ࡱ> -/6 !"#$%&'()*+,1w x E G I KMOQSUWY[]_acegikmo C!!!!!!!!!!!!!!!!!))))))))))))))))122733/4444U bjbjnn Ӳaa+vY ttttt8\=p02.222[|t\,\;;;;;;;$TA Db;t\"[[\\;tt22*(=&&&\`t2t2;&\;&&(02@ǾLȼ.s+N;=0=+:lD lD00lDt1 \\&\\\\\;;$\\\=\\\\lD\\\\\\\\\ B :: B NNG NGHIP V PHT TRIN NNG THN TRNG CAO NG C IN H NI  SHAPE \* MERGEFORMAT GIO TRNH MN UN 25: HN TIG C BN NGH: CNG NGH HN TRNH : CAO NG, TRUNG CP (Ban hnh km theo Quyt nh s: /Q-CC-T ngy& & .thng& .nm 2017 ca Trng Cao ng C in H Ni) H Ni, nm 2017 LI GII THIU Trong nhng nm qua, dy ngh c nhng bc tin vt bc c v s lng v cht lng, nhm thc hin nhim v o to ngun nhn lc k thut trc tip p ng nhu cu x hi. Cng vi s pht trin ca khoa hc cng ngh trn th gii, l)nh vc c kh ch to ni chung v ngnh Hn Vit Nam ni ring c nhng bc pht trin ng k. Chng trnh khung quc gia ngh hn c xy dng trn c s phn tch ngh, phn k thut ngh c kt cu theo cc mun. to iu kin thun li cho cc c s dy ngh trong qu trnh thc hin, vic bin son gio trnh k thut ngh theo cc mun o to ngh l cp thit hin nay. M un 25: Hn TIG c bn l m un o to ngh c bin son theo hnh thc tch hp l thuyt v thc hnh. Trong qu trnh thc hin, nhm bin son tham kho nhiu ti liu cng ngh hn trong v ngoi nc, kt hp vi kinh nghim trong thc t sn xut. Nhm bin son c rt nhiu c gng, nhng khng trnh khi nhng khim khuyt, rt mong nhn c s ng gp kin ca c gi gio trnh c hon thin hn. Xin chn thnh cm n! Thng 12 nm 2017 Nhm bin son K.s. Quang Khi Th.s. Nguyn Trng iu Th.s. L Hoi Sn MC LC mcTrangI. Li gii thiu1II. Mc lc 2 V tr, ngh)a, vai tr ca m un3 Mc tiu ca m un3 Ni dung m un3 Yu cu nh gi hon thnh m un4III. Ni dung m unBi 1: Nhng kin thc c bn khi hn TIG.5Bi 2:Vn hnh thit b hn TIG36Bi 3:Hn gc thp cc bon thp v tr hn 1F50Bi 4:Hn gc thp cc bon thp v tr hn 2F55Bi 5:Hn gc thp cc bon thp v tr hn 3F65Bi 6:Hn gip mi thp cc bon thp v tr hn 1G73IV. Ti liu tham kho81 M UN: HN TIG C BN M s m un: M25 I. V TR, NGH(A, VAI TR CA M UN: Mun Hn TIG c bn l m un chuyn mn ngh, c b tr sau khi hc xong cc mn hc k thut c s, m un M13, M18. L mun c vai tr rt quan trng, ngi hc c trang b nhng kin thc, k nng s dng dng c thit b v thc hin nhng mi hn TIG c bn trn trn vt liu thp cc bon thp. II. MC TIU CA M UN: - Trnh by c thc cht, c im v phm vi ng dng ca phng php hn TIG (GTAW) - La chn ng cc loi vt liu s dng trong hn TIG.(kh hn, in cc) - Trnh by c cu to, nguyn l hot ng, cch s dng v quy nh v an ton ca cc thit b dng trong hn TIG. - Nu c k thut hn TIG cc v tr khc nhau. - Chn c ch hn TIG ph hp vi chiu dy vt hn, kim loi hn v v tr hn. - u ni, vn hnh v s dng thnh tho cc thit b hn TIG - Hn cc mi hn trn vt liu thp cc bon v tr hn 1G, 1F, 2F, 3F m bo su ngu, ng kch thc bn v t b khuyt tt. - Kim tra, nh gi c ngoi dng mi hn theo cc tiu chun hin hnh. - m bo an ton cho con ngi v trang thit b. III. NI DUNG M UN: S TT Tn cc bi trong m unThi gianTng sL thuytThc hnhKim tra*1Nhng kin thc c bn khi hn TIG.201912Vn hnh thit b hn TIG2113Hn gc thp cc bon thp v tr hn 1F121114Hn gc thp cc bon thp v tr hn 2F1211015Hn gc thp cc bon thp v tr hn 3F1611416Hn gip mi thp cc bon thp v tr hn 1G2412217Kim tra kt thc M un 44Cng9024588 YU CU V NH GI HON THNH M UN. 1. Kim tra nh gi trc khi thc hin m un: - Kin thc: nh gi qua kt qu ca M18, kt hp vi vn p hoc trc nghim kin thc hc c lin quan n M19. - K nng: c nh gi qua kt qu thc hin bi tp thc hnh ca M18. 2. Kim tra nh gi trong khi thc hin m un: Gio vin hng dn quan st trong qu trnh hng dn thng xuyn v cng tc chun b, thao tc c bn, b tr ni lm vic... Ghi s theo di kt hp nh gi kt qu thc hin mun v kin thc, k nng, thi . 3. Kim tra sau khi kt thc m un: 3.1. V kin thc: Cn c vo mc tiu mun nh gi kt qu qua bi kim tra vit, kim tra vn p, hoc trc nghim t cc yu cu sau: - Thc cht, c im v phm vi ng dng ca phng php hn TIG - Nguyn l hot ng, cch s dng v quy nh v an ton ca cc thit b dng trong hn TIG. - Ch hn TIG - K tut hn TIG cc v tr khc nhau - Cc bc thc hin mi hn 3.2. V k nng: c nh gi bng kim tra trc tip cc thao tc trn my, qua cht lng ca bi tp thc hnh t cc k nng sau: - u ni, vn hnh, iu chnh ch v lp trnh trn my hn TIG. - Chun b phi hn. - Thc hin mi hn. - Kim tra ngoi dng mi hn 3.3 V thi : c nh gi qua quan st, qua s theo di t cc yu cu sau: - Chp hnh quy nh bo h lao ng; - Chp hnh ni quy thc tp; - T chc ni lm vic hp l, khoa hc; - thc tit kim nguyn vt liu; - Tinh thn hp tc lm vic theo t, nhm. Bi 1: NHNG KIN THC C BN KHI HN TIG M bi: 25.1 Gii thiu: TIG vit tt ca t Tungsten Intert Gas, l qu trnh hn h quang bng in cc Volfram trong mi trng bo v l kh tr hoc hn hp kh tr; mi hn c kh tr bo v trnh khi s xm nhp ca khng kh bn ngoi. Kim loi nng chy c l nh nhit lng do h quang to ra gia in cc Volfram v vt hn. Thit b hn TIG c nhiu loi, c th gm my bin th n gin cing c th s dng CPU kt hp vi k thut iu khin PWM tin tin. in cc hn TIG khng nng chy, qu trnh hn khng to xdo khng c thuc hn, h quang, vng chy quan st v kim sot d dng, ngun nhit tp trung v c nhit cao. Mc tiu: - Nu c thc cht, c im v phm vi ng dng ca phng php hn TIG - Trnh by c cng dng , phn loi ca in cc v kh hn - Lit k cc loi dng c thit b dng trong cng ngh hn TIG. - Nhn bit cc khuyt tt trong mi hn khi hn TIG. - Trnh by y mi nh hng ca qu trnh hn h quang ti sc kho cng nhn hn. - Thc hin tt cng tc an ton lao ng v v sinh phn xng. Ni dung: 1. Thc cht v c im ca hn TIG. 1.1. Thc cht Hn TIG l phng php hn nng chy s dng h quang in, h quang c to thnh gia in cc khng nng chy v vng hn. B hn v vng h quang c to thnh bo v bng mi trng kh tr nh Argon hoc Argon + Heli ngn cn nhng tc dng c hi ca xy v nit trong khng kh. in cc khng nng chy thng dng l Wonfram nn c gi l phng php hn TIG. (Tungsten Inert Gas) Hnh 19.1 Hnh 25.1 Qu trnh hn TIG 1.2. c im - H quang tp trung, c nhit cao (60000C). - Kim loi mi hn c th khng cn kim loi ph khi hn gp mp cc chi tit mng. - Mi hn c cht lng cao i vi hu ht kim loi v hp kim. - Mi hn khng phi lm sch sau khi hn. - H quang v ving hn c th quan st c trong khi hn. - Khng c kim loi bn to. - C th hn mi v tr trong khng gian. - Nhit tp trung cho php tng tc hn, gim bin dng lin kt hn. 1.3. Phm vi ng dng: c p dng trong nhiu l)nh vc sn xut c bit rt thch hp trong hn thp hp kim cao kim loi mu v hp kim nhng gi thnh mi hn cao v nng xut thp v vt liu t. (Hnh 19.2) INCLUDEPICTURE "http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcReNKdRGngun6Yw9dWixgYkJnmsfQsyi7aOa3G8VnUuXxF0R7cf" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE "http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSpUMDtdi_v5Cw-EybMGe2RhAQePsTFgsItRky_9NJboPjx08zwSQ" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE "http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQbJ7wORj4M-vsbNvwOPb6pCOQGxoZi5aG7AgWrJUlW0ixbpojX" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE "http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRgEIiWancfNC08qZn4mP1SAgZwy7jxlU5uresNKgBipsyhRObe" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE "http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTlOAW29-yTsQ4Wqy1YJblLrw2vJnT3WSGRmHzgT5O_p9_z6b7S1A" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ3LRbZTjYjmFeFXDBNR404ZVC1LZIyIf92X7iL1EORgOoGZ-gJAg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ20DEN5-RPfEdpzro_oL5KakTTxBD8xYgkiGXFUtAjq9UPxOMxCQ" \* MERGEFORMATINET Hnh 25.2 Mt s ng dng ca phng php hn TIG 2 - Vt liu hn TIG 2.1. Kh bo v Bt k loi kh tr no cing c th dng hn TIG, song Argon v Heli c a chung hn c v gi thnh tng i thp, tr lng kh khai thc di do. - Argon l loi kh tr khng mu, mi, v v khng c. N khng hnh thnh hp cht ha hc vi bt c vt cht no khc mi nhit hoc p sut. Ar c trch t kh quyn bng phng php ha lng khng kh v tinh ch n tinh khit 99,9 %, c t trng so vi khng kh l 1,33. Ar c cung cp trong cc bnh p sut cao hoc dng kh ha lng vi nhit - 184 0C trong cc bn cha. (Hnh 19.3) - Heli l loi kh tr khng mu, mi, v. T trng so vi khng kh l 0,13 c khai thc t kh thin nhin, c nhit ha lng rt thp 2720C, thng c cha trong cc bnh p sut cao. (Hnh 19.) EMBED PBrush Argon EMBED PBrush HeliD mi h quang do nng lng ion thp Nhit h quang thp hn Bo v tt hn do khi lng ring nng hn Lu lng cn thit thp hn in p h quang thp hn nn nng lng hn thp hn. Gi thnh r Chiu di h quang ngn, mi hn hp C th hn chi tit mngKh mi h quang do nng lng ion ha cao Nhit h quang cao hn Bo v km hn do nh hn Lu lng s dng cao hn in p h quang cao nng lng hn ln hn Gi thnh t hn Chiu di h quang di, mi hn rng Thng dng hn cc chi tit dy.Hnh 19.3 c im ca kh bo v - S trn hai kh Ar v He c ngh)a thc tin rt ln. n cho php kim sot chc ch nng lng hn cing nh hnh dng ca tit din mi hn. Khi hn chi tit dy, hoc tn nhit nhanh trn He vo Ar ci thin ng k qu trnh hn. - Nit ( N2 ) i khi c a vo Ar hn ng v hp kim ng, Nit tinh khit i khi c dng hn thp khng r. - Hn hp Ar H2 vic b sung hydro vo argon lm tng in p h quang v cc u im tng t heli. Hn hp vi 5% H2 i khi lm tng lm sch ca mi hn TIG bng tay. Hn hp vi 15% c s dng hn c kh ha tc cao cho cc mi hn gip m vi thp khng r dy n 1,6 mm, ngoi ra cn c dng hn cc thng bia bng thp khng r vi mi chiu dy, vi khe h y ca ng hn t 0,25 0,5 mm khng nn dng nhiu H2 , do c th gy ra r xp mi hn. Vic s dng hn hp ny ch hn ch cho cc hp kim Ni, Ni Cu, thp khng r. (Hnh 19.4) Hnh 25.4 Quan h U-I v kh hn La chn kh bo v Khng c mt quy tc no khng ch s la chn kh bo v i vi mt cng vic c th. Ar , He hoc hn hp ca chng u c th s dng mt cch thnh cng i vi a s cc cng vic hn, vi s ngoi l l khi hn trn nhng vt cc mng th phi s sng kh Ar. Ar thng cung cp h quang m hn l He. Thm vo , chi ph n v thp v nhng yu cu v lu lng thp ca Ar lm cho Ar c a chung hn t quan im kinh t. 2.2. in cc tungsten Tungsten ( Wolfram) c dng lm in cc do tnh chu nhit cao, nhit nng chy cao (3410 0C), pht x in t tng i tt, lm ion ha h quang v duy tr tnh n nh h quang, c tnh chng oxy ha rt cao. Hai loi in cc s dng ph bin trong hn TIG : + Tungstne nguyn cht (ui sn mu Xanh l cy) : cha 99,5% tungsten nguyn cht, gi r song c mt dng cho php thp, kh nng chng nhim bn thp, dng khi hn vi dng Xoay chiu (AC) p dng khi hn nhm hoc hp kim nh. + Tungstne Thorium (cha 1 n 2 % thorium {ThO2} - ui sn mu ) : c kh nng bc x electron cao do dng hn cho php cao hn v tui th c nng cao ng k. Khi dng in cc ny h quang d mi v chy n nh, tnh nng chng nhim bn tt, dng vi dng mt chiu (DC) p dng khi hn thp hoc inox. Ngoi ra cn c : + Tungsten zirconium (0,15 n 0,4% zirconium { ZrO2} - ui sn mu nu ) c c tnh h quang v mt dng hn nh mc trung gian gia tungsten pure v tungsten thorium, thch hp vi ngun hn AC khi hn nhm. u im khc ca in cc l khng c tnh phng x nh in cc thorium. +Tungsten Cerium ( 2% cerium { CeO2} - ui sn mu cam ) : n khng c tnh phng x, h quang d mi v n nh, c tui bn cao hn, dng tt vi dng DC hoc AC. + Tungsten Lathanum { La2O3} c tnh nng tng t tungsten cerium. Loi in cc Mu nhn bit EWP Xanh l cy Green EWCe-2 Da cam Orange EWLa-1 en Black EWLa-1.5 Vng Gold EWLa-2 Xanh da tri Blue EWTh-1 Vng chanh Yellow EWTh-2 Red EWZr-1 Nu Brown EWG Xm Grey Bng 25.1 M mu in cc EWP = pure tungsten EWCe 2 = tungsten + 2% cerium EWLa 1 = tungsten + 1% lathanum EWLa 1.5 = tungsten + 1.5% lathanum EWLa 2 = tungsten + 2% lathanum EWTh 2 = tungsten + 2% thorium EWG = tungsten + nguyn t hp kim khng xc nh EWZr 1 = tungsten + 1% thorium EWTh 1 = tungsten + 1% zirconium Phn loiK hiuW minCeO2LaO3THo2ZnO2Thnh phn khcEWPR0790099,5--0.5EWCe-2R0793297,31.8-1.2-0.5EWLa-1R0794198,3-0.8-1.20.5EWLa-1.5R0794297,8-1.3-1.70.5EWLa-2R0794397,3-1.8-2.20.5EWTh-1R0791198,3--0.5EWTh-2R0791297,3--0.8-1.20.5EWZr-1R0792099,1--1.7-2.20.15-0.40.5EWGd-94,5Khng r0.5 Bng 25.2 Thnh phn in cc hn TIG bng 19.2 trn th hin s phn loi in cc hn theo AWS. Ch ci E l tn in cc (Electrode). Ch ci W l tn ca nguyn t ha hc Vonfram. Tip theo l mt hoc 2 ch ci ch r nguyn t hp kim c s dng trong in cc. Ch ci P ch ra loi in cc vonphram tinh khit (Pure) m khng c thm bt c nguyn t hp kim no. Cc ch ci Ce , La , Th v Zr theo th t ch ra rng in cc W c pha trn vi cerium, lanthanum, thorium, hoc ziconium. Cc ch s: 1 , 1.5 hoc 2 ng sau nguyn t hp kim xc nh thnh phn % ca cc hp cht c thm vo. Tn in cc cui cng , EWG , cho bit y l loi in cc chung (General) v thnh phn ca n khng thch hp vi cc loi khc bng trn. Tt nhin, hai in cc cng mang loi G s thc s khc nhau, v vy m Hip hi hn Hoa K (AWS) yu cu nh sn xut phi ch r thnh phn ca hp cht thm vo trn nhn sn phm. Cc in cc c nh m mu d dng nhn bit. Trong khi lm vic vi cc in cc ny cn cn thn mu ca chng khng b bong ra. + Tnh cht ng dng ca in cc Vnphram EWP, Vnfram tinh khit (99.5%W) Loi in cc ny khng c hp cht, in cc W tinh khit cha ti thiu 99.5% Vonfram. Chng cung cp h quang n nh tt khi s dng dng in xoay chiu (AC-Alternating Current) vi c sng c cn bng hay khng cn bng v b lm n nh lin tc tn s cao. in cc W tinh khit ph hp hn vi dng xoay chiu hnh sin hn Nhm v Manh v n cho h quang n nh vi c kh bo v l Ar v He. V khng c kh nng dn nhit nhiu nn u ca chng c dng hnh cu. Thng s dng hn Nhm, Mn v cc kim loi-hp kim mu khc. EWCe-2,Vnphram hp cht vi 2% o xt Cerium: c kt hp vi khong 2% Cerium mt kim loi khng phng x v c nhiu nht trong cc nguyn t t him (rare earth), vic thm vo mt lng phn trm rt nh oxt Cerium lm tng kh nng phng in ca in cc, cho in cc c c tnh khi ng tt hn v kh nng chuyn ti dng in cao hn so vi in cc W tinh khit. y l loi in cc a mc ch v chng c th s dng tt vi c dng AC v dng DC ni thun. So vi in cc EWP th loi in cc ny cho ra h quang n nh hn. Chng c c tnh gy h quang vt tri dng hn nh dng hn cc lin kt c qu) o, ng, tm mng v cc chi tit nh. Nu c s dng dng hn ln hn, oxt Cerium c th tp trung qu mc vo u in cc. iu kin lm vic ny v s thay i oxit s loi b cc li ch m Cerium mang li. in cc EWCe-2 s dng tt vi dng in c sng vung. EWLa-1 (1% Lanthan, mu en); EWLa-1,5 (1,5% Lanthan, mu vng); EWLa-2(2% Lanthan, mu xanh da tri): L loi in cc hp cht vi o xt Lanthan (t him)-o xt khng phng x, chng cho kh nng chm h quang tt. Vic thm vo t 1-2% lanthan lm tng kh nng chuyn ti dng in ln ti 50% (so vi in cc W tinh khit) khi s dng vi dng AC. So snh vi cc in cc cha Ce hoc Th, in cc cha La c tui th cao hn v c kh nng chng nhim bn W vo mi hn tt hn. Lanthan phn b u khp chiu di in cc v duy tr u nhn in cc tt, y l mt thun li khi hn thp thng v thp khng r vi dng DC. in cc cha La s dng tt vi c dng DC v AC vi u in cc c mi nhn hoc dng cu. EWTh-1 (vng chanh); EWTh-2 () - Vnphram hp cht vi oxt Thorium: L loi in cc W hp cht vi 1 hoc 2% oxt Thorium. y l 2 loi in cc c s dng ph bin v chng to ra hiu sut h quang cao hn so vi loi in cc W tinh khit (dng in DC). Thorium cing lm tng tui th ca in cc di hn in cc EWP. Tuy nhin, Thorium l mt kim loi phng x (mc thp) v vy khi lm vic cn phi ch bo mang h y , c bit khi lm vic trong khng gian hn ch cn phi m bo thng gi tt. u in cc EWTh khng mi c dng cu nh khi hn vi in cc W tinh khit, EWCe hay EWLa. Thay vo n c mi nhn v s dng tt vi loi dng in mt chiu sng hnh vung. Loi in cc ny thng c s dng hn cc loi thp. Hay s dng nht l loi EWTh-2. EWZr-1, Vnphram hp cht vi 1% oxit Zirconium: Loi in cc ny ch s dng hn vi dng in AC. N cho mi hn cht lng cao v kh nng nhim W vo mi hn rt thp. Hn na, in cc EWZr-1 cn to ra s n nh h cc k tt v chng li s phn chia W trong h quang hn. Kh nng chuyn ti dng in bng hoc tt hn mt cht so vi in cc EWCe, EWLa hay EWTh c cng kch c. EWG (unspecified alloy-hp cht khng ch nh) Loi in cc ny khng ch r thnh phn % ca cc o xt t him hoc cc o xt c kt hp khc. Khi c ch r bi nh sn xut, cc cht c thm vo vi mc ch gy nh hng ti c tnh t nhin ca h quang. Nh sn xut cn phi ch r cht (hoc cc cht) c thm vo cing nh s lng (hoc tng s lng) ca chng. Mt vi in cc cha t him thuc loi ny v chng cha thnh phn % khc nhau ca 17 kim loi t him. Mt hn hp c th gm: 98% W; 1,5% o xt lanthan; v 0,5% hn hp ca cc o xt t him khc. Mt s loi in cc trong nhm ny lm vic vi dng DC v AC, tui th ko di hn v c th s dng dng in ln hn so vi in cc cha Thorium. Kim loi hnB dy Mi b dyLoi dng in ACin cc Nguyn cht hoc ZirconiumKh bo v Argon hoc argon-heliumNhmDy MngDCEN DCEPThori Thori hoc zirconiumArgon hoc argon-helium Argonng v hp kim ngMi c b dy MngDCEN ACThori Nguyn cht hoc zirconiumArgon hoc argon-helium ArgonHp kim MagnesiumMi c b dy MngAC DCEPNguyn cht hoc zirconium Thorie hoc zirconiumArgon ArgonNikel, v hp kim NikelMi c b dyDCENThori ArgonThp Carbone, v thp hp kim thpMi c b dy MngDCEN ACThori Nguyn cht hoc zirconium Argon hoc argon-helium ArgonBng 25.3Mt s loi in cc thng dng - Kch thc in cc Cc in cc tungsten thng c cung cp vi ng knh 0,25 6,35 mm, di t 70 610 mm, c b mt c lm sch hoc c mi. B mt c lm sch c ngh)a l sau khi ko dy hoc thanh, cc tp cht b mt c loi b bng cc dung dch thch hp. B mt c mi c ngh)a l cc tp cht c loi b bng phng php ml. Ty thuc vo ng dng, vt liu, b dy, loi mi ni m ta c cc dng mi khc nhau. Khi hn vi dng AC ta chn in cc ln hn v mi v trn thay v mi nhn nh khi hn vi dng DCEN.  Bng 25.4. Thng s khi mi in cc  Hnh 25.5 Hnh dng v cch mi in cc Hnh dng v cch mi in cc c nh hng quan trng n s n nh v tp trung ca h quang hn. in cc c mi trn mi c c ht mn v mi theo hng trc nh hnh v . Ni chung chiu cao mi tt nht l t 1,5 n 3 ln ng knh in cc. Khi mi xong phn cn th cn lm t u cn mt cht bo v in cc khi s ph hy ca mt dng in qu cao. Cch thc a chung l lm phng mii in cc. Qui tc chung l : Gc mi cng nh (in cc cng nhn) th ngu su ca ving chy cng ln v b rng ving chy cng hp Khi hn vi dng xoay chiu (AC) hoc dng mt chiu (DCEP) th u in cc cn c dng Bn cu . c dng mii in cc thch hp ta dng dng xoay chiu hoc dng DCEP kch hot h quang trn tm vt liu dy vI t th trc in cc thng gc vi tm vt liu . S d) chng ta phi dng mii in cc bn cu l v khi hn vi dng AC hoc DCEP th in cc b t nng nhiu hn do vy cn b mt ln hn gim mt dng nhit . c bit khi hn trn nhm , lp oxt nhm bm trn mii in cc c vai tr tng cng bc x electron v bo v in cc. Vi in cc bng zirconium mii in cc t ng hnh thnh dng bn cu khi hn vi dng AC. Song khi ta phi chp nhn s chy khng n nh ca h quang hn Cc ngh di dy cho php s dng ti u cc in cc tungsten. + Cn chn dng in thch hp ( kiu v cng ) i vi kch c in cc c s dng. Dng in qu cao s lm h hi u in cc, dng in qu thp s gy ra s n mn, nhit thp v h quang khng n nh. + u in cc phi c mi hp l theo cc hng dn ca nh cung cp trnh qu nhit cho in cc. + in cc phi c s dng v bo qun cn thn trnh nhim bn. + Dng kh bo v phi c duy tr khng ch trong khi hn m cn sau khi ngt h quang cho n khi ngui in cc. khi cc in cc ngui, u in cc s c dng sng bng, nu lm ngui khng chun, u ny c th b oxy ha v c mng mu, nu khng loi b s nh hng n cht lng mi hn. Mi kt ni, c nc v kh, phi c kim tra cn thn. + Phn in cc pha ngoi m hn trong vng kh bo v phi c gi mc ngn nht, ty theo ng dng v thit b, bo m c bo v tt bng kh tr. + Cn trnh s nhim bn in cc. Khi s tip xc gia in cc nng vi kim loi nn hoc que hn, s duy tr kh bo v khng , s gy ra s nhim bn. + Thit b, c bit l u phun kh bo v, phi sch v khng dnh cc vt hn. u phun b bn s nh hng n kh bo v, nh hng n h quang, do gim cht lng mi hn. Cng dng inPhn cc m DCENPhn cc dng DCEPXung khng i xngXung i xngng knh in cc (mm)Ch s m phun (mm)EWP EWCe-2 EWLa-1 EWTh-2EWP EWCe-2 EWLa-1 EWTh-2EWPEWCe-2 EWLa-1 EWTh-1 EWTh-2 EWZr-1EWPEWCe-2 EWLa-1 EWTh-1 EWTh-2 EWZr-10.256.4n 15(2)n 15n 15n 15n 150.506.45-20(2)5-155-2010-205-201.09.515-80(2)10-6015-8020-3020-601.69.570-15010-2050-10070-15030-8060-1202.412.7150-25015-30100-160140-23560-130100-1803.212.7250-40025-40150-210225-325100-180160-2504.012.7400-50040-55200-275300-400160-240200-3204.816.9500-75055-80250-350400-500190-300290-3906.419.0750-100080-125325-450500-630250-400340-525Bng 25.5 Thng s hn TIG 2.3 Que hn TIG Phng php hn TIG c th hn khng dng que p, ty thuc vo dng mi ni v kim loi hn . ng thi khi hn trn vt liu mng c th dng kiu mi hn gp mp v hn khng que . Cing c th p dng cch hn ny cho cc mi hn kiu gp mp (Edge) hoc cc mi hn gc ngoi. Chn kim loi p : Thnh phn ca que p cn phi ph hp tt nht vi thnh phn ca kim loi hn bo m mi hn ng nht , m khng c cc cu trc bt li v mt luyn kim. Que p c dng phi l loi p ng c cc yu cu ca phng php TIG : Que phi c bc mt lp vt liu chng oxt ha (ng / Nickel & ) dy bo v que hn m khng gy ra cc tc ng bt li v mt luyn kim nh r kh , ngm oxt / silic. Kim loi p v kim loi hn ha tan vo nhau khi hn , t l ny thay i theo ngu su ca ving chy vo vt liu hn v i khi ngu thiu hoc thi qu cing gy ra cc cu trc bt li cho thnh phn kim loi ca mi hn. Mt khc phi bo m que hn c ty sch du m v bi/ r khi hn hn ch r bt kh. Bng 19.6 a Tiu chun k thut AWS kim loi hn TIG Tiu chun AWS Kim loi hnKim loi hnA5.7Cu v hp kim CuTIG/MIGA5.9Thp khng g Cr v Cr-NiTIG/MIG/SAA5.10Al v hp kim AlOA/TIG/MIG/SAA5.14Ni v hp kim NiTIG/MIG/PAW/SAA5.16Ti v hp kim TiTIG/MIGA5.18Thp C trung bnhTIG/MIG/PAMA5.19Hp kim MgOA/TIG/MIGA5.24Zr v hp kim ZrTIG/MIGA5.28Thp C thpTIG/MIG/PAW Thnh phn ha hc AWSCMnSiPSNiCrMoYCuTiZrAl0.900.400.050.020.05ER70S-20.07toto 1.400.700.150.120.150.070.900.45ER 70S-3___0.151.400.700.071.000.65ER 70S-4tototo0.0250.035___0.050___0.151.500.850.070.900.300.50ER 70S-5__0.191.400.600.900.071.400.80ER 70S-60.151.851.15___0.071.500,50ER 70S-70.152.000.80___ER 70S-GKhng c yu cuBng 25.6b Tiu chun v thnh phn ca kim loi ph 3. Trang thit b hn TIG - B ngun CC Mt chiu (DC) hoc Xoay chiu (AC) (Nht thit phi l AC khi hn nhm). - B gii nhit dng nc c lm lnh (Chu trnh kn ) p dng khi hn vi dng hn ln - Chai cha kh bo v gn van gim p v lu lng k v ng dn kh - M hn (c hoc khng c h thng lm ngui dng nc ) vi dy cp hn bt sn - Kp mt v dy dn - Mt n hn vi knh lc chi s 10 -13 " Gng tay v o chong da - Bn chi st / Inox (khi hn nhm hoc Inox ) - My mi cm tay chy in hoc kh nn. - Hai tm chn gi - H thng ht kh cc b Hnh 25.6 S u thit b hn TIG 3.1 M hn v chp kh : Chn m: M hn c ba nhim v chnh - Kp gi in cc tungstne. - Cung cp kh bo v v lm ngui in cc . - Bo m dng in hn lin tc v n nh . Phng php hn TIG sinh nhit kh ln , dy dn in thng c ng knh nh chu c mt dng thp do vy phi lm ngui dy dn khi hn vi dng cao v chu k hn ln . Thng thng c th cc M hn kh c thit k sao cho lu lng kh i bao quanh dy dn in va lm ngui dy va nung nng kh . Khi hn vi dng 150 n 500 A, nht thit phi dng M hn gii nhit bng nc. Hnh 19.7a Cu to m hn gii nhit bng nc ModelKiu lm nguiDng in nh mcng knh in cc mmChiu di in cc mmChiu di ng dn tiu chun mAC, chu k ti 60% 100%DC, chu k ti ti 60% 100%AKh115901501101.6, 2.4&3.2753BNc2701953002251.6,2.4, 3.2, 41505CNc4003104593501.6, 2.4, 3.2, 4, 4.8 & 6.31505Bng 25.7b Cc c tnh k thut ca m hn TIG Chn m phun: ng knh trong ca m phun ng thi l ch s v lu lng kh (lt/pht) cn hiu chnh Dng hnng knh trn ca m phunThp hn 70 AT ( 5 n (9 mmT 70 A n 150 AT ( 9 n ( 11 mmT 150 A n 200 AT ( 11 n( 13 mmT 200 A n 250 AT ( 13 n (15 mmT 250 A n 350 AT ( 15 n ( 19 mm Bng 25.8 Chn thng s m phun(chp kh) M hn lm mt bng kh M hn lm mt bng nc M hn s dng ng hi t gim s xoy ca kh bo v Hnh 25.8 Cu to m hn TIG 3.2 Ngun hn TIG dng ngun in hn c c tnh dng khng i (CC). Ngoi ra cn c cc yu cu khc nh dc c tnh, dng xung hoc khng xung & Chng ta khng th dng ngun hn c c tnh p khng i (CV) cho hn TIG bi v dng ngn mch qu ln s gy nhiu nguy him khi in cc b ngn mch, ngoi ra tng dng qu ln khi in p thay i cing khng thch hp cho phng php ny. Ngun hn TIG thng c cu trc bin p hn nn in c th s dng ngun AC khi hn nhm. Hin nay cc loi my hn thng c thit k a tnh nng, ngh)a l c th chn c tnh ngoi CC hoc CV. B ngun hn TIG thng c thit k sao cho c tnh V I on cng tc gn thng ng v c trang b thm mch cao tn (HF) mi h quang, cing nh cc van ng m kh v nc bng in v b nh thi gian m gas sm tt gas tr. Cc thit b hn TIG thng l loi iu chnh dng hn v cp, i khi c trang b thm thit b chnh dng bng bn p chn  Hnh 25.9 S in my hn TIG * Ngun in hn xoay chiu - Thch hp cho hn Nhm , Manh v hp kim ca chng. Khi hn, na chu k dng (ca in cc) c tc dng bn ph lp mng oxt trn b mt v lm sch b mt . Na chu k m nung nng kim loi c bn. -Ngun in xoay chiu hnh sin : iu khin dng hn bng cm ng bo ha (c in). N c u im l h quang chy m. Nhc im l phi thng xuyn gin on cng vic hn khi cn thay i cng dng hn do c nhu cu gim dng hn xung ti thiu khi hn ving hn kt tinh chm (khng c iu khin t xa). Vi hn Nhm, do c hin tng t chnh lu ca h quang c bit khi hn dng nh nn cn dng km b cn thnh phn dng mt chiu (mc ni tip b c qui c in dung ln, b t in c in dung ln), nhng cng vic ny li c th gy ra ln W vo mi hn. Nguyn nhn l do khi in cc cc dng kh mng oxit nhm th n c th b nung nng qu mc nu b cm khng bo ha khng c thit k thch hp hn ch bin ti a dng hn xoay chiu, lm n b xi mn thnh cc vn nh dch chuyn vo ving hn). Cn phi s dng b cao tn (cng sut nh 250-300W, in p 2-3 kV, tn s cao 250-1000 kHz bo m dng in ny ch c tc dng trn b mt , an ton vi th hn) gy h quang khng tip xc (khong 3mm) v to n nh h quang trong sut qu trnh hn. - Ngun in xoay chiu c sng hnh vung (xung) : cho php gim bin ti a ca dng hn so vi dng sng hnh sin (khong 30%) c cng cng sut nhit. Do t c kh nng lm ln W vo mi hn. Ngoi ra n cn c mt s c im sau : * Khng i hi cht ch v dung sai g lp nh khi hn khng c xung. * Cho php hn cc tm mng di 1mm Hnh 25.10 Chu trnh hn TIG bng dng xung * Gim bin dng do khng ch c cng sut nhit (gim s tch liy nhit) * D hn mi t th . * Khng i hi tay ngh ca th hn tht cao. * Cht lng mi hn c ci thin ng k. * Thch hp cho c kh ha, t ng ha qu trnh hn. * Thch hp khi hncc chi tit quan trng nh ng hn lt mi hn ng nhiu lp , hn cc chi tit chiu dy khng ng nht, hn cc kim loi khc nhau. * Lc in t mnh ca cc xung in cho php hn ch r xp trong cc mi hn v tng chiu su ngu. Mt li th na l n c th duy tr c h quang m khng cn tip tc s dng b n nh h quang tn s cao (ch cn gy h quang) v tn s i chiu ca dng in hn l cao hn nhiu so vi dng hn dng sng hnh sin. Mt s my hn cn cho php iu chnh c thi gian tc ng ca tng bn chu k ca dng sng vung, do c th lm sch oxit nhm hoc t ti chiu su ngu nh mong mun. pha xung, vt liu b nng chy trong khi pha chnh li tin n ng c cing nh thu nh b hn. Bn cnh tn s v cng dng in trong pha xung v pha chnh th thi gian v t l thc gia cc pha cing c th c iu chnh. Nh vy, vic a nhit vo vt liu c bn c th bin i. Nhng v xung phi ch iu chnh gia thng s xung v tc hn, nn phng php ny ch yu c thc hin c kh ha hon ton. Hnh 25. 11 Chu trnh hn TIG bng dng xung d. Ngun in hn mt chiu - Khng gy ra vn ln W vo mi hn hay hin tng t nn dng (nh kh hn Nhm bng ngun hn xoay chiu). Tuy nhin, iu quan trng cn lu khi s dng n l vic gy h quang v kh nng cho dng hn s ti thiu. Hu ht my mt chiu u s dng phng php ni thun (nn 2/3 lng nhit ca h quang i vo vt hn). - in cc W tinh khit nh trong trng hp hn vi dng xoay chiu t c dng hn bng dng mt chiu cc thun v kh gy h quang. Thay vo l in cc W + 1.5 n 2% ThO2 hoc ZrO2 hoc oxit t him LaO,& & - Nu dng dng mt chiu ni nghch th dng in t bn ph mnh in cc (2/3 lng nhit ca h quang i vo in cc) v c kh nng lm nng chy u in cc. V vy ng knh in cc phi ln hn so vi trng hp hn bng dng mt chiu ni thun (6,4 mm so vi 1,6mm khi Ih = 125A). - Dng mt chiu ni nghch (DC+ hay DCEN) cho mi hn nng v rng hn so vi ni thun (DC -, hay DCEP). - Cng dng ch yu ca dng mt chiu ni nghch l dng lm trong u in cc cho hn bng dng xoay chiu (thc hin trn b mt tm ng trnh nhim W vo mi hn). - Vic gy h quang cing dng cng b cao tn nh vi my xoay chiu ( sau khi gy h quang , n t tt ch tn s cao v khng cn na). 4. Ch hn TIG 4.1 Chiu di h quang - Chiu di h quang l khong cch t mii in cc n b mt ving chy. i lng ny thng ph thuc vo cng hn v s n nh h quang, chnh tm ca in cc trong m phun cing c nh hng n thng s ny. Khi hn ta c gng gi chiu di h quang khng i. Nu chiu di h quang qu ln, vng h quang s tri rng v cng sut nhit tng ln ng k (do c tnh dc ng ca thit b) cn nu nh qu, in cc d b dnh v ngu tng ln. Qui tc l khi hn ta chn chiu di h quang c 0,5 3mm. - Khi hn tn mng di 1mm th Lh = 0,025 in ( khong 0,6mm) do vy khng dng que p. - Khi hn tn dy (nh hn 4mm) hoc hn ngu th Lh = 0,082 in ( khong 2mm) 4.2 Tc hn - Tc hn l tc di chuyn in cc ph thuc vo tc in y ving chy v b dy chi tit hn. Tc thng t 100 n 250mm/ pht. 4.3 Dng in hn - Dng in hn chu nh hng bi loi vt liu v b dy chi tit hn, tc hn v thnh phn kh bo v cing nh hng n vic chn cng hn thch hp. thc nghim cho thy cng hn tt nht l 1A cho 0,0001 in b dy ( khong 40A/mm) ng vi tc hn 250mm/ pht. Thng khi hn th cng rt kh t c tc hn nh th v khi gim tc hn th ta phi gim dng in tng ng. V d: hn vi tc 100mm/ pht th nn chn cng Ih = 40x100/250 = 16A/mm b dy. - Khi hn cng dng in c xc nh trn c s b dy v chng loi vt liu hn . ng knh in cc , v ng knh que hn c chn ph hp vi phm vi dng in hn v ng dng. - Ni chung , nu dng hn nh trong khi in cc ln s lm in cc "qu ngui" bc x electron km lm h quang kh n nh , mt khc kch c ving chy ( ph thuc vo c in cc v chiu di h quang) tng ln lm gim mt nhit khin cho ngu gim tc ngui ca ving chy tng cao gy ra cc chuyn bin bt li . - C que p cing vy , que qu nh lm tng tc cp que d gy ra hin tng cp que thiu lm mi hn lm , thiu kch thc v "qu nng" ; trong khi que qu ln khin cho vic cp que kh khn (d chm vo in cc) v lm cho mi hn "qu ngui"  Bng 25.9 Ch hn thp cc bon 5. K thut hn : * Chun b mp hn Cc loi mi hn u c th thc hin bng phng php hn TIG. Cc c trng ca mi hn c xc lp theo cc yu cu k thut. cc mi hn c bn gm : gip mi (butt), chng m (lap), hn gc (corner), mi hn gp mp (edge), mi hn ch T (tee). Hnh 25. 12 Chun b mp hn - Mi hn TIG cht lng c cc c trng sau: - Tit din ngang mi hn hi li - B mt Chc v mn p; - Vy hn phng u ; - Bin hn nng chy tt v khng b khuyt . Mun c nh vy, chi tit hn cn phi ty sch bng bn chi thch hp , hoc bng phn thch hoc dung dch ty thch hp . S dng cc vt liu hn ph hp vi kim loi hn . in cc phi chun b , chn chng loi , kch c ph hp vi ng dng: " hn vi dng mt chiu (DCEN) u in cc phi mi ng qui cch dng cn gc cn t 30 n 60 " hn vI dng xoay chiu (AC) hoc mt chiu (DCEP) u in cc c nh hnh c dng bn cu . Chiu di t u contact tip n mii in cc tt nht nn mii in cc nh ra khi m phun khong 1 ln ng knh in cc . Trong trng hp hn gc cho php nh ra nhiu hn bo m h quang qut qua c cnh y ca gc hn (tt nhin khi phi chn in cc c c ln hn trnh in cc qu nng . Bo v vng hn phi bo m vng hn c bo v tt bng dng kh bng cch chn c m phun v lu lng kh hp l .M c ng knh ln phun kh nhiu , bo v tt hn song kh quan st v a ving chy su vo rnh hn nu khng ko di phn nh ra ra ca in cc . Trong trng hp nh th in cc s qu nng v d hng . Trng hp dng c m phun b cn hiu chnh lu lng phun kh thch ng khng to nn dng chy ri khin cho vic bo v ving chy km hiu qu v in cc d b oxt ha lm cho hng. - Khi hn trn cc loi thp v vt liu nhy cm vi oxy , hydro cn b tr kh bo v pha lng mi hn v trong nhiu trng hp bo v c mi hn trong qu trnh ng rn v ngui li .Bin php ny c bit quan trng khi hn ng. - Khi hn cc tm mng vi mi hn u m , ngu hon ton trn cc vt liu nhy cm chng ta c th dng cc b g chuyn dng. - Khi hn Inox, c th dng cc tm g bng ng v dng kh Argon bo v mt sau mi hn s cho cht lng hn cao hn . - Khi hn ng ng knh nh cn thit phi thi kh bo v mt trong ca ng . - Khi hn cc ng ng knh ln th ch to cc nt chn , c c cu np v thot kh bo v. C th dng cc bng dn chuyn dng bo v mt lng mi. 5.1 Mi hn gip mi. Mi hn gip mi khng vt c th p dng cho vt liu dy di 2mm. Khi hn mi hn cn ngu ton phn th phi hn vi kim loi p. Mi ghp c hn nh c khe h u v c kch thc xc nh. Khi hn trn kim loi mng thng gp mp v thi chy ch khng dng que p. Khi hn cc tm dy hn 3mm phi vt mp, thng thng chn kiu vt V hoc J. Kiu V i hoc J i c dng khi b dy ln hn 25mm. Khi mi hn c th hn t hai pha th nn chn kiu vt i gim lng p v c hiu qu kinh t hn. Thc t khi hn trn tm dy, ch c lp lt l thc hin bng phng php hn TIG cn cc lp ph s c thc hin bng phng php hn que hoc phng php hn MIG-MAG. Yu t quan trng bc nht chn kiu vt v phng php hn l cht lng yu cu ca mi hn v vt liu hn. Khi hn trn thp carbon thng v thp hp kim thp th phng php hn que v phng php hn MIG-MAG hon ton p ng c cc yu cu v cht lng mi hn. Khi hn trn thp inox v cc hp kim nicken th phng php hn TIG li ph hp v hiu qu hn Hnh 25.13 Gc m hn khi hn gip mi 5.2 Mi hn chng m. Mi hn chng m c u im l khng cn chun b mi hn, c khi hn trn tm mng. yu t quan trng nht khi chun b mi hn chng phi bo m s tip xc gia hai mp trn ton b mi hn. Cc mi trn tm c b dy nh hn 3mm thng c hn chy khng p Cn phi hiu chnh cc thng s hn sao cho bo m nng chy khng thng v lm chy mt bn kia ca mi ghp. Mi hn chng m c b n 6mm s phi p thm que hn v hn vi 1 hoc nhiu lp hn. Hnh 25.14 Gc m hn khi hn chng 5.3 Mi hn gc. ngu ca mi hn gc ph thuc vo b dy vt liu. Khi hn tm mng, cc mp hn gc c t st nhau sao cho mp ny gi ln mp kia cht t. Thng th phi c b g hn bo v mt lng mi hn khng b chy v bo m mp hn khng b bin dng qu ln khi hn. Vng mi hn nht thit phi lm sch v bo m khng dnh du m, bi, r st, ... k thut c a chung l thi chy que p. Tuy nhin, trong trng hp nn c thanh lt pha sau hn ch thng. Cc tm dy cn c vt V hoc J m bo ngu hon ton. Cng vic vt mp c thc hin cn thn, bo m cc cnh vt u n v khe h c nh v chc chn. Mi hn ny thng c thc hin ti thiu hai lp, lp ngu v lp ph. B dy chn (rood face) mi hn cn xc nh sao cho hn khng thng vn bo m ngu u. Hnh 2514. Gc m hn khi hn gip gc ngoi 5.4 Mi hn gp mp. Cc mi hn gp mp thng c p dng trn tm mng. Khng dng que p v mp hn s nng chy v b sung vo mi hn. Mi hn ny thng c p dng vo hn np cc thng kn. Mi hn ny c nhc im l vng chn mi hn rt d b n mn, do vy khi hn cc thit b p lc, qui trnh hn phi c thm nh chc chn. Thng khi hn vi cc thit b chu p ta thay th mi hn bng mi hn gip mp c tm lt. Ph thuc vo loi mi ni v t th hn . Hn TIG lun lun thc hin t th y i Hnh 19. 15 Gc m hn khi hn gip gc ng Hnh 25.16 Gc m hn khi hn gip mi ng v ngang 5.5 K thut mi h quang - Gy h quang: + Khi gy h quang khng tip xc th bt dng in hn gi m hn t th nm ngang cch b mt vt hn khong 5mm sau quay nhanh u in cc trn m hn v pha vt hn cho ti khong cch chng 3mm to thnh gc 750 khi h quang s t hnh thnh do hot ng gy h quang tn s v in p cao c sn trong my. Hnh 25.17 Gc m hn khi gy h quang + Khi h quang tip xc c s dng trong trng hp hn bng dng xoay chiu, c bit khi hn trong khu vc m tn s cao d gy nhiu cho cc thit b in t nhy cm th c th gy h quang bng cch cho in cc tip xc trc tip nhanh vi b mt vt hn hoc mi h quang. B phn iu khin t ng trong thit b hn s tng dn dng in t lc bt u c h quang ln gi tr dng in hn chn. - Kt thc h quang: Gi nguyn t th, nhn nt tt h quang. Sau khi h quang tt khng c nhc m hn ra ngay m phi ch t 3 n 5 giy kh tip tc phun ra bo v ving hn. - Hn c que hn: tng h s p v hp kim ho mi hn ta dng que hn ph. Khi xut hin h quang v to cing hn th a que hn vo v tr hn. + S nh hng ca gc m hn n chiu su nng chy:  Hnh 25. 