 9. Cn; 10. p k 11. L xo. - Nguyn l hot ng Van gim p c tc dng lm gim p sut ca cc cht kh n p sut quy nh, v gi cho p sut khng thay i trong sut qu trnh lm vic. Van gim p cho kh xy c th iu chnh p sut kh xy t 150-at xung khong 1 15at. Van gim p cho kh axtylen c th iu chnh p sut cc my sinh kh t 0,1 1,5at thch ng vi vic hn hoc ct kim loi. C nhiu loi van gim p khc nhau,nhng nguuyn l chung v cc b phn chnh th ging nhau. Hnh 4.3 gii thiu s cu to v nguyn l lm vic ca van gim p kiu n cp. Kh nn t chai xy hoc t my sinh kh i vo bung p lc cao (1), sau qua khe h gia np van (2) v g van vo bung p lc thp (5). V dung tch ca bung (1) nh hn bung (5) nn cht kh i t bung (1) sang bung (5) s c gin n lm p sut gim xung n p sut lm vic ri c dn ra m hn hoc m ct. Mun cho p sut kh trong bung (5) cao hay thp ta iu chnh khe h gia np van (2) v g van. Np (2) cng nng cao th p sut trong bung p lc thp cng cao v lu lng kh i qua van gim p cng nhiu. nng np (2) ln cao, ta vn vt iu chnh (7): khi vn vo (theo chiu kim ng h) th l xo (6) y mng (8), cn (9) v y np (2) ln. Khi vn ra th np (2) h xung lm p sut trong bung (5) gim thp. Qu trnh t ng iu chnh p sut trong van gim p nh sau: nu lng kh do m hn hoc m ct tiu th t i, kh s dn li trong bung (5) lm p sut trong bung ny tng ln sc p mnh vo mng (8) v l xo (6). Khi l xo (6) b nn th ko cn (9) di chuyn xung pha di, y dn np van li cho n khi p sut trong bung p lc thp bng tr s lc u m thi. Nu m hn tiu th nhiu kh th tnh hnh ngc li: p sut trong bung (5) gim thpl xo (6) gin ra y mng (8) cong ln p vo l xo (11) lm cho np van (2) nng cao, do p sut kh trong bung (5) tng dn n mc quy nh.Van gim p cn c np an ton (3), p k (10) ch p sut trong bung cao p v p k (4) ch p sut trong bung p lc thp. 2.2. Cu to v nguyn l lm vic ca m ct cm tay: Hin nay nc ta ct th cng vn l phng php ct ch yu v c ng dng rng ri trong cng nghip. Nhng trong k thut hin i cc phng php ct c kh ho v t ng ho thay th dn phng php th cng nng nhc v km nng sut. Ct bng my cho cht lng tt v nng sut cao, ng thi gim nh v gii phng rt nhiu sc lao ng. - Hnh dng m ct cm tay: EMBED PowerPoint.Slide.8 Hnh 13.1.9. Hnh dng bn ngoi ca m ct kh cm tay - Cu to m ct kh cm tay: Hnh 13.1.10. M ct bng cht kh bng tay . u m ct. 6. ng dn. 11. cu ng dn. 7. Tay cm 12. Bung hn hp Van. 8. V. 13. ng dn. Van. 9. Van. 14. L m trong. ng dn 10. M ht. 15. L m ngoi. Trong tay cm (7) v v (8) c bung hn hp (12) ni vi v bng cu (11), m ht (10) dn kh vo bung hn hp. Kh Axtylen vo m ct theo ng (6) cn xy theo ng (5). xy qua ng (5) ra theo hai ng: mt ng to ngn la nung nng vt ct c iu chnh bng van (4) vo rnh ca m ht (10) hn hp vi Axtylen (iu chnh bng van 9). T bung hn hp kh chy theo ng (13) qua u m ct (1) v theo cc l ca m ngoi (15) v l ca m trong (14) to nn ngn la nung nng. Mt ng khc xy theo ng (5) qua van (3) theo ng (2) vo u m ct (1) qua rnh gia ca m trong (14) to nn dng xy ct. - Yu cu ca m ct . M ct ngoi nhng yu cu cn thit nh m hn, m ct cn c my yu cu ph sau y: - m bo ct c tt c cc hng. - Phi c t l thch ng gia l hn hp nung nng v l xy ct. - C th iu chnh ngn la v dng xy ct. - C cc b phn g lp ct vng v l. - Cc rnh trong m c bit l rnh xy cn c nhn cao. - B m ct phi c nhiu u ct ct cc chiu dy khc nhau. - M ct phi c chiu di thch hp m bo khong cch t tay n u m trnh bng. C b phn bnh xe ct u m m bo khong cch khng i t m n vt ct trong qu trnh ct. iu chnh p lc ca xy v chn s hiu u m ct ph thuc vo chiu dy ca kim loi ct. Bng 1 p lc kh xy ct ph thuc vo chiu dy kim loi Chiu dy kim loi (mm)5 - 2020 - 4040 - 6060 - 100p lc xy(at)3-44-55-67-9 Tc ct ph thuc vo tc chy ca kim loi . n nh v cht lng ca qu trnh ct ph thuc vo tc ct. Tc ct thp lm cho thp b chy hng, tc ct cao th khng ct ht chiu dy kim loi. Tc ct ph thuc vo nhiu yu t : - Phng php ct bng tay hay bng my . - Hnh dng ng ct (cong, thng). - Dng ct th hay ct tinh. Do vy tc ct thng ph thuc vo thc nghim. Ch ct bng my ct con ra vi cc ngn la kh khc nhau (Bng 2). Bng 2 Ch ct thp bng ngn la kh xy Kh ho lng (LPG) . Chiu dy thp tm (mm)S hiu u ct Nong knh l (mm)Tc ct Cm/phtp lc kh atLu lng kh (lt/gi)Oxi LPGOxi ctOxy nung nngLPG3-5 5-10 10-15 15-25 25-35 35-50 50-100 100-150 150-200 200-35000 0 1 2 3 4 5 6 7 80.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.1 2.4 2.8 3.265-70 60-65 50-60 40-50 30-40 25-30 20-25 15-20 10-15 8-103.0 3.0 4.0 4.0 4.0 5.0 5.0 5.0 6.0 6.00.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5 0.51000. 1500. 2900. 4000. 5200. 8100. 11.000. 15.000. 24.000. 30.000.1200. 1200. 1400. 1400 1400 2200 2200 2200 3400 3400300 300 350 350 350 550 550 550 850 850 Bng. 3 Ch ct thp bng ngn la kh xy Kh axtilen. Chiu dy thp tm (mm)S hiu u ct Nong knh l ( mm)Tc ct Cm/phtp lc kh atLu lng kh (lt/gi)Oxi LPGOxi ctOxy nung nngLPG3-5 5-10 10-15 15-25 25-35 35-50 50-100 100-150 150-200 200-35000 0 1 2 3 4 5 6 7 80.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.1 2.4 2.8 3.265-70 60-65 50-60 40-50 30-40 25-30 20-25 15-20 10-15 8-103.0 3.0 4.0 4.0 4.0 5.0 5.0 5.0 6.0 6.00.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5 0.51000. 1500. 2900. 4000. 5200. 8100. 11.000. 15.000. 24.000. 30.000.370 370 500 500 500 720 720 1000. 1000. 1450.330 330 460 460 460 650 650 900 900 1300. - Khong cch t m ct n kim loi: Khong cch t nhn ngn la n vt ct tt nht l 1,5 2,5mm. khong cch t u m ct n mt kim loi khi ct tm thp c chiu dy S < 100mm c th tnh nh sau: h = L + 2 (mm) Trong : L chiu di nhn ngn la (mm) gi c khong cch ny khng i trong khi ct ta c th g thm mt cp bnh xe.khi ct nhng tm dy hn 100mm, khong cch c th ln hn. V d: Khi dng xy c p sut thp h = 5 + 0,05S mm. 2.3. ng dn kh dng trong k thut: Trong k thut hn - ct kh thng dng hai loi ng: ng dn bng kim loi v ng dn bng cao su. ng dn bng kim loi c c nh trong cc phn xng hoc lp gia cc my sinh kh C2H2 vi cc ph tng. ng cao su c ni t bnh O2 hoc my sinh kh n m hn - ct cng nhn thao tc. - ng dn bng kim loi: ng dn O2 c p sut t 16at tr xung c ch to bng ng thp khng hn, nhn hiu 10 hoc 20. ng dn kh p lc cao c ch to bng ng hoc ng thau, ng dn kh C2H2 ch dng loi ng thp khng hn nhn hiu 10 hoc 20. gim s c n kh p sut lm vic t 0,1n0,5at phi hn ch ng knh trong ng khng c qu 50mm. - ng dn bng cao su: Hnh 13.1.11. ng dn kh M hn, m ct v cc thit b khc mun ni lin vi bnh O2 my sinh kh hoc cc ng dn kh u phi dng ng cao su, ng cao su phi mm, khng nh hng n thao tc ca th hn ng knh trong ng cao su cn c vo lng kh tiu th m chn. c sc bn p sut lm vic ng cao su phi c mt hoc nhiu lp hoc bc bng vi bng hoc ay, i vi kh C2H2, ng c tnh ton lm vic p sut n 3at, cn i vi kh O2 th tnh ton lm vic vi p sut 10at. Chiu dy lp trong ca ng cao su khng c mng qu 2mm v lp ngoi khng c mng qu 1mm. ng knh trong ca ng cao su theo qui nh l: 5,5; 9,5; 13; 16 v 19mm, loi ng c ng knh trong 9,5mm v ng knh ngoi 1,5n 22mm c dng rng ri. 3. Lp rp thit b v to ngn la ct. 3.1. Lp rp thit b: a. Thi sch bi bn trc khi lp van gim p: - Quay ca x kh v pha tri ngi thao tc - M v ng nhanh van bnh kh t 1 n 2 ln - tay quay ti van bnh kh b. Lp van gim p bnh xy - Kim tra giong ca van gim p - Lp van gim p bnh xy vo sao cho l x kh ca van an ton quay xung pha di (Ch van bnh s dng ren thun) - Dng m lt xit cht ai c c. Lp van gim p bnh Axtylen - Kim tra cc h hi ca giong - iu chnh phn dn kh vo van gim p nh ra khi mt trong g kp khong 20 mm (nu khng dng g kp th lp tng t nh vi bnh xy) - van gim p nghing mt gc khong 450 - Xit cht g kp hoc ai c (Ch : u chai s dng ren ngc) d. Ni lng vt iu chnh van gim p - Ni lng vt iu chnh ti khi tay quay nh nhng e. M van bnh kh - Khng ng pha trc van gim p - Quay cha vn m van bnh kh nh nhng khong vng - Kim tra p sut bnh kh trn ng h p sut cao - cha vn trn van bnh kh g. Kim tra r kh - Dng nc x phng kim tra cc b phn sau: + Van bnh kh + Ch lp ghp gia van gim p v bnh kh + Ch lp ghp gia vt iu chnh v thn van gim p + Ch lp ng h o p sut 3.2. To ngn la ct: Qu trnh chy ca xy v Axtylen hoc cc kh khc: ( Mtan, Benzen, .v& v) s sinh ra nhit v nh sng. Nhit ny nung nng vt hn, que hn v mi trng xung quanh. Cu to ngn la hn gm 3 vng ring bit kch thc , mu sc ca cc vng ny ph thuc vo t l v th tch gia kh xy v axetylen . Cn c vo t l ca hn hp kh hn, ngn la hn c th chia lm 3 loi: Ngn la bnh thng, ngn la xy ho, ngn la cc bon ho a. Ngn la bnh thng: Khi t l: EMBED Equation.3  Ngn la ny chia ra lm ba vng: - Vng ht nhn: C mu sng trng, nhit lng thp v trong c cc bon t do nn khng dng hn v lm mi hn thm cc bon tr nn gin. - Vng chy khng hon ton: C mu sng xanh, nhit cao (32000C) c CO v H2 l hai cht kh xy nn gi l vng hon nguyn hoc vng chy cha hon ton. - Vng chy hon ton: C mu nu sm nhit thp, c C2 v nc l nhng cht kh s xy ho kim loi v th cn gi l vng xy ho ui ngn la, cc bon b chy hon ton nn gi l vng chy hon ton. b. Ngn la xy ho: Khi t l: EMBED Equation.3  Tnh cht hon nguyn ca ngn la b mt, kh chy s mng tnh cht xy ho nn gi l ngn la xy ho, lc ny nhn ngn la ngn li, vng gia v vng c bit khng r rng ngn la ny c mu sng trng. c. Ngn la cc bon ho: Khi t l: EMBED Equation.3  Vng ngn la tha cc bon t do v mang cc bon ho lc no nhn ngn la ko di v nhp vo vng gia c mu nu sm. Qua s phn b v thnh phn v nhit ca ngn la hn, p dng ngn la hn nh sau: Ngn la bnh thng c tc dng tt vng cch nhn ngn la t 2 3mm c nhit cao nht thnh phn ca kh hon nguyn (CO v H2 nn dng hn). Ngn la ccbon ho dng khi hn gang (b sung ccbon khi hn b chy). Ti b mt, hn p thp cao tc, v hp kim ng thau, ct hi, t sch b mt. Hnh 13.1.12. S phn b nhit theo chiu di ca ngn la bnh thng 4. Khai trin, vch du phi a. Khai trin Khai trin vch du phi thc hin cho ngh hn l mt cng vic ht sc quan trng, n quyt nh hnh dng, kch thc ca chi tit, sn phm. y l cng vic phc tp, n i hi nhiu n kin thc dng hnh, v cng ngh. Khi thc hin khai trin thng s dng 2 phng php sau: - Phng php chiu hnh tnh ton bng cng thc: Thng p dng khai trin cc chi tit hnh tr, nn, nn ct, ng ch T .v.v.. V d 1: Khai trin ng tr c ng knh D v chiu cao h. Ta cn kch thc ca hnh tri. Nu em ng tr ct mt ng theo ng sinh sau tri phng ta s c hnh ch nht c mt cnh l h v cnh cn li l .d (H1.1).  V d 2: Khai trin chp nn. Khi khai trin chp nn, ta s c mt hnh qut c bn knh bng chiu di ng sinh L ca khi nn. Khi v hnh qut ta phi xc nh gc  khi cun li c hnh nn c y l hnh trn bn knh R. Gc c xc nh t chiu di ng sinh v bn knh y ca chp nn (H1.2). Ta c: EMBED Equation.3 EMBED Equation.3  Trong : - gc ca hnh qut, . R- bn knh y ca hnh nn, mm L- chiu di ng sinh ca chp nn V d 3: Khai trin ng hnh ch T c cng ng knh (H1.3). Bc 1: V hnh chiu ng ca ng ch T. Bc 2: Tm giao tuyn. Chiu 1/2 ng (A) v (B) v chia .d/2 thnh 6 phn bng nhau, nh s th t nh hnh v (H.1); t cc im chia k song song vi ng sinh ca ng ta c giao im 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 . Ni cc im li ta c giao tuyn ca ng (A) v ng (B). Bc 3: khai trin ng (A) H.2 ta tnh chiu di L theo cng thc sau: L= .d v chia thnh 12 phn bng nhau, k song song vi ng sinh ca ng. Xut pht t cc im 10, 20, 30, 40; trn hnh (H.1) ging ko di ct cc ng song song trn hnh (H.2) c cc im 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 . Ni cc im chia li ta c hnh khai trin ca giao tuyn. Bc 4: khai trin ng (B); tng t nh khai trin ng (A). H.3 ta tnh chiu di L theo cng thc sau: L= . d v chia thnh 12 phn bng nhau k song song vi ng sinh. Xut pht t cc im 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; trn hnh (H.1) ging ko di ct cc ng song song trn hnh (H.3) c cc im 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 . Ni cc im chia li ta c hnh khai trin ca giao tuyn. V d 4: Khai trin ng ch T khng cng ng knh hnh v (H1.4) Bc 1: V hnh chiu ng ca ng ch T khng cng ng knh (H.1). Bc 2: Tm giao tuyn. - V hnh chiu bng (H.2). - Chiu 1/2 ng (d) trn hnh v (H.1) v (H.2); chia .d/2 thnh 6 phn bng nhau, nh s th t 1, 2, 3, 4. - T cc im chia trn hnh (H.2) k song song vi ng sinh ca ng ct ng trn ng (D) ta c cc im 0 , 1 , 2 , 3 v k vung gc vi ng sinh ca ng (d) ct cc ng song song ca ng (d) trn hnh (H.1). c giao im 0 , 1 , 2 , 3 . - Ni cc im li bng ng cong ta c giao tuyn ca ng (d) v (D) (H.1). Bc 3: khai trin ng (d) - H.2 ta tnh chiu di L theo cng thc sau: L= . d v chia thnh 12 phn bng nhau, k song song vi ng sinh. - Xut pht t cc im 0 , 1 , 2 , 3 ; trn hnh (H.1) ging ko di ct cc ng song song trn hnh (H.3) c cc giao im 0 , 1 , 2 , 3 ...Ni cc im chia li ta c hnh khai trin ca giao tuyn. Bc 4: khai trin ng (D).tng t nh khai trin ng (A). - H.4 ta tnh chiu di L theo cng thc sau: L= . d v chia thnh 12 phn bng nhau k song song vi ng sinh. - Xut pht t cc im 0, 1, 2 , 3; trn hnh (H.1) ging ko di ct cc ng song song trn hnh (H.4) c cc giao im im 0 , 1 , 2 , 3 ...Ni cc im li bng ng cong ta c hnh khai trin ca giao tuyn. V d 5: Khai trin ng gn xin vo nhau (H1.5) Bc 1: V hnh chiu ng ca ng (A) v ng (B) nh hnh v (H.1). Bc 2: Tm giao tuyn. - Chiu 1/2 ng (A) v (B) trn hnh v (H.1) v chia .d/2 thnh 6 phn bng nhau, nh s th t 1, 2, 3, 4.5, 6, 7, T cc im chia k song song vi ng sinh ca ng c cc giao im 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 . - Ni cc im bng ng cong ta c giao tuyn ca ng (A) v (B) nh hnh v (H.1). Bc 3: Khai trin ng (B) - H.3 ta tnh chiu di L theo cng thc sau: L= . d v chia thnh 12 phn bng nhau dnh s th t, k song song vi ng sinh. - Xut pht t cc im 1 , 2 , 3 ; 4 , 5 , 6 , 7 trn hnh (H.1) ging vung gc vi ng sinh ng (B) ko di ct cc im chia trn hnh (H.3) c cc im 1 , 2 , 3 ; 4 , 5 , 6 , 7 . Ni cc im chia li bng ng cong ta c hnh khai trin ca giao tuyn. Bc 4: Khai trin ng (A).tng t nh khai trin ng (B). V d 6: Khai trin ng gn xin vo nhau (H1.6)  V d 7: Khai trin ng lch tm (ng qun) H1.7  V d 7: Khai trin ng chc (H1.8)  - Phng php chiu hnh xuyn qua phng php tam gic: Thng c p i vi cc khi chp, chp lch tm, khi a din .v.v.. V d 1: Khai trin chp l cn hai y ch nht (H1.9)  Bc1: V hnh chiu ng (H.1) c chiu cao h. Bc2: V hnh chiu bng (H.2). Dng 4 ng cho, ni cc cnh ta c 8 mt tam gic l cc mt cdD, cCD, cCb& AdD. Bc3: Tm chiu di thc ca cc cnh gc. Dng mt gc vung c cnh dO = h, cn cnh dD = dD o (H.2) Ta c DO trn hnh (H.3) l chiu di thc ca cnh Dd = Cc = Bb = Aa. Bc4: Tm chiu di thc ca cc ng cho. - ng cho ngn: Dng mt gc vung c bO = h, cn cnh bC = bC o (H.2), ta c CO l chiu di thc ca ng cho ngn Cc = Ad. - ng cho di. Dng gc vung c cnh CO = cD o (H.2) ta c OD l chiu di thc ca ng cho di aB = cD. Bc5: Khai trin (H.6): - Trc tin ta dng cnh dD = DO o (H.3). - Ly D lm tm quay cung c bn knh Dc = DO o (H.4) v ly d lm tm quay cung bn knh dc = dc o (H.2). Hai cung ny ct nhau im c. Ta c tam gic cdD. - Ly c lm tm quay cung c bn knh cC = OD o (H.3) sau ly D lm tm quay cung bn knh DC = DC o (H.2). Hai cung ny ct nhau ti C v ta c tam gic cCD. - Ly C lm tm quay cung c bn knh Cb = bO2 o (H.5) sau ly c lm tm quay cung c bn knh cb = cb o (H.2). Hai cung ny ct nhau ti b ta c tam gic cCb. - Ly C lm tm quay cung c bn knh Cb = CO o (H.4) sau ly c lm tm quay cung c bn knh cb = cb o (H.2). Hai cung ny ct nhau ti b ta c tam gic cCb. - Tng t ta dng c 4 tam gic con li l: bBc; BaD; aAd; AdD. V d 2: Khai trin chp lch tm hai y ch nht (H1.10).  Bc1: V hnh chiu ng (H.1) c chiu cao h. Bc2: V hnh chiu bng (H.2). Dng 4 ng cho, ni cc cnh ta c 8 mt tam gic l cc mt DdC; dCc; cCB; cBb....adD. Bc3: Tm chiu di thc ca cc cnh gc. - Dng mt gc vung c cnh O2H = h o (H.1). - Ti chn ng vung ly on HD = Dd trn hnh (H.2) ta c on O2D l chiu di thc ca cnh Dd.Tng t ta tm c chiu di thc ca cc cnh cn li l Cc; Bb; Aa. Bc4: Tm chiu di thc ca cc ng cho. - Dng mt gc vung c cnh O1H = h o (H.1). - Ti chn ng vung ly on HC = Cc trn hnh (H.2) ta c on O1D l chiu di thc ca cnh ng cho Cd.Tng t ta tm c chiu di thc ca cc cnh ng cho cn li l Bc; Ab; Da. Bc5: V hnh khai trin (H.5): - Trc tin ta dng cnh dD = O2D o (H.3). - Ly D lm tm quay cung c bn knh Dc = O2D o (H.3) v ly d lm tm quay cung bn knh dc = O2C o (H.4). Hai cung ny ct nhau im c. Ta c tam gic cdD. - Tng t ta dng c 6 tam gic con li l: CcB; cbB; BbA; bAa; aAD; aDd. b. Vch du phi: - Dng c vch du, chm du: Mii vch, com pa vch, thc gc, thc cp vch du, chm du, dy bt, c vch, dng vch, ... * Bn phng v cc tm : - Cng dng; L ni t, gi phi, chi tit cn ly du. - Cu to: (Hnh 13.1.29). + Bn phng c ch to t gang c c ht nh, di c b tr gn tng cng vng, chng bin dng. Mt bn v mt trn ca bn c gia cng c kh, mt phng lm vic c co t phng cao. Trn b mt lm vic trong mt s trng hp c lm cc rnh vung gc vi nhau. Khi ly du cc chi tit c kch thc khng ln thng dng bn vung c kch thc 1200x1200 mm; vi chi tit trung bnh, dng bn ch nht 3000x4000 mm; vi chi tit c kch thc ln, dng bn c kch thc 4000 x 6000 mm. Bn phng c th t trn bn g (Hnh 13.1.29a) hoc trn b (Hnh 13.1.29b) Cht lng ca ng vch du ph thuc vo chnh xc ca bn. bn phng c cn phng m bo mt phng nm ngang, mt bn sch, khng c vt. Hnh 13.1.29. Bn phng a) t trn bn g; b) t trn b . + Cc tm : Bao gm cc tm phng c hoc rng, hnh ch I (Hnh 13.1.30a), khi V (Hnh 13.1.30b) g cc chi tit tr, ng trn, tm iu chnh bng vt (Hnh 13.1.30c) dng ly du cc chi tit, phi c hnh dng phc tp. Ngoi ra khi g t cc chi tit, phi c trng lng ln ly du c th dng kch (Hnh 13.1.31)   Hnh 13.1.30. Cc tm dng khi ly du a) Tm phng; b) Khi V; c) Tm iu chnh. Hnh 13.1.31. Cc loi kch chi tit vch du a) Kch c tm nghing; b) Kch c con ln; 1- Tm ; 2- Con ln; 3- Gi con ln; 4) Vt me; 5) Thn; c) Kch dng khi ly du trc ln. * Mii vch: - Cng dng: Mii vch dng vch cc ng du trn b mt chi tit, phi. - Cu to: (Hnh 13.1.32). Hnh 13.1.32. Mii vch a) Mii vch thng; b) Mii vch vung gc; c) Vch du bng mii vch Mii vch thng c tit din trn ng knh 3-5 mm hoc vung kch thc (5mm, u nhn c chiu di 150 - 300 mm. Mii vch c dng thng (Hnh 6.9.4a) hoc vung gc (Hnh 6.9.4b), c ch to t thp cc bon dng c Y10 hoc Y12 phn u c ti cng, mi nhn. Loi b dng ly du trong trng hp b mt c v tr kh ly du (Hnh 6.9.4c). * Chm du: - Cng dng: Chm du dng nh du v tr (nng tm) trn cc ng vch du vch. - Cu to: (Hnh 13.1.33). Hnh 13.1.33. Chm du a) Mii chm du; b) Vch du bng chm du; c) Nng du bng chm du Chm du thng c ch to bng thp cc bon dng c CD70A, CD80A hoc Y7A, Y8A, chiu di 90-150 mm, ng knh 8-10 mm, mt u mi nhn gc cn 450- 600 v c ti cng, cn u kia v thnh mt cu cing c ti cng vi chiu su thm ti t 15-20 mm nh tm ta dng ba g. Phn thn c kha nhm gi cho chc. * Ch : Khi vch du cung trn c ng knh khng ln, c th dng mii vch. * Com pa thng: - Cng dng: Com pa l dng c dng ly du cc cung trn, vng trn c cc ng knh khc nhau - Cu to: (Hnh 13.1.34). 1,2- ai c; 3- Cung iu chnh; 4- Vt; 5- Mii vch c th tho ri EMBED PBrush Hnh 13.1.34. Com pa thng Com pa (Hnh 6.9.6) c mii vch du (5) c th thay i, tho ra thay th hoc mi sc li khi mn. Com pa c nhiu c kch thc khc nhau, c th vch du ng trn ng knh ti 1 mt. * Com pa thc di: - Cng dng; Com pa thc di dng ly du cc ng trn c ng knh ln hoc o kch thc chiu di ln, chnh xc. - Cu to: (Hnh 13.1.35). Com pa thc di bao gm phn thn (3) c vch chia theo tng mm, m t)nh (2) v m ng (4).Trn cc m t)nh, ng c cc mii vch (1) c th thay th khi mn hoc khi ly du cc chi tit khc nhau. Hnh 13.1.35. Com pa thc di a) Com pa thng; b) Com pa thc di * Com pa thc cp c bit: - Cng dng: Com pa thc di c bit dng ly du cc ng trn nm khng cng mt phng vi ng tm. - Cu to: (Hnh 13.1.36). Com pa thc cp c bit c vch chia trn hai thn thc. c ch to bng thp hp kim dng c c chng mi mn kh cao. M ng c th di chuyn v tr theo hai phng. EMBED PBrush Hnh 13.1.36. Com pa thc cp c bit. * Thc ng vch du: - Cng dng: Thc ng vch du l loi dng c dng vch du cc ng du c khong cch chiu cao chnh xc so vi nhau. - Cu to: (Hnh 13.1.37). Dng c bao gm thc ng (6) c nh trn (7). Trn thc ng c thanh trt (5), trn c vch chia chnh xc, vt (3) c nh thanh trt trn thc ng. Trn thanh trt c lp mii vch du (10), kp cht nh vt (9). Mt y ca mii vch (a) phi phng v song song vi mt phng y (b) ca . Thanh trt ph (2) c vt (8) vi chnh v kp cht nh vt (1). EMBED PBrush Hnh 13.1.37. Thc ng vch du b. Thc hnh s dng thc l, thc gc, vch du: - t thc vo phi p st thc vo phi bng ba ngn tay ca bn tay tri sao cho giia thc phi khng cn khe h. - o kch thc chi tit bng thc l  Khi o kch thc bng thc l tay tri cm chi tit, tay phi cm thc p vo chi tit sao cho cnh u ca thc trng vi cnh chi tit cnh thc cn li song song vi cnh cn o v c kt qu. Khi o chiu di chi tit tr trn t tr trn ln mt phng p thc theo ng sinh v c kt qu Khi o ng knh chi tit tay phi t thc trn mt tr gi c nh u thc lt nh thc theo chu vi v c kt qu ln nht. - Cm mii vch v vch du  Tay phi cm mii vch nh cm bt ch v vch mt ng lin tc vi chiu di cn thit. Khi vch, mii vch p sTV˽˂rgrRr@"hPhP5CJ(OJQJ\aJ()jh,LOJQJU\aJmHnHuh,LOJQJ\aJjh,LOJQJU\aJ4jhPhPCJOJQJU^JaJmHnHuhPhP5OJQJ\aJhPhP5OJQJ]aJhPhPOJQJ]aJhPhPOJQJ\aJ#hPhPOJQJ]aJmH sH (hPhP5B*CJOJQJaJphV|M/ p# dh$d%d&d'dNOPQgdP* $d%d&d'dNOPQgdP-$ p# $d%d&d'dNOPQa$gdP)$$d%d&d'dNOPQa$gdP8 ` ggg4$ p# 7dh$d%d&d'dNOPQ`7a$gdP2$ p# dh$d%d&d'd@&NOPQa$gdP0$ p# dh$d%d&d'dNOPQa$gdP  6 6 8 ~qd~qW~J:huIh$vk5CJOJQJaJh,L5CJOJQJaJhd5OJQJ\aJhfW[5OJQJ\aJhP5OJQJ\aJhPhP5OJQJ\aJ#hPhPOJQJ\aJmH*sH*&hPhP6OJQJ\aJmH*sH*hd6OJQJ]aJhPhP6OJQJ]aJhPhPOJQJ\aJh,L5CJOJQJ\aJ"hPhP5CJOJQJ\aJ $d 7$8$H$a$gd$vk$d 7$8$H$`a$gdw* p# $d%d&d'dNOPQgdP-$ p# $d%d&d'dNOPQa$gdP "&PVJjl|<潮梏jZG=hOJQJaJ$hh5B*OJQJaJphh5B*OJQJaJph(hfW[hfW[5B*CJOJQJaJphh8-B*CJOJQJaJph%hfW[hfW[B*CJOJQJaJphh[PCJOJQJaJh[sh8B*CJaJphh8B*CJaJphh,L6CJOJQJaJhuIh$vk6CJOJQJaJhuIh$vkCJOJQJaJhuIh$vkOJQJ Vn<||a$ 0dh((7$8$H$`a$gd $da$gd$d8]^a$gdfW[$ 0dh((7$8$H$`a$gdfW[ 0dh((7$8$H$gd$vk$ dh((7$8$H$`a$gd$vk$ 0dh((7$8$H$`a$gd$vk t$&,.>@BD\^j~0248Fr_rPhvuh$vkB*CJaJph$h[Ph$vkCJOJQJaJmHsH%h[Ph$vkB*CJaJmHphsHhLaB*CJaJphh$vkB*CJaJphh2rh$vkB*CJaJph h$vk5huIh$vk5CJOJQJaJhI0CJaJhuIh$vk5huIh$vkCJaJh~5CJOJQJaJhOJQJaJhhOJQJaJ$&(*,>@NZ$d $7$8$H$Ifa$gd$vk$d 7$8$H$a$gdI0d 7$8$H$`gd$vk$d8]^a$gd$vk Z\{$d $7$8$H$Ifa$gd$vkd $7$8$H$Ifgd$vk_kd$$Ifl0(#u t644 lazp{$d $7$8$H$Ifa$gd$vkd $7$8$H$Ifgd$vk_kd$$Ifl0(#u t644 lazp{$d $7$8$H$Ifa$gd$vkd $7$8$H$Ifgd$vk_kdf$$Ifl0(#u t644 lazp26v$d $7$8$H$Ifa$gd$vkPP$7$8$H$If^gd$vk_kd$$Ifl0(#u t644 lazp68v$d $7$8$H$Ifa$gd$vkPP$7$8$H$If^gd$vk_kd<$$Ifl0(#u t644 lazpFhjnrvx| $RTVZ^`lntvxzְǫtgh~5CJOJQJaJhJH5CJOJQJaJ hLa5huIh$vk5CJ$aJ$mH sH h$vk5CJ$aJ$mH sH huIh$vk5 h$vk5h$vkB*CJaJphhvuh$vkCJaJh2rh$vkB*CJaJphhK,B*CJaJphhvuh$vkB*CJaJphhvuh$vkCJOJQJaJ'jpv$d $7$8$H$Ifa$gd$vkPP$7$8$H$If^gd$vk_kd$$Ifl0(#u t644 lazppr{$d $7$8$H$Ifa$gd$vkPP$If^gd$vk_kd$$Ifl0(#u t644 lazpx~{$d $7$8$H$Ifa$gd$vkPP$If^gd$vk_kd$$Ifl0(#u t644 lazp~{$d $7$8$H$Ifa$gd$vkPP$If^gd$vk_kd$$Ifl0(#u t644 lazp"{$d $7$8$H$Ifa$gd$vkPP$If^gd$vk_kde$$Ifl0(#u t644 lazp"$RX$d $7$8$H$Ifa$gd$vk PP$Ifgd$vk_kd$$Ifl0(#u t644 lazpXZ\^`bdfhjlnprt$d 7$8$H$a$gd$vkd 7$8$H$`gd$vk_kd;$$Ifl0(#u t644 lazptvxz|(Zjh !!""$ xd ((a$gd$vk$ 0xd ((a$gd$vk$d ((a$gd$vk $xxa$gd$vk$a$gd$vkgdLaz|~(6Xhjfh!!""n"ճxaaaMa&h$vkCJOJQJaJmH nHsH tH,huIh$vkCJOJQJaJmH nHsH tH'huIh$vk6CJOJQJaJmH sH $huIh$vkCJOJQJaJmH sH 'huIh$vk5CJOJQJaJmH sH hLah$vk5CJOJQJaJ"huIh$vk5CJOJQJaJo(huIh$vk5CJOJQJaJhA?5CJOJQJaJh,L5CJOJQJaJn"t"v"""""""## #X#Z##Ʋv_I6$h h$vkCJOJQJaJmHsH*h h$vkCJOJQJ\]aJmHsH-h h$vk5CJOJQJ\]aJmHsH'h h$vkCJOJQJ\aJmHsH"h[Ph$vk5CJOJQJ\aJ*h h$vk5CJOJQJ\aJmHsH'huIh$vk5CJOJQJaJmH sH ,huIh$vkCJOJQJaJmH nHsH tH$huIh$vkCJOJQJaJmH sH h$vkCJOJQJaJmH sH """""## # ##$#2#F#jvkd$$Ifl44F<#rP t#  44 lalp$ $Ifa$gd$vk$d8xxa$gd$vk F#X#Z#^##1% $$Ifa$gd$vkkdE$$Ifl44ֈ<#r t#44 lalp<$ $Ifa$gd$vk######4kd$$Iflֈ<#r t#44 lalp<$ $Ifa$gd$vk##^$`$% %%%&&&&&&&&&&&'''''''زm\K!h,L5CJOJQJaJmH sH !h$vk5CJOJQJaJmH sH .h h$vk5CJOJQJaJmHnHsHu0jh h$vk5CJOJQJUaJmHsH'h h$vk5CJOJQJaJmHsHh h$vk5CJOJQJaJ*h h$vkCJOJQJ\]aJmHsH$h h$vkCJOJQJaJmHsH'h h$vkCJOJQJ]aJmHsH##J$P$T$Z$^$ $$Ifa$gd$vk$ $Ifa$gd$vk^$`$d$$$D4(4 $$Ifa$gd$vk$ $Ifa$gd$vkkd$$Iflֈ<#r t#44 lalp<$$%% %%4kdh$$Iflֈ<#r t#44 lalp<$ $Ifa$gd$vk%|%%%%%$ $Ifa$gd$vk $$Ifa$gd$vk%%% &&D4(4 $$Ifa$gd$vk$ $Ifa$gd$vkkd $$Iflֈ<#r t#44 lalp<&&&&&"&4kd $$Iflֈ<#r t#44 lalp<$ $Ifa$gd$vk"&v&z&~&&&$ $Ifa$gd$vk $Ifgd$vk&&&&&D4+4 $Ifgd$vk$ $Ifa$gd$vkkd $$Iflֈ<#r t#44 lalp<&&&&&&4kd4 $$Iflֈ<#r t#44 lalp<$ $Ifa$gd$vk&&&'''$ $Ifa$gd$vk $$Ifa$gd$vk''''j'D<44$a$gdLa$a$gd$vkkd $$Iflֈ<#r t#44 lalp<''j'')))R*",,-.R/t//p0t00011İİİİp_H4H4&h$vkCJOJQJaJmH nHsH tH,h G"h$vkCJOJQJaJmH nHsH tH!h$vkCJOJQJ\aJmH sH $huIh$vkCJOJQJaJmH sH ,huIh$vkCJOJQJaJmH nHsH tH*huIh$vk5CJOJQJ\aJmH sH 'huIh$vkCJOJQJ\aJmH sH *huIh$vk6CJOJQJ\aJmH sH 'huIh$vk5CJOJQJaJmH sH !hA?5CJOJQJaJmH sH j'' ))R*",l,,-&../R/t/p00112R3$ 0x`a$gd$vk $ ha$gd$vk$d((7$8$H$`a$gd$vk$d((7$8$H$a$gd$vkd((7$8$H$gd$vk11122R3r3n5r5t5v5x5z555555555鿫yeOeOeOeOe;'hMFh$vk5CJOJQJaJmH sH *huIh$vk5CJOJQJaJmH o(sH 'huIh$vk5CJOJQJaJmH sH !hA?5CJOJQJaJmH sH !h,L5CJOJQJaJmH sH huIh$vkCJ\aJmH sH 'huIh$vkCJOJQJ\aJmH sH *huIh$vk6CJOJQJ\aJmH sH &h$vkCJOJQJaJmH nHsH tH,h G"h$vkCJOJQJaJmH nHsH tHR3r33@4|445n5p5r5t5555 6J;L;b; $d a$gd$vkd gd$vk$a$gdLa$a$gd$vk$d((7$8$H$^a$gd$vk$d((7$8$H$`a$gd$vk$d((7$8$H$a$gd$vk5555555 6J;`;b;~;;^AtAxAAAִ֍֍v^vJv2/hMFh$vk5CJOJQJaJmH nHsH tH&h$vkCJOJQJaJmH nHsH tH/hMFh$vkCJOJQJaJmH nHo(sH tH,hMFh$vkCJOJQJaJmH nHsH tH$hMFh$vkCJOJQJaJmH sH 'hMFhLa5CJOJQJaJmH sH !h$vk5CJOJQJaJmH sH !h,L5CJOJQJaJmH sH 'hMFh$vk5CJOJQJaJmH sH *hMFh$vk5CJOJQJaJmH o(sH b;<*==(>>j??`@@xAAA B K.L$d -DM `a$gd$vk$ d ((7$8$H$a$gd$vk $ 0xa$gd$vk$ xd a$gd$vk$ & F f0x0d ^0`a$gd$vk$ 0xd a$gd$vkAAAAA B.L0LVLXLZL\LfLhLLLx\Gxx+6j> hah$vkCJOJQJUVaJmHnHu)j hah$vkCJEHOJQJUaJ6j> hah$vkCJOJQJUVaJmHnHuhah$vkCJOJQJaJ%jhah$vkCJOJQJUaJ$hh$vkCJOJQJaJmH sH 'hh$vk6CJOJQJaJmH sH *hMFh$vk5>*CJOJQJaJmH sH $h$vk5>*CJOJQJaJmH sH *h,h$vk5>*CJOJQJaJmH sH .L^LLL M6MMM PSPSSSll$d $-DIfM a$gd$vk$d -DM `a$gd,L$d -DM ^`a$gd$vk$d -DM `a$gd$vk$d -DM `a$gd$vk$d -DM ^`a$gd$vk LLLLLLL MtNNSSS.SNSPSUUVVVWWJXLX@ZBZpZ<_>_dbfbtbxjjjjȶȦȗ{k^kȶȋkȋȋ^kȋ^kȋȋh$vk6CJOJQJaJh h$vk6CJOJQJaJh-h$vk6CJOJQJaJh$vkCJOJQJaJh Dh$vkCJOJQJaJh&I!h$vkCJH*OJQJaJ"h-h$vk6>*CJOJQJaJhah$vkCJOJQJaJ%jhah$vkCJOJQJUaJ)jhah$vkCJEHOJQJUaJ$SSTTT TJ2$d $-DIfM a$gd$vkkd$$Ifl4\p#k04 laf4$d $-DIfM a$gd$vk TTTTT$d $-DIfM a$gd$vk$d $-DIfM a$gd$vkTT$T,T4T<$$$$d $-DIfM a$gd$vkkd$$Ifl4ֈ p# k nn04 laf44T8T@THTJT&kdQ$$Ifl4ֈ p#k nn04 laf4$d $-DIfM a$gd$vkJTRTZTbTfTnTvT$d $-DIfM a$gd$vkvTxTTTT>&&&$d $-DIfM a$gd$vkkd$$Ifl4ֈ p#k nn04 laf4TTTTT&kd$$Ifl4ֈ p#k nn04 laf4$d $-DIfM a$gd$vkTTTTTTT$d $-DIfM a$gd$vkTTTTT>&&&$d $-DIfM a$gd$vkkd$$Ifl4ֈ p#k nn04 laf4TTTUU&kdE$$Ifl4ֈ p#k nn04 laf4$d $-DIfM a$gd$vkU UUUU&U.U$d $-DIfM a$gd$vk.U0U4U&&&$d $-DIfM a$gd$vkkd$$Ifl4ֈ p#k nn04 laf4DUJURUZU\U&kd$$Ifl4ֈ p#k nn04 laf4$d $-DIfM a$gd$vk\UdUlUtUzUUU$d $-DIfM a$gd$vkUUUVV>'''$d -DM `a$gd$vkkd|$$Ifl4ֈ p#k nn04 laf4VVV@ZBZpZ]dbfbtb*i jjkBmDm\mqVruuTvvw $d a$gd$vk$ 0xd a$gd$vk$d -DM `a$gd$vkjkkkklm>m@mBmDm\mqquuuTvZv\vvvvw}k\kLLhxth$vk6CJOJQJaJh$vk56CJOJQJaJ"hxth$vk56CJOJQJaJ*hxth$vk5>*CJOJQJaJnHtH'hxth$vk5CJOJQJaJnHtH!h$vk5CJOJQJaJnHtHhah$vkCJH*OJQJaJh h$vk6CJOJQJaJh$vk6CJOJQJaJh$vkCJOJQJaJhah$vkCJOJQJaJww2xpxzz{x{{{{h||H}}p~TĀxL$ 0xd a$gd$vk$ & Fd a$gd$vk$hd ^ha$gd$vk$d `a$gd$vkw2x8x:xDxFxPxRxTxVxjxpxz{{{{{}}B}D}}}}}~~Z~\~΁Ёҁ񴛴kRkRkRR0hxth$vkB*CJH*OJQJaJnHphtH0hxth$vkB*CJH*OJQJaJnHphtH-hxth$vkB*CJOJQJaJnHphtH0hxth$vk6B*CJOJQJaJnHphtH*h$vk6B*CJOJQJaJnHphtH'hxth$vkCJH*OJQJaJmHsH$hxth$vkCJOJQJaJmHsHhxth$vkCJOJQJaJ ҁԁ468:v~0246xz|~BDHRZbDмЬ}hVh}"h$vk6B*CJOJQJaJph(hxth$vk6B*CJOJQJaJphhxth$vkCJOJQJaJ%j9hxthA?CJOJQJUaJh$vk6CJOJQJaJhxth$vk6CJOJQJaJ'h$vkB*CJOJQJaJnHphtH-hxth$vkB*CJOJQJaJnHphtH0hxth$vkB*CJH*OJQJaJnHphtHBFHbx\֕Ԙ(F$d `a$gd$vk $d a$gd$vk$hd ^ha$gd$vk$hd ^ha$gd$vk $d a$gd$vkDF֕ޕHĝƝȝʝ̝֝ޝݴݤݤݤݑ~hU~%jhxth$vkCJOJQJUaJ+jcoL hxth$vkCJOJQJUVaJ%jhxth$vkCJOJQJUaJ%j&UhxthA?CJOJQJUaJhh$vkCJH*OJQJaJh$vkCJOJQJaJh$vk6CJOJQJaJhxth$vk6CJOJQJaJhxth$vkCJOJQJaJ%hxth$vkB*CJOJQJaJph!FȚ8nR̝&BFl|8dԪ$ 0xd a$gd$vk$ 0xd a$gd$vk $d a$gd$vkd gd$vk$d `a$gd$vk $d a$gd$vk&*0BDFZ\`jl ūŋs_N_N_335hxth$vkB*CJOJQJaJmHnHphsHtH!h$vk6CJOJQJaJmHsH'hh$vk6CJOJQJaJmHsH/h$vkB*CJOJQJaJmHnHphsHtH>jI hhA?B*CJOJQJUaJmHnHphsHtH2h$vk6B*CJOJQJaJmHnHphsHtH8hxth$vk6B*CJOJQJaJmHnHphsHtHhxth$vk6CJOJQJaJh$vk6CJOJQJaJ "$&8 2468bd©$&xԮȫtȑtt8hxth$vk6B*CJOJQJaJmHnHphsHtH2h$vk6B*CJOJQJaJmHnHphsHtH8hLah$vk6B*CJOJQJaJmHnHphsHtH5hxth$vkB*CJOJQJaJmHnHphsHtH8hxth$vkB*CJH*OJQJaJmHnHphsHtH&ԪpĭxԮخܮ<|~ʱ̱б(Z^ֳd$ xd a$gd$vk $d a$gd$vk$ 0xd a$gd$vk$ 0xd a$gd$vkԮ֮ڮܮ:<>|̱ǯrX;X;8hxth$vk6B*CJOJQJaJmHnHphsHtH2h$vk6B*CJOJQJaJmHnHphsHtH/h$vkB*CJOJQJaJmHnHphsHtH!h$vk6CJOJQJaJmHsH'hh$vk6CJOJQJaJmHsH/hLaB*CJOJQJaJmHnHphsHtH5hxth$vkB*CJOJQJaJmHnHphsHtH9j$ hxthLaB*CJOJQJUaJmHnHphu̱αб&(*Z\^rtviN.N>jrhxth$vkB*CJOJQJUaJmHnHphsHtH5hxth$vkB*CJOJQJaJmHnHphsHtH/h$vkB*CJOJQJaJmHnHphsHtH5h1lh$vkB*CJOJQJaJmHnHphsHtH!h$vk6CJOJQJaJmHsH'h1lh$vk6CJOJQJaJmHsH8hxth$vk5B*CJOJQJaJmHnHphsHtHAj4hxth$vk5B*CJOJQJUaJmHnHphsHtHֳbdȵʵ ~Ķƶȶʶ H&(*,.ɮɮɮrS<j/hxthA?6B*CJOJQJUaJmHnHphu<jhxthA?6B*CJOJQJUaJmHnHphu8hxth$vkB*CJH*OJQJaJmHnHphsHtH5hxth$vkB*CJOJQJaJmHnHphsHtH8hxth$vk6B*CJOJQJaJmHnHphsHtH2h$vk6B*CJOJQJaJmHnHphsHtHdҴ\N "&*.2ָp$ d a$gd$vk$hhd ^h`ha$gd$vk$hd ^ha$gd$vk$ 0xd a$gd$vk$ 0xd a$gd$vk.02<>@H*Ŭr[G[4$hxth$vkCJOJQJaJmHsH'h$vkB*CJOJQJaJnHphtH-hxth$vkB*CJOJQJaJnHphtHhxth$vk6CJOJQJaJ'hxth$vk6CJOJQJaJmHsH*h$vk6B*CJOJQJaJmHphsH0hxth$vk6B*CJOJQJaJmHphsH5hxth$vkB*CJOJQJaJmHnHphsHtH>jhxthA?B*CJOJQJUaJmHnHphsHtH x@x*fhlV$ & F d8^`a$gd$vk$ hhd8^ha$gd$vk$ hd8a$gd$vk$ hd8a$gd$vk $ 0xa$gd$vk $d8a$gd$vk$ d8a$gd$vk vxJL@vxz漨~kXB/%jhMh$vkCJOJQJUaJ+j7: hMh$vkCJOJQJUVaJ$hh$vkCJOJQJaJmHsH%jhMh$vkCJOJQJUaJ*hMh$vk56CJOJQJaJmHsH'hMh$vk6CJOJQJaJmHsH'hMh$vk5CJOJQJaJmHsH$hMh$vkCJOJQJaJmHsH,h$vk56CJOJQJaJmHnHsHtH2hxth$vk56CJOJQJaJmHnHsHtH(*,fhjlvӿl\G5G"h$vk6B*CJOJQJaJph(hMh$vk6B*CJOJQJaJphhMh$vk5CJOJQJaJ(j&hMh$vk5CJOJQJUaJ'h[Ph$vk5CJOJQJaJmHsH'h[Ph$vk6CJOJQJaJmHsH*h[Ph$vk56CJOJQJaJmHsH'hh$vk5CJOJQJaJmHsH0hh$vk6B*CJOJQJaJmHphsH%jhMh$vkCJOJQJUaJ TVLNTVNP"VXTVdzvvvvvvvvvvvvvvv'hMh$vk5CJOJQJaJmHsH$hMh$vkCJOJQJaJmHsH*hMh$vk56CJOJQJaJmHsH'hMh$vk6CJOJQJaJmHsH"hMh$vk56CJOJQJaJhMh$vk6CJOJQJaJ+hMh$vk56B*CJOJQJaJph.VN"XV$ hd8a$gd$vk$d8`a$gd$vk$ d8a$gd$vk$ hd8a$gd$vk$ & Fd8^`a$gd$vk$ & F d8^`a$gd$vk"$*,>@fp[pKp[<hMh$vkCJOJQJaJh&=h$vk5CJOJQJaJ(h&=h$vk5B*CJOJQJaJphh&=h$vkCJOJQJaJ'h&=h$vk5CJOJQJaJmHsH$h&=h$vkCJOJQJaJmHsH3hMh$vk56B*CJOJQJaJmHphsH0hMh$vk6B*CJOJQJaJmHphsH'hMh$vk5CJOJQJaJmHsH$hMh$vkCJOJQJaJmHsH@N^n$d8$If^a$gd&=0$d8$If^a$gd&=kdUW$$Iflr$ #$ {{{{ t0644 lalp2yt&=$d8$If^a$gd&=0!$ hd8a$gd$vkkdX$$Iflr$ #$ {{{{ t0644 lalp2yt&=fh hj>@FHB^ͷ|gQ+h,h$vk6B*CJOJQJ\aJph(h,h$vk6B*CJOJQJaJph(h&=h$vk>*B*CJOJQJaJph%h&=h$vkB*CJOJQJaJph%h$vk6B*CJOJQJ\aJph+hMh$vk6B*CJOJQJ\aJph%hLa6B*CJOJQJ\aJphhMh$vkCJOJQJaJhMh$vk5CJOJQJaJjBt2$ $Ifa$gd&=$ d8a$gd$vk d8gdA?$ hd8^ha$gd$vk24kdX$$Ifl4ֈtU #``4``! t0644 lap<yt&=468:<HPb $(FfW[$ $Ifa$gd&=(,04<DLT\dlt| $ $Ifa$gd&="*2:BJRZbjrz".$ $Ifa$gd&=.:FPZdnx^` h^hgd$vk gd$vkFf_$ $Ifa$gd&=^`{~@B~ٲrrr_I_5_'h[Ph$vk5CJOJQJaJmHsH*h[Ph$vk6>*CJOJQJaJmHsH$h[Ph$vkCJOJQJaJmHsHhMh$vk5CJOJQJaJhMh$vkCJOJQJaJ"hMh$vk6CJOJQJ\aJh$vk6CJOJQJ\aJ"h,h$vk6CJOJQJ\aJ(h&=h$vk>*B*CJOJQJaJph%h&=h$vkB*CJOJQJaJph%h,h$vkB*CJOJQJaJph`"R$ $Ifa$gd&= RTkd]a$$Ifl4ֈtR #``4`` t0644 lap<yt&=TVXZ\hp "$Ffc$ $Ifa$gd&=$&(*.26:>BFJNRX^djpv|$ $Ifa$gd&= !%$ $Ifa$gd&=%)-159=CIOSW[_cgkosyz{|B$ hd8a$gd$vkFfgg$ $Ifa$gd&=hlL jd8gd$vk d8`gd$vk $ 0xa$gd$vk $ 0xa$gd$vk$ hd8a$gdA? hhd8^hgd$vk$ hhd8^ha$gd$vkTVǭ|aM6,hRh$vkCJOJQJaJmHnHsHtH'hA?h$vk5CJOJQJaJmHsH5hRh$vk56>*CJOJQJaJmHnHsHtH2hsh$vk56CJOJQJaJmHnHsHtH,h$vk56CJOJQJaJmHnHsHtH2hRh$vk56CJOJQJaJmHnHsHtH!hA?5CJOJQJaJmHsH$h[Ph$vkCJOJQJaJmHsH'h[Ph$vk5CJOJQJaJmHsH x "l鹠ybyOyb$h$vk6CJOJQJaJmHnHu-h]h$vk6CJOJQJaJmHnHo(u*h]h$vk6CJOJQJaJmHnHu!h$vkCJOJQJaJmHnHu0jihuIh$vkCJOJQJUaJmHnHu/h[Ph$vk6CJOJQJaJmHnHsHtH/h[Ph$vkCJH*OJQJaJmHnHsHtH,h[Ph$vkCJOJQJaJmHnHsHtHbdfh"&LlذqbRb?b%jsRh|h$vkCJOJQJUaJh|h$vk5CJOJQJaJh|h$vkCJOJQJaJ$h$vk56CJOJQJaJnHtH*hKpJh$vk56CJOJQJaJnHtH*hKpJh$vk5>*CJOJQJaJnHtH'hsh$vk5CJOJQJaJnHtH'hMFh$vkCJH*OJQJaJnHtH$hMFh$vkCJOJQJaJnHtH'hMFh$vk6CJOJQJaJnHtH8,lp0(x, $ d8a$gd$vk d8gd$vk $d8a$gd$vkd8gd$vk $d8a$gd$vkln &($Fݺݧݛ݈ubL9L$h$vk56CJOJQJaJnHtH*h|h$vk56CJOJQJaJnHtH%jIh|hA?CJOJQJUaJ%jh|hA?CJOJQJUaJ%j:h|hA?CJOJQJUaJhA?CJOJQJaJ%j8h|hA?CJOJQJUaJh|h$vkCJH*OJQJaJ%hXh$vkB*CJOJQJaJphh|h$vkCJOJQJaJ%jh|h$vkCJOJQJUaJ8F " V  |$ d 7$8$H$a$gd$vk$ d 7$8$H$a$gd$vk$ d 7$8$H$^a$gd$vk$ @d8a$gd$vk$ d8a$gd$vk $ 0xa$gd$vk$ d8a$gd$vk d8gd$vk FH8 :    " V     îr]E.jjh|h$vkB*CJOJQJUaJph)jRhh|h$vkCJEHOJQJUaJ+jPN h|h$vkCJOJQJUVaJ%jh|h$vkCJOJQJUaJ%h|h$vkB*CJOJQJaJph(h|h$vkB*CJOJQJ\aJph"hA?B*CJOJQJ\aJphh|h$vk5CJOJQJaJh|h$vkCJOJQJaJh$vkCJOJQJaJ 4 >|,.2$d8((7$8$H$a$gd$vk$d 7$8$H$^a$gd$vk$d 7$8$H$a$gd$vk$d 7$8$H$a$gd$vk$ d 7$8$H$a$gd$vk$ d 7$8$H$a$gd$vk 7d 7$8$H$gd$vk  ذv^E.-h|h$vkB*CJOJQJaJmH phsH 0h|h$vkB*CJOJQJ\aJmH phsH .jh|h$vkB*CJOJQJUaJph)jh|h$vkCJEHOJQJUaJ+j`PN h|h$vkCJOJQJUVaJh|h$vkCJOJQJaJ%jh|h$vkCJOJQJUaJ(h|h$vkB*CJH*OJQJaJph%h|h$vkB*CJOJQJaJph(h|h$vkB*CJH*OJQJaJph "$&,.0BDJR¯mXC3#h|h$vk6CJOJQJaJh|h$vk5CJOJQJaJ(jah|h$vk5CJOJQJUaJ(h|h$vkB*CJH*OJQJaJph.jh|h$vkB*CJOJQJUaJph%h|h$vkB*CJOJQJaJph-h|h$vkB*CJOJQJaJmH phsH %jh|h$vkCJOJQJUaJ)jyh|h$vkCJEHOJQJUaJ+jPN h|h$vkCJOJQJUVaJ$h|h$vkCJOJQJaJmH sH 2&BJ@VZ^ $`a$gds$a$gdbn $ 0xa$gdbn $ 0xa$gd$vk $ 0xa$gd$vk$ d8a$gd$vk$ d8((7$8$H$`a$gd$vk$ d8((7$8$H$a$gd$vkRb$>@hθ{l`lK6l(hbnhbn5B*CJaJmHphsH(hbnhbn5B*CJaJmHphsHhbCJaJmHsHhbnhbnCJaJmHsHhshb56>*CJaJhshs56>*CJaJhshbnCJaJ'hbnhbn5CJOJQJaJnHtH*h|h$vk5>*CJOJQJaJnHtH'h|h$vk5CJOJQJaJnHtHh|h$vk6CJOJQJaJh$vk6CJOJQJaJ>@VXZjl*hvxƴƬƑmaL=hbnhbnCJaJmHsH(hbnhbn5B*CJaJmHphsHhA?CJaJmHsH#jhbnB*UmHnHphu"hbnhbn5>*CJaJmHsH4jhbn56>*B*CJUaJmHnHphuhbnCJaJ"hbnhbn56CJaJmHsHhbnhbnCJaJmHsH%hbnhbnB*CJaJmHphsH.hbnhbn56>*B*CJaJmHphsH^`bdfhjh Z  X!!>"""B###%&&()*$a$gdbnL N  "!$!&!*!P!R!T!V!X!x!!!!оЯЉrbO="hbnhbn6>*CJaJmHsH%hbnhbn56>*CJaJmHsHhbnhbn5CJaJmHsH-j8hL*hbn5B*CJEHUaJphj$"mM hbnCJUVaJ-jhL*hbn5B*CJEHUaJphj "mM hbnCJUVaJ#jhbn5B*CJUaJph(hbnhbn5B*CJaJmHphsHhbnhbnCJaJmHsHhbnCJaJmHsH!!!!!">"z"~""""""2#@#B#N#R### $ $%%$%&%,%.%4%6%D%F%L%N%%ʺʺʺʐʐ~~vffffffhbnhbnCJH*aJmHsHhbnCJaJ"hbnhbn5>*CJaJmHsH"hbnhbn56CJaJmHsH.hbnhbn56>*B*CJaJmHphsHhbnhbn5CJaJmHsHhbnhbnCJaJmHsH%hbnhbnB*CJaJmHphsH%hrPhbnB*CJaJmHphsH#%%%&d&h&j&&&&'('.'0'6'8'>'@'V'X'Z'`''''''''(((((((((()$)|)~)))*h*j*l*r***+++++++&+(+.+0++ߵߝߵh_hbn6CJaJh6hbnCJH*aJh6hbnCJaJhN\;hbnCJaJhbnCJH*aJhhbnCJaJhbnCJaJhbcEhbnCJaJh<:hbn5>*CJaJ>*++",$,&,,,,---- ..0112V445v7777R88$a$gdbn$a$gdbn++++++,8,:,f,,,,,,,,-ѿ|ncTDhg`hbn5CJaJmHsHhbn5>*CJaJmHsHj5hqthbnUjhbnUmHnHuh,6hbn5>*CJaJhbn56CJaJh1whbn56CJaJ h,6hbn5B*CJaJphh,6hbnCJaJ#h,6hbn5>*B*CJaJphjh+hbnU1jhbn5>*B*CJUaJmHnHphuhN\;hbnCJaJ---"-&--- ..x.z.|.~.////////0000000011Ȼwjjjjjjjj[h0hbnCJaJmHsHhbnCJH*aJmHsHh,hbnCJaJmHsHhbnCJaJhvBhbnCJaJmHsH"hn!hbn5>*CJaJmHsHhbnCJaJmHsHhbn5CJaJmHsH"h<:hbn5>*CJaJmHsHhbn5>*CJaJmHsH+hg`hbn5>*B*CJaJmHphsH111(2*22222222222,3n33333333333333V4b44446585мЬЬЬЬмммЬЬЬЬ|l\|hnGhbn5CJaJmHsHhuhbn6CJaJmHsHh,6hbnCJaJmHsH"h,6hbn5>*CJaJmHsHh{\;hbnCJaJmHsHh%hbnCJH*aJmHsHhbnCJaJmHsHhbnCJaJh%hbnCJaJmHsHhpDhbnCJaJmHsH"hpDhbn5>*CJaJmHsH$8566666666v777777777P8R8T8˹|m]Gm+hg`hbn5>*B*CJaJmHphsHhg`hbn5CJaJmHsHhbn5>*CJaJmHsHj7h8hbnUjhbnUmHnHu"h,6hbn5>*CJaJmHsH"h1whbn56CJaJmHsH"hbn5B*CJaJmHphsH+h,6hbn5>*B*CJaJmHphsHh,6hbnCJH*aJmHsHh,6hbnCJaJmHsHT8`8d888899~9999::::::::::::::v;x;;;;°աՙՊ}}}}}}}n\MhpDhbnCJaJmHsH"hpDhbn5>*CJaJmHsHh0hbnCJaJmHsHhbnCJH*aJmHsHh,hbnCJaJmHsHhbnCJaJhvBhbnCJaJmHsH"hn!hbn5>*CJaJmHsH%hhbnB*CJaJmHphsHhbnCJaJmHsHhbn5CJaJmHsH"h<:hbn5>*CJaJmHsH89:x;;<>N???&@@@@@@@@AAAAA A AAAA$a$gdbn$a$gdbn;;;;;<<^<<<<<<<<<<===== ======== =L=====>>> >>>>>>>> >">$>(>*>,>0>2>4>b>>>>>??־־־֯־־־־֯־֝"h`hbn5>*CJaJmHsHh5jshbnCJaJmHsHh`hbnCJH*aJmHsHhbnCJaJh`hbnCJaJmHsHhpDhbnCJaJmHsHhbnCJaJmHsH>? ?F?J?N?Z?\?^?`?????