ࡱ> V6   $%&'()*+U %P&&U''b((d))k**m++o,,q------s0t0u0v0w02u33o44#55[ bjbj pa!\pa!\," LL8<$`#d^1b4x4x4B5| ,6$. lLLx4B5xLx4B5WD'B5`/0xBy&0fP ZP L'P 'pN^0L|NNNs<NNNP NNNNNNNNN > : B NNG NGHIP V PHT TRIN NNG THN TRNG CAO NG C IN H NI  SHAPE \* MERGEFORMAT GIO TRNH MN UN 23: HN H QUNAG NNG CAO NGH: CNG NGH HN TRNH : CAO NG, TRUNG CP (Ban hnh km theo Quyt nh s: /Q-CC-T ngy& & .thng& .nm 2017 ca Trng Cao ng C in H Ni) H Ni, nm 2017 LI GII THIU Trong nhng nm qua, dy ngh c nhng bc tin vt bc c v s lng v cht lng, nhm thc hin nhim v o to ngun nhn lc k thut trc tip p ng nhu cu x hi. Cng vi s pht trin ca khoa hc cng ngh trn th gii, l)nh vc c kh ch to ni chung v ngnh Hn Vit Nam ni ring c nhng bc pht trin ng k. Chng trnh khung quc gia ngh hn c xy dng trn c s phn tch ngh, phn k thut ngh c kt cu theo cc mun. to iu kin thun li cho cc c s dy ngh trong qu trnh thc hin, vic bin son gio trnh k thut ngh theo theo cc mun o to ngh l cp thit hin nay. M un 23: Hn h quang tay nng cao l m un o to ngh c bin son theo hnh thc tch hp l thuyt v thc hnh. Trong qu trnh thc hin, nhm bin son tham kho nhiu ti liu cng ngh hn trong v ngoi nc, kt hp vi kinh nghim trong thc t sn xut. Nhm bin son c rt nhiu c gng, nhng khng trnh khi nhng khim khuyt, rt mong nhn c s ng gp kin ca c gi gio trnh c hon thin hn. Xin chn thnh cm n! Thng 12 nm 2017 Nhm bin son K.s. Quang Khi Th.s. Nguyn Trng iu Th.s. Nguyn Ngc Hng MC LC mcTrangI. Li gii thiu1II. Mc lc 2III. Ni dung m un3Bi 1: Hn gc v tr 4F5Bi 2: Hn gip mi v tr 4G21Bi 3: Hn ng v tr 1GR38Bi 4: Hn ng v tr 2G45Kim tra kt thc m un59IV. Ti liu tham kho60 CHNG TRNH O TO M UN23: HN H QUANG TAY NNG CAO I. V TR, NGH(A, VAI TR M UN: L m un chuyn mn ngh, c b tr sau khi hc xong mun Hn h quang tay c bn. Hn h quang tay nng cao rn luyn cho ngi hc k nng hn c cc v tr kh trong khng gian m thc t sn xut thng gp. II. MC TIU CA M UN: - S dng thnh tho cc loi my hn h quang tay; - Tnh c ch hn h quang tay ph hp chiu dy, tnh cht ca vt liu v kiu lin kt hn. - Hn c cc mi hn v tr kh trong khng gian m bo yu cu k thut. - Thc hin tt cng tc an ton v v sinh cng nghip. III. NI DUNG M UN: STT Tn cc bi trong m unThi gian (gi)Tng sL thuytThc hnhKim tra*1Hn gc v tr 4F2412212Hn gip mi v tr 4G5615413Hn ng v tr 1GR5014814Hn ng v tr 2G5014815Kim tra kt thc M un 44Cng =SUM(ABOVE) 174 =SUM(ABOVE) 41628 YU CU V NH GI HON THNH M UN/MN HC 1. Kim tra nh gi trc khi thc hin m un: - Kin thc: Vn p hoc trc nghim ch v k thut hn cc v tr trong khng gian, cc kin thc lin quan hc m un Hn h quang tay c bn. - K nng: c nh gi kt qu thc hin bi tp thc hnh ca M15. 2. Kim tra nh gi trong khi thc hin m un: Gio vin hng dn quan st trong qu trnh hng dn thng xuyn v cng tc chun b, thao tc c bn, b tr ni lm vic... Ghi s theo di kt hp nh gi kt qu thc hin mun v kin thc, k nng, thi . 3. Kim tra sau khi kt thc m un: 3.1. V kin thc: Cn c vo mc tiu mun nh gi kt qu qua bi kim tra vit, kim tra vn p, hoc trc nghim cc ni dung sau: - Tnh ch hn (ng knh que hn, cng dng in, in th h quang, tc hn, s lp hn, s que hn). - Nhng c im khi hn cc v tr hn nga. - K thut hn cc lin kt hn khc nhau cc v tr hn khc nhau. 3.2. V k nng: c nh gi bng kim tra trc tip, qua qu trnh thc hin cc bi tp, qua cht lng sn phm t cc yu cu sau: - G lp phi hn, hn nh chc chn, ng kch thc bn v. - Hn c cc kiu lin kt hn thnh tho, ng thao tc hn c bn, mi hn ng kch thc bn v, m bo su ngu, khng r kh, ngm x, khng chy cnh. - Kim tra nh gi cht lng mi hn. - Sp xp b tr ni lm vic gn gng, khoa hc. 3.3 V thi : c nh gi qua quan st, qua s theo di t cc yu cu sau: Chp hnh quy nh bo h lao ng; Chp hnh ni quy thc tp; T chc ni lm vic hp l, khoa hc; thc tit kim nguyn vt liu; Tinh thn hp tc lm vic theo t, nhm. Bi 1. HN GC V TR 4F M bi 23.1 Gii thiu: Hn gc v tr 4F l v tr hn tng i kh, nhng c s dng rng ri trong hn kt cu v vy nm vng c k thut hn gc v tr 4F s gip cho ngi hc c c nhng k nng c bn khi tip cn vi thc t Mc tiu: - Chun b phi m bo yu cu k thut. - Tnh c ch hn ph hp vi chiu dy vt liu, vi tng lp hn. - Trnh by c k thut hn gc v tr 4F. - Hn c mi hn gc v tr 4F ng kch thc v yu cu k thut. - Kim tra nh gi ng cht lng mi hn. - Thc hin tt cng tc an ton v v sinh cng nghip. Ni dung: 1. Chun b thit b, dng c v phi hn. 1.1. Dng c, trang thit b. g hn. Ba nn phi, ba g x hn, km hn, mt n hn, km rn, bn hn, ke 900, thc dy, thc l, cl, m lt. My hn h quang tay: xoay chiu (mt chiu). Gng tay, qun o bo h lao ng v cc thit b, dng c phng chng chy n. My chiu Overhead. 1.2. Chun b phi hn. + c bn v. YCKT: Mi hn ng kch thc, khng khuyt tt, kim loi bm u 2 mp Yu cu t c; - Nm c cc kch thc c bn - Hiu c yu cu k thut 2. Tnh ch hn. Ch hn gm cc thng s sau: dqh, Ih, Uh, Vh, , s lp hn, tc hn v nng lng ng. 2.1. ng knh que hn. Khi hn mi hn gc, ng knh que hn c tnh theo cng thc: d = EMBED Equation.3 (1.1) Trong : d - ng knh que hn (mm); K- cnh mi hn (mm) Ngoi vic tnh theo cng thc (1.1) ra c th chn ng knh que hn theo bng 1 Bng 1 Cnh mi hn K(mm)234568ng knh que hn d(mm)1,622,5334445 Khi hn h quang tay, sau mt lp hn, thng cnh mi hn nhn c khng ln hn 8 mm. Do , trng hp yu cu cnh mi hn K > 8 mm cn phi tin hnh hn nhiu lp. Kinh nghim cho thy khi hn mi hn gc, din tch tit din ngang ca kim loi p c th tnh theo cng thc. F = Ky.K2/2 (1.2) y: F - din tch tit din ngang ca kim loi p (mm2) K - cnh mi hn (mm) Ky - h s k n phn li ca mi hn v khe h hn khi K < 3mm, Ky = 1,1 2; cn khi K = 3 20, ky c ly nh sau: Cnh mi hn K(mm)34567101220H s Ky1,51,351,251,15 2.2. Cng dng in hn. Cng dng in hn l mt thng s rt quan trng ca ch hn, v n nh hng nhiu nht n hnh dng v kch thc ca mi hn cing nh cht lng ca mi hn v nng sut ca qu trnh hn. i vi mi ch hn, cng dng in hn c gii hn trong mt phm vi nht nh. Do khi hn cn phi m bo tr s ca n nm trong phm vi cho php. C th chn cng dng in hn trong cc bng hoc c th tnh theo mt trong cc cng thc sau y. Ih = k.d (1.3) Ih = k1d1,5 (1.4) Trong cc cng thc trn: Ih - cng dng in hn (A) d - ng knh que hn (mm) k,k1 - cc h s thc nghim (k = 35 50; k1 = 20 25) 2.3. Hiu in th hn. in p hn ph thuc vo chiu di ca ct h quang v tnh cht ca que hn, ni chung n thay i trong mt phm vi rt hp. Do khi thit k qui trnh cng ngh hn h quang tay, c th chn in p theo Paspo ca que hn hay tnh cng thc sau: Uh = a EMBED Equation.3 (1.6) Trong : Uh - in p hn (v) 1hq - chiu di ct h quang (cm) Ih - cng dng in hn (A) a - in p ri trn ant v catt a = 15 20 (v) b - in p ri trn mt n v chiu di h quang (b = 15,7 v/cm) 2.4. S lp hn. Do ng knh que hn ch cho php dng trong mt phm vi nht nh, nn i vi cc chi tit c chiu dy ln th phi hn hai hay nhiu lp mi hn mi hon thnh c. S lp hn hp l, tc l lp hn ti thiu cn thit khi hn mi hn nhiu lp c tnh nh sau: EMBED Equation.3 (1.7) Trong : n - s lp hn. F1 - din tch tit din ngang ca lp hn th nht Fn - din tch tit din ngang ca lp hn tip theo Fd - din tch tit din ngang ca ton b kim loi p n gin cho vic tnh ton, c th coi din tch tit din ngang ca lp hn th hai tr i n lp th n l bng nhau, tc l F2 = F3 ... = Fn Din tch tit din ngang ca kim loi p sau mt lp hn ph thuc vo ng knh que hn. Theo kinh nghim, mi quan h c xc nh nh sau: F1 = (6 ( 8) d (1.8) Fn = (8 ( 12) d (1.9) y: d - ng knh que hn (mm) F1 v Fn tnh bng mm2 4.5. Tc hn. Tc hn c nh hng kh ln n cht lng ca mi hn. Nu nh qu khi lng kim loi p v kim loi c bn nng chy s qu ln c th chy ra pha trc h quang ph ln phn mp hn cha c un nng chy, gy nn hin tng hn khng dnh. Ngi li, nu ln qu th nng lng ng khng , d gy nn hin tng hn khng ngu v.v ... Ngoi ra, tc hn qu ln th lp kim loi khng p c tit din ngang qa nh s lm tng thm s tp trung ng sut v d lm cho mi hn b nt ngui. EMBED AutoCAD.Drawing.14 a) b) Hnh 1.1 th xc nh din tch tit din ngang ca kim loi p. a - mi hn gip mi b - mi hn gc Tc hn hp l c th tnh theo cng thc: EMBED Equation.3 (1.10) Trong : Vh - Tc hn (cm/s) - h s p (= 7 11g/A.h) Ih - cng dng in hn (A) ( - khi lng ring ca kim loi p (g/cm3) F - din tch tit din ngang ca kim loi p tnh cho mt lp hn tng ng (cm2). 2.6. Nng lng ng Nng lng ng l mt thng s quan trng ca ch hn, v n cho php nh gi c hiu qu nung nng ca ngun in hn i vi kim loi c bn v kim loi p tt hay xu, mc bin dng ca lin kt (hay kt cu) hn ln hay nh, ng thi n cn l i lng cn thit tnh ton cc kch thc c bn ca mi hn. Nng lng ng c tnh nh sau: EMBED Equation.3 (1.11) Thay gi tr ca Vh t cng thc (1.10) vo (1.11) ta c: EMBED Equation.3 (1.12) Trong cng thc (1.11) v (1.12) q - nng lng ng (cal/cm) q - cng sut hiu dng ca h quang hn (cal/s) vh - tc hn (cm/s) Uh - in p hn (v) Ih - cng dng in hn (A) F - in tch tit din ngang kim loi p ca lp hn tng ng (cm2) - h s p (g/A.h) ( - khi lng ring ca kim loi p (g/cm3) (- h s hu ch ca h quang hn (( = 0,60 0,80) Mc d mi hn nhn hiu que hn khc nhau, tr s v Uh tng ng khng ging nhau, song thc t chng t chng t n thay i trong mt phm vi rt nh v c th xem gn ng t s EMBED Equation.3 const. i vi que hn bng thp thng ly ( = 7,8 g/cm3 v ( = 0,70. Do , nn k hiu tt c cc hng s trong cng thc (1.12) bng mt hng s M th ta c: q = M . F Thc nghim cho thy rng, tt c cc loi que hn bng thp c th ly tr s trung bnh ca hm s M = 14500, do : q = 14500 F (1.13) Tuy kch thc c bn ca mi hn (trong ch yu l chiu su chy) nh hng kh ln n cht lng ca mi hn; do ch hn h quang tay tng i thp, nn nh hng ca n n hnh dng v kch thc ca mi hn khng ln lm. V vy khi hn cc lin kt c vt mp thng khng yu cu phi tnh ton cc kch thc c bn ca mi hn. Ch c trng hp hn cc lin kt khng vt mp hoc cc lin kt c vt mp s dng ch hn trong mt phm vi rng th mi cn phi tnh ton chiu su chy (chiu su ngu). 2. 7. Thi gian hn Thi gian hon thnh mt mi hn (gi tt l thi gian hn) bao gm thi gian c bn (thi gian chy), v thi gian ph (thi gian chun b ch lm vic, m, ng my, thay que hn, tho lp vt hn v.v ...) c tnh nh sau: Th = T0 ((Tph Do vic xc nh thi gian phc tp, v n ph thuc vo nhiu yu t, cho nn gin n cho vic tnh ton, trong k thut hn ngi ta thng xc nh thi gian hn theo cng thc: Th = EMBED Equation.3 (1.14) y: Th - thi gian hn (h/ph) T0 - thi gian c bn (h/ ph) m - h s k n s t chc lm vic, i vi hn quang tay, thng ly m = 0,3 0,5. 3. K thut hn 4F. 3.1. Chun b mp hn. - S chun b v kch thc ca mi hn ch T khng vt cnh  Hnh 1.2 Bng 1.1 .Cc thng s k thut . (2 -34 -67 -910 -1214 -1818 -2223 -30K(nh nht )23456810 - S chun b v kch thc ca mi hn ch T vt mt cnh Hnh 1.3 Bng 1.2. Cc thng s k thut . (4567891012141618202224262830b68101216182022242628303234h( 4( 5( 6a1,5 ( 0,52 ( 1K1(346 - S chun b v kch thc ca mi hn ch T vt hai cnh Hnh1.4 Bng 1.3. Cc thng s k thut . (210121416182022242628303234363840b66881012141618202224h( 5 3.2. K thut hn. Hn trn l v tr hn kh nht trong tt c cc v tr khng gian ca mi hn: bi v di tc dng ca trng lc, kim loi lng rt r chy ra khi b hn: ng thi cc git kim loi lng t u que hn s kh chuyn vo ving hn hn. V vy khi hn phi gi chiu di h quang tht ngn v gim bt cng dng in hn xung 15 20% so vi hn bng gim bt th tch ving hn. Que hn thng dng loi c ng knh d<4mm v loi c v thuc bc dy hay c bit dy khi hn n tr thnh ci phu ng kim loi lng, ng thi dao ng ngang v gc que hn phi hp l. Gc que hn nh hnh v: Hnh1.2. Gc que hn khi hn v tr 4F * Trnh t thc hin mi hn 4F khng vt cnh TTNi dung cng vicDng c Thit bHnh v minh haYu cu t c1c bn v YCKT: Mi hn ng kch thc, khng khuyt tt, kim loi bm u 2 mp - Nm c cc kch thc c bn - Hiu c yu cu k thut2- Kim tra phi, chun b mp hn - G nhBa, my mi, my hn h quang tay - Phi phng, thng khng b pavia, ng kch thc. - Gc lp ghp 90o - Mi nh nh gn, bn, ng v tr - Chn ch hn tng lp hp l3Tin hnh hnMy hn h quang tay - m bo an ton cho ngi v thit b - Dao ng v gc que hn tng lp phi hp l - Cc lp hn ngc chiu nhau4Kim tra SHAPE \* MERGEFORMAT - Pht hin c cc khuyt tt ca mi hn * Trnh t thc hin hn gc ch T c vt cnh v tr 4F TTNi dung cng vicDng c Thit bHnh v minh haYu cu t c1c bn v YCKT: Mi hn ng kch thc, khng khuyt tt, kim loi bm u 2 mp- Nm c cc kch thc c bn - Hiu c yu cu k thut2- Kim tra phi, chun b mp hn - G nh EMBED PBrush - Phi phng, thng khng b pavia, ng knh thc. - Gc lp ghp 90o. - Mi nh nh gn, bn, ng v tr - Chn ch hn tng lp hp l 3Tin hnh hn EMBED PBrush - m bo an ton cho ngi v thit b - Dao ng v gc que tng lp phi hp l - Cc lp hn ngc chiu nhau - Thay i gc que hn theo tng ng hn4Kim tra EMBED PBrush - Pht hin c cc khuyt tt ca mi hn 4. Cch khc phc cc khuyt tt ca mi hn. TTTnHnh v minh haNguyn nhnCch khc phc1Chy cnh - Dng in hn ln - H quang di - Khng dng 2 chn mi hn- Gim cng dng in - S dng h quang ngn - Dng 2 chn mi hn2Ln x - Dng in hn nh - V sinh mp hn khng t yu cu- V sinh sch s mp hn - Tng Ih3Mi hn bm lch- Gc que hn khng ng- Gi gc que hn ng k thut 5. Phng php kim tra cht lng mi hn. 5.1. o chy chn - o t 0 5 (mm). - Xoay l cho ti khi mii t chm vo y rnh. 5.2. o kch thc mi hn - o c kch thc n 20 mm. - t mp trn tm v quay cho ti khi mii t chm vo phn nh ca kim loi mi hn (hoc phn li y) im cao nht ca n. 6. An ton lao ng v v sinh cng nghip. - Ch c hn khi c y trang b bo h lao ng dnh cho th hn. - Ni y dy tip t cho cc thit b. - Thc hin y cc bin php an ton khi hn h quang tay. - Khng thay tho que, iu chnh ch hn khi tri ma. - Dng thc tp khi nn xng b m t hoc b dt do ma. - Khi pht hin s c phi ngt in kp thi v bo cho ngi c trch nhim x l. - Thc hin y cc bin php phng chy cha chy. Bi tp v sn phm thc hnh bi 23.1 Kin thc: Cu 1: Trnh by cng tc chun b, tnh ton ch hn cho mi hn gc ch T v tr nga 4F vi chiu dy phi l 6 mm. Cu 2: Hy nu k thut hn gc ch T khng vt cnh v tr hn bng 4F. K nng: Bi tp ng dng: Tnh ton, khai trin phi v thc hin cc mi hn bn v km theo. - V tr hn: 4F - Phng php hn: SMAW - Vt liu: Thp tm dy 6 mm, vt liu CT3 hoc tng ng. - Vt liu hn: * SMAW: que hn $2.6, $3.2 mm E7016 (LB-52 KOBELCO) hoc tng ng. - Thi gian: 04 gi (k c thi gian chun b v g nh) Yu cu k thut: - Khai trin phi ng kch thc - Mi hn ng kch thc - Mi hn khng b khuyt tt CH DN I VI HC SINH THC HIN BI TP NG DNG 1. Bi tp ng dng phi thc hin ng phng php, ng v tr hn theo qui nh. Nu hc sinh la chn sai phng php, sai v tr hn bi s b loi v khng c tnh im. 2. C th s dng bn chi st lm sch b mt mi hn. 3. Phi thi phi c c nh trn gi hn trong sut qu trnh hn. 4. Hn nh - Cc mi hn nh c chiu di khng qu 15 mm. 5. Phng php hn. - Hn h quang tay: SMAW - MMA - 111. 6. Thi gian cho php chnh my v th trc khi hn l 10 pht. 7. Tng im v kt cu im ca cc bi nh sau: Tng s im ti a cho bi: 100 im, kt cu nh sau: a, im ngoi dng khch quan: Tng cng 70 im b, im tun th cc qui nh: 30 im - Thi gian thc hin bi tp vt qu 5% thi gian cho php s khng c nh gi. - Th sinh phi tuyt i tun th cc qui nh an ton lao ng, cc qui nh ca xng thc tp, nu vi phm s b nh ch thi. nh gi kt qu hc tp TTTiu ch nh giCch thc v phng php nh giim ti aKt qu thc hin ca ngi hcIKin thc1Chn ch hn ca mi hn gc 4FLm bi t lun v trc nghim, i chiu vi ni dung bi hc 41.1Trnh by cch chn ng knh que hn chnh xc1,51.2Trnh by cch chn cng dng in hn chnh xc1,51.3Trnh by cch chn in th hn chnh xc12Trnh by k thut hn mi hn gc 4F ngLm bi t lun, i chiu vi ni dung bi hc33Trnh by cch khc phc cc khuyt tt ca mi hn ph hpLm bi t lun, i chiu vi ni dung bi hc1,54Trnh by ng phng php kim tra cht lng mi hn (kim tra ngoi dng mi hn ) Lm bi t lun, i chiu vi ni dung bi hc1,5 Cng:10 IIK nng0,51Chun b y dng c, thit b ng theo yu cu ca bi thc tpKim tra cng tc chun b, i chiu vi k hoch lp1,52Vn hnh thnh tho thit b hn in h quang tayQuan st cc thao tc, i chiu vi quy trnh vn hnh13Chun b y vt liu ng theo yu cu ca bi thc tpKim tra cng tc chun b, i chiu vi k hoch lp1,54Chn ng ch hn khi hn gc v tr 4FKim tra cc yu cu, i chiu vi tiu chun.15S thnh tho v chun xc cc thao tc khi hn gc v tr 4FQuan st cc thao tc i chiu vi quy trnh thao tc.26Kim tra cht lng mi hn Theo di vic thc hin, i chiu vi quy trnh kim tra36.1Mi hn m bo su ngu0,56.2Mi hn ng kch thc (cnh K ca mi hn ). 16.3Mi hn khng b khuyt tt (l hi, ln x, chy cnh )16.4kt cu hn bin dng trong phm vi cho php0,5 Cng:10 IIIThi 1Tc phong cng nghip51.1i hc y , ng giTheo di vic thc hin, i chiu vi ni quy ca trng.11.2Khng vi phm ni quy lp hc11.3B tr hp l v tr lm vic Theo di qu trnh lm vic, i chiu vi tnh cht, yu cu ca cng vic.11.4Tnh cn thn, chnh xcQuan st vic thc hin bi tp11.5 thc hp tc lm vic theo t, nhmQuan st qu trnh thc hin bi tp theo t, nhm12m bo thi gian thc hin bi tp Theo di thi gian thc hin bi tp, i chiu vi thi gian quy nh.23m bo an ton lao ng v v sinh cng nghipTheo di vic thc hin, i chiu vi quy nh v an ton v v sinh cng nghip33.1Tun th quy nh v an ton13.2y bo h lao ng( qun o bo h, giy, mi, ym da, gng tay da,& )13.3V sinh xng thc tp ng quy nh1 Cng:10 KT QU HC TP Tiu ch nh giKt qu thc hinH sKt qa hc tpKin thc 0,3K nng0,5Thi 0,2 Cng: Bi 2. HN GIP MI V TR 4G M bi 23.2 Gii thiu. Hn gip mi v tr 4G l v tr c s dng rt nhiu trong trc t nht l ti cc cng trng gia cng kt cu thp, v tr hn ny tng i kh v kim loi mi hn lun c xu hng b chy xung pha di v th nm c k thut v k nng hn 4G gip cho ngi hc t tin trong khi thc hin cc cng vic trong thc t. Mc tiu: - Chun b c phi hn v cc loi dng c, thit b hn theo yu cu. - Tnh c ch hn ph hp vi chiu dy vt liu, vi tng lp hn. - Trnh by c k thut hn gip mi v tr 4G. - Hn c mi hn gip mi v tr 4G ng kch thc v yu cu k thut. - Kim tra nh gi ng cht lng mi hn. - Thc hin tt cng tc an ton v v sinh cng nghip. Ni dung: 1. Chun b thit b, dng c v phi hn. 1.1 c bn v: Yu cu k thut: - Kim loi mi hn bm u hai cnh - Mi hn ng kch thc, khng b khuyt tt 1.2 Chun b thit b v dng c: 1.2.1. Thit b: My hn h quang tay 1.2.2. Dng c: - Dng c ph tr dng trong hn h quang tay - Thc o kim mi hn. 1.2.3. Phi hn: - Thp tm CT3 hoc tng ng c kch thc + (200x100x6) mm x 1 tm + (200x100x6) mm x 1 tm Bng 1. Chiu dy ca phi (mm)Tr s mch ni (mm)Chiu dy ca phi (mm)Tr s mch ni (mm)abab0,31,42,342,53,50,51,01,853,04,01,01,22,063,54,51,51,42,274,05,02,01,62,584,55,52,51,82,885,06,032,03,0195,06,03,52,23,2105,56,5Trong : a: Mch ni khi ct cc phi nh c hnh dng n gin. b: Mch ni khi ct cc phi ln c hnh dng phc tp. * Nn phi Vic nn phng cc tm thp ph bin nht l bng phng php c kh v c thc hin trn cc my nn vn nng hay chuyn dng. i vi cc tm thp cacbon c chiu dy S d" 10 mm thng tin hnh nn trng thi ngui c chiu dy S > 10 mm v cc tm hp kim phi tin hnh nn trng thi nng. D nn trn bt k thit b no, trng thi nng hay trng thi ngui, sau khi nn xong, yu cu khng phng ca tm khng qu ln hn 1 mm mt chiu di ca tm. * Ly du v nh du Tm thp sau khi c nn xong, tin hnh xp phi ln  chn ly phng n ti u. Khi chn phng n ti u ri, tin hnh ly du v nh du phi. Ly du d l vi vic cn thit v khng nhng m bo chnh xc kch thc v hnh dng ca phi khi ct m cn to iu kin d dng cho qu trnh ct. Khi ly du cn ch mt im c bn l phi tnh n lng gia cng c tip theo v co ca kim loi sau khi hn. trnh s nhm ln trong cc nguyn cng tip theo c bit l nguyn cng lp ghp - hn v d kim tra khi mt mt, sau khi ly du xong cn phi nh du cc phi. Tuy nhin, vic ny ch cn thit i vi trng hp sn xut n chic hay loi nh m thi, cn i vi dng sn xut hng lot ln hng khi c th khng cn thit, bi v trong trng hp ny, khi chuyn sang t nguyn cng t nguyn cng ny sang nguyn cng khc, Cc phi thng c cha trong cc thng ring, do d t xy ra hin tng nhm ln v mt mt, ng thi nng cao c nng sut lao ng. Hnh 2.1. Phi khai trin chi tit hn * Ct Ct cc phi t vt liu tm dng ph bin nht l phng php c kh v ngn la hn kh. Ct bng c kh thng tin hnh trn cc my ca, ct li thng, my bo v.v ... Phng php ny c u im l phi ct ra c chnh xc cao, mp ct phng, vng kim loi thay i tnh cht c l gn mp c l gn mp ct nh v.v ... Nhng c khuyt im l kh hay khng ct c cc tm c chiu dy ln v ni chung ct ng thng. Phng php ny c u im c u im l ct c c cc tm mng v cc tm c chiu dy ln; ct c ct c c ng thng v ng cong phc tp; nhng c khuyt im l mp ct khng thng v khng phng, vng kim loi thay i tnh cht c l (vng nh hng nhit) ln; chnh xc kch thc v hnh dng hnh hc thp. Sau khi ct xong, phi thng phi c a qua gia cng c thm, ch yu l nn phi Ct ra cc phi (chi tit) hn vi nhau, dung sai cho php l (0,5 1,5) mm 2. Tnh ch hn: 2. 1. ng kinh que hn. ng knh que hn l mt trong nhng thng s ch yu ca ch hn v n c tnh cht quyt nh n nhiu thng s khc. Khi hn mi hn ghp mi, ng knh que hn c th tnh ton hay chn theo chiu di ca chi tit hn. Trong sn xut c th tnh ton ng kinh que hn theo cng thc sau: d = EMBED Equation.3 (mm) (2 .1) Trong : d - ng knh que hn (mm) S - chiu dy ca chi tit hn (mm) Ngoi vic tnh theo cng thc (2.1) ta c th chn ng knh que hn theo bng 2 Bng2 Chiu dy chi tit hn (mm)1,5234-56-89-1213-1516-2020ng knh que hn d(mm)1,6233-444-555-66-10* Trong thc t sn xut rt t dng que hn s c ng knh d > 6 mmV cng dng in hn t l thun vi ng knh que hn nn m bo an ton v to iu kin lm vic d dng cho ngi cng nhn, trong k thut hn ngi ta qui nh khng ch to que hn nng chy c ng knh ln hn 12 mm. Cn ch l, nu dng que hn c ng knh tnh theo cng thc (2.1) hay chn trong bng 5 hn cc chi tit c chu dy tng ng th mi hn s c hon thnh sau mt lp hn. i vi cc chi tit c chiu dy S > 10 mm, mi hn thng c hon thnh sau hai hay nhiu lp. i vi trng hp ny kinh nghim cho thy rng, khi hn lp th nht nn dng que hn c ng knh d < 5 mm, v nu dng que c d e"5 mm s kh t su vo mp hn hn phn chn (phn khng vt mp) ca mi hn; cn khi hn cc lp hn sau cho php tng ng kinh que hn ln. 2. 2. Cng dng in hn Cng dng in hn l mt thng s rt quan trng ca ch hn, v n nh hng nhiu nht n hnh dng v kch thc ca mi hn cing nh cht lng ca mi hn v nng sut ca qu trnh hn. i vi mi ch hn, cng dng in hn c gii hn trong mt phm vi nht nh. Do khi hn cn phi m bo tr s ca n nm trong phm vi cho php. C th chn cng dng in hn trong cc bng hoc c th tnh theo mt trong cc cng thc sau y. Ih = ( + (d) d (2.1) Trong Ih - cng dng in hn (A) d - ng knh que hn (mm) v ( - cc h s thc nghim ( = 20; ( = 6) 2.3. in p hn in p hn ph thuc vo chiu di ca ct h quang v tnh cht ca que hn, ni chung n thay i trong mt phm vi rt hp. Do khi thit k qui trnh cng ngh hn h quang tay, c th chn in p theo Paspo ca que hn hay tnh cng thc sau: Uh = a EMBED Equation.3 (2.5) Trong : Uh - in p hn (v) 1hq - chiu di ct h quang (cm) Ih - cng dng in hn (A) a - in p ri trn ant v catt a = 15 20 (v) b - in p ri trn mt n v chiu di h quang (b = 15,7 v/cm) 2. 4. S lp hn. Do ng knh que hn ch cho php dng trong mt phm vi nht nh, nn i vi cc chi tit c chiu dy ln th phi hn hai hay nhiu lp mi hn mi hon thnh c. S lp hn hp l, tc l lp hn ti thiu cn thit khi hn mi hn nhiu lp c tnh nh sau: EMBED Equation.3 (2.6) y: n - s lp hn. F1 - din tch tit din ngang ca lp hn th nht Fn - din tch tit din ngang ca lp hn tip theo Fd - din tch tit din ngang ca ton b kim loiip n gin cho vic tnh ton, c th coi din tch tit din ngang ca lp hn th hai tr i n lp th n l bng nhau, tc l F2 = F3 ... = Fn Din tch tit din ngang ca kim loi p sau mt lp hn ph thuc vo ng knh que hn. Theo kinh nghim, mi quan h c xc nh nh sau: F1 = (6 8) d (2.7) Fn = (8 12) d (2. 8) y: d - ng knh que hn (mm) F1 v Fn tnh bng mm2 i vi mi hn gip mi c vt mp nh hnh 2.1, c th tch tit din ngangcatonbkimloipnhsau: EMBED AutoCAD.Drawing.14 Hnh 2.2 Fd = 2F1 + F2 + F3 F1 = .tg EMBED Equation.3 F2 = S F3 = 2/3 bc = 2/3 c EMBED Equation.3 T Fd = EMBED Equation.3 (4.9) 2.5. Tc hn. Tc hn c nh hng kh ln n cht lng ca mi hn. Nu nh qu khi lng kim loi p v kim loi c bn nng chy s qu ln c th chy ra pha trc h quang ph ln phn mp hn cha c un nng chy, gy nn hin tng hn khng dnh. Ngi li, nu ln qu th nng lng ng khng , d gy nn hin tng hn khng ngu v.v ... Ngoi ra, tc hn qu ln th lp kim loi khng p c tit din ngang qa nh s lm tng thm s tp trung ng sut v d lm cho mi hn b nt ngui. Tc hn hp l c th tnh theo cng thc: EMBED Equation.3 (2.10) Trong : Vh - Tc hn (cm/s) - h s p (= 7 11g/A.h) Ih - cng dng in hn (A) ( - khi lng ring ca kim loi p (g/cm3) F - din tch tit din ngang ca kim loi p tnh cho mt lp hn tng ng (cm2). 3. K thut hn 4G. 3.1. Chun b mp hn. Z\  ȼȉ{r{_{QC8hm5CJ\aJh!hm5CJ\aJh!hm5CJ(\aJ(%jhmCJU\aJmHnHuhmCJ\aJjhmCJU\aJ,jh!hmCJU^JaJmHnHuh!hm5CJ\aJh!hm5CJ]aJh!hmCJ]aJh!hmCJ\aJh!hmCJ]aJmH sH hm5B*CJaJphhh5B*CJaJph\|Q* $d%d&d'dNOPQgdm* p# $d%d&d'dNOPQgdm-$ p# $d%d&d'dNOPQa$gdm)$$d%d&d'dNOPQa$gdm D m84$ p# 7dh$d%d&d'dNOPQ`7a$gdm2$ p# dh$d%d&d'd@&NOPQa$gdm0$ p# dh$d%d&d'dNOPQa$gdm/ p# dh$d%d&d'dNOPQgdm  B P j < B D ·šЁshsh]sO> h[shh5B*CJaJphhh5B*CJaJphhQx5CJ\aJhm5CJ\aJh!hm5CJ\aJhmCJ\aJh!hmCJ\aJmH*sH*"h!hm6CJ\aJmH*sH*hQx6CJ]aJhm6CJ]aJh!hm6CJ]aJh!hmCJ\aJhm5CJ\aJh!hm5CJ\aJh5CJ\aJD l qq* p# $d%d&d'dNOPQgdm-$ p# $d%d&d'dNOPQa$gdm4$ p# 7dh$d%d&d'dNOPQ`7a$gdm &x`p$ 0dh((7$8$H$`a$gd_ 0dh7$8$H$gdQ!$ 0dh7$8$H$`a$gdQ!$d 7$8$H$a$gdQ!d 7$8$H$`gdQ!-$ p# $d%d&d'dNOPQa$gdm @ V ^ 468D"$&H8Lx<\ʹ~raUFh_h_B*CJaJphh_B*CJaJph h ihh6B*CJaJphhmB*CJaJph hh6B*CJaJphh6B*CJaJphhh6B*CJaJphhm6B*CJaJph h-hh6B*CJaJphhh9hhB*CJaJphhhB*CJaJphh[shhB*CJaJphh ;VhhB*ph\^n."JLNR·zl_PPPPPPDPh B*CJaJphh2rhhB*CJaJphh_h_5B*phhh5B*CJaJph h(`(hh5B*CJaJphh_5B*phhh5B*phhhB*CJaJphh_h_5CJaJh_h_CJaJ h_h_5B*CJaJph h_h_5B*CJaJphh_h_B*CJaJphhQxB*CJaJph`.$d 7$8$H$a$gd_d 7$8$H$`gdQ!$d8]^a$gdQ!$ 0dh((7$8$H$`a$gd_ $da$gd_$d8]^a$gd_xd $7$8$H$IfgdQ!bkd$$Ifl0(#u t644 lazpyt-m$d $7$8$H$Ifa$gdQ! x$d $7$8$H$Ifa$gdQ!d $7$8$H$IfgdQ!bkd$$Ifl0(#u t644 lazpyt-m "LPx$d $7$8$H$Ifa$gdQ!d $7$8$H$IfgdQ!bkdr$$Ifl0(#u t644 lazpyt-mPRw$d $7$8$H$Ifa$gdQ!$7$8$H$If^gdQ!bkd$$Ifl0(#u t644 lazpyt-mR` $4JLNPT³Κ즁ΎqeU쎳UehhB*CJaJmH phsH hGU4B*CJaJphhCJaJmHnHsHtHhlCJ\aJmHsHhvB*CJaJphh B*CJaJphhCJ\aJmHsHh2rhhB*CJaJphhhB*CJaJphh" hhB*CJaJphhCJ\]aJmHsH%h2rhhB*CJaJmH phsH !w$d $7$8$H$Ifa$gdv$7$8$H$If^gdQ!bkdT$$Ifl0(#u t644 lazpyt-mw$d $7$8$H$Ifa$gdv$7$8$H$If^gdQ!bkd$$Ifl0(#u t644 lazpyt-mLR|$d $7$8$H$Ifa$gdv $If^gdQ!bkdB$$Ifl0(#u t644 lazpyt-mRT|$d $7$8$H$Ifa$gd7n $If^gdQ!bkd$$Ifl0(#u t644 lazpyt-m$d $7$8$H$Ifa$gdv $IfgdQ!bkd*$$Ifl0(#u t644 lazpyt-mgdQ!$a$gdQ!bkd$$Ifl0(#u t644 lazpyt-m*rtpvx $ 0xa$gdQ! $`a$gdQ!$a$gdQ!$a$gdQ!gdQ!*.06<D`prtzpôåôÇvjajNChgihgiCJaJ%hhB*CJaJnHphtHh5CJaJhPh5CJaJ h uh5B*CJaJphh uhB*CJaJphh.l5B*CJ\aJphh5B*CJ\aJphh5B*CJ\aJph#h uh5B*CJ\aJphh uhCJaJh!#CJaJhQ!CJaJhCJaJhhCJaJp,6vx~ *^pӸ~lWA/A#hOh5B*CJ\aJph+hOh5B*CJ\aJmHphsH(h-h!#5B*CJaJmHphsH"h5B*CJaJmHphsH(h-h5B*CJaJmHphsH"h5B*CJaJmHphsH$hgihgiCJaJmHnHsHtHhgihgiCJaJnHtHhgih5CJaJhgihCJaJnHtHhCJ]aJmH sH hgihgiCJ]aJmH sH | "*,^~$ $Ifa$gdQ! $ 0xa$gdQ!$ 0x0^0a$gdQ! pr|~ pcScScScSA"hh5CJ\aJmHsHhOhCJ\aJmHsHh.lCJ\aJmHsHh.lCJ\]aJmHsH"hOhCJ\]aJmHsH1hOh56B*CJ\]aJmHphsH+hh5B*CJ\aJmHphsH+hOh5B*CJ\aJmHphsH+heh5B*CJ\aJmHphsH%h5B*CJ\aJmHphsH~$ $Ifa$gdQ!ikd $$Ifl44F9#Bg#``% t.#6  44 la\L?LLLL $IfgdQ!$ $Ifa$gdQ!kd$$Ifl44ֈ9#Bg# IIIJ t.#644 laJPTZ^^NBNNNN $$Ifa$gdQ!$ $Ifa$gdQ!kd$$Ifl4ֈ9#Bg#IIIJ t.#644 laHJNPRTX^`dlrҴᘋƥƥƥ{k[hh.l5CJaJmHsHh.lCJaJmHnHsHtHhh5CJaJmHsHhlCJ\aJmHsHh }CJ\aJmHsHhOhCJaJmHsH"hh.l5CJ\aJmHsHh.lCJaJmHsHhOh.lCJaJmHsHh.lCJ\aJmHsH"hOh.lCJ\]aJmHsH"^`d^NBNNNN $$Ifa$gdQ!$ $Ifa$gdQ!kd$$Ifl4ֈ9#Bg#IIIJ t.#644 la_OBOOOO $IfgdQ!$ $Ifa$gdQ!kd4$$Iflֈ9#Bg#IIIJ t.#644 la " $ & * _OCOOOO $$Ifa$gdNc$ $Ifa$gdNckd$$Iflֈ9#Bg#IIIJ t.#644 la* , . 8 : T V X \ ^ ` b | ~ °°£t£hd`\X\TPhgihw{h8Kh.lh"M0hChCJaJmHsHhv5CJaJmHsH hv5CJaJmHnHsHu h 5CJaJmHnHsHuh 5CJaJmHsH"jh 5CJUaJmHsHhOh 5CJaJmHsHhOh CJaJmHsHhh 5CJaJmHsHh h CJaJmHsH* , . 8 ` _OC3O$ $Ifa$gdv $$Ifa$gdQ!$ $Ifa$gdQ!kdH$$Iflֈ9#Bg#IIIJ t.#644 la ?:::gdQ!kd$$Iflֈ9#Bg#IIIJ t.#644 la$ $Ifa$gdQ!$ $Ifa$gdv !z!"P##t%%`gdQ!$d7$8$H$a$gdQ!gdQ!$a$gdQ!gdQ! !!x!z!~!!!!!!!!!!!!!!!!!""" """zjzjzjzjzjzjzjzjzj]MhhCJ\aJmH sH hCJ\aJmH sH hhCJ\aJmH sH hCJ\aJmH sH hgihgiCJ\aJmH sH "hgihgi6CJ\aJmH sH h'86CJ\aJmH sH hw{CJaJhw{6CJ]aJhhw{5CJaJmH sH hjhw{5CJaJmH sH h!#5CJaJmH sH hw{hQ!"$"&"4""""""H#L#P##t%%%%%&&*(4(µumbWHu8hB*CJaJmH phsH hgihgiCJaJmH sH hgihgimH sH hgi6CJ]aJhw{CJaJ%hgihgiB*CJaJmH phsH hw{6CJ]aJ"hQdhQd5CJ\aJmH sH hQdhQdCJ\aJmH sH hQdCJ\aJmH sH hgihQdCJ\aJmH sH hgihgiCJ\aJmH sH hhCJ\aJmH sH hCJ\aJmH sH %%&'J(()**+&,,,2-z--.D..$ & F ld7$8$H$^`a$gdQ!$d7$8$H$`a$gdQ!`gdQ!gdQ!$d7$8$H$a$gdQ!$a$gdQ!4((),,............../@/ڻ~k~k~[~I<hCJ]aJmH sH "hhw{5CJ]aJmH sH h!#5CJ\]aJmHsH%h/h/5CJ\]aJmHsHh/5CJ\]aJmHsHhw{5CJ\]aJmHsHhw{hw{5CJaJh!#5CJaJhQdhw{hgihgiCJ\aJmH sH hgihgiB*CJaJph#hgihgi6B*CJ]aJph%hgihgiB*CJaJmH phsH ............./00:11.22333$ 0x^a$gdQ!$ 0x^a$gdQ!`gdQ!$a$gdQ!gdQ!@/////00000061:1@1B1H1N1R111*2.22²{gPg{9{9gPgPg-h:STh:STB*CJaJmHnHphsHtH-h hB*CJaJmHnHphsHtH'hB*CJaJmHnHphsHtH'h:STB*CJaJmHnHphsHtH'hxePB*CJaJmHnHphsHtHhw{hCJaJmHsHhw{h5CJaJmHsHhgihgi5CJaJmHsHhhCJ]aJmH sH hCJ]aJmH sH hgihgiCJ]aJmH sH 22 3t3v3x333333333344ԙ|j[I9h[56>*CJaJmHsH"h[h[56CJaJmHsHhw{5>*CJaJnHtH"h[h[5>*CJaJnHtHh[h[5CJaJnHtHh5CJaJmHsHhw{h5CJaJmHsH-h:STh:STB*CJaJmHnHphsHtH'h:STB*CJaJmHnHphsHtH'hB*CJaJmHnHphsHtH-h hB*CJaJmHnHphsHtH3344L4(55$6L6|666607T77(8*8,8.80828 0xgdQ!$ Hda$gdQ! $ 0xa$gdQ! $ 0xa$gdQ!$ & F f0x0^0`a$gdQ!gdQ!4 444&4*4.40424644455J6L6V6\6`6d6f6l6n6t6x6z6нs_H_H_H_H_-hb&hb&56>*CJaJmHnHsHtH'hb&56>*CJaJmHnHsHtH*hb&hb&56CJaJmHnHsHtHh[CJaJmHnHsHtHhCJaJmHnHsHtH'hb&hb&CJH*aJmHnHsHtH$hsthb&CJaJmHnHsHtHh[CJaJmHsHh[56>*CJaJmHsH%h[h[56>*CJaJmHsHz66666666666T7777$8&8(8*8.8082888tgZM=hsrhsr5CJaJnHtHhv5CJaJnHtHhQ!5CJaJnHtHh'5CJaJnHtHh:ST5CJaJnHtH(h:STh)6B*CJaJmHphsH(h:STh:ST6B*CJaJmHphsH(h:STh 6B*CJaJmHphsH"h!#6B*CJaJmHphsHj\ h!dh!dU$hb&hb&CJaJmHnHsHtHhb&CJaJmHnHsHtH88X8Z8^8`8d8f8j8n8r8v8z8~88888888888888888888888888888ֻ֛֏֛vgvgvgvh>]h>]CJaJnHtHh>]CJaJnHtHhhCJH*aJnHtHhhCJaJnHtHhsrhsrCJH*aJnHtHhsrhhCJH*aJnHtHhQ!CJaJnHtHhsrhsrCJaJnHtHhsrCJaJnHtHh CJaJnHtH"hsrhsr5>*CJaJnHtH(28Z89L99:.:j:::;H;n;r;v;z;~;;$d $-DIfM a$gdQ!$d -DM `a$gdQ! 0xgdQ!88889 999999 9$9@9J9L999::::::::j:˱gVNFNhxePCJaJhCJaJ!jhQ!h CJEHUaJ.j\#Q h!Ih CJUVaJmHnHujh!IhCJUaJh!IhCJaJh6CJaJhsgMh56>*CJaJhUah56>*CJaJh56CJaJhsgMh56CJaJhsrCJaJnHtHh>]CJaJnHtHh>]h>]CJaJnHtHj::::6;8;:;H;n;;;;;;;;;;;;;<<<<&>(>2>6>8><>H>J>L>N>b>f>l>n>ͽskchhCJaJhxePCJaJh!IhCJH*aJhCJaJh!IhCJH*aJhRhRCJaJh'h5CJaJhRCJaJh!IhCJaJh'h5CJaJmHsHhRh6CJaJhRCJaJmHsHhCJaJmHsHh!IhCJaJmHsH&;;;?'$d $-DIfM a$gdQ!kdY$$IfTlֈ _? J 04 layto)T;;;;;;$d $-DIfM a$gdQ!$d $-DIfM a$gdR;;;B=?,,$d -DM a$gdQ!kd$$IfTlֈ _? J 04 layto)TB=$>R>`>>>??@@$@.@:@$d $-DIfM a$gdQ!$d $-DIfM a$gdQ!$d -DM `a$gdQ! n>>>>????????@@@@ @&@(@2@4@J@L@v@z@@@@@@@@@@@@@.CھھuuuuulahsgMhCJaJh6CJaJhsgMh56>*CJaJh56>*CJaJhsgMh56CJaJhCJaJnHtHh!IhCJH*aJhRCJaJhCJaJmHsHh!IhCJH*aJmHsHh!IhCJaJmHsHh!IhCJH*aJh!IhCJaJ%:@<@N@V@Q9!$d $-DIfM a$gdQ!$d $-DIfM a$gdQ!kd$$Iflr nn04 layto)V@`@j@t@v@x@9/ 0xgdQ!kdr $$Iflr nn04 layto)$d $-DIfM a$gdQ!x@z@@^D~DDDEPEEEGPHdHHHIzIJ8J$d -DM a$gdQ! $ 0xa$gdQ!$d -DM `a$gd*$d -DM `a$gdQ! 0xgdQ!.C2C4C6C`DbDjDnDtDvDxDzDDDDDDDDDDDDDDDEVEXEEEEEEEEE¶§ph*h*CJaJmH sH h*CJaJmH sH hvCJaJmH sH hS6h*CJH*aJmH sH hS6h*CJaJmH sH hsgMh*CJH*aJhsgMh*CJaJhsgMhCJH*aJhxePCJaJhsgMhCJH*aJhsgMhCJaJhCJaJ$EEEEEEGGGGG"H$H&H(HHHJHLHNHPH|dSKC;K3h)CJaJhCJaJhxePCJaJhsgMCJaJ!j/!hsgMhQ!CJEHUaJ.j,Q hsgMhQ!CJUVaJmHnHuhsgMhsgMCJaJjhsgMhsgMCJUaJ hsgMH*hsgMh)h)CJaJ*h)hsr56CJaJmHnHsHtH-h)h)56>*CJaJmHnHsHtH$h56CJaJmHnHsHtH*h)h)56CJaJmHnHsHtHPH\H`HdHfHhHHHHHIZIjIlIpIxIzIIIIIIJJJ J"J6J>JBJHJ^KKTLVL|Lwѝhjh7h7CJUaJhDZNhDZNCJaJh7h756>*CJaJh756>*CJaJh7h7CJaJh7h756CJaJhQ!hQ!CJaJhQ!CJaJh'CJaJhDZNCJaJhCJaJhsgMhsgMCJH*aJhsgMhsgMCJaJhsgMCJaJ#8JTLLLL0MM N4O^PPPQ2QTQXUjV|VV$W$d -DM `a$gdQ!$d -DM a$gdQ!$d -DM a$gdQ!$d -DM `a$gdQ!|L~LLLLLLLLLLL2M4MMMNNOOO O0O2O`PbPnPpPPPPPPPPPPPPPQQQQ.Q0Q2Q h7h7CJUVaJmHnHujh7h7CJUaJh6CJaJhJh76CJaJ j&h7h75CJUaJ&j[> h7h75CJUVaJh7h75CJaJ jh7h75CJUaJh7CJaJh7h7CJaJh7h756CJaJh7h756>*CJaJ$WFWWWW(XhXXYYY\\n]]]2^^^^4___R``$d -DM a$gdQ!$d -DM `a$gdQ!WWWW(X*X,XHXJXLXTXVXjXlXXXXYYYYYYYYY\\\\\\\}eT}!j|rh>]h>]CJEHUaJ.j> h>]h>]CJUVaJmHnHujh>]h>]CJUaJh>]h>]CJaJh+h>]56>*CJaJh+h>]56CJaJh+h+56CJaJh7h7CJH*aJ jgh7CJaJh7CJaJh7h7CJH*aJh7h7CJaJhxePCJaJ \\\] ]>]@]B]T]V]X]n]p]]]]]]]]]]]]]]]]^^^^^^^2_8_:_______媙znh+h>]CJH*aJh+h>]CJH*aJmHsHh>]h>]CJaJmHsH!jth>]h>]CJEHUaJ.j> h>]h>]CJUVaJmHnHujh>]h>]CJUaJhDZNCJaJh+h>]CJH*aJh>]h>]CJaJhxePCJaJh+CJaJ+__L`N`R`T````` a"a$a.a2a,b.b0bVbXbZb\bbbbbbbXcZc\cccccdddddddhumhxePCJaJ jghj&CJaJ!jLwhDZNhDZNCJEHUaJj Q hDZNCJUVaJhDZNCJaJjhDZNCJUaJhj&h>]CJH*aJhj&CJaJ jhhj&CJaJ jhh+CJaJhJh>]CJH*aJh>]h>]CJaJ jgh+CJaJ*`ccddhhijkrlllmBmmnJnnnnn rhgdm r`gdm$d -DM a$gdQ!$d -DM `a$gdQ!hhhiijjjjjjjjjtlxl~llllllllllll¶¶¨¶¶‹sbZRhxePCJaJhj&CJaJ!jyh>]h>]CJEHUaJ.jF> h>]h>]CJUVaJmHnHujh>]h>]CJUaJ jh>]h>]CJaJ jh>]h>]CJaJh>]h>]CJH*aJh>]h>]CJaJhj&h>]56>*CJaJhj&h>]56CJaJhj&hj&56CJaJhsCJaJllllm m6m8m@mmmmmmmmmmnnn&n,n0n4n6n:n>nȼ|jZGZGZG%hh56>*CJaJnHtHh56>*CJaJnHtH"hmhm56CJaJnHtHh' f5>*CJaJnHtHh?5>*CJaJnHtH"h?h?5>*CJaJnHtHh?h?5CJaJnHtHh?h?5CJaJh>]CJaJh?CJaJhj&CJaJhJCJaJh>]h>]CJaJhj&h>]CJH*aJ>nBnFnHnJnnnnnnnnnnn.o0o2o4o̻zz`N*CJaJnHtH%hh56>*CJaJnHtHh56>*CJaJnHtHnnnnnn0o2o6o@oJoTobopo~oo$ rh$Ifa$gd; $ rha$gdDZN $ rha$gdaq $ rha$gdm4ooooooDpFpHpNpVp\pjplpnpxp~ppͺzkYkG<haq6OJQJaJ#haqhm6OJQJaJmHsH#haqhaq6OJQJaJmHsHhaq6OJQJaJmHsH+h)hm56B*CJOJQJaJphh)hm6CJOJQJaJ3jh)hm5CJOJQJUaJmHnHu$haqhm6B*OJQJaJphhaqhaq6OJQJaJhaqhaqOJQJaJhaqhmCJaJhaqhmOJQJaJoo kd{$$IfTlִ {m3 t06  44 laqDqJqPqVq\q $Ifgd; Ff~ $$Ifa$gd; \qbqhqjqnqvq~qq $Ifgd; FfN$$If^`a$gd; $$Ifa$gd; qqqqqWNBB $$Ifa$gd; $Ifgd; kd?$$IfTl\ h,B t0d#44 la4ytmTqqqqqqjaUUU $$Ifa$gd; $Ifgd; kd$$IfTlF ,B T t0d#  44 la4ytmTqqBrFrHrJrLrNrWMDDDDD hgdm gdmkd$$IfTl\ h,B t0d#44 la4ytmTNrPrTrVrXrZr\r^r`rprrrrrrrrrrrrrr $$Ifa$gd; $Ifgd; $ ra$gdaq $ ra$gdm rgdm hgdmRrTrZr`rhrnrprzrrrrrrr s$sfsjslstsvszsβzozozaoR@"hmhm56CJaJnHtHhmhmCJaJnHtH jh)hmOJQJh)hmOJQJh)hm5OJQJ jdh)hm5OJQJh)hm5CJOJQJaJhaqhmOJQJaJhaqhaq6OJQJaJhaqhm6OJQJaJhaq6OJQJaJ%haq56B*CJOJQJaJph%h)hmB*CJOJQJaJphrss ssss s$s(s,s0s4s:s@sFsLsRsXs^sdsfsjsrsFfh $Ifgd; Ff- $$Ifa$gd; rstsvss4xlxnxpxtxx~kkkkkXXX$d -DM a$gdQ!