18 S ph thuc ca chiu su nng chy vo dng in hn Bi tp v sn phm thc hnh bi 25.1 Kin thc: Cu 1: Trnh by cu to v phn loi m hn TIG? Cu 2: Cho bit k thut hn TIG cc v tr? Cu 3: Nu cc yu t trong ch hn TIG? K nng: Bi tp ng dng: Ghi ch cho hnh v sau nh gi kt qu hc tp TTTiu ch nh giCch thc v phng php nh giim ti aKt qu thc hin ca ngi hcIKin thc1Cc loi dng c, thit b dng trong hn TIGVn p, i chiu vi ni dung bi hc11.1Lit k y cc loi dng c dng trong hn TIG0,51.2Lit k y cc loi thit b dng trong hn TIG0,52Cu to, nguyn l lm vic v iu chnh dng in hn ca my hn TIGLm bi t lun, i chiu vi ni dung bi hc 22.1Nu y cu to ca my hn TIG0,52.2Trnh by ng nguyn l lm vic ca my hn TIG 12.3Trnh by ng cch iu chnh dng in hn TIG0,53Thc cht v c im v phm vi ng dng ca hn TIGLm bi t lun, i chiu vi ni dung bi hc 21.1Nu ng thc cht ca hn TIG11.2Trnh by y c im ca hn TIG0,51.3Nu ng phm vi ng dng ca hn TIG 0,54Trnh by cc loi vt liu hn ng Lm bi t lun, i chiu vi ni dung bi hc 1,55Chn ch hn ca mi hn gc 1FLm bi t lun v trc nghim i chiu vi ni dung bi hc1,55.1Nu cch chn chiu di h quang ph hp0,55.2Trnh by ng cch iu chnh tc hn 0,55.3Trnh by cch chn cng dng in hn chnh xc0,56Trnh by ng k thut hn TIG Lm bi t lun, i chiu vi ni dung bi hc2 Cng:10 IIK nng1Nhn bit mt s loi my hn TIG Quan st hnh nh, vt tht v k hiu cc loi my hn TIG, i chiu vi ni dung bi hc nhn bit22Vn hnh thnh tho mt s loi my hn TIGQuan st cc thao tc, i chiu vi quy trnh vn hnh33Nhn bit v s dng cc loi dng c ph tr trong hn TIG thnh thoQuan st hnh nh, vt tht v k hiu cc loi dng c cm tay, i chiu vi ni dung bi hc nhn bit24Phn bit v phn loi cc loi que hn TIG, kh bo v v in ccQuan st k hiu cc loi que hn TIG, kh bo v v in cc, i chiu vi ni dung bi hc nhn bit3 Cng:10 IIIThi 1Tc phong cng nghipTheo di vic thc hin, i chiu vi ni quy ca trng.41.1i hc y , ng gi1,51.2Khng vi phm ni quy lp hc1,51.3Tnh cn thn, t mQuan st vic thc hin bi tp12m bo thi gian thc hin bi tp Theo di thi gian thc hin bi tp, i chiu vi thi gian quy nh.23m bo an ton lao ng v v sinh cng nghipTheo di vic thc hin, i chiu vi quy nh v an ton v v sinh cng nghip43.1Tun th quy nh v an ton1,53.2y bo h lao ng( qun o bo h, giy, th hc sinh, gng tay len& )1,53.3V sinh xng thc tp ng quy nh1 Cng:10 KT QA HC TP Tiu ch nh giKt qu thc hinH sKt qa hc tpKin thc 0,3K nng0.4Thi 0,3 Cng: Bi 2: VN HNH THIT B HN TIG M bi: 25.2 Gii thiu: Thit b hn TIG gm nhiu b phn v nhiu h thng, trong c nhiu h thng i hi khi lp ghp phi c chnh xc cao nh h thng kh bo v, h thng lm mt m. Trc khi rn luyn k nng, ngi hc cn hiu r cu to, nguyn l lm vic, vn hnh thnh tho thit b hn TIG. Mc tiu: - M t cc b phn ca my hn TIG v quy trnh lp ghp cc b phn. - Vn hnh s dng thnh tho dng c thit b hn TIG, tho lp in cc, chp kh van gim p, chnh xc m bo k thut. - Mi sa cha u in cc ng gc . - iu chnh ch hn, lu lng kh bo v chnh xc ph hp vi chiu dy v tnh cht ca kim loi hn. - Mi h quang v duy tr h quang chy u. - Thc hin tt cng tc an ton v v sinh phn xng Ni dung . 1. Cu to v nguyn l lm vic ca my hn TIG - Thc cht TIG (Tungsten Inert Gas) l mt thut ng ting Anh dng ch phng php hn h quang in cc khng nng chy trong mi trng kh tr bo v. Theo tiu chun ca Hoa K phng php ny c vit l GTAW (Gas Tungsten Arc Welding), theo tiu chun ca c c tn l WIG (Vnphram Inert gasscheweizen). Trong cc bn v k thut theo tiu chun ISO, phng php hn TIG c vit di dng k hiu s l 141. Hn TIG thuc nhm hn nng chy, trong ngun nhit in cung cp bi h quang c to thnh gia in cc khng nng chy (Wolfram) v ving hn. Vng nh hng nhit,vng kim loi nng chy v in cc W c bo v bi mi trng kh tr (Ar, He hoc Ar + He) ngn cn nhng tc ng c hi ca Oxi v Nit trong khng kh. INCLUDEPICTURE "http://maycokhi.net/Uploads/dong_han_ita/phukientig2.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE "http://www.us.lindegas.com/international/web/lg/us/likelgus30.nsf/repositorybyalias/ind_wig_hf/$file/ind_Wig_hf.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE "http://image.thefabricator.com/a/gtaw-the-thin-line-gtaw-welding.jpg" \* MERGEFORMATINET Hnh 25.19 S kt ni thit b hn TIG 1.1 M hn INCLUDEPICTURE "http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSvRUgmVF3hNZxUOuG28_0ixAV8eVYnC_LGR-ula52eOc0-BjEG" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE "http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRq1NeqiKtMvqsY9g5cM6qX7Q5sgL1VFN9A0pbJAVty7V3mw8bi" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE "http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSUsNszx6sirIWPpTAaP0wRHDP8fD_4YCCTJBEcN2PTjWHWL6dI" \* MERGEFORMATINET Hnh 25. 20 Cu to m hn *Cu to VXؽw_@@%%5jh6h6B*CJOJQJU\^JaJph=jh6h6B*CJOJQJU^JaJmHnHphu/h6h65B*CJOJQJ\^JaJph/h6h65B*CJOJQJ]^JaJph,h6h6B*CJOJQJ]^JaJph,h6h6B*CJOJQJ\^JaJph4h6h6B*CJOJQJ]^JaJmH phsH #h6h65CJOJQJ^JaJ*hM\h745CJOJQJ\aJmHsH Xp* $d%d&d'dNOPQgd6-$ p# $d%d&d'dNOPQa$gd6)$$d%d&d'dNOPQa$gd6 $<<a$gd$YT m2$ p# dh$d%d&d'd@&NOPQa$gd60$ p# dh$d%d&d'dNOPQa$gd6/ p# dh$d%d&d'dNOPQgd6  4 6 ĭ}d}dH}0/h6h66B*CJOJQJ]^JaJph7h6h65B*CJOJQJ\^JaJmH*phsH*1h65B*CJOJQJ\^JaJmH*phsH*/h6h65B*CJOJQJ\^JaJph/h6h65B*CJ(OJQJ\^JaJ(ph,h6h6B*CJOJQJ\^JaJph5jh6h6B*CJOJQJU\^JaJph@jh6h6B*CJOJQJU\^JaJmHnHphu 6 ^ q* p# $d%d&d'dNOPQgd6-$ p# $d%d&d'dNOPQa$gd64$ p# 7dh$d%d&d'dNOPQ`7a$gd6 <xȱp_J5J+hM\hU6CJOJQJ^JaJmHsH(hM\h]-"CJOJQJ^JaJmHsH(hM\hUCJOJQJ^JaJmHsH hM\hUOJQJ^JmHsH+hM\hU5CJOJQJ^JaJmHsH%h65CJOJQJ^JaJmHsH/h6h65B*CJOJQJ\^JaJph,h6h6B*CJOJQJ\^JaJph4h6h6B*CJOJQJ\^JaJmH*phsH*7h6h66B*CJOJQJ\^JaJmH*phsH* 8P|$|hh$da$gd6l$d8]^a$gdU 0dh((7$8$H$gdU$ 00tdh((7$8$H$^0`ta$gdU$ 0dh((7$8$H$`a$gdU$d 7$8$H$a$gdU$d 7$8$H$`a$gd6 8,LNP^z|$w_D-D,h6h65B*CJOJQJ^JaJph4h6h65B*CJOJQJ^JaJmH*phsH*.h65B*CJOJQJ^JaJmH*phsH*#hM\hU5CJOJQJ^JaJ(h6hUCJOJQJ^JaJmH*sH* hM\hUCJOJQJ^JaJ"h6CJOJQJ^JaJmH*sH*(hM\hUCJOJQJ^JaJmHsH+hM\hU6CJOJQJ^JaJmHsH%h66CJOJQJ^JaJmH*sH*$XZ\z| ntPV黰sdsYsYsYsNYsYsYsYh{-hiCJaJh{-ho CJaJh{-ho CJOJQJaJ h{-ho CJOJQJ^JaJ#hM\hU5CJOJQJ^JaJ#hM\ho 5CJOJQJ^JaJhM\hU5hM\hUCJaJ1h6h6B*CJOJQJ^JaJmH*phsH*)h6h6B*CJOJQJ^JaJph+h6B*CJOJQJ^JaJmH*phsH*|~$d $7$8$H$Ifa$gd{-l $d8]^a$gdUd 7$8$H$`gdU$d8]^a$gd6`!$d xx$7$8$H$Ifa$gd{-l d xx$7$8$H$Ifgd{-l _kd$$Ifl0(#u t644 lazpyt{- `!$d xx$7$8$H$Ifa$gd{-l d xx$7$8$H$Ifgd{-l _kd$$Ifl0(#u t644 lazpyt{-nrd!$d xx$7$8$H$Ifa$gd{-l d $7$8$H$Ifgd{-l _kdh$$Ifl0(#u t644 lazpyt{-rtd!$d xx$7$8$H$Ifa$gd{-l d $7$8$H$Ifgd{-l _kd$$Ifl0(#u t644 lazpyt{-d!$d xx$7$8$H$Ifa$gd{-l d $7$8$H$Ifgd{-l _kd@$$Ifl0(#u t644 lazpyt{-PTd!$d xx$7$8$H$Ifa$gd{-l d $7$8$H$Ifgd{-l _kd$$Ifl0(#u t644 lazpyt{-TV`!$d xx$7$8$H$Ifa$gd{-l d xx$7$8$H$Ifgd{-l _kd$$Ifl0(#u t644 lazpyt{-`!$d xx$7$8$H$Ifa$gd{-l $Zxx$If^Za$gd{-l _kd$$Ifl0(#u t644 lazpyt{- (4JLNPT` ϼϭϼϼϘϭn^hM\hU5CJ$aJ$mH sH (h{-ho CJOJQJ^JaJmH sH (h{-ho CJOJPJQJaJmH sH (h{-ho CJOJPJQJaJmH*sH*h{-hiCJaJmH sH $h{-ho CJOJQJaJmH*sH*$h{-ho CJOJQJaJmH sH h{-ho CJaJmH sH h{-ho CJOJQJaJ &`!$d xx$7$8$H$Ifa$gd{-l $Zxx$If^Za$gd{-l _kd$$Ifl0(#u t644 lazpyt{-&(`!$d xx$7$8$H$Ifa$gd{-l $Zxx$If^Za$gd{-l _kd\$$Ifl0(#u t644 lazpyt{-`!$d xx$7$8$H$Ifa$gd{-l $Zxx$If^Za$gd{-l _kd$$Ifl0(#u t644 lazpyt{-LR`!$d xx$7$8$H$Ifa$gd{-l $Zxx$If^Za$gd{-l _kd4$$Ifl0(#u t644 lazpyt{-RT`!$d xx$7$8$H$Ifa$gd{-l $Zxx$If^Za$gd{-l _kd$$Ifl0(#u t644 lazpyt{-g!$d xx$7$8$H$Ifa$gd{-l xx$Ifgd{-l _kd $$Ifl0(#u t644 lazpyt{- 8^`tt $xxa$gdH$]^a$gdH$d 7$8$H$a$gdU_kdx$$Ifl0(#u t644 lazpyt{- 8PTX\^`^輧~hR90hM\hHCJOJQJ^JaJmH nHsH tH+hM\hH6CJOJQJ^JaJmH sH +hM\hH5CJOJQJ^JaJmH sH +h6hH5CJOJQJ^JaJmH*sH*%h65CJOJQJ^JaJmH*sH*(hM\hHCJOJQJ^JaJmH sH +hM\hH5CJOJQJ^JaJmH sH +hM\hHCJOJQJ\^JaJmH sH .hM\hH5CJOJQJ\^JaJmH sH `8j !!B"R##d$$$$$$ $Ifa$gd{-l $d8xxa$gd_&$ 0xa$gdU$ 0xa$gd_&$a$gd_& $ 0xa$gd_& $xxa$gdH468hj !>"h""T#ιv_vH_v1v,hM\hvB~CJOJQJaJmH nHsH tH,hM\hUCJOJQJaJmH nHsH tH,hM\h^CJOJQJaJmH nHsH tH,hM\h& CJOJQJaJmH nHsH tH+hM\hH5CJOJQJ^JaJmH sH +hM\hvB~5CJOJQJ^JaJmH sH (hM\hHCJOJQJ^JaJmH sH 0hM\hHCJOJQJ^JaJmH nHsH tH0hM\h& CJOJQJ^JaJmH nHsH tH T###`$b$d$$$$$$$$绢vbRb<%-h{-h_&6CJOJQJ\]aJmHsH*h{-h_&5CJOJQJ\aJmHsHh{-h_&CJOJQJ\aJ'h{-h_&CJOJQJ\aJmHsH+hM\h_&5CJOJQJ^JaJmH sH +hM\hH5CJOJQJ^JaJmH sH 0hM\hHCJOJQJ^JaJmH nHsH tH(hM\hHCJOJQJ^JaJmH sH ,hM\h& CJOJQJaJmH nHsH tH0hM\hvB~CJOJQJ^JaJmH nHsH tH $$$$$$$%"%6%lykd$$Ifl44F# t#  44 lalpyt{-$ $Ifa$gd{-l $6%8%%%%%%%%%%%%*&2&4&6&:&@&D&F&H&^&&&&&&&&&&' '''' 'ҿttt$h{-hI%CJOJQJaJmH*sH**h{-h_&6CJOJQJ]aJmHsHh{-h_&CJOJQJaJ$h{-h_&CJOJQJaJmH*sH*$h{-h_&CJOJQJaJmHsH0h{-h_&56CJOJQJ\]aJmHsH'h{-h_&CJOJQJ\aJmHsH&6%8%<%> $ PP$Ifa$gd{-l kd$$Ifl44ֈYL #yzy@ t#44 lalp<yt{-<%%%%%%$ PP$Ifa$gd{-l $PP$Ifa$gd{-l %%%A#$ PP$Ifa$gd{-l kdv$$IflֈYL #yzy@ t#44 lalp<yt{-%%%%%%$ PP$Ifa$gd{-l $PP$Ifa$gd{-l %%%A#$ PP$Ifa$gd{-l kdS $$IflֈYL #yzy@ t#44 lalp<yt{-%4&:&>&D&F&$ PP$Ifa$gd{-l $PP$Ifa$gd{-l F&H&L&A#$ PP$Ifa$gd{-l kd0 $$IflֈYL #yzy@ t#44 lalp<yt{-L&&&&&&$ PP$Ifa$gd{-l $PP$Ifa$gd{-l &&&A#$ PP$Ifa$gd{-l kd $$IflֈYL #yzy@ t#44 lalp<yt{-&' ''''$ PP$Ifa$gd{-l $PP$Ifa$gd{-l '' 'A#$ PP$Ifa$gd{-l kd $$IflֈYL #yzy@ t#44 lalp<yt{- '\'`'b't'x'z'''''''''''''''''ôÊyiSAS"h{-h_&56CJOJQJaJ*h{-h_&56CJOJQJaJmHsHh{-h_&5CJOJQJaJ h{-h_&CJOJPJQJaJ-h{-h_&5CJOJQJ\]aJmHsH$h{-h_&CJOJQJaJmHsHh{-h_&CJOJQJaJ$h{-h_&CJOJQJaJmH*sH*(h{-hI%CJOJPJQJaJmH*sH*(h{-h_&CJOJPJQJaJmH*sH* 'z'''''$ PP$Ifa$gd{-l $PP$Ifa$gd{-l '''A#$ PP$Ifa$gd{-l kd $$IflֈYL #yzy@ t#44 lalp<yt{-''''''$ PP$Ifa$gd{-l $PP$Ifa$gd{-l '''A#$ (($Ifa$gd{-l kd $$IflֈYL #yzy@ t#44 lalp<yt{-''''''$ (($Ifa$gd{-l $(($Ifa$gd{-l '''''(H(J((())ؿ}eM7.hM\hhs5CJOJQJ\^JaJmH sH +hM\hhsCJOJQJ\^JaJmH sH .hM\hhs6CJOJQJ\^JaJmH sH .hM\hH6CJOJQJ\^JaJmH sH +hM\h`J#5CJOJQJ^JaJmH sH +hM\hH5CJOJQJ^JaJmH sH +hM\h_&5CJOJQJ^JaJmH sH 0h{-h_&56CJOJQJ\]aJmHsH"h{-h_&56CJOJQJaJ*h{-h_&56CJOJQJaJmH*sH* '''J(A2*$a$gdH$d8xxa$gd_&kd$$IflֈYL #yzy@ t#44 lalp<yt{-J(()R**,,,-|.=R===AA$ Hd((a$gdBo$d`a$gd} dgd}d1$7$8$H$gd}$ 0xda$gd}$da$gd}gd`J#9999:j::::;<=>=P=R=Z=\=ðwcO=, hM\h+mCJOJQJ^JaJ#hM\h+m5CJOJQJ^JaJ&hM\h3xc5CJOJQJ\^JaJ&hM\h|75CJOJQJ\^JaJ$hM\h)DCJOJQJaJnHtH$hM\h pCJOJQJaJnHtH$hM\h:CJOJQJaJnHtH$hM\h$YTCJOJQJaJnHtH"hM\h$YT5CJOJQJ]aJ+hM\h)D5CJ OJQJ^JaJmH sH (hM\h)DCJOJQJ^JaJmH sH \======j>l>>>????4@6@@@@@AȱttattNt;t$hM\h)D@CJOJQJ^JaJ$hM\h1@CJOJQJ^JaJ$hM\hP8>@CJOJQJ^JaJ$hM\hBo@CJOJQJ^JaJ$hM\h|7@CJOJQJ^JaJ-hM\hBo56>*@CJOJQJ^JaJ-hM\h)D56>*@CJOJQJ^JaJ$hM\h+m@CJOJQJ^JaJ#hM\hBo5CJOJQJ^JaJ#hM\h|75CJOJQJ^JaJAAAAA*@CJOJQJ^JaJ-hM\h)D56>*@CJOJQJ^JaJ-h66CJOJQJ^JaJmH*nHsH*tH+hM\h)D6CJOJQJ^JaJnHtH+hM\hBo5CJOJQJ^JaJnHtH4j^hM\h5CJOJQJU^JaJnHtHACCCCCCCCC@DBDDDFDDDDEEEE@FBFlFFFFǰodjhM\h$YTU$hM\hEQ@CJOJQJ^JaJ-hM\hBo56>*@CJOJQJ^JaJ-hM\h|756>*@CJOJQJ^JaJ-hM\h)D56>*@CJOJQJ^JaJ$hM\hBo@CJOJQJ^JaJ$hM\h|7@CJOJQJ^JaJ$hM\h+m@CJOJQJ^JaJ&FGGGGGGMHNHOHPHQHRHHHHHHHYIZI[I\I]I^IIIIIJJJJKKKKKK|h'hM\h}6@CJOJQJ^JaJ$hM\h b@CJOJQJ^JaJj+_hM\hEQUjJhM\hEQUj(hM\hEQU hM\h bjhM\h bUjhM\hEQUjhM\hUjPhM\hEQUjhM\hEQUjhM\h$YTU hM\h$YT&KKKLLvLLLLMMMMMPPP«tctL5tct,hM\h;`56CJOJQJ\]^JaJ,hM\hEQ56CJOJQJ\]^JaJ hM\h]-"CJOJQJ^JaJ hM\h;`CJOJQJ^JaJ hM\hP8>CJOJQJ^JaJ)hM\h;`56>*CJOJQJ^JaJ,hM\h;`56>*CJOJQJ\^JaJ'hM\h b5@CJOJQJ^JaJ)h66@CJOJQJ^JaJmH*sH*'hM\hEQ6@CJOJQJ^JaJKLLvLLMQRRRSS$$Ifa$gd{-l $d 7$8$H$a$gdP8> d 7$8$H$gdP8> $d a$gdP8> $d a$gdEQ PQQQ"Q:R56CJOJQJ\]^JaJ hM\h]-"CJOJQJ^JaJ hM\hP8>CJOJQJ^JaJ'hM\hM6@CJOJQJ^JaJ#hM\hM6CJOJQJ^JaJ h{-h'CJOJQJ^JaJ h{-h'CJOJQJ^JaJ hM\h'h{-h'56CJaJ#jh{-h'56CJUaJ#jyh{-haW56CJUaJSShSSS0TTU4UUUU&V~VVV0W$Ifgdl _kd$$Ifl0#\ t644 lapyt{-0W2WxWPYHZ^^ _ _brccT$d 7$8$H$a$gdP8>$d((a$gd$d((a$gdP8>$1d `1a$gdP8>$d((a$gdM_kd_$$Ifl0#\ t644 lapyt{- T]]&^(^^^^^^^^ _6_bbbd޸kT@&hM\hP8>6>*CJOJQJ^JaJ,hM\hP8>56>*CJOJQJ\^JaJ,hM\hP8>56CJOJQJ\]^JaJ%h66CJOJQJ^JaJmH*sH*#hM\h6CJOJQJ^JaJ hM\h bCJOJQJ^JaJ)jƩhM\hVCJOJQJU^JaJ hM\htCJOJQJ^JaJ hM\hP8>CJOJQJ^JaJ hM\hCJOJQJ^JaJbbddfNitik mmmmm$xx$Ifa$gd}$d 7$8$H$a$gd}$d 7$8$H$`a$gdP8>$d 7$8$H$`a$gdP8>$d 7$8$H$a$gdP8> d$e@eNeVe^f~fffffffTgXghhh i,iHitiiiikkk m6mmmmmmmɷۦےہm\m\ hM\h!yCJOJQJ^JaJ&hM\h!y5CJOJQJ\^JaJ hM\h}CJOJQJ^JaJ&hM\haW5CJOJQJ\^JaJ hM\htCJOJQJ^JaJ#hM\hVCJOJQJ\^JaJ#hM\hP8>CJOJQJ\^JaJ hM\hP8>CJOJQJ^JaJ&hM\hP8>5CJOJQJ\^JaJ#mmmm nzzzPP$If`gdskdt,$$Ifl0H # 04 lammm n nnnLnfnhnznnnnnnno oo,o.oCJOJQJ^JaJ&hM\hP8>6CJOJQJ\^JaJ(h66CJOJQJ\^JaJmH*sH*&hM\h6CJOJQJ\^JaJ hM\h!yCJOJQJ^JaJ&hM\h!y5CJOJQJ\^JaJhM\h!yCJOJQJaJ" n nn,nnNnXnfnxgggPP$If`gdkd-$$IflFH #  0  4 lafnhn|nnnxgggPP$If`gdkd?.$$IflFH #  0  4 lannnnnxgggPP$If`gdkd.$$IflFH #  0  4 lannnnoxgggPP$If`gdkdq/$$IflFH #  0  4 lao oo"o,oxgggPP$If`gdkd 0$$IflFH #  0  4 la,o.o>oHoVoxgggPP$If`gdkd0$$IflFH #  0  4 laVoXoboloxoxgggPP$If`gdkd<1$$IflFH #  0  4 laxozooopbppp6qqqxhhWWWWWWWxx7$8$H$^gdP8>$87$8$H$^8a$gdP8>kd1$$IflFH #  0  4 la q(rCJOJQJ^JaJ#h{-hhCJH*OJQJ^JaJ h{-hhCJOJQJ^JaJ hM\hh&h{-hh56CJOJQJ^JaJ)h{-hh56CJH*OJQJ^JaJ"rrrrrrrrrrrsssss s.skdN$$Ifl  rx > P#x`fj t0  644 lalp2yt{-u^u`u"yz|}~`~& މ$ & Fd ^`a$gd & Fd ^`gd & Fd ^`gd} 0d `0gd!y $d a$gd!y$Xd `Xa$gd!y $7$8$H$a$gd} $7$8$H$a$gd"X\`unuxuLvvzDzzz{|~,~.~ԞᆵvvcUC"h{-h6I56CJaJmH sH h{-h6I56CJaJ$hM\h!yCJOJQJaJmHsH(hM\htCJOJQJ^JaJmHsH(hM\h!yCJOJQJ^JaJmHsHhM\hVCJOJQJaJhM\htCJOJQJaJhM\h!yCJOJQJaJ hM\htCJOJQJ^JaJ hM\h}CJOJQJ^JaJ hM\h!yCJOJQJ^JaJ2,NhԞ06H~$ $Ifa$gd{-l d gd!y & Fd ^`gd"X\ $d a$gd!y$0d `0a$gd!yğƟ*+67L`noϠHIPQtġšС ƻƻƻƴƥƻƻƴƥƴƻƴƥƻƻƴz+h66CJOJQJ\]^JaJmH*sH*)hM\h"X\6CJOJQJ\]^JaJh{-h6ICJaJmH sH hM\h6Ih{-haWCJaJh{-h6ICJaJh{-h6ImHsH"h{-haW56CJaJmHsH"h{-h6I56CJaJmHsH'ğƟkdO$$Iflr p#|` t0#644 lalp2yt{-$ $Ifa$gd{-l ƟП؟06$ $Ifa$gd{-l  $Ifgd{-l 67L0 $Ifgd{-l kdP$$Iflr p#|` t0#644 lalp2yt{-LZ[`efip$ $Ifa$gd{-l  $Ifgd{-l 0 $Ifgd{-l kdpQ$$Iflr p#|` t0#644 lalp2yt{-ʠϠҠӠؠ $Ifgd=ml $ $Ifa$gd{-l  $Ifgd{-l 00 $Ifgd{-l kd]R$$Iflr p#|` t0#644 lalp2yt{-0>CJP$ $Ifa$gd{-l  $Ifgd{-l PQt0 $Ifgd{-l kdJS$$Iflr p#|` t0#644 lalp2yt{-tʡС$ $Ifa$gd{-l  $Ifgd{-l СѡR0!$d 7$8$H$a$gd"X\kd7T$$Iflr p#|` t0#644 lalp2yt{-RTXƦʦվթn\J7J%h66CJOJQJ^JaJmH*sH*#hM\h}6CJOJQJ^JaJ#hM\h}6CJOJQJ^JaJ)jhM\h}CJOJQJU^JaJ)j$UhM\hR9CJOJQJU^JaJ hM\hP8>CJOJQJ^JaJ)hM\hP8>6CJOJQJ\]^JaJ,hM\h"X\56CJOJQJ\]^JaJ)hM\h"X\6CJOJQJ\]^JaJ)hM\h}6CJOJQJ\]^JaJR. }rrr $d a$gdO$ 7$8$H$^` a$gdP8> $7$8$H$a$gd}$07$8$H$^`0a$gd}$7$8$H$^`a$gdP8> $7$8$H$a$gd}$d 7$8$H$`a$gdP8>$d 7$8$H$a$gdP8> d 7$8$H$gdP8>  $hjbxzکl|ڭٳ|kYGYYYY#hM\htCJOJQJ\^JaJ#hM\hP8>CJOJQJ\^JaJ hM\hL7CJOJQJ^JaJ%h66CJOJQJ^JaJmH*sH*#hM\h}6CJOJQJ^JaJ#hM\hL76CJOJQJ^JaJ hM\hP8>CJOJQJ^JaJ)jhM\hOCJOJQJU^JaJ hM\hOCJOJQJ^JaJ)j_shM\hOCJOJQJU^JaJhjبn*">lܷ \ʻ$d 7$8$H$a$gdP8> d 7$8$H$gdP8>$d 7$8$H$`a$gdP8> $7$8$H$a$gdL7 $7$8$H$a$gd}ڭܭl¯*hlz|hjʻ xп̸ޭo]F,hM\hP8>56>*CJOJQJ\^JaJ#hM\h}s6CJOJQJ^JaJ#hM\hP8>6CJOJQJ^JaJ%h66CJOJQJ^JaJmH*sH*#hM\h}6CJOJQJ^JaJ hM\h}sh{-h}smHsH&hM\hP8>5CJOJQJ\^JaJ#hM\hP8>CJOJQJ\^JaJ hM\hP8>CJOJQJ^JaJ hM\hiCJOJQJ^JaJʻ 1?$$Ifa$gd{-l ?@Y0$$Ifa$gd{-l kd@$$Iflr +#a t0#644 lalp2yt{-YmqxƼʼѼؼ߼$xx$Ifa$gd{-l Ff8$$Ifa$gd{-l $(-16;AFGKOUY_ekqFfFfw$xx$Ifa$gd{-l qrvz½ʽѽٽڽ޽FfsFf4$xx$Ifa$gd{-l Ff"$,6FRbr¾Ҿ Ff0Ff Ff$xx$Ifa$gd{-l (6FVfvxҿ 4zd 7$8$H$`gdP8>$d 7$8$H$a$gd*$0d 7$8$H$`0a$gdP8> d 7$8$H$gdP8> $7$8$H$a$gd}s $7$8$H$a$gd}Ffo$xx$Ifa$gd{-l пҿ 2& rt۹ۨۨm]RC8Ch{-h*CJaJh{-h*CJaJmHsHhM\h!mHsHhM\h!6CJaJmHsH+hM\hZ6CJOJQJ^JaJmHsH hM\h!CJOJQJ^JaJ&hM\hP8>5CJOJQJ\^JaJ hM\h*CJOJQJ^JaJ hM\h*pCJOJQJ^JaJ hM\hiCJOJQJ^JaJ hM\hP8>CJOJQJ^JaJ&hM\hP8>6>*CJOJQJ^JaJz~rtxx$Ifgd{-l gd!$a$gd*$d 7$8$H$`a$gd*$d 7$8$H$`a$gdP8>`IIIxx$Ifgd{-l kd$$IflF # t0#6  44 lalpyt{-\^&68Dh8:<fnyyc+hM\h_e6CJOJQJ^JaJmH sH h{-h (CJaJmH sH h{-h (CJmH sH (h{-h (CJOJQJ^JaJmH sH hM\h (CJOJQJ^JaJ hM\hP8>CJOJQJ^JaJh{-h*CJaJmH sH h{-h*CJaJmHsHh{-h*CJaJh{-h*mHsH%F\`IIIxx$Ifgd{-l kdR$$IflF # t0#6  44 lalpyt{-\^j`IIIxx$Ifgd{-l kd $$IflF # t0#6  44 lalpyt{-`IIIxx$Ifgd{-l kd$$IflF # t0#6  44 lalpyt{-&6`IIIxx$Ifgd{-l kdw$$IflF # t0#6  44 lalpyt{-68Dh`IIIxx$Ifgd{-l kd.$$IflF # t0#6  44 lalpyt{-`IIIxx$Ifgd{-l kd$$IflF # t0#6  44 lalpyt{-`IIIxx$Ifgd{-l kd$$IflF # t0#6  44 lalpyt{- 8`IIIxx$Ifgd{-l kdS$$IflF # t0#6  44 lalpyt{-8:<>@fn`TTTT=($If](gd{-l $7$8$H$a$gdP8>kd $$IflF # t0#6  44 lalpyt{-nrx~Ff'($If](gd{-l $)*+,Ff$Ff ($If](gd{-l ,-./49>?@AFKPQRSTUVWXYZ[deFf-Ff_)($If](gd{-l efghijklmoqstuv{Ff/2($If](gd{-l Ff:Ff6($If](gd{-l FfCFfg?($If](gd{-l  !"#$%&'()+-./Ff7H($If](gd{-l /016;@ABCDEFGHMNOPUZ_`abcdFfQ($If](gd{-l FfLdefghijstuvwxyz{|}~FfYFfoU($If](gd{-l Ff?^($If](gd{-l Ffg($If](gd{-l Ffb~uu $7$8$H$a$gd_eakdyn$$Ifl[0# t#644 lalpyt{-Ffwk($If](gd{-l "&(*,nv|~(֪kWkE4E4 hM\hRCJOJQJ^JaJ#hM\hRCJOJQJ\^JaJ&hM\hL75CJOJQJ\^JaJ&hM\hR5CJOJQJ\^JaJ(hM\h_eCJOJQJ^JaJmH sH +hM\hV6CJOJQJ^JaJmH sH +hM\hr(6CJOJQJ^JaJmH sH +hM\hZ6CJOJQJ^JaJmH sH +hM\h_e6CJOJQJ^JaJmH sH %h66CJOJQJ^JaJmH*sH*j$\v.04~@$7$8$H$^a$gdR $7$8$H$a$gdR 7$8$H$gdR$d((a$gdTn$d((a$gdZ$d 7$8$H$a$gdZ$d 7$8$H$a$gdR\p.024<B|~޻ޘzdMd7+hM\h b6CJOJQJ^JaJnHtH-h66CJOJQJ^JaJmH*nHsH*tH+hM\hTn6CJOJQJ^JaJnHtH$hM\h b@CJOJQJ^JaJjnhM\h}U hM\hZCJOJQJ^JaJ#hM\hL7CJOJQJ\^JaJ#hM\hRCJOJQJ\^JaJ hM\hiCJOJQJ^JaJ hM\hRCJOJQJ^JaJ hM\hL7CJOJQJ^JaJ~@V ~ԽwwwwwfwwQw?#hM\h$?6CJOJQJ^JaJ)jhM\hR9CJOJQJU^JaJ hM\hiCJOJQJ^JaJ hM\hRCJOJQJ^JaJ hM\hL7CJOJQJ^JaJ#hM\hL7CJOJQJ\^JaJ#hM\hRCJOJQJ\^JaJ,hM\hR56>*CJOJQJ\^JaJ)hM\hR56CJOJQJ\^JaJ,hM\hL756>*CJOJQJ\^JaJ^t ~"$If]gd{-l ($If](gd{-l $7$8$H$a$gd$? $7$8$H$a$gdR 7$8$H$gdR$7$8$H$`a$gdR$7$8$H$^a$gdR~(bfhl &02`~ͻͯ~m~b~Qm~b~mQm~b h{-hVCJ^JaJmH sH h{-h zmH sH h{-h zCJ^JaJmH sH h{-h z^JmH sH h{-h z5CJaJmH sH 'h{-h z5CJQJ^JaJmH sH h{-h z5CJaJ#h{-h z5CJ^JaJmHsHh{-h z5CJ^JaJ#h{-h 5CJ^JaJmH sH #h{-h z5CJ^JaJmH sH "(<Lbf($If](gd{-l fhkd]$$Ifl4ֈ$`#H t0`#644 lalp<yt{-hjl}}*xx$If]*gd{-l Ff`($If](^gd{-l $$Ifa$gd{-l $($If](a$gd{-l ($If](gd{-l &,026@HPX`FffFfIc$xx$If]a$gd{-l xx$Ifgd{-l *xx$If]*gd{-l df'v$ $Ifa$gd{-l gd$?gdr( $7$8$H$a$gdr(Ffsj$xx$If]a$gd{-l xx$Ifgd{-l *xx$If]*gd{-l dfh'CDUV]^yz髤wh]O]O]O]O]O]O]O]O]O] jh{-h$?CJaJh{-h$?CJaJh{-h$?CJaJmHsH"h{-h$?56CJaJmHsHh{-h$?56CJaJhM\h$?CJ^JaJ hM\h$?(hM\hr(CJOJQJ^JaJmH sH +hM\h$?6CJOJQJ^JaJmH sH %h66CJOJQJ^JaJmH*sH*+hM\hr(6CJOJQJ^JaJmH sH 'CDRc^@@$ (($Ifa$gd{-l kdl$$Ifl0$l#$H t0644 lalpyt{-$ $Ifa$gd{-l cdvxZZ$ (($Ifa$gd{-l kdrm$$Ifl0$l#$H t0644 lalpyt{-xZZ$ (($Ifa$gd{-l kdn$$Ifl0$l#$H t0644 lalpyt{-xZZ$ (($Ifa$gd{-l kdn$$Ifl0$l#$H t0644 lalpyt{-xZZ$ (($Ifa$gd{-l kdOo$$Ifl0$l#$H t0644 lalpyt{- DHTVXZığčx֍cR?0hM\hRCJOJQJaJ%jhM\h CJOJQJUaJ hM\h >CJOJQJ^JaJ)jhM\h CJOJQJU^JaJ)jphM\h CJOJQJU^JaJ#hM\h >6CJOJQJ^JaJ#hM\hi6CJOJQJ^JaJ%h66CJOJQJ^JaJmH*sH*#hM\hr(6CJOJQJ^JaJ hM\hRCJOJQJ^JaJh{-h$?CJaJ jh{-h$?CJaJTVZxsg[OO@$d((a$gd d((gd $7$8$H$a$gd > $7$8$H$a$gdr(gdRkdo$$Ifl0$l#$H t0644 lalpyt{-6p: "$(,np~$d 7$8$H$a$gdTn$d 7$8$H$a$gd >$d 7$8$H$a$gd $d 7$8$H$a$gd.$d 7$8$H$a$gdR d 7$8$H$gdR$d((a$gdTn d((gd $d((a$gd 6@Dnp", "$ٯrarararararP? hM\h CJOJQJ^JaJ hM\h.CJOJQJ^JaJ hM\hiCJOJQJ^JaJ hM\hRCJOJQJ^JaJ)hM\hR56>*CJOJQJ^JaJ,hM\hR56>*CJOJQJ\^JaJ$hM\hTn@CJOJQJ^JaJ-h66CJOJQJ^JaJmH*nHsH*tH+hM\hTn6CJOJQJ^JaJnHtHhM\h >6CJOJQJaJ$&(*,6:<>@lprٮn]J8' hM\h!yCJOJQJ^JaJ#hM\h!yCJOJQJ\^JaJ$hM\hR@CJOJQJ^JaJ hM\hTnCJOJQJ^JaJ+hM\h 6CJOJQJ^JaJnHtH%h66CJOJQJ^JaJnHtH-h66CJOJQJ^JaJmH*nHsH*tH+hM\hTn6CJOJQJ^JaJnHtH)jPhM\hHCJOJQJU^JaJ hM\hRCJOJQJ^JaJ)jYhM\h.CJOJQJU^JaJprJl$7$8$H$^`a$gd!y $7$8$H$a$gdB $7$8$H$a$gd!y$d 7$8$H$a$gd!y$d `a$gd!y$d `a$gd!y$d `a$gd!y$d((a$gdRN.ímYH9hM\h!yCJOJQJaJ hM\h!yCJOJQJ^JaJ&hM\hTn5CJOJPJQJ\aJ+hM\hB6CJOJQJ^JaJnHtH%h66CJOJQJ^JaJnHtH-h66CJOJQJ^JaJmH*nHsH*tH+hM\hTn6CJOJQJ^JaJnHtH&hM\h!y5CJOJPJQJ\aJ/j hM\h 5CJOJPJQJU\aJ hM\h!yCJOJPJQJaJ BJN.V$Pd ^P`a$gd!y$d `a$gd!y $7$8$H$a$gdB$d((a$gd!y $`a$gdB$7$8$H$a$gd!y $7$8$H$a$gd!y$7$8$H$^`a$gd!yV8n^ѷr]H]7&7& hM\hiCJOJQJ^JaJ hM\h!yCJOJQJ^JaJ(hM\hiCJOJQJ^JaJmHsH(hM\h!yCJOJQJ^JaJmHsH+hM\h!yCJOJQJ\^JaJmHsH.hM\hB5CJOJPJQJ\aJmHsH-h66CJOJQJ^JaJmH*nHsH*tH3hM\hB6CJOJQJ^JaJmHnHsHtH(hM\h!y@CJOJQJaJmHsH1j2hM\h!y@CJOJQJUaJmHsH2 T V z |>bh$d 7$8$H$`a$gd!y$d 7$8$H$`a$gdR$ & Fd 7$8$H$a$gdR$d 7$8$H$a$gdR$Pd ^P`a$gd!y^T V X x z |  L <ɵu`O:%:u(hM\hiCJOJQJ^JaJmH sH (hM\hRCJOJQJ^JaJmH sH hM\hRCJOJQJ^JaJ)hM\hR56>*CJOJQJ^JaJ,hM\hR56>*CJOJQJ\^JaJ,hM\hL756>*CJOJQJ\^JaJ#hM\hR5CJOJQJ^JaJ&hM\hR5CJOJQJ\^JaJ&hM\hL75CJOJQJ\^JaJ#hM\h!yCJOJQJ\^JaJ hM\h!yCJOJQJ^JaJ<>bd«ٚىxmf_TfB/B%h66CJOJQJ^JaJmH*sH*#hM\hr(6CJOJQJ^JaJj hM\h U hM\h hM\hRjd hM\h U hM\h CJOJQJ^JaJ hM\h!yCJOJQJ^JaJ hM\hiCJOJQJ^JaJ,hM\hR56>*CJOJQJ\^JaJ,hM\hL756>*CJOJQJ\^JaJ hM\hRCJOJQJ^JaJ)hM\hR56>*CJOJQJ^JaJ( $^$d 7$8$H$a$gdyy$d((a$gdB$d((a$gd)$7$8$H$`a$gdR 7$8$H$gdL7 $7$8$H$a$gd 7$8$H$gdR$d 7$8$H$a$gd!y$d 7$8$H$a$gd &( "$.İudSd>d(+hM\hB6CJOJQJ^JaJnHtH)j-8 hM\hCJOJQJU^JaJ hM\h*pCJOJQJ^JaJ hM\hRCJOJQJ^JaJ#hM\hL76CJOJQJ^JaJ)hM\h*p56CJOJQJ\^JaJ&hM\h*p5CJOJQJ\^JaJ&hM\hR5CJOJQJ\^JaJ&hM\hL75CJOJQJ\^JaJ&hM\h!y5CJOJQJ\^JaJ&hM\h)5CJOJQJ\^JaJ .2^bz <BFJZtx|( :  !ҿwfUwfwfwf hM\h*pCJOJQJ^JaJ hM\h)CJOJQJ^JaJ hM\hyyCJOJQJ^JaJ&hM\hR6CJOJQJ]^JaJ#hM\hRCJOJQJ\^JaJ hM\hRCJOJQJ^JaJ$hM\hyy@CJOJQJ^JaJ+hM\hB6CJOJQJ^JaJnHtH-h66CJOJQJ^JaJmH*nHsH*tH!Bt B!!"r#%)+,-t.//3>8 d 7$8$H$gd)$ & Fd 7$8$H$a$gd)$d 7$8$H$`a$gd)$d 7$8$H$a$gd)$ & Fd 7$8$H$a$gd) !B!T!!!d""\#p#r##%%% &)*++,,--t.x.///gO/hM\hR56>*CJOJQJ\]^JaJ/hM\h*p56>*CJOJQJ\]^JaJ hM\h)CJOJQJ^JaJ hM\hiCJOJQJ^JaJ,hM\hR56CJOJQJ\]^JaJ#hM\hRCJOJQJ\^JaJ hM\h*pCJOJQJ^JaJ&hM\hR6CJOJQJ]^JaJ hM\hRCJOJQJ^JaJ//11222222223>8@8B8L8P8R8t8v88ܷܷܷܷܦ{dQ{;{+hM\hl6CJOJQJ^JaJnHtH%h66CJOJQJ^JaJnHtH-h66CJOJQJ^JaJmH*nHsH*tH+hM\hB6CJOJQJ^JaJnHtH)jy hM\h!yCJOJQJU^JaJ hM\h)CJOJQJ^JaJ&hM\hR5CJOJQJ\^JaJ hM\h*pCJOJQJ^JaJ hM\hRCJOJQJ^JaJ#hM\hR>*CJOJQJ^JaJ>8B888n<r<<<<@CDCCCxl d87$8$H$gd)$a$gdB$a$gd!y$d `a$gd) d 7$8$H$gd)$d((a$gdB$d((a$gd)$d 7$8$H$`a$gd) 7$8$H$gd)$d 7$8$H$a$gdB$d 7$8$H$`a$gd) 88888n<p<r<|<<<<<<<<<<׿q[D[D[.[.+hM\hl6CJOJQJ^JaJnHtH-h66CJOJQJ^JaJmH*nHsH*tH+hM\hB6CJOJQJ^JaJnHtH hM\hRCJOJQJ^JaJ)j! hM\h!yCJOJQJU^JaJ hM\h)CJOJQJ^JaJ,hM\h)56CJOJQJ\]^JaJ/hM\h)56>*CJOJQJ\]^JaJ/hM\h*p56>*CJOJQJ\]^JaJ hM\hBCJOJQJ^JaJ<<<??@CBCDCNCRCVCZCvCxCCCCCCCijĞĈqq[J22/hM\h*p56>*CJOJQJ\]^JaJ hM\hBCJOJQJ^JaJ+hM\hi6CJOJQJ^JaJnHtH-h66CJOJQJ^JaJmH*nHsH*tH+hM\hB6CJOJQJ^JaJnHtH)jhM\hyyCJOJQJU^JaJ hM\hiCJOJQJ^JaJ hM\h)CJOJQJ^JaJ#hM\h)>*CJOJQJ^JaJ/hM\h)56>*CJOJQJ\]^JaJCCCCCGGGHH.H2H4H6H@HFHhHjHHկՙr]ՙF-h66CJOJQJ^JaJmH*nHsH*tH)jhM\hyyCJOJQJU^JaJ hM\hBCJOJQJ^JaJ+hM\hi6CJOJQJ^JaJnHtH+hM\hB6CJOJQJ^JaJnHtH)j1hM\hyyCJOJQJU^JaJ hM\h*pCJOJQJ^JaJ hM\h)CJOJQJ^JaJ hM\h)#hM\h)>*CJOJQJ^JaJCGG0H2H6HHHHKKKs$d 7$8$H$a$gdl$d((`a$gd!y$d((`a$gd!y$d((^a$gd!y$d((a$gd!y$d87$8$H$a$gdB$a$gdB$d87$8$H$a$gd)$d87$8$H$a$gd) HHHHHJJKKKKKhQ7 -h;3x6CJOJQJ^JaJmH*nHsH*tH3hM\hl6CJOJQJ^JaJmH nHsH tH,hM\h!y@CJOJQJ^JaJmH sH 5j|_hM\h!y@CJOJQJU^JaJmH sH 'hM\h!y@CJH*OJQJ^JaJ$hM\h!y@CJOJQJ^JaJ-hM\h!y56>*@CJOJQJ^JaJ-hM\h*p56>*@CJOJQJ^JaJ hM\hBCJOJQJ^JaJ+hM\hl6CJOJQJ^JaJnHtH KKKKK:RR@RBRLRιpYD3+hM\hl6CJOJQJ^JaJnHtH hM\h!yCJOJQJ^JaJ)j+hM\h!yCJOJQJU^JaJ,hM\h!y@CJOJQJ^JaJmHsH5jlhM\h!y@CJOJQJU^JaJmHsH,hM\h!y@CJOJQJ^JaJmH sH ,hM\hl@CJOJQJ^JaJmH sH (hM\hlCJOJQJ^JaJmH sH 3hM\hl6CJOJQJ^JaJmH nHsH tH-h;3x6CJOJQJ^JaJmH nHsH tH KKOPQ:R>RBRRRRRRRRRRRR $xxa$gdq$d((`a$gdl$d((a$gd!yd((`gd!y$d((`a$gd!y$d((a$gdlLRRR\RRR*S.S4SLSVSTTlTnTTTҾycM8M8(cMhM\h 5CJaJmH sH (hM\h CJOJQJ^JaJmH sH +hM\h >*CJOJQJ^JaJmH sH +hM\h 5CJOJQJ^JaJmH sH (h;3x5>*CJOJQJ^JaJmH*sH*.hM\h 5>*CJOJQJ^JaJmH sH .hM\hyy5>*CJOJQJ^JaJmH sH 'hM\hl6@CJOJQJ^JaJ+hM\hl6CJOJQJ^JaJnHtH-h;3x6CJOJQJ^JaJmH*nHsH*tHRRRR4S6SLSSTlTnTTTTTTT $xxa$gdq $xxa$gd:< $xxa$gd:< L^`Lgd $a$gd $xxa$gd $xx`a$gd gd $a$gd $xxa$gdqTTTTTTT"U$UUUUӾzfN8"8+h{-h:<CJOJQJ\^JaJnHtH*h{-h:<5CJOJQJ\aJnHtH/hM\h:<CJOJQJ\aJmH nHsH tH'hM\h:<5CJOJQJaJmHsH+hM\h:<5CJOJQJ^JaJmH sH (hM\hqCJOJQJ^JaJmH sH 1j"}hM\h:<CJOJQJU^JaJmH sH (hM\h:<CJOJQJ^JaJmH sH .hM\h 5CJOJQJ\^JaJmH sH (hM\h CJOJQJ^JaJmH sH TTTTTTTTT"U$U*UNUUUUU$$If]a$gd{-l $$Ifa$gd{-l $a$gd:<gd:< $xxa$gdqUUU0x$Ifgd{-l kd&$$Iflr%#$` t0%#644 lalp2yt{-UVVVV V VVjVlVVVVVV2W4WW@WHWWWWWWWPXRXXXXXX YYYY YYYҿҿҿh,h{-h:<CJOJQJaJmH nHsH tH'h{-h:<CJOJQJ\aJnHtH*h{-h:<5CJOJQJ\aJnHtH*h{-h:<5CJOJQJ\aJnHtH$h{-h:<CJOJQJaJnHtH'h{-h:<CJOJQJ\aJmH sH 2h{-h:<5CJOJQJ\aJmHnHsHtH(UVVV V$x$Ifa$gd{-l $x$If^a$gd{-l V VV.$x$Ifa$gd{-l kd!$$Ifl.r%#$` t0%#644 lalp2yt{-VlVVVV$x$Ifa$gd{-l x$Ifgd{-l $x$If^a$gd{-l VVV-$$Ifa$gd{-l kd $$Ifl43r%#$` t0%#644 lalp2yt{-V2W4WW$x$Ifa$gd{-l $$If^a$gd{-l >W@WHW-$$Ifa$gd{-l kd_$$Ifl48r%#$` t0%#644 lalp2yt{-HWWWWW$x$Ifa$gd{-l $$If^a$gd{-l WWW-$$Ifa$gd{-l kd$$Ifl41r%#$` t0%#644 lalp2yt{-WRXXXXX$x$Ifa$gd{-l x$Ifgd{-l $$If^a$gd{-l XXX-$$Ifa$gd{-l kd$$Ifl4r%#$` t0%#644 lalp2yt{-X Y YYY$x$Ifa$gd{-l $If^gd{-l YY Y-$$Ifa$gd{-l kd$$Ifl4ur%#$` t0%#644 lalp2yt{- YYYYY$x$Ifa$gd{-l $If^gd{-l YYYYYZZZ ZvZxZZZZZZ[&[([*[.[0[2[:[l[[[[[[[[[[[[[[[[F\H\\\\\\\]|]]]]]]׭ÙÙÙ׭׭Ù'h{-h:<CJOJQJ\aJmH sH *h{-h:<5CJOJQJ\aJnHtH'h{-h:<CJOJQJ\aJnHtH*h{-h:<5CJOJQJ\aJnHtH$h{-h:<CJOJQJaJnHtH6YYY-$$Ifa$gd{-l kd?$$Ifl47r%#$` t0%#644 lalp2yt{-YYYZZ$x$Ifa$gd{-l $If^gd{-l ZZ Z-$x$Ifa$gd{-l kdp$$Ifl4?r%#$` t0%#644 lalp2yt{- ZxZZZZZ$x$Ifa$gd{-l x$Ifgd{-l $x$Ifa$gd{-l ZZZ-$$Ifa$gd{-l kd$$Ifl4r%#$` t0%#644 lalp2yt{-Z([*[.[0[$Ifgd)l $$Ifa$gd{-l $$If^a$gd{-l 0[2[:[-$$Ifa$gd{-l kd$$Ifl4/r%#$ ` t0%#644 lalp2yt{-:[[[[[$Ifgd)l $$Ifa$gd{-l $$If^a$gd{-l [[[-$$Ifa$gd{-l kd$$Ifl4r%#$ ` t0%#644 lalp2yt{-[[[[[[$Ifgd)l $$Ifa$gd{-l $$If^a$gd{-l [[[-$x$Ifa$gd{-l kdD$$Ifl43r%#$ ` t0%#644 lalp2yt{-[F\H\\\\\$Ifgd)l $x$Ifa$gd{-l x$Ifgd{-l 0xx$Ifgd{-l \\\.$x$Ifa$gd{-l kd}$$Iflr%#$` t0%#644 lalp2yt{-\]|]]]$Ifgd)l $x$Ifa$gd{-l $ 0xx$Ifa$gd{-l ]]]-$x$Ifa$gd{-l kd$$Ifl43r%#$` t0%#644 lalp2yt{-]]]]]]]]N^P^X^Z^\^d^^^^^^^ _"_______ȴȞۈȞȴȞ۴ȈȞmV-h{-h:<5CJOJQJ\]aJnHtH5h{-h:<5CJOJQJ\]aJmHnHsHtH*h{-h:<5CJOJQJ\aJnHtH*h{-h:<5CJOJQJ\aJnHtH'h{-h:<CJOJQJ\aJnHtH$h{-h:<CJOJQJaJnHtH'h{-h:<CJOJQJ\aJmH sH h{-h:<CJOJQJ\aJ]]]]]$Ifgd)l $x$Ifa$gd{-l $$Ifa$gd{-l $ 0xx$Ifa$gd{-l ]]]-$x$Ifa$gd{-l kd$$Ifl43r%#$ ` t0%#644 lalp2yt{-]N^P^X^Z^$Ifgd)l $x$Ifa$gd{-l $ 0xx$Ifa$gd{-l Z^\^d^-$x$Ifa$gd{-l kd$$Ifl43r%#$ ` t0%#644 lalp2yt{-d^^^^^$Ifgd)l $x$Ifa$gd{-l $$Ifa$gd{-l $ 0xx$Ifa$gd{-l ^^^-$x$Ifa$gd{-l kd;$$Ifl43r%#$ ` t0%#644 lalp2yt{-^"____$x$Ifa$gd{-l x$Ifgd{-l 0xx$Ifgd{-l ___.$xx$Ifa$gd{-l kdt$$IflAr%#$` t0%#644 lalp2yt{-_____F/xx$Ifgd{-l kd$$IflF%#` t0%#6  44 lalpyt{-$xx$Ifa$gd{-l ____`` ` ```X`*a.a0a2a6aaabbb bbbrcvcxczc~cdRddddddѽ{ѽg{ѽg{ѽg{ѽgg{'h{-h:<CJOJQJ\aJnHtH0h{-h:<56CJOJQJ\]aJnHtH$h{-h:<CJOJQJaJnHtH*h{-h:<5CJOJQJ\aJnHtH'h{-h:<5CJOJQJaJnHtH0h{-h:<56CJOJQJ\]aJnHtH*h{-h:<CJOJQJ\]aJnHtH#_`` ` `$xx$Ifa$gd{-l $xx$If^a$gd{-l $xx$If^a$gd{-l ```.$xx$Ifa$gd{-l kdp$$Ifl rD%#tp` t0%#644 lalp2yt{-`X`*a.a0a$xx$Ifa$gd{-l $xx$If^a$gd{-l $xx$If^a$gd{-l 0a2a6a0$xx$Ifa$gd{-l kdo$$IflrD%#tp` t0%#644 lalp2yt{-6aaabb$xx$Ifa$gd{-l $xx$If^a$gd{-l bb b0$xx$Ifa$gd{-l kdj$$IflrD%#tp` t0%#644 lalp2yt{- bbrcvcxc$xx$Ifa$gd{-l $xx$If^a$gd{-l $xx$If^a$gd{-l xczc~c0$xx$Ifa$gd{-l kde$$IflrD%#tp` t0%#644 lalp2yt{-~cdddd$xx$Ifa$gd{-l $xx$If^a$gd{-l $xx$If^a$gd{-l dd@e0$$Ifa$gd{-l kd`$$IflrD%#tp` t0%#644 lalp2yt{-d4eJeLeNeVedehejelenereefʹq^qF/,h{-h:<CJOJQJaJmH nHsH tH/h{-h:<CJOJQJ\aJmH nHsH tH$h{-h:<CJOJQJaJnHtH*h{-h:<5CJOJQJ\aJnHtH'h{-h:<5CJOJQJaJnHtH0h{-h:<56CJOJQJ\]aJnHtH0h{-h:<56CJOJQJ\]aJnHtH-h{-h:<5CJOJQJ\]aJnHtH5h{-h:<5CJOJQJ\]aJmHnHsHtH @eJeLeNeVeJ7$Ifgd l kd[$$IflF%#` t0%#6  44 lalpyt{-$$Ifa$gd{-l Vefehejele$$Ifa$gd{-l $$If^a$gd{-l $$If^a$gd{-l lenere0$x$Ifa$gd{-l kd $$IflrD%#tp` t0%#644 lalp2yt{-reefff$x$Ifa$gd{-l $x$If^a$gd{-l $x$If^a$gd{-l ffff`fbfff,g.g2g~ghhhhzhi$i&itivi j"j|j~jj̳vv[5h{-h:<5CJOJQJ\]aJmHnHsHtH'h{-h:<CJOJQJ\aJnHtH*h{-h:<5CJOJQJ\aJnHtH$h{-h:<CJOJQJaJnHtH0h{-h:<56CJOJQJ\]aJnHtH2h{-h:<5CJOJQJ\aJmH nHsH tH2h{-h:<56CJOJQJaJmH nHsH tHff$f/$x$Ifa$gd{-l kd$$Ifl4rD%#t`p` t0%#644 lalp2yt{-$fTfVf^f`f$x$Ifa$gd{-l $x$If^a$gd{-l $x$If^a$gd{-l `fbfjf/$x$Ifa$gd{-l kdV$$Ifl4rD%#t p` t0%#644 lalp2yt{-jfffff$x$Ifa$gd{-l $x$If^a$gd{-l $x$Ifa$gd{-l fff/$x$Ifa$gd{-l kd$$Ifl4rD%#t p` t0%#644 lalp2yt{-ff&g*g,g$x$Ifa$gd{-l $xx$If^a$gd{-l $x$If^a$gd{-l ,g.g2g0$x$Ifa$gd{-l kd$$IflrD%#tp` t0%#644 lalp2yt{-2g|g~ghhh$xx$Ifa$gd{-l $x$Ifa$gd{-l $x$If^a$gd{-l hhh0$x$Ifa$gd{-l kd$$IflrD%#tp` t0%#644 lalp2yt{-hzhi"i$i$x$Ifa$gd{-l x$Ifgd{-l x$If^gd{-l $i&i.i/$x$Ifa$gd{-l kd $$Ifl4rD%#tp` t0%#644 lalp2yt{-.ihijiriti$x$Ifa$gd{-l x$Ifgd{-l x$If^gd{-l tivi~i/$x$Ifa$gd{-l kd $$Ifl4rD%#t p` t0%#644 lalp2yt{-~ijjj j$x$Ifa$gd{-l x$Ifgd{-l x$If^gd{-l j"j*j/$x$Ifa$gd{-l kd $$Ifl4rD%#t p` t0%#644 lalp2yt{-*jtjvjzj|j$x$Ifa$gd{-l x$Ifgd{-l x$If^gd{-l |j~jj/$xx$Ifa$gd{-l kdI $$Ifl4rD%#t p` t0%#644 lalp2yt{-jjjjj.)gd:<kd$$IflF%#` t0%#6  44 lalpyt{-$x$Ifa$gd{-l $xx$Ifa$gd{-l jjjjjjnkkkkkkkkkllռzcOzcOzcOz9+hM\h:<5CJOJQJ^JaJmH sH 'h{-h:<CJOJQJ\aJnHtH-h{-h:<6CJOJQJ\]aJnHtH*h{-h:<5CJOJQJ\aJnHtH2hM\h:<5CJOJQJ\aJmH nHsH tH"hM\h:<5OJQJ\nHtH0h{-h:<56CJOJQJ\]aJnHtH$h{-h:<CJOJQJaJnHtH-h{-h:<5CJOJQJ\]aJnHtHjjjk@kLk\klk$$Ifa$gd{-l $a$gd:<lknkkF/$If`gd{-l kdI$$Ifl\J#} t0#644 lalp(yt{-kkkkk0kd6$$IflG\J#} t0#644 lalp(yt{-$$Ifa$gd{-l kkkkk$$Ifa$gd{-l $If`gd{-l kkkF/$If`gd{-l kd$$IflG\J#} t0#644 lalp(yt{-kkkkkl0kd$$IflG\J#} t0#644 lalp(yt{-$$Ifa$gd{-l lllllll`TE66$d((a$gd{P$d((a$gd!y $xxa$gdqkd$$IflV0#} t0#644 lalpyt{-$$Ifa$gd{-l lllllm mmmmm,m.m0mȲs]G1*hM\h,(5CJOJQJ\aJmHsH*hM\h^ :5CJOJQJ\aJmH*sH**hM\h$:5CJOJQJ\aJmHsH+hM\h,(5CJOJQJ^JaJmH sH %h;3x5CJOJQJ^JaJmH*sH*+hM\h$:5CJOJQJ^JaJmH sH *hM\h!y5CJOJQJ\aJmHsH*hM\hq5CJOJQJ\aJmHsH hM\h{PCJOJQJ^JaJ hM\h!yCJOJQJ^JaJ llllllllllmmm,m.mvoooLpHqq$ 0xd a$gdw$a$gd^ :gd,(gdq$a$gd^ :$a$gd$:$a$gd,($a$gd!y$d((a$gd{P0mtovooooooJpLpRpHqNqqqzrrrrFsJsbsïkTkkkkkkTB"hM\h!y5CJOJQJ]aJ,hM\h,(CJOJQJaJmHnHsHtH,hM\h!yCJOJQJaJmHnHsHtH,hM\hwCJOJQJaJmHnHsHtH*hM\h!y5CJOJQJ]aJmHsH'hM\hqCJOJQJ\aJmHsH'hM\h!yCJOJQJ\aJmHsH'hM\h,(CJOJQJ\aJmHsH'hM\hhsCJOJQJ\aJmHsHqzrrFsHsJs`ssDvwy>zS{@|V|~$d((`a$gd,(<gdw$a$gd!y$Xd xx`Xa$gd,($d xxa$gd,( $d a$gd!y$a$gd!y$ 0xd a$gd,($ 0xd a$gdwbssNttFuvv v"v6v8vBvDvyy:z;zz?zzzzzzzO{P{Q{R{S{ɷɦɦɦɷɛwpwew^wpwSwpj&=hM\h,(U hM\h,(jԤhM\h,(U hM\hwjhM\hwU hM\h!yjhM\h,(U hM\hojhM\hoU hM\hiCJOJQJ^JaJ#hM\h!yCJOJQJ]^JaJ hM\h!yCJOJQJ^JaJ#hM\h!yCJOJQJ\^JaJ&hM\h!y5CJOJQJ]^JaJS{X{Z{[{|@|V|X|Z}\}^}`}v}x}}}~~~~~~~ҿ體wlaLAj hM\h zU)j51 hM\h zCJOJQJU^JaJj) hM\hwUj hM\hwUjhM\hwU hM\hwjhM\hwU,hM\hw56>*CJOJQJ\^JaJ'hM\h,(6@CJOJQJ^JaJ%h;3x6CJOJQJ^JaJnHtH-h;3x6CJOJQJ^JaJmH*nHsH*tH+hM\h,(6CJOJQJ^JaJnHtHd "$*,޹02ּؼڼܼB׬vvveSvv#hM\h5MCJOJQJ\^JaJ hM\h5MCJOJQJ^JaJ hM\hiCJOJQJ^JaJ hM\hoCJOJQJ^JaJU#hM\hoCJOJQJ\^JaJ'hM\hl6@CJOJQJ^JaJ-h;3x6CJOJQJ^JaJmH*nHsH*tH+hM\hl6CJOJQJ^JaJnHtH hM\hwjhM\hwU~4 D޹2ƿ:B$a$gdo $`a$gdo$<`a$gd5M $`a$gdo $`a$gdo $a$gdo$d((`a$gdl $<a$gdwm hn TIG Cu to c bn ca m hn TIG gm c : Cng tc m hn, tay cm, in cc Wolfram, ty Argon, ng lt, thn m, ng kp in cc, np m hn. Cng tc m hn c th c b tr trn tay cm hoc c th tch ring v c lm dng dng chn p . in cc Vonfram c la chn da vo mu sc, vt liu hn, loi dng in & & Ngoi ra, cn phi ch n gc u in cc. u in cc c mi nhn thng cho mi hn hp nhng ngu su tt. Ngc li, u in cc c mi trn cho mi hn rng nhng chiu su ngu km. Ty Argon phn ln c bng gm , cn c gi l chp s. N c sn xut theo nhiu kch c ( ng knh u chp) khc nhau c th thay th v s dng ph vi iu kin lm vic (khe h rng/hp). Mng kp in cc c kha rnh phn u gip cho vic iu chnh in cc c d dng. Np m hn c th thay i (di hoc ngn) s dng cho cc trng hp hn khc nhau, c bit khi hn nhng v tr hp, kh chuyn ng & & th cn phi dng n dng m ngn. *Chc nng - Phn loi - Chc nng ca m hn TIG l dn dng in v kh tr vo vng hn. - in cc Vonframdn in c gi chc chn trong m hn bng ai gi vi cc vt lp bn trong thn m hn. Cc ai ny c kch thc ph hp vi ng knh in cc. - Kh c cung cp vo vng hn qua chp kh. Chp kh c ren c lp vo u m hn hng v phn phi dng kh bo v. - M hn c cc kch thc v hnh dng khc nhau ph hp vi tng cng vic hn c th. -M hn TIG c chia lm hai loi theo c cu lm mt : * M hn lm mt bng kh : Dng vi dng in hn nhhn 120A. * M hn lm mt bng nc : Dng vi dng in hn ln hn 120A. 1.2 B cung cp kh  INCLUDEPICTURE "http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ9kKlRrRRQaebYFzD1_c45jG0Ylxiuj9DHt2QMgpcPJWyzq4jm7w" \* MERGEFORMATINET  Hnh 25. 21 Thit b cung cp kh bo v 1.3 Ngun in hn. INCLUDEPICTURE "http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTeBvlYinMNQhADCGMBmDnoAlAN1ZVczGs3d8DnYSn0TCLzDMRu" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE "http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTxSs3pcBOIGc836TRsowW4pihZSKBsFPDU1-dyBzpEoJjXccmknA" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE "http://i00.i.aliimg.com/photo/259328573/Inverter_DC_GTAW_welding_machine.summ.jpg" \* MERGEFORMATINET Hnh 25. 22 Mt s loi ngun in hn TIG thng dng - Cung cp dng hn mt chiu hoc xoay chiu, hoc c hai. - Ty ng dng, n c th l bin p hn, chnh lu, my pht in hn. - Ngun in hn cn c ng c tnh ngoi dc (ging nh cho hn SMAW). - tng tc n nh h quang, in p khng ti khong 70-80V. - B phn iu khin thng c b tr chung vi ngun in hn v bao gm b contactor ng ngt dng hn, b gy h quang tn s cao, b iu khin tun hon nc lm mt (nu c) vi h thng cnh tn nhit v qut lm mt, b khng ch thnh phn dng mt chiu (vi my hn xoay chiu/ mt chiu). * Ngun in hn xoay chiu - Thch hp cho hn Nhm , Manh v hp kim ca chng. Khi hn, na chu k dng (ca in cc) c tc dng bn ph lp mng oxt trn b mt v lm sch b mt . Na chu k m nung nng kim loi c bn. -Ngun in xoay chiu hnh sin : iu khin dng hn bng cm ng bo ha (c in). N c u im l h quang chy m. Nhc im l phi thng xuyn gin on cng vic hn khi cn thay i cng dng hn do c nhu cu gim dng hn xung ti thiu khi hn ving hn kt tinh chm (khng c iu khin t xa). Vi hn Nhm, do c hin tng t chnh lu ca h quang c bit khi hn dng nh nn cn dng km b cn thnh phn dng mt chiu (mc ni tip b c qui c in dung ln, b t in c in dung ln), nhng cng vic ny li c th gy ra ln W vo mi hn. Nguyn nhn l do khi in cc cc dng kh mng oxit nhm th n c th b nung nng qu mc nu b cm khng bo ha khng c thit k thch hp hn ch bin ti a dng hn xoay chiu, lm n b xi mn thnh cc vn nh dch chuyn vo ving hn). Cn phi s dng b cao tn (cng sut nh 250-300W, in p 2-3 kV, tn s cao 250-1000 kHz bo m dng in ny ch c tc dng trn b mt , an ton vi th hn) gy h quang khng tip xc (khong 3mm) v to n nh h quang trong sut qu trnh hn. - Ngun in xoay chiu c sng hnh vung (xung) : cho php gim bin ti a ca dng hn so vi dng sng hnh sin (khong 30%) c cng cng sut nhit. Do t c kh nng lm ln W vo mi hn. Ngoi ra n cn c mt s c im sau : + Gim bin dng do khng ch c cng sut nhit (gim s tch liy nhit) + D hn mi t th . + Khng i hi tay ngh ca th hn tht cao. + Cht lng mi hn c ci thin ng k. + Thch hp cho c kh ha, t ng ha qu trnh hn. + Thch hp khi hn cc chi tit quan trng nh ng hn lt mi hn ng nhiu lp , hn cc chi tit chiu dy khng ng nht, hn cc kim loi khc nhau. + Lc in t mnh ca cc xung in cho php hn ch r xp trong cc mi hn v tng chiu su ngu. Mt li th na l n c th duy tr c h quang m khng cn tip tc s dng b n nh h quang tn s cao (ch cn gy h quang) v tn s i chiu ca dng in hn l cao hn nhiu so vi dng hn dng sng hnh sin. Mt s my hn cn cho php iu chnh c thi gian tc ng ca tng bn chu k ca dng sng vung, do c th lm sch oxit nhm hoc t ti chiu su ngu nh mong mun. pha xung, vt liu b nng chy trong khi pha chnh li tin n ng c cing nh thu nh b hn. Bn cnh tn s v cng dng in trong pha xung v pha chnh th thi gian v t l thc gia cc pha cing c th c iu chnh. Nh vy, vic a nhit vo vt liu c bn c th bin i. Nhng v xung phi ch iu chnh gia thng s xung v tc hn, nn phng php ny ch yu c thc hin c kh ha hon ton. * Ngun in hn mt chiu - Khng gy ra vn ln W vo mi hn hay hin tng t nn dng (nh kh hn Nhm bng ngun hn xoay chiu). Tuy nhin, iu quan trng cn lu khi s dng n l vic gy h quang v kh nng cho dng hn s ti thiu. Hu ht my mt chiu u s dng phng php ni thun (nn 2/3 lng nhiot ca h quang i vo vt hn). - in cc W tinh khit nh trong trng hp hn vi dng xoay chiu t c dng hn bng dng mt chiu cc thun v kh gy h quang. Thay vo l in cc W + 1.5 n 2% ThO2 hoc ZrO2 hoc oxit t him LaO,& & - Nu dng dng mt chiu ni nghch th dng in t bn ph mnh in cc (2/3 lng nhit ca h quang i vo in cc) v c kh nng lm nng chy u in cc. V vy ng knh in cc phi ln hn so vi trng hp hn bng dng mt chiu ni thun (6,4 mm so vi 1,6mm khi Ih = 125A). - Dng mt chiu ni nghch (DC+ hay DCEN) cho mi hn nng v rng hn so vi ni thun (DC -, hay DCEP). - Cng dng ch yu ca dng mt chiu ni nghch l dng lm trn u in cc cho hn bng dng xoay chiu (thc hin trn b mt tm ng trnh nhim W vo mi hn). - Vic gy h quang cing dng cng b cao tn nh vi my xoay chiu ( sau khi gy h quang , n t tt ch tn s cao v khng cn na). My hn TIG s dng cng ngh hn Thyristor bao gm hai b phn: Bin p (cun dy) v mch bn dn. - Bin p (transformer): l li bin th vi cun dy tng ng vi di iu chnh dng hn cho php. - Mch bn dn IGBT (Insulated Gate Bipolar Tranzitor): vi b vi x l (processor), dit, t (capacitor), nn dng (rectifier) cho php s l dng in t dng hnh sin n (hai chu k) sang dng sin mt chu k ( sin dng sng na trn) ri chuyn thnh xung sng vung v cui cng l dng phng. Di tc ng ca mch bn dn, dng hn i qua c dng phng, m nn mi hn c thm m v kt cu cao, khng xp. My hn Thyristor c c im: - Do c chu k ti ln nn my c hiu sut lm vic cao, thch hp vi vic thi cng cc cng trnh cng nghip trong cc l)nh vc nh y t, ha dc; cc cng trnh c kh c quy m ln nh hn bn Inox tm dy trong cc ni hi, ni supze chu p sut cao, cc vt liu chu nn c ko ln nh cc chn dn khoan & v cc sn phm dn dng. - Di iu chnh dng hn rng, thng t nh nht l 5 A n 600 A do vy c th p ng a dng cc vt liu hn t rt mng n rt dy ty theo nhu cu ca cng vic v kt cu ca vt liu hn. - Vi my hn TIG, que ARC dng hn AC/DC cn cho php hn cc kim loi mu nh nhm, ng, Niken do vy m rng vi vt liu hn p ng a dng nhu cu cng vic i hi. - My hn thyristor c ch lm mt tt, bo qu nhit, my s t ngt in m bo an ton cho ngi s dng v my nn mi hn t kt ngu cn thit. - Tuy nhin do kch thc ln nn tnh c ng khng cao. khc phc vn ny, my c trang b b iu khin t xa (remote manual controler), bnh xe hay m rng dy ko di& 2 - K thut mi in cc.   