$@&@:@@@񹦑mbOB2mh~@'hbn5CJaJmHsHhbn5CJaJmHsH%jhbn5CJUaJmHnHujh3<hbnU"h1whbn56CJaJmHsH"hbn5B*CJaJmHphsH(hTzhbn5B*CJaJmHphsH%hbn5>*B*CJaJmHphsH+hTzhbn5>*B*CJaJmHphsH"huhbn56CJaJmHsHhuhbn6CJaJmHsHh`hbnCJaJmHsH@@@@@@@@AA(APARAZA\A`AbAμ|iSA2A2iShbn56CJaJmHsH"h1whbn56CJaJmHsH+h+hbn5>*B*CJaJmHphsH%hbn5>*B*CJaJmHphsH+hhbn5>*B*CJaJmHphsH"hbn5B*CJaJmHphsH.jhbn5B*CJUaJmHnHphu"hrwhbn5>*CJaJmHsHh-hbn5CJaJmHsHjh6hbnU+hhbn5>*B*CJaJmHphsHAA^A`AbAfAjAlAnApArAtAA|BBBBCDDxDDdEE>FF(GTG$a$gdbn$a$gdbnbAdAfAhAvAAAA2BzB|BBBBBîÞt\G4t%hKghbnB*CJaJmHphsH(hbn56>*B*CJaJmHphsH.hKghbn56>*B*CJaJmHphsHhKghbnCJaJmHsHhbnCJaJmHsHhhbnCJaJmHsHhhbn5CJaJmHsH(hhbn5B*CJaJmHphsH"hbn5B*CJaJmHphsH.jhbn5B*CJUaJmHnHphu h6hbnj@Ih6hbnUBBBBBBBBBBCDD"D$DJDĹzezM8)h^hbnCJaJmHsH(h^hbn6B*CJaJmHphsH.h^hbn56>*B*CJaJmHphsH(h^hbn5B*CJaJmHphsH+h^hbn5>*B*CJaJmHphsH1jhbn5>*B*CJUaJmHnHphuhhbn5CJaJmHsHjh_hbnUhbnCJaJmHsHhKghbnCJaJmHsHhbn56CJaJmHsH"h1whbn56CJaJmHsHJDLDVDxDDDDDDDDbEdEfEhEpErEzEEEEӻӛt\G88hhbnCJaJmHsH(hhbn6B*CJaJmHphsH.hhbn56>*B*CJaJmHphsH(hbn56>*B*CJaJmHphsH"h^hbn56CJaJmHsHh^hbn5CJaJmHsHh^hbn6CJaJmHsH.h^hbn56>*B*CJaJmHphsHh^hbnCJaJmHsH"hhbn56CJaJmHsHhbnCJaJmHsHEEFF2FFLFFFFFF&G*GNGPGRGVGzGGGGGGH@H^HHHH I"I֬ֈyly]]]]l]]h@\7hbnCJaJmHsHhbn5CJaJmHsHhbn56CJaJmHsHh{NhbnCJaJmHsH(h[hbn6B*CJaJmHphsH.h[hbn56>*B*CJaJmHphsH"hNwhbn56CJaJmHsHhbnCJaJmHsHhNwhbnCJaJmHsHhzhbnCJaJmHsH TG*B*CJaJmHphsHhphbnCJaJmHsHhhbnCJaJmHsHhbnCJaJmHsHhbn56CJaJmHsH"hDhbn56CJaJmHsHhDhbnCJaJmHsH(hDhbn6B*CJaJmHphsH.hDhbn56>*B*CJaJmHphsHLLLMBMDMHMMNN N\NNNNOOOOOOOPP濪|j[Lhu^hbnCJaJmHsHhbn56CJaJmHsH"hu^hbn56CJaJmHsH+hAfhbn56B*CJaJmHphsH.hAfhbn56>*B*CJaJmHphsH(hbn56>*B*CJaJmHphsH.h[hbn56>*B*CJaJmHphsHh^/hbnCJaJmHsHhbnCJaJmHsHhbnCJH*aJmHsHPP P PPPxPzP|PPPPPPPPPQQQȲȚvdvTvD2"h^hbn56CJaJmHsHh^hbn5CJaJmHsHh^hbn6CJaJmHsH"hhbn56CJaJmHsHh^hbnCJaJmHsH(h^hbn6B*CJaJmHphsH.h^hbn56>*B*CJaJmHphsH+h+hbn5>*B*CJaJmHphsHhbnCJaJmHsH"jhbnCJUaJmHnHujh4hbnUh/FhbnCJaJmHsHQQ"QQQQQQQ"R,R0R4RjRlRrRvRRRRRR S͵sfsTEThbn56CJaJmHsH"hNwhbn56CJaJmHsHhbnCJH*aJmHsHhNwhbnCJaJmHsHhzhbnCJaJmHsHhhbnCJaJmHsH(hhbn6B*CJaJmHphsH.hhbn56>*B*CJaJmHphsH.h^hbn56>*B*CJaJmHphsHhbnCJaJmHsHh^hbnCJaJmHsH S"S$S*S,ST T TT$TZT`TbTfTTTTTTTTTTTTRUTUVU\U^U\V^Vֱ֍~o]~]QhsCJaJmHsH"hNwhbn56CJaJmHsHhzhbnCJaJmHsHhbn56CJaJmHsHh{NhbnCJaJmHsH(h[hbn6B*CJaJmHphsH.h[hbn56>*B*CJaJmHphsHhbnCJH*aJmHsHhbnCJaJmHsHhNwhbnCJaJmHsHhU!hbnCJaJmHsH^VhVjV~VVVVVVVVVVVVVVWW WBW^W`WfWhWnWWWWWWWWWWWXǸǸLj{ǸlLj{llLj{llhhbnCJaJmHsHhbnCJH*aJmHsHhNwhbnCJaJmHsHhbn56CJaJmHsH"hDhbn56CJaJmHsHhDhbnCJaJmHsHhbnCJaJmHsH(hDhbn6B*CJaJmHphsH.hDhbn56>*B*CJaJmHphsH$X XDXlXnXYY Y YY.Y0Y4YVY*Z巢zczP<)$huIh$vkCJOJQJaJmHsH'hjh$vk6CJOJQJaJmHsH$hs56CJOJQJaJmHsH-hsh$vk56>*CJOJQJaJmHsH-hshs56>*CJOJQJaJmHsH!hbn6CJOJQJaJmHsH(hbn56>*B*CJaJmHphsH.h[hbn56>*B*CJaJmHphsH+hhbn5>*B*CJaJmHphsHhbnCJaJmHsHhphbnCJaJmHsHWnX Y Y0Y2ZhZZ[\aaa6aa4d6d8ddVd$0^`0a$gd$vk$a$gd$vk $`a$gd$vk $^a$gd$vk $`a$gds$a$gd$vk$a$gdbn*Z0Z2ZhZ[[~____aaaa a6aab&bHbXbbb"d0d8d:dƳ𳠑tdXXXXE%jaD!huIh$vkCJOJQJUaJh$vkCJOJQJaJhOh$vk6CJOJQJaJh$vk6CJOJQJaJh3jh$vk6CJOJQJaJhuIh$vkCJOJQJaJ%jhuIhsCJOJQJUaJ$huIh$vkCJOJQJaJmHsH'h2&h$vk6CJOJQJaJmHsH*hsh$vk56CJOJQJaJmHsHh$vkCJOJQJaJmHsH:d>d@dRdTdXdZd^dhdvdd,e.e2efggggggghhhkkVldlll񨛨xlY񨛨IIlh2&h$vk6CJOJQJaJ%j&%huIh$vkCJOJQJUaJh$vkCJOJQJaJhOh$vk6CJOJQJaJ%j@5#huIh$vkCJOJQJUaJh$vk6CJOJQJaJh3jh$vk6CJOJQJaJ%j/"huIh$vkCJOJQJUaJ%j"huIh$vkCJOJQJUaJ%j9!huIh$vkCJOJQJUaJhuIh$vkCJOJQJaJVdXd\d^dd&e(e*e,e0e2eeefffgggh $^a$gds $`a$gd$vk$a$gd$vk$0^`0a$gd$vk $^a$gd$vk$0^`0a$gd$vk $^a$gd$vkhhhhkk4ljlllpll*monppXqqq2r4r\r^gd$vk$a$gd$vk$0^`0a$gd$vk $^a$gd$vk $`a$gd$vk$a$gd$vk $^a$gd$vkllnlpl*mnppzqq4r6rTrVrXrZr\rfrtrrttt:tTubuvvݮݘuhuhU%j)huIh$vkCJOJQJUaJh$vk6CJOJQJaJh3jh$vk6CJOJQJaJ%j(huIh$vkCJOJQJUaJ+jK huIh$vkCJOJQJUVaJ%jhuIh$vkCJOJQJUaJh$vkCJOJQJaJh2&h$vk6CJOJQJaJhuIh$vkCJOJQJaJ%j&huIh$vkCJOJQJUaJ\rrt:t2uhuvvwwBwwwxxTz$`a$gd$vklN;$^a$gd$vklN;$a$gd$vklN;$a$gd$vkgd$vk`gd$vk $^a$gd$vk$a$gd$vk $`a$gd$vk $^a$gd$vkvwwwwwxxTzVztzvzxzzz|zzzzz4|B|@B`b;݉vfYfݲݟC+jƘK huIh$vkCJOJQJUVaJh$vk6CJOJQJaJh3jh$vk6CJOJQJaJ%j=*huIh$vkCJOJQJUaJ+jsK huIh$vkCJOJQJUVaJ%jhuIh$vkCJOJQJUaJh$vkCJOJQJaJhMFh$vkCJOJQJaJh2&h$vk6CJOJQJaJhuIh$vkCJOJQJaJ%jL)huIh$vkCJOJQJUaJTz|zzz|H|@h>BVZ^ $`a$gd$vkgd$vk$a$gd$vk $^a$gd$vk$`a$gd$vklF$^a$gd$vklF$a$gd$vklN;$^a$gd$vklN;$a$gd$vkbdfhr>@VXZ\ȄƲ~o\oIo6o%ju,huIh$vkCJOJQJUaJ%j,huIh$vkCJOJQJUaJ%j~,huIh$vkCJOJQJUaJhuIh$vkCJOJQJaJ%jn,huIh$vkCJOJQJUaJh$ h$vk6CJOJQJaJ!h$vk6CJOJQJaJmHsH'h3jh$vk6CJOJQJaJmHsH$huIh$vkCJOJQJaJmHsH%jhuIh$vkCJOJQJUaJ%j++huIh$vkCJOJQJUaJ^Ȅ|rv $`a$gd$vk$a$gd$vk $`a$gd$vk $h^ha$gd$vkgd$vk`gd$vkrt|~rtݿݯݯvgXE%jp_-huIh$vkCJOJQJUaJhMFh$vkCJOJQJaJh3jh$vkCJOJQJaJ%j1?-huIh$vkCJOJQJUaJ%j -huIh$vkCJOJQJUaJ%j,huIh$vkCJOJQJUaJh$ h$vk6CJOJQJaJh$vkCJOJQJaJhuIh$vkCJH*OJQJaJUhuIh$vkCJOJQJaJ%j,huIh$vkCJOJQJUaJt vo thc, nghing v pha ngoi mt gc nh khong 150. Nghing theo ng vch mt gc 750- 850 Khng c vch hai ba ln cng mt ch v nh vy ng vch s c hai, ba nt. - Vch du theo dng chun: Tay tri p dng ng v tr sao cho dng v chi tit khng cn khe h, tay phi cm mii vch vch theo bin dng ca dng. - Ly du l Tay tri p dng ng v tr sao cho dng v chi tit khng cn khe h, tay phi cm mii vch vch theo bin dng ca l trn dng. - Vch du cc ng vung gc bng thc gc trn bn phng ly du: Phi c g t trn bn phng ly du, dng thc gc 1 c chn dch chuyn theo mt cnh gc vung b ca bn phng vch ng du I-I. vch ng du II-II ta lm tng t. - Vch du cc ng vung gc bng cch kp thc gc trn phi Thc gc 3 c g t trn chi tit cn vch du 1 bng cc ming kp 2, dng thc gc 4 trt trn cnh thc gc 3 vch cc ng du vung gc v tr yu cu. 5. K thut ch to phi hn t thp tm, thp ng bng m ct cm tay: 5.1. Thc cht ca qu trnh ct. Qu trnh ct kh l s t chy kim loi bng dng O2 to nn cc xt v cc xt ny b thi i to thnh rnh ct. Qu trnh ct bt u bng s t kim loi n nhit chy (xy ho mnh lit) nh ngn la hn sau cho dng xy thi qua. t nng kim loi n nhit chy, dng nhit ca phn ng gia O2 v C2H2 (hoc cc loi kh chy C2H 2, C6H6...). Khi t n nhit chy, cho dng O2 k thut nguyn cht ( 98 n 99,7% O2) vo gia rnh m ct v n s trc tip xi ho kim loi to thnh xt st v thi chng khi rnh ct. S pht nhit trong qu trnh ct gip cho vic nung nng vng xung quanh n nhit chy, do dng O2 c tip tc m ct cho n kt thc ng ct. Ct bng O2 uc dng rng ri trong cng nghip luyn kim v gia cng kim loi, xy dng... Hin nay ct bng phng php th cng vn uc ng dng rng ri ct thp tm, thp trn v cc chi tit n gin hay phc tp... Ct bng my ngy cng uc pht trin v c nng sut cao, chnh xc mp ct phng v hiu qu kinh t ln. 5.2. iu kin ct c ca kim loi bng xy: Khng phi mi kim loi hay hp kim loai u c th ct uc bng O2 m kim loi ct uc phi tho mn cc iu kin sau: - Nhit chy cn phi cao hn nhit chy vi O2. i vi thp cc bon thp c hm lng C (0,7%) nhit chy khong 1350C, cn nhit chy gn 15000C nu tho mn iu kin ny. i vi thp cc bon cao, v d ( t 1,1 n 1.2%) nhit chy gn bng nhit chy nn trc khi ct cn phi t nng t (300 n 6500C). i vi thp cc bon cao v thp kim cao Crm - Ni ken, gang, kim loi mu mun ct phi dng thuc ct. - Nhit chy ca xt kim loi phi nh hn nhit chy ca kim loi . Nu ngc li lp xt c to ra trn b mt kim loi v khng b chy ra nn khi c dng O2 thi vo lp xt s ngn cn vic xi ho lp kim loi pha di. - Nhit lng sinh ra khi lm kim loi chy trong dng O2 phi  duy tr qu trnh lin tc. - Tnh dn nhit ca kim loi khng qu cao, trng hp qu cao th nhit lng b truyn ra xung quanh, lm cho nhit ct ti ch khng hoc gin on qu trnh ct. - xt phi c tnh chy long cao kim loi d b thi khi rnh ct, nu ngc li s cn tr dng O2 tc l cn tr qu trnh ct. - Kim loi dng ct phi hn ch bt nng ca mt s cht lm cn tr qu trnh ct nh: C, Cr, Si, ....v mt s cht nng cao tnh si ca thp nh Mo, W.... 5.3 K thut ct kh. 5.3.1. Bt u ct: Ngn la hng vo vng ct t nng kim loi n nhit chy t chy cnh tm kim loi. Khi vt tng i dy, m ct bt u nghing i mt gc 5100 so vi mt vt ct, nhm mc ch lm cho mp vt ct nung nng tt trn ton b chiu dy v bt u qu trnh ct d dng. Khi vt dy di 50mm m ct bt u t thng gc vi vt. Khi ct bt u t gia tm ra ngoi cn phi gia cng trc mt l khi chiu dy nh hn 20mm c th dng m ct ct thnh l ny, nhng trnh ngn la tt tr vo, trc tin phi nung nng n nhit chy sau mi phun dng O2. Bt u t vt ct mp sau dch m ct ti v tr ct l. Khi chiu dy vt t dng my khoan gia cng l, sau khi gia cng l xong ta bt u ct t l ra ngoi. 5.3.2. Khong cch t m ct n b mt vt ct. Khong cch t nhn ngn la n vt ct tt nht l 1,5 n 2,5mm. Khong cch t u m n mt kim loi khi ct tm thp c chiu dy " < 100mm c th tnh nh sau: h = L + 2 (mm) L- Chiu dy nhn ngn la (mm) khong cch ny khng i trong khi ct ta c th g thm mt cp bnh xe. Khi ct nhng tm dy hn 100mm, khong cch c th ln hn. 5.3.3. V tr v s di chuyn m ct: Khi ct tm theo ng thng, hp l nht l m ct nghing mt gc 20 n 300 v pha ngc hng ct, bng phng php ny khi ct thp dy 20 n 30mm cho php nng cao nng sut ca qu trnh ct. 5.3.4. Tc ct: Qu trnh ct n nh, cht lng mi ct tt, c th t c nu tc dch chuyn ca m ct tng ng vi tc xy ho kim loi theo chiu dy tm ct hoc phi. Tc ct nh s lm hng mp ct, tc ct ln s lm st li nhiu khng ct ht v ph hu qu trnh ct. Tc ct chn trn bng ch ct. 5.3.5. Thc hnh ct kh TTNi dung cc bc cng vicHnh v minh haHng dn s dng1Mi v iu chnh ngn la- X nh van xy truc sau x nh van nhin liu v mi la. - iu chnh ngn la c t l ph hp vi ch ct.2Ct ng thng EMBED PBrush - Khi bt u ct ngn la hng vo vng ct t nng kim loi n nhit chy v t chy cnh tm kim loi. - Khi mp c chy th nghing m v x xy ct.3Ct ng trn- Khi khot l trn gia tm ra ngoi phi khoan trc mt l ri ct t ra. Khi chiu dy nh hn 20mm c th dng m ct ct thnh l ny, nhng trnh ngn la tt tr vo, trc tin phi nung nng n nhit chy sau mi phun dng O2. - Dng compa ct nh hnh v ct chi tit trn.4Ct thp trn- Khng th cng 1 lc ct c chiu dy chi tit v vy gc ca m phi thay i dn dn ct tng phn nh hnh v.5Vt mp phi hn - Dng thc thng c gc vt 30  lm dng. 5.4. Sai hng thng gp. TTSai hngNguyn nhnCch khc phc1H kh u chai khPhn ni b mnm ming da hoc cao su gia phn ni2Kh mi v iu chnh ngn lap sut kh cha ph hpiu chnh p sut kh ph hp3Qu trnh ct b gin on, mp ct khng thngCh ct cha ngTng cng sut ca ngn la5ang ct c ting n nh v ngn la b ttu bp ct b kim loi lng bn vo gy bnTho bp, lm sch bng cch dng dy ng mm c, thng bp 6. Nhng quy nh an ton v cc bin php phng chng chy n khi ct kh a. Quy nh an ton trong ct bng kh: - Nhng ngi c php thc hin cc cng vic ct bng kh phi t 18 tui tr nn v phi c chng nhn sc khe, qua o to chuyn mn v c chng ch t yu cu do cc c quan, t chc thm quyn cp. - Cm tin hnh cc cng vic ct bng kh nhng ch cao hn mt t 1m m khng c che chn hoc nhng v tr khng m bo v chiu sng. Khng thc hin cng vic nhng ni nguy him trong thi tit xu. - Cm b tr bnh iu ch axtylen di ng nhng ch ng ngi v nhng ch c s bc hi cc cht c kh nng phn ng vi axtylen thnh hn hp d chy n. - Phi t cc bnh cha kh cch v tr ct v ngun nhit khc c ngn la h mt khong cch t nht l 10 m. - Khi thao tc i vi cc chai (bnh) cha kh xy: + Cm dng cc dng c c dnh du m thao tc. + Cm mang vc bng tay hoc ln. +Cm thao lp chai bng ba p v c. + Cm s dng cc chai b nt, b hng (mp, st, m...). + Cm dng cc van gim p c ren khng thch hp nhng ch c mi ghp bng ren. + Cm dng cc chai c ren h kh. + Cm bnh iu ch v chai c cha kh m thiu kim sot. Khong cahcs gia cc chai cha kh xy v bnh kh chy nn t xa hn 5 m. - Khi thao tc vi bnh iu ch axtylen + Cm dng 1 bnh iu ch di ng cung cp axtylen cho t 2 v tr hn ct tr nn. + Cm np cc bt can xi c c ht nh hn quy nh trong h s k thut ca bnh. + Cm t bnh cc ch hn, cc ch c ngun la hoc tia la trc tip trong vng 10 m. + Cm di chuyn cc bt can xi trong cc thng h. - Cm ly xy khi chai khi p sut d trong chai cn nh hn 0,5at. - Cm em m ct bng kh ang chy ra khi v tr lm vic. - Cm ct bng kh vi cc bn b cha, ng dn ang chu p lc. b. Cc bin php chng chy n khi ct kim loi - Trc khi ct cn kim tra khu vc lm vic v cc vng lin quan + Tng v nhng phng thng nhau. + Mc an ton ca h thng ng dn. + Vt liu d chy, n trong khu vc ct kh. T c th xut hoc p dng cc bin php phng chng chy n thch hp. - Phi chun b cc phng tin ti ch c kh nng dp tt chy n (bnh cha chy, nc, ct...) - Nu khng m bo cc iu kin chng chy n th khng c php thc hin vic ct. Cn tm bin php thch hp gii quyt. - Nu cha m bo cc iu kin chng chy th phi che y hoc di chuyn cc vt liu d chy ra khi ni lm vic. Tun th trit cc quy nh v phng chng chy. Phi c h thng bo chy thch hp v kim tra li sau khi kt thc cng vic ct. - Khi ct trong khng gian hp, kn, chng hn bnh cha nhin liu, ni hi,...cn c cc bin php an ton v phng chng chy n c bit h thng thng gi phi m bo lng gi trao i qua khng gian lm vic. Cc nguy him c th do vt liu d chy, tha hoc thiu xy, nhiu loi kh chy, dng in, cc cht cn li trong bnh cha... Bin php an ton: trc khi bt u cng vic cn dt h thng thng ht kh, mc bo h chng chy, kim tra kn ca thit b hn v bnh cha kh. t bnh cha kh bn ngoi vng hn c khng gian hp. S dng my hn an ton (in p khng qu 42 V), c h thng ni mt theo quy nh v thit b in hoc chiu sng khng qu 48 V. Trong khi lm vic thng xuyn thng kh, bo m loi b ht khi sinh ra trong qu trnh ct, cung cp y khng kh sch. Trong khi tm ngh, cc dy dn ca thit b cn phi c tho ra, kim tra hin trng. Sau khi kt thc, mang tt c dng c lm vic ra khi vng hn, kim tra lm v sinh khu vc ct kh. - Khi ct cc bnh cha cht nguy him nh thng cha ha cht, bnh xng, thng c cc cht d gy nhim c, chy n v nhim. V vy trc khi ct cc loi bnh ny, cn kim tra v lm sch cn hoc cc cht cn tn d bn trong. Cc bnh, thng cha khng bit r ngun gc c xem nh l cc bnh, thng cha cht nguy him. Bin php an ton: gim nh chuyn mn, kim tra v nh gi cc bin php an ton, gim st cht ch cng vic. Khng xy ra tia la cc ming van kha...Loi b tt c cc cht bn trong thit b cha trc khi ct. Ty sch (ra sch bng cht lng thch hp hoc lm bay hi), sau c th lm sch bng c hc, ra li bng nc sch v kh. Lm y thit b cha bng cc cht chng chy thch hp nh nc, nit, kh cc bon nic. 7. An ton lao ng v v sinh cng nghip. - Qun o bo h lao ng giy mi gn gng ng quy nh. - Bnh cha y xy phi cch xa ngn la trn t nht 5 mt. - Khng c cc chai xy gn du m, cc cht chy v cc chai kh d bt la. - Khi vn chuyn cc chai xy phi tht nh nhng trnh va chm mnh. - Van gim p ca loi kh no ch c php dng ring cho kh y, khng c dng ln ln. - Trc khi lp van gim p phi kim tra xem ng nhnh trn van kho ca bnh xy c du m v bi bn khng. - Khi ngng hn hoc ct trong mt thi gian ngn phi ng kn cc van kho trn ngun cung cp kh. Nu ngng lm vic lu (t 1 gi tr ln) th trc khi ng van kho phi ni lng vt iu chnh trn van gim p cho n khi p k bung p lc thp ch s 0 mi thi. - Hng thng phi dng nc x phng bi trn cc phn ni ca van kim tra xem van c h khng. Bi tp v sn phm thc hnh bi 20.1 Kin thc: Cu 1: trnh by cu to ca m ct kh. Cu 2: Hy nu iu kin kim loi ct c bng xy. K nng: Bi tp ng dng: Ct chi tit c kch thc nh bn v sau bng m ct tay? --------------------------------------------------- BI 2: CH TO PHI HN T VT LIU THP TM BNG MY CT KH CON RA M bi: 20.2 Gii thiu: Ch to phi hn t vt liu thp tm bng my ct kh con ra c s dng rt rng ri trong cc ngnh cng nghip v nng sut cao cing nh cht lng sn phm c bit l ct cc loi vt liu tng i dy t 20 200mm. V th nm c nguyn l hot ng, k nng ct s gip cho ngi hc c c nhng kin thc c bn p dng cho thc t. Mc tiu: - Trnh by c cu to, nguyn l lm vic ca my ct kh con ra. Phn bit r chc nng cc nt iu khin, iu chnh nh: iu chnh ngn la, iu chnh tc ct, iu khin chiu ct, iu chnh chiu cao ct..vv. - S dng thnh tho my ct kh con ra. - Khai trin tnh ton c phi ng hnh dng v kch thc theo bn v. Chn ch ct (Chiu cao ct, tc ct, cng sut ngn la) ph hp vi chiu dy v tnh cht ca vt liu. Ly la v iu chnh ng ngn la ct. G phi chc chn. - Ct c phi tm ng kch thc bn v, ng ct thng. khng c ba-via. - Thc hin tt cng tc an ton lao ng v v sinh cng nghip. Ni dung: 1. Cu to, nguyn l lm vic ca my ct kh bn t ng: 1.1. Cu to: Hnh 13.2.1. My ct kh bn t ng Hnh 13.2.2. Cu to my ct kh bn t ng 1 Bp ct8 Nt lp ng xy2 Nt iu chnh khong cch m ct9 Ren vt3 Nt van iu chnh xy phn ng10 M t4 Nt van iu chnh dng xy thi11 Cng tc iu khin tin li5 Nt van iu chnh gas12 Bnh xe6 Nm iu chnh tm vi ca m ct13 Ray7 Nt lp ng gas14 Vt ct1.2. Nguyn l hot ng: iu chnh cho ray song song vi rnh ct, vn nm iu chnh tm vi ca m ct cho m ct vo ng mp ng ct, vn nm (2) iu chnh khong cch t m ct n chi tit. Khi khong cch v v tr ct t yu cu th vn van (3) v (5) mi ngn la, khi ngn la nung mp ct ti trng thi chy th vn van (4) x dng xy ct, ng thi gt cng tc (11) xe hn chuyn ng to thnh rnh ct. 2.Vn hnh my ct kh bn t ng. TTNi dung cc bc cng vicHnh v minh haHng dn s dng1Ni ng dn kh vo van gim p v my ct, lp van gim p vo chai kh- ng v u dn kh xy c mu xanh, ng dn kh nhin liu c mu hoc nu. - Hai ng ny c ren ngc chiu nhau. Kh xy c ren phi, kh nhin liu ren tri.2t ray ln vt ct, t my ln ray- Ray phi song song vi ng ct v cch ng ct mt khong u ct c th vi ti nhng khng qu gn my ct.3 iu chnh tm vi m ct v khong cch h quang, iu chnh tc ct.- Trc khi iu chnh phi vn tai hng cho ti khi lng. - Sau khi iu chnh phi vn cht.4Ni ngun in cho my- Ngun in 220V. - Ni dy tip t m bo an ton. 3. Khai trin, vch du phi. Tm thp sau khi c nn xong, tin hnh xp phi ln  chn ly phng n ti u. Khi chn phng n ti u ri, tin hnh ly du v nh du phi. Ly du d l vic cn thit v khng nhng m bo chnh xc kch thc v hnh dng ca phi khi ct m cn to iu kin d dng cho qu trnh ct. Khi ly du cn ch mt im c bn l phi tnh n lng gia cng c tip theo v co ca kim loi sau khi hn. trnh s nhm ln trong cc nguyn cng tip theo c bit l nguyn cng lp ghp - hn v d kim tra khi mt mt, sau khi ly du xong cn phi nh du cc phi. Tuy nhin, vic ny ch cn thit i vi trng hp sn xut n chic hay loi nh m thi, cn i vi dng sn xut hng lot ln hng khi c th khng cn thit, bi v trong trng hp ny, khi chuyn sang t nguyn cng t nguyn cng ny sang nguyn cng khc, Cc phi thng c cha trong cc thng ring, do d t xy ra hin tng nhm ln v mt mt, ng thi nng cao c nng sut lao ng. 4. Ch ct kh - Cn c vo chiu dy vt liu (Plate thickness) chn ch ct, ch ct gm cc thng s sau: Tn thng s ting vitTn thng s ting Anhn v Chiu dy vt liuPlate thicknessmmS hiu bp ctTip no.p lc khPressurekg/cm3Lu lng khConsumptionlt / giTc ctCutting speedmm/pht xy phn ngCutting oxygenlt / gi xy thiPreheat oxygenlt / giKh chy phn ngFuel gaslt / gi 5. K thut ct kim loi bng my ct bn t ng. TTNi dung cc bc cng vicHnh v minh haHng dn s dng1Chun b- Ni ng dn kh vo van gim p v my ct, lp van gim p vo chai kh. - t ray ln vt ct, t my ln ray. - iu chnh tm vi m ct v khong cch m, iu chnh tc ct. - Ni ngun in cho my.2Chn ch ct, iu chnh cc thng s, kim tra p lc kh.- iu chnh p lc xy - iu chnh p lc gas - iu chnh tc ct 3Mi ngn la- Mi la nh ct kim loi bng tay. - Nu ct trn nn btng phi c ming k pha di khi mi la trnh btng b n.4 Ct ng thng, mp ct vung gc- Nung mp hn ti mu c chua sng th x dng xy ct ng thi nhn cng tc di chuyn.5 Ct ng thng, mp ct vt- iu chnh gc vt theo nh trn bng chia . - Ch ct tnh theo chiu su ca ng vt. 6. Sai hng thng gp. TTSai hngNguyn nhnCch khc phc1Mch ct b gin onTc ct nhanh Cng sut la nh Tc gi thi mnhGim tc ct Che chn bt gi2My ang chy th b lch khi rayRnh ray c vt cn Dy kh hc dy in b vngDng ct, chnh li ray, kim tra vt cn trn rnh ray, kim tra dy.3ang ct th c ting n nh v tt laKhong cch ngn la nh Kim loi lng bn vo lm tc bpDng ct thng bp, iu chnh khong cch 7. An ton lao ng v v sinh cng nghip. - Qun o bo h lao ng giy mi gn gng ng quy nh. - Lp dy tip t cho my ng quy nh - Bnh cha y xy phi cch xa ngn la trn t nht 5mt. - Khng c cc chai xy gn du m, cc cht chy v cc chai d bt la. - Khi vn chuyn cc chai xy phi tht nh nhng trnh va chm mnh. - Van gim p ca loi kh no ch c php dng ring cho kh y, khng c dng ln ln. - Trc khi lp van gim p phi kim tra xem ng nhnh trn van kho ca bnh xy c du m v bi bn khng. Bi tp v sn phm thc hnh bi 20.2 Kin thc: Cu 1: Trnh by cu to nguyn l hot ng ca my ct kh bn t ng. Cu 2: Cho bit ch ct kh bng my ct kh bn t ng thp tm dy 12mm. K nng: Bi tp ng dng: Ct chi tit c kch thc nh bn v sau bng plasma? Yu cu k thut: Phi thng, phng ng kch thc, khng c pavia. ------------------------------------------------ BI 3: CH TO PHI HN T VT LIU THP NG BNG MY CT KH CHUYN DNG M bi 20.3 Gii thiu: Trong thc t khi ch to kt cu hn c nhng chi tit chng ta phi thc hin trn cc my ct chuyn dng mi m bo c tnh chnh xc. Vic thc hin ch to phi hn t vt liu thp ng bng my ct kh chuyn dng gip chng ta p ng c cc yu cu cng vic khc nhau trong thc t sn xut. Mc tiu: - Trnh by c cu to, nguyn l lm vic ca my ct kh chuyn dng. Phn bit r chc nng cc nt iu khin, iu chnh nh: iu chnh ngn la, iu chnh tc ct, iu khin chiu ct, iu chnh chiu cao ct .v.v. Vn hnh thnh tho my ct kh chuyn dng. Khai trin tnh ton phi ng hnh dng v kch thc theo bn v. - Tnh c ch ct (Chiu cao ct, tc ct, cng sut ngn la) ph hp vi chiu dy v tnh cht ca vt liu. Ly la v iu chnh ng ngn la ct. G phi chc chn. Ct phi tm ng kch thc bn v, ng ct trn u. khng c ba-via. Thc hin tt cng tc an ton lao ng v v sinh cng nghip. Ni dung: 1. Cu to, nguyn l lm vic ca my ct kh chuyn dng: 1.1 Cu to Hnh 13.3.1 My ct ng chuyn dng My gm c b iu khin trn my, b phn nam chm v)nh cu, h thng ng dn kh, h thng chng rung ng. 1.2. Nguyn l lm vic ca my ct kh my ct kh chuyn dng: iu chnh cho m ct song song vi rnh ct, vn nm iu chnh tm vi ca m ct cho m ct vo ng mp ng ct, vn nm iu chnh khong cch t m ct n chi tit. Khi khong cch v v tr ct t yu cu th vn van xy v van kh chy mi ngn la, khi ngn la nung mp ct ti trng thi chy th vn van x xy x dng xy ct, ng thi gt cng tc chuyn ng xe hn chuyn ng to thnh rnh ct. 2.Vn hnh my ct kh chuyn dng. TTNi dung cc bc cng vicHnh v minh haHng dn s dng1Ni ng dn kh vo van gim p v my ct, lp van gim p vo chai kh- ng v u dn kh - xy c mu xanh, ng dn kh nhin liu c mu hoc nu. - Hai ng ny c ren ngc chiu nhau. Kh -xy c ren phi, kh nhin liu ren tri.2t my ln vt ct- Ray phi song song vi ng ct v cch ng ct mt khong u ct c th vi ti nhng khng qu gn my ct.3 iu chnh tm vi m ct v khong cch h quang, iu chnh tc ct.- Trc khi iu chnh phi vn tai hng cho ti khi lng. - Sau khi iu chnh phi vn cht.4Ni ngun in cho my- Ngun in 220V. - Ni dy tip t m bo an ton. 3. K thut ct kim loi ng bng my ct kh chuyn dng. TTNi dung cc bc cng vicHnh v minh haHng dn s dng1Chun b- Ni ng dn kh vo van gim p v my ct, lp van gim p vo chai kh. - t my ln vt ct. - iu chnh tm vi m ct v khong cch m, iu chnh tc ct. - Ni ngun in cho my.2Chn ch ct, iu chnh cc thng s, kim tra p lc kh.- iu chnh p lc xy - iu chnh p lc gas - iu chnh tc ct 3Mi ngn la- Mi la nh ct kim loi bng tay. - Nu ct trn nn b tng phi c ming k pha di khi mi la trnh btng b n.4 Ct ng vi mp ct vung gc- Nung mp hn ti mu c chua sng th x dng xy ct ng thi nhn cng tc di chuyn.5 Ct ng mp ct vt- iu chnh gc vt theo nh trn bng chia . - Ch ct tnh theo chiu su ca ng vt.4. Sai hng thng gp. TTSai hngNguyn nhnCch khc phc1Mch ct b gin onTc ct nhanh Cng sut la nh Tc gi thi mnhGim tc ct Che chn bt gi2ang ct th c ting n nh v tt laKhong cch ngn la nh Kim loi lng bn vo lm tc bpDng ct thng bp, iu chnh khong cch 5. An ton lao ng v v sinh cng nghip. - Qun o bo h lao ng giy mi gn gng ng quy nh. - Lp dy tip t cho my ng quy nh - Bnh cha y xy phi cch xa ngn la trn t nht 5 mt. - Khng c cc chai xy gn du m, cc cht chy v cc chai d bt la. - Khi vn chuyn cc chai xy phi tht nh nhng trnh va chm mnh. - Van gim p ca loi kh no ch c php dng ring cho kh y, khng c dng ln ln. - Trc khi lp van gim p phi kim tra xem ng nhnh trn van kho ca bnh xy c du m v bi bn khng. Bi tp v sn phm thc hnh bi 20.3 Kin thc: Cu 1: Trnh by cu to, nguyn l lm vic ca my ct kh chuyn dng. Cu 2: Hy nu k thut ct kim loi ng ca my ct kh chuyn dng. K nng: Bi tp ng dng: Ly du phi, ct phi, to mp hn bng my ct chuyn dng theo bn v sau. Yu cu k thut. Phi ng kch thc mp hn ng k thut khng c pavia BI 4: CH TO PHI HN T VT LIU THP TM BNG MY CT CNC M bi: 20.4 Gii thiu. Hin nay my ct kim loi CNC c s dng rt rng ri trong cc ngnh cng nghip v nng sut v hiu qu cng vic cao. Do thao tc ct tng i n gin v mt ni suy nn hu ht cc my u hot ng theo quy trnh CAD/CAM/CNC c ngh)a l: Ngi th dng cc phn mm ha CAD v chi tit ct theo t l 1:1 sau chuyn sang CAM ni suy v t ng lp trnh theo ngn ng ca CNC v chuyn d liu dng file DXF cho CNC thi hnh. Mc tiu: M t c cu to, nguyn l lm vic ca my ct CNC. - Lp trnh c ch ct ph hp vi chiu dy v tnh cht ca vt liu. - S dng thnh tho my ct CNC. - Tnh c phi ng kch thc theo bn v. G phi chc chn. - Ct c phi ng kch thc bn v, ng ct khng c ba-via. - Thc hin tt cng tc an ton lao ng v v sinh cng nghip. Ni dung: 1. Cu to, nguyn l lm vic ca my ct CNC - Phn cng ca my bao gm 2 phn chnh + Cm iu khin my (Machine Control Unit ) y c coi l tri tim ca my CNC. N c nhim v lin kt tt c cc chc nng iu khin my. Cc chc nng ca n bao gm. Nhn s liu vo (date intput) X l d liu (date processing) a s liu ra (date output) Ghp ni vo ra (machine I/O interface) + Cm dn ng my (driving Unit) Cm dn ng my bao gm cc ng c, phn t iu khin, khuch i cn sut, cc cm bin v cc mch phn hi v tr, tc . Ngoi ra cn c cc b truyn ng ( b truyn ai, b truyn bnh rng& .) cc h truyn ng c kh (vt me, ai c, c cu kp cht& ) - Phn mm CNC ca my bao gm + Phn mm iu khinPhn mm iu khin l chng trnh chnh dng thc hin cc chc nng NC. Chc nng chnh ca phn mm iu khin l chp nhn chng trnh ng dng nh l s liu u vo v sinh ra tn hiu iu khin, iu khin dn ng ng c cc trc. phn mm ny bao gm bn chng trnh: chng trnh kim tra, chng trnh logic, chng trnh c v chng trnh c trng. Chng trnh kim tra. y l chng trnh chnh. N sp xp thc hin tt c cc phn mm v cho php CPU thc hin gp ni vi tt c cc thit b vo ra Chng trnh logic. y l chng trnh iu khin, n lm nhim v gii m v ni suy cu trc NC to ra tn hiu iu khin cho cc m ct Chng trnh c. y c coi l chng trnh phc v v n lm nhim v vo ra chng trnh, lu ch, xa chng trnh v hin th chng trnh trong qu trnh gia cng, hin th v tr dng c hin hnh trn mn hnh v cc chc nng khc. Chng trnh c trng. Chng trnh ny lm nhim v kim tra li ca h thng iu khin, li chng trnh v cc loi li khc, sau a ra mn hnh cc thng bo li, ngi iu khin tra cc thng bo li ny trong cc sch hng dn km theo my bit li g v khc phc. Ngi th dng cc phn mm ha CAD v chi tit ct theo t l 1:1 sau chuyn sang CAM ni suy v t ng lp trnh theo ngn ng ca CNC v chuyn d liu dng file DXF cho CNC thi hnh. - Cu trc ca file DXF : DXF dng ASCII c nh dng file text. Cu trc ca DXF file gm cc phn sau: + Header: bao gm cc thng tin chung v bn v. Cc thng s u t tn ring v c 1 gi tr thc.V d hnh trn gm 3 thng s: to tm (x,y);bn knh r. + Classes: lu tr thng tin v cc lp s s dng c nh ngh)a. Chng s xut hin trong cc phn sau: BLOCKS, ENTITIES, and OBJECTS. Thng thng n s khng cung cp ht thng tin mt cch chnh xc nht m phi c gii thut tnh ton n nh l ni suy cung trn hay chia nh lm nhiu phn. + TABLES: phn ny cha tn cc phn c nh ngh)a + Block: phn ny cha cc thng tin dng Block nh ngh)a bao gm c Block dng drawing. + Entities: phn ny cha cc thng tin v c tnh drawing bao gm cc c tnh tham chiu ca block (Block reference). + Object: cha cc d liu ca i tng phi graphic s dng bi Autolisp v objectAR + Thumbnailimage : cha cc d liu ca cc file DXF truc + End of file : kt thc file - Cc my ct CNC thng hot ng theo h to 2 trc X v Y cn trc thng bng hng s trong qu trnh ct. - My ct plasma CNC ALPHATOME 25 ca hng SAF B phn iu khin B phn ct Ngun B phn cp kh My ct Koact Hnh 13.4.1. My ct CNC Cc b phn chnh ca my - H thng iu khin Hnh 13.4.2. Bng iu khin - H thng dn ng m ct Hnh 13.4.3.H thng dn ng M ct c iu khin chuyn ng bng bng iu khin, t ng nh la v t ng chuyn ng ln xung, dn ng bng motor. Si nng m ct nhanh v b iu khin cao m ct t ng. H thng lm mt t ng: bng tia nc phun xung quanh m ct, ngn chn hin tng bin dng do nhit pht sinh trong qu trnh ct v bi bm vo vt ct. S lng m ct ti a l 30 m. Kt ni m ct bng ai thp. - Kt cu chuyn ng (c cu bnh rng thanh rng) Hnh 13.4.4 Kt cu chuyn ng - Thng s ca my: 2. Lp trnh ct. 2.1. Chn ch ct: Vi my ct plasma CNC ni chung v my ALPHATOME 25 ni ring ngi vn hnh ch cn khai bo cc thng s cn thit nh loi vt liu, chiu dy vt liu v cht lng ct cc thng s cn li my s t ni suy v vn hnh mt cch ti u ha. Tuy vy mt s trng hp thnh phn kim loi ct khng ng tiu chun hoc ngi ct khng bit chnh xc dn n vic khai bo sai lm nh hng ti qu trnh ct. Trong trng hp ny ngi vn hnh c th iu chnh mt khong nh thng s ny ph hp vi thc t. chun b cho qu trnh ct ngi th c th tham kho bng ch di y tnh ton phi liu v chun b dng c thit b ph hp. 2.2. Trnh t ct: TTCng vicHnh v minh haHng dn1Khi ng, kim tra tnh trng thit b- M bnh kh to plasma, kim tra p sut, iu chnh p sut 8,5bar - M kh nn 6bar - Kim tra mc nc lm mt FRIOSAF hoac FRIOJET - Kim tra trng thi nt khn cp - Bt nt khi ng my - Mn hnh khi ng xut hin nh hnh v2M mt m my, iu chnh ngn ng my EMBED MSPhotoEd.3 - Bm vo nt c biu tng cha kha, nhp mt m sau n (OK) - Bm vo nt seting  chn ngn ng l English - Sau khi ci t n nm  nhp thng s ct3 Khai bo vt liu ct- n vo nt c tn vt liu cn ct (acier = thp carbon, inox = thp khng g, aluminium = nhm) vt liu no c khai bo s i mu xanh, sau n 4Khai bo chiu dy vt liu- Nhn v phm s khai bo chiu du vt liu (ch h inch hay metric) sau nhn 5Chn cht lng ctNhn v phm  khai bo cht lng ct sau nhn 6Cn c vo thng bo ca my lp m ct ph hp.- Lp m ct theo s hiu c my ch dn trn mn hnh - Lp kh bo v v to plasma ng ch dn - Bt Help  c hng dn s dng nu cn7 Gi chng trnh ct- Nhn nt gi chng trnh c sn trn my - Nhn nt gi chng trnh t USB - Nhn nt v trc tip - Nhn nt ct ch8Xc nhn chng trnh ct- Hnh dng ct c hin th khu vc mn hnh bn cnh - Nu chn ng n nt , nu chn sai n hu b9 Khai bo kch thc v t vt liu ct- n nt  trang TOLE - Hnh nh thc ca vt liu v ng ct s c hin th trn mn hnh - Nu ng ct vt ra ngoi vt liu, phi dch chuyn vt liu vo vng ct - Dng nt di chuyn vt liu v pha di v n10kim tra li cc kch thc khai bo kch thc, v tr vt ct ln cui chy th- Cc nt sau phi trng thi sng - Nhn nt chy th v quan st trn mn hnh - Nhn nt khi ct xong 3. Vn hnh my ct TTCng vicHnh v minh hoHng dn1v chi tit trn my tnht nt c bn mu T l 1:1. n v mm Dng lnh line v 3 on thng di, t 2 u dng line v 2 on ngn Xc nh tm dng lnh arc v cung trn Ghi li vi tn BAI1.DWG2Chun b, kim tra thit b EMBED MSPhotoEd.3 - Kim tra nc lm mt - Kim tra h thng kh nn v kh to plasma - Kim tra h thng in - Kim tra h thng s l khi bi ca my - M kha my -Chuyn ngn ng thnh English3Khai bo cc thng sMatiere: Acier (Thp cacbon) Chiu dy: 6mm Cht lng mp ct : 40A4Cn c vo thng bo ca my lp m ct ph hp.- Lp m ct theo s hiu c my ch dn trn mn hnh - Lp kh bo v v to plasma ng ch dn - Bt Help c hng dn c th. (nu cn)5Gi chng trnh ct BAI1 t USB- Nhn nt gi chng trnh t USB - Hnh dng ct c hi th khu vc mn hnh bn cnh - Nu chn n , nu chn sai n hy b6Cn c vo bng ch  vi chnh mt s thng sTng I, U Tng tc ct 7t phi vo my, cn chnh v gc tit kim vt liu, soi chi tit trn mn hnh- Thc t c th ct nhiu hnh cng lc, nhng bi ny mi hc sinh ct mtj hnh. 8Kim tra li cc thng s khai bo, kch thc, v tr vt ct ln cui, chy th- Cc nt sau phi trng thi sng 9Ct phi- Nhn nt  ct v quan st trn mn hnh - Nhn nt khi ct xong - Nhn nt Emergency khi c s c hoc ng ct chch ra ngoi10 Kim tra-Kim tra cht lng mp ct - Kim tra kch thc 4. Khc phc mt s sai hng. TTs cNguyn nhnKhc phc1My bo liDo khai bo sai hoc kch thc sai- Xem thng bo hoc bt chc nng Help  c hng dn c th2Chi tit b hng do vt bt u ct nm trong chi tit - Khai bo - Khai bo li im bt u nm ngoi chi tit3- Cc nt khng sngLp m cha ng s hiu Khai bo thiu thng s Kh cha m- Xem thng bo hoc bt chc nng Help  c hng dn c th4- Chi tit sai kch thcDo qu trnh CADt li t l v theo t l 1:15Mp ct b vtKhai bo cht lng cha ph hpChn cht lng ct cao. 5. An ton v v sinh cng nghip - eo knh trng, mi, mc qun o bo h, gng tay da khi lm vic. - Khng c th mi h quang trn tay hoc cc b phn khc ca c th con ngi. - Khng t m hp ngun hoc chnh sa cc b mch bn trong. - My ct CNC sau khi s dng phi v sinh sch Bi tp v sn phm thc hnh bi 20.4 Kin thc: Cu 1: Nu cu to v nguyn l hot ng ca my ct CNC. Cu 2: Hy nu cch lp trnh ct CNC. K nng: Bi tp ng dng: Lp trnh, ct v chn ch ct chi tit bng thp trng c chiu dy 12mm? BI 5: CH TO PHI HN T VT LIU THP TM BNG MY CT PLASMA M bi: 20.5 Gii thiu: PLASMAl trng thi th t ca vt cht trong cc cht b HYPERLINK "http://vi.wikipedia.org/wiki/Ion_h%C3%B3a" \o "Ion ha" ion hamnh. i b phn HYPERLINK "http://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A2n_t%E1%BB%AD" \o "Phn t" phn thay HYPERLINK "http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%C3%AAn_t%E1%BB%AD" \o "Nguyn t" nguyn tch cn li HYPERLINK "http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BA%A1t_nh%C3%A2n" \o "Ht nhn" ht nhn; cc HYPERLINK "http://vi.wikipedia.org/wiki/Electron" \o "Electron" electronchuyn ng tng i t do gia cc ht nhn. Plasma khng ph bin trn Tri t tuy nhin trn 99% HYPERLINK "http://vi.wikipedia.org/wiki/V%E1%BA%ADt_ch%E1%BA%A5t" \o "Vt cht" vt chttrong HYPERLINK "http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C5%A9_tr%E1%BB%A5" \o "Vi tr" vi trtn ti di dng plasma, v th trong bn trng thi vt cht, plasma c xem nh trng thi u tin. S va chm cc in t sinh ra nhit rt cao v tp trung, ng dng hin tng ny lm nng chy kim loi tc thi v thi ra ngoi to thnh rnh ct Mc tiu: Gii thch ng thc cht ca phng php ct kim loi bng tia Plasma. M t y cc b phn ca my ct Plasma. S dng my ct plasma bng tay thnh tho. Khai trin, tnh ton phi ng hnh dng v kch thc ca chi tit. Chn ch ct ph hp vi chiu dy v tnh cht ca vt liu. Ct phi theo ng thng, ng cong, ng trn ng kch thc bn v, mt ct phng, t bavia. Chnh sa phi t hnh dng, kch thc theo yu cu k thut. Thc hin tt cng tc an ton lao ng v v sinh phn xng. Ni dung: 1 - c im cng dng ca phng php ct Plasma. - Plasma l mt dng vt cht th t tn ti sau th rn th lng v th kh. Plasma c cu to bn trong gn ging nh h quang in, tc l mt mi trng ion, plasma gm cc ion c gia tc ln ln n c ng nng mnh. Khi c phun ra khi ming phun n c nng lng nhit ln, c th lm nng chy tc thi kim loi trn ng i ca n. Hnh 13.5.1 Nguyn l hot ng ca my ct Plasma - Trong ct kim loi ngi ta dng khng kh nn hoc argon lm mi trng to ra plasma. - cc nc cng nghip pht trin ngi ta ng dng rt rng ri cc my hn ct bng plasma. Phng php hn ct bng k thut plasma c nng sut cao hn 1,5 n 2 ln so vi k thut kh, cht lng mi hn, ng ct cao hn hn, sch s khng gy nhim mi trng, khng c nguy c gy n, a nng linh hot d di chuyn, gim chi ph vn hnh 1,5 n 3 ln, mau hon vn. Cc loi my hn, ct dng plasma c rt nhiu kiu loi. - Nhit ca plasma rt cao cho php ct vi chiu dy kim loi ln, c th ct mi kim loi v hp kim.  Hnh 13.5.2. So snh Plasma v phng php hn TIG 2. Cu to, nguyn l lm vic ca thit b ct Plasma. 2.1. Cu to : - Thit b ct plasma: Hnh 13.5.3 Thit b ct Plasma - Cu to ca m ct plasma.  INCLUDEPICTURE "http://www.toledometalspinning.com/images/plasmaCut.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE "http://www.esabservice.com/cutting/en/process/images/plasma-process-4_1.