$d -DM a$gdQ!kd $$IfTl'0;! t0#644 la4ytmT zs|ssssssssssssssssssssssssssssssssstt t ttt&t*t.t2t6t:t@tDtHtJtPtTtXt\t`tftjtntttztϼϼϼߴh|{h|{CJaJh|{CJaJhohoCJaJhoCJaJ%hmhm56>*CJaJnHtHhm56>*CJaJnHtH"hmhm56CJaJnHtHhm56CJaJnHtH;zt~tttttttttttttttttttttttttt uuuuu u$u(u4u8uuDuFuPuTuXu\u`ufujunurutu|u~uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuvv v vvvvvv v$v(v.v4vPvTvXv\vh|{h|{CJaJh|{CJaJ^\v`vfvjvlvrvvvzv~vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvww wwwwww"w&w*w.w2w6wBwFwLwNwPwTwXw\w^wjwnwrwtwzw|wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwxxhDZNhDZNCJaJhDZNCJaJhCJaJh|{h|{CJaJh|{CJaJSxxxxx"x&x*x.x0x2x4x6x:x>x@xLxPxVxXx\xbxfxhxlxnxpxrxtxxxʸwa+hhs6B*CJaJmHnHphu+hh6B*CJaJmHnHphu"h|{B*CJaJmHnHphu1jh`hB*CJUaJmHnHphu"hsB*CJaJmHnHphuhCJaJh!ICJaJhDZNCJaJhDZNhDZNCJaJh|{CJaJh|{h|{CJaJxxx.y4yZyjy|yyy$ Hd$Ifa$gdQ!d -DM gdQ! xxx,y.y4yZyyyyz{H{\{^{b{h{l{p{t{z{įv_vvPD5D5D5Dh9=h9=B*CJaJphh9=B*CJaJphh`hB*CJaJph-jh@"h@"CJUaJmHnHsHtH%h`hB*CJaJmHphsH h`h5B*CJaJph(h`h5B*CJaJmHphsH(h9=hB*CJaJmHnHphu.h9=h9=56B*CJaJmHnHphu"h9=B*CJaJmHnHphu"hQ!B*CJaJmHnHphuyyyy/$ Hd$Ifa$gdQ!kd$$Iflr=d (g#m<'? t0#44 lap2yt`yyyyyvzxzzzzzzzzz Hd$IfgdQ!$ Hd$Ifa$gd@"$ Hd$Ifa$gdQ!$ Hd$Ifa$gdQ! z{{H{/$ Hd$Ifa$gdQ!kd $$Iflr=d (g#m<'? t0#44 lap2yt`H{\{{{{|8|||$ Hd$Ifa$gdQ! d$IfgdQ!$ Hd$Ifa$gdQ!z{~{{{{{{{{{4|8||||||||}}}}ռՖՅr`K`K`K`(h9=h9=B*CJaJmHnHphu"h9=B*CJaJmHnHphu%h`hB*CJaJmHphsH h`h5B*CJaJph h`hB*CJH*aJph(h`hB*CJaJmHnHphu1j h`hB*CJUaJmHnHphuh`hB*CJaJphh9=B*CJaJphh9=h9=B*CJaJph|||-$ Hd$Ifa$gdQ!kdf$$IflQr=d (g#m<'? t0#44 lap2yt`||}}}n}}~$ Hd$Ifa$gdQ!$ Hd$Ifa$gdQ!}}}~~(~*~,~Z~^~`~b~f~~~~~~±ххl±\L7(hh9=5B*CJaJmHphsHh9=B*CJaJmHphsHh@"B*CJaJmHphsH1jIh`hB*CJUaJmHnHphu1jh`hB*CJUaJmHnHphu%h`hB*CJaJmHphsH h`h5B*CJaJphh`hB*CJaJph(h`hB*CJaJmHnHphu1jTh`hB*CJUaJmHnHphu~~~(~/$ Hd$Ifa$gdQ!kd_$$Iflr=d (g#m<'? t0#44 lap2yt`(~*~d~f~~~$ Hd$Ifa$gdQ!$ Hd$Ifa$gdQ!~~~6/## HdgdQ!kd$$Iflr=d (g#m<'? t0#44 lap2yt`~46<b Tjlprv]H@<1j P h9=UVh9=jh9=U(h`h9=B*CJaJmHnHphu1j,hlZhlZB*CJUaJmHnHphuh`h9=B*CJaJph.jhlZhlZB*CJUaJmHphsH%h`h9=B*CJaJmHphsH h`h9=5B*CJaJph(h`h9=5B*CJaJmHphsH%hh9=B*CJaJmH phsH +h9=h9=56B*CJaJmH phsH 6<br$ Hd$Ifa$gdQ!2$ Hd$Ifa$gdQ!kd$$Iflr:=d Eg#' " t0#44 lap2ytЀ Hd$IfgdQ!$ Hd$Ifa$gdQ!$ Hd$Ifa$gdQ! T2$ Hd$Ifa$gdQ!kd+$$Iflr:=d Eg#' " t0#44 lap2ytThjnp*z$ Hd$Ifa$gdQ!$d$Ifa$gdQ! Hd$IfgdQ!$ Hd$Ifa$gdQ! $&‚ TVlnpྫྫtl_Oh|{h9=5CJaJnHtHh9=5CJaJnHtHjh9=UjPP h9=UVjh9=Uj8P h9=UVh9=(h`h9=B*CJaJmHnHphu%h`h9=B*CJaJmHphsH h`h9=5B*CJaJph h`h9=B*CJH*aJphh`h9=B*CJaJphjh9=UjzCh9=U‚Ƃ0$ Hd$Ifa$gdQ!kd$$Iflbr:=d Eg#' " t0#44 lap2yt ^T$ Hd$Ifa$gdQ!$ Hd$Ifa$gdQ!TVZl2$ Hd$Ifa$gdQ!kd$$Iflr:=d Eg#' " t0#44 lap2ytln Hd$IfgdQ!$ Hd$Ifa$gdQ!$ Hd$Ifa$gdQ!R2""d -DM gdQ!kd$$Iflr:=d Eg#' " t0#44 lap2ytPR`҅ԅօ؅Ϻϫ}iV>V.jNh`hB*CJUaJmHphsH%h`hB*CJaJmHphsH&j;h`hB*CJUaJph(h`hB*CJaJmHnHphu1jvh`hB*CJUaJmHnHphuh`hB*CJaJph(h`h5B*CJaJmHphsH h`h5B*CJaJphh9=h9=5>*CJaJ"h|{h9=5>*CJaJnHtHRX`$ H$Ifa$gdQ!/$ Hd$Ifa$gdQ!kd$$Iflr&#@< t044 lap2yt`҅օڅ \$ Hd$Ifa$gdQ! Hd$IfgdQ! -$ Hd$Ifa$gdQ!kdM$$Ifl r&#@< t044 lap2yt` 2z‡$ Hd$Ifa$gdQ! Hd$IfgdQ!‡ćȇ/$ Hd$Ifa$gdQ!kdT$$Iflr&#@< t044 lap2yt`npvƈʈΈ҈ xz|{rfWOD=9hs ht hsht hsCJaJhsCJaJht hsCJOJQJaJhsCJOJQJaJhsmHnHu jHht hUmHnHu%hh56>*CJOJQJaJ%hhs56>*CJOJQJaJhshs5>*CJaJhshs5CJaJh5CJaJ%h`hB*CJaJmHphsH.j>h`hB*CJUaJmHphsH&l Hd$IfgdQ!lnpʈ/**gdQ!kd^$$Iflr&#@< t044 lap2yt`ʈ|‰ĉƉȉʉ̉ d 1$7$8$H$`gdNd 1$7$8$H$`gdQ!$ rd 7$8$@&H$^a$gdQ!$d 1$7$8$H$`a$gdQ! rd 7$8$@&H$^gdQ!̉Љ lnǻsbQ?Q#hsh5>*B*CJaJph hsh5B*CJaJph hshs5B*CJaJphh5B*CJaJphhxhCJ\aJht hsCJaJhsCJaJht hsCJOJQJaJhNCJOJQJaJhsCJOJQJaJhsjhNUmHnHu%hhs56>*CJOJQJaJ%hhN56>*CJOJQJaJ nZڌR̍x:<RFؐ`gdlZ L^`LgdlZ$a$gdlZ $`a$gdlZgdlZ$a$gdlZgdaq HdgdQ!d 1$7$8$H$`gdQ!n&048:>R\ :<FRАҐ֐ñârcWHcWcWcrcWHWcWchlZhlZB*CJaJphhlZB*CJaJphh] OhlZB*CJaJph h] OhlZ>*B*CJaJph h] OhlZ5B*CJaJphhlZ5B*CJaJphhlZ5>*B*CJaJph#h] OhlZ5>*B*CJaJphh!#5>*B*CJaJphhN5>*B*CJaJphh:SThxB*CJaJphhhB*CJaJph֐ؐڐ |:<yyyymUEhxB*CJaJmH phsH .j0htMhtMB*CJUaJmH phsH hlZho)CJ\aJhlZCJ\aJhlZhlZ5CJ\aJ(hlZhlZ5B*CJaJmH phsH hd}hlZCJ\aJh] OhlZB*CJaJph h] OhlZ>*B*CJaJph h] OhlZ5B*CJaJphhlZ5B*CJaJphhlZhlZB*CJaJphnԓLȔ̔68D $^a$gdtMgdtM$a$gd!# $da$gdQ!dgdQ! $p^pa$gdQ!p^pgdQ! $da$gdQ!`gdlZԓLƔȔʔ̔Δ468@ͽyjXIX6)htMCJ\aJmH sH %hvhtM56CJ\aJmH sH htM5CJ\aJmH sH "hvhtM5CJ\aJmH sH h!#5CJ\aJmH sH "hQ!5B*CJaJmH phsH (h hvA5B*CJaJmH phsH h:STh 6CJaJmH sH hS@6CJaJmH sH h,ThS@6CJaJmH sH hS@hS@6CJaJmH sH "hYihS@6>*CJaJmH sH hYihYi6CJaJmH sH @D`LT$*bv8:ĚȚКFtvxs(h h5B*CJaJmH phsH (h hvA5B*CJaJmH phsH "h!#5B*CJaJmH phsH "htM5B*CJaJmH phsH "h ZhtM6CJ\aJmH sH htM6CJ\aJmH sH htMCJ\aJmH sH hvhtMCJ\aJmH sH 'DvH@FHJLNPRTVXZ\^`bdfh $da$gdQ! $^a$gdtM $^a$gdtMhjlnprtҜ .n$$If]a$gdQ! $$Ifa$gdQ! $da$gdQ! npt؝ڝZ^`bhn__Mn8__M_(h+Mh B*CJ\aJnHphtH"h+Mh 5CJ\aJnHtHh+Mh CJaJnHtH(h+Mh B*CJ\aJmH phsH *h+Mh 5CJ\aJmHnHsHtH+h+Mh CJOJQJ\^JaJnHtH"h+Mh 5CJ\aJnHtH(h h5B*CJaJmH phsH (h h 5B*CJaJmH phsH (h hx5B*CJaJmH phsH npt2) $IfgdQ!kd$$Iflr$L x t0$44 lalp2yt+Mt $$Ifa$gdQ!$$If^a$gdQ!0$ $$Ifa$gdQ!kd$$Ifl.r$L x t0$44 lalp2yt+MڝXZ^` $$Ifa$gdQ! $IfgdQ!$ 0x$Ifa$gdQ!`bj." $$Ifa$gdQ!kd$$Ifl4r$L x t0$44 lalp2yt+Mhj̞Ξ֞؞ڞJLNVXZbŸƟ|`hjlp~˹˧ڑ˹˹˧˹˧˹nn˧˹%h+Mh B*CJaJnHphtHh+Mh 5CJaJnHtH+h+Mh 5B*CJ\aJnHphtH"h+Mh 5CJ\aJnHtH"h+Mh 5CJ\aJnHtHh+Mh CJaJnHtH(h+Mh B*CJ\aJmH phsH h+Mh CJ\aJnHtH*j̞Ξ֞؞ $$Ifa$gdQ!$ 0x$Ifa$gdQ!؞ڞ." $$Ifa$gdQ!kd$$Ifl4r$L x t0$44 lalp2yt+MLNVX $$Ifa$gdQ! $IfgdQ!$ 0x$Ifa$gdQ!XZb." $$Ifa$gdQ!kd$$Ifl4r$L x t0$44 lalp2yt+Mb $$Ifa$gdQ! $IfgdQ!$ 0x$Ifa$gdQ!ŸƟ." $$Ifa$gdQ!kd=$$Ifl4r$L x t0$44 lalp2yt+MƟ| $$Ifa$gdQ! $IfgdQ!$ 0x$Ifa$gdQ!0$ $$Ifa$gdQ!kdy$$Iflr$L x t0$44 lalp2yt+M`hj $$Ifa$gdQ! $IfgdQ!$ 0x$Ifa$gdQ!jlp0$ $$Ifa$gdQ!kd$$Iflr$L x t0$44 lalp2yt+Mp~ $$Ifa$gdQ! $IfgdQ!$$If^a$gdQ!Ңܢޢ0$$$ $$Ifa$gdQ!kd$$Iflr$L x t0$44 lalp2yt+MƢޢz|npzezezeP(h+Mh B*CJ\aJnHphtH(h+Mh B*CJ\aJmH phsH (h+Mh 56CJ\]aJnHtHh+Mh CJaJnHtHh+Mh CJ\aJnHtH"h+Mh 5CJ\aJnHtH(h+Mh 56CJ\]aJnHtH%h+Mh 5CJ\]aJnHtH-h+Mh 5CJ\]aJmHnHsHtHޢbYL<0 $$Ifa$gdQ!$$If^a$gdQ! $If^gdQ! $IfgdQ!kd$$IflF$x t0$  44 lalpyt+M&kd$$Iflr$L x t0$44 lalp2yt+M $$Ifa$gdQ! $$Ifa$gdQ!$$If^a$gdQ! $If^gdQ!2& $$Ifa$gdQ!kd$$Iflr$L x t0$44 lalp2yt+M| $$Ifa$gdQ!$$If^a$gdQ! $If^gdQ!2& $$Ifa$gdQ!kd$$Iflr$L x t0$44 lalp2yt+Mp $$Ifa$gdQ!$$If^a$gdQ! x$If^gdQ!N:dhjlt¨"$rcSScrSch+Mh CJ\aJnHtHh+Mh CJaJnHtH'h+Mh CJ\aJmHnHsHtH$h+Mh CJaJmHnHsHtH(h+Mh B*CJ\aJmH phsH "h+Mh 5CJ\aJnHtH(h+Mh 56CJ\]aJnHtH(h+Mh 56CJ\]aJnHtH*h+Mh 5CJ\aJmHnHsHtH 2& $$Ifa$gdQ!kd$$Iflr$L x t0$44 lalp2yt+MN $$Ifa$gdQ!$$If^a$gdQ! x$If^gdQ!2& $$Ifa$gdQ!kd$$Iflr$L x t0$44 lalp2yt+M: $$Ifa$gdQ!$$If^a$gdQ! x$If^gdQ!2& $$Ifa$gdQ!kd$$Iflr$L x t0$44 lalp2yt+Mdhj $$Ifa$gdQ! $$Ifa$gdQ! x$If^gdQ!jlt0$ $$Ifa$gdQ!kd$$Ifl4r$L x t0$44 lalp2yt+Mt $$Ifa$gdQ!$$If^a$gdQ!$$If^a$gdQ!¨0$ $$Ifa$gdQ!kd$$Ifl4r$L x t0$44 lalp2yt+M¨"$(* $$Ifa$gdQ!$$If^a$gdQ!$$If^a$gdQ!$(*,4 \tvxaN;%h+Mh 5CJ\]aJnHtH%h+Mh 5CJ\]aJnHtH-h+Mh 5CJ\]aJmHnHsHtH,h+Mh CJOJQJaJmHnHsHtHh+Mh CJaJnHtH$h+Mh CJaJmHnHsHtHh+Mh CJ\aJnHtH(h+Mh 56CJ\]aJnHtH(h+Mh 56CJ\]aJnHtH'h+Mh CJ\aJmHnHsHtH*,40$ $$Ifa$gdQ!kd $$Ifl4r$L x t0$44 lalp2yt+M4 $$Ifa$gdQ!$$If^a$gdQ!0$ $$Ifa$gdQ!kd3$$Ifl4r$L x t0$44 lalp2yt+M $$Ifa$gdQ!$$If^a$gdQ! hrt0$$$ $$Ifa$gdQ!kd]$$Ifl4r$L x t0$44 lalp2yt+Mtv~bYI9- $$Ifa$gdQ!$$If^a$gdQ!$$If^a$gdQ! $IfgdQ!kd$$IflF$x t0$  44 lalpyt+Mv~ƪȪΪЪҫԫ>@﹤ݐzdΤΤΤQΤ>$h+Mh CJaJmH nHsH tH%h+Mh B*CJaJnHphtH*h+Mh 5CJ\aJmH nHsH tH*h+Mh 56CJaJmH nHsH tH'h+Mh CJ\aJmH nHsH tH(h+Mh 56CJ\]aJnHtH(h+Mh 56CJ\]aJnHtHh+Mh CJaJnHtH"h+Mh 5CJ\aJnHtHh+Mh 5CJaJnHtH&kdW$$Iflr$L x t0$44 lalp2yt+M $$Ifa$gdQ!ƪȪ̪Ϊ $$Ifa$gdQ!$$If^a$gdQ!$$If^a$gdQ!ΪЪت2& $$Ifa$gdQ!kdO$$Iflr$L x t0$44 lalp2yt+Mت~ $$Ifa$gdQ!$$If^a$gdQ!$$If^a$gdQ!0$ $$Ifa$gdQ!kdG$$Ifl4r$`L x t0$44 lalp2yt+Mʫ̫Ыҫ $$Ifa$gdQ!$$If^a$gdQ! $$Ifa$gdQ!ҫԫܫ0$ $$Ifa$gdQ!kd$$Ifl4r$ L x t0$44 lalp2yt+Mܫ $$Ifa$gdQ!$$If^a$gdQ!$h$If^ha$gdQ!$$If^a$gdQ!Ƭ2& $$Ifa$gdQ!kd$$Iflr$L x t0$44 lalp2yt+MƬ8<> $$Ifa$gdQ!$$If^a$gdQ!$$If^a$gdQ!>@H2& $$Ifa$gdQ!kd$$Iflr$L x t0$44 lalp2yt+MH $$Ifa$gdQ!$$If^a$gdQ!$$If^a$gdQ!2& $$Ifa$gdQ!kd$$Iflr$L x t0$44 lalp2yt+MRNDFDF6LXZjvxbfɺɺ룐lِِِ_h!#5CJaJmH sH *h h 5CJ\aJmH nHsH tHh*h 5\nHtH%h+Mh 6CJ\]aJnHtH-h+Mh 6CJ\]aJmHnHsHtHh+Mh CJaJnHtHh+Mh CJ\aJnHtH"h+Mh 5CJ\aJnHtH(h+Mh 56CJ\]aJnHtH"PR $$Ifa$gdQ! $$Ifa$gdQ!$$If^a$gdQ!2& $$Ifa$gdQ!kd$$Iflr$L x t0$44 lalp2yt+MN $$Ifa$gdQ! $IfgdQ! $If^gdQ!0$ $$Ifa$gdQ!kd$$Ifl4r$L x t0$44 lalp2yt+M<>BD $$Ifa$gdQ! $IfgdQ! $If^gdQ!DFN0$ $$Ifa$gdQ!kd$$Ifl4r$ L x t0$44 lalp2yt+MN $$Ifa$gdQ! $IfgdQ! $If^gdQ!0$ $$Ifa$gdQ!kd$$Ifl4r$ L x t0$44 lalp2yt+M<>BD $$Ifa$gdQ! $IfgdQ! $If^gdQ!DF0$$$ $$Ifa$gdQ!kd#$$Ifl4r$ L x t0$44 lalp2yt+M$4b]UIIIII $$Ifa$gdQ!$a$gdQ!gdQ!kd[$$IflF$x t0$  44 lalpyt+M46LNVXF9--- $$Ifa$gdQ! $If`gdQ!kd$$Ifl\$ t0$644 lalp(yt+MXZjltvF9--- $$Ifa$gdQ! $If`gdQ!kd $$IflG\$ t0$644 lalp(yt+MvxF9--- $$Ifa$gdQ! $If`gdQ!kd$$IflG\$ t0$644 lalp(yt+M^`F:: $$Ifa$gdQ!kd$$IflG\$ t0$644 lalp(yt+M`bdֳlvjj^YPKgdN`gdQ!gdQ! $ a$gdQ! $ a$gdaqkd$$IflV0$ t0$644 lalpyt+Mfpt³Ƴγҳֳ$$^ó}p`p`pPCPCPCPhCJ]aJmH sH hthNQCJ]aJmH sH h&gh&g5CJaJmHsHh&g5CJaJmHsH%hzhP5CJ\]aJmHsHh!#5CJ\]aJmHsH%hPhP5CJ\]aJmHsHhP5CJ\]aJmHsHh8K5CJ\]aJmHsHhz5CJ\]aJmHsHhzCJaJmH sH hfhz5CJaJmH sH hjl~$(,xϿt]J3t]3-h h4B*CJaJmHnHphsHtH$hthtCJaJmHnHsHtH-h:STh:STB*CJaJmHnHphsHtH'h:STB*CJaJmHnHphsHtH'hB*CJaJmHnHphsHtH'h4B*CJaJmHnHphsHtHhPh4CJaJmHsHhPh45CJaJmHsHhtht5CJaJmHsHhthNQCJ]aJmH sH hthtCJ]aJmH sH | 2zغh8 $`a$gdQ! $p^pa$gdQ!$a$gdQ!$a$gdQ!gdQ!gdQ!$ 0x^a$gdQ!$ 0x^a$gdQ! :JRT^`bbdftxz|׬뙉vvcSGhPhP5CJaJhPh45CJaJmHsH$hPhCJaJmHnHsHtH$h:STh:STCJaJmHnHsHtHh:STCJaJmHnHsHtH$hPh4CJaJmHnHsHtH-h h4B*CJaJmHnHphsHtH'hB*CJaJmHnHphsHtH'hB*CJaJmHnHphsHtH'h4B*CJaJmHnHphsHtH 2غ&(:hrt "8ȼмҼּڼ޼ٿّuumuubhaLhM6CJaJhaLCJaJh_hPCJaJhM6CJaJhP6CJaJhGhP6CJaJh_hP6CJaJhuBhP6>*CJaJhPCJaJj^h Y?h Y?UhGhP56>*CJaJhGhP56CJaJhP5>*CJaJhPhP5>*CJaJ$8ȼ :d$d $-DIfM a$gdQ!$d -DM `a$gdQ!$^`a$gd;$^`a$gdQ! $`a$gdQ! DFRXZȿʿ8:<>FLNPR 02z|,.jl PR24ǿhM6hM6CJaJhM6CJaJhF/haLCJaJhF/hF/CJaJhF/CJaJhaLhu3haLCJaJhaLhaLCJaJhu36CJaJhf6CJaJhu3haL6CJaJ;½ƽʽ̽_G//G$d $-DIfM a$gdQ!$d $-DIfM a$gdQ!kd$$Ifl4\p#k04 laf4ytu3̽нԽֽ!kdX$$Ifl4ֈ p# k nn04 laf4ytu3$d $-DIfM a$gdQ!ֽ޽$d $-DIfM a$gdQ! ;##$d $-DIfM a$gdQ!kd/$$Ifl4ֈ p#k nn04 laf4ytu3 (0$d $-DIfM a$gdQ!02:B;##$d $-DIfM a$gdQ!kd$$Ifl4ֈ p#k nn04 laf4ytu3BJNV^$d $-DIfM a$gdQ!^`hp;##$d $-DIfM a$gdQ!kd$$Ifl4ֈ p#k nn04 laf4ytu3px|$d $-DIfM a$gdQ!;##$d $-DIfM a$gdQ!kdx$$Ifl4ֈ p#k nn04 laf4ytu3$d $-DIfM a$gdQ!ľ̾;##$d $-DIfM a$gdQ!kd;$$Ifl4ֈ p#k nn04 laf4ytu3̾Ծؾ$d $-DIfM a$gdQ!;##$d $-DIfM a$gdQ!kd$$Ifl4ֈ p#k nn04 laf4ytu3 $d $-DIfM a$gdQ!&;##$d $-DIfM a$gdQ!kd$$Ifl4ֈ p#k nn04 laf4ytu3&.4<D$d $-DIfM a$gdQ!DFZ;($d -DM a$gdQ!kd$$Ifl4ֈ p#k nn04 laf4ytu3Zʿ:R."&t20(p$d -DM a$gdQ!$a$gdQ!$d -DM a$gdf$d -DM a$gdQ!$d -DM `a$gdQ!xz$&np "$&rtvx$&RTV(*lNP÷hCJaJhc hc CJaJh;h;CJaJh;CJaJhfhf6CJaJhfhf6hF/jGhjrhjrUhaLCJaJhF/haLCJaJhF/CJaJhF/hF/CJaJ9P"&,.020ĸ~fU!j hQ!hQ!CJEHUaJ.j2Q h-%hQ!CJUVaJmHnHujh-%h-%CJUaJh-%h-%56>*CJaJh-%h-%56CJaJhGhaL5>*CJaJhGhaL5CJaJhaLh-%CJaJhfCJaJh-%h-%CJaJh-%CJaJhF/haLCJaJhF/hF/CJaJ! " ݸ媛ݐݐݐyݐqqݐhCJaJ jbhQ!CJaJhsgMh-%CJH*aJhsgMh-%CJaJh-%h-%56>*CJaJh-%h-%56CJaJhCJaJhf6CJaJhfh-%6CJaJhfCJaJh-%CJaJh-%h-%CJaJjh-%h-%CJUaJ,p"ZbfjrzFf #$ld $-DIfM ]^`la$gdQ!$d $-DIfM a$gdQ!$d -DM `a$gdQ!|}ff$d -DM `a$gdQ!dkd $$Ifl4p#p#04 lalf4ytFf$d $-DIfM a$gdQ! Lfz*,Pp 0xgdQ! $ 0xa$gdQ!$d -DM `a$gdQ!$d -DM a$gdQ!8:<>^`rvz|̾iXPHPPhfCJaJh"CJaJ!jhsgMhQ!CJEHUaJ.jQ hsgMhQ!CJUVaJmHnHuhsgMh"CJaJjhsgMh"CJUaJ h"H*h"h)h"CJaJh"h-%56>*CJaJh"h-%56CJaJh"h"56CJaJhCJaJh-%CJaJhsgMh-%CJaJ jbhQ!CJaJ|~4r*,8PRtvJL,.6ŷŝ~q؝eeeeh"h"CJH*aJjh"h"EHU$jP h"CJUVmHnHuh"jh"Uh"h"CJaJh"h"56>*CJaJh"h"56CJaJh"CJaJhfhfCJaJhfCJaJhCJaJhsgMh"CJaJhsgMh"CJH*aJ'H$LvLZl<HV$d -DM a$gdQ!$d -DM `a$gdQ!$d -DM `a$gdQ! 0xgdQ!68HJxz ",.HJ RTVXZ\bhjlnpz|~輸vnh #CJaJh #h-%CJH*aJh #CJH*aJh #h-%CJaJhf h"h"h"jh #Ujj> h-%UVh-%jh-%Uh"h"CJH*aJhfCJaJh"CJaJh&gCJaJh"h"CJaJh"h"CJH*aJ+ 468:<>@BFJLRTzuulh #CJH*aJh #h #CJaJ!j %h #h #CJEHUaJ.jP h #h #CJUVaJmHnHu!j"#h #h-%CJEHUaJ.j>@> h #h-%CJUVaJmHnHujh #h-%CJUaJh #CJaJh #h-%CJH*aJh #h-%CJaJ#z|~&VX~ȽzrzczK:czr!jI+h7h #CJEHUaJ.jzE> h7h #CJUVaJmHnHujh7h #CJUaJh #CJaJh7h #CJaJh7h #56>*CJaJh7h #56CJaJh #56CJaJh-%CJaJhfCJaJh #h-%CJaJjh #h-%CJUaJ!j'h&gh&gCJEHUaJ.jQP h #h&gCJUVaJmHnHuV\ddhlpt$ rh$Ifa$gd#m $ rha$gdf rXgdf rhgdf$a$gdQ!$d -DM `a$gdQ! \^\^bdj¶zkzkzkzk_hf56>*CJaJh;h;56>*CJaJh;56>*CJaJhf5>*CJaJhfhf5CJaJhsX5>*CJaJhsXhsX5>*CJaJhsXhsX5CJaJhPCJaJh7h #CJH*aJ jgh #CJaJh #CJaJh7h #CJH*aJh7h #CJaJ$"$V;ͬsaOa=a#hL7,hL7,6OJQJaJmHsH#hL7,hP6OJQJaJmHsH#hL7,hf6OJQJaJmHsH hL7,hfOJQJaJmHsH&hL7,hP56OJQJaJmHsH&hL7,hf56OJQJaJmHsH#hL7,hfOJQJaJmHnHuhPOJQJaJmHnHu#hfhfOJQJaJmHnHuU,jhfhfOJQJUaJmHnHuhfCJaJ- S chun b v kch thc mi hn gip mi khng vt cnh Hnh 2.1 v bng 3. Hnh 2.3 Bng 3. Cc thng s k thut . 123456b456810a0 + 0,51 0,52 1h1 EMBED Equation.3 - S chun b v kch thc mi hn gip mi vt cnh hnh ch V Hnh 3 v bng 4 Hnh 2.4 Bng 4. Cc thng s k thut . 345678910b1012121416b18 210 2a1 12 1h1 EMBED Equation.3 1,5 1p1 1,52 1 1214161820222426b1820222628303234b110 2 12 2a2 1h1,5 1 2 1p2 1- S chun b v kch thc mi hn gip mi vt cnh hnh ch X Hnh 2.5 v bng 5. Hnh 2.5 Bng 5 . Cc thng s k thut . 12141618202224262830323436b12141618202224h1.5 12 1 384042444648505254565860b26283032343638h2 1 3.2. K thut hn. - Khi hn nga, nn dng loi que hn c thuc bc dy ng knh que hn $ 3 4 mm. - Gc que hn theo hng hn t 75 800 Khi hn nga, bi nhng tp cht nh x chy v bt c th hi no cing c chiu hng ni ln trn, do d sinh ra khuyt tt, mi hn ln x, l hi& Cch dao ng que hn dng kiu ng thng hay ng thng i li. Cng dng in hn, phi chn cho thch hp, khng c nh qu, nu khng s khng t c su nng chy ca mi hn. Khi chiu dy vt hn ln hn 6 mm ta phi vt cnh, cn c yu cu ca mi hn, nu kch thc mi hn ln ta phi thc hin hn nhiu lp nhiu ng - Lp th nht thch hp dao ng que hn kiu ng thng, ng thng i li. - Lp th hai dng kiu rng ca hay bn nguyt - Khi hn nga bt c p dng dao ng que hn bng kiu no, u khng nn cho lng kim loi nng chy, chy qu nhiu vo vng nng chy, phi m bo t v mng. -Trnh t sp xp ca ng hn ging mi hn ca v tr khc. Gc que hn cn c vo tng ng hn iu chnh cho ph hp nhng phi c li cho vic hnh thnh mi hn v vic nng chy kim loi. * Trnh t thc hin mi hn 4G khng vt cnh. TTNi dung cng vicDng c Thit bHnh v minh haYu cu t c1c bn v YCKT: Mi hn ng kch thc, khng khuyt tt, kim loi bm u 2 mp - Nm c cc kch thc c bn - Hiu c yu cu k thut 2- Kim tra phi, chun b mp hn, chn ch hn - G nhBa, my mi, my hn S lng 02 tm SHAPE \* MERGEFORMAT - Phi phng, thng khng b pavia, ng knh thc. - Mi nh nh gn, bn, ng v tr - Chn ch hn hp l 3Tin hnh hnMy hn, my mi cm tay- m bo an ton cho ngi v thit b - Dao ng v gc que hp l - Que hn ( 3,2 - Ih = 80A4Kim tra - Pht hin c cc khuyt tt ca mi hn * Trnh t thc hin mi hn 4G vt cnh. TTNi dung cng vicDng c Thit bHnh v minh haYu cu t c1c bn v YCKT: Mi hn ng kch thc, khng khuyt tt- Nm c cc kch thc c bn - Hiu c yu cu k thut2- Kim tra phi, chun b mp hn - G nhBa, my mi, my hn - Phi phng, thng khng b pa via - Gc vt ng kch thc - Chn ch hn tng lp hp l 3Tin hnh hnMy hn, my mi cm tay - Cc lp hn ngc chiu nhau - Lp lt + Que 2.5 + Ih = 80A + Dao ng kiu rng ca hoc ng thng i li - Lp sau + Que 3,2 + Ih = 80A + dao ng rng ca4Kim tra SHAPE \* MERGEFORMAT - Pht hin c cc khuyt tt ca mi hn 4. Cch khc phc cc khuyt tt ca mi hn TTTnHnh v minh haNguyn nhnCch khc phc1Chy cnh- Dng in hn ln - H quang di - Dao ng que khng hp l- Gim cng dng in - S dng h quang ngn2Ln x- Dng in hn nh - V sinh mp hn khng t yu cu- V sinh sch s mp hn - Tng Ih3Kim loi mi hn chy x SHAPE \* MERGEFORMAT - Gc que hn khng ng - Tc hn chm- Gi gc que hn ng k thut 5. Phng php kim tra cht lng mi hn: 5.1 Kim tra ngoi dng bng mt thng hoc qua knh lp: Gc v khong cch quan st ngoi dng mi hn phi tha mn. Kim tra ngoi dng mi hn (bng mt thng) xc nh: - B mt mi hn. - Chiu rng mi hn. - Chiu cao mi hn. - im bt u, v kt thc ca mi hn. 5.2 S dng thc o 5.2.1 o lch - t mp tm thp ri quay cho ti khi mii t chm vo tm cao 5.2.2 o chy chn - o t 0 5 (mm). - Xoay l cho ti khi mii t chm vo y rnh. 5.2.3 o chiu cao mi hn - o c kch thc n 25 mm. - t mp trn tm v quay cho ti khi mii t chm vo phn nh ca kim loi mi hn (hoc phn li y) im cao nht ca n. 6. An ton lao ng v v sinh phn xng. - Ch c hn khi c y trang b bo h lao ng dnh cho th hn. - Ni y dy tip t cho cc thit b. - Dng thc tp khi nn xng b m t hoc b dt do ma. - Khi pht hin s c phi ngt in kp thi v bo cho ngi c trch nhim x l. - Thc hin y cc bin php phng chy cha chy. Bi tp v sn phm thc hnh bi 23.2 Kin thc: Cu 1: Trnh by cng tc chun b, tnh ton ch hn cho mi hn gip mi khng vt cnh v tr nga 4G vi chiu dy phi l 6 mm? Cu 2: Trnh by cng tc chun b, tnh ton ch hn cho mi hn gip mi c vt cnh v tr nga 4G vi chiu dy phi l 10 mm? K nng: Bi tp ng dng: Hn gip mi v tr 4G - bn v km theo. - V tr hn: 4G - Phng php hn: SMAW - Vt liu: Thp tm dy 10 mm, vt liu CT3 hoc tng ng. - Vt liu hn: * SMAW: que hn $2.6, $3.2 mm E7016 (LB-52 KOBELCO) hoc tng ng. - Thi gian: 04 gi (k c thi gian chun b v g nh)Cu 2: Thc hin mi hn theo bn v sau: Yu cu k thut: - Mi hn ng kch thc - Mi hn khng b khuyt tt CH DN I VI HC SINH THC HIN BI TP NG DNG 1. Bi tp ng dng phi thc hin ng phng php, ng v tr hn theo qui nh. Nu hc sinh la chn sai phng php, sai v tr hn bi s b loi v khng c tnh im. 2. C th s dng bn chi st lm sch b mt mi hn. 3. Phi thi phi c c nh trn gi hn trong sut qu trnh hn. 4. Hn nh - Cc mi hn nh c chiu di khng qu 15 mm. 5. Phng php hn. - Hn h quang tay: SMAW - MMA - 111. 6. Thi gian cho php chnh my v th trc khi hn l 10 pht. 7. Tng im v kt cu im ca cc bi nh sau: Tng s im ti a cho bi: 100 im, kt cu nh sau: a, im ngoi dng khch quan: Tng cng 70 im b, im tun th cc qui nh: 30 im - Thi gian thc hin bi tp vt qu 5% thi gian cho php s khng c nh gi. - Th sinh phi tuyt i tun th cc qui nh an ton lao ng, cc qui nh ca xng thc tp, nu vi phm s b nh ch thi. nh gi kt qu hc tp TTTiu ch nh giCch thc v phng php nh giim ti aKt qu thc hin ca ngi hcIKin thc1Chn ch hn ca mi hn gip mi v tr 4GLm bi t lun v trc nghim, i chiu vi ni dung bi hc 41.1Trnh by cch chn ng knh que hn chnh xc1,51.2Trnh by cch chn cng dng in hn chnh xc1,51.3Trnh by cch chn in th hn chnh xc12Trnh by k thut hn mi hn gip mi v tr 4G ngLm bi t lun, i chiu vi ni dung bi hc33Trnh by cch khc phc cc khuyt tt ca mi hn ph hpLm bi t lun, i chiu vi ni dung bi hc1,54Trnh by ng phng php kim tra cht lng mi hn ( kim tra ngoi dng mi hn ) Lm bi t lun, i chiu vi ni dung bi hc1,5 Cng:10 IIK nng1Chun b y dng c, thit b ng theo yu cu ca bi thc tpKim tra cng tc chun b, i chiu vi k hoch lp12Vn hnh thnh tho thit b hn in h quang tayQuan st cc thao tc, i chiu vi quy trnh vn hnh1,53Chun b y vt liu ng theo yu cu ca bi thc tpKim tra cng tc chun b, i chiu vi k hoch lp1,54Chn ng ch hn khi hn gip mi v tr 4GKim tra cc yu cu, i chiu vi tiu chun.15S thnh tho v chun xc cc thao tc khi hn gip mi v tr 4GQuan st cc thao tc i chiu vi quy trnh thao tc.26Kim tra cht lng mi hn Theo di vic thc hin, i chiu vi quy trnh kim tra36.1Mi hn m bo su ngu0,56.2Mi hn ng kch thc (b rng b, chiu cao h ca mi hn ). 16.3Mi hn khng b khuyt tt (l hi, ln x, chy cnh )16.4kt cu hn bin dng trong phm vi cho php0,5 Cng:10 IIIThi 1Tc phong cng nghip51.1i hc y , ng giTheo di vic thc hin, i chiu vi ni quy ca trng.11.2Khng vi phm ni quy lp hc11.3B tr hp l v tr lm vic Theo di qu trnh lm vic, i chiu vi tnh cht, yu cu ca cng vic.11.4Tnh cn thn, chnh xcQuan st vic thc hin bi tp11.5 thc hp tc lm vic theo t, nhmQuan st qu trnh thc hin bi tp theo t, nhm12m bo thi gian thc hin bi tp Theo di thi gian thc hin bi tp, i chiu vi thi gian quy nh.23m bo an ton lao ng v v sinh cng nghipTheo di vic thc hin, i chiu vi quy nh v an ton v v sinh cng nghip33.1Tun th quy nh v an ton13.2y bo h lao ng( qun o bo h, giy, mi, ym da, gng tay da,& )13.3V sinh xng thc tp ng quy nh1 Cng:10 KT QU HC TP Tiu ch nh giKt qu thc hinH sKt qa hc tpKin thc 0,3K nng0,5Thi 0,2 Cng: Bi 3. HN NG V TR 1GR M bi 23.3 Gii thiu. Hn ng gip mi v tr 1GR l mt v tr hn c s dng rt rng ri trong cc ngnh cng nghip c bit l ch to bn b. c trang b kin thc v c k nng thnh tho khi thc hin mi hn 1GR gip ngi hc p dng vo thc t sn xut v pht trin ngh nghip. Mc tiu: - Chun b c phi hn m bo yu cu k thut. - Tnh c ch hn ph hp vi chiu dy vt liu v lp hn. - G phi hn chc chn, m bo yu cu. - Hn c mi hn ng v tr 1GR m bo yu cu k thut. - Kim tra, nh gi ng cht lng mi hn. - Thc hin tt cng tc an ton v v sinh cng nghip. Ni dung 1. Chun b thit b, dng c v phi hn. 1.1 c bn v: Yu cu k thut: - Kim loi mi hn bm u hai cnh - Mi hn ng kch thc, khng b khuyt tt 1.2 Chun b thit b v dng c: 1.2.1. Thit b: My hn h quang tay 1.2.2. Dng c: - Dng c ph tr dng trong hn h quang tay - Thc o kim mi hn. 1.2.3. Phi hn: - Thp ( 60x5x50 s lng 02 an cho mt hc sinh 2. Tnh ch hn. 2.1 ng knh que hn: p dng cng thc: EMBED Equation.3  EMBED Equation.3 Thay s S = 5 mm ta c d = 3 mm. Chn d = 3,2 mm. 2.2 Cng dng in hn: Khi hn v tr ng do kim loi lng ca b hn chu tc dng ca trong lc lun c xu hng ri xung di. khc phc hin tng ny, ta phi gim lng nhit ca b hn xung gii hn cho php. V vy Ih gim 10 15 % so vi hn bng. p dng cng thc: I = ( + .d ).d (A) Trong : , l h s thc nghim, khi hn bng que hn thp ( =20, = 6) d l ng knh que hn (mm) Thay s ta c I = 125 (A). Chn Ih = 110 (A). 2.3 in p hn: p dng cng thc: Uh = a + b.lhq Trong : a l tng in p ri trn ant v catt, a = (15 20) V. b l tng in p ri trn mt n v chiu di ct h quang, b = 15,7 V/cm. lhq l chiu di ct h quang, lhq = 0,32 (cm) Thay s ta c: Uh = (20 25) V. Khi hn gip mi chn h quang trung bnh nn ta chn Uh = 22 V. 3. K thut hn ng xoay 1GR - Mi hn ng xoay trong thc t l mi hn gip mi, ty thuc vo iu kin ngi th c th hn 2 v tr bng v ng. Kh khn ln nht khi hn ng xoay l ngi th phi phn on v thng xuyn xoay tr vt hn, nu dy ngun ni vi vt hn khng tt s xy ra hin tng dng in khng n nh trong qu trnh hn. Hn ng xoay c ng dng trong trng hp ni nhng on ngn, cc chi tit ri c kh nng di chuyn(xoay) - Vic phn on v v tr hn nh sau Chiu dy ng nh hn hoc bng 6 mm th khng cn vt cnh, hn 1 lp. Khi chiu dy ca ng ln hn 6 mm th phi vt cnh ch V v hn nhiu lp hoc nhiu lp nhiu ng nh hn gip mi, mp vt v quy phm nh hn gip mi cng chiu dy. * Trnh t thc hin mi hn ng 1GR khng vt cnh. TTNi dung cng vicDng c Thit bHnh v minh haYu cu t c1c bn v- Nm c cc kch thc c bn - Hiu c yu cu k thut2- Kim tra phi, chun b mp hn - G nh g, ba, my mi, my hn - Mt lp ghp phng, ng tm - Chn g l thp V50 - Chn ch hp l 3Tin hnh hnMy hn, my mi - m bo an ton cho ngi v thit b - Giao ng v gc ng k thut - Gc que hn lun thay i u theo tng v tr trn 1 ln hn. - Hn ng th t c ch dn4Kim tra- Pht hin c cc khuyt tt ca mi hn * Trnh t thc hin mi hn ng 1GR vt cnh. TTNi dung cng vicDng c Thit bHnh v minh haYu cu t c1c bn v- Nm c cc kch thc c bn - Hiu c yu cu k thut2- Kim tra phi, chun b mp hn - G nh g, ba, my mi, my hn - Mt lp ghp phng, ng tm - Chn g l thp V50 - Chn ch hp l 3Tin hnh hnMy hn, my mi - m bo an ton cho ngi v thit b - Giao ng v gc ng k thut - Gc que hn lun thay i u theo tng v tr trn 1 ln hn. - Hn ng th t c ch dn4Kim tra- Pht hin c cc khuyt tt ca mi hn 4. Cch khc phc cc khuyt tt ca mi hn. TTTnHnh v minh haNguyn nhnCch khc phc1Chi tit khng ng trc - Do qu trnh lp ghp - Do mi nh qu nh chi tit b bin dng khi hn- Kim tra li trc khi hn - nh phi chc chn2Mi hn bm lch trc - Ngi khng ng t th - Khng quan st k vng nng chy - Ngi ng t th 5. Phng php kim tra cht lng mi hn. Kim tra ngoi dng mi hn (bng mt thng hoc qua knh lp) xc nh: - B mt mi hn. - Chiu rng mi hn. - Chiu cao mi hn. - im bt u, v kt thc ca mi hn. - o lch - o chy chn - o chiu cao mi hn 6. An ton lao ng v v sinh cng nghip - Ch c hn khi c y trang b bo h lao ng dnh cho th hn. - Thc hin y cc bin php an ton khi hn h quang tay. - Dng thc tp khi nn xng b m t. - Khi pht hin s c phi ngt in v bo cho ngi c trch nhim s l. - Thc hin y cc bin php phng chy cha chy. Bi tp v sn phm thc hnh bi 23.2 Kin thc: Cu 1: Trnh by cng tc chun b, tnh ton ch hn cho mi hn ng gip mi khng vt cnh v tr 1GR vi chiu dy phi l 5 mm? Cu 2: Trnh by cng tc chun b, tnh ton ch hn cho mi hn gip mi ng c vt cnh v tr 1GR vi chiu dy phi l 10 mm? K nng: Bi tp ng dng: Hn gip mi v tr 1GR - bn v km theo. - V tr hn: 1GR - Phng php hn: SMAW - Vt liu: Thp ng c ng knh70mm, vt liu CT3 hoc tng ng. - Vt liu hn: * SMAW: que hn $2.6, $3.2 mm E7016 (LB-52 KOBELCO) hoc tng ng. - Thi gian: 04 gi (k c thi gian chun b v g nh) Yu cu k thut: - Mi hn ng kch thc - Mi hn khng b khuyt tt CH DN I VI HC SINH THC HIN BI TP NG DNG 1. Bi tp ng dng phi thc hin ng phng php, ng v tr hn theo qui nh. Nu hc sinh la chn sai phng php, sai v tr hn bi s b loi v khng c tnh im. 2. C th s dng bn chi st lm sch b mt mi hn. 3. Phi thi phi c c nh trn gi hn trong sut qu trnh hn. 4. Hn nh - Cc mi hn nh c chiu di khng qu 15 mm. 5. Phng php hn. - Hn h quang tay: SMAW - MMA - 111. 6. Thi gian cho php chnh my v th trc khi hn l 10 pht. 7. Tng im v kt cu im ca cc bi nh sau: Tng s im ti a cho bi: 100 im, kt cu nh sau: a, im ngoi dng khch quan: Tng cng 70 im b, im tun th cc qui nh: 30 im - Thi gian thc hin bi tp vt qu 5% thi gian cho php s khng c nh gi. - Th sinh phi tuyt i tun th cc qui nh an ton lao ng, cc qui nh ca xng thc tp, nu vi phm s b nh ch thi. Bi 4. HN NG V TR 2G M bi: 23.4 Gii thiu Hn ng v tr 2G l v tr hn tng i kh thc hin, trong qu trnh hn kim loi mi hn chu tc dng ca trng lc nn d sinh ra cc khuyt tt. c trang b kin thc v c k nng thnh tho khi thc hin mi hn 2G gip ngi hc p dng vo thc t sn xut v pht trin ngh nghip. Mc tiu: - Chun b c phi hn ng kch thc bn v, m bo yu cu k thut. - Tnh c ch hn ph hp vi chiu dy vt liu v lp hn. - G phi hn chc chn, ng kch thc, ng v tr hn. - Hn c mi hn ng v tr 2G ng kch thc v yu cu k thut. - Lm sch, kim tra nh gi ng cht lng mi hn. - Thc hin tt cng tc an ton v v sinh cng nghip. Ni dung: 1. Chun b thit b, dng c v phi hn. 1.1 c bn v: Yu cu k thut: - Kim loi mi hn bm u hai cnh - Mi hn ng kch thc, khng b khuyt tt 1.2 Chun b thit b v dng c: 1.2.1. Thit b: My hn h quang tay 1.2.2. Dng c: - Dng c ph tr dng trong hn h quang tay - Thc o kim mi hn. 1.2.3. Phi hn: - Thp ( 60x5x100s lng 02 on cho mt hc sinh 2. Tnh ch hn. 2.1 ng knh que hn: p dng cng thc: EMBED Equation.3 Thay s S = 5 mm ta c d = 3 mm. Chn d = 3,2 mm. 2.2 Cng dng in hn: Khi hn v tr ng do kim loi lng ca b hn chu tc dng ca trong lc lun c xu hng ri xung di. khc phc hin tng ny, ta phi gim lng nhit ca b hn xung gii hn cho php. V vy Ih gim 10 15 % so vi hn bng. p dng cng thc: I = ( + .d ).d (A) Trong : , l h s thc nghim, khi hn bng que hn thp ( =20, = 6) d l ng knh que hn (mm) Thay s ta c I = 125 (A). Chn Ih = 110 (A). 2.3 in p hn: p dng cng thc: Uh = a + b.lhq Trong : a l tng in p ri trn ant v catt, a = (15 20) V. b l tng in p ri trn mt n v chiu di ct h quang, b = 15,7 V/cm. lhq l chiu di ct h quang, lhq = 0,32 (cm) Thay s ta c: Uh = (20 25) V. Khi hn gip mi chn h quang trung bnh nn ta chn Uh = 22 V. 3. K thut hn ng v tr 2G. Khi hn ng v tr ngang chiu rng ca mi ng hn hoc mi lp ca kim loi mi hn khng vt qu 3 ln ng knh in cc hn trnh giao ng ngang nhiu. v l do ny khi hn ng v tr hn ngang yu cu nhiu lp ca kim loi mi hn. Sau khi hn ng hn y v lt hn th 2, cc ng hn tip theo c p theo kiu so le. Hn ng hn y. Cng dng in hn v tr hn 2G thng nh hn dng in hn v tr 5G. Gc nghing ca in cc khi hn ng hn y t th hn 2 G nh hnh 4-1. Gc ny c th duy tr khi hn xung quanh ng. Gc nghing ca in cc khng vt qu 5o so vi mt phng ngang. Nu gc ny ln s xy ra hin tng chy lm, y l nguyn nhn ca nt nht l ng c chiu dy ln. SHAPE \* MERGEFORMAT Hnh 4-1 Gc nghing in cc SHAPE \* MERGEFORMAT Hnh 4-2 chiu di h quang hn ng hn y th chiu di ct h quang ti cnh mt chn mi hn khong 1mm ( hnh 4-2). Mi hn khng th bt u t mi hn nh, thng n c bt u cch mi hn nh khong 40 50mm H quang c mi nh lin kt ca mi hn, chiu di h quang c duy tr cho n khi n nh khi chiu di h quang c rt ngn li 1mm v gi ti ch n khi l kho c hnh thnh lc mi thc hin dao ng ngang que hn. SHAPE \* MERGEFORMAT Hnh 4-3 dao ng ngang que hn Khi hn ng y phi ch n chiu rng l kho v hin tng chy x. Nu chiu rngl kho tng th phi tng tc hn v gim gc in cc. duy tr chiu rng l kho, th phi gi chiu di h quang ngn trong sut qu trnh hn. Nu iu chnh vn tc hn v chiu di h quang m vn khng iu chnh c l kho hoc kim loi vn b chy x th phi dng ngay vic hn li iu chnh cng dng in cho hp l sau mi tip tc hn. Hn ng hn lt SHAPE \* MERGEFORMAT Hnh 4-3 K thut hn ng hn lt Dao ng ngang in cc theo kiu ng trn lch nh hnh 4-3. Gc nghing in cc so vi mt phng ngang t 5100 Hn ng hn ph Cc ng hn ph nh cao khong 3mm, v c p t di ln nh hnh v Trnh t thc hin hn ng khng vt cnh v tr 2G. TTNi dung cng vicDng c Thit bHnh v minh haYu cu t c1c bn v- Nm c cc kch thc c bn - Hiu c yu cu k thut2- Kim tra phi, chun b mp hn - G nhMy mi cm tay, my hn- Mt lp ghp phng, ng tm - Chn g - Chn ch hp l3Tin hnh hnMy hn, ba g x - m bo an ton cho ngi v thit b - Giao ng v gc ng k thut - Gc que hn lun thay i u theo tng v tr trn ng hn theo phng tip tuyn ti im hn, - Xoay ngi theo phi, phi c nh4Kim tra- Pht hin c cc khuyt tt ca mi hn . Trnh t thc hin hn ng c vt cnh v tr 2G. TTNi dung cng vicDng c Thit bHnh v minh haYu cu t c1c bn v- Nm c cc kch thc c bn - Hiu c yu cu k thut2- Kim tra phi, chun b mp hn - G nhMy mi cm tay, my hn- Mt lp ghp phng, ng tm - Chn g l thp V50 - Chn ch hp l3Tin hnh hnMy hn, ba g x- Giao ng v gc ng k thut - Gc que hn lun thay i u theo tng v tr trn ng hn theo phng tip tuyn ti im hn, - Xoay ngi theo phi, phi c nh - Cc im bt u, kt thc, ni que cc lp khng c trng nhau - Lp ph c th hn 3 ng - Hn ht lp ny mi hn lp kia4Kim tra EMBED PBrush - Pht hin c cc khuyt tt ca mi hn 4. Cch khc phc cc khuyt tt ca mi hn. TTTnHnh v minh haNguyn nhnCch khc phc1Chi tit khng ng trc - Do qu trnh g phi - Do mi nh qu nh chi tit b bin dng khi hn- Kim tra phi trc khi hn - nh phi chc chn2Mi hn bm lch trc - Ngi khng ng t th - Khng quan st k vng nng chy Chn t th ngi hp l 3Chy x- Dng in hn ln - Dao ng que hn khng hp l- Gim dng in khi hn v chn cch dao ng que hn ph hp 5. Phng php kim tra cht lng mi hn. Kim tra ngoi dng mi hn (bng mt thng hoc qua knh lp) xc nh: - B mt mi hn. - Chiu rng mi hn. - Chiu cao mi hn. - im bt u, v kt thc ca mi hn. - o lch - o chy chn - o chiu cao mi hn 6. An ton lao ng v v sinh cng nghip. - Ch c hn khi c y trang b bo h lao ng dnh cho th hn. - Thc hin y cc bin php an ton khi hn h quang tay. - Dng thc tp khi nn xng b m t hoc b dt do ma. - Khi pht hin s c phi ngt in v bo cho ngi c trch nhim s l. - Thc hin y cc bin php phng chy cha chy. Bi tp v sn phm thc hnh bi 23.3 Kin thc: Cu 1: Trnh by cng tc chun b, tnh ton ch hn cho mi hn ng gip mi khng vt cnh v tr 2G vi chiu dy phi l 5 mm? Cu 2: Trnh by cng tc chun b, tnh ton ch hn cho mi hn gip mi ng c vt cnh v tr 2G vi chiu dy phi l 10 mm? K nng: Bi tp ng dng: Hn gip mi v tr 2G - bn v km theo. - V tr hn: 2G - Phng php hn: SMAW - Vt liu: Thp ng c ng knh70mm, vt liu CT3 hoc tng ng. - Vt liu hn: * SMAW: que hn $2.6, $3.2 mm E7016 (LB-52 KOBELCO) hoc tng ng. - Thi gian: 04 gi (k c thi gian chun b v g nh) Yu cu k thut: - Mi hn ng kch thc - Mi hn khng b khuyt tt CH DN I VI HC SINH THC HIN BI TP NG DNG 1. Bi tp ng dng phi thc hin ng phng php, ng v tr hn theo qui nh. Nu hc sinh la chn sai phng php, sai v tr hn bi s b loi v khng c tnh im. 2. C th s dng bn chi st lm sch b mt mi hn. 3. Phi thi phi c c nh trn gi hn trong sut qu trnh hn. 4. Hn nh - Cc mi hn nh c chiu di khng qu 15 mm. 5. Phng php hn. - Hn h quang tay: SMAW - MMA - 111. 6. Thi gian cho php chnh my v th trc khi hn l 10 pht. 7. Tng im v kt cu im ca cc bi nh sau: Tng s im ti a cho bi: 100 im, kt cu nh sau: a, im ngoi dng khch quan: Tng cng 70 im b, im tun th cc qui nh: 30 im - Thi gian thc hin bi tp vt qu 5% thi gian cho php s khng c nh gi. - Th sinh phi tuyt i tun th cc qui nh an ton lao ng, cc qui nh ca xng thc tp, nu vi phm s b nh ch thi. nh gi kt qu hc tp TTTiu ch nh giCch thc v phng php nh giim ti aKt qu thc hin ca ngi hcIKin thc1Chn ch hn ca mi hn ng v tr 2GLm bi t lun v trc nghim, i chiu vi ni dung bi hc 41.1Trnh by cch chn ng knh que hn chnh xc1,51.2Trnh by cch chn cng dng in hn chnh xc1,51.3Trnh by cch chn in th hn chnh xc12Trnh by k thut hn mi hn ng v tr 2G ngLm bi t lun, i chiu vi ni dung bi hc33Trnh by cch khc phc cc khuyt tt ca mi hn ph hpLm bi t lun, i chiu vi ni dung bi hc1,54Trnh by ng phng php kim tra cht lng mi hn (kim tra ngoi dng mi hn ) Lm bi t lun, i chiu vi ni dung bi hc1,5 Cng:10 IIK nng1Chun b y dng c, thit b ng theo yu cu ca bi thc tpKim tra cng tc chun b, i chiu vi k hoch lp12Vn hnh thnh tho thit b hn in h quang tayQuan st cc thao tc, i chiu vi quy trnh vn hnh1,53Chun b y vt liu ng theo yu cu ca bi thc tpKim tra cng tc chun b, i chiu vi k hoch lp1,54Chn ng ch hn khi hn ng v tr 2GKim tra cc yu cu, i chiu vi tiu chun.15S thnh tho v chun xc cc thao tc khi hn ng v tr 2GQuan st cc thao tc i chiu vi quy trnh thao tc.26Kim tra cht lng mi hn Theo di vic thc hin, i chiu vi quy trnh kim tra36.1Mi hn m bo su ngu0,56.2Mi hn ng kch thc (b rng b, chiu cao h ca mi hn ). 