ࡱ> F R6    z jzvFGHIJ567895!!!u#$$$$$$&&&&((((*****W---....00002222444[ ; bjbj ,pa!\pa!\VB ll444HHH8| &<(Hw8OxV.VVVj k4Tkjllllll$Šl4GshjGsGsVV1zzzGs8V4VjzGsjzzƌzVpDSIBGsVVG0wj1t^1(z14zpknzo|^qpkpkpkowjpkpkpkwGsGsGsGs1pkpkpkpkpkpkpkpkpkl> : B NNG NGHIP V PHT TRIN NNG THN TRNG CAO NG C IN H NI  SHAPE \* MERGEFORMAT GIO TRNH MN UN 21: HN IN C BN NGH: CNG NGH HN TRNH : CAO NG, TRUNG CP (Ban hnh km theo Quyt nh s: /Q-CC-T ngy& & .thng& .nm 2017 ca Trng Cao ng C in H Ni) H Ni, nm 2017 LI GII THIU Trong nhng nm qua, dy ngh c nhng bc tin vt bc c v s lng v cht lng, nhm thc hin nhim v o to ngun nhn lc k thut trc tip p ng nhu cu x hi. Cng vi s pht trin ca khoa hc cng ngh trn th gii, l)nh vc c kh ch to ni chung v ngnh Hn Vit Nam ni ring c nhng bc pht trin ng k. Chng trnh khung quc gia ngh hn c xy dng trn c s phn tch ngh, phn k thut ngh c kt cu theo cc mun. to iu kin thun li cho cc c s dy ngh trong qu trnh thc hin, vic bin son gio trnh k thut ngh theo cc mun o to ngh l cp thit hin nay. M un 20: Hn h quang tay c bn l m un o to ngh c bin son theo hnh thc tch hp l thuyt v thc hnh. Trong qu trnh thc hin, nhm bin son tham kho nhiu ti liu cng ngh hn trong v ngoi nc, kt hp vi kinh nghim trong thc t sn xut. Nhm bin son c rt nhiu c gng, nhng khng trnh khi nhng khim khuyt, rt mong nhn c s ng gp kin ca c gi gio trnh c hon thin hn. Xin chn thnh cm n! Thng 12 nm 2013 Nhm bin son K.S Quang Khi Th.s. L Hoi Sn K. s. Phm Quang Tun MC LC mcTrangI. Li gii thiu1II. Mc lc 2III. Ni dung m unBi 1: Nhng kin thc c bn khi hn in h quang tay5Bi 2: Hn gc v tr 1F77Bi 3: Hn gip mi thp tm v tr 1G90Bi 4: Hn gc v tr 2F104Bi 5: Hn gip mi thp tm v tr 2G116Bi 6: Hn gc v tr 3F129Bi 7: Hn gip mi thp tm v tr 3G142Kim tra kt thc m un155IV. Ti liu tham kho157 M UN: HN H QUANG TAY C BN M s m un: M21 V TR, NGH(A, VAI TR M UN: Mun Hn h quang tay c bn l m un chuyn mn ngh, c b tr sau khi hc xong cc mn hc k thut c s, m un M13, M14. L mt trong nhng mun c thi lng ln trong chng trnh o to, ngi hc c trang b nhng kin thc, k nng c bn, s dng nhiu trong thc t sn xut. II. MC TIU M UN: Gii thch y cc khi nim c bn v hn h quang tay. Nhn bit cc loi vt liu dng hn h quang tay. Trnh by cu to v nguyn l lm vic ca cc loi my hn h quang tay. Tnh ton ch hn h quang tay ph hp chiu dy, tnh cht ca vt liu v kiu lin kt hn. Hn c cc mi hn c bn trn cc kt cu hn thng dng m bo yu cu k thut. Thc hin tt cng tc an ton v v sinh cng nghip. NI DUNG M UN: S TTTn cc bi trong m unThi gianTng sL thuytThc hnhKim tra*1Nhng kin thc c bn khi hn in h quang tay4740522Hn gc v tr 1F152133Hn gip mi thp tm v tr 1G2522214Hn gc v tr 2F152135Hn gip mi thp tm v tr 2G262246Hn gc v tr 3F1721327Hn gip mi thp tm v tr 3G3022628Kim tra kt thc M un55Cng1805211612 YU CU V NH GI HON THNH M UN/MN HC 1. Kim tra nh gi trc khi thc hin m un: - Kin thc: c nh gi qua bi kim tra trc nghim v t lun; - K nng: c nh gi qua kt qu thc hin bi tp thc hnh ca M14. 2. Kim tra nh gi trong khi thc hin m un: Gio vin hng dn quan st trong qu trnh hng dn thng xuyn v cng tc chun b, thao tc c bn, b tr ni lm vic... Ghi s theo di kt hp nh gi kt qu thc hin mun v kin thc, k nng, thi . 3. Kim tra sau khi kt thc m un: 3.1 V kin thc: Cn c vo mc tiu mun nh gi kt qu qua bi kim tra vit, kim tra vn p, hoc trc nghim t cc yu cu sau: - Tnh vt liu hn, phi hn chnh xc. Chn ch hn ph hp vi chiu dy vt liu v kiu lin kt hn. Trnh by ng cu to v nguyn l hot ng ca cc loi my hn in h quang tay. Gii thch y mt s quy nh an ton trong hn in. 3.2. V k nng: c nh gi bng kim tra trc tip cc thao tc trn my, qua cht lng ca bi tp thc hnh t cc yu cu sau: Vn hnh, s dng my hn xoay chiu v mt chiu thng dng thnh tho Chun b phi liu, thit b dng c hn ng theo k hoch lp. Hn cc mi hn m bo yu cu k thut. Pht hin ng cc khuyt tt mi hn v sa cha mi hn khng ph phm sn phm. Sp xp thit b dng c hp l, b tr ni lm vic khoa hc. 3.3 V thi : c nh gi qua quan st, qua s theo di t cc yu cu sau: Chp hnh quy nh bo h lao ng; Chp hnh ni quy thc tp; T chc ni lm vic hp l, khoa hc; thc tit kim nguyn vt liu; Tinh thn hp tc lm vic theo t, nhm. Bi 1: Nhng kin thc c bn khi hn in h quang M bi: 21.1 Gii thiu: Hn h quang tay l phng php hn c ng dng rng ri trong nhiu l)nh vc ca cc ngnh cng nghip. Nm vng nhng kin thc c bn ca hn in h quang s gip ngi hc hiu r hn bn cht ca phng php hn in h quang, qua c c hi pht trin ngh nghip, gc sc vo cng cuc xy dng nn kinh t nc ta. Mc tiu: - Trnh by c cc k hiu, quy c ca mi hn. - Phn bit c cc loi my hn in h quang tay, g, knh hn, km hn v cc dng c cm tay. - Phn bit c cc loi que hn thp cc bon thp theo k m hiu, hnh dng bn ngoi. - Trnh by c nguyn l qu trnh hn. - Nu c cc lin kt hn c bn. - Trnh by c cc loi khuyt tt trong mi hn. - Nu c nh hng ca qu trnh hn h quang tay ti sc khe cng nhn hn. - Thc hin tt cng tc an ton v v sinh mi trng. Ni dung: 1. S lc v k hiu, quy c mi hn: 1.1. K hiu quy c mi hn theo tiu chun Vit Nam (TCVN) 1.1.1. Cch biu din mi hn trn bn v: a. Khng ph thuc vo phng php hn cc mi hn trn bn v c quy c v biu din nh sau: Mi hn nhn thy c biu din Nt c bn (Hnh 15.1.1a,b). Mi hn khut c biu din Nt t (Hnh 15.1.1c). Hnh 15.1.1: Biu din mi hn trn bn v b. Khng ph thuc vo phng php hn, cc im hn (cc mi hn im) trn bn v c quy c nh sau: im nhn thy c biu din bng du + (hnh 15.1.1d) du ny c biu th bng nt lin c bn (hnh 15.1.1e). c. ch mi hn hay im hn quy c dng mt ng dng v nt gch ngang ca ng dng. Nt gch ngang ny c k song song vi ng bng ca bn v, tn cng ca ng dng c mt na mii tn ch vo v tr ca mi hn. d. biu din mi hn nhiu lp quy c dng cc ng vin ring v cc ch s La M ch th t lp hn (hnh 15.1.2). e. i vi nhng mi hn phi tiu chun (do ngi thit k qui nh) cn phi ch dn kch thc cc phn t kt cu chung trn bn v (hnh 15.1.3) g. Gii hn ca mi hn quy c biu th bng nt lin c bn cn gii hn cc phn t kt cu ca mi hn biu th bng nt lin mnh. 1.1.2. Quy c k hiu mi hn trn bn v: a. Cu trc quy c k hiu mi hn tiu chun (hnh 15.1.4): Hnh 15.1.4 Quy c k hiu mi hn tiu chun b. Cu trc quy nh k hiu mi hn phi tiu chun ch dn trn hnh 15.1.5. Phng php hn hn mi hn ny phi ch dn trong iu kin k thut ca bn v. Hnh 15.1.5 Quy c k hiu mi hn phi tiu chun c. Nhng quy c ph k hiu mi hn c ch dn theo bng sau: K hiu ph ngh)a ca k hiu phV tr k hiu phPha chnhPha ph EMBED Visio.Drawing.11 Phn li ca mi hn c ct i cho bng vi b mt kim loi c bn EMBED PBrush   EMBED PBrush Mi hn c gia cng c s chuyn tip u t kim loi mi hn n kim loi c bn EMBED PBrush EMBED PBrush  EMBED Visio.Drawing.11 Mi hn c thc hin khi lp rp EMBED PBrush  EMBED Visio.Drawing.11 Mi hn gin on phn b theo kiu mt xch EMBED PBrush  EMBED PBrush  EMBED PBrush Mi hn gin on hay cc im hn phn b so le EMBED Visio.Drawing.11 EMBED Visio.Drawing.11  EMBED Visio.Drawing.11 Mi hn c thc hin theo ng knh chu vi kn ng knh ca k hiu d = 3 4 mm EMBED Visio.Drawing.11  EMBED Visio.Drawing.11 Mi hn c thc hin theo ng chu vi h. K hiu ny ch dng i vi mi hn nhn thy. Kch thc ca k hiu qui nh: Cao t 3 5 mm Di t 6 10 mm EMBED Visio.Drawing.11  EMBED Visio.Drawing.11 d. Quy c k hiu mi hn i vi pha chnh ghi trn (hnh 15.1.6a) v i vi pha ph ghi di (hnh 15.1.6b) nt gch ngang ca ng dng ch v tr hn. Hnh 15.1.6 Quy c pha ghi k hiu mi hn e. nhn b mt gia cng ca mi hn c th ghi pha trn hay di nt gch ngang ca ng dng ch v tr hn v c t sau ky hiu mi hn (hnh 15.1.7) hoc cing c th ch dn trong iu kin k thut trn bn v m khng cn ghi k hiu. Hnh 15.1.7 Quy c ghi nhn b mt gia cng ca mi hn f. Nu mi hn c qui nh kim tra k hiu ny c ghi pha di ng dng ch v tr hn (hnh 15.1.8) Hnh 15.1.8 Quy c ghi k hiu kim tra mi hn g. Nu trn bn v c cc mi hn ging nhau th ch cn ghi s lng v s hiu ca chng. K hiu ny c th ghi pha trn nt vch ngang ca ng dng ch v tr hn (nu pha trn nt gch ngang ca ng ny c ghi k hiu mi hn) (hnh 15.1.9) Hnh 15.1.9 Quy c ghi k hiu cc mi hn ging nhau h. Vt liu mi hn (que hn, dy hn, thuc hn, thuc bc...) c th ch dn trong iu kin k thut trn bn v hoc c th khng cn phi ch dn. i. Hin nay c nhiu phng php hn v dng hn khc nhau song chng ta quy nh mt s quy c k hiu phng php hn v dng dng c bn cing nh kiu lin kt hn thng dng nht nh sau: T - Hn h quang tay. - Hn t ng di thuc khng dng tm lt m thuc hay hn nh trc. 1 Hn t ng di thuc dng tm lt bng thp. 1 - Hn t ng di thuc dng tm lt bng ng thuc lin hp. - Hn t ng di thuc dng m thuc. h - Hn t ng di thuc c hn nh trc. bv - Hn t ng trong mi trng kh bo v. B Hn bn t ng di thuc khng dng tm lt, m thuc hay hn nh trc. Bt - Hn bn t ng di thuc dng tm lt bng thp. Bt - Hn bn t ng di thuc dng tm lt bng ng thuc lin hp. B - Hn bn t ng di thuc dng m thuc. Bh - Hn bn t ng di thuc c hn nh trc Bbv - Hn bn t ng trong mi trng kh bo v. X - Hn in x bng in cc dy Xt - Hn in x bng in cc tm. Xt - Hn in x bng in cc tm dy lin hp. * Dng ch ci in thng sau y, c km theo cc ch s ch kiu lin kt hn: m - Lin kt hn gip mi. t - Lin kt hn ch T. g - Lin kt hn gc. c - Lin kt hn chng. - Lin kt hn tn inh. k. Tt c cc k hiu ph, cc ch s cing nh cc ch (tr cc ch s) trong k hiu mi hn, qui nh c chiu cao bng nhau (3 5 mm) v c biu th bng nt lin mnh. 1.1.3. Mt s v d v cch ghi k hiu mi hn trn bn v: c tnh ca lin kt hnTit din ngang ca mi hnK hiu qui c mi hn trn bn vMt chnhMt phLin kt hn gip mi khng vt mp hn c hai mt. Mi hn c thc hin bng phng php hn h quang tay khi lp rp. Sau khi hn xong, gia cng mi hn cho bng vi b mt kim loi c bn. nhn b mt gia cng ca mi hn. Mt chnh: Rz = 20 Mt ph: Rz = 20  EMBED PBrush EMBED PBrush EMBED PBrush Lin kt hn gip mi vt mp hai chi tit mt mt, hn c hai mt. Mi hn c thc hin bng phng php han h quang tay theo ng chu vi kn. EMBED PBrush EMBED PBrush EMBED PBrush Lin kt hn gc khng vt mp, hn c hai mt. Mi hn gin on c thc hin bng phng php hn bn t ng di lp thuc khng dng tm lt, m thuc v hn nh trc. EMBED PBrush EMBED PBrush EMBED PBrush Lin kt hn ch T khng vt mp, hn c hai mt. Mi hn c thc hin bng phng php hn hn h quang tay theo chu vi h. Cnh mi hn: K = 6 mm. EMBED PBrush EMBED PBrush EMBED PBrush Lin kt hn gip mi vt mp hai chi tit mt mt. Mi hn c thc hin bng phng php hn t ng di lp thuc c dng tm lt bng thp. EMBED PBrush EMBED PBrush EMBED PBrush Lin kt hn chng khng vt mp. Hn mt mt. Mi hn c thc hin bng phng php hn bn t ng khng dng tm lt, m thuc hay hn nh trc. Cnh mi hn: K = 5 mm. EMBED PBrush EMBED PBrush EMBED PBrush Lin kt hn gip mi gp mp c hai chi tit mt mt. Hn mt mt. Mi hn c thc hin bng phng php hn h quang tay. EMBED PBrush EMBED PBrush EMBED PBrush 1.2. K hiu tiu chun ca mt s nc: 1.2.1. Tiu chun Anh BS.4871 Theo tiu chun ny, cc t th hn c bn khi hn h quang tay c k hiu nh sau: Hn sp: D Hn ngang: X Hn ng t di ln: Vu Hn ng t trn xung: Vd Hn trn: O - Cc t th khc cing c qui nh nh sau: Mi hn (1G, 1F) cho t th hn D Mi hn (2G, 2F) cho t th hn X Mi hn (4G, 4F) cho t th hn O Mi hn (3G, 3F) cho t th hn Vu v Vd 1.2.2. Tiu chun c DIN 1912 T th hn c bn khi hn h quang c k hiu nh sau: PA(W) hn sp PB(h) hn ngang t th sp PC(q) hn ngang t th ng PE (u) hn trn PF (s) hn ng t di ln PG (f) hn ng t trn xung 1.2.3. K hiu quy c mi hn theo tiu chun AWS 1.2.3.1. Quy nh chung: - K hiu mi hn: Mi hn c v bng nt c bn cho c mi hn khut,trong c k hiu sau: - i tng b tham chiu : 1.2.3.2. Cc k hiu ph trong mi hn: TTCc loi mi hnK hiu mi hn (Welding Symbols)Pha mii tn Pha bn kia mii tnC hai pha 1Mi hn gc  EMBED Visio.Drawing.11 2Mi hn gip mi khng vt cnh EMBED Visio.Drawing.11 3Mi hn gip mi vt cnh ch V  4Mi hn gip mi vt mp mt bn 5Mi hn gip mi vt mp ch U 6Mi hn gip mi vt mp ch J 7Mi hn gip mi rnh ch V loe 8Mi hn gip mi vt mp loe mt bn 9Mi hn rnh hoc hn cht N/A 10Mi hn im hoc hn li  N/A11Mi hn ng N/A12Mi hn c m lt hoc tm pha sau N/A13Mi hn p-To b mt  N/A N/A14Mi hn mt bch cnh EMBED Visio.Drawing.11 N/A15Mi hn mt bch gc N/A1.2.3.3. V tr v ngh)a cc thnh phn ca mt k hiu mi hn: 1.2.3.4. Cc k hiu ph c s dng chung vi cc k hiu mi hn c bn: * K hiu chu tuyn Dng ch hnh dng b mt ca mi hn sau khi hon thnh mi hn. C 3 loai chu tuyn c bn: Chu tuynBngLiLm EMBED PBrush EMBED PBrush  EMBED PBrush * K hiu mi hn ton b xung quanh cn gi l k hiu mi hn theo chu vi kn. * K hiu c m lt pha sau mi hn: * K hiu mi hn c s dng ming chm Ch : C hai loi k hiu c m lt v c ming chm u c s dng kt hp vi cc k hiu mi hn gip mi trnh din gii nhm thnh mi hn cht hay mi hn rnh. * K hiu nng chy hon ton K hiu nng chy hon ton c s dng th hin s thm nhp ton b lin kt vi phn cng c chn pha sau ca mi hn khi ch hn t mt pha. * ng tham chiu kp Hai hoc nhiu ng tham chiu c th s dng chung mt mii tn duy nht ch mt trnh t thao tc. V d: K hiu ng tham chiu kp: Mi hn gip mi vt mp ch V kp * K hiu hn thc hin theo thc t ti hin trng Mi hn c thc hin ti ni lp rp,khng phi trong phn xng hoc ti ni xy dng ban u. * K hiu ngu hon ton(Complete Penetration). * K hiu hn gc ch T kiu so le  * K hiu mi hn p, hn to b mt * K hiu mi hn gip mi rnh vt ch V n * K hiu mi hn tip xc im * K hiu mi hn gip mi hn hai pha vt mt bn 1.3. K hiu mt s phng php hn theo tiu chun quc t: Tn phng php hn bng ting VitK hiu phng php hn theo tiu chun ISOK hiu phng php hn theo tiu chun AWSHn h quang tay111SMAWHn h quang bng in cc nng chy trong mi trng kh tr131GMAWHn h quang bng in cc nng chy trong mi trng kh hot tnh135Hn h quang dy kim loi li thuc khng c kh bo v114FCAWHn h quang dy kim loi li thuc trong kh hot tnh136Hn h quang dy kim loi li thuc trong kh tr137Hn h quang bng in cc khng nng chy trong mi trng kh tr141GTAWHn h quang di lp thuc12SAWHn h quang plasma15PAWHn in tr2RWHn hi vi ngn la xy kh chy31OFWHn hi vi ngn la xy axetylen311OAWHn ma st42FWHn in x72ESWHn in kh73EGWHn bng tia laser751LBWHn bng chm tia in t76EBWHn vy cng91BrazingHn vy mn94Soldering 2. Cc loi my hn in h quang tay v dng c cm tay: 2.1. My hn in h quang tay: 2.1.1 Yu cu i vi my hn in h quang tay: H quang dng hn v in thng dng c s khc nhau rt ln. V d: Trong khi dng n in, in tr ca n hu nh c nh, nhng s bin i ca h quang dng hn th li v cng phc tp. Khi mi h quang, trc tin l cho que hn tip xc vi mt vt hn, to thnh hin tng chp mch tip , nhc ngay que hn ln mi h quang, trong qu trnh mi. Nh vy in tr chp mch bng 0, khi h quang t chy th in tr c mt tr s nht nh. Trong qu trnh t chy h quang v ta thao tc bng tay cho nn chiu di ca h quang lun b thay i nh vy h quang di th in tr ln, ngc li khi h quang ngn th in tr nh. Do mun cho h quang hi di t chy mt cch n nh th i hi phi c mt in th hi cao ngc li nu h quang hi ngn th i hi in th cing phi hi thp. Ngoi ra cn do que hn nng chy nh git vo b hn. Trong mi giy que hn nng chy nh git trn 20 git, khi nhng git to ri xung s to thnh hin tng chp mch lm h quang b tt sau  mi li h quang i hi phi c mt in th tng i cao ngay lc . Do nhng c im trn nu dng my in pht hay my bin th thng thng cung cp in cho h quang th s khng th no duy tr mt cch n nh qu trnh t chy h quang thm ch khng mi c h quang i khi cn c th chy my pht in hoc my bin th. p ng nhng nhu cu trong khi hn my hn in phi t nhng yu cu sau y: * in th khng ti ca my hi cao hn in th khi hn, ng thi khng gy nguy hin khi s dng U0 < 80 (V) - Ngun in xoay chiu U0 = 55 80 (V), in th lm vic ca ngun xoay chiu l Uh = 25 45 (V) - Ngun in mt chiu U0 = 30 55 (V), in th lm vic ca dng in mt chiu l Uh = 16 35 (V) * Khi hn thng xy ra hin tng ngn mch, lc ny cng dng in rt ln dng in ln khng nhng lm nng chy thanh que hn v vt hn m cn ph hng my do trong qu trnh hn khng cho php dng in ngn mch I = (1,3 1,4).Ih . * Ty thuc vo s thay i chiu di h quang, in th cng tc ca my hn in phi c s thay i nhanh chng cho thch ng . Khi chiu di ca h quang tng th in th cng tc tng , khi chiu di h quang gim th in th cng tc cing gim. * Quan h gia in th v dng in ca my hn gi l ng c tnh ngoi ca my . ng c tnh ngoi hn h quang tay yu cu phi l ng cong dc lin tc. Tc l dng in trong mch tng ln th in th ca my gim xung v ngc li. ng c tnh ngoi cng dc th cng tha mn nhng yu cu trn v cng tt, v khi chiu di h quang thay i dng in hn thay i t. Phi hp gia ng c tnh t)nh ca h quang (2) v ng c tnh ngoi ca my hn (1) ta thy chng ct nhau ti hai im B v A. im B l im gy h quang, y c in th ln to iu kin gy h quang, nhng v cng nh nn khng th duy tr s chy n nh ca h quang, m im A mi l im h quang chy n nh. * My hn phi iu chnh ng cng dng in thch ng vi nhng yu cu hn khc nhau v.v ... 2.1.2 My hn xoay chiu. My hn xoay chiu c chia thnh hai nhm chnh : nhm c t thng tn bnh thng v nhm c t thng tn cao . Theo th t mi nhm li gm hai kiu. a. My hn xoay chiu vi b t cm ring. My ny dng gim in th mng in t 220 vn hoc 380 vn xung in th khng ti t 75 n 60 vn m bo an ton khi lm vic. My kiu CT l i din cho nhm my ny. B t cm ring mc ni tip vi cun dy th cp ca my to ra s lch pha ca dng in v in th, to ra ng c tnh dc lin tc v iu chnh cng dng in hn. - Nguyn l lm vic ca my nh sau: My chy khng ti in th U1 trong cun dy s cp W1, bng in th ca mng in, trong cun dy s cp ny c dng in s cp I1, chy qua v to ra t thng $0 chy trong li ca my, t thng $0 gy ra trn cun dy th cp W2. Lc cha lm vic: Ih = 0 ; Ih Dng in hn (Ampe). Ukt = U2 ; Ukt - in th khng ti (V); U2 - in in th trn hai u dy ca cun th cp (V). Hnh 15.1.1 S nguyn l ca my hn xoay chiu kiu CT + My chy c ti (l lc my lm vic) Ih ( 0. U2 = Uh +Utc : Uh - in th hn , Utc - in th trong b t cm in th b t cm: Utc = Ih(Rtc + Xtc) Rtc in tr thun ca b t cm Xtc Tr khng ca b t cm. Xtc = 2(.L f - Tn s dng in xoay chiu (Hz). L - H s t cm ca b t cm. in tr Rtc nh hn Xtc, nu khng tnh n Rtc th c th kt lun rng: Dng in hn cng ln, tr khng ca b t cm v in th trong b t cm cng ln th in th hn lc in th cp khng i cng gim. Hnh trnh ngn mch: (Lc in th hn gim xung bng khng). Ih Tng ln bng Id Id C th tnh theo cng thc sau: EMBED Equation.3 Trong : f - Tn s dng xoay chiu (Hz). Rt - T tr ca b t cm. Wtc - S vng cun trong cun t cm. T y ta c th iu chnh c dng in ngn mch cing nh dng in hn bng hai cch: * Thay i s vng qun trong cun t cm Wtc. * Thay i t tr trong b t cm Rt. Mun thay i Rt ta ch vic thay i khe h khng kh trong b t cm. Tng khe h (a) th Rt tng, L gim nn Xtc v Utc gim xung, do cng dng in hn tng . Gim khe h th Xtc v Utc tng nn cng dng in hn gim xung. iu chnh cng dng in bng cch thay i s vng qun Wtc ca b t cm th ch c kh nng iu chnh tng cp mt do t dng. iu chnh dng in hn bng phng php thay i khe h khng kh (a) trong b t cm th c th iu chnh c tng cp dng in hn. Mt khc iu chnh dng in hn theo phng php ny d dng v thun li hn. b. My hn vi b t cm kt hp (CTH) . V nguyn tc tng t nh my CT , ch khc v phn kt cu. Ngun cung ng c li st chung cho c bin th v iu chnh. Trn phn li chnh (phn di) t cun s cp v phn chnh ca cun th cp, phn trn ca li t phn cn li ca cun th cp v gi l cun dy phn (cun khng). y bin th (phn di) v iu chnh (phn trn) c lin quan c v in v t, nhng mi lin quan v t khng ln do c khe h ( a ) li ph . Nh vy ta c th coi cun dy phn nh cun t cm ring mc vo mch hn ni tip vi h quang. Cun t cm c th mc cng chiu hay ngc chiu vi cun th cp. Hnh 15.1.2 S nguyn l ca my hn xoay chiu kiu CTH c. My hn xoay chiu c li di ng: y l loi my hn xoay chiu c t thng tn cao. Gia khong hai cun dy s cp v th cp t mt li di ng A to ra s phn nhnh t thng o sinh ra trong li ca my. Hnh 15.1.3: S nguyn l ca my hn xoay chiu c li di ng . - Cu to: Gm khung t B, trn khung t c qun 2 cun dy s cp W1 v cun dy th cp W2. Cun dy th cp c chia thnh 2 phn, ng thi iu chnh c s vng ca cun dy trn my c my lp tm ni dy, dng iu chnh s dng in, gia hai cun dy t li di ng iu chnh k dng in. - Nguyn l lm vic: Li st di ng trong khung dy to ra phn nhnh ca t thng $o. Nu li st (4) nm trong mt phng ca khung t (3) th tr s t thng $o s chia lm hai phn, mt phn l t thng $ i qua li st (4), mt phn $2 i qua cun dy th cp W2 gim i, sc in ng cm ng sinh ra trong cun dy th cp nh v dng in sinh ra trong mch hn nh. Ngc li iu chnh li st (4) chy ra to nn khong trng khng kh ln th t thng s ln lc ny sc in ng cm ng ln to cho dng in trong mch hn ln. - Vic iu chnh dng in: *iu chnh s: Thng qua cch u dy ca cun th cp W2 nhm thay i s vng ca cun dy W2. - Trn tm u dy ca cun dy th cp c hai cch u: + Cch u 1 dy hn nh in th khng ti cao. + Cch u dy hnh 2 dng in hn ln, in th khng ti thp. * iu chnh k: Nu vn tay quay cng chiu kim ng h dng in hn gim. Ngc li nu vn ngc chiu kim ng h dng in tng. d. c im v thng s k thut ca mt s my hn xoay chiu: * My hn TURBO 270 INCLUDEPICTURE "http://weldtec.com.vn/Images/Product/TURBO_270_1212010_112327_AM.jpg" \* MERGEFORMATINET + c im: - My hn AC 1 pha Turbo 270 s dng cng ngh iu khin dng hn bng sun t - S dng qut lm mt - iu chnh clintc dng hn - Thch hp sa cha trong nh xng, nh my,& + Thng s k thut: Thng s k thut TURBO 270 in p vo 1 pha V 230/400 Cng sut KVA 6.2 Cu ch tr A 25/16 in p mch h V 52 Dng hn A 40195 Chuk lm vic 100% 60% 25% A 100 120 195 ng knh que hn mm 1.6 5.0 Cp bo v IP 21 Cp cch in CL H Kch thc mm D R C 620 400 600 Trng lng Kg 34 * My hn TM INCLUDEPICTURE "http://weldtec.com.vn/Images/Product/May%20han%20TM%20401_1212010_112942_AM.JPG" \* MERGEFORMATINET + c im: - My hn TM s dng cng ngh iu khin dng bng sun t - Lm mt bng qut - iu khin dng lin tc - in th ngn mch cao, thch hp hn dng AC vi nhng in cc c bn + Thng s k thut: Thng s k thutTM 250TM 401ACDCNgun vo 1 phaV230/400230/400Cng sutkVA1419Cu ch trA63/3580/50 in p mch hV756870 Dng hnA42 25030 19060-350ng knh que hn mm1,6-52-6Chuk lm vic (40C)100% 60% X%A130 170 220 (35%)130 170 180 (50%)200 250 350 (35%)Cp bo vIP2323Cp cch inCLHHKch thcmmD R C825 425 6601000 560 730Trng lngKg8079* My hn MEGA 161/A INCLUDEPICTURE "http://weldtec.com.vn/Images/Product/mega161_1292010_15005_PM.jpg" \* MERGEFORMATINET + Thng s k thut: Thng s k thutMEGA 161/Ain p vo 1 phaV230/400Cng sutKVA3.3Cu ch trA16/10in p mch hV51Dng hnA60140ng knh que hnmm2.0 3.25Cp bo vIP21Cp cch inCLHKch thcmmD R C420 250 320Trng lngKg15.5 2.1.3 My hn mt chiu. Theo cu to v nguyn l tc dng, my hn mt chiu c chia thnh 4 kiu chnh: - My hn mt chiu c cun kch thch c lp. - My hn mt chiu c cun kch thch mc song song v kh t ni tip. - My hn mt chiu c cc cc t lp ri. - My hn mt chiu vi t trng ngang. Hin nay Lin X, Trung Quc dng loi my hn mt chiu c cc cc t lp ri ph bin hn c vi cc kiu: CM(, C(.300 v C(.300M (Lin X); AT.320 (Trung Quc)& . - Cu to: Hnh 15.1.4 Hnh dng bn ngoi ca my hn mt chiu c cc cc t lp ri 1. Thn my pht in 4. Chi in. 7. M nam chm 2. B bin tr . 5. C gp. 8. Mch in ngoi.3. Phn ng rto. 6. Tay quay. 9. Tay nm My pht in mt chiu kiu cc cc t lp ri dng hn gm 4 cc t, hai cc cng tn c ni song song vi nhau. Trn cc t c 3 t chi than, hai t chi in than chnh A v B cung cp in cho h quang, gia lp t chi in than ph C, chi in than A v C cung cp in cho cun kch t ca my pht in, ta c th iu chnh dng in ca cun dy kch t bng b bin tr lp trn my hn, c th dng tay nm di chuyn v tr ca chi in than. - Nguyn l lm vic: Hnh 15.1.5 My hn mt chiu vi cc cc t lp ri a. Hnh cu to b. Hnh nguyn l 1. B bin tr. 2. Cun dy kch t. 3. Tay nm. 4. Chi in than 5. Cc t 6. R to EMBED PBrush  EMBED PBrush Theo nguyn l in t khi c dng in thng qua rto ca my pht in s sinh ra t thng, t thng do rto sinh ra tc dng lm yu t trng sn c hin tng ny gi l phn ng rto. Lc khng ti, trong rto ca my pht in khng c dng in hn thng qua, khng sinh ra phn ng rto do in th khng ti ca my pht in hi cao, rt d mi h quang. Lc hn trong rto ca my pht in c dng in hn thng qua sinh ra phn ng rto lm gim t thng ca my pht in cui cng in th ca my pht in s gim xung ti mc tng ng. Vi in th dng t chy h quang mt cch n nh ty thuc vo s thay i chiu di h quang, phn ng rto cing thay i lm nh hng ti in th cng tc ca my pht in. Do lc chiu di ca h quang tng th in th cng tc ca my pht in cing s tng theo nh vy p ng c nhu cu khi hn. Lc chp mch phn ng rto rt ln khin cho in th ca my pht in gim xung ti mc xp x s 0, nh vy hn ch c dng in chp mch. - iu chnh dng in hn: C hai phng php diu chnh dng in, iu chnh s v iu chnh k. + iu chnh s: Th dng in hn thay i rt ln, n thng qua vic di chuyn v tr chi in than thc hin vic iu chnh, lc di chuyn chi in than theo chiu quay ca rto th phn ng rto s tng cng, in th ca my hn in gim xung, dng in hn cing s gim xung ngc li nu di chuyn chi than ngc vi chiu xoay ca rto th dng in s tng ln. + iu chnh k: Th dng in thay i t nhim v chnh ca n l lm cho dng in hn sau khi iu chnh s c iu chnh li mt cch u n, ta dng b bin tr thay i dng in ca cun dy kch t tng hoc gim t thng ca my pht in nhm thay i in th ca my hn in nh vy l t c mc ch iu chnh k dng in hn. Cnh my hn mt chiu c cc cc ni dy. Cn c theo nhu cu ta c th thay i cch u dy thay i cc tnh hn. * c im v thng s k thut ca mt s my hn in h quang tay mt chiu: - My hn ARCTRONIC + c im: - Chc nng ARC FORCE cho php chn c ng c tnh ng tt nht ca h quang hn - Chc nng HOT START cho php d dng gy h quang vi nhng in cc khc nhau. - Mi h quang bng tip xc hoc khng tip xc. - T ng b in p li10% - Thi ng hn bng in cc cacbon - Ting n thp + Thng s k thut: Thng s k thutARCTRONIC 426ARCTRONIC 626in p voV230/400230/400Cng sutKVA2030Cu ch trA50/3280/45in p mch hV6464Dng hnA54005600Chuk lm vic100% 60% 35%A220 290 400330 430 600ng knh que hn mm1.6 8.01.6 8.0Tiu chunIEC 60974-1 IEC 60974-10SCp bo vIP2323Cp cch inHHKch thcmmD R C1260 730 6151260 730 615Trng lngKg147196 - My hn RIARC + c im: - S dng cng ngh sun t iu khin dng hn - Thch hp hn vi bt k loi que hn khc nhau - Hn c c hai phng php : MMA v TIG - c tnh h quang tt v n nh - Thch hp bo dng, sn xut, cng nghip ng tu v kt cu thp + Thng s k thut: Thng s k thutTRIARC 306/LTRIARC 406/LTRIARC 506/Lin p voV230/400230/400230/400Cng sutKVA14,922,430,5Cu ch trA40/2550/3263/40in p mch hV657575Dng hnA452706040080500Chuk lm vic100% 60% 35%A145 180 260230 300 400290 380 500ng knh que hn mm1.6 5.02.0 8.02.5 8.0Cp bo vIP232323Cp cch inCLHHHKch thcmmD R C880 425 6901120 570 7251120 570 725Trng lngKg82122139 - My hn ARC + c im: - S dng cng ngh sun t iu khin dng hn - Thch hp hn vi bt k loi que hn khc nhau - Hn c c hai phng php : MMA v TIG - c tnh h quang tt v n nh - Thch hp bo dng, sn xut, cng nghip ng tu v kt cu thp + Thng s k thut: Thng s k thutARC 253ARC 303ARC 403ARC 503in p voV230/400230/400230/400230/400Cng sutKVA12,814,919,324Cu ch trA32/2040/2550/3263/35in p mch hV65657175Dng hnA55250703006037070450Chuk lm vic100% 60% 35%A135 170 230145 180 260200 260 350230 300 400ng knh que hn mm2.0 5.02.0 5.02.0 6.02.5 8.0Cp bo vIP23232323Cp cch inCLHHHHKch thcmmD R C880 425 690880 425 6901120 570 7251120 570 725Trng lngKg536495117 2.1.4 My hn bng dng in chnh lu. Cng vi s pht trin nhanh chng ca cng ngh bn dn trong k thut hn ngy cng ng dng nhiu chnh lu. My hn bng dng in chnh lu gm hai b phn chnh: my bin th (c c cu iu chnh) v b phn chnh lu dng in. My bin th hon ton ging my bin th hn xoay chiu. B phn chnh lu b tr trn mch th cp ca my bin th v thng dng l chnh lu Slen v Silic. Tc dng ca chnh lu l bin dng in xoay chiu thnh dng in mt chiu hn. a. My hn chnh lu 1 pha * S mch in: (Hnh 15.1.6) Cu to ca my gm hai b phn chnh: phn bin th (c c cu iu chnh) v phn chnh lu dng in. Phn bin th hon ton ging nh bin th ca my hn in xoay chiu. Phn chnh lu b tr trn mch th cp ca my bin th v thng dng l cc i- t chnh lu loi slen hoc silc. Hnh 15.1.6. S mch in my hn chnh lu mt pha * Nguyn l lm vic: Gi s na du ca chu k, u A mang in dng, dng in i qua bin tr n nt (a), qua n 1 n nt (b), qua mch hn (gm cp hn, que hn, vt hn) n nt (d). Do in th (a) cao hn (d) nn dng in khng i qua n 4 m qua n 3 n nt (c). Do in th (b) cao hn (c) nn dng in khng i qua n 2 m tr v u B. na sau ca chu k u B mang in dng, dng in n nt (c) qua n 2 n nt (b), qua mch hn n nt (d). Do in th nt (c) cao hn (d) nn dng in khng qua n 3 m qua n 4 n nt (a). Do in th (b) cao hn (a) nn dng in khng qua n 1 m qua bin tr v u A. Nh vy kt thc mt chu k dng in lun i theo mt chiu nht nh. b. My hn chnh lu 3 pha. * S mch in: (Hnh 15.1.7) My cing gm hai b phn chnh: phn bin th c b phn iu chnh dng in th cp ca my v phn chnh lu dng in. Phn bin th hn l loi bin th hn 3 pha u Y hoc (. mi mch ca th cp c b tr mt bin tr c bit dng iu chnh dng in th cp mi pha trc khi a qua chnh lu. Phn chnh lu c b tr trn mch th cp ca my bng b chnh lu cu gm 6 n bn dn. Hnh 15.1.7. S mch in my hn chnh lu ba pha * Nguyn l lm vic: Khi ni cc pha ca cun dy s cp ca my vo li in xoay chiu ba pha th cc cun dy th cp ca my s xut hin dng in cm ng. Do trong mch chnh lu cu c b tr 6 n bn dn nn trong mi mt phn su ca chu k c mt cp chnh lu lm vic theo trnh t: 1 - 5; 2 - 4; 3 - 6. Kt qu l trong ton b chu k, dng in c chnh lu lin tc v