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.esabservice.com/cutting/en/process/images/plasma-parts_1.jpg" \* MERGEFORMATINET Hnh 13.5.4 Cu to m ct Plasma 2.2 Nguyn l lm vic - Khi nhn cng tc khi ng hiu in th gia cc m v cc dng c b khi ng trong my tng ln khong 40.000V trong 1% giy gy h quang. Khi h quang hnh thnh hiu in th gim xung 70V duy tr h quang. Kh nn t my c rle in m khi h quang hnh thnh y vo vng h quang to thnh plasma phun qua vi phun ra ngoi. - Do plasma c nhit khong 10.000oC v tp trung thnh ng hnh tr nh nn n lm nng chy tc thi kim loi kt hp vi p lc kh nn thi kim loi ra ngoi to thnh rnh ct. - Khc vi my hn plasma, my ct plasma khng lm ngui bng nc m lm ngui trc tip bng dng kh nn. - C 3 loi plasma ph thuc vo kt cu ni dy hnh thnh h quang. Vi h quang trc tip v h quang hn hp phi ni thm cc dng ca ngun vi vt ct Hnh 13.5.5 Phn loi h quang Plasma 3 . Ch ct Plasma EMBED PBrush  4. Thc hnh s dng my ct plasma TTNi dung cng vicHnh v minh haHng dn s dng1Vn hnh thit b ct plasma bng tay- u ngun in vo my. - Vn hnh my nn kh. - u ni dy in, dy dn kh. - Kim tra tnh trng thng kh.2Khai trin vch du phi- Dng mii vch vch du trn phi, vch phi nh v r nt, ng hnh dng, kch thc, tit kim phi.3Chn ch ct plasma- Cn c vo chiu dy vt liu v hng dn ca nh sn xut my chn ch ct. - Ch ct gm 2 thng s l cng dng in v p lc kh nn.4Chn m v lp t m ct5K thut ct plasma- Do plasma c cng sut ln, vn tc ct nhanh nn phi c compa hoc thc lm ch da. - C th ct ngay t gia tm m khng cn khoan l nh ct kh. 5. An ton lao ng v v sinh phn xng: - eo knh trng, mi hn, mc qun o bo h, gng tay da khi lm vic. - Do kh nn to thnh plasma b ion ha rt mnh nn n l cht kh cha bi rt nguy him cho sc khe con ngi. Khoa hc th nghim, chng minh v khuyn co nu nhim bi plasma th c nhiu nguy c gy ung th. Bi plasma c kh nng t xuyn qua da v biu b vo trong c th con ngi, mt khc ngi th rt d ht phi bi ny. V vy khi ct plasma nht thit phi eo khu trang dy, ti ch ct lun c my ht bi ht khi bi plasma s l ring. Sau khi lm vic hoc gii lao ngi ct phi ra tay bng x phng mi c cm nm vo thc n. - Khng c th mi h quang trn tay hoc cc b phn khc ca c th con ngi. - Khng t m hp ngun hoc chnh sa cc bo mch bn trong. Bi tp v sn phm thc hnh bi 20.5 Kin thc: Cu 1: Cho bit thc cht, c im v phm vi ng dng ca phng php ct kim loi bng plasma. Cu 2: Cho bit ch ct plasma thp tm dy 12mm. K nng: Bi tp ng dng: Ct chi tit c kch thc nh bn v sau bng plasma? BI 6: MI MP HN, MP CN BNG MY MI CM TAY M bi: 20.6 Gii thiu: Cng tc mi l cng vic c thc hin nhiu trong thc t sn xut, mt trong nhng khu chun b thc hin cc mi hn. Mi cing nh hng rt ln n cht lng sn phm do o vic thc hin c cng vic mi s gip chng ta thc hin tt cc cng vic tip theo. Mc tiu: - Gii thch cu to v nguyn l lm vic ca my mi cm tay. Chun b y dng c, bo h lao ng nh: knh bo v, knh bo h, thng nc lm mt, kha m , cl, m lt y . M t ng cc bc kim tra an ton trc khi mi. Vn hnh s dng cc loi my mi cm tay thnh tho. Mi c phi hn c hnh dng, kch thc m bo yu cu k thut theo bn v. Thc hin tt cng tc an ton lao ng v v sinh phn xng. Ni dung: 1. Cu to v nguyn l lm vic ca my mi cm tay: - Hnh dng chung INCLUDEPICTURE "http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRL4CchchrHPHPuEDfs_CpRf9Ao8LXvAJBWENAdWWeH2ud0-4DL" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTEWIyvs3FQZMURnvNfe6jUoNIhNhB-FLMbynzqlTMNYU_oSM6R" \* MERGEFORMATINET Hnh 13.6.1 Hnh dng my mi cm tay - S nguyn l cu to: Hnh 13.6.2 Nguyn l cu to my mi cm tay 1) ng c in; 2) B bnh rng cn; 3) mi; 4) ai c hm. Ngoi cc chi tit chnh nh trn my cn cc chi tit khc nh: Thn my, tay cm, chn phoi, c cu hm thay mi hoc ct, cng tc iu khin, chi than. - Nguyn l lm vic: ng c (1) lm vic, b bnh rng cn (2) hot ng truyn chuyn ng quay vung gc trong khng gian lm li ct (3) quay theo. mi, ct c kim loi ta a my vo v tr mi ct sao cho mt phng ca nghing mt gc t 150- 300 so vi b mt kim loi cn mi ct. - u, nhc im: + ng c ca my c kt cu gn, nh, c ng, m men khi ng ln, d s dng. + Nhanh hng chi than, ting n ln. - Thng s k thut: TTTn s hiu myng knh (mm)S vng quay v/pTrng lng (kg)Ghi ch1Makita; 9523NB100 mm11,0001,42Makita; 9524NB115 mm11,0001.43Makita; 9525NB125 mm10,0002,24Makita; 9526NB180 mm9,50035Makita; 9527NB230 mm9,0003,56BOSCH180 mm9,50037BOSCH230 mm9,0003,5 2- Dng c mi: - Dng c bo h lao ng: Khi mi do phi bn ra theo phng tip tuyn rt mnh nn phi c knh bo h, gang tay - Dng c tho lp, sa cha: Chi than, vam tho chuyn dng, m lt v vam tho vng bi. 3. Vn hnh, s dng my mi cm tay: TTNi dung cng vicHnh v minh haHng dn s dng1Kim tra my trc khi s dng INCLUDEPICTURE "http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQT_cDobjHMfcJbc7OZfMOnBW_7oFn5GyEwOR4GqaVBwDbehpqA" \* MERGEFORMATINET - Kim tra tnh trng chung ca my: cht ca tay nm, r ca gi v b truyn bnh rng cn, chi than, dy, cng tc in. - Cho my chy khng ti: nghe ting my chy chun on h hng v s l nu c.2Tho lp chn phoi EMBED PBrush - a chn phoi (1) vo v tr, vn vt (3) ri xoay theo hai chiu m khng b x dch l c, cui cng vn cht ai c hm. 3Lp tay cm EMBED PBrush - Lp tay cm: Ty theo ngi s dng thun tay no m lp tay cm ng v tr ph hp.4Lp , kp cht mi, ct EMBED PBrush  EMBED PBrush - a nh tm (6) vo trc (7), lp (5) qua trc (7) vo nh tm (6) v vn ai c (4) vo. - Xit cht ai c (4) bng cch tay tri hm cht (9) tay phi vn dng c chuyn dng (8) va lc trnh lm v , sau khi my chy s c t hm. 5M tt my EMBED PBrush  - Gi my bng tay tri, tc dng lc F vo cng tc (10) thng qua ngn tay ci ca bn tay phi theo hng (I) my hot ng. - Nu mun tt my ta a cng tc (10) v v tr (0). - Vi my c cng tc iu khin pha sau. m my gi chc my, ngn tay tr bn tay phi bp c iu khin (14) my s hot ng, nu mun tt my th c (14). - Mun my chy lin tc khng b mi ngn tay tr th sau khi bp c iu khin (14) ta n cht (15) vo.6Mi ct kim loi - Cm my mi sao cho mi nghing so vi mt phng kim loi mt gc t 150- 300. - Tc dng mt lc F n xung ng thi di chuyn theo hng A-B v ngc li.7Thay chi than EMBED PBrush  EMBED PBrush - Sau mt thi gian lm vic chi than b mn, cn thit phi thay th ngay trc khi phn cn li ca chi than cun vo trong lm hng c gp. 4. An ton lao ng v v sinh cng nghip: - Qun o bo h lao ng giy mi gn gng ng quy nh. - Khi thao tc mi, ct nht thit phi c knh bo h lao ng. - Ngun in cung cp cho my ng, in p. - Cm vt mi bng hai tay, hai ngi khng c mi mt bn . - Khi mi ng nghing v mt bn trnh s c v . - Vn hnh my trong phm vi cng sut, lc tc dng cho php - Hng phn phoi v pha khng c ngi, cm mi khi quay ngc. Bi tp v sn phm thc hnh bi 20.6 Kin thc: Cu 1: Trnh by cu to v nguyn l hot ng ca my mi cm tay. Cu 2: Hy nu cc dng c mi. K nng: Bi tp ng dng: Dng my mi cm tay mi vt mp tm thp kch thc nh hnh v thnh phi hn vt mp ch X, gc vt 300+1. Chi tit trc khi mi Kim tra kt thc m un s 01 Thi gian: 4 gi Kin thc: Cu 1: Trnh by cu to v nguyn l hot ng ca m ct kh bng tay. Cu 2: Cho bit thc cht, c im v phm vi ng dng ca phng php ct kim loi bng plasma. K nng: Bi tp: Ct v to mp hn bng my ct kh con ra c chiu dy 12mm?  s 02 Thi gian: 4 gi Kin thc: Cu 1: Trnh by cu to v nguyn l hot ng ca my ct Plasma. Cu 2: Hy nu cch lp trnh ct CNC. K nng: Bi tp: Ct chi tit c kch thc nh bn v sau bng my ct Plasma? IV. TI LIU THAM KHO: [1]. Nguyn Tin o- Cng ngh ch to phi-NXBKHKT- 2006. [2]. Trn Vn Gin- Khai trin hnh g-NXBKHKT- 1978. [3]. I.Ix-C-Lp- Hn ct kim loi NXBCNKT- 1984. [4]. V.A.Xcacun- Hng dn dy ngh ngui- NXBKHKT- 1977. [5]. Hong Tng- S tay hn-NXBKHKT-2006. [6]. Trung tm o to v chuyn giao cng ngh Vit c, Chng trnh o to Chuyn gia hn quc t , 2006. [7]. Metal and How to weld them - the James F.Lincoln Arc Welding Foundation (USA) 1990. [8]. Welding science & Technology Volume 1 American Welding Society (AWS) by 2006. [9]. ASME Section IX, Welding and Brazing Qualifications , American Societyt mechanical Engineer , 2007. [10]. AWS D1.1, Welding Structure Steel , American Welding Society, 2008. [11].The Welding Institute (TWI), Welding Inspection , Training and Examination Services. [12]. Cac trang web: HYPERLINK "http://www.aws.org.vn" www.aws.org HYPERLINK "http://www.asme.org" www.asme.org www.lincolnelectric.com   PAGE  PAGE \* MERGEFORMAT 19 EMBED Equation.3 h H1.1 D H1.2 H 1.3 H1.4 H1.5 H1.6 H1.7 H1.8 H1.9 H1.100 v\\$ jbv8:f 7$8$H$`gd$vk 7$8$H$gd$vk $ 0xa$gd$vk`gd$vk $`a$gd$vkt\BDNPRTFHrt jb¨yyyyyyyyyyyyayy/h[Ph$vk6CJOJQJaJmH nHsH tH/h[Ph$vkCJH*OJQJaJmH nHsH tH,h[Ph$vkCJOJQJaJmH nHsH tH2h[Ph$vk56CJOJQJaJmH nHsH tH/h[Ph$vk5CJOJQJaJmH nHsH tH$h[Ph$vkCJOJQJaJmH sH $huIh$vkCJOJQJaJmH sH $bd(*$&8:f,.8иииХ{gTE5Eh_"]h$vkCJH*OJQJaJhuIh$vkCJOJQJaJ%j~-h_"]h$vkCJOJQJUaJ'h[Ph$vkCJH*OJQJaJmH sH 'h[Ph$vk6CJOJQJaJmH sH *h[Ph$vk56CJOJQJaJmH sH $h[Ph$vkCJOJQJaJmH sH /h[Ph$vkCJH*OJQJaJmH nHsH tH,h[Ph$vkCJOJQJaJmH nHsH tH/h[Ph$vkCJH*OJQJaJmH nHsH tH48<>XvX 7$8$H$^gd$vk $7$8$H$a$gd$vk 7$8$H$gd$vk$7$8$H$`a$gd$vk 7$8$H$`gd$vk8:X\˻؝˻؍tػ˻bL*huIh$vk5CJOJQJ\aJmHsH"huIh$vk5CJOJQJ\aJ0j^.huIh$vkCJOJQJUaJmHnHuhuIh$vkCJH*OJQJaJh$vk56CJOJQJaJh_"]h$vkCJOJQJaJh_"]h$vk6CJOJQJaJh$vk6CJOJQJaJhuIh$vkCJOJQJaJ0jT-huIh$vkCJOJQJUaJmHnHuXZ\NRbukdؾ.$$Ifl\pD%. ,%44 la$d(($7$8$H$Ifa$gd$vkd((7$8$H$gd$vk NP@Bfhvzv]D0j2huIh$vkCJOJQJUaJmHnHu0jN1huIh$vkCJOJQJUaJmHnHu%jt/huIh$vkCJOJQJUaJ+jP huIh$vkCJOJQJUVaJhuIh$vkCJOJQJaJ%jhuIh$vkCJOJQJUaJ$hMFh$vkCJOJQJaJmHsH0jN.huIh$vkCJOJQJUaJmHnHu$huIh$vkCJOJQJaJmHsHR@BFfpXXX$d(($7$8$H$Ifa$gd$vkwkds/$$Ifl\pD%. ,%44 la$d(($7$8$H$Ifa$gd$vkxrrrZZ$d(($7$8$H$Ifa$gd$vk$d(($7$8$H$Ifa$gd$vkukd5N1$$Ifl\pD%. ,%44 laxz~rrrZ$d(($7$8$H$Ifa$gd$vk$d(($7$8$H$Ifa$gd$vkukd[2$$Ifl\pD%. ,%44 la$rrrZ$d(($7$8$H$Ifa$gd$vk$d(($7$8$H$Ifa$gd$vkukd 3$$Ifl\pD%. ,%44 la&(Z\^dR v`vQ>+Q$hMFh$vkCJOJQJaJmH sH $huIh$vkCJOJQJaJmH sH huIh$vkCJOJQJaJ*huIh$vk56CJOJQJaJmHsH"huIh$vk56CJOJQJaJ$h$vk56CJOJQJaJmHsH*h_"]h$vk56CJOJQJaJmHsHh$vkCJOJQJaJmHsH$hMFh$vkCJOJQJaJmHsH$huIh$vkCJOJQJaJmHsH0j3huIh$vkCJOJQJUaJmHnHu$&(\^dvnnnn$d(($Ifa$gd$vk 7$8$H$gd$vkukd3$$Ifl\pD%. ,%44 laaN>>d(($Ifgd$vk$d(($Ifa$gd$vkkd#3$$Ifl\i #m j t0644 lalPRVN;+d(($Ifgd$vk$d(($Ifa$gd$vkkd3$$Ifl\i #m j t0644 lal$d(($Ifa$gd$vk >+$d(($Ifa$gd$vkkde3$$Ifl\i #m j t0644 lal$d(($Ifa$gd$vkd(($Ifgd$vk j>kd 3$$Ifl\i #m j t0644 lal$d(($Ifa$gd$vkd(($Ifgd$vk L"ջs\H\H\H\H\H\H\H\H\'h$vkB*CJOJQJaJmHphsH-hcqh$vkB*CJOJQJaJmHphsH-h$vk56B*CJOJQJaJmHphsH3hcqh$vk56B*CJOJQJaJmHphsH-h _56B*CJOJQJaJmHphsH3hcqh$vk5>*B*CJOJQJaJmHphsHh$vk5CJOJQJaJhuIh$vkCJOJQJaJhMFh$vkCJOJQJaJ*>5 7$8$H$gd$vkkd3$$Ifl\i #m j t0644 lald(($Ifgd$vk$d(($Ifa$gd$vkJrBJ8PP$dh`a$gd$vk $dha$gd$vkftp   ^,2巣v*h$vk5B*CJOJQJaJmHphsH-hcqh$vkB*CJOJQJaJmHphsH'h$vkB*CJOJQJaJmHphsH-h4h$vkB*CJOJQJaJmHphsH-h$vk56B*CJOJQJaJmHphsH3h4h$vk56B*CJOJQJaJmHphsH(x  vX   7$8$H$gd$vk $7$8$H$a$gd$vk$dh`a$gd$vk $dha$gd$vk      !ӽӪnWnWnWnnB(h[Ph$vk5B*CJaJmHphsH-h[Ph$vk5>*CJOJQJaJmHo(sH*h[Ph$vk5>*CJOJQJaJmHsH$hA?5>*CJOJQJaJmHsH$h;{xh$vkCJOJQJaJmHsH$h'h$vkCJOJQJaJmHsH*h'h$vk5>*CJOJQJaJmHsH'h'h$vk5CJOJQJaJmHsH0hcqh$vk5B*CJOJQJaJmHphsH !!h!!!!"""""####v&x&&&' 7$8$H$gd$vk$a$gd _ $xxa$gd$vk$xx`a$gd$vk$a$gd$vk 7$8$H$`gd$vkgd$vk $7$8$H$a$gd$vk!!! !(!*!b!d!h!j!l!r!!!! """"®®œvcPAhuIh$vkCJOJQJaJ%jQ3hBh$vkCJUaJmH sH $h-h$vkCJOJQJaJmH sH !h$vk>*CJOJQJaJmH sH (hh$vk5B*CJaJmH phsH "h$vk5B*CJaJmH phsH 'h[Ph$vkCJOJQJaJmHo(sH$h[Ph$vkCJOJQJaJmHsH*h[Ph$vk>*CJOJQJaJmHo(sH'h[Ph$vk>*CJOJQJaJmHsH""""""##$#&#F#H#`#b#r#t##################°°°°°°°°£ңr`r`r"hZh$vk5CJOJQJ]aJh$vk5CJOJQJ]aJhZh$vk5CJOJQJaJ"hZh$vk5CJOJQJaJo(h$vk5CJOJQJaJ"huIh$vk5CJOJQJaJo(huIh$vk5CJOJQJaJhA?5CJOJQJaJhuIh$vkCJOJQJaJ!h _5CJOJQJaJnHtH ###################$$ $$$$$$ $&$($4$6$8$:$>$B$F$H$L$R$V$Z$^$d$h$j$l$|$~$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%%h$vkCJOJQJ]aJo("h+h$vkCJOJQJ]aJo(h+h$vkCJOJQJ]aJh$vkCJOJQJ]aJL%%%%%%%% %$%&%(%.%2%6%:%@%D%H%L%R%T%X%\%`%d%f%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&&& &&&&&&"&(&.&2&8&<&@&B&F&J&L&"h+h$vkCJOJQJ]aJo(h$vkCJOJQJ]aJh+h$vkCJOJQJ]aJh$vkCJOJQJ]aJo(LL&N&P&T&Z&h&l&p&r&t&v&x&&&&&&&&&&&\(^(j(l(p(}iV}V}EVV}V}!h$vkCJOJQJaJnHo(tH$hW5h$vkCJOJQJaJnHtH'hW5h$vkCJOJQJaJnHo(tHh$vkCJOJQJaJnHtH$huIh$vkCJOJQJaJnHtH"hZh$vk5CJOJQJ]aJh$vk5CJOJQJ]aJhZh$vkCJOJQJ]aJh$vkCJOJQJ]aJh+h$vkCJOJQJ]aJ"h+h$vkCJOJQJ]aJo(&'\((Z)<***X++++v,,,,,,,,,F-Z-x$7$8$H$Ifgd$vk $7$8$H$a$gd$vk 7$8$H$gd$vk$a$gd$vk$ & F 00^0`a$gd$vkp(v(((((((*******X+^+`+d+l+++++++++,,ڶڶڧ|o_OohW5h$vk5CJOJQJaJhZh$vk5CJOJQJaJh$vk5CJOJQJaJhW5h$vkCJOJQJaJhW5h$vkCJOJQJaJo(h$vkCJOJQJaJhuIh$vkCJOJQJaJ'hW5h$vkCJOJQJaJnHo(tHh$vkCJOJQJaJnHtH$huIh$vkCJOJQJaJnHtH$hW5h$vkCJOJQJaJnHtH,, ,F,H,X,Z,^,`,r,t,v,|,~,,,,,,,,,,,,˼zazQ?Q?"h-h$vk6CJOJQJaJo(h-h$vk6CJOJQJaJ0j3huIh$vkCJOJQJUaJmHnHuhuIh$vkCJOJQJaJ"h-h$vk56CJOJQJaJh$vk56CJOJQJaJ"huIh$vk56CJOJQJaJhW5h$vkCJOJQJaJhW5h$vk>*CJOJQJaJ%hW5h$vk5>*CJOJQJaJo("hW5h$vk5>*CJOJQJaJ,,,,,,,,,,,,----D-F-----jWWWG8huIh$vkCJOJQJaJhW5h$vk6CJOJQJaJ$h$vk6CJOJQJaJmHnHu-hW5h$vk6CJOJQJaJmHnHo(u*hW5h$vk6CJOJQJaJmHnHu!h$vkCJOJQJaJmHnHu0j\@huIh$vkCJOJQJUaJmHnHuh-h$vkCJOJQJaJh$vk6CJOJQJaJ"h-h$vk6CJOJQJaJo(h-h$vk6CJOJQJaJZ------&.8.ULkd>@$$Ifl0(#:(#44 lalLkd@$$Ifl0(#:(#44 lalx$7$8$H$Ifgd$vk-8.:... //d/f//////000011111111Z2\2^2`22222333^3`33μ࣓o"huIh$vk5CJOJQJ\aJ"hW5h$vk5>*CJOJQJaJhuIh$vk5CJOJQJaJh$vk5CJOJQJaJh$vkCJOJQJaJ"h-h$vk56CJOJQJaJ"huIh$vk56CJOJQJaJhuIh$vkCJOJQJaJh-h$vk6CJOJQJaJ'8.:..... /ULkd@$$Ifl0(#:(#44 lalx$7$8$H$Ifgd$vkLkd@$$Ifl0(#:(#44 lal //V/d/f///ULkdV@$$Ifl0(#:(#44 lalx$7$8$H$Ifgd$vkLkd@$$Ifl0(#:(#44 lal///33`3f3333$d(($7$8$H$Ifa$gd$vk $7$8$H$a$gd$vk 7$8$H$gd$vkNkd@$$Ifl20(#:(#44 lal 33~44:5x5566 7777j8l888999hO>!h$vk5CJOJQJaJmH sH 0jChuIh$vkCJOJQJUaJmHnHu0j AhuIh$vkCJOJQJUaJmHnHu$hMFh$vkCJOJQJaJmH sH $huIh$vkCJOJQJaJmH sH 0j@huIh$vkCJOJQJUaJmHnHuhMFh$vkCJOJQJaJh$vkCJOJQJaJhuIh$vkCJOJQJaJ*huIh$vk5CJOJQJ\aJmHsH333|4~4 55t_tGG$d(($7$8$H$Ifa$gd$vkd(($7$8$H$Ifgd$vk$d(($7$8$H$Ifa$gd$vkrkd@$$Ifl\@ $s9  V%44 la55566 7t_tG$d(($7$8$H$Ifa$gd$vkd(($7$8$H$Ifgd$vk$d(($7$8$H$Ifa$gd$vkrkdW@$$Ifl\@ $s9  V%44 la 777777"8j8t__tGG$d(($7$8$H$Ifa$gd$vkd(($7$8$H$Ifgd$vk$d(($7$8$H$Ifa$gd$vkrkdF A$$Ifl\@ $s9  V%44 laj8l8p88889t_tGG$d(($7$8$H$Ifa$gd$vkd(($7$8$H$Ifgd$vk$d(($7$8$H$Ifa$gd$vkrkdWC$$Ifl\@ $s9  V%44 la999V9<DAFAlA:BddW h7$8$H$^hgd$vk$d <<-DM `a$gd$vk 7$8$H$^gd$vkrkdEG$$Ifl\@ $s9  V%44 la9 9N9P9T9 >>DAFALAhAlA:BBBBBBվիjUF3F$huIh$vkCJOJQJaJmHsHhuIh$vkCJOJQJaJ(huIh$vk56CJOJQJ\]aJ0hMFh$vk56CJOJQJ\]aJmH sH !h$vk5CJOJQJaJmH sH -h:h$vkB*CJOJQJaJmH phsH $hMFh$vkCJOJQJaJmH sH -hMFh$vk5>*CJOJQJaJmH o(sH *hMFh$vk5>*CJOJQJaJmH sH 'hMFh$vk5CJOJQJaJmH sH :BjBBBBBBBpX$d(($7$8$H$Ifa$gd$vkd(($7$8$H$Ifgd$vkbkdZFG$$IflF #t  #  44 la$d(($7$8$H$Ifa$gd$vkBBC(C*CpX$d(($7$8$H$Ifa$gd$vk$d(($7$8$H$Ifa$gd$vkd(($7$8$H$Ifgd$vkbkdFG$$IflF #t  #  44 laB*C,C^CbCdCCCCCD>DBD\DxDzDDDDDDDDDXE\E^EE޷޷ިޛ~l~ZH"huIh$vk5CJOJQJ\aJ"h _h$vk5>*CJOJQJaJ"hh$vk5>*CJOJQJaJhh$vk5CJOJQJaJh _5CJOJQJaJh$vk5CJOJQJaJhMFh$vkCJOJQJaJ$huIh$vkCJOJQJaJmHsH'huIh$vkCJH*OJQJaJmH sH huIh$vkCJOJQJaJ$huIh$vkCJOJQJaJmH sH *C,CBCTCbCpX$d(($7$8$H$Ifa$gd$vk$d(($7$8$H$Ifa$gd$vkd(($7$8$H$Ifgd$vkbkdGG$$IflF #t  #  44 labCdCCCCpX$d(($7$8$H$Ifa$gd$vk$d(($7$8$H$Ifa$gd$vkd(($7$8$H$Ifgd$vkbkdVGG$$IflF #t  #  44 laCCCCCpX$d(($7$8$H$Ifa$gd$vk$d(($7$8$H$Ifa$gd$vkd(($7$8$H$Ifgd$vkbkdGG$$IflF #t  #  44 laCCD,D@DpX$d(($7$8$H$Ifa$gd$vk$d(($7$8$H$Ifa$gd$vkd(($7$8$H$Ifgd$vkbkdGG$$IflF #t  #  44 la@DBD\DzDDpX$d(($7$8$H$Ifa$gd$vk$d(($7$8$H$Ifa$gd$vkd(($7$8$H$Ifgd$vkbkdRHG$$IflF #t  #  44 laDDDDDpX$d(($7$8$H$Ifa$gd$vk$d(($7$8$H$Ifa$gd$vkd(($7$8$H$Ifgd$vkbkdHG$$IflF #t  #  44 laDDDDDDDDDDDD^E 7$8$H$^gd$vk h7$8$H$^hgd$vkbkdHG$$IflF #t  #  44 la ^EdEEEEEEEEr]d(($7$8$H$Ifgd$vkukdNIG$$Ifl\~ D% D%44 lal$d(($7$8$H$Ifa$gd$vkEEEEGG*H,HHHHHI*J,JJJJ$K&K۳ۚۇn۳UB۳$hMFh$vkCJOJQJaJmH sH 0j`OhuIh$vkCJOJQJUaJmHnHu0je]OhuIh$vkCJOJQJUaJmHnHu$huIh$vkCJOJQJaJmH sH 0jwJhuIh$vkCJOJQJUaJmHnHuhMFh$vkCJOJQJaJ0jIGhuIh$vkCJOJQJUaJmHnHuhuIh$vkCJOJQJaJ*huIh$vk5CJOJQJ\aJmHsHEFFrGGGG*H[C$d(($7$8$H$Ifa$gd$vkwkdJ$$Ifl?\~ D% D%44 lald(($7$8$H$Ifgd$vk$d(($7$8$H$Ifa$gd$vk*H.H^HHHHHHXwkd\O$$Ifl. \~ D% D%44 lal$d(($7$8$H$Ifa$gd$vk$d(($7$8$H$Ifa$gd$vkHHH0IIII*JCwkdO$$Ifl\~ D% D%44 lal$d(($7$8$H$Ifa$gd$vk$d(($7$8$H$Ifa$gd$vkd(($7$8$H$Ifgd$vk*J.JJJJ&K*KKXCd(($7$8$H$Ifgd$vkwkd'Q$$Ifl \~ D% D%44 lal$d(($7$8$H$Ifa$gd$vk$d(($7$8$H$Ifa$gd$vk&K(KKKKKK$L,LTLtLzLXMMNNbOOOxbSDSDSDS7h$vk5CJOJQJaJhMFh$vkCJOJQJaJhuIh$vkCJOJQJaJ*huIh$vk56CJOJQJaJmHsH"hh$vk5>*CJOJQJaJ"huIh$vk56CJOJQJaJh$vk56CJOJQJaJ*h[Ph$vk56CJOJQJaJmHsH$hMFh$vkCJOJQJaJmHsH$huIh$vkCJOJQJaJmHsH0j'QhuIh$vkCJOJQJUaJmHnHuKKKK&L,L>LVLtLpggTTTT$d(($Ifa$gd$vk 7$8$H$gd$vkwkdQ$$Ifl \~ D% D%44 lal$d(($7$8$H$Ifa$gd$vktLvLzLLLLMaN>>>>d(($Ifgd$vk$d(($Ifa$gd$vkkd;Q$$Ifl\. #e  t0644 lalM6MXMZM^MN;$d(($Ifa$gd$vkkdٜQ$$Ifl\. #e  t0644 lal$d(($Ifa$gd$vk^MMMNNN>kd}Q$$Ifl\. #e  t0644 lal$d(($Ifa$gd$vkd(($Ifgd$vkNNNObOO$d(($Ifa$gd$vkd(($Ifgd$vk$d(($Ifa$gd$vkOOOP QbQQRSaXXKKXXX 7$8$H$`gd$vk 7$8$H$gd$vkkd!Q$$Ifl\. #e  t0644 lalOOPPTTTTTTTTTTUUUU&U*UUUUUUqaRRaERh$vk>*CJOJQJaJh h$vkCJOJQJaJh h$vk>*CJOJQJaJh h$vk5CJOJQJaJh$vkCJOJQJaJhA?5>*CJOJQJaJ%h h$vk5>*CJOJQJaJo("h h$vk5>*CJOJQJaJh$vk5CJOJQJaJhuIh$vkCJOJQJaJ"hh$vk5>*CJOJQJaJhuIh$vk5CJOJQJaJSSTTTUUUUNV`VVVVV"WWWWWXX $7$8$H$a$gd _$xx^a$gd$vk $xxa$gd$vk $7$8$H$a$gd$vk 7$8$H$gd$vkUUUUV&VJVNV`VbVVVVVWWW W&W(W2Wࡒm^Q?Q"hVWh$vk6CJOJQJaJo(h$vk6CJOJQJaJh$vk6>*CJOJQJaJ%hVWh$vk6>*CJOJQJaJo("hVWh$vk6>*CJOJQJaJhuIh$vkCJOJQJaJ%jŞQh h$vkCJUaJmH sH h h$vk>*CJOJQJaJh h$vk5CJOJQJaJh$vkCJOJQJaJh h$vkCJOJQJaJh h$vkCJOJQJaJo(2W6W@WFWHWLWPWTWVWZW`WbWfWnWpWxWzWWWWWWWWWWXXXX>X@XXXZXjXlXvXxX~XXXXﲦ|j|j|j|j|j|j|j|j|j"huIh$vk5CJOJQJaJo(huIh$vk5CJOJQJaJhA?5CJOJQJaJh _5CJOJQJaJh _CJOJQJaJhuIh$vkCJOJQJaJh$vk6CJOJQJaJo("hVWh$vk6CJOJQJaJo(h$vk6CJOJQJaJhVWh$vk6CJOJQJaJ)XXXXXXXXXXX"[&[>[N[P[X[Z[^[b[^^ ^^`b`}i}Y}i}i}i}JhuIh$vkCJOJQJaJh$vkCJOJQJaJnHtH'huIh$vkCJOJQJaJnHo(tH$huIh$vkCJOJQJaJnHtH"hMFh$vk5CJOJQJ]aJh$vkCJOJQJ]aJ"hZh$vk5CJOJQJ]aJh$vk5CJOJQJ]aJhA?5CJOJQJaJ"huIh$vk5CJOJQJaJo(huIh$vk5CJOJQJaJXXXX$[&[>[[]n]]^@_f__|`~``a&a 7$8$H$^gd$vk $ 0a$gd$vk$ & F R0^`a$gd$vk$ & F 00^0`a$gd$vk$a$gd$vkb`|`~````````` a aaa$a&aŶ甅scTB0B"hC@_h$vk56CJOJQJaJ"huIh$vk56CJOJQJaJhuIh$vkCJOJQJaJhuIh$vk>*CJOJQJaJ"hMFh$vk5>*CJOJQJaJh$vk5>*CJOJQJaJ"huIh$vk5>*CJOJQJaJhuIh$vk5CJOJQJaJh;;h$vkCJOJQJaJ"h;;h$vk56CJOJQJaJh;;h$vk5CJOJQJaJh$vk5CJOJQJaJh$vkCJOJQJaJ&a(a*a,a.a4aparataRbTb^bbbӽwhYG5%hC@_h$vk6CJOJQJaJ"hC@_h$vk56CJOJQJaJ"huIh$vk56CJOJQJaJh$vk56CJOJQJaJhuIh$vkCJOJQJaJhA?CJOJQJaJhuIh$vk6CJOJQJaJ$h$vk6CJOJQJaJmHnHu-huIh$vk6CJOJQJaJmHnHo(u*huIh$vk6CJOJQJaJmHnHu'huIh$vkCJOJQJaJmHnHu0jQhuIh$vkCJOJQJUaJmHnHu &a*arataRbTbb6f8f:ffffffg$d(($7$8$H$Ifa$gd$vk 7$8$H$`gd$vk 7$8$H$gd$vk$7$8$H$`a$gd$vk$7$8$H$^a$gd$vkbb4f8f:f>fhf~fffffgh"i$ijjjƴ}nUB/B$hMFh$vkCJOJQJaJmH sH $huIh$vkCJOJQJaJmH sH 0jWThuIh$vkCJOJQJUaJmHnHuhMFh$vkCJOJQJaJ*huIh$vk5CJOJQJ\aJmHsH"huIh$vk5CJOJQJ\aJh$vk5>*CJOJQJaJ"huIh$vk5>*CJOJQJaJhuIh$vk5CJOJQJaJh$vkCJOJQJaJhuIh$vkCJOJQJaJhC@_h$vkCJOJQJaJg ggggHhht_tGG$d(($7$8$H$Ifa$gd$vkd(($7$8$H$Ifgd$vk$d(($7$8$H$Ifa$gd$vkrkdWT$$Ifl\@ $s9  V%44 lahhh"i&ijt_tG$d(($7$8$H$Ifa$gd$vkd(($7$8$H$Ifgd$vk$d(($7$8$H$Ifa$gd$vkrkdWT$$Ifl\@ $s9  V%44 lajjjjjj*krkt__tGG$d(($7$8$H$Ifa$gd$vkd(($7$8$H$Ifgd$vk$d(($7$8$H$Ifa$gd$vkrkd`V$$Ifl\@ $s9  V%44 lajjrktkkkl l$l,lllllԨiS=+"huIh$vk5CJOJQJ\aJ*h[Ph$vk56CJOJQJaJmH sH *h[Ph$vk5>*CJOJQJaJmH sH 2h[Ph$vk5>*CJOJQJaJmH nHsH tH'h[Ph$vk5CJOJQJaJmH sH !h$vk5CJOJQJaJmH sH 0juYhuIh$vkCJOJQJUaJmHnHu$hMFh$vkCJOJQJaJmH sH $huIh$vkCJOJQJaJmH sH 0jњVhuIh$vkCJOJQJUaJmHnHu rktkxkkkklt_tGG$d(($7$8$H$Ifa$gd$vkd(($7$8$H$Ifgd$vk$d(($7$8$H$Ifa$gd$vkrkdquY$$Ifl\@ $s9  V%44 lal l"l$lllll"mv^^^^$d(($7$8$H$Ifa$gd$vk 7$8$H$^gd$vk 7$8$H$gd$vkrkd\$$Ifl\@ $s9  V%44 lal"m:mqqq۳ۚۇn۳bbI6$hMFh$vkCJOJQJaJmH sH 0jadhuIh$vkCJOJQJUaJmHnHuh$vkCJOJQJaJ0jchuIh$vkCJOJQJUaJmHnHu$huIh$vkCJOJQJaJmH sH 0j_huIh$vkCJOJQJUaJmHnHuhMFh$vkCJOJQJaJ0j\huIh$vkCJOJQJUaJmHnHuhuIh$vkCJOJQJaJ*huIh$vk5CJOJQJ\aJmHsH"m$m(m:m>mmnnr]rEEE$d(($7$8$H$Ifa$gd$vkd(($7$8$H$Ifgd$vk$d(($7$8$H$Ifa$gd$vkukdt\$$Ifl\~ D% D%44 lalnnnnHoLo|oos[[CC$d(($7$8$H$Ifa$gd$vk$d(($7$8$H$Ifa$gd$vkwkdP_$$Ifl?\~ D% D%44 lald(($7$8$H$Ifgd$vkoooooopLppXCXd(($7$8$H$Ifgd$vk$d(($7$8$H$Ifa$gd$vkwkd>c$$Ifl. \~ D% D%44 lal$d(($7$8$H$Ifa$gd$vkLpppq*CJOJQJaJ"hWh$vk5>*CJOJQJaJhWh$vk5CJOJQJaJh$vk5CJOJQJaJ$hMFh$vkCJOJQJaJmHsH$huIh$vkCJOJQJaJmHsH0jfhuIh$vkCJOJQJUaJmHnHuh$vkCJOJQJaJhMFh$vkCJOJQJaJhuIh$vkCJOJQJaJrr$s&s,s>sVstsllll$d(($Ifa$gd$vk 7$8$H$gd$vkwkdg$$Ifl \~ D% D%44 laltsvszsssstaN>>>>d(($Ifgd$vk$d(($Ifa$gd$vkkdEg$$Ifl\ #  t0644 lalt6tXtZt^tN;$d(($Ifa$gd$vkkdg$$Ifl\ #  t0644 lal$d(($Ifa$gd$vkXt^t$u|uuuuuZv\v~zzzzzzzzzzzzzz{{||ųppp`T`TEhC@_h$vkCJOJQJaJh$vkCJOJQJaJhC@_h$vk>*CJOJQJaJ%hC@_h$vk5>*CJOJQJaJo("hC@_h$vk5>*CJOJQJaJhA?5>*CJOJQJaJh$vk5>*CJOJQJaJ"hWh$vk5>*CJOJQJaJhuIh$vk5CJOJQJaJh$vk5CJOJQJaJhMFh$vkCJOJQJaJhuIh$vkCJOJQJaJ^ttt$uzu|u~u>5 7$8$H$gd$vkkdg$$Ifl\ #  t0644 lal$d(($Ifa$gd$vkd(($Ifgd$vk~uu\vv&wwNxxyxzzz|z~zzzzz{|||||| 7$8$H$`gd$vk$7$8$H$`a$gd$vk $7$8$H$a$gd$vk 7$8$H$`gd$vk 7$8$H$gd$vk||<|@|D|H|L|R|T|\|`|f|h|p|t|x|z||||||||||||||||||||||||||||ӴӴӴӴӴӴӴӥӀm%hauh$vk6>*CJOJQJaJo("hauh$vk6>*CJOJQJaJ%j+gh}2h$vkCJOJQJUaJhuIh$vkCJOJQJaJh}2h$vkCJOJQJaJo(h}2h$vkCJOJQJaJh$vkCJOJQJaJhC@_h$vk>*CJOJQJaJhC@_h$vk5CJOJQJaJ*|||}|}~}}}}}}}~"~$~<~4ā܁$d((a$gd$vk$d((`a$gd$vk$a$gd$vk $7$8$H$a$gd$vk 7$8$H$gd$vk|}} }}}}} }*},}4}6}<}>}B}F}b}d}l}n}|}}}}}}}}}}}}}}} ~ ~~ϽϽϽϽϽϽϽϽϽϬtbtbtbtbtbtbt"h^;h$vk5CJOJQJaJo(h^;h$vk5CJOJQJaJhA?5CJOJQJaJh$vkCJOJQJaJh'h$vkCJOJQJaJ!h$vk5CJOJQJaJnHtH"hauh$vk6CJOJQJaJo(hauh$vk6CJOJQJaJh$vk6>*CJOJQJaJ"hauh$vk6>*CJOJQJaJ&~~~~"~(~,~4~8~<~x~|~~~~~~~~~~~~~āց܁°°™n[%h^;h$vk56CJOJQJ]aJ"h^;h$vk5CJOJQJ]aJ0hMFh$vkB*CJOJQJaJnHo(phtH-hMFh$vkB*CJOJQJaJnHphtH"h5gh$vk5CJOJQJ]aJh$vk5CJOJQJ]aJhA?5CJOJQJaJh^;h$vk5CJOJQJaJ"h^;h$vk5CJOJQJaJo(܁LD΃\b,4r< & F7$8$H$gd$vk$7$8$H$`a$gd$vk 7$8$H$gd$vk 7$8$H$^gd$vk $ 0a$gd$vk$a$gd$vk$ & F 00^0`a$gd$vk܁ptxz DPXZ^΃ڃp΄Є҄ ̸̸paQh^;h$vk5CJOJQJaJhuIh$vkCJOJQJaJhuIh$vk5CJOJQJaJh$vk5CJOJQJaJh^;h$vkCJOJQJaJo(h$vkCJOJQJaJh^;h$vkCJOJQJaJ'h^;h$vkCJOJQJaJnHo(tHh$vkCJOJQJaJnHtH!h$vkCJOJQJaJnHo(tH$h^;h$vkCJOJQJaJnHtH Z`bf.XvȔʔZ2BR8NƚʚКԚ֚JX³³³³³³rrrrbrrrrh5gh$vkCJOJQJaJo(h5gh$vkCJOJQJaJhMFh$vkCJOJQJaJ-hMFh$vkB*CJOJQJaJnHphtHh$vkCJOJQJaJhuIh$vkCJOJQJaJhuIh$vk6CJOJQJaJh$vk6CJOJQJaJh$vk5>*CJOJQJaJ"h^;h$vk5>*CJOJQJaJ& jʔZ2vؚJ $`FJ$d((a$gd$vk$d((a$gd$vk$d((`a$gd$vk $7$8$H$a$gd$vk 7$8$H$gd$vk$7$8$H$`a$gd$vkX`bhjlprtxžĞΞҞڞܞʳpppp*h$vkB*CJOJQJaJnHo(phtH'h$vkB*CJOJQJaJnHphtH0hviPh$vkB*CJOJQJaJnHo(phtH-hviPh$vkB*CJOJQJaJnHphtH-h5gh$vkB*CJOJQJaJnHphtHh5gh$vkCJOJQJ\aJh5gh$vkCJOJQJaJ,,.46:>FHNTVϻ蟈qXqXq<6jgh3Dh$vkB*CJOJQJUaJnHphtH0hMFh$vkB*CJOJQJaJnHo(phtH-hMFh$vkB*CJOJQJaJnHphtH-h5gh$vkB*CJOJQJaJnHphtH6j-gh5gh$vkB*CJOJQJUaJnHphtH'h$vkB*CJOJQJaJnHphtH0hviPh$vkB*CJOJQJaJnHo(phtH-hviPh$vkB*CJOJQJaJnHphtHJN֟ڟ(|`kdun$$IfTl0 Q N t644 lapT$d(($Ifa$gd$vk$d((a$gd$vk Ÿ֟؟$&(*,HJ蜀dUE+3j {huIh$vk6CJOJQJUaJmHnHuhuIh$vk5CJOJQJaJhuIh$vkCJOJQJaJ6jËsh3Dh$vkB*CJOJQJUaJnHphtH6junh3Dh$vkB*CJOJQJUaJnHphtH-h3Dh$vkB*CJOJQJaJnHphtH6jt$ih3Dh$vkB*CJOJQJUaJnHphtH0h3Dh$vkB*CJOJQJaJnHo(phtH-h3Dh$vkB*CJOJQJaJnHphtH(*,HL~ vfY R7$8$H$^Rgd$vk$7$8$H$^a$gd$vk7$8$H$^`gd$vk $7$8$H$a$gd$vk 7$8$H$gd$vkbkd{$$IfTl 0Q | t644 lapT JNPThjlpt|~ "XZ\xgNg0j_qhuIh$vkCJOJQJUaJmHnHu!h$vkCJOJQJaJmHnHu0j|huIh$vkCJOJQJUaJmHnHuhPh$vk6CJOJQJaJhuIh$vkCJOJQJaJhuIh$vk6CJOJQJaJ*h!bh$vk6CJOJQJaJmHnHu-h!bh$vk6CJOJQJaJmHnHo(u$h$vk6CJOJQJaJmHnHu "X\Ԥ@Dڥ*$d((1$7$8$H$`a$gd$vk 7$8$H$^gd$vk 7$8$H$^gd$vk 7$8$H$`gd$vk $7$8$H$a$gd$vk 7$8$H$gd$vk 7$8$H$gd$vk\^`dvx~ڢVԤؤ@BqdqdqK0j~0huIh$vkCJOJQJUaJmHnHuh$vk6CJOJQJaJhPh$vk6CJOJQJaJh$vkCJOJQJaJhuIh$vkCJOJQJaJhuIh$vk6CJOJQJaJ'h$vk6CJOJQJaJmHnHo(u*h!bh$vk6CJOJQJaJmHnHu-h!bh$vk6CJOJQJaJmHnHo(u$h$vk6CJOJQJaJmHnHuBDFHL`dhlvz|~Įۮۮۮۚ{kR{Bh;-[h$vk5CJOJQJaJ0jhuIh$vkCJOJQJUaJmHnHuhPh$vk6CJOJQJaJhuIh$vkCJOJQJaJhuIh$vk6CJOJQJaJ'h$vk6CJOJQJaJmHnHo(u*h!bh$vk6CJOJQJaJmHnHu-h!bh$vk6CJOJQJaJmHnHo(u$h$vk6CJOJQJaJmHnHu!h$vkCJOJQJaJmHnHuȥʥإڥ*,2:<NPRT̺qeRCh"Ih$vkCJOJQJaJ%h"Ih$vk56>*CJOJQJaJh$vkCJOJQJaJ(hMFh$vkB*CJOJQJ\aJphh$vk56CJOJQJaJ%hPh$vk56CJOJQJaJo("hPh$vk56CJOJQJaJ"h"Ih$vk56CJOJQJaJh$vk5>*CJOJQJaJ%h;-[h$vk5>*CJOJQJaJo("h;-[h$vk5>*CJOJQJaJ*,RTZn$d(($Ifa$gd$vk 7$8$H$^gd$vkTnLNTVܭætY> > >Y;hMFh$vk56B*CJOJQJaJmHnHphsHtH5hMFh$vkB*CJOJQJaJmHnHphsHtH5h3Dh$vkB*CJOJQJaJmHnHphsHtH-jfh3Dh$vkCJOJQJUaJmHsH5h3Dh$vkB*CJOJQJaJmH nHphsH tH8h3Dh$vk6B*CJOJQJaJmHnHphsHtH;h3Dh$vk56B*CJOJQJaJmHnHphsHtH;h3Dh$vk56B*CJOJQJaJmH nHphsH tH K88888$d(($Ifa$gd$vkkdf$$Ifl\/#/ t0#644 lalp(Vܭޭ8kdc$$Ifl\/#/ t0#644 lalp($d(($Ifa$gd$vkܭޭ02Z\^`fhȭubJ/5h3Dh$vkB*CJOJQJaJmH nHphsH tH.jbh3Dh$vkB*CJOJQJUaJph%j2h3Dh$vkCJOJQJUaJ+jX!qE h3Dh$vkCJOJQJUVaJh3Dh$vkCJOJQJaJ%jh3Dh$vkCJOJQJUaJ5hMFh$vkB*CJOJQJaJmHnHphsHtH5h3Dh$vkB*CJOJQJaJmHnHphsHtH8h3Dh$vk6B*CJOJQJaJmHnHphsHtH 0jZ8kd s$$Ifl\/#/ t0#644 lalp($d(($Ifa$gd$vk ¯Ѷz_B+-h3Dh$vkB*CJOJQJaJnHphtH8hMFh$vk6B*CJOJQJaJmH nHphsH tH5hMFh$vkB*CJOJQJaJmH nHphsH tH6jQh3Dh$vkB*CJOJQJUaJnHphtH>jkEh3Dh$vkB*CJOJQJUaJmH nHphsH tH5hMFh$vkB*CJOJQJaJmH nHphsH tH5h3Dh$vkB*CJOJQJaJmH nHphsH tH&j-h3Dh$vkB*OJQJUph ¯($d(($Ifa$gd$vk$d(($Ifa$gd$vk¯$&(*fhjѶnWD)5h3Dh$vkB*CJOJQJaJmHnHphsHtH$h3Dh$vkCJOJQJaJmHsH-j h3Dh$vkCJOJQJUaJmHsH-h3Dh$vkB*CJOJQJaJnHphtH8h3Dh$vk6B*CJOJQJaJmH nHphsH tH&jh3Dh$vkB*OJQJUph5h3Dh$vkB*CJOJQJaJmH nHphsH tH-jsh3Dh$vkCJOJQJUaJmHsH-hMFh$vkB*CJOJQJaJnHphtH (*.fjK88%$d(($Ifa$gd$vk$d(($Ifa$gd$vkkd $$Ifl\/#/ t0#644 lalp( "&NPRlnͰ~gT4>j¡h3Dh$vkB*CJOJQJUaJmHnHphsHtH$h3Dh$vkCJOJQJaJmHsH-jԟh3Dh$vkCJOJQJUaJmHsH5h3Dh$vkB*CJOJQJaJmH nHphsH tH-h3Dh$vkB*CJOJQJaJnHphtH8h3Dh$vk6B*CJOJQJaJmHnHphsHtH5h3Dh$vkB*CJOJQJaJmHnHphsHtH.jDh3Dh$vkB*CJOJQJUaJph j "&N8kdӟ$$Ifl\/#/ t0#644 lalp($d(($Ifa$gd$vkNR²IJȲ%kdӤ$$Ifl\/#/ t0#644 lalp($d(($Ifa$gd$vk$d(($Ifa$gd$vknp²IJȲ024ɵɘjS@ >jh3Dh$vkB*CJOJQJUaJmHnHphsHtH$h3Dh$vkCJOJQJaJmHsH-jӤh3Dh$vkCJOJQJUaJmHsH-hMFh$vkB*CJOJQJaJnHphtH-h3Dh$vkB*CJOJQJaJnHphtH8h3Dh$vk6B*CJOJQJaJmHnHphsHtH&jyh3Dh$vkB*OJQJUph5h3Dh$vkB*CJOJQJaJmHnHphsHtH5h3Dh$vkB*CJOJQJaJmHnHphsHtH Ȳ04\$d(($Ifa$gd$vk$d(($Ifa$gd$vk"*,\^dpt~ȫy\y\yE2$h3Dh$vkCJOJQJaJmHsH-jGh3Dh$vkCJOJQJUaJmHsH8h3Dh$vkB*CJOJQJaJmH nHo(phsH tH5h3Dh$vkB*CJOJQJaJmH nHphsH tH-h3Dh$vkB*CJOJQJaJnHphtH8h3Dh$vk6B*CJOJQJaJmHnHphsHtH5h3Dh$vkB*CJOJQJaJmHnHphsHtH8h3Dh$vkB*CJOJQJaJmHnHo(phsHtH\^dK88%$d(($Ifa$gd$vk$d(($Ifa$gd$vkkdx$$Ifl\/#/ t0#644 lalp(ƴȴдҴ"$HJNP|~ŨŨŨŨŨŨňŨŨŨhŨH>j晫h3Dh$vkB*CJOJQJUaJmHnHphsHtH>jh3Dh$vkB*CJOJQJUaJmHnHphsHtH>jh3Dh$vkB*CJOJQJUaJmHnHphsHtH8h3Dh$vkB*CJOJQJaJmHnHo(phsHtH5h3Dh$vkB*CJOJQJaJmHnHphsHtH>jwh3Dh$vkB*CJOJQJUaJmHnHphsHtH8l8kd$$Ifl\/#/ t0#644 lalp($d(($Ifa$gd$vkµеҵԵڵǰiV;5h3Dh$vkB*CJOJQJaJmHnHphsHtH$h3Dh$vkCJOJQJaJmHsH-j礫h3Dh$vkCJOJQJUaJmHsH0hMFh$vkB*CJOJQJaJnHo(phtH-hMFh$vkB*CJOJQJaJnHphtH-h3Dh$vkB*CJOJQJaJnHphtH8h3Dh$vk6B*CJOJQJaJmHnHphsHtH5h3Dh$vkB*CJOJQJaJmHnHphsHtH еԵH$d(($Ifa$gd$vk$d(($Ifa$gd$vkڵܵ&(.08:HJ^bprvxzȭȕ~^ȭA8h3Dh$vk6B*CJOJQJaJmHnHphsHtH>jh3Dh$vkB*CJOJQJUaJmHnHphsHtH-h3Dh$vkB*CJOJQJaJmHphsH.j3h3Dh$vkB*CJOJQJUaJph5h3Dh$vkB*CJOJQJaJmHnHphsHtH5h3Dh$vkB*CJOJQJaJmHnHphsHtH8h3Dh$vkB*CJOJQJaJmHnHo(phsHtH K88%$d(($Ifa$gd$vk$d(($Ifa$gd$vkkd;$$Ifl\/#/ t0#644 lalp(ƶȶζжڶܶ  ѸѸѸѤѸэz_B_8hMFh$vkB*CJOJQJaJmH nHo(phsH tH5hMFh$vkB*CJOJQJaJmH nHphsH tH$h3Dh$vkCJOJQJaJmH sH -j h3Dh$vkCJOJQJUaJmHsH'h$vkB*CJOJQJaJnHphtH0h3Dh$vkB*CJOJQJaJnHo(phtH-h3Dh$vkB*CJOJQJaJnHphtH-h3Dh$vkB*CJOJQJaJnHphtH "DFz|~·ȷʷܷVX^`tv~¸ʸ̸ҸŨŨŨŨŨŨŨŨŨŨŨŨŨŨŐyŨŨŨ-hMFh$vkB*CJOJQJaJmH phsH .j+Źh3Dh$vkB*CJOJQJUaJph8hMFh$vkB*CJOJQJaJmH nHo(phsH tH5hMFh$vkB*CJOJQJaJmH nHphsH tH>jh3Dh$vkB*CJOJQJUaJmHnHphsHtH'>зnָظ޸8kd$$Ifl\/#/ t0#644 lalp($d(($Ifa$gd$vkҸԸָظ޸(*,.02<>PRͰiiiiiiiiR-jh3Dh$vkCJOJQJUaJmHsH0h3Dh$vkB*CJOJQJaJnHo(phtH-h3Dh$vkB*CJOJQJaJnHphtH-h3Dh$vkB*CJOJQJaJnHphtH8hMFh$vk6B*CJOJQJaJmH nHphsH tH5hMFh$vkB*CJOJQJaJmH nHphsH tH.jh3Dh$vkB*CJOJQJUaJph޸ڹ@r $Ifgd$vk$d(($Ifa$gd$vk$d(($Ifa$gd$vkƹȹιйԹֹعڹҵҵҵҵҙ}bEb-.j'h3Dh$vkB*CJOJQJUaJph8hMFh$vkB*CJOJQJaJmHnHo(phsHtH5hMFh$vkB*CJOJQJaJmHnHphsHtH6jʛh3Dh$vkB*CJOJQJUaJnHphtH6jh3Dh$vkB*CJOJQJUaJnHphtH8hMFh$vkB*CJOJQJaJmHnHo(phsHtH5hMFh$vkB*CJOJQJaJmHnHphsHtH$h3Dh$vkCJOJQJaJmHsH@PRVXprtvxͲy^A+h$vk5CJOJQJaJ*hMFh$vk5>*CJOJQJaJmHsH8hMFh$vk6B*CJOJQJaJmHnHphsHtH5hMFh$vkB*CJOJQJaJmHnHphsHtH6jh3Dh$vkB*CJOJQJUaJnHphtH8hMFh$vkB*CJOJQJaJmHnHo(phsHtH5hMFh$vkB*CJOJQJaJmHnHphsHtH5h3Dh$vkB*CJOJQJaJmHnHphsHtH-h3Dh$vkB*CJOJQJaJmHphsH rtvK>>> 7$8$H$^gd$vkkd$$Ifl\/#/ t0#644 lalp(x|~௑sV;5h3Dh$vkB*CJOJQJaJmH nHphsH tH8h3Dh$vk6B*CJOJQJaJmHnHphsHtH;h3Dh$vk56B*CJOJQJaJmHnHphsHtH;h3Dh$vk56B*CJOJQJaJmH nHphsH tHh$vkCJOJQJaJ%h%fmh$vk5>*CJOJQJaJo("h%fmh$vk5>*CJOJQJaJh$vk5>*CJOJQJaJh%fmh$vk5CJOJQJaJܺ8kdk$$Ifl\/B6$k < t06$644 lalp($d(($Ifa$gd$vk*.Zt$ & Fd(($Ifa$gd$vk$d(($Ifa$gd$vk"$*,.08:@BTVZp䧌oToToToT95h3Dh$vkB*CJOJQJaJmHnHphsHtH5hMFh$vkB*CJOJQJaJmH nHphsH tH8hMFh$vkB*CJOJQJaJmH nHo(phsH tH5h3Dh$vkB*CJOJQJaJmH nHphsH tH>j4h3Dh$vkB*CJOJQJUaJmH nHphsH tH8h3Dh$vkB*CJOJQJaJmH nHo(phsH tH5h3Dh$vkB*CJOJQJaJmH nHphsH tHptȭ}nXE}*5hMFh$vkB*CJOJQJaJmHnHphsHtH%j,h3Dh$vkCJOJQJUaJ+jX!qE h3Dh$vkCJOJQJUVaJh3Dh$vkCJOJQJaJ%jh3Dh$vkCJOJQJUaJ8h3Dh$vk6B*CJOJQJaJmHnHphsHtH5h3Dh$vkB*CJOJQJaJmHnHphsHtH5h3Dh$vkB*CJOJQJaJmHnHphsHtH8h3Dh$vkB*CJOJQJaJmHnHo(phsHtHK88%$d(($Ifa$gd$vk$d(($Ifa$gd$vkkd+$$Ifl\/B6$k < t06$644 lalp(FԽ*F$d(($Ifa$gd$vkK88%$d(($Ifa$gd$vk$d(($Ifa$gd$vkkd7$$Ifl\/B6$k < t06$644 lalp(DF̵nS<-hMFh$vkB*CJOJQJaJnHphtH5hMFh$vkB*CJOJQJaJmH nHphsH tH-jh3Dh$vkCJOJQJUaJmHsH-j8h3Dh$vkCJOJQJUaJmHsH0h3Dh$vkB*CJOJQJaJnHo(phtH-h3Dh$vkB*CJOJQJaJnHphtH-h3Dh$vkB*CJOJQJaJnHphtH8hMFh$vk6B*CJOJQJaJmHnHphsHtHFHL8kdLh$$Ifl\/B6$k < t06$644 lalp($d(($Ifa$gd$vkFHL.йtY<й8h3Dh$vk6B*CJOJQJaJmH nHphsH tH5h3Dh$vkB*CJOJQJaJmHnHphsHtH5h3Dh$vkB*CJOJQJaJmHnHphsHtH$h3Dh$vkCJOJQJaJmHsH-jih3Dh$vkCJOJQJUaJmHsH-hMFh$vkB*CJOJQJaJnHphtH-h3Dh$vkB*CJOJQJaJnHphtH0hMFh$vk6B*CJOJQJaJnHphtH *$d(($Ifa$gd$vk$d(($Ifa$gd$vk.2K88%$d(($Ifa$gd$vk$d(($Ifa$gd$vkkd$$Ifl\/B6$k < t06$644 lalp(.02HJ68JLNͲ~^C&8hMFh$vk6B*CJOJQJaJmH nHphsH tH5hMFh$vkB*CJOJQJaJmH nHphsH tH>j h3Dh$vkB*CJOJQJUaJmHnHphsHtH&jC h3Dh$vkB*OJQJUph>j@h3Dh$vkB*CJOJQJUaJmHnHphsHtH5hMFh$vkB*CJOJQJaJmH nHphsH tH$h3Dh$vkCJOJQJaJmH sH >jh3Dh$vkB*CJOJQJUaJmH nHphsH tH 2~LNR8kdK/$$Ifl\/B6$k < t06$644 lalp($d(($Ifa$gd$vkNR@BJLTɲkNNNNNNNNN8h3Dh$vkB*CJOJQJaJmHnHo(phsHtH-jjIh3Dh$vkB*CJOJQJUaJmH nHphsH tH6j+h3Dh$vkB*CJOJQJUaJnHphtH&jh3Dh$vkB*OJQJUph$h3Dh$vkCJOJQJaJmHsH-jQh3Dh$vkCJOJQJUaJmHsH5h3Dh$vkB*CJOJQJaJmHnHphsHtH8h3Dh$vkB*CJOJQJaJmHnHo(phsHtH v/kdc$$Ifl\/B6$k < t06$644 lalp( $Ifgd$vk$d(($Ifa$gd$vkPRTȰubVF4%4h$vk5>*CJOJQJaJ"h"Ih$vk5>*CJOJQJaJh"Ih$vk5CJOJQJaJh$vkCJOJQJaJ$h3Dh$vkCJOJQJaJmHsH>jch3Dh$vkB*CJOJQJUaJmH nHphsH tH5h3Dh$vkB*CJOJQJaJmHnHphsHtH/h$vkB*CJOJQJaJmHnHphsHtH5h3Dh$vkB*CJOJQJaJmHnHphsHtH8h3Dh$vk6B*CJOJQJaJmHnHphsHtH$d(($Ifa$gd$vk$d(($Ifa$gd$vkRTK>>> 7$8$H$^gd$vkkd`$$Ifl\/B6$k < t06$644 lalp(TZf~8kd/$$Ifl\/7 6$ n t06$644 lalp($d(($Ifa$gd$vkTnpxzHJᣈmPmPm0m>jh3Dh$vkB*CJOJQJUaJmHnHphsHtH8h3Dh$vkB*CJOJQJaJmHnHo(phsHtH5h3Dh$vkB*CJOJQJaJmHnHphsHtH5h3Dh$vkB*CJOJQJaJmHnHphsHtH;h3Dh$vk56B*CJOJQJaJmHnHphsHtH>h3Dh$vk56B*CJOJQJaJmHnHo(phsHtH;h3Dh$vk56B*CJOJQJaJmHnHphsHtH8kdˣ$$Ifl\/7 6$ n t06$644 lalp($d(($Ifa$gd$vkrtx~ɮɮɮuYB-h3Dh$vkB*CJOJQJaJnHphtH6jvh3Dh$vkB*CJOJQJUaJnHphtH6jih3Dh$vkB*CJOJQJUaJnHphtH8h3Dh$vkB*CJOJQJaJmHnHo(phsHtH5h3Dh$vkB*CJOJQJaJmHnHphsHtH5h3Dh$vkB*CJOJQJaJmHnHphsHtH5h3Dh$vkB*CJOJQJaJmHnHphsHtHr$ & Fd(($Ifa$gd$vk$d(($Ifa$gd$vkrtxK8/8 $Ifgd$vk$d(($Ifa$gd$vkkd$$Ifl\/7 6$ n t06$644 lalp( $$d(($Ifa$gd$vk$ & Fd(($Ifa$gd$vk"$vx Hw\?$5hMFh$vkB*CJOJQJaJmHnHphsHtH8hMFh$vkB*CJOJQJaJmHnHo(phsHtH5hMFh$vkB*CJOJQJaJmHnHphsHtH-hMFh$vkB*CJOJQJaJnHphtH5h3Dh$vkB*CJOJQJaJmHnHphsHtH>jh3Dh$vkB*CJOJQJUaJmHnHphsHtH5h3Dh$vkB*CJOJQJaJmHnHphsHtH5h3Dh$vkB*CJOJQJaJmHnHphsHtH K8/ $Ifgd$vk$d(($Ifa$gd$vkkd$$Ifl\/7 6$ n t06$644 lalp(H$ & Fd(($Ifa$gd$vk$ & F 66d(($If^6a$gd$vkHJNlK8+ & F$Ifgd$vk$d(($Ifa$gd$vkkda$$Ifl\/7 6$ n t06$644 lalp(HJNPRfhɮvcI5'hMFh$vk5CJOJQJaJmHsH3hMFh$vk56B*CJOJQJaJmHphsH$hMFh$vkCJOJQJaJmHsH5h3Dh$vkB*CJOJQJaJmHnHphsHtH8h3Dh$vkB*CJOJQJaJmHnHo(phsHtH5h3Dh$vkB*CJOJQJaJmHnHphsHtH5h3Dh$vkB*CJOJQJaJmHnHphsHtH5hMFh$vkB*CJOJQJaJmHnHphsHtH l4' 7$8$H$^gd$vkkd0$$Ifl\/7 6$ n t06$644 lalp($ & Fd(($Ifa$gd$vk*.p$d((7$8$H$a$gd$vk$d((7$8$H$`a$gd$vk$d((7$8$H$`a$gd$vkd((7$8$H$gd$vkd((7$8$H$`gd$vk*ooo[G'hMFh$vk>*CJOJQJaJmHsH'hPh$vk5CJOJQJaJmHsH-hPh$vk5>*CJOJQJaJmHo(sH*hPh$vk5>*CJOJQJaJmHsH$htX5>*CJOJQJaJmHsH!h$vk5CJOJQJaJmHsH$hMFh$vkCJOJQJaJmHsH-hMFh$vk5>*CJOJQJaJmHo(sH*hMFh$vk5>*CJOJQJaJmHsH "$.068DFTXZnp|,.Z\npֵzfz'hYh$vk5CJOJQJaJmHsH'hYh$vk>*CJOJQJaJmHsH'hMFh$vkCJOJQJaJmHo(sH$hMFh$vkCJOJQJaJmHsHh$vkCJOJQJaJmHsH!h$vk>*CJOJQJaJmHsH'hMFh$vk>*CJOJQJaJmHsH*hMFh$vk>*CJOJQJaJmHo(sH'"$,026:<TVbdٸ}}qcN)h]Fh$vk0J5B*CJaJmH phsH h]Fh$vk5\mH sH hBh$vk5mH sH !h$vk5CJOJQJaJmH sH *hBh$vk5CJOJQJaJmH o(sH 'hBh$vk5CJOJQJaJmH sH !htX5CJOJQJaJmH sH h$vkCJOJQJaJmH sH $huIh$vkCJOJQJaJmH sH %jhBh$vkCJUaJmH sH <Tb"h d 7$8$H$gd$vk$ & F f0x0d ^0`a$gd$vk $d a$gd$vk4$d `x[$\$a$gd _$d((7$8$H$a$gd _$d((7$8$H$a$gd$vkd((7$8$H$gd$vkd\^npr02@BDJLN `brtv@BD h _h$vkCJaJmH sH hBh$vkmH sH )h]Fh$vk0J6B*CJaJmH phsH jh]Fh$vkU)h]Fh$vk0J5B*CJaJmH phsH h]Fh$vkmH sH 9 <`r(*,Ӽ~hUhB+B-jhBh$vkCJOJQJUaJmH sH $hBh$vkCJOJQJaJmH sH $h$vk5>*CJOJQJaJmH sH *hlmh$vk5>*CJOJQJaJmH sH *hBh$vk56CJOJQJaJmH sH 'hBh$vk5CJOJQJaJmH sH 'h _h$vk5CJOJQJaJmH sH ,hBh$vkCJOJQJaJmH nHsH tH-hBh$vk56CJOJQJ]aJmH sH *hBh$vk5CJOJQJ]aJmH sH r(,FL ~d((7$8$H$gd$vk$d((7$8$H$a$gd$vk 7$8$H$gd$vk $7$8$H$a$gd$vk$d 7$8$H$`a$gd$vk$d 7$8$H$a$gd$vk$d 7$8$H$a$gd$vk d 7$8$H$gd$vk, |~ؿuaKu8$h$vk56CJOJQJaJmH sH *hlmh$vk5>*CJOJQJaJmH sH 'hBh$vk5CJOJQJaJmH sH !h$vk5CJOJQJaJmH sH !h _5CJOJQJaJmH sH 0jhBh$vkCJOJQJUaJmHnHuhBh$vkCJOJQJaJ0jnMhBh$vkCJOJQJUaJmHnHu$hBh$vkCJOJQJaJmH sH 'hYh$vk6CJOJQJaJmH sH HJLN êÖtibtWttbtLtbtAtj+hBh$vkUj?hBh$vkUjhBh$vkU hBh$vkhYh$vkmH sH jhBh$vkU-jlhBh$vkCJOJQJUaJmH sH 'hYh$vk6CJOJQJaJmH sH 0jRVhBh$vkCJOJQJUaJmHnHu$hBh$vkCJOJQJaJmH sH 'hlmh$vk5CJOJQJaJmH sH *hYh$vk56CJOJQJaJmH sH HL.^,z:`df$d((7$8$H$`a$gd$vk$d((7$8$H$a$gd$vkd((7$8$H$gd$vk.06^vx8n[E.-hlmh$vk56>*CJOJQJaJmH sH *hBh$vk56CJOJQJaJmH sH $h$vk56CJOJQJaJmH sH 0jZhBh$vkCJOJQJUaJmHnHu'hBh$vkCJH*OJQJaJmH sH -hBh$vk56>*CJOJQJaJmH sH *hlmh$vk56CJOJQJaJmH sH 'hYh$vk6CJOJQJaJmH sH !h$vk6CJOJQJaJmH sH $hBh$vkCJOJQJaJmH sH 8:<XZ\^`bdjl":Į׈lYB,*hYh$vk5CJOJQJ\aJmH sH -hlmh$vk56>*CJOJQJaJmH sH $h$vk56CJOJQJaJmH sH 6jhBh$vk56CJOJQJUaJmHnHu$hBh$vkCJOJQJaJmH sH %jкhBh$vkCJOJQJUaJ+j$P hBh$vkCJOJQJUVaJ$hYh$vkCJOJQJaJmH sH %jhBh$vkCJOJQJUaJ*hBh$vk56CJOJQJaJmH sH f"$(t^Id(($7$8$H$Ifgd$vkykd>$$IfTl\i }"  #44 la T$d(($7$8$H$Ifa$gd$vkd((7$8$H$gd$vktv`bfW?$d(($7$8$H$Ifa$gd$vk{kd>$$IfTl\i }"  #44 la T$d(($7$8$H$Ifa$gd$vkd(($7$8$H$Ifgd$vk:bLN6tv~Ųޙތ|j[j|O<$h$vk5>*CJOJQJaJmH sH h$vkCJOJQJaJh$vk5>*CJOJQJaJ"hlmh$vk5>*CJOJQJaJhBh$vk5CJOJQJaJh$vk5CJOJQJaJ0jhBh$vkCJOJQJUaJmHnHu$hBh$vkCJOJQJaJmH sH 0j@hBh$vkCJOJQJUaJmHnHuhBh$vkCJOJQJaJ$h[Ph$vkCJOJQJaJmH sH frtx?{kd?$$IfTl^\i }"  #44 la T$d(($7$8$H$Ifa$gd$vkd(($7$8$H$Ifgd$vk$d(($7$8$H$Ifa$gd$vkTlTT?d(($7$8$H$Ifgd$vk$d(($7$8$H$Ifa$gd$vk{kd?$$IfTl]\i }"  #44 la T$d(($7$8$H$Ifa$gd$vk $LP lllTT$d(($7$8$H$Ifa$gd$vk$d(($7$8$H$Ifa$gd$vk{kd>$$IfTl]\i }"  #44 la Txvxztt]]]]QQ $xxa$gd$vk$d((7$8$H$`a$gd$vkd((7$8$H$gd$vk{kd,$$IfTl]\i }"  #44 la T z|~( $xxa$gd$vk$xx`a$gd$vkxxgd$vk $xxa$gd$vk~h(*JİyyhUFyhBh$vkCJaJmH sH %jhBh$vkCJUaJmH sH !h$vk>*CJOJQJaJmH sH h$vkCJOJQJaJmH sH $hBh$vkCJOJQJaJmH sH 'hBh$vk>*CJOJQJaJmH sH 'hYh$vk5CJOJQJaJmH sH $h$vk5>*CJOJQJaJmH sH *hBh$vk5>*CJOJQJaJmH sH $htX5>*CJOJQJaJmH sH Jdf~LF@V$ & F 00^0`a$gd$vk$a$gd$vk$d((7$8$H$a$gd$vkd((7$8$H$gd$vk$d((7$8$H$a$gd$vk $xxa$gd$vk ,.46LNZ^@TV\ڱ}ff,hBh$vkCJOJQJaJmH nHsH tH!h$vk5CJOJQJaJmH sH h$vkCJOJQJaJmH sH $hBh$vkCJOJQJaJmH sH $hh$vkCJOJQJaJmH sH *hBh$vk5CJOJQJaJmH o(sH 'hBh$vk5CJOJQJaJmH sH !htX5CJOJQJaJmH sH \     N    ,.ĹĈnĈ]Mh$vkCJOJQJaJmH sH !h$vk6CJOJQJaJmH sH 3j7hBh$vk5CJOJQJUaJmHnHu'hh$vk6CJOJQJaJmH sH jw hBh$vkUj} hBh$vkU hBh$vkjhBh$vkU$hBh$vkCJOJQJaJmH sH $h$vk5>*CJOJQJaJmH sH *hlmh$vk5>*CJOJQJaJmH sH N    (L<fl$dh(($Ifa$gd$vk$d((7$8$H$a$gd$vk$d((7$8$H$`a$gd$vk$d((7$8$H$a$gd$vkd((7$8$H$gd$vk<flvʺpʆ_I3*hh$vk5CJOJQJ\aJmH sH *hh$vk5>*CJOJQJaJmH sH !htX5CJOJQJaJmH sH *hlmh$vk5>*CJOJQJaJmH sH !h$vk5CJOJQJaJmH sH hBh$vkCJOJQJaJ'hBh$vk5CJOJQJaJmH sH hBh$vk5CJOJQJaJ$hBh$vkCJOJQJaJmH sH h$vkCJOJQJaJmH sH $hMFh$vkCJOJQJaJmH sH $dh(($Ifa$gd$vk 7$$dh(($Ifa$gd$vkkda$$IfTlֈDi t0644 laT *8FNP$dh(($Ifa$gd$vkdh(($Ifgd$vkPRV7$$dh(($Ifa$gd$vkkdrb$$IfTlֈDi t0644 laTVt$dh(($Ifa$gd$vkdh(($Ifgd$vk7$$dh(($Ifa$gd$vkkd6c$$IfTlֈDi t0644 laT$dh(($Ifa$gd$vkdh(($Ifgd$vk7$$dh(($Ifa$gd$vkkdc$$IfTlֈDi t0644 laT"&($dh(($Ifa$gd$vkdh(($Ifgd$vk(*.7$$dh(($Ifa$gd$vkkdd$$IfTlֈDi t0644 laT.LZfnp$dh(($Ifa$gd$vkdh(($Ifgd$vkprv7$$dh(($Ifa$gd$vkkde$$IfTlֈDi t0644 laTv$dh(($Ifa$gd$vkdh(($Ifgd$vk7$$dh(($Ifa$gd$vkkdFf$$IfTlֈDi t0644 laT$dh(($Ifa$gd$vkdh(($Ifgd$vk7''d((7$8$H$gd$vkkd g$$IfTlֈDi t0644 laT.Pv"$d(($L& #$/7$8$H$Ifa$b$gd$vkd((7$8$H$gd$vk$d((7$8$H$a$gd$vk vx|U7d(($L& #$/Ifb$gd$vk$d(($L& #$/Ifa$b$gd$vkkdg$$Ifl\pp#X 8 t 6 L0l#44 lae4vx|vxz~ üαΡiV%jzhBh$vkCJOJQJUaJ+j&P hBh$vkCJOJQJUVaJ%jhBh$vkCJOJQJUaJhBh$vkCJOJQJaJhBh$vk5CJOJQJaJjhhBh$vkU hBh$vkhh$vkmH sH jhBh$vkU'hh$vk5CJOJQJaJmH sH $hh$vkCJOJQJaJmH sH x$d(($L& #$/Ifa$b$gd$vk$d(($L& #$/Ifa$b$gd$vkxz~U7d(($L& #$/Ifb$gd$vk$d(($L& #$/Ifa$b$gd$vkkdz$$Ifl\pp#X 8 t 6 L0l#44 lae4$d(($L& #$/Ifa$b$gd$vk$d(($L& #$/Ifa$b$gd$vkd(($L& #$/Ifb$gd$vkU7d(($L& #$/Ifb$gd$vk$d(($L& #$/Ifa$b$gd$vkkd$$Ifl\pp#X 8 t 6 L0l#44 lae4$d(($L& #$/Ifa$b$gd$vkd(($L& #$/Ifb$gd$vk &(*,.0LNPRTXôô{ôôeRô>'hBh$vk5CJOJQJaJmHsH%jhBh$vkCJOJQJUaJ+j)P hBh$vkCJOJQJUVaJ%jhBh$vkCJOJQJUaJ+j(P hBh$vkCJOJQJUVaJhBh$vk5CJOJQJaJhBh$vkCJOJQJaJ%jhBh$vkCJOJQJUaJ%jihBh$vkCJOJQJUaJ+j'P hBh$vkCJOJQJUVaJU7d(($L& #$/Ifb$gd$vk$d(($L& #$/Ifa$b$gd$vkkd$$Ifl\pp#X 8 t 6 L0l#44 lae4.TNPR$d(($L& #$/Ifa$b$gd$vk$d(($L& #$/Ifa$b$gd$vkd(($L& #$/Ifb$gd$vk RTXnU7d(($L& #$/Ifb$gd$vk$d(($L& #$/Ifa$b$gd$vkkd$$Ifl\pp#X 8 t 6 L0l#44 lae4Xnpr0"2"4"8"\"^""޵ވxeQe80jhBh$vkCJOJQJUaJmHnHu'hBh$vk5CJOJQJaJmHsH$hBh$vkCJOJQJaJmHsHhBh$vk5CJOJQJaJ3jlhBh$vk5CJOJQJUaJmHnHu%jhBh$vkCJOJQJUaJ+j*P hBh$vkCJOJQJUVaJ%jhBh$vkCJOJQJUaJhBh$vkCJOJQJaJ$hBh$vkCJOJQJaJmH sH np !2"$d(($L& #$/Ifa$b$gd$vk$d(($L& #$/Ifa$b$gd$vkd(($L& #$/Ifb$gd$vk 2"4"8"Z"U7d(($L& #$/Ifb$gd$vk$d(($L& #$/Ifa$b$gd$vkkd$$Ifl\pp#X 8 t 6 L0l#44 lae4Z"\"`"b" ##$d(($L& #$/Ifa$b$gd$vk$d(($L& #$/Ifa$b$gd$vkd(($L& #$/Ifb$gd$vk""############$$$$<%>%D%H% &৔~kYL:"hlmh$vk5>*CJOJQJaJh$vk5CJOJQJaJ"hBh$vk56CJOJQJaJ%jhBh$vkCJOJQJUaJ+j,P hBh$vkCJOJQJUVaJ%jhBh$vkCJOJQJUaJ+j+P hBh$vkCJOJQJUVaJ%jhBh$vkCJOJQJUaJhBh$vk5CJOJQJaJhBh$vkCJOJQJaJhBh$vkCJH*OJQJaJ####U7d(($L& #$/Ifb$gd$vk$d(($L& #$/Ifa$b$gd$vkkd $$Ifl\pp#X 8 t 6 L0l#44 lae4##$:%$d(($L& #$/Ifa$b$gd$vk$d(($L& #$/Ifa$b$gd$vk:%<%>%@%B% &UEEEEd((7$8$H$gd$vkkdm$$Ifl\pp#X 8 t 6 L0l#44 lae4 &&'v''h((n)p))))`***+++++gd$vk $xxa$gd$vk$xx`a$gd$vkxxgd$vk $xxa$gd$vkd((7$8$H$gd$vkd((7$8$H$^gd$vk &p)))))))))))`*****+++++++бvcTB"hOah$vk6>*CJaJmH sH hBh$vkCJaJmH sH %j$hBh$vkCJUaJmH sH hh$vkCJH*OJQJaJh$vkCJOJQJaJhh$vkCJOJQJaJhh$vk>*CJOJQJaJhh$vk5CJOJQJaJhtX5>*CJOJQJaJh$vk5>*CJOJQJaJ"hh$vk5>*CJOJQJaJhBh$vkCJOJQJaJ++",$,6,X,n,----~..............