ࡱ> C "$%&'()*+,-./01<=>?@ABCDEFGHISUWY[]_acegv U bjbjnn aafA&dd1111118T1 `9418L6N.dNdNN___$A1`Z,_``dNN `f dN:1N`VC@+TNP[Jr w08xX|X\X1c _"``-`___zf___8````X_________dB : B NNG NGHIP V PHT TRIN NNG THN TRNG CAO NG C IN H NI  GIO TRNH MN HC/M UN: HN TIG NNG CAO NGNH/NGH: HN TRNH : CAO NG (Ban hnh km theo Quyt nh s: /Q-CC-T ngy& & .thng& .nm ................... ca Trng Cao ng C in H Ni) H Ni, nm 2017 TUYN B BN QUYN Ti liu ny thuc loi sch gio trnh nn cc ngun thng tin c th c php dng nguyn bn hoc trch dng cho cc mc ch v o to v tham kho. Mi mc ch khc mang tnh lch lc hoc s dng vi mc ch kinh doanh thiu lnh mnh s b nghim cm. LI GII THIU Trong nhng nm gn y, vi nhu cu cng nghip ho hin i ho dy ngh c nhng bc tin nhm thay i cht lng dy v hc, thc hin nhim v o to ngun nhn lc k thut trc tip p ng nhu cu x hi. Cng vi s pht trin ca khoa hc cng ngh trn th gii, l)nh vc c kh ch to ni chung v ngnh Hn Vit Nam ni ring c nhng bc pht trin ng k. Chng trnh khung quc gia ngh hn c xy dng trn c s phn tch ngh, phn k thut ngh c kt cu theo cc mun. to iu kin thun li cho cc c s dy ngh trong qu trnh thc hin, vic bin son gio trnh k thut ngh theo cc mun o to ngh l cp thit hin nay. M un 21: Hn TIG nng cao l m un o to ngh c bin son theo hnh thc tch hp l thuyt v thc hnh. Trong qu trnh thc hin, nhm bin son tham kho nhiu ti liu cng ngh hn trong v ngoi nc, kt hp vi kinh nghim trong thc t sn xut. Mc d c rt nhiu c gng, nhng khng trnh khi nhng khim khuyt, rt mong nhn c s ng gp kin ca c gi gio trnh c hon thin hn. Xin chn thnh cm n! H Ni, ngy 27 thng 06 nm 2017 1. Th. S. T Vn Sn. 1. K. s: Quang Khi. 2. Th. S: Nguyn Trng iu. MC LC TRANGI. Li gii thiu1II. Mc lc 2III. Ni dung chi tit m unBi 1: Hn TIG thp tm cc bon thp - V tr hn (2G)4Bi 2: Hn TIG thp tm cc bon thp - V tr hn (3G)19Bi 3: Hn TIG thp ng, thp cc bon thp - V tr (1G)33Bi 4: Hn TIG thp ng, thp cc bon thp - V tr (2G)45Ti liu tham kho56 TN M UN: HN TIG NNG CAO M m un: M21 V tr, tnh cht, ngh)a v vai tr ca m un: - V tr: M un ny c b tr sau khi hc xong hoc hc song song vi cc mn hc MH07-MH12 v M13-M19. - Tnh cht ca m un: Mun Hn TIG l m un chuyn mn ngh. - ngh)a v vai tr ca m un: L mun c vai tr rt quan trng, ngi hc c trang b nhng kin thc, k nng hn cng ngh cao. Mc tiu ca m un: - Trnh by c k thut hn TIG v tr hn 2G, 3G v ng v tr hn 1G, 2G; - Hn c cc mi hn v tr hn 2G, 3G v ng v tr hn 1G, 2G m bo su ngu, ng kch thc theo yu cu, t b khuyt tt; - Kim tra nh gi c cht lng ca mi hn, kt cu hn; - Tun th cc nguyn tc an ton v v sinh phn xng khi hn h quang trong mi trng kh bo v. Ni dung ca m un: S TT Tn cc bi trong m unThi gianTng sL thuytThc hnhKim tra*1Hn TIG thp tm cc bon thp - V tr hn (2G)81612Hn TIG thpm cc bon thp - V tr hn (3G)1211013Hn TIG thp ng, thp cc bon thp - V tr (1G)1611414Hn TIG thp ng, thp cc bon thp - V tr (2G)201181 5Kim tra kt thc M un 44Cng604488 BI 1: HN TIG THP TM CC BON THP V TR HN 2G Gii thiu: K thut hn ng v tr 2G (TIG) l t th hn ngang, ng c trc thng ng c nh, khng quay khi hn. y l t th hn tng i kh, mi hn hnh thnh trn mt phng ng. Do trng lng git kim loi lng lun lun c xu hng ri xung pha di lm cho mi hn hnh thnh kh khi hn bng phng php hn SMAW. Mc tiu: - Trnh by c k thut hn TIG gip mi v tr hn 2G; - Chun b c kh bo v, u in cc, que hn ph, dng c bo h lao ng thch hp cho cng vic hn TIG mi hn gip mi v tr 2G t yu cu; - Chun b c phi hn ng kch thc bn v, m bo yu cu k thut; - Chn c ch hn (Ih, Uh, Vh, d, ng knh in cc) v lu lng kh bo v ph hp vi chiu dy, tnh cht ca kim loi v v tr hn; - Hn c mi hn gip mi v tr hn 2G m bo su ngu, ng kch thc, khng r kh, chy x v t bin dng kim loi; - Kim tra nh gi c cht lng mi hn theo tiu chun; - Tun th quy nh v an ton lao ng v v sinh phn xng. Ni dung: 1. Vt liu hn TIG Mc tiu: - Trnh by c cc loi vt liu khi hn TIG; - Chun b kh bo v, u in cc, que hn ph trong cng vic hn TIG, phn bit c cng dng ca tng loi kh bo v ph hp vi tng loi in cc hn v kim loi hn; - m bo an ton v v sinh ph n xng. 1.1. Que hn ph Que hn ph c cc kch thc tiu chun theo ISO/R564 nh sau: chiu di t 500 1000mm, ng knh 1,2; 1,6; 2,0; 2,4; 3,2 mm. Loi que hn thp hp kim thp. 1.2. Kh hn TIG Kh bo v - kh tr: Nh Ar tinh khit 99,99 % hoc hn hp kh Ar- He vi hn lng He n 75 %. 1.3. in cc hn TIG Wonfram c dng lm in cc do c tnh chu nhit cao (nhit nng chy ti 34100C). Bng 1.1. Thnh phn ha hc ca mt s loi in cc Wonfram Tiu chun AWSW (min) %Th %Zr %Tng tp cht (max) %EWP99,5--0,5EWTh-198,50,8 - 1,2-0,5EWTh-297,51,7 2,2-0,5EWTh-398,950,35 0,55-0,5EWZr99,2-0,15 0,400,5Cc in cc Wonfram c ng knh t 0,25 6,4 mm vi chiu di 76 610 mm. in cc Wonfram c bi mu u nhn din loi in cc theo tiu chun AWS Bng 1.2. Mu nhn din mt s loi in cc thng dng K hiuThnh phnMu nhn dinEWPWolfram tinh khitXanh l cyEWCe - 297,3 %W, 2 % oxit ceriDa camEWLe 198,3 %W, 1 % oxit lantannEWTh 198,3 %W, 1 % oxit thriVngEWTh 297,3 %W, 2 % oxit thriEWZa 199,1 %W, 0,25 % oxit zirconNuEWG94,5 %WXm* Hn thp cc bon thp ta s dng in cc EWTh 1 hoc EWTh 2 2. Chun b phi hn, thit b, dng c hn TIG Mc tiu: - Trnh by c cc bc chun b phi hn,thit b dung c hn TIG; - Chun b c thit b, dng c m bo ng theo yu cu; - m bo an ton lao ng, t gic trong cng vic. 2.1. Chun b phi hn Xc nh dng lin kt Lin kt hn khng vt mp SHAPE \* MERGEFORMAT Hnh 1.1. Chun b phi hn khng vt mp Lin kt hn c vt mp ch V SHAPE \* MERGEFORMAT Hnh 1.2. Chun b phi hn vt mp Lm sch vt hn Sau khi chun b lin kt ta tin hnh lm sch v hai pha ca mp vt hn t 20 30 mm G phi v hn nh. SHAPE \* MERGEFORMAT Hnh 1.3. G phi v hn nh Kim tra phi. t phi ln bn g. Chn thng s hn nh Tin hnh hn nh khong cch t mp vt hn n mi nh l 10mm, chiu di ca cc mi nh l 15mm, khong cch gia cc mi nh nh hn 300mm. 2.2. Thit b hn TIG Thit b dng cho hn TIG gm cc b phn sau Ngun in hn, bao gm c h thng kh bo v, nc lm mt, dng in v in p hn. M hn Chai kh tr, van iu khin lu lng kh. 2.3. Dng c hn TIG Bn chi thp, my mi in cc, m lt, bo h lao ng. 3. Chn ch hn TIG Mc tiu: - Trnh by c cc thng s c bn ca ch hn; - Chn ch hn ph hp vi kiu lin kt hn, chiu dy v tnh cht ca vt liu, v tr hn; - m bo an ton lao ng cho mnh v cho mi ngi khi tin hnh chn ch hn. 3.1. Ch hn khng xung Bng 1.3. Ch hn khng xung Vt liuChiu dy vt liu (mm)Dng in hn (A)ng knh in cc (mm)ng knh que hn ph (mm)Lu lng kh bo v lt/phtC chp kh Ar (mm)Thp cc bon thp0,6204011,601,6591,0306011,601,6591,660901,62,401,6592,0801201,62,61,62,659 113,01101502,43,22,43,259 114,01301802,43,22,64,0511125,01502202,64,03,25,05126,01802503,24,73,25,5512168,02203003,24,74,06,36121612,03004004,05,55,06,3612193.2. Ch hn xung Bng 1.4. Ch hn xung Vt liuKhe h (m)Ch xungTc hn (cm/pht)Tc y dy hn ph (cm/pht)Dng xung (A)Dng c bn (A)Tn s xung (Hz)T l xung (%)Thp cc bon thp0 1,2 1,6200 150 130100 70 602,5 1,5 1,050 45 5060 30 1560 60 404. G phi hn Mc tiu: - Trnh by c quy cch lp rp phi hn; - G c phi hn v tr hn 2G ng theo yu cu k thut, ng quy cch; - Thc hin tt cng tc an ton v v sinh phn xng. 4.1. G phi hn khng vt mp m bo ng tiu chun, chc chn. Hnh 1.4. G phi hn khng vt mp 4.2. G phi vt mp m bo ng tiu chun, chc chn Hai tm phi hn c t sp xung trn cng mt phng, kim tra lch ca hai bn mp phn khng vt. t khe h 02mm bng ng knh que hn 3.2mm , m vo gia khe h trnh s co ngt khi hn nh v m bo c ng khe h cn thit. Hnh 1.5. G phi vt mp Bt u hn nh mt u ca rnh hn (ti tm m tip gip vi u ca rnh hn), kim tra li khe h v phng ca mu hn, u cn li c th cho khe h ln hn mt cht trnh b co hp li khi mi hn lt gn kt thc. Sau khi hn nh xong g x mi hn g nh xem hn gn cht cha, kim tra li khe h, gia cng thm gng mt sau chng bin dng. 5. K thut hn mi hn gip mi v tr hn 2G Mc tiu: - Trnh by c k thut hn gip mi khng vt mp v c vt mp v tr 2G bng phng php hn TIG; - Hn c mi hn gip mi khng vt mp v c vt mp v tr 2G m bo su ngu, khng b nt, vn cc, chy cch, t bin dng, ng kch thc theo yeu cu; - Thc hin tt cng tc an ton v v sinh phn xng. 5.1. Hn khng vt mp 5.1.1.K thut hn Ch hn Bng1.5. Ch hn xung Vt liuKhe h (m)Ch xungTc hn (cm/pht)Tc y day hn ph (cm/pht)Dng xung (A)Dng c bn (A)Tn s xung (Hz)T l xung (%)Thp cc bon thp1,613060 1,0501,540 Mi hn gip mi khng vt c th p dng cho vt liu dy di 2mm. Khi hn mi hn cn ngu ton phn th phi hn vi kim loi p. Mi ghp c hn nh c khe h u v c kch thc xc nh. Khi hn trn kim loi mng thng b g v thi chy ch khng dng que p. SHAPE \* MERGEFORMAT Hnh 1.6. Gc nghing m hn v que hn ph Phng php chuyn ng ca m hn v que hn ph. Chuyn ng theo kiu bn nguyt 5.1.2. Hn 2G khng vt mp Bng 1.6. Bng hng dn thc hin hn 2G khng vt mp TTTHC HIN NI DUNGTHIT B, DNG CYU CU1c bn v- Nm c cc kch thc c bn - Hiu c yu cu k thut2- Kim tra phi -Chun b mp hn - G nh - iu chnh ch hn khng vt cnh- My hnTIG - ng h kh Ar - M hn - Phi hn - Dy hn - Mt n hn - Km ct - M lt- Phi phng, thng khng b pavia, ng kch thc - nh sch mt phi bng bn chi st hoc my mi tay - G phi m bo chc chn ,m bo khe h hn - Thao tc chnh xc, m bo an ton lao ng - iu chnh chnh xc dng in, in p hn, lu lng kh3* Tin hnh hn - T th hn - Gc m hn - Chuyn ng ca m hn - My hn TIG - ng h kh Ar - M hn - Phi hn - Dy hn - Mt n hn - Km ct - M lt - Vng vng, thoi mi d thao tc trong qu trnh hn - Duy tr chnh xc gc ca m hn trong sut qu trnh hn -Duy tr chnh xc chuyn ng trong sut qu trnh hn4- Kim tra- Pht hin c cc khuyt ttca mi hn - Kim tra bng mt v thc o5.2. Hn c vt mp 5.2.1. K thut hn Ch hn Bng 1.7. Ch hn xung Vt liuLp hnCh xungTc hn (cm/pht)Tc y day hn ph (cm/pht)Dng xung (A)Dng c bn (A)Tn s xung (Hz)T l xung (%)Tp cc bon thp112090 1501,55021501001501,550Gc nghing m hn v que hn ph Khi hn cc tm dy hn 3mm phi vt mp, thng thng chn kiu vt V hoc J. Kiu V i hoc J i c dng khi b dy ln hn 25mm. Khi mi hn c th hn t hai pha th nn chn kiu vt i gim lng p v c hiu qu kinh t hn. Thc t khi hn trn tm dy, ch c lp lt l thc hin bng phng php hn TIG cn cc lp ph s c thc hin bng phng php hn que hoc phng php hn MIG-MAG. Yu t quan trng bc nht chn kiu vt v phng php hn l cht lng yu cu ca mi hn v vt liu hn. Khi hn trn thp carbon thng v thp hp kim thp th phng php hn que v phng php hn MIG-MAG hon ton p ng c cc yu cu v cht lng mi hn. Khi hn trn thp inox v cc hp kim nicken th phng php hn TIG li ph hp v hiu qu hn. Phng php chuyn ng ca m hn v que hn ph. Chuyn ng theo kiu bn nguyt 5.2.2. Hn 2G c vt mp Bng 1.8. Bng hng dn thc hin hn 2G khng vt mp TTTHC HIN NI DUNGTHIT B, DNG CYU CU1c bn v- Nm c cc kch thc c bn - Hiu c yu cu k thut2- Kim tra phi -Chun b mp hn - G nh - iu chnh ch hn khng vt cnh- My hnTIG - ng h kh Ar - M hn - Phi hn - Dy hn - Mt n hn - Km ct - M lt- Phi phng, thng khng b pavia, ng kch thc - nh sch mt phi bng bn chi st hoc my mi tay - G phi m bo chc chn ,m bo khe h hn - Thao tc chnh xc, m bo an ton lao ng - iu chnh chnh xc dng in, in p hn, lu lng kh3* Tin hnh hn - T th hn - Gc m hn - Chuyn ng ca m hn - My hn TIG - ng h kh Ar - M hn - Phi hn - Dy hn - Mt n hn - Km ct - M lt - Vng vng, thoi mi d thao tc trong qu trnh hn - Duy tr chnh xc gc ca m hn trong sut qu trnh hn -Duy tr chnh xc chuyn ng trong sut qu trnh hn4- Kim tra- Khuyt tt ca mi hn - Kim tra bng mt v thc o 6. Kim tra cht lng mi hn Mc tiu: - Trnh by c cc phng php kim tra cht lng mi hn; - Kim tra ng cht lng mi hn theo yu cu k thut; - Thc hin tt cng tc an ton v v sinh phn xng. 6.1. Kim tra Hnh 1.8. Mi hn t yu cu Yu cu t c Pht hin c khuyt tt ca mi hn 6.2. Sa cha cc khuyt tt mi hn Mi hn chy cnh trn SHAPE \* MERGEFORMAT Hnh 1.9. Mi hn chy cnh trn Nguyn nhn Do vn tc hn nhanh, dng in hn ln Do dao ng m hn khng c im dng ti cc bin dao ng Cch khc phc iu chnh dng in, tc hn hp l Dng h quang cnh trn ng hn EMBED PBrush Hnh 1.10. Mi hn b r kh Nguyn nhn Thiu kh bo v Do hn trong mi trng c gi thi vi vn tc gi > 5m/giy Cch khc phc Tng lu lng kh bo v Che chn gi ti khu vc hn Mi hn khng ngu SHAPE \* MERGEFORMAT Hnh 1.11. Mi hn khng ngu Nguyn nhn Do vn tc hn chm lng kim loi nng chy vn chuyn t u dy hn vo ving hn ln dn n tnh trang chy trn kim loi lng ln pha trc ving hn cn tr s nng chy ca kim loi c bn Cch khc phc Tng tc hn Mi hn lch tm Hnh 1.12. Mi hn lch tm Nguyn nhn: Do gc m hn khng chnh xc Cch khc phc iu chnh li gc m hn 7. An ton lao ng v v sinh phn xng Mc tiu: - Trnh by c cc bin php an ton lao ng trong qu trnh hn; - Thc hin chnh xc cc bin php an ton trong qu trnh hn; - m bo an ton v tun th theo cc bin php an ton. Trang b y bo h lao ng. Khu vc hn phi c thng gi tt m bo lng xy cho ngi th. BI TP V SN PHM THC HNH Cu 1: Trnh by cng tc chun b, tnh ton ch hn cho mi hn gip mi v tr bng 2G vi chiu dy phi l 4 mm Cu 2: Trnh by cng tc chun b, tnh ton ch hn cho mi hn gip mi vt mp v tr bng 2G vi chiu dy phi l 8 mm Cu 3: Thc hin mi hn theo bn v sau: Mi hn khng vt mp:  Hnh 1.12. Bn v chi tit hn khng vt cnh Yu cu k thut: - Mi hn ng kch thc - Mi hn khng b khuyt tt b. Mi hn vt mp SHAPE \* MERGEFORMAT Yu cu k thut: - Mi hn ng kch thc - Mi hn khng b khuyt tt Hnh 1.13. Bn v chi tit hn vt cnh GI TR LI CU HI: Cu 1,2: Nu c cc bc ca cng vic chun b v chn c ch hn hn c sn phm. Cu 3: Chun b y cc cng vic ri tin hnh hn trn phi. Bng 1.8. nh gi kt qu hc tp TTTiu ch nh giCch thc v phng php nh giim ti aKt qu thc hin ca ngi hcIKin thc1Chn ch hn 2GLm bi t lun v trc nghim, i chiu vi ni dung bi hc 21.1Trnh by cch chn ng knh dy hn ph hp0,51.2Trnh by cch chn cng dng in, in th hn ng11.3Trnh by cch chn lu lng kh chnh xc0,52Trnh by k thut hn mi hn gip mi 2G khng vt mpLm bi t lun, i chiu vi ni dung bi hc3,52.1Nu ng t th hn0,52.2Nu ng gc m hn 12.3Nu ng kiu dao ng m hn12.4Nu ng tc hn13Trnh t thc hin mi hn gip mi 2G ca phng php hn TIGLm bi t lun, i chiu vi ni dung bi hc33.1Nu y cng tc chun b: c bn v; Chun b phi hn13.2Trnh by ng gc m hn, cch giao ng m hn, hng hn.13.3Nu chnh xc cch kim tra mi hn14Trnh by cch khc phc cc khuyt tt thng gp ca mi hn ph hpLm bi t lun, i chiu vi ni dung bi hc1,5Cng:10 IIK nng1Chun b y dng c, thit b ng theo yu cu ca bi thc tpKim tra cng tc chun b, i chiu vi k hoch lp12Vn hnh v s dng thnh tho thit b, dng c hn TIG Quan st cc thao tc, i chiu vi quy trnh vn hnh0,53Chun b y vt liu ng theo yu cu ca bi thc tpKim tra cng tc chun b, i chiu vi k hoch lp14Chn ng ch hn khi hn gip mi v tr 2G ca phng php hn TIGKim tra cc yu cu, i chiu vi tiu chun.1,55S thnh tho v chun xc cc thao tc khi hn gip mi v tr 2G ca phng php hn TIG Quan st cc thao tc i chiu vi quy trinh thao tc.2,56Kim tra cht lng mi hn Theo di vic thc hin, i chiu vi quy trnh kim tra36.1Mi hn ng kch thc (b rng, chiu cao ca mi hn). 1,56.2Mi hn khng b khuyt tt (chy cnh, r kh, khng ngu)16.3Kt cu hn bin dng trong phm vi cho php1Cng:10 IIIThi 1Tc phong cng nghip51.1i hc y , ng giTheo di vic thc hin, i chiu vi ni quy ca trng.11.2Khng vi phm ni quy lp hc11.3B tr hp l v tr lm vicTheo di qu trnh lm vic, i chiu vi tnh cht, yu cu ca cng vic.11.4Tnh cn thn, chnh xcQuan st vic thc hin bi tp11.5 thc hp tc lm vic theo t, nhmQuan st qu trnh thc hin bi tp theo t, nhm12m bo thi gian thc hin bi tp Theo di thi gian thc hin bi tp, i chiu vi thi gian quy nh.23m bo an ton lao ng v v sinh cng nghipTheo di vic thc hin, i chiu vi quy nh v an ton v v sinh cng nghip33.1Tun th quy nh v an ton13.2y bo h lao ng (qun o bo h, th hc sinh, giy, mi, ym da, gng tay da,& )13.3V sinh xng thc tp ng quy nh1Cng:10 KT QU HC TP Tiu ch nh giKt qu thc hinH sKt qu hc tpKin thc 0,3K nng0,5Thi 0,2Cng: BI 2: HN TIG THP TM CC BON THP V TR HN 3G Gii thiu: K thut hn v tr 3G (TIG) l t th hn ng. y l t th hn tng i kh, mi hn hnh thnh trn mt phng ng. Do trng lng git kim loi lng lun lun c xu hng ri xung pha di lm cho mi hn kh hnh thnh, ng thi mi hn thng hay mc cc khuyt tt nh chy x ng cc. Mc tiu: - Chun b kh bo v, u in cc, que hn ph, dng c lm sch, dng c bo h lao ng thch hp cho cng vic hn TIG, mi hn gip mi v tr 3G t yu cu; - Phn bit cng dng ca tng loi kh bo v ph hp vi tng loi in cc hn v kim loi hn; - Chun phi hn ng kch thc bn v, m bo yu cu k thut; - Chn ch hn (Ih, Uh, Vh, d, ng knh in cc) v lu lng kh bo v ph hp vi chiu dy, tnh cht ca kim loi v v tr hn; - Xc nh ng gc m hn, phng php chuyn ng que hn, tm vi in cc trong qu trnh hn; - Thc hin cc thao tc hn TIG thnh tho; - G phi hn chc chn, hn nh ng kch thc theo bn v; - Hn mi hn gip mi v tr hn 3G m bo su ngu, ng kch thc, khng r kh, chy s v t bin dng kim loi; - Kim tra nh gi ng cht lng mi hn; - Thc hin tt cng tc an ton v v sinh phn xng. Ni dung: 1. Vt liu hn TIG Mc tiu: - Trnh by c cc loi vt liu khi hn TIG; - Chun b kh bo v, u in cc, que hn ph trong cng vic hn TIG, Phn bit c cng dng ca tng loi kh bo v ph hp vi tng loi in cc hn v kim loi hn; - m bo an ton v thc hin thnh tho cc thao tc . 