ng cong dng in gn nh l ng thng. Nh vy dng in xoay chiu ba pha sau khi i qua chnh lu ch i theo mt hng v c nhp nh rt nh v vy dng in hn rt n nh, hiu sut s dng li in cao. chnh l l do hin nay ch yu s dng loi my hn chnh lu loi ba pha. Nhn xt: my hn bng dng in chnh lu khng c phn quay nn kt cu n gin v tt hn my hn mt chiu kiu ng c my pht. Ngoi ra n cn c h s cng sut hu ch cao, cng sut lc khng ti nh hn 5 - 6 ln so vi my pht dng in hn mt chiu. So vi my hn xoay chiu th qu trnh hn n nh hn, thun li cho vic hn cc loi vt liu khc nhau.V vy my hn bng dng in chnh lu ngy cng c s dng rng ri. c. My bin p 3 pha MHD - 1000 (6 m): - Thng s k thut: + Cng sut biu kin S = 100 KVA + in p th cp khng ti: 62 75V + Dng in th cp I2max = 1500A + in p s cp: 380V (3 pha) + Tn s: 50HZ + Dng in s cp I1max = 160A - Kt cu ca my: Bin p hn MHD - 1000 l loi bin p kh c t trong khung c v bo v, hai u c ca thong nhit. My c t v tr c nh trnh di chuyn khi my hn lm vic. Rut my c qut thng gi 3 pha dng lm mi it (b phn chnh lu) v rut my khi vn hnh. + Ngun vo b tr p t mt 250A dng ng ct bo v khi my lm vic qua ti hay b ngn mch. + V my c lp t ng h (A) v (V) theo di khi vn hnh. - Nhng iu lu khi s dng my hn MHD - 1000 (6m): + Khi s dng cn lp dy lin tip t tt cho my m bo an ton. + Dy dn in cho my dng loi dy li ng 3 pha, 4 dy tit din 35 50mm2, dy ni ra km hn (cp hn) tit din 50 70mm2, p cht u ct bt cht vo u ra ca my. + Cn b tr che chn cc bng u dy vo my v u dy ra trnh ngi hoc cc vt khc chm phi m bo an ton cho ngi v my. + Khi ngng my nn ct p t mt. + Khng nn ni u m ra ca my vi sn kim loi. + Ngoi ra c n bo hiu xanh,  phn bit my c in hay ang ch vn hnh: - Khi n sng my ang c in. - Khi n tt, n xanh sng bo hiu my ang ch vn hnh. + H thng nt xanh, dng iu khin my hot ng hay ngng: + Cc loi my bin p u thit k c mc cu m bo kh nng di chuyn v thay i v tr. Do vy khi cn vn chuyn xa phi t trn cc phng tn chuyn dng nh t v xe ko. + Tuyt i khng t my ni c dc trn 100 v trc khi u in vo my cn kim tra cc thit b trong rut my trnh trng hp chm chp m vn u in. + Khi chy th my cn kim tra chiu quay qut gi. d. c im v thng s k thut ca mt s my hn chnh lu: * My hn MMA: Pi 200E/ 250E ca hngMigatronic - an Mch - iu khin dng hn:v cp(m bo chn chnh xc im lm vic ti u ca my) - Gc my c lm bng vt liu chng rung, tng tui th v s lm vic tin cy ca h thng mch in t INCLUDEPICTURE "http://www.navico.com.vn/images/sanpham/Han%20ho%20quang%20tay%20Pi250%20E.jpg" \* MERGEFORMATINET + Thng s k thut: Thng s k thutPI 200EPI 250ENgun in s dng 3 pha400V15%, 50/60Hz400V15%, 50/60HzCng sut max6,7 KVA9 KVADng hn cc i200A250ADi iu chnh dng hn7 200A7 250AH s lm vic60% 200A60% 210Ain p khng ti95V95VKch thc my360 x 220 x 570 mm360 x 220 x 570 mmTrng lng my20 Kg, d dng di chuyn bng xch tay20 Kg, d dng di chuyn bng xch tay + Chcnngc bit - Kiu chnh lu:INVERTERk thut s, dng siu mn, trng lng nh - Chc nng: hnMMAvi dngDC - iu khin dng hn: v cp (m bo chn chnh xc im lm vic ti u ca my) - Gc my c lm bng vt liu chng rung, tng tui th v s lm vic tin cy ca h thng mch in t - Trang b chc nng khi ng nng (hotstart) cho hn MMA: 0 100% dng hn - iu chnh c tnh ng ca h quang MMA: 0 100% - Trang b ng h s, mn hnhLCD, hin th chnh xc tt c cc thng s hn - Trang b chc nng ci t v ghi nh chng trnh hn: 10 chng trnh hn - Trang b chc nng la chn chng trnh hn np - Trang b h thng phm mm chng bi thng minh, tc ng cc nhanh ng dng cho hn cc loi vt liu:thp thng, thp cng cao, thp khng g, nhm, v.v& + My hn DYNAMIC 400 / 500 - c tnh: My hn mt chiu DYNAMIC s dng cng ngh chnh lu Thyristor cho kt cu hn chc kho, khng rung n so vi my cng loi nh cng ngh ch to bin p hn tin tin qua nhiu nm th nghim. Vi cng ngh Thyristor tt c cc thng s hn c duy tr n nh vi ngun cp cho php dao ng 10%. Mi h quang d dng, gim thiu bn to khi hn v c bit l n nh v kh nng ph hp vi nhiu kch thc khc nhau ca vt liu thng qua kh nng iu chnh dng hn d dng. C cu hp iu khin t xa gip ngi thao tc thun tin cho vic iu chnh m khng cn phi iu chnh trn ngun hn. - Ngun hn Model DYNAMIC 400 DYNAMIC 500 in p ngun (V/pha) Input voltage (V/ phase) 380 10%/ 3 pha Tn s (Hz) Frequency (Hz) 50/60Cng sut ti a (KVA) Max. Power consumption (KVA) 32Dng hn ti a (A) Max. Welding current (A) 400 500 Phm vi dng hn (A) Welding current range (A) 60 ~ 400 80 ~ 500Di in p hn (V) Welding voltage range (V) 16 ~ 47 2 in p khng ti (V) No-load voltage (V) 75Chu k lm vic (%) Duty cycle (%) 100%Chnh lu Rectifier THYRISTORCp bo v Protection class IP21S Trng lng (Kg) Weight (Kg) 220Kch thc (di x rng x cao) mm Dimensions (L x W x H) mm 724 x 488 x 800 - Ph kin: Km hn Electrode holder 500A 600AKp mt Earth clamp 500A 500ACp ngun Power cable 5mCp hn Welding cable SQ50 x 10m SQ70 x 10mCp mt Earth cableSQ50 x 3mSQ70 x 3m + My hn VNS - DC 1000 - c tnh: My hn mt chiu 6 km VNS - DC 1000 s dng cng ngh chnh lu DIODE cho kt cu hn chc khe, khng rung n so vi my cng loi nh cng ngh ch to bin p hn tin tin qua nhiu nm th nghim. iu chnh dng hn cho tng m ring bit bng bin tr. Cung cp dng hn mt chiu n nh, h quang t bn te khi hn. My lm vic m, n nh, tit kim in nng. -Ngun hn: Model: VNS - DC 1000in p ngun (V/pha) Input voltage (V/ phase) 380 10%/ 3 pha Tn s (Hz) Frequency (Hz) 50/60 Cng sut (KVA) Power consumption (KVA)100Dng hn ti a (A) Max. Welding current (A)1300in p khng ti (V) No-load voltage (V) 75Chu k lm vic (%) Duty cycle (%) 100Cp bo v Protection class IP21STrng lng (Kg) Wieght (Kg) 400KgKch thc (di x rng x cao) mm Dimensions (L x W x H) mm 1115 x 715 x 1150 -Bin tr: Model BT 320in th trn bin tr (V) Voltage on rheostat (V) 30Dng hn ti a (A) Max. Welding current (A) 320Phm vi iu chnh dng hn (A) Welding current range (A) 20 ~ 320Kch thc (di x rng x cao) mm Dimensions (L x W x H) mm 530 x 460 x 600Trng lng (Kg) Weight (Kg) 50 - Ph kin tiu chun: Km hn 500A (B) Electrode holder 500A (Sets) 6Kp mt 500A (B) Earth clamp 500A (Sets) 6Cp ngun 10m (B) Power cable 10m (Sets) 1Cp hn 15m (B) Welding cable 15m (Sets) 6Cp mt 3m (B) Earth cable 3m (Sets) 6Cp ra tr 2m (B) Output cable 2m (Sets) 6 1.2.5. My hn vn hnh song song: * Mc ch vn hnh song song my hn: Trong qu trnh hn, c nhng lc i hi phi c dng in hn rt ln, nu mt my hin c xng khng  cung cp dng in hn th ta c th dng hai my hn cho vn hnh song song mi c th p ng c yu cu ca cng vic hn. * Nguyn tc vn hnh song song my hn: - Nhng my hn u song song phi c in th khng ti, cng sut nh mc v nhng tnh nng k thut ging nhau hoc gn ging nhau do tt nht l dng nhng my hn cng loi. - Khi hai my hn vn hnh song song, phi iu chnh sao cho cng dng in ca mi my hn bng mt na cng dng in khi hn. a. My hn mt chiu vn hnh song song: (Hnh 15.1.8) Khi ni song song hai my hn mt chiu kiu cc t lp ri, ta c th dng phng php kch t ln nhau. Dng in kch t ca my hn A do my hn B cung cp, dng in kch t ca my hn B li do my hn A cung cp mi c th lm cho my hn lm vic n nh c. Ngoi ra phi ni cc dng vi cc dng, cc m vi cc m ca hai my hn li ri mi ni cc dng chung v cc m chung vi vt hn v que hn. b. S dng my hn xoay chiu ni song song: (Hnh 15.1.9) Khi ni hai my hn xoay chiu, ta phi u 2 cun dy s cp ca 2 my vo cng mt pha ca li in, ng thi cun dy th cp cing phi u vo cng mt pha. kim tra xem u dy c ng hay khng, trc ht u 2 u dy ca cun dy th cp ca hai my hn vo vi nhau, sau u 2 u dy cn li vo bng n 110V. Nu bng n khng sng, chng t u chnh xc, nu bng n sng ln th chng t u sai, lc ny ch cn thay i cch u cho cun dy s cp hoc cun dy th cp ca my hn l c. Khi hai my hn vn hnh song song, phi iu chnh sao cho cng dng in ca mi my hn bng mt na cng dng in khi hn. 2.2 Dng c cm tay v dng c bo h lao ng. 2.2.1 Km hn: - Tc dng ca km hn: Dn in v cp cht que hn, cu to ca km hn tt xu s nh hng rt ln ti vic hn. - Phn loi: Km hn c chia lm 2 loi 300A v 500A - Yu cu ca km hn: Tnh nng dn in tt, trng lng nh, thay i que hn d dng. B phn dn in ca km hn lm bng ng, tit din ca n to hay nh do dng in hn quyt nh. Tay cm lm bng cht cch in, da vo l xo cp cht cc loi que hn c ng knh khc nhau theo cc chiu khc nhau. 2.2.2 Dng c ph tr: - Dng c ph tr gm: ba u nhn (ba g x hn), bn chi thp, hp ng que hn, ba u trn, c. 2.2.3 Dng c bo h lao ng trong hn h quang tay: + Mt n: L mt loi dng c dng bo h u v mt ca th hn khi b kim loi nng chy bn vo. Ngn cn s nh hng ca nhng quang tuyn c hi pht ra t h quang in. Mt n gm hai loi l loi i vo u v loi cm tay. Mt n thng rt nh v chc chn, c lm bng ba cc tng, nha php, c mu en hoc mu nu& ng trc c khung knh lp knh bo h mt, bn trong c ly l xo gi ming knh bo h mt.+ Ming knh mu: C tc dng gim bt cng nh sng h quang mt khc cn c tc dng lc tia hng ngoi, tia t ngoi. Th hn thng qua ming knh bo h m quan st vng nng chy nm vng qu trnh hn. - Chn knh bo h tham kho bng sau: S hiu ghi trn ming knh bo hMu xm hay nhtPhm vi dng in hn thch hp (Ampe)9Hi nht100(A)10Trung bnh100 350 (A)11Hi xm350 (A) - trnh nhng ht kim loi nng chy bn vo ming knh bo h lao ng mt lm hng knh. Ta lng nhng ming knh trng ln trn ming knh mu. - Nhng dng c bo h lao ng khc: Qun o bo h bng vi bt, gng tay da, ming p chn lm bng vi d, giy cch in, knh trng thng. 3. Cc loi que hn thp cc bon thp: 3.1 Cu to: Gm 02 phn li thp v thuc bc que hn. Theo tiu chun vit nam TCVN 3734 89. Quy c ng knh que hn c gi theo ng knh ca li thp que hn. 3.2. Phn loi que hn: 3.2.1 Phn loi theo cng dng: Que hn c chia thnh cc nhm sau: Que hn hn hn thp cc bon v thp hp kim kt cu. Que hn hn thp hp kim chu nhit. Que hn hn thp thp hp kim cao v c tnh cht c bit. Que hn p. Que hn gang. Que hn kim loi mu & 3.2.2. Phn loi theo chiu dy lp thuc bc: Chiu dy lp thuc bc thay i ty theo in cc c biu th bi h s lp thuc bc, t s gia ng knh ton phn v ng knh li thp que hn D/d. - Nu D/d = 1.2 n 1.35 in cc c lp thuc bc mng . - Nu D/d = 1.4 n 1.7 in cc c lp thuc bc trung bnh - Nu D/d = 1.8 n 2.2 in cc c lp thuc bc dy . 3.2.3 Phn loi theo tnh cht ch yu ca v thuc bc que hn. a. Que hn loi v thuc h axt (k hiu ch A). Thuc bc loi ny ch to t cc loi oxt st, oxt mangan, oxt silic & Que hn loi ny c tc chy ln, cho php hn bng hai loi dng in AC v DC v hn c cc v tr hn trong khng gian. - Nhc im: D b nt nng do t dng hn cc loi thp c hm lng lu hunh v cacbon cao. b. Que hn loi v thuc h baz (k hiu ch B). Trong v thuc ch yu l cc thnh phn nh canxi cacbonat, magi cacbonat, hunh thch, fermangan, silic, titan & Khi hn s to ra cc kh bo v CO v CO2 do phn ng phn ly ca cacbonat. Que hn h baz thng ch s dng vi dng in hn mt chiu ni nghch. Mi hn t b nt kt tinh nhng d b r kh. C th s dng loi ny hn cc thp c bn cao, cc loi kt cu hn quan trng. c. Que hn loi v thuc h hu c (k hiu ch O hay C). Loi que hn ny c cha nhiu loi tinh bt, xenlul, & to ra mi trng kh bo v cho qu trnh hn. c im ca loi que hn ny c tc ng c nhanh do c th s dng hn leo, hn ngang, hn trn, loi dng hn AC, DC . d. Que hn loi v thuc h rutin ( k hiu ch R; v bc dy RR ) Trong thuc bc c cc thnh phn: oxit titan, grafit, mica, trng thch, canxi, magi cacbonat, fer hp kim. Loi que hn ny khi hn h quang chy n nh t bn to, mi hn hnh thnh tt, loi dng hn AC, DC nhng d r kh v nt kt tinh trong mi hn 3.2.4 Phn loi theo bn ko: Cn c vo bn ko ti thiu ca kim loi que hn phn loi. Theo tiu chun vit nam c loi N38, N46..., theo tiu chun ISO c cc loi E60..., E70..., E80... 3.3 Tc dng ca thuc bc que hn: 3.3.1 Nng cao tnh n nh h quang: - Khi hn bng dng mt chiu que hn trn khng thuc bc vn c th duy tr h quang chy c, nhng khng n nh. - Nu hn bng dng xoay chiu khng th hn c. Que hn c thuc bc khng nhng nng cao tnh n nh ca h quang, m tin hnh hn bnh thng i vi dng xoay chiu. 3.3.2 Bo v kim loi nng chy khi tc ng c hi ca khng kh. - Khi hn, thuc bc chy sinh ra th kh ph ln h quang lm cho kim loi chy cch ly vi khng kh bo v kim loi chy. - Sau khi chy thuc bc to thnh lp x ph ln mt mi hn, bo v kim loi mi hn trnh xy ho v s xm nhp ca cc tp cht khc. ng thi x hn c th lm cho kim loi mi hn ngui dn, thc y kh thot ra, gim bt kh nng sinh ra l hi. 3.3.3 y oxy thot khi kim loi mi hn tt hn: Thuc bc tuy c kh nng sinh ra th kh bo v cch ly khng cho tip xc vi kim loi chy, nhng khng cch ly tuyt i, vn cn mt t khng kh xm nhp vo v xy cn c kh nng do nhng nguyn nhn khc m c a vo vng nng chy. Cho nn xy tc dng vi kim loi s to thnh xt lm cho mt s yu t no ca kim loi b chy hng, dn n cht lng ca mi hn gim xung. Do trong thuc bc cn c thm mt t cht hon nguyn y xy trong xt ra, mi m bo cht lng mi hn. 3.3.4 B sung nguyn t hp kim nng cao c tnh mi hn: Do nh hng nhit cao ca h quang mt s nguyn t hp kim ca kim loi vt hn v li thp que hn b chy hng, lm cho c tnh ca mi hn gim xung. trnh nhng nhc im trn, trong thuc bc c tng thm mt s nguyn t hp kim, khi bc thuc chy, s nguyn t ny s theo vo kim loi mi hn, nng cao c tnh ca kim loi mi hn, thm ch c kh nng vt qu c tnh vt hn. 3.3.5 Lm cho qu trnh hn thun li v nng cao hiu sut lm vic: Thuc bc nng chy chm hn tc nng chy ca li thp que hn, u li thp que hn thuc bc hnh thnh ng bc li ra, lm cho kim loi nng chy rt d chy vo vng nng chy tin cho khi hn nga v hn ng c thuc bc nhit lng cng tp trung, kim loi bn ra c gim bt, lng kim loi hn trong n v thi gian c nng cao. Phn loi v cng dng nguyn liuTn nguyn liuCht n nh h quangCc-bon-nt ka li, xo a, phen pt, thu tinh nc, thu tinh nc ka-li, qung st t tnh Titan, hoa ChaL-K, Cc-b-nt Ba-ri, kim loi kim th, cc vt xy ho.Cht kh - xiSt Mng gan, st si lch, st ti tan, st nhm, Gra-pt than g.Cht to x hnTnh kimQung Mng gan, ChaL-K, hoa, qung Ma-nh-tTnh axtt Si lch, phen-pt, t tht (t tht mn thun, t cao lanh, hoa cng).Trung tnhQung st, ti tan chn k.Cht to th khBt A-mi-dng, bt De-xtrin, bt m, mn ca, Xen-lu-l, hoa ChaL-K, Qung Ma-nh-tCht ho long hunh thch, thu tinh, Clo-Ba ri, Bi--xt Ti tanCht thm hp kimSt Man gan, st Si lch, st ti tan, st Crm, st m lp en, st Vonfram, st Va-na-i.Cht kt dnhThu tinh nc, Xtrin, t tht, t cao lanh 3.4. Li thp que hn: 3.4.1 Thnh phn ho hc ca li thp que hn: m bo cht lng mi hn, i vi cht lng li thp que hn thng yu cu cao, c nhiu loi i vi que hn dng hn thp cc bon thp v thp hp kim thp xem bng sau: S hiu thpHm lng nguyn tNhn hiuK hiu(C)(Mn)(Si)(Cr)(Ni)(S)(P)Khng quHn 0,8H 0,80,10,30,550,030,150,30,040,04Hn 0,8 CaOH 0,8A0,10,30,550,030,10,250,030,43Hn 0,8MnH0,8Mn0,10,81,10,030,150,30,040,04Hn 0,8Mn, CaOH0,8MnA0,10,80,10,030,10,250,030,03Hn 15H150,110,180,350,550,030,20,30,040,04Hn 15 MnH15 Mn0,110,180,81,10,030,20,30,040,04Hn 10Mn2H10Mn20,121,51,90,030,20,30,040,04Hn 10 Mn, SiH10MnSi0,140,81,10,6-0,90,20,30,030,043.4.2 S nh hng ca cc nguyn t trong li thp que hn - Cac bon: L cht kh xy tng i tt, khi nhit cao sinh ra kh (CO, CO2) n khng ho tan trong kim loi, nhng c kh nng y th kh khng c li i vi mi hn trong khng kh nh xy, nit to ra lung hi thi nhng git kim loi chy, do m khi hn ng v hn nga tng i d nhng n li tng thm sc bn to ca kim loi. Nu lng cc bon nhiu hn, khi thao tc hn khng c chnh xc, kim loi nng chy b ngui nhanh th kh sinh ra kh thot to thnh nhng l hi. Cc bon nhiu qu lm cho im nng chy ca li thp que hn h xung, tnh lu ng v in tr sut tng ng thi tnh do gim, tnh gin tng, tnh nhy cm ng nt tng. Do hm lng ccbon trong li thp que hn thng hn ch di 0,18% - Mangan : L cht kh xy rt tt n c th ho hp vi lu hunh to thnh sun pht mangan (MnS), c th tc dng kh lu hunh v kh nng gim nt v nng. N l cht thm hp kim, nng cao c tnh mi hn. Hm lng Mn trong li thp que hn thng hn ch t 0,4 0,6 %, c mt s li thp que hn trn 0,8 1,1%. - Silic: Nng lc y xy ca Silic mnh hn Mangan. Nhng v Bixt Silic do Silic v xt to thnh Si02 c im nng chy cao, lm cho x hn c thm, mi hn d ln x. Mt khc do nng lc y xy ca n, lm cho ccbon trong vng nng chy nhit cao, khng xy ho c, nhng khi vng nng chy ng c, ccbon mi b xy ho th sinh ra, sau khi b xy ho kh thot to thnh l hi. Ngoi ra (Si) nhiu lm cho kim loi bn te, nn hm lng (Si) trong li thp que hn thng hn ch di 0,03%. - Crm: Trong li thp que hn ccbon thp, Crm l tp cht, sau khi b xy ho s thnh xt Crm (Cr203) kh chy lm tng hm lng x hn ln trong mi hn, do hn ch di 0,03%. - Ni Ken: Cing l tp cht, nhng n khng nh hng g i vi qu trnh hn. Hm lng Niken cho php trong li thp que hn khng qu 0,30% - Lu Hunh - Pht pho: L hai tp cht c hi tn ti trong thp khi khai thc v luyn kim trong thp, lu hunh kt hp vi st to thnh sunft st (FeS) im nng chy thp so vi st, cho nn mi hn nhit cao s b nng nt. Pht pho hp vi st thnh pht pho st (Fe2P) hoc (Fe4P) lm tng tnh lu ng ca kim loi, nhit bnh thng bin gin. Cho nn hm lng pht pho v lu hunh trong li thp que hn ch c nh hn 0,04%. i vi hn kt cu quan trng yu cu P , S < 0,03%. 3.5 Quy cch que hn: - Chiu di que thng t 250 450 mm, n ph thuc vo ng knh, thnh phn kim loi v thuc bc. Nu gim ng knh m tng chiu di th s tng hin tng nung nng que hn khi hn, to iu kin nng chy nhanh gy hin tng bn te khi hn, dn n s hnh thnh mi hn khng tt. Cn nu chiu di ngn th lng ph kim loi (u tha khng hn) bi vy ng vi mt ng knh que hn phi c chiu di thch hp. - ng knh que hn ph thuc vo chiu dy vt hn v c kch thc t 1 12 mm. Thng dng l que hn c ng knh t 1 6 mm, ln hn 6 mm t dng. - Quy cch que hn c quy nh chung trong h thng quy nh quc t: ng knh que hn (mm)Chiu di (mm)22502,5300 4003,2350 4004350 4005400 45064503.6. K hiu que hn: 3.6.1. Theo tiu chun Vit Nam: * Que hn thp cc bon thp v thp hp kim thp TCVN 3734 -89. Cu trc chung ca k hiu que hn c dng nh sau : N XX X X (1) (2) (3) N : Que hn. (1) : C hai ch s ch gii hn bn ko ti thiu (KG /mm2) v ch tiu khc ch c tnh mi hn (Bng TCVN 3223 -89) (2) : C mt ch s (6) ch loi dng in mt chiu v phng php u (DC +) vi que hn . (3): C mt ch in hoa ch h v thuc bc ca que hn: A (Axt), B (Baz), R (Rutin) & Bng15.1.1 C tnh ca kim loi mi hn theo tiu chun TCVN 3223 -89 Loi que hnCc ch tiu v c tnhGii hn bn ko dai va p gin di tng iGc unN/mm2KG/mm2MJ/m2 KGm/cm2 % Khng nh hnN4241042 0.8818150N46450460.8818150N50490500.7716120N42 6B410421.51522180N46 6B450461.41422180N50 6B490501.31320150N55 6B540551.21220150N60 - 6B590601.01018120 Bng15.1.2 Quy nh cc ch tiu v thnh phn ho hc ca kim loi p Loi que hnThnh phn ho hc ( % )CSiPSMn123123Khng ln hnKhng nh hnN420.120.250.38N460.120.250.040.0450.050.0350.040.0450.04N500.250.04N42 -6B0.120.300.50N46 -6B0.120.030.030.60N50 -6B0.120.350.70N55 -6B0.150.50N60 -6B0.150.600.030.031.00 * Que hn thp chu nhit (c cu trc nh sau) Hn Cr XX Mo XX V XX ..... XXX X (1) ( 2) ( 3) (4) (5) (6) Hn : Ch que hn thp hp kim chu nhit . (1) : Crm v hm lg tnh theo phn nghn . (2) : Molip en v hm lng ca n tnh theo phn nghn . (3) : Vanai v hm lng ca n tnh theo phn nghn . (4) : Nguyn t hp kim khc v hm lng ca n tnh theo phn nghn . (5) : Nhit lm vic ln nht (OC). (6) : Nhm v bc (A, B , R ... ). V d : Hb. Cr 05. Mo 10 .V04 450R . * Que hn thp bn nhit v khng g nhit (c cu trc nh sau ). Hb . Cr XX Ni XX Mn XX & - XXX X & & & & & & & & & & & (1) .................................(2) .........(3) Hb: Ch que hn thp bn nhit v khng g . (1): K hiu cc nguyn t hp kim Cr, Ni , Mn v cc nguyn t khc (nu c) cng hm lng tng ng ca chng tnh theo phn % .Nu khng c cc ch s km theo th hm lng ca cc nguyn t l xp x 1% . : L nhit lm vic n nh ca mi hn (0 C) . : Nhm v bc (A , B ...) V d : Hb Cr18 Ni8 Mn 600 B . * Que hn thp hp kim c bn cao (c cu trc nh sau). Hc XX Cr XX Mn XX W XX & XXX - X (1) & & & & & & & .........(2) & & & & . (3)& & & .(4) Hc : Ch que hn thp hp kim c bn cao . : Gi hn bn ko ti thiu (Tnh theo KG/ mm2). : K hiu cc nguyn t hp kim Cr, Mn, W v cc nguyn t khc (nu c) vi hm lng tng ng ca chng tnh theo phn trm, nu khng c cc ch s km theo th hm lng ca cc nguyn t xp x 1% . : Nhit lm vic n nh ca cc mi hn 0C . : Nhm v thuc bc que hn (A, B...). V d: Que hn c k hiu Hc .60.Cr18. V.W.Mo - B 3.6.2 K hiu que hn theo tiu chun ISO Cu trc nh sau: Gm c 8 loi thng tin khc nhau trong 4 loi phn u l bt buc, cn 4 loi phn cui ch cung cp them thng tin (nu c ch khng bt buc). E XX X XX XXX X X X (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) : K hiu bng ch E l que hn . : C hai ch s 43 hay 51 ch gii hn bn ko ca kim loi mi hn . : Mt ch s trong cc s t nhin ( 0; 1 ; 2 ; 3; 4; 5).Ch gin di % : C 1 n 2 ch ci nhm v thuc bc que hn (A, B..). : C 3 ch s (110 , 120 & ).Ch hiu sut p ca que hn Kc (%) : C 1 ch s (1; 2 & . 5). Ch v tr hn trong khng gian. : C 1 ch s (1; 2 & . 9.) Loi ngun in hn. : Hm lng H2 nh hn 15 M3/100 gam kim loi p . V d: E 51 5B 120 2 6 H 3.6.3 K hiu que hn theo tiu chun AWS: a. Que hn thuc bc hn thp C: + Quy nh v v tr hn: 1 - Hn tt c mi v tr 2 - Hn bng v hn ngang 3 - Hn bng, hn ngang, hn trn v hn ng t trn xung. + Quy nh v lp thuc bc que hn: SLoi thuc bcLoi dng in ch dn10Natri, XelluloDCEP11Kali, XelluloAC hoc DCEP12Natri, TitanAC hoc DCEN13Kali, TitanAC hoc DCEP hoc DCEN14Bt st v TitanAC hoc DCEP hoc DCEN15Natri, Hyr thpDCEP16Kali, Hyr thpAC hoc DCEP18Kali, Hyr thp, bt stAC hoc DCEP19YlmeniteAC hoc DCEP hoc DCEN24Bt st, TitanAC hoc DCEP hoc DCEN27 xt st, bt stAC hoc DCEN28Kali, Hyr thp, bt stAC hoc DCEP48Kali, Hyr thp, bt stAC hoc DCEPGhi ch: AC = Dng in xoay chiu DCEN = Dng in mt chiu u thun DCEP = Dng in mt chiu u nghch Phn loi (AWS )Gii hn bn ko (min)Gii hn chy ( min) dn di L= 4d (%)Que hn E60KsiMPaKsiMPaE6010624305034022E6011624305034022E6012674605538017E6013674605538017E6020624305034022E602267460Khng ch nhE6027624305034022Que hn E70E7014725006042017E701522E701622E701822E702417E702722E702822E704822b. Que hn thuc bc hn thp hp kim thp: + Quy nh v nguyn t hp kim: Mt hoc nhiu ch ci ch th hm lng % cc nguyn t hp kim chnh ca que hn: K hiuCMnSiNiCrMoA1-----0,5B1----0,50,5B2L0,05---1,250,5B2----1,250,5B3L0,05---2,251B3----2,251B4L0,05---20,5B5----0,51C1---2,5--C2---3,25--C3---10,150,35D1-1,251,75---0,250,75D2-1,652---0,250,45G(**)-10,80,50,30,2 * Tiu chun ny chia que hn thnh 6 nhm chnh nh sau: Nhm 1: Que hn thp C Mo ( loi 0.5 Mo ). Phn loi: Loi E 70 XX A1. - XX thng l 10, 11, 15, 16, 18, 20, 27 tu theo v thuc bc (tiu chun AWS A5.1 ). - Thnh phn ho hc ca mi hn (%): C 0.12%, Mn 0.6 1.0%, Si 0.4 0.8%, Mo 0.4 0.65%. Tnh cht mi hn: - Gii hn bn ko: 480 MPa, gii hn chy 390MPa, gin di 22 25%. Nhm 2 :Que hn thp Cr Mo (gm 5 phn nhm). + Nhm 2.1: E 8016 B1; E 8018 B1; (0.5Cr 0.5Mo). Tnh cht mi hn : - Gii hn bn ko 550 MPa, gii hn chy 460 MPa, gin di 19% + Nhm 2.2: E80XX -B2 hoc B2L(1Cr 0.5Mo) vi XX l 15, 16, 18. Tnh cht mi hn : - Gii hn bn ko : 550 MPa, gii hn chy 460 MPa, gin di 19%. + Nhm 2.3 : E 90 XX B3 hoc B3L (2Cr 1Mo) vi XX l 15, 16, 18. Tnh cht mi hn : - Gii hn bn ko 620MPa, gii hn chy 530MPa, gin di 17%. + Nhm 2.4 : E 8015 B4L (2Cr 0.5Mo) Tnh cht mi hn : - Gii hn bn ko 620 MPa, gii hn chy 530 MPa, gin di 19%. Nhm 2.5 : E 8016 B5 ( 0.5Cr 1Mo V ) Tnh cht mi hn : - Gii hn bn ko 550 MPa, gii hn chy 460 MPa, gin di 19%. Nhm 3: Que hn thp Ni gm (5 phn nhm) . + Nhm 3.1: E8016 C1 ; E8018 C1 (2.5Ni ) . Tnh cht mi hn : - Gii hn bn ko 550 MPa, gii hn chy 460 MPa, gin di 19%, dai va p 27 J - 59oC . + Nhm 3.2: E 7015 C1L, E7016 C1L, E7018 C1L Tnh cht mi hn : - Gii hn bn ko 550 MPa, gii hn chy 460MPa, gin di 19%, dai va p 27J - 730C. + Nhm 3.3 : E8016 C2, E8018 C2 ( 3.5Ni ) . Tnh cht mi hn : - Gii hn bn ko 550 MPa, gii hn chy 460MPa, gin di 19%, dai va p 27 J - 730C. + Nhm 3.4 : E7015 C2L, E 7016 C2L, E7018 C2L . Tnh cht mi hn : - Gii hn bn ko 550MPa, gii hn chy 460MPa, gin di 19%, dai va p 27 J - 1010C. Nhm 3.5 : E 8016 C3, E 8018 C3 (1Ni) Tnh cht mi hn : - Gii hn bn ko 550 MPa, gii hn chy 460MPa, gin di 24%, dai va p 27 J - 4000C. Nhm 4: in cc thp Ni Mo. Phn loi : E8018 NM . Tnh cht mi hn Gii hn bn ko 550 MPa, gii hn chy 470 MPa, gin di 24%, dai va p 27 J - 40C . Nhm 5: Que hn Mn Mo gm (3 phn nhm) + Nhm 5.1 : E9015 D1, E9018 D1 (1.5Mn , 0.3Mo). Tnh cht mi hn : - Gii hn bn ko 620 MPa, gii hn chy 530 MPa, gin di 17%, dai va p 27 J - 510C. + Nhm 5.2 : E 8016 D3, E 8018 D3 (1.5 Mn , 0.5 Mo). Tnh cht mi hn : - Gii hn bn ko 550MPa, gii hn chy 460MPa, gin di 24%, dai va p 27 J - 510C. + Nhm 5.3 : E100XX D2, (1.75Mn, 0.3Mo ), XX l 15, 16, 18. Tnh cht mi hn : - Gii hn bn ko 690MPa, gii hn chy 600MPa, gin di 16%, dai va p 27 J - 510C. Nhm 6: Tt c cc loi que hn thp hp kim thp khc (khong cc nguyn t hp kim kh rng) gm hai phn nhm , pha cui c ch G cho phn nhm th nht , ch M hoc W cho phn nhm th hai . Nhm 6.1: E XX 10 G; E XX11 G, E X13 G; E XX15 G; EXX16 G, E XX18 G; XX l 70, 80, 90, 100, 110, 120. Tnh cht mi hn : - Khi XX l 70, 80, 90, 100 cc tnh cht tng t cc mc bn tng ng nu trn . - Khi XX l 110 v 120 cc tnh cht nh sau . Que hnGii hn bn koGii hn chy gin di (%) dai va p (J)E11018 G760MPa670MPa15Khng yu cuE12018 G830MPa740MPa14Khng yu cu + Nhm 6.2: ( Mn Ni Cr Mo V ) gm 7 loi, thnh phn ho hc mi hn c nu trn bng 15.1.3, tnh cht c hc trong bng sau: Bng15.1.3 Yu cu thnh phn ho hc ca que hn cp M v W. Phn loiThnh phn kim loi hn ( % )CMnSiNiCrMoVE 9018 -M0.100.60-1.250.801.40-1.800.150.350.05E10018-M0.100.75-1.700.601.40-2.100.350.25-0.500.05E10018-M0.101.30-1.800.601.25-2.500.400.25-0.500.05E12018-M0.101.30-2.250.601.75-2.500.30-0.150.30-0.150.05E12018-10.100.80-1.600.653.00-3.800.650.20-0.300.05E7018-W*0.120.40-0.700.40-0.700.20-0.400.15-0.30-0.08E8018-W*0.120.50-1.300.35-0.800.40-0.800.45-0.70-- Bng 15.1.4 Cc yu cu v c tnh ca que hn cp M v W. Phn loiC tnh ca kim loi mi hnGii hn bn ko ( MPa ) minGii hn chy ( MPa ) min gin di % min dai va p min E9018-M620540 6202427J -510CE9019-M625540 625 2427J -510CE10018-M690605 690 2027J -510CE11018-M760670 760 2027J -510CE7018-WTng t E 70 XX A127J -180CE8018-WTng t E 8016 B127J -180C c. Que hn thp khng g v thp Crm Niken theo AWS A5.4. Tiu chun ny c ti 38 loi que hn vi hm lng Cr trong kim loi mi hn t 0.4 n 32% v Ni c th n 37%. Que hn c phn loi da vo thnh phn ho hc, cc yu cu v c tnh ca mi hn v loi dng in hn. K hiu bt u bng ch E ch que hn, tip theo t hp cc ch s v cc k t biu th thnh phn ho hc ca kim loi mi hn ( Bng 15.1.6) ; hai ch s 15 hoc 16 dng k hiu v tr ca mi hn trong khng gian, loi dng in, cc tnh ca dng mt chiu nh trong bng. Bng15.1.6 Yu cu c tnh ca kim loi mi hn theo AWS A5.4 Phn loiGi hn bn ko ( min ) gin di %Nhit luynKsi MPaE 20910069015KhngE 2199062015KhngE 24010069015KhngE 3078559030KhngE 3088055035KhngE 308 H 8055035KhngE 308 L7552035KhngE 308 Mo8055035KhngE 308 MoL7552035KhngE 3098055030KhngE 309 L7552030KhngE 309 Cb 8055030KhngE 309 Mo 8055030KhngE 3108055030KhngE 310 H9062010KhngE 310 Cb8055025KhngE 310 Mo 8055030KhngE 3129566022KhngE 3167552030KhngE 316 H7552030KhngE 316 L7049030KhngE 3178055030KhngE 317 L7552030KhngE 3188055025KhngE 3208055030KhngE 320 LR7552030KhngE 3307552025KhngE 330 H9062010KhngE 3477552030KhngE 34910069025KhngE 4106545020aE 410NiMo11076015bE 4306545020cE 5026042020aE 5056042020aE 6301359307dE 16 -8 -28055035KhngE 7Cr6042020aCh thch : - Nung nng 840 870 0C, gi nhit 2 gi, lm ngui cng l 65 0C /h n 600 0C , lm ngui bng khng kh. - Nung nng 600 -620 0C , gi nhit 1 h . lm ngui bng khng kh . - Nung nng 760 790 0C gi nhit 2h, lm ngui cng l 55 0C /h). - Nung nng (1020 1050 0C /h ), gi nhit 1h lm ngui bng khng kh n 20 0C , gi nhit 4h lm ngui bng khng kh . d. Que hn thuc bc hn thp khng g - AWS E XXX XX - XXX (1) (2) (3) Trong : * E (Electrode) : in cc. (1) Gm 3 ch s : Ch th thnh phn ho hc kim loi hn kt tinh (2) Mt hoc nhiu ch ci ch th s thay i thnh phn ho hc c bn L : Hm lng corban thp Lb : Thm vo nguyn t Coban, gim hm lng Carbon M0 : Thm vo nguyn t Molyden, gim hm lng Carbon (3) S ch th v tr hn, loi thuc bc v dng in hn 15 : Thuc bc c cha vi 16 : Thuc c cha vi hoc Titan, dng AC hoc DCEN ( DC - ) hoc DCEP (DC +) 3.6.4 K hiu que hn thp cc bon thp theo tiu chun Nht Bn (JIS). D X X X X V d : D4313 (1) (2) (3) (4) (1) Ch in cc hn . (2) Ch s ch biu th bn ko ti thiu ca mi hn ( KG/ mm2). (3) Ch v tr hn : 0- Hn mi t th . Hn mi t th . Hn bng v hn ngang . Hn mi v tr v c v tr c bit . (4) loi thuc bc . 1. Hn hp ilmente. 2. Oxt titan. 