Hnh 25. 23 Gc mi in cc 3- K thut gy h quang C hai cch gy h quang : bng cao tn (khng tip xc) v tip xc (TIG qut) -Gy h quang khng tip xc : Bt dng in hn, gi m hn t th nm ngang cch b mt vt hn khong 5 mm. Quay nhanh u in cc trn m hn v pha vt hn cho ti khong cch chng 3mm, to thnh gc khong 750, h quang s t hnh thnh do hot ng ca b gy h quang tn s v in p cao c sn trong thit b. -Gy h quang tip xc : Khi hn bng dng mt chiu , c bit khi hn trong khu vc m tn s gy nhiu cho cc thit b in t nhy cm th c th gy h quang bng cc cho tip xc trc tip nhanh vi b mt hn hoc tm mi h quang. B phn iu khin t ng trong thit b hn s tng dn dng in t lc bt u c h quang ln gi tr dng hn chn. + Kt thc h quang Chuyn nhanh in cc v t th nm ngang. Ch : Thit b hn cing c th c trang b iu khin (bng tay hoc chn) gy h quang, thay i cng dng in hn v kt thc h quang m khng cn thng qua chuyn ng ca m hn. Trong hn TIG h quang b thi lch do cc nguyn nhn : - Do t trng - Do u in cc b nhim ccbon. - Mt dng in thp. - Lung khng kh bn ngoi thi & & + Hn mi hn gip mi Sau khi gy h quang , gi m hn gc 75o so vi b mt vt hn. Nung im bt u hn bng cch cho mhn xoay trn cho n khi thy xut hin ving hn. u in cc cn c gi khong 3 mm so vi b mt vt hn. Khi quan st thy ving hn sng v lng th dch chuyn chm v u m hn vi tc  to mi hn c chiu rng cn thit. Trng hp khng s dng dy hn ph th khng cn dao ng ngang m hn khi dch chuyn theo chiu di mi hn. Khi s dng dy hn ph, dy hn c gi gc 150 so vi b mt vt hn, to vi trc m hn mt gc khong 900 v cch im bt u hn khong 25 mm. 4. Vn hnh my: 4.1. u ni ngun in + Hng dn s dng - u ngun cho my hn, trc khi u phi xem hng dn v ngun s dng hiu in th no. - Sau khi u bt cng tc v quan st n xem in vo my hay cha. - Ni b iu khin xa. - Ni m hn. 4.2. Ni chai kh vo my + Hng dn s dng - Ni ng dn vi van GA, ni van gim p vi chai kh - Ni ng dn vi my - iu chnh thng s lu lng kh. - n nt TEST kim tra 4.3. Mi kim hn, lp kim vo m + Hng dn s dng - My mi kim hn phi lp mn chuyn dng mi kim hn - Mi kiu dc - Mi kiu ngang - Mi u nhn, u t - To u bi cho kim hn nhm 4.4. iu chnh ch hn Hnh 25.24 Bng iu khin + Hng dn s dng - iu chnh Ih - iu chnh loi dng in DC, AC hay xung - iu chnh thi gian phun kh trc v sau khi hn 4.5. ng in, hn th - ng cu dao - Bt cng tc ON v kim tra n Operating - Quan st Vol k 5. Bo dng my: 5.1. Tho cc b phn + Hng dn s dng - Ngt ngun - Tho chai kh - Tho b m - Tho iu khin xa 5.2. Ht bi, lau chi b phn bn ngoi - Lau chi bn ngoi 5.3. V sinh m -Tho chp kh, mi li kim 5.4. - Tho chp kh, mi li kim + Hng dn s dng - Kim tra v sinh - Kim tra cch in - Vn hnh th 6. An ton lao ng v v sinh cng nghip. - Khng dng my nn kh thi vo b phn in t ca my - Ch kim tra, sa cha khi chc chn rng ngun in c rt ra khi my. - iu chnh dng in v cc tnh ch tin hnh khi khng hn. - S dng ng in p u vo ca my. Bi tp v sn phm thc hnh bi 25.2 Kin thc: Cu 1: Trnh by cc bc vn hnh v bo dng my hn TIG. Cu 2: Nu cu to v phn loi ca m hn TIG K nng: Bi tp ng dng: Lp ghp, vn hnh v bo dng my hn TIG 200s do hng Xing Yi sn xut. INCLUDEPICTURE "http://maiduong.vn/picture%5Cxingyi%5Ctig200s.jpg" \* MERGEFORMATINET CH DN I VI HC SINH THC HIN BI TP NG DNG 1. Bi tp ng dng phi thc hin ng chng loi my hn gio vin giao cho. 2. c catalo v hng dn s dng trc khi thc hin. 3. Thc hin y cc bin php an ton v in. 4. Khi tho cc vi mch iu khin phi s dng dng c chuyn dng v tun th quy nh an ton chng "sc" in cho cc linh kin in t. 5. Tng im v kt cu im ca cc bi nh sau: Tng s im ti a cho bi: 100 im, kt cu nh sau: a, Phn vn hnh: Tng cng 70 im b, Phn bo dng : 30 im - Thi gian thc hin bi tp vt qu 25% thi gian cho php s khng c nh gi. - Th sinh phi tuyt i tun th cc qui nh an ton lao ng, cc qui nh ca xng thc tp, nu vi phm s b nh ch thc tp Bi 3: HN GC THP CC BON THP V TR HN 1F M bi: 25.3 Gii thiu: Khi hn gc thp cc bon thp, vi nhng chi tit yu cu tnh m quan cao, sau khi hn khng cn gia cng bng bin php khc, ngi ta thng s dng phng php hn TIG. Mc tiu: - Nu c k thut hn gc bng phng php hn TIG v tr hn 1F - Chun b y thit b, dng c ph hp vi ch hn - Chun b phi ng kch thc bn v, m bo yu cu k thut. - Chn ch hn v lu lng kh bo v thch hp vi chiu dy, tnh cht vt liu v kiu lin kt hn gc. - G nh phi chc chn ng kch thc bn v, m bo tng quan gia cc chi tit. - Xc nh ng gc nghing m hn, tm vi in cc, phng php chuyn ng que hn ph, m hn khi hn gc. - Hn mi hn gc khng vt cnh v c vt cnh v tr 1F ng kch thc bn v, m bo su ngu, khng r x, khng chy cnh, t bin dng kim loi. - Lm sch, kim tra, nh gi ng cht lng mi hn. - Thc hin tt cng tc an ton lao ng v v sinh phn xng. III. Ni dung: 1. K thut hn. Loi mi hn ny thng hn vi que hn p. Ty thuc vo yu cu k thut m hn lin tc trn mt mt hoc hai mt, hoc khng lin tc phn b i xng hoc xen k. Khi yu cu ngu chn khng t ra th mp hn vung khng mi. Ngc li, nu c yu cu ngu th phi mi trn mp ca tm ng, nht l khi b dy ln hn 6mm, thng th phi mi vt c hai pha v mi hn c thc hin lun phin gia hai pha hn ch bin dng.  Bng 19.10 Ch hn gc thp cc bon 2. Trnh t thc hin. TTNi dung cng vicDng c Thit bHnh v minh haYu cu t c1 c bn v - Nm c cc kch thc c bn - Hiu c yu cu k thut2- Kim tra phi, chun b mp hn - Chn ch hn, g nh S lng 02 tm - Phi phng, thng khng b pavia - Phi ng kch thc - nh sch mt phi bng bn chi st hoc my mi tay + Dy hn ( 1.6 - My hn Pana300 - Chn dng DC - Dng in 100A - in p 20V - Kh BV 11 l/p - Chp s 10 - Dao ng rng ca - Mi kim ng gc mii nhn3Tin hnh hn EMBED PBrush - ng gc m hn - Kt thc ng k thut, sau 5s k t khi h quang tt mi rt m ra khi mi hn4Kim tra EMBED PBrush - Pht hin c cc khuyt tt ca mi hn 3. Khuyt tt thng gp v bin php khc phc TTTnHnh v minh haNguyn nhnCch khc phc1Mi hn chy cnh. EMBED PBrush - Dng in hn ln - Dy hn ph a chm - Dng h quang hai mp hn - Gim dng in2Mi hn r kh, hoc c mui bm trn mt EMBED PBrush - Thiu kh bo v. - Do hn trong mi trng c gi thi vi vn tc gi >5m/giy. - Tng lu lng kh bo v - Che chn gi ti khu vc hn 3Mi hn khng ngu EMBED PBrush Do dng in hn nh, tc hn nhanhGim tc hn4. Phng php kim tra cht lng mi hn: Kim tra ngoi dng bng mt thng (hoc knh lp) v kim tra mi hn bng thc xc nh: - B mt v hnh dng vy mi hn. - Cnh ca mi hn. - im bt u, kt thc ca mi hn. - Khuyt tt ca mi hn: Chy cnh, r kh.. 5. An ton lao ng v v sinh cng nghip. - Trang b y bo h lao ng, s dng gng tay dnh cho hn TIG. - Khu vc hn phi thng gi tt m bo lng xy cho ngi th. - Khng c bm cng tc khi m hn cha a vo vt hn. Bi tp v sn phm thc hnh bi 25.3 Kin thc: Cu 1: Trnh by k thut v trnh t thc hin mi hn TIG v tr 1F? Cu 2: Hy nu k thut hn gc ch T khng vt cnh v tr hn bng 1F. K nng: Bi tp ng dng: Hn gc 1F - bn v km theo. - V tr hn: 1F - Phng php hn: GTAW - Vt liu: Thp tm dy 8 mm, vt liu CT3 hoc tng ng. - Thi gian: 01 gi (k c thi gian chun b v g nh) Yu cu k thut: - Kim loi mi hn bm u hai cnh - Mi hn ng kch thc, khng b khuyt tt CH DN I VI HC SINH THC HIN BI TP NG DNG 1. Bi tp ng dng phi thc hin ng phng php, ng v tr hn theo qui nh. Nu hc sinh la chn sai phng php, sai v tr hn bi s b loi v khng c tnh im. 2. C th s dng bn chi st lm sch b mt mi hn. 3. Phi thi phi c c nh trn gi hn trong sut qu trnh hn. 4. Hn nh - Cc mi hn nh c chiu di khng qu 15 mm. 5. Phng php hn. - Hn h quang tay: GTAW 6. Thi gian cho php chnh my v th trc khi hn l 10 pht. 7. Tng im v kt cu im ca cc bi nh sau: Tng s im ti a cho bi: 100 im, kt cu nh sau: a, im ngoi dng khch quan: Tng cng 70 im b, im tun th cc qui nh: 30 im - Thi gian thc hin bi tp vt qu 25% thi gian cho php s khng c nh gi. - Th sinh phi tuyt i tun th cc qui nh an ton lao ng, cc qui nh ca xng thc tp, nu vi phm s b nh ch thc tp. Bi 4: HN GC THP CC BON THP V TR HN 2F M bi: 25.4 Gii thiu: Mi hn thp cc bon thp v tr 2F l mi hn thng dng, gi thnh ch to kt cu cao, c p dng khi kt cu yu cu cht lng v tnh thm m cao. Mc tiu: - Nu c k thut v ch hn gc thp cc bon thp v tr 2F. - Chun b phi ng kch thc bn v, m bo yu cu k thut. - Chun b dng c, thit b, vt liu hn y . - Chn ch hn v lu lng kh bo v thch hp vi chiu dy, tnh cht vt liu v kiu lin kt hn gc. - G nh phi chc chn ng kch thc bn v, m bo tng quan gia cc chi tit. - Xc nh ng gc nghing m hn, phng php chuyn ng que hn ph, m hn khi hn gc. - Hn mi hn gc khng vt cnh v c vt cnh v tr 2F ng kch thc bn v, m bo su ngu, khng chy cnh, t bin dng. - Lm sch, kim tra, nh gi ng cht lng mi hn. - Thc hin tt cng tc an ton lao ng v v sinh phn xng. Ni dung: 1.Cng tc chun b + Xc nh dng lin kt - Hn gc khng vt cnh v tr ngang 2 -34 -67 -910 -1214 -1818 -2223 -30K(nh nht )23456810 + Lm sch vt hn. Sau khi chun b lin kt ta tin hnh lm sch v hai pha ca mp vt hn t 20 30 mm bng cc phng php: Lm sch c hc hoc ho hc. + G phi v hn nh. - Sau khi kim tra phi xong ta tin hnh t phi ln bn g nh hnh v - Chn thng s hn nh - Tin hnh hn nh khong cch t mp vt hn n mi nh l 10mm, chiu di ca cc mi nh l 15mm, khong cch gia cc mi nh nh hn 300mm. 2.K thut hn: 2.1Ch hn: ng knh in cc Dd ng knh que hn dq Cng dng in hn Ih Lu lng kh (( mm )Dng mpDd ( mm )dq ( mm )Ih (A)Lu lng Ar ( l/min )1Khng vt1 hoc 1,61,6hoc 2,030 ( 405 ( 62Khng vt1 hoc 2,61,6 hoc 2,070 ( 805 ( 63Khng vt2,42,470 ( 906 ( 74Khng vt Hoc vt 2,42,470 ( 906 ( 75Vt cnh2,4 2,475 ( 906 ( 76Vt cnh2,4 hoc 3,22,4 hoc 3,275 ( 90( 8Bng 25.10. Quy phm khi chun b mp hn 2.2Thao tc: + Gc nghing m hn v que hn: - Gc nghing ca m hn so vi trc ng hn ngc vi hng hn: 70o -800 - Gc nghing ca m hn so vi tm thnh v tm cnh: 450 - Gc nghing ca que hn so vi trc ng hn theo hng hn: 150 Gc nghing ca m hn v que hn + Dao ng ca m hn v que hn: - Dao ng ca m hn theo kiu rng ca hoc bn nguyt .  - Dao ng ca que hn theo kiu ng thng: Hnh 25.3.3: Dao ng m hn v que hn. 3.Trnh t thc hin. TTNi dung cng vicDng c Thit bHnh v minh haYu cu t c1c bn v Yu cu k thut: Kim loi mi hn bm u hai cnh, mi hn ng kch thc, mi hn khng b khuyt tt.- c c bn v; - Hiu c yu cu k thut 2Kim tra phi, chun b mp hn.Chn thng s hn, g nh EMBED PBrush - Phi phng, ng kch thc khng c pa via, mp hn sch. - Chn thng s hn ph hp; - Mi nh t yu cu k thut; - An ton khi g lp phi. 3Tin hnh hn EMBED PBrush - ng thao tc, an ton khi hn; - Gc nghing, dao ng que hn v m hn ph hp; - Bt u v kt thc ng hn ng k thut. 4Kim tra- Mi hn t yu cu k thut; - Mi hn khng b khuyt tt. 4. Khuyt tt thng gp v bin php khc phc. TTTnHnh v minh haNguyn nhnCch khc phc1Mi hn chy cnh. EMBED PBrush - Dng in hn ln - Dy hn ph a chm - Dng h quang hai mp hn - Gim dng in2Mi hn r kh, hoc c mui bm trn b mt EMBED PBrush - Thiu kh bo v. - Do hn trong mi trng c gi thi vi vn tc gi >5m/giy. - Tng lu lng kh bo v - Che chn gi ti khu vc hn 3Mi hn khng ngu EMBED PBrush Do dng in hn nh, tc tra dy nhanhGim tc hn 5. Phng php kim tra cht lng mi hn: Kim tra ngoi dng bng mt thng (hoc knh lp) v kim tra mi hn bng thc xc nh: - B mt v hnh dng vy mi hn. - Cnh ca mi hn. - im bt u, kt thc ca mi hn. - Khuyt tt ca mi hn: Chy cnh, r kh. 6. An ton v v sinh phn xng - Trang b y bo h lao ng, s dng gng tay dnh cho hn TIG. - Khu vc hn phi thng gi tt m bo lng xy cho ngi th. - Khng c bm cng tc khi m hn cha a vo vt hn. Bi tp v sn phm thc hnh bi 25.4 Kin thc: Cu 1: Trnh by k thut v trnh t thc hin mi hn TIG v tr 2F? K nng: Bi tp ng dng: Thc hin mi hn gc khng vt cnh v tr 2F, kim tra v pht hin cc khuyt tt trn sn phm? Kch thc nh bn v sau: - V tr hn: 2F - Phng php hn: GTAW - Vt liu: Thp tm dy 6 mm, vt liu CT3 hoc tng ng. - Thi gian: 01 gi (k c thi gian chun b v g nh) CH DN I VI HC SINH THC HIN BI TP NG DNG 1. Bi tp ng dng phi thc hin ng phng php, ng v tr hn theo qui nh. Nu hc sinh la chn sai v tr hn bi s b loi v khng c tnh im. 2. C th s dng bn chi st lm sch b mt mi hn. 3. Phi thi phi c c nh trn gi hn trong sut qu trnh hn. 4. Hn nh - Cc mi hn nh c chiu di khng qu 15 mm. 5. Phng php hn. - Hn h quang tay: GTAW 6. Thi gian cho php chnh my v th trc khi hn l 10 pht. 7. Tng im v kt cu im ca cc bi nh sau: Tng s im ti a cho bi: 100 im, kt cu nh sau: a, im ngoi dng khch quan: Tng cng 70 im b, im tun th cc qui nh: 30 im - Thi gian thc hin bi tp vt qu 25% thi gian cho php s khng c nh gi. - Th sinh phi tuyt i tun th cc qui nh an ton lao ng, cc qui nh ca xng thc tp, nu vi phm s b nh ch thc tp nh gi kt qu hc tp TTTiu ch nh giCch thc v phng php nh giim ti aKt qu thc hin ca ngi hcIKin thc1Trnh by y cng tc chun b , g nh phiLm bi t lun, i chiu vi ni dung bi hc12Chn ch hn ca mi hn gc thp cc bon thp 2F ca phng php hn TIGLm bi t lun v trc nghim, i chiu vi ni dung bi hc2,52.1Trnh by ng cch chn ng knh in cc 0,52.2Trnh by cch chn ng knh que hn ph hp0,52.3Trnh by cch chn cng dng in hn ng12.4Trnh by cch chn lu lng kh chnh xc0,53Trnh by k thut hn mi hn gc thp cc bon thp 2F ca phng php hn TIG ngLm bi t lun, i chiu vi ni dung bi hc33.1Nu y k thut bt u, ni lin, kt thc13.2Nu ng gc m hn 13.3Nu cch dao ng m hn ph hp14Trnh t thc hin mi hn gc 2FLm bi t lun v vn p, i chiu vi ni dung bi hc24.1Nu y cng tc chun b: c bn v; Kim tra phi, chun b mp hn; Chn thng s hn; G nh.0,54.2Trnh by ng gc que hn, gc m hn, cch giao ng, hng hn.14.3Nu chnh xc cch kim tra mi hn0,55Trnh by ng phng php kim tra cht lng mi hn (kim tra ngoi dng mi hn ) Lm bi t lun, i chiu vi ni dung bi hc16Trnh by y cng tc an ton lao ng v v sinh phn xngLm bi t lun, i chiu vi ni dung bi hc0,5 Cng:10 IIK nng1Chun b y dng c, thit b ng theo yu cu ca bi thc tpKim tra cng tc chun b, i chiu vi k hoch lp12Vn hnh v s dng thnh tho thit b, dng c hn TIGQuan st cc thao tc, i chiu vi quy trnh vn hnh1,53Chun b y vt liu ng theo yu cu ca bi thc tpKim tra cng tc chun b, i chiu vi k hoch lp14Chn ng ch hn khi hn gc thp cc bon thp 2F ca phng php hn TIGKim tra cc yu cu, i chiu vi tiu chun.1,55S thnh tho v chun xc cc thao tc khi hn gc thp cc bon thp 2F ca phng php hn TIGQuan st cc thao tc i chiu vi quy trnh thao tc.26Kim tra cht lng mi hn Theo di vic thc hin, i chiu vi quy trnh kim tra36.1Mi hn ng kch thc (cnh K ca mi hn ). 16.2Mi hn khng b khuyt tt (hn mt cnh, l kh, hn khng thu )16.3kt cu hn bin dng trong phm vi cho php1 Cng:10 IIIThi 1Tc phong cng nghip51.1i hc y , ng giTheo di vic thc hin, i chiu vi ni quy ca trng.11.2Khng vi phm ni quy lp hc11.3B tr hp l v tr lm vic Theo di qu trnh lm vic, i chiu vi tnh cht, yu cu ca cng vic.11.4Tnh cn thn, chnh xcQuan st vic thc hin bi tp11.5 thc hp tc lm vic theo t, nhmQuan st qu trnh thc hin bi tp theo t, nhm12m bo thi gian thc hin bi tp Theo di thi gian thc hin bi tp, i chiu vi thi gian quy nh.23m bo an ton lao ng v v sinh cng nghipTheo di vic thc hin, i chiu vi quy nh v an ton v v sinh cng nghip33.1Tun th quy nh v an ton13.2y bo h lao ng( qun o bo h, th hc sinh, giy, mi, ym da, gng tay da,& )13.3V sinh xng thc tp ng quy nh1 Cng:10 KT QU HC TP Tiu ch nh giKt qu thc hinH sKt qa hc tpKin thc 0,3K nng0,5Thi 0,2 Cng: Bi 5: HN GC THP CC BON THP V TR HN3F M bi: 25.5 Gii thiu: Mi hn thp cc bon thp v tr 3F l mi hn thng dng, gi thnh ch to kt cu khng cao nh hn TIG, c p dng khi kt cu khng yu cu cht lng v tnh thm m cao. Mc tiu: - Nu c k thut hn gc thp cc bon thp v tr 3F - Chun b phi ng kch thc bn v, m bo yu cu k thut. - Chun b dng c, thit b, vt liu hn y . - Chn ch hn v lu lng kh bo v thch hp vi chiu dy, tnh cht vt liu v kiu lin kt hn gc. - G nh phi chc chn ng kch thc bn v, m bo tng quan gia cc chi tit. - Xc nh ng gc nghing m hn, tm vi in cc, phng php chuyn ng que hn ph, m hn khi hn gc. - Hn mi hn gc khng vt cnh v c vt cnh v tr 3F ng kch thc bn v, m bo su ngu, khng r x, khng chy cnh, t bin dng kim loi. - Lm sch, kim tra, nh gi ng cht lng mi hn. - Thc hin tt cng tc an ton lao ng v v sinh phn xng. Ni dung: Trnh t thc hin. TTNi dung cng vicDng c Thit bHnh v minh haYu cu t c1 c bn v - Nm c cc kch thc c bn - Hiu c yu cu k thut2- Kim tra phi, chun b mp hn - Chn ch hn, g nh S lng 02 tm - Phi phng, thng khng b pavia - Phi ng kch thc - nh sch mt phi bng bn chi st hoc my mi tay + Dy hn ( 1.6 - My hn Pana300 - Chn dng DC - Dng in 100A - in p 20V - Kh BV 11 l/p - Chp s 10 - Hot start 3s/20% - Dao ng rng ca - Mi kim ng gc mii nhn3Tin hnh hn EMBED PBrush - ng gc m hn - Kt thc ng k thut, sau 5s k t khi h quang tt mi rt m ra khi mi hn4Kim tra- Pht hin c cc khuyt tt ca mi hn2. Khuyt tt thng gp v bin php khc phc. TTTnHnh v minh haNguyn nhnCch khc phc1Mi hn chy cnh. EMBED PBrush - Dng in hn ln - Dy hn ph a chm - Dng h quang hai mp hn - Gim dng in2Mi hn r kh, hoc c mui bm trn b mt EMBED PBrush - Thiu kh bo v. - Do hn trong mi trng c gi thi vi vn tc gi >5m/giy. - Tng lu lng kh bo v - Che chn gi ti khu vc hn 3Mi hn ngm Wonfram EMBED PBrush Thao tc b chm in cc vo b hn. Gc vt in cc nhMi li in cc ng gc Trnh chm in cc vo b hn 3. Phng php kim tra cht lng mi hn: Kim tra ngoi dng bng mt thng (hoc knh lp) v kim tra mi hn bng thc xc nh: - B mt v hnh dng vy mi hn. - Cnh ca mi hn. - im bt u, kt thc ca mi hn. - Khuyt tt ca mi hn: Chy cnh, ln wonfram... 4. An ton lao ng v v sinh cng nghip. - Trang b y bo h lao ng, s dng gng tay dnh cho hn TIG. - Khu vc hn phi thng gi tt m bo lng xy cho ngi th. - Khng c bm cng tc khi m hn cha a vo vt hn. Bi tp v sn phm thc hnh bi 25.5 Kin thc: Cu 1: Trnh by k thut v trnh t thc hin mi hn TIG v tr 3F? K nng: Bi tp ng dng: Hn gc 3F - bn v km theo. - V tr hn: 3F - Phng php hn: GTAW - Vt liu: Thp tm dy 8 mm, vt liu CT3 hoc tng ng. - Thi gian: 01 gi (k c thi gian chun b v g nh) CH DN I VI HC SINH THC HIN BI TP NG DNG 1. Bi tp ng dng phi thc hin ng phng php, ng v tr hn theo qui nh. Nu hc sinh la chn sai v tr hn bi s b loi. 2. C th s dng bn chi st lm sch b mt mi hn. 3. Phi phi c c nh trn gi hn trong sut qu trnh hn. 4. Hn nh - Cc mi hn nh c chiu di khng qu 15 mm. 5. Phng php hn. - Hn h quang tay: GTAW 6. Thi gian cho php chnh my v th trc khi hn l 10 pht. 7. Tng im v kt cu im ca cc bi nh sau: Tng s im ti a cho bi: 100 im, kt cu nh sau: a, im ngoi dng khch quan: Tng cng 70 im b, im tun th cc qui nh: 30 im - Thi gian thc hin bi tp vt qu 25% thi gian cho php s khng c nh gi. - Th sinh phi tuyt i tun th cc qui nh an ton lao ng, cc qui nh ca xng thc tp, nu vi phm s b nh ch thc tp nh gi kt qu hc tp TTTiu ch nh giCch thc v phng php nh giim ti aKt qu thc hin ca ngi hcIKin thc1Chn ch hn ca mi hn gc thp cc bon thp 3F ca phng php hn TIGLm bi t lun v trc nghim, i chiu vi ni dung bi hc41.1Trnh by ng cch chn ng knh in cc 0,51.2Trnh by cch chn ng knh que hn ph hp11.3Trnh by cch chn cng dng in hn ng1,51.4Trnh by cch chn lu lng kh chnh xc12Trnh by k thut hn mi hn gc thp cc bon thp 3F ca phng php hn TIG ngLm bi t lun, i chiu vi ni dung bi hc42.1Nu y k thut bt u, ni lin, kt thc22.2Nu ng gc m hn 12.3Nu cch dao ng m hn ph hp13Trnh by cch khc phc cc khuyt tt thng gp ca mi hn ph hpLm bi t lun, i chiu vi ni dung bi hc2 Cng:10 IIK nng1Chun b y dng c, thit b ng theo yu cu ca bi thc tpKim tra cng tc chun b, i chiu vi k hoch lp12Vn hnh v s dng thnh tho thit b, dng c hn TIGQuan st cc thao tc, i chiu vi quy trnh vn hnh1,53Chun b y vt liu ng theo yu cu ca bi thc tpKim tra cng tc chun b, i chiu vi k hoch lp14Chn ng ch hn khi hn gc thp cc bon thp 3F ca phng php hn TIGKim tra cc yu cu, i chiu vi tiu chun.1,55S thnh tho v chun xc cc thao tc khi hn gc thp cc bon thp 3F ca phng php hn TIGQuan st cc thao tc i chiu vi quy trnh thao tc.26Kim tra cht lng mi hn Theo di vic thc hin, i chiu vi quy trnh kim tra36.1Mi hn ng kch thc (cnh K ca mi hn ). 16.2Mi hn khng b khuyt tt (chy cnh, l kh hoc c mui bm trn b mt, hn khng ngu )16.3kt cu hn bin dng trong phm vi cho php1 Cng:10 IIIThi 1Tc phong cng nghip51.1i hc y , ng giTheo di vic thc hin, i chiu vi ni quy ca trng.11.2Khng vi phm ni quy lp hc11.3B tr hp l v tr lm vic Theo di qu trnh lm vic, i chiu vi tnh cht, yu cu ca cng vic.11.4Tnh cn thn, chnh xcQuan st vic thc hin bi tp11.5 thc hp tc lm vic theo t, nhmQuan st qu trnh thc hin bi tp theo t, nhm12m bo thi gian thc hin bi tp Theo di thi gian thc hin bi tp, i chiu vi thi gian quy nh.23m bo an ton lao ng v v sinh cng nghipTheo di vic thc hin, i chiu vi quy nh v an ton v v sinh cng nghip33.1Tun th quy nh v an ton13.2y bo h lao ng( qun o bo h, th hc sinh, giy, mi, ym da, gng tay da,& )13.3V sinh xng thc tp ng quy nh1 Cng:10 KT QU HC TP Tiu ch nh giKt qu thc hinH sKt qa hc tpKin thc 0,3K nng0,5Thi 0,2 Cng: Bi 6. HN GIP MI THP CC BON THP V TR HN 1G M bi: 25.6 Gii thiu: Mi hn thp cc bon thp v tr 1G l mi hn thng dng cho nhng kt cu c chiu dy vt hn ln hn 2mm; gi thnh ch to kt cu khng cao; nh ng hn TIG c dng ph bin nhng kt cu hn yu cu cht lng v tnh thm m cao. Mc tiu: - Nu c k thut hn gip mi tthp cc bon thp v tr hn 1G - Chun b kh bo v, u in cc que hn ph, dng c lm sch, dng c bo h lao ng thch hp cho cng vic hn TIG. - Chun b phi ng kch thc bn v, m bo yu cu k thut. - Chn ch hn v lu lng kh bo v thch hp vi chiu dy, tnh cht vt liu v kiu lin kt gip mi. - Xc nh ng gc nghing m hn, tm vi in cc, phng php chuyn ng que hn ph, m hn khi hn gap mi. - Thc hin cc thao tc hn TIG thnh tho - Hn c mi hn thp cc bon v tr 1G - G nh phi chc chn ng kch thc bn v, m bo tng quan gia cc chi tit. - Lm sch, kim tra, nh gi ng cht lng mi hn. - Thc hin tt cng tc an ton lao ng v v sinh phn xng. Ni dung 1.K thut hn gip mi Mi hn gip mi khng vt c th p dng cho vt liu dy di 2mm. Khi hn mi hn cn ngu ton phn th phi hn vi kim loi p. Mi ghp c hn nh c khe h u v c kch thc xc nh. Khi hn trn kim loi mng thng gp mp v thi chy ch khng dng que p. Khi hn cc tm dy hn 3mm phi vt mp, thng thng chn kiu vt V hoc J. Kiu V i hoc J i c dng khi b dy ln hn 25mm. Khi mi hn c th hn t hai pha th nn chn kiu vt i gim lng p v c hiu qu kinh t hn. Thc t khi hn trn tm dy, ch c lp lt l thc hin bng phng php hn TIG cn cc lp ph s c thc hin bng phng php hn que hoc phng php hn MIG-MAG. Yu t quan trng bc nht chn kiu vt v phng php hn l cht lng yu cu ca mi hn v vt liu hn. Khi hn trn thp carbon thng v thp hp kim thp th phng php hn que v phng php hn MIG-MAG hon ton p ng c cc yu cu v cht lng mi hn. Khi hn trn thp inox v cc hp kim nicken th phng php hn TIG li ph hp v hiu qu hn.  INCLUDEPICTURE "http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQfpPvEzYPXm4U8D0StQFVV_y1S8pgrjvF_Nk82RIarDGa1HSg17g" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE "http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTz1Gq7Y7J7U6KhJLeGA7hYFVLo6itarDOLiYmHibw50hPgaXnX" \* MERGEFORMATINET 2 Trnh t thc hin TTNi dung cng vicDng c Thit bHnh v minh haYu cu t c1c bn v - Nm c cc kch thc c bn - Hiu c yu cu k thut2- Kim tra phi, chun b mp hn - Chn ch hn, g nh S lng 02 tm - Phi phng, thng khng b pavia - Phi ng kch thc + Dy hn ( 1.6 - My hn kempi - Chn dng DC- - Dng in 55A - in p 15V - Kh BV 9 l/p - Dao ng rng ca - Mi kim ng gc mii nhn3Tin hnh hn - ng gc m hn - Kt thc ng k thut, sau 5s k t khi h quang tt mi rt m ra khi mi hn4Kim tra EMBED PBrush - Pht hin c cc khuyt tt ca mi hn 3. Khuyt tt thng gp v bin php khc phc TTTnHnh v minh haNguyn nhnCch khc phc1Mi hn r kh, hoc b mt c mu nu EMBED PBrush - Thiu kh bo v. - Do hn trong mi trng c gi thi vi vn tc gi >5m/giy.- Tng lu lng kh bo v - Che chn gi ti khu vc hn3Mi hn khng nguDng in hn nh- Tng dng in hn4Chiu rng v chiu cao mi hn khng u Tra que cha uTp tra que u tay hn 4. Phng php kim tra cht lng mi hn: Kim tra ngoi dng bng mt thng (hoc knh lp) v kim tra mi hn bng thc xc nh: - B mt v hnh dng vy mi hn. - Cnh ca mi hn. - im bt u, kt thc ca mi hn. - Khuyt tt ca mi hn: Chy cnh, r kh.. 5. An ton lao ng v v sinh cng nghip. - Trang b y bo h lao ng, s dng gang tay dnh cho hn TIG. - Khu vc hn phi thng gi tt m bo lng xy cho ngi th. Bi tp v sn phm thc hnh bi 25.6 Kin thc: Cu 1: Trnh by k thut v trnh t thc hin mi hn TIG v tr 1G? K nng: Bi tp ng dng: Hn mi hn 1G - bn v km theo. - V tr hn: 1G - Phng php hn: GTAW - Vt liu: Thp tm dy 2 mm, vt liu CT3 hoc tng ng. - Thi gian: 01 gi (k c thi gian chun b v g nh) Yu cu k thut: - Mi hn ng kch thc - Mi hn khng b khuyt tt CH DN I VI HC SINH THC HIN BI TP NG DNG 1. Bi tp ng dng phi thc hin ng phng php, ng v tr hn theo qui nh. Nu hc sinh la chn sai v tr hn bi s b loi. 2. C th s dng bn chi st lm sch b mt mi hn. 3. Phi phi c c nh trn gi hn trong sut qu trnh hn. 4. Hn nh - Cc mi hn nh c chiu di khng qu 10 mm. 5. Phng php hn. - Hn h quang tay: GTAW 6. Thi gian cho php chnh my v th trc khi hn l 10 pht. 7. Tng im v kt cu im ca cc bi nh sau: Tng s im ti a cho bi: 100 im, kt cu nh sau: a, im ngoi dng khch quan: Tng cng 70 im b, im tun th cc qui nh: 30 im - Thi gian thc hin bi tp vt qu 25% thi gian cho php s khng c nh gi. - Th sinh phi tuyt i tun th cc qui nh an ton lao ng, cc qui nh ca xng thc tp, nu vi phm s b nh ch thc tp nh gi kt qu hc tp TTTiu ch nh giCch thc v phng php nh giim ti aKt qu thc hin ca ngi hcIKin thc1Trnh by y cng tc chun b , g nh phiLm bi t lun, i chiu vi ni dung bi hc12Chn ch hn ca mi hn gip mi thp cc bon thp 1G ca phng php hn TIGLm bi t lun v trc nghim, i chiu vi ni dung bi hc2,52.1Trnh by ng cch chn ng knh in cc 0,52.2Trnh by cch chn ng knh que hn ph hp0,52.3Trnh by cch chn cng dng in hn ng12.4Trnh by cch chn lu lng kh chnh xc0,53Trnh by k thut hn mi hn gip mi thp cc bon thp 1G ca phng php hn TIG ngLm bi t lun, i chiu vi ni dung bi hc33.1Nu y k thut bt u, ni lin, kt thc13.2Nu ng gc m hn 13.3Nu cch dao ng m hn ph hp14Trnh t thc hin mi hn gip mi 1GLm bi t lun v vn p, i chiu vi ni dung bi hc24.1Nu y cng tc chun b: c bn v; Kim tra phi, chun b mp hn; Chn thng s hn; G nh.0,54.2Trnh by ng gc que hn, gc m hn, cch giao ng, hng hn.14.3Nu chnh xc cch kim tra mi hn0,55Trnh by ng phng php kim tra cht lng mi hn (kim tra ngoi dng mi hn ) Lm bi t lun, i chiu vi ni dung bi hc16Trnh by y cng tc an ton lao ng v v sinh phn xngLm bi t lun, i chiu vi ni dung bi hc0,5 Cng:10 IIK nng1Chun b y dng c, thit b ng theo yu cu ca bi thc tpKim tra cng tc chun b, i chiu vi k hoch lp12Vn hnh v s dng thnh tho thit b, dng c hn TIGQuan st cc thao tc, i chiu vi quy trnh vn hnh1,53Chun b y vt liu ng theo yu cu ca bi thc tpKim tra cng tc chun b, i chiu vi k hoch lp14Chn ng ch hn khi hn gip mi thp cc bon thp 1G ca phng php hn TIGKim tra cc yu cu, i chiu vi tiu chun.1,55S thnh tho v chun xc cc thao tc khi hn gip mi thp cc bon thp 1G ca phng php hn TIGQuan st cc thao tc i chiu vi quy trnh thao tc.26Kim tra cht lng mi hn Theo di vic thc hin, i chiu vi quy trnh kim tra36.1Mi hn ng kch thc (b rng v chiu cao ca mi hn ). 16.2Mi hn khng b khuyt tt (mi hn r kh hoc b mt c mu nu, l kh, hn khng ngu, chiu rng v chiu cao mi hn khng u )16.3kt cu hn bin dng trong phm vi cho php 1 Cng:10 IIIThi 1Tc phong cng nghip51.1i hc y , ng giTheo di vic thc hin, i chiu vi ni quy ca trng.11.2Khng vi phm ni quy lp hc11.3B tr hp l v tr lm vic Theo di qu trnh lm vic, i chiu vi tnh cht, yu cu ca cng vic.11.4Tnh cn thn, chnh xcQuan st vic thc hin bi tp11.5 thc hp tc lm vic theo t, nhmQuan st qu trnh thc hin bi tp theo t, nhm12m bo thi gian thc hin bi tp Theo di thi gian thc hin bi tp, i chiu vi thi gian quy nh.23m bo an ton lao ng v v sinh cng nghipTheo di vic thc hin, i chiu vi quy nh v an ton v v sinh cng nghip33.1Tun th quy nh v an ton13.2y bo h lao ng( qun o bo h, th hc sinh, giy, mi, ym da, gng tay da,& )13.3V sinh xng thc tp ng quy nh1 Cng:10 KT QU HC TP Tiu ch nh giKt qu thc hinH sKt qa hc tpKin thc 0,3K nng0,5Thi 0,2 Cng: TI LIU THAM KHO [1]. TS. Nguyn c Thng, m bo cht lng hn , Nh xut bn Khoa hc v k thut, 2009. [2]. Trng Cng t- K thut hn-NXBKHKT-1977. [3]. Nguyn Vn Thng- Cng ngh hn thp v hp kim kh hn KHKT-2005. [4]. Ng L Thng- Cng ngh hn in nng chy (Tp 1 c s l thuyt) - NXBGD-2004. [5]. Trung tm o to v chuyn giao cng ngh Vit c, Chng trnh o to Chuyn gia hn quc t , 2006. [6]. Metal and How to weld them - the James F.Lincoln Arc Welding Foundation (USA) 1990. [7]. The Procedure Handbook of Arc Welding the Lincoln Electric Company (USA) by Richart S.Sabo 1995. [8]. Welding science & Technology Volume 1 American Welding Society (AWS) by 2006. [9]. ASME Section IX, Welding and Brazing Qualifications , American Societyt mechanical Engineer , 2007. [10]. AWS D1.1, Welding Structure Steel , American Welding Society, 2008. [11] Tm kim ti liu, hnh nh internet vi t kha DT, NDT, AWS D1.1 [12] Tm kim video tren youtube.com t kha DT, NDT, Chappy, haness testing, VT, UT, MT, X-ray, ET, TIG, GTAW   PAGE PAGE 81 PAGE BjbJt`8$d `a$gdo$d `a$gdo $<a$gdl $<a$gdo<gdo$d((`a$gdl $<a$gd5M <`gd!yBjlnxz|udN7N-h;3x6CJOJQJ^JaJmH*nHsH*tH+hM\hl6CJOJQJ^JaJnHtH hM\hwCJOJQJ^JaJ)j[m!hM\h5nCJOJQJU^JaJ hM\h5Mj U!hM\h5MU hM\hojhM\hoU#hM\h5MCJOJQJ\^JaJ#hM\hoCJOJQJ\^JaJ,j hM\h5MCJOJQJU\^JaJ,hM\hw56>*CJOJQJ\^JaJ "$&<>DFHJjlZ\^`blrzϽϲϧȑzdPI hM\h5M'hM\h5M6@CJOJQJ^JaJ+hM\h5M6CJOJQJ^JaJnHtH-h;3x6CJOJQJ^JaJmH*nHsH*tH+hM\hl6CJOJQJ^JaJnHtHj :"hM\hoUj!"hM\hoUj9"hM\hoU hM\hojhM\hoU hM\hoCJOJQJ^JaJ'hM\hl6@CJOJQJ^JaJ` "XZɵsbP>#hM\hT> 5CJOJQJ^JaJ#hM\ho5CJOJQJ^JaJ hM\h#CJOJQJ^JaJhM\hoCJOJQJaJ hM\h CJOJPJQJaJ hM\h5MCJOJPJQJaJ hM\hoCJOJPJQJaJ&hM\ho5CJOJPJQJ\aJ&hM\h5M5CJOJPJQJ\aJ#hM\hoCJOJQJ\^JaJ hM\hoCJOJQJ^JaJfZ T \4$d `a$gdo $d a$gdo$d 7$8$H$a$gd5M$d 7$8$H$a$gdo$d `a$gdo$d `a$gdo4Lv"XZ^`dfj| $<a$gdl $d a$gdT> $d a$gd2E $d a$gdT> $d a$gdo$d `a$gdoZ\^`bdfhjlxz|ȳٞىt^G^3'hM\hl6@CJOJQJ^JaJ-h;3x6CJOJQJ^JaJmH*nHsH*tH+hM\hl6CJOJQJ^JaJnHtH)j'#hM\hV*CJOJQJU^JaJ)j"hM\hV*CJOJQJU^JaJ)jo"hM\hV*CJOJQJU^JaJ)jd"hM\hT> CJOJQJU^JaJ hM\hT> CJOJQJ^JaJ hM\h2ECJOJQJ^JaJ)jN"hM\hT> CJOJQJU^JaJxzNP, l j ֽ֫֔m֫[ֽJֽ hM\hCJOJQJ^JaJ#hM\hCJH*OJQJ^JaJ#hM\h2E6CJOJQJ^JaJ)hM\h2E6CJOJQJ\]^JaJ,hM\h2E56CJOJQJ\]^JaJ#hM\h2ECJOJQJ\^JaJ#hM\h2ECJH*OJQJ^JaJ hM\h2E hM\h2ECJOJQJ^JaJ#hM\h2E5CJOJQJ^JaJ hM\hlxz&Z."l$$d ^`a$gd2E d `gd2E$d `a$gd2E$0d `0a$gd2Ed gd2E d `gd2E 0d `0gd2E $d a$gdo$V6j   \     & $ H*d((`*a$gd2E$*d((`*a$gd2E$ Hd((a$gd2E$ Hd((a$gd2E$0d `0a$gd2Ej r     H   ",28η|kU>U-h;3x6CJOJQJ^JaJmH*nHsH*tH+hM\hS'6CJOJQJ^JaJnHtH hM\h2ECJOJQJ^JaJ)j&hM\h$:CJOJQJU^JaJ%j%hM\h5nCJOJQJUaJ%jI%hM\h5nCJOJQJUaJ-j^#hM\h2ECJOJQJUaJmHsH%hM\h2E56>*CJOJQJaJhM\h2E5CJOJQJaJhM\h2ECJOJQJaJ&  > @   8Vx$ Hd((`a$gd2Ed((`gd2E$ Hd((a$gd2E$ Hd((a$gd2E$ H*d((`*a$gd2E$*d((`*a$gd2E"ZnDh$ Hd((a$gdS'$ Hd((a$gd5M$ Hvd((`va$gd2Evd((`vgd2E $<a$gdS'$ Hd((a$gd2E$ Hd((a$gd2E8XZtDhpz`r«vb«O8«««-j~'hM\h$:CJOJQJUaJmHsH%hM\h2E56>*CJOJQJaJ'hM\h2E5CJOJQJaJmHsHhM\hS'CJOJQJaJ$hM\h5MCJOJQJaJmHsH$hM\hS'CJOJQJaJmHsH-hM\h2E56>*CJOJQJaJmHsH$hM\h2ECJOJQJaJmHsHhM\h2ECJOJQJaJ hM\hS''hM\hS'6@CJOJQJ^JaJ,Vh<d((`gd2E$ Hd((`a$gd2E$d((`a$gd2E$ Hd((a$gd2E$ Hd((a$gd2EZծxcxQ;&;(hM\hfEbCJOJQJ^JaJmH sH +hM\hfEb>*CJOJQJ^JaJmH sH #hM\hfEb5CJOJQJ^JaJ(h;3x5>*CJOJQJ^JaJmH*sH*&hM\hfEb5>*CJOJQJ^JaJ hM\hS'CJOJQJ^JaJ hM\h2ECJOJQJ^JaJ$hM\h!yCJOJQJaJmHsH'hM\h2E5CJOJQJaJmHsH$hM\h2ECJOJQJaJmHsH-ji)hM\h$:CJOJQJUaJmHsH<Z.Rrr$xx`a$gdfEbgdfEb$a$gdfEb$ d((a$gdS'$ d((a$gd2E$ d((a$gd2E d((gd2E Hd((gd2E$ Hd((`a$gd2E "JT|jlnprtȶȡwlelZlE3"hM\hS'5CJOJQJ\aJ(hM\hS'CJOJQJ^JaJmH sH jұ*hM\h`U hM\h`jhM\h`U(hM\h-CJOJQJ^JaJmH sH (hM\hBnCJOJQJ^JaJmH sH (hM\h7CJOJQJ^JaJmH sH #hM\hfEb>*CJOJQJ^JaJ hM\hfEbCJOJQJ^JaJ#hM\hfEb5CJOJQJ^JaJ(hM\hfEbCJOJQJ^JaJmH sH rtvxz|~ $^a$gd<%gd<%$a$gd<%$a$gd{P$a$gd" $xxa$gd-$d8xxa$gdfEb$a$gdfEbt^x&(ֽ{{{cKcKcK.hM\hLm6CJOJQJ\^JaJmH sH .hM\h<%6CJOJQJ\^JaJmH sH +hM\hLmCJOJQJ\^JaJmH sH +hM\ho=1CJOJQJ\^JaJmH sH +hM\h<%CJOJQJ\^JaJmH sH 1hM\h<%56CJOJQJ\^JaJmH sH .hM\h<%5CJOJQJ\^JaJmH sH "hM\h{P5CJOJQJ\aJjX$a$gdLm $^a$gd<% $^a$gd<%. J L P h !!$d((1$7$8$H$a$gd/7$a$gdhsgd6I$a$gd"$a$gd{$a$gd$:$a$gd"$a$gdLm. @ D J L P f h j ذ؞r_rI9؞hM\h"CJOJQJ]aJ*hM\h{5CJOJQJ\aJmH*sH*%h;3x5CJOJQJ^JaJmH*sH*+hM\h$:5CJOJQJ^JaJmH sH +hM\h"5CJOJQJ^JaJmH sH "hM\h6I5CJOJQJ\aJ*hM\h"5CJOJQJ\aJmH*sH*"hM\h}?5CJOJQJ\aJ"hM\h"5CJOJQJ\aJ*hM\h<%5CJOJQJ\aJmH sH j !!!!!F"b"d"f"j"""""dz{fQf,$d ((1$7$8$H$a$gd{$d ((1$7$8$H$a$gdU$d ((1$7$8$H$a$gdUd((1$7$8$H$gd/7$ 0d((a$gd6I$d((1$7$8$H$a$gd{"n#p#t#T$V$Z$% %%v%%%%%.'0'4'''',(H(J(l())+p_N_ hM\hCJOJQJ^JaJ hM\hUCJOJQJ^JaJ&hM\hU5CJOJQJ\^JaJ&hM\h/75CJOJQJ\^JaJ&hM\h|75CJOJQJ\^JaJ(hM\hAUCJOJQJ^JaJnHtH(hM\h{CJOJQJ^JaJnHtH(hM\h6ICJOJQJ^JaJnHtH(hM\hk<CJOJQJ^JaJnHtH+++++>,B,D,j,l,--ӻkWE4 h{-hTCJOJQJ^JaJ#h{-hT5CJOJQJ^JaJ&hM\h/75CJOJQJ\^JaJ&hM\h|75CJOJQJ\^JaJ&hM\h44"5CJOJQJ\^JaJ&hM\h{6CJOJQJ\^JaJ&hM\h{5CJOJQJ\^JaJ/jL,hM\hD5CJOJQJU\^JaJ&hM\hU5CJOJQJ\^JaJ/jCy+hM\hU5CJOJQJU\^JaJ >,l,r,,,,,,$ H$Ifa$gd{-l Hd((7$8$H$^gdU,-2kd,$$Iflr0d #` t044 lap2yt{------"-0-r-- Hd(($Ifgd{-l $ Hd(($Ifa$gd{-l - -j---..0.2.T.V.X.~00000yaFy4y)jhM\htU#h{-hT5CJOJQJ^JaJ4jnT-h{-h44"CJOJQJU^JaJmHnHu.h{-hT6CJOJQJ^JaJmHnHu+h{-hTCJOJQJ^JaJmHnHu4j ,h{-h{PCJOJQJU^JaJmHnHu+h{-hT5CJOJQJ^JaJmHsH(h{-hTCJOJQJ^JaJmHsH h{-hTCJOJQJ^JaJ1j,h{-htCJOJQJU^JaJmHsH--0kd!,$$Iflgr0d #` t044 lap2yt{----,...2.R.T.X...5{_____FF Hd(($7$8$H$Ifgd44"$ Hd(($7$8$H$Ifa$gdmkdN.$$Iflruh(#Xd #4 la44455555666 6z6|666888Ӿ饗Ӿv^I4I(hM\h5cCJOJQJ^JaJmHsH(hM\ho=1CJOJQJ^JaJmHsH.hM\ho=15>*CJOJQJ^JaJmHsH+hM\ho=15CJOJQJ^JaJmHsHjN/hM\hUUjP hM\h44"UV hM\h44"#hM\hTCJOJQJ\^JaJ(hM\hTCJOJQJ^JaJmHsH+hM\hTCJOJQJ\^JaJmHsHjhM\h44"Uj.hM\hUU>5@5x555555 6Fkd/$$Iflruh(#Xd #4 la Hd(($7$8$H$Ifgd44"$ Hd(($7$8$H$Ifa$gdm 6Z6z6|66778N8`WKKKK $`a$gdo=1 Hgdo=1kdc/$$Iflruh(#Xd #4 la Hd(($7$8$H$Ifgd44"N8889,::6;8;:;;;;.<<<<:= L^`Lgd1 Q$a$gd1 Q $`a$gd1 Q$xx`a$gd1 Qgd1 Q$a$gd1 Q $7$8$H$a$gdD $7$8$H$a$gdT 7$8$H$gdT $`a$gdo=1888888896;:;~;;u`K3(h;3x5>*CJOJQJ^JaJmH*sH*.hM\h1 Q5>*CJOJQJ^JaJmHsH(hM\hDCJOJQJ^JaJmHsH(hM\hTCJOJQJ^JaJmHsH1hM\hT5CJOJQJ\]^JaJmHsH1hM\h5c5CJOJQJ\]^JaJmHsH1hM\ho=15CJOJQJ\]^JaJmHsH1hM\h44"5CJOJQJ\]^JaJmHsH.hM\h44"CJOJQJ\]^JaJmHsHhM\ho=1CJaJmHsH ;;;;.<:<<<<<<<:==Ҽ{fP8P.hM\h1 Q5CJOJQJ\^JaJmHsH+hM\h1 QCJOJQJ\^JaJmHsH(hM\h1 QCJOJQJ^JaJmHsH+hM\h1 Q>*CJOJQJ^JaJmHsH+hM\h1 Q5CJOJQJ^JaJmH sH (hM\h1 QCJOJQJ^JaJmH sH +hM\h1 Q>*CJOJQJ^JaJmH sH +hM\h1 Q5CJOJQJ^JaJmHsH.hM\h1 Q5>*CJOJQJ^JaJmHsH :=\== >~>>>>>N?P?R?T?V?X?Z?\?^?`?b?d??$a$gd jQ $xxa$gd jQ$pxx^pa$gd4p $xxa$gd4p $xxa$gd4p`gd1 Q==~>>>>>N?d???