1.1. Que hn ph Que hn ph c cc kch thc tiu chun theo ISO/R564 nh sau: chiu di t 500 1000mm, ng knh 1,2; 1,6; 2,0;2,4;3,2 mm. Loi que hn thp hp kim thp. 1.2. Kh hn TIG Kh bo v - kh tr: Nh Ar tinh khit 99,99 % hoc hn hp kh Ar- He vi hn lng He n 75 %. 1.3. in cc hn TIG Wonfram c dng lm in cc do c tnh chu nhit cao ( nhit nng chy ti 34100c. Bng 2.1. Thnh phn ha hc ca mt s loi in cc Wolfram Tiu chun AWSW (min) %Th %Zr %Tng tp cht (max) %EWP99,5--0,5EWTh-198,50,8 - 1,2-0,5EWTh-297,51,7 2,2-0,5EWTh-398,950,35 0,55-0,5EWZr99,2-0,15 0,400,5Cc in cc Wolfram c ng knh t 0,25 6,4 mm vi chiu di 76 610 mm. in cc Wolfram c bi mu u nhn din loi in cc theo tiu chun AWS Bng 2. 2. Mu nhn din mt s loi in cc thng dng K hiuThnh phnMu nhn dinEWPWolfram tinh khitXanh l cyEWCe - 297,3 %W, 2 % oxit ceriDa camEWLe 198,3 %W, 1 % oxit lantannEWTh 198,3 %W, 1 % oxit thriVngEWTh 297,3 %W, 2 % oxit thriEWZa 199,1 %W, 0,25 % oxit zirconNuEWG94,5 %WXm* Hn thp cc bon thp ta s dng in cc EWTh 1 hoc EWTh 2 2. Chun b phi hn, thit b, dng c hn TIG Mc tiu: - Trnh by c cc bc chun b phi hn, thit b dung c hn TIG; - Chun b c thit b, dng c m bo ng theo yu cu; - m bo an ton lao ng, t gic trong cng vic. 2.1. Chun b phi hn Xc nh dng lin kt Lin kt hn khng vt mp Hnh 2.1. Chun b phi hn khng vt mp Lin kt hn c vt mp ch V SHAPE \* MERGEFORMAT Hnh 2.2. Chun b phi hn khng vt mp Lm sch vt hn Sau khi chun b lin kt ta tin hnh lm sch v hai pha ca mp vt hn t 20 30 mm 2.2. Thit b hn TIG. Thit b dng cho hn TIG gm cc b phn sau Ngun in hn, bao gm c h thng kh bo v, nc lm mt, dng in v in p hn M hn Chai kh tr, van iu khin lu lng kh 2.3. Dng c hn TIG. Bn chi thp, my mi in cc, m lt, bo h lao ng 3. Chn ch hn TIG Mc tiu: - Trnh by c cc thng s c bn ca ch hn; - Chn ch hn ph hp vi kiu lin kt hn, chiu dy v tnh cht ca vt liu, v tr hn; - m bo an ton lao ng cho mnh v cho mi ngi khi tin hnh chn ch hn. 3.1. Ch hn khng xung Bng 2.3. Ch hn khng xung Vt liuChiu dy vt liu (mm)Dng in hn (A)ng knh in cc (mm)ng knh que hn ph (mm)Lu lng kh bo v lt/phtC chp kh Ar (mm)Thp cc bon thp0,6204011,601,6591,0306011,601,6591,660901,62,401,6592,0801201,62,61,62,659 113,01101502,43,22,43,259 114,01301802,43,22,64,0511125,01502202,64,03,25,05126,01802503,24,73,25,5512168,02203003,24,74,06,36121612,03004004,05,55,06,3612193.2. Ch hn xung Bng 2.4. Ch hn xung Vt liuKhe h (m)Ch xungTc hn (cm/pht)Tc y day hn ph (cm/pht)Dng xung (A)Dng c bn (A)Tn s xung (Hz)T l xung (%)Tp cc bon thp0 1,2 1,6200 150 130100 70 60 2,5 1,5 1,050 45 5060 30 1560 60 404. G phi hn Mc tiu: - Trnh by c quy cch lp rp phi hn; - G c phi hn v tr hn 3G ng theo yu cu k thut, ng quy cch; - Thc hin tt cng tc an ton v v sinh phn xng. 4.1. G phi hn khng vt mp m bo ng tiu chun, chc chn G phi v hn nh. Hnh 2.3. G nh phi Sau khi kim tra phi xong ta tin hnh t phi ln bn g nh hnh v Chn thng s hn nh Tin hnh hn nh khong cch t mp vt hn n mi nh l 10mm, chiu di ca cc mi nh l 15mm, khong cch gia cc mi nh nh hn 300mm. 4.2. G phi vt mp m bo ng tiu chun, chc chn Hai tm phi hn c t sp xung trn cng mt phng, kim tra lch ca hai bn mp phn khng vt. t khe h 01,5mm Bt u hn nh mt u ca rnh hn (ti tm m tip gip vi u ca rnh hn), kim tra li khe h v phng ca mu hn, u cn li c th cho khe h ln hn mt cht trnh b co hp li khi mi hn lt gn kt thc. Sau khi hn nh xong g x mi hn g nh xem hn gn cht cha, kim tra li khe h, gia cng thm gng mt sau chng bin dng. 5. K thut hn mi hn gip mi v tr hn 3G Mc tiu: - Trnh by c k thut hn gip mi khng vt mp v c vt mp v tr 3G bng phng php hn TIG; - Hn mi hn gip mi khng vt mp v c vt mp v tr 3G m bo su ngu, khng b nt, vn cc, chy cch, t bin dng, ng kch thc bn v; - Lm sch, kim tra ng cht lng mi hn; - Thc hin tt cng tc an ton v v sinh phn xng. 5.1. Hn khng vt mp 5.1.1.K thut hn Ch hn Bng 2.5. Ch hn xung Vt liuKhe h (m)Ch xungTc hn (cm/pht)Tc y dy hn ph (cm/pht)Dng xung (A)Dng c bn (A)Tn s xung (Hz)T l xung (%)Thp cc bon thp112060 1,0501,530* Gc nghing m hn v que hn ph. Hnh 2.4. Gc nghing m hn v que hn ph * Phng php chuyn ng ca m hn v que hn ph. Chuyn ng theo kiu bn nguyt 5.1.2. Hn 2G khng vt mp Bng 2.6. Bng hng dn thc hin hn 3G khng vt mp TTTHC HIN NI DUNGTHIT B, DNG CYU CU1c bn v- Nm c cc kch thc c bn - Hiu c yu cu k thut2- Kim tra phi -Chun b mp hn - G nh - iu chnh ch hn khng vt cnh- My hnTIG - ng h kh Ar - M hn - Phi hn - Dy hn - Mt n hn - Km ct - M lt- Phi phng, thng khng b pavia, ng kch thc - nh sch mt phi bng bn chi st hoc my mi tay - G phi m bo chc chn ,m bo khe h hn - Thao tc chnh xc, m bo an ton lao ng - iu chnh chnh xc dng in, in p hn, lu lng kh3* Tin hnh hn - T th hn - Gc m hn - Chuyn ng ca m hn - My hn TIG - ng h kh Ar - M hn - Phi hn - Dy hn - Mt n hn - Km ct - M lt - Vng vng, thoi mi d thao tc trong qu trnh hn - Duy tr chnh xc gc ca m hn trong sut qu trnh hn -Duy tr chnh xc chuyn ng trong sut qu trnh hn4- Kim tra- Pht hin c cc khuyt ttca mi hn - Kim tra bng mt v thc o5.2. Hn c vt mp 5.2.1.K thut hn Ch hn. Bng 2.7. Ch hn xung Vt liuLp hnCh xungTc hn (cm/pht)Tc y dy hn ph (cm/pht)Dng xung (A)Dng c bn (A)Tn s xung (Hz)T l xung (%)Thp cc bon thp110060 1501,5402130901501,550Gc nghing m hn v que hn ph. SHAPE \* MERGEFORMAT Hnh 2.5. Gc nghing m hn v que hn ph Phng php chuyn ng ca m hn v que hn ph. Chuyn ng theo kiu bn nguyt 5.2.2. Hn 3G c vt mp Bng 2.8: Bng hng dn thc hin hn 3G khng vt mp TTTHC HIN NI DUNGTHIT B, DNG CYU CU1c bn v- Nm c cc kch thc c bn - Hiu c yu cu k thut2- Kim tra phi -Chun b mp hn - G nh - iu chnh ch hn khng vt cnh- My hnTIG - ng h kh Ar - M hn - Phi hn - Dy hn - Mt n hn - Km ct - M lt- Phi phng, thng khng b pavia, ng kch thc - nh sch mt phi bng bn chi st hoc my mi tay - G phi m bo chc chn ,m bo khe h hn - Thao tc chnh xc, m bo an ton lao ng - iu chnh chnh xc dng in, in p hn, lu lng kh3* Tin hnh hn - T th hn - Gc m hn - Chuyn ng ca m hn- My hn TIG - ng h kh Ar - M hn - Phi hn - Dy hn - Mt n hn - Km ct, M lt - Vng vng, thoi mi d thao tc trong qu trnh hn - Duy tr chnh xc gc ca m hn trong sut qu trnh hn -Duy tr chnh xc chuyn ng trong sut qu trnh hn4- Kim tra- Pht hin c cc khuyt ttca mi hn - Kim tra bng mt v thc o6. Kim tra cht lng mi hn Mc tiu: - Trnh by c cc phng php kim tra cht lng mi hn; - Kim tra ng cht lng mi hn theo yu cu k thut; - Thc hin tt cng tc an ton v v sinh phn xng. 6.1. Kim tra Hnh 2.6. Mi hn t cht lng Yu cu t c Pht hin c khuyt tt ca mi hn 6.2. Sa cha cc khuyt tt mi hn Mi hn chy cnh Hnh 2.7. Mi hn chy cnh Nguyn nhn Do vn tc hn nhanh, dng in hn ln Do dao ng m hn khng c im dng ti cc bin dao ng Cch khc phc iu chnh dng in, tc hn hp l Dng h quang cnh trn ng hn Mi hn b r kh EMBED PBrush Hnh 2.8. Mi hn b r kh Nguyn nhn Thiu kh bo v. Do hn trong mi trng c gi thi vi vn tc gi > 5m/giy Cch khc phc Tng lu lng kh bo v Che chn gi ti khu vc hn Mi hn khng ngu SHAPE \* MERGEFORMAT Hnh 2.9. Mi hn khng ngu Nguyn nhn Do vn tc hn chm lng kim loi nng chy vn chuyn t u dy hn vo ving hn ln dn n tnh trang chy trn kim loi lng ln pha trc ving hn cn tr s nng chy ca kim loi c bn Cch khc phc Tng tc hn Mi hn lch tm SHAPE \* MERGEFORMAT Hnh 2.10. Mi hn lch tm Nguyn nhn: Do gc m hn khng chnh xc Cch khc phc Thay i gc m hn cho ph hp 7. An ton lao ng v v sinh phn xng Mc tiu: - Trnh by c cc bin php an ton lao ng trong qu trnh hn; - Thc hin chnh xc cc bin php an ton trong qu trnh hn; - m bo an ton v tun th theo cc bin php an ton. Trang b y bo h lao ng. Khu vc hn phi c thng gi tt m bo lng xy cho ngi th. CU HI V BI TP Cu 1: Trnh by cng tc chun b, tnh ton ch hn cho mi hn gip mi v tr bng 2G vi chiu dy phi l 4 mm Cu 2: Trnh by cng tc chun b, tnh ton ch hn cho mi hn gip mi vt mp v tr bng 2G vi chiu dy phi l 12 mm Cu 3: Thc hin mi hn theo bn v sau: a. Mi hn khNPȲoWoHo2*hT hh@5CJ(OJQJ\aJ(mH sH hh@OJQJ\aJmH sH .jhh@CJOJPJQJUaJmHnHu#hT hh@OJQJ\aJmH sH 4jhhh@OJQJUaJmHnHsH*tH*u*hiR#hh@5CJOJQJ\aJmH sH *hiR#hh@5CJOJQJ]aJmH sH 'hiR#hh@CJOJQJ]aJmH sH 'hiR#hh@CJOJQJ\aJmH sH hiR#OJQJ\aJmH sH PuG-$ $d%d&d'dNOPQa$gdh@* p# $d%d&d'dNOPQgdh@-$ p# $d%d&d'dNOPQa$gdh@0$ p# d$d%d&d'dNOPQa$gdh@nn<2$ p# d$d%d&d'd@&NOPQa$gdh@- p# dh$d%d&d'dNOPQgdh@0$ p# dh$d%d&d'dNOPQa$gdh@2$ p# dh$d%d&d'dNOPQa$gdh@ " B D F H L R T ^ phWC-*h!zhh@5CJOJQJ\aJmH sH &hT hh@5OJQJ\aJmH sH hh@5OJQJ\aJmH sH hh@hh@\*h!zhh@6CJOJQJ]aJmH sH #hT hh@OJQJ\aJmH sH $hh@5CJOJQJ\aJmH sH *hu#/hh@5CJOJQJ\aJmH sH *hT hh@5CJOJQJ\aJmH sH *hT hh@5CJ(OJQJ\aJ(mH sH $hh@5CJ(OJQJ\aJ(mH sH B D F H J L N P R T ttttt* p# $d%d&d'dNOPQgdh@-$ p# $d%d&d'dNOPQa$gdh@1 p# 7d$d%d&d'dNOPQ`7gdh@ ^ t v ŷjWE6h~hA'CJOJQJaJ"hs@5B*CJ0OJQJaJ0ph%hs@hs@B*CJOJQJaJph(hqihA'5B*CJOJQJaJph(hqihY 5B*CJOJQJaJph"h[|5B*CJOJQJaJph h5<h5<CJOJPJQJaJh5<CJOJPJQJaJ"hY hY 5CJOJQJ\aJ*h!zhh@5CJOJQJ\aJmH sH $h q5CJOJQJ\aJmH sH T v &qV$ 0dh((7$8$H$`a$gdCsdh((7$8$H$`gdCs$d 7$8$H$a$gdCs$ p# dx`a$gd5<$ p# dx`a$gd5<$ p# dxa$gd+y-$ p# $d%d&d'dNOPQa$gdh@&468L\^JLlxzܽܗ܋|j[D-hUYw56B*CJOJQJaJmH*phsH*hA'56CJOJQJaJ"h qhA'56CJOJQJaJh[|hbCJOJQJaJh[|CJOJQJaJh ,CJOJQJaJhCs6CJOJQJaJhA'6CJOJQJaJh~hA'6CJOJQJaJh2hA'CJOJQJaJh~hA'CJOJQJaJ(hs@hA'5B*CJ0OJQJaJ0ph&@zXZl $1$7$8$H$Ifgd $Ifgd $1$7$8$H$IfgdUYw$ 1$7$8$H$a$gdUYw 0dh((7$8$H$`gdUYw$ dh((7$8$H$`a$gd[|$ dh((7$8$H$`a$gd9QM",.026BDXZ`̳̳|iSA,(h4Hh4H5B*CJOJQJaJph"hiR#5B*CJOJQJaJph*h4Hh4H5CJOJQJ\aJmHsH$hUYw5CJOJQJ\aJmH*sH*h4Hh4H5CJOJQJaJ"hUYw6B*CJOJQJaJph(h4HhUYw6B*CJOJQJaJph0h4HhUYw6B*CJOJQJaJmH*phsH*0h4HhUYw6B*CJOJQJaJmHphsH3h4HhUYw56B*CJOJQJaJmHphsH ȼv_H_7%#hjB*CJOJPJQJaJph hs(hdG5B*CJaJph,hs(h&5B*CJOJPJQJaJph,hs(hdG5B*CJOJPJQJaJph(hLh5B*CJOJQJaJph(hV4h5B*CJOJQJaJphh4H5B*CJaJphh4H6B*CJaJphhUh4H5OJQJh4Hh4H5CJOJQJaJ'hUYwh4HCJOJQJ\aJmHsH%hUYwh4HB*CJOJQJaJph lVV$d$7$8$H$Ifa$gd5<$ 0dh((7$8$H$`a$gd4H$ 0d7$8$H$a$gd4Hekd$$Ifl0#F"( t644 lBapytUYwBFHb.Skd$$Ifl0# t644 laz$d$7$8$H$Ifa$gd5<d$7$8$H$Ifgd5<Skdr$$Ifl0# t644 laz BDFHLbdfhnɷɷɔnn]G+hzB*CJOJPJQJaJmH phsH hp0 h~CJOJPJQJaJ(hp0 h~CJOJPJQJaJmH*sH* hp0 h~CJOJPJQJaJ hp0 hIHCJOJPJQJaJ#hzB*CJOJPJQJaJph#hjB*CJOJPJQJaJphhp0 hdGB*CJaJph#h~;B*CJOJPJQJaJph)hp0 hdGB*CJOJPJQJaJphbfhd$7$8$H$Ifgd5<Skd $$Ifl0# t644 laz$d$7$8$H$Ifa$gd5<y$d$7$8$H$Ifa$gd5<$d$Ifa$gd5<_kdt$$Ifl0# t644 lazp*08DL ӾiSӾ:S1hp0 hIHB*CJOJPJQJaJmH phsH +hC2VB*CJOJPJQJaJmH phsH +hb@B*CJOJPJQJaJmH phsH (hp0 h~CJOJPJQJaJmH sH (hp0 h~CJOJPJQJaJmH*sH*(hp0 h~CJOJPJQJaJmH sH (hp0 hIHCJOJPJQJaJmH sH %hp0 h~B*CJaJmH phsH 1hp0 h~B*CJOJPJQJaJmH phsH y$d$7$8$H$Ifa$gdC2V$d$Ifa$gd5<_kd$$Ifl0# t644 lazp y$d$7$8$H$Ifa$gdC2V$d$Ifa$gd5<_kdJ$$Ifl0# t644 lazp ~y$d$7$8$H$Ifa$gd_>!$d$Ifa$gd5<_kd$$Ifl0# t644 lazp "*|~֬}dQ?*(hp0 hkFCJOJPJQJaJmH sH "hkFCJOJPJQJaJmH sH %hp0 h~B*CJaJmH phsH 1hp0 h~B*CJOJPJQJaJmH phsH +h_>!B*CJOJPJQJaJmH phsH 1hp0 hIHB*CJOJPJQJaJmH phsH (hp0 h~CJOJPJQJaJmH sH (hp0 h~CJOJPJQJaJmH*sH*(hp0 h~CJOJPJQJaJmH sH (hp0 hIHCJOJPJQJaJmH sH y$d$7$8$H$Ifa$gd_>!$d$Ifa$gd5<_kd $$Ifl0# t644 lazpӺkkWF5!h5CJOJQJaJmH sH !hCs5CJOJQJaJmH sH 'h&hu#/5CJOJQJaJmH sH *hu#/hu#/5CJOJQJ\aJmH sH $hCs5CJOJQJ\aJmH sH $hdd-5CJOJQJ\aJmH sH %hp0 hkFB*CJaJmH phsH 1hp0 hkFB*CJOJPJQJaJmH phsH +h_>!B*CJOJPJQJaJmH phsH +hkFB*CJOJPJQJaJmH phsH zVxbLL$ 0xd`a$gd5<$ xd`a$gd5<$ xdxxa$gdG9 dxxgdG9$a$gdu#/_kd$$Ifl0# t644 lazpxzV«“p\H4'hhx5CJOJQJaJmH sH 'hxhx5CJOJQJaJmH sH &hyjCJOJQJaJmH nHsH tHhyjCJOJQJaJmH sH $h#@#B#F####ʶo^M<('h0$hn5CJOJQJaJmH*sH*!h bU5CJOJQJaJmH sH !h5CJOJQJaJmH sH !hjCJOJQJ\aJmHsH0hp0 hu#/56CJOJQJ\]aJmHsH!hn5CJOJQJaJmHsHhihu#/5CJOJQJaJhn5CJOJQJaJ'hx0hu#/5CJOJQJaJmH*sH*'hx0hu#/5CJOJQJaJmHsH!hBj5CJOJQJaJmHsHhx0hu#/5CJOJQJaJ @#B#D#F####a\\OOE dgdW $da$gdgdjkdI$$Iflֈ~!\%^( t$44 la ####$$$V&X&Z&n&r&&vgQ:#,hs(hyjCJOJQJaJmHnHsHtH,hs(h^CJOJQJaJmHnHsHtH*hs(h bU5CJOJQJ]aJmHsHhaJh{CJaJmHsHhaJhWCJaJmHsH(haJhWCJOJPJQJaJmH sH $haJhWCJOJQJaJmHsH$haJhWCJOJQJaJmH sH (haJhWCJOJPJQJaJmH sH haJhW5CJaJmH sH 3haJh{5B*CJOJQJ\aJmHphsH #Z&n&&(()*P+++ ,,s$da$gd5<l0$da$gdxl0 $da$gdx$ 0xd`a$gdL$ 0xd`a$gdL $da$gdW$ d`a$gdL &&&&(((((())N*^*****P+T++++, ,վվվզվվՏվվ{cNc)h5<5CJOJQJaJmH nHsH tH/h^hA85CJOJQJaJmH nHsH tH'h9h95CJOJQJaJmH sH ,hs(hCJOJQJaJmHnHsHtH/hs(hyjCJH*OJQJaJmHnHsHtH,hs(h^CJOJQJaJmHnHsHtH,hs(hyjCJOJQJaJmHnHsHtH&h5<CJOJQJaJmHnHsHtH ,,,",z,|,~,,-------0.2.L.һv_H1,h^hA8CJOJQJaJmH nHsH tH,hoh{CJOJQJaJmH nHsH tH,hohHCJOJQJaJmH nHsH tH,hohgCJOJQJaJmH nHsH tH,hohbCJOJQJaJmH nHsH tH,hohWCJOJQJaJmH nHsH tH,hoh^CJOJQJaJmH nHsH tH)h^6CJOJQJaJmH nHsH tH/h^h{6CJOJQJaJmH nHsH tH,~,-2.T.\///00h1j1l1n1p1{{{{$ xhd`ha$gd5<$ xd`a$gdb$ xda$gds($da$gds(l0$ xd`a$gdL$d`a$gdLl0L.R.T./F/H/Z/\////////t00000Z1һһһhhT=,h^hI.CJOJQJaJmH nHsH tH&h^CJOJQJaJmH nHsH tH,h^h!>CJOJQJaJmH nHsH tH&hs(CJOJQJaJmH nHsH tH&h5<CJOJQJaJmH nHsH tH&h@CJOJQJaJmH nHsH tH,h^hTCJOJQJaJmH nHsH tH,h^hA8CJOJQJaJmH nHsH tH,h^h1vCJOJQJaJmH nHsH tHZ1\1`1b1f1h1p1r1|1111ӿ|gO7O/h5<h5<6CJOJQJaJmH nHsH tH/h5<h^6CJOJQJaJmH nHsH tH/h5<h6CJOJQJaJmH nHsH tH)hdd-6CJOJQJaJmH nHsH tH)hd6CJOJQJaJmH nHsH tH,h^h!>CJOJQJaJmH nHsH tH,h^hI.CJOJQJaJmH nHsH tH&h5<CJOJQJaJmH nHsH tH&h@CJOJQJaJmH nHsH tH/h^hI.CJH*OJQJaJmH nHsH tH 11111.222b2d2j2l2t2v2x2z2|2~222222222222222222222222223 333,3.3032383:3<3D3F3N3P3R3Ϻ$hp0 hI.CJOJQJaJnHtH(hp0 hymCJOJPJQJaJnHtH(hp0 hI.CJOJPJQJaJnHtH/h5<hI.6CJOJQJaJmH nHsH tH/h5<h^6CJOJQJaJmH nHsH tH9p112 22 2&2*20242R2b2$ xd$Ifa$gdp0 $ xhd`ha$gd5< b2d2l2v2z2~2H1111$ xd$Ifa$gdp0 kd$$Iflr "p#23N t0644 laytG9~2222221kd $$Iflr "p#23N t0644 laytG9$ xd$Ifa$gdp0 2222221kdP $$Iflr "p#23N t0644 laytG9$ xd$Ifa$gdp0 22222 31kd $$Iflr "p#23N t0644 laytG9$ xd$Ifa$gdp0 33.323:3<31kd $$Iflr "p#23N t0644 laytG9$ xd$Ifa$gdp0 <3F3P3T3l3t3$ xd$Ifa$gdp0 R3T3j3l3r3t3v3333*4,4444444óhPh<'h5<h7B6CJOJQJaJnHtH/h5<h5<6CJOJQJaJmH nHsH tH/h5<h^6CJOJQJaJmH nHsH tHh7BCJOJQJaJnHtH$hNqh0CJOJQJaJnHtHhgCJOJQJaJnHtHh0CJOJQJaJnHtH$hp0 hI.CJOJQJaJnHtH(hp0 hymCJOJPJQJaJnHtH(hp0 hI.CJOJPJQJaJnHtHt3v34H.$d`a$gdbl0kdf $$Iflr "p#23N t0644 laytG944*5l5n55555555666&6H6J6P6R6T6t666666666666 74767<7>7@7P7V7X7^7`7b777¯š¯šš¯šš¯šš¯šš¯šš¯šš¯w$h^hSjfCJOJQJaJnHtHhSjfCJOJQJaJnHtH(hp0 hSCJOJPJQJaJnHtH$hp0 h7BCJOJQJaJnHtH(hp0 h7BCJOJPJQJaJnHtH'h5<h7B6CJOJQJaJnHtH'h5<hW6CJOJQJaJnHtH.4*5:5P5l5n5v5G5d$If`gdp0 kd $$IflF Pp#D x t0#6  44 laytG9$d$Ifa$gdp0 $da$gd5<l0v5555556K9d$If`gdp0 kd $$IflF Pp#D x t0#6  44 laytG9$d$Ifa$gdp0 d$If`gdp0 666J6R6n\J9$d$Ifa$gdp0 d$If`gdp0 d$If`gdp0 kdD$$IflF Pp#D x t0#6  44 laytG9R6T6f666n\J9$d$Ifa$gdp0 d$If`gdp0 d$If`gdp0 kd$$IflF Pp#D x t0#6  44 laytG966666n\J9$d$Ifa$gdp0 d$If`gdp0 d$If`gdp0 kdp$$IflF Pp#D x t0#6  44 laytG966667>7n\J9$d$Ifa$gdp0 d$If`gdp0 d$If`gdp0 kd$$IflF Pp#D x t0#6  44 laytG9>7@7H7X7`7n\J9$d$Ifa$gdp0 d$If`gdp0 d$If`gdp0 kd$$IflF Pp#D x t0#6  44 laytG9`7b77J8^8nT>'$d((7$8$H$`a$gdL$da$gdA8l0$d`a$gdLl0kd2$$IflF Pp#D x t0#6  44 laytG9778&8(8*8.8H8J8^8888b9d9999̿ܥs\Es,hohbCJOJQJaJmH nHsH tH,hohWCJOJQJaJmH nHsH tH0hohbB*CJOJQJ\aJmH phsH 0hohWB*CJOJQJ\aJmH phsH 3h"))hW6B*CJOJQJ\aJmH phsH huv75CJOJQJaJhuv7hA85CJOJQJaJ'huv7hA85CJOJQJaJnHtHhSjfCJOJQJaJnHtH^88f999.:r::;;>;x;;j$hd`ha$gd5<l0$hd`ha$gd%l0$hd`ha$gdkl0$d`a$gdLl0$da$gds(l0$d((7$8$H$`a$gdL 99*:.:::<:T:r:t:::::::龪|hXhD-hX-jhlh#uCJOJQJUaJnHtH&jhlCJUaJmHnHtHuhlCJOJQJaJnHtH'jhlCJOJQJUaJnHtH,h^hlCJOJQJaJmH nHsH tH,h^h@jCJOJQJaJmH nHsH tH&h^CJOJQJaJmH nHsH tH&h/CJOJQJaJmH nHsH tH,h^h(qCJOJQJaJmH nHsH tH,h^hA8CJOJQJaJmH nHsH tH:::::::;;;0;<;>;@;n;p;ƮueUeE1U1'jh#uCJOJQJUaJnHtHhlCJOJQJaJnHtHh#uCJOJQJaJnHtHh@jCJOJQJaJnHtHh%CJOJQJaJnHtH'h5<h%6CJOJQJaJnHtH)h5<6CJOJQJaJmH nHsH tH/h5<h5<6CJOJQJaJmH nHsH tH!h5<6CJOJQJaJnHtH'h5<hVhlCJOJQJaJnHtH'jh#uCJOJQJUaJnHtH-jXh#uhWCJOJQJUaJnHtH.jh#uCJOJQJUaJmHnHtHu ;;<<<:=X===>?d?@"@z@$d`a$gdLl0$da$gds(l0$hd`ha$gd^l0$d7$8$H$a$gdA$d7$8$H$`a$gdA d`gdL<<<<<<<<<<= ===ǴǙrZBZ-)h5<6CJOJQJaJmHnHsHtH/h5<hV>??d?h?