3. Hn hp xit- titan cao. 3.7 Phng php bo qun que hn: Vic bo qun que hn tt hay xu c nh hng rt ln cht lng mi hn. Bo qun theo cc iu kin sau: - Que hn phi trong kho kh ro v thng gi tt. Nhit trong kho khng nh qu 1800 C. - Khi ct gi cc loi que hn phi k cao (khng thp qu 300mm), ng thi phi cch vch tng ln hn 300mm, phng que hn m m bin cht. - Kho cha que hn phi c thit b nung nng sy kh que hn. - Nu thy que hn b m th phi sy: Que hn c tnh axt sy nhit 1500C (t 12 gi), que hn c tnh kim sy nhit 2500C (t 12 gi). - Cc loi que hn b m sau khi sy kh em hn th, nu khng pht hin thy hin tng thuc bc ri ra tng mng, hoc trn mi hn c l hi th chng t que hn vn m bo cht lng hn. - Khi lm vic ngoi tri cch m cn phi gi que hn cho tt, phng que hn b m m bin cht. 4. Nguyn l ca hn h quang: a. Thc cht. Hn h quang tay l mt trong nhng bin php hn nng chy dng nng lng ca h quang in dng nung nng kim loi ch cn hn n trng thi nng chy, sau khi kt tinh s to thnh mi hn ni cc chi tit thnh mt lin kt bn vng. S nguyn l ca qu trnh hn h quang tay c gii thiu trn hnh 15.1.10. Trong qua trnh hn, mi thao tc nh: gy h quang, dch chuyn que hn duy tr chiu di h quang, dao ng to chiu rng cn thit cho ngi th hn thc hin bng tay. Chnh v vy, n c tn gi rt gin d: hn h quang tay. Hnh 15.1.10. Nguyn l hn h quang tay 1. Ngun in hn; 2. Cp hn; 3. Km hn; 4. Que hn; 5. Chi tit hn; 6. H quang hn; 7. Mi trng kh; 8. Ving hn; 9. Git kim loi lng b. c im: Cho n nay hn h quang tay vn c s dng rt ph bin tt c cc nc k c nhng nc c nn cng nghip pht trin bi tnh linh ng, tin li v a nng ca n. Phng php ny cho php thc hin cc mi hn mi v tr trong khng gian. Thit b hn h quang tay d vn hnh, sa cha, bo dng v mc u t thp. Tuy nhin, do mi chuyn ng c bn u thc hin bng tay, nn cht lng v nng sut hn hon ton ph thuc vo trnh tay ngh v kinh nghim ca ngi th hn. Nu trong qu trnh thao tc ngi th thc hin cc chuyn ng khng hp l, gc nghing que hn v chiu di h quang thay i& th thnh phn ho hoc, kch thc v hnh dng mi hn s khng ng u, kh nng xut hin cc khuyt tt hn tng ln lm gim cht lng ca sn phm. Bn cnh , nng sut hn h quang tay tng i thp (do phi s dng dng hn hn ch) v iu kin lm vic ca th hn khng tt (chu tc ng trc tip ca mi trng khi, nh sng v nhit ca h quang). 5. Cc lin kt hn c bn: 5.1 Khi nim: Lin kt hn l mt b phn ca kt cu c ni vi nhau bng hn. Lin kt hn bao gm mi hn, vng nh hng nhit v kim loi c bn. 5.2 Phn loi: - Lin kt hn gip mi (hnh 15.1.11a) Ty thuc vo chiu dy ca chi tit hn, c th gp mp (khi chiu dy Sd"3 mm) hoc c th khng vt cnh han c vt cnh ( khi Se"4 mm). Loi lin kt ny n gin, d ch to, tit kim kim loi... do c dng ph bin trong thc t. - Lin kt hn gc (hnh 15.1.11b) Loi lin kt ny c s dng kh rng ri khi thit k cc kt cu mi. Ty theo chiu dy ca chi tit hn c th vt cnh hoc khng vt cnh.  Hnh 15.1.11 Cc dng lin kt hn c bn - Lin kt ch T (hnh 15.1.11c): Do c bn cao, nht l i vi cc kt cu chu ti trng t)nh, nn loi lin kt ny c dng kh ph bin trong thc t. Ty thuc vo chiu dy ca chi tit c th vt cnh hoc khng vt cnh thnh ng. - Lin kt hn chng (hnh 15.1.11d) Ty theo yu cu bn ca kt cu, c th khng cn dng tm m hay c th dng tm m mt pha hoc c hai pha. V ni chung lin kt ny c bn thp v tn nhiu kim loi nn trong thc t t c s dng khi thit k cc kt cu mi n thng c dng khi sa cha cc kt cu ci. 6. Cc khuyt tt ca mi hn: S tn ti cc khuyt tt s nh hng trc tip n cng chu lc ca mi hn dn n chi tit hn b ph phm, mt s trng hp khuyt tt khng c pht hin sm thay th hoc sa cha gy nn nhng thit hi to ln v kinh t v tnh mng con ngi. Nhng khuyt tt ny do rt nhiu nguyn nhn gy nn, trong c c nguyn nhn khch quan v ch quan ca con ngi, trang thit b kim loi vt hn, ch hn, qu trnh cng ngh hoc tc ng ca mi trng. Do vy ngi th hn phi chn quy phm hn chnh xc v nghim chnh chp hnh quy nh cng ngh. Khi hn h quang tay cc khuyt tt mi hn thng xy ra cc dng nh sau: 6.1. Nt: L mt trong nhng khuyt tt nghim trng ca mi hn. Trong qu trnh s dng cu kin hn, nu mi hn c vt nt th vt nt s rng ra khin cho cu kin b hng. Cn c vo v tr nt, c th chia ra lm hai loi nt: nt trong v nt ngoi, vt nt c th sinh ra ngay trong khu vc chu nh hng nhit ca u: Nt ngoi Nt vng nh hng nhit Nt trong - Nguyn nhn: + Hm lng lu hunh v pht pho trong kim loi vt hn hoc que hn qu nhiu. + Dng in hn qu ln, rnh h quang ca u mi hn khng p y, sau khi ngui co ngt trong rnh h quang xut hin ng nt. + cng vt hn ln, cng thm ng sut trong sinh ra khi hn ln khi lm ngui hoc nung nng qu nhanh s lm nt mi hn. - Bin php phng nga: + Chn vt liu thp c hm lng lu hunh v pht pho thp, ng thi chn que hn c tnh chng nt tt. + Chn trnh t hn chnh xc. + Gim tc lm ngui vt hn, khi cn thit phi p dng phng php nung nng v lm ngui chm. + Chn dng in hn thch hp, c th dng cch hn nhiu lp v ch p y rnh h quang. 6.2. L hi: V c nhiu th hi ho trong kim loi nng chy, nhng th hi khng thot ra trc lc vng nng chy ng c do to thnh l hi. - Nguyn nhn: + Hm lng cc bon trong kim loi vt hn hoc trong li thp que hn qu cao, nng lc y xy ca que hn qu km. + Dng que hn b m, trn mt u ni c nc. Du bn, g st... Do s tn ti l hi, lm gim bt mt cng tc ca mi hn do lm gim bt cng v tnh cht ch ca mi hn. - Bin php phng nga +Dng loi que hn c hm lng cc bon thp v kh nng y xy kho. +Trc khi hn, que hn phi sy kh v mt hn phi lau kh sch s. +Khong cch h quang ngn, khng vt qu 4mm. +Sau khi hn khng vi g x hn ngay, phi ko di thi gian gi nhit cho kim loi mi hn. 6.3. Ln x hn: L tp cht kp trong mi hn, tp cht ny c th tn ti trong mi hn, cing c th nm trn mt mi hn. - Nguyn nhn: + Dng in hn qu nh, khng nhit lng cung cp cho kim loi nng chy v x chy i, lm cho tnh lu ng b gim bt. + Mp hn ca u ni c vt bn hoc khi hn nh hay khi hn nhiu lp cha lm sch trit ch hn. + Khi hn gc v s chuyn ng ca que hn khng thch hp vi tnh hnh vng nng chy, lm cho kim loi chy ra trn ln vi x hn. + Lm ngui mi hn qu nhanh, x hn cha thot ra c y . + Ln x hn c nh hng ti cht lng ca mi hn ging nh l hi. N cing lm gim bt cng ca mi hn v tnh cht ch ca mi hn. - Bin php phng nga: + Tng dng in hn cho thch hp, khi hn cn thit rt ngn h quang v tng thi gian dng li ca h quang, lm cho kim loi nng chy v x hn chy ht c sc nng y . + Trit chp hnh cng tc lm sch ch hn. + Kp thi nm vng tnh hnh vng nng chy iu chnh gc que hn v phng php a que hn, trnh x hn chy trn ln vo kim loi nng chy v mt pha trc vng nng chy. 6.4. Hn khng ngu: L khuyt tt nghim trng nht trong mi hn, n l dn n b nt, lm hng cu kin. Thc t chng minh phn ln cu kin b h hng u do hn khng ngu gy nn.  - Nguyn nhn + Khe h, gc vt hoc u ni khng ph hp vi quy phm. + Dng in hn qu nh hoc tc hn nhanh. + Gc que hn hoc cch a que hn khng hp l + Chiu di h quang ln. - Bin php phng nga Trong qu trnh hn trnh xy ra cc hin tng ni trn. Khi cn thit tng thm, khe h u ni v cho tm m xung pha di ca u ni hn. 6.5. Khuyt cnh: ch giao nhau gia kim loi vt hn vi mi hn c rnh dc, rnh gi l khuyt cnh - Nguyn nhn: + Dng in hn ln, h quang di. + Gc que hn v cch a que hn khng chnh xc. + Khuyt cnh l mt trong nhng thiu st nguy him ca mi hn. N lm gim bt b dy vt hn, khi cu kin chu ph ti ng th s sinh ra vt nt. - Bin php phng nga: Chn dng in hn chnh xc, nm vng cch a que hn v chiu di h quang khi hn. 6.6. ng cc. Trn tm mp hn c nhng kim loi tha ra nhng khng trn vi kim loi vt hn gi l ng cc - Nguyn nhn: + Tc que hn nng chy qu nhanh, + H quang di - Bin php phng nga + Chn ch hn chnh xc nht l cc tnh ca dng in. + Khi hn gn ht que hn tc chy nhanh phi rt ngn khong cch h quang v tng tc hn 6.7. Sai lch hnh dng hnh hc. - Nguyn nhn: + Do lp ghp chi tit trc khi hn khng ng yu cu + Do bin dng nhit trong qu trnh hn - Bin php phng nga: + Lp ghp ng v tr, kim tra kch thc v hnh dng trc khi hn. + C bin php chng bin dng trc v trong khi hn 7. Nhng nh hng ca h quang hn ti sc khe cng nhn hn. 7.1. Kh c: - Khi hn c cha nhiu cht c lm nh hng ti sc khe ca th hn v nhng ngi xung quanh. V vy phi trnh ht phi kh c trong khi hn. - Phi c h thng ht kh cc b ti v tr hn v h thng ht kh chung. - Khi hn phi ngi xui theo chiu gi trnh ht phi kh c. - Khi hn cc chi tit trc c tip xc vi kh c phi ra k trc khi hn. Khi hn phi trnh ht phi khi hn v kh bay ln. 7.2. in git. in git s lm cho nn nhn t vong v vy khi hn phi: + Kim tra h in ca cc b phn trong my v v ngoi ca my. + i giy, ng cch in vi ni m t phi k sn bng g hoc cao su thao tc. + Thc hin ng cnh bo ghi tTV  4 ʼ֗։m_QF;QFhL5CJ\aJh!5CJ\aJh!h!5CJ\aJh!h!5CJ(\aJ(%jh!CJU\aJmHnHuh!CJ\aJjh!CJU\aJ,jh!h!CJU^JaJmHnHuh!h!5CJ\aJh!h!5CJ]aJh!h!CJ]aJh!h!CJ\aJh!h!CJ]aJmH sH hfI5B*CJaJphV|M/ p# dh$d%d&d'dNOPQgd!* $d%d&d'dNOPQgd!-$ p# $d%d&d'dNOPQa$gd!)$$d%d&d'dNOPQa$gd!6 ^ ggg4$ p# 7dh$d%d&d'dNOPQ`7a$gd!2$ p# dh$d%d&d'd@&NOPQa$gd!0$ p# dh$d%d&d'dNOPQa$gd!4 B \ . 4 6 ·ͥی~sh~[M< h[shfI5B*CJaJphhfI5B*CJaJphh!h!CJ^JaJha5CJ\aJh!5CJ\aJh!h!5CJ\aJh!CJ\aJh!h!CJ\aJmH*sH*"h!h!6CJ\aJmH*sH*ha6CJ]aJh s6CJ]aJh!h!6CJ]aJh!h!CJ\aJh!5CJ\aJh!h!5CJ\aJ $d 7$8$H$a$gdfI$d 7$8$H$`a$gd!* p# $d%d&d'dNOPQgd!-$ p# $d%d&d'dNOPQa$gd! , B J 8@vx"P;ugYMAhfIB*CJaJphh%B*CJaJphhfI6B*CJaJphh i6B*CJaJphh!6B*CJaJph h-hfI6B*CJaJphh!B*CJaJphhh9h iB*CJaJphhh9hfIB*CJaJphhh9hCOB*CJaJphhCOB*CJaJphh iB*CJaJphh[shfIB*CJaJphh ;VhfIB*ph Vn>d 7$8$H$`gdfI$d8]^a$gd s$da$gd sl$d8]^a$gdfI 0dh((7$8$H$gd i$ 0dh((7$8$H$`a$gdfI"&*Vjl|>دؒ؁seTLDhMPCJaJh sCJaJ h sh s5B*CJaJphhMP5B*CJaJphh s5B*CJaJph h[shfI5B*CJaJphhH B*CJaJph h ihfI6B*CJaJph h ih i6B*CJaJphh iB*CJaJphh#B*CJaJphh[shfIB*CJaJphhfIB*CJaJphh%B*CJaJphX`BHƺo^oOCOCOCOCOhrdGB*CJaJphh2rhrdGB*CJaJph h~?Rh#@#f#h#l#n#p#r#v#~###############$$$$$"$#hB*CJPJaJmHphsH%hhB*PJaJmHphsH)hhB*CJPJaJmHphsHF,"2"6"<">"@"D"Dkd$$Iflֈ~dX $FFF8F8F8 t#644 lBa ytm"$ d$1$Ifa$gdD""""""$ d$1$Ifa$gd$d$1$Ifa$gd""""""YD3DD$d$1$Ifa$gd$ d$1$Ifa$gdkd' $$Iflֈ~dX $FFF8F8FF8 t#644 lBa ytm""""""(#D3$d$1$Ifa$gdkd $$Iflֈ~dX $FFF8F8F8 t#644 lBa ytm"$ d$1$Ifa$gd(#.#2#8#:#<#@#Dkdo $$Iflֈ~dX $FFF8F8FF8 t#644 lBa ytm"$ d$1$Ifa$gd@#h#n#r#x#|#$ d$1$Ifa$gd$d$1$Ifa$gd|#~#####YD3DD$d$1$Ifa$gd$ d$1$Ifa$gdkd $$Iflֈ~dX $FFF8F8F8 t#644 lBa ytm"#####$D3$d$1$Ifa$gdkd $$Iflֈ~dX $FFF8F8FF8 t#644 lBa ytm"$ d$1$Ifa$gd$$$$$ $Akd[ $$Iflֈ~dX $FFF88F8 t#644 lBBa ytm"$ d$1$Ifa$gd $"$,$4$:$B$H$$ d$1$Ifa$gd$d$1$Ifa$gd$ d$1$Ifa$gd"$*$,$2$4$8$:$@$B$F$J$L$N$P$$% %%%¯¯¯¯o]L; hsh3B*CJ\aJph hshA^9B*CJ\aJph#hshA^96B*CJ\aJph#hsh`rM6B*CJ\aJphhsh`rM5CJaJh5CJaJhh!6CJ]aJh6CJ]aJ%hhB*PJaJmHphsH)hhB*CJPJaJmHphsH%hhB*PJaJmH*phsH*)hhB*CJPJaJmH*phsH*H$J$L$N$$%YQQI9d((7$8$H$gd`rM$a$gd!$a$gd`rMkd $$Iflֈ~dX $FF8F8FF8 t#644 lBa ytm"%%J&&|((()B**x++,m$d((7$8$H$a$gd`rM$ & F f0x0^0`a$gdz$ & F f0x0^0`a$gdz$ 0x^a$gd`rM$d((7$8$H$a$gd*jd((7$8$H$gd`rM$d((7$8$H$a$gd3 %%%&<&J&&&''''8(z(|((((.)@)P)))))++˺˨܆܆܆˨udddUhsh`rMCJaJnHtH hsh`rMB*CJ\aJph hsh6fB*CJ\aJph hsh*jB*CJ\aJph hsh3B*CJ\aJph#hsh`rM6B*CJ\aJph hsh]B*CJ\aJph hshA^9B*CJ\aJph hsh3B*CJ\aJph#hsh35B*CJ\aJph++,,,, -/////0F01111111ʿʅʅʥvj^O@hsh" 5CJ\]aJhshw5CJ\]aJhH5CJ\]aJh!5CJ\]aJhsh`rM5CJ\]aJ hsh`rMB*CJ\aJphhHh6fCJaJnHtHhsh`rMCJaJnHtHhsh6fCJaJhsh`rMCJaJ hsh6fB*CJ\aJph#hsh`rM6B*CJ\aJph#hsh6f6B*CJ\aJph, --".z.&///F0001X1oooo#$ & F ld((7$8$H$^`a$gdz$d((7$8$H$`a$gd`rM$d((7$8$H$a$gd`rM$ & F f0x0^0`a$gdH$ & F f0x0^0`a$gdz $ ha$gd6f X1111111"2<2T245h5{$ 0x^a$gd"xxgd4; $`a$gd`+gd`+$ xxa$gd!$ xxa$gdw$ 0x^a$gd`rM#$ & F ld((7$8$H$^`a$gdz 1112 2"22262:2<2T22,3&4(44455d5j5ôssg\I6I%hsh_B*CJaJnHphtH%hsh"M0B*CJaJnHphtHhsh"M0CJaJhsh"M05CJaJhshss;CJ]aJhsh`+CJ]aJhsh`+5CJ]aJh!h"M05CJ\]aJhL5CJ\]aJhsh5CJ\]aJhsh" 5CJ\]aJhsh`+5CJ\]aJhshw5CJ\]aJhsh"5CJ\]aJj5x5|555556@6J6^6h66777L7V7f7777888899(9.9092969:9@9B9N9P9^9b9h9j9t9v9ƳƳٳƳٳƳƳƳƳٳ٧wwwwwwwhsh35>*CJaJ"hsh35>*CJOJQJaJhsh35CJOJQJaJhsh"M05CJaJ%hsh_B*CJaJnHphtH%hsh3B*CJaJnHphtH%hsh"M0B*CJaJnHphtH%hshss;B*CJaJnHphtH+h5D66P77889(9x99H: ;yqdgdK $xxa$gd4; xx7$8$H$gd4; $xxa$gdw$ 0x`a$gdss;$ 0x^a$gd"$ 0x^a$gd"$ 0xZ^Za$gdss;$ ZZ^Z`a$gdss; v9x9~9999H:,;h;j;v;;;;;;;;;;;;<<<<<<<<<<<<=ȼzlze^eVhshK6 hsh} hshKjhHUmHnHuhshK5OJQJhshK5hsh%6CJaJhsh}6CJaJhsh}CJaJhshKCJaJhshK6CJaJhshSI56>*CJaJhsh56CJaJhshSI56CJaJhsh35CJaJ! ;;;;<<<<< < <<<<<<<<<<<<<<< $da$gdKdgdK d`gd}<<=>?@ABD D DDDDDDDDDtDDD $xxa$gd4; $da$gdKdgdK $da$gd] $da$gd% $da$gd}<=h>>>>?$?x?@@4A|AAAAAARBBBBDD DDDD$DpDtDDDDDDž|qe|hshMs6CJaJhshMsCJaJhsh3CJaJhshSICJaJhsh?X6CJaJhsh36CJaJhshK6CJaJhshK5 hshKjh3UmHnHuhsh]CJaJhshKCJaJhsh%6CJaJhsh%CJaJ"DDDREEE\FFFFFFFFFG&G,GGGGGG*H.H0HbH͑͑sg[g[J[ jh!hSI5CJUaJh!hSI5CJaJh!hSI5CJaJhMshCJaJmH sH hMshSICJaJmH sH hMs6CJaJmH sH %j4vhMshMsCJUaJmH sH hFhMs6CJaJmH sH hMsCJaJmH sH hMshMs6CJaJmH sH hhMsCJaJmH sH %j hMshMsCJUaJmH sH DREFFGGGGG $$Ifa$gd! $xxa$gdMs $xxa$gd4; $xxa$gdMsGGHHH*H_SSSS $$Ifa$gd!kdE$$Ifl4FT#@ t06  44 lapyt!*H,H.HjHlHG:*:$xx$Ifa$gd! xx$Ifgd!kd $$Ifl4\T^#@ $ t0644 lap(yt!bHdHfHhHlHHHIIII I"I,I.ILINIPIRIVIXIZIfIlIzI|IIIJʾ~sl^SsHHHHh!hZu>CJaJjEhg~hZu>UjP hg~hZu>UV hg~hZu>jhg~hZu>U+jh!hSI5CJUaJmHnHujh/DUjSP h/DUVh/Djh/DUh!hSICJaJh!hSI5CJaJ jh!hSI5CJUaJ jh!hSI5CJUaJ&jE h!hSI5CJUVaJlHHI I$I&I$xx$Ifa$gd! xx$Ifgd!&I(I*I,ITIF9))$xx$Ifa$gd! xx$Ifgd!kdw$$IflR\T^#@ $ t0644 lap(yt!TIVIJ.JVJXJ$xx$Ifa$gd! xx$Ifgd!JJ&J(J*J,J.J0JNJPJRJTJ\J^JJJJJJJJKKK KKKDKȘȄshZOȘjhg~hZu>UjqP hg~hZu>UVh!hSICJaJ jGh!hSI5CJUaJ&j*E h!hSI5CJUVaJ jh!hSI5CJUaJjhMsUjO"Q hMsUVhMsjhMsUh!hSI5CJaJjhg~hZu>UjP hg~hZu>UV hg~hZu>jhg~hZu>UXJZJ\JJJH;+;$xx$Ifa$gd! xx$Ifgd!kd}$$Ifl\T^#@ $ t0644 lap(yt!JJJ KKKLKNKCkd$$IflFT#@ t06  44 lapyt!$xx$Ifa$gd! xx$Ifgd!DKFKHKJKNKKKKKKKKKKKKKLL L"L$L&L(L*LLʾzoaVKh!hZu>CJaJjAhg~hZu>Uj"P hg~hZu>UVjthg~hZu>UjUP hg~hZu>UVj$hg~hZu>UjBP hg~hZu>UV hg~hZu>jhg~hZu>Uh!hSICJaJh!hSI5CJaJ jh!hSI5CJUaJ jh!hSI5CJUaJ&j8E h!hSI5CJUVaJNKKKKKK$xx$Ifa$gd! xx$Ifgd!KKL(LH;+$xx$Ifa$gd! xx$Ifgd!kdw$$Ifl\T^#@ $ t0644 lap(yt!(LLLLM$xx$Ifa$gd! xx$Ifgd!$xx$Ifa$gd!LLLLLLLLLL M MMMMMJMLMNMPMTMMMNNN6N̸̓n]RGRh!h?XCJaJh!hSICJaJ jh!hSI5CJUaJ&jE h!hSI5CJUVaJ jkh!hSI5CJUaJ&jE h!hSI5CJUVaJ jh!hSI5CJUaJ&jE h!hSI5CJUVaJh!hSI5CJaJ jh!hSI5CJUaJ+jh!hSI5CJUaJmHnHuMMMRMTMH;+;$xx$Ifa$gd! xx$Ifgd!kd$$Ifl\T^#@ $ t0644 lap(yt!TMMNN>N@NBN:kdy$$IflFT#@ t06  44 lapyt!$xx$Ifa$gd! xx$Ifgd! $Ifgdw6N8N:NbFbXb\bpbxbbbbbbbbbbbbbHdJddĵ||||p`hahM6CJaJmHsHh<CJaJmHsHhh?XCJaJmHsHhhZu>CJaJmHsHhsCJaJmHsHhg~h?XCJaJmHsHhg~hZu>CJaJmHsHhshZu>CJaJhshZu>6CJaJhMhFCJaJhMCJaJhsCJaJhY 6CJaJ#__P```Baa bTbbbbJddd0exe $$Ifa$gd!xxgd4; xx^gd4;dxezeeeggggggggggggg hhhhhh4h6h8h:hhhhhjili񴬨񬨊wo``Xjh)rUh!h@#CJaJmHsHjwh)rUjtQ hqqUVj3hh)rUjtQ hqqUVj+Zh)rUj|wQ hqqUVhqqjhqqUh!h8ICJaJmHsHh!hMCJH*aJmHsHh!hqqCJaJmHsHh!h)rCJaJmHsHh!hMCJaJmHsH"xeze|e~eee^RRRR $$Ifa$gd!kdX$$Ifl4Fp$ T t0'  44 lapyt!eef(grgggF::::: $$Ifa$gd!kdVY$$Ifl4[\p$ T t0'44 lap(yt!ggghh.kd/$$Ifl\p$ T t0'44 lap(yt!$xx$Ifa$gd! $$Ifa$gd!>hhjiiii$xx$Ifa$gd!$xx$Ifa$gd!liiiiiiiiiiiiiiiiiiiFkHkJkLkjklknkpkrktkkkǿҝtld`Uj6|Q h UVh jh UjOh)rUj{Q h)rUVh!h8ICJaJmHsHh!h@#CJaJmHsHh!hqqCJaJmHsHj h)rUjxQ h)rUVj1h)rUjxQ h)rUVh!hMCJaJmHsHjh)rUjh)rUjwQ h)rUVh)riiHkJkrkJ::*$xx$Ifa$gd!$xx$Ifa$gd!kd$$Ifl\p$ T t0'44 lap(yt!kkkkkkkkkkklllllmmmmmmm@mBmDmFmdmfmhmjmlmnmnຫ૜ܑ~vnj_WnຫjDphUjQ hUVhjhUj!Rh UjQ h UVjAh UjcQ h UVh!h8ICJaJmHsHh!h@#CJaJmHsHh!hqqCJaJmHsHj!h UjP|Q h UVh h!hMCJaJmHsHjh Ujh U"rkkkkl:*$xx$Ifa$gd!kd@$$Ifl\p$ T t0'44 lap(yt!$xx$Ifa$gd!lllmDmlm$xx$Ifa$gd!$xx$Ifa$gd!lmnmnnnJ:**$xx$Ifa$gd!$xx$Ifa$gd!kd$$Ifl\p$ T t0'44 lap(yt!nnnnnnnnnnnnnnnoo o oooo@pBprptpppppppppǿ崬wsh`wwsUj'Q hWUVjhWUj Q hWUVhWjhWUh!haCJaJmHsHh!h@#CJaJmHsHh!hqqCJaJmHsHjlhUjQ hUVjXhUjՂQ hUVj|hUjQ hUVhjhUh!hMCJaJmHsH!nooBprp:**$xx$Ifa$gd!kd$$Ifl\p$ T t0'44 lap(yt!$xx$Ifa$gd!rppppp:kd$$Ifl\p$ T t0'44 lap(yt!$xx$Ifa$gd!pppppppppppqqq rrrrrr4r6r8r:rr\r^r`rbrdrfrhrಣԘԅ}rj_ha56CJaJj['h8IUj׊Q h8IUVj1h8IUjQ h8IUVjh8IUjnQ h8IUVh!haCJaJmHsHh!hqqCJaJmHsHjh8IUj?Q h8IUVh8Ijh8IUh!hMCJaJmHsHjhWUjh8IU pqr*CJaJhYQhYQ56CJaJ"rss.thtttDuuuvbvvw2wpwwwxZxx xx7$8$H$gdYQ xx7$8$H$gd4;xx7$8$H$^gd]Dxx7$8$H$`gd]DxxxxxxyyyyyyyyϽϮyhWC0%hg~hB*CJaJmH phsH &jhg~hp:B*CJUaJph h-THhB*CJ\aJph h]DhB*CJ\aJph#h]Dh5B*CJ\aJphh]DhB*CJaJph&jJhg~hp:B*CJUaJphhhB*CJaJph#hh?X6B*CJ\aJph#hh6B*CJ\aJphh6B*CJ\aJphh]D6B*CJ\aJph xxyyyyLzTzvzz$xx$Ifa$gd!xxgd4;$xx1$7$8$H$a$gd4;$xx1$7$8$H$a$gd4; yzz z zHzJzLzNzRzzzzzzz${*{,{:{<{B{D{F{H{³}q}q}q}f[f[f}J} jh!h5CJUaJh!h'FCJaJh!hCJaJh!h'F5CJaJh!h5CJaJh!h@ml5CJaJh!h3CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh?XCJaJmH sH hh6CJaJmH sH hh6CJaJmH sH h]D6CJaJmH sH hh?X6CJaJmH sH zzzzzz{ {`PPPCPP xx$Ifgd!$xx$Ifa$gd!kd $$Ifl4F # t07$  44 lapyt! {"{${#kd$$Ifl4r # t07$44 lap2yt! xx$Ifgd!${({@{B{D{H{{{ xx$Ifgd!$xx$Ifa$gd!H{J{|{~{{{{{{{{{{{||| | |||||D|L|\|^|Ͼ㢗raP㢗 j-!h!h5CJUaJ jh!h5CJUaJ jWh!h5CJUaJ&j-FE h!h5CJUVaJh!h'FCJaJh!hCJaJ jh!h5CJUaJ jh!h5CJUaJ&j+FE h!h5CJUVaJh!h5CJaJ jh!h5CJUaJ{{{2"$xx$Ifa$gd!kd$$Iflr # t07$44 lap2yt!{{{ |||$xx$Ifa$gd! xx$Ifgd!|||2"$xx$Ifa$gd!kd$$$Iflr # t07$44 lap2yt!|Z|\|^|b|f|h|l|$xx$Ifa$gd! xx$Ifgd!^|`|b|d|h|j|n||||||||| } }}}}}}}\}^}raP jPBh!h5CJUaJ j>h!h5CJUaJ j;h!h5CJUaJ j6h!h5CJUaJ jw3h!h5CJUaJ j50h!h5CJUaJh!hCJaJ j,h!h5CJUaJ j(h!h5CJUaJh!h5CJaJ j%h!h5CJUaJl|n|p|t|2""$xx$Ifa$gd!kd^/$$Iflr # t07$44 lap2yt!t|||||||$xx$Ifa$gd! xx$Ifgd!|||2"$xx$Ifa$gd!kd#:$$Iflr # t07$44 lap2yt!| } }}}}$xx$Ifa$gd! xx$Ifgd!}}}2"$xx$Ifa$gd!kdXF$$Iflr # t07$44 lap2yt!}\}b}f}j}$xx$Ifa$gd! xx$Ifgd! xx$Ifgd!^}`}b}d}f}h}l}}}}}}}}}~~~~~~~~*~,~2~4~raPEEh!h'FCJaJ jfh!h5CJUaJ jbh!h5CJUaJ j#_h!h5CJUaJ jNZh!h5CJUaJ jVh!h5CJUaJ jSh!h5CJUaJh!hCJaJ j\Nh!h5CJUaJ jJh!h5CJUaJh!h5CJaJ j/Gh!h5CJUaJj}l}p}0 $xx$Ifa$gd!kd0 $xx$Ifa$gd!kd)$$Iflr # t07$44 lap2yt!>hjnrt|$xx$Ifa$gd! xx$Ifgd!dhjlnp~ȁ́黲wk_TI=Ih]Dh'F6CJaJh]Dh'FCJaJhg~h4CJaJhh'F6CJaJhh6CJaJhw6CJaJhh?X6CJaJhg~hV4yCJaJj4h h CJUaJhp:hV4y6CJaJh]D6CJaJhp:h?X6CJaJ jh!h5CJUaJ jh!h5CJUaJh!h5CJaJh!hCJaJ|~0'''xxgd4;kdY$$Iflr # t07$44 lap2yt!́Ё‚Tpkd$$Ifl## t0644 lalp yt!$xx$Ifa$gd! xx`gd4;$xx^a$gdS} xxgd4;́΁ЁLPXZĂƂ 68:<@ɾɾ|ncUJjhg~h-UjP hg~h'FUVj8hg~h-UjP hg~h'FUVjhg~h UjP hg~h'FUV hg~h'Fjhg~h'FUh!h'F5CJaJh h'FCJaJh-THhbCJaJh-THh'FCJaJh]Dh'FCJaJh]Dh'F5CJaJ(jͷh h 5CJUaJmH sH ‚Ă>^NNNN$xx$Ifa$gd!kdI$$IflF #  t06  44 lalpyt!>@:>^NB5B xx^gd4; $xxa$gd4;$ xxa$gd4;kd$$Ifl}F #  t06  44 lalpyt!@BFR &(24:<>LNZ\^˹sgV jmhS}hS}5CJUaJh-hMm6CJaJ jhS}hS}5CJUaJh-h46CJaJhg~h'F5CJaJ jhS}hS}5CJUaJh-h'F6CJaJ"h-h'F6CJaJmHnHu"h-hc6CJaJmHnHu"h-h46CJaJmHnHuhg~h?XCJaJmHnHu >Lևˆdh xx`gd4;$xx`a$gd4; $xxa$gdkh$a$gdf!$a$gdf!$xx^a$gd4; $xxa$gd4; $xxa$gd4;xxgd4;  &(24:@DJLnpvx†ȆʆІ҆ʾ johS}hkh5CJUaJhg~h@mlCJaJh-h'F6CJaJh-h46CJaJhg~hS}CJaJh'FCJaJhg~h4CJaJhg~h'FCJaJhg~h'F6CJaJ6և (*028:>@DFZ\b~ˆdftvxzƻug[hg~h]CJ\aJh-h]6CJ\aJh-h'F56CJaJ jkhg~hf!5CJUaJ j:hkhhkh5CJUaJhg~hGCJaJhg~h@mlCJaJhg~h'FCJaJh-h'F6CJaJh-h@ml6CJaJh-h~ L6CJaJh~ L6CJaJhg~h'F5CJaJ#zމ "24>@\`jlrtvŠȊЊҊ؊ ȸȸȸȸȸȸȸȸȸȸȸȸȭ؎} jKhg~h~ L5CJUaJh-hV4y6CJ\aJ jUhkhhf!5CJUaJhg~h'FCJaJhg~hV4yCJaJmHnHuhg~h'FCJaJmHnHuhg~h'F5CJaJh-h]6CJ\aJh-h'F6CJ\aJ+ fhjlz؋ڋ˸weSC3CSh-hb6CJaJmH sH h-h'F6CJaJmH sH "h-h'F56CJaJmH sH "h-hb56CJaJmH sH h-5CJaJmH sH hg~h?X5CJaJmH sH hg~h'F5CJaJmH sH &jp hg~h-B*CJUaJph%hg~hMmB*CJaJmH phsH &jhg~h-B*CJUaJph h-hMm6B*CJaJphhg~hMmB*CJaJph fjzڋދ<@z$hxx^ha$gd4;xxgdf!$xx^a$gd4;$xx^a$gd4;$xx`a$gd- $xxa$gd4; $xxa$gd4;$xx1$7$8$H$a$gd4;$xx1$7$8$H$a$gdf! ڋ܋ދ:<>@PRTʶ}m[I9( j hkhhkh5CJUaJh-hb6CJaJmH sH "h-h'F56CJaJmH sH "h-hb56CJaJmH sH hg~h?X5CJaJmH sH (j hkhhkh5CJUaJmH sH h-h'F6CJaJmH sH &h-h'F6CJaJmHnHsH u&h-hb6CJaJmHnHsH u hkh6CJaJmHnHsH uhg~h'F5CJaJmH sH (j# hkhhkh5CJUaJmH sH ʌ̌Ό |ʏ̏ʐ̐:<ĸЧ󞒉}q}fbfbfbfZNh-h5CJaJh-CJaJhwh!hwCJaJh!h!P`5CJaJh!hw5CJaJhw6CJaJhhw6CJaJhf!6CJaJ jd h06h065CJUaJh-hL?6CJaJh-h6CJaJh-h'F6CJaJh-hQ6CJaJhg~h?XCJaJhg~h'F5CJaJ ̍$|~Gkd8 $$IflF#Z$ t06  44 lapyt!$xx$Ifa$gd!xxgdw~08BCkd8 $$IflF#Z$ t06  44 lapyt!$xx$Ifa$gd! xx$Ifgd!BD̏ԏ֏_VFF$xx$Ifa$gd! $Ifgd.kdr9 $$Ifl4F#Z$ t06  44 lapyt!֏؏HPZ_RBB$xx$Ifa$gd! xx$Ifgd!kd2: $$Ifl4F#Z$ t06  44 lapyt!Z\̐Ԑ֐_VF9 xx$Ifgd!$xx$Ifa$gd! $Ifgd.kd: $$Ifl4F#Z$ t06  44 lapyt!֐ؐ<DF_VF9 xx$Ifgd!$xx$Ifa$gd! $Ifgd.kd; $$Ifl4F#Z$ t06  44 lapyt!FHґڑ_RBB$xx$Ifa$gd! xx$Ifgd!kdr< $$Ifl4F#Z$ t06  44 lapyt!$,`SCC$xx$Ifa$gd! xx$Ifgd!kd2= $$IflF#Z$ t06  44 lapyt!,.V\d`SCC$xx$Ifa$gd! xx$Ifgd!kd= $$IflF#Z$ t06  44 lapyt!df`SCC$xx$Ifa$gd! xx$Ifgd!kd> $$IflF#Z$ t06  44 lapyt!Ԓڒ`SCC$xx$Ifa$gd! xx$Ifgd!kdZ? $$IflF#Z$ t06  44 lapyt!,4<`SCC$xx$Ifa$gd! xx$Ifgd!kd@ $$IflF#Z$ t06  44 lapyt!<>TZ``SCC$xx$Ifa$gd! xx$Ifgd!kd@ $$IflF#Z$ t06  44 lapyt!`bz`SCC$xx$Ifa$gd! xx$Ifgd!kdA $$IflF#Z$ t06  44 lapyt!`SCC$xx$Ifa$gd! xx$Ifgd!kd:B $$IflF#Z$ t06  44 lapyt!ړ`SCC$xx$Ifa$gd! xx$Ifgd!kdB $$IflF#Z$ t06  44 lapyt! &.`SCC$xx$Ifa$gd! xx$Ifgd!kdC $$IflF#Z$ t06  44 lapyt!.0JP``SCC$xx$Ifa$gd! xx$Ifgd!kdbD $$IflF#Z$ t06  44 lapyt!`bz`SCC$xx$Ifa$gd! xx$Ifgd!kdE $$IflF#Z$ t06  44 lapyt! L6D^`WWWWNNNxxgd4;xxgd4;kdE $$IflF#Z$ t06  44 lapyt! .HLV8DFJFHz0ǸǬyl_UG=h~ LOJQJaJhg~hH*OJQJaJh!P`OJQJaJhg~hBOJQJaJhg~ha]OJQJaJhg~h6OJQJaJhg~hOJQJaJh-h~ L6CJaJh-h6CJaJh-h?X6CJaJh-h~ L56>*CJaJh-h56>*CJaJh-h56CJaJh-h'F5>*CJaJh-h5>*CJaJ^pD(ƣlpVʯ(T hxx@&gd4; xx`gd4;$ hxxa$gd4; hxxgd4;$ hxxa$gd[M hgd[Mgd[Mxxgd4;0D^`֢آ(*4:FHģȣʣPj¥ޥܧJj枌z#hg~ha]OJQJaJmHnHu#hg~hBOJQJaJmHnHu#hg~hOJQJaJmHnHuhg~ha]OJQJaJhg~hL?OJQJaJhg~hL?H*OJQJaJhg~hH*OJQJaJhg~hOJQJaJhg~hBOJQJaJ/jlnp>@BDVXZ`ʯү˾˾˴˴˴˴ˣ˾ˏ{{m`Rhg~hL'(OJQJ\aJhg~hWOJQJaJhg~hW6OJQJaJ'h-hW6B*OJQJ]aJph'h-hL?6B*OJQJ]aJph!jvV h[Mh[MOJQJUaJh~ LOJQJaJhg~hBOJQJaJhg~hOJQJaJhg~h[MOJQJaJ!jF h[MhPOJQJUaJhOJQJaJү֯(TijƳbd,.hjĵ̵εֵڵ R|~ɸәәәӌӌ~әәәәәӌәӌӌphg~hW6OJQJaJhg~hL'(H*OJQJaJhg~hL'(OJQJaJhg~hWH*OJQJaJ!hg~hWB*OJQJaJph!hg~hL?B*OJQJaJphhWOJQJaJhg~hWOJQJaJh-hW6OJQJ\aJh-hL?6OJQJ\aJ&TX04,DJ rhxx@&gd4;$ rhxxa$gd4; rhxxgd4;$ hxxa$gd[M$ hxxa$gd4; hxxgd4;ʶ̶,.026~·ƷȷзҷԷط28fhltvz~ɻ߭߭xhxxxxxxxx jhg~hWOJQJaJhg~hWH*OJQJaJhg~hWOJQJaJhg~hWOJQJaJhg~hL'(OJQJaJhg~hL'(6OJQJaJhg~hW6OJQJaJh~ L6OJQJaJh[M6OJQJaJhg~hW6OJQJaJ$j] h[Mh[M6OJQJUaJ((,.2<>BNPRTFJ$&FHPR̲䤖yjhg~hL'(CJUaJhg~hL?6OJQJaJhg~hW6OJQJaJhg~hL'(6OJQJaJ jhg~hL'(OJQJhg~hL'(H*OJQJhg~hL'(OJQJhg~hL'(OJQJaJhg~hWOJQJaJhg~hWH*OJQJaJ)Jļܼ:tĽ~0DD"lp rhxxgd4; rh xxgd4;$ rhxxa$gd4; rh^gd $ rha$gd rhgd ¼ȼܼ:@BHxz~ؾھ޾,.PR~"&ȹykkkkkkkhg~hWH*OJQJaJhg~hL'(H*OJQJaJh~ LOJQJaJhg~hL'(OJQJaJhg~hL'(6OJQJaJhg~hWOJQJaJjhg~hL'(CJUaJ!j?v hg~h CJEHUaJ/jTP hg~hL'(CJOJQJUVnHtHhg~hL'(CJaJmH sH *^hD $,6@BDjllʺ}r}}bh.|'hL'(6OJQJ]aJh~ L6OJQJaJhg~hW6OJQJaJhg~hW6OJQJaJ!j_z h[Mh[MOJQJUaJh.|'hW6OJQJ]aJh.|'hL?6OJQJ]aJhg~hL?OJQJaJhg~hL'(OJQJaJhg~hWOJQJaJhg~hWH*OJQJaJ!lnpz>@BD68:<TVdf*Ⱥӯ||||||||qhg~hL?CJaJhg~hWCJaJhg~h"CJH*aJhg~hP56CJaJhg~h"56CJaJhg~h"CJaJhg~hL'(6OJQJaJh~ L6OJQJaJhg~hW6OJQJaJhg~hWOJQJaJ!j) hg~h.|'OJQJUaJ(pp$*.$l #d$Ifgd $$Ifa$gd $Ifgd rhxxgd4; $xxa$gd4;$xx`a$gd4;$ rhxxa$gd4;*,."$Ⱥ~meaeYeaH7H7 h.|'h"B*CJ\aJph h.|'h.|'B*CJ\aJphj hUh"jh"U h.|'h"6B*CJaJph'h.|'h"0J6B*CJ\aJph'h.|'h.|'0J6B*CJ\aJphh.|'h"6aJhwOJQJaJhf/hw6OJQJaJhg~hD5CJ]aJhg~hDCJaJhg~hWOJQJaJ!j߸ hg~h OJQJUaJlvdfjl".DFHXvxzюppppppppppho_h"B*CJaJphho_h"B*CJaJph#ho_h"5B*CJ\aJphh.|'h"B*CJaJph h.|'h"B*CJ\aJph h.|'h.|'B*CJ\aJphho_h"B*CJaJphFFFho_h"0JCJaJho_h"CJaJh"CJaJ,lfwiXX$d$Ifa$gdK$ d$IfgdK$bkd $IfK$L$0}#622 l4ap$d$Ifa$gdK$ $Ifgd d$Ifgd $,yhh$d$Ifa$gdK$ d$IfgdK$xkdE $IfK$L$F }# 6  22 l4ap,.FJVwff$d$Ifa$gdK$ d$IfgdK$zkd $IfK$L$F }# 6  22 l4apVXx|yhh$d$Ifa$gdK$ d$IfgdK$xkd $IfK$L$F }# 6  22 l4apyhh$d$Ifa$gdK$ d$IfgdK$xkd; $IfK$L$F }# 6  22 l4apyyhh$d$Ifa$gdK$ d$IfgdK$xkd $IfK$L$F }# 6  22 l4ap .0:Rfhlv.0Ļz#h"B*CJOJQJ^JaJph,jh"B*CJOJQJU^JaJphh.|'h"6CJaJh.|'h.|'6CJaJh*26CJaJh"0JCJOJQJ^JaJho_h"CJaJ!ho_h"0JB*CJaJphho_h"B*CJaJph% 0<PoaaP$d$Ifa$gdK$ d$IfgdK$kd $IfK$L$\ b}# ~2622 l4ap(PRhntyhh$d$Ifa$gdK$ d$IfgdK$xkdE $IfK$L$F }# 6  22 l4aptvyhh$d$Ifa$gdK$ d$IfgdK$xkd $IfK$L$F }# 6  22 l4apyhhh$d$Ifa$gdK$ d$IfgdK$xkd $IfK$L$F }# 6  22 l4ap oaPP$d$Ifa$gdK$ d$IfgdK$kd7 $IfK$L$\ b}# ~2622 l4ap( ."~GBB:$a$gd"gd"7kd $$If###64a $Ifgdxkd $IfK$L$F }# 6  22 l4ap ": "$BDF˺m^m^m^Vm^m^VGGh_h"B*CJaJphh"CJaJh_h"B*CJaJph#h_h"5B*CJ\aJphh_h"B*phh.|'h.|'B*CJaJphh.|'B*CJ\aJphh"CJaJh_h"CJaJ h.|'h.|'B*CJ\aJphh",jh"B*CJOJQJU^JaJph2j ho_h*2B*CJOJQJU^JaJph":$d$Ifa$gd[$\$`gd" d`gd"gd.|' "|mm|$d$Ifa$gd $Ifgdzkds $$If4F# `6  22 l4alp"$DHXhmdXXX $$Ifa$gd $Ifgdkdt $$If4\4#T622 l4alp(FHVXfhj|~ 02BDPRTxz!h_h"0JB*CJaJphh"B*CJaJphh"CJaJh_h"B*CJaJphh_h"CJaJLhj~pg[[[ $$Ifa$gd $Ifgdkdcu $$If\ # 622 l4alp(neYYY $$Ifa$gd $Ifgdkdv $$If\ # 622 l4alp(pg[[[[ $$Ifa$gd $Ifgdkdv $$If\ # 622 l4alp( 2DRXOCCCC $$Ifa$gd $Ifgdkdw $$Ifr 4# T622 l4alp2RTzXOCCC $$Ifa$gd $Ifgdkdox $$Ifr 4# T622 l4alp2pg[[[G[[$p$If]p^a$gd $$Ifa$gd $IfgdkdCy $$If\ # 622 l4alp(&0<DNXf $$Ifa$gd $&.0:<BDLNVXdfh|~"$&<>BDHJNPRV|~Ư,jh"B*CJOJQJU^JaJphh.|'h"6CJaJh.|'h.|'6CJaJh"CJaJh_h"B*CJaJphh_h"CJaJEfh~@7#$p$If]p^a$gd $Ifgdkdy $$Ifֈ "# *B622 l4alp<bYE$p$If]p^a$gd $Ifgdkdz $$If\ # 622 l4alp( $$Ifa$gdneYEEEY$p$If]p^a$gd $$Ifa$gd $Ifgdkd{ $$If\ # 622 l4alp($&>DJA $Ifgdkdk| $$Ifr # * 622 l4alp2 $$Ifa$gdDJPR|TVd_WRRF [$\$gd"gd &$a$gd"gd"kdC} $$If\ # 622 l4alp( $$Ifa$gd~LNPRTV~ ֻֿ|j[j[SD9D9SD9Dh_h"CJaJh_h"B*CJaJphh"CJaJh_h"B*CJaJph#h_h"5B*CJ\aJph h_h"5B*CJaJphh.|'h &B*CJaJph h.|'h &B*CJ\aJphh4tB*CJ\aJphh",j} h4tB*CJOJQJU^JaJph,jh"B*CJOJQJU^JaJph#h"B*CJOJQJ^JaJphtt$d$Ifa$gd d$Ifgd`kd` $$If0#j622 l4alp$d$Ifa$gd |mm$d$Ifa$gd d$Ifgdvkd $$IfF#\ j6  22 l4alp468FHfhjrt"(*>@DFTrt$&,." jGhg~hDCJOJQJaJhg~hWOJQJaJh6hW6OJQJaJh6hL?6OJQJaJh4tCJOJQJaJh"h_h"B*CJaJphh"CJaJh_h"CJaJ46:Fzkk$d$Ifa$gd d$Ifgdxkd $$IfF#\ j6  22 l4alpFHhlr|mm$d$Ifa$gd d$Ifgdvkd< $$IfF#\ j6  22 l4alprt|mm$d$Ifa$gd d$Ifgdvkd $$IfF#\ j6  22 l4alp|mm$d$Ifa$gd d$Ifgdvkd $$IfF#\ j6  22 l4alp|mm$d$Ifa$gd d$Ifgdvkd( $$IfF#\ j6  22 l4alp$(|mm$d$Ifa$gd d$Ifgdvkd̩ $$IfF#\ j6  22 l4alp(*@FVr|mmm$d$Ifa$gd d$Ifgdvkdp $$IfF#\ j6  22 l4alprtpdUU$d$Ifa$gd d$Ifgdkd $$If\j#j622 l4alp(uuuu rhxxgd4;gd"vkd« $$IfF#\ j6  22 l4alp >D 6^$ r $Ifa$gd! $$Ifa$gd! $xxa$gd4;xxgd4; rhxxgdw rhxxgd4;.0@BDLN02DŴwl\L\?\h[M6OJQJ]aJh~ Lh~ L6OJQJ]aJh~ Lht[6OJQJ]aJhDOJQJ]aJ$jf ht[h6OJQJU]aJhg~hWOJQJ]aJhg~hDOJQJ]aJhg~hL?OJQJ]aJ!hg~hD56OJQJ]aJhg~hDOJQJaJ" jGhg~hDCJOJQJaJhg~hWOJQJaJhg~hDCJOJQJaJDpdVXʽwwok`XoKokh!h[MOJQJaJj h2UjQ h[MUVh[Mjh[MUh!hv6OJQJaJh!h6OJQJaJh!hD6OJQJaJhg~hWOJQJ]aJhg~hDOJQJ]aJhg~hWOJQJaJhg~hDOJQJaJh!ht[CJ]aJh!ht[6OJQJaJh!h&6OJQJaJdH~Lxyyeeeeeeee r xx$Ifgd! rhxxgd4;wkd $$IflF a  Q t6  44 la.pyt! xtf XkaaaaU h`hgd2 rhgd2dkdB $$Ifl0" t644 la.pyt $$Ifa$gd!$xx$Ifa$gd! r xx$Ifgd! "bj $PVX| 2 x*ǺǺǭǟǺǃukkǺukǺahWOJQJaJhqOJQJaJh hW6OJQJaJh hv6OJQJaJhg~hWOJQJ]aJhg~hvOJQJ]aJhg~hL?OJQJaJhg~hvOJQJaJhg~hWOJQJaJh!hDaJ h[MhDjh[MUj3 h2Uj*Q h[MUV#Xpbj<b~ $$Ifa$gd2dhgdw dh`gdwgd4t$a$gdgdw rhgd6 rhgd2 hh^h`gd2prbf fn±|k|VNCNCNCNCh%hwCJaJhwCJaJ)h4thwB*CJOJQJ^JaJph h6hwB*CJ\aJph h6h6B*CJ\aJph#h4tB*CJOJQJ^JaJph#h6hw6B*CJ\aJph h6hw6B*CJaJphjhUmHnHuh6hw6OJQJaJh6h66OJQJaJh OJQJaJhwOJQJaJ8:<>`b|~ччxiiiiaiiiiaihwCJaJh%hwB*CJaJphh%hwB*CJaJph#h%hw5B*CJ\aJphh%hwB*phh6hwB*ph h6hwB*CJ\aJph h6h6B*CJ\aJphh%hwB*CJaJphhwCJaJh%hwCJaJh%hw0JCJaJ&znnn $$Ifa$gd2 $Ifgd2{kd]C $$IfFL #r 6  22 l4aVpytmdXXX $$Ifa$gd2 $Ifgd2kd+D $$If\L #~  622 l4aVp(yt ,8kbVVV $$Ifa$gd2 $Ifgd2kdE $$If\L #~  622 l4aVp(yt *,68:XZ\^bdhjl|~ 02:<NPbdfz|~̥4h%hw5B*CJ\aJeh@phr@h2B*CJaJph!h%hw0JB*CJaJphhwCJaJh%hwCJaJh%hwB*CJaJphA8:Z^djmdXXX $$Ifa$gd2 $Ifgd2kdF $$If\L #~  622 l4aVp(ytjl~mdXXX $$Ifa$gd2 $Ifgd2kdF $$If\L #~  622 l4aVp(yt mddXXX $$Ifa$gd2 $Ifgd2kdG $$If\L #~  622 l4aVp(yt 2<PdUL@@@ $$Ifa$gd2 $Ifgd2kdH $$IfrL #~  622 l4aVp2ytdf|m`WK $$Ifa$gd2 $Ifgd2 $If`gd2kdI $$If\L #~  622 l4aVp(yt|ppp $$Ifa$gd2 $Ifgd2ykdJ $$IfFL #~ 6  22 l4aVpyt &(,.48:JRTdlnpB F   H ȼ~~~~hwCJaJ h6h6B*CJ\aJphhwjhUmHnHu$h6hw0J6B*CJaJphh6hw6CJaJh26CJaJh2B*CJaJphhwCJaJh%hwCJaJh%hwB*CJaJph1 mddXX $$Ifa$gd2 $Ifgd2kdK $$If\L #~  622 l4aVp(yt(.:TnmdXXXX $$Ifa$gd2 $Ifgd2kdL $$If\L #~  622 l4aVp(ytnpUL@@@ $$Ifa$gdw $IfgdwkdM $$IfrL #~  622 l4aVp2ytB  kffZRFFF dh`gdwdhgd6 $^a$gdgdwkdN $$IfD\L #~  622 l4aVp(yt H  , F ` z $d$Ifa$gdwdhgd6`gdw dh`gdwH L    * , D F ^ ` x z |          " , ƻshsh`shshshshsh`shshshwCJaJhdhwCJaJhdhwB*CJaJphhdhwCJaJ hdhw5B*CJaJph#hdhw5B*CJ\aJphhdhwB*phFFFh6h6B*ph h6h6B*CJ\aJphh6B*CJ\aJphhwB*phFFFh%hwCJaJhwCJaJ%z |   neYYYY $$Ifa$gdw $IfgdwkdO $$If\e 7#e iii622 l4a p(    XOCCCC $$Ifa$gdw $IfgdwkdKP $$Ifre 7#iii622 l4a p2  " . : F VMAAAA $$Ifa$gdw $Ifgdwkd-Q $$Ifre 7#iii622 l4a p2, . 8 : D F H f h j ~             & . 0 > F H J n p z |       .046<@BPXh;B*CJaJphhB*CJaJph!hdhw0JB*CJaJphhwCJaJhdhwB*CJaJphhdhwCJaJGF H h l r x ~ XOCCCC $$Ifa$gdw $IfgdwkdR $$Ifre 7#iii622 l4a p2~    XOCCCC $$Ifa$gdw $IfgdwkdR $$Ifre 7#iii622 l4a p2   0 H XOOCCCC $$Ifa$gdw $IfgdwkdS $$Ifre 7#iii622 l4a p2H J p | @77+ $$Ifa$gdw $IfgdwkdT $$IfֈH e 7#fiii622 l4a p<    LC $IfgdwkdU $$Ifre 7#iii622 l4a p2 $$Ifa$gdw  LC $IfgdwkdV $$Ifre 7#iii622 l4a p2 $$Ifa$gdw06BZtXOCCCC $$Ifa$gdw $IfgdwkdwW $$Ifre 7#iii622 l4a p2XZjrt|&(,0RɽrgU#hdhw5B*CJ\aJphhdhwB*ph#hwB*CJOJQJ^JaJphFFFh6h6B*phhwB*phFFF h6h6B*CJ\aJph hdhwjhUmHnHuh6hw6CJaJh6CJaJhwCJaJhdhwB*CJaJphh;B*CJaJphhdhwCJaJt4+ $IfgdwkdYX $$IfֈH e 7#fiii622 l4a p< $$Ifa$gd;LGGgdwkdSY $$Ifre 7#iii622 l4a p2 $$Ifa$gdwf&l(.Tdt$d$Ifa$gdwgdw`gdw dh`gdwdhgd6$h^`ha$gdRTbdrt46LNP02NPRHJ^`d~!hdhw0JB*CJaJphhwCJaJhdhwCJaJhdhwB*CJaJphhdhwB*CJaJph#hdhw5B*CJ\aJphhdhwB*CJaJph=VJ;;;;$d$Ifa$gdw d$Ifgdwkd5Z $$Ifr 6" 622 l4ap21% d$Ifgdwkd [ $$Ifֈ 6"(622 l4ap<$d$Ifa$gdw$.46/kd\ $$Ifֈ 6"(622 l4ap<$d$Ifa$gdw6NR^jv$d$Ifa$gdw d$Ifgdw@4%%$d$Ifa$gdw d$Ifgdwkd] $$Ifֈ 6"(622 l4ap<1kd] $$Ifֈ 6"(622 l4ap<$d$Ifa$gdw$d$Ifa$gdw d$Ifgdw2PT@44%$d$Ifa$gdw d$Ifgdwkd^ $$Ifֈ 6"(622 l4ap<Tp$d$Ifa$gdw( d$Ifgdwkd_ $$If֞ 6"(622 l4apF 4HJ1kd` $$Ifֈ 6"(622 l4ap<$d$Ifa$gdwJ`flrx~$d$Ifa$gdw d$Ifgdw~@4%%$d$Ifa$gdw d$Ifgdwkda $$Ifֈ 6"(622 l4ap<1kdb $$Ifֈ 6"(622 l4ap<$d$Ifa$gdw6T$d$Ifa$gdw d$IfgdwTVlnr (*,0~{j_Q_Q_QFh2h2CJaJh2h26CJ]aJh26CJ]aJ!hW6B*OJQJ]aJph'hChW6B*OJQJ]aJph'hChL?6B*OJQJ]aJphhg~hWOJQJaJh?:hW6OJQJ]aJh?:hL?6OJQJ]aJh6OJQJ]aJhwCJaJhdhwCJaJhdhwB*CJaJphTVn( d$Ifgdwkdc $$If֞ 6"(622 l4apFntz$d$Ifa$gdw@66666 rhgd2kdd $$Ifֈ 6"(622 l4ap<0"""*#Z&^&&&2,// rhxxgd4; $xa$gd2 $x`a$gd2 $xa$gd2$ xxa$gd4;$a$gd2 $`a$gd2 $`a$gd2$a$gd2~"""""#&#*#$$Z&\&&&2,B,////0޴~l_SGShChL?6CJaJhChv6CJaJhg~hWOJQJaJ#jv h2h26CJU]aJ jDh2h2CJaJ'h2hW6B*OJQJ]aJph'h2hL?6B*OJQJ]aJph!h26B*OJQJ]aJphh2h26CJ]aJh26CJ]aJh2h2CJaJje h2h2CJUaJh2CJaJ/0<0001N1l1111b_kd $$Ifl0# t644 lapyt! xx$Ifgd!