ӾlV>%1hM\h jQ56CJOJQJ\^JaJmH sH .hM\h jQ5CJOJQJ\^JaJmH sH +hM\h jQ6CJOJQJ^JaJmH sH +hM\h4p6CJOJQJ^JaJmH sH +hM\h4p>*CJOJQJ^JaJmH sH +hM\h4p5CJOJQJ^JaJmH sH hM\h4p5CJaJmH sH (j/hM\h4p5CJUaJmH sH +hM\h1 QCJOJQJ\^JaJmHsH+hM\hJqhCJOJQJ\^JaJmHsH ??8AA8BPBBB CCCbDDEEFFFFFF$ p@ xxa$gd% $xxa$gd% $xxa$gd4p $xxa$gd jQ$a$gd jQgd jQ?EFFFFFFFFFGG Gѻ{eeO9#O*hM\hU5CJOJQJ\aJmH*sH**hM\h%5CJOJQJ\aJmH sH *hM\hU5CJOJQJ\aJmH sH +hM\h{PCJOJQJ\^JaJmH sH +hM\h%CJOJQJ\^JaJmH sH (hM\h%CJOJQJ^JaJmH sH (hM\h4pCJOJQJ^JaJmH sH +hM\h jQ6CJOJQJ^JaJmH sH .hM\h jQ6CJOJQJ\^JaJmH sH +hM\h jQCJOJQJ\^JaJmH sH FFFFFFFFFFFFFFFF\GvGxGzGd((1$7$8$H$gd Gd((1$7$8$H$gdxq$a$gd$a$gdU <<7$8$H$gd jQ <<7$8$H$gd{P <<7$8$H$gd% G GZG\GlGpGtGvGxGzGGGGGnZFn2n&hM\hxq5CJOJQJ\^JaJ&hM\h5CJOJQJ\^JaJ&hM\h G5CJOJQJ\^JaJ&hM\hKI5CJOJQJ\^JaJ*hM\hU5CJOJQJ\aJmH*sH*$h;3x5CJOJQJ]aJmH*sH**hM\h5CJOJQJ]aJmH*sH*'hM\hU5CJOJQJaJmH*sH*(hM\hUCJOJQJ^JaJmH sH *hM\h G5CJOJQJ\aJmH sH zGGHHH|IJjJLKKLMHDHHHHHHvIxIzI|I~IMɷygyU<'(hM\hxqCJOJQJ^JaJnHtH0hM\hxqCJOJQJ^JaJmH*nHsH*tH#hM\hxqCJOJQJ\^JaJ#hM\hCJOJQJ\^JaJ#hM\h GCJOJQJ\^JaJ&hM\h G5CJOJQJ\^JaJ.hM\hxq5CJOJQJ\^JaJmH*sH*#hM\h GCJ OJQJ\^JaJ#hM\hKICJOJQJ\^JaJ#hM\h1 QCJOJQJ\^JaJ#hM\hhsCJOJQJ\^JaJ MMNNNNN.O>O@OzOOOOOO®o_H5$hM\hUCJOJQJaJmHsH-jB4/hM\h GCJOJQJUaJmHsHhM\hCJOJQJ]aJhM\h GCJOJQJ]aJhM\hUCJOJQJ]aJhM\hUCJOJQJaJhM\hU5CJOJQJaJ&hM\hU5CJOJQJ\^JaJ&hM\hxq5CJOJQJ\^JaJ(hM\hxqCJOJQJ^JaJnHtH(hM\h jQCJOJQJ^JaJnHtHN.OOOOOOOOOOOOO$ rhdx$Ifa$gdU$7$8$H$^a$gdU87$8$H$^8`gdU $^a$gdU$87$8$H$^8a$gdU OOO$P&PZP\PQQQQHRNRPRVRRRSSSSʷʠʍzzzzfR>'hM\hU5CJOJQJaJmHsH'hM\ht5CJOJQJaJmHsH'hM\h G5CJOJQJaJmHsH$hM\hUCJOJQJaJmHsH$hM\hyyCJOJQJaJmHsH-jp/hM\hUCJOJQJUaJmHsH$hM\h GCJOJQJaJmHsH$hM\hUCJOJQJaJmHsHhM\hUCJOJQJaJ%hM\hUB*CJOJQJaJphOOkdBo/$$Iflִ #    t06  44 lalyt GOP PPPPPP$P$ rhdx$Ifa$gdU$P&Pkdo/$$Iflִ #    t06  44 lalyt G&P(PZPxQzQQQQPRRSSSS$TPTTTT$d(($Ifa$gd'S $ & F#a$gdU$a$gd G$a$gdt$7$8$H$^a$gdUgdU$7$8$H$^a$gdU $7$8$H$a$gdUSSSTTTTTTTT(U*UvUxUUUUUUUUUUUѾsbNbNb?bNbNb?hM\hUCJOJQJaJ& jhM\hU@CJOJQJaJ hM\hU@CJOJQJaJhM\hU5CJOJQJaJ&hM\hU6@CJH*OJQJaJ#hM\hU6@CJOJQJaJ) jdhM\hU6@CJOJQJaJ$hM\hUCJOJQJaJmHsH-hM\hU56>*CJOJQJaJmHsH-hM\h G56>*CJOJQJaJmHsHTTTTTU(U$d(($Ifa$gd'S(U*U.UBUXU8((($xx$Ifa$gd'SkdQ/$$Iflֈ (Z#22222 t0#644 lalXUpUUUU(kd/$$Iflֈ (Z#22222 t0#644 lal$xx$Ifa$gd'SUUUUUUU$xx$Ifa$gd'SUUU VV8((($xx$Ifa$gd'Skde/$$Iflֈ (Z#22222 t0#644 lalVV,V8V:V(kd/$$Iflֈ (Z#22222 t0#644 lal$xx$Ifa$gd'SU"V$V0V2V8V:V>VfV|V~VVVVVVVVVVV*W,W4W6WWHWLWRWVWWWWW̥u^-hM\hQ@56>*CJOJQJaJmHsHhM\hYfmH sH #hM\h6CJOJQJ^JaJ%h;3x6CJOJQJ^JaJmH*sH*#hM\hr(6CJOJQJ^JaJ(hM\hU@CJOJQJaJmH sH hM\hUCJOJQJaJ& jhM\hU@CJOJQJaJ hM\hU@CJOJQJaJ":V>VfVnVvVVV$xx$Ifa$gd'SVVVVV8((($xx$Ifa$gd'Skds/$$Iflֈ (Z#22222 t0#644 lalVVVVV(kd/$$Iflֈ (Z#22222 t0#644 lal$xx$Ifa$gd'SVVV W$W4WWWWW8,,$$a$gdYf $7$8$H$a$gdYfkd/$$Iflֈ (Z#22222 t0#644 lalWWXXXXXX\Y`YZZZZZ$ZfZhZծ՚՚՚ՋjT@'hM\hYf6CJOJQJaJmHsH+hM\hYf6@CJOJQJaJmHsH+hM\hYf6@CJOJQJaJmHsHhM\hYfmHsHj/hM\h@) UmHsH'hM\hYfCJH*OJQJaJmHsH$hM\hCJOJQJaJmHsH'hM\hCJH*OJQJaJmHsH$hM\hYfCJOJQJaJmHsH-hM\hYf56>*CJOJQJaJmHsHWWX`YZZZ$ZhZjZZV[\[`[[L\x\$a$gdYf $dha$gdYf$dh^a$gdYf $h^ha$gdYf$dh^a$gdYf 7$8$H$^gdYf TV7$8$H$^VgdYf $dha$gdYf^gdYfhZjZV[Z[`[b[[[[[\J\L\x\z\ؿؿ؏wbwN:'hM\h jQ5CJOJQJaJmHsH'hM\hYf6CJOJQJaJmHsH(h;3x6CJOJQJaJmHnHsH*u.hM\hYf6CJOJQJaJmHnHsHu3jhM\hYf6CJOJQJUaJmHnHu+hM\hYfCJOJQJaJmHnHsHu0jhM\hYfCJOJQJUaJmHnHu$hM\hYfCJOJQJaJmHsH'hM\hYf5CJOJQJaJmHsHx\z\\\\\\ ]$ H$Ifa$gd{-l $a$gd jQz\ ]]]]&]*],].]N]P]^^^f^įzdPd:+h{-h@) 6CJOJQJ^JaJmHsH'h{-h@) 6CJOJQJaJmHsH*h{-h@) 56CJOJQJaJmHsHh{-h jQOJQJmHsH%j=/h{-hTOJQJUmHsH$h{-h@) CJOJQJaJmHsH(h{-h jQCJOJQJ^JaJmH sH (h{-hCJOJQJ^JaJmH sH h{-h jQ5CJaJmH sH +h{-h jQ5CJOJQJ^JaJmH sH ]]]2$ H$Ifa$gd{-l kdS/$$Iflr* $|, t0$44 lalp2yt{-](]*].]^*^h^j^l^n^p^|bbbbb$ H$Ifa$gd{-l $If]gd{-l $$Ifa$gd{-l $$If^`a$gd{-l $ H$Ifa$gd{-l $ H$If^a$gd{-l f^h^p^r^t^v^^^^_____ `@`Dzxj_P=.h{-hTCJOJQJaJ$h{-hTCJOJQJaJmHsHh{-h@) OJQJmHsHjx/hM\h@) Uj6?Q hM\h@) UV hM\h@) jhM\h@) U$h{-h@) CJOJQJaJmHsH(h{-h@) CJOJQJ^JaJmH sH (h{-hCJOJQJ^JaJmH sH h{-h jQCJaJmHsH(h{-h@) CJOJQJ^JaJmHsH(h{-h jQCJOJQJ^JaJmHsHp^r^v^2$ H$Ifa$gd{-l kd/$$Iflr* $|, t0$44 lalp2yt{-v^^^___ `B`D`i$If]gd{-l $$Ifa$gd{-l $IfgdTl $$If^`a$gd{-l $ H$Ifa$gd{-l $ H$If^a$gd{-l @`B`D`F`H`J`f`h`j``````aaaaϺ}rk]RrK<h{-hTCJaJmHsH hM\hTj]/hM\hUjQ hM\hUV hM\hjhM\hU(h{-hTCJOJQJ^JaJmHsH$h{-hTCJOJQJaJmHsH(h{-hTCJOJQJ^JaJmH sH (h{-hCJOJQJ^JaJmH sH h{-h@) CJaJmHsH$h{-h@) CJOJQJaJmHsHh{-hTOJQJmHsHD`F`J`2$ H$Ifa$gd{-l kds/$$Iflr* $|, t0$44 lalp2yt{-J`f`h```:aaakX$IfgdTl $If]^`gd{-l $If]^gd{-l $$If^`a$gd{-l $[$If]^[a$gd{-l $ H$If^a$gd{-l aaa2$ H$Ifa$gd{-l kdh 0$$Iflr* $|, t0$44 lalp2yt{-aaaaaaBbDbFbHbJbNbbbðo[G/G.hM\hYf5CJOJQJ\^JaJmHsH'hM\hYf5CJOJQJaJmHsH'hM\h5CJOJQJaJmHsHhM\hYf5OJQJmHsHh{-hTCJaJmHsH$h{-hCJOJQJaJmHsHh{-hTOJQJmHsH%jR 0h{-hOJQJUmHsH(h{-hTCJOJQJ^JaJmHsH$h{-hTCJOJQJaJmHsH'h{-h5CJOJQJaJmHsH aaaabDbt$If]^gd{-l d $Ifgd{-l $$If^`a$gd{-l $[$If]^[a$gd{-l $ H$If^a$gd{-l DbFbHb2& $^a$gdYfkd80$$Iflr* $|, t0$44 lalp2yt{-HbbbbbbcccHkd90$$Iflruh(#Xd #4 lalytEv3$ Hd(($7$8$H$Ifa$gdy Hd((7$8$H$gdYfbbbccc\c^c`cbcd d~dddddddeeeeeff¬l¡^S¬l¬EjP hM\hEv3UVjC0hM\hEv3UjP hM\hEv3UV(hM\hEv3CJOJQJ^JaJmHsHj#:0hM\hEv3UjeP hM\hEv3UV hM\hEv3jhM\hEv3U+hM\hEv3CJOJQJ\^JaJmHsH#hM\hEv3CJOJQJ\^JaJ.hM\hEv35CJOJQJ\^JaJmHsH&hM\hEv35CJOJQJ\^JaJc*CJOJQJaJmHsH-hM\h^=56>*CJOJQJaJmHsH-hM\hEv356>*CJOJQJaJmHsH(hM\h^=CJOJQJ^JaJmHsH.hM\h^=5>*CJOJQJ^JaJmHsH+hM\h^=5CJOJQJ^JaJmHsH(hM\hEv3CJOJQJ^JaJmHsH+hM\h^=CJOJQJ\^JaJmHsH+hM\hEv3CJOJQJ\^JaJmHsHjhM\hEv3Uj>N0hM\hEv3U fffgg"hnhhhii8jjjjjjjjjj Hd((7$8$H$gdYf $7$8$H$a$gdYf $7$8$H$a$gd^=gd^=^gdYf $`a$gd^= Hgd^=iiiiii8j:jjjjjjkkkѾw_wG2G(h;3x5>*CJOJQJ^JaJmH*sH*.hM\h^=5>*CJOJQJ^JaJmH sH .hM\h^=5CJOJQJ\^JaJmH sH .hM\hYf5CJOJQJ\^JaJmH sH hM\hYfCJOJQJ^JaJhM\h^=CJOJQJaJhM\hYfCJOJQJaJ$hM\h^=CJOJQJaJmHsH-hM\hYf56>*CJOJQJaJmHsH-hM\h^=56>*CJOJQJaJmHsHjjjjjjjjkk4kkkl mRmmBn`gd^= $xxa$gdc$a$gd^=$xx`a$gd^=gd^=$a$gd^= Hd((7$8$H$gd^= Hd((7$8$H$gdYfk4k>kkkkkkkllmmFmJmBnDnFnӾӾ{eeL7(hM\hYfCJOJQJ^JaJmH sH 1jW0hM\h)CJOJQJU^JaJmH sH +hM\hcCJOJQJ\^JaJmH sH .hM\h^=5CJOJQJ\^JaJmH sH +hM\h^=CJOJQJ\^JaJmH sH (hM\hcCJOJQJ^JaJmH sH (hM\h^=CJOJQJ^JaJmH sH +hM\h^=>*CJOJQJ^JaJmH sH +hM\h^=5CJOJQJ^JaJmH sH BnFnHnJnLnNnPnRnTnVnXnZn\n^n`nbndnnnppq.q $^a$gdcgdc$a$gdc $xxa$gdYf$ p@ xxa$gdYfFndnnnsuuuuvvvѸt`H2*h{-h)5CJOJQJ\aJnHtH/hM\h)5CJOJQJaJmH nHsH tH'hM\h)5CJOJQJaJmHsH+hM\hc5CJOJQJ^JaJmH sH .hM\hc6CJOJQJ\^JaJmH sH +hM\hcCJOJQJ\^JaJmH sH 1hM\hc56CJOJQJ\^JaJmH sH .hM\hc5CJOJQJ\^JaJmH sH +hM\h)5CJOJQJ^JaJmH sH .qqqqlrr@ssstuuuuuuuuuuuuuuu $xxa$gdc $xxa$gdYf $^a$gdc $^a$gdcuuuuuvvv,vpvzvvv$$If]a$gd{-l $$Ifa$gd{-l $d a$gd)gd) $xxa$gdYf $xxa$gdc vvv0x$Ifgd{-l kd=z0$$IflrX# u t0#644 lalp2yt{-vvvvvvvvvvRwwwwwwXxxxxxxxFyHyPyRyTyZy\yyyӹӒ|hӒ|ӥQӒ|hh|ӥ,h{-h)CJOJQJaJmH nHsH tH'h{-h)CJOJQJ\aJnHtH*h{-h)5CJOJQJ\aJnHtH$h{-h)CJOJQJaJnHtH'h{-h)CJOJQJ\aJmH sH 2h{-h)5CJOJQJ\aJmHnHsHtH*h{-h)5CJOJQJ\aJnHtH+h{-h)CJOJQJ\^JaJnHtHvvvvv$x$Ifa$gd{-l $x$If^a$gd{-l vvv.$x$Ifa$gd{-l kd8{0$$Ifl.rX# u t0#644 lalp2yt{-vRwwww$x$Ifa$gd{-l x$Ifgd{-l $ 0xx$Ifa$gd{-l www.$x$Ifa$gd{-l kd7|0$$IflrX# u t0#644 lalp2yt{-wXxxxx$x$Ifa$gd{-l x$Ifgd{-l $ 0xx$Ifa$gd{-l xxx-$x$Ifa$gd{-l kdn}0$$Ifl4rX# u t0#644 lalp2yt{-xFyHyPyRy$x$Ifa$gd{-l x$Ifgd{-l $ 0xx$Ifa$gd{-l RyTy\y-$x$Ifa$gd{-l kd~0$$Ifl4rX# u t0#644 lalp2yt{-\yyyyy$x$Ifa$gd{-l $ 0xx$Ifa$gd{-l yyyyy.z0z2z6z8z:zBzzzzzzzV{{{{{{&|(|,|.|0|8|f|h|j|n|p|r|z|خخ„mm]mh{-h)CJOJQJ\aJ,h{-h)CJOJQJaJmH nHsH tH'h{-h)5CJOJQJaJnHtH*h{-h)5CJOJQJ\aJnHtH'h{-h)CJOJQJ\aJmH sH *h{-h)5CJOJQJ\aJnHtH$h{-h)CJOJQJaJnHtH'h{-h)CJOJQJ\aJnHtH$yyy-$x$Ifa$gd{-l kd0$$Ifl4rX# u t0#644 lalp2yt{-y0z2z6z8z$x$Ifa$gd{-l x$Ifgd{-l $ 0xx$Ifa$gd{-l 8z:zBz-$x$Ifa$gd{-l kd0$$Ifl4rX# u t0#644 lalp2yt{-Bzzzzz$x$Ifa$gd{-l x$Ifgd{-l $ 0xx$Ifa$gd{-l zzz-$x$Ifa$gd{-l kd20$$Ifl4rX# u t0#644 lalp2yt{-zV{{{{$x$Ifa$gd{-l x$Ifgd{-l $ 0xx$Ifa$gd{-l {{{-$x$Ifa$gd{-l kdq0$$Ifl4rX# u t0#644 lalp2yt{-{&|(|,|.|$x$Ifa$gd{-l x$Ifgd{-l xx$If^gd{-l .|0|8|-$x$Ifa$gd{-l kd0$$Ifl4rX# u t0#644 lalp2yt{-8|h|j|n|p|$x$Ifa$gd{-l x$Ifgd{-l xx$If^gd{-l p|r|z|-$x$Ifa$gd{-l kdӅ0$$Ifl4rX# u t0#644 lalp2yt{-z|||||$x$Ifa$gd{-l x$Ifgd{-l xx$If^gd{-l z|||||||}}}}}}}d~f~h~j~r~t~v~~~"jltvx|ԁrbWrrrh{-h)CJaJh{-h)6CJOJQJaJh{-h)CJOJQJaJ*h{-h)5CJOJQJ\aJnHtH*h{-h)5CJOJQJ\aJnHtH$h{-h)CJOJQJaJnHtH'h{-h)CJOJQJ\aJnHtH,h{-h)CJOJQJaJmH nHsH tH'h{-h)CJOJQJ\aJmH sH "|||-$x$Ifa$gd{-l kd0$$Ifl4rX# u t0#644 lalp2yt{-|}}}}$x$Ifa$gd{-l x$Ifgd{-l xx$If^gd{-l }}}-$x$Ifa$gd{-l kdC0$$Ifl4rX# u t0#644 lalp2yt{-}h~j~r~t~$x$Ifa$gd{-l x$Ifgd{-l Hxx$Ifgd{-l t~v~~~-$x$Ifa$gd{-l kdt0$$Ifl4rX# u t0#644 lalp2yt{-~~$x$Ifa$gd{-l x$Ifgd{-l Hxx$Ifgd{-l "-$x$Ifa$gd{-l kd0$$Ifl4rX# u t0#644 lalp2yt{-"jltv$x$Ifa$gd{-l x$Ifgd{-l Hxx$Ifgd{-l vx|-$x$Ifa$gd{-l kd֋0$$Ifl4rX# u t0#644 lalp2yt{-|*$x$Ifa$gd{-l x$Ifgd{-l $xx$If^a$gd{-l xЁ y`L3`0h{-h)56CJOJQJ\]aJnHtH'h{-h)CJOJQJ\aJnHtH0h{-h)56CJOJQJ\]aJnHtH*h{-h)CJOJQJ\]aJnHtH-h{-h)5CJOJQJ\]aJnHtH5h{-h)5CJOJQJ\]aJmHnHsHtH*h{-h)5CJOJQJ\aJnHtH$h{-h)CJOJQJaJnHtH*h{-h)5CJOJQJ\aJnHtH.$x$Ifa$gd{-l kd0$$IflrX# u t0#644 lalp2yt{-x$x$Ifa$gd{-l x$Ifgd{-l $xx$If^a$gd{-l ܁.$xx$Ifa$gd{-l kdL0$$IflrX# u t0#644 lalp2yt{-܁F/xx$Ifgd{-l kd0$$IflFX#Xu t0#6  44 lalpyt{-$xx$Ifa$gd{-l $xx$Ifa$gd{-l $xx$If^a$gd{-l xx$If^gd{-l 0$xx$Ifa$gd{-l kdH0$$IflrX# u t0#644 lalp2yt{- ~ąĮ|e|K|e2h{-h)5CJOJQJ\aJmHnHsHtH,h{-h)CJOJQJaJmH nHsH tH0h{-h)56CJOJQJ\]aJnHtH0h{-h)56CJOJQJ\]aJnHtH*h{-h)5CJOJQJ\aJnHtH$h{-h)CJOJQJaJnHtH'h{-h)CJOJQJ\aJnHtH'h{-h)CJOJQJ\aJmH sH  $xx$Ifa$gd{-l $xx$If^a$gd{-l xx$If^gd{-l 0$x$Ifa$gd{-l kdC0$$IflrX# u t0#644 lalp2yt{-$xx$Ifa$gd{-l $xx$If^a$gd{-l xx$If^gd{-l 0$x$Ifa$gd{-l kdv0$$IflrX# u t0#644 lalp2yt{-$xx$Ifa$gd{-l $x$Ifa$gd{-l $xx$If^a$gd{-l xx$If^gd{-l 0$x$Ifa$gd{-l kd0$$IflrX# u t0#644 lalp2yt{-$xx$Ifa$gd{-l $x$Ifa$gd{-l x$If^gd{-l xx$If^gd{-l ąƅ Ά:<>BDFJ¨v`L¨v`L֨v'h{-h)CJOJQJ\aJmH sH *h{-h)5CJOJQJ\aJnHtH0h{-h)56CJOJQJ\]aJnHtH0h{-h)56CJOJQJ\]aJnHtH2h{-h)5CJOJQJ\aJmHnHsHtH'h{-h)CJ\aJmH nHsH tH,h{-h)CJOJQJaJmH nHsH tH$h{-h)CJaJmH nHsH tH 0$x$Ifa$gd{-l kd0$$IflrX# u t0#644 lalp2yt{- Ά>BD$xx$Ifa$gd{-l $x$Ifa$gd{-l xx$If^gd{-l xx$If^gd{-l DFJ0$x$Ifa$gd{-l kdɕ0$$IflrX# u t0#644 lalp2yt{-J$xx$Ifa$gd{-l $x$Ifa$gd{-l $x$Ifa$gd{-l xx$If^gd{-l /$x$Ifa$gd{-l kd0$$Ifl4rX# u t0#644 lalp2yt{-6:`hjnprz ptvxررlرQ5h{-h)5CJOJQJ\]aJmHnHsHtH$h{-h)CJOJQJaJnHtH0h{-h)56CJOJQJ\]aJnHtH0h{-h)56CJOJQJ\]aJnHtH/h{-h)CJOJQJ\aJmHnHsHtHh{-h)CJaJnHtH$h{-h)CJOJQJaJnHtH'h{-h)CJOJQJ\aJnHtHhjnp$xx$Ifa$gd{-l $x$Ifa$gd{-l $xx$If^a$gd{-l $$If^a$gd{-l prz/$x$Ifa$gd{-l kd70$$Ifl4rX# u t0#644 lalp2yt{-z $xx$Ifa$gd{-l $x$Ifa$gd{-l $xx$If^a$gd{-l $$If^a$gd{-l  /$x$Ifa$gd{-l kdd0$$Ifl4rX# u t0#644 lalp2yt{-nptv$xx$Ifa$gd{-l $x$Ifa$gd{-l $xx$If^a$gd{-l $$If^a$gd{-l vx/$xx$Ifa$gd{-l kd0$$Ifl4rX# u t0#644 lalp2yt{-ʉ̉Ή։F/xx$Ifgd{-l kd̛0$$IflFX#Xu t0#6  44 lalpyt{-$xx$Ifa$gd{-l ʉ̉Ή։ ҹ|cK12h{-h)56CJOJQJaJmH nHsH tH/h{-h)CJOJQJ\aJmH nHsH tH0h{-h)56CJOJQJ\]aJnHtH$h{-h)CJOJQJaJnHtH*h{-h)5CJOJQJ\aJnHtH'h{-h)5CJOJQJaJnHtH0h{-h)56CJOJQJ\]aJnHtH*h{-h)CJOJQJ\]aJnHtH-h{-h)5CJOJQJ\]aJnHtH ։$xx$Ifa$gd{-l $xx$If^a$gd{-l $xx$If^a$gd{-l 0x$Ifgd{-l kd0$$IflrX# u t0#644 lalp2yt{- $&$x$Ifa$gd{-l $x$If^a$gd{-l $x$If^a$gd{-l &(܊ފ*,XZ^:@BFJPR\^ ͺͺͺͺͺͤͤͺͺͺu^-h{-h)5CJOJQJ\]aJnHtH5h{-h)5CJOJQJ\]aJmHnHsHtH'h{-h)CJOJQJ\aJnHtH*h{-h)5CJOJQJ\aJnHtH$h{-h)CJOJQJaJnHtH0h{-h)56CJOJQJ\]aJnHtH2h{-h)5CJOJQJ\aJmH nHsH tH &(00$x$Ifa$gd{-l kd0$$IflrX# u t0#644 lalp2yt{-0`֊ڊ܊$x$Ifa$gd{-l $x$If^a$gd{-l $x$If^a$gd{-l ܊ފ/$x$Ifa$gd{-l kd0$$Ifl4rX#` u t0#644 lalp2yt{-"$(*$x$Ifa$gd{-l $x$If^a$gd{-l $x$Ifa$gd{-l *,4/$x$Ifa$gd{-l kdŸ0$$Ifl4rX# u t0#644 lalp2yt{-4pt$x$Ifa$gd{-l $x$If^a$gd{-l $hx$If^ha$gd{-l $x$If^a$gd{-l 0$x$Ifa$gd{-l kd0$$IflrX# u t0#644 lalp2yt{-P$x$Ifa$gd{-l $xx$If^a$gd{-l $x$If^a$gd{-l 0$x$Ifa$gd{-l kd0$$IflrX# u t0#644 lalp2yt{-RVX$x$Ifa$gd{-l $xx$If^a$gd{-l $x$If^a$gd{-l XZ^0x$Ifgd{-l kd0$$IflrX# u t0#644 lalp2yt{-^:>@$xx$Ifa$gd{-l $x$Ifa$gd{-l $x$If^a$gd{-l @BF0x$Ifgd{-l kd0$$IflrX# u t0#644 lalp2yt{-FJNP$x$Ifa$gd{-l x$Ifgd{-l x$If^gd{-l PRZ/$x$Ifa$gd{-l kd0$$Ifl4rX# u t0#644 lalp2yt{-Z$x$Ifa$gd{-l x$Ifgd{-l x$If^gd{-l /$x$Ifa$gd{-l kd$0$$Ifl4rX# u t0#644 lalp2yt{-TVZ\$x$Ifa$gd{-l x$Ifgd{-l x$If^gd{-l \^f/$x$Ifa$gd{-l kdQ0$$Ifl4rX# u t0#644 lalp2yt{-f$x$Ifa$gd{-l x$Ifgd{-l x$If^gd{-l /$xx$Ifa$gd{-l kd~0$$Ifl4rX# u t0#644 lalp2yt{- .&$a$gd)kd0$$IflFX#Xu t0#6  44 lalpyt{-$x$Ifa$gd{-l $xx$Ifa$gd{-l 4̑Αޑ֒ؒFJPlкyaK8Ka%h;3x5CJOJQJ^JaJmH*sH*+hM\hYf5CJOJQJ^JaJmH sH .hM\hYf5CJOJQJ\^JaJmH sH +hM\h)5CJOJQJ^JaJmH sH 'h{-h)CJOJQJ\aJnHtH-h{-h)6CJOJQJ\]aJnHtH*h{-h)5CJOJQJ\aJnHtH2hM\h)5CJOJQJ\aJmH nHsH tH*hM\h)5OJQJ\mH nHsH tH24X|$$Ifa$gd{-l $a$gd)F/$If`gd{-l kd~0$$Ifl\P#P t0#644 lalp(yt{-‘ʑ̑Α0kdk0$$IflG\P#P t0#644 lalp(yt{-$$Ifa$gd{-l Αޑ$$Ifa$gd{-l $If`gd{-l F/$If`gd{-l kdL0$$IflG\P#P t0#644 lalp(yt{- Ғ0kd-0$$IflG\P#P t0#644 lalp(yt{-$$Ifa$gd{-l ҒԒ֒ؒ6PR`T===$ Hd((7$8$H$a$gdYf $xxa$gdYfkd0$$IflV0# t0#644 lalpyt{-$$Ifa$gd{-l RjҔԔlZ<̘ |< & F Hd((7$8$H$gdYfd((1$7$8$H$gdYf$ 0d((a$gdYf Hd((7$8$H$gdYf$d((1$7$8$H$a$gdYfd((1$7$8$H$gdYflДҔl<BhЛ|~ӻӢxfxQ8QxQ1j0h{-hYfCJOJQJU^JaJmHsH(h{-hYfCJOJQJ^JaJmHsH#h{-hYf5CJOJQJ^JaJ+h{-hYf5CJOJQJ^JaJmHsH&hM\hYf5CJOJQJ\^JaJ0hM\hYfCJOJQJ^JaJmH nHsH tH.hM\hYf5CJOJQJ\^JaJmH sH +hM\hYfCJOJQJ\^JaJmH sH +hM\h\8CJOJQJ\^JaJmH sH <BhxΛ$ H$Ifa$gd{-l ΛЛ2kd0$$Iflr0d #` t044 lap2yt{-Лԛ֛B| Hd(($Ifgd{-l $ Hd(($Ifa$gd{-l |~0kd0$$Iflgr0d #` t044 lap2yt{-~Ɯ"$(n `%$ Hd(($7$8$H$Ifa$gd{-l $ H$Ifa$gd{-l $ H$If^a$gd{-l $ Hd(($Ifa$gd{-l $ Hd(($Ifa$gd{-l $&(tvϷϋydYRD9Y+h{-hYfaJmHnHuj1hM\hqpUj9Q hM\hJqhUV hM\hJqhjhM\hJqhU(h{-hYfCJOJQJ^JaJmHsH#h{-hYf5CJOJQJ^JaJ h{-hYfCJOJQJ^JaJ4jh1h{-hYfCJOJQJU^JaJmHnHu.h{-hYf6CJOJQJ^JaJmHnHu+h{-hYfCJOJQJ^JaJmHnHu4j0h{-hYfCJOJQJU^JaJmHnHu ,PnΞ6t" Hd(($7$8$H$Ifgd{-l %$ Hd(($7$8$H$Ifa$gd{-l tv0kd։1$$Iflr0d #` t044 lap2yt{-vzr $ Hd(($Ifa$gd{-l " Hd(($7$8$H$Ifgd{-l ($ Hd(($If]^a$gd{-l $ Hd(($Ifa$gd{-l 2kdc1$$Iflr0d #` t044 lap2yt{- zԡء "·q_I>7)jeP hM\hYfUV hM\hYfjhM\hYfU+hM\hYfCJOJQJ\^JaJmHsH#hM\hYfCJOJQJ\^JaJ.hM\hYf5CJOJQJ\^JaJmHsH&hM\hYf5CJOJQJ\^JaJ h{-hYfCJOJQJ^JaJh{-hYfaJjH1hM\hYfU+h{-hYfCJOJQJ^JaJmHnHu(h{-hYfCJOJQJ^JaJmHsH#h{-hYf5CJOJQJ^JaJ $ Hd(($Ifa$gd{-l l2 Hd((7$8$H$gdYfkdY2$$Iflr0d #` t044 lap2yt{-lrzҡԡء\kd>2$$Iflruh(#Xd #4 laytYf$ Hd(($7$8$H$Ifa$gdYfء(T$ Hd(($7$8$H$Ifa$gdYf Hd(($7$8$H$IfgdYf$ Hd(($7$8$H$Ifa$gdYf & F adh$If]a^`gdYf"$&BDbdfhj¤46`Ӿ饗ӾvkdVKkvvj2hM\hqpUjGQ hM\hqpUV hM\hqpjhM\hqpU+hM\hqpCJOJQJ\^JaJmHsHji2hM\hYfUjP hM\hYfUV hM\hYf#hM\hYfCJOJQJ\^JaJ(hM\hYfCJOJQJ^JaJmHsH+hM\hYfCJOJQJ\^JaJmHsHjhM\hYfUjх2hM\hYfUBjlnx\\\\\C Hd(($7$8$H$IfgdYf$ Hd(($7$8$H$Ifa$gdYfkd֎2$$Iflruh(#Xd #4 laytYfP_C$ Hd(($7$8$H$Ifa$gdYfkdO2$$Iflruh(#Xd #4 laytYf Hd(($7$8$H$IfgdYf6`إ Hd(($7$8$H$IfgdDi Hd(($7$8$H$Ifgdqp Hd(($7$8$H$IfgdYf$ Hd(($7$8$H$Ifa$gdYf`إڥܥ4$&(龦xcT<#1hM\hDi5CJOJQJ\]^JaJmHsH.hM\hDiCJOJQJ\]^JaJmHsHhM\hDiCJaJmHsH(hM\hDiCJOJQJ^JaJmHsH.hM\hDi5>*CJOJQJ^JaJmHsH+hM\hDi5CJOJQJ^JaJmHsH.hM\hYfCJOJQJ\]^JaJmHsH(hM\hYfCJOJQJ^JaJmHsH+hM\hYfCJOJQJ\^JaJmHsH+hM\hDiCJOJQJ\^JaJmHsH إڥ4:b$&vmaaaaaXX 7$8$H$gdYf $`a$gdDi HgdDikd2$$Iflruh(#Xd #4 laytYf (* ",īʵpZD/ZD/(hM\hDiCJOJQJ^JaJmH sH +hM\hDi>*CJOJQJ^JaJmH sH +hM\hDi5CJOJQJ^JaJmH sH (h;3x5>*CJOJQJ^JaJmH*sH*.hM\hDi5>*CJOJQJ^JaJmH sH .hM\hYf5CJOJQJ\^JaJmH sH (hM\hYfCJOJQJ^JaJmHsH4hM\hYf5>*CJOJQJ\]^JaJmHsH4hM\hDi5>*CJOJQJ\]^JaJmHsH $ "gdDi$a$gdDi Hd((7$8$H$gdYf $7$8$H$a$gdYf $7$8$H$a$gdYf"ī*L~ntvxz|~ Hd((7$8$H$gd) Hd((7$8$H$gdYf$ p@ xxa$gdYf`gdDi L^`LgdDi$a$gdDi$xx`a$gdDi*nprtvܰ:鼣sZDD,.hM\hDi6CJOJQJ\^JaJmH sH +hM\h oCJOJQJ\^JaJmH sH 1hM\hDi56CJOJQJ\^JaJmH sH .hM\h)5CJOJQJ\^JaJmH sH .hM\hYf5CJOJQJ\^JaJmH sH 1j2hM\h)CJOJQJU^JaJmH sH (hM\hYfCJOJQJ^JaJmH sH .hM\hDi5CJOJQJ\^JaJmH sH +hM\hDiCJOJQJ\^JaJmH sH *ẖ< $^a$gdDi $^a$gdDigdDi$a$gdDi Hd((7$8$H$gd)´Ĵƴȴʴ̴ Hd((7$8$H$gd o Hd((7$8$H$gd) $^a$gdDi $^a$gdDi:<δҴԴεеԵиyaK5K+h{-h)CJOJQJ\^JaJnHtH*h{-h)5CJOJQJ\aJnHtH/hM\h)5CJOJQJaJmH nHsH tH'hM\h)5CJOJQJaJmHsH$hM\h)CJaJmH nHsH tH.hM\h o5CJOJQJ\^JaJmH sH .hM\h)5CJOJQJ\^JaJmH sH .hM\hDi6CJOJQJ\^JaJmH sH .hM\h o6CJOJQJ\^JaJmH sH ̴δдҴ2vε$$If]a$gd{-l $$Ifa$gd{-l gd) Hd((7$8$H$gd) Hd((7$8$H$gd o εеԵ0x$Ifgd{-l kd2$$IflrhAR# d u t0R#644 lalp2yt{-Ե xz\^`hjlt̸θҸԸָҿ|hҿhҿhҩhҿh'h{-h)CJOJQJ\aJnHtH,h{-h)CJOJQJaJmH nHsH tH*h{-h)5CJOJQJ\aJnHtH*h{-h)5CJOJQJ\aJnHtH$h{-h)CJOJQJaJnHtH'h{-h)CJOJQJ\aJmH sH 2h{-h)5CJOJQJ\aJmHnHsHtH'Ե$x$Ifa$gd{-l $x$If^a$gd{-l .$x$Ifa$gd{-l kd2$$Ifl.rhAR# d u t0R#644 lalp2yt{- $x$Ifa$gd{-l x$Ifgd{-l $ 0xx$Ifa$gd{-l -$x$Ifa$gd{-l kd2$$Ifl4rhAR# d u t0R#644 lalp2yt{-xz$x$Ifa$gd{-l x$Ifgd{-l $ 0xx$Ifa$gd{-l -$x$Ifa$gd{-l kd2$$Ifl4rhAR# d u t0R#644 lalp2yt{-$x$Ifa$gd{-l $ 0xx$Ifa$gd{-l -$x$Ifa$gd{-l kdI2$$Ifl4rhAR# d u t0R#644 lalp2yt{-^`hj$x$Ifa$gd{-l x$Ifgd{-l $ 0xx$Ifa$gd{-l jlt-$x$Ifa$gd{-l kdz2$$Ifl4rhAR# d u t0R#644 lalp2yt{-t̸θҸԸ$x$Ifa$gd{-l x$Ifgd{-l $ 0xx$Ifa$gd{-l Ըָڸ-$x$Ifa$gd{-l kd2$$Ifl4rhAR# d u t0R#644 lalp2yt{-ָڸTVZ\^fmmm]mmmNh{-h)CJOJQJaJh{-h)CJOJQJ\aJ'h{-h)CJOJQJ\aJnHtH*h{-h)5CJOJQJ\aJnHtH$h{-h)CJOJQJaJnHtH*h{-h)5CJOJQJ\aJnHtH,h{-h)CJOJQJaJmH nHsH tH'h{-h)CJOJQJ\aJmH sH 'h{-h)5CJOJQJaJnHtHڸ$x$Ifa$gd{-l x$Ifgd{-l $ 0xx$Ifa$gd{-l -$x$Ifa$gd{-l kd2$$Ifl4rhAR# d u t0R#644 lalp2yt{-TVZ\$x$Ifa$gd{-l x$Ifgd{-l xx$If^gd{-l \^f-$x$Ifa$gd{-l kd2$$Ifl4rhAR# d u t0R#644 lalp2yt{-f$x$Ifa$gd{-l x$Ifgd{-l xx$If^gd{-l -$x$Ifa$gd{-l kdL2$$Ifl4rhAR# d u t0R#644 lalp2yt{-$x$Ifa$gd{-l x$Ifgd{-l xx$If^gd{-l -$x$Ifa$gd{-l kd}2$$Ifl4rhAR# d u t0R#644 lalp2yt{-$x$Ifa$gd{-l x$Ifgd{-l Hxx$Ifgd{-l :PRThjlnprv׼v`L`3v`0h{-h)56CJOJQJ\]aJnHtH'h{-h)CJOJQJ\aJnHtH*h{-h)5CJOJQJ\aJnHtH0h{-h)56CJOJQJ\]aJnHtH*h{-h)CJOJQJ\]aJnHtH-h{-h)5CJOJQJ\]aJnHtH5h{-h)5CJOJQJ\]aJmHnHsHtH*h{-h)5CJOJQJ\aJnHtH$h{-h)CJOJQJaJnHtH F.$xx$Ifa$gd{-l kd2$$IflrhAR# d u t0R#644 lalp2yt{-FPRTZF/xx$Ifgd{-l kd2$$IflFAR#u t0R#6  44 lalpyt{-$xx$Ifa$gd{-l Zjlnp$xx$Ifa$gd{-l $xx$If^a$gd{-l xx$If^gd{-l prv0$xx$Ifa$gd{-l kd2$$IflrAR# u t0R#644 lalp2yt{-vtxz|bjlnr^bdfj.Į|e|K|e2h{-h)5CJOJQJ\aJmHnHsHtH,h{-h)CJOJQJaJmH nHsH tH0h{-h)56CJOJQJ\]aJnHtH0h{-h)56CJOJQJ\]aJnHtH*h{-h)5CJOJQJ\aJnHtH$h{-h)CJOJQJaJnHtH'h{-h)CJOJQJ\aJnHtH'h{-h)CJOJQJ\aJmH sH vtxz$xx$Ifa$gd{-l $xx$If^a$gd{-l xx$If^gd{-l z|0$x$Ifa$gd{-l kd2$$IflrAR# u t0R#644 lalp2yt{-bjl$xx$Ifa$gd{-l $xx$If^a$gd{-l xx$If^gd{-l lnr0$x$Ifa$gd{-l kd2$$IflrAR# u t0R#644 lalp2yt{-r^bd$xx$Ifa$gd{-l $x$Ifa$gd{-l $xx$If^a$gd{-l xx$If^gd{-l dfj0$x$Ifa$gd{-l kd 2$$IflrAR# u t0R#644 lalp2yt{-jfnp$xx$Ifa$gd{-l $x$Ifa$gd{-l x$If^gd{-l xx$If^gd{-l .0dfnprv8bfhj¨v`L¨v`L֨v'h{-h)CJOJQJ\aJmH sH *h{-h)5CJOJQJ\aJnHtH0h{-h)56CJOJQJ\]aJnHtH0h{-h)56CJOJQJ\]aJnHtH2h{-h)5CJOJQJ\aJmHnHsHtH'h{-h)CJ\aJmH nHsH tH,h{-h)CJOJQJaJmH nHsH tH$h{-h)CJaJmH nHsH tHprv0$x$Ifa$gd{-l kd2$$IflrAR# u t0R#644 lalp2yt{-v8$xx$Ifa$gd{-l $x$Ifa$gd{-l xx$If^gd{-l xx$If^gd{-l 0$x$Ifa$gd{-l kd92$$IflrAR# u t0R#644 lalp2yt{-bfh$xx$Ifa$gd{-l $x$Ifa$gd{-l $x$Ifa$gd{-l xx$If^gd{-l hjr/$x$Ifa$gd{-l kdl2$$Ifl4rAR# u t0R#644 lalp2yt{-jrRررlرQ5h{-h)5CJOJQJ\]aJmHnHsHtH$h{-h)CJOJQJaJnHtH0h{-h)56CJOJQJ\]aJnHtH0h{-h)56CJOJQJ\]aJnHtH/h{-h)CJOJQJ\aJmHnHsHtHh{-h)CJaJnHtH$h{-h)CJOJQJaJnHtH'h{-h)CJOJQJ\aJnHtHr$xx$Ifa$gd{-l $x$Ifa$gd{-l $xx$If^a$gd{-l $$If^a$gd{-l /$x$Ifa$gd{-l kd2$$Ifl4rAR# u t0R#644 lalp2yt{-$xx$Ifa$gd{-l $x$Ifa$gd{-l $xx$If^a$gd{-l $$If^a$gd{-l /$x$Ifa$gd{-l kd2$$Ifl4rAR# u t0R#644 lalp2yt{- $xx$Ifa$gd{-l $x$Ifa$gd{-l $xx$If^a$gd{-l $$If^a$gd{-l ^/$xx$Ifa$gd{-l kd2$$Ifl4rAR# u t0R#644 lalp2yt{-^hjltF/xx$Ifgd{-l kd<2$$IflFAR#u t0R#6  44 lalpyt{-$xx$Ifa$gd{-l Rhjltҹ|cK12h{-h)56CJOJQJaJmH nHsH tH/h{-h)CJOJQJ\aJmH nHsH tH0h{-h)56CJOJQJ\]aJnHtH$h{-h)CJOJQJaJnHtH*h{-h)5CJOJQJ\aJnHtH'h{-h)5CJOJQJaJnHtH0h{-h)56CJOJQJ\]aJnHtH*h{-h)CJOJQJ\]aJnHtH-h{-h)5CJOJQJ\]aJnHtH t$xx$Ifa$gd{-l $xx$If^a$gd{-l $xx$If^a$gd{-l 0x$Ifgd{-l kd2$$IflrAR# u t0R#644 lalp2yt{-$x$Ifa$gd{-l $x$If^a$gd{-l $x$If^a$gd{-l z|46HD:<VXͺͺͺͺͺͤͤͺͺͺu^-h{-h)5CJOJQJ\]aJnHtH5h{-h)5CJOJQJ\]aJmHnHsHtH'h{-h)CJOJQJ\aJnHtH*h{-h)5CJOJQJ\aJnHtH$h{-h)CJOJQJaJnHtH0h{-h)56CJOJQJ\]aJnHtH2h{-h)5CJOJQJ\aJmH nHsH tH 0$x$Ifa$gd{-l kd2$$IflrAR# u t0R#644 lalp2yt{-txz$x$Ifa$gd{-l $x$If^a$gd{-l $x$If^a$gd{-l z|/$x$Ifa$gd{-l kd2$$Ifl4rAR# ` u t0R#644 lalp2yt{-$x$Ifa$gd{-l $x$If^a$gd{-l $x$Ifa$gd{-l /$x$Ifa$gd{-l kd22$$Ifl4rAR#  u t0R#644 lalp2yt{-$x$Ifa$gd{-l $x$If^a$gd{-l $hx$If^ha$gd{-l $x$If^a$gd{-l 0$x$Ifa$gd{-l kdm2$$IflrAR# u t0R#644 lalp2yt{-.24$x$Ifa$gd{-l $xx$If^a$gd{-l $x$If^a$gd{-l 46>0$x$Ifa$gd{-l kdh2$$IflrAR# u t0R#644 lalp2yt{->$x$Ifa$gd{-l $xx$If^a$gd{-l $x$If^a$gd{-l 0x$Ifgd{-l kdc2$$IflrAR# u t0R#644 lalp2yt{-FH$xx$Ifa$gd{-l $x$Ifa$gd{-l $x$If^a$gd{-l 0x$Ifgd{-l kd^2$$IflrAR# u t0R#644 lalp2yt{-D$x$Ifa$gd{-l x$Ifgd{-l x$If^gd{-l /$x$Ifa$gd{-l kdY2$$Ifl4rAR# u t0R#644 lalp2yt{-248:$x$Ifa$gd{-l x$Ifgd{-l x$If^gd{-l :<D/$x$Ifa$gd{-l kd2$$Ifl4rAR#  u t0R#644 lalp2yt{-D$x$Ifa$gd{-l x$Ifgd{-l x$If^gd{-l /$x$Ifa$gd{-l kd2$$Ifl4rAR#  u t0R#644 lalp2yt{-NPTV$x$Ifa$gd{-l x$Ifgd{-l x$If^gd{-l VX/$xx$Ifa$gd{-l kd2$$Ifl4rAR#  u t0R#644 lalp2yt{-.&$a$gd)kd)2$$IflFAR#u t0R#6  44 lalpyt{-$x$Ifa$gd{-l $xx$Ifa$gd{-l H^jl|t кw_J_4+hM\hYf5CJOJQJ^JaJmH sH (h;3x5CJOJQJ\^JaJmH sH .hM\hYf5CJOJQJ\^JaJmH sH .hM\h)5CJOJQJ\^JaJmH sH 'h{-h)CJOJQJ\aJnHtH-h{-h)6CJOJQJ\]aJnHtH*h{-h)5CJOJQJ\aJnHtH2hM\h)5CJOJQJ\aJmH nHsH tH*hM\h)5OJQJ\mH nHsH tH&6F$$Ifa$gd{-l $a$gd)FH^F/$If`gd{-l kd2$$Ifl\h#h t0#644 lalp(yt{-^`hjl0kd2$$IflG\h#h t0#644 lalp(yt{-$$Ifa$gd{-l l|~$$Ifa$gd{-l $If`gd{-l F/$If`gd{-l kd2$$IflG\h#h t0#644 lalp(yt{-p0kd2$$IflG\h#h t0#644 lalp(yt{-$$Ifa$gd{-l prtvxz|~`LLLLLL Hd((7$8$H$gd)kd~2$$IflV0# t0#644 lalpyt{-$$Ifa$gd{-l 0. Hd((7$8$H$gdYf$d((1$7$8$H$a$gdYfd((1$7$8$H$gdYf$ Hd((7$8$H$a$gdYf Hd((7$8$H$gd) 2TV`v<Jl ־|d||O60hM\hYfCJOJQJ^JaJmH nHsH tH(hM\hYfCJOJQJ^JaJmH sH .hM\hYf5CJ OJQJ\^JaJmH sH +hM\hYfCJOJQJ\^JaJmH sH +hM\h oCJOJQJ\^JaJmH sH +hM\h\8CJOJQJ\^JaJmH sH .hM\hYf5CJOJQJ\^JaJmH sH +hM\hYf5CJOJQJ^JaJmH sH %h;3x5CJOJQJ^JaJmH*sH*.P4xx$d((1$7$8$H$a$gdYf$d ((1$7$8$H$a$gdYf$ 0d((a$gdYf$d((1$7$8$H$a$gdYf 0xx|.068:<~ζxqfqf[fqfqfPfxj3hM\h5nUj3hM\hYfUjhM\hYfU hM\hYf#hM\hYfCJOJQJ\^JaJ,j/2hM\hYfCJOJQJU\^JaJ(hM\hYfCJOJQJ^JaJmH sH .hM\hYf5CJOJQJ\^JaJmH sH 0hM\hYfCJOJQJ^JaJmH nHsH tH0hM\h%jNCJOJQJ^JaJmH nHsH tHJfhlnp֯֯{eM2e4j14h{-hYfCJOJQJU^JaJmHnHu.h{-hYf6CJOJQJ^JaJmHnHu+h{-hYfCJOJQJ^JaJmHnHu4j4h{-hYfCJOJQJU^JaJmHnHu1j\3h{-hYfCJOJQJU^JaJmHsH(h{-hYfCJOJQJ^JaJmHsH#h{-hYf5CJOJQJ^JaJ+h{-hYf5CJOJQJ^JaJmHsH&hM\hYf5CJOJQJ\^JaJ&H$ H$Ifa$gd{-l HJ2kdw3$$Iflr0| #` | t044 lap2yt{-JNdfn Hd(($Ifgd{-l ($ Hd(($If]^a$gd{-l $ Hd(($Ifa$gd{-l 0kd4$$Iflgr0| #` | t044 lap2yt{-4jlp ,L~~%$ Hd(($7$8$H$Ifa$gd{-l $ H$Ifa$gd{-l $ Hd(($Ifa$gd{-l $ Hd(($Ifa$gd{-l ,.NPRTVX(*@BDbdfhjϾ|aϾVOA6VjB5hM\hYfUjP hM\hYfUV hM\hYfjhM\hYfU4j 4h{-hYfCJOJQJU^JaJmHnHu4jZ}4h{-hYfCJOJQJU^JaJmHnHu(h{-hYfCJOJQJ^JaJmHsH#h{-hYf5CJOJQJ^JaJ h{-hYfCJOJQJ^JaJ+h{-hYfCJOJQJ^JaJmHnHu4jZ4h{-hYfCJOJQJU^JaJmHnHuLl," Hd(($7$8$H$Ifgd{-l ,.0kdq|4$$Iflr0| #` | t044 lap2yt{-.2NPTX( Hd(($Ifgd{-l " Hd(($7$8$H$Ifgd{-l $ Hd(($Ifa$gd{-l (*2kd]~5$$Iflr0| #` | t044 lap2yt{-*.@Bj Hd(($Ifgd{-l $ Hd(($Ifa$gd{-l j$&4nRTVɵshaSHhs/s1j#BhM\hYfCJOJQJU^JaJmHsHjMz8hM\hYfUjبP hM\hYfUV hM\hYfjhM\hYfU(hM\hYfCJOJQJ^JaJmHsH.hM\hYf5CJOJQJ\^JaJmHsH)hM\hYf5>*CJOJQJ\^JaJ&hM\hYf5CJOJQJ\^JaJ&hM\h o5CJOJQJ\^JaJ#h{-hYf5CJOJQJ^JaJ h{-hYfCJOJQJ^JaJ&2 Hd((7$8$H$gdYfkdx8$$Iflr0| #` | t044 lap2yt{-&,4VncN$ H$7$8$H$Ifa$gdYfkdy8$$Iflr X# 4#4 laytYf$ H$7$8$H$Ifa$gdYf0& H$7$8$H$IfgdYf $7$8$H$IfgdYf $If^gdYf$ H$7$8$H$Ifa$gdYf&(,RVzvaLa<$$If^a$gdYf$ H$7$8$H$Ifa$gdYf$ H$7$8$H$Ifa$gdYfkdQ#B$$IflJr X# 4#4 laytYfzdO:O$ H$7$8$H$Ifa$gdYf$ H$7$8$H$Ifa$gdYfkdU.B$$IflJr X# 4#4 laytYf H$7$8$H$IfgdYf$TVXpXOF: $`a$gd o Hgd o 7$8$H$gdYfkd.B$$IflJr X# 4#4 laytYf H$7$8$H$IfgdYf $$Ifa$gdYfVX^npи{`K6+hM\hYfmH sH (hM\hYfCJ OJQJ^JaJmHsH(hM\hYfCJOJQJ^JaJmHsH4hM\hYf5>*CJOJQJ\]^JaJmHsH1hM\h o5CJOJQJ\]^JaJmHsHhM\h oCJaJmHsH(hM\h oCJOJQJ^JaJmHsH.hM\h o5>*CJOJQJ^JaJmHsH+hM\h o5CJOJQJ^JaJmHsH1hM\hYf5CJOJQJ\]^JaJmHsH p*p$a$gd o$xx`a$gdJegd o$a$gd o Hd((7$8$H$gdYf $7$8$H$a$gdYf 7$8$H$gdYf 7$8$H$gd o $`a$gd oӻ襏zdO9!.hM\h o5CJOJQJ\^JaJmH sH +hM\h oCJOJQJ\^JaJmH sH (hM\h oCJOJQJ^JaJmH sH +hM\h o>*CJOJQJ^JaJmH sH (hM\hJeCJOJQJ^JaJmH sH +hM\hJe>*CJOJQJ^JaJmH sH +hM\h o5CJOJQJ^JaJmH sH .hM\hJe5>*CJOJQJ^JaJmH sH (h;3x5>*CJOJQJ^JaJmH*sH*.hM\h o5>*CJOJQJ^JaJmH sH ,.VZRTVX|к{lT>)(hM\h>CJOJQJ^JaJmH sH +hM\h>6CJOJQJ^JaJmH sH .hM\h>6>*CJOJQJ^JaJmH sH hM\h>CJaJmH sH %j/BhM\h/CJUaJmH sH +hM\h/CJOJQJ\^JaJmH sH +hM\hJeCJOJQJ\^JaJmH sH +hM\h oCJOJQJ\^JaJmH sH .hM\h o5CJOJQJ\^JaJmH sH .hM\hJe5CJOJQJ\^JaJmH sH 0bRTX| $7$8$H$a$gd> $7$8$H$a$gdYf$ p@ xxa$gdYf $xxa$gd>$pxx^pa$gd> $xxa$gd>gdJe`gd o L^`Lgd olnZFHz|BսvbN6 *h{-h>5CJOJQJ\aJnHtH/hM\h>5CJOJQJaJmH nHsH tH'hM\h>5CJOJQJaJmHsH'hM\h/5CJOJQJaJmH sH .hM\h/6CJOJQJ\^JaJmH sH +hM\h/CJOJQJ\^JaJmH sH 1hM\h/56CJOJQJ\^JaJmH sH .hM\h/5CJOJQJ\^JaJmH sH hM\h>mH sH hM\hYfmH sH (hM\hYfCJOJQJ^JaJmH sH ln"T: Z$a$gd/ $^a$gd/ $^a$gd/gd/$a$gd/ $7$8$H$a$gd> "$&(*,.02468:<>@BDFHz| $d a$gd>gd>$a$gd/|B$$If]a$gd{-l $$Ifa$gd{-l BDH0(($Ifgd{-l kdxLB$$IflrhAR# d u t0R#644 lalp2yt{-BDHZ\^`bdh,0248Zbdfln>@ӹӒ|hӒ|ӥQӒ|hh|ӥ,h{-h>CJOJQJaJmH nHsH tH'h{-h>CJOJQJ\aJnHtH*h{-h>5CJOJQJ\aJnHtH$h{-h>CJOJQJaJnHtH'h{-h>CJOJQJ\aJmH sH 2h{-h>5CJOJQJ\aJmHnHsHtH*h{-h>5CJOJQJ\aJnHtH+h{-h>CJOJQJ\^JaJnHtHH\^`b$(($Ifa$gd{-l $(($If^a$gd{-l bdh.$(($Ifa$gd{-l kdsMB$$Ifl.rhAR# d u t0R#644 lalp2yt{-h,02$(($Ifa$gd{-l (($Ifgd{-l $ 0x(($Ifa$gd{-l 248.$(($Ifa$gd{-l kdrNB$$IflrhAR# d u t0R#644 lalp2yt{-8Zbd$(($Ifa$gd{-l (($Ifgd{-l $ 0x(($Ifa$gd{-l dfn-$(($Ifa$gd{-l kdOB$$Ifl4rhAR# d u t0R#644 lalp2yt{-n$(($Ifa$gd{-l (($Ifgd{-l $ 0x(($Ifa$gd{-l -$(($Ifa$gd{-l kdPB$$Ifl4rhAR# d u t0R#644 lalp2yt{->@HJ$(($Ifa$gd{-l $ 0x(($Ifa$gd{-l @HJLT (*,0DHJLTخخ„mm]mh{-h>CJOJQJ\aJ,h{-h>CJOJQJaJmH nHsH tH'h{-h>5CJOJQJaJnHtH*h{-h>5CJOJQJ\aJnHtH'h{-h>CJOJQJ\aJmH sH *h{-h>5CJOJQJ\aJnHtH$h{-h>CJOJQJaJnHtH'h{-h>CJOJQJ\aJnHtH$JLT-$(($Ifa$gd{-l kd RB$$Ifl4rhAR# d u t0R#644 lalp2yt{-T$(($Ifa$gd{-l (($Ifgd{-l $ 0x(($Ifa$gd{-l -$(($Ifa$gd{-l kdCJaJh{-h>6CJOJQJaJh{-h>CJOJQJaJ*h{-h>5CJOJQJ\aJnHtH*h{-h>5CJOJQJ\aJnHtH$h{-h>CJOJQJaJnHtH'h{-h>CJOJQJ\aJnHtH,h{-h>CJOJQJaJmH nHsH tH'h{-h>CJOJQJ\aJmH sH "RTX-$(($Ifa$gd{-l kd?YB$$Ifl4rhAR# d u t0R#644 lalp2yt{-X "$(($Ifa$gd{-l (($Ifgd{-l x(($If^gd{-l "$,-$(($Ifa$gd{-l kd~ZB$$Ifl4rhAR# d u t0R#644 lalp2yt{-, $(($Ifa$gd{-l (($Ifgd{-l H(($Ifgd{-l -$(($Ifa$gd{-l kd[B$$Ifl4rhAR# d u t0R#644 lalp2yt{-$(($Ifa$gd{-l (($Ifgd{-l H(($Ifgd{-l -$(($Ifa$gd{-l kd\B$$Ifl4rhAR# d u t0R#644 lalp2yt{- $(($Ifa$gd{-l (($Ifgd{-l H(($Ifgd{-l -$(($Ifa$gd{-l kd^B$$Ifl4rhAR# d u t0R#644 lalp2yt{-"&($(($Ifa$gd{-l (($Ifgd{-l $(($If^a$gd{-l "&(*.h~y`L3`0h{-h>56CJOJQJ\]aJnHtH'h{-h>CJOJQJ\aJnHtH0h{-h>56CJOJQJ\]aJnHtH*h{-h>CJOJQJ\]aJnHtH-h{-h>5CJOJQJ\]aJnHtH5h{-h>5CJOJQJ\]aJmHnHsHtH*h{-h>5CJOJQJ\aJnHtH$h{-h>CJOJQJaJnHtH*h{-h>5CJOJQJ\aJnHtH(*..$(($Ifa$gd{-l kdP_B$$IflrhAR# d u t0R#644 lalp2yt{-.$(($Ifa$gd{-l (($Ifgd{-l $(($If^a$gd{-l t.$(($Ifa$gd{-l kd`B$$IflrhAR# d u t0R#644 lalp2yt{-t~F/(($Ifgd{-l kdaB$$IflFAR#u t0R#6  44 lalpyt{-$(($Ifa$gd{-l $(($Ifa$gd{-l $(($If^a$gd{-l (($If^gd{-l 0$(($Ifa$gd{-l kdbB$$IflrAR# u t0R#644 lalp2yt{-,. > Į|e|K|7'h{-h>CJOJQJ\aJmH sH 2h{-h>5CJOJQJ\aJmHnHsHtH,h{-h>CJOJQJaJmH nHsH tH0h{-h>56CJOJQJ\]aJnHtH0h{-h>56CJOJQJ\]aJnHtH*h{-h>5CJOJQJ\aJnHtH$h{-h>CJOJQJaJnHtH'h{-h>CJOJQJ\aJnHtH'h{-h>CJOJQJ\aJmH sH .$(($Ifa$gd{-l $(($If^a$gd{-l (($If^gd{-l 0$(($Ifa$gd{-l kd~cB$$IflrAR# u t0R#644 lalp2yt{- $(($Ifa$gd{-l $(($If^a$gd{-l (($If^gd{-l 0$(($Ifa$gd{-l kddB$$IflrAR# u t0R#644 lalp2yt{-$(($Ifa$gd{-l $(($If^a$gd{-l x(($If^gd{-l 0$(($Ifa$gd{-l kdeB$$IflrAR# u t0R#644 lalp2yt{->  $(($Ifa$gd{-l (($If^gd{-l x(($If^gd{-l > f h    z     0  ¨v`L¨v`L5,h{-h>CJOJQJaJmH nHsH tH'h{-h>CJOJQJ\aJmH sH *h{-h>5CJOJQJ\aJnHtH0h{-h>56CJOJQJ\]aJnHtH0h{-h>56CJOJQJ\]aJnHtH2h{-h>5CJOJQJ\aJmHnHsHtH'h{-h>CJ\aJmH nHsH tH$h{-h>CJaJmH nHsH tH,h{-h>CJOJQJaJmH nHsH tH  0$(($Ifa$gd{-l kdfB$$IflrAR# u t0R#644 lalp2yt{- z  $(($Ifa$gd{-l (($If^gd{-l x(($If^gd{-l  0$(($Ifa$gd{-l kdhB$$IflrAR# u t0R#644 lalp2yt{- 0  $(($Ifa$gd{-l $(($Ifa$gd{-l x(($If^gd{-l    ( 0 2 6 8 : B R \ ~  L R T X Z \ d f   κmκ^^mκKm$h{-h>CJOJQJaJnHtHh{-h>CJOJQJaJ/h{-h>CJOJQJ\aJmHnHsHtH$h{-h>CJOJQJaJnHtHh{-h>CJaJnHtH$h{-h>CJOJQJaJnHtH'h{-h>CJOJQJ\aJnHtH0h{-h>56CJOJQJ\]aJnHtH0h{-h>56CJOJQJ\]aJnHtH  /$(($Ifa$gd{-l kd7iB$$Ifl4rAR# u t0R#644 lalp2yt{- 0 2 6 8 $(($Ifa$gd{-l $(($If^a$gd{-l $(($If^a$gd{-l 8 : B /$(($Ifa$gd{-l kdrjB$$Ifl4rAR# u t0R#644 lalp2yt{-B R T X Z $(($Ifa$gd{-l $(($If^a$gd{-l Z \ d /$(($Ifa$gd{-l kdkB$$Ifl4rAR# u t0R#644 lalp2yt{-d   $(($Ifa$gd{-l $(($Ifa$gd{-l $(($If^a$gd{-l  /$(($Ifa$gd{-l kdlB$$Ifl4rAR# u t0R#644 lalp2yt{- (6:<>@DpͷtaHt0/h{-h>CJOJQJ\aJmH nHsH tH0h{-h>56CJOJQJ\]aJnHtH$h{-h>CJOJQJaJnHtH*h{-h>5CJOJQJ\aJnHtH'h{-h>5CJOJQJaJnHtH0h{-h>56CJOJQJ\]aJnHtH*h{-h>CJOJQJ\]aJnHtH-h{-h>5CJOJQJ\]aJnHtH5h{-h>5CJOJQJ\]aJmHnHsHtH (F/(($Ifgd{-l kdnB$$IflFAR#u t0R#6  44 lalpyt{-$(($Ifa$gd{-l (8:<>$(($Ifa$gd{-l $(($If^a$gd{-l $(($If^a$gd{-l >@D0(($Ifgd{-l kdnB$$IflrAR# u t0R#644 lalp2yt{-Dprvx$(($Ifa$gd{-l $(($If^a$gd{-l $(($If^a$gd{-l prxz.0|~fh H̳vv[5h{-h>5CJOJQJ\]aJmHnHsHtH'h{-h>CJOJQJ\aJnHtH*h{-h>5CJOJQJ\aJnHtH$h{-h>CJOJQJaJnHtH0h{-h>56CJOJQJ\]aJnHtH2h{-h>5CJOJQJ\aJmH nHsH tH2h{-h>56CJOJQJaJmH nHsH tHxz0$(($Ifa$gd{-l kdoB$$IflrAR# u t0R#644 lalp2yt{-(,.$(($Ifa$gd{-l $(($If^a$gd{-l $(($If^a$gd{-l .08/$(($Ifa$gd{-l kdpB$$Ifl4rAR# ` u t0R#644 lalp2yt{-8tvz|$(($Ifa$gd{-l $(($If^a$gd{-l $(($Ifa$gd{-l |~/$(($Ifa$gd{-l kdqB$$Ifl4rAR#  u t0R#644 lalp2yt{-`df$(($Ifa$gd{-l $(($If^a$gd{-l $h(($If^ha$gd{-l $(($If^a$gd{-l fhp0$(($Ifa$gd{-l kd8sB$$IflrAR# u t0R#644 lalp2yt{-p$(($Ifa$gd{-l $(($If^a$gd{-l $(($If^a$gd{-l 0$(($Ifa$gd{-l kd3tB$$IflrAR# u t0R#644 lalp2yt{->$(($Ifa$gd{-l $(($If^a$gd{-l $(($If^a$gd{-l 0(($Ifgd{-l kd.uB$$IflrAR# u t0R#644 lalp2yt{-$(($Ifa$gd{-l $(($Ifa$gd{-l $(($If^a$gd{-l 0(($Ifgd{-l kd)vB$$IflrAR# u t0R#644 lalp2yt{-$(($Ifa$gd{-l (($Ifgd{-l (($If^gd{-l /$(($Ifa$gd{-l kd$wB$$Ifl4rAR# u t0R#644 lalp2yt{-$(($Ifa$gd{-l (($Ifgd{-l (($If^gd{-l /$(($Ifa$gd{-l kd_xB$$Ifl4rAR#  u t0R#644 lalp2yt{-$(($Ifa$gd{-l (($Ifgd{-l (($If^gd{-l /$(($Ifa$gd{-l kdyB$$Ifl4rAR#  u t0R#644 lalp2yt{- $(($Ifa$gd{-l (($Ifgd{-l (($If^gd{-l  T/$(($Ifa$gd{-l kdzB$$Ifl4rAR#  u t0R#644 lalp2yt{-T^`bdF>>>$a$gd>kd{B$$IflFAR#u t0R#6  44 lalpyt{-$(($Ifa$gd{-l H^`bd 0<>NZ(*0ռv_Kv_Kv_Kv@5hM\ho mH sH hM\h>mH sH 'h{-h>CJOJQJ\aJnHtH-h{-h>6CJOJQJ\]aJnHtH*h{-h>5CJOJQJ\aJnHtH2hM\h>5CJOJQJ\aJmH nHsH tH*hM\h>5OJQJ\mH nHsH tH0h{-h>56CJOJQJ\]aJnHtH$h{-h>CJOJQJaJnHtH-h{-h>5CJOJQJ\]aJnHtH$$Ifa$gd{-l F/$If`gd{-l kd|B$$Ifl\8e#8h' t0#644 lalp(yt{- 0kd}B$$IflG\8e#8h' t0#644 lalp(yt{-$$Ifa$gd{-l 02:<$$Ifa$gd{-l $If`gd{-l <>NF/$If`gd{-l kd~B$$IflG\8e#8h' t0#644 lalp(yt{-NPXZ\$0kdhB$$IflG\8e#8h' t0#644 lalp(yt{-$$Ifa$gd{-l $&(*,.0`THHH $7$8$H$a$gdo $7$8$H$a$gd>kdIB$$IflV0e#e' t0#644 lalpyt{-$$Ifa$gd{-l 0VXzd<\ $7$8$H$a$gdo $d8<<a$gdo $ `8^8`a$gdo $ \^`\a$gdo $ 00^0a$gdo $0 ^0` a$gdo $a$gdo l0VXb6n<dln<DFҹҤҹudRdudRdudRdu#hM\ho 6CJOJQJ^JaJ hM\ho CJOJQJ^JaJ(hM\ho CJOJQJ^JaJnHtH3hM\ho 6CJOJQJ^JaJmHnHsHtH(hM\ho CJOJQJ^JaJmHsH0hM\ho CJOJQJ^JaJmHnHsHtH+hM\ho 6CJOJQJ^JaJmHsH.hM\ho 5CJOJQJ\^JaJmH sH `\j<R    & Ӿ驖kd\X\X\X\XNHNHDNHh) h)0Jjh)0JUh{-jh{-U hM\ho +hM\ho 56B*OJQJ^JaJph(hM\ho 5B*OJQJ^JaJph%hM\ho B*OJQJ^JaJph(hM\ho CJOJQJ^JaJnHtH(hM\ho CJOJQJ^JaJnHtH+hM\ho 6CJOJQJ^JaJnHtH+hM\ho 6CJOJQJ^JaJnHtH   0 2 4 F H J   $7$8$H$a$gdo gdHu &`#$gd &`#$gdYf& ( , . 0 4 6 B D F J v   ͽ๲ hM\ho h{-h)CJOJQJaJmHsH$hYh)CJOJQJaJmHsHh) h)0Jh;3x0JmHnHujh)0JU? 00&P 1}0:pYf. A!"n#n$n% n#s\aY) dvPNG IHDRpsRGB pHYs+tEXtSoftwareMicrosoft Office5qIDATx^wdu @L {(oIzkgVOzjԢ$I%*+{$n&2bDV79{/忄ʣr*Wr gdVUUU8=fKP :΄rlVSS ީׇ~O??YUQ 5P0fl L7Ƚ<؏wWczcNu&u_v]ѕmHVz*ۯ+$.LܛL\ Vzy+;plṾ&z̘d/L mɪ_X Wˡp[Z¶m†CCS'Ъ)ˉ6ݺ^~+@a^w-zғf&$Yt /p–-[֭[VþCCC}( DSBBFZf-[Wldx0G OiPd2>c_}6*@qaCo& t'>1|>o+) χw~;<3X,P[3Y}^}}}UH4ɚihh'þ֏9|nmnHnU>W`¤LŪXՓ&´={† @8/ rJv-?pӥP}%h*}`p`ill mmm\zeВY붖Ut7~KPH[ /CAVp WFGGCb!cS@dŋm777۾T.]rkB3i^^}011î]=BH> `hϴw[q\nTt^(aJpG?i`1 ^+Bi:L1LX2pXn]x䑇ɓ'äֱ>u Nw}0k -C{{aL8"){ڬ@ pw@ȭeR0>` kq42,І\1eMH2aԸePjq1Y!-{1-Kպ&} 0rW0b`!WIf+|s6|[) ۷@GAK0*0S}3: ^X h7z-;fb5Ν ]]a}WtؾCk|ɉp샣ҥKa-aݡk]L5 ͪ |8ƍ>* |TZ:N, M2Ր],a4'jed~RV#*\p4ԔMxϠJiez&QԤ@KHRTnP>&h\ jB^ܒ:=&&1l gq̙/Mݻ+dg[r<Ǐ8IggY';0P%"PN Hٽ{w!^ *uK0HKHYǕpXSM6F1(Аd*,`yLM( s֋";I]/<t44Ơds?w&L ̓ab^$^`.>LZVv+ <'l8\>G+Ãqlc&( p^/ľHRdĢk1{p~;//T=2}mH]XCJsyNu)2<` a"RMd4 Tr+R+4+CSjF[BmUNRdpo=BW< 4, ɬRž}1Fpxeޫ~9@`5PX:>kp^cS \?f@ftkh WeկN#Rp>{q Q^z9|k_ rr"ye,ԩ^,ײ2 %$"T+ae9w!鶸FQVG2)e]ZZeFF$ 0E9T6oYLh )kj\{Ų6i3bBD"hVvr6VR 5*^& z'lQ,;wq#Cphx1%[(\,QZfI؄b)u\dn@{-=*@*Uh%f 8Zd`HK石¾;-n0r.|a*Dvg&o`yG Yy,)"qmX ]cl [h!h;WI>ߞ0/Ii T&_.HY=%fR:ԅܤ㲖Bgd<7GlVRI9 l z FFJi`mT%Q=AW,)\M񭥭Yְe&YIc 'vBuJF+[Tq?tLe5o{Z{W:/mxfMHVyݙ"Fb>M}nrM*MdT˷ +``ZqZI_^MX.IkcQ Zg41 fksEEjl߿{RNU/tSQFF^LN!)B0tkhC @Zbu"pVMjlp{zTrJ:q29X#& U>!ȥ7uu5 DBd7W#ҹ(l53LiD!V!KCړ4@o&&D%eb! Τcǵ% ^ho˱W{y?69B(<5IfD"{[oNOve0HA|`|x)֭ƒldH{T6*^ ;|I+ W2&Ј&,j\pOdq@ֲSn\" 0FU0BEU3tXAazZgB`zA&5"H?g^ bQg:Mn{5"~'ժ`*@gY.6k ]p9\fbQ1s|OAI}°YWTdŗ#IQү m.͉ JxYx[FTH;ևםteP 9#ں7;u1 Z!V~ݶqKxþJ'X5}W% YyؔvF[w&ڌIYCѱ6*N@ gRb A^&,F@frs|EuOE[mLFV@kn 㙧t &f2O׍MM@Z]kJ'2c4ڔnm鐋tŽ74KIZ Y+wbՏ7&VӁy|F`??韆ۿ ?T]=`eE40L $3a} V1UҶ7 nۺ)҃ ,BlԓGGO}J ~Fbg7>pYXS i&&U}y*th;Ɩ0ƔerlP[Eib][)[؁H,Da))U !v 坔I=\jsrղ "Ş,dwJ?9u1RΙmU_'5 iN*TR|<MIV 9@ideTݒԴ`U6j-R}U,o~}V.$ eQg?3L0`B5Tle[ ۷7 gNKNΖz=f͚)Rveu'dMSoMDj/pf˲^4 % T+4*\w!,MLY/*3*r٤ҿ.A]߄c@1a!, I|I5&[)ԈH5].Å)6kU S Fkhu~\,VQ& E{FNy`D1=5* >] sfxkxSkOq C*9Ϡx[ ,&R:V,ɺ3 DPXv '. ;<4*}HncbT>+૯׹!qF2E`l߬J{,ի31f7Y{Ƕm.ojm wQ1)G(SOzBi 4U% +Z^urP@+L*86rڦI HqRŭ0K"Y#y5[Bk},ۺe388/NL i܅p9J+2>RQGh?`<~<ֶ|Y]% [>k1U,5њ1@#Ag@0d󢺓u!/~9s<5 ZO~_zxAB'NT5nghް9L>7շ@a[-"oɅ!FFQT:fZbֲJh2e&\O-m3 Z/+'g&|F֊f Jh$Y;EHRιa&Y WKM$7`{]t܀^Q2:|e^hi;lD$[X4m]eR2keui1K Z{٤gaL^ Xi:nqwúľ(fy@L+`vM eh^ф掯mM$)K/U+`YYCgOɪOaY 9˭(jb[ҢUhtQid'!+@hYMR\ф*P2L u/S:dUfas㭪%@Ll!T%*?") 3%wDcz @EKB=RY$_9[5q™XOvdxD L`[|Eaa yJbR`9z*<V Y;R`Xɗ'E#:&)m܅ H{][Bf0cmg{xe '9C* %ﲸZT h LP `c0Tk5eդtkb-_1inSqЬ} %]J#YEd6C\ YI(PN|| Y;u:7ӕТKԳN@G@oe,L09 1>u뤅qy HO]RYlTk?pHV2Jde#9ՈRe9/u- L V{ 0Dob#Ma[՘렿o@sQ) u\&~ژU Vj%Mu LeAcp'uVg(عX ~&Ă-ͪkcPzw\$(~W_iW%B^$,t,iX-ND~>z*rW2Ԗ5vo ᓑ+8<9VIr6&c d,9!1XVn\H^9F\s5mM#0ք[ _O b$XeHH=ҹ7Kv! mZ;| HVx1qMg:gfrDwN{nMQ+G7\27B<; W}@IizU,d/~E}sd`w$᜝&5 `W$%UgU|a$2}0D=DJb"f((ކ<@Tַi0B̽fٖH(Ǔ~W갊$8Y2IxFd4ڕ@DH灛jl m *@9`;7սE)uIRISТdHZiRQyDɤjuHB\I|QIf{֔eEF TdА1fQ#Y p#GXOs-DgpaB&SU J\/Hs'_S(.@sv[Ǭ R1)"xבte~ch-HZp\ox.^S7DŽذ:- $±ymwc+x-n+s։?".3ip9'ó#_ {e"C˶HUT_k^EoI (`aA*#0ˤ32t7ʊ+!؀b|ysXG$93/w?l 2Y=K;ƾbYPs1H["M 2q5<",ݹ=bYU"`ihzptxir֣$++Rz\ ϟUŻzNINPB>uZqa'&A<,ߤo5%CzJZol0MKIXP"V*((9R@oR?+mjU^['UJ`qrIǓ,n C5MV*{uuG+22bKpS U徾3ɀ,ޥYUZ_dETWhQD<$} $PǜxmDCBD#zje`Z섴6b zFZ55@\Nj?6ڈu9͌t&-sX@> ;@ ~ 5>@lb|!c6s4mIEr}"EQsN]{8R,#N<%,0<wv|x@j5r΃6Xe13LM1+2UpQ>9lݴA=Lrl.)룦Nx@L9^";FQEfH{K4фB]fwȶpܟ-Ԣ&LaYabcLP2䭤EehIQg[ZWTL\cAXpN#X#dH! mPjua@zʦcJ*nݫ"?5,$J(defgjS `0Φqy,_k]LDXBetZ'@/Jm1>Sq/)1-EE˲ܦ Uw#˩FҵϘER fpkfKjICime/ZMe][WM۷y69rd7 4xLzk30tQ@홴@A,L Խ @1VlPY/ n2Lb ptGX@INAc>7"c@A2cMDhpl ~}tTZљ&~ĊVϘ2.