@@v@x@z@|@~@@@ǴǴr^rJrJr^6&h9QMCJOJQJaJmHnHsHtH&h5<CJOJQJaJmHnHsHtH&h/CJOJQJaJmHnHsHtH,h^hCJOJQJaJmHnHsHtH&hs(CJOJQJaJmHnHsHtH,h^hA8CJOJQJaJmHnHsHtH$h\8h(qCJOJQJaJmHsHh@CJOJQJaJmHsH/h5<h^6CJOJQJaJmHnHsHtHh5<h5<6CJOJQJaJ@@@@@@AAA4ADAFAXAZAվ{f{L5-h^6B*CJOJQJ\aJmH phsH 3hhc}6B*CJOJQJ\aJmH phsH )hs(5CJOJQJaJmHnHsHtH/h^h(Cf5CJOJQJaJmHnHsHtH&h5<CJOJQJaJmHnHsHtH,h^h(CfCJOJQJaJmHnHsHtH,h^hCJOJQJaJmHnHsHtH,h^hA8CJOJQJaJmHnHsHtH&hs(CJOJQJaJmHnHsHtH z@@AFAZAAB0CfCCz`$d`a$gd5<l0$da$gds(l0$ xd`a$gdL$d((7$8$H$`a$gdL$da$gd(Cfl0$ xd^`a$gdb$ xda$gds( ZA^AAAAABBBBBB.C0CFCεΞp\E.,h^h(CfCJOJQJaJmH nHsH tH,hoh{CJOJQJaJmH nHsH tH&hoCJOJQJaJmH nHsH tH,hohbCJOJQJaJmH nHsH tH,hohc}CJOJQJaJmH nHsH tH,hoh^CJOJQJaJmH nHsH tH0hohbB*CJOJQJ\aJmH phsH 0hohc}B*CJOJQJ\aJmH phsH 0hoh^B*CJOJQJ\aJmH phsH FCdCfCvCxCCDDDE6E8EnEpEEEEE@FBFFFFFG GjGlGGG}j}[[[[[[[[[[hp0 h7CJaJnHtH$hp0 h7CJaJmHnHsHtH0hp0 h7CJOJPJQJaJmHnHsHtH(hp0 h7CJOJPJQJaJnHtH)h5<6CJOJQJaJmH nHsH tH/h5<h^6CJOJQJaJmH nHsH tH&h(CfCJOJQJaJmH nHsH tH&hs(CJOJQJaJmH nHsH tHCCC D>DvDDD$d$Ifa$gd&YDDE$$d$Ifa$gd@kdx$$Ifl֞J yp#1n t0#44 layt&YE EE"E.E2E6E$d$Ifa$gdp0 6E8E"kdI$$Ifl4֞J yp#1n t0#44 layt&Y8E:EBENEZEfEjEnE$d$Ifa$gdp0 nEpE"kd"$$Ifl4֞J yp# 1n t0#44 layt&YpErEzEEEEEE$d$Ifa$gdp0 EE"kd$$Ifl4֞J yp# 1n t0#44 layt&YEEEEEEEE$d$Ifa$gdp0 EE"kd$$Ifl4֞J yp# 1n t0#44 layt&YEEFF F0F4F@F$d$Ifa$gdp0 @FBF"kd$$Ifl4֞J yp# 1n t0#44 layt&YBFDFLF\FlF|FFF$d$Ifa$gdp0 FF"kdn$$Ifl4֞J yp# 1n t0#44 layt&YFFFFFFFF$d$Ifa$gdp0 FF"kdA$$Ifl4֞J yp# 1n t0#44 layt&YFFFFFGGG$d$Ifa$gdp0 G G"kd$$Ifl4֞J yp# 1n t0#44 layt&Y G"G*G:GJGZG^GjG$d$Ifa$gdp0 jGlG"kd$$Ifl4֞J yp# 1n t0#44 layt&YlGnGxGGGGGG$d$Ifa$gdp0 GG"kd$$Ifl4֞J yp# 1n t0#44 layt&YGGGGGGHHHHHJILINIPInIpIrItIIIŭŃq^^I444(hp0 h0CJOJPJQJaJnHtH(hp0 hc}CJOJPJQJaJnHtH$hp0 hCJOJQJaJnHtH"h@CJOJPJQJaJnHtH(hp0 hCJOJPJQJaJnHtH)h5<6CJOJQJaJmH nHsH tH/h5<hA6CJOJQJaJmH nHsH tH/h5<h^6CJOJQJaJmH nHsH tHhA8CJOJQJaJnHtH$hc}h(CfCJOJQJaJnHtHGGH*H8H@HXHnHHH$ xd$Ifa$gdp0 $ xd$Ifa$gd&Y$d`a$gd5<l0$ xda$gds( HHHHHIG////$ xd$Ifa$gdp0 kd$$Ifl4r3p#MR)w t0#644 layt&YII(I>IFIHIJI$ xd$Ifa$gdp0 JILIkd\$$Ifl4ִ3 p# M RSn ) w t0#6  44 layt&YLIpItI|IIIIIIIIIIIIIIIIIIII$ xd$Ifa$gd0$ xd$Ifa$gdp0 IIIIIIIIIIIIJJJ2JJJJ*Kì~eLe5,hohc}CJOJQJaJmH nHsH tH0hohbB*CJOJQJ\aJmH phsH 0hohc}B*CJOJQJ\aJmH phsH 'h5<hc}6CJOJQJaJmH sH 3huv7hc}5B*CJOJQJ\aJmH phsH -hs(5B*CJOJQJ\aJmH phsH $hp0 h0CJOJQJaJnHtH(hp0 h0CJOJPJQJaJnHtH(hp0 hCJOJPJQJaJnHtHIJkdO$$Iflִ3 p#MRSn)w t0#6  44 layt&YJJ2JJ.KKK$L&L(L*L,L.L0L4L6L$d((7$8$H$`a$gd^$d((7$8$H$a$gds($ xd^`a$gdL$d((7$8$H$`a$gdL$d((7$8$H$a$gdc}*K,KKKK L"L$L&L(L,L.L0L2LһycMcMc/:jh@B*CJOJQJU\aJmHnHphtHu*hdd-B*CJOJQJ\aJmH phsH *hdB*CJOJQJ\aJmH phsH *h5<B*CJOJQJ\aJmH phsH *hB*CJOJQJ\aJmH phsH *hs(B*CJOJQJ\aJmH phsH ,hohA8CJOJQJaJmH nHsH tH,hohc}CJOJQJaJmH nHsH tH,hohbCJOJQJaJmH nHsH tH 2L4L6L8L:LLNLRLLLѸv^I/^3h5<h5<6B*CJOJQJ\aJmH phsH )h5<6CJOJQJaJmH nHsH tH/h5<hVLLLLMNNNNNNN $da$gd$d`a$gdA$d`a$gdL$d((7$8$H$`a$gdL$da$gdAl0$d((7$8$H$a$gdLLLLMMMMMMMNNNNNOlW?/h5<hV*CJOJQJaJmH sH :jhB*CJOJQJU\aJmHnHphtHuhCJOJQJaJmH sH hCJOJQJaJmH sH $hthCJOJQJaJmH sH *hs(B*CJOJQJ\aJmH phsH *hB*CJOJQJ\aJmH phsH NN*OPRpRRVSTUBUjU{{$da$gds(l0$ xd`a$gdL$d((7$8$H$`a$gdL$da$gddl0$d`a$gdL$hd`ha$gdVWDW$ xd$Ifa$gdp0 DWFWkd $$IflִtP ,d"X8g) t06  44 laFWHWxYY Z ZrZZZ\[lY$d((7$8$H$a$gd5<$d`a$gdVX@XBXHXɰɰɰɰɰɰɰɰzzɰɰ5hc}hu@B*CJOJPJQJaJmH phsH 5hc}hu@B*CJOJPJQJaJmH phsH 1hc}huB*CJOJPJQJaJmH phsH 5hc}hu@B*CJOJPJQJaJmH phsH 5hc}hu@B*CJOJPJQJaJmH phsH 0HXJXLXRXXX\X^XdXfXhXlXxXzXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX˰数数zzzzz_5hc}hu@B*CJOJPJQJaJmH phsH 5hc}hu@B*CJOJPJQJaJmH phsH 5hc}hu@B*CJOJPJQJaJmH phsH 5hc}hu@B*CJOJPJQJaJmH phsH 5hc}hu@B*CJOJPJQJaJmH phsH 1hc}huB*CJOJPJQJaJmH phsH %XXXXXXXXXXXYYYY Y YYYYYYY Y$Y&Y(Y*Y,Y0Y2Y4Y:Y]P]f]z]]]]"^^^P__$ Hd$Ifa$gdp0 d$Ifgdp0 ____ ` `,`aK====d$Ifgdp0 $d$7$8$H$Ifa$gdp0 kdm#$$Ifl\ #p$ x t0644 lal,`.```b`d`f```````a a"aab~bd$Ifgdp0 ~bbbbbaK==d$Ifgdp0 $d$7$8$H$Ifa$gdp0 kd $$$Ifl\ #p$ x t0644 lalbb2c4c\cA+$da$gds(l0kd$$$Ifl\ #p$ x t0644 lald$Ifgdp0 Hd$Ifgdp0 hcjccccccccvdxdddLe|eP=P=((hp0 h}-CJOJPJQJaJnHtH$hp0 h* CJOJQJaJnHtH(hp0 h* CJOJPJQJaJnHtH,hc}hVeFeLe$ Xxd$Ifa$gdp0 $ xd$Ifa$gdp0 LeNekd&$$Ifl4ִg CL<e#`o D) t06  44 laLeNe|e~eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeefff f fff f"f$f&f*fww^w^^w^w^w^w^^w^w^w^w^^1hc}hB*CJOJPJQJaJmH phsH 5hc}h@ B*CJOJPJQJaJmH phsH 5hc}h@B*CJOJPJQJaJmH phsH &h}-CJOJQJaJmH nHsH tH,hrzh}-CJOJQJaJmH nHsH tH(hp0 h}-CJOJPJQJaJnHtH$hp0 h}-CJOJQJaJnHtH$NePeTe\edeheneve|e$ xd$Ifa$gdp0 |e~ekd'$$Ifl4ִg CL<e# o D) t06  44 la~eegkTllll:m@mfmmmttt$d$Ifa$gdp0 $d$7$8$H$Ifa$gdp0 $d((7$8$H$a$gd]j $da$gds($ d`a$gd]j$d]`a$gd]j$d`a$gdLl0 *f.f0f4f6f8f:f@fLfNfPfVfZf\fbfffjfnfpftfvf|ffffffffffffffffffffffffff䰒䰒vv7hc}h5B*CJOJPJQJ\aJmH phsH ;hc}h5@B*CJOJPJQJ\aJmH phsH 1hc}hB*CJOJPJQJaJmH phsH 5hc}h@ B*CJOJPJQJaJmH phsH 5hc}h@B*CJOJPJQJaJmH phsH .ffffffg ggggg g&g(g*g,g0g2g8gDgHgLgXg\g^gfghgngpgtgvgzg|gggggggggggg˕ˀ(hc}hCJOJPJQJaJmH sH 5hc}h@B*CJOJPJQJaJmH phsH 5hc}h@B*CJOJPJQJaJmH phsH 1hc}hB*CJOJPJQJaJmH phsH 5hc}h@B*CJOJPJQJaJmH phsH ,ggggggggggggggggggggggggghhhh h hhhhhhhh$h&h(h.h2h4hhDhFhTh˰˰˰˕˕˕z˰˰˰5hc}h@B*CJOJPJQJaJmH phsH 5hc}h@B*CJOJPJQJaJmH phsH 5hc}h@B*CJOJPJQJaJmH phsH 1hc}hB*CJOJPJQJaJmH phsH 5hc}h@ B*CJOJPJQJaJmH phsH 0ThVh\h^h`hbhdhfhlhnhphthvh~hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhɰɰɰzɰ_ɰɰ5hc}h@#B*CJOJPJQJaJmH phsH 5hc}h@ B*CJOJPJQJaJmH phsH 5hc}h@B*CJOJPJQJaJmH phsH 1hc}hB*CJOJPJQJaJmH phsH 5hc}h@B*CJOJPJQJaJmH phsH 5hc}h@"B*CJOJPJQJaJmH phsH %hhhhhhhhhhiii i iiiiii$i&i,i.i4i6i8iiBiFiHiPiRiViXiZi^i䰕zzzzz_zzzz5hc}h@ B*CJOJPJQJaJmH phsH 5hc}h@ B*CJOJPJQJaJmH phsH 5hc}h@ B*CJOJPJQJaJmH phsH 1hc}hB*CJOJPJQJaJmH phsH 5hc}h@"B*CJOJPJQJaJmH phsH 5hc}h@B*CJOJPJQJaJmH phsH %^i`idihilinivixizi|i~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijɰɰɰɕzzzzzzɰzzzzzz5hc}h@B*CJOJPJQJaJmH phsH 5hc}h@B*CJOJPJQJaJmH phsH 1hc}hB*CJOJPJQJaJmH phsH 5hc}h@B*CJOJPJQJaJmH phsH 5hc}h@ B*CJOJPJQJaJmH phsH 0jj jjjj j$j&j*j,j4j6j8jjDjFjHjLjVjXjZj\j`jdjfjnjpjvjxj~jjjjjjjjjjjjjjjjjjɰɰ䰕z5hc}h@B*CJOJPJQJaJmH phsH 5hc}h@B*CJOJPJQJaJmH phsH 1hc}hB*CJOJPJQJaJmH phsH 5hc}h@B*CJOJPJQJaJmH phsH 5hc}h@B*CJOJPJQJaJmH phsH 0jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjkk k kkkkkkk k(k*k0k2k8k:kBk˰˰˕zzzz____5hc}h@B*CJOJPJQJaJmH phsH 5hc}h@B*CJOJPJQJaJmH phsH 5hc}h@B*CJOJPJQJaJmH phsH 5hc}h@B*CJOJPJQJaJmH phsH 1hc}hB*CJOJPJQJaJmH phsH 5hc}h@B*CJOJPJQJaJmH phsH %BkDkLkNkVkXk\k^kdkfkjklknkrktkvkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkɕɕɕɕɰzɰɰɰɰɰɰɰ5hc}h@B*CJOJPJQJaJmH phsH 5hc}h@B*CJOJPJQJaJmH phsH 1hc}hB*CJOJPJQJaJmH phsH 5hc}h@B*CJOJPJQJaJmH phsH 5hc}h@B*CJOJPJQJaJmH phsH 'kkkkllllllɰkT: 3hdd-hA6B*CJOJQJ\aJmH phsH 3hdd-h~6B*CJOJQJ\aJmH phsH -hdd-6B*CJOJQJ\aJmH phsH ,hrzhc}CJOJQJaJmH nHsH tH,h^h}-CJOJQJaJmH nHsH tH,hrzh}-CJOJQJaJmH nHsH tH1hc}hB*CJOJPJQJaJmH phsH 5hc}h@B*CJOJPJQJaJmH phsH 5hc}h@B*CJOJPJQJaJmH phsH llll8m:m@mmmmm˱}lS8#(hp0 h}-CJOJPJQJaJmH sH 4hp0 h}-B*CJOJPJQJ\aJmH phsH 0hp0 h}-B*CJOJQJ\aJmH phsH h.Xh}-CJOJPJQJaJ4h.Xh}-B*CJOJPJQJ\aJmH phsH 0hdd-h]j6B*CJOJQJaJmH phsH 3hdd-h}-6B*CJOJQJ\aJmH phsH 3hdd-h~6B*CJOJQJ\aJmH phsH 3hdd-h]j6B*CJOJQJ\aJmH phsH mmmmmaK==d$Ifgdp0 $d$7$8$H$Ifa$gdp0 kd($$Ifl\ #p$ x t0644 lalmm4n6n:nA+$d$7$8$H$Ifa$gdp0 kd%)$$Ifl\ #p$ x t0644 lald$Ifgdp0 Hd$Ifgdp0 m2n4n6n:nXnZnopqqqXtZt^tttvtzt|ttttttѸшѸѸwbMbMbw)hp0 hNqB*CJOJPJQJaJph)hp0 h}-B*CJOJPJQJaJph hp0 h}-CJOJPJQJaJ(hp0 hc}CJOJPJQJaJmH sH 4hp0 h}-B*CJOJPJQJ\aJmH phsH 0hp0 h}-B*CJOJQJ\aJmH phsH (hp0 h}-CJOJPJQJaJmH sH 1hp0 h}-B*CJOJPJQJaJmH phsH :nZn~nnnno.oDoXorooopppp.qq$ Hd$Ifa$gdp0 d$Ifgdp0 qqqqqq raK====d$Ifgdp0 $d$7$8$H$Ifa$gdp0 kd)$$Ifl\ #p$ x t0644 lal r r>r@r\r~rrrrrrrrjssXtd$Ifgdp0 XtZt^tttvtaK==d$Ifgdp0 $d$7$8$H$Ifa$gdp0 kda*$$Ifl\ #p$ x t0644 lalvttttt*uA44 $da$gdc}kd*$$Ifl\ #p$ x t0644 lald$Ifgdp0 Hd$Ifgdp0 ttu(u*u>uuu2v4vvvvvvvvܳqZD/)hphM B*OJPJQJmH phsH *j+hV4hM B*OJPJQJUph-h&hM B*CJOJQJaJmH phsH 'hM B*CJOJQJaJmH phsH ,hohbCJOJQJaJmH nHsH tH,hohc}CJOJQJaJmH nHsH tH/huv7hc}6CJOJQJaJmH nHsH tH!hs(5CJOJQJaJmH sH 'huv7hc}5CJOJQJaJmH sH hc}CJOJQJaJmH sH *u>uu6vvvvww6wwwl Hd7$8$H$`gd~ d`gdL dgdc}$hd`ha$gdl0$ Hd8a$gd& $da$gds($ xd`a$gdL$d((7$8$H$`a$gdL vvvvvwww4w6w8www}dNd43hphM B*CJOJQJ\]aJmH phsH +h~B*CJOJPJQJaJmH phsH 1hphM B*CJOJPJQJaJmH phsH +hB*CJOJPJQJaJmH phsH )h]j6CJOJQJaJmH nHsH tH/h]jhA6CJOJQJaJmH nHsH tH/h]jh~6CJOJQJaJmH nHsH tH/h]jh6CJOJQJaJmH nHsH tHhphM B*mH phsH wwwwww,x.x0x2x4xѸlP1<jzsh_hAB*CJOJQJU\]aJmH phsH 7jhM B*CJOJQJUaJmHnHphtHu-hM B*CJOJQJ\]aJmH phsH 6jhM B*CJOJQJU\]aJmH phsH 0h~hM B*CJOJQJ\aJmH phsH 0hc}hM 6B*CJOJQJaJmH phsH *hM B*CJOJQJ\aJmH phsH 0hphM B*CJOJQJ\aJmH phsH ww6xxxxxlyyy0zXz{{{f$hd87$8$H$^ha$gd~$d]`a$gdL$d]^`a$gdLd7$8$H$`gdL$ Hd7$8$H$`a$gddd-$hd87$8$H$^ha$gd& Hd7$8$H$`gdL 4x6xDxFxJxvxxxxxxиqX9#*hNqB*CJOJQJ\aJmH phsH <h_hM 56>*B*CJOJQJ\]aJmH phsH 0h_hM B*CJOJQJ\aJmH phsH 0hdd-hB*CJOJQJ\aJmH phsH 0hc}h]j6B*CJOJQJaJmH phsH )h]j6CJOJQJaJmH nHsH tH/h]jhA6CJOJQJaJmH nHsH tH/h]jh~6CJOJQJaJmH nHsH tH-hrB*CJOJQJ\]aJmH phsH xxxxxlyyyyyyy0z2zPzRzTzVzXzӿӒӿ~oVB~/%habB*CJOJQJ\]aJph&j thV4hM B*CJUaJph0jP hV4hM B*CJPJUVaJphhV4hM B*CJaJph&jhV4hM B*CJUaJph0h):hM B*CJOJQJ\aJmH phsH 'h~B*CJOJQJaJmH phsH 'hNqB*CJOJQJaJmH phsH -h):hM B*CJOJQJaJmH phsH *h~B*CJOJQJ\aJmH phsH XzfzjznzzzzzzzzzL{ϺtbR?/R?hNqB*CJOJQJaJph%hV4hM B*CJOJQJaJphh~B*CJOJQJaJph"hNqB*CJOJQJ\aJph(hV4hM B*CJOJQJ\aJph/h]jh6CJOJQJaJmH nHsH tH0hc}h]j6B*CJOJQJaJmH phsH )h]j6CJOJQJaJmH nHsH tH/h]jhA6CJOJQJaJmH nHsH tH/h]jh~6CJOJQJaJmH nHsH tH XzzzzzN{n{{{ |D|||$~B~d~~$d7$8$H$a$gd1$ Hd7$8$H$`a$gdLd7$8$H$`gdL$hd`ha$gd~l0$d7$8$H$`a$gd]jL{N{P{R{l{n{p{{{{ | ||DzyiyT;''h1B*CJOJQJaJmHphsH0j-h1B*CJOJQJUaJmHphsH(hc}hM 6B*CJOJQJaJphhbB*CJOJQJaJph%hV4hM B*CJOJQJaJphh~B*CJOJQJaJph+hV4hM B*CJOJQJ\]aJph(hV4hM B*CJOJQJ\aJph"h/B*CJOJQJ\aJph"hs(B*CJOJQJ\aJph(hNqhM B*CJOJQJ\aJph |8|:|<|>|@|B|D|R|V|Z|¦w_G2)h]j6CJOJQJaJmH nHsH tH/h]jhA6CJOJQJaJmH nHsH tH/h]jh~6CJOJQJaJmH nHsH tH%h&hrB*CJOJQJaJph6j hHh~B*CJOJQJUaJmHphsH7jh1B*CJOJQJUaJmHnHphtHu0j-h1B*CJOJQJUaJmHphsH'h1B*CJOJQJaJmHphsHh1B*CJOJQJaJph Z|~||||||}.}2}"~$~@~B~D~`~b~d~yfVfAf1hNqB*CJOJQJaJph(h[}hM B*CJOJQJ\aJphh/B*CJOJQJaJph%h[}hM B*CJOJQJaJph%hthM B*CJOJQJaJphh~B*CJOJQJaJphhM B*CJOJQJaJph(hthM B*CJOJQJ\aJph"h~B*CJOJQJ\aJph/h]jh~6CJOJQJaJmH nHsH tH(hc}h]j6B*CJOJQJaJphd~f~~~~~~~~~~~~~©jRjR=((h]jh]j6B*CJOJQJaJph)h]j6CJOJQJaJmH nHsH tH/h]jhA6CJOJQJaJmH nHsH tH/h]jh~6CJOJQJaJmH nHsH tHhrhYjCJOJQJaJhYjCJOJQJaJhM CJOJQJaJ0jhLuhM CJOJQJUaJmHnHu%h&hM B*CJOJQJaJph(hc}hM 6B*CJOJQJaJph*jhYjCJOJQJUaJmHnHu ~~~~~~~*Jxpp$ 0xd`a$gdL $da$gdc}d7$8$H$`gdL$d`a$gdL$hd`ha$gd~l0$d7$8$H$`a$gd]j$hd`ha$gdc}l0 ~~~~~~"$*HJLNw`L8`'h/B*CJOJQJaJmH phsH 'hs(B*CJOJQJaJmH phsH -h~h~B*CJOJQJaJmH phsH 0h~h~B*CJOJQJ\aJmH phsH hCJOJQJaJmH sH h~CJOJQJaJmH sH hM CJOJQJaJmH sH /h]jh~6CJOJQJaJmH nHsH tH%h&h]jB*CJOJQJaJph(hc}h]j6B*CJOJQJaJph tvnVXӼw`F-0hhhM >*B*CJOJQJaJmH phsH 3hhhM 5>*B*CJOJQJaJmH phsH -hdd-5>*B*CJOJQJaJmH phsH -h1hM B*CJOJQJaJmH phsH -h1QhM B*CJOJQJaJmH phsH ,hohbCJOJQJaJmH nHsH tH,hoh~CJOJQJaJmH nHsH tH/hQ h~6CJOJQJaJmH nHsH tH'hs(hM 5CJOJQJaJmH sH xnX؄ $xxa$gdM $ & Fda$gdMk?$d`a$gd& $da$gd&$d`a$gdL$d7$8$H$`a$gdL$ 0xd`a$gdLHJz|.HJz|քބ 軥z^7jhbB*CJOJQJUaJmHnHphtHu-hVD,hM B*CJOJQJaJmH phsH 'hG B*CJOJQJaJmH phsH *hM >*B*CJOJQJaJmH phsH 0hhhM >*B*CJOJQJaJmH phsH 'hM B*CJOJQJaJmH phsH -hhhM B*CJOJQJaJmH phsH "VXtvx"4ϹqXA*-hhhM B*CJOJQJaJmH phsH -hhM B*CJOJQJaJmH phsH 0hhhM >*B*CJOJQJaJmH phsH 0h]jhA6B*CJOJQJaJmH phsH *h]j6B*CJOJQJaJmH phsH 0h]jh]j6B*CJOJQJaJmH phsH *hb>*B*CJOJQJaJmH phsH 'hM B*CJOJQJaJmH phsH 7jhIHB*CJOJQJUaJmHnHphtHuxЅ4nƆTBƈȈʈ̈ $da$gd]j$hd`ha$gdYj$hxx`ha$gda$hd`ha$gd& $da$gd]j dgd&xxgd&46dfhjln 緛nW@'0h]jh]j6B*CJOJQJaJmH phsH -hhM B*CJOJQJaJmH phsH -hahM B*CJOJQJaJmH phsH 0hhhM >*B*CJOJQJaJmH phsH 'haB*CJOJQJaJmH phsH 6j hh]jB*CJOJQJUaJmH phsH 7jhM B*CJOJQJUaJmHnHphtHu'hM B*CJOJQJaJmH phsH 0jhM B*CJOJQJUaJmH phsH @BRT~>ƈ҈긡mYEY+2hC2V6B*CJOJQJaJmH nHphsH tH'hcnB*CJOJQJaJmH phsH 'hbB*CJOJQJaJmH phsH 3hYjhb5>*B*CJOJQJaJmH phsH 3hYjhcn5>*B*CJOJQJaJmH phsH -hYB5>*B*CJOJQJaJmH phsH 0h]jhb6B*CJOJQJaJmH phsH 0h]jh]j6B*CJOJQJaJmH phsH *h]j6B*CJOJQJaJmH phsH ̈ΈЈ҈Bމ$d(($Ifa$gdp0 $d(($If]a$gdp0 $$Ifa$gdp0 $da$gdC2V $da$gd]j ҈2bމͰpT;T?hp0 hM 5B*CJOJPJQJ\aJmHnHphsHtH0hp0 hM B*CJOJQJ\aJnHphtH7hp0 hM 5B*CJOJPJQJ\aJnHphtH?hbhM 5B*CJOJPJQJ\aJmH nHphsH tH?hp0 hM 5B*CJOJPJQJ\aJmH nHphsH tH8h]jhM 6B*CJOJQJaJmH nHphsH tH0h]jhM 6B*CJOJQJaJmHphsH2h]j6B*CJOJQJaJmH nHphsH tH މI>'$d(($If^a$gdp0 x$Ifgdp0 kd. $$Ifl4r->#$ u t0>#644 lalytdd-(*"$&,. ̰̖{̰̖{{̖̰{̖{̖`4hp0 hM 5B*CJOJPJQJaJnHphtH4hp0 hM B*CJOJPJQJ\aJnHphtH3hp0 hM 5B*CJOJQJ\aJnHphtH7hp0 hM 5B*CJOJPJQJ\aJnHphtH1hp0 hM B*CJOJPJQJaJnHphtH4hp0 hM B*CJOJPJQJ\aJmH phsH #9kd $$Ifl.r->#$ u t0>#644 lal$d(($Ifa$gdp0 *$d(($Ifa$gdp0 d(($Ifgdp0 $ 0xd(($Ifa$gdp0 $x$Ifa$gdp0 J<#$ 0xd(($Ifa$gdp0 $x$Ifa$gdp0 kd $$Ifl4r->#$ u t0>#644 lal"$&7kd $$Ifl4r->#$ u t0>#644 lal$d(($Ifa$gdp0 &.$d(($Ifa$gdp0 d(($Ifgdp0 $ 0xd(($Ifa$gdp0 $x$Ifa$gdp0 J<#$ 0xd(($Ifa$gdp0 $x$Ifa$gdp0 kd! $$Ifl4r->#$ u t0>#644 lal 'kd" $$Ifl4r->#$ u t0>#644 lal$d(($Ifa$gdp0 d(($Ifgdp0 $d(($Ifa$gdp0 d(($Ifgdp0 $ 0xd(($Ifa$gdp0 $x$Ifa$gdp0 ,.68:Bprtxz|ƍȍʍҍƭx]xx]Fxx]xx]x,hp0 hM B*CJOJPJQJ\aJph4hp0 hM B*CJOJPJQJ\aJmH phsH 4hp0 hM B*CJOJPJQJ\aJnHphtH3hp0 hM 5B*CJOJQJ\aJnHphtH1hp0 hM B*CJOJPJQJaJnHphtH7hp0 hM 5B*CJOJPJQJ\aJnHphtH9hp0 hM B*CJOJPJQJaJmH nHphsH tH,J<$ xd(($If^gdp0 $x$Ifa$gdp0 kd# $$Ifl4r->#$ u t0>#644 lal,.68:'kd$ $$Ifl4r->#$ u t0>#644 lal$d(($Ifa$gdp0 d(($Ifgdp0 :Brtxz$d(($Ifa$gdp0 d(($Ifgdp0 xd(($If^gdp0 $x$Ifa$gdp0 z|J<$ xd(($If^gdp0 $x$Ifa$gdp0 kd% $$Ifl4r->#$ u t0>#644 lalƍȍʍ'kd& $$Ifl4r->#$ u t0>#644 lal$d(($Ifa$gdp0 d(($Ifgdp0 ʍҍ$d(($Ifa$gdp0 d(($Ifgdp0 xd(($If^gdp0 $x$Ifa$gdp0 2lnp̱y]H1y,hp0 hM 6B*CJOJPJQJaJph)hp0 hM B*CJOJPJQJaJph7hp0 hM 5B*CJOJPJQJ\aJnHphtH9hp0 hM B*CJOJPJQJaJmH nHphsH tH4hp0 hM B*CJOJPJQJ\aJmH phsH 4hp0 hM 5B*CJOJPJQJaJnHphtH3hp0 hM 5B*CJOJQJ\aJnHphtH1hp0 hM B*CJOJPJQJaJnHphtH J<#$ 0xd(($Ifa$gdp0 $x$Ifa$gdp0 kd' $$Ifl4r->#$ u t0>#644 lal'kd( $$Ifl4r->#$ u t0>#644 lal$d(($Ifa$gdp0 d(($Ifgdp0 nptv$d(($Ifa$gdp0 d(($Ifgdp0 $ 0xd(($Ifa$gdp0 $x$Ifa$gdp0 ptvx Z\`bdhV^`b̲̝̲̝̲e̝I̲7hp0 hM 5B*CJOJPJQJ\aJnHphtH4hp0 hM 5B*CJOJPJQJaJnHphtH9hp0 hM B*CJOJPJQJaJmH nHphsH tH)hp0 hM B*CJOJPJQJaJph3hp0 hM 5B*CJOJQJ\aJnHphtH1hp0 hM B*CJOJPJQJaJnHphtH4hp0 hM B*CJOJPJQJ\aJnHphtHvxJ<( Hd(($Ifgdp0 $x$Ifa$gdp0 kd) $$Ifl4r->#$ u t0>#644 lal 'kdw* $$Ifl4r->#$ u t0>#644 lal$d(($Ifa$gdp0 d(($Ifgdp0 Z\`b$d(($Ifa$gdp0 d(($Ifgdp0 Hd(($Ifgdp0 $x$Ifa$gdp0 bdhJ<( Hd(($Ifgdp0 $x$Ifa$gdp0 kdm+ $$Ifl4r->#$ u t0>#644 lalV^`b)kdq, $$Iflr->#$ u t0>#644 lal$d(($Ifa$gdp0 d(($Ifgdp0 bnxz|aT@d(($If^gdp0 xx$Ifgdp0 kdm- $$IflF->#u t0>#6  44 lal$d(($Ifa$gdp0 bxz|&ƩrY:4hp0 hM B*CJOJPJQJ\aJmH phsH =hp0 hM 56B*CJOJPJQJ\]aJnHphtH1hp0 hM B*CJOJPJQJaJnHphtH4hp0 hM B*CJOJPJQJ\aJnHphtH7hp0 hM 5B*CJOJPJQJ\aJnHphtH9hp0 hM 56B*CJOJQJ\]aJnHphtH7hp0 hM B*CJOJPJQJ\]aJnHphtH:hp0 hM 5B*CJOJPJQJ\]aJnHphtH $kd. $$Iflr->#u t0>#644 lal$d(($Ifa$gdp0 $d(($If^a$gdp0 ($d(($Ifa$gdp0 $d(($If^a$gdp0 d(($If^gdp0 $xx$Ifa$gdp0 &(̰t\F-\0hp0 hM CJOJPJQJaJmH nHsH tH+hp0 hM CJOJPJQJ\aJmH sH .hp0 hM 5CJOJPJQJ\aJnHtH9hp0 hM 56B*CJOJQJ\]aJnHphtH=hp0 hM 56B*CJOJPJQJ\]aJnHphtH7hp0 hM 5B*CJOJPJQJ\aJnHphtH1hp0 hM B*CJOJPJQJaJnHphtH4hp0 hM B*CJOJPJQJ\aJnHphtH =/$x$Ifa$gdp0 kd. $$Iflr->#u t0>#644 lalp$d(($Ifa$gdp0 $d(($If^a$gdp0 d(($If^gdp0 (Ȭv]=Ȭ=hp0 hM 56B*CJOJPJQJ\]aJnHphtH?hp0 hM 5B*CJOJPJQJ\aJmHnHphsHtH1hp0 hM B*CJOJPJQJaJnHphtH4hp0 hM B*CJOJPJQJ\aJnHphtH4hp0 hM B*CJOJPJQJ\aJmH phsH 7hp0 hM 5B*CJOJPJQJ\aJnHphtH9hp0 hM 56B*CJOJQJ\]aJnHphtH4hp0 hM 56CJOJPJQJ\]aJnHtH =/$x$Ifa$gdp0 kd/ $$Iflr->#u t0>#644 lalp$d(($Ifa$gdp0 $d(($If^a$gdp0 xd(($If^gdp0 (N@( xd(($If^gdp0 $x$Ifa$gdp0 kd0 $$Iflr->#u t0>#644 lal(T–Ė̖ΖЖԖãgK0ãgK0⣄g4hp0 hM B*CJOJPJQJ\aJmH phsH 7hp0 hM 5B*CJOJPJQJ\aJnHphtH9hp0 hM 56B*CJOJQJ\]aJnHphtH=hp0 hM 56B*CJOJPJQJ\]aJnHphtH?hp0 hM 5B*CJOJPJQJ\aJmHnHphsHtH<hp0 hM B*CJOJPJQJ\aJmH nHphsH tH9hp0 hM B*CJOJPJQJaJmH nHphsH tH('kd1 $$Iflr->#u t0>#644 lal$d(($Ifa$gdp0 d(($If^gdp0 TĖ̖Ζ$d(($Ifa$gdp0 d(($If^gdp0 xd(($If^gdp0 $x$Ifa$gdp0 ΖЖԖN@( xd(($If^gdp0 $x$Ifa$gdp0 kd2 $$Iflr->#u t0>#644 lal&kd3 $$Ifl4r->#u t0>#644 lal$d(($Ifa$gdp0 $d(($Ifa$gdp0 $d(($Ifa$gdp0 $d(($If^a$gdp0 $d(($If^a$gdp0 $x$Ifa$gdp0 — T ̶̗x[̶̗x[E̗x[+hYjB*CJOJPJQJaJnHphtH9hp0 hM 56B*CJOJQJ\]aJnHphtH=hp0 hM 56B*CJOJPJQJ\]aJnHphtH<hp0 hM B*CJOJPJQJ\aJmHnHphsHtH+h9QMB*CJOJPJQJaJnHphtH1hp0 hM B*CJOJPJQJaJnHphtH4hp0 hM B*CJOJPJQJ\aJnHphtHL>''$d(($If^a$gdp0 $x$Ifa$gdp0 kd4 $$Ifl4r->#u t0>#644 lal9+$x$Ifa$gdp0 kd5 $$Ifl4r->#u t0>#644 lal$d(($Ifa$gdp0 $d(($Ifa$gdp0 $d(($If^a$gdp0 "$L999$d(($Ifa$gdp0 kd6 $$Ifl4r->#u t0>#644 lal "$&.