$xx$If^a$gd!$xx$Ifa$gd! $xxa$gd4; 00001111111`2b24444H5L5555N6P6R6666677B7H7P7R77788 99t9v9&:(:n:p:::>(?ĹĹĹĹĹĹĮĹĹĹĹĹĹĹĹĹ&hCh_$N6B*CJ\]aJphhg~h*CJaJhg~hvCJH*aJhg~hL?CJaJhg~hvCJaJhg~h<CJaJh2CJaJ hg~h1Fh!h1FCJH*aJh!h1FCJaJh!h*CJaJ21116334H55L678 9r9$:l::~;<B>>*??Hx<^H`gd_$N$xx1$7$8$H$a$gd4;$xx`a$gd4;(?*?d?v???????P@`@b@6A8A B"B$B&B(B*Bɺxi^iOi^=#hCB*CJOJQJ^JaJphFFFj] hGh_$NCJUaJhGh_$NCJaJjhGh_$NCJUaJh_$NB*CJaJph#hGh_$N6B*CJ]aJph#h2h_$N5B*CJ\aJph#hGh_$N5B*CJ\aJphhGh_$NB*CJaJph hCh_$N6B*CJaJph#hCh_$N6B*CJ\aJph&hCh 6B*CJ\]aJph?T@6A(BTBxBBBBJfkdr$$IfF@ & #  x#6  22 l4a$dd$If[$\$a$gddd$If[$\$gddhgdC$a$gd_$N$a$gd_$N$Hx<^H`a$gd_$N*BRBTBvBxBBBBBBBBBBCCC8C:CHCJCTCXCxCzCCCCCCCCCCCDD DDD D.D0D2DTDVD\D^DdDhDDDDDDDDǸǸǸǸǸǸǸǸǨǨǸǨǸǸǸǸǸǸǸhh_$NCJaJmH sH hh_$NCJaJhh_$NCJ\aJmH sH hGh_$NCJaJmH sH hGh_$NCJaJ"hGh_$N5CJ\aJmH sH h6hCB*ph h6hCB*CJ\aJph8BBBCC:CJCVCvfkd$$IfF@ & #  x#6  22 l4a$dd$If[$\$a$gddd$If[$\$gdVCXCzCCCyf$dd$If[$\$a$gd$x<$Ifa$gddd$If[$\$gdfkd$$IfF@ & #  x#6  22 l4aCCCCCtt$dd$If[$\$a$gddd$If[$\$gdhkd,$$If^F@ & #  x#6  22 l4aCCDD0Dvv$dd$If[$\$a$gddd$If[$\$gdfkd$$IfF@ & #  x#6  22 l4a0D2DVD^DfDvv$dd$If[$\$a$gddd$If[$\$gdfkd`$$IfF@ & #  x#6  22 l4afDhDDDDvv$dd$If[$\$a$gddd$If[$\$gdfkd$$IfF@ & #  x#6  22 l4aDDDBEEtt$dd$If[$\$a$gddd$If[$\$gdhkd$$IfF@ & #  x#6  22 l4aEEEENFF8GHHIITJxxxdxxdx$Hx<^H`a$gdg&T$x<`a$gdg&T dd[$\$gd_$Ngd_$Nfkd,$$IfF@ & #  x#6  22 l4a DEEEEEEEEEPFRFpFvFFFFFF4G:GOOPPPPPP$P&P,P.P2P4P>P@PPPRPXPZPpPrPPP Q QQQ Q"Q,Q.Q6Q8QS@SkQk$M$1$7$8$H$If]^Ma$gd$d~$1$7$8$H$Ifa$gddQ$1$7$8$H$If^gd$1$7$8$H$If^gdQkdk$$If0}##ap@SHSJSLSxSSS{___H$d~$1$7$8$H$Ifa$gddR&$1$7$8$H$If^`gdikd$$If9F.}#N O #  ap$^$1$7$8$H$If]^^a$gdSSSSST4TR99$1$7$8$H$If^`gdikdw$$IfF.}#N O #  ap$$1$7$8$H$If^a$gd$d~$1$7$8$H$Ifa$gd$$1$7$8$H$If^a$gd4T6TNTPTRT~TTTThhhN$$1$7$8$H$If]^a$gddL1$1$7$8$H$If^gdQkd $$If0}##ap$$1$7$8$H$If^a$gd$d~$1$7$8$H$Ifa$gdTTTTTTTTTTUUUUUU.U2U>U@UDUFUHU\U^U~UUUUUUUUUUUUUUtc!hIh@B*CJaJph!hIh@B*CJaJphh@B*CJaJph!hIhB*CJEHaJph!hIh@B*CJaJphhIhB*CJaJph!hIh@B*CJaJphhB*CJaJphhhIhCJaJhIhB*CJaJph&TTTTTUv\$JV$1$7$8$H$If]J^Va$gd$d~$1$7$8$H$Ifa$gd dL2$1$7$8$H$If]^`gdQkd$$If0}##apUUU0U2UFUkU$$1$7$8$H$If^a$gd$d~$1$7$8$H$Ifa$gddW$1$7$8$H$If^gd$1$7$8$H$If^gdQkd$$If0}##apFUHU^UUUUkQ$JR$1$7$8$H$If]J^Ra$gd$d~$1$7$8$H$Ifa$gdd@$1$7$8$H$If^gd$1$7$8$H$If^gdQkdw$$If10}##apUUUUUUUUhN$L$1$7$8$H$If]^La$gd$d~$1$7$8$H$Ifa$gd$$1$7$8$H$Ifa$gddF$1$7$8$H$If^`gdQkd$$IfH0}##apUUVRVTVtVjS=$ $1$7$8$H$If^ a$gd$d~$1$7$8$H$Ifa$gddK$1$7$8$H$If^gd$1$7$8$H$If^gdikdk$$IfF.}#N O #  apUUVVPVTVrVtVvVxVzV~VVVVVVVVVWW W2W4W6WJWTWVWdWfW˼tititXit!hh@B*CJaJphhhCJaJhhB*CJaJphhhB*CJaJphhChCCJaJhChCJaJh5CJaJhIhCJaJhIhCJaJmHsH%hIhB*CJaJmHphsHhIhB*CJaJphhIhB*CJaJphhtVvVxVVVVVVV}iViU$1$7$8$H$If^UgddV$1$7$8$H$IfgddY$1$7$8$H$If^gd$$1$7$8$H$If^gdgdQkd$$If(0}##apVVVVWWmWCdj$1$7$8$H$IfgddL$1$7$8$H$If^gd$1$7$8$H$If^gdikdw$$IfF # w x #  apQ$1$7$8$H$If^QgdWWWW W4W[F$1$7$8$H$If^gdikd$$If;F # w x #  apQ$1$7$8$H$If^Qgddj$1$7$8$H$IfgdU$1$7$8$H$If^Ugd4WLWNWTWVWfWWkV@dF$1$7$8$H$If^gd $1$7$8$H$If^gdQkd $$If'0 # #ap$$1$7$8$H$If]^a$gdd$1$7$8$H$IfgddJ$1$7$8$H$If^gdfWhWWWWWWWX XXX0X4X6X8X:XXгlWD1$hCh6@B*CJaJph$hCh6@B*CJaJph(hCh6@ B*CJRHtaJph$hCh6B*CJRHtaJph(hCh6@B*CJRHtaJph hCh6B*CJaJphh4t5B*CJaJphhC5B*CJaJphhhB*CJaJphhhhCJaJhhB*CJaJph!hh@B*CJaJphWWWWWWW[F$1$7$8$H$If^gdikd $$If=F # w x #  apT$1$7$8$H$If^TgdW$1$7$8$H$If^Wgdd$1$7$8$H$IfgdWWWXXX XVGG$1$7$8$H$Ifgdikd!$$IfuF # w x #  apP$1$7$8$H$If^gdP$1$7$8$H$If^gd$1$7$8$H$If^gd X XXXXXXXXXLXNXRXjXZ$n_1$7$8$H$]^n`a$gdn1$7$8$H$^ngd$a$gdgdFkd"$$If0 # #a>X@XBXHXJXLXNXPXRXVXhXjXpXrXxXzXXXXXǴraRC2C2C2C2!hh@B*CJaJphhhB*CJaJphhChB*CJaJph hChB*CJ\aJph hChCB*CJ\aJphhCJaJj"hU hCh4t6B*CJaJphh6B*CJRHaJph$hCh6B*CJRHaJph(hCh6@B*CJRHaJph$hCh6@@B*CJaJph hCh6B*CJaJphXXXXXXXXXXXXXXXXXXXY Y.Y0Y:Y[P[R[\[^[`[b[x[z[[[[[[[[[\\(\*\,\𿶫xmxiXxxi!hh@B*CJaJphhhXrhCJ aJhhCJaJ#hh5B*CJ\aJphhXrhCJaJhChCJaJhChCCJaJhC5CJaJhhB*CJaJph!hh@B*CJaJph!hh@B*CJaJphhhB*CJaJph![[\\*\o]G$$1$7$8$H$If^a$gd$$1$7$8$H$Ifa$gd$1$7$8$H$If]^gdxkd"$$IfF0#0#ap*\,\.\H\f\h\t\ooo`F$Ig$1$7$8$H$If]I^ga$gd$1$7$8$H$IfgdU$1$7$8$H$If]U^gdxkd"$$If30#0#ap,\.\F\H\d\f\h\r\t\v\x\\\\\\\\\\\\\\\]]*],]4]6]8]b]d]]ʽ᎝}ʽlYlʽ%hh@B*CJEHaJph!hhB*CJEHaJph!hh@B*CJaJphhhB*CJaJph!hh@B*CJaJphhXrhB*CJaJphhhXrhaJhhCJaJhB*CJaJphhhB*CJaJphhXrhB*CJaJph"t\v\x\\\\sssY$$1$7$8$H$If]^a$gd$1$7$8$H$If^gdxkd["$$If}0#0#ap\\\,]6]ssY$h$1$7$8$H$If]h^a$gd$1$7$8$H$If^gdxkd"$$If0#0#ap6]8]d]]]]ssdJ$$1$7$8$H$If]^a$gd$1$7$8$H$Ifgd$1$7$8$H$If^gdxkd"$$Ifs0#0#ap]]]]]]]]]]]]]]]^ ^$^.^0^2^4^T^V^l^p^z^|^~^^^^^____ _4_涒zodhChCJaJhChCCJaJhC5CJaJhhCJaJmHsH%hhB*CJaJmHphsH!hh@B*CJaJphhhB*CJaJph!hh@B*CJaJphhB*CJaJphhhhB*CJaJphhhCJaJ&]]]]]]oo`F$$1$7$8$H$If]^a$gd$1$7$8$H$Ifgd$1$7$8$H$If]^gdxkd&"$$If(0#0#ap]]^"^$^0^ssdJ$Je$1$7$8$H$If]J^ea$gd$1$7$8$H$Ifgd$1$7$8$H$If^gdxkd"$$If@0#0#ap0^2^V^n^p^|^oo`F$6X$1$7$8$H$If]6^Xa$gd$1$7$8$H$Ifgd$1$7$8$H$If]^gdxkdX"$$If/0#0#ap|^~^^^^_ssaK$$1$7$8$H$If^a$gd$$1$7$8$H$Ifa$gd$1$7$8$H$If^gdxkd"$$If-0#0#ap___4_6_B_D_jT=$dV $1$7$8$H$Ifa$gd$$1$7$8$H$If^a$gd$dj$1$7$8$H$Ifa$gdgdxkd"$$If50#0#ap4_6_@_D_P_T___________` `&`*`j`l`````````(a,aJaNaPaparaaԴԣԣԒԴp_ԣ!hXrh@B*CJaJphhXrhCJaJmHsH%hXrhB*CJaJmHphsH!hXrh@B*CJaJph!hXrh@B*CJaJphhXrhB*CJaJph!hXrh@B*CJaJphhXrhB*CJaJph#hXrh5B*CJ\aJphhXrhCJaJ%D_R_T___lS<$d`$1$7$8$H$Ifa$gd $1$7$8$H$If]^gdxkd)"$$If0}#0#ap$9$1$7$8$H$If]^9a$gd____` `lWD-$dj$1$7$8$H$Ifa$gd$1$7$8$H$If^gd$1$7$8$H$If^gdxkd"$$Ifn0}#0#ap$$1$7$8$H$If]^a$gd `(`*```lS<$d~ $1$7$8$H$Ifa$gdu$1$7$8$H$If]u^gdxkdg"$$If0}#0#ap$o$1$7$8$H$If]o^a$gd````*alWB$1$7$8$H$If^gd$1$7$8$H$If^gdxkd"$$Ifs0}#0#ap$7($1$7$8$H$If^7`(a$gd*a,aLaNaaU5 d$1$7$8$H$If]^` gdxkd"$$If0}#0#ap$6$1$7$8$H$If^6`a$gd$d$1$7$8$H$Ifa$gdaaaaaaaUPP=$1$7$8$H$If^gdgdxkdD"$$Ify0}#0#ap$$1$7$8$H$If]^a$gd$d$1$7$8$H$Ifa$gdaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabbbb b bbbbbbbbb"b$b(b*b,b0b2b6b8b:bc@cDcFcJcLcPcRcTcVc^c`cbcdchcjclcncrctcxczc|c~ccccٷ٦٦!hXrh@B*CJaJph!hXrh@B*CJaJph!hXrh@B*CJaJphhXrhB*CJaJphhXrhCJaJhXrhCJRHaaJAbbb4c6clUAdt$1$7$8$H$Ifgd$1$7$8$H$If]^gdxkd"$$If%0}#0#ap$$1$7$8$H$If]^a$gd6c:ciiklhmnqqqrrsstttuv$xx1$7$8$H$`a$gd4;$xx1$7$8$H$`a$gd4;xx1$7$8$H$gd4;$xx1$7$8$H$a$gd4;$a$gd2$a$gd2 $`a$gd2f>iilhmqqqqrrrsssssssqZH9hg~hBB*CJaJph#hg~hB5B*CJ\aJph,jx#hg~hC5B*CJU\aJph&hChB6B*CJ\]aJph&hChL?6B*CJ\]aJph,hChB56>*B*CJ\]aJph)hChB56B*CJ\]aJphjy"h2h2CJUaJh2h4tCJaJh2CJaJh2h26CJ\aJh2h2CJaJs st tvtxtvvvwwwwwwwZx\x^x{Ͻᚇr]I6%h!hB*CJaJmHphsH&jm,hg~hCB*CJUaJph(hChB6B*CJaJmHphsH(hChHt6B*CJaJmHphsH%hg~hBB*CJaJmHphsH&j(3%hg~hCB*CJUaJphhg~hL?B*CJaJph#hg~hL?B*CJ\]aJph#hg~hBB*CJ\]aJphhg~hBB*CJaJphhg~hB*CJaJphvwwwZx^x{{$xx$1$7$8$H$Ifa$gd!$xx1$7$8$H$a$gd4;$xx1$7$8$H$`a$gd4;$xx1$7$8$H$`a$gd4;$xx1$7$8$H$a$gd4;{{{}$~~~~"$ RTtzʁځ܁¬xxxxxjZjJ9J!hCh56>*OJQJaJhCh56OJQJaJhsh5>*OJQJaJhsh5OJQJaJhg~hB*CJaJphhg~hBB*CJaJph+hg~hB5B*CJ\aJmH phsH +hg~hB5B*CJ\aJmHphsH%hg~hBB*CJaJmHphsH%h!hB*CJaJmHphsH.ja2h!hB*CJUaJmHphsH{{}}$~F~~uuu$xx$1$7$8$H$Ifa$gd4;$xx1$7$8$H$`a$gd4;^kd=2$$Ifl0# t44 lalpyt!~~~~~~-]kd>2$$IflF 4# N   4 lal$xx$1$7$8$H$Ifa$gd4;]kd*>2$$IflF 4# N   4 lal~~~~~~ ]kd>2$$IflF 4# N   4 lal$xx$1$7$8$H$Ifa$gd4;Nt܁ {{dVI rxxgd4; rhxxgd4;$ 0xx^`0a$gd4; 0xx^`0gd4;$xx1$7$8$H$a$gd4;]kdP?2$$IflF 4# N   4 lal܁ށ *NPZ$Zȳs_K:-hg~hOJQJaJ hshOJQJaJmH sH &hsh6OJQJ\aJmH sH &hsh 6OJQJ\aJmH sH &hshHt6OJQJ\aJmH sH ,hsh56>*OJQJ\aJmH sH )hsh56OJQJ\aJmH sH )hshC56OJQJ\aJmH sH hg~hOJQJaJmH sH hg~hOJQJaJmH sH )j?2hg~hCOJQJUaJmH sH PރV$>Z<:4T" rxxgd4; rxxgd4; xxgd4;xxgd4; & F xxgdz rxxgd4;Z4@bv",02npԏޏ4@TLVZʶʶʶʢ|ʶjʶX#hg~hOJQJ\aJmHsH#hg~hH*OJQJaJmHsH#hg~hHtOJQJ\aJmHsH&hCh 6OJQJ\aJmHsH&hCh6OJQJ\aJmHsH&hCh6OJQJ\aJmHsH&hChHt6OJQJ\aJmHsH hC6OJQJ\aJmHsH hg~hOJQJaJmHsH""ԏTLܒF. xf~: $xx1$7$8$H$a$gd4;xxgd4; rxxgd4;ZxܒFƵr_M5.hCh56B*CJ\aJmHphsH"hCB*CJ\aJmHphsH%hg~hB*CJaJmHphsH.hCh6B*CJ\]aJmHphsH.hChHt6B*CJ\]aJmHphsH%hCB*CJ\]aJmHphsH hg~hOJQJaJmHsH#hg~h6OJQJaJmHsH&hCh6OJQJ\aJmHsH&hCh6OJQJ\aJmHsH . vx|~ ",ζxxcxxJ1hChHt56B*CJ\]aJmHphsH(hCh6B*CJaJmHphsH%h4thCB*CJaJmHphsH%hg~hB*CJaJmHphsH.hCh6B*CJ\]aJmHphsH.hChHt6B*CJ\]aJmHphsH.hCh56B*CJ\aJmHphsH1hCh56>*B*CJ\aJmHphsHjҨrbdnvhT?T+&hChHt6B*CJ\]aJph)hCh56>*B*CJ\aJph&hCh56B*CJ\aJphhCB*CJ\aJph%hg~hB*CJaJmH phsH hg~hB*CJaJph#hg~h5B*CJ\aJph+hg~h5B*CJ\aJmHphsH%hg~hB*CJaJmHphsH(hCh6B*CJaJmHphsH.hCh 6B*CJ\]aJmHphsHjШҨNyc$xx$1$7$8$H$Ifa$gd4;$1$7$8$H$IfgdwJkd?W2$$Ifl0 # 4 lal$xx$1$7$8$H$Ifa$gd4;$xx1$7$8$H$a$gd4;NPp*@JkdX2$$Ifl0 # 4 lal$xx$1$7$8$H$Ifa$gd4;$1$7$8$H$IfgdwJkdW2$$Ifl0 # 4 lalHw$xx$1$7$8$H$Ifa$gd4;$1$7$8$H$Ifgdw_kdwX2$$Ifl4FT #T  4 lalHJLbw$xx$1$7$8$H$Ifa$gd4;$1$7$8$H$Ifgdw_kdX2$$Ifl4FT # T  4 lalprw,JkdY2$$Ifl0 # 4 lal$xx$1$7$8$H$Ifa$gd4;$1$7$8$H$Ifgdw_kdmY2$$Ifl4FT # T  4 lalr(ޮ@JkdZ2$$Ifl0 # 4 lalJkdMZ2$$Ifl0 # 4 lal$xx$1$7$8$H$Ifa$gd4;$1$7$8$H$Ifgdw`bd`bd~}gggQ$xx$1$7$8$H$Ifa$gd4;$xx1$7$8$H$`a$gd4;$xx1$7$8$H$a$gd4;xx1$7$8$H$gd4;Jkd[2$$Ifl0 # 4 lal$xx$1$7$8$H$Ifa$gd4; 8`d~()FGabԲղ Ŷn]n]nKn]nKn]nKn]nKn]n#hg~hmo5B*CJ\aJph hg~hmoB*CJ\aJph hg~hB*CJ\aJph+hg~h5B*CJ\aJmHphsH#hg~h5B*CJ\aJphhg~hwB*CJaJphhg~hB*CJaJph#hg~hB*CJ\]aJph)hCh56B*CJ\]aJph&hCh6B*CJ\]aJph~̱Աޱxx$1$7$8$H$Ifgd4;Jkd[2$$Ifl02 l#2 :l#4 lal$xx$1$7$8$H$Ifa$gd4; /xx$1$7$8$H$Ifgd4;kd[2$$Ifl 2 q l#=Fl#$$$$4 lal!%.38<AFJkd\2$$Ifl0l#Tl#4 lal$xx$1$7$8$H$Ifa$gd4; FGS/$xx$1$7$8$H$Ifa$gd4;kd]2$$Ifl 2 B l#=xn*l#$$$$4 lalSZ^glpuz$xx$1$7$8$H$Ifa$gd4;/$xx$1$7$8$H$Ifa$gd4;kd]2$$Ifl 2 B l#=xn*l#$$$$4 lal$xx$1$7$8$H$Ifa$gd4;Ų/$xx$1$7$8$H$Ifa$gd4;kd^2$$Ifl 2 B l#=xn*l#$$$$4 lalŲͲѲٲ޲$xx$1$7$8$H$Ifa$gd4;/$xx$1$7$8$H$Ifa$gd4;kd}_2$$Ifl 2 B l#=xn*l#$$$$4 lal#($xx$1$7$8$H$Ifa$gd4; ()>?GHcd}~׳سnpr̺rcR hCh6B*CJaJphhg~hB*CJaJph#hg~hB*CJH*\aJph#hCh6B*CJ\aJph#hg~h5B*CJ\aJph#hCh6B*CJ]aJph#hChHt6B*CJ]aJph#hg~hmo5B*CJ\aJph hg~hB*CJ\aJph hg~hmoB*CJ\aJph()3/$xx$1$7$8$H$Ifa$gd4;kdG`2$$Ifl 2 B l#=xn*l#$$$$4 lal3:DLQUY^c$xx$1$7$8$H$Ifa$gd4;cdn/$xx$1$7$8$H$Ifa$gd4;kda2$$Ifl 2 B l#=xn*l#$$$$4 lalnuz$xx$1$7$8$H$Ifa$gd4;/$xx$1$7$8$H$Ifa$gd4;kda2$$Ifl 2 B l#=xn*l#$$$$4 lalųɳͳҳ׳$xx$1$7$8$H$Ifa$gd4;׳سn/ xx1$7$8$H$gd4;kdb2$$Ifl 2 B l#=xn*l#$$$$4 laln4ֹr.2L j4$xx1$7$8$H$`a$gd4;$d8xx1$7$8$H$a$gd4t$d8xx1$7$8$H$`a$gdw$d8xx1$7$8$H$a$gdw$xx1$7$8$H$a$gd4; 2&(24>@Lrϯϝziiϝzϝz hg~hmoB*CJH*aJph hg~hB*CJ]aJph#hChmo6B*CJ]aJph#hCh6B*CJ]aJph hg~hB*CJH*aJphhg~hmoB*CJaJphhg~hB*CJaJph hCh6B*CJaJph hChmo6B*CJaJph#.0 HLRZfl4Პu`QQhg~hmoB*CJaJph)hCh56>*B*CJ\aJph)hChmo56>*B*CJ\aJph&hChmo56B*CJ\aJph&hCh56B*CJ\aJphh4thCB*CJaJphhg~h0<B*CJaJph hg~hB*CJH*aJphhg~hB*CJaJphhg~hHtB*CJaJph4f=Jkdc2$$Ifl0n#q4 lal$PP$1$7$8$H$Ifa$gdwJkdoc2$$Ifl0n#q4 lal$xx$1$7$8$H$Ifa$gd4;4f<>H~ ŶvhZL>hg~h0<OJQJ\aJhCh6OJQJaJhCh0<6OJQJaJhChHt6OJQJaJhChwX56OJQJaJ!hCh0<56>*OJQJaJhCh0<56OJQJaJhg~h0<B*CJaJphhg~hB*CJaJph#hg~h5B*CJ\aJph#hg~h0<5B*CJ\aJph+hg~h5B*CJ\aJmHphsHSJkdd2$$Ifl0n#q4 lalJkd9d2$$Ifl0n#q4 lal$PP$1$7$8$H$Ifa$gdwSJkd_e2$$Ifl0n#q4 lal$PP$1$7$8$H$Ifa$gdwJkdd2$$Ifl0n#q4 lal> xlw$xx^a$gd4; xx^gd4; xx^gd4; hxxgd4;Lkde2$$Ifl0n#q4 lal x04~ Ԫ}l_S_BS_4_4h!h0<H*OJQJaJ!h!h0<B*OJQJaJphh!h0<5CJaJh!h0<OJQJaJ h!h0<OJQJaJmHsH/hg~hHt6B*OJQJ\aJmHphsH)hwX6B*OJQJ\aJmHphsH/hg~h0<6B*OJQJ\aJmHphsH#hg~h0<H*OJQJaJmHsH hg~h0<OJQJaJmHsHhg~h0<6OJQJaJhg~h0<OJQJaJl024N~Jkd'f2$$Ifl4Q0# t0#644 lapyt!$ rL$Ifa$gd! $xxa$gd4; xx^gd4;$ rL$Ifa$gd!-$ rLxx$Ifa$gd!kdf2$$Ifl4Ar ;# * ] t0#644 lap2yt! &(8:<@BHJLh rLxx$Ifgd!Ffi2$ rxx$Ifa$gd!$ rLxx$Ifa$gd! "$48HJhjRT JLVh02LNnpHJtv02fhŴ٧hg~h0<OJQJaJhg~hZ OJQJaJ!hwX6B*OJQJ\aJph'hg~h0<6B*OJQJ\aJphh!h0<5CJaJh!h0<H*OJQJaJh!h0<OJQJaJ8hjrzubLLLLLL$ rLxx$Ifa$gd! rLxx$Ifgd!kd k2$$Ifl4a0#  t0#644 lapyt! (06>DJFfr2Ffo2$ rLxx$Ifa$gd! rLxx$Ifgd!Ffl2JRTfnt|Ff4|2Ffy2 rLxx$Ifgd!Ffv2$ rLxx$Ifa$gd! (.6<BJLN0$ rxx$Ifa$gd! $xxa$gd4;Ff`2 rLxx$Ifgd!FfJ2$ rLxx$Ifa$gd!0248>BFLwcccccc$ rxx$Ifa$gd!kd`2$$Ifl40#` t0#644 lapyt!LNkd2$$Ifl4ֈ5 # ``L # ` t0#644 lap<yt!NPRTX\`dhlnprFf2$ rxx$Ifa$gd!_KKKKKKK$ rxx$Ifa$gd!kdK2$$Ifl4F# t0#6  44 lapyt!(2>HJR\^`bdfhjtFfE2Ff_2$ rxx$Ifa$gd!tvFf2Ff2$ rxx$Ifa$gd!Ff+2 "$&02DNXZ\^`bdfhxFfã2Ffݟ2$ rxx$Ifa$gd!t& 2$`xx^``gd4; xx^gd4; xx^gd4; rxxgd4;xxgd4; $xxa$gd4;Ff2$ rxx$Ifa$gd!(*$(bd|ƵƵƠxxxgVgVgVgVDV#hsh0<H*OJQJaJmHsH hshZ OJQJaJmHsH hsh0<OJQJaJmHsH&hg~h0<OJQJ\]aJmHsH&hg~hZ OJQJ\]aJmHsH)hg~hZ 5OJQJ\]aJmHsH hg~hZ OJQJaJmHsH hg~h0<OJQJaJmHsHhg~h0<OJQJaJhg~hZ OJQJaJhg~h0<H*OJQJaJ$b,F,| & F hxxgdz rhxxgd4; xx^gd4;Txx^T`gd4; & F Txx`gdz T\xx^T`\gd4; rxxgd4; rxx`gd4; *,DFn$&(2x|~, (pHzzlzz_zzzlhsh]OJQJaJhsh0<H*OJQJaJhshZ OJQJaJhsh0<OJQJaJ&hg~h0<OJQJ\]aJmH sH &hg~hZ OJQJ\]aJmH sH hg~h0<OJQJaJmH sH hg~h0<OJQJaJmHsH hg~hZ OJQJaJmHsH hsh0<OJQJaJmHsH",(vRPNh & F xxgdz rxxgd4; hxxgdwX$xx1$7$8$H$a$gd4; rhxxgd4; & F hxxgdzPR`b˳o]K:-hg~h]OJQJaJ hwXh]OJQJaJmHsH#hwXh]6OJQJaJmHsH#hg~h]6OJQJaJmHsH'hg~h]6CJOJQJaJmHsH.hCh]6B*CJ\]aJmHphsH.hChZ 6B*CJ\]aJmHphsH.hChHt6B*CJ\]aJmHphsH%hCB*CJ\]aJmHphsH hg~h0<OJQJaJmHsH hg~h]OJQJaJmHsHBDNL潩mYD5hg~hZ B*CJaJph)hg~hZ 56B*CJ\]aJph&j52hg~hCB*CJUaJph&hCh Lx6B*CJ\]aJph&hCh+x6B*CJ\]aJph&hCh]6B*CJ\]aJph&hCh06B*CJ\]aJphh4thwXOJQJaJhg~h]6OJQJaJhg~h]H*OJQJaJhg~h]OJQJaJhg~h0OJQJaJDLLRp$xx$1$7$8$H$Ifa$gd4;$xx1$7$8$H$`a$gd4;$xx1$7$8$H$`a$gd4;xx1$7$8$H$`gd4;$xx1$7$8$H$a$gd4;$ rxxa$gd4t uu$xx$1$7$8$H$Ifa$gd4;$xx$1$7$8$H$Ifa$gd4;]kd,3$$IflF#  4 lalLP`r R 68fh&(`b.0JL޺ޫޫޫޞzzh!h]6CJaJh!h LxOJQJaJh!h]CJaJh!h]OJQJaJhg~h LxB*CJaJph hg~h Lx6B*CJaJph%hg~hZ B*CJaJmH phsH hg~hZ B*CJaJph#hg~hZ 5B*CJ\aJph0 uu$xx$1$7$8$H$Ifa$gd4;$xx$1$7$8$H$Ifa$gd4;]kdW-3$$IflF#  4 lal .Huu$xx$1$7$8$H$Ifa$gd4;$xx$1$7$8$H$Ifa$gd4;]kd-3$$IflF#  4 lalHJPhuu$xx$1$7$8$H$Ifa$gd4;$xx$1$7$8$H$Ifa$gd4;]kd7.3$$IflF#  4 laluu$xx$1$7$8$H$Ifa$gd4;$xx$1$7$8$H$Ifa$gd4;]kd.3$$IflF#  4 lal$uu$xx$1$7$8$H$Ifa$gd4;$xx$1$7$8$H$Ifa$gd4;]kd/3$$IflF#  4 lal$&,Nhuu$xx$1$7$8$H$Ifa$gd4;$xx$1$7$8$H$Ifa$gd4;]kd/3$$IflF#  4 lalhjpuu$xx$1$7$8$H$Ifa$gd4;$xx$1$7$8$H$Ifa$gd4;]kd/3$$IflF#  4 laluu$xx$1$7$8$H$Ifa$gd4;$xx$1$7$8$H$Ifa$gd4;]kdg03$$IflF#  4 lal,Zuu$xx$1$7$8$H$Ifa$gd4;$xx$1$7$8$H$Ifa$gd4;]kd03$$IflF#  4 lalZ\buu$xx$1$7$8$H$Ifa$gd4;$xx$1$7$8$H$Ifa$gd4;]kdG13$$IflF#  4 laluu$xx$1$7$8$H$Ifa$gd4;$xx$1$7$8$H$Ifa$gd4;]kd13$$IflF#  4 lal4Nuu$xx$1$7$8$H$Ifa$gd4;$xx$1$7$8$H$Ifa$gd4;]kd'23$$IflF#  4 lalNPRftwwwwww$ rxx$Ifa$gd!$xx1$7$8$H$`a$gd4;]kd23$$IflF#  4 lal H4$ rxx$Ifa$gd!kd33$$Ifl\#  t0644 lap(yt!$,46||||||$ rxx$Ifa$gd!nkd33$$Ifl#H$ t0644 lap yt!68kd_43$$Iflֈ #   t0644 lap<yt!8DJRX`f$ rxx$Ifa$gd!fhkdC53$$Iflֈ #   t0644 lap<yt!htz$ rxx$Ifa$gd!kd'63$$Iflֈ #   t0644 lap<yt!$ rxx$Ifa$gd!kd 73$$Iflֈ #   t0644 lap<yt!$ rxx$Ifa$gd!kd73$$Iflֈ #   t0644 lap<yt! &$ rxx$Ifa$gd!&(kd83$$Iflֈ #   t0644 lap<yt!(4:B`b4kd93$$Ifl\ # % t0644 lap(yt!$ rxx$Ifa$gd!bnt|$ rxx$Ifa$gd!kd:3$$Iflֈ # c t0644 lap<yt!zpkd;3$$Ifl#H$ t0644 lap yt!$ rxx$Ifa$gd!kd<3$$Ifl4ֈ$ # t0644 lap<yt!$ rxx$Ifa$gd!kd*=3$$Ifl4ֈ$ # t0644 lap<yt! $ rxx$Ifa$gd!kdA>3$$Ifl4ֈ$ # t0644 lap<yt! "$&(.$ rxx$Ifa$gd!.0kdX?3$$Ifl4ֈ$ # t0644 lap<yt!0<>@BDJ$ rxx$Ifa$gd!JLkdo@3$$Ifl4ֈ$ # t0644 lap<yt!LXZ\^`f$ rxx$Ifa$gd!Lfh, "237KLO`aewx{İn]n]n]n]n]n]n]n] hg~hZ B*CJ\aJph#hg~hZ 5B*CJ\aJphhg~hZ B*CJaJphhg~h LxB*CJaJph#hg~hZ 5B*CJ\aJph&jD3hg~hCB*CJUaJph#hChZ 6B*CJ\aJph#hCh+x6B*CJ\aJphh!h]CJaJh!h]OJQJaJ$fhkdA3$$Ifl4ֈ$ # t0644 lap<yt!htvxz|$ rxx$Ifa$gd!kdB3$$Ifl4ֈ$ # t0644 lap<yt!$ rxx$Ifa$gd!kdC3$$Ifl4ֈ$ # t0644 lap<yt! $xx$1$7$8$H$Ifa$gd4;$xx1$7$8$H$a$gdC$xx1$7$8$H$`a$gd4; U??????$xx$1$7$8$H$Ifa$gd4;kd`4$$Ifl֞L #L334 lal"$&(*?kd`4$$Ifl֞L #L334 lal$xx$1$7$8$H$Ifa$gd4;*.237<>@?kdna4$$Ifl֞L #L334 lal$xx$1$7$8$H$Ifa$gd4;@BGKLOQS?kdb4$$Ifl֞L #L334 lal$xx$1$7$8$H$Ifa$gd4;SUW\`aej?kdb4$$Ifl֞L #L334 lal$xx$1$7$8$H$Ifa$gd4;jlnpuwx{?kdfc4$$Ifl֞L #L334 lal$xx$1$7$8$H$Ifa$gd4;{}?kdd4$$Ifl֞L #L334 lal$xx$1$7$8$H$Ifa$gd4;$xx$1$7$8$H$Ifa$gd4;U??????$xx$1$7$8$H$Ifa$gd4;kdd4$$Ifl֞L #L334 lal?kd^e4$$Ifl֞L #L334 lal$xx$1$7$8$H$Ifa$gd4; *+1EF2ptv*V~öxgxgxgxgxgxgxg hg~h0OJQJaJmHsH hg~h LxOJQJaJmHsH#hg~h Lx6OJQJaJmHsHhg~h Lx6OJQJaJhg~h0OJQJaJhg~h LxOJQJaJh0OJQJaJ hg~hZ B*CJ\aJphhg~hZ B*CJaJph#hg~hZ 5B*CJ\aJph(?kdf4$$Ifl֞L #L334 lal$xx$1$7$8$H$Ifa$gd4;?kdf4$$Ifl֞L #L334 lal$xx$1$7$8$H$Ifa$gd4;?kdVg4$$Ifl֞L #L334 lal$xx$1$7$8$H$Ifa$gd4; ?kdg4$$Ifl֞L #L334 lal$xx$1$7$8$H$Ifa$gd4; *+?kdh4$$Ifl֞L #L334 lal$xx$1$7$8$H$Ifa$gd4;+1359=AE$xx$1$7$8$H$Ifa$gd4;EFGt. ZUHHHHHHH rxxgd4;kdNi4$$Ifl֞L #L334 lal0Jl8lp02h~ͼͼͼͼͼͼޙu#hg~h4d6OJQJaJmHsH#hg~h Lx6OJQJaJmHsH hg~h4dOJQJaJmHsH#hsh Lx6OJQJaJmHsH hsh LxOJQJaJmHsH hsh0OJQJaJmHsH hg~h0OJQJaJmHsH hg~h LxOJQJaJmHsH.4<0Zh0*  . X $xxa$gd4;$ rxxa$gd4; rxxgd4;0L" * D H T X        . 0 X z & ( , . 4 P T ̺uccuc#hg~h Lx6OJQJaJmHsH#hg~h LxH*OJQJaJmHsH hg~h4dOJQJaJmHsH hsh LxOJQJaJmH sH hsh4dOJQJaJmH sH #hsh Lx6OJQJaJmH sH #hg~h4d6OJQJaJmHsH hg~h0OJQJaJmHsH hg~h LxOJQJaJmHsH&X 4  >hB:`68nn*xxgd4; xx^gd4; xx^gd4; rxxgd4;T ` b       >@h24:<BZfhޅsb hh4dOJQJaJmHsH#hh Lx6OJQJaJmHsH#hh4d6OJQJaJmHsH#hg~h0H*OJQJaJmHsH#hg~h Lx6OJQJaJmHsH#hg~h LxH*OJQJaJmHsH hg~h0OJQJaJmHsH hg~h4dOJQJaJmHsH hg~h LxOJQJaJmHsH%:<(*68DF 8:< Fjnp`bͻvvveve hg~h+xOJQJaJmHsH hg~h0OJQJaJmHsH hg~h LxOJQJaJmHsH hg~h4dOJQJaJmHsH#hg~h Lx6OJQJaJmHsH#hg~h4d6OJQJaJmHsH hh4dOJQJaJmHsH hh0OJQJaJmHsH hh LxOJQJaJmHsH'4r8v,ͻ͊yhXyh!h Lx5CJaJmH sH h!h LxOJQJaJmH sH h!h LxOJQJaJmHsH hg~h+xOJQJaJmHsHhwXOJQJaJmHsH#hg~h Lx6OJQJaJmHsH#hg~h4d6OJQJaJmHsH hg~h4dOJQJaJmHsH hg~h0OJQJaJmHsH hg~h LxOJQJaJmHsH*",Nj$xx$Ifa$gd!hxx^h`gdwXhxx^h`gd4; hxx^hgd4; rxxgd4;xxgd4; 0 $xx$Ifa$gd!kdi4$$Iflr% #f+ t0644 lap2yt!$xx$Ifa$gd!Z\nrt|.:v~NPxz`bZ \  ˾udu!h+6B*OJQJ\aJph'hg~h Lx6B*OJQJ\aJph!hC6B*OJQJ\aJphh+OJQJaJhg~h+xOJQJaJhg~h LxOJQJaJhg~h4dOJQJaJhg~h4d6OJQJaJhg~h Lx6OJQJaJh!h Lx5CJaJh!h LxOJQJaJ$*0 $xx$Ifa$gd!kdj4$$Iflr% #f+ t0644 lap2yt!*8>Z$xx$Ifa$gd!Z\0# rxxgd4;kdk4$$Iflr% #f+ t0644 lap2yt!NPRVSB rxx$Ifgd!kdl4$$Ifl40 A$`y4 t0$644 lapyt!$ rxx$Ifa$gd!$ rxxa$gd4;V\bhntxz$8BV`Ffq4 rxx$Ifgd!Ffpn4$ rxx$Ifa$gd!`bt~ ( < P Z \ n x  Ff{4Ffux4$ rxx$Ifa$gd! rxx$Ifgd!Ffu4    !!,!@!D!N!P!b!l!!!!!!!!Ffͅ4Ffw4 rxx$Ifgd!Ff!4$ rxx$Ifa$gd! N!P!^!`!!!!!!!!!!D""""#*#P#R#####:$<$$$$ǶǢ}ll\h!h Lx5CJaJmHsH h!h LxOJQJaJmHsH'hg~h+x6B*OJQJ\aJph!h+6B*OJQJ\aJph'hg~h Lx6B*OJQJ\aJph!hC6B*OJQJ\aJph!ht6B*OJQJ\aJphh!h Lx5CJaJh!h LxOJQJaJh!h LxH*OJQJaJ!!!D"X"""Fkd4$$Ifl40#`f t0644 lapyt!$ rxx$Ifa$gd! rxxgdt$ rxxa$gd4;"""""#*#P#$ rxx$Ifa$gd! rxx$Ifgd!P#R#b#/$ rxx$Ifa$gd!kd4$$Ifl4rX# fBBB t0644 lap2yt!b#j#~###$ rxx$Ifa$gd!###0$ rxx$Ifa$gd!kdi4$$IflrX#fBBB t0644 lap2yt!#####$ rxx$Ifa$gd!###0$ rxx$Ifa$gd!kd/4$$IflrX#fBBB t0644 lap2yt!#$$"$:$$ rxx$Ifa$gd!:$<$N$0$ rxx$Ifa$gd!kd4$$IflrX#fBBB t0644 lap2yt!N$V$l$r$$$ rxx$Ifa$gd!$$$0$ rxx$Ifa$gd!kd4$$IflrX#fBBB t0644 lap2yt!$$$$$%4%L8$ rxx$Ifa$gd!kd4$$IflF#fB t06  44 lapyt!$ rxx$Ifa$gd!$$$$4%6%D%F%%(())))).*******+ +N+P+|+~+++++, ,",#,Ⱥp\p'hg~h+x6B*OJQJ\aJph!h+6B*OJQJ\aJph'hg~h Lx6B*OJQJ\aJphh+OJQJaJhg~h LxOJQJaJhCh Lx6OJQJaJhCh6OJQJaJhCh+x6OJQJaJh!h Lx5CJaJh!h LxOJQJaJ h!h LxOJQJaJmHsH$4%6%%).*B*r*`SSG77$xx$Ifa$gd! $xxa$gd4; rxxgd4;kd34$$IflF#fB t06  44 lapyt!r*****7* xx$Ifgd!kd4$$Ifl4\Y#`A`B`B t0I$644 lap(yt!$xx$Ifa$gd!***** xx$Ifgd!$xx$Ifa$gd!***- xx$Ifgd!kd4$$Ifl4rY# ABB B B t0I$644 lap2yt!*****$xx$Ifa$gd!***.! xx$Ifgd!kd4$$IflarY#ABBBB t0I$644 lap2yt!*+ +++$xx$Ifa$gd!+ +,+.! xx$Ifgd!kd=4$$IflarY#ABBBB t0I$644 lap2yt!,+4+<+B+N+$xx$Ifa$gd!N+P+\+.! xx$Ifgd!kd4$$IflarY#ABBBB t0I$644 lap2yt!\+b+j+p+|+$xx$Ifa$gd!|+~++.! xx$Ifgd!kd4$$IflarY#ABBBB t0I$644 lap2yt!+++++$xx$Ifa$gd!+++.! xx$Ifgd!kdq4$$IflarY#ABBBB t0I$644 lap2yt!+++++$xx$Ifa$gd!+++.! xx$Ifgd!kd-4$$IflarY#ABBBB t0I$644 lap2yt!+++,,$xx$Ifa$gd!, ,,.! xx$Ifgd!kd4$$IflarY#ABBBB t0I$644 lap2yt!,,,,",$xx$Ifa$gd!",#,-,.! xx$Ifgd!kd4$$IflarY#ABBBB t0I$644 lap2yt!-,0,4,7,=,$xx$Ifa$gd!#,=,>,T,U,m,n,,,,,,,,,,,- -- -6-7-O-P-h-i-------------..'.(.?.@.R.S.j.k.}.~............. /0R0T0p0r000̿hg~h LxH*OJQJaJhg~h LxOJQJaJhg~h+xOJQJaJhg~h Lx6OJQJaJh!h Lx5CJaJh!h LxOJQJaJF=,>,D,.! xx$Ifgd!kda4$$IflarY#ABBBB t0I$644 lap2yt!D,G,K,N,T,$xx$Ifa$gd!T,U,],.! xx$Ifgd!kd4$$IflarY#ABBBB t0I$644 lap2yt!],`,d,g,m,$xx$Ifa$gd!m,n,x,.! xx$Ifgd!kdٖ4$$IflarY#ABBBB t0I$644 lap2yt!x,{,,,,$xx$Ifa$gd!,,,.! xx$Ifgd!kd4$$IflarY#ABBBB t0I$644 lap2yt!,,,,,$xx$Ifa$gd!,,,.! xx$Ifgd!kdQ4$$IflarY#ABBBB t0I$644 lap2yt!,,,,,$xx$Ifa$gd!,,,.! xx$Ifgd!kd 4$$IflarY#ABBBB t0I$644 lap2yt!,,,,,$xx$Ifa$gd!,,,.! xx$Ifgd!kdə4$$IflarY#ABBBB t0I$644 lap2yt!,,,,,$xx$Ifa$gd!,,,.! xx$Ifgd!kd4$$IflarY#ABBBB t0I$644 lap2yt!,,,--$xx$Ifa$gd!- --.! xx$Ifgd!kdA4$$IflarY#ABBBB t0I$644 lap2yt!-----$xx$Ifa$gd!- -&-.! xx$Ifgd!kd4$$IflarY#ABBBB t0I$644 lap2yt!&-)---0-6-$xx$Ifa$gd!6-7-?-.! xx$Ifgd!kd4$$IflarY#ABBBB t0I$644 lap2yt!?-B-F-I-O-$xx$Ifa$gd!O-P-X-.! xx$Ifgd!kdu4$$IflarY#ABBBB t0I$644 lap2yt!X-[-_-b-h-$xx$Ifa$gd!h-i-o-.! xx$Ifgd!kd14$$IflarY#ABBBB t0I$644 lap2yt!o-r-v-y--$xx$Ifa$gd!---.! xx$Ifgd!kd4$$IflarY#ABBBB t0I$644 lap2yt!-----$xx$Ifa$gd!---.! xx$Ifgd!kd4$$IflarY#ABBBB t0I$644 lap2yt!-----$xx$Ifa$gd!---.! xx$Ifgd!kde4$$IflarY#ABBBB t0I$644 lap2yt!-----$xx$Ifa$gd!---.! xx$Ifgd!kd!4$$IflarY#ABBBB t0I$644 lap2yt!-----$xx$Ifa$gd!---.! xx$Ifgd!kdݡ4$$IflarY#ABBBB t0I$644 lap2yt!-----$xx$Ifa$gd!--..! xx$Ifgd!kd4$$IflarY#ABBBB t0I$644 lap2yt!... ..$xx$Ifa$gd!....! xx$Ifgd!kdU4$$IflarY#ABBBB t0I$644 lap2yt!...!.'.$xx$Ifa$gd!'.(....! xx$Ifgd!kd4$$IflarY#ABBBB t0I$644 lap2yt!..2.6.9.?.$xx$Ifa$gd!?.@.F..! xx$Ifgd!kdͤ4$$IflarY#ABBBB t0I$644 lap2yt!F.I.M.P.R.$xx$Ifa$gd!R.S.]..! xx$Ifgd!kd4$$IflarY#ABBBB t0I$644 lap2yt!].a.e.h.j.$xx$Ifa$gd!j.k.q..! xx$Ifgd!kdE4$$IflarY#ABBBB t0I$644 lap2yt!q.t.x.{.}.$xx$Ifa$gd!}.~...! xx$Ifgd!kd4$$IflarY#ABBBB t0I$644 lap2yt!.....$xx$Ifa$gd!....! xx$Ifgd!kd4$$IflarY#ABBBB t0I$644 lap2yt!.....$xx$Ifa$gd!....! xx$Ifgd!kdy4$$IflarY#ABBBB t0I$644 lap2yt!.....$xx$Ifa$gd!....! xx$Ifgd!kd54$$IflarY#ABBBB t0I$644 lap2yt!.....$xx$Ifa$gd!....! xx$Ifgd!kd4$$IflarY#ABBBB t0I$644 lap2yt!.....$xx$Ifa$gd!...0:1.%%%xxgd4;kd4$$IflarY#ABBBB t0I$644 lap2yt!000<1>1h1j111111111f2h222(32333 566\8^8h8󚈚yhZH#hCh+x6OJQJaJmHsHhCOJQJaJmHsH hg~hOJQJaJmHsHhg~h LxCJaJmHsH#hg~h Lx6OJQJaJmHsH hg~h LxOJQJaJmHsHhCh Lx6OJQJ\aJhCh+x6OJQJ\aJhg~hOJQJaJhg~h+xOJQJaJhg~h LxH*OJQJaJhg~h LxOJQJaJ:112(3P3333t4 5p566677| hXxx^Xgd4; xx^gd4; $xxa$gd4; xxgd4; xxgd4; hhxx^hgd4; 8xxgd4; 8xxgd4;xxgd4;78^889 :<:::R;x;;; <<<F= xx`gd4; & Fxxgd4;xxgd4; hxxgd4; xxgd4; hXxx^Xgdt hXxx^Xgd4;h88$9R99<:@::::,;F=H=R===&?(?˺nUnB0"h+B*CJH*aJmH phsH %hg~hB*CJaJmH phsH 1hGh56>*B*CJ\aJmH phsH .hGh56B*CJ\aJmH phsH "hGB*CJ\aJmH phsH hg~hOJQJaJmH sH hg~h LxOJQJaJmH sH hsh LxOJQJaJmH sH hshOJQJaJmH sH hg~hOJQJaJmHsH#hCh Lx6OJQJaJmHsHF=H==p>0?`@@BC~DD^G:I>II JJRRR$a$gd2 $1$7$8$H$a$gd2 $`a$gd2$a$gd2 1$7$8$H$gd2$xx1$7$8$H$a$gdt$xx1$7$8$H$a$gd4;(?*?AAAAAAABB|D~DDDDDBGZGܴǤܑܴ{cN>/>h2h2CJaJmH sH h2h26CJaJmH sH (hbj5>*B*CJ\aJmH phsH .hGhbj5>*B*CJ\aJmH phsH +hGhbj5B*CJ\aJmH phsH %hth2B*CJaJmH phsH h2B*CJaJmH phsH %hg~hbjB*CJaJmH phsH (h2hB*CJH*aJmH phsH %hg~hB*CJaJmH phsH h+B*CJaJmH phsH ZG:IIRIXIIJ JJRRRRRRRʸzgTgA,(hGh}56>*CJ\aJmH sH %hGh}56CJ\aJmH sH %hGh5>*CJ\aJmH sH %hGhbj5>*CJ\aJmH sH "hGhbj5CJ\aJmH sH h26CJaJmH sH h2h26CJaJmH sH h26CJ\aJmH sH "hh6CJ\aJmH sH .h2h5>*B*CJ\aJmH phsH ji4h2h2UmH sH h2h2CJaJmH sH RRlSnSSS TTT*T,T.TtTxT~T^VVVVWWW¯ylylWJhCJ\aJmH sH (jĔ:hh^^hh^^CJU\aJmH sH hl/ CJ\aJmH sH h26CJ\aJmH sH "hGhl/ 6CJ\aJmH sH (hGhl/ 56>*CJ\aJmH sH %hGhl/ 56CJ\aJmH sH h!;F56CJ\aJmH sH h2CJ\aJmH sH h}CJ\aJmH sH %hGh}56CJ\aJmH sH R TT.T~T^VVWWW&XjXZ\Z\\\xx1$7$8$H$gd4;xx1$7$8$H$`gd$xx1$7$8$H$a$gd$xx1$7$8$H$a$gdG1$7$8$H$^gd2 1$7$8$H$gd21$7$8$H$`gd2WWWWW&X:X^XbXhXjXYZZRZVZ\Z\\\\\\̫̫̽̽ޞ̽ގmZG%hGhbj5>*CJ\aJmH sH %hGh5>*CJ\aJmH sH "hGhbj5CJ\aJmH sH h25CJ\aJmH sH hg~hCJ\aJmH sH hl/ CJ\aJmH sH "hGhl/ 6CJ\aJmH sH h26CJ\aJmH sH "hGh6CJ\aJmH sH hCJ\aJmH sH (jA:hh^^hh^^CJU\aJmH sH \X]bbbb$b&bddddðjSA0 h!hbj6B*CJaJph#h!hbj56B*CJaJph,jv;h!hbj56B*CJUaJph+hGh56B*CJaJmH phsH .hGhbj56>*B*CJaJmH phsH .hGh56>*B*CJaJmH phsH %hG56B*CJaJmH phsH +hGhbj56B*CJaJmH phsH %huuhbjB*CJaJmH phsH %h=hbjB*CJaJmH phsH \b&bdddddd ee[xkd;$$IflF B#, 2 P t#  44 lapyt! $$Ifa$gd! $`a$gd2$a$gd2 $7$8$H$a$gd2 dddddd eee.eeegghjjϺϺydyOyOdy<%h256B*CJaJmHphsH(hg~hbj6B*CJaJmHphsH(hGhbj6B*CJaJmHphsH%hg~hbjB*CJaJmHphsH%h!hbjB*CJaJmHphsH4j ;h!hbj56B*CJUaJmHphsH(h!hbj6B*CJaJmHphsH+h!hbj56B*CJaJmHphsH4j2;h!hbj56B*CJUaJmHphsHe.eefghh0iijjjkklmmnnNoo>ppp qq $`a$gd2$a$gd2$a$gd2jjjjjkkkklnnppqqqq q"qq黨|gRR??g%hG56B*CJaJmHphsH(hGhbj6B*CJaJmHphsH(hg~hbj5B*CJaJmHphsH1j};hg~h+5B*CJUaJmHphsH%hg~h9B*CJaJmHphsH%hg~hbjB*CJaJmHphsH+hg~hbj56B*CJaJmHphsH.hGhbj56>*B*CJaJmHphsH+hGhbj56B*CJaJmHphsHqqqrrr$rvvvv:z*B*CJaJmHphsH.hGhbj56>*B*CJaJmHphsH+hGh 56B*CJaJmHphsH hz{{{{{{d||.}d}}~~u $`a$gd2akd?$$Ifl0E# t644 lalpyt! $$Ifa$gd!$a$gd2$a$gd2 {{{{{{d}f}}~~~~~~~뿪qYA.j?h!hB*CJUaJmHphsH.hGhbj56>*B*CJaJmHphsH%hG56B*CJaJmHphsHhGB*CJaJmHphsH+hGhbj56B*CJaJmHphsH(hGhbj6B*CJaJmHphsH%hg~hbjB*CJaJmHphsH1jg?h!h96B*CJUaJmHphsH(h!hbj6B*CJaJmHphsH~~~hykd4@$$IflF A# > t6  44 lalpyt! $$Ifa$gd! $Ifgd2$a$gd2 즑~k~~[C.(hg~hbj5B*CJaJmHphsH.hGhbj56>*B*CJaJmHphsHhGB*CJaJmHphsH%hg~h B*CJaJmHphsH%hg~hbjB*CJaJmHphsH(hGhbj6B*CJaJmHphsH+hGhbj56B*CJaJmHphsH.j@h!h+B*CJUaJmHphsH.j@h!hB*CJUaJmHphsH%h!hbjB*CJaJmHphsHvz8xząȅ $7$8$H$Ifgd!$$7$8$H$Ifa$gd! 7$8$H$gd2 $`a$gd2$a$gd2$a$gd2vxz| 8xzȳxbJ5(ht56>*B*CJaJmHphsH.hGhbj56>*B*CJaJmHphsH+hGhbj56B*CJaJmHphsH%h256B*CJaJmHphsH%hg~h;B*CJaJmHphsH(hGh;6B*CJaJmHphsH(hGhbj6B*CJaJmHphsH(hg~hbj5B*CJaJmHphsHj@hg~hCJUaJ%hg~hbjB*CJaJmHphsH…ąƅʅ̅ռmXEmE2%hthGB*CJaJmHphsH%hg~hbjB*CJaJmHphsH(hg~hbj5B*CJaJmHphsH(hGhbj6B*CJaJmHphsH+hGhbj56B*CJaJmHphsHjNAh!h+CJUaJ(h!hbj5B*CJaJmHphsH1jB Ah!h+5B*CJUaJmHphsH+hGht56B*CJaJmHphsH(hbj56>*B*CJaJmHphsH ȅʅ\vdR{skk$a$gd2$a$gd2gd2 1$7$8$H$gd2 1$7$8$H$gdt 7$8$H$gd2_kdz\A$$Ifl0# t644 lalpyt! F`bdjlpp]J4+h-THh256B*CJaJmHphsH%hshbjB*CJaJmHphsH%hGhbjB*CJaJmHphsH&j\Ahg~h!;FB*CJUaJph.hgUhbj56>*B*CJaJmHphsH+hgUhG56B*CJaJmHphsH+hgUhbj56B*CJaJmHphsH%hgUh+5>*CJ\aJmHsH%hgUhbj5>*CJ\aJmHsH"hgUhbj5CJ\aJmHsHRڊHL$ Hxxa$gd4; Hgd2 $ Ha$gd2$ Hhxx^ha$gd4; Hhxx^hgd4;$ Hxxa$gd4; Hxxgd4;$a$gd2čƍ&FHJLRTʹp^OhG56B*CJaJph#hGhwuy56B*CJaJphhg~h9B*CJaJphhg~hbjCJaJjAhg~h!;FCJUaJUhg~h;B*CJaJphhg~hbjB*CJaJph hg~hbj5B*CJaJphjOtAhg~h2CJUaJ&hGhbj56>*B*CJaJph#hGhbj56B*CJaJphrn thit b. 7.3. Bng do h quang - nh sng ca h quang c th gy bng, chy da hoc mt v nguy him hn nhiu so vi nh sng mt tri v vy th hn phi bo v mt v da trc nh sng h quang bng cch mc bo h v dng mi hn ng quy nh, khi cng lm vic phi c tm chn bo v ngi xung quanh. 