$xx`a$gd$vk$a$gd$vk $xxa$gd$vk$a$gd$vkgd$vk+++,,,,,,",$,6,X,p,r,t,z,,,,,ĭĭĭęueSeD4D4hdh$vkCJOJQJaJo(hdh$vkCJOJQJaJ"hdh$vk>*CJOJQJaJo(hdh$vk>*CJOJQJaJh$vk5CJOJQJaJhv h$vkCJaJhv h$vk>*CJaJ'h _h$vk5CJOJQJaJmH sH -h _h$vk5>*CJOJQJaJmH o(sH *h _h$vk5>*CJOJQJaJmH sH $htX5>*CJOJQJaJmH sH $h _h$vkCJOJQJaJmH sH ,,,,,,,,,- - --------.. . ...... .".$.(...2.4.6.:.>.D.F.R.T.V.Z.\.d.h.l.p.~.Ÿթոhv h$vk5CJOJQJaJh$vk5CJOJQJaJhv h$vkCJOJQJaJh$vk>*CJOJQJaJhv h$vk>*CJOJQJaJh$vkCJOJQJaJhdh$vkCJOJQJaJo(hdh$vkCJOJQJaJ1~............/// ///// /$/(/*/4/6//D/H/J/˷xhYYYYhhhYhdh$vkCJOJQJaJhdh$vkCJOJQJaJo("hv h$vk>*CJOJQJaJo(hv h$vk>*CJOJQJaJhv h$vk5CJOJQJaJh$vk5CJOJQJaJhv h$vkCJaJh$vk>*CJaJhv h$vk>*CJaJhtX>*CJaJh$vkCJOJQJaJ%jhdh$vkCJOJQJUaJ...........|///p0r0v0x0z0|0~0 $ xa$gd$vk $ xa$gd$vk $xxa$gd$vkd((7$8$H$`gd$vk`gd$vk $xxa$gd$vkgd$vkJ/L/R/V/Z/^/`/b/f/j/p/t/|//////P0b0r0t00000׷רyiVB'hMFh$vk6CJOJQJaJmH sH $hMFh$vkCJOJQJaJmH sH htXCJOJQJaJmH sH h$vkCJaJmH sH %jhBh$vkCJUaJmH sH hv h$vk5CJOJQJaJhv h$vkCJOJQJaJhv h$vk>*CJOJQJaJhdh$vkCJOJQJaJo(h$vkCJOJQJaJhdh$vkCJOJQJaJh$vkCJOJQJaJo(~0000000000000000000000P11&2$ x^a$gd$vk$^a$gd$vkl $ xa$gd$vk000101x11122H2x222222f333333ƮƮƮƮƮ~~j~WHhuIh$vkCJOJQJaJ$huIh$vkCJOJQJaJnHtH'hv h$vk6CJOJQJaJmH sH $hMFh$vkCJOJQJaJmH sH 8hMFh$vk56CJOJQJ\]aJmH nHsH tH/hv h$vk6CJOJQJaJmH nHsH tH,hMFh$vkCJOJQJaJmH nHsH tH$hv h$vkCJOJQJaJmH sH h$vkCJOJQJaJmH sH &22234>566h77899 9zuugd$vk^gd$vk !dh-DM ^gd$vk$7$8$H$^a$gd$vk$ `<<^a$gd$vk$ <<^a$gd$vk$ `^a$gd$vk $^a$gd$vk$ x^a$gd$vk 344444>5F5H5l5566 6h666h7v7777๥͹{hS?'hv h$vk6CJOJQJaJmHsH(jhv h$vk6CJOJQJUaJ$hMFh$vkCJOJQJaJmHsH,hMFh$vkCJOJQJaJmHnHsHtH$huIh$vkCJOJQJaJnHtH'hv h$vk6CJOJQJaJnHtH'hv h$vk6CJOJQJaJnHtH$huIh$vkCJOJQJaJnHtHhuIh$vkCJOJQJaJhv h$vk6CJOJQJaJ777778>8@8B888888899.909296989<9>9B9D9H9J9V9X9Z9ӽөөӽөmia]a]a]a]SMSM hbn0J$jhbn0J$Uh@jh@Uh7b$hMFh$vkCJOJQJaJmHsH.jhv h$vk6CJOJQJUaJ!h$vk6CJOJQJaJmHsH'hv h$vk6CJOJQJaJmHsH*hv h$vk6>*CJOJQJaJmHsH(jhv h$vk6CJOJQJUaJ.jhv h$vk6CJOJQJUaJ 9 9999999999 9"9$9&9(9*9,9.9094969:9<9@9B9F9H9$a$gd$vkgd$vkH9Z9\9^9`9b999999999999999::::*:gd Egdbn$a$gdq$a$$a$gdq &`#$gd$vkZ9^9`9b9d99999999999999999999999999ûslZ#hVO^hbn5>*B*CJaJph hLEhbn#h3 hbn5>*B*CJaJphhbn5>*B*CJaJphh3 hbnCJaJjLh3hbnEHUj$mM hbnCJUVaJjhbnUh@hqhbn6jh&=UmHnHuh8-mHnHuh&=jh&=UhLahbn6>*hbn9:: :::(:,:4:8:@:D:N:P:X:t:x:::::pXEA=h7bh@%hbn5>*B*CJaJmHphsH.h^hbn56>*B*CJaJmHphsH+h^hbn5>*B*CJaJmHphsH#h hbn5>*B*CJaJph+hhbn5>*B*CJaJmHphsH+hhbn5>*B*CJaJmHphsH+hg`hbn5>*B*CJaJmHphsHhbn5>*B*CJaJphhbn#hxhbn5>*B*CJaJph*:,:6:8:B:D:N:P:v:x:::::gdbn < 00&P 1}:p&=. A!"#$*%> n#s\aY) dvPNG IHDRpsRGB pHYs+tEXtSoftwareMicrosoft Office5qIDATx^wdu @L {(oIzkgVOzjԢ$I%*+{$n&2bDV79{/忄ʣr*Wr gdVUUU8=fKP :΄rlVSS ީׇ~O??YUQ 5P0fl L7Ƚ<؏wWczcNu&u_v]ѕmHVz*ۯ+$.LܛL\ Vzy+;plṾ&z̘d/L mɪ_X Wˡp[Z¶m†CCS'Ъ)ˉ6ݺ^~+@a^w-zғf&$Yt /p–-[֭[VþCCC}( DSBBFZf-[Wldx0G OiPd2>c_}6*@qaCo& t'>1|>o+) χw~;<3X,P[3Y}^}}}UH4ɚihh'þ֏9|nmnHnU>W`¤LŪXՓ&´={† @8/ rJv-?pӥP}%h*}`p`ill mmm\zeВY붖Ut7~KPH[ /CAVp WFGGCb!cS@dŋm777۾T.]rkB3i^^}011î]=BH> `hϴw[q\nTt^(aJpG?i`1 ^+Bi:L1LX2pXn]x䑇ɓ'äֱ>u Nw}0k -C{{aL8"){ڬ@ pw@ȭeR0>` kq42,І\1eMH2aԸePjq1Y!-{1-Kպ&} 0rW0b`!WIf+|s6|[) ۷@GAK0*0S}3: ^X h7z-;fb5Ν ]]a}WtؾCk|ɉp샣ҥKa-aݡk]L5 ͪ |8ƍ>* |TZ:N, M2Ր],a4'jed~RV#*\p4ԔMxϠJiez&QԤ@KHRTnP>&h\ jB^ܒ:=&&1l gq̙/Mݻ+dg[r<Ǐ8IggY';0P%"PN Hٽ{w!^ *uK0HKHYǕpXSM6F1(Аd*,`yLM( s֋";I]/<t44Ơds?w&L ̓ab^$^`.>LZVv+ <'l8\>G+Ãqlc&( p^/ľHRdĢk1{p~;//T=2}mH]XCJsyNu)2<` a"RMd4 Tr+R+4+CSjF[BmUNRdpo=BW< 4, ɬRž}1Fpxeޫ~9@`5PX:>kp^cS \?f@ftkh WeկN#Rp>{q Q^z9|k_ rr"ye,ԩ^,ײ2 %$"T+ae9w!鶸FQVG2)e]ZZeFF$ 0E9T6oYLh )kj\{Ų6i3bBD"hVvr6VR 5*^& z'lQ,;wq#Cphx1%[(\,QZfI؄b)u\dn@{-=*@*Uh%f 8Zd`HK石¾;-n0r.|a*Dvg&o`yG Yy,)"qmX ]cl [h!h;WI>ߞ0/Ii T&_.HY=%fR:ԅܤ㲖Bgd<7GlVRI9 l z FFJi`mT%Q=AW,)\M񭥭Yְe&YIc 'vBuJF+[Tq?tLe5o{Z{W:/mxfMHVyݙ"Fb>M}nrM*MdT˷ +``ZqZI_^MX.IkcQ Zg41 fksEEjl߿{RNU/tSQFF^LN!)B0tkhC @Zbu"pVMjlp{zTrJ:q29X#& U>!ȥ7uu5 DBd7W#ҹ(l53LiD!V!KCړ4@o&&D%eb! Τcǵ% ^ho˱W{y?69B(<5IfD"{[oNOve0HA|`|x)֭ƒldH{T6*^ ;|I+ W2&Ј&,j\pOdq@ֲSn\" 0FU0BEU3tXAazZgB`zA&5"H?g^ bQg:Mn{5"~'ժ`*@gY.6k ]p9\fbQ1s|OAI}°YWTdŗ#IQү m.͉ JxYx[FTH;ևםteP 9#ں7;u1 Z!V~ݶqKxþJ'X5}W% YyؔvF[w&ڌIYCѱ6*N@ gRb A^&,F@frs|EuOE[mLFV@kn 㙧t &f2O׍MM@Z]kJ'2c4ڔnm鐋tŽ74KIZ Y+wbՏ7&VӁy|F`??韆ۿ ?T]=`eE40L $3a} V1UҶ7 nۺ)҃ ,BlԓGGO}J ~Fbg7>pYXS i&&U}y*th;Ɩ0ƔerlP[Eib][)[؁H,Da))U !v 坔I=\jsrղ "Ş,dwJ?9u1RΙmU_'5 iN*TR|<MIV 9@ideTݒԴ`U6j-R}U,o~}V.$ eQg?3L0`B5Tle[ ۷7 gNKNΖz=f͚)Rveu'dMSoMDj/pf˲^4 % T+4*\w!,MLY/*3*r٤ҿ.A]߄c@1a!, I|I5&[)ԈH5].Å)6kU S Fkhu~\,VQ& E{FNy`D1=5* >] sfxkxSkOq C*9Ϡx[ ,&R:V,ɺ3 DPXv '. ;<4*}HncbT>+૯׹!qF2E`l߬J{,ի31f7Y{Ƕm.ojm wQ1)G(SOzBi 4U% +Z^urP@+L*86rڦI HqRŭ0K"Y#y5[Bk},ۺe388/NL i܅p9J+2>RQGh?`<~<ֶ|Y]% [>k1U,5њ1@#Ag@0d󢺓u!/~9s<5 ZO~_zxAB'NT5nghް9L>7շ@a[-"oɅ!FFQT:fZbֲJh2e&\O-m3 Z/+'g&|F֊f Jh$Y;EHRιa&Y WKM$7`{]t܀^Q2:|e^hi;lD$[X4m]eR2keui1K Z{٤gaL^ Xi:nqwúľ(fy@L+`vM eh^ф掯mM$)K/U+`YYCgOɪOaY 9˭(jb[ҢUhtQid'!+@hYMR\ф*P2L u/S:dUfas㭪%@Ll!T%*?") 3%wDcz @EKB=RY$_9[5q™XOvdxD L`[|Eaa yJbR`9z*<V Y;R`Xɗ'E#:&)m܅ H{][Bf0cmg{xe '9C* %ﲸZT h LP `c0Tk5eդtkb-_1inSqЬ} %]J#YEd6C\ YI(PN|| Y;u:7ӕТKԳN@G@oe,L09 1>u뤅qy HO]RYlTk?pHV2Jde#9ՈRe9/u- L V{ 0Dob#Ma[՘렿o@sQ) u\&~ژU Vj%Mu LeAcp'uVg(عX ~&Ă-ͪkcPzw\$(~W_iW%B^$,t,iX-ND~>z*rW2Ԗ5vo ᓑ+8<9VIr6&c d,9!1XVn\H^9F\s5mM#0ք[ _O b$XeHH=ҹ7Kv! mZ;| HVx1qMg:gfrDwN{nMQ+G7\27B<; W}@IizU,d/~E}sd`w$᜝&5 `W$%UgU|a$2}0D=DJb"f((ކ<@Tַi0B̽fٖH(Ǔ~W갊$8Y2IxFd4ڕ@DH灛jl m *@9`;7սE)uIRISТdHZiRQyDɤjuHB\I|QIf{֔eEF TdА1fQ#Y p#GXOs-DgpaB&SU J\/Hs'_S(.@sv[Ǭ R1)"xבte~ch-HZp\ox.^S7DŽذ:- $±ymwc+x-n+s։?".3ip9'ó#_ {e"C˶HUT_k^EoI (`aA*#0ˤ32t7ʊ+!؀b|ysXG$93/w?l 2Y=K;ƾbYPs1H["M 2q5<",ݹ=bYU"`ihzptxir֣$++Rz\ ϟUŻzNINPB>uZqa'&A<,ߤo5%CzJZol0MKIXP"V*((9R@oR?+mjU^['UJ`qrIǓ,n C5MV*{uuG+22bKpS U徾3ɀ,ޥYUZ_dETWhQD<$} $PǜxmDCBD#zje`Z섴6b zFZ55@\Nj?6ڈu9͌t&-sX@> ;@ ~ 5>@lb|!c6s4mIEr}"EQsN]{8R,#N<%,0<wv|x@j5r΃6Xe13LM1+2UpQ>9lݴA=Lrl.)룦Nx@L9^";FQEfH{K4фB]fwȶpܟ-Ԣ&LaYabcLP2䭤EehIQg[ZWTL\cAXpN#X#dH! mPjua@zʦcJ*nݫ"?5,$J(defgjS `0Φqy,_k]LDXBetZ'@/Jm1>Sq/)1-EE˲ܦ Uw#˩FҵϘER fpkfKjICime/ZMe][WM۷y69rd7 4xLzk30tQ@홴@A,L Խ @1VlPY/ n2Lb ptGX@INAc>7"c@A2cMDhpl ~}tTZљ&~ĊVϘ2.ȶ~A̳P=6@H+% ;< xpٙՐ؉AY&M6v1Ì5Joɇ@JVF&ȩVU6M&&.AQ&Ik,eO!I8LA}X(sTtdI|YI*ү=Ս73˱1ٱXgE03"% t tH16Vn3&JcuOZ+mM69z;v y{bIbN؆g[(Ϩ1]~'RiBu+Nlw YXiw l Iebqr6a\Ahu76 ([@(+`rA"H= M}aE_Ç T+fˑMwf( , =ӑv9X#}6aF+[2<+m``$ q3ϘXPPdvetFE謗<@yq<p)MiVK@,s Aľ#Z!.OߺmTE[Sz;@rfdعZ*:>kudpH $sۉ%+ֲV~1Zw9c4] Vg:֑fp&/pNKa`|ߴ \ŏR× XM N'Y%J b+NdfaR7s ^%aRYιxEq;LGmߠN~Y,m\ =%Yi{獸ey.m @FpӶNdz>7we1 Igd<bt6Ʒi,2yoHn4k++VfX"Dn,ӄu0 D.YZFi$m1VHOLH`Ͷ%qo͂2$pn6Ȗ;v Yf19,VJn Y? AHEHqCXq/X<ʀL< 6<džiҳCP,j)O<[jpM % xc嘐R$erM[+`,gT d۹q*kJ)N&NSw ;@R?qEl3~;qsaVǏ3"?XxdEaĮs<Wܧz4<-q#\-tQvX$))j=xsǚ\eYQTS*^HqbsR(n G ֥I7uU5fhU<8f`,p2]v-(qɲF n y*MY馴<3ڎE@`0Y=N<ĝ+W 闅 {wn: 2a[ZN່;ǟV-Fzk %su2<-[d#C Kb}H[Zn) P. &TIe6/jJ~#E@b7,8] 98Y]):pWUd0ԷyU0>唅AqTcSӬI[p&&rX!yT n-hj)R'YdTU3RT64(\%hdԫ{pGQ=?#El1ohS3JOK,֗ޣzWஊtLj+ЛY * xOQ :d'Zja0u0kܯRw>'>LVnTYx9[gF.+L,Y no|37øյD\$ Ta.cҮM1ݣH)h@^8w1E֠53NqФ+F!mL?nR_Z5gjTo^\@g⩧&AFM6vNr7<4,QB:hT(޵&Tf%.L;RYQ1!+Hׁ %{RƛIHfISX @Sr_; &s^_ܓ+*[X-.Oca}PhWfqj$TQ Ш6iK·XA-wՍ0wnws 6~X ,qmU'czPqMpB+/mb*PIfT"6$2 0I9(OďqTYHmG6o6/ۏMekQAy$JxźIrU ! Lr&ZC@yF4촎_ qiϙqzle$ȥ8{͇[\/}QnÝ$K\=2 * K*x^tjlsuu aMaDKaHj28kQW DF01 TR8[.L̆8+"´1!&-m-<p$aZLf[;I$ j77O,@p`Ȧď{V$ XF B%ǒRD7j,FY 6תtCAQQsZ %!͈BZu,.2B[ԎE0q2ZhVw.܅}9# 0RoVufVqw[օi99+8pQX=fg2nu&d"VR|m5 /? ǃƪ{R-_|8`->qrrC /{[[Z-A%*ʂIJY$uY XI\3T<˜ IDL7)E 'Ԭ;%LYU,T+kE\+JZ5Ɩ1FkUvNzr*x18&{|dnwWH1Z#]JfE&xQdT`3(wtRX_] bNׇQ^ ZgEWT%?I( 5b24|@pRiGIBAmYM<[㮇n9gr>0ޔ#sb{ "S517ϬxdĀpw6m\)ٔZL(3O cBjʱy 5~?%\Hm8$"(+Z@QLњWq_ʪ-)6JQpJ,ТXٰ\I?_fTuF@(n Ln*][mpM{/Dw%VB_uXb Y H͌ꥋMzT:©"i .n PU=m E ++#ܨZKʴV 6p2 rhVk;6iհ*F%x,nghp'0 tfTOc,=3E:/>fT;Ul@SSX*MXĝld3-CZ t=F4"L?bKJbq*ZREi,tKF03$-ڶ00QF)cIm]׷V7Edf'CnFZ<2ɑНPd5kp4ԆrNOR(U#XSF"Qcў6If}Y:q]>o&j^*`^k> jh( ]Ӗ- +A\'z,v(ڶUMD^rR^rFZL)PcC޶A0t?9 uÞ}{?A8")iU﬷U<5@vjTmiG;.:$jGPqZ֦9 1_Mo?gXl&? 4R߬=u4fáQu@YqTCVRY|yY"e-ȥ<ŝJ&+/ƫSo5\WO+ne@MƇQ1#HcMZ/*}J2Z KR}up"LO)K]|1tKWo(^:uwv K;'rQf]y8o_1\ݝL^b(V=j59nI717 EZuƫ_T{e(ƣZFlLRXoIަr&s,詴xh:Z: Pw*$I&oe+I(kdJx%X!OVg=c@'[kIkOɥdM3m] {F-tzP:j= Y*J Kmpk.}`2{$ j MhWկZ/INR&Y*,%SdxC}k[ڼU-:6ttӺɧ49E bZxPZ ¹앦>p^$M/WM1W=0mY+˭+N=VHZqiM$КIzOLBe{-"Y)4HD¬PqvrSr*(4@RRYaesӮ P-r 8$ѵJE\$)MKe `qQZEu(3RSbxVVPVCӂJ #خA>53˴& 2DB:E `=$1ګ^{BDs289^*7Gic7ok> 8PKq+ʤM Abpu&v"jМ;1EHЄJIV/V@6(^K@N?ksl0!lTYŖkӿU'XGWzyU&Wݥ `" bPN >_HX" Tx nD&Ԭzϝ>ZUלkT:}H8&=U.E{m-SԩSd_gUJ+ Qyx1,a4dr")ʼ33` Hp+H6gP,uX S:/%cG0 uY1&j| ]SH164,AtKd8h,9 1K'S(ү~c݆+qtQtVCn4Sdh= bC >?DX)!-̃؄$P @X@$)[[FeDWڠFVV6dEt:f >>"1{87IL QC~$JmO['-^P.W~ݽ#Y+@5)Y:ã?l*aa=)MaMHj0t%q4[V!qLuPfJB g/H8rT{~kaD|X>_ \X(2LpV~Vܴ%+dŁ0g[\`xcܜD_r@\8.lK9$es?)se|UH2LJM-/U1e|pnn`i_urJl/<\,1&w#x?!@. 3q{t 0qֵYYݙX*0iI=?cz^;|/, DP8`?8~}fn_?. $f$bAU%^FAܓj3z$4DZ8"5Jn_g}/*8K(zwl94-Aεnvu 5A3Koy߅o+6Dpk({Wz?~$ohC=Շ~؞h0 Z{<3@x~Il<&*. `řX=޸tiD>"I˄g83י;FFT9 $ԿdgbDFE&)seEH>ECIfND )Veߋ*Q֜/B5LQ̴ޚv5Ma}sٽ3LlR`46a Y.ġżq/ʍnМ,-~gH6m{5G"ZX1]/tkV Ālnj~Wd+nV FXĪ r7_;ᩧ @"wNUj3xFXp_l={(oK>. 56-.IWIBYY$Vc Fǿ_ L\in$)'-|NkS4a'4Hx<,>RҚX,,i+yG6X,} YPF P7XǔVs;w8JG[V׿oXWI OHPr`8ٌw /`\\,؟Wz\۷ocpmD4$K@j}*1;AM@A H$ENqlboL +'“A,O3_3HV_D:=_ݡek޲1L4u(;#Pv b>l*CG}ǕZ,ܞaNa*r3-glW_WclU^V$76ٵrzDM#n ~}c>C7`S 2XW\0q 43 "gY1&4C.Y'~cNHD)p^ӑ%~ZLTpsJEA$^ ^Q qUʵ1@g>A8JCI 9 ?M7w]!A N=JN.TLb,=d%ɃQ'ZYjVHn^[`db9Wk%ĬZp. `k $k6na܏7x@*ߓ%rPaO UP~لEX/1p/ #!aup*]@>; 5W#@@m p=,ƝFܱ`_)p=D:-%GfEęiv nZ[^^M./UPRxſۿ{F( vxKgN~>9pW, 7x,gy `t^ϡaYxJvX)fW21ijj0WO}q MrYA%&55l\Qg~rX73$|MƥERGlE(FLV 4뗒b$0%Иظ#Lo#CvW+ђLrra Hӡ MR'qi<. Ҕ:X)@7וBX X|=O|$18GHf=Vfn@&@*SS,"_qw @ܞCYl+.Qq 4Sfz޳S@C}I;: nZߨ뱛X~%]nUqA }y$ڧ!l:ф52cz4xfeyH! LJEC~S!ߺ%° &ɪxL6 l$* *+| wm̅IK ,I't;H딞sHeP|qB}dLf꫶0>ZJ*@rVb3&;j?H>Ob$X r^z ;vXL ? (d3J8 ڙ 2ov *7 ?<ї}!Sos;N_(R+a@'GdK 1aj.M/'1Q_8$\TALVnLI YY 03)I<4@cF:09Fm_OHRi*h҉3%e:T8?%i,`)qt/Q7>994P5ܯ6iɸaqC{ h"[ ,1F+_k3AϽў~կ-|V7`uI. NXiSO=N8a@,ز5Jj~W8s[!X6 땅tTIiQl%ֈZgF"(&PsDI$j .)uv vV VQRՍAJ"lTτԮDFT2TcB.E-۬_t;T**pI7pX416lD:5 ,@VrAخ$?ȘdD)Wù3g믿z[FgYUpA&7X(5bRƫV0iث|esuL_-##pNԢB}u@ODeQ~;#g 5MpSUilUlhP𢂰uD,A,x_YR **fL ʵ( }8)ݱ]/"^ؓ['=Fݭ,L3<},ڵ& `B8Iyl/' >JE~kx_i|K| V `u`_!5L6@aª5 x`q@IJLt, =`dCUUFפrE248c[V܊qU&| A. $z&NBJX֔ R\ RK~| 6CO4R1Yi~3fJ6(;B ^W_nT6H A v0J=H['D/Hi#!bŃ{6@P[od=*@r;RCӁ1L*Rڷ_r.^}Y* Cp(A9a[d0mL|w0@]vW:ҋbwa5jaLCr=sNܒLX{PJ;1C썹 "1kjW-#s)' 4f׋љ |)$-nI ZQs+UjY(X;+J(VA=AHMd''VC )db`Cj< KgLc/}5>{&>&*TP$$@A O -.؞X- cc =" [ښCAb撨xXPk!t#*?j,,Y:<2*D@KND&(B:5 suHj: -KE+EQ e1v맥tNXPХ,HڳhruJQ?/ 9iaFA`0:_HT#k]H#5^5R\SEGeF*@FyV4_T[v:Ƃ|h*e\azƭ{T,%D SS" g<'4;UFp|S-G“z)1, ~!(W \f$n@VְTH \*@qa%\&qd&4D[ oK$00nu9}6,:$ڌc EjϲrDdyZZi+RWXH!3)~\UDb^Hjlfi3 Y@psP$w@nm|zj2ڲf)ZEqb3S*P5Q[df-k% \ ,)sZ8"Ƅ@o;a"R%:&F{GpVylHY,XT˥L H76:cX89pXIfSdѼ="Ɔ%˽u -_=MmT% H2_׿e8yTbU[>8N=a`P aRg+W (/;i D~p}RԲ1yY+ o1o$28"Iifn^UP7ZdV~h,`%)c(FA#XigF@2. ID5UħA$D62 "}vd,˄բcm\\V d# WDީ%>Ya6Q֙D6{-uJ'jo_[\QLVap߈~BO?o~a=^ O3 7YEP 0BWӟ <)i q>psppN\j1 ;\,lInw_*ؔC1["{O4J>Q +re^[\6 %$^-uݙ,hƤd86IWatڙGp?1}DU*b(3M{}K׼b*+,BcmkHVn[$i q+) (E j;XҜg˜"qtdAb9W e#nͭѠpb}/| _',C@OKOŊq: $&?. Bߘ'`8u^E{G',g-gspWXGK,}li4rLxAb~Fa*5b¯Fn eMz:MaϬ:D UtPn]1vD 8k?yaWq,w=G1RW+uS4bܼE&Ŕ.tu4i$mqēqxߥ7s?V{ ,$d$3.ܱ}gxWÉgwo«//Z ] y-A:@K7D 0!N/XtN XX+JX0tcQ;*opyܒ뭘7)Ev@EM0$:.FcID *-M653 sWriJj MJ6@+ߺ1zvۀ ⠉b,`ecf3DGGYı``LJ@/=4>7)=Y#Ibo10"#Nu DKvF52(͢WGsJNdžE1̏f^Rh)ПTpYVw-; ZD44>1Y tmA\ b9A QY}]tS!/9ʎq%ω.fŠ*^s+dq߱2ݭxJ&jo[[\QAFQz"x\ܚ/uũ^0~ ' >V3XlwwtYV!\.:!ۄXl|7Zf1BiT*\w<( %HL`*R5 ec=xe]͌HvLoB(h,f;;u@q|l@KOse:աh/PNG δb΄MaIVi(CNF)eL(LFWr))(. +AJ&9H2U $jȩ3|fXci9&MDp]_uaB6 ]%KP7;%IC0I'4cFfB6cGؤʕгI0ҭ/fπWLh2k}j}Q:1ڳu>А( ;~خT|0)ƇKY$*$ި]aL1= IBM{z'E{U,n޸QHpI0b%_, sU_}\A?ܿ_dtXQw~ma &=.gcN:#a:8%H˶ V8#.+,!b'ӡs^G6-?FZ֚@ՄGRcI¼)hEuozX<+dV"Sz QqKkz/ _,J9f 5bvS2Ӭ. Ζݻ @2DLZD`c\HZ̉UܯIevG^ uRV(6puCؠ$K\dRh[5I<8+"R~Y_Br9Z ϿSӬm3ȑ\&> V ҼXD:q{,\#N'Xˊ~h.@ @Eަ2Y)%O*è K"4 b,09-z<\ 1 LI"QG<*lΕ^ XfNfuݳLt5QLo(4gVNȊ[TK۵QF8$kbˊPJ&tB-H.WlyU‰")F"7eari?E͡yCRSUӢg6(&V`pU@]0gV-L]/ P[Խ-z~8V-z=~ʩ;jj,9,մl7ɒ DNdUR#P*٫_s_J]g{lr54]qU R_4 Fp>p{`YGha.r3g(n(P/`}0"Z9u>3ƳxE"~b@rcVc0$F-WY!UJ֨`/(eZ(+ARzA:/+U#3S!;:%jo٢ N` 4,Oh]oF3y6+ EPc#1&C&(34A7yMKdYLO~Ljb>M٣*ckhۿ 4|pbh)L:)"53^kI•:0H%E^K?CZN,i -+Em:p bPVZyTVweXE +"âߒRN6a1?IvLźɄ[+l"F0cWZ;wz n3e]bu"/]ٳJe3SX˵)nun#DE^5UZ jg ,7(@T5HgEȴ2/y5KT*; bэX PP%FRUE"MI4iou`UͪVV`x_2aE-ٵ9~U K^:j[QDZ? W2/Z\UFi|9=rOb \\tXSrv˝ݔalۏXEu,P2?麿IН$˼v$AAɳ|f_>I\!GXy@ׅ:\# x` DY\׉+Y b_atGӦZ~NQ^Zk*1# Z#ץLaJ_\ _0(Y$4Mi P@WLFEl̩,UdW f->6k%E_ =T'T,(gCV%}},# 5[3ᚂg] }k+t@ 0Aw$E@T> K @H``pwDح Z`0e5@"nD2sFԺ$s<u$02o6P6)2P,K9B%&f2{Ѳ=4C:(Iq^P{"Ȕ2k%C%Tii1U/N`ؽc bH;'.?-Hp2ja4۔ ye45+) - @[ ƒi!7v+.ʽ蒱=n)Un'+@+Ih~%3B?쿩O=~4LG})@3|-dYX0̙-E"`P B PٲuK\a\sq︒}&}iYJЗW* 3a&ۨHoiIp-LA @cT1-V괨wT$G7-l*ņl\K*TD= ȅ@M6&@Uu9hqBDir fv/]T4˱8f@$IE1N!*֩AZرonmW,d=$+9thŸɟ{W^}^!1MB *ւf3!촕Xbk~ uIݵ!XH $#z+R*k5@cHѾ5PV=s#rKc`TKܭfDTi5rIa4:I#u|z]u&&r j`! hjQ1!nϬ59ǵ׶)RVss}]& d(tJ'R:d2rz&C=6{ӼbHEgۺܯoc`bXNw3;3f[ĖM;I'9|7q9 &fq YcB"$|;> Pq*-okRl$S dHE0(x뗟kopb>7 >9>;}Cj[m[w @\lC+n$Yiܭ*g t^[nMVi]Mp4f5MU`8LY5ҽ:0%պ&5Ǵݵ˲(˖Wʻ]]PևSU׹) *3SoؤcrcQtSdU *Yl0eYzpߏ kq3X)V% UFc0nktFV֮Z4_M5:GHna`n*`X {\UB_^W>l5, iio opIR: p.XP8\}<,&3V&6{.^k$ϲFųolRHV0ai$(j|^Kn}KK/{ؾ+@r Zhu{ W j'6m~$_xQ pTY6RR\,$;A@|KRgZO2htc &.n LUD--إOILjt^Vd8,XOgNATnjVc/L˂JVA aĚQX;QL Գ>LwHTqUYI}RX#:)]Ӳ٧0U}\cQXK\}ur7 w *0(m-fA@*3-[J37ʕx>1xqgu֩^D+!܅A͞}(/r*r;ᐐxKog?%iZfʺضm\U/JR|0HޥUAY4Ձ5[l8EV0R|pD]P,]U( Vq_4,|jV'!͚n Pm]֔'IBUR6^󞘪T0K)0Y|Pt uxs7)1D > 5DFwx(45& MYc6ݩEVeqgª" iVn@ҧaCִ\^YJe?΀߅UBT{%_'l0,F uR&{gΝ1~K>IHHa7|WoZі` P)vqRwçayX6(g(3sXx;ZX : cu@sP ;1uEkOҸlA!+h ~g02)3DơhCͳrZ*}*ЪN1 2[/:]M;yꬶ[:emJ *:)+toή#헞Кx Y8X0g0 cVAȚ9mZyW`.=aL Y HVCc7OkQFj4gTK\IUY%,TP*7N=5,Lz)G\9VfV.7=s\\{89Gdk҃<]gsd:&<E l [ na`Y'|/H ^V^\ xNw)S c!RX_͵v'ắT&~m0-Bٖ[ZmJo"-c4%ʹ@\ٖeGF:l =D\^c%, E7.7pp :V; 8xt7ďxĐ]8\8Vmlޭ)WI, Dp.Hs+`f0bTy RťRҭV3r>s: օw)*I(y}ESbJnyI5bSx H4 zV2~: c XgCB_9(Wzw؉c }n`3~cUў b}\{ ~Դۛ´&='ղbO糗9aI y, ĥCr@-,x>aZu^DZ+}qLpK ߽iwrbWE&jĹVk'kH"Orgy}?PBӄ $r&ID!wqMSvC=ՀFeߊf MkQ>G1sx88p}&UZ g&˲JLP8ұ [߲=o0әnCLR\-4,n AW@buU;2u ^ וg L^݀E$I&jzbAs$3M掖PZjmkC! _ q`0b[τz19'b%<8V3X~} u`߾_@׹_??BX$1'oH~~~U$}qÒn2p r' EP󘑴&V&nTgy1rJ "m.~AJiMJ=NKIw$Ij7 -x7ONIkLyE.F\;G2@YSKn|4WIq ->#5'M/g*MQbU*CYы,QFܟC3%ЖM* U0ק2h;{VAՁka\ !+xyt.H>+m#n̉#G|%2uwڎ'|JY( LMYW^yUt J3fTɺ]d@*D}@^q) ]A@=+6UBڤ ރT"o }YoVxXX_\'8 ELL 7Bn*&?y]!w@b?z'=@5wwn=7pĪH2/_83B .91Ip6>"3\YcIsHf (&egVfY%C=8ɔ n&rOYApm1Mu|\Q1ZI\e@pn['fVѺQ?nS*)`uĎKizɘ~HҰj p}sH^j/%M0?pMZ6v h/Α`םi>.AO.ŇGUe}@4bu":1w#+õsnE2$0h̆&+m߶]PZÑ'kvInIx/#6&26J*s\)U.2RM*IfHY]@J*10ֵrX%٤DBVLiUkVO\T[!&/"3n(i g1 Pѫ&cf@WRo*T3V߈\Vj")MsL0+?%MՋX11QS'~%1J1?⿼mWhu׉H IF +}|=Ef`+ 2٫YY.XU$=7q,Y lE@{v視5OjArܶmg8Ykg(tvtkE@^n?o{D˼::U<#eH$[{ Guoq |I ;|fFiPpc8& A3bR Z&TX8XT*#De 2Uce>̹BWős㺐-*;r 1բ0YhQYGC+rhiWm|j3ũq LDH)inl X8\b_qCZLVe1Dxs[h$R (3*\/Sq*S!gL=Hn27ʢ`:@+?rPh"HH, .``m;t[eBt,a@t>M,ESD4F˵ l6Es0k_ɣRs*Kت:h1 =ɵKqdFi+xҠۭb!ndbd5ْU/#bHFQ!~qj;?yЅqym@a(Vx!bQ&vzŕƀ]O;,;'o&=A&V @O"b.:VvTD%jP&ː`"^ ҵ TV6jHI|\- Ʌڻ``#B3]q-2x$@X1]6w:>#@.# G2UѰ@pS#܉JlѴ=n: ח=ES)N_M \K676 5ab ȣGq٨;cVc1}IL&7˵7.":?T&%\uc(Wcz5ƅ\jvK鄈F((ٖ`j>ݸZ_}e=_ WTJe'7MW@3S-ڪe١؈²!ЊhHh@ƍc09h$1OhCqSߕqǻ$׮cAx\YF%?:!oLsp$+.Ij{. 0pϝh4F~|H l׷$M@b,&ν;HS*Gv|'ϯVK< 'L~gr}Lb`BX10 LsOu GEIu{bx0ՙ|EG]| ]hr)@۟DV`owH҄@[M`ӂpVQ} b 3ȅFRX`JAM-)!KMJڜ, z*FJ̀deɫ+b5HQ!,miƆ2 㦬zR 8m5/]9( и6'׋U[U1 Co98>`Dɾj9+W1c'?NLFވJVaK2a색~!X0vL0j!^^5x].wRڸ7{0xΛLv]檷[&9x/OYP̸&&L]95~V}aFi"J~. jm҃XMiT 7(=߀ExxPQ͐8c"WW:#| [)Wa)6@e01=yXkY%4ar a ,@kA Rc x6>o& 4En3#]U?X6i@P;Ss6IO^0`brq[ H:7!}*&9`iꘂq=ĺdoɓΩ[|ۘsVl*u1]V17 .K[; յc~h~mE[W H cb.B$D$X' O';"L&FF vR=P(LڹS gI*J8Tx71'?}:@mBbRUUB +e^LJ|`q+=`~{ UԂzIE>-dڗA;naRLu'ӌ${5\iDu3=};cXp{\& 8fs}qa iX?Ds=7e!m`<^nߏ, > [.V#{岓5z!mŪ'W H8 n~Z 8$-S>)x% UUkn*y[c(M JñrP+䄊0 {.jjC%S$wz.=Yu~R4;YittM@"/7+ddb2Xܵ'}p, h7Yw`X\޴Ek~h>ne@jC /~x,El̥ 8}rH[nY=x=hbrLz@9qlA9Ҩ` NpD)d'^rkV0ߺfa`AxLgRFNrU8?nx]ATj&PQ >t:8\V`kpF=lFo@0)Ocܛ}ChO& EZK|vkHk%p25EfV+ApeA*ǵ` zrA^TyFW"ƕ|R{ XEp\,sc<^'Q ])&;ݪ:98D͹k_ME&2q`7F$88Vr^|έy <&. r*UvU {@jA҈r2r,iv/Jӟ|yozBuPdL3^]>ѭ #܉eJuǻ c&n2&կ^x^轺H!ĶD$Tu45wHLYD$9]k0+8žqXx54BqR嫜<@wCC7ҔmX L$oհH " H֧QTsBs.2A}fnK'6Ai[eUE:bz@V`&ph, 1 =-IKMpK3}g&$"VJwFTsiS_Yj' *D@bEv1@5,Kg2{eEGLkZQ9c=-Yn$r4ͦ:`xc?ceT=3݅z de8V>K#bϙR!ؠ@_|fj.c1qXEH6B]K댛"Ţ嬕fNA TYZygT;V, b5v"~RQi֤db++EŠn\nȠ+_J`x:UV!g)mJ6(֓߇eٜAS}_Xgz0,u`eP{Xd(, s rNA"BO^;d" +Z#LC(Za`igݵXU ~,ԷTud ,j_p.pf̱{%3k\?(Kǔ)nI, 8"/5BX7; =O6Kx \ww ϪtĨ\\ <`}N?H8v7_ *Ş}{#=ڰGcEsdzZ_VĊX( ȄĬ|cuء"221I]hIJ-߈h4E80˅)ș_z63`~+ m ȼ`" c e tu.R@/CKjYsX$Km;~RV4?sppO&>0Zj@S0ca97><~cku~Oz<+AEx Z\Zqn9 xEj%B<ΉWX_B3ԃ$vȵa{N6~V1ZX K]ʡ30<6*O땦L@^gppqبIv;᥏ ܨ JԢC泺IkUZVۡ2>7 >\8v`8c{t _xxZ}R9Jj1k}W "m hO;'ɞ[??\no={|7XgZX {>nrnXO?KZmW$q>udԦ2X h35Z$dLDљ0"ڌ+&%31^,ã I⋦$@6$8u7ω JÜuSVӠe@O]rSӓ>0ydspCMT ;HM@0$B6 d4*%;wP!B9c\m_w3a(@{3G$568۷#DE@j&2q/ -N7jC4#.')*p,Ff2Ev&\ f>7蚗 7BBpN^TP Q!I{8>i\:F;䲐mVܜا¿)D9Xd{U`&RL<+[8` yqd.38fR kF)Tc¤D)|7M ZzByĉ V*3O~s|.<"=xs&yO:܈jvАxf=M?}='`O5qэIXCf"A܊NR1##D"!I7s?7ˌsq; 2q t*Jn,+gT߹D} H6bB»39hJ`C=V ͵M46%Y#TE@ \֞ϸi аsy縡 *$ ݜϱ/(L6R3eqƦq,,*%KBjV-*ˏ [>Kӯ/敶T-c6<8XӖ ^Ip,\[xך7yҟ!QP:>p}G{ F>?Vc Z;j@پرzD%2ԓ D\V6 ~DJt_&̪lry, L=LI"\ VF1 eȨl- 5 !Hc֡`Vw?M`w<:?QdÛzح(n>۷o}l4we-Ob7vK|^j"|X|ߵ f׋eKRu:;e #.4j|N|xO5'Qb2jzY#ʶ\e"8xT\=-0L% e5[4ܬ6 $I5f£bnR܂A 0L80mp?bmYa.WcDEJ:;7 O>Sm Fǭ.W,.400/ypePy7R,Ut %Z 0ř)k1bm.bzЩU- DLp$=Z< u}*PQpJb4h@]وpYGq#$٘rua[@#to8K;^D%cZ]Fћ?0&8 edtkƍ9/HXŠsk5K?U[.Ec]abFmMG2*jd]wɤZUUiMQm55@w, 4>:6x3K'&/a`5B 2:qNyY\ nD,D=B;1kjVd(pg DPՂ7ƃ赒R򣖒f@J[c#s CeJ"_?M"@,,(+ʭ㻘#D%Ln֨ &DlSiWߤ-rweB:nטwsN'G!iqZAQ_ F׭fP."YvhE@)ML.Wc:\`&0Hx&.0mdzM 3* ><"g?z̓eNOs <ɾ`Uૻ;y29Ni( t:\yW,Z 6S=/皲LRa;qry;גN:ΓnR<;X{82&`Pd=_d(K21ѝ%ÓϚd\`!+vz'5_lq =ׇsgA{ׂE̅Y욮H҄Ձ|ò2h,-a>x1lU |=Zi0 $J>;0NQZ#ь]Sآ~+.I 8X#5)c9Z2I$ce <]2`amڼQ%-wڪ^/1τ8Pcl(8nGo䙙tv& *nu2~|49Tp{Uj'Yo,eԁ~-+s2wWҴz6+0hT<&5ωx>a@]Џg5>A@nxp 4)6 Ch!? 2ɨxaKELc_1ԛYSI\`Vy+D14c&>kT-u|7mrAǤ<\ί3/pE&p0Ib]-?_+z)6z;s*c c6 ba;MM\ܫůSښ9? ? hyp\Equ xEVdJ'nEajz=nN&݆? ,J@]'yr޳gQQm' |&T#q1X,c#q,]{E-_CݧcU}1x7v'q2!4."n,N BWӊa-ҫOAkғc99]gq?o0Lb*˶ (۸[Yp@D4@T A7!hLcgg\|j_skSz"shi:B %pި5Hr {Yl8[kBd7T< 3Y\3Wz`pMȮu(+9w dZ^K]U_|`㿺hmX-J9>$i)I,EhMln:{]R%Unx&7'dspђ RHΏJb 2DЖ1a?Oy VS#XO7c1i`AY-9͹qn5Q@U][īL[{TlCŏ2֍?; нaN1q6S{)f1L훎7ϪO.Y*a?]Tsd-IX鉕^Dž5DD]?@ IR ,dH$!Y<)MT؎`.W ӆc|6pc yn΁㠋Xn$~ ?}{1C{-?TؚS3I8?\LUD}xz+Ldփq:#Q26d\5YqZ]#/`d<7r}t>v>\W H<*'kX %`QPd4?/FR 3kT|Og~0an, &d%"qлaNO1Ir}W ۿY|II*},lݽ&Ëq3& zI| q1XwˈPn6 T:vE"hetq,b%ŁLv@cjh&*y?я DlK AR$Wŵ:5my8|G^e&S'I1ISVkeB㪨CX&%c*NKEV DFbwn)P XWŏ=9²ڇO`3&$f \s'[p6ym!&bhhaPHQdBM4~#rKw!mkI$#`֦'.)'Vctw*#֭,u}_loҼA+ P2<|* Yǿj@p0IWzz5/X]2WXƀLu!8jlӍ~L>8^|e0 RYciʤd 0a~~~6qcLMlU#ihqf+ht*WAٛVuvmlcj*P!NóU-KUR*1gtU#d1C qG-)bb:bTJi Ӫ}YYlW}qrh'WUBŎU Y6{b{Lk&@$ dA9{d =,kQ1f|4]5 _+~3hoaTG߾'^I#++fX(y+  )Ƴc Zqp<8\?5qx鲹 [-2A!>ZHb! @m_`1W^JۚJ`s Wz $)qg=ц#Mn c1*g W>#BEظoIc,TkE7{ <6^\\&|]-9XQw3Sݪh><ۚ`a09*MY@W"AzJ^+EvAׄ)KVVp K%1%wF)X8V,s/A6ʹKu"=Hl͸R<ׁu{qx5-u3IO~Gs\-bvdiH3i;V }rrA¥auHpgTD4SQS4mRAOb'P뽗3Weu&2LQ.*rulrT:[؈g`LH驨 {Jȸ\\8ij2Zb(xCT,Eu1z bXبj"5vk4 Pc x:޻u7~끄&4ƅeȊ- ݅qr^t_23P}bJzjCooGD)]8 >.y v~wHb??E~4]&0GO*W2+4HAٔq촶m2P( xjI/r%? *e];w) -F1N(sv+|KmkqK9iW37Ǹ [ DYt1ߞkldb)㚎 ԽJeD;p DG .I!;vȦ S:ЍX kf/q(&(C>}ܢu]H1y:8!7Wr^+6 4܁ķߍBGMڂ[.{779p]кݤ1a5q9+4 ɐ$}d*vL$Pg?[QWD-6VMwW:XƿoHt\+q6Ů}Lvg%{'w3Xxϸ#Nh?vRXf8;Y Ҋ)>Jh[@kQ3l䍛7GGRCn+0|R^;;> wf&JLY:'5X}cGZrd luՠ&F֩fR`qfSw)#}c!iVcw5[4Q9 ŢA Jc[.GT~^ypII6({\ ijiE {; Nxŗm{, j%PݲۚgP1e}A= YgXЀO}{6(Vg=D߲GH>F7ܭ9j u 5+~]23Rb]K@& Ӄ)s\}yN/Ț%̉SgU^:;hJIE2)'n 牕Xa%][ IRHFgs1A^K}or P.&ʋ 溻Dϕ"PJ"Fw7 c0mVlffoUkHV~>ҟ`BO F%,;`B1w*k%65#ZjA([-XC(dFɴHeߔZHobӦ y5?t]_SdS#f#&24:^4.24.DW;JK(DˁY{y?NSY]q LNPf<j.'mGb5ϊ^Ke%IZnP@Lĝ1hRuܡ$];:K#7J)(zYU6QQiAoz[7eZZ@~BdZ*'.E(`1U B&ΜĐ=L>fͫ9*@W6zKn)IRKѲM&|'r&!{c7Pp9KzY> I2HOz࠸N f$2PءkBWAQ gY]X{՝k564ՠAKL1[Q@ti#G&=u+Ь-P_&Xش}MkPEI@HCH%9bFq+>R{xRJgǂmPSݬ&r@v5FK)D!ݲ pb<<TwE1*aa! ryP7h2kjH4r;fꢨ$ uWPT+|cBKWXTVLl`v ZAjS8a>cU%e1R4LgRcPj=^k\0!&T4 XTks*sRsF5 )p# *#(`́b:*xxf K!`վDEp L6[mc\Mx7éŭ8Ξ9&ؤX&u"ȫqUqBVB+qEm!ѾdaJ"~QV,D'.N\!\xɂ&, 0*{S4,dʢX@56XQV<'I'ḀPׄ45{@!ŏUZ~Lq&:RSh"IUM|&c'8'PJ{W[&xVیkS՚RP೾CIU+hhp +8֞"u=Vd!@kbr{ph<XS` Յ5uǴejN}2-Od{\=$jDa~ ܫ!$t&CEe>n9v8N8}D=)̎4k2tmÞtX??#|}HXab"meʲt,K$(,06 D&8 Pb` #@- {uOn&dJ$ Z]w8>@aRKӏE$Mǘ?zV ZSNr 3sM;yHxk/Jc7̌kE%P/CUkxxȱ]7n&CMQaU%t<,0i/&L>A `W1HӓY,V&9q45R~4@Oo[:;^ o-"[P,_"C,(oʱ?kcYZPڗ=4WaHV|Vp-c`r7;s=oȅ9FԎB3sZO|[:MmS7 ;~NWs015ZsMG1 :dF:;(b@#m\#[@GpJ)W&8nXnYX%mBM2r 9_N^eKF@J,O%-nհvYwuG˩AZ۵ Gl*6mN^U b޹6uYHqǀvq{+5=5|t8q8] YqRa!>g^ֻ10%݈wnӰ=CPĥA9/}7cVe;G,1$<o.;S* i3{ׇl) T!]QCHS39޳B,iC(Kf. YXG;Vќ dD:a թ-:m7t8[{eel?˧v 'CH ݈u@qpT{)H׻:\te*g/f\vi)b'@M"QVC^#p|c#.9UMъ1@"8/~MnVO큤U[`TݚAWڣv$6]=|mu!)-VmHZ.Dw]ܔ< 7! TJ G(lV^ظTI1D!dvm8K!Z( N<$LUtK!`6NP/歟Hʒ~)-1#"N)9D?mmwW1;n0y7Em^)::T`UdHTPT>>F\~XJPe^iܠ)K0 \H.|5Psء㔨b!C($`2T#D KMQ͒Cd3<~w켭nX޽%V'{QF;g.r"(p@* 3@p$s, 7(i=!o˺2}CƢrT[D98 s/RDT+fftN DZQE}ӖŻ`Om.w'@u\p(Sx;˟?#`"JhcC<`BV.lrځ};EfԡN4OjFS30:;k¹2{6eD[uvp* 7tx҈Fkm(!"! LB:N8GWI;٫X(jwm #:CM?;;l 0ߗuz"DG0#U=l[h|D;/fLwVI}P P;%l~U| ۲+&JL ׾t3|H{, L UQzO` 2isi;B#I1ڗMY >IQ~˯2r};K93ZE*(V+"`fE_ 4 ;<" w8s~Q.XBnI7Ҧi @Èi̼Xq~^u+ɋRy7E^CgSeP@ݖB7ʴbN3ߡ~&A #v("nm "T>|~j!ę+ӹ+S=9>QE?4aB+xvD$+}@sœnqB7h(VO>iz͆Vif;٭w`+!}V^Әu5m.g6l<4y+p4Kn ܵ,HycK3.}q^%|> Qnh6ǀu3*IX|]#ߝye1j#уcڹhM'I!m:Fe0bA%۪XWu:7ERá>ZZȱwjċŇ@ @$A |T n OUBRGSk)R ax[%GD+"ո BNN^ޭEbiCfzXAM#€X|PezHUR'RWɓL HE q"&בi;@=~`恤K $1dT-HhHdQj߫N" EgtR@4N!E"XC(ErYNX!WpERL CXCM#>?Ns 9"3h,.ۄ}d7nZ"X"l!Ϥnu`wcuũQ$Uͣԡ$UGQ@/ &s۩kan"0tA*Wa'zPPǬ֫E(qB`)C:픀/8<q& #M!E;|)0| 1j${U PEg5&_jy ivDq2[7hu2n,qcn0>g}N#fmZWg~ݚ1[Y~ivᝨp{{;YLaN޸Ѭ3n(CԦS+¯S9673 ))=! [XXƬ+ׁ:PGwPs^U>D{ݚ6FqŸV^Dbҽ!^=L3ik+:X6<`vADZj}Xw][nZ KT=Z>"kqJ\,E&삭VbL2mD,7c<4cAKi@y-s}5.zw">Z[- GHܸy&oh7o}֝3Ϩ|jcZpYDHj#$nr? \ x iBo4(o# ,(#dnժm]h nf97az&vK)U+[}k) xhߘEܑ]0#IDAT@r WGh5`jX,Ze(ljw7-)xVbC(RdO>_C/9J(XS*7X~ZH.aB~I:ulua*z{*d=[Bjs+8;HzٍsJfvï/a<\.7^5\ , i}6>VDthf{j_62t͎N^ĖDv$4 Sb(V ^\ē.a)<\5yG X5P`81nN{h;:󽖉`1X aMnz+5cޖ ʮWVHcy1[~V&lujʾ+'qXBy֥Jx\x i8Kt<ι7OWH.RM3*<4e/,f-ю{<wOrٺa.Ry&ȏ`JEdvҟVI amIlf ME("30?3oYm˚@Dr 4V}Ң-=HZu9Pՠ@ap|Җfme$sq+h=)2[]D"m-@:+CӿӪ@Ҫw7?tpGڳ3SV+62epJݼTܿbDm9' M˚!zLZy x iKHQE*~I0WO=N#>Ɖ>ӵ. Y=5Ҥ7oŇ%-+yj$-vgsHJJEel+e+1[Sfw~zފ-`ٞwU1ecnX64|O s[{N큤[0u)0zsl'EVw,U$: ]G:{N-hWWů{uvx'89NoE Dkmf7<"b/c_|V_(x+iN룒m;n뛿asWFَRmk΍;ݳ4Ooڲ^ 9Dab#D ExifII* (1&2ivSony EricssonK750iR1CA021 prgCXC125954_CHINA_CL 5.3HH2009:02:08 12:08:32'd0220 4 H 0100`XP 2009:02:08 12:08:322009:02:08 12:08:32 ddR980100(HH  $.' ",#(7),01444'9=82<.342 2!!22222222222222222222222222222222222222222222222222x" }!1AQa"q2#BR$3br %&'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz w!1AQaq"2B #3Rbr $4%&'()*56789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz ? ()S ,1 vԠSCR4pz \R–)ؠ4uERwj\P!RM!: v)N pՙc?:L\n< iр[.O\cN0,~Fdݝ?4)qPH[ 11 bhQKq E'8?M{y&eg1˸ &TɸzRW&ݨD u PъxC!@ ʼn­6?ַCQ7l:Ֆ !&"NS{ڧC/VQ<7n#7lIA}XJ"Emp=MX3Ўٜ1ɧpft-(ٗ"zԴBc" =j #dG6u{@\SR-B1@9}~>( 09o4)ȫUdx~*#T錿6H){LGHgqԸcE-Y a#~_ENKUP Ox7&٢< *C 8$㞤v>P%{*8K+Q28D[bw1n}M>= 4҆E|dt{)j=/:7M}J72TvE6n!!w_ԀP% v/z`RAN*1NgfI,nc@5KtLeaU ܆~z@jH"ۙ$ԾtR:0fW} !bxc+jƀ4f$8*rj.IH<&2c ~srx :!b ^@|-uSvT[[_J%c@h̡ D.Jr1[$ c- > tIj-6Ѥ(8j.rxz{n[[?  $.' ",#(7),01444'9=82<.342 2!!22222222222222222222222222222222222222222222222222`! }!1AQa"q2#BR$3br %&'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz w!1AQaq"2B #3Rbr $4%&'()*56789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz ?<8Ҕc'֞ىf;P@z ڗϥ%viG^;bLR[cӰrrsG|AQL<݊R~c҄ AKӊ@#&:EQ%ւzr3CȣSQSԁޒw)3ڀOv01hc79QЖqҜ[(Huj8҅ "qzеvf;/4hL)2J72c^[8ehR]? 3:uMO1NbzqF8қz%NҎi.@ߍK({S$vq{dsMUhay >#< qu4ހ4ܑE)p:yT8 7)=8t/=gv-19N+S-K'=Ljc$1\\d-vp1IghB` ނNFaHEQ?ce n)Â8zR>XH9S$qp zА>l=u$G11B[yI 84h?09A$A+hЃ=;Q w܍޴1àM!S<\R9CXgy 3cBy9N'z_z\x R٥8J̶qbJ7^x.2h)G4Շa "8#8Jq99cQdE\RqC$P~ƅp>sF2) `C;ӻ 9)B##TڂH07jC]FJ^BCc`@p}t&>Ԯ4/F{b>l`_@ZCz֠8ojQ^+ Lҁ\AΎӳ 4ҽ8(ibw#&3GqZtIi8:E('3`)8v Łzv AF@{P=ÃE!<~Q`Niqzv 7ӿ:S1<9{TkaԠzk !1Оҝ҂3Ba`1x^5iihN0h$g8B2HJG'O#֜B3{O@ڗ8##8p͟Z\cZڰ=&Au h8)r(@!8~:Rn4;K`J~}{ ߭5ޢ)${Q*L`@XqzuzPƐpi0(

Ѐx?Rw=O=9 Q&0q)\})q@ ?.1g҆)O4\{iq !ҒO$i{bRRJaǒ=8ȧa\`Aⓓ-pNya:޺ sK wyts~T84G'8p8i0 sJ:OZ3ԑJZ`9ԁz(MqQל*k c֝gBrM 7/~!3CځN{;h!ҕOԚ(ɠ`1=(@9yagց Fq@9=0Ji:1H鞔(LBz+1N}h#H҇n?{Ap==i`8%1ǀ:SOQ@s֗0#iph``QhzS@P=!;zSvǨHGn L PW#HmHF;慨zssqq-C֌y(Cyii>3FqMw=0H^8;ކ%g1@8֛ZץGz@H<Lt9c?A<)HTyO`sMXpyCuJnRR! )jmPGcAi/0`3}#@x<})GHOP?:.i{v4ch`8R5OQa)@9'۞!Aь `.>\ʔ1 ړsiðY}9擷4wgE'Jw szm:PI8)_Qy`S{{搅^sHA&6(J. iFxvs(a :cqnC=NxE)րh(V@&q6<}:SG.21G< {(C)y[=NӶ7b1Baw3@ P9 Iڐ: 9AϭU<"3Jdc>x=*zNr?,+v4`Iւ2yc\``f8?''ZvܜRN;PzS=h>l0 >ܟot(OA֌q@j(%i {R9R q9֣n :r($nM9zf(qOb)1Kp:`f<jwM=hnk E4 \V8#ҀAcI 0 ZL.4;8Iց= 3yE;0 4q&@#H[8ڒ)8sKɦg4֛g4?-{P;T pZ=O888B7+ۭ&Fq7GRsGPzR Xcy(懨$('az@@`:23JxzQi$qhap/@ v1:1"C"jaӨaޒIbF1Y&!O$Rb82h>)*O&8*IRv8^R=ClІ#!ZC2?:C!= nr@KhL: =(dP@ JPy u8恜4 9ϵ FB/^2iu})x(QqG? P:q`:`ќ1F086>v+aG\ԪA97(ia݅Rpx4+u-ZhR^^=jiǦhAqjC}4l!H8P14 q~\[ 9pH?-hF8z!yo'n>C)`◀1I1Zw ##vZhǿj׭&zQ` 3 aq.GFxڗ;f0 &rAԆ)= أgwcgc;w4@~8 "a8A8Ҹ HwnzX̬rzҌԫu}is;x:A$.I8uE9CJ;Q Cҋ>Յq3f5=s})}ϭ+1X3&phZhFۉ!A4n94ҋNFp~9joa! s4`~}46v H3)Z&9 8qh ߭80:RqBv/-@Eq@ⓜLyR/$Q~Bu=Oj15SސÒ9>G[H'/L.Gv sN>Q KPP) i'㞴r*F(qtWRPsJHN3AiOj!G68}ip<(|9)!Ii'4XA Lh_G>? A A85'9ɦg񡀪2O!<@?Z`sC8 Jz4JRҀPxzb2(JJz!'j q@ ߦqH8@>u憮Hn9{ P; A#z+)O8)h$4sڃv{uKdiE4bb O84Ԋ""X\7@)ᰘ'ǰA p)3BG)'4r#58Rg&R/^.qJƌg8tH% 9GE(ti. ~)æ &;M5LW$Sk 1'v9?Jأ8#ڝP=8Pp4& cۚ5LNqNΕ\SuSaRolv+ F) ) {RO#q BAO MС&\bҁpCqM2@w9v (h\g+ 1s&Qi&0ZC6#GN=i@TRgN7 3@îsF1B IzЧi X=2zP=?A94'iXv^;I (bA#j18'iG@i)i /A҂2A((:QFA Q@-Hx Cޜz;Qa1Ŏ@'Δ}O4h1p:У GZ@0JLgU1\\qI€ jA{І/zC) vCaɣ<Z9i40Rcsҗ9< P8(!CM"C45 zӻz; CӞ}8,:s\0SAIE^A #J^ OqI%L^ s~q҅0J96-8I&PԌN.p1ڗ8AiOZC;gڛ 49FONE+9nF=ǂz`(B 1A p f.p&4WZl+xv4Hp~r9a Lva`S1bs;ҩy=zr(]8hh..yA{=3׊`R\gP9>@V!A/Z 1JΓ094hbw Ǩ ܊Uր Q1h8A sM?ʎSL84Jl8ho֘` C)@ڄK0hL10})=F:p8(z^@1=ԓ@F~cOpO^h8,F{a\B0i(<Ӂ:Qa\= ' 0O<Ѡw/'iA@IqG'OCIږð$gʩ[14R@)fOJ\ɠB=[zC1HT~MH9CцyRcZj]ozQ'CKM2zԯ}Fd`c!99@iyu rI aqgNڒޓ{hn;NE 8<{Pqv eRKq-dZ(8.A {t:[@E(某r?Qcg w 3@HaקN I֝sN~/CқߜS'9:RlUyHЪ{RcdqM#4agґH1AMQ)qO lKyRcG9=i 9npsցq'( #ލWO=:Ls^ڐ i[A׵P@zh C@$*''4qNAGӜ9IRa $sҗSz9&98&@sM q'B2sH,h1L2 ~b3)X8P &8a 9?#t+1J8sN1=?z7{Rrhc ֓sJ~l/cKӚb `f(^қaЏz_Z׎ ֖aí4K^Ԏ`{?JF%@=d}h$3H@FFhFa{wy@'sC88qPO_a2WdqOup wsҁcz(V9L,)H=l4 HsJzbԍE-9{ ?&֒`zs\p3҅`{P9v+ 0wf(v2($ d#vzM^b c \\ tQю9Jk 4`Jm+X0zg=֘\NyP P0>ᴃ^ؤuL8+asA4J4h`z8`IwO `8>kp ךzH}pH^fq@I)'4 ;R;ҸɥqE p-w .H+0 إϵ HNh )qIw㊛SЎ1J9sO.u4g8V piO=iGA8-ž' 1J"qMlJNO'9җZz@:ROҋ!ӭ"#ƕ!nJ:QtTh;?J^1׽ׯ}:9?0^a)}OH(9 hajlAEc@;6ZsTzR qCA.;֚WB u8N݁ޘO(RWyЙCHM4!z;.XL9}i[qNc8 ;y7`A3zyA԰8cQX?=hCh3GsHB@=4@)W={ 1JwL`zRV6 9Hޥ$wM 'ҕr:Ǝ8.NA=)m&I?P;`柨;/n)5`P _4][RceiavB39 14H3қք/;}(J~8P A=i6hF܎\g&1Fm( Є^j] RqJWݧwc&" CK)`E.➠(\IR` iHZ83CL^8:R Ф>j '4c$dMWpi]6Kz`P?P}Jqh[(һ4Z@M 9n+H )@cX0ÿH7L.)g8+a <(C[ @4~J 1;@HѸP98$v# tp?:^zPsKHM$$y 7p`H╇C zZv+'i6 [}i@ ^ޠ 1Ii4/10@n wARPf#ڌe[R XVAsH^8piN A(F)鞂Man8⛃@X\x搀hhQӯ4a8ES؏ʔ P4=p6!> =R,Rpx&cG'R8=E;sQh!ҷJR8&ظ <H0I4j ӊ:4tS@cP8" 8J:POBi޴=1ւhg x@R@Ziq{P8(-q(==x J:`!oj^ M}~h^1@bFyCzj3p2x 2)8:Q # B0) SR0 I8s=2i!;I E=X,=(1HoQqqhLIJqA Q;ڝph=p:PW i3?:Mc֜O!s Imɧ>ldpipGCE؄ePϽ+дp)~'sKצ(AuЮ!;rOJ9=MR:`U ;P;)$;.jaJzS`!9EиZh: 1^(wh` :Ν(@)ɣgG$GG'0111=hFhv 4R4R)4C(=(@89BD!NH<ځ8@ 6 2isɣqP(4&!>)OC׊:z Mǰ19c!z(>ƌi{zrz=0F() pIsd3␌@ <(<Ґ3LHx h 0z}i1qH(VV Zn=F(KFsCCc9@)cj`24 !X3GZp>8J=(H ?j3JQh@'8M^݇\zӱ=iBFV9J22(؃hIvpMj;4uֆO^i:qExi98; _|q Ƞr=8FsI F>3HRcsE1:O+8RO0})HKphJ[Ջ@q)G(Ґf4P!|hӽ;f)︄1jS4ݩ( gVG4ց1=P~X~.8Kܑ@ TC dt)ጀG4s A)4 QM.i}F8i =G45q\u9:P!qF2; Є;'B wq@ޝsJi_@{b@# A($۽Op(I4)axo\HV 9Ki)=i!OJoPr(I=i@.HnQH P=AAm,JqH9O֌ҩk zjx3IDZB=4zGF9HRi?ʚx? <inzB%MHRsI;7^ׯ^:с"1IN8K;P#?c/$fwZI\I [ #N~TqhJHքNA&H# ypR$cޚldqK؜sEg q֐psk&9w4/F!NI旍E.׽&>nSj½@ gҎ>OqM=x(ziJH) P@<6AzSP144f!zl!u+#֛zR%N{PE/;M?Pwu1@!Z0iO 8)$6ï4vނpJ_p/ mGJ\K12q3hQ◌mEґEܟJv>X¿An4(99'H0q@b)zҎ{ލ.pj0M4qz-0rip␜1F=)@8l8sԆN i:vg-qAq 08gz^І;=(<4`G?P vy RGu݀N8?/ @)!Ȥ#4)sJqxIQVõ`tqH8x1B@8Pڍngץ R(cQǥ!z Р p#N1OqXRH9=1ҁ4`(2qڕ8"ø}N) oCM?&G1qOj<iQ:I Nv❌dt%4(Ot4s@:RLROnQjvT稥1n 󞸣69$i\,8KE AP@O@:F0{frO#c֎i=EM'89) asL ^ 1Ԛ08@i11OOsIoz!ތf$Gj ds֕N?Ы@4s`Mxd.>1ڍzNTsHH2h[M.r03'\-4ZLI_@IIY \a $ $AIx℄(( zR~cR#0@wd=in9'zҀI>BRϽ!"Rc) rwM\~t$Ԑڂy.1)p? c#4NJ`jqgJrxpޔcjJ{@2E#KzSf50{v z^b?1.ۭZ:\}= A AHb4I7 sj6Ѩ984+h$(hϷ4c1ho@Bt8=cbN1\UXC9n=Xv hN\AE(Cbõ'P isښ b}}i%֔qzȥ=G^t皑ORzP3ړA1:<6E8N=ZN\Q0iF5t+ɣ=sN @ߟz5,~A4_@rOS@4h^ YA?JN8O|P8gҁj _^qAM 3hKK:f~4J3/Z{$ \wJ= 8) <XG#5#b8zaqqRҝR1G.qS {4\[9 Ҿ ~nSo@8񎔭\\cz=(~B@$';rh )69( P7\E=^ H#R4@1۽}( &5**;/cU^3K))wKLG @ƕ4ԊA3 P? vnxj4N;ҁ Zɠ7ʏPBҚv4i4-8)l`)PĀ㰤!ҁ4ОF:gaR0)Aژ\Rsތi=Qփڋ~T })uw@\q 9+ yK)0'bBg? [#!# ck8“'d\i ʗm= Jia@#Ҍb ڛ>r) BpZb@>ӊm6(֔i=F#42=)Iu ҃v"Qh$l?Q5Zw &xq\@xqJx4rF(aq C֖<):EcŠ?oPiuSRrN:s-@N)FzlBHs6 sJS P9=\; Mi 8~sB@)AziiR(&9&G+_Z7 z1= )d<+4a9u ZpAޛ$p}8Qw LvGJ=G\P3ޟ@dtd4F:UQ4=E7O'Q:*pz9 AN9;94 \``إϧzdO)9OaH?*Nsj&8'&y\z4⁈O^(\9_!py mt {Q׭.O4cyw=23RqL(K:);(ipM:R{,&h ^'4QL@a(49<3m@ȣBq:MjL8k2PQR)l֌qTqx sۊw&X}NڂBҜdphYr:b~T8s4>BG$(ZyZZqxp @'FNqi$gIzҕ @.0E)š0i}׊:ڝPi)th1qKЊ.4E $=N)WzO b:\g&sijvJe-}:I?ZAq&2iBR{O4uL2y@ƐqF8Mp3J99lhv}V𦏼8.qK➨Bb8+0ݍ(Z`n As@ V댎h ⁱGJ0CRt={ !hf3 ֝֋ƟJx;.))8(c`9hN$%i sF1 #_Z\F iقb*Nءz@:(9j@h@yJFGZ.>gVc O'Lbuҕi(ず_LѸ@hǨ+=P'P& h U;};R2:S@j@_Pqi;Qր}G_J7G_jr;RlPOJNBA8 } POMg=zQ'iYFѸ~lRx#wG=(#7!z`Pߕ&2i1JN:Z q As,֗8yq!Q9T#h#`Ե-4x)jE@ޙZKvbnzʦ:ӭ谷4q`ӆ C(֞?>PAld&9Q҇a+ q9M4iwҗҋu x\gzTQ s֗==)5 c_@{0: P:qU sRHWpy4uI&0{RcwRZpԡg2SLsKӨ`yֆQ`҅=Pi'Ґ74 >,Ґ'BGQC8g =sJ=h\KJ3)@Rq*^,&;i.s@8 PO#ڌ9h6Pi11Ƞ(i=)GS.IP/&M)#kj^ 1A94 џ~ 1O4޴!qFw|NѠGqEKG :jlpTJ>hSC VC@ MqXL_NM8I;lR8@\zp9hA:RONM/l Qg5Z LZ@y0"sj-`^hR;P:t[⎘{\unց'\(4 S|Ӱ)G @Z\d PqLrNZ0E&(Ó֔~ SHaE&RwG/#hbqhZ`/`Rc*A \ӵ=aQbEqxh E^Qjioj@8s(8R ҩl=9HN@戁#҅9t8Q`$py} IRqI8{iP(؄OI(gR0:cqgH=)1҄!sIEǠv(zg& A y& Z1[JEH3N!օ r44iҮ9$uq6469h{ h&08) p} 6ǡFs@(cLx*R/#SHR0Aإnr;8x$@:QЁMCK .: UQCs>$ 4n>g֚\g 7;9EAC88qJ{1,~sҁu`JOOJФi !>wU:sK֕ђ:tմdN>cq Pph!sK;SntԚCB K㱦oJS! @JFWt4s67\dsրA(^Cғ' HPi#/l☮ 0iz!CF:=iG"!6. 9Om i( }9#cZsp}=ؑs)(vbAFb8K [1qΗ8$X9-GSF (w&i0wzR dzR+S; (v~^(8yLl Q׃!QN/sIҍ.'=iz^cў٧aZ2uJz;My'#6E" C*b{kI:7ѕ<h=zEr!ڛOA? k-!11KOlRZ*l\`Q)-}yx'lfdRh'Hy4{POL4QJIR rIh< F&&9>P!@.xsC h # \bȧ@Zڌ}(¸HN3.⇸rzRgq?*ԤSI N}h)?AaARz x)0:g7 1J(h4ޜ0y.3j{ qgڐ@k*-Fe;X&pХII]6x.x5SC88ȨL(^O s!cA)OҰfF)4ni-5t?`sHzRQi;sEc@&ɧ )X:xRАhb1"r.PZvlBR)jǠ`i=i+}~u4Y\ڛӭ+8A)$zQ6 E RhlRt9a1CF.4H 5 R.rE=/Vϥ Hry#Oq__Jnx!O]x9/>#9.GJI\n!7ppF3*E6)=ijaރq;\=h81x )G @S#ިη g9Kh }Kd J_z%v7k'N村;l [ӟҐqFD(4d13qqjiu+`2+h}~۵ <4{Hrx}hϵN1U`V&<Bڊ01JNqNEzqJ#Nhp&~ ⛊CUZQ(b4qǥ/'413J8KhbI hOh7i:1>8=išN(L4Qj'F!bc0F=h cގ=CCWʐ}.00FzRjvF)b8EoɣZ1ր;+iLA֔R\P:{ЄzR ^as1Tukk"1P:`u;bJ'-wOYT;jv ?^Fk2 uZdv$SҤ1pPr0z惓x 4Ѐ2 }%=q6.}h7L⎧AzRߕ-~tuG_JaqH“H8..ڐ1í!4 =8u@O<~ ,1xs@= 9 Gzba( :Ұ=(hz3ڋNcgҁlH9h@.yh<6q;tƥb.y2Jvy00HѸ)A#)'4h/~($zOpsSSR ߥ/#2s(q 98J94X81M~qNI\I#`f_yr6?1vn181py4cS@8g2jz,PA@ G(9M0brjCx2 v D'zR@Lv}8PN:F)zzмրzP Zû搀r1HBr)UO€1փM<3M$1H(GjuyB6@ OtȕmЀ:vI-J=e#5N*{ZUӡ6yRLbw4uuϥ )@J4H49vzSzLf1H8) CL:@$ ❌}(Cb;"qR@3(zQCAaGfA0ǯ4M039'A㱥vjaONiҘzdgTߨ'fZi6q9vZ^i b{vd7wKVѨ Ԛ)?1žIЊ\T3@LAǦi3OJ C挏Lw3NQacJ=9;Ԁ 5 RE?PhЀ8s Jp1J Ls3b`zst :R€MT'nM.hb RF!F:dR2OE)i[4“'N'Lw uqڀ2)Y+qq12i`?ND8!8ƅP8 w(F}h$Ih0#sW'G'n/j;u`Z7s-1=ɤ=)#~P }3Qp )@!'z\cc9X2H$ҥXb䞦&cA`(N^G=M$n1CuȪEl7z 7th%fYԢVVÃjݭtgvcqYTJqvf <2 liX;Rrڤ5b2Ic]~B1R,=F2M7( )O`@A(hc}iҕsEAŚqK{N9n6h&?Zv/KHPxGKJOz8 aS Fh yK"c48yD1RLII0h:i;Ph qRu);0`fSBOzހn718ѓBt&Oj6@@ s'=(({sJG#d8CZk)>cLP3F: H瞽 9"IImst;G>Xɬ!M>ƮwF55$Oe gTkbg-bG8fb@FqҸ ₠q^{RG=iF1Zi8$t8`=A6hQ@\ԽsO}rZ-=9-`/j֍9A4^L^9`}*GqscB0}98?0ϯ8ܐnN'擩*j8 0x@M uKҳzrU5Q]lin6PA|= -h\iMmyfK&}J̚XdQЎdqpAⴃRFr&r:qY]jeGYyFZy/a3u;8_Jz # xA+:9cj ;8APE.*v Hǥ&~lT)=x. i= 㹥:f#)zRsQMJ8`J41H9I9z^Z@l;CCBuRJ:qQ1 :ROj4݆ Mqzw)3ӥ7^w2=i. T9ށJ"N31Sl67ޔ+JLn`sE&GN⋤Z7npJBA 1T&*ͪ[s9n^@qU'n%Kb͞5~;uF*w$ $bb6>SIT<*Rpy@3;=)A9"4RN=үx搓(xhS@@nyBp3|y> p3C`-&1Jp=ꖀ8ҐzlQך`A GO-sǥ8&8Q=&O|S8~@j "`Ƌқ]bMas 犓'<R )掤fpPBђ Zh4?!ϭ!1FJN5\HQBC)(wA84㡠^)X;1iO#BvK`u U9)C1KɈ/$O4d sGcZ3q{UHI:QqJI@ǥ(fHsJ$q4u7NJsB0qBTddRz8ǵ(~f=CHz\Vҗǥ gri ft#sZBVKɱr[t.ьVwmMl<{Ӹn,aS@8t>kgEHm S%eXu=AwDgG+H8(64b`RlSy~)AiXnoc M7уֆ+HqOƚofv AQiW=啅^Dq(IOJ_;PrxRhyS.A}ӁM83zq-YTcܖ̻D.@:0 j}EDF/&޲'쒰ᘓ[)Z{6dj^^ȥ?ɉ*%γJt~ P9FIfFR8ZP ᇽuqS(zRTn^bT=i1RRc4J h'ڇ ӆ8Aj@4@ ; (=piA!O#@lW2Ou#֚[hhx`iāQ=0=)My`UBp8Q졸)b(vǪ&쑞qJ,Q{4,yGc p(Q]H;yؿf mOUGӤ^V 9 ȢX=vkv `R"9R2sGC֝p:dE+ sh(M;j~tT}C9+y~ʰ(=y;c:pԠq:sHq1H,I$pi@`y1\S 4'n)bRt mNE7Á@9@8H:Ҹ4BG4X!(AcMψaL3{VDi9 FS5,z $ČGsJ>UƚִЭmh$( N4u"Sr%/?JЎOo֚T❄Zkf”fh a*ZGsXT6[6ZĪT)uL'D҆)jАyFWQҗZB)XzM; :)A4[ nJ [97Aq=iOcFpxBx& >j`.)>QX-翽TX8K'>Yנ75%jQ5WІj`ФcҎJHqNJ}ցX:a;K@Д)nOj\yk`S{qfҎ= 08h è֌7ڊy>g#JV u=)}(z AM ;QA9S`!>`&ԝ CKpBx qک0zQ:vHBz7}Cc#4xkv~\~=@cҘzHhi8?OZP3ڇI&3V3F3Np;Cp1K6/OCH>&gL|1>-þ3GN) ^ QBJɠw ?J$îA$C=}isEA23@ wCҁ^)=!KzMsPP9iK3IyK}(`>֘'/ғ4S=B1/_Γjv3Y\k=կRycF%Q5Lyc>DpZOJrMYvI&ךQւ3I :s֐sH7JpGJN3J4-CafSAѸNiqi 5\qW&8 1s]q`JiiyY:A֋ S&q;rZpEHR0:RցԌ8$掔i :1``M/JN([jc:f)\Rf3ɢg4F!֋cҁק4!22psK{Ԏb V xf}ֹo,{ m(ȘMD--JdzE <v~6:#jY~)qZZEڨ)Ɵ.Sr&8:QFw;iS)s`׊LpHj4sEÂ1Mh@wiY[PF}&br'+.mHd.G`鸻32!عYUf>,B=%M("^'h˘wFPցHv'q֛!APҁGby?A Fs:` җ<)n0G֘pGR)zѰ^ P)QZ<֥`v/pn1:@g@9R98ƼtO0z[#ޔޝ %iAݹlz pEpJ0O0l1F9Zn 8^i986\ i \~"ڛ\c'ux?Z:c]霊13ڐq jrs qJ0A 40;:4t!^;Rv_AZq jEa{`P.0)zw;`H9@M!A5 )\[ǹUTbiJp p: zU+ہg=*3-#ifO֬6ܪR\^xΕ A>\USvv:z+f{iSۥZm-$ќv W%}i}:RқLH18Kb'C@37 #=Nz X"mZiRZ OӅݛx'kB^ANW5v:sOZ#SA=0#p*iÑ@УiiçJN\#vۊZ6c<]AR}zoQ (<#F;w1I1t~GN),F#zҰz㚐i!ܞ(ҁԚ#~[gcߧ4qJRFy&m~s@(4c>дB SGjzshHcQcޏ! 8J:qҐp8M lҜ9?(ښA$;wqA} Js1I\#{RPF23ށ҃}#qRӷq8VjT&WQȡ0an Jۋ`Py=*tFG^&I\dx^qϭ5 杞1E6^qPጚ\|7JLst9~T\,;8$u9͹a=)ƚܨӔSqѩV|<;|ʕJ0&6@X bh#a涌TtFMSX[*T8|3{23U5xӅ=nBBizIHɠ[jH(Ev!#ރ .8)9M *7۽H`G&;./BhC@j9%XayUM8MkQ}FlABO3JrzjCJ[heP qC(p}k OUQњ]ݛ1S.YblcT*i25thc}kF9s&L4^QR՚v{) g~i@dbq֐\ " E!I4`BSx=hq J OR89isE i , dR㞀0FF( `@K M v&9@2"N1ϨB ksނA=iG>!ǟj^@AU5sOΒEM(Sq7ā4<旨~4N6 DAcUj`Qi0O~gأ4Y#p#ֆ(ӭ!; qGփQEg߃J iNa}A(8p){Ru OE\n@ Q@i 9 duH i eY @=j*P RZDyU.AOJS]#ޚg kG7}?0sӭQt5,- $gQ BH x稣A-^:C2,k\*#Ԧ48:UܑA":bϭ/ojhR+=֎Ԑ 1Ka@ J hpsFs.iFh@qӭ( sEa;J Qq=;MncUUgar\UX̗^2UpXKwL4}閡Z '֔i[Yn9oEh ^bq[tԚV#(u*z~`)m+CfOV3hIjBM; 0 *Jq i3EH7Ҏ1zqw#JW/9sL뎹4u搎iXHQќV3)Ǡ ގ1ASZ%VJw0h1R~ъL⋂B49AqրpԾj°8ǥ!֗{NKp94/aȠdvϥ=؅} p2zRBsIF:Rӥ0zҞ# @np{bs5݀9ڄ?8rE69qP#4`2 QBQQ^w=MO^(zKp#8 Q =s\sq.G9(q $}GECsK4[71 99 8&h6g):u=(Pq/NyaO=i@h B;XCqށ֕>uBҗP⎴9fq#rհǭNcaKf! 9sU}`8 nDq5OtѦII֢ =Ԣ35ѧ-ٝ4co ]\dnG a>TL^>C{LnA{ԝEQ >;``Rx4l dg8r) ]@cҌRqAcL9h" z)AH4`lȷQn?l}i.;)qJ3BҌdblN LP(sBW GJv in$S"jNRz}(j; IF(kbr8)ZBd)ٱ= C3ڳn5R Kg98SWOb UsԚ }NNpkR}F˖sZL 0h9n/cP Ȧ S('>Lb5kzl|F!ɬU7a4&]ֺEnQڕiܑ |Z\sֆE'o79 JO4!hvsEp ╀pEh?wh+dU ;4'ui4;M.;yӢb:XM^qփ҅8 .J:HT42ʘd޳.t$I =o#;hԬG Xkr\ ҝo1N5 Ԡ0U֮ r9\/2rL}5-!⋀9O⠞#=PX4(?zlA֌sc8A1@qK(M^yE(iGJ#4-Gx"3j3(Ha{vIpԣ4 '=1@ J\z0_Ɨ +`)0g4y֌ajU9cN=)zW J;P݅1Њ8PJF:i R$&yi{(3tLH9X`=sJvh>ҥ 3KzSq8ƍ:kԏҗ\jN3R;h(z/N( HfJKjF.B-<);h c[ K&$W/\h{Q9rlpWa$t,zkIkY=*ǚA rͰ+ ɩ51=zl~jYNyZZDZ ḵNp3TEhT8uc=Nİ#^44AFGCIXL{g?! A? 178~SHDk_4-asC“8&wiz sI-CS/z I1xLU< .(94Z@rizR(^EAv.w* "nf{F-C6^AnjoE=eW՚Ɨڙb YNݛ<-!Ͻg-iUz"q c- q@tSI)\H9Ұ)TQ}@NgR{t HX穢? ~(ܻJry4NzSv"P 2:Qȡ \wFxAҝC4@'JI>wL{-xoj1Ii@ }^#qS5m@X[1ުv/m >^[ҩh`́ڗ8S3M )q@\^C7sӏ1. [UހT@r TP# ʛcM*nYH}R;ՃQ|pk8XJ2mYXph2V`ӭ8r9㩩q&1֐Ҹ1G0wyJ. @&H<1EHN LR \, ׊JB9i;Ӹ4/Kg88ZWW=ۏj{ү%y ma4y2RA;ɥ8';A!y1 y@1hH^F0iĜC֞ ~K4qx3Fa߁:R[&=8T$(q֗:}hAWt+.wqG9sKށ'5X:>AӰ#M֌`P3ZR1:PL␊̀ECnsSM$ .>`,NQ@Xq=h'zSAsU Xd =v^Mh:c؜)dtKaY0#TR`҇1ғczFEu*FAMu")O]J8eϭFhZ\|uVݙڃQ)N 1B 2h{'ڋR㠡0zB]@@FzcZJ{"N(4 MLS;Ҙlvڂ4l+FsIn0Su4 ړāi@N9H]W+y|u;H9-51F.nȤo//2cB{r7 b`+UV:#(4[xd ޸$"U#J1ש8jZЋXAR;)OOYM#QMkp{)AҤw;An{qN= @3vpyhWS[ Qk×W7M),Bj鱵s)8Jϥ {zR`J:hh*4Av(>T"s<*̰ڸՉc֔c`"@sɥ4 Qw`^4qқrhǥ1Y3چ n4yԂ6縬mп>՗+Mc4ea.e]T+#dEoў&TՂ)UUpt([S+XA@rF?)9怰y= i.(=)@LڒAތzuq=iq@n&qI)o= s1w*(P5% 0:ӔqFb3QM D$QD6rJ-f۱j)HcƾHyn }zIi]>9OAd!Ҏ1Bfغ/θ<N-7?8#ޔkX=ixTﱘ ;4Ű | 9=.=*Cvњs.jSQ&[ETT])$1lu4֞jBr<`8dh:4lHv`(4tI) 7pL-f6t^KwW*zb?Mt$UsKڝa,!Ak7Tacs#g[DsėEoK!ڠ&dZ>:c]`uPYO.^odir@9R3K)W ~@#!BvhK*2꺃]܃OCW-l P*D!=GL(&('֔cҟP?҂qI!\Lsyx;ߚC֒(wjNG)!wg֘ $:+:E`@ⳝ5-QjN&=ƅqS#/ `B.QSW[AH0)QZ( ku-4w' NjJ"΁=E$=iy aHJқ&3I KϠ41M;QqNz 8Sv9=e)zR}zIsR!Xcz blh$v!9`b)GoZw JSXm4 qփz 'GՇqF Rl7zGdaqJxϽWl(#KpgÊQ6g,)^3)f\f)6eNҼJG ЌgUF8 ]tGXmKqbH(E7k aFhycIj5XT2STzK-M:3m8;k}#HP"SoKxⓓWf}`⛰JLdR6LzQ\Qz6;qi0z5]OcJygSH[8`)hO@g p<ƔQ#p1T`vBYp)h6.N))rӁ^6V؄u湍Nᥘ 5Nʛayhiv8#ʜm'4w ^՟vOK01.8Cޒ7fzsKzubڙNE$iޛPNZFqlTMN (ZnUX;}(jh@4c Hb):;4ڗ5,.!g4E4 1GEJL P^XNzVzӕMYo{ןz:fI=VOMASagG嫞q@ #T)Zveн}XP-~yOYV:M޳uS֫+mS@k`e$/?5Gf19&'ʝ;U(m'-1p;XPq۩28P=zӸXʛPvJT}bVcI+nS[n0t{PrXZ=)1 =>}h<})zSiIO``~( NJh,!NE ,!#$&z=R@&20qVZ}:e +*È0}k;T̩otL/qi<# cҝu'I=b;PUh#Ps]5Vt;2|ur;P@4AM:Zc;SN)` F9Bx4{cq>@ M=zAk!r:zK{SBFsJqXUU/֓ ?4BsGLz7[9'a($QO8G4=:P)l<p9GϮiTp)} rh;\@yRc]pq(8$ҌiKVNq֌f=h1N)Қ`RJ:Mg-$*&h?SkWQh6@@qJEi~6QG҇pH^6g-;<O)=hhppH ]RW]]މ̌sp-;j|;io*VFUpjj6'!%22Aog >Zm,r֝w%k@$m柠KsC. SXQ˰QY>}vGAYhk pO,()ƪ()iGsIHsޗҍ!<敹=L`N BNi+iz s׊JhbǽX8"֠ ҍH:q-G`$[PZ;p:;mj@6DW##ҩi|5r+3-y x zWy yp}BfUd/sJ0$h`(>y/.o F;c4r94 G v"})4 3Q6Rk!"]#Vl8Sk&J)bu1M(e VEAGnj҃Nu:Ҹ ׭c`gKsI6~搞qNOM4n8In'4hoJ,qxBɥ╆# s=_C( 9n46'NGJ^SZL7Ruj{t8,У=({P#_ۙaא&|n\ᗌ+M5?Z^[`QZu,!Z;(; AHy̋3Za1^'ZCd#CAh unўM!I^GJvSX ty{`L,b`y3@qA4 ]I)ցi65~Ty=h&;mis.+z11Fz $- Qa4qT ҃4h2E&+4.; ZoPiTsHW(OE.Jکɧ^3 Ĩ#ϖP|#4դ4g ԫ]H8#Y=&K,uRi|3UxvjMrnG_Rr׳ 8ilTiW5qkVIBUnNf E섵<8╀Ldh9Z9֔uH7֗ }c:S[Y8A2aNMEJ\<_Aw4nx֊lTN\7`i1Pf b@Aqص9W Tb㽎EE/"Xuq(8R=S)y4<bЕ`@iɧJAI Z:zv玴xK8aqiƋ2zR@44KF)P1 ?:VaTg5Bצ:T۸'ت]cmg>$Ft \*H[H2GOjJZڲiȈfHA@Fmh~4`ӸS8*RøE.1ގ'4Xi;k&i`BN @*WƑi:xxO(=*vf=kV3JZV)O Bp){׵(>O|N) vHzJ rfiZ᱕`]Dpz5ʂ;ޔ "1Ls֓FAo3A&zLW84!49> \SZ19ؒ,ozqzCp#=+ qwWդ;#JCFMp Pnrih"ñKہ+ @EF)/ G-1=X^b0szCBJQԣx$x4`b极zr>7'M$pxNq##8sG 1)RbWP '( gi4'F2)1j?Zz(==(c;[Ql!s֓iҗfu7f蠚t->E8\tv1J}ERPP9$P.)3Ҁ;'#88jpqKaߞN5㓁K*6#ZAyH@8L—6+fzmA4x\:z{ԃ#: '`L}sЃpꢀArsGA4 GZ=E`=)s4h>棑ѕAb%edAXlW@ÑQi4k=Rc pcJ-)$fcDh$(=M1jOIh߽. =H֐0@J .jS ICC皱ܜHg1MXLqGzQցҎ +>憂{Rc{-IoQ˓/#O؄擩)4/\qKϯ4bwr)I5#iӊ~qqϷϵ@Qڑ1H.jzHFv4#IcΌh:׽;~iu4cY 䵝 gpAڭ4F-%5axꓙ׊m|5*=^;/Lm-Ҵ{؎,(BNr;Rz4 vVTQwIrQ4҃g@ )g޵E)NQӳPnE繥/+FB(ҒM$;ݎ;{ɢ.:P8P0|Ac[95.