<@BDFJƩrY:r=hp0 hM 56B*CJOJPJQJ\]aJnHphtH1hp0 hM B*CJOJPJQJaJnHphtH7hp0 hM 5B*CJOJPJQJ\aJnHphtH4hp0 hM 5B*CJOJPJQJaJnHphtH9hp0 hM 56B*CJOJQJ\]aJnHphtH7hp0 hM B*CJOJPJQJ\]aJnHphtH:hp0 hM 5B*CJOJPJQJ\]aJnHphtH $&.>@tgP9$d(($If^a$gdp0 $d(($If^a$gdp0 xx$Ifgdp0 kd7 $$IflF->#u t0>#6  44 lal@BDFJ;0 x$Ifgdp0 kd-8 $$Iflr->#u t0>#644 lal$d(($Ifa$gdp0 Jvx|~$d(($Ifa$gdp0 $d(($If^a$gdp0 $d(($If^a$gd_UJvx~46hjkkkkkO4kOO4hp0 hM B*CJOJPJQJ\aJnHphtH7hp0 hM 5B*CJOJPJQJ\aJnHphtH1hp0 hM B*CJOJPJQJaJnHphtH9hp0 hM 56B*CJOJQJ\]aJnHphtH?hp0 hM 5B*CJOJPJQJ\aJmH nHphsH tH?hp0 hM 56B*CJOJPJQJaJmH nHphsH tH<hp0 hM B*CJOJPJQJ\aJmH nHphsH tH~N;$$d(($If^a$gdp0 $d(($Ifa$gd_Ukd8 $$Iflr->#u t0>#644 lal.24$d(($Ifa$gdp0 $d(($If^a$gdp0 46>zL9&$d(($Ifa$gdp0 $d(($Ifa$gd_Ukd9 $$Ifl4r->#u t0>#644 lalz|$d(($Ifa$gdp0 $d(($If^a$gdp0 ȚL9"$d(($If^a$gd_U$d(($Ifa$gd_Ukd: $$Ifl4r->#u t0>#644 lalȚbfhj$kd; $$Iflr->#u t0>#644 lal$d(($Ifa$gdp0 $d(($If^a$gdp0 jr$d(($Ifa$gdp0 $d(($If^a$gdp0 $d(($If^a$gd_U$d(($Ifa$gd_U@N;$$d(($If^a$gdp0 $d(($Ifa$gd_Ukdm< $$Iflr->#u t0>#644 lal@$kd-= $$Iflr->#u t0>#644 lal$d(($Ifa$gdp0 $d(($If^a$gdp0 $d(($Ifa$gdp0 $d(($Ifa$gdp0 $d(($If^a$gd_Ud(($Ifgd_UN>*d(($If^gd_Ud(($Ifgd_Ukd= $$Iflr->#u t0>#644 lal( "$&,̰̓}̓̓^̓C5hC2V5B*CJOJQJ\aJmH nHphsH tH=hp0 hM 56B*CJOJPJQJ\]aJnHphtH+h9QMB*CJOJPJQJaJnHphtH9hp0 hM 56B*CJOJQJ\]aJnHphtH7hp0 hM 5B*CJOJPJQJ\aJnHphtH1hp0 hM B*CJOJPJQJaJnHphtH4hp0 hM B*CJOJPJQJ\aJnHphtH)kd> $$Ifl4r->#u t0>#644 lal$d(($Ifa$gdp0 d(($Ifgdp0 $d(($Ifa$gdp0 d(($Ifgdp0 d(($If^gd_U$d(($Ifa$gd_UL9%d(($If^gd_U$d(($Ifa$gd_Ukd? $$Ifl4r->#u t0>#644 lal)kd@ $$Ifl4r->#u t0>#644 lal$d(($Ifa$gdp0 d(($Ifgdp0 $d(($Ifa$gdp0 d(($Ifgdp0 d(($If^gd_U$d(($Ifa$gd_U "$L999$d(($Ifa$gdp0 kdA $$Ifl4r->#u t0>#644 lal$&(*,Lptllll[[[[[$d$Ifa$gdY>$a$gdM kdB $$IflF->#u t0>#6  44 lal ,L ؠ "024xŬŒtYtYtYŒH7!hz5CJOJQJaJmH sH !hC2V5CJOJQJaJmH sH 4hp0 hM B*CJOJPJQJ\aJnHphtH:hp0 hM 6B*CJOJPJQJ\]aJnHphtH3hp0 hM 5B*CJOJQJ\aJnHphtH1hTdR5B*CJOJPJQJ\aJnHphtH7hp0 hM 5B*CJOJPJQJ\aJnHphtH;hhhM 5B*CJOJQJ\aJmH nHphsH tH ؠڠ_M<<<$d$Ifa$gdY>d$If`gdY>kd5C $$Ifl\J(# t0(#644 lal_M<<<$d$Ifa$gdY>d$If`gdY>kdC $$IflG\J(# t0(#644 lal _M<<<$d$Ifa$gdY>d$If`gdY>kdD $$IflG\J(# t0(#644 lal ".0_NN$d$Ifa$gdY>kdQE $$IflG\J(# t0(#644 lal02468:<>@BDFHJxxxxxxxxxxxx $da$gd_UzkdF $$IflV0(# t0(#644 lal JLNPRTVXZ\^`bdfhjlnprtvx $da$gdj $da$gd_Ux0<fXZnƲ{hSh@**hLh bU5CJOJQJ]aJmHsH$hAhACJOJQJaJmHsH(h/haCJOJPJQJaJmH sH $h/haCJOJQJaJmHsH$h/haCJOJQJaJmH sH 'hjha5CJOJQJaJmH sH h/ha5CJaJmH sH 'h/ha5CJOJQJaJmH sH !hj5CJOJQJaJmH sH 'hjhj5CJOJQJaJmH sH 'habhab5CJOJQJaJmH sH Zn~D©«$da$gdv55l0 $da$gd$ 0xd^`a$gdL $da$gda$ d`a$gdA dgdjnrz|~DF"@BDH©ƩթՕ}/habhv555CJOJQJaJmHnHsHtH'h9h5CJOJQJaJmH sH /hLh bUCJH*OJQJaJmHnHsHtH&hY>CJOJQJaJmHnHsHtH,hLh bUCJOJQJaJmHnHsHtH&hLCJOJQJaJmHnHsHtH*«ԫ֫ګ246: Һw`ww`wwI2,h_Uh{CJOJQJaJmHnHsHtH,h_UhY>CJOJQJaJmHnHsHtH,h_UhbCJOJQJaJmHnHsHtH,h_UhaCJOJQJaJmHnHsHtH,h_UhLCJOJQJaJmHnHsHtH)hL6CJOJQJaJmHnHsHtH/hha6CJOJQJaJmHnHsHtH/habhv555CJOJQJaJmHnHsHtH)hs(5CJOJQJaJmHnHsHtH«֫6 .2r^BDuuu$ xd`a$gdL$ xda$gds($da$gds(l0$ 0xd`a$gdL$d`a$gdLl0$d`a$gd9QMl0 nprXZ68:<@BDFPjU=/hY>h6CJOJQJaJmHnHsHtH)hYj6CJOJQJaJmHnHsHtH,hv55hACJOJQJaJmHnHsHtH&hv55CJOJQJaJmHnHsHtH/hv55hv55CJH*OJQJaJmHnHsHtH&h~CJOJQJaJmHnHsHtH&hs(CJOJQJaJmHnHsHtH&hY>CJOJQJaJmHnHsHtH,hv55hv55CJOJQJaJmHnHsHtHDF±ر&6$ xd$Ifa$gdp0 $ xhd`ha$gdY> PTZ±68Z\βвHJϷkWCk'hY>hA6CJOJQJaJnHtH'hY>h~6CJOJQJaJnHtH'hY>h6CJOJQJaJnHtHhv55CJOJQJaJnHtH$hp0 hv55CJOJQJaJnHtH(hp0 hv55CJOJPJQJaJnHtH/hY>hv556CJOJQJaJmHnHsHtH/hY>h6CJOJQJaJmHnHsHtH/hY>h~6CJOJQJaJmHnHsHtH68@JNRZN77777$ xd$Ifa$gdp0 kdF $$IflrZ#BBBBB t0644 laZ\jtN77777$ xd$Ifa$gdp0 kdG $$IflrZ#BBBBB t0644 la²ƲβN77777$ xd$Ifa$gdp0 kdsG $$IflrZ#BBBBB t0644 laβв޲N77777$ xd$Ifa$gdp0 kdG $$IflrZ#BBBBB t0644 la$(@HN77777$ xd$Ifa$gdp0 kdQH $$IflrZ#BBBBB t0644 laHJN4$da$gdY>l0$d`a$gdLl0kdH $$IflrZ#BBBBB t0644 laBDڵܵ(*vx¶68 ¯¯¯¯¯¯¯¯xh[hxhxhab5CJOJQJaJhabhv555CJOJQJaJ'habhv555CJOJQJaJnHtH$hahv55CJOJQJaJnHtHhv55CJOJQJaJnHtH$hp0 hv55CJOJQJaJnHtH(hp0 hv55CJOJPJQJaJnHtH'hY>ha6CJOJQJaJnHtH'hY>hv556CJOJQJaJnHtH&BDLrcQ?d$If`gdp0 d$If`gdp0 kd/I $$IflF Pi%D x t0%6  44 la$d$Ifa$gdp0 ̵ڵtbP?$d$Ifa$gdp0 d$If`gdp0 d$If`gdp0 kdI $$IflF Pi%D x t0%6  44 laڵܵ (tbP?$d$Ifa$gdp0 d$If`gdp0 d$If`gdp0 kdEJ $$IflF Pi%D x t0%6  44 la(*<lvtbP?$d$Ifa$gdp0 d$If`gdp0 d$If`gdp0 kdJ $$IflF Pi%D x t0%6  44 lavxtbP?$d$Ifa$gdp0 d$If`gdp0 d$If`gdp0 kd[K $$IflF Pi%D x t0%6  44 la¶Զ tbP?$d$Ifa$gdp0 d$If`gdp0 d$If`gdp0 kdK $$IflF Pi%D x t0%6  44 la.6tbP?$d$Ifa$gdp0 d$If`gdp0 d$If`gdp0 kdqL $$IflF Pi%D x t0%6  44 la68 4ĸtZD//$d7$8$H$`a$gdL$da$gdv55l0$d`a$gdLl0kdL $$IflF Pi%D x t0%6  44 la 4ȸ:<> ̳̃̚l̚S<&*jh_UCJOJQJUaJmHnHu,h^hv55CJOJQJaJmH nHsH tH0h_Uh{B*CJOJQJ\aJmH phsH ,h_UhbCJOJQJaJmH nHsH tH,h_UhaCJOJQJaJmH nHsH tH0h_UhbB*CJOJQJ\aJmH phsH 0h_UhY>B*CJOJQJ\aJmH phsH 0h_UhaB*CJOJQJ\aJmH phsH 3habha6B*CJOJQJ\aJmH phsH ĸ@ع@BDFHJLNppppp$hd`ha$gdl0$da$gdal0$hd`ha$gdv55l0$d`a$gdLl0$da$gds(l0$d7$8$H$`a$gdL >@BDZdhjn²yhP;''jhCJOJQJUaJnHtH)hY>6CJOJQJaJmH nHsH tH/hY>hY>6CJOJQJaJmH nHsH tH!hY>6CJOJQJaJnHtH'hY>h~6CJOJQJaJnHtH'hY>h6CJOJQJaJnHtH!h_U6CJOJQJaJnHtHhrCJOJQJaJnHtHhv55CJOJQJaJnHtH,h^hCJOJQJaJmH nHsH tH,h^hv55CJOJQJaJmH nHsH tHNPRTVXZ$xzT{{ d`gdL d`gdv55$hd`ha$gdY>l0$hd`ha$gdv55l0$d`a$gdLl0$hd`ha$gdl0 "$28Zvxzĭܚu]H8(hv55CJOJQJaJnHtHhCJOJQJaJnHtH)hY>6CJOJQJaJmH nHsH tH/hY>hY>6CJOJQJaJmH nHsH tH!hY>6CJOJQJaJnHtH'hY>hY>6CJOJQJaJnHtH$h!>hv55CJOJQJaJnHtH-jM hhaCJOJQJUaJnHtH.jhCJOJQJUaJmHnHtHu'jhCJOJQJUaJnHtHhCJOJQJaJnHtH RTξоԾ6dzǛlU<#0h_UhaB*CJOJQJ\aJmH phsH 0h_UhLB*CJOJQJ\aJmH phsH -hL6B*CJOJQJ\aJmH phsH 3hha6B*CJOJQJ\aJmH phsH )hs(5CJOJQJaJmHnHsHtH/habhv555CJOJQJaJmHnHsHtH&h9QMCJOJQJaJmHnHsHtH,hv55hv55CJOJQJaJmHnHsHtH$h(qhv55CJOJQJaJnHtHh(qhv55CJOJQJaJ T޼о:|g$d7$8$H$`a$gdL$d7$8$H$`a$gd_U$da$gdv55l0$ xd`a$gdL$ xda$gds($d`a$gdLl0$da$gds(l0 68:>ηr[G//hs(hv556CJOJQJaJmH nHsH tH&hs(CJOJQJaJmHnHsHtH,hshv55CJOJQJaJmHnHsHtH,h_Uhs(CJOJQJaJmH nHsH tH,h_UhCJOJQJaJmH nHsH tH,h_UhaCJOJQJaJmH nHsH tH,h_UhLCJOJQJaJmH nHsH tH0h_UhaB*CJOJQJ\aJmH phsH 0h_UhB*CJOJQJ\aJmH phsH :.^*R$d$Ifa$gdp0 $da$gdY>l0$ xda$gds($ 0xd`a$gdL *RTx "jlHJ.0XZh罤o_hv55CJOJQJaJnHtH$hshv55CJOJQJaJnHtHhp0 hv55CJaJnHtH$hp0 hv55CJaJmHnHsHtH0hp0 hv55CJOJPJQJaJmHnHsHtH(hp0 hv55CJOJPJQJaJnHtH)hY>6CJOJQJaJmHnHsHtH/hY>h>,6CJOJQJaJmHnHsHtHRTx%$d$Ifa$gdp0 kdN $$Ifl4֞$ $T t0$44 laytdd-x$d$Ifa$gdp0 ($d$Ifa$gdp0 kdN $$Ifl4֞$ $`T t0$44 la$d$Ifa$gdp0 ($d$Ifa$gdp0 kdO $$Ifl4֞$ $ T t0$44 la $d$Ifa$gdp0 "$($d$Ifa$gdp0 kdpP $$Ifl4֞$ $ T t0$44 la$,:JZ^j$d$Ifa$gdp0 jln($d$Ifa$gdp0 kd8Q $$Ifl4֞$ $ T t0$44 lanv$d$Ifa$gdp0 ($d$Ifa$gdp0 kdR $$Ifl4֞$ $ T t0$44 la$d$Ifa$gdp0 ($d$Ifa$gdp0 kdR $$Ifl4֞$ $ T t0$44 la.>BH$d$Ifa$gdp0 HJL($d$Ifa$gdp0 kdS $$Ifl4֞$ $ T t0$44 laLTdt$d$Ifa$gdp0 ($d$Ifa$gdp0 kdXT $$Ifl4֞$ $ T t0$44 la$d$Ifa$gdp0 ($d$Ifa$gdp0 kd U $$Ifl4֞$ $ T t0$44 la".$d$Ifa$gdp0 .0Z($ xda$gdv55kdU $$Ifl4֞$ $ T t0$44 lahjl:<tvҺ{aM40h_UhaB*CJOJQJ\aJmH phsH 'habha6CJOJQJaJmH sH 3habha5B*CJOJQJ\aJmH phsH -hs(5B*CJOJQJ\aJmH phsH $hp0 hv55CJOJQJaJnHtH(hp0 hv55CJOJPJQJaJnHtH/hY>h>,6CJOJQJaJmHnHsHtH)hY>6CJOJQJaJmHnHsHtH/hY>hA6CJOJQJaJmHnHsHtH Z:$ xd$Ifa$gdp0 $da$gdY>l0:<>@\|L4444$ xd$Ifa$gdp0 kdV $$Ifl4r$`o`m`` t0$644 la|$ xd$Ifa$gdp0 kdtW $$Ifl4ִg CL$ o   t0$6  44 la$&.6>DJPV\bhnt$ xd$Ifa$gdp0 tvkdNX $$Iflִg CL$o t0$6  44 lavR~ d`gdL $7$8$H$a$gdd$7$8$H$`a$gdL$d((7$8$H$a$gds($ xd^`a$gdL$d((7$8$H$`a$gdL$d((7$8$H$a$gdaHJ"PηrYC-*hv55B*CJOJQJ\aJmH phsH *hs(B*CJOJQJ\aJmH phsH 0hahv55B*CJOJQJ\aJmH phsH ,h_Uh{CJOJQJaJmH nHsH tH,h_UhCJOJQJaJmH nHsH tH,h_Uh1CJOJQJaJmH nHsH tH,h_UhaCJOJQJaJmH nHsH tH0h_UhaB*CJOJQJ\aJmH phsH 0h_UhB*CJOJQJ\aJmH phsH ªzeR?,$hX hv55CJOJQJaJmHsH$h\8hX CJOJQJaJmHsH$hdhX CJOJQJaJmHsH)hY>6CJOJQJaJmHnHsHtH/hY>hA6CJOJQJaJmHnHsHtH/hY>h6CJOJQJaJmHnHsHtH/hY>h6CJOJQJaJmHnHsHtH)hd6CJOJQJaJmHnHsHtH$hX hX CJOJQJaJmH sH *jhdCJOJQJUaJmHnHu V*R :~yyy$ xd`a$gdL$da$gdv55l0$d`a$gdL$d((7$8$H$`a$gdL$d((7$8$H$a$gds($d`a$gddd- d`gdLVfn&>@BDJPR8:ydL7y)hs(5CJOJQJaJmH nHsH tH/habhs5CJOJQJaJmH nHsH tH)hab5CJOJQJaJmH nHsH tH/habhv555CJOJQJaJmH nHsH tHhX CJOJQJaJmH sH h>,CJOJQJaJmH sH hv55CJOJQJaJmH sH $hthv55CJOJQJaJmH sH *hv55B*CJOJQJ\aJmH phsH *hs(B*CJOJQJ\aJmH phsH z|~~ййййt`I`,hshv55CJOJQJaJmH nHsH tH&hs(CJOJQJaJmH nHsH tH,h_Uh{CJOJQJaJmH nHsH tH,h_Uh&LCJOJQJaJmH nHsH tH,h_UhCJOJQJaJmH nHsH tH,h_UhaCJOJQJaJmH nHsH tH,h_Uh>,CJOJQJaJmH nHsH tH/habha6CJOJQJaJmH nHsH tH"4BJbx$ xd$Ifa$gdp0 $d`a$gdY>l0$d`a$gdLl0$da$gds(l0 "TVXZԿԿԪpp\E,hshv55CJOJQJaJmH nHsH tH&h>,CJOJQJaJmH nHsH tH(hp0 hsCJOJPJQJaJnHtH$hp0 hv55CJOJQJaJnHtH"h>,CJOJPJQJaJnHtH(hp0 hv55CJOJPJQJaJnHtH)hY>6CJOJQJaJmH nHsH tH/hY>h>,6CJOJQJaJmH nHsH tH&hv55CJOJQJaJmH nHsH tHJ2222$ xd$Ifa$gdp0 kdY $$Ifl4rr"$``^`)`) t0"$644 lal(2HPRT$ xd$Ifa$gdp0 TVkdY $$Ifl4ִrL &)"$  ) ) t0"$6  44 lalVz~$ xd$Ifa$gdp0 kdZ $$IflִrL &)"$)) t0"$6  44 lal $&$hd`ha$gd>,l0$d`a$gdl0 "(*8:ؼئydL4/hY>hA6CJOJQJaJmH nHsH tH/hY>h>,6CJOJQJaJmH nHsH tH)hk%6CJOJQJaJmH nHsH tH,h>,h>,CJOJQJaJmH nHsH tH+hdd-B*CJOJPJQJaJmH phsH +hdB*CJOJPJQJaJmH phsH 7jhdd-B*CJOJPJQJUaJmHnHphu&hdCJOJQJaJmH nHsH tH&hdd-CJOJQJaJmH nHsH tH &(*0h(8{{{$d$Ifa$gdp0 $d$7$8$H$Ifa$gdp0 $d((7$8$H$a$gdY>$da$gdsl0$d`a$gdl0$hd`ha$gd>,l0 :<>0fhvxӻxdxJ03hdd-hA6B*CJOJQJ\aJmH phsH 3hdd-h>,6B*CJOJQJ\aJmH phsH &hs(CJOJQJaJmH nHsH tH,hshv55CJOJQJaJmH nHsH tH&h>,CJOJQJaJmH nHsH tH/hY>h>,6CJOJQJaJmH nHsH tH/hY>hY>6CJOJQJaJmH nHsH tH,hY>hY>CJOJQJaJmH nHsH tH)hY>6CJOJQJaJmH nHsH tH xz|~8:>V˱}lS}>%>S}1hp0 hv55B*CJOJPJQJaJmH phsH (hp0 hv55CJOJPJQJaJmH sH 0hp0 hv55B*CJOJQJ\aJmH phsH hp0 hv55CJOJPJQJaJ4hp0 hv55B*CJOJPJQJ\aJmH phsH 0hdd-hY>6B*CJOJQJaJmH phsH 3hdd-hv556B*CJOJQJ\aJmH phsH 3hdd-h>,6B*CJOJQJ\aJmH phsH 3hdd-hY>6B*CJOJQJ\aJmH phsH 8:>TVaN@@. Hd$Ifgddd-d$Ifgddd-d$7$8$H$Ifgddd-kdf[ $$Ifl\ #p$ x t0644 lalP=d$7$8$H$Ifgddd-kd \ $$Ifl\ #p$ x t0644 lalytdd-d$Ifgddd-<tLNR뤉뤉xcxO8,h&Lhv55CJOJQJaJmH nHsH tH&hs(CJOJQJaJmH nHsH tH)hp0 hv55B*CJOJPJQJaJph hp0 hv55CJOJPJQJaJ4hp0 hv55B*CJOJPJQJ\aJmH phsH 0hp0 hv55B*CJOJQJ\aJmH phsH 1hp0 hv55B*CJOJPJQJaJmH phsH (hp0 h&LCJOJPJQJaJmH sH (hp0 hv55CJOJPJQJaJmH sH 246*<tL Hd$Ifgddd-d$Ifgddd-LNRr^K====d$Ifgddd-d$7$8$H$Ifgddd-kd\ $$Ifl\ #p$ x t0644 lalytdd-"4J^xd$Ifgddd-^K==d$Ifgddd-d$7$8$H$Ifgddd-kd^] $$Ifl\ #p$ x t0644 lalytdd-p>($da$gds(l0kd^ $$Ifl\ #p$ x t0644 lalytdd-d$Ifgddd- Hd$Ifgddd-N`p xd$Ifgddd-$d`a$gdY>l0$d`a$gdLl0$da$gds(l0 (*,Nz|~ԼԒmm[FFFmFFm(hp0 hsCJOJPJQJaJnHtH"hYBCJOJPJQJaJnHtH$hp0 hv55CJOJQJaJnHtH"h>,CJOJPJQJaJnHtH(hp0 hv55CJOJPJQJaJnHtH)hY>6CJOJQJaJmH nHsH tH/hY>hA6CJOJQJaJmH nHsH tH/hY>hst;6CJOJQJaJmH nHsH tH&hv55CJOJQJaJmH nHsH tH6G2222 xd$Ifgddd-kd^ $$Ifl4r8-#m) t0R$644 laytdd-6NXnvxz xd$Ifgddd-z|kd_ $$Ifl4ִ8 x-# ) t0R$6  44 laytdd-| Xxd$Ifgddd- xd$Ifgddd- kdl` $$Ifl4ִ8 x-# ) t0R$6  44 laytdd- xd$Ifgddd-kdHa $$Ifl4ִ8 x-# ) t0R$6  44 laytdd-B|<~ &}jT$d$7$8$H$Ifa$gdp0 $d((7$8$H$a$gdY> $da$gds($d`a$gdLl0$da$gd&Ll0$hd`ha$gdl0$da$gdst;l0$`a$gdl0 BDrtvxz|ձՊrZrE-r/hY>hY>6CJOJQJaJmH nHsH tH)hY>6CJOJQJaJmH nHsH tH/hY>hst;6CJOJQJaJmH nHsH tH/hY>h6CJOJQJaJmH nHsH tHh:CCJaJmH nHsH tH-j$b hzhst;CJUaJmH nHsH tH&jhzCJUaJmHnHtHuhzCJaJmH nHsH tH'jhzCJUaJmH nHsH tH,hshv55CJOJQJaJmH nHsH tH:<ի՘~d~J10hY>hY>6B*CJOJQJaJmH phsH 3hY>hv556B*CJOJQJ\aJmH phsH 3hY>hA6B*CJOJQJ\aJmH phsH 3hY>hst;6B*CJOJQJ\aJmH phsH $hshv55CJOJQJaJmH sH ,hshsCJOJQJaJmH nHsH tH$h&Lhv55CJaJmH nHsH tH,hshv55CJOJQJaJmH nHsH tH&hCJOJQJaJmH nHsH tH & @Bѷr]D]r]/]D]r(hp0 h&LCJOJPJQJaJmH sH 1hp0 hv55B*CJOJPJQJaJmH phsH (hp0 hv55CJOJPJQJaJmH sH 0hp0 hv55B*CJOJQJ\aJmH phsH hp0 hv55CJOJPJQJaJ4hp0 hv55B*CJOJPJQJ\aJmH phsH 3hY>hv556B*CJOJQJ\aJmH phsH 0hY>hY>6B*CJOJQJaJmH phsH *hY>6B*CJOJQJaJmH phsH &LpP=d$7$8$H$IfgdYBkdb $$Ifl\ #p$ x t0644 lal$d$Ifa$gdp0 >kdXc $$Ifl\ #p$ x t0644 lalytYB Hd$IfgdYBd$IfgdYB @Bfz|~ 2F`t^ Hd$IfgdYBd$IfgdYBd$7$8$H$IfgdYB^K====d$IfgdYBd$7$8$H$IfgdYBkdd $$Ifl\ #p$ x t0644 lalytYBDFJ`b,68LлТБ|hWh?/habh&L6CJOJQJaJmH nHsH tH!hs(5CJOJQJaJmH sH 'habh&L5CJOJQJaJmH sH )hp0 hv55B*CJOJPJQJaJph hp0 hv55CJOJPJQJaJ0hp0 hv55B*CJOJQJ\aJmH phsH (hp0 h&LCJOJPJQJaJmH sH (hp0 hv55CJOJPJQJaJmH sH 4hp0 hv55B*CJOJPJQJ\aJmH phsH ,Hj|VDd$IfgdYB DFJ`b^K==d$IfgdYBd$7$8$H$IfgdYBkdd $$Ifl\ #p$ x t0644 lalytYBb8>1 $da$gd&LkdVe $$Ifl\ #p$ x t0644 lalytYBd$IfgdYB Hd$IfgdYB8LD8^l Hd87$8$H$`gdL d8gds( d8`gdL$hd`ha$gd1l0$ Hd8a$gd1 $da$gds($ xd`a$gdL$d((7$8$H$`a$gdL L@B龧|mV>))hY>6CJOJQJaJmH nHsH tH/hY>h6CJOJQJaJmH nHsH tH-hphv55B*CJOJQJaJmH phsH hphv55B*mH phsH )hphv55B*OJPJQJmH phsH *jf hV4hv55B*OJPJQJUph-h1hv55B*CJOJQJaJmH phsH 'hv55B*CJOJQJaJmH phsH ,h_UhCJOJQJaJmH nHsH tH,h_Uh&LCJOJQJaJmH nHsH tH68<\^bҺ{eO53hphv55B*CJOJQJ\]aJmH phsH +hs(B*CJOJPJQJaJmH phsH +h1B*CJOJPJQJaJmH phsH hphv55B*mH phsH 1hphv55B*CJOJPJQJaJmH phsH -hphv55B*CJOJQJaJmH phsH /hY>hz6CJOJQJaJmH nHsH tH)hY>6CJOJQJaJmH nHsH tH/hY>h6CJOJQJaJmH nHsH tH "$.εkT>&/hY>h&6CJOJQJaJmH nHsH tH*h&B*CJOJQJ\aJmH phsH -hzB*CJOJQJ\]aJmH phsH :jh16B*CJOJQJUaJmHnHphtHu*hNq6B*CJOJQJaJmH phsH *h16B*CJOJQJaJmH phsH 0h&Lhv556B*CJOJQJaJmH phsH 1hs(hv55B*CJOJPJQJaJmH phsH 0hphv55B*CJOJQJ\aJmH phsH "$\^vJhnnY$d]`a$gdL$d]^`a$gdLd`gdLl0$da$gdst;l0$ Hd87$8$H$`a$gdY>d7$8$H$gdNqd87$8$H$gdNq Hhd87$8$H$`hgdv55 .248V\^tvxzϺr[E/*hst;B*CJOJQJ\aJmH phsH *h/B*CJOJQJ\aJmH phsH ,hst;hv55CJOJQJaJmH nHsH tH0h_hst;B*CJOJQJ\aJmH phsH *hY>6B*CJOJQJaJmH phsH 0h&LhY>6B*CJOJQJaJmH phsH )hY>6CJOJQJaJmH nHsH tH/hY>hA6CJOJQJaJmH nHsH tH/hY>hst;6CJOJQJaJmH nHsH tH zHJfhj(*HJLN϶uaR9%a&jݭ hV4h1B*CJUaJph0jP hV4hv55B*CJPJUVaJphhV4hv55B*CJaJph&jhV4hv55B*CJUaJph0h&Lhv556B*CJOJQJaJmH phsH 'hs(B*CJOJQJaJmH phsH 'h1B*CJOJQJaJmH phsH 0h):hv55B*CJOJQJ\aJmH phsH 0hst;hNqB*CJOJQJ\aJmH phsH -h):hv55B*CJOJQJaJmH phsH (PB`n$ Hd7$8$H$`a$gdL$d`a$gdL$da$gdst;l0$d7$8$H$`a$gdY>$hd87$8$H$^ha$gd&Ld7$8$H$`gdL$d]`a$gdL NP^`bdB^Լw`G0G-h/hv55B*CJOJQJaJmH phsH 0h/hv55B*CJOJQJ\aJmH phsH ,h^hst;CJOJQJaJmH nHsH tH0h&LhY>6B*CJOJQJaJmH phsH &hY>CJOJQJaJmH nHsH tH/hY>hY>6CJOJQJaJmH nHsH tH/hY>hA6CJOJQJaJmH nHsH tH/hY>hst;6CJOJQJaJmH nHsH tH%hzB*CJOJQJ\]aJph ^`&(*,.02ι|`D4hv55B*CJOJQJaJph6jVhHh1B*CJOJQJUaJmHphsH7jh1B*CJOJQJUaJmHnHphtHuh1B*CJOJQJaJph'h1B*CJOJQJaJmHphsH0j-h1B*CJOJQJUaJmHphsH(h&Lhv556B*CJOJQJaJph-h/hv55B*CJOJQJaJmH phsH 3h/hv55B*CJOJQJ\]aJmH phsH 2l *Jl{dd`gdLl0$d87$8$H$`a$gdY> $h`ha$gd1$d87$8$H$`a$gdL$d7$8$H$`a$gdLd7$8$H$`gdL$da$gdst;l0$d87$8$H$a$gd1 2@BFjl~ (Ϻs\F-0hst;hv55B*CJOJQJ\aJmH phsH *h/B*CJOJQJ\aJmH phsH -hst;hv55B*CJOJQJaJmH phsH 0hst;h&B*CJOJQJ\aJmH phsH 0hst;h1B*CJOJQJ\aJmH phsH (h&LhY>6B*CJOJQJaJph)hY>6CJOJQJaJmH nHsH tH/hY>hA6CJOJQJaJmH nHsH tH/hY>hst;6CJOJQJaJmH nHsH tH (*,FHJjlnpԽt[G7Gh1CJOJQJaJmH sH 'jh1CJOJQJUaJmH sH 0jhLuh1CJOJQJUaJmHnHu0hh1B*CJOJQJ\aJmH phsH 0hh16B*CJOJQJaJmH phsH -hst;h&LB*CJOJQJaJmH phsH -hst;hv55B*CJOJQJaJmH phsH 'h/B*CJOJQJaJmH phsH -hst;hst;B*CJOJQJaJmH phsH ѽ|dO60hhY>B*CJOJQJ\aJmH phsH 0hhY>6B*CJOJQJaJmH phsH )hY>6CJOJQJaJmH nHsH tH/hY>hA6CJOJQJaJmH nHsH tH/hY>hst;6CJOJQJaJmH nHsH tH0jhLuhv55CJOJQJUaJmHnHuh1CJOJQJaJmH sH 'jh1CJOJQJUaJmH sH -jqWh):h1CJOJQJUaJmH sH .jh1CJOJQJUaJmHnHtHu >@FHdfjǷǧǑxaM9'h0:B*CJOJQJaJmH phsH 'hB*CJOJQJaJmH phsH -hst;hst;B*CJOJQJaJmH phsH 0hst;hst;B*CJOJQJ\aJmH phsH *hB*CJOJQJ\aJmH phsH h1CJOJQJaJmH sH hst;CJOJQJaJmH sH hv55CJOJQJaJmH sH hCJOJQJaJmH sH /hY>hst;6CJOJQJaJmH nHsH tH Ff$vx||$d`a$gd&L $da$gd&L dgd&L$d7$8$H$`a$gdL$ 0xd`a$gdL $da$gd&Ld7$8$H$`gdL$d`a$gdL "vxë}}fO8-hYB5>*B*CJOJQJaJmH phsH -h1hv55B*CJOJQJaJmH phsH -h1Qhv55B*CJOJQJaJmH phsH ,h_UhCJOJQJaJmH nHsH tH,h_Uh0:CJOJQJaJmH nHsH tH/hQ h0:6CJOJQJaJmH nHsH tH!hv555CJOJQJaJmH sH 'habhv555CJOJQJaJmH sH -h0:hst;B*CJOJQJaJmH phsH RT(8RT̵̋t̋rY0jh; B*CJOJQJUaJmH phsH U-hVD,hv55B*CJOJQJaJmH phsH *hv55>*B*CJOJQJaJmH phsH 'hv55B*CJOJQJaJmH phsH -hhhv55B*CJOJQJaJmH phsH 0hhhv55>*B*CJOJQJaJmH phsH 3hhhv555>*B*CJOJQJaJmH phsH R8:<>@BDlprtv$hd`ha$gd&L$d`a$gdL d`gdL $da$gdP $xxa$gd&L$d`a$gd&Lng vt mp: SHAPE \* MERGEFORMAT Hnh 2.11. Bn v mi hn khng vt mp Yu cu k thut: - Mi hn ng kch thc - Mi hn khng b khuyt tt b. Mi hn vt mp: Hnh 2.12. Bn v mi hn vt mp Yu cu k thut: - Mi hn ng kch thc - Mi hn khng b khuyt tt GI TR LI CU HI: Cu 1,2: Nu c cc bc ca cng vic chun b v chn c ch hn hn c sn phm. Cu 3: Chun b y cc iu kin ri tin hnh thc hin hn trn phi. Bng 2.9. nh gi kt qu hc tp TTTiu ch nh giCch thc v phng php nh giim ti aKt qu thc hin ca ngi hcIKin thc1Chn ch hn 2GLm bi t lun v trc nghim, i chiu vi ni dung bi hc 21.1Trnh by cch chn ng knh dy hn ph hp0,51.2Trnh by cch chn cng dng in, in th hn ng11.3Trnh by cch chn lu lng kh chnh xc0,52Trnh by k thut hn mi hn gip mi 2G khng vt mpLm bi t lun, i chiu vi ni dung bi hc3,52.1Nu ng t th hn0,52.2Nu ng gc m hn 12.3Nu ng kiu dao ng m hn12.4Nu ng tc hn13Trnh t thc hin mi hn gip mi 2G ca phng php hn TIGLm bi t lun, i chiu vi ni dung bi hc33.1Nu y cng tc chun b: c bn v; Chun b phi hn13.2Trnh by ng gc m hn, cch giao ng m hn, hng hn.13.3Nu chnh xc cch kim tra mi hn14Trnh by cch khc phc cc khuyt tt thng gp ca mi hn ph hpLm bi t lun, i chiu vi ni dung bi hc1,5Cng:10 IIK nng1Chun b y dng c, thit b ng theo yu cu ca bi thc tpKim tra cng tc chun b, i chiu vi k hoch lp12Vn hnh v s dng thnh tho thit b, dng c hn TIG Quan st cc thao tc, i chiu vi quy trnh vn hnh0,53Chun b y vt liu ng theo yu cu ca bi thc tpKim tra cng tc chun b, i chiu vi k hoch lp14Chn ng ch hn khi hn gip mi v tr 2G ca phng php hn TIGKim tra cc yu cu, i chiu vi tiu chun.1,55S thnh tho v chun xc cc thao tc khi hn gip mi v tr 2G ca phng php hn TIG Quan st cc thao tc i chiu vi quy trinh thao tc.2,56Kim tra cht lng mi hn Theo di vic thc hin, i chiu vi quy trnh kim tra36.1Mi hn ng kch thc (b rng, chiu cao ca mi hn). 