7.4. Chy n: Khi hn, do nhit tng cao lm p sut tng c th lm n nhng vt kn, hoc bt la cc cht d chy v vy khi hn: + Khng cc cht d chy n gn ni hn 5 m. +Trc khi hn phi loi b nhng cht d chy n trn vt hn. + C trang b cha chy ti ch hn. + Kim tra chy n sau khi hn 30 pht. 7.5. Nhit v ting n: Ting n v nhit cao c nh hng khng tt ti sc khe ca con ngi, c th gy nn bnh thn kinh, ic v mt mi. V vy khi hn phi dng phng tin hn ch ting n n tai nh dng nt tai, bao tai. Cu hi n tp Cu 1: Trnh by cu to v nguyn l lm vic ca my hn c li t di ng. Cu 2: Nu cu to v cch phn loi cc loi que hn thp cc bon thp Cu 3: Trnh by cc khuyt tt ca mi hn nguyn nhn v bin php phng nga. Cu 4: Gii thch cc k hiu c trn bn v sau: nh gi kt qu hc tp: TTTiu ch nh giCch thc v phng php nh giim ti aKt qu thc hin ca ngi hcIKin thc1K hiu, quy c ca mi hnVn p, i chiu vi ni dung bi hc 11.1Nu k hiu mi hn ng0,51.2Nu quy c mi hn chnh xc0,52Cc loi my hn in h quang tay v dng c cm tayLm bi t lun, i chiu vi ni dung bi hc22.1Trnh by ng cu to, nguyn l lm vic v iu chnh dng in hn ca cc loi my hn12.2Nu tc dng ca cc dng c cm tay ng13Cc loi que hn thp cc bon thpLm bi t lun v trc nghim, i chiu vi ni dung bi hc 23.1Trnh by cch phn loi que hn ng0,53.2Nu tc dng ca thuc bc que hn ng0.53.3Nu y s nh hng ca cc nguyn t trong li thp que hn0,53.4Trnh by ng cch k hiu ca que hn0,54Nu chnh xc nguyn l ca qu trnh hn h quangLm bi t lun, i chiu vi ni dung bi hc15Nu ng cc lin kt hn c bnVn p, i chiu vi ni dung bi hc 16Cc khuyt tt ca mi hnLm bi t lun, i chiu vi ni dung bi hc26.1Nu ng nguyn nhn sinh ra cc loi khuyt tt ca mi hn16.2Nu y bin php phng nga cc loi khuyt tt ca mi hn17Trnh by nhng nh hng ca h quang hn ti sc kho cng nhn hn ngLm bi t lun, i chiu vi ni dung bi hc1 Cng10 IIK nng1Nhn bit cc loi my hn in h quang tay: My hn xoay chiu vi b t cm ring; My hn vi b t cm kt hp (CTH); My hn xoay chiu c li di ng; My hn mt chiu; My hn bng dng in chnh lu.Quan st hnh nh, vt tht v k hiu cc loi my hn, i chiu vi ni dung bi hc nhn bit42Nhn bit cc loi dng c cm tay v cc loi dng c ph tr: Km hn; Ba u nhn (ba g x hn; bn chi thp; Hp ng que hn; Ba u trn; c& Quan st hnh nh, vt tht v k hiu cc loi dng c cm tay, i chiu vi ni dung bi hc nhn bit23Phn bit cc loi que hn thp cc bon thpQuan st k hiu cc loi que hn thp cc bon thp, i chiu vi ni dung bi hc nhn bit4 Cng10 IIIThi 1Tc phong cng nghipTheo di vic thc hin, i chiu vi ni quy ca trng.41.1i hc y , ng gi1,51.2Khng vi phm ni quy lp hc1,51.3Tnh cn thn, t mQuan st vic thc hin bi tp12m bo thi gian thc hin bi tp Theo di thi gian thc hin bi tp, i chiu vi thi gian quy nh.23m bo an ton lao ng v v sinh cng nghipTheo di vic thc hin, i chiu vi quy nh v an ton v v sinh cng nghip43.1Tun th quy nh v an ton1,53.2y bo h lao ng( qun o bo h, giy, th hc sinh,& )1,53.3V sinh xng thc tp ng quy nh1 Cng10 KT QU HC TP Tiu ch nh giKt qu thc hinH sKt qa hc tpKin thc 0,3K nng0.4Thi 0,3 Cng Bi 2: Hn gc v tr 1F M bi 21.2 Gii thiu: Hn gc v tr bng 1F c ng dng trong ch to kt cu thp nht l trong cc kt cu chu ti trng t)nh. Tnh ton c ch hn v hn c cc mi hn 1F vi chiu dy khc nhau s p ng c cc yu cu cng vic trong thc t sn xut. Mc tiu: - Chun b phi hn sch, m bo yu cu k thut. - Chn ch hn ph hp vi chiu dy vt hn. - Trnh by c k thut hn gc v tr 1F. - Hn c mi hn gc v tr 1F ng kch thc v yu cu k thut. - Kim tra nh gi ng cht lng mi hn. - Thc hin tt cng tc an ton v v sinh cng nghip. Ni dung: 1. Chun b thit b, dng c v phi hn: 1.1 c bn v: Yu cu k thut: - Kim loi mi hn bm u hai cnh - Mi hn ng kch thc, khng b khuyt tt 1.2 Chun b thit b v dng c: 1.2.1. Thit b: - My hn h quang tay ngun 500A AC/DC - T sy que hn 50 kg, Max 3500C - ng sy que hn xch tay 5 kg, Max 2400C 1.2.2. Dng c: - Dng c ph tr dng trong ngh hn: bn chi st, gng tay da, ba g x, thc l, km rn, ke vung, ba ngui... - Thc o kim mi hn. 1.2.3. Phi hn: - Thp tm CT3 hoc tng ng c kch thc: + (200x100x6) mm x 1 tm + (200x50x6) mm x 1 tm 2. Tnh ch hn: 2.1. ng knh que hn: p dng cng thc: EMBED Equation.3 Thay s K = 3 mm ta c d = 3,5 mm. V que hn ch to theo tiu chun nn ta chn d = 3,2 mm. 2.2 Cng dng in hn: t c ngu phn chn ca mi hn gc nn cng dng in mi hn gc ch T phi tng 10 15% so vi hn gip mi v tr bng p dng cng thc: I = ( + .d ).d (A) Trong : , l h s thc nghim, khi hn bng que hn thp ( =20, = 6) d l ng knh que hn (mm) Thay s ta c I = 125 (A). Chn Ih = 135(A). 2.3 in p hn: p dng cng thc: Uh = a + b.Lhq Trong : a l tng in p ri trn ant v catt, a = (15 20) V. b l tng in p ri trn mt n v chiu di ct h quang, b = 15,7 V/cm. Lhq l chiu di ct h quang, Lhq = 0,32 (cm) Thay s ta c: Uh = (20 25) V. Khi hn gc chn h quang ngn nn ta chn Uh = 21 V. 3. K thut hn 1F. 3.1. K thut hn gc ch T khng vt cnh v tr bng: i vi dng lin kt ny, iu quan trng l t c ngu phn gia mi hn. Do vy khi hn h quang lun hng trc tip vo phn gia (khng dao ng que hn) v tc hn phi ph hp sao cho x hn khng chy ngc v pha trc. kim loi mi hn bm u hai cnh th que hn lun nm gia hai chi tit v que hn hp vi trc ng hn theo hng hn t 70 800 Hnh 15.2.1 Gc que hn khi hn gc mt lp C th thc hin hn lin kt gc trong bng mt trong hai cch sau: - Hn t: que hn t st vo thnh hai chi tit, lc ny tc hn ph thuc nhiu vo tc nng chy ca que hn. t c mi hn theo yu cu, cn phi iu chnh tc hn (chuyn ng que hn dc trc mi hn) cho thch hp. - Que hn i thng: gi que hn ng gc v i thng theo trc mi hn (khng t que hn vo vt hn). Trong qu trnh hn lun gi h quang ngn. Trong hai phng php trn phng php hn t d thc hin hn nhng cnh mi hn nh hn so vi phng php hn khng t. Phng php hn t thng c p dng cho hn lp th nht ca mi hn nhiu lp. Bt u mi hn thng b r x do x hn rt d chy vo khe gia ca lin kt. Khc phc hin tng ny khi bt u mi h quang chng ta ko di h quang tin hnh d nhit cho vt hn sau rt ngn h quang tin hnh hn bnh thng. Kt thc mi hn nn thc hin chm ngt lp y rnh h quang. Ni tip ng hn m bo phng cn thc hin ng thao tc: v sinh sch x hn ch ni, mi h quang trc tip vo ving hn, nhanh chng nng chiu di h quang v dao ng ngang que hn. Khi ht ving hn mi tin hnh hn bnh thng. 3.2. K thut hn gc ch T c vt cnh v tr bng: Vi cc chi tit c chiu dy S e" 6 mm, khi hn m bo ngu th chng ta phi vt mp mt pha hoc hai pha (tm ng). Lp th nht tin hnh dao ng que hn theo kiu ng thng m bo ngu chn mi hn. Cc lp tip theo dao ng que hn theo kiu vng trn lch hoc rng ca c im dng chn. Gc que hn thay i theo tng lp hn. Khi hn gc nhiu lp, iu cn ch l gia cc lp hn phi m bo ngu. Do vy, trc khi hn cc lp tip theo phi v sinh sch x hn lp hn trc, lun gi ng gc que hn theo tng lp hn. * Trnh t thc hin mi hn gc ch T khng vt cnh v tr bng: TTNi dung cng vicDng c Thit bHnh v minh haYu cu t c 1 Chun b - c bn v Yu cu k thut: - Kim loi mi hn bm u hai cnh - Mi hn ng kch thc, khng b khuyt tt- Nm c cc kch thc c bn - Hiu c yu cu k thut- Kim tra phi, chun b mp hn Thc l, ba tay, my mi cm tay, bn tri thp EMBED PBrush - Phi phng, thng khng b pavia, ng knh thc. - Gc lp ghp bng 90o - G nhThit b hn h quang tay EMBED PBrush - Mi nh nh gn, bn, ng v tr - Chn ch hn tng lp hp l 2Tin hnh hnThit b hn h quang tay - m bo an ton cho ngi v thit b - Dao ng v gc que tng lp phi hp l 3Kim traThc kim tra mi hn EMBED PBrush - Pht hin c cc khuyt tt ca mi hn * Trnh t thc hin mi hn gc ch T c vt cnh v tr bng: TTNi dung cng vicDng c Thit bHnh v minh haYu cu t c 1 Chun b - c bn v Yu cu k thut: - Kim loi mi hn bm u hai cnh - Mi hn ng kch thc, khng b khuyt tt- Nm c cc kch thc c bn - Hiu c yu cu k thut- Kim tra phi, chun b mp hn Thc l, ba tay, my mi cm tay, bn tri thp EMBED PBrush - Phi phng, thng khng b pavia, ng knh thc. - Gc lp ghp bng 90o - G nhThit b hn h quang tay EMBED PBrush - Mi nh nh gn, bn, ng v tr - Chn ch hn tng lp hp l 2Tin hnh hnThit b hn h quang tay EMBED PBrush - m bo an ton cho ngi v thit b - Lp th nht: dao ng que hn theo kiu ng thng. - Lp ph: dao ng que hn theo kiu vng trn lch hoc rng ca. 3Kim traThc kim tra mi hn EMBED PBrush - Pht hin c cc khuyt tt ca mi hn 4. Cc khc phc cc khuyt tt ca mi hn TTTn Hnh v minh haNguyn nhnCch khc phc1Chy cnh- Dng in hn ln - H quang di - Dao ng que khng hp l- Gim cng dng in - S dng h quang ngn. - Dao ng que hn ph hp2Ln x EMBED PBrush - Do cng dng in hn thp, h qung chy khng n nh - V sinh mp hn khng t yu cu- Tng cng dng in hn v hn vi h quang ngn - V sinh sch s mp hn 3Mi hn b li cao EMBED PBrush - Do tc hn chm - Cng dng in hn thp - iu chnh li tc hn - Cng dng in hn hp l 5. Phng php kim tra cht lng mi hn: Kim tra ngoi dng bng mt thng (hoc knh lp) v kim tra mi hn bng thc xc nh: - B mt v hnh dng vy mi hn. - Cnh ca mi hn. - im bt u, kt thc ca mi hn. - Khuyt tt ca mi hn: Chy cnh, ln x... 6. An ton lao ng v v sinh cng nghip. - Ch c hn khi c y trang b bo h lao ng dnh cho th hn. - Ni y dy tip t cho cc thit b. - Thc hin y cc bin php an ton khi hn h quang tay. - Khng thay tho que, iu chnh ch hn khi tri ma. - Dng thc tp khi nn xng b m t. - Khi pht hin s c phi ngt in kp thi v bo cho ngi c trch nhim s l. - Thc hin y cc bin php phng chy cha chy. Bi tp v sn phm thc hnh bi 21.2 Kin thc: Cu 1: Trnh by cng tc chun b, tnh ton ch hn cho mi hn gc ch T v tr bng 1F vi chiu dy phi l 8 mm. Cu 2: Hy nu k thut hn gc ch T c vt cnh v tr hn bng 1F. K nng: Bi tp ng dng: Hn gc 1F - bn v km theo. - V tr hn: 1F - Phng php hn: SMAW - Vt liu: Thp tm dy 8 mm, vt liu CT3 hoc tng ng. - Vt liu hn: * SMAW: que hn $2.6, $3.2 mm E7016 (LB-52 KOBELCO) hoc tng ng. - Thi gian: 01 gi (k c thi gian chun b v g nh) Yu cu k thut: - Kim loi mi hn bm u hai cnh - Mi hn ng kch thc, khng b khuyt tt CH DN I VI HC SINH THC HIN BI TP NG DNG 1. Bi tp ng dng phi thc hin ng phng php, ng v tr hn theo qui nh. Nu hc sinh la chn sai phng php, sai v tr hn bi s b loi v khng c tnh im. 2. C th s dng bn chi st lm sch b mt mi hn. 3. Phi thi phi c c nh trn gi hn trong sut qu trnh hn. 4. Hn nh - Cc mi hn nh c chiu di khng qu 15 mm. 5. Phng php hn. - Hn h quang tay: SMAW - MMA - 111. 6. Thi gian cho php chnh my v th trc khi hn l 10 pht. 7. Tng im v kt cu im ca cc bi nh sau: Tng s im ti a cho bi: 100 im, kt cu nh sau: a, im ngoi dng khch quan: Tng cng 70 im b, im tun th cc qui nh: 30 im - Thi gian thc hin bi tp vt qu 5% thi gian cho php s khng c nh gi. - Th sinh phi tuyt i tun th cc qui nh an ton lao ng, cc qui nh ca xng thc tp, nu vi phm s b nh ch thi. nh gi kt qu hc tp TTTiu ch nh giCch thc v phng php nh giim ti aKt qu thc hin ca ngi hcIKin thc1Cc loi dng c, thit b dng trong hn in h quang tayVn p, i chiu vi ni dung bi hc 11.1Lit k y cc loi dng c dng trong hn in h quang tay0,51.2Lit k y cc loi thit b dng trong hn in h quang tay0,52Trnh by cc loi vt liu hn ngLm bi t lun, i chiu vi ni dung bi hc13Chn ch hn ca mi hn gc 1FLm bi t lun v trc nghim, i chiu vi ni dung bi hc 2.53.1Trnh by cch chn ng knh que hn chnh xc13.2Trnh by cch chn cng dng in hn chnh xc13.3Trnh by cch chn in th hn chnh xc0,54Trnh by k thut hn mi hn gc 1F ngLm bi t lun, i chiu vi ni dung bi hc25Trnh t thc hin mi hn gc 1F Lm bi t lun, i chiu vi ni dung bi hc1,55.1Nu y cng tc chun b: c bn v; Kim tra phi, chun b mp hn; G nh.0,55.2Trnh by ng gc que hn, cch giao ng, hng hn.0,55.3Nu chnh xc cch kim tra mi hn0,56Trnh by cch khc phc cc khuyt tt ca mi hn ph hpLm bi t lun, i chiu vi ni dung bi hc17Trnh by ng phng php kim tra cht lng mi hn (kim tra ngoi dng mi hn ) Lm bi t lun, i chiu vi ni dung bi hc1 Cng10 IIK nng 1Chun b y dng c, thit b ng theo yu cu ca bi thc tpKim tra cng tc chun b, i chiu vi k hoch lp12Vn hnh thnh tho thit b hn in h quang tayQuan st cc thao tc, i chiu vi quy trnh vn hnh1,53Chun b y vt liu ng theo yu cu ca bi thc tpKim tra cng tc chun b, i chiu vi k hoch lp1,54Chn ng ch hn khi hn gc v tr 1FKim tra cc yu cu, i chiu vi tiu chun.15S thnh tho v chun xc cc thao tc khi hn gc v tr 1FQuan st cc thao tc i chiu vi quy trnh thao tc.26Kim tra cht lng mi hn Theo di vic thc hin, i chiu vi quy trnh kim tra36.1Mi hn m bo su ngu0,56.2Mi hn ng kch thc (cnh K ca mi hn ). 16.3Mi hn khng b khuyt tt (ln x, chy cnh, mi hn b li cao )16.4kt cu hn bin dng trong phm vi cho php0,5 Cng10 IIIThi 1Tc phong cng nghip51.1i hc y , ng giTheo di vic thc hin, i chiu vi ni quy ca trng.11.2Khng vi phm ni quy lp hc11.3B tr hp l v tr lm vic Theo di qu trnh lm vic, i chiu vi tnh cht, yu cu ca cng vic.11.4Tnh cn thn, chnh xcQuan st vic thc hin bi tp11.5 thc hp tc lm vic theo t, nhmQuan st qu trnh thc hin bi tp theo t, nhm12m bo thi gian thc hin bi tp Theo di thi gian thc hin bi tp, i chiu vi thi gian quy nh.23m bo an ton lao ng v v sinh cng nghipTheo di vic thc hin, i chiu vi quy nh v an ton v v sinh cng nghip33.1Tun th quy nh v an ton13.2y bo h lao ng (qun o bo h, giy, mi, ym da, gng tay da,& )13.3V sinh xng thc tp ng quy nh1 Cng10 KT QU HC TP Tiu ch nh giKt qu thc hinH sKt qa hc tpKin thc 0,3K nng0,5Thi 0,2 Cng Bi 3: Hn gip mi v tr 1G M bi 21.3 Gii thiu: Hn gip mi v tr bng 1G c p dng nhiu trong thc t vi u im l nng sut qu trnh hn cao. Do nu iu kin cho php chng ta nn chuyn v v tr bng hn. Vic c c k nng hn gip mi v tr bng s gip chng ta c bc ban u trong vic pht trin k nng. Mc tiu: - Chun b phi hn sch v cc loi dng c, thit b hn y . - Tnh ton ch hn ph hp vi chiu dy vt liu, vi tng lp hn. - Trnh by c k thut hn gip mi v tr 1G. - Hn c mi hn gip mi v tr 1G ng kch thc v yu cu k thut. - Kim tra nh gi ng cht lng mi hn. - Thc hin tt cng tc an ton v v sinh cng nghip. Ni dung: 1. Chun b thit b, dng c v phi hn: 1.1 c bn v: Yu cu k thut: - Mi hn ng kch thc - Mi hn khng b khuyt tt 1.2. Chun b thit b v dng c: 1.2.1. Thit b: - My hn h quang tay ngun 500A AC/DC - T sy que hn 50 kg, Max 3500C - ng sy que hn xch tay 5 kg, Max 2400C 1.2.2. Dng c: - Dng c ph tr dng trong ngh hn: bn chi st, gng tay da, ba g x, thc l, km rn, ke vung, ba ngui... - Thc o kim mi hn. 1.2.3. Phi hn: - Thp tm CT3 hoc tng ng c kch thc (200x100x6) mm x 2 tm 2. Tnh ch hn: 2.1. ng knh que hn: p dng cng thc: EMBED Equation.3 Thay s S = 6 mm ta c d = 4 mm. V mi hn thc hin v tr bng nn ta c th chn ng knh que hn ln tng nng sut do chung ta chn d = 4 mm. 2.2. Cng dng in hn: p dng cng thc: I = ( + .d ).d (A) Trong : , l h s thc nghim, khi hn bng que hn thp ( =20, = 6) d l ng knh que hn (mm) Thay s ta c I = 176 (A). Chn Ih = 176 (A). 2.3. in p hn: p dng cng thc: Uh = a + b.Lhq Trong : a l tng in p ri trn ant v catt, a = (15 20) V. b l tng in p ri trn mt n v chiu di ct h quang, b = 15,7 V/cm. Lhq l chiu di ct h quang, Lhq = 0,32 (cm) Thay s ta c: Uh = (20 25) V. Khi hn gip mi chn h quang trung bnh nn ta chn Uh = 22 V. 3. K thut hn 1G. 3.1 K thut hn gip mi khng vt cnh v tr bng: m bo ngu mi hn, khi hn que hn c th dao ng theo hnh ng thng hay dao ng rng ca. Nu i theo hnh ng thng th h quang tp trung vo gia mi hn, do  ngu trong trng hp ny tt hn. Khi dao ng hnh rng ca tc hn phi ph hp (m bo b rng mi hn) v phi c im dng hai bn t ngu cnh mi hn. Hnh 15.3.1 Gc que hn khi hn bng gip mi khng vt cnh+ Gi ng gc que hn v chiu di h quang n nh trong sut qu trnh hn. + Que hn i thng hoc dao ng rng ca vi bin nh, m bo b rng mi hn. + Thc hin ng thao tc ni tip ng hn. + Kt thc ng hn, ving hn phi c in y. 3.2. K thut hn gip mi c vt cnh v tr bng: Khi b dy vt hn t 6mm tr ln, m bo su nng chy ca mi hn ta phi vt cnh, cc loi vt cnh thng dng gm vt hnh ch V v hnh ch X. i vi mi hn vt cnh ta dng cch hn nhiu lp a. Cch hn nhiu lp c vt cnh: Khi hn nhiu lp ta nn chn que hn c ng knh nh hn lp th nht, cch a que hn do khe h quyt nh. Khi khe h nh ta dng kiu ng thng, khe h ln ta dng kiu ng thng i li. Khi hn lp th hai, c th dng que hn c ng knh ln hn, cch a que hn theo kiu ng thng hoc kiu rng ca nh v dng h quang ngn hn. Cn lp sau a que hn kiu rng ca hn nhng phm vi dao ng ngang ca n phi rng dn. Ch dng li thi gian ngn hai mp cnh phng khuyt cnh. Ngoi ra cn phi ch mi lp hn khng nn qu dy. trnh bin dng vt hn, chiu hn gia cc lp phi ngc nhau v cc u ni ca mi hn phi so le. - Cng vic lm sch mi lp hn rt quan trng, n nh hng trc tip n cht lng mi hn, do sau khi hn xong mi lp ta phi lm sch x hn v nhng ht kim loi nh bn ra, sau tip tc lm sch lp khc. Mi hn bt y ca vt cnh hnh ch V ging mi hn khng vt cnh. + Khi hn vt cnh ch X trnh bin dng, trnh t hn ca mi lp khc vi vt cnh ca ch V, cc thao tc khc ging hn vt mp ch V b. Hn nhiu lp nhiu ng c vt cnh: Cch hn cn bn ging cch hn va ni trn, ch khc ch mi hn ca cc lp l do rt nhiu ng hn nh hp to thnh, trnh t hn ca n. Khi hn dng cch a que hn kiu ng thng thao tc, nm vng vng nng chy. * Trnh t thc hin hn gip mi khng vt cnh v tr bng: TTNi dung cng vicDng c Thit bHnh v minh haYu cu t c 1 Chun b - c bn v Yu cu k thut: - Mi hn ng kch thc - Mi hn khng b khuyt tt- Nm c cc kch thc c bn - Hiu c yu cu k thut- Kim tra phi, chun b mp hn Thc l, ba tay, my mi cm tay, bn tri thp EMBED PBrush - Phi phng, thng khng b pavia - Phi ng kch thc - G nhThit b hn h quang tay EMBED PBrush - Mi nh nh gn, bn, ng v tr - Chn ch hn tng lp hp l 2Tin hnh hnThit b hn h quang tay - m bo an ton cho ngi v thit b - Dao ng v gc que tng lp phi hp l 3 Kim tra Thc kim tra mi hn EMBED PBrush - Pht hin c cc khuyt tt ca mi hn * Trnh t thc hin hn gip mi c cnh v tr bng: TTNi dung cng vicDng c Thit bHnh v minh haYu cu t c 1 Chun b - c bn v Yu cu k thut: - Mi hn ng kch thc - Mi hn khng b khuyt tt- Nm c cc kch thc c bn - Hiu c yu cu k thut- Kim tra phi, chun b mp hn Thc l, ba tay, my mi cm tay, bn tri thp EMBED PBrush - Phi phng, thng khng b pavia - Phi ng kch thc - G nhThit b hn h quang tay- Mi nh nh gn, bn, ng v tr - Chn ch hn tng lp hp l 2Tin hnh hnThit b hn h quang tay - m bo an ton cho ngi v thit b - Dao ng v gc que tng lp phi hp l 3 Kim tra Thc kim tra mi hn EMBED PBrush - Pht hin c cc khuyt tt ca mi hn 4. Cc khc phc cc khuyt tt ca mi hn TTTnHnh v minh haNguyn nhnCch khc phc1Chy cnh - Dng in hn ln - H quang di - Dao ng que khng hp l- Gim cng dng in - dao ng que ng k thut2Ln x EMBED PBrush - Dng in hn nh - Que hn b m, v thuc - Dao ng khng hp l- Kim tra que trc khi hn - Tng Ih3Mi hn, lch trc ng hn - Gc cha ng. - Cha quan st c mi hn- iu chnh ng gc . - Ch quan st s hnh thnh b hn 5. Phng php kim tra cht lng mi hn: 5.1 Kim tra ngoi dng bng mt thng hoc qua knh lp: Gc v khong cch quan st ngoi dng mi hn phi tha mn. Kim tra ngoi dng mi hn (bng mt thng) xc nh: - B mt mi hn. - Chiu rng mi hn. - Chiu cao mi hn. - im bt u, v kt thc ca mi hn. 5.2 S dng thc o 5.2.1 o lch - t mp tm thp ri quay cho ti khi mii t chm vo tm cao 5.2.2 o chy chn - o t 0 5 (mm). - Xoay l cho ti khi mii t chm vo y rnh. 5.2.3 o chiu cao mi hn - o c kch thc n 25 mm. - t mp trn tm v quay cho ti khi mii t chm vo phn nh ca kim loi mi hn (hoc phn li y) im cao nht ca n. 6. An ton lao ng v v sinh cng nghip. - Ch c hn khi c y trang b bo h lao ng dnh cho th hn. - Ni y dy tip t cho cc thit b. - Dng thc tp khi nn xng b m t hoc b dt do ma. - Khi pht hin s c phi ngt in kp thi v bo cho ngi c trch nhim x l. - Thc hin y cc bin php phng chy cha chy. Bi tp v sn phm thc hnh bi 21.3 Kin thc: Cu 1: Trnh by cng tc chun b, tnh ton ch hn cho mi hn gip mi v tr bng 1G vi chiu dy phi l 8 mm. Cu 2: Hy nu k thut hn gip mi c vt cnh v tr hn bng 1G. K nng: Bi tp ng dng: Hn tm 1G - bn v km theo. - V tr hn: 1G - Phng php hn: SMAW - Vt liu: Thp tm dy 8 mm, vt liu CT3 hoc tng ng. - Vt liu hn: * SMAW: que hn $2.6, $3.2 mm E7016 (LB-52 KOBELCO) hoc tng ng. - Thi gian: 01 gi (k c thi gian chun b v g nh) Yu cu k thut: - Mi hn ng kch thc - Mi hn khng b khuyt tt CH DN I VI HC SINH THC HIN BI TP NG DNG 1. Bi tp ng dng phi thc hin ng phng php, ng v tr hn theo qui nh. Nu hc sinh la chn sai phng php, sai v tr hn bi s b loi v khng c tnh im. 2. C th s dng bn chi st lm sch b mt mi hn. 3. Phi thi phi c c nh trn gi hn trong sut qu trnh hn. 4. Hn nh - Cc mi hn nh c chiu di khng qu 15 mm. 5. Phng php hn. - Hn h quang tay: SMAW - MMA - 111. 6. Thi gian cho php chnh my v th trc khi hn l 10 pht. 7. Tng im v kt cu im ca cc bi nh sau: Tng s im ti a cho bi: 100 im, kt cu nh sau: a, im ngoi dng khch quan: Tng cng 70 im b, im tun th cc qui nh: 30 im - Thi gian thc hin bi tp vt qu 5% thi gian cho php s khng c nh gi. - Th sinh phi tuyt i tun th cc qui nh an ton lao ng, cc qui nh ca xng thc tp, nu vi phm s b nh ch thi. nh gi kt qu hc tp TTTiu ch nh giCch thc v phng php nh giim ti aKt qu thc hin ca ngi hcIKin thc1Chn ch hn ca mi hn gip mi thp tm v tr 1GLm bi t lun v trc nghim, i chiu vi ni dung bi hc 41.1Trnh by cch chn ng knh que hn chnh xc1,51.2Trnh by cch chn cng dng in hn chnh xc1,51.3Trnh by cch chn in th hn chnh xc12Trnh by k thut hn mi hn gip mi thp tm v tr 1G ngLm bi t lun, i chiu vi ni dung bi hc23Trnh t thc hin mi hn 1GLm bi t lun, i chiu vi ni dung bi hc1,53.1Nu y cng tc chun b: c bn v; Kim tra phi, chun b mp hn; G nh.0,53.2Trnh by ng gc que hn, cch giao ng, hng hn.0,53.3Nu chnh xc cch kim tra mi hn0,54Trnh by cch khc phc cc khuyt tt ca mi hn ph hpLm bi t lun, i chiu vi ni dung bi hc1,55Trnh by ng phng php kim tra cht lng mi hn (kim tra ngoi dng mi hn ) Lm bi t lun, i chiu vi ni dung bi hc1 Cng10 IIK nng1Chun b y dng c, thit b ng theo yu cu ca bi thc tpKim tra cng tc chun b, i chiu vi k hoch lp12Vn hnh thnh tho thit b hn in h quang tayQuan st cc thao tc, i chiu vi quy trnh vn hnh1,53Chun b y vt liu ng theo yu cu ca bi thc tpKim tra cng tc chun b, i chiu vi k hoch lp1,54Chn ng ch hn khi hn gip mi thp tm v tr 1GKim tra cc yu cu, i chiu vi tiu chun.15S thnh tho v chun xc cc thao tc khi hn gip mi thp tm v tr 1GQuan st cc thao tc i chiu vi quy trnh thao tc.26Kim tra cht lng mi hn Theo di vic thc hin, i chiu vi quy trnh kim tra36.1Mi hn m bo su ngu0,56.2Mi hn ng kch thc (b rng b, chiu cao h ca mi hn). 16.3Mi hn khng b khuyt tt (ln x, chy cnh, mi hn lch trc ng hn )16.4kt cu hn bin dng trong phm vi cho php0,5 Cng10 IIIThi 1Tc phong cng nghip51.1i hc y , ng giTheo di vic thc hin, i chiu vi ni quy ca trng.11.2Khng vi phm ni quy lp hc11.3B tr hp l v tr lm vic Theo di qu trnh lm vic, i chiu vi tnh cht, yu cu ca cng vic.11.4Tnh cn thn, chnh xcQuan st vic thc hin bi tp11.5 thc hp tc lm vic theo t, nhmQuan st qu trnh thc hin bi tp theo t, nhm12m bo thi gian thc hin bi tp Theo di thi gian thc hin bi tp, i chiu vi thi gian quy nh.23m bo an ton lao ng v v sinh cng nghipTheo di vic thc hin, i chiu vi quy nh v an ton v v sinh cng nghip33.1Tun th quy nh v an ton13.2y bo h lao ng (qun o bo h, giy, mi, ym da, gng tay da,& )13.3V sinh xng thc tp ng quy nh1 Cng10 KT QU HC TP Tiu ch nh giKt qu thc hinH sKt qa hc tpKin thc 0,3K nng0,5Thi 0,2 Cng Bi 4: Hn gc v tr 2F M bi 21.4 Gii thiu: Hn gc v tr ngang 2F c ng dng rng ri trong thc t sn xut nht l trong cc kt cu bn, b. Vic c c k nng hn gc v tr ngang 2F s gip ngi hc t tin thc hin cc cng vic trong thc t. Mc tiu: - Chun b phi hn sch, m bo yu cu k thut. - Chn ch hn ph hp vi chiu dy vt liu, vi tng lp hn. - Trnh by c k thut hn gc v tr 2F. - Hn c mi hn gc v tr 2F ng kch thc v yu cu k thut. - Kim tra nh gi ng cht lng mi hn. - Thc hin tt cng tc an ton v v sinh cng nghip. Ni dung: 1. Chun b thit b, dng c v phi hn: 1.1 c bn v: Yu cu k thut: - Kim loi mi hn bm u hai cnh - Mi hn ng kch thc, khng b khuyt tt 1.2. Chun b thit b v dng c: 1.2.1. Thit b: - My hn h quang tay ngun 500A AC/DC - T sy que hn 50 kg, Max 3500C - ng sy que hn xch tay 5 kg, Max 2400C 1.2.2. Dng c: - Dng c ph tr dng trong ngh hn: bn chi st, gng tay da, ba g x, thc l, km rn, ke vung, ba ngui... - Thc o kim mi hn. 1.2.3. Phi hn: - Thp tm CT3 hoc tng ng c kch thc + (200x100x6) mm x 1 tm + (200x50x6) mm x 1 tm 2. Tnh ch hn: 2.1 ng knh que hn: p dng cng thc: EMBED Equation.3 Thay s K = 3 mm ta c d = 3,5 mm. Theo tiu chun chung ta chn d = 3,2 mm. 2.2 Cng dng in hn: t c ngu phn chn ca mi hn gc nn cng dng in mi hn gc ch T phi tng 10 15% so vi hn gip mi v tr bng. p dng cng thc: I = ( + .d ).d (A) Trong : , l h s thc nghim, khi hn bng que hn thp ( =20, = 6) d l ng knh que hn (mm) Thay s ta c I = 125 (A). Chn Ih = 135 (A). 2.3 in p hn: p dng cng thc: Uh = a + b.Lhq Trong : a l tng in p ri trn ant v catt, a = (15 20) V. b l tng in p ri trn mt n v chiu di ct h quang, b = 15,7 V/cm. Lhq l chiu di ct h quang, Lhq = 0,32 (cm) Thay s ta c: Uh = (20 25) V. Khi hn gc chn h quang ngn nn ta chn Uh = 21 V. 3. K thut hn 2F: 3.1. K thut hn gc ch T khng vt cnh v tr hn ngang: Khi hn lp gc chiu dy vt hn khc nhau, th h quang phi hng v phi tm thp dy hai tm thp c nhit u nhau. Mi hn u ni hnh ch T c th dng cch hn mt lp, hn nhiu lp hoc nhiu ng. Nhng mi hn c chn hn di 6mm dng cch hn mt lp, chn hn khong 6 8mm th hn nhiu lp, chn hn trn 8 mm th phi dng cch hn nhiu lp nhiu ng Mi hn c chn hn di 6mm, dng que hn $4 mm hn, phng php dao ng que hn theo kiu ng trn lch nhng tc hn hi chm. Nu dng que hn 5mm, th dao ng que hn kiu ng trn lch hoc kiu ng thng nhng tc hn hi nhanh mt cht. Phi dng h quang ngn hn, nh vy mi hn mi m bo thu. 3.2. K thut hn gc ch T c vt cnh v tr hn ngang: Khi hn nhiu lp nhiu ng que hn khng cn phi lc ngang, nhng tc que hn phi u n. Trnh t cc lp hn: Khi hn ng th nht cng dng in phi tng i ln t ng th hai cng gim cho ph hp, tc hn tng nhanh trnh b khuyt cnh mi hn, gc que hn thay i theo v tr ng hn. Khi hn mi hn chn hn ln 8mm, nu dng cch hn nhiu lp s hnh thnh mi hn kh v vy trong thc t thng dng cch hn nhiu lp nhiu ng hn hn. Trng hp chn hn nh hn 14mm, ta dng que $ 4mm thao tc, nu mi hn c chn hn ln hn 14mm ta dng que hn $5mm s c th nng cao nng sut. * Trnh t thc hin mi hn gc ch T khng vt cnh v tr ngang: TTNi dung cng vicDng c Thit bHnh v minh haYu cu t c 1 Chun b - c bn v Yu cu k thut: - Kim loi mi hn bm u hai cnh - Mi hn ng kch thc, khng b khuyt tt- Nm c cc kch thc c bn - Hiu c yu cu k thut- Kim tra phi, chun b mp hn Thc l, ba tay, my mi cm tay, bn tri thp EMBED PBrush - Phi phng, thng khng b pavia, ng knh thc. - Gc lp ghp bng 90o - G nhThit b hn h quang tay EMBED PBrush - Mi nh nh gn, bn, ng v tr - Chn ch hn tng lp hp l 2Tin hnh hnThit b hn h quang tay - m bo an ton cho ngi v thit b - Dao ng v gc que tng lp phi hp l 3Kim traThc kim tra mi hn EMBED PBrush - Pht hin c cc khuyt tt ca mi hn * Trnh t thc hin mi hn gc ch T c vt cnh v tr ngang: TTNi dung cng vicDng c Thit bHnh v minh haYu cu t c 1 Chun b - c bn v Yu cu k thut: - Kim loi mi hn bm u hai cnh - Mi hn ng kch thc, khng b khuyt tt- Nm c cc kch thc c bn - Hiu c yu cu k thut- Kim tra phi, chun b mp hn Thc l, ba tay, my mi cm tay, bn tri thp EMBED PBrush - Phi phng, thng khng b pavia, ng knh thc. - Gc lp ghp bng 90o - G nhThit b hn h quang tay EMBED PBrush - Mi nh nh gn, bn, ng v tr - Chn ch hn tng lp hp l2Tin hnh hnThit b hn h quang tay EMBED PBrush - m bo an ton cho ngi v thit b - Lp th nht: dao ng que hn theo kiu ng thng. - Lp ph: dao ng que hn theo kiu vng trn lch hoc rng ca. 3Kim traThc kim tra mi hn EMBED PBrush - Pht hin c cc khuyt tt ca mi hn 4. Cc khc phc cc khuyt tt ca mi hn TTTn Hnh v minh haNguyn nhnCch khc phc1Chy cnh- Dng in hn ln - H quang di - Dao ng que khng hp l- Gim cng dng in - S dng h quang ngn2Ln x EMBED PBrush - Do cng dng in hn thp, h qung chy khng n nh - V sinh mp hn khng t yu cu- Tng cng dng in hn v hn vi h quang ngn - V sinh sch s mp hn 3Mi hn b li cao EMBED PBrush - Do tc hn chm - Cng dng in hn thp - iu chnh li tc hn v cng dng in hn hp l 5. Phng php kim tra cht lng mi hn. Kim tra ngoi dng bng mt thng (hoc knh lp) v kim tra mi hn bng thc xc nh: - B mt v hnh dng vy mi hn. - Cnh ca mi hn. - Chiu cao mi hn. - im bt u, kt thc ca mi hn. - Khuyt tt ca mi hn: chy cnh, ln x... 6. An ton lao ng v v sinh cng nghip. - Ch c hn khi c y trang b bo h lao ng dnh cho th hn. - Ni y dy tip t cho cc thit b. - Thc hin y cc bin php an ton khi hn h quang tay. - Dng thc tp khi nn xng b m t . - Khi pht hin s c phi ngt in kp thi v bo cho ngi c trch nhim s l. - Thc hin y cc bin php phng chy cha chy. Bi tp v sn phm thc hnh bi 21.4 Kin thc: Cu 1: Trnh by cng tc chun b, tnh ton ch hn cho mi hn gc ch T v tr ngang 2F vi chiu dy phi l 8 mm. Cu 2: Hy nu k thut hn gc ch T c vt cnh v tr hn ngang 2F. K nng: Bi tp ng dng: Hn gc 2F - bn v km theo. - V tr hn: 2F - Phng php hn: SMAW - Vt liu: Thp tm dy 8 mm, vt liu CT3 hoc tng ng. - Vt liu hn: * SMAW: que hn $2.6, $3.2 mm E7016 (LB-52 KOBELCO) hoc tng ng. - Thi gian: 01 gi (k c thi gian chun b v g nh) Yu cu k thut: - Kim loi mi hn bm u hai cnh - Mi hn ng kch thc, khng b khuyt tt CH DN I VI HC SINH THC HIN BI TP NG DNG 1. Bi tp ng dng phi thc hin ng phng php, ng v tr hn theo qui nh. Nu hc sinh la chn sai phng php, sai v tr hn bi s b loi v khng c tnh im. 2. C th s dng bn chi st lm sch b mt mi hn. 3. Phi thi phi c c nh trn gi hn trong sut qu trnh hn. 4. Hn nh - Cc mi hn nh c chiu di khng qu 15 mm. 5. Phng php hn. - Hn h quang tay: SMAW - MMA - 111. 6. Thi gian cho php chnh my v th trc khi hn l 10 pht. 7. Tng im v kt cu im ca cc bi nh sau: Tng s im ti a cho bi: 100 im, kt cu nh sau: a, im ngoi dng khch quan: Tng cng 70 im b, im tun th cc qui nh: 30 im - Thi gian thc hin bi tp vt qu 5% thi gian cho php s khng c nh gi. - Th sinh phi tuyt i tun th cc qui nh an ton lao ng, cc qui nh ca xng thc tp, nu vi phm s b nh ch thi. nh gi kt qu hc tp TTTiu ch nh giCch thc v phng php nh giim ti aKt qu thc hin ca ngi hcIKin thc1Chn ch hn ca mi hn gc 2FLm bi t lun v trc nghim, i chiu vi ni dung bi hc 41.1Trnh by cch chn ng knh que hn chnh xc1,51.2Trnh by cch chn cng dng in hn chnh xc1,51.3Trnh by cch chn in th hn chnh xc12Trnh by k thut hn mi hn gc 2F ngLm bi t lun, i chiu vi ni dung bi hc33Trnh by cch khc phc cc khuyt tt ca mi hn ph hpLm bi t lun, i chiu vi ni dung bi hc1,54Trnh by ng phng php kim tra cht lng mi hn (kim tra ngoi dng mi hn ) Lm bi t lun, i chiu vi ni dung bi hc1,5 Cng10 IIK nng1Chun b y dng c, thit b ng theo yu cu ca bi thc tpKim tra cng tc chun b, i chiu vi k hoch lp12Vn hnh thnh tho thit b hn in h quang tayQuan st cc thao tc, i chiu vi quy trnh vn hnh1,53Chun b y vt liu ng theo yu cu ca bi thc tpKim tra cng tc chun b, i chiu vi k hoch lp1,54Chn ng ch hn khi hn gc v tr 2FKim tra cc yu cu, i chiu vi tiu chun.15S thnh tho v chun xc cc thao tc khi hn gc v tr 2FQuan st cc thao tc i chiu vi quy trnh thao tc.26Kim tra cht lng mi hn Theo di vic thc hin, i chiu vi quy trnh kim tra36.1Mi hn m bo su ngu0,56.2Mi hn ng kch thc (cnh K ca mi hn ). 