16.3Mi hn khng b khuyt tt (l hi, ln x, chy cnh )16.4kt cu hn bin dng trong phm vi cho php0,5 Cng:10 IIIThi 1Tc phong cng nghip51.1i hc y , ng giTheo di vic thc hin, i chiu vi ni quy ca trng.11.2Khng vi phm ni quy lp hc11.3B tr hp l v tr lm vic Theo di qu trnh lm vic, i chiu vi tnh cht, yu cu ca cng vic.11.4Tnh cn thn, chnh xcQuan st vic thc hin bi tp11.5 thc hp tc lm vic theo t, nhmQuan st qu trnh thc hin bi tp theo t, nhm12m bo thi gian thc hin bi tp Theo di thi gian thc hin bi tp, i chiu vi thi gian quy nh.23m bo an ton lao ng v v sinh cng nghipTheo di vic thc hin, i chiu vi quy nh v an ton v v sinh cng nghip33.1Tun th quy nh v an ton13.2y bo h lao ng( qun o bo h, giy, mi, ym da, gng tay da,& )13.3V sinh xng thc tp ng quy nh1 Cng:10 KT QU HC TP Tiu ch nh giKt qu thc hinH sKt qa hc tpKin thc 0,3K nng0,5Thi 0,2 Cng: Kim tra kt thc m un s 01 Thi gian: 4 gi Cu 1: (04 im) Trnh by cng tc chun b, tnh ton ch hn cho mi hn gip mi v tr 4G vi chiu dy phi l 5 mm. Cu 2: (06 im) Thc hin mi hn theo bn v sau: Yu cu k thut: - Mi hn ng kch thc - Mi hn khng b khuyt tt s 02 Thi gian: 4 gi Cu 1: (04 im) Trnh by cng tc chun b, tnh ton ch hn cho mi hn gip mi v tr 4G vi chiu dy phi l 10 mm. Cu 2: (06 im) Thc hin mi hn theo bn v sau: Yu cu k thut: - Mi hn ng kch thc - Mi hn khng b khuyt tt IV. Ti kiu tham kho: [1]. Trng Cng t - K Thut Hn- NXBKHKT H Ni 1977 [2]. Ng Xun Thng- Cng ngh hn in nng chy (tp 1 c s l thuyt)- NXBKHKT- 2004. [3]. Lu Vn Huy, Tn Dn- K thut hn- NXBKHKT- 2006 [4]. Trung tm o to v chuyn giao cng ngh Vit c, Chng trnh o to Chuyn gia hn quc t , 2006. [5]. Metal and How to weld them - the James F.Lincoln Arc Welding Foundation (USA) 1990. [6]. The Procedure Handbook of Arc Welding the Lincoln Electric Company (USA) by Richart S.Sabo 1995. [7]. Welding science & Technology Volume 1 American Welding Society (AWS) by 2006. [8]. ASME Section IX, Welding and Brazing Qualifications , American Societyt mechanical Engineer , 2007. [9]. AWS D1.1, Welding Structure Steel , American Welding Society, 2008 [10]. The Welding Institute (TWI), Welding Inspection , Training and Examination Services. [11]. www.aws.org www.asme.org www.lincolnelectric.com   PAGE \* MERGEFORMAT 19 EMBED Visio.Drawing.6  EMBED Visio.Drawing.6  EMBED Visio.Drawing.6  EMBED Visio.Drawing.6  EMBED Visio.Drawing.6 60 50 40 0 1/4 1/2 3/4 1 0 5 10 15 20 IN MM MM 15 1/2 MM IN EMBED Visio.Drawing.6  EMBED Visio.Drawing.6  EMBED Visio.Drawing.6  EMBED Visio.Drawing.6  EMBED Visio.Drawing.6  EMBED Visio.Drawing.6 90 90 in cc 1 in cc 90 90 in cc in cc Vt hn 5-10 Dao ng ngang Hng hn ng hn y ng hn lt Vbdh ɷ~jQ~:,jhfhfOJQJUaJmHnHu0j%/h7nhfEHOJQJUaJmHnHu'jԁ9C h7nhfOJQJUVaJ,jh7nhfOJQJUaJmHnHu#hfhfOJQJaJmHnHuhfhfCJaJmHnHu#h7nhfOJQJaJmHnHu&hfhf5OJQJaJmHnHu#hL7,hf6OJQJaJmHsH hfhfOJQJaJmHsHtx|$ rh$Ifa$gd#m%$ rh$Ifa$gd#mkd-$$Ifl֞j@ q! t0644 layt#m$ rh$Ifa$gd#m8&&&$ rh$Ifa$gd#mkd.$$Iflֈj@ q! t0644 layt#mLkd.$$Ifl\j@ q! t0644 layt#m$ rh$Ifa$gd#m zppppppf\ rgdL7, rgdf rhgdf gdf{kdR1$$Ifl0jq! t0644 layt#m fjnp|~ݸݟooo^^o^oK%jh)hfCJOJQJUaJ h)hfCJOJQJ^JaJ h)hfCJOJQJ^JaJh)hfCJH*OJQJaJh)hfCJOJQJaJhfCJOJQJaJhL7,hfOJQJaJ,jhL7,hfOJQJUaJmHnHuhL7,hL7,6OJQJaJhL7,hf6OJQJaJ'hfhf56B*OJQJaJph $(,048>@DJPV\bFfX2$ rh$Ifa$gd#mbdjv8&&&$ rh$Ifa$gd#mkdW4$$IflֈW c&q! t0644 layt#mq___$ rh$Ifa$gd#mkd5$$IflFWcq! t06  44 layt#mq___$ rh$Ifa$gd#mkd5$$IflFWcq! t06  44 layt#m NPT`bjnƳuuuuueWhL7,hf6OJQJaJhL7,hf6CJOJQJaJ h)hfCJOJQJ^JaJh)hfCJH*OJQJaJhfCJOJQJaJ h)hfCJOJQJ^JaJ%jh)hfCJOJQJUaJ)j&6h)hfCJEHOJQJUaJ+j29C h)hfCJOJQJUVaJh)hfCJOJQJaJ"q___$ rh$Ifa$gd#mkdP8$$IflFWcq! t06  44 layt#m &,28qgUUFFFF rh$Ifgd#m$ rh$Ifa$gd#m rhgdfkd8$$IflFWcq! t06  44 layt#m8>DJLPV\bhntzFf<$ rh$Ifa$gd#mFf-: rh$Ifgd#m^LL$ rh$Ifa$gd#mkd>$$Ifl\Tfw!@ t0644 layt#mVrr`$ rh$Ifa$gd#m$ rh$Ifa$gd#m{kd?$$Ifl0Tw! t0644 layt#mVX\hq__$ rh$Ifa$gd#mkd@$$IflFTw!l t06  44 layt#mhj "$&(:|~zzzzzmmzz $ rha$gdf rhgdf{kd@$$Ifl0Tw! t0644 layt#m &28DF|~&(㰤wkbkWhf5>*CJaJhf5CJaJhfhf5CJaJhfhfCJaJ h)hfCJOJQJ^JaJ h)hfCJOJQJ^JaJhfCJOJQJaJh)hfCJOJQJaJhL7,hfOJQJaJ,jhL7,hfOJQJUaJmHnHuhL7,hf6OJQJaJhL7,hL7,6OJQJaJ~FfA$ rh$Ifa$gd#mkdhD$$IfTlִ W-q!kl t06  44 layt#mT"$&*06[N $ rha$gdfkdE$$IfTlF-q!k.D t06  44 layt#mT$ rh$Ifa$gd#m6<BHNTZ`flrtx~FfF$ rh$Ifa$gd#mkdsI$$IfTlִ]NQl /_9; t06  44 layt#mTnf^R?$8d^`8a$gdQ! HdgdQ!$a$gdf$a$gdQ!kdaJ$$IfTl0]N t0644 layt#mT$ rh$Ifa$gd#mrtvz|ŷŷŷŗłqcRDRh$@CJaJmH sH hh$@CJaJmH sH h@CJaJmHsH hh@CJaJmHsH)jJhh@CJUaJmHsH#hh@CJH*aJmH sH h&g@CJaJmH sH h@CJaJmH sH hh@CJaJmH sH hfhf5>*CJaJhfhf56>*CJaJhf56>*CJaJt $ H$Ifa$gdQ!$a$gdQ!$a$gdQ! $`a$gdQ! $da$gdQ!$8d^`8a$gdQ! (*PTX\`lnvz~ٿkZFZFZFZFZFk&h$h$56@CJaJmHsH h$56@CJaJmHsH&hsXh56@CJaJmHsH&hsXhsX56@CJaJmHsH#hsXhvA5@CJaJmHsHh-mh&g@CJaJhh$@CJaJ2jhh$@B*CJUaJmHphsH hh$@CJaJmHsH)jYhh$@CJUaJmHsH8:l n        ıuiZiZiZiZiZuA1jPhsXhsXB*CJUaJmHnHphuh$h$B*CJaJphh$B*CJaJphh`hB*CJaJph(h`h6B*CJaJmHphsH.j[AhsXhsXB*CJUaJmHphsH%h`hB*CJaJmHphsH+h`h56B*CJaJmHphsH h`h5B*CJaJph(h`h5B*CJaJmHphsH 62""$ H$Ifa$gdQ!kdv@$$Iflr g#m t0#44 lap2yt`68<( b d f h j l H$IfgdQ!$ H$Ifa$gdQ! l n r 2""$ H$Ifa$gdQ!kdP$$Iflr g#m t0#44 lap2yt`  < > x z 4 f h $ H$Ifa$gdQ! $IfgdQ! $$Ifa$gdQ!$ H$Ifa$gdQ!  < > @ n p r t v h j       xeS>S>S>S>S>S(h$h$B*CJaJmHnHphu"h$B*CJaJmHnHphu%h`hB*CJaJmHphsH h`h5B*CJaJph&jZh`hB*CJUaJph(jh`hCJUaJmHnHuh`hB*CJaJph&jh`hB*CJUaJph+h`h6B*CJaJmHnHphu(h`hB*CJaJmHnHphuh j n 0 $ H$Ifa$gdQ!kd,[$$IflLr g#m t0#44 lap2yt`  P p $ H$Ifa$gdQ!$ H$Ifa$gdQ!  P ~      0 4 ƳudVB1 h$56@CJaJmHsH&hsXh$56@CJaJmHsHh$5B*CJaJph h`h5B*CJaJph1jjh`hB*CJUaJmHnHphu(h`h5B*CJaJmHphsHh$B*CJaJmHphsH%h`hB*CJaJmHphsHh`hB*CJaJph(h`hB*CJaJmHnHphu)j\h`h@CJUaJmHsH  0 $ H$Ifa$gdQ!kd$$Iflr g#m t0#44 lap2yt`     H$IfgdQ!$ H$Ifa$gdQ!  ^ 2) $da$gdQ! HgdQ!kde $$Iflr g#m t0#44 lap2yt`4 8 < @ L P T Z ^ d  L`bDzu`QEh$B*CJaJphh`h$B*CJaJph(h`h$6B*CJaJmHphsH1j/ h Y?h Y?5B*CJUaJmHphsH%h`h$B*CJaJmHphsH h`h$5B*CJaJph(h`h$5B*CJaJmHphsH&hsXh$56@CJaJmHsH h$56@CJaJmHsH&h$h$56@CJaJmHsH^ d   $ Hd$Ifa$gdQ!  2$ Hd$Ifa$gdQ!kdJ $$Iflr=d g#m<' W t0#44 lap2yt9M Hd$IfgdQ!$ Hd$Ifa$gdQ!$ Hd$Ifa$gdQ!L2$ Hd$Ifa$gdQ!kd) $$Iflr=d g#m<' W t0#44 lap2yt9ML`TV d$IfgdQ!$ Hd$Ifa$gdQ!$ Hd$Ifa$gdQ!bflptx~TXxz~ĮӐ}kVkVkVkVkVk(h$h$B*CJaJmHnHphu"h$B*CJaJmHnHphu%h`h$B*CJaJmHphsHh`h$B*CJaJphj7 h`h$CJUaJ+h`h$5B*CJaJmHnHphujt* h$h$CJUaJ h`h$5B*CJaJphh$B*CJaJphh$h$B*CJaJphVX\x0$ Hd$Ifa$gdQ!kd? $$Ifl[ r=d g#m<' W t0#44 lap2yt9Mx,$ H$Ifa$gdQ!$ Hd$Ifa$gdQ!$ Hd$Ifa$gdQ! >@BDFHmmX=m4jM h`h$5B*CJUaJmHnHphu(jh`h$CJUaJmHnHu4jh`h$5B*CJUaJmHnHphu(h`h$5B*CJaJmHphsHh$B*CJaJmHphsH%h`h$B*CJaJmHphsHh`h$B*CJaJph+h`h$5B*CJaJmHnHphu4j( h`h$5B*CJUaJmHnHphu 2$ Hd$Ifa$gdQ!kdh $$Iflr=d g#m<' W t0#44 lap2yt9M H$ Hd$Ifa$gdQ!$ Hd$Ifa$gdQ!2)) HgdQ!kd $$Iflr=d g#m<' W t0#44 lap2yt9M Ff~dfxоwhOh<%h`hB*CJaJmHphsH1j h`hB*CJUaJmHnHphuh`hB*CJaJph(h`h5B*CJaJmHphsH h`h5B*CJaJph#hIOhvA5>*B*CJaJphh;5>*B*CJaJph#hQhIO5>*B*CJaJph hQhIO5B*CJaJphh5B*CJaJph h`h$5B*CJaJph .Fd$ H$Ifa$gdQ!dfj.$ H$Ifa$gdQ!kd $$Iflr!#N? d t0644 lap2yt`j~4d$ H$Ifa$gdQ! H$IfgdQ!dfj.$ H$Ifa$gdQ!kdca $$Iflr!#N? d t0644 lap2yt`jx| 4$ H$Ifa$gdQ! H$IfgdQ!xzlnpLNPTŰŰՀscQc?"hIOhIO56CJaJmHsH"hQhIO5>*CJaJmHsHhQhIO5CJaJmHsHhIO5CJaJmHsHh5CJaJmHsH(ja hIOB*CJUaJmHphsHjhIOUmHnHu(jhIOB*CJUaJmHphsHhIOB*CJaJmHphsH%h`hB*CJaJmHphsH.jPb h`hB*CJUaJmHphsH46:l.$ H$Ifa$gdQ!kdt $$Iflr!#N? d t0644 lap2yt`lnJ H$IfgdQ!$ H$Ifa$gdQ!JLN."" xd gdQ!kd $$Iflr!#N? d t0644 lap2yt`2NPXxz˻mWC2)hIOCJ\aJ j ht hIOUmHnHu'hQhIO6CJOJQJaJmHsH*hQhIO6CJOJQJ\aJmHsH(hIOhIO56>*CJ\aJmHsHhIOCJaJmHsHhhIOCJaJmHsHhyhIOCJaJmHsHhyhIOB*mHphsHj hRnhIOB*UphhRnhIOCJaJmHsH"hIOhIO56CJaJmHsH%hIOhIO56>*CJaJmHsH>tNPz$JNx$ rd 7$8$@&H$^a$gdQ!d 1$7$8$H$`gdQ!$d 1$7$8$H$`a$gdQ! rd 7$8$@&H$^gdQ! $d a$gdQ! xd gdQ!"$JLNTx|TXZ\b4÷݌o]oNhg~hIOB*CJaJph#hQhIO5>*B*CJaJph hQhIO5B*CJaJphhRnhIOCJ\aJ jt ht hIOUmHnHuhIO ht hIOht hIOCJOJQJaJhIOCJOJQJaJhIOmHnHu jPD ht hIOUmHnHuhQhIO6CJOJQJaJht hIOCJaJhIOCJaJxT\D68:<>gd$a$gdQ! H^gdQ! HgdQ!$ rd 7$8$@&H$^a$gdQ!$d 1$7$8$H$`a$gdQ! rd 7$8$@&H$^gdQ!d 1$7$8$H$`gdQ!46>@B|4 6 : > B D ̽n]NB3B3NhjrhjrB*CJaJphhjrB*CJaJphh] OhjrB*CJaJph h] Ohjr>*B*CJaJph h] Ohjr5B*CJaJphhjr5B*CJaJphh Y?5>*B*CJaJphhjr5>*B*CJaJph#h] Ohjr5>*B*CJaJphh5>*B*CJaJph"hv5B*CJaJmH phsH "hjr5B*CJaJmH phsH hg~huBB*CJaJph>@ !!T"v""&#F##$$$$@%$a$gdQ!$ Hda$gd" $`a$gd"`gdjr L^`Lgdjr$a$gdjr $`a$gdjrgdjr$a$gdjrgdD H J R V Z ` p t x z ~   D!F!J!N!R!T!V!X!\!`!d!j!z!~!!!!!!!!!!!!" "յթƛ~phd}hjr5CJ\aJhd}hjrCJ\aJ h] Ohjr5B*CJaJphhjr5B*CJaJphh Y?B*CJaJph h] Ohjr>*B*CJaJphhlZhjrB*CJaJphh] OhjrB*CJaJphhjrhjrB*CJaJphhjrB*CJaJph* " """"""$"&"(","R"T"p"t"""h#j#t#v###H$R$X$Z$\$$$$$ͻͦs_ShIOB*CJaJph&ji h"h"B*CJUaJphhB*CJaJmH phsH %hVThIOB*CJaJmH phsH hIOB*CJaJmH phsH (h,ThIO>*B*CJaJmH phsH h"CJ\aJhjrCJ\aJhd}hjrCJ\aJhd}hjr5CJ\aJhjrhjr5CJ\aJhjr5CJ\aJ$$$%<%>%@%N%X%Z%z%%%%%%%t&|&ŵpapNA1A1Ahvh Y?CJ\aJmH sH h Y?CJ\aJmH sH %hvh Y?56CJ\aJmH sH h Y?5CJ\aJmH sH "hvh Y?5CJ\aJmH sH h5CJ\aJmH sH "h Y?5B*CJaJmH phsH "huB5B*CJaJmH phsH h&ghIO6CJaJmH sH h&g6CJaJmH sH h'6CJaJmH sH h,ThIO6CJaJmH sH h,ThIO>*CJaJmH sH @%B%D%F%H%J%L%N%P%R%T%V%X%%%.''.(F((())*r* $^a$gd Y? $^a$gd Y?gd Y?$a$gd Y?$a$gdQ!|&&&.'0'''.(0((())))))*8*<*@***++"+P+T+\+r,,,,,---6-vd"hIO5B*CJaJmH phsH (hg~hIO5B*CJaJmH phsH "h5B*CJaJmH phsH "huB5B*CJaJmH phsH "h Y?5B*CJaJmH phsH "h Zh Y?6CJ\aJmH sH h Y?6CJ\aJmH sH h Y?CJ\aJmH sH hvh Y?CJ\aJmH sH %r**"++,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,$a$gdQ!$a$gd Y? $^a$gd Y? $^a$gd Y?,,--6-<-`-----$$If]a$gdQ! $$Ifa$gdQ!$a$gdQ! 6---......."...// / ///v/x/////////000­wggQg+h9MhIO5B*CJ\aJnHphtHh9MhIOCJ\aJnHtH(h9MhIOB*CJ\aJnHphtH"h9MhIO5CJ\aJnHtHh9MhIOCJaJnHtH(h9MhIOB*CJ\aJmH phsH *h9MhIO5CJ\aJmHnHsHtH+h9MhIOCJOJQJ\^JaJnHtH"h9MhIO5CJ\aJnHtH--.0' $IfgdQ!kd $$Iflr$$ x t0$644 lalp2yt9M..... $$Ifa$gdQ!$$If^a$gdQ!..".." $$Ifa$gdQ!kd $$Ifl.r$$ x t0$644 lalp2yt9M"../// / $$Ifa$gdQ! $IfgdQ!$ 0x$Ifa$gdQ! / //-! $$Ifa$gdQ!kd $$Ifl4r$$ x t0$644 lalp2yt9M/v/x/// $$Ifa$gdQ!$ 0x$Ifa$gdQ!///-! $$Ifa$gdQ!kd $$Ifl4r$$ x t0$644 lalp2yt9M///00 $$Ifa$gdQ! $IfgdQ!$ 0x$Ifa$gdQ!00 0-! $$Ifa$gdQ!kd $$Ifl4r$$ x t0$644 lalp2yt9M0 0b0d0h0j0l0p00B1F1H1J1N111&2.2022262J2R22F3L3N3P3R333񺪅n[%h9MhIO5CJ\]aJnHtH-h9MhIO5CJ\]aJmHnHsHtH%h9MhIOB*CJaJnHphtH"h9MhIO5CJ\aJnHtHh9MhIO5CJaJnHtH"h9MhIO5CJ\aJnHtHh9MhIOCJ\aJnHtH(h9MhIOB*CJ\aJmH phsH h9MhIOCJaJnHtH 0b0d0h0j0 $$Ifa$gdQ! $IfgdQ!$ 0x$Ifa$gdQ!j0l0p0-! $$Ifa$gdQ!kdN $$Ifl4r$$ x t0$644 lalp2yt9Mp00B1F1H1 $$Ifa$gdQ! $IfgdQ!$ 0x$Ifa$gdQ!H1J1N1." $$Ifa$gdQ!kd $$Iflr$$ x t0$644 lalp2yt9MN11&2.202 $$Ifa$gdQ! $IfgdQ!$ 0x$Ifa$gdQ!022262." $$Ifa$gdQ!kdĸ $$Iflr$$ x t0$644 lalp2yt9M622F3N3P3 $$Ifa$gdQ! $IfgdQ!$$If^a$gdQ!P3R333."" $$Ifa$gdQ!kd $$Iflr$$ x t0$644 lalp2yt9M333333TK>.$$If^a$gdQ! $If^gdQ! $IfgdQ!kd2 $$IflF$x t0$6  44 lalpyt9M $$Ifa$gdQ!333333333R4T44444485:5555550626666667x7ɺ٥ِɺ٥ِɺ٥ِ{eِR$h9MhIOCJaJmHnHsHtH*h9MhIO5CJ\aJmHnHsHtH(h9MhIOB*CJ\aJnHphtH(h9MhIOB*CJ\aJmH phsH (h9MhIO56CJ\]aJnHtHh9MhIOCJaJnHtHh9MhIOCJ\aJnHtH"h9MhIO5CJ\aJnHtH(h9MhIO56CJ\]aJnHtH33333$kd $$Iflr$$ x t0$644 lalp2yt9M $$Ifa$gdQ!3T4444 $$Ifa$gdQ!$$If^a$gdQ! $If^gdQ!4440$ $$Ifa$gdQ!kd $$Iflr$$ x t0$644 lalp2yt9M4:5555 $$Ifa$gdQ!$$If^a$gdQ! $If^gdQ!5550$ $$Ifa$gdQ!kd $$Iflr$$ x t0$644 lalp2yt9M526666 $$Ifa$gdQ!$$If^a$gdQ! x$If^gdQ!6660$ $$Ifa$gdQ!kd $$Iflr$$ x t0$644 lalp2yt9M67z7~77 $$Ifa$gdQ!$$If^a$gdQ! x$If^gdQ!x7z7~77778~8888888:9>9@9B9J9999999::: :":*:::ueReRueRueRu$h9MhIOCJaJmHnHsHtHh9MhIOCJ\aJnHtHh9MhIOCJaJnHtH(h9MhIOB*CJ\aJmH phsH "h9MhIO5CJ\aJnHtH(h9MhIO56CJ\]aJnHtH(h9MhIO56CJ\]aJnHtH*h9MhIO5CJ\aJmHnHsHtH'h9MhIOCJ\aJmHnHsHtH 7770$ $$Ifa$gdQ!kd $$Iflr$$ x t0$644 lalp2yt9M78888 $$Ifa$gdQ!$$If^a$gdQ! x$If^gdQ!8880$ $$Ifa$gdQ!kd $$Iflr$$ x t0$644 lalp2yt9M88:9>9@9 $$Ifa$gdQ! $$Ifa$gdQ! x$If^gdQ!@9B9J9/# $$Ifa$gdQ!kd $$Ifl4r$$ x t0$644 lalp2yt9MJ99999 $$Ifa$gdQ!$$If^a$gdQ!$$If^a$gdQ!999/# $$Ifa$gdQ!kd $$Ifl4r$$ x t0$644 lalp2yt9M9::: : $$Ifa$gdQ!$$If^a$gdQ!$$If^a$gdQ! :":*:/# $$Ifa$gdQ!kdA $$Ifl4r$$ x t0$644 lalp2yt9M*::::: $$Ifa$gdQ!$$If^a$gdQ!::::::; ;;;;R;j;l;t;;;xaN>,x"h9MhIO5CJ\aJnHtHh9MhIO5CJaJnHtH%h9MhIO6CJ\]aJnHtH-h9MhIO6CJ\]aJmHnHsHtHh9MhIOCJaJnHtH$h9MhIOCJaJmHnHsHtH,h9MhIOCJOJQJaJmHnHsHtHh9MhIOCJ\aJnHtH(h9MhIO56CJ\]aJnHtH(h9MhIO56CJ\]aJnHtH'h9MhIOCJ\aJmHnHsHtH:::/# $$Ifa$gdQ!kdn $$Ifl4r$$ x t0$644 lalp2yt9M:; ;;; $$Ifa$gdQ!$$If^a$gdQ!;;^;h;/## $$Ifa$gdQ!kd $$Ifl4r$$ x t0$644 lalp2yt9Mh;j;l;t;;TK;$$If^a$gdQ! $IfgdQ!kd $$IflF$x t0$6  44 lalpyt9M $$Ifa$gdQ!;;;; $$Ifa$gdQ!$$If^a$gdQ!;;;;;;;;;z<|<<<====4>6>>>>>>ųsddddQdd>dų$h9MhIOCJaJmH nHsH tH%h9MhIOB*CJaJnHphtHh9MhIOCJaJnHtH*h9MhIO5CJ\aJmH nHsH tH*h9MhIO56CJaJmH nHsH tH'h9MhIOCJ\aJmH nHsH tH"h9MhIO5CJ\aJnHtH(h9MhIO56CJ\]aJnHtH(h9MhIO56CJ\]aJnHtHh9MhIO5CJaJnHtH;;;0$ $$Ifa$gdQ!kd $$Iflr$$ x t0$644 lalp2yt9M;;;;; $$Ifa$gdQ!$$If^a$gdQ!$$If^a$gdQ!;;;0$ $$Ifa$gdQ!kd $$Iflr$$ x t0$644 lalp2yt9M;;t<x<z< $$Ifa$gdQ!$$If^a$gdQ!$$If^a$gdQ!z<|<</# $$Ifa$gdQ!kd $$Ifl4r$$` x t0$644 lalp2yt9M<<<<< $$Ifa$gdQ!$$If^a$gdQ! $$Ifa$gdQ!<<</# $$Ifa$gdQ!kd $$Ifl4r$$ x t0$644 lalp2yt9M<===== $$Ifa$gdQ!$$If^a$gdQ!$h$If^ha$gdQ!$$If^a$gdQ!===0$ $$Ifa$gdQ!kd $$Iflr$$ x t0$644 lalp2yt9M==.>2>4> $$Ifa$gdQ!$$If^a$gdQ!$$If^a$gdQ!4>6>>>0$ $$Ifa$gdQ!kd $$Iflr$$ x t0$644 lalp2yt9M>>>>>> $$Ifa$gdQ!$$If^a$gdQ!$$If^a$gdQ!>>>0$ $$Ifa$gdQ!kd $$Iflr$$ x t0$644 lalp2yt9M>F?H???? $$Ifa$gdQ! $$Ifa$gdQ!$$If^a$gdQ!>H?????D@@@@:A/hIO5CJ\aJmH nHsH tH$h5CJ\aJmH nHsH tH$h Y?5CJ\aJmH nHsH tH%h9MhIO6CJ\]aJnHtH-h9MhIO6CJ\]aJmHnHsHtH(h9MhIO56CJ\]aJnHtH"h9MhIO5CJ\aJnHtHh9MhIOCJaJnHtHh9MhIOCJ\aJnHtH ???0$ $$Ifa$gdQ!kd $$Iflr$$ x t0$644 lalp2yt9M?D@@@@ $$Ifa$gdQ! $IfgdQ! $If^gdQ!@@@/# $$Ifa$gdQ!kd $$Ifl4r$$ x t0$644 lalp2yt9M@2A4A8A:A $$Ifa$gdQ! $IfgdQ! $If^gdQ!:AK $p^pa$gdQ!$a$gdQ!$a$gdQ!gdQ!$ 0x^a$gdQ!$ 0xa$gdQ!$ 0x^a$gdQ! $`a$gdQ!gdQ!FFBGTGXGHHHHIIIIPJXJnJpJrJðsgYK*CJaJhGh@e56CJaJh@eh@e5>*CJaJh@eh@e5CJaJhVu5CJaJmHsHh@e5CJaJmHsH$h#+fh#+fCJaJmHnHsHtHh#+fCJaJmHnHsHtH$hfhfCJaJmHnHsHtHhfhfCJaJmHsHhfhf5CJaJmHsHhfhfCJ]aJmH sH h;CJ]aJmH sH rJtJJ>KFKKKKKKKKKK|LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMM M.Mҷtfh:^hjR5>*CJaJh:^hjR5CJaJhjRhjRCJaJhSCJaJh#+fCJaJhjRCJaJ jFhjRCJaJh@e6CJaJhGh@e6CJaJhGh@e56>*CJaJhGh@e56CJaJh_h@e6CJaJh_h@e>*CJaJh@eCJaJ'>KKKKJL|LLM.M^MMMFN~NdPPPP^QQQR>R^gdQ! ^`gdQ!gdQ!$a$gdQ!$a$gdQ! $`a$gdQ!$a$gdQ!.M6M\M^MMMMMMMMMMMMMMMMNǸێzgI>33hh:^CJaJh_h:^CJaJ:j h!h:^B*CJEHOJQJUaJmHphsH%j[P h:^CJUVaJnHtH'h:^B*CJOJQJaJmHphsH0jh:^B*CJOJQJUaJmHphsH!j h#+fh#+fCJEHUaJjD(Q h#+fCJUVaJh#+fCJaJjh#+fCJUaJh:^CJaJhQuh:^56>*CJaJhQuh:^56CJaJNN6N8N:N*CJaJhDWh:^CJaJhLCJaJh'h:^CJaJhh:^CJaJh:^CJH*aJhQuh:^56>*CJaJhQuh:^56CJaJhh:^CJaJh:^CJaJ%QQQQQQQRR>R@RBRTRVRZR\RrRSSSSSSSSTTTTTT8THTfTzT|TTųskkkkk`h0h:^CJaJh:^CJaJhuuh:^6>*CJaJhLCJaJhuuh:^CJH*aJhuuh:^CJaJ%hQuh:^56>*CJaJmH sH "hQuh:^56CJaJmH sH h'h:^CJaJmH sH h:^CJaJmH sH h'h:^CJaJmH sH h'h:^CJH*aJmH sH $>R\RrRRSSTTRXXXX$d$Ifa$gdQ!`gdQ! 7$8$H$gdQ! $^a$gdQ!$^`a$gdQ! $`a$gdQ!$a$gdQ! TTTTTTTTTTULUXXXXXVZZñjYDY6h}@CJaJmHsH)jv h`h@CJUaJmHsH h`h@CJaJmHsH)j h`h@CJUaJmHsHhL@CJaJmHsH hh@CJaJmHsH%h:^h5>*CJ\aJmHsH"h:^h5CJ\aJmHsH"h:^h@e5CJ\aJmHsHhjRhjRCJaJh:^CJaJh0h:^CJaJh0h:^CJH*aJXXZ[[,[<[N[p[[oooooo$ Hd$Ifa$gdQ! HdgdQ!$d`a$gd7nbkd $$IfTl0  t 44 lapyt`T ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ[[,[[[[[µxlx]xG+jM! h`h56CJUaJmHsHh`hCJaJmHsHh`h5CJaJh`h5CJaJmHsHh}5CJaJmHsHh}h}5CJaJmHsHh2Zh2Z5CJaJmHsHh2Z5CJaJmHsHhNh5CJaJmHsHhN5CJaJmHsHhNhN5CJaJmHsH h7nhS@CJaJmHsH[[[[2$ Hd$Ifa$gdQ!kdh $$Iflr (g# |<? t0#44 lap2yt`[[[[0\ Hd$IfgdQ!$ Hd$Ifa$gdQ![[0\6\\\\\\\\]H]v]|]]]]]χxhXC)jh`h@CJUaJmHsHh2ZhCJaJmHnHuh2Zh2ZCJaJmHnHuh`hCJaJmH sH (j h`h5CJUaJmHsH(ji h`h5CJUaJmHsHhNhCJaJmHsHhNhNCJaJmHsHh`h5CJaJmHsHh`hCJaJmHsH"h`h56CJaJmHsH0\2\6\z\2$ Hd$Ifa$gdQ!kdh $$Iflr (g# |<? t0#44 lap2yt`z\\\\\\\\\]H]r]t]v] Hd$IfgdQ!$ Hd$Ifa$gdQ!$ Hd$Ifa$gdQ! v]x]|]]0$ Hd$Ifa$gdQ!kd$$Ifl# r (g# |<? t0#44 lap2yt`]]]]^X^^_$ Hd$Ifa$gdQ!$ Hd$If]^a$gdQ!$ Hd$Ifa$gdQ!]]_ _$_6_8_:_<______________ǸזpcpcScSFh}5CJaJmHsHh2Zh2Z5CJaJmHsHh2Z5CJaJmHsHhNh2Z5CJaJmHsHh5CJaJmHsHh Y?5CJaJhh5CJaJ+jnh`h5CJUaJmHnHuh`hCJaJmHsHh`h5CJaJmHsHh`h5CJaJh`hCJaJ"h`h5CJaJmHnHu_ _$_6_2$ Hd$Ifa$gdQ!kd$$Iflr (g# |<? t0#44 lap2yt`6_8_<__$ Hd$Ifa$gdQ!$ Hd$Ifa$gdQ!_____0$$$ HdgdQ!kdw$$Iflr (g# |<? t0#44 lap2yt`________`&``````*a0aaaaaaŵtbS>(jh`h2Z5CJUaJmHsHhNh2ZCJaJmHsH"h`h2Z56CJaJmHsH+jJh;h;56CJUaJmHsHh`h2ZCJaJmHsHh`h2Z5CJaJh`h2Z5CJaJmHsHhNh2Z5CJaJmHsHh2Zh2Z5CJaJmHsHh2Z5CJaJmHsHh}5CJaJmHsHh}h}5CJaJmHsH_`&`6`H`j``$ H$Ifa$gdQ!````2$ Hd$Ifa$gdQ!kd`$$Iflr (g#|<? t0K$44 lap2yt< ````*a Hd$IfgdQ!$ Hd$Ifa$gdQ!*a,a0ata2$ Hd$Ifa$gdQ!kd$$Iflr (g#|<? t0K$44 lap2yt< taaaaaaaab@bjblbnb$ Hd$Ifa$gdQ! Hd$If]^gdQ! Hd$IfgdQ!$ Hd$Ifa$gdQ! aaab@bnbtbbbbbbddd.d0d2d4ddddḓ̽{ơY{oPGh95CJaJh2Z5CJaJ+jth`h2Z5CJUaJmHnHuh`h2Z5CJaJh`h2ZCJaJ)jh`h2Z@CJUaJmHsH"h`h2Z5CJaJmHnHuh2Zh2ZCJaJmHnHuh`h2ZCJaJmH sH h`h2ZCJaJmHsHh`h2Z5CJaJmHsH(jHh`h2Z5CJUaJmHsHnbpbtbb0$ Hd$Ifa$gdQ!kd$$Ifl# r (g#|<? t0K$44 lap2yt< bbbbcPccd$ Hd$Ifa$gdQ!$ Hd$If]^a$gdQ!$ Hd$Ifa$gdQ!ddd.d2$ Hd$Ifa$gdQ!kdt$$Iflr (g#|<? t0K$44 lap2yt< .d0d4dd$ Hd$Ifa$gdQ!$ Hd$Ifa$gdQ!ddddd0$$$ HdgdQ!kd$$Iflr (g#|<? t0K$44 lap2yt< dddddde(e@e^e$ Hd$Ifa$gdQ!gdQ! HdgdQ! ddddd`eeeeenfffffLgzgggggg@hdhxhìÍ~o~fZN?N?hyh2ZCJaJmHsHh2ZCJaJmHsHhvACJaJmHsHhvACJ\aJjh`hCJUaJh`hCJaJmHsHh`hCJaJmH sH h`hCJaJmHnHu,jڞh`hCJUaJmHnHsH uh`hCJaJh`h5CJaJh2Z5>*CJaJh2Zh2Z5>*CJaJh2Zh2Z5CJaJ^e`ede2$ Hd$Ifa$gdQ!kd$$Iflrk@)g# M > t044 lap2yt`deeeee4fnff$ Hd$Ifa$gdQ! Hd$IfgdQ!ffff2$ Hd$Ifa$gdQ!kd-$$Iflrk@)g# M > t044 lap2yt`fffgJgLgrgtgvgxg Hd$IfgdQ!$ Hd$Ifa$gdQ! xgzggg2&!gdQ! d7$8$H$gdQ!kdl$$Iflrk@)g# M > t044 lap2yt`ghhh0iiiij\jjnkk\lllllllllgdQ! HdgdQ! d7$8$H$gdQ! r*7$8$@&H$^gdQ! *gdQ! gdQ!xhiiiiiiijjj jZj\j^j̹scQ?3hvACJaJmHsH"h2Zh2Z5>*CJaJmHsH"h2Zh5>*CJaJmHsHh2Zh5CJaJmHsHh2Zh2Z5CJaJmHsH$h2Zh2ZCJOJQJaJmHsH$hqPh2ZCJOJQJaJmHsHh2ZCJOJQJaJmHsH$hh2ZCJOJQJaJmHsH'hh2ZCJOJQJ\aJmHsH!h2ZCJOJQJ\aJmHsHhh2ZCJaJmHsH^jjjnkpkkkkkZl^lllllll m*m.m2m4m8mLmVmʾq`O h] Oh;>*B*CJaJph h] Oh;5B*CJaJphh;5B*CJaJphh;5>*B*CJaJph#h] Oh;5>*B*CJaJphh5>*B*CJaJphhhvCJaJmH sH hjrCJaJmH sH h4CJaJmH sH hh4CJaJmH sH hvACJaJmHsHhhCJaJmHsHllllll4m6mLm\njo|oo pRppqqrr,r`r $p^pa$gdQ!`gd; L^`Lgd;$a$gd; $`a$gd;gd;$a$gd;gdQ!Vmmmmmmmmmmmmmnn nn"nPnZn\nhnnnnnnnnnoooo oooo(o.o\ohojolo|ooooզ{hd}h;CJ\aJ h] Oh;5B*CJaJphh;5B*CJaJphhlZh;B*CJaJph h] Oh;>*B*CJaJphhjrh;B*CJaJphh;B*CJaJphh;h;B*CJaJphh] Oh;B*CJaJph/oooooooooooooopptpzp~ppppppp"q$q.q0qqqrrrr,rr͸ĸĸĸͦ{kh,Th2Z6CJaJmH sH h,Th2Z>*CJaJmH sH h2ZB*CJaJmH phsH jQh;h;U"h;>*B*CJaJmH phsH h;h;CJ\aJh;CJ\aJhd}h;CJ\aJhjrh;5CJ\aJh;5CJ\aJhd}h;5CJ\aJ$`rrrrrrrrrrssttuuu&vrvvXww*x $^a$gd; $^a$gd;gd;$a$gd;gdQ!$a$gdQ! $p^pa$gdQ!rrrrrsss"s&sBsss.t6tttttuuuvrvtvvv wDwXwwwwxxhxjxxxxμ}}}}}}}}}}}}}}}nh;6CJ\aJmH sH hvh;CJ\aJmH sH h;CJ\aJmH sH %hvh;56CJ\aJmH sH h;5CJ\aJmH sH "hvh;5CJ\aJmH sH h5CJ\aJmH sH hh4CJaJmH sH %hVTh2ZB*CJaJmH phsH &*xxx"y(z*z,z.z0z2z4z6z8z:zz@zBzDzFzHzJzLzNzPzRzTzgdQ!$a$gd; $^a$gd; $^a$gd;xxxyy&z(z*z.z0zzLzNzXzZz\z`zbzjz;sg[O@[OhP/shP/sCJaJmH sH hP/sCJaJmH sH hCJaJmH sH hSCJaJmH sH h/CJaJmH sH hjrCJaJmH sH h2ZCJaJmH sH hCJaJmH sH h8KCJaJmH sH hh8KCJaJmH sH hh4CJaJmH sH "h;5B*CJaJmH phsH h;6CJ\aJmH sH "h Zh;6CJ\aJmH sH TzVzXzzzz}2}}N~~X:Nƀʀ6 $p^pa$gdQ!$a$gdQ!gdQ!$ 0x^a$gdQ!$ 0x^a$gdQ! $`a$gdQ!$a$gdQ!gdQ!jzzzzzzzzzz}.}2}H}L}öЦyiZF2'h9?B*CJaJmHnHphsHtH'hB*CJaJmHnHphsHtHhP/shCJaJmHsHhP/sh5CJaJmHsHh>h>CJ]aJmH sH h5CJaJmHsHhP/shP/s5CJaJmHsHhP/sh45CJaJmH sH h5CJaJmH sH h0~5CJaJmH sH hP/shP/s5CJaJmH sH hh2ZCJaJmH sH hP/s5CJ\]aJmHsHL}P}R}}}}}}}}J~N~~~ TV "$268:LNTxl^PhGhP/s56CJaJhP/shP/s5>*CJaJhP/shP/s5CJaJh5CJaJmHsHhP/sh5CJaJmHsH'hm3;B*CJaJmHnHphsHtH-h hB*CJaJmHnHphsHtH'hB*CJaJmHnHphsHtH'h9?B*CJaJmHnHphsHtH-h9?h9?B*CJaJmHnHphsHtHĀƀȀʀց؁$.0D҂ւڂ܂ނ &026BFJNZ`÷⫢ϫϫϗϏττ|qττeh:^hP/s5CJaJhGU4hGU4CJaJhGU4CJaJhjRhP/sCJaJh}CJaJ jFhP/sCJaJhP/s6CJaJhGhP/s6CJaJh_hP/s6CJaJh_hP/s>*CJaJhP/sCJaJjh&dh&dUhGhP/s56CJaJhGhP/s56>*CJaJ'6؁$D҂Zڃ n‡^gdQ! ^`gdQ!gdQ!$a$gdQ!$a$gdQ! $`a$gdQ!$a$gdQ! $p^pa$gdQ!`ڃ܃ "$@B^`bdlnvHJʹodYYYYYPhP/sCJH*aJhhP/sCJaJh_hP/sCJaJ:jh!hP/sB*CJEHOJQJUaJmHphsH%j[P hP/sCJUVaJnHtH'hP/sB*CJOJQJaJmHphsH0jhP/sB*CJOJQJUaJmHphsHhP/sCJaJhQuhP/s56>*CJaJhQuhP/s56CJaJh:^hP/s5>*CJaJ†Ȇʆ̆ІԆjlz|‡ (@Bhj߲ubuWhuuhP/sCJaJ%hQuhP/s56>*CJaJmH sH "hQuhP/s56CJaJmH sH h'hP/sCJH*aJmH sH hP/sCJaJmH sH h'hP/sCJaJmH sH hDWhP/sCJaJmH sH h=hP/s6>*CJaJhP/sCJaJhiJ_CJaJhDWhP/sCJaJh'hP/sCJaJhhP/sCJaJ ‡ Bh Ԋ΍"^Б`@$a$gdQ! & F gdQ!gdQ! $^a$gdQ!$^`a$gdQ! $`a$gdQ!$a$gdQ!$a$gdQ!jl~02:>FHbrŠʊ̊ҊԊڊ"$迳ʿ{skh1qCJaJh3k{CJaJhBc CJaJhBc 5>*CJaJhBc hBc 5>*CJaJhBc hBc 5CJaJhjRhP/sCJaJh0hP/sCJH*aJh0hP/sCJaJhP/sCJaJhuuhP/s6>*CJaJhiJ_CJaJhuuhP/sCJaJhuuhP/sCJH*aJ&$(*0248:@BVZ^dhlptzċȋ̋ҋԋދ "&*,28FL`djlpr|ŒČʌΌ֌ڌތh1qCJaJh1qh1qCJaJ^ "&,26:<BFHNRVZ`blpv|̍΍Ѝԍ֍ "$&*,248<JPVX\^djlnptx|~h"3h"3CJaJh"3CJaJhBc CJaJh1qCJaJh1qh1qCJaJSĎȎԎ؎ގ "(6:>BFHNP^`lpȏʏԏ؏ޏ"&*.26:<@DPTZ`h1qh1qCJH*aJh1qCJaJh1qh1qCJaJY`fjnrvzƐȐАԐؐܐ "^`Бԑǻ寣}juh^CJUaJ"jh^CJUaJmHnHuh^CJaJjh^CJUaJh&dh^6CJaJjh^CJUaJ"jhXCJUaJmHnHujhXCJUaJhXCJaJh1qh1qCJaJh1qCJaJ1ԑ֑ڑޑ "$48<BFJPRX\`dlrĒȒ̒ΒҒ֒ڒޒ "&*.24<DHdfx|h^CJaJh^h^CJaJ^ƓʓΓғ֓ؓ &04<@DHLN`dhlrvz~”ĔƔȔʔΔҔؔޔ 8<>@BprjhQCJUaJhQhQCJaJhQCJaJh^CJaJh^h^CJaJJrtvxzƕʕЕ֕ؕޕ "&(.28>DHLNRTX`dhnprz|ĖȖºh"3CJaJhhCJaJhCJaJh&dhs=6CJaJhQCJaJjhQCJUaJjhCJUaJ"jhQCJUaJmHnHuB@z^"$ Hd$Ifa$gdQ! Hd^gd & F HdgdQ! $^a$gdQ!^gdQ! & F gdQ!`gdQ! & F gdQ!$a$gdQ!gdQ!Ȗ̖ЖԖ֖ؖږܖ $&.06:@BJNRVZ\nrėʗΗҗ֗ڗޗ"$*,.28>DHLNVXh"3h"3CJaJh"3CJaJhhCJaJhCJaJVX^bptx|˜ƘʘΘҘؘ֘ژܘޘ  $(*48<@FJNRVZ\^`dfptx|ѿ"jh'CJUaJmHnHujh'CJUaJh'CJaJhCJaJh"3h"3CJaJh"3CJaJG"$&*.2BFLRX\`flnrxšȚΚޚ$(,24:<LR`bh˴h?uLCJaJh{h{CJH*aJh{h{CJaJh{CJaJh&dh?uL6CJaJh"3CJaJjh'CJUaJjh'CJUaJDhlptxz"Hʜ̜ΜózkU+jJ9h`h56CJUaJmHsHh`hCJaJmHsHh`h5CJaJh`h5CJaJmHsHh8Lh5CJaJmHsHh5CJaJmHsHh8Lh5CJaJmHsHh{hu|CJaJh8LCJaJj%hu|hu|CJUaJhCJaJh{CJaJh{h{CJaJ"HXj$ Hd$Ifa$gdQ!ʜ2$ Hd$Ifa$gdQ!kde8$$Iflr (g#m<? t0#44 lap2yt`ʜ̜МL Hd$IfgdQ!$ Hd$Ifa$gdQ!ΜМLRڝܝޝdfjύ~iYLYLYLY<h8LhCJaJmHnHuh8LCJaJmHnHuh8Lh8LCJaJmHnHu(h`h5B*CJaJmH phsH h`hCJaJmH sH h`hvACJaJmHsH(j|h`h5CJUaJmHsHh8LhCJaJmHsHh8Lh8LCJaJmHsHh`h5CJaJmHsHh`hCJaJmHsH"h`h56CJaJmHsHLNR2$ Hd$Ifa$gdQ!kd|$$Iflr (g#m<? t0#44 lap2yt`ܝ:d Hd$IfgdQ!$ Hd$Ifa$gdQ!$ Hd$Ifa$gdQ!dfj0$ Hd$Ifa$gdQ!kdC$$Ifl r (g#m<? t0#44 lap2yt`Jd$ Hd$Ifa$gdQ!$ Hd$If]^a$gdQ!$ Hd$Ifa$gdQ!dfj|~ڠܠޠHJ̻׆̻~vgWG7hh8L>*CJaJmHsHh8Lh8L5CJaJmHsHhh8L5CJaJmHsHhh8LCJaJmHsHh&dCJaJhvACJaJ+jqh`hvA5CJUaJmHnHuh`hCJaJmHsHh`h5CJaJmHsH h`h5B*CJaJphh`hCJaJ"h`h5CJaJmHnHu+j,h`h5CJUaJmHnHudfj|2$ Hd$Ifa$gdQ!kdp$$Iflr (g#m<? t0#44 lap2yt`|~ڠ$ Hd$Ifa$gdQ!ڠܠޠ0$$$ HdgdQ!kd$$Iflr (g#m<? t0#44 lap2yt`JLRxޡ$ H$Ifa$gdQ! H*d^*gd & F HdgdQ!JLRxޡ|ڢ Ṇڣ˼˦˼p˼aQ˼Ah8Lh8LCJaJmHnHuh`h8L5CJaJmH sH h`h8LCJaJmH sH (jïh`h8L5CJUaJmHsHh8Lh8LCJaJmHsH"h`h8L56CJaJmHsH+jh&dh&d56CJUaJmHsHh`h8LCJaJmHsHh`h8L5CJaJmHsHh`h8L5h`h8L5mHsHhvAh>*CJaJmHsHޡ/$ Hd$Ifa$gdQ!kdԝ$$Iflr g# | t0#44 lap2ytT{B| Hd$IfgdQ!$ Hd$If]^a$gdQ!$ Hd$Ifa$gdQ!|~Ƣ/$ Hd$Ifa$gdQ!kdٮ$$Iflr g# | t0#44 lap2ytT{Ƣڢ N Hd$IfgdQ!$ Hd$Ifa$gdQ!$ Hd$If]^a$gdQ!$ Hd$Ifa$gdQ!-$ Hd$Ifa$gdQ!kd?$$Iflr g# | t0#44 lap2ytT{̣>Xb$ H$Ifa$gdQ!$ Hd$Ifa$gdQ! ڣbdhz|~\̺|xme|]QChu|hu|5>*CJaJhu|hu|5CJaJh8LCJaJj(h8LUjP h8LUVh8Ljh8LUh`h8LCJaJmHsHh`h8L5CJaJmHsHh`h8L5CJaJh`h8LCJaJ"h`h8L5CJaJmHnHu+j@h`h8L5CJUaJmHnHuh8Lh8LCJaJmHnHuh8LCJaJmHnHubdhz/$ Hd$Ifa$gdQ!kd>$$Iflr g# | t0#44 lap2ytT{z|$ Hd$If^a$gdQ!$ Hd$Ifa$gdQ!^-!gdQ! HdgdQ!kd >$$Iflr g# | t0#44 lap2ytT{\^`nȧ"$&,.0֨68|m|m||m|^O^j,^h`hCJUaJh`hCJaJmHsHhiJ_hiJ_CJaJmH sH hiJ_CJaJmH sH h`hCJaJmH sH #h`hCJaJmHnHsH u,j?h`hCJUaJmHnHsH uh`hCJaJh`h5CJaJmHsHh`h5CJaJhu|h5>*CJaJhu|5>*CJaJ^`fnƧ$ Hd$Ifa$gdQ!gdQ!Ƨȧ̧/$ Hd$Ifa$gdQ!kd>$$IflrU@zbg#sx: t044 lap2yt`̧2֨$ Hd$Ifa$gdQ! Hd$IfgdQ!4/$ Hd$Ifa$gdQ!kd=]$$IflrU@zbg#sx: t044 lap2yt`46:l Hd$IfgdQ!$ Hd$Ifa$gdQ! /$ Hd$Ifa$gdQ!kd$$IflrU@zbg#sx: t044 lap2yt`@LPR\^FHīثǸ⯣~r~cR>'hhCJOJQJ\aJmHsH!hCJOJQJ\aJmHsHhhCJaJmHsHhCJaJmHsHhyhCJaJmHsHhCJaJhh5>*CJaJhh5CJaJh5CJaJh`hiJ_CJaJmHsHhiJ_hiJ_CJaJmHsHhiJ_CJaJmHsHh`hCJaJmHsHh`hvACJaJmHsH,l Hd$IfgdiJ_ Hd$IfgdQ!$ Hd$Ifa$gdQ!H-((gdQ!kdu$$IflrU@zbg#sx: t044 lap2ytiJ_HV4fRҮLVXZ\^`bdf$a$gd&d HdgdQ!gdQ! r*7$8$@&H$^gdQ! *gdQ! gdQ!4:dfl­RTҮԮLNTV~°ʷvgUFh&d5>*B*CJaJph#h] Oh&d5>*B*CJaJphh7n5>*B*CJaJphhCJaJmHsHhhCJaJmHsHhvACJaJmHsHhh5>*CJaJhh5CJaJ$h2ZhCJOJQJaJmHsH$hqPhCJOJQJaJmHsHhCJOJQJaJmHsH$hhCJOJQJaJmHsHfhjlnprtvxz|~̰ΰp`gd&d L^`Lgd&d$a$gd&d $`a$gd&dgd&d$a$gd&d°ưʰ̰аntvxz~z|uufufufufufuuuufufuufuhjrh&dB*CJaJphh&dB*CJaJphh;h&dB*CJaJphh] Oh&dB*CJaJph h] Oh&d>*B*CJaJph h] Oh&d5B*CJaJphh&d5B*CJaJph#h] Oh&d5>*B*CJaJphh&d5>*B*CJaJphh5>*B*CJaJph(²06:DFJNRVX^`bf ƸՊ|qcqcqcqc|q|qZNh;h&dCJ\aJh&dCJ\aJhjrh&d5CJ\aJh&d5CJ\aJhd}h&d5CJ\aJhd}h&dCJ\aJ h] Oh&d>*B*CJaJph h] Oh&d5B*CJaJphh&d5B*CJaJphhlZh&dB*CJaJphh] Oh&dB*CJaJphh&dB*CJaJphhjrh&dB*CJaJph &.<>.0<>@B~ocWHhhn:CJaJmH sH hn:CJaJmH sH h&dCJaJmH sH hh&dCJaJmH sH %hVTh&dB*CJaJmH phsH h,Th&d6CJaJmH sH h,Th&d>*CJaJmH sH h&dB*CJaJmH phsH jhh&dh&dU"h&d>*B*CJaJmH phsH hd}h&dCJ\aJh;h&dCJ\aJh&dCJ\aJ .02468:<>@B0 $^a$gd&dgd&d $p^pa$gd&d$a$gd&d $`a$gd&d`gd&dBDdֶ^f·ʷغ"&* :>F\x߽m"h&d5B*CJaJmH phsH "h Zh&d6CJ\aJmH sH h&d6CJ\aJmH sH hvh&dCJ\aJmH sH h&dCJ\aJmH sH %hvh&d56CJ\aJmH sH h&d5CJ\aJmH sH "hvh&d5CJ\aJmH sH h5CJ\aJmH sH *0\ ½ĽƽȽʽ̽νнҽԽֽؽ HdgdQ!$a$gd&d $^a$gd&d $^a$gd&d½  `˾˾˾˾˾ˬk\\Jk"hT{h5CJ\aJnHtHhT{hCJaJnHtH(hT{hB*CJ\aJmH phsH *hT{h5CJ\aJmHnHsHtH+hT{hCJOJQJ\^JaJnHtH"hT{h5CJ\aJnHtHh5CJaJmHsHhh5CJaJmHsHh5CJaJmHsHhn:CJaJmHsHhCJaJmHsHؽڽܽ޽$H$$If]a$gdQ! $$Ifa$gdQ!gdQ! HdgdQ!0' $IfgdQ!kd$$IflrXar$$d  t0r$644 lalp2ytT{ $$Ifa$gdQ!$$If^a$gdQ! ." $$Ifa$gdQ!kd|$$Ifl.rXar$$d  t0r$644 lalp2ytT{ b $$Ifa$gdQ! $IfgdQ!$ 0x$Ifa$gdQ!`bTV^`bhj@BFHJN" ܸܨܨܸʓ}ܨܸܓܨܸmܸmܓܸmhT{h5CJaJnHtH+hT{h5B*CJ\aJnHphtH(hT{hB*CJ\aJmH phsH hT{hCJ\aJnHtH"hT{h5CJ\aJnHtH"hT{h5CJ\aJnHtHhT{hCJaJnHtH(hT{hB*CJ\aJnHphtH(-! $$Ifa$gdQ!kd{$$Ifl4rXar$$d  t0r$644 lalp2ytT{TV^` $$Ifa$gdQ!$ 0x$Ifa$gdQ!`bj-! $$Ifa$gdQ!kd$$Ifl4rXar$$d  t0r$644 lalp2ytT{j $$Ifa$gdQ! $IfgdQ!$ 0x$Ifa$gdQ!-! $$Ifa$gdQ!kd$$Ifl4rXar$$d  t0r$644 lalp2ytT{@BFH $$Ifa$gdQ! $IfgdQ!$ 0x$Ifa$gdQ!HJN-! $$Ifa$gdQ!kd$$Ifl4rXar$$d  t0r$644 lalp2ytT{N $$Ifa$gdQ! $IfgdQ!$ 0x$Ifa$gdQ!"." $$Ifa$gdQ!kd[$$IflrXar$$d  t0r$644 lalp2ytT{" $$Ifa$gdQ! $IfgdQ!$ 0x$Ifa$gdQ! ." $$Ifa$gdQ!kd$$IflrXar$$d  t0r$644 lalp2ytT{ & "$`xz˻ݩl˻WB(hT{h56CJ\]aJnHtH(hT{h56CJ\]aJnHtH%hT{h5CJ\]aJnHtH%hT{h5CJ\]aJnHtH-hT{h5CJ\]aJmHnHsHtH"hT{h5CJ\aJnHtHhT{hCJ\aJnHtH"hT{h5CJ\aJnHtHhT{hCJaJnHtH%hT{hB*CJaJnHphtH " $$Ifa$gdQ! $IfgdQ!$$If^a$gdQ!"$lv."" $$Ifa$gdQ!kdɬ$$IflrXar$$d  t0r$644 lalp2ytT{vxzTK>.$$If^a$gdQ! $If^gdQ! $IfgdQ!kd$$IflFXar$X t0r$6  44 lalpytT{ $$Ifa$gdQ!$kdŮ$$IflrXar$$d  t0r$644 lalp2ytT{ $$Ifa$gdQ!$& |x@B̺̺{eR>'hT{hCJ\aJmHnHsHtH$hT{hCJaJmHnHsHtH*hT{h5CJ\aJmHnHsHtH(hT{hB*CJ\aJnHphtH(hT{h56CJ\]aJnHtH(hT{h56CJ\]aJnHtH"hT{h5CJ\aJnHtHhT{hCJaJnHtHhT{hCJ\aJnHtH(hT{hB*CJ\aJmH phsH & $$Ifa$gdQ!$$If^a$gdQ! $If^gdQ!0$ $$Ifa$gdQ!kd$$IflrXar$$d  t0r$644 lalp2ytT{ | $$Ifa$gdQ!$$If^a$gdQ! $If^gdQ!0$ $$Ifa$gdQ!kd$$IflrXar$$d  t0r$644 lalp2ytT{x $$Ifa$gdQ!$$If^a$gdQ! x$If^gdQ!0$ $$Ifa$gdQ!kd$$IflrXar$$d  t0r$644 lalp2ytT{BFH $$Ifa$gdQ!$$If^a$gdQ! x$If^gdQ!BFHJN<>BDFJ@BJLNVZ\`zgzgSzgSzgS'hT{hCJ\aJmHnHsHtH$hT{hCJaJmHnHsHtHhT{hCJ\aJnHtHhT{hCJaJnHtH(hT{hB*CJ\aJmH phsH "hT{h5CJ\aJnHtH(hT{h56CJ\]aJnHtH(hT{h56CJ\]aJnHtH*hT{h5CJ\aJmHnHsHtH HJN0$ $$Ifa$gdQ!kd$$IflrXar$$d  t0r$644 lalp2ytT{N>BD $$Ifa$gdQ!$$If^a$gdQ! x$If^gdQ!DFJ0$ $$Ifa$gdQ!kd$$IflrXar$$d  t0r$644 lalp2ytT{J $$Ifa$gdQ! $$Ifa$gdQ! x$If^gdQ!/# $$Ifa$gdQ!kd$$Ifl4rXar$$d  t0r$644 lalp2ytT{@BJL $$Ifa$gdQ!$$If^a$gdQ!$$If^a$gdQ!LNV/# $$Ifa$gdQ!kd$$Ifl4rXar$$d  t0r$644 lalp2ytT{V $$Ifa$gdQ!$$If^a$gdQ!$$If^a$gdQ!/# $$Ifa$gdQ!kd$$Ifl4rXar$$d  t0r$644 lalp2ytT{Z\`b $$Ifa$gdQ!$$If^a$gdQ!`bdln(*2ƯybO<,hT{h5CJaJnHtH%hT{h5CJ\]aJnHtH%hT{h5CJ\]aJnHtH-hT{h5CJ\]aJmHnHsHtH'hT{hCJ\aJmHnHsHtHhT{hCJaJnHtH$hT{hCJaJmHnHsHtH,hT{hCJOJQJaJmHnHsHtHhT{hCJ\aJnHtH(hT{h56CJ\]aJnHtH(hT{h56CJ\]aJnHtH bdl/# $$Ifa$gdQ!kd<$$Ifl4rXar$$d  t0r$644 lalp2ytT{l $$Ifa$gdQ!$$If^a$gdQ!&/## $$Ifa$gdQ!kdi$$Ifl4rXar$$d  t0r$644 lalp2ytT{&(*2BTK;$$If^a$gdQ! $IfgdQ!kd$$IflFXar$X t0r$6  44 lalpytT{ $$Ifa$gdQ!2@DFHJNz|8:prHϺ{eߥߥߥRߥ?ߥ$hT{hCJaJmH nHsH tH%hT{hB*CJaJnHphtH*hT{h5CJ\aJmH nHsH tH*hT{h56CJaJmH nHsH tH'hT{hCJ\aJmH nHsH tH(hT{h56CJ\]aJnHtH(hT{h56CJ\]aJnHtHhT{h5CJaJnHtHhT{hCJaJnHtH"hT{h5CJ\aJnHtHBDFH $$Ifa$gdQ!$$If^a$gdQ!HJN0$ $$Ifa$gdQ!kdi$$IflrXar$$d  t0r$644 lalp2ytT{Nz| $$Ifa$gdQ!$$If^a$gdQ!$$If^a$gdQ!0$ $$Ifa$gdQ!kdd$$IflrXar$$d  t0r$644 lalp2ytT{268 $$Ifa$gdQ!$$If^a$gdQ!$$If^a$gdQ!8:B/# $$Ifa$gdQ!kd_$$Ifl4rXar$$`d  t0r$644 lalp2ytT{B~ $$Ifa$gdQ!$$If^a$gdQ! $$Ifa$gdQ!/# $$Ifa$gdQ!kd$$Ifl4rXar$$ d  t0r$644 lalp2ytT{jnp $$Ifa$gdQ!$$If^a$gdQ!$h$If^ha$gdQ!$$If^a$gdQ!prz0$ $$Ifa$gdQ!kdտ$$IflrXar$$d  t0r$644 lalp2ytT{z $$Ifa$gdQ!$$If^a$gdQ!$$If^a$gdQ!0$ $$Ifa$gdQ!kd$$IflrXar$$d  t0r$644 lalp2ytT{H $$Ifa$gdQ!$$If^a$gdQ!$$If^a$gdQ!0$ $$Ifa$gdQ!kd$$IflrXar$$d  t0r$644 lalp2ytT{6LNPR^`ϺϺϺm^O="hDu h*5CJ\aJnHtHh*5CJ\aJnHtHh5CJ\aJnHtH%hT{h5CJ\]aJnHtHhT{h5CJaJnHtH%hT{h5CJ\]aJnHtH-hT{h5CJ\]aJmHnHsHtH(hT{h56CJ\]aJnHtHhT{hCJaJnHtHhT{hCJ\aJnHtH"hT{h5CJ\aJnHtH $$Ifa$gdQ! $$Ifa$gdQ!$$If^a$gdQ!0$ $$Ifa$gdQ!kd$$IflrXar$$d  t0r$644 lalp2ytT{ $$Ifa$gdQ! $IfgdQ! $If^gdQ!/# $$Ifa$gdQ!kd$$Ifl4rXar$$d  t0r$644 lalp2ytT{ $$Ifa$gdQ! $IfgdQ! $If^gdQ!/# $$Ifa$gdQ!kd$$Ifl4rXar$$ d  t0r$644 lalp2ytT{ $$Ifa$gdQ! $IfgdQ! $If^gdQ!/# $$Ifa$gdQ!kd)$$Ifl4rXar$$ d  t0r$644 lalp2ytT{ $$Ifa$gdQ! $IfgdQ! $If^gdQ!BL/## $$Ifa$gdQ!kdV$$Ifl4rXar$$ d  t0r$644 lalp2ytT{LNPRTVXZ\^TOOOOOOOgdQ!kd$$IflFXar$X t0r$6  44 lalpytT{ $$Ifa$gdQ! ^` $$Ifa$gdQ!$a$gdQ!gdQ!`b.:<LX&PjlŲŲŲŖ}maO?hh5CJaJmH sH "hh5>*CJaJmH sH hCJaJmH sH hh5CJaJmH sH h5CJaJmH sH h*CJaJmHsHhCJaJmHsHhT{hCJ\aJnHtH%hT{h6CJ\]aJnHtH"hT{h5CJ\aJnHtH*hDu h5CJ\aJmH nHsH tH$h5CJ\aJmH nHsH tHF9--- $$Ifa$gdQ! $If`gdQ!kdV$$Ifl\$ t0$644 lalp(ytT{.08:F9--- $$Ifa$gdQ! $If`gdQ!kdC$$IflG\$ t0$644 lalp(ytT{:<LNVXF9--- $$Ifa$gdQ! $If`gdQ!kd$$$IflG\$ t0$644 lalp(ytT{XZ"$F:: $$Ifa$gdQ!kd$$IflG\$ t0$644 lalp(ytT{$&(*,.02468:<vjjjjjjjjjjj HdgdQ!kd$$IflV0$ t0$644 lalpytT{ <>@BDFHJLNPRTVXZ\^`bdfhj$a$gdQ! HdgdQ!0v:<>@dϺrfVFh,Thj1I6CJaJmH sH h,Thj1I>*CJaJmH sH hCJaJmHsH%jh*h*CJUaJmHsHhB*CJaJmH phsH %hVThB*CJaJmH phsH "h>*B*CJaJmH phsH (h,Th>*B*CJaJmH phsH %h\!XhB*CJaJmH phsH hh5CJaJmH sH h5CJaJmH sH <@d $p^pa$gdQ!$ Hda$gdQ! $`a$gdQ! $ a$gdQ!$a$gdQ!4668:<>@BDF $p^pa$gdQ! $`a$gdQ! $ a$gdQ!$a$gdQ!$ Hda$gdQ!2468@BD(,6>@DZ\^ƹo\L\L\L\L\o\L\L\Lhj1IB*CJaJmH phsH %hVThj1IB*CJaJmH phsH "hj1I>*B*CJaJmH phsH (h,Thj1I>*B*CJaJmH phsH %h\!Xhj1IB*CJaJmH phsH hh5CJaJmH sH hj1I5CJaJmH sH hhj1I5CJaJmH sH "hhj1I5>*CJaJmH sH h*CJaJmHsHhj1ICJaJmHsH8Z\BJLNRTXZ^`dfദxplplplpld`dWhQxmHnHuh!#jh!#Uh}jh}Uhhj1ICJaJmHsHhj1Ihj1ICJaJhj1ICJaJhj1Ihj1I5CJaJhj1Ihj1I5CJ]aJh*CJaJmHsHh,Thj1I6CJaJmH sH h,Thj1I>*CJaJmH sH hj1ICJaJmHsH%jh*h*CJUaJmHsHFHJLNPRTVXZ\0R(JxgdQ! Hdgd*$ Hda$gdQ!DFHJLPRVX\^bdVXgdm$a$gdUa$ Hda$gdQ! HdgdQ!NPRTXZڴڝچ~ogj7haqUjkD hmCJUVaJjFhaqUjAkD hmCJUVaJjbhmUjjD hmCJUVaJjhmUjiD hmCJUVaJjhmUjSD hmCJUVaJhmjhmUh}h@mch!#jh!#UmHnHu" $&,. $7$8$H$a$gdNgdm $&,.46<>DFLNTV^`fhnpr ȹȢȢju}hfUjlhfUjm=D hfCJUVaJjVhfUjk?s< hfCJUVaJhfjhfU#hNB*CJ OJQJ^JaJ phhN)hN5B*CJOJQJ\^JaJph9.46<>DFLNTV^`fhnp"$^`gdf $7$8$H$a$gdN $&VXZ\`b $*.026:>yyrrr hQho)ho)B*CJ.aJ.ph h^ho)ho)B*CJ"aJ"ph hXho)ho)ho)B*CJaJphjhfUj@D hfCJUVaJj hfUjh@D hfCJUVaJj7hfUj?D hfCJUVaJjhfUhf,"$,.@BTVfhtvgd'gds=>BDFJNRX\`dhrvɺhhj1ICJaJmHsHh}ho)5CJaJh'ho)5CJaJho)B*CJ8aJ8ph hs=ho) hQho)ho)$$ Hda$gdQ!gd'90&P 1h:p!#. A!"n#$% n\]".\2cPNG IHDR !#sRGB pHYs+tEXtSoftwareMicrosoft Office5qIDATx^%Gz F7?3C#yWWF˽.)-x4VnȌTC4x~{l~qhCGZH͞8q>եбi k|={\>:)#sg1C?钏7:mAiJPI>5^޳zXrLg|,K\A'3Ĭe `'uz7ҽ\ZnAǩ{-1h78Q>&XԫZ&A֟B<_]ǀ…ƿr}`67T.\bϡ ̨yEUh-Qo\e;RDԷؠT.-Y^ۊHQz;t̳N&Zέ4~iVt]},,UromS~ox`'{)MS ?~Y So$Ht%(}p5X{[EVj*vuh 9_f[)ѧMh];8&{@|}qt@w u,9_Vm+%us~[L["#G µܮsakZPS}zǨ1L=;&8ˌm,i%>>鑩QWq(KuertXja~DPg}\{(Q\mKu%1G2AņMꕍf a^gV2ce_'c_ tHzH.l% $GYR W;Jǖ:Z1j~`O:{QJĆT` 8LˏWkj`PkDoM/ФGHj/?=} $S1=n޼>x+/.ё+`4D}IJGX z }t9ÈjEg7lqͦ',! q2/hYX?tj[A8&n>ahxD׫{1`~B*BzR]h@h +ǭVBK{%wNhX;Plmax>[XO?/&''ζ W8LL0;5f'ĘCO @8Q߄TkRAQ52S윟dRշ4ɠyhuל~vs+}:_zqn)/ZdM*[ϱޕ"1Vjg69J+ ˫ayeՄe¦v(UV] rì} MӪ/ȏ] n۷{&5ywfX_ [^@1YX ]c7lLS_2 Ȉ n 0$Ϛ@daeO*61d159zLMl`zqF @ 28ՆGyn#cV?ך"i !ɏ+O aZKߦmjE &cӤZ4 })e6i.]R !)o h:<z fѾ(hav%lG7»/a jxMH}B-`;j`GHu<};:AFm { v]AwB{>T1"Έl~{{/l}X.\UM\?ohkIѼBnbdZ2v[ablC cD6'b## 1q0=1TT9$ n{P0h{=N-Wۏ&~G_nV–,5p%c ƖzyST}7J67nDŽviu-+}w~výp=bbT_`1%NߝV 4DM31w 6@uw">U`\o"@o '*hP#pbl)f9V{' {;q%ڧ=K? XDz ,12r"ɘ8LM" ܌Ԙ09h#lczzV- @VJ1z?<= < ;w%d{)SyA7W1v1] Q!Ш4 n|0xZ`8ǫ| A <<]ox.iFp>' /V Bat < =1AdhH^Vr#;IGms'ib˰kF@ b:<4"cp 轉v?+XH (8H^!c ;aecSe.eu 3g<2̸%;#;Sc?3$&% #cQg4~\hM;_hZD54S,FMQkP^gۈAܘEz5|fꉃ03W~W?ux㰰PkEʆnZsl1CZ g'T42d`aqir$"af3܅5'9@6DwJ5]."hU})|LR;&u,Ȱypja~[_g(n͐z+,:U,Wv vt Ή-10&[bB*4S[(4cRa=dY]佛_o~n5:F3jLXvrc#ZH m5@D$b t _rAיI\A L-BP[P+?ȖR816`W5'>'1M)矷1 Ύ&߈(v €SdkcF5cBIƔΤ@`!3uǘ-R0tOq##(]PS8گӹ}b}إޏ/Ӧ3oi C%2k⪬)}~#1G[#ab: χѰ̛aTQI+ט<LIh㚔c]VCXIx5?${ Ѿ-夫ƴUG՞8=ࣀg& n q "1".‘a5cg,?p0tSyV5[sc1JX --7#73" L Dih4uϋTu6J4e31 ןY_j'b9.A6E]{AM16ߒe{q LxrU'Kƽpf>1% >ivH*d7p9,E=FEuC݄&-V~S[0"uH Vb6c^TH2BYk$G3rmSbio;AⱉB۶XbJX0z<) IN7bz<;FJFMjjbąR%6e1֞ K+kg).dDv0~m>kՐ1:L\ KaQzt\4XVofY%0T́$lGwS4yH n>V11 { 4`'h/+FĊ+Wj;p!OY6Ъ{ N9IWG# 0(F |PyaXqL"6)oQM\#:iF76 3m2W{d@VlxCŏyږyKm=KYT6cY΁vOP I2qm{̂k&x7P8tlsyFs߀'?ot\slGsH9$@Nl˾!a,%ZM'4)'0nLs80EŌq|Ahb&7C`ހ@Co1фgG5p\axl1 r X"G+ՃMv+!jFIMْ2D:PײYn881t`*|Ճ9TFEjiDug6nXQlãG 6'`gΜX`7PT۪^#߈OڶPx!{q p#(cRoSW0 8XFyC â:F'eAV>3ZtV)&JNQRDg,$uXhfXOX jgdtCb#՘ ~7xVBnea- w$xo+:vG-(Zu36d]Y O= akaSS&Gfowۘu3S4*v*Pϝ=^WR_ sqZU4{Q &m4mQ,%&!. e)5Ԓ^?y5bze`"%R6ɶ'>Sg" 3Z8L0m$dv!VClDNS6XHȰ;Uw\: e". D~G;j.p T ]Y؇Rt^ rY =1ߓ0*Ho$ܳmQ̨3>X6` LC gHq٣Z$=5bt+Xv˃!]џ$6eؒoK}>ϱ|KN;ObK] xw!@`*cW#0gѳtb_… U+quX IscF?,8Yv”c! |8 ΐ`įtD=A X4`ls5R AML\0ܸZ]U04&pa@qLp&\cW:zX`)3# =77UP=y&@T$lcgSXx8}4Vp?@Dtg&4klJp @/B> ,`G[~\˻!@<p˅kzo;hsrrwbESFl@>-hKL#缱gqx=[OɟI8y$3mm3F%}/od߉ein4N ªJFƔRDp.;zd ~_Im$i% Z`/$AX[)BT!c O`rJ!h<6GŽ*$ ajpQpj]H8+>dA_ oaH^ Kakc%?w&L:+5F{\C/&#& olu%[ʿ:{3 3_v$aKm͋!=:bA6pV;â;rp,`y3C*8'gBqB<&jr0nją!Z CSKJ*u|5 O@*D]4fɞt Jnjv7m^!ǣwN;G-_hW9q|⡣uxu' u7a6mDu 4o&1ac2&~Fp 3Ǥ>XOk Le4S=W6QPD'^QjV6XPlQ#b(Lnq'o s8bDΧfy4D 7'~cr)a?jxrbڲhP"TŅ֍=^L XW D GðDcd!Ӯ䠈a1(2+0]meJ0Ua'r(E`?@0 4/ `&Qd\]Ctw{3}h(lJiO.Iy> ð\O&郶yPj387 +ԟ&&9McP=|.]=R" |+qշNţd+_j/OJoU{5XU>l*6ly`1&NcI9k'*o&\Lj(y*2z̄0{pS,͕!JȊPv s ֝-P2bLJӦϓ$222ei1r"ԻBJ 3HWAran>] 7Oĸj?&ٙ:{SRxKh*6@`cZg0C5@zEu[!אp{:8> p=@m0&u.8] @R{]jwJR._#o Zdno{\堵!`HO>ROfQf+OW-xjv;(qsLĿ,v!EZOP-1'%89mfx1a[o՛!^8?NOMF<[7ar[x8JE9%afM!ժtEoA(%G$hlLQzn&1ݱLY&Pc8X`kzD 'XJ^įb'`wB@4>t 8z=Q&0s죟uDyRU'G5@iM$Kvt0|L_VRe'F54'{z3wP@;03,I 5=I&ia lęP@x%fq`}9,ݿ6|N 篜g椘-w?4%WzX ]0FᑭF#`+L>^XA/8y™r*atxthW Uc9w4=g,K=Ϭ|lf~yM RWsGVaU޹OMh&!Z0H.mv]<(kJck?G?XEzϒX4t'k\օQN<;G iR תG_݄ c}ӤV꾻g^} 401M ){b᏾= ?