1,56.2Mi hn khng b khuyt tt (chy cnh, r kh, khng ngu)16.3Kt cu hn bin dng trong phm vi cho php1Cng:10 IIIThi 1Tc phong cng nghip51.1i hc y , ng giTheo di vic thc hin, i chiu vi ni quy ca trng.11.2Khng vi phm ni quy lp hc11.3B tr hp l v tr lm vic Theo di qu trnh lm vic, i chiu vi tnh cht, yu cu ca cng vic.11.4Tnh cn thn, chnh xcQuan st vic thc hin bi tp11.5 thc hp tc lm vic theo t, nhmQuan st qu trnh thc hin bi tp theo t, nhm12m bo thi gian thc hin bi tp Theo di thi gian thc hin bi tp, i chiu vi thi gian quy nh.23m bo an ton lao ng v v sinh cng nghipTheo di vic thc hin, i chiu vi quy nh v an ton v v sinh cng nghip33.1Tun th quy nh v an ton13.2y bo h lao ng (qun o bo h, th hc sinh, giy, mi, ym da, gng tay da,& )13.3V sinh xng thc tp ng quy nh1Cng:10 KT QU HC TP Tiu ch nh giKt qu thc hinH sKt qu hc tpKin thc 0,3K nng0,5Thi 0,2Cng: BI 3: HN TIG THP NG CC BON THP V TR BNG (1G) Gii thiu: K thut hn v tr 1G (TIG) vi cc chi tit kt cu dng ng l t th hn bng. y l t th hn tng d hn do mi hn hnh thnh trn mt phng bng ca cc loi ng. Tuy nhin mi hn cing kh hnh thnh hn khi hn trn mt phng bng ca kt cu phng. Do vy khi hn ngi th phi quan st k vng hn duy tr v hnh thnh mi hn tt. Mc tiu: - Chun b phi ng kch thc bn v, m bo yu cu k thut; - Chun b dng c, thit b, vt liu hn y an ton; - Chn ch hn (Ih, Uh, Vh, d) v lu lng kh bo v thch hp vi chiu dy, tnh cht ca vt liu, kiu lin kt hn gc v v tr hn; - G phi hn chc chn ng kch thc bn v, m bo ng tm, ng trc gia cc chi tit; - Xc nh ng gc m hn, tm vi in cc, phng php chuyn ng que hn, m hn khi; - Hn mi hn ng v tr 1G ng kch thc bn v, m bo su ngu, khng r kh, khng chy cch, t bin dng kim loi; - Lm sch, kim tra, nh gi ng cht lng mi hn; - Thc hin tt cng tc an ton v v sinh phn xng. Ni dung: 1. Chun b phi hn, thit b, dng c hn TIG Mc tiu: - Trnh by c cc bc chun b phi,thit b, dng c hn TIG cho v tr hn 1G; - Chun b c phi m bo sch, thng, phng, ng kch thc bn v; - Chn c vt liu hn ph hp chi tit hn; - m bo an ton lao ng, tit kim vt t. 1.1. Chun b phi hn Xc nh dng lin kt Lin kt hn khng vt mp  Hnh 3.1. Chun b phi hn ng khng vt cnh Lin kt hn c vt mp ch V SHAPE \* MERGEFORMAT Hnh 3.2. Chun b phi hn ng vt cnh Lm sch vt hn Sau khi chun b lin kt ta tin hnh lm sch v hai pha ca mp vt hn t 20 30 mm G phi v hn nh. SHAPE \* MERGEFORMAT Hnh 3.3. G phi v hn nh Sau khi kim tra phi xong ta tin hnh t phi ln bn g nh hnh v Chn thng s hn nh Tin hnh hn nh khong cch t mp vt hn n mi nh l 10mm, nh i xng. 1.2. Thit b hn TIG Thit b dng cho hn TIG gm cc b phn sau Ngun in hn, bao gm c h thng kh bo v, nc lm mt, dng in v in p hn M hn Chai kh tr, van iu khin lu lng kh 1.3 Dng c hn TIG Bn chi thp, my mi in cc, m lt, bo h lao ng 2. G phi hn Mc tiu: - Trnh by c quy cch lp rp phi hn; - G c phi hn v tr hn 1G ng theo yu cu k thut, ng quy cch; - Thc hin tt cng tc an ton v v sinh phn xng. 2.1. G phi hn khng vt mp m bo ng tiu chun, chc chn 2.2. G phi vt mp m bo ng tiu chun, chc chn Hnh 3.4. G phi vt mp Bt u hn nh mt u ca rnh hn (ti tm m tip gip vi u ca rnh hn), kim tra li khe h v phng ca mu hn, u cn li c th cho khe h ln hn mt cht trnh b co hp li khi mi hn lt gn kt thc. Sau khi hn nh xong g x mi hn g nh xem hn gn cht cha, kim tra li khe h, gia cng thm gng mt sau chng bin dng 3. Chn ch hn TIG Mc tiu: - Trnh by c cc thng s c bn ca ch hn; - Chn ch hn ph hp vi kiu lin kt hn, chiu dy v tnh cht ca vt liu, v tr hn; - m bo an ton lao ng cho mnh v cho mi ngi khi tin hnh chn ch hn. 3.1. Ch hn khng xung Bng 3.1. Ch hn khng xung Vt liuChiu dy vt liu (mm)Dng in hn (A)ng knh in cc (mm)ng knh que hn ph (mm)Lu lng kh bo v lt/phtC chp kh Ar (mm)Thp cc bon thp1,640701,62,401,6592,050901,62,61,62,659 113,01001202,43,22,43,259 114,01201502,43,22,64,0511125,01502002,64,03,25,05126,01802303,24,73,25,5512168,02202503,24,74,06,36121612,03803504,05,55,06,3612193.2. Ch hn xung Bng 3.2. Ch hn xung Vt liuKhe h (m)Ch xungTc hn (cm/pht)Tc y day hn ph (cm/pht)Dng xung (A)Dng c bn (A)Tn s xung (Hz)T l xung (%)Thp cc bon thp0 1,2 1,6200 150 130100 70 602,5 1,5 1,050 45 5060 30 1560 60 404. K thut hn ng v tr hn1G Mc tiu: - Trnh by c k thut hn ng v tr 1G bng phng php hn TIG; - Hn mi hn gip mi khng vt mp v c vt mp v tr 1G m bo su ngu, khng b nt, vn cc, chy cch, t bin dng, ng kch thc bn v; - Lm sch, kim tra ng cht lng mi hn; - Thc hin tt cng tc an ton v v sinh phn xng. 4.1. Hn khng vt mp 4.1.1.K thut hn Ch hn. Bng 3.3. Bng ch hn xung Vt liuKhe h (m)Ch xungTc hn (cm/pht)Tc y dy hn ph (cm/pht)Dng xung (A)Dng c bn (A)Tn s xung (Hz)T l xung (%)Thp cc bon thp112060 1,0501,530 Gc m hn v que hn ph SHAPE \* MERGEFORMAT Hnh 3.5. Gc m hn v que hn ph M hn hp vi k hn mt gc 70 800 Que hn ph hp vi k hn mt gc 15 200 Phng php chuyn ng ca m hn v que hn ph. Chuyn ng theo kiu bn nguyt 4.1.2. Hn ng 1G khng vt mp Bng 3.4. Bng hng dn thc hin hn 2G khng vt mp TTTHC HIN NI DUNGTHIT B, DNG CYU CU1c bn v- Nm c cc kch thc c bn - Hiu c yu cu k thut2- Kim tra phi -Chun b mp hn - G nh - iu chnh ch hn khng vt cnh- My hnTIG - ng h kh Ar - M hn - Phi hn - Dy hn - Mt n hn - Km ct - M lt- Phi phng, thng khng b pavia, ng kch thc - nh sch mt phi bng bn chi st hoc my mi tay - G phi m bo chc chn ,m bo khe h hn - Thao tc chnh xc, m bo an ton lao ng - iu chnh chnh xc dng in, in p hn, lu lng kh3* Tin hnh hn - T th hn - Gc m hn - Chuyn ng ca m hn - My hn TIG - ng h kh Ar - M hn - Phi hn - Dy hn - Mt n hn - Km ct - M lt - Vng vng, thoi mi d thao tc trong qu trnh hn - Duy tr chnh xc gc ca m hn trong sut qu trnh hn -Duy tr chnh xc chuyn ng trong sut qu trnh hn4- Kim tra- Pht hin c cc khuyt ttca mi hn - Kim tra bng mt v thc o4.2. Hn c vt mp 4.2.1.K thut hn Ch hn. Bng 3.5. Bng ch hn xung Vt liuLp hnCh xungTc hn (cm/pht)Tc y dy hn ph (cm/pht)Dng xung (A)Dng c bn (A)Tn s xung (Hz)T l xung (%)Thp cc bon thp1100601501,5402130901501,550 Gc nghing m hn v que hn ph. M hn hp vi k hn mt gc 70 800 Que hn ph hp vi k hn mt gc 15 200 Phng php chuyn ng ca m hn v que hn ph. Chuyn ng theo kiu bn nguyt 4.2.2. Hn ng 1G c vt mp Bng 3.6. Bng hng dn thc hin hn ng 1G c vt mp TTTHC HIN NI DUNGTHIT B, DNG CYU CU1c bn v- Nm c cc kch thc c bn - Hiu c yu cu k thut2- Kim tra phi -Chun b mp hn - G nh - iu chnh ch hn khng vt cnh- My hnTIG - ng h kh Ar - M hn - Phi hn - Dy hn - Mt n hn - Km ct - M lt- Phi phng, thng khng b pavia, ng kch thc - nh sch mt phi bng bn chi st hoc my mi tay - G phi m bo chc chn ,m bo khe h hn - Thao tc chnh xc, m bo an ton lao ng - iu chnh chnh xc dng in, in p hn, lu lng kh3* Tin hnh hn - T th hn - Gc m hn - Chuyn ng ca m hn - My hn TIG - ng h kh Ar - M hn - Phi hn - Dy hn - Mt n hn - Km ct - M lt - Vng vng, thoi mi d thao tc trong qu trnh hn - Duy tr chnh xc gc ca m hn trong sut qu trnh hn -Duy tr chnh xc chuyn ng trong sut qu trnh hn4- Kim tra- Pht hin c cc khuyt ttca mi hn - Kim tra bng mt v thc o5. Kim tra cht lng mi hn Mc tiu: - Trnh by c cc phng php kim tra cht lng mi hn; - Kim tra ng cht lng mi hn theo yu cu k thut; - Thc hin tt cng tc an ton v v sinh phn xng. 5.1. Kim tra Yu cu t c Pht hin c khuyt tt ca mi hn 5.2. Sa cha cc khuyt tt mi hn Mi hn chy cnh trn Nguyn nhn Do vn tc hn nhanh, dng in hn ln Do dao ng m hn khng c im dng ti cc bin dao ng Cch khc phc iu chnh dng in, tc hn hp l Dng h quang cnh trn ng hn Mi hn b r kh Nguyn nhn Thiu kh bo v. Do hn trong mi trng c gi thi vi vn tc gi > 5m/giy Cch khc phc Tng lu lng kh bo v Che chn gi ti khu vc hn * Mi hn khng ngu Nguyn nhn Do vn tc hn chm lng kim loi nng chy vn chuyn t u dy hn vo ving hn ln dn n tnh trang chy trn kim loi lng ln pha trc ving hn cn tr s nng chy ca kim loi c bn Cch khc phc Tng tc hn * Mi hn lch tm Nguyn nhn: Do gc m hn khng chnh xc Cch khc phc: Thay i gc m hn cho ph hp 6. An ton lao ng v v sinh phn xng Mc tiu: - Trnh by c cc bin php an ton lao ng trong qu trnh hn; - Thc hin chnh xc cc bin php an ton trong qu trnh hn; - m bo an ton v tun th theo cc bin php an ton. Trang b y bo h lao ng. Khu vc hn phi c thng gi tt m bo lng xy cho ngi th. CU HI V BI TP Cu 1: Trnh by cng tc chun b, tnh ton ch hn cho mi hn ng v tr bng 1G vi chiu dy phi l 3 mm Cu 2: Trnh by cng tc chun b, tnh ton ch hn cho mi hn ng vt mp v tr 1G vi chiu dy phi l 8 mm Cu 3: Thc hin mi hn theo bn v sau: a. Mi hn khng vt mp: SHAPE \* MERGEFORMAT Hnh 3.6. Mi hn khng vt mp Yu cu k thut: - Mi hn ng kch thc - Mi hn khng b khuyt tt b. Mi hn vt mp: SHAPE \* MERGEFORMAT Hnh 3.7. Mi hn vt mp Yu cu k thut: - Mi hn ng kch thc - Mi hn khng b khuyt tt GI TR LI CU HI: Cu 1,2: Nu c cc bc ca cng vic chun b v chn c ch hn hn c sn phm. Cu 3: Thc hin chun b cc iu kin v tin hnh hn trn phi. Bng 3.7. nh gi kt qu hc tp TTTiu ch nh giCch thc v phng php nh giim ti aKt qu thc hin ca ngi hcIKin thc1Chn ch hn ng 1GLm bi t lun v trc nghim, i chiu vi ni dung bi hc 21.1Trnh by cch chn ng knh dy hn ph hp0,51.2Trnh by cch chn cng dng in, in th hn ng11.3Trnh by cch chn lu lng kh chnh xc0,52Trnh by k thut hn mi hn ng 1G khng vt mpLm bi t lun, i chiu vi ni dung bi hc3,52.1Nu ng t th hn0,52.2Nu ng gc m hn 12.3Nu ng kiu dao ng m hn12.4Nu ng tc hn13Trnh t thc hin mi hn ng 1G ca phng php hn TIGLm bi t lun, i chiu vi ni dung bi hc33.1Nu y cng tc chun b: c bn v; Chun b phi hn13.2Trnh by ng gc m hn, cch giao ng m hn, hng hn.13.3Nu chnh xc cch kim tra mi hn14Trnh by cch khc phc cc khuyt tt thng gp ca mi hn ph hpLm bi t lun, i chiu vi ni dung bi hc1,5Cng:10 IIK nng1Chun b y dng c, thit b ng theo yu cu ca bi thc tpKim tra cng tc chun b, i chiu vi k hoch lp12Vn hnh v s dng thnh tho thit b, dng c hn TIG Quan st cc thao tc, i chiu vi quy trnh vn hnh0,53Chun b y vt liu ng theo yu cu ca bi thc tpKim tra cng tc chun b, i chiu vi k hoch lp14Chn ng ch hn khi hn gip mi v tr ng 1G ca phng php hn TIGKim tra cc yu cu, i chiu vi tiu chun.1,55S thnh tho v chun xc cc thao tc khi hn gip mi v tr ng 1G ca phng php hn TIG Quan st cc thao tc i chiu vi quy trinh thao tc.2,56Kim tra cht lng mi hn Theo di vic thc hin, i chiu vi quy trnh kim tra36.1Mi hn ng kch thc (b rng, chiu cao ca mi hn). 1,56.2Mi hn khng b khuyt tt (chy cnh, r kh, khng ngu)16.3kt cu hn bin dng trong phm vi cho php1Cng:10 IIIThi 1Tc phong cng nghip51.1i hc y , ng giTheo di vic thc hin, i chiu vi ni quy ca trng.11.2Khng vi phm ni quy lp hc11.3B tr hp l v tr lm vic Theo di qu trnh lm vic, i chiu vi tnh cht, yu cu ca cng vic.11.4Tnh cn thn, chnh xcQuan st vic thc hin bi tp11.5 thc hp tc lm vic theo t, nhmQuan st qu trnh thc hin bi tp theo t, nhm12m bo thi gian thc hin bi tp Theo di thi gian thc hin bi tp, i chiu vi thi gian quy nh.23m bo an ton lao ng v v sinh cng nghipTheo di vic thc hin, i chiu vi quy nh v an ton v v sinh cng nghip33.1Tun th quy nh v an ton13.2y bo h lao ng (qun o bo h, th hc sinh, giy, mi, ym da, gng tay da,& )13.3V sinh xng thc tp ng quy nh1Cng:10 KT QU HC TP Tiu ch nh giKt qu thc hinH sKt qu hc tpKin thc 0,3K nng0,5Thi 0,2Cng: BI 4: HN TIG THP NG CC BON THP - V TR HN NGANG (2G) Gii thiu: K thut hn ng v tr 2G (TIG) l t th hn ngang, ng c trc thng ng c nh, khng quay khi hn. y l t th hn tng i kh, mi hn hnh thnh trn mt phng ng. Do trng lng git kim loi lng lun lun c xu hng ri xung pha di lm cho mi hn hnh thnh kh khi hn bng phng php hn TIG. Mc tiu: - Chun b phi ng kch thc bn v, m bo yu cu k thut; - Chun b dng c, thit b, vt liu hn y an ton; - Chn ch hn (Ih, Uh, Vh, d) v lu lng kh bo v thch hp vi chiu dy, tnh cht ca vt liu v v tr hn; - G phi hn chc chn ng kch thc bn v, m bo v tr tng quan gia cc chi tit; - Xc nh ng gc m hn, tm vi in cc, phng php chuyn ng que hn, m hn khi hn; - Hn mi hn ng v tr 2G ng kch thc bn v, m bo su ngu, khng r kh , khng chy cch, t bin dng kim loi; - Lm sch, kim tra, nh gi ng cht lng mi hn; - Thc hin tt cng tc an ton v v sinh phn xng. Ni dung: 1. Chun b phi hn, thit b. dng c hn TIG Mc tiu: - Trnh by c cc bc chun b phi hn,thit b dung c hn TIG; - Chun b c thit b, dng c m bo ng theo yu cu; - m bo an ton lao ng, t gic trong cng vic. 1.1. Chun b phi hn Xc nh dng lin kt Lin kt hn khng vt mp  Hnh 4.1. Chun b phi hn khng vt mp Lin kt hn c vt mp ch V SHAPE \* MERGEFORMAT Hnh 4.2. Chun b phi hn vt mp Lm sch vt hn Sau khi chun b lin kt ta tin hnh lm sch v hai pha ca mp vt hn t 20 30 mm G phi v hn nh. SHAPE \* MERGEFORMAT Hnh 4.3. G phi v hn nh Sau khi kim tra phi xong ta tin hnh t phi ln bn g nh hnh v Chn thng s hn nh Tin hnh hn nh khong cch t mp vt hn n mi nh l 10mm, v nh i xng nhau, dnh 4 mi 1.2. Thit b hn TIG Thit b dng cho hn TIG gm cc b phn sau Ngun in hn, bao gm c h thng kh bo v, nc lm mt, dng in v in p hn M hn Chai kh tr, van iu khin lu lng kh 1.3. Dng c hn TIG Bn chi thp, my mi in cc, m lt, bo h lao ng 2. G phi Mc tiu: - Trnh by c quy cch lp rp phi hn; - G c phi hn v tr hn 2G ng theo yu cu k thut, ng quy cch; - Thc hin tt cng tc an ton v v sinh phn xng. 2.1. G phi hn khng vt mp m bo ng tiu chun, chc chn 2.2. G phi vt mp m bo ng tiu chun, chc chn Hnh 4.4. G phi vt mp Bt u hn nh mt u ca rnh hn (ti tm m tip gip vi u ca rnh hn), kim tra li khe h v phng ca mu hn, u cn li c th cho khe h ln hn mt cht trnh b co hp li khi mi hn lt gn kt thc. Sau khi hn nh xong g x mi hn g nh xem hn gn cht cha, kim tra li khe h, gia cng thm gng mt sau chng bin dng 3. Chn ch hn TIG Mc tiu: - Trnh by c cc thng s c bn ca ch hn; - Chn ch hn ph hp vi kiu lin kt hn, chiu dy v tnh cht ca vt liu, v tr hn; - m bo an ton lao ng cho mnh v cho mi ngi khi tin hnh chn ch hn. 3.1. Ch hn khng xung Bng4.1. Ch hn khng xung Vt liuChiu dy vt liu (mm)Dng in hn (A)ng knh in cc (mm)ng knh que hn ph (mm)Lu lng kh bo v lt/phtC chp kh Ar (mm)Thp cc bon thp1,640701,62,401,6592,050901,62,61,62,659 113,01001202,43,22,43,259 114,01201502,43,22,64,0511125,01502002,64,03,25,05126,01802303,24,73,25,5512168,02202503,24,74,06,36121612,03803504,05,55,06,361219 