ȶ~A̳P=6@H+% ;< xpٙՐ؉AY&M6v1Ì5Joɇ@JVF&ȩVU6M&&.AQ&Ik,eO!I8LA}X(sTtdI|YI*ү=Ս73˱1ٱXgE03"% t tH16Vn3&JcuOZ+mM69z;v y{bIbN؆g[(Ϩ1]~'RiBu+Nlw YXiw l Iebqr6a\Ahu76 ([@(+`rA"H= M}aE_Ç T+fˑMwf( , =ӑv9X#}6aF+[2<+m``$ q3ϘXPPdvetFE謗<@yq<p)MiVK@,s Aľ#Z!.OߺmTE[Sz;@rfdعZ*:>kudpH $sۉ%+ֲV~1Zw9c4] Vg:֑fp&/pNKa`|ߴ \ŏR× XM N'Y%J b+NdfaR7s ^%aRYιxEq;LGmߠN~Y,m\ =%Yi{獸ey.m @FpӶNdz>7we1 Igd<bt6Ʒi,2yoHn4k++VfX"Dn,ӄu0 D.YZFi$m1VHOLH`Ͷ%qo͂2$pn6Ȗ;v Yf19,VJn Y? AHEHqCXq/X<ʀL< 6<džiҳCP,j)O<[jpM % xc嘐R$erM[+`,gT d۹q*kJ)N&NSw ;@R?qEl3~;qsaVǏ3"?XxdEaĮs<Wܧz4<-q#\-tQvX$))j=xsǚ\eYQTS*^HqbsR(n G ֥I7uU5fhU<8f`,p2]v-(qɲF n y*MY馴<3ڎE@`0Y=N<ĝ+W 闅 {wn: 2a[ZN່;ǟV-Fzk %su2<-[d#C Kb}H[Zn) P. &TIe6/jJ~#E@b7,8] 98Y]):pWUd0ԷyU0>唅AqTcSӬI[p&&rX!yT n-hj)R'YdTU3RT64(\%hdԫ{pGQ=?#El1ohS3JOK,֗ޣzWஊtLj+ЛY * xOQ :d'Zja0u0kܯRw>'>LVnTYx9[gF.+L,Y no|37øյD\$ Ta.cҮM1ݣH)h@^8w1E֠53NqФ+F!mL?nR_Z5gjTo^\@g⩧&AFM6vNr7<4,QB:hT(޵&Tf%.L;RYQ1!+Hׁ %{RƛIHfISX @Sr_; &s^_ܓ+*[X-.Oca}PhWfqj$TQ Ш6iK·XA-wՍ0wnws 6~X ,qmU'czPqMpB+/mb*PIfT"6$2 0I9(OďqTYHmG6o6/ۏMekQAy$JxźIrU ! Lr&ZC@yF4촎_ qiϙqzle$ȥ8{͇[\/}QnÝ$K\=2 * K*x^tjlsuu aMaDKaHj28kQW DF01 TR8[.L̆8+"´1!&-m-<p$aZLf[;I$ j77O,@p`Ȧď{V$ XF B%ǒRD7j,FY 6תtCAQQsZ %!͈BZu,.2B[ԎE0q2ZhVw.܅}9# 0RoVufVqw[օi99+8pQX=fg2nu&d"VR|m5 /? ǃƪ{R-_|8`->qrrC /{[[Z-A%*ʂIJY$uY XI\3T<˜ IDL7)E 'Ԭ;%LYU,T+kE\+JZ5Ɩ1FkUvNzr*x18&{|dnwWH1Z#]JfE&xQdT`3(wtRX_] bNׇQ^ ZgEWT%?I( 5b24|@pRiGIBAmYM<[㮇n9gr>0ޔ#sb{ "S517ϬxdĀpw6m\)ٔZL(3O cBjʱy 5~?%\Hm8$"(+Z@QLњWq_ʪ-)6JQpJ,ТXٰ\I?_fTuF@(n Ln*][mpM{/Dw%VB_uXb Y H͌ꥋMzT:©"i .n PU=m E ++#ܨZKʴV 6p2 rhVk;6iհ*F%x,nghp'0 tfTOc,=3E:/>fT;Ul@SSX*MXĝld3-CZ t=F4"L?bKJbq*ZREi,tKF03$-ڶ00QF)cIm]׷V7Edf'CnFZ<2ɑНPd5kp4ԆrNOR(U#XSF"Qcў6If}Y:q]>o&j^*`^k> jh( ]Ӗ- +A\'z,v(ڶUMD^rR^rFZL)PcC޶A0t?9 uÞ}{?A8")iU﬷U<5@vjTmiG;.:$jGPqZ֦9 1_Mo?gXl&? 4R߬=u4fáQu@YqTCVRY|yY"e-ȥ<ŝJ&+/ƫSo5\WO+ne@MƇQ1#HcMZ/*}J2Z KR}up"LO)K]|1tKWo(^:uwv K;'rQf]y8o_1\ݝL^b(V=j59nI717 EZuƫ_T{e(ƣZFlLRXoIަr&s,詴xh:Z: Pw*$I&oe+I(kdJx%X!OVg=c@'[kIkOɥdM3m] {F-tzP:j= Y*J Kmpk.}`2{$ j MhWկZ/INR&Y*,%SdxC}k[ڼU-:6ttӺɧ49E bZxPZ ¹앦>p^$M/WM1W=0mY+˭+N=VHZqiM$КIzOLBe{-"Y)4HD¬PqvrSr*(4@RRYaesӮ P-r 8$ѵJE\$)MKe `qQZEu(3RSbxVVPVCӂJ #خA>53˴& 2DB:E `=$1ګ^{BDs289^*7Gic7ok> 8PKq+ʤM Abpu&v"jМ;1EHЄJIV/V@6(^K@N?ksl0!lTYŖkӿU'XGWzyU&Wݥ `" bPN >_HX" Tx nD&Ԭzϝ>ZUלkT:}H8&=U.E{m-SԩSd_gUJ+ Qyx1,a4dr")ʼ33` Hp+H6gP,uX S:/%cG0 uY1&j| ]SH164,AtKd8h,9 1K'S(ү~c݆+qtQtVCn4Sdh= bC >?DX)!-̃؄$P @X@$)[[FeDWڠFVV6dEt:f >>"1{87IL QC~$JmO['-^P.W~ݽ#Y+@5)Y:ã?l*aa=)MaMHj0t%q4[V!qLuPfJB g/H8rT{~kaD|X>_ \X(2LpV~Vܴ%+dŁ0g[\`xcܜD_r@\8.lK9$es?)se|UH2LJM-/U1e|pnn`i_urJl/<\,1&w#x?!@. 3q{t 0qֵYYݙX*0iI=?cz^;|/, DP8`?8~}fn_?. $f$bAU%^FAܓj3z$4DZ8"5Jn_g}/*8K(zwl94-Aεnvu 5A3Koy߅o+6Dpk({Wz?~$ohC=Շ~؞h0 Z{<3@x~Il<&*. `řX=޸tiD>"I˄g83י;FFT9 $ԿdgbDFE&)seEH>ECIfND )Veߋ*Q֜/B5LQ̴ޚv5Ma}sٽ3LlR`46a Y.ġżq/ʍnМ,-~gH6m{5G"ZX1]/tkV Ālnj~Wd+nV FXĪ r7_;ᩧ @"wNUj3xFXp_l={(oK>. 56-.IWIBYY$Vc Fǿ_ L\in$)'-|NkS4a'4Hx<,>RҚX,,i+yG6X,} YPF P7XǔVs;w8JG[V׿oXWI OHPr`8ٌw /`\\,؟Wz\۷ocpmD4$K@j}*1;AM@A H$ENqlboL +'“A,O3_3HV_D:=_ݡek޲1L4u(;#Pv b>l*CG}ǕZ,ܞaNa*r3-glW_WclU^V$76ٵrzDM#n ~}c>C7`S 2XW\0q 43 "gY1&4C.Y'~cNHD)p^ӑ%~ZLTpsJEA$^ ^Q qUʵ1@g>A8JCI 9 ?M7w]!A N=JN.TLb,=d%ɃQ'ZYjVHn^[`db9Wk%ĬZp. `k $k6na܏7x@*ߓ%rPaO UP~لEX/1p/ #!aup*]@>; 5W#@@m p=,ƝFܱ`_)p=D:-%GfEęiv nZ[^^M./UPRxſۿ{F( vxKgN~>9pW, 7x,gy `t^ϡaYxJvX)fW21ijj0WO}q MrYA%&55l\Qg~rX73$|MƥERGlE(FLV 4뗒b$0%Иظ#Lo#CvW+ђLrra Hӡ MR'qi<. Ҕ:X)@7וBX X|=O|$18GHf=Vfn@&@*SS,"_qw @ܞCYl+.Qq 4Sfz޳S@C}I;: nZߨ뱛X~%]nUqA }y$ڧ!l:ф52cz4xfeyH! LJEC~S!ߺ%° &ɪxL6 l$* *+| wm̅IK ,I't;H딞sHeP|qB}dLf꫶0>ZJ*@rVb3&;j?H>Ob$X r^z ;vXL ? (d3J8 ڙ 2ov *7 ?<ї}!Sos;N_(R+a@'GdK 1aj.M/'1Q_8$\TALVnLI YY 03)I<4@cF:09Fm_OHRi*h҉3%e:T8?%i,`)qt/Q7>994P5ܯ6iɸaqC{ h"[ ,1F+_k3AϽў~կ-|V7`uI. NXiSO=N8a@,ز5Jj~W8s[!X6 땅tTIiQl%ֈZgF"(&PsDI$j .)uv vV VQRՍAJ"lTτԮDFT2TcB.E-۬_t;T**pI7pX416lD:5 ,@VrAخ$?ȘdD)Wù3g믿z[FgYUpA&7X(5bRƫV0iث|esuL_-##pNԢB}u@ODeQ~;#g 5MpSUilUlhP𢂰uD,A,x_YR **fL ʵ( }8)ݱ]/"^ؓ['=Fݭ,L3<},ڵ& `B8Iyl/' >JE~kx_i|K| V `u`_!5L6@aª5 x`q@IJLt, =`dCUUFפrE248c[V܊qU&| A. $z&NBJX֔ R\ RK~| 6CO4R1Yi~3fJ6(;B ^W_nT6H A v0J=H['D/Hi#!bŃ{6@P[od=*@r;RCӁ1L*Rڷ_r.^}Y* Cp(A9a[d0mL|w0@]vW:ҋbwa5jaLCr=sNܒLX{PJ;1C썹 "1kjW-#s)' 4f׋љ |)$-nI ZQs+UjY(X;+J(VA=AHMd''VC )db`Cj< KgLc/}5>{&>&*TP$$@A O -.؞X- cc =" [ښCAb撨xXPk!t#*?j,,Y:<2*D@KND&(B:5 suHj: -KE+EQ e1v맥tNXPХ,HڳhruJQ?/ 9iaFA`0:_HT#k]H#5^5R\SEGeF*@FyV4_T[v:Ƃ|h*e\azƭ{T,%D SS" g<'4;UFp|S-G“z)1, ~!(W \f$n@VְTH \*@qa%\&qd&4D[ oK$00nu9}6,:$ڌc EjϲrDdyZZi+RWXH!3)~\UDb^Hjlfi3 Y@psP$w@nm|zj2ڲf)ZEqb3S*P5Q[df-k% \ ,)sZ8"Ƅ@o;a"R%:&F{GpVylHY,XT˥L H76:cX89pXIfSdѼ="Ɔ%˽u -_=MmT% H2_׿e8yTbU[>8N=a`P aRg+W (/;i D~p}RԲ1yY+ o1o$28"Iifn^UP7ZdV~h,`%)c(FA#XigF@2. ID5UħA$D62 "}vd,˄բcm\\V d# WDީ%>Ya6Q֙D6{-uJ'jo_[\QLVap߈~BO?o~a=^ O3 7YEP 0BWӟ <)i q>psppN\j1 ;\,lInw_*ؔC1["{O4J>Q +re^[\6 %$^-uݙ,hƤd86IWatڙGp?1}DU*b(3M{}K׼b*+,BcmkHVn[$i q+) (E j;XҜg˜"qtdAb9W e#nͭѠpb}/| _',C@OKOŊq: $&?. Bߘ'`8u^E{G',g-gspWXGK,}li4rLxAb~Fa*5b¯Fn eMz:MaϬ:D UtPn]1vD 8k?yaWq,w=G1RW+uS4bܼE&Ŕ.tu4i$mqēqxߥ7s?V{ ,$d$3.ܱ}gxWÉgwo«//Z ] y-A:@K7D 0!N/XtN XX+JX0tcQ;*opyܒ뭘7)Ev@EM0$:.FcID *-M653 sWriJj MJ6@+ߺ1zvۀ ⠉b,`ecf3DGGYı``LJ@/=4>7)=Y#Ibo10"#Nu DKvF52(͢WGsJNdžE1̏f^Rh)ПTpYVw-; ZD44>1Y tmA\ b9A QY}]tS!/9ʎq%ω.fŠ*^s+dq߱2ݭxJ&jo[[\QAFQz"x\ܚ/uũ^0~ ' >V3XlwwtYV!\.:!ۄXl|7Zf1BiT*\w<( %HL`*R5 ec=xe]͌HvLoB(h,f;;u@q|l@KOse:աh/PNG δb΄MaIVi(CNF)eL(LFWr))(. +AJ&9H2U $jȩ3|fXci9&MDp]_uaB6 ]%KP7;%IC0I'4cFfB6cGؤʕгI0ҭ/fπWLh2k}j}Q:1ڳu>А( ;~خT|0)ƇKY$*$ި]aL1= IBM{z'E{U,n޸QHpI0b%_, sU_}\A?ܿ_dtXQw~ma &=.gcN:#a:8%H˶ V8#.+,!b'ӡs^G6-?FZ֚@ՄGRcI¼)hEuozX<+dV"Sz QqKkz/ _,J9f 5bvS2Ӭ. Ζݻ @2DLZD`c\HZ̉UܯIevG^ uRV(6puCؠ$K\dRh[5I<8+"R~Y_Br9Z ϿSӬm3ȑ\&> V ҼXD:q{,\#N'Xˊ~h.@ @Eަ2Y)%O*è K"4 b,09-z<\ 1 LI"QG<*lΕ^ XfNfuݳLt5QLo(4gVNȊ[TK۵QF8$kbˊPJ&tB-H.WlyU‰")F"7eari?E͡yCRSUӢg6(&V`pU@]0gV-L]/ P[Խ-z~8V-z=~ʩ;jj,9,մl7ɒ DNdUR#P*٫_s_J]g{lr54]qU R_4 Fp>p{`YGha.r3g(n(P/`}0"Z9u>3ƳxE"~b@rcVc0$F-WY!UJ֨`/(eZ(+ARzA:/+U#3S!;:%jo٢ N` 4,Oh]oF3y6+ EPc#1&C&(34A7yMKdYLO~Ljb>M٣*ckhۿ 4|pbh)L:)"53^kI•:0H%E^K?CZN,i -+Em:p bPVZyTVweXE +"âߒRN6a1?IvLźɄ[+l"F0cWZ;wz n3e]bu"/]ٳJe3SX˵)nun#DE^5UZ jg ,7(@T5HgEȴ2/y5KT*; bэX PP%FRUE"MI4iou`UͪVV`x_2aE-ٵ9~U K^:j[QDZ? W2/Z\UFi|9=rOb \\tXSrv˝ݔalۏXEu,P2?麿IН$˼v$AAɳ|f_>I\!GXy@ׅ:\# x` DY\׉+Y b_atGӦZ~NQ^Zk*1# Z#ץLaJ_\ _0(Y$4Mi P@WLFEl̩,UdW f->6k%E_ =T'T,(gCV%}},# 5[3ᚂg] }k+t@ 0Aw$E@T> K @H``pwDح Z`0e5@"nD2sFԺ$s<u$02o6P6)2P,K9B%&f2{Ѳ=4C:(Iq^P{"Ȕ2k%C%Tii1U/N`ؽc bH;'.?-Hp2ja4۔ ye45+) - @[ ƒi!7v+.ʽ蒱=n)Un'+@+Ih~%3B?쿩O=~4LG})@3|-dYX0̙-E"`P B PٲuK\a\sq︒}&}iYJЗW* 3a&ۨHoiIp-LA @cT1-V괨wT$G7-l*ņl\K*TD= ȅ@M6&@Uu9hqBDir fv/]T4˱8f@$IE1N!*֩AZرonmW,d=$+9thŸɟ{W^}^!1MB *ւf3!촕Xbk~ uIݵ!XH $#z+R*k5@cHѾ5PV=s#rKc`TKܭfDTi5rIa4:I#u|z]u&&r j`! hjQ1!nϬ59ǵ׶)RVss}]& d(tJ'R:d2rz&C=6{ӼbHEgۺܯoc`bXNw3;3f[ĖM;I'9|7q9 &fq YcB"$|;> Pq*-okRl$S dHE0(x뗟kopb>7 >9>;}Cj[m[w @\lC+n$Yiܭ*g t^[nMVi]Mp4f5MU`8LY5ҽ:0%պ&5Ǵݵ˲(˖Wʻ]]PևSU׹) *3SoؤcrcQtSdU *Yl0eYzpߏ kq3X)V% UFc0nktFV֮Z4_M5:GHna`n*`X {\UB_^W>l5, iio opIR: p.XP8\}<,&3V&6{.^k$ϲFųolRHV0ai$(j|^Kn}KK/{ؾ+@r Zhu{ W j'6m~$_xQ pTY6RR\,$;A@|KRgZO2htc &.n LUD--إOILjt^Vd8,XOgNATnjVc/L˂JVA aĚQX;QL Գ>LwHTqUYI}RX#:)]Ӳ٧0U}\cQXK\}ur7 w *0(m-fA@*3-[J37ʕx>1xqgu֩^D+!܅A͞}(/r*r;ᐐxKog?%iZfʺضm\U/JR|0HޥUAY4Ձ5[l8EV0R|pD]P,]U( Vq_4,|jV'!͚n Pm]֔'IBUR6^󞘪T0K)0Y|Pt uxs7)1D > 5DFwx(45& MYc6ݩEVeqgª" iVn@ҧaCִ\^YJe?΀߅UBT{%_'l0,F uR&{gΝ1~K>IHHa7|WoZі` P)vqRwçayX6(g(3sXx;ZX : cu@sP ;1uEkOҸlA!+h ~g02)3DơhCͳrZ*}*ЪN1 2[/:]M;yꬶ[:emJ *:)+toή#헞Кx Y8X0g0 cVAȚ9mZyW`.=aL Y HVCc7OkQFj4gTK\IUY%,TP*7N=5,Lz)G\9VfV.7=s\\{89Gdk҃<]gsd:&<E l [ na`Y'|/H ^V^\ xNw)S c!RX_͵v'ắT&~m0-Bٖ[ZmJo"-c4%ʹ@\ٖeGF:l =D\^c%, E7.7pp :V; 8xt7ďxĐ]8\8Vmlޭ)WI, Dp.Hs+`f0bTy RťRҭV3r>s: օw)*I(y}ESbJnyI5bSx H4 zV2~: c XgCB_9(Wzw؉c }n`3~cUў b}\{ ~Դۛ´&='ղbO糗9aI y, ĥCr@-,x>aZu^DZ+}qLpK ߽iwrbWE&jĹVk'kH"Orgy}?PBӄ $r&ID!wqMSvC=ՀFeߊf MkQ>G1sx88p}&UZ g&˲JLP8ұ [߲=o0әnCLR\-4,n AW@buU;2u ^ וg L^݀E$I&jzbAs$3M掖PZjmkC! _ q`0b[τz19'b%<8V3X~} u`߾_@׹_??BX$1'oH~~~U$}qÒn2p r' EP󘑴&V&nTgy1rJ "m.~AJiMJ=NKIw$Ij7 -x7ONIkLyE.F\;G2@YSKn|4WIq ->#5'M/g*MQbU*CYы,QFܟC3%ЖM* U0ק2h;{VAՁka\ !+xyt.H>+m#n̉#G|%2uwڎ'|JY( LMYW^yUt J3fTɺ]d@*D}@^q) ]A@=+6UBڤ ރT"o }YoVxXX_\'8 ELL 7Bn*&?y]!w@b?z'=@5wwn=7pĪH2/_83B .91Ip6>"3\YcIsHf (&egVfY%C=8ɔ n&rOYApm1Mu|\Q1ZI\e@pn['fVѺQ?nS*)`uĎKizɘ~HҰj p}sH^j/%M0?pMZ6v h/Α`םi>.AO.ŇGUe}@4bu":1w#+õsnE2$0h̆&+m߶]PZÑ'kvInIx/#6&26J*s\)U.2RM*IfHY]@J*10ֵrX%٤DBVLiUkVO\T[!&/"3n(i g1 Pѫ&cf@WRo*T3V߈\Vj")MsL0+?%MՋX11QS'~%1J1?⿼mWhu׉H IF +}|=Ef`+ 2٫YY.XU$=7q,Y lE@{v視5OjArܶmg8Ykg(tvtkE@^n?o{D˼::U<#eH$[{ Guoq |I ;|fFiPpc8& A3bR Z&TX8XT*#De 2Uce>̹BWős㺐-*;r 1բ0YhQYGC+rhiWm|j3ũq LDH)inl X8\b_qCZLVe1Dxs[h$R (3*\/Sq*S!gL=Hn27ʢ`:@+?rPh"HH, .``m;t[eBt,a@t>M,ESD4F˵ l6Es0k_ɣRs*Kت:h1 =ɵKqdFi+xҠۭb!ndbd5ْU/#bHFQ!~qj;?yЅqym@a(Vx!bQ&vzŕƀ]O;,;'o&=A&V @O"b.:VvTD%jP&ː`"^ ҵ TV6jHI|\- Ʌڻ``#B3]q-2x$@X1]6w:>#@.# G2UѰ@pS#܉JlѴ=n: ח=ES)N_M \K676 5ab ȣGq٨;cVc1}IL&7˵7.":?T&%\uc(Wcz5ƅ\jvK鄈F((ٖ`j>ݸZ_}e=_ WTJe'7MW@3S-ڪe١؈²!ЊhHh@ƍc09h$1OhCqSߕqǻ$׮cAx\YF%?:!oLsp$+.Ij{. 0pϝh4F~|H l׷$M@b,&ν;HS*Gv|'ϯVK< 'L~gr}Lb`BX10 LsOu GEIu{bx0ՙ|EG]| ]hr)@۟DV`owH҄@[M`ӂpVQ} b 3ȅFRX`JAM-)!KMJڜ, z*FJ̀deɫ+b5HQ!,miƆ2 㦬zR 8m5/]9( и6'׋U[U1 Co98>`Dɾj9+W1c'?NLFވJVaK2a색~!X0vL0j!^^5x].wRڸ7{0xΛLv]檷[&9x/OYP̸&&L]95~V}aFi"J~. jm҃XMiT 7(=߀ExxPQ͐8c"WW:#| [)Wa)6@e01=yXkY%4ar a ,@kA Rc x6>o& 4En3#]U?X6i@P;Ss6IO^0`brq[ H:7!}*&9`iꘂq=ĺdoɓΩ[|ۘsVl*u1]V17 .K[; յc~h~mE[W H cb.B$D$X' O';"L&FF vR=P(LڹS gI*J8Tx71'?}:@mBbRUUB +e^LJ|`q+=`~{ UԂzIE>-dڗA;naRLu'ӌ${5\iDu3=};cXp{\& 8fs}qa iX?Ds=7e!m`<^nߏ, > [.V#{岓5z!mŪ'W H8 n~Z 8$-S>)x% UUkn*y[c(M JñrP+䄊0 {.jjC%S$wz.=Yu~R4;YittM@"/7+ddb2Xܵ'}p, h7Yw`X\޴Ek~h>ne@jC /~x,El̥ 8}rH[nY=x=hbrLz@9qlA9Ҩ` NpD)d'^rkV0ߺfa`AxLgRFNrU8?nx]ATj&PQ >t:8\V`kpF=lFo@0)Ocܛ}ChO& EZK|vkHk%p25EfV+ApeA*ǵ` zrA^TyFW"ƕ|R{ XEp\,sc<^'Q ])&;ݪ:98D͹k_ME&2q`7F$88Vr^|έy <&. r*UvU {@jA҈r2r,iv/Jӟ|yozBuPdL3^]>ѭ #܉eJuǻ c&n2&կ^x^轺H!ĶD$Tu45wHLYD$9]k0+8žqXx54BqR嫜<@wCC7ҔmX L$oհH " H֧QTsBs.2A}fnK'6Ai[eUE:bz@V`&ph, 1 =-IKMpK3}g&$"VJwFTsiS_Yj' *D@bEv1@5,Kg2{eEGLkZQ9c=-Yn$r4ͦ:`xc?ceT=3݅z de8V>K#bϙR!ؠ@_|fj.c1qXEH6B]K댛"Ţ嬕fNA TYZygT;V, b5v"~RQi֤db++EŠn\nȠ+_J`x:UV!g)mJ6(֓߇eٜAS}_Xgz0,u`eP{Xd(, s rNA"BO^;d" +Z#LC(Za`igݵXU ~,ԷTud ,j_p.pf̱{%3k\?(Kǔ)nI, 8"/5BX7; =O6Kx \ww ϪtĨ\\ <`}N?H8v7_ *Ş}{#=ڰGcEsdzZ_VĊX( ȄĬ|cuء"221I]hIJ-߈h4E80˅)ș_z63`~+ m ȼ`" c e tu.R@/CKjYsX$Km;~RV4?sppO&>0Zj@S0ca97><~cku~Oz<+AEx Z\Zqn9 xEj%B<ΉWX_B3ԃ$vȵa{N6~V1ZX K]ʡ30<6*O땦L@^gppqبIv;᥏ ܨ JԢC泺IkUZVۡ2>7 >\8v`8c{t _xxZ}R9Jj1k}W "m hO;'ɞ[??\no={|7XgZX {>nrnXO?KZmW$q>udԦ2X h35Z$dLDљ0"ڌ+&%31^,ã I⋦$@6$8u7ω JÜuSVӠe@O]rSӓ>0ydspCMT ;HM@0$B6 d4*%;wP!B9c\m_w3a(@{3G$568۷#DE@j&2q/ -N7jC4#.')*p,Ff2Ev&\ f>7蚗 7BBpN^TP Q!I{8>i\:F;䲐mVܜا¿)D9Xd{U`&RL<+[8` yqd.38fR kF)Tc¤D)|7M ZzByĉ V*3O~s|.<"=xs&yO:܈jvАxf=M?}='`O5qэIXCf"A܊NR1##D"!I7s?7ˌsq; 2q t*Jn,+gT߹D} H6bB»39hJ`C=V ͵M46%Y#TE@ \֞ϸi аsy縡 *$ ݜϱ/(L6R3eqƦq,,*%KBjV-*ˏ [>Kӯ/敶T-c6<8XӖ ^Ip,\[xך7yҟ!QP:>p}G{ F>?Vc Z;j@پرzD%2ԓ D\V6 ~DJt_&̪lry, L=LI"\ VF1 eȨl- 5 !Hc֡`Vw?M`w<:?QdÛzح(n>۷o}l4we-Ob7vK|^j"|X|ߵ f׋eKRu:;e #.4j|N|xO5'Qb2jzY#ʶ\e"8xT\=-0L% e5[4ܬ6 $I5f£bnR܂A 0L80mp?bmYa.WcDEJ:;7 O>Sm Fǭ.W,.400/ypePy7R,Ut %Z 0ř)k1bm.bzЩU- DLp$=Z< u}*PQpJb4h@]وpYGq#$٘rua[@#to8K;^D%cZ]Fћ?0&8 edtkƍ9/HXŠsk5K?U[.Ec]abFmMG2*jd]wɤZUUiMQm55@w, 4>:6x3K'&/a`5B 2:qNyY\ nD,D=B;1kjVd(pg DPՂ7ƃ赒R򣖒f@J[c#s CeJ"_?M"@,,(+ʭ㻘#D%Ln֨ &DlSiWߤ-rweB:nטwsN'G!iqZAQ_ F׭fP."YvhE@)ML.Wc:\`&0Hx&.0mdzM 3* ><"g?z̓eNOs <ɾ`Uૻ;y29Ni( t:\yW,Z 6S=/皲LRa;qry;גN:ΓnR<;X{82&`Pd=_d(K21ѝ%ÓϚd\`!+vz'5_lq =ׇsgA{ׂE̅Y욮H҄Ձ|ò2h,-a>x1lU |=Zi0 $J>;0NQZ#ь]Sآ~+.I 8X#5)c9Z2I$ce <]2`amڼQ%-wڪ^/1τ8Pcl(8nGo䙙tv& *nu2~|49Tp{Uj'Yo,eԁ~-+s2wWҴz6+0hT<&5ωx>a@]Џg5>A@nxp 4)6 Ch!? 2ɨxaKELc_1ԛYSI\`Vy+D14c&>kT-u|7mrAǤ<\ί3/pE&p0Ib]-?_+z)6z;s*c c6 ba;MM\ܫůSښ9? ? hyp\Equ xEVdJ'nEajz=nN&݆? ,J@]'yr޳gQQm' |&T#q1X,c#q,]{E-_CݧcU}1x7v'q2!4."n,N BWӊa-ҫOAkғc99]gq?o0Lb*˶ (۸[Yp@D4@T A7!hLcgg\|j_skSz"shi:B %pި5Hr {Yl8[kBd7T< 3Y\3Wz`pMȮu(+9w dZ^K]U_|`㿺hmX-J9>$i)I,EhMln:{]R%Unx&7'dspђ RHΏJb 2DЖ1a?Oy VS#XO7c1i`AY-9͹qn5Q@U][īL[{TlCŏ2֍?; нaN1q6S{)f1L훎7ϪO.Y*a?]Tsd-IX鉕^Dž5DD]?@ IR ,dH$!Y<)MT؎`.W ӆc|6pc yn΁㠋Xn$~ ?}{1C{-?TؚS3I8?\LUD}xz+Ldփq:#Q26d\5YqZ]#/`d<7r}t>v>\W H<*'kX %`QPd4?/FR 3kT|Og~0an, &d%"qлaNO1Ir}W ۿY|II*},lݽ&Ëq3& zI| q1XwˈPn6 T:vE"hetq,b%ŁLv@cjh&*y?я DlK AR$Wŵ:5my8|G^e&S'I1ISVkeB㪨CX&%c*NKEV DFbwn)P XWŏ=9²ڇO`3&$f \s'[p6ym!&bhhaPHQdBM4~#rKw!mkI$#`֦'.)'Vctw*#֭,u}_loҼA+ P2<|* Yǿj@p0IWzz5/X]2WXƀLu!8jlӍ~L>8^|e0 RYciʤd 0a~~~6qcLMlU#ihqf+ht*WAٛVuvmlcj*P!NóU-KUR*1gtU#d1C qG-)bb:bTJi Ӫ}YYlW}qrh'WUBŎU Y6{b{Lk&@$ dA9{d =,kQ1f|4]5 _+~3hoaTG߾'^I#++fX(y+  )Ƴc Zqp<8\?5qx鲹 [-2A!>ZHb! @m_`1W^JۚJ`s Wz $)qg=ц#Mn c1*g W>#BEظoIc,TkE7{ <6^\\&|]-9XQw3Sݪh><ۚ`a09*MY@W"AzJ^+EvAׄ)KVVp K%1%wF)X8V,s/A6ʹKu"=Hl͸R<ׁu{qx5-u3IO~Gs\-bvdiH3i;V }rrA¥auHpgTD4SQS4mRAOb'P뽗3Weu&2LQ.*rulrT:[؈g`LH驨 {Jȸ\\8ij2Zb(xCT,Eu1z bXبj"5vk4 Pc x:޻u7~끄&4ƅeȊ- ݅qr^t_23P}bJzjCooGD)]8 >.y v~wHb??E~4]&0GO*W2+4HAٔq촶m2P( xjI/r%? *e];w) -F1N(sv+|KmkqK9iW37Ǹ [ DYt1ߞkldb)㚎 ԽJeD;p DG .I!;vȦ S:ЍX kf/q(&(C>}ܢu]H1y:8!7Wr^+6 4܁ķߍBGMڂ[.{779p]кݤ1a5q9+4 ɐ$}d*vL$Pg?[QWD-6VMwW:XƿoHt\+q6Ů}Lvg%{'w3Xxϸ#Nh?vRXf8;Y Ҋ)>Jh[@kQ3l䍛7GGRCn+0|R^;;> wf&JLY:'5X}cGZrd luՠ&F֩fR`qfSw)#}c!iVcw5[4Q9 ŢA Jc[.GT~^ypII6({\ ijiE {; Nxŗm{, j%PݲۚgP1e}A= YgXЀO}{6(Vg=D߲GH>F7ܭ9j u 5+~]23Rb]K@& Ӄ)s\}yN/Ț%̉SgU^:;hJIE2)'n 牕Xa%][ IRHFgs1A^K}or P.&ʋ 溻Dϕ"PJ"Fw7 c0mVlffoUkHV~>ҟ`BO F%,;`B1w*k%65#ZjA([-XC(dFɴHeߔZHobӦ y5?t]_SdS#f#&24:^4.24.DW;JK(DˁY{y?NSY]q LNPf<j.'mGb5ϊ^Ke%IZnP@Lĝ1hRuܡ$];:K#7J)(zYU6QQiAoz[7eZZ@~BdZ*'.E(`1U B&ΜĐ=L>fͫ9*@W6zKn)IRKѲM&|'r&!{c7Pp9KzY> I2HOz࠸N f$2PءkBWAQ gY]X{՝k564ՠAKL1[Q@ti#G&=u+Ь-P_&Xش}MkPEI@HCH%9bFq+>R{xRJgǂmPSݬ&r@v5FK)D!ݲ pb<<TwE1*aa! ryP7h2kjH4r;fꢨ$ uWPT+|cBKWXTVLl`v ZAjS8a>cU%e1R4LgRcPj=^k\0!&T4 XTks*sRsF5 )p# *#(`́b:*xxf K!`վDEp L6[mc\Mx7éŭ8Ξ9&ؤX&u"ȫqUqBVB+qEm!ѾdaJ"~QV,D'.N\!\xɂ&, 0*{S4,dʢX@56XQV<'I'ḀPׄ45{@!ŏUZ~Lq&:RSh"IUM|&c'8'PJ{W[&xVیkS՚RP೾CIU+hhp +8֞"u=Vd!@kbr{ph<XS` Յ5uǴejN}2-Od{\=$jDa~ ܫ!$t&CEe>n9v8N8}D=)̎4k2tmÞtX??#|}HXab"meʲt,K$(,06 D&8 Pb` #@- {uOn&dJ$ Z]w8>@aRKӏE$Mǘ?zV ZSNr 3sM;yHxk/Jc7̌kE%P/CUkxxȱ]7n&CMQaU%t<,0i/&L>A `W1HӓY,V&9q45R~4@Oo[:;^ o-"[P,_"C,(oʱ?kcYZPڗ=4WaHV|Vp-c`r7;s=oȅ9FԎB3sZO|[:MmS7 ;~NWs015ZsMG1 :dF:;(b@#m\#[@GpJ)W&8nXnYX%mBM2r 9_N^eKF@J,O%-nհvYwuG˩AZ۵ Gl*6mN^U b޹6uYHqǀvq{+5=5|t8q8] YqRa!>g^ֻ10%݈wnӰ=CPĥA9/}7cVe;G,1$<o.;S* i3{ׇl) T!]QCHS39޳B,iC(Kf. YXG;Vќ dD:a թ-:m7t8[{eel?˧v 'CH ݈u@qpT{)H׻:\te*g/f\vi)b'@M"QVC^#p|c#.9UMъ1@"8/~MnVO큤U[`TݚAWڣv$6]=|mu!)-VmHZ.Dw]ܔ< 7! TJ G(lV^ظTI1D!dvm8K!Z( N<$LUtK!`6NP/歟Hʒ~)-1#"N)9D?mmwW1;n0y7Em^)::T`UdHTPT>>F\~XJPe^iܠ)K0 \H.|5Psء㔨b!C($`2T#D KMQ͒Cd3<~w켭nX޽%V'{QF;g.r"(p@* 3@p$s, 7(i=!o˺2}CƢrT[D98 s/RDT+fftN DZQE}ӖŻ`Om.w'@u\p(Sx;˟?#`"JhcC<`BV.lrځ};EfԡN4OjFS30:;k¹2{6eD[uvp* 7tx҈Fkm(!"! LB:N8GWI;٫X(jwm #:CM?;;l 0ߗuz"DG0#U=l[h|D;/fLwVI}P P;%l~U| ۲+&JL ׾t3|H{, L UQzO` 2isi;B#I1ڗMY >IQ~˯2r};K93ZE*(V+"`fE_ 4 ;<" w8s~Q.XBnI7Ҧi @Èi̼Xq~^u+ɋRy7E^CgSeP@ݖB7ʴbN3ߡ~&A #v("nm "T>|~j!ę+ӹ+S=9>QE?4aB+xvD$+}@sœnqB7h(VO>iz͆Vif;٭w`+!}V^Әu5m.g6l<4y+p4Kn ܵ,HycK3.}q^%|> Qnh6ǀu3*IX|]#ߝye1j#уcڹhM'I!m:Fe0bA%۪XWu:7ERá>ZZȱwjċŇ@ @$A |T n OUBRGSk)R ax[%GD+"ո BNN^ޭEbiCfzXAM#€X|PezHUR'RWɓL HE q"&בi;@=~`恤K $1dT-HhHdQj߫N" EgtR@4N!E"XC(ErYNX!WpERL CXCM#>?Ns 9"3h,.ۄ}d7nZ"X"l!Ϥnu`wcuũQ$Uͣԡ$UGQ@/ &s۩kan"0tA*Wa'zPPǬ֫E(qB`)C:픀/8<q& #M!E;|)0| 1j${U PEg5&_jy ivDq2[7hu2n,qcn0>g}N#fmZWg~ݚ1[Y~ivᝨp{{;YLaN޸Ѭ3n(CԦS+¯S9673 ))=! [XXƬ+ׁ:PGwPs^U>D{ݚ6FqŸV^Dbҽ!^=L3ik+:X6<`vADZj}Xw][nZ KT=Z>"kqJ\,E&삭VbL2mD,7c<4cAKi@y-s}5.zw">Z[- GHܸy&oh7o}֝3Ϩ|jcZpYDHj#$nr? \ x iBo4(o# ,(#dnժm]h nf97az&vK)U+[}k) xhߘEܑ]0#IDAT@r WGh5`jX,Ze(ljw7-)xVbC(RdO>_C/9J(XS*7X~ZH.aB~I:ulua*z{*d=[Bjs+8;HzٍsJfvï/a<\.7^5\ , i}6>VDthf{j_62t͎N^ĖDv$4 Sb(V ^\ē.a)<\5yG X5P`81nN{h;:󽖉`1X aMnz+5cޖ ʮWVHcy1[~V&lujʾ+'qXBy֥Jx\x i8Kt<ι7OWH.RM3*<4e/,f-ю{<wOrٺa.Ry&ȏ`JEdvҟVI amIlf ME("30?3oYm˚@Dr 4V}Ң-=HZu9Pՠ@ap|Җfme$sq+h=)2[]D"m-@:+CӿӪ@Ҫw7?tpGڳ3SV+62epJݼTܿbDm9' M˚!zLZy x iKHQE*~I0WO=N#>Ɖ>ӵ. Y=5Ҥ7oŇ%-+yj$-vgsHJJEel+e+1[Sfw~zފ-`ٞwU1ecnX64|O s[{N큤[0u)0zsl'EVw,U$: ]G:{N-hWWů{uvx'89NoE Dkmf7<"b/c_|V_(x+iN룒m;n뛿asWFَRmk΍;ݳ4Ooڲ^ 9D\ fqn~_~9{ٺ2sf ̮Z'gEwٲ6EEEOBIr_>wG6kj4O7n,/0+,`q!!?e1<# 4e )16nikXr8|k[* 5h4d,&wL'kp%-dg_d/ ݮM(6?X0"vbWQkkЅX?v a""")X@En.n6n]*ɧNYy0ϞaQ5TGj4ޜFjgÅ <4ZGjb>ucIM?5P1Gd>Zu#iҒZ02cbJ.Zhj1 hِeKCzFR`IfITj\ahR]k[j] ,fAkFs^,;U{[]n}% *s5]Qqd͊auQ77>Ɗ>zm者nj?[d)'U >jlIȥjjܓ;McTvlH.#<$G _\}z&;E?>~>=*u(YP-B445o0edD:к-sd/hyMb70Y¿?a`g B*ʮBbd```pg;X/P7)vpUVbS^6lK~V T+Kur\(S5{wv5UT(vѺ+{az+[ 3/vф7͛h7s$E,Bjʒβ6%#vdK```` ``Y)]ܷhīj)N]n=ʫw?@ d~ǥ>ZDCg \xh2ƚo5\2adbE}4z{j>I,:r]1e.< uqOyCѾd yƶڔH66д 7b<$%K:XU;Vj@;s]{i]#u#V,ǿ~SM[w,bݞŸ]"""p#~,cw1\wY"/cqNs\_&}YnlO0oп"{ ͅg^ɫiojRO{`Tr[} !nIj(А"/6<׽euKXہ5vvfޘ<_7wuŦ[z-Eyb*-̲ڡsISz?if gڈ± u*M3gk?[;Gpd~[A@UJ=_j??d@CR`q꼇>"g9]^ը« Ue5T[`B%3Wsw fʻ~GN%n`!*WdO\}}۽?]EMi{ꆖߕؤQZE-!ؐF$t* EEEE f^ %%uGBAЬ8P p l_~+ܵs'h;u[HwNf~:}B4Z$VVxe7>>"k[ɫ~}]Q䈏NdÁ~tYoj'}b<ӠO *Ȗv@\z %S֯K13ٚ"Sfn}WD Xč_o>Ӿ~OYؖy27 th>Y:Win }[_ziekΖt}^*/+Tˤ%9%y/n:ǒun;gOUhOf3Oy~ܟknnUPUzO>ZgrEH[u/ʻz,Vq_}5*4w]>ٗǩÅ]*i/?f)Ѡ9ЯؿzE,A97k]jO3Yѫ,,,,w9L @.op̓˹uqHNN6"D GBV%<~HDoJ`ؒg]ܾڦӥ[`bW~m7tH48/iѠy>><׌ yNкpL-[d6=_dX? wa߱+>~Wx,DSSӰvUәEAMOԭS]Ulq)ݪO/Ztk]kV%>/?=YUJ`AU'[;Y2da'SNvm?N"Z<%ExÔ-`w L@Z'nv &II_@eUݚ`>m΢{mܸ8~fgakjþm}ϋK =)qys>tOJ`/%K_{jw[Em$Y4UK;kRUޱdׇ&IP=ֵhD7zw 23RNCUu|HAZV|CݿjhV=Y}33]g72 EVvȿsWM""""DlTP@C瘰~ tdqnN=d=xO8 ŋbw 1Tvpx_֎ <{ ̽} {az 3۾3p88]{ L١/g[/|؏jτ;}gI61R0e>}ܳ_[I !is}W:*RРhwoVѠ˥T4boZ)nPHZϲ qNQ//2TE_|9 8I?pebk_AV?! 'Z׫+xC5u"ْSK[KH%bHD~~aW7."wx^??- 99{hBl|ԥ|ժB( Z͞]ýv`Zs@wgjƫQ\& oZZP$|O*ܪIeFN(~cҳ>WӦi֬Y#F8y$\ٙ6vG|q Rò("]k2[1 Ҕk:Yf<:7mL')L3W|yS 127b|BRs 0EYZzAKOA)=;qZuyrv]k^J))7n\P1׶mvTp gܕ0!Z_wecFݢg4ɺL @ fWCx&7#{DΪ+_իnny~j; ӵoW]S<^;Cz t'F w+KR95&?G4.?•[x77U`ϔ6Ζ9-YjȭqY|EN.RTU,=+K-ukJ4jlaT\+ GS)Lp2lÍKWxy0#{^YF+[ؠ$m꫋>5\qL.ץo {|%fz[.IN|%K/~(qwF-}/6ܕB烘%K^y@t옮BW\ء-Aբ$)u PZa! NԬ7|?U#^j}#w13Mof4*jngП0?~Z2fL!$6NYYل]^2Y.|>ȀEMa?.20lNj4g1'?ڕ~w~.[ga.:4Kp:感o%!.|>#H v魲.BגVf]wOV~ `_NjRVQ[O߻m̔v~%?m>|J^16ܮ$s?x>V5c 4hfY E#qiۊINXߏZ߇ud.}8צo_װ,zzP_ΘBhE4? kE&%8[d.OL\A-BWjsA|L_*sݦ@`1,/"=,~/2jwR&KbjOx~zzro6RZnQ ZM7B\(}6:`WEEEEh+2`3q˷b ɥnRA48Ӫe?ȿ!oiC >Ju,ã\|aaE jTʪ&q79YffAVTdMtE͑ Jw;V/b|j- 9ZW[쪂ZSC㎽: (4W8q89kCiJװ Si^q% 2g1th08 Wz+HEnE#)ܬ,$uUWBQLH4\OKwǾ;T,%&~MBAZyz+kUZ+[iwm +_lb*eVbY7:7[[In]4n| ( 02s9Ybm˅|֮=x.uR0 I@lt@pd967yj7 p+DV:{E0e *9ATv? |6ȵ9θz㧯}P tx~G^T[$# BQ0>͞Bj$J+/Q{J?nBLABSR3:b@]dz4gOo նw,8)l AE:VB#T;UMi(h Ňֻ )Tm=⼧{{,aKZq2zu{G:zn7xtsx`lmckuVx5!%Y4Ǵy54V1GY)S{mlj/f| r%O?, o3T.s{Wu1%ϧ?#?5+) pM .C%'9ETV>36qV@ƯL:s1H~ɊU8fVĻ9 u+fiCA}ﱏSIJZ/4ےu(GK}Go`F(OV|*wx*dl]q!==Κ)gm#iֿ{4 ~f$?1</nxQ 0♍&~]quo6o}]yؑ$C$+V+6_pR$^:<,$U}W' wy9wɴO]}a ?d/F=kĢY߿n^a_/U&LsYG[:"1;8f8 &?q@+7<|> O n6babDSfdq(~pJ8s6Uo5b5ے,{呙 (-d)8R|OV `UoSFEs Fr.Ϣ\ˎl@8@# p<z]P;h*.`Kc````ch/!=**n$뇗x<`|65(xEX>u)O0k>p&0sg|t`wyhK:"sG$l?ZO9a4TugˎYW"ҤX_x8D^AdɥkR{oxtL>^qO;q9U y?e t|?4_Tɻj5c/8 ?(Zֲb&```@ni-尅Nt"CSz=2)x*ڇE:ucLbzSF|Pi0ؙ (h2 "$i yDe.z2 1";TQg05n5! .7k"o\]T=eQ[6ȇ@y[c'JSI1"o}Յ>LborBVm4w\ ̻Ov>@cС`{MLt ܤ|܈Y+~ڋ( L,*kX@pcs0#/ji헣f9RM5O'wGW~J\N8wP Rܘo Go` 4ܭ8b`````h3"[cT7qc^bF gNV|QN>[3+.B|1?+ tu{ j`y; d鿝hu@2t-o)EEEEEE@#@I^GOoWq?}qɬGiLi8 $O$f[:`!Yow#z%/G&~…c崱>{U诿!XN&ƒ""""""Ap4`b 2_JzO@IBw!IV/{w*qu!K:ޱc~'VY <䓣Gu@YY|-PZZڻwni[݊Q[m1ce"CGRXlZ#@d/ۋOD`wQF!oJJ[i߶QLgM {5|v@g sֽܽxޞ^=8wo-k B?]Z`;w+akc```````````8{lS9x? 3Fw[owf d```````````0m (vhnW~w n]rEEEEEEEEEEEE@AAm&KcԜ8qbҤI\.cb 2,lJ[A qݽ =T.3)|cB RUU٫W/''J;xh̍ BooOcݻwLDiiii bU2Z?裰G}‘#/**-N>]RRŒN萐 /6? 6?~QF͞=|\>ܖˌ|pȇPE[L<78#0.۝Eiۜ3#DfjXg`&KZM[_M{ "܀0,VJF9,Dʱ:6mF`/ zY۫tKFΒ"""""5Cq{ҥi?>` v&-/<`pa>a]TTT@݋Hlۡ LRg\jʪVD#1|2tQy2JkN:₞ 0L&(u(Cz)9''믿f6@Y$a0wX8(J^^^f{(>>~ȑ(~8sLrr2Nn@bN-xg_(&\f$%2s_󴈅E뤱/i"Ti>*Ǻ6idi ?`Xz0diG86i&(HML-#"B8U#+1(t&w4F #CJcݏwD2~}z0u5FA=~ߺgrkR;>=+"+Jl*-6IGں/ҮE`GísJw[MOb@XՉZ.[$j! ]xMOB{\57Z/i3mVT*YVctd]V{J#4fk#tqxXXXXX>Zիa0v[nhV)?)LjMJZ9YXp`K=z+o_N-J D h!S뽸&qvoB@bQ\+W0aPK$={Bbp#Y^فA֯_`Pp; oj2݌oWi%Lϖʉ6~hUO[MɉY1Q֢ W QO5w]]L,qDoa 6g Tf1#jH`مTs* y1+%G*=7s;kdib<2:bzvK 8xP9}v@ Md$8}L^%>5RX՝Q &43G,D1tL.tuDB=PMkr/79:@P3%[ƧDvB!]H sS38XkWU+ H8@ks(@3a0ڌC9T0kq?H.:[`[=o[qXx@+yzRj$]˝/'8IX܂Mf5s43פ&eD]yE.tZ._;ew%)236@irԤ3 S@H]C`y&D$.[13&Cd>\&>ͨHk.f9vծ,3]l2@Àf(s!6i J۴K$IȶJ`.Az4!C7{|`W!Y2}rK 6U˖arZÕt{mn]z6i>C ,4WĎ6ꉚ^R0yz") RE13 ,33, 7|V`h F}L"|l dO"?Vtn1Ύ KysFFmL ]N> x,[!\ ek-=SCZ,,,,,wGc LL!SW>tI*dpUrsssa7|Ē7}NꚸqL=G)H کVxeF ieeqs_)\$V&,,[f,.if.[6*wK|d~m vb̿43@yiE-25s&3i' 2:(XF,Z$Umn,IlLO, fmF4YB‰vx ݔ,52F*B tM+'vF7̜l1X'MDmU#qbPuIXsi!%,*<">r{x4fK <9H 0(/ ֗ b6;vA a8`cc @)$11~ŚYZy?Hh[H GLs%Gq@[X|qq+W8|%0]ry}!ܷ :i0O_l'QM 2\93R G|bcv$̜?8عF2ԣ8g 9+c7xo׵4K, U#\o*lk}Sт֣s׭)æ._unLc-OyMkf2. ʙ –-) {sK~ˍ9fI, WfF,Q3GH`L"9,K>!?9--K4&-Y>lus= cstj<&',2-8G "f/|2l^ ~ ƹI֮a TOu#%^gy@Lk&>+p :H\$70z6 $l8If#kࠠQ@_>i0"6J qh@ll+1JXܘ3!DΞHM2pD~?#5"tD A4w[`qf, 0AK;cAވPLnd.滆`=282HiBN1#ejX@/EEEEEAQ߶e;Zp׾I|-,gʼn }2=~G' Dz O 8ss_okwpOM+vH7nx~p G`aWo|U F[^!SbM 4\tRkT)Z)ҴYD&v਍LtHQ^GY/ {50 47$-DТ".@ Y?fs|:\Γ2?ҌkTXbn uܔc3 w"8nFmL-/#-"W9Sgs8qkBsxuJMzYV 9Ae`3Mх\0/VN&fzlYX'1[fGIDL4ejBA Nb$$G'77Z@) Q<}nL 6e@yF2tj7/B?S_d$@*vɿ΂ o'&JTKrZG-Kv1c~ "ܣ <]4g_mu$+6$ 7C2F* "Nɜ2&T8hkFvX1]T΃ BҥK/f {uHta8ě)f`l&︃xj8n`Jܷ"W|+ko'$)px,DDxh㊌z$nTrGa"%32?DZ @A:U!?Hӵ;˃O8aO~-yoX/heaZο4͍fdD"`?\D޳hm7Qe]@4sO}Y@Ks\fz,u$673JNn>xsǻENS64'1)RHxXq}nNLEt"dmNXͱb:A !Zn 3"Ov5]\/?\,+*6y.Y'5al4?f:IUnV JKH cApMwhwM;1wn5)%QQn `*H FۈOXXXXXq~!A )gBlڙwrtܸqU"TJ`op$F. [';y$7'vHa[ t"3bD])! {qRgK83zsы~.6QT*K8 82p[Iq')Gό\cGS ߞ`&7>D2q$ <5aH3c$5)f24*/ueEbkV Fլ* & >ņf:\U a.3--V evP(nran\,#C.0y.5óEVKLӫV. <=vm6c~(;R`8RP.kFeLO]0'ms^_F״Y %;-XEDW927)"$YiT'ڙO`#@$8D^--[>C裏HǍH&TƁW#HMFGvR)X?X ︃3u"+4kju @~8 W^@ߋ22ZvX P, GBTPi̙3gϞ5/ǎ۽{7d6^Pd> 4w~'=/-l'l\T/YxԈ3p|(U(so1Kw\sF*Wrinzh/ga: @jD ^!OݴxQf}sS5sx$aGs f$,_J*RGKf,r2.&=|:Cf.D`&a&??e3O;eʙ(f/|` K/{L;#xb{E7+ n;ijR ;̡ur ǸlaD㛭1O; gOOOhq(v) . R9F? 7|B0 :hljTB `.Z8- :C/R^Rs*K5/+^j' E[kT3Ca&0rq陹 6sg}%踹>MX@. \:?ڙ8uqB@ .j꺣+%"$rqjS d 'ϔ CeS&,Dư s%S7Q@eb }zbifnvTn ّ +q߇m8/n֨-f4rn݇m gRsh}Z|Ujp'\+%/f6vN>z?8]\.63o0E5Y/lVBchk"ؽfGĭ ?[{P5Gs OM_`.ϛ|%鳣#b@ ‡ QN@qg1Ɍ j%wMGh#!8wGm~T1a*t`yRAɁ[L\Xp Y6ҲV=.L/)֑^YjS0vOcAM2i?]vq65mC2{"EP>h<ۚpn *56f$M԰x`gIz!e˥C;j+a `vఀN4?mbع3-ڦj|LYzЛM\\.0ᔩ<UI.㼀LuҥK'Nи `5^ &Cps bj>u!"+7[NuBtHϙxhiSH?ˊy{̭ΕNZ̝/ k3ʼU]gEGvKdwUR#_jnV ;'i=ζEEEEND"`E;a ߟz{󅯦xvؐ %%)D `xaI+++#:2}H|K.XDSr` |@$7+2n֮}Z̘ߎeo;A<^h8WZ!syg6}9}pݱ_ Y??6iiIND#o;@q'Q|ñ&tq_V5?PJ}xنQ]64 Lt>gfDp8_1+Kn(dϓ**|Fߗ&rv/^/xRE?`Olz9ڹ:qE|ߚyPvfSmrg_)jgk(4Jڊǵs8 m§XpFLΜh&?]XTXzZ2e64}/Vsn岊iho B Us8"zH#[Zi5ere}*4M7OI8awh(8ںa'ZS[R[0L !Z ^(qw;> ժ5AA"d*RʢJO$ 4A!dB;"{;4a'XkU={xybkyu]]Í_hHKj\]9|ARYQQޣGuU Ɔ@^dGwݻwع/khRZ ml+m>dSJV^ å4Yy%J$W(5.b++k [p{#Gbc;;ߤl(*.A!}UUunRdgС>(t|j#G>z}DUM"YLxpw^S]hupt mE!=mj Z#Sۇp<`"0E&o,YxGFH{\7 Z c#W@2Z>x$Ʒ 2W&InhW^-AJ33jh!@o,3ɴx qv+H}m^aNw4v"6-]tյ;ǟ;sV #+XS`=sײ6o֎ŵZdƌ{p±C9|;aя}r=ԋokllkuAk ty|7_#f^E5?.'?Y,~Dkta_k/eStG[7k)&Fmcm3j)>C }7 ΏϞ'*Q46oӦOmPlҙ#?rpeUy 9sf3oVj"/YO~C n7L:t"VVVjce]Pzl vܓxګe_ӧ*e M}B{u=$L՚c'N;QGDD̚=ܚvBzJz<=irdYտ_vG57wkÐ!RY]Zl8M6QVRs0(YBz@Bv=vnj=(;ZDZm3' )ɦ {YZAHy5MϿ'OjT62UTT}NoPZ[`07zxl?u= C?DQzwx8u~ɼrJ0mCcbc}<<%͚q'<=$ec <"{Qd~0y ;ⷕBC||P/Xt#$"c "b0\U1;'=Ď&Ł{cǎ]p>oǪQḦ|RNq˦RR/TqW?ٚgͪ|7qtl }F+Phh<4䃸8VZ%{ݍ`p:ؒKi^Zm\YW҂d?.(Ԛr mWPiI߷;{?tkFiEZ& _ȕ!Z[ʇpAߓޮvR eGzځBޔGAQOZR\R}xWP55k\Мh?kA]03_CDuAg|\TacAގN31`j'&#$dSD:j vGڡ0 ::T-۱DdD9!Z.QAbY6 ӻ~8/^X[[K ?̙zuc]}4kP^~}]/y:z$F.2BsJ{wiXH(1FCio@&a/7fҤI=P2kׯa> WAOզ_w:8ؿᄈs?sy,?B_V^ѤPre*8b`5t)Z)^>tcVT$Z{fއ9sK AG }CG03޼zO>oa'۷[׍VW?o_~m/5(IRe}0}%%%ǎba\A ܜW:gm>vؑ#t… ]{ܽ+\ 5hZ!F޹䳀bҷlhۻ/lWlݶm…v>N$~CWh(LW7yK:vXnnANwgIDK\|Y&Q)7l쥗/xeAVvMսM={cnj{w{ٽ⬉_Nh%2YQA7B`СgȩY6#`O7ݷ;n\t"'x@a:kVPe׎aaK.o˗<F,74ݷo䈘e˖E{̙k׳try\t!rYHUjjjJ+!#l"޻@[1cdAzxIJ%6|O?񸬬t0{%nK<;v̻ݿǎ]t``c IrՔ\t)0$.Ǐܻ_to, ?p?7Z$-)'\eB:1S[qg?ԓpO>tȐTVVVu;122Lq 'ltԱ#λq&H<Р#H`Up"y|ӦN͹qc4u e9-.)ɿy3f7dUS>w_y%l6mX_WzvîG䷗I#z!Z3>cCRcRS1V!,)u7[JJacEFbpGXm5:Z8H * *2fFl/JʯbGfmҚqvw 1yN0AJӨ=S";~Uϗ($0.q_$]-+iqJ ]cީSSJ \$Yz:Pvư@gb^/'KdmgsƴDܨ5_^&p% o;.=iT/[K&ra{!<=kN@vz֞B0=¨I=/DBjX0o.q0z:I$ށ:N&e`#@\nrrj㏹9db]B %|xhXގд SSSY3"kslmm/_V>{;`<*f8X^B|/B[Q`[8nx0cNdsՄ=S0半8fTLQI)e쉡'fJ65*W6gap 3&/ʯj#g=܇ 4(?&8c= ϹO= らO@^x{lD__oa~jQ aFKIK xJzKDG'_\%Sfz Ђ DvdRq ~ T7Fѧ׼yOZAQJ^zRLäӧkTҭ 5'#3 M o/ɸqc{$N()@ m^?=0u 97-~)ʫollorʆQC +,|aN#_~989 կo߂)lRz{{߽h~nN.H2w|80ԩz)XD ۷>\/8͞d@ϟ6mj^WOj90 !ر﹧Gw"q=$=^+{W JdAIaa@Cv|(`= Rs m I>{ 1sѯ VGf4ԡP&EϷ]>?<GT6~;{Oj{FĿsoۚYS>I٩G?;5ĵnL _Q<별ijeD܏XcЪQ"z;!J^9iYBk>U )!jq=$4&~mJ;'V%EJb^itٵΗQuǛ0')&T(p2-C'?"/,ܘ.v̊{|l 3bd`;\94uNND;,&BmhP`j% p\Ptx >yk7r񢀏7J1ɼ)ʟ# %ZC\.K]کKX ta;Kx~"ۇhsX {0WV b͛o~F֍Ɔ&E=cĄջ7 fM^ES#{p7mqkkaQ^'򲱲b~wp#ƌ)á( @<&D!@QdaBUr_K!aFBeW1uIoU&jmY h;{{L=+R~m[vlcBl L%0/}-.p]֤\(-/C @BEJZ}bn|D:' hn(\A0iѺ.dD9F#_r8+zb% qKO//,V@ C.2XpV3gWʫRLJ ) Tҹv-tޑw 0B~p2aP] AX0$suu-n):d&%-Fܽ!m#+#R;#q$Sf{:/+61 R[.ApDrxgfV ~,wcJAYu}nj}w(7M {li}?ha)>)a> _8)ol8vt+}roLHprG a@WNˉs7܋94hNhJO ngM9m%}.#M4g 3ECuŸùwc0ADl=ϑy'Zzp7Lv(3#jggoh5?S$Y{ ΂0$bԨk|o skIDA^E Œ.5.yG3 {L>T,ef-ڈvz%.$i0"@H%#>I'իW[ `pHX9Xr 4u JkU2@77"k@&!(**߯/`ӊN@:2`2ۢh'tXtȬTD/LIuk b '㙮G;f>%'_D} 9(򛯿 @;3]>2;?3YHCPBlo7cI<=l! aRUq[mAXfu,n?-!#wԆJl`dIϗWTI1hSsr' 怺Qccͼ)Cސ4GlXYJĨ%/e4Ƞ1@=1;sΙ9!?o:Jg FaM @DB%% 4_ LjedL:Zj"( CMF\)|2X8pBH\rPY"#9Y3m4ؕ0Zz#b5nLчČwPaa1pԱ[4& ]nVSAJ5bF} %9 oO!X.M]鋛VM C Bǡs%Ixj8AFEEj. KKeÇ {gRh8pAz}ћ<# !сA۶qO2dh4|+WҭIjA(UZ" Wj6 UCtޑ"7l:l R)AQ'!cp1`[aX`+2`h R)H@|{";.298D WSe xzoP%}h_]rC}:p#aKJJ{8B/#$s6n{;^_NIpI`7`tΟʩ dUԛ5C]ZE,Yp8\P&~ZᱩCxI{uhrc(SmlA|||ϳl^v1IozkdO_M(hcO43z;V B#fb|6{nY4R苈jC"=>n@/t0MC :كSq 'EENDk1;+J^4׮]3*DMC^ Tp='m[MD{Q%3'-n BQ y4.tFX[< vʹ38>*zqR4)d2<0aD%k(Zg!CХg$.߱<:NFۨr->MzHsú4|G1 O0,%I/3c|3UH) b@='s6<g2'ʶS)y[9!}T/7Og}<3k+3 _67{@I}zL#zUӘo^ѡ.0h20p#G #z byb}7ڵi&ux2 #VSuzVΩ8ϲwp9|8bjU558!"o,Q >p @333Knp;*UV-It{׶W#sHZW/mCC}K_*.WPjD`u"~ı/RRɄ=Ȓ!2[+}caDN@<ߒ 㺑Ј{ `ThM#rSyD%$֖[xo-KŴ.M.;'3ebAގ~8],$G#j{&h,ߞY^^auEx MaD/aa=rk q@Ćp?u6,ݴPWo'krj3`gC-#XIup E; uuXVuDŽ qD PR&k=/;/UOi"[u%Q!.фan1_B]FPgA 1 hDmUZ`&~i[ T:<]G\;fk'Ã_B_Ӧ t-Agzxwm][[YzVMk6VM˧a5 kvXH[m0\yBۅS<]v ZC^C Q౳23phʴ&_(o[!ѐcmR(BC{yyzTV%$ 2䉧 ܼ'Fe13v;gfxhhוu ~~t}#.B6+k܋[^U}ҥҞ=}a^VX5` (5,}pJYyEE>Q8xO74$;+ND#$v B{ClBDϾe޸AQhd8&\٠$j bq Fh LÃ2a}|d vXM Hhp0IDR']$$ॼ<=Jښg +HC/ ޞD9 uJ"rrr2LEJKKf>HϞ$0 5Ĉ@dg'<h$e/~$ۛV/G.Bí{>}z @Lhh׮WU<$G ̮UuW.]pwCg sq(6c:CC@}u[/մ4xC9$h=bp1bÁ?1Pncʄ`S9}C3ew0o/clYӨ:ur0}q%M={@켧EGBiC]:ƍC1b qy ::" ue^(sLvxUA(,XE_Fݻܽ$ܵ7} ooo"FLV„u ”`@^'vZB aGȲF `(hX< >Naޤ$B6m6H= 3@PaT9 oP&<ݷDNn0]>qtzՇ%!R5 - Ct0xkJS#<ere}MS{D/$R tO#A\ [Qn7+Ɔ%XhBB$/cF$<&ZPK!ߙwHm=$%~49P;uNS#,`SLҹ x͕J3F"vtPz 1D]< ج*TGlҙ3)3g<$vu8;hCGW_}W ԩ3~7d .<0] Xg'5~u0DG#2afxp!*_t&qҍCw7nPטt{zBګu;?Y 1S.pbBJ0Jh'Ѓ3QwԃŌB=H> L!\? IJpIp ܡc#UEUmi9ʊ4نS BLjP A h'2n6p}wƿ p]3 t> *N^)W^5u17ڴܚ'7PVyau7uYb[]l#}g+bPD B+\-%ˁu7y\hOcx5["x@Wwg IXw{Cizg7wOzZVN)P@&nuyU#>4jYYuBV yüSEoeR0Owv )8Lc6F}F"ҡdt)4ʡ7_MU[026kf:32;n\7vM'Nc)_jG{WlsXX,$濐#G:e ϡLw]8P-+xx1*l%.p6ڙd!{pQ\pY}b)m`PځfB"3H0=h^]uѶR ])KD0 VR(~ y6Qg|EJ1q8 g%0f=hhkVI@mW4;t勈G_$M\TAo꺭n}AN\c7kt,$ 7 ̩:B*>R3A{3 &!t np2:4)̊AIuNi`^~yFCas47R"ͦJ+fJɬ#cmMqp+EG} ZS_p&%9-2#&YlhF8 WM59wV}ƈ`ri&nhMd[B`/8ryl˶EaިQsZBzY*kt>&N|NVnvA>DGbq8 H/OZDF0@ٛαwƸ;CWh^y/f@͙M֋%XIL:-$Vz0r&ǟ/)Z0%ML lyMk=xZffvp2:,kȒZ!f3,}m v^+P۩vv N5Ēp1}]klϤ;GaN3 #V%'7*Ar N} ɔUTXXg [Hpc;ˡ{^0ljw]ۓv_uj`wҵ0Ar%&:9]CN$WW޽{#B"FCw5ADm۶!$X@3mMnv|RfYߥ5\2r@ZMX伵ᒗHp0_ ;k;5-LoRvά:2&B% + htxe0׾#qst*ڸ s6T+ыA٤0V7IB >΅-gH.]te܊fٺZw=綬D !"Ffh!}%05bdw05;$=v[g߄)kcL`9 Z:c(J,j1;!0Lcޖ~%K&%iLjo?SNvKmI-Bwu_;vv^C-ܵ%]p+i:m 9+[1ɺ ]nfτf. O[_gﴣ5P.&xv殁ө6vMCRX@tȝ:մRGf;ߎrFf<"JlcctՖ%OKIP=Sm1o 8v#^rjUs*i VgIZ!}a.V֢vhzBbt~D-LC.r XqPu` o,YC݂Dۓ*eN-b|x`"`A;&ߓB} +G"Cه.8 X|Țl5K{KC9"F<,/F<01㈻6H2.ߒ 67Fe'=}o(1]^>N L+r{ hc\8[[2ȫ9Ç82b7ypT_˞}g =lDkNFK\A]*ЉrA)KFu$4 6bF 71MfV4$0q3 oDgv^)yoФѱCL1Um8lE,,,,,,,,]F]d ㋜\qulPbdj,,B-OfP3Yڠ0Qb@ZxFBQp⹊:&LV*b9_&d-/&Mϓ+Q1~SP mXx Qs+~I̋O)zhy C=]]룸&-iʭVLO +5u_$y;̩h]qP'Q\+zoQ /ː]/ 8֑8F EJHDVT{,tkrq#;`IPݠbWe=]ѰMn8|Ɏs{ϗH-JXbzHy0^A-ޘx3\1IyAo[!xZŚCYr<O/ a1a祠 /pzr\8mi0A@ּ8+9\(4Bm.:8X15lݘ3$Nh :mWbc!hz8 z8R Vie* PeiwPS]9΁ү\_=0P1F5)4˷V 7q?f˙;ظ8Úz3rk.3My%WSvv}l]jZ3vW-$Ϥ7;[{PWrEi,ب[쾶hv Ckn z;տ]<>ᶀ]՚[v_lơ%saKV?ӻ]>C;=Y@ ĩmq7%BYV s p&9Kv6[l!$WhrJj䵃|8G}{ :K%nHڣFnVHAMM] {^8<ߟ,+N"8x揅3('ri7+g J oV*pBIrd/wog!xśx/_ɯZX='9]\PRB!@3˷^Q=HgW-r]lw0\?ZZ\ɔ2V;{[ӓs+ &ADhW캾=u"dSZ͚'b|GFN~'kXO灁NgmiEݿwS7*cjP q:ùg*z:څ7!R4j_5-KZ0m|k˕LiVkn\zR_g_DPhlJ,= sJ,ں]o _]VMbe!2F ɻEk[!5nخnڜTc;v_kmf;K:BkkEr"{S][aCV eV='C ~9^ȔOyM@wZ@ܪcWJalՀ}oV؆C!z,nXj N8ܽqs\Ȋ("Guφ\h\yF#gm~~zC-Nl;]xIZԸ08-S~u4|Y5̡̑ W/ ;dāC/}5 KAdƄ8fCt,YXXXXXXXV-0} 7N-"}8'GdOUl^xAAό~cY!`S7+$:?\9܂:q%o GG{;P[jam~Ԗ7FDᙻ +M`4MM\FrdyVdEꃝ_?8ɼ )d}|L wJ!ܨyt;vsu9 a"ߒl=pbX3 WQԀx#5jY>sS6 %/ UwJ!0 BGyP -;St$譹ܲ/d=nT8Z›!j~1jG@FvcIސmm|P`o˷}qieyů=,v<)I e'[{g&v˫V^̪Гk<+> =lv]>zsR 1\wF\`| .NB;Y8\poF []d=KfIxƦ[09xTWPaG GzUԩw9BG2 hם-+5o68v$v_\ɫ&'uI^,,,,,,,,,vy@+@x9.1ge-Y=@qߟ,tư<-qpkFcS# ` jlNK\2YF qI67)`ԨƱ8 g x3ґ+ p'`1᫇zk%#GEJpo!"5-$&/V >40\pfO666_|6=&h VQs]\H==RX +0@ &j~9~˵qhl(G;V.Q7 ,07YUr"T@o /Τ"sI~r#dެv-ϽY}z~UVaueq'KM#8BW("z_x6ԯziljc?N$?99a2FJFlI-Nɪ2 kk|}f'(Yu0g3ٍFQh4i&©B\]ևCEt&L;_=,JT1[Y)_O?ީl`EA4ݾDۚR9M:NdC^xb[zf@һ랊_ch8tR'861g7ɇ/)UjHfpj[^_D 1:RbO,ΛWpFp *}~MIզZQN="a.U:CCdr6O^F\‰k6Sq1~\ qRI),}j.-o@0|W ,14wsgGX*\m<I} w0'A!ܛNPvKAN}Wdu?#QE=r#{>:ajPk77,a& (+V@L5ȁ*$ xnvVHDB60AHZ+l/"}jmxaatPy~V7,C|ko%95O9'WƟN出Ex pHa\&@s7%..ogU= H09[d"xa/BCCi{t h;1v]s_Cț#S@]Àd1njGWF~4=}ڕCW#j@HG-sx+fK^phba@XҚw^Rwהg+㮒߸'uWjTp8iqmq R PݚqwwOvyo&mMCwWdf޼4$kij:)`L),0ݟV_N(5fLc\*o/hl٦I?<ˇ|w׆k+oi s26Ϫ%IeRO" _7L0p RoS8SI}[bQ3Tw35Ia|Д t4=Pdij߻P怲 t~Jl6&ugF2BaF_EUwr&72eɣ,w3ŧ+5oIs{Z2Ls6p`„?Cc J$րbu]Mp*F?1fdTR:(`Dt!K+ϫ8 &0נ7yBI"hj?QkfA=Ŧ_}p2/m,ځa"P Af/`ׯ!D}ٞm)U9>&дwD5x;Y!T?9 $*.ю;$qv}OoxmMM{<㱝عxH֕qq\pq-.kj1Qd.[_ 7kcycL[*JʳX ^eU\ 3ǎ Cl@شgמ6;GWRX $֖ϿꫯwX0&J{YJrv|/ljnoJ+k(t2ŀ!>T,̸+]99`Swc;۱;QJ>C8ɃࠀkFE%"PliuB,,]:tvusgEeԥ SO3S˜e>8+;GrTg+ F`?>j4)JZcm"P&ڿ\䪇^(5x_k KZEu ]饣ڕ֙^&\\T6/^DzȅUwvw#G6Y46,)_Cٗ߸W,.o9S?DCY9-<fZUy( =HUEH|U߾K3i~_*uk^RI3Tj+}gyY|d`xTgdJͫO,iN*iM)in9\ӿa}s7α0aG8;# #diBY_NmʪhA O-Fa hvZܜ\ܖXд?]e͝Cb:Ym6EMݩ i3+9. ]=ڀ4[#cK>y 87%D68Y,hwpB3J3 Ŭ愒Һgi.kga>x5EA6*m(ond=8uI=}h)jV],[ ( ֥US u,q(Bf/U5*\a5?&8~-Ahι^.:{lc}ro-hon *T4|͛w6._U`u kooB0'x 33+;;+epdizfo5.%JD]p/T 8zg;YD uܹ lxDx84c'23/CQ10sX[7l5H`㈍Km)idϸuۧCvƆ VsJӉI)iQ _};v4B&}vttu]ѨUFE [tKRb]wwϞ֖6DCi71)çg$u]M97Ci꼂Frϲ9@Y&~O8&"~1" &:2E'OX͸젾.;.HG.S﹧l#6>f1ԃ464E755#%svu;q=#]˖]TT d)Y"88wMR)s$ LP^Q R􋥥{0=2OqA\S|7 9%m.uݣsU}|s}#h_w2ZɳKOK\IVXjUKg m;s\7~a@U"x$<S`vfZn}$%k]}]KZQbji3QrDc:??H;Z3[K+M&K6a^$MmҊ"aQ _?skމ:G塶h|'- Xd{$@2_1+ދ^f-oEn5k鷏Nq5™ SdNY%beoElڑ]T釸qeؠ<*h 怄oId v WR@=2!WgI- 7Gl>+7D mֽ؟jY-vś/unWOv5{o`+ߎڕXiCGQQShD?SFk|6vPJW[ r0UrQq7GlٟūB@[b%.iMÅEjp%N`uw '=]$ʽ%U'T^e`բJz|ޖ4fz[}S{31͈;>N@ƿw{}]HFNJ8z j!0*XYc}}Gr%}TOФ.f{ˊ+͞BTrPGc2 eں:+o_3g49ڎ4M=wT :} kX<P䫂KjooKMJjin?VL X R;w’%gϞ0Q h,szmz]]LPCCL!JnYVVff=gWgoO'{@q J&H{s?ߟyY3Atuu*m**%to󟕷,=w %Q?WC bېe;W\1sƤ5w cv# &e9Jښ㶀kﱴ0#@c-^x晠Pvbd@NDT7PumaGKӒ[,]n2)DF5e괗ٳPZE sSy(887RD"rKx,8m[@=@8q4$kV\x{Ybc qgG[2t(o_敓K'NKK՗-ȅ w0nܰ>44ϏqaB W˨2G|F]JK{4%v\:wx?f oGH/kq2+k~.@W6N1ЛUԎ4s 60)]ȹ8Ç't83CYT <} N5׫D}_slL䕵=M55Hȯn)mm6u5q106W礫ārDQj9"c^% %y ˳{FIgO_Nq pan_]fgba)@|mKwqeHOGHihj%c2B_uHh~IucW]s'08fzߗH;zJP8E1,n-ihiC}r2D5䖵Y\l%В)4,ǔt`9٠7s66!׃.H6v}6`nl E*l-ы@dbO _|Wf-l%Β yfZ{rJs+yPelno)BKL%M Bg3VN4~R/ |@),_ɢU)6\+V*u)>JdpM *)t+HJP)\a쬬ۿ5gys !ܼ>Ew// /IKG\ښ;["CQp@5(v!Kk/fdŸ驥@M;[kC#cւ_ p ʶޞ˯z.gWT9:iQ܁2 Kc#Ēr==]^ƥK nnn>^::>w[/o6" 쵐 ]CLi(*q}pN؄@30߫M1n'56\VV!7:P[#AU6V MY0`˒p g_:=7W7===(tvuλ~2.fn۶uʴi|P_G@Rb_ߞdedkea `sKsc}'WYY3Ҝjk[[?_o<܌^v[} oS3̈$;'ͷ~ꯏ¹ZTX\^V.{&_StUV574gd@C raڇ o%͌R2]0ĔewRHEUMNvNwGEð% ' ؂^|c#Wegeœ'Q&=}}};{;%E"?_[{[<ЫtvrB" DVBOjv**)΁N(Ƽ\֪ۡ:''Gb"uK.wy[P S]W[Wݷ-_4l$cC#k+l~Qq~^g1uO75788WTB&8(9gT ?.ɚN{[{]} 6WVZb/'|WTⰴ8::y8S />'zS±~DaxJ@_RH_\ԁ^aHD h5xipo&av"]-{K>J*Y<``FT@ vmr_a8'>PW=VzښOLCHvDdxo/f~֪ڟ/(OO qRrʧ>_~={!2<2Fv@܏8 3ԢGw9ٗ**< 4΍__RTPS39$K[[ǖ-oþ,\%})q3grild <z@;>mtzLMͼ utQ :u ~+; jv(?򈱡e*J )u 'OHLJJ4G@@3.>vN222-[}P/fdm­M-b0 7?'LJYZY2>s~!\~D:|ԚڪԌ kwީohϨ @Q *:)|{X* 뒁/q(V\\ 2 цArid_ʪ:^]Y*3;8^^2cT;;[} DbysfSg# 6**#3#8f{yzj[v@]m-(,Y/kj?PZVc*o߹ gQAȨ)Suքd++‚~MGGw}3x_E*ݻAmm5y贩)}515 >)%5:&.dgBB,,-)&N PG1``Pɓ"=p0G~AȘ);{ gϚ9xD|ƚ_()+OHNJIOfdd$L=>{W_}퍌z0={:riS}/[[5&6ᛯhor؄_o#cۿ;s(xHC~9{);+2&eQ|}_~0*:0?YuoVQiYGO_rRbLlGh;/,\CGO:_caAqMUMT\LjZj)b 33KII1t/,,Y9ٗ.9vVB?R/ @]ʊiդ. 7 ^,lhiip4;Lu3h|D>&azPWOikb׏6?p` ӗ}/:~-C4oȠ,bV4 JNa\‡ĺT*-E?PDHcKi8aRėKHm̮42HY&⒣#þRg[36FE@पGyFYD}KY^mr.Ϝ>޻offzn{G(;}xӃwݶ*8(2kdT\pP)ݺmM6\bʔIg_\sתU+\$<־cVK?,$N l\2s@K+jut>G+1qZw---cbcLMͽ /^m@jj3g͔r"&Pq億J;p(dƆFYlYp@j!dҤ0j΄GⲼvj74\[uI??Ӧe) ~q /usfdei^][svyѥKnl xLPllQ81! )A'Oi]huk'Op"P,o㎥˗M4 a!BhSwի]\b@j 633stpΞ?oޝ$9x`YIyd!%e(7glm3g";m*[;[w D>~2N Lȡo\]p~wWW{{O W7רffy/=͚9IXEml`պ} 500P_$jjl3ի0 .I>v^m-}=ݛ8w|hidd3D%B+((qaޞiS&/?46>A~AP'P\dӦ.X ]{v7gϚ6)c&&&LqX&y+4Ig?U's~j70NOHw1|ć PxŅQ!W$ G0eڦ܇ K(e T;y͛VS |d x: M!2 ~M X2C&ݡ ewbh.2*é)\ sN D+J8z5 `mk &0(͍*i"7^l+Yye{W0== ODa{\P:w ++K<-M`z>~ԇFKhdb|uʅB{ggKӠkںZ*Ǔ>NvvO/^Vsg@; YyuR`u]vB\cSd9}Ɗ--ok-@VlDt`H |45u=H/hanBNli tkaai1u }Aeep2 XYfqUMԸQ[`im3 z9'aWܘ E@.)o[*25ChwumMWo//[.=gUHH "@B~]G_x&Z vʔH&D \%;;oN77w3sEnza`OLbڕDtGGٳo֭ۿnmebj:Aļ^S!;u߽>^&ӦMlQ ZrԩVӧLq+// Ar&v ps莍 h`BjmlB:ut/UgN3D쌕YVV4AihCb/`D~,pv˧rdhfz岁K3IzLtF&ncFv+ <=𒝝=Ri\22`u'aM4'M.Ɨ\C|w`ic1u42X]KTCCvڔ0d␤J|@ɥK;g͚ibd\ SF(lͪx{{=En_jIVVֶ3gσX_U%YZj @bdh@ᬨH>ޞzڗ/QiL &3#ޤ,{3gL107 iB: pJӔ@@{C}A& k?9]ۓS6-DH[?e u xZdgS,2hP2Y9! 0 R^Y@>V$`ok0G5w:H#uұSdj8&ȇT_6?}]+ҕtO%܍a aKf~lk9FHe`0?C#p[<|G;Mw6AS 3b Ɏ+| d2>7V3|/] BHe CO2j!B=F)12a0 0\y8;pjQ @l`&ǡRVkF vTWAtuqc;A70FRj"l|H 2[::RS1BAM"ILL7S^Y%#U4 \A EY\ԑ 5k8=XcC J_ 0U@}CgWL`֬\}T_E5^j͐d/2773361еt~`L,H775! f3.^P}eXCɿ>;;Y`->h dBX u,K{?kkVxw+O '"/] #Hp~om~^_( B%b=:)LKkL6P25as͚- ᯾&PN| tEvHGE%LLf0"##?!C61>R %C R?Ȓ%(-.ٳkFbGՂt@"C&Q& ' _ n(M ʫ[xWnuw_(xD֨‘߆VT375Ei*A]M%0di`dR)H<汉!~QNUiV$`}ݍM --o+{ϻ:;z{'0 =x1% ,#/#eaTa ̊\R*v5Q~ܵzMr; 8Jg ıR&@c"|*LP+-N^}_~J]SZ"'#`I#>^^.wuw&&&| 5<2 Ao}A4uah!p5UWOjr7x7^߫9%}va 8:H{[)Љ{KK?fuDͲ0Cs0\~s;I Uel?sΰ7YrV܆1ޞcܚ!XH$69v v3x޷ p9ve:qmC?d4* x[ %5 U /"PA3ёћz{e+׬FD(~zhKLߓd@݁m۶?~"((x͚ճg΂UthrPZ^:Cb'}pÆo_wF9_z"}Y/uvN˯VXTp׬ a*S>#2ȯFH}ߞz]aȼr'[l~뭨 d2ɝN"+ m|:ҔaMt2,xr؂ vK$Vo]솻;x]pfrph0VN48222fϙ 'aޚ;w.NXo{G6=̂|3\(Ŝm3@uVYp`kk`COESs+ s2ܹ֮~٭+/\ W]7_QsZmqǚ[ēsGU)Ra]#fq`A&?5}+L]\_Mn%7+o{ 4w>Y-A7;̺ ှw^egƐ_l"_aVRn(v3=o"bݍ`-(OxpKݡLgD;.5SV6TGl3DJjKf%%p:8BjB21 Auǚe˗̛Ô^d9S&O:vhrrT]@.EYu6v֑.ɓP 88!{qIilllGOs98 M֭Ndnf% ~ рD>ŲQ0'7gMKoYE-(Uѩ nHk@zE^ّe' Esmf6 ԕ[֯5s*%`xx[f(̂ВYL1S&aA!(ѯ(*TzhӦe˗^x Xj|hic]vr$c0$z8ԍuzA ::FF]"n>$$lRɡOp>}#wZ HIaH?AŤɡgqrךspUE%VZdICСCLCfU L,N=V&]׸x{m?JCv00DD ЅM c (cCwxB@yy=!NSl޺U<]jtf4Ӽg×4T_KiFX Ytu_^䅠~!f:AΡ@342/.As=|]XXLV+rpt@>CgFvQi9++4rsjN9ȱvf]#I -뫨A~l P:!0ā%C;p`AQQ{'V_ddfRD=!1ή<(E 1:;ZݻkwwW7n]{z{V4 g佅dɂ)PP5F .X7l hp9UX rjI钼T S~M4 JP3#3#(7sLceE#4(8&JGA~P0`RRZAŅ=,q414>{NH]]T^$1XX ZqAB2KaoLOÂ1,8npݧz(6ZQQigg*d|3xs@d-:[t2 m`B(|m-WM]`3#kLhdnf@>Aoo<[$!wN֮7v_~H. Lu`.U$p F)HrJ!}$e*H$;g=A^$qAߵfs}cjϾ,\k/7?NU,"I #F,ΖMtC"wBBbQQiӡ͢Syz9 =ډ&yuQI{ lHc=c,)5=> %--<*ȂCv#?>&뼹Jc #P4}tSP=dwu;o|ɸy梾:tg6$p9l’"(Ws) g>+Ejk,)mQN{MuMZZ*$'u(qq1 QQ19v]΅EFFġ!XyS!@쨯S'Ovpr^T(]B~aq^n.ʉ秥GVTTL6Mڧ-Etoŋ`Aؘ8 *Rf͚f]gwwԅ4AHOR楄/AD"Ct@ǘL}fs(G /ʸ^]U5gԕ$W"N^ygΝ%`9y$T$ 7njԒcI))qqIQgΝGٳfd]Ύmhz 2BIDATq[{Dž(99ḡnΎf1;s^)3gΰEuN(hx4jO:WK(,(zP0Db|^[G9s щ0%%y,PccuΘNu LJ*}Rbri陌]ǟ;y-ZY9…[XdH pFd;BC$) E/DFb O2 I8sBumևc4 HK_`>ltXQ^b?M# 1ĄYYu5X;fgEƣn腈s/DXX^F9s-,)@7K3iӧa9 83qޜ9h@fMGS@ 3sB ]9PL3..66!O֑ +p3$O2u J_Tjg샓)6lanNX(ZTO龵PKEʊҲĜ\6"{Rvll+`şeAZ=Zه:E%UFWr8Iv8h| {!նTClYKW-~VRiQm^27~*b`$)| ,:ZڲUQEM=Y/Fg՚= uɡ kHB' rj:Ѐ".&:[ \5r8j?Ր>&|`$B2|)te_5+j+Kpd);(ooy^SqʳAa)a/*E<ʢoAP/Q,_R ׿5LG0b|DhhRRxR,ݐ⼼||Ьm\M͹YYH<&ox ++7GYYśonY ^Oo?;~K/Z\nu ]gׇ|IRRjaA>M:U #{ϤfM|ށ?B 4 D7.h\hVd`׏uqq&9@"zB\f:fæή8M iiF&Ohhj xX iNNvCC+R]]/ :O>ĤI!)fGBRy)od@P ik 2@hhZQN@/^hh`艦G34)lmkqwq ,,(015cQe.e655CCiwԍEzH†g29NBk7i$үvJ -+D܅,Q eQ%I|.(ذ_Ԓs(gG< B 5 0X@`/ PID_V2%m9ql Ýbh (@dڀ6ŅC@=>r|PsKPJ^4 ->!%U%oljYSU {3FbY%ɸ6F]E̼MuexƃoO>?WWOߧ} {믽1?ECzښD{5`%8}?XzLNwtz"++plM<=P"x42 J05b aeW'i&ڐ G@CY0g( 7;C(^X[Y0Tl&9;:\iHHHJnPWYzZ:\TPZ\dko)C$$&"fܹ"Ͳ5#$AL+imHJLpL--̜]]9@q1Yf[ZBMEU_WE /_[KD\ȸ+`"GiUe1^ؽIlŬ}b^ǧfvkk."ֺɍ}SЕVt2:_Sgc(ZDM:Y me(2$F枒ֈm(b8.B!I\8&3z`usz2s.g ]K PRYaw|G Zт3RИ<2&=[/efWUVũݩR+{FH˲ Vye!^}dzUV /ZOJ1 QЫ颥jtY:knRtġg1.W ZXugL˥tkL ICSiS.~?#vp#GAs>OL$>|>?^CԌ)Q$fex"y^(_j&$G/FG FGT!<%{Mv>>~ bӔcyU0Z1V'W2_oV,[1olP '(PEH!_;zkonkkEYɗ_λZZZJ]\7cd 2 ehyA@|_@@s9Y&ۂ 5T}dK&jȒ(c^j򾀺LcUYjGPR,j cS{-9Mo(V%OZyUK΀78 #?K{dHc`J@ +sBcAެ$MAƌD?@ tRJwl][sՀcTn^5i[KKBiv|)gV5văcd[ƪ.guk-] ՗[${/xabL? % @ l/FaFtJ2;30#(nVU+L/Stc=7rk rґ(xTP˰ו])Hjp,Sͮ,ayfkE9 )RɯVAQ{ǐ߬Woz 4ziITĐxDA/]]8Yuto7%GF Dr뭫#_WxK]+*w9 VFBF"&QO5 e]9qr[|ۚݼ<) }="=TCψ˩+V UC %E0sJe/yF6qʇJÀ',TW"@ k>9YQ= ]W,uE`,[@Sc[_uSwsG_kw_LO~}s]-sCK] c]~GN-V![qUck"Ѡ7(!