{@ xVOI[v5sN$qۊlBv!)8Z[0B(v4bhJcsFN0JЋZP}ڔwh`B(Иi3B(#=D {b<1=(XS@=isS @b#e vpyN)+AJ8{`ѢwIzn`p (MlzA `Fpi9#'j0N֠p;8 8 ㊮x<Ԥ5bz m?JhCH;T-H4 fj8 `dӰn8\ cҀqC4 #4YPyRqFАvIـ?;PZia0WQץ b KzOpp;RgY~jBzc!AUXsAҐ8ҔiW#6RWirZM]nZf\5:=6Έ)?0kD֯C ׊hZ4ր4ZNbHԧޞA@zQ&}hm8q֍%/z0i>2sKM22M;+ 1拰+cyR14\,&;RQ <:Mj q@tO?- O`PxHڌSHBQ(/Z1И}itv1:qKEzBC22(=}zc҇1 OJ.h84;Ai}j.z{RE!NyF;T˰ȵ}oigrܛx0jM1LSlBg jƬ(ӫ]zqJ=ꯠyfdK@qްn%%2ۄTǯJi-F;Ҏ@jD=ӳ>; R/vDX:I1)ȧkf6z61e {Px5]D8bG!h'=pSYA& hר ?Z \ҎpH{Ѹh?=sKL};R؇ ?sҍP ֌P[4(;N;G^i&Қ E5 Nئ?ږ{9)l9 f@-ޢpSsJP(iq!'NE.bQޘdRq;E ǾiRf OOz@8@@9 z(C`S! dQz 5ĭk&B1Y))zesU Rך Hq=)=1(Sv9<Ұ qK⁇QZP0( :RwlR a␀zBL`8#֥21#R2_΄ N01NQMh!ø#o`3#(N)":fzCc{Ғ F)GzQ4= ⅰ;oh=):f=;$B@x JS04-t 6ړ84 &@3A^KqJOcizbC4z8jV zEW1ij 69sG'IYjHʊA4X`x>EsA;`XLR{Ul-J3w+ ( M8;Rz7q4GcHzxsNRpAN3y=?J|QNy9Ȧ}Rc Ə|UtťV4ZWPiF1a֞> 62iAu''=@!4-ЦAN&L4O09ϵϸٌCKS'CN#.1A$R ֗86(ߛD!@N\ͫ-0/5VsK=+XPx9ץa@3ҖBgҊqsKG:N)OzӵƄuKPxvWye6DILjJF++A:Ҏ1Wfw(` 1٦Ԁ8=IL/;Q8n>R4ncO@qIJHO{ʑi4טts@&!w'Q99(Imn@G50T%l)ҐRwE=FtBp8ޏAzqI:SZ0 SFAV}-I֛~)"I+!OZ5qӷ!\49qB@S!GGCa!$+Qvڀr;Ҟ4+ SHg(g;f 2@鎔c_KԖ''iyj$R3ޔ4M*+HqJrOR3sҔr1@\zҵqh@'AGJZZ-֐p9ʌSfAaFR)q;j@9 +4#=)X )A\ \`J$-8x9=ƞqGN\ q֌g40$h8> 84ﭘc(K!8ѷހI9;U5㎜Ҏ9ރd u$!x>T2Iݐu.FЁ…4?[ qzph !1ARn?7Nި.J;=)9$ Qp (P=MGQX.J1 h^+$\3DGoC[<,++J:Va;њ@ڄFNq(&9HKjiip4qI t4R i{}i LsFqL,fp";)` ;ҀG4搁:+ýp)M1F2xA9=p#zy(Z )6ɥ=fsIBw4 jmF Uﮖե4m$/MJ vҪcm$)j.H5*BNi9@&C=1֔p=y`zQ!Jz 4 Qc B ip}=:P H ځz`g@ Κd^Z,;׵&q֎H1i@&ؐGJ{!'J*[a/ ؠ0ii@yJ G֛PsIQF"csG_†9ތbyG#Қ`zG;M9isA;n$Ey9^/Lp'@j!:}V4[sj?8;i4Nc[vD&Ep#<ү=Xb4=踶 ^Щ|XcCAAҕAі4h dCҐލyh FS4ӽ+:)+91h nTԎq͠ӹcs&q[}a:[(Ҫ^=(@!<j4 Ť=3юB 9_QzQ3/+ړL^1/1Ht<cHHR1,2}/ Q`lAKIN.{ ; atҐ=:IEpP;}|ٙw#ꦟ~`+k? vܴnҶNҮn0h=(@j OPBq B{Rsj.xphRS&pyNt jS/@=hF* \Hd8Cz^) zBEH:Rq@ AZ} ~tqV ~RczQE!fM# pq֎icHN8K4;Qӥ;_V4du O#i=vsZڕٟzڱK(J v-jUHQڍR H4sM-Jv+sjoM wliy8Z 4yydu"9aE4 N@Ч1Uk-I3A"OcT!s!=1)IҧpbdOd+Pz+Ҍ Ԍ2y94zpxZu&s'p)/^(79 NJbx4nq( +F0rQx =M[bK- VŒU[A6'TʌjjRu#?t@zҹ՝FѴER3=&sNѲQ4dRܚwzlzMl>8c'[0HF(g(;!iÑ^(<\s׭=E=8F2(:~4 bt4t SK֕00O;9ic0R@(4,C!-.x\ح~ vE+LP [&\vNR9H>A03H8/52;K ޔ&CօФsSpt{ri79)!! \L8<#ސ1!'Z^#9@@ @Bg֝0})Y=@`sHGJ^b9/^{PWf]\JN !'ڔP\\GNF?ԧ.4ӺѨ=LQ`ax@$qI1ߊA9?LR4! '('4Y=ͅ2wvZ*PG5'Ny᜚N1@'#i1Zi!o$H'Ö6ҹ48ԑGKҫq$NR3ҕq@⇰l;8M-ƞ e^| S//4P~ԫӚ:w0בH 7MJS sC{sQ\G@SmNGfOJQF*Ҧct9chgqq b( }i0 Tӹ[^3Dpx#{aq(:P u;E)\NJ-/ZBy;3KR6="sHA NԴ5|2/97P'69S?&_4l+9#MYPOZ; iO'rq ҎhqFsG Pb8t-҃IZPx7N(b֣ R;psRp(?JvcONZ%ZGzTF-99TU7-9MxjD.iG@~n)}ix1@+qh&/AU~4M)=ZNA)H cI@FzR8z$8HuR$6l:wOғ@!?PqsEXsA' ϡqX4-ރz JrqLAdF3CZ\,%hH1;w)&Q=EGNN9?ʀ2E;ڗ8 t F>>p8..3ӵ&!\3q 4kgڝgۤ Wa]oihH:{ҁև+_P&xEaaAUb*n]*qQ.[:D])RD=xiA8 /_Mv 98hG \P3;Qa1k."tnI-ѷ!%64uiin:.}RvOQ‚qK\u(*=GLDs³BFr+sk-s gSnnƔVg[K\y3dҒvIE8L=;N?4JN;3O=1Jq@'ކHhE;Ѹl'CNLB84iE }BÇ=(iƪ.[j08r(I 9=1@Z\ u1Yr}g2׼z)Z5b=qN Bpx4qJ}{Sn(=/~\5 fX1}qj-(ZC(>V]ݩGJW:($(<Haړ=? -p c8 in F9Hy&\guԜ^ 9C!3STpGz@db!@(\! qXC@t-֣dRɰz/w{;,'V1kvSB:PGcMJ.)ET7hyU&ZԆ:G1`٭icgh=kDB2G("c3qG[BipA)^.KwŽyJ9yzjʾp1CX㹣n}j\ :tP`㯽68) E.91c7E;ީ+ xx9Շi&[Яf5=aBZH <sT iy!- V~Į;E-ߊ3F)0(aR3Cq(cސ kAG&rsGàR!@4g4p cs@ (Mm_XE{+(GZM]XjVw1fL.x)Ȣ:=&isF4Ƞu .P1'ښ6P'I Rb#:QXSրy;b ^`@ړ\KOa in;;HB C >@O|Fh GN q Q9 Fq@3CMd$h^F;yͩ\}͜g1)i b7JO-ֵ0*+vQAE! ҂(֠EE5f >ИX=)pN BqIn.@;S'8h(A1 J{ :Ձ1N;Sڒt =D!S4P#7;p?*C1#1@$iwyoQ 1i-AyQ)[(r1VucJZY : ;E h'R33P=(^Api"Dh4uh^bj) hQM RsCźO Ga\Z\|]֢Z{tih1\ 8iu%̈kَLG=*@18@Si/'_%`b14O@q޴L.M3@F1()qV;fm^C1uZAR@{LsG4 vRxp>(q6 7{$Qϭ U!=K jsDպOnCcdMkG [@5); FsHA@qwzS@/QH8IhOZLZ^z\ =E+:zsHE7a\3Ҕup֐zSHj tՃ=iI 3GfJ=&XGӭ WtFr( hQۭ%.{P(b'=i Mtq1 ;E# ҃Eicp`R'ps.0 R4 I䤀玔mQCr1j#Jv^fn$\0kGb/Ã4!늨/1=RF~ޕS&Nا'L zPqH֐u- B2:pR 9JB2 64/z@sHz1h\sҘ$X94!K֚`ÜRRZ@Z4kFhdZvi#i% #UB r@sC.sGP9\y8*Εc&S6B1Ҟ'=Fk@rh݆8\425{dϵciz X{JבCJy-;*:ёqIH:wP?:1J 9"ށ(j %P=hrebO]D(J~u`/s9)-(Mb})r恱h(&s&rntX#dE[>ƔB 8Z\$N`(IZV~53ղl'*dv! x:ҞJ7 tд-{w53%6Jb (9jx&/qE^0i(o`ugN6|زqkBGn){Q)1~tO =F^юu''Ҁr} æyvJ88dt.@q&( _\KPJyv 1Қ .}h XwsGsB%f SXF%ՐWZ}/_,yq.Se L"LL9‚Fh$RV 4-n)L4YhzS GJG4dҕd ښ bAU<@& )8 w M`4\Rwpi'Sϥ;t0/QbhRf28t/yi@#9 =|99H@{)$7Kw Ng X/qA3IׁB ƒG'< ssF3Ev>P1CH/܎Xe*5w)֎ѷMEӹ^X6|vk{{9wך+pi@ AN_zE8U2p)zNĤ.1Rs4VZ00@+Tg4S1H\Q1H`J@zsM9- A 4V@)94 (!-`L;f!N!4t"2Iz{j6zmЮݐ%Ufۦ1ڵ촻{!wvWkhx{v Q֚OJS@IFZ1sKsGzzRP a2skb4t<.dQJ8OLq1xp=i+9p)q(QnX)qCZ NiRu)8$s <(9h1r$@(R9ԇ*R0<#RxgTpnqL*.ѿUӷ4ךN :◽ c(JiPx(< qqItiXwR;Pp:{ƒҗ jY:$27߱qЭFu1֯[܀8꧊I2TEA"p5[$jknwTwAyr3(:VtTش*%րrPb888< ^;-Of"b)Tw4`=+:]}Lc&qJ 'S$(җҸN>=Plҵq;dNi⽀u IRƋAzwRcMAn-Ipjd2c< S$:})s@2O~jWlz/l3dϥY'8!.8Ҍ)p4})gRca^AFaFz\Q қ 4i @qA8@hhR8N1OqqE=Np$`z6g6b\r[%D}V\=b֮mX%[s޶mkdQBjZ=8Y;U.s.z"[GGo;/4!u֗cSRRc҂}D M(P!'dь`Q=ir x@iXbҁNoz\''XAMI4t94vg8'wkRJii"<+-AT'OHsDTQӥ9X3y(2:QmA('ӯ֗1oZh4uք g8n hQa{ &yQ8hz@Р:Pӯm <ր y:gҍzPSNaHIH̱R::A'ڋƛR!Rx8hVRchH/'" { ^P(vJ8 \҃Ԍ@O)A☽ESN3H:;R?Iw Z_ƐX\/UijqCs[x5--3CNRcΏ?u2'S8;)+[˥B k\^ u]);6Ϊ?.08*ғQM$@1מط8֌~4qHqEÀ/GJu {ёԑUgB 0A(G4jI;12 |FdY6=Qms$RjCwsBh9Iqg { ":dAP+mbWL_pJBnỸ<:H9Bp61Gf|Kh J;alRWjz= Td4ߟjFm.pq~ M|Z sM /n.|OvyMMfZJv멫[bIT9VyqHڛ|Z:gƍU?JoS+Yn Lb&ڲ/`{c<iJչB4wP@^hWvCos@;ӊvp*dv70B7ОiH{KP JE71'`vr&~SE8Ri!G(4PqI)O@JsMHhB)LTКʇRh&ߴ=+9w7`\jh[5!\x3:N;RYDX,zTEmkǒ)7#ӑO.}^H'$E}1u/b|A&t4kzt$RUȯcuUZ6$;p:Ppl!Қk/l& [4-aFⓔX8V{@#GmD:"5=a5)5ClsEp@do'1줅a^ys5"UP_v/o_ ??H2{&u$=})u jfHNO ٓS{it<=hBO]ӜK@RCΉhJaL`p&:S|ݢ (EqHG i‘JQ;R 1BF9 !M`Aӭ(ViyMZ1@qNMy7p; )AhCӵ5BpsGZm]gzv)lO=9#?*)~S $qPk>D۽&:րydwz ȥ} e[n+* f`m]KA }h=( =E6G?Z\@h o/Ra߭$˚vp=j E''\{K3`^*Ʊao4jǾt W)ijǨFjjJpq[\D.zJpZACljAJAڌRyE4q('/q'z !GJh@qSq sMj!@ǵ/qMIRRE[8W#Qjp?*MXX(O5Jp 0y)~!4jNS!Ҍ C)GHƛv<P Y@ryO G4dR \cE=Lr: j[IC xi 4b):^zPRq6Gi14P_jpHuȡ ?:`F) )G4[л1M(U#P9i1QYxyIۚ\6F[ !n88h 4{g˴&J!*ͅU *GSRd:RZj֒&P} N.'bE5&G'ӭ>Q\&0#??J^b֒Qm%:pHZw"\(G@bcV`Ai..9#kb$ڕm;$gutڤu&8@ZiZȸ1 稪3hv(I M'dI8봊=.AY-T ľF"9_jVhg8*AƹRU$vkJob(\ebbj(D1OՕDdnik;Rb7=Jxy26iia7m2hV9f8i>Qv<ږ(U)i\cӵ!81jA 13GQG.}P>iI#ޞZ>2(4 dQګAz1@G|GSJ\9IP!Idd$ qH3w8=hi zwQOA}ҐgF1iB''ʐ (G<c=(B }ǑE1)Fq+(sU~`x)qb)GP;SzR zw7qb'}) 4ORL})0;SޕAs֗M):]@(Bt4 NϥSZðKԌ B:8’:џjODI'#9 }) SPG;Bz#H,(1Oz^; '+>Y;ivw-Bc\׭(;1pdOpqJ,= 䎴"]Qy0{KP`֌΄1{sA㑌RJh~IzSh.7P=j5aI11֔;Q)JW0!&0^)BRi 8WX1IX~BRB:h(} EbuA( 1n03EiA? }ù1!8&f AC85zzAz:HFNa4g cEjlQI$Z(9>8$+ybtjL7Ps+ R9 LVׁHy@aJZh4 ~mA #ǭ$zzRN4@9M\t4`ӷP)"n8t搎s@u4皐uxq1׊:t@8R7,wJWi߰4Ka:䑎a.ۧ'8 Ai~ 0x81C)$)9Q.dfj,lTC((iӵ+v@&ӳp>0c#hiҜ@ÓҗUcҦ1MhB杁nqA'8JU#^qHN1C4g c ::ҲzhQVI(`z Qޞ@\RӎGqKnF%0l@E{/'+CJ>憀3Ͻ"MbS(@84T Qց OBK~ߐ Fi\<48){P*i8t4jJ}L98p0=h=:R7HI);{i?&r3F!<\s04` RojI-qx*pB)^ҌE7ؠp4!"i P9Hp?ZB9&;R{PCAq:4mҔAbs`,!GZ\qx&: 6jOr{4p—8,@Z Rd!HsM"bS9 ֐`n҂pE 6ON|à1i ށҁSj#"2)447'8 pyp/4 si8p:Rd;UV0QҕgNGl E!3j7}(-Xa@izČc#\q9Ha4sHj91;g VQ ?F)GS4 ɣ dzRw\ SqEazS>=iXN 'j- GZV:M\ tEsZZ`y)2E=3J tNғ`dq7=iTE8TB9b<ҜS)=M$1'S҄/R;RѨh)=M=b(ZsM?0=擸94v H !& ֔}zwҕaҝSJb47 Ra\sH!M`iE^4z 1ר4-E!ZP(9 ւ8'ns8r)/njxM(QAGP KzL&=);ҀpxFO+vI>ŒqE'c< ka'@з!⁎qM6׊)おV`(O\w8`Nhj7^{w⇾;Rn 3Bmӥ`FEI|r).F3Җ8 #ɤ#?Jv )׊w╏Aނ'N(S,8P=)+ 4cpb߭K<ޛ ǯ4>lGJи-җoZ s_P x)~p.qiX=yxNԇi )S31@\1\AhhؽqIӠG@ SOmk 0zW uQLԹs4ԤqJnᰙ8<}i;y `(iY03K QF3Aސ9@-(8#Zڈ: f0871 5 9MH!8*q!&+1z?6a1&!Ãeӻ%;Rc6 P)zC)rN2( 8!lu,7 ;R:M;uwѥ֓CQhlI9${zcS=tqۊQiA'+ ^)qҗ'^Ԃ`/Pp)7BqQ$҂s*lRSPFA昅{:Ruɠ}Bwzo CK@rJ01M; &:@4u`4Ȣ[Q(q8$rzQ`!ԃ7R #=)F;P! @(h:sCzR N{sM!\^ br1L=?ڋXBJ81?8t0KphVL`(@4tsL@6./OƓN&(4\ 'Rh@9Z946hW KIF;ӵ0= tBp(=`yA^7}S׎r})^')=XRv !1@qN&$'41M,HMJe4#h*@iy4֠]ւNx oa9搜z\h<?![Q3׊AЃQFi1A1<ҮsLA^q<RF1R8ɡLsJ{jw8KYF?ցUdwNOYMex)1&6e*mZђ®GG?2*PQɈǨW42Z!w.sқHAiIqB8cQ< J;#i1I R;plyߐNiX拀O f!SM+j94?Z1F`J0tAzqJN Q\}iѸ N NCM 瑌.ZE(g4~\ƁRz 3HzLBғ@M-qI; `ipxCq *ʆMpG@(~TB0}O]D=ipO 9cSJ蛀=h41{K=Q֏ x!QrRsOT;ڎ,L^C~qJ@-xBnjRh'ҩLsAQ`u^@ $ ApގVA5 bq4P@[RqҐ$ >֐{t" /^aHNhF'uq 8@!4qLBw P Ϡǵ>^s&8AF89#Z;SҀM1($} zE\kZGwZ=(!='PiL1֓q=AM\~4-pKڋup)`J[ LH0)W[K)t.ix47rriAT=hE.3H c6!AAc*Q[j`M~zަqDA0k>Y*ըjE0V#+9 V7m<` U564]R>G\J9[/GBC/1T|40Ĺ\MSGZ2DAxbm#J0mjtZ_ȧ1F3U_Ú 8`Ӕ; TOrֱl'Xķ0E/z.Z-\ڴM,=j+'Vޭ43yI4On'BԀ{zO^(hwc4'J:v֌i߹ H81N1NS@4CJ>P@)-zN1XLA'b ڗ4QNO8t4׊=)@&0F)[j:ԀR6`! fVN jĴ$aqAV 4ጓցAhʖ M;H TLg4sLKAH4zRg\)pqRUihchaؤJ[`=<-}!G8҇ Ҏ !4i}Z:z=iQx!RB11 Rw0$JwAqҎX` w@(wP+(=M!OJ@(/AJ)␜lQӥPi.Xi@Q}l :zR@8C';P!(xXpzPyaqGJKn!) P8#BR׭aA6)\bz5[y?J0r(Lz)'fSh` `wjkMS'"a@آځȡ s\n9)T؜TS'HA)~nigҎHɧ`&Lwpޗ<ֆ+$P=Vbڪt CG<:qNAzskghaqz(_J9Z.P0h֠7}Bc=Z~@8^3F9QڪVQ 'CPǠjN)G4!J\{Ж "s<5TF(>ғAޔhdm"8n+m6IM+jūw" ֍>d5r)t{e*Ҁ=XǕYsGwjXbR͘#U;z Oj4Á4ž!9jBmH<9kxYn{s7z%DSSInK+2i!a#5[]CsxQ jڢbxRYp8Ov=)FGz6 ~@;>7c@^v9 6z!ž($s@#g4-pJ1\SM;SGgT7 VE;s@N)Iڎi`P~Yu!?)9kPh 늝{4 bҌ Ns Oq)Ґ\3(hyRZ`7}A+jgRO4h1NNx=h:дz4h=h КP;u I=il?\ўPqA9N֓) y2PPiq(c@F( = OSGc?! 4iA94;E'Z{)nZpI2hB<]FIZQi5m 1W`>MnT 9 qJtRFvG]k0ߢj(ereWapiW;ub◨֌1Wi@8a? z ҂OLFp9aQ@F))=BzAi (&cOJAO`zMH0E cE-4E1_Qߊ3hƅ4xAI'C=XBuzS@ 1IA;柘Z➔xJO4?!\9QڐUn34?U6c#Ҏ(X Z.+zJO4 cIރ4 k}DF1vgiE/ Зq\;P9T2itc"v$9#Z=1ؤ:nt9t`)E~@I4H(4H)֫;xѾ;F RNMnڏǭ AGQ!3I)0I9)ҝSaܑFM=:S( +23ތzNBqKHjO Ҝp;PՇqO~(qy4Z-m4 q҂vHz.#BOZgԧ^sJs䇨S}/CX<=IT]TSU%~T޴؝'<) P︯8:[@HhR8k#Q0zm t[UsZ;+wSJpUɶ;A8.<tد* =5]u\yx" ^KIY8Y&j(\3Jpj2`3SE 8(RcR tNAp=iP 4:R<(֋ "(ڋ,'oZ;R~7<1Ѩ\8clړf֞q@E\擨c QcE0`FMf n!E$=D")X=R0SBZ؄w<:~i捀p;Jx4bH#E)O3ދ pz\T7"yZktqGC@1s{NQpb@=ilNcN S.!) BR~U}sQzt>XbsGjH)=àPFANϨLOJ8CqF9PsK{ދ4: @pzӵp|ґ`Zw@`tP1ޏ :ptSLQQ0J.sM@'@,vVNHȣ8QfL^A=*@qKJw!;!(lkX1Ƞum].o/9+ҕnƅ,C?Һ@ۀ }*)JӁVՈ P;FztSwH)NsvsH]CN9xaK0(BaQK!9㰴!0E!:})sH4h<J\Iޖtc&; 4Liyz ;1S;v4I3SZ9"Mf?ΓJ\Z W<`Ч8֎#iOVz,1S? <i;<1áMyع#zN!SF>^h q, HF).#.}X') )_<( @&@n9-D!>SҎVҞAA=@J P= (zbi=h#v`. &03SҜT\sRMU'ӎtP$xPP=(ݚ'B} /Lw:ސi+;qs9@zP6#Ni@s@w)14pc>K`:u)4l`AM4 R:P*ò@I]'r F{P B݊Nr1Kޕ ގ{А.zuI/nhOBzi=P9N8~ƎM8s)$Ԅ8 '6wIQޕWO͎nW:+MKh޵ڢyafT3ғЀ֔zҁ l.(O(SO\}FHWV1z ]ǥS֦ϩϽ D7vz~B.)89 \ސ#l/aMS4wr)j4 ֛$:`x'4!$◠S} .=i\bc4M4 `/AF~ua\1Z\ZV @ @sIn1Hxk\1A <@h`E.:V4`LwzAiX$㚦 <}M(-(XZ14tקRc2r(tsF;F{P)鸖tSdSZ`G)xzS F: z RNpFGZJZ㳑COJ(@u 3i}28bEƅݓE;h+ I8&Kץ$-@cN:R'E48ىZMh+|sc$+_H%fc|} :!xӚDd眜QPP( N.4c@ 9&/U=SAIQғ[n;=)pyh;#Ь!Zr}h1OJtr EzXy9)-9뇽5"!ߵcƋ~rni|4E/m75=i\iXv҂֘>t8 v=xR *8=(njbcҌOrn.4]/A֜1g4Ӂ41\o<(b:C qKۊ:u:ޕ.0sCGzz= :{ѻ'/zl=hE!◰4ИRBy? QMNS҆6{Hj6PqֆPۨP F=9^{sBQOcA})< ; U4$6/J1Bڅ8`p? ^@ Fp) Aځ8&pxrq@t#7ʎhBhQU73RHP`t)=AaBZ.Iv=p(wh4gӧzQ<v-@ P=҂*'O#T(Z :@ ւsޝQ?NOZi`Ԣy9`h3'}hB90;S@ɣ4 -<ԀrGH,(pI.S7ONJ< 8"&YVqN%dɏ@j(NGLLE㎴lPi@ WR> Q`h#z`0q@#O4֐l-#<ҋsK^n&cQnu)A'`;q)\l,h\sBVOǽЂs֎0FNޔsBdpsA"<)b!9ȠC)LHL{A?@\=i^:S[sIHEmҰ@ iO"iZ[8$ Fh8qKttp?*.~ix9JLI]g<)1ҍBAN(t8H4 ɥpw9P( GZ3(Ap#jaS!x&(` pJ/qdt`>@pr9B'G&qZCȧNsKTlG^' RPOZ`dtyc{;bu>\vQ@ylLszh'&91szqq)XLR9F^hC;q.hzvj$P0zڎ Aj-tד^jHA֜4.89MJqHs)p4dhqHM;_A:diO;RgWkmrvݙ(6ܺI]-aX ?ޔҲ7&v@OAX1Њ:恀'Kߚ: C׵ۭ3Pƃ%Hp~=(wY1(ϥz (P08A<{ЅҚ qzH, pX[ ccۭR%{s˦38 W[kjyXOCH gwqWv9/1H9bƧ'Z4dqrz?JC1I+ȧ.G^i 4v)`.2( aR?*:R⋻ySl7 s@88BG֔pxE ⋌3wj,!8qJa=6;4[Oz^) B69(:iܐ9ǡP8H3Cr Bpt\H8ڔhKqG nt c&(Kք(b^A~9ySC^( :w=M;Gr dRc;bHIH/a@Ӛ8[ך1ށ F}i; l(8}hzLriyAZwji&2:t dj:~4 `w>{REt8:Qbnw'4n 0i{Rz{tHږQr:MQ}1GLP Hd `ҏqK@Qz\pzm%1:zњH/1]) h:Ԛ6d4p?Fjv)q 1wؐ$RΕS$pIi]9M^鮮Hr3lVbeSޭke~dg޴f)=)sm ) B3Gc! Ezt'N`F^ b]fAnɢH 7p(F34 sFr0w8i۰{IO&|ԶzSs#u&E|1.[ 'ޭg%{\ڞ <,wDm'VT;T^%wVtiM;Zhj^1H8֖ᰃ )SFqEK֐ ɧzShc4&0yHvi?ZbQFy⁠1NA֔'SI1=hi st4U!A~iO%xb G_5|R1:qOq\SQsGhH:Hy) :SG<р;(~X9SH0<E!AJx; cy]n:5(Pr=@1r#I$,$gJ6ɤ{n:ҁӽv(@P95X:I+Z4:K( 3B is)yZv$6 u uϯZv&ʱ7 `qEdIOfiҸp:PpE-B攁j ;:旌phJ+YOZARAk9Q3N~uK`fW9حҐ ԟzzI=H%'aphQcIyLzzSsB3ҔzQd49BG@8@8hoXLgK{⁰AnG41q҃–L hiHf \¬ML j?i:֍ P\Sv6JꑳK |5!V'ʼ*SJOwˑ*”.i:N r 8t4h=kMxҚ- i$! u NOYw"LSzPxOg`ҍp)Ǒai>ҞqE8 \`)>A94n 8zqHGz) I@`bR=Ӱ?JBrG B`\=)r>x4J %&sKP֔u5 Ѐ=JC; h-?' r(4gR;\CNg+>Ԅ$惏ƞ4CzNp;g($P2Z$H*jQhu(֌b814)4NN†41è gHyڋu?/l r1M#JNJ})G9щqؐӯj vJ^MRi@=N #1և8wB;W'\;Ms!h$lh~LJ@^+(-gJ\\<4jSI3sIl-JsvULj4@ITSzPQj;wW1ԉqov~f9ϱ'k"9=~4ނ9Űҫܥe\jmmc@zY;ފȜqKQWvCwQj7CsG|r3B<:U[u2 $SOcsE>ewѾ0L{&H0E.1Ҵ^d q1\wj_zW@)) cSڄ.84; T9`j0EPM&1Tc)֋hc?Z>H(4jHA 1S@/"T1lHAޝڅ(hBў @2}OcIt*4Q֍sh9(<ڎ1H8QӞ Gm&{ӸIPap(p|A)nqH'@XSs@}):z⎢cځ F1TA)b9=x␜R/@jR7N7`;q9JW3lbg [aK-Ca2(i!sLR4!GSUB9"Aj!s3IsOjC֎0 cRѶ[b%5^rzz qRe4a@sF Yh# bHw<)qyƊvP zSbڗw无^ԣ$Ѱq3zB$S6f(B;P1 iN@&y9'w4ҍ`KC2hqzM m.)$1 Kv,CՑT#P>ⴱ,prx;QnpJP9{lcↇp{!zqU 7{5Ȏ@@1] c +(]IŅMu%'dϽt="e‹ԝ1N Jփ;ARޓcG|~d`i {F1PZ`=連J\Ž%/J1p Q׭G.N1AB-uLIJCiA~a) {tilI4uy\SBQ֏ 8IRCLLC) ;S@(>Zbw dE(Op =:F):ќH`p ','ZwjvRN)/hRr=y@iKqM<#0v job#ўs,-D#Ҩi$tzQ hAq cқbr{qF(@ojQ4!G&:Qxh4KH\cSh Az€LCNϸ@1zҁBv1ԣcKv!:ԣ<]qL/m̝Z}t5CC3:lTVWFvgHZp?Vt!ɢu҆#(ϥ/Z2AAqΌNIܖG.v'ǹiwN:R\zw0AnKAk_B2[=n cyܽ0yZ7xѴOQ&:߰J0Gހ!qYwگ|CZW\lO:%j :TE[~ID4<-8u86+>ozPzL`RpzQM1׋-Y oOSWL| 9wbQiHށKu4/Ҝu 0$ g( z 8c֚ 8ރ.9>@zZ\E;l3N[@9P8P0R( hZ^iP>.x#H\k #Q, 6sM0#߭Mt N(w&*w Ǿ(V4P8Bf41(OZCB194֏@^`~PizF@=(B)Nz ֎ ?0ڎړ@ʁ<=h4GQFKږⰣNi4z6=M/ZW1 3LcKm/>ԝy:s,z3Ғ_A}q :tЂs@& s׊^ /-mîh#&@sւi=Ph7'.dR )8!F;zQwq G~1NqHxE<{P9 AOoJL};QR{Rьvֆ <ӻ}(LCUg3N ?Zb XH+R5hZ#.yɠ@B{h wc NE\4vc,Gf`Ծt;{TUL| $zTC䃎 ߍ΃9djGbqZh\*ba=M&kBK ݪ厘ʬt{nX@`8{hH01עÇLO\Qa\P} ?0Af;Kgօtgky.\y$$?M[*}is*&r pqN!M)`QkԠ9k2qEpi$R)i\E;f1" W9{%7&9h0/i qHAۅ)?J.!G4`G4c/`wAs߭p:RRE.Ąq:w:ۊLϥ'aRT`zbz╆8H =CR{.r4‸x04n ׽% u(u1攜Uw3Hvc + 33FA4^h SnĉzQj>uikp@?!K cҧa]LARvi^ހpxVqCIhq֔;ҷQ sj2AUQH4=ރLI<oz]:׊1M-IIބ84o3Kh`-9MSaߨ )ïZ`w-X.pxE Prx{ RNzиx-#ӭ88mGQ=i@⍴ c#i}S=FyOL# YZ"joү}}s@8E)9x P1OM NzQM.c _ cdEM}Z*qhvqJ"C[Z$ ndVkY:8?+WdmG:b Td;G4s yg$V ޴7en㎺Z;Hܞo=IBVVp(Z 4,l'QӚW :G`h8\dWIWΣ#uI^TN z؁@^G(Ƅ \P8>펔-(Z01T Qޝ(J:'f4?xM>8ↅu8J3Nb?!8PRrGJ⎔v ^RizRg98Q 9ROZg#4.w= 9#5[j qןJ@qךW/zBzwG"Zg8R6!.x = 9␬.y'<:SC QA{iq ӥ.FsJLwЗpM/#RЗqM`4s)0=G^FE+cpV3Ƞp3ךz{{QZw@r~>?*a1Z:Q~/\fb;tqPFGcj-v0Ͼ)bW `O)`zcRlе tƀtIӊak E:tq֛lR.3 qAڗ8>/BM&hHVbjE~M!A P0{gkN0(8Yc9 KҩXEҔGq)6O_Z^~'KҐ{#ҔqU\(⎽E&j5> F9Wn|Ds޺q%"oDcޓV}I c@[Az}) ؠ҃Ӱt&tNxkj>J-.&i40h-%O6HMvqD#@ܙsV?ej%r Ҵ{;$xQ^ޥLy"ˊVA$V_mAB0]fi+%ʉq)sW~b4Фu4=ߵ/ANJlBJ׊S k򇞣Ls)pwF9 OEiGZ,;! 3ړ1X:RKKO) zPўzqE Jp iw^9Js@z1 F1U%@<ҵ?Z:i!g)V7S6P`FzQM4 9)خ8uF*W<4As(791Pǯz:7ӎ*aE RH{4 4d&ѸBeX '1p3ZQ@&) 4^қBc~51TiA`g&㎔N fdԀp֝ 2)YT3M; $-r:do5?ޒbQU{04KҲ5&4[Ao\cXRI!JQ7{"Vc*~V;2I+ NfPRѭv+i|7]-b4T@J6U;eD|^§6Pr<ūrt"p?A_8rsKU`4Ғ(޴9 mv8R#4Fhc)F('CBAҎ(H h0)E)F "\dPЊx40'&~@8 /#.z{L)sdQGa@g^18N)>‚H41?x>F:zҐ)&*('XAh#Pă: 89Kۯ4qѰSV 9sڢJxAQ)18{Fs֕ԇ{1;֫W!⍆F3 :RրpyL]E?^`"Q!8@984aXJP2)4AҀx8MqF851zqJhW@^ԝn.9Cn);EtrqB }iq/Je 6i98jShnŒgqҩHB@ pM+tF &/_&zrisץ(8HZ`9E8RϨ6F;)ONM$iLӸHXq֝.})ǜC4 <Ґ _qUc*=W[ g$$ 5Ȱ8N^F{ P +(`S1ѧ@ ӇqڀAשӰp QH,`I#afx.aB՝q-!b_yS&kIYoq0(˜4iqAz[VQI(Jv@zR!dzrE-(Ok~o"3oٱBt<ж ?!^( h@g^lLw_jCϵ!◯֐84`&)zP؄1sOpPqA4H穥Z7M70PrzPvr1CޓZAaA;H#Sw,jlPyP ӻqދCF0A;axL(z ֚xR2?7$G0wLA@B QҰt#4S`"Jݘ9R)N)sQa69`z}) =)4$j(=ZI胨E=)M)ѫ 4zKNy' :@ Ž[SA҇Hv&KGF2~lTG;`` qJzU$KnP@݉H_#qJb4s@ǭ0A~.x4Z^=RZ 90Ҏ'\[kPԽ(RihsFhOL9xch qJZP{f+iy<ҰFwPF֗ @gҔa8'#Jil;QґWnF)t I-'֔t?ZRrq 9ť= ќqF~#)c񦝇 8#4\As]F=)ڍ(fyhbgڐUYXL\)G<Ҹ! ZS aFģ B;zsI 3uaœ3ۊN4SO&IAhH#zv=0h&G8ǽ' g@AcH ~4$R%[@iH҇zQۥ Z*9)'=h(WrF9P-qLdӸ3$c8S֔pxE\"$) c8i\Jqԃړ`#w`x3#(#ijSHa,X,'ǽ)|EZEF}}h @;h#M/Aɥ=hZs6NN9(Җ q@8&v/aMRq=LNR, 9:z; Nho.y_z sAhcړQ 'ϭ-P@#)X&8aG|M0bsu\`xSR4=qi -àc#@riҌgҥ'#99L=rE C~4Y9@qA؃֔&\U*E:W9i!vvg[LҞTmRpyM+Px4g=:◃yq84OPv 2@$ڔb'-DKvi ›Up*BrjzsLץ${Lq7UFI>2znPp@4t~HV 8ZAR )X拂B 0=yI旐ڞ:0) zU{aGjkV'IFǜ+<ҲϢ8ȭ2cJAC ϡrp)S4J]B80(aqHjQ v4(Sc=T{D!<)>!q R z (tl u=g'ǽ( $&?*A҄+X@֝AFvр)(tAۭwG=i8@'Nv÷JCԜcښ@ӥۥ1X@jm({;8Iq== KsB isM>\CJc֔cu@pFj37Cq3Ri1; 0}h`;RRb g4dcap=O<'Z2;҂GI"Jp#{kBc{Q{_z"iMu Oǭ$ ^1AU6: w ,Bc+h AJA!q3F8FAqK#h }zҎjzV $ҎC=jȡvF@*}E%H_TȺsShi4li| LdSM(&+ QVqIgG>qC/$b_$$xiEU kyaGj*RVS]1i(b8uBMg֡xTI" ^p=F $@\^GQJz/Hl.is TrE;8R݈ &qC+arIs\׋o6bc6#H_ -<sҺ!*v!=(l0i=]JI(XQzv~☂8=3C'/@ թ. l bb}r{RAjJoG7{Q+it-'y=GցHǧ!4&zs֐+P49 ZvGFy'Np$t4OZ(#c@OLRv!Jy A'9'>iXcjN 旨0}"91Ph&]F؀d}j$S3@a =iߍ=3ғ(/0ʗӊt:u(ގ9RBbvz i C֔r*XzЧӶ)93CZcp 8zvP29G@>ԙ^{Rszx` =)M8-nw,q)##ۚĶأQqqL;R ik0XEq܃ށ8❮+>Z@p9 Sӊ2;Q`4bCץ1E(<4^;R瞴hVuh]4q&RG57/Jn=g&Ev'֔uE9 E@=^z.#N{er~ i sq*&Wm\0=Z^*(Uh4q㠥⫠IߚVz3Ը⎢`8Eut604lEyh Jx=D#~'(끊{88O@Q7cdaךְҮ.d%#8so.Kke_Z:ڜU1nNNcBQʁiar[a\. ׺ʆF1d=jiu>&ҫ N944/14H(4-Lfha P 9J4\*|}#t=M @zqͯkh*EPWwfzJVMZl1-qrGP>\:u4}sT N4kQAȥB`sFEO9(I/LR'Jl,* + :❅'=)q=?GNL-'=(@%_jEH{ =G~h{? >GҌH5`O@8aⓜ>Hztn IFusO@ ƒAcJ[! tph@94Qv <F{Qin!zqM&; Nԝ)_Pÿ4N!$R(ig8qR0ZB0;qE oLFH'}8`E>ߝ($v4sF1c4\9ҔsǥЃ I! GR(ZtҎEV'lzPOQx&7aXLpi hh9!ҞI݊HJ/QGAy\P>n;ZP wˊ1Rz, z\C o'&3BHt#N0zw`#1cIsKZ`0>N9E g&\:t43G@ oAn86(>٤J CKxBOtGoJ<5Tưu<ȻNVL9etd[kd7 [Ub/5v]Cmʹ ɗ]'ֵ' 9Jx>w &<g'zRx _4M+szG2QeE{SeUG-Xש$qsFyjIxw{pR}DxI(`BzйJ`,g5kw+ijKBS'd8+tȴA}04n^w64M1 iN8gҀwIqLiW׊hLvx4I(aN'`f7֓), 8}݃&hh3T;M#"`ȣ` z:dtq֍Nv9rzwߚ,=d)B񞴀HaF3BB!;n3UaA+ ;8zQvKr8Hc`@폭&KFNaJL6sA#k@ ސqzP8[!ndޗ5) gBM` ('LQ1.#=)Or /z[?ZZ^s1Fs4֛9Ɔ#wCu;Bp0Z9;9⁀sJF^J/H4~t֡niÊvW3ځ %tҴtIXc9SS,n<ֺp d t0)I i]BQKӽ+`T!15~^1FͲqڭFA-ؽiWa1AS}:H8F{zLt1'PP8$y4q%ׄ+G$xgF2 De/8Jعi \{#(AZ`uL,ޠ F8ⅰ P9B)I2IB=(=i( I ly9V7iYZf. rj9Gp(ibE};i\z sKM(1i@3 '?Zָ)/č,u9YZ(ov.8$Zx<J`gޗ7 & 9n4zRЀ2zGej] |7q{t:<޻j#^=)܀$1ۨsI4\J=:u<QZzBx4x`Z)A끊Zcրbpy ӀM ƘsGLqJh2A<j89dQ;NG(M cF3,ʺsҐh/sFG4ytz*( L:9PGAM=aGLRFCQ8LrxBN'`'uwB2? ҩ1NǦE(\ҒN(('ئ֔sڐ;юFr( ׷4ހQipJ)r8~4g4=6Qpdc)yߜM݃sKm?E.ry@=.O u{RgBCLBqKB@ӵ1!L=<@՚\`/4lb()N!N\uu`b( V4x8xE8<ҟ⚺d)Ը9mF(')I9B<:QUal?Q^u}LV>1ڞ)L èwip(@#GN89`Qnɤڅ89WhK<ߴmpޭ88=Lqv$SRӡN J}+['i懬YqFmVG? Bx})29@Y 8:`f*FT[`j~)Fԉ=aCaspv,TnWavd`*GVG^`a1N94Qzt84aaE/wsڞ=1@0=:M=ʸړ84H ]G}i3NoӚ֗йZ^ 4@AӸN4۸Xn),!KB)rMs * a^2;OjC s0>u4y;`:v!8@~Z%saJy8!L)!@94㎴ӜP;W@H4EN40L1Zځ qi>>QIGjV R)<Ii!9 ㎔@ :}hHC})43`!4<+q-.@ž3J9И9>hLAHi\ A(z!n4zԫRީi qcCz ך:c=(f1$RS +X`G J3`N>J3Tg iP)>t:8}5#'P1zvN(pOIE[Q2: iièG_ă(9RSZ j㸷3@i=GadzSp)G@ќZV;Prx&v)3#ZK Qr```/#"gXy4;RHO}X8)T[A v(Bh8ds@ K"lKa]U;>æ j]jG=w&ܑҪAyyJ|cjQq|7gCg@Dцll55$CL4sU:8>ԃ@px-dd9 b9nh=:S; N?s;m<8 Wl{_^jOVΙ8q-ystEYn\"EH*¤ZiFƚ1:hhAg4ր;i0E ij/q;q֎T ^CQiw)Ѓ8 !ێs@r(4AB#47rE;+8<`wJ1Ai1y &yp3,8?^\\w9֎GQkas;SH4kp p8qEShwSVwץ(#$M RU:hn q(Fq;Er>icRpZPxK ޓ84=/&~<⁡A}>搭QsޗӵҡzqaˆQT!5׆ojnc!0%xBcup3B6;1= Jw~w~"O-AH4H'ridiéH9<v=Xl( }ia H8BPhPF!?*NiQGlP掴qks)ZmP׿l,5n;ґJ[S@JNOAI8=0N`;8_Q4@0eH3HA'"s1uM+cE$"ˠZI݌N(4E <.ݔ}j <;vW8M2fEsjpSmqNj]6-Ti-Ims3o֥ӕÞ 4R}(=U| {G4N2]^Ɣ>2qւ uqF*ܝT/Q/SZCN~À$fCwAJO"BzR٤1E'$)13\朦tҀ1LB4sEg&4 |1U$w%):v:JF?:@>w %xHx8+SLyj::џҕ ^;I\IL a/:RZ@P{PNr)'0qߵ&>`8X70cu;PCԤSBqZLi& vri23){`zLSOF9&P4HsR=zX@4E;n)h'qFax O:uN;RM7]@\d ǯoJv~Q=p; PGNb)>QNg8J\zHo2s֐u簠2;brA= XBv/aM ,/ni0Z8ȥXvy8ǥ.6t$'r)Ƞ=:HN)-Pg'h*_ֆ\gFq҅k q)t&z©jWv㸧c@aq91OMz[zR$pi44hqR7R1XJeE/yHfCӊ#QJIMj(QҚBp^h{ⅸG֐X1!<}gZ:wd)1ҩw <OLQ“`4 ү_Z:: J hϭ)sIȧpb#>ZZX8cH~4^)M1Jy.@=(?lb)'ax4j.1I =h ;ьS}HcRӸa *b{籢$#'@z/Q&H8(qkn1ƒ}(J?ryڐKr98woQ”RTG^3=BH8A, -֝gt"pJ מ~M0O'9w=AC@ԝi-АvQi4qOfH(1G_zQ HPxdgJ <9>(#sL6JAޥh y)+q wL'Lz \ȦI;9M((M4t+ ZQMT{S@ Iq4 4Q`/az15m؅zF1 p'XLSrsJ2z <z4շߚ &ǰ9Ⅺ#ދ GNOJ14x(}hLaϵFhLb([ qZ$!xǡ" #҃A6 ҁHP{b:?AG^hH} X=~!#OZ:Q`.Vzь.(=iG^xZ`QKhM#C.:z #8 { P=A\=HYz 1A6_ˁA8"jȤkatp@PM. dRcjm:;70c43Hb:c' N1KM7=zZÇsރvHv8xwp◜p:P\旁C`=B)[ 1H0*wPzSA)Ssu. iO҉o&riIjc`ORbA@i1ނA4iو09J,ާ<hi)`8c8X..=8愴r9@H"1O[:M!jF150<;Rgvɡ})z"C1G␀h3ғ9ND840l{tIY#4ZkVpsKy!h@(8HhE<8^Hwzc*vΐ1gAlȥ9 'BG4 @j 8j!K |F0qK1 >Ը\Z?8uG֓#`?ΚB@%k\I'H0>\MSҰPph 挌B@{ހqynp?}yךЅڍ˜EPq:74r;PpsM4 NxC(vz> ތy 3s/!k{Ri ݱJH!r)w1zh5KM.9o\ږ& )q҅1Swd. |KCC{P[L'݂x 2)ğJ[O(1@7qNHA9Ӱ < PVb9ǽH<4%994Ini V R9U ET^~99{F1ڄ)4<j=Rz@ OJW8<;Q؆u#"`)<iOCLҔl.юFZ]B=xhp)OZ$Gz\zN1K)5ao{Q(LN݅ar @NO\~@|p:~~Ʒx庁GAK◜zRrr3NƁg?nx& <A^Қ@$O@\_΀>Ɲ$NisS*Ca /lm[aXCM#? ^=(nðH1ޗswR`GZ1kD~4cך,- N^1izon8x' (`?@90=))J) iTg!NHbZ;݊HlP~W Zp<8riJH6ғ4!8w`cjBiT=(alr ( rO4yb !#=@r vNilVBQ6Iץ6.q84~=i-P1@ {i28뎴a8FBn5^BHwQGғpR4/SY3-шh䞴y Z)n94i 1)dj\1zLvg=hۓ&ӻ1#=)BO}BxjP،ZjzbFF)J( sZqM `P4l%i1SbҀ=ij\s֍ ~ P+F:bjF),,%Grv)4 Ԝt1L`{;8#ZQ9>:P(a`ҁzRI'?Z@xWxsN@`pK9QPO_FrER8Iz@g4'.3ޔ֚OZ,Ҍ枬1FxicҐ1֞ F{Ҍ^BZ38}!=i;s~`w(ԚSzW v= \`RAP{jS-BH=j[ :R9ޛ]X `q.sw¹H['=o$gMe4(֎bU#1n;qF?Z[c)0IMꄃ$P"טg4jaaK|I֏J)l"OJvCI`x8hHM20 fLx4\(whzy Q]u#G)8 wkab:09o1*B$f(W^iHo^ I~cJ/aȭZZ<:<}ivZ4 &I`fGZhJl#8@ROSfGzp\zvoւ&qvcP(Nl\84؅:QEؠyPav3֖B)) ҁG0<~TzdІ&0E&Ӝ&?օ89'~HA'ڍpjOPnHǥ-!8J 8{Ih^qE~0B49=D Z 9ޗh~>w 8'or}(=Ga~R\hC;xj4y楏a6Pқ[$x)l5)R?k`<:T_@?(ީ[0?/41ק֓z@&slS c!1NIz=j<҃R+A8({SH`Jlw (P0|OJbUyR 8aazC8rj1a2GJ\{Sm Žh(&)Ey 9491N=( ^@I^sHh\TF5hg6J2O4 E+<=D:QB?wh<_E7a\Px4\B.yW& zhi4=8H ;9k A02ii$^|BbԸNcx$2Gғ◖9 U8❜S@r)Rp!zXv!#h=)=S8hBOzAFیp$ &AN1M+>;n!=0(|Ҍ֜NnsڀuG94s{QО{ x(-pZ <B}( 0稠J8i XBr )뎔8=ȥu7Ji@=y44;)Wߥ @0x@O!U: |Ul; zRǽ C@#.pJPn(3{P޴djn \0.'4$&y@P N{я 1) J'j3Opdr4֔P1GS8Ƕx,! #'C}h=掙㎿ZBI<61z5PsqC]ZwAP8(,'^!f2:{c8&OAʝNA:sA$v\b&3@qތp8 }sEWSq=,V) -;h ^J=(9%N#h$2)3k1s@sI!GL88=}(㳜 q@e=h1ڔuirzѮq<ȧdRo@8AN!AMwo5> c8:aOž\TgA;sj zTj=hU'҂qZv s•Oጎ(IN1J&gQΘ ڀy&QғA0~tw/4;34qiAޚ~;A@qHNMڍ&h~44ڛ sҕ ڔ:`԰ 5?8i t9]F?;8#h=R2 N'B=8/@qޞø~1J(< 9<ӽM PNz- }Oғ9rqF3M \g5˓8?x!NAsq')rqit> i0zAJLRw) 0s߽0; `2G!HAqAZ}4 Ҕ4rAha@5a\=2?*P8EM4`P`)^ ='w "9@\Aɠc8NyQn83[IhHA\^HG9('oJB/9I98sA#җPqҗC=)-B~z3@C֌#j]D!8(PHy4(GPb֚G>`}) v8z0L" 8cJI\bv)䎔ߐ˞\ӲFyP`gp*F8 cAt(#ǥUQ?.N=A8 ɩ,:9K@<(A{Q@j,y'#5B9944-Xx;I)$K;(cL? Rb~LcJ\Rz<`яj1F=J2z=0)=醃sb 4?4.܌[ .is2~#W88t9ZwqQs?2tg9BJN23ϥ7qK= ^k]Gih8C ^4$LOǭ) PƃӁHy8~h&!@7p@@H>P64Wȧ°@n1ҔҰn!hbcJpa3'@ :bPߊ2A4^asʛ֒,;Rpikx KG8t&^M.qSRaPߥQ[QGKG0qE~TdP1pqF0z /+BN<bN>^.0zq ^8 zsM$S`P?J=qHϦ{cByqLQACGZ,7n40=O\=$a֣qqԊOA'.?ɧ{ۚB()柠4;lSGR^`QګhϥKkp60@8= Q„5`sڀbc"EB@mFA9{ ڝ?1@'Nc9r9E.28H:Ӂ~[AN.08R$@Q;}uRI)3R1) M@=.yZ9ZƎ(i\:AP{u^9PO@n^ yƍ7&I"l='Ԙ!AրHЀR140=dPL y[at9n;/^j1Fl~ R'S,cRApM(' zIKqKm(<擭>)>1F}:{:Sb?2J@أ/=IV@#sjBAAt=zdt$qҘX{\dj@@?5#qjLc4֛3hjGqwҎ.?*#֍gG~*KP9n _LN:PwZ=)\ס@11zw拂cЀ8=(?Z^` AzX7Nn;R={g.ڐ.r4N3LABzqAr(pizQJsw@\*F(KӞ =)@ d!p)9g 'yhZBgE/!dJCHyzS{`9)޹=E'#RdXL;vJ Nr3JA=EۭZ'SӥCw0sKS'Q pFIAFڂZLtn r8=wޗj ҎG4cqE&1֕Rw)0rzP(dRzfcARI0 u; 4ɤHq׵0qjPOaLG> 1}Ҟi'aZs4}=}{RKv4'N(Jzw-nSp񞦓=|@ǿj\=U; c4$wk js@I1PZA>[Mݘg ☀r:Rp4B݄#@{zT.!dS)<䎴1yҸ#EK0>ҳg8>B ӵh 9LrxWsIs{p ^wc<1HzPخ깠13)Xl-9n)@F 旨\ v $zӰZ\Hg*U?0 Ñޔf@8Ѐ})Fq0n1GzAbB'vq('uqI-l0< vAqs!5#Oz׊0@j`G .;'@sF&rhzR?T(>PGsSޝ&LPry=.,Ii3' zRO=); $)zuIt Rlzc'֪Ӟ=h;FcKb=(i \Lp}=z KpRqBl<ޗM ׁHbr1@wM@O/jWvގC7 @{QkZOq@ H"Ї}qHW_-ppMj.r:(Mi9h89(}i\hP3!M^a(S\i߰RFE;^sRhMpy'f7(MjiP99&#6G j7(6ip6zt'2 0nǩ=iqP.INhiP0>G7qN A]@i# v;SImݎ OZLO8mAhXCSHe [[d`Mw1/BqJBPzsRq[ :PzMqF{Sⶂx4?!0j\qB ,'j@?›z\==hǦyv>’G4s>&X3q@8$JAƔA zn ;Hw{Rg{aGqJN⋂LuZ{a)q3TA:KzԦARoPiG\ ל}))FIbbA9{{0iA=iT'4Zuz >g4&4qGscR`c"= Pa3ڔL,C'/4]qN FSr(:1&CNa: )#WL׊.>;ѻr~PsiG4^:T=;@a^AAQИ=[Q60jAi=iqZrOqB)먠#9犤 q@~ԛ8sɥnA0~jxj^1R@g8s֑=I1 hHBҒ9TBgCG j yS<搀z'>9:hWF@F0G?\;dQiF a -q2Ӊ)TdtpIZ)PF:i掺y2}i-&RH{ 9 ]{(vF{W <ӉSMiǦryq3H9< GI.6 whcŰuH͜--ӺRQO==rNM;۽ ]2q$(q#Rw;Ҍz~TҸ_z0 !==r=G4◘!=St=){qFGHAьT(h xޝMn>8FI`)za NOQ “vSEǯMHsJjqɥbAc<Б7Z=zuOoHI(~AZ2:hW2LP:J~C@O@cH;џa\7sd/0g4EmR> cN;(84\9(iXb1J:(\^ݨ8 \SICqir0Ө.&sގKaqqR!(<=xlc$/19@BP\Ҏ2ʗ4!(!9T/qGp9\=9҄k0 h."Adit{SŰu'Imh!aM=wI@ǽ ;>\ M~4xF$Z3ӎhBy7`BAKPBF? A@8S7JO=.pǁGPOZ9a OOmB$sSœ>`u8+:It1㊡$&yH[ F~ h$OMf!cz_=Hbz@'E~p)O8b \B}'6-5}àF1Ih ԟZPp3OZ.حa4g_J[A#I3Op=(` H:Е ?Z<z? )E@8#N6SZ l~ҘHJNU l\u1&L4qP$9ҤA3y极 @΍v89znUq :Rؚ;zozi_`NAsI8;iD4 81Hbr: Ё)OOj $yz u 9$P08J:M9c<.1qHsbI1ϧZFs@+K{U_XIwSڕ+ v)# q1:`R;QqA9u'4+sIޛbu< u9lnOHJr}/!JAhdHud(=1Jn4c ~.#ja%A9P Nxҗ'L}i~Խ* ;J0@`O<JjL[113'-K7P}8 편HsE'C׊208`aaG'@@ӽ pBs9nNhn(J898aG#.c4p$ȧPAfh ]9H89i++ny) :ڐnip3M>zGڛ ,/^1_JLi098 :cZ]8~FpOj&zRzP-E<{R{@ ï=(*I.ddcp?׭$9X}zqяN!Ij=ht$RqI㸇)y'( OM:Nzp?zPH09@94jMY.+((}qNdRh#piWMp)sH;9# c. v'Js0j_֋>lT)ç4}gz?>Gz0 S7J`6#p32F;U! RhBNJh=A`/A҉@fpHPpM4EtJ>:nZd)\ЛVdTI҂pziu'{OsSiX`xRgw۸$'{sMX,8O4P7qEO/BXy"^ƛ]B=}{Qt1@$t밐j^îgpU%;(VLDZ;_Y)A54(#<=;R`z@X;uFAА yJCoZ]BO?ZwNE= J>=:Qu`cCڏ@ax0&C `sIR;vOd$̳U4ЦfZk-`')K{S(J0@>g :t3gn?*Cb`)F1^@HI&0$@A;Ryh=M$&(^*py'!KF1@8<{P @:)dvv>$s҄`r0)yi9{)hQ#!dSc9F3Ҕ@sM.clJssHzx FE Jx^X^HՇ;j0r{RS3O„J5a~"9sx j@=4s<H89#ڄGҔtS4sKqGPA4X:(@j{zSXu*IFG^M =@ y4S{)zJ=qOlҩxhbN1GOz`Й) t&A=W`Ն) t@8H94֚3dӺca:FH cV+8LbcA(j(98JB:x_Ni?8mJ* +iIbP9$661AP:jЀISI&Bjʎ88:b6t .#gJx9~Ѐ=I$=mR%xǜBs^y%afT("V-8Ʉ]t> DN< YsJ{}*KgT, sU3\4pppQzE7Z?[,$w g!zu"+屔cCRvtcdڬ۵D݂$9xK Wv6`͒LkE [ݨu;ӭju)[_a`<_*Qt+KWjj_C4NJA@?AI-#I&+km~yO+58Bҵ4Zvw[_J74WWDmLJҷr8/vיәrWRŨFmEYic4`cb sT 7n멞9UqUr訦1Pb\5>9(G< -^~v_6Pap$qZqhgph< b7Z ՠ߯]k5 kQӧk+}IcsGupH$=O_,P̤xA܌Oc)&I_Ҿf4(TsӾlף5^{U&{͜'H):SiZ 8:ej'M]"Yt9Z[Nh^i#X1cγU%:Tvߡ<% 67(5M]&ge};Z0Jbqluцnw<q^1QsJ~ANq]>G`ڎ>~84x Gq ' tu=A(4E VqLBc#ތ`TڂKan G:3ӏ"]GtPzЀ\RqBV tp= 48ۨd 攜E =1ހyjNNF1II\ ǭ.? zdUH4t◷=i9L$ qJ*3K޴ 0G&'4+@6 @ <ўzUi@JNCL\zR} +\wڐИugM{ ^3Hq^Cu qN=3M l{ѭpzPuҜN̑CqҐG7)cҏ OZL4փzKP1:Py $zRZHVcn x<{$ְ'a )8ΩʵK<^FŽɅ7ARlt*Q22[e93AkEQFAJU |ksVTFT&*A0>Jl#%bl4W);Wl*h?طkٍ]OL9ko'ӆͽxy/%e>_vߧe^iÎu}{Q_Mg!is)^'$rIu Sh8)O|qiN0hL>c֘# %1”.!1R2@ p)AŰ/j@ 8Gh)>) bqZM4\V$ M1Y8#i1E;{R:>ҳ%v!^sF6Kq ~m򠍠F7/^搂y>Xww Ps@qڐґ;11J\ du:h+1p=(lv9=)A҆QX;qHW拆J1׎6>[AJZ4uێ֖)`b⍷@ 9ދpsFƞwN ~qzN*-`91:Ү>IyI_Asڝ JVց ,0'8"$`zFj 0$:uzCwsv'vx篭!ɣ`B{bG\QyP d}i@zq*w qM ^x@sސ'l1HE9Ҟor ( Xp:P^iap)ejo`JG~Ht88JApxx4 AIY?=-|44j &WѯF.x6G]8am:rꏙ^)W= t5qjc$Sqida)J>oDh2eԥ#X-*;l썘Œ:5{z荳.HP`8ǚ;ޖ[] L-.:RiV[ p}AKxpú${[.yֺϟ24Xe#t'n7)I, ̪:W5JgJyJ嶒RԲ/®ղp:yIm%RHt{vb]fSx*(+_iE]V9`@o',Mf(5\[ T+ajiՌyj]9I$fW[QtY Q#Qƒr"J Ry#NPM{}51t1X\#4EdJ>$S,2FOs[ 3]{jg 4p񒓄lw[fP t*ҜN 3$PЧ GZifyqP=:SRb[ z8#45Bh O8RqI( @#8=}(L.E&N1N~cۊ;v :iMAG$ةУzM1\G~^-XfZvv6(E.w;Baa6; ֚G"XxIѸl('RF:P M пi@%u)ʍz <ɢq!An) abA;(b8ă6mGLSd8GQHF qUrDn Է/^?'8N?Z7'ځ_QwH3Zk GFBpGjPG9ZCaRH z-ąZ>#CIߚÏA)q(h&zSlBAS+6xhxhqRqJރ Mc $s^;(L3!(]bcFᰃ ).i(hhv3I6)֚9$iu?N8v947=(jlcp PrQnGz'8=+TS:{u)!X MY1Y('ҚՎn_$3xyr̝*@PNG IHDRV@\sRGBIDATx^] @Tޟ `aaG6QPQQQQqK,K3-3-++^VZ-^泲򙙕 o , 030; 0di6̽gYg${q8ˆAښEBw.kav6Ve@ gW!vHt*cǎlv6=?;wvKn)-v" f([ԍv*suT& 1iI#0M̤l:jfk:~Ch4n|8I^L2$0|1n\q}&>\ fqn~_~9{ٺ2sf ̮Z'gEwٲ6EEEOBIr_>wG6kj4O7n,/0+,`q!!?e1<# 4e )16nikXr8|k[* 5h4d,&wL'kp%-dg_d/ ݮM(6?X0"vbWQkkЅX?v a""")X@En.n6n]*ɧNYy0ϞaQ5TGj4ޜFjgÅ <4ZGjb>ucIM?5P1Gd>Zu#iҒZ02cbJ.Zhj1 hِeKCzFR`IfITj\ahR]k[j] ,fAkFs^,;U{[]n}% *s5]Qqd͊auQ77>Ɗ>zm者nj?[d)'U >jlIȥjjܓ;McTvlH.#<$G _\}z&;E?>~>=*u(YP-B445o0edD:к-sd/hyMb70Y¿?a`g B*ʮBbd```pg;X/P7)vpUVbS^6lK~V T+Kur\(S5{wv5UT(vѺ+{az+[ 3/vф7͛h7s$E,Bjʒβ6%#vdK```` ``Y)]ܷhīj)N]n=ʫw?@ d~ǥ>ZDCg \xh2ƚo5\2adbE}4z{j>I,:r]1e.< uqOyCѾd yƶڔH66д 7b<$%K:XU;Vj@;s]{i]#u#V,ǿ~SM[w,bݞŸ]"""p#~,cw1\wY"/cqNs\_&}YnlO0oп"{ ͅg^ɫiojRO{`Tr[} !nIj(А"/6<׽euKXہ5vvfޘ<_7wuŦ[z-Eyb*-̲ڡsISz?if gڈ± u*M3gk?[;Gpd~[A@UJ=_j??d@CR`q꼇>"g9]^ը« Ue5T[`B%3Wsw fʻ~GN%n`!*WdO\}}۽?]EMi{ꆖߕؤQZE-!ؐF$t* EEEE f^ %%uGBAЬ8P p l_~+ܵs'h;u[HwNf~:}B4Z$VVxe7>>"k[ɫ~}]Q䈏NdÁ~tYoj'}b<ӠO *Ȗv@\z %S֯K13ٚ"Sfn}WD Xč_o>Ӿ~OYؖy27 th>Y:Win }[_ziekΖt}^*/+Tˤ%9%y/n:ǒun;gOUhOf3Oy~ܟknnUPUzO>ZgrEH[u/ʻz,Vq_}5*4w]>ٗǩÅ]*i/?f)Ѡ9ЯؿzE,A97k]jO3Yѫ,,,,w9L @.op̓˹uqHNN6"D GBV%<~HDoJ`ؒg]ܾڦӥ[`bW~m7tH48/iѠy>><׌ yNкpL-[d6=_dX? wa߱+>~Wx,DSSӰvUәEAMOԭS]Ulq)ݪO/Ztk]kV%>/?=YUJ`AU'[;Y2da'SNvm?N"Z<%ExÔ-`w L@Z'nv &II_@eUݚ`>m΢{mܸ8~fgakjþm}ϋK =)qys>tOJ`/%K_{jw[Em$Y4UK;kRUޱdׇ&IP=ֵhD7zw 23RNCUu|HAZV|CݿjhV=Y}33]g72 EVvȿsWM""""DlTP@C瘰~ tdqnN=d=xO8 ŋbw 1Tvpx_֎ <{ ̽} {az 3۾3p88]{ L١/g[/|؏jτ;}gI61R0e>}ܳ_[I !is}W:*RРhwoVѠ˥T4boZ)nPHZϲ qNQ//2TE_|9 8I?pebk_AV?! 'Z׫+xC5u"ْSK[KH%bHD~~aW7."wx^??- 99{hBl|ԥ|ժB( Z͞]ýv`Zs@wgjƫQ\& oZZP$|O*ܪIeFN(~cҳ>WӦi֬Y#F8y$\ٙ6vG|q Rò("]k2[1 Ҕk:Yf<:7mL')L3W|yS 127b|BRs 0EYZzAKOA)=;qZuyrv]k^J))7n\P1׶mvTp gܕ0!Z_wecFݢg4ɺL @ fWCx&7#{DΪ+_իnny~j; ӵoW]S<^;Cz t'F w+KR95&?G4.?•[x77U`ϔ6Ζ9-YjȭqY|EN.RTU,=+K-ukJ4jlaT\+ GS)Lp2lÍKWxy0#{^YF+[ؠ$m꫋>5\qL.ץo {|%fz[.IN|%K/~(qwF-}/6ܕB烘%K^y@t옮BW\ء-Aբ$)u PZa! NԬ7|?U#^j}#w13Mof4*jngП0?~Z2fL!$6NYYل]^2Y.|>ȀEMa?.20lNj4g1'?ڕ~w~.[ga.:4Kp:感o%!.|>#H v魲.BגVf]wOV~ `_NjRVQ[O߻m̔v~%?m>|J^16ܮ$s?x>V5c 4hfY E#qiۊINXߏZ߇ud.}8צo_װ,zzP_ΘBhE4? kE&%8[d.OL\A-BWjsA|L_*sݦ@`1,/"=,~/2jwR&KbjOx~zzro6RZnQ ZM7B\(}6:`WEEEEh+2`3q˷b ɥnRA48Ӫe?ȿ!oiC >Ju,ã\|aaE jTʪ&q79YffAVTdMtE͑ Jw;V/b|j- 9ZW[쪂ZSC㎽: (4W8q89kCiJװ Si^q% 2g1th08 Wz+HEnE#)ܬ,$uUWBQLH4\OKwǾ;T,%&~MBAZyz+kUZ+[iwm +_lb*eVbY7:7[[In]4n| ( 02s9Ybm˅|֮=x.uR0 I@lt@pd967yj7 p+DV:{E0e *9ATv? |6ȵ9θz㧯}P tx~G^T[$# BQ0>͞Bj$J+/Q{J?nBLABSR3:b@]dz4gOo նw,8)l AE:VB#T;UMi(h Ňֻ )Tm=⼧{{,aKZq2zu{G:zn7xtsx`lmckuVx5!%Y4Ǵy54V1GY)S{mlj/f| r%O?, o3T.s{Wu1%ϧ?#?5+) pM .C%'9ETV>36qV@ƯL:s1H~ɊU8fVĻ9 u+fiCA}ﱏSIJZ/4ےu(GK}Go`F(OV|*wx*dl]q!==Κ)gm#iֿ{4 ~f$?1</nxQ 0♍&~]quo6o}]yؑ$C$+V+6_pR$^:<,$U}W' wy9wɴO]}a ?d/F=kĢY߿n^a_/U&LsYG[:"1;8f8 &?q@+7<|> O n6babDSfdq(~pJ8s6Uo5b5ے,{呙 (-d)8R|OV `UoSFEs Fr.Ϣ\ˎl@8@# p<z]P;h*.`Kc````ch/!=**n$뇗x<`|65(xEX>u)O0k>p&0sg|t`wyhK:"sG$l?ZO9a4TugˎYW"ҤX_x8D^AdɥkR{oxtL>^qO;q9U y?e t|?4_Tɻj5c/8 ?(Zֲb&```@ni-尅Nt"CSz=2)x*ڇE:ucLbzSF|Pi0ؙ (h2 "$i yDe.z2 1";TQg05n5! .7k"o\]T=eQ[6ȇ@y[c'JSI1"o}Յ>LborBVm4w\ ̻Ov>@cС`{MLt ܤ|܈Y+~ڋ( L,*kX@pcs0#/ji헣f9RM5O'wGW~J\N8wP Rܘo Go` 4ܭ8b`````h3"[cT7qc^bF gNV|QN>[3+.B|1?+ tu{ j`y; d鿝hu@2t-o)EEEEEE@#@I^GOoWq?}qɬGiLi8 $O$f[:`!Yow#z%/G&~…c崱>{U诿!XN&ƒ""""""Ap4`b 2_JzO@IBw!IV/{w*qu!K:ޱc~'VY <䓣Gu@YY|-PZZڻwni[݊Q[m1ce"CGRXlZ#@d/ۋOD`wQF!oJJ[i߶QLgM {5|v@g sֽܽxޞ^=8wo-k B?]Z`;w+akc```````````8{lS9x? 3Fw[owf d```````````0m (vhnW~w n]rEEEEEEEEEEEE@AAm&KcԜ8qbҤI\.cb 2,lJ[A qݽ =T.3)|cB RUU٫W/''J;xh̍ BooOcݻwLDiiii bU2Z?裰G}‘#/**-N>]RRŒN萐 /6? 6?~QF͞=|\>ܖˌ|pȇPE[L<78#0.۝Eiۜ3#DfjXg`&KZM[_M{ "܀0,VJF9,Dʱ:6mF`/ zY۫tKFΒ"""""5Cq{ҥi?>` v&-/<`pa>a]TTT@݋Hlۡ LRg\jʪVD#1|2tQy2JkN:₞ 0L&(u(Cz)9''믿f6@Y$a0wX8(J^^^f{(>>~ȑ(~8sLrr2Nn@bN-xg_(&\f$%2s_󴈅E뤱/i"Ti>*Ǻ6idi ?`Xz0diG86i&(HML-#"B8U#+1(t&w4F #CJcݏwD2~}z0u5FA=~ߺgrkR;>=+"+Jl*-6IGں/ҮE`GísJw[MOb@XՉZ.[$j! ]xMOB{\57Z/i3mVT*YVctd]V{J#4fk#tqxXXXXX>Zիa0v[nhV)?)LjMJZ9YXp`K=z+o_N-J D h!S뽸&qvoB@bQ\+W0aPK$={Bbp#Y^فA֯_`Pp; oj2݌oWi%Lϖʉ6~hUO[MɉY1Q֢ W QO5w]]L,qDoa 6g Tf1#jH`مTs* y1+%G*=7s;kdib<2:bzvK 8xP9}v@ Md$8}L^%>5RX՝Q &43G,D1tL.tuDB=PMkr/79:@P3%[ƧDvB!]H sS38XkWU+ H8@ks(@3a0ڌC9T0kq?H.:[`[=o[qXx@+yzRj$]˝/'8IX܂Mf5s43פ&eD]yE.tZ._;ew%)236@irԤ3 S@H]C`y&D$.[13&Cd>\&>ͨHk.f9vծ,3]l2@Àf(s!6i J۴K$IȶJ`.Az4!C7{|`W!Y2}rK 6U˖arZÕt{mn]z6i>C ,4WĎ6ꉚ^R0yz") RE13 ,33, 7|V`h F}L"|l dO"?Vtn1Ύ KysFFmL ]N> x,[!\ ek-=SCZ,,,,,wGc LL!SW>tI*dpUrsssa7|Ē7}NꚸqL=G)H کVxeF ieeqs_)\$V&,,[f,.if.[6*wK|d~m vb̿43@yiE-25s&3i' 2:(XF,Z$Umn,IlLO, fmF4YB‰vx ݔ,52F*B tM+'vF7̜l1X'MDmU#qbPuIXsi!%,*<">r{x4fK <9H 0(/ ֗ b6;vA a8`cc @)$11~ŚYZy?Hh[H GLs%Gq@[X|qq+W8|%0]ry}!ܷ :i0O_l'QM 2\93R G|bcv$̜?8عF2ԣ8g 9+c7xo׵4K, U#\o*lk}Sт֣s׭)æ._unLc-OyMkf2. ʙ –-) {sK~ˍ9fI, WfF,Q3GH`L"9,K>!?9--K4&-Y>lus= cstj<&',2-8G "f/|2l^ ~ ƹI֮a TOu#%^gy@Lk&>+p :H\$70z6 $l8If#kࠠQ@_>i0"6J qh@ll+1JXܘ3!DΞHM2pD~?#5"tD A4w[`qf, 0AK;cAވPLnd.滆`=282HiBN1#ejX@/EEEEEAQ߶e;Zp׾I|-,gʼn }2=~G' Dz O 8ss_okwpOM+vH7nx~p G`aWo|U F[^!SbM 4\tRkT)Z)ҴYD&v਍LtHQ^GY/ {50 47$-DТ".@ Y?fs|:\Γ2?ҌkTXbn uܔc3 w"8nFmL-/#-"W9Sgs8qkBsxuJMzYV 9Ae`3Mх\0/VN&fzlYX'1[fGIDL4ejBA Nb$$G'77Z@) Q<}nL 6e@yF2tj7/B?S_d$@*vɿ΂ o'&JTKrZG-Kv1c~ "ܣ <]4g_mu$+6$ 7C2F* "Nɜ2&T8hkFvX1]T΃ BҥK/f {uHta8ě)f`l&︃xj8n`Jܷ"W|+ko'$)px,DDxh㊌z$nTrGa"%32?DZ @A:U!?Hӵ;˃O8aO~-yoX/heaZο4͍fdD"`?\D޳hm7Qe]@4sO}Y@Ks\fz,u$673JNn>xsǻENS64'1)RHxXq}nNLEt"dmNXͱb:A !Zn 3"Ov5]\/?\,+*6y.Y'5al4?f:IUnV JKH cApMwhwM;1wn5)%QQn `*H FۈOXXXXXq~!A )gBlڙwrtܸqU"TJ`op$F. [';y$7'vHa[ t"3bD])! {qRgK83zsы~.6QT*K8 82p[Iq')Gό\cGS ߞ`&7>D2q$ <5aH3c$5)f24*/ueEbkV Fլ* & >ņf:\U a.3--V evP(nran\,#C.0y.5óEVKLӫV. <=vm6c~(;R`8RP.kFeLO]0'ms^_F״Y %;-XEDW927)"$YiT'ڙO`#@$8D^--[>C裏HǍH&TƁW#HMFGvR)X?X ︃3u"+4kju @~8 W^@ߋ22ZvX P, GBTPi̙3gϞ5/ǎ۽{7d6^Pd> 4w~'=/-l'l\T/YxԈ3p|(U(so1Kw\sF*Wrinzh/ga: @jD ^!OݴxQf}sS5sx$aGs f$,_J*RGKf,r2.&=|:Cf.D`&a&??e3O;eʙ(f/|` K/{L;#xb{E7+ n;ijR ;̡ur ǸlaD㛭1O; gOOOhq(v) . R9F? 7|B0 :hljTB `.Z8- :C/R^Rs*K5/+^j' E[kT3Ca&0rq陹 6sg}%踹>MX@. \:?ڙ8uqB@ .j꺣+%"$rqjS d 'ϔ CeS&,Dư s%S7Q@eb }zbifnvTn ّ +q߇m8/n֨-f4rn݇m gRsh}Z|Ujp'\+%/f6vN>z?8]\.63o0E5Y/lVBchk"ؽfGĭ ?[{P5Gs OM_`.ϛ|%鳣#b@ ‡ QN@qg1Ɍ j%wMGh#!8wGm~T1a*t`yRAɁ[L\Xp Y6ҲV=.L/)֑^YjS0vOcAM2i?]vq65mC2{"EP>h<ۚpn *56f$M԰x`gIz!e˥C;j+a `vఀN4?mbع3-ڦj|LYzЛM\\.0ᔩ<UI.㼀LuҥK'Nи `5^ &Cps bj>u!"+7[NuBtHϙxhiSH?ˊy{̭ΕNZ̝/ k3ʼU]gEGvKdwUR#_jnV ;'i=ζEEEEND"`E;a ߟz{󅯦xvؐ %%)D `xaI+++#:2}H|K.XDSr` |@$7+2n֮}Z̘ߎeo;A<^h8WZ!syg6}9}pݱ_ Y??6iiIND#o;@q'Q|ñ&tq_V5?PJ}xنQ]64 Lt>gfDp8_1+Kn(dϓ**|Fߗ&rv/^/xRE?`Olz9ڹ:qE|ߚyPvfSmrg_)jgk(4Jڊǵs8 m§XpFLΜh&?]XTXzZ2e64}/Vsn岊iho B Us8"zH#[Zi5ere}*4M7OI8awh(8ںa'ZS[R[0L !Z ^(qw;> ժ5AA"d*RʢJO$ 4A!dB;"{;4a'XkU={xybkyu]]Í_hHKj\]9|ARYQQޣGuU Ɔ@^dGwݻwع/khRZ ml+m>dSJV^ å4Yy%J$W(5.b++k [p{#Gbc;;ߤl(*.A!}UUunRdgС>(t|j#G>z}DUM"YLxpw^S]hupt mE!=mj Z#Sۇp<`"0E&o,YxGFH{\7 Z c#W@2Z>x$Ʒ 2W&InhW^-AJ33jh!@o,3ɴx qv+H}m^aNw4v"6-]tյ;ǟ;sV #+XS`=sײ6o֎ŵZdƌ{p±C9|;aя}r=ԋokllkuAk ty|7_#f^E5?.'?Y,~Dkta_k/eStG[7k)&Fmcm3j)>C }7 ΏϞ'*Q46oӦOmPlҙ#?rpeUy 9sf3oVj"/YO~C n7L:t"VVVjce]Pzl vܓxګe_ӧ*e M}B{u=$L՚c'N;QGDD̚=ܚvBzJz<=irdYտ_vG57wkÐ!RY]Zl8M6QVRs0(YBz@Bv=vnj=(;ZDZm3' )ɦ {YZAHy5MϿ'OjT62UTT}NoPZ[`07zxl?u= C?DQzwx8u~ɼrJ0mCcbc}<<%͚q'<=$ec <"{Qd~0y ;ⷕBC||P/Xt#$"c "b0\U1;'=Ď&Ł{cǎ]p>oǪQḦ|RNq˦RR/TqW?ٚgͪ|7qtl }F+Phh<4䃸8VZ%{ݍ`p:ؒKi^Zm\YW҂d?.(Ԛr mWPiI߷;{?tkFiEZ& _ȕ!Z[ʇpAߓޮvR eGzځBޔGAQOZR\R}xWP55k\Мh?kA]03_CDuAg|\TacAގN31`j'&#$dSD:j vGڡ0 ::T-۱DdD9!Z.QAbY6 ӻ~8/^X[[K ?̙zuc]}4kP^~}]/y:z$F.2BsJ{wiXH(1FCio@&a/7fҤI=P2kׯa> WAOզ_w:8ؿᄈs?sy,?B_V^ѤPre*8b`5t)Z)^>tcVT$Z{fއ9sK AG }CG03޼zO>oa'۷[׍VW?o_~m/5(IRe}0}%%%ǎba\A ܜW:gm>vؑ#t… ]{ܽ+\ 5hZ!F޹䳀bҷlhۻ/lWlݶm…v>N$~CWh(LW7yK:vXnnANwgIDK\|Y&Q)7l쥗/xeAVvMսM={cnj{w{ٽ⬉_Nh%2YQA7B`СgȩY6#`O7ݷ;n\t"'x@a:kVPe׎aaK.o˗<F,74ݷo䈘e˖E{̙k׳try\t!rYHUjjjJ+!#l"޻@[1cdAzxIJ%6|O?񸬬t0{%nK<;v̻ݿǎ]t``c IrՔ\t)0$.Ǐܻ_to, ?p?7Z$-)'\eB:1S[qg?ԓpO>tȐTVVVu;122Lq 'ltԱ#λq&H<Р#H`Up"y|ӦN͹qc4u e9-.)ɿy3f7dUS>w_y%l6mX_WzvîG䷗I#z!Z3>cCRcRS1V!,)u7[JJacEFbpGXm5:Z8H * *2fFl/JʯbGfmҚqvw 1yN0AJӨ=S";~Uϗ($0.q_$]-+iqJ ]cީSSJ \$Yz:Pvư@gb^/'KdmgsƴDܨ5_^&p% o;.=iT/[K&ra{!<=kN@vz֞B0=¨I=/DBjX0o.q0z:I$ށ:N&e`#@\nrrj㏹9db]B %|xhXގд SSSY3"kslmm/_V>{;`<*f8X^B|/B[Q`[8nx0cNdsՄ=S0半8fTLQI)e쉡'fJ65*W6gap 3&/ʯj#g=܇ 4(?&8c= ϹO= らO@^x{lD__oa~jQ aFKIK xJzKDG'_\%Sfz Ђ DvdRq ~ T7Fѧ׼yOZAQJ^zRLäӧkTҭ 5'#3 M o/ɸqc{$N()@ m^?=0u 97-~)ʫollorʆQC +,|aN#_~989 կo߂)lRz{{߽h~nN.H2w|80ԩz)XD ۷>\/8͞d@ϟ6mj^WOj90 !ر﹧Gw"q=$=^+{W JdAIaa@Cv|(`= Rs m I>{ 1sѯ VGf4ԡP&EϷ]>?<GT6~;{Oj{FĿsoۚYS>I٩G?;5ĵnL _Q<별ijeD܏XcЪQ"z;!J^9iYBk>U )!jq=$4&~mJ;'V%EJb^itٵΗQuǛ0')&T(p2-C'?"/,ܘ.v̊{|l 3bd`;\94uNND;,&BmhP`j% p\Ptx >yk7r񢀏7J1ɼ)ʟ# %ZC\.K]کKX ta;Kx~"ۇhsX {0WV b͛o~F֍Ɔ&E=cĄջ7 fM^ES#{p7mqkkaQ^'򲱲b~wp#ƌ)á( @<&D!@QdaBUr_K!aFBeW1uIoU&jmY h;{{L=+R~m[vlcBl L%0/}-.p]֤\(-/C @BEJZ}bn|D:' hn(\A0iѺ.dD9F#_r8+zb% qKO//,V@ C.2XpV3gWʫRLJ ) Tҹv-tޑw 0B~p2aP] AX0$suu-n):d&%-Fܽ!m#+#R;#q$Sf{:/+61 R[.ApDrxgfV ~,wcJAYu}nj}w(7M {li}?ha)>)a> _8)ol8vt+}roLHprG a@WNˉs7܋94hNhJO ngM9m%}.#M4g 3ECuŸùwc0ADl=ϑy'Zzp7Lv(3#jggoh5?S$Y{ ΂0$bԨk|o skIDA^E Œ.5.yG3 {L>T,ef-ڈvz%.$i0"@H%#>I'իW[ `pHX9Xr 4u JkU2@77"k@&!(**߯/`ӊN@:2`2ۢh'tXtȬTD/LIuk b '㙮G;f>%'_D} 9(򛯿 @;3]>2;?3YHCPBlo7cI<=l! aRUq[mAXfu,n?-!#wԆJl`dIϗWTI1hSsr' 怺Qccͼ)Cސ4GlXYJĨ%/e4Ƞ1@=1;sΙ9!?o:Jg FaM @DB%% 4_ LjedL:Zj"( CMF\)|2X8pBH\rPY"#9Y3m4ؕ0Zz#b5nLчČwPaa1pԱ[4& ]nVSAJ5bF} %9 oO!X.M]鋛VM C Bǡs%Ixj8AFEEj. KKeÇ {gRh8pAz}ћ<# !сA۶qO2dh4|+WҭIjA(UZ" Wj6 UCtޑ"7l:l R)AQ'!cp1`[aX`+2`h R)H@|{";.298D WSe xzoP%}h_]rC}:p#aKJJ{8B/#$s6n{;^_NIpI`7`tΟʩ dUԛ5C]ZE,Yp8\P&~ZᱩCxI{uhrc(SmlA|||ϳl^v1IozkdO_M(hcO43z;V B#fb|6{nY4R苈jC"=>n@/t0MC :كSq 'EENDk1;+J^4׮]3*DMC^ Tp='m[MD{Q%3'-n BQ y4.tFX[< vʹ38>*zqR4)d2<0aD%k(Zg!CХg$.߱<:NFۨr->MzHsú4|G1 O0,%I/3c|3UH) b@='s6<g2'ʶS)y[9!}T/7Og}<3k+3 _67{@I}zL#zUӘo^ѡ.0h20p#G #z byb}7ڵi&ux2 #VSuzVΩ8ϲwp9|8bjU558!"o,Q >p @333Knp;*UV-It{׶W#sHZW/mCC}K_*.WPjD`u"~ı/RRɄ=Ȓ!2[+}caDN@<ߒ 㺑Ј{ `ThM#rSyD%$֖[xo-KŴ.M.;'3ebAގ~8],$G#j{&h,ߞY^^auEx MaD/aa=rk q@Ćp?u6,ݴPWo'krj3`gC-#XIup E; uuXVuDŽ qD PR&k=/;/UOi"[u%Q!.фan1_B]FPgA 1 hDmUZ`&~i[ T:<]G\;fk'Ã_B_Ӧ t-Agzxwm][[YzVMk6VM˧a5 kvXH[m0\yBۅS<]v ZC^C Q౳23phʴ&_(o[!ѐcmR(BC{yyzTV%$ 2䉧 ܼ'Fe13v;gfxhhוu ~~t}#.B6+k܋[^U}ҥҞ=}a^VX5` (5,}pJYyEE>Q8xO74$;+ND#$v B{ClBDϾe޸AQhd8&\٠$j bq Fh LÃ2a}|d vXM Hhp0IDR']$$ॼ<=Jښg +HC/ ޞD9 uJ"rrr2LEJKKf>HϞ$0 5Ĉ@dg'<h$e/~$ۛV/G.Bí{>}z @Lhh׮WU<$G ̮UuW.]pwCg sq(6c:CC@}u[/մ4xC9$h=bp1bÁ?1Pncʄ`S9}C3ew0o/clYӨ:ur0}q%M={@켧EGBiC]:ƍC1b qy ::" ue^(sLvxUA(,XE_Fݻܽ$ܵ7} ooo"FLV„u ”`@^'vZB aGȲF `(hX< >Naޤ$B6m6H= 3@PaT9 oP&<ݷDNn0]>qtzՇ%!R5 - Ct0xkJS#<ere}MS{D/$R tO#A\ [Qn7+Ɔ%XhBB$/cF$<&ZPK!ߙwHm=$%~49P;uNS#,`SLҹ x͕J3F"vtPz 1D]< ج*TGlҙ3)3g<$vu8;hCGW_}W ԩ3~7d .<0] Xg'5~u0DG#2afxp!*_t&qҍCw7nPטt{zBګu;?Y 1S.pbBJ0Jh'Ѓ3QwԃŌB=H> L!\? IJpIp ܡc#UEUmi9ʊ4نS BLjP A h'2n6p}wƿ p]3 t> *N^)W^5u17ڴܚ'7PVyau7uYb[]l#}g+bPD B+\-%ˁu7y\hOcx5["x@Wwg IXw{Cizg7wOzZVN)P@&nuyU#>4jYYuBV yüSEoeR0Owv )8Lc6F}F"ҡdt)4ʡ7_MU[026kf:32;n\7vM'Nc)_jG{WlsXX,$濐#G:e ϡLw]8P-+xx1*l%.p6ڙd!{pQ\pY}b)m`PځfB"3H0=h^]uѶR ])KD0 VR(~ y6Qg|EJ1q8 g%0f=hhkVI@mW4;t勈G_$M\TAo꺭n}AN\c7kt,$ 7 ̩:B*>R3A{3 &!t np2:4)̊AIuNi`^~yFCas47R"ͦJ+fJɬ#cmMqp+EG} ZS_p&%9-2#&YlhF8 WM59wV}ƈ`ri&nhMd[B`/8ryl˶EaިQsZBzY*kt>&N|NVnvA>DGbq8 H/OZDF0@ٛαwƸ;CWh^y/f@͙M֋%XIL:-$Vz0r&ǟ/)Z0%ML lyMk=xZffvp2:,kȒZ!f3,}m v^+P۩vv N5Ēp1}]klϤ;GaN3 #V%'7*Ar N} ɔUTXXg [Hpc;ˡ{^0ljw]ۓv_uj`wҵ0Ar%&:9]CN$WW޽{#B"FCw5ADm۶!$X@3mMnv|RfYߥ5\2r@ZMX伵ᒗHp0_ ;k;5-LoRvά:2&B% + htxe0׾#qst*ڸ s6T+ыA٤0V7IB >΅-gH.]te܊fٺZw=綬D !"Ffh!}%05bdw05;$=v[g߄)kcL`9 Z:c(J,j1;!0Lcޖ~%K&%iLjo?SNvKmI-Bwu_;vv^C-ܵ%]p+i:m 9+[1ɺ ]nfτf. O[_gﴣ5P.&xv殁ө6vMCRX@tȝ:մRGf;ߎrFf<"JlcctՖ%OKIP=Sm1o 8v#^rjUs*i VgIZ!}a.V֢vhzBbt~D-LC.r XqPu` o,YC݂Dۓ*eN-b|x`"`A;&ߓB} +G"Cه.8 X|Țl5K{KC9"F<,/F<01㈻6H2.ߒ 67Fe'=}o(1]^>N L+r{ hc\8[[2ȫ9Ç82b7ypT_˞}g =lDkNFK\A]*ЉrA)KFu$4 6bF 71MfV4$0q3 oDgv^)yoФѱCL1Um8lE,,,,,,,,]F]d ㋜\qulPbdj,,B-OfP3Yڠ0Qb@ZxFBQp⹊:&LV*b9_&d-/&Mϓ+Q1~SP mXx Qs+~I̋O)zhy C=]]룸&-iʭVLO +5u_$y;̩h]qP'Q\+zoQ /ː]/ 8֑8F EJHDVT{,tkrq#;`IPݠbWe=]ѰMn8|Ɏs{ϗH-JXbzHy0^A-ޘx3\1IyAo[!xZŚCYr<O/ a1a祠 /pzr\8mi0A@ּ8+9\(4Bm.:8X15lݘ3$Nh :mWbc!hz8 z8R Vie* PeiwPS]9΁ү\_=0P1F5)4˷V 7q?f˙;ظ8Úz3rk.3My%WSvv}l]jZ3vW-$Ϥ7;[{PWrEi,ب[쾶hv Ckn z;տ]<>ᶀ]՚[v_lơ%saKV?ӻ]>C;=Y@ ĩmq7%BYV s p&9Kv6[l!$WhrJj䵃|8G}{ :K%nHڣFnVHAMM] {^8<ߟ,+N"8x揅3('ri7+g J oV*pBIrd/wog!xśx/_ɯZX='9]\PRB!