3.2. Ch hn xung Bng 4.2. Ch hn xung Vt liuKhe h (m)Ch xungTc hn (cm/pht)Tc y dy hn ph (cm/pht)Dng xung (A)Dng c bn (A)Tn s xung (Hz)T l xung (%)Thp cc bon thp0 1,2 1,6200 150 130100 70 602,5 1,5 1,050 45 5060 30 1560 60 404. K thut hn ng v tr hn 2G Mc tiu: - Trnh by c k thut hn gip mi khng vt mp v c vt mp v tr 2G bng phng php hn TIG; - Hn mi hn gip mi khng vt mp v c vt mp v tr 2G m bo su ngu, khng b nt, vn cc, chy cch, t bin dng, ng kch thc bn v; - Lm sch, kim tra ng cht lng mi hn; - Thc hin tt cng tc an ton v v sinh phn xng. 4.1. Hn khng vt mp 4.1.1.K thut hn Ch hn. Bng 4.3. Ch hn xung Vt liuKhe h (m)Ch xungTc hn (cm/pht)Tc y day hn ph (cm/pht)Dng xung (A)Dng c bn (A)Tn s xung (Hz)T l xung (%)Thp cc bon thp1120 60 1,0501,530Gc m hn v que hn ph M hn hp vi k hn mt gc 70 800 Que hn ph hp vi k hn mt gc 15 200 Phng php chuyn ng ca m hn v que hn ph. Chuyn ng theo kiu bn nguyt 4.1.2. Hn ng 2G khng vt mp. Bng 4.4. Bng hng dn thc hin hn 2G khng vt mp TTTHC HIN NI DUNGTHIT B, DNG CYU CU1c bn v- Nm c cc kch thc c bn - Hiu c yu cu k thut2- Kim tra phi - Chun b mp hn - G nh - iu chnh ch hn khng vt cnh- My hnTIG - ng h kh Ar - M hn - Phi hn - Dy hn - Mt n hn - Km ct - M lt- Phi phng, thng khng b pavia, ng kch thc - nh sch mt phi bng bn chi st hoc my mi tay - G phi m bo chc chn ,m bo khe h hn - Thao tc chnh xc, m bo an ton lao ng - iu chnh chnh xc dng in, in p hn, lu lng kh3* Tin hnh hn - T th hn - Gc m hn - Chuyn ng ca m hn - My hn TIG - ng h kh Ar - M hn - Phi hn - Dy hn - Mt n hn - Km ct - M lt - Vng vng, thoi mi d thao tc trong qu trnh hn - Duy tr chnh xc gc ca m hn trong sut qu trnh hn -Duy tr chnh xc chuyn ng trong sut qu trnh hn4- Kim tra- Pht hin c cc khuyt ttca mi hn - Kim tra bng mt v thc o4.2. Hn c vt mp. 4.2.1. K thut hn Ch hn. Bng 4.5. Bng ch hn xung Vt liuLp hnCh xungTc hn (cm/pht)Tc y day hn ph (cm/pht)Dng xung (A)Dng c bn (A)Tn s xung (Hz)T l xung (%)Thp cc bon thp1100601501,5402130901501,550Gc nghing m hn v que hn ph. M hn hp vi k hn mt gc 70 800 Que hn ph hp vi k hn mt gc 15 200 Phng php chuyn ng ca m hn v que hn ph. Chuyn ng theo kiu bn nguyt 4.2.2. Hn ng 2G c vt mp Bng 4.6. Bng hng dn thc hin hn ng 2G c vt mp TTTHC HIN NI DUNGTHIT B, DNG CYU CU1c bn v- Nm c cc kch thc c bn - Hiu c yu cu k thut2- Kim tra phi -Chun b mp hn - G nh - iu chnh ch hn khng vt cnh- My hnTIG - ng h kh Ar - M hn - Phi hn - Dy hn - Mt n hn - Km ct - M lt- Phi phng, thng khng b pavia, ng kch thc - nh sch mt phi bng bn chi st hoc my mi tay - G phi m bo chc chn, m bo khe h hn - Thao tc chnh xc, m bo an ton lao ng - iu chnh chnh xc dng in, in p hn, lu lng kh3* Tin hnh hn - T th hn - Gc m hn - Chuyn ng ca m hn- My hn TIG - ng h kh Ar - M hn - Phi hn - Dy hn - Mt n hn - Km ct - M lt- Vng vng, thoi mi d thao tc trong qu trnh hn - Duy tr chnh xc gc ca m hn trong sut qu trnh hn -Duy tr chnh xc chuyn ng trong sut qu trnh hn4- Kim tra- Pht hin c cc khuyt ttca mi hn - Kim tra bng mt v thc o5. Kim tra cht lng mi hn Mc tiu: - Trnh by c cc phng php kim tra cht lng mi hn; - Kim tra ng cht lng mi hn theo yu cu k thut; - Thc hin tt cng tc an ton v v sinh phn xng. 5.1. Kim tra Yu cu t c Pht hin c khuyt tt ca mi hn 5.2. Sa cha cc khuyt tt mi hn Mi hn chy cnh trn Nguyn nhn Do vn tc hn nhanh, dng in hn ln Do dao ng m hn khng c im dng ti cc bin dao ng Cch khc phc iu chnh dng in, tc hn hp l Dng h quang cnh trn ng hn * Mi hn b r kh Nguyn nhn Thiu kh bo v. Do hn trong mi trng c gi thi vi vn tc gi > 5m/giy Cch khc phc Tng lu lng kh bo v Che chn gi ti khu vc hn * Mi hn khng ngu Nguyn nhn Do vn tc hn chm lng kim loi nng chy vn chuyn t u dy hn vo ving hn ln dn n tnh trang chy trn kim loi lng ln pha trc ving hn cn tr s nng chy ca kim loi c bn Cch khc phc Tng tc hn * Mi hn lch tm Nguyn nhn: Do gc m hn khng chnh xc Bin php khc phc: iu chnh li gc m hn cho ph hp. 6. An ton lao ng v v sinh phn xng Mc tiu: - Trnh by c cc bin php an ton lao ng trong qu trnh hn; - Thc hin chnh xc cc bin php an ton trong qu trnh hn; - m bo an ton v tun th theo cc bin php an ton. Trang b y bo h lao ng. Khu vc hn phi c thng gi tt m bo lng xy cho ngi th. CU HI V BI TP Cu 1: Trnh by cng tc chun b, tnh ton ch hn cho mi hn ng v tr bng 2G vi chiu dy phi l 3 mm Cu 2: Trnh by cng tc chun b, tnh ton ch hn cho mi hn ng vt mp v tr 2G vi chiu dy phi l 8 mm Cu 3: Thc hin mi hn theo bn v sau: a. Mi hn khng vt mp: SHAPE \* MERGEFORMAT Hnh 4.5. Bn v chi tit hn khng vt mp Yu cu k thut: - Mi hn ng kch thc - Mi hn khng b khuyt tt b. Mi hn vt mp: SHAPE \* MERGEFORMAT Hnh 4.6. Bn v chi tit hn vt mp Yu cu k thut: - Mi hn ng kch thc - Mi hn khng b khuyt tt GI TR LI CU HI: Cu 1,2: Nu c cc bc ca cng vic chun b v chn c ch hn hn c sn phm. Cu 3: Thc hin chun b y cc iu kin v tin hnh hn trn phi. Bng 4.7. nh gi kt qu hc tp TTTiu ch nh giCch thc v phng php nh giim ti aKt qu thc hin ca ngi hcIKin thc1Chn ch hn ng 2GLm bi t lun v trc nghim, i chiu vi ni dung bi hc 21.1Trnh by cch chn ng knh dy hn ph hp0,51.2Trnh by cch chn cng dng in, in th hn ng11.3Trnh by cch chn lu lng kh chnh xc0,52Trnh by k thut hn mi hn ng 2G khng vt mpLm bi t lun, i chiu vi ni dung bi hc3,52.1Nu ng t th hn0,52.2Nu ng gc m hn 12.3Nu ng kiu dao ng m hn12.4Nu ng tc hn13Trnh t thc hin mi hn ng 2G ca phng php hn TIGLm bi t lun, i chiu vi ni dung bi hc33.1Nu y cng tc chun b: c bn v; Chun b phi hn13.2Trnh by ng gc m hn, cch giao ng m hn, hng hn.13.3Nu chnh xc cch kim tra mi hn14Trnh by cch khc phc cc khuyt tt thng gp ca mi hn ph hpLm bi t lun, i chiu vi ni dung bi hc1,5Cng:10 IIK nng1Chun b y dng c, thit b ng theo yu cu ca bi thc tpKim tra cng tc chun b, i chiu vi k hoch lp12Vn hnh v s dng thnh tho thit b, dng c hn TIG Quan st cc thao tc, i chiu vi quy trnh vn hnh0,53Chun b y vt liu ng theo yu cu ca bi thc tpKim tra cng tc chun b, i chiu vi k hoch lp14Chn ng ch hn khi hn gip mi v tr ng 2G ca phng php hn TIGKim tra cc yu cu, i chiu vi tiu chun.1,55S thnh tho v chun xc cc thao tc khi hn gip mi v tr ng 2G ca phng php hn TIG Quan st cc thao tc i chiu vi quy trinh thao tc.2,56Kim tra cht lng mi hn Theo di vic thc hin, i chiu vi quy trnh kim tra36.1Mi hn ng kch thc (b rng, chiu cao ca mi hn). 1,56.2Mi hn khng b khuyt tt (chy cnh, r kh, khng ngu)16.3kt cu hn bin dng trong phm vi cho php1Cng:10 IIIThi 1Tc phong cng nghip51.1i hc y , ng giTheo di vic thc hin, i chiu vi ni quy ca trng.11.2Khng vi phm ni quy lp hc11.3B tr hp l v tr lm vic Theo di qu trnh lm vic, i chiu vi tnh cht, yu cu ca cng vic.11.4Tnh cn thn, chnh xcQuan st vic thc hin bi tp11.5 thc hp tc lm vic theo t, nhmQuan st qu trnh thc hin bi tp theo t, nhm12m bo thi gian thc hin bi tp Theo di thi gian thc hin bi tp, i chiu vi thi gian quy nh.23m bo an ton lao ng v v sinh cng nghipTheo di vic thc hin, i chiu vi quy nh v an ton v v sinh cng nghip33.1Tun th quy nh v an ton13.2y bo h lao ng (qun o bo h, th hc sinh, giy, mi, ym da, gng tay da,& )13.3V sinh xng thc tp ng quy nh1Cng:10 KT QU HC TP Tiu ch nh giKt qu thc hinH sKt qu hc tpKin thc 0,3K nng0,5Thi 0,2Cng: TI LIU THAM KHO B xy dng, ( 2013), K thut hn TIG nng cao, Nh xut bn xy dng L Vn Hin, (2013), Gio trnh cao ng ngh hn 3 tp 1, 2, 3, Nh xut bn xy dng   PAGE PAGE  PAGE \* MERGEFORMAT 4 200 3 12 0 1,5 100 6 12 200 6 80 02 810 300 300 15 10 1520 34 2 mm 0 - 2 mm 30 0 60 0 +/- 5 0 30 0 2 =900 EMBED Visio.Drawing.5 15200 Hng hn 75800 75800 250 4 01 100 810 12,5 100 250 8 1014 23 80 01,5 200 3 250 100 300 01,5 6 300 15 10 900 600700 150200 Hng hn 900 600700 150200 Hng hn 80 01,5 200 5 1012 12 250 100 300 01,5 8 1416 12,5 100 01 2 60 13 600 6 2 mm 3-3.2 mm 30 0 60 0 +/- 5 0 30 0 2 =900 EMBED Visio.Drawing.5 60700 10150 100 01 2 60 13 600 6 100 01 2 60 13 600 6 2 mm 3-3.2 mm 30 0 60 0 +/- 5 0 30 0 2 =900 EMBED Visio.Drawing.5 100 01 2 60 13 600 6 HJLNPRx68Ҷ҆pW>'-hhv55B*CJOJQJaJmH phsH 0hhhv55>*B*CJOJQJaJmH phsH 0h3hP6B*CJOJQJaJmH phsH *hP6B*CJOJQJaJmH phsH 'hv55B*CJOJQJaJmH phsH 6jXh; h; B*CJOJQJUaJmH phsH 7jh; B*CJOJQJUaJmHnHphtHu0jh; B*CJOJQJUaJmH phsH 'h; B*CJOJQJaJmH phsH 8DPXhjlnvצ|cJ3-h&Lhv55B*CJOJQJaJmH phsH 0hhhv55>*B*CJOJQJaJmH phsH 0h3hP6B*CJOJQJaJmH phsH *hP6B*CJOJQJaJmH phsH 'hPB*CJOJQJaJmH phsH 3jhdB*CJOJQJUaJmHnHphu-hhhv55B*CJOJQJaJmH phsH 'hv55B*CJOJQJaJmH phsH 'htB*CJOJQJaJmH phsH vxz|~$ b d R!!! $da$gdcn$hd`ha$gdcn$hd`ha$gdP$d`a$gdL$d`a$gdP$d`a$gdP` b d   N!!!!!vbNbN7 -hh&LB*CJOJQJaJmH phsH -hhcnB*CJOJQJaJmH phsH 'hcnB*CJOJQJaJmH phsH 'hB*CJOJQJaJmH phsH 0hPh>*B*CJOJQJaJmH phsH 3hPhcn5>*B*CJOJQJaJmH phsH -hYB5>*B*CJOJQJaJmH phsH 'h3B*CJOJQJaJmH phsH 'hv55B*CJOJQJaJmH phsH -hhv55B*CJOJQJaJmH phsH !!"4"6"P"j"""#ɰsS770hp0 hv55B*CJOJQJ\aJnHphtH7hp0 hv555B*CJOJPJQJ\aJnHphtH?hhv555B*CJOJPJQJ\aJmH nHphsH tH?hp0 hv555B*CJOJPJQJ\aJmH nHphsH tH8h3hv556B*CJOJQJaJmH nHphsH tH0h3hv556B*CJOJQJaJmHphsH2h36B*CJOJQJaJmH nHphsH tH8h3hv556B*CJOJQJaJmH nHphsH tH !6"<"`"""""$d(($Ifa$gdp0 $d(($If]a$gdp0 $$Ifa$gdp0 $da$gd3""##N;$$d(($If^a$gdp0 $d(($Ifa$gdPkdX$$Iflr->#$ u t0>#644 lal#######"#F#H#######6$8$@$B$D$J$L$$$$$$$$*%,%4%6%8%īuZuZīZuďZuīZu4hp0 hv55B*CJOJPJQJ\aJnHphtH3hp0 hv555B*CJOJQJ\aJnHphtH7hp0 hv555B*CJOJPJQJ\aJnHphtH1hp0 hv55B*CJOJPJQJaJnHphtH4hp0 hv55B*CJOJPJQJ\aJmH phsH ?hp0 hv555B*CJOJPJQJ\aJmHnHphsHtH"#####9kdQY$$Ifl.r->#$ u t0>#644 lal$d(($Ifa$gdp0 #"#H#####$d(($Ifa$gdp0 d(($Ifgdp0 $ 0xd(($Ifa$gdP$(($Ifa$gdP###6$J<#$ 0xd(($Ifa$gdp0 $x$Ifa$gdp0 kdZ$$Ifl4r->#$ u t0>#644 lal6$8$@$B$D$7kd[$$Ifl4r->#$ u t0>#644 lal$d(($Ifa$gdp0 D$L$$$$$$d(($Ifa$gdp0 d(($Ifgdp0 $ 0xd(($Ifa$gdp0 $x$Ifa$gdp0 $$$*%J<#$ 0xd(($Ifa$gdp0 $x$Ifa$gdp0 kd\$$Ifl4r->#$ u t0>#644 lal*%,%4%6%8%'kd]$$Ifl4r->#$ u t0>#644 lal$d(($Ifa$gdp0 d(($Ifgdp0 8%<%%&&&$d(($Ifa$gdp0 d(($Ifgdp0 $ 0xd(($Ifa$gdp0 $x$Ifa$gdp0 8%<%%&&&&"&J&L&T&V&X&`&&&&ʭx^CʭCx^C,,hp0 hv55B*CJOJPJQJ\aJph4hp0 hv55B*CJOJPJQJ\aJnHphtH3hp0 hv555B*CJOJQJ\aJnHphtH1hp0 hv55B*CJOJPJQJaJnHphtH7hp0 hv555B*CJOJPJQJ\aJnHphtH9hp0 hv55B*CJOJPJQJaJmH nHphsH tH4hp0 hv55B*CJOJPJQJ\aJmH phsH 4hp0 hv555B*CJOJPJQJaJnHphtH&&"&J&J7 xd(($If^gdp0 $d(($Ifa$gdPkd ^$$Ifl4r->#$ u t0>#644 lalJ&L&T&V&X&'kd^$$Ifl4r->#$ u t0>#644 lal$d(($Ifa$gdp0 d(($Ifgdp0 X&`&&&&&$d(($Ifa$gdp0 d(($Ifgdp0 xd(($If^gdp0 $d(($Ifa$gdP&&&&&&&&&&&''' '"'&''(( ( ((̲z̲z̲_zC̲7hp0 hv555B*CJOJPJQJ\aJnHphtH4hp0 hv555B*CJOJPJQJaJnHphtH9hp0 hv55B*CJOJPJQJaJmH nHphsH tH4hp0 hv55B*CJOJPJQJ\aJmH phsH 3hp0 hv555B*CJOJQJ\aJnHphtH1hp0 hv55B*CJOJPJQJaJnHphtH4hp0 hv55B*CJOJPJQJ\aJnHphtH&&&&J7 xd(($If^gdp0 $d(($Ifa$gdPkd_$$Ifl4r->#$ u t0>#644 lal&&&&&'kd`$$Ifl4r->#$ u t0>#644 lal$d(($Ifa$gdp0 d(($Ifgdp0 &&''' '$d(($Ifa$gdp0 d(($Ifgdp0 xd(($If^gdP$d(($Ifa$gdP '"'&''J<#$ 0xd(($Ifa$gdp0 $x$Ifa$gdp0 kda$$Ifl4r->#$ u t0>#644 lal'(( ( ('kdb$$Ifl4r->#$ u t0>#644 lal$d(($Ifa$gdp0 d(($Ifgdp0 (((((($d(($Ifa$gdp0 d(($Ifgdp0 $ 0xd(($Ifa$gdp0 $d(($Ifa$gdP(P(((((((() )$)&)()0)x)z)~))))**t*ӺhꝂhꝂhM4hp0 hv555B*CJOJPJQJaJnHphtH3hp0 hv555B*CJOJQJ\aJnHphtH4hp0 hv55B*CJOJPJQJ\aJnHphtH9hp0 hv55B*CJOJPJQJaJmH nHphsH tH1hp0 hv55B*CJOJPJQJaJnHphtH,hp0 hv556B*CJOJPJQJaJph)hp0 hv55B*CJOJPJQJaJph((()J7# Hd(($Ifgdp0 $d(($Ifa$gdPkdc$$Ifl4r->#$ u t0>#644 lal) )$)&)()'kdd$$Ifl4r->#$ u t0>#644 lal$d(($Ifa$gdp0 d(($Ifgdp0 ()0)x)z)~))$d(($Ifa$gdp0 d(($Ifgdp0 Hd(($Ifgdp0 $d(($Ifa$gdP)))*J7# Hd(($Ifgdp0 $d(($Ifa$gdPkde$$Ifl4r->#$ u t0>#644 lal*t*|*~**)kdf$$Iflr->#$ u t0>#644 lal$d(($Ifa$gdp0 d(($Ifgdp0 t*|*~**********ʰvY>=hp0 hv5556B*CJOJPJQJ\]aJnHphtH4hp0 hv55B*CJOJPJQJ\aJnHphtH9hp0 hv5556B*CJOJQJ\]aJnHphtH7hp0 hv55B*CJOJPJQJ\]aJnHphtH:hp0 hv555B*CJOJPJQJ\]aJnHphtH3hp0 hv555B*CJOJQJ\aJnHphtH1hp0 hv55B*CJOJPJQJaJnHphtH7hp0 hv555B*CJOJPJQJ\aJnHphtH *******aT@d(($If^gdp0 xx$Ifgdp0 kdg$$IflF->#u t0>#6  44 lal$d(($Ifa$gdp0 *****$kdkh$$Iflr->#u t0>#644 lal$d(($Ifa$gdp0 $d(($If^a$gdp0 ***D+F++++++:,ƫwX@*+hp0 hv55CJOJPJQJ\aJmH sH .hp0 hv555CJOJPJQJ\aJnHtH=hp0 hv5556B*CJOJPJQJ\]aJnHphtH1hp0 hv55B*CJOJPJQJaJnHphtH4hp0 hv55B*CJOJPJQJ\aJnHphtH4hp0 hv55B*CJOJPJQJ\aJmH phsH 7hp0 hv555B*CJOJPJQJ\aJnHphtH9hp0 hv5556B*CJOJQJ\]aJnHphtH **F++++$d(($Ifa$gdp0 $d(($If^a$gdp0 d(($If^gdp0 $xx$Ifa$gdp0 +++=/$x$Ifa$gdp0 kd+i$$Iflr->#u t0>#644 lalp+:,,,,$d(($Ifa$gdp0 $d(($If^a$gdp0 d(($If^gdp0 :,,,,,,0-2--ϴ{`E,1hp0 hv55B*CJOJPJQJaJnHphtH4hp0 hv55B*CJOJPJQJ\aJnHphtH4hp0 hv55B*CJOJPJQJ\aJmH phsH 7hp0 hv555B*CJOJPJQJ\aJnHphtH9hp0 hv5556B*CJOJQJ\]aJnHphtH4hp0 hv5556CJOJPJQJ\]aJnHtH.hp0 hv555CJOJPJQJ\aJnHtH0hp0 hv55CJOJPJQJaJmH nHsH tH,,,=/$x$Ifa$gdp0 kdDj$$Iflr->#u t0>#644 lalp,2----$d(($Ifa$gdp0 $d(($If^a$gdp0 xd(($If^gdp0 -----F.......r///////lO0lO0<hp0 hv55B*CJOJPJQJ\aJmH nHphsH tH9hp0 hv55B*CJOJPJQJaJmH nHphsH tH4hp0 hv55B*CJOJPJQJ\aJmH phsH 7hp0 hv555B*CJOJPJQJ\aJnHphtH9hp0 hv5556B*CJOJQJ\]aJnHphtH=hp0 hv5556B*CJOJPJQJ\]aJnHphtH?hp0 hv555B*CJOJPJQJ\aJmHnHphsHtH---F.N@( xd(($If^gdp0 $x$Ifa$gdp0 kdOk$$Iflr->#u t0>#644 lalF.....'kdl$$Iflr->#u t0>#644 lal$d(($Ifa$gdp0 d(($If^gdp0 ..r////$d(($Ifa$gdp0 d(($If^gdp0 xd(($If^gdp0 $x$Ifa$gdp0 ///,0N@( xd(($If^gdp0 $x$Ifa$gdp0 kdm$$Iflr->#u t0>#644 lal/,00000001(1ȨlQ8"8+h9QMB*CJOJPJQJaJnHphtH1hp0 hv55B*CJOJPJQJaJnHphtH4hp0 hv55B*CJOJPJQJ\aJnHphtH9hp0 hv5556B*CJOJQJ\]aJnHphtH=hp0 hv5556B*CJOJPJQJ\]aJnHphtH?hp0 hv555B*CJOJPJQJ\aJmHnHphsHtH9hp0 hv55B*CJOJPJQJaJmH nHphsH tH4hp0 hv55B*CJOJPJQJ\aJmH phsH ,00000&kdm$$Ifl4r->#u t0>#644 lal$d(($Ifa$gdp0 $d(($Ifa$gdp0 00&1(10121$d(($Ifa$gdp0 $d(($If^a$gdp0 $d(($If^a$gdp0 $x$Ifa$gdp0 (1012141<1r11111111"2&2(2*2¥q[q¥Eq¥+hPB*CJOJPJQJaJnHphtH+h9QMB*CJOJPJQJaJnHphtH1hp0 hv55B*CJOJPJQJaJnHphtH4hp0 hv55B*CJOJPJQJ\aJnHphtH9hp0 hv5556B*CJOJQJ\]aJnHphtH=hp0 hv5556B*CJOJPJQJ\]aJnHphtH<hp0 hv55B*CJOJPJQJ\aJmHnHphsHtH2141<111L>''$d(($If^a$gdp0 $x$Ifa$gdp0 kdn$$Ifl4r->#u t0>#644 lal111119+$x$Ifa$gdp0 kdo$$Ifl4r->#u t0>#644 lal$d(($Ifa$gdp0 1 2"2&2(2$d(($Ifa$gdp0 $d(($If^a$gdp0 (2*262@2B2L999$d(($Ifa$gdp0 kdp$$Ifl4r->#u t0>#644 lal*2@2B2D2L2Z2^2`2b2d2h2ƩrY:r=hp0 hv5556B*CJOJPJQJ\]aJnHphtH1hp0 hv55B*CJOJPJQJaJnHphtH7hp0 hv555B*CJOJPJQJ\aJnHphtH4hp0 hv555B*CJOJPJQJaJnHphtH9hp0 hv5556B*CJOJQJ\]aJnHphtH7hp0 hv55B*CJOJPJQJ\]aJnHphtH:hp0 hv555B*CJOJPJQJ\]aJnHphtH B2D2L2\2^2tdM6$d(($If^a$gdp0 $d(($If^a$gdp0 dxx$Ifgdp0 kdq$$IflF->#u t0>#6  44 lal^2`2b2d2h2;-dx$Ifgdp0 kdr$$Iflr->#u t0>#644 lal$d(($Ifa$gdp0 h22222$d(($Ifa$gdp0 $d(($If^a$gdp0 $d(($If^a$gdp0 h22222R3T33344 55555 66666kkkkkO4kOO4hp0 hv55B*CJOJPJQJ\aJnHphtH7hp0 hv555B*CJOJPJQJ\aJnHphtH1hp0 hv55B*CJOJPJQJaJnHphtH9hp0 hv5556B*CJOJQJ\]aJnHphtH?hp0 hv555B*CJOJPJQJ\aJmH nHphsH tH?hp0 hv5556B*CJOJPJQJaJmH nHphsH tH<hp0 hv55B*CJOJPJQJ\aJmH nHphsH tH2222N=&$d(($If^a$gdp0 $dx$Ifa$gdp0 kdGs$$Iflr->#u t0>#644 lal2L3P3R3$d(($Ifa$gdp0 $d(($If^a$gdp0 R3T3\33L;($d(($Ifa$gdp0 $dx$Ifa$gdp0 kdt$$Ifl4r->#u t0>#644 lal3333$d(($Ifa$gdp0 $d(($If^a$gdp0 3333L;$$d(($If^a$gdp0 $dx$Ifa$gdp0 kdu$$Ifl4r->#u t0>#644 lal33444$d(($Ifa$gdp0 $d(($If^a$gdp0 $hd(($If^ha$gdp0 4444N=&$d(($If^a$gdp0 $dx$Ifa$gdp0 kdv$$Iflr->#u t0>#644 lal45 5 55$kdv$$Iflr->#u t0>#644 lal$d(($Ifa$gdp0 $d(($If^a$gdp0 55b5555$d(($Ifa$gdp0 $d(($If^a$gdp0 $d(($If^a$gdp0 $dx$Ifa$gdp0 5556N@)$d(($If^a$gdp0 dx$Ifgdp0 kdw$$Iflr->#u t0>#644 lal6 6666$d(($Ifa$gdp0 $d(($Ifa$gdp0 6667N@,d(($If^gdp0 dx$Ifgdp0 kdGx$$Iflr->#u t0>#644 lal67777888L888.909F9H9J9L9̰̓}̓̓^̓D3hhhv555B*OJQJ\mH nHphsH tH=hp0 hv5556B*CJOJPJQJ\]aJnHphtH+h9QMB*CJOJPJQJaJnHphtH9hp0 hv5556B*CJOJQJ\]aJnHphtH7hp0 hv555B*CJOJPJQJ\aJnHphtH1hp0 hv55B*CJOJPJQJaJnHphtH4hp0 hv55B*CJOJPJQJ\aJnHphtH77777)kdy$$Ifl4r->#u t0>#644 lal$d(($Ifa$gdp0 d(($Ifgdp0 77 8 888$d(($Ifa$gdp0 d(($Ifgdp0 d(($If^gdp0 $dx$Ifa$gdp0 8888L;'d(($If^gdp0 $dx$Ifa$gdp0 kdz$$Ifl4r->#u t0>#644 lal88888)kdz$$Ifl4r->#u t0>#644 lal$d(($Ifa$gdp0 d(($Ifgdp0 88&9(9,9.9$d(($Ifa$gdp0 d(($Ifgdp0 d(($If^gdp0 $dx$Ifa$gdp0 .909<9F9H9L999$d(($Ifa$gdp0 kd{$$Ifl4r->#u t0>#644 lalH9J9L9l999999togVVVVV$d$Ifa$gd3$a$gdv55gdIHkd|$$IflF->#u t0>#6  44 lalL9l999999:::":$:4:@:B:P:R:V::ŬŒtYtYtYŒF3$hab5CJOJQJ\aJmHsH$hYB5CJOJQJ\aJmHsH4hp0 hv55B*CJOJPJQJ\aJnHphtH:hp0 hv556B*CJOJPJQJ\]aJnHphtH3hp0 hv555B*CJOJQJ\aJnHphtH1h5B*CJOJPJQJ\aJnHphtH7hp0 hv555B*CJOJPJQJ\aJnHphtH;hhhv555B*CJOJQJ\aJmH nHphsH tH9999::_M<<<$d$Ifa$gd3d$If`gd3kd}$$Ifl\J(# t0(#644 lal:::: :":_M<<<$d$Ifa$gd3d$If`gd3kdK~$$IflG\J(# t0(#644 lal":$:4:6:>:@:_M<<<$d$Ifa$gd3d$If`gd3kd~$$IflG\J(# t0(#644 lal@:B:N:P:_NN$d$Ifa$gd3kd$$IflG\J(# t0(#644 lalP:R:T::::==xxkaL? $da$gd&L$ d`a$gdL dgd< $da$gd< $da$gd_Uzkd[$$IflV0(# t0(#644 lal:::::;;;;d;f;;;;;;<@<D<<<=ɳ}m}XFX}m}m}m}m"hjCJOJPJQJaJmH sH (h/hjCJOJPJQJaJmH sH hjCJOJQJaJmHsH$h/hjCJOJQJaJmHsHhjCJOJQJaJmH sH $h/hjCJOJQJaJmH sH *h<hj5CJOJQJ\aJmHsHh/hj5CJaJmH sH 'h/hj5CJOJQJaJmH sH $h<5CJOJQJ\aJmHsH======@>B>D>H>>>>>>>????