^g >nAx;k[q]YxoLDoa_'6GVGĠOͪF<0OAeѰU)),݀McՆ*!2P/*({Uީ1X:e,ِCм}cBw9}*a]+H FP £\jA<eTjA숅"Y: pP-JjLz"BSP_g ^t-uU J5 "4Ñ6#^TF1a^ "[/RKZZ]2ʄK}@+:O1 {P"cOb)4DH;2Wײ/$QD%jJ龖z}#SVVΫHA(QY@Ee`U{Ovl(İ2%ex\ٕ%0C Jxʢo$*rE (1F>v0OcZů墊xx^:\U'1vUac\7WJ*PGyK=ò{\k4a_L2 d|I~ :j@>:%5$6y.6*u@ZQ ec6L60 WNL(jF>27P- 49O2s2r9Xi"Im!*P^Ej `r`Lowuմ'4&tJ0 J tg]fk r.qFm,G1 {]ٕP~7+uI; +) ڔ#oqNZ׏>wUUpV #Mou} `aEߘ:RBuZWȋMׂgvS-eښjד6;>RP0措֓U9u m}-]b4$;u$l(c%xoU@[hejfc8*\djTeneN*!7}5.>,Ǽ+#(; 7'T۬蓿o?ŎNZ c"Bٝ*ߔ=}Xna3 "~_k7 2sjaTVL"~L֮1:^N}y츠OE ϸ\+BDTVT$HF0^{ @CmaT4* ;k;{z{:{ j D:Fڦ>! Ҵ뿊F p>6(0ȣldLx3*˗TCֵά(}#~= VFaQ2.xagq(HؿSa&1mPT>TJjJ< @?o3,۟|0 */@K( e]|>ofEƍRq蛀)r*Kp`LZ1]LϢ2~ЧT#$ԁ]_UEAc><O?X/*1?'L3RHR#@וH骈*ȉrdDZNVEdCB&" wC>$nlj.(,iji%ވP8+E8.Dp)x:6/j bd"w>]/jU" *~NsK9ocj!(!YY4UAj! { cWhKx ?;|d]GI`jBC ~,͂{niP\ѥ>7qc`10cǎٻ7;+W̏٠]S @H݆*> tD 43Y3j\,EkYC4ńjyu+2Lt2++qOOYEն?NMJ"euRd *ү # )2?&: /S\ٜY$s4Z)_.\g|x=BWvWspM5i`bH8+a/* a'yjKFژ̖{O nʇ\mm9mnn![3H'O̙3uZZ*tvvmw7WΉA!'}EJ[}]_;%.2ڪԱNz\{-rwEaymua͛;x !pɉإNÝ8599:"؈@م7LsAC"f{?<o889cnHNC(]'ttt644e~qe}ޞ^+kj,.:'^U䱣6vzz@Hg.,(8/..#OkPGGGש'KK?ۺnmiiiBEquK9 a[db |׃8g{{{Ξ=6sҒ0]rFc(Z-Abb<J3nyĂ1)7Oӓz)+Q"%2E/*,BZڅs~udCehIl1==, I|(o';; i׹*j!y~K)&jnj:y\AQ1Dni* ~dzرĤؘȨа?φ($xӧ6K5Q&SQ^vps2 hsr?{&")슡orgy_Ks3?&&p#S^e?R C{gqlC 6뒲yUeBzȕ H `Rv *42}e qʚOO9[K?-L~/y{z__qI)%P> IÇm4>-cO*Is(!_Vv칶6ȑ]gRdvT1tQqɉj8`i ~w)G9{-KnذA P! y^ D#!`R* TyS:3U_ONxyl4go1_^AxM3$_"$>ف_WRUVյwyǜ4 &K3ȰE0h:NHRb5` f" ۂys NEuw/1 >Rt IJi?0 |RPS?2%l圜ii""{{`/1l. ygu[?o746߻>G+0)IZJ UϞOMIZ1 7գ6R/0ֶ'NVUVL7n f3GWP_ w}$Uԙ3;o-~.. hL}9 . ϼܼ'NvtuqS @~<{]>jXZ~+ i|Ujt@ohldz'ΥK\+&%${wsgfVCqBaؔ)0%\|IcOG?8{d}? ,\zKOO|[I2/_74$a P_ DP4H{pyaZ@̩ӫV|u1\4#Y^"GX}! CQa>a ѤT8gG)=b0WBhmpهkK|%YWWkA$BPPq){6[ÖҤ%%(cٸ5dڎ|^*`U /5x3-_"}`q0_wڵkQlldi8X07)vB+YHMD)X-)ab@TWWt! )4>.a>@QA W0`T@(-KFo|B^X?*X k Ә ?:Vb)_Qb;,FGK{Ӄ.]dBO If*p^f8#,rWR6{C-Z*ѰD|a7+hQ]o8V3Bb!JYr-#:@K!7??6/?Ν={<&'C%Anꨚ3aл_VC@ 5$jjwt%$&P1;H5rB[6)jG/_954=(gɌΥ8 4L9sg_~X8)z_?TBށLR˕k%H-$E2!66&پ3Lz'mli܏BCXA=68uSl+Є10x86-lXԥvyp=L3-(qE~S j4 U+ GuRs DHZ|G,[bӦG`DP\K38̊%oσZ~=|$7(V%nl Daf,cb#nJsq> p8Q94ZuZ-a)E.`p:p@tLbWfV] 10hք|"e}J5rk 2.@PvqAoQѥeeYmddY ,b||]T0C_&&]$✽AraCp'eb D?iih tJhٳuz{r/_Zt#&usqGf*D/F.:_ˁ>2g ~ԂP ;;;!Z7;#ݻP49lҌ3ua3y@2J++?3SSoO~tr;.Ր>>Uû+udTvq9}ך}M5i`bD'*T얗᪴=$ x1=䉓] u_mmk@v|w̩Wm-m/UUU9qСC.wtv89 a)D]T .)+9}HHOf„Dr>s,5-}eΎ;:~>pٳII 9r,ljjnl|)!'vF 3Ў niiƋ%E?9m$kpX \{v>x`^^ E_Zj]?j%#"rsr\\aj)))ЯN.d98JdmmG㏧N(.*324{<955,,,6*w"IX'xr־|rАHE \Ypa]1pb(X=IeeÇCEeJ;`Z%1WCԅcSII~~~\>77/5%%*||}8U## u ujllmq:j<ƃg^dcc˼9r46>0dðRG{ۙgbFO{a llm D"&.d^NP;)7'7-5;^UYs{9uK:zzV$/B@Qq١STxRٱZ]m.JJJ{𨈢KkScc eB,$cOӧNehhh/bkA;ϝ;w9#|oʳ8_M?{xx8Llu323+**||=˾={RSSM-MMMpZQ}_> Hrww?icck:t i?w} bbd`g#Ԇ577_~Y&3'{(?)!|}bU)bmm (ɓ~;o1pFT'X&+;cJKKJx>ՀQvSNCjYdy'`M=w><2* 2J@C! 9@>Gr<~T4\.pPDB; xήF#EP,aCF-%5X_4uL]]8y4!+h;zFg*#KCȬC62orC}#do/oww~ 믾_n- ]mֶV(2 i)q1=#0 _@ŬPLjE]1jH>Ja']vT[gs"95gG$QeIEe/*R_Ϧ qB'֍xyOmMIS4#b S'O21Q0]mm'}|o^^Hjij?g., є䰰IF~N@^|3[ې+~珎vv^<_222\\sf;: Qj<y휼ܰPcCt@ 0B}32ғCBCLqfa7rGعb̚gΜ ._Makky!w.e1/XHow|wiXba-2e*Rly gΝOIMOF+SLNbX0?Mae?r0@ٕRBTƋ}\Ч0;::`ay@+P,iرc? 97!!>-"81bzZ_~YZV=sbbCBC "zЁǦ:T@&ơ{>r%꒒ܬlz:݇".ΣKjgNOUѕPZZ mد922r],WvtC= S03gϥ_\''{?zE0l]C㮝;cb Z;~=|&GGϾ VvԈ)+.է9jxW:}GDrհھF >1|Im"7`.NήPK&ւBYЙ͝z-gφ°oϐ׿@440: ڊl,3!Pd ?s=Cv!55啕α( 6eĎ_]0IӦ 499O*U͝=?)-f(3PmG9}Odt4,â-_,+(8£?8'P07@+_p`O W$ţ/L:ee |y3e\*=s\4b%ⴴ~YzՆ & GP^^ a?=:}dooԋrAWۿߞzj9a8FPp/]Aq|Ǐ_ëW.U{{BsϣjŊTO(@ Kxx'j*޵oS'MQ1skNNNCw{\'._gR2mT{1… ɓBl"#an@PCŋjy?qF,t3O9X^`H׬8ɕ s H 2.O> xɑ>g>P8 ,&EHgW϶,-_g͚dbbIIWK¹O?7guߺښ-(,ˣ\y+;`()-v\SݜH^T0B[ZQX[`B*) 0"*&*:zp1_`U˨buN:Y_O/.9 U3/""<ҥ˰j-\8jmiȸQGEhÝw {>u7Ɓ-(,5{ ,*8t?knA65 DenBEv3ذa괩"CC<NB¦Gu1﬛uG !,|ãi$ ~CKb?KdDcVUT|׈g_xVс)lPϟ;;c^z_Xd 9yߔ%AYz뭈Gr??Oa"욈#E4w??C||.5Myׯ׳OQwk߻gyϜqQdl7/1HlCX(@B,\a0[أ N;p==jef1z!7Ww '^l@Cs Ez5PCjP2(tJVE*DWJRc%(1_Vajd~Yil.΂/b5!AAfHTG/1AV` 7ʼ(!c`䂈$ `L:,j`h)ILnG ,e$M-,*.)666A jW/$b<\NJzex)1CYC#[.553zar$Hw [zJ:':N_3瞻́u 8(]s`Fɤ4DA`!=agm =azssS@P(B# wœ|P7nw>z4( ͢S ?9xnOOOeULݏ?W\̺z:B$k P`ڵ ` =}-"]@OR"v 4 t]wCYS[냫 ln]Tn~A]]-N1%IaQtD[Zɠ?f&PC@ E2ߌ,J|3I-^mm}s^jEgP'M\bΠ3-IQ5Jj:;:8[|'~EVN6YdICd/Gr%[[[zwZ_d#C&)C'ev3݀Xxp ~ڂo~;rd|ѧ_"(]ҪMB--#Ub ctOo?< UjT5}/D?F`lV󐞆J94/2k*>DKXWGĉSuuňtw}UB]cx0%5 cv)5ްB}DB9e1ֆ zܭ$LGw>ΐTkT,a([)E ]=7D\ס:# cjfZF}\Ew{#Q"(ɭmgwiKZ-Ubxm}Ou`61 X6)@UI&Ui` X{h MT\]!u+nLⵑRW[Pld@6 Y:f.!BI`t<)ȟ%P]dd?$C(_TioINk x9IaMQQ1ȻH˨BPсvI&$K+ ,@ ,2- wmM8$.n6tsP 1™M]-_gϞ~ܹ >^lDf<ΖJ: ڈҌ0$Li[ ?w@QǾt""5VH4l̟YVY аP"_,ęo|g^40 QY?XV9*|/דeA2[6vB 8 X"oo^K// V/H ݀ZckuV<؟!Z&$+@:x+PsoBT񺼲^6/o{WK?L6ܦ/~!_CACow&}J͞#@G::.`Q}@׼|g B(~7 ]F=.zytp @ EY("ˤ+Hjb xϺq02-?f=Y4{B_"մRVNA+_!a0\A: &Rq:*8ޔ [D]eK_zp<_߫kʇEQ VAfA$xW edbv>/˗/_h@R03e&9tx#FFCGg6,]BVlCukja |Q徨Uzs56mQQ1&7% \UW} .D̿uO=ċ=q +Rs:&Huv |+e*{T0\Lj͆#9w C]z$`[JK*M?ة%32/æTq1k꼼}k(#A|Jj"+GF mqW/y]TFq8''GV)$#hSbc(Y]Yk J@!,z*T.{2~eMSI_`X=A(W3~MaAFk52bDuw'gbXeG K~aH'|-pxZY# Gd'gg$#ԃY^QSSQ e)QMN/+Dp-)-inm%#X/^ îjW#*#r],- T!hjnA)2G`s,(;a:O˗`A*FcS#5$`uQ");\ÁPney`@ ;E"PhGXr,yBDzZ Di#H@୅ BW)՚j@!p%*aF@qb7{]0ȸSc2 ϋD6Vd XR1%#cTA *zz}(&_ [ċ'L v2Pkjkauv|<"Z1FgG;BY݉~?Ԃ;38]bHd! xXX? U74D[x N vD:M}@D}=d١2PC@ ?<)YaEyoyU@`-f嬜¢4*UΜYف"/jBWwOWT7$'Bsf0,jc(+((ll<=ccc 3/fF\82t @Nb :ۑ_~. 7 qĆGG'Ģz?˗grKWMEEE߳s'l#p7(` 4M8pÙGjrGS~;\My!J.bؾ3?F1]dV} =P7+++b!?~B~^C.Foo/1;sgO>!4 ApB;w j_›3w.bׇܴMϝ;{L}]mPp0ђq@@ lgN./;r739H$3g:ۯyEmgNApss(xTXPsi+=59911E(}k\ rNvv~.M!9Y_&; \O ")H)%HS>ackw{Ѕa;#cbz: N(\Y9ŧbOE]ԋ.D 0bc/pb / kx(m~޻.B ܯo߽~ڻkz …A-Yچ9(wXƂO)s̙pɡ3_Tx8ATD93Ngffr61{\"d;O.ggC緵,P?++MHq!A+%ȿ~6R/~SP_O%GJpXoo\Bg̜d3Cʡ߳onAL搁p D] ũBx$ϝ3X&1%5UUFPs2t)),qrtBy%XQ\ U*zfىP#(,,A&؞_"_: mIyNQO+mLRpqu/p]OC`^UM%2{'D047ϝ=ya(d۝)N=[myk맟S9d 5Y"M법gZ[k]wڛAckMHX۾{_>lH@4Rϝt?HG6)5S>.NC&48I 肶}7ΞwkI :CEw~EɽiSv="$jJ<~Ö7Bv,V C?TTRn{Q*Qd1(T&$e XҺu0y3t);w}yA E%oh 4uk clnAB;{ǀ xu˖G`I˗/;goNλz-\@!) B @EGWEr.o3.HqIZ#C_o޼%4OiҜufA~?%3v[o>$&&~0)@<zM&8߽y ЀA@w`<0Aʜ?ysЮ3{6QeMB"D ;7|罤d?,x՚`?>Iݷne]`VG'}󞻑[@ϋ?@DȔɓA,DJHq,FWh/ͯ\=$ h /BӪ5ݏm{}fTu G >ѝ`_e1bW}k'1 \13FTAp( ;WD#b,>X@E `DDwM999C8b?p7R%J1ϥ,Xgd{1GV2zKY9R(;0D>ߺF٣Rz?7R$=<}y( )AI/+5c ?o&<*ŭ 5i 2eʆ kPnjmwr쪭^|-ws!R7~k^y[nY|ǝw@@;Ճ~0ꚪeo;ګZX<3 }|U^q+/P'~`=E-Ɔ??ؾ-[f*p[2.*H:iB@NHGE 9fn|`#y~ &ʊ`y1|iUûR\QY$QEB*RC3 a\}mi˝ªp*c#B8Ed@~Jf") {_p}PV/vo pOg\&ަ'2a%p uut!LrtsswElK\"J<}| áR4 wq sUWz@qqq~ <eFFQ k,4C;ERP AQ=Qj$cW`(+mlnf`dAO˜K6]=:M PG&hf U# >qC=~p2։Tʪ -m]4x360@|?hInvŴ4 n$F$fVxOQLF?(T뀋amE DU؋ҙ"] IYy '8hߐf-_Yj@ggwA~E; ]"*OƔ"NJ.aVX#BzŞQra(f-mm((Q TЌ%M &Cn޲ ~\WW6еbk \TA'P#譺P$uIF;899Sj!%Qx5 &3-K{dK*LR⠫*=}'g'NAd@wsS3prYn##GU ,.-}Qv{F!^׃Mx'ZZ@ZZawIwQG^傭mfl 7`DT`DԘ0ZE^0#P&!v+%"v'FVSVZq}\Ч-3p?H-[s mniI/,60П2c /ϋ-Ξ:m;}p/7򀸵bCCsp߂"<.*:=#향K~ikgjwcbJ}|qz*,*571f7z?~|z?x'R^Ǫqwq"`oUOW! su ","<:8$Ca]|[[Y5yРqj!A53jS),_RM Wm##RmKV+El%Y&3a^WbׂLJAep|BǐbĄIA̿Fܪ<å)5ΞۻK/`؃] Ȓ͒lU@uo /Bs=I5P;Ө^6gMTm^Z> @?$ԘT8,"Y4.IFz s@c_Qu1.?J1]_=Hɡp0/`,p\--A&ݻ3/='UXq< 1y5mƼ, Rov#_Z?'aM -[B* ZHG(@'Bi$#Dzm[_x@GpR*S( ƏTR"%`'1͗Uc ' !'Up@lZ!=eR*c|A^DLihjD&w:Kjz[onFJ.(F&?<29sRM>hϳAQ4ޑ$zޕ]FJiJ |W:%e8^MQ+DGZfNQ(foR"ZH[b } n0E7gClQw}#̙1j]=_%ׯ_Kp-ϽzlSl3۽%K-8ϗksSW7XAHC!O{8u,6'\]CRzDWVH߉lkCw K81))--u͚;l-PnLEζ'ZW,.\`lfݬkaMdCIG6|\.ш٧?\(e+wp.R67 {Kj H751|nw1!4!TvqA<]šKvN~"hjZPT4m?ψg7dX>[ I_󵳓E^IqiEe׮_<U})!F| /P_mx[)%(rfGBL5+;RZFLJ }NYY&//U!,FLRT*GeO]yA YO)SKyc&ŅaPV\+QpkS$ڨxD8Q<%hk9c U #%&:}ճa1G(#^SmʢO^*aP]˵aab}ѧfU;#]OI]K+ EDƯ!}PG0&tnݣ&ulpvx#{"Y>Zīb h ~u&lEC]12@ek몷aU &h Dʉ6e#r@gkZ[ gPI?#䘤{=f$^s2@vx;)Q"YIڃ[ +u=D_oM zST'Na^Q_^6^}ƻX?@=%vEe4[hø{8."dRjJͮS/)QV)Rchۄ |"WGIg& NLJĐRjt†4Y?iuKU#Oϰ8eX$9S tהcgWO7UBekmu̗Fv$ܶVy)',&之,/00+UcdEd`GR7&_|F@| eIP~JbEL톢H}25*Ko7kP]8QcT:I^zڊG^-+=]6WNd;RxA0olX1vP oed ܰ+>+ J $)p&Cg)MDV^nÿѦ`oлZ') #dnךS 6sImTOjXjTK{1O='dmoFp=`Wp͊?UvvR/^'}\Ч Y"(蓁z2T{o@d]*Bp1]7ٚ4r .o؋I^FaZB6e }mvj9=A"Fk"z{jjђ=HX'ХjZm)Kr>arU!4"Z8v]uН*j4]S^#D ݋wj_>%i\'._<15 9 $KI@ubЏEh#Ѹ} 4HM %АDCZ3Wb fW } M-mۿ3))MmǏ055173c&mq?:Ux@4'OW 1<.՘(=qB e,eh 4*++U έ: wzj5PC@ 5PC@!@?K|uww@IB$].s!*%F_Sgw۶ڵ oF E7@S(քm#?h+J `W%k@2CM@dL!t6%Rf@Vd~%I4'ș$`tE$І!%+VYXr@]M-ޤ- {B@UHeB47iC7C F45D7غȰ$p voo(+@=LRIzk27&L}\7dO* ˵}B*Oo(DF--u6:C][SpK#8$:WQ-eAfFMKSp ~sgg#0hhJIV) \7P]] MWWZ&)WܘP{왞C}zeNIzKL`]Ev74a@TUWuD̚!U>}lzgJ\P?9%5"2#46"3ʽZؙៀ@Wg3bcb kG1;Z HOz!T` Ehy0̞;w}w@$㑆T,^5V^Yo^cSsss3)_KpvqՕQ{vFmkk{#zzzO>,bQ <{BB|;ipWU]8o'aP@jaոjo)+-/Y+;O59[+f.Be.dQ溞=>^vfo4GwAj[V}9jO D5dU+5>5een!B LJJ2y6)c<\Hi<ޤUdNC] & &Cc#_3gvt$%:9cD62F jF-@DYhGZOozg[#30>x\ E$`yEN]mݔS("F6 6 {J); 1`j,qqs# 0c[40)[R[7YBfLD_tArNbƁRF)`^,03գs'`ʞ@Gl2"ua>4 <*m@N*#}}h944@W9,4JONϰNC=}zn>cL2 Y7{1BX_`p02쓞T$:aSSّpa\%hl}DbG*222 C37S; 8#`Bx谿#]EE//_.\631"̈qgB<(6uAaA&Fw;C}GƦ'xd<vTcpԋJG"\) 7+oX23AaPY.` Ea tut>Ϛ5Ȑd<44/ጟD]C=]=4܉Q)U kkkDE:Ap?(,"Ԝ;@1~`<؊٩zp,+¬Ky. &&%&vuv _6ۋ hH,$tgogJT$Gk$Lv~tA#Lfδ=IlL$H{hRXL(2 1`e^tb#cS#>`w/yQ 0}$pLb0Q>4wL̃0Kq"#%mR2c ܃z2h>"d8z옏`@/ g3f鈔OȺ{z0G;ppY"b!`3KUGO;_hH |m*-5Rl, 4p"oNBB"*֬ä WM235 wGh&ܦ %u>(}jBOK+B{w6&t̂.;a{9j>Q7f+͆1so7}N(Oz?#.wAƗf\ںP}OҲ}I(eRy=_Du<==9ʭڷCO&&x$orAу휜}gg8:;YXj_ #>;p}]xܹx57'rQqQq߁8=řΟ9x>0b9bRv3YYY)IC+fΜ446 }ml||zz&FƜ R\c'OdgeY[Y!h<~UUegyyyNV V}+CcSD?tB\\쬀촴<"̙,4Zyt{:1$λ077#0%~b^&&$aA?gΝ+/pvqPXX/UJ3YRR|ؑCin9 ඡ9:\_E_FrccCN `OOM35ζ!Wtu}ˣǎ:9Z[mmkbjfooۼxbjJgacg5CgYYٮϿ8qL[S,_C}l@g׮gdjffg3Ł/xB <;'#A]]bchH 8ena9|=bLLEegW7 K rl˻{>x錴Tg˨L^^ײ|e0664$&&rOp϶:|&f0u(.&:;3 Yw} l9A*0ǎpΞ;rQV"rǒgN=99൹řgw|}%$kln9qؾ.\.-+wuqwsjϗ99y]]-MMyYNfLЫBIϏ8Q_2Ϧ߇gOC}lYm G-R@K-R`,pFMHdTsE0sDZb_%;jz'▖KI;>rEu͟}׻w'&$ΎkblK 7";;8<?uG+lmCSlRΝ;[[#FV_|9Լ&ddnnޙ>S'qI.坝]/ܾX5k> ,Ysg} @zue5`.9r4@ ={bGOMl|һ[cD͍iC2ѡE=]]8w`\]:b=cjDڱsg]]=lR,;';+'G3J6,OJN||=9-Ԍ PoO YlXŗ{JK+`+9tr]]ozpgPc}]nђE-Q}6+n耤ڄEkI3$>5ZI‚ښj828ʆR38f5\}~K;>4 (0ONMohjc)xt`b\%KB2s|2UŽ8uҥ(8q P"/wp h:`B sC @N|=#=sNDE$;>\X|s OXE 'M, J7)%Saaa3fxx#,nHEx uѱ ۶WS[`O>ގ~cbΝk`h_dSƦfG X0~SsӶ>/);1/L뿵 -gϬ/ݾs;|CËKKw a u)V\/Bd%"\#`2]S}ZاM %ƳA{9j>Q797M/iF컞DgjN:ysľ1"z_0BJ@D?(lYŗ//[?u|(sKyW,_ Lb2߉D5 Iᡡ?cvp~O/\}~A!!pW޹?Lo@sg.!_bҲ9s{P8{'="x̊t XuM(x7nXX[Wl?$$8&а;;[#˖/ˆZ[[ GtD1DGG"/~E/PȎ ސ`G'ⓒ|%NVVxifORt… FvqrJNIyg3"௰hyhX+Lv^>=ɉlFF ߡ~3s\-._i"@h}}E"ۊU+ LK0S@;otxhHĜNp @.3w~VF;XCs1& 00E)I--֮b"%)fE4%KhЗދJʾ˖?C_?,U+0p]ޯ~FvV.**w~ώU1#WxD7$8pUa!( 5?p)6lzB aۯGnյqgdeݺq=lEId/O6H>⡇mа}]Դ4\!Kw𢲲@k@c~١5yys =3crjXlɒ,`^QJI͛^7~СQC\\V\1'rvhP@_l g>ЃkoY> %'@gt#E[G̙sOի]C_v,_N'jG[CF‘~+g[ZSʈ&Z?/#!&MMq AOsg`O~P9:޲n h7gfl|?xV[]}ȿ38ʓ93<k{*+_xBBBX(_p Q/߭^Y!TodE`I)M ?wA JbBwtA=Æ|-VpiQK-R@K-@<~um]yinIqI[g1}{[Ki)0Z)bv<0jmlxÑs,D:3{f]`ʵI FcQkj .#, I)͠w0C6=/sfuvw6fff[6a1X---X=P.𶉱+ME ûe::f|J X2aӹR9K.̪*̠ZWWƺ'ҲXsF88::B-8Jff27 [W5482446@^!l)E@oB3g#nC, ,D5?ђMހhR@K-R@K-~`|sq0E~0]{ٗ_y7p;+\dn"-f_%} /n҄fDzwup !dSަ608jR4S.ˮ7 %7:u!?˷"Yrt& ưE(ajUdllb~f#++-_<ܤĸwֻ689-S>KxƬ #G Po~ $?Ҁ4~F|{Qaq_hd͉D\N4 ;0wP]vSH6(@NiOECXс(=UK8s.4apVk^IҁNܽ(B,--UԐ#1ՉΡ546E53EC=@D'NݝRd믣|o:sF/%KX!Fn8>~}+j1wdNQߌX?$$,wdXMA*IpP#$BJ4 _Frr\Y{N}C~/LbN-Ҁy w8F♸ΐ“P퀘ظ^o`sOPCCJ,: xDѴ iY(?8C3X͎>_zwxǝ,B@[ AӬ1R'ۆ_Q:TeLL#: pft$ʂaG{DHH!lz!A{L$ Zx)~UTFK-R@K-G)#+j#YϷ278|?}^z7Zr Pqbh_YΊkt-;aÁGۍ7λoog;lۺu"=8{GsJίȲEhTvs: &GJoWWy̌Ɗbo%mmv)&Q~x ڀ.֭Λy y};o6#2lYYmG8cVGVR JK?Յ_Nj/>c.:l|}=[nkii}xKHHVHk@CàP.RXz8e 0?a!Pz]i칑|}`ƞjD\R*}([GP`ʺnrNQD e Qplb%yOp!Ï>\o=6I2% 7C&8Zc.f%<@1qBHby}fNB<%o]:mPH߿ydL06+E0k|&%WUT^.)e]~Soo{3ӑKѕ3?!=>J ڳ'",?ou V&''"Gboj zdL`:mee TkXWX?7__h~,"1&"]IYAXC:;j,^l`cdb:}uAq(2D.Gd d`՚n6VD@~ Pjim#/qDR; )8/H$d-O8 !0 Hĸ`޼Y֖B)B2}Z[[:;:\.,#&9ҔdаfȢ.t:MD5iIЄjgR@K-R@Ki`& cp3## _Fu:HO ࡄ̾q"C #Y19"H@'O[CG 35y{A8<_%4CIgwowNfFcCK"Q ,ۼ/{PtDV545O~XDxeE|u ̦_bT,7Gy3d=D]1rc3c8gd1(g2aX|fxkx7z{''"=3,2EEX[! bML:(v^ؾ}{g7eb?q{g2lz4BK t}E6@>ggظDz"G_$(bF/rf>y2&::99iW{<`9|gϞ?p2Y~P!l$;fd|ͷ_ 4M=𖫛!S22OWDJNeR\7_#$ƈ܈\rg)F8;' k}ZJʥK11q?ӧ4Z+$BEl21RwCko}GB\بEsv%!]mlm055G 2> 6'B{BII );FVvnSc3T'12/j6jԪnjhZ h) \z)IPp'b6ޑ7=b׮iQw?{l4d0gr a{d22G6o{sx|u{ˀBuɇܰ1<)BJ悎hkNX+ S A*5fqd A`N"Ĝaa,ӿ}O=o{&U.Fpw-,՚))X/e\ 3)["e=<'b܈DGeexXTbD_/_i_y_2l,_`)w3nD;(Pb p@ G:s&*z=}}n߁zo]_zع}'ɢ%)M,NN% -〢6r"@7=}zv|{5lxa{6Zh;Pi)yD΃8O=¿w|[}…PBVT` &'adG{>@ s0 l=pm:V.ףC\l>\*@ f iE^ 9Ow ##J9 d#)XCWɕ F^Cn<*IPPJx:xΘ c-YZYU+z$ j9B0Ue?QRÇn{._obnԈ89otwUu';w筷?})#ӥ? uMoT sB^@͔'0p,ڰa]fv_:;>3h;axIXXtP |oG\("b?q/R )ǭ%>-]qI[ֶmIinYt<}ں:Vψ0D#;K! )7>A\CJ ~f|+ ]}ET}I3fMBAZxC3!C.@#CC %婰S::dV,f/B!zafAx<.635śb{i`f98450N@;mX5013520$<.#ò\'h( ;zΞzX1%z-)6[= " g|Ruz062 S8F8֖nʮoj _ٱO3PڼoikknjBtcVV>NI_YY%'B}MḾL;Z+:>D[BHkkQ`ɒ}}2sKS$/xx쉠F`!#F v#eHGȜc;::ML!>C@Qvtt!!ֶEDp&^J`Ő^iKK+Zl)-r ?.]e HO 5 PΆvlE D&Ɔΰ f 7W`))!HKu65$2wYyuE=P,  I?6K@&D0_OBiXBQH ^E,C(G jM SƆzp 2 [(llH+!֥wEEb8!##S;0FFPpYlD+<:bu: Z-,|l E70clm-qgV-Vq'P4#1b6aD/q00y -\ efp66weKZڲJ1 Y4NO}E? A, K VAg}PãH occ`o|a; Su;@><=g#k" #)$b2$%9r͚v5fAyיZGeF$cؘЍ -Qޜ={@F%8A5+;[<+Pf&6ؘ֖;HD3ba~O%KLi,8 x XbXCU|LO Xf61^ ,a P<<QAAW1llmϝ;wѹs]yvƦ0TG66Xj ӌ0"')CO3c/Z$M܋% YJLX” !F#Z{k;Bfxypw嫫6_O9ŜaD5R P=JAQr!s` ^ c0M6N܅X #441=tpbJeKi@#MQz 9^BCDA8#f'}/f|:GAljƬI"HDoԜ5G)8͎ W1Mw,WTiRlS K;GHd>0olR:&0 T6ȧA .YvxՙZ0N0pǧ ryaA6l9ˇze TUJ)k {'̂#fC}.=5)xuĵ/76VVhJ.7$&ϙ;}R5p h*꘼oI)#AAUS T)*2K.H,I$c} H\W[w)6,++;6.0? Ι!(&S}J>dK$$1f!Ol$\ xQ .8 _$`DcEC@`0W)tXY<ج:R?b7`I^@S?gg#T'sAdG-׬}T@t)$m^v`[V҃pv`dm(]4;4 Z$`, ʢ13 #ky"'jt8L&DH[ޕcڮY~rѽJ)Gˇ:4~:){اS\sc]ב- lڻ ]$t.SoB%I)m.tWl_?SͶ&A exUg_.& e՘>` "tM׾紳Oc傇Ҍ1txktAI6C[8`Ð D 󦦦¼<CPH܈ _0㹚+ZW,YVS%VaV)yy RmK=gwIا[j{Ֆ[5'+ vvAA$ൢ1_&<Ƈ1eFI ke\ @9ޢPHFiZ(5{ُypNEBuQsԪƈ1tAg5I꼧'drLľkӵ ZBbfլwG^+W; ޅojUB47#%iQixV&yM`#˄LʜT,>Q}qx[ŒL,] Ɣ/&gDm I7:!,!`(*y@K-R@K-nz VBZ+9ok:^$-U^8R{i)p)UxhGZ h)Z LI䲂"@&wuu+TS0aWkV٦\Ss Grp-7+ ]ܙpx#QR"L#Q6QyTڪ`/149% DuI^B]NV*i[چR@K-R@K8 K$??k`pJFEbMd-7| $ wlӗS<yFC@TM "OC,=l!ѽTfj5N&\Z h)Z h) vvuVWצ,[^!;{{W9ۊe-}=_Kj0|P}BCG.9XbTܸ]顑m[>LB[[0Vt`0j뗴wFO,g?>D$ࢡ?57m9A=XщPYZь< RK]=T49Gw=} AJb]E%Y99׮311ѬW<+bvP Z֦~?LAo9|,s`ޮ e g4bqTցTS*dm]PL9ڐcZC;XW&h4! fvLZ h)Z h)*[yg N˟:;XZm"E=]]S'q 9/]9}tO_o:*k`V9b>Im]#4 } )6X/QP)r.O=MLi0ERZ\o46ԓ: wpwߴφzp9scu-ePLؙ_R_[ݧȄ/ԩSzCC#쨢(yyޤ_geyT~OeGz>2OM2 qMMͿ_‚ \(f`ŗKZ R薕V륗r…=Azzzљutv%w(;hΎm=viАG&TIIzLGӎ_}_yy<'75of[K.DVu5Ӵ/ΩzH۟Z h)Z h)?Fn|(^ %ɓ)i^00۸3KG%qX \}/IWtLlBb[2iȔT642>wLjZzVv-Vh B+a(/*(J o޳t }?n|g@dbK&-O [C!ulbjZM PR@K-ṚaY6;tIH?{qc3╫W/X(6F^fuWƒ+&`=z`!B˩ںzxwyTgkc8R{[Z:bXe"ؐ鎋uvq30Ξڪ{|pɒk׮>" OC3l[7X/|v~ `XO~d & `DS|pd> Tv~B//]3K[CЀi?#VƮ0a cnS3E~.)T)iaLWg#tSZ14{Ge(fCUGl熰oQ355 {}Vsxc"*e׮.T߆|اd p[]SP_/wt3C?rkOwwo脂pGUEESS qTŔ鍉qss Y_֦oht\\dH5`gӡ\ܒ tu'1622Ays1Z3˖-:3 &|N>|9BG5uuu}R)0lPdV ~iF@ -@ b;o9882|nUՍ h#-=cŶ `sK;wS]Ɔz:}m-Fmmmx\ 9PH:Z{{{ 1A=S/646TCEQ^VdR$J226Ƥ0$@9 ZjKYM3Hs_>{7%'o AOj,sSS/痚QL^ͫnԜ,]]Hɩ/Ɯ9묻ۉ'?ڱBL Npcquw }=_}KC#;h1(UA0O'$@$}}A@Vϛo6757qb}܈+ks8,-+{ 5+''{/D_xMA9L.ee̝;8ݻ@^'(4q&L]TVQmSAx˺&&T+޵{ob!^^>g_;;ރeO0j@dcxI%yQ;>ÁĔK11^Co߹-ѲMpsvqrr C{ѣqhڵY@3_Ѭu޽qXD˖.qtC-8pb';v$$'Ԑ (5\ s.}' I1]8w"gϞX^ΎH׿x.?tD!I^?Bf8t(R,h`ccT`R==/Jyu5.F_p!88 ˖w9zDBlB̥r Sct@o~؟'defE151A㧱[" ZCh֬[N܈NgG$c$?ޱR $-.>> `^ R`oomRYY{[?u:!>!E(kN?8xHBrH576 `,#v> 8YMiiz'.ia:i1 bPN㼔xuwt-sԘ}=OI%| ٧ٔ5#eY/gt󋨚͘5 A{اά[}ߧgf#= G̞x`lDGDGΝcfn+r^wWĤ$T)P o/ź:\XXGݲnݳ<VXPچ[ցшqٮn0>zw֬P8-=f%'yzc<>>pT).h"h1?Y67w=AC- "h-a BܼMWrsutGlLDD(6/u睫WhiI AN&3{ {6aJMN/@ddo"s= Z[Zc.9pvt@Hm}\~'V-_(PZCijF{kkoSgy7h#R@K-R@K-7)'"lKJ,M"χ4 _AA/1yJW9;/ XjSuu5xU_~~k֬rnV~łE22Z2ba^rellGMW::vv.(B̿nW#FaqMZ̏Z1'%5Y687ݱ|Ŋ@;ŗ_EzɕXΎbxy ~GHB_΋Zn-+y ̵h ƃ#;nր<11yEEAA^pӞghSSv>>F' 㺃Ï?8/r^ ^"9%}?g`p|iR+ ‰\qUPL3'j[oop!1%ePWuQPWGZacPP5--JJXѾ)(*jnlܸacd\07{/܁o[om5XxC>Ï'{k՚𴯪B7ct+-z.n֖f>^3`t=?* ?8U;zG e=$RDf]&gϝG$¯0sn ;19$\T&OUZ h)Z Qia#ʈ`755㙱a#:v3V߂pF>XWʌ&T]v0>{zEj::5'JIJ=| `Yd,K֎Zp =A0$ ѫ9aDb#]1lw|1Al5X`Oa҈LFCr Y&*~,)0ʇUy^,lyZZF;}}c# YP_W 0Y=6t(Mv4f.&Y7P7"L(G?#H}yp>TL miR..0V՞9焄dF}iƂ,ӈmmy54f{8Чa`@>Մ * ?t@_půEn,"akQ,__C ;!՚QLY+4v7SZ?%'''#9YBJY^Vo O ,M!",H6< Qp,Cvnp|>Z@o;XF+F33W8ƖVk+90q F[#CP$zL.^#]l*_1X 2~Br@ G8 | vY3XB3OHd?!UTt PGGG 4ә5(@$VP[7j)Z h)Z \I}w|>|,eC};۶9w.#=9r!(FgndgةY8ŀez͍rcQ~|@4xqegf9Q2 ~1\7#$Jy4FRch0pMIH̒ "V] Ů0? `>YCG%I8SհH4"y[|AFRpo/* I;rF)x -;IlQanCBc]Dm 3sSl'xJ:# R" RR@$d2tEC32THɰJ;P-R@K-oPt`(5=uڵFH5'r?dQ5%95bO>ݻim)NeX&4DT`}-)-ۻktknn =^}W^?Gq[`;*eHOയ<.Sb: Dן7sVrb"ZQJ 4@u+)`3>K/_hzz08vj\Q`U~'jD/nV<0;a^iKfdp"Ly ބ=`y9+QFa U̡\b]'>!/s碢IICv^xԔ' \z:0b-瀖[`0C[;RWg2Ux+K1Ew`;@uw ~ԃg+kki"ŕt m&Dp}3h[|;9y A˯okTUTPzFmsULĎKx'"Xlff>84+Ḕq"{-0 @TqTrT0s^z!;?̌g~4[V/qFVF`fnw(:uICRNät2UF1"_|_/x(A HytA~h_DF%õ9\IfJn Ckf2Ť$5DM!DUng X03`9Sl!;;!=:|^KϿa f ?EȲ˽`$ǨH[@6١¢ `(ƬĭZJ`R0 ~=PgEbbU*7#=2R ,ptr4#gKK+fm|071m@-@s$&'=9(.p5CԔk<'ޯQP*' DtQ T$Kh$\~_AP+9 qЀ,// 1X.5-K #AyQQ -]&lDQr)p5 ВԨohDAԧ@-=8 tY C{8jL*$tݨ@/* }dĘ;:z.D0 ;mPtu32΢G< @ڨek tO9Q""L! #fWQEU% KqI)ґ-"9@\<_YUAF@*)gG_! ")9}@6X ȥgcg z:v:;֥бrdq7ņ/9%6/:98ڨKfVVeM"]@ܼ9s1~څoSm*4_JJI:5EnQT3qvwjnh^5ѢkI[ )`;cnr0fFߦf/BO UeLMt)ѸkA"'hjWfC՘jcFSB ,&|Pޅ ff|L.& eWSB x-dNIME?T5 3>1'vw.\8:;.^ 郳 x(ZGal=/"{UUUrr =f K[V}8fwwvږ؜AJJʂ,,T\_G/#=j!2-bK qomn9t"GG[cKJx"##(v,*++;}i  :<fg畗[ee%KfΚ\z%E99[ОK/XАُkhh_k,.+;y$`##@ǎ2/#Jw._/).K\x#x=efHmCC+H~}e2//83uIMNB:NN>^YY+-%Rٳ]#QzUSDT87CK )f'($y *ܲ%KlPL 듧[< /+#8>-|lXQ15=rqǡg'ʕ+PS -_}E6mdeeq)!LnnaqR 07ww2ϛ7;A VD˅ٹPm\_Nc`*/ Avyn0ؘ[QYYTXj|zҁիW!cTZ'62/^DLT:3E(6ר綶4ʵwSYV4ȃxYl>wqG@puc}#fdy);c(1WTU-[*8uz{Q"0Z(tHCrr2sؾj3UT\qzO74471ŷH~zzƱ'f'cYnU@%(s^^.BĩSP>Ѓ||HGgw`AIkڢci:{4;jk2":ɝk-qR0T_&\->^ct@Fi<)7-"14{Ge(fC՘Bk;55{ 8<.wAlj,OMM1I7}ΞӧNZNܔH)lᙙ8ߦ"~7u6͞3IdISC-Rs9ԏpfC w?0;aktzAAe%ň 3]u%LUcgjlH5Օ5m@s#@ PYUY[׀<3ܕ!耄p F&ŗ˫|un!P^&λl{ CK0i+[>(0Z[[fS6xJ*Q|a%H>/r#wuG͏A,,u5ծNNj߾B^xK/j9#a_x@ʊ*&+0Ξ._}$졡*ooO/*5_[]=ݍG"$=8@dϰ<#;Ι3xWjf tu5| `l&^>3K/:]114pvr`ЖO_/Wjͺy(#/7pZtquDHx;;{z{} Y_,{rFw-H\ڊs¯ݍ|xCM5|d *"$'z^M %UܶzCҠ݀>&84 ~( #P/\x"ڇ0!|Tp TĬBa=p?~vN0&nsSGk3R# k{f3fuL__(.\gxxlok *p@gתJ_``@<= ME) ٓwPK%2dgK.<<B<`(c-Zdp;/l̛r,v1 9C#P^ A5ev01kGGGjjJQQ!Du5 0(F>x!' _uԈio_gN[K}=ڒOon8Þ +zGn'Pxjil@VȰocC=d_Slll߬]u6qr0yHԹ>(]۔Oޗ3`QelA9ZULN 8CC&Pd6hNSSYƋ>5g1mBẂ|j&$OIUk곂7PNפ6fQGx tZDt<_f"Κ.& e՘Χ<xZZGlo7Q rgYK";:) շǡxR9*@++0 -ų:E6 x/eaSPȹEP:i O"agpeYMq`ut@O)I.~Wm P68\z].H)dWwaDu`eA!:~BA`%qj#͈HPS+.`xD: EvzR_r١aS#d/591oAuj٧ӟY*s碿?7O/W2E\W谵R3Rb>!A 9ED+H|'>sG},q@,^! ,+=$!\!7h OVx A/lAa.σĝ>@VH !JcT!a`Ȁ MMO =9.>.`NLB ;tVr{r$8yJ]"=*F@Ai8(+2 [7,A1 Ś05 dх[ =#-XJO qgEJ>0hW_wvg8\1=$S3 ,\~_=W.:pR*=g$M GA&hCS$|C)q>dO@M|db[a0)߀ x =QԠD L:;;oX2:rvD3`1yͰP DzO#=!\X_Wf;cHѪl'K@ ' ) eSHPVQ)_XWf ];t-R@K-ԦK kkj2=(.aa'%p)GUv *eG4^nT#\\~DqR"|y81Y ͟s\w氁yF‰N)Tpf#70?jwwuVŒdqK3S+k~=r|O tadnafdbѫ165%Ƌ [WU_CXn2: @/,D1 `-Ô "#AƋc<7y,@@gOr>HCA*ð,D|CaxHlpj"M F8LPTԘO_-it6Iq T=#a,S)x2Β)KIT(> h m.&HLg5u`,A]G-<,0q8;ࡕPt1PE:f/Ƭ1r)ɛ421V(#dtLLcQ#nrt-+]?)BN Mܑ1Zk3Dh8N Bee))e%EQu4Hȭ*nEˆT൹1r.D :ٙCW 1BsKԀҐkAo:F3(+ RXf:L?HbyPST =+'9f1cQr8EQ55bcZ(,Ar$ lF<fgmcΝ;WPU^1/^L:l.UWc昧cޕ7O[Hh~hK7*B7! RIDATcCK#=[ccG rƖ\j>-SSYSxr&^g9 oLx PNWhاf-t.Ӳ(i6Ybf[ޅoZьYʈ>5gM`ȏ O{{{p?X%Q93-,f g]r;7-2A9O585kTyoq|,'!nb"ȊFJ+ƀɋ/pg{{FvvPP"`prgaQDC|{!wg'eUq͠pw(:s`L$1|@"yFOfG,fYG6rT~"+}K0NN0>6%^7 P%0[=:U$+BA)?~j M5 g^ǟҹ/+@w\NTDQX>d)., =VbW w Wt@6H* FMZ"w~2]Ȓ,?[ \TM.*njU׽ @Cŕ#j U˺:@k10DA R3&hu;J3>Ck֮a3!U." s _*#$8``Q@q,)MI*Dp+G)֟BBARxJC(ɷ@l%b#8`RHzdC*%>uC O / `MU0p(?^C72tĊ- l#ΔM2Je (l`e+eM@ka7dU7vOFgvJZB?~O5ctH9ZU\m0o?I;1? 8e;(o;i57P4l6N9Q&r$}iG3.his[;!ůsEQ@nFNfsmZ5BF+yo]j!O~FQgž BwRjnJ bM%jKB (A{Ԟ6%e4{LS=+)ɮ`O٬P /Mԟ͝ʕQfpbاSO׊̚Ne/ +N4P0Sn>5;/W#Pif5c;>厄JIr_z*lj<%hap?ȢUL;&nP[@E%t1,j At]/~Xu:Vt tHdil`hbmL:Ô$, O3XqPk;5yRQҔ(pXdm(5QAHbjQ2v)VsЧKЅ-o:Goj.Tp׶ ]#4~uni%:VzjjPgzTsƋu0dt)vJ+ސ1fSF)eF}F )W}iJs2j]9`YPe\}i j=f,1fY ڗ0QkxN ¥:99Ycܐ^W]bBp}(e{AmA -,-om|Y~SearS Oe^˂\,L ԓfG?Dw'9{( YFT5ŕVu7ʨ E ۙ>9.VF@XC^HiI#3W(> NK5GHIPN4} bvAsV0)hYiZQJ3`#~ܣsCاd5558mM15l͸v[y\4㘃\[SM('k\}1T6 &N]QFИAzh' ˀQrQ[tϹOJ$rdE>pg-Xgl;bSazDuY$šH{JS)E>a뇺>>QJs&Vo}$!KU =]RxGp{= )h JLj.T5{N/\ѠHtjObfLx fgQ5wEv )B1Q{J2]4k\0B4; Lת4)>UFLkvZاfwW{\VZu i/iZ9ihUůѪ4^Txod |W7. .27uE} + ^{TLELq mYey-(8# KYVd@$4Θ7:\))>׼/c,:sYrOI7$"8wз:O1sTohz;P^mVrx+EAu{l /M4f aEDeB exU猥?%ʗ ` 15ۗ& Z 3]kEt!t_.M>cTB٧395ؗ-k૫:GjgKp_. AL-w @Sf @Eb=,e9=)ߛZۇ= s~x.S]?%eU]y]e"+c=W #ZXMQU$ ;#k65tK:%C:~=|M쭌 JRX(mOlՙ~VVd*yt/Vy:-dQθ§xMз:M+Xjn]9jB x] R&AHfQ5G4]Lh5]aw-":/RL(Ɵ f\FOj&a;/tZGK'0!ɬ]y+}lWۻ:XA=8;g# b} =1y-1mUUw-eami Zz.ߟVOtt- %3 uY@Wۯ˦Mw}[zk Uo׬w-ZP9"LbI k ](#/ $7ki6kA`OtoJ:.lRaELӸNI_+jNjrž]C0SQ(7!pʩt* SǓb_+eQS5~˔P ;V0] @E T7c_~ױ ~҇-Ieb*b{̲jagOSAdpnTE{1D] >.WnjldCU-}95Rc[L ߳pTG/_(j郟Hd'3<:úP[+8 cjxP&9Ic1jx;PN:U b>:)תƐH`kvϗ)ZR҄ W;O+ ")LyfsD55EqI:U1V7L f5ۀ$RenjBiT.As(|0Kxg%H%R3S|Ӄc#r(OdV}0~YMؔSܹ;O3IMVsWxѪkUh&y[ ?/G⾓ ؗ_#}x8WڙYIANb^ mQ6"ۘS?2ͳrwUD e.i$=U>6+ZxorQlK\MBMzu֏.s_h//dJ/7ܼ>Z(8)pyb @]QA[f;tɺзf{ُ75~ޗP^)Y>(wAu;]Z7'4PMxV;];̵/R5OK1 >j }jا8taGzh,Mo蝪z{&0748@ԧrT&3a'=C:OԎ|xE_L<:/갼>++PE:-3ބ#,[myV 1ăDx!ͅHx)j.a~bR$:t)?Ű;)ޤŝy3wJJ}&&3}sfC0斏>Ga<1"ᙒ}c6)7O喫*081ݳRcPBt }7ŅolPt\__%IPL&+2I@W<z&xid&jc0U—?6DU8,F.mO<5ȵVN.>,_a:[-6V 0͚%G`VmV`k"*TTd7eĘ״.9Yv?3c*CCR@\BRcC#Ʀ cc#cc2ت)3ٽ219ȀTo#11)FT&niiqpt@ de'ypWNd?b>8U466J4#SScC~|ڔV&d`F__RR20*cz{{lv l%==qzzf\} &.\ anZ$RiRRjIq3g/vml`BF #!Ჲp ^.NJN666./<~Y WeeIA94M"h@** /8/:u06>VtuƟg:Q`l`WssKbfdwPɵvpŋfƤ*9?!Y=)B@ S3sL#HS?aeMzԈr ' া*h`` 7/?';Y_5\5J~PueuAa΄$rJ4~3s^Z p aѮse/|[)ŏVvֻzXCg7nIH,xшkpxMQh#JĦLI@&UT( ĥG?Nu Dr_7mOy, ,Fށ?|Jـ| T18|幖Z h)7!gEtM,R6(:xcG Rl-df9˥{vfKUU>h`;~7Ub/~kw[[`"qБ$F͏Z-Fz $ xԘֈyhkA"_vu Νu9yyo۶ukMmxh{(a ⣝;ti@8zzGL}c&ɇfddr}waNq{ڲVYu5eNK&r0ygaЅ[CFGF9֨78]ϲ8P݄T/*Z=62_>_dUva2/ s>_7%N8*-H(?j^1ݗ극}:Ȩ.ui)Z h)p}(]=v}q)卍|7nLot)rc޹@-,'1\G .s=~b/1+W3NHy蘜9|wɎR|G,YP !a9sgվ#sK 7g`?=a9*g:1 ˯ <3=wuuw_QcOJߒM$A}GߪF%ex ֱMN4Ov~fffҋxdhX|̹F&x5V3W_y饗Rzzqu n6Yr{}78<G{vړ644H-yh0*mc?lvvvJRRk.>)%eeJSU``: 3bd?+-m"P' ͒?_,kgbHNG6ġ_&'Uw uHX3 uڻ kѤΰչGޯeS6rQ7f*͆&GvCا섲jѬ3ҌB{ľ_+jh~5ט4a>%25~qq3gED]]FkoYolDNnLoI2T­KKM=g+:!Bp%D/x3!g ֎x`|l\@@̙^aU??j>3hʁ< QWޢ%˜q4Ѐ tZtQ3@a%KNh*,$P_/$(h=-̌EbfR$3A9LܡN$&NŅɏ &0TR09DB,~i 6rq_ߙ}}fD04fC\Λ7sV_1zdA1`fdUeӇљsb !wvt;!<I=$}}.D.΁32oY aJvf9hQ\Wӣڗo M ˖, 6 鷴E+# .C~H* 9aZq[:ˈ^40b "0 w.74޽8<,i5 &X0|`\%2+e@tْE Fv32UTgff-ZّN \\BB<܆kV!9 y.lI k ǰIeipGeXX(` 1I1D(7;f&ff\~=-^J!zDs# pD uG0 T@-R6(X$T4#ײ_g)FI @~VceooMtś_?qVXi%m][il@ꞭK^=^_VTgP p݇SZ*9ۘ^}׮ 8;{3mg:[Adc@~_gv wZQcotnssL__gxL['Y qyMNƨghil϶CVP߅*:z{zؠX $Msxŏc9]l"'B;e{9jJ}7NI¾)G5 B*ؚ2~ɶo^WPFX#8V&&$S2AKJKJu l rB4 6IGG6%5=8$#>>@W֖vWU$Ân )iimVֈCYːT_[eeJVb8 <%)h#⚥& TV!-44#2ím) 6V99I &&,yΊMH(*,k1g#Xi :.\5T_Pûy;Sy&˫*3gPB'*+ml@2S S3SsJ1L>6>Nг8t)6.,4HMIS`Em&+KԔz/o'G}1ցH[P^^ahhlM,#f<%%ri SsS =Vm /sssP'''eF=bXҚhmSH :e456ԇl<=<---yaAg8kkkQ4+@j[;;sjGAU&c| fXYY7h';''mmmLLL\K\P[&Μ9+ MMO?b`yVe9:989n@xlc@6q2+++LL,,15q ./),.)Ƃ;9;Cᏻdb[b ;qc-twua ;GxDxfF6r>P^=on$̢%3f@ub]|\`dY! ex *L /K+ HrbR BKs&OKb[\\o{*zZڑjػeï*<HC?E YE)e]L39lr ?Aڡ–. ?KvT v73 ɻ{jz@'S(J*+sMd]nCq;xhOd5~p 4tP4ZJN7Xܬ6:T/ rLm%^i(Eδ P1W^s*rY㹌yPޯeOTݜ":xM9 oʾm f/㗼f|Q)vOMԙT)))< 7??;7/#3ͭ>9t bq1c3~]MMrzFoS'_P`Op24ູ99~~P`S_oB$ovnA~um]Qa =<4Ͳs@h\qo6VA/Re^V^8ֹwRJ+L `o_RUx’7ƝONM|B jWwW20=aޯꜜ˅gρ0YmM-f旖ێT"ݲݺf@ T38$>!̩D77w77`ꔴ?ˋF8 39vS*##BA0[gKk{۶%&VVTTuta۶mXt)(/#IdQK11NH(vf?=z";7 ˖*G Us玟>hScc^QaEUբQ0Cb#GK+Jˑr8?2]_/ZH7a>C484"7o'KK=SCCB ?@Ԇy@>DYx].v=JJa?q8J̝;,;Z^Q^ UZzzQ^~d. Hq8($0Б2**Ñ`ŀ۷ rvqB;w!ٳUأ9s Uz?pw|[[[WZZP[r Ԓ ϠYP!X8oTРU{TOBO]|b'rlo^+gfp\m''x`.o>z`a S ৤N-lzkG:Wv[&a9(= sWk .٢Oc+MiygSA`vHgԧ-u1APypg؟kgam(ցN(4InbE=SW /"Ƕ r^bt3]y)(Æ;kF\-1g܌څ UWW' y7) wka9ʰUd<{m`pMo3zG{P:S1a|v]';k+}sp.rHKlp]{}߶q颅ՕU%P 4kT 7/;+sFF]A{n 'u `C_7wqEbJ.PPSc;"V]3(6/pwSb.g] }W\r{q菌 wz;g?{B%K0]]sgt]m L"?>^0ۦ&w~+,3THg`'C=g2::BB||m%8_}5_w3tG{pZ9eff $z!>e UHx{yz{xdg~m?˗9zz߸~WB|,\Q̟xu|RARA1xbi2⥸b? w&,FHIIYt W9.)aNOhjm=g>WEݝ}wl@N_Ow~]w[PW79%#xGEΫ[nJb 6/7߿ $'ȿjjh+Z:o+ ˤ8;o/޾޳.V߽y? K]_zםwz{zb _/ v!7 2?rzn…pX~ 6s&|g?{}Skk J]{JJJ|>*tkU?bĆFUp6|r.YhFsHbʧ~rQl2뷵w^͙3<AԬT*9s 'Udffc),*\b_`|JJm-oܰ33'oSa/ulMSƗ.ȩ# .(I#E1-R-}`GӻBkc,|eEV濲*oˎ2jgy`ojbHudq%wahyQU-AX;G~RKwhXfwG?|pXFFbsK䤇<1C)l$.d~dRHe ),rpD “P" elH1}@Q48 (46 QxE1wP.Ɇ_:8F'exJF(ړEőjN`Ppl*~Vw2.@GB]0L֦ `3BވNB4YD W%)|YH7bVV %h*FUK-nB mllp644B<3bq]ZfԢbiiՃPpn F;p&C>lmcW mUe3<="#X۠\ Hy0%p,Ɓ?03SӻvvqU+V[XF?Ľhf&<SYל]]BBz`kEs`P( 7^tJ^:qp%-j@=L!! 2F`bPgsF첳ȹ{Y8KXnT x_1; U||N٩8 CǟmWYEq${'=<=̙ spy ( s!807Z\i2ݴ_?:#/UmMO < vZH8!AB%-_fcg1DE̓4624=)BfTWhjh CDYp{'P*8JJ.G¹sfCQNBߔˍ y9? Ke+WB!x{c]/8(̅F(N vph\޾6o#p;X0ƺμl o?200֦ g/ .tEP ӿxu@pL)&4Xh/><<,T8:̝?{6ٺϘ1/,"H٩^%+MB0{u7 9;VΦ3]fXt~Vw깹3vwjo{=*ZxE ==#\bL)w S`D;'—ڡ/J-n"t??Ut;qM-nM)d)sƐ M[7<$OaIZq\UCs1PޟVܽB?Yv{)nMDlcg{M[[x/Z!XH흲#Io/ُ~{KgK¦w6>mwAFB/;O޻䝬M4Nڟ'CpR7hzݣ[y'w@saI}^K-)@WfA?l,Ąd$,d]1ICoy9,]b)pr#<T *--k租彭[THx)v'RSS[Zavt>fZ`67w9T[T_NR>l֭ζĔTpB^š:hb2ѳ̂H}ǧ[~oyQgLlf`@uP2ՊKJ`Oơ?.tchXwOr1.,Sb.k EWsowǜQB>݇11;(=8̌*"虥z KJx7xz+h5x248Ș.փ8ȑ= }Y&K#=M7]w݉tzl7 1i: ;;] q?Ulko߿~۾j/]Agu3 'PCM*V"I<ȬOیI>sl|cg?8< 9 1y0 XoR#)(I7 ysZi{6X$7zK/mT2UD3%U+Z*Na`,lMڜֺMu*@+;6P7mN.y{ ;wK8?6*ٔZډʶerKzŦ͙5x-+3ʿ;c)+td㙲i[ӫWnj22MPBXAZWAfV/:^RT#uldhÅӫ7gVP 5~ߟUKPGօz9`=G$XY؆H3{OY-P E_tlݻ|CkDx8ܰ9ͷx{&&+ ͫvx{kjϨb H6t>'893yޟV ?Sz{#8'uv(d!Yϛ%N@ND#e`ύPgLDق,%jR*n$lFEFvC5d-Vy&PWWi"W'Si@L(b#mݨRys (GRfò g$Ҥ\wKCˬ!HϜ*yĨ4a,ް#a۶ u0p!E )FFuoaT,1<[}|6l5{.1VUϼFw7Ӡ B&2`# zL5z?Jӓ&(G!޳{ٳf*-+CWpssA8RQIiFFFJr"p'NJ#5.v,%Q\[qLi=B$>!r&ﯳn:$䭅 Ccc̡Z;wl.Sg4RH?@N$t Ӟ(@&f5MtZණNsw9`:21щY)IA<*[(/ 6ILn:h塭fg[B㢠\.8`@ieR`B;`|뮿e!UJi`uCB/̇)h 1lgċu۵mRz3DDD1! C1-Lb mv 7{;cȅF8[X.R\pd](>]TZrsw}3mL!b4/H܏7nM?5^D̀Iolܽw_tT>sǝw\?}*r2ფ2rYmfw< @$w{(g2S(L("^wuӦO~ô C./)ew&yHDR l;u]pŲWsA,%=4ꛚw3h56kLY&M_mP*JYD=E#4DWѹ 1>3MMKM˸yo@2RX,%OI!4 Ͳ+"<ZL`Qw~~/jjjpvrN+hVUlIyo9c"->a"r]HDej6Ip4 JBy5"dsaK9 ȬNz_s)e#=#++PB#[Oȧ'H,bA}]PR1zyX.,_f ?gH]0_~%`[[ J:8bY%=s)=tZOy=pߛo6j̨ dނ}?ѣG|d5vUI(}3ji hέ}ߚThoάzNJND&ہy`1\Ɔ8c`~*/{zߛckcn. /%unQLN.C֑8_oF?`B_>Ԯ,J0<1 ֞,]u z3l7]m .rVwo*lbMe.t20Lk[Dv1eԵ@4d~1%tផ9Vq]qhI}MesRV,WlXuX `CR!1t~; gskT00ޜf;w9`⢃CiYiyeeQQ3rQ9I\Z;wy le7XJ-1==߱}kMbAQ: w! Ȋ"s8ׯ䫯:ߛNi^FLn䞠TW#;PO9fTH Phs \$eiH#$B\z3J(88xD7$%8qjb2Hś\FfpRFh?$O@iHPw/L9CG*$e;($$I9u+x(t,k< Op8_ ;R)U6l7a/$?"@SN$2d`fv-۫+SwNM=;vXW77YZ1X|MU\<}/_Q^Qŷ8:!t ~"!tF+W>z`=4R8>:CӘ32zm}2K{CLaTdH|`(ڹӏ?r 7pIךE%+~_T|i&"?/!!(*(޸aH}zMvstPOHǐ,\6RNTwOhH)ep聢Rba&L@} Ra %֭ssG&LlFƅFY(%s[&Nzؐ޻c S'q26R }A9r`ByY%ڽk7Y'&u"KHF.l(*kkvݛʼn'O<IDͧ߻Rlڸ1''WIL>A jQX*=p?2 ×e)BRu`e'O9{& 6SKL `nf&2e RX+]pE%Rsdl0 &F;6疤1I]wS ѮȷI# h/456_LshrM` Wn!7!*ۀCe-`] Y a3aVi[SBI{&0+uov镧oS ^@?$9UB02^2霶LEQE)"s]9)ۀFs΁ˋ J3++kΜ?KcGO,L8:As%*n%K|gr+Ln4@:RMr $ B@dzf[x•![K%W_}uldĶ[MeL7Hl ̟3/0DU'Qr RvaȠM 6kּeK9DEpfBfbjq.k۷믿ynFr3]\b0IeS*LUGC(T(YϿV\pnfZrzk<<'' ӧdɒf/ ҙ*ڒԩ{.^Ι=y^Avzڪ'u{XXggϞw߫MzͺA9.Ct˒Kn64ff~p}PnC+|s|XkJTJ*DF?8̜C{ .`yd\ppΜ9fA= ɭo4_~܏?=E63iϦ!ߊ) 1jDJꙏ?tه2l(G/H 7͘W_Gs~<Y'&ׯwb4u- <ÆWVTI8 pXwwLIM5kֲ%ALQPLJy_o?_~hE70+-(K9ֲ~9;9HyL5 8?ٳܾ}qnl!Dɔ9s 3;;4$P ,b){30U*]\>"GS':oٴuE& 9aɝ7$P4p^D ++܀znO ;̢eQ_"V¯){Wc vA>R *3KS]? )PhWf tÝh/k|zaj,gr}-P/BɰN {,tyN-PyK t3N6 ++FylyY!|Rh|ߝV(688¾AIk:x}_"L'2s)OWےKԶaE􁑡>rwPWt*vmR1c{'5F IWR~a%NjKfnzֻa vF}xL93PF\ߛ3t_f3Jg}`z?Qb( U'a$t}tE(9^PfyVdPT+ah o[L:~A]ŕW֜W#n}Yr0#ky#xw!j*Ė!jEOKޚ!qsv!cNWإkя]*C{}4V@~*;|08{zxpqFP\Ǜo/s}`Aw" rBC`ޏp 7)Y!!-72?/2"53k|^0#Ie@I `0ԹG(uaѳ8LVkIj!ثw>0kj2̕H<>xᨛj'gsquIN T@"*9+ڑ<$ "ȸ{PH82383E4xp:`;R3 _WOqt{FO`GݻO |"@7qj CovH7p?,j ?5r2AZ)WOy mR=HjK!MCWޞ>@ (.< O91 4:6GS3D8>}_HOK<<<"&: l4f"O'tA.2cD H1h4}mH?HGsDkpt {zgtt \PHMqU&%019K|| pʰpܜyرkk<|vL!dda{L^ĸ"_C}"aY:"ϸ:ˇd2/|.;!,059g60ۧWx&+d A_Q#ؐ]ȀH$$i e94;gpw3c L4tluǢ|o@s|n뮿vA UUV ؞-8$, @ R`:FE`#$~99>!.6ɧ f("+'\BCbccؐ3b0~}zy#noƭ݂d+#F^@ B.jZ%xuX-~--A 8Xpd aۣD3!;?ͱʦoI "< AEمf.8/ن#A7BAaEӎcEZ!4}>\mh(PXT7A9Qp@owE:.=nCJ Xn)cfktCnYus4:"gL(ztq2]A|% әBpky?bߋc0-mv',?{OI4V[J>kz bo{VG<]F5l[ZF&sRkG~LmKB">^Q͈mQAqg~KVqW1k9d$)+eLncPe-}_ޣ) [x=3ځ.υW!h|lYdZaچyӘ@o_7z8Vto]}1[Wץ6x(ﴜl+mO6!ں_[؀eF>~ xKi{`w.Վwju;#zS`p0_~nF?EŅ2/vqdG"Gu"V,딫%eϾ\TDo]] -"J{MG,[^C,.om0}=Єq)@bi捛WZ;Dz uܥTץ:> =:^{Y*A$?^O]C ~TPX{BFQFLUS`^n+Q;oy9C)a ^e4l[I[,\ 1^_?ߙj5;R3z|kZ3ra ?ؖ;-,?(G"WP淥UlOܖ^9>ò"aR*UMhFPO7)Ä36K}lkI7Y>NΈSS67󹵓z RxhukS%1Yt~"ᚽem I.DPt¯P#B"kdO*TnKRʕ:f7&\BF/G#e6{d^Sۆ(dR Sך|S,Jvsz{ttޒ{zx^- .5wi[PҽԐNge}Vu]>uFXnL.݇q9xd!8)9Ljc[n+--[ba^x ?"ᐌ>{GFFx ƛ6K &[RRӳGO.#X%iktp0hT\Vnԯ|UgG.<<;+hbө)'Oܽȑc#G3f4wSb:Un`k^:,\WMJǒOL=}&ѭ۷o `xi~Z(Q 8r^t ^&U ZȠkx`'cy]gV}iҘ ez`4. \cNߦneӥmVڜ-8s:풺>%^&wv>7Һ`=鍼RRNcG x^XY%r8FKq&y$| SpkRik1]TDWZXaYp:Re׎p strC8lsKmA+ʡ~̇FuquiРpP}JI Ɔ}T݇_ mhII'N~N!R2N ,&v(=B6sngXs>c %>8,SJu#_n( &<|/(2< P`zܮllZZӥMmٺ3 -ݓT؝ftLjZ0@lg(,QVgJ*ȫ{]IjL9L! ē.x_Zѥ4D[0u2&=xT|GZ0,#` GvHϋt냓!da$h0>ڨ@14$[j@4v'tkv;;¯D=#@+fY̭' 3wLp}BqfaCMwwd[XBf [2מ(Ffa!?==$٬#aK((i*UZ[ϔ>4ѥ'Z|_O$ycJ1}<{ jϩU5ItQvw~=Fџ)_)WBH7tjN d 7'\^=vg;(P$׮9+iy%5R @ɛT0wdǎ<956 Sb}Qvb20Yn<- Kj%@^b0)M@R!c.Dv JVQ2J <lL.iuuPB8d0 r5tB#ݽLWn瀝v8%~t / E{K~HcKtUR^9:J8iT^N[? ;1jG ,t/PUavDj#aFxǏ: 2]h#amv#6jK(!Q H4ё_mEj'B ź8}~g/l fƄs%ZkSG|LY}!ޛyT0tak E\+n p<*C`0ˊ;I& rY5C Q^LBpKRPTP^T9z";SU*QG?e[zgLpð`DZ-g:/^}C\nD?J-(;2X$VfB`(kLɩosxpw&jسJ(dF_gŧB;s;s;ؽ^NB@y+x@|]Ba|l7dzaM0o%8:5-Mqw6dYs f74ttΫפiXK9L[>}bvi= 8@ r~p y-[z@cpt=^cwr&׫*dWdy5i"'xNs](seMMe %w$l2 q.MLK /# ":YuuRBCe8sNv9`瀝v9`U \p\LhW #j/yp .ٮmG>/G҅tb˪ 6e|==?ZZ]b.EVPxCR p RpMB`r\t A 5KZ2W)EO`|MO"@2`4V$ϨK;AnGĞ yTҰtw1}#EH8}7Z;W\4 Kk]O2ZPն>Hhq!."0"V\P0I0(:2+qN 3(ږ)ްX.>0w>,?q;9Prh)Bk\Z˙vs; ;\̟aKX /JtBAA с:vx7IBalgyٟ QAHWgGs)]s/R5({r_^zB3ED.s8 uouﭱ3I? BplSskriN,ڔM"O 9@2l=@!_?Rhͩ*z02RR+02 #` j8yjn\jMR-0.mH/#QzWA?AnYy膔`lJlem`zSv9,dboOZtq04mW ӬI*@cW! 1Λ`;9Sש&g瀝v9Op evϣz` 6m4J-)!Өwt:ԐO)1B@M?*ɣ^$lPi PDsOMZO_ؠO5gR]mթ`+篋Y0*ꉡI,L*S`[ ~D@һރ])רP( s+^A9(HqA\ b@O̪2tGGxY'2lydT4 HƜ8<8Y* 7 vu)BD*.Rgg6dX77\>PY\_[s9gplI9cތ2"@6Q?a`̉z~9`瀝IX9`瀝v\iĺʮ0mҢqٕY. `ﱴEy t&`Siؖ h>-kt=q KTT/@YpJGLJL @SФvC{9szp Mb0YX~J`q0@u:Ԩt֙as-Ix+#;Mz~yj(9abAx`ۍB}o~:qD7g'R3 p4@Z0uO]1 l^'Fo;=[ JԲ;Z N+D-쩬R{\\X\0op0`pLJfp$ItVP qͽ_WsjE'R4h&Q]5D>ooWBa濅$̸gIP>˂hnƚQ&`Eayc;>;D-};~w.>:K[RZ/~BFjwxեjऍsKwpsW;²N nQ Z8J$F_'.2H9ӥ& -DƗjvb+CzZ;ȴ-ǼAt>bD Xټ`.uu!6GfmϖZHxmfY`M|[k&{4Z-S޺ml`Zai4l_I@7뎰Ɲ.pjR[VfvY GrQ[|A KF (dU sX}BHOH/F8Aa=yT;>+5Mz}//٘. Ptp75!-s3b߹6`3zJgTMzcAP&Uzm//m_3h+ bF<=BL~ NoLtW& r@vAn: 9|[&E^sUj(B. `0T`!B`ob3%e`VX.p"LEw!h wiYH{DbKBL^ߴ႟PH RC\Ŧ HD7 P@IbJh.1)LCPԤ:]tVͷ;PtU/5 Vs΁+tqsZRٴq%K]I[q8$ݲykP?iϝZ &mۺuۦ7T˧L99.^R\T&U8++-Y췿h8tPB!zɓ/[V]Qu7YߨTXZ5:,=.;+{oUWVQf|NnQQ!QNh8_O:C&NzaB*Xi#e%%ٳgm-kJ|N>z,SGjԇɵ8$XWvs<5;Ih23W+Iilhc]wC ?q.=-ŋkkjyuZY v^z *75to])jRmٴiZuʁ/]%~%&K*o4$=] C?p4[!ez5@OoF!x-}j "o0BC{?z(R tNLrf< \{bW|_? QQv;"|׊DW3 9b fFw7!b4hfbS7K";:LRrXFeXʛ``m1k.X9 !>=;sU"بѯ:^-0#d~ɬRUji# gP o)b/os΁+4*5DɒI'Ðgm-~l% ,䤄GT'8d՚7nH9sF.G^[՞hǎ?⋥2^(*((ܳooyeE{{#{'&صg3\dEYo)8+jS)lvԙv0`]fMS KJ]S_jkk˖<JJ-_r̒Kg{]jAf!(-/߱kgaaʔv؋qdiv{iy JJ>2*?B_̌+WO@TupB5kTi2dٳ[@O<豣ll6X gu"[BbS %`4I]<ǺW]=]Oa1q2] y!^R1"΋Рlҿtm#)%/_//$5yU\\߹{Q>dz\e`v2}hPRGחT*IϜa\]ddze\FpU\22#9xrZ˟hLȮ6hRAI[hv|JWEww }XyRqEK"LRbA}ro%nc:+g4)s,A˄ZCMa⢢KsݯjvnC{cT1bR qfYZ.ť&IǏs^~֋"XX߰i0 ظwGo̴)\ʧ>;[y #z~+~y̧|lߞ=oiHQI%Lc3mlR.^tqo+&`@$5lhXϛ6nND*lإ;0^q[A7`B*P(urDmb<\֬]VÇ ZtQC=487إvf7s]Υyt1g˜$L6;_Pp+(.}άy̙Ç s>{…̼M8rxе13NwLY0>RGc]/MRX64ά:O;}ׯbX -\^|}ؙ߾&[{`**Wpw fP$){Ǥ^']gi!,<`=w.L.S@`|sDc ;S_VMoM͵|+M?Ꮫu$=3|w,-#?߀hW<p2R,> -5Q=C]ͤO.}y=K.1$}9(Q7ɱ9ev`;_-:H(b8-S,h:_ŹyĺqΒuaB4DFu""R6Jig}$H!a !ʼCY k^*b0Vb 9AYH"'aAovyAAy_H'QӼJE.:ˋ 5 W5j/(U 2$*V٦h,PƶAUՐ[E%8ꁑkH G̃6 iJh2@쀂_ؤ,Ilp2{ I:TJ6U *ѳ'vmX;`xQjH17(.n gZdmb&y1c *믅4H!BHjj=܀V5W F'P&4J@v,À ӅQ:l7x-$4 g%8@J3XU~8=Mr{b 2aU D]mGDFD<ÈC/?k~h a^j" XUt`{CE1-lNpwǽ)0Bh*{†|ݴ8% 2$,+F "k0$ҀٟLtpCoox;:DP455/hJ\_/ORVFA4-qFh *)7aO-Sb^30 +JRͿ81}f \>P*rn7 ?ayl>a8es q/T>3ڵwŊ} ZPRPn2ZH]hTOXfXZUV^]reII/96|̻zR>RB,D *lynurxiF&e 0^}5G 011Ѻ .+ܼ:v.6<6f9~f -ncc6lm޶j')J%F WE2o)h\!sNU~q|ƅ7|nÇijh٢}5DD^| Vݬrr r _*!aM EovekىiMYr0#? KOuu}k]j˪i6Ng[#Գ]py涻uخՎtmKTUv ލm[YYKKbbbfTUm߶}˶m/ruqd?WkiW޼eˑaM8lR{y]zi r$h$Yf9VT*!$ABRuСUܵɓ.rs}Ǔ‚(h]~Æ Ga{`i\> YQ._f;ϝ;pC٤Oﺵk؉V憅G@1U5]rpUk:x!<<r6n{Æ=9)91))$(1lϝs^;oc^^2Gɡ +W:pFXK!`BԳ[l ;@MMիazf߾}kׯ1]\=\Ҙx'uر?֬;r$AYIfIȺs6lڸcG̥)Hfefر7^xbAk d#Bq.+-==&&z۶6o9xI. ïp?kmw?x('''((wss߷5k}&26THfl- |Vv\U> ?9 t":p4::qX^Yfjg"?/wMGpvv..)ߛ6ܽ'iku&NXzuYyDe-ߺ}ٳinnTaa+Wn۾ȑ#)`dӛ/,lt9Raߛl9u2fcS#x sZZ vw,1#8$lF;wꅾ~iY~4$ڲ@Lj;vn\ pm޺Cσ 3f5ׂ!{v^n}BpRdg?s*w۶nٰq˱cǠ #R~?7m|TIVZVU70cИfeedؾc!!!nnnx#j?}wڳf#G䉓K-߽{bvB _H@-ѣAKr҉Y+ϒRBa]. Af$](;H-Xu>̹e&q # Cܤf OZƌkHȇǡU ›֯UՇ .\sϲok? q*-J7+?y<F2 [z8$:`HaxMpzn5]{jW~ <\ Gq~ w!K(ȫ(YLE\TJҾx A׾~ixnjo5d@܎o#4-@N~#'B/oU-Kt8o{\X"E/b:H2 3 Nڛ(qdJ e瀝vt,1UUEPXB/,-Ǻ i_%<շG\~}32ZZf)N󕟟_g#$:q"_L٠I8L#T[H'Եo-qwqVۆ--Z҈2fw׎]~uQCC=,/-_&UVgnOww#τ# _}%ovs`~fcf$>AUyٚի񔓣Ⴧv?Ze|E]}+̱oߺu; TVw`?wݧ;{y5aP'I]##헗{0!!+;Hj#~G\]g/X? qp56*! LIar0;'w6@=D&g2F %|ymu[Qiw~޴>ЁJ$D@s$!EgoH%f|wSBǾg aيk;vE'Ots/)*Y藬,:0Nj I.u:r,7ꥋ=p˝IK]  [N2Jj#y[kH1&O\wh G7nLFjH=7m޾d2wC8J?26YSgR7o?AЂܘz6/@`L )(ŵ-7/@ƽ{vnٲY!jTk:xO>W)֡i RyШE{퓊Ğn|IǓjkGnٺ/h;:&''Ó}A*%}DHI8r ʝ67 *-dh^yPBlst-Z j[l%:0\֞B8;x|^ۉܼ{-[{aq1UD(W|^K&z9Y g\!O>?6)1O9pԩ3<m{ Z+drC G6oڂ ._"#+YQ\\hϥnH_>i7f߲NpvVhщ',x/_yNP,]$z"0%LUV޹ `ef4I#ҠoX< V#2.Z7?b_7|9|X^(<$۸Qy%no }%fn6-ljTcI,JPV,orJD iR |#v/G'آ֬߼ecfƘ>}b#cgja{駜q~XXG'}\vښ:#WVW?3}ztZ^Y]WSU6Lm]<a0AC>D-lZA?M `Bqam~7\]uu >tǶ`/F~M3YÏ?{a`SeN'Noϝ|w!+VTT͝ {vY1RCր+]`G?2wvrLux^# \zx>NU5ξ{Fʒŋ}<=_x7h]`;˯m8۬llo'z]&sL;7kΜ'z2{eȢWG$=>a\ =n6mںm۶Ғ`8~y9x7(5|+F H bٺRSUv=y LR^Q7 lf_;yPٌ3;3Ęc\xM'#lO:qhx^|M %}zO? }baׁ"Ժ(j}<ĉcǎhGOycx3Xʡ+Af{.&6ťΛ?=ȣdABiyzxh5 WUU)ҡKwB0=d~;ﺽ͙ 1\Dj?Og!0̬%F>c MB (<<=kr*+.~C"7`"BtD؝w \>x^JP A-δip~O?Νl|)h&Ba6n׆u5u A%eeeKp|8?wl!=|tTR~N4ybtsC ՕٽL5VԫUe;#A"qn:C&>M H`A2 S:WM^y ,e!y:/w|h)`OIDf,_r.|wJ(peO]o{40`cw=v;cw=j;c~~_XgDž|äg9mc *UO SH]3;FAaw`(T|LBX0):]jhuSw~u[XsJ39un3mUڋG}+Q$yk}!A Neݪև' Xt9ᄴy}6ܧZo2[`}iUQg}!rLӤ d Y | p !RDBˠ-v9P"X)s9:9I"|y nZj̹@)΀x㉯`K3><48dqqQQxy{ˑ]wø i`18?Q#9MlRp kjF{tQ($hsYpF亠HxY?HԉD@=I`䅅O(Q+>Rn)GƦܜǪT08oH ^R#B}+jB˜`S|,B=Ci5p@|d8#=+|}| K//Ϻ:$sq&apU26l`ˤk8j5I[{\ ^ (9SVV>jh/O=p@xuS% "+B@? ް;:ښ&E /?+3vuQ$ƨ`Boo/refJԨS4Ñ !D V$GnJhj t'D^xW_-8ran!6 -U511p"7'Ea):HBĹ~ ٶc7#Aχ={@&s?v\iEnf aP0۳μ?]_}w>`TLa6dM1;^A*O>2{), bRᝣX кYs?lXnѼʲq1=c[bUl; rnƏX1h@{= {iF9(˳+/~p"+ϲYQ =?!̅j#%1-lNu $Q.+]XOɉUo.;9ݽ s7k?XV8`ogu&s6[IKSnh 7ܭۘF!|Ok`w<[ΐ-FgiYR0B\Xۤ<ǻ @AS%\WfO̘a-Cv?BJٝm~͐;In&=,^?);"ԉ6_O+ɹ5(̨d(F #"ܚ`.ˆډs΁+pnywsrgw}7>(qʱ 7S@9*z8p 7?7{-;~Ž[Ν>m虃0ny7Sv@+'YC G`ÒI;sgSʜe_~{[ZUumxx4 iuU&v60wDsvt&1;p̼ 9Qh.B9ټΚpI v>~b~T b.^gt;i61^;c>8+vc;T'Ǔ.]kΝ7oƴi0wvgR bJeq&H /51#fϺC6,ઉ 8bsbxtVɍ j|'×*+HCwZSՎ.JΨhڶCrsϻw _k>gϮU8|Z: F֩ߨp7F/zd/LJ/Ӄ8aNc c8EU1 |~z}? '3sPr.I7wS_IE{rjvD)oG.sP!ˉp44^F ӔlgELgnDt.gVyUvwM3-EDg*0U!4)|'8_4:ޫ/i_nJk{>8{?@ۗl&qvY;wZQH)[M4Ą w0N!u?$3R{65A{He/հ"W~1x5<:fNt>ǧgߏlM]oV0φW߾8O>s ZN7n҄PH\,0ۄɉ$iGEEaǓW2%88Gl֝7nؔC szsHE0k֬Z2L5u߿_?@`İc50?7'?2\/cdXhՐ:Dqb2"$=i7n cg(o''BIHCf>=wݳeˎ',^}fKgG``:b3 ;#wl & .\YA&7/MJ>x{ NB!`㮝O"pLd5^{-ayĩK?⤫ϊcC8 JzD4Gf+WA2egJGLg9` >lX>u:$_jNj.[}۶7L*vM28ؑF_8\$s & D4HkNy8Ȉs0SN^/s afZJfyZ,l%gq(#|W<:' h /y}=oc?m tW{'D01HQ|U/-<6Q3Xk ̽$)vfypѺbsa8b!>0nUS֩u_,/_A7tc( ӧ3b sK[bv235^&ٳFFF~mO?tR k.RN7olHXK/!#O>{>j4OH;c~ж[T~~Fqa>n瞻}Vդaɧ |¤?KJr"t5Sa#G$uܹm&aFt-NRJifF>W^| '^|)2*bܹQ~ABFVn)u]|&WvY|9pB?kǍ_YU@qcMz4+UH:tLa4}򩧀~[t@ԄS% >⺩B-O?|pB`f$6ݷյPMO|W?~…}Ysxq<U٫j9o{ALWi4`BLTt`hxfzko)U*?kF cW^y500|ܹ3nyHX_EGGy],ehR6+П)vL>̳ )'/e5mHxeW4{GW*usi/?4jFN q[{<咧Oezt(&n 5K#^ۙX`@U5i|yZab2Xa9I+P-ps0]!q[ T.;_ DS"!$QCo<#5 Г U(h@??Vo' @A$~TLH?&QZb8GF~_@zcu]ďUpK3|{e0˱sרHb6q-`|fl޾3L\uM=!pC@LnX^*+c΁oPp]BFk^R4r@-Æ hrg;3HX )W)__mhPH˸Y!"N'#F!\x#QA' Ȟ@~i N,*0\qqIyiiDO??j !spA=np|^^.<*9,`a@Q$B'.ü rQe ٺ&W# ,yqYykaҪ>ta} "B ͖|mɠYuJnȁA&$Ԫ8߻7Bp'Eв⊊0/o/e rFqMDbtH N¦52Dxdl$8ow9A"I_DDG"VI BH YDb$ˁM2*j%ݓ Њ&|N.:(:29,JWBD(I@1O|ܺ0hhlPB fGC%0^fEYeaQ1b(BC^D. 9Ѩ e!jXObc|A7 T,1r sfl,R817"o^bfR[LX|h2$s#^vj݉yw:(pض'r\k?X0ܥX D9L͚FeQUzGhd <"Juꔜڢ]GMr5_֓ty(Arw CgJ*%3̢XQ*"ɏ[ k/PB;H`\7C#=epZ"X(Z듋U l Q8$i]QN!ɢBrPɼzn ^l5_&4ά\;!sŖ/d` Flka;s+"9)iΜUpOrEdTDFֹſV !,qs5ȉVtpE=y p3?_]\\P *c`HdvʤFE$o$߽kw} U|䬢 Űx#G LZGV F!<ޠ`"%-׀俤<$ѭ۷>u4(~,tB*SڋԉY }!cb ΀gTx{~ DH/J$VR= ,]LiKڇ&Jd:, KtRhV,?6)YJnH7' 4 ݞh"( Qfs1|a9Jw #0qJ’'Dy{"f|6Sa;s΁q9\#lH-1ruS]_޳Yj޿xa!ͅk<:-<2C&" 6_p mQVy-7n?s- j,n9ʮvC]u?|Mv\k-z悏&{ݔFMe}')d̳-`TnַDb0c~I.L%8cz>eQ >,(#گ80n ;8*ё`4z !֩.@CL> w _fSz喫ah+^Dg k0ȿA]X,b y5~ժC dBQg#X"^O\IZk@ā4J 86'w &+Apur2 {+zLi%O8uWǿِD鬪²ʚ&_U5M5ZVfȈ9/36\d(LޯRiw 3r*UՄj逪ZUEMSU-.Y uC/qqi=9[70Vq>{;v9`瀝o8/i#Vv4EnQ+ܞ,ktM3f̘>r$!2FI,AAq ,8JF3yRbzk ? hju_|@-RH,駧3 SUJyU*-ۘxoث._kۏ ABG.90V] ?[[@'M=}e|t7:rm#E$3F "sSO.a9*_t+Fx;.ˌԖV+oxRq=&[1c48E.R1ܑ'%#9P./}jxprj}hRޘt5p pSrшp:;J2='o65Q-ٞ"~lMҴ`P2Y!(yltWn#u[8mzܞ̊φQ[Zo8uiU2?t걻Bmb;p"N-Aǎz*jcufZDW~[j KgKO]v-Ԛn]9UGvʃp+++,q"| !`-:pwdW˓eNR=_UTe*X"yiJ`Q {S~O|r#@s4̒vmzhٛ2HصEp!۹ T*2NgIGma(q+aUsMt@nX7#,bD)ٱk@O /;s;s;.SUi\ YL(=!A*m߀(_&𓷛]^\YvB\!#çmxPd?sg/9 t5~? nڒjs d sV5A4ՃlB3RZS㤔G$:Jsv8!IEUM~> __'!SkT Wr<0賊=\$& ŋF? w Yf>bƍX@Rld5*79HE#sG %R@=eb tx \@8d/<*D`#)q@Qfuhs;s;L9`W\sdA2 s87 C8B<k ΂>p[A]ᙉqtn]f& EM~uM"顟<)z0?;>_;^>>0ᙅI5M`4rʑKz_Z!