@3˷^Q=HgW-r]lw0\?ZZ\ɔ2V;{[ӓs+ &ADhW캾=u"dSZ͚'b|GFN~'kXO灁NgmiEݿwS7*cjP q:ùg*z:څ7!R4j_5-KZ0m|k˕LiVkn\zR_g_DPhlJ,= sJ,ں]o _]VMbe!2F ɻEk[!5nخnڜTc;v_kmf;K:BkkEr"{S][aCV eV='C ~9^ȔOyM@wZ@ܪcWJalՀ}oV؆C!z,nXj N8ܽqs\Ȋ("Guφ\h\yF#gm~~zC-Nl;]xIZԸ08-S~u4|Y5̡̑ W/ ;dāC/}5 KAdƄ8fCt,YXXXXXXXV-0} 7N-"}8'GdOUl^xAAό~cY!`S7+$:?\9܂:q%o GG{;P[jam~Ԗ7FDᙻ +M`4MM\FrdyVdEꃝ_?8ɼ )d}|L wJ!ܨyt;vsu9 a"ߒl=pbX3 WQԀx#5jY>sS6 %/ UwJ!0 BGyP -;St$譹ܲ/d=nT8Z›!j~1jG@FvcIސmm|P`o˷}qieyů=,v<)I e'[{g&v˫V^̪Гk<+> =lv]>zsR 1\wF\`| .NB;Y8\poF []d=KfIxƦ[09xTWPaG GzUԩw9BG2 hם-+5o68v$v_\ɫ&'uI^,,,,,,,,,vy@+@x9.1ge-Y=@qߟ,tư<-qpkFcS# ` jlNK\2YF qI67)`ԨƱ8 g x3ґ+ p'`1᫇zk%#GEJpo!"5-$&/V >40\pfO666_|6=&h VQs]\H==RX +0@ &j~9~˵qhl(G;V.Q7 ,07YUr"T@o /Τ"sI~r#dެv-ϽY}z~UVaueq'KM#8BW("z_x6ԯziljc?N$?99a2FJFlI-Nɪ2 kk|}f'(Yu0g3ٍFQh4i&©B\]ևCEt&L;_=,JT1[Y)_O?ީl`EA4ݾDۚR9M:NdC^xb[zf@һ랊_ch8tR'861g7ɇ/)UjHfpj[^_D 1:RbO,ΛWpFp *}~MIզZQN="a.U:CCdr6O^F\‰k6Sq1~\ qRI),}j.-o@0|W ,14wsgGX*\m<I} w0'A!ܛNPvKAN}Wdu?#QE=r#{>:ajPk77,a& (+V@L5ȁ*$ xnvVHDB60AHZ+l/"}jmxaatPy~V7,C|ko%95O9'WƟN出Ex pHa\&@s7%..ogU= H09[d"xa/BCCi{t h;1v]s_Cț#S@]Àd1njGWF~4=}ڕCW#j@HG-sx+fK^phba@XҚw^Rwהg+㮒߸'uWjTp8iqmq R PݚqwwOvyo&mMCwWdf޼4$kij:)`L),0ݟV_N(5fLc\*o/hl٦I?<ˇ|w׆k+oi s26Ϫ%IeRO" _7L0p RoS8SI}[bQ3Tw35Ia|Д t4=Pdij߻P怲 t~Jl6&ugF2BaF_EUwr&72eɣ,w3ŧ+5oIs{Z2Ls6p`„?Cc J$րbu]Mp*F?1fdTR:(`Dt!K+ϫ8 &0נ7yBI"hj?QkfA=Ŧ_}p2/m,ځa"P Af/`ׯ!D}ٞm)U9>&дwD5x;Y!T?9 $*.ю;$qv}OoxmMM{<㱝عxH֕qq\pq-.kj1Qd.[_ 7kcycL[*JʳX ^eU\ 3ǎ Cl@شgמ6;GWRX $֖ϿꫯwX0&J{YJrv|/ljnoJ+k(t2ŀ!>T,̸+]99`Swc;۱;QJ>C8ɃࠀkFE%"PliuB,,]:tvusgEeԥ SO3S˜e>8+;GrTg+ F`?>j4)JZcm"P&ڿ\䪇^(5x_k KZEu ]饣ڕ֙^&\\T6/^DzȅUwvw#G6Y46,)_Cٗ߸W,.o9S?DCY9-<fZUy( =HUEH|U߾K3i~_*uk^RI3Tj+}gyY|d`xTgdJͫO,iN*iM)in9\ӿa}s7α0aG8;# #diBY_NmʪhA O-Fa hvZܜ\ܖXд?]e͝Cb:Ym6EMݩ i3+9. ]=ڀ4[#cK>y 87%D68Y,hwpB3J3 Ŭ愒Һgi.kga>x5EA6*m(ond=8uI=}h)jV],[ ( ֥US u,q(Bf/U5*\a5?&8~-Ahι^.:{lc}ro-hon *T4|͛w6._U`u kooB0'x 33+;;+epdizfo5.%JD]p/T 8zg;YD uܹ lxDx84c'23/CQ10sX[7l5H`㈍Km)idϸuۧCvƆ VsJӉI)iQ _};v4B&}vttu]ѨUFE [tKRb]wwϞ֖6DCi71)çg$u]M97Ci꼂Frϲ9@Y&~O8&"~1" &:2E'OX͸젾.;.HG.S﹧l#6>f1ԃ464E755#%svu;q=#]˖]TT d)Y"88wMR)s$ LP^Q R􋥥{0=2OqA\S|7 9%m.uݣsU}|s}#h_w2ZɳKOK\IVXjUKg m;s\7~a@U"x$<S`vfZn}$%k]}]KZQbji3QrDc:??H;Z3[K+M&K6a^$MmҊ"aQ _?skމ:G塶h|'- Xd{$@2_1+ދ^f-oEn5k鷏Nq5™ SdNY%beoElڑ]T釸qeؠ<*h 怄oId v WR@=2!WgI- 7Gl>+7D mֽ؟jY-vś/unWOv5{o`+ߎڕXiCGQQShD?SFk|6vPJW[ r0UrQq7GlٟūB@[b%.iMÅEjp%N`uw '=]$ʽ%U'T^e`բJz|ޖ4fz[}S{31͈;>N@ƿw{}]HFNJ8z j!0*XYc}}Gr%}TOФ.f{ˊ+͞BTrPGc2 eں:+o_3g49ڎ4M=wT :} kX<P䫂KjooKMJjin?VL X R;w’%gϞ0Q h,szmz]]LPCCL!JnYVVff=gWgoO'{@q J&H{s?ߟyY3Atuu*m**%to󟕷,=w %Q?WC bېe;W\1sƤ5w cv# &e9Jښ㶀kﱴ0#@c-^x晠Pvbd@NDT7PumaGKӒ[,]n2)DF5e괗ٳPZE sSy(887RD"rKx,8m[@=@8q4$kV\x{Ybc qgG[2t(o_敓K'NKK՗-ȅ w0nܰ>44ϏqaB W˨2G|F]JK{4%v\:wx?f oGH/kq2+k~.@W6N1ЛUԎ4s 60)]ȹ8Ç't83CYT <} N5׫D}_slL䕵=M55Hȯn)mm6u5q106W礫ārDQj9"c^% %y ˳{FIgO_Nq pan_]fgba)@|mKwqeHOGHihj%c2B_uHh~IucW]s'08fzߗH;zJP8E1,n-ihiC}r2D5䖵Y\l%В)4,ǔt`9٠7s66!׃.H6v}6`nl E*l-ы@dbO _|Wf-l%Β yfZ{rJs+yPelno)BKL%M Bg3VN4~R/ |@),_ɢU)6\+V*u)>JdpM *)t+HJP)\a쬬ۿ5gys !ܼ>Ew// /IKG\ښ;["CQp@5(v!Kk/fdŸ驥@M;[kC#cւ_ p ʶޞ˯z.gWT9:iQ܁2 Kc#Ēr==]^ƥK nnn>^::>w[/o6" 쵐 ]CLi(*q}pN؄@30߫M1n'56\VV!7:P[#AU6V MY0`˒p g_:=7W7===(tvuλ~2.fn۶uʴi|P_G@Rb_ߞdedkea `sKsc}'WYY3Ҝjk[[?_o<܌^v[} oS3̈$;'ͷ~ꯏ¹ZTX\^V.{&_StUV574gd@C raڇ o%͌R2]0ĔewRHEUMNvNwGEð% ' ؂^|c#Wegeœ'Q&=}}};{;%E"?_[{[<ЫtvrB" DVBOjv**)΁N(Ƽ\֪ۡ:''Gb"uK.wy[P S]W[Wݷ-_4l$cC#k+l~Qq~^g1uO75788WTB&8(9gT ?.ɚN{[{]} 6WVZb/'|WTⰴ8::y8S />'zS±~DaxJ@_RH_\ԁ^aHD h5xipo&av"]-{K>J*Y<``FT@ vmr_a8'>PW=VzښOLCHvDdxo/f~֪ڟ/(OO qRrʧ>_~={!2<2Fv@܏8 3ԢGw9ٗ**< 4΍__RTPS39$K[[ǖ-oþ,\%})q3grild <z@;>mtzLMͼ utQ :u ~+; jv(?򈱡e*J )u 'OHLJJ4G@@3.>vN222-[}P/fdm­M-b0 7?'LJYZY2>s~!\~D:|ԚڪԌ kwީohϨ @Q *:)|{X* 뒁/q(V\\ 2 цArid_ʪ:^]Y*3;8^^2cT;;[} DbysfSg# 6**#3#8f{yzj[v@]m-(,Y/kj?PZVc*o߹ gQAȨ)Suքd++‚~MGGw}3x_E*ݻAmm5y贩)}515 >)%5:&.dgBB,,-)&N PG1``Pɓ"=p0G~AȘ);{ gϚ9xD|ƚ_()+OHNJIOfdd$L=>{W_}퍌z0={:riS}/[[5&6ᛯhor؄_o#cۿ;s(xHC~9{);+2&eQ|}_~0*:0?YuoVQiYGO_rRbLlGh;/,\CGO:_caAqMUMT\LjZj)b 33KII1t/,,Y9ٗ.9vVB?R/ @]ʊiդ. 7 ^,lhiip4;Lu3h|D>&azPWOikb׏6?p` ӗ}/:~-C4oȠ,bV4 JNa\‡ĺT*-E?PDHcKi8aRėKHm̮42HY&⒣#þRg[36FE@पGyFYD}KY^mr.Ϝ>޻offzn{G(;}xӃwݶ*8(2kdT\pP)ݺmM6\bʔIg_\sתU+\$<־cVK?,$N l\2s@K+jut>G+1qZw---cbcLMͽ /^m@jj3g͔r"&Pq億J;p(dƆFYlYp@j!dҤ0j΄GⲼvj74\[uI??Ӧe) ~q /usfdei^][svyѥKnl xLPllQ81! )A'Oi]huk'Op"P,o㎥˗M4 a!BhSwի]\b@j 633stpΞ?oޝ$9x`YIyd!%e(7glm3g";m*[;[w D>~2N Lȡo\]p~wWW{{O W7רffy/=͚9IXEml`պ} 500P_$jjl3ի0 .I>v^m-}=ݛ8w|hidd3D%B+((qaޞiS&/?46>A~AP'P\dӦ.X ]{v7gϚ6)c&&&LqX&y+4Ig?U's~j70NOHw1|ć PxŅQ!W$ G0eڦ܇ K(e T;y͛VS |d x: M!2 ~M X2C&ݡ ewbh.2*é)\ sN D+J8z5 `mk &0(͍*i"7^l+Yye{W0== ODa{\P:w ++K<-M`z>~ԇFKhdb|uʅB{ggKӠkںZ*Ǔ>NvvO/^Vsg@; YyuR`u]vB\cSd9}Ɗ--ok-@VlDt`H |45u=H/hanBNli tkaai1u }Aeep2 XYfqUMԸQ[`im3 z9'aWܘ E@.)o[*25ChwumMWo//[.=gUHH "@B~]G_x&Z vʔH&D \%;;oN77w3sEnza`OLbڕDtGGٳo֭ۿnmebj:Aļ^S!;u߽>^&ӦMlQ ZrԩVӧLq+// Ar&v ps莍 h`BjmlB:ut/UgN3D쌕YVV4AihCb/`D~,pv˧rdhfz岁K3IzLtF&ncFv+ <=𒝝=Ri\22`u'aM4'M.Ɨ\C|w`ic1u42X]KTCCvڔ0d␤J|@ɥK;g͚ibd\ SF(lͪx{{=En_jIVVֶ3gσX_U%YZj @bdh@ᬨH>ޞzڗ/QiL &3#ޤ,{3gL107 iB: pJӔ@@{C}A& k?9]ۓS6-DH[?e u xZdgS,2hP2Y9! 0 R^Y@>V$`ok0G5w:H#uұSdj8&ȇT_6?}]+ҕtO%܍a aKf~lk9FHe`0?C#p[<|G;Mw6AS 3b Ɏ+| d2>7V3|/] BHe CO2j!B=F)12a0 0\y8;pjQ @l`&ǡRVkF vTWAtuqc;A70FRj"l|H 2[::RS1BAM"ILL7S^Y%#U4 \A EY\ԑ 5k8=XcC J_ 0U@}CgWL`֬\}T_E5^j͐d/2773361еt~`L,H775! f3.^P}eXCɿ>;;Y`->h dBX u,K{?kkVxw+O '"/] #Hp~om~^_( B%b=:)LKkL6P25as͚- ᯾&PN| tEvHGE%LLf0"##?!C61>R %C R?Ȓ%(-.ٳkFbGՂt@"C&Q& ' _ n(M ʫ[xWnuw_(xD֨‘߆VT375Ei*A]M%0di`dR)H<汉!~QNUiV$`}ݍM --o+{ϻ:;z{'0 =x1% ,#/#eaTa ̊\R*v5Q~ܵzMr; 8Jg ıR&@c"|*LP+-N^}_~J]SZ"'#`I#>^^.wuw&&&| 5<2 Ao}A4uah!p5UWOjr7x7^߫9%}va 8:H{[)Љ{KK?fuDͲ0Cs0\~s;I Uel?sΰ7YrV܆1ޞcܚ!XH$69v v3x޷ p9ve:qmC?d4* x[ %5 U /"PA3ёћz{e+׬FD(~zhKLߓd@݁m۶?~"((x͚ճg΂UthrPZ^:Cb'}pÆo_wF9_z"}Y/uvN˯VXTp׬ a*S>#2ȯFH}ߞz]aȼr'[l~뭨 d2ɝN"+ m|:ҔaMt2,xr؂ vK$Vo]솻;x]pfrph0VN48222fϙ 'aޚ;w.NXo{G6=̂|3\(Ŝm3@uVYp`kk`COESs+ s2ܹ֮~٭+/\ W]7_QsZmqǚ[ēsGU)Ra]#fq`A&?5}+L]\_Mn%7+o{ 4w>Y-A7;̺ ှw^egƐ_l"_aVRn(v3=o"bݍ`-(OxpKݡLgD;.5SV6TGl3DJjKf%%p:8BjB21 Auǚe˗̛Ô^d9S&O:vhrrT]@.EYu6v֑.ɓP 88!{qIilllGOs98 M֭Ndnf% ~ рD>ŲQ0'7gMKoYE-(Uѩ nHk@zE^ّe' Esmf6 ԕ[֯5s*%`xx[f(̂ВYL1S&aA!(ѯ(*TzhӦe˗^x Xj|hic]vr$c0$z8ԍuzA ::FF]"n>$$lRɡOp>}#wZ HIaH?AŤɡgqrךspUE%VZdICСCLCfU L,N=V&]׸x{m?JCv00DD ЅM c (cCwxB@yy=!NSl޺U<]jtf4Ӽg×4T_KiFX Ytu_^䅠~!f:AΡ@342/.As=|]XXLV+rpt@>CgFvQi9++4rsjN9ȱvf]#I -뫨A~l P:!0ā%C;p`AQQ{'V_ddfRD=!1ή<(E 1:;ZݻkwwW7n]{z{V4 g佅dɂ)PP5F .X7l hp9UX rjI钼T S~M4 JP3#3#(7sLceE#4(8&JGA~P0`RRZAŅ=,q414>{NH]]T^$1XX ZqAB2KaoLOÂ1,8npݧz(6ZQQigg*d|3xs@d-:[t2 m`B(|m-WM]`3#kLhdnf@>Aoo<[$!wN֮7v_~H. Lu`.U$p F)HrJ!}$e*H$;g=A^$qAߵfs}cjϾ,\k/7?NU,"I #F,ΖMtC"wBBbQQiӡ͢Syz9 =ډ&yuQI{ lHc=c,)5=> %--<*ȂCv#?>&뼹Jc #P4}tSP=dwu;o|ɸy梾:tg6$p9l’"(Ws) g>+Ejk,)mQN{MuMZZ*$'u(qq1 QQ19v]΅EFFġ!XyS!@쨯S'Ovpr^T(]B~aq^n.ʉ秥GVTTL6Mڧ-Etoŋ`Aؘ8 *Rf͚f]gwwԅ4AHOR楄/AD"Ct@ǘL}fs(G /ʸ^]U5gԕ$W"N^ygΝ%`9y$T$ 7njԒcI))qqIQgΝGٳfd]Ύmhz 2BIDATq[{Dž(99ḡnΎf1;s^)3gΰEuN(hx4jO:WK(,(zP0Db|^[G9s щ0%%y,PccuΘNu LJ*}Rbri陌]ǟ;y-ZY9…[XdH pFd;BC$) E/DFb O2 I8sBumևc4 HK_`>ltXQ^b?M# 1ĄYYu5X;fgEƣn腈s/DXX^F9s-,)@7K3iӧa9 83qޜ9h@fMGS@ 3sB ]9PL3..66!O֑ +p3$O2u J_Tjg샓)6lanNX(ZTO龵PKEʊҲĜ\6"{Rvll+`şeAZ=Zه:E%UFWr8Iv8h| {!նTClYKW-~VRiQm^27~*b`$)| ,:ZڲUQEM=Y/Fg՚= uɡ kHB' rj:Ѐ".&:[ \5r8j?Ր>&|`$B2|)te_5+j+Kpd);(ooy^SqʳAa)a/*E<ʢoAP/Q,_R ׿5LG0b|DhhRRxR,ݐ⼼||Ьm\M͹YYH<&ox ++7GYYśonY ^Oo?;~K/Z\nu ]gׇ|IRRjaA>M:U #{ϤfM|ށ?B 4 D7.h\hVd`׏uqq&9@"zB\f:fæή8M iiF&Ohhj xX iNNvCC+R]]/ :O>ĤI!)fGBRy)od@P ik 2@hhZQN@/^hh`艦G34)lmkqwq ,,(015cQe.e655CCiwԍEzH†g29NBk7i$үvJ -+D܅,Q eQ%I|.(ذ_Ԓs(gG< B 5 0X@`/ PID_V2%m9ql Ýbh (@dڀ6ŅC@=>r|PsKPJ^4 ->!%U%oljYSU {3FbY%ɸ6F]E̼MuexƃoO>?WWOߧ} {믽1?ECzښD{5`%8}?XzLNwtz"++plM<=P"x42 J05b aeW'i&ڐ G@CY0g( 7;C(^X[Y0Tl&9;:\iHHHJnPWYzZ:\TPZ\dko)C$$&"fܹ"Ͳ5#$AL+imHJLpL--̜]]9@q1Yf[ZBMEU_WE /_[KD\ȸ+`"GiUe1^ؽIlŬ}b^ǧfvkk."ֺɍ}SЕVt2:_Sgc(ZDM:Y me(2$F枒ֈm(b8.B!I\8&3z`usz2s.g ]K PRYaw|G Zт3RИ<2&=[/efWUVũݩR+{FH˲ Vye!^}dzUV /ZOJ1 QЫ颥jtY:knRtġg1.W ZXugL˥tkL ICSiS.~?#vp#GAs>OL$>|>?^CԌ)Q$fex"y^(_j&$G/FG FGT!<%{Mv>>~ bӔcyU0Z1V'W2_oV,[1olP '(PEH!_;zkonkkEYɗ_λZZZJ]\7cd 2 ehyA@|_@@s9Y&ۂ 5T}dK&jȒ(c^j򾀺LcUYjGPR,j cS{-9Mo(V%OZyUK΀78 #?K{dHc`J@ +sBcAެ$MAƌD?@ tRJwl][sՀcTn^5i[KKBiv|)gV5văcd[ƪ.guk-] ՗[${/xabL? % @ l/FaFtJ2;30#(nVU+L/Stc=7rk rґ(xTP˰ו])Hjp,Sͮ,ayfkE9 )RɯVAQ{ǐ߬Woz 4ziITĐxDA/]]8Yuto7%GF Dr뭫#_WxK]+*w9 VFBF"&QO5 e]9qr[|ۚݼ<) }="=TCψ˩+V UC %E0sJe/yF6qʇJÀ',TW"@ k>9YQ= ]W,uE`,[@Sc[_uSwsG_kw_LO~}s]-sCK] c]~GN-V![qUck"Ѡ7(!^g >nAx;k[q]YxoLDoa_'6GVGĠOͪF<0OAeѰU)),݀McՆ*!2P/*({Uީ1X:e,ِCм}cBw9}*a]+H FP £\jA<eTjA숅"Y: pP-JjLz"BSP_g ^t-uU J5 "4Ñ6#^TF1a^ "[/RKZZ]2ʄK}@+:O1 {P"cOb)4DH;2Wײ/$QD%jJ龖z}#SVVΫHA(QY@Ee`U{Ovl(İ2%ex\ٕ%0C Jxʢo$*rE (1F>v0OcZů墊xx^:\U'1vUac\7WJ*PGyK=ò{\k4a_L2 d|I~ :j@>:%5$6y.6*u@ZQ ec6L60 WNL(jF>27P- 49O2s2r9Xi"Im!*P^Ej `r`Lowuմ'4&tJ0 J tg]fk r.qFm,G1 {]ٕP~7+uI; +) ڔ#oqNZ׏>wUUpV #Mou} `aEߘ:RBuZWȋMׂgvS-eښjד6;>RP0措֓U9u m}-]b4$;u$l(c%xoU@[hejfc8*\djTeneN*!7}5.>,Ǽ+#(; 7'T۬蓿o?ŎNZ c"Bٝ*ߔ=}Xna3 "~_k7 2sjaTVL"~L֮1:^N}y츠OE ϸ\+BDTVT$HF0^{ @CmaT4* ;k;{z{:{ j D:Fڦ>! Ҵ뿊F p>6(0ȣldLx3*˗TCֵά(}#~= VFaQ2.xagq(HؿSa&1mPT>TJjJ< @?o3,۟|0 */@K( e]|>ofEƍRq蛀)r*Kp`LZ1]LϢ2~ЧT#$ԁ]_UEAc><O?X/*1?'L3RHR#@וH骈*ȉrdDZNVEdCB&" wC>$nlj.(,iji%ވP8+E8.Dp)x:6/j bd"w>]/jU" *~NsK9ocj!(!YY4UAj! { cWhKx ?;|d]GI`jBC ~,͂{niP\ѥ>7qc`10cǎٻ7;+W̏٠]S @H݆*> tD 43Y3j\,EkYC4ńjyu+2Lt2++qOOYEն?NMJ"euRd *ү # )2?&: /S\ٜY$s4Z)_.\g|x=BWvWspM5i`bH8+a/* a'yjKFژ̖{O nʇ\mm9mnn![3H'O̙3uZZ*tvvmw7WΉA!'}EJ[}]_;%.2ڪԱNz\{-rwEaymua͛;x !pɉإNÝ8599:"؈@م7LsAC"f{?<o889cnHNC(]'ttt644e~qe}ޞ^+kj,.:'^U䱣6vzz@Hg.,(8/..#OkPGGGש'KK?ۺnmiiiBEquK9 a[db |׃8g{{{Ξ=6sҒ0]rFc(Z-Abb<J3nyĂ1)7Oӓz)+Q"%2E/*,BZڅs~udCehIl1==, I|(o';; i׹*j!y~K)&jnj:y\AQ1Dni* ~dzرĤؘȨа?φ($xӧ6K5Q&SQ^vps2 hsr?{&")슡orgy_Ks3?&&p#S^e?R C{gqlC 6뒲yUeBzȕ H `Rv *42}e qʚOO9[K?-L~/y{z__qI)%P> IÇm4>-cO*Is(!_Vv칶6ȑ]gRdvT1tQqɉj8`i ~w)G9{-KnذA P! y^ D#!`R* TyS:3U_ONxyl4go1_^AxM3$_"$>ف_WRUVյwyǜ4 &K3ȰE0h:NHRb5` f" ۂys NEuw/1 >Rt IJi?0 |RPS?2%l圜ii""{{`/1l. ygu[?o746߻>G+0)IZJ UϞOMIZ1 7գ6R/0ֶ'NVUVL7n f3GWP_ w}$Uԙ3;o-~.. hL}9 . ϼܼ'NvtuqS @~<{]>jXZ~+ i|Ujt@ohldz'ΥK\+&%${wsgfVCqBaؔ)0%\|IcOG?8{d}? ,\zKOO|[I2/_74$a P_ DP4H{pyaZ@̩ӫV|u1\4#Y^"GX}! CQa>a ѤT8gG)=b0WBhmpهkK|%YWWkA$BPPq){6[ÖҤ%%(cٸ5dڎ|^*`U /5x3-_"}`q0_wڵkQlldi8X07)vB+YHMD)X-)ab@TWWt! )4>.a>@QA W0`T@(-KFo|B^X?*X k Ә ?:Vb)_Qb;,FGK{Ӄ.]dBO If*p^f8#,rWR6{C-Z*ѰD|a7+hQ]o8V3Bb!JYr-#:@K!7??6/?Ν={<&'C%Anꨚ3aл_VC@ 5$jjwt%$&P1;H5rB[6)jG/_954=(gɌΥ8 4L9sg_~X8)z_?TBށLR˕k%H-$E2!66&پ3Lz'mli܏BCXA=68uSl+Є10x86-lXԥvyp=L3-(qE~S j4 U+ GuRs DHZ|G,[bӦG`DP\K38̊%oσZ~=|$7(V%nl Daf,cb#nJsq> p8Q94ZuZ-a)E.`p:p@tLbWfV] 10hք|"e}J5rk 2.@PvqAoQѥeeYmddY ,b||]T0C_&&]$✽AraCp'eb D?iih tJhٳuz{r/_Zt#&usqGf*D/F.:_ˁ>2g ~ԂP ;;;!Z7;#ݻP49lҌ3ua3y@2J++?3SSoO~tr;.Ր>>Uû+udTvq9}ך}M5i`bD'*T얗᪴=$ x1=䉓] u_mmk@v|w̩Wm-m/UUU9qСC.wtv89 a)D]T .)+9}HHOf„Dr>s,5-}eΎ;:~>pٳII 9r,ljjnl|)!'vF 3Ў niiƋ%E?9m$kpX \{v>x`^^ E_Zj]?j%#"rsr\\aj)))ЯN.d98JdmmG㏧N(.*324{<955,,,6*w"IX'xr־|rАHE \Ypa]1pb(X=IeeÇCEeJ;`Z%1WCԅcSII~~~\>77/5%%*||}8U## u ujllmq:j<ƃg^dcc˼9r46>0dðRG{ۙgbFO{a llm D"&.d^NP;)7'7-5;^UYs{9uK:zzV$/B@Qq١STxRٱZ]m.JJJ{𨈢KkScc eB,$cOӧNehhh/bkA;ϝ;w9#|oʳ8_M?{xx8Llu323+**||=˾={RSSM-MMMpZQ}_> Hrww?icck:t i?w} bbd`g#Ԇ577_~Y&3'{(?)!|}bU)bmm (ɓ~;o1pFT'X&+;cJKKJx>ՀQvSNCjYdy'`M=w><2* 2J@C! 9@>Gr<~T4\.pPDB; xήF#EP,aCF-%5X_4uL]]8y4!+h;zFg*#KCȬC62orC}#do/oww~ 믾_n- ]mֶV(2 i)q1=#0 _@ŬPLjE]1jH>Ja']vT[gs"95gG$QeIEe/*R_Ϧ qB'֍xyOmMIS4#b S'O21Q0]mm'}|o^^Hjij?g., є䰰IF~N@^|3[ې+~珎vv^<_222\\sf;: Qj<y휼ܰPcCt@ 0B}32ғCBCLqfa7rGعb̚gΜ ._Makky!w.e1/XHow|wiXba-2e*Rly gΝOIMOF+SLNbX0?Mae?r0@ٕRBTƋ}\Ч0;::`ay@+P,iرc? 97!!>-"81bzZ_~YZV=sbbCBC "zЁǦ:T@&ơ{>r%꒒ܬlz:݇".ΣKjgNOUѕPZZ mد922r],WvtC= S03gϥ_\''{?zE0l]C㮝;cb Z;~=|&GGϾ VvԈ)+.է9jxW:}GDrհھF >1|Im"7`.NήPK&ւBYЙ͝z-gφ°oϐ׿@440: ڊl,3!Pd ?s=Cv!55啕α( 6eĎ_]0IӦ 499O*U͝=?)-f(3PmG9}Odt4,â-_,+(8£?8'P07@+_p`O W$ţ/L:ee |y3e\*=s\4b%ⴴ~YzՆ & GP^^ a?=:}dooԋrAWۿߞzj9a8FPp/]Aq|Ǐ_ëW.U{{BsϣjŊTO(@ Kxx'j*޵oS'MQ1skNNNCw{\'._gR2mT{1… ɓBl"#an@PCŋjy?qF,t3O9X^`H׬8ɕ s H 2.O> xɑ>g>P8 ,&EHgW϶,-_g͚dbbIIWK¹O?7guߺښ-(,ˣ\y+;`()-v\SݜH^T0B[ZQX[`B*) 0"*&*:zp1_`U˨buN:Y_O/.9 U3/""<ҥ˰j-\8jmiȸQGEhÝw {>u7Ɓ-(,5{ ,*8t?knA65 DenBEv3ذa괩"CC<NB¦Gu1﬛uG !,|ãi$ ~CKb?KdDcVUT|׈g_xVс)lPϟ;;c^z_Xd 9yߔ%AYz뭈Gr??Oa"욈#E4w??C||.5Myׯ׳OQwk߻gyϜqQdl7/1HlCX(@B,\a0[أ N;p==jef1z!7Ww '^l@Cs Ez5PCjP2(tJVE*DWJRc%(1_Vajd~Yil.΂/b5!AAfHTG/1AV` 7ʼ(!c`䂈$ `L:,j`h)ILnG ,e$M-,*.)666A jW/$b<\NJzex)1CYC#[.553zar$Hw [zJ:':N_3瞻́u 8(]s`Fɤ4DA`!=agm =azssS@P(B# wœ|P7nw>z4( ͢S ?9xnOOOeULݏ?W\̺z:B$k P`ڵ ` =}-"]@OR"v 4 t]wCYS[냫 ln]Tn~A]]-N1%IaQtD[Zɠ?f&PC@ E2ߌ,J|3I-^mm}s^jEgP'M\bΠ3-IQ5Jj:;:8[|'~EVN6YdICd/Gr%[[[zwZ_d#C&)C'ev3݀Xxp ~ڂo~;rd|ѧ_"(]ҪMB--#Ub ctOo?< UjT5}/D?F`lV󐞆J94/2k*>DKXWGĉSuuňtw}UB]cx0%5 cv)5ްB}DB9e1ֆ zܭ$LGw>ΐTkT,a([)E ]=7D\ס:# cjfZF}\Ew{#Q"(ɭmgwiKZ-Ubxm}Ou`61 X6)@UI&Ui` X{h MT\]!u+nLⵑRW[Pld@6 Y:f.!BI`t<)ȟ%P]dd?$C(_TioINk x9IaMQQ1ȻH˨BPсvI&$K+ ,@ ,2- wmM8$.n6tsP 1™M]-_gϞ~ܹ >^lDf<ΖJ: ڈҌ0$Li[ ?w@QǾt""5VH4l̟YVY аP"_,ęo|g^40 QY?XV9*|/דeA2[6vB 8 X"oo^K// V/H ݀ZckuV<؟!Z&$+@:x+PsoBT񺼲^6/o{WK?L6ܦ/~!_CACow&}J͞#@G::.`Q}@׼|g B(~7 ]F=.zytp @ EY("ˤ+Hjb xϺq02-?f=Y4{B_"մRVNA+_!a0\A: &Rq:*8ޔ [D]eK_zp<_߫kʇEQ VAfA$xW edbv>/˗/_h@R03e&9tx#FFCGg6,]BVlCukja |Q徨Uzs56mQQ1&7% \UW} .D̿uO=ċ=q +Rs:&Huv |+e*{T0\Lj͆#9w C]z$`[JK*M?ة%32/æTq1k꼼}k(#A|Jj"+GF mqW/y]TFq8''GV)$#hSbc(Y]Yk J@!,z*T.{2~eMSI_`X=A(W3~MaAFk52bDuw'gbXeG K~aH'|-pxZY# Gd'gg$#ԃY^QSSQ e)QMN/+Dp-)-inm%#X/^ îjW#*#r],- T!hjnA)2G`s,(;a:O˗`A*FcS#5$`uQ");\ÁPney`@ ;E"PhGXr,yBDzZ Di#H@୅ BW)՚j@!p%*aF@qb7{]0ȸSc2 ϋD6Vd XR1%#cTA *zz}(&_ [ċ'L v2Pkjkauv|<"Z1FgG;BY݉~?Ԃ;38]bHd! xXX? U74D[x N vD:M}@D}=d١2PC@ ?<)YaEyoyU@`-f嬜¢4*UΜYف"/jBWwOWT7$'Bsf0,jc(+((ll<=ccc 3/fF\82t @Nb :ۑ_~. 7 qĆGG'Ģz?˗grKWMEEE߳s'l#p7(` 4M8pÙGjrGS~;\My!J.bؾ3?F1]dV} =P7+++b!?~B~^C.Foo/1;sgO>!4 ApB;w j_›3w.bׇܴMϝ;{L}]mPp0ђq@@ lgN./;r739H$3g:ۯyEmgNApss(xTXPsi+=59911E(}k\ rNvv~.M!9Y_&; \O ")H)%HS>ackw{Ѕa;#cbz: N(\Y9ŧbOE]ԋ.D 0bc/pb / kx(m~޻.B ܯo߽~ڻkz …A-Yچ9(wXƂO)s̙pɡ3_Tx8ATD93Ngffr61{\"d;O.ggC緵,P?++MHq!A+%ȿ~6R/~SP_O%GJpXoo\Bg̜d3Cʡ߳onAL搁p D] ũBx$ϝ3X&1%5UUFPs2t)),qrtBy%XQ\ U*zfىP#(,,A&؞_"_: mIyNQO+mLRpqu/p]OC`^UM%2{'D047ϝ=ya(d۝)N=[myk맟S9d 5Y"M법gZ[k]wڛAckMHX۾{_>lH@4Rϝt?HG6)5S>.NC&48I 肶}7ΞwkI :CEw~EɽiSv="$jJ<~Ö7Bv,V C?TTRn{Q*Qd1(T&$e XҺu0y3t);w}yA E%oh 4uk clnAB;{ǀ xu˖G`I˗/;goNλz-\@!) B @EGWEr.o3.HqIZ#C_o޼%4OiҜufA~?%3v[o>$&&~0)@<zM&8߽y ЀA@w`<0Aʜ?ysЮ3{6QeMB"D ;7|罤d?,x՚`?>Iݷne]`VG'}󞻑[@ϋ?@DȔɓA,DJHq,FWh/ͯ\=$ h /BӪ5ݏm{}fTu G >ѝ`_e1bW}k'1 \13FTAp( ;WD#b,>X@E `DDwM999C8b?p7R%J1ϥ,Xgd{1GV2zKY9R(;0D>ߺF٣Rz?7R$=<}y( )AI/+5c ?o&<*ŭ 5i 2eʆ kPnjmwr쪭^|-ws!R7~k^y[nY|ǝw@@;Ճ~0ꚪeo;ګZX<3 }|U^q+/P'~`=E-Ɔ??ؾ-[f*p[2.*H:iB@NHGE 9fn|`#y~ &ʊ`y1|iUûR\QY$QEB*RC3 a\}mi˝ªp*c#B8Ed@~Jf") {_p}PV/vo pOg\&ަ'2a%p uut!LrtsswElK\"J<}| áR4 wq sUWz@qqq~ <eFFQ k,4C;ERP AQ=Qj$cW`(+mlnf`dAO˜K6]=:M PG&hf U# >qC=~p2։Tʪ -m]4x360@|?hInvŴ4 n$F$fVxOQLF?(T뀋amE DU؋ҙ"] IYy '8hߐf-_Yj@ggwA~E; ]"*OƔ"NJ.aVX#BzŞQra(f-mm((Q TЌ%M &Cn޲ ~\WW6еbk \TA'P#譺P$uIF;899Sj!%Qx5 &3-K{dK*LR⠫*=}'g'NAd@wsS3prYn##GU ,.-}Qv{F!^׃Mx'ZZ@ZZawIwQG^傭mfl 7`DT`DԘ0ZE^0#P&!v+%"v'FVSVZq}\Ч-3p?H-[s mniI/,60П2c /ϋ-Ξ:m;}p/7򀸵bCCsp߂"<.*:=#향K~ikgjwcbJ}|qz*,*571f7z?~|z?x'R^Ǫqwq"`oUOW! su ","<:8$Ca]|[[Y5yРqj!A53jS),_RM Wm##RmKV+El%Y&3a^WbׂLJAep|BǐbĄIA̿Fܪ<å)5ΞۻK/`؃] Ȓ͒lU@uo /Bs=I5P;Ө^6gMTm^Z> @?$ԘT8,"Y4.IFz s@c_Qu1.?J1]_=Hɡp0/`,p\--A&ݻ3/='UXq< 1y5mƼ, Rov#_Z?'aM -[B* ZHG(@'Bi$#Dzm[_x@GpR*S( ƏTR"%`'1͗Uc ' !'Up@lZ!=eR*c|A^DLihjD&w:Kjz[onFJ.(F&?<29sRM>hϳAQ4ޑ$zޕ]FJiJ |W:%e8^MQ+DGZfNQ(foR"ZH[b } n0E7gClQw}#̙1j]=_%ׯ_Kp-ϽzlSl3۽%K-8ϗksSW7XAHC!O{8u,6'\]CRzDWVH߉lkCw K81))--u͚;l-PnLEζ'ZW,.\`lfݬkaMdCIG6|\.ш٧?\(e+wp.R67 {Kj H751|nw1!4!TvqA<]šKvN~"hjZPT4m?ψg7dX>[ I_󵳓E^IqiEe׮_<U})!F| /P_mx[)%(rfGBL5+;RZFLJ }NYY&//U!,FLRT*GeO]yA YO)SKyc&ŅaPV\+QpkS$ڨxD8Q<%hk9c U #%&:}ճa1G(#^SmʢO^*aP]˵aab}ѧfU;#]OI]K+ EDƯ!}PG0&tnݣ&ulpvx#{"Y>Zīb h ~u&lEC]12@ek몷aU &h Dʉ6e#r@gkZ[ gPI?#䘤{=f$^s2@vx;)Q"YIڃ[ +u=D_oM zST'Na^Q_^6^}ƻX?@=%vEe4[hø{8."dRjJͮS/)QV)Rchۄ |"WGIg& NLJĐRjt†4Y?iuKU#Oϰ8eX$9S tהcgWO7UBekmu̗Fv$ܶVy)',&之,/00+UcdEd`GR7&_|F@| eIP~JbEL톢H}25*Ko7kP]8QcT:I^zڊG^-+=]6WNd;RxA0olX1vP oed ܰ+>+ J $)p&Cg)MDV^nÿѦ`oлZ') #dnךS 6sImTOjXjTK{1O='dmoFp=`Wp͊?UvvR/^'}\Ч Y"(蓁z2T{o@d]*Bp1]7ٚ4r .o؋I^FaZB6e }mvj9=A"Fk"z{jjђ=HX'ХjZm)Kr>arU!4"Z8v]uН*j4]S^#D ݋wj_>%i\'._<15 9 $KI@ubЏEh#Ѹ} 4HM %АDCZ3Wb fW } M-mۿ3))MmǏ055173c&mq?:Ux@4'OW 1<.՘(=qB e,eh 4*++U έ: wzj5PC@ 5PC@!@?K|uww@IB$].s!*%F_Sgw۶ڵ oF E7@S(քm#?h+J `W%k@2CM@dL!t6%Rf@Vd~%I4'ș$`tE$І!%+VYXr@]M-ޤ- {B@UHeB47iC7C F45D7غȰ$p voo(+@=LRIzk27&L}\7dO* ˵}B*Oo(DF--u6:C][SpK#8$:WQ-eAfFMKSp ~sgg#0hhJIV) \7P]] MWWZ&)WܘP{왞C}zeNIzKL`]Ev74a@TUWuD̚!U>}lzgJ\P?9%5"2#46"3ʽZؙៀ@Wg3bcb kG1;Z HOz!T` Ehy0̞;w}w@$㑆T,^5V^Yo^cSsss3)_KpvqՕQ{vFmkk{#zzzO>,bQ <{BB|;ipWU]8o'aP@jaոjo)+-/Y+;O59[+f.Be.dQ溞=>^vfo4GwAj[V}9jO D5dU+5>5een!B LJJ2y6)c<\Hi<ޤUdNC] & &Cc#_3gvt$%:9cD62F jF-@DYhGZOozg[#30>x\ E$`yEN]mݔS("F6 6 {J); 1`j,qqs# 0c[40)[R[7YBfLD_tArNbƁRF)`^,03գs'`ʞ@Gl2"ua>4 <*m@N*#}}h944@W9,4JONϰNC=}zn>cL2 Y7{1BX_`p02쓞T$:aSSّpa\%hl}DbG*222 C37S; 8#`Bx谿#]EE//_.\631"̈qgB<(6uAaA&Fw;C}GƦ'xd<vTcpԋJG"\) 7+oX23AaPY.` Ea tut>Ϛ5Ȑd<44/ጟD]C=]=4܉Q)U kkkDE:Ap?(,"Ԝ;@1~`<؊٩zp,+¬Ky. &&%&vuv _6ۋ hH,$tgogJT$Gk$Lv~tA#Lfδ=IlL$H{hRXL(2 1`e^tb#cS#>`w/yQ 0}$pLb0Q>4wL̃0Kq"#%mR2c ܃z2h>"d8z옏`@/ g3f鈔OȺ{z0G;ppY"b!`3KUGO;_hH |m*-5Rl, 4p"oNBB"*֬ä WM235 wGh&ܦ %u>(}jBOK+B{w6&t̂.;a{9j>Q7f+͆1so7}N(Oz?#.wAƗf\ںP}OҲ}I(eRy=_Du<==9ʭڷCO&&x$orAу휜}gg8:;YXj_ #>;p}]xܹx57'rQqQq߁8=řΟ9x>0b9bRv3YYY)IC+fΜ446 }ml||zz&FƜ R\c'OdgeY[Y!h<~UUegyyyNV V}+CcSD?tB\\쬀촴<"̙,4Zyt{:1$λ077#0%~b^&&$aA?gΝ+/pvqPXX/UJ3YRR|ؑCin9 ඡ9:\_E_FrccCN `OOM35ζ!Wtu}ˣǎ:9Z[mmkbjfooۼxbjJgacg5CgYYٮϿ8qL[S,_C}l@g׮gdjffg3Ł/xB <;'#A]]bchH 8ena9|=bLLEegW7 K rl˻{>x錴Tg˨L^^ײ|e0664$&&rOp϶:|&f0u(.&:;3 Yw} l9A*0ǎpΞ;rQV"rǒgN=99൹řgw|}%$kln9qؾ.\.-+wuqwsjϗ99y]]-MMyYNfLЫBIϏ8Q_2Ϧ߇gOC}lYm G-R@K-R`,pFMHdTsE0sDZb_%;jz'▖KI;>rEu͟}׻w'&$ΎkblK 7";;8<?uG+lmCSlRΝ;[[#FV_|9Լ&ddnnޙ>S'qI.坝]/ܾX5k> ,Ysg} @zue5`.9r4@ ={bGOMl|һ[cD͍iC2ѡE=]]8w`\]:b=cjDڱsg]]=lR,;';+'G3J6,OJN||=9-Ԍ PoO YlXŗ{JK+`+9tr]]ozpgPc}]nђE-Q}6+n耤ڄEkI3$>5ZI‚ښj828ʆR38f5\}~K;>4 (0ONMohjc)xt`b\%KB2s|2UŽ8uҥ(8q P"/wp h:`B sC @N|=#=sNDE$;>\X|s OXE 'M, J7)%Saaa3fxx#,nHEx uѱ ۶WS[`O>ގ~cbΝk`h_dSƦfG X0~SsӶ>/);1/L뿵 -gϬ/ݾs;|CËKKw a u)V\/Bd%"\#`2]S}ZاM %ƳA{9j>Q797M/iF컞DgjN:ysľ1"z_0BJ@D?(lYŗ//[?u|(sKyW,_ Lb2߉D5 Iᡡ?cvp~O/\}~A!!pW޹?Lo@sg.!_bҲ9s{P8{'="x̊t XuM(x7nXX[Wl?$$8&а;;[#˖/ˆZ[[ GtD1DGG"/~E/PȎ ސ`G'ⓒ|%NVVxifORt… FvqrJNIyg3"௰hyhX+Lv^>=ɉlFF ߡ~3s\-._i"@h}}E"ۊU+ LK0S@;otxhHĜNp @.3w~VF;XCs1& 00E)I--֮b"%)fE4%KhЗދJʾ˖?C_?,U+0p]ޯ~FvV.**w~ώU1#WxD7$8pUa!( 5?p)6lzB aۯGnյqgdeݺq=lEId/O6H>⡇mа}]Դ4\!Kw𢲲@k@c~١5yys =3crjXlɒ,`^QJI͛^7~СQC\\V\1'rvhP@_l g>ЃkoY> %'@gt#E[G̙sOի]C_v,_N'jG[CF‘~+g[ZSʈ&Z?/#!&MMq AOsg`O~P9:޲n h7gfl|?xV[]}ȿ38ʓ93<k{*+_xBBBX(_p Q/߭^Y!TodE`I)M ?wA JbBwtA=Æ|-VpiQK-R@K-@<~um]yinIqI[g1}{[Ki)0Z)bv<0jmlxÑs,D:3{f]`ʵI FcQkj .#, I)͠w0C6=/sfuvw6fff[6a1X---X=P.𶉱+ME ûe::f|J X2aӹR9K.̪*̠ZWWƺ'ҲXsF88::B-8Jff27 [W5482446@^!l)E@oB3g#nC, ,D5?ђMހhR@K-R@K-~`|sq0E~0]{ٗ_y7p;+\dn"-f_%} /n҄fDzwup !dSަ608jR4S.ˮ7 %7:u!?˷"Yrt& ưE(ajUdllb~f#++-_<ܤĸwֻ689-S>KxƬ #G Po~ $?Ҁ4~F|{Qaq_hd͉D\N4 ;0wP]vSH6(@NiOECXс(=UK8s.4apVk^IҁNܽ(B,--UԐ#1ՉΡ546E53EC=@D'NݝRd믣|o:sF/%KX!Fn8>~}+j1wdNQߌX?$$,wdXMA*IpP#$BJ4 _Frr\Y{N}C~/LbN-Ҁy w8F♸ΐ“P퀘ظ^o`sOPCCJ,: xDѴ iY(?8C3X͎>_zwxǝ,B@[ AӬ1R'ۆ_Q:TeLL#: pft$ʂaG{DHH!lz!A{L$ Zx)~UTFK-R@K-G)#+j#YϷ278|?}^z7Zr Pqbh_YΊkt-;aÁGۍ7λoog;lۺu"=8{GsJίȲEhTvs: &GJoWWy̌Ɗbo%mmv)&Q~x ڀ.֭Λy y};o6#2lYYmG8cVGVR JK?Յ_Nj/>c.:l|}=[nkii}xKHHVHk@CàP.RXz8e 0?a!Pz]i칑|}`ƞjD\R*}([GP`ʺnrNQD e Qplb%yOp!Ï>\o=6I2% 7C&8Zc.f%<@1qBHby}fNB<%o]:mPH߿ydL06+E0k|&%WUT^.)e]~Soo{3ӑKѕ3?!=>J ڳ'",?ou V&''"Gboj zdL`:mee TkXWX?7__h~,"1&"]IYAXC:;j,^l`cdb:}uAq(2D.Gd d`՚n6VD@~ Pjim#/qDR; )8/H$d-O8 !0 Hĸ`޼Y֖B)B2}Z[[:;:\.,#&9ҔdаfȢ.t:MD5iIЄjgR@K-R@Ki`& cp3## _Fu:HO ࡄ̾q"C #Y19"H@'O[CG 35y{A8<_%4CIgwowNfFcCK"Q ,ۼ/{PtDV545O~XDxeE|u ̦_bT,7Gy3d=D]1rc3c8gd1(g2aX|fxkx7z{''"=3,2EEX[! bML:(v^ؾ}{g7eb?q{g2lz4BK t}E6@>ggظDz"G_$(bF/rf>y2&::99iW{<`9|gϞ?p2Y~P!l$;fd|ͷ_ 4M=𖫛!S22OWDJNeR\7_#$ƈ܈\rg)F8;' k}ZJʥK11q?ӧ4Z+$BEl21RwCko}GB\بEsv%!]mlm055G 2> 6'B{BII );FVvnSc3T'12/j6jԪnjhZ h) \z)IPp'b6ޑ7=b׮iQw?{l4d0gr a{d22G6o{sx|u{ˀBuɇܰ1<)BJ悎hkNX+ S A*5fqd A`N"Ĝaa,ӿ}O=o{&U.Fpw-,՚))X/e\ 3)["e=<'b܈DGeexXTbD_/_i_y_2l,_`)w3nD;(Pb p@ G:s&*z=}}n߁zo]_zع}'ɢ%)M,NN% -〢6r"@7=}zv|{5lxa{6Zh;Pi)yD΃8O=¿w|[}…PBVT` &'adG{>@ s0 l=pm:V.ףC\l>\*@ f iE^ 9Ow ##J9 d#)XCWɕ F^Cn<*IPPJx:xΘ c-YZYU+z$ j9B0Ue?QRÇn{._obnԈ89otwUu';w筷?})#ӥ? uMoT sB^@͔'0p,ڰa]fv_:;>3h;axIXXtP |oG\("b?q/R )ǭ%>-]qI[ֶmIinYt<}ں:Vψ0D#;K! )7>A\CJ ~f|+ ]}ET}I3fMBAZxC3!C.@#CC %婰S::dV,f/B!zafAx<.635śb{i`f98450N@;mX5013520$<.#ò\'h( ;zΞzX1%z-)6[= " g|Ruz062 S8F8֖nʮoj _ٱO3PڼoikknjBtcVV>NI_YY%'B}MḾL;Z+:>D[BHkkQ`ɒ}}2sKS$/xx쉠F`!#F v#eHGȜc;::ML!>C@Qvtt!!ֶEDp&^J`Ő^iKK+Zl)-r ?.]e HO 5 PΆvlE D&Ɔΰ f 7W`))!HKu65$2wYyuE=P,  I?6K@&D0_OBiXBQH ^E,C(G jM SƆzp 2 [(llH+!֥wEEb8!##S;0FFPpYlD+<:bu: Z-,|l E70clm-qgV-Vq'P4#1b6aD/q00y -\ efp66weKZڲJ1 Y4NO}E? A, K VAg}PãH occ`o|a; Su;@><=g#k" #)$b2$%9r͚v5fAyיZGeF$cؘЍ -Qޜ={@F%8A5+;[<+Pf&6ؘ֖;HD3ba~O%KLi,8 x XbXCU|LO Xf61^ ,a P<<QAAW1llmϝ;wѹs]yvƦ0TG66Xj ӌ0"')CO3c/Z$M܋% YJLX” !F#Z{k;Bfxypw嫫6_O9ŜaD5R P=JAQr!s` ^ c0M6N܅X #441=tpbJeKi@#MQz 9^BCDA8#f'}/f|:GAljƬI"HDoԜ5G)8͎ W1Mw,WTiRlS K;GHd>0olR:&0 T6ȧA .YvxՙZ0N0pǧ ryaA6l9ˇze TUJ)k {'̂#fC}.=5)xuĵ/76VVhJ.7$&ϙ;}R5p h*꘼oI)#AAUS T)*2K.H,I$c} H\W[w)6,++;6.0? Ι!(&S}J>dK$$1f!Ol$\ xQ .8 _$`DcEC@`0W)tXY<ج:R?b7`I^@S?gg#T'sAdG-׬}T@t)$m^v`[V҃pv`dm(]4;4 Z$`, ʢ13 #ky"'jt8L&DH[ޕcڮY~rѽJ)Gˇ:4~:){اS\sc]ב- lڻ ]$t.SoB%I)m.tWl_?SͶ&A exUg_.& e՘>` "tM׾紳Oc傇Ҍ1txktAI6C[8`Ð D 󦦦¼<CPH܈ _0㹚+ZW,YVS%VaV)yy RmK=gwIا[j{Ֆ[5'+ vvAA$ൢ1_&<Ƈ1eFI ke\ @9ޢPHFiZ(5{ُypNEBuQsԪƈ1tAg5I꼧'drLľkӵ ZBbfլwG^+W; ޅojUB47#%iQixV&yM`#˄LʜT,>Q}qx[ŒL,] Ɣ/&gDm I7:!,!`(*y@K-R@K-nz VBZ+9ok:^$-U^8R{i)p)UxhGZ h)Z LI䲂"@&wuu+TS0aWkV٦\Ss Grp-7+ ]ܙpx#QR"L#Q6QyTڪ`/149% DuI^B]NV*i[چR@K-R@K8 K$??k`pJFEbMd-7| $ wlӗS<yFC@TM "OC,=l!ѽTfj5N&\Z h)Z h) vvuVWצ,[^!;{{W9ۊe-}=_Kj0|P}BCG.9XbTܸ]顑m[>LB[[0Vt`0j뗴wFO,g?>D$ࢡ?57m9A=XщPYZь< RK]=T49Gw=} AJb]E%Y99׮311ѬW<+bvP Z֦~?LAo9|,s`ޮ e g4bqTցTS*dm]PL9ڐcZC;XW&h4! fvLZ h)Z h)*[yg N˟:;XZm"E=]]S'q 9/]9}tO_o:*k`V9b>Im]#4 } )6X/QP)r.O=MLi0ERZ\o46ԓ: wpwߴφzp9scu-ePLؙ_R_[ݧȄ/ԩSzCC#쨢(yyޤ_geyT~OeGz>2OM2 qMMͿ_‚ \(f`ŗKZ R薕V륗r…=Azzzљutv%w(;hΎm=viАG&TIIzLGӎ_}_yy<'75of[K.DVu5Ӵ/ΩzH۟Z h)Z h)?Fn|(^ %ɓ)i^00۸3KG%qX \}/IWtLlBb[2iȔT642>wLjZzVv-Vh B+a(/*(J o޳t }?n|g@dbK&-O [C!ulbjZM PR@K-ṚaY6;tIH?{qc3╫W/X(6F^fuWƒ+&`=z`!B˩ںzxwyTgkc8R{[Z:bXe"ؐ鎋uvq30Ξڪ{|pɒk׮>" OC3l[7X/|v~ `XO~d & `DS|pd> Tv~B//]3K[CЀi?#VƮ0a cnS3E~.)T)iaLWg#tSZ14{Ge(fCUGl熰oQ355 {}Vsxc"*e׮.T߆|اd p[]SP_/wt3C?rkOwwo脂pGUEESS qTŔ鍉qss Y_֦oht\\dH5`gӡ\ܒ tu'1622Ays1Z3˖-:3 &|N>|9BG5uuu}R)0lPdV ~iF@ -@ b;o9882|nUՍ h#-=cŶ `sK;wS]Ɔz:}m-Fmmmx\ 9PH:Z{{{ 1A=S/646TCEQ^VdR$J226Ƥ0$@9 ZjKYM3Hs_>{7%'o AOj,sSS/痚QL^ͫnԜ,]]Hɩ/Ɯ9묻ۉ'?ڱBL Npcquw }=_}KC#;h1(UA0O'$@$}}A@Vϛo6757qb}܈+ks8,-+{ 5+''{/D_xMA9L.ee̝;8ݻ@^'(4q&L]TVQmSAx˺&&T+޵{ob!^^>g_;;ރeO0j@dcxI%yQ;>ÁĔK11^Co߹-ѲMpsvqrr C{ѣqhڵY@3_Ѭu޽qXD˖.qtC-8pb';v$$'Ԑ (5\ s.}' I1]8w"gϞX^ΎH׿x.?tD!I^?Bf8t(R,h`ccT`R==/Jyu5.F_p!88 ˖w9zDBlB̥r Sct@o~؟'defE151A㧱[" ZCh֬[N܈NgG$c$?ޱR $-.>> `^ R`oomRYY{[?u:!>!E(kN?8xHBrH576 `,#v> 8YMiiz'.ia:i1 bPN㼔xuwt-sԘ}=OI%| ٧ٔ5#eY/gt󋨚͘5 A{اά[}ߧgf#= G̞x`lDGDGΝcfn+r^wWĤ$T)P o/ź:\XXGݲnݳ<VXPچ[ցшqٮn0>zw֬P8-=f%'yzc<>>pT).h"h1?Y67w=AC- "h-a BܼMWrsutGlLDD(6/u睫WhiI AN&3{ {6aJMN/@ddo"s= Z[Zc.9pvt@Hm}\~'V-_(PZCijF{kkoSgy7h#R@K-R@K-7)'"lKJ,M"χ4 _AA/1yJW9;/ XjSuu5xU_~~k֬rnV~łE22Z2ba^rellGMW::vv.(B̿nW#FaqMZ̏Z1'%5Y687ݱ|Ŋ@;ŗ_EzɕXΎbxy ~GHB_΋Zn-+y ̵h ƃ#;nր<11yEEAA^pӞghSSv>>F' 㺃Ï?8/r^ ^"9%}?g`p|iR+ ‰\qUPL3'j[oop!1%ePWuQPWGZacPP5--JJXѾ)(*jnlܸacd\07{/܁o[om5XxC>Ï'{k՚𴯪B7ct+-z.n֖f>^3`t=?* ?8U;zG e=$RDf]&gϝG$¯0sn ;19$\T&OUZ h)Z Qia#ʈ`755㙱a#:v3V߂pF>XWʌ&T]v0>{zEj::5'JIJ=| `Yd,K֎Zp =A0$ ѫ9aDb#]1lw|1Al5X`Oa҈LFCr Y&*~,)0ʇUy^,lyZZF;}}c# YP_W 0Y=6t(Mv4f.&Y7P7"L(G?#H}yp>TL miR..0V՞9焄dF}iƂ,ӈmmy54f{8Чa`@>Մ * ?t@_půEn,"akQ,__C ;!՚QLY+4v7SZ?%'''#9YBJY^Vo O ,M!",H6< Qp,Cvnp|>Z@o;XF+F33W8ƖVk+90q F[#CP$zL.^#]l*_1X 2~Br@ G8 | vY3XB3OHd?!UTt PGGG 4ә5(@$VP[7j)Z h)Z \I}w|>|,eC};۶9w.#=9r!(FgndgةY8ŀez͍rcQ~|@4xqegf9Q2 ~1\7#$Jy4FRch0pMIH̒ "V] Ů0? `>YCG%I8SհH4"y[|AFRpo/* I;rF)x -;IlQanCBc]Dm 3sSl'xJ:# R" RR@$d2tEC32THɰJ;P-R@K-oPt`(5=uڵFH5'r?dQ5%95bO>ݻim)NeX&4DT`}-)-ۻktknn =^}W^?Gq[`;*eHOയ<.Sb: Dן7sVrb"ZQJ 4@u+)`3>K/_hzz08vj\Q`U~'jD/nV<0;a^iKfdp"Ly ބ=`y9+QFa U̡\b]'>!/s碢IICv^xԔ' \z:0b-瀖[`0C[;RWg2Ux+K1Ew`;@uw ~ԃg+kki"ŕt m&Dp}3h[|;9y A˯okTUTPzFmsULĎKx'"Xlff>84+Ḕq"{-0 @TqTrT0s^z!;?̌g~4[V/qFVF`fnw(:uICRNät2UF1"_|_/x(A HytA~h_DF%õ9\IfJn Ckf2Ť$5DM!DUng X03`9Sl!;;!=:|^KϿa f ?EȲ˽`$ǨH[@6١¢ `(ƬĭZJ`R0 ~=PgEbbU*7#=2R ,ptr4#gKK+fm|071m@-@s$&'=9(.p5CԔk<'ޯQP*' DtQ T$Kh$\~_AP+9 qЀ,// 1X.5-K #AyQQ -]&lDQr)p5 ВԨohDAԧ@-=8 tY C{8jL*$tݨ@/* }dĘ;:z.D0 ;mPtu32΢G< @ڨek tO9Q""L! #fWQEU% KqI)ґ-"9@\<_YUAF@*)gG_! ")9}@6X ȥgcg z:v:;֥бrdq7ņ/9%6/:98ڨKfVVeM"]@ܼ9s1~څoSm*4_JJI:5EnQT3qvwjnh^5ѢkI[ )`;cnr0fFߦf/BO UeLMt)ѸkA"'hjWfC՘jcFSB ,&|Pޅ ff|L.& eWSB x-dNIME?T5 3>1'vw.\8:;.^ 郳 x(ZGal=/"{UUUrr =f K[V}8fwwvږ؜AJJʂ,,T\_G/#=j!2-bK qomn9t"GG[cKJx"##(v,*++;}i  :<fg畗[ee%KfΚ\z%E99[ОK/XАُkhh_k,.+;y$`##@ǎ2/#Jw._/).K\x#x=efHmCC+H~}e2//83uIMNB:NN>^YY+-%Rٳ]#QzUSDT87CK )f'($y *ܲ%KlPL 듧[< /+#8>-|lXQ15=rqǡg'ʕ+PS -_}E6mdeeq)!LnnaqR 07ww2ϛ7;A VD˅ٹPm\_Nc`*/ Avyn0ؘ[QYYTXj|zҁիW!cTZ'62/^DLT:3E(6ר綶4ʵwSYV4ȃxYl>wqG@puc}#fdy);c(1WTU-[*8uz{Q"0Z(tHCrr2sؾj3UT\qzO74471ŷH~zzƱ'f'cYnU@%(s^^.BĩSP>Ѓ||HGgw`AIkڢci:{4;jk2":ɝk-qR0T_&\->^ct@Fi<)7-"14{Ge(fC՘Bk;55{ 8<.wAlj,OMM1I7}ΞӧNZNܔH)lᙙ8ߦ"~7u6͞3IdISC-Rs9ԏpfC w?0;aktzAAe%ň 3]u%LUcgjlH5Օ5m@s#@ PYUY[׀<3ܕ!耄p F&ŗ˫|un!P^&λl{ CK0i+[>(0Z[[fS6xJ*Q|a%H>/r#wuG͏A,,u5ծNNj߾B^xK/j9#a_x@ʊ*&+0Ξ._}$졡*ooO/*5_[]=ݍG"$=8@dϰ<#;Ι3xWjf tu5| `l&^>3K/:]114pvr`ЖO_/Wjͺy(#/7pZtquDHx;;{z{} Y_,{rFw-H\ڊs¯ݍ|xCM5|d *"$'z^M %UܶzCҠ݀>&84 ~( #P/\x"ڇ0!|Tp TĬBa=p?~vN0&nsSGk3R# k{f3fuL__(.\gxxlok *p@gתJ_``@<= ME) ٓwPK%2dgK.<<B<`(c-Zdp;/l̛r,v1 9C#P^ A5ev01kGGGjjJQQ!Du5 0(F>x!' _uԈio_gN[K}=ڒOon8Þ +zGn'Pxjil@VȰocC=d_Slll߬]u6qr0yHԹ>(]۔Oޗ3`QelA9ZULN 8CC&Pd6hNSSYƋ>5g1mBẂ|j&$OIUk곂7PNפ6fQGx tZDt<_f"Κ.& e՘Χ<xZZGlo7Q rgYK";:) շǡxR9*@++0 -ų:E6 x/eaSPȹEP:i O"agpeYMq`ut@O)I.~Wm P68\z].H)dWwaDu`eA!:~BA`%qj#͈HPS+.`xD: EvzR_r١aS#d/591oAuj٧ӟY*s碿?7O/W2E\W谵R3Rb>!A 9ED+H|'>sG},q@,^! ,+=$!\!7h OVx A/lAa.σĝ>@VH !JcT!a`Ȁ MMO =9.>.`NLB ;tVr{r$8yJ]"=*F@Ai8(+2 [7,A1 Ś05 dх[ =#-XJO qgEJ>0hW_wvg8\1=$S3 ,\~_=W.:pR*=g$M GA&hCS$|C)q>dO@M|db[a0)߀ x =QԠD L:;;oX2:rvD3`1yͰP DzO#=!\X_Wf;cHѪl'K@ ' ) eSHPVQ)_XWf ];t-R@K-ԦK kkj2=(.aa'%p)GUv *eG4^nT#\\~DqR"|y81Y ͟s\w氁yF‰N)Tpf#70?jwwuVŒdqK3S+k~=r|O tadnafdbѫ165%Ƌ [WU_CXn2: @/,D1 `-Ô "#AƋc<7y,@@gOr>HCA*ð,D|CaxHlpj"M F8LPTԘO_-it6Iq T=#a,S)x2Β)KIT(> h m.&HLg5u`,A]G-<,0q8;ࡕPt1PE:f/Ƭ1r)ɛ421V(#dtLLcQ#nrt-+]?)BN Mܑ1Zk3Dh8N Bee))e%EQu4Hȭ*nEˆT൹1r.D :ٙCW 1BsKԀҐkAo:F3(+ RXf:L?HbyPST =+'9f1cQr8EQ55bcZ(,Ar$ lF<fgmcΝ;WPU^1/^L:l.UWc昧cޕ7O[Hh~hK7*B7! RIDATcCK#=[ccG rƖ\j>-SSYSxr&^g9 oLx PNWhاf-t.Ӳ(i6Ybf[ޅoZьYʈ>5gM`ȏ O{{{p?X%Q93-,f g]r;7-2A9O585kTyoq|,'!nb"ȊFJ+ƀɋ/pg{{FvvPP"`prgaQDC|{!wg'eUq͠pw(:s`L$1|@"yFOfG,fYG6rT~"+}K0NN0>6%^7 P%0[=:U$+BA)?~j M5 g^ǟҹ/+@w\NTDQX>d)., =VbW w Wt@6H* FMZ"w~2]Ȓ,?[ \TM.*njU׽ @Cŕ#j U˺:@k10DA R3&hu;J3>Ck֮a3!U." s _*#$8``Q@q,)MI*Dp+G)֟BBARxJC(ɷ@l%b#8`RHzdC*%>uC O / `MU0p(?^C72tĊ- l#ΔM2Je (l`e+eM@ka7dU7vOFgvJZB?~O5ctH9ZU\m0o?I;1? 8e;(o;i57P4l6N9Q&r$}iG3.his[;!ůsEQ@nFNfsmZ5BF+yo]j!O~FQgž BwRjnJ bM%jKB (A{Ԟ6%e4{LS=+)ɮ`O٬P /Mԟ͝ʕQfpbاSO׊̚Ne/ +N4P0Sn>5;/W#Pif5c;>厄JIr_z*lj<%hap?ȢUL;&nP[@E%t1,j At]/~Xu:Vt tHdil`hbmL:Ô$, O3XqPk;5yRQҔ(pXdm(5QAHbjQ2v)VsЧKЅ-o:Goj.Tp׶ ]#4~uni%:VzjjPgzTsƋu0dt)vJ+ސ1fSF)eF}F )W}iJs2j]9`YPe\}i j=f,1fY ڗ0QkxN ¥:99Ycܐ^W]bBp}(e{AmA -,-om|Y~SearS Oe^˂\,L ԓfG?Dw'9{( YFT5ŕVu7ʨ E ۙ>9.VF@XC^HiI#3W(> NK5GHIPN4} bvAsV0)hYiZQJ3`#~ܣsCاd5558mM15l͸v[y\4㘃\[SM('k\}1T6 &N]QFИAzh' ˀQrQ[tϹOJ$rdE>pg-Xgl;bSazDuY$šH{JS)E>a뇺>>QJs&Vo}$!KU =]RxGp{= )h JLj.T5{N/\ѠHtjObfLx fgQ5wEv )B1Q{J2]4k\0B4; Lת4)>UFLkvZاfwW{\VZu i/iZ9ihUůѪ4^Txod |W7. .27uE} + ^{TLELq mYey-(8# KYVd@$4Θ7:\))>׼/c,:sYrOI7$"8wз:O1sTohz;P^mVrx+EAu{l /M4f aEDeB exU猥?%ʗ ` 15ۗ& Z 3]kEt!t_.M>cTB٧395ؗ-k૫:GjgKp_. AL-w @Sf @Eb=,e9=)ߛZۇ= s~x.S]?%eU]y]e"+c=W #ZXMQU$ ;#k65tK:%C:~=|M쭌 JRX(mOlՙ~VVd*yt/Vy:-dQθ§xMз:M+Xjn]9jB x] R&AHfQ5G4]Lh5]aw-":/RL(Ɵ f\FOj&a;/tZGK'0!ɬ]y+}lWۻ:XA=8;g# b} =1y-1mUUw-eami Zz.ߟVOtt- %3 uY@Wۯ˦Mw}[zk Uo׬w-ZP9"LbI k ](#/ $7ki6kA`OtoJ:.lRaELӸNI_+jNjrž]C0SQ(7!pʩt* SǓb_+eQS5~˔P ;V0] @E T7c_~ױ ~҇-Ieb*b{̲jagOSAdpnTE{1D] >.WnjldCU-}95Rc[L ߳pTG/_(j郟Hd'3<:úP[+8 cjxP&9Ic1jx;PN:U b>:)תƐH`kvϗ)ZR҄ W;O+ ")LyfsD55EqI:U1V7L f5ۀ$RenjBiT.As(|0Kxg%H%R3S|Ӄc#r(OdV}0~YMؔSܹ;O3IMVsWxѪkUh&y[ ?/G⾓ ؗ_#}x8WڙYIANb^ mQ6"ۘS?2ͳrwUD e.i$=U>6+ZxorQlK\MBMzu֏.s_h//dJ/7ܼ>Z(8)pyb @]QA[f;tɺзf{ُ75~ޗP^)Y>(wAu;]Z7'4PMxV;];̵/R5OK1 >j }jا8taGzh,Mo蝪z{&0748@ԧrT&3a'=C:OԎ|xE_L<:/갼>++PE:-3ބ#,[myV 1ăDx!ͅHx)j.a~bR$:t)?Ű;)ޤŝy3wJJ}&&3}sfC0斏>Ga<1"ᙒ}c6)7O喫*081ݳRcPBt }7ŅolPt\__%IPL&+2I@W<z&xid&jc0U—?6DU8,F.mO<5ȵVN.>,_a:[-6V 0͚%G`VmV`k"*TTd7eĘ״.9Yv?3c*CCR@\BRcC#Ʀ cc#cc2ت)3ٽ219ȀTo#11)FT&niiqpt@ de'ypWNd?b>8U466J4#SScC~|ڔV&d`F__RR20*cz{{lv l%==qzzf\} &.\ anZ$RiRRjIq3g/vml`BF #!Ჲp ^.NJN666./<~Y WeeIA94M"h@** /8/:u06>VtuƟg:Q`l`WssKbfdwPɵvpŋfƤ*9?!Y=)B@ S3sL#HS?aeMzԈr ' া*h`` 7/?';Y_5\5J~PueuAa΄$rJ4~3s^Z p aѮse/|[)ŏVvֻzXCg7nIH,xшkpxMQh#JĦLI@&UT( ĥG?Nu Dr_7mOy, ,Fށ?|Jـ| T18|幖Z h)7!gEtM,R6(:xcG Rl-df9˥{vfKUU>h`;~7Ub/~kw[[`"qБ$F͏Z-Fz $ xԘֈyhkA"_vu Νu9yyo۶ukMmxh{(a ⣝;ti@8zzGL}c&ɇfddr}waNq{ڲVYu5eNK&r0ygaЅ[CFGF9֨78]ϲ8P݄T/*Z=62_>_dUva2/ s>_7%N8*-H(?j^1ݗ극}:Ȩ.ui)Z h)p}(]=v}q)卍|7nLot)rc޹@-,'1\G .s=~b/1+W3NHy蘜9|wɎR|G,YP !a9sgվ#sK 7g`?=a9*g:1 ˯ <3=wuuw_QcOJߒM$A}GߪF%ex ֱMN4Ov~fffҋxdhX|̹F&x5V3W_y饗Rzzqu n6Yr{}78<G{vړ644H-yh0*mc?lvvvJRRk.>)%eeJSU``: 3bd?+-m"P' ͒?_,kgbHNG6ġ_&'Uw uHX3 uڻ kѤΰչGޯeS6rQ7f*͆&GvCا섲jѬ3ҌB{ľ_+jh~5ט4a>%25~qq3gED]]FkoYolDNnLoI2T­KKM=g+:!Bp%D/x3!g ֎x`|l\@@̙^aU??j>3hʁ< QWޢ%˜q4Ѐ tZtQ3@a%KNh*,$P_/$(h=-̌EbfR$3A9LܡN$&NŅɏ &0TR09DB,~i 6rq_ߙ}}fD04fC\Λ7sV_1zdA1`fdUeӇљsb !wvt;!<I=$}}.D.΁32oY aJvf9hQ\Wӣڗo M ˖, 6 鷴E+# .C~H* 9aZq[:ˈ^40b "0 w.74޽8<,i5 &X0|`\%2+e@tْE Fv32UTgff-ZّN \\BB<܆kV!9 y.lI k ǰIeipGeXX(` 1I1D(7;f&ff\~=-^J!zDs# pD uG0 T@-R6(X$T4#ײ_g)FI @~VceooMtś_?qVXi%m][il@ꞭK^=^_VTgP p݇SZ*9ۘ^}׮ 8;{3mg:[Adc@~_gv wZQcotnssL__gxL['Y qyMNƨghil϶CVP߅*:z{zؠX $Msxŏc9]l"'B;e{9jJ}7NI¾)G5 B*ؚ2~ɶo^WPFX#8V&&$S2AKJKJu l rB4 6IGG6%5=8$#>>@W֖vWU$Ân )iimVֈCYːT_[eeJVb8 <%)h#⚥& TV!-44#2ím) 6V99I &&,yΊMH(*,k1g#Xi :.\5T_Pûy;Sy&˫*3gPB'*+ml@2S S3SsJ1L>6>Nг8t)6.,4HMIS`Em&+KԔz/o'G}1ցH[P^^ahhlM,#f<%%ri SsS =Vm /sssP'''eF=bXҚhmSH :e456ԇl<=<---yaAg8kkkQ4+@j[;;sjGAU&c| fXYY7h';''mmmLLL\K\P[&Μ9+ MMO?b`yVe9:989n@xlc@6q2+++LL,,15q ./),.)Ƃ;9;Cᏻdb[b ;qc-twua ;GxDxfF6r>P^=on$̢%3f@ub]|\`dY! ex *L /K+ HrbR BKs&OKb[\\o{*zZڑjػeï*<HC?E YE)e]L39lr ?Aڡ–. ?KvT v73 ɻ{jz@'S(J*+sMd]nCq;xhOd5~p 4tP4ZJN7Xܬ6:T/ rLm%^i(Eδ P1W^s*rY㹌yPޯeOTݜ":xM9 oʾm f/㗼f|Q)vOMԙT)))< 7??;7/#3ͭ>9t bq1c3~]MMrzFoS'_P`Op24ູ99~~P`S_oB$ovnA~um]Qa =<4Ͳs@h\qo6VA/Re^V^8ֹwRJ+L `o_RUx’7ƝONM|B jWwW20=aޯꜜ˅gρ0YmM-f旖ێT"ݲݺf@ T38$>!̩D77w77`ꔴ?ˋF8 39vS*##BA0[gKk{۶%&VVTTuta۶mXt)(/#IdQK11NH(vf?=z";7 ˖*G Us玟>hScc^QaEUբQ0Cb#GK+Jˑr8?2]_/ZH7a>C484"7o'KK=SCCB ?@Ԇy@>DYx].v=JJa?q8J̝;,;Z^Q^ UZzzQ^~d. Hq8($0Б2**Ñ`ŀ۷ rvqB;w!ٳUأ9s Uz?pw|[[[WZZP[r Ԓ ϠYP!X8oTРU{TOBO]|b'rlo^+gfp\m''x`.o>z`a S ৤N-lzkG:Wv[&a9(= sWk .٢Oc+MiygSA`vHgԧ-u1APypg؟kgam(ցN(4InbE=SW /"Ƕ r^bt3]y)(Æ;kF\-1g܌څ UWW' y7) wka9ʰUd<{m`pMo3zG{P:S1a|v]';k+}sp.rHKlp]{}߶q颅ՕU%P 4kT 7/;+sFF]A{n 'u `C_7wqEbJ.PPSc;"V]3(6/pwSb.g] }W\r{q菌 wz;g?{B%K0]]sgt]m L"?>^0ۦ&w~+,3THg`'C=g2::BB||m%8_}5_w3tG{pZ9eff $z!>e UHx{yz{xdg~m?˗9zz߸~WB|,\Q̟xu|RARA1xbi2⥸b? w&,FHIIYt W9.)aNOhjm=g>WEݝ}wl@N_Ow~]w[PW79%#xGEΫ[nJb 6/7߿ $'ȿjjh+Z:o+ ˤ8;o/޾޳.V߽y? K]_zםwz{zb _/ v!7 2?rzn…pX~ 6s&|g?{}Skk J]{JJJ|>*tkU?bĆFUp6|r.YhFsHbʧ~rQl2뷵w^͙3<AԬT*9s 'Udffc),*\b_`|JJm-oܰ33'oSa/ulMSƗ.ȩ# .(I#E1-R-}`GӻBkc,|eEV濲*oˎ2jgy`ojbHudq%wahyQU-AX;G~RKwhXfwG?|pXFFbsK䤇<1C)l$.d~dRHe ),rpD “P" elH1}@Q48 (46 QxE1wP.Ɇ_:8F'exJF(ړEőjN`Ppl*~Vw2.@GB]0L֦ `3BވNB4YD W%)|YH7bVV %h*FUK-nB mllp644B<3bq]ZfԢbiiՃPpn F;p&C>lmcW mUe3<="#X۠\ Hy0%p,Ɓ?03SӻvvqU+V[XF?Ľhf&<SYל]]BBz`kEs`P( 7^tJ^:qp%-j@=L!! 2F`bPgsF첳ȹ{Y8KXnT x_1; U||N٩8 CǟmWYEq${'=<=̙ spy ( s!807Z\i2ݴ_?:#/UmMO < vZH8!AB%-_fcg1DE̓4624=)BfTWhjh CDYp{'P*8JJ.G¹sfCQNBߔˍ y9? Ke+WB!x{c]/8(̅F(N vph\޾6o#p;X0ƺμl o?200֦ g/ .tEP ӿxu@pL)&4Xh/><<,T8:̝?{6ٺϘ1/,"H٩^%+MB0{u7 9;VΦ3]fXt~Vw깹3vwjo{=*ZxE ==#\bL)w S`D;'—ڡ/J-n"t??Ut;qM-nM)d)sƐ M[7<$OaIZq\UCs1PޟVܽB?Yv{)nMDlcg{M[[x/Z!XH흲#Io/ُ~{KgK¦w6>mwAFB/;O޻䝬M4Nڟ'CpR7hzݣ[y'w@saI}^K-)@WfA?l,Ąd$,d]1ICoy9,]b)pr#<T *--k租彭[THx)v'RSS[Zavt>fZ`67w9T[T_NR>l֭ζĔTpB^š:hb2ѳ̂H}ǧ[~oyQgLlf`@uP2ՊKJ`Oơ?.tchXwOr1.,Sb.k EWsowǜQB>݇11;(=8̌*"虥z KJx7xz+h5x248Ș.փ8ȑ= }Y&K#=M7]w݉tzl7 1i: ;;] q?Ulko߿~۾j/]Agu3 'PCM*V"I<ȬOیI>sl|cg?8< 9 1y0 XoR#)(I7 ysZi{6X$7zK/mT2UD3%U+Z*Na`,lMڜֺMu*@+;6P7mN.y{ ;wK8?6*ٔZډʶerKzŦ͙5x-+3ʿ;c)+td㙲i[ӫWnj22MPBXAZWAfV/:^RT#uldhÅӫ7gVP 5~ߟUKPGօz9`=G$XY؆H3{OY-P E_tlݻ|CkDx8ܰ9ͷx{&&+ ͫvx{kjϨb H6t>'893yޟV ?Sz{#8'uv(d!Yϛ%N@ND#e`ύPgLDق,%jR*n$lFEFvC5d-Vy&PWWi"W'Si@L(b#mݨRys (GRfò g$Ҥ\wKCˬ!HϜ*yĨ4a,ް#a۶ u0p!E )FFuoaT,1<[}|6l5{.1VUϼFw7Ӡ B&2`# zL5z?Jӓ&(G!޳{ٳf*-+CWpssA8RQIiFFFJr"p'NJ#5.v,%Q\[qLi=B$>!r&ﯳn:$䭅 Ccc̡Z;wl.Sg4RH?@N$t Ӟ(@&f5MtZණNsw9`:21щY)IA<*[(/ 6ILn:h塭fg[B㢠\.8`@ieR`B;`|뮿e!UJi`uCB/̇)h 1lgċu۵mRz3DDD1! C1-Lb mv 7{;cȅF8[X.R\pd](>]TZrsw}3mL!b4/H܏7nM?5^D̀Iolܽw_tT>sǝw\?}*r2ფ2rYmfw< @$w{(g2S(L("^wuӦO~ô C./)ew&yHDR l;u]pŲWsA,%=4ꛚw3h56kLY&M_mP*JYD=E#4DWѹ 1>3MMKM˸yo@2RX,%OI!4 Ͳ+"<ZL`Qw~~/jjjpvrN+hVUlIyo9c"->a"r]HDej6Ip4 JBy5"dsaK9 ȬNz_s)e#=#++PB#[Oȧ'H,bA}]PR1zyX.,_f ?gH]0_~%`[[ J:8bY%=s)=tZOy=pߛo6j̨ dނ}?ѣG|d5vUI(}3ji hέ}ߚThoάzNJND&ہy`1\Ɔ8c`~*/{zߛckcn. /%unQLN.C֑8_oF?`B_>Ԯ,J0<1 ֞,]u z3l7]m .rVwo*lbMe.t20Lk[Dv1eԵ@4d~1%tផ9Vq]qhI}MesRV,WlXuX `CR!1t~; gskT00ޜf;w9`⢃CiYiyeeQQ3rQ9I\Z;wy le7XJ-1==߱}kMbAQ: w! Ȋ"s8ׯ䫯:ߛNi^FLn䞠TW#;PO9fTH Phs \$eiH#$B\z3J(88xD7$%8qjb2Hś\FfpRFh?$O@iHPw/L9CG*$e;($$I9u+x(t,k< Op8_ ;R)U6l7a/$?"@SN$2d`fv-۫+SwNM=;vXW77YZ1X|MU\<}/_Q^Qŷ8:!t ~"!tF+W>z`=4R8>:CӘ32zm}2K{CLaTdH|`(ڹӏ?r 7pIךE%+~_T|i&"?/!!(*(޸aH}zMvstPOHǐ,\6RNTwOhH)ep聢Rba&L@} Ra %֭ssG&LlFƅFY(%s[&Nzؐ޻c S'q26R }A9r`ByY%ڽk7Y'&u"KHF.l(*kkvݛʼn'O<IDͧ߻Rlڸ1''WIL>A jQX*=p?2 ×e)BRu`e'O9{& 6SKL `nf&2e RX+]pE%Rsdl0 &F;6疤1I]wS ѮȷI# h/456_LshrM` Wn!7!*ۀCe-`] Y a3aVi[SBI{&0+uov镧oS ^@?$9UB02^2霶LEQE)"s]9)ۀFs΁ˋ J3++kΜ?KcGO,L8:As%*n%K|gr+Ln4@:RMr $ B@dzf[x•![K%W_}uldĶ[MeL7Hl ̟3/0DU'Qr RvaȠM 6kּeK9DEpfBfbjq.k۷믿ynFr3]\b0IeS*LUGC(T(YϿV\pnfZrzk<<'' ӧdɒf/ ҙ*ڒԩ{.^Ι=y^Avzڪ'u{XXggϞw߫MzͺA9.Ct˒Kn64ff~p}PnC+|s|XkJTJ*DF?8̜C{ .`yd\ppΜ9fA= ɭo4_~܏?=E63iϦ!ߊ) 1jDJꙏ?tه2l(G/H 7͘W_Gs~<Y'&ׯwb4u- <ÆWVTI8 pXwwLIM5kֲ%ALQPLJy_o?_~hE70+-(K9ֲ~9;9HyL5 8?ٳܾ}qnl!Dɔ9s 3;;4$P ,b){30U*]\>"GS':oٴuE& 9aɝ7$P4p^D ++܀znO ;̢eQ_"V¯){Wc vA>R *3KS]? )PhWf tÝh/k|zaj,gr}-P/BɰN {,tyN-PyK t3N6 ++FylyY!|Rh|ߝV(688¾AIk:x}_"L'2s)OWےKԶaE􁑡>rwPWt*vmR1c{'5F IWR~a%NjKfnzֻa vF}xL93PF\ߛ3t_f3Jg}`z?Qb( U'a$t}tE(9^PfyVdPT+ah o[L:~A]ŕW֜W#n}Yr0#ky#xw!j*Ė!jEOKޚ!qsv!cNWإkя]*C{}4V@~*;|08{zxpqFP\Ǜo/s}`Aw" rBC`ޏp 7)Y!!-72?/2"53k|^0#Ie@I `0ԹG(uaѳ8LVkIj!ثw>0kj2̕H<>xᨛj'gsquIN T@"*9+ڑ<$ "ȸ{PH82383E4xp:`;R3 _WOqt{FO`GݻO |"@7qj CovH7p?,j ?5r2AZ)WOy mR=HjK!MCWޞ>@ (.< O91 4:6GS3D8>}_HOK<<<"&: l4f"O'tA.2cD H1h4}mH?HGsDkpt {zgtt \PHMqU&%019K|| pʰpܜyرkk<|vL!dda{L^ĸ"_C}"aY:"ϸ:ˇd2/|.;!,059g60ۧWx&+d A_Q#ؐ]ȀH$$i e94;gpw3c L4tluǢ|o@s|n뮿vA UUV ؞-8$, @ R`:FE`#$~99>!.6ɧ f("+'\BCbccؐ3b0~}zy#noƭ݂d+#F^@ B.jZ%xuX-~--A 8Xpd aۣD3!;?ͱʦoI "< AEمf.8/ن#A7BAaEӎcEZ!4}>\mh(PXT7A9Qp@owE:.=nCJ Xn)cfktCnYus4:"gL(ztq2]A|% әBpky?bߋc0-mv',?{OI4V[J>kz bo{VG<]F5l[ZF&sRkG~LmKB">^Q͈mQAqg~KVqW1k9d$)+eLncPe-}_ޣ) [x=3ځ.υW!h|lYdZaچyӘ@o_7z8Vto]}1[Wץ6x(ﴜl+mO6!ں_[؀eF>~ xKi{`w.Վwju;#zS`p0_~nF?EŅ2/vqdG"Gu"V,딫%eϾ\TDo]] -"J{MG,[^C,.om0}=Єq)@bi捛WZ;Dz uܥTץ:> =:^{Y*A$?^O]C ~TPX{BFQFLUS`^n+Q;oy9C)a ^e4l[I[,\ 1^_?ߙj5;R3z|kZ3ra ?ؖ;-,?(G"WP淥UlOܖ^9>ò"aR*UMhFPO7)Ä36K}lkI7Y>NΈSS67󹵓z RxhukS%1Yt~"ᚽem I.DPt¯P#B"kdO*TnKRʕ:f7&\BF/G#e6{d^Sۆ(dR Sך|S,Jvsz{ttޒ{zx^- .5wi[PҽԐNge}Vu]>uFXnL.݇q9xd!8)9Ljc[n+--[ba^x ?"ᐌ>{GFFx ƛ6K &[RRӳGO.#X%iktp0hT\Vnԯ|UgG.<<;+hbө)'Oܽȑc#G3f4wSb:Un`k^:,\WMJǒOL=}&ѭ۷o `xi~Z(Q 8r^t ^&U ZȠkx`'cy]gV}iҘ ez`4. \cNߦneӥmVڜ-8s:풺>%^&wv>7Һ`=鍼RRNcG x^XY%r8FKq&y$| SpkRik1]TDWZXaYp:Re׎p strC8lsKmA+ʡ~̇FuquiРpP}JI Ɔ}T݇_ mhII'N~N!R2N ,&v(=B6sngXs>c %>8,SJu#_n( &<|/(2< P`zܮllZZӥMmٺ3 -ݓT؝ftLjZ0@lg(,QVgJ*ȫ{]IjL9L! ē.x_Zѥ4D[0u2&=xT|GZ0,#` GvHϋt냓!da$h0>ڨ@14$[j@4v'tkv;;¯D=#@+fY̭' 3wLp}BqfaCMwwd[XBf [2מ(Ffa!?==$٬#aK((i*UZ[ϔ>4ѥ'Z|_O$ycJ1}<{ jϩU5ItQvw~=Fџ)_)WBH7tjN d 7'\^=vg;(P$׮9+iy%5R @ɛT0wdǎ<956 Sb}Qvb20Yn<- Kj%@^b0)M@R!c.Dv JVQ2J <lL.iuuPB8d0 r5tB#ݽLWn瀝v8%~t / E{K~HcKtUR^9:J8iT^N[? ;1jG ,t/PUavDj#aFxǏ: 2]h#amv#6jK(!Q H4ё_mEj'B ź8}~g/l fƄs%ZkSG|LY}!ޛyT0tak E\+n p<*C`0ˊ;I& rY5C Q^LBpKRPTP^T9z";SU*QG?e[zgLpð`DZ-g:/^}C\nD?J-(;2X$VfB`(kLɩosxpw&jسJ(dF_gŧB;s;s;ؽ^NB@y+x@|]Ba|l7dzaM0o%8:5-Mqw6dYs f74ttΫפiXK9L[>}bvi= 8@ r~p y-[z@cpt=^cwr&׫*dWdy5i"'xNs](seMMe %w$l2 q.MLK /# ":YuuRBCe8sNv9`瀝v9`U \p\LhW #j/yp .ٮmG>/G҅tb˪ 6e|==?ZZ]b.EVPxCR p RpMB`r\t A 5KZ2W)EO`|MO"@2`4V$ϨK;AnGĞ yTҰtw1}#EH8}7Z;W\4 Kk]O2ZPն>Hhq!."0"V\P0I0(:2+qN 3(ږ)ްX.>0w>,?q;9Prh)Bk\Z˙vs; ;\̟aKX /JtBAA с:vx7IBalgyٟ QAHWgGs)]s/R5({r_^zB3ED.s8 uouﭱ3I? BplSskriN,ڔM"O 9@2l=@!_?Rhͩ*z02RR+02 #` j8yjn\jMR-0.mH/#QzWA?AnYy膔`lJlem`zSv9,dboOZtq04mW ӬI*@cW! 1Λ`;9Sש&g瀝v9Op evϣz` 6m4J-)!Өwt:ԐO)1B@M?*ɣ^$lPi PDsOMZO_ؠO5gR]mթ`+篋Y0*ꉡI,L*S`[ ~D@һރ])רP( s+^A9(HqA\ b@O̪2tGGxY'2lydT4 HƜ8<8Y* 7 vu)BD*.Rgg6dX77\>PY\_[s9gplI9cތ2"@6Q?a`̉z~9`瀝IX9`瀝v\iĺʮ0mҢqٕY. `ﱴEy t&`Siؖ h>-kt=q KTT/@YpJGLJL @SФvC{9szp Mb0YX~J`q0@u:Ԩt֙as-Ix+#;Mz~yj(9abAx`ۍB}o~:qD7g'R3 p4@Z0uO]1 l^'Fo;=[ JԲ;Z N+D-쩬R{\\X\0op0`pLJfp$ItVP qͽ_WsjE'R4h&Q]5D>ooWBa濅$̸gIP>˂hnƚQ&`Eayc;>;D-};~w.