я­O *Ի^)sQ=]$ >傃zQ G+la`e|TakQP^Mz`W3k*Q3"[BdmNfCMP~HJ2 lzmǗ?A@şml}"Jc*f5Nv&WH-G$ ǥs}b{. I*`hzW9W\̰8>CLXVȦ~1~AhI]qJ8^h1rܐ= 8FRj3z%\DCi&ڨX>왌`&O>#@/px,;b4rByg >ɾ!"eRٲu-5+{jgt"ªmi% ovaqG"h56H1x| (Lr}LD鲒ζHlig,&pM7WH@Kw|?oz^]K}^>rC;h'dϞ*jrў&f_}P#^JGJZ{FAKFJ5,կ_N@ۿ/~?bVr)'2WM}Olw=cuLȩ1{vbIj%p#{B3P7:R%5f([g'(m}y^#;].Pj/~5͛A9L}ڢ!Wujc5+uѻ@%0 F ]\.aFxB>(*mǒcܓަ;۾?`sElx".=_#PK h~{6t.zqb V J v ]ӛ0+o<1 | m$!X}_G~^K%D*S7!WDB[\=9}C` $nP%d}RUUժIUz=|d m+b:F&ǐ8[H'3Fj/-([MUy]ru Ym47y}{i;58Mn; ;*a|l)$hA^m D9'ᐄ1UstY 0&$l* T>OL؝=XgVJ ;=jU8m]QBN][.`-=':P'Ù gdgO΄gY ٣UbC4'x 7~81;3zAѬm`1`#ÚT os ?hRQ-u&3*A4+̾%ik!XF\|qU5a,MGU&rO_!c;&3_O\ xB1==fO1Xݫ/F,T69 :㕱 +PpꫯZ݇Q[Y^ g~jǧWOQ3Բ= ,O?=Μ;eʪ@ƶjbw6pWQ2}>5lV V*?=ff8viDWPs=a( >Y3;X:|3.Wzk 7O% ~{gY1[`+egn M?]$/9@u kٿ_}i>fD:5E=n>a@R4Vߑ*KYI"їx3yzVl->3MhKmy|:2`Eмr_+{ʠ*P=e]6)ʵaԬSi+a)l*|}rj:zVUg;gDMSA#:Jjz16ؠτ㚘Ey U2i)b>]^r֯Le}/Z;Xl͍T>Q."W(|}> |bWl7۶ 5g1)Չzes DL]c1u;m*ߵrwMMԐ[7>57/&\v>9TgF9~bSQm}ޖbaqA@.\T106>=]g(]ϓ:L4c\g[=6bx[A+בT,sL.'tmn>/W 7AE tcK}b9p) E!6sVXY(?SD8K ԽKR }kE8HQTɜTtݻdĶ*&7BBa">Ba1}F&P.h1joKQkkB+аdO?~nܘ W/^\RCV,ї[ p>R)U2#̀kTZ{[aXzuWEb:`F'匨jUފWUX(Be*.'~:Y͹HOS?J9Yg/}dF: ͇꾾Wd ^00<9^zE]>)“'ɓ[a钹QWV6l&؆pl@'-FdUac)%|;]\ ?<"=TU-;.փ5ט ni}o[&2v ,"{Q`l/xe|E0{8;=~m7O{EvM}lb&Vu_%8rlXM 4H-٨4љALnB>.e`6V/N8TBB$I>z>K㹵[8πVѨ{:»]=} &b{ Ș<4 O>g3Up]6Vдm3n.\8on%(Vgh!٤}憎rN- J5gT\~-|Mp `Zua8&l_H $.`Ȟn1!A7UfqíG$l`stV~g>9l \s=.Ťz\'!IBʳ6_ ^e03&?b5Bɤ{q7#1G>@lEܵȞm_5"BbX5qLȣͱ←wƊ"zsH|JEE]ў쭁 sM31p(: ӆHƈT3 xms{UMum g(X˚&+όΆȠ̐~ژE=&āCl {_K56m S;m bEu~ћ׼!T>"VLMv\v66yӵŵ.wP>EvE{c ܣwN y1lrMT{$$2B^{WP ;ҢԏSᕗ^?؀ )޴755.+wݏ&WEժ_Tɭ}pjTX[T3rl9-v)+VU Bu.J޺>Ytfq\ui› Q{PtD6&-eC㛀dM g~@}?7,T+?.~UNe:4_)s]+'6R^: = _ zFtWV Mhgrh !{`–TL/ /b?pJ6ŧ-#SJRO˨ le!y}I Oe@ݹM~$ Ã}h,PMnet͟ /X=z"ؽ9&,#,g=Y?9&$kB|@|H.0H}p ,̾gqcl^NCSk3ZÜu4O۶Z$H!k*m/KY)}=¨*ʍC dXO=e)ŋR Vq}c/.OƮ'xᬄqvn.;2zWK/'O‡~K8-¢G21>m,"fc!¿eE IU6v{Q}R ɰn뚋ᢨ ^g}3&[_OL4_ r4.sQ6Jjzm9bh mbS|Li%8YQϫՑ4yW2uѳ4A󾛐h`7C hY1' IUU|%D4:#0@ȰmoOWo|V$ޝ Z2Onoa:%sỿYЏ~;Q+k)Sރc1@/vWr{ VtF'+Ⓞ4%h|' ;s~ I,Pc &x|y*Q Q$erQnUFcٯuup͢i0 4;x>Ʉ ю!nhi%hHW%aY+qTxG_lJdTF #+tvsfU ! 8yF%v*C X~**+#/];8eeܒч~^xX7b|rOfqο gOZ?,Ȋ& mA]$YX~IZ+ ,-cs$jf4Ml0;c"loY46=<T/6FOJy(/MHsIjkm=84kOuԜc]B(բSDԒj*4e{V8raW6(2쁧y}̪$Fp|qi~`Q+՞*kԈ/~=y7]n߼ %02F/./5nܸ^zt]4Q*,h447' {W0w{੯$0'2^1(,41 67_G`lxޓg} ҽNJX̻zev8ن\ /X7WIϏ0ie0M" \7TKY$lןtFrDnL3(*][<3ܫ@R=J0X,{*ۓ{UUaVu$/o}6Q=;ܽ{WASZ#0Z2b;w1\0x,Շ̨VCh?%}dم6EJpX.(;ͣj&o-ZqN-Q͜Upv|uoj!MFώs~ע4mjeF. ilj4E>GҵGU#y-AaNj:3[4>xx96 l|Lc[WǚK/XF"8<.>Xڣ%8MDgqqSTW,V{u"_)Cԑm)NlRfgg媼 @7Ĕ>նov_6F ;ot+i!@*nsCb!dXG}mH5Q 6D&L?=+5m~=4.N,*0襰sTQڄi.hfjo6rA%rL4-r^KB mG R{$&Pۍ1GOhRUP&BHI]rhUIEyLORVx5a05pEyp^/wW|˨*W0 h!j^qS.W .o?Hќkr*xKF 7ZA@*B'BM, F))19%$gCQɲ <5k,wl1k@mɞd$_VqOn bZ]Uď=> >eO=RVV/|bC}SY aH*䨞D6鮹8=wk6Y(svySpF5(زЃ$:Zy=mL(zs;<uP;%ԩ36jߜ\nݲǕ1#!qq mڧ MhPD3HvM.o5`Nnݗ]PS1W7VQc3צWutLIێ\RR|ˠ}E7m)uJve~\k&6+90эh+'m- D4g.٣oE+c}Aꃩ?xs U3۹. F;1ے& O?4<يr<&]i(RcVp5ÆəS_?࿆E5+^T'Rنb*&TZU: +1hO)ey|k_ Sb? 9S <:)9zdЋy_!j(͎|Rgøݶ9r1^T~o-ui3hmkK2M}n|S\x#=iX"%Xw]qh̻7xJTm֯{MW|n-m b8ú60Z&\֌I8 ܗRav%uz]1oP!EV.FU*ƗxG lJR#F ۷oG枂FL"$RUk/ٌ JaTSnH~qw$M+m.4][Kh.FEZEyL+X4 *,[mڠoCyr˖WY CJd B;0ަE+t/y/_!2ޤ8VfX$hK6mfke:sl -yb **syE* nax`,:=3)&2gteKg_RbڢTXMUS1,;Ŕ@駟(<9qbEi1Epl\,ګPMl RDg~?Ao~M vk>}4iҵZjp&Hpr֩9{4dJBtLVJ8&EmkQi+~U!JoR<݉5G``Id[=1 peB*X65-&gr3au}KEmV%e\~{UTiK(zb&TZTףM@ FU|*fJSH+'ҥRgÜl'v׿"ܹ{Oy,ˉѝ}Dt5ǯVњ s=Q}"crRI )7nS]OWou6r.w9PQW ,41 (RML}qqu*rtդ&7L&PbFVov/|"9 @) V>!HEk`@@%Y@løϸ"];x.w^$3e*}u V2NxSĥV~oEjɓ 3~¨2Z^tI9)t>,yX ]DY Z zieg)(@r!6i4?3gkVs?kjI+k`}lj{2UA;gVdymJ#$׆羽]-&XUSӸ%p;&t&eV&#;h ϋǖ `6`pWPE YV}*ӛ9%{M*nWHAIjzY+67#HPԆTq8;pZxOw8#_yɊb3:a>&e %uS!`,ă F`DP,Z S>"# */3X{ڳvi2ո [՟ zq%o:d#y? +aCF IJvRZ#8*!CN5mM6A L+ w!zN Mn^ S$ ~NMf"[ü1iD5Yӹ)wp}5karF*;(a v Ől)uĊЈVeeH֖UF}ٳў ҟe§7>(}7R[ 0+)9ci2ܿ}ϼ#wg`uS5UgZu/1DPHIG< Vٻq@, /@ }}h}5tp?.al:Ժ~:RMڮ9봫 ]z|kpd684]6Nkck+*c6Aext*$ }ȵ*+(S(1%([2Dڕlb3N*B2A0JM!8՟8 :S&ŪC!µWe^7aF , x ,v,SbKq @ fJ2sd Lu(QΝ՞"36F0YߡV(V`Z|tD ?;;[:7pN{ÖV$I0R`<ɺ=*u" c;k5F^B˄ 1SA"Z1T7lUzjo5IjMK8mɪ6rC6%=㤩紻lӾk$UB*ZW$wn _gfxפ̫T}([E@l[HU>q$]j딥=AuifP qJ˗ :eRUS[zW.G.jj gh]^Ko[ MjByNŭt|?yePV(u+NDeKH !2FHzlRH~t,c)!Ɏ[=EqvTVM(G\#O*MMڴA,@*o{[:Ξ<:O ?/k}R|wUb(l \#X}SLDjllNjōyn G]yN 8e- H,y${=c6υ%%el.x_:&bo&y889e<Ͳ FyS /]P`,{-#?Vp) =`9&%ѷyȩ8ּE_չ sN n" e)Vw$ŖtFK RWVBmjCafnZ!E)Lͯ~@y^;wo[Y>R x-7-L;;A͟Wa%g21II( ̽PΝ;=ѥa&%mYqg65A8^OddMK`Yu~V@;m@BIv)W?bpe|,2PՅPoB-T׳rw-cl@d:#'Tk#{i˜F2F- Y=ǁ;mb|M q0tw%KTfφ9f^q H'rN0A\p&```}򬦇+x2מO8h&_?V(}FާVRW l=tƶI['ջ"ܥEIQN6.۵mGsTI֍9Pن@[+We:h%,,$lJ܈Zݙ^˦_Ma"&ʴgòAXpvelopOo/ǿ27k۴z{| nP FM5o °JpϤ=~&9C{1a0 }F6i+OϘiFE0!1rj24Mt eb_rV"(jS&W&jقҾM(t^(bUUC ޘv4^E *B;.L$+'`@=s}86ćvD#}J$2?Vu'rCҳK=4>N㼰TSA~~ } ^.hSC_8X2~kYPV>9 IDW=!> m+]b( PC0ӵ{'Qt'4늋-bIvdEgG"ۈؚ*~Qd=DS6!PVr& nc =V{76DyXj7gƢ̉Tȇ2}DJ5DךRt)-r\ o`{Ts)6]7kbA=jt= 25_sN~l@ʱso\"8&7+=Ln{@NYU Jv]IZ_tpd{r>Om]~bo1d^*A>&Rڠ&(b)H.)u5 D1jw9-YSqT& X "A[J267{z;O"_?}\)ί~ 핫syN5]kl`Y|`W3qՍ=!zsWˮF "l٪T d*؛Q))vFAQt"irSBߎ*AQ![y͂y*S%ʦ@`6b%>dR#s$/bϦ@Ui0M/Hv E辆O:>{ڱaq Wv1hp*6Ej8>kcQ%S(W~oޏvs4LYA<őA+no#n3wAHf`A7jBUgFn8u=Wd|cΕ&A$G ql.x6VeVZ%WQH2ƶqY–mCCmVFD7e4jH!P;1^oH.c{ޤ ~UpL!woQq1^VS( $(ꕹﺄ=9~kR=ffb%(o`.Q̢qWJ/9դv7F;J c\H:=d;.Kz퍘MX3rFW)*WFVb.$HhYbC> %75.ʅOWE)yl_H@~srjk}u F'U@q!jkBw<9 3sv] LV\pN q6kroGyun*u+L7cT XTϯzPKioJ&kL)vU} oMm(_U#?(HvZW>2!:%8X14#f`JM~7!6RT v~$7JOֽSQkJw7U_QEj\rF+d|l0]VWX hLҽ[>3unU_|QJ Sq,+xـZ3CyºZKqe%6`;#W/bL&#^繥l\ۃ5O؊ h[j4@+^~ Y?Rъ4ڪy@vXxw {&6qm=EcۤqkN֜ |3hA))}Ѝuc͍mL T}-B+yj9ezQ@# OY94 FjMh>#_ͳWe&2Q>9H,q\KЌ(L kvHbʜܣ>M.lmwevS9_)N~ƏbOİHKriP 25[[k fc Y} O,|!{0zgs`m<~ Jan mt*!n(UƓ+kEn בs%Ф؈ǦvOYX|Mk+il##4}'cc.0AIPS `0VA} E%!I?f'^1iP39Iџkk|ؔ^beǒ*OLP[,j'2Yuv$[Z ьڛR;coRKH&n}J%<<+ ZUc&H$Xit h7R[߯t\,7IS%pT.w Vg^^-g r*RQZAla}٣ mR畡.}:H|$QGI?9#iaRZ=1@-aU̞Tq 0٩ Nױk ;-g] d3V0;7oR /+] <6 PvÒ rˠ!;!RR ,Ⱍ,(GH"Te>ж?ߦ4}?(c[;]x"C־j2#mCy(4eɮ$*Nʌ81b/>LܭSKLWdI+YGfC&lrHL`i&aIǯr."s47 4}5 @=NR6?ōm-n 6г>q/#Ni½E+LW4NΤYXo58x~W^Ǽ!9rV%D+?R֩%Dկii*z^fk+{$M0•%^ߛ yO^BBdbM8oWg jEkڀ}"(Ѯ#M,SS\4neFg.>jDg⬧6~ب{'s mrOg8| ۘl,c g] t}m]^ (_?I (zjm^“D>(6wR^<(vKT9)CJf1I ШmDqZr$y-xϹCüP=sמ`I;ϸ:ƃ `ڑ1Cz\ ~"/ww7!le=vNߖ?qmkhn\uSkb9,^n@L}ZhvM~|hG%* ^+3="$Ô߭#-?u\<*#rΪiSLǴ:!ojx7exAl[\dAP-v 747Am*L=cvC rr˯7us?vܶMM+`7e5 F [P~fZ]i>A<<~bWW1VQFTgHjc޲ PbV ;n`8B2׷%I 117d*avnzڞj} ИޣV(džBWլ(ȘbiTJPD(q ؼ36V'u wtׇS%hc,PJ`mE}mjE.W G)Ol b{22h#9Y{5%5S˹  hh>h0NZ0g/aİKP}PBT=0'S*|3XKaaQ@ʢ+%yYlm]m*cS!->ʷ샲 e۰c@;K94Tu?UVgwN\e.VEH-Ñ1@aq)bIL;tg:x7=YIPSx|ř")iՐJ17Xۛc ^E>;mg*j`vXAX0 =e6)ԛa"X%C\X{ 3u=lh,A'ӊf1lFFň&O+cJ\~m(`^ 6 B[)` X VmS7nZiS<'vRAҭI>q.aMP:p4RȻ7eRy|owr6聵1-{B~XzyDȑ~Yu*: '1`ʹiK]pSˎr5 }K#CFEl9)TԜ@>hhYܠʞE2j5(N[BGA.ǔll`z9ԐW~#esRrzyT g?< .kAr˛ۯO 5LUIhǂgУ㼥v?xfzOKR{}UjC}V()Ā D1Z} Ȑ8͆]'ڒ-2EM58gTT @&@j8|U[+o*}mG02.'T )5E};GFJȌt^:;!l54|kEgqDQ ve5-ƾyHU6&Þ]69T. Bo|^uhܶ#ny1GԐns8Gόjw'+a8 8U= G'9 ZGHfSD .]߁ϮLP$ @4&2.? =03Xد[B?H0pи* UhS`S*E dV!4 /$aąpb4StMyx,+4 !ؒA)#?t v>s0wYx&c.[*YIyh?@kSJRCc5;0{`J+(oUAPgIz"MH5hg=bqDыr^Z.Ek%MEr(6 5>P f0(;Qa^(+^q'T@-f, ar[ڮf5[畠[Ή&fT+Pqo8Ww#PӵټiY܇WVA~%ۗ6 u{6k}SMTEdzTfLX+W d< 8=&qޱ}UvWQMoqq9ֆH{-)ǒ4-F"5 c@&SÔTHf $s9'MJ?= +S>i61Jv~S]v(kq,t̑]\H]lU"V*dkZAC ­xJYkD~5yxlH`EaX h}?Va ό\_7·׭LJoJ״/k3!e79B \ xY;TA5'9;Ϡb P- PqsssOߗϝ W] &sgUkyS[ѓIW-€U;ڊTnTxԤ<0̜p>#4g#ipU R~#BtEF BGn姝)3lwnIxVp6;n߼>S[-"͘(P6N*P,Ԁvp$!|EԜ8uFXZ~j^kpcׯ?b ݹgQ/J8{|XZPټwҪƉbGL Y^xyyNikRc `sʕ/"B^X*qdp0e>Y0M*&Pu;K[.FO(.vcMtJ9Ӛ2h)$IФUh2(fH%,"T7e1 (r"^pe" 5Pkz Fu8sdp֪<]X4[*'UdaU.чVf0@El.;箿`a߇~u<*VL+EoE>2X߹+q ޖ\7ٟit挵`G`J Ttlx yºW8Y> `.GؔAɏel\`"QT/}IWrxTDb,V)Go?HFկ6ڪdg!bwG,GÊ`,Oð`E'1meq('~W(:*YJz+]\kjM6gMb J@ql͢ 7S?YB6!Nf#ֲ$_[b 'eLnh°ϝ9g86gzdtj)fU<[wKr vV250v0H!߽rLUT֏/ёg=9wо7hۧ/7JpO9 c3jmUCߓ"1 >"r;L{^:ў!_ Sx ԆGv:6aQR1ZF^~Ed,yԂaC::.P< [VX ܷ| nOU8R}SK_VnǎΊgJ'Ë/^ /Ϸ&Ee%LؒQs}yܲ`bxh4Oy-ƃŃ[$)@1ykRD3-yFV&`bUȼLXQiy%Mt̥=+[HžWQ&[F(E mah=h0b_kFԗr`OBIޒLUpTY D'XK 0Q[?𢷋OM-;)I!̅Xc̼,/n %Fӱdp²XʊXܗa T^&֧7 FՆ<S2篞ޕʙα,'ߔpp{ױ%涘r}X%v"uM}lFII2B-#6M.bnhXtĹI)v&C|4 6%]>9`4,ޥYq!]z`adȄ LQE#OχyM+6upaWH +kfROHӜ>~72fO,4 X(okI'j\!Kr ~*֝F :?_vIAMXdsx"@%WWdCxXnN%t)cI .`Qƍ?2Tܼ3x998-B#jn 8wqUok+»=Z P!-ue!Tܠb ᑺ0VwV O5xФGi-{r?Y t ?9"FG~eJ G'&\~,³z8z{:ēSŚIEӭT}v|@YImfAǘ x,DIؔ!pN6H ~ɕz 7>L&5 -XƆT ,7%2g.WcDrrz=.HH!s0iO> ~Agv%(nXaǏ*Ll Xø7\tWw0C|q’@ZU5O=+%]nZ1+`mGk. :`5H<6_Jj" O|*"q~ԦϐG[o~H&*.D%'>u #ѕ(BW~DPȉRBnzrV0.ڸ(3ΨpAMw??/ǟܰ<}; \ HB4>pYX[ v7Â'h(<;;b"*[g-JQT >L [aӄ526p&7l j<;{y?s+Gv,J~f9ٻwIbwzR󋗝EA 6 n:Z=AtafRyPVP[g1A Ķ܋w^{1A߇۟6o.{yi5ִLN:F/B3B*/+^HԼx2XvG-'n)1q˅#M|Bϭw?۳l~ŠWΜR]smF:=<@ IfQ/Ysz9< u}ۛuH֔wE2|(x>:юM:eO ֭{ƍ,b0! *zYʏ?$F"(iK6‡d0X6ƥg* bXh;ڂmEEq-58SwY14 ?T?ͦ뼭^ = hWS>t]OPVC>I=:l*ŵkۼD.;8gG&ocrg:8z;\|q|HgҺr \HAW]~n|z3._ܼy3G? ?OyUbHBz %I6'Y*`l4fATQbC@ pL'B;]I{0< c˹@O(MdH~s#]7mR'\mh׏֏+vS vy%\j:3(6>؊š@U\#P-_9]P:lZ{!wIKF@6{;~~pj?wvN8$J%+1UwC)^^S{Ѐ*W|1'¥{a[€R@i#IF$9J;3a0)!$cį &I7QA(x[LoW}WY '98U&L=KGmuta$BBf*z_. ,-eVe%NdXQ|Lx'P-|PK"6ViXC,k"72=!N2|D VO 3 Z:a`0@*#͹3Ts2Pܽn~&p^)ij_ _$#fҝ%{z!w8B 8TRsOm)I^~w`t_ dID37k0t`$jfF2s=rC926H oM~@LUOot/O\%A΁'j\>di4M0/m}YRSFN^^&/xOS+\ փoPKj, h֖R#$*@ebN N+w||%Ψ;?r] mW:&S]~]V֙ &iz쾷iV-S%A+}ݠk[ =OUKvP/wĀ8sA jF=Vsd AG6I`avυ) _յtFTܶ/R7:+7+W"F)728Q*6u"o=\LmPFKT{Ia8z8csO NtѠW/B^vl!=Ը"^ΑjT( :i Q8ՇtBU{wSO4gK=y?P`Im))1 UvuX?jr<&|L<1U>"ݚȀ.ղL#4!H%69nz&m Y *=bRs~B߯ͮ9;*4V%{أOް0]6{Nչ pjgRU I,䙲.GOP hV?!6١z5~AHEW?pnB}eh,b~ndڗ^ $p~M|NۃZ(󕼐eszNJۑN a98{(P7Nk\U&%[+w։疩"H]]|z]s't.jty:7a1;xGY s5m!E<6q*k0)`D2"cLw%]bWj\lziz32*VU8UEFeqpU}<<%Sy/`eޭl *֣Q-ZPoS`X:kTi BO,6{dg0HWXB ]y:6oZW@uHI _?= jA@֤ N_#dG'Q|*D"2&b.U2Q]6}I5nmeǍ9Nk̹3r?Zp-n6ʛ~ ?n`|7Į`U{:$I^PF(.~0j#C 3S,UT} 8+[ǪPPFex"]j <%0UUT> VJ,#D<Ӽj88vcsMr0k~4c^C HB_hഴƳ&LpR 9mBьu-"GB'Dw=ڄմ'L0np nJ.UOAbuR*Z1tO0WzyU+~3{HFgɮ ;lJQ[Yx(?i+͋tm`&li|Hik SY8RLtK( d٩C5O#rVx**|C:>9N)mMVvܖjEU/~Kکl,x0;sicJ1,Ol5tLtK})XmL{qPhJvX!͟)@thk<,.Mk mH h<11rDĥeOR1 OF8 Q)𑌵fs֦F0)b"Dz+d57"x|B96>V?9(:~%J֒ǚ4s<>JYMԬߠ_jUQj~^lKkU)ؔ;joG3=Pxq7xMjتOc{Ӕ1 m:>MSL<f5X.[6 3~w_Lm$}LY8bSQ1vUg@ٳЮ׿[20dumx,b?VԖ)JOeCp|Ls6=,l M R @cI -vhBP]r$p7]'&i|&=6AOT{M^Dz\d srFq1\*fv4bWɺ'^W{ڕ˒xuZW g)e23xbp\'d}ewqy~g!v2ÐȆDli-7Id"c̰2Z?&&<&FlrϨN_m jjG3m_ I_uUq#~7DLd6BX=OD97 jaUz圩Ƿr2w._>tJj,kjdȠl?pj2^aHOsuUNQ#(zIs6%138AVY4(A; R=gA_T$VZ-UllJڕЭI}TSU0(AwNvoַٙGem0ꕫKbo+!m&xb-( <5+/<#[\AzpɮQϽv8YlumLmF/f z.0"ސ|~PLRt7ž+;V| 2؉-x5JAl؉t'&[1<(tX10FP"Z W;D4P=%vhJg%8+5mHJp?D7?gu[3y)d;Eq;4)zZcL{h6=:}NlejT âcF,6&2daT?^}yGk=،=KRsN hCA{LH9O"7bǕCI7z&|3ʏiST^c5mҤ64jξTiZ] B_F5vLܬTMAlJ"Pd4ܠUSyF͏*&cTVSR'&g^.H,SB c`jĥ΄W^zE4~\ϞsR`)!N`#|pU1')v .j3݇wOqǶ#x§WeIebsګ^+(1!GRoVoˆPqOвguU=N(7/bgr'/=~w,{ũI@ }޴Be[M%4.9PtP<+ЦgQ0#WJ˷q P28X rcJ<- c܁h5TM aWae[t'B{ }ov =SJ̺x P/&#ZrXǐP(Jk.[Uæ:v_i7oIX־Nw[o2|1OkȆg{}s͆:oo_}-\z]M>(p6|; }I?>)fcvmpQ{`]e`4oY)$]S27BrX m;渀`o'FV yf1Wgr J"7.E Hw{Q2je"0A%"6i1s9PdAYy?bD%oc$ܻ7_嘐wAh{R1'c#VUKOd{kgK˪/~~?~緿@a\u%Q-O1~祖~iKEz1}Zpk*1t}Xr|K9\wl?ƚyqǙOɢZ~ei18le=@xH %~}&|]{k9OloA߲*TI\\6Ƕ!u7!Ȕ Ni*ѐO^V[ԙuZW7"")xGr`[15 J<|`;?'6.x#}KѥwM-zWp^M/lw3y ?Vk׿n@}N͇״۷ @؎ka)1*$^R4ѿymڦ60v t,ŔԶ& h#g>!!KS˔G$$?$/ǡ =f MovWbUdur4 a/g_D?B/*D[.H$)+/ƸVuHW^-i8+r[ v9Hv[T?61'wzp_W OTW^y;O9U1)2QBx?Ue˦}N5:<^/rxp^xqS2IfSJyXAVJ1{i<Gi:e8JLI0ЄjY\JOF'Fy8-܃el!1XHr1h^~&P0!QiW#,NJLo.inJ2u$ܔX6;UAp>('OJ QT51)[!ܔ'q\7$_xKg`>|7Wf8`ӯMm6 cy8{€{}fEׅMoguL{I6PӀ>j|b6UG^v#u+Ph5E]>}=R1 @`Bz$ZRw(X2xHHs'+{QWP9DUᆪpG*b3o|kji~(f @{*6h(br̀")Ϯ:(zH ڒ!(ጱ ]a ĞXz?cP{8MԜR?0OەaOٗke_>* AE80PI&DiմwI= 1L#Ǒm7Jෘ1&_RoL QC >6e㼿Z7,"UJlFM<ƾY[5 =2a<{ Rd 3*iwAFJ̬¼|a5D^p!ַ-/ʙ޲,QlH#Uf0^9zQ{Fǣ/L(ěc0"ztT"Pit0 c"^ӊ y XAR69D5Ok>K}6 `c: hysiPu!x#=wRsVG=#RZՀD@q^eqtF#@JTK=@XR#U0 (:sTT@Ѽ:'e*+pMW1PqŲ񫯾?̤b%+SWbObTZFvy[^GR3jS;& Bf 1#֎QO*CY``ϑ2Ø<x*\1io)R sA~4KpQd̯(y?@@^mtt`jHhpgن24+:ۓX0ۏ(6) (3A[,3b"0~nͮU̎@UdKeO yD۩| ҦT. $64vTW򢾪`%(xxjfч/կ~ f&QNɻHy86,v0?ZjIUsv}_ԇ<4Y#eӎȶ1w+jI|V{8nrDrQ(rp#NJl8G#!'m*9"}lM3U0F v~(l# ^VD\rIGeUJV_/u, AAw?6 Ԧ" U9#\$qo\m+_Jy'0,CJcӏ4%#{#R`f0j_8wUZ__77(St;Ű FOLj[im`2Q'L * q^&mI}%H C o) uvwźd}HNN[%OBqW&= W/ ,%A6Pkj?ݖ#3 rL.Mީe_^MEa>9{pB{xn"Fc9^eMgRenK[@$$.è{5|ŹN9@mu,WvSw,t,!qRbG@AbM +W/[} ARw) Y8J6*swA6U,=<rNɐIt@Lcp` Ș'ىzA ҼkSKz3p+A8 %g\ J UDOh\lhiUWњ_13긕:bکGIu᪌VWZno7cY\XX*ySjtB}qIb0DX7%bL(i\ \~0Q;rfҘMzVt2U# `;[;o;sMK6M XadEǔl'QIPc[J/ʝʩj{&BU)UJzSP7(rcF1˽>p:}!)_%8ꏴFk]Ƕ5?d _޶n&\5]z=0h7wG@<|35$\i+DBr,r1c$职E/= _:GaREw2_^SK4~VAުPl_xZ O&l:#'muuvܞýeP@ #ؐ?^XХbMBjAOj~Apgqn(VA֬þ }KOǬB0i<TRPqđ6 ًX&f'b` mӊCIsah؄6#=97y]B]yoMZedSMǥ! THP78qկ'%(ꍪ!t+/Lo niM{+W^Q[">?viX5bY^ᮍf԰ x+v#RnQ6Tiu;<wQ9T l y9 f># oieF؃@67߱$vR+$ 0>}xHJ|I hᢊLU肮ջ]JU.:AYjb [Sn] o IȻKs8θrނ'G bِ7|F1jsL#o(37J91)$2APe̎l3U#$֫Y=^4ig.aN1 E%2tRjJœ \Q8pTeuc߽L/ԵGf3`l0\;B&*yRdPŖKB{ϕ%kftx/מ'j3 yX,qK4`;x݉ݰ"pRʴi~&6'k@E)8]zp4`rbdwyEȇ/-B1.IFq'i}W+¤ ffж bHCYDJ3R}@U ̉{x/a#!*o9*|cHx(P&dSU➖`Z bA2Da-7a ]$cy(G}Gʠn@A_~($s"mTqO>F3) )CE ,d>.*JhZK"IQIұ~4([t/ˠ*kkp&(֑L<>³2]%pHBZfSFPaʬ 1MD֐jHKV-=~4b/%H{$Pl$oZz6KPr &aDZX+2~M¦). x88}YuIQ盞%} s'uz\J&%ոZ, Qo]!3T*#YUJܫ;6^ʖ"A_{0*sQQ_%}qMH{5eN"S{nwP]O`_8I^7U֣F.jߤ6ǠBx\o^W1(U5K MQMyύnc_գ5e`Q3R|z1Y6H 0h.S&SݓۧaJ3>N#1\u&Eb;x֤hI+$(ƋdpMv=l'nJDK#zIHgf,fbV+ R-T1KL 1~0e @?P?vHf/'bSR5|T̒* ONYvpOܻ_+8+;ٚ*hc^l~`ǦP8 ۲ wn | ~a'֌O](;u=m7;& f M@qU$ݼ-0[ۮ~L^J.ߦJi.UoQs\{PF>U\S KW`UCp=`?TbN\VfC.:> Qm1<^6GÊ DS0`!J1(汰HFFr%lk0; {{Ā-`Z6,cާ$YG} |~&.b O,i2v'B)?~'Wl|p+UeTq  vê}Th'9hпV;sV(<辞7MմIS#.#3{krAoZME//\J5h;M\eG2QK`5?&zU+*&|})XU(#!aN@yPx{EvBz*_ۑ:dG{Z70íXd1%;BM*O\6r;3JcxW,F77>r9oZ0ܰUuvqV ]'6'*T.J P-N`d>3UENpz85"mew:[ȷ}ihDnc"R۔,MX㻄A~hck:?$kW>U)O-kKC!܂KÊBD5!b&]=0x8 j# r4Vvj>.Ǹ7:#E|ň)q!""3[)ɎT0pX DTp^.SRYԧyUY@vN+/xO,~<X{}򡕷%Sˎ@nw*˔].kb"EQU6ܿ_אd4;l(= ܋m+yh9,IPL2c/x^'k￧TdHǔB|Z#r=3H4 [A~J(~7MLy1~kow9? n=* T< A0IQ#,V9;wae&+ĬC6u5AŶx ^34E߫qJ*f_J,"t`R7b]#X]P*PQGgØT0FP JWwWvݭK۫tIB H{~=L_D2JQoHgX6eJ ضl[VgCm_g5?2,d+X; ӹy݅t+cFuUš zvFLDp]Nyя4 pSM۾/\~\9]HQYNZV@xN? ~ATqUޙ [+l*::e¿gLqGiV8zkMMC]K⻓X}?:1ϼ%[UnD՜p(I0݂J/ZUo¯wE`Ff-fdXYyjRoDHC":cD jYaTj˒>' OE9 $b,uLTE&C[ U/:{Ռ1;8BISJ#83Nt `QN'ڢWq~5[[ߵMj!(FK̬.[w? On7Ue^S~]U1j-QnIbT#c~:( 4C_<~OT7 7s |=Q1K)~ D]2<Վ`gdU3+eڕ~!*c53Cf#,)8kzF-A|JVI%`aoPD^KS*GfesyA0HHT?D1hn#5# [1ĢbRU2qSJr\({fWy5ei uz;J(8EsRKbA:5iڽE7+ CxՌ-UVda[`/U2R𗂪D(r-Ph' [yf tO#2 6 \TTGʥ8j/yMF{g$QtWMO/6dH}ob fkC°PXpcxp'Y#z팫LT\ü JbB~FAld>WV>nb=aLb Mt8:kccmE]x 0}z LJ"(h&:y91a;y,Ze!$.QNGh/3\FLF"E1[?J16$q{ 9!H-KUS} sg7>Q]ťė{I)pnhρ Wlgt@*]N\",Nc*>s(s9V;.e-.2pۅ2\15 6U u>wi"uK_͞&R&/~O~W#/SW6/Bĩ`ԟ F[O!z<W:Ƃ"9`0bΊ+]MxII>l$~1oѬÖ͢W.^ $inRlV1=A%xX!'J"dY.[^(\x%`ҦyG#]u?,y‘%/6Uዾ?U{,d 90/jQZEOg~~7í aFgUrs gADXJWƃB.j0L 8P&l3rbwmAnLO|U0@Hw6ާZs(u^juR䊼+%t嚕[U oB= ;^d,-HMՌpnԵcI5AJ}l@dHKó}[𢜭=>J-]9_i Hu%-JKFzƛ۪n?= wjRӟJYMӺDu(,wSܥ3'7ٍsB2>^ؼPKZ{y9ɮf`tvQH{ !U2Ky[D0q ALܤC )T(*sQ٘%eGIV5gfΐ1wh# ~W(?s $m*H). 顎b")*ShM;&~20 iՈPp0j!K3V9qXT+0kneHֺbZ`XwXW@pt%U#բx$FOzҾ7(ޛ()9`E>nh]yB.UŌۊX$2ܿMqL=@'=!^B2[bS]pkUI*YPhYqPV115ppL5K @w{ ˰ч%PulZFJLMaU ̦ (CE/-"jo0n+XyI晟=>g4Fr z=K}#.-e)VAP9ɴm' m6xz.b%4Un'ϔSvBT U26q"]Ic7蹐& A-~wĉjWi,F|mim8*NK^љ-vŒ`EU}7j J8o#XX@Gl Se^cwmpZi2fJ,^u"VՖE_ UzμE+3jnqoL pSoGm %HN*g0Oސp9> 3/jTuܫbdU]lBl_'×#!8*N GUKG5^\ADFM e\$jw*@[q[?NaJg_TW*KTB)!tv6S 1g&VHBv"x+Rl,/h,Et7enc_MSN !(t̆~s =[}M`aehC)g/cCnAyQpWٷnYR 5D֌UP #٣La0_}<#{\ҳxׯS "+9m<ȝ6٥OӚ%VR_ezFuAs&S2^Ao9x4wz~ත&9zwԛ}'S y~#L"L=g~x;ƒ6UB~JT>aTU0W $#Fkr\ Q`A]xzH9Q1\RɗLȵ?S>[T!@aןf4 dsH.T =zƾ#_'+/NN=K۸q[Jσ4ϱn\ӪO`Y)*vQ]|GjΎl1z4) ~Aӛ0Dg+m\T2+~C[c5T`ȂTGV0%(Ny˯MUcI꺯'cCY(8H*9hTM &#COihM&`d6xcPE5ôɓs V:~7 ?e0_2E>:1M<2sTOPZƏ6 @{2\cWv}RɖO){H%p$JLOVi(b?Te+&c{*W+};x^~}<`C+Ø`W|7"ƀV+rb&p4=S~eL`I*k;O 116I31 2A+JŀڜSc_7|Gl=,GR,`6 -7%٭TW(d,@O*lcQL̕_]Re/<=\r+8(Gmʋ,ۤYc>R ,0]yN,.:f9*R"}_\-`m2_}UUr}/ KkBS39`r`eېϢVlsiL,HTj[SS`L#1 U+ubJ+{jz>m҃-5ʕ5LRZyix Xc*,a$g{[qp52Vyp1 %s<9EKַmx'W5YQ˴{PcF5DaZDhOo܉3=_s1C 1uPlL\۶i2_y䪔 8wLTYCA |J!jʋ/^{=+٫ubh.^:ob\Mqb Y7}BG`O.4񻎷"w"MMcDqzQ+"PLqMWQ|%eYq{GOoeXEASᝩ:GQ́hU~e&5LH`Q Fj#s>Mo.\gTUecmO]U@NoDڃCr0x͊}/%sq Eɞ`T]-^&P~/Y?woR ܰ2X]7ߣQתak@j׉v|5M*OngɣMHOXҡJ3#RPY[ʡ 1A|S X(곭TY6[D ~?%{/% vU&A*[HU@``;i4/]poַW,?_J7AAT;:N\iao.VR1W2gwYN?"8Ea!O04ɎT1.˗χɝGaCU *q atFnBÖD>DޛmeuB< :{jR(x=~FܴZqZK|&MM'z{se,;Vzw]z Srv&'Zedrh'} ݗD¦jז:0Ҍ)[uXzJ-x3} ?U32_dnm$&}w5\8JwިG/j߆o3J^Tm'PݻF/ <ÑI(N1zB9C?Vӳ?ᓇaCꐨ 6:3絢ɟ+16a>]QUC򣰨}=t,O0Gkac߷YeX&)yx!#|_6aẍ́mwĹP1*.]1X (<iKtORo"Xs*aXX'6KNbG؞ mW 7N0bQwۉ6fަ)%=ai74,S,M9A&bq+<%o<<6q;ֶœQ?&qBwɾ\,§lC h[;`_٩~뷾=wY[ A&3lf]`D,[V qI68S,S*7ċ/ſ]\n1΢X4Q YO'ъKZT8%J:kwS*0}Y>wI+r5dMw Njl5 d4] b吐NiUte՟8}DF.\C85 ڪdd)̥o p!~ҊӞ#CpA(u("@LQ7cc7#D~-A1EU&`7D&xoLƃrs*10azT0ZB] %;T+'Զx Zxcb5P9n@X7wktZydۚuN$(#7.#vbq^(D=͙ ƍx`9S<gaxxzbE$+H(|Rxc//a/Rm#q *LO9FbkW36`hX _SNzG,c#;J}RMMDi Xbx!צZW!|ΞrÓm沪p*kLR,n8O|d2(c!n}pDS Ao෧<&6T D"Wԭ,+`-U^["U] K/[| m/BL6yeJ?`D/+5uh^,=r[qJL+ `޶< k]==eb^pb<%#^AB0V{qz9+Yu*( ,S<{?6gg&|$="Sl ߏw%`פ$A>>wY?cH HN nq_5\ƅUVh3ѽF%A-`T ^R~ͳa퉗1 hNUL3` Nx/}Ԃa 6"o'ʕ "!| ygIgy Q>ްyYVOrB DabZʶ֓5Ձ-,/*/ ׽3|ɮv~B5(ܽok.@܊1<982b'ܞbv_1CCJdu(C?YMQMmjq ˦c|8ȵ5-`eY"D:inOߋ/""me0o 07v ;$`LskTp_fiχҧG[<dSb¯ |"@qFN%]SdN "!٦~~́ Mc y+Y)%rܳz?2Dw:#mcVbTY-c艮;yQVhw4sפK1j\ ڝjuC➓2NE\zo8U YVk#11a[q$yx :*^ۣ e4 @iPf[-uLLMO#2j"\ה@œJ65ȁ#Pљcpƕ ďHI; (D U ?՘y ~v܂+avW\{$ՉJ M],8-I~iK@/z3VEI.#M³L/="`uOڸ@=NQ!˰' 16C 7#}ŷMq; 1tFO7@dWxqJb3ftbOH r5{I]iAp51 5ɒ\zP&}D܌"*Ok+(;$0Be%iAEqGp{8،@ bD202cq*Y!&&gۻܸYxK&0?\;U@ K}RtΙTڀM%@9A7Ԡl 8l&>~J `nfTh{w=;\<ZT72 s5;os?QJٌ Ssi_^@;Ii_I5l+cqp8<.͚}: ~(gKhS?KI?c+mS۩ry/13 |ypihDNey]3ţL@`yX^ >TAmPD.~އ*Ӱ*yHFÈeUPg@'T3BebiEBvS̄=rOK`,Y5 7*򴌯pcE36u55)U2MEKT" 7=&kvgRd阼8Ҫ`{bbv`g3=W \㚴0q%>P Dؒ1*rȥVv< .ebcN+U N oҖ 9țDw]hi"YBKx m¶d 'C!X 5; PMYojw:3,ij xy:LhEub[*Pyh7wQ9a^r&?\bh>s"t݈j.`h5OF="}ޕx?/Ck] Aڽ4.GRԛT.*kb (r2ұGU4sٝŽ9?gpFB}pROT q{2LNT10V2410naMl+ ~E< $ E&^1iż+L21 U- 5cc$j3}èXH(d!z lG{azS1;w\$BlzL6ZE 8W 0>+ ݹ>}Gp f(F06!VTc3(Ġ<0~9%9.1:99!I:'+()+TDDw&BI'*ju+S Pns H`2g49+O+SBsSIQX:B?sC5b{&mBQVndxiHiv^\igS`,nia^67~>.PXZS7b@䑢)ݴb1}|W7_ W.΄~R8{?l(<0Mk<)̭ǘl& n04 w,*xgLՈY,U1گRluEބ3I5?_P ?/%<\g5FUtR*Eqhr@6y4pĠ@qePFѤzȗߨ*JdJb!26}$9$||C@]\r]dݚ^hƱTq!cF$+Y^c Lv( x[pE`;3Ezz1*p4NCcUKme+j4r_xA) 7+Jo{&q\9gAI)ϒ%2e9'%Y`, D r "-sޙY>- }N:E''%x(&F(atpysUb=V"/k,\@YoKZ@}FF !<\0d:B 307pH[oU_0W^}o*#\KAwQߕ/؀ĠKaEFI59 9dV Adg{"5SPa!Hx9, RɑP57a#\W.Ub 2oKQha\C}PmcCfO6`$D8vxNE]Ƹ854y4i؜R+Fgfq-6Kfn%|D~we"SyDqT[!.I jv{_ݯ?.\W=~݊jzq==wUڴZLX1}˫|H!~ b:Xj8)5 @U1&sIkC6㎊\<*mO ϒR* l,h,|fH3k>f1l7>qq#[pȫ6/!qW;3w뿯>S0X=c}J6`eg_*KB;,>''vHyj"{v%FP5OS0 o0?%zER7}uycC92zeX|226DǸQ-R~/1I> t,z#C u|Ҷ[vFfƪBFS0dž"[.&t0E{} cAK{S,dh U/OUNMTݨ6d+sQ1sH%"1W$U˸ #0($%`{=l /̐MR⊠gCCYhLI!1y6 bL۠2:Z3֦w1 ͎aXC=(ebw&B*k- g%W#>evj9…`6)^߳/mO B)2(:z_~:c+p^vq 䆣tY6=6 a:6V٘ewVe;IOxx(09rAAOͳfcG8=*UR (ŋgTgWq=uzvu4#/Pd:T6T딾vD7feе篵I%OXY}z)R]b7Sx}|6<š%6* `l)wVVB c)nEprWWwU(khwLޑ o@Qi<6i1`հ7sfu) 4N*%U%/7SZLwez43>}JJZ˪]O=mC|+M~u\Zt{[L>U#oZyx,B8DN]GxtPwC #HjP/[}@$ jkГ:Kv/y:xh+ʁҮ0pqJ]}Dan`3^`' ,TDf o¯*XS Z~uwb(}ODѢ~D=cNd1yI+s>K&dL:Y0W) @t(fV _ !=TTq0vJh/Bda[fYgrM|o3n_> M9qW|ÇI5%w@ />tz? 1Mfxhkd@A:JndNi \ܳ5 ^QHz Kc]IX6s7ȽecHyċEs,ݟS4J`Uv ; ]BVk;\}R\}*W;/ ki! X9΋/T?w-@=-62⳰N=q `Lޕ'U`@0dR f{'|5!`xz > NN/3jVu+Urą.*e~sMʚS 4 JaF&FM[al8pB]+Tv iYc ]*/`ϧ^Gk7X#!tel&7±SX%|0h qFzlMmHjpPV1q)׼atHXh}ɑW;|WԸORz;/8a G8Pi ?vc}ع$ψ}ѨQ ?BŤ`-MNu!?S%Ҟ5 d[. 3m|d#K|kmKZ91 %r\_?~w?t[JrK 2TxIdF^~eW)V /1T#"yKQ-(Dt9כV6 `;$u 0Q)])@Y a*8]XUiT(Kmj$b.:S*VJM #P*WR,#ʆ 'G&(:!oD>7+VFF=G.$VP;y4Jփ:ch]ŷCx#\ya7n6mA~mhx6-RWщY8qV`%w"}A w@7xOy"=w?<`Z sdx]EԢcTz-QȻ&iA;3}x)?m*pG'btA:z}2p!L3. ]^byA{DTx(vKM`(.p 7G?~LR i;73" C"TUFD>2;8`"KYЃc?=rzGe%9Ntg걼[i@ͩ3X a=G=' `P8=V6cL%+#!^=+^"#҆ Eil1WHfX]LWJ /t81q63>3s zx;E"KS՝9 |9_Px:PC.P\|W_~}O>Ю)kna~֒@bpAuiB vdͻg*@MX=dׅ{ш-3 ASL+)yEyîzp-m9H= (1Ɔ5hp8xX!*|Y\|GF=H*Z;9g-ά5)T\uR..`0ՐT &BZ%RojAA.8Iܷ3& J5-x95cz Pu$ƃSs6f` 17)ơ7nx%3{ œVϱt&,"_dJpBY*yos@ u3V_8!f=]=o-ck@XC 1`O3a7[M4 FHaMy /@0w k$\#8u9I gX.HPY;Kx(8@B*X-XJ,s=07غܒ.CN/2CPS-tAC{4I5{iyggi HVnm@giu=(y^čT_UN@cvIw=\rj֒W9[ KIBfAձa,v̞) f2=x W(R ;`a02{cRCSf_K]:A$(4Snʞ&$1/29ly"$Z<t# ܩJ!g{esd{Qv\ h|uz2NXPLTƞU?ۿs^sbba؄64GM DrE@I^T3B^B X{ f4qL蜓|71P`e-hF5p_*x"SGA݈>22Vi@E:I{D6e9]7)xF@A+^dR;DVۢK? Ҳ80?ɏyV_cqNF PY-{,nQuƋc:aCo,cИA6sK4qѣ;#gN7vF *^ ZM)˙ k`j z˿czj@";l=%*Rq;"Ƅ;vPYi>P T\!Ŋh~ugGuRu<(kx *}Hvk߽V}4RgS` %k[5/O!yS0 G3X`&pB^`L:A]?c a'"ַt*4"1V~7K PEY0u@!.Eur//ie'Ćڤ߫6qVB1,[aҢX˃EKs9=tAKs_)2Ài$\ nSCcwԆD]j] ixK #ם9q='5NjcWK1IlI;ƅؐW4$LjWռţuoR}0=wl^VG}{wD*«"NlC"ٚmل"}/Xm>a l4'lKgG!iJRMʻcXZdez#Rax T(3A P9aؐGF"3墕aR\svƁ&ǜ )ރqwbdOƩWMnR\¾ Lt ƽ~5<_1. xAT8j,E0(xXY}Je lrv2kd^~D5*crӣfł{!$EV(& JŽ1w\ǢBh GZ$f ٫97e8PCx։H"vXC4WV=9u[mJv@I<( <:ϊ0\ݬ'dC £iaĥXfZF@3:jL U$=%20!&_FaR frAa3SٵqB!mӦhׯŖhi(v/y}5κH4#l!=-(4erE ݫ;J%g(11(~3-΄0CiIرUkzkX76p)=f"͚cIdpرcBWe1uzZ=NZ Iq.Pzǐ/'cNDtE^FiXdA>R'SR>{{#F. 0BFŅEGxaN yYa+F ()}yvEt?r%%!a*»)$L'Y{6@jc뀖s0 S<0)zN1 r "QP1)cs3dwf ^ᮉXAo'/ }opv@Fuox_&1A-Ǫ_,܋ߥcNavi"~4aa){&Ϣy^8-:B'%ʴހTLi7 G#PD"B*^=o#>T@QB5&}DnbYzZd.3HF婧r ] ~128{3g3gF{ȱ;aF5\zz>>z-uihvsLR?XCcBNW v®k}-`V SUPA_g=1(8/J҆>r-ϙ7qSASF"B!|`>gv#o#`q-)WWCm.)_핁߽g2BTɄMO;<*"Z=sOӽlh[q4Im=؅r$6]J*dL02(ߵq=I!JVv UP#saYR4Ʈ IfFI͔q23r<+cX>o Y%̙pwY~+]<+.@BU CǕ:]~+KBP&>7\qѾ!+'iOg<(H1mE< ^؃#j} >΄>FHE6$1aId`|Faq77EBQ0Yx1ED%$TV1d#(ؠM~6AtN\&300ж7H'9d}*mgg!0 V5-9 @e裆d@NMljMKssHoE[5*J|Ku!u1ͳ6'zTRTlҙ;b[\0(sPz]B݄.^p+ |VW>1 즽ZG vJkCN#BhB_ ʶ}{*ͧD@g L%3xvH᰸-Rs!Yl QQZ-bFCi ԤOf Ct2 qؐ. qEBo$E6Yӧ=L#K{!x^pDŽHB9xWAA޾}{eڣZis zw` WԵ[kjDEbkV$+Q;ΫOcN7k |VFOXvgZn"otfDrvFes^C3^A [=`ϛ_!z$4k#66ۻjc,΋NVWMF>\ZI /C+CҍgxEu\~z&2mR&;9U W>SxuR|h_\Rd!eQ^JG-}eXG*"!YT5c. m,8?߫}d?_$lo3 xƔ<77A5!ڱcU& vFUzW٭5 _Y; L') FJM,=Va%̀(bX^TL'-.rKwbJIj\rv:}0e8_R70 N]5t4@& w>QXl+=M1mOAI7-,{R3l"cLsebΌÖ5{Ur_EsssŹŚ{(xN!!x$t:Ϡ˓#`oz䡰W}bc6_#Um[N@b0H 5-_ֽR(Tcl/z^@ . NsrE:530g!Jk'=@v3L;g\5!WbE'6D"EeF'?m1Cr:|qhF^e8tR)f0 :)3pNiC`O6 2YX@F\枞 ffpe0ZF08 јvt"Q)ΞEImz.@I?9vrk!}RcϞ 2!la %/20x+sgѾ{34=^5dinJҼx.A؂`Ay 0 [qoI_5 -`1 HQtJr&]zL5ѧE^|HP3,i]L,bgʊ`ًalC|g) j6#|V}*JR4f0[}Ef>Ϻ!6l@i|Rn)t):׫~ ~A/K iC Ψ犼kW/U/w&C V̓R9QØ:H h <ѮnG躁€؀'<)K8=}~M$amLdsJPbiFOf< B" }+j6鍚{NbA036 5; YnL'hC_'VvU︬?#K]ޗ\ o7y8飰F (0"1J]BFL!V<pLoFTnU<:-?S1cq8o/SFxB*_w3<3xR`/t%C| ۄhlkH)3IgV5=;h>r }I[//bQL{ZAyF!DO>66:!૝6GeLt:PgP } \җ^i8c1Кؤ.`PIQozț\svO2t~Ksfmnz xH]wAx]b%|o׉ |v)'˒]+U)&k~h5W]wZGLMVxI8 ,rAo\{lxF3C/gKyXe&Up4!ImvfZ}MpM"i !B6OJi;VqgE+(חƣ_C!Msk8nON>LZb<"icc!GPEpysSϝ?giij *qqU>WJ5-.8.#o(ҥ^>83wL={:z&q JVFn:/׼[)1cZ nu-ad Dy͜M7붇_r5 J@G5\]#>óȻnWuڮp%r?Cц':vy'Id#x4#@)ˮu&^Ciz Ρ3ӻQT)yL5^I%E qLc1CLh/J;yS+O&߽!,j< 8-6oEaZu0O龩&Ci)k9[a# DbzIӲSO[4/üp3Μ=#|\j[ ^׽XQ4 gԚKcP &M0lRҚ%4ٴHS;w=ؐʡC$ͣ\]WɞmZ_j4f[XR|=Ӧzg __DġB秵]x(8YzƯ"Yb̖#^a@%Om$KA/yשPVxd쏆 ULdbFDpXF&7߫ Ib̺~:*"0ݢ/-+Ԝ2xA--_D8ƭ۫WĠVFdFŽ=K)9yÇk\`AءRAH_;ca&c`%E=0\.cZ]6ct*%{\< Tnl9{[D@-3 O/$!)LD?b1:ܾ Ÿ;,FDFg\݋5D|B Xu]8 [[k}7_,+Ϳu^͛.cy'ܧ2GCTur̄ޙ& =ڧnϩ(ZUt&.BB+5~r7,=moy;?wU#z)yG5 E\pU_TfKUq,j\&D2Ȧ̟;^u1PC[OdRC>["ŗ^ހ)9eի)4 n It[P ~E(n=]DC,~H+J`aj$9s[lVp[Em'4AJ#)zռir'.{7]{l `ȼ91?I[Z :kԺdx KrgȨm='xmF"L&v{g:mTk^E6{Ć߯hGtnXX0º#Xٛ 781zU|hb&jzT:t81E"NCLю{4>wlhc@.վlgf?{Z Y>ГtU~޸q9sX q~(y=B|)Gjrp@ Aa# ؔ:|iuNgY)&Rr{vSƇ$Ȏ#pXL״C^5V\dM,U'1 cZ5H_[ q)IUϱqhk756)yx4a]p78^:)l<l3Yb(r~ m(y|pbMOc;;$3 nb=.f0K)d R ن+RY/#4ژd)ĬSS{l$/y~ux:3 &KF1YtFɺCKwJ00)LztOi+#xTb\XRd \ uLk<: W: L}5#&'X6*l?*t= K8<)k 8%04jY} 2|Q?11~~咛Q(F̘4)%/bd闬:eX[dަ 9s=CLSHD'1=9cpk=HY5NjцqH;~~6yqqӤub2$05$rפo3,Tv!4vXĢ}]q9gAEHۿi9tmmn6U>ҍwcѕOiQ=9n\ʖn3Ip3)#F.ct&.aۻ6o(BY")ШPCY;&y$a HIvPA=Iߢx&^ )cqO+M~ !WIP/ⶀgR5UsO_B*pU;z:7XLyo8>@9bFuI=?ն) CO1q", 3˰T+RCrԡ |BߒqxQs?sPg7;́!%z] ybV4_E`w!XyC7~w,{^i[?M,m M◦Ahz~,aJ́H'>_Rn݉{wC$;/rt|oW,0eF %SHq.iA--~\wJŎEJ5ٍLd20TE /cBw<}Bߣ`+h؈J%Uj@; _c! 'ULrZ8Ӓy1:[]+|UH?`E : >|c2$'ux@}>ݗy praǔ3b`4 L)5kNjw-?߇Wqc" -(p#ҞfCZRWp.Y7i)8WEbj"X 2o* @z ,8/9gәc7?( `WQfkA}͋q] -2),u|k mQ;%lsu@/hB xPvk#%z|e_(K_gb٢jώ-վ[%乗J$pwFs$_#0laxcm)zt1&SضKo!ϻ% :k- eڌN\m8cqV۬P[lvz'=3"iPvGI]ڎР:γ JΩ"1EjVC?i9><4(EM30ciԓ CU[E,{ו/“; D&Tʣ3x5e0〉7w]*7ٍEZ`:tO{x,@Y(,٥bM[)xo.3=4< d$`TM 2VOu˚ɋ՗ǏWG?ĝyXJNO>ZTLn\nyз-_9Ϛ \}A l3b!3GNlޛ=L5ڻoHO'C^]!@kN;`5 Fh[7p CLHsR7b`s'Kǃ48im;NjT %sH"6cS2tXD׬@a PH'UVkk:9OmP# ´4>gH x;d,8Xm޶Ck `1* PFS}@qA0› j3. -V*;_.&4 (:WaԴC }iSXi0zKꋕ[ 7Ai/j.X^Ip4u6m熽'vo0i =JyY5)9\Ϗ7xz ;Q֫NҬPPIl8&E短H jRPt-Y&#`ae'"6iCx#ث._AEO~~Ԛ@ :aӂ9y$!-[5>kݽM&"y ǯaGڍ9L󤸈74^qk-(1dsMwg;ymE@-.o&RvݸE ݻ a =O='D? OEtBEh^8UP4qRJYX5tBڹH$0z5m U³,YF%mY0>e6gU5[O)z9oKa_ Zt_}-gZ@DBvgG'Ns9K,MfǕW5’Ǝsϫ9zѽw XQ]~Sh']iǃSSy ֠[Í=Ҹ8cE@{-T2>Z|c-օB(s?9 ٯ끄|Pμ`d-kn!є+ e,Md+5p?ON=-k&~o[C,A綇+R0[Ҽ.08YQZ 0&A}xlZ/3{rwbE~)/Oئ U.WK"ɚY 'D@sb4櫇) dmg]S>ݪ4&:+k&Ma@N:AX[#<]Pb( 1i`Ff;4627n ܡ %bJX;3PqB\r+ / ĉ+ 1 >VɳXZ"RQo3CZ^1E{GjOvro.<[ipwy@',yݡGXɣ LлNnNz$tiZL@Å$bF4:d0_D'BiM`@&Yq3hٱFw.6'QJ3[5UfOTa39#NC_(ϱ"eV Tb`#@yZ֥͐%ɻr^9([wc_ۼC2ر(l!3WWXH:"Tb>bj%Td~X]VC#IwlٰRMʸ6j]]o!f@zvzeT@p ka!Gn{4أ>sN^.xM{w^qVv -CTLF m.423[@MEMk(;MTwޓ}z#Zy*;KCǖr%÷f*K5^&qͽolӍ_7T- +gx3f]*~$o⭷RET : k̨b)y] %5.$c@d\8%Cn4@m-Z@ 6uk/s5Q5~tҹ1s;C%R m-^6PFfE̘遣if(i9-f(}7S )o@)~3JOYNOt?XP9;{Kߩ>9rwj o΅UV: 8PV.fL՚:! R}7*jPAasrWN(g忓)";A/j&t:}h =ZTLPNA&EV1>.AoAn.u[(2m ijH͍0Ȃ2̯^qCW/_d\GDcJcEcve_#XѪ,TKiz[Cs{ iv4Ks| I|Q \aaIh;!&2-TuTڐ0Q;fsgqЕˍk߇> J SZCWȔ-/1O6MCp:\rY 1U E=-PeF\E=ce0Jܠݼm2c2[)Y8gàFo \QeT]>/gi/gm4d\Xba'yӖjgLXOsA of؇=>hQ|oAyقvYXA2#WX;+jsRz6oU25JxL;kH!NذLBĠ,D nAYInq{*-D t_G(YS>r/iUc *8={RgdI5BW._[B@+1XBbЂ[OZYB-M6l&,T!㴘u=X2'7o\A*Wx@ZZ4,V圮FB7oYm[i9]l>:KTإy8(Љ퐬unB.s1?lB潌gn騱Qϔ7Qyroc4pq C}C0KPٵ$uAU|é'It/` NM6w \q40X9TQ=2+ A"(R[ñFI }IeZЕpq #q fNC(Svٜ$vU*ZE7qoW-q2}40c e HL|iYA;B,[Q](At/$=//~׮_v8dI+d0U=#Up >?YujvtMy8ub)+&{a+rթA"Dm.蚛my{is>;̝j侅74s׽}mym0x1>ɵL.^;?0s|Fy]?DI4-PMy\ sJڏe'HQ2f vy]/寥m5$ Y"a-ZUى:.6׋D8YsRF=IB[@0Z*@= d,JJxBV׀$ۀ q!ޒ;_ɰ]!gBR\lݥ geQ^ c1H{Ϯ]newm*5jM(;5’;*_ߺ㜭6m)LD"c@dBMذ;l鷰:9la:j6hI::Ða7u!TnhiPO¨w;kEHϷ&"pB *^yZtS -WP+G1 z=-LvdٲH{ DwGG-^G4 X…1pkqPkAoa"&Q^^hꌢӔÈ Wk/IM`X;؍I. (Ck 68rL˫vJƈ -a\:0̙ʨH_:ewEm#G^.gLVwTAuJiǛT a6@8E>4!Vhᾟ|(H՚T"K>ZTǦ(Ϣ\דi!6W/CxIS pEϫp V؆^g%8Zϟ;#<I*`Mg CcA(tꞌBT8[DߺiUMǺPW^ -Oޚ^_Ϗri&&[0#2n>lo.AAymM/i:*u2502f1ulQ]a2zZT/<~!m?P%:Ýx4NmnBfWH(ɤw]{:S*_ECAǸ:J!\a&RQtE .LӬ G~ZHޞ vL\<0[/]b͘ܧ6ݯX!)sK=1 2}MϜVQՋI\yɸ"fPذrw*<'*M0vD#ujQ,F ҭ` bEl-r*ӕ T5 Eaz |F眍a;rCu=}+=QgMoZۦҴM+fU $<0r\t?^Q+{zWtc"Tb'F Z9| N +IL Z4)B*N(J`t,Ž ۅJ2n#1ށ\ i $QLU\GL K *$DZF e4"֫)%-a/a$ktWJҮE$v'F6Fb}s6d.ѝ)G eY) w257 6-uv 5`ׂ!kke>CݬY_s-c<WiAxBzl[kbͰ"1t> y$WȊ/S< ɃiBrqs&*jDqj~ z !! Ο^9%#*M +|D(3B<+)Z;O u"ޥ+Rb6z1|"'T 8AJ;!y8a0!LC!&e}ޏ 9+u9W! Es".űGǫx* Iˋp#&y..'L#Jja^!Uu3yjz s*aʦЂt)4 G (WLDxZ) 1m&\6ʿ6v:Fe6mw6Fjٴx}y_ GL䞧`g_I҃;U69 rTĠCSq[cv-ɍC^V7 g^I|ޠAh|Re0EK?GOń+enH}W?U`[nء% TUw+.V^ɟ>T9-xa,C ` BFML!V۶JSe7)XIJA^W榎[7f!Ev@[Zο2uW5Oct.obbmz&%4\]? o>ێ?G1Vv l[GpۄGg}u1Qށ-|XGI J?B3vϨ/NJ{|#Y7s .t2&` lF®O4xHSc̾3,Σʞ:ϻ>jVOT9!UPV+Gk+20K)wխB|Q;XKpLInk* >BZPNb Dj0ܯ3eLb77<iLd΋qK4, { B)?7*fx{M@ܛ o$4維2 ;8yš"0h}bv1+М[ˆrb]W/e?w5gF7$a0W^gWx3,)7Ab6OYtW gZ(]9 /4a /X|:csjQMg NgjE6 x'"d_/U;vN y)zծ<@.#B%[ǘ}qRLK:(H?RAB^ }ZNAOe00I+c@FO/Y Ƅ^M 6x,P EKt,ʫ. 9zR^-QVݧk+|,af(جRubv.v1]WRw6obd‹w28&m.wQư͍r_\«Q^!6wuy="r-AVR5@92MQ!bʏF8;$|DE"ƇJPntݸЍc`GgQnn%yz/a51VݒQmyQd}7qZ e+[S)Nk%H^ %L-w_)s\cLL-/ɸ֟ ! }}] Gs~؝śJmE"_ge)L;%yIDzkĻx3 WÜa`bhUL-4{+ъ!.ky*#A%X PPG#!afwb4fp6"<cǤ-Tv" -/ ly϶4J.Xo٣ћ5\Dg aT EfNE#6yoFzA!8>u5E"$ ,>`qY66zyB @THKIV+A<8=.BgK5Gω 5=? dJ1zR>Q>|O&g'IkmF{~mcߵqly]FIޓQef;gFY=xMC8gMZ'nlsӻ 7-CM7B,r_HAKLR%yZgql' M(Vhcu'q3=!<.*da>?3YI9%50XO~Z4]/?Eɖ/wQCm>v=6]l Y|kܮcܘѵ{ -očPV$4#K]؇|pUOu,xީ\s|zXa7_{.$Qb s,<H] +Lvrε|i]W߾1BZDo֞*<tmLIZ&zl̉_w6#\nBp,sV@*W2A(}}}ÌP\@cgzv-4]s&cj9ی]ɆkuF0vh1h4=Pbz@'9Jy6En9mLd=zE{RdǤy mx7=N(]גn^7W_Ehd]ߪ=Mp+bQF;Vy®âKBpXtvZ+i f(]>,!cػ&_Qduƭm s ½|6۶shPPCgSAy a :W{H7m;o|Mk|kۼ®ϖc?5~(nNse[Bƚ]1PYO͔.-rJ u}7~3`ޤ*&HriؘrsƮ4q f9t](ͯsaҠqo} Qǹo5 dx<>w[ n!J ]4Fp,jh gܟ,_}'oE9lWh&N61GeZȰ`vy]&=F`ۿЫ]_?4kVJG{IENDB`F(HAeQ JFIF``C  $.' ",#(7),01444'9=82<.342C 2!!22222222222222222222222222222222222222222222222222v" }!1AQa"q2#BR$3br %&'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz w!1AQaq"2B #3Rbr $4%&'()*56789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz ?( ( ( ( ( ( ( *6]ki!ù'~!孼0*5 O>?hQ0o~KSM{MjpoE8mA43&"|HT3%Y{E}ILhPȑ8 mPsb)GA6}n]WNCKkZe֫= ."_8xi?xCAf _x^ /4xԜ(fVA8ook‡0ÃQUuKO hh_ szy~&x&% 'H',aj<; @>Xlb;GG^/#V=7x~O$J?eRtZ7÷mmui[Nv4$1Y>yVI$Z)içG-Y3GF?J?ZlumN=SwȊΎTK|~g?6 ̊=kⶕڴ-j1h2jGM =whx {opj4WȒDrɏ޽`k#~|p>{U|5' 7` e\ P$8-y$l+ci?1cQcYƠ(O k?41+?F5HNZ>NuI{:]z3^~u-VԊ^41 I#άp?S((((((dEo 4Qgw`u$\W&A!7ڴ:| ,y?S|im;mUO_,|M#K{inf;9?R[񮤚7m!lZ(T*OR T)))Nk <H2V5z׎&h4m@;edR :e7lwv,qWb@[.k;+> Tu=-v~h(i\ڶ~ (W/Nzks>k:ӥ_uQVi-m v1/<=moumM>9SzaZHx8נej5%L@ H(ž)(³vEؼ==ꤚ~t [ΒN@=I{+, >w!5s=v8#H5O-_l0C#9R =0ïy) iH^}:m@bח]j՛cGk>o՞!k.G?c[Pw{YXA####<4Am} ee?{s!g֟emlbSؖTOp9S:~`A ]_Ěk{ f38=IL|E W$c5ЩT@YhMAs}I۪ o QFu o QFuCuyOs*f5yyWqV_jsZ@71>+=wP% x#4g}"[F=={qt_FXP)IOsV"ƊQFT`)hm0F$l-`Az!Gr(O,,qwsu$:oZ[ZΥL'9@=-T.⎪9"9q~QF@Q@Q@Q@Q@Q?Be5Kmbi$?I+㿉/!0l~&1|5k0} kSd%цXdE:xy"0YP;zW-~s%ZhϢd烌xq&cg,{sր7|EZM/@CRa=>}YNmRLo%Ĝ'=*kxa55Rḳ̪eeZ(*G@<ʫQP22NUb0i'rz(RI(I"(f8St-+_[xz3m+mUHE?kC_xOnJKKk H,%Q(UQ@߃<x&і#5"YO~{a]UPEU5+M.!T`;9f=>mMdOK?)rT>]bS4X0DGPcqF 3G {wK.=O`;(ŽUآRcHE t@Q@Q@Q@W?hT II>$V]6@=;h+M?˝k gChT$"bZjAQH(EZhQN,K1I=k[v>w:mUWk=-NE2PQAހ%U-Ԛ (Ϡ=kǀni?`Q먠&oPL=}s[Z}zmvO5%a(HI#>gI~>K>??J^D_ҏFtݯ-Aw*kFPγxѰ`>=c:֟W)::s~)Wu}A3X]e=?2*dkamV4moO005gĨ4ٟKQoLf ܏Nk=|Y:nF٦V%B~gfYZ[CcվlfmOXkAKʧߐ+K̪@|<ʭg̣̪@|<ʭg̠Ɂk>8(; wh ÉG~~}z4Mgź|3k纑^?=Kw>^oG{+GZqו}uFhlZvg_v8'jQQ\gm%jY䑂ܓҀ%{lӴ޻z_o"c>1ձcckڥ +{ԓԒy$h./7ڑyV zI2p2N+Z((((ΟX=rB prNz??I.kglg;}p_ [ vmԛ+~dC&[Rn^U?)qn|?/+Z TbR T$"bZjAQ9H2Hꈣ% jΩ!M7KkNC>BP/|M:gk]#)bWQ xAh;vy& nφ ԼLZ!aaz7Ƿz+xPDF:"(P?\_WI -=.A洍ERc۠Zwýwnj-iZ tǤkOJ>Ѽ#Yuwb8|]T6=HN(In0%R8}Qr{WZ?wR֡KX{Fbx_Vlܒmws$wxmcb?5wMmt@wM>-umQ4t; 1[ğrP@ h jT+%˝6ȢK+urrxJZ{4$g'ȶ?Ԩ9+y^Qvw67c:">'4tl+ ]pw/ʡT* ;R@Q@Q@Q@Q@Q@Q@3_+?Ϫ[?cl7|]iE( < z>X~}u?j< z>X~}u?j< z>X~}u?j< z>X~}u?j< z>X~}u?j< e7Mfo^穯ox㸂ET::E|]Ȍl0AnEuW>:h7693Scv'O.>g$IS 1 3 tTkz#1'8W_iuRDnSL" 2r  $+aX-Kz@{>]_ߐS&KdC-әn%=Y83Qx^_ONv+2<퓏;U>:Iz>X~}u?j< z>X~}u?j< z>X~}u?j< z>X~}u?j< z>X~}u?j< z~ 7?μϽN]?nM70py،*ux/mW!p=';6G?4=bSDwMGWo/% m뚞f!1#B`*j((((((((((((((O7ź ƑE GFOb? lQ@#/Ķ}Ee)om:=i_x mwMê"@y@ttPvv}6v6 (aU@(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((٠FAjaԁZ9qJFIF``C  #%$""!&+7/&)4)!"0A149;>>>%.DIC;C ;("(;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;h" }!1AQa"q2#BR$3br %&'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz w!1AQaq"2B #3Rbr $4%&'()*56789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz ?j( ( ( ( (7ZmϵIYqJE17#> (7ZmϵIYqJY n4"[]:mFXᝉ^g$F I;BOJL|?ռA_FKdMB`0Hfdy){msX jJҴS䤖yo<|ś1sZ ,/-|;qy[Mm{Ks4SFce%<9 :e/ Z7דIm|#@Ǯz4aYa EeTzuexoF Z\oolvkTuQhQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQE:g1Ey/gcmisZ<>r9|YݮhʶiePcnYn3Q\5N}gZ5{Ҟ<^B#2 \ccГSQE (((*w= $}chF8=*ЧO?GBm?mQ@z?힍JMA< +~V5O k5+qE?%z항+ݼsƮ,:k3[7KۥMe&sײŨ;-;w-qǿ޺J- ?Px{W5I8#L*,V^GG^c\T}5F%*w\{U@ۚ znj?)ЧO?SZj7) B'͞KrJ(I=Ө ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( bӠو>:cu5s^ zS^I'Ix:LrgNQdҲ=2:CºSw~-O+ jϡp?Xl1A5iMJ B̫ |‚A'޺CM_?55iZ-szWo%ֵteXrXv<һJTg1 =N'A\gyRV:մ^uj)Ó:HDA8^@Ţ(((((]wB%mV.!oI6ii)h]wB%mV.!oI6ii)h(((((((((((((((]wB-mV.!oI/g%wmJezEPUloX5pdPVh =lÇO.+n xsO@ EPEPEPI\|M/,,5vg AAWw'0W@wWQ|Wu G^ƿڱ7gm>_dwg <ax@񧌉 |?b/&fwu[ß$x#@b/&_[G^3Ŀڱ5Wn@~Vf;u,K |iϹ!NoxN@?M] q8>?5J|k `f/&fwW_M/&0#0](? j&5Cu,u xsOΟxTC1?}CHi<<cOXϚDW!~_]w 3)k5x툹~x:b/&fwW ?u_M Xdx+4]w 3AO@_Mƾ1π?Ep:wB%mWxޟ>k^{KkPfbʘ OqףzcrӮCGOiXEPEPIKI@Oo _'V\2!B?o kKm#'vW޲i0Y$ GӦ;S7Hp<nܜތsL@2᳓YI3:VYҨjRП=1&183ֳuPRC][[ +wd}i29ĄnD~mF:B8~OCSc\S3ϯ{Z"!j K+?5REw'(ǧ֤ܨt'x9?A.+]ҲD:{xNqߠ2b*{RS8oCO؟6B"`f<`SΥT 2dmYrOjk#b<N׿4rRǐ[& EeT <F}i~]"U{)]9ɞJc#Jo 3vm#ls2ޟc$c@ u+U띪S2ɐI+aec#9r98D} )I| @i0tQZ#_S0(uӀL3)TsRyK< 8V,2@h?()LPv+aH,D'ր"F~b|tc*^2N8m*pO\cn@^(8#b<`ޝ`4­NSco(CgsR4GiaNy䏖ue;[zPƪFd7tb+ǽ ͸C0<y\2 *+#U 5]a|`Ӵ1[$=}UlZ(i7~S[D ncJ|Yd#cOJb rO'9$f'Fz2p-Ԍ{S!e`~s:M]zt(WWi 1 $#w);cy4 9= K2);cƪx#mC 5RWѢ{ ܶɶ'?G D qS-9 zDRD0 B+z VgNNDv7N]_G7rɶ'Z'+fgiż$L`A}U^('{xk?0'_m `rZ=j"n:{U Adt1=T${[8@ +;2x))YwH*XwekN40o0xYVHew.0)YzF49#jj NUPXH'fvN*^5:c5iF|yq>#|μ4~|;s{|fx8{c9%]p?~հLeΩFӟ枩vN@t Ø. 0Ddy-JTJ;^{R<,sݎx}t(U=ƥ ݒB *)S*sʍ( ]*,YI穠(YcdmY{pZ.8φ,CgӎXynHwn0㌟CKAc=h+V8`c;ӒUiLD/r Eo9cXJPz(Q0vR * Xph"d~X?lT",OzhD%l88N،ɏ,N?J\>OqޙsQiP *(m s(Lnbʰ>+ϛ0ssAS)NCFI Mrx8ON㿿AI|1&R9-zke ȡl,` &92n #F 8sG,cl#nأu9) pu3օ+rpށȎAlʸm*j0hA2F9Jj-g&wL s@)OUs☡C`=\3 Ԍ3+$'9>|.x`ֱ59j2;uoGSXڱPю@?-=ѥ)'BlzӧJU#` a47JN(0]ˌR9ǝ}R)c`8C 1B e$#: @^}h2?=M*y|Ӑ$TW(zEW2E$lsQ!9 `ZE2B`ruz1?>T9AE,1ܫʅ*"38 c\d *1x-q׵<Y9S%vޭG0M23Jler Hs/=HM`P7pv{)џv 2$(_'r^^Bı9hP2*A"P\6R4g@7 iy vh|RnJVYvj c=M+X+|Î[c0 7N}+RDtC~bx4ծG$jT4/Ϟs.@C"z$$;3hDr`SdpNrIt{I6|QR.<ڣh"bN1𩔍{b!O,ơK8@7t$sK;"db>^(x̓\x[Ӎ޽ t6y̞?6Fic~u#oO2W|ye#SFVIQ@%-%q?6~Z lqDg ^G87/Ʋiph8=ONiZ&v۲<5 #9F΁ݐ3DHP}'XB=j:!;+?$c>C;N?\v{Mnڨ' T> mI\ sJ^T8*1ϽKcAexk+Y i߷wcbcYZQ{ oXc[,&6Bj8_jW`dU8a'ڣ1.y*^$c>`Orw6X9㏥B09#ϧҘuS,G4U%1֕l6OǴM#FG ֑lbn!q;ӳ~o42aDSČJ>bsKAQXri&>OByy|0@ wLyҐ|Uq&xc;P^1Dy;W sG"B\FNp8yNS9an"] =)6V]OQ 64h,K0-cй X^9 (g'ht+$TC˂s݄#A'< }_M`dn翽.TDNu gl** đx#zhˆ$on4G]<~c}?I|̰|"gpgN}B |uP 0rM9glrhV&|&#9m0R SyA?/Lrzo#q8F=[J `~5.X[oBwn;T US0IzP;2Ԣ0YOQ?ԀC#go?0208ZzB"2wf" zzӈ!V^P"#5zkp5&v+>81 $EޘH@JꌄpOR2$d(z*O<g`Ѳ׿׀|ye$(8Zhx=iavy'xk!OZ2ЊʡW?x;@P09>ƥ@Nk"ew'lk'T ކ3/ѺZ"1madϖP|GMn2(\pg<$#ht-i#*^ ]j:7'}I ?; qYzE/zI2ddRyO<)e,_iAқTFPCg֥2Fr=H}>ɽ,#=EHY 0 spnճ˜3b7)M+;~Fqa+X465 8@*I9P{qMIva9r =Ø;FZY3o<u=6YgrrRYFɐyQ9_%Ai]t޳)[3FF*F!y:z]cj6Wlf94>GgO +@9P|wGրfNNNN"ye8;OOiT T29zFfC nfN؁*4ԔnӘ@gLgh&ᜳz/[lLIc&s~ F&)9!rqM @+,B~l}ƛb:ޢ6'VR6Z@d wXG\:\/(,S>g<ؠ١9In0AzԱo_N㝝>F;sv}S>xP70B>S()Zk0WsA caLtB ,l [vMek>qyZ= /B+'W /?ps[;׭#,f38-dJʍ1m4lŵr'5=F1 ;K~ȪM#Q`HR1zb4 !GͻHɐzRwÜ:c?2v(8⁜ߌ5DžF 6'8P JZJ~'[xh8 z<0{5^/_'իJouK<kGJޟe #SF^^G{? п/? 'b_Imj83 =jD|0}:VgE#p9^ YT4d\ zƑP&wJlxxK65ܼ\EB'8jh{F1|z% G=r9mC?z lg4l3V,o(v;V>P>08jB杻luKQAb~n}OCX_[OZmc@>Ʋxj:=͚kq`<ءTcւƃtϧLHĐ"i/q\GQ4{<70y1/'=EFmM?G@zi@P2<y4;cny(8ېY3IVI?hϐBwuKJpyyr)2Ƞ6LUnzPҨ`L*|eJ yZV21GoqR:Hw20@+<ۂÊ0Q:=*/1' sdۊe`XhPѴ&kNԁJw 0=sQ_p(Vr:&BBbp{$2 ݨ(\RxNրmi@eCI#? 2zQ\T 3(F (NgZu$ 1KH60Dw~cjǘ,i YoB>2LwzRŷ1}E, c H _CwfG 9ڑ V3@'.I% ~T 沗ha`q+cM8H1pNqdR䐮rڔq{haT84)P~RmcrH҅Y@$ѐX1xqGB_~ǟiI%x'9 Ȭp-zO֚ f60iߺh\$`KrO% G=r91#uBoJFwQa\cܞ9!j̟oG"gcc@HBW ?J /v=׭#FwDZc92M׆2@ yjqҼ<2rp!?\פ>9xǟ6Z?;5?ldŨiL̩q6du5? 'S.4L F+4Gןn=}+5i)?+O1@+;ӫQWVb ׫ei( zo_o s,"tQMq&n"#,CEU88P/TM':/\N*Z1bbbtU5PƲ `id~^+ۼo.ƛ?geܫX6"G5Fn =e o6ٱaxO.kpd@D[4n7Nx*&)I%vzm2O!r>?|>~^Yr8\=Y{@:/^ zU¨JXF/>IO8NE]NȎALGr+ھ58ΈZOF|R,ιOЌeϋ m^j&׉|3tYw d| j7 sf|;II#عixG|:.?,Ω\M"6>s+_ x ЏEMa Nh:A#_\kMH͋i˟ i4ޓr*mKҋ.sc;xHGG4gW0@aS' ׊qxsp?zpHG,\!M9*O^ҹ x|)EOwX&:/e.tnp7=5!d$+O͟0zgE4FRQ?]LvOJlpz?DsY[8ΏiR7şEpԑs,Prp Q7pg$tXЩ_^(9oMf']Xќ9 BH翽rC^+,qYz4l6~A|Ep6,?HϲYUFF\^HP@5Ff4CDqi1JJ*DcD{Xt3;G2~n`?IHQ{MʃB$hV5Q] i};YU Z"s^HvwSp0Q5r]Q%ͬ3 NC$d MEL4s|6g P=1duy,o zW0PUI\g=ڦ <g`Ѳ׿׀|yei₿6cREU/溆4i/0\c#;Vqav#>J;`3㌞=kȼڮjq2,bpw$8#@m|S *(6)Α"[Kf []ij%2@-]Q.u6iylI8#t+>%G&,s_n.4Qnܥ=y?IMo q zp7lzl< lK1L)qyovSc6|] R_ibw*,G2tm>M[M{K|>#@r(e`AJ$>ɠQR}=WZ>FɖyqwG=jpvʲDޒB"+վ]C"4B'~p?t4h60.c&g8]0 ?W!"7Hn%w(O;F3GA +<30FWk6Ijjb%5cl>]FZ3+ɟ7+G`}ɽ:귫?