16.3Mi hn khng b khuyt tt (ln x, chy cnh, mi hn b li cao )16.4kt cu hn bin dng trong phm vi cho php0,5 Cng10 IIIThi 1Tc phong cng nghip51.1i hc y , ng giTheo di vic thc hin, i chiu vi ni quy ca trng.11.2Khng vi phm ni quy lp hc11.3B tr hp l v tr lm vic Theo di qu trnh lm vic, i chiu vi tnh cht, yu cu ca cng vic.11.4Tnh cn thn, chnh xcQuan st vic thc hin bi tp11.5 thc hp tc lm vic theo t, nhmQuan st qu trnh thc hin bi tp theo t, nhm12m bo thi gian thc hin bi tp Theo di thi gian thc hin bi tp, i chiu vi thi gian quy nh.23m bo an ton lao ng v v sinh cng nghipTheo di vic thc hin, i chiu vi quy nh v an ton v v sinh cng nghip33.1Tun th quy nh v an ton13.2y bo h lao ng (qun o bo h, giy, mi, ym da, gng tay da,& )13.3V sinh xng thc tp ng quy nh1 Cng10 KT QU HC TP Tiu ch nh giKt qu thc hinH sKt qa hc tpKin thc 0,3K nng0,5Thi 0,2 Cng Bi 5: Hn gip mi v tr 2G M bi 21.5 Gii thiu: Hn gip mi v tr ngang 2G l mt v tr hn tng i kh thc hin v trong ton b qu trnh hn kim loi mi hn chu tc dng ca trong lc nn r sinh ra cc khuyt tt. Do nm c v kin thc v c k nng thnh tho khi thc hin mi hn ny gip chng ta t tin trong khi thc hin cc cng vic trong thc t. Mc tiu: - Chun b phi hn sch v cc loi dng c, thit b hn y . - Tnh ton ch hn ph hp vi chiu dy vt liu, vi tng lp hn. - Trnh by c k thut hn gip mi v tr 2G. - Hn c mi hn gip mi v tr 2G ng kch thc v yu cu k thut. - Kim tra nh gi ng cht lng mi hn. - Thc hin tt cng tc an ton v v sinh cng nghip. Ni dung: 1. Chun b thit b, dng c v phi hn: 1.1 c bn v: Yu cu k thut: - Mi hn ng kch thc - Mi hn khng b khuyt tt 1.2 Chun b thit b v dng c: 1.2.1. Thit b: - My hn h quang tay ngun 500A AC/DC - T sy que hn 50 kg, Max 3500C - ng sy que hn xch tay 5 kg, Max 2400C 1.2.2. Dng c: - Dng c ph tr dng trong ngh hn: bn chi st, gng tay da, ba g x, thc l, km rn, ke vung, ba ngui... - Thc o kim mi hn. 1.2.3. Phi hn: - Thp tm CT3 hoc tng ng c kch thc (200x100x6) mm x 2 tm 2. Tnh ch hn: 2.1 ng knh que hn: p dng cng thc: EMBED Equation.3 Thay s S = 6 mm ta c d = 4 mm. V mi hn thc hin v tr hn ngang trong sut qu trnh hn kim loi mihn chu tc dng ca trong lc d sinh ra khuyt tt gim bt khuyt tt c th xy ra chng ta chn d = 3,2 mm. 2.2 Cng dng in hn: Khi hn v tr ngang do kim loi lng ca b hn chu tc dng ca trong lc lun c xu hng ri xung di. khc phc hin tng ny, ta phi gim lng nhit ca b hn xung gii hn cho php. V vy Ih gim 10 15 % so vi hn bng. p dng cng thc: I = ( + .d ).d (A) Trong : , l h s thc nghim, khi hn bng que hn thp ( =20, = 6) d l ng knh que hn (mm) Thay s ta c I = 125 (A). Chn Ih = 110 (A). 2.3 in p hn: p dng cng thc: Uh = a + b.Lhq Trong : a l tng in p ri trn ant v catt, a = (15 20) V. b l tng in p ri trn mt n v chiu di ct h quang, b = 15,7 V/cm. Lhq l chiu di ct h quang, Lhq = 0,32 (cm) Thay s ta c: Uh = (20 25) V. Khi hn gip mi v tr ngang chn h quang ngn nn ta chn Uh = 21 V. 3. K thut hn 2G 3.1. K thut hn gip mi khng vt cnh v tr ngang: - Khi hn ngang, do tc dng ca trng lc kim loi lng b hn c xu th chy xung di gy nn hin tng chy x v chy cnh. V vy khi hn phi rt ngn khng cch ca h quang, s dng que hn c ng knh nh v gim dng in hn t 15 20% so vi hn bng cng chiu dy. Khi chiu dy vt hn 3 5mm khng vt cnh, khi hn mi hn loi ny thng phi hn hai mt. Khi hn mt chnh nn dng que hn $3 4mm gc gia que hn (hng xung di) vi tm thp di hnh thnh mt gc 75 850. ng thi vi hng hn phi duy tr mt gc 70 850. Khi vt hn tng i mng cch dao ng que hn kiu ng thng i li, nu vt hn tng i dy cch dao ng que hn kiu ng thng hoc ng trn lch nh. t c su nng chy thch hp, tc hn phi hi nhanh v u, trnh kim loi que hn nh qu nhiu vo vng nng chy dn n nhit cao, kim loi chy xung hnh thnh ng cc ng thi mi hn s b khuyt cnh lm nh hng n cht lng mi hn. Khi hn mt tri chn ng knh que hn nh nhng dng in hn hi ln. Cch dao ng que hn theo kiu ng thng . hn ch hin tng chy x c th hn 2 3 ng. 3.2. K thut hn gip mi c vt cnh v tr ngang: thun li cho vic hnh thnh mi hn v tr ngang tm di khng m gc vt hoc vt nh hn gc vt tm trn. Hn ngang gip mi vt cnh c th hn kiu nhiu lp: Khi que hn lp th nht phi chn que hn ng knh nh, cch dao ng que hn cn c vo u ni cho ph hp. Tc hn phi u n trnh tnh trng kim loi nng chy nh git, sinh ra khuyt cnh. lch ca mi vng trn lch vi trung tm mi hn khng c ln hn 450. Khi u que hn a ti mt trn ca vng trn lch, i hi h quang hn phi ngn, ng thi phi ngng mt lt cho kim loi nng chy c a u vo mi hn, sau mi ko dn h quang xung pha di ca mi hn tc l ch trc ta ngng h quang. , nh vy h quang c tun t i li nhiu ln, nh vy mi hn mi trnh c cc khuyt tt v m bo c yu cu k thut. Hn ngang cc tm dy thng phi hn nhiu lp v nhiu ng trnh kim loi nh xung th cch a que hn theo kiu ng thng nhng phi cn c tnh hnh c th ca ng hn, duy tr t u n cui. Dng h quang ngn hn, gc que hn iu chnh theo v tr cc ng hn cho thch hp Ch dng li thi gian ngn hai mp cnh phng khuyt cnh. Ngoi ra cn phi ch mi lp hn khng nn qu dy. trnh bin dng vt hn, chiu hn gia cc lp phi ngc nhau v cc u ni ca mi hn phi so le. - Cng vic lm sch mi lp hn rt quan trng, n nh hng trc tip n cht lng mi hn do sau khi hn xong mi lp ta phi lm sch x hn v nhng ht kim loi nh bn ra, sau tip tc lm sch lp khc. Mi hn bt y ca vt cnh hnh ch V ging mi hn khng vt cnh. + Khi hn vt cnh ch X trnh bin dng, trnh t hn ca mi lp khc nhau vi vt cnh ca ch V, cc thao tc khc ging hn vt mp ch V. * Trnh t thc hin mi hn gip mi khng vt cnh v tr ngang: TTNi dung cng vicDng c Thit bHnh v minh haYu cu t c 1 Chun b - c bn v Yu cu k thut: - Mi hn ng kch thc - Mi hn khng b khuyt tt- Nm c cc kch thc c bn - Hiu c yu cu k thut- Kim tra phi, chun b mp hn Thc l, ba tay, my mi cm tay, bn tri thp EMBED PBrush - Phi phng, thng khng b pavia - Phi ng kch thc - G nhThit b hn h quang tay- Mi nh nh gn, bn, ng v tr - Chn ch hn tng lp hp l 2Tin hnh hnThit b hn h quang tay- m bo an ton cho ngi v thit b - Ngi ng t th, que hn ng gc - Bt u v kt thc ng hn ng k thut3Kim traThc kim tra mi hn- Pht hin c cc khuyt tt ca mi hn * Trnh t thc hin mi hn gip mi c vt cnh v tr ngang: TTNi dung cng vicDng c Thit bHnh v minh haYu cu t c 1 Chun b - c bn v Yu cu k thut: - Mi hn ng kch thc - Mi hn khng b khuyt tt- Nm c cc kch thc c bn - Hiu c yu cu k thut- Kim tra phi, chun b mp hn Thc l, ba tay, my mi cm tay, bn tri thp EMBED PBrush - Phi phng, thng khng b pavia - Phi ng kch thc - G nhThit b hn h quang tay- Mi nh nh gn, bn, ng v tr - Chn ch hn tng lp hp l 2Tin hnh hnThit b hn h quang tay ng thao tc v an ton khi hn: - Lp th nht: Mi hn ngu, b mt mi hn phng - Lp ph: m bo mi hn t ng kch thc v khng c khuyt tt.3Kim traThc kim tra mi hn- Pht hin c cc khuyt tt ca mi hn 4. Cch khc phc cc khuyt tt ca mi hn: TTTnHnh v minh haNguyn nhnCch khc phc1Chy cnh- Dng in hn ln - H quang di - Dao ng que khng hp l- Gim cng dng in - Dng h quang ngn hn, dao ng que ng k thut2Chy x- Dng in hn ln - Gc que hn khng ph hp- Gim Ih - Dao ng ng k thut3Ln x- Mp hn khng c lm sch cc vt du m, sn, g st... - Dng in hn nh, tc hn ln gc nghing v chuyn ng que hn cha hp l. - Lm sch mp vt hn khi cc vt du m, sn ,g st... - Tng dng in hn iu chnh tc hn, iu chnh gc nghing que hn v phng php dao ng ph hp. 5. Phng php kim tra cht lng mi hn: Kim tra ngoi dng mi hn (bng mt thng hoc qua knh lp) xc nh: - B mt mi hn. - Chiu rng mi hn. - Chiu cao mi hn. - im bt u, v kt thc ca mi hn. - o lch - o chy chn - o chiu cao mi hn 6. An ton lao ng v v sinh cng nghip. - Ch c hn khi c y trang b bo h lao ng dnh cho th hn. - Ni y dy tip t cho cc thit b. - Thc hin y cc bin php an ton khi hn h quang tay. - Dng thc tp khi nn xng b m t. - Khi pht hin s c phi ngt in kp thi v bo cho ngi c trch nhim x l. - Thc hin y cc bin php phng chy cha chy. Bi tp v sn phm thc hnh bi 21.5 Kin thc: Cu 1: Trnh by cng tc chun b, tnh ton ch hn cho mi hn gip mi v tr ngang 2G vi chiu dy phi l 8 mm. Cu 2: Hy nu k thut hn gip mi c vt cnh v tr hn ngang 2G. K nng: Bi tp ng dng: Hn tm 2G - bn v km theo. - V tr hn: 2G - Phng php hn: SMAW - Vt liu: Thp tm dy 8 mm, vt liu CT3 hoc tng ng. - Vt liu hn: * SMAW: que hn $2.6, $3.2 mm E7016 (LB-52 KOBELCO) hoc tng ng. - Thi gian: 1,5 gi (k c thi gian chun b v g nh) Yu cu k thut: - Mi hn ng kch thc - Mi hn khng b khuyt tt CH DN I VI HC SINH THC HIN BI TP NG DNG 1. Bi tp ng dng phi thc hin ng phng php, ng v tr hn theo qui nh. Nu hc sinh la chn sai phng php, sai v tr hn bi s b loi v khng c tnh im. 2. C th s dng bn chi st lm sch b mt mi hn. 3. Phi thi phi c c nh trn gi hn trong sut qu trnh hn. 4. Hn nh - Cc mi hn nh c chiu di khng qu 15 mm. 5. Phng php hn. - Hn h quang tay: SMAW - MMA - 111. 6. Thi gian cho php chnh my v th trc khi hn l 10 pht. 7. Tng im v kt cu im ca cc bi nh sau: Tng s im ti a cho bi: 100 im, kt cu nh sau: a, im ngoi dng khch quan: Tng cng 70 im b, im tun th cc qui nh: 30 im - Thi gian thc hin bi tp vt qu 5% thi gian cho php s khng c nh gi. - Th sinh phi tuyt i tun th cc qui nh an ton lao ng, cc qui nh ca xng thc tp, nu vi phm s b nh ch thi. nh gi kt qu hc tp TTTiu ch nh giCch thc v phng php nh giim ti aKt qu thc hin ca ngi hcIKin thc1Chn ch hn ca mi hn gip mi thp tm v tr 2GLm bi t lun v trc nghim, i chiu vi ni dung bi hc 41.1Trnh by cch chn ng knh que hn chnh xc1,51.2Trnh by cch chn cng dng in hn chnh xc1,51.3Trnh by cch chn in th hn chnh xc12Trnh by k thut hn mi hn gip mi thp tm v tr 2G ngLm bi t lun, i chiu vi ni dung bi hc33Trnh by cch khc phc cc khuyt tt ca mi hn ph hpLm bi t lun, i chiu vi ni dung bi hc1,54Trnh by ng phng php kim tra cht lng mi hn (kim tra ngoi dng mi hn ) Lm bi t lun, i chiu vi ni dung bi hc1,5 Cng10 IIK nng1Chun b y dng c, thit b ng theo yu cu ca bi thc tpKim tra cng tc chun b, i chiu vi k hoch lp12Vn hnh thnh tho thit b hn in h quang tayQuan st cc thao tc, i chiu vi quy trnh vn hnh1,53Chun b y vt liu ng theo yu cu ca bi thc tpKim tra cng tc chun b, i chiu vi k hoch lp1,54Chn ng ch hn khi hn gip mi thp tm v tr 2GKim tra cc yu cu, i chiu vi tiu chun.15S thnh tho v chun xc cc thao tc khi hn gip mi thp tm v tr 2GQuan st cc thao tc i chiu vi quy trnh thao tc.26Kim tra cht lng mi hn Theo di vic thc hin, i chiu vi quy trnh kim tra36.1Mi hn m bo su ngu0,56.2Mi hn ng kch thc (b rng b, chiu cao h ca mi hn ). 16.3Mi hn khng b khuyt tt (chy cnh, chy x, ln x)16.4kt cu hn bin dng trong phm vi cho php0,5 Cng10 IIIThi 1Tc phong cng nghip51.1i hc y , ng giTheo di vic thc hin, i chiu vi ni quy ca trng.11.2Khng vi phm ni quy lp hc11.3B tr hp l v tr lm vic Theo di qu trnh lm vic, i chiu vi tnh cht, yu cu ca cng vic.11.4Tnh cn thn, chnh xcQuan st vic thc hin bi tp11.5 thc hp tc lm vic theo t, nhmQuan st qu trnh thc hin bi tp theo t, nhm12m bo thi gian thc hin bi tp Theo di thi gian thc hin bi tp, i chiu vi thi gian quy nh.23m bo an ton lao ng v v sinh cng nghipTheo di vic thc hin, i chiu vi quy nh v an ton v v sinh cng nghip33.1Tun th quy nh v an ton13.2y bo h lao ng( qun o bo h, giy, mi, ym da, gng tay da,& )13.3V sinh xng thc tp ng quy nh1 Cng10 KT QU HC TP Tiu ch nh giKt qu thc hinH sKt qa hc tpKin thc 0,3K nng0,5Thi 0,2 Cng Bi 6: Hn gc v tr 3F M bi 21.6 Gii thiu: Hn gc v tr ngang 3F c ng dng rng ri trong thc t sn xut nht l trong cc kt thnh, vch. Vic c c k nng hn gc v tr ng 3F s gip ngi hc t tin thc hin cc cng vic trong thc t. Mc tiu: - Chun b phi hn sch, m bo yu cu k thut. - Chn ch hn ph hp vi chiu dy vt liu, vi tng lp hn. - Trnh by c k thut hn gc v tr 3F. - Hn c mi hn gc v tr 3F ng kch thc v yu cu k thut. - Kim tra nh gi ng cht lng mi hn. - Thc hin tt cng tc an ton v v sinh cng nghip. Ni dung: 1. Chun b thit b, dng c v phi hn: 1.1 c bn v: Yu cu k thut: - Kim loi mi hn bm u hai cnh - Mi hn ng kch thc, khng b khuyt tt 1.2 Chun b thit b v dng c: 1.2.1. Thit b: - My hn h quang tay ngun 500A AC/DC - T sy que hn 50 kg, Max 3500C - ng sy que hn xch tay 5 kg, Max 2400C 1.2.2. Dng c: - Dng c ph tr dng trong ngh hn: bn chi st, gng tay da, ba g x, thc l, km rn, ke vung, ba ngui... - Thc o kim mi hn. 1.2.3. Phi hn: - Thp tm CT3 hoc tng ng c kch thc: + (200x100x6) mm x 1 tm + (200x50x6) mm x 1 tm 2. Tnh ch hn: 2.1 ng knh que hn: p dng cng thc: EMBED Equation.3 Thay s K = 3 mm ta c d = 3,5 mm. Que hn ch to theo tiu chun do chng ta chn d = 3,2 mm. 2.2 Cng dng in hn: t c ngu phn chn ca mi hn gc nn cng dng in mi hn gc ch T phi tng 10 15% so vi hn gip mi v tr bng p dng cng thc: I = ( + .d ).d (A) Trong : , l h s thc nghim, khi hn bng que hn thp ( =20, = 6) d l ng knh que hn (mm) Thay s ta c I = 125 (A). Chn Ih = 135 (A). 2.3 in p hn: p dng cng thc: Uh = a + b.Lhq Trong : a l tng in p ri trn ant v catt, a = (15 20) V. b l tng in p ri trn mt n v chiu di ct h quang, b = 15,7 V/cm. Lhq l chiu di ct h quang, Lhq = 0,32 (cm) Thay s ta c: Uh = (20 25) V. Khi hn gc chn h quang ngn nn ta chn Uh = 21 V. 3. K thut hn 3F: 3.1. K thut hn gc ch T khng vt cnh v tr ng: Khi hn ng u ni ch T thng gp khuyt tt: hn khng ngu, mi hn hay b khuyt cnh do kim loi nng chy b chy mt khi b hn. khc phc nhc im trn, khi hn ng u ni ch T lc a que hn hai mp mi hn th nn dng li mt t kim loi nng chy lp y vo ch khuyt cnh kim loi vt hn, h quang hn nn rt ngn li. Dao ng ngang que hn khng ln qu, chiu rng mi hn, chn dao ng mi hn thch hp, t c cht lng mi hn. Phng php thao tc hn ng mi hn u ni ch T, cing ging nh hn ng gip mi. 3.2. K thut hn gc ch T c vt cnh v tr ng: Lp th nht que hn i theo kim rng ca hoc tam gic nh.Cc lp tip theo que hn dao ng kiu rang ca hoc bn nguyt. Cn ch v sinh sch x hn trc khi hn lp tip theo. Que hn dao ng phi c im dng chn hai bn cnh mi hn t phng, trnh khuyt tt. Gc que hn thay i theo tng lp hn. * Trnh t thc hin mi hn gc ch T khng vt cnh v tr ng: TTNi dung cng vicDng c Thit bHnh v minh haYu cu t c 1 Chun b - c bn v Yu cu k thut: - Kim loi mi hn bm u hai cnh - Mi hn ng kch thc, khng b khuyt tt- Nm c cc kch thc c bn - Hiu c yu cu k thut- Kim tra phi, chun b mp hn Thc l, ba tay, my mi cm tay, bn tri thp EMBED PBrush - Phi phng, thng khng b pavia, ng knh thc. - Gc lp ghp bng 90o - G nhThit b hn h quang tay EMBED PBrush - Mi nh nh gn, bn, ng v tr - Chn ch hn tng lp hp l 2Tin hnh hnThit b hn h quang tay EMBED PBrush - m bo an ton cho ngi v thit b - Dao ng v gc que tng lp phi hp l 3Kim traThc kim tra mi hn EMBED PBrush - Pht hin c cc khuyt tt ca mi hn * Trnh t thc hin mi hn gc ch T c vt cnh v tr ng: TTNi dung cng vicDng c Thit bHnh v minh haYu cu t c 1 Chun b - c bn v Yu cu k thut: - Kim loi mi hn bm u hai cnh - Mi hn ng kch thc, khng b khuyt tt- Nm c cc kch thc c bn - Hiu c yu cu k thut- Kim tra phi, chun b mp hn Thc l, ba tay, my mi cm tay, bn tri thp EMBED PBrush - Phi phng, thng khng b pavia, ng knh thc. - Gc lp ghp bng 90o - G nhThit b hn h quang tay EMBED PBrush - Mi nh nh gn, bn, ng v tr - Chn ch hn tng lp hp l2Tin hnh hnThit b hn h quang tay EMBED PBrush - m bo an ton cho ngi v thit b - Lp th nht: dao ng que hn theo kiu ng thng. - Lp ph: dao ng que hn theo kiu vng trn lch hoc rng ca.3Kim traThc kim tra mi hn EMBED PBrush - Pht hin c cc khuyt tt ca mi hn 4. Cch khc phc cc khuyt tt ca mi hn. TTTnHnh v minh haNguyn nhnCch khc phc1Chy cnh EMBED PBrush - Dng in hn ln - H quang di - Dao ng que khng hp l- Gim cng dng in - S dng h quang ngn2Ln x EMBED PBrush - Dng in hn nh - V sinh mp hn khng t yu cu- V sinh sch s mp hn - Tng Ih3Hn khng ngu EMBED PBrush - Cng dng in hn qu nh; - Gc que hn cha hp l - Tng cng dng in hn (120 135) A; - iu chnh gc que hn t 70 800 5. Phng php kim tra cht lng mi hn. Kim tra ngoi dng bng mt thng (hoc knh lp) v kim tra mi hn bng thc xc nh: - B mt v hnh dng vy mi hn. - Cnh ca mi hn. - Chiu cao mi hn. - im bt u, kt thc ca mi hn. - Khuyt tt ca mi hn: chy cnh, ln x... 6. An ton lao ng v v sinh cng nghip. - Ch c hn khi c y trang b bo h lao ng dnh cho th hn. - Ni y dy tip t cho cc thit b, dng thc tp khi nn xng b m t - Thc hin y cc bin php an ton khi hn h quang tay. - Khi pht hin s c phi ngt in v bo cho ngi c trch nhim x l. - Thc hin y cc bin php phng chy cha chy. Bi tp v sn phm thc hnh bi 21.6 Kin thc: Cu 1: Trnh by cng tc chun b, tnh ton ch hn cho mi hn gc ch T v tr ng 3F vi chiu dy phi l 8 mm. Cu 2: Hy nu k thut hn gc ch T c vt cnh v tr hn ng 3F. K nng: Bi tp ng dng: Hn gc 3F - bn v km theo. - V tr hn: 3F - Phng php hn: SMAW - Vt liu: Thp tm dy 8 mm, vt liu CT3 hoc tng ng. - Vt liu hn: * SMAW: que hn $2.6, $3.2 mm E7016 (LB-52 KOBELCO) hoc tng ng. - Thi gian: 01 gi (k c thi gian chun b v g nh) Yu cu k thut: - Kim loi mi hn bm u hai cnh - Mi hn ng kch thc, khng b khuyt tt CH DN I VI HC SINH THC HIN BI TP NG DNG 1. Bi tp ng dng phi thc hin ng phng php, ng v tr hn theo qui nh. Nu hc sinh la chn sai phng php, sai v tr hn bi s b loi v khng c tnh im. 2. C th s dng bn chi st lm sch b mt mi hn. 3. Phi thi phi c c nh trn gi hn trong sut qu trnh hn. 4. Hn nh - Cc mi hn nh c chiu di khng qu 15 mm. 5. Phng php hn. - Hn h quang tay: SMAW - MMA - 111. 6. Thi gian cho php chnh my v th trc khi hn l 10 pht. 7. Tng im v kt cu im ca cc bi nh sau: Tng s im ti a cho bi: 100 im, kt cu nh sau: a, im ngoi dng khch quan: Tng cng 70 im b, im tun th cc qui nh: 30 im - Thi gian thc hin bi tp vt qu 5% thi gian cho php s khng c nh gi. - Th sinh phi tuyt i tun th cc qui nh an ton lao ng, cc qui nh ca xng thc tp, nu vi phm s b nh ch thi. nh gi kt qu hc tp: TTTiu ch nh giCch thc v phng php nh giim ti aKt qu thc hin ca ngi hcIKin thc1Chn ch hn ca mi hn gc 3FLm bi t lun v trc nghim, i chiu vi ni dung bi hc 41.1Trnh by cch chn ng knh que hn chnh xc1,51.2Trnh by cch chn cng dng in hn chnh xc1,51.3Trnh by cch chn in th hn chnh xc12Trnh by k thut hn mi hn gc 3F ngLm bi t lun, i chiu vi ni dung bi hc33Trnh by cch khc phc cc khuyt tt ca mi hn ngLm bi t lun, i chiu vi ni dung bi hc1,54Trnh by ng phng php kim tra cht lng mi hn ( kim tra ngoi dng mi hn ) Lm bi t lun, i chiu vi ni dung bi hc1,5 Cng10 IIK nng1Chun b y dng c, thit b ng theo yu cu ca bi thc tpKim tra cng tc chun b, i chiu vi k hoch lp12Vn hnh thnh tho thit b hn in h quang tayQuan st cc thao tc, i chiu vi quy trnh vn hnh1,53Chun b y vt liu ng theo yu cu ca bi thc tpKim tra cng tc chun b, i chiu vi k hoch lp1,54Chn ng ch hn khi hn gc v tr 3FKim tra cc yu cu, i chiu vi tiu chun.15S thnh tho v chun xc cc thao tc khi hn gc v tr 3FQuan st cc thao tc i chiu vi quy trnh thao tc.26Kim tra cht lng mi hn Theo di vic thc hin, i chiu vi quy trnh kim tra36.1Mi hn m bo su ngu0,56.2Mi hn ng kch thc (cnh K ca mi hn ). 16.3Mi hn khng b khuyt tt (chy cnh, ln x, hn khng ngu )16.4kt cu hn bin dng trong phm vi cho php0,5 Cng10 IIIThi 1Tc phong cng nghip51.1i hc y , ng giTheo di vic thc hin, i chiu vi ni quy ca trng.11.2Khng vi phm ni quy lp hc11.3B tr hp l v tr lm vic Theo di qu trnh lm vic, i chiu vi tnh cht, yu cu ca cng vic.11.4Tnh cn thn, chnh xcQuan st vic thc hin bi tp11.5 thc hp tc lm vic theo t, nhmQuan st qu trnh thc hin bi tp theo t, nhm12m bo thi gian thc hin bi tp Theo di thi gian thc hin bi tp, i chiu vi thi gian quy nh.23m bo an ton lao ng v v sinh cng nghipTheo di vic thc hin, i chiu vi quy nh v an ton v v sinh cng nghip33.1Tun th quy nh v an ton13.2y bo h lao ng( qun o bo h, giy, mi, ym da, gng tay da,& )13.3V sinh xng thc tp ng quy nh1 Cng10 KT QU THC HIN M UN Tiu ch nh giKt qu thc hinH sKt qa hc tpKin thc 0,3K nng0,5Thi 0,2 Cng Bi 7: Hn gip mi v tr 3G M bi 21.7 Gii thiu: Hn gip mi v tr ng 3G l mt v tr hn tng i kh thc hin. Do nm c v kin thc v c k nng thnh tho khi thc hin mi hn ny gip chng ta t tin trong khi thc hin cc cng vic trong thc t. Mc tiu: - Chun b phi hn sch v cc loi dng c, thit b hn y . - Tnh ton ch hn ph hp vi chiu dy vt liu, vi tng lp hn. - Trnh by c k thut hn gip mi v tr 3G. - Hn c mi hn gip mi v tr 3G ng kch thc v yu cu k thut. - Kim tra nh gi ng cht lng mi hn. - Thc hin tt cng tc an ton v v sinh cng nghip. Ni dung: 1. Chun b thit b, dng c v phi hn: 1.1 c bn v: Yu cu k thut: - Mi hn ng kch thc - Mi hn khng b khuyt tt 1.2 Chun b thit b v dng c: 1.2.1. Thit b: - My hn h quang tay ngun 500A AC/DC - T sy que hn 50 kg, Max 3500C - ng sy que hn xch tay 5 kg, Max 2400C 1.2.2. Dng c: - Dng c ph tr dng trong ngh hn: bn chi st, gng tay da, ba g x, thc l, km rn, ke vung, ba ngui... - Thc o kim mi hn. 1.2.3. Phi hn: - Thp tm CT3 hoc tng ng c kch thc (200x100x6) mm x 2 tm 2. Tnh ch hn: 2.1 ng knh que hn: p dng cng thc: EMBED Equation.3 Thay s S = 6 mm ta c d = 4 mm. hn ch cc khuyt tt c th xy ra khi thc hin v tr hn ng chng ta chn d = 3,2 mm. 2.2 Cng dng in hn: Khi hn v tr ng do kim loi lng ca b hn chu tc dng ca trong lc lun c xu hng ri xung di. khc phc hin tng ny, ta phi gim lng nhit ca b hn xung gii hn cho php. V vy Ih gim 10 15 % so vi hn bng. p dng cng thc: I = ( + .d ).d (A) Trong : , l h s thc nghim, khi hn bng que hn thp ( =20, = 6) d l ng knh que hn (mm) Thay s ta c I = 125 (A). Chn Ih = 110 (A). 2.3 in p hn: p dng cng thc: Uh = a + b.Lhq Trong : a l tng in p ri trn ant v catt, a = (15 20) V. b l tng in p ri trn mt n v chiu di ct h quang, b = 15,7 V/cm. Lhq l chiu di ct h quang, Lhq = 0,32 (cm) Thay s ta c: Uh = (20 25) V. Khi hn gip mi chn h quang trung bnh nn ta chn Uh = 22 V. 3. K thut hn 3G 3.1. K thut hn gip mi khng vt cnh v tr ng: Khi hn ng kim loi lng trong b hn lun c xu th b trng lc ko chy xung di v bt ra khi b hn hoc to thnh hin tng ng cc, mt khc kim loi lng t u que chy vo b hn cing kh khn do tc ng ca trng lc. V vy khi hn v tr ng phi hn ch trng lng ca b hn, hn ch trng lng ca git kim loi, tng lc y ca h quang v tng lc phn t kim loi lng bm c vo b hn. - Khi hn ng gip mi gc que hn tnh theo bn phi bn tri l 900. Bi mt phng ng pha di to thnh mt gc 600 800 Dng loi que hn c ng knh nh, dng in hn nh hn so vi hn bng cng chiu dy t 10 15%. Dng h quang ngn hn, gim bt s nh git kim loi vo vng nng chy. - Hn gip mi khng vt cnh thng c hn hai mt. Cch dao ng que hn thch hp nht kiu h quang nhy kiu rng ca, kiu bn nguyt& + Kiu h quang nhy: Sau mi ln kim loi nng chy tch khi u que hn, dnh vo kim loi vt hn th n s hnh thnh vng nng chy cho nhng git kim loi nng chy qu ng c kp thi phi di ng v tr h quang cho vng nng chy c dp to nhit sau di chuyn h quang v vng nng chy hn tip. Trong thao tc thc t trnh kiu h quang nhy n thun cn c vo tnh nng que hn v mi hn c th p dng phi hp gi kiu h quang nhy vi cc kiu khc. Khi hn trong trng hp yu cu ngu ca mi hn cao, phi rt ngn thi gian nung nng h quang trn vt hn trnh h quang dng li mt im trong mt thi gian di. Tc hn v dao ng que hn khng cn thit phi nhanh m cn phi hp cht ch, ly tc a que hn v chiu di h quang iu chnh nhit lng vng nng chy. ng thi trong mt n v thi gian phi duy tr lng kim loi nng chy thch hp, trnh mi hn sinh ra mi khuyt tt. Khi hn mt sau dng hn ln t su nng chy cch dao ng que hn p dng kiu rng ca hay bn nguyt. 3.2. K thut hn gip mi c vt cnh v tr ng: Thng c hn nhiu lp, s lp hn nhiu hay t l cn c vo chiu dy vt hn. Hn lp th nht dng que hn $2,5 mm cch a que hn c 3 loi: i vi vt hn dy dng cch a que hn kiu tam gic nh, i vi vt hn c chiu dy va phi hoc hi mng dng kiu h quang nhy v kiu bn nguyt nh. T lp th hai tr ln dng thch hp cch dao ng que hn hnh rng ca, ng knh que hn t $3,2 $4 mm. Nhng mi hn ph lp cui cng, cn c yu cu b mt mi hn chn cch dao ng que hn cho ph hp. Khi mi hn cao th dng kiu bn nguyt, khi b mt mi hn yu cu bng phng th dng kiu rng ca. Bt c dng cch a que hn theo kiu no hn ng hn lp th nht ngoi vic trnh nhng khuyt tt nh: ln x, hn cha ngu, khuyt cnh cn yu cu mt ca mi hn phi bng phng trnh li. Nu b mt li x hn d nht vo k v sinh ra khuyt tt cho lp sau. Cch dao ng que hn ca ng hn ph mt khi hn ng gip mi vt cnh, thng dng kiu rng ca, bn nguyt mi hn m bo m quan v bng phng, ngoi vic m bo chiu dy mi hn tng i mng, tc que hn phi duy tr u n th mi hn m bo yu cu k thut khng b khuyt tt& * Trnh t thc hin mi hn gip mi khng vt cnh v tr ng: TTNi dung cng vicDng c Thit bHnh v minh haYu cu t c 1 Chun b - c bn v Yu cu k thut: - Mi hn ng kch thc - Mi hn khng b khuyt tt- Nm c cc kch thc c bn - Hiu c yu cu k thut- Kim tra phi, chun b mp hn Thc l, ba tay, my mi cm tay, bn tri thp EMBED PBrush - Phi phng, thng khng b pavia - Phi ng kch thc- G nhThit b hn h quang tay EMBED PBrush - Mi nh nh gn, bn, ng v tr - Chn ch hn tng lp hp l 2Tin hnh hnThit b hn h quang tay- m bo an ton cho ngi v thit b - Ngi ng t th, que hn ng gc - Bt u v kt thc ng hn ng k thut3Kim traThc kim tra mi hn EMBED PBrush - Pht hin c cc khuyt tt ca mi hn * Trnh t thc hin mi hn gip mi c vt cnh v tr ng: TTNi dung cng vicDng c Thit bHnh v minh haYu cu t c 1 Chun b - c bn v Yu cu k thut: - Mi hn ng kch thc - Mi hn khng b khuyt tt- Nm c cc kch thc c bn - Hiu c yu cu k thut- Kim tra phi, chun b mp hn Thc l, ba tay, my mi cm tay, bn tri thp EMBED PBrush - Phi phng, thng khng b pavia - Phi ng kch thc - G nhThit b hn h quang tay- Mi nh nh gn, bn, ng v tr - Chn ch hn tng lp hp l 2Tin hnh hnThit b hn h quang tay ng thao tc v an ton khi hn: - Lp th nht: Mi hn ngu, b mt mi hn phng - Lp ph: m bo mi hn t ng kch thc v khng c khuyt tt.3Kim traThc kim tra mi hn EMBED PBrush - Pht hin c cc khuyt tt ca mi hn 4. Cch khc phc cc khuyt tt ca mi hn TTTnHnh v minh haNguyn nhnCch khc phc1Chy cnh EMBED PBrush - Dng in hn ln - H quang di - Dao ng que khng hp l- Gim cng dng in - S dng h quang ngn2Ln x EMBED PBrush - Dng in hn nh - V sinh mp hn khng t yu cu- V sinh sch s mp hn - Tng Ih3ng cc EMBED PBrush - Gc que hn khng ng - Tc hn chm- Gi gc que hn ng k thut 5. Phng php kim tra cht lng mi hn: Kim tra ngoi dng mi hn (bng mt thng hoc qua knh lp) xc nh: - B mt mi hn. - Chiu rng mi hn. - Chiu cao mi hn. - im bt u, v kt thc ca mi hn. - o lch - o chy chn - o chiu cao mi hn 6. An ton lao ng v v sinh cng nghip. - Ch c hn khi c y trang b bo h lao ng dnh cho th hn. - Ni dy tip t cho cc thit b, dng thc tp khi nn xng b m t. - Thc hin y cc bin php an ton khi hn h quang tay. - Khi pht hin s c phi ngt in v bo cho ngi c trch nhim x l. - Thc hin y cc bin php phng chy cha chy. Bi tp v sn phm thc hnh bi 21.7 Kin thc: Cu 1: Trnh by cng tc chun b, tnh ton ch hn cho mi hn gip mi v tr ng 3G vi chiu dy phi l 8 mm. Cu 2: Hy nu k thut hn gip mi c vt cnh v tr hn ng 3G. K nng: Bi tp ng dng: Hn tm 3G - bn v km theo. - V tr hn: 3G - Phng php hn: SMAW - Vt liu: Thp tm dy 8 mm, vt liu CT3 hoc tng ng. - Vt liu hn: * SMAW: que hn $2.6, $3.2 mm E7016 (LB-52 KOBELCO) hoc tng ng. - Thi gian: 1,5 gi (k c thi gian chun b v g nh) Yu cu k thut: - Mi hn ng kch thc - Mi hn khng b khuyt tt CH DN I VI HC SINH THC HIN BI TP NG DNG 1. Bi tp ng dng phi thc hin ng phng php, ng v tr hn theo qui nh. Nu hc sinh la chn sai phng php, sai v tr hn bi s b loi v khng c tnh im. 2. C th s dng bn chi st lm sch b mt mi hn. 3. Phi thi phi c c nh trn gi hn trong sut qu trnh hn. 4. Hn nh - Cc mi hn nh c chiu di khng qu 15 mm. 5. Phng php hn. - Hn h quang tay: SMAW - MMA - 111. 