>:K[RZ/~BFjwxեjऍsKwpsW;²N nQ Z8J$F_'.2H9ӥ& -DƗjvb+CzZ;ȴ-ǼAt>bD Xټ`.uu!6GfmϖZHxmfY`M|[k&{4Z-S޺ml`Zai4l_I@7뎰Ɲ.pjR[VfvY GrQ[|A KF (dU sX}BHOH/F8Aa=yT;>+5Mz}//٘. Ptp75!-s3b߹6`3zJgTMzcAP&Uzm//m_3h+ bF<=BL~ NoLtW& r@vAn: 9|[&E^sUj(B. `0T`!B`ob3%e`VX.p"LEw!h wiYH{DbKBL^ߴ႟PH RC\Ŧ HD7 P@IbJh.1)LCPԤ:]tVͷ;PtU/5 Vs΁+tqsZRٴq%K]I[q8$ݲykP?iϝZ &mۺuۦ7T˧L99.^R\T&U8++-Y췿h8tPB!zɓ/[V]Qu7YߨTXZ5:,=.;+{oUWVQf|NnQQ!QNh8_O:C&NzaB*Xi#e%%ٳgm-kJ|N>z,SGjԇɵ8$XWvs<5;Ih23W+Iilhc]wC ?q.=-ŋkkjyuZY v^z *75to])jRmٴiZuʁ/]%~%&K*o4$=] C?p4[!ez5@OoF!x-}j "o0BC{?z(R tNLrf< \{bW|_? QQv;"|׊DW3 9b fFw7!b4hfbS7K";:LRrXFeXʛ``m1k.X9 !>=;sU"بѯ:^-0#d~ɬRUji# gP o)b/os΁+4*5DɒI'Ðgm-~l% ,䤄GT'8d՚7nH9sF.G^[՞hǎ?⋥2^(*((ܳooyeE{{#{'&صg3\dEYo)8+jS)lvԙv0`]fMS KJ]S_jkk˖<JJ-_r̒Kg{]jAf!(-/߱kgaaʔv؋qdiv{iy JJ>2*?B_̌+WO@TupB5kTi2dٳ[@O<豣ll6X gu"[BbS %`4I]<ǺW]=]Oa1q2] y!^R1"΋Рlҿtm#)%/_//$5yU\\߹{Q>dz\e`v2}hPRGחT*IϜa\]ddze\FpU\22#9xrZ˟hLȮ6hRAI[hv|JWEww }XyRqEK"LRbA}ro%nc:+g4)s,A˄ZCMa⢢KsݯjvnC{cT1bR qfYZ.ť&IǏs^~֋"XX߰i0 ظwGo̴)\ʧ>;[y #z~+~y̧|lߞ=oiHQI%Lc3mlR.^tqo+&`@$5lhXϛ6nND*lإ;0^q[A7`B*P(urDmb<\֬]VÇ ZtQC=487إvf7s]Υyt1g˜$L6;_Pp+(.}άy̙Ç s>{…̼M8rxе13NwLY0>RGc]/MRX64ά:O;}ׯbX -\^|}ؙ߾&[{`**Wpw fP$){Ǥ^']gi!,<`=w.L.S@`|sDc ;S_VMoM͵|+M?Ꮫu$=3|w,-#?߀hW<p2R,> -5Q=C]ͤO.}y=K.1$}9(Q7ɱ9ev`;_-:H(b8-S,h:_ŹyĺqΒuaB4DFu""R6Jig}$H!a !ʼCY k^*b0Vb 9AYH"'aAovyAAy_H'QӼJE.:ˋ 5 W5j/(U 2$*V٦h,PƶAUՐ[E%8ꁑkH G̃6 iJh2@쀂_ؤ,Ilp2{ I:TJ6U *ѳ'vmX;`xQjH17(.n gZdmb&y1c *믅4H!BHjj=܀V5W F'P&4J@v,À ӅQ:l7x-$4 g%8@J3XU~8=Mr{b 2aU D]mGDFD<ÈC/?k~h a^j" XUt`{CE1-lNpwǽ)0Bh*{†|ݴ8% 2$,+F "k0$ҀٟLtpCoox;:DP455/hJ\_/ORVFA4-qFh *)7aO-Sb^30 +JRͿ81}f \>P*rn7 ?ayl>a8es q/T>3ڵwŊ} ZPRPn2ZH]hTOXfXZUV^]reII/96|̻zR>RB,D *lynurxiF&e 0^}5G 011Ѻ .+ܼ:v.6<6f9~f -ncc6lm޶j')J%F WE2o)h\!sNU~q|ƅ7|nÇijh٢}5DD^| Vݬrr r _*!aM EovekىiMYr0#? KOuu}k]j˪i6Ng[#Գ]py涻uخՎtmKTUv ލm[YYKKbbbfTUm߶}˶m/ruqd?WkiW޼eˑaM8lR{y]zi r$h$Yf9VT*!$ABRuСUܵɓ.rs}Ǔ‚(h]~Æ Ga{`i\> YQ._f;ϝ;pC٤Oﺵk؉V憅G@1U5]rpUk:x!<<r6n{Æ=9)91))$(1lϝs^;oc^^2Gɡ +W:pFXK!`BԳ[l ;@MMիazf߾}kׯ1]\=\Ҙx'uر?֬;r$AYIfIȺs6lڸcG̥)Hfefر7^xbAk d#Bq.+-==&&z۶6o9xI. ïp?kmw?x('''((wss߷5k}&26THfl- |Vv\U> ?9 t":p4::qX^Yfjg"?/wMGpvv..)ߛ6ܽ'iku&NXzuYyDe-ߺ}ٳinnTaa+Wn۾ȑ#)`dӛ/,lt9Raߛl9u2fcS#x sZZ vw,1#8$lF;wꅾ~iY~4$ڲ@Lj;vn\ pm޺Cσ 3f5ׂ!{v^n}BpRdg?s*w۶nٰq˱cǠ #R~?7m|TIVZVU70cИfeedؾc!!!nnnx#j?}wڳf#G䉓K-߽{bvB _H@-ѣAKr҉Y+ϒRBa]. Af$](;H-Xu>̹e&q # Cܤf OZƌkHȇǡU ›֯UՇ .\sϲok? q*-J7+?y<F2 [z8$:`HaxMpzn5]{jW~ <\ Gq~ w!K(ȫ(YLE\TJҾx A׾~ixnjo5d@܎o#4-@N~#'B/oU-Kt8o{\X"E/b:H2 3 Nڛ(qdJ e瀝vt,1UUEPXB/,-Ǻ i_%<շG\~}32ZZf)N󕟟_g#$:q"_L٠I8L#T[H'Եo-qwqVۆ--Z҈2fw׎]~uQCC=,/-_&UVgnOww#τ# _}%ovs`~fcf$>AUyٚի񔓣Ⴧv?Ze|E]}+̱oߺu; TVw`?wݧ;{y5aP'I]##헗{0!!+;Hj#~G\]g/X? qp56*! LIar0;'w6@=D&g2F %|ymu[Qiw~޴>ЁJ$D@s$!EgoH%f|wSBǾg aيk;vE'Ots/)*Y藬,:0Nj I.u:r,7ꥋ=p˝IK]  [N2Jj#y[kH1&O\wh G7nLFjH=7m޾d2wC8J?26YSgR7o?AЂܘz6/@`L )(ŵ-7/@ƽ{vnٲY!jTk:xO>W)֡i RyШE{퓊Ğn|IǓjkGnٺ/h;:&''Ó}A*%}DHI8r ʝ67 *-dh^yPBlst-Z j[l%:0\֞B8;x|^ۉܼ{-[{aq1UD(W|^K&z9Y g\!O>?6)1O9pԩ3<m{ Z+drC G6oڂ ._"#+YQ\\hϥnH_>i7f߲NpvVhщ',x/_yNP,]$z"0%LUV޹ `ef4I#ҠoX< V#2.Z7?b_7|9|X^(<$۸Qy%no }%fn6-ljTcI,JPV,orJD iR |#v/G'آ֬߼ecfƘ>}b#cgja{駜q~XXG'}\vښ:#WVW?3}ztZ^Y]WSU6Lm]<a0AC>D-lZA?M `Bqam~7\]uu >tǶ`/F~M3YÏ?{a`SeN'Noϝ|w!+VTT͝ {vY1RCր+]`G?2wvrLux^# \zx>NU5ξ{Fʒŋ}<=_x7h]`;˯m8۬llo'z]&sL;7kΜ'z2{eȢWG$=>a\ =n6mںm۶Ғ`8~y9x7(5|+F H bٺRSUv=y LR^Q7 lf_;yPٌ3;3Ęc\xM'#lO:qhx^|M %}zO? }baׁ"Ժ(j}<ĉcǎhGOycx3Xʡ+Af{.&6ťΛ?=ȣdABiyzxh5 WUU)ҡKwB0=d~;ﺽ͙ 1\Dj?Og!0̬%F>c MB (<<=kr*+.~C"7`"BtD؝w \>x^JP A-δip~O?Νl|)h&Ba6n׆u5u A%eeeKp|8?wl!=|tTR~N4ybtsC ՕٽL5VԫUe;#A"qn:C&>M H`A2 S:WM^y ,e!y:/w|h)`OIDf,_r.|wJ(peO]o{40`cw=v;cw=j;c~~_XgDž|äg9mc *UO SH]3;FAaw`(T|LBX0):]jhuSw~u[XsJ39un3mUڋG}+Q$yk}!A Neݪև' Xt9ᄴy}6ܧZo2[`}iUQg}!rLӤ d Y | p !RDBˠ-v9P"X)s9:9I"|y nZj̹@)΀x㉯`K3><48dqqQQxy{ˑ]wø i`18?Q#9MlRp kjF{tQ($hsYpF亠HxY?HԉD@=I`䅅O(Q+>Rn)GƦܜǪT08oH ^R#B}+jB˜`S|,B=Ci5p@|d8#=+|}| K//Ϻ:$sq&apU26l`ˤk8j5I[{\ ^ (9SVV>jh/O=p@xuS% "+B@? ް;:ښ&E /?+3vuQ$ƨ`Boo/refJԨS4Ñ !D V$GnJhj t'D^xW_-8ran!6 -U511p"7'Ea):HBĹ~ ٶc7#Aχ={@&s?v\iEnf aP0۳μ?]_}w>`TLa6dM1;^A*O>2{), bRᝣX кYs?lXnѼʲq1=c[bUl; rnƏX1h@{= {iF9(˳+/~p"+ϲYQ =?!̅j#%1-lNu $Q.+]XOɉUo.;9ݽ s7k?XV8`ogu&s6[IKSnh 7ܭۘF!|Ok`w<[ΐ-FgiYR0B\Xۤ<ǻ @AS%\WfO̘a-Cv?BJٝm~͐;In&=,^?);"ԉ6_O+ɹ5(̨d(F #"ܚ`.ˆډs΁+pnywsrgw}7>(qʱ 7S@9*z8p 7?7{-;~Ž[Ν>m虃0ny7Sv@+'YC G`ÒI;sgSʜe_~{[ZUumxx4 iuU&v60wDsvt&1;p̼ 9Qh.B9ټΚpI v>~b~T b.^gt;i61^;c>8+vc;T'Ǔ.]kΝ7oƴi0wvgR bJeq&H /51#fϺC6,ઉ 8bsbxtVɍ j|'×*+HCwZSՎ.JΨhڶCrsϻw _k>gϮU8|Z: F֩ߨp7F/zd/LJ/Ӄ8aNc c8EU1 |~z}? '3sPr.I7wS_IE{rjvD)oG.sP!ˉp44^F ӔlgELgnDt.gVyUvwM3-EDg*0U!4)|'8_4:ޫ/i_nJk{>8{?@ۗl&qvY;wZQH)[M4Ą w0N!u?$3R{65A{He/հ"W~1x5<:fNt>ǧgߏlM]oV0φW߾8O>s ZN7n҄PH\,0ۄɉ$iGEEaǓW2%88Gl֝7nؔC szsHE0k֬Z2L5u߿_?@`İc50?7'?2\/cdXhՐ:Dqb2"$=i7n cg(o''BIHCf>=wݳeˎ',^}fKgG``:b3 ;#wl & .\YA&7/MJ>x{ NB!`㮝O"pLd5^{-ayĩK?⤫ϊcC8 JzD4Gf+WA2egJGLg9` >lX>u:$_jNj.[}۶7L*vM28ؑF_8\$s & D4HkNy8Ȉs0SN^/s afZJfyZ,l%gq(#|W<:' h /y}=oc?m tW{'D01HQ|U/-<6Q3Xk ̽$)vfypѺbsa8b!>0nUS֩u_,/_A7tc( ӧ3b sK[bv235^&ٳFFF~mO?tR k.RN7olHXK/!#O>{>j4OH;c~ж[T~~Fqa>n瞻}Vդaɧ |¤?KJr"t5Sa#G$uܹm&aFt-NRJifF>W^| '^|)2*bܹQ~ABFVn)u]|&WvY|9pB?kǍ_YU@qcMz4+UH:tLa4}򩧀~[t@ԄS% >⺩B-O?|pB`f$6ݷյPMO|W?~…}Ysxq<U٫j9o{ALWi4`BLTt`hxfzko)U*?kF cW^y500|ܹ3nyHX_EGGy],ehR6+П)vL>̳ )'/e5mHxeW4{GW*usi/?4jFN q[{<咧Oezt(&n 5K#^ۙX`@U5i|yZab2Xa9I+P-ps0]!q[ T.;_ DS"!$QCo<#5 Г U(h@??Vo' @A$~TLH?&QZb8GF~_@zcu]ďUpK3|{e0˱sרHb6q-`|fl޾3L\uM=!pC@LnX^*+c΁oPp]BFk^R4r@-Æ hrg;3HX )W)__mhPH˸Y!"N'#F!\x#QA' Ȟ@~i N,*0\qqIyiiDO??j !spA=np|^^.<*9,`a@Q$B'.ü rQe ٺ&W# ,yqYykaҪ>ta} "B ͖|mɠYuJnȁA&$Ԫ8߻7Bp'Eв⊊0/o/e rFqMDbtH N¦52Dxdl$8ow9A"I_DDG"VI BH YDb$ˁM2*j%ݓ Њ&|N.:(:29,JWBD(I@1O|ܺ0hhlPB fGC%0^fEYeaQ1b(BC^D. 9Ѩ e!jXObc|A7 T,1r sfl,R817"o^bfR[LX|h2$s#^vj݉yw:(pض'r\k?X0ܥX D9L͚FeQUzGhd <"Juꔜڢ]GMr5_֓ty(Arw CgJ*%3̢XQ*"ɏ[ k/PB;H`\7C#=epZ"X(Z듋U l Q8$i]QN!ɢBrPɼzn ^l5_&4ά\;!sŖ/d` Flka;s+"9)iΜUpOrEdTDFֹſV !,qs5ȉVtpE=y p3?_]\\P *c`HdvʤFE$o$߽kw} U|䬢 Űx#G LZGV F!<ޠ`"%-׀俤<$ѭ۷>u4(~,tB*SڋԉY }!cb ΀gTx{~ DH/J$VR= ,]LiKڇ&Jd:, KtRhV,?6)YJnH7' 4 ݞh"( Qfs1|a9Jw #0qJ’'Dy{"f|6Sa;s΁q9\#lH-1ruS]_޳Yj޿xa!ͅk<:-<2C&" 6_p mQVy-7n?s- j,n9ʮvC]u?|Mv\k-z悏&{ݔFMe}')d̳-`TnַDb0c~I.L%8cz>eQ >,(#گ80n ;8*ё`4z !֩.@CL> w _fSz喫ah+^Dg k0ȿA]X,b y5~ժC dBQg#X"^O\IZk@ā4J 86'w &+Apur2 {+zLi%O8uWǿِD鬪²ʚ&_U5M5ZVfȈ9/36\d(LޯRiw 3r*UՄj逪ZUEMSU-.Y uC/qqi=9[70Vq>{;v9`瀝o8/i#Vv4EnQ+ܞ,ktM3f̘>r$!2FI,AAq ,8JF3yRbzk ? hju_|@-RH,駧3 SUJyU*-ۘxoث._kۏ ABG.90V] ?[[@'M=}e|t7:rm#E$3F "sSO.a9*_t+Fx;.ˌԖV+oxRq=&[1c48E.R1ܑ'%#9P./}jxprj}hRޘt5p pSrшp:;J2='o65Q-ٞ"~lMҴ`P2Y!(yltWn#u[8mzܞ̊φQ[Zo8uiU2?t걻Bmb;p"N-Aǎz*jcufZDW~[j KgKO]v-Ԛn]9UGvʃp+++,q"| !`-:pwdW˓eNR=_UTe*X"yiJ`Q {S~O|r#@s4̒vmzhٛ2HصEp!۹ T*2NgIGma(q+aUsMt@nX7#,bD)ٱk@O /;s;s;.SUi\ YL(=!A*m߀(_&𓷛]^\YvB\!#çmxPd?sg/9 t5~? nڒjs d sV5A4ՃlB3RZS㤔G$:Jsv8!IEUM~> __'!SkT Wr<0賊=\$& ŋF? w Yf>bƍX@Rld5*79HE#sG %R@=eb tx \@8d/<*D`#)q@Qfuhs;s;L9`W\sdA2 s87 C8B<k ΂>p[A]ᙉqtn]f& EM~uM"顟<)z0?;>_;^>>0ᙅI5M`4rʑKz_Z!#*I̒= jO= )>.R#RY0M*"j x|'7dï s:HPF0,5/} 7K2 {kr DFL[-Ω2 兠>=\mKzXp( Y엝v9`瀝v9`瀝+*˵g..sgGxCBRB^R SVdSNihF|nBצdmb>ܮ,X$t-<٤@ `{3זo;.E ۓR_9Us.Cn4ŤZc#E\GdfOdVWHI`CbC㙕ZaغQ3tUQvBr %3veVtҽyK-ۛ[2c2IǻrٞRlo,?|^^2T`o{~_|o}{3Gx?_<ΒSV*9#aw,pA(lX/WV6j5^ k ĝ lze&J?(ʽs21Yۦ, vg۱pˀ@ Hө>SB[<_o]72] @Dʉhrߥ)b" " =Q*nߺg}W9S%o/≵z ,e( qLanB^^ksɄR(dT-g2eRL >tqs;hoI@kJLgio2VQ'~DyZi[9K[X$)]ju Gg1a*Iyq=)iYZg踧- 'H2\v4æ5T$@}HgW*n! @S>qc]udMuhgV ?3<:: @Y*)DƠ^_rzĄ I+=.),YFӌHgNA7@b` | iۚ)XZqS\$+Eyxz έ+:ި?r/4jn\%}V{O/I,ֵFSzFz"kkR[l2aт@*63|13ߞp(,b 'Ϻ\ﬓFa0T7T\SXݨm4zSfN(Ģ޳ZOl(@ӝ>_gBnJICaAMhäbpdp3p=9% E3Nj xWk{gy cʜU6XBQ"0~ygҺS+SMpw|\xCx%00WzA2@ vf}*K[RC4<v̿Tךm^vs$2VA10&A8:\`8b>R~ua=I[eTqebga|RRjKE(%eJcklnH{[EJ= vyc}?󋷅SHGhT!a_\.q.櫫+4)])_6z֭`BW*;53O-ݕbьh?~yp]38M2T௣s'ίf%?PkmA|倖2xW߻LJKJD>sߜPx,=AͭO LMdLUnς\HT(k/lhfp6x@&MiZ #\DbQFb-rCiUjJHh vԇZ O̱lydT k7#Zm@n3gAUCLIIU5*P$iix[$aA&B-;F-TF.T@aK$3D_MJ *Lg]F',L`֥Χmw:^Z?zrZ^]="\k=M^uMv9pypyAHB QfӒv 6.o-6\`cށzkޢe';ާ_?ooOl)lᒥ~INAzT*}{‹;R;;29'T(VբAϪϜMK]Gvq 8U=ҥň`-'6M>< MYO>9)s룱CzjQreLJ8`umPkaGV/oFda`%^M3W,Qm|Z6^ iݝ˵e xˣݡAi=39Qqws2{Nr~Q7=*R觻>& Tr;-XزI/5%Fb"u:fr6-O؝L+8#D({^y)iae%4>Wg F*F/ 3!A_[_:)X4!d"Rz@ AF.-* Q VK?m5FtZ6 %`C؉߼P*lB8 3:fkC\AS{99\_֥K촨b;^l$6.I.YӕRu_o0^v E^Z6'7oUUS~Wc8HRI<'"h86Y!;o(65)e2e[e Ktw@ wv^нɖjUSH|HZ\IZaڂGdr942†,e*eX"N9qСp}pSW `oSB\|!JUYͭ+o w~Q#qxqJT!2+-Tֶ?iP1X%mFY\[3dX mG'--9GTm[V3%ueʗ&^㙽C!r ϗ604rЩՙ占U*)J A"B[bbp=}츖X>B#6-t0TCu ȼ#L]Һ9-*vbwd'Bx3(OL1)Ʌv_4 ڂSA=ѺxvԴI<{ & 3q?ک[]~wO$'pRD$<[XJ hx^))'N`\6yQuq9sZ回Go82^OsuN1ca,~AI={D zOs| W⪚&ZnNǰcﲿϮ컨r_R>, e+՛Jh e^rjJϤ0?/d+oaӉc(_gh`WgP\DA.Âz/Օ:,5ڈjp+)u%X{ 6Dk kKX4׫u ^Z++OHdیk@n.r פf8AXn^ {c8G&*ǟ9z$>}6c)BaV[jXgPtq +*+!+EŠʪ_l 7@47OޚJnݟju__o,!NmtjmDpESuBYR,**jhTR4ܥj7oVW[;j83 ^MZ9U]S Q366*.\*3e%׮olL8tзޮ x®:bHDz>ʩo`v:;9GD+K߆0t!5~njԦGO ߼.f˫#6צWGmzuWG?9) qq UόFkɑ/.-/U/0ɨ(PT4?yN#c([N mP>V<̑V(a2,KoD_ ~9`瀝v9`瀝WEz&ϘbI(s#bny OER'nnͱ=z3w۶xzyM6MXAE6iF;+Nvm1jёΰLϛө{˨JϦ{}!ZN6.k׬nFtm]Fzf? 55Iǎ|-aaatg_ >P_o`vr,=|)! eB?g'gÏx楟_6cuhV6窩液1 `3xdSc}5uYd cdJ]]lZU^VMζҺSZ_.c瀝3x뭷್gDҤR5)gg$mYI$e!Dq+AA.r's~:.--D,:+**TDfI;J*/+kll$N 9ё^bجڤltvvէ'f^/?h5ӑ5kj/%? D8l@=z8ՙI&AĚ⢺MC̢.%ų>x_ e~bРjR%&(*.:x0J`E bV5j0`'''~"oLg(4o'cA@jlR 5Ox 5:T C>uuɄm)DT%%%G#Sȧ2T #''wGZ$6De%%R#zN{BA~~~Rr # ={ ;Ȧ&+(5j$zRhtrOA!O<+/7Ԑ`frӠq0 ?|⅋KJqFtz@2,3f옛o#cjkk?QSRN"tn&\qOE =$(GHK᧟y~XȖWMz֜yI/+),ptwC_J _~M]]t铮 Rnߢ(_FJ 5rކ3 /wﺷo^o|2,2drW~{QtMN3gHԨ5""wsu9x(au=HLl,@gGق?ȘѣR<njUQQq8">w{O񡃇~fxt|=WZtȀ{/̟.Vsqs7n9st:5kبrtB ϝLJ^d[nݶeKQiWp}= |M 5dٽg˖͵uu ;<4䁇 }׬eM[(-+uJG t۝w_~3T ۷nٴey$>>=B/_P|#SҖO`v/kZUgO]N꠴DIr 'Kz}izzw c>ED@IF~!* \pͧ/;%qN @p74b&u?&܉ܶk ǂR^zs}|JސRBD鲄p|Vc67$'dT vcc}}dXΜzgٛsU => ^MZYD E oVueJG0t₊;;[SԤ9S9˔/>V ep?>2*|1kH;T"VܢΔ6JV)GWi_濽2IVXQ<_[qz \Zu>YkպjOW4j 5' ۖ믨m޾Xy(XX~ 'k}/MqMv"pO[ qyPѨ(WFy;6q zhR^Y2}@(tezxW_ޝv8#ěKN89,9U3(_O.=Wd5z$43ަz!Һd쾮oK:vFw x^-Тl΁OxwԳiaaHRr\L?_Fх⨏=hbOI'ge:dQc٣|}=mz윜F:+\NSzѣ }CA6sdN vq aΝqk옱q1ѥ%;ngYYņ=vX323SRRy_~[[_7aؾ}zWVל=:b0"GԪH-+'ccF)\lݾ޳iSMr)٨Tnپ*ڡCy. aC( x;v}=l0<;-'T6z0 QsH52*ITS[lT9"*". rc">{5W`0=mV~u;9^pRhي;{:MT3膎Ay 6oʣJyxEvrJNe䵎RG[^엯h eM :V^t~f/<2٫c XbIr'ʧ}@ ߫+R&_ųTm;]uҘ9<7'̿oW245A.սi1ϔ4|n޾7 'ձQTiZ!_7Aw3ö-nt:|qo~ w}@h~GNJK#wH=/kw3z~m+.?}[wYpOA;J& ##=N.[}0\⧆|zOߞRX9pLb}2 {,^q> H(/]p/$!!?g{~F1P~`Icw O昐VXVe,٪'KV=3.7ڒZ76p;s;hGjgy7r'#hAhVׯ['s+S^{7qcF{O>ؔ'^{ͤg ܜ2E7_{}7?}<}w}Bt//eP)33!}םǏk 4~'z0@(?sq7̸rc}'۷{u1J `G/.,uG~C1PPT* n:aDȨ Eb&\s -rk2sM>si`a(jhf|#=0| ed)&.UU[mzǮ:嶻nѬȈO?tO::8,,<48H‘ZNfӓN ͼRA(4;㮚8nℇzPy8o8ZPNڵs7yKIA zW;ni SkQ5 `F̰aC_oCx)\Èc ]?qޙPUWM ͼȨH0y3qDz[Ǎ%5 !#3nh1nTZΝ;{#Nv[o+;}bdb`A^}OЏ'؟ROQRcުs博W<~JZPD9H1(O-Mycbwn~gx\JIokKRX|JOY1G>ωN#@yaPXjJf֒щPZб@Sl/^_[xw1kZ>]oƠ7-2 %=;w[V~4iGaMZO8E8)5h,; NXt3LB$@$@2,>0q(309GNJK%ѽzy{ 18bԜΛ۪k^EX"61!!4J~1n3((JW nP6!r>Y'+.mxlg;௅6(NqA=s>hqV ,ujC{7oڌ1eڹnGEEEyuuUYyR,?hGAl+ol޼F߿QySlL>-ţٸ T"q^`pIGKW\3ߗ.Z%Z[apfc@oEmDWG^ά 5̜6 #DlDMUuqii]Mݷ_}'ǰMxĠƟ$8~@s`D"jki&.Qti&@$1|%yq (_109 1U!$>&y%=屢? ﲯk0o۔?O넙x5-LQ>5ĥO VaB0MsŞ^Ie؄'JdAWמ G/?2q|Pt,X ۥ3c9G$G1Ȯn/klhY=?30#Ĩ17z"8!"X4`R<:QeLGGQY7 Upq'#C1*9|lrĤ0?oNF\U8mHp:M !SRB{ k1J0\<>9$)ޅ7,€`7q)59AIrk7:xMJ ^0Ƀ2XƩ@c%Oؽ t kQpw0!@sj/+8G*a!&T/<k57YMF0x >^n/ڜzGށ9 BCA[b(#\fLb"q1eOA*צM;iimUI'$ :Q^'24ǍF45_xey+CG1F͛gHH!"5Ani/'֠Cvb uboϊ3!_¿‹_}χ?1}XhiDw)Qll6l7_} ~iiBKy_=?}TX"A R[ݻ]{2vOz_d mqI֬ǑFq1^^D1O8CnݺW_ϚjEZXa6 u hVE!R|Kk0H/4b"AT/~WmMr( 72ںy ڻy˖H1%lܪCh>̳q?⥗_Fn8੦̥N!AAš)3U[:x 8vB{!.*#XS -;^~|%5FRm6D6r 81D ^n7DVfjh(.-Yqmt`ި𰈈01Sp!%S[G-.xxz]mXiʓ:PrzPN ~KmWn;7_ӊS}Z'Lvդyu߯lTH5E| (* :RͰ?0ўaaǥC,r"qsq:ohԌ>J|kobkh~vXkز|Wgks >MA6MZ]6%qGǸ*~R0,%tcQuXN\~Z+෤F{6׍BgQ]=Boۋ#L9 B箒UKl8 (h *F ss޲ 7ޮ%嘾pӂ}/sıi,|iü\ a7>MIr~lZ~ Ali2`ZgN/ c6f,-RqY!NMdJ<\Bxx-f pdJSΙE֢{AG &|1 6* ΞmjzWVdU4A ߕS > q14Ϟիv'>uD rF.O՚܏e)FCjL!f xZc}ܿ^G~mKz]>9ҩa^혻67ߣiEnU,U'չx^ώ{\<;zN|īf&P p(9NVI % na_kB\.qO>'!ɣ)wO&R~c[&Or饗M1c'`->σ?0x~m_ ņd#NQy6r(Oq30';ֶ2EK8nGaWTO+ENET9;=4"<fСO>3O>SO<=8nm𸘨۶ص ^*ƌKϗmSP`[G`n9N]5%%B:\pq<<8+z?'CJ/ﯖg?sZS[\['fr)Syx= " ]\[` `x7'Ty9߶]0pcgk}o|l;`"u灋!" ܜaV'&݂o.PV|ʳNw^W~#Kݻh}o)zgF'(<23=g} +v{ ĊzAςgXj~oݬK[񂽳g} >4 9(%4 E>J$@$@&̒d-vx C\\n߾}߿F P[ 4%InZ7L2_*yQ,acuFK'Mp<3dXS9!3sIa ospnZy+W`KC1Gyxa۶mÆ @Sp vPMK9&QQwnHPL j\]PAݪeK d8*yo,.Geo]Gajϡڵ vf.)-2l\!vyy"%fP>cZ 45Ҷd^Ye% ?ml_o̽ uڻvZ}}KR";(gWF־,h `̿yFd+*ZqȠ͆"z!10(%u=tVe!/3 j>wA@O8UrÇ뮚RMگ;?Z mGW Q. [,.'&24> %wb^!8 !Y 'lX usq8OxB pM?USb\[p 02_ĴiS3}@8!ɡ猍;nh$hi"ƥM?y@~ӂ' O7bjЉa3=_)!E<$WǸL6$9!~ .aSâBV P?r`BਔK&'sЄAq}||]1=\ǥLJ CASD"`Ā}#ǤN H ?|\*C' E( !hAqAp&Y$OK 9nP~ si&L\YJ tȘ``' 5--x|ic"N1>5tZ0ŌL/21OT28Gx 'thbx{I^ RE p0/|Lj:=70Y @7$ u~S3/ ={·Vm4+|Aw{ݻ7o<~886NJ ׀;L uuk7m(B^y W͇Ƚrr?_΍6l0n1.]wǎ.nm"h[&+R9 k`Ȳ+W,Gƫ.[p蟝l'!T;@??N ƌa5ۻ-? GӷWӺE(QV|cl-~vUML ǹ! !.ؐ?7<8y$y!}2,:`ڠ0q h]PW[˯n N_P8@|uEa|1K$APR}/~ÂdXԒ[[Vy|OL;ɹ^Zp:#FU|Nhty]qc[h u,*<#>> 3pϘpPO/[ 0PHn0J -C\oBwh44^Aqa^h\p-2H+r4-1;.?Tܜ,f]RqD7*?~nPLJ{ŇlPX<33xĆyDžFy)1v ~n o1N>^#}"T^qh?0x@=Ȣ`"yIkSZ75T}SnוV-X}XfeV U:OEAJK4~J9f[\TLoQQaVnnwԩq a~цMI=v2v&NNOq +k! ca8ᓎG׬Y3O{rj*Aƫ9pmM]A^Έ#"#"@^c8vxaÇ oDDDqQDGGx i)?qFqaAz'HwoءB򹹹,K` 0d谸( 5Cn^aiرgLŗnAA_S&xy 0@؆S^7BBn0/?zA@I;66&o:6S6zF 0Cv 4vXP%cs }ǐ!C#{B)Y0ɁƦfhde*L9)pq ""!=?7gld6;f [Z\[+f B+ںEdoԳ JXHBp@tC(#=<#""ѓ0`+2@d .+ɫ7䭞#)/+( 4h`UeBK:$48HzZ'X` >gC("|WPԘ֧^k BѸ BXX(O*.hJhZqԨQ}1`ᖘ 5R}hTyLef[/Kej*S[h%LM™|nq.ZX|>bܐY|K}a܄OvN[^J5^ZO-x'\t) D%G.}#nW𷘽|=740)y;$=tf 1 k #{&0، M馏7:Pu |„^/}s/N1&S"ԉc5.ڀHVR()h&rSIH˿H"ѥwBF1ǒB-, G@)E^=6)K`W~6hKI:2|>zQ^/:Y8B8ȻVRf&J劎Mkl Iₓ3x9RK+2@hWR(UE#0}oMMtЈLP:G'ULØTSH Y]Rm,5d3Pugx^X2O =64tADVZ%HK}H,I楮_9uOhߴKSuYZ]>t,+ ۓZ|H 4 Gw3 `)Vec[M0nl]Q۸Z;î FpU 2<Qy]}c6 nR6 аC7 pÏz|ۭ0w96n^ l@؟x_~Cl[ !"@\*7)BPC%avš6= <AdVUZ0tmK"v ظvڲb{SVE lVT^` /hpV,ޡXPv=P}*o.@nxZI]v*o7m {W8^{Mv- hom{ZYCF"F2>-L.` UWCJk0G'$}H$+)rcf?lScZ- `jp:vqɩ?3n{ାqan q^moy?{0_V4Wѫbn.#P%WG 1-*[^'{/ `d@n>zZeVǪV"?)˕C\j TM̹Olp?N 2 fJIP4eټ//oP,ҿ@PXzL/ĈiP!(#)8B UduM"LɆH3~3$v!(*1,{"~GGE*X4 Xv RˢI щVRnYdI-0 E0H+Ҁlz+ Wt=J[TD$z ~HHH;抻'NC'ǃ1'V!מ7,D>A5 x"y qWT,FاMLBH Yx}vgpܷQ`Fk"Q _* B;qq\*惫|@QKBB>bSt_.""Bz [Rt.w >ܕ`u&r?.k;jsPw'{4ht4 0^8h)BSVuޞb"tjĄEDbK/3wێ+DE!"l۽x0uu[e 8A'`;o?Oo? ? OO7^ yen޸I=ܽ|{*0wľN.7Ψ "K#z{/ы_ +ruE5Y(OQƤTHup~ӝ>iipya$tJfNzf*WmM]n|w9] ]9axby-{̾LIǭ8\uQI4Pam@ߘ[셃C)Sq{s \ H"WUP3X ÌƖ}yU#M5#B,ӵ zfV hJqjtnTNE"qG|cù叵W:R&[-*mT6Ge7"rckVRWցmYuQ_k-]S=;DM[$=}7-+->VLE$(L*gC4((.˯6o""ߌ3'Mme*lb1މaV6YVbѐn- .a#GB>++H3Rfm_LV-DJ;N|䔫zv[]23.$;a8]I+r.밓4 [uJ-^ケeZ+O_]Y'Y 샔0?|^voٗ7g|f%'c>4ߒvnjZQ *+c"s?>axniz]=+%< W p ᩠EdAs3nq_Y7.Kp)h^{Vj?RiзZK}kҩ0# EţJLe}[oYQ3DueUP#$@MHSG[8Zmqe8G8giqmE*Ӵ+2káqoqzde6[R@5eBi}kM #•U {oXܩkXXw7IJ 57--h&+xfO*^0s|N1a?V[o`Ӂb3ºWVgKuA6\ꬒ0:o[ߙI1۲-ihw ~L/7 [ۜª̲H.|]gIPQb_XǛn.:8`(h͢S"bޢ:\ˎw!1Cu+K$@$@$@A@\dގ`֧oZPaGse{A){2aK%6pݗ;`h6 QfZEK=EWf\HJCq>Gak)?}f5.yc]QRjt[5uT9Hl:ݥw/a>S/h-&Y]f#e:|@X[_)6әn>= oxڑV;]XӲb%,"eYV]~Qob7.NS]B amâMi[V HwLpw#^53=PxYhnʄSFDwBn .xuUn Ef&i}_s]m*LLթΛG}ׄ˦%ȩ]})r+s*޾q%{Ua\6}xGwo]06„VE 2f];kxQw]Z&7}8C)8`;q\#!OAL:rֿ( _1~:94w8.Ώv΄V_p=,HHHJ zǮ"ɊV#hK;kh&jmTgCOkJUE @'tœG3!ILqeZad0>[ ސUy۫7f`v=871dP?!5Qü#Ǿ֢zV/-/Ta]Tӈ%uM?|I ?nj2,miACe}cycs(?⺉)ԱѽV~Nw]꜒7.0m$Μ^Z5oG1l|\ wJ:ob^Gk,HHHHHGP#{P Qݝ]}]{| { 髍9|!NTuq+Z|yՈ G/͢Yã/PS״1,U6gDLIyws?>o;3="o[~r17;9{W4 '쳅.Wd8m@xM"רp&Dzc&M?ڈ?}q"aҜ[RYT+. Ftow¾} O$@$@$@$@$@#@X9%$b4j.-No-:!n8 J ?#upSIY-H"P ;y?qae 3.P^5SB6;oYfw[>4-~ye~o\6;'p+/; xb~*+xe=mXg7H*gY5_\< DՋF>tv_wu9#g̰&$@$@$@$@$@GNV2*9}boi^]6'c uv7,җ~SZ݀؂ҢRՐ~}'%W.1 px\=RM5)A,Jj[e?;%A^/V:xy$Dfqzprj{u.ȭjQueY罼|knpr~Ĵ/$@$@$@$@$@$.4syI M^.MUjJDDxGtW)!2J[*Q\S?6~p8}? ;Oo SZR;/43 T6N593nޛ[9sp &ŝ:"&F Oa/~:Ҫ_Vf*o:>?'KyףswkPoW"hOz}n.ZN*MZQw%5V2sSSӦ~|P$z~|%S .ҁe.9|rZI-uwX*Wց`gW%Z3u$ .'O̱*%U=+]UY.w]*91 2]wqmii_h1Y`ICfO^GfwgY(\;#6{h~ clhl%Sľ[ɲҾ1h)z hEG{%6}(SjlŧraQM{{S|q~/{ue47sJ#` fx5fXh˃Bg j3JxZr7xTYS`M/CgӭZ%%Z x띝 B9P~sV18{?vΠ3G7;^qKy>S}<ݚ{nĜRR:/9wwbst+%t飥}/.URt՘kOIuCAx'x۾\YɹyH/oݼEt[B UVUں[ΔlQ9mTfIMyVitHkַO C^f*8QJsfqcӸnTB4PTpJ[r/ jjjĆ68KnZu,MM 3ñ'1[GOM>4i1ǹπ ./gEDl{x7w @BFpJ n@YVՈށ ưew)cCcs+MS·*M[ )ZNqs?h*qQ<)5֙cC''_ 熦š>{qzO*ߵuJ&S5R[ jTxUFъ!^DM,WrVcm 2(ml|f$Ň{ #~aG֭QQbBʹLbS@hZvFz0 9,'; }# yR` J@ @,ۏ ]\\F1Te -^8-(ܿwozzz@@@w d '-MMu 틉QDo, Mͻv Orw Q#T&MM;owLIIT@/77#-WrJ^^ePT]]} +@{=@Cc}5U}xzz *8dhi (_"dR™Uz`U)#¼7d57b)qM~Q>>8nl2$%hF,dM6XA PRPf oU٫)~]Fv?wfˮYiWJ/< 144gdUMkkAucJ.zŌ?F(Ai-G!m.;m@} kzAk)6J2.kjJ/}T$pt0xm,mMƚ{zmcƌ-jt6yP#my*ٙ=3ΐ?|ϭ{AmRԠm͛ۻo=m,W,W^YpAC}cZz:6+MƵ#F&_?0݄жV,K['Kcz$&m| O=T^qq7w^|qq탽0l+/=DԎi?|C bEQC0|KMMojÇOڄ)e 432v?~~ii=oRhcS}w{ 'wܸqUƘielg[$j[XPWVT>\ڱhvr3 㜜N_ES瘎WWqY*tNkmM׊B成C<].7{X p(qaW֯,_t{v厜x^!apq1OcsK=454G`~QڢzO^~c&ycENNuM[}<5yU߀H3Ex\rBRMAENeSa]5{z[f~pMU:G_ZVWc\k隺zXSݧZO)E c9D)b* G!NrUƁ4n۩cRVsセ~w|.8rGq+8[͍N*6|@%%Gq=C -`ZeN)"9mr?AZ"lrT;Rv~?yyyK"_eD _|EƞgG|ɓ'B`=8WxjEpDa[vǞx"W828ኁ zl3&%a28Ư! d_aaT_S]b՚މeP "T5mΝ0BصkWRI>ooς’7x#>6gEwv{4m;tfE@G*\%^PQq_Z#T_ /'\ynxcb?RpP_cNNOK9_x[jq) /8r/r [n5pY:ɥ.ڗSՀ`chp|@Ĩ6W?IHHH"_.yR8Exsf <0f܇Bᣜť奕5ʥ&6!;fcaa)XeN8j"tg+GA6wD-}BɏTw( Gt]hA+bmEYٞ9g5OزE! U(J%".2(Cy%"ŀ(=SskJxeBluB-h?,RW_,qwosYx¬}vlZjzM^ @B/ l-gpn -eCÂ{M5%%>n'q%ǀַO=wy͍7)Aq-(TpHәٕ ,R5f71*䡑#K+*ҺoV6wӁJ`58%x\<9iIWN}L}']9515,-42RYX)ĩy֢Wϻ^_oKQn3>ԁPb>dZ]ݧ2zY}cÞ]zwڨ31jpz5YX[_)-2әnfvgddg/]@vvHH'Hp2`wƯ]8 " 7mG!߁p/dfd 6_VTVm\aú9^^~ޙscŋd8)] Ix5^^TX_Xm8U ):,W\'s/w?e+VB8&IZ=<#zEgggmGAMU|۶lBΐ(-]}6oo__?cmٲu81 HHzBP͝:u׮YSXXvΏ/Xmڰq8p0S5؊ `(,*޸q-[PDuuUhXh۾Ul㨬YreuM##zE\3N?ᄓh OEF]13soZr[;vUQV~Yv]]]]PH\K'^4V>SPPQ{ dش~}eUEPPː"ssr͛ }F>Dc{x,!!nI2vyx\{!07r==<|||+k׭&8$D;}FDZ|ΝJqBjy#[rՆq8<<\ BP_fBR78:'z_teO>M/ցmYvIZ|gWU#!O_vRցmƲ u}HQ7C6gOۄSwܹ'NCgdF3g,oo{9W­z̙Oo޻Xf ֬mjl;vE] gF/>jof&$|<M꜓%ȭ>qF} #wͷ߮#(|vN'|{vWwۻu'MM?˒k^- Ͻa7n@Ogw'׉_}ˠ/hoA pÍAy1+mw_HH6֍M{›{ӿKRW[.(0(PY0~GAszgCll|qqqWII?6u҄gc{{yehlhsϞ3qx7-7?3 ,).*"# /jjsѽ"#vnR߈,>{Ixr }<}̙$#^{]n~dƴ{ΌݟU~Nͽ٧7~f%|N׭%F)!>tJ5I; I=2D- Uɶ;mTYeKxXTIjp<=}ց.(u:SM[em۶X.??Ou ~K,8p s;n܎;7l0f(NWVUϝk߾iiisѢsY3Ey9O?c}Rwo߹r^01:::44R.u V@ソmSN=N[|r6411?K~}/B cߥ[o!y3rԨ̽V,>lh`@M?i\z%Y&** @~nhnYrel >&'//5jt}W,]2d0ϟ8qBuUղ+pޞ[Y~݆{wRE_'-m- 8aL?J7KS˟ ܳ' 2d]׭>rOQQђ%K zgEEΪ(/2:}+s;NB[عjꂂ̤o0qD[&߯OTاnpuןtIP8"MƬmG Nn.Npw7/9`LBP1-qG&4?n=_ǔӟ\rSf?t} :?_{{{W}{^ \|rv>.1sw~H_Oal,%N$@$@$@'v0ƙ?m挔O8wR ̪+**n L+<,<|”)8BZlĎ1**:y޽]7z@UQQYQVZ\^ƛ&L'=3Nohjޝ{ph%˖ \'cxp5];x@(;D`CˆA>)Æ (- Q<͐!C^#-_yN2W0ZXDEEB?3}}|q 4<Ű-[̳쓖e7[ѤU, A>tUy^#>y/(O ` &pdpKˤJ#+F#\9W\~qw`?ёÇj!8va[ @=3<#59O س{oCC\HIk7%R}N" "seWJᖱ ?4C8L&|n4Z*[{bnF;U?s*U7T44#&x1][~硡^wN5[Ǟ?%>YjtSl==Ԁx&u54 psC8*g\3>4\"! 0}* BDrwJ}bp99yzz^ƎE @M؂!!!^^&DW11` y777o=u7Gp wl*cO8~pă1?wk <$'3J0x+P7brvrs rM;%5ny7FDbƕ17kKn@%@0I%|8\k7na%hΆmܳkԊE Yf-Z ?lL\vJ<$)0ņR조 ! _ /^qTo"I~q*nzb=*qt䂭Hi;D۹{K{W_e/ п?t1 PxWG'"h8O?Ϡ=`<*| fIGN@ G..UlEQwEFFl'Hh1n8aՑ Z*vxW^(T=ሿmmMy(B IPGHVtnE<9k-%=6 }*s]}2vdxj7߾ʫ< gL&vӒa=``l3ve?O> {Hpy \JCVG o UWͽ/>b "&:aAxwDJn@Dd*] t/ḮxA$_ ZV&EhQyyY<D=FF7+T@AĎy Gד*G#x1{GzOv7ݫ}{ncb؛ߙ}<5:1S_8[?<[|wwM?4.5?(N!T/Ȫ?r%Y- F`s`#z* R4N-et7gz l^2!YhF]o?KJ!AM p&$P:ԕaa!| pq'Y3g23~B A} 5@;䘾!v{wұcGpõW^~IӢ*yi|9 ,바]ly^v{5W^~F m%4;bk,:1+a@\]]}"<$O~ˏOxRҕ%=)vʐ>qA^^X801cf\>z#b찮`9hh,,.]eGIiyQA˯.u c:s^َ`$@$@ pos++ {wڽ7s_LldWi бcpB M6VV,kў=§3>ҟs~pzO?jtaqg} i&MR jU&O7/).Fc+ʝ «\EU+ TTZ_!;Moo8D ([иa:E 7_~w bߋ < kkp 8I.(Yv= p,-jQ‚jp(@vnUu̽+<$J_9o5sN*?p`HhqKDkDf/JBCP:/1wމyᩡw.P[fMeuJ}cd#Xb%"SFO?w"΢}'%P+Dyeůe6mР0* KJ0Z t0(Cط})ΝbJ3#^ ˆK{IkV*eIyFTB--mդiM3ŢKZ`a,^{R\SV\iFܔXLԌzDYinm"E<DZw"~k_yŷ^_t送3nN"RR6v -H,/J(!nihBBч~\YYZjˆ74oPλ_~=q nfHHp~ {~9s<݄G%lX/ܯ1Xc#E 7°K|=c>};DbҒ|ꩧnٺ!X{|xߋf͚ vZ#o 8Gpކ5?*6z¸ 7n_{'~z`.'ؘ>}_~:a`5X(6@䜔닯~~QJ*7Ů%"Et*a.ʶƵQnI}9#'''_7cƌÇn\ux}!_@tBBX#nyfO:8'G~HȐ:yl8 ᭷~xѧz>/2OO܍튅8fhcc?{ >؃>f:ISI18q?^ QѽB۳ϽcO|*Gwxlȑ!A|-h`AXb1K|>ubtڊ.&zEH4jت0d.f"^8= 8`<>?1)y))ӧLAPz}W^yi!bn(2ܷݲjaÆGͷqّA5ӵ\Y*Jj:[>i) ֏=GѰk+dԾ#&ݧ˘Z,<FI&kl.B5eצPn()W|ie*yJA2i'\^V%*bwrZϢ ÛL+/{q/gѓ&O7bNq_A.&hYb6+~;w\D?v,'5R#, yAua2n?;M[_[ݔ\k隚NAfm2sMm 5=tK c^rA.O&M3~|>vW_m'}y9/ɶ5}mm JINFl8eчF>11_g걧tuo|_lA/Dꅰg}RB MLJyn<66㎛8iq/T1..>%9qӧ{9ش;DM9lg'* C@>^ &M"wq\āCSrjjLt ~ U JMIO~!(ק$% N8 ݻYF57zz#۶>@!ܯ_:N˕-N]ѫDS|,^<=bb&O2mt8Ĝ,pϚӿ__`AV ߿_8IVÔr"#"{r 3zԌ$w)z6tg(ݹ."229% M?syyUW^yܬYƏMNIټyk}MQ#P '2$ *A#掘 QN8ب^IIhRgQRjؙzy%%%rɱqSSsm]]Z߾hpkNINT-踁DEv~Uilh,(b(iut=*aW sٳOOKI VFcl||dd'9z'Ϝ1c 2E# }zɻ)TѐG ;wÏg~Yg9nxxڲ)26_8;vb!A3%^TX3LmOTZvYnS馆 ԒǞ|t딤j/xVa#|u^m)xꙧccq W&8 E~ʱj,f KI[_|_5K@hLw~p.o 8NKl.E l‡Q{@rC"rxux {[ؐx´E ?1Y"\lb,z${la*~_|/zb~0U Ƭ- 89+3@KuuUVNvⅈE5ҝ403ڒŋ?Ï?vVN1_f'}?fgݛy kt#(**^d}goڼnUEp\.ظy!s6_~kenAhP:ܧFDA ϸst\|~gy998_>h՘Cb!M+.YG嗢]3/SO:u͑OIY… >|ݥK5%773yhXM>{|`$`+0і7TA?rQjm۶j*[UQIoxmy`^B b.oŖQM &*8zRk!,EBHq.DXC6 9[-B5"@ l#{~BW"&2AIrBn8y.N!"u€\*/xKKL("gWw\2[/)¶98ms)!#ϠX򢥸QgD|:͊CC(`}7z~7/ ƌ/BHmM6OCB -CC~*Ĭ.b7똦h ՖR<C2xї#Dج W]}x)$,:B EYI}R\1JI<Gh+JxPh Q<+@d"DRTCprMn>3_~ͯ鈓 r̢jYRgXVRkmYOemO}%MMMO FGWTn_t!޳x BC+jjN?N-&`:pw(*yuOgϞ~A{}͕W9HJN+4TVU]CGYQUo߼%"860;wYӦM ⢠ ?p(?ay#B6<3A99eeP~ _7t0_}_蝜6h~Qi鸱㮿J7Q5RVRƞSYmHӻSݧuVUY5GR}~5%J&koݺrG2> =_Zuߡ7!ƭ[-Y$k>ܱ :|,~Jj]VlVkZ-y.bL K7Ke . *< {EbuiǩK6oڈ lq`̨ tcue%XCX_fչ9 wNwD=+8GL,جjΖ,&nS@egOwif2f`4XRRvUWtqcǎ+).^r#%K!{F`"ޕkʤIqee<^{wÇ =u c׮&› 9+o[%%'O8udٸyӌӣ ^z\кKGlrL8p@~Aggu6.D^!f ӏ>ھk5W\1F ߹cG^~.mr[pw>[vgkbA>|8Xp?طqސ!C._0h@,@v#^sɓޓ?sqH6NjJ*3U* ڪLuD5Mϼ=}iwyu]giduniٲe:rfPO`ʔ)nr _>`9r(DjuK]NOT1c&N8v^l,*orU904n@qO/7wUJr:؅8'4֗0@G>Ç0.' 2 xӶV .=isU!wqez2xѣ&N 5莜gDD#6 8E{aw@]ӧOSH/II 5;!aIAqC D8;|| Z!11q\ Z~d'WwrRUaEEEP#KAaܽWtL,߂|#@?."X!RO0poX=>va-۷O2h ''zPyX_X^VJGmE0rr>7~:|/#+% c_}[rs(c*`b;,YRXXTB^{m'XzuII n_+Eapwߝwy*+14W^پ};ZB4k֬s@ y睽{ %ٳgгk.,! ږ-[`6bĈr.}`߮ p%Ue|V%7nYR&.2o>(\8jLRʣ IR7b\ww_x *+*}ܘ&\lñy8]!O;`,_u'' qN0Yj@)ǍN؟a puމ R|CSZ]7 ZRSRm1{`< ҆-[駞~~;~b@8aT oB\6{23>N*Nq~22Qk-kJfڪiSU! KА"+-nVIGr a۠UёU'qJ85VX'Cv'c)00yN"hC}=۸qdThnXۗ!FxT\Jǹ{п?±_3Qũ05- `@2aF5jxjj24йl^!T{lMUp@Vm q+ݮј[PO?9g Y!2ül<Ɓp { B H PfF۩8C}S… !vI7|3y+re&(2*,x.PDkiCƄy2t/.SJy5tH]Fx`P,$9rdI?4/Hb[*b@WS Ž h.JB+v>O$@^fmL@G5p]_WK@{33aϿo‚|7ϐP8ܳ6wg~G0:6Vqq{،={K* vY]Q~ **+ 5ܙxy{Ú?2yiI%brI((+/ @Аpx  APقB\OJx+2! ((? "TQ"C$p R,M:HzO;29lyA4}(Ndk6P8ݻ=묳:7nҵ&M0=\T.yi gQ vvkg6 ؼ{ϞO? Wf͘QYUcq?ئ͛9$K|f}w>*II U> Gʺ+mqW_olnپm; bbq|߶}C=ryϿ?*Er꒒CEeU~A~dd7%%wW_}9pP_o޽{I1ad,*,kO ,-\<<0 {EE>FJmMUqqITd[m]#aA,VFh:l(l= 8ى:T_Mkƌ^|~w#>_)pTvLJDCӵ&VUD[nݹllk>LH$@G1Cdl5~RAqfeu4{̔zY*3WSaϘb.s0V`ZvYnSx٩%77?'' #,*66<"3]@M]-C2fdر }O3v?ҦȶNrr`\<,,h_-8<_qI듒^+.N۶molj~ttXw7I^]U}۶\@pamYY|SRS?_*O5U;we@g[ /Om;5>!"s)\_cWF$6p=}V+eǎhuzj;lAikjrj-]gV7K2&kzNk)g^2L7y*HoVg.l:;Sp%P%gЙqs=C\:8;@BuWP u03m;>W: *ܖ3 ,@CnSO=պ387|Նŋ˸%,p,qf*Sc >Z& ˝ Mf[,Fy.[qү_n;Lɕy>M.=iu'aMmTY\gsͶMMÚTTZwiNi5wm `KaYa 7'eY;<~W[ ή aj8x@0"+L3o~aѓO>7p#k`,ۥҪNY+mQ$~)akC=(]i4ɽ-ZRQ^|Oᘰ%soSO=3c9sQ 9VjH?ZMe6Bq/q~Ѵ 7SQ ji`[n;[]kz3D6Tϼf: RLqwÁ(~_fO't% xL؆@&X &A -jYGI(f1:(,:A)0 F RVsΫ Kˇb~G_Q`ߡFS,aR/nw}+Pǟ . ere} klkѴҺ+UR9 l>ޘOpg+@+7u`K? hpssRw_}ϼ~K/:ctr^$&@Y\eAA>(qw.=|9;c7#bpmKE<7"@ɧ÷[|믿GԦ"aS'ȼ#-n~B PR? B+!8 XIC @`؉?/~,{Μ9(RL{Hf{!f˖?CvK/ag7t?d#DhF,Bg Dbbb7$v8yaCa)_aa*..NSnVKM1:/U82_@ ils5QO"X͋c$@ P$A@J"(v5FV>#L1#<M9lo^l90nr @ƆPo߲e~¥ 6T$$b+ R>p;Xэ48wutCWw|эH-VNP8,,̒oqq+g,){-F\v- O>]ílgO⌽_ڵKM6|,/]tĥ 8 \߆`Xa =@6aRtYqTN粥$`CT&"ks}|r^YtE6WP38l!Ht|w(N#OݿkjB*wy'uhfJY~(] x :T4^{ECgũ,|t:,Qk&OII|*5X eg#y,?#.77co 7 Y\ ~6N8k/446)BϿjkՁ֏PAA"F3J7 &X#A [GwI'GD:w^sEAC[e(yWA'~Kcc@G6r$UYIO9gmGfl2A$ #b|gAﰝG>+;=h,- y'WZա {=Ehh]*K~EEe%Qi5u:ts)MCe0jxIWϘݶ$XƠ!3+^ˇZ|7666:@:ݺy_~]^Q, H oȭErFT$!!ƆmvUTT|o "nd-55@ED.E 4 /~'0&!e~Ht @6&" PA @Շh_GJKK-4sߡ#Aрp}}}###U %pO2T>77H-0^ g8-uhO?WUB EVOm+&tB]`tڶ}}Yy kV..,tw]'~TUYYVVtJų ޾u;ee+wg*шsuY9e˖e%ślkh\r+/._%K.'@~vLI$@$@$`uB؁s㫩EE͓3Doh{O>E~|u}̯w?\ėG|NFjX95U~ŖMpo=sٷ/wݵ3]&vho@Fh^}T׭]x%0G 7{~SPReFUU5 e˖;5MNrs"  1.5q:K'Ҷ-] f<܈H_._ jw] ]|y.{+{;gΘrʢ¢%n.S||[nuب.ΆƆ;voH ^~UPP_rmw{ͷފْ%K{N fxΝ\{=wyukoyܨk򺫯:唓<.ظ8(DLe~Htˣ tN @!wKgx0ֱC;s䙙izC{ؗ&#8_g!nbbe@$U)>|qY /䒰`?_S'F} } X3= b|~n1k..H+ё1ё"\ $ŗ^~)31o`P o664wqQΆɓ'7;/CC)z֜9q#F ܿw?<47VTFG{yx©`B\<U]xVARVH @ =N'靎fh B҇܈#: (MϖF8TY .#e%Q , nO(DPnzv첈PtAp'.]}=M|'gkkkp|c}_~y׽?,\;kthENp‡ \WP( ,AAԩS##-W U }É`Xh`\JBO!,QmWgx ĥO`\:GիWi!HaHA&!@@`g$@$@$ptto6O_2Sv_~mJ+#d}rAA$;wvYIGyͱ*tC QD^ s 5ɭ?t?#6|\<- /Q9`TVZ+mܰagqI'\xH\$"C>G?0@q9g~iJda,SBǀ ~pvB&@J @@("\eQs*o_xᩧ]bŬY3CDDh@/V@T* MBnmޡ5gΜ١ ɼ1Z?[n;**Oɓ'[ʟmi@ *.%-}ecqWbÆ j q0K|g_g ;~|w߾m;v7c'7a +%g%}w#\Bpb]ASKKcK3~ }3ΐ}qxI--# "/g+%|bgƮO?}İ}RSnN;$7DJ MuA̶~T~,HH Co/f룂6olsٯla&0qD,Y+\teVAAA]vZv),ZH_T}ء~:ϙ3C մBcÇGg3Zst?Ö!FwZ''_x.(aO}]}F枒" e'dA/lظ Ӭj =`EUwаĄ8Y[?? ܻg[lYn}Eu-*WSUK/[ uTkV)3&UGY9$@$@$3 @&?8+l's=wu-ؿ?`ŋ;t:0n8(;:+uCMp3]ԟyǎp>饗✿,1ZN=T[>|T_;ȑ#;,pC+M)Tz~A1/ܔs{l !<'$o/w@P@P@;9>|W-[4EM5pիW?S>xQA>) $&:}ƚ ~Ǟxɧ.8KCZ满'OZNAQVn1W^{}ccNn~n~~CSHh>K@G3eHHHnpj~Cllj}v˦@syw-/2e Lٿ++P t7裏ZV`|Ag&ݺn͛76K/9W^{C=hA{I)t8wT@7M X)ldŝ}'#\tB D_r饩}?8q]yW^l+|KO8rp0?>lw6uwy 8Y_4/'N/r'pS&M/hn^2SrT/8Ҕkm۶;[{m{0~/]x{x?gpbG12Gqi$@$@$pt]FSΟׯ_O(B Dh֬YCC˜ٸq3Ņy )!>n 3LG 3#qk?wAGzsxPsY3R dL< ;OL/:022|İޭ@32@jro`_ppHP@{@E1x`>( xBP: J؏?ءwwy' \fʜҺpCgc(0:M6>GeBv"'駟QEEk6~xHq(Е%pR_M_J_Cd2ݗG?hB\wGHiii]z:캰+\ 8`~! ͗nyw?~:~ ) 0™d_h " Dr3? P^Ph18XqhAe82gΜY 8:Y 8F @>ǑrAIIh -(?.?‹{0ĸ+G%n!e$ o{ΨY 84Xy 8 a_ytb!{\Pǥt5ओN…:5+Ϡ\"@;\XPqL ]vz@'vvD5PePȣ2F _.kp܎[[.xz{{Ҹ‹z]ˆ @G;8$Rpp\8]=Hi555ݻw~&M@})$6 C7 7{lXIX?7AZ~K|7/e@ZZX'&&:zO9D/CH`@՞$ CdlA'=U mv2 em.I:b)y˼̵Mm1kcWhOTZvYnSba6*bGTvVjҵl h-4Dռ}ؚfɭWΖz5Vkض>˩Ї(H{W^y%Q?lF`7t-?B\uUӦMKMME"FP ΨaOQ;M~3QO1 ^2#wRR%E]Ȃ-.?;T(t:)0LSsaBk}>L9[fi~3[ ܓ\w[z⬴Qme>}{]ӾKcnJl^ÚaRoXwvXBŜ(jf%ڪIekZ釯ThxݪtMK5DUn.Zj +>!ul[z̍H$hwuK}kF@*F@#;-]؝4JŔTE -%   !@t+J$@$@$@$@$@$@!@@w1- 8 XQ   CiIHHHHHHaP0]Ŋ @wPzLK$@$@$@$@$@$@C**VHHHHHHC*cZ   pT8LW$@$@$@$@$@$@$TtӒ a%    ;HHHHHHUU( tUݡǴ$@$@$@$@$@$@$0pbEIHHHHHH;=%   !@t+J$@$@$@$@$@$@!@@w1- 8 XQ   #@uuS55APϐ !XDOcukK$@$@$@$@$@$pDzW|OjZ|HHHHHHl۶́ۨ%   =#/*ꡒ*ZhMLc5F'hÏcR 6vX`kzGOekj-he|JZV]uM=tMo&%M rv9ylk3ˊe,&s>&LE$>M˓~+<~cԴpdYOYUnB÷mV٭Q6)ΉV6!LHHHHHHHH'@C ؄U6LHHHHHHHH'@C ؄U6LHHHHHHHH'@C ؄U6LHHHHHHHH'@C ؄U6LHHHHHHHH'@C ؄U6LHHHHHHHH'@C ؄U6LHHHHHHHH'@C ؄U6LHHHHHHHH'`M:kiV۷h4 xRg?f[/Kej*S[eڶ'cz]>!Vlپ#S(iZv955}蛗45!ٳݧZF;,+- .T$@G1cKZiy2[Ӳbeǯo:Liɲrdv=MS3f"ۼ5Ê:'TlݺE }1L&q˂vĆkTٷ*+i6+ub _,+oU#_tMKQ7yFfS+n/sS4wꦯLE$phjj[Z%u&O-Js hZ JlYr϶Qe%U߾l5쓏f@*{5}[d5W6*T^5VEŶ׳*:SXgb>} vت^1TUhGh,2/YQX~u5Hbڟvk&@#mָتu_[n-W[5`>ZJή}g(|,8km Z"`-{5UV ۢR?(NJLev~Bm>glَa> ]=gIRݧ``[}8LW5w_ۍ$58J*V=Xy^%4jk35+U>8LE$~n5oZ77l`=ɳeb2T^tsߥF.0j-OfROW.jCZ(>5RRDzw6*^ZMCIIݜ(&`Պtg]Nݞ!yҒ@qv_2dzK2Z;E`E=Okw63g1VĦ"3/Yr?k3 QL7حu]f.7u mw-DVYT+noLmlZCk꾃c e[QFC7e:'GUlFw U};mNWm;j:URP/ZjF[yrzVkiMU b=<#ݧuZuf/-\\P_3 5-OZ^meEk u?o)]XR*[.w>x&=m{emV5rvgjFT>:ZY @khNIYlUglUNW#_ianKj>5 ڨrdڼ:Rk8S :}K)r.՗LT*ӷfNWYm_T>amwnj}v5h,7H&(3:la[Ҟ lTgݧ=innl Q5ġO>6aQU;vP>{5 FK͗A]SkmYH>ZV|3[n-ɨa4Tk3 :bS|gO cKD}XH (}>f &iS߮To iɲbSv\ʪiyҔJmf3Jiii6a*#V̜HHHHHHT)=z a%@aIHH`| 6`%cJ.?fLe0bFۦ-L}xwR}N!3!l!>UIT+=v 8K.;r* >8rÚ #@>nLE$@$@$@x{ P`G,HHHoPc|HtT= zց`C]Sj-]gyISC]N=}Lmòb"}Sj%}e%>ˊmh/j$蛗zjjzK]Sm\/^Z*ch6Ӳb~e}aZM/M.MݧoO{Yy,OZ4[>T}H   i=IHHHHHH. fB$@$@$@$@$@$@=M*O$@$@$@$@$@$@v!@]0   iTt|    삙 @O { ]P`,HHHHHHzU=,HHHHHHB*`f!$@$@$@$@$@$@$`$@$@$@$@$@$@$`T3 !   &@@O'    .Y 4zX> ؅UvBHHHHHHH P=IHHHHHH. fB$@$@$@$@$@$@=M*O$@$@$@$@$@$@v!@]0   iTt|    삙 @O { ]P`,HHHHHHzU=,HHHHHHB*`f!$@$@$@$@$@$@$`$@$@$@$@$@$@$`T3 !   &@@O'    .Y 4zX> ؅UvBHHHHHHH P=IHHHHHH. fB$@$@$@$@$@$@=M*O$@$@$@$@$@$@v!@]0   iTt|    삙 @O { ]P`,HHHHHHzU=,HHHHHHB*`f!$@$@$@$@$@$@$`$@$@$@$@$@$@$`T3 !   &@@O'    .Y 4zX> ؅o@]]!7p̌FшZ01AyæJQUn?djxΪc P!cSzY_Le+mQ}mjKr`kPԳZK}f3 ^yM󒦆XyXeGlkkXV4K-75ij}}em=,+_MljWf|M.ݧo^T5@f~CԖ[5MdtKfR=PZir0߸ڪ5}z'ڪt7YӾK#S+# 뛜 ^=RBmۦ&*ˋO"*ϋs]MײdS[%mlGyBRlSzY_LeނUGqmZ_R[+.Zkꙗ45&Vu^ V2 6BnyɲTm˓Lv_CTŲbN`XzZSuGEF\]ZO߲>n׷ض*揩6랗hGk5ַuڨ3a󲢯E-* wgYIOOUOEcnۢˍ6R䢦!iJvN*jZkKgnSV-պZts)Rƌ*f[iچ|A.Zv94Z3[n-h^.;]ӼVtP_:h%iVY*U֎h4ڄ.WͮͻOꩩ;]Ӽe|@S̺j[VT64l9L+-&6YVn4u=emTD!fYYVhZKU lFm D=$U7/nI}.|@u^Ul ay3.ԂfdP6zӲQ Q5˓ַl#}qT1UNjگF*hE@^L"wd$NWsCyLiL@uN.˴E;t4gڼu_Wjm;7T+S?v|eǤa^R3CyFu^:TX3JƲa^Hҳu_or9fQA֟#T,=}Z}'6vYyCICTN}JT>`;Lˊ&tmX de*fVZdY}lkتi,+)yk.Y۽BuT{tgn].A{?*So] MUڃ{WU8-ݼo rS/=2DMN٬Z7*8S}Gko^\/:heV#K>}WJYEJCMMڨ5K:wVg{Y68LJgMSY~Tɲb2Mo=eʫ|RRD;UVy *]A@A@A@h'@;!  -2жJ킀  @;A@ډ A@A@A@Am!WjA@A@A@ 2N!d  m -R  N8$¼0f 5O5|¡f3^Fx ej~|ћ6hhA@A@FNh nRFS8brMT |*hߺ5i)Ƀ Z/ ]E ӭ}%X =/P }"A@A@a"`G݁?S( i ,&x='y\z?X2.5P@bw1& 2*' *@u> . WXUʵ>)XP3JH-0ư䄙ՇY,lzb8[:z_j6iA@A@~|rz_0V @8i+&p H(>ȫ9@}B7: 5B҄ezU=aE*xSdDTP]jGKK`zzRZR}N5hº~2V[B#gMn`8z9k/Q#y=; ΁CW @!يUx,d$~W-N!WXkЩ=>5Gt;mp|9T_?H‘G_hﭨkH12o@ߟ9>-.2 ̰Ro.Y^la HR 9É~O/!Hz}blz?S Y}3^*$Ϳ}riqW39#sV7Ӈ65/RK4 F]<.?DiHUogz\ ,E%}J3uM~O~ySyC$U%h$w'@}jQgB{N7>?uVm+WS|jm?gv 筭 XABc} Y o1}Sܩ ^ø)Y{N)}4c2,T*H qU _ #!vtN;{t]U{j:fqh ƘԱi0Kh\O<o:Q}s^zkURKs^SGf陱r5V:M{e\DPN75{ك[^rް'vkz`,INxEUv)?f gFLV+S7l.VPy\eO24w]ZL3LO^79F-*Wwn)<{KVhCŸD;KZ*Z x"mЛU ?}1jMrDlnG lA%D|Z*R*vt4hԚ o%蘍Ny"DD6 #AE#_DLtRG[K|1m-CU7ub Fw:4aNwgtI1_m-@ӬebpJd0iiy~w͊2LS혐D87?i_ME Vb. s=xn?}خ}F1ؚ9k+_ @55_?)#ᝪ*ko)z5^oLГ믫mNV:f:'?cJ^F=2r̤w|m|\wa|?\:깏‘ꡝSwIy鋭T\K}q5KjtNLfSIY-ew7Dh5j&Y?΂]u@F2vܸ5KA_0"Tfn:GqUG?GtU F\) o&.@VM B =2O;_2U Ph0EUo,VVX[p DaQ ]SJMpY$ %VTԡť j W>UK`Y?_Q5?c!̭fdViG=a*G4ަ3DJD,X8y"h@tFѵҐt;#_F*I)ӊc6RٱAb.]hD*l6:l/AEGmtwEa9zS{>~OLA?{z3 Y]l{iB,<_Se/Z:Ũz5uu-)Xe;,bx u1s|12HVJq6~tOE-e,.pﱃsO?Ly9u@OEД+j^bm5<Xau_/SYI~JWܺZgG&cvH8kBwnG *_`&~=+6NfȀ6>9)goG(`ĝؽyo% Ҷ.)q?;ª_eɎr``}Oi};MyՁ`vB̽gZO7֘' tL*ֲS8(8: /Sz+7W0([V{~~Rk9Oƪm{ z?ro;}O9mL;HՖOM꽡a1]j*GT~كgz|Gɘ< g랪 XfĤ3gVX^uzbtXV(59}D[8c5mņ"X$xG8U'vXxE%~|eGȸ!?:SǷ|k ("dۆ`}38cSzOWȁ;]N8I=眱l,*g{x~Ou/, V^OVg^ ]5}úTW֭U7 L?>y%uvNzBng͓{~p2PR-)rT3rwRc|L맧>}LGxeX>ٴ2<>pf'/Zq0^&vsɏvb ۩HOp3G-ݸ v^aS{duԸk !g%|J?w'c=5VA5&œOyl/- _}9$'#{V KGtLfgʈQwxZ L8c3tꕛpLvWԝ5cBL̖e6'꒶b{Yq N^ۋ+wUnGɺ3vԀ;UAb1upG-cb,H{T;zf&3뻋^5$y ܤ76 fPK!O\r9)3ug[.;OpƨNeukwW '%Dsvꔜ `I5={ ~rLm{+ MAOem=՗c[s.wj;COwgL~{iq Ȏ87n/t! ;mPv7us 1q}r`y$5d'8cm%~\2ט^)fdOٽ;qd'祣d$YvмG. iP陓FE+RɅgRVCRZ]wԾ3'3ۊ+냱ՂS#ۼ@͟.3/W-aĩ=k|:of+??gK{ΓGu17-)=>s̩ c}޻.~.v [$%̜뾳6ӆepn]4dbteˣjq_01a0 -''xd12wMKxvaL.wJaY wIഒ xZU#NW/珚п3'KGJjzNo~%;O{Ƅչ j0@Y+ ä̑R:tQ{tuΫ%~|bniq]:įٶ:ɱ7gp~&̌C kr<ya9I^5.?;yҒ 'q*EMjr?\㑐VfbrED':~H wwN{ Q{Oc>v81-)6ףSjIp:+'? ΢&ү:G.09 ~<˟f YWT=Q' =zf'b]rRuM{x ̃gy~4߯0͑=`->Xߟ;oUzm~޸$?=8OzMfůVDĥ)}VvH=rxTB|;\릓H/ƽQy/\7f| 6,=mlWzxl78۰^K{.Ys[06J;Zo[kv)xxkKwx';Gk/+Y|tKIq8ϛ5/.Sꊉ;6/C,|0t~~XPXQwlUd'^ozi߼|kandca,S^jE/;^X>sx.d ӒzqeZ-G04;ƼG󳗾?Γv`>]RbNxx_,PtMɹ :/~˞Zz+ߥ$Vy(xi7<%~/9yTN/w>fÎs7j{t2bbyk}#@wI]w߿os6]B.Iq٧^oZj?:+N'?1ouO-UTWW/*hٯwkM/-?U 5Hq^_nj%U> /2c&ʄd$v+=ֿ~~և*z}%V5LLA@C`L KY!@VKGUKNz3wS^},/((:sD.L>ٞcev.Su_Zqѓyoqa >S[y3Y +爐6n] At?yTޗkTvVvܩ_[_\1GZTڦLWs˞l]its! t˯|reO-;+訞>};&yΰ7W|_^Ÿ?16ooK Kn}vӍ:wYzuo? |ۙ+זe嵗ݣ1.T|֣__/;#1暓.X_|\>V;fh]38wmxʩ jQ `m)i;?>wcz>@0%6.&N~`/ˮx|Aܤ v9%NX u9`7l' f۫[Zp ϲ-%@ Xo-زJ ޻jh zWc]UUPHNfob 쮩W MZuh^}z\z`;:۸E* TWeījv۷bKW PDJS`lc|:& I.w_=N`-,(}Uu;3}~>'28~7\6'^GR-1(q:*Ngz¢z߰0T`뽅Jj ~giUǴxhN a_=5%[kD~FBśKe 10/CJbT",^[M5{vLZ|>@C3<ں9 К@B:!RO+iLfOi}$8T%^oZ3ŀTG#AFA@A@5gh<5W]E'i"u^Uym?\Z0yxNVR,Yuxu59@o.};$Mzb~1?Vk C]^]VMGqL< =VCr{ 9鑞0SZZKu8L^_m]|Z S/Ygv|v'*l rd?;pD~zjy)I߮+tZelZx P9Cb1/_7kƜ61S3D;oUmF1 UX۶S=p N`I/eJiXӿs3<{g A:C@@aAC=^<Ɖi>ނ(blA%ǧƝ{LcsݸOPOPz:~Pj>Љ'5PR詭GjL@ c\Sqؗg:eC|"u{ ѥՅeuO쒗g7˚0Rȶ?~A@A@H*մֲxS4y +TV8 )Kv$sGYxbH_!>s@ Wkƽta3'DF`/N!Zf^_9uH|{LIwRg/Շ=?sm6j>ŸNx ! Rgcy})P?!L/akǿp3yd'8,,9~u,qoHhki ؏낻tLN/_w+׎} CdVc0R|ؙjo[IMߛ/@f8<УN4,L%vīUu/|&6&9a z,MI\C>8nΊDGũ|ƧP@r0 Y;讃r$n @9yڃqV7*33S>ǖVU?pސy̹s t~.1vܿo]6Q,!qHd>)¼ZB0 at5{&;>sG7jѰO:6,}G3_YyHmA< $cڐStqϧɆݵ1z}՘ 0l7JKL|#޼fқ] %MA@A@"iy'O i)ŅJ:ud^z-< г>6s,e?F;^.[Y#I' 3^RSu\8^-_6~'3XPYYknyxA3rAVX73ѐ_콟*M?g힁낃?;G[?W0)۰I joBJfa?tY3@P~_ ~ qTjOL)UB<XsB .H!PYduٵ.[ _ mv8ߔԤ)z8'SV>jwE wúyb^]WUTxM`lz1" iVt)+v O?od]kX?k_WU9r.};a.*`ܴbqd(\}O9A@A@<BC :ptgۧ5ʣqNQJޞ3>YC[Šđ]ӓ}Sw A:`@N=d sUPB%`SU'nKJ&wTAUc{dczj8ЌN7;}oynFO58PyBLբF0W:x(jmu'ᘞI7z) Pto qT㻥;jTe=jl+]s{@Ƚ?Y{ѺBx^uNK;[m'>08]߬Yo/v1=aSo*۰Յ3ӣzߝ5hβ7n! |7dSe&-);K_ٿ;Į{g>յ/~fwT.Tt;w]0,5%qTOIϊ= K{_Z]7[:?Ot,9-6;*U^Lw[Jd'<2QfsYnj.ܶw ϱ3wVl K=|uz^铇wD]`9#TvHIMAA:ݿㄞ'j7];`s<[^QOyҠ_ ^SY] [^oNr.i[CN]ڽ۵2N'-cβVl0m#+ !ʮ`m!ezf^kcA=ٟ}wSQME)N,Zps1CJg =d'>#Me`~ &+^?'@ؤۋoymZ2IDATx'=;oT OEp!Ws$>`.8TyeOwڈ.Sc<UadW⧎2_xՍM+I~^2cA0@pgyE]]rZRYi1qI9%5TV6΍K8y+XP4I?}~ *C O7hUgޤ_[T O0/?5WGdu:$Kát;XM]dduC QFj ~q`/5# uTi( B5gO C_l(,(. 2cjUד۟Evu0@ɢ] c(XƃL&;uMGf6UB>Ob}4~Z aF%>-.f]FYij|Xմ[0Pu|zAzPUx#w8Eհoȉ`fԀ08_%䭠7%93srli]հ"m h)%&\ ?F! P/5_]SNe!hOÚV,C[O7SS' ő&XL^5%.cʞ0PAHwHJ-2:WEuoFX=-Aa!CzB C%e[cS;e$ׯ)(ڊ$!J闛oشGD/3uW q$o\AGYK׏`H;78rt\-頩8OqS(ˏ~ ='u+!X6vB+]M?8jz0e/`T`oywuwew<*CB"4k:Hq >VT՝7뛽ʃM- JG5F A␙|KS==\DI8a 5̀ Pz0UUFSɋȊڷ*zdD 2.|ѝ:^؂];=qJoxiZt0SDŽFcFDG-k,f4 o1jH[H|!0:RkH|=J|qH*4!G=#_C!Tyi-_:P*jAuRY " &jZ4_LMk9 |1M%0RDxr1g OSD q:N#NbPjUZaUA|^w?| UwD'fSUoW -;{ԯPr֙5 տ /E͔Mx]\Z3l'$rC֭fJeN^n;(0?JiBOX;0O'h||>'5.C_م;!(Dnl\+.?ն~_\cn3ŧ$6R#DںK8x+Vm)@ K]o*aFԁO|%#MB"#0L,]*v6E|aVgZl*r𤝡c1!Z S'CEzZmhVMsDk2*6_8Lp"I!FX_jQU "mԭ4cM"="in%R .I" E/NiN]}Չo Um?U3$tNk~VzeS/2(h>j8 ,FIѲ7ѦJT"."`pxNҸ>RxEs^ <`k!io]Qt_tFI0HlH[H|ubl?R)-RQZT[*"kXɨN0l0ZK|q]a:VQшg;:/E׭#kAԵl!2! yF'4*h-͌οEڿ!V]UVúX lH6t~!х@!*Jt⮈]LZ⋂N0AHwq|(`Ժz#_pf j7~Sr5|UNW5ErpK#( ۴wIa7~8=Y>8#T  E@c<μ=j-Q}k5H=;ga;j`YM}pȕA@A@A@@YA@A@A@82pE  (K  G@A@A@A@A` CeiCA@A@A@8Sҳc87pn kYp!cW\Q%^4VCBiS \"0al%=BG"-ոjDl=bŎ&Y C4_j-iF<L|1r*P.t-Q*vtRs7j$QߖQA35u$D.OlHёT3F#KS)o"0k(cð9 3&D]DrWJd4]:".롻|Z4z<޼Os Sz= zi@$ʛbArz4`k򖪉wHd yli`52-b*_0F&Kf7pFEmdb-EGEF!DcRmC[Q|R4E%蘍T|FE_jQt){jHPEVV3Hx""LVZ$5n$Q/fl[ @DbMmIy"BfH_jiM1}Hdas8-d+㿏%#nkneY{.l~֢ySR97upb54 0r4Yްjb2.yT$:r&aaFzmjP$ĎZW|Vb!riC\|ܛDڭD\`]MƒKsķF U^7a S|NMASE{Dq0;Z$"0h)b" Z~)LAüfs asd9=LD&Ln-E pu&:=KvA ?fÜz(b2,fG ]/o3X½;D|-@|-T r_da*v6Dø̪Pm}a5_ W[*Hg?%&=@Z>eI^SvD1Ji+n%:a5HHD.# 3*h=]_X~T]4p#~@ot+!+V,@"K]aM<[ZS8(>lA8YqNᶦpy(>pk2 ZSl>tӍT̷z/\á?2hKCjH? z#)lF-nT|.T0 ;Q5W62vQQ{dmRcU4Ydʳ_ _t\G&>FCRh"CӉ0ҭD'&U4L֚_KF׭Chy6ufsO # %kъs6LŎbmm?ŷ/^5 fBqё|SHRtJ4u/>[扉/TfsM0*R5ڭtZg_T4:aJ $jʀ[V:⻕açZ- bX1Z,%W<|*]@|- ̚NmBw?pa ` >E&ok-B<3%զyEkqHT4:GzDa1vaiFCSHgTL#T|VE.@mRjEEo[i0 bT&HyJ9/pa ;G]aV)-H|Me= "/M}d j)ErU)ioa*4ڹH}mxRLJn"0:^[fbE; ckqG_<Ŕk/>sWD)-*[D DzD nu|=v5]z躕F}~8dȍ=8ҺjHUDFD -6_:P*VZD,"c_L 3l/5$5("[[NQܵ/*fLZ⋂;;mӬ*߿DPQA@A@A@A]"kT Q  @+*  hrA@A@A@VF@ZPNA@A@A@h@P%  22ʀJu  @D@ڧ\*A@A@A@A!VTA@A@A@'2>"T   2R  >!)JA@A@A@hedA@A@A@ OU  @+# C T'  Oy]%OڄvM֭[vG$ (//ߴikw^GOIϊ gyWfggpNA@A@y^WFڧUuބNvJ% @0z@`JC. p 'CG߮A@A@02^?rV¸ @G@/vB A  @" Cm.  dBA@A@A@h[|vA@A@A@A CDB  ж@+  h'2A@A@A@E@_]A@A@A@h'@;!  -2жJ킀  @;A@ډ A@A@A@Am!WjA@A@A@ 2N!d  m -R  N!v"!CA@A@A@h[dmA@A@A@v A  @" Cm.  dBA@A@A@h[|vA@A@A@A CDB  ж@+  h'2A@A@A@E@_]A@A@A@h'@;!  -2жJ킀  @;A@ډ A@A@A@Am!WjA@A@A@ 2N!d  m -R  N!v"!CA@A@A@h[dmA@A@A@v A  @" Cm.  dBA@A@A@h[|vA@A@A@A CDB  ж@+  h'2A@A@A@E@_]A@A@A@h'@;!  -2жJ킀  @;A@ډ A@A@A@Am!WjA@A@A@ 2N!d  m -R  N!v"!CA@A@A@h[dmA@A@A@v A  @" Cm!S{yy!Ë0" bH~ ؑ!yӦM?Œ  p! !$̶eEC^{EA@A@1$\?vSҳcۮ~A`^w?†  p ~zp#|!uocڰ PB`5Gnɇ_‹  p!7l˯-_AG|@PC+V8 mK  ?_~'m  A@< K  F@7Ҟ  p@p6ڵP ,  p6o<    gテ!xm I:thYYY3Dd8p`{EhA@A@APEu $ip _Ѯ. 3 hC[# :K  4k@C #ᗌKA@A@A)d@tc" CniLA@A@ uد~[A@A@A!R3э6E@MA@A@A@h础K.8qbeezL@Z51qbff D`ݺuP@xd3> J!A@A@A@8D`53C^g}}VXXxY3=KGhA@A@ChE$=#CFm]idU`JA@A@RnVgaᬞo[JCMehnyW)XpΣ7mZM&'F:hY pGkB%C% Xk3&gbҞqnFC_1%%YRZꪫ:(j_~O?mv74l2Dg4ZA@A@8yo8Y ǒ7O|b>Ċ;?|zC;Cn-/_97xJ~l9s=G)uųVX_ܭxbͳ]Qeg5AQrkx_6Ŗ\wS﬚瞿kַ0O*_nk=n< vywɬZ#ws6RUf㗎}[Cc5o_+wLm lA  4@>l(<ک_urv ȕ̽ٴU5r˖7ߌ˶b:hs+h@A}0hkXzsoz쵑o}nU-x,7GtEpFcP?>)&]?Ko">[|fY$wkoTkM>ٶm7c&Y<˾8ݵ>k(/w^Z>[LԠke|z_Q巾# ޽oIFJ!}!)JA@AM~צӎuȴ -%eֆ[Μ6rsTh+9{nye#にs7 V":~ewLϟ 3L6 (>~a~f.Օ,kUM$Txsdw\]]U[kIgLI'LY^ j]|΂+o|aY}_4:^hXa}Ҩ+NוW\U3YNݨ[wBGNWr1A@A@A`!pq{ [/(|99d/ _9%6߿~lϞSMwF6ط̽ĞpMH`̞=][⻑e!F*׾|jbq2$iܻC6g}ZᄏVJMVy4dPpn7KXK>q1poQƱ2=ݍE!n1P3)Ok׿|qe)͛ȸsm^fO^^uZ?ș3ZyjUa{1ڂ9ϹTU#,ޒf`19#j@_ik6mA8][ꪆgkwǩ#3U>| `{]/^v>sQ66gw} GRZA@A@8h8 ^麾 Ae7__=Xw,M{~Ǿ 'gTU-|ya> &_l=\/L~8 |瞟~cS=_>tAw- 7:-M< [n; >e/@m/Y6nnxY@fyn+ڊ'.z2f_7O\Pd\m#; S~~t6W @4~pYoC}ּ//xojeWuLxjރ7`ibS3~X,to=ynO߂۶r{h4 ZOIMϧK<5kGt|Y5\ѿ*4v7ݴa`f3{n|4*@]>8g,WMt=ßyx^U?>6Z WYY_xojZ\BA@AE/V1]n.A#oy-4?rY#:\FΘK C |+;oy?ɪW̝{̳zۋúz_ኡm8Ol ~A8}Y_}3#oL=udh([~9b|ST=# ";Lr>Ft[lyz=,?Q/X&S1͙tхR~>}_fwN~EA9:k3ಧ'LWKZBjK7˶Zj$I7Z{3F / 7BvOYJR  R(@8_bg#n\ĕϸ^ &JJJ\üj\K 9X$ᶒ]]]~T%[WFµl<"1Qo ƭN`?YLJ^^s.`R'4rŧLJtKtM_~/kb`=O- 4V7ড়>,ؼfΔ0-:]@\s .~q7ދtӄ ?%k]2tRFA@AFF&&/|9B|KI촴g;EBOL9CO,h*4 VnIxk%k_~bYD@˭ A<6''9A,0\)dmQg?&JO_)!h !@ 7q #u_6rv{i\o5֨7 'y7c2>3eTz)ΗpgEw][<9]G/xW7° :kל9rռ8s*k=w.t΃7SCc? 9ϼ~K}FY TOc5~9n#k^J4ɺm*/|+1o`|y5g'Wtk^T>wmλg΍xiȿ'?#jT@8턷 )v36_1v4ZGSEۖo#ov÷\K%i / @B}({?hcSg>pepv{E<8Y~@-Y7+WN@IqA@A@A@q暄?] w32A@A@A@A A$  A $2A@A@A@}C'Ó p پi-  % J6A@A@A@AB)\=jDI  p" x^U1h@;!FA@A@A@FA @d[ZA@A@A 'pT[ll,jr #@j|yP-(#  p_ڞ?{vj֭[7dȐ湀1w}wĉ5B  )kVUUu!d,$$$L6`VA@A@APB8^A@A@A@A 9MTBA@A@A@A M¨~h[#osw9oGo~݉:?tߡoÒP/ нW_is!4bwDs1uQ9~0ET&*pC`p(kzOz0j+B4{~@\{4I?㗺"t" hZ 87i[Rm0K=;j|aȓ/VCh@#a<5Ar Dս`[. _J@ߴ6"H)3?ѓ G|?bA5 >(jט|M÷dV. ( ^Z2V#%ր*5Gi+iS2,e5IE&d»u%NzL1lcY#?6}dH4D!C@XH7k8 ZM0.*Jy"إ]A 0|)4'b:lg :5Lր]in'3Q6=71H3L.BFF]9X!`ixqtQh57mΒCG({^znQbɨ{y3RcUPS[_TV]WiHJAyT]y%=/E{"_t0LϺ(שLC.úfYZOkM ql9Uᎈfu`rJ{sqjL;1mS\iJD;au~VƏ7¯|i[Q=3Z`J`P$,S<5Wڪ .KZ[WKzzJ5o:A&@Uz(Gk&ԥj%aTGsQ6q91a{,c}S8^qJl6hy_G?!6P}iǃ #G9m5ơ|;7iF Ec2O9 D^iq9B*A &woLU钂%!r",_gp.C?iW5k7c7n,J;~+06_`Ӣs5Ug*emÏF 8Ku"KyLJ T <5ra*P̭VPϧf0i1+C$՘nB r$HttMF*2BȂ`.< qU^L0W\A 5x*FC;JLKv>Tw2=l"TdhϦ3e>H򎁱x5\ jd(U_;U/ /5QǞӸ,p܎Rw uE Qcdݖ^2%mP 7D}G>Ҳ 3 r,2ޫpC4r>_fk`L8nѠ(W̙=]1N*s<0XNc97 _  4"+ q ğyN *aSShA-|Kzʸp=ԫ7մ35P!K.8{<Hh{Q:\֧ScN:~T{) p'`z tDBIWAx2aVrDZ-lE *F M*jOL4u)j6]^RU1*fk9Ih]8s%PN KCC"NfF4 pBFBPu(rnE`9}'SfN9'%mRJ{jԖeA)0qZe(ٔ{urQlNy]Z/>W0(]P6 __q)DGw42EuL"f L(C4A X1CVa'qG8OBAxp#jZP£dz0F/ U[h)FE3։^kӛ [ "[Ў (+׮ ~5д0 tԅ 1uT ү24ƫ"-ਜ਼#pdƹXq˥qŨbRiaJ" 4Tdv"A@A@h;0lBW]q8&%$@33AychG3I2Iڡ_jUrgu0CQݰq@ M4*AǮ*\t@ tn4鞐]+4ԡ2࠽>`ִ0 R;5f:53Ō:|۩ݩVmlcmg Nh'JIHҮiI EG @8?k))0YxF81 ' 2$7xciq^W=.hzj`7%?3⼽J qpR|Fߥ ]86ĩ 3k]`}eFFB5KGסE=_msPP: f`O q$oz5K ̀F2Fʄ&0PC[jY=fG|?