@@@@TAVAXA\AvAzAױww_wwK&h3CJOJQJaJmH*nHsH*tH/hh bUCJH*OJQJaJmH*nHsH*tH$h3h bUCJOJQJaJnHtHh3CJOJQJaJnHtH,hh bUCJOJQJaJmH*nHsH*tH,hLhLCJOJQJaJmH*nHsH*tHh<5CJOJQJ]aJ*hh bU5CJOJQJ]aJmH*sH*$hjh bUCJOJQJaJmHsH=D>>?@XAVBB6CJCCChDDZEE$ xd`a$gdL$d((7$8$H$`a$gdL$da$gd,$Zl0 $da$gd$ 0xd0$`a$gdLzARBTBVBZBBBBB6CJCLCvCCCCCƯƯ雃kWCkW'hT=hw35CJOJQJaJmH*sH*'habh,$Z5CJOJQJaJmH*sH*/habh,$Z5CJOJQJaJmH*nHsH*tH/habhs;5CJOJQJaJmH*nHsH*tH'h9h5CJOJQJaJmH sH ,hLhLCJOJQJaJmH*nHsH*tH$h3h bUCJOJQJaJnHtHh3CJOJQJaJnHtH,hh bUCJOJQJaJmH*nHsH*tHCCCdDfDlDDDDTEVEEEEEFʹmV?/?hCJOJQJaJnHtH,h^h,$ZCJOJQJaJmH*nHsH*tH,h^hs;CJOJQJaJmH*nHsH*tH,h_UhCJOJQJaJmH*nHsH*tH,h_Uh&LCJOJQJaJmH*nHsH*tH0h_UhB*CJOJQJ\aJmH*phsH*0h_Uh&LB*CJOJQJ\aJmH*phsH*3h^h&L6B*CJOJQJ\aJmH*phsH*/hh,$Z5CJOJQJaJmH*nHsH*tHEEFZF^F`FbFdFhFjFlFnFF Gv$da$gdMdl0dgdMdl0$hd`ha$gd,$Zl0$da$gd,$Zl0$d`a$gdLl0$da$gdl0 F$FZF\F^F`FdFfFnFxF|F~FFFFFF GҼҬsbJb:hCJOJQJaJnHtH/h3h36CJOJQJaJmH*nHsH*tH!h36CJOJQJaJnHtH'h3h6CJOJQJaJnHtH'h3h&6CJOJQJaJnHtH!hMd6CJOJQJaJnHtHh,$ZCJOJQJaJnHtH*jhMdCJOJQJUaJmHnHu,h^h,$ZCJOJQJaJmH*nHsH*tH,hhCJOJQJaJmH*nHsH*tH G G:GG@GBGDGRGXGzGGGGnHpHHì뙅t\tM:M$h(qh,$ZCJOJQJaJnHtHh(qh,$ZCJOJQJaJ/h3h36CJOJQJaJmH*nHsH*tH!h36CJOJQJaJnHtH'h3h36CJOJQJaJnHtH$h!>h,$ZCJOJQJaJnHtH-jhh9QMCJOJQJUaJnHtH.jh,$ZCJOJQJUaJmHnHtHuh,$ZCJOJQJaJnHtH'jh,$ZCJOJQJUaJnHtH GDGGGpHHHIIIxJJyyyc$da$gdl0 d`gdA$hd`ha$gdl0 $7$8$H$a$gd$7$8$H$`a$gdL d`gdL$hd`ha$gd3l0$hd`ha$gd9QMl0 HHHHHHHHHHIIZJì뙁l\D1$h\8h,$ZCJOJQJaJmHsH/h3h&6CJOJQJaJmHnHsHtHh3h36CJOJQJaJ)h36CJOJQJaJmHnHsHtH/h3h6CJOJQJaJmHnHsHtH$h\8h,$ZCJOJQJaJmHsH-jh hCJOJQJUaJmHsH.jh CJOJQJUaJmHnHtHuh CJOJQJaJmHsH'jh CJOJQJUaJmHsH ZJvJxJzJJJLL*L:LLLLLM@MMMLNNNNNNN@OBOηt[Et/*hYBB*CJOJQJ\aJmH phsH *hB*CJOJQJ\aJmH phsH 0hhh1z0B*CJOJQJ\aJmH phsH *h1z0B*CJOJQJ\aJmH phsH *hxB*CJOJQJ\aJmH phsH ,hMdhCJOJQJaJmH nHsH tH,hMdhwCJOJQJaJmH nHsH tH0hMdhwB*CJOJQJ\aJmH phsH 0hMdhB*CJOJQJ\aJmH phsH LNNNN@OBOFOHOJOLONOOPQz$d`a$gdA$hd`ha$gd&l0$d((7$8$H$a$gd1z0 $da$gd1z0$ 8^a$gd1z0$d((7$8$H$`a$gdA$d((7$8$H$a$gd BODOFOHOJONOXO\O^O`O̹t\D,/h3h36CJOJQJaJmH nHsH tH/h3hA6CJOJQJaJmH nHsH tH/h3h6CJOJQJaJmH nHsH tH/h3h&6CJOJQJaJmH nHsH tH*h1z0B*CJOJQJ\aJmH phsH -hth1z056>*CJOJQJaJmH sH $hth1z0CJOJQJaJmH sH *hYBB*CJOJQJ\aJmH phsH :jhYBB*CJOJQJU\aJmHnHphtHu `OOOfRhRjRRRRRRͺydyJ3-hA6B*CJOJQJ\aJmH phsH 3hh66B*CJOJQJ\aJmH phsH )h5CJOJQJaJmHnHsHtH/hxh,$Z5CJOJQJaJmHnHsHtH)hx5CJOJQJaJmHnHsHtH&h1z0CJOJQJaJmHnHsHtH$hth1z0CJOJQJaJmH sH /h3h1z06CJOJQJaJmH nHsH tH3h3h36B*CJOJQJ\aJmH phsH PQhRRRSSTTTU8U\Uxggg$d$Ifa$gdp0 $da$gd3l0$ xda$gd9QM$ 0xd`a$gdA$d((7$8$H$`a$gdA$da$gd,$Zl0$d`a$gdAl0 RRSSSSSSSS~TTTTεΞpYE.,hsh,$ZCJOJQJaJmHnHsHtH&hxCJOJQJaJmHnHsHtH,hMdhCJOJQJaJmH nHsH tH,hMdhCJOJQJaJmH nHsH tH,hMdh6CJOJQJaJmH nHsH tH,hMdhACJOJQJaJmH nHsH tH0hMdhB*CJOJQJ\aJmH phsH 0hMdh6B*CJOJQJ\aJmH phsH 0hMdhAB*CJOJQJ\aJmH phsH TTTTTTV,V.VPVZV\V`VbVVVVVԼyfQ<<-<hp0 h,$ZCJaJnHtH(hp0 haCJOJPJQJaJnHtH(hp0 hwCJOJPJQJaJnHtH$hp0 h,$ZCJaJmHnHsHtH0hp0 h,$ZCJOJPJQJaJmHnHsHtH(hp0 h,$ZCJOJPJQJaJnHtH)h36CJOJQJaJmHnHsHtH/h3h6CJOJQJaJmHnHsHtH/hh,$Z6CJOJQJaJmH nHsH tH&hCJOJQJaJmHnHsHtH\UUUV,V$d$Ifa$gdp0 ,V.VRV)$d$Ifa$gdp0 kd$$Ifl֞pP#< t044 laRVZVfVvVVVV$d$Ifa$gdp0 VVV($d$Ifa$gdp0 kd$$Ifl4֞pP#`< t044 laVVVVVVV$d$Ifa$gdp0 VVVVVVVVVW W,W.W4W6WjWlWWWWWWWWWXXHXJXXXZX^XbXXXXXXXXXǷ|g|)h36CJOJQJaJmHnHsHtH/h3h6CJOJQJaJmHnHsHtHh,$ZCJOJQJaJnHtH$h6h,$ZCJOJQJaJnHtHhxCJOJQJaJnHtHhp0 h,$ZCJaJnHtH(hp0 haCJOJPJQJaJnHtH(hp0 h,$ZCJOJPJQJaJnHtH(VVV($d$Ifa$gdp0 kd'$$Ifl4֞pP# < t044 laVVVVWWW$d$Ifa$gdp0 W W"W($d$Ifa$gdp0 kd$$Ifl4֞pP# < t044 la"W*W:WJWZW^WjW$d$Ifa$gdp0 jWlWnW($d$Ifa$gdp0 kdG$$Ifl4֞pP# < t044 lanWvWWWWWW$d$Ifa$gdp0 WWW($d$Ifa$gdp0 kdׄ$$Ifl4֞pP# < t044 laWWWWWWW$d$Ifa$gdp0 WWX($d$Ifa$gdp0 kdg$$Ifl4֞pP# < t044 laXXX(X8X`@`n`p`í~eJ4J+h>B*CJOJPJQJaJmH phsH 4jh>B*CJOJPJQJUaJmH phsH 1hWhC B*CJOJPJQJaJmH phsH +h)BB*CJOJPJQJaJmH phsH 1hWh)BB*CJOJPJQJaJmH phsH +hjB*CJOJPJQJaJmH phsH $hp0 h,$ZCJOJQJaJnHtH(hp0 h,$ZCJOJPJQJaJnHtH(hp0 h6CJOJPJQJaJnHtH __________$ xd$Ifa$gdp0 _`kd/$$Iflִ( 8# 8g) t0#6  44 la``<`>`x``apaab^bbbl$d$7$8$H$Ifa$gdp0 $d((7$8$H$a$gd3$da$gdl0$d`a$gdAl0 d`gdA$d`a$gdYB $da$gdYB d`gd p`r`t`v`x``````èw_G21h3h3B*CJOJPJQJaJmH phsH )h36CJOJQJaJmH nHsH tH/h3hA6CJOJQJaJmH nHsH tH/h3h6CJOJQJaJmH nHsH tH/h3h&6CJOJQJaJmH nHsH tH1hYBh<B*CJOJPJQJaJmH phsH 4jh>B*CJOJPJQJUaJmH phsH :jh>hB*CJOJPJQJUaJmH phsH ;jh>B*CJOJPJQJUaJmHnHphtHu ````aaalanapatab b4bзjV?+?&hxCJOJQJaJmH nHsH tH,hsh,$ZCJOJQJaJmH nHsH tH&hACJOJQJaJmH nHsH tH1hgh)BB*CJOJPJQJaJmH phsH 4hghgB*CJH*OJPJQJaJmH phsH 1hghgB*CJOJPJQJaJmH phsH 1hYBh&B*CJOJPJQJaJmH phsH )h36CJOJQJaJmH nHsH tH4h3h36B*CJOJPJQJaJmH phsH 4b>b\b^b`bpbrbtbvbbbbĭy_E_*4hp0 h,$ZB*CJOJPJQJ\aJmH phsH 3hYBh36B*CJOJQJ]aJmH phsH 3hYBh,$Z6B*CJOJQJ\aJmH phsH 3hYBh36B*CJOJQJ\aJmH phsH 3hYBh6B*CJOJQJ\aJmH phsH -hYB6B*CJOJQJ\aJmH phsH &h,$ZCJOJQJaJmH nHsH tH&hCJOJQJaJmH nHsH tH&hgCJOJQJaJmH nHsH tH bb c0c2c6cP:$d$7$8$H$Ifa$gdp0 kd$$Ifl\ #p$ x t0644 lal$d$Ifa$gdp0 b0c2c6cNccccccc4elfDgFgJgiiijjjjjjֻֻxֻֻcO&hxCJOJQJaJmH nHsH tH)hp0 h,$ZB*CJOJPJQJaJph(hp0 h6CJOJPJQJaJmH sH 1hp0 h,$ZB*CJOJPJQJaJmH phsH (hp0 h,$ZCJOJPJQJaJmH sH 4hp0 h,$ZB*CJOJPJQJ\aJmH phsH 0hp0 h,$ZB*CJOJQJ\aJmH phsH hp0 h,$ZCJOJPJQJaJ6cLcNccccAkd+$$Ifl\ #p$ x t0644 lal Hd$Ifgdp0 d$Ifgdp0 ccccd*d,d.d|dddddde"e4ee flffDg$ Hd$Ifa$gdp0 d$Ifgdp0 $d$7$8$H$Ifa$gdp0 DgFgJgjggggaK====d$Ifgdp0 $d$7$8$H$Ifa$gdp0 kdɍ$$Ifl\ #p$ x t0644 lalgggggh,hBhVhphhhhiiid$Ifgdp0 iiijjaK==d$Ifgdp0 $d$7$8$H$Ifa$gdp0 kdg$$Ifl\ #p$ x t0644 laljhjjjjA+$da$gdl0kd$$Ifl\ #p$ x t0644 lald$Ifgdp0 Hd$Ifgdp0 jjjjkk k"kNkkkkkzl|l~llllllխkYkFkFkYkFkF$hp0 h,$ZCJOJQJaJnHtH"hCJOJPJQJaJnHtH(hp0 h,$ZCJOJPJQJaJnHtH)h36CJOJQJaJmH nHsH tH/h3hA6CJOJQJaJmH nHsH tH&h,$ZCJOJQJaJmH nHsH tH&hxCJOJQJaJmH nHsH tH,hWh,$ZCJOJQJaJmH nHsH tH&hCJOJQJaJmH nHsH tHjjkNk`kpkkkkk$ xd$Ifa$gdp0 $ xd$Ifa$gd$d`a$gd3l0$d`a$gdl0$da$gdl0 kkkkl6lJ2222$ xd$Ifa$gdp0 kd$$Ifl4rte"`X```) t0644 la6lNlXlnlvlxlzl$ xd$Ifa$gdp0 zl|lkdl$$Ifl4ִtP ,1e" X 4 ) t06  44 la|lllllllll$ xd$Ifa$gd6+r$ Xxd$Ifa$gdp0 $ xd$Ifa$gdp0 llkdK$$Ifl4ִtP ,1e"`X4) t06  44 lalllllllll$ xd$Ifa$gdp0 llkd!$$Ifl4ִtP ,1e" X4) t06  44 lall@mBmmmmmmmnnnnnnnyeQ73hYBh6+r6B*CJOJQJ\aJmH phsH &hWCJOJQJaJmH nHsH tH&hxCJOJQJaJmH nHsH tH&h3lCJOJQJaJmH nHsH tH4hghgB*CJH*OJPJQJaJmH phsH 1hghgB*CJOJPJQJaJmH phsH &h,$ZCJOJQJaJmH nHsH tH,hsh,$ZCJOJQJaJmH nHsH tH&hACJOJQJaJmH nHsH tHlBmmmRnnnBoHonooo~mmm$d$Ifa$gdj$d$7$8$H$Ifa$gdj$d((7$8$H$a$gd_s$da$gd9QMl0$d`a$gd3ll0 d`gdA$d`a$gdAl0 nnn@oBoHooooo:ppBpbp˲~mT~?&?T~?1hp0 h,$ZB*CJOJPJQJaJmH phsH (hp0 h,$ZCJOJPJQJaJmH sH 0hp0 h,$ZB*CJOJQJ\aJmH phsH hp0 h,$ZCJOJPJQJaJ4hp0 h,$ZB*CJOJPJQJ\aJmH phsH 0hYBh,$ZB*CJOJQJ\aJmH phsH 0hYBh_s6B*CJOJQJaJmH phsH 3hYBh,$Z6B*CJOJQJ\aJmH phsH 3hYBh_s6B*CJOJQJ\aJmH phsH oooooaK==d$Ifgdj$d$7$8$H$Ifa$gdjkd$$Ifl\ #p$ x t0644 laloppBpA+$d$7$8$H$Ifa$gdjkd$$Ifl\ #p$ x t0644 lald$Ifgdj Hd$IfgdjBpbpdppppppq*q-!h5CJOJQJaJmH sH 'huv7h65CJOJQJaJmH sH !hx5CJOJQJaJmH sH )hp0 h,$ZB*CJOJPJQJaJph hp0 h,$ZCJOJPJQJaJ4hp0 h,$ZB*CJOJPJQJ\aJmH phsH 0hp0 h,$ZB*CJOJQJ\aJmH phsH 1hp0 h,$ZB*CJOJPJQJaJmH phsH (hp0 h,$ZCJOJPJQJaJmH sH (hp0 h6CJOJPJQJaJmH sH sssssstaK====d$Ifgdj$d$7$8$H$Ifa$gdjkd3$$Ifl\ #p$ x t0644 lalttLtNtjtttttttu uxuufvd$IfgdjfvhvlvvvaK==d$Ifgdj$d$7$8$H$Ifa$gdjkdє$$Ifl\ #p$ x t0644 lalvvwwZwA4 $da$gdjkdo$$Ifl\ #p$ x t0644 lald$Ifgdj Hd$IfgdjXwZwnwwwbxdxxxxxxxy yӼ}hT;1hph,$ZB*CJOJPJQJaJmH phsH 'hB*CJOJQJaJmH phsH )hph,$ZB*OJPJQJmH phsH 'h,$ZB*CJOJQJaJmH phsH 'hxB*CJOJQJaJmH phsH ,hMdhCJOJQJaJmH nHsH tH,hMdh6CJOJQJaJmH nHsH tH/huv7h66CJOJQJaJmH nHsH tH'huv7h65CJOJQJaJmH sH Zwnwwfxxy"ynyyyy~ld7$8$H$`gdA Hd7$8$H$`gdA Hd7$8$H$gd d`gdA$d`a$gdA $da$gd$ xd`a$gdA$d((7$8$H$`a$gdA y"ynypyxyyyyyyϸoV=$0h_h,$ZB*CJOJQJ\aJmH phsH 0h6h,$ZB*CJOJQJ\aJmH phsH 0h6h,$Z6B*CJOJQJaJmH phsH *h,$ZB*CJOJQJ\aJmH phsH 0hph,$ZB*CJOJQJ\aJmH phsH 3hph,$ZB*CJOJQJ\]aJmH phsH -hxB*CJOJQJ\]aJmH phsH 1hph,$ZB*CJOJPJQJaJmH phsH -hh,$ZB*CJOJQJaJmH phsH yyzRzVzzzzzzz{{{{Ͷu\F-0h&h,$ZB*CJOJQJ\aJmH phsH *h6B*CJOJQJaJmH phsH 0h6h,$Z6B*CJOJQJaJmH phsH 0h):h,$ZB*CJOJQJ\aJmH phsH 'h6+rB*CJOJQJaJmH phsH 'h&B*CJOJQJaJmH phsH -h):h,$ZB*CJOJQJaJmH phsH 'h3lB*CJOJQJaJmH phsH <h_h,$Z56>*B*CJOJQJ\]aJmH phsH yRzzzJ{{{{{p||||*}B}~~0$d`a$gdAd7$8$H$`gdAd7$8$H$`gd3l$d]`a$gdA$d]^`a$gdA{{p||||||}*}@}~~~,зЃoVo?V-h&h6B*CJOJQJaJmH phsH 0h&h,$Z6B*CJOJQJaJmH phsH 'hB*CJOJQJaJmH phsH 3h&h,$ZB*CJOJQJ\]aJmH phsH 3h&h&B*CJOJQJ\]aJmH phsH 0h&h,$ZB*CJOJQJ\aJmH phsH -h&h,$ZB*CJOJQJaJmH phsH 0hh,$Z6B*CJOJQJaJmH phsH ,.0JLqZF,3h6+rh6+rB*CJOJQJ\]aJmH phsH 'h6+rB*CJOJQJaJmH phsH -hh6+rB*CJOJQJaJmH phsH *hB*CJOJQJ\aJmH phsH 0h&h6+rB*CJOJQJ\aJmH phsH h6CJOJQJaJmH sH hCJOJQJaJmH sH h,$ZCJOJQJaJmH sH -h&h,$ZB*CJOJQJaJmH phsH 0jh6h,$ZCJOJQJUaJmHnHu 0LH\h܁܂ƒ$d`a$gdj $da$gdj$d7$8$H$`a$gdA$ 0xd`a$gdA $da$gdjd7$8$H$`gdA$d`a$gdAFH\df؁ځ܁ڂ܂ɱlUE.-hcnhuv75>*CJOJQJ\aJmH*sH*hYB5>*CJOJQJ\aJ-h1huv7B*CJOJQJaJmH phsH -h1Qh,$ZB*CJOJQJaJmH phsH ,hMdhCJOJQJaJmH nHsH tH,hMdh6+rCJOJQJaJmH nHsH tH/hQ h6+r6CJOJQJaJmH nHsH tH!h,$Z5CJOJQJaJmH sH 'huv7h,$Z5CJOJQJaJmH sH !hx5CJOJQJaJmH sH ܂fnƒʃ̃LTdtv468:hjмммммм{ВВВbNb'hgB*CJOJQJaJmH phsH 0jhgB*CJOJQJUaJmH phsH -hVD,h,$ZB*CJOJQJaJmH phsH 'h,$ZB*CJOJQJaJmH phsH *h,$Z>*B*CJOJQJaJmH phsH 'hTB*CJOJQJaJmH phsH -hhh,$ZB*CJOJQJaJmH phsH 0hhh,$Z>*B*CJOJQJaJmH phsH 8rօ Hpކ6tb$hd`ha$gdcn$hd`ha$gdC $hxx`ha$gd6$hd`ha$gd6 dgd6$hd`ha$gd_s $xxa$gdl$d`a$gd6jlnprօFT\lnpǮkR;$$-hhh,$ZB*CJOJQJaJmH phsH -hh,$ZB*CJOJQJaJmH phsH 0hhh,$Z>*B*CJOJQJaJmH phsH 0h_sh_s6B*CJOJQJaJmH phsH *h_s6B*CJOJQJaJmH phsH 'h,$ZB*CJOJQJaJmH phsH 0jhgB*CJOJQJUaJmH phsH 6j hghjB*CJOJQJUaJmH phsH 7jhgB*CJOJQJUaJmHnHphtHu prĆ̆ކrt緛qXqX?(-hh,$ZB*CJOJQJaJmH phsH 0hhh,$Z>*B*CJOJQJaJmH phsH 0h_sh_s6B*CJOJQJaJmH phsH *h_s6B*CJOJQJaJmH phsH 'h,$ZB*CJOJQJaJmH phsH 6jhlhAB*CJOJQJUaJmH phsH 7jhlB*CJOJQJUaJmHnHphtHu'hlB*CJOJQJaJmH phsH 0jhlB*CJOJQJUaJmH phsH t\`bεybG//h_sB*CJOJQJaJmH nHphsH tH5hhh,$ZB*CJOJQJaJmH nHphsH tH-hhB*CJOJQJaJmH phsH 'h6B*CJOJQJaJmH phsH 'hcnB*CJOJQJaJmH phsH 'hB*CJOJQJaJmH phsH 0hC h>*B*CJOJQJaJmH phsH 3hC hcn5>*B*CJOJQJaJmH phsH -hYB5>*B*CJOJQJaJmH phsH 4:^$d(($Ifa$gdj$d(($If]a$gdj$d$Ifa$gdj $da$gd_s24NͰtX?#7hp0 h,$Z5B*CJOJPJQJ\aJnHphtH0h3lh,$ZB*CJOJQJ\aJnHphtH7hMdh,$Z5B*CJOJPJQJ\aJnHphtH7hMdh,$Z5B*CJOJPJQJ\aJnHphtH?hMdh,$Z5B*CJOJPJQJ\aJmH nHphsH tH8h_sh,$Z6B*CJOJQJaJmH nHphsH tH0h_sh,$Z6B*CJOJQJaJmHphsH2h_s6B*CJOJQJaJmH nHphsH tHN@)$d(($If^a$gdjdx$Ifgdjkd-$$Iflr->#$ u t0>#644 lal @JLNΊҊԊ֊܊ފ<>FHJPRīuZ?u?ī?u4hp0 h,$ZB*CJOJPJQJ\aJnHphtH4hp0 hlB*CJOJPJQJ\aJmH phsH 3hp0 h,$Z5B*CJOJQJ\aJnHphtH7hp0 h,$Z5B*CJOJPJQJ\aJnHphtH1hp0 h,$ZB*CJOJPJQJaJnHphtH4hp0 h,$ZB*CJOJPJQJ\aJmH phsH ?hp0 h,$Z5B*CJOJPJQJ\aJmHnHphsHtH9kd$$Ifl.r->#$ u t0>#644 lal$d(($Ifa$gdj N̊ΊҊԊ$d(($Ifa$gdjd(($Ifgdj$ 0xd(($Ifa$gdj$dx$Ifa$gdjԊ֊ފ<J9 $ 0xd(($Ifa$gdj$dx$Ifa$gdjkd$$Ifl4r->#$ u t0>#644 lal<>FHJ7kd$$Ifl4r->#$ u t0>#644 lal$d(($Ifa$gdjJRƋȋ̋΋$d(($Ifa$gdjd(($Ifgdj$ 0xd(($Ifa$gdj$dx$Ifa$gdjRċƋȋ̋΋Ћ؋02:<>Bɰ{尕{`E4hp0 hlB*CJOJPJQJ\aJmH phsH 4hp0 h,$Z5B*CJOJPJQJaJnHphtH3hp0 h,$Z5B*CJOJQJ\aJnHphtH4hp0 h,$ZB*CJOJPJQJ\aJnHphtH1hp0 h,$ZB*CJOJPJQJaJnHphtH7hp0 h,$Z5B*CJOJPJQJ\aJnHphtH4hp0 h,$ZB*CJOJPJQJ\aJmH phsH ΋Ћ؋0J9 $ 0xd(($Ifa$gdj$dx$Ifa$gdjkd$$Ifl4r->#$ u t0>#644 lal02:<>'kd$$Ifl4r->#$ u t0>#644 lal$d(($Ifa$gdjd(($Ifgdj>B $d(($Ifa$gdjd(($Ifgdj$ 0xd(($Ifa$gdj$dx$Ifa$gdj FHPRT\ڍ܍ƭx]xx]Fxx]xx]x,hp0 h,$ZB*CJOJPJQJ\aJph4hp0 h,$ZB*CJOJPJQJ\aJmH phsH 4hp0 h,$ZB*CJOJPJQJ\aJnHphtH3hp0 h,$Z5B*CJOJQJ\aJnHphtH1hp0 h,$ZB*CJOJPJQJaJnHphtH7hp0 h,$Z5B*CJOJPJQJ\aJnHphtH9hp0 h,$ZB*CJOJPJQJaJmH nHphsH tHFJ9! xd(($If^gdj$dx$Ifa$gdjkd$$Ifl4r->#$ u t0>#644 lalFHPRT'kd$$Ifl4r->#$ u t0>#644 lal$d(($Ifa$gdjd(($IfgdjT\$d(($Ifa$gdjd(($Ifgdj xd(($If^gdj$dx$Ifa$gdjڍJ9! xd(($If^gdj$dx$Ifa$gdjkd$$Ifl4r->#$ u t0>#644 lalڍ܍'kd$$Ifl4r->#$ u t0>#644 lal$d(($Ifa$gdjd(($Ifgdj$d(($Ifa$gdjd(($Ifgdj xd(($If^gdj$dx$Ifa$gdj"XdḆ{^B-)hp0 h,$ZB*CJOJPJQJaJph7hp0 h,$Z5B*CJOJPJQJ\aJnHphtH9hp0 h,$ZB*CJOJPJQJaJmH nHphsH tH4hp0 hlB*CJOJPJQJ\aJmH phsH 4hp0 h,$ZB*CJOJPJQJ\aJmH phsH 4hp0 h,$Z5B*CJOJPJQJaJnHphtH3hp0 h,$Z5B*CJOJQJ\aJnHphtH1hp0 h,$ZB*CJOJPJQJaJnHphtH "J9 $ 0xd(($Ifa$gdj$dx$Ifa$gdjkd}$$Ifl4r->#$ u t0>#644 lal'kd$$Ifl4r->#$ u t0>#644 lal$d(($Ifa$gdjd(($Ifgdj~$d(($Ifa$gdjd(($Ifgdj$ 0xd(($Ifa$gdj$dx$Ifa$gdjB|~"jlprtxfг~i~i~Ni4hp0 h,$Z5B*CJOJPJQJaJnHphtH)hp0 h,$ZB*CJOJPJQJaJph3hp0 h,$Z5B*CJOJQJ\aJnHphtH4hp0 h,$ZB*CJOJPJQJ\aJnHphtH9hp0 h,$ZB*CJOJPJQJaJmH nHphsH tH1hp0 h,$ZB*CJOJPJQJaJnHphtH,hp0 h,$Z6B*CJOJPJQJaJphJ9% Hd(($Ifgdj$dx$Ifa$gdjkdw$$Ifl4r->#$ u t0>#644 lal'kdm$$Ifl4r->#$ u t0>#644 lal$d(($Ifa$gdjd(($Ifgdj"jlpr$d(($Ifa$gdjd(($Ifgdj Hd(($Ifgdj$dx$Ifa$gdjrtxJ9% Hd(($Ifgdj$dx$Ifa$gdjkdc$$Ifl4r->#$ u t0>#644 lalfnpr)kdg$$Iflr->#$ u t0>#644 lal$d(($Ifa$gdjd(($IfgdjfnprʰvY>=hp0 h,$Z56B*CJOJPJQJ\]aJnHphtH4hp0 h,$ZB*CJOJPJQJ\aJnHphtH9hp0 h,$Z56B*CJOJQJ\]aJnHphtH7hp0 h,$ZB*CJOJPJQJ\]aJnHphtH:hp0 h,$Z5B*CJOJPJQJ\]aJnHphtH3hp0 h,$Z5B*CJOJQJ\aJnHphtH1hp0 h,$ZB*CJOJPJQJaJnHphtH7hp0 h,$Z5B*CJOJPJQJ\aJnHphtH r~aSAd$If^gd ,d$Ifgd ,kdc$$IflF->#u t0>#6  44 lal$d(($Ifa$gdj(kd$$Iflr->#u t0>#644 lal$d$Ifa$gd ,$d$If^a$gd ,68,ƫwX@*+hp0 h,$ZCJOJPJQJ\aJmH sH .hp0 h,$Z5CJOJPJQJ\aJnHtH=hp0 h,$Z56B*CJOJPJQJ\]aJnHphtH1hp0 h,$ZB*CJOJPJQJaJnHphtH4hp0 h,$ZB*CJOJPJQJ\aJnHphtH4hp0 h,$ZB*CJOJPJQJ\aJmH phsH 7hp0 h,$Z5B*CJOJPJQJ\aJnHphtH9hp0 h,$Z56B*CJOJQJ\]aJnHphtH 8$d(($Ifa$gdj$d(($If^a$gdjd(($If^gdj$dxx$Ifa$gdj=,$dx$Ifa$gdjkdǧ$$Iflr->#u t0>#644 lalp,$d(($Ifa$gdj$d(($If^a$gdjd(($If^gdj,"$ϴ{`E,1hp0 h,$ZB*CJOJPJQJaJnHphtH4hp0 h,$ZB*CJOJPJQJ\aJnHphtH4hp0 h,$ZB*CJOJPJQJ\aJmH phsH 7hp0 h,$Z5B*CJOJPJQJ\aJnHphtH9hp0 h,$Z56B*CJOJQJ\]aJnHphtH4hp0 h,$Z56CJOJPJQJ\]aJnHtH.hp0 h,$Z5CJOJPJQJ\aJnHtH0hp0 h,$ZCJOJPJQJaJmH nHsH tH=,$dx$Ifa$gdjkd$$Iflr->#u t0>#644 lalp$$d(($Ifa$gdj$d(($If^a$gdj xd(($If^gdj@lQl49hp0 h,$ZB*CJOJPJQJaJmH nHphsH tH4hp0 hlB*CJOJPJQJ\aJmH phsH 4hp0 h,$ZB*CJOJPJQJ\aJmH phsH 7hp0 h,$Z5B*CJOJPJQJ\aJnHphtH9hp0 h,$Z56B*CJOJQJ\]aJnHphtH=hp0 h,$Z56B*CJOJPJQJ\]aJnHphtH?hp0 h,$Z5B*CJOJPJQJ\aJmHnHphsHtH@N=% xd(($If^gdj$dx$Ifa$gdjkd$$Iflr->#u t0>#644 lal@'kd$$Iflr->#u t0>#644 lal$d(($Ifa$gdjd(($If^gdj4@tiN3N4hp0 hlB*CJOJPJQJ\aJmH phsH 4hp0 h,$ZB*CJOJPJQJ\aJmH phsH 7hp0 h,$Z5B*CJOJPJQJ\aJnHphtH9hp0 h,$Z56B*CJOJQJ\]aJnHphtH=hp0 h,$Z56B*CJOJPJQJ\]aJnHphtH?hp0 h,$Z5B*CJOJPJQJ\aJmHnHphsHtH<hp0 h,$ZB*CJOJPJQJ\aJmH nHphsH tHt$d(($Ifa$gdjd(($If^gdj xd(($If^gdj$dx$Ifa$gdjt.ãgK0⣄g4hp0 h,$ZB*CJOJPJQJ\aJmH phsH 7hp0 h,$Z5B*CJOJPJQJ\aJnHphtH9hp0 h,$Z56B*CJOJQJ\]aJnHphtH=hp0 h,$Z56B*CJOJPJQJ\]aJnHphtH?hp0 h,$Z5B*CJOJPJQJ\aJmHnHphsHtH<hp0 h,$ZB*CJOJPJQJ\aJmH nHphsH tH9hp0 h,$ZB*CJOJPJQJaJmH nHphsH tH .N=% xd(($If^gdj$dx$Ifa$gdjkd$$Iflr->#u t0>#644 lal.