6. Thi gian cho php chnh my v th trc khi hn l 10 pht. 7. Tng im v kt cu im ca cc bi nh sau: Tng s im ti a cho bi: 100 im, kt cu nh sau: a, im ngoi dng khch quan: Tng cng 70 im b, im tun th cc qui nh: 30 im - Thi gian thc hin bi tp vt qu 5% thi gian cho php s khng c nh gi. - Th sinh phi tuyt i tun th cc qui nh an ton lao ng, cc qui nh ca xng thc tp, nu vi phm s b nh ch thi. nh gi kt qu hc tp: TTTiu ch nh giCch thc v phng php nh giim ti aKt qu thc hin ca ngi hcIKin thc1Chn ch hn ca mi hn gip mi thp tm v tr 3GLm bi t lun v trc nghim, i chiu vi ni dung bi hc 41.1Trnh by cch chn ng knh que hn chnh xc1,51.2Trnh by cch chn cng dng in hn chnh xc1,51.3Trnh by cch chn in th hn chnh xc12Trnh by k thut hn mi hn gip mi thp tm v tr 3G ngLm bi t lun, i chiu vi ni dung bi hc33Trnh by cch khc phc cc khuyt tt ca mi hn ph hpLm bi t lun, i chiu vi ni dung bi hc1,54Trnh by ng phng php kim tra cht lng mi hn (kim tra ngoi dng mi hn) Lm bi t lun, i chiu vi ni dung bi hc1,5 Cng10 IIK nng1Chun b y dng c, thit b ng theo yu cu ca bi thc tpKim tra cng tc chun b, i chiu vi k hoch lp12Vn hnh thnh tho thit b hn in h quang tayQuan st cc thao tc, i chiu vi quy trnh vn hnh1,53Chun b y vt liu ng theo yu cu ca bi thc tpKim tra cng tc chun b, i chiu vi k hoch lp1,54Chn ng ch hn khi hn gip mi thp tm v tr 3GKim tra cc yu cu, i chiu vi tiu chun.15S thnh tho v chun xc cc thao tc khi hn gip mi thp tm v tr 3GQuan st cc thao tc i chiu vi quy trnh thao tc.26Kim tra cht lng mi hn Theo di vic thc hin, i chiu vi quy trnh kim tra36.1Mi hn m bo su ngu0,56.2Mi hn ng kch thc (b rng b, chiu cao h ca mi hn ). 16.3Mi hn khng b khuyt tt (chy cnh, ln x, ng cc)16.4kt cu hn bin dng trong phm vi cho php0,5 Cng10 IIIThi 1Tc phong cng nghip51.1i hc y , ng giTheo di vic thc hin, i chiu vi ni quy ca trng.11.2Khng vi phm ni quy lp hc11.3B tr hp l v tr lm vic Theo di qu trnh lm vic, i chiu vi tnh cht, yu cu ca cng vic.11.4Tnh cn thn, chnh xcQuan st vic thc hin bi tp11.5 thc hp tc lm vic theo t, nhmQuan st qu trnh thc hin bi tp theo t, nhm12m bo thi gian thc hin bi tp Theo di thi gian thc hin bi tp, i chiu vi thi gian quy nh.23m bo an ton lao ng v v sinh cng nghipTheo di vic thc hin, i chiu vi quy nh v an ton v v sinh cng nghip33.1Tun th quy nh v an ton13.2y bo h lao ng( qun o bo h, giy, mi, ym da, gng tay da,& )13.3V sinh xng thc tp ng quy nh1 Cng10 KT QU HC TP Tiu ch nh giKt qu thc hinH sKt qa hc tpKin thc 0,3K nng0,5Thi 0,2 Cng Kim tra kt thc m un s 01 Thi gian: 4 gi Kin thc: Cu 1: (02 im) Nu cu to v cch phn loi cc loi que hn thp cc bon thp. Cu 2: (03 im) Trnh by cng tc chun b, tnh ton ch hn cho mi hn gip mi v tr ngang 2G vi chiu dy phi l 10 mm. K nng: Bi tp: (05 im) Hn tm 2G - bn v km theo. - V tr hn: 2G - Phng php hn: SMAW - Vt liu: Thp tm dy 10 mm, vt liu CT3 hoc tng ng. - Vt liu hn: * SMAW: que hn $2.6, $3.2 mm E7016 (LB-52 KOBELCO) hoc tng ng. - Thi gian: 2 gi (k c thi gian chun b v g nh) Yu cu k thut: - Mi hn ng kch thc - Mi hn khng b khuyt tt s 02 Thi gian: 4 gi Kin thc: Cu 1: (02 im) Trnh by cc khuyt tt ca mi hn nguyn nhn v bin php phng nga. Cu 2: (03 im) Trnh by cng tc chun b, tnh ton ch hn cho mi hn gip mi v tr ng 3G vi chiu dy phi l 10 mm. K nng: Bi tp: (05 im) Hn tm 3G - bn v km theo. - V tr hn: 3G - Phng php hn: SMAW - Vt liu: Thp tm dy 10 mm, vt liu CT3 hoc tng ng. - Vt liu hn: * SMAW: que hn $2.6, $3.2 mm E7016 (LB-52 KOBELCO) hoc tng ng. - Thi gian: 2 gi (k c thi gian chun b v g nh) Yu cu k thut: - Mi hn ng kch thc - Mi hn khng b khuyt tt IV. TI LIU THAM KHO: [1]. Trng Cng t - K thut hn - NXBKHKT H Ni 1977 [2]. Ng L Thng Cng ngh hn nng chy (tp 1 c s l thuyt) - NXBKHKT H Ni 2004. [3]. Lu Vn Huy, Tn Dn - K thut hn - NXBKHKT 2006. [4]. TS. Nguyn c Thng, m bo cht lng hn , Nh xut bn Khoa hc v k thut, 2009. [5]. Trung tm o to v chuyn giao cng ngh Vit c, Chng trnh o to Chuyn gia hn quc t , 2006. [6]. Metal and How to weld them - the James F.Lincoln Arc Welding Foundation (USA) 1990. [7]. The Procedure Handbook of Arc Welding the Lincoln Electric Company (USA) by Richart S.Sabo 1995. [8]. Welding science & Technology Volume 1 American Welding Society (AWS) by 2006. [9]. ASME Section IX, Welding and Brazing Qualifications , American Societyt mechanical Engineer , 2007. [10]. AWS D1.1, Welding Structure Steel , American Welding Society, 2008 [11]. The Welding Institute (TWI), Welding Inspection , Training and Examination Services. [12]. Cac trang web: HYPERLINK "http://www.aws.org.vn" www.aws.org, HYPERLINK "http://www.asme.org" www.asme.org   PAGE PAGE  PAGE \* MERGEFORMAT 20 EMBED Visio.Drawing.11 >DFtv,.0LNVXZzЯДvdSES9SES9h2B*CJaJphh2>*B*CJaJph hfh2>*B*CJaJph#hfhf5>*B*CJaJphhf5>*B*CJaJphh5>*B*CJaJphhbjB*CJaJphhG56B*CJaJph#hGhbj56B*CJaJphhg~h;B*CJaJphhg~hbjB*CJaJph hg~hbj5B*CJaJphjsAhg~h!;FCJUaJ>t.0Nz$ Hxxa$gdf$ Hxxa$gd2 Hxxgd$ Hxxa$gd$ Hxxa$gdI Hxxgd4;$ Hxxa$gd4;$ Hxxa$gd4;z$&(,.ʹxdxUFUF4"h!h5CJ\aJnHtHhshbj5CJ\]aJhshf5CJ\]aJ&jX?Bh,^h,^B*CJUaJphh,^h,^B*CJaJphh,^B*CJaJphhf/B*CJaJphhB*CJaJphh2>*B*CJaJph h,^h,^>*B*CJaJphh2B*CJaJphhsh2CJ\]aJh2>*CJ\]aJhsh2>*CJ\]aJ.8F$$If]a$gd! $$Ifa$gd!$xx1$7$8$H$a$gd4; 0% x$Ifgd!kd>oB$$Iflr^#~ t0#644 lalp2yt!8<>@Hz|~םxcםSxBSSxB h!hB*CJ\aJphh!hCJ\aJnHtH(h!hB*CJ\aJnHphtH%h!hB*CJaJnHphtH"h!h5CJ\aJnHtHh!hCJaJnHtH(h!hB*CJ\aJmH phsH *h!h5CJ\aJmHnHsHtH"h!h5CJ\aJnHtH+h!hCJOJQJ\^JaJnHtH$x$Ifa$gd!$x$If^a$gd!. $x$Ifa$gd!kd9pB$$Ifl.r^#~ t0#644 lalp2yt!68<>$x$Ifa$gd! x$Ifgd!$x$Ifa$gd!>@H-! $$Ifa$gd!kd8qB$$Ifl4r^#~ t0#644 lalp2yt!H|~ $Ifgdh $$Ifa$gd!$$If^a$gd!-! $$Ifa$gd!kdwrB$$Ifl4 r^# ~ t0#644 lalp2yt! $Ifgdh $$Ifa$gd!$$If^a$gd!JLtvz|~,.  &nprϽnn h!hB*CJ\aJph+h!h5B*CJ\aJnHphtH(h!hB*CJ\aJnHphtH%h!hB*CJaJnHphtH"h!h5CJ\aJnHtH"h!h5CJ\aJnHtHh!hCJ\aJnHtHh!hCJaJnHtH+-$x$Ifa$gd!kdsB$$Ifl4r^# ~ t0#644 lalp2yt!L$x$Ifa$gd! x$Ifgd! 0xx$Ifgd!-$x$Ifa$gd!kdtB$$Ifl4Ar^#~ t0#644 lalp2yt!tvz|$x$Ifa$gd! x$Ifgd! 0xx$Ifgd!|~-$x$Ifa$gd!kdvB$$Ifl4Ar^#~ t0#644 lalp2yt!$x$Ifa$gd! x$Ifgd! 0xx$Ifgd!-$x$Ifa$gd!kdKwB$$Ifl4Ar^#~ t0#644 lalp2yt!.$x$Ifa$gd! x$Ifgd!$ 0xx$Ifa$gd!-$x$Ifa$gd!kd|xB$$Ifl4r^#~ t0#644 lalp2yt! $x$Ifa$gd!$ 0xx$Ifa$gd! -$x$Ifa$gd!kdyB$$Ifl4r^#~ t0#644 lalp2yt! prz|$x$Ifa$gd! x$Ifgd!$ 0xx$Ifa$gd!rz|~ lnpxz|FJLNR($૽΅r΅r΅rr%h!hB*CJaJnHphtHh!h5CJaJnHtH+h!h5B*CJ\aJnHphtH"h!h5CJ\aJnHtH h!hB*CJ\aJph"h!h5CJ\aJnHtHh!hCJaJnHtHh!hCJ\aJnHtH,|~-$x$Ifa$gd!kdzB$$Ifl4r^#~ t0#644 lalp2yt! $x$Ifa$gd! x$Ifgd!$ 0xx$Ifa$gd!-$x$Ifa$gd!kd|B$$Ifl4r^#~ t0#644 lalp2yt!npxz$x$Ifa$gd! x$Ifgd!$ 0xx$Ifa$gd!z|-$x$Ifa$gd!kd\}B$$Ifl4r^#~ t0#644 lalp2yt!FJL$x$Ifa$gd! x$Ifgd!$ 0xx$Ifa$gd!LNR. $x$Ifa$gd!kd~B$$Iflr^#~ t0#644 lalp2yt!R$x$Ifa$gd! x$Ifgd!$ 0xx$Ifa$gd!. $x$Ifa$gd!kdB$$Iflr^#~ t0#644 lalp2yt!($x$Ifa$gd! x$Ifgd!$ 0xx$Ifa$gd!-$x$Ifa$gd!kd B$$Ifl4r^#~ t0#644 lalp2yt!$x$Ifa$gd! x$Ifgd!$ 0xx$Ifa$gd!$-$x$Ifa$gd!kd:B$$Ifl4r^#~ t0#644 lalp2yt!$$x$Ifa$gd! x$Ifgd!$ 0xx$Ifa$gd!$FH ݻ݊ݻs`M8(h!h56CJ\]aJnHtH%h!h6CJ\]aJnHtH%h!h5CJ\]aJnHtH-h!h5CJ\]aJmHnHsHtH"h!h5CJ\aJnHtHh!hB*CJaJphh!h5CJaJnHtH"h!h5CJ\aJnHtHh!hCJ\aJnHtHh!hCJaJnHtH%h!hB*CJaJnHphtH-$x$Ifa$gd!kdkB$$Ifl4r^#~ t0#644 lalp2yt!H$x$Ifa$gd! x$Ifgd!$xx$If^a$gd!.$xx$Ifa$gd!kdB$$Iflr^#~ t0#644 lalp2yt! PC/$xx$If^a$gd! xx$Ifgd!kdB$$IflF^#^ t0#6  44 lalpyt!$xx$Ifa$gd! $xx$Ifa$gd!$xx$If^a$gd! "&` 2ﵧ~jYG~~"h!h5CJ\aJnHtH h!h6B*CJaJph&h!h6B*CJ\]aJphh!hCJaJnHtHh!h6CJaJh!h6CJ]aJh!h6CJ\aJh!hCJ\aJnHtH(h!h56CJ\]aJnHtH(h!h56CJ\]aJnHtHh!h5CJaJnHtH "&0 $xx$Ifa$gd!kdB$$Iflr^#~ t0#644 lalp2yt!&$xx$Ifa$gd!$xx$If^a$gd!$xx$If^a$gd!0 $xx$Ifa$gd!kdB$$Iflr^#~ t0#644 lalp2yt!$xx$Ifa$gd!$xx$If^a$gd!$xx$If^a$gd!0 $xx$Ifa$gd!kdB$$Iflr^#~ t0#644 lalp2yt!$xx$Ifa$gd!$xx$If^a$gd!$xx$If^a$gd!024<JNPRTXֿ֜{֊gT>*h!h56CJaJmH nHsH tH$h!hCJaJmH nHsH tH'h!hCJ\aJmH nHsH tHh!hCJaJnHtH"h!h5CJ\aJnHtHh!h5CJaJnHtH%h!h5CJ\]aJnHtH-h!h5CJ\]aJmHnHsHtH(h!h56CJ\]aJnHtH(h!h56CJ\]aJnHtH&0 $xx$Ifa$gd!kdB$$Iflr^#~ t0#644 lalp2yt!&024<LPC/$xx$If^a$gd! xx$Ifgd!kdB$$IflF^#^ t0#6  44 lalpyt!$xx$Ifa$gd!LNPR$xx$Ifa$gd!$xx$If^a$gd!RTX0"$x$Ifa$gd!kdWB$$Iflr^#~ t0#644 lalp2yt!X$x$Ifa$gd!$x$If^a$gd!$x$If^a$gd!FHd` Z\HJƳաơաơzgYh*h5\nHtH%h!h5CJ\]aJnHtH-h!h5CJ\]aJmHnHsHtHh!hCJ\aJnHtH"h!h5CJ\aJnHtH%h!hB*CJaJnHphtHh!hCJaJnHtH(h!h56CJ\]aJnHtH*h!h5CJ\aJmH nHsH tH /!$x$Ifa$gd!kdRB$$Ifl4r^#`~ t0#644 lalp2yt! :<DF$x$Ifa$gd!$x$If^a$gd!$x$If^a$gd!FHP/!$x$Ifa$gd!kdB$$Ifl4r^# ~ t0#644 lalp2yt!P$x$Ifa$gd!$x$If^a$gd!$x$Ifa$gd!/!$x$Ifa$gd!kdB$$Ifl4r^# ~ t0#644 lalp2yt! $x$Ifa$gd!$xx$If^a$gd!$x$If^a$gd!0"$x$Ifa$gd!kdB$$Iflr^#~ t0#644 lalp2yt!bd$xx$Ifa$gd!$x$Ifa$gd!$x$If^a$gd!0"$x$Ifa$gd!kdB$$Iflr^#~ t0#644 lalp2yt!` $x$Ifa$gd! x$Ifgd!x$If^gd! /!$x$Ifa$gd!kdB$$Ifl4r^#~ t0#644 lalp2yt!NPXZ$x$Ifa$gd! x$Ifgd!x$If^gd!Z\d/!$x$Ifa$gd!kd&B$$Ifl4r^# ~ t0#644 lalp2yt!d$x$Ifa$gd! x$Ifgd!x$If^gd!/!$x$Ifa$gd!kdSB$$Ifl4r^# ~ t0#644 lalp2yt!@BFH$x$Ifa$gd! x$Ifgd!x$If^gd!HJ/$xx$Ifa$gd!kdB$$Ifl4r^# ~ t0#644 lalp2yt!B=5$a$gdgdkdB$$IflF^#^ t0#6  44 lalpyt!$x$Ifa$gd!$xx$Ifa$gd!6LXZjvx^`bnptvŵŵŵإtgZJ7%hhd}5CJ\]aJmH sH hhd}5CJaJmH sH h 5CJaJmH sH h5CJaJmH sH h'F5CJaJmH sH hg~hOJQJaJmH sH %hg~hf5CJ\]aJmH sH h5CJ\]aJmH sH h!hCJ\aJnHtH%h!h6CJ\]aJnHtH"h!h5CJ\aJnHtH*hh5CJ\aJmH nHsH tH$46:kdB$$Ifl\&# t0#644 lalp(yt! $$Ifa$gd!6LNVXZ-kd_B$$IflG\&# t0#644 lalp(yt! $$Ifa$gd! 4$If`4gd!Zjltvx-kd2B$$IflG\&# t0#644 lalp(yt! $$Ifa$gd! 4$If`4gd!x-kdB$$IflG\&# t0#644 lalp(yt! $$Ifa$gd! 4$If`4gd!Z\^`bdaOOA hxxgd4;$xx1$7$8$H$a$gd4;kdؚB$$IflV0# t0#644 lalpyt! $$Ifa$gd! $IfgddhjlnprtR$ 0xa$gdd}xxgdd} $`a$gdd}gdd} $xxa$gdd} $xxa$gd xxgd4; hxxgd4; xxgd4;(^,PTt^vxʺzczczczczczczc-hhd}B*CJaJmH nHphsH tH'hd}B*CJaJmH nHphsH tHhhd}CJaJmH sH hhd}5CJaJmH sH hd}CJ]aJmH sH hhd}CJ]aJmH sH "hhd}5CJ]aJmH sH %hhd}5CJ\]aJmH sH hL5CJ\]aJmH sH !x*r8"B0b$((`a$gdd} $((a$gdd} $p^pa$gdd}$a$gdd}$a$gdd} $xxa$gdd}$ 0xa$gdd}* .6ϱυ|paQ?Q"h] Ohd}CJH*\aJmH sH h] Ohd}CJ\aJmH sH h] Ohd}CJaJmH sH h] Ohd}6CJaJhd}6CJaJhGhd}6CJaJh_hd}6CJaJh_hd}>*CJaJhd}CJaJjBhgUhd}CJUaJhGhd}56>*CJaJhGhd}56CJaJ"hGhd}5>*CJaJmH sH hGhd}5CJaJmH sH "0BbHNpzp^K^20jhd}B*CJOJQJUaJmHphsH%hd}hd}56>*CJaJmH sH "hd}hd}56CJaJmH sH "hd}hd}5>*CJaJmH sH hd}hd}5CJaJmH sH hd}hd}CJaJmH sH hd}hd}6CJaJmH sH h] Ohd}6CJaJmH sH h] Ohd}CJaJmH sH "h] Ohd}CJH*\aJmH sH h] Ohd}CJ\aJmH sH hd}CJ\aJmH sH FHp,Xt: ((^gdd}((^`gdd}((gdd}$((`a$gdd} $((a$gdd} $((a$gdd}$((^`a$gdd}04>,8:@DHLܾttfWftLAAAhDWhd}CJaJh'hd}CJaJhGhd}56>*CJaJhGhd}56CJaJhe<hd}CJaJh-THCJaJhd}CJaJhhd}CJaJh_hd}CJaJ0jhd}B*CJOJQJUaJmHphsH:jBh!hd}B*CJEHOJQJUaJmHphsHj M hd}CJUVaJ'hd}B*CJOJQJaJmHphsHL^tv|~|~"&`dnr (*28ԺԠߠߠߠߠs$hx<hd}5@B*CJaJphhuuhd}6>*CJaJhuuhd}CJH*aJhuuhd}CJaJh] Ohd}56>*CJaJh] Ohd}56CJaJh] Ohd}CJH*aJh] Ohd}CJaJhd}CJaJh=hd}6>*CJaJhDWhd}CJaJ) ~2Z ~u Hgd(T$ H<<a$gdd} $<<a$gdd} $<<a$gdeX<<gdd}$<<`a$gdd}$((^a$gdd}$((^`a$gdd}$((`a$gdd} $((a$gdd} 8XZh ijxcN>hd}B*CJaJmH phsH (h hd}6B*CJaJmH phsH )h hd}@B*CJaJmH phsH 2jNBh hd}@B*CJUaJmH phsH $huuhd}@B*CJH*aJphhd}@B*CJaJph!huuhd}@B*CJaJph'hJheX56@B*CJaJph$hx<hd}5@B*CJaJph'hx<hd}5>*@B*CJaJphT:J\~$ H$Ifa$gd! Hgd(T $ Ha$gd$a$gd(T $ Ha$gd(THJPRTV ׷קkXkC0%h!hd}B*CJaJmH phsH (h!hd}5B*CJaJmH phsH %h(T56B*CJaJmH phsH +hx<hd}56B*CJaJmH phsH %hd}56B*CJaJmH phsH %heXheXB*CJaJmH phsH h(TB*CJaJmH phsH hd}B*CJaJmH phsH h?B*CJaJmH phsH heXB*CJaJmH phsH /hJheX56@B*CJaJmH phsH 2""$ H$Ifa$gd!kd*C$$Iflr= #k, t0$44 la^p2yt!X2$ H$Ifa$gd!$$If`a$gd!$p$If^pa$gd!$p$If^p`a$gd!$ H$Ifa$gd!24عءufUfD h!hd}5B*CJaJph h!hd}B*CJH*aJphh!hd}B*CJaJph(h!hd}B*CJaJmHnHphujPCh#v UjY#Q h#v UVh#v jh#v Uh!hd}6CJaJmH sH h!hd}>*CJaJmH sH j+Ch!h(TCJUaJ%h!hd}B*CJaJmH phsH (h!hd}5B*CJaJmH phsH 246z0 $ H$Ifa$gd!kdPC$$Ifl4r= #k, t0$44 la^p2yt!z|r$ H$Ifa$gd!$ H$Ifa$gd!.$ H$Ifa$gd!kdQC$$Ifl4 r= #k, t0$44 la^p2yt! 쾺ݖgR8R2jCh!hd}@B*CJUaJmH phsH (h!hd}B*CJaJmHnHphu2jxCh!hd}@B*CJUaJmH phsH (h!hd}5B*CJaJmHphsH h!hd}5B*CJaJphjUCh(TUjP hd}UVhd}jhd}U,h!hd}B*CJaJmHnHphsHuh!hd}B*CJaJph%h!hd}B*CJaJmHphsHh$ H$Ifa$gd!$ H$Ifa$gd!.$ H$Ifa$gd!kdtC$$Ifl4P r= #k, t0$44 la^p2yt! \$ H$Ifa$gd!$ H$Ifa$gd!2""$ H$Ifa$gd!kd1D$$Iflr= #k, t0$44 la^p2yt! "$&*ǰ|m^RD2#h(Th(T56B*CJaJphh(T5B*CJaJphhd}B*CJaJphhg~hd}B*CJaJphh!hd}B*CJaJph(h!hd}B*CJaJmHnHphuj2Dhd}UjP hd}UVhd}jhd}U,h!hd}B*CJaJmHnHphsHu(h!hd}5B*CJaJmHphsH%h!hd}B*CJaJmHphsH h!hd}5B*CJaJph(* H$Ifgd!$ H$Ifa$gd!$ H$Ifa$gd!2)) Hgdd}kddjD$$Iflr= #k, t0$44 la^p2yt!     : <     ɶɶ}ɶuqf^uZE(h!h(TB*CJaJmHnHphuh(TjDhUj)q'Q hUVhjhUh!h(T6CJaJmH sH h!h(T>*CJaJmH sH 1j8lDh!h(T5B*CJUaJmH phsH %h!h(TB*CJaJmH phsH (h!h(T5B*CJaJmH phsH #h(Th(T56B*CJaJphh(T56B*CJaJph B R d  $ H$Ifa$gd! Hgd(T  2""$ H$Ifa$gd!kdNkD$$Iflr= #k, t0$44 la^p2yt!        `  : $ H$Ifa$gd!$$If`a$gd!$p$If^pa$gd!$p$If^p`a$gd!$ H$Ifa$gd!: < > 0 $ H$Ifa$gd!kdD$$Ifl4r= #k, t0$44 la^p2yt!   |  $ H$Ifa$gd!$ H$Ifa$gd!        "   λ𻤻λlR=(h!h(TB*CJaJmHnHphu2jEh!h(T@B*CJUaJmH phsH (h!h(T5B*CJaJmHphsHh(TjDhUj}Q hUVhjhU,h!h(TB*CJaJmHnHphsHu%h!h(TB*CJaJmHphsH h!h(T5B*CJaJph h!h(TB*CJH*aJphh!h(TB*CJaJph  .$ H$Ifa$gd!kd D$$Ifl4 r= #k, t0$44 la^p2yt! " r  $ H$Ifa$gd!$ H$Ifa$gd!  .$ H$Ifa$gd!kdD$$Ifl4P r= #k, t0$44 la^p2yt! :$ H$Ifa$gd!$ H$Ifa$gd!2468:NP˼t]UQF>U˼j cEh(TUjP h(TUVh(Tjh(TU,h!h(TB*CJaJmHnHphsHu(h!h(T5B*CJaJmHphsH%h!h(TB*CJaJmHphsH h!h(T5B*CJaJphh!hB*CJaJphh!h(TB*CJaJph(h!h(TB*CJaJmHnHphuj85Eh]HUj"Q h]HUVh]Hjh]HU2""$ H$Ifa$gd!kd bE$$Iflr= #k, t0$44 la^p2yt!LN H$Ifgd!$ H$Ifa$gd!$ H$Ifa$gd!NPRT2))) Hgdd}kdE$$Iflr= #k, t0$44 la^p2yt!PRTZ024PRdf}iT}A95hd}jhd}U%h!hd}B*CJaJmHphsH(h!hd}B*CJaJmHnHphu&juEh!hd}B*CJUaJphh!hd}B*CJaJph(h!hd}5B*CJaJmHphsH h!hd}5B*CJaJphhd}5>*B*CJaJph#hx<hd}5>*B*CJaJph hx<hd}5B*CJaJphh5B*CJaJphh(T5B*CJaJph$ H$Ifa$gd! Hgdd}2"$ H$Ifa$gd!kdE$$Iflr#N t044 lap2yt!04\z|P$ H$Ifa$gd!$ H$Ifa$gd! H$Ifgd! PRV0 $ H$Ifa$gd!kd&E$$Iflr#N t044 lap2yt!VdN$ H$Ifa$gd!$ H$Ifa$gd! H$Ifgd! >@BDF*,22:Zbjlrºͫ|mmmbT|E|h5>*B*CJaJphhd}5B*CJaJphht6hd}CJaJht6hd}B*CJaJph#hx<hd}5>*B*CJaJph hx<hd}5B*CJaJphhd}B*CJaJphh!hd}B*CJaJphjEhd}UjP hd}UVhd}%h!hd}B*CJaJmHphsHjhd}UjEhd}UjP hd}UV2"$ H$Ifa$gd!kdE$$Iflr#N t044 lap2yt!Fp&($ H$Ifa$gd!$ H$Ifa$gd! H$Ifgd!(*,2)) Hgdd}kdZ-F$$Iflr#N t044 lap2yt!DjlV0jlv$a$gdd}gdd}$a$gdd} $ a$gdd} Hgdd} $`a$gdd}dV`bdhjnv6<ôveTETEveTEh] Ohd}B*CJaJph h] Ohd}>*B*CJaJph h] Ohd}5B*CJaJphhd}5B*CJaJphhL5>*B*CJaJphhd}5>*B*CJaJph#h] Ohd}5>*B*CJaJphh a05>*B*CJaJph#hvhd}5>*B*CJaJphhd}B*CJaJphhuuhd}B*CJaJphhhd}B*CJaJph<@|prv@ B b    󺨘ygygTG7Ghvhd}CJ\aJmH sH hd}CJ\aJmH sH %hvhd}56CJ\aJmH sH "hvhd}5CJ\aJmH sH hd}5CJ\aJmH sH huuhd}6CJaJmH sH huuhd}>*CJaJmH sH "hd}5B*CJaJmH phsH 1j1.FhGVh a05B*CJUaJmH phsH hd}CJ\aJhPLCJ\aJhd}hd}5CJ\aJhd}hd}CJ\aJ|Llptv@ B  ""#.### $^a$gdd}gdd} $p^pa$gdd}$a$gdd}$a$gdd}`gdd} L^`Lgdd} \!d!!!""""####$$$$$$$ %$%(%%%%% &8&<&D&Z'v''''(((r+h!hd}CJOJQJ\^JaJnHtH"h!hd}5CJ\aJnHtH(hshd}5B*CJaJmH phsH "h a0hd}6CJ\aJmH sH "h Zhd}6CJ\aJmH sH hd}6CJ\aJmH sH hd}CJ\aJmH sH hvhd}CJ\aJmH sH &#$$$Z%% &&'''(Z(d(r(($$If]a$gd! $$Ifa$gd! $xxa$gdd} $^a$gd a0 $^a$gdd} $^a$gdd}(((0% x$Ifgd!kdF$$Iflr# ~ t0#644 lalp2yt!((((((((N)P))))))4*6*>*@*B*J*******(+*++++++++\,d,f,h,n,p,,ƴƢƴƢƁƢƁƢlƴƢlƴƢƁ(h!hd}B*CJ\aJnHphtHh!hd}CJ\aJnHtH h!hd}B*CJ\aJph"h!hd}5CJ\aJnHtH"h!hd}5CJ\aJnHtHh!hd}CJaJnHtH(h!hd}B*CJ\aJmH phsH *h!hd}5CJ\aJmHnHsHtH*((((($x$Ifa$gd!$x$If^a$gd!(((. $x$Ifa$gd!kdF$$Ifl.r# ~ t0#644 lalp2yt!(P)))))$x$Ifa$gd! x$Ifgd!$x$If^a$gd!)))-! $$Ifa$gd!kdF$$Ifl4r# ~ t0#644 lalp2yt!)4*6*>*@* $Ifgd: $$Ifa$gd!$$If^a$gd!@*B*J*-! $$Ifa$gd!kd͉F$$Ifl44r# ~ t0#644 lalp2yt!J***** $Ifgd: $$Ifa$gd!$$If^a$gd!***-$x$Ifa$gd!kdF$$Ifl4r# ~ t0#644 lalp2yt!**++++$x$Ifa$gd! x$Ifgd! 0xx$Ifgd!+++. $x$Ifa$gd!kd1F$$IflAr# ~ t0#644 lalp2yt!++Z,\,d,f,$x$Ifa$gd! x$Ifgd!$ 0xx$Ifa$gd!f,h,p,-$x$Ifa$gd!kdhF$$Ifl4r# ~ t0#644 lalp2yt!p,,,,,$x$Ifa$gd!$ 0xx$Ifa$gd!,,,,,,,L-N-P-T-V-X-`-------.~......0/8/:/6$xx$Ifa$gd!$x$Ifa$gd!$xx$If^a$gd! xx$If^gd!46<6>6@6D6666777 77777888@888888899 99t9x9z9|99:::: :~~~j~j~j~'h!hd}CJ\aJmHnHsHtHh!hd}CJ\aJnHtHh!hd}CJaJnHtH h!hd}B*CJ\aJph"h!hd}5CJ\aJnHtH(h!hd}56CJ\]aJnHtH(h!hd}56CJ\]aJnHtH*h!hd}5CJ\aJmHnHsHtH'>6@6D60"$x$Ifa$gd!kduF$$Iflr# ~ t0#644 lalp2yt!D66677$xx$Ifa$gd!$x$Ifa$gd!$x$If^a$gd! xx$If^gd!77 70"$x$Ifa$gd!kdpF$$Iflr# ~ t0#644 lalp2yt! 77778$xx$Ifa$gd!$x$Ifa$gd!$xx$If^a$gd! xx$If^gd!8880"$x$Ifa$gd!kdkF$$Iflr# ~ t0#644 lalp2yt!8@8888$xx$Ifa$gd!$x$Ifa$gd!$x$Ifa$gd! xx$If^gd!888/!$x$Ifa$gd!kdfF$$Ifl4r# ~ t0#644 lalp2yt!88899$xx$Ifa$gd!$x$Ifa$gd!$xx$If^a$gd!$x$If^a$gd!9 99/!$x$Ifa$gd!kdF$$Ifl4r# ~ t0#644 lalp2yt!9r9t9x9z9$xx$Ifa$gd!$x$Ifa$gd!$xx$If^a$gd!$$If^a$gd!z9|99/!$x$Ifa$gd!kdΣF$$Ifl4r# ~ t0#644 lalp2yt!9::::$xx$Ifa$gd!$x$Ifa$gd!$xx$If^a$gd!$$If^a$gd!:: :/!$x$Ifa$gd!kdF$$Ifl4r# ~ t0#644 lalp2yt! :":|::::::::::::::;,;ʵvcSASA-'h!hd}CJ\aJmH nHsH tH"h!hd}5CJ\aJnHtHh!hd}5CJaJnHtH%h!hd}6CJ\]aJnHtH%h!hd}5CJ\]aJnHtH-h!hd}5CJ\]aJmHnHsHtH(h!hd}56CJ\]aJnHtH(h!hd}56CJ\]aJnHtH'h!hd}CJ\aJmHnHsHtHh!hd}CJaJnHtH$h!hd}CJOJQJaJnHtH :z:|:::$xx$Ifa$gd!$x$Ifa$gd!$xx$If^a$gd!$$If^a$gd!:::/$xx$Ifa$gd!kd(F$$Ifl4r# ~ t0#644 lalp2yt!::::::PC/$xx$If^a$gd! xx$Ifgd!kdcF$$IflF# t0#6  44 lalpyt!$xx$Ifa$gd!::::$xx$Ifa$gd!$xx$If^a$gd!::;0"$x$Ifa$gd!kd(F$$Iflr# ~ t0#644 lalp2yt!;,;.;2;4;$x$Ifa$gd!$x$If^a$gd!$x$If^a$gd!,;.;4;6;;;8<:<"=$=J=\===f>h>l>>H?N?P?T??X@^@`@@@NAPAAAAԿ{{d-h!hd}5CJ\]aJmHnHsHtHh!hd}CJ\aJnHtH"h!hd}5CJ\aJnHtH%h!hd}B*CJaJnHphtHh!hd}CJaJnHtH(h!hd}56CJ\]aJnHtH*h!hd}5CJ\aJmH nHsH tH*h!hd}56CJaJmH nHsH tH 4;6;>;0"$x$Ifa$gd!kd#F$$Iflr# ~ t0#644 lalp2yt!>;n;;;;$x$Ifa$gd!$x$If^a$gd!$x$If^a$gd!;;;/!$x$Ifa$gd!kdF$$Ifl4r# `~ t0#644 lalp2yt!;0<2<6<8<$x$Ifa$gd!$x$If^a$gd!$x$Ifa$gd!8<:<B</!$x$Ifa$gd!kdYF$$Ifl4r# ~ t0#644 lalp2yt!B<~<<= ="=$x$Ifa$gd!$x$If^a$gd!$hx$If^ha$gd!$x$If^a$gd!"=$=,=0"$x$Ifa$gd!kdF$$Iflr# ~ t0#644 lalp2yt!,=^====$x$Ifa$gd!$xx$If^a$gd!$x$If^a$gd!===0"$x$Ifa$gd!kdF$$Iflr# ~ t0#644 lalp2yt!==`>d>f>$x$Ifa$gd!$xx$If^a$gd!$x$If^a$gd!f>h>l>0"$x$Ifa$gd!kdF$$Iflr# ~ t0#644 lalp2yt!l>>>H?L?N?$xx$Ifa$gd!$x$Ifa$gd!$x$If^a$gd!N?P?T?0"$x$Ifa$gd!kdF$$Iflr# ~ t0#644 lalp2yt!T??X@\@^@$x$Ifa$gd! x$Ifgd!x$If^gd!^@`@h@/!$x$Ifa$gd!kdF$$Ifl4r# ~ t0#644 lalp2yt!h@@@@@$x$Ifa$gd! x$Ifgd!x$If^gd!@@@/!$x$Ifa$gd!kdF$$Ifl4r# ~ t0#644 lalp2yt!@FAHALANA$x$Ifa$gd! x$Ifgd!x$If^gd!NAPAXA/!$x$Ifa$gd!kdF$$Ifl4r# ~ t0#644 lalp2yt!XAAAAA$x$Ifa$gd! x$Ifgd!x$If^gd!AAA/$xx$Ifa$gd!kdF$$Ifl4r# ~ t0#644 lalp2yt!AAABB"BB=5$a$gdd}gdd}kdPF$$IflF# t0#6  44 lalpyt!$x$Ifa$gd!$xx$Ifa$gd!AAABB"BBBBBBBBBBCCCCCȺooo]P@3hI5CJaJmH sH hIhw5CJaJmH sH hk 5CJaJmH sH "hd}5B*CJaJmH phsH h!hd}CJ\aJnHtH%h!hd}6CJ\]aJnHtH"h!hd}5CJ\aJnHtH*hhd}5CJ\aJmH nHsH tHh*hd}5\nHtH(h!hd}56CJ\]aJnHtHh!hd}CJaJnHtH%h!hd}5CJ\]aJnHtH"BFBjBvBBBB:kdF$$Ifl\ .# bT t0#644 lalp(yt! $$Ifa$gd!BBBBBB-kdF$$IflG\ .# bT t0#644 lalp(yt! $$Ifa$gd! $If`gd!BBBBBB-kdF$$IflG\ .# bT t0#644 lalp(yt! $$Ifa$gd! $If`gd!BBBBBB-kdĸF$$IflG\ .# bT t0#644 lalp(yt! $$Ifa$gd! $If`gd!BCCCCDDj^NB $xxa$gduu$ xxa$gdw $xxa$gdd}kdF$$IflV0.#.T t0#644 lalpyt! $$Ifa$gd!CCCCDDDDDDDD6D>DNDnDpD|DzF|Fξ|iWG7G7G7GhhICJ]aJmH sH hhuuCJ]aJmH sH "hhuu5CJ]aJmH sH %hhI5CJ\]aJmH sH hL5CJ\]aJmH sH h a05CJ\]aJmH sH %hhuu5CJ\]aJmH sH hg~h4CJaJmH sH hI5CJ\]aJmH sH huu5CJ\]aJmH sH %hg~hw5CJ\]aJmH sH hg~hwCJaJmH sH D6D|FFGGHHIIII JJ4JhJJ$pxx^pa$gd|b $xxa$gd|b $xxa$gd|b$ 0xxx^a$gd4;$ 0xxx^a$gd4;xxgd4; $`a$gduugduu|FFFFG G2G~GGGGHH@HPHXHZHfHhHhI~IIIIII J JJɲɲɲɲɲɲɲɲɞ|n_nPjVFhhCJUaJhQh|b56>*CJaJhQh|b56CJaJ"hQh|b5>*CJaJmH sH hQh|b5CJaJmH sH 'hB*CJaJmH nHphsH tH-hhB*CJaJmH nHphsH tH-hh4B*CJaJmH nHphsH tHhh4CJaJmH sH hh45CJaJmH sH JJ4JJJJJJJJJKK`KKKKKKKKKKLҸҬp^pQp^pAh] Ohm6CJaJmH sH hmCJ\aJmH sH "h] OhmCJH*\aJmH sH h] OhmCJ\aJmH sH h] OhmCJaJmH sH hmCJaJh] Ohm6CJaJhm6CJaJhGhm6CJaJhQh|b56>*CJaJhQ56CJaJhQh|b56CJaJh_h|b6CJaJh_h|b>*CJaJh|bCJaJJJK`KKKLM:M\MMNBNhNNOP6P$d`a$gd> $da$gd> $da$gd>$dxx`a$gd>$d((`a$gd>$d((a$gd>$dxxa$gd>LL:M\MMMMMMNNNN@NBNhNjNѳmZR90jh|bB*CJOJQJUaJmHphsHh|bCJaJ%hsh|b56>*CJaJmH sH "hshQ56CJaJmH sH "hsh|b56CJaJmH sH "hsh|b5>*CJaJmH sH hsh|b5CJaJmH sH h>hmCJaJmH sH hmhCJaJmH sH hmh|bCJaJmH sH hd}hmCJaJmH sH hd}hm6CJaJmH sH jNNNNNNNNNNNOOOOOOOO P Pٻ||qcXcI:hQh|b56>*CJaJhQhQ56>*CJaJhQ56CJaJhQhQ56CJaJh>hmCJaJh>CJaJhCJaJhh|bCJaJh_h|bCJaJ0jh|bB*CJOJQJUaJmHphsH:jFh!h|bB*CJEHOJQJUaJmHphsH%j[P h|bCJUVaJnHtH%hQh|bB*CJOJQJaJph PP6PBPDPJPNPRPVPhP~PPPPPPPP QhQjQnQtQvQzQQQQQQQQQQQQܻxjx[hsh|b56>*CJaJhshQ56CJaJhsh|b56CJaJhshm56CJaJhsh|bCJH*aJh9ZCJaJh>CJaJhshCJaJhsh|bCJaJh=h|b6>*CJaJh|bCJaJhDWh|bCJaJh'h|bCJaJhQh|b56CJaJ#6PbP~PQDQQQQQ R RR0SSXTTTgd/$d^a$gd>$d^`a$gd>$d`a$gd> $da$gd> d^gd>d^`gd>dgd> $da$gd>QQQQRR R R2S6SpStS~SSSSSSSSDTFTVTXT^T~TTTVVWW緤k`Qj\Fh!hyCJUaJhshCJaJ'hJh/56@B*CJaJph!h|b5>*@B*CJaJph'hsh|b5>*@B*CJaJph$hsh|b5@B*CJaJphh>hmCJaJhshCJaJhsh|b6>*CJaJhsh|bCJH*aJhsh|bCJaJhsh|b56CJaJTWWWW>X@X;Ikd/6G$$IflE## t644 lap yt!akd5G$$Ifl 0 E#$ t644 lapyt! $$Ifa$gd! $`a$gd/WWWW@XXYYYNZZX\Z\\\\]깭v[D-v,h/h/6@B*CJaJmHphsH,h/h/5@B*CJaJmHphsH5j6Gh/h/5@B*CJUaJmHphsH)h/h/@B*CJaJmHphsH+hJh/56B*CJaJmHphsHhCJaJmHsHh|bCJaJmHsH,h!h|b6@B*CJaJmHphsH2jGh!hy@B*CJUaJmHphsH)h!h|b@B*CJaJmHphsH@XXYYNZZX\\\\]]:^2`&aa>dXee|gg Hxxgd/ $((a$gd/$((`a$gd/ $((a$gd/gd/ $`a$gd/ Hgd/ $`a$gd/]]Xee|ggggghhhhhhѺ~hS@S@1@jGh!hCJUaJ%h!hyB*CJaJmH phsH (h!hy5B*CJaJmH phsH +hQhFA&56B*CJaJmHphsH%h/56B*CJaJmHphsH+hQhy56B*CJaJmHphsH%h/h/B*CJaJmHphsH,h/h/6@B*CJaJmHphsH)h/h/@B*CJaJmHphsH2j/Gh/h/@B*CJUaJmHphsHgg$h4hFhhhh$ Hxx$Ifa$gd!hhhh2$ Hxx$Ifa$gd!kdG$$IflrN ^#N&F$ t0#44 lap2yt!hhhhhhhhhhhhhhh.ili$pxx$If^p`a$gd!$p~xx$If^p`~a$gd!$pxx$If^p`a$gd!$ Hxx$Ifa$gd!hhlijjjjjjj:k!HhyUjEP hyUVhyjhyU,h!hyB*CJaJmHnHphsHu%h!hyB*CJaJmHphsHh!hyB*CJaJph(h!hyB*CJaJmHnHphuj?Hh-^Uj#Q h-^UVh-^jh-^U%h!hyB*CJaJmH phsH h!hy6CJaJmH sH h!hy>*CJaJmH sH liiiikdXH$$Ifl4rN ^#`N&F$ t0#44 lap2yt! Hxx$Ifgd!ii0j2jjjjjk6k8k Hxx$Ifgd!$xx$Ifa$gd!$ Hxx$Ifa$gd! 8k:k+%h!h/B*CJaJmH phsH (h!h/5B*CJaJmH phsH h/56B*CJaJph#h/h/56B*CJaJphhyB*CJaJphh!hyB*CJaJphh!hB*CJaJph(h!hyB*CJaJmHnHphujHhyUjC֮P hyUVhyjhyU,h!hyB*CJaJmHnHphsHu,h!hB*CJaJmHnHphsHu$n&n(n*n,n2%%% Hxxgd4;kdH$$IflrN ^#N&F$ t0#44 lap2yt!,nnnnnn o,o$ Hxx$Ifa$gd! Hxxgd/,o.o0o2o2$ Hxx$Ifa$gd!kdiH$$IflrN z#N&F, t0#44 lap2yt!2o4o6o8o:oo@oDoFoXorotoxooop$pxx$If^p`a$gd!$p~xx$If^p`~a$gd!$pxx$If^p`a$gd!$ Hxx$Ifa$gd!FoXotovoxoop8q:qXqZq\q^q`qqqqq"r$rذؘl]J]J3J,h!h/B*CJaJmHnHphsHu%h!h/B*CJaJmHphsHh!h/B*CJaJph(h!h/B*CJaJmHnHphuj.HhUjq'Q hUVhjhUh!h/6CJaJmH sH h!h/>*CJaJmH sH .jHHh!h/B*CJUaJmH phsH %h!h/B*CJaJmH phsH (h!h/5B*CJaJmH phsH pPpppkdGH$$Ifl4rN z#`N&F, t0#44 lap2yt! Hxx$Ifgd!pppp8q`qbqqqq Hxx$Ifgd! xx$Ifgd!$ Hxx$Ifa$gd! qqq.$ Hxx$Ifa$gd!kdI$$Ifl4 rN z# N&F, t0#44 lap2yt!qq$r(rxrrr$ Hxx$Ifa$gd!$ Hxx$Ifa$gd!$r&r(rrrrssssss sssst t>t@tιnYNYιF;jC֮P h/UVjh/UjGIh)h/U(h!h/B*CJaJmHnHphu2jIh!h/@B*CJUaJmHphsHh!h/CJaJj_Ih!h/CJUaJ,h!h/B*CJaJmHnHphsHu(h!h/5B*CJaJmHphsH%h!h/B*CJaJmHphsHh!h/B*CJaJphh/jIh)h/Urrr.$ Hxx$Ifa$gd!kd^I$$Ifl4 rN z# N&F, t0#44 lap2yt!rrsss spsss$ Hxx$Ifa$gd!ssss2$ Hxx$Ifa$gd!kd)J$$IflrN z#N&F, t0#44 lap2yt!sssssstFtHttt Hxx$Ifgd!$ Hxx$Ifa$gd! @tBtDtFtttttt u.ufu~uuupvrv˺vavRC.Rv(h!hFA&B*CJaJmHnHphujYJh!h9CJUaJh!hFA&B*CJaJph(h!hFA&5B*CJaJmHphsH h!hFA&5B*CJaJph#hQhQ5>*B*CJaJphhy5>*B*CJaJph#hQhy5>*B*CJaJph hQhy5B*CJaJphh!h/B*CJaJph(h!h/B*CJaJmHnHphujh/Uj*Jh/Utttt2%% HxxgdykdWJ$$IflrN z#N&F, t0#44 lap2yt!tu u.uFudu$ Hxx$Ifa$gd!dufuju2$ Hxx$Ifa$gd!kdXJ$$Iflr #N t0#44 lap2yt!ju~uuuuuv6vpv Hxx$Ifgd!$ Hxx$Ifa$gd!pvrvvv2$ Hxx$Ifa$gd!kdHK$$Iflr #N t0#44 lap2yt!vvvvvv w:wtww$ Hxx$Ifa$gd! Hxx$Ifgd!rvvvvvvvwwwxxxx yyyyyzzhzVCV4hRnhyCJaJmHsH%hhh,T56>*CJaJmHsH"hhh,T56CJaJmHsH"hQhy5>*CJaJmHsHhQhy5CJaJmHsHhQhQ5CJaJmHsHh!hFA&CJaJmHsH.jkLh!h9B*CJUaJmHphsHjIKhg~h9Uj֫P hg~h9UV hg~h9jhg~h9U%h!hFA&B*CJaJmHphsHwww2$ Hxx$Ifa$gd!kdL$$Iflr #N t0#44 lap2yt!wwwww0xdxx Hxx$Ifgd!$ Hxx$Ifa$gd!xxxyy0$$$ xd gdykdL$$Ifl r #N t0#44 lap2yt!yzzzz{P{{{||||||~$ rd 7$8$@&H$^a$gdyd xx1$7$8$H$`gdy$d xx1$7$8$H$`a$gdy rd 7$8$@&H$^gdy xd gd,T $d a$gdy xd gdyzzzz{{{{{{||||ô{eQ@7/hyCJaJhyCJ\aJ j{.Mht hUmHnHu'hQhy6CJOJQJaJmHsH*hQh,T6CJOJQJ\aJmHsH"hhhy56CJaJmHsH(hhhy56>*CJ\aJmHsH"hhh,T56CJaJmHsHhh,TCJaJmHsHhhyCJaJmHsHhyhyCJaJmHsHhyhyB*mHphsHjLhRnh/B*Uph ||||||||||8}:}<}>}r}t}v}|}}}~~~~ͼ|p_N hQhFA&5B*CJaJph hQh,T5B*CJaJphhRnhyCJ\aJ j3Mht h,TUmHnHuhy ht hyht hyCJOJQJaJhyCJOJQJaJhymHnHu j]Mht hQUmHnHuhQhy6CJOJQJaJhQh,T6CJOJQJaJhyCJaJht hyCJaJ|<}r}v}}~~,{vgd a0$a$gd Hxx^gd4; Hxxgd4;$ rd 7$8$@&H$^a$gdy$d xx1$7$8$H$`a$gdy rd 7$8$@&H$^gdyd xx1$7$8$H$`gdy ~~ ;paP?. hsh,T>*B*CJaJph hsh5B*CJaJph hh5B*CJaJphh5>*B*CJaJphhL5>*B*CJaJphh a05>*B*CJaJph#hh5>*B*CJaJphh/5>*B*CJaJphhg~h$WB*CJaJphhg~hFA&B*CJaJph hQhFA&5B*CJaJphh5>*B*CJaJph#hQhFA&5>*B*CJaJphP̄|L$pxx^pa$gd,T $xxa$gd,T`gd L^`Lgd$a$gd $`a$gd$xx`a$gd,Tgd$a$gdJᲣxooWD%hVTh,TB*CJaJmH phsH .jMhhB*CJUaJmH phsH hCJ\aJhsh5CJ\aJhshCJ\aJ hsh5B*CJaJphhshB*CJaJph hsh>*B*CJaJphhshtbB*CJaJphhshVLB*CJaJphhsh,TB*CJaJphhshQB*CJaJph bd؈ڈbd܉PRҊԊ"6lptFHVŸwgwgwgwgwgwgwgwgwgwgwgwgwgwgwghvhPLCJ\aJmH sH hPLCJ\aJmH sH %hvhPL56CJ\aJmH sH hPL5CJ\aJmH sH "hvhPL5CJ\aJmH sH h a06CJaJmH sH h/6CJaJmH sH h,T6CJaJmH sH h,Th,T6CJaJmH sH h,Th,T>*CJaJmH sH 'b؈bz܉PҊ6V8 $xxa$gd4; $^a$gd&} $^a$gdPL $^a$gdPLgdPL$a$gd a0gd a0$pxx^pa$gd,TV68͸lVA22h!hhCJaJnHtH(h!hhB*CJ\aJmH phsH *h!hh5CJ\aJmHnHsHtH+h!hhCJOJQJ\^JaJnHtH"h!hh5CJ\aJnHtH"hFA&5B*CJaJmH phsH "h,T5B*CJaJmH phsH (hg~h$W5B*CJaJmH phsH "h&}hPL6CJ\aJmH sH "h ZhPL6CJ\aJmH sH hPL6CJ\aJmH sH 8>b$$If]a$gd! $$Ifa$gd!0% x$Ifgd!kdM$$IflrVtn$ t0n$644 lalp2yt!$x$Ifa$gd!$x$If^a$gd! $. $x$Ifa$gd!kd M$$Ifl.rVtn$ t0n$644 lalp2yt! $ &(  vx|~hlnpt˶ܧ˧ˁ˧q˧ܧq` h!h1NB*CJ\aJphh!hh5CJaJnHtH+h!hh5B*CJ\aJnHphtHh!hhCJ\aJnHtHh!hhCJaJnHtH(h!hhB*CJ\aJnHphtH h!hhB*CJ\aJph"h!hh5CJ\aJnHtH"h!hh5CJ\aJnHtH%$$x$Ifa$gd! x$Ifgd!$ 0xx$Ifa$gd! (-$x$Ifa$gd!kd M$$Ifl4rVtn$ t0n$644 lalp2yt!($x$Ifa$gd!$ 0xx$Ifa$gd!-$x$Ifa$gd!kdIM$$Ifl4rVtn$ t0n$644 lalp2yt! $x$Ifa$gd! x$Ifgd!$ 0xx$Ifa$gd! -$x$Ifa$gd!kdzM$$Ifl4rVtn$ t0n$644 lalp2yt! vx|~$x$Ifa$gd! x$Ifgd!$ 0xx$Ifa$gd!~-$x$Ifa$gd!kdM$$Ifl4rVtn$ t0n$644 lalp2yt!hln$x$Ifa$gd! x$Ifgd!$ 0xx$Ifa$gd!npt. $x$Ifa$gd!kdM$$IflrVtn$ t0n$644 lalp2yt!t$x$Ifa$gd! x$Ifgd!$ 0xx$Ifa$gd!$`ȓ̓Γԓ֓ؓړVX^`bdl”Ɣ<>•ʕZଡ଼||ii%h!hhB*CJaJnHphtHh!hh5CJaJnHtHh!hhCJ\aJnHtH h!hh6B*CJaJphh!hhB*CJaJph"h!hh5CJ\aJnHtH"h!hh5CJ\aJnHtHh!hhCJaJnHtH h!hhB*CJ\aJph)$-$x$Ifa$gd!kd!M$$Ifl4rVtn$ t0n$644 lalp2yt!$̓Γ֓ؓ$x$Ifa$gd! x$Ifgd! Hxx$Ifgd!ؓړ-$x$Ifa$gd!kdRM$$Ifl4rVtn$ t0n$644 lalp2yt!VX`b$x$Ifa$gd! x$Ifgd! Hxx$Ifgd!bdl-$x$Ifa$gd!kdM$$Ifl4rVtn$ t0n$644 lalp2yt!l$x$Ifa$gd! x$Ifgd! Hxx$Ifgd!”Ɣ-$x$Ifa$gd!kdM$$Ifl4rVtn$ t0n$644 lalp2yt!Ɣ>$x$Ifa$gd! x$Ifgd!$ 0xx$Ifa$gd!. $x$Ifa$gd!kdM$$IflrVtn$ t0n$644 lalp2yt!\–$x$Ifa$gd! x$Ifgd!$xx$If^a$gd!–Ė,.0246:—ė8<>@D"$η|jjU|jDjU|jDjU h!hhB*CJ\aJph(h!hh56CJ\]aJnHtH"h!hh5CJ\aJnHtH(h!hh56CJ\]aJnHtH%h!hh6CJ\]aJnHtH%h!hh5CJ\]aJnHtH-h!hh5CJ\]aJmHnHsHtH"h!hh5CJ\aJnHtHh!hhCJaJnHtHh!hhCJ\aJnHtH–Ė .$xx$Ifa$gd!kd*M$$IflrVtn$ t0n$644 lalp2yt! .PC2xx$If^gd! xx$Ifgd!kdaM$$IflFtn$ t0n$6  44 lalpyt!$xx$Ifa$gd!.024$xx$Ifa$gd!$xx$If^a$gd!46:0 $xx$Ifa$gd!kd&M$$Iflrtn$ t0n$644 lalp2yt!:ė8<>$xx$Ifa$gd!$xx$If^a$gd!xx$If^gd!>@D0 $xx$Ifa$gd!kd!M$$Iflrtn$ t0n$644 lalp2yt!D"$$xx$Ifa$gd!$xx$If^a$gd!xx$If^gd!$&*0"$x$Ifa$gd!kdM$$Iflrtn$ t0n$644 lalp2yt!$&* "& ZΜҜԜ֜ޜ "$ȳyȤiyȤiyȤyiUy'h!hhCJ\aJmHnHsHtHh!hhCJ\aJnHtH(h!hh56CJ\]aJnHtH*h!hh5CJ\aJmHnHsHtHh!hhCJaJnHtH(h!hhB*CJ\aJnHphtH h!hhB*CJ\aJph"h!hh5CJ\aJnHtH(h!hh56CJ\]aJnHtH!* $xx$Ifa$gd!$x$Ifa$gd!$xx$If^a$gd! xx$If^gd! "&0"$x$Ifa$gd!kdM$$Iflrtn$ t0n$644 lalp2yt!&$xx$Ifa$gd!$x$Ifa$gd!$x$If^a$gd! xx$If^gd!0"$x$Ifa$gd!kdM$$Iflrtn$ t0n$644 lalp2yt!$xx$Ifa$gd!$x$Ifa$gd!$xx$If^a$gd! xx$If^gd! 0"$x$Ifa$gd!kd M$$Iflrtn$ t0n$644 lalp2yt! ZΜҜԜ$xx$Ifa$gd!$x$Ifa$gd!$x$Ifa$gd! xx$If^gd!Ԝ֜ޜ/!$x$Ifa$gd!kdM$$Ifl4rtn$ t0n$644 lalp2yt!ޜ "$xx$Ifa$gd!$x$Ifa$gd!$xx$If^a$gd!$x$If^a$gd!"$,/!$x$Ifa$gd!kdCM$$Ifl4rtn$ t0n$644 lalp2yt!$,dZ^`bjlƞΞОҞ"$&ཨཨཨiVC%h!hh6CJ\]aJnHtH%h!hh5CJ\]aJnHtH-h!hh5CJ\]aJmHnHsHtH$h!hhCJOJQJaJnHtH(h!hh56CJ\]aJnHtH(h!hh56CJ\]aJnHtH'h!hhCJ\aJmHnHsHtHh!h45dCJaJnHtHh!hhCJaJnHtHh!hhCJ\aJnHtH,$xx$Ifa$gd!$x$Ifa$gd!$xx$If^a$gd!$$If^a$gd!/!$x$Ifa$gd!kdpM$$Ifl4rtn$ t0n$644 lalp2yt!XZ^`$xx$Ifa$gd!$x$Ifa$gd!$xx$If^a$gd!$$If^a$gd!`bj/!$x$Ifa$gd!kdM$$Ifl4rtn$ t0n$644 lalp2yt!jĞƞΞО$xx$Ifa$gd!$x$Ifa$gd!$xx$If^a$gd!$$If^a$gd!ОҞ/$xx$Ifa$gd!kdM$$Ifl4rtn$ t0n$644 lalp2yt!"$&.>PC/$xx$If^a$gd! xx$Ifgd!kdM$$IflFtn$ t0n$6  44 lalpyt!$xx$Ifa$gd!&.<@BDFJvx~46ln﹤ݐzdΤΤΤQΤΤAh!hhCJ\aJnHtH%h!hhB*CJaJnHphtH*h!hh5CJ\aJmH nHsH tH*h!hh56CJaJmH nHsH tH'h!hhCJ\aJmH nHsH tH(h!hh56CJ\]aJnHtH(h!hh56CJ\]aJnHtHh!hhCJaJnHtH"h!hh5CJ\aJnHtHh!hh5CJaJnHtH>@BD$xx$Ifa$gd!$xx$If^a$gd!DFJ0"$x$Ifa$gd!kdM$$Iflrtn$ t0n$644 lalp2yt!Jvx|~$x$Ifa$gd!$x$If^a$gd!$x$If^a$gd!~0"$x$Ifa$gd!kdM$$Iflrtn$ t0n$644 lalp2yt!.24$x$Ifa$gd!$x$If^a$gd!$x$If^a$gd!46>/!$x$Ifa$gd!kdM$$Ifl4rtn$` t0n$644 lalp2yt!>z|$x$Ifa$gd!$x$If^a$gd!$x$Ifa$gd!/!$x$Ifa$gd!kdM$$Ifl4rtn$ t0n$644 lalp2yt!Ƞ̠fjl$x$Ifa$gd!$x$If^a$gd!$hx$If^ha$gd!$x$If^a$gd!lnv0"$x$Ifa$gd!kd6M$$Iflrtn$ t0n$644 lalp2yt!v$x$Ifa$gd!$xx$If^a$gd!$x$If^a$gd!0"$x$Ifa$gd!kd1M$$Iflrtn$ t0n$644 lalp2yt!D$x$Ifa$gd!$xx$If^a$gd!$x$If^a$gd!0"$x$Ifa$gd!kd,M$$Iflrtn$ t0n$644 lalp2yt!$xx$Ifa$gd!$x$Ifa$gd!$x$If^a$gd!*.2FHJLNpߺʔs`J*hhhh5CJ\aJmH nHsH tH$h&}5CJ\aJmH nHsH tHh*hh5\nHtH%h!hh5CJ\]aJnHtH-h!hh5CJ\]aJmHnHsHtHh!h45dCJaJnHtHh!hhCJ\aJnHtH(h!hh56CJ\]aJnHtH"h!hh5CJ\aJnHtHh!hhCJaJnHtH0"$x$Ifa$gd!kd'M$$Iflrtn$ t0n$644 lalp2yt!