=#ic Bs^X~dU3xqI$hAy_lˊo00`R$v@=j.98݄g,cOx 8 e]J:9 6982;8`xQpS0 qcHxX?˸󔚺;jrH2lR,nx{vc Pf-OCG LJIvNkތwd0$C(çߩ(X夏Zc$˜wsW_.&⛷da⋅H|܌˘?%t^T[b)׏ZRdlϮM oa >Bu 0AZw˰B<k,ro&o }^t$cdu 9 tEpF{<œJFJTXVA$ /t޻OC<8Wqnx=);1B&n io}/|9OVŞeΧ/ pF$a3GOiSoywg'ߧW|ye&^e2KqULN39b>[(𥧉&ӤDcS@kX9vڽGy\l+b[^2B߀h.n}[ҼIQ;-aa_0F<FF+|'mulW W+kwN'< W-栓X]jwQǰ8*~Ug 7l|K{y-jŹ^6 c#؎]t 3+ys co.7!j8Gy? ~ZL_cOuCHFXF#84v4.6*MM듞(Y0sC.s@ʰHv=YDaQ(@FN2qϵ*ȏfyh+^m(P<:ȥ 9yHn$616mv 3tᘪKԱ'oԊA9(S‘}Rrw#M l㌎zI㎢$ު_h «m*3ңi[;6E,lwNXڕ$0 \\4#xc "Aӓi`; '5[js@# G$#Q%.A*!UL?78#R{H( gS +q/,=8$:E"ipAec ,$ba#s)cw2,|0s@B; w}(fԞec(_7*pG((xۜ}huT+LKӥJI ~**Q`FR,0>(nA~?҆s>a;@#ހ +2;p_q֢ybvE:9py<gӖ.iʨn9P4P$0,j@ }4;cupwZ'yp,:Yd1mv]%݀TZr2GK (\p@#r|>H+>W#ZX7 |# %'4m7!jya<F M!q(Y7C)YS id Ϙ 9ibhm\?\4;o @ʰHv=rȏfyi0PdwjXm(BKnOJ#1> %NE#q!F8*( 9yӮ<@kwUCsOq^?2O zzP[Ly׈7SVN":G;9ӨA򿉚VvH0{QZ^L8q_;c,4!V<AŽdDJ#׬4-O_mM(&r [$gzV -A\ۢKh}cn( x-Itn0͂AҤtO s5=E#G e^)x6Zfxi8,G+K8мS;A HƂh8^}Q=f3~'kP''|jrH+7{xk=?!OZFpFz+*!8?Nrp9Fc0Jz)˹ dOjq&ӲA+"ddgm`K1Un{]fGdqqO\s㞧ڀR8ؼQE-8 ڈIFs@6֌3Fr3HʀDc#Բ ݂H<⑕Bz@nEW&bTFyz{Ә˿zPs" vxTc 8gi ? FD$s^Sag ˍq؎Xa6( !;4G.`߹vSDrWy݌@{R֌3Fr3QtQT ݂H<⁜׌Dž6W2 .|*Hߴ$t&R ?;5?lwjj>n[kXfB# R0AJMŧa:,칀O̙ޏ.SpڡXI-@, t+"̬CF Z\ay{owKR DG;Ȅjax1'!OK3~GRa `n#9T”WPBp0J ؜(S~qN{X qQQڿs%+ GC@3hF,vFӎZDɻhGzX%sP:NL)ǁRY;?Rw9cr,ڜ#\2'=*+0@u8#ڕY3Ì1ǡǥX$uJbJGOIPQ#>1W'9U$b_>\+2}̄9 ЂUH 0 ?#[!?8=Oր&! Olgy+iԔN@:*`6I;ęT\8r>4+%/CAձ PcU (%B֘| ہ$sjz;<ӈ` p)wuD?2gx<z \rުxi$܀q7)ʂ۸K29 z;Wkl-Ӡ\ay{oH;E)`NydE:.0J gq+{R#P Z=w)؏𥙈ln?|#* ?ҋU9fHOTg~ӸjaҼ8~^<݋Y}MFJ۔ON*ʨ0{rsn)&AvM.~4!wJ +@[ 2V%T@ŷJȇv@]&Reۀ0y"SI󈔬&ӴqӥgMg hF<4&)8R3DFR n" 1?6'RJ^1gւBb!A4dN3@ @H )g!ij֤(BAm\)hNۧ)0XB,B1L,n@#"mD)'\5IWrnGqY6SIݷ,#?>8<4"E',W=(;9j#mf$I;̊ǼgNEF]C7'kpÓ6^ց+$m g u|fc a@ڤ,f)35fin67 ڀ22 @j4mn_~,jw1*6Z$@D`qK$%c8P2!~s}&8^N(fE<{dS0gajMپb(%l0ʜY•8<I2e>sڔ v|Ho/2zP3Eυr^^:Wř%Ni`Jޟe #SF^^G{? ( JZJ~'xhg >=i$$H9~(qk3 ֢yCU 5PvH8"NJxR#*{o,SXpQ$N1s8Ewl`8#* ^W(e',{je+oNOJ+I)HلcTv'#QdP0~*I XwǷ?R!-@ 0v>csLFߐpϥF3FI]ĝ#|eJA)!sJ$azt4cQTdw,$<Fp;pzf! 3q=g8/zӋl?=rALm׽!Gp]E*qJG-MEu)>8JÀb{$0~8ء#o["5#hPf!ޝ:P)Q%J/ҤL\z})#rTg's00?(B]V Nh>J~!T7q@\vrI3 &_dcS`X"r8P;g s$qSrS=J##> [T@ C!W@\pA#֣(f NO vMP-ui\Πa@ ɲABN3^iNՐOP=i鶑8⑲VR1XsSc) \;|dH%h6mE*,>ٔp0V܀rv1f![0Zȍ܄*_I%GFRM~N]c>RDj3BFO+|f>Zg G?5d v9PvH8"NZso,P%f<)PB6Ib(qOb%GS•ݕwq@Ȯ-Rrǹ ^W*EiZL4@@G)\zr} ƨ0OJr PSBıhYemx`޽ t7o;›uBt9jҷH+><g`Ѳ׿׀|ye$(8lgP;plѶ^C=|7?⡵}ˍǩYT4IrsJZh輁},$@0dP$ NyKv|λzx:\,zH:/ `7os@t} Hp[# <G$!* 1JVCBHaPU. :ߚ|QKpn7p@qDjR\GL` lӓVH+ͼa '}GW?A^G{? O-Y'QE|N _'U p5}ɘ(sõJ xn*0cŷy(@[7`c[ ԭ*gq"ʫ>e ~s?GgUaRoRoIbV 0(D9 sJ7.Gjpd.8##ʽIq@ #đ,Tc<FV+ɸd 1RA$S6SqbOu4o`zzS2_s)QczbDJBFy48,8?+r"hp`D#>CrWY@Q')[viڨv `szPH02Hxwdv27#u1b @ UsLm&̎[${R6+f}W,KL~>RÃGAMrOPce( G !iC'ARA+*Eys!bďJl.,p?&T\lA<jx6L1<R3JaO>9.sd$NJ|D>Vg@ 0`psڙEY0`R$[U#' r3@'͟$f2"1ym8'zV"vH+Ͻ=a =F XdI#(HepoLRp8z )pfHQH$bRo3vNHadDj2hQl8:ɳ$wdi$yA"@;l(@%s% 6=8!v>jpy z\Լp `qT[U!njì⁜nj X6}GW07q .O t&R ?;5?lwjj>((|7j6rn ܨP϶H3_^a-.nuNp{^kT2 tn #ךj 9u}'&؟hxi=Ɲˌ)>xdׂ+Ro'Y]"t?P}UڞXr;gREyO z(s3׍@ $`u؇)MߍKzlC^Efy|o@G\b|pπ85GJj(s3Άďau5WG,Cx5@?3S%#sƳWG$Cto|pH?ǮP7? X+h!9oH#F9~ q.}Nz5r9 }>ݓ IЂ9BzEr9wg|A?Cܹ$!x;~Qg2 09?kbGX3<r16zlj>9dO_K>ݫ$%d`C)`!^Y/^sxPc =P4QEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQE٠FyR"$Uïa< JFIF``C  #%$""!&+7/&)4)!"0A149;>>>%.DIC;C ;("(;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;$" }!1AQa"q2#BR$3br %&'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz w!1AQaq"2B #3Rbr $4%&'()*56789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz ?j( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ('RgڌPf?hZ6F87#ҹCO`ӢnA U'?4Y1x9tZ=F?wC46XAq:C]tߩjVc2?@O5j!`J[sImiwo Z}NS .Mugt]VP8 D#}Km#ם57Q[B%@=+\!Xi<@{6_u(1gkC|5j^?țפʶEr9 O_G*?jwSB8/Uժz?WCV}뽢TG O_G*?jwQʃHWCV}_' Z׮9P{I*?jUG*i#_' Zף|5j^(A$p_U¯W{E= |5j^Uժzh¯W O_]r8/Uժz?WCV}뽢TG O_G*?jwQʃHWCV}_' Z׮9P{I*?jUG*i#_' Zף|5j^(A$p_U¯W{E= |5j^MixS0FrzשW5D=SUI^Qi_hHQrI(D=bEt4QEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQIZ)3HΨRN1@sT-"].RXB8kEܦ{Sզq1K&[,t$.>?Uk\ƗH~ dStm[׬k(w+ע4Fu VsV8+6kSKK3 nu!|W+!l 1_PEK_|5m GAq sxm!v;o4L;<59u1<>cӴk5=DgW)h1F)hJ)7?Ů?_M1hM??&[UEP ((((()QESf 8#>ƮS%Q@Q@Q@Q@Q@s_C?k]-s_C?kCqxD=bExD=bEt4QE1Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@RfLW1o.a SǃtuQw D2gZoưJ_j~B€=8doK</Vvי޿\-"0¤ŵSեGXDPCM~f֡[)??Z ~𦥩q =@ߩ#`hV_9? 5DG(3_v t'ilʞ.uR$Gu-DѰ-+@i <m1?d~Bx-Eo pƽ4 LQKE%-PEPE4gU C]tߩjVc2?@O5j!`J[sImhKogݧZOk|xwDg-^vW^ fl% ?oGzGji %Z1b Z$hcw~FѮ|SՄcF;Huycz֖rz0}:G0{3 Gҁ~mnGwֹZ} <X9g[Er_W ]?k?|ζL' zףתz9m˜O_T~`nͨcw4W_i %O=Nti3?Zaix4|U8g`>gW5D=W־X{^H?tSyMO0}Gc5F @>/QW-/Baimۻ8tTQE1Q@Q@Q@Q@Q@g@ E&r3Y4}sjv 4ʬ~ РW|hyvmwIo cgwp@S[F&$=y?z~jiQzyUx4؛*zv<5 vq}Lys4T_4sT;"+oq"k Jnvg7OyAK𦁢t"E?kb<EmV_FiSGyEƷ:dboz# P hMiݑ?n;R@ -QEQEQE%-@':65; |kSoi9[>|R4 [h?:}CP~x\6c},-SFdjZ9+>4f <:+NfDR~Vtσ3ZM~Sp?1]nLf=;OSA ~?54O.[rݳ?{Ɔ6==6^z6@|yk<d_xwEрnihGE kFcތњ c:\ ;ֹix1kg tf"~կE-΂S lbѴ{+\͏;.hg /X|Ҹ7 Z|EX~\3[R9gm :֑ټ:iQ~r e5既jڕ)V_R^BSi%ZgkBF0=k{6ufMz>nL!b 'K[E}R4n[-R^c^cM!gSa'OQ[G_u8QҢ(?;~`ݦΕ[]9>5uZ `q\ƒO[H=+V e Z<`|Qmus9xN*GG]*=?Zx.DdQO_o&@4֍+k,%*1n=d=XQa=ƿ2 k47$()mIxJ2Tw +za;r0yO |=-olsGuU$C>006vD#/ 4qUFc]ڪد tav&ɭEE *NbLQKEQEQERfM Ճx6}#X(zq^muJcohڎq* C[^OЭ4H[8.P?zp`[win3(/|JYZ6gc}3Ɨn |-/@5r9 :]11lV?V5Pxf o GB=~mMz-vVlZyxF؆C4߃`1\2u&b~5b@4H46όfU 9j8R@Q@Q@RZ)MԌYu$];@?OO:xźzhP}j%]붥תBkBgrhjz66?i <m1?d~Bx-Eo pƽ4 A[,t$.>?Uk\ƗH~ dNi |a ܃/u}>M0 \QqA8uqcMsW|)k/u EcL[@WQj>VFIsH!ؠdixVp]xNdT-7Fy>e8#2M"Fd~5?%Mffb}>L~W/_^(LjV3JneR03ZԟO~&x~M46S|HK ߭xu:F I" ?&ҵ/D &=>|9F+.t3-Յ6%psh^|K{C]jeٷec 9Z4M/þ3yҬ`K]S횽S_/aKor"i.'!tV [=[(e4#ZF>L&uz4x+#]nxx<:~~OԚXǤ2hq^?raUω/|?!e9qyd?T|\ggl-+Ml)@줍&GH=@˸$>?Z~Hfmfƍy5S!>χSo+Ɖp=dhǷ 4_)xV+Vɠ܍ľ7݆ ~9F>MihW\GBG;uϮGN.$^f?Ȏ=zZƗw%]Ln>2;׊]躃{[S *L'ݏx/,!q$Tp#U<[h4:\FOٵ ko-#l}Ǩ#@UM5YAOV,Qf{0!d\c3T4NG}9ţ%IyץxO 7 VA7!3/+^S :g8OAדӺE'ps\oTWF+ j+wΔt#֑*(URKYbbZ(((((((3FkεOWjZ_|5sn6>X8d;rGJbtFP"D0DQpsz9:峸 rfoɜ~5Gl.%/u-M@?2Һ]/ᧃtKyf9(,W|7OVv_1Tϵ]Yi -l{yWE P 4^><|%u>1 C !Gб#)nH[ݱ?RVQm-ⷈtH"Tإ(((PIT~fmhޞU@:IO^Ӳ"mb'lֲįgo|pQW1o.a6⮽/[h>UQzZ|Qq꺎?$ح mSǃtuQw D2gZoưJ_j~B»-/Ѷ 7_#G Z v0Ž湿([Ea#qDžIkD#J9ԱKb93߄tm ՜6}r]FB0:1E1ZuN-JzM(R~\̿=%ȴ"nXX3gדs@hp:|v]ޣk=2vU"`К]3þ#6i3RamD( o'vwTf⟆"3\C۴<W4GbT2^3l*<qko78"]= UPAWXߊ->M2ѤXTIj#>3Fu}|iV<}$o~*F,k販?kE3u u^MN[7Teyc A;rr{V&BӴK;;#pA pHiخZObћd@){ 伶rUp^$CUBV(e*߆mtB|k^zn,!@ [[ b1ɣG:0ٝ&RqL#A{l%-xLG[4^Her1`5mN$wm$9=)o:| meSZ3 kO Yj`I# 2vE> "AO7,ĥĞl~3x# 5B4_V$ͣ{ PL/i)~JsP4aOp MOxv[kGuɐN{wwItD"WC(zPO^o ByY#N~4WOAaNc<}i5K x_i6wcrC;gԑ|_^X\DVoxT:(xzTs']U⳼)5m9KZcyazRk^Gm.I'{G"t?cY<[m;Zښ]r'Ȑ~TxF mWB%ԬPqm}?GX W?td$IWHvM Aӎme/S豅_YۉGp҄E]^5y]{@# t H/-Q{,3I Q@s%ؐ㩯@/hf6̽$H:mK5P4?# (M01,>_]I#n oQGEx':0`,a?1ki"Hj(U(~&$ýqx7w"sVQTbJG?gJwΔ?KH)k#(((((((/\J;i^333/L(((q@ E40?d~-GXeG?kџ]yƿG!K&< -|L׿ ([ZޟGͷ?ɠOFk?S.u-N!fUO\xF؆C4߃`1\2u&b~4Ə ٷfz ?L'~?45mk@#םנiim0 sq@aĭt V [)d;Rc˙ڤ?DS@H:vil" GֵKI18@ HMa6΋ZFk'صY^ xT28C']~";Gj}o!m9fX+2Ϝ'jw|UY @ #Q-u\4ygGVk+$ dώKdžHn*[kmf緝ܙ#Z~ ƵMެC&nCdՠ#a=}Aѳ=Goۄ u ;2~_Ҁ15iRm-Q?R=[>+ki tICioCD~y+?\2#}{Lop?;M{/ԥх+( :VGY['MD~k P(8湆&yR(׫;KIk+ |h' Am[^i^Hbkbp9rIӭwyYPIc^k]@H15KONw8j8ú桩j6r]TpU=hԾ OJm:Iyp1X&Vþo"Uf,l<iK-!^Z5O,ªI dU-پ00He;d^jn|Inmc$6 O| cO5p?"*9I~0C#|zcFX ~t߸tH7VlbU`+G=1W/5yc'<7׼#H*/ߨ4+ӏʷ ms}b B6u qj~(#mްscup3ܦ.bh?#@+Hxf@}T!َixeϣ_F9jýBXlnWY쯡eX ŴZŚGobu8}@-up/2W%RC=Z4(5 `Lᥚ3ܡNhsŚ'Z', Cge#Y,u{/[ v|Iqg=*M;ᶨ-_:}v} %li<'? %f$rZyYt v[_oKޅߵOCŮVRn%S8cEUF)h~-xE߳h\A*m;tn[#˹q$oHBX#0r4 *PQ@( ( ( ( ( ( ( (g{^PPiHlq)Oٮ/" j(+c}O[=2;kx30{r9Ex-æDT|/?gޒx:VskSS:G镲"״{J&D?XCa%OVH2FX4ONE-,2~S! švt?eʜNPm̖kKr9!;kwG-S9%}}Ax|KEs*l09v{\r<)<3|4 DO?# 2A_Ayjz9F%_sssëiԴi⽻\[zJ-R\X9=8S׍"t`.Ag+GFO V4mN@_Q9->aiWGk b8 y_s$~MFQN\NF ~Ş?ݨu_?>=u"#%ĪPǭvz֑ihZ]n2꾌=[Ēw ?J!2%}u5x\ -I.sk&MFk_XߌieMit=2h<"6\g=֑ׄ!8R([□f% [sΌmuLҭ}228GY}WύBp $?Rc^$h6z[ x=Gphvr r5D5 ¯?u_} _O.V>=P@ֶSDWU|gP3隡 ߏ5 xn)|RU4T_Ǎ>fOcRN}xƞԗWJZ`"XKlc_! wڗtmIԵKKCeV?@y5j_|)h]]R@'3N~ B09-s1}pkI=YclxdU2~!c9 wfIo=FvKĝ{k Fvfդ1GV{}:;PnU ][]~(݇o n53bɭ3> Hӥf2V*ֆ|MkFkcK?42[^u)oupRḥt{Rv1lV[OK%hM|=FMz%iqz}v*=?s5;v~ Jɼ˸:s1?E](P~h8ƛZqaQԁֆ)hPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEP|R?ڐWי|R?ڐWEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPE4%Hci$eDQp@gS '"[T&c\̟c$0o'L*Xk>{_]?@<-|9.)?zr} ?@ hh1W$~U\h'.R=㵩e Byd9B v_< MU {}am|X,4;M%7(c}gxTooja+|^\ j:'k(?Ry|AӴ_[||$^doxS%ā /*20[ǕbX1}Mľ'Vs[h,[WI|3~Dgs>r@seC7Ҏ>w `ocaB\Ǹ;:+!+xPƑƽ(<|&յ>2SA !Gб#(n%nvLTv^! Va~>)hǽPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEP|R?ڐWי|R?ڐWEPEPEPEPEPEPERUkJN;uiT4j5j|n T?F8S)-k x*toquz~j+-!3\#QQY׿X!n\} -m:yƿ:;Z)x;Kʾˎj\#koڻ/ CPYA =PGEt1k>I-g՛.Ihge%'l } #};@_G)|АK_Zvodž0FޖǍR׆u_7: f7/1}>%^jH* ѣa%8YDX/Y_4/8\k~K.ߗWY3Z6BCw',S׵<1˅oqs?OϋZLլt(p` QK72AZéf'֚$_8+Pq@)h ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (<Ԃ6Ԃ6 ( ( ) 4RgVfmFKVa$nzמ?/o'`CI R6Ƈctq7lOQ5+IMږkf1̩&ŜMs;v;ළm̾f)9cDAL\[ߍ^}"U[U? |P׏MS ;1j͟mJ'/ ZsVozOC^J:L--/̿\&W6>#񴈇dVlYxsGi'F9cYZƏ ڷb.9O - K| qoqIuǯp?<_h^4:wbT'y&5ϗB_أnx36sl#n|r۳P|/nvǖ3UId_xgCрm-qS֝-&(4PREQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEy/a/zmy"ƾf I+ OG/5]8`~?y,n0x{@ԵyeM[D5?ZZMr$ 'Obj~3֌ݜ.cqoҸUϊ'EΚ\l2XJyB3}Fӵ Vs(ovGG_K; [1xxu t=> k Obׅ-Q6†?ʀ Z>%߂|=7\[O|{\γ<4ςJr>//ƒd/|"W]4vhƍ:So RG77[_[Jh?錹WSokoiz$hPkY,t{-%.>OU"ֹ?nF ?Qⴿ^ vixWRFMӢm F~Bv]bJZ((((((((((((((((((((((((((((((((([>ҼYco&Y-Y2YwcpsuK ]3ïEn? $j s?J#|kWnQ@ 8E'mo.muԱ̜6>QEzH o;cgtF(4T@8UJ(((((((((((((((((((((((((((((((٠F-~1IBRJFIF``C  #%$""!&+7/&)4)!"0A149;>>>%.DIC;C ;("(;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;}E" }!1AQa"q2#BR$3br %&'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz w!1AQaq"2B #3Rbr $4%&'()*56789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz ?4h䖉-I$H$u[ S0xRݨaԅ@X-鎻->D- 6Ѵޟ%Ҽ/ ۧ+x.\^jPxRݪRrW;@TLu@\"ԠiUaԥZw81>락W?_CB?vs ul락W?_CB?vs ul락W?_CB?vs ul락W?_CB?vs ul락W?_CB?vs ul\Yv_y@T9c׺B>\pmH/P|nHd\$,Fr{z>JlD- 6ѷ9=?JsxM?_ǷOQn9thF?p׉uWJUt HS 8U:RJ z?_CB?vs ulU60;a~L䡎^lq~=7hyW=G o[Ե] iwwm춊5@_0eGLz*S_յ 4,iX"aRW@ {X ul⫽{EM2 XXF20s ulQz~+ֵ%t:|{qo+taa ar=cWc[!\{t9:exM?_ǷOQUfh]PZGD@2cg[I|a4~Q`t =E=7hyW=G~!^lq~5O掚M Qo ia~g\諤l(Š8P#Q8 -ugHFni[HXT `r:g#п䡎^lq~=7hyW=GSFKPđUQ v}cXbowɴ xXBGtQ:exM?_ǷOQJ=7hyW=G=C^|A &|YݶƱ QN@}Sur_Oo41,IP(s ul~!^lq~=7hyW=GRniK_\]Ai(_0p89]xVv5;ڱ itaʁF@=@ r;~!^lq~B ?_ǷN_"{˰ D_>Ec=@z:iwQHpp8[+,|胣`V/W#hCWڦgi_[M鸮pA D`D{QmBinxYuU02p$}KWµrIKRQ9dҶU͕(CEZ9n0ȠO9j2zn̿UU%,S($Tz. sƽ;|KU[^ FI&;xG̹ |i*L~ )0:2MX;:nj148=›5ZH>&&Br'֟Ov1Pȏl_rzKvaM ߊw-}=E#{!X %k28]u)ŕ*~lDv#)cqڽᯁunυc_1gq vĿUZfnG94Fc*zq^~x4f_*>xH)Qe6/jY}!EzbaE"|8c}$''u4|5 #ٰ&lGzh?w${ #/soTᯄG}_*aQA@ `}槣 ty2X|3xZJQ:*y 9ANyRՋ?I2arKMI@S:*_ʑm܎ISKtTaG1M4AZUk1݈ۺ~ѓ+Qd'yb )a{@ 29Z54FӧL]͇G;1 kpf1{0r4qT!"_*F p+!A ^ ?'/J>=NFq/Ga]7+׻- d||:b 99Cڣ24 ǖ?h{T|z.xdK๮专Jfުd Ճ2yRxN}k9 ɣp;C\:ѥ|u2TKH}q։oU]7 kCNG$doA=59Y*B] {yྗ6d8=h =H'9u Pd5"U@`VR؊ ;XCD֬RR֦!EPEPEPW0EunO y IJRmT~2H)4Ԝvm (((((((((((((((((((((((((((((((((((@=L&ʁXN x\ pT>w_D݄Ɇ4jؽ4b tBx* ؍pEQ¤"0C*S RP#U2(NUF*RQI{6@B,nO9ܻg !xSw !\7JML'qͨPBL ! 4 ~ P>@~&X-Uu 6Yc"2"/i2-D.QKBd @<aЅڞ#0aFw@D(O_:ԣ+u;njq 469&0$MiJi@1Y5ՏJ;d_J_#]uU?U#7%K@K[5hKoh#eΩrokӅ8"'74%+Uڍq"? [rL>#ijN!IJDFJ)_{8#OQvQLMyPm\iWDži(_t[|)1 C(@=pNTۉTun{lP6C[6scuEג}ssQL?|'T 쟊O2w(o1MDɰ``>PT]{Թ"oWV@<@e\^2 3m"rk^o8r=\O2\bX TL.jj@w" ľ _(Z8uww{/Ra,WbjlMx<χt!׳Ál`@[~XǩƏ6=pW ,.~1;D} y]y]lOzm #U\|or}B>z Scr>fYӳ5{|fT>_ ܂Q(QL^9s0e5Tw5_\`iXk0 Q -XH3)8s+y(\4>._~媗Wum YgGӟ;jWOb8yr5o>b'w9 ˟vTꧠU6߄5n[I {:\#*X[UAfAQpR 繙4 h o-h oԴ/F Xא#?mZ_Cx5$cx!$xEh &a#VԪ~g"'^pe/0Vm^YԖm۠;z/؀6l?`/b.> yEkء{o Q*K*1mQ1H_ECt ĕgL~[fMgnYb`eh9beg[D\q֖ŝb-fqV⬫ SbSubLC ,5ʌr|nu!}hҴC/S leǪ2_0kZQ<6g{ݑ ጞ 0Y ,CW2%!S_޽iZ#yipF~ˢ"HUOks/-7Q MZ~' P

1Rt#Sԟ#:'MzϕM /V^b)k͟G?6y6<ȳ@6UYkm3 . N]}|Ӗ1 ^<Z;.:gLȻa[T<7/sS _q8bx Fi<#^|Ywg_^{_B<|ruNv5&?穃I>!!yo8sϔeI{꾕<ܕ)y<3~(g6<i'$W7xf ~"w|t u;a9mM}92y%e`MEHD||Qp '9n)0쪏}= H E(`C"T]kj|hFXyú^( @4݋b曻QFv05l- SOJ˿آ޲/LPz#bdE([/|_.7ܯy, } 'ҴJX4:&wQIӆ>cTfI{.žrQޞxrӞsN[k7m9 4&Ij C[YJ8Rֹ;GlJThW}s=A:s@h?:<'&B#?l?lχv357UY[|{y\~PuH?i#):eЅ@((QdIPЂ`摍M5"6F`a&ZxֹXù44 DrM;KӾإ @;2iMgַ*ꉉ kum{eçShY,[lkߌ|?iy$Xw5[xzxlcJn3 bH@= b߇iɎC_' x\{p>LDK 1 PhȽw !LR!A2J /i%B -flЎXt}{l$Qt/r{η={n4!],ֳ⦷Bd̜7=> hD{FM|fsub<\#QZ`nVԝ~&B҃[NJUbZڻ޶m"<p,q3ߔg7*8D,h} [e&w12쇋^ p_k Hl!v[BLq-*T &qC&Jiɦ"泉A͘g;NICIs,ԘB4r34yзqYs&sD~ 绽>sJ#߷4;ȺA.l^$ms\lS9Ak)9ܾnZ<C1n.s pfia NR֧5Ͼ( ߨYm>9EY6Zؘ>pa'` ~蛼gY !&P9 ag c<%|[4煎_T< =#4e j n4q3f'~WM}zLM3nF8 L|zesYfwzݶo%?ry)1YX6ʙ->۩.Ϝ1n1NjyYTK'`3ӵg${}7j<[I韾V<8ǗWQ>ɏ<\|x.3O%^z!?y+S3=W}j`s%87xz$G婆J__<sё)1j4WB%Umrd=yן“GGLxG'ɽgޗ?ʿ=޵tmoЪioK6s~a϶CJ}k:qmAQYНPV+Ji'ZXtu.B8ꏺq< @5J[s;\/aunL*I5֮J/ٛ^jѿF lr"{{ҭv=~Zv=~PfoFL 56ʿzRKE\bd/*6<5֬_˽JXd(JP//K\=iD,ӷ" *}9S3`i"/" 蜟?ٿ 6J_p 36|qcB虿OzzS_ l^@]ԫ*rBz)b p>{A|6ܞ~gN./n@\ GS^?n0X`3վ y6Ƌs:֐;<ĕy.t/k9U]zV1N"Gnc%vȼAWLɇL!53v_hF_z>ͯG=H@)ĹsexJ}kUdY9uL]^jmCy{B|cq~k}?bP (Ey3[>wA^ngLsخ9c71o'pͽA{Xc5 K|kb}m`8LOĠnNpLv>? 2h"\Cz8IywDn)q_{Iw۟~̶̔2` I-lDJ&ze1>A_' x[kl;/o6`LLBw01`.)4A"g َkL[R$PJ$RhJQD+PHP$T =gvzlT\>o973w=B&Ɋ :`h(Sؾn皸X0 &e{y4>;}CE l7ǯX4ԅ5 ;4o7o q+6Y >p [?[8vdChsj$ .MKW"S(_`QlubYq@gPL86s 1s2Q?H9 ͷ~g;.J)`ʜs!D {z߼}c$s֠p%_';Tzݻ9S[$1N$IEo3Y9i8wj9opOӿ KnU%Xg-0b?S^-}[@7^#Sa>oq~-x|EO] l=2EOCڎtӍzV ɶynU7N9ҊR64FRѥg|k.rlExNZ̨sAM̕<_篣g3f^m9βy;FzJ}xQ^eJ'ׅw\]2S<+캸 W P-,&pϥ OyU<#gƌJ<zuݝ7u:^+Zg/Yy~WJ<{mSc;o0y̕zPIqa A|yeػ~7 <ӅbV 0ϭO[P^փ3Lh4oHGȬsΜ|K2L_s-eY|k8Um8`y1s4|Bnx'94"'#=>ە<@&el7uVgyH}^^ĺ~D{ZgЗ@~KZEwgo-\%{Ha_|f#5)1jj-)sR,HwEH/nB*e?\g5w{.Jx{ yY~1uO7$D>lfY;I(vjBLwo^4@uv֦ zЀzzC6lhPwjMjcBZ;7 8[wo7nW65¿FW֝fo6Թ ?lvE:@"0Xs\fmy'ŋ\CO@ڡR3ޗ?kTxooxyN~13~c2Ϻx^ #<^6) g&1V"G 1'~T8lf9Cf'G<~aӃv<. SBZ* Z*n>u/"exYLr=HEC>TL:ex^/["P<\{-Fk<駼/s.6A@E΅[\5'9a9bgAMl9jðH }A[ "%tN5|6|Ou:Sn3YN^`)Wԩ7'ҵHX-&=4ݯha&QyO<.kcg9L l+6 m^x]9FbT<#Cuӽx*l??C*꺰!/fo&oncB{)Lg>k*(ͥ-_nO6i>x-ER^!n3Wؘ|%`< M5q@egsn |5m1euu@=!}B9s IU[V2'!x] xEڮ$F#^!5`0!r,gX YXD +h* FEŬ(_wu3BϤ{ GtWWWVMUWoqDs YJ|؈]{w##?rjq-BdE~ȗRу'ArrJ)KHfw.T7%Wi٥E4蟛eB 6cKb̫ LxoP3,yE&$vhګA2| ,]հ!3?w6"@1!^e*8D* R9!/4Cgb`VwD*\мt]c ץA;C<0<:yv"Bue*PFZWB~a]9+] U񢊳g%qN0G <nܴ%qNb8we;=x*edZdsjUy@*Λ^ג8wf8y'ح}~=P?XISj9C~3VυsaV8?V7^9/=[K$Wyͦjڞo3l<O>cI;1o3K4;y%qNa8w78o/p~a%qnpbyylK4_[mI[2;ppb7,p[%qNd87l 4)$ s0".s k⽴m3Op>В8s0*sYÊ7i| 3;3rٖ3<:v]_ٲ8g煮M]ΰq6m8sqfXB3~՘uېvWAǟ IK;߁RF̯)X%RN IccFbWrW9_BS~7/T|M whw9]UtL3_NW`^ z"k&_+L+;$_0P S V X Ϻy;00>_a>GcQ0cnJ.G V}<̙q^|w,}<.pF|Kj!K=,w;w\=KhnЪ72#4s1qB3-񸌿ek~>/KgͿ4ǿ1WrE ϛ_jwu{ 8+\yi͜qM~oh_RWXO|'c7>Ҩ\ئg3K#&/8_5^"fFg/}esllip|ѿ6ÿ48'1u1;6v3g3K#s2ù_5g*3yD5{ͱ_zx[%Ϳq[>:1w y\Y[k3Ko_U[o Rq~ǀ_Zliڍq81e6ί ^gݠܿ%q~߀s;9n8 |xt%qpcys~g3Wp/͒8?p~Հ5X ɖyy%1^z"f8.i8$KΛ 8_8j8ohnIa87'cl'3,*ɀx\|Gu~, sz)U糬>c_/-~gي|2_"_Z|eq ]s4},ww _{KO2 wMlMձŖ `^J.a@Vpm+HҼ&?޷~ˍ 0/X%=m%Kߗ!o[o3F>|ϔ9U7,r2y|~U/߹B崫UӮ*L3_ApdHc25 |Uϙ15-&tǔWb*`t{L*M4 tH33&01>01xXQ;EXeҘi_G\._G3ncKTRͱ:FsۀZFq|s,Ge}?ߤl\{s`; q9Ҽ*~RVә߰>Fn#=s:q]:%=<59/|aE X!{甼f>쐏pȋNp "I7Ӏp𬫿_-;lWG_ 1vw4t?89?O{4xgZ޽`I^Od]?:.1 F^bX9 XiW:CF8!fE^g}k3aԌǫuaKq~vЊak j^]ϵT |u1LcqRնORvt˧$)_oѶRږ6xo>xے;O}o{ֶҘ">P)meZ./"秳2[n|8?r:Ku xu b? 1/-b1rϏn38k"y:'T+'M /&gU`A@qY $11\܇Bzi hׅ;*' %JJ]Sל{傷ҕ?!]$!G.L#d e}.'l :dy)9%(EeP'$5vSF $3xgp*| WnKN&~O| Sg7'RA!.93OS3w*؋`W}0vp2Z/:m[B89tI<3'q7>ə+;&TѶ`uz{W[=?{X/ }U>hE檑f8._|Ŵdr @笍u}ULdoI`,߫p,{'| <'cG32;Rt>M_Ki?;3e?~R:)o|6Moww| yqn$w~%sbʂGMkunɇ .M?ӢBs:? >Ҽ4o #-^G:>¹83Qofl@]$۾Gu]#Y:W}Co;+ Q*o ݘ[\7/zWR>tQ@m{$NĶH 43Ñࣉm`qoi!8|_c}u Ŷ֋Iʸ6= Ly]e"\"m'?nn)|wSpw'rgn>{ @=9x|}~aߍ<~[ Iڱg 7N ;\ G&K}:a8Fq 93kc8x\y5e44 G} (&wn '*ϖ)ac }"H+T䯗*v+P)C^<#>%ݵR9uz|(l/YВeL;?ulgzkaQ }ґ# Ip*! "jN/n$S?[Nkn3{2)\ܦP&>K+ ik8/{3?~Vw9M̯14LeJߓ'.[رG./X$!.Gwwk/<|urNEJ2yQ"%w'-R^[e'*'u˔n]dƔ.S}9 X!32ϟt4JT,q+Nu3oO|Ot{wҭαҧttIZp0uV]繌«9`fy1{ c TJ{}!9٥jXFR;~&7C=~N>; V'< a1CQ`_ECZ${е4SZVKE4 ͐fQ4E{XBZ~~hcSVg@xJb0NR ri4^J?ƈIc҈ C8sSsj/Z|~Sb" Jt䦳A!!C4 KZM.=%6oK%wP2֯iMv=ԻP4A=B1DJKoL7zC_s7շ}fs`bBշ~ c?*7Đ*`]EcZ~Gs!Lw%΅4k0c)===R}հSN,H# Һ̩c3gSlT{* OjgOZiHiv/*?`(7K }ó 5E㏋v½_#L-QC%!C9mJtܓpa'sflVX"c81C܏?d퇪唐+$h6Y8ˈr1-9Tآ [Mj8&%cf/ !S9X0Fl'<(_)@}Y_j/mo;e0y?2˨c*$,x^—EB1Pԗϧ$$9XV`]W9)VF4t^tZ_cS۶Y 8:O6΂yW9JErms06mz\gB6eZ|l!|q!"tN{iemgZ7+z"j^9-+"QG o 勉!ɑD^_m0~3W|pz+m%{>tV5zT\XzZRF @q^@/ <8&0fdX'R֖5%"6%h(ՍF_q˽@A{ 7/lq6C1R88@@l~3;d|78}XI+\.Σ[ =m.r$pNb8we_X.t38[q^-ܯ糀sp$Νy\'ح}yd3 16DL|z˅Bd~Zp~5[·6C_z.ֶ?jڞpD9i+ qƆxBl`o$]΃ 8{6Uݫ-sGm ^za3Zsw s,Vq0ђ8c8w1\{af85`I[2;p &Ty*#B't0P!\hiC Bm݉#~rQ=U×#a }!!oG cHN'Ol<\>s5r ͗OrWrU( /w@Qp(Hcu|Co _N+`t _EWawOk $H*Hj>00>_a>GcQ0cn, CA/0Su}[3pKP7ߥ^[`}ݎݷa.QPF_[.u sۀZFq|f.F?@+wΓQy2:eu޾/CF]4u'<"hWsʨu"GF]ouqşeumΏCvuN>R0WX< Σ_E_ūE,dG2kes_uu+:_ f֕h%ٚ'FgMɁ4:KA/#G B+ ?>OhCx>.sEt;~v<-gPS%xJ7oL+,xgZFa.3!DE$f u9:'GmvVԗ9aԗI|˅%W{YF}I /XVח,s1rqgOOfnWNJQ_B<ǏUG;1jxD /9}/آ^$bX+e!Kb* $C(}b1 vT /K, ;Kb D/u O6{O])A8Ɣju-+j8! 5&:\ p%ѳ,Qé2j8aNxxЗnZ4ѓ-t<ǥ~#4 iZ :MuP ijI:MxM 50~~6j昬U\@(:.)GC/{NS_}W HDv/}̘Kj !b|VsNM6]nmD;֟hO">:&_V iSb7~Gc̍Nn,Г$4 Q P_#5MkDK;֗N$>=dGE_Vj濽ܒzl{a)[%Em}xBՓu,Ruf1Ķ+8m ǶE%Oovm)fqROnmAfez7ph[t`_Xo?%|e`uM1p/"uNq GZSJ?ʕ7ǨxLP@=f}՚,Z^A$gK 24x] xŶm1@d0BdT11 HH TF>%1~"dS6꩞Cf!$CR}9taQ rd5S,0<0&&(86ag&01ߚ=X0Mq^Pk6gLUw~ 2Dpi 9$o8Vonzqf& z:q u* ri$ t?7Q3w#b8kk@:miD1PQzmПkIYI3)Ps]v?G/~σKȳ#l$ I۠ KD˃L\wH[ {M]Rx33&i2ϼ='Abv,9kbdر6;7` NG1l( '3ʀ;,#4$vM7}2v7.Syۗ78 E;nk.0\+wuގLڑY&#}?"l6~B6-!]6; G`yl;6Z8[P8fql`qa58'X nmbq\e9jan{-Mmi B8yMy?ABd&kK$Ʊ|K?c:mDi867N}YL ׮pE>:O29\^H&HߵLp0Ly'&LX64xFx8 橘~yb7R;j&窮gu-릦+ގ{;ގe/@-=A=0 yײ/5syOwxYoT7'C MfW˴Bqp..Yfyi>L4$KMv$pcm}Ck") ip_= Gĕr_vܝXbz;'we66Bs㵁iŌS[('wb8LHHcÙq4s4K"Ըs/;o7%2? Gz禙>Ϣk"?xjܵ}#Ill9 ۖ*rz|n۹?{x{Os/`p\W왭ϪzuuޛlQ)&폐dl Yoťglǻ(_+3Ϙ#hN%#}}p;8/}x< -irq^CyiN?;1c fc g;|@+Qz_*_RЌAk+" PMx_c|=1akO]O]{?wik=r\ Y.yaN.)- >N :k+x=a;Yߘ_q7jF X;>4^mO59X۾ NlW5|?&x3&{Rǂ׾]#o7f7*O>?U1Zg?s@:Kڼ<΃-D[zڼhs cC(v0r<ZmZзxC4TmCſ^E =zgJcLg/Z:X.X3%BEǔ^F%^D%5^G!Is]+;Mh/#9;휏$WDLYJS̥1]`9y{fo1%>_hN1{)"(4Yh$܄?m[Ч%ё WЂ E(>ZiWH,q8b%foK|BڲxMxKsV.C܌Eᅢz#-#vQv)p6eVNY.0Lۥѿw>c5{ G J}]FCڸ=MR-Eԅ#pp!e~S|Lvv ?bZ.`k%}aʋ:&~yk8tEqk31ET(H,.07ۥp%3G-T3jy~ga%KoZFÛ8lFEE3v6A~P]<k?Ч3n4V!8mWV{1{>EU?h[icV>T 7)}|,y^LNkַsA#!`\FeՇT2닻-?wgg޺0]U)?. C$i;Gwby`4>t=ԑmw_uij7M>PI>ubr U74Iw1#o&q7K;vT!7;}w3=+h߳* ? 'shnDaÈ/ fo0Bs]YLp.PWw{Y|/s*I*F'cd\Nr3~-~VйXYuv"=/SS뿞qq^pj=]g4^]{$q!87%\{d[;0qG##]8Nsi@;Kڠ^Lg?$!+.,{|^kRڑqesw2<rߡfLiɷ_|7맿3R* 2__Mŕ3Оv> վ;ɢ>g!XlbMKm97klj);SDg&US &,r2 Xk005V!KT)c((nBO A&Z 8 3[""*}uss_rde<3)c8==B8qцɈJR/Uw%/~B2΅5^pXv85\5ݽ+{UﳐG%Ccw{{y/lr* sH{p֖o8tkr\KR8ν3?gs']\@pA@[ sN#%+ Λ(#Dpfy y˒MB6r>]<\@\pN2Σ$'utLJ ŢM<, gMNGs,p 3: %9ί6K`|δj/zYsA8`Z gljבq'sMxL0ptRnu)'sE~fNdCnwl!=>yyF޾m!cI};{v)Αk@Yr8 -3׷!\:B@WUr˷o]H1Z %F||Pb(_1U>omiLX߸nr=`-%~Nx/7/'HX %ţb)_N_|STБ a|n.wKR-H\H:}/ Z谁(-y4 9ԹxAW;g>!1R@26 3W IڎZƆpnu4Ï: uiԫIP&A=ˆAQΏ:zlu!\r'jCvn:_kN~o۶o umw|נ|ס|ס|ס|נl?S~Ok'I9Ջ#6.Vvpj 7ZoCXy %iKC)K@2BP*ܦ$s&MC#e#/xGS`$&^1tp%i~K|/3xwt5 |p~ԲN* ?[B&θc OH=!BUFmhCa6G:ϖNSssNsY:rR4+S eJ7}?҇/ La4A)e [!"seKhatRj l<s]ŕA*ZaV+Qz(כ5SBBU/Su;*OO-:::l]hh WQVݏBmp(A?^X]#~;qc?4,^wぬIQh)^~~oq ޟ/򌵈wX 8+ȳ}twj`5엓8p#-/ԕ+ͫ|RG(:B+%~uSߚ](k((+fXbE;Py 䢤ìJ 2sU'UD@k﫮zä~)iځ}qrLƘ8wzMncBm"E-Z 6(-6s71&-@l wHʭng((%(%(%((|~t6t Й]Fn;?s Hq\ ~%b՟Ώ\?m:Z.;lW51F)vD]b5F|͏KPKPKPl׼7"\)"R򾹌{4(sQڃnRd羷g# 3A1<>y>tl oKs@fL6H ͓.|i4|b(=G9Gg| ?#]77'oN˽ER·x{rK;; tS||p'P:%qYˢ ۃ0!Mg`߅ϤHF{?僋ӤDG~lgHoߨo4N7h9jBC؟ۥY6)O,ޕ `miyo0WH͇tgъ Wol©GVTĪ9d5hOB=8תvoY|>Av| Yχ@#!KW V<3 )ן@*w ]GM-yL=S6 F³eCą^t~M"~+;{o\1@.Xyc qzH`q盙C>mt Ccp5=1Y9uzi)wLde"Ԏ,w;2Z͵[^_c^{-15M8ɺ-sF99_G'/8la8O{UNwIRS}||!:/om:9cgFu'izUں܇M:m]Anv&=vV7)aAIV֚7Jsw7;wk]m=x lj?bTZ|߀ѽ,,U0F{=uza5Oc}у%4( f3f3za.Hy]_{`@U( f3f3@=E 4휙hx] x33y+SB $ٽ@J ( !C䱈!ڏ(Q1h`ZGF!hS*=Y7(0u޹}ά =13ckF cLadA1;k~mMpB1;UaZ(/ DqUBL{JQEuKr.Y<1c{z 7L30u(tm;ʘW HP9=mx(fDϹ{ gºAg,sH<+/+^Џ$gRxfSZŲǥu Oz\i̭MIKy ?VNWWstmZ =`:zٷ.7 ;sz61-rDr cj`xa`׼.YJת+UƘ|!s%wnJ8W nRg/kskV|eZ=G5#AQWU(<Y!6wQ-3|7#8f:FG@~%ޟ+Miw?ʟ;WP+\·ic}1mGe&IuzV`^e[4_B$n:ߔyo9t|?sl2ohx~Y?tB7wM[u6hipg+wV8ԁ!崄7c/sŻ޳\mmZrL4lOLdglW<3ΑM k8k1 ,);pvspF綴#FպUU{[pߋvtxpҖ^Wh;A{,gd{;5}3IJ%>d% ; ϘWIlL"F_Rp\G__ 3aO ׭p>Nvϊyc[4G_~X3_e6^u¹~p޿z/]/`>VMp.':_4n)\?d_Y E_\ş]״l8=% g%ʺM貅9pΑpp~f-q /3g{Ι[UZ>=ݷ|8w#%nmp..p~3;|8'i[4J; g^yA͗5Y'S$O*nmpo8OO ͡js4Z8*-5Z,8ΞjL3#>7Sc̭72yM`Ϲ{&P\W4Vs׶x4;b<ղ\֧k){?9gbz/ enڋqBc&i!QT|s_O߅ۓ-p{ =2 }Y>e'Ud;!>M]q|o^y:te[O$#2q4rcG?$!vsU1$;63L["3T"rʜWEݯbY =}yp5\6|{"33=J\|∭NR';}p2QޠQ]r"Yj3e<'ٙV.?gpvr\FAzV [x~^[onXH-}ډ찗,( ls/3B(}xE>[̂ n1ͧݢs]?x/ܝ';cƉm-狻lxgcw"qw^ @sHmϹhھ\,'KMķhA΋ M8:r3a86cy ׶jh5IQŹMsF'2W~r@|H/pFx"Z}p]>G] o"ω5n9ߦ6 usUhkLsT]bG d+ANǟ#k[~mڏsX.jCi]xMmFRW |Cweo~Yq86(P |-P?%T&L'̓B-A8`W01 IG;XK}e1^z»PZ'.)Mik}]r_76:/LUJe vc沛{ ;v^*Lj?LHӃmUfUQ\~')<]=k" $y/Uk]4ϸl:^gFQ^0~)o3y"=M]Ϥtw##&L4/F c3B1m-hČQ^_yv>ָljmpam܎;pۂ* Y ~vh|-XOƏ!p, kԟxƏѾiBϘ+G#Ww‰ƐLJƕ 6@ ~p6ּ& .sqzX_)/QJ~#.&)T&$dQ\ '#~ʊ먛Rf,5~D+ST#~"yL«|b! ǡV&t򏲴561c|mbNwQڍs;Z5snh=R׭D]c| {X fgvxұ.¨h[ :i~|:y}9£xI<С>7lc!]JT+V]-wڑ<.ڗhBZ 1n*Ճff೹"Ҥ z8b>nUkic iNLy:nNWyl#o5I<1"&z% BaEyP#f} hNƪuV dT׳PRFc}jh<^'^_כW~ήk^]u~ a'!=yZ?l{(KT%΍bne$N)V=sn(|=Ar=ȳXsy'gUFX'u0묦ùQ,N Y]]]k'CN_:͑<G]CQ 8YĎ?x|Jqf}I*yNK< $< 7r;xL&#ߡ<~ :h+ RyG c\C'=O| ;x by{y49Ƕc<&xϯ984QqSݎvqDzvxlw|(~i }xs( C+9N(xTŸ-_~`#p@qR+!JoYP]y#kZYD݉[ O0n\vL|),[\Eʤ8 ^\XnVgI8'Ž|’ ?}-+8vKqCro|p݉Cwu3Dn&n3%ŭbr,qI2җffg;1@7~4 +讄K%ݕJj_w%ݕPJ+J%rK'YwݕqRZYHe/ʹRkI_%,k/ l, 3r82{4ԴQ%a붆s"U߲cV'inNC? 7I<|Pn٫8w4p+x8G}~;ZǼڧ\jf/CQi.]ytEvg*o {ZB%+0;%Tv~ܛC}+cůEf,Ej'UI)XrS5Yp>ISxW +q ~v" ;mK;E#f;#۝V_S7hG}OG77xCslm1/^9O{k~upEsjis,p3Y`7F;/C<,EX V(?rTv)9&+'i ja%lVa}@/ g `?V? A. /<*h'tA_?\!:DGlIȠ: 4 e:8][gxOm:O:Ʈ7ޯ7;gml6vCYq~v(pk͆۸~;f5mO=cEo\ۿ<5i|=or\^#߂HO %Any궜Q.776LG4 "Wf۔E`r]4w(5ٖWlj#ŌR Wgfh;V]ƴDaAp_V*amUòzڳ)|OQV>[R6Ԩ|XGbQqoק6lΌm( e UW'1xw;nNkYYB_$H֥1_{؈bĉ\3Ÿn1j/yR1>=DX꫉m0M=؉L Ŕ1,bLH^c Gye}[Wy}e6z{N+^Be*+MRYo*0k"ۭ`ֿ2s¸ݽ7n˭)f8noZƻ1y.=n7Ɛq{wk6nϠ9OP͏-1Ͻg oU)M @=$GIXh#0t2x] xŶIH"!< 35e <"p!,A BL]^㡠 ~\-Wsz3!$^NWw9ujQ!Á &gmBۡ($MB6 ,BG~lG !qw+9#ȼ( Nmb.0vJ…;@q^NCP&Ms;D*dY=| ȃP9ċۗi\J5E!U@G } K9G=j%[UHRQOzq@xW3 Lw'n>I\j?Rx 稜C!/ 4Yص,`|E\v[l; l{,).8o'c} ؽ73^\vk9*pܣ~P˃+KmE)R0(BJwJ撼Bqhzl3eC:ucl!ӗlz@yH(A~9~[m6~Au@9[72怬9,yl!3k'x{_N@ \B [o_Pl+1L|&c G8Z~Vs'eN5)O wwu s3>7r3s_s"b]²Z?Z D׭^|d>=a)MVds|w.R?2(ZkDnCUS .S>yoCcgo}%Gt6. v򂞹Ecafùh< %xW06?7 w4ڔ88p~pV .c-}t|t1cs-s+(`|BYT9qn8^2UM$Y\`j:؇9L1x S/k/9Q/g2Κ9NR_ 6is_gpfhi\ )rU9 *׏i:yPGR뒗 L58.YOčjZ[2w /3x䇻ǿH8_eӷX}? Lє8?)7FI8w~SXl\:/|Kγ4mrp͛;+7{Vԃ$/j.rHpP_k3o$ I8ϲ|;!LpR+?8_6%oӋKM 6uOĚ$+Ԋ gcMJ TyF ~Ĕ8/8J8WR#‚ gcJ&NCLs9G]f,_Pя狭9,b:W ?s0<,] FrlGZG8wp:JٌyXGG;FY|NdG;t8]שqĽoˍs)kN#,û9kMg,H>qb'[>_W7EUUe"ݮH%P* ٷp Ҹ'I|q{po̾ @ }~9ow{6fV^b 6XR&F;:ro//[dI{H@:ņlХhx{xe`l%-fhC|y|zs-wnM?K?^^*biω97=i2o$ 䜝 m۽)On d">}nĞ{@DT{9GoD1UZ(MQq@V5ѮоdYp-˂mFh4R[a!fYbH,C{ QVp]a<䇱ov'| Bs%w7?*ls{@t|%:>zjtkk+n=[xMϺb]{ .bN֍w`tdq~ӀRf1\y]fwYAB~Yug'1'ny'.u?G Y"Ňm}mۥtK}@.."]]Bݏx_ 2ꂬx}m'[[ >e왙,5iG7/?biR s}:A ֞-bmZH2q.b@fCIؒV>gc"#j_փ]KRMs}ٺݩ-Zjj9Pwxů,eU@Y@KY.[ bQ \#lɏ,bΓ,bJK~p!ӗbq iīK뷊o-m89[EeRg (AjC>"8Ctq/++ }`k@R ?PrԃtW՝t -/,x>.\͢um_C;|d] 8/ch6ɞ>pZx6ȟOwճZ@ϫz:Xv~srifhs6M:(ۏP>%?mځ;XV%[q*o8ΕZ#kE]zD1}Ԇ_'jW.@.ԉ]} $__w 2AE oN%A?iGX #7b͈gH x5㰍^32R8Z3c֌8nfUNwCl{}c"vnh!G[Ht[++AJ§-%t[ -:s_7f5],pNȇs?k0͈13{_G lԹp!E[g.@,c 澬}jDuU9S3|D~йOE7UEת9-OV115t~\_ǷY<>?--}>%e1'--|暈n:ϣW%>Rsesſiq~8t) -~xʹѷmYyRGjǓ^3]{3ł#̲_c35웚hm޳>Vo "[Ɗ$0??{lGUE8i|?^$ lk'm5mH`nhy=.; gؗ:g%w]fM& >g[\ qح?+l~&Z۬WzۥfEk"dVf5HAġ۴ݒb*BWr4aȐe φy}ў*ŵpDjlGXbOp0{9,h2$' 2c چ< i@?:6s6|5zlГQT܋}/ #_v69< 6v1qgy: ;X䳻KFrb~WR`C=V3|ߛ]wN)s<:٣z*–]3 n?ݱbXKPLa7C ᧊(NY)ˏWzуم$:8d[ג#{ ~ߙz{Iy%q5L5<~Yc*şAo'ǣg.%2tՋ_ 9ﮄeOm=9c[WsB$7x(::AF'q+|NµTynOQכwFg~Nָkj}ݩ@tZݩ?L-;8輞{i(7nz1E8mH4bwvP_l8oaqMwgn]OpϷAǂRG,Ksv=^-^tݨu^kK*:6bᎢ>81WyCZW~\6eYK^HOyE)׮/XD9ZωRw+ɡ-*i5"?qI6,?)R`/Q3L~wyUz}4<W^%R׼mjU|~E[Eb-WYd[yɇ>1>SR97^;@=TcPAoZ`^Fy$ %*"x |go{G. b!!o`$.QH(()E^{؊DoZ@QhD*ThLHR&sp|f_fggF L!A|= %$gÆ""DDz,A*,Ah:K@_CcbKI:{w0l`g$$B1;qR:rVc ppcIQ0נh>w÷'ܬ=M/݄tt. }446?T S Ms1%y޳$xU5U< /6$K . y0/[}{cCrgr;ke{r#}+Zs6u ЮYg1panEγ󓍜xN'@Ǧ|$Nk$Ym+X'o+9<3ԁk${ٴr,i7{ڕgQ ;f@Պ< ZE2vڊmd laEtQqF\[oIanm~fqIB%1g0HYx\&KkSsnIZ#6nG;mɦO"Y"OFaE3B~,Qjyř)x}'}p3״%o#6w~Wu\Kzp9}7.R| UB>|:lC4,"Skryv8*.G٪ㅳ_Yxam~[^q~l#u˨s} Źn!? 9 b+(Est}7}{S;=13cpDBکB1dz9<{BU|o Q㻆&?Wѓm8J/.ݕI`Wgx0cA+/M'h7]qqzwoQ;Ws Ms~0M|LOog,_dj9{uUJ<1-M9XYPgAnv4c ԭ;8j[]icDq)r`uV%- gZmZY< ]g-}S>`i}"+p)y{mO4G.f896;j mᷞ"jJ?kZRgk3i cCnҷPQ }7t3R m#2Hi]zR eb0>6˕Eɳz͡ڒaGڰw=>WuԖMn-G yч֫E\^'g_$/>QFJWK*/|WQмrRÐob j\BܯaSRi**۟rH67h9%7[H_u[dFO3-oNjw`ө))X}Op;4x)g>O`gBJ=$'{N4d烝KO dΝ؃Q.;d17cZR#}B_빝bN2Y_n"_\} Vlb%5,vn˿%'? sF5-'4|ո[x+{볋ߝuBܿ;ROk챪{5Q-5j۟}q'S4)Ao' FnFp_=㡉Gr=imhCi;;>C/\~'ە3?ʛq~ڍv$M4K;XYLΝV;Wט5IQU}I$mo;bp&^D l1b++XyjKε53-kFQwѳ%wrn{ Y3k7Mž[/_Žoo7,ʒo$?-/=_6jt$i)x wSldgEKNH:AyCypWNRN(B(ۨJJj_[˖sW"gsL3](یڼ[>69 NYWi{sL(h -oiIfᒞzrPC쎲$%%mmꔿٍ3I38ooIˑnsfO68Ww$ȹY|j7Dz w$ y?y?|f58}%9?r{OlyIhʫ}>oIۑ['PYfz>ןYy6qޅs}pDZ [٘i qƯ^DpOn븀"w`r%r=j7o&Z_ ߻ww}\ښ"|­ie9ôSx*;X-הĚ@\]d4{ s.I|LG'BN4LiuQЦp]: 7q'}C3g,e=+o}90ף?(.%4rP۸֣gʭ l6K~1X71>?aĹq&sL8iF[Ĺ\ usu8W7#ξAZ` GWUn&m8rn;jGr~r}iMQEi2@YHFZ%`|聹GјlC+g_sa|^0oᶡ]06Xхnt<0EEbc0mp ߃u|y[υrg `#$fL!㩝L~UP[Yu\,z)^g8fv [6wUz ceoү6dd &p_׬=V[/VK¼Xy-4ͳiӷۗ!'p}D~T~ߣAZJlzz m1C~;٘2[f3Ŧ$hJǀs])M$΋8:`g[8s,A3N3{&#4}0KG0X;nkW6 (2Nf7mJzA\ :>u,ooC{Ft ߟ@W2C';v tyʹ q]TБGG:Bd4@d&M"wNk5oђFII4֓ZR2EJcp>Qz|M!)z<2d&'!5{i^%q74wİ~U Lx2BI&$EI2-+}3y B8WAUu~#|;. q! "Rww7|/mu;;D$:|{8.ÃhH_ItvŸW_ۍ5_K^|× 9ϱ@?ÔV_K_g%T_Zo+_.c!nj2a2#6 ˠ@™Ӽ6#r_Qj+?1aF38ٳ_hp~La)s ~:4N2%80qM3ko)?;cAk<6ne[ի)vr){3Mqg1'$Lw '++gruTp1'?Bv\OlmQ--ÀkiUpVA?3 /xqC#7;.\=. & (KtwL'7si׽7StvN1"p[-_`X/ =s_6a!ۯSm0U ܆#}@|r! iAYibP틙1OA_\tdh>΅ٟ2.m0 38!-[j8zWܞW nzTa4Ol~d:cF&b-[8 ~Ք}-3ۀsM#-և Lsǹ禀"Z8~pgϙzgŀk67m5 8yf)q|bZ8|Lk9`X 䧦}>4#vs+.9nzVU.B,pz0Mpj yŽL387s{z0MXjn*؅%KM Zw/EՃ jMkڹ&OIӄhp>tgSMu 7L_7kO_Հ&";,6Lsv7}p~1IR8Gݥ' 8C%߫ 5%8Λ 8 rӯ3pR۔8/8p;Ȕ8q.0ǬW=4hfJWq 8Ώ9-{2%k9 8 q/-=˾)q~|d> d1>_WJx\>Jfy;} ? c~qisK,2у_knp3Uъsx_ NTai~9C3k׼hg4{ǰ V~}kvXo-'b0yz<sq*Hx!Of3GGs@G 07(ov>iWgp@7£T/K$|yEJVH i WI_nQpn]R|G1+,,~l}>x)> B.*<apa&|KĽ(]A'QoqdؑLۓ'Ŷ$]lM&wA\Q:#88H%&ULR{o8$^gUt8Hx1 HO:!~׏lJ\q8Y'ZOJJocb/s;WȉݾOn`6ӗ֒VFt /SfJhpNwt-+|O ]e~aB+i~4Fh-=q]M2 ~89NHt #fQen+ʲ/)wP"~D%q 0q7 Z*ר5uJpk}]5 M@: e1 Vv^_N qFLypQF߮?ubcXOB#sCk󘽒>ȳ^iOR22 }lOe58W~~wrq+N\[S+KgC Gٕ?A⦕_y7OޒGNz+_ްMy[s'Qucs$l~$^繷fcԏl<\jKK8vkx5~'ї?gF$Unm}}xIܔaAVTrfU7C$<d/%AzQYNigݏ>k+ RY],`ksWz5ɩcsw2_^o5+mu[m}@N@ IL@t\2OsAG"JAےq7wq/7H,/ }8Ƹ{|V8C|_} ֚,opz_| ?5=A>ߒ}+r%c0uu@s0%=Bá${9[*ĻI]d#cd"HcXG&M6:KrZ!4/ uu~ŏG("=(&(%P'qQA*kVk^v;,|f(o-ؓŧuK: E{@ځtx:/N_::3pn (]%%[ғ29fl >&㿵6Z/ x |a~l&=R &uґ mdv_m2}1d5:@ufop5%xJX ÙfyyRYΙVj}|bF>O|'G(;~H|oS|';_;BP=*,Ws7T pf'l”9ߧ_v|38?y@?tyVzSU?zh< _; ;_p|qG~&/w]wF*,42 i,dkm =A,>YZ+/,47x ND: |al_g+.!VR_fr_OW},}/HH!2]/|&d0aVXh<ޗs9@ sOULcYy.:Dau& Y :Ty3IN4w9 >E}q{2yn.휺jgd=ml^y@yȩH.;ẙf߲cX=M۹.}I*z$S:!#ސKvzʷ6-9{ϽhԑC4:Gh$zPoKc%2ROFXV̖Gtl{=챩,WLߤnsu~Lg8N9jblBştv Fg"ԵkEABBӥŲ<{`Og󼫓aCLOdH_.xeeF ;czx$ *6zqN|k}R\ fqn~_~9{ٺ2sf ̮Z'gEwٲ6EEEOBIr_>wG6kj4O7n,/0+,`q!!?e1<# 4e )16nikXr8|k[* 5h4d,&wL'kp%-dg_d/ ݮM(6?X0"vbWQkkЅX?v a""")X@En.n6n]*ɧNYy0ϞaQ5TGj4ޜFjgÅ <4ZGjb>ucIM?5P1Gd>Zu#iҒZ02cbJ.Zhj1 hِeKCzFR`IfITj\ahR]k[j] ,fAkFs^,;U{[]n}% *s5]Qqd͊auQ77>Ɗ>zm者nj?[d)'U >jlIȥjjܓ;McTvlH.#<$G _\}z&;E?>~>=*u(YP-B445o0edD:к-sd/hyMb70Y¿?a`g B*ʮBbd```pg;X/P7)vpUVbS^6lK~V T+Kur\(S5{wv5UT(vѺ+{az+[ 3/vф7͛h7s$E,Bjʒβ6%#vdK```` ``Y)]ܷhīj)N]n=ʫw?@ d~ǥ>ZDCg \xh2ƚo5\2adbE}4z{j>I,:r]1e.< uqOyCѾd yƶڔH66д 7b<$%K:XU;Vj@;s]{i]#u#V,ǿ~SM[w,bݞŸ]"""p#~,cw1\wY"/cqNs\_&}YnlO0oп"{ ͅg^ɫiojRO{`Tr[} !nIj(А"/6<׽euKXہ5vvfޘ<_7wuŦ[z-Eyb*-̲ڡsISz?if gڈ± u*M3gk?[;Gpd~[A@UJ=_j??d@CR`q꼇>"g9]^ը« Ue5T[`B%3Wsw fʻ~GN%n`!*WdO\}}۽?]EMi{ꆖߕؤQZE-!ؐF$t* EEEE f^ %%uGBAЬ8P p l_~+ܵs'h;u[HwNf~:}B4Z$VVxe7>>"k[ɫ~}]Q䈏NdÁ~tYoj'}b<ӠO *Ȗv@\z %S֯K13ٚ"Sfn}WD Xč_o>Ӿ~OYؖy27 th>Y:Win }[_ziekΖt}^*/+Tˤ%9%y/n:ǒun;gOUhOf3Oy~ܟknnUPUzO>ZgrEH[u/ʻz,Vq_}5*4w]>ٗǩÅ]*i/?f)Ѡ9ЯؿzE,A97k]jO3Yѫ,,,,w9L @.op̓˹uqHNN6"D GBV%<~HDoJ`ؒg]ܾڦӥ[`bW~m7tH48/iѠy>><׌ yNкpL-[d6=_dX? wa߱+>~Wx,DSSӰvUәEAMOԭS]Ulq)ݪO/Ztk]kV%>/?=YUJ`AU'[;Y2da'SNvm?N"Z<%ExÔ-`w L@Z'nv &II_@eUݚ`>m΢{mܸ8~fgakjþm}ϋK =)qys>tOJ`/%K_{jw[Em$Y4UK;kRUޱdׇ&IP=ֵhD7zw 23RNCUu|HAZV|CݿjhV=Y}33]g72 EVvȿsWM""""DlTP@C瘰~ tdqnN=d=xO8 ŋbw 1Tvpx_֎ <{ ̽} {az 3۾3p88]{ L١/g[/|؏jτ;}gI61R0e>}ܳ_[I !is}W:*RРhwoVѠ˥T4boZ)nPHZϲ qNQ//2TE_|9 8I?pebk_AV?! 'Z׫+xC5u"ْSK[KH%bHD~~aW7."wx^??- 99{hBl|ԥ|ժB( Z͞]ýv`Zs@wgjƫQ\& oZZP$|O*ܪIeFN(~cҳ>WӦi֬Y#F8y$\ٙ6vG|q Rò("]k2[1 Ҕk:Yf<:7mL')L3W|yS 127b|BRs 0EYZzAKOA)=;qZuyrv]k^J))7n\P1׶mvTp gܕ0!Z_wecFݢg4ɺL @ fWCx&7#{DΪ+_իnny~j; ӵoW]S<^;Cz t'F w+KR95&?G4.?•[x77U`ϔ6Ζ9-YjȭqY|EN.RTU,=+K-ukJ4jlaT\+ GS)Lp2lÍKWxy0#{^YF+[ؠ$m꫋>5\qL.ץo {|%fz[.IN|%K/~(qwF-}/6ܕB烘%K^y@t옮BW\ء-Aբ$)u PZa! NԬ7|?U#^j}#w13Mof4*jngП0?~Z2fL!$6NYYل]^2Y.|>ȀEMa?.20lNj4g1'?ڕ~w~.[ga.:4Kp:感o%!.|>#H v魲.BגVf]wOV~ `_NjRVQ[O߻m̔v~%?m>|J^16ܮ$s?x>V5c 4hfY E#qiۊINXߏZ߇ud.}8צo_װ,zzP_ΘBhE4? kE&%8[d.OL\A-BWjsA|L_*sݦ@`1,/"=,~/2jwR&KbjOx~zzro6RZnQ ZM7B\(}6:`WEEEEh+2`3q˷b ɥnRA48Ӫe?ȿ!oiC >Ju,ã\|aaE jTʪ&q79YffAVTdMtE͑ Jw;V/b|j- 9ZW[쪂ZSC㎽: (4W8q89kCiJװ Si^q% 2g1th08 Wz+HEnE#)ܬ,$uUWBQLH4\OKwǾ;T,%&~MBAZyz+kUZ+[iwm +_lb*eVbY7:7[[In]4n| ( 02s9Ybm˅|֮=x.uR0 I@lt@pd967yj7 p+DV:{E0e *9ATv? |6ȵ9θz㧯}P tx~G^T[$# BQ0>͞Bj$J+/Q{J?nBLABSR3:b@]dz4gOo նw,8)l AE:VB#T;UMi(h Ňֻ )Tm=⼧{{,aKZq2zu{G:zn7xtsx`lmckuVx5!%Y4Ǵy54V1GY)S{mlj/f| r%O?, o3T.s{Wu1%ϧ?#?5+) pM .C%'9ETV>36qV@ƯL:s1H~ɊU8fVĻ9 u+fiCA}ﱏSIJZ/4ےu(GK}Go`F(OV|*wx*dl]q!==Κ)gm#iֿ{4 ~f$?1</nxQ 0♍&~]quo6o}]yؑ$C$+V+6_pR$^:<,$U}W' wy9wɴO]}a ?d/F=kĢY߿n^a_/U&LsYG[:"1;8f8 &?q@+7<|> O n6babDSfdq(~pJ8s6Uo5b5ے,{呙 (-d)8R|OV `UoSFEs Fr.Ϣ\ˎl@8@# p<z]P;h*.`Kc````ch/!=**n$뇗x<`|65(xEX>u)O0k>p&0sg|t`wyhK:"sG$l?ZO9a4TugˎYW"ҤX_x8D^AdɥkR{oxtL>^qO;q9U y?e t|?4_Tɻj5c/8 ?(Zֲb&```@ni-尅Nt"CSz=2)x*ڇE:ucLbzSF|Pi0ؙ (h2 "$i yDe.z2 1";TQg05n5! .7k"o\]T=eQ[6ȇ@y[c'JSI1"o}Յ>LborBVm4w\ ̻Ov>@cС`{MLt ܤ|܈Y+~ڋ( L,*kX@pcs0#/ji헣f9RM5O'wGW~J\N8wP Rܘo Go` 4ܭ8b`````h3"[cT7qc^bF gNV|QN>[3+.B|1?+ tu{ j`y; d鿝hu@2t-o)EEEEEE@#@I^GOoWq?}qɬGiLi8 $O$f[:`!Yow#z%/G&~…c崱>{U诿!XN&ƒ""""""Ap4`b 2_JzO@IBw!IV/{w*qu!K:ޱc~'VY <䓣Gu@YY|-PZZڻwni[݊Q[m1ce"CGRXlZ#@d/ۋOD`wQF!oJJ[i߶QLgM {5|v@g sֽܽxޞ^=8wo-k B?]Z`;w+akc```````````8{lS9x? 3Fw[owf d```````````0m (vhnW~w n]rEEEEEEEEEEEE@AAm&KcԜ8qbҤI\.cb 2,lJ[A qݽ =T.3)|cB RUU٫W/''J;xh̍ BooOcݻwLDiiii bU2Z?裰G}‘#/**-N>]RRŒN萐 /6? 6?~QF͞=|\>ܖˌ|pȇPE[L<78#0.۝Eiۜ3#DfjXg`&KZM[_M{ "܀0,VJF9,Dʱ:6mF`/ zY۫tKFΒ"""""5Cq{ҥi?>` v&-/<`pa>a]TTT@݋Hlۡ LRg\jʪVD#1|2tQy2JkN:₞ 0L&(u(Cz)9''믿f6@Y$a0wX8(J^^^f{(>>~ȑ(~8sLrr2Nn@bN-xg_(&\f$%2s_󴈅E뤱/i"Ti>*Ǻ6idi ?`Xz0diG86i&(HML-#"B8U#+1(t&w4F #CJcݏwD2~}z0u5FA=~ߺgrkR;>=+"+Jl*-6IGں/ҮE`GísJw[MOb@XՉZ.[$j! ]xMOB{\57Z/i3mVT*YVctd]V{J#4fk#tqxXXXXX>Zիa0v[nhV)?)LjMJZ9YXp`K=z+o_N-J D h!S뽸&qvoB@bQ\+W0aPK$={Bbp#Y^فA֯_`Pp; oj2݌oWi%Lϖʉ6~hUO[MɉY1Q֢ W QO5w]]L,qDoa 6g Tf1#jH`مTs* y1+%G*=7s;kdib<2:bzvK 8xP9}v@ Md$8}L^%>5RX՝Q &43G,D1tL.tuDB=PMkr/79:@P3%[ƧDvB!]H sS38XkWU+ H8@ks(@3a0ڌC9T0kq?H.:[`[=o[qXx@+yzRj$]˝/'8IX܂Mf5s43פ&eD]yE.tZ._;ew%)236@irԤ3 S@H]C`y&D$.[13&Cd>\&>ͨHk.f9vծ,3]l2@Àf(s!6i J۴K$IȶJ`.Az4!C7{|`W!Y2}rK 6U˖arZÕt{mn]z6i>C ,4WĎ6ꉚ^R0yz") RE13 ,33, 7|V`h F}L"|l dO"?Vtn1Ύ KysFFmL ]N> x,[!\ ek-=SCZ,,,,,wGc LL!SW>tI*dpUrsssa7|Ē7}NꚸqL=G)H کVxeF ieeqs_)\$V&,,[f,.if.[6*wK|d~m vb̿43@yiE-25s&3i' 2:(XF,Z$Umn,IlLO, fmF4YB‰vx ݔ,52F*B tM+'vF7̜l1X'MDmU#qbPuIXsi!%,*<">r{x4fK <9H 0(/ ֗ b6;vA a8`cc @)$11~ŚYZy?Hh[H GLs%Gq@[X|qq+W8|%0]ry}!ܷ :i0O_l'QM 2\93R G|bcv$̜?8عF2ԣ8g 9+c7xo׵4K, U#\o*lk}Sт֣s׭)æ._unLc-OyMkf2. ʙ –-) {sK~ˍ9fI, WfF,Q3GH`L"9,K>!?9--K4&-Y>lus= cstj<&',2-8G "f/|2l^ ~ ƹI֮a TOu#%^gy@Lk&>+p :H\$70z6 $l8If#kࠠQ@_>i0"6J qh@ll+1JXܘ3!DΞHM2pD~?#5"tD A4w[`qf, 0AK;cAވPLnd.滆`=282HiBN1#ejX@/EEEEEAQ߶e;Zp׾I|-,gʼn }2=~G' Dz O 8ss_okwpOM+vH7nx~p G`aWo|U F[^!SbM 4\tRkT)Z)ҴYD&v਍LtHQ^GY/ {50 47$-DТ".@ Y?fs|:\Γ2?ҌkTXbn uܔc3 w"8nFmL-/#-"W9Sgs8qkBsxuJMzYV 9Ae`3Mх\0/VN&fzlYX'1[fGIDL4ejBA Nb$$G'77Z@) Q<}nL 6e@yF2tj7/B?S_d$@*vɿ΂ o'&JTKrZG-Kv1c~ "ܣ <]4g_mu$+6$ 7C2F* "Nɜ2&T8hkFvX1]T΃ BҥK/f {uHta8ě)f`l&︃xj8n`Jܷ"W|+ko'$)px,DDxh㊌z$nTrGa"%32?DZ @A:U!?Hӵ;˃O8aO~-yoX/heaZο4͍fdD"`?\D޳hm7Qe]@4sO}Y@Ks\fz,u$673JNn>xsǻENS64'1)RHxXq}nNLEt"dmNXͱb:A !Zn 3"Ov5]\/?\,+*6y.Y'5al4?f:IUnV JKH cApMwhwM;1wn5)%QQn `*H FۈOXXXXXq~!A )gBlڙwrtܸqU"TJ`op$F. [';y$7'vHa[ t"3bD])! {qRgK83zsы~.6QT*K8 82p[Iq')Gό\cGS ߞ`&7>D2q$ <5aH3c$5)f24*/ueEbkV Fլ* & >ņf:\U a.3--V evP(nran\,#C.0y.5óEVKLӫV. <=vm6c~(;R`8RP.kFeLO]0'ms^_F״Y %;-XEDW927)"$YiT'ڙO`#@$8D^--[>C裏HǍH&TƁW#HMFGvR)X?X ︃3u"+4kju @~8 W^@ߋ22ZvX P, GBTPi̙3gϞ5/ǎ۽{7d6^Pd> 4w~'=/-l'l\T/YxԈ3p|(U(so1Kw\sF*Wrinzh/ga: @jD ^!OݴxQf}sS5sx$aGs f$,_J*RGKf,r2.&=|:Cf.D`&a&??e3O;eʙ(f/|` K/{L;#xb{E7+ n;ijR ;̡ur ǸlaD㛭1O; gOOOhq(v) . R9F? 7|B0 :hljTB `.Z8- :C/R^Rs*K5/+^j' E[kT3Ca&0rq陹 6sg}%踹>MX@. \:?ڙ8uqB@ .j꺣+%"$rqjS d 'ϔ CeS&,Dư s%S7Q@eb }zbifnvTn ّ +q߇m8/n֨-f4rn݇m gRsh}Z|Ujp'\+%/f6vN>z?8]\.63o0E5Y/lVBchk"ؽfGĭ ?[{P5Gs OM_`.ϛ|%鳣#b@ ‡ QN@qg1Ɍ j%wMGh#!8wGm~T1a*t`yRAɁ[L\Xp Y6ҲV=.L/)֑^YjS0vOcAM2i?]vq65mC2{"EP>h<ۚpn *56f$M԰x`gIz!e˥C;j+a `vఀN4?mbع3-ڦj|LYzЛM\\.0ᔩ<UI.㼀LuҥK'Nи `5^ &Cps bj>u!"+7[NuBtHϙxhiSH?ˊy{̭ΕNZ̝/ k3ʼU]gEGvKdwUR#_jnV ;'i=ζEEEEND"`E;a ߟz{󅯦xvؐ %%)D `xaI+++#:2}H|K.XDSr` |@$7+2n֮}Z̘ߎeo;A<^h8WZ!syg6}9}pݱ_ Y??6iiIND#o;@q'Q|ñ&tq_V5?PJ}xنQ]64 Lt>gfDp8_1+Kn(dϓ**|Fߗ&rv/^/xRE?`Olz9ڹ:qE|ߚyPvfSmrg_)jgk(4Jڊǵs8 m§XpFLΜh&?]XTXzZ2e64}/Vsn岊iho B Us8"zH#[Zi5ere}*4M7OI8awh(8ںa'ZS[R[0L !Z ^(qw;> ժ5AA"d*RʢJO$ 4A!dB;"{;4a'XkU={xybkyu]]Í_hHKj\]9|ARYQQޣGuU Ɔ@^dGwݻwع/khRZ ml+m>dSJV^ å4Yy%J$W(5.b++k [p{#Gbc;;ߤl(*.A!}UUunRdgС>(t|j#G>z}DUM"YLxpw^S]hupt mE!=mj Z#Sۇp<`"0E&o,YxGFH{\7 Z c#W@2Z>x$Ʒ 2W&InhW^-AJ33jh!@o,3ɴx qv+H}m^aNw4v"6-]tյ;ǟ;sV #+XS`=sײ6o֎ŵZdƌ{p±C9|;aя}r=ԋokllkuAk ty|7_#f^E5?.'?Y,~Dkta_k/eStG[7k)&Fmcm3j)>C }7 ΏϞ'*Q46oӦOmPlҙ#?rpeUy 9sf3oVj"/YO~C n7L:t"VVVjce]Pzl vܓxګe_ӧ*e M}B{u=$L՚c'N;QGDD̚=ܚvBzJz<=irdYտ_vG57wkÐ!RY]Zl8M6QVRs0(YBz@Bv=vnj=(;ZDZm3' )ɦ {YZAHy5MϿ'OjT62UTT}NoPZ[`07zxl?u= C?DQzwx8u~ɼrJ0mCcbc}<<%͚q'<=$ec <"{Qd~0y ;ⷕBC||P/Xt#$"c "b0\U1;'=Ď&Ł{cǎ]p>oǪQḦ|RNq˦RR/TqW?ٚgͪ|7qtl }F+Phh<4䃸8VZ%{ݍ`p:ؒKi^Zm\YW҂d?.(Ԛr mWPiI߷;{?tkFiEZ& _ȕ!Z[ʇpAߓޮvR eGzځBޔGAQOZR\R}xWP55k\Мh?kA]03_CDuAg|\TacAގN31`j'&#$dSD:j vGڡ0 ::T-۱DdD9!Z.QAbY6 ӻ~8/^X[[K ?̙zuc]}4kP^~}]/y:z$F.2BsJ{wiXH(1FCio@&a/7fҤI=P2kׯa> WAOզ_w:8ؿᄈs?sy,?B_V^ѤPre*8b`5t)Z)^>tcVT$Z{fއ9sK AG }CG03޼zO>oa'۷[׍VW?o_~m/5(IRe}0}%%%ǎba\A ܜW:gm>vؑ#t… ]{ܽ+\ 5hZ!F޹䳀bҷlhۻ/lWlݶm…v>N$~CWh(LW7yK:vXnnANwgIDK\|Y&Q)7l쥗/xeAVvMսM={cnj{w{ٽ⬉_Nh%2YQA7B`СgȩY6#`O7ݷ;n\t"'x@a:kVPe׎aaK.o˗<F,74ݷo䈘e˖E{̙k׳try\t!rYHUjjjJ+!#l"޻@[1cdAzxIJ%6|O?񸬬t0{%nK<;v̻ݿǎ]t``c IrՔ\t)0$.Ǐܻ_to, ?p?7Z$-)'\eB:1S[qg?ԓpO>tȐTVVVu;122Lq 'ltԱ#λq&H<Р#H`Up"y|ӦN͹qc4u e9-.)ɿy3f7dUS>w_y%l6mX_WzvîG䷗I#z!Z3>cCRcRS1V!,)u7[JJacEFbpGXm5:Z8H * *2fFl/JʯbGfmҚqvw 1yN0AJӨ=S";~Uϗ($0.q_$]-+iqJ ]cީSSJ \$Yz:Pvư@gb^/'KdmgsƴDܨ5_^&p% o;.=iT/[K&ra{!<=kN@vz֞B0=¨I=/DBjX0o.q0z:I$ށ:N&e`#@\nrrj㏹9db]B %|xhXގд SSSY3"kslmm/_V>{;`<*f8X^B|/B[Q`[8nx0cNdsՄ=S0半8fTLQI)e쉡'fJ65*W6gap 3&/ʯj#g=܇ 4(?