[`[)qEtZIh,5r ( Q^H9#rLLq&Q nVBiOjrx' 8˶)XPȠ-P?D!4( NKq51FZ~JdU -h.WCl:A@A@Z C| 08 # 5FN)$2?+23wTzTPE}&d7q5q$Ͷ(~Kh\Li %:65S9b,LK(oL"v|Iӭ0dj~SX4M$9gQ}جRDלiPVL2:'Bu )PI1tR+M:9Ma͎poWƉyLO(斃W0 SC52 t,#:Z`1<EKM`ě@CcG*Cf)܌jiq4amJ>$2T@y &)Ń(uuH(Q}ƴ CK:Ȥ q̮1w{D~W4;!&ad@n>R&ɫZNN1yG42$l`-'(*piOQBV/ݡ[ 'J7Bԛ@FP՘8E:Gi t~58h&u=:˔1!IP2Ġ>N|(8,6#U \Jb~!H!MA"[n?!~O~2y5kO oy '@_gk׮5?뮻_ª+.'yC9u/!᧑as4] \䅄a&h /) `[td8e?עvV9j(-MH5.JC0nD74{E7(#4RԁТ X97b|͍4a5kL_kP;3I'hu?Ȕ*]OߴXР%!ZMPYC ;ٝp'| `MC3մ{jSŊ)rߨ>[84#I֥G7VWa"TP@Mgqu9^[Bb1Ү6>3.6v1 i(H f:'5d+߆4a&..99*γhvێjGȒPm :CJ3GC iN%&JFDhjkuXL?닎hw+>ы!or[aaTGGxNhB/tcІu2"XCegWLVnꙸ t͜cOq j~>pG352D=LH<{{cO< 7|KzСXSSzWZ֤Nz|CLz)x&G2<¢M7o߾ӋGPAly@:N; XA}L=HG稍H Z1AO~W9 $Dn d/m7vH _.ݕjOđh,D񟺔/ktHgG 0CtvngH*E&Frs3Jw9q(Dщr{왌i# N`Ab(a YF wT+_*;:%\}klKCɐגj^X+8$1dw, .Iz3$ZcvZ0lwzC*]CEE&D 32_ N8`'ZWGĹbFVWWhj'DjhJZL箖Qަτ ؇s_&2lonu VK"c %|fqb0AYG6u}j hWC)6 n*'L v.WGnݦ;0Q6,tZ3LtqT#9&喩{hU Qw7ҲKhs0ʪ7Dd:A`4G:b"\zO4AsUesdd6kT܊PPlvz$IVry+RKh 7uZP~,GЗq6TvQ:ï/y5B[M'1bx "ʘG C mA8MK}m'DR=,y'^ ϻRu|_=iٕ߭~S{C:Oi]u޺mνqg9-C 7q01%!d/(!*Re A:V["h2-)rF6k20(jFrxz7M6dMߦQJ87Ë/P7|`xh.7Kclb>uXHGXZV͜"84plhAy MtwI pMû-*F/#M#xE& ha1F(@-ue=h8UKz/>ћ燗Wn|tg^GsB,؂"}agőq.Sa=RSN[{pWfǬceuKڻkǖ5=.[Z546"qJPT}˼}z]t1±@e|AIi=eML4Lפ7Z|ٯom_[nYmM"-POCv*MwYII0 6匳7lӍ:ݘ[h&^Aw>%/.kBFw_\<sF8<U/ mqJ|lPfڀC:Ul8U&&rUgcsi׎HNT|\wO?3a׏-sWբ1[E"%2Cc6Y1|qj5W2OԀnh\EeP;]eHČgQ}j ۔؆K\ 7a[eZis|NQ{ ^u_>4m 8+ZiR?ns 8jGl+F9,a󤯉#WMU3mk[E7$Qg6G 564!X~NR35ĂZK)ʊi\]Aƿ:'MАa4֍ꎛPv - wВ!a:Z=2fm2ZӢ nnS3l); 1Gō5Gh\Om 5ώ8l:iNxl!4N~*`f؞;4(0`!1-eI ؿ3Rvbsfa]X#B&{1Cl1d Ց<֝\; !8|A߰M'2Sؖd)Mq\wxrAڄBū?D6 di\A]d(ȴ,#Rߴ I:l,Qfҭ+xPlC3Z \m&ƍ.rnH`mǎaQPA䒜95vU ꅵPE}*ytoRKi1YE(2Tek'ZQz޽g.\&s\aQYpV^`f S!b]5Yg3+Fwߺ_tõo]~_qu<;UlU9ێ1hN/@PL$'{-CR`irFB(n'$B;Ɔ$xx]OO&8_/+VX-ÿע8knp\U6)؄'x;#ϼzyj*}gf8#GAR֫WMSR\R\TбkVDf5c,8yj) 140]ۿo7L~~v( :s+W1΍N胾tT2zֳGx%+#7+SYWkz3AL,< S[Z\=aǽW\{Cyy6?A,Oh׫?w;<_ $ŨD]1)G!a÷eOw| b}0pfvoÇDP'`/Ev.ZTZ#4:]œ={)k`|8/Њm`}5Z 'CaNtlڃjM@3+9 >׎Hi9{w`L 3G(a rl֟tboGQIbN.,oh?6ʥ+oiV5QyN;ݥH07}ʗ6V(EpBX ?D+SSA? :t0]X,)!aJEM2ZSFA5xǂZY)i|k싹Diq,vttdd)SnO.AkƑz]u W(e~$F‚t8 V|Q(C=jy1=6#Y9m3amv,PCKR:[T~c8%n-%sPJU)K΂2rWؽmfNG.CqɢjjRRNИMiFLen]$ڤpy*uOD'"(ŬڣxK,Y f<@ne5Y[l1[ci# jFb.gU];7j-[3v9n!q|ݍ}ݭ1t7-pEk؋6Yӆ$Rp 5̢%SF\so{oF394p̂UMڭxGkѭ*(S)2xudE (*V'FՉy{oL!;)L5 خ ת*GxC߯VBV7|{%P/ѽ#' o_ӯcN<λ_xe&) s"[t*@yszIH =HpyC[|zuuiGq8ԔDLnLq9ƚRx?uGiG^]y땝FqT叞:oWN_@UuCO/Yq:m'8C,)3F_OLbouiffgC R}U5uAW/<*LlP_Ib%'K z`ukđQ=z4Lewຍ\% ( QUr Z~\Ύ`m]0^%'|;t|lQ:e+=LcbwUI+Ͻ284; Ս:.UљMȮ{ & {e =ۏ}(˟0'j\saZ|o3r7ݻPk +Bl hsOcJ&d2 =R8>inPO_|䧁2|=SUM?8 UcJSsBS}=.#!$G8 fZGL.{~U[xz0֏!ܔ)a ,+Y) P ^?`bKb++0ݽɿHTM ,P TIib7jNMŲdu -s& ~R64UPӜetp&rX<6'C4.ASFXWi6tCT! fǛ}AՕSs-I}5LkLsRPUwKHtmǡuF îDi;x# CEZMhDt$mJ-Xݦ۬m ʊftYݓ fwFcoAT UFY)2v7{ee}BXtPCE做YngTgwU/es{Zg9ƵVi0cwPGHk谴]+TR]jauޙtepkmh7سP!=~ږ$lƓCp.9;:4k19StSc"w!S {$#,9UV5&&KHD10|>qU-|=N=Q[c{>/5dv)`$ws.*I7 RUMԱ ?1s?#'3l8}gW_cyIEW\zc|jO"U'x~dU>tȑGL=Ѓo"Dew_>to:)S۪S gSMi 5Yʦ|b j$@=C 7W&<41q8p'?srM?zyB3qޔ^}EeJRb3C6_ٳwM΅rD?!LP_98 st,ݱa#GNO[ ?;ī~6RhQ}\jϯ=)+Q}&=-u`2-vZ@c=Bȝz҉veտ=ueZOIc^Gl/ۺ`Q?7@OPI뻋C,#Jak۰m"h&>i`~mQ!T 1AP9(>Or8( $6Չ=j(bp[ }N Mabsv9,?7R8&V"2rMf,UˏZ8aڇǶ ={#g8j \B^7reĆ?j$_њai3NkZǘ[y5{. DS:[eRbKΞ E!a\%J^'r`ծ T70ly&|C괔,qKԖQGR@ è["d0U fڒz.qZIuWG^BiZD 1)wDro&xE3=$"h1vNXHZVfXLj$JW馞W>׺ov=0MpVGDR<7*.!8h!g%+9TFp.RCy2lMc#PbWEvWn m"bG(#*{z,u+x3B2fBtQC kȓJ_[;hwäM)pb$̤^{4zSki,ؕN5/[Vh 򪫍>3q1*Cb}?=? @_ 0.)kj{B=E>藍MWU4MX%-%SP3[hT?AAQzH8 ƶ|w"ڌ1~QRDufffsÉ؎H Fssp1qqqa!G\Z=Ѭ4=5%ȣƾj=g $&{oVƿiqLsDְ깕/yWGMot$@gXOW^1v^٥}]oٯru>ʴRQb ~ZU8dh/7Z^|h U-5fdNg -URnp -!+e(F8]] -"S?o7{JBrl^N%cP⃶^'X|O-6zO|v$-ǡ QD}"'k aA$2+i`Ab?8:$Ro`!X:M#A? C !CC}g$Ě!\7&Q,fL,RPrN,-TE)E<pʌՃ2h4XCCu1~d=ߑ\1ľǨC 'Q -$E Lį5b"Bٶ6&A5!7pUd}#s[s;0 O*t &QzN{*clCJPqVwJs kh'9 A5(ӽdQQuY OM-m8XNd+6x_ݨ pz(dke*mx*bbziDPT[%jhu ӍmxY`kg+vN&l?.]C5#T%YEr.ٝiB!?r |{̟5}쐑1w̙?s:g$ݢq:).ZRTXpѢ%L9=pXCaVj_* Eq,gq5̶d_o7=˶L݊3Z`%֤"4O @U%@ڢ>BsZL z%!aO(R7/_w[m5uL ,l QB재d\R)H4ed6&465گ999E])P~+Abʃ1bx23W/4Ns&GOR5̼+CcH!jA"fpӚի$muɱj]uyۑfLxei}ee]ōnС*uqg}'$grBMI@iz N SHܜOyJMuJ / t\-){]opآR-MhtAp*k-43KOy̴Kvk{dw1mg&wHILN7_ԁj:1MB=>N4~NފV`@ t-s$ GA9z$UC(" C(r]sK8.YQl(jUVP Q_D wckx?\0&GwJ#Wg8o`u*PhJu a 4Z_c_thR:TQC tJ9Aߠ[FpA(2xqbpnrDu5=HHuD@N'R#K献>`zC6C3 =:S̔(!#ĈPWɚOA<~#s&ymeXLkܥ xBVBjm̘v$\gRr=G#OgMb1>4^މvkd=xZGT/߄zD 9nDy+͑ն9tvj !Skr4*lpz{׮ٱ2,5&c*@Q=(^~_=yj#34؅L>1{5{R:zb`n1k(}LXq]jzVݷA8ʶC 5v$mfWz2)UnީZ X2 8kBi,i6D]!55&+JU k?!8]8WdzgG`8HEґۂ`:i7g4ˉ$b0t%+`mQV!:$e:y}?# `Ij\c~ӟ^̥/&XWy@1۳{76oC.c10Kf sܩg zN1Th^:gWQisj^N=RT^Ec|2W!z)5a7m~:ya!@U+V]]X~]qݎ |v^(^_%pDހ`vmѿUb&oʚ:37$.;~Юa ;?QT/ Xt_Y]D$U",Yу(#΀m ,mk5CB2-vp }E 3tk/c(ݰeUHyCmmS5n{g60,M;B/qn1{c88h?Rfi_7<Mch:ADuMpTe#ћۑ씬dREhueD.fMRcbɔ\0mb3|&y37s@/N ; ƵŽYfZ5DLƚ9Ԝ_IS O,4\XoR>EWԒ*1p3Uچ5.Kr(abɪyڇ8-+!F 0&+;vIF!rd&5T2O*6jՎ\iK84bpJw[tTB\:e@k 7r-ЄC(jEw+Lb^ƎT\\ϖ2߻Ք}6 AO)DjDDv,;mm{΁F7vǮ` ò 94+eϡN|DjHrq.2"[%4H` /u6jnK/Rx{( 2Ņv&y!"xU j_5E"HY8 J {f@O&XK>"NX5?tv# E";BxzacBꪪ /qbZP#~EYQԫ|~DB yڪO;(}$sXhv'W +3ua!*Sq4"[%C޻{_hGKMHpkנQӟ4(0DOFXy4jnB;Vv.QkDH ԚLG_ftJ I V*,]XcZ]ttҽ.[{Iu$dT3fTQܤ7?f`žG# {ڶoTg 45Dxd|V]fwۺ n),AQ١``Pw)f 쯆췣l̂㬁?JM}zc/.z>1 X_LOo]x?oFLO2fh;,)467úO;/,{:6<F&Z* WFjFg qRW-l`_u՗rCb[ԐXuv<GueQm|j̘_aE.o[| zs?ZT!;)WلZEgt%[OP8{b+J kߒZ2Q8_G(@С9V%iSQ-)p bP; NHL{LRJҠq;vCdى8v-y\BK 5U` ZaNOoưT~ :.bRݠ)r~(9ËR%ՆaQ *f9ܟ5:DhgN.g-.cȌBkRź:K z$aa,~mi+}o!Q7"%%J ! wdJc̸,+o ӯ7͆5㮔Ę3/ґsLEa/Q\77g+8,JuZ*ou!rTec VϊdwQ4Kېsά /N-hE1_a2lMZba um"[6٬A,P<ؕ8gnUD6mD_dɄ?k>lGL||l\c|/?b%pl_ _v Fwge^:̴ 3$Vt_`g{^-+6oٲc>}0YF&y 4j܍b ibtW_c;t`Dfeu흿~x},<3_Zs*iAXj{_,I]T m'0Ck'Yjl'~L@#v(F >a~G/X SxtxYP41ú Kvz)n687!E& J6 4_,`fgޭ{*)xcS2 SGEk&lbBjlEU=w-tNwxqm9!i"E @̳51~624ViTq:zo=6TW6 u-f 2/M+kkRMi ; I̋$ Ȣê:dgT<96Os7~٦RRR_K+]_6nU)7[2eIEM8^RUF I=Cj686͆}ckWꕟ G̪?KfZ"4b=<@]w퓟UVgF:OsMe(U l04f.-7eϯk|jquM:*n{Րw{k_Z]yԩ[ZQFOv[IEh W}ęQi?/-+:ru[uܔG|fۋZ?zz7?zz.xC/KiNb*Xc#&t0ZH:DۆlTEFՇ kҜ@F1}&dpd>l4VPz@5,dWid['u1HP2 7t:))SWR%"+naC}2qξ5\'|4F)I`TeuN+ɄfҦ |X6Zo?HI0֨u,S[N࢈=7a5Q8h 1-ޡ۩V1Tp&=n ԟ:XQj[w({݄s/Wі&|yOhjv}Zim?0M -/ބ*ZӄD| 0^(,+h\9a{-e^gZvK VobrTEw$eOk[BI7KT!b5W̼ZhIA5poU,Y'AGrժU{ FzOmrzal[]6nOyQ/Pka!"G&lzBqi[y5WÛ[vRJZ"Z3rIx5^6VFl3TBsl8yUUߟ ?˱۝_|V ShsO|(Lr͈AMh5p#1wu7m[X-Xv)I t/qyROݡVi699'^I]KhIĎ+s2<%C}fXAMfKtT&^)DsV^GGM)zY~ElHc&Xg|݅[n۰~bwV ťC}V1tHmޡ'Q[cM6l}tct4!;0猆bKRl_V@xƟVo;/(+0=OtyA*6XjTȃI!_g[6 g8הٻjgg-|q ˟dn?T@,Ő ya2wR48Js2;f$B2a[yVo*%~6c~<~%'O!e/3KMOًK?ji>|XWT7kIܸ8gk)l)Sffelx l FT)yՋUBOS 15Cr~UM]9~zC/Pt]])7]Rvg&r\ ȅN-,7 cG$>U^Ќo~ 0;/lh,>J1e_0[wm56xL/K<j|)^6Sl"䐙WaZ "x0. hUZC (A=sGBTy<) զee]RlB֔dOkeH77ʠqdXxNcW\@G @ӪavgdSκL+|AA>1AF%)BԐNБ-FJH:jZK 1H+g!0z '0Ư wl{Nm tjf0: .Y6P(H(&F+x싚rV鞉$GZ~ @X>9=b1Q~ `#okm\.I홋_^*Jx;c7r-H$ctjĬ@-'&Z o_Rlע@)(tff=rk}g}^zdc QVrVfLNVG~pEy~#5 vܹ~؅;T`kafKC/0(k7MCYXjRcJbnsϟ~)QM+k-U+}ڞkJUS^ $$$<'][7xW9OOw ~ -ڵ3-* !/4(Ⱥ"PuXwcj=- H.wz9$L m!Z$ ,ӠOQetSDd݋wDxUlWej حW/x^ huOpIE؝pf:Ü vԧ[^&oauչ_WͯU]>YUU]7@ /l[\qɆ.eGhy{gt0&yꕫX]AsS{zEߖoJl=e>xu [9L$Lri XcC+/[sf14PЩC-HjOr4 o^( !qzpΫtyzl}So}Q^[珏a@}|MV1Xv%kCӉZre q1,(r֑stN8/YxBڣȏA(^|Cq~c4:*+ŘXC:iE1PL",rZiwlP&GvvYg e4&UPc'bE̾[2A]vc6$.40+ E[yE(^ks\\h)6-%1GvdTSB}aR/6x6QS/w*` y1ȶvG5ޫ_Z*CWK X#K×T#Koi:6w|,5pFNNI4X!">:A rV;lbklը!'i*Ӄ<@P#(1>ڲC+D#gTNk`mWXj>jݚ7ض\wQE)N>.U9qڵ[7}N86bw|r/fnġ1E;9Jtlrwzx+ԁ-^KjB%`;UmVPfxpDitkfao1M=j4w=Y^970 a- P:Bf xGRÃxsNz/>jW'/`N!7-Lmrx Lͅ? r}Zera0.=D7aT#WLcUK. ٝW\EZÁy^w-(;f7_tɰcJJ4Z 79цio9]l؞adeדJe}`]!-.0X鸪FR]::UC9k'ڹ"jmiGeEND^9b H4<&ShG/?w'^4妽']+ ^ vM;k3w}ڎN1޶(7X'4tƑ9 IgS«޺bdžN%L1t՞j_b'>.-M%b puclU )cĵw nqTDkUhF4'|z*Qsl0!Լm&.cd<ꬊo>}ly?63nq'(c>3&6NW6oT P)^Ɋ﵍T"΢½':vQ Ҟ}T>%>nۡ临^Of3|,:iO;p7 C^QYuQi Xn+wAcwYa7hRpޒJdj?HGy)M%XcH W1[Ϫu ղ1qL|Mp="Ӳ^=-G];2 7Ly95 <#cU "? 'D ]AkPWs-k3a>rѯFvHoPK;CkgL#r21K<V*eb49UGɢiH(?$wGȎ" fM8I280VH!R&-KB\JZ͇7q22lb%8^5p*Q_<B[ugT:w0Nv@ZEo[!uP_jPW=#ýOQ72`/Z5ZvmJDZz9hOw'Q;l1+NՌ)j~ب6:b6Y&xȉU4PN#4ἌyHo_Vav:w׺j}oƃ+s}eZA'jqXZHkc=:ԬCRjs`_O#9x e ݅e2w(?(\;P3hgz/&E9@#ò:B*0 h@ݵh@jԵ|q!é Vz -T U[.A:6%&:?kõ:%^ ; .GRϛ X36(o\|%pcYH׿)xMU0ZZ]yT`9$;>Iݶc:4t{9JLSXhC vvLʱcڪ/~WimIyMy^8x(x=ՖpZYPԪe*EuD'^Pͥ5+:wLY`=u؝{ˍ_q^0:#-mOtjo6 v`FnWU`IuJuJyni>&# ^<]S} `8J)E^h9`/VXbIXv>4M^M+2=q@smb'oFհ V$Cʩ{uQzL)"XILƣ~+i,Lܱ kY0H6>LkXkt8d3Ӑa?ID:WX^5ܡb9TDSM.VJj\)gZl+@3f492mSۤcFAMGLFIF8wnznp_4,6x+Tpu*ݟFO+ Ȼ{iӍI8q֌$lwH?la,1 'pe :xש>6:C? %~),wEQ&N(CFӖ6aiG`KK*ZĬp3>ZBAtil<&UFzV3J#y#3Uh\lžݛ8[H =L?ܳXOpG5Hw K9갏?`I;tsis.}џG?.[ned́eo)uNr*>$8؟o$U$ui!4 .weᡀ{8IZjˊ\(v#gKBlvϞԔT l}*tRC&`[+FleA̔-UmG PT8 0(yJ%LG>ڄD|Ә_k\6n.PÁӍ0RmE913VcAx9x(a 1(>zB:P`#_xRqJG3m"M"L etV ߻e_V) [+ ^E ~۳dޞş^vhk:@ Gfz.j[D=-fZ4xV)m(t5PQ|o=ZcT(RUΪ C+Z̳VtCXg)Xt`|{zﺠ{Wg{ 3Σxn_NvW@n3򓻿 &8p|e2&N|ʍ)Usx0{ͷm߱l-ٲ}s}]oٯr>G1#V 3RB bSRͺ?xjE[Y>9VEthԮ19?9nKO^{Nul#^9}s$$S ̯ĶaM'fCgVZx)*<9X Xޠ!5'1Bs/ 0R(B=]jXײW} wxp ZĪzN,Zdi >㳘m91D<=*҅1+ι ]QKwOy]TgFz YgIb@zpF.Kc[茸q@N+N] &i5dY'`=Уw* d nSaTIM/@G[#pmu|5!(zpk(CmX0?A&n3PN7Z2|[%v4uI2fk;br`}q<ӑ-Be!M֨{!e30zٔ--e*RSDэhF"ح0 ؋:%%;LȕHs#:^7Itc?h2rM,ɦ1)6)/ EsQ ϛ yC[g}.K"%ўkv_xEΜ' veJgO,m\ #)RE >q%Ju 'cl?㝠txJl^.E>x<ȡ~\j&̮SrVY wY\\L6C Y>3 ׷ʋ"~vq/ct'Ֆ֕BPcPwpP"`ӧVѸ1k><Ĭ{1t~}wmCnudWhI2dMDzOl5$%nuѲe%}`PKB82E j wA4`+6sq2X$OaECm#3( {$!^kȹUM3Q-|g&5C [~2zW"?zֳU!<d,2`r+{Ͻ^Öx|{o?r[n9<.fc.X<afar`:Ǘ3ߊB`DXa{`4c^o%Gq~ 2>;ktEv逦["XrU˕omݺuGnԓNw}>s|W\v/}ٜlwyև}O{˯3L|#_u˿fGlŠeV̳>l]죟<˯woW^qU[W^e+ v5n8mwղ=Uc bx}V,ԭR-($m vv`R̥~PV\LsKʅ{.)Q*_່Ӆ(^Sۧy-]yfޭO/pԧmEdgWNL5}hܲE/\]0gl9&'-d¥-^ےd ys'.l`NY?4?`dlW*uXolQZ7`,=3.IRg`(Zrɺ7G}n'~=S lڰ}o>S]Q2>1rF;d[~WGJW|ǵI >~r+7n}<*']o~_S߰jK/w|U 5˲b9VkQduMo:ܶw{_ocwPy0fJ~O9.2/ߺ\-ZTݔǶ߳q=#p?VlY} bqS "X;/WksYg)򖧦n{[Z=nnxM׬^7W~;z5bLCCè+9u/O VVq{+OA 5~-[G}X$?!d_48>7GIGa0_IPşpNh v7Ι{v܇edC^/@]R ia#rTq$PW9:Wn/I&^R4}7cn Y]q!0a b_"wN($-k@ـdͩ2֟ڐ5uHhț9j3NpF(k&1P tϑ@ߩߡLZxQ2 wyW1~ghRntң!}8QjAְôk,A4jTSk UwAw!$(GHUnG3g?eʏްn9>ekdFV1yXƀ<.W74 UE(Or};@y,_SɨÅo|?:o|cڵ'>*",[$\}wrSW_sEc~k3t!YadT艩 JlǛh_֭;y7G/ӗ?s<##)ޞ>裏 ʯ} LOփUqwڛNx-d:Y{`ؚh;yVަW_?.pX^$yKHb6S3UQ@6d+i/|>t+^u񢋯+PR2^<| yVgV}jP.OnVD@-[ؖD̹:Ko;n?ƉXȺ'ܧmc1{yG&^rM.\<{| ֍ޞ07gb]>hų6hÜߵh$m7x̎Jm^9b(urH ktc"Ji_F .,}~=񍿷w,1?{ɦ$sGY 7{s^O憍`"Wy͙$dtIJ55h|Բl(¾cs'm%glMkc:qׯXan2V\eH.ˊ;HM}[@śilW^}ʵ%,Y8 G>t)(5,hMuF؃Y0>jw6=m쪀'~yޱq.$)X}O`=+\|{LS?z|c_kxҘ^:< >Q$}2P2Ypyȭ\I PFd j.< ''{4< j⢆NNq UՈPAeR.2%lGa JJ%FB< ؤ,8Q\*8ܤiqHHQ= ڰF;=@TD3yh@e\ }.g/'|# Q\cZ)aO ZׇP k>"C AU?5~*C>I?٨K=ud+H+v|9OE#9U<* fVef;Us/ _S')Bj $4r':ڬ Z5pw#'B*441 ~xbͽBMRUFC!Ea11pT;(L uYlÇY_{@S-i5ѳ`MmOo|ಟ|}[=뿻adl\ Nà8"ߺ1#[7>*/f^WguoHw'/?vt˷6#[oM *E ckhU% r@ZT kľ}{,^Q'pU\i2ACXxT,I;ܶjՁ 9u'͝;q׭7% ߲K 4QV}t%D?^ywo]ǜP5oe?xoq %ԔdANN[^E2q&{U7GٳL|.v]_.h/WFe([, OLmTv ԧe-&uy?m!7FVj֨]tF}{a+`7l~u]5pt@#g) _ց+/i;NuV>#F+`u_7o^:sN__"RNǕ\{[N/ OEȧ-9Ny׽sީ7y&o9ͱ 97]w .P"vzU8[>O9?sޛW7ͪǾ|_#% 29RRir2z 1LrpܬgN`muFa;_d\d.}jz2-m ;wᬹOp͏߰z SOm4uۚM_{m7o4:Ut+Uj 6 SO]n_q μ?ku wO6S|!*S`I<4\MBpŒzJat9{u(NȍSVʗi[rwԆ+whYc)I 3_pEa(}J.\x9 ؄ DDB vo2ԁOwdVRl/$|Iú͗p/œd_1y¥ř'aVedUIBK%!rH13q xs<)gRJ>#^]0e+;R/ uIꎱ.+!w\ & ;aS(jSai!Rw6;P:G/~T3WL tt(̣,}?aʏJD+C˟FnCz{G΃3a(Zd 3ا#bIw}Uȥ)B IilH9j)f>j3ZsNĹ^sպUXuI+d+^+7~ =ۉxBoNZYzJ3"lc]U}5~ @rKSicof} ?FJLE3)+sS3v택۷/?/yEi+3Zuˏ26I</@vU-YݬbmC o_g̞?} ث9BTj*RO"ʙtC&^%`yS_ɍ|"&EqAcR|T͖ݏ'CTXWW?p6l7GVw3>VnؼmS#FkBYC)? 7/d瑑y%}na6s=3[_$6lؼysn{:˖<JTK{UZ)\)=/_x+C__u]޹2k7<5y{-MΝ׵_?Ԣӑ'-<(F߿o}kifЖgȎ_׊C_|!YPRĶ:e_+޴xn!8L=_=7G_`⦛#~WVL|񠠨Xr3^t:, =t}9-{u?xӶ,~w,63n_ѳNĦLrSvY‰Y.lѩm#7=Ƨ}r=3;չOL ] g\z=Jb^4gE^ --1 j)ޠT/SzmNy&8q vP !vo ,4 -t/tW=ph脂ÔВtH9UUڵL/@, ^ +- ER,ϩ7Oha4cVC=6}sIa"B :(ѾpwgAv j0d"j/1 !p'B#~g Dub4c.%CCM ȡfȈAqԈ8p!W*J綋@ Rku8*K!ʦZf2v/+ב 02pmh7Suw4Lf`tH! Ʂ~>xhQWDBP3kH"ցY*vA|,b:[iRҚ>4q5QU+eظ^ (ƨi:g$Ӏ㫐2PJҹ֐5]!zi.9z%6^G!di{y2PCpqwŪ֍K|NxC,)SE{{߸+z f߻7xou|ߟ[GkNu7x -^w v;w[I۟U9U{o|[SzVW_=Hr+.+^vB;_=܌?c/sDIv[? ].x>xX Qfq)A5,`[}Zu,$}>2Jl^Z?Gyc8h׽Y0@Xpn$daw_<Űr-Z߶c_uǬrwrz;A PKßv{\~>.*!X D_"h=9{ޣclw=}`ޤ%ub'L&tf0 c V:c.E+4gOz_:mASG>:SS:yQ몓Bx:O¹5{^TU—v"vo)үO5 ! ߱cxi5}4GI.QC2Ϊ+'9(-T?,4UU*C) `aUӽlt7l>iHPuPҪ{$8Gy^WkTm5SiVN_կM}ҫ}.GF&A735(Ise߸ܿ[ߙg}\+A&~d<`d[n( |&^K-|qXJm?jGdAq{ud5!R."I`eaCL7jٰ<^-]`H܉ [1-[̑]&ɭx<.O ?uٷ )іx͂#?CJfklT+25>ejX2MAfw~ybeY6&S. okh갲 /Cn>L,<|}}ɋ_t+~y֢mn ?=%6kr[׮0FFeB7piFGWt &hsVĮ;MBO@iYXѬqYGgk7Jsܥ&vmX*{!C+¡6 spE^-Oxj_}؜2"zGsR\jkշ{sf#m8E:j]ܱ9gMZ<1hblщ޾} oDVN/UUjjBGt;JzJ:G* ;K7ZҾXx5*3weOF ~oCHD[kG)eXfB菆A39#!y0C Dd:e|0Bt!}Cr;t4XNaA1KfݐR;W2 Gkc֔I/_ǕPW}o_xl@6:bKQ{h 隹],oRZ V5xЏօ 3'VerH;#LJȎ,gS}|lpȪ@!Wc0dك͝kOXhĜqk-[lMb` Ad#.} c̿姆C8e_ytP*AC\2ݵhIu ?f?y{߰AJpSDzJGfI:+lEӘ~M<c=_h Yڲ{Ꮾ춎U|$ܥrMvMJ\~b{ ^˽ĵ3b5 姌alrzW~vVdZpu{^A9a`ᵁ Qn؈Lh)e /{PDž@ OG5/BВC˜ᬂ.o\x|K `eBM([a'^9e tU7oC @JPYUfD=loWiV !|FR\L%J5&&` D=~5JiaR!+|R08LHdBtQrt "d1'b?̆Eခ vA9](#߰y*#U@LBMfPl3}W-Pސ2WfhA&_m'IQ*,A7aSKP]cgngKw! q5詚]eH U>ZElR@5C_=@[֞i44$*uNyq-VQ80e7}^-<<=X ( %(h1Mٵ)Kʓ[G"ct!vEp'ӗ/1nm?/y5WڥvkڑɟrS.۷ggać|P\`G eW/)Uv `+rv ق3uo,:6mVͧ`A YQhTJṁkDmd3F eid$w NM\Y1.ȜEVʎh_Fj!KgK1o@U4ۄT+.S!tH+>>@d L4t !H:,*bߥ ZY1;=}_*bLQd?$NȎ1*ܯ QUdx ]\ HYմS[_r}_<ͯǐhB/2 j\AHϤ(`29 t+{u%Ye5ZJ<cdCY*حSM}ux<&)BTאCJR kjtg/u d 9Ms8Q9:IJ$rm2% #$鴔Uq:)RI7eXr"Դ-)&ZP r-C592l X֨?'nu ,MeIi6>I&`40C8$D}<2 IM4ADקe ߁\ *,;X%HwrNhw{!%1!a ^ 'dm g?GCڣN!yp+l^"|^Teql.;qa%N- 0/9PB5t.W{;I@qg4*4[]ŌjsUY:* RCpה;4> %ɪ~ﲕc̤pݍl2uцUB?΢D4n=2WlEQ+Kk\[){YbR 1L&ٷRD';*Z뀡 ٌ:N3B8\я պXITX٩L() ba(2AsGNH|'o2cϨxeɪK LuD2BH!5l7৳rWA:k'﹦1} u R<C ON2f%Q|%C CWRiY͆YzQ qBL\S[þ;luc>6L^|K-D +i|[а<xΐH/(/I|k][PThcP0dM:GF=P'`3[J".֏g`r+D%0@>= @,!Xmn$").֣5І, Jn@s}ሀSx[7:6Qޯxt \b}{jaj5YeYXC7ʄ}a+f1ၥE~-L"Z=^ h镧]&js Oo<IrgM+͢g>oKU zTCvIzeVKyܶ zKEjPG`u+vׄaI<^"&Vkt /Lpф̈ k44@K憐1FAMK.T3YR䤢e@ h|8p[ BA a&ѡĜ*B[zFWWTzޱtZHj/R M JƓ2ԝYAKrdbN[tm"dB?;W}DbwB`Ar^H<+=nV9܌ɛh" Ci78xyʁv3gxy(sH`+"U^o'u@Q59Y˞s"u;@@%UXԼbd%% *NwBc@ !mA6dFZW9EB(!Dс QSȀW7ƯYXc!_o;:$ǪJI>MmHA4 fSf71SLMU|e'X_ 9 \6im@,UKńjS3j&TTwX9ujUQod2P D3C-)$E/:ׯyĴ0(B0HbhG`{hfFȄB`&XOBQwp5 wӲ=Uv.ț-wZ9x59ede̵A 9cT'Ls`i»c=9uH 9*Y*DMxsDkf.w*iRkmKb/4!ż-jl?j¥ 2GDW07\q]v-w9u%ɫ"q5ï#\$\;\SC%B$ zQ%dNqćTF9(MZ֢2h-\L+ 6$[P/R:H60"yr |!X0rj6: Ao+s0=EUU_oԠC B2Fhً b*9;2cpz߻E!*L{+&cN~CJ"q(^nc71* XfFW1k8n`1\av\t%ԟq Lijɜ |4&8UQ0SE$%+jTz^ѠJ;u_|g lĂ\i[9@@ zVmuZVX 4IĬMm|F# 2nTLZE&X\mݳ4Dit1*a-Sp 0`.,_t E SxzTͥ=~j~6t'o^~>gcoY:QhxR.߶Mgˡjc+$Z\3.KrТL \.r7D-B` d̈L .tb͞:SukГg$DZ/{@( Zj].}215\oph VI9SH&|$#ߤ:E%`T9 8Jh&\ Z]+ 8nB `R .5"JP tn]#*~MSrA4u9D'dnWa/rP*ԃC3yN A(jLl sPxaBЇK8Iv} r$8^&-Q=%q0dzwL9 DMD wB~u rtbpFo{ ]lL t 7bV=rn!;:5ꜱud-!@v"5uBN7`hc0\TmdP$E*Ƀmz<";LyS4pR+Op]fpXl6+Pg~r<1Wt%މhn4jjI ^hM05]3nUc0&} |U a` 3t$XjҲ%.L/cY$BMrmS!8=Ła 4@*hF@=@tJRݮ^ T|1rN1SX[]8( u`&;>¥e2iX' YWo]%=gv U_&h[$@VHC@TaҘZ(ŭsN["}2~,Tg2IVHZX*bpFա14 +kISP ;{_Eu9m ύCX'RWi2mղ{0-!g3O+㼓6Ovp/0Xa72e3I֣IJ*DM:ˎ"j_:2އNaj-^-x%)/ -Ƣ2˗Bu60?aҎfY$l h1P͕ :AepyIJGxF I=LfȉZ51ܞGJ@ # CJG T`(.% Ri\@`O[p3 IP` *4jlO=DJLQ-KSJWu(9i&Ay%*Vr( @sr$Ex#v%2#;Xs$E80w7ci뱁C;PDVJEU TtOF8inklU_ l ŕWxI6QU_)uE?]|8+Uߛ y?N2kҟ#]3zV9KC , \ad`s748S(mABE' 1%T-k[ l)3~6/ߝL{:g#PJ$zPpd&D<>0!J6&% 2Li5o$v.sF-+8S9'p+"+뛅p05V!"HVߩ1#H4 0 >=C<6Ga+Vljކ U@Xh漢۝nᬋ+`ggMplב*1vIBZJtCa/ٶ|+F<{UQUn@ߪ$^qC@mTpvTqb^~v+IENDB`Dd ZD 3 @@"?i$$Ifz!vh#v#vu:V l t655uazpi$$Ifz!vh#v#vu:V l t655uazpi$$Ifz!vh#v#vu:V l t655uazpi$$Ifz!vh#v#vu:V l t655uazpo$$Ifz!vh#v#vu:V l t6,55uazpo$$Ifz!vh#v#vu:V l t6,55uazpo$$Ifz!vh#v#vu:V l t6,55uazpi$$Ifz!vh#v#vu:V l t655uazpi$$Ifz!vh#v#vu:V l t655uazpi$$Ifz!vh#v#vu:V l t655uazpi$$Ifz!vh#v#vu:V l t655uazpi$$Ifz!vh#v#vu:V l t655uazp$$Ifl!vh#v#vr#vP:V l44 t#++,55r5P/ alp$$Ifl!vh#v#vr#v:V l44 t#++,55r5/ alp<$$Ifl!vh#v#vr#v:V l t#,,55r5/ alp<$$Ifl!vh#v#vr#v:V l t#,,55r5/ alp<$$Ifl!vh#v#vr#v:V l t#,,55r5/ alp<$$Ifl!vh#v#vr#v:V l t#,,55r5/ alp<$$Ifl!vh#v#vr#v:V l t#,,55r5/ alp<$$Ifl!vh#v#vr#v:V l t#,,55r5/ alp<$$Ifl!vh#v#vr#v:V l t#,,55r5/ alp<$$Ifl!vh#v#vr#v:V l t#,,55r5/ alp<Dd B S A? 2XL喎c `![XL喎 ``P)xQ=K`~ZZAR bwM:WP` 7WgqttOG*޷K97b6&fY,K$m&nɣ!9{+k&${\[4<$+nz==S'7ͧÚmJKG{GMWE.]7aUxu%횎&iZ1Be$@Ǐim0?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWXYZ[\]unqrs 7 vwxyz{|}~Root Entry F0 fBp0Data VmWordDocument#ObjectPool+bfB0 fB_1049749454FbfBbfBOle CompObjfObjInfo !$&'()+,-./01478;>ADGLORW\afkpuz FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qDmIyI =F 0 F.100% FMicrosoft Equation 3.0 DS EqEquation Native `_1049749518A FscfBscfBOle CompObj fuation Equation.39q@I4I =n.fF.100% dO)Microsoft PowerPoint SlideMSPresentationPowerPoint.Slide.89q ObjInfo Equation Native \_1282397027HdO)scfBscfBOle "EQX$-0yuyu>[_Y6 MBCx*ދػkJqr1,fm;7ަxh]>uGl4Τ&TۋPQўQ~ݤ-iN({P*_<5fcy<XTzXrCbS[h`18̀#0WA*$$If!vh#vk#v#v:V l40++,5k554af4$$If!vh#vk#v#v #v#vn:V l40++,,5k55 55n4af4$$If!vh#vk#v#v #v#vn:V l40,5k55 55n4af4$$If!vh#vk#v#v #v#vn:V l40,5k55 55n4af4$$If!vh#vk#v#v #v#vn:V l40,5k55 55n4af4$$If!vh#vk#v#v #v#vn:V l40,5k55 55n4af4$$If!vh#vk#v#v #v#vn:V l40,5k55 55n4af4$$If!vh#vk#v#v #v#vn:V l40,5k55 55n4af4$$If!vh#vk#v#v #v#vn:V l40,5k55 55n4af4$$If!vh#vk#v#v #v#vn:V l40,5k55 55n4af4<Dd UQ6 3 Abc<[+sv$SC?<}n7<[+sv$SCPNG IHDR-fȶ"sRGB pHYs+;IDATx^yEUU8 ԌEBEȠBPJŊ,)AV!4C.Jjr22brB~u~{N?}; }.N:z~SK/tW8d<~KK ^5p駟)2_1'$ F=$ }p/$R͢K_ғO>8x򒗼dE#~7}Ӆ^s%d<܀#+/"M}s-h:/믿3τ+%w[@7<"؏;4]H2.h?\g'q3`ɳpwoԹk^H8*vp=pތQ?}othh3/~gtJx0$`S;~~6c4gęCϛn;;Do{vZ|OnGFZ_Hq/΋^ ȩ_;(ClS'7l7Ozғ+ryۿ}n9Tu<P>xQlF0^G/ė_}M07JőuQ{_m&-b o__nm6g~6S}dzfSΟ*gdlK=S^LIa~A}-'6iol mo{[iߍN<4d=M'>k8z^623-//Pq ۿX(7`~,oˇaÓ+^ Edd.M;5?GuGWvƜg<|nn';=أ]Ǯ]wxn{ッꪕMozӯʯ}ٗt<ܷkkĻ]vYv!aKdumwkS mQ "oz[޲"Hbfn3mG. x~VS ui?'K6|w.1WbKzH>lvq'|%LS-TۿR/}ie<29`Fc m|8.=4m7 NkN.|73.!{]sD/K>d_a$l ~pkK~:#ȆzݭkFgdz[oC bsS%s=d [șqm%^p4Ȼ5ȇ ?[Zu il(Dsl> qbl" .wYK-9V<1ńᛌ2x"Bb,1iPȩoo,<å֪])V/cP$šOCӒ䍠ǭr/wq4X ~'>(pwkqO`'=|^FCASOCcGjrW11'N;~xgŃÉ _Z2~Ɏ SvQfbYEW(lOz5 m'88$~!1v8CkJciG诿X(tQ8p(ڭ'4XξڵkS"I'#w)?L]tzz7>iOT.+QUcfiLNCj.T / %\9k& tb0o!(~&?!tf!'^T=WlD$4eѲdY/:qҜ 꾵LPfOXšq˔044*STӐ\"Dq]i_ Lhp(I_NHޅ׶)RߙHkC'̑ ܾZ}[ƒ57{T:N(S YPCGm_ q;$5 K~,$\Tq~M6u'f<\-:OrqBYxiΐAs{uYVpC]yp1[3x8>LS1> G}ElT?}qʀ/%s7W;C-9J0.:TϮGtSE{Sr4R1Jjw%G]K+ <{$o^蟊#ZҿSg>W"]-͡@}림})æ@fy/'Epl8ߓO>N;MS1,sudz8eHkq.)-WG#Xe\{_T /WW^A;\ǁ0^(8=^ l#'XهO:$H J=lx8qP0ÕA}R0Rk3Ĕ~綞33o~mMH?%hFp}O9虥+lG6*[;lhدZGTKS&Mi5~$oOG|鶹{w 2{i*ES m)A6,@ޗ@'2{%?s饗A25(ۗbﳒY jOMr?Ux$BB)ɭO24㽀_u'%fxpb౽Cb&AgTC|Gwyņ+-Y'CܴhWm?T[n Bحč72ꊶ~{ݥ~O9唽{LNH{;|wlt".]i IABG?ї]vRj~'pk4 ϋefҝ[5=l頳tڀ&+b?O#<C-YsO21aȕgB<|fKCx]Ud=([Ea#nh" _r׺ *.oOb_( @z(+&% 쉵a)&VmB nV\&ľTM2>c|G=jxt=Cg K:gRWE_EW\qE.\ޓU2p$Q.0w]TMj2a /mI@zw|>mP.C WSOm3U|>@){HTu}]c-(UH4 ~!d'0gB$E(ύj*%zJw',06B.wlhvxpS/?0w+5B罝*dA,4xIOSC'6Sd9m4ծTSͬN|)2- ŘO8>[. SQ bAǜ.q.O/tAm"{R`&M:n\> ysR26KÒL*a\5FR6ȗ.b;묳J^ a"Kֺ6 >~jKOvZӪ+&&`;_ʍ\}w4C+G\'x<"XXZKI=l?KoqY>lZP>|+_J!y{;| =E>ZR#BdaR@ qJ8}@]Q1-~nn]i1gko5_R-Db̗/-|U7؈\42`V!'fڭF錵}mZ]l`s_:)B҈s'>a4f%\=۟.29XkORVmO#]}laͿDX95B#`w&H^bi]8?<=L{{&tm1mk–am$eFjӱb@07HBQHgqg=].bh.ֶ5/sqO4#4±8U<-u@.U$ln :餓|`в6m\ m^xXqI(۬j6<- .l}EE)zC")+R-ıոuI٠ r&=&GiSo&.쳏lԷr||$(O[t4͢.ZG֘Cc-އ{"I¢-(u)HLjA X_dP".y! G~bjvR48f~o}[}=O:ţ`yST[3>O5km̹?A!*Y/| ((+GPK'$Xң@ B&PzFNώQ9, pg?~ ʇ# 6%Ll/ @*>CP; ř,b+Hρw|FWr,LJ'W &AK9tPd$7JhlnZf%K=KKIVC\(g?[xòk-0ny(h-їAB+VMCw}կ~5j wsixK~ m`anXk#OB->ǝ'k4(`d'r|Od9vac{=+-9+m֬/eY?R3B`?EO3'dO.-퀁)=imၝυxU=Mp)4ڬ3{ ,ΰ?dk6bbic ޠg.xHUSJA ʩ ~=T Y"^|wp<6l(S6gwOZb%Ö7't7ZTW5AE)u>[C&G</5!KDC& P9H(=׽U.*KAVD?{5}F9I_mOZ/mH7T)+wtTAnH0SaXD7z PO /Q C<"-_ZU-rx\TEp&?1^0i`Yz/`Q)zJ:N ~.-b=,L,rXP(~Ⱥop;CPM1xh/ ]~ew`ֺ2 :wV>H%Q[N:__Yte61+N:U !C/Ky @69KʁX \өӲwTc'mG07G KSM 0 yհٌ11=\$eN.w'?Lgq/Uk۪1 [$l-CG?CipDJ93rwbh=!fm/HB\W%SOVYm -'Mޘ NsmLK@GDKg3)Gٝ -./ß&aȇdwngIp)WF%QI?Ojfq{キr98dKwm`t 剪#{MaQʩD,o~r.=qbidgN/LXH>7L*_dɇvwudjsh^>@~m08Ebj)N=&CNW$ FH" O*"JIsj˺>D-u:ڸbea,K ٻ.&9_j}Pf)g0a#4XfE!GѦ6ysB)%B<)>\qJa1*_`9I}q"afNo<;zF#YҁrHqCT`2 9tXӾ_¸B_$"\Y쀤0%,s󳝝|8=8|Gyd!+ aCJ>QbZ6oy[9j \yhGݿ^=CR%#!'UQD^XSU ;QiUu_`xUޘcSJe<\Z`q{d3-+U[5-= - Ey }ncCDj"=9ӝNci]=$N=q%w9ϦUD϶$Q;t:mohjVWO\LHy@`n×y晄=0Ԟ~z0T2-âdZp6DvTƋbMJJ{5Q%8{jDJ&DKjKUz?8餓sH___sLK M:epb N.bˈhRf_ 9N+-0GV3IXT ꪱCf| 3,IPl=5pa(v8q_AzoCGw5%#V݋H$VӡC.U6ymE@.ikh$f7AģɇEHbaQl JȄNdb}ƚ w!.2i08u[Ddȱjv,CQH]B5*Kߵ-C9)l UgSCV[joFxOI!aˠcK&_*7m3|DA39SU{qܩz馛dx+_IPdk"X;)B R07(^EdY-0wǂ8:,SQmK;ez]ψS< H$xDlYB2@3wu=v#%|ifG'F0Tտp=y睻[XՏȏl6ҿI/aЉ뱊5B>t|'L UoOZ*\ӈ . >Zpq-SlG!#oNG6T/;uҲq_=o\ldJ6S]"})@W2a 宻:iO r[nކʑU: x ߈_-L\ϖo6μ@ߨ5d"ҼOkj/+2u6edeR}hd PC|s=wQeNmK쇋"ˍ3*ju$\R58T"6@xr03E Cȁsx‹k k71 ؈i c7&y/"9ÚlT`KkS%<[ DXfDe;*`X3ޯg8:h̽nQ2=-;Rd<)4ԗ*E^=&RL!B>,2Ҽ}D^Ii]+^{]*k&zcU)K$27*PٟkD+74]vIȅh!:-Px ѐx Xs>1ַJn~Q 7ܠ6oxwUWhSFH'vӧ>wEW ||h6B?ܧEG*|Ie% #!ݦ =pFhȈЇ>ʟ&лM/u\B@tw֒NoE.fi鏱j%?%ukbFIEjC='J<9yA@(/u5ɩҜ >-]j%EKvfۦP=Gv8GXll67IRLCOЎ$Ih KDK.Ԧ`KsSpIߠ9!ۆT9(I1Úi&ʏbMr!N<ĥQN`hFҍ6hU $=6R3 t"b)"JU q Q4bnr2"VðzZeX4k^lʍ:nKw@4״P u(pCHEȅa,C4{m!yHiXрUZ4MWa犭^P!ڀK͡C;dΡjw~tP/bawതf#cg<(nR<|0ěWX!OzhsA'鮶OmL1OCnM,G.(~=q'uۆN$)ܗsk\r%2s!oZw-y`uxȥ+VIy/ЌE]w}K=OVQntT>O8jԆw-[k(gRҭҗ!˨[|\E zKhP]PBX&[KIQ-Ar!b-x%jHUϤP&%ИDHg\RiHCոYAM6κ8R(&K;EJjVԗNhKګ+'o>ޢeKNjB xҀK_I-EmdVbƴU܀6nAELR3ne(,mikvY۳Ξjsđ #95Bp%3*Ŀ%?69h@ѬFWt0A9 @0_*9'XWCZ=P<VDԴ׺2U|4nsMb]#y5RFa6I3~NN]^taP!yѬ46(F: E;xK:Uz}+ɨ!v_5 b:ߔ¦b SuXjXK JCJYk1bQ𐶌{m=x9"/9ϼ|8Ul܆=E*=Ŕ"҇5! i 5*Dc(Rγ&EX6 3X1$YSѨ8y<|1(J ՔMUU1<2۲4X'Se>TB<JYdC56DR9xYg)ۉVɋ[ZoH\P$>$v"}chkw*M3? qLy}鐵o- c6"Ct(*BjAMeI+mav1Ǥ/kZ*RM/TsI'1ZN{xh V{gL&[s U ۈ fN഑tw i36>зn9h[nLvC _71>"mQ,1AmK~'0nrg5xg<$ULa1ih D` j6 w$N@7ڽxMВdp=|8fp&!pGo^L p&!44~A1bvgۦdd<"pzuiFLdՕӣ*iCx"I9S(RfWY LZoJG=C}cW>MvS 8gNR'>ɅThI2AvgJ0Y1;l"ƍ ӗft9_(^+W}8GڔEn' a萤APnI;v]@_|Gu:ڌ4ci,W8CIpݿCPQ_!؇˳| ߸|h9O~䄓@jۇ/֠Ϸ&)*S>Ir_toү҃qucZTpɮp䌇|Usw+psl_EHRgæ==_{T}QTtN+":ڇz1/~8'EOKYLjOb1ɏVNIJ0K|u=OV N=`B0fz|CUn6UiUDxЃ4Va5\C秎Tn0af$}Y2[oQfdיd< >C`|dp|3B aWC 0=ft@î3Ƈ@a{ ]!g4!B,LJi1C+2vXn!0>2c@Wd< >C`|d< xb}x8>Ls]!k"ursIENDB`ƓDd !6 3 Ab<.&TuV4jUn.&TuV4PNG IHDR esRGB pHYs+IDATx^|ilE1;H2CEFe$AF2 xxg4n66oaݒF$H.U*RU!3sĎjIL޼y9;g?ڻvujOڭo[Nnz~m͠]ڇv9]Ocsv/[Y۵U!:O-ZZͩmW$xVuڔ/O1lF;^֝8.ztNaۻ}9NѨ^mfZ4I}ǽNNu{uZN'??ܟ|}jo=ijuzSulUolUtخ:[Nn{ NnWmq=u9p֝ݮujNӜְ>N)sl:>rx~jݾvljT5/>i/O2֭j:Z-??ls<ī}mS>дs[SvPuҍNPYZ}m^Mcoԯ7vԱqPU}ۖZjovaxVurzmnmfvxzMgvvWe3xo[XvkqFcdzGNSVZ&du{߷qwzU}ֽIoGzߌ/;Cu7w<,NwaW'ӳuݟc縞וUoVݜz.~[V >Y$MSKvhmP6ut>xU~#ݗE痞6iVW񀽣 +o}wWmgh,y~=m&ؽlNTۃ~_/"U{Ywm; ngӽlNvվ?twwL#rh9dMLNݸԻ^;u Ѱg^SLK9!'X],ɕV&g{cfxf_;Ns܍-IFu}g889vu\ZT-az`nUpr$s c{vۏ:U5k:m=uqW}GM:lcSokoO,װwVUc9 g_7?=\Ψ'cwx5/th6ǓSύ:s|!:^bbU= wi+-A^ċ?ֱ>W1I~zI;X2鶇< ja=qVc:m>n=_Ծʫziu2%pDFe;^߬;0yp:{dSٶ\-oNu58v?UTEztlwڞz{u"unl\X: vu"/Ȕqt[[^|J̀>9>nN>f/r7E c\jf7ώ߫v?8c ca79n#XVf$eNE{!b*'gY- umӦۆ#a{ʱ-޳봹>WZ@+X.[X[?`~,;p>1]xhn0zڎiW°&9cew}mNws8zׯ^Y@ⸯNUoDD^9tO.yuNwifn\No}[Qz>tZ{Y;(:=% s:VuăNHqjj-|頷n_.jF"lU{8Sm'L9M\mYtT޺MYӱ#l [7N |,UHŒnAirz_Şu+Ɩg/U^5jweQ^;걹b9>:`;Ŭ]Cgk6G5SzNFN~]qͪӕyi K;h:;?-ˎSe-rqٗ_ڬNdžr-9EvS19WMXwap -Y~v–{<1yU@ގa:v|Zvu%t_mjs^'z׌uLM{.Gj1 i08OBrns妷{XV>5v%Z*Ќu~]װ0f_tρ۫p'[VjT/>mwG) vZE[Zb|uX: }İ֎ovM'w ]{G=H8؏d y'0j➓}D&sױUߗYg5;*t_^(TZm/: |'cZˇy򭿳H[ީ-qF fNzg U'3>t.K=`",ØCSNP˱*Kqp NDUt}Nkq؝f$ j\$-=6>uݵ.m,Ag7u0\=\N29M ݛn}6xXLfG4ꑻp^)ٹ)s?Ni/ܷr V%=W<حb=٬(F=gׇ͜*7L1q}k^6¿n[%3M1.Q7MWĥDmwCVeq2_uF;z :=GXLWnZn]ː=?b:އKp PJ0[.q 8=Ԓ}|A|:ȉ#@:Е]pnjdF=rlRϾ85M=>l62jJIⴲ D{Txm֭5W=rN>xGq 4lZ]w"a]'1gvcu܈-u}|b()N qOv6.L=gn-72bd@+Ex‰ԭX_#֬[KI㨹dڭ[~ǝ}tkocϙpݎjt$aZkkyb}֒Y K:g|kth jK 'KZ4YR Fe1]vGIXZ۔A-Ngd{ئYyjqS`|NgZcZ[/ Kdz\v}xtt=Wny˞m|k#ޛ籧?/$ y +:Zφmsih;\Ainqf]ð~uNHpOZL^z܇sLQԃzF!ѳ3WZD#bOk'V|#)Lw;ҭ1`mk%>e14~H_?q߼g'dn:AJF/>MKJ9~v;ذAS.XU]VUSP:C'|/1&~WA} *w&(c̄"`sPwϻLsynzr w` Pfqۓtaft{&8۷bk\f}ݰ~C|W_6lHv%.{3O S$0jUKQ:[Ks>*d?fEcB7n9ֺ77q#:yF46mhn/"ۑܧ,)stG[;mvuVEKzOApO*f4,|"S/sRطM1u$ܨ5T)\4U]א.w6ܫvfGЋ/a, %tǪʍj0x/;>8 qh &G\(fksJL!A}W=T`{qQTdi%%KW D%Q_r=qb B7Jr*JبM2O+V?qLLvŨ=.2lgg\OQEn\`PO5W8Br: zHM!66ֺ2r2o޶qlg|!s 0z$.{P۰ W**E۸#;Dqw\Tլn2b`LV_4*F6{lׯitny%L:caqrC08?g2Ŭg(uUIF" C Rv?m{jӫ$FO0xWG55>V٫)R6-UUكk/I~C˿}%k%jYҞ#0q+@6#s9<+~"*`d(+õVFd!Bj^/Еb+O15! 0{lHYN U{RNLE+Xr俸,*G9g[(`#'@3?yqxpWw9}~ \ΠYpqgʏS3I %foU]3ƝZXR$< &dזZϯǛٷRֺa;n =:.{"Lɜ٩#lwOf+h)szaMWg_oRWF5 c}NTv+{btT/oI=Xl9u0ËR:vPߨsZ훁 䘭nw:)z~w&j}RmKq>&TaQ)+H -QjbȢg- *[X*hc".2-%|ʀAo'N~v gr__=w"ɨn4ձZ,I7~__|W˟3ytуHFZxQݷv!fd?ӅѩtԦwXJ($P(IFĆKBi"=@p,X 'Jp!N]4,&@ DzAM-|@0uOlP;I?ȱ\MzJRW\sWՙ NUHllxZ$_ |e{A!RRu%џqa(wMak^,sJr6}aPT(Q\ޯEh\yl'=_8wʠ^-|zRSLo>V-,1'9;s;\0T As| R ZeoPDL<\A{&Q=wPG<TQީtM] !aG R.A "nKl΀uc|JHf3\,Yd3@cϠl,MgIr; +t&֨M|~59z뜂l%6\|gu8zaʣ a}l,~&EIUr+X xRvP{*)A;}i8ޖ{*6 hIRᠵlZRv/U9\>G [kʒRAIcaHzZ#WH[g38LH.)ۨk$JnNʞU=$sUp jjN= 3TH,TÅcd`r96 ׃;p"YVnF^(GȻۼhίG?[;Gլz[EG! a9I3T ij EK9R|)ZT"<^Vs+Vhp㺩Q+)b>\O#|8olG)q; 7 7KiƇ:f kԅ z<A1 ^;bwC n3]TtB DŊ4ݯl3cjcU@ 8.isYu@\- R-X;)RxXR'ʪmAFdşu vv]ْB+:h0֔gO!lZ.@29@'YΒ3,;}BP;d\n0׼lVo\ALʞ|a尓ljP. mH%K칗Brp~q=fw4hU25ݛ/UDeGf>{D'ia6_/_mQ4g]L?$e.Af{%=P8a=V;{ǵ>;3/0 RɝHUGs۾n[sXe X Ϋd#lo1݇.n͜yg1QEAr4 ,%ؗy,YB.EOӳW)Mߘi;I VgՄ|B!.3A o̯01~< X93[ʴ>O)%4͎lO1_{. ЇN;T0V]$\:Ed|8PA7l=u<х@}Ih'9k"W·R.o-;o .8Ct۸ n(ᕶZjQaH('ŭR?"rי-LA.Hnӕؗ_|7{EWw]su _ZPr񓱜wkن G <_E%`a@ 0j!&4[8$%5 y+Xm{fg7ʧ`+['_o\֫< 0D3ّagU ČZan=R|)8Qe6:\/7&%Y׬˫rnZ:rKch;cPʃZ;)_+~ 5 `ͅ-i,@NF8ޅUY:<_ 9 aJYPR0I~('HϱPn؈M):~ v 9mlˋbjlZ^:KuEq{Ako 9z!aܟraOj<6vZM{ Cqk.5<&}*gJN+r쳉rO7a0BW̠GU{(hZ.j1O\0qJ(5A ޹#nB6HloVl??xt9u}#tč⎎SZs7H)%܂eNV^bpT;4^{!$rBH0'@%c+34E^+o 9d5/zaFǤ>\J#Z') {ᙄn@A(f]&vX S*)LbyL8ŭn'J{ 8Md: qAOӟ4Trb'z:rܰ 6hPx*Tg4FS :8|^q|d9.qX?~,'K8#,V,aIKEzɌ%)?&4K6@nE.Ř &PJ|ӑ;2Y p!<a+hVa{qN(`'FD8xJ((r¸'럇:U]L[* ͬSg^Ң =/BO+$pP4g.n~Z[he("mi `5Y1=2dWBc!`%tYc QIT(,OB~ `F0/P7XǮF}!'aZXlѪȭ1 8n16K goW%45%l*Bf,\1zR`@qDChpdGvmkYuJ>{f`7:̓!? *vݮAAtsCMX+De)# q )|Jl7 6ŧ1m:'-FZ=0-)q1l*Q $S 5]Ukdx$xSƀ7 : GB\}c͉gerqLF2Pbi iY_plTԀ$M9͆!Av5.:v]jar:J!|ZTYI˰RGn<||uOݼlg/o/<'}r1%jc[PYHXVX{LysBK9Jz⾮[y} _HU&P#].|_ZExgLn+? MWҰIśGi!pwn9@(h }¡0at]}/< [f.΍G'Vm\m0pҔai?= TR^+Q9HV@#C""N˔䪂;yQ8 TZ; v[Iyc0Z+: _ͷfvlA̹ГL$ძ%z60PP!c0ѳ: 5XfdpⴥXtZx7L{v1N#ZXR} Do3@pA(hyDNHiF;҅ߋ-7mUun ]u%ߑ)>e`Np6n6f" B̸VGa!>sS(o>X;㪟b)xXӴIΣ#Ũe#` @? ф Y- ⨳^CBށ( _2j;ڝI‡l_(J*g.W 1!pUYA¯ji9 P a`iJƾImq7,@!%Me,7bV7s٦+ Sk\Iİ,fd!j\Bֈ,)JQBx @NPbH\"r l`>/-–ad4{>b~K#)fqQ^Hu<8-(N&A L%jH !ؑTRV $Z-P@M#-4m@yw'pLї C ;FNFrg0#e $ /3 9*6fp:ר =P:yL,/śD٬:e=dG);,)gx3ф%NNHْ`̪E%fVcAd(a8QuY.7*NH+;d 5?QYRdáb1wvz]{*]Pc25}@yXai֡Jڙlr ERqA)[BE:uR;7y]/U\QmgRC*kyPH\=ޢ.&$y(YC1(LX6%)Ax bl @e7JFr\pLuoVRcAPFz1HDyFғJ={(_>ߙblUy.`G%;+OfY ĵӱutD39{uu[:?YtD%%"_t\iGu$- uh=8qBD:P:h v("`0{z8 疊1kp3HN'zu}Ÿ^I QFF /WL:[pڛ;׫}E&=;[1giI/V+$eF,{']\(O*З7r(vکVfXń3lV+h$\" O4Q::ϥ`M%)?06RfRȠ1wC[ |gqFL!T]}CPnY$*gJu<+²_V;duiL( sYޱ?kU~ǂ)3iEd;FGeXovmQ~W3h oMM vDô27XuݝЧ;cW Smjf?՝E&3Ƣsi }p|r]5G1gĹiz$1%d5eS7`E{{A(MyCJ.A ^a!겺}7Ct}{r2M)6H䵀 0ذ Ȏ=67qs_|IQnwc$UPhYnw?k۵;b1zh@VK|b}9JnCbޡMZ,L" F!\C q^fLJlPPОt qe7&kW(Ph'qP;ԋ}~.џcZR\!YW%XF];Z&^U7R䯠$Z~.RDHbiiP,VS{zB8DX{7{}bQF! 4&JgΪ1a;?+gAkR^"P {%o9[y88V8|ߑ|F]{7 ϥV൭{X1ͮR?E׃,%CyLx3J>&,8)Ɓ/N}>4+j&H4eAⓅTDA҄F!qiK .{Pa$"%JlSAM8lv#N!2D/vBT|NZt&khJo6դl6OQ5Nq%)F^C`UԠBT MuXG"Pyê'<? ݒJL) 8loQPd3N$oc{iDsJw STؔJJ-OJ$i1mєI.YȬZD4aDs ı}dI P;%"',e"t " LTcviN:c`pʶ5PL&uE݉ŌUdC'EOx jz2Tŀ'I&Gpp )|X RʫNpE__hI-hsǩ+y>z ~hk_g#b<6ֳEŊ@Dy +/%=66E!Z|\Mz` $Vv!wQ腄\oZҒAQPM9,ĜD pv6t*KHNݯFi<ѿH%栍$сgG A֠V6 |K}YyxlRH]jY `1Y_KgAړ":{ͱe@¥|SQaVw$|(F`Dk_{7Ӌp2l| @ ԵBhYGJ)bHU}TF )MiXMI:roi_Z~o2"S[Rc %w9%UEHF])jK6 Sf!aH\*"fRjPC%]}1Dad~F^ []YR4qq=AEfQ+fT:wW"T1?5\`JbuC-#n=4t%Mwt&L5 <;oRj$Sګatex˨M7qK۝k caw1Ji/ॽ׶Tj\g#yQ:EܕTFدt7Q#tήiq)1UvNCWz.O,li! h)(يOVV/"ISáDœ[3/lsս:\Tih0oK\^7@Я9ͅ7:Ľba/ Ξ ('Uf(tI2JH "5tGػ` /(OkuCjD D'_9נI;a2RURP:]8&ED4a7'(p>/n)䨗{J䌄pۿ;:$7PRd]7;Tx-(A}3sS l7]2*?2C`F:VDŞ4i =u,vic'V`άOH8ԗJ/Ja =\_w! 5\$njuW}i sSUij[k1zŏh#'\Dtqb%^$bKw6Q>b=jg5(逤#A;<9Y,,Ee(>N-Ibk 1&rGTEE<7E$"+iS_ȵK&(B?x86Ki;Ll\0z{򕃘\Sc[ cQzF #Ku+7(0TI7)=?x% 'FBu7y"ܙŏ7͋/֣S:7a,Oa,N'P߾/QK噌؟sF koJ['y]X٘"=q6,a8qU`uHZ $:bzb=D[#:+^HTNU=@tZpZVA"=JڛLVXpD0Q IpJChRWmJ#N~y޸ >IEO:Zm8KW W?Zaxk@n^ =,ɭVCZε3jn.f3]i3&PUzӢxz[ 3"VZ;&WQtNͱZXy `#|'MP%6)m%C2J7 .JcXiFic.{ٯiDW$^^/""$~679TfmMڙ ,Zleؖ䶠uG2<+RIՕ%ʋi_00nBӬ뭞0FJbַs2?oP/oW&Jtb/;>Tf_hp5qFcnùJsԯC$%Z ϧ/Ẅ́[RS"rFE ΅N(ݗ j!u%:x,zFuu^^`!>aүpHْJbA z*Rٜ9N#:EyEVa*FI[Wx{ai!MO΢gQނ {N z<4S\457,,f2 cj|Ç*XU#= X-0BTٰ6S#=t_{ݯң_\v5}u9_M]=d|jl\4Yb ȐAOn5UcܡS`J(sl g+;2D_Q _nZ#)S$HQ,-Q˘{;9{9u" 7A]klD&AnKl6wX:րdm0MvwvZlgw|?n+ƍLZ&̒I,G ym 9ibEy bnȃМ{(7 NGw{^ه_M-jМ|^MRL =CE" $XHMyQtC.lhyQ@Tzn?'E5:> ' U*AB|1(} 0/PSU$]UpD8@" gpTt06vduXW .Ȅ].t㖈sz_LM!HkxF`sd*+N^H!&-0+;@J b+ q,.x(SzhNgO 8I>Z9 e{eBbc@V$rQЂA2,;>_ "|HTRH KBZȓ׀hAVffbFM՛&Jm+.gOCЃ*I!RQ()Ds"@rX"W t;榣Ε6fP3N෫pv5}!1@Ez+_x<{7xh0tI>Nxp|_{B)x8/¾3úu>`\*u?yڣՓ׿4_ ./g1>ѕ\WO=z^6ysыů[Ǩ4 [o(h媗| DJ 9R5"3UJŋBEH (Æee[SQ=3B^[7M0iyݞN.zqzTtxGQȼ8P)咝ҫr4 1$3e(e:6W=FԢ!BfZā/OaBF| J*@ q /i)x178t$@|)c nI]imAC6sVDӰQ(QbDI?7E=هK~Tt#T0ӫ/oJBGyη*aE"" ,L⡶E[ S2dajA`/ /×7Jqo e[5{֘_~_Ubb#k #s WZ-Ni泊{If9z}cX楘!SE}M)#¦JY#З0*VB0mng S6Rʡa#ٌ_tҟeobrKly{5vH.}e2E#]Q4 B:.K r$2GP|sqrb׳;Pb ebrl9uVLtҮ JBY咏Cteg*T8qD9â pN8aoE"ZZH᷇*hq蕮х?||۬X/כ|qt}v;C{@rzݬ_>z3?_z]3o$#ẞ߾7nu~Ӡә_8@-D-ˬO0m۳SXgLita2VzQrBuG)ol|o T9>ՎlC7TO/\ sET[[0s($Ra0m۝+R{puJR 9{L(icTx͊jHMhE.t)H_Xӗ;KήyV!|x¯3c,b"@fXt fero!CUlNdlQ r'}cBOxp;k60q4bq6栛jepZ#3Keb40> $]7iqw'g1c#6o*s^EHi`T8]Ԡ+S}x}kS6LU)7rn]]'!NnX Pl"@)=+2T W:YFFY^w1ԙӑlA9-bf,7CP6s:?8M!P*sY܎?8HʩjA8t4C_=t T8 _oQOjWajnlǼ?'yXL$&]hQ@hٷGvj4z7dg>ُ>O߭n"O77g7>y^_?,vۧw*#b?wG?O?>O.]]ϗڟ^ܽ lp6;c4^_{rwx`W.~|;=~CAOlF˩:p^bdF<#wSyovạ墄!bp*'MK#$ceEE:hi;Nѩ3_P)Be%͍RUn/QڊzJ!}h )342-EES@dJƗD|0Kqet`P ֔R[,aG<~) ?#r)K(PTw )ΈOmLRKhhkcgLisA`R+(3RFiCkMQ5K7M|qܩs70ڒ>yt&+ɑ1dҞ(I>bގ?H}]=^Zۭнɤ t< "K={zZγν\ƮӋM|}z#zʨun9^?kn?O?~}ыfӟCE:M,M8rN So~/|ۏ?M`:;@pwCv('X[P'rj,T8"<|)}. *Q8%BRg 馈I!CEm VL{3}?-2v}\X(]`nLCx[]9M_2>44efU!OM:+;]s3%7*F"CDU.B3}Tv9Z CQ餦u5ڥ>~753nplf8*K5{r P - !ZԭyR/˻/`\[ңQKAHH8S" |1Svwy1zsTPzWcI0q)i22*( (` $(I%|m̀·#Z`Fv6=QsU׬vX|oץu٫'Ű}mq%8T 14n4<WnL~( C\ QL(*|`dEkq%ڦX1f [r=6+p ٛGYE('ݚш4Fi~lnUr'O5 29$Cht jLYF93`!4@iG*Z^r[%4ֵ:FK*~O !tQ0:O2G#{n/c.F-aDVKLkEy*%!xUxO`07!)JJdb3t~pO b@&=RqNl`x陻: ٰIUϊoЬv`A;i "n(@)TDEj3-5G@( aF0]MLv宜nKˑ3 . MJPto.RxYNBFlbC!IGj}GP (v~;gU渝҈he4W#Hl9Ut˅GpN)D(Ubm>>ѩ^ja.ޣ7.{n'c M:ԎHC,Kzxc|}z٘ˏ:5Z]w bm%M={2HLZW[9W+^#,vbꗿ=pye^@'d*PB>6p8 bi/ SD 6K?iwUJ/iS٩2 uG:O #`x! Y^NF\v7 |`Y#<k:QgR^'UAҬ³ m 3#czF<")W4YjewK0!9B~3("BІJFVQ5bv2O?/Mg?yWg?g7dzpW"kҭEKo\oK_~|_|W_~ȗ..޼ }pSWPCA G|>EꚹNlbTc#Ew\Ӝ4{*S#jAz%J,|v^eNd[8!>6q@8JPo"1K Wb(Q4CFr@iQ5 0>_5L3*tMlje F(B\iϼu Vt4kcPrhb`k.UoQ(B$BZJYR P-4H^R)iyRm$}޶#L <@wꕶ$X=lkc\8~_a *aLoCص~KIauo]1YtW44)\\ACzk؎ft_u>> ~#v$OS(Ze&~{eku[5xsrN6 gh2ҤH >f|=v.D(ZefT ޴r+7<k-ڕc%Vuqx] Xu [l3S$-,S}22ت. D™tFh\!,bF{'Mw즿+D^պ,z\XZcoR$hrsw(uohN-"BV;D 5$J&㽋vD:rՐߪh5TwۡbP%E%(.7vډX f5cS;"`-z޼h"ib^Lf'sr_ʗy_`2ً gqW&ri{ d n`qoYkF}߁ven砿ga܆,]4T1PWZQL3VvwqCW129i0Ov6EDp%zp>L7$("1^S1Z v79"2cf3E??;!{9zw82ы;S^Y;x H5^ #I--U{Ni _Oq/H@ypH[@U=<]Q=C۔\4pɜ礐x%- z+ K&Fbwnr21q|>9K #_/Alk~Gٜ@Eڷ(=;!S]B<ȈE4NjyRruP} "̞<MY~ǚ[ LcFa!VA7ZnzKjeK-)O Xά?fq<^ a\$O\)R% 2CҦ&4կs=MUF'sp,EZlHEchV93xSr0ײ腄 p\'3PCy&A/qb;葪3t8V=2if/b[0`|k3u q+H٨,Cb|1~1 63)w½Ӹ.5 aDqrКɵ&Ǝ_LM,oiXBEԽpJ˨!hPxTg)ZN&|meHj4DZ:%D}SAV2z6;emZb}>K }S[A11B7~, ^sf|L0#J.@'Cћ*7>=lWO_£7OW{'?9Tqp)֨u\)eN29݌Gt=rJbRȔT6'Њjh,:,5#-Mu<C *U,3[.4fc֠Œ8oV#J/F: :L -:dn* `(hL洢=s$fRXv{aJ&ґ"g>{ߋa1S"I|gK-:](=4MYǀپ F}+W3q 0,{`EfQ&QyBN.(G|RFeToņ;^34BXX[4{jOG -זryQynjg͕r~"\H[KI0;NbR\zYޘ%= 8`;u6j=_ 0F>6>nJg=m(mc6Jͅai?L'/9Eq2Ua 8+[ߣH6*y11Q JQK+zFL$+ v {8Im =ƴu( !KS%exQ٘-QhPH,VB2L. SIa]bAazn(H:ܙRAqEee=4f`Vq4YRRV_#gT<$gF@7p~JNupm2љm`2Dp;MD#Av8a |UMݲ 1(Hq{VH3tӽ zK4ŜN=4yΕS+*"]0}OW'<=@K^5L _aŞN7LG5 t2]z')\خYհǛ60Gt[O:Q3W\D7;z%E Uga w~(#>VU"e5D}.ek@T[09pE$誷TpOU`[iQ7n3(O>C6dw}twQ4B Q9躔\j;!vzs3rEhZ&qy҈qvGo~]#d,YꚉSFsWH2P4\`@'qZ?@YY< LP/N:#9*ɝ+UtuϞ] vVGivzO>ӗny,W7 S ƃܝmw($J.('&Y%xB#),a6Vֹ|,EU *aKX.hV*QvJ@;}20%3@PmЗ$R$5Lư, }70C.Th Ƌ*8 95[8 2p*ڶi'VWDFx#fT}>.6KB3ӗO? G\KnjdWA*`KDY7ґ^ʵj5S '¸.D¥cw\%pq 3S |8K Y҄\p(Mi}>NٿMO:iTT^#SV2N9 8W_ŭ~*g8SdU"#X1Ī~/m 0q H4*i;LtZd\dxitJKOOE-t}N^ؕaFy$ь s-M|V1T#t(ۇ~=s3g1ϣN) if Maz6WX)f0+Zl$!yF7Gk W} `ѳӿP(Bk/<2'SSSJ9^t#o8h6Z24< bG2TW>U4;'5Uҧ s2S \$f1_+^֑'#).pc`env\ߢOFBK&]R up10ѥ4>?Vݙ,hk(whmegPZq "9P- RTŲj ["% 0QŠ;Ջk/=-oW撺jl| Mڠ Td7mNs$єۯ;+#MZ8j|Z!2^Χ'4el`ȧFm&!2s=4Y(pI Mfke"fŇB=2ʤkϢmu~n9D3R؎.ַMw|'UVM%gQEQcmVAz %Yj:N=rFu+Dli E+qّҀub=ð_htY=Y;kvErJz *# }TTRWdʊeLy҆wfk90Ru|/2?49zzw=QL x?17۫I`'WAJ~c$9]JWU,k:P6TuHRLN.ș_㪦I*ݖ;"0īT+}+}I1=&Mih$O,މ*\rvuRrK=˾",?_} ݫ+]!R=' i]CI! SmL OV\+o:nܞX(HcxP~pnV?ie SClVi3)ǣ65bEnInW* 2[r:idI5H{xr.vh᭝W~vs*4 zrѿm.DSK2huwnnWHGGijP8e8Yg0a{V` Eћp(%Ek\%huQbXL聕eUʜnHH Q2a`rӦ+߉}G@!\NOx{W!B@-@Q9>;A u ݝ ]tEG]MN0`KHKUK5&!B8j֦M?i[}P*R웍@P2"޴tu.orS Ɗ9R^wZ3ŸEz9S; HpH 5FnO|k9Rt~ E*ջ>ˆ5;M,%βeOTFd+iMwX,PIZu?.A\i qIi5`)+p[ެ:)/س=yPZ.og_ˬܾv1'iv71I$ˈoX]愢=Q+L ))܌Llb]ؕ8Bj+M{" z0KaE;xqI{棴FCg]o""Tp?{]8>1=ӝ]]/޽iu[w槫RCN' ~ZxU#+RZv--H3nWsmł:i":Cpx ӫKNQtgQxT }.Qq|:;pRQ蕁PFnt5ҵX٩`ǹeD^> txd.3`>c뒗)!Cy"d!JFNXLfC)'T2.*ܛm0|O>u "f-+ٓ4h'PJ2hy43|=,p}v @H Q&5e$`P6-z9u8g:b: Q$P$Ʋ}EmhgV ųBkx~U_]Tv~ FG0ҖkPՂ&CJ! Z_VSZo&*>X!$. i'u9 &֤3vR_儭jAhd 蒤O8}aWt2Vx~\[ 8M@+'8VoHtC;c%huZ7h1qeg(aXm9DiK]Eل I = ߵwBL"iN]Kvȕm/OO_?|R-;[_|t8=LSmo[#JE ||x>ň)`XJeC"[̹Ӡkd=т](E { A(ѹ0fH{m ɡ{5s+L/#V("4\&eSV'/.l?Qr%,,-k}yqѝWJjgk{@M f L$6Bd~0s5;RFMAQpD[+" uT:Sʔ 3O)dLzDWs?lt@.!,Q կQuO -B(12gANZ꯶h-{t.1.NiB~l8vhB>YPɖiFȕT߳f G%a^G3S'd͌iiA]bD s[<;B%>ssF( bKge>*UAyW&!%dV$ eJH{к/||af84X?+t;CrGS@q'rcpPQ3D IĶI2}>B{4LcVֻϩ gxqianц`%0b%τOV4PtGκRFEA(t)=@/mW:M|܌ь? .y0VrL{VAg۾u! z jRQz P<!FN:v^}ṷq'"=8|ė:#GNJ9j&(zO|+ {2(%Ƥi= rȦ%*H ѭM#Vj FXT^}M^ۏ=kn/>K]go>w7=SWoRzПH(tk!QWۖ,1pz[f){~"75$aפ YDXb4}C6X~%ů$-WʏK/NinXЍ IM-0CR@RPªyY"ALaѮGa^Ivƚݿ29is3U2<;+ qׄhCP΃3,t*Z5Nv?-)b.3\'?^MIm/?w_,J\jW_ 'v0cқ(d>"sՂs% EdFdL <0IP"[ws# )EHrǠp#H{A^Q-'Ŏ.E.D~RX[( ; ':!Hx驍$-0S0SկwSa6sp061qQp!1,!s ʁՉO/=o:bĿ.Al5I˙^ ҄,%`MS:vsԑD0rp4tGM\|,wI^)ׂ@w-3.R2sJ*ݹ\hrk*̐kfeYKH 4D 78dRR("f!AHK6UOm2V= o-E_ᯘҴ/X2рT?є2tʦ{zʹ~N&ݻz]I?\}af9.ϘW4,uM*.8-\sF@<҈}7{MAh"w.dE|*aUzs37g㮝L*o.øC ^& 0%(*\VJ]L8= !%AM5~ ~Ɛ[<)ElYP0][/&Bw,=YK@4pjJ6CL\QE Lm]bV DYtw}[o?3\@Ї4݋~+so}7g~ZV%ܫ MTzZ,iuws |cZD6VM L:!1$`|e҈Sc!CI L+d5H=x(R0+]QϸekQVÒۤ+_K"g=)2 `΢F+qoۀA1_4ޒs$9äSՒ$2Z%n|qN aqUR8Ɛ˿ΌY%yxWC8 Dû:s%gO_Vןo:١{y97R)Ip:s!VװmՋwgz]ϫK/w }iAƬ[|cQ@G z -})E,oʈ" $)_39Nf\-.,dR":6KCWܷ\SWӏ~\^E w K`“^Mphnn^Op╀m;Ut-挗8qzx4ֹ5E 8n6k Eis^s`["!2f:5(p)0 h_ I;ג;@ kE0ӇђEDpV0МH"%-jMbCL$AkP8Z( x+!/AĂ6( F@2\#?fD \z{ӡH?C @2a}i`Ff3qX=x<\v뙦&KA, qr3Y(ѭ!˲8%FĕDMk@ɉ娅p!e4RB`BeCZZu~I:$J,Pzz-ƨC2JnfT.Mxŏo\>8ݥK]vxs;j<{٭u 3w+]+]D]Ufm[_xT#+rPZIǜ(״^ RJomrբhС4q#溋Lly!J9݊.BabTшԱddȌ6!T , M#<06dC9_.?-aSz!5XȺ:9j'}eWZqjITq$nӉ@-D 3pr/K"z|:[9E/ m2kLl02{%)= )})"W~}k r) ¿r} [R$H3EKm%2;1טT)%‰~?bލ/)8$0H urS ]BnG|_{BweȈE-]׎CZ^94]kebݎ[&.OGLL84]8Gl%Z`7 on+1EECz%5zK3/bF `Pf(Ueև>С:${QdCVuәR ̌s ??WqXgF.>_~E)w߻itss}PhسH]J&̯ХO`B.Zrj݊/Vrqiԛ-2m7Q eVDR/Yqfkqfh[3D|B_lA[O-F -) `l3}3x@,1d @Wiao"|cݳِn 1Q,#NTH.'gi7kk] 2Т#)Z+mC*|p01JB$sX'<dgИ fZJ4MτԑPxnIHJox{ u'2to&]p~3VƝ:Aj!m AgPT KϮxo/Q(NZ1ns iIM 1ؓSax/@ <̾TIzjֿAx05+@\ g֔9$h)*s.}&I<N ޷@L* .")Xҙ^m=EK1D_{T\R>e'lMO%GF0HLi4ZJZp, WF-BXT+/i=v RN HLn&|AWR%v5.*"Af$EVBQ7:p;| .ek1suT{g̹(U2yFYp/UXë@޵sDoqt{|?]qo~kSu*vWuJ%~_o~osuwݾFY1'.rqrƣwi4B9x`j]nh+6h"c._亃'Xk*R"R[2,'5yxʨe1(He(36Vj만ZChܮn^,6-t|6M)_U;I0$2naou蓼 iݍgÚvQTvWl<,k9u`6 '=jT6:#gCU>oAƔ+:WbULrf]FxJ<"A`(k}(naX&(~)z Pl GP@P]0S@4h 9]ģ?LF+Mҳ0fSgY|2p O.9O3WxlG1zSG##Œur0Bgs@P>ˆa-ٱO[wѧLQf-eU2ibd649^SjQ0]a!{`ee<.N{kRL@>vaߛ?{Gœ'04Bo6^y^GUEQjeήok싗Ϟ.0"\&ځh_f~=&"/G=iZwhlE Jdr+!%1,Wͫ?8'N `WgKqxpP 25l; sHE\⭢6CXoܜY}32+,(Hm)M(h+.kD刓tBS#3G%^8[ټi _\9dkR&*64BtEGlܓ) ]L|\DÌ GXa<ߜ8 l2m2 H8M ėa.TIlJ^$SfM}za:YBD.(*ŀHw e]V;{Z(tQ)D:b3 W+T1jIՂneLv&5mN ϙEaď{JQtcWt0{J G'^-XT {! OV^ J U3k@6$H28u/LJA`,1}0y;K Ngӹ.ffjL0p_6!>~.=o`X)$ЛQ}mi+22,sӛ/SR[eEx4|p4\Lԩ~~w_g; ?`@sLrY_ 9v!{7NU\2&n {22O:$ޱS'e83S/nO?_\/^@\dNt|%֗郼͡i {vz 6`6X30U-]<)ukӚ0/TfˈH% b1] U` &vl:2KYx,\2E:58m\n1#,:/`8ө!!FCƂ|c jA u| @շdoKչ1ض Z$! ( h*z.a< x!W:,d4$ P@|e#є2',p L0{-dfX\S˃ۊ)S@5t3\/UZ91`Q$#xK6_jx̓pR1h{:pFr^W{(J*A1h¶jyg:TP ߋLB.ϤQMZ^xUu¼ W,"}¥6اSIlrޜtVY>2b)DY^}#C3OGCY ')|~zlTwD솆 ۭpWmLGPgta[3SQGzV'qu+jIzt_!h w;f3:snHD[!['cfS{ke̾MgJ_zIK JG n2J6Sp3g] +# RN5~ؓP}w͵1#2W{bL~ 4T j]嵘xs t}E4' K: CWd3=$*ۚ#wL$Qơe.Sj_PZ{ȪELP-A&RެG ޫmەbҚ+VL!L1S * G,{m!>ƲA<Z>`s0B xnqtD!e9:} 5Λ?~vٶMh|^, ~!yP_"tȁE]%ΰ|Kb|:3@F__;Zbu?fݽAfR<iW*Ң,I^[ *Tx)I!@i%%_/wKw~xQV6Ѯ"gH]26.d^V`&s0CO* C9?fJQ7Pf8k++ӟ(`gUlmZ`YG3WU%ڧ}{rь (gʰ=2Q*Yn͜95,Ԉ$:f2ުG0@'P "etЈϤP+COhaN9lv(*̬sA$>CP   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstvwxyz{|}~ˋ$oR>޿cl!&ǣ2I![K`+;l6` IRU6Sy=4Rh7£'qگjͦY^rFmh1VksԏM٥l->. Joe䔾b Er),.7ؓ2S61n}~\2"@/S/_7ۗk>yi~ >ZG#va>-F)R[^AEb$ǫqyv:&a"D7H(JV!*=u8ÐAюBji>_ #\x싂R6(JTŃ2lx"jp2D7z-􂕨JB Ed +ŌycpP*ePRp'i`;nX%P,KT \@[SA蜚:tQ0%?B=?eG&-?h6R[8q'=⭐ѣdVRTSV;FEKc 6~̝:u!N*t6ސPy+SL>ى42erUQb)OE3IeR E1I6f#ai*sϘiVJRGF(%Z.L6wUюl"4W rf`E36=%K naAٹ#FvQH*ePF0jpֈԳnd0{q:W~݃0x1 u#5VJ4s^\(h叟9,/H%Bo!+3Q(2vƩr9lpEgX1 2W\Rhw9^"G헇4ѕ+9XޕroAT@MY5 *.7SU8=V( booH!_/O'pD&(F*Ѡp:M|FM^k-G* dIerӿ T;Jr'|KYx1Om)c py:=I𫖀LL\Bf~fArűۗBƌ&QY29${o^fa?ƞ_:E'*چq#'`z2$S{ C&Ilcs ,n7y2v"9\]WyRPuR!1era1@'Vd/"%"ld5[ 2lQɻ]pƥ밎AQ; ƵjӸ8d߼{_Y8UWvR '0;9jN^tˤ+[jϡuio_tL+U Ѧ+Jq1֝mw6g's*0jOvDo"SKu Nێ@\ %/;瘹-!Xp#)p|iРء # C.b3K# 7&)uiwZlo?k ]ѐßhf`$c7Ҋig?{_N;kx6(/ʜkVanޝtcQߔS LA,Y=+wܹ%"9O~Dʨ~w~)]U'FN!;!O] \iJIH"zLw'|)- ɭHu@K8Nw>7f'-g- 1EHp2ݓ6p>W,I&oҾ[~=f2"|b@0(3L#Bc@.H㶤ѻIfIijV0Bu !Ψf)98jV:S 7 " .wq=b 3j=qdDBUGX0$ q$m0*rl+/}Y$idEUYd5WUÊ]t{BSx8ޅmJH>pˡr-\"\Lvaͱ7\05bt"-Jj_K2 E zzqzӧ/C|QQ L JtT43l/:P|ܲQEVxƛEtBҲv0@Rn0`;ojetBh7=y}KDae,?UI SE60LS_FF |}ڮ>9w^o{'y7!aKWtJ+Ym%(sDFN`3!yLF~O$%֠>佺a̩E$.ea@K4_.çV,jOucw'/v뇯]uYq2hfm@اrȝ: abRlIU>[=hF)=w/[4= #'4)a![氈C+\'J”9ҶG.Em@[YRΚiT `OO ˭ܟ1 )E4/(wJ!ygoazEh(Գ[htA8|hqn"υ:`H`j2SN3:*j{ ޸TeB%OuR}2BM>&Uj8y(J)I;_4RO>DAH\NŸ"e0RD+*4Jiɠa % Xڊ6Qt|]1V~L3p F!ѝ!KY A2n!/َ2ofuKƠ#hJs;iaK\fUI=cȸWp1^ݓ~j5uX(a|Tvms ot^s~渢*jEx(:koz2jw\Kdl][37# ZË5EhGF?[v^>~ $; *sLJe.J|Qߋ@7@0$@ɺ !'7!X+j$:S87M_E~ l9ݼgOrмDKt"W}DoK>"RKd{~w]v(z&۶<>CIz}Q3 u_SYY+=g^LqdԐj\D0AHM)[bQRN\-}M)hL)dX,+ySfa̋DE@͑$Ll'[Tr~njU<%O´'`;_+] SAZntPZ"l ]e6qu!Kq-`v[*HG^JK eߔ=wTu0~2