#*I̒= jO= )>.R#RY0M*"j x|'7dï s:HPF0,5/} 7K2 {kr DFL[-Ω2 兠>=\mKzXp( Y엝v9`瀝v9`瀝+*˵g..sgGxCBRB^R SVdSNihF|nBצdmb>ܮ,X$t-<٤@ `{3זo;.E ۓR_9Us.Cn4ŤZc#E\GdfOdVWHI`CbC㙕ZaغQ3tUQvBr %3veVtҽyK-ۛ[2c2IǻrٞRlo,?|^^2T`o{~_|o}{3Gx?_<ΒSV*9#aw,pA(lX/WV6j5^ k ĝ lze&J?(ʽs21Yۦ, vg۱pˀ@ Hө>SB[<_o]72] @Dʉhrߥ)b" " =Q*nߺg}W9S%o/≵z ,e( qLanB^^ksɄR(dT-g2eRL >tqs;hoI@kJLgio2VQ'~DyZi[9K[X$)]ju Gg1a*Iyq=)iYZg踧- 'H2\v4æ5T$@}HgW*n! @S>qc]udMuhgV ?3<:: @Y*)DƠ^_rzĄ I+=.),YFӌHgNA7@b` | iۚ)XZqS\$+Eyxz έ+:ި?r/4jn\%}V{O/I,ֵFSzFz"kkR[l2aт@*63|13ߞp(,b 'Ϻ\ﬓFa0T7T\SXݨm4zSfN(Ģ޳ZOl(@ӝ>_gBnJICaAMhäbpdp3p=9% E3Nj xWk{gy cʜU6XBQ"0~ygҺS+SMpw|\xCx%00WzA2@ vf}*K[RC4<v̿Tךm^vs$2VA10&A8:\`8b>R~ua=I[eTqebga|RRjKE(%eJcklnH{[EJ= vyc}?󋷅SHGhT!a_\.q.櫫+4)])_6z֭`BW*;53O-ݕbьh?~yp]38M2T௣s'ίf%?PkmA|倖2xW߻LJKJD>sߜPx,=AͭO LMdLUnς\HT(k/lhfp6x@&MiZ #\DbQFb-rCiUjJHh vԇZ O̱lydT k7#Zm@n3gAUCLIIU5*P$iix[$aA&B-;F-TF.T@aK$3D_MJ *Lg]F',L`֥Χmw:^Z?zrZ^]="\k=M^uMv9pypyAHB QfӒv 6.o-6\`cށzkޢe';ާ_?ooOl)lᒥ~INAzT*}{‹;R;;29'T(VբAϪϜMK]Gvq 8U=ҥň`-'6M>< MYO>9)s룱CzjQreLJ8`umPkaGV/oFda`%^M3W,Qm|Z6^ iݝ˵e xˣݡAi=39Qqws2{Nr~Q7=*R觻>& Tr;-XزI/5%Fb"u:fr6-O؝L+8#D({^y)iae%4>Wg F*F/ 3!A_[_:)X4!d"Rz@ AF.-* Q VK?m5FtZ6 %`C؉߼P*lB8 3:fkC\AS{99\_֥K촨b;^l$6.I.YӕRu_o0^v E^Z6'7oUUS~Wc8HRI<'"h86Y!;o(65)e2e[e Ktw@ wv^нɖjUSH|HZ\IZaڂGdr942†,e*eX"N9qСp}pSW `oSB\|!JUYͭ+o w~Q#qxqJT!2+-Tֶ?iP1X%mFY\[3dX mG'--9GTm[V3%ueʗ&^㙽C!r ϗ604rЩՙ占U*)J A"B[bbp=}츖X>B#6-t0TCu ȼ#L]Һ9-*vbwd'Bx3(OL1)Ʌv_4 ڂSA=ѺxvԴI<{ & 3q?ک[]~wO$'pRD$<[XJ hx^))'N`\6yQuq9sZ回Go82^OsuN1ca,~AI={D zOs| W⪚&ZnNǰcﲿϮ컨r_R>, e+՛Jh e^rjJϤ0?/d+oaӉc(_gh`WgP\DA.Âz/Օ:,5ڈjp+)u%X{ 6Dk kKX4׫u ^Z++OHdیk@n.r פf8AXn^ {c8G&*ǟ9z$>}6c)BaV[jXgPtq +*+!+EŠʪ_l 7@47OޚJnݟju__o,!NmtjmDpESuBYR,**jhTR4ܥj7oVW[;j83 ^MZ9U]S Q366*.\*3e%׮olL8tзޮ x®:bHDz>ʩo`v:;9GD+K߆0t!5~njԦGO ߼.f˫#6צWGmzuWG?9) qq UόFkɑ/.-/U/0ɨ(PT4?yN#c([N mP>V<̑V(a2,KoD_ ~9`瀝v9`瀝WEz&ϘbI(s#bny OER'nnͱ=z3w۶xzyM6MXAE6iF;+Nvm1jёΰLϛө{˨JϦ{}!ZN6.k׬nFtm]Fzf? 55Iǎ|-aaatg_ >P_o`vr,=|)! eB?g'gÏx楟_6cuhV6窩液1 `3xdSc}5uYd cdJ]]lZU^VMζҺSZ_.c瀝3x뭷್gDҤR5)gg$mYI$e!Dq+AA.r's~:.--D,:+**TDfI;J*/+kll$N 9ё^bجڤltvvէ'f^/?h5ӑ5kj/%? D8l@=z8ՙI&AĚ⢺MC̢.%ų>x_ e~bРjR%&(*.:x0J`E bV5j0`'''~"oLg(4o'cA@jlR 5Ox 5:T C>uuɄm)DT%%%G#Sȧ2T #''wGZ$6De%%R#zN{BA~~~Rr # ={ ;Ȧ&+(5j$zRhtrOA!O<+/7Ԑ`frӠq0 ?|⅋KJqFtz@2,3f옛o#cjkk?QSRN"tn&\qOE =$(GHK᧟y~XȖWMz֜yI/+),ptwC_J _~M]]t铮 Rnߢ(_FJ 5rކ3 /wﺷo^o|2,2drW~{QtMN3gHԨ5""wsu9x(au=HLl,@gGق?ȘѣR<njUQQq8">w{O񡃇~fxt|=WZtȀ{/̟.Vsqs7n9st:5kبrtB ϝLJ^d[nݶeKQiWp}= |M 5dٽg˖͵uu ;<4䁇 }׬eM[(-+uJG t۝w_~3T ۷nٴey$>>=B/_P|#SҖO`v/kZUgO]N꠴DIr 'Kz}izzw c>ED@IF~!* \pͧ/;%qN @p74b&u?&܉ܶk ǂR^zs}|JސRBD鲄p|Vc67$'dT vcc}}dXΜzgٛsU => ^MZYD E oVueJG0t₊;;[SԤ9S9˔/>V ep?>2*|1kH;T"VܢΔ6JV)GWi_濽2IVXQ<_[qz \Zu>YkպjOW4j 5' ۖ믨m޾Xy(XX~ 'k}/MqMv"pO[ qyPѨ(WFy;6q zhR^Y2}@(tezxW_ޝv8#ěKN89,9U3(_O.=Wd5z$43ަz!Һd쾮oK:vFw x^-Тl΁OxwԳiaaHRr\L?_Fх⨏=hbOI'ge:dQc٣|}=mz윜F:+\NSzѣ }CA6sdN vq aΝqk옱q1ѥ%;ngYYņ=vX323SRRy_~[[_7aؾ}zWVל=:b0"GԪH-+'ccF)\lݾ޳iSMr)٨Tnپ*ڡCy. aC( x;v}=l0<;-'T6z0 QsH52*ITS[lT9"*". rc">{5W`0=mV~u;9^pRhي;{:MT3膎Ay 6oʣJyxEvrJNe䵎RG[^엯h eM :V^t~f/<2٫c XbIr'ʧ}@ ߫+R&_ųTm;]uҘ9<7'̿oW245A.սi1ϔ4|n޾7 'ձQTiZ!_7Aw3ö-nt:|qo~ w}@h~GNJK#wH=/kw3z~m+.?}[wYpOA;J& ##=N.[}0\⧆|zOߞRX9pLb}2 {,^q> H(/]p/$!!?g{~F1P~`Icw O昐VXVe,٪'KV=3.7ڒZ76p;s;hGjgy7r'#hAhVׯ['s+S^{7qcF{O>ؔ'^{ͤg ܜ2E7_{}7?}<}w}Bt//eP)33!}םǏk 4~'z0@(?sq7̸rc}'۷{u1J `G/.,uG~C1PPT* n:aDȨ Eb&\s -rk2sM>si`a(jhf|#=0| ed)&.UU[mzǮ:嶻nѬȈO?tO::8,,<48H‘ZNfӓN ͼRA(4;㮚8nℇzPy8o8ZPNڵs7yKIA zW;ni SkQ5 `F̰aC_oCx)\Èc ]?qޙPUWM ͼȨH0y3qDz[Ǎ%5 !#3nh1nTZΝ;{#Nv[o+;}bdb`A^}OЏ'؟ROQRcުs博W<~JZPD9H1(O-Mycbwn~gx\JIokKRX|JOY1G>ωN#@yaPXjJf֒щPZб@Sl/^_[xw1kZ>]oƠ7-2 %=;w[V~4iGaMZO8E8)5h,; NXt3LB$@$@2,>0q(309GNJK%ѽzy{ 18bԜΛ۪k^EX"61!!4J~1n3((JW nP6!r>Y'+.mxlg;௅6(NqA=s>hqV ,ujC{7oڌ1eڹnGEEEyuuUYyR,?hGAl+ol޼F߿QySlL>-ţٸ T"q^`pIGKW\3ߗ.Z%Z[apfc@oEmDWG^ά 5̜6 #DlDMUuqii]Mݷ_}'ǰMxĠƟ$8~@s`D"jki&.Qti&@$1|%yq (_109 1U!$>&y%=屢? ﲯk0o۔?O넙x5-LQ>5ĥO VaB0MsŞ^Ie؄'JdAWמ G/?2q|Pt,X ۥ3c9G$G1Ȯn/klhY=?30#Ĩ17z"8!"X4`R<:QeLGGQY7 Upq'#C1*9|lrĤ0?oNF\U8mHp:M !SRB{ k1J0\<>9$)ޅ7,€`7q)59AIrk7:xMJ ^0Ƀ2XƩ@c%Oؽ t kQpw0!@sj/+8G*a!&T/<k57YMF0x >^n/ڜzGށ9 BCA[b(#\fLb"q1eOA*צM;iimUI'$ :Q^'24ǍF45_xey+CG1F͛gHH!"5Ani/'֠Cvb uboϊ3!_¿‹_}χ?1}XhiDw)Qll6l7_} ~iiBKy_=?}TX"A R[ݻ]{2vOz_d mqI֬ǑFq1^^D1O8CnݺW_ϚjEZXa6 u hVE!R|Kk0H/4b"AT/~WmMr( 72ںy ڻy˖H1%lܪCh>̳q?⥗_Fn8੦̥N!AAš)3U[:x 8vB{!.*#XS -;^~|%5FRm6D6r 81D ^n7DVfjh(.-Yqmt`ި𰈈01Sp!%S[G-.xxz]mXiʓ:PrzPN ~KmWn;7_ӊS}Z'Lvդyu߯lTH5E| (* :RͰ?0ўaaǥC,r"qsq:ohԌ>J|kobkh~vXkز|Wgks >MA6MZ]6%qGǸ*~R0,%tcQuXN\~Z+෤F{6׍BgQ]=Boۋ#L9 B箒UKl8 (h *F ss޲ 7ޮ%嘾pӂ}/sıi,|iü\ a7>MIr~lZ~ Ali2`ZgN/ c6f,-RqY!NMdJ<\Bxx-f pdJSΙE֢{AG &|1 6* ΞmjzWVdU4A ߕS > q14Ϟիv'>uD rF.O՚܏e)FCjL!f xZc}ܿ^G~mKz]>9ҩa^혻67ߣiEnU,U'չx^ώ{\<;zN|īf&P p(9NVI % na_kB\.qO>'!ɣ)wO&R~c[&Or饗M1c'`->σ?0x~m_ ņd#NQy6r(Oq30';ֶ2EK8nGaWTO+ENET9;=4"<fСO>3O>SO<=8nm𸘨۶ص ^*ƌKϗmSP`[G`n9N]5%%B:\pq<<8+z?'CJ/ﯖg?sZS[\['fr)Syx= " ]\[` `x7'Ty9߶]0pcgk}o|l;`"u灋!" ܜaV'&݂o.PV|ʳNw^W~#Kݻh}o)zgF'(<23=g} +v{ ĊzAςgXj~oݬK[񂽳g} >4 9(%4 E>J$@$@&̒d-vx C\\n߾}߿F P[ 4%InZ7L2_*yQ,acuFK'Mp<3dXS9!3sIa ospnZy+W`KC1Gyxa۶mÆ @Sp vPMK9&QQwnHPL j\]PAݪeK d8*yo,.Geo]Gajϡڵ vf.)-2l\!vyy"%fP>cZ 45Ҷd^Ye% ?ml_o̽ uڻvZ}}KR";(gWF־,h `̿yFd+*ZqȠ͆"z!10(%u=tVe!/3 j>wA@O8UrÇ뮚RMگ;?Z mGW Q. [,.'&24> %wb^!8 !Y 'lX usq8OxB pM?USb\[p 02_ĴiS3}@8!ɡ猍;nh$hi"ƥM?y@~ӂ' O7bjЉa3=_)!E<$WǸL6$9!~ .aSâBV P?r`BਔK&'sЄAq}||]1=\ǥLJ CASD"`Ā}#ǤN H ?|\*C' E( !hAqAp&Y$OK 9nP~ si&L\YJ tȘ``' 5--x|ic"N1>5tZ0ŌL/21OT28Gx 'thbx{I^ RE p0/|Lj:=70Y @7$ u~S3/ ={·Vm4+|Aw{ݻ7o<~886NJ ׀;L uuk7m(B^y W͇Ƚrr?_΍6l0n1.]wǎ.nm"h[&+R9 k`Ȳ+W,Gƫ.[p蟝l'!T;@??N ƌa5ۻ-? GӷWӺE(QV|cl-~vUML ǹ! !.ؐ?7<8y$y!}2,:`ڠ0q h]PW[˯n N_P8@|uEa|1K$APR}/~ÂdXԒ[[Vy|OL;ɹ^Zp:#FU|Nhty]qc[h u,*<#>> 3pϘpPO/[ 0PHn0J -C\oBwh44^Aqa^h\p-2H+r4-1;.?Tܜ,f]RqD7*?~nPLJ{ŇlPX<33xĆyDžFy)1v ~n o1N>^#}"T^qh?0x@=Ȣ`"yIkSZ75T}SnוV-X}XfeV U:OEAJK4~J9f[\TLoQQaVnnwԩq a~цMI=v2v&NNOq +k! ca8ᓎG׬Y3O{rj*Aƫ9pmM]A^Έ#"#"@^c8vxaÇ oDDDqQDGGx i)?qFqaAz'HwoءB򹹹,K` 0d谸( 5Cn^aiرgLŗnAA_S&xy 0@؆S^7BBn0/?zA@I;66&o:6S6zF 0Cv 4vXP%cs }ǐ!C#{B)Y0ɁƦfhde*L9)pq ""!=?7gld6;f [Z\[+f B+ںEdoԳ JXHBp@tC(#=<#""ѓ0`+2@d .+ɫ7䭞#)/+( 4h`UeBK:$48HzZ'X` >gC("|WPԘ֧^k BѸ BXX(O*.hJhZqԨQ}1`ᖘ 5R}hTyLef[/Kej*S[h%LM™|nq.ZX|>bܐY|K}a܄OvN[^J5^ZO-x'\t) D%G.}#nW𷘽|=740)y;$=tf 1 k #{&0، M馏7:Pu |„^/}s/N1&S"ԉc5.ڀHVR()h&rSIH˿H"ѥwBF1ǒB-, G@)E^=6)K`W~6hKI:2|>zQ^/:Y8B8ȻVRf&J劎Mkl Iₓ3x9RK+2@hWR(UE#0}oMMtЈLP:G'ULØTSH Y]Rm,5d3Pugx^X2O =64tADVZ%HK}H,I楮_9uOhߴKSuYZ]>t,+ ۓZ|H 4 Gw3 `)Vec[M0nl]Q۸Z;î FpU 2<Qy]}c6 nR6 аC7 pÏz|ۭ0w96n^ l@؟x_~Cl[ !"@\*7)BPC%avš6= <AdVUZ0tmK"v ظvڲb{SVE lVT^` /hpV,ޡXPv=P}*o.@nxZI]v*o7m {W8^{Mv- hom{ZYCF"F2>-L.` UWCJk0G'$}H$+)rcf?lScZ- `jp:vqɩ?3n{ାqan q^moy?{0_V4Wѫbn.#P%WG 1-*[^'{/ `d@n>zZeVǪV"?)˕C\j TM̹Olp?N 2 fJIP4eټ//oP,ҿ@PXzL/ĈiP!(#)8B UduM"LɆH3~3$v!(*1,{"~GGE*X4 Xv RˢI щVRnYdI-0 E0H+Ҁlz+ Wt=J[TD$z ~HHH;抻'NC'ǃ1'V!מ7,D>A5 x"y qWT,FاMLBH Yx}vgpܷQ`Fk"Q _* B;qq\*惫|@QKBB>bSt_.""Bz [Rt.w >ܕ`u&r?.k;jsPw'{4ht4 0^8h)BSVuޞb"tjĄEDbK/3wێ+DE!"l۽x0uu[e 8A'`;o?Oo? ? OO7^ yen޸I=ܽ|{*0wľN.7Ψ "K#z{/ы_ +ruE5Y(OQƤTHup~ӝ>iipya$tJfNzf*WmM]n|w9] ]9axby-{̾LIǭ8\uQI4Pam@ߘ[셃C)Sq{s \ H"WUP3X ÌƖ}yU#M5#B,ӵ zfV hJqjtnTNE"qG|cù叵W:R&[-*mT6Ge7"rckVRWցmYuQ_k-]S=;DM[$=}7-+->VLE$(L*gC4((.˯6o""ߌ3'Mme*lb1މaV6YVbѐn- .a#GB>++H3Rfm_LV-DJ;N|䔫zv[]23.$;a8]I+r.밓4 [uJ-^ケeZ+O_]Y'Y 샔0?|^voٗ7g|f%'c>4ߒvnjZQ *+c"s?>axniz]=+%< W p ᩠EdAs3nq_Y7.Kp)h^{Vj?RiзZK}kҩ0# EţJLe}[oYQ3DueUP#$@MHSG[8Zmqe8G8giqmE*Ӵ+2káqoqzde6[R@5eBi}kM #•U {oXܩkXXw7IJ 57--h&+xfO*^0s|N1a?V[o`Ӂb3ºWVgKuA6\ꬒ0:o[ߙI1۲-ihw ~L/7 [ۜª̲H.|]gIPQb_XǛn.:8`(h͢S"bޢ:\ˎw!1Cu+K$@$@$@A@\dގ`֧oZPaGse{A){2aK%6pݗ;`h6 QfZEK=EWf\HJCq>Gak)?}f5.yc]QRjt[5uT9Hl:ݥw/a>S/h-&Y]f#e:|@X[_)6әn>= oxڑV;]XӲb%,"eYV]~Qob7.NS]B amâMi[V HwLpw#^53=PxYhnʄSFDwBn .xuUn Ef&i}_s]m*LLթΛG}ׄ˦%ȩ]})r+s*޾q%{Ua\6}xGwo]06„VE 2f];kxQw]Z&7}8C)8`;q\#!OAL:rֿ( _1~:94w8.Ώv΄V_p=,HHHJ zǮ"ɊV#hK;kh&jmTgCOkJUE @'tœG3!ILqeZad0>[ ސUy۫7f`v=871dP?!5Qü#Ǿ֢zV/-/Ta]Tӈ%uM?|I ?nj2,miACe}cycs(?⺉)ԱѽV~Nw]꜒7.0m$Μ^Z5oG1l|\ wJ:ob^Gk,HHHHHGP#{P Qݝ]}]{| { 髍9|!NTuq+Z|yՈ G/͢Yã/PS״1,U6gDLIyws?>o;3="o[~r17;9{W4 '쳅.Wd8m@xM"רp&Dzc&M?ڈ?}q"aҜ[RYT+. Ftow¾} O$@$@$@$@$@#@X9%$b4j.-No-:!n8 J ?#upSIY-H"P ;y?qae 3.P^5SB6;oYfw[>4-~ye~o\6;'p+/; xb~*+xe=mXg7H*gY5_\< DՋF>tv_wu9#g̰&$@$@$@$@$@GNV2*9}boi^]6'c uv7,җ~SZ݀؂ҢRՐ~}'%W.1 px\=RM5)A,Jj[e?;%A^/V:xy$Dfqzprj{u.ȭjQueY罼|knpr~Ĵ/$@$@$@$@$@$.4syI M^.MUjJDDxGtW)!2J[*Q\S?6~p8}? ;Oo SZR;/43 T6N593nޛ[9sp &ŝ:"&F Oa/~:Ҫ_Vf*o:>?'KyףswkPoW"hOz}n.ZN*MZQw%5V2sSSӦ~|P$z~|%S .ҁe.9|rZI-uwX*Wց`gW%Z3u$ .'O̱*%U=+]UY.w]*91 2]wqmii_h1Y`ICfO^GfwgY(\;#6{h~ clhl%Sľ[ɲҾ1h)z hEG{%6}(SjlŧraQM{{S|q~/{ue47sJ#` fx5fXh˃Bg j3JxZr7xTYS`M/CgӭZ%%Z x띝 B9P~sV18{?vΠ3G7;^qKy>S}<ݚ{nĜRR:/9wwbst+%t飥}/.URt՘kOIuCAx'x۾\YɹyH/oݼEt[B UVUں[ΔlQ9mTfIMyVitHkַO C^f*8QJsfqcӸnTB4PTpJ[r/ jjjĆ68KnZu,MM 3ñ'1[GOM>4i1ǹπ ./gEDl{x7w @BFpJ n@YVՈށ ưew)cCcs+MS·*M[ )ZNqs?h*qQ<)5֙cC''_ 熦š>{qzO*ߵuJ&S5R[ jTxUFъ!^DM,WrVcm 2(ml|f$Ň{ #~aG֭QQbBʹLbS@hZvFz0 9,'; }# yR` J@ @,ۏ ]\\F1Te -^8-(ܿwozzz@@@w d '-MMu 틉QDo, Mͻv Orw Q#T&MM;owLIIT@/77#-WrJ^^ePT]]} +@{=@Cc}5U}xzz *8dhi (_"dR™Uz`U)#¼7d57b)qM~Q>>8nl2$%hF,dM6XA PRPf oU٫)~]Fv?wfˮYiWJ/< 144gdUMkkAucJ.zŌ?F(Ai-G!m.;m@} kzAk)6J2.kjJ/}T$pt0xm,mMƚ{zmcƌ-jt6yP#my*ٙ=3ΐ?|ϭ{AmRԠm͛ۻo=m,W,W^YpAC}cZz:6+MƵ#F&_?0݄жV,K['Kcz$&m| O=T^qq7w^|qq탽0l+/=DԎi?|C bEQC0|KMMojÇOڄ)e 432v?~~ii=oRhcS}w{ 'wܸqUƘielg[$j[XPWVT>\ڱhvr3 㜜N_ES瘎WWqY*tNkmM׊B成C<].7{X p(qaW֯,_t{v厜x^!apq1OcsK=454G`~QڢzO^~c&ycENNuM[}<5yU߀H3Ex\rBRMAENeSa]5{z[f~pMU:G_ZVWc\k隺zXSݧZO)E c9D)b* G!NrUƁ4n۩cRVsセ~w|.8rGq+8[͍N*6|@%%Gq=C -`ZeN)"9mr?AZ"lrT;Rv~?yyyK"_eD _|EƞgG|ɓ'B`=8WxjEpDa[vǞx"W828ኁ zl3&%a28Ư! d_aaT_S]b՚މeP "T5mΝ0BصkWRI>ooς’7x#>6gEwv{4m;tfE@G*\%^PQq_Z#T_ /'\ynxcb?RpP_cNNOK9_x[jq) /8r/r [n5pY:ɥ.ڗSՀ`chp|@Ĩ6W?IHHH"_.yR8Exsf <0f܇Bᣜť奕5ʥ&6!;fcaa)XeN8j"tg+GA6wD-}BɏTw( Gt]hA+bmEYٞ9g5OزE! U(J%".2(Cy%"ŀ(=SskJxeBluB-h?,RW_,qwosYx¬}vlZjzM^ @B/ l-gpn -eCÂ{M5%%>n'q%ǀַO=wy͍7)Aq-(TpHәٕ ,R5f71*䡑#K+*ҺoV6wӁJ`58%x\<9iIWN}L}']9515,-42RYX)ĩy֢Wϻ^_oKQn3>ԁPb>dZ]ݧ2zY}cÞ]zwڨ31jpz5YX[_)-2әnfvgddg/]@vvHH'Hp2`wƯ]8 " 7mG!߁p/dfd 6_VTVm\aú9^^~ޙscŋd8)] Ix5^^TX_Xm8U ):,W\'s/w?e+VB8&IZ=<#zEgggmGAMU|۶lBΐ(-]}6oo__?cmٲu81 HHzBP͝:u׮YSXXvΏ/Xmڰq8p0S5؊ `(,*޸q-[PDuuUhXh۾Ul㨬YreuM##zE\3N?ᄓh OEF]13soZr[;vUQV~Yv]]]]PH\K'^4V>SPPQ{ dش~}eUEPPː"ssr͛ }F>Dc{x,!!nI2vyx\{!07r==<|||+k׭&8$D;}FDZ|ΝJqBjy#[rՆq8<<\ BP_fBR78:'z_teO>M/ցmYvIZ|gWU#!O_vRցmƲ u}HQ7C6gOۄSwܹ'NCgdF3g,oo{9W­z̙Oo޻Xf ֬mjl;vE] gF/>jof&$|<M꜓%ȭ>qF} #wͷ߮#(|vN'|{vWwۻu'MM?˒k^- Ͻa7n@Ogw'׉_}ˠ/hoA pÍAy1+mw_HH6֍M{›{ӿKRW[.(0(PY0~GAszgCll|qqqWII?6u҄gc{{yehlhsϞ3qx7-7?3 ,).*"# /jjsѽ"#vnR߈,>{Ixr }<}̙$#^{]n~dƴ{ΌݟU~Nͽ٧7~f%|N׭%F)!>tJ5I; I=2D- Uɶ;mTYeKxXTIjp<=}ց.(u:SM[em۶X.??Ou ~K,8p s;n܎;7l0f(NWVUϝk߾iiisѢsY3Ey9O?c}Rwo߹r^01:::44R.u V@ソmSN=N[|r6411?K~}/B cߥ[o!y3rԨ̽V,>lh`@M?i\z%Y&** @~nhnYrel >&'//5jt}W,]2d0ϟ8qBuUղ+pޞ[Y~݆{wRE_'-m- 8aL?J7KS˟ ܳ' 2d]׭>rOQQђ%K zgEEΪ(/2:}+s;NB[عjꂂ̤o0qD[&߯OTاnpuןtIP8"MƬmG Nn.Npw7/9`LBP1-qG&4?n=_ǔӟ\rSf?t} :?_{{{W}{^ \|rv>.1sw~H_Oal,%N$@$@$@'v0ƙ?m挔O8wR ̪+**n L+<,<|”)8BZlĎ1**:y޽]7z@UQQYQVZ\^ƛ&L'=3Nohjޝ{ph%˖ \'cxp5];x@(;D`CˆA>)Æ (- Q<͐!C^#-_yN2W0ZXDEEB?3}}|q 4<Ű-[̳쓖e7[ѤU, A>tUy^#>y/(O ` &pdpKˤJ#+F#\9W\~qw`?ёÇj!8va[ @=3<#59O س{oCC\HIk7%R}N" "seWJᖱ ?4C8L&|n4Z*[{bnF;U?s*U7T44#&x1][~硡^wN5[Ǟ?%>YjtSl==Ԁx&u54 psC8*g\3>4\"! 0}* BDrwJ}bp99yzz^ƎE @M؂!!!^^&DW11` y777o=u7Gp wl*cO8~pă1?wk <$'3J0x+P7brvrs rM;%5ny7FDbƕ17kKn@%@0I%|8\k7na%hΆmܳkԊE Yf-Z ?lL\vJ<$)0ņR조 ! _ /^qTo"I~q*nzb=*qt䂭Hi;D۹{K{W_e/ п?t1 PxWG'"h8O?Ϡ=`<*| fIGN@ G..UlEQwEFFl'Hh1n8aՑ Z*vxW^(T=ሿmmMy(B IPGHVtnE<9k-%=6 }*s]}2vdxj7߾ʫ< gL&vӒa=``l3ve?O> {Hpy \JCVG o UWͽ/>b "&:aAxwDJn@Dd*] t/ḮxA$_ ZV&EhQyyY<D=FF7+T@AĎy Gד*G#x1{GzOv7ݫ}{ncb؛ߙ}<5:1S_8[?<[|wwM?4.5?(N!T/Ȫ?r%Y- F`s`#z* R4N-et7gz l^2!YhF]o?KJ!AM p&$P:ԕaa!| pq'Y3g23~B A} 5@;䘾!v{wұcGpõW^~IӢ*yi|9 ,바]ly^v{5W^~F m%4;bk,:1+a@\]]}"<$O~ˏOxRҕ%=)vʐ>qA^^X801cf\>z#b찮`9hh,,.]eGIiyQA˯.u c:s^َ`$@$@ pos++ {wڽ7s_LldWi бcpB M6VV,kў=§3>ҟs~pzO?jtaqg} i&MR jU&O7/).Fc+ʝ «\EU+ TTZ_!;Moo8D ([иa:E 7_~w bߋ < kkp 8I.(Yv= p,-jQ‚jp(@vnUu̽+<$J_9o5sN*?p`HhqKDkDf/JBCP:/1wމyᩡw.P[fMeuJ}cd#Xb%"SFO?w"΢}'%P+Dyeůe6mР0* KJ0Z t0(Cط})ΝbJ3#^ ˆK{IkV*eIyFTB--mդiM3ŢKZ`a,^{R\SV\iFܔXLԌzDYinm"E<DZw"~k_yŷ^_t送3nN"RR6v -H,/J(!nihBBч~\YYZjˆ74oPλ_~=q nfHHp~ {~9s<݄G%lX/ܯ1Xc#E 7°K|=c>};DbҒ|ꩧnٺ!X{|xߋf͚ vZ#o 8Gpކ5?*6z¸ 7n_{'~z`.'ؘ>}_~:a`5X(6@䜔닯~~QJ*7Ů%"Et*a.ʶƵQnI}9#'''_7cƌÇn\ux}!_@tBBX#nyfO:8'G~HȐ:yl8 ᭷~xѧz>/2OO܍튅8fhcc?{ >؃>f:ISI18q?^ QѽB۳ϽcO|*Gwxlȑ!A|-h`AXb1K|>ubtڊ.&zEH4jت0d.f"^8= 8`<>?1)y))ӧLAPz}W^yi!bn(2ܷݲjaÆGͷqّA5ӵ\Y*Jj:[>i) ֏=GѰk+dԾ#&ݧ˘Z,<FI&kl.B5eצPn()W|ie*yJA2i'\^V%*bwrZϢ ÛL+/{q/gѓ&O7bNq_A.&hYb6+~;w\D?v,'5R#, yAua2n?;M[_[ݔ\k隚NAfm2sMm 5=tK c^rA.O&M3~|>vW_m'}y9/ɶ5}mm JINFl8eчF>11_g걧tuo|_lA/Dꅰg}RB MLJyn<66㎛8iq/T1..>%9qӧ{9ش;DM9lg'* C@>^ &M"wq\āCSrjjLt ~ U JMIO~!(ק$% N8 ݻYF57zz#۶>@!ܯ_:N˕-N]ѫDS|,^<=bb&O2mt8Ĝ,pϚӿ__`AV ߿_8IVÔr"#"{r 3zԌ$w)z6tg(ݹ."229% M?syyUW^yܬYƏMNIټyk}MQ#P '2$ *A#掘 QN8ب^IIhRgQRjؙzy%%%rɱqSSsm]]Z߾hpkNINT-踁DEv~Uilh,(b(iut=*aW sٳOOKI VFcl||dd'9z'Ϝ1c 2E# }zɻ)TѐG ;wÏg~Yg9nxxڲ)26_8;vb!A3%^TX3LmOTZvYnS馆 ԒǞ|t딤j/xVa#|u^m)xꙧccq W&8 E~ʱj,f KI[_|_5K@hLw~p.o 8NKl.E l‡Q{@rC"rxux {[ؐx´E ?1Y"\lb,z${la*~_|/zb~0U Ƭ- 89+3@KuuUVNvⅈE5ҝ403ڒŋ?Ï?vVN1_f'}?fgݛy kt#(**^d}goڼnUEp\.ظy!s6_~kenAhP:ܧFDA ϸst\|~gy998_>h՘Cb!M+.YG嗢]3/SO:u͑OIY… >|ݥK5%773yhXM>{|`$`+0і7TA?rQjm۶j*[UQIoxmy`^B b.oŖQM &*8zRk!,EBHq.DXC6 9[-B5"@ l#{~BW"&2AIrBn8y.N!"u€\*/xKKL("gWw\2[/)¶98ms)!#ϠX򢥸QgD|:͊CC(`}7z~7/ ƌ/BHmM6OCB -CC~*Ĭ.b7똦h ՖR<C2xї#Dج W]}x)$,:B EYI}R\1JI<Gh+JxPh Q<+@d"DRTCprMn>3_~ͯ鈓 r̢jYRgXVRkmYOemO}%MMMO FGWTn_t!޳x BC+jjN?N-&`:pw(*yuOgϞ~A{}͕W9HJN+4TVU]CGYQUo߼%"860;wYӦM ⢠ ?p(?ay#B6<3A99eeP~ _7t0_}_蝜6h~Qi鸱㮿J7Q5RVRƞSYmHӻSݧuVUY5GR}~5%J&koݺrG2> =_Zuߡ7!ƭ[-Y$k>ܱ :|,~Jj]VlVkZ-y.bL K7Ke . *< {EbuiǩK6oڈ lq`̨ tcue%XCX_fչ9 wNwD=+8GL,جjΖ,&nS@egOwif2f`4XRRvUWtqcǎ+).^r#%K!{F`"ޕkʤIqee<^{wÇ =u c׮&› 9+o[%%'O8udٸyӌӣ ^z\кKGlrL8p@~Aggu6.D^!f ӏ>ھk5W\1F ߹cG^~.mr[pw>[vgkbA>|8Xp?طqސ!C._0h@,@v#^sɓޓ?sqH6NjJ*3U* ڪLuD5Mϼ=}iwyu]giduniٲe:rfPO`ʔ)nr _>`9r(DjuK]NOT1c&N8v^l,*orU904n@qO/7wUJr:؅8'4֗0@G>Ç0.' 2 xӶV .=isU!wqez2xѣ&N 5莜gDD#6 8E{aw@]ӧOSH/II 5;!aIAqC D8;|| Z!11q\ Z~d'WwrRUaEEEP#KAaܽWtL,߂|#@?."X!RO0poX=>va-۷O2h ''zPyX_X^VJGmE0rr>7~:|/#+% c_}[rs(c*`b;,YRXXTB^{m'XzuII n_+Eapwߝwy*+14W^پ};ZB4k֬s@ y睽{ %ٳgгk.,! ږ-[`6bĈr.}`߮ p%Ue|V%7nYR&.2o>(\8jLRʣ IR7b\ww_x *+*}ܘ&\lñy8]!O;`,_u'' qN0Yj@)ǍN؟a puމ R|CSZ]7 ZRSRm1{`< ҆-[駞~~;~b@8aT oB\6{23>N*Nq~22Qk-kJfڪiSU! KА"+-nVIGr a۠UёU'qJ85VX'Cv'c)00yN"hC}=۸qdThnXۗ!FxT\Jǹ{п?±_3Qũ05- `@2aF5jxjj24йl^!T{lMUp@Vm q+ݮј[PO?9g Y!2ül<Ɓp { B H PfF۩8C}S… !vI7|3y+re&(2*,x.PDkiCƄy2t/.SJy5tH]Fx`P,$9rdI?4/Hb[*b@WS Ž h.JB+v>O$@^fmL@G5p]_WK@{33aϿo‚|7ϐP8ܳ6wg~G0:6Vqq{،={K* vY]Q~ **+ 5ܙxy{Ú?2yiI%brI((+/ @Аpx  APقB\OJx+2! ((? "TQ"C$p R,M:HzO;29lyA4}(Ndk6P8ݻ=묳:7nҵ&M0=\T.yi gQ vvkg6 ؼ{ϞO? Wf͘QYUcq?ئ͛9$K|f}w>*II U> Gʺ+mqW_olnپm; bbq|߶}C=ryϿ?*Er꒒CEeU~A~dd7%%wW_}9pP_o޽{I1ad,*,kO ,-\<<0 {EE>FJmMUqqITd[m]#aA,VFh:l(l= 8ى:T_Mkƌ^|~w#>_)pTvLJDCӵ&VUD[nݹllk>LH$@G1Cdl5~RAqfeu4{̔zY*3WSaϘb.s0V`ZvYnSx٩%77?'' #,*66<"3]@M]-C2fdر }O3v?ҦȶNrr`\<,,h_-8<_qI듒^+.N۶molj~ttXw7I^]U}۶\@pamYY|SRS?_*O5U;we@g[ /Om;5>!"s)\_cWF$6p=}V+eǎhuzj;lAikjrj-]gV7K2&kzNk)g^2L7y*HoVg.l:;Sp%P%gЙqs=C\:8;@BuWP u03m;>W: *ܖ3 ,@CnSO=պ387|Նŋ˸%,p,qf*Sc >Z& ˝ Mf[,Fy.[qү_n;Lɕy>M.=iu'aMmTY\gsͶMMÚTTZwiNi5wm `KaYa 7'eY;<~W[ ή aj8x@0"+L3o~aѓO>7p#k`,ۥҪNY+mQ$~)akC=(]i4ɽ-ZRQ^|Oᘰ%soSO=3c9sQ 9VjH?ZMe6Bq/q~Ѵ 7SQ ji`[n;[]kz3D6Tϼf: RLqwÁ(~_fO't% xL؆@&X &A -jYGI(f1:(,:A)0 F RVsΫ Kˇb~G_Q`ߡFS,aR/nw}+Pǟ . ere} klkѴҺ+UR9 l>ޘOpg+@+7u`K? hpssRw_}ϼ~K/:ctr^$&@Y\eAA>(qw.=|9;c7#bpmKE<7"@ɧ÷[|믿GԦ"aS'ȼ#-n~B PR? B+!8 XIC @`؉?/~,{Μ9(RL{Hf{!f˖?CvK/ag7t?d#DhF,Bg Dbbb7$v8yaCa)_aa*..NSnVKM1:/U82_@ ils5QO"X͋c$@ P$A@J"(v5FV>#L1#<M9lo^l90nr @ƆPo߲e~¥ 6T$$b+ R>p;Xэ48wutCWw|эH-VNP8,,̒oqq+g,){-F\v- O>]ílgO⌽_ڵKM6|,/]tĥ 8 \߆`Xa =@6aRtYqTN粥$`CT&"ks}|r^YtE6WP38l!Ht|w(N#OݿkjB*wy'uhfJY~(] x :T4^{ECgũ,|t:,Qk&OII|*5X eg#y,?#.77co 7 Y\ ~6N8k/446)BϿjkՁ֏PAA"F3J7 &X#A [GwI'GD:w^sEAC[e(yWA'~Kcc@G6r$UYIO9gmGfl2A$ #b|gAﰝG>+;=h,- y'WZա {=Ehh]*K~EEe%Qi5u:ts)MCe0jxIWϘݶ$XƠ!3+^ˇZ|7666:@:ݺy_~]^Q, H oȭErFT$!!ƆmvUTT|o "nd-55@ED.E 4 /~'0&!e~Ht @6&" PA @Շh_GJKK-4sߡ#Aрp}}}###U %pO2T>77H-0^ g8-uhO?WUB EVOm+&tB]`tڶ}}Yy kV..,tw]'~TUYYVVtJų ޾u;ee+wg*шsuY9e˖e%ślkh\r+/._%K.'@~vLI$@$@$`uB؁s㫩EE͓3Doh{O>E~|u}̯w?\ėG|NFjX95U~ŖMpo=sٷ/wݵ3]&vho@Fh^}T׭]x%0G 7{~SPReFUU5 e˖;5MNrs"  1.5q:K'Ҷ-] f<܈H_._ jw] ]|y.{+{;gΘrʢ¢%n.S||[nuب.ΆƆ;voH ^~UPP_rmw{ͷފْ%K{N fxΝ\{=wyukoyܨk򺫯:唓<.ظ8(DLe~Htˣ tN @!wKgx0ֱC;s䙙izC{ؗ&#8_g!nbbe@$U)>|qY /䒰`?_S'F} } X3= b|~n1k..H+ё1ё"\ $ŗ^~)31o`P o664wqQΆɓ'7;/CC)z֜9q#F ܿw?<47VTFG{yx©`B\<U]xVARVH @ =N'靎fh B҇܈#: (MϖF8TY .#e%Q , nO(DPnzv첈PtAp'.]}=M|'gkkkp|c}_~y׽?,\;kthENp‡ \WP( ,AAԩS##-W U }É`Xh`\JBO!,QmWgx ĥO`\:GիWi!HaHA&!@@`g$@$@$ptto6O_2Sv_~mJ+#d}rAA$;wvYIGyͱ*tC QD^ s 5ɭ?t?#6|\<- /Q9`TVZ+mܰagqI'\xH\$"C>G?0@q9g~iJda,SBǀ ~pvB&@J @@("\eQs*o_xᩧ]bŬY3CDDh@/V@T* MBnmޡ5gΜ١ ɼ1Z?[n;**Oɓ'[ʟmi@ *.%-}ecqWbÆ j q0K|g_g ;~|w߾m;v7c'7a +%g%}w#\Bpb]ASKKcK3~ }3ΐ}qxI--# "/g+%|bgƮO?}İ}RSnN;$7DJ MuA̶~T~,HH Co/f룂6olsٯla&0qD,Y+\teVAAA]vZv),ZH_T}ء~:ϙ3C մBcÇGg3Zst?Ö!FwZ''_x.(aO}]}F枒" e'dA/lظ Ӭj =`EUwаĄ8Y[?? ܻg[lYn}Eu-*WSUK/[ uTkV)3&UGY9$@$@$3 @&?8+l's=wu-ؿ?`ŋ;t:0n8(;:+uCMp3]ԟyǎp>饗✿,1ZN=T[>|T_;ȑ#;,pC+M)Tz~A1/ܔs{l !<'$o/w@P@P@;9>|W-[4EM5pիW?S>xQA>) $&:}ƚ ~Ǟxɧ.8KCZ满'OZNAQVn1W^{}ccNn~n~~CSHh>K@G3eHHHnpj~Cllj}v˦@syw-/2e Lٿ++P t7裏ZV`|Ag&ݺn͛76K/9W^{C=hA{I)t8wT@7M X)ldŝ}'#\tB D_r饩}?8q]yW^l+|KO8rp0?>lw6uwy 8Y_4/'N/r'pS&M/hn^2SrT/8Ҕkm۶;[{m{0~/]x{x?gpbG12Gqi$@$@$pt]FSΟׯ_O(B Dh֬YCC˜ٸq3Ņy )!>n 3LG 3#qk?wAGzsxPsY3R dL< ;OL/:022|İޭ@32@jro`_ppHP@{@E1x`>( xBP: J؏?ءwwy' \fʜҺpCgc(0:M6>GeBv"'駟QEEk6~xHq(Е%pR_M_J_Cd2ݗG?hB\wGHiii]z:캰+\ 8`~! ͗nyw?~:~ ) 0™d_h " Dr3? P^Ph18XqhAe82gΜY 8:Y 8F @>ǑrAIIh -(?.?‹{0ĸ+G%n!e$ o{ΨY 84Xy 8 a_ytb!{\Pǥt5ओN…:5+Ϡ\"@;\XPqL ]vz@'vvD5PePȣ2F _.kp܎[[.xz{{Ҹ‹z]ˆ @G;8$Rpp\8]=Hi555ݻw~&M@})$6 C7 7{lXIX?7AZ~K|7/e@ZZX'&&:zO9D/CH`@՞$ CdlA'=U mv2 em.I:b)y˼̵Mm1kcWhOTZvYnSba6*bGTvVjҵl h-4Dռ}ؚfɭWΖz5Vkض>˩Ї(H{W^y%Q?lF`7t-?B\uUӦMKMME"FP ΨaOQ;M~3QO1 ^2#wRR%E]Ȃ-.?;T(t:)0LSsaBk}>L9[fi~3[ ܓ\w[z⬴Qme>}{]ӾKcnJl^ÚaRoXwvXBŜ(jf%ڪIekZ釯ThxݪtMK5DUn.Zj +>!ul[z̍H$hwuK}kF@*F@#;-]؝4JŔTE -%   !@t+J$@$@$@$@$@$@!@@w1- 8 XQ   CiIHHHHHHaP0]Ŋ @wPzLK$@$@$@$@$@$@C**VHHHHHHC*cZ   pT8LW$@$@$@$@$@$@$TtӒ a%    ;HHHHHHUU( tUݡǴ$@$@$@$@$@$@$0pbEIHHHHHH;=%   !@t+J$@$@$@$@$@$@!@@w1- 8 XQ   #@uuS55APϐ !XDOcukK$@$@$@$@$@$pDzW|OjZ|HHHHHHl۶́ۨ%   =#/*ꡒ*ZhMLc5F'hÏcR 6vX`kzGOekj-he|JZV]uM=tMo&%M rv9ylk3ˊe,&s>&LE$>M˓~+<~cԴpdYOYUnB÷mV٭Q6)ΉV6!LHHHHHHHH'@C ؄U6LHHHHHHHH'@C ؄U6LHHHHHHHH'@C ؄U6LHHHHHHHH'@C ؄U6LHHHHHHHH'@C ؄U6LHHHHHHHH'@C ؄U6LHHHHHHHH'@C ؄U6LHHHHHHHH'`M:kiV۷h4 xRg?f[/Kej*S[eڶ'cz]>!Vlپ#S(iZv955}蛗45!ٳݧZF;,+- .T$@G1cKZiy2[Ӳbeǯo:Liɲrdv=MS3f"ۼ5Ê:'TlݺE }1L&q˂vĆkTٷ*+i6+ub _,+oU#_tMKQ7yFfS+n/sS4wꦯLE$phjj[Z%u&O-Js hZ JlYr϶Qe%U߾l5쓏f@*{5}[d5W6*T^5VEŶ׳*:SXgb>} vت^1TUhGh,2/YQX~u5Hbڟvk&@#mָتu_[n-W[5`>ZJή}g(|,8km Z"`-{5UV ۢR?(NJLev~Bm>glَa> ]=gIRݧ``[}8LW5w_ۍ$58J*V=Xy^%4jk35+U>8LE$~n5oZ77l`=ɳeb2T^tsߥF.0j-OfROW.jCZ(>5RRDzw6*^ZMCIIݜ(&`Պtg]Nݞ!yҒ@qv_2dzK2Z;E`E=Okw63g1VĦ"3/Yr?k3 QL7حu]f.7u mw-DVYT+noLmlZCk꾃c e[QFC7e:'GUlFw U};mNWm;j:URP/ZjF[yrzVkiMU b=<#ݧuZuf/-\\P_3 5-OZ^meEk u?o)]XR*[.w>x&=m{emV5rvgjFT>:ZY @khNIYlUglUNW#_ianKj>5 ڨrdڼ:Rk8S :}K)r.՗LT*ӷfNWYm_T>amwnj}v5h,7H&(3:la[Ҟ lTgݧ=innl Q5ġO>6aQU;vP>{5 FK͗A]SkmYH>ZV|3[n-ɨa4Tk3 :bS|gO cKD}XH (}>f &iS߮To iɲbSv\ʪiyҔJmf3Jiii6a*#V̜HHHHHHT)=z a%@aIHH`| 6`%cJ.?fLe0bFۦ-L}xwR}N!3!l!>UIT+=v 8K.;r* >8rÚ #@>nLE$@$@$@x{ P`G,HHHoPc|HtT= zց`C]Sj-]gyISC]N=}Lmòb"}Sj%}e%>ˊmh/j$蛗zjjzK]Sm\/^Z*ch6Ӳb~e}aZM/M.MݧoO{Yy,OZ4[>T}H   i=IHHHHHH. fB$@$@$@$@$@$@=M*O$@$@$@$@$@$@v!@]0   iTt|    삙 @O { ]P`,HHHHHHzU=,HHHHHHB*`f!$@$@$@$@$@$@$`$@$@$@$@$@$@$`T3 !   &@@O'    .Y 4zX> ؅UvBHHHHHHH P=IHHHHHH. fB$@$@$@$@$@$@=M*O$@$@$@$@$@$@v!@]0   iTt|    삙 @O { ]P`,HHHHHHzU=,HHHHHHB*`f!$@$@$@$@$@$@$`$@$@$@$@$@$@$`T3 !   &@@O'    .Y 4zX> ؅UvBHHHHHHH P=IHHHHHH. fB$@$@$@$@$@$@=M*O$@$@$@$@$@$@v!@]0   iTt|    삙 @O { ]P`,HHHHHHzU=,HHHHHHB*`f!$@$@$@$@$@$@$`$@$@$@$@$@$@$`T3 !   &@@O'    .Y 4zX> ؅o@]]!7p̌FшZ01AyæJQUn?djxΪc P!cSzY_Le+mQ}mjKr`kPԳZK}f3 ^yM󒦆XyXeGlkkXV4K-75ij}}em=,+_MljWf|M.ݧo^T5@f~CԖ[5MdtKfR=PZir0߸ڪ5}z'ڪt7YӾK#S+# 뛜 ^=RBmۦ&*ˋO"*ϋs]MײdS[%mlGyBRlSzY_LeނUGqmZ_R[+.Zkꙗ45&Vu^ V2 6BnyɲTm˓Lv_CTŲbN`XzZSuGEF\]ZO߲>n׷ض*揩6랗hGk5ַuڨ3a󲢯E-* wgYIOOUOEcnۢˍ6R䢦!iJvN*jZkKgnSV-պZts)Rƌ*f[iچ|A.Zv94Z3[n-h^.;]ӼVtP_:h%iVY*U֎h4ڄ.WͮͻOꩩ;]Ӽe|@S̺j[VT64l9L+-&6YVn4u=emTD!fYYVhZKU lFm D=$U7/nI}.|@u^Ul ay3.ԂfdP6zӲQ Q5˓ַl#}qT1UNjگF*hE@^L"wd$NWsCyLiL@uN.˴E;t4gڼu_Wjm;7T+S?v|eǤa^R3CyFu^:TX3JƲa^Hҳu_or9fQA֟#T,=}Z}'6vYyCICTN}JT>`;Lˊ&tmX de*fVZdY}lkتi,+)yk.Y۽BuT{tgn].A{?*So] MUڃ{WU8-ݼo rS/=2DMN٬Z7*8S}Gko^\/:heV#K>}WJYEJCMMڨ5K:wVg{Y68LJgMSY~Tɲb2Mo=eʫ|RRD;UVy *]A@A@A@h'@;!  -2жJ킀  @;A@ډ A@A@A@Am!WjA@A@A@ 2N!d  m -R  N8$¼0f 5O5|¡f3^Fx ej~|ћ6hhA@A@FNh nRFS8brMT |*hߺ5i)Ƀ Z/ ]E ӭ}%X =/P }"A@A@a"`G݁?S( i ,&x='y\z?X2.5P@bw1& 2*' *@u> . WXUʵ>)XP3JH-0ư䄙ՇY,lzb8[:z_j6iA@A@~|rz_0V @8i+&p H(>ȫ9@}B7: 5B҄ezU=aE*xSdDTP]jGKK`zzRZR}N5hº~2V[B#gMn`8z9k/Q#y=; ΁CW @!يUx,d$~W-N!WXkЩ=>5Gt;mp|9T_?H‘G_hﭨkH12o@ߟ9>-.2 ̰Ro.Y^la HR 9É~O/!Hz}blz?S Y}3^*$Ϳ}riqW39#sV7Ӈ65/RK4 F]<.?DiHUogz\ ,E%}J3uM~O~ySyC$U%h$w'@}jQgB{N7>?uVm+WS|jm?gv 筭 XABc} Y o1}Sܩ ^ø)Y{N)}4c2,T*H qU _ #!vtN;{t]U{j:fqh ƘԱi0Kh\O<o:Q}s^zkURKs^SGf陱r5V:M{e\DPN75{ك[^rް'vkz`,INxEUv)?f gFLV+S7l.VPy\eO24w]ZL3LO^79F-*Wwn)<{KVhCŸD;KZ*Z x"mЛU ?}1jMrDlnG lA%D|Z*R*vt4hԚ o%蘍Ny"DD6 #AE#_DLtRG[K|1m-CU7ub Fw:4aNwgtI1_m-@ӬebpJd0iiy~w͊2LS혐D87?i_ME Vb. s=xn?}خ}F1ؚ9k+_ @55_?)#ᝪ*ko)z5^oLГ믫mNV:f:'?cJ^F=2r̤w|m|\wa|?\:깏‘ꡝSwIy鋭T\K}q5KjtNLfSIY-ew7Dh5j&Y?΂]u@F2vܸ5KA_0"Tfn:GqUG?GtU F\) o&.@VM B =2O;_2U Ph0EUo,VVX[p DaQ ]SJMpY$ %VTԡť j W>UK`Y?_Q5?c!̭fdViG=a*G4ަ3DJD,X8y"h@tFѵҐt;#_F*I)ӊc6RٱAb.]hD*l6:l/AEGmtwEa9zS{>~OLA?{z3 Y]l{iB,<_Se/Z:Ũz5uu-)Xe;,bx u1s|12HVJq6~tOE-e,.pﱃsO?Ly9u@OEД+j^bm5<Xau_/SYI~JWܺZgG&cvH8kBwnG *_`&~=+6NfȀ6>9)goG(`ĝؽyo% Ҷ.)q?;ª_eɎr``}Oi};MyՁ`vB̽gZO7֘' tL*ֲS8(8: /Sz+7W0([V{~~Rk9Oƪm{ z?ro;}O9mL;HՖOM꽡a1]j*GT~كgz|Gɘ< g랪 XfĤ3gVX^uzbtXV(59}D[8c5mņ"X$xG8U'vXxE%~|eGȸ!?:SǷ|k ("dۆ`}38cSzOWȁ;]N8I=眱l,*g{x~Ou/, V^OVg^ ]5}úTW֭U7 L?>y%uvNzBng͓{~p2PR-)rT3rwRc|L맧>}LGxeX>ٴ2<>pf'/Zq0^&vsɏvb ۩HOp3G-ݸ v^aS{duԸk !g%|J?w'c=5VA5&œOyl/- _}9$'#{V KGtLfgʈQwxZ L8c3tꕛpLvWԝ5cBL̖e6'꒶b{Yq N^ۋ+wUnGɺ3vԀ;UAb1upG-cb,H{T;zf&3뻋^5$y ܤ76 fPK!O\r9)3ug[.;OpƨNeukwW '%Dsvꔜ `I5={ ~rLm{+ MAOem=՗c[s.wj;COwgL~{iq Ȏ87n/t! ;mPv7us 1q}r`y$5d'8cm%~\2ט^)fdOٽ;qd'祣d$YvмG. iP陓FE+RɅgRVCRZ]wԾ3'3ۊ+냱ՂS#ۼ@͟.3/W-aĩ=k|:of+??gK{ΓGu17-)=>s̩ c}޻.~.v [$%̜뾳6ӆepn]4dbteˣjq_01a0 -''xd12wMKxvaL.wJaY wIഒ xZU#NW/珚п3'KGJjzNo~%;O{Ƅչ j0@Y+ ä̑R:tQ{tuΫ%~|bniq]:įٶ:ɱ7gp~&̌C kr<ya9I^5.?;yҒ 'q*EMjr?\㑐VfbrED':~H wwN{ Q{Oc>v81-)6ףSjIp:+'? ΢&ү:G.09 ~<˟f YWT=Q' =zf'b]rRuM{x ̃gy~4߯0͑=`->Xߟ;oUzm~޸$?=8OzMfůVDĥ)}VvH=rxTB|;\릓H/ƽQy/\7f| 6,=mlWzxl78۰^K{.Ys[06J;Zo[kv)xxkKwx';Gk/+Y|tKIq8ϛ5/.Sꊉ;6/C,|0t~~XPXQwlUd'^ozi߼|kandca,S^jE/;^X>sx.d ӒzqeZ-G04;ƼG󳗾?Γv`>]RbNxx_,PtMɹ :/~˞Zz+ߥ$Vy(xi7<%~/9yTN/w>fÎs7j{t2bbyk}#@wI]w߿os6]B.Iq٧^oZj?:+N'?1ouO-UTWW/*hٯwkM/-?U 5Hq^_nj%U> /2c&ʄd$v+=ֿ~~և*z}%V5LLA@C`L KY!@VKGUKNz3wS^},/((:sD.L>ٞcev.Su_Zqѓyoqa >S[y3Y +爐6n] At?yTޗkTvVvܩ_[_\1GZTڦLWs˞l]its! t˯|reO-;+訞>};&yΰ7W|_^Ÿ?16ooK Kn}vӍ:wYzuo? |ۙ+זe嵗ݣ1.T|֣__/;#1暓.X_|\>V;fh]38wmxʩ jQ `m)i;?>wcz>@0%6.&N~`/ˮx|Aܤ v9%NX u9`7l' f۫[Zp ϲ-%@ Xo-زJ ޻jh zWc]UUPHNfob 쮩W MZuh^}z\z`;:۸E* TWeījv۷bKW PDJS`lc|:& I.w_=N`-,(}Uu;3}~>'28~7\6'^GR-1(q:*Ngz¢z߰0T`뽅Jj ~giUǴxhN a_=5%[kD~FBśKe 10/CJbT",^[M5{vLZ|>@C3<ں9 К@B:!RO+iLfOi}$8T%^oZ3ŀTG#AFA@A@5gh<5W]E'i"u^Uym?\Z0yxNVR,Yuxu59@o.};$Mzb~1?Vk C]^]VMGqL< =VCr{ 9鑞0SZZKu8L^_m]|Z S/Ygv|v'*l rd?;pD~zjy)I߮+tZelZx P9Cb1/_7kƜ61S3D;oUmF1 UX۶S=p N`I/eJiXӿs3<{g A:C@@aAC=^<Ɖi>ނ(blA%ǧƝ{LcsݸOPOPz:~Pj>Љ'5PR詭GjL@ c\Sqؗg:eC|"u{ ѥՅeuO쒗g7˚0Rȶ?~A@A@H*մֲxS4y +TV8 )Kv$sGYxbH_!>s@ Wkƽta3'DF`/N!Zf^_9uH|{LIwRg/Շ=?sm6j>ŸNx ! Rgcy})P?!L/akǿp3yd'8,,9~u,qoHhki ؏낻tLN/_w+׎} CdVc0R|ؙjo[IMߛ/@f8<УN4,L%vīUu/|&6&9a z,MI\C>8nΊDGũ|ƧP@r0 Y;讃r$n @9yڃqV7*33S>ǖVU?pސy̹s t~.1vܿo]6Q,!qHd>)¼ZB0 at5{&;>sG7jѰO:6,}G3_YyHmA< $cڐStqϧɆݵ1z}՘ 0l7JKL|#޼fқ] %MA@A@"iy'O i)ŅJ:ud^z-< г>6s,e?F;^.[Y#I' 3^RSu\8^-_6~'3XPYYknyxA3rAVX73ѐ_콟*M?g힁낃?;G[?W0)۰I joBJfa?tY3@P~_ ~ qTjOL)UB<XsB .H!PYduٵ.[ _ mv8ߔԤ)z8'SV>jwE wúyb^]WUTxM`lz1" iVt)+v O?od]kX?k_WU9r.};a.*`ܴbqd(\}O9A@A@<BC :ptgۧ5ʣqNQJޞ3>YC[Šđ]ӓ}Sw A:`@N=d sUPB%`SU'nKJ&wTAUc{dczj8ЌN7;}oynFO58PyBLբF0W:x(jmu'ᘞI7z) Pto qT㻥;jTe=jl+]s{@Ƚ?Y{ѺBx^uNK;[m'>08]߬Yo/v1=aSo*۰Յ3ӣzߝ5hβ7n! |7dSe&-);K_ٿ;Į{g>յ/~fwT.Tt;w]0,5%qTOIϊ= K{_Z]7[:?Ot,9-6;*U^Lw[Jd'<2QfsYnj.ܶw ϱ3wVl K=|uz^铇wD]`9#TvHIMAA:ݿㄞ'j7];`s<[^QOyҠ_ ^SY] [^oNr.i[CN]ڽ۵2N'-cβVl0m#+ !ʮ`m!ezf^kcA=ٟ}wSQME)N,Zps1CJg =d'>#Me`~ &+^?'@ؤۋoymZ2IDATx'=;oT OEp!Ws$>`.8TyeOwڈ.Sc<UadW⧎2_xՍM+I~^2cA0@pgyE]]rZRYi1qI9%5TV6΍K8y+XP4I?}~ *C O7hUgޤ_[T O0/?5WGdu:$Kát;XM]dduC QFj ~q`/5# uTi( B5gO C_l(,(. 2cjUד۟Evu0@ɢ] c(XƃL&;uMGf6UB>Ob}4~Z aF%>-.f]FYij|Xմ[0Pu|zAzPUx#w8Eհoȉ`fԀ08_%䭠7%93srli]հ"m h)%&\ ?F! P/5_]SNe!hOÚV,C[O7SS' ő&XL^5%.cʞ0PAHwHJ-2:WEuoFX=-Aa!CzB C%e[cS;e$ׯ)(ڊ$!J闛oشGD/3uW q$o\AGYK׏`H;78rt\-頩8OqS(ˏ~ ='u+!X6vB+]M?8jz0e/`T`oywuwew<*CB"4k:Hq >VT՝7뛽ʃM- JG5F A␙|KS==\DI8a 5̀ Pz0UUFSɋȊڷ*zdD 2.|ѝ:^؂];=qJoxiZt0SDŽFcFDG-k,f4 o1jH[H|!0:RkH|=J|qH*4!G=#_C!Tyi-_:P*jAuRY " &jZ4_LMk9 |1M%0RDxr1g OSD q:N#NbPjUZaUA|^w?| UwD'fSUoW -;{ԯPr֙5 տ /E͔Mx]\Z3l'$rC֭fJeN^n;(0?JiBOX;0O'h||>'5.C_م;!(Dnl\+.?ն~_\cn3ŧ$6R#DںK8x+Vm)@ K]o*aFԁO|%#MB"#0L,]*v6E|aVgZl*r𤝡c1!Z S'CEzZmhVMsDk2*6_8Lp"I!FX_jQU "mԭ4cM"="in%R .I" E/NiN]}Չo Um?U3$tNk~VzeS/2(h>j8 ,FIѲ7ѦJT"."`pxNҸ>RxEs^ <`k!io]Qt_tFI0HlH[H|ubl?R)-RQZT[*"kXɨN0l0ZK|q]a:VQшg;:/E׭#kAԵl!2! yF'4*h-͌οEڿ!V]UVúX lH6t~!х@!*Jt⮈]LZ⋂N0AHwq|(`Ժz#_pf j7~Sr5|UNW5ErpK#( ۴wIa7~8=Y>8#T  E@c<μ=j-Q}k5H=;ga;j`YM}pȕA@A@A@@YA@A@A@82pE  (K  G@A@A@A@A` CeiCA@A@A@8Sҳc87pn kYp!cW\Q%^4VCBiS \"0al%=BG"-ոjDl=bŎ&Y C4_j-iF<L|1r*P.t-Q*vtRs7j$QߖQA35u$D.OlHёT3F#KS)o"0k(cð9 3&D]DrWJd4]:".롻|Z4z<޼Os Sz= zi@$ʛbArz4`k򖪉wHd yli`52-b*_0F&Kf7pFEmdb-EGEF!DcRmC[Q|R4E%蘍T|FE_jQt){jHPEVV3Hx""LVZ$5n$Q/fl[ @DbMmIy"BfH_jiM1}Hdas8-d+㿏%#nkneY{.l~֢ySR97upb54 0r4Yްjb2.yT$:r&aaFzmjP$ĎZW|Vb!riC\|ܛDڭD\`]MƒKsķF U^7a S|NMASE{Dq0;Z$"0h)b" Z~)LAüfs asd9=LD&Ln-E pu&:=KvA ?fÜz(b2,fG ]/o3X½;D|-@|-T r_da*v6Dø̪Pm}a5_ W[*Hg?%&=@Z>eI^SvD1Ji+n%:a5HHD.# 3*h=]_X~T]4p#~@ot+!+V,@"K]aM<[ZS8(>lA8YqNᶦpy(>pk2 ZSl>tӍT̷z/\á?2hKCjH? z#)lF-nT|.T0 ;Q5W62vQQ{dmRcU4Ydʳ_ _t\G&>FCRh"CӉ0ҭD'&U4L֚_KF׭Chy6ufsO # %kъs6LŎbmm?ŷ/^5 fBqё|SHRtJ4u/>[扉/TfsM0*R5ڭtZg_T4:aJ $jʀ[V:⻕açZ- bX1Z,%W<|*]@|- ̚NmBw?pa ` >E&ok-B<3%զyEkqHT4:GzDa1vaiFCSHgTL#T|VE.@mRjEEo[i0 bT&HyJ9/pa ;G]aV)-H|Me= "/M}d j)ErU)ioa*4ڹH}mxRLJn"0:^[fbE; ckqG_<Ŕk/>sWD)-*[D DzD nu|=v5]z躕F}~8dȍ=8ҺjHUDFD -6_:P*VZD,"c_L 3l/5$5("[[NQܵ/*fLZ⋂;;mӬ*߿DPQA@A@A@A]"kT Q  @+*  hrA@A@A@VF@ZPNA@A@A@h@P%  22ʀJu  @D@ڧ\*A@A@A@A!VTA@A@A@'2>"T   2R  >!)JA@A@A@hedA@A@A@ OU  @+# C T'  Oy]%OڄvM֭[vG$ (//ߴikw^GOIϊ gyWfggpNA@A@y^WFڧUuބNvJ% @0z@`JC. p 'CG߮A@A@02^?rV¸ @G@/vB A  @" Cm.  dBA@A@A@h[|vA@A@A@A CDB  ж@+  h'2A@A@A@E@_]A@A@A@h'@;!  -2жJ킀  @;A@ډ A@A@A@Am!WjA@A@A@ 2N!d  m -R  N!v"!CA@A@A@h[dmA@A@A@v A  @" Cm.  dBA@A@A@h[|vA@A@A@A CDB  ж@+  h'2A@A@A@E@_]A@A@A@h'@;!  -2жJ킀  @;A@ډ A@A@A@Am!WjA@A@A@ 2N!d  m -R  N!v"!CA@A@A@h[dmA@A@A@v A  @" Cm.  dBA@A@A@h[|vA@A@A@A CDB  ж@+  h'2A@A@A@E@_]A@A@A@h'@;!  -2жJ킀  @;A@ډ A@A@A@Am!WjA@A@A@ 2N!d  m -R  N!v"!CA@A@A@h[dmA@A@A@v A  @" Cm!S{yy!Ë0" bH~ ؑ!yӦM?Œ  p! !$̶eEC^{EA@A@1$\?vSҳcۮ~A`^w?†  p ~zp#|!uocڰ PB`5Gnɇ_‹  p!7l˯-_AG|@PC+V8 mK  ?_~'m  A@< K  F@7Ҟ  p@p6ڵP ,  p6o<    gテ!xm I:thYYY3Dd8p`{EhA@A@APEu $ip _Ѯ. 3 hC[# :K  4k@C #ᗌKA@A@A)d@tc" CniLA@A@ uد~[A@A@A!R3э6E@MA@A@A@h础K.8qbeezL@Z51qbff D`ݺuP@xd3> J!A@A@A@8D`53C^g}}VXXxY3=KGhA@A@ChE$=#CFm]idU`JA@A@RnVgaᬞo[JCMehnyW)XpΣ7mZM&'F:hY pGkB%C% Xk3&gbҞqnFC_1%%YRZꪫ:(j_~O?mv74l2Dg4ZA@A@8yo8Y ǒ7O|b>Ċ;?|zC;Cn-/_97xJ~l9s=G)uųVX_ܭxbͳ]Qeg5AQrkx_6Ŗ\wS﬚瞿kַ0O*_nk=n< vywɬZ#ws6RUf㗎}[Cc5o_+wLm lA  4@>l(<ک_urv ȕ̽ٴU5r˖7ߌ˶b:hs+h@A}0hkXzsoz쵑o}nU-x,7GtEpFcP?>)&]?Ko">[|fY$wkoTkM>ٶm7c&Y<˾8ݵ>k(/w^Z>[LԠke|z_Q巾# ޽oIFJ!}!)JA@AM~צӎuȴ -%eֆ[Μ6rsTh+9{nye#にs7 V":~ewLϟ 3L6 (>~a~f.Օ,kUM$Txsdw\]]U[kIgLI'LY^ j]|΂+o|aY}_4:^hXa}Ҩ+NוW\U3YNݨ[wBGNWr1A@A@A`!pq{ [/(|99d/ _9%6߿~lϞSMwF6ط̽ĞpMH`̞=][⻑e!F*׾|jbq2$iܻC6g}ZᄏVJMVy4dPpn7KXK>q1poQƱ2=ݍE!n1P3)Ok׿|qe)͛ȸsm^fO^^uZ?ș3ZyjUa{1ڂ9ϹTU#,ޒf`19#j@_ik6mA8][ꪆgkwǩ#3U>| `{]/^v>sQ66gw} GRZA@A@8h8 ^麾 Ae7__=Xw,M{~Ǿ 'gTU-|ya> &_l=\/L~8 |瞟~cS=_>tAw- 7:-M< [n; >e/@m/Y6nnxY@fyn+ڊ'.z2f_7O\Pd\m#; S~~t6W @4~pYoC}ּ//xojeWuLxjރ7`ibS3~X,to=ynO߂۶r{h4 ZOIMϧK<5kGt|Y5\ѿ*4v7ݴa`f3{n|4*@]>8g,WMt=ßyx^U?>6Z WYY_xojZ\BA@AE/V1]n.A#oy-4?rY#:\FΘK C |+;oy?ɪW̝{̳zۋúz_ኡm8Ol ~A8}Y_}3#oL=udh([~9b|ST=# ";Lr>Ft[lyz=,?Q/X&S1͙tхR~>}_fwN~EA9:k3ಧ'LWKZBjK7˶Zj$I7Z{3F / 7BvOYJR  R(@8_bg#n\ĕϸ^ &JJJ\üj\K 9X$ᶒ]]]~T%[WFµl<"1Qo ƭN`?YLJ^^s.`R'4rŧLJtKtM_~/kb`=O- 4V7ড়>,ؼfΔ0-:]@\s .~q7ދtӄ ?%k]2tRFA@AFF&&/|9B|KI촴g;EBOL9CO,h*4 VnIxk%k_~bYD@˭ A<6''9A,0\)dmQg?&JO_)!h !@ 7q #u_6rv{i\o5֨7 'y7c2>3eTz)ΗpgEw][<9]G/xW7° :kל9rռ8s*k=w.t΃7SCc? 9ϼ~K}FY TOc5~9n#k^J4ɺm*/|+1o`|y5g'Wtk^T>wmλg΍xiȿ'?#jT@8턷 )v36_1v4ZGSEۖo#ov÷\K%i / @B}({?hcSg>pepv{E<8Y~@-Y7+WN@IqA@A@A@q暄?] w32A@A@A@A A$  A $2A@A@A@}C'Ó p پi-  % J6A@A@A@AB)\=jDI  p" x^U1h@;!FA@A@A@FA @d[ZA@A@A 'pT[ll,jr #@j|yP-(#  p_ڞ?{vj֭[7dȐ湀1w}wĉ5B  )kVUUu!d,$$$L6`VA@A@APB8^A@A@A@A 9MTBA@A@A@A M¨~h[#osw9oGo~݉:?tߡoÒP/ нW_is!4bwDs1uQ9~0ET&*pC`p(kzOz0j+B4{~@\{4I?㗺"t" hZ 87i[Rm0K=;j|aȓ/VCh@#a<5Ar Dս`[. _J@ߴ6"H)3?ѓ G|?bA5 >(jט|M÷dV. ( ^Z2V#%ր*5Gi+iS2,e5IE&d»u%NzL1lcY#?6}dH4D!C@XH7k8 ZM0.*Jy"إ]A 0|)4'b:lg :5Lր]in'3Q6=71H3L.BFF]9X!`ixqtQh57mΒCG({^znQbɨ{y3RcUPS[_TV]WiHJAyT]y%=/E{"_t0LϺ(שLC.úfYZOkM ql9Uᎈfu`rJ{sqjL;1mS\iJD;au~VƏ7¯|i[Q=3Z`J`P$,S<5Wڪ .KZ[WKzzJ5o:A&@Uz(Gk&ԥj%aTGsQ6q91a{,c}S8^qJl6hy_G?!6P}iǃ #G9m5ơ|;7iF Ec2O9 D^iq9B*A &woLU钂%!r",_gp.C?iW5k7c7n,J;~+06_`Ӣs5Ug*emÏF 8Ku"KyLJ T <5ra*P̭VPϧf0i1+C$՘nB r$HttMF*2BȂ`.< qU^L0W\A 5x*FC;JLKv>Tw2=l"TdhϦ3e>H򎁱x5\ jd(U_;U/ /5QǞӸ,p܎Rw uE Qcdݖ^2%mP 7D}G>Ҳ 3 r,2ޫpC4r>_fk`L8nѠ(W̙=]1N*s<0XNc97 _  4"+ q ğyN *aSShA-|Kzʸp=ԫ7մ35P!K.8{<Hh{Q:\֧ScN:~T{) p'`z tDBIWAx2aVrDZ-lE *F M*jOL4u)j6]^RU1*fk9Ih]8s%PN KCC"NfF4 pBFBPu(rnE`9}'SfN9'%mRJ{jԖeA)0qZe(ٔ{urQlNy]Z/>W0(]P6 __q)DGw42EuL"f L(C4A X1CVa'qG8OBAxp#jZP£dz0F/ U[h)FE3։^kӛ [ "[Ў (+׮ ~5д0 tԅ 1uT ү24ƫ"-ਜ਼#pdƹXq˥qŨbRiaJ" 4Tdv"A@A@h;0lBW]q8&%$@33AychG3I2Iڡ_jUrgu0CQݰq@ M4*AǮ*\t@ tn4鞐]+4ԡ2࠽>`ִ0 R;5f:53Ō:|۩ݩVmlcmg Nh'JIHҮiI EG @8?k))0YxF81 ' 2$7xciq^W=.hzj`7%?3⼽J qpR|Fߥ ]86ĩ 3k]`}eFFB5KGסE=_msPP: f`O q$oz5K ̀F2Fʄ&0PC[jY=fG|?[`[)qEtZIh,5r ( Q^H9#rLLq&Q nVBiOjrx' 8˶)XPȠ-P?D!4( NKq51FZ~JdU -h.WCl:A@A@Z C| 08 # 5FN)$2?+23wTzTPE}&d7q5q$Ͷ(~Kh\Li %:65S9b,LK(oL"v|Iӭ0dj~SX4M$9gQ}جRDלiPVL2:'Bu )PI1tR+M:9Ma͎poWƉyLO(斃W0 SC52 t,#:Z`1<EKM`ě@CcG*Cf)܌jiq4amJ>$2T@y &)Ń(uuH(Q}ƴ CK:Ȥ q̮1w{D~W4;!&ad@n>R&ɫZNN1yG42$l`-'(*piOQBV/ݡ[ 'J7Bԛ@FP՘8E:Gi t~58h&u=:˔1!IP2Ġ>N|(8,6#U \Jb~!H!MA"[n?!~O~2y5kO oy '@_gk׮5?뮻_ª+.'yC9u/!᧑as4] \䅄a&h /) `[td8e?עvV9j(-MH5.JC0nD74{E7(#4RԁТ X97b|͍4a5kL_kP;3I'hu?Ȕ*]OߴXР%!ZMPYC ;ٝp'| `MC3մ{jSŊ)rߨ>[84#I֥G7VWa"TP@Mgqu9^[Bb1Ү6>3.6v1 i(H f:'5d+߆4a&..99*γhvێjGȒPm :CJ3GC iN%&JFDhjkuXL?닎hw+>ы!or[aaTGGxNhB/tcІu2"XCegWLVnꙸ t͜cOq j~>pG352D=LH<{{cO< 7|KzСXSSzWZ֤Nz|CLz)x&G2<¢M7o߾ӋGPAly@:N; XA}L=HG稍H Z1AO~W9 $Dn d/m7vH _.ݕjOđh,D񟺔/ktHgG 0CtvngH*E&Frs3Jw9q(Dщr{왌i# N`Ab(a YF wT+_*;:%\}klKCɐגj^X+8$1dw, .Iz3$ZcvZ0lwzC*]CEE&D 32_ N8`'ZWGĹbFVWWhj'DjhJZL箖Qަτ ؇s_&2lonu VK"c %|fqb0AYG6u}j hWC)6 n*'L v.WGnݦ;0Q6,tZ3LtqT#9&喩{hU Qw7ҲKhs0ʪ7Dd:A`4G:b"\zO4AsUesdd6kT܊PPlvz$IVry+RKh 7uZP~,GЗq6TvQ:ï/y5B[M'1bx "ʘG C mA8MK}m'DR=,y'^ ϻRu|_=iٕ߭~S{C:Oi]u޺mνqg9-C 7q01%!d/(!*Re A:V["h2-)rF6k20(jFrxz7M6dMߦQJ87Ë/P7|`xh.7Kclb>uXHGXZV͜"84plhAy MtwI pMû-*F/#M#xE& ha1F(@-ue=h8UKz/>ћ燗Wn|tg^GsB,؂"}agőq.Sa=RSN[{pWfǬceuKڻkǖ5=.[Z546"qJPT}˼}z]t1±@e|AIi=eML4Lפ7Z|ٯom_[nYmM"-POCv*MwYII0 6匳7lӍ:ݘ[h&^Aw>%/.kBFw_\<sF8<U/ mqJ|lPfڀC:Ul8U&&rUgcsi׎HNT|\wO?3a׏-sWբ1[E"%2Cc6Y1|qj5W2OԀnh\EeP;]eHČgQ}j ۔؆K\ 7a[eZis|NQ{ ^u_>4m 8+ZiR?ns 8jGl+F9,a󤯉#WMU3mk[E7$Qg6G 564!X~NR35ĂZK)ʊi\]Aƿ:'MАa4֍ꎛPv - wВ!a:Z=2fm2ZӢ nnS3l); 1Gō5Gh\Om 5ώ8l:iNxl!4N~*`f؞;4(0`!1-eI ؿ3Rvbsfa]X#B&{1Cl1d Ց<֝\; !8|A߰M'2Sؖd)Mq\wxrAڄBū?D6 di\A]d(ȴ,#Rߴ I:l,Qfҭ+xPlC3Z \m&ƍ.rnH`mǎaQPA䒜95vU ꅵPE}*ytoRKi1YE(2Tek'ZQz޽g.\&s\aQYpV^`f S!b]5Yg3+Fwߺ_tõo]~_qu<;UlU9ێ1hN/@PL$'{-CR`irFB(n'$B;Ɔ$xx]OO&8_/+VX-ÿע8knp\U6)؄'x;#ϼzyj*}gf8#GAR֫WMSR\R\TбkVDf5c,8yj) 140]ۿo7L~~v( :s+W1΍N胾tT2zֳGx%+#7+SYWkz3AL,< S[Z\=aǽW\{Cyy6?A,Oh׫?w;<_ $ŨD]1)G!a÷eOw| b}0pfvoÇDP'`/Ev.ZTZ#4:]œ={)k`|8/Њm`}5Z 'CaNtlڃjM@3+9 >׎Hi9{w`L 3G(a rl֟tboGQIbN.,oh?6ʥ+oiV5QyN;ݥH07}ʗ6V(EpBX ?D+SSA? :t0]X,)!aJEM2ZSFA5xǂZY)i|k싹Diq,vttdd)SnO.AkƑz]u W(e~$F‚t8 V|Q(C=jy1=6#Y9m3amv,PCKR:[T~c8%n-%sPJU)K΂2rWؽmfNG.CqɢjjRRNИMiFLen]$ڤpy*uOD'"(ŬڣxK,Y f<@ne5Y[l1[ci# jFb.gU];7j-[3v9n!q|ݍ}ݭ1t7-pEk؋6Yӆ$Rp 5̢%SF\so{oF394p̂UMڭxGkѭ*(S)2xudE (*V'FՉy{oL!;)L5 خ ת*GxC߯VBV7|{%P/ѽ#' o_ӯcN<λ_xe&) s"[t*@yszIH =HpyC[|zuuiGq8ԔDLnLq9ƚRx?uGiG^]y땝FqT叞:oWN_@UuCO/Yq:m'8C,)3F_OLbouiffgC R}U5uAW/<*LlP_Ib%'K z`ukđQ=z4Lewຍ\% ( QUr Z~\Ύ`m]0^%'|;t|lQ:e+=LcbwUI+Ͻ284; Ս:.UљMȮ{ & {e =ۏ}(˟0'j\saZ|o3r7ݻPk +Bl hsOcJ&d2 =R8>inPO_|䧁2|=SUM?8 UcJSsBS}=.#!$G8 fZGL.{~U[xz0֏!ܔ)a ,+Y) P ^?`bKb++0ݽɿHTM ,P TIib7jNMŲdu -s& ~R64UPӜetp&rX<6'C4.ASFXWi6tCT! fǛ}AՕSs-I}5LkLsRPUwKHtmǡuF îDi;x# CEZMhDt$mJ-Xݦ۬m ʊftYݓ fwFcoAT UFY)2v7{ee}BXtPCE做YngTgwU/es{Zg9ƵVi0cwPGHk谴]+TR]jauޙtepkmh7سP!=~ږ$lƓCp.9;:4k19StSc"w!S {$#,9UV5&&KHD10|>qU-|=N=Q[c{>/5dv)`$ws.*I7 RUMԱ ?1s?#'3l8}gW_cyIEW\zc|jO"U'x~dU>tȑGL=Ѓo"Dew_>to:)S۪S gSMi 5Yʦ|b j$@=C 7W&<41q8p'?srM?zyB3qޔ^}EeJRb3C6_ٳwM΅rD?!LP_98 st,ݱa#GNO[ ?;ī~6RhQ}\jϯ=)+Q}&=-u`2-vZ@c=Bȝz҉veտ=ueZOIc^Gl/ۺ`Q?7@OPI뻋C,#Jak۰m"h&>i`~mQ!T 1AP9(>Or8( $6Չ=j(bp[ }N Mabsv9,?7R8&V"2rMf,UˏZ8aڇǶ ={#g8j \B^7reĆ?j$_њai3NkZǘ[y5{. DS:[eRbKΞ E!a\%J^'r`ծ T70ly&|C괔,qKԖQGR@ è["d0U fڒz.qZIuWG^BiZD 1)wDro&xE3=$"h1vNXHZVfXLj$JW馞W>׺ov=0MpVGDR<7*.!8h!g%+9TFp.RCy2lMc#PbWEvWn m"bG(#*{z,u+x3B2fBtQC kȓJ_[;hwäM)pb$̤^{4zSki,ؕN5/[Vh 򪫍>3q1*Cb}?=? @_ 0.)kj{B=E>藍MWU4MX%-%SP3[hT?AAQzH8 ƶ|w"ڌ1~QRDufffsÉ؎H Fssp1qqqa!G\Z=Ѭ4=5%ȣƾj=g $&{oVƿiqLsDְ깕/yWGMot$@gXOW^1v^٥}]oٯru>ʴRQb ~ZU8dh/7Z^|h U-5fdNg -URnp -!+e(F8]] -"S?o7{JBrl^N%cP⃶^'X|O-6zO|v$-ǡ QD}"'k aA$2+i`Ab?8:$Ro`!X:M#A? C !CC}g$Ě!\7&Q,fL,RPrN,-TE)E<pʌՃ2h4XCCu1~d=ߑ\1ľǨC 'Q -$E Lį5b"Bٶ6&A5!7pUd}#s[s;0 O*t &QzN{*clCJPqVwJs kh'9 A5(ӽdQQuY OM-m8XNd+6x_ݨ pz(dke*mx*bbziDPT[%jhu ӍmxY`kg+vN&l?.]C5#T%YEr.ٝiB!?r |{̟5}쐑1w̙?s:g$ݢq:).ZRTXpѢ%L9=pXCaVj_* Eq,gq5̶d_o7=˶L݊3Z`%֤"4O @U%@ڢ>BsZL z%!aO(R7/_w[m5uL ,l QB재d\R)H4ed6&465گ999E])P~+Abʃ1bx23W/4Ns&GOR5̼+CcH!jA"fpӚի$muɱj]uyۑfLxei}ee]ōnС*uqg}'$grBMI@iz N SHܜOyJMuJ / t\-){]opآR-MhtAp*k-43KOy̴Kvk{dw1mg&wHILN7_ԁj:1MB=>N4~NފV`@ t-s$ GA9z$UC(" C(r]sK8.YQl(jUVP Q_D wckx?\0&GwJ#Wg8o`u*PhJu a 4Z_c_thR:TQC tJ9Aߠ[FpA(2xqbpnrDu5=HHuD@N'R#K献>`zC6C3 =:S̔(!#ĈPWɚOA<~#s&ymeXLkܥ xBVBjm̘v$\gRr=G#OgMb1>4^މvkd=xZGT/߄zD 9nDy+͑ն9tvj !Skr4*lpz{׮ٱ2,5&c*@Q=(^~_=yj#34؅L>1{5{R:zb`n1k(}LXq]jzVݷA8ʶC 5v$mfWz2)UnީZ X2 8kBi,i6D]!55&+JU k?!8]8WdzgG`8HEґۂ`:i7g4ˉ$b0t%+`mQV!:$e:y}?# `Ij\c~ӟ^̥/&XWy@1۳{76oC.c10Kf sܩg zN1Th^:gWQisj^N=RT^Ec|2W!z)5a7m~:ya!@U+V]]X~]qݎ |v^(^_%pDހ`vmѿUb&oʚ:37$.;~Юa ;?QT/ Xt_Y]D$U",Yу(#΀m ,mk5CB2-vp }E 3tk/c(ݰeUHyCmmS5n{g60,M;B/qn1{c88h?Rfi_7<Mch:ADuMpTe#ћۑ씬dREhueD.fMRcbɔ\0mb3|&y37s@/N ; ƵŽYfZ5DLƚ9Ԝ_IS O,4\XoR>EWԒ*1p3Uچ5.Kr(abɪyڇ8-+!F 0&+;vIF!rd&5T2O*6jՎ\iK84bpJw[tTB\:e@k 7r-ЄC(jEw+Lb^ƎT\\ϖ2߻Ք}6 AO)DjDDv,;mm{΁F7vǮ` ò 94+eϡN|DjHrq.2"[%4H` /u6jnK/Rx{( 2Ņv&y!"xU j_5E"HY8 J {f@O&XK>"NX5?tv# E";BxzacBꪪ /qbZP#~EYQԫ|~DB yڪO;(}$sXhv'W +3ua!*Sq4"[%C޻{_hGKMHpkנQӟ4(0DOFXy4jnB;Vv.QkDH ԚLG_ftJ I V*,]XcZ]ttҽ.[{Iu$dT3fTQܤ7?f`žG# {ڶoTg 45Dxd|V]fwۺ n),AQ١``Pw)f 쯆췣l̂㬁?JM}zc/.z>1 X_LOo]x?oFLO2fh;,)467úO;/,{:6<F&Z* WFjFg qRW-l`_u՗rCb[ԐXuv<GueQm|j̘_aE.o[| zs?ZT!;)WلZEgt%[OP8{b+J kߒZ2Q8_G(@С9V%iSQ-)p bP; NHL{LRJҠq;vCdى8v-y\BK 5U` ZaNOoưT~ :.bRݠ)r~(9ËR%ՆaQ *f9ܟ5:DhgN.g-.cȌBkRź:K z$aa,~mi+}o!Q7"%%J ! wdJc̸,+o ӯ7͆5㮔Ę3/ґsLEa/Q\77g+8,JuZ*ou!rTec VϊdwQ4Kېsά /N-hE1_a2lMZba um"[6٬A,P<ؕ8gnUD6mD_dɄ?k>lGL||l\c|/?b%pl_ _v Fwge^:̴ 3$Vt_`g{^-+6oٲc>}0YF&y 4j܍b ibtW_c;t`Dfeu흿~x},<3_Zs*iAXj{_,I]T m'0Ck'Yjl'~L@#v(F >a~G/X SxtxYP41ú Kvz)n687!E& J6 4_,`fgޭ{*)xcS2 SGEk&lbBjlEU=w-tNwxqm9!i"E @̳51~624ViTq:zo=6TW6 u-f 2/M+kkRMi ; I̋$ Ȣê:dgT<96Os7~٦RRR_K+]_6nU)7[2eIEM8^RUF I=Cj686͆}ckWꕟ G̪?KfZ"4b=<@]w퓟UVgF:OsMe(U l04f.