&8c= ϹO= らO@^x{lD__oa~jQ aFKIK xJzKDG'_\%Sfz Ђ DvdRq ~ T7Fѧ׼yOZAQJ^zRLäӧkTҭ 5'#3 M o/ɸqc{$N()@ m^?=0u 97-~)ʫollorʆQC +,|aN#_~989 կo߂)lRz{{߽h~nN.H2w|80ԩz)XD ۷>\/8͞d@ϟ6mj^WOj90 !ر﹧Gw"q=$=^+{W JdAIaa@Cv|(`= Rs m I>{ 1sѯ VGf4ԡP&EϷ]>?<GT6~;{Oj{FĿsoۚYS>I٩G?;5ĵnL _Q<별ijeD܏XcЪQ"z;!J^9iYBk>U )!jq=$4&~mJ;'V%EJb^itٵΗQuǛ0')&T(p2-C'?"/,ܘ.v̊{|l 3bd`;\94uNND;,&BmhP`j% p\Ptx >yk7r񢀏7J1ɼ)ʟ# %ZC\.K]کKX ta;Kx~"ۇhsX {0WV b͛o~F֍Ɔ&E=cĄջ7 fM^ES#{p7mqkkaQ^'򲱲b~wp#ƌ)á( @<&D!@QdaBUr_K!aFBeW1uIoU&jmY h;{{L=+R~m[vlcBl L%0/}-.p]֤\(-/C @BEJZ}bn|D:' hn(\A0iѺ.dD9F#_r8+zb% qKO//,V@ C.2XpV3gWʫRLJ ) Tҹv-tޑw 0B~p2aP] AX0$suu-n):d&%-Fܽ!m#+#R;#q$Sf{:/+61 R[.ApDrxgfV ~,wcJAYu}nj}w(7M {li}?ha)>)a> _8)ol8vt+}roLHprG a@WNˉs7܋94hNhJO ngM9m%}.#M4g 3ECuŸùwc0ADl=ϑy'Zzp7Lv(3#jggoh5?S$Y{ ΂0$bԨk|o skIDA^E Œ.5.yG3 {L>T,ef-ڈvz%.$i0"@H%#>I'իW[ `pHX9Xr 4u JkU2@77"k@&!(**߯/`ӊN@:2`2ۢh'tXtȬTD/LIuk b '㙮G;f>%'_D} 9(򛯿 @;3]>2;?3YHCPBlo7cI<=l! aRUq[mAXfu,n?-!#wԆJl`dIϗWTI1hSsr' 怺Qccͼ)Cސ4GlXYJĨ%/e4Ƞ1@=1;sΙ9!?o:Jg FaM @DB%% 4_ LjedL:Zj"( CMF\)|2X8pBH\rPY"#9Y3m4ؕ0Zz#b5nLчČwPaa1pԱ[4& ]nVSAJ5bF} %9 oO!X.M]鋛VM C Bǡs%Ixj8AFEEj. KKeÇ {gRh8pAz}ћ<# !сA۶qO2dh4|+WҭIjA(UZ" Wj6 UCtޑ"7l:l R)AQ'!cp1`[aX`+2`h R)H@|{";.298D WSe xzoP%}h_]rC}:p#aKJJ{8B/#$s6n{;^_NIpI`7`tΟʩ dUԛ5C]ZE,Yp8\P&~ZᱩCxI{uhrc(SmlA|||ϳl^v1IozkdO_M(hcO43z;V B#fb|6{nY4R苈jC"=>n@/t0MC :كSq 'EENDk1;+J^4׮]3*DMC^ Tp='m[MD{Q%3'-n BQ y4.tFX[< vʹ38>*zqR4)d2<0aD%k(Zg!CХg$.߱<:NFۨr->MzHsú4|G1 O0,%I/3c|3UH) b@='s6<g2'ʶS)y[9!}T/7Og}<3k+3 _67{@I}zL#zUӘo^ѡ.0h20p#G #z byb}7ڵi&ux2 #VSuzVΩ8ϲwp9|8bjU558!"o,Q >p @333Knp;*UV-It{׶W#sHZW/mCC}K_*.WPjD`u"~ı/RRɄ=Ȓ!2[+}caDN@<ߒ 㺑Ј{ `ThM#rSyD%$֖[xo-KŴ.M.;'3ebAގ~8],$G#j{&h,ߞY^^auEx MaD/aa=rk q@Ćp?u6,ݴPWo'krj3`gC-#XIup E; uuXVuDŽ qD PR&k=/;/UOi"[u%Q!.фan1_B]FPgA 1 hDmUZ`&~i[ T:<]G\;fk'Ã_B_Ӧ t-Agzxwm][[YzVMk6VM˧a5 kvXH[m0\yBۅS<]v ZC^C Q౳23phʴ&_(o[!ѐcmR(BC{yyzTV%$ 2䉧 ܼ'Fe13v;gfxhhוu ~~t}#.B6+k܋[^U}ҥҞ=}a^VX5` (5,}pJYyEE>Q8xO74$;+ND#$v B{ClBDϾe޸AQhd8&\٠$j bq Fh LÃ2a}|d vXM Hhp0IDR']$$ॼ<=Jښg +HC/ ޞD9 uJ"rrr2LEJKKf>HϞ$0 5Ĉ@dg'<h$e/~$ۛV/G.Bí{>}z @Lhh׮WU<$G ̮UuW.]pwCg sq(6c:CC@}u[/մ4xC9$h=bp1bÁ?1Pncʄ`S9}C3ew0o/clYӨ:ur0}q%M={@켧EGBiC]:ƍC1b qy ::" ue^(sLvxUA(,XE_Fݻܽ$ܵ7} ooo"FLV„u ”`@^'vZB aGȲF `(hX< >Naޤ$B6m6H= 3@PaT9 oP&<ݷDNn0]>qtzՇ%!R5 - Ct0xkJS#<ere}MS{D/$R tO#A\ [Qn7+Ɔ%XhBB$/cF$<&ZPK!ߙwHm=$%~49P;uNS#,`SLҹ x͕J3F"vtPz 1D]< ج*TGlҙ3)3g<$vu8;hCGW_}W ԩ3~7d .<0] Xg'5~u0DG#2afxp!*_t&qҍCw7nPטt{zBګu;?Y 1S.pbBJ0Jh'Ѓ3QwԃŌB=H> L!\? IJpIp ܡc#UEUmi9ʊ4نS BLjP A h'2n6p}wƿ p]3 t> *N^)W^5u17ڴܚ'7PVyau7uYb[]l#}g+bPD B+\-%ˁu7y\hOcx5["x@Wwg IXw{Cizg7wOzZVN)P@&nuyU#>4jYYuBV yüSEoeR0Owv )8Lc6F}F"ҡdt)4ʡ7_MU[026kf:32;n\7vM'Nc)_jG{WlsXX,$濐#G:e ϡLw]8P-+xx1*l%.p6ڙd!{pQ\pY}b)m`PځfB"3H0=h^]uѶR ])KD0 VR(~ y6Qg|EJ1q8 g%0f=hhkVI@mW4;t勈G_$M\TAo꺭n}AN\c7kt,$ 7 ̩:B*>R3A{3 &!t np2:4)̊AIuNi`^~yFCas47R"ͦJ+fJɬ#cmMqp+EG} ZS_p&%9-2#&YlhF8 WM59wV}ƈ`ri&nhMd[B`/8ryl˶EaިQsZBzY*kt>&N|NVnvA>DGbq8 H/OZDF0@ٛαwƸ;CWh^y/f@͙M֋%XIL:-$Vz0r&ǟ/)Z0%ML lyMk=xZffvp2:,kȒZ!f3,}m v^+P۩vv N5Ēp1}]klϤ;GaN3 #V%'7*Ar N} ɔUTXXg [Hpc;ˡ{^0ljw]ۓv_uj`wҵ0Ar%&:9]CN$WW޽{#B"FCw5ADm۶!$X@3mMnv|RfYߥ5\2r@ZMX伵ᒗHp0_ ;k;5-LoRvά:2&B% + htxe0׾#qst*ڸ s6T+ыA٤0V7IB >΅-gH.]te܊fٺZw=綬D !"Ffh!}%05bdw05;$=v[g߄)kcL`9 Z:c(J,j1;!0Lcޖ~%K&%iLjo?SNvKmI-Bwu_;vv^C-ܵ%]p+i:m 9+[1ɺ ]nfτf. O[_gﴣ5P.&xv殁ө6vMCRX@tȝ:մRGf;ߎrFf<"JlcctՖ%OKIP=Sm1o 8v#^rjUs*i VgIZ!}a.V֢vhzBbt~D-LC.r XqPu` o,YC݂Dۓ*eN-b|x`"`A;&ߓB} +G"Cه.8 X|Țl5K{KC9"F<,/F<01㈻6H2.ߒ 67Fe'=}o(1]^>N L+r{ hc\8[[2ȫ9Ç82b7ypT_˞}g =lDkNFK\A]*ЉrA)KFu$4 6bF 71MfV4$0q3 oDgv^)yoФѱCL1Um8lE,,,,,,,,]F]d ㋜\qulPbdj,,B-OfP3Yڠ0Qb@ZxFBQp⹊:&LV*b9_&d-/&Mϓ+Q1~SP mXx Qs+~I̋O)zhy C=]]룸&-iʭVLO +5u_$y;̩h]qP'Q\+zoQ /ː]/ 8֑8F EJHDVT{,tkrq#;`IPݠbWe=]ѰMn8|Ɏs{ϗH-JXbzHy0^A-ޘx3\1IyAo[!xZŚCYr<O/ a1a祠 /pzr\8mi0A@ּ8+9\(4Bm.:8X15lݘ3$Nh :mWbc!hz8 z8R Vie* PeiwPS]9΁ү\_=0P1F5)4˷V 7q?f˙;ظ8Úz3rk.3My%WSvv}l]jZ3vW-$Ϥ7;[{PWrEi,ب[쾶hv Ckn z;տ]<>ᶀ]՚[v_lơ%saKV?ӻ]>C;=Y@ ĩmq7%BYV s p&9Kv6[l!$WhrJj䵃|8G}{ :K%nHڣFnVHAMM] {^8<ߟ,+N"8x揅3('ri7+g J oV*pBIrd/wog!xśx/_ɯZX='9]\PRB!@3˷^Q=HgW-r]lw0\?ZZ\ɔ2V;{[ӓs+ &ADhW캾=u"dSZ͚'b|GFN~'kXO灁NgmiEݿwS7*cjP q:ùg*z:څ7!R4j_5-KZ0m|k˕LiVkn\zR_g_DPhlJ,= sJ,ں]o _]VMbe!2F ɻEk[!5nخnڜTc;v_kmf;K:BkkEr"{S][aCV eV='C ~9^ȔOyM@wZ@ܪcWJalՀ}oV؆C!z,nXj N8ܽqs\Ȋ("Guφ\h\yF#gm~~zC-Nl;]xIZԸ08-S~u4|Y5̡̑ W/ ;dāC/}5 KAdƄ8fCt,YXXXXXXXV-0} 7N-"}8'GdOUl^xAAό~cY!`S7+$:?\9܂:q%o GG{;P[jam~Ԗ7FDᙻ +M`4MM\FrdyVdEꃝ_?8ɼ )d}|L wJ!ܨyt;vsu9 a"ߒl=pbX3 WQԀx#5jY>sS6 %/ UwJ!0 BGyP -;St$譹ܲ/d=nT8Z›!j~1jG@FvcIސmm|P`o˷}qieyů=,v<)I e'[{g&v˫V^̪Гk<+> =lv]>zsR 1\wF\`| .NB;Y8\poF []d=KfIxƦ[09xTWPaG GzUԩw9BG2 hם-+5o68v$v_\ɫ&'uI^,,,,,,,,,vy@+@x9.1ge-Y=@qߟ,tư<-qpkFcS# ` jlNK\2YF qI67)`ԨƱ8 g x3ґ+ p'`1᫇zk%#GEJpo!"5-$&/V >40\pfO666_|6=&h VQs]\H==RX +0@ &j~9~˵qhl(G;V.Q7 ,07YUr"T@o /Τ"sI~r#dެv-ϽY}z~UVaueq'KM#8BW("z_x6ԯziljc?N$?99a2FJFlI-Nɪ2 kk|}f'(Yu0g3ٍFQh4i&©B\]ևCEt&L;_=,JT1[Y)_O?ީl`EA4ݾDۚR9M:NdC^xb[zf@һ랊_ch8tR'861g7ɇ/)UjHfpj[^_D 1:RbO,ΛWpFp *}~MIզZQN="a.U:CCdr6O^F\‰k6Sq1~\ qRI),}j.-o@0|W ,14wsgGX*\m<I} w0'A!ܛNPvKAN}Wdu?#QE=r#{>:ajPk77,a& (+V@L5ȁ*$ xnvVHDB60AHZ+l/"}jmxaatPy~V7,C|ko%95O9'WƟN出Ex pHa\&@s7%..ogU= H09[d"xa/BCCi{t h;1v]s_Cț#S@]Àd1njGWF~4=}ڕCW#j@HG-sx+fK^phba@XҚw^Rwהg+㮒߸'uWjTp8iqmq R PݚqwwOvyo&mMCwWdf޼4$kij:)`L),0ݟV_N(5fLc\*o/hl٦I?<ˇ|w׆k+oi s26Ϫ%IeRO" _7L0p RoS8SI}[bQ3Tw35Ia|Д t4=Pdij߻P怲 t~Jl6&ugF2BaF_EUwr&72eɣ,w3ŧ+5oIs{Z2Ls6p`„?Cc J$րbu]Mp*F?1fdTR:(`Dt!K+ϫ8 &0נ7yBI"hj?QkfA=Ŧ_}p2/m,ځa"P Af/`ׯ!D}ٞm)U9>&дwD5x;Y!T?9 $*.ю;$qv}OoxmMM{<㱝عxH֕qq\pq-.kj1Qd.[_ 7kcycL[*JʳX ^eU\ 3ǎ Cl@شgמ6;GWRX $֖ϿꫯwX0&J{YJrv|/ljnoJ+k(t2ŀ!>T,̸+]99`Swc;۱;QJ>C8ɃࠀkFE%"PliuB,,]:tvusgEeԥ SO3S˜e>8+;GrTg+ F`?>j4)JZcm"P&ڿ\䪇^(5x_k KZEu ]饣ڕ֙^&\\T6/^DzȅUwvw#G6Y46,)_Cٗ߸W,.o9S?DCY9-<fZUy( =HUEH|U߾K3i~_*uk^RI3Tj+}gyY|d`xTgdJͫO,iN*iM)in9\ӿa}s7α0aG8;# #diBY_NmʪhA O-Fa hvZܜ\ܖXд?]e͝Cb:Ym6EMݩ i3+9. ]=ڀ4[#cK>y 87%D68Y,hwpB3J3 Ŭ愒Һgi.kga>x5EA6*m(ond=8uI=}h)jV],[ ( ֥US u,q(Bf/U5*\a5?&8~-Ahι^.:{lc}ro-hon *T4|͛w6._U`u kooB0'x 33+;;+epdizfo5.%JD]p/T 8zg;YD uܹ lxDx84c'23/CQ10sX[7l5H`㈍Km)idϸuۧCvƆ VsJӉI)iQ _};v4B&}vttu]ѨUFE [tKRb]wwϞ֖6DCi71)çg$u]M97Ci꼂Frϲ9@Y&~O8&"~1" &:2E'OX͸젾.;.HG.S﹧l#6>f1ԃ464E755#%svu;q=#]˖]TT d)Y"88wMR)s$ LP^Q R􋥥{0=2OqA\S|7 9%m.uݣsU}|s}#h_w2ZɳKOK\IVXjUKg m;s\7~a@U"x$<S`vfZn}$%k]}]KZQbji3QrDc:??H;Z3[K+M&K6a^$MmҊ"aQ _?skމ:G塶h|'- Xd{$@2_1+ދ^f-oEn5k鷏Nq5™ SdNY%beoElڑ]T釸qeؠ<*h 怄oId v WR@=2!WgI- 7Gl>+7D mֽ؟jY-vś/unWOv5{o`+ߎڕXiCGQQShD?SFk|6vPJW[ r0UrQq7GlٟūB@[b%.iMÅEjp%N`uw '=]$ʽ%U'T^e`բJz|ޖ4fz[}S{31͈;>N@ƿw{}]HFNJ8z j!0*XYc}}Gr%}TOФ.f{ˊ+͞BTrPGc2 eں:+o_3g49ڎ4M=wT :} kX<P䫂KjooKMJjin?VL X R;w’%gϞ0Q h,szmz]]LPCCL!JnYVVff=gWgoO'{@q J&H{s?ߟyY3Atuu*m**%to󟕷,=w %Q?WC bېe;W\1sƤ5w cv# &e9Jښ㶀kﱴ0#@c-^x晠Pvbd@NDT7PumaGKӒ[,]n2)DF5e괗ٳPZE sSy(887RD"rKx,8m[@=@8q4$kV\x{Ybc qgG[2t(o_敓K'NKK՗-ȅ w0nܰ>44ϏqaB W˨2G|F]JK{4%v\:wx?f oGH/kq2+k~.@W6N1ЛUԎ4s 60)]ȹ8Ç't83CYT <} N5׫D}_slL䕵=M55Hȯn)mm6u5q106W礫ārDQj9"c^% %y ˳{FIgO_Nq pan_]fgba)@|mKwqeHOGHihj%c2B_uHh~IucW]s'08fzߗH;zJP8E1,n-ihiC}r2D5䖵Y\l%В)4,ǔt`9٠7s66!׃.H6v}6`nl E*l-ы@dbO _|Wf-l%Β yfZ{rJs+yPelno)BKL%M Bg3VN4~R/ |@),_ɢU)6\+V*u)>JdpM *)t+HJP)\a쬬ۿ5gys !ܼ>Ew// /IKG\ښ;["CQp@5(v!Kk/fdŸ驥@M;[kC#cւ_ p ʶޞ˯z.gWT9:iQ܁2 Kc#Ēr==]^ƥK nnn>^::>w[/o6" 쵐 ]CLi(*q}pN؄@30߫M1n'56\VV!7:P[#AU6V MY0`˒p g_:=7W7===(tvuλ~2.fn۶uʴi|P_G@Rb_ߞdedkea `sKsc}'WYY3Ҝjk[[?_o<܌^v[} oS3̈$;'ͷ~ꯏ¹ZTX\^V.{&_StUV574gd@C raڇ o%͌R2]0ĔewRHEUMNvNwGEð% ' ؂^|c#Wegeœ'Q&=}}};{;%E"?_[{[<ЫtvrB" DVBOjv**)΁N(Ƽ\֪ۡ:''Gb"uK.wy[P S]W[Wݷ-_4l$cC#k+l~Qq~^g1uO75788WTB&8(9gT ?.ɚN{[{]} 6WVZb/'|WTⰴ8::y8S />'zS±~DaxJ@_RH_\ԁ^aHD h5xipo&av"]-{K>J*Y<``FT@ vmr_a8'>PW=VzښOLCHvDdxo/f~֪ڟ/(OO qRrʧ>_~={!2<2Fv@܏8 3ԢGw9ٗ**< 4΍__RTPS39$K[[ǖ-oþ,\%})q3grild <z@;>mtzLMͼ utQ :u ~+; jv(?򈱡e*J )u 'OHLJJ4G@@3.>vN222-[}P/fdm­M-b0 7?'LJYZY2>s~!\~D:|ԚڪԌ kwީohϨ @Q *:)|{X* 뒁/q(V\\ 2 цArid_ʪ:^]Y*3;8^^2cT;;[} DbysfSg# 6**#3#8f{yzj[v@]m-(,Y/kj?PZVc*o߹ gQAȨ)Suքd++‚~MGGw}3x_E*ݻAmm5y贩)}515 >)%5:&.dgBB,,-)&N PG1``Pɓ"=p0G~AȘ);{ gϚ9xD|ƚ_()+OHNJIOfdd$L=>{W_}퍌z0={:riS}/[[5&6ᛯhor؄_o#cۿ;s(xHC~9{);+2&eQ|}_~0*:0?YuoVQiYGO_rRbLlGh;/,\CGO:_caAqMUMT\LjZj)b 33KII1t/,,Y9ٗ.9vVB?R/ @]ʊiդ. 7 ^,lhiip4;Lu3h|D>&azPWOikb׏6?p` ӗ}/:~-C4oȠ,bV4 JNa\‡ĺT*-E?PDHcKi8aRėKHm̮42HY&⒣#þRg[36FE@पGyFYD}KY^mr.Ϝ>޻offzn{G(;}xӃwݶ*8(2kdT\pP)ݺmM6\bʔIg_\sתU+\$<־cVK?,$N l\2s@K+jut>G+1qZw---cbcLMͽ /^m@jj3g͔r"&Pq億J;p(dƆFYlYp@j!dҤ0j΄GⲼvj74\[uI??Ӧe) ~q /usfdei^][svyѥKnl xLPllQ81! )A'Oi]huk'Op"P,o㎥˗M4 a!BhSwի]\b@j 633stpΞ?oޝ$9x`YIyd!%e(7glm3g";m*[;[w D>~2N Lȡo\]p~wWW{{O W7רffy/=͚9IXEml`պ} 500P_$jjl3ի0 .I>v^m-}=ݛ8w|hidd3D%B+((qaޞiS&/?46>A~AP'P\dӦ.X ]{v7gϚ6)c&&&LqX&y+4Ig?U's~j70NOHw1|ć PxŅQ!W$ G0eڦ܇ K(e T;y͛VS |d x: M!2 ~M X2C&ݡ ewbh.2*é)\ sN D+J8z5 `mk &0(͍*i"7^l+Yye{W0== ODa{\P:w ++K<-M`z>~ԇFKhdb|uʅB{ggKӠkںZ*Ǔ>NvvO/^Vsg@; YyuR`u]vB\cSd9}Ɗ--ok-@VlDt`H |45u=H/hanBNli tkaai1u }Aeep2 XYfqUMԸQ[`im3 z9'aWܘ E@.)o[*25ChwumMWo//[.=gUHH "@B~]G_x&Z vʔH&D \%;;oN77w3sEnza`OLbڕDtGGٳo֭ۿnmebj:Aļ^S!;u߽>^&ӦMlQ ZrԩVӧLq+// Ar&v ps莍 h`BjmlB:ut/UgN3D쌕YVV4AihCb/`D~,pv˧rdhfz岁K3IzLtF&ncFv+ <=𒝝=Ri\22`u'aM4'M.Ɨ\C|w`ic1u42X]KTCCvڔ0d␤J|@ɥK;g͚ibd\ SF(lͪx{{=En_jIVVֶ3gσX_U%YZj @bdh@ᬨH>ޞzڗ/QiL &3#ޤ,{3gL107 iB: pJӔ@@{C}A& k?9]ۓS6-DH[?e u xZdgS,2hP2Y9! 0 R^Y@>V$`ok0G5w:H#uұSdj8&ȇT_6?}]+ҕtO%܍a aKf~lk9FHe`0?C#p[<|G;Mw6AS 3b Ɏ+| d2>7V3|/] BHe CO2j!B=F)12a0 0\y8;pjQ @l`&ǡRVkF vTWAtuqc;A70FRj"l|H 2[::RS1BAM"ILL7S^Y%#U4 \A EY\ԑ 5k8=XcC J_ 0U@}CgWL`֬\}T_E5^j͐d/2773361еt~`L,H775! f3.^P}eXCɿ>;;Y`->h dBX u,K{?kkVxw+O '"/] #Hp~om~^_( B%b=:)LKkL6P25as͚- ᯾&PN| tEvHGE%LLf0"##?!C61>R %C R?Ȓ%(-.ٳkFbGՂt@"C&Q& ' _ n(M ʫ[xWnuw_(xD֨‘߆VT375Ei*A]M%0di`dR)H<汉!~QNUiV$`}ݍM --o+{ϻ:;z{'0 =x1% ,#/#eaTa ̊\R*v5Q~ܵzMr; 8Jg ıR&@c"|*LP+-N^}_~J]SZ"'#`I#>^^.wuw&&&| 5<2 Ao}A4uah!p5UWOjr7x7^߫9%}va 8:H{[)Љ{KK?fuDͲ0Cs0\~s;I Uel?sΰ7YrV܆1ޞcܚ!XH$69v v3x޷ p9ve:qmC?d4* x[ %5 U /"PA3ёћz{e+׬FD(~zhKLߓd@݁m۶?~"((x͚ճg΂UthrPZ^:Cb'}pÆo_wF9_z"}Y/uvN˯VXTp׬ a*S>#2ȯFH}ߞz]aȼr'[l~뭨 d2ɝN"+ m|:ҔaMt2,xr؂ vK$Vo]솻;x]pfrph0VN48222fϙ 'aޚ;w.NXo{G6=̂|3\(Ŝm3@uVYp`kk`COESs+ s2ܹ֮~٭+/\ W]7_QsZmqǚ[ēsGU)Ra]#fq`A&?5}+L]\_Mn%7+o{ 4w>Y-A7;̺ ှw^egƐ_l"_aVRn(v3=o"bݍ`-(OxpKݡLgD;.5SV6TGl3DJjKf%%p:8BjB21 Auǚe˗̛Ô^d9S&O:vhrrT]@.EYu6v֑.ɓP 88!{qIilllGOs98 M֭Ndnf% ~ рD>ŲQ0'7gMKoYE-(Uѩ nHk@zE^ّe' Esmf6 ԕ[֯5s*%`xx[f(̂ВYL1S&aA!(ѯ(*TzhӦe˗^x Xj|hic]vr$c0$z8ԍuzA ::FF]"n>$$lRɡOp>}#wZ HIaH?AŤɡgqrךspUE%VZdICСCLCfU L,N=V&]׸x{m?JCv00DD ЅM c (cCwxB@yy=!NSl޺U<]jtf4Ӽg×4T_KiFX Ytu_^䅠~!f:AΡ@342/.As=|]XXLV+rpt@>CgFvQi9++4rsjN9ȱvf]#I -뫨A~l P:!0ā%C;p`AQQ{'V_ddfRD=!1ή<(E 1:;ZݻkwwW7n]{z{V4 g佅dɂ)PP5F .X7l hp9UX rjI钼T S~M4 JP3#3#(7sLceE#4(8&JGA~P0`RRZAŅ=,q414>{NH]]T^$1XX ZqAB2KaoLOÂ1,8npݧz(6ZQQigg*d|3xs@d-:[t2 m`B(|m-WM]`3#kLhdnf@>Aoo<[$!wN֮7v_~H. Lu`.U$p F)HrJ!}$e*H$;g=A^$qAߵfs}cjϾ,\k/7?NU,"I #F,ΖMtC"wBBbQQiӡ͢Syz9 =ډ&yuQI{ lHc=c,)5=> %--<*ȂCv#?>&뼹Jc #P4}tSP=dwu;o|ɸy梾:tg6$p9l’"(Ws) g>+Ejk,)mQN{MuMZZ*$'u(qq1 QQ19v]΅EFFġ!XyS!@쨯S'Ovpr^T(]B~aq^n.ʉ秥GVTTL6Mڧ-Etoŋ`Aؘ8 *Rf͚f]gwwԅ4AHOR楄/AD"Ct@ǘL}fs(G /ʸ^]U5gԕ$W"N^ygΝ%`9y$T$ 7njԒcI))qqIQgΝGٳfd]Ύmhz 2BIDATq[{Dž(99ḡnΎf1;s^)3gΰEuN(hx4jO:WK(,(zP0Db|^[G9s щ0%%y,PccuΘNu LJ*}Rbri陌]ǟ;y-ZY9…[XdH pFd;BC$) E/DFb O2 I8sBumևc4 HK_`>ltXQ^b?M# 1ĄYYu5X;fgEƣn腈s/DXX^F9s-,)@7K3iӧa9 83qޜ9h@fMGS@ 3sB ]9PL3..66!O֑ +p3$O2u J_Tjg샓)6lanNX(ZTO龵PKEʊҲĜ\6"{Rvll+`şeAZ=Zه:E%UFWr8Iv8h| {!նTClYKW-~VRiQm^27~*b`$)| ,:ZڲUQEM=Y/Fg՚= uɡ kHB' rj:Ѐ".&:[ \5r8j?Ր>&|`$B2|)te_5+j+Kpd);(ooy^SqʳAa)a/*E<ʢoAP/Q,_R ׿5LG0b|DhhRRxR,ݐ⼼||Ьm\M͹YYH<&ox ++7GYYśonY ^Oo?;~K/Z\nu ]gׇ|IRRjaA>M:U #{ϤfM|ށ?B 4 D7.h\hVd`׏uqq&9@"zB\f:fæή8M iiF&Ohhj xX iNNvCC+R]]/ :O>ĤI!)fGBRy)od@P ik 2@hhZQN@/^hh`艦G34)lmkqwq ,,(015cQe.e655CCiwԍEzH†g29NBk7i$үvJ -+D܅,Q eQ%I|.(ذ_Ԓs(gG< B 5 0X@`/ PID_V2%m9ql Ýbh (@dڀ6ŅC@=>r|PsKPJ^4 ->!%U%oljYSU {3FbY%ɸ6F]E̼MuexƃoO>?WWOߧ} {믽1?ECzښD{5`%8}?XzLNwtz"++plM<=P"x42 J05b aeW'i&ڐ G@CY0g( 7;C(^X[Y0Tl&9;:\iHHHJnPWYzZ:\TPZ\dko)C$$&"fܹ"Ͳ5#$AL+imHJLpL--̜]]9@q1Yf[ZBMEU_WE /_[KD\ȸ+`"GiUe1^ؽIlŬ}b^ǧfvkk."ֺɍ}SЕVt2:_Sgc(ZDM:Y me(2$F枒ֈm(b8.B!I\8&3z`usz2s.g ]K PRYaw|G Zт3RИ<2&=[/efWUVũݩR+{FH˲ Vye!^}dzUV /ZOJ1 QЫ颥jtY:knRtġg1.W ZXugL˥tkL ICSiS.~?#vp#GAs>OL$>|>?^CԌ)Q$fex"y^(_j&$G/FG FGT!<%{Mv>>~ bӔcyU0Z1V'W2_oV,[1olP '(PEH!_;zkonkkEYɗ_λZZZJ]\7cd 2 ehyA@|_@@s9Y&ۂ 5T}dK&jȒ(c^j򾀺LcUYjGPR,j cS{-9Mo(V%OZyUK΀78 #?K{dHc`J@ +sBcAެ$MAƌD?@ tRJwl][sՀcTn^5i[KKBiv|)gV5văcd[ƪ.guk-] ՗[${/xabL? % @ l/FaFtJ2;30#(nVU+L/Stc=7rk rґ(xTP˰ו])Hjp,Sͮ,ayfkE9 )RɯVAQ{ǐ߬Woz 4ziITĐxDA/]]8Yuto7%GF Dr뭫#_WxK]+*w9 VFBF"&QO5 e]9qr[|ۚݼ<) }="=TCψ˩+V UC %E0sJe/yF6qʇJÀ',TW"@ k>9YQ= ]W,uE`,[@Sc[_uSwsG_kw_LO~}s]-sCK] c]~GN-V![qUck"Ѡ7(!^g >nAx;k[q]YxoLDoa_'6GVGĠOͪF<0OAeѰU)),݀McՆ*!2P/*({Uީ1X:e,ِCм}cBw9}*a]+H FP £\jA<eTjA숅"Y: pP-JjLz"BSP_g ^t-uU J5 "4Ñ6#^TF1a^ "[/RKZZ]2ʄK}@+:O1 {P"cOb)4DH;2Wײ/$QD%jJ龖z}#SVVΫHA(QY@Ee`U{Ovl(İ2%ex\ٕ%0C Jxʢo$*rE (1F>v0OcZů墊xx^:\U'1vUac\7WJ*PGyK=ò{\k4a_L2 d|I~ :j@>:%5$6y.6*u@ZQ ec6L60 WNL(jF>27P- 49O2s2r9Xi"Im!*P^Ej `r`Lowuմ'4&tJ0 J tg]fk r.qFm,G1 {]ٕP~7+uI; +) ڔ#oqNZ׏>wUUpV #Mou} `aEߘ:RBuZWȋMׂgvS-eښjד6;>RP0措֓U9u m}-]b4$;u$l(c%xoU@[hejfc8*\djTeneN*!7}5.>,Ǽ+#(; 7'T۬蓿o?ŎNZ c"Bٝ*ߔ=}Xna3 "~_k7 2sjaTVL"~L֮1:^N}y츠OE ϸ\+BDTVT$HF0^{ @CmaT4* ;k;{z{:{ j D:Fڦ>! Ҵ뿊F p>6(0ȣldLx3*˗TCֵά(}#~= VFaQ2.xagq(HؿSa&1mPT>TJjJ< @?o3,۟|0 */@K( e]|>ofEƍRq蛀)r*Kp`LZ1]LϢ2~ЧT#$ԁ]_UEAc><O?X/*1?'L3RHR#@וH骈*ȉrdDZNVEdCB&" wC>$nlj.(,iji%ވP8+E8.Dp)x:6/j bd"w>]/jU" *~NsK9ocj!(!YY4UAj! { cWhKx ?;|d]GI`jBC ~,͂{niP\ѥ>7qc`10cǎٻ7;+W̏٠]S @H݆*> tD 43Y3j\,EkYC4ńjyu+2Lt2++qOOYEն?NMJ"euRd *ү # )2?&: /S\ٜY$s4Z)_.\g|x=BWvWspM5i`bH8+a/* a'yjKFژ̖{O nʇ\mm9mnn![3H'O̙3uZZ*tvvmw7WΉA!'}EJ[}]_;%.2ڪԱNz\{-rwEaymua͛;x !pɉإNÝ8599:"؈@م7LsAC"f{?<o889cnHNC(]'ttt644e~qe}ޞ^+kj,.:'^U䱣6vzz@Hg.,(8/..#OkPGGGש'KK?ۺnmiiiBEquK9 a[db |׃8g{{{Ξ=6sҒ0]rFc(Z-Abb<J3nyĂ1)7Oӓz)+Q"%2E/*,BZڅs~udCehIl1==, I|(o';; i׹*j!y~K)&jnj:y\AQ1Dni* ~dzرĤؘȨа?φ($xӧ6K5Q&SQ^vps2 hsr?{&")슡orgy_Ks3?&&p#S^e?R C{gqlC 6뒲yUeBzȕ H `Rv *42}e qʚOO9[K?-L~/y{z__qI)%P> IÇm4>-cO*Is(!_Vv칶6ȑ]gRdvT1tQqɉj8`i ~w)G9{-KnذA P! y^ D#!`R* TyS:3U_ONxyl4go1_^AxM3$_"$>ف_WRUVյwyǜ4 &K3ȰE0h:NHRb5` f" ۂys NEuw/1 >Rt IJi?0 |RPS?2%l圜ii""{{`/1l. ygu[?o746߻>G+0)IZJ UϞOMIZ1 7գ6R/0ֶ'NVUVL7n f3GWP_ w}$Uԙ3;o-~.. hL}9 . ϼܼ'NvtuqS @~<{]>jXZ~+ i|Ujt@ohldz'ΥK\+&%${wsgfVCqBaؔ)0%\|IcOG?8{d}? ,\zKOO|[I2/_74$a P_ DP4H{pyaZ@̩ӫV|u1\4#Y^"GX}! CQa>a ѤT8gG)=b0WBhmpهkK|%YWWkA$BPPq){6[ÖҤ%%(cٸ5dڎ|^*`U /5x3-_"}`q0_wڵkQlldi8X07)vB+YHMD)X-)ab@TWWt! )4>.a>@QA W0`T@(-KFo|B^X?*X k Ә ?:Vb)_Qb;,FGK{Ӄ.]dBO If*p^f8#,rWR6{C-Z*ѰD|a7+hQ]o8V3Bb!JYr-#:@K!7??6/?Ν={<&'C%Anꨚ3aл_VC@ 5$jjwt%$&P1;H5rB[6)jG/_954=(gɌΥ8 4L9sg_~X8)z_?TBށLR˕k%H-$E2!66&پ3Lz'mli܏BCXA=68uSl+Є10x86-lXԥvyp=L3-(qE~S j4 U+ GuRs DHZ|G,[bӦG`DP\K38̊%oσZ~=|$7(V%nl Daf,cb#nJsq> p8Q94ZuZ-a)E.`p:p@tLbWfV] 10hք|"e}J5rk 2.@PvqAoQѥeeYmddY ,b||]T0C_&&]$✽AraCp'eb D?iih tJhٳuz{r/_Zt#&usqGf*D/F.:_ˁ>2g ~ԂP ;;;!Z7;#ݻP49lҌ3ua3y@2J++?3SSoO~tr;.Ր>>Uû+udTvq9}ך}M5i`bD'*T얗᪴=$ x1=䉓] u_mmk@v|w̩Wm-m/UUU9qСC.wtv89 a)D]T .)+9}HHOf„Dr>s,5-}eΎ;:~>pٳII 9r,ljjnl|)!'vF 3Ў niiƋ%E?9m$kpX \{v>x`^^ E_Zj]?j%#"rsr\\aj)))ЯN.d98JdmmG㏧N(.*324{<955,,,6*w"IX'xr־|rАHE \Ypa]1pb(X=IeeÇCEeJ;`Z%1WCԅcSII~~~\>77/5%%*||}8U## u ujllmq:j<ƃg^dcc˼9r46>0dðRG{ۙgbFO{a llm D"&.d^NP;)7'7-5;^UYs{9uK:zzV$/B@Qq١STxRٱZ]m.JJJ{𨈢KkScc eB,$cOӧNehhh/bkA;ϝ;w9#|oʳ8_M?{xx8Llu323+**||=˾={RSSM-MMMpZQ}_> Hrww?icck:t i?w} bbd`g#Ԇ577_~Y&3'{(?)!|}bU)bmm (ɓ~;o1pFT'X&+;cJKKJx>ՀQvSNCjYdy'`M=w><2* 2J@C! 9@>Gr<~T4\.pPDB; xήF#EP,aCF-%5X_4uL]]8y4!+h;zFg*#KCȬC62orC}#do/oww~ 믾_n- ]mֶV(2 i)q1=#0 _@ŬPLjE]1jH>Ja']vT[gs"95gG$QeIEe/*R_Ϧ qB'֍xyOmMIS4#b S'O21Q0]mm'}|o^^Hjij?g., є䰰IF~N@^|3[ې+~珎vv^<_222\\sf;: Qj<y휼ܰPcCt@ 0B}32ғCBCLqfa7rGعb̚gΜ ._Makky!w.e1/XHow|wiXba-2e*Rly gΝOIMOF+SLNbX0?Mae?r0@ٕRBTƋ}\Ч0;::`ay@+P,iرc? 97!!>-"81bzZ_~YZV=sbbCBC "zЁǦ:T@&ơ{>r%꒒ܬlz:݇".ΣKjgNOUѕPZZ mد922r],WvtC= S03gϥ_\''{?zE0l]C㮝;cb Z;~=|&GGϾ VvԈ)+.է9jxW:}GDrհھF >1|Im"7`.NήPK&ւBYЙ͝z-gφ°oϐ׿@440: ڊl,3!Pd ?s=Cv!55啕α( 6eĎ_]0IӦ 499O*U͝=?)-f(3PmG9}Odt4,â-_,+(8£?8'P07@+_p`O W$ţ/L:ee |y3e\*=s\4b%ⴴ~YzՆ & GP^^ a?=:}dooԋrAWۿߞzj9a8FPp/]Aq|Ǐ_ëW.U{{BsϣjŊTO(@ Kxx'j*޵oS'MQ1skNNNCw{\'._gR2mT{1… ɓBl"#an@PCŋjy?qF,t3O9X^`H׬8ɕ s H 2.O> xɑ>g>P8 ,&EHgW϶,-_g͚dbbIIWK¹O?7guߺښ-(,ˣ\y+;`()-v\SݜH^T0B[ZQX[`B*) 0"*&*:zp1_`U˨buN:Y_O/.9 U3/""<ҥ˰j-\8jmiȸQGEhÝw {>u7Ɓ-(,5{ ,*8t?knA65 DenBEv3ذa괩"CC<NB¦Gu1﬛uG !,|ãi$ ~CKb?KdDcVUT|׈g_xVс)lPϟ;;c^z_Xd 9yߔ%AYz뭈Gr??Oa"욈#E4w??C||.5Myׯ׳OQwk߻gyϜqQdl7/1HlCX(@B,\a0[أ N;p==jef1z!7Ww '^l@Cs Ez5PCjP2(tJVE*DWJRc%(1_Vajd~Yil.΂/b5!AAfHTG/1AV` 7ʼ(!c`䂈$ `L:,j`h)ILnG ,e$M-,*.)666A jW/$b<\NJzex)1CYC#[.553zar$Hw [zJ:':N_3瞻́u 8(]s`Fɤ4DA`!=agm =azssS@P(B# wœ|P7nw>z4( ͢S ?9xnOOOeULݏ?W\̺z:B$k P`ڵ ` =}-"]@OR"v 4 t]wCYS[냫 ln]Tn~A]]-N1%IaQtD[Zɠ?f&PC@ E2ߌ,J|3I-^mm}s^jEgP'M\bΠ3-IQ5Jj:;:8[|'~EVN6YdICd/Gr%[[[zwZ_d#C&)C'ev3݀Xxp ~ڂo~;rd|ѧ_"(]ҪMB--#Ub ctOo?< UjT5}/D?F`lV󐞆J94/2k*>DKXWGĉSuuňtw}UB]cx0%5 cv)5ްB}DB9e1ֆ zܭ$LGw>ΐTkT,a([)E ]=7D\ס:# cjfZF}\Ew{#Q"(ɭmgwiKZ-Ubxm}Ou`61 X6)@UI&Ui` X{h MT\]!u+nLⵑRW[Pld@6 Y:f.!BI`t<)ȟ%P]dd?$C(_TioINk x9IaMQQ1ȻH˨BPсvI&$K+ ,@ ,2- wmM8$.n6tsP 1™M]-_gϞ~ܹ >^lDf<ΖJ: ڈҌ0$Li[ ?w@QǾt""5VH4l̟YVY аP"_,ęo|g^40 QY?XV9*|/דeA2[6vB 8 X"oo^K// V/H ݀ZckuV<؟!Z&$+@:x+PsoBT񺼲^6/o{WK?L6ܦ/~!_CACow&}J͞#@G::.`Q}@׼|g B(~7 ]F=.zytp @ EY("ˤ+Hjb xϺq02-?f=Y4{B_"մRVNA+_!a0\A: &Rq:*8ޔ [D]eK_zp<_߫kʇEQ VAfA$xW edbv>/˗/_h@R03e&9tx#FFCGg6,]BVlCukja |Q徨Uzs56mQQ1&7% \UW} .D̿uO=ċ=q +Rs:&Huv |+e*{T0\Lj͆#9w C]z$`[JK*M?ة%32/æTq1k꼼}k(#A|Jj"+GF mqW/y]TFq8''GV)$#hSbc(Y]Yk J@!,z*T.{2~eMSI_`X=A(W3~MaAFk52bDuw'gbXeG K~aH'|-pxZY# Gd'gg$#ԃY^QSSQ e)QMN/+Dp-)-inm%#X/^ îjW#*#r],- T!hjnA)2G`s,(;a:O˗`A*FcS#5$`uQ");\ÁPney`@ ;E"PhGXr,yBDzZ Di#H@୅ BW)՚j@!p%*aF@qb7{]0ȸSc2 ϋD6Vd XR1%#cTA *zz}(&_ [ċ'L v2Pkjkauv|<"Z1FgG;BY݉~?Ԃ;38]bHd! xXX? U74D[x N vD:M}@D}=d١2PC@ ?<)YaEyoyU@`-f嬜¢4*UΜYف"/jBWwOWT7$'Bsf0,jc(+((ll<=ccc 3/fF\82t @Nb :ۑ_~. 7 qĆGG'Ģz?˗grKWMEEE߳s'l#p7(` 4M8pÙGjrGS~;\My!J.bؾ3?F1]dV} =P7+++b!?~B~^C.Foo/1;sgO>!4 ApB;w j_›3w.bׇܴMϝ;{L}]mPp0ђq@@ lgN./;r739H$3g:ۯyEmgNApss(xTXPsi+=59911E(}k\ rNvv~.M!9Y_&; \O ")H)%HS>ackw{Ѕa;#cbz: N(\Y9ŧbOE]ԋ.D 0bc/pb / kx(m~޻.B ܯo߽~ڻkz …A-Yچ9(wXƂO)s̙pɡ3_Tx8ATD93Ngffr61{\"d;O.ggC緵,P?++MHq!A+%ȿ~6R/~SP_O%GJpXoo\Bg̜d3Cʡ߳onAL搁p D] ũBx$ϝ3X&1%5UUFPs2t)),qrtBy%XQ\ U*zfىP#(,,A&؞_"_: mIyNQO+mLRpqu/p]OC`^UM%2{'D047ϝ=ya(d۝)N=[myk맟S9d 5Y"M법gZ[k]wڛAckMHX۾{_>lH@4Rϝt?HG6)5S>.NC&48I 肶}7ΞwkI :CEw~EɽiSv="$jJ<~Ö7Bv,V C?TTRn{Q*Qd1(T&$e XҺu0y3t);w}yA E%oh 4uk clnAB;{ǀ xu˖G`I˗/;goNλz-\@!) B @EGWEr.o3.HqIZ#C_o޼%4OiҜufA~?%3v[o>$&&~0)@<zM&8߽y ЀA@w`<0Aʜ?ysЮ3{6QeMB"D ;7|罤d?,x՚`?>Iݷne]`VG'}󞻑[@ϋ?@DȔɓA,DJHq,FWh/ͯ\=$ h /BӪ5ݏm{}fTu G >ѝ`_e1bW}k'1 \13FTAp( ;WD#b,>X@E `DDwM999C8b?p7R%J1ϥ,Xgd{1GV2zKY9R(;0D>ߺF٣Rz?7R$=<}y( )AI/+5c ?o&<*ŭ 5i 2eʆ kPnjmwr쪭^|-ws!R7~k^y[nY|ǝw@@;Ճ~0ꚪeo;ګZX<3 }|U^q+/P'~`=E-Ɔ??ؾ-[f*p[2.*H:iB@NHGE 9fn|`#y~ &ʊ`y1|iUûR\QY$QEB*RC3 a\}mi˝ªp*c#B8Ed@~Jf") {_p}PV/vo pOg\&ަ'2a%p uut!LrtsswElK\"J<}| áR4 wq sUWz@qqq~ <eFFQ k,4C;ERP AQ=Qj$cW`(+mlnf`dAO˜K6]=:M PG&hf U# >qC=~p2։Tʪ -m]4x360@|?hInvŴ4 n$F$fVxOQLF?(T뀋amE DU؋ҙ"] IYy '8hߐf-_Yj@ggwA~E; ]"*OƔ"NJ.aVX#BzŞQra(f-mm((Q TЌ%M &Cn޲ ~\WW6еbk \TA'P#譺P$uIF;899Sj!%Qx5 &3-K{dK*LR⠫*=}'g'NAd@wsS3prYn##GU ,.-}Qv{F!^׃Mx'ZZ@ZZawIwQG^傭mfl 7`DT`DԘ0ZE^0#P&!v+%"v'FVSVZq}\Ч-3p?H-[s mniI/,60П2c /ϋ-Ξ:m;}p/7򀸵bCCsp߂"<.*:=#향K~ikgjwcbJ}|qz*,*571f7z?~|z?x'R^Ǫqwq"`oUOW! su ","<:8$Ca]|[[Y5yРqj!A53jS),_RM Wm##RmKV+El%Y&3a^WbׂLJAep|BǐbĄIA̿Fܪ<å)5ΞۻK/`؃] Ȓ͒lU@uo /Bs=I5P;Ө^6gMTm^Z> @?$ԘT8,"Y4.IFz s@c_Qu1.?J1]_=Hɡp0/`,p\--A&ݻ3/='UXq< 1y5mƼ, Rov#_Z?'aM -[B* ZHG(@'Bi$#Dzm[_x@GpR*S( ƏTR"%`'1͗Uc ' !'Up@lZ!=eR*c|A^DLihjD&w:Kjz[onFJ.(F&?<29sRM>hϳAQ4ޑ$zޕ]FJiJ |W:%e8^MQ+DGZfNQ(foR"ZH[b } n0E7gClQw}#̙1j]=_%ׯ_Kp-ϽzlSl3۽%K-8ϗksSW7XAHC!O{8u,6'\]CRzDWVH߉lkCw K81))--u͚;l-PnLEζ'ZW,.\`lfݬkaMdCIG6|\.ш٧?\(e+wp.R67 {Kj H751|nw1!4!TvqA<]šKvN~"hjZPT4m?ψg7dX>[ I_󵳓E^IqiEe׮_<U})!F| /P_mx[)%(rfGBL5+;RZFLJ }NYY&//U!,FLRT*GeO]yA YO)SKyc&ŅaPV\+QpkS$ڨxD8Q<%hk9c U #%&:}ճa1G(#^SmʢO^*aP]˵aab}ѧfU;#]OI]K+ EDƯ!}PG0&tnݣ&ulpvx#{"Y>Zīb h ~u&lEC]12@ek몷aU &h Dʉ6e#r@gkZ[ gPI?#䘤{=f$^s2@vx;)Q"YIڃ[ +u=D_oM zST'Na^Q_^6^}ƻX?@=%vEe4[hø{8."dRjJͮS/)QV)Rchۄ |"WGIg& NLJĐRjt†4Y?iuKU#Oϰ8eX$9S tהcgWO7UBekmu̗Fv$ܶVy)',&之,/00+UcdEd`GR7&_|F@| eIP~JbEL톢H}25*Ko7kP]8QcT:I^zڊG^-+=]6WNd;RxA0olX1vP oed ܰ+>+ J $)p&Cg)MDV^nÿѦ`oлZ') #dnךS 6sImTOjXjTK{1O='dmoFp=`Wp͊?UvvR/^'}\Ч Y"(蓁z2T{o@d]*Bp1]7ٚ4r .o؋I^FaZB6e }mvj9=A"Fk"z{jjђ=HX'ХjZm)Kr>arU!4"Z8v]uН*j4]S^#D ݋wj_>%i\'._<15 9 $KI@ubЏEh#Ѹ} 4HM %АDCZ3Wb fW } M-mۿ3))MmǏ055173c&mq?:Ux@4'OW 1<.՘(=qB e,eh 4*++U έ: wzj5PC@ 5PC@!@?K|uww@IB$].s!*%F_Sgw۶ڵ oF E7@S(քm#?h+J `W%k@2CM@dL!t6%Rf@Vd~%I4'ș$`tE$І!%+VYXr@]M-ޤ- {B@UHeB47iC7C F45D7غȰ$p voo(+@=LRIzk27&L}\7dO* ˵}B*Oo(DF--u6:C][SpK#8$:WQ-eAfFMKSp ~sgg#0hhJIV) \7P]] MWWZ&)WܘP{왞C}zeNIzKL`]Ev74a@TUWuD̚!U>}lzgJ\P?9%5"2#46"3ʽZؙៀ@Wg3bcb kG1;Z HOz!T` Ehy0̞;w}w@$㑆T,^5V^Yo^cSsss3)_KpvqՕQ{vFmkk{#zzzO>,bQ <{BB|;ipWU]8o'aP@jaոjo)+-/Y+;O59[+f.Be.dQ溞=>^vfo4GwAj[V}9jO D5dU+5>5een!B LJJ2y6)c<\Hi<ޤUdNC] & &Cc#_3gvt$%:9cD62F jF-@DYhGZOozg[#30>x\ E$`yEN]mݔS("F6 6 {J); 1`j,qqs# 0c[40)[R[7YBfLD_tArNbƁRF)`^,03գs'`ʞ@Gl2"ua>4 <*m@N*#}}h944@W9,4JONϰNC=}zn>cL2 Y7{1BX_`p02쓞T$:aSSّpa\%hl}DbG*222 C37S; 8#`Bx谿#]EE//_.\631"̈qgB<(6uAaA&Fw;C}GƦ'xd<vTcpԋJG"\) 7+oX23AaPY.` Ea tut>Ϛ5Ȑd<44/ጟD]C=]=4܉Q)U kkkDE:Ap?(,"Ԝ;@1~`<؊٩zp,+¬Ky. &&%&vuv _6ۋ hH,$tgogJT$Gk$Lv~tA#Lfδ=IlL$H{hRXL(2 1`e^tb#cS#>`w/yQ 0}$pLb0Q>4wL̃0Kq"#%mR2c ܃z2h>"d8z옏`@/ g3f鈔OȺ{z0G;ppY"b!`3KUGO;_hH |m*-5Rl, 4p"oNBB"*֬ä WM235 wGh&ܦ %u>(}jBOK+B{w6&t̂.;a{9j>Q7f+͆1so7}N(Oz?#.wAƗf\ںP}OҲ}I(eRy=_Du<==9ʭڷCO&&x$orAу휜}gg8:;YXj_ #>;p}]xܹx57'rQqQq߁8=řΟ9x>0b9bRv3YYY)IC+fΜ446 }ml||zz&FƜ R\c'OdgeY[Y!h<~UUegyyyNV V}+CcSD?tB\\쬀촴<"̙,4Zyt{:1$λ077#0%~b^&&$aA?gΝ+/pvqPXX/UJ3YRR|ؑCin9 ඡ9:\_E_FrccCN `OOM35ζ!Wtu}ˣǎ:9Z[mmkbjfooۼxbjJgacg5CgYYٮϿ8qL[S,_C}l@g׮gdjffg3Ł/xB <;'#A]]bchH 8ena9|=bLLEegW7 K rl˻{>x錴Tg˨L^^ײ|e0664$&&rOp϶:|&f0u(.&:;3 Yw} l9A*0ǎpΞ;rQV"rǒgN=99൹řgw|}%$kln9qؾ.\.-+wuqwsjϗ99y]]-MMyYNfLЫBIϏ8Q_2Ϧ߇gOC}lYm G-R@K-R`,pFMHdTsE0sDZb_%;jz'▖KI;>rEu͟}׻w'&$ΎkblK 7";;8<?uG+lmCSlRΝ;[[#FV_|9Լ&ddnnޙ>S'qI.坝]/ܾX5k> ,Ysg} @zue5`.9r4@ ={bGOMl|һ[cD͍iC2ѡE=]]8w`\]:b=cjDڱsg]]=lR,;';+'G3J6,OJN||=9-Ԍ PoO YlXŗ{JK+`+9tr]]ozpgPc}]nђE-Q}6+n耤ڄEkI3$>5ZI‚ښj828ʆR38f5\}~K;>4 (0ONMohjc)xt`b\%KB2s|2UŽ8uҥ(8q P"/wp h:`B sC @N|=#=sNDE$;>\X|s OXE 'M, J7)%Saaa3fxx#,nHEx uѱ ۶WS[`O>ގ~cbΝk`h_dSƦfG X0~SsӶ>/);1/L뿵 -gϬ/ݾs;|CËKKw a u)V\/Bd%"\#`2]S}ZاM %ƳA{9j>Q797M/iF컞DgjN:ysľ1"z_0BJ@D?(lYŗ//[?u|(sKyW,_ Lb2߉D5 Iᡡ?cvp~O/\}~A!!pW޹?Lo@sg.!_bҲ9s{P8{'="x̊t XuM(x7nXX[Wl?$$8&а;;[#˖/ˆZ[[ GtD1DGG"/~E/PȎ ސ`G'ⓒ|%NVVxifORt… FvqrJNIyg3"௰hyhX+Lv^>=ɉlFF ߡ~3s\-._i"@h}}E"ۊU+ LK0S@;otxhHĜNp @.3w~VF;XCs1& 00E)I--֮b"%)fE4%KhЗދJʾ˖?C_?,U+0p]ޯ~FvV.**w~ώU1#WxD7$8pUa!( 5?p)6lzB aۯGnյqgdeݺq=lEId/O6H>⡇mа}]Դ4\!Kw𢲲@k@c~١5yys =3crjXlɒ,`^QJI͛^7~СQC\\V\1'rvhP@_l g>ЃkoY> %'@gt#E[G̙sOի]C_v,_N'jG[CF‘~+g[ZSʈ&Z?/#!&MMq AOsg`O~P9:޲n h7gfl|?xV[]}ȿ38ʓ93<k{*+_xBBBX(_p Q/߭^Y!TodE`I)M ?wA JbBwtA=Æ|-VpiQK-R@K-@<~um]yinIqI[g1}{[Ki)0Z)bv<0jmlxÑs,D:3{f]`ʵI FcQkj .#, I)͠w0C6=/sfuvw6fff[6a1X---X=P.𶉱+ME ûe::f|J X2aӹR9K.̪*̠ZWWƺ'ҲXsF88::B-8Jff27 [W5482446@^!l)E@oB3g#nC, ,D5?ђMހhR@K-R@K-~`|sq0E~0]{ٗ_y7p;+\dn"-f_%} /n҄fDzwup !dSަ608jR4S.ˮ7 %7:u!?˷"Yrt& ưE(ajUdllb~f#++-_<ܤĸwֻ689-S>KxƬ #G Po~ $?Ҁ4~F|{Qaq_hd͉D\N4 ;0wP]vSH6(@NiOECXс(=UK8s.4apVk^IҁNܽ(B,--UԐ#1ՉΡ546E53EC=@D'NݝRd믣|o:sF/%KX!Fn8>~}+j1wdNQߌX?$$,wdXMA*IpP#$BJ4 _Frr\Y{N}C~/LbN-Ҁy w8F♸ΐ“P퀘ظ^o`sOPCCJ,: xDѴ iY(?8C3X͎>_zwxǝ,B@[ AӬ1R'ۆ_Q:TeLL#: pft$ʂaG{DHH!lz!A{L$ Zx)~UTFK-R@K-G)#+j#YϷ278|?}^z7Zr Pqbh_YΊkt-;aÁGۍ7λoog;lۺu"=8{GsJίȲEhTvs: &GJoWWy̌Ɗbo%mmv)&Q~x ڀ.֭Λy y};o6#2lYYmG8cVGVR JK?Յ_Nj/>c.:l|}=[nkii}xKHHVHk@CàP.RXz8e 0?a!Pz]i칑|}`ƞjD\R*}([GP`ʺnrNQD e Qplb%yOp!Ï>\o=6I2% 7C&8Zc.f%<@1qBHby}fNB<%o]:mPH߿ydL06+E0k|&%WUT^.)e]~Soo{3ӑKѕ3?!=>J ڳ'",?ou V&''"Gboj zdL`:mee TkXWX?7__h~,"1&"]IYAXC:;j,^l`cdb:}uAq(2D.Gd d`՚n6VD@~ Pjim#/qDR; )8/H$d-O8 !0 Hĸ`޼Y֖B)B2}Z[[:;:\.,#&9ҔdаfȢ.t:MD5iIЄjgR@K-R@Ki`& cp3## _Fu:HO ࡄ̾q"C #Y19"H@'O[CG 35y{A8<_%4CIgwowNfFcCK"Q ,ۼ/{PtDV545O~XDxeE|u ̦_bT,7Gy3d=D]1rc3c8gd1(g2aX|fxkx7z{''"=3,2EEX[! bML:(v^ؾ}{g7eb?q{g2lz4BK t}E6@>ggظDz"G_$(bF/rf>y2&::99iW{<`9|gϞ?p2Y~P!l$;fd|ͷ_ 4M=𖫛!S22OWDJNeR\7_#$ƈ܈\rg)F8;' k}ZJʥK11q?ӧ4Z+$BEl21RwCko}GB\بEsv%!]mlm055G 2> 6'B{BII );FVvnSc3T'12/j6jԪnjhZ h) \z)IPp'b6ޑ7=b׮iQw?{l4d0gr a{d22G6o{sx|u{ˀBuɇܰ1<)BJ悎hkNX+ S A*5fqd A`N"Ĝaa,ӿ}O=o{&U.Fpw-,՚))X/e\ 3)["e=<'b܈DGeexXTbD_/_i_y_2l,_`)w3nD;(Pb p@ G:s&*z=}}n߁zo]_zع}'ɢ%)M,NN% -〢6r"@7=}zv|{5lxa{6Zh;Pi)yD΃8O=¿w|[}…PBVT` &'adG{>@ s0 l=pm:V.ףC\l>\*@ f iE^ 9Ow ##J9 d#)XCWɕ F^Cn<*IPPJx:xΘ c-YZYU+z$ j9B0Ue?QRÇn{._obnԈ89otwUu';w筷?})#ӥ? uMoT sB^@͔'0p,ڰa]fv_:;>3h;axIXXtP |oG\("b?q/R )ǭ%>-]qI[ֶmIinYt<}ں:Vψ0D#;K! )7>A\CJ ~f|+ ]}ET}I3fMBAZxC3!C.@#CC %婰S::dV,f/B!zafAx<.635śb{i`f98450N@;mX5013520$<.#ò\'h( ;zΞzX1%z-)6[= " g|Ruz062 S8F8֖nʮoj _ٱO3PڼoikknjBtcVV>NI_YY%'B}MḾL;Z+:>D[BHkkQ`ɒ}}2sKS$/xx쉠F`!#F v#eHGȜc;::ML!>C@Qvtt!!ֶEDp&^J`Ő^iKK+Zl)-r ?.]e HO 5 PΆvlE D&Ɔΰ f 7W`))!HKu65$2wYyuE=P,  I?6K@&D0_OBiXBQH ^E,C(G jM SƆzp 2 [(llH+!֥wEEb8!##S;0FFPpYlD+<:bu: Z-,|l E70clm-qgV-Vq'P4#1b6aD/q00y -\ efp66weKZڲJ1 Y4NO}E? A, K VAg}PãH occ`o|a; Su;@><=g#k" #)$b2$%9r͚v5fAyיZGeF$cؘЍ -Qޜ={@F%8A5+;[<+Pf&6ؘ֖;HD3ba~O%KLi,8 x XbXCU|LO Xf61^ ,a P<<QAAW1llmϝ;wѹs]yvƦ0TG66Xj ӌ0"')CO3c/Z$M܋% YJLX” !F#Z{k;Bfxypw嫫6_O9ŜaD5R P=JAQr!s` ^ c0M6N܅X #441=tpbJeKi@#MQz 9^BCDA8#f'}/f|:GAljƬI"HDoԜ5G)8͎ W1Mw,WTiRlS K;GHd>0olR:&0 T6ȧA .YvxՙZ0N0pǧ ryaA6l9ˇze TUJ)k {'̂#fC}.=5)xuĵ/76VVhJ.7$&ϙ;}R5p h*꘼oI)#AAUS T)*2K.H,I$c} H\W[w)6,++;6.0? Ι!(&S}J>dK$$1f!Ol$\ xQ .8 _$`DcEC@`0W)tXY<ج:R?b7`I^@S?gg#T'sAdG-׬}T@t)$m^v`[V҃pv`dm(]4;4 Z$`, ʢ13 #ky"'jt8L&DH[ޕcڮY~rѽJ)Gˇ:4~:){اS\sc]ב- lڻ ]$t.SoB%I)m.tWl_?SͶ&A exUg_.& e՘>` "tM׾紳Oc傇Ҍ1txktAI6C[8`Ð D 󦦦¼<CPH܈ _0㹚+ZW,YVS%VaV)yy RmK=gwIا[j{Ֆ[5'+ vvAA$ൢ1_&<Ƈ1eFI ke\ @9ޢPHFiZ(5{ُypNEBuQsԪƈ1tAg5I꼧'drLľkӵ ZBbfլwG^+W; ޅojUB47#%iQixV&yM`#˄LʜT,>Q}qx[ŒL,] Ɣ/&gDm I7:!,!`(*y@K-R@K-nz VBZ+9ok:^$-U^8R{i)p)UxhGZ h)Z LI䲂"@&wuu+TS0aWkV٦\Ss Grp-7+ ]ܙpx#QR"L#Q6QyTڪ`/149% DuI^B]NV*i[چR@K-R@K8 K$??k`pJFEbMd-7| $ wlӗS<yFC@TM "OC,=l!ѽTfj5N&\Z h)Z h) vvuVWצ,[^!;{{W9ۊe-}=_Kj0|P}BCG.9XbTܸ]顑m[>LB[[0Vt`0j뗴wFO,g?>D$ࢡ?57m9A=XщPYZь< RK]=T49Gw=} AJb]E%Y99׮311ѬW<+bvP Z֦~?LAo9|,s`ޮ e g4bqTցTS*dm]PL9ڐcZC;XW&h4! fvLZ h)Z h)*[yg N˟:;XZm"E=]]S'q 9/]9}tO_o:*k`V9b>Im]#4 } )6X/QP)r.O=MLi0ERZ\o46ԓ: wpwߴφzp9scu-ePLؙ_R_[ݧȄ/ԩSzCC#쨢(yyޤ_geyT~OeGz>2OM2 qMMͿ_‚ \(f`ŗKZ R薕V륗r…=Azzzљutv%w(;hΎm=viАG&TIIzLGӎ_}_yy<'75of[K.DVu5Ӵ/ΩzH۟Z h)Z h)?Fn|(^ %ɓ)i^00۸3KG%qX \}/IWtLlBb[2iȔT642>wLjZzVv-Vh B+a(/*(J o޳t }?n|g@dbK&-O [C!ulbjZM PR@K-ṚaY6;tIH?{qc3╫W/X(6F^fuWƒ+&`=z`!B˩ںzxwyTgkc8R{[Z:bXe"ؐ鎋uvq30Ξڪ{|pɒk׮>" OC3l[7X/|v~ `XO~d & `DS|pd> Tv~B//]3K[CЀi?#VƮ0a cnS3E~.)T)iaLWg#tSZ14{Ge(fCUGl熰oQ355 {}Vsxc"*e׮.T߆|اd p[]SP_/wt3C?rkOwwo脂pGUEESS qTŔ鍉qss Y_֦oht\\dH5`gӡ\ܒ tu'1622Ays1Z3˖-:3 &|N>|9BG5uuu}R)0lPdV ~iF@ -@ b;o9882|nUՍ h#-=cŶ `sK;wS]Ɔz:}m-Fmmmx\ 9PH:Z{{{ 1A=S/646TCEQ^VdR$J226Ƥ0$@9 ZjKYM3Hs_>{7%'o AOj,sSS/痚QL^ͫnԜ,]]Hɩ/Ɯ9묻ۉ'?ڱBL Npcquw }=_}KC#;h1(UA0O'$@$}}A@Vϛo6757qb}܈+ks8,-+{ 5+''{/D_xMA9L.ee̝;8ݻ@^'(4q&L]TVQmSAx˺&&T+޵{ob!^^>g_;;ރeO0j@dcxI%yQ;>ÁĔK11^Co߹-ѲMpsvqrr C{ѣqhڵY@3_Ѭu޽qXD˖.qtC-8pb';v$$'Ԑ (5\ s.}' I1]8w"gϞX^ΎH׿x.?tD!I^?Bf8t(R,h`ccT`R==/Jyu5.F_p!88 ˖w9zDBlB̥r Sct@o~؟'defE151A㧱[" ZCh֬[N܈NgG$c$?ޱR $-.>> `^ R`oomRYY{[?u:!>!E(kN?8xHBrH576 `,#v> 8YMiiz'.ia:i1 bPN㼔xuwt-sԘ}=OI%| ٧ٔ5#eY/gt󋨚͘5 A{اά[}ߧgf#= G̞x`lDGDGΝcfn+r^wWĤ$T)P o/ź:\XXGݲnݳ<VXPچ[ցшqٮn0>zw֬P8-=f%'yzc<>>pT).h"h1?Y67w=AC- "h-a BܼMWrsutGlLDD(6/u睫WhiI AN&3{ {6aJMN/@ddo"s= Z[Zc.9pvt@Hm}\~'V-_(PZCijF{kkoSgy7h#R@K-R@K-7)'"lKJ,M"χ4 _AA/1yJW9;/ XjSuu5xU_~~k֬rnV~łE22Z2ba^rellGMW::vv.(B̿nW#FaqMZ̏Z1'%5Y687ݱ|Ŋ@;ŗ_EzɕXΎbxy ~GHB_΋Zn-+y ̵h ƃ#;nր<11yEEAA^pӞghSSv>>F' 㺃Ï?8/r^ ^"9%}?g`p|iR+ ‰\qUPL3'j[oop!1%ePWuQPWGZacPP5--JJXѾ)(*jnlܸacd\07{/܁o[om5XxC>Ï'{k՚𴯪B7ct+-z.n֖f>^3`t=?* ?8U;zG e=$RDf]&gϝG$¯0sn ;19$\T&OUZ h)Z Qia#ʈ`755㙱a#:v3V߂pF>XWʌ&T]v0>{zEj::5'JIJ=| `Yd,K֎Zp =A0$ ѫ9aDb#]1lw|1Al5X`Oa҈LFCr Y&*~,)0ʇUy^,lyZZF;}}c# YP_W 0Y=6t(Mv4f.&Y7P7"L(G?#H}yp>TL miR..0V՞9焄dF}iƂ,ӈmmy54f{8Чa`@>Մ * ?t@_půEn,"akQ,__C ;!՚QLY+4v7SZ?%'''#9YBJY^Vo O ,M!",H6< Qp,Cvnp|>Z@o;XF+F33W8ƖVk+90q F[#CP$zL.^#]l*_1X 2~Br@ G8 | vY3XB3OHd?!UTt PGGG 4ә5(@$VP[7j)Z h)Z \I}w|>|,eC};۶9w.#=9r!(FgndgةY8ŀez͍rcQ~|@4xqegf9Q2 ~1\7#$Jy4FRch0pMIH̒ "V] Ů0? `>YCG%I8SհH4"y[|AFRpo/* I;rF)x -;IlQanCBc]Dm 3sSl'xJ:# R" RR@$d2tEC32THɰJ;P-R@K-oPt`(5=uڵFH5'r?dQ5%95bO>ݻim)NeX&4DT`}-)-ۻktknn =^}W^?Gq[`;*eHOയ<.Sb: Dן7sVrb"ZQJ 4@u+)`3>K/_hzz08vj\Q`U~'jD/nV<0;a^iKfdp"Ly ބ=`y9+QFa U̡\b]'>!/s碢IICv^xԔ' \z:0b-瀖[`0C[;RWg2Ux+K1Ew`;@uw ~ԃg+kki"ŕt m&Dp}3h[|;9y A˯okTUTPzFmsULĎKx'"Xlff>84+Ḕq"{-0 @TqTrT0s^z!;?̌g~4[V/qFVF`fnw(:uICRNät2UF1"_|_/x(A HytA~h_DF%õ9\IfJn Ckf2Ť$5DM!DUng X03`9Sl!;;!=:|^KϿa f ?EȲ˽`$ǨH[@6١¢ `(ƬĭZJ`R0 ~=PgEbbU*7#=2R ,ptr4#gKK+fm|071m@-@s$&'=9(.p5CԔk<'ޯQP*' DtQ T$Kh$\~_AP+9 qЀ,// 1X.5-K #AyQQ -]&lDQr)p5 ВԨohDAԧ@-=8 tY C{8jL*$tݨ@/* }dĘ;:z.D0 ;mPtu32΢G< @ڨek tO9Q""L! #fWQEU% KqI)ґ-"9@\<_YUAF@*)gG_! ")9}@6X ȥgcg z:v:;֥бrdq7ņ/9%6/:98ڨKfVVeM"]@ܼ9s1~څoSm*4_JJI:5EnQT3qvwjnh^5ѢkI[ )`;cnr0fFߦf/BO UeLMt)ѸkA"'hjWfC՘jcFSB ,&|Pޅ ff|L.& eWSB x-dNIME?T5 3>1'vw.\8:;.^ 郳 x(ZGal=/"{UUUrr =f K[V}8fwwvږ؜AJJʂ,,T\_G/#=j!2-bK qomn9t"GG[cKJx"##(v,*++;}i  :<fg畗[ee%KfΚ\z%E99[ОK/XАُkhh_k,.+;y$`##@ǎ2/#Jw._/).K\x#x=efHmCC+H~}e2//83uIMNB:NN>^YY+-%Rٳ]#QzUSDT87CK )f'($y *ܲ%KlPL 듧[< /+#8>-|lXQ15=rqǡg'ʕ+PS -_}E6mdeeq)!LnnaqR 07ww2ϛ7;A VD˅ٹPm\_Nc`*/ Avyn0ؘ[QYYTXj|zҁիW!cTZ'62/^DLT:3E(6ר綶4ʵwSYV4ȃxYl>wqG@puc}#fdy);c(1WTU-[*8uz{Q"0Z(tHCrr2sؾj3UT\qzO74471ŷH~zzƱ'f'cYnU@%(s^^.BĩSP>Ѓ||HGgw`AIkڢci:{4;jk2":ɝk-qR0T_&\->^ct@Fi<)7-"14{Ge(fC՘Bk;55{ 8<.wAlj,OMM1I7}ΞӧNZNܔH)lᙙ8ߦ"~7u6͞3IdISC-Rs9ԏpfC w?0;aktzAAe%ň 3]u%LUcgjlH5Օ5m@s#@ PYUY[׀<3ܕ!耄p F&ŗ˫|un!P^&λl{ CK0i+[>(0Z[[fS6xJ*Q|a%H>/r#wuG͏A,,u5ծNNj߾B^xK/j9#a_x@ʊ*&+0Ξ._}$졡*ooO/*5_[]=ݍG"$=8@dϰ<#;Ι3xWjf tu5| `l&^>3K/:]114pvr`ЖO_/Wjͺy(#/7pZtquDHx;;{z{} Y_,{rFw-H\ڊs¯ݍ|xCM5|d *"$'z^M %UܶzCҠ݀>&84 ~( #P/\x"ڇ0!|Tp TĬBa=p?~vN0&nsSGk3R# k{f3fuL__(.\gxxlok *p@gתJ_``@<= ME) ٓwPK%2dgK.<<B<`(c-Zdp;/l̛r,v1 9C#P^ A5ev01kGGGjjJQQ!Du5 0(F>x!' _uԈio_gN[K}=ڒOon8Þ +zGn'Pxjil@VȰocC=d_Slll߬]u6qr0yHԹ>(]۔Oޗ3`QelA9ZULN 8CC&Pd6hNSSYƋ>5g1mBẂ|j&$OIUk곂7PNפ6fQGx tZDt<_f"Κ.& e՘Χ<xZZGlo7Q rgYK";:) շǡxR9*@++0 -ų:E6 x/eaSPȹEP:i O"agpeYMq`ut@O)I.~Wm P68\z].H)dWwaDu`eA!:~BA`%qj#͈HPS+.`xD: EvzR_r١aS#d/591oAuj٧ӟY*s碿?7O/W2E\W谵R3Rb>!A 9ED+H|'>sG},q@,^! ,+=$!\!7h OVx A/lAa.σĝ>@VH !JcT!a`Ȁ MMO =9.>.`NLB ;tVr{r$8yJ]"=*F@Ai8(+2 [7,A1 Ś05 dх[ =#-XJO qgEJ>0hW_wvg8\1=$S3 ,\~_=W.:pR*=g$M GA&hCS$|C)q>dO@M|db[a0)߀ x =QԠD L:;;oX2:rvD3`1yͰP DzO#=!\X_Wf;cHѪl'K@ ' ) eSHPVQ)_XWf ];t-R@K-ԦK kkj2=(.aa'%p)GUv *eG4^nT#\\~DqR"|y81Y ͟s\w氁yF‰N)Tpf#70?jwwuVŒdqK3S+k~=r|O tadnafdbѫ165%Ƌ [WU_CXn2: @/,D1 `-Ô "#AƋc<7y,@@gOr>HCA*ð,D|CaxHlpj"M F8LPTԘO_-it6Iq T=#a,S)x2Β)KIT(> h m.&HLg5u`,A]G-<,0q8;ࡕPt1PE:f/Ƭ1r)ɛ421V(#dtLLcQ#nrt-+]?)BN Mܑ1Zk3Dh8N Bee))e%EQu4Hȭ*nEˆT൹1r.D :ٙCW 1BsKԀҐkAo:F3(+ RXf:L?HbyPST =+'9f1cQr8EQ55bcZ(,Ar$ lF<fgmcΝ;WPU^1/^L:l.UWc昧cޕ7O[Hh~hK7*B7! RIDATcCK#=[ccG rƖ\j>-SSYSxr&^g9 oLx PNWhاf-t.Ӳ(i6Ybf[ޅoZьYʈ>5gM`ȏ O{{{p?X%Q93-,f g]r;7-2A9O585kTyoq|,'!nb"ȊFJ+ƀɋ/pg{{FvvPP"`prgaQDC|{!wg'eUq͠pw(:s`L$1|@"yFOfG,fYG6rT~"+}K0NN0>6%^7 P%0[=:U$+BA)?~j M5 g^ǟҹ/+@w\NTDQX>d)., =VbW w Wt@6H* FMZ"w~2]Ȓ,?[ \TM.*njU׽ @Cŕ#j U˺:@k10DA R3&hu;J3>Ck֮a3!U." s _*#$8``Q@q,)MI*Dp+G)֟BBARxJC(ɷ@l%b#8`RHzdC*%>uC O / `MU0p(?^C72tĊ- l#ΔM2Je (l`e+eM@ka7dU7vOFgvJZB?~O5ctH9ZU\m0o?I;1? 8e;(o;i57P4l6N9Q&r$}iG3.his[;!ůsEQ@nFNfsmZ5BF+yo]j!O~FQgž BwRjnJ bM%jKB (A{Ԟ6%e4{LS=+)ɮ`O٬P /Mԟ͝ʕQfpbاSO׊̚Ne/ +N4P0Sn>5;/W#Pif5c;>厄JIr_z*lj<%hap?ȢUL;&nP[@E%t1,j At]/~Xu:Vt tHdil`hbmL:Ô$, O3XqPk;5yRQҔ(pXdm(5QAHbjQ2v)VsЧKЅ-o:Goj.Tp׶ ]#4~uni%:VzjjPgzTsƋu0dt)vJ+ސ1fSF)eF}F )W}iJs2j]9`YPe\}i j=f,1fY ڗ0QkxN ¥:99Ycܐ^W]bBp}(e{AmA -,-om|Y~SearS Oe^˂\,L ԓfG?Dw'9{( YFT5ŕVu7ʨ E ۙ>9.VF@XC^HiI#3W(> NK5GHIPN4} bvAsV0)hYiZQJ3`#~ܣsCاd5558mM15l͸v[y\4㘃\[SM('k\}1T6 &N]QFИAzh' ˀQrQ[tϹOJ$rdE>pg-Xgl;bSazDuY$šH{JS)E>a뇺>>QJs&Vo}$!KU =]RxGp{= )h JLj.T5{N/\ѠHtjObfLx fgQ5wEv )B1Q{J2]4k\0B4; Lת4)>UFLkvZاfwW{\VZu i/iZ9ihUůѪ4^Txod |W7. .27uE} + ^{TLELq mYey-(8# KYVd@$4Θ7:\))>׼/c,:sYrOI7$"8wз:O1sTohz;P^mVrx+EAu{l /M4f aEDeB exU猥?%ʗ ` 15ۗ& Z 3]kEt!t_.M>cTB٧395ؗ-k૫:GjgKp_. AL-w @Sf @Eb=,e9=)ߛZۇ= s~x.S]?%eU]y]e"+c=W #ZXMQU$ ;#k65tK:%C:~=|M쭌 JRX(mOlՙ~VVd*yt/Vy:-dQθ§xMз:M+Xjn]9jB x] R&AHfQ5G4]Lh5]aw-":/RL(Ɵ f\FOj&a;/tZGK'0!ɬ]y+}lWۻ:XA=8;g# b} =1y-1mUUw-eami Zz.ߟVOtt- %3 uY@Wۯ˦Mw}[zk Uo׬w-ZP9"LbI k ](#/ $7ki6kA`OtoJ:.lRaELӸNI_+jNjrž]C0SQ(7!pʩt* SǓb_+eQS5~˔P ;V0] @E T7c_~ױ ~҇-Ieb*b{̲jagOSAdpnTE{1D] >.WnjldCU-}95Rc[L ߳pTG/_(j郟Hd'3<:úP[+8 cjxP&9Ic1jx;PN:U b>:)תƐH`kvϗ)ZR҄ W;O+ ")LyfsD55EqI:U1V7L f5ۀ$RenjBiT.As(|0Kxg%H%R3S|Ӄc#r(OdV}0~YMؔSܹ;O3IMVsWxѪkUh&y[ ?/G⾓ ؗ_#}x8WڙYIANb^ mQ6"ۘS?2ͳrwUD e.i$=U>6+ZxorQlK\MBMzu֏.s_h//dJ/7ܼ>Z(8)pyb @]QA[f;tɺзf{ُ75~ޗP^)Y>(wAu;]Z7'4PMxV;];̵/R5OK1 >j }jا8taGzh,Mo蝪z{&0748@ԧrT&3a'=C:OԎ|xE_L<:/갼>++PE:-3ބ#,[myV 1ăDx!ͅHx)j.a~bR$:t)?Ű;)ޤŝy3wJJ}&&3}sfC0斏>Ga<1"ᙒ}c6)7O喫*081ݳRcPBt }7ŅolPt\__%IPL&+2I@W<z&xid&jc0U—?6DU8,F.mO<5ȵVN.>,_a:[-6V 0͚%G`VmV`k"*TTd7eĘ״.9Yv?3c*CCR@\BRcC#Ʀ cc#cc2ت)3ٽ219ȀTo#11)FT&niiqpt@ de'ypWNd?b>8U466J4#SScC~|ڔV&d`F__RR20*cz{{lv l%==qzzf\} &.\ anZ$RiRRjIq3g/vml`BF #!Ჲp ^.NJN666./<~Y WeeIA94M"h@** /8/:u06>VtuƟg:Q`l`WssKbfdwPɵvpŋfƤ*9?!Y=)B@ S3sL#HS?aeMzԈr ' া*h`` 7/?';Y_5\5J~PueuAa΄$rJ4~3s^Z p aѮse/|[)ŏVvֻzXCg7nIH,xшkpxMQh#JĦLI@&UT( ĥG?Nu Dr_7mOy, ,Fށ?|Jـ| T18|幖Z h)7!gEtM,R6(:xcG Rl-df9˥{vfKUU>h`;~7Ub/~kw[[`"qБ$F͏Z-Fz $ xԘֈyhkA"_vu Νu9yyo۶ukMmxh{(a ⣝;ti@8zzGL}c&ɇfddr}waNq{ڲVYu5eNK&r0ygaЅ[CFGF9֨78]ϲ8P݄T/*Z=62_>_dUva2/ s>_7%N8*-H(?j^1ݗ극}:Ȩ.ui)Z h)p}(]=v}q)卍|7nLot)rc޹@-,'1\G .s=~b/1+W3NHy蘜9|wɎR|G,YP !a9sgվ#sK 7g`?=a9*g:1 ˯ <3=wuuw_QcOJߒM$A}GߪF%ex ֱMN4Ov~fffҋxdhX|̹F&x5V3W_y饗Rzzqu n6Yr{}78<G{vړ644H-yh0*mc?lvvvJRRk.>)%eeJSU``: 3bd?+-m"P' ͒?_,kgbHNG6ġ_&'Uw uHX3 uڻ kѤΰչGޯeS6rQ7f*͆&GvCا섲jѬ3ҌB{ľ_+jh~5ט4a>%25~qq3gED]]FkoYolDNnLoI2T­KKM=g+:!Bp%D/x3!g ֎x`|l\@@̙^aU??j>3hʁ< QWޢ%˜q4Ѐ tZtQ3@a%KNh*,$P_/$(h=-̌EbfR$3A9LܡN$&NŅɏ &0TR09DB,~i 6rq_ߙ}}fD04fC\Λ7sV_1zdA1`fdUeӇљsb !wvt;!<I=$}}.D.΁32oY aJvf9hQ\Wӣڗo M ˖, 6 鷴E+# .C~H* 9aZq[:ˈ^40b "0 w.74޽8<,i5 &X0|`\%2+e@tْE Fv32UTgff-ZّN \\BB<܆kV!9 y.lI k ǰIeipGeXX(` 1I1D(7;f&ff\~=-^J!zDs# pD uG0 T@-R6(X$T4#ײ_g)FI @~VceooMtś_?qVXi%m][il@ꞭK^=^_VTgP p݇SZ*9ۘ^}׮ 8;{3mg:[Adc@~_gv wZQcotnssL__gxL['Y qyMNƨghil϶CVP߅*:z{zؠX $Msxŏc9]l"'B;e{9jJ}7NI¾)G5 B*ؚ2~ɶo^WPFX#8V&&$S2AKJKJu l rB4 6IGG6%5=8$#>>@W֖vWU$Ân )iimVֈCYːT_[eeJVb8 <%)h#⚥& TV!-44#2ím) 6V99I &&,yΊMH(*,k1g#Xi :.