$x$Ifa$gd! x$Ifgd!x$If^gd!/!$x$Ifa$gd!kd"N$$Ifl4rtn$ t0n$644 lalp2yt!$x$Ifa$gd! x$Ifgd!x$If^gd!/!$x$Ifa$gd!kd]N$$Ifl4rtn$ t0n$644 lalp2yt!$x$Ifa$gd! x$Ifgd!x$If^gd!/!$x$Ifa$gd!kdN$$Ifl4rtn$ t0n$644 lalp2yt!$x$Ifa$gd! x$Ifgd!x$If^gd!</$xx$Ifa$gd!kdN$$Ifl4rtn$ t0n$644 lalp2yt!<FHJLnpB=55$a$gdhgdhkdN$$IflFtn$ t0n$6  44 lalpyt!$x$Ifa$gd!$xx$Ifa$gd!pĦԦ:kdN$$Ifl\j#jb t0#644 lalp(yt! $$Ifa$gd! -kdN$$IflG\j#jb t0#644 lalp(yt! $$Ifa$gd! $If`gd! &(8D "BFHVʽqaqR?%hh&kM5CJ\]aJmH sH hByah4CJaJmH sH h&kM5CJ\]aJmH sH %hByahw5CJ\]aJmH sH h&kMCJaJmH sH h&kMh&kM5CJaJmH sH h&kMhw5CJaJmH sH h a05CJaJmH sH hPL5CJaJmH sH "h!hh5CJ\aJnHtHh!hhCJ\aJnHtH%h!hh6CJ\]aJnHtH $&(-kdN$$IflG\j#jb t0#644 lalp(yt! $$Ifa$gd! $If`gd!(8:BDF-kdfN$$IflG\j#jb t0#644 lalp(yt! $$Ifa$gd! $If`gd!F H`baUUIDgd&kM $xxa$gd&kM $xxa$gdwkdG N$$IflV0# t0#644 lalpyt! $$Ifa$gd! $IfgdhVXZ`bz>LZ&*<@ڬ̺~~~n_L*CJaJhiCJaJj NhMhMCJUaJhQhi56>*CJaJhQhi56CJaJ"hQhi5>*CJaJmH sH hQhi5CJaJmH sH LNL¯bıƱD $d a$gdm$d xxa$gdm$xx^`a$gdi$xx`a$gdi$((`a$gdm $((a$gdm $xxa$gdi*FHJL¯bıƱ̱tdTB0"hshi56CJaJmH sH "hshi5>*CJaJmH sH hshi5CJaJmH sH hshm5CJaJmH sH hshiCJaJmH sH hmhiCJaJmH sH hd}hmCJaJmH sH hd}hm6CJaJmH sH h] Ohm6CJaJmH sH h] OhmCJaJmH sH hmCJ\aJmH sH "h] OhmCJH*\aJmH sH h] OhmCJ\aJmH sH DFlnprt˲qf[S[S[K[S[S[@h1\56CJaJh>CJaJhMCJaJhihiCJaJh_hiCJaJ:j,Nh!hiB*CJEHOJQJUaJmHphsHj M hiCJUVaJ'hiB*CJOJQJaJmHphsH0jhiB*CJOJQJUaJmHphsHhshiCJaJmH sH "hshi56CJaJmH sH %hshi56>*CJaJmH sH DtHbҴ\>\r$d ^`a$gdm d ^gdmd ^`gdmd gdm$d `a$gdm $d a$gdm $d a$gdmDFH^`bҴԴڴܴ@BNP^ڵܵƻ|q|e|q|Whsh1\56CJaJhshiCJH*aJhshMCJaJhshiCJaJh=hi6>*CJaJhiCJaJhDWhiCJaJh'hiCJaJh>CJaJhihiCJaJh1\hi56CJaJh1\hi56>*CJaJh1\h1\56>*CJaJh1\h1\56CJaJ >@BVZ\r·ƷзԷ4ͳ͚ͫͫͫͫvb'hJh56@B*CJaJph#h1\h07!5>*B*CJaJph#h1\hM5>*B*CJaJph h1\hM5B*CJaJphhMCJaJhuuhi6>*CJaJhuuhiCJH*aJhuuhiCJaJhshiCJaJhshi56>*CJaJhshi56CJaJ>>B@ؾT^$xx`a$gd$xx`a$gd $xxa$gd xx`gdxxgdgd$d `a$gdm$d ^`a$gdm$d ^a$gdm4<>>@B־ؾܾ޾Tƫ~lT*@B*CJaJmHphsH5jH/NhiEh07!5@B*CJUaJmHphsH!hsh07!@B*CJaJph'hJh56@B*CJaJph'hJh07!56@B*CJaJph \^|Ѽ~iViVGV7h!hM>*CJaJmH sH j*CJaJmH sH 1j|Ph!h-^5B*CJUaJmH phsH %h!h]HB*CJaJmH phsH (h!h]H5B*CJaJmH phsH #h]Hh]H56B*CJaJphh]H56B*CJaJphb"4Vx$ Hxx$Ifa$gd! Hxxgd]Hxz|~2$ Hxx$Ifa$gd!kdP$$Iflr=2 .#T t0$44 la^p2yt!~0 Hxx$Ifgd!$xx$If`a$gd!$pxx$If^pa$gd!$pxx$If^p`a$gd!$ Hxx$Ifa$gd! kd $P$$Ifl4r=2 .#T t0$44 la^p2yt! Hxx$Ifgd! RTL|~$ Hxx$Ifa$gd!$ Hxx$Ifa$gd! xz~λ𻤻λpVA(h!h]HB*CJaJmHnHphu2jVPh!h;?@B*CJUaJmHphsH(h!h]H5B*CJaJmHphsHjGPh]HUj%Q h]HUVh]Hjh]HU,h!h]HB*CJaJmHnHphsHu%h!h]HB*CJaJmHphsH h!h]H5B*CJaJph h!h]HB*CJH*aJphh!h]HB*CJaJph~.$ Hxx$Ifa$gd!kd|FP$$Ifl4r=2 .#T t0$44 la^p2yt!B$ Hxx$Ifa$gd!$ Hxx$Ifa$gd!.$ Hxx$Ifa$gd!kdUP$$Ifl4 r=2 .#T t0$44 la^p2yt!XPR$ H$Ifa$gd!$ Hxx$Ifa$gd!$ Hxx$Ifa$gd!XPRTXj˼t]UQF>U˼jPh]HUjP h]HUVh]Hjh]HU,h!h]HB*CJaJmHnHphsHu(h!h]H5B*CJaJmHphsH%h!h]HB*CJaJmHphsH h!h]H5B*CJaJphh!h;?B*CJaJphh!h]HB*CJaJph(h!h]HB*CJaJmHnHphuj{Ph;?UjhQ h;?UVh;?jh;?URTXj2$ Hxx$Ifa$gd!kdP$$Iflr=2 .#T t0$44 la^p2yt!j Hxx$Ifgd!$ Hxx$Ifa$gd!$ Hxx$Ifa$gd!tv2%% Hxxgdmdkd.P$$Iflr=2 .#T t0$44 la^p2yt!"rtvμs^KC?4j)5P hmdUVhmdjhmdU%h!hmdB*CJaJmHphsH(h!hmdB*CJaJmHnHphu&jPh!hmdB*CJUaJphh!hmdB*CJaJph(h!hmd5B*CJaJmHphsH h!hmd5B*CJaJph#h1\h_)5>*B*CJaJphhmd5>*B*CJaJph#h1\hmd5>*B*CJaJph h1\hmd5B*CJaJphv|$ Hxx$Ifa$gd!2$ Hxx$Ifa$gd!kdP$$Iflr#N t044 lap2yt!$Bz$ Hxx$Ifa$gd! Hxx$Ifgd!0$ Hxx$Ifa$gd!kd%P$$Iflr#N t044 lap2yt!L$ Hxx$Ifa$gd! Hxx$Ifgd!&0ܪlVC0%hh07!B*CJaJmHphsH$hh07!CJaJmHnHsHtH*h_)h07!5>*CJaJmHnHsHtH*h_)h5>*CJaJmHnHsHtH'h_)h07!5CJaJmHnHsHtH'h_)h5CJaJmHnHsHtHh_)CJaJmHnHsHtHh!hmdmHsHj$QhmdUj5P hmdUVhmd%h!hmdB*CJaJmHphsHjhmdUjQhmdU2$ Hxx$Ifa$gd!kd#Q$$Iflr#N t044 lap2yt!<>$ Hxx$Ifa$gd! Hxx$Ifgd!2**%gdd gd07!kdCQ$$Iflr#N t044 lap2yt!,T~0tJfhRT$a$gd1N $`a$gd1N$xx^a$gd1Ngd1N$a$gd1N$ xxa$gd Hxxgd`gd07!0P&.06nfhٵycP=cyc%hL5>*B*CJaJmHphsH%h a05>*B*CJaJmHphsH+h1Nh1N5>*B*CJaJmHphsH%h1N5>*B*CJaJmHphsH%h5>*B*CJaJmHphsH+h_)h5>*B*CJaJmHphsH(h_)h5B*CJaJmHphsHhh07!CJaJmHsH%hh07!B*CJaJmHphsH%hhB*CJaJmHphsH>HJLRfóãÓre\\G(hsh1N5B*CJaJmHphsHh1NCJ\aJh1NCJ\aJmHsHh1N5CJ\aJmHsH"h1Nh1N5CJ\aJmHsHh1Nh1NCJ\aJmHsHh1NB*CJaJmHphsHhjMMB*CJaJmHphsH%h1Nh1NB*CJaJmHphsH(h1Nh1N>*B*CJaJmHphsH(h1Nh1N5B*CJaJmHphsHTf L2ff~ $^a$gd1Ngd1N$pxx^pa$gd1N $xxa$gd1N$a$gd1N`gd1N L^`Lgd1N$a$gd1N$fhfhTV&:pĴqdTdTdTdTdTdTdTdTdTdTdTdhvh1NCJ\aJmH sH h1NCJ\aJmH sH %hvh1N56CJ\aJmH sH h1N5CJ\aJmH sH "hvh1N5CJ\aJmH sH h a05CJ\aJmH sH huuh1N6CJaJmH sH huuh1N>*CJaJmH sH "h1N5B*CJaJmH phsH 1jDQhtbh1N5B*CJUaJmH phsH T: Z  "$xxgd4;$ xd a$gd07! $xxa$gd^gd1N $^a$gd1N $^a$gd1NptxJLZ "$&(xeVGV;h7CJaJmH sH hh07!CJaJmH sH hh4CJaJmH sH %hh4B*CJaJmH phsH hh07!5CJaJmH sH %h1Nh_)B*CJaJmH phsH %h1Nh07!B*CJaJmH phsH %hvh1N56CJ\aJmH sH "h Zh1N6CJ\aJmH sH h1N6CJ\aJmH sH h1NCJ\aJmH sH hvh1NCJ\aJmH sH $&(*,.0bh($$If]a$gd! $$Ifa$gd!$a$gdP($ xxa$gdwxxgd4; (,.0Pb(*.@BDFHJNq\MM;* h!h45dB*CJ\aJph"h!h45d5CJ\aJnHtHh!h45dCJaJnHtH(h!h45dB*CJ\aJmH phsH *h!h45d5CJ\aJmHnHsHtH+h!h45dCJOJQJ\^JaJnHtH"h!h45d5CJ\aJnHtH"h75B*CJaJmH phsH (hg~h75B*CJaJmH phsH hh7CJaJmH sH hh1NCJaJmH sH h1NCJaJmH sH (*.0% x$Ifgd!kdgQ$$Iflrz# t0#644 lalp2yt!.BDFH$x$Ifa$gd!$x$If^a$gd!HJN. $x$Ifa$gd!kdhQ$$Ifl.rz# t0#644 lalp2yt!N$x$Ifa$gd! x$Ifgd!$ 0xx$Ifa$gd!"$rtxz|6:<>B"$&*ܸܨܨܸʗܨܸܗܨܸqܸqܗܸqh!h45d5CJaJnHtH+h!h45d5B*CJ\aJnHphtH h!h45dB*CJ\aJphh!h45dCJ\aJnHtH"h!h45d5CJ\aJnHtH"h!h45d5CJ\aJnHtHh!h45dCJaJnHtH(h!h45dB*CJ\aJnHphtH($-$x$Ifa$gd!kdiQ$$Ifl4rz# t0#644 lalp2yt!$$x$Ifa$gd!$ 0xx$Ifa$gd!-$x$Ifa$gd!kdXjQ$$Ifl4rz# t0#644 lalp2yt!$x$Ifa$gd! x$Ifgd!$ 0xx$Ifa$gd!-$x$Ifa$gd!kdkQ$$Ifl4rz# t0#644 lalp2yt!rtxz$x$Ifa$gd! x$Ifgd!$ 0xx$Ifa$gd!z|-$x$Ifa$gd!kdlQ$$Ifl4rz# t0#644 lalp2yt!6:<$x$Ifa$gd! x$Ifgd!$ 0xx$Ifa$gd!<>B. $x$Ifa$gd!kdmQ$$Iflrz# t0#644 lalp2yt!B"$$x$Ifa$gd! x$Ifgd!$ 0xx$Ifa$gd!$&*. $x$Ifa$gd!kd0oQ$$Iflrz# t0#644 lalp2yt!*>F8>@BD˻ݩlW˻BW(h!h45d56CJ\]aJnHtH(h!h45d56CJ\]aJnHtH%h!h45d6CJ\]aJnHtH%h!h45d5CJ\]aJnHtH-h!h45d5CJ\]aJmHnHsHtH"h!h45d5CJ\aJnHtHh!h45dCJ\aJnHtH"h!h45d5CJ\aJnHtHh!h45dCJaJnHtH%h!h45dB*CJaJnHphtH*8@B$x$Ifa$gd! x$Ifgd!$xx$If^a$gd!BD.$xx$Ifa$gd!kdgpQ$$Iflrz# t0#644 lalp2yt!PC2xx$If^gd! xx$Ifgd!kdqQ$$IflFz# t0#6  44 lalpyt!$xx$Ifa$gd!$xx$Ifa$gd!$xx$If^a$gd!0 $xx$Ifa$gd!kdcrQ$$Iflrz# t0#644 lalp2yt!BD(* "^`dfhl@BTVZ\ооiiZZh!h+-CJaJnHtH*h!h45d5CJ\aJmHnHsHtH(h!h45dB*CJ\aJnHphtH(h!h45d56CJ\]aJnHtH(h!h45d56CJ\]aJnHtH"h!h45d5CJ\aJnHtHh!h45dCJaJnHtHh!h45dCJ\aJnHtH h!h45dB*CJ\aJph#D$xx$Ifa$gd!$xx$If^a$gd!xx$If^gd!0 $xx$Ifa$gd!kd^sQ$$Iflrz# t0#644 lalp2yt!*$xx$Ifa$gd!$xx$If^a$gd!xx$If^gd!0"$x$Ifa$gd!kdYtQ$$Iflrz# t0#644 lalp2yt!"$xx$Ifa$gd!$x$Ifa$gd!$xx$If^a$gd! xx$If^gd!0"$x$Ifa$gd!kdTuQ$$Iflrz# t0#644 lalp2yt!`df$xx$Ifa$gd!$x$Ifa$gd!$x$If^a$gd! xx$If^gd!fhl0"$x$Ifa$gd!kdOvQ$$Iflrz# t0#644 lalp2yt!l\`b$xx$Ifa$gd!$x$Ifa$gd!$xx$If^a$gd! xx$If^gd!\`bdh&`hjltrvxz~j~j~[j~H$h!h45dCJOJQJaJnHtHh!h+-CJaJnHtH'h!h45dCJ\aJmHnHsHtHh!h45dCJ\aJnHtHh!h45dCJaJnHtH h!h45dB*CJ\aJph"h!h45d5CJ\aJnHtH(h!h45d56CJ\]aJnHtH(h!h45d56CJ\]aJnHtH*h!h45d5CJ\aJmHnHsHtHbdh0"$x$Ifa$gd!kdJwQ$$Iflrz# t0#644 lalp2yt!h$xx$Ifa$gd!$x$Ifa$gd!$x$Ifa$gd! xx$If^gd!&/!$x$Ifa$gd!kdExQ$$Ifl4rz# t0#644 lalp2yt!&^`hj$xx$Ifa$gd!$x$Ifa$gd!$xx$If^a$gd!$x$If^a$gd!jlt/!$x$Ifa$gd!kdyQ$$Ifl4rz# t0#644 lalp2yt!t$xx$Ifa$gd!$x$Ifa$gd!$xx$If^a$gd!$$If^a$gd!/!$x$Ifa$gd!kdzQ$$Ifl4rz# t0#644 lalp2yt!prvx$xx$Ifa$gd!$x$Ifa$gd!$xx$If^a$gd!$$If^a$gd!xz/!$x$Ifa$gd!kd{Q$$Ifl4rz# t0#644 lalp2yt!$xx$Ifa$gd!$x$Ifa$gd!$xx$If^a$gd!$$If^a$gd!&:<>FTXZ\^bȳvfTfȳT@'h!h45dCJ\aJmH nHsH tH"h!h45d5CJ\aJnHtHh!h45d5CJaJnHtH%h!h45d6CJ\]aJnHtH%h!h45d5CJ\]aJnHtH-h!h45d5CJ\]aJmHnHsHtH(h!h45d56CJ\]aJnHtH(h!h45d56CJ\]aJnHtH'h!h45dCJ\aJmHnHsHtHh!h45dCJaJnHtH0/$xx$Ifa$gd!kd}Q$$Ifl4rz# t0#644 lalp2yt!0:<>FVPC/$xx$If^a$gd! xx$Ifgd!kdB~Q$$IflFz# t0#6  44 lalpyt!$xx$Ifa$gd!VXZ\$xx$Ifa$gd!$xx$If^a$gd!\^b0"$x$Ifa$gd!kdQ$$Iflrz# t0#644 lalp2yt!b$x$Ifa$gd!$x$If^a$gd!$x$If^a$gd!LN BF Կ{{lh!h+-CJaJnHtHh!h45dCJ\aJnHtH"h!h45d5CJ\aJnHtH%h!h45dB*CJaJnHphtHh!h45dCJaJnHtH(h!h45d56CJ\]aJnHtH*h!h45d5CJ\aJmH nHsH tH*h!h45d56CJaJmH nHsH tH!0"$x$Ifa$gd!kdQ$$Iflrz# t0#644 lalp2yt!FJL$x$Ifa$gd!$x$If^a$gd!$x$If^a$gd!LNV/!$x$Ifa$gd!kdQ$$Ifl4rz#` t0#644 lalp2yt!V$x$Ifa$gd!$x$If^a$gd!$x$Ifa$gd!/!$x$Ifa$gd!kd8Q$$Ifl4rz# t0#644 lalp2yt!~$x$Ifa$gd!$x$If^a$gd!$hx$If^ha$gd!$x$If^a$gd!0"$x$Ifa$gd!kdsQ$$Iflrz# t0#644 lalp2yt!$x$Ifa$gd!$xx$If^a$gd!$x$If^a$gd!0"$x$Ifa$gd!kdnQ$$Iflrz# t0#644 lalp2yt!\$x$Ifa$gd!$xx$If^a$gd!$x$If^a$gd!0"$x$Ifa$gd!kdiQ$$Iflrz# t0#644 lalp2yt!$xx$Ifa$gd!$x$Ifa$gd!$x$If^a$gd!0"$x$Ifa$gd!kddQ$$Iflrz# t0#644 lalp2yt!$x$Ifa$gd! x$Ifgd!x$If^gd!/!$x$Ifa$gd!kd_Q$$Ifl4rz# t0#644 lalp2yt! $x$Ifa$gd! x$Ifgd!x$If^gd! /!$x$Ifa$gd!kdQ$$Ifl4rz# t0#644 lalp2yt!$x$Ifa$gd! x$Ifgd!x$If^gd!/!$x$Ifa$gd!kdljQ$$Ifl4rz# t0#644 lalp2yt! $x$Ifa$gd! x$Ifgd!x$If^gd! T/$xx$Ifa$gd!kdQ$$Ifl4rz# t0#644 lalp2yt!J^`bdf 0 < > N Z  Ʊp]Mp]Mp]Mp;p"h!h+-5CJ\aJnHtHh!h45dCJ\aJnHtH%h!h45d6CJ\]aJnHtH"h!h45d5CJ\aJnHtH*h+-h45d5CJ\aJmH nHsH tHh*h1N5\nHtHh45d5\nHtH(h!h45d56CJ\]aJnHtHh!h45dCJaJnHtH%h!h45d5CJ\]aJnHtH-h!h45d5CJ\]aJmHnHsHtHT^`bdfB==5$a$gd45dgd45dkd/Q$$IflFz# t0#6  44 lalpyt!$x$Ifa$gd!$xx$Ifa$gd!:kdQ$$Ifl\xz#xb t0#644 lalp(yt! $$Ifa$gd!  -kdQ$$IflG\xz#xb t0#644 lalp(yt! $$Ifa$gd! $If`gd! 0 2 : < > -kdŽQ$$IflG\xz#xb t0#644 lalp(yt! $$Ifa$gd! $If`gd!> N P X Z \ -kdQ$$IflG\xz#xb t0#644 lalp(yt! $$Ifa$gd! $If`gd!\  " $ & ( * aYIIII$ xxa$gdw$a$gdP(kdQ$$IflV0z#z t0#644 lalpyt! $$Ifa$gd! $Ifgd+- " $ : D F H J x z     " > ɾ|peWK?K3hshsCJ]aJhshtbCJ]aJhshCJ]aJhsh5CJ]aJh07!hCJaJhL5CJ\]aJh a05CJ\]aJhsh5CJ\]aJh45CJ\]aJh5CJ\]aJh07!hw5CJ\]aJh07!hwCJaJhP(5CJaJhhw5CJaJh+-CJaJh7CJaJ"h45d5B*CJaJmH phsH * , . 0 2 4 6 8 : z  B X t z $ 0xxx^a$gd4;$ 0xxx^a$gd4;xxgd4; $`a$gdgd $xxa$gd$ xxa$gdw> B T X . D H \ b    j l n v  ɶ窜ph\PG;h_h6CJaJhs6CJaJh_hs6CJaJh_hs>*CJaJhsCJaJj5QhshsCJUaJhwhs56>*CJaJhwhs56CJaJhshs5>*CJaJhshs5CJaJ%hshB*CJaJnHphtH%hshsEB*CJaJnHphtHhshsECJaJhshsE5CJaJhshCJ]aJz H \   . l n  & j $`a$gdK$a$gdK$pxx^pa$gds $xxa$gds $xxa$gdsxxgd4;$ 0xxx^a$gd4;$ 0xxx^a$gd4;   & H d f h j " ǷLjxixZKZ<hhwCJaJmH sH hhCJaJmH sH hhsCJaJmH sH hd}hmCJaJmH sH hd}hm6CJaJmH sH h] Ohm6CJaJmH sH hmCJ\aJmH sH "h] OhmCJH*\aJmH sH h] OhmCJ\aJmH sH h] OhmCJaJmH sH hmCJaJh] Ohm6CJaJhm6CJaJhGhm6CJaJ " . ^ $ & ^ F n  @ |  " @ ^gdK ^`gdKgdK$a$gdK$a$gdK $`a$gdK  . 0 V X Z \ ^ v x ˸˰pRG<4<4<hCJaJhhsCJaJh_hsCJaJ:jQh!hsB*CJEHOJQJUaJmHphsH%j[P hsCJUVaJnHtH'hsB*CJOJQJaJmHphsH0jhsB*CJOJQJUaJmHphsHhsCJaJ%hshs56>*CJaJmH sH "hshs56CJaJmH sH "hshs5>*CJaJmH sH hshs5CJaJmH sH    $ & . Z \ ^  D F n z |     $ & 2 4 B Ǹݒ݇|qiqiqiq[iqiqiqiqh=hs6>*CJaJhsCJaJhDWhsCJaJh'hsCJaJhhCJaJhCJH*aJhwhs56CJaJhwhs56>*CJaJhwh56>*CJaJhwh56CJaJhwCJaJhCJaJhhsCJaJhKCJaJh>CJaJ!B      " $ & : > @ V h l      , F d l n Ŷyqfh0hsCJaJh3wCJaJhCJaJhsCJaJhCJaJhuuhs6>*CJaJhuuhsCJH*aJhuuhsCJaJhshs56>*CJaJhshs56CJaJhshwCJaJhshsCJH*aJhshCJaJhshsCJaJ%@ V f   4 > B v   r v Hxxgd0$xx`a$gd4;$xx`a$gd4;xxgd4; $^a$gdK$^`a$gdK $`a$gdK     4 > @ B * ,  | ɻwbM8M8M)hg~h$W@B*CJaJmH phsH )hg~h@B*CJaJmH phsH )hg~h @B*CJaJmH phsH 2j\Qhg~h@B*CJUaJmH phsH !hsh@B*CJaJphhJh y56CJaJhs5>*CJaJhwh05>*CJaJhwh05CJaJhwCJaJh0h3wCJaJh0hsCJaJh0hsCJH*aJ| ~   , . 0 4 8 :    \ ^ r t v ծ՗՗}hh]hG+hJh y56B*CJaJmHphsHjRh%/ h0U)hg~h@B*CJaJmHphsH2jQh0h@B*CJUaJmHphsH,hg~h@B*CJH*aJmH phsH #h0@B*CJaJmH phsH )hg~h$W@B*CJaJmH phsH )hg~h@B*CJaJmH phsH )hg~h$W@B*CJaJmHphsH  ! % % ' ' ( ) , &- - - - - - . $ Hxx$Ifa$gd! Hxxgd0$d((a$gd y$d((a$gd y$d((`a$gd y$d((`a$gd y  " " % % ' ' ' &- N- - лoXB/%h y56B*CJaJmHphsH+hwh056B*CJaJmHphsH,h yh y6@B*CJaJmHphsH5jÓSh yh 6@B*CJUaJmHphsH2j[Sh yh @B*CJUaJmHphsH,h yh y@B*CJH*aJmHphsH)h yh y@B*CJaJmHphsH2jPRh yh @B*CJUaJmHphsH)heXh y@B*CJaJmHphsH - - - @. X. j. . . . . / J0 L0 j0 l0 n0 p0 r0 0 wsh`wK<h!h0B*CJaJph(h!h0B*CJaJmHnHphujFsTh-^Uj#Q h-^UVh-^jh-^Uh!h06CJaJmH sH h!h0>*CJaJmH sH jUTh!h0CJUaJ%h!h0B*CJaJmH phsH (h!h05B*CJaJmH phsH +hwh056B*CJaJmHphsH%h 56B*CJaJmHphsH. >. @. B. kdTT$$IflrN ^#N&F$ t0#44 lap2yt!$ Hxx$Ifa$gd!B. D. F. H. J. L. N. P. R. V. X. j. . . . . . / $pxx$If^p`a$gd!$p~xx$If^p`~a$gd!$pxx$If^p`a$gd!$ Hxx$Ifa$gd! / b/ / / kd_rT$$Ifl4rN ^#`N&F$ t0#44 lap2yt! Hxx$Ifgd!/ / / / J0 r0 0 0 0 Hxx$Ifgd!$ Hxx$Ifa$gd!0 0 0 .$ Hxx$Ifa$gd!kdTT$$Ifl4 rN ^# N&F$ t0#44 lap2yt!0 0 0 1 21 41 61 81 1 1 $2 &2 (2 "3 &3 (3 *3 <3 j3 l3 n3 3 쳨ƈ}n[P;(h!h0B*CJaJmHnHphuj"Uhwh U%h!h^~B*CJaJmHphsHh!hqPB*CJaJphh!h0CJaJj"Th%/ h0U(h!h05B*CJaJmHphsHh!h0mHsH%jETh!h CJUaJmHsH,h!h0B*CJaJmHnHphsHuh!h0B*CJaJph%h!h0B*CJaJmHphsH0 1 41 81 1 1 1 $ Hxx$Ifa$gd!$ Hxx$Ifa$gd!1 1 1 .$ Hxx$Ifa$gd!kd1T$$Ifl4 rN ^# N&F$ t0#44 lap2yt!1 1 $2 (2 x2 2 $3 $ Hxx$Ifa$gd!$ Hxx$Ifa$gd!$3 &3 *3 <3 0$ Hxx$Ifa$gd!kd!U$$Ifl rN ^#N&F$ t0#44 lap2yt!<3 j3 n3 3 3 Hxx$Ifgd!$ Hxx$Ifa$gd!3 3 3 L4 2%% Hxxgd kdkV$$IflrN ^#N&F$ t0#44 lap2yt!3 L4 4 4 5 &5 (5 *5 N5 5 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 ŭŝŅvnjUF3%h!h B*CJaJmHphsHh!h B*CJaJph(h!h B*CJaJmHnHphuh jHVhUj r'Q hUVhjhUh!h 6CJaJmH sH h!h >*CJaJmH sH .jmVh!h B*CJUaJmH phsH %h!h B*CJaJmH phsH (h!h 5B*CJaJmH phsH #heXh 56B*CJaJphL4 R4 x4 4 4 4 4 $ Hxx$Ifa$gd!4 4 4 4 2$ Hxx$Ifa$gd!kdlV$$IflrN #N&Fx t0#44 lap2yt!4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 $5 &5 *5 N5 5 5 $pxx$If^p`a$gd!$p~xx$If^p`~a$gd!$pxx$If^p`a$gd!$ Hxx$Ifa$gd!5 6 <6 >6 kdaV$$Ifl4rN #`N&Fx t0#44 lap2yt! Hxx$Ifgd!>6 @6 6 6 6 6 7 7 \7 7 7 Hxx$Ifgd!$ Hxx$Ifa$gd! 7 7 7 .$ Hxx$Ifa$gd!kdV$$Ifl4 rN # N&Fx t0#44 lap2yt!7 7 7 7 7 7 7 x8 8 8 8 8 8 8 : : *: X: Z: \: : : : ݻݛƐpaݛVpJ>h B*CJaJphhwB*CJaJphj0^Whwh Uh!hD!B*CJaJph(h!h B*CJaJmHnHphuh!h CJaJjVhwh U(h!h 5B*CJaJmHphsHh!h mHsHjVhCth U,h!h B*CJaJmHnHphsHu%h!h B*CJaJmHphsHh!h B*CJaJph7 7 7 7 ,8 p8 r8 $ Hxx$Ifa$gd!$ Hxx$Ifa$gd!r8 t8 x8 .$ Hxx$Ifa$gd!kdV$$Ifl4 rN # N&Fx t0#44 lap2yt!x8 8 8 8 8 8 9 9 : $ Hxx$Ifa$gd! $If^gd!$ Hxx$Ifa$gd!: : : *: 2$ Hxx$Ifa$gd!kdK]W$$IflrN #N&Fx t0#44 lap2yt!*: X: \: : : Hxx$Ifgd!$ Hxx$Ifa$gd!: : : : : 2%%% Hxxgd4;kd`X$$IflrN #N&Fx t0#44 lap2yt!: : : : : : ; ; ; ; ; ; T< < < < < < P= ⿭|q|b|ODOjXh%/ hqPU%h!hB*CJaJmHphsHh!hqPB*CJaJphj*Xh%/ hqPUh!hB*CJaJph h!h5B*CJaJph hwh5B*CJaJph#hwhw5>*B*CJaJph#hwhqP5>*B*CJaJph hwhw5B*CJaJph hwhqP5B*CJaJphh8 B*CJaJph: ; ; (; J; b; ; $ Hxx$Ifa$gd! Hxxgd4;; ; ; 2$ Hxx$Ifa$gd!kdEX$$Iflr#N  t044 lap2yt!; ; ; ; ; < P< < $ Hxx$Ifa$gd!$ Hxx$Ifa$gd! Hxx$Ifgd!< < < 2$ Hxx$Ifa$gd!kdX$$Iflr#N  t044 lap2yt!< < < = @= T= = $ Hxx$Ifa$gd!$ Hxx$Ifa$gd! Hxx$Ifgd!P= R= = = = $@ &@ ,@ |@ @ @ @ @ A .B 4B űťwh\hM<!hqPCJOJQJ\aJmHsHhhqPCJaJmHsHhVLCJaJmHsHhyhqPCJaJmHsHhqPCJaJmHsH"hwhqP5>*CJaJmHsHhwhqP5CJaJmHsHhwCJaJmHsH&jXh!hqPB*CJUaJph%h!hqPB*CJaJmHphsH%h!hB*CJaJmHphsH(h!hB*CJH*aJmHphsH= = = 2$ Hxx$Ifa$gd!kd1X$$Iflr#N  t044 lap2yt!= = = > > > D? F? @ "@ $Ifgd/W $If`gd!$ Hxx$Ifa$gd! Hxx$Ifgd! "@ $@ &@ @ 2&& xd gdqPkdRX$$Iflr#N  t044 lap2yt!@ A TA A A .B LB nB B B C C dD D dE E E $F $a$gd;? $xxa$gd;? Hxx^gd;? Hxxgd;? r7$8$@&H$^gd;? xgd;? xd gdqP d gdqP4B 6B LB RB nB tB B B B B B B E E F ȵȵwdN8+hsh5>*B*CJaJmHphsH+hshVL5>*B*CJaJmHphsH%hVLhVLB*CJaJmHphsH%h5>*B*CJaJmHphsH+hwhVL5>*B*CJaJmHphsH(hwhVL5B*CJaJmHphsH$hqPhqPCJOJQJaJmHsHhqPCJOJQJaJmHsH$hhqPCJOJQJaJmHsH'hhqPCJOJQJ\aJmHsHF F F F "F $F :F DF .G :G G G G G G 2H DI FI PI RI (J íØppp`N`E`E`hCJ\aJ"hsh5CJ\aJmHsHhshCJ\aJmHsH%hshB*CJaJmHphsH(hsh>*B*CJaJmHphsH(hsh5B*CJaJmHphsH+hshjMM5>*B*CJaJmHphsH+hsh5>*B*CJaJmHphsH%hL5>*B*CJaJmHphsH%h a05>*B*CJaJmHphsH$F :F .G G G 2H TH H I "I I (J ,J PJ J J *K ,K L $^a$gdgd$a$gd$pxx^pa$gd$a$gd;?`gd;? L^`Lgd;?$a$gd;? $`a$gd;?gd;?(J *J ,J PJ J J (K *K ,K 4K 8K TK K K @L HL L L M M M M N N N N O O O VO jO O O O ,P .P zP |P P ŵtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdhvhCJ\aJmH sH hCJ\aJmH sH %hvh56CJ\aJmH sH h5CJ\aJmH sH "hvh5CJ\aJmH sH h,Th6CJaJmH sH h,Th>*CJaJmH sH %hVThB*CJaJmH phsH .j7XhVLh;?B*CJUaJmH phsH &L M M M N 8N N O jO O

R @R BR DR FR HR JR LR NR PR RR $xxa$gd/W $^a$gd $^a$gdP P P P Q Q :R ^R ~R R VS XS \S nS pS rS tS vS xS |S ͸~hSDD2"h!h^~5CJ\aJnHtHh!h^~CJaJnHtH(h!h^~B*CJ\aJmH phsH *h!h^~5CJ\aJmHnHsHtH+h!h^~CJOJQJ\^JaJnHtH"h!h^~5CJ\aJnHtH"h/W5B*CJaJmH phsH (hg~h/W5B*CJaJmH phsH "h;?5B*CJaJmH phsH "h Zh6CJ\aJmH sH h6CJ\aJmH sH RR TR VR XR ZR \R ^R R R R R S S VS $$If]a$gd! $$Ifa$gd! $xxa$gd/W VS XS \S 0% x$Ifgd!kdX$$Iflrz# p t0#644 lalp2yt!\S pS rS tS vS $x$Ifa$gd!$x$If^a$gd!vS xS |S . $x$Ifa$gd!kdX$$Ifl.rz# p t0#644 lalp2yt!|S S S pT tT vT xT ~T T T T T T T T T `U bU dU lU nU pU xU U U U U U U `V V V V V V BW DW W W W W W ˹˧˗˗˧˹˗˧˗˧q˹˧q˹˧qh!h^~5CJaJnHtH+h!h^~5B*CJ\aJnHphtHh!h^~CJ\aJnHtH"h!h^~5CJ\aJnHtH"h!h^~5CJ\aJnHtHh!h^~CJaJnHtH(h!h^~B*CJ\aJnHphtH h!h^~B*CJ\aJph)|S S nT pT tT vT $x$Ifa$gd! x$Ifgd!$ 0xx$Ifa$gd!vT xT T -$x$Ifa$gd!kdX$$Ifl4rz# p t0#644 lalp2yt!T T T T T $x$Ifa$gd!$ 0xx$Ifa$gd!T T T -$x$Ifa$gd!kdX$$Ifl4rz# p t0#644 lalp2yt!T bU dU lU nU $x$Ifa$gd! x$Ifgd!$ 0xx$Ifa$gd!nU pU xU -$x$Ifa$gd!kdLX$$Ifl4rz# p t0#644 lalp2yt!xU U U U U $x$Ifa$gd! x$Ifgd!$ 0xx$Ifa$gd!U U U -$x$Ifa$gd!kd}X$$Ifl4rz# p t0#644 lalp2yt!U `V V V V $x$Ifa$gd! x$Ifgd!$ 0xx$Ifa$gd!V V V . $x$Ifa$gd!kdX$$Iflrz# p t0#644 lalp2yt!V DW W W W $x$Ifa$gd! x$Ifgd!$ 0xx$Ifa$gd!W W W . $x$Ifa$gd!kdX$$Iflrz# p t0#644 lalp2yt!W W W `X X X X X X Y Y "Y 6Y 8Y :Y Y @Y DY Y Y BZ FZ HZ JZ NZ Z ˻ݩj˻UjDUjD h!h^~B*CJ\aJph(h!h^~56CJ\]aJnHtH(h!h^~56CJ\]aJnHtH%h!h^~5CJ\]aJnHtH-h!h^~5CJ\]aJmHnHsHtH"h!h^~5CJ\aJnHtHh!h^~CJ\aJnHtH"h!h^~5CJ\aJnHtHh!h^~CJaJnHtH%h!h^~B*CJaJnHphtHW bX X X X $x$Ifa$gd! x$Ifgd!$xx$If^a$gd!X X Y .$xx$Ifa$gd!kd*X$$Iflrz# p t0#644 lalp2yt!Y Y Y "Y (Y 8Y PC2xx$If^gd! xx$Ifgd!kdaX$$IflFz# t0#6  44 lalpyt!$xx$Ifa$gd!8Y :Y Y $xx$Ifa$gd!$xx$If^a$gd!>Y @Y DY 0 $xx$Ifa$gd!kd&X$$Iflrz# p t0#644 lalp2yt!DY Y BZ FZ HZ $xx$Ifa$gd!$xx$If^a$gd!xx$If^gd!HZ JZ NZ 0 $xx$Ifa$gd!kd!X$$Iflrz# p t0#644 lalp2yt!NZ Z $[ ,[ .[ $xx$Ifa$gd!$xx$If^a$gd!xx$If^gd!Z Z $[ ,[ .[ 0[ 4[ [ [ \ (\ *\ ,\ 0\ \ ] ] ] ] ] ] ] ^ ^ "^ $^ &^ *^ d^ ^ ^ ^ ^ ^ "_ ιΓ~hΓhΓhΓh*h!h^~5CJ\aJmHnHsHtH(h!h^~B*CJ\aJnHphtH h!h^~B*CJ\aJph(h!h^~56CJ\]aJnHtH(h!h^~56CJ\]aJnHtH"h!h^~5CJ\aJnHtHh!h^~CJaJnHtHh!h^~CJ\aJnHtH".[ 0[ 4[ 0"$x$Ifa$gd!kdX$$Iflrz# p t0#644 lalp2yt!4[ [ \ (\ *\ $xx$Ifa$gd!$x$Ifa$gd!$xx$If^a$gd! xx$If^gd!*\ ,\ 0\ 0"$x$Ifa$gd!kdX$$Iflrz# p t0#644 lalp2yt!0\ \ ] ] ] $xx$Ifa$gd!$x$Ifa$gd!$x$If^a$gd! xx$If^gd! ] ] ] 0"$x$Ifa$gd!kdY$$Iflrz# p t0#644 lalp2yt!] ] ^ "^ $^ $xx$Ifa$gd!$x$Ifa$gd!$xx$If^a$gd! xx$If^gd!$^ &^ *^ 0"$x$Ifa$gd!kd Y$$Iflrz# p t0#644 lalp2yt!*^ d^ ^ ^ ^ $xx$Ifa$gd!$x$Ifa$gd!$x$Ifa$gd! xx$If^gd!^ ^ ^ /!$x$Ifa$gd!kdY$$Ifl4rz# p t0#644 lalp2yt!^ _ "_ *_ ,_ $xx$Ifa$gd!$x$Ifa$gd!$xx$If^a$gd!$x$If^a$gd!"_ *_ ,_ ._ 6_ _ _ _ _ _ <` @` B` D` L` N` ` ` ` ` ` a a a a xeRBh!h^~5CJaJnHtH%h!h^~6CJ\]aJnHtH%h!h^~5CJ\]aJnHtH-h!h^~5CJ\]aJmHnHsHtH$h!h^~CJOJQJaJnHtHh!h^~CJaJnHtHh!h^~CJ\aJnHtH(h!h^~56CJ\]aJnHtH(h!h^~56CJ\]aJnHtH'h!h^~CJ\aJmHnHsHtH,_ ._ 6_ /!$x$Ifa$gd!kdCY$$Ifl4rz# p t0#644 lalp2yt!6_ _ _ _ _ $xx$Ifa$gd!$x$Ifa$gd!$xx$If^a$gd!$$If^a$gd!_ _ _ /!$x$Ifa$gd!kdpY$$Ifl4rz# p t0#644 lalp2yt!_ :` <` @` B` $xx$Ifa$gd!$x$Ifa$gd!$xx$If^a$gd!$$If^a$gd!B` D` L` /!$x$Ifa$gd!kdY$$Ifl4rz# p t0#644 lalp2yt!L` ` ` ` ` $xx$Ifa$gd!$x$Ifa$gd!$xx$If^a$gd!$$If^a$gd!` ` ` /$xx$Ifa$gd!kdY$$Ifl4rz# p t0#644 lalp2yt!` a a a a a PC/$xx$If^a$gd! xx$Ifgd!kdY$$IflFz# t0#6  44 lalpyt!$xx$Ifa$gd!a a "a $a &a (a ,a Xa Za `a ba b b db fb Nc Pc vc c c c d d d d te Ϻ{eߥߥߥRߥߥBh!h^~CJ\aJnHtH%h!h^~B*CJaJnHphtH*h!h^~5CJ\aJmH nHsH tH*h!h^~56CJaJmH nHsH tH'h!h^~CJ\aJmH nHsH tH(h!h^~56CJ\]aJnHtH(h!h^~56CJ\]aJnHtHh!h^~5CJaJnHtHh!h^~CJaJnHtH"h!h^~5CJ\aJnHtH a "a $a &a $xx$Ifa$gd!$xx$If^a$gd!&a (a ,a 0"$x$Ifa$gd!kdY$$Iflrz# p t0#644 lalp2yt!,a Xa Za ^a `a $x$Ifa$gd!$x$If^a$gd!$x$If^a$gd!`a ba ja 0"$x$Ifa$gd!kd Y$$Iflrz# p t0#644 lalp2yt!ja a b b b $x$Ifa$gd!$x$If^a$gd!$x$If^a$gd!b b b /!$x$Ifa$gd!kd Y$$Ifl4rz# `p t0#644 lalp2yt! b \b ^b bb db $x$Ifa$gd!$x$If^a$gd!$x$Ifa$gd!db fb nb /!$x$Ifa$gd!kd Y$$Ifl4rz# p t0#644 lalp2yt!nb b b Hc Lc Nc $x$Ifa$gd!$x$If^a$gd!$hx$If^ha$gd!$x$If^a$gd!Nc Pc Xc 0"$x$Ifa$gd!kd6 Y$$Iflrz# p t0#644 lalp2yt!Xc c c c c $x$Ifa$gd!$xx$If^a$gd!$x$If^a$gd!c c c 0"$x$Ifa$gd!kd1Y$$Iflrz# p t0#644 lalp2yt!c &d d d d $x$Ifa$gd!$xx$If^a$gd!$x$If^a$gd!d d d 0"$x$Ifa$gd!kd,Y$$Iflrz# p t0#644 lalp2yt!d d d te xe ze $xx$Ifa$gd!$x$Ifa$gd!$x$If^a$gd!te ze |e e e f f f f f zg |g g g h (h *h ,h .h 0h Nh Ph Rh h h h h h ɺٺٺٺ٣قoYoYFF%h!h^~6CJ\]aJnHtH*h^~h^~5CJ\aJmH nHsH tH$h^~5CJ\aJmH nHsH tHh*h^~5\nHtH%h!h^~5CJ\]aJnHtH-h!h^~5CJ\]aJmHnHsHtHh!h^~CJaJnHtHh!h^~CJ\aJnHtH(h!h^~56CJ\]aJnHtH"h!h^~5CJ\aJnHtHze |e e 0"$x$Ifa$gd!kd'Y$$Iflrz# p t0#644 lalp2yt!e e f f f $x$Ifa$gd! x$Ifgd!x$If^gd!f f f /!$x$Ifa$gd!kd"Y$$Ifl4rz# p t0#644 lalp2yt!f f f f f $x$Ifa$gd! x$Ifgd!x$If^gd!f f f /!$x$Ifa$gd!kd]Y$$Ifl4rz# p t0#644 lalp2yt!f rg tg xg zg $x$Ifa$gd! x$Ifgd!x$If^gd!zg |g g /!$x$Ifa$gd!kdY$$Ifl4rz# p t0#644 lalp2yt!g g g g g $x$Ifa$gd! x$Ifgd!x$If^gd!g g h /$xx$Ifa$gd!kdY$$Ifl4rz# p t0#644 lalp2yt!h (h *h ,h .h 0h Ph B=55$a$gd^~gd^~kdY$$IflFz# t0#6  44 lalpyt!$x$Ifa$gd!$xx$Ifa$gd!Ph Rh vh h h h h $$Ifa$gd!$a$gd^~h h h h h h F9--- $$Ifa$gd! &$If`&gd!kdY$$Ifl\&.#T t0#644 lalp(yt!h h h h i i F9--- $$Ifa$gd! &$If`&gd!kdY$$IflG\&.#T t0#644 lalp(yt!h i i i &i i i i j j j j j j j j YM$ 0xxx^a$gd4;$ 0xxx^a$gd4;xxgd4; $`a$gdVLgdVL $xxa$gdqPBj Dj Rj Tj Vj Zj \j tj j j 0k Fk k k k k "l 4l лГlZlHlHlHl8he<ha#5CJaJmH sH "h>YMB*CJ]aJmH phsH "hVLB*CJ]aJmH phsH (hhVLB*CJ]aJmH phsH "hhVL5CJ]aJmH sH %hQ\hVLB*CJaJmH phsH (hL5B*CJ\]aJmH phsH (h a05B*CJ\]aJmH phsH .hQ\hVL5B*CJ\]aJmH phsH .hQ\h45B*CJ\]aJmH phsH 4l 8l n n n o o Vo ^o vo xo zo o Dp Lp p p p p p ڶwh`THw<3<hjMM6CJaJhGhjMM6CJaJh_h>YM6CJaJh_h>YM>*CJaJh>YMCJaJjYhm3hm3CJUaJhQuh>YM56>*CJaJhQuh>YM56CJaJ"hQuh>YM5>*CJaJmH sH hQuh>YM5CJaJmH sH he<ha#5CJaJmH sH 'hjMMB*CJaJmH nHphsH tH-he<ha#B*CJaJmH nHphsH tHhe<ha#CJaJmH sH vo zo o o Dp p p p @q q q r r r Xs s s s s t :t jt $a$gdK$^`a$gdK $`a$gdK$a$gdK$pxx^pa$gd>YM $xxa$gd>YMp p p q :q q @q q q q q q q r r s s s s s ̺̭̺ܝ~~n^L:"hsh>YM56CJaJmH sH "hsh>YM5>*CJaJmH sH hsh>YM5CJaJmH sH hshjMM5CJaJmH sH hd}hjMMCJaJmH sH hd}hjMM6CJaJmH sH h] OhjMM6CJaJmH sH hjMMCJ\aJmH sH "h] OhjMMCJH*\aJmH sH h] OhjMMCJ\aJmH sH h] OhjMMCJaJmH sH hjMMCJaJh] OhjMM6CJaJs t t :t YMCJaJhKCJaJhm3CJaJhih>YMCJaJh_h>YMCJaJ:jH7Yh!h>YMB*CJEHOJQJUaJmHphsHj M h>YMCJUVaJ'h>YMB*CJOJQJaJmHphsH0jh>YMB*CJOJQJUaJmHphsHhsh>YMCJaJmH sH "hsh>YM56CJaJmH sH %hsh>YM56>*CJaJmH sH jt 0u 2u ju v v v v |w w x x 8x ^x |x x y y z z $^a$gdK$^`a$gdK^gdK ^`gdKgdK$a$gdK$a$gdK $`a$gdK2u :u fu ju v v v v v v v v v v v v v `w bw nw pw ~w w w x x x 6x 8x ^x `x ɾxj[jPhuuh>YMCJaJhsh>YM56>*CJaJhsh>YM56CJaJhsh^~56CJaJhsh>YMCJH*aJhsh>YMCJaJh=h>YM6>*CJaJh>YMCJaJhDWh>YMCJaJh'h>YMCJaJhih>YMCJaJhQuh>YM56>*CJaJhQuhQu56>*CJaJhQuhQu56CJaJ`x bx vx zx |x x y y y y y y &z (z 0z 4z z z z z z z z z z z z z P{ Ƹo^!hsh@B*CJaJph'hJh+56@B*CJaJph#hQuhm35>*B*CJaJph#hQuh>YM5>*B*CJaJph hQuh>YM5B*CJaJphhK5B*CJaJphhQuB*CJaJphh>YMCJaJhuuh>YM6>*CJaJhuuh>YMCJaJhuuh>YMCJH*aJz z z z P{ h|  " ‚ Ă Ƃ Ȃ ʂ ̂ ΂ X Hxxgd>YM$ Hxxa$gd+ $xxa$gd4;$xx`a$gd4; $xxa$gd+d gd>YM  " ‚ ̂ ΂ Ђ ͵lYF0+h+h>YM56B*CJaJmHphsH%h a056B*CJaJmHphsH%h+hKB*CJaJmHphsH%h+h>YMB*CJaJmHphsH%hg~hwB*CJaJmHphsH%hg~hsVB*CJaJmHphsHh+B*CJaJmHphsH/hJh+56@B*CJaJmHphsH,hg~h6@B*CJaJmHphsH5j9Yhg~hm36@B*CJUaJmHphsH V X  2 4 6 Z | ~ * , J L N P T zjb^SKb6(h!h>YMB*CJaJmHnHphujYh-^Uj#Q h-^UVh-^jh-^Uh!h>YM6CJaJmH sH h!h>YM>*CJaJmH sH j4Yh!hm3CJUaJ%h!h>YMB*CJaJmH phsH (h!h>YM5B*CJaJmH phsH (h!h>YM5B*CJaJmHphsH+h+h>YM56B*CJaJmHphsH%h+56B*CJaJmHphsHX ^ ȃ $ Hxx$Ifa$gd! 2$ Hxx$Ifa$gd!kdJY$$Iflr=2 <# F t0$44 la^p2yt!  0 2 6 Z B Hxx$Ifgd!$xx$If`a$gd!$pxx$If^pa$gd!$pxx$If^p`a$gd!$ Hxx$Ifa$gd!B | ~ kdY$$Ifl4r=2 <# F t0$44 la^p2yt! Hxx$Ifgd!~ ą ƅ * R T V $ Hxx$Ifa$gd! xx$Ifgd! Hxx$Ifgd!$ Hxx$Ifa$gd! T < > @ ^ ` b d f  R T r t v x λ𻤻λphdYQhjWYhfUj^P hfUVhfjhfU(h!h>YM5B*CJaJmHphsHjYh>YMUj\P h>YMUVh>YMjh>YMU,h!h>YMB*CJaJmHnHphsHu%h!h>YMB*CJaJmHphsH h!h>YM5B*CJaJph h!h>YMB*CJH*aJphh!h>YMB*CJaJph .$ Hxx$Ifa$gd!kdY$$Ifl4r=2 <# F t0$44 la^p2yt! > f $ Hxx$Ifa$gd!$ Hxx$Ifa$gd! .$ Hxx$Ifa$gd!kdSY$$Ifl4r=2 <# F t0$44 la^p2yt! R z | ̈ ( * $ Hxx$Ifa$gd!$ Hxx$Ifa$gd!x | * , . 0 B p r ˸yi^K;i*!hMh>YM@B*CJaJphjQ7Zh!h>YMB*Uph$j͝{P h!h>YMB*UVphh!h>YMB*phjh!h>YMB*Uph,h!h>YMB*CJaJmHnHphsHu(h!h>YM5B*CJaJmHphsH%h!h>YMB*CJaJmHphsH%h!h^~B*CJaJmHphsH h!h>YM5B*CJaJphh!h>YMB*CJaJph(h!h>YMB*CJaJmHnHphu* , 0 B 2$ Hxx$Ifa$gd!kdg6Z$$Iflr=2 <# F t0$44 la^p2yt!B p Hxx$Ifgd!$ Hxx$Ifa$gd! 2#$d xxa$gd>YMkd.oZ$$Iflr=2 <# F t0$44 la^p2yt! Ҋ $ Hxx$Ifa$gd! Hxxgd+ R V 0 B ^ ` b , V X v x z | ϺyiYQMB:QjۍZhUjUr'Q hUVhjhUh!h+6CJaJmH sH h!h+>*CJaJmH sH 1jqZh!h+5B*CJUaJmH phsH %h!h+B*CJaJmH phsH (h!h+5B*CJaJmH phsH (h!h+5B*CJaJmHphsH#h+h+56B*CJaJphh a056B*CJaJphh+56B*CJaJph  2$ Hxx$Ifa$gd!kdpZ$$Iflr=2 <# F t0$44 la^p2yt! " $ & ( * . 0 B \ ^ b ΋ , n Hxx$Ifgd!$xx$If`a$gd!$pxx$If^pa$gd!$pxx$If^p`a$gd!$ Hxx$Ifa$gd!n kdیZ$$Ifl4r=2 <# F t0$44 la^p2yt! Hxx$Ifgd! V ~  $ Hxx$Ifa$gd! xx$Ifgd!$ Hxx$Ifa$gd! |  " 4 6 h j l & ( , H | ~ ܺܧyqܺ\TPEjQ h8UVh8jh8U(h!h+5B*CJaJmHphsHjQZh+UjQ h+UVh+jh+U,h!h+B*CJaJmHnHphsHu%h!h+B*CJaJmHphsH h!h+5B*CJaJph h!h+B*CJH*aJphh!h+B*CJaJph(h!h+B*CJaJmHnHphu " .$ Hxx$Ifa$gd!kdMZ$$Ifl4r=2 <# F t0$44 la^p2yt!" 6 j & $ Hxx$Ifa$gd!$ Hxx$Ifa$gd!& ( , .$ Hxx$Ifa$gd!kdZ$$Ifl4gr=2 <# F t0$44 la^p2yt!, H | f $ H$Ifa$gd!$ Hxx$Ifa$gd!$ Hxx$Ifa$gd! 4 6 T V X Z \ ˼˫l\Q>.\j+[h!h+B*Uph$j͝{P h!h+B*UVphh!h+B*phjh!h+B*Uph,h!h+B*CJaJmHnHphsHu(h!h+5B*CJaJmHphsH%h!h+B*CJaJmHphsH h!h+5B*CJaJphh!h8B*CJaJphh!h+B*CJaJph(h!h+B*CJaJmHnHphujh8UjZh8U 2$ Hxx$Ifa$gd!kd*[$$Iflr=2 <# F t0$44 la^p2yt! 4 \ Hxx$Ifgd!$ Hxx$Ifa$gd! 2%%% Hxxgd4;kdyc[$$Iflr=2 <# F t0$44 la^p2yt! đ  ( b ò}k\K6K(h!h5B*CJaJmHphsH h!h5B*CJaJphh5>*B*CJaJph#hQuh5>*B*CJaJph#hQuhw5>*B*CJaJph#hQuhf5>*B*CJaJph hQuh5B*CJaJph hQuhf5B*CJaJphh a05B*CJaJphh>YMh>YMB*CJaJphh>YMhwB*CJaJph h!h+5B*CJaJph ( J b $ Hxx$Ifa$gd! 0$ Hxx$Ifa$gd!kdcd[$$Iflrw#O1 t0#644 lap2yt! ’ @ t $ Hxx$Ifa$gd! Hxx$Ifgd! ’ ؓ ړ ܓ ޓ ²yqmbZqyEy2%h!hfB*CJaJmHphsH(h!hB*CJH*aJmHphsHj[hm3Uj`P hfUVhfjhfU%h!hB*CJaJmHphsH h!h5B*CJaJph(h!hB*CJaJmHnHphujKe[h!hfB*Uph$j?|P h!hfB*UVphh!hfB*phjh!hfB*Uphh!hB*CJaJph 0$ Hxx$Ifa$gd!kd[$$Iflrw#O1 t0#644 lap2yt! P $ Hxx$Ifa$gd! Hxx$Ifgd! .$ Hxx$Ifa$gd!kd][$$Ifl rw#O1 t0#644 lap2yt! ޔ * ,   r Ŷ|lYE/*hshm35>*CJaJmHnHsHtH'hshm35CJaJmHnHsHtH$hshQuCJaJmHnHsHtHh!hfCJH*aJmHsHh!hfCJaJmHsH&jI[h!hfB*CJUaJph,j|P h!hfB*CJUVaJphh!hfB*CJaJph&jh!hfB*CJUaJph%h!hfB*CJaJmHphsH%h!hm3B*CJaJmHphsH * , f h •  xx$Ifgd! Hxx$Ifgd!$ Hxx$Ifa$gd!  r .&&d gdm3kdg[$$Ifl rw#O1 t0#644 lap2yt!r ̘ 6 D š К h v ˸zdzQQQQQ>%hK5>*B*CJaJmHphsH%hshB*CJaJmHphsH+hshjMM5>*B*CJaJmHphsH+hsh5>*B*CJaJmHphsH(hsh5B*CJaJmHphsH%hKhKB*CJaJmHphsH%hshsVB*CJaJmHphsHhshm3CJaJmHsH%hshm3B*CJaJmHphsH$hshm3CJaJmHnHsHtHr B ڗ & 6 š h 6 L @ ̝ $`a$gdjMM$xx^a$gdjMMgdjMM$a$gdjMM$ Hxxa$gdjMM Hxxgd4;`gdK`gdm3gdm3 * . 0 6 L V @ L ̝ Ν F X Z d Әpp^pN*B*CJaJmHphsH(hshjMM5B*CJaJmHphsH%hL5>*B*CJaJmHphsH%h a05>*B*CJaJmHphsH+hshjMM5>*B*CJaJmHphsH+hKhK5>*B*CJaJmHphsH̝ Ν F h 6 Ɵ : > b p r ܢ R ܣ V $^a$gdjMMgdjMM$a$gdjMM$pxx^pa$gdjMM $xxa$gdjMM`gdjMM L^`LgdjMM$a$gdjMMd f : < > b ( n p r z ~ " * ܢ ޢ R T ܣ ޣ V ^ ʤ ̤ L ͻzgZJZJZJZJZJZJZJZJZJhvhjMMCJ\aJmH sH hjMMCJ\aJmH sH %hvhjMM56CJ\aJmH sH hjMM5CJ\aJmH sH "hvhjMM5CJ\aJmH sH huuhjMM6CJaJmH sH huuhjMM>*CJaJmH sH "hjMM5B*CJaJmH phsH 1jS[hm3hjMM5B*CJUaJmH phsH hshjMMCJ\aJmHsHhjMMCJ\aJV ~ ʤ L Ц z $xxa$gdm3 $xxa$gd4;^gdjMM $^a$gdjMM $^a$gdjMML N d r t ¦ Ц < Ĩ ֨ ب u`N"h5B*CJaJmH phsH (hg~h5B*CJaJmH phsH (hg~hsV5B*CJaJmH phsH "hjMM5B*CJaJmH phsH "hm35B*CJaJmH phsH %hvhjMM56CJ\aJmH sH "h ZhjMM6CJ\aJmH sH hjMM6CJ\aJmH sH hvhjMMCJ\aJmH sH hjMMCJ\aJmH sH ب ި F P ^ $$If]a$gd! $$Ifa$gd! $xxa$gd4; ب ĩ   z ­{fV{V{h!h^~CJ\aJnHtH(h!h^~B*CJ\aJnHphtH h!h^~B*CJ\aJph"h!h^~5CJ\aJnHtHh!h^~CJaJnHtH(h!h^~B*CJ\aJmH phsH *h!h^~5CJ\aJmHnHsHtH+h!h^~CJOJQJ\^JaJnHtH"h!h^~5CJ\aJnHtH 2' x$Ifgd!kd,[$$Iflr#$ t0#44 lalp2yt! $x$Ifa$gd!$x$If^a$gd! ĩ 0"$x$Ifa$gd!kd$[$$Ifl.r#$ t0#44 lalp2yt!ĩ $x$Ifa$gd! x$Ifgd!$ 0xx$Ifa$gd! . $x$Ifa$gd!kd [$$Ifl4r#$ t0#44 lalp2yt!  $x$Ifa$gd!$ 0xx$Ifa$gd! . $x$Ifa$gd!kd\[$$Ifl4r#$ t0#44 lalp2yt! | ~ $x$Ifa$gd! x$Ifgd!$ 0xx$Ifa$gd!z | ~ L ( * H ڸڧڸڅڸڧڅڸrrڅڸ[-h!h^~5CJ\]aJmHnHsHtH%h!h^~B*CJaJnHphtH"h!h^~5CJ\aJnHtHh!h^~5CJaJnHtH h!h^~B*CJ\aJph"h!h^~5CJ\aJnHtHh!h^~CJ\aJnHtHh!h^~CJaJnHtH+h!h^~5B*CJ\aJnHphtH" . $x$Ifa$gd!kd[$$Ifl4r#$ t0