-7eϯk|jquM:*n{Րw{k_Z]yԩ[ZQFOv[IEh W}ęQi?/-+:ru[uܔG|fۋZ?zz7?zz.xC/KiNb*Xc#&t0ZH:DۆlTEFՇ kҜ@F1}&dpd>l4VPz@5,dWid['u1HP2 7t:))SWR%"+naC}2qξ5\'|4F)I`TeuN+ɄfҦ |X6Zo?HI0֨u,S[N࢈=7a5Q8h 1-ޡ۩V1Tp&=n ԟ:XQj[w({݄s/Wі&|yOhjv}Zim?0M -/ބ*ZӄD| 0^(,+h\9a{-e^gZvK VobrTEw$eOk[BI7KT!b5W̼ZhIA5poU,Y'AGrժU{ FzOmrzal[]6nOyQ/Pka!"G&lzBqi[y5WÛ[vRJZ"Z3rIx5^6VFl3TBsl8yUUߟ ?˱۝_|V ShsO|(Lr͈AMh5p#1wu7m[X-Xv)I t/qyROݡVi699'^I]KhIĎ+s2<%C}fXAMfKtT&^)DsV^GGM)zY~ElHc&Xg|݅[n۰~bwV ťC}V1tHmޡ'Q[cM6l}tct4!;0猆bKRl_V@xƟVo;/(+0=OtyA*6XjTȃI!_g[6 g8הٻjgg-|q ˟dn?T@,Ő ya2wR48Js2;f$B2a[yVo*%~6c~<~%'O!e/3KMOًK?ji>|XWT7kIܸ8gk)l)Sffelx l FT)yՋUBOS 15Cr~UM]9~zC/Pt]])7]Rvg&r\ ȅN-,7 cG$>U^Ќo~ 0;/lh,>J1e_0[wm56xL/K<j|)^6Sl"䐙WaZ "x0. hUZC (A=sGBTy<) զee]RlB֔dOkeH77ʠqdXxNcW\@G @ӪavgdSκL+|AA>1AF%)BԐNБ-FJH:jZK 1H+g!0z '0Ư wl{Nm tjf0: .Y6P(H(&F+x싚rV鞉$GZ~ @X>9=b1Q~ `#okm\.I홋_^*Jx;c7r-H$ctjĬ@-'&Z o_Rlע@)(tff=rk}g}^zdc QVrVfLNVG~pEy~#5 vܹ~؅;T`kafKC/0(k7MCYXjRcJbnsϟ~)QM+k-U+}ڞkJUS^ $$$<'][7xW9OOw ~ -ڵ3-* !/4(Ⱥ"PuXwcj=- H.wz9$L m!Z$ ,ӠOQetSDd݋wDxUlWej حW/x^ huOpIE؝pf:Ü vԧ[^&oauչ_WͯU]>YUU]7@ /l[\qɆ.eGhy{gt0&yꕫX]AsS{zEߖoJl=e>xu [9L$Lri XcC+/[sf14PЩC-HjOr4 o^( !qzpΫtyzl}So}Q^[珏a@}|MV1Xv%kCӉZre q1,(r֑stN8/YxBڣȏA(^|Cq~c4:*+ŘXC:iE1PL",rZiwlP&GvvYg e4&UPc'bE̾[2A]vc6$.40+ E[yE(^ks\\h)6-%1GvdTSB}aR/6x6QS/w*` y1ȶvG5ޫ_Z*CWK X#K×T#Koi:6w|,5pFNNI4X!">:A rV;lbklը!'i*Ӄ<@P#(1>ڲC+D#gTNk`mWXj>jݚ7ض\wQE)N>.U9qڵ[7}N86bw|r/fnġ1E;9Jtlrwzx+ԁ-^KjB%`;UmVPfxpDitkfao1M=j4w=Y^970 a- P:Bf xGRÃxsNz/>jW'/`N!7-Lmrx Lͅ? r}Zera0.=D7aT#WLcUK. ٝW\EZÁy^w-(;f7_tɰcJJ4Z 79цio9]l؞adeדJe}`]!-.0X鸪FR]::UC9k'ڹ"jmiGeEND^9b H4<&ShG/?w'^4妽']+ ^ vM;k3w}ڎN1޶(7X'4tƑ9 IgS«޺bdžN%L1t՞j_b'>.-M%b puclU )cĵw nqTDkUhF4'|z*Qsl0!Լm&.cd<ꬊo>}ly?63nq'(c>3&6NW6oT P)^Ɋ﵍T"΢½':vQ Ҟ}T>%>nۡ临^Of3|,:iO;p7 C^QYuQi Xn+wAcwYa7hRpޒJdj?HGy)M%XcH W1[Ϫu ղ1qL|Mp="Ӳ^=-G];2 7Ly95 <#cU "? 'D ]AkPWs-k3a>rѯFvHoPK;CkgL#r21K<V*eb49UGɢiH(?$wGȎ" fM8I280VH!R&-KB\JZ͇7q22lb%8^5p*Q_<B[ugT:w0Nv@ZEo[!uP_jPW=#ýOQ72`/Z5ZvmJDZz9hOw'Q;l1+NՌ)j~ب6:b6Y&xȉU4PN#4ἌyHo_Vav:w׺j}oƃ+s}eZA'jqXZHkc=:ԬCRjs`_O#9x e ݅e2w(?(\;P3hgz/&E9@#ò:B*0 h@ݵh@jԵ|q!é Vz -T U[.A:6%&:?kõ:%^ ; .GRϛ X36(o\|%pcYH׿)xMU0ZZ]yT`9$;>Iݶc:4t{9JLSXhC vvLʱcڪ/~WimIyMy^8x(x=ՖpZYPԪe*EuD'^Pͥ5+:wLY`=u؝{ˍ_q^0:#-mOtjo6 v`FnWU`IuJuJyni>&# ^<]S} `8J)E^h9`/VXbIXv>4M^M+2=q@smb'oFհ V$Cʩ{uQzL)"XILƣ~+i,Lܱ kY0H6>LkXkt8d3Ӑa?ID:WX^5ܡb9TDSM.VJj\)gZl+@3f492mSۤcFAMGLFIF8wnznp_4,6x+Tpu*ݟFO+ Ȼ{iӍI8q֌$lwH?la,1 'pe :xש>6:C? %~),wEQ&N(CFӖ6aiG`KK*ZĬp3>ZBAtil<&UFzV3J#y#3Uh\lžݛ8[H =L?ܳXOpG5Hw K9갏?`I;tsis.}џG?.[ned́eo)uNr*>$8؟o$U$ui!4 .weᡀ{8IZjˊ\(v#gKBlvϞԔT l}*tRC&`[+FleA̔-UmG PT8 0(yJ%LG>ڄD|Ә_k\6n.PÁӍ0RmE913VcAx9x(a 1(>zB:P`#_xRqJG3m"M"L etV ߻e_V) [+ ^E ~۳dޞş^vhk:@ Gfz.j[D=-fZ4xV)m(t5PQ|o=ZcT(RUΪ C+Z̳VtCXg)Xt`|{zﺠ{Wg{ 3Σxn_NvW@n3򓻿 &8p|e2&N|ʍ)Usx0{ͷm߱l-ٲ}s}]oٯr>G1#V 3RB bSRͺ?xjE[Y>9VEthԮ19?9nKO^{Nul#^9}s$$S ̯ĶaM'fCgVZx)*<9X Xޠ!5'1Bs/ 0R(B=]jXײW} wxp ZĪzN,Zdi >㳘m91D<=*҅1+ι ]QKwOy]TgFz YgIb@zpF.Kc[茸q@N+N] &i5dY'`=Уw* d nSaTIM/@G[#pmu|5!(zpk(CmX0?A&n3PN7Z2|[%v4uI2fk;br`}q<ӑ-Be!M֨{!e30zٔ--e*RSDэhF"ح0 ؋:%%;LȕHs#:^7Itc?h2rM,ɦ1)6)/ EsQ ϛ yC[g}.K"%ўkv_xEΜ' veJgO,m\ #)RE >q%Ju 'cl?㝠txJl^.E>x<ȡ~\j&̮SrVY wY\\L6C Y>3 ׷ʋ"~vq/ct'Ֆ֕BPcPwpP"`ӧVѸ1k><Ĭ{1t~}wmCnudWhI2dMDzOl5$%nuѲe%}`PKB82E j wA4`+6sq2X$OaECm#3( {$!^kȹUM3Q-|g&5C [~2zW"?zֳU!<d,2`r+{Ͻ^Öx|{o?r[n9<.fc.X<afar`:Ǘ3ߊB`DXa{`4c^o%Gq~ 2>;ktEv逦["XrU˕omݺuGnԓNw}>s|W\v/}ٜlwyև}O{˯3L|#_u˿fGlŠeV̳>l]죟<˯woW^qU[W^e+ v5n8mwղ=Uc bx}V,ԭR-($m vv`R̥~PV\LsKʅ{.)Q*_່Ӆ(^Sۧy-]yfޭO/pԧmEdgWNL5}hܲE/\]0gl9&'-d¥-^ےd ys'.l`NY?4?`dlW*uXolQZ7`,=3.IRg`(Zrɺ7G}n'~=S lڰ}o>S]Q2>1rF;d[~WGJW|ǵI >~r+7n}<*']o~_S߰jK/w|U 5˲b9VkQduMo:ܶw{_ocwPy0fJ~O9.2/ߺ\-ZTݔǶ߳q=#p?VlY} bqS "X;/WksYg)򖧦n{[Z=nnxM׬^7W~;z5bLCCè+9u/O VVq{+OA 5~-[G}X$?!d_48>7GIGa0_IPşpNh v7Ι{v܇edC^/@]R ia#rTq$PW9:Wn/I&^R4}7cn Y]q!0a b_"wN($-k@ـdͩ2֟ڐ5uHhț9j3NpF(k&1P tϑ@ߩߡLZxQ2 wyW1~ghRntң!}8QjAְôk,A4jTSk UwAw!$(GHUnG3g?eʏްn9>ekdFV1yXƀ<.W74 UE(Or};@y,_SɨÅo|?:o|cڵ'>*",[$\}wrSW_sEc~k3t!YadT艩 JlǛh_֭;y7G/ӗ?s<##)ޞ>裏 ʯ} LOփUqwڛNx-d:Y{`ؚh;yVަW_?.pX^$yKHb6S3UQ@6d+i/|>t+^u񢋯+PR2^<| yVgV}jP.OnVD@-[ؖD̹:Ko;n?ƉXȺ'ܧmc1{yG&^rM.\<{| ֍ޞ07gb]>hų6hÜߵh$m7x̎Jm^9b(urH ktc"Ji_F .,}~=񍿷w,1?{ɦ$sGY 7{s^O憍`"Wy͙$dtIJ55h|Բl(¾cs'm%glMkc:qׯXan2V\eH.ˊ;HM}[@śilW^}ʵ%,Y8 G>t)(5,hMuF؃Y0>jw6=m쪀'~yޱq.$)X}O`=+\|{LS?z|c_kxҘ^:< >Q$}2P2Ypyȭ\I PFd j.< ''{4< j⢆NNq UՈPAeR.2%lGa JJ%FB< ؤ,8Q\*8ܤiqHHQ= ڰF;=@TD3yh@e\ }.g/'|# Q\cZ)aO ZׇP k>"C AU?5~*C>I?٨K=ud+H+v|9OE#9U<* fVef;Us/ _S')Bj $4r':ڬ Z5pw#'B*441 ~xbͽBMRUFC!Ea11pT;(L uYlÇY_{@S-i5ѳ`MmOo|ಟ|}[=뿻adl\ Nà8"ߺ1#[7>*/f^WguoHw'/?vt˷6#[oM *E ckhU% r@ZT kľ}{,^Q'pU\i2ACXxT,I;ܶjՁ 9u'͝;q׭7% ߲K 4QV}t%D?^ywo]ǜP5oe?xoq %ԔdANN[^E2q&{U7GٳL|.v]_.h/WFe([, OLmTv ԧe-&uy?m!7FVj֨]tF}{a+`7l~u]5pt@#g) _ց+/i;NuV>#F+`u_7o^:sN__"RNǕ\{[N/ OEȧ-9Ny׽sީ7y&o9ͱ 97]w .P"vzU8[>O9?sޛW7ͪǾ|_#% 29RRir2z 1LrpܬgN`muFa;_d\d.}jz2-m ;wᬹOp͏߰z SOm4uۚM_{m7o4:Ut+Uj 6 SO]n_q μ?ku wO6S|!*S`I<4\MBpŒzJat9{u(NȍSVʗi[rwԆ+whYc)I 3_pEa(}J.\x9 ؄ DDB vo2ԁOwdVRl/$|Iú͗p/œd_1y¥ř'aVedUIBK%!rH13q xs<)gRJ>#^]0e+;R/ uIꎱ.+!w\ & ;aS(jSai!Rw6;P:G/~T3WL tt(̣,}?aʏJD+C˟FnCz{G΃3a(Zd 3ا#bIw}Uȥ)B IilH9j)f>j3ZsNĹ^sպUXuI+d+^+7~ =ۉxBoNZYzJ3"lc]U}5~ @rKSicof} ?FJLE3)+sS3v택۷/?/yEi+3Zuˏ26I</@vU-YݬbmC o_g̞?} ث9BTj*RO"ʙtC&^%`yS_ɍ|"&EqAcR|T͖ݏ'CTXWW?p6l7GVw3>VnؼmS#FkBYC)? 7/d瑑y%}na6s=3[_$6lؼysn{:˖<JTK{UZ)\)=/_x+C__u]޹2k7<5y{-MΝ׵_?Ԣӑ'-<(F߿o}kifЖgȎ_׊C_|!YPRĶ:e_+޴xn!8L=_=7G_`⦛#~WVL|񠠨Xr3^t:, =t}9-{u?xӶ,~w,63n_ѳNĦLrSvY‰Y.lѩm#7=Ƨ}r=3;չOL ] g\z=Jb^4gE^ --1 j)ޠT/SzmNy&8q vP !vo ,4 -t/tW=ph脂ÔВtH9UUڵL/@, ^ +- ER,ϩ7Oha4cVC=6}sIa"B :(ѾpwgAv j0d"j/1 !p'B#~g Dub4c.%CCM ȡfȈAqԈ8p!W*J綋@ Rku8*K!ʦZf2v/+ב 02pmh7Suw4Lf`tH! Ʂ~>xhQWDBP3kH"ցY*vA|,b:[iRҚ>4q5QU+eظ^ (ƨi:g$Ӏ㫐2PJҹ֐5]!zi.9z%6^G!di{y2PCpqwŪ֍K|NxC,)SE{{߸+z f߻7xou|ߟ[GkNu7x -^w v;w[I۟U9U{o|[SzVW_=Hr+.+^vB;_=܌?c/sDIv[? ].x>xX Qfq)A5,`[}Zu,$}>2Jl^Z?Gyc8h׽Y0@Xpn$daw_<Űr-Z߶c_uǬrwrz;A PKßv{\~>.*!X D_"h=9{ޣclw=}`ޤ%ub'L&tf0 c V:c.E+4gOz_:mASG>:SS:yQ몓Bx:O¹5{^TU—v"vo)үO5 ! ߱cxi5}4GI.QC2Ϊ+'9(-T?,4UU*C) `aUӽlt7l>iHPuPҪ{$8Gy^WkTm5SiVN_կM}ҫ}.GF&A735(Ise߸ܿ[ߙg}\+A&~d<`d[n( |&^K-|qXJm?jGdAq{ud5!R."I`eaCL7jٰ<^-]`H܉ [1-[̑]&ɭx<.O ?uٷ )іx͂#?CJfklT+25>ejX2MAfw~ybeY6&S. okh갲 /Cn>L,<|}}ɋ_t+~y֢mn ?=%6kr[׮0FFeB7piFGWt &hsVĮ;MBO@iYXѬqYGgk7Jsܥ&vmX*{!C+¡6 spE^-Oxj_}؜2"zGsR\jkշ{sf#m8E:j]ܱ9gMZ<1hblщ޾} oDVN/UUjjBGt;JzJ:G* ;K7ZҾXx5*3weOF ~oCHD[kG)eXfB菆A39#!y0C Dd:e|0Bt!}Cr;t4XNaA1KfݐR;W2 Gkc֔I/_ǕPW}o_xl@6:bKQ{h 隹],oRZ V5xЏօ 3'VerH;#LJȎ,gS}|lpȪ@!Wc0dك͝kOXhĜqk-[lMb` Ad#.} c̿姆C8e_ytP*AC\2ݵhIu ?f?y{߰AJpSDzJGfI:+lEӘ~M<c=_h Yڲ{Ꮾ춎U|$ܥrMvMJ\~b{ ^˽ĵ3b5 姌alrzW~vVdZpu{^A9a`ᵁ Qn؈Lh)e /{PDž@ OG5/BВC˜ᬂ.o\x|K `eBM([a'^9e tU7oC @JPYUfD=loWiV !|FR\L%J5&&` D=~5JiaR!+|R08LHdBtQrt "d1'b?̆Eခ vA9](#߰y*#U@LBMfPl3}W-Pސ2WfhA&_m'IQ*,A7aSKP]cgngKw! q5詚]eH U>ZElR@5C_=@[֞i44$*uNyq-VQ80e7}^-<<=X ( %(h1Mٵ)Kʓ[G"ct!vEp'ӗ/1nm?/y5WڥvkڑɟrS.۷ggać|P\`G eW/)Uv `+rv ق3uo,:6mVͧ`A YQhTJṁkDmd3F eid$w NM\Y1.ȜEVʎh_Fj!KgK1o@U4ۄT+.S!tH+>>@d L4t !H:,*bߥ ZY1;=}_*bLQd?$NȎ1*ܯ QUdx ]\ HYմS[_r}_<ͯǐhB/2 j\AHϤ(`29 t+{u%Ye5ZJ<cdCY*حSM}ux<&)BTאCJR kjtg/u d 9Ms8Q9:IJ$rm2% #$鴔Uq:)RI7eXr"Դ-)&ZP r-C592l X֨?'nu ,MeIi6>I&`40C8$D}<2 IM4ADקe ߁\ *,;X%HwrNhw{!%1!a ^ 'dm g?GCڣN!yp+l^"|^Teql.;qa%N- 0/9PB5t.W{;I@qg4*4[]ŌjsUY:* RCpה;4> %ɪ~ﲕc̤pݍl2uцUB?΢D4n=2WlEQ+Kk\[){YbR 1L&ٷRD';*Z뀡 ٌ:N3B8\я պXITX٩L() ba(2AsGNH|'o2cϨxeɪK LuD2BH!5l7৳rWA:k'﹦1} u R<C ON2f%Q|%C CWRiY͆YzQ qBL\S[þ;luc>6L^|K-D +i|[а<xΐH/(/I|k][PThcP0dM:GF=P'`3[J".֏g`r+D%0@>= @,!Xmn$").֣5І, Jn@s}ሀSx[7:6Qޯxt \b}{jaj5YeYXC7ʄ}a+f1ၥE~-L"Z=^ h镧]&js Oo<IrgM+͢g>oKU zTCvIzeVKyܶ zKEjPG`u+vׄaI<^"&Vkt /Lpф̈ k44@K憐1FAMK.T3YR䤢e@ h|8p[ BA a&ѡĜ*B[zFWWTzޱtZHj/R M JƓ2ԝYAKrdbN[tm"dB?;W}DbwB`Ar^H<+=nV9܌ɛh" Ci78xyʁv3gxy(sH`+"U^o'u@Q59Y˞s"u;@@%UXԼbd%% *NwBc@ !mA6dFZW9EB(!Dс QSȀW7ƯYXc!_o;:$ǪJI>MmHA4 fSf71SLMU|e'X_ 9 \6im@,UKńjS3j&TTwX9ujUQod2P D3C-)$E/:ׯyĴ0(B0HbhG`{hfFȄB`&XOBQwp5 wӲ=Uv.ț-wZ9x59ede̵A 9cT'Ls`i»c=9uH 9*Y*DMxsDkf.w*iRkmKb/4!ż-jl?j¥ 2GDW07\q]v-w9u%ɫ"q5ï#\$\;\SC%B$ zQ%dNqćTF9(MZ֢2h-\L+ 6$[P/R:H60"yr |!X0rj6: Ao+s0=EUU_oԠC B2Fhً b*9;2cpz߻E!*L{+&cN~CJ"q(^nc71* XfFW1k8n`1\av\t%ԟq Lijɜ |4&8UQ0SE$%+jTz^ѠJ;u_|g lĂ\i[9@@ zVmuZVX 4IĬMm|F# 2nTLZE&X\mݳ4Dit1*a-Sp 0`.,_t E SxzTͥ=~j~6t'o^~>gcoY:QhxR.߶Mgˡjc+$Z\3.KrТL \.r7D-B` d̈L .tb͞:SukГg$DZ/{@( Zj].}215\oph VI9SH&|$#ߤ:E%`T9 8Jh&\ Z]+ 8nB `R .5"JP tn]#*~MSrA4u9D'dnWa/rP*ԃC3yN A(jLl sPxaBЇK8Iv} r$8^&-Q=%q0dzwL9 DMD wB~u rtbpFo{ ]lL t 7bV=rn!;:5ꜱud-!@v"5uBN7`hc0\TmdP$E*Ƀmz<";LyS4pR+Op]fpXl6+Pg~r<1Wt%މhn4jjI ^hM05]3nUc0&} |U a` 3t$XjҲ%.L/cY$BMrmS!8=Ła 4@*hF@=@tJRݮ^ T|1rN1SX[]8( u`&;>¥e2iX' YWo]%=gv U_&h[$@VHC@TaҘZ(ŭsN["}2~,Tg2IVHZX*bpFա14 +kISP ;{_Eu9m ύCX'RWi2mղ{0-!g3O+㼓6Ovp/0Xa72e3I֣IJ*DM:ˎ"j_:2އNaj-^-x%)/ -Ƣ2˗Bu60?aҎfY$l h1P͕ :AepyIJGxF I=LfȉZ51ܞGJ@ # CJG T`(.% Ri\@`O[p3 IP` *4jlO=DJLQ-KSJWu(9i&Ay%*Vr( @sr$Ex#v%2#;Xs$E80w7ci뱁C;PDVJEU TtOF8inklU_ l ŕWxI6QU_)uE?]|8+Uߛ y?N2kҟ#]3zV9KC , \ad`s748S(mABE' 1%T-k[ l)3~6/ߝL{:g#PJ$zPpd&D<>0!J6&% 2Li5o$v.sF-+8S9'p+"+뛅p05V!"HVߩ1#H4 0 >=C<6Ga+Vljކ U@Xh漢۝nᬋ+`ggMplב*1vIBZJtCa/ٶ|+F<{UQUn@ߪ$^qC@mTpvTqb^~v+IENDB`Dd ZD m 3 @@"?j$$Ifz!vh#v#vu:V l t655uazpyt{-j$$Ifz!vh#v#vu:V l t655uazpyt{-j$$Ifz!vh#v#vu:V l t655uazpyt{-j$$Ifz!vh#v#vu:V l t655uazpyt{-j$$Ifz!vh#v#vu:V l t655uazpyt{-j$$Ifz!vh#v#vu:V l t655uazpyt{-j$$Ifz!vh#v#vu:V l t655uazpyt{-j$$Ifz!vh#v#vu:V l t655uazpyt{-j$$Ifz!vh#v#vu:V l t655uazpyt{-j$$Ifz!vh#v#vu:V l t655uazpyt{-j$$Ifz!vh#v#vu:V l t655uazpyt{-j$$Ifz!vh#v#vu:V l t655uazpyt{-j$$Ifz!vh#v#vu:V l t655uazpyt{-j$$Ifz!vh#v#vu:V l t655uazpyt{-j$$Ifz!vh#v#vu:V l t655uazpyt{-$$Ifl!vh#v#v#v :V l44 t#++,555 / alpyt{-$$Ifl!vh#v#v#vy#vz#vy#v@:V l44 t#++,555y5z5y5@/ alp<yt{-$$Ifl!vh#v#v#vy#vz#vy#v@:V l t#,555y5z5y5@/ alp<yt{-$$Ifl!vh#v#v#vy#vz#vy#v@:V l t#,555y5z5y5@/ alp<yt{-$$Ifl!vh#v#v#vy#vz#vy#v@:V l t#,555y5z5y5@/ alp<yt{-$$Ifl!vh#v#v#vy#vz#vy#v@:V l t#,555y5z5y5@/ alp<yt{-$$Ifl!vh#v#v#vy#vz#vy#v@:V l t#,555y5z5y5@/ alp<yt{-$$Ifl!vh#v#v#vy#vz#vy#v@:V l t#,555y5z5y5@/ alp<yt{-$$Ifl!vh#v#v#vy#vz#vy#v@:V l t#,555y5z5y5@/ alp<yt{-$$Ifl!vh#v#v#vy#vz#vy#v@:V l t#,555y5z5y5@/ alp<yt{-Dd)6 3 AbNYSOQnNYSOQPNG IHDR6,6~sRGB pHYs.>IDATx^w܅Eu'Ec7^PQM (".F$$ e]bנcԵ׶ef<ϽϝroΜ9oS9P9P9P9v]1xK???WG=p+\2}IUb+v*^QK_җ7袋5A׹u衇/uKZM@ץkWwO{r!d;}s_t;=q5>k͕[́ [yE?餓OЇ-nA"xȆ_|1/x|?xJLFqFuǶ~}퓟}Yz֝|K_Cr}' 5M@@8PApSO=uY|%.q _~Sͧ?iqُ=?k8PA|to .P^{//Rs_JW3}%/,ZpN@֣o]'l4=93{f+؅ ;}M3|vk\c/8# >3k]ȁ걹 ;})M o8u.wW ء C;vks?s[K{%r` *{8|rr`8*UMY9P9P9q q]R ΁ yUSVTTl*o\lAsP}**sp^Ք9 (sgrj u^Jcw]jW߾[RHV\T߹}ږv[mʁʁsxB!R98PA|72zӛtײ+*FsxkSP-rr`T[5x|ߘ={Ur˩%TT=}-! CeZ˭؉ {umg?}!u7җj!wIG/WU[@:@//U5 >+jʁʁʁ @ J¿p//VfTTLŁ S&QSbr^V ??e?5|x{+ycA}.5 Wg}/g%s'_8q^Bvl|3/¢wڊv?u~m]tѴLaRZҚb͘/;-_|Y^}ɕ2>6?BlZ zֳCߍ?SkoFq7n{2ȢqhM ZWFoFRrrgu{]`N2z\Ǘ/v[` ֕k^󚖢O|ׇ>!<>L@9 wۿ-oYo_N?p7(6կ~^*j+` o''v//Dnf'"|3HLnpgviNjjp/?LJ>y=aЂ__oˢyz_y ~WzT(iׯ#[־7.#uqN0'N :-:GLȍN@^6OŪ~,a#=isf?cyYcq,=0\"s0I4oZZ.8Ne >[Y'K!aKEOρ6[JQo)@BإJ&8VW>14x;گi4p3BWbN>OY/gN2^mrc_tI )K xCn-H47SYN@XUK\5[U'Lg)ᤶ()m1~3UxV#?50?KfGr`;\/MA|{IH\oc *>#ِ{ %/yViֽoݪKq5W&U=70]VBUIݕf;VS֫Sh_SÕM9zw]ͳ Y7e83肚E5q-EQ4K]IS4 #3CҴ2$˸Zl C=i~bufgԮHO{k^TT:q{SV޾cBv.7MK:ؤd;O;43߹Ⱦ t:`3c {@T3,q (9g9H48q62voELrzLˊMSE̐,4#P&*jd~J`cNsYR$'66uXl욹8uDI\2ZqtҔiBuN_*şc):Kʉ<\XڜGR=1iZ 잩ɮ(=ec4r| /VYˠm( G63׻⌬>hBesCsӟBਣJ$b S3 82dE˲ 2%St2qv~U33+!(M1O 7{?ۿY/e[cbM(~f"g9GNq)ySV@|8e!q"(ٟ;ˮngSk\6 >3, YM8ai[ OV\KS*6I(t0j/앋)u-{3բPl:`o~*s(;r^6/Ha`xK:_B̒2nI֒&: 6߭7ob|n-%MNs a oxlH+YW9DCI3PNi5Rx,׻&pmgo}[GooxDD],=%>eh.Dō% l f:hw_&7y(cboc57ЦK?#'kNŁQ#eU|[`HqwmuFHdoY- YKPTR'I]*m,T5'=IS9n xӛT[-9Po5~ć/%eOxqCB Cb񌋭/sH8<6$PJ-^ĵ4mXT =9gZ@1fLa8>g?+ $C@| C[$͑ql,`)b8=ƐƎOKA3p 렴qbQ;Vn'+ƠZݜ+ٞ7gDGK@lrwZ|6O[V(]֘|~"z ^ ĒG>26ᵄʁq`4zY%PuT&b2\JRXE͈ )eQʒ h,KJ5"KM (8'[.!3/;r`$~ŐK"+@p'2.d` y]fbl,iu e†aKٴ2lsbQ yCSu /zы\S 7UOkUp%;BY޹hc7b2䒪.%Ch+v81,6ki]Jdn*e+zVhCҢdII9))sbQ;L';Zɸ ox]T퓰.G]S;:=kX91H,+d77h8QTPft}0N|A )(oYl_G#y-jq>sg߭Q9Xd.z5"#v0@$!2lHlg+ݐB@EepPtJ_TN|{M MtISԧ>BX%l^-*B* ٩ p oxÊQ8P/;x(qs,'8*U]j[pN8ş˿<9Ŗ_KG0Bʇo~^sةsِpe߯8S;z{UA|tߕ*+bnz>ZkchQ2odį:8~9_ U@:6[68)=е@rqs`W̽ߍkmk}._yk\cVU25Xq,[4/]G>yeű4 *µˁ\!/=Qz+:jo??}!}dT> l 򲗽,$u'O瞮ԙf'.|{9Ur}эnԚWiW eΐe$<񚔁u%NQ+3'+W2Y;R8$> Z|nvnwk]ZBx2qXEV5/[nu[r!J[lg=Y.yz"KRK WZ$`.& \(jʁqpM39YDu8&#ko|#B'v!9*6ۄ 6JWʚl,F-`Z&lZm;.9|/b4y'/rerw"K|Goo1K,\w{fq U-tZI -CR7Amsԭ0 EBgBN> ȶ EkXX ^o>ϯ9drxmM =ܐLV7oKZwf9-MvUt{굀TT$u(?)J\jFT_9BQ=mo=2 gyL̽c5O2 s9Vsp@mİu{ݭo}{?O'аDn)'{#S zr< 2)_49e[p5ċRRoYʍD, , %AiWW?)vHsO͂b!Dd{g?m}Cd\|.*}B )y΍?񏯞!#I*dPl"|Zd݁3p ^ik詷KRrYi L.맽aQk ib*?)m5@)z ׾6!/m; UfvaIl N@=с=+ꐅaH2|\!V3}dҴ "(UA,J[$k_MnraQbxӛDɾc@<̱>Q(9n\;1ZkqV[> Y?+쏬_E,N-,e3T >x\JW:e|^p @X#=qi }*ܙB= qPU߇lzʘz׊}8NZk454 RXm/`TA<w3r@8%}Ө(O\~byZ1U|Sf>a=>sޱ`_%p2"w3pԎ*W ,ݔ]2yt(M1y0ěH-q˦yT\ >p$dm"HQ'eΫv'ж/'''|rNOeiNwS?7_]7oxZ6o8ag3pL,9-`*ݠaHeځ 9SƇ;ċ .qKcS$|{TSޚFدʯpKY88[-N\{Kp WU7g>xc>pJ6:z׻xD.4oq[vr ~ONO;4D~2`MaB ,MV-#-[a|*oM] z JkҢ*/vKq2@J6\UݔIb2yciY=x//uK->G< .8!ufN#ȑOuѽPk! !|6Hʡdצ PWESr@A[_F q>aaI02K^&]6O6 Qhҗ4( Dq@FFni9tVyqQ0Py; կhXnp݌.O?Mכy 4T ߣ ʁ& 7}CH6y=^-^60s "B. ܀CJ%338(<$2wN383'?QԿoJ>c걏},?̦!.mw 2ٜ8Hq| _ȝ51Xpsh$=!WWՎPXPӳ*;:}_=nx!qRu ?0E4bF y(\cֺ>RFpAmpĽP۾g&RΈ'%VbВ[/LJ|bb(uVj'WLϪJn+rS 8sFUQG0s~@=a^foⰕ&BCbW >pپ&f׿ XgnHߌMkiEU'zyameFh.-&p)a|"ZZ\ ?Dm:Ab٩ -i ]sk5l3G!;s!T&ТaS%!x9o8 :hy6ٗPLHߐ]+ȋ^zK^8ɻCBKKf7WnoOMķM)?Vk??O_褦 {!Q\wT62jPa8Inp 9afJn#m@m驵lKY0HA ]_2iO{q:Dߔ' ŚGØ,虻iݺ/e&, `,Ur*}u9wYqK~"s̸DTcGo:Y1 $573Z}kS^bfp3ܳVoq`[r]V[*Wpa@#o\e{ ~b,y| ]S0!O"p.Sn Ao蠬d@:4/Ap^SVJ8ym5j"~V%rpPLͼ?!seP6:gǚpx ?mӉgk O@VOx>Q*Nﺐ m:no~3oV8t'} vfSqT\&'lZ ht~t" v}1|,hcJZ@99pGXzoy[F^No^24H?gbckƁva#7>Z<΄̞ k@9QL\1?T($h'[G3fzn5l?1f0naNԔ= ^ǿri=`nooy|aټ+3 q40YAytIPZz:i).gg&s%ނo>N1Qſկ=kq ^π8);8K%HGFYE"M[r|;CFZfij?wrWSzgn/=Ƀ b8/>[9k9+F83WT3V%*_* HW~UDM)[h-ܛsA}v2\BXӸ~ӭ`BȞr)ZHpub:+f@3G˼Eg#0.Ks͂ro粨!y(?裭pZxx* " R)[4 [Y%;;ru,tj ޛcI*xU,Y'g/H){.+Fqte`ÜEE:M]Mj- SKHEҢU],!V·RS88]d\7PySw˚`JAC8wa`Wr񍦽 {8/}Kl'[WRl - I=2Y=UjzyP)pɶeXS"()3KiЯ[<@k]ɷ( ihu^җ&7Yj;U7A;1TRO׼9PA|"vW~`.~Pl2~N6Bk9n,3+a;Еl` Zw$u0~<{7DP]Èy >#sfI@ V#QlF:DޑCdC~anB $of4'rg$D'@^aq`-w+8X +M[;ϲ)i@u1KYh7<<3{6$ ezEea$[|DjHO8M4 x&H־Myߴ4[Qcv쏢3iU%& V9du(H~6Μ=\>|\mff֌%qmo{&P/yK/-t¾U~yE_ع#ysYQ`w~/ޚe~V׿/j|H&*貛f>mjÁŮ K+>$neYڸ4E.Lr$F֏3^mܨ, U([sLA)ݜIwh4*9jI|oU˗qxid4ABi)7n@5y fVJʁUxQpC6l?rЪ;NVv)հzx5@F\|<0 N7 2g3k8&̰\t)tl7MEQ@pvhfE._j\.-iě÷wI4[ߺ_ WLqZWɒ^]V fEN:S_.H1mEo5ǗTAY=A 3RN"OU*{1_΄Ŧtb \HiFrpҸ?⋍k6PWm&+Zs`-'MsK]QyҌ;qZ[zƽڋ6# |6:C7)mby]}-y}VQKX*bZDr iJf[ kV_q5J~RH\Kﯷ||^_ Xjw dU"֢bc92;9묳tzuY{k9+@|u- 9+rT@'^e΢ʾ !l_,{,|vSdْ9Sq&XV_i[BN䀳N8(! $usPZ>q?'/h59s@|L\lV#0NeɁ-qoii_ ]~dN5NF^y4WATߐ2.s˸H$߸Fcq%/][OCw wYO6s+%p`xQ01<\[A^ڮuw&ҧ?ԸU7]bwBN~#mE|3_v5Qwdd.FbX횭!noaC`!|sri[S@ aHMS9 DT}3O||f\Ӿ e_C+ }{ߓ$9i`mr"|UH+&:zexIɁErn=(2rI(wl6[ͬKfN/{}Yw\(KrH' ~w o7j η_ U[G]W_''VM"TC7F9abo]B&V_opuW-vtǟv<97--l?6_Azy~w)M(<} ; 7h(ȔܷnOlgOnnXblܞG|̞^A|]0xˍnt#*Lh=6[10Vy[>+\ 1I'#aQb\eMo-A\սMe*Dט rķGWpNrk_vZPk+$qmT &+_ʬ/69 Ɓx (2 qM/]C\XXPuRֆ >υ*6:z0L_,hE @d7͹*wG*Kb~Pt]ER)d^bbQ[WZ-o}[ :s.܊fAvh>G.MDgQ7ˌLv[6uFn]g@$9$Wsb 4L vàўs,/{v8o+զծ8@q즴p0\H/~1dZpm/]UT_1S;; 9bgЇ>JF5NY̯-e+mmPw>CQGsR[A|N-RlU~bdOGZ9tխn{ FV]L sgnK)m+q8evbQ3C2.M^ ^:io[K35yzlI6 !./jgṱ)3n#2~+_q/7;oNON;|;qu?}s c8#WweF#2[NuQmQ1DD51~A:t''t®΃+";)8xFS-f+9PuۭkNv(D2e/{YnDWҕ6#\#2J%7歠p]ծޭ蔉DVȢMO޲<6/x6{=Slٲ&W<装JWU7pֲk9PA|'t= wqqEfkh/}׮UtV9ޚr`p7Ӟ4_Wf,s>^6!0Q07^vLE%7sIU_cP* {g> 8.0˲/eFPyz&((%/gmlDZefp`fP^F<яֵfW~W/APsM.?q,t8u([I2 ѼXݔHrA:x;nq[LKIM_938PA|gO[AGh}[ 9eǛ[^a1]eio>IĴf`3kʁƁ ;CaO:$WPgppH#)q{|_7t[z"Sq0hI/4М~WU2kg=Y<=wZwA,'f*7ϔ{͙2rv=csk(,yr^<0__l`&c)Hrgwց"B+qtH‹*Ԏ+ybfF~ D Y83Gr,0TU/Ay)YjQėuN}5Px{_R7M(} I $p N,WmRe]BK ~v!4, 21A!,Lrs%?m7ju4Vi[ 鷒yGDu.PbI_-kĜ<9O3'vwN09*z9 _|;x3YiOjf&uΌAdb9 w {w'\nw]rT L3;zFr.| _b?ف<Ϙpo^G=7~7_Woz uN5=Br%%o7]I嵙іݕ5qtZ"bB^xWra,PM]QniԻ ozo]z"2pnw2iW俉$t;T*/]65sA[F2~2w;؟ē~cѽ摏|bC@~<@-U#r8 n]Ů< Yu!ty[UYwf2wȻӝz>))=PhWlT,p@Q(7pl)4cukӓIpL9d/TFW~\7[[W gɚYkJ%xͪyYNJdʤ[tѪSRX,YPOk$/UV aoVd÷x=9XZ&m_m@ҮJ!r`OlnVxZQ7 oy[D8\0SVଳ"3nsDMcUjtݍ~f"]}R$P`a K1RNYEL$gz]z/]Nڐ$tMz݌{ paܦ&}C/C"v!~_)7@PLxGvPImۿl q׸F1-Mr":Q/(SNkbeIЬr5i )gHqCjUovYҗQPEy:ψw8^@" Du^׾cY0h[ $o&$ Z6E7EOU|߉Gy$z,` =,7 'M;,UF6 -U7iA`QuJYqo=ec9[ l0 cX|˱O~ry^{Jz[ia[ mY }țYhǹ^}#e@9rt q H ({UC[Nw˝\Mοzssn$ খAƫ^U:,{pBMo)߅r".}H[%KQ8Y ??b+l6v4@ 枧 i0e҉ȡ{]#yӉꂑfE2tz#-+!:os :w.G(]nNFRbbrYG?jw"nH}4%S~YQ ěi ^& \P{8˞j eWsuJZcSgR rH9sn7[4ܨ?6qVO}=U#q~g,8fS1 8 \#R4#/ BKPNgN=JL6GEc頃bJB֌"QHki%zě?Gv܆Bm1BщEEd`YѴsaGLЌ۶ tꩧR%iX7.s|>Wyы^4N9~iA禭fA׿ Ox …?AM煴! R;` u{Z LDZVqCP&iA9n d I@ #ٴ $GO&ү>}odggFf LiW8 omL®~Em۸U+9R A%e*{EgJXg&O9icp QaôyrxOPs;d] y6gm'aGI]Rڏm .DwMbA\#M\7'Rh1-B<&J=' Kb"ˊXdբI 'ʇv >UzqǑS1ɨ`-A)(ra ȳ$DpI&A`̵$7&xLl_@IBwHb*,[F$C7vfK芥68F&d*U63Ow?:ࢋvX-4yԅZ;3554ѫDk{CoP􀸅mu?8cx#gdҮ-g yGnQn6q\Sm{,m *)qX=1i^ξ&z(X'B"^FA["p3`)ߔI|/ɚ$S{)}434Jq*,M?|ИesȝRHK)|;Ӄqaq12\5[ρ62]MIUjfA-nq ;/j:zߊ7| oX Nѣ:) SZ4D & Iydz<qܬieYYp4V3 '+o՝y`jw:rݝҚr`5 >#鎙Z xe? LEbΨIOzo~"B2qY֜)gt Y/ߦwI=svt/rr93P; FCJRQ8p.0p^$i}Z"9LX`;9˩ٷ'lrrܽu/sfjR9E;!\'Hזmdk(w ޜaj(@|y/NS2N@Ѭ΁O$ 9>b-N"yV$<ָyWZȱYw=uNK%L@51Ȣ 8# 62xq.$Pμ!Ulj!]%4J(2uyM)j - P4意2bO.7h=7q8-K0/LӛA)yD?{gA<P3=|Cb=%گOPٷ tAK*-_r19C{MZ=yev>Ŋޭq#2-w%l$́ 31P΁Sq#B'29gMcKY=킸f:$&M7 oתaٳ>"M~ +vk* a+PIu@\r]zSb/-]tW45E D榡ua40i$U/#M;!e:x8&^:<%[?_@Y.(˿S")( . xo,?IcWayՀo 'ktjUr 喙 ޒě${7[%4߭R`syD-E]KMURdDik"$!)<[W Ramq]P':<j%Nkْg Ɉ&eȸJ Yݞ{>KIv+cyݛ+Z"9R\R5m)a` HӊJf*{ JrPMoP:JE6/WVҮBR&X- Kf qwA|;AwؐLdŀ.MUwA2Gu(Mf![|#_DZBրfu0 $P0s3MN!)VZR;3ċyeBPۼFI0RVQ BF X2!U_"lėjpc7f6m@K8edyF!|Wf݌e~vu]&WK)zpj%z!vuuXR3g6YN͕& #r $l^$/ c\?[mҥO]_AU ( DVj"g+(!'a1$'*DbW+ s@cx> y?U*ӂ^\uo^CmhQuz5 ^TFZȴbJ #hB_-d"*Od"E7L\Cji5hۉL]Tws$R|􃸌'cZ`7:8!VXl… kK}/ʇrp_/KH*s6I,eh'{504uYA90,3@9GO%I= N-Hc>ql Nmb˜>ZC?J 5ItxEC;xW'^V ͈7i :d,˃*ZJߴ;8`V\u3ձc`,.F^O\.E9#qN38MGa.;!:pD܃$T5P@n tN"V\^HG$ή=@/-:͛x< Eg\SoRuU"+][Euv= qn)F )A5vE4 LĝUJx]w&Om'AG!AbsI_PߕJP9X~~%@ swi# ̓*qfE9135C@\lofKǴf1/Uf86B+1s^(] ;(=s@Axl* -4-X=6MN]޴hTWUV*ۓ.j{TDAh0 <4ԼKg0Po` GmbA'Ou?$tЇ>DvnIB"ڜke1y$U h 5Pv]݈cʁ\%L }1ZA^`>9Ap%A[#L;EM5X7U5q9PA| b3\!'"qT%e4gfqEYigsA ['h @x8qM( N+[MD'7(VchqifAaG+u%NV8ƩXWWl&*ofDbl%5`\r`c(ʩUci,bצ^XQ w]-<@Jg ( sv [%xy|WkO4 5Avp`Ijg]K.v03@šc* N,sCYG*{Hv}H@E1dbddPО Xi6Zf}s!ZR,<咨n~z9r1]DZbD{`SKӧՌii؄A1_jJ^gM/ZrճRI31od@b}%eΊ. ED:{Г80y o~-nF LzK)ʁs`ºƤ5U"j`{Y0>-md)/WWEa(/+75 t4!Ka=9u!Og}I=BU$Ut/lZAyw:Z#^W̮@Ѹ3@3a!dd ᔳAq8δp?FxZr&WHKXH]Fo(\̇1 *8Ez0/Jfj$s|nSOUT Xah!u6+Z6F-^ H4qOLJFK充 [K=A6rޮ!ma{g? u"~`C/}Am1)紐Y,aSΔ\@\8vwpgRsZ>f0ۓ7JG<a2{X S[En XMEy22e){b_iĻq6xBۆxx0\Q$=B8@T+dv`Z~ܗ,ثR6!*jje"L?-tkL t EkոHUlSj@ܨ.lJ|ۢ"rEze :M5 HݪKr< ⥐R8]PirOn.mXg!& ܙ$OȖf𚪁JY6@3 uYs_Z*P]g&{n3\<8<4YK ^rY_ހn6;u+RȮpk7#nW.OErI|&ݡ:q'a"ːjWA'{卉BV5= vvu! fLq^Db꿑MOo!bbC Ct=n }3g0e+m?F9*lBy|vz^/ 둁 LDS$݉ @=* ; b3$ײ4#a(/Da-vm8Axͣ!gCJ2ćXxQVƀre2 EE SwTCQȋabW'LX-9] |8A`d{ :J*h†L_nvtv-Io85dLtH!@e5N{h+k."0h{=LFfh.9`RB}~dʐ^=W[X OQLyf 01q_CdeG² 9I;S[gpebGkY!(D 2pVyX0tX0)OyxVG͵yb!PNgD-6X#MJP{$3$6E&w0+XH,.`̊;b m)aqu/p{$a43&/8$8CamhzDVyZn>ơe!Ģ1]{vJ-K' q.Tjb7g-`k;樑ňýTM%aGAp< !Ⲵr%.q.!5H.nd`A " g?DB7 |w+,/~Zr fEK_M$}*iAs6Ȁe}8T#_xke~Vh#4z\eW0[#gwD%|7 !L(cg ILHRG,X{W9V6s7%8[cB-26s$&g$x .cEh(r3=|jH֐']P BhY @9Zgأ{mG9R-Ez`JC]an7q U= 0L0vҸi0=q&LI6UVeꑻn>5DD.:KNzQ0_rDJ&&ٖl;謐Mv4և北 ew_g峿D^͖kg @MKيfR@q39a6=34c,˘(s-)c)>aSV0dN)D.EbȸX*և [n j[2 ڶv8npbIZMio&im)򼍝ײ_qjuնIBkK#! :_>̘EQt`+/:A 9 F^3^BśFgւf#% z}dL9Ycu&󌥏/s[+xя&RyS(;#Y%ݦp(*B˓$S}$TGݡ(ЛX@aM/%O?)۶^{6du 黹l+9PA|0v_B%¡ dp %hHBmqh̜AWOPq4Ubٛ@wZ|iyfFž%4LtTX[R9͸Ċdcm [rm5z̵Bmr);S_Wcm; Hhru K6v QB1"SYXSZRʼnI2xZ,a4Ȧ& iX $(A[rT)!JWe1PV9TO4B5a`[J| l,tVІ1NH|nxHzp-H3we u]:7|yX 2@&wX\HdϞln2 4a"Ol̒=I) -! cq$ <)*µ5޸-vlUw,Z`i`*| XKCCe*?|MzU"HGi6J,aɘSe%zn A1zlJde_zO8IhH(FKr_=ZKwj,B6^eY]X̢8P)S̪"[f Bm4pW^3b,g<%LDE0&@LۢIJ&S 43H5*}a=LCX#dqhSbzKWbPj^hzާv4Zt+)-K _MJc -HVV 25k%Xomo ^k 8X=ۜjLx+A|3#m@mi ^M$L Hݘ6&yVdm/t`muVlR 9AH6Do K |@,7?`3JìR q *4PeL)AY- N$`NNcǼ s6Jm\'68K9aZ ϛqlҀLAl;㠆JU2pi1S3^#J+2b Abo@U!:nYr@3u0b|]%Na@̀7r^(#yhѫ҈%ȳYvѨJ"N0d ,X.Q9kg<QlZfmF{ԕ.WmMIa? C3țVuyYq`QzcM~1L-iam%8)j/[4C!{@߉槩e|R 6*l )^Bj#߉H& p={oRy+\vʰA)JQ`EfCA$F e! jTZ 6iiK~u &=QpmS3k|ejnS̊r '˞Ƃ2ˣk{E,omv (nA`B22,$0!=D7R2&a("=Y eT0(c,Aɰ,/FcNH.AEK^2o*OBCz-2N(ܽLqIF d-?!l11ʡE ̨B={SȄDDl5r_\+ݱ2p؝mA0$`L 83 S F[bX/қ&6L's ;&*R<iE4"߉lMJP,WQY퉓XYb@H'@SX¾Yq <3$6 ]# Sg"|? )[x%OhBd@3[%CU)I&8 0`dEPSY¬H2i&ӿT%^5.E U*GZ+8Uku m`%J!vEF_4[΁k9uE~ ;mx,U H?-vQM//FZdJbi) ! d,͇D]ۙQ#A|"\R/;PBmlH$ p 'Š9Q/{><4ݺlȈ0(9;@T]݉+hVx좌{H a:Q3 #2ϜX$5CrJ]d"2V8v Ǵ07-vCvf (t"cڜ!JSiFrtLf`;LV a-9XjE 1%fQ>B²Ḭl!2N#YKPu4J&HMGkQOYl2 ؔN͉ji'x3#c\Ry}xb>[cHS*;JHgiioJNp3=wy!P6O l"ʌ۷46p`5uX KRMeоĤXKyF@=JAd7i?n9Id K7O*$$LQsGmb`:1@"¦Fفi3 in֑񊲰1^}9+ ΚЊ* [ @ݴ,찘HR;64Ͷẅ́5Iv"KIՀ~IRe(YhHL)jh:X@ע[I0^ w+U[YeCdg+.Dֿ )iV8u:Y:*=idF@6hq8-^XF[ͱ\dE/BtN206_% 3Z bZQqXq@@\ 0ǚ1*^zt:S\:0dtEM_˧L3cE7NœipN0k l#l>[ibp27?̿@&91)ؙ0d̼%nokE\2CXGd3 b/(gHF?)SE8*ɚY'>šhּ*f Sk2L?1jdɘ`@$!͈K`T9*I4l׃ETZUPl)_Y5Arײ*-剓ش5X!rVYr!J+S34Z/ 6㘬QzMՔuq:wXA"E.;@B<\c-kxk{ocj0Za$٢j ؜l,YY T`_We L] LX,G EH &DJ˃GV-Ǩћ2oI|fUEݸ Ҵpev(ZQ, 4wԉ.K范m gEj̇q@pnHLjˆov؊_2%Jn \P>bZV4d=3x/£E\2=53QOM,fiLC<3 t}Њ%})%DϛQH,1U7$e4kYFʨk" mAN,3%Q4*TvYT:*E0 ^Jw8\8눒Cjhj!{kw>2%>ײOO9qoJrL̒dcEP%= eI?mȭĠ~,Æ̨՘DA 1 0xa8-3/y$C8ZFeU/܄&7PXoL%Sz@WqfOYN1i@бEC#jHdxN+ӏ#n%a*CHXfuDKE96/2k%~$@3#@c#Ieln6TɄbj/{A~@NP'e"/ıbFc@w0%XH1K|4#4h$!6-@9PE@3`P6-J(_ֹep҇ [cԟ3BwIœ"$qkQ-{6OF)i9)QwC{69{XiЩ-9F1|# ,Qx[T4(`SU[*Z4`1Ab͠&BF?~4Nz6RXg`CUB1A:OejF?y<;y$@N d',\D3sG.RkBsbn$ȨE5,{pfp昐G$#3HEB!' [dLHztQD =P^0&To,?<$͂Z-400'g ?/490|g xDdߤY-"%=aR`;`Fc P&0i7#l%v|aiXg e"i6@#HL4]&9SEٍ]|Fsb#{v(7q0KM⛟liʳCz&(Ē-=TU>/s`{ L s]T/s#ྐྵ@B@8J{B7,Gc)tٸ$1F±&p\ $\XBڔc#&Is,(`,gYuҬIOWPB"Cgp'X#H_H/?DZ+z<^!?@9A!*4X3?10 ;-,BmNi ieBRuXֶ |.wkcТtmFqЗR8ގ'COi:@l20Yc<:!qV8H~xFAmBJieso փq4=|c®BO+k|-\uK iIBz9D2%̔'k_HT6s#Z f*$xn.H\D#\j@zy0@sODz:orR-4"MxZ+FUXb0`T;O_nG !d~Gz(Z,lʧ+UAE ʗ P*V*$~jvG/UŒ?.=, e;%^sFβ I=qƱ[ji͙hm\xt % $}+JQ w0WiƆ`]i0No mw D`m,9qdEi%=(A^i|MU؊ z,}:.o$Գ?SCzաY^PBVR|+A2)?Wp.(_s nGfQ>jjxlMLfͥzEe}R#ۖIF~˰zc -2K-EڒplvTpX3Zt:C|+Yu0d7›pF_XqO^X+F*Љnv4&~Rh&@U-< d7pM#K"1IO%iF63Qb͍4Gx40Oq>3ϜP!e[@%ECorJa_Q*B+kfZr5 @jBnƥBCZ(?7gFFJ@Ҵ!8J=b]A! R 7HHĜzQ-Q["~Y=$n'$"d] @-8%dh3e3hlH!;ݍANMP.tGV}PvhKO0Tc= c'O@1}6ɂgBDD*6>ms̃( Y\/pƿCzxNYɋxWR}Yp^buQ+@]Cq`49t3`1kJܖH?&`S&-@A!;Rz1)TISR!U0X5@Nį&[ ;^4'1҂ƽG0sLTab'*?i:3U"+=@-cTɑfvJ0 }:cQ%?%0ϕ@%0.AtmT+K6W'$$\4%'%p SUh Pe,`Aޘ7~7,b8 K6ˑu|D HD`:Gj5S ~RD%-HQS2|Ka^J$@ G^T~N\T 2dΖX`fIe@#Vs)(cnuz!.{lI$:}FQPOpc:V7Z&sD@0L?ҷ Ajp$6 s2}{`G@[5q_*n1;^KX1W~LwIIvQB[Cȿi!}ZT:ӽ`&GG4-* Hۍl,Ƹ]4 ?C"+LV4.FKd_8* J$_0`XiNgFy 4~#':H0F-fIQ:šW. 1";;*LN3P-u25f06r6N Y4q>ħD@ d&"Fk @o"!TL<&fΙig1b;`%9\7Q%¨;%a)0s4P$20|D@i 7U #XӢ%pc\ ,$F DX-M$ &fD9z > ~Jƿ&j"% `t J73)b38@Eqaj jɉeu.j1[V;&@D+H*v=[JcRPx[Rnh1dU-u0Tƈd8E&*qQ1ip3lz[s* k`dꥥW[4AG{rlY$gQH#RaZ=(U9 PXeꢚTȢ@4iF j*I- >0O-%#xDE(Uȳ$)¨b#lqv<8o;'?DZeG0C"M}G:H% 5M@I,QUyfd(r>zlMGl@p D)u|gghXDGJz 8[/&rO+8'>YEr$ EqA6D0zXV)}tcP#FHzhWLN3@'.'R؇0+-_'RAXIIbeK*lݜ g#e]m_zlxkٗ(ك^jM3S*Xۖi !@g"8֧ e|2=IVQX·<LJpidTD5 H,bТ$@T1bj 0FZ3^fnFIbr&(&ڢ5#l㏣^Ce=1t&Cf)c %I։eG5!s%DL'""k)N @ޔ!鑎 UEp Oг`i=Z &sqOh7Yw@Q 8齃>k#Αfqi?Y1>w4Ncx΄*#?M͉QRlhHxQq1'džjmEOKft_ЯX`ŅorZ(P8VYrZc-APKՖh$mA 'Qb/kFh* 3n%Î10j`#0O`݀6L }Qn ްKCpaD#1UqnƮْ0*B4ϋӠ4 bQ? h. X4ў+?jGG!v!囍9@^@GQ&c?cqO덩n C JHǓZІc1.p (Ţ)u(c(I:;8#`=-^J 8LH{Be&;"xS~F*~Z, Yv=Ph&A^:uᆃAmǁ8~5Kw-ja/^ B^qA^5N<(F'*J3<\vtDF$F>Hvꩈ1WPF0/Y/ ^뽶XlEh '@] e2UX qI'2mc,f@ CFL6MrbLBf M~ ^~jlɆ6oH(C'1ތ2 |@"b=m^5TTh@-&j(o.% Ugku˦> Xt>h@d {e` j'%5Fu0*2Q60z0x ʁMb_PO|CR/8ùR[6%2DSgv$Q^& TtYV$LJVK *%9@Vun POCA)+6J)Z* k0nSIoXutz Ѽ#YsgE Ge`?9h#%~n%(MwGui=Rʷ*MhDE0{&6m n53ʕ}X:#VMF)J"*($O?PVآFD{g}5U;o{@o<%yR,i#Qݤ'K g+~QLf͆##[{)o 5'y(Tcd{S8%x]id>SM a},5ɮltc27 Dx*? ژj$eO@v(佥$bNI*;!] NqCFƍh t 6DL˚r`6k;T =pcEZVUq|>y5q9@cCӼ$|lbTȢٻTT+z8@ezwa`=<ÒHvdTޭUΫr`4cb\Ri#u6u׉9S7*dW񁌪*pܒFJdm6P ! U VA| jʁrU؜0CВi‡IWUgT½ CTT8ɡ K 7`*ȁ CYA|j&T"zvSPTe9\A|"j]6S*ot|9V 9xܥLYy+Ody, v 0J(4^c;~)kmm~W_o'\lEũ&= 3kϔsN"oCUJxU'Ab3j =0{!_"iQBa<ƥ9 /pDlTma!5o+!\@ajZ`e#nq~j9Gv$^:`Xb6ȢBzΉ24m/Cț* [ 5α?a =\^b*f,qDZzsgڢG}ĵ-VM_Tureа2wF[6qkެ]:JZ{QCeyT/FivZJjf[)OO$YEq{ɥ#VI8y=T722[% T(hHߖ&70sfu=<\d-0"]„k^2/Zj8ϑ&Aq^ u:W v.vJ-ٞ<&L8$a2pFSc/SJ N, Nd! <x\@VQU۪04.D PߖRT!p[pxG7SkIhg?nWsq1# 6w57h]z $)*YJc2??eU^=4q-]xN$3_'.t#H9JpוMUNM!(2GK!mH, TQ&t@tUnoYE:R@#v]5wXZ4i2U.|sKv;k73xևdi6JjFhQD0@T >$딹E7g ?=%l:(Dc=~ g5p bxw9n%ċ(1Z xY`:ggw9g#~ }DgRr{hieN1,)Sli$>CGsNs2]_>a2ѐlXϤ^a|QRL{;D6)=6IS*uH,LK 3#KO4U?Eʆﶷmm%%QhFȞA"hoiX4*Qw Mĩ<6{[<6隲@mบV{w qw t{wl>pUz0v$>Sjʁq @;ޅxyc@:px3*ý%mYaE7u\Nu!. <ıy +ڿ.xVK)RغNw qSIZZ. d" HnnRYg}م.2 ěͲ. gi-rM߅.A|$@^⳹FohUA"NJ9Ճ* I|y+LRοc)Á[!7Awg>QXTZ<Г+ EY6yCշk~ǕPA|y%W aC̝w{x_=A/Ebe;oj'0iX}yl ke*#]fc8 `z6wwqՉf.F{ɺ}0 r bxZcW(k-7BISf}I{ \mړ{>Ѭ5%NVLۂyNp{26"ΠL88CdnÔ 8퍝pxlr'#ƐNyE)~zqvR ѸMϢ$lA/l5=\J6.›V#{ClԬu7lٱ0}l#J4c~I6m[2P@dC[1&>7K:$E&4 lq 4*`7Sڎ[g sb}mD 1Uu U$ (9E"!OV62&BS<߀wh]L{$`kCN@CteNk]0ꡤdre{Ͻ+ G-cl?t{t F|~k.U#ʼn [2 prgُP28"]p&Nc,O Lj;y}OJ=;e:ѝ?,,-և8@3{Vk$j =jf ~*]7ϓsКjBJm&Mf3ܚ )_.t\I, xrޔz%ؐ[n+\%6yLp;U2xF $]/mVV4-"b|,d %aFoC<~Uin>iVͧst1IJQ) 8mhRJ:ŠbgcqyViv?],0qF03Um rVR'y^&e Y3XW7JNh[!Pq3]yV5BcxЦbiF` *C Q E /Q4>k() SCHu%"Q5O+[zQ{veߩۂո[Ѩ\ |J!PSbݟ mI{˼Ԑ{lS5Jċ2SRQn)4ΕH 1e[ 6eK h(:1UQ] e7M@rsn/nq}AY:t@l۽TG`Yv˚Z1kx#xNF+mǂZPq.@DI&tϺ 5]dn޼5S$k@̨A9 ;_ LG7˳yx<<snpB65>K]Sc$Y.\6wnsp!n.|}X7çS5in?\jHx;'N)YNcS ;3Nos[09l`h'e8xBuC6UESWX QpU>Q.sB(n@Ԟ`Wy4 wj-&w| Ώ}1RiiGP߬7B'9p/ۘSFdjA=16*H7{T 8lž@wwp rJPu)q (6J %Pv"ܫױh Xb5l5v P r!2ZZ&\2"+~F4qVChsRi_GTB"6}jndAy;.*A 6ŵֱ-M [vbS;|רIr^+r3cm"XNo{-J\1Oziv^s[\I9I6v5vu#qAs\Ϝ$<c)L8xEe,}#?.xD Aa6ç)+@HbPai[I wοZk]`%Xha<CM-C7@yz3 LKjeƥۯ *G3nMfZs˯gp'W{S^38i={f,.p$ڻC]xѳF?[-̱ ڸ 1tgr_vY.kZJ CvPZ,L]ZpHd5HU:vRH 1 m$;fT{h13D Ar phq).9^>!ep2maʕ*7?f`Q8mcIF/Hkyr&c^&H$KF7O4hl§angE zjAjCur119$-,$֦Z#rc lɾVczkU7ըmJJw(R\5w~ Ueo;|T0Wq<4]*9~1 WTa촻=_whu :t;ȷԝ~AE7P5WAQxhA%r!Wi ^~=[\XhCܯ z,ꏕ5~8hKRLy@O(1'%(vPb .4^ҺO[`ulʸZ;Hȯ1Љ[m:XP Ԟ7Ђ,ol.w𹦟m?+EeX3Q]@p7h]HTqsfޠmArG)9ǰ.u!] B1 ԛBf^f@4h}z͠NaRGoeORiԝe{;M\H"I'KY{Akk6w}c@ f =cEYqsXc^C8´x9fmR01 27,`u0XOTּaq)u@ nnZ k+Еm@jsxehtr bLFX![ZKȷ/+j딬 mgI{Atܡg {\OX+. zdV f\"a{%;B4iq0$z'ѼQN,/R5эX-&gQĖDA)s0o ᧩ZK5ԍ&&BA8gd<D^p}4 %@^ Opq50щ > c!;{a|+|!JjyHT-&uׯyLwH"X4o7~'|!0H贆>RE #Em~Ҩ@k1)srnL v 91+]CIk&Oy$ޫ=Okhd}{Uٚܠ 2} 9ԝ*o5*<-^(j>aYG;'^iӷbVC N 7-=%|xy"J$#% mp/9/{I(Mw)cCAhP&FZ[eٶpkMƳxfyy zp !f:ӗ(i&4nc-k ݵ^qI9 <EkAIxt +҃ bG_!{k 4ֲTNlK1=7,s`d]Ǩ eᬧx~'`Hj#EQRuBVRC^m-.w~Cn);x ϸ{%5T dXda?VZHhx8$;>z݂ M:nt9,O_@BBGQ*y½zƴ^I6#Ts 'c[ lkѺU\X39wҞn"4,ev{j.7#f3+M/eLim!͡I͔8t2$iF'.YZ،{.qqԕb3<1sIԴXc)vhy 1 i|!mxn%c]IZd}sEܓ5{zODG9][X7OYx&ړ3Xp7_Evy:r܎5CYX9:S.d2J*CŪ1,_PsC VT>0u:w%[{K_`_AբM;#7{(|eYQCNWF|Mt H wj7@ܴ ۦꑘqߔ=@Wi%ܡœK`#Ѐ?f+< Yh2-2rdgjt?j䇫A௩Pi- ᧊kS2HӼBV.|12 tkI&reI3,$2FhpD咸08 -m2N}# x-vpu6p@)&iV; 8i[7E6Calӟ7AϗZ.A)fLڇܬUSkÂy:mjTopF+>H%ihSۘkB!N'U7%:+Q= r725ޮne'_6S? HYX%(5sXu R{o( v8R|ZfTܩv&7S1KY{Ns2I>6h@퍲46 3 %ghu7a+l{I""mQTdp rSZyl3ܧ{ p﷒2KpWB}5oFTSiҨ@` p{g9 `& փ$_0Ѩ*S$r$$n '%c'ESdG QĈ24] D\@(mLZ [b(ӑ>08BUN_q; {Txxh=Z n`b$I揥eV0#MƢ6%QQ8s$Z>EuTf`\nG-!(PAKH± |]iI)+q[׉iS,αroar:ä }b:x'mm}%.wֈToBԳޛ/ q-cJO~i7Y%MN|.~F;).=QڻPhL3\mꪇ=7Npt=[6C# `5S5c*aw!TaeF llnf5~r#>IQ|ֶ&9=NG {Z hfpFtg?0 B'22vE1zw$kI(bi& "bxpV7 4XF& lFs"i̤l`h+znO@b ^58MU8|O>&;(+=J8tjԥQ g;HP$\CdHD )҇s ֵ3w.97Tq.Zx{Ӭ/eåFZhp@-p</B-)Uo#7ŧ&3h53;{J2>UK[k NG86G3f'٘hYnӕ$lͯZ:l0 ^7<&p $HUz}:^K0?F/R[B55EyLNl_XƱ.eNL ޝ`BKRgމWܕ:f{[2AָNme͉4y\ HT`*[re͍e*N J{_VXV߇ЃcD=Ѡ$ y[RTlvN0 '䶗K^gc'>\w^e{:xߒ+cnfI%߬3z.ﱴPN?jb)iMt2uZ,~p@pɛ\bjznxYlU8s Ie2@iА թÈ2KR35 oýzҏcOs[6-ZO?gqg[ӬX35| 3N. .3jݻQYڃ`l8;#׊jǴKOQa/V7>qFny6lݥWi⺨-qp@Xg0*)R .-`OHcG6ٔ 7xjQ4_uIUQ2`_6*ߞaJ(!{O$/wVƆML8\99Tu2WP~:=U{׫)aN"ڟ/zGKL.rw=rpCv%YrzMr&؀f| J%w_W}:pHvʘ;C]PX$C_Kfqbor$g%nK)43Wy9\{?|7*.+.3YH_r&gÿ#˗I|dzvvI$lr8%W~GQˑZDd-^ L C AvANd9GcSpUMDtdi_v5Cw-EybMGe2RhAQePsTFgsItRky_9NJboPjx08zwSQ"`RFeǐJL]"FeǐJL]JFIF &#/ #'),,,150*5&+,) ) ,,),)),,)),)),))))),),,),,),,,),,,)),,),),,,))),))"<!1AQ"aq2#BRrb$sc- !1AQa2B"3q ?<=6gl`*:)8w>̮CU)ki&U~j1J- !9KYaC>P|;i*;9" \U~]E?qp )TRn"pAQ$(j_;NSu vK{&=ky3c$h8Ҕ509ҍ)քjHOi 4P D攚Q@pPHG]BHg(]F!vHJ†МBV:'tEҒ"%,TmR1Ш!t):7Frl}4kj"$/!{v;m @~脤;1|FT8kV*-.xv4>K5Uc+6s-"g}M6DLΠ*: IR\\p\ƒvʄLTv1&nHiiBS!CV7n-,\kKmfyjvvovḳ+`=1֛,ۛFmQD~Du l~$_<4h't p}Hy 3U;-`A^p-Zaѿ(W$y:.SI̟q;gT5,R!!8LhP.(lpU&[_ PO<]P|d--3Ct)4t29NI%,ΈS.#YO>P7#EiZj1Lc(sU3 Ca]@%~Uٗ n8KYټټ^c^#eI)LpM%d>8fž~@ٸcG1\Ur&r L|6éwhxgXI=GO0 {~˱Ʀ4'I|UUƜp1-I=ֈ̑wjcJ=,sn%t[V?0I f"ѽlJE%EsUvAdZ |Pa$s5ol.$V \jpF\HZ cKv\I5~W3 Mk`s֣44 ˯踵{Q kkjf NO.tPj3i1DrR?WK.7=Pd# Ej1zn.71֧'Yڲ!pv2VtDqLz-?1jUs)ߐO_>|J1"16$Iy&|k6W~,`R_ڜ;+ sRe:# {GTN`oQsHԛj=ͳؗQ.;d[P omʙKinZb!7W]fLI*4>I2Z/SFu?R?\rJ3lu-IWY>FZ4(ԓaCӪzF @ 1貧W7mZܓ4+9NgTm5K$˸4bp4Q{:%'d‹XbÖ]j {K\(-Y3\5ʃa%5P{]Pg`]}ף+w9x> iwxx+OGP` dr.LBuZHb.$4AMRaZhfl' (ɹ~|*fhD?^a#} k/>=ڮir\]1sUX4?scfi j_{SsycPʇ[qgUVyMԓ !#2 ϢrbAwx6* o>jc{s}9S7UjTYeӓ#Av4FekuP,ji{o5:clH=;u8:,%uyN~ {[Q#a6.p0y>ZӴ])llr>V*fRps$cA}?d,3+Pw?Xq?f- Fan3.axٵKK? v 0kPc`OEW>KtZB0|}vAuCO/I0HI.fVjH^RPݧsȏ$ MZv^Ie+|,WX(8խM;Ȭ&eRTp+zt8-; !aM@#X)<5[ jXnͩv;3`ƪQљΩ?Ke*56 pT_Y)'#P|3;W&cP COY\SeV@6ڛyGklw%B䛩Y"NѼҁdeinAZ ͽJH{s?V.YjtBH=]IqP^岉9VÝDΤ*-Gf9bOdf/sw$*'t+ ukFu1^ꢞ,)MƵL*-`RAV4t@qqlNx؁_Afn:hN e<=Ԭ7 AA\!<Ͷmp?@]Dwq/4qcSƶHl,ˊ0цS:o `D :X1יv$z[N cj":x+1gOW_'QJ-`ҳjv+)xmO3CDsZLs0n&Ce~`;'H#/BqQ1[{&*vLCV9t]i^Key]D1⾧T7`*T6c@x}-o?@" ќ1-M`֓eTZ߰1 X\R =:[>WZ[uO'H(=ӥďżW%&'.2wNfn{^+)5x9pIMKQ˅(lPԕ rmCBfQ(,b Q=TID4b(rOS %;eRjbQv*]+^Sja] D@ &: 'u" $\_i'Qa]&$a)֫Sr@`<\?KF f¤rϒn $|sЀ#ؔc+:RSiY1bNܘ>QqJTjVܽN3G?Tw%4x . L˸}tyj6Ӄ-sS?uXppto^FT6˞Odk<0)3ITa ۷V=3N?;ɍw-$%2$<7;YݻNB䴙SVSeGKudNdك|G#F̩I Q6X;F ,dp>ˈJ)a(HP!ঔRE BXOv EZ ҈R;Nˆ5Itz&F ]<6GV|v _9>ˣ c_>X8A' %^o/YȸA OxjVx |$/m%.U&fnLBrJm;#ƀ9rOBGG^&OBM씢8 u麝V1BxO~ {I}'ZMlyeYf4Er>uSMԫ7ShDp8Ӧt<4?UՆZYn#cq-3 5"?E)X;17sHoq fӫ`ձ^ j)0j5= wWHӷ0oVĹUuIG4͕f19A-h"8sck5ݿQz.=Lr9]aY!B4 n.ϕĜdܡ Ol56BE9z~i!zȐi!wDŗui@ )d\/3AnosVqEnBYsOˮ'! < x4Yvqz'k{|+~GS<gp.? ~hrOlWqb(ɚꣳBG;8~#BJD! ?Dd C ArANd9GcQbJ7wORj4M-vsbNvwOPb6pCOQGxoZi5aG7AgWrJUlW0ixbpojXR=)_8iW AF)_8iW AJFIF &$/ #'),,,150*5&+,) )))))))))))))))))))))))))))),)))))),))))))))),)))),"6!1AQa"q2BbR#r1Q!A ?B CTP rI+)hRHj*!JV HȬ1JIE IK3&39C=RvO ]IfnSiYԯLW{nr7~v)Υ#\V]1y&t*OXXIC/-+bI;(C}+5?EI"RTbc~׾\GsiΫ :RB5QdZ_^ Xҹw Ie)IФB!H RVں,$ !TO,r~dcuZ45KP!µXϚ.OOJq] UA8T4NiB V;꭮a:Ē52'yYϐ}O8>{ CWtOuAߒM Պ EcQRaĸyܔ^NܼTLVJNU'B)AҠ+SкR]bߔ~_:RTZdO :mmtLnw_Sz-PeiD4fN,`tW&?N𐌀zyla?k&cU 2]G?_$;}џҨMEUXvNB^sZ45Rܱ(nO=چX`w/a˝"@OҦV B'3GN xZ\ θk;컝1F͠O.K:uNjN^i C KK\_Mi8:@,s&"M& $&"o u[x=bE0O9[+$eIn^ES>1G o2x~hra ܏/d^ cxsk[<d@1% mTtcA1Zg.Na "[lc$X"Gxa:i` >a&/`lfo-`b7:ͿjՍ3Ksٮo&Yp6Y8=IJt}hF/`$Y=uYΟUUf#9ʪeusX@+*{7 M*rE3OFl7LræaIii4/'"b[p|{yy [$(iA O`H$=ӔbAt1P4m4[qF`HUiQ! v0H:ÁNRhw;-:AYm8 #AkJy,DpVߪ]s 2`ew=@ti-dMrA8c%j"=#ݝ˓, gWq"`9M:ZJK-نSǬn[8xgi7wc3Vqrk[ eLuxl/aZ5i=EVƴ: 0v>ƏK|$j$isT> \,5ޠ*;5`GԡXXAqH<őC*N>vZX}a0LAk@'I5*1apkcCMl =,^qpNXl882gZGdͨa3R>$ 9km-Ith*PC@n_2/q;S 2$̝d4~W}F^Imơ7uGw#V4jA`IHUߛkcDKG4>lQNwi§Kk]I!:wTT%sF!@DA0Nj*Ijmhm]ĘSyhnDQi13du_+^d֦/ iYX!R|:o?+F*_meLf9#Mƣ,$} 13,KWƖt+$񝩧NDdk۬4hp2gx?*= _={Áqtf9CoXx&\s/G `qqE@E_c'\y4+; 0qڏsjmVMlQ~R喱3Ӓd8TipV"5 AESVK:諙 5TwLmUfTSGJ4`I%*8k^Yפ`c~'X;Y+RgxZ:3I&$PD_'K}ȃ:\4AAڄ4iLM 1 +Ry&4|(8 qڏ7wtY8h $z1N>j$@©A mn!CΖ5UL 獧 FP:U =K:n/_O1AkWV*T MDp#lS1n/@#6\-x~V9KK :(4Bq*86vUfIJjh r>K(`O2>HlXhJ4LKe TE5!wO!i7VTb52Zi؄2w&}N!JwZzjTŁRǂK@$!7?5F\va$08W|t]Ҵ]ʔTƺq.Zp@2ܔ_G`>٪f~W1&ZXZ@24YXaxݍ݆"|ub_=\X^%LLI># Y1UhxÜזZ"Z3$%f$J9 8sBKۛ (li/ ikj\Hf2+ʁ[}"ܥ+C\sxs\2j*guv:s ͦvf:BP|fjr).|A ?ES5gTT/'D:7J: -c:q΍JZ4 mLI(NVƓYPMD3U ~QP ) k)kUT1gqʬ qljZZZ$Arf)z?k1Ÿ~dy5%cCe"#9sEk8SeFkIWXX+Qw? C֗Sa9bHB)m-ңHX{XKN,a {8cqTY)޸39-kĆ6n%W}PR0:DRZۥ005 FO+,{8y }cQ$YQhf=N'QsL`d0CX0vreAC.PՃ; wniZ9 SkòdtƁIC@tT05QB( (Dn&fwM`yI?|.rjZFeWрea ;ke\V6S] Pvb=gg{s@~,cF&3}/~"K`>эLt#!0c&uOf(H8|WZ2Xi'@"~Zomt/q/OHx,mz7eoc(q$}"M'*47Y%<"B~)~ӣ~쩃Tb,9RF.]io=%7˖1Ơʵ7+29f.zH'50,I55'RN$ -zcs2kR kRd"!b&aE`>̦aC%IR|rnO-H\+)ܖmXÒώ{?sۛOi ~N(%`;ڵplٵ;w{' JW(DEYo==Y %M,Ji^q̷d&Ii |*!y ұR̩>ZVO&Xѳ3c4;{xN +J/ m]TG oM'p(-z5Y"Ng.AG8L5؋%=X9<"#-ǁF.65)Hs|ك٧)-ه̙h~0ݦHj"jY4A89v֧{t<Л"LZyj| -7["ԐDa 떵+xA*؋n#UEU۱,Wt ;<-f;EH*tJ:rN3d Ӭ/50Zh*ÞWiW!9x(@%)B5Bt;G4˽pq|F}/sW}0}O,WG:raSRN\BvU`Hq .3*!,M1ivPJU!H$vMMIVAMeL)Zoy,UMTzV W%&2Ak:Bhk`Pk6c^IP^N㩗ח8n*eH]jYxȌa4,3(NSPe=aZhd Ơ(tuY|cO+4䤳.qaeRi,f8C7]Uf'KZ* )i1kcA](ce.i[x\dR4.i_S lw%Iu+\oVθfK"@:.i F0} B T]KkD^R+EN$('$L͍Re`W2C*gPyrQ6l7Pi8nm|5M _$` h/Dr3cT%!f-.7(SIaF8JyC>ԥAQ1Xf?N9Kz7`#φ ] XZC~Od\MYV Ↄ:5%g*f$e!\*")TiIkJ5K WuTS#:ߏX"EÑvzXgn 9''ƒS:3{ESfޜWX!Nlco4erzbK2iZןA 6j&A Yd[*eA]1)z^rN]4UJL9 zeh{qrr6!/*02Һ,~qg3X`JUIUX4<R@ ~YFB1MKUyFi{XO)w;FR~dAEZ{س!Ă 'Rs75 4esgcf,8Q SFhd[0g1m/ BQ= C.Gĝ֖S0{4S|E>&8-| dMfy>&3%LdW,T$kLG+Y%J|I-;9֠~,bMT#b^j] Z1p縍:g {0}oEEUK9 RXJ bR8C3iAswX{je]v?fuP5eݭ( 3ERflS\7d#&MeP\k4?M=,~?I4VhjGUQ 0- #L0,*k$&c $j_S1:hW:***8J,;}b,u8@gtbft9wqmGR]Ra4C=sP/Sp^+]$M%=1b)IeE: S5mEB7#Dev.r츱YM +͵Oir lV%H˨[ rnb];Ih(0 wQ{}i_%/g/5Fq0^[ŏV&~ҎK|D.ezI~" >)+:v okW QzYOeA_0=Fk:A#Z%]LddI.-ERNS9jK~^T;hN$ @kPMuFR̬(s"HԬ;KWQ' 6@QFEN#I%!c=ۖdcJPSHݷSтY(u`*j%&̗1̡ń\&SllQ_ڭhc3 Ķ?ff&.rŮPK,d%&k[0 9zBQmN%1-rqܹfin)!D}'4nc#)0S00zGR&52 =q"Ě@ُXB1غSIsZ5eev9y3Ā HevZg4Z])8ulOJrNHe TNNJF s])7a$ j@KԲ Zu#]dU8iZe0NUXN>Ƕ9:S7 v5"z#B"WaǗ􊤋L'%IpY m’doèBtΧrʹ-/B=a0h4ϋ`qrY{< 9KYƿ87zD 4!_uœ"B]O7pj^?`kTƓo-5(%U҄gJQ ( ]ZgB6[gcRkƇ%3<1aَy c&'|".]V) ųiJuu:+B>pPJ=] mA"1N>Ĕ\y*4"P &_S?8a:1dx^yh1y99*G,% `a'-(}!'&ZSc ^pfSsS>DA.y4ΆX95j0) icS06CL|M7Btko':XM0 c"f(s-4g<04W{1Ԏyt:uy0 s1{ cyfdI!R]COݡ.]r48Ye\ر5$Oä&Gj;$U 0U2c="da-hS-EwA_fGBb}ΖKµbi\F@h?Aǫxڶ 9#(6{ܳ'cRH-xju |c>Y+.qRo&J*9YlAZ_Yv&ق]w3O1@?qF9T JEa2YHq>GdEmU)2"&l 6\BԤ)Ts?CHLςMxk5*g Зg isV*"!%g/WV1.b[L\KL$G! )*8IA'D\KejjKiROr31a4,?:xac#YGŹ5 cI9{7(eR?YJ`ffj~)Y2e4B`ef0Cr}dp!-^ &ݵ"&F-I2к2Y}3rV! Y8:a4;{ A?1@#~@Xw&TYNܛ,%O;+8h+| afDl]2M8C̑4>uu>02CYQ$ofR fhVٶD2^~\7J\A0 ! gPh*2ߊرYE3h9n=*>b,!1EdZ)εMkQ&UX!%/G8^/~GZd̾5 &Ȃ=A༧'$zi$DPxDZH> IϣI*y}W8m&O#5k_!y~1?%) mA/TBuY_ݘ |)@:z&sJ72ϖy6$?!͎Ӹ$kG5N3YHOkO21GVR'"3j[C}0Q,+xe2){#!)\G? hS+[̡ݩ0|`+b?UYt6Z٧l z~'0( Y&0V>V+#H8H@bSc!Dd C AvANd9GcTlOAW29-yTsQ4Wqy1YJblLrw2vJnT3WSGRmHzgT5O_p9_z6b7S1AR Q8MO+3# )F Q8MO+3#JFIF &$/ $'),,,150*5&+,) *%$))),,)),,,,,,,)),,),),,),)),,-),)))),,),),,)),,)))"B!1AQa"q2#BRbr3$CSs3!1A"Qaq2#RbB ?&52r+?P@nI=ܗr!xE (Qeֺo>I"=W"grigHӃ!;4\P4&)lsNrjeO${2[ 9 UF/-h^t=[&<~zr:wFf}j b}(uM{3#YnofxYy<;$q[6<tTŀ'+=dN yOl7r9i梭bBt=ʟi쪴,6y/B @mJAH=P^3;,)@EDШaƸ0E70`>ȴ\ mBV: @gpne0&IdŇpz|c:== q ^kػ**- p70.Gq!@fucEbQd8>.A5 ff)+6YK1 k\K6 <12 kM;Ow<'4>J4wBq cj4\P|;1kk2jScʫMאEJΩUNb4%ZcْsX }fإZڎMfiJC\w4,'T _.SU_;$-׏9i~uqxK-~jns_/ '0hlG" (?aA qtXnl|LKs_-TNR\\KL\!>|mቤ+Sd..A%p5͵g<9*u>[޾&k V8.39:ZtTO֖׬'wDpZKh3s˛x3vLƫٸβ$11yn’/]_NfvR'Ublk* uwl[F.%}fF_,]/քNlcS kX[P2GlM!.1asrpp 5%' 2߆;[ >cu8n[shpN!3NhA AA'VTHY:M\8.fgz"[UV"fFo>r>Y .ljFMXj88.6BexAs8VlFǜx ToXnf#v(cÞw*&Sx=rUeٯ-;߁Eƈi$ kM>RV$lʀ^ jMbCELݓ#+O65i#GsX. kmvDt4vezoLQKId7Q#`dA|bӚD#Q2`훱ۇOqn{a1bE%o So;:30; Zdk{l".Vit}{j8ɚyyYy qPdgLH'@Dj yX9EI~|S_Oޙ]0d<8ѮV$I:Xje ZNg$4.mjq 9Cwyad< E .F7\G. YmJm{moǦ:Q㏿*_چNi7oZgs~X@2۶ʽP)C@G:a6mə`aƹ9!uK:gYPeO6s;#MA1 )55^[}p-њ.MTYfmۥ<i,}]o9ƠϘ:ȂuvrTs#!{'O Z=_~DMiVQn٧4 ~hhW\6`TI,'u Z4SFFS5F&cù!Q;$p'w iXz&$>ge 8fyM?!ޗ!KO5\&G1骚݂6gSO|iTNv&ͦ[Ll;=lEm"o4Q۞<[*5}[r$YF}6ekr[5'z Y3xeR+jђH"7Gk*2mhtrGqm5$c8>$نpPx* t>ԁ;HiMMZQ03& X|BS3;[Q{@Bd^%yoIv2cRKkMǯސcY@S CIq"8NVՍiݓVj #(XIbl|$S^ECx.M̵=HէԽ%p̐ \n@kj 2Oh۸t,.RucL;.2y-x?H e_X2jvb4#YKCIm6s0&1N\ 0벚`XUV%*iQ\cf eZ .:8;D:0C,qhA=зёVIJ)7{Yz9O௫Ӫ4pk%7.9{F|*_h԰f-m%&I޲i؅tXnݳ>ō/'Qthh/W0;~!LoXC Gv52ΗԅG_ aA ZA[L6䗊]r=r`l5v% 7 0^L &𺁱l}WnJFP46S0W=٬pmG3!D@ŀS-Q~\wU꾆O F-#ǁ)KOSI/~e.>?aBt`3 5Dp ) m۲|~^s@:GGܬvw`[W=f1z|I9]Ӹ}5gTڕ@jW,JhAR9q:* WLQ' ^Oj^0 -XrtNYm }RUnvWAZc@:D 887MBPu!Rb#N;#E8U Fe%08њp{5AAI^"-<mu➣,7;TX[R/Xghd8.ҵa`pӕ-mAln \t VEa2!5\CGi>SVuB %M;骖kM69g|us+&ZX TV]҂1]u 5?I۴61u˷=|X=1V37*`G%snMYs,IbBoV R9\eZ 3`ĵ'u>~\l- NX31DSW}hMqp#I,Ekצ\)Ag3`31'"?gT0vjl_hCՓ[hA=ە4Iv@sXӾS9O f_ˉK @ Gvwlw:VH) pb$:l9?&y-A:v 2٤`DcYKQNa]waSrsIugVS^Au=2=Ü}yoUG ͱiA碱E ##B׉\hes.(EAnOʉ'ކ$Ua*K+Y0"FfU6*ޝ@W2L#Bp\HI1BKl>˪z5n."do_Ioe+ch%@sͤ{׻ppZLRvI.B|BU繦<վq(2OyxOyX˃ kզ:L 4Hnd Rz%>=cd7 ' 9`lcِ{y_}rL{FzMBӨsxpqChSAGZ1Ú<7JɓQwnUB!O4 A7Ngy߸p7Bk+i&G0'`@7=ȬeԖ7s %$kLaM aq Zy:٘4y BG4{W5i9I(n6NStcM;΋:}~V?I'w3^7QT'H, )O&2Qn%l-7U*p@GZvs\BQrS3HEq 5gnԘTPH=*Ly.y pj5;pNpL ; +P4SM- f6̫nЭ,2wS>ÿwYlǐ<[sR=g-l"LPԪsei'Z}Ӗ)S ?եSvg1pef0LAt ^aq ܝ0v؞fqu׹M 4}R;0 n_p6Dke:#rckLGwJ:XH2t;Oy{:5(Jq9EZM7d~g :Ap-VQv ퟶF-oxc{GķfDy&WS(ۮK{/󖷹aY,=ܛ6\eFի0nV֋̉$Ϗ#aĞvT*noޞ0 qR6c<)