\5T_Pûy;Sy&˫*3gPB'*+ml@2S S3SsJ1L>6>Nг8t)6.,4HMIS`Em&+KԔz/o'G}1ցH[P^^ahhlM,#f<%%ri SsS =Vm /sssP'''eF=bXҚhmSH :e456ԇl<=<---yaAg8kkkQ4+@j[;;sjGAU&c| fXYY7h';''mmmLLL\K\P[&Μ9+ MMO?b`yVe9:989n@xlc@6q2+++LL,,15q ./),.)Ƃ;9;Cᏻdb[b ;qc-twua ;GxDxfF6r>P^=on$̢%3f@ub]|\`dY! ex *L /K+ HrbR BKs&OKb[\\o{*zZڑjػeï*<HC?E YE)e]L39lr ?Aڡ–. ?KvT v73 ɻ{jz@'S(J*+sMd]nCq;xhOd5~p 4tP4ZJN7Xܬ6:T/ rLm%^i(Eδ P1W^s*rY㹌yPޯeOTݜ":xM9 oʾm f/㗼f|Q)vOMԙT)))< 7??;7/#3ͭ>9t bq1c3~]MMrzFoS'_P`Op24ູ99~~P`S_oB$ovnA~um]Qa =<4Ͳs@h\qo6VA/Re^V^8ֹwRJ+L `o_RUx’7ƝONM|B jWwW20=aޯꜜ˅gρ0YmM-f旖ێT"ݲݺf@ T38$>!̩D77w77`ꔴ?ˋF8 39vS*##BA0[gKk{۶%&VVTTuta۶mXt)(/#IdQK11NH(vf?=z";7 ˖*G Us玟>hScc^QaEUբQ0Cb#GK+Jˑr8?2]_/ZH7a>C484"7o'KK=SCCB ?@Ԇy@>DYx].v=JJa?q8J̝;,;Z^Q^ UZzzQ^~d. Hq8($0Б2**Ñ`ŀ۷ rvqB;w!ٳUأ9s Uz?pw|[[[WZZP[r Ԓ ϠYP!X8oTРU{TOBO]|b'rlo^+gfp\m''x`.o>z`a S ৤N-lzkG:Wv[&a9(= sWk .٢Oc+MiygSA`vHgԧ-u1APypg؟kgam(ցN(4InbE=SW /"Ƕ r^bt3]y)(Æ;kF\-1g܌څ UWW' y7) wka9ʰUd<{m`pMo3zG{P:S1a|v]';k+}sp.rHKlp]{}߶q颅ՕU%P 4kT 7/;+sFF]A{n 'u `C_7wqEbJ.PPSc;"V]3(6/pwSb.g] }W\r{q菌 wz;g?{B%K0]]sgt]m L"?>^0ۦ&w~+,3THg`'C=g2::BB||m%8_}5_w3tG{pZ9eff $z!>e UHx{yz{xdg~m?˗9zz߸~WB|,\Q̟xu|RARA1xbi2⥸b? w&,FHIIYt W9.)aNOhjm=g>WEݝ}wl@N_Ow~]w[PW79%#xGEΫ[nJb 6/7߿ $'ȿjjh+Z:o+ ˤ8;o/޾޳.V߽y? K]_zםwz{zb _/ v!7 2?rzn…pX~ 6s&|g?{}Skk J]{JJJ|>*tkU?bĆFUp6|r.YhFsHbʧ~rQl2뷵w^͙3<AԬT*9s 'Udffc),*\b_`|JJm-oܰ33'oSa/ulMSƗ.ȩ# .(I#E1-R-}`GӻBkc,|eEV濲*oˎ2jgy`ojbHudq%wahyQU-AX;G~RKwhXfwG?|pXFFbsK䤇<1C)l$.d~dRHe ),rpD “P" elH1}@Q48 (46 QxE1wP.Ɇ_:8F'exJF(ړEőjN`Ppl*~Vw2.@GB]0L֦ `3BވNB4YD W%)|YH7bVV %h*FUK-nB mllp644B<3bq]ZfԢbiiՃPpn F;p&C>lmcW mUe3<="#X۠\ Hy0%p,Ɓ?03SӻvvqU+V[XF?Ľhf&<SYל]]BBz`kEs`P( 7^tJ^:qp%-j@=L!! 2F`bPgsF첳ȹ{Y8KXnT x_1; U||N٩8 CǟmWYEq${'=<=̙ spy ( s!807Z\i2ݴ_?:#/UmMO < vZH8!AB%-_fcg1DE̓4624=)BfTWhjh CDYp{'P*8JJ.G¹sfCQNBߔˍ y9? Ke+WB!x{c]/8(̅F(N vph\޾6o#p;X0ƺμl o?200֦ g/ .tEP ӿxu@pL)&4Xh/><<,T8:̝?{6ٺϘ1/,"H٩^%+MB0{u7 9;VΦ3]fXt~Vw깹3vwjo{=*ZxE ==#\bL)w S`D;'—ڡ/J-n"t??Ut;qM-nM)d)sƐ M[7<$OaIZq\UCs1PޟVܽB?Yv{)nMDlcg{M[[x/Z!XH흲#Io/ُ~{KgK¦w6>mwAFB/;O޻䝬M4Nڟ'CpR7hzݣ[y'w@saI}^K-)@WfA?l,Ąd$,d]1ICoy9,]b)pr#<T *--k租彭[THx)v'RSS[Zavt>fZ`67w9T[T_NR>l֭ζĔTpB^š:hb2ѳ̂H}ǧ[~oyQgLlf`@uP2ՊKJ`Oơ?.tchXwOr1.,Sb.k EWsowǜQB>݇11;(=8̌*"虥z KJx7xz+h5x248Ș.փ8ȑ= }Y&K#=M7]w݉tzl7 1i: ;;] q?Ulko߿~۾j/]Agu3 'PCM*V"I<ȬOیI>sl|cg?8< 9 1y0 XoR#)(I7 ysZi{6X$7zK/mT2UD3%U+Z*Na`,lMڜֺMu*@+;6P7mN.y{ ;wK8?6*ٔZډʶerKzŦ͙5x-+3ʿ;c)+td㙲i[ӫWnj22MPBXAZWAfV/:^RT#uldhÅӫ7gVP 5~ߟUKPGօz9`=G$XY؆H3{OY-P E_tlݻ|CkDx8ܰ9ͷx{&&+ ͫvx{kjϨb H6t>'893yޟV ?Sz{#8'uv(d!Yϛ%N@ND#e`ύPgLDق,%jR*n$lFEFvC5d-Vy&PWWi"W'Si@L(b#mݨRys (GRfò g$Ҥ\wKCˬ!HϜ*yĨ4a,ް#a۶ u0p!E )FFuoaT,1<[}|6l5{.1VUϼFw7Ӡ B&2`# zL5z?Jӓ&(G!޳{ٳf*-+CWpssA8RQIiFFFJr"p'NJ#5.v,%Q\[qLi=B$>!r&ﯳn:$䭅 Ccc̡Z;wl.Sg4RH?@N$t Ӟ(@&f5MtZණNsw9`:21щY)IA<*[(/ 6ILn:h塭fg[B㢠\.8`@ieR`B;`|뮿e!UJi`uCB/̇)h 1lgċu۵mRz3DDD1! C1-Lb mv 7{;cȅF8[X.R\pd](>]TZrsw}3mL!b4/H܏7nM?5^D̀Iolܽw_tT>sǝw\?}*r2ფ2rYmfw< @$w{(g2S(L("^wuӦO~ô C./)ew&yHDR l;u]pŲWsA,%=4ꛚw3h56kLY&M_mP*JYD=E#4DWѹ 1>3MMKM˸yo@2RX,%OI!4 Ͳ+"<ZL`Qw~~/jjjpvrN+hVUlIyo9c"->a"r]HDej6Ip4 JBy5"dsaK9 ȬNz_s)e#=#++PB#[Oȧ'H,bA}]PR1zyX.,_f ?gH]0_~%`[[ J:8bY%=s)=tZOy=pߛo6j̨ dނ}?ѣG|d5vUI(}3ji hέ}ߚThoάzNJND&ہy`1\Ɔ8c`~*/{zߛckcn. /%unQLN.C֑8_oF?`B_>Ԯ,J0<1 ֞,]u z3l7]m .rVwo*lbMe.t20Lk[Dv1eԵ@4d~1%tផ9Vq]qhI}MesRV,WlXuX `CR!1t~; gskT00ޜf;w9`⢃CiYiyeeQQ3rQ9I\Z;wy le7XJ-1==߱}kMbAQ: w! Ȋ"s8ׯ䫯:ߛNi^FLn䞠TW#;PO9fTH Phs \$eiH#$B\z3J(88xD7$%8qjb2Hś\FfpRFh?$O@iHPw/L9CG*$e;($$I9u+x(t,k< Op8_ ;R)U6l7a/$?"@SN$2d`fv-۫+SwNM=;vXW77YZ1X|MU\<}/_Q^Qŷ8:!t ~"!tF+W>z`=4R8>:CӘ32zm}2K{CLaTdH|`(ڹӏ?r 7pIךE%+~_T|i&"?/!!(*(޸aH}zMvstPOHǐ,\6RNTwOhH)ep聢Rba&L@} Ra %֭ssG&LlFƅFY(%s[&Nzؐ޻c S'q26R }A9r`ByY%ڽk7Y'&u"KHF.l(*kkvݛʼn'O<IDͧ߻Rlڸ1''WIL>A jQX*=p?2 ×e)BRu`e'O9{& 6SKL `nf&2e RX+]pE%Rsdl0 &F;6疤1I]wS ѮȷI# h/456_LshrM` Wn!7!*ۀCe-`] Y a3aVi[SBI{&0+uov镧oS ^@?$9UB02^2霶LEQE)"s]9)ۀFs΁ˋ J3++kΜ?KcGO,L8:As%*n%K|gr+Ln4@:RMr $ B@dzf[x•![K%W_}uldĶ[MeL7Hl ̟3/0DU'Qr RvaȠM 6kּeK9DEpfBfbjq.k۷믿ynFr3]\b0IeS*LUGC(T(YϿV\pnfZrzk<<'' ӧdɒf/ ҙ*ڒԩ{.^Ι=y^Avzڪ'u{XXggϞw߫MzͺA9.Ct˒Kn64ff~p}PnC+|s|XkJTJ*DF?8̜C{ .`yd\ppΜ9fA= ɭo4_~܏?=E63iϦ!ߊ) 1jDJꙏ?tه2l(G/H 7͘W_Gs~<Y'&ׯwb4u- <ÆWVTI8 pXwwLIM5kֲ%ALQPLJy_o?_~hE70+-(K9ֲ~9;9HyL5 8?ٳܾ}qnl!Dɔ9s 3;;4$P ,b){30U*]\>"GS':oٴuE& 9aɝ7$P4p^D ++܀znO ;̢eQ_"V¯){Wc vA>R *3KS]? )PhWf tÝh/k|zaj,gr}-P/BɰN {,tyN-PyK t3N6 ++FylyY!|Rh|ߝV(688¾AIk:x}_"L'2s)OWےKԶaE􁑡>rwPWt*vmR1c{'5F IWR~a%NjKfnzֻa vF}xL93PF\ߛ3t_f3Jg}`z?Qb( U'a$t}tE(9^PfyVdPT+ah o[L:~A]ŕW֜W#n}Yr0#ky#xw!j*Ė!jEOKޚ!qsv!cNWإkя]*C{}4V@~*;|08{zxpqFP\Ǜo/s}`Aw" rBC`ޏp 7)Y!!-72?/2"53k|^0#Ie@I `0ԹG(uaѳ8LVkIj!ثw>0kj2̕H<>xᨛj'gsquIN T@"*9+ڑ<$ "ȸ{PH82383E4xp:`;R3 _WOqt{FO`GݻO |"@7qj CovH7p?,j ?5r2AZ)WOy mR=HjK!MCWޞ>@ (.< O91 4:6GS3D8>}_HOK<<<"&: l4f"O'tA.2cD H1h4}mH?HGsDkpt {zgtt \PHMqU&%019K|| pʰpܜyرkk<|vL!dda{L^ĸ"_C}"aY:"ϸ:ˇd2/|.;!,059g60ۧWx&+d A_Q#ؐ]ȀH$$i e94;gpw3c L4tluǢ|o@s|n뮿vA UUV ؞-8$, @ R`:FE`#$~99>!.6ɧ f("+'\BCbccؐ3b0~}zy#noƭ݂d+#F^@ B.jZ%xuX-~--A 8Xpd aۣD3!;?ͱʦoI "< AEمf.8/ن#A7BAaEӎcEZ!4}>\mh(PXT7A9Qp@owE:.=nCJ Xn)cfktCnYus4:"gL(ztq2]A|% әBpky?bߋc0-mv',?{OI4V[J>kz bo{VG<]F5l[ZF&sRkG~LmKB">^Q͈mQAqg~KVqW1k9d$)+eLncPe-}_ޣ) [x=3ځ.υW!h|lYdZaچyӘ@o_7z8Vto]}1[Wץ6x(ﴜl+mO6!ں_[؀eF>~ xKi{`w.Վwju;#zS`p0_~nF?EŅ2/vqdG"Gu"V,딫%eϾ\TDo]] -"J{MG,[^C,.om0}=Єq)@bi捛WZ;Dz uܥTץ:> =:^{Y*A$?^O]C ~TPX{BFQFLUS`^n+Q;oy9C)a ^e4l[I[,\ 1^_?ߙj5;R3z|kZ3ra ?ؖ;-,?(G"WP淥UlOܖ^9>ò"aR*UMhFPO7)Ä36K}lkI7Y>NΈSS67󹵓z RxhukS%1Yt~"ᚽem I.DPt¯P#B"kdO*TnKRʕ:f7&\BF/G#e6{d^Sۆ(dR Sך|S,Jvsz{ttޒ{zx^- .5wi[PҽԐNge}Vu]>uFXnL.݇q9xd!8)9Ljc[n+--[ba^x ?"ᐌ>{GFFx ƛ6K &[RRӳGO.#X%iktp0hT\Vnԯ|UgG.<<;+hbө)'Oܽȑc#G3f4wSb:Un`k^:,\WMJǒOL=}&ѭ۷o `xi~Z(Q 8r^t ^&U ZȠkx`'cy]gV}iҘ ez`4. \cNߦneӥmVڜ-8s:풺>%^&wv>7Һ`=鍼RRNcG x^XY%r8FKq&y$| SpkRik1]TDWZXaYp:Re׎p strC8lsKmA+ʡ~̇FuquiРpP}JI Ɔ}T݇_ mhII'N~N!R2N ,&v(=B6sngXs>c %>8,SJu#_n( &<|/(2< P`zܮllZZӥMmٺ3 -ݓT؝ftLjZ0@lg(,QVgJ*ȫ{]IjL9L! ē.x_Zѥ4D[0u2&=xT|GZ0,#` GvHϋt냓!da$h0>ڨ@14$[j@4v'tkv;;¯D=#@+fY̭' 3wLp}BqfaCMwwd[XBf [2מ(Ffa!?==$٬#aK((i*UZ[ϔ>4ѥ'Z|_O$ycJ1}<{ jϩU5ItQvw~=Fџ)_)WBH7tjN d 7'\^=vg;(P$׮9+iy%5R @ɛT0wdǎ<956 Sb}Qvb20Yn<- Kj%@^b0)M@R!c.Dv JVQ2J <lL.iuuPB8d0 r5tB#ݽLWn瀝v8%~t / E{K~HcKtUR^9:J8iT^N[? ;1jG ,t/PUavDj#aFxǏ: 2]h#amv#6jK(!Q H4ё_mEj'B ź8}~g/l fƄs%ZkSG|LY}!ޛyT0tak E\+n p<*C`0ˊ;I& rY5C Q^LBpKRPTP^T9z";SU*QG?e[zgLpð`DZ-g:/^}C\nD?J-(;2X$VfB`(kLɩosxpw&jسJ(dF_gŧB;s;s;ؽ^NB@y+x@|]Ba|l7dzaM0o%8:5-Mqw6dYs f74ttΫפiXK9L[>}bvi= 8@ r~p y-[z@cpt=^cwr&׫*dWdy5i"'xNs](seMMe %w$l2 q.MLK /# ":YuuRBCe8sNv9`瀝v9`U \p\LhW #j/yp .ٮmG>/G҅tb˪ 6e|==?ZZ]b.EVPxCR p RpMB`r\t A 5KZ2W)EO`|MO"@2`4V$ϨK;AnGĞ yTҰtw1}#EH8}7Z;W\4 Kk]O2ZPն>Hhq!."0"V\P0I0(:2+qN 3(ږ)ްX.>0w>,?q;9Prh)Bk\Z˙vs; ;\̟aKX /JtBAA с:vx7IBalgyٟ QAHWgGs)]s/R5({r_^zB3ED.s8 uouﭱ3I? BplSskriN,ڔM"O 9@2l=@!_?Rhͩ*z02RR+02 #` j8yjn\jMR-0.mH/#QzWA?AnYy膔`lJlem`zSv9,dboOZtq04mW ӬI*@cW! 1Λ`;9Sש&g瀝v9Op evϣz` 6m4J-)!Өwt:ԐO)1B@M?*ɣ^$lPi PDsOMZO_ؠO5gR]mթ`+篋Y0*ꉡI,L*S`[ ~D@һރ])רP( s+^A9(HqA\ b@O̪2tGGxY'2lydT4 HƜ8<8Y* 7 vu)BD*.Rgg6dX77\>PY\_[s9gplI9cތ2"@6Q?a`̉z~9`瀝IX9`瀝v\iĺʮ0mҢqٕY. `ﱴEy t&`Siؖ h>-kt=q KTT/@YpJGLJL @SФvC{9szp Mb0YX~J`q0@u:Ԩt֙as-Ix+#;Mz~yj(9abAx`ۍB}o~:qD7g'R3 p4@Z0uO]1 l^'Fo;=[ JԲ;Z N+D-쩬R{\\X\0op0`pLJfp$ItVP qͽ_WsjE'R4h&Q]5D>ooWBa濅$̸gIP>˂hnƚQ&`Eayc;>;D-};~w.>:K[RZ/~BFjwxեjऍsKwpsW;²N nQ Z8J$F_'.2H9ӥ& -DƗjvb+CzZ;ȴ-ǼAt>bD Xټ`.uu!6GfmϖZHxmfY`M|[k&{4Z-S޺ml`Zai4l_I@7뎰Ɲ.pjR[VfvY GrQ[|A KF (dU sX}BHOH/F8Aa=yT;>+5Mz}//٘. Ptp75!-s3b߹6`3zJgTMzcAP&Uzm//m_3h+ bF<=BL~ NoLtW& r@vAn: 9|[&E^sUj(B. `0T`!B`ob3%e`VX.p"LEw!h wiYH{DbKBL^ߴ႟PH RC\Ŧ HD7 P@IbJh.1)LCPԤ:]tVͷ;PtU/5 Vs΁+tqsZRٴq%K]I[q8$ݲykP?iϝZ &mۺuۦ7T˧L99.^R\T&U8++-Y췿h8tPB!zɓ/[V]Qu7YߨTXZ5:,=.;+{oUWVQf|NnQQ!QNh8_O:C&NzaB*Xi#e%%ٳgm-kJ|N>z,SGjԇɵ8$XWvs<5;Ih23W+Iilhc]wC ?q.=-ŋkkjyuZY v^z *75to])jRmٴiZuʁ/]%~%&K*o4$=] C?p4[!ez5@OoF!x-}j "o0BC{?z(R tNLrf< \{bW|_? QQv;"|׊DW3 9b fFw7!b4hfbS7K";:LRrXFeXʛ``m1k.X9 !>=;sU"بѯ:^-0#d~ɬRUji# gP o)b/os΁+4*5DɒI'Ðgm-~l% ,䤄GT'8d՚7nH9sF.G^[՞hǎ?⋥2^(*((ܳooyeE{{#{'&صg3\dEYo)8+jS)lvԙv0`]fMS KJ]S_jkk˖<JJ-_r̒Kg{]jAf!(-/߱kgaaʔv؋qdiv{iy JJ>2*?B_̌+WO@TupB5kTi2dٳ[@O<豣ll6X gu"[BbS %`4I]<ǺW]=]Oa1q2] y!^R1"΋Рlҿtm#)%/_//$5yU\\߹{Q>dz\e`v2}hPRGחT*IϜa\]ddze\FpU\22#9xrZ˟hLȮ6hRAI[hv|JWEww }XyRqEK"LRbA}ro%nc:+g4)s,A˄ZCMa⢢KsݯjvnC{cT1bR qfYZ.ť&IǏs^~֋"XX߰i0 ظwGo̴)\ʧ>;[y #z~+~y̧|lߞ=oiHQI%Lc3mlR.^tqo+&`@$5lhXϛ6nND*lإ;0^q[A7`B*P(urDmb<\֬]VÇ ZtQC=487إvf7s]Υyt1g˜$L6;_Pp+(.}άy̙Ç s>{…̼M8rxе13NwLY0>RGc]/MRX64ά:O;}ׯbX -\^|}ؙ߾&[{`**Wpw fP$){Ǥ^']gi!,<`=w.L.S@`|sDc ;S_VMoM͵|+M?Ꮫu$=3|w,-#?߀hW<p2R,> -5Q=C]ͤO.}y=K.1$}9(Q7ɱ9ev`;_-:H(b8-S,h:_ŹyĺqΒuaB4DFu""R6Jig}$H!a !ʼCY k^*b0Vb 9AYH"'aAovyAAy_H'QӼJE.:ˋ 5 W5j/(U 2$*V٦h,PƶAUՐ[E%8ꁑkH G̃6 iJh2@쀂_ؤ,Ilp2{ I:TJ6U *ѳ'vmX;`xQjH17(.n gZdmb&y1c *믅4H!BHjj=܀V5W F'P&4J@v,À ӅQ:l7x-$4 g%8@J3XU~8=Mr{b 2aU D]mGDFD<ÈC/?k~h a^j" XUt`{CE1-lNpwǽ)0Bh*{†|ݴ8% 2$,+F "k0$ҀٟLtpCoox;:DP455/hJ\_/ORVFA4-qFh *)7aO-Sb^30 +JRͿ81}f \>P*rn7 ?ayl>a8es q/T>3ڵwŊ} ZPRPn2ZH]hTOXfXZUV^]reII/96|̻zR>RB,D *lynurxiF&e 0^}5G 011Ѻ .+ܼ:v.6<6f9~f -ncc6lm޶j')J%F WE2o)h\!sNU~q|ƅ7|nÇijh٢}5DD^| Vݬrr r _*!aM EovekىiMYr0#? KOuu}k]j˪i6Ng[#Գ]py涻uخՎtmKTUv ލm[YYKKbbbfTUm߶}˶m/ruqd?WkiW޼eˑaM8lR{y]zi r$h$Yf9VT*!$ABRuСUܵɓ.rs}Ǔ‚(h]~Æ Ga{`i\> YQ._f;ϝ;pC٤Oﺵk؉V憅G@1U5]rpUk:x!<<r6n{Æ=9)91))$(1lϝs^;oc^^2Gɡ +W:pFXK!`BԳ[l ;@MMիazf߾}kׯ1]\=\Ҙx'uر?֬;r$AYIfIȺs6lڸcG̥)Hfefر7^xbAk d#Bq.+-==&&z۶6o9xI. ïp?kmw?x('''((wss߷5k}&26THfl- |Vv\U> ?9 t":p4::qX^Yfjg"?/wMGpvv..)ߛ6ܽ'iku&NXzuYyDe-ߺ}ٳinnTaa+Wn۾ȑ#)`dӛ/,lt9Raߛl9u2fcS#x sZZ vw,1#8$lF;wꅾ~iY~4$ڲ@Lj;vn\ pm޺Cσ 3f5ׂ!{v^n}BpRdg?s*w۶nٰq˱cǠ #R~?7m|TIVZVU70cИfeedؾc!!!nnnx#j?}wڳf#G䉓K-߽{bvB _H@-ѣAKr҉Y+ϒRBa]. Af$](;H-Xu>̹e&q # Cܤf OZƌkHȇǡU ›֯UՇ .\sϲok? q*-J7+?y<F2 [z8$:`HaxMpzn5]{jW~ <\ Gq~ w!K(ȫ(YLE\TJҾx A׾~ixnjo5d@܎o#4-@N~#'B/oU-Kt8o{\X"E/b:H2 3 Nڛ(qdJ e瀝vt,1UUEPXB/,-Ǻ i_%<շG\~}32ZZf)N󕟟_g#$:q"_L٠I8L#T[H'Եo-qwqVۆ--Z҈2fw׎]~uQCC=,/-_&UVgnOww#τ# _}%ovs`~fcf$>AUyٚի񔓣Ⴧv?Ze|E]}+̱oߺu; TVw`?wݧ;{y5aP'I]##헗{0!!+;Hj#~G\]g/X? qp56*! LIar0;'w6@=D&g2F %|ymu[Qiw~޴>ЁJ$D@s$!EgoH%f|wSBǾg aيk;vE'Ots/)*Y藬,:0Nj I.u:r,7ꥋ=p˝IK]  [N2Jj#y[kH1&O\wh G7nLFjH=7m޾d2wC8J?26YSgR7o?AЂܘz6/@`L )(ŵ-7/@ƽ{vnٲY!jTk:xO>W)֡i RyШE{퓊Ğn|IǓjkGnٺ/h;:&''Ó}A*%}DHI8r ʝ67 *-dh^yPBlst-Z j[l%:0\֞B8;x|^ۉܼ{-[{aq1UD(W|^K&z9Y g\!O>?6)1O9pԩ3<m{ Z+drC G6oڂ ._"#+YQ\\hϥnH_>i7f߲NpvVhщ',x/_yNP,]$z"0%LUV޹ `ef4I#ҠoX< V#2.Z7?b_7|9|X^(<$۸Qy%no }%fn6-ljTcI,JPV,orJD iR |#v/G'آ֬߼ecfƘ>}b#cgja{駜q~XXG'}\vښ:#WVW?3}ztZ^Y]WSU6Lm]<a0AC>D-lZA?M `Bqam~7\]uu >tǶ`/F~M3YÏ?{a`SeN'Noϝ|w!+VTT͝ {vY1RCր+]`G?2wvrLux^# \zx>NU5ξ{Fʒŋ}<=_x7h]`;˯m8۬llo'z]&sL;7kΜ'z2{eȢWG$=>a\ =n6mںm۶Ғ`8~y9x7(5|+F H bٺRSUv=y LR^Q7 lf_;yPٌ3;3Ęc\xM'#lO:qhx^|M %}zO? }baׁ"Ժ(j}<ĉcǎhGOycx3Xʡ+Af{.&6ťΛ?=ȣdABiyzxh5 WUU)ҡKwB0=d~;ﺽ͙ 1\Dj?Og!0̬%F>c MB (<<=kr*+.~C"7`"BtD؝w \>x^JP A-δip~O?Νl|)h&Ba6n׆u5u A%eeeKp|8?wl!=|tTR~N4ybtsC ՕٽL5VԫUe;#A"qn:C&>M H`A2 S:WM^y ,e!y:/w|h)`OIDf,_r.|wJ(peO]o{40`cw=v;cw=j;c~~_XgDž|äg9mc *UO SH]3;FAaw`(T|LBX0):]jhuSw~u[XsJ39un3mUڋG}+Q$yk}!A Neݪև' Xt9ᄴy}6ܧZo2[`}iUQg}!rLӤ d Y | p !RDBˠ-v9P"X)s9:9I"|y nZj̹@)΀x㉯`K3><48dqqQQxy{ˑ]wø i`18?Q#9MlRp kjF{tQ($hsYpF亠HxY?HԉD@=I`䅅O(Q+>Rn)GƦܜǪT08oH ^R#B}+jB˜`S|,B=Ci5p@|d8#=+|}| K//Ϻ:$sq&apU26l`ˤk8j5I[{\ ^ (9SVV>jh/O=p@xuS% "+B@? ް;:ښ&E /?+3vuQ$ƨ`Boo/refJԨS4Ñ !D V$GnJhj t'D^xW_-8ran!6 -U511p"7'Ea):HBĹ~ ٶc7#Aχ={@&s?v\iEnf aP0۳μ?]_}w>`TLa6dM1;^A*O>2{), bRᝣX кYs?lXnѼʲq1=c[bUl; rnƏX1h@{= {iF9(˳+/~p"+ϲYQ =?!̅j#%1-lNu $Q.+]XOɉUo.;9ݽ s7k?XV8`ogu&s6[IKSnh 7ܭۘF!|Ok`w<[ΐ-FgiYR0B\Xۤ<ǻ @AS%\WfO̘a-Cv?BJٝm~͐;In&=,^?);"ԉ6_O+ɹ5(̨d(F #"ܚ`.ˆډs΁+pnywsrgw}7>(qʱ 7S@9*z8p 7?7{-;~Ž[Ν>m虃0ny7Sv@+'YC G`ÒI;sgSʜe_~{[ZUumxx4 iuU&v60wDsvt&1;p̼ 9Qh.B9ټΚpI v>~b~T b.^gt;i61^;c>8+vc;T'Ǔ.]kΝ7oƴi0wvgR bJeq&H /51#fϺC6,ઉ 8bsbxtVɍ j|'×*+HCwZSՎ.JΨhڶCrsϻw _k>gϮU8|Z: F֩ߨp7F/zd/LJ/Ӄ8aNc c8EU1 |~z}? '3sPr.I7wS_IE{rjvD)oG.sP!ˉp44^F ӔlgELgnDt.gVyUvwM3-EDg*0U!4)|'8_4:ޫ/i_nJk{>8{?@ۗl&qvY;wZQH)[M4Ą w0N!u?$3R{65A{He/հ"W~1x5<:fNt>ǧgߏlM]oV0φW߾8O>s ZN7n҄PH\,0ۄɉ$iGEEaǓW2%88Gl֝7nؔC szsHE0k֬Z2L5u߿_?@`İc50?7'?2\/cdXhՐ:Dqb2"$=i7n cg(o''BIHCf>=wݳeˎ',^}fKgG``:b3 ;#wl & .\YA&7/MJ>x{ NB!`㮝O"pLd5^{-ayĩK?⤫ϊcC8 JzD4Gf+WA2egJGLg9` >lX>u:$_jNj.[}۶7L*vM28ؑF_8\$s & D4HkNy8Ȉs0SN^/s afZJfyZ,l%gq(#|W<:' h /y}=oc?m tW{'D01HQ|U/-<6Q3Xk ̽$)vfypѺbsa8b!>0nUS֩u_,/_A7tc( ӧ3b sK[bv235^&ٳFFF~mO?tR k.RN7olHXK/!#O>{>j4OH;c~ж[T~~Fqa>n瞻}Vդaɧ |¤?KJr"t5Sa#G$uܹm&aFt-NRJifF>W^| '^|)2*bܹQ~ABFVn)u]|&WvY|9pB?kǍ_YU@qcMz4+UH:tLa4}򩧀~[t@ԄS% >⺩B-O?|pB`f$6ݷյPMO|W?~…}Ysxq<U٫j9o{ALWi4`BLTt`hxfzko)U*?kF cW^y500|ܹ3nyHX_EGGy],ehR6+П)vL>̳ )'/e5mHxeW4{GW*usi/?4jFN q[{<咧Oezt(&n 5K#^ۙX`@U5i|yZab2Xa9I+P-ps0]!q[ T.;_ DS"!$QCo<#5 Г U(h@??Vo' @A$~TLH?&QZb8GF~_@zcu]ďUpK3|{e0˱sרHb6q-`|fl޾3L\uM=!pC@LnX^*+c΁oPp]BFk^R4r@-Æ hrg;3HX )W)__mhPH˸Y!"N'#F!\x#QA' Ȟ@~i N,*0\qqIyiiDO??j !spA=np|^^.<*9,`a@Q$B'.ü rQe ٺ&W# ,yqYykaҪ>ta} "B ͖|mɠYuJnȁA&$Ԫ8߻7Bp'Eв⊊0/o/e rFqMDbtH N¦52Dxdl$8ow9A"I_DDG"VI BH YDb$ˁM2*j%ݓ Њ&|N.:(:29,JWBD(I@1O|ܺ0hhlPB fGC%0^fEYeaQ1b(BC^D. 9Ѩ e!jXObc|A7 T,1r sfl,R817"o^bfR[LX|h2$s#^vj݉yw:(pض'r\k?X0ܥX D9L͚FeQUzGhd <"Juꔜڢ]GMr5_֓ty(Arw CgJ*%3̢XQ*"ɏ[ k/PB;H`\7C#=epZ"X(Z듋U l Q8$i]QN!ɢBrPɼzn ^l5_&4ά\;!sŖ/d` Flka;s+"9)iΜUpOrEdTDFֹſV !,qs5ȉVtpE=y p3?_]\\P *c`HdvʤFE$o$߽kw} U|䬢 Űx#G LZGV F!<ޠ`"%-׀俤<$ѭ۷>u4(~,tB*SڋԉY }!cb ΀gTx{~ DH/J$VR= ,]LiKڇ&Jd:, KtRhV,?6)YJnH7' 4 ݞh"( Qfs1|a9Jw #0qJ’'Dy{"f|6Sa;s΁q9\#lH-1ruS]_޳Yj޿xa!ͅk<:-<2C&" 6_p mQVy-7n?s- j,n9ʮvC]u?|Mv\k-z悏&{ݔFMe}')d̳-`TnַDb0c~I.L%8cz>eQ >,(#گ80n ;8*ё`4z !֩.@CL> w _fSz喫ah+^Dg k0ȿA]X,b y5~ժC dBQg#X"^O\IZk@ā4J 86'w &+Apur2 {+zLi%O8uWǿِD鬪²ʚ&_U5M5ZVfȈ9/36\d(LޯRiw 3r*UՄj逪ZUEMSU-.Y uC/qqi=9[70Vq>{;v9`瀝o8/i#Vv4EnQ+ܞ,ktM3f̘>r$!2FI,AAq ,8JF3yRbzk ? hju_|@-RH,駧3 SUJyU*-ۘxoث._kۏ ABG.90V] ?[[@'M=}e|t7:rm#E$3F "sSO.a9*_t+Fx;.ˌԖV+oxRq=&[1c48E.R1ܑ'%#9P./}jxprj}hRޘt5p pSrшp:;J2='o65Q-ٞ"~lMҴ`P2Y!(yltWn#u[8mzܞ̊φQ[Zo8uiU2?t걻Bmb;p"N-Aǎz*jcufZDW~[j KgKO]v-Ԛn]9UGvʃp+++,q"| !`-:pwdW˓eNR=_UTe*X"yiJ`Q {S~O|r#@s4̒vmzhٛ2HصEp!۹ T*2NgIGma(q+aUsMt@nX7#,bD)ٱk@O /;s;s;.SUi\ YL(=!A*m߀(_&𓷛]^\YvB\!#çmxPd?sg/9 t5~? nڒjs d sV5A4ՃlB3RZS㤔G$:Jsv8!IEUM~> __'!SkT Wr<0賊=\$& ŋF? w Yf>bƍX@Rld5*79HE#sG %R@=eb tx \@8d/<*D`#)q@Qfuhs;s;L9`W\sdA2 s87 C8B<k ΂>p[A]ᙉqtn]f& EM~uM"顟<)z0?;>_;^>>0ᙅI5M`4rʑKz_Z!#*I̒= jO= )>.R#RY0M*"j x|'7dï s:HPF0,5/} 7K2 {kr DFL[-Ω2 兠>=\mKzXp( Y엝v9`瀝v9`瀝+*˵g..sgGxCBRB^R SVdSNihF|nBצdmb>ܮ,X$t-<٤@ `{3זo;.E ۓR_9Us.Cn4ŤZc#E\GdfOdVWHI`CbC㙕ZaغQ3tUQvBr %3veVtҽyK-ۛ[2c2IǻrٞRlo,?|^^2T`o{~_|o}{3Gx?_<ΒSV*9#aw,pA(lX/WV6j5^ k ĝ lze&J?(ʽs21Yۦ, vg۱pˀ@ Hө>SB[<_o]72] @Dʉhrߥ)b" " =Q*nߺg}W9S%o/≵z ,e( qLanB^^ksɄR(dT-g2eRL >tqs;hoI@kJLgio2VQ'~DyZi[9K[X$)]ju Gg1a*Iyq=)iYZg踧- 'H2\v4æ5T$@}HgW*n! @S>qc]udMuhgV ?3<:: @Y*)DƠ^_rzĄ I+=.),YFӌHgNA7@b` | iۚ)XZqS\$+Eyxz έ+:ި?r/4jn\%}V{O/I,ֵFSzFz"kkR[l2aт@*63|13ߞp(,b 'Ϻ\ﬓFa0T7T\SXݨm4zSfN(Ģ޳ZOl(@ӝ>_gBnJICaAMhäbpdp3p=9% E3Nj xWk{gy cʜU6XBQ"0~ygҺS+SMpw|\xCx%00WzA2@ vf}*K[RC4<v̿Tךm^vs$2VA10&A8:\`8b>R~ua=I[eTqebga|RRjKE(%eJcklnH{[EJ= vyc}?󋷅SHGhT!a_\.q.櫫+4)])_6z֭`BW*;53O-ݕbьh?~yp]38M2T௣s'ίf%?PkmA|倖2xW߻LJKJD>sߜPx,=AͭO LMdLUnς\HT(k/lhfp6x@&MiZ #\DbQFb-rCiUjJHh vԇZ O̱lydT k7#Zm@n3gAUCLIIU5*P$iix[$aA&B-;F-TF.T@aK$3D_MJ *Lg]F',L`֥Χmw:^Z?zrZ^]="\k=M^uMv9pypyAHB QfӒv 6.o-6\`cށzkޢe';ާ_?ooOl)lᒥ~INAzT*}{‹;R;;29'T(VբAϪϜMK]Gvq 8U=ҥň`-'6M>< MYO>9)s룱CzjQreLJ8`umPkaGV/oFda`%^M3W,Qm|Z6^ iݝ˵e xˣݡAi=39Qqws2{Nr~Q7=*R觻>& Tr;-XزI/5%Fb"u:fr6-O؝L+8#D({^y)iae%4>Wg F*F/ 3!A_[_:)X4!d"Rz@ AF.-* Q VK?m5FtZ6 %`C؉߼P*lB8 3:fkC\AS{99\_֥K촨b;^l$6.I.YӕRu_o0^v E^Z6'7oUUS~Wc8HRI<'"h86Y!;o(65)e2e[e Ktw@ wv^нɖjUSH|HZ\IZaڂGdr942†,e*eX"N9qСp}pSW `oSB\|!JUYͭ+o w~Q#qxqJT!2+-Tֶ?iP1X%mFY\[3dX mG'--9GTm[V3%ueʗ&^㙽C!r ϗ604rЩՙ占U*)J A"B[bbp=}츖X>B#6-t0TCu ȼ#L]Һ9-*vbwd'Bx3(OL1)Ʌv_4 ڂSA=ѺxvԴI<{ & 3q?ک[]~wO$'pRD$<[XJ hx^))'N`\6yQuq9sZ回Go82^OsuN1ca,~AI={D zOs| W⪚&ZnNǰcﲿϮ컨r_R>, e+՛Jh e^rjJϤ0?/d+oaӉc(_gh`WgP\DA.Âz/Օ:,5ڈjp+)u%X{ 6Dk kKX4׫u ^Z++OHdیk@n.r פf8AXn^ {c8G&*ǟ9z$>}6c)BaV[jXgPtq +*+!+EŠʪ_l 7@47OޚJnݟju__o,!NmtjmDpESuBYR,**jhTR4ܥj7oVW[;j83 ^MZ9U]S Q366*.\*3e%׮olL8tзޮ x®:bHDz>ʩo`v:;9GD+K߆0t!5~njԦGO ߼.f˫#6צWGmzuWG?9) qq UόFkɑ/.-/U/0ɨ(PT4?yN#c([N mP>V<̑V(a2,KoD_ ~9`瀝v9`瀝WEz&ϘbI(s#bny OER'nnͱ=z3w۶xzyM6MXAE6iF;+Nvm1jёΰLϛө{˨JϦ{}!ZN6.k׬nFtm]Fzf? 55Iǎ|-aaatg_ >P_o`vr,=|)! eB?g'gÏx楟_6cuhV6窩液1 `3xdSc}5uYd cdJ]]lZU^VMζҺSZ_.c瀝3x뭷್gDҤR5)gg$mYI$e!Dq+AA.r's~:.--D,:+**TDfI;J*/+kll$N 9ё^bجڤltvvէ'f^/?h5ӑ5kj/%? D8l@=z8ՙI&AĚ⢺MC̢.%ų>x_ e~bРjR%&(*.:x0J`E bV5j0`'''~"oLg(4o'cA@jlR 5Ox 5:T C>uuɄm)DT%%%G#Sȧ2T #''wGZ$6De%%R#zN{BA~~~Rr # ={ ;Ȧ&+(5j$zRhtrOA!O<+/7Ԑ`frӠq0 ?|⅋KJqFtz@2,3f옛o#cjkk?QSRN"tn&\qOE =$(GHK᧟y~XȖWMz֜yI/+),ptwC_J _~M]]t铮 Rnߢ(_FJ 5rކ3 /wﺷo^o|2,2drW~{QtMN3gHԨ5""wsu9x(au=HLl,@gGق?ȘѣR<njUQQq8">w{O񡃇~fxt|=WZtȀ{/̟.Vsqs7n9st:5kبrtB ϝLJ^d[nݶeKQiWp}= |M 5dٽg˖͵uu ;<4䁇 }׬eM[(-+uJG t۝w_~3T ۷nٴey$>>=B/_P|#SҖO`v/kZUgO]N꠴DIr 'Kz}izzw c>ED@IF~!* \pͧ/;%qN @p74b&u?&܉ܶk ǂR^zs}|JސRBD鲄p|Vc67$'dT vcc}}dXΜzgٛsU => ^MZYD E oVueJG0t₊;;[SԤ9S9˔/>V ep?>2*|1kH;T"VܢΔ6JV)GWi_濽2IVXQ<_[qz \Zu>YkպjOW4j 5' ۖ믨m޾Xy(XX~ 'k}/MqMv"pO[ qyPѨ(WFy;6q zhR^Y2}@(tezxW_ޝv8#ěKN89,9U3(_O.=Wd5z$43ަz!Һd쾮oK:vFw x^-Тl΁OxwԳiaaHRr\L?_Fх⨏=hbOI'ge:dQc٣|}=mz윜F:+\NSzѣ }CA6sdN vq aΝqk옱q1ѥ%;ngYYņ=vX323SRRy_~[[_7aؾ}zWVל=:b0"GԪH-+'ccF)\lݾ޳iSMr)٨Tnپ*ڡCy. aC( x;v}=l0<;-'T6z0 QsH52*ITS[lT9"*". rc">{5W`0=mV~u;9^pRhي;{:MT3膎Ay 6oʣJyxEvrJNe䵎RG[^엯h eM :V^t~f/<2٫c XbIr'ʧ}@ ߫+R&_ųTm;]uҘ9<7'̿oW245A.սi1ϔ4|n޾7 'ձQTiZ!_7Aw3ö-nt:|qo~ w}@h~GNJK#wH=/kw3z~m+.?}[wYpOA;J& ##=N.[}0\⧆|zOߞRX9pLb}2 {,^q> H(/]p/$!!?g{~F1P~`Icw O昐VXVe,٪'KV=3.7ڒZ76p;s;hGjgy7r'#hAhVׯ['s+S^{7qcF{O>ؔ'^{ͤg ܜ2E7_{}7?}<}w}Bt//eP)33!}םǏk 4~'z0@(?sq7̸rc}'۷{u1J `G/.,uG~C1PPT* n:aDȨ Eb&\s -rk2sM>si`a(jhf|#=0| ed)&.UU[mzǮ:嶻nѬȈO?tO::8,,<48H‘ZNfӓN ͼRA(4;㮚8nℇzPy8o8ZPNڵs7yKIA zW;ni SkQ5 `F̰aC_oCx)\Èc ]?qޙPUWM ͼȨH0y3qDz[Ǎ%5 !#3nh1nTZΝ;{#Nv[o+;}bdb`A^}OЏ'؟ROQRcުs博W<~JZPD9H1(O-Mycbwn~gx\JIokKRX|JOY1G>ωN#@yaPXjJf֒щPZб@Sl/^_[xw1kZ>]oƠ7-2 %=;w[V~4iGaMZO8E8)5h,; NXt3LB$@$@2,>0q(309GNJK%ѽzy{ 18bԜΛ۪k^EX"61!!4J~1n3((JW nP6!r>Y'+.mxlg;௅6(NqA=s>hqV ,ujC{7oڌ1eڹnGEEEyuuUYyR,?hGAl+ol޼F߿QySlL>-ţٸ T"q^`pIGKW\3ߗ.Z%Z[apfc@oEmDWG^ά 5̜6 #DlDMUuqii]Mݷ_}'ǰMxĠƟ$8~@s`D"jki&.Qti&@$1|%yq (_109 1U!$>&y%=屢? ﲯk0o۔?O넙x5-LQ>5ĥO VaB0MsŞ^Ie؄'JdAWמ G/?2q|Pt,X ۥ3c9G$G1Ȯn/klhY=?30#Ĩ17z"8!"X4`R<:QeLGGQY7 Upq'#C1*9|lrĤ0?oNF\U8mHp:M !SRB{ k1J0\<>9$)ޅ7,€`7q)59AIrk7:xMJ ^0Ƀ2XƩ@c%Oؽ t kQpw0!@sj/+8G*a!&T/<k57YMF0x >^n/ڜzGށ9 BCA[b(#\fLb"q1eOA*צM;iimUI'$ :Q^'24ǍF45_xey+CG1F͛gHH!"5Ani/'֠Cvb uboϊ3!_¿‹_}χ?1}XhiDw)Qll6l7_} ~iiBKy_=?}TX"A R[ݻ]{2vOz_d mqI֬ǑFq1^^D1O8CnݺW_ϚjEZXa6 u hVE!R|Kk0H/4b"AT/~WmMr( 72ںy ڻy˖H1%lܪCh>̳q?⥗_Fn8੦̥N!AAš)3U[:x 8vB{!.*#XS -;^~|%5FRm6D6r 81D ^n7DVfjh(.-Yqmt`ި𰈈01Sp!%S[G-.xxz]mXiʓ:PrzPN ~KmWn;7_ӊS}Z'Lvդyu߯lTH5E| (* :RͰ?0ўaaǥC,r"qsq:ohԌ>J|kobkh~vXkز|Wgks >MA6MZ]6%qGǸ*~R0,%tcQuXN\~Z+෤F{6׍BgQ]=Boۋ#L9 B箒UKl8 (h *F ss޲ 7ޮ%嘾pӂ}/sıi,|iü\ a7>MIr~lZ~ Ali2`ZgN/ c6f,-RqY!NMdJ<\Bxx-f pdJSΙE֢{AG &|1 6* ΞmjzWVdU4A ߕS > q14Ϟիv'>uD rF.O՚܏e)FCjL!f xZc}ܿ^G~mKz]>9ҩa^혻67ߣiEnU,U'չx^ώ{\<;zN|īf&P p(9NVI % na_kB\.qO>'!ɣ)wO&R~c[&Or饗M1c'`->σ?0x~m_ ņd#NQy6r(Oq30';ֶ2EK8nGaWTO+ENET9;=4"<fСO>3O>SO<=8nm𸘨۶ص ^*ƌKϗmSP`[G`n9N]5%%B:\pq<<8+z?'CJ/ﯖg?sZS[\['fr)Syx= " ]\[` `x7'Ty9߶]0pcgk}o|l;`"u灋!" ܜaV'&݂o.PV|ʳNw^W~#Kݻh}o)zgF'(<23=g} +v{ ĊzAςgXj~oݬK[񂽳g} >4 9(%4 E>J$@$@&̒d-vx C\\n߾}߿F P[ 4%InZ7L2_*yQ,acuFK'Mp<3dXS9!3sIa ospnZy+W`KC1Gyxa۶mÆ @Sp vPMK9&QQwnHPL j\]PAݪeK d8*yo,.Geo]Gajϡڵ vf.)-2l\!vyy"%fP>cZ 45Ҷd^Ye% ?ml_o̽ uڻvZ}}KR";(gWF־,h `̿yFd+*ZqȠ͆"z!10(%u=tVe!/3 j>wA@O8UrÇ뮚RMگ;?Z mGW Q. [,.'&24> %wb^!8 !Y 'lX usq8OxB pM?USb\[p 02_ĴiS3}@8!ɡ猍;nh$hi"ƥM?y@~ӂ' O7bjЉa3=_)!E<$WǸL6$9!~ .aSâBV P?r`BਔK&'sЄAq}||]1=\ǥLJ CASD"`Ā}#ǤN H ?|\*C' E( !hAqAp&Y$OK 9nP~ si&L\YJ tȘ``' 5--x|ic"N1>5tZ0ŌL/21OT28Gx 'thbx{I^ RE p0/|Lj:=70Y @7$ u~S3/ ={·Vm4+|Aw{ݻ7o<~886NJ ׀;L uuk7m(B^y W͇Ƚrr?_΍6l0n1.]wǎ.nm"h[&+R9 k`Ȳ+W,Gƫ.[p蟝l'!T;@??N ƌa5ۻ-? GӷWӺE(QV|cl-~vUML ǹ! !.ؐ?7<8y$y!}2,:`ڠ0q h]PW[˯n N_P8@|uEa|1K$APR}/~ÂdXԒ[[Vy|OL;ɹ^Zp:#FU|Nhty]qc[h u,*<#>> 3pϘpPO/[ 0PHn0J -C\oBwh44^Aqa^h\p-2H+r4-1;.?Tܜ,f]RqD7*?~nPLJ{ŇlPX<33xĆyDžFy)1v ~n o1N>^#}"T^qh?0x@=Ȣ`"yIkSZ75T}SnוV-X}XfeV U:OEAJK4~J9f[\TLoQQaVnnwԩq a~цMI=v2v&NNOq +k! ca8ᓎG׬Y3O{rj*Aƫ9pmM]A^Έ#"#"@^c8vxaÇ oDDDqQDGGx i)?qFqaAz'HwoءB򹹹,K` 0d谸( 5Cn^aiرgLŗnAA_S&xy 0@؆S^7BBn0/?zA@I;66&o:6S6zF 0Cv 4vXP%cs }ǐ!C#{B)Y0ɁƦfhde*L9)pq ""!=?7gld6;f [Z\[+f B+ںEdoԳ JXHBp@tC(#=<#""ѓ0`+2@d .+ɫ7䭞#)/+( 4h`UeBK:$48HzZ'X` >gC("|WPԘ֧^k BѸ BXX(O*.hJhZqԨQ}1`ᖘ 5R}hTyLef[/Kej*S[h%LM™|nq.ZX|>bܐY|K}a܄OvN[^J5^ZO-x'\t) D%G.}#nW𷘽|=740)y;$=tf 1 k #{&0، M馏7:Pu |„^/}s/N1&S"ԉc5.ڀHVR()h&rSIH˿H"ѥwBF1ǒB-, G@)E^=6)K`W~6hKI:2|>zQ^/:Y8B8ȻVRf&J劎Mkl Iₓ3x9RK+2@hWR(UE#0}oMMtЈLP:G'ULØTSH Y]Rm,5d3Pugx^X2O =64tADVZ%HK}H,I楮_9uOhߴKSuYZ]>t,+ ۓZ|H 4 Gw3 `)Vec[M0nl]Q۸Z;î FpU 2<Qy]}c6 nR6 аC7 pÏz|ۭ0w96n^ l@؟x_~Cl[ !"@\*7)BPC%avš6= <AdVUZ0tmK"v ظvڲb{SVE lVT^` /hpV,ޡXPv=P}*o.@nxZI]v*o7m {W8^{Mv- hom{ZYCF"F2>-L.` UWCJk0G'$}H$+)rcf?lScZ- `jp:vqɩ?3n{ାqan q^moy?{0_V4Wѫbn.#P%WG 1-*[^'{/ `d@n>zZeVǪV"?)˕C\j TM̹Olp?N 2 fJIP4eټ//oP,ҿ@PXzL/ĈiP!(#)8B UduM"LɆH3~3$v!(*1,{"~GGE*X4 Xv RˢI щVRnYdI-0 E0H+Ҁlz+ Wt=J[TD$z ~HHH;抻'NC'ǃ1'V!מ7,D>A5 x"y qWT,FاMLBH Yx}vgpܷQ`Fk"Q _* B;qq\*惫|@QKBB>bSt_.""Bz [Rt.w >ܕ`u&r?.k;jsPw'{4ht4 0^8h)BSVuޞb"tjĄEDbK/3wێ+DE!"l۽x0uu[e 8A'`;o?Oo? ? OO7^ yen޸I=ܽ|{*0wľN.7Ψ "K#z{/ы_ +ruE5Y(OQƤTHup~ӝ>iipya$tJfNzf*WmM]n|w9] ]9axby-{̾LIǭ8\uQI4Pam@ߘ[셃C)Sq{s \ H"WUP3X ÌƖ}yU#M5#B,ӵ zfV hJqjtnTNE"qG|cù叵W:R&[-*mT6Ge7"rckVRWցmYuQ_k-]S=;DM[$=}7-+->VLE$(L*gC4((.˯6o""ߌ3'Mme*lb1މaV6YVbѐn- .a#GB>++H3Rfm_LV-DJ;N|䔫zv[]23.$;a8]I+r.밓4 [uJ-^ケeZ+O_]Y'Y 샔0?|^voٗ7g|f%'c>4ߒvnjZQ *+c"s?>axniz]=+%< W p ᩠EdAs3nq_Y7.Kp)h^{Vj?RiзZK}kҩ0# EţJLe}[oYQ3DueUP#$@MHSG[8Zmqe8G8giqmE*Ӵ+2káqoqzde6[R@5eBi}kM #•U {oXܩkXXw7IJ 57--h&+xfO*^0s|N1a?V[o`Ӂb3ºWVgKuA6\ꬒ0:o[ߙI1۲-ihw ~L/7 [ۜª̲H.|]gIPQb_XǛn.:8`(h͢S"bޢ:\ˎw!1Cu+K$@$@$@A@\dގ`֧oZPaGse{A){2aK%6pݗ;`h6 QfZEK=EWf\HJCq>Gak)?}f5.yc]QRjt[5uT9Hl:ݥw/a>S/h-&Y]f#e:|@X[_)6әn>= oxڑV;]XӲb%,"eYV]~Qob7.NS]B amâMi[V HwLpw#^53=PxYhnʄSFDwBn .xuUn Ef&i}_s]m*LLթΛG}ׄ˦%ȩ]})r+s*޾q%{Ua\6}xGwo]06„VE 2f];kxQw]Z&7}8C)8`;q\#!OAL:rֿ( _1~:94w8.Ώv΄V_p=,HHHJ zǮ"ɊV#hK;kh&jmTgCOkJUE @'tœG3!ILqeZad0>[ ސUy۫7f`v=871dP?!5Qü#Ǿ֢zV/-/Ta]Tӈ%uM?|I ?nj2,miACe}cycs(?⺉)ԱѽV~Nw]꜒7.0m$Μ^Z5oG1l|\ wJ:ob^Gk,HHHHHGP#{P Qݝ]}]{| { 髍9|!NTuq+Z|yՈ G/͢Yã/PS״1,U6gDLIyws?>o;3="o[~r17;9{W4 '쳅.Wd8m@xM"רp&Dzc&M?ڈ?}q"aҜ[RYT+. Ftow¾} O$@$@$@$@$@#@X9%$b4j.-No-:!n8 J ?#upSIY-H"P ;y?qae 3.P^5SB6;oYfw[>4-~ye~o\6;'p+/; xb~*+xe=mXg7H*gY5_\< DՋF>tv_wu9#g̰&$@$@$@$@$@GNV2*9}boi^]6'c uv7,җ~SZ݀؂ҢRՐ~}'%W.1 px\=RM5)A,Jj[e?;%A^/V:xy$Dfqzprj{u.ȭjQueY罼|knpr~Ĵ/$@$@$@$@$@$.4syI M^.MUjJDDxGtW)!2J[*Q\S?6~p8}? ;Oo SZR;/43 T6N593nޛ[9sp &ŝ:"&F Oa/~:Ҫ_Vf*o:>?'KyףswkPoW"hOz}n.ZN*MZQw%5V2sSSӦ~|P$z~|%S .ҁe.9|rZI-uwX*Wց`gW%Z3u$ .'O̱*%U=+]UY.w]*91 2]wqmii_h1Y`ICfO^GfwgY(\;#6{h~ clhl%Sľ[ɲҾ1h)z hEG{%6}(SjlŧraQM{{S|q~/{ue47sJ#` fx5fXh˃Bg j3JxZr7xTYS`M/CgӭZ%%Z x띝 B9P~sV18{?vΠ3G7;^qKy>S}<ݚ{nĜRR:/9wwbst+%t飥}/.URt՘kOIuCAx'x۾\YɹyH/oݼEt[B UVUں[ΔlQ9mTfIMyVitHkַO C^f*8QJsfqcӸnTB4PTpJ[r/ jjjĆ68KnZu,MM 3ñ'1[GOM>4i1ǹπ ./gEDl{x7w @BFpJ n@YVՈށ ưew)cCcs+MS·*M[ )ZNqs?h*qQ<)5֙cC''_ 熦š>{qzO*ߵuJ&S5R[ jTxUFъ!^DM,WrVcm 2(ml|f$Ň{ #~aG֭QQbBʹLbS@hZvFz0 9,'; }# yR` J@ @,ۏ ]\\F1Te -^8-(ܿwozzz@@@w d '-MMu 틉QDo, Mͻv Orw Q#T&MM;owLIIT@/77#-WrJ^^ePT]]} +@{=@Cc}5U}xzz *8dhi (_"dR™Uz`U)#¼7d57b)qM~Q>>8nl2$%hF,dM6XA PRPf oU٫)~]Fv?wfˮYiWJ/< 144gdUMkkAucJ.zŌ?F(Ai-G!m.;m@} kzAk)6J2.kjJ/}T$pt0xm,mMƚ{zmcƌ-jt6yP#my*ٙ=3ΐ?|ϭ{AmRԠm͛ۻo=m,W,W^YpAC}cZz:6+MƵ#F&_?0݄жV,K['Kcz$&m| O=T^qq7w^|qq탽0l+/=DԎi?|C bEQC0|KMMojÇOڄ)e 432v?~~ii=oRhcS}w{ 'wܸqUƘielg[$j[XPWVT>\ڱhvr3 㜜N_ES瘎WWqY*tNkmM׊B成C<].7{X p(qaW֯,_t{v厜x^!apq1OcsK=454G`~QڢzO^~c&ycENNuM[}<5yU߀H3Ex\rBRMAENeSa]5{z[f~pMU:G_ZVWc\k隺zXSݧZO)E c9D)b* G!NrUƁ4n۩cRVsセ~w|.8rGq+8[͍N*6|@%%Gq=C -`ZeN)"9mr?AZ"lrT;Rv~?yyyK"_eD _|EƞgG|ɓ'B`=8WxjEpDa[vǞx"W828ኁ zl3&%a28Ư! d_aaT_S]b՚މeP "T5mΝ0BصkWRI>ooς’7x#>6gEwv{4m;tfE@G*\%^PQq_Z#T_ /'\ynxcb?RpP_cNNOK9_x[jq) /8r/r [n5pY:ɥ.ڗSՀ`chp|@Ĩ6W?IHHH"_.yR8Exsf <0f܇Bᣜť奕5ʥ&6!;fcaa)XeN8j"tg+GA6wD-}BɏTw( Gt]hA+bmEYٞ9g5OزE! U(J%".2(Cy%"ŀ(=SskJxeBluB-h?,RW_,qwosYx¬}vlZjzM^ @B/ l-gpn -eCÂ{M5%%>n'q%ǀַO=wy͍7)Aq-(TpHәٕ ,R5f71*䡑#K+*ҺoV6wӁJ`58%x\<9iIWN}L}']9515,-42RYX)ĩy֢Wϻ^_oKQn3>ԁPb>dZ]ݧ2zY}cÞ]zwڨ31jpz5YX[_)-2әnfvgddg/]@vvHH'Hp2`wƯ]8 " 7mG!߁p/dfd 6_VTVm\aú9^^~ޙscŋd8)] Ix5^^TX_Xm8U ):,W\'s/w?e+VB8&IZ=<#zEgggmGAMU|۶lBΐ(-]}6oo__?cmٲu81 HHzBP͝:u׮YSXXvΏ/Xmڰq8p0S5؊ `(,*޸q-[PDuuUhXh۾Ul㨬YreuM##zE\3N?ᄓh OEF]13soZr[;vUQV~Yv]]]]PH\K'^4V>SPPQ{ dش~}eUEPPː"ssr͛ }F>Dc{x,!!nI2vyx\{!07r==<|||+k׭&8$D;}FDZ|ΝJqBjy#[rՆq8<<\ BP_fBR78:'z_teO>M/ցmYvIZ|gWU#!O_vRցmƲ u}HQ7C6gOۄSwܹ'NCgdF3g,oo{9W­z̙Oo޻Xf ֬mjl;vE] gF/>jof&$|<M꜓%ȭ>qF} #wͷ߮#(|vN'|{vWwۻu'MM?˒k^- Ͻa7n@Ogw'׉_}ˠ/hoA pÍAy1+mw_HH6֍M{›{ӿKRW[.(0(PY0~GAszgCll|qqqWII?6u҄gc{{yehlhsϞ3qx7-7?3 ,).*"# /jjsѽ"#vnR߈,>{Ixr }<}̙$#^{]n~dƴ{ΌݟU~Nͽ٧7~f%|N׭%F)!>tJ5I; I=2D- Uɶ;mTYeKxXTIjp<=}ց.(u:SM[em۶X.??Ou ~K,8p s;n܎;7l0f(NWVUϝk߾iiisѢsY3Ey9O?c}Rwo߹r^01:::44R.u V@ソmSN=N[|r6411?K~}/B cߥ[o!y3rԨ̽V,>lh`@M?i\z%Y&** @~nhnYrel >&'//5jt}W,]2d0ϟ8qBuUղ+pޞ[Y~݆{wRE_'-m- 8aL?J7KS˟ ܳ' 2d]׭>rOQQђ%K zgEEΪ(/2:}+s;NB[عjꂂ̤o0qD[&߯OTاnpuןtIP8"MƬmG Nn.Npw7/9`LBP1-qG&4?n=_ǔӟ\rSf?t} :?_{{{W}{^ \|rv>.1sw~H_Oal,%N$@$@$@'v0ƙ?m挔O8wR ̪+**n L+<,<|”)8BZlĎ1**:y޽]7z@UQQYQVZ\^ƛ&L'=3Nohjޝ{ph%˖ \'cxp5];x@(;D`CˆA>)Æ (- Q<͐!C^#-_yN2W0ZXDEEB?3}}|q 4<Ű-[̳쓖e7[ѤU, A>tUy^#>y/(O ` &pdpKˤJ#+F#\9W\~qw`?ёÇj!8va[ @=3<#59O س{oCC\HIk7%R}N" "seWJᖱ ?4C8L&|n4Z*[{bnF;U?s*U7T44#&x1][~硡^wN5[Ǟ?%>YjtSl==Ԁx&u54 psC8*g\3>4\"! 0}* BDrwJ}bp99yzz^ƎE @M؂!!!^^&DW11` y777o=u7Gp wl*cO8~pă1?wk <$'3J0x+P7brvrs rM;%5ny7FDbƕ17kKn@%@0I%|8\k7na%hΆmܳkԊE Yf-Z ?lL\vJ<$)0ņR조 ! _ /^qTo"I~q*nzb=*qt䂭Hi;D۹{K{W_e/ п?t1 PxWG'"h8O?Ϡ=`<*| fIGN@ G..UlEQwEFFl'Hh1n8aՑ Z*vxW^(T=ሿmmMy(B IPGHVtnE<9k-%=6 }*s]}2vdxj7߾ʫ< gL&vӒa=``l3ve?O> {Hpy \JCVG o UWͽ/>b "&:aAxwDJn@Dd*] t/ḮxA$_ ZV&EhQyyY<D=FF7+T@AĎy Gד*G#x1{GzOv7ݫ}{ncb؛ߙ}<5:1S_8[?<[|wwM?4.5?(N!T/Ȫ?r%Y- F`s`#z* R4N-et7gz l^2!YhF]o?KJ!AM p&$P:ԕaa!| pq'Y3g23~B A} 5@;䘾!v{wұcGpõW^~IӢ*yi|9 ,바]ly^v{5W^~F m%4;bk,:1+a@\]]}"<$O~ˏOxRҕ%=)vʐ>qA^^X801cf\>z#b찮`9hh,,.]eGIiyQA˯.u c:s^َ`$@$@ pos++ {wڽ7s_LldWi бcpB M6VV,kў=§3>ҟs~pzO?jtaqg} i&MR jU&O7/).Fc+ʝ «\EU+ TTZ_!;Moo8D ([иa:E 7_~w bߋ < kkp 8I.(Yv= p,-jQ‚jp(@vnUu̽+<$J_9o5sN*?p`HhqKDkDf/JBCP:/1wމyᩡw.P[fMeuJ}cd#Xb%"SFO?w"΢}'%P+Dyeůe6mР0* KJ0Z t0(Cط})ΝbJ3#^ ˆK{IkV*eIyFTB--mդiM3ŢKZ`a,^{R\SV\iFܔXLԌzDYinm"E<DZw"~k_yŷ^_t送3nN"RR6v -H,/J(!nihBBч~\YYZjˆ74oPλ_~=q nfHHp~ {~9s<݄G%lX/ܯ1Xc#E 7°K|=c>};DbҒ|ꩧnٺ!X{|xߋf͚ vZ#o 8Gpކ5?*6z¸ 7n_{'~z`.'ؘ>}_~:a`5X(6@䜔닯~~QJ*7Ů%"Et*a.ʶƵQnI}9#'''_7cƌÇn\ux}!_@tBBX#nyfO:8'G~HȐ:yl8 ᭷~xѧz>/2OO܍튅8fhcc?{ >؃>f:ISI18q?^ QѽB۳ϽcO|*Gwxlȑ!A|-h`AXb1K|>ubtڊ.&zEH4jت0d.f"^8= 8`<>?1)y))ӧLAPz}W^yi!bn(2ܷݲjaÆGͷqّA5ӵ\Y*Jj:[>i) ֏=GѰk+dԾ#&ݧ˘Z,<FI&kl.B5eצPn()W|ie*yJA2i'\^V%*bwrZϢ ÛL+/{q/gѓ&O7bNq_A.&hYb6+~;w\D?v,'5R#, yAua2n?;M[_[ݔ\k隚NAfm2sMm 5=tK c^rA.O&M3~|>vW_m'}y9/ɶ5}mm JINFl8eчF>11_g걧tuo|_lA/Dꅰg}RB MLJyn<66㎛8iq/T1..>%9qӧ{9ش;DM9lg'* C@>^ &M"wq\āCSrjjLt ~ U JMIO~!(ק$% N8 ݻYF57zz#۶>@!ܯ_:N˕-N]ѫDS|,^<=bb&O2mt8Ĝ,pϚӿ__`AV ߿_8IVÔr"#"{r 3zԌ$w)z6tg(ݹ."229% M?syyUW^yܬYƏMNIټyk}MQ#P '2$ *A#掘 QN8ب^IIhRgQRjؙzy%%%rɱqSSsm]]Z߾hpkNINT-踁DEv~Uilh,(b(iut=*aW sٳOOKI VFcl||dd'9z'Ϝ1c 2E# }zɻ)TѐG ;wÏg~Yg9nxxڲ)26_8;vb!A3%^TX3LmOTZvYnS馆 ԒǞ|t딤j/xVa#|u^m)xꙧccq W&8 E~ʱj,f KI[_|_5K@hLw~p.o 8NKl.E l‡Q{@rC"rxux {[ؐx´E ?1Y"\lb,z${la*~_|/zb~0U Ƭ- 89+3@KuuUVNvⅈE5ҝ403ڒŋ?Ï?vVN1_f'}?fgݛy kt#(**^d}goڼnUEp\.ظy!s6_~kenAhP:ܧFDA ϸst\|~gy998_>h՘Cb!M+.YG嗢]3/SO:u͑OIY… >|ݥK5%773yhXM>{|`$`+0і7TA?rQjm۶j*[UQIoxmy`^B b.oŖQM &*8zRk!,EBHq.DXC6 9[-B5"@ l#{~BW"&2AIrBn8y.N!"u€\*/xKKL("gWw\2[/)¶98ms)!#ϠX򢥸QgD|:͊CC(`}7z~7/ ƌ/BHmM6OCB -CC~*Ĭ.b7똦h ՖR<C2xї#Dج W]}x)$,:B EYI}R\1JI<Gh+JxPh Q<+@d"DRTCprMn>3_~ͯ鈓 r̢jYRgXVRkmYOemO}%MMMO FGWTn_t!޳x BC+jjN?N-&`:pw(*yuOgϞ~A{}͕W9HJN+4TVU]CGYQUo߼%"860;wYӦM ⢠ ?p(?ay#B6<3A99eeP~ _7t0_}_蝜6h~Qi鸱㮿J7Q5RVRƞSYmHӻSݧuVUY5GR}~5%J&koݺrG2> =_Zuߡ7!ƭ[-Y$k>ܱ :|,~Jj]VlVkZ-y.bL K7Ke . *< {EbuiǩK6oڈ lq`̨ tcue%XCX_fչ9 wNwD=+8GL,جjΖ,&nS@egOwif2f`4XRRvUWtqcǎ+).^r#%K!{F`"ޕkʤIqee<^{wÇ =u c׮&› 9+o[%%'O8udٸyӌӣ ^z\кKGlrL8p@~Aggu6.D^!f ӏ>ھk5W\1F ߹cG^~.mr[pw>[vgkbA>|8Xp?طqސ!C._0h@,@v#^sɓޓ?sqH6NjJ*3U* ڪLuD5Mϼ=}iwyu]giduniٲe:rfPO`ʔ)nr _>`9r(DjuK]NOT1c&N8v^l,*orU904n@qO/7wUJr:؅8'4֗0@G>Ç0.' 2 xӶV .=isU!wqez2xѣ&N 5莜gDD#6 8E{aw@]ӧOSH/II 5;!aIAqC D8;|| Z!11q\ Z~d'WwrRUaEEEP#KAaܽWtL,߂|#@?."X!RO0poX=>va-۷O2h ''zPyX_X^VJGmE0rr>7~:|/#+% c_}[rs(c*`b;,YRXXTB^{m'XzuII n_+Eapwߝwy*+14W^پ};ZB4k֬s@ y睽{ %ٳgгk.,! ږ-[`6bĈr.}`߮ p%Ue|V%7nYR&.2o>(\8jLRʣ IR7b\ww_x *+*}ܘ&\lñy8]!O;`,_u'' qN0Yj@)ǍN؟a puމ R|CSZ]7 ZRSRm1{`< ҆-[駞~~;~b@8aT oB\6{23>N*Nq~22Qk-kJfڪiSU! KА"+-nVIGr a۠UёU'qJ85VX'Cv'c)00yN"hC}=۸qdThnXۗ!FxT\Jǹ{п?±_3Qũ05- `@2aF5jxjj24йl^!T{lMUp@Vm q+ݮј[PO?9g Y!2ül<Ɓp { B H PfF۩8C}S… !vI7|3y+re&(2*,x.PDkiCƄy2t/.SJy5tH]Fx`P,$9rdI?4/Hb[*b@WS Ž h.JB+v>O$@^fmL@G5p]_WK@{33aϿo‚|7ϐP8ܳ6wg~G0:6Vqq{،={K* vY]Q~ **+ 5ܙxy{Ú?2yiI%brI((+/ @Аpx  APقB\OJx+2! ((? "TQ"C$p R,M:HzO;29lyA4}(Ndk6P8ݻ=묳:7nҵ&M0=\T.yi gQ vvkg6 ؼ{ϞO? Wf͘QYUcq?ئ͛9$K|f}w>*II U> Gʺ+mqW_olnپm; bbq|߶}C=ryϿ?*Er꒒CEeU~A~dd7%%wW_}9pP_o޽{I1ad,*,kO ,-\<<0 {EE>FJmMUqqITd[m]#aA,VFh:l(l= 8ى:T_Mkƌ^|~w#>_)pTvLJDCӵ&VUD[nݹllk>LH$@G1Cdl5~RAqfeu4{̔zY*3WSaϘb.s0V`ZvYnSx٩%77?'' #,*66<"3]@M]-C2fdر }O3v?ҦȶNrr`\<,,h_-8<_qI듒^+.N۶molj~ttXw7I^]U}۶\@pamYY|SRS?_*O5U;we@g[ /Om;5>!"s)\_cWF$6p=}V+eǎhuzj;lAikjrj-]gV7K2&kzNk)g^2L7y*HoVg.l:;Sp%P%gЙqs=C\:8;@BuWP u03m;>W: *ܖ3 ,@CnSO=պ387|Նŋ˸%,p,qf*Sc >Z& ˝ Mf[,Fy.[qү_n;Lɕy>M.=iu'aMmTY\gsͶMMÚTTZwiNi5wm `KaYa 7'eY;<~W[ ή aj8x@0"+L3o~aѓO>7p#k`,ۥҪNY+mQ$~)akC=(]i4ɽ-ZRQ^|Oᘰ%soSO=3c9sQ 9VjH?ZMe6Bq/q~Ѵ 7SQ ji`[n;[]kz3D6Tϼf: RLqwÁ(~_fO't% xL؆@&X &A -jYGI(f1:(,:A)0 F RVsΫ Kˇb~G_Q`ߡFS,aR/nw}+Pǟ . ere} klkѴҺ+UR9 l>ޘOpg+@+7u`K? hpssRw_}ϼ~K/:ctr^$&@Y\eAA>(qw.=|9;c7#bpmKE<7"@ɧ÷[|믿GԦ"aS'ȼ#-n~B PR? B+!8 XIC @`؉?/~,{Μ9(RL{Hf{!f˖?CvK/ag7t?d#DhF,Bg Dbbb7$v8yaCa)_aa*..NSnVKM1:/U82_@ ils5QO"X͋c$@ P$A@J"(v5FV>#L1#<M9lo^l90nr @ƆPo߲e~¥ 6T$$b+ R>p;Xэ48wutCWw|эH-VNP8,,̒oqq+g,){-F\v- O>]ílgO⌽_ڵKM6|,/]tĥ 8 \߆`Xa =@6aRtYqTN粥$`CT&"ks}|r^YtE6WP38l!Ht|w(N#OݿkjB*wy'uhfJY~(] x :T4^{ECgũ,|t:,Qk&OII|*5X eg#y,?#.77co 7 Y\ ~6N8k/446)BϿjkՁ֏PAA"F3J7 &X#A [GwI'GD:w^sEAC[e(yWA'~Kcc@G6r$UYIO9gmGfl2A$ #b|gAﰝG>+;=h,- y'WZա {=Ehh]*K~EEe%Qi5u:ts)MCe0jxIWϘݶ$XƠ!3+^ˇZ|7666:@:ݺy_~]^Q, H oȭErFT$!!ƆmvUTT|o "nd-55@ED.E 4 /~'0&!e~Ht @6&" PA @Շh_GJKK-4sߡ#Aрp}}}###U %pO2T>77H-0^ g8-uhO?WUB EVOm+&tB]`tڶ}}Yy kV..,tw]'~TUYYVVtJų ޾u;ee+wg*шsuY9e˖e%ślkh\r+/._%K.'@~vLI$@$@$`uB؁s㫩EE͓3Doh{O>E~|u}̯w?\ėG|NFjX95U~ŖMpo=sٷ/wݵ3]&vho@Fh^}T׭]x%0G 7{~SPReFUU5 e˖;5MNrs"  1.5q:K'Ҷ-] f<܈H_._ jw] ]|y.{+{;gΘrʢ¢%n.S||[nuب.ΆƆ;voH ^~UPP_rmw{ͷފْ%K{N fxΝ\{=wyukoyܨk򺫯:唓<.ظ8(DLe~Htˣ tN @!wKgx0ֱC;s䙙izC{ؗ&#8_g!nbbe@$U)>|qY /䒰`?_S'F} } X3= b|~n1k..H+ё1ё"\ $ŗ^~)31o`P o664wqQΆɓ'7;/CC)z֜9q#F ܿw?<47VTFG{yx©`B\<U]xVARVH @ =N'靎fh B҇܈#: (MϖF8TY .#e%Q , nO(DPnzv첈PtAp'.]}=M|'gkkkp|c}_~y׽?,\;kthENp‡ \WP( ,AAԩS##-W U }É`Xh`\JBO!,QmWgx ĥO`\:GիWi!HaHA&!@@`g$@$@$ptto6O_2Sv_~mJ+#d}rAA$;wvYIGyͱ*tC QD^ s 5ɭ?t?#6|\<- /Q9`TVZ+mܰagqI'\xH\$"C>G?0@q9g~iJda,SBǀ ~pvB&@J @@("\eQs*o_xᩧ]bŬY3CDDh@/V@T* MBnmޡ5gΜ١ ɼ1Z?[n;**Oɓ'[ʟmi@ *.%-}ecqWbÆ j q0K|g_g ;~|w߾m;v7c'7a +%g%}w#\Bpb]ASKKcK3~ }3ΐ}qxI--# "/g+%|bgƮO?}İ}RSnN;$7DJ MuA̶~T~,HH Co/f룂6olsٯla&0qD,Y+\teVAAA]vZv),ZH_T}ء~:ϙ3C մBcÇGg3Zst?Ö!FwZ''_x.(aO}]}F枒" e'dA/lظ Ӭj =`EUwаĄ8Y[?? ܻg[lYn}Eu-*WSUK/[ uTkV)3&UGY9$@$@$3 @&?8+l's=wu-ؿ?`ŋ;t:0n8(;:+uCMp3]ԟyǎp>饗✿,1ZN=T[>|T_;ȑ#;,pC+M)Tz~A1/ܔs{l !<'$o/w@P@P@;9>|W-[4EM5pիW?S>xQA>) $&:}ƚ ~Ǟxɧ.8KCZ满'OZNAQVn1W^{}ccNn~n~~CSHh>K@G3eHHHnpj~Cllj}v˦@syw-/2e Lٿ++P t7裏ZV`|Ag&ݺn͛76K/9W^{C=hA{I)t8wT@7M X)ldŝ}'#\tB D_r饩}?8q]yW^l+|KO8rp0?>lw6uwy 8Y_4/'N/r'pS&M/hn^2SrT/8Ҕkm۶;[{m{0~/]x{x?gpbG12Gqi$@$@$pt]FSΟׯ_O(B Dh֬YCC˜ٸq3Ņy )!>n 3LG 3#qk?wAGzsxPsY3R dL< ;OL/:022|İޭ@32@jro`_ppHP@{@E1x`>( xBP: J؏?ءwwy' \fʜҺpCgc(0:M6>GeBv"'駟QEEk6~xHq(Е%pR_M_J_Cd2ݗG?hB\wGHiii]z:캰+\ 8`~! ͗nyw?~:~ ) 0™d_h " Dr3? P^Ph18XqhAe82gΜY 8:Y 8F @>ǑrAIIh -(?.?‹{0ĸ+G%n!e$ o{ΨY 84Xy 8 a_ytb!{\Pǥt5ओN…:5+Ϡ\"@;\XPqL ]vz@'vvD5PePȣ2F _.kp܎[[.xz{{Ҹ‹z]ˆ @G;8$Rpp\8]=Hi555ݻw~&M@})$6 C7 7{lXIX?7AZ~K|7/e@ZZX'&&:zO9D/CH`@՞$ CdlA'=U mv2 em.I:b)y˼̵Mm1kcWhOTZvYnSba6*bGTvVjҵl h-4Dռ}ؚfɭWΖz5Vkض>˩Ї(H{W^y%Q?lF`7t-?B\uUӦMKMME"FP ΨaOQ;M~3QO1 ^2#wRR%E]Ȃ-.?;T(t:)0LSsaBk}>L9[fi~3[ ܓ\w[z⬴Qme>}{]ӾKcnJl^ÚaRoXwvXBŜ(jf%ڪIekZ釯ThxݪtMK5DUn.Zj +>!ul[z̍H$hwuK}kF@*F@#;-]؝4JŔTE -%   !@t+J$@$@$@$@$@$@!@@w1- 8 XQ   CiIHHHHHHaP0]Ŋ @wPzLK$@$@$@$@$@$@C**VHHHHHHC*cZ   pT8LW$@$@$@$@$@$@$TtӒ a%    ;HHHHHHUU( tUݡǴ$@$@$@$@$@$@$0pbEIHHHHHH;=%   !@t+J$@$@$@$@$@$@!@@w1- 8 XQ   #@uuS55APϐ !XDOcukK$@$@$@$@$@$pDzW|OjZ|HHHHHHl۶́ۨ%   =#/*ꡒ*ZhMLc5F'hÏcR 6vX`kzGOekj-he|JZV]uM=tMo&%M rv9ylk3ˊe,&s>&LE$>M˓~+<~cԴpdYOYUnB÷mV٭Q6)ΉV6!LHHHHHHHH'@C ؄U6LHHHHHHHH'@C ؄U6LHHHHHHHH'@C ؄U6LHHHHHHHH'@C ؄U6LHHHHHHHH'@C ؄U6LHHHHHHHH'@C ؄U6LHHHHHHHH'@C ؄U6LHHHHHHHH'`M:kiV۷h4 xRg?f[/Kej*S[eڶ'cz]>!Vlپ#S(iZv955}蛗45!ٳݧZF;,+- .T$@G1cKZiy2[Ӳbeǯo:Liɲrdv=MS3f"ۼ5Ê:'TlݺE }1L&q˂vĆkTٷ*+i6+ub _,+oU#_tMKQ7yFfS+n/sS4wꦯLE$phjj[Z%u&O-Js hZ JlYr϶Qe%U߾l5쓏f@*{5}[d5W6*T^5VEŶ׳*:SXgb>} vت^1TUhGh,2/YQX~u5Hbڟvk&@#mָتu_[n-W[5`>ZJή}g(|,8km Z"`-{5UV ۢR?(NJLev~Bm>glَa> ]=gIRݧ``[}8LW5w_ۍ$58J*V=Xy^%4jk35+U>8LE$~n5oZ77l`=ɳeb2T^tsߥF.0j-OfROW.jCZ(>5RRDzw6*^ZMCIIݜ(&`Պtg]Nݞ!yҒ@qv_2dzK2Z;E`E=Okw63g1VĦ"3/Yr?k3 QL7حu]f.7u mw-DVYT+noLmlZCk꾃c e[QFC7e:'GUlFw U};mNWm;j:URP/ZjF[yrzVkiMU b=<#ݧuZuf/-\\P_3 5-OZ^meEk u?o)]XR*[.w>x&=m{emV5rvgjFT>:ZY @khNIYlUglUNW#_ianKj>5 ڨrdڼ:Rk8S :}K)r.՗LT*ӷfNWYm_T>amwnj}v5h,7H&(3:la[Ҟ lTgݧ=innl Q5ġO>6aQU;vP>{5 FK͗A]SkmYH>ZV|3[n-ɨa4Tk3 :bS|gO cKD}XH (}>f &iS߮To iɲbSv\ʪiyҔJmf3Jiii6a*#V̜HHHHHHT)=z a%@aIHH`| 6`%cJ.?fLe0bFۦ-L}xwR}N!3!l!>UIT+=v 8K.;r* >8rÚ #@>nLE$@$@$@x{ P`G,HHHoPc|HtT= zց`C]Sj-]gyISC]N=}Lmòb"}Sj%}e%>ˊmh/j$蛗zjjzK]Sm\/^Z*ch6Ӳb~e}aZM/M.MݧoO{Yy,OZ4[>T}H   i=IHHHHHH. fB$@$@$@$@$@$@=M*O$@$@$@$@$@$@v!@]0   iTt|    삙 @O { ]P`,HHHHHHzU=,HHHHHHB*`f!$@$@$@$@$@$@$`$@$@$@$@$@$@$`T3 !   &@@O'    .Y 4zX> ؅UvBHHHHHHH P=IHHHHHH. fB$@$@$@$@$@$@=M*O$@$@$@$@$@$@v!@]0   iTt|    삙 @O { ]P`,HHHHHHzU=,HHHHHHB*`f!$@$@$@$@$@$@$`$@$@$@$@$@$@$`T3 !   &@@O'    .Y 4zX> ؅UvBHHHHHHH P=IHHHHHH. fB$@$@$@$@$@$@=M*O$@$@$@$@$@$@v!@]0   iTt|    삙 @O { ]P`,HHHHHHzU=,HHHHHHB*`f!$@$@$@$@$@$@$`$@$@$@$@$@$@$`T3 !   &@@O'    .Y 4zX> ؅o@]]!7p̌FшZ01AyæJQUn?djxΪc P!cSzY_Le+mQ}mjKr`kPԳZK}f3 ^yM󒦆XyXeGlkkXV4K-75ij}}em=,+_MljWf|M.ݧo^T5@f~CԖ[5MdtKfR=PZir0߸ڪ5}z'ڪt7YӾK#S+# 뛜 ^=RBmۦ&*ˋO"*ϋs]MײdS[%mlGyBRlSzY_LeނUGqmZ_R[+.Zkꙗ45&Vu^ V2 6BnyɲTm˓Lv_CTŲbN`XzZSuGEF\]ZO߲>n׷ض*揩6랗hGk5ַuڨ3a󲢯E-* wgYIOOUOEcnۢˍ6R䢦!iJvN*jZkKgnSV-պZts)Rƌ*f[iچ|A.Zv94Z3[n-h^.;]ӼVtP_:h%iVY*U֎h4ڄ.WͮͻOꩩ;]Ӽe|@S̺j[VT64l9L+-&6YVn4u=emTD!fYYVhZKU lFm D=$U7/nI}.|@u^Ul ay3.ԂfdP6zӲQ Q5˓ַl#}qT1UNjگF*hE@^L"wd$NWsCyLiL@uN.˴E;t4gڼu_Wjm;7T+S?v|eǤa^R3CyFu^:TX3JƲa^Hҳu_or9fQA֟#T,=}Z}'6vYyCICTN}JT>`;Lˊ&tmX de*fVZdY}lkتi,+)yk.Y۽BuT{tgn].A{?*So] MUڃ{WU8-ݼo rS/=2DMN٬Z7*8S}Gko^\/:heV#K>}WJYEJCMMڨ5K:wVg{Y68LJgMSY~Tɲb2Mo=eʫ|RRD;UVy *]A@A@A@h'@;!  -2жJ킀  @;A@ډ A@A@A@Am!WjA@A@A@ 2N!d  m -R  N8$¼0f 5O5|¡f3^Fx ej~|ћ6hhA@A@FNh nRFS8brMT |*hߺ5i)Ƀ Z/ ]E ӭ}%X =/P }"A@A@a"`G݁?S( i ,&x='y\z?X2.5P@bw1& 2*' *@u> . WXUʵ>)XP3JH-0ư䄙ՇY,lzb8[:z_j6iA@A@~|rz_0V @8i+&p H(>ȫ9@}B7: 5B҄ezU=aE*xSdDTP]jGKK`zzRZR}N5hº~2V[B#gMn`8z9k/Q#y=; ΁CW @!يUx,d$~W-N!WXkЩ=>5Gt;mp|9T_?H‘G_hﭨkH12o@ߟ9>-.2 ̰Ro.Y^la HR 9É~O/!Hz}blz?S Y}3^*$Ϳ}riqW39#sV7Ӈ65/RK4 F]<.?DiHUogz\ ,E%}J3uM~O~ySyC$U%h$w'@}jQgB{N7>?uVm+WS|jm?gv 筭 XABc} Y o1}Sܩ ^ø)Y{N)}4c2,T*H qU _ #!vtN;{t]U{j:fqh ƘԱi0Kh\O<o:Q}s^zkURKs^SGf陱r5V:M{e\DPN75{ك[^rް'vkz`,INxEUv)?f gFLV+S7l.VPy\eO24w]ZL3LO^79F-*Wwn)<{KVhCŸD;KZ*Z x"mЛU ?}1jMrDlnG lA%D|Z*R*vt4hԚ o%蘍Ny"DD6 #AE#_DLtRG[K|1m-CU7ub Fw:4aNwgtI1_m-@ӬebpJd0iiy~w͊2LS혐D87?i_ME Vb. s=xn?}خ}F1ؚ9k+_ @55_?)#ᝪ*ko)z5^oLГ믫mNV:f:'?cJ^F=2r̤w|m|\wa|?\:깏‘ꡝSwIy鋭T\K}q5KjtNLfSIY-ew7Dh5j&Y?΂]u@F2vܸ5KA_0"Tfn:GqUG?GtU F\) o&.@VM B =2O;_2U Ph0EUo,VVX[p DaQ ]SJMpY$ %VTԡť j W>UK`Y?_Q5?c!̭fdViG=a*G4ަ3DJD,X8y"h@tFѵҐt;#_F*I)ӊc6RٱAb.]hD*l6:l/AEGmtwEa9zS{>~OLA?{z3 Y]l{iB,<_Se/Z:Ũz5uu-)Xe;,bx u1s|12HVJq6~tOE-e,.pﱃsO?Ly9u@OEД+j^bm5<Xau_/SYI~JWܺZgG&cvH8kBwnG *_`&~=+6NfȀ6>9)goG(`ĝؽyo% Ҷ.)q?;ª_eɎr``}Oi};MyՁ`vB̽gZO7֘' tL*ֲS8(8: /Sz+7W0([V{~~Rk9Oƪm{ z?ro;}O9mL;HՖOM꽡a1]j*GT~كgz|Gɘ< g랪 XfĤ3gVX^uzbtXV(59}D[8c5mņ"X$xG8U'vXxE%~|eGȸ!?:SǷ|k ("dۆ`}38cSzOWȁ;]N8I=眱l,*g{x~Ou/, V^OVg^ ]5}úTW֭U7 L?>y%uvNzBng͓{~p2PR-)rT3rwRc|L맧>}LGxeX>ٴ2<>pf'/Zq0^&vsɏvb ۩HOp3G-ݸ v^aS{duԸk !g%|J?w'c=5VA5&œOyl/- _}9$'#{V KGtLfgʈQwxZ L8c3tꕛpLvWԝ5cBL̖e6'꒶b{Yq N^ۋ+wUnGɺ3vԀ;UAb1upG-cb,H{T;zf&3뻋^5$y ܤ76 fPK!O\r9)3ug[.;OpƨNeukwW '%Dsvꔜ `I5={ ~rLm{+ MAOem=՗c[s.wj;COwgL~{iq Ȏ87n/t! ;mPv7us 1q}r`y$5d'8cm%~\2ט^)fdOٽ;qd'祣d$YvмG. iP陓FE+RɅgRVCRZ]wԾ3'3ۊ+냱ՂS#ۼ@͟.3/W-aĩ=k|:of+??gK{ΓGu17-)=>s̩ c}޻.~.v [$%̜뾳6ӆepn]4dbteˣjq_01a0 -''xd12wMKxvaL.wJaY wIഒ xZU#NW/珚п3'KGJjzNo~%;O{Ƅչ j0@Y+ ä̑R:tQ{tuΫ%~|bniq]:įٶ:ɱ7gp~&̌C kr<ya9I^5.?;yҒ 'q*EMjr?\㑐VfbrED':~H wwN{ Q{Oc>v81-)6ףSjIp:+'? ΢&ү:G.09 ~<˟f YWT=Q' =zf'b]rRuM{x ̃gy~4߯0͑=`->Xߟ;oUzm~޸$?=8OzMfůVDĥ)}VvH=rxTB|;\릓H/ƽQy/\7f| 6,=mlWzxl78۰^K{.Ys[06J;Zo[kv)xxkKwx';Gk/+Y|tKIq8ϛ5/.Sꊉ;6/C,|0t~~XPXQwlUd'^ozi߼|kandca,S^jE/;^X>sx.d ӒzqeZ-G04;ƼG󳗾?Γv`>]RbNxx_,PtMɹ :/~˞Zz+ߥ$Vy(xi7<%~/9yTN/w>fÎs7j{t2bbyk}#@wI]w߿os6]B.Iq٧^oZj?:+N'?1ouO-UTWW/*hٯwkM/-?U 5Hq^_nj%U> /2c&ʄd$v+=ֿ~~և*z}%V5LLA@C`L KY!@VKGUKNz3wS^},/((:sD.L>ٞcev.Su_Zqѓyoqa >S[y3Y +爐6n] At?yTޗkTvVvܩ_[_\1GZTڦLWs˞l]its! t˯|reO-;+訞>};&yΰ7W|_^Ÿ?16ooK Kn}vӍ:wYzuo? |ۙ+זe嵗ݣ1.T|֣__/;#1暓.X_|\>V;fh]38wmxʩ jQ `m)i;?>wcz>@0%6.&N~`/ˮx|Aܤ v9%NX u9`7l' f۫[Zp ϲ-%@ Xo-زJ ޻jh zWc]UUPHNfob 쮩W MZuh^}z\z`;:۸E* TWeījv۷bKW PDJS`lc|:& I.w_=N`-,(}Uu;3}~>'28~7\6'^GR-1(q:*Ngz¢z߰0T`뽅Jj ~giUǴxhN a_=5%[kD~FBśKe 10/CJbT",^[M5{vLZ|>@C3<ں9 К@B:!RO+iLfOi}$8T%^oZ3ŀTG#AFA@A@5gh<5W]E'i"u^Uym?\Z0yxNVR,Yuxu59@o.};$Mzb~1?Vk C]^]VMGqL< =VCr{ 9鑞0SZZKu8L^_m]|Z S/Ygv|v'*l rd?;pD~zjy)I߮+tZelZx P9Cb1/_7kƜ61S3D;oUmF1 UX۶S=p N`I/eJiXӿs3<{g A:C@@aAC=^<Ɖi>ނ(blA%ǧƝ{LcsݸOPOPz:~Pj>Љ'5PR詭GjL@ c\Sqؗg:eC|"u{ ѥՅeuO쒗g7˚0Rȶ?~A@A@H*մֲxS4y +TV8 )Kv$sGYxbH_!>s@ Wkƽta3'DF`/N!Zf^_9uH|{LIwRg/Շ=?sm6j>ŸNx ! Rgcy})P?!L/akǿp3yd'8,,9~u,qoHhki ؏낻tLN/_w+׎} CdVc0R|ؙjo[IMߛ/@f8<УN4,L%vīUu/|&6&9a z,MI\C>8nΊDGũ|ƧP@r0 Y;讃r$n @9yڃqV7*33S>ǖVU?pސy̹s t~.1vܿo]6Q,!qHd>)¼ZB0 at5{&;>sG7jѰO:6,}G3_YyHmA< $cڐStqϧɆݵ1z}՘ 0l7JKL|#޼fқ] %MA@A@"iy'O i)ŅJ:ud^z-< г>6s,e?F;^.[Y#I' 3^RSu\8^-_6~'3XPYYknyxA3rAVX73ѐ_콟*M?g힁낃?;G[?W0)۰I joBJfa?tY3@P~_ ~ qTjOL)UB<XsB .H!PYduٵ.[ _ mv8ߔԤ)z8'SV>jwE wúyb^]WUTxM`lz1" iVt)+v O?od]kX?k_WU9r.};a.*`ܴbqd(\}O9A@A@<BC :ptgۧ5ʣqNQJޞ3>YC[Šđ]ӓ}Sw A:`@N=d sUPB%`SU'nKJ&wTAUc{dczj8ЌN7;}oynFO58PyBLբF0W:x(jmu'ᘞI7z) Pto qT㻥;jTe=jl+]s{@Ƚ?Y{ѺBx^uNK;[m'>08]߬Yo/v1=aSo*۰Յ3ӣzߝ5hβ7n! |7dSe&-);K_ٿ;Į{g>յ/~fwT.Tt;w]0,5%qTOIϊ= K{_Z]7[:?Ot,9-6;*U^Lw[Jd'<2QfsYnj.ܶw ϱ3wVl K=|uz^铇wD]`9#TvHIMAA:ݿㄞ'j7];`s<[^QOyҠ_ ^SY] [^oNr.i[CN]ڽ۵2N'-cβVl0m#+ !ʮ`m!ezf^kcA=ٟ}wSQME)N,Zps1CJg =d'>#Me`~ &+^?'@ؤۋoymZ2IDATx'=;oT OEp!Ws$>`.8TyeOwڈ.Sc<UadW⧎2_xՍM+I~^2cA0@pgyE]]rZRYi1qI9%5TV6΍K8y+XP4I?}~ *C O7hUgޤ_[T O0/?5WGdu:$Kát;XM]dduC QFj ~q`/5# uTi( B5gO C_l(,(. 2cjUד۟Evu0@ɢ] c(XƃL&;uMGf6UB>Ob}4~Z aF%>-.f]FYij|Xմ[0Pu|zAzPUx#w8Eհoȉ`fԀ08_%䭠7%93srli]հ"m h)%&\ ?F! P/5_]SNe!hOÚV,C[O7SS' ő&XL^5%.cʞ0PAHwHJ-2:WEuoFX=-Aa!CzB C%e[cS;e$ׯ)(ڊ$!J闛oشGD/3uW q$o\AGYK׏`H;78rt\-頩8OqS(ˏ~ ='u+!X6vB+]M?8jz0e/`T`oywuwew<*CB"4k:Hq >VT՝7뛽ʃM- JG5F A␙|KS==\DI8a 5̀ Pz0UUFSɋȊڷ*zdD 2.|ѝ:^؂];=qJoxiZt0SDŽFcFDG-k,f4 o1jH[H|!0:RkH|=J|qH*4!G=#_C!Tyi-_:P*jAuRY " &jZ4_LMk9 |1M%0RDxr1g OSD q:N#NbPjUZaUA|^w?| UwD'fSUoW -;{ԯPr֙5 տ /E͔Mx]\Z3l'$rC֭fJeN^n;(0?JiBOX;0O'h||>'5.C_م;!(Dnl\+.?ն~_\cn3ŧ$6R#DںK8x+Vm)@ K]o*aFԁO|%#MB"#0L,]*v6E|aVgZl*r𤝡c1!Z S'CEzZmhVMsDk2*6_8Lp"I!FX_jQU "mԭ4cM"="in%R .I" E/NiN]}Չo Um?U3$tNk~VzeS/2(h>j8 ,FIѲ7ѦJT"."`pxNҸ>RxEs^ <`k!io]Qt_tFI0HlH[H|ubl?R)-RQZT[*"kXɨN0l0ZK|q]a:VQшg;:/E׭#kAԵl!2! yF'4*h-͌οEڿ!V]UVúX lH6t~!х@!*Jt⮈]LZ⋂N0AHwq|(`Ժz#_pf j7~Sr5|UNW5ErpK#( ۴wIa7~8=Y>8#T  E@c<μ=j-Q}k5H=;ga;j`YM}pȕA@A@A@@YA@A@A@82pE  (K  G@A@A@A@A` CeiCA@A@A@8Sҳc87pn kYp!cW\Q%^4VCBiS \"0al%=BG"-ոjDl=bŎ&Y C4_j-iF<L|1r*P.t-Q*vtRs7j$QߖQA35u$D.OlHёT3F#KS)o"0k(cð9 3&D]DrWJd4]:".롻|Z4z<޼Os Sz= zi@$ʛbArz4`k򖪉wHd yli`52-b*_0F&Kf7pFEmdb-EGEF!DcRmC[Q|R4E%蘍T|FE_jQt){jHPEVV3Hx""LVZ$5n$Q/fl[ @DbMmIy"BfH_jiM1}Hdas8-d+㿏%#nkneY{.l~֢ySR97upb54 0r4Yްjb2.yT$:r&aaFzmjP$ĎZW|Vb!riC\|ܛDڭD\`]MƒKsķF U^7a S|NMASE{Dq0;Z$"0h)b" Z~)LAüfs asd9=LD&Ln-E pu&:=KvA ?fÜz(b2,fG ]/o3X½;D|-@|-T r_da*v6Dø̪Pm}a5_ W[*Hg?%&=@Z>eI^SvD1Ji+n%:a5HHD.# 3*h=]_X~T]4p#~@ot+!+V,@"K]aM<[ZS8(>lA8YqNᶦpy(>pk2 ZSl>tӍT̷z/\á?2hKCjH? z#)lF-nT|.T0 ;Q5W62vQQ{dmRcU4Ydʳ_ _t\G&>FCRh"CӉ0ҭD'&U4L֚_KF׭Chy6ufsO # %kъs6LŎbmm?ŷ/^5 fBqё|SHRtJ4u/>[扉/TfsM0*R5ڭtZg_T4:aJ $jʀ[V:⻕açZ- bX1Z,%W<|*]@|- ̚NmBw?pa ` >E&ok-B<3%զyEkqHT4:GzDa1vaiFCSHgTL#T|VE.@mRjEEo[i0 bT&HyJ9/pa ;G]aV)-H|Me= "/M}d j)ErU)ioa*4ڹH}mxRLJn"0:^[fbE; ckqG_<Ŕk/>sWD)-*[D DzD nu|=v5]z躕F}~8dȍ=8ҺjHUDFD -6_:P*VZD,"c_L 3l/5$5("[[NQܵ/*fLZ⋂;;mӬ*߿DPQA@A@A@A]"kT Q  @+*  hrA@A@A@VF@ZPNA@A@A@h@P%  22ʀJu  @D@ڧ\*A@A@A@A!VTA@A@A@'2>"T   2R  >!)JA@A@A@hedA@A@A@ OU  @+# C T'  Oy]%OڄvM֭[vG$ (//ߴikw^GOIϊ gyWfggpNA@A@y^WFڧUuބNvJ% @0z@`JC. p 'CG߮A@A@02^?rV¸ @G@/vB A  @" Cm.  dBA@A@A@h[|vA@A@A@A CDB  ж@+  h'2A@A@A@E@_]A@A@A@h'@;!  -2жJ킀  @;A@ډ A@A@A@Am!WjA@A@A@ 2N!d  m -R  N!v"!CA@A@A@h[dmA@A@A@v A  @" Cm.  dBA@A@A@h[|vA@A@A@A CDB  ж@+  h'2A@A@A@E@_]A@A@A@h'@;!  -2жJ킀  @;A@ډ A@A@A@Am!WjA@A@A@ 2N!d  m -R  N!v"!CA@A@A@h[dmA@A@A@v A  @" Cm.  dBA@A@A@h[|vA@A@A@A CDB  ж@+  h'2A@A@A@E@_]A@A@A@h'@;!  -2жJ킀  @;A@ډ A@A@A@Am!WjA@A@A@ 2N!d  m -R  N!v"!CA@A@A@h[dmA@A@A@v A  @" Cm!S{yy!Ë0" bH~ ؑ!yӦM?Œ  p! !$̶eEC^{EA@A@1$\?vSҳcۮ~A`^w?†  p ~zp#|!uocڰ PB`5Gnɇ_‹  p!7l˯-_AG|@PC+V8 mK  ?_~'m  A@< K  F@7Ҟ  p@p6ڵP ,  p6o<    gテ!xm I:thYYY3Dd8p`{EhA@A@APEu $ip _Ѯ. 3 hC[# :K  4k@C #ᗌKA@A@A)d@tc" CniLA@A@ uد~[A@A@A!R3э6E@MA@A@A@h础K.8qbeezL@Z51qbff D`ݺuP@xd3> J!A@A@A@8D`53C^g}}VXXxY3=KGhA@A@ChE$=#CFm]idU`JA@A@RnVgaᬞo[JCMehnyW)XpΣ7mZM&'F:hY pGkB%C% Xk3&gbҞqnFC_1%%YRZꪫ:(j_~O?mv74l2Dg4ZA@A@8yo8Y ǒ7O|b>Ċ;?|zC;Cn-/_97xJ~l9s=G)uųVX_ܭxbͳ]Qeg5AQrkx_6Ŗ\wS﬚瞿kַ0O*_nk=n< vywɬZ#ws6RUf㗎}[Cc5o_+wLm lA  4@>l(<ک_urv ȕ̽ٴU5r˖7ߌ˶b:hs+h@A}0hkXzsoz쵑o}nU-x,7GtEpFcP?>)&]?Ko">[|fY$wkoTkM>ٶm7c&Y<˾8ݵ>k(/w^Z>[LԠke|z_Q巾# ޽oIFJ!}!)JA@AM~צӎuȴ -%eֆ[Μ6rsTh+9{nye#にs7 V":~ewLϟ 3L6 (>~a~f.Օ,kUM$Txsdw\]]U[kIgLI'LY^ j]|΂+o|aY}_4:^hXa}Ҩ+NוW\U3YNݨ[wBGNWr1A@A@A`!pq{ [/(|99d/ _9%6߿~lϞSMwF6ط̽ĞpMH`̞=][⻑e!F*׾|jbq2$iܻC6g}ZᄏVJMVy4dPpn7KXK>q1poQƱ2=ݍE!n1P3)Ok׿|qe)͛ȸsm^fO^^uZ?ș3ZyjUa{1ڂ9ϹTU#,ޒf`19#j@_ik6mA8][ꪆgkwǩ#3U>| `{]/^v>sQ66gw} GRZA@A@8h8 ^麾 Ae7__=Xw,M{~Ǿ 'gTU-|ya> &_l=\/L~8 |瞟~cS=_>tAw- 7:-M< [n; >e/@m/Y6nnxY@fyn+ڊ'.z2f_7O\Pd\m#; S~~t6W @4~pYoC}ּ//xojeWuLxjރ7`ibS3~X,to=ynO߂۶r{h4 ZOIMϧK<5kGt|Y5\ѿ*4v7ݴa`f3{n|4*@]>8g,WMt=ßyx^U?>6Z WYY_xojZ\BA@AE/V1]n.A#oy-4?rY#:\FΘK C |+;oy?ɪW̝{̳zۋúz_ኡm8Ol ~A8}Y_}3#oL=udh([~9b|ST=# ";Lr>Ft[lyz=,?Q/X&S1͙tхR~>}_fwN~EA9:k3ಧ'LWKZBjK7˶Zj$I7Z{3F / 7BvOYJR  R(@8_bg#n\ĕϸ^ &JJJ\üj\K 9X$ᶒ]]]~T%[WFµl<"1Qo ƭN`?YLJ^^s.`R'4rŧLJtKtM_~/kb`=O- 4V7ড়>,ؼfΔ0-:]@\s .~q7ދtӄ ?%k]2tRFA@AFF&&/|9B|KI촴g;EBOL9CO,h*4 VnIxk%k_~bYD@˭ A<6''9A,0\)dmQg?&JO_)!h !@ 7q #u_6rv{i\o5֨7 'y7c2>3eTz)ΗpgEw][<9]G/xW7° :kל9rռ8s*k=w.t΃7SCc? 9ϼ~K}FY TOc5~9n#k^J4ɺm*/|+1o`|y5g'Wtk^T>wmλg΍xiȿ'?#jT@8턷 )v36_1v4ZGSEۖo#ov÷\K%i / @B}({?hcSg>pepv{E<8Y~@-Y7+WN@IqA@A@A@q暄?] w32A@A@A@A A$  A $2A@A@A@}C'Ó p پi-  % J6A@A@A@AB)\=jDI  p" x^U1h@;!FA@A@A@FA @d[ZA@A@A 'pT[ll,jr #@j|yP-(#  p_ڞ?{vj֭[7dȐ湀1w}wĉ5B  )kVUUu!d,$$$L6`VA@A@APB8^A@A@A@A 9MTBA@A@A@A M¨~h[#osw9oGo~݉:?tߡoÒP/ нW_is!4bwDs1uQ9~0ET&*pC`p(kzOz0j+B4{~@\{4I?㗺"t" hZ 87i[Rm0K=;j|aȓ/VCh@#a<5Ar Dս`[. _J@ߴ6"H)3?ѓ G|?bA5 >(jט|M÷dV. ( ^Z2V#%ր*5Gi+iS2,e5IE&d»u%NzL1lcY#?6}dH4D!C@XH7k8 ZM0.*Jy"إ]A 0|)4'b:lg :5Lր]in'3Q6=71H3L.BFF]9X!`ixqtQh57mΒCG({^znQbɨ{y3RcUPS[_TV]WiHJAyT]y%=/E{"_t0LϺ(שLC.úfYZOkM ql9Uᎈfu`rJ{sqjL;1mS\iJD;au~VƏ7¯|i[Q=3Z`J`P$,S<5Wڪ .KZ[WKzzJ5o:A&@Uz(Gk&ԥj%aTGsQ6q91a{,c}S8^qJl6hy_G?!6P}iǃ #G9m5ơ|;7iF Ec2O9 D^iq9B*A &woLU钂%!r",_gp.C?iW5k7c7n,J;~+06_`Ӣs5Ug*emÏF 8Ku"KyLJ T <5ra*P̭VPϧf0i1+C$՘nB r$HttMF*2BȂ`.< qU^L0W\A 5x*FC;JLKv>Tw2=l"TdhϦ3e>H򎁱x5\ jd(U_;U/ /5QǞӸ,p܎Rw uE Qcdݖ^2%mP 7D}G>Ҳ 3 r,2ޫpC4r>_fk`L8nѠ(W̙=]1N*s<0XNc97 _  4"+ q ğyN *aSShA-|Kzʸp=ԫ7մ35P!K.8{<Hh{Q:\֧ScN:~T{) p'`z tDBIWAx2aVrDZ-lE *F M*jOL4u)j6]^RU1*fk9Ih]8s%PN KCC"NfF4 pBFBPu(rnE`9}'SfN9'%mRJ{jԖeA)0qZe(ٔ{urQlNy]Z/>W0(]P6 __q)DGw42EuL"f L(C4A X1CVa'qG8OBAxp#jZP£dz0F/ U[h)FE3։^kӛ [ "[Ў (+׮ ~5д0 tԅ 1uT ү24ƫ"-ਜ਼#pdƹXq˥qŨbRiaJ" 4Tdv"A@A@h;0lBW]q8&%$@33AychG3I2Iڡ_jUrgu0CQݰq@ M4*AǮ*\t@ tn4鞐]+4ԡ2࠽>`ִ0 R;5f:53Ō:|۩ݩVmlcmg Nh'JIHҮiI EG @8?k))0YxF81 ' 2$7xciq^W=.hzj`7%?3⼽J qpR|Fߥ ]86ĩ 3k]`}eFFB5KGסE=_msPP: f`O q$oz5K ̀F2Fʄ&0PC[jY=fG|?[`[)qEtZIh,5r ( Q^H9#rLLq&Q nVBiOjrx' 8˶)XPȠ-P?D!4( NKq51FZ~JdU -h.WCl:A@A@Z C| 08 # 5FN)$2?+23wTzTPE}&d7q5q$Ͷ(~Kh\Li %:65S9b,LK(oL"v|Iӭ0dj~SX4M$9gQ}جRDלiPVL2:'Bu )PI1tR+M:9Ma͎poWƉyLO(斃W0 SC52 t,#:Z`1<EKM`ě@CcG*Cf)܌jiq4amJ>$2T@y &)Ń(uuH(Q}ƴ CK:Ȥ q̮1w{D~W4;!&ad@n>R&ɫZNN1yG42$l`-'(*piOQBV/ݡ[ 'J7Bԛ@FP՘8E:Gi t~58h&u=:˔1!IP2Ġ>N|(8,6#U \Jb~!H!MA"[n?!~O~2y5kO oy '@_gk׮5?뮻_ª+.'yC9u/!᧑as4] \䅄a&h /) `[td8e?עvV9j(-MH5.JC0nD74{E7(#4RԁТ X97b|͍4a5kL_kP;3I'hu?Ȕ*]OߴXР%!ZMPYC ;ٝp'| `MC3մ{jSŊ)rߨ>[84#I֥G7VWa"TP@Mgqu9^[Bb1Ү6>3.6v1 i(H f:'5d+߆4a&..99*γhvێjGȒPm :CJ3GC iN%&JFDhjkuXL?닎hw+>ы!or[aaTGGxNhB/tcІu2"XCegWLVnꙸ t͜cOq j~>pG352D=LH<{{cO< 7|KzСXSSzWZ֤Nz|CLz)x&G2<¢M7o߾ӋGPAly@:N; XA}L=HG稍H Z1AO~W9 $Dn d/m7vH _.ݕjOđh,D񟺔/ktHgG 0CtvngH*E&Frs3Jw9q(Dщr{왌i# N`Ab(a YF wT+_*;:%\}klKCɐגj^X+8$1dw, .Iz3$ZcvZ0lwzC*]CEE&D 32_ N8`'ZWGĹbFVWWhj'DjhJZL箖Qަτ ؇s_&2lonu VK"c %|fqb0AYG6u}j hWC)6 n*'L v.WGnݦ;0Q6,tZ3LtqT#9&喩{hU Qw7ҲKhs0ʪ7Dd:A`4G:b"\zO4AsUesdd6kT܊PPlvz$IVry+RKh 7uZP~,GЗq6TvQ:ï/y5B[M'1bx "ʘG C mA8MK}m'DR=,y'^ ϻRu|_=iٕ߭~S{C:Oi]u޺mνqg9-C 7q01%!d/(!*Re A:V["h2-)rF6k20(jFrxz7M6dMߦQJ87Ë/P7|`xh.7Kclb>uXHGXZV͜"84plhAy MtwI pMû-*F/#M#xE& ha1F(@-ue=h8UKz/>ћ燗Wn|tg^GsB,؂"}agőq.Sa=RSN[{pWfǬceuKڻkǖ5=.[Z546"qJPT}˼}z]t1±@e|AIi=eML4Lפ7Z|ٯom_[nYmM"-POCv*MwYII0 6匳7lӍ:ݘ[h&^Aw>%/.kBFw_\<sF8<U/ mqJ|lPfڀC:Ul8U&&rUgcsi׎HNT|\wO?3a׏-sWբ1[E"%2Cc6Y1|qj5W2OԀnh\EeP;]eHČgQ}j ۔؆K\ 7a[eZis|NQ{ ^u_>4m 8+ZiR?ns 8jGl+F9,a󤯉#WMU3mk[E7$Qg6G 564!X~NR35ĂZK)ʊi\]Aƿ:'MАa4֍ꎛPv - wВ!a:Z=2fm2ZӢ nnS3l); 1Gō5Gh\Om 5ώ8l:iNxl!4N~*`f؞;4(0`!1-eI ؿ3Rvbsfa]X#B&{1Cl1d Ց<֝\; !8|A߰M'2Sؖd)Mq\wxrAڄBū?D6 di\A]d(ȴ,#Rߴ I:l,Qfҭ+xPlC3Z \m&ƍ.rnH`mǎaQPA䒜95vU ꅵPE}*ytoRKi1YE(2Tek'ZQz޽g.\&s\aQYpV^`f S!b]5Yg3+Fwߺ_tõo]~_qu<;UlU9ێ1hN/@PL$'{-CR`irFB(n'$B;Ɔ$xx]OO&8_/+VX-ÿע8knp\U6)؄'x;#ϼzyj*}gf8#GAR֫WMSR\R\TбkVDf5c,8yj) 140]ۿo7L~~v( :s+W1΍N胾tT2zֳGx%+#7+SYWkz3AL,< S[Z\=aǽW\{Cyy6?A,Oh׫?w;<_ $ŨD]1)G!a÷eOw| b}0pfvoÇDP'`/Ev.ZTZ#4:]œ={)k`|8/Њm`}5Z 'CaNtlڃjM@3+9 >׎Hi9{w`L 3G(a rl֟tboGQIbN.,oh?6ʥ+oiV5QyN;ݥH07}ʗ6V(EpBX ?D+SSA? :t0]X,)!aJEM2ZSFA5xǂZY)i|k싹Diq,vttdd)SnO.AkƑz]u W(e~$F‚t8 V|Q(C=jy1=6#Y9m3amv,PCKR:[T~c8%n-%sPJU)K΂2rWؽmfNG.CqɢjjRRNИMiFLen]$ڤpy*uOD'"(ŬڣxK,Y f<@ne5Y[l1[ci# jFb.gU];7j-[3v9n!q|ݍ}ݭ1t7-pEk؋6Yӆ$Rp 5̢%SF\so{oF394p̂UMڭxGkѭ*(S)2xudE (*V'FՉy{oL!;)L5 خ ת*GxC߯VBV7|{%P/ѽ#' o_ӯcN<λ_xe&) s"[t*@yszIH =HpyC[|zuuiGq8ԔDLnLq9ƚRx?uGiG^]y땝FqT叞:oWN_@UuCO/Yq:m'8C,)3F_OLbouiffgC R}U5uAW/<*LlP_Ib%'K z`ukđQ=z4Lewຍ\% ( QUr Z~\Ύ`m]0^%'|;t|lQ:e+=LcbwUI+Ͻ284; Ս:.UљMȮ{ & {e =ۏ}(˟0'j\saZ|o3r7ݻPk +Bl hsOcJ&d2 =R8>inPO_|䧁2|=SUM?8 UcJSsBS}=.#!$G8 fZGL.{~U[xz0֏!ܔ)a ,+Y) P ^?`bKb++0ݽɿHTM ,P TIib7jNMŲdu -s& ~R64UPӜetp&rX<6'C4.ASFXWi6tCT! fǛ}AՕSs-I}5LkLsRPUwKHtmǡuF îDi;x# CEZMhDt$mJ-Xݦ۬m ʊftYݓ fwFcoAT UFY)2v7{ee}BXtPCE做YngTgwU/es{Zg9ƵVi0cwPGHk谴]+TR]jauޙtepkmh7سP!=~ږ$lƓCp.9;:4k19StSc"w!S {$#,9UV5&&KHD10|>qU-|=N=Q[c{>/5dv)`$ws.*I7 RUMԱ ?1s?#'3l8}gW_cyIEW\zc|jO"U'x~dU>tȑGL=Ѓo"Dew_>to:)S۪S gSMi 5Yʦ|b j$@=C 7W&<41q8p'?srM?zyB3qޔ^}EeJRb3C6_ٳwM΅rD?!LP_98 st,ݱa#GNO[ ?;ī~6RhQ}\jϯ=)+Q}&=-u`2-vZ@c=Bȝz҉veտ=ueZOIc^Gl/ۺ`Q?7@OPI뻋C,#Jak۰m"h&>i`~mQ!T 1AP9(>Or8( $6Չ=j(bp[ }N Mabsv9,?7R8&V"2rMf,UˏZ8aڇǶ ={#g8j \B^7reĆ?j$_њai3NkZǘ[y5{. DS:[eRbKΞ E!a\%J^'r`ծ T70ly&|C괔,qKԖQGR@ è["d0U fڒz.qZIuWG^BiZD 1)wDro&xE3=$"h1vNXHZVfXLj$JW馞W>׺ov=0MpVGDR<7*.!8h!g%+9TFp.RCy2lMc#PbWEvWn m"bG(#*{z,u+x3B2fBtQC kȓJ_[;hwäM)pb$̤^{4zSki,ؕN5/[Vh 򪫍>3q1*Cb}?=? @_ 0.)kj{B=E>藍MWU4MX%-%SP3[hT?AAQzH8 ƶ|w"ڌ1~QRDufffsÉ؎H Fssp1qqqa!G\Z=Ѭ4=5%ȣƾj=g $&{oVƿiqLsDְ깕/yWGMot$@gXOW^1v^٥}]oٯru>ʴRQb ~ZU8dh/7Z^|h U-5fdNg -URnp -!+e(F8]] -"S?o7{JBrl^N%cP⃶^'X|O-6zO|v$-ǡ QD}"'k aA$2+i`Ab?8:$Ro`!X:M#A? C !CC}g$Ě!\7&Q,fL,RPrN,-TE)E<pʌՃ2h4XCCu1~d=ߑ\1ľǨC 'Q -$E Lį5b"Bٶ6&A5!7pUd}#s[s;0 O*t &QzN{*clCJPqVwJs kh'9 A5(ӽdQQuY OM-m8XNd+6x_ݨ pz(dke*mx*bbziDPT[%jhu ӍmxY`kg+vN&l?.]C5#T%YEr.ٝiB!?r |{̟5}쐑1w̙?s:g$ݢq:).ZRTXpѢ%L9=pXCaVj_* Eq,gq5̶d_o7=˶L݊3Z`%֤"4O @U%@ڢ>BsZL z%!aO(R7/_w[m5uL ,l QB재d\R)H4ed6&465گ999E])P~+Abʃ1bx23W/4Ns&GOR5̼+CcH!jA"fpӚի$muɱj]uyۑfLxei}ee]ōnС*uqg}'$grBMI@iz N SHܜOyJMuJ / t\-){]opآR-MhtAp*k-43KOy̴Kvk{dw1mg&wHILN7_ԁj:1MB=>N4~NފV`@ t-s$ GA9z$UC(" C(r]sK8.YQl(jUVP Q_D wckx?\0&GwJ#Wg8o`u*PhJu a 4Z_c_thR:TQC tJ9Aߠ[FpA(2xqbpnrDu5=HHuD@N'R#K献>`zC6C3 =:S̔(!#ĈPWɚOA<~#s&ymeXLkܥ xBVBjm̘v$\gRr=G#OgMb1>4^މvkd=xZGT/߄zD 9nDy+͑ն9tvj !Skr4*lpz{׮ٱ2,5&c*@Q=(^~_=yj#34؅L>1{5{R:zb`n1k(}LXq]jzVݷA8ʶC 5v$mfWz2)UnީZ X2 8kBi,i6D]!55&+JU k?!8]8WdzgG`8HEґۂ`:i7g4ˉ$b0t%+`mQV!:$e:y}?# `Ij\c~ӟ^̥/&XWy@1۳{76oC.c10Kf sܩg zN1Th^:gWQisj^N=RT^Ec|2W!z)5a7m~:ya!@U+V]]X~]qݎ |v^(^_%pDހ`vmѿUb&oʚ:37$.;~Юa ;?QT/ Xt_Y]D$U",Yу(#΀m ,mk5CB2-vp }E 3tk/c(ݰeUHyCmmS5n{g60,M;B/qn1{c88h?Rfi_7<Mch:ADuMpTe#ћۑ씬dREhueD.fMRcbɔ\0mb3|&y37s@/N ; ƵŽYfZ5DLƚ9Ԝ_IS O,4\XoR>EWԒ*1p3Uچ5.Kr(abɪyڇ8-+!F 0&+;vIF!rd&5T2O*6jՎ\iK84bpJw[tTB\:e@k 7r-ЄC(jEw+Lb^ƎT\\ϖ2߻Ք}6 AO)DjDDv,;mm{΁F7vǮ` ò 94+eϡN|DjHrq.2"[%4H` /u6jnK/Rx{( 2Ņv&y!"xU j_5E"HY8 J {f@O&XK>"NX5?tv# E";BxzacBꪪ /qbZP#~EYQԫ|~DB yڪO;(}$sXhv'W +3ua!*Sq4"[%C޻{_hGKMHpkנQӟ4(0DOFXy4jnB;Vv.QkDH ԚLG_ftJ I V*,]XcZ]ttҽ.[{Iu$dT3fTQܤ7?f`žG# {ڶoTg 45Dxd|V]fwۺ n),AQ١``Pw)f 쯆췣l̂㬁?JM}zc/.z>1 X_LOo]x?oFLO2fh;,)467úO;/,{:6<F&Z* WFjFg qRW-l`_u՗rCb[ԐXuv<GueQm|j̘_aE.o[| zs?ZT!;)WلZEgt%[OP8{b+J kߒZ2Q8_G(@С9V%iSQ-)p bP; NHL{LRJҠq;vCdى8v-y\BK 5U` ZaNOoưT~ :.bRݠ)r~(9ËR%ՆaQ *f9ܟ5:DhgN.g-.cȌBkRź:K z$aa,~mi+}o!Q7"%%J ! wdJc̸,+o ӯ7͆5㮔Ę3/ґsLEa/Q\77g+8,JuZ*ou!rTec VϊdwQ4Kېsά /N-hE1_a2lMZba um"[6٬A,P<ؕ8gnUD6mD_dɄ?k>lGL||l\c|/?b%pl_ _v Fwge^:̴ 3$Vt_`g{^-+6oٲc>}0YF&y 4j܍b ibtW_c;t`Dfeu흿~x},<3_Zs*iAXj{_,I]T m'0Ck'Yjl'~L@#v(F >a~G/X SxtxYP41ú Kvz)n687!E& J6 4_,`fgޭ{*)xcS2 SGEk&lbBjlEU=w-tNwxqm9!i"E @̳51~624ViTq:zo=6TW6 u-f 2/M+kkRMi ; I̋$ Ȣê:dgT<96Os7~٦RRR_K+]_6nU)7[2eIEM8^RUF I=Cj686͆}ckWꕟ G̪?KfZ"4b=<@]w퓟UVgF:OsMe(U l04f.-7eϯk|jquM:*n{Րw{k_Z]yԩ[ZQFOv[IEh W}ęQi?/-+:ru[uܔG|fۋZ?zz7?zz.xC/KiNb*Xc#&t0ZH:DۆlTEFՇ kҜ@F1}&dpd>l4VPz@5,dWid['u1HP2 7t:))SWR%"+naC}2qξ5\'|4F)I`TeuN+ɄfҦ |X6Zo?HI0֨u,S[N࢈=7a5Q8h 1-ޡ۩V1Tp&=n ԟ:XQj[w({݄s/Wі&|yOhjv}Zim?0M -/ބ*ZӄD| 0^(,+h\9a{-e^gZvK VobrTEw$eOk[BI7KT!b5W̼ZhIA5poU,Y'AGrժU{ FzOmrzal[]6nOyQ/Pka!"G&lzBqi[y5WÛ[vRJZ"Z3rIx5^6VFl3TBsl8yUUߟ ?˱۝_|V ShsO|(Lr͈AMh5p#1wu7m[X-Xv)I t/qyROݡVi699'^I]KhIĎ+s2<%C}fXAMfKtT&^)DsV^GGM)zY~ElHc&Xg|݅[n۰~bwV ťC}V1tHmޡ'Q[cM6l}tct4!;0猆bKRl_V@xƟVo;/(+0=OtyA*6XjTȃI!_g[6 g8הٻjgg-|q ˟dn?T@,Ő ya2wR48Js2;f$B2a[yVo*%~6c~<~%'O!e/3KMOًK?ji>|XWT7kIܸ8gk)l)Sffelx l FT)yՋUBOS 15Cr~UM]9~zC/Pt]])7]Rvg&r\ ȅN-,7 cG$>U^Ќo~ 0;/lh,>J1e_0[wm56xL/K<j|)^6Sl"䐙WaZ "x0. hUZC (A=sGBTy<) զee]RlB֔dOkeH77ʠqdXxNcW\@G @ӪavgdSκL+|AA>1AF%)BԐNБ-FJH:jZK 1H+g!0z '0Ư wl{Nm tjf0: .Y6P(H(&F+x싚rV鞉$GZ~ @X>9=b1Q~ `#okm\.I홋_^*Jx;c7r-H$ctjĬ@-'&Z o_Rlע@)(tff=rk}g}^zdc QVrVfLNVG~pEy~#5 vܹ~؅;T`kafKC/0(k7MCYXjRcJbnsϟ~)QM+k-U+}ڞkJUS^ $$$<'][7xW9OOw ~ -ڵ3-* !/4(Ⱥ"PuXwcj=- H.wz9$L m!Z$ ,ӠOQetSDd݋wDxUlWej حW/x^ huOpIE؝pf:Ü vԧ[^&oauչ_WͯU]>YUU]7@ /l[\qɆ.eGhy{gt0&yꕫX]AsS{zEߖoJl=e>xu [9L$Lri XcC+/[sf14PЩC-HjOr4 o^( !qzpΫtyzl}So}Q^[珏a@}|MV1Xv%kCӉZre q1,(r֑stN8/YxBڣȏA(^|Cq~c4:*+ŘXC:iE1PL",rZiwlP&GvvYg e4&UPc'bE̾[2A]vc6$.40+ E[yE(^ks\\h)6-%1GvdTSB}aR/6x6QS/w*` y1ȶvG5ޫ_Z*CWK X#K×T#Koi:6w|,5pFNNI4X!">:A rV;lbklը!'i*Ӄ<@P#(1>ڲC+D#gTNk`mWXj>jݚ7ض\wQE)N>.U9qڵ[7}N86bw|r/fnġ1E;9Jtlrwzx+ԁ-^KjB%`;UmVPfxpDitkfao1M=j4w=Y^970 a- P:Bf xGRÃxsNz/>jW'/`N!7-Lmrx Lͅ? r}Zera0.=D7aT#WLcUK. ٝW\EZÁy^w-(;f7_tɰcJJ4Z 79цio9]l؞adeדJe}`]!-.0X鸪FR]::UC9k'ڹ"jmiGeEND^9b H4<&ShG/?w'^4妽']+ ^ vM;k3w}ڎN1޶(7X'4tƑ9 IgS«޺bdžN%L1t՞j_b'>.-M%b puclU )cĵw nqTDkUhF4'|z*Qsl0!Լm&.cd<ꬊo>}ly?63nq'(c>3&6NW6oT P)^Ɋ﵍T"΢½':vQ Ҟ}T>%>nۡ临^Of3|,:iO;p7 C^QYuQi Xn+wAcwYa7hRpޒJdj?HGy)M%XcH W1[Ϫu ղ1qL|Mp="Ӳ^=-G];2 7Ly95 <#cU "? 'D ]AkPWs-k3a>rѯFvHoPK;CkgL#r21K<V*eb49UGɢiH(?$wGȎ" fM8I280VH!R&-KB\JZ͇7q22lb%8^5p*Q_<B[ugT:w0Nv@ZEo[!uP_jPW=#ýOQ72`/Z5ZvmJDZz9hOw'Q;l1+NՌ)j~ب6:b6Y&xȉU4PN#4ἌyHo_Vav:w׺j}oƃ+s}eZA'jqXZHkc=:ԬCRjs`_O#9x e ݅e2w(?(\;P3hgz/&E9@#ò:B*0 h@ݵh@jԵ|q!é Vz -T U[.A:6%&:?kõ:%^ ; .GRϛ X36(o\|%pcYH׿)xMU0ZZ]yT`9$;>Iݶc:4t{9JLSXhC vvLʱcڪ/~WimIyMy^8x(x=ՖpZYPԪe*EuD'^Pͥ5+:wLY`=u؝{ˍ_q^0:#-mOtjo6 v`FnWU`IuJuJyni>&# ^<]S} `8J)E^h9`/VXbIXv>4M^M+2=q@smb'oFհ V$Cʩ{uQzL)"XILƣ~+i,Lܱ kY0H6>LkXkt8d3Ӑa?ID:WX^5ܡb9TDSM.VJj\)gZl+@3f492mSۤcFAMGLFIF8wnznp_4,6x+Tpu*ݟFO+ Ȼ{iӍI8q֌$lwH?la,1 'pe :xש>6:C? %~),wEQ&N(CFӖ6aiG`KK*ZĬp3>ZBAtil<&UFzV3J#y#3Uh\lžݛ8[H =L?ܳXOpG5Hw K9갏?`I;tsis.}џG?.[ned́eo)uNr*>$8؟o$U$ui!4 .weᡀ{8IZjˊ\(v#gKBlvϞԔT l}*tRC&`[+FleA̔-UmG PT8 0(yJ%LG>ڄD|Ә_k\6n.PÁӍ0RmE913VcAx9x(a 1(>zB:P`#_xRqJG3m"M"L etV ߻e_V) [+ ^E ~۳dޞş^vhk:@ Gfz.j[D=-fZ4xV)m(t5PQ|o=ZcT(RUΪ C+Z̳VtCXg)Xt`|{zﺠ{Wg{ 3Σxn_NvW@n3򓻿 &8p|e2&N|ʍ)Usx0{ͷm߱l-ٲ}s}]oٯr>G1#V 3RB bSRͺ?xjE[Y>9VEthԮ19?9nKO^{Nul#^9}s$$S ̯ĶaM'fCgVZx)*<9X Xޠ!5'1Bs/ 0R(B=]jXײW} wxp ZĪzN,Zdi >㳘m91D<=*҅1+ι ]QKwOy]TgFz YgIb@zpF.Kc[茸q@N+N] &i5dY'`=Уw* d nSaTIM/@G[#pmu|5!(zpk(CmX0?A&n3PN7Z2|[%v4uI2fk;br`}q<ӑ-Be!M֨{!e30zٔ--e*RSDэhF"ح0 ؋:%%;LȕHs#:^7Itc?h2rM,ɦ1)6)/ EsQ ϛ yC[g}.K"%ўkv_xEΜ' veJgO,m\ #)RE >q%Ju 'cl?㝠txJl^.E>x<ȡ~\j&̮SrVY wY\\L6C Y>3 ׷ʋ"~vq/ct'Ֆ֕BPcPwpP"`ӧVѸ1k><Ĭ{1t~}wmCnudWhI2dMDzOl5$%nuѲe%}`PKB82E j wA4`+6sq2X$OaECm#3( {$!^kȹUM3Q-|g&5C [~2zW"?zֳU!<d,2`r+{Ͻ^Öx|{o?r[n9<.fc.X<afar`:Ǘ3ߊB`DXa{`4c^o%Gq~ 2>;ktEv逦["XrU˕omݺuGnԓNw}>s|W\v/}ٜlwyև}O{˯3L|#_u˿fGlŠeV̳>l]죟<˯woW^qU[W^e+ v5n8mwղ=Uc bx}V,ԭR-($m vv`R̥~PV\LsKʅ{.)Q*_່Ӆ(^Sۧy-]yfޭO/pԧmEdgWNL5}hܲE/\]0gl9&'-d¥-^ےd ys'.l`NY?4?`dlW*uXolQZ7`,=3.IRg`(Zrɺ7G}n'~=S lڰ}o>S]Q2>1rF;d[~WGJW|ǵI >~r+7n}<*']o~_S߰jK/w|U 5˲b9VkQduMo:ܶw{_ocwPy0fJ~O9.2/ߺ\-ZTݔǶ߳q=#p?VlY} bqS "X;/WksYg)򖧦n{[Z=nnxM׬^7W~;z5bLCCè+9u/O VVq{+OA 5~-[G}X$?!d_48>7GIGa0_IPşpNh v7Ι{v܇edC^/@]R ia#rTq$PW9:Wn/I&^R4}7cn Y]q!0a b_"wN($-k@ـdͩ2֟ڐ5uHhț9j3NpF(k&1P tϑ@ߩߡLZxQ2 wyW1~ghRntң!}8QjAְôk,A4jTSk UwAw!$(GHUnG3g?eʏްn9>ekdFV1yXƀ<.W74 UE(Or};@y,_SɨÅo|?:o|cڵ'>*",[$\}wrSW_sEc~k3t!YadT艩 JlǛh_֭;y7G/ӗ?s<##)ޞ>裏 ʯ} LOփUqwڛNx-d:Y{`ؚh;yVަW_?.pX^$yKHb6S3UQ@6d+i/|>t+^u񢋯+PR2^<| yVgV}jP.OnVD@-[ؖD̹:Ko;n?ƉXȺ'ܧmc1{yG&^rM.\<{| ֍ޞ07gb]>hų6hÜߵh$m7x̎Jm^9b(urH ktc"Ji_F .,}~=񍿷w,1?{ɦ$sGY 7{s^O憍`"Wy͙$dtIJ55h|Բl(¾cs'm%glMkc:qׯXan2V\eH.ˊ;HM}[@śilW^}ʵ%,Y8 G>t)(5,hMuF؃Y0>jw6=m쪀'~yޱq.$)X}O`=+\|{LS?z|c_kxҘ^:< >Q$}2P2Ypyȭ\I PFd j.< ''{4< j⢆NNq UՈPAeR.2%lGa JJ%FB< ؤ,8Q\*8ܤiqHHQ= ڰF;=@TD3yh@e\ }.g/'|# Q\cZ)aO ZׇP k>"C AU?5~*C>I?٨K=ud+H+v|9OE#9U<* fVef;Us/ _S')Bj $4r':ڬ Z5pw#'B*441 ~xbͽBMRUFC!Ea11pT;(L uYlÇY_{@S-i5ѳ`MmOo|ಟ|}[=뿻adl\ Nà8"ߺ1#[7>*/f^WguoHw'/?vt˷6#[oM *E ckhU% r@ZT kľ}{,^Q'pU\i2ACXxT,I;ܶjՁ 9u'͝;q׭7% ߲K 4QV}t%D?^ywo]ǜP5oe?xoq %ԔdANN[^E2q&{U7GٳL|.v]_.h/WFe([, OLmTv ԧe-&uy?m!7FVj֨]tF}{a+`7l~u]5pt@#g) _ց+/i;NuV>#F+`u_7o^:sN__"RNǕ\{[N/ OEȧ-9Ny׽sީ7y&o9ͱ 97]w .P"vzU8[>O9?sޛW7ͪǾ|_#% 29RRir2z 1LrpܬgN`muFa;_d\d.}jz2-m ;wᬹOp͏߰z SOm4uۚM_{m7o4:Ut+Uj 6 SO]n_q μ?ku wO6S|!*S`I<4\MBpŒzJat9{u(NȍSVʗi[rwԆ+whYc)I 3_pEa(}J.\x9 ؄ DDB vo2ԁOwdVRl/$|Iú͗p/œd_1y¥ř'aVedUIBK%!rH13q xs<)gRJ>#^]0e+;R/ uIꎱ.+!w\ & ;aS(jSai!Rw6;P:G/~T3WL tt(̣,}?aʏJD+C˟FnCz{G΃3a(Zd 3ا#bIw}Uȥ)B IilH9j)f>j3ZsNĹ^sպUXuI+d+^+7~ =ۉxBoNZYzJ3"lc]U}5~ @rKSicof} ?FJLE3)+sS3v택۷/?/yEi+3Zuˏ26I</@vU-YݬbmC o_g̞?} ث9BTj*RO"ʙtC&^%`yS_ɍ|"&EqAcR|T͖ݏ'CTXWW?p6l7GVw3>VnؼmS#FkBYC)? 7/d瑑y%}na6s=3[_$6lؼysn{:˖<JTK{UZ)\)=/_x+C__u]޹2k7<5y{-MΝ׵_?Ԣӑ'-<(F߿o}kifЖgȎ_׊C_|!YPRĶ:e_+޴xn!8L=_=7G_`⦛#~WVL|񠠨Xr3^t:, =t}9-{u?xӶ,~w,63n_ѳNĦLrSvY‰Y.lѩm#7=Ƨ}r=3;չOL ] g\z=Jb^4gE^ --1 j)ޠT/SzmNy&8q vP !vo ,4 -t/tW=ph脂ÔВtH9UUڵL/@, ^ +- ER,ϩ7Oha4cVC=6}sIa"B :(ѾpwgAv j0d"j/1 !p'B#~g Dub4c.%CCM ȡfȈAqԈ8p!W*J綋@ Rku8*K!ʦZf2v/+ב 02pmh7Suw4Lf`tH! Ʂ~>xhQWDBP3kH"ցY*vA|,b:[iRҚ>4q5QU+eظ^ (ƨi:g$Ӏ㫐2PJҹ֐5]!zi.9z%6^G!di{y2PCpqwŪ֍K|NxC,)SE{{߸+z f߻7xou|ߟ[GkNu7x -^w v;w[I۟U9U{o|[SzVW_=Hr+.+^vB;_=܌?c/sDIv[? ].x>xX Qfq)A5,`[}Zu,$}>2Jl^Z?Gyc8h׽Y0@Xpn$daw_<Űr-Z߶c_uǬrwrz;A PKßv{\~>.*!X D_"h=9{ޣclw=}`ޤ%ub'L&tf0 c V:c.E+4gOz_:mASG>:SS:yQ몓Bx:O¹5{^TU—v"vo)үO5 ! ߱cxi5}4GI.QC2Ϊ+'9(-T?,4UU*C) `aUӽlt7l>iHPuPҪ{$8Gy^WkTm5SiVN_կM}ҫ}.GF&A735(Ise߸ܿ[ߙg}\+A&~d<`d[n( |&^K-|qXJm?jGdAq{ud5!R."I`eaCL7jٰ<^-]`H܉ [1-[̑]&ɭx<.O ?uٷ )іx͂#?CJfklT+25>ejX2MAfw~ybeY6&S. okh갲 /Cn>L,<|}}ɋ_t+~y֢mn ?=%6kr[׮0FFeB7piFGWt &hsVĮ;MBO@iYXѬqYGgk7Jsܥ&vmX*{!C+¡6 spE^-Oxj_}؜2"zGsR\jkշ{sf#m8E:j]ܱ9gMZ<1hblщ޾} oDVN/UUjjBGt;JzJ:G* ;K7ZҾXx5*3weOF ~oCHD[kG)eXfB菆A39#!y0C Dd:e|0Bt!}Cr;t4XNaA1KfݐR;W2 Gkc֔I/_ǕPW}o_xl@6:bKQ{h 隹],oRZ V5xЏօ 3'VerH;#LJȎ,gS}|lpȪ@!Wc0dك͝kOXhĜqk-[lMb` Ad#.} c̿姆C8e_ytP*AC\2ݵhIu ?f?y{߰AJpSDzJGfI:+lEӘ~M<c=_h Yڲ{Ꮾ춎U|$ܥrMvMJ\~b{ ^˽ĵ3b5 姌alrzW~vVdZpu{^A9a`ᵁ Qn؈Lh)e /{PDž@ OG5/BВC˜ᬂ.o\x|K `eBM([a'^9e tU7oC @JPYUfD=loWiV !|FR\L%J5&&` D=~5JiaR!+|R08LHdBtQrt "d1'b?̆Eခ vA9](#߰y*#U@LBMfPl3}W-Pސ2WfhA&_m'IQ*,A7aSKP]cgngKw! q5詚]eH U>ZElR@5C_=@[֞i44$*uNyq-VQ80e7}^-<<=X ( %(h1Mٵ)Kʓ[G"ct!vEp'ӗ/1nm?/y5WڥvkڑɟrS.۷ggać|P\`G eW/)Uv `+rv ق3uo,:6mVͧ`A YQhTJṁkDmd3F eid$w NM\Y1.ȜEVʎh_Fj!KgK1o@U4ۄT+.S!tH+>>@d L4t !H:,*bߥ ZY1;=}_*bLQd?$NȎ1*ܯ QUdx ]\ HYմS[_r}_<ͯǐhB/2 j\AHϤ(`29 t+{u%Ye5ZJ<cdCY*حSM}ux<&)BTאCJR kjtg/u d 9Ms8Q9:IJ$rm2% #$鴔Uq:)RI7eXr"Դ-)&ZP r-C592l X֨?'nu ,MeIi6>I&`40C8$D}<2 IM4ADקe ߁\ *,;X%HwrNhw{!%1!a ^ 'dm g?GCڣN!yp+l^"|^Teql.;qa%N- 0/9PB5t.W{;I@qg4*4[]ŌjsUY:* RCpה;4> %ɪ~ﲕc̤pݍl2uцUB?΢D4n=2WlEQ+Kk\[){YbR 1L&ٷRD';*Z뀡 ٌ:N3B8\я պXITX٩L() ba(2AsGNH|'o2cϨxeɪK LuD2BH!5l7৳rWA:k'﹦1} u R<C ON2f%Q|%C CWRiY͆YzQ qBL\S[þ;luc>6L^|K-D +i|[а<xΐH/(/I|k][PThcP0dM:GF=P'`3[J".֏g`r+D%0@>= @,!Xmn$").֣5І, Jn@s}ሀSx[7:6Qޯxt \b}{jaj5YeYXC7ʄ}a+f1ၥE~-L"Z=^ h镧]&js Oo<IrgM+͢g>oKU zTCvIzeVKyܶ zKEjPG`u+vׄaI<^"&Vkt /Lpф̈ k44@K憐1FAMK.T3YR䤢e@ h|8p[ BA a&ѡĜ*B[zFWWTzޱtZHj/R M JƓ2ԝYAKrdbN[tm"dB?;W}DbwB`Ar^H<+=nV9܌ɛh" Ci78xyʁv3gxy(sH`+"U^o'u@Q59Y˞s"u;@@%UXԼbd%% *NwBc@ !mA6dFZW9EB(!Dс QSȀW7ƯYXc!_o;:$ǪJI>MmHA4 fSf71SLMU|e'X_ 9 \6im@,UKńjS3j&TTwX9ujUQod2P D3C-)$E/:ׯyĴ0(B0HbhG`{hfFȄB`&XOBQwp5 wӲ=Uv.ț-wZ9x59ede̵A 9cT'Ls`i»c=9uH 9*Y*DMxsDkf.w*iRkmKb/4!ż-jl?j¥ 2GDW07\q]v-w9u%ɫ"q5ï#\$\;\SC%B$ zQ%dNqćTF9(MZ֢2h-\L+ 6$[P/R:H60"yr |!X0rj6: Ao+s0=EUU_oԠC B2Fhً b*9;2cpz߻E!*L{+&cN~CJ"q(^nc71* XfFW1k8n`1\av\t%ԟq Lijɜ |4&8UQ0SE$%+jTz^ѠJ;u_|g lĂ\i[9@@ zVmuZVX 4IĬMm|F# 2nTLZE&X\mݳ4Dit1*a-Sp 0`.,_t E SxzTͥ=~j~6t'o^~>gcoY:QhxR.߶Mgˡjc+$Z\3.KrТL \.r7D-B` d̈L .tb͞:SukГg$DZ/{@( Zj].}215\oph VI9SH&|$#ߤ:E%`T9 8Jh&\ Z]+ 8nB `R .5"JP tn]#*~MSrA4u9D'dnWa/rP*ԃC3yN A(jLl sPxaBЇK8Iv} r$8^&-Q=%q0dzwL9 DMD wB~u rtbpFo{ ]lL t 7bV=rn!;:5ꜱud-!@v"5uBN7`hc0\TmdP$E*Ƀmz<";LyS4pR+Op]fpXl6+Pg~r<1Wt%މhn4jjI ^hM05]3nUc0&} |U a` 3t$XjҲ%.L/cY$BMrmS!8=Ła 4@*hF@=@tJRݮ^ T|1rN1SX[]8( u`&;>¥e2iX' YWo]%=gv U_&h[$@VHC@TaҘZ(ŭsN["}2~,Tg2IVHZX*bpFա14 +kISP ;{_Eu9m ύCX'RWi2mղ{0-!g3O+㼓6Ovp/0Xa72e3I֣IJ*DM:ˎ"j_:2އNaj-^-x%)/ -Ƣ2˗Bu60?aҎfY$l h1P͕ :AepyIJGxF I=LfȉZ51ܞGJ@ # CJG T`(.% Ri\@`O[p3 IP` *4jlO=DJLQ-KSJWu(9i&Ay%*Vr( @sr$Ex#v%2#;Xs$E80w7ci뱁C;PDVJEU TtOF8inklU_ l ŕWxI6QU_)uE?]|8+Uߛ y?N2kҟ#]3zV9KC , \ad`s748S(mABE' 1%T-k[ l)3~6/ߝL{:g#PJ$zPpd&D<>0!J6&% 2Li5o$v.sF-+8S9'p+"+뛅p05V!"HVߩ1#H4 0 >=C<6Ga+Vljކ U@Xh漢۝nᬋ+`ggMplב*1vIBZJtCa/ٶ|+F<{UQUn@ߪ$^qC@mTpvTqb^~v+IENDB`DdggD 3 @@"?o$$Ifz!vh#v#vu:V l t655uazpyt-mo$$Ifz!vh#v#vu:V l t655uazpyt-mo$$Ifz!vh#v#vu:V l t655uazpyt-mo$$Ifz!vh#v#vu:V l t655uazpyt-mu$$Ifz!vh#v#vu:V l t6,55uazpyt-mu$$Ifz!vh#v#vu:V l t6,55uazpyt-mu$$Ifz!vh#v#vu:V l t6,55uazpyt-mo$$Ifz!vh#v#vu:V l t655uazpyt-mo$$Ifz!vh#v#vu:V l t655uazpyt-mo$$Ifz!vh#v#vu:V l t655uazpyt-m~$$If!vh#v#v#v%:V l44 t.#6++555%/ a$$If!vh#v#v#vI#vJ:V l44 t.#6++555I5J/ a$$If!vh#v#v#vI#vJ:V l4 t.#6,,555I5J/ a$$If!vh#v#v#vI#vJ:V l4 t.#6,,555I5J/ a$$If!vh#v#v#vI#vJ:V l t.#6,,555I5J/ a$$If!vh#v#v#vI#vJ:V l t.#6,,555I5J/ a$$If!vh#v#v#vI#vJ:V l t.#6,,555I5J/ a$$If!vh#v#v#vI#vJ:V l t.#6,,555I5J/ aDd /0  # A"/?Ec6 @=/?Ec6A/2gvlp,xZ TՕzf"3Lq)p\5 (42$Du.2nKh$Ki+d@{;M3H…3s=s=~ϣ FR#=ef?G=tR ͎5˾j}vu_>5(OMn1kgMDj=B)_4TD2'd[)һh`r/}\EyYb҉V5hNv23oւɳ:kϻjw_5t>ؙg -f/(N1ZE!/yZc8@QTKxs/DOm-`@9-^Άm~vy!_pyJ=> r҇is%z\9zx178hdW7g ӌU髍'CfO 2`:swpPfr> 35uDZ(}̓4d)[>~(DqK333Gᔝts֟/'S5O_ѽ=fGfKGf,|?f۱*Լ'6Ǽ1n^hFb^hU>Q3YOE*=YulftJhcQ33OυF׆#!φM ,|OlHxU,vq샊c+b}-=ڿݗ8X1,A7<;91$eWo'>>XNZk×ZυZ? [ ϴ1mM|ź'ukMdFבG5뭶ʯ[*b춞\`V9me5ZK+̤nK1N,5_Io%6_N5-6ʟ7!w8{@%vV-},lYza}hk:?[a>bٳ;}!/ۓW' u Ak^=FL. ԛZE V﵄K ]EuE t{?f[Oe?L%~Dƿds> cXl668,F]ez93CWr#vM-͵y1[{%rͥ:~1?t=NIya4__1VV|x9wYWd}Q*w?8 SlARe}m)ҟAEt!C/~,N/z/9̛`9&(v7 ?䥸PVD)e5GSU&wݮ>_qJk뭖R+wߵz2| c[`y2[,u{E+̨kT̅U6߼QWp yO1&7ڟ2{0ɫ?cPIvж :GtefvW]hq@yj7-d &֩}apԫ<Yd#2l^O3>00C^Ne*~s9Rnp|d ECsncΥX'=0R"Iwqt;e>nOМ_bÃdsƩ4u-s9Z!ýsp}wN>|˺7Lbq(U//oxKmp;9~#j_b}'NuɚxQo\W0s`ެG:><:`}*8Z,m8yrNW~Or8D(.0< x &lޕCX9Gl m?h'L(e)| s Q8S_(\r.4skhKpf0ʾ[KLES߻Xʙfc7?W[}E?c˽_ [1r0p+; O_v+;Þ\?o)r}s ㆸx:2Ng?>Yr.ހn[w٬p2xzi${yvn^fҧv~=};q|y7,yv>b9} rwP7eΕ֋p -r`4\t Z;Hty[\iЙKB=? C.LLzzL6ikv -5QQiQrl qXlwOh88zB{\g:eG:3N"mSBj0`#_0&!߉ss zs#׺p2hh?q]Ԝ埍>rB%3ٸ]eCg.Σ# Wz7&B߿Sw!;`Rֱ} R 2H|ExHkL[.4Fޙ^8ʙWb0&,h u 셽9[G;ǯ\Z ':ᡝ7FG.)ryۑhWɂ}pQo-q0C,<݉#ߢA&}.t@]!-gӾazꁹ/OR= h9TUúRmh+%_i<=%۹6)yGr̓Q`g7ZNaz,%ՠϘ.3k3$S0gB@-eSVqRd}G:#>z!Å8iw-d$"yp*P?R.1b(iv Oҧ{ުk_xi:0/c^>}/.hp@59Z&GLyu:yG}k< {5s_H Gs,>ݗzK]2sn+D[9UHОvm.G奾6FdԠvj^X3Чp蹭mTr/TnúۥD# 9Uo.A70Q>LᎄЋ6i9U=a,`-ʣ--~^Xڜq)<>ExH0sB綏t$^?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwyz{|}~) Root Entry F`2xBFData xWordDocumentObjectPool7 xB`2xB_1361272022qF xB xBOle CompObjfObjInfo #&'*-036;@EJMPSX]`cfghknqtw| FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qg"R K2+2 FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qEquation Native >_1359288876& F xB xBOle CompObj fObjInfo Equation Native B_1356436365{]F xB xBOle x&6 +b1 hq FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q\wā n=F dCompObj fObjInfoEquation Native x_1054104325D^tSq xB xB "F 1 F n +1 FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q{tmIyI V h =Ole ObjInfoContents<_1049773434FxBxBAC1014QXX^N\T.W5MXᕠN(^A_:M{#8_|hNm3_UЕ@[jC)CE@P#0-A*@PAd@i0A$D4@@KP kj%*ax 0 EڄWTA2vU@xD#-^kqW\A2vWAŲdd^]m=W (ѐO3Ե\bH"l@$RE[ # $ PDAF!?C@C@CuT3}=A8£#Ccuu%S>h\ Ed-S0!VG̠ĸĩ_϶(=d$ѽ AcDbPolylineBSSGGr^;G;V:?# 0Iu0rx8LPTM_@TXxM_<3-I_TE_| - p <@ ````c@P`` ```}JX``@_UAcac0c`}JC:\WINDOWS\TEMP\A$C76F51513.DWGINDOWS\TEMP\$C76F51513.dwkM_͛KbxM_!@_M_@xM_8KbxM_!@_M_@xM_l3-I_L@d @0!!!2!`11;#L@@ *MODEL_SPACE0P1A%BK1ǘ>@@Ie[YiK(kvH ( F #kII0{ (+&ޏɯ-w)%'8?,=ƾ Oqj|kZ$~%QH$?S Di I 7AE@L]%P`E5EP d```hDe@Pd`j`d`d`j`i0CbCbCbhD`ppT3``pT3ba`a `@hCj`@ nVԾ$?S#w }A( + 'X`(+w '9o5@ K+ݾ )(,Z?v_] T` B ubɸ IQgH({ (+&ޏɯ-w%#с~ f`_=~`F\GlHЧQ:t)媔Nq yjwBZDS@}tI6&N*0@""Z̀:͍،눨~VF4~" GW& 9_ z( q!1DQ3NUnB>hCi [: H I"p/DQ{NUήC!pri Di I"/DR"{)a?NHC!7wD (; Di I"j/DRb{ > *QXE9 hoDHI"/DR{M ~wG|q:y(I"$B/DR{,uΨqj}z4/߾ ѩI"%|/DS"{,uΨn:4/߾ ` (I"s/DSb{,uΨ+8n 4/߾ ^,,I")I/DS{,uΨZH4/߾ ">KKI"˰/DS{,uΨP]4/߾ BEvLHI"2?<@@T%{VUt.KdOhCi [: lІ(I"v}CAU&3bΈC! B0ZCHDD9D~j1DUb3bΈC! [: 8Z-eI"pٲ1DU3FBNC! [: Di I"pcJ!FU3bΈC!S((:бCAV&3bΈR>hCi BBf$HDD9D~!FVf3FBN.C!S((sC@@VX{S Q5h=dI (BbYCkiMF #~ Z>@@V{C ޝh~M| (F #f<@@W%{P^ . [* ( F #j>@@Wf{L]hbK (F #uH/DW{ƨX\W] GNwraq]wI xAE@W%P`E5EP d```hDe@Pd`j`d`d`j`i0CbCbCbhD`ppT3``pT3ba`a `@hCj`@ nV4۴t,] `A( + 'X`(+w ƨ'ۉ> GNw [n$1; bp-mT` BI&/D[{Fڇ& `=M> JH8I&y/D\"{W"BS0ljg 9c4'I&<@@\e{Jd G8 ( 5F #`\GK\H{ KxKEda(~((/D\{ƨB'T"S7 raq]wI @7D@]${M6,( `0v Tq"̠Hj"J /D]b{ƨ'TM4۴JH8I"/D]{NUήQ$"e:yT: Di I"O/D]{L2k3@Z% gI"vLI^"8{ Hw{{UH^rg E;3~|!̛.UU%!`/D@^b{NUήC!1@Ӂ Tj""f!F^3NUήB>hCiS((]I^h{ Hw{{UH 0Xp-2@D)ú:)>Hb N;UA:7wD (; hoDH b<@@_%{ZN֙( ( 5F #kGK_`H{й/2[QpKEda(~((ELI_8{ Hw{{UH 8ݔXp-2FfX n> u\GohY`[/D_{(X\W] GNwRI"/D@`"{M6,( `0v T\Q"F/D`b{ '9oC!0] -I" 7D@`{ '9oC!~r1 Td?'j"J$~LI`H({ (+&ޏɯ-w%&q G2l#,P@q}0U;NA̅'^f C}<^dā( F<@@a%{Yhɍ3sjh ( F #R<@@ae{O ʈ ( F #H'Da{bJ*B|pzKԘ(1'Da{/_nIʪpzKԘ('Db {_D¢pzKԘ(=@@be{@i3[=dI (F #`2$Ab[L\flUr[:HDF,]@@@c[^:/H>i (F #!Ad&{.3(38n HDF,W'Dd`{ߕ(,pzKԘ(]Idh{ Hw{{UH eXp-2DGU]a`\@/׎iR.6#?Ad'GKdH{ KEda(~((<@@e%{Sd*( ( 5F #`LN/Deb{oa2L+ݾLjI u/De{_S ogBUk`7[D? o gI 7/D@e{'oC!] Tr1A >/Df"{,uΨh#"4/߾ }ЏlI /Dfb{,uΨc*4/߾ V{}I '/Df{,uΨ#:4/߾ nI 2/Df{,uΨ,~J4/߾ &S(I 0/Dg"{,uΨOD+Z4/߾ E=hI _p>@@gf{YM.Q (F #n>@@g{O J^hkߛ h (F #nuFg{,uΨh#"S(FFh&{,uΨc*S(sFhf{,uΨ#:S(:N@@@h{]h*Eh ()CkiMF #u>GKhH{b@.h;ZKEda(~((,5<@@i%{[W2nH mEh ( 5F #`'Fif{,uΨ,~JS(VGKiH{ ATbw ݎ[bKEda(~((e%'Di{Ph#"pzKԘ(+Fj&{ F|}OD+ZS(7'Dj`{ /MXhR!+:pzKԘ(<@@j{Gp( ( 5F #`7D@j{:<Ɲ( Zlnz+0 TgGc_&7D@k${'M(q+aXQZFTGP((%[h&/Dkb{+* jqj}zX*t6ѩI$/Dk{+* jn:X*t6 ` (I$/Dk{+* jZHX*t6 ">KKI$/Dl"{+* j+8n X*t6^,,I$/Dlb{+* j,~JX*t6&S(I$~/Dl{+* jc*X*t6V{}I$q/Dl{+* jP]X*t6BEvLHI$]/Dm"{+* jh#"X*t6}ЏlI$/Dmb{+* j#:X*t6NI$#/Dm{ 5]G8@\ y(I$~/Dm{+* jOD+ZX*t6E=hI$ӎIn'H({ (+&ޏɯ-w%Rs┻.~0>)Kz@HQm %=T[n€ O۰SE(3{LxM{ (1n3pl2Ҵ+r(Bá^ЀB0tFնJ5-ԁ( rIne0 (+&ޏɯ-w) CZUGާP֕Q뷩5Tz~% iUzȈ&:kĀ{g%1 ƾLHxrSښ6s]B~_C z^ z-OBj3l{p0Q[_ЀjY4 GfX+NBmnԁ((@PT<InH([ (+&ޏɯ-w% *~= @0§~*# 0Saƈv8~hh9C=N:^PhI' e+0 ʤph#€P#0D2Q ^r($fdƁ(`04AIo'H({ (+&ޏɯ-w%|9L.S*/ Ôʋ~B2H«DʺE"Q4QM,_%K*/(*2HmKrG%E yYFhPĀ;}0ByKb@Ɓ(`@/Dob{uLHGn35 E=hI!7/Do{\lGrE=hI!H>/Do{dL@lG1 E=hI!/Dp"{ E\L(OD+Z0yUp0y(I!#/Dpb{jOD+Z Y^. y(I!#/Dp{+* jG8@\ E=hI!/Dp{nc$š`` !/'I! o7D@q${ʨPVQ4ĿTORuާxpܯ"B/Dqb{ eO]jH` * ++hI \>@@q{BiV/bK (F #b a>@@q{^0R/~M| (F #b]Ir&h{ Hw{{UH!pq-0! F׬ za[pKrF`` !/'$/Drb{K0%52XK@ @HI /Dv{KB\s0|KLHI /Dw"{, (xBI!HLy4 I n/Dwb{  h zI 4p]Iwh{ Hw{{UH!!ё ΀pq-0! F$i:a[pLrFHtdC3$]Iwh{ Hw{{UH!ܘ@ʀpq-0! @/!2RrYF֬gN`;w&2$<@@x%{XJw2̨TCX ( 5F #fI/Dxb{Ɂ $š zI J<@@x{RHĻX ( F #f!7D@x{yYylHA6Aa_Sl T2 &/Dy"{;b+M$šHtdC3I!t<@@ye{\Y*(؄8 ( F #f/Dy{ % h`;w&2|KLHI AGKyH{glH ^2JKEda(~((\/Dz"{umH*wr*E1 vhI E/Dzb{mS^|^p_4 'XI e/Dz{LVٵO{ |KLHI i/Dz{UaMH*E RRoT f:I I{'H({ (+&ޏɯ-w%@o䬐3v[ǩ+$ ݖ~J7ez2;HD Z h–H@Z,p)hxlB9e)q!5l#|1 8,+ ƀeo: E0z[tw*(`T<@@{e{F \gH#bh ( F #c<@@{{B߿R*2h ( F #p'D{{3k(󗊚pzKԘ(z'D| {]jxNXpzKԘ( F|f{+* jqj}zS(7GF|{+* jn:S(77[<@@|{\Ҩf w h ( F #F}&{jGS(.=@@}e{Z Cg=dI (F #hKF}{ E\L(GS('D}{ ,+/.~BpzKԘ(nI'D~ { g* Cd pzKԘ(p8'D~`{ g* WopzKԘ(F~{+* jZHS(7F~{+* j+8n S(7F&{+* jP]S(7MFf{dL@lGS(7=@@{UN % >i (F #h3F{\lGS(J F@'{uLHGS(-z F@g{q$ӌH S(-r F@{ t %h-\czS(-(D@{dL@lX pzKԘ(V=@@A%{HLh+"aL( ( F #z FAg{ E Ij= CS( mHKA{*hbw ݎ[bKEda(~((ȉA@@A{L Iȗ*Eh ()CkiMF #`k?@@B&X{V/"a(Q (F #j?@@BfX{NyEkߛ h (F #jb=@@B{@ N[p mEh ( 5F #j HKB{HH;ZKEda(~((( (DC!{ 7/L(b3"pzKԘ(U FCg{+* jh#"S(7> FC{+* jc*S(7 FC{+* j#:S(7]==@@D%{^,((Lh ( F #% FDg{+* j,~JS(K FD{jOD+ZS(! FD{ E\L(OD+ZS(=@@E%{CZΌh uLh ( F #(DEa{slhO ;pzKԘ( FE{dL@lOD+ZS(7 =@@E{Nv~MRĵ-H ( F #L(DF!{⬸ #YG RpzKԘ((DFa{ >-(!RRpzKԘ(Q FF{\lOD+ZS(7 FF{uLHOD+ZS(70DG#({ 5]OD+ZX*t6y(I 30DGc({~ UIHɪ4[lQ5 I a^IG{ Hw{{UH (Nڀpq-0! FcjRr L-gN> )6$y0DG({D)$š4Q[lQ5 I"0DH#({;-HZ95U' ߶#&I"0DHc({?;-H> )6|KLHI"OHKH{-H]r:BKEda(~((: FH{ 5]j}zS(dA FI'{ 5]n:S(d FIg{ 5]bHS(dAA FI{ 5]+8n S(d FI{ 5]P]S(dc FJ'{ 5]h#"S(d T FJg{ 5]c*S(d FJ{ 5]#:S(dW=@@J{U`nH֍H ( F # FK'{ 5],~JS(?0DKc({ rLXE>Zu.3 wjGI U^IK{ Hw{{UH 0ҀR]F7 FgD^#J8+fzpN9-(>NNP 0 I$,^IL{ Hw{{UH!`ƀR]F7 F.Ya:alh 6jVF-:! I$A0DL({DKH%cxr̮ 8i8I"'0DM#({K%cxre~8/ 8i8I"4^IMf{ Hw{{UH z2 7ĬR]F7 G2jYa: |J 6jV4^+ I$0 TR-B(`C'I0DN#({ 7 |J9b;~LQ܉ II!o0DNc({?+9b;~3e~8/ 8i8I!0DN({?+9b;~P 0 II!8D@N({(Lc VTfUi<`'x 0DO#({+\9b;~F-:! II$0DOc({ rpZ֬9b;~8f z$I$z0DO({ ȍ(9b;~1%kZ II$~8D@O({>-k/6fZV*Y To>':'A0DP#({ |J%cxr Z!. Q!8I$0DPc({K%cxrP 0Q!8I$iHKP{w+pYKEda(~((©0DP({ : ¤k8yXacrXI l8D@Q%({S4~6R2>--h4 TD|~'C@ s0DQc({alh%cxrtr2Q!8I"a0DQ({w)ol%cxr+ʘ ( F #`A=@@Re{[c72̨x ( F #`0DR({SmO=Dn]j; ubɸI ?@@R[ALL8ޯ3JX ( F #eA@AH[( 8%!L@A *PAPER_SPACEA0P1@@1 6A@BbH[( R#ZLB @0!!:MB @0! !!=CNCd @0!!11׃ OD$ @0Xj ODd @0xh PD @0!ۮ PE$ @0!Z QE @0! QE @0X ,JF BPQԓT4EĔU5ETL@b C1A0P1AA1!Dc$[TpzK( (A@cH[`( zpL@G _OPEN30A0P1#A A"1$v$DH&LP6UL"r*#DHf3Tx_1@K7N"soDHTx_N"tQA@I"H[`( x^L@L *DȪA0P1=A3A<1>L4DL }MP|*u6? &hL"r3DM"3K;RPP|E.$K?&hN"s83DMb3 }M~O8/dt( O L LUWXY BW"('WA3333333877E*S@63353333333333555%%3877''O@633333;3333%333;+++Y@%+33333333####+#+;;33333333333@3333333;333;3333;333333;333333++####+++#####$$$,$,$$$$$$,$,,$$44444$$$$$$$$$444444<444<444<444<444- Kkj%N2d{!(S$@ <n/PL MaXE 8\T ȥp 0@Qaq @`pы.ȇ=+1l`@ۿU%m6((W?D+OxXPXdO(kLʦ3f333f3333f3ffffff3f̙3f3f333f333333333f33333333f33f3ff3f3f3f3333f33̙33333f3333333f3333f3ffffff3f33ff3f3f3f3fff3ffffffffffff3ffff̙fff3fffffff3ffffff3f333f3333f3ffffff3f̙̙3̙f̙̙̙̙3f3f333f3333f3ffffff3f̙3f3f3f333f3333f3ffffff3f̙3f3f (((555CCCPPP]]]kkkxxxڒ+b5bOle CompObjfObjInfoEquation Native d I h 3600F d FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q9ӠmIyI q d =qV h =0,24.U _1049800705X+F xB xBOle CompObjfObjInfo Equation Native _1049800839#F xB xBOle !CompObj"$"fh .I h .V h FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q9Ә`II q d =0,24.3600.U h .F d . dObjInfo%$Equation Native %_1359804644E(F xB xBOle ( FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q'Љā h d FMicrosoft Equation 3.0 DS EqCompObj'))fObjInfo*+Equation Native ,C_1049802822!T-F xB xBOle .CompObj,./fObjInfo