&kd$$Ifl4r->#u t0>#644 lal$d(($Ifa$gdj$d(($Ifa$gdj(*24$d(($Ifa$gdj$d(($If^a$gdj$d(($If^a$gdj$dx$Ifa$gdj *246>tȘ$(*,B̶̗x[̶̗x[̗x[=:hp0 h,$Z5B*CJOJPJQJ\]aJnHphtH9hp0 h,$Z56B*CJOJQJ\]aJnHphtH=hp0 h,$Z56B*CJOJPJQJ\]aJnHphtH<hp0 h,$ZB*CJOJPJQJ\aJmHnHphsHtH+h9QMB*CJOJPJQJaJnHphtH1hp0 h,$ZB*CJOJPJQJaJnHphtH4hp0 h,$ZB*CJOJPJQJ\aJnHphtH46>L;$$$d(($If^a$gdj$dx$Ifa$gdjkd$$Ifl4r->#u t0>#644 lalȘ9($dx$Ifa$gdjkd$$Ifl4r->#u t0>#644 lal$d(($Ifa$gdjȘ"$(*$d(($Ifa$gdj$d(($If^a$gdj*,8BDL999$d(($Ifa$gdjkd$$Ifl4r->#u t0>#644 lalBDFN\`bdfjƫvWƏ8<hp0 h,$ZB*CJOJPJQJ\aJmH nHphsH tH=hp0 h,$Z56B*CJOJPJQJ\]aJnHphtH1hp0 h,$ZB*CJOJPJQJaJnHphtH7hp0 h,$Z5B*CJOJPJQJ\aJnHphtH4hp0 h,$Z5B*CJOJPJQJaJnHphtH9hp0 h,$Z56B*CJOJQJ\]aJnHphtH7hp0 h,$ZB*CJOJPJQJ\]aJnHphtH DFN^`tfQ<$d$If^a$gdj$d$If^a$gdjd$Ifgdjkd$$IflF->#u t0>#6  44 lal`bdfj=/d$Ifgdjkd#$$Iflr->#u t0>#644 lal$d$Ifa$gdjj$d$Ifa$gdj$d$If^a$gdj$d$If^a$gdjTVМҜ֜"žȞʞ߿mRmmRm4hp0 h,$ZB*CJOJPJQJ\aJnHphtH7hp0 h,$Z5B*CJOJPJQJ\aJnHphtH1hp0 h,$ZB*CJOJPJQJaJnHphtH9hp0 h,$Z56B*CJOJQJ\]aJnHphtH?hp0 h,$Z5B*CJOJPJQJ\aJmH nHphsH tH?hp0 h,$Z56B*CJOJPJQJaJmH nHphsH tHؙN=&$d(($If^a$gdj$dx$Ifa$gdjkd$$Iflr->#u t0>#644 lalؙNRT$d(($Ifa$gdj$d(($If^a$gdjTV^L;($d(($Ifa$gdj$dx$Ifa$gdjkd$$Ifl4r->#u t0>#644 lal$d(($Ifa$gdj$d(($If^a$gdjL;$$d(($If^a$gdj$dx$Ifa$gdjkd$$Ifl4r->#u t0>#644 lal$d(($Ifa$gdj$d(($If^a$gdj$hd(($If^ha$gdjțN=&$d(($If^a$gdj$dx$Ifa$gdjkd$$Iflr->#u t0>#644 lalț $kdc$$Iflr->#u t0>#644 lal$d(($Ifa$gdj$d(($If^a$gdjdʜΜМ$d(($Ifa$gdj$d(($If^a$gdj$d(($If^a$gdj$dx$Ifa$gdjМҜ֜ N@)$d(($If^a$gdjdx$Ifgdjkd#$$Iflr->#u t0>#644 lal "$d(($Ifa$gdj$d(($Ifa$gdjN@,d(($If^gdjdx$Ifgdjkd$$Iflr->#u t0>#644 lalžƞȞʞ)kd$$Ifl4r->#u t0>#644 lal$d(($Ifa$gdjd(($IfgdjʞҞ $d(($Ifa$gdjd(($Ifgdjd(($If^gdj$dx$Ifa$gdj̟L;'d(($If^gdj$dx$Ifa$gdjkd$$Ifl4r->#u t0>#644 lalNԟ֟02HJLNnʠРгггy[?&?1h5B*CJOJPJQJ\aJnHphtH7hp0 h,$Z5B*CJOJPJQJ\aJnHphtH;hhh,$Z5B*CJOJQJ\aJmH nHphsH tH5hwz5B*CJOJQJ\aJmH nHphsH tH=hp0 h,$Z56B*CJOJPJQJ\]aJnHphtH9hp0 h,$Z56B*CJOJQJ\]aJnHphtH1hp0 h,$ZB*CJOJPJQJaJnHphtH+h9QMB*CJOJPJQJaJnHphtH ̟Οҟԟ֟)kd$$Ifl4r->#u t0>#644 lal$d(($Ifa$gdjd(($Ifgdj֟ޟ(*.0$d(($Ifa$gdjd(($Ifgdjd(($If^gdj$dx$Ifa$gdj02>HJL999$d(($Ifa$gdjkd$$Ifl4r->#u t0>#644 lalJLNn ҠtggVVVVV$d$Ifa$gdj $da$gdjkd$$IflF->#u t0>#6  44 lal_M<<<$d$Ifa$gdp0 d$If`gdp0 kd+$$Ifl\J(# t0(#644 lal$&6BDRTXltԡ֡ǬǬǬ{cKc8$h5CJOJQJ\aJmH sH .hh5CJOJPJQJ\aJmH*sH*.hh5CJOJPJQJ\aJmH sH (hYB5CJOJPJQJ\aJmH sH 7hp0 h,$Z5B*CJOJPJQJ\aJnHphtH4hp0 h,$ZB*CJOJPJQJ\aJnHphtH:hp0 h,$Z6B*CJOJPJQJ\]aJnHphtH3hp0 h,$Z5B*CJOJQJ\aJnHphtH"$_M<<<$d$Ifa$gdp0 d$If`gdp0 kd$$IflG\J(# t0(#644 lal$&68@B_M<<<$d$Ifa$gdp0 d$If`gdp0 kd$$IflG\J(# t0(#644 lalBDPR_NN$d$Ifa$gdp0 kdG$$IflG\J(# t0(#644 lalRTVԡ֡txxxkVE$Hd]Ha$gd$ d`a$gdA $da$gd $da$gdtzkd$$IflV0(# t0(#644 lal֡*6ʢptտn_I:I$*hAh bU5CJOJQJ\aJmH*sH*hY 5CJOJQJ]aJ*hAh bU5CJOJQJ]aJmH*sH*hhCJaJmHsH(hhCJOJPJQJaJmH sH $hhCJOJQJaJmHsH$hhCJOJQJaJmH sH +hh6CJOJPJQJaJmH sH *hh5CJOJQJ\aJmH*sH*hh5CJaJmH sH 3hh5B*CJOJQJ\aJmHphsH  ĥƥtvx|.026fhjnک¯¯җ¯¯¯¯¯҃k/hxhr'5CJOJQJaJmH*nHsH*tH'h9h5CJOJQJaJmH sH /hh bUCJH*OJQJaJmH*nHsH*tH$h_sh bUCJOJQJaJnHtHh_sCJOJQJaJnHtH,hh bUCJOJQJaJmH*nHsH*tH,hAhACJOJQJaJmH*nHsH*tH"x2jکNbjԫ$da$gdl0$d((7$8$H$`a$gdA$da$gdr'l0 $da$gd$ 0xd0$`a$gdA.2LNbdfhЫҫԫ2뻡oXAXo*,hr'hr'CJOJQJaJmH*nHsH*tH,hwzhCJOJQJaJmH nHsH tH,hwzhCJOJQJaJmH nHsH tH0hwzhB*CJOJQJ\aJmH phsH 0hwzhB*CJOJQJ\aJmH phsH 3h"))h6B*CJOJQJ\aJmH phsH /hhr'5CJOJQJaJmH*nHsH*tH/hxhr'5CJOJQJaJmH*nHsH*tH'hxhr'5CJOJQJaJmH*sH*2jlprtvz|~֬y$d`a$gdl0$hd`ha$gd&l0$hd`ha$gdr'l0$&d^`&a$gdAl0$d`a$gdAl024hjlnvxվt`tO8,h_sh_sCJOJQJaJmH*nHsH*tH!h_s6CJOJQJaJnHtH'h_sh46CJOJQJaJnHtH'h_sh&6CJOJQJaJnHtHhwzCJOJQJaJnHtH*jhwzCJOJQJUaJmHnHuhr'CJOJQJaJnHtH,h&hr'CJOJQJaJmH*nHsH*tH,hr'hr'CJOJQJaJmH*nHsH*tH&hACJOJQJaJmH*nHsH*tH Ԭ֬جDFHJLN\缬pYF2'h_sh_s6CJOJQJaJnHtH$h!>hr'CJOJQJaJnHtH-jhh_sCJOJQJUaJnHtH.jhr'CJOJQJUaJmHnHtHu'jhr'CJOJQJUaJnHtHhr'CJOJQJaJnHtHhACJOJQJaJnHtH'h_sh&6CJOJQJaJnHtH,h_sh_sCJOJQJaJmH*nHsH*tH/h_sh_s6CJOJQJaJmH*nHsH*tHNpԮЯʰt$da$gdl0$hd`ha$gd4l0 7$8$H$gdr'$7$8$H$`a$gdA d`gdA$hd`ha$gd_sl0$hd`ha$gdpl0 \`bnpʮ̮ή׿׿yeUe=.jhr'CJOJQJUaJmHnHtHuhr'CJOJQJaJmHsH'jhr'CJOJQJUaJmHsH$h(qhr'CJOJQJaJnHtHh(qhr'CJOJQJaJhr'CJOJQJaJnHtH'h_sh_s6CJOJQJaJnHtH/h_sh_s6CJOJQJaJmH*nHsH*tH,h_sh_sCJOJQJaJmH*nHsH*tH!h_s6CJOJQJaJnHtHήЮҮԮZubRb>',hv55hr'CJOJQJaJmHnHsHtH&hViCJOJQJaJmHnHsHtHhWCJOJQJaJmHsH$h\8hr'CJOJQJaJmHsHh_sh_s6CJOJQJaJh_sh_sCJOJQJaJ)h_s6CJOJQJaJmHnHsHtH/h_sh46CJOJQJaJmHnHsHtH$h\8hr'CJOJQJaJmHsH'jhr'CJOJQJUaJmHsH-jh h&CJOJQJUaJmHsH Ȱ8:>@bfزڲխՙeQ@/!hwz6CJOJQJaJmH sH !h6CJOJQJaJmH sH 'hh6CJOJQJaJmH sH 3hxhr'5B*CJOJQJ\aJmH phsH 3hxhZ5B*CJOJQJ\aJmH phsH &hCJOJQJaJmHnHsHtH&hCJOJQJaJmHnHsHtH&hViCJOJQJaJmHnHsHtH,hv55hr'CJOJQJaJmHnHsHtH&hCJOJQJaJmHnHsHtH ʰ&Ա8bزZf}}j$d((7$8$H$a$gd$ xd`a$gdA$d7$8$H$`a$gdA$d7$8$H$a$gd$ xd^`a$gdA$ xda$gd$d`a$gdAl0 VXZfhҹwaK5*hr'B*CJOJQJ\aJmH phsH *hB*CJOJQJ\aJmH phsH *hZB*CJOJQJ\aJmH phsH ,hwzhT)CJOJQJaJmH nHsH tH,hwzhCJOJQJaJmH nHsH tH'hwzh5CJOJQJaJmH sH 0hwzhB*CJOJQJ\aJmH phsH 0hwzhB*CJOJQJ\aJmH phsH 'hh46CJOJQJaJmH sH Z^`bdfhjz$d`a$gdA$hd`ha$gd&l0$d((7$8$H$a$gdr' $da$gdr'$ 8^a$gdr'$d((7$8$H$a$gd$d((7$8$H$`a$gdA XZ\^`hrѻn[D,/h_sh&6CJOJQJaJmH nHsH tH-hthr'56>*CJOJQJaJmH sH $hthr'CJOJQJaJmH sH :jhr'B*CJOJQJU\aJmHnHphtHu0h4hr'B*CJOJQJ\aJmH phsH *hr'B*CJOJQJ\aJmH phsH *hB*CJOJQJ\aJmH phsH *hZB*CJOJQJ\aJmH phsH 0hhhr'B*CJOJQJ\aJmH phsH rvxz|Ϻo\H0/hxhZ5CJOJQJaJmHnHsHtH&hr'CJOJQJaJmHnHsHtH$hthr'CJOJQJaJmH sH /h_shr'6CJOJQJaJmH nHsH tH3h_sh_s6B*CJOJQJ\aJmH phsH 0h_sh_sB*CJOJQJ\aJmH phsH )h_s6CJOJQJaJmH nHsH tH/h_sh3l6CJOJQJaJmH nHsH tH/h_sh46CJOJQJaJmH nHsH tH jĸ.к Pt|kkkk$d$Ifa$gdp0 $da$gd_sl0$ xda$gd$ xd`a$gdA$d7$8$H$`a$gdA$da$gdr'l0$d`a$gdAl0 ¸ĸȸ*,.2縡oVo?(,hwzhCJOJQJaJmH nHsH tH,hwzh4CJOJQJaJmH nHsH tH0hwzhT)B*CJOJQJ\aJmH phsH 0hwzhB*CJOJQJ\aJmH phsH 0hwzh4B*CJOJQJ\aJmH phsH -h46B*CJOJQJ\aJmH phsH 3hh6B*CJOJQJ\aJmH phsH )h5CJOJQJaJmHnHsHtH/hxhr'5CJOJQJaJmHnHsHtH κкܺһҤyeM5/h_sh46CJOJQJaJmHnHsHtH/hhr'6CJOJQJaJmH nHsH tH&hCJOJQJaJmHnHsHtH,hshr'CJOJQJaJmHnHsHtH&hZCJOJQJaJmHnHsHtH,hwzhCJOJQJaJmH nHsH tH,hwzh4CJOJQJaJmH nHsH tH,hwzhCJOJQJaJmH nHsH tH,hwzhT)CJOJQJaJmH nHsH tH ܺ޺DFhj68Ƚʽ`bҺydUUUUUUUUEhYBCJOJQJaJnHtHhp0 hr'CJaJnHtH(hp0 hCJOJPJQJaJnHtH$hp0 hr'CJaJmHnHsHtH0hp0 hr'CJOJPJQJaJmHnHsHtH(hp0 hr'CJOJPJQJaJnHtH/h_sh46CJOJQJaJmHnHsHtH)h_s6CJOJQJaJmHnHsHtH/h_shA6CJOJQJaJmHnHsHtH޻D$d$Ifa$gdp0 DFj)$d$Ifa$gdp0 kd$$Ifl֞\ !<y t044 lajr~$d$Ifa$gdp0 ($d$Ifa$gdp0 kdO$$Ifl4֞\ !`<y t044 laʼڼ޼$d$Ifa$gdp0 ($d$Ifa$gdp0 kd$$Ifl4֞\ ! <y t044 la&*6$d$Ifa$gdp0 68:($d$Ifa$gdp0 kd$$Ifl4֞\ ! <y t044 la:BRbrv$d$Ifa$gdp0 ($d$Ifa$gdp0 kdS$$Ifl4֞\ ! <y t044 la½Ƚ$d$Ifa$gdp0 Ƚʽ̽($d$Ifa$gdp0 kd$$Ifl4֞\ ! <y t044 la̽Խ$d$Ifa$gdp0 ($d$Ifa$gdp0 kd$$Ifl4֞\ ! <y t044 la 0@PT`$d$Ifa$gdp0 `bd($d$Ifa$gdp0 kdW$$Ifl4֞\ ! <y t044 ladn~$d$Ifa$gdp0 ($ xda$gdYBkd$$Ifl4֞\ ! <y t044 la޾.<D\rȿ$ xd$Ifa$gdp0 $ xda$gdYB$ xda$gdYBܾ޾ȿʿNPR͸wbPb=b=b$hp0 hr'CJOJQJaJnHtH"h4CJOJPJQJaJnHtH(hp0 hr'CJOJPJQJaJnHtH'h_sh46CJOJQJaJnHtH)h_s6CJOJQJaJmHnHsHtH/h_sh46CJOJQJaJmHnHsHtH)hk%6CJOJQJaJmHnHsHtHhYBCJOJQJaJnHtH$hshr'CJOJQJaJnHtHhZCJOJQJaJnHtHȿʿ̿ο J2222$ xd$Ifa$gdp0 kd$$Ifl4rte#`X``` t0644 la ",BJLN$ xd$Ifa$gdp0 NPkdx$$Ifl4ִtP ,1e# X 4  t06  44 laRT@BDFHLXë~fQ9!/hh6CJOJQJaJmH nHsH tH/hh6CJOJQJaJmH nHsH tH)h5CJOJQJaJmH nHsH tH/h&hW5CJOJQJaJmH nHsH tH)h_s5CJOJQJaJmH nHsH tH/h&hr'5CJOJQJaJmH nHsH tH/h&hZ5CJOJQJaJmH nHsH tH$hp0 hr'CJOJQJaJnHtH(hp0 hr'CJOJPJQJaJnHtH(hp0 hCJOJPJQJaJnHtH Ptx$ xd$Ifa$gd4$ xd$Ifa$gdp0 kdW$$IflִtP ,1e#X4 t06  44 laH\.f4bzb$ xd$Ifa$gd4$ xda$gd_s$hd`ha$gd4l0$da$gdl0$ xd`a$gdA$d((7$8$H$`a$gdA$da$gdr'l0 XZ\`*,.2bdfj0246`Һt]]]I5&hCJOJQJaJmH nHsH tH&hZCJOJQJaJmH nHsH tH,hwzh4CJOJQJaJmH nHsH tH/hwzh5CJOJQJaJmH nHsH tH,hwzhT)CJOJQJaJmH nHsH tH,hwzhCJOJQJaJmH nHsH tH/hwzh45CJOJQJaJmH nHsH tH/hh46CJOJQJaJmH nHsH tH)hwz6CJOJQJaJmH nHsH tH`bd :<`b|gTgTg?g?gT(hp0 h.CJOJPJQJaJnHtH$hp0 hr'CJOJQJaJnHtH(hp0 hr'CJOJPJQJaJnHtH/h_shA6CJOJQJaJmH nHsH tH)h_s6CJOJQJaJmHnHsHtH/h_shA6CJOJQJaJmHnHsHtH&hr'CJOJQJaJmH nHsH tH&hZCJOJQJaJmH nHsH tH,hshr'CJOJQJaJmH nHsH tH,@$ xd$Ifa$gdp0 L4444$ xd$Ifa$gdp0 kd$$Ifl4rti"#X```) t0644 la$ xd$Ifa$gdp0 kd$$Ifl4ִtP ,1i"# X 8 ) t06  44 la .2:<BDLRZ`$ xd$Ifa$gdp0 `bkd$$IflִtP ,1i"#X8) t06  44 lab@,$d$Ifa$gdp0 $d$7$8$H$Ifa$gdp0 $d((7$8$H$a$gd_s$da$gdr'l0$d`a$gdAl0 d`gdA b<>@,<@BͲͲ͛sY?%3hn5hr'6B*CJOJQJ\aJmH phsH 3hn5h_s6B*CJOJQJ\aJmH phsH 3hn5h46B*CJOJQJ\aJmH phsH &hr'CJOJQJaJmH nHsH tH&hZCJOJQJaJmH nHsH tH,hshr'CJOJQJaJmH nHsH tH4hghr'B*CJH*OJPJQJaJmH phsH 1hghr'B*CJOJPJQJaJmH phsH 1hr'hr'B*CJOJPJQJaJmH phsH B:ͲsZssEs3sZs"hC CJOJPJQJaJmH sH (hp0 h.CJOJPJQJaJmH sH 1hp0 hr'B*CJOJPJQJaJmH phsH (hp0 hr'CJOJPJQJaJmH sH 0hp0 hr'B*CJOJQJ\aJmH phsH hp0 hr'CJOJPJQJaJ4hp0 hr'B*CJOJPJQJ\aJmH phsH 3hn5hr'6B*CJOJQJ\aJmH phsH 0hn5h_s6B*CJOJQJaJmH phsH aK==d$Ifgdp0 $d$7$8$H$Ifa$gdp0 kd$$Ifl\ #p$ x t0644 lal\A+$d$7$8$H$Ifa$gdp0 kd0$$Ifl\ #p$ x t0644 lald$Ifgdp0 Hd$Ifgdp0 Jdj:$ Hd$Ifa$gdp0 d$Ifgdp0 8RTtaK====d$Ifgdp0 $d$7$8$H$Ifa$gdp0 kd$$Ifl\ #p$ x t0644 lalttvxzлТБ|hQhQ=Q&hCJOJQJaJmH nHsH tH,hWhr'CJOJQJaJmH nHsH tH&hZCJOJQJaJmH nHsH tH)hp0 hr'B*CJOJPJQJaJph hp0 hr'CJOJPJQJaJ0hp0 hr'B*CJOJQJ\aJmH phsH (hp0 h.CJOJPJQJaJmH sH (hp0 hr'CJOJPJQJaJmH sH 4hp0 hr'B*CJOJPJQJ\aJmH phsH tv$>RdfRd$Ifgdp0 aK==d$Ifgdp0 $d$7$8$H$Ifa$gdp0 kdl$$Ifl\ #p$ x t0644 lal6vxA+$da$gdl0kd $$Ifl\ #p$ x t0644 lald$Ifgdp0 Hd$Ifgdp0 $6F^t$ xd$Ifa$gdp0 $d`a$gd_sl0$d`a$gd :Ol0$da$gdl0 $PRTV~k~k~V~k~k?,hshr'CJOJQJaJmH nHsH tH(hp0 h.CJOJPJQJaJnHtH$hp0 hr'CJOJQJaJnHtH(hp0 hr'CJOJPJQJaJnHtH)h_s6CJOJQJaJmH nHsH tH/h_shA6CJOJQJaJmH nHsH tH/h_sh :O6CJOJQJaJmH nHsH tH&h_sCJOJQJaJmH nHsH tH&hr'CJOJQJaJmH nHsH tH J2222$ xd$Ifa$gdp0 kd$$Ifl4r #`t``)`) t0644 la $.DLNP$ xd$Ifa$gd :O$ xd$Ifa$gdp0 PRkdc$$Ifl4ִ lHM# t 4 ) ) t06  44 laRvz$ xd$Ifa$gd :O$ Xxd$Ifa$gdp0 $ xd$Ifa$gdp0 kd4$$Ifl4ִ lHM#`t4)) t06  44 la$ xd$Ifa$gdp0 kd$$Ifl4ִ lHM# t4)) t06  44 lab b:^n$d$Ifa$gdp0 $d$7$8$H$Ifa$gdp0 $d((7$8$H$a$gd_s $da$gd d`gdA$d`a$gdAl0 ^`bdx洠y_E+_3hn5h_s6B*CJOJQJ\aJmH phsH 3hn5hA6B*CJOJQJ\aJmH phsH 3hn5h :O6B*CJOJQJ\aJmH phsH $hshr'CJOJQJaJmH sH &hr'CJOJQJaJmH nHsH tH&hZCJOJQJaJmH nHsH tH,hshr'CJOJQJaJmH nHsH tH4hghr'B*CJH*OJPJQJaJmH phsH 1hghr'B*CJOJPJQJaJmH phsH npt rJ026LN屠rYrrYCYCYrrr+h|;B*CJOJPJQJaJmH phsH 1hp0 hr'B*CJOJPJQJaJmH phsH (hp0 hr'CJOJPJQJaJmH sH 0hp0 hr'B*CJOJQJ\aJmH phsH hp0 hr'CJOJPJQJaJ4hp0 hr'B*CJOJPJQJ\aJmH phsH 0hn5h_s6B*CJOJQJaJmH phsH 3hn5hr'6B*CJOJQJ\aJmH phsH nptaK=/d$Ifgdp0 d$Ifgd+$d$7$8$H$Ifa$gdp0 kd$$Ifl\ #p$ x t0644 lal A+$d$7$8$H$Ifa$gdp0 kdb$$Ifl\ #p$ x t0644 lald$Ifgdp0 Hd$Ifgdp0 .RThjl2L`rJ$ Hd$Ifa$gdp0 d$Ifgdp0 aK====d$Ifgdp0 $d$7$8$H$Ifa$gdp0 kd$$Ifl\ #p$ x t0644 lal4Vh~@0d$Ifgdp0 026LNaK==d$Ifgdp0 $d$7$8$H$Ifa$gdp0 kd$$Ifl\ #p$ x t0644 lalN$A4 $da$gd.kd<$$Ifl\ #p$ x t0644 lald$Ifgdp0 Hd$Ifgdp0 N"$(468,.kV?(?(?,hwzhT)CJOJQJaJmH nHsH tH,hwzh.CJOJQJaJmH nHsH tH)hwz6CJOJQJaJmH nHsH tH/hh6CJOJQJaJmH nHsH tH/hh.6CJOJQJaJmH nHsH tH!h5CJOJQJaJmH sH 'h&h.5CJOJQJaJmH sH 0hp0 hr'B*CJOJQJ\aJmH phsH hp0 hr'CJOJPJQJaJ)hp0 hr'B*CJOJPJQJaJph$800zzzzz$d]`a$gdA Hd7$8$H$`gdA Hd7$8$H$gd d`gdA $da$gd$ xd`a$gdA$d((7$8$H$`a$gdA02:Ҿ~eVe?%3hphr'B*CJOJQJ\]aJmH phsH -hZB*CJOJQJ\]aJmH phsH hphr'B*mH phsH 1hphr'B*CJOJPJQJaJmH phsH -h.hr'B*CJOJQJaJmH phsH )hphr'B*OJPJQJmH phsH 'hr'B*CJOJQJaJmH phsH 'hZB*CJOJQJaJmH phsH ,hwzh.CJOJQJaJmH nHsH tH,hwzhT)CJOJQJaJmH nHsH tH :xzHLnpѺr[G[.G[G[GG0h):hr'B*CJOJQJ\aJmH phsH 'hT)B*CJOJQJaJmH phsH -h):hr'B*CJOJQJaJmH phsH 0hT)hr'B*CJOJQJ\aJmH phsH 0h_hr'B*CJOJQJ\aJmH phsH *hT)B*CJOJQJ\aJmH phsH -h&hr'B*CJOJQJaJmH phsH *hr'B*CJOJQJ\aJmH phsH 0hphr'B*CJOJQJ\aJmH phsH Hp(Fz~Bl$ Hd7$8$H$`a$gdA$d`a$gdAd7$8$H$`gdA$d]`a$gdAp(DF~:й矹t`G`7`7hr'CJOJQJaJmH sH 0jh&hr'CJOJQJUaJmHnHu'hT)B*CJOJQJaJmH phsH 'h&B*CJOJQJaJmH phsH -h&hr'B*CJOJQJaJmH phsH 3hr'hr'B*CJOJQJ\]aJmH phsH -hr'hr'B*CJOJQJaJmH phsH -hT)hr'B*CJOJQJaJmH phsH 0hr'hr'B*CJOJQJ\aJmH phsH :<@B(02ɹ~mU>'>'>,hwzhT)CJOJQJaJmH nHsH tH,hwzh :OCJOJQJaJmH nHsH tH/hQ h :O6CJOJQJaJmH nHsH tH!hr'5CJOJQJaJmH sH 'h&hr'5CJOJQJaJmH sH 'h&h.5CJOJQJaJmH sH $h1hT)CJOJQJaJmH sH hT)CJOJQJaJmH sH -hT)hr'B*CJOJQJaJmH phsH hr'CJOJQJaJmH sH h :OCJOJQJaJmH sH (4B $xxa$gdr'$d`a$gd. $da$gd. dgd.$d`a$gdA$d7$8$H$`a$gdA$ 0xd`a$gdA $da$gd.6>VX4Խu\EEEE\/E*hr'>*B*CJOJQJaJmH phsH -hhhr'B*CJOJQJaJmH phsH 0hhhr'>*B*CJOJQJaJmH phsH 3hhhr'5>*B*CJOJQJaJmH phsH -hYB5>*B*CJOJQJaJmH phsH -h1hr'B*CJOJQJaJmH phsH -h1Qh|;B*CJOJQJaJmH phsH 'hr'B*CJOJQJaJmH phsH -h1Qhr'B*CJOJQJaJmH phsH 4DFvx~ 8:<>@B轤uuY=u6jhgh :OB*CJOJQJUaJmH phsH 7jhr'B*CJOJQJUaJmHnHphtHu0jhr'B*CJOJQJUaJmH phsH *hr'>*B*CJOJQJaJmH phsH 0hhhr'>*B*CJOJQJaJmH phsH -hVD,hr'B*CJOJQJaJmH phsH 'hr'B*CJOJQJaJmH phsH -hhhr'B*CJOJQJaJmH phsH BVt0<DTVXZ緞s\s\sCsC0jhr'B*CJOJQJUaJmH phsH -hhhr'B*CJOJQJaJmH phsH 'hr'B*CJOJQJaJmH phsH -hhr'B*CJOJQJaJmH phsH 0hhhr'>*B*CJOJQJaJmH phsH 3h|;h|;6>*B*CJOJQJaJmH phsH *h|;6B*CJOJQJaJmH phsH 0h|;h|;6B*CJOJQJaJmH phsH B0X6tbB$a$gd|;$hd`ha$gdcn $da$gdC $hd`ha$gdZ dgdZ$hxx`ha$gdZ$hd`ha$gd. dgd. $da$gd|;rǮkkQ8!-hhr'B*CJOJQJaJmH phsH 0hhhr'>*B*CJOJQJaJmH phsH 3h|;h|;6>*B*CJOJQJaJmH phsH *h|;6B*CJOJQJaJmH phsH 0h|;h|;6B*CJOJQJaJmH phsH 'hr'B*CJOJQJaJmH phsH 0jhr'B*CJOJQJUaJmH phsH 6jjhlhZB*CJOJQJUaJmH phsH 7jhr'B*CJOJQJUaJmHnHphtHu rt^ԺyybG-2h|;6B*CJOJQJaJmH nHphsH tH5hhhr'B*CJOJQJaJmH nHphsH tH-hhcnB*CJOJQJaJmH phsH 'hcnB*CJOJQJaJmH phsH 'hT)B*CJOJQJaJmH phsH 0hC hT)>*B*CJOJQJaJmH phsH 3hC hcn5>*B*CJOJQJaJmH phsH -hYB5>*B*CJOJQJaJmH phsH 'hr'B*CJOJQJaJmH phsH @B\z "ʪnUn54hp0 hr'B*CJOJPJQJ\aJmH phsH ?hp0 hr'5B*CJOJPJQJ\aJmHnHphsHtH0hp0 hr'B*CJOJQJ\aJnHphtH7hp0 hr'5B*CJOJPJQJ\aJnHphtH?hT)hr'5B*CJOJPJQJ\aJmH nHphsH tH?hp0 hr'5B*CJOJPJQJ\aJmH nHphsH tH8h|;hr'6B*CJOJQJaJmH nHphsH tH0h|;hr'6B*CJOJQJaJmHphsH BHl$d(($Ifa$gdp0 $d(($If]a$gdp0 $$Ifa$gdp0 "NC,$d(($If^a$gdp0 x$Ifgdp0 kd$$Iflr->#$ u t0>#644 lal"$&(*9kd$$Ifl.r->#$ u t0>#644 lal$d(($Ifa$gdp0 "$&(*.Z\JLTVX^`>@HJLPʕzzzʕzz_4hp0 hr'5B*CJOJPJQJaJnHphtH4hp0 hr'B*CJOJPJQJ\aJnHphtH4hp0 hr'B*CJOJPJQJ\aJmH phsH 3hp0 hr'5B*CJOJQJ\aJnHphtH7hp0 hr'5B*CJOJPJQJ\aJnHphtH1hp0 hr'B*CJOJPJQJaJnHphtH"*.\$d(($Ifa$gdp0 d(($Ifgdp0 $ 0xd(($Ifa$gdp0 $x$Ifa$gdp0 JJ<#$ 0xd(($Ifa$gdp0 $x$Ifa$gdp0 kd~$$Ifl4r->#$ u t0>#644 lalJLTVX7kd$$Ifl4r->#$ u t0>#644 lal$d(($Ifa$gdp0 X`$d(($Ifa$gdp0 d(($Ifgdp0 $ 0xd(($Ifa$gdp0 $x$Ifa$gdp0 >J<#$ 0xd(($Ifa$gdp0 $x$Ifa$gdp0 kdx$$Ifl4r->#$ u t0>#644 lal>@HJL'kdn$$Ifl4r->#$ u t0>#644 lal$d(($Ifa$gdp0 d(($Ifgdp0 LP "$d(($Ifa$gdp0 d(($Ifgdp0 $ 0xd(($Ifa$gdp0 $x$Ifa$gdp0 "$,TV^`bj"$(ƭx]xx]Fxx]xx]x,hp0 hr'B*CJOJPJQJ\aJph4hp0 hr'B*CJOJPJQJ\aJmH phsH 4hp0 hr'B*CJOJPJQJ\aJnHphtH3hp0 hr'5B*CJOJQJ\aJnHphtH1hp0 hr'B*CJOJPJQJaJnHphtH7hp0 hr'5B*CJOJPJQJ\aJnHphtH9hp0 hr'B*CJOJPJQJaJmH nHphsH tH"$,TJ<$ xd(($If^gdp0 $x$Ifa$gdp0 kdr$$Ifl4r->#$ u t0>#644 lalTV^`b'kdh$$Ifl4r->#$ u t0>#644 lal$d(($Ifa$gdp0 d(($Ifgdp0 bj$d(($Ifa$gdp0 d(($Ifgdp0 xd(($If^gdp0 $x$Ifa$gdp0 J<$ xd(($If^gdp0 $x$Ifa$gdp0 kd^$$Ifl4r->#$ u t0>#644 lal'kdT$$Ifl4r->#$ u t0>#644 lal$d(($Ifa$gdp0 d(($Ifgdp0 "$(*$d(($Ifa$gdp0 d(($Ifgdp0 xd(($If^gdp0 $x$Ifa$gdp0 (*,0 P̱y]H1y,hp0 hr'6B*CJOJPJQJaJph)hp0 hr'B*CJOJPJQJaJph7hp0 hr'5B*CJOJPJQJ\aJnHphtH9hp0 hr'B*CJOJPJQJaJmH nHphsH tH4hp0 hr'B*CJOJPJQJ\aJmH phsH 4hp0 hr'5B*CJOJPJQJaJnHphtH3hp0 hr'5B*CJOJQJ\aJnHphtH1hp0 hr'B*CJOJPJQJaJnHphtH *,0J<#$ 0xd(($Ifa$gdp0 $x$Ifa$gdp0 kdJ$$Ifl4r->#$ u t0>#644 lal 'kdN$$Ifl4r->#$ u t0>#644 lal$d(($Ifa$gdp0 d(($Ifgdp0 $d(($Ifa$gdp0 d(($Ifgdp0 $ 0xd(($Ifa$gdp0 $x$Ifa$gdp0 $&(0xz~t|~̲̝̲̝̲e̝I̲7hp0 hr'5B*CJOJPJQJ\aJnHphtH4hp0 hr'5B*CJOJPJQJaJnHphtH9hp0 hr'B*CJOJPJQJaJmH nHphsH tH)hp0 hr'B*CJOJPJQJaJph3hp0 hr'5B*CJOJQJ\aJnHphtH1hp0 hr'B*CJOJPJQJaJnHphtH4hp0 hr'B*CJOJPJQJ\aJnHphtHJ<( Hd(($Ifgdp0 $x$Ifa$gdp0 kdD$$Ifl4r->#$ u t0>#644 lal $&('kd:$$Ifl4r->#$ u t0>#644 lal$d(($Ifa$gdp0 d(($Ifgdp0 (0xz~$d(($Ifa$gdp0 d(($Ifgdp0 Hd(($Ifgdp0 $x$Ifa$gdp0 J<( Hd(($Ifgdp0 $x$Ifa$gdp0 kd0$$Ifl4r->#$ u t0>#644 lalt|~)kd4$$Iflr->#$ u t0>#644 lal$d(($Ifa$gdp0 d(($Ifgdp0 aQ=d(($If^gdidxx$Ifgdikd0$$IflF->#u t0>#6  44 lal$d(($Ifa$gdp0 DƩrY:4hp0 hr'B*CJOJPJQJ\aJmH phsH =hp0 hr'56B*CJOJPJQJ\]aJnHphtH1hp0 hr'B*CJOJPJQJaJnHphtH4hp0 hr'B*CJOJPJQJ\aJnHphtH7hp0 hr'5B*CJOJPJQJ\aJnHphtH9hp0 hr'56B*CJOJQJ\]aJnHphtH7hp0 hr'B*CJOJPJQJ\]aJnHphtH:hp0 hr'5B*CJOJPJQJ\]aJnHphtH $kd$$Iflr->#u t0>#644 lal$d(($Ifa$gdi$d(($If^a$gdiF$d(($Ifa$gdp0 $d(($If^a$gdp0 d(($If^gdp0 $xx$Ifa$gdp0 DF:̰t\F-\0hp0 hr'CJOJPJQJaJmH nHsH tH+hp0 hr'CJOJPJQJ\aJmH sH .hp0 hr'5CJOJPJQJ\aJnHtH9hp0 hr'56B*CJOJQJ\]aJnHphtH=hp0 hr'56B*CJOJPJQJ\]aJnHphtH7hp0 hr'5B*CJOJPJQJ\aJnHphtH1hp0 hr'B*CJOJPJQJaJnHphtH4hp0 hr'B*CJOJPJQJ\aJnHphtH =/$x$Ifa$gdp0 kd$$Iflr->#u t0>#644 lalp:$d(($Ifa$gdp0 $d(($If^a$gdp0 d(($If^gdp0 02NȬv]=Ȭ=hp0 hr'56B*CJOJPJQJ\]aJnHphtH?hp0 hr'5B*CJOJPJQJ\aJmHnHphsHtH1hp0 hr'B*CJOJPJQJaJnHphtH4hp0 hr'B*CJOJPJQJ\aJnHphtH4hp0 hr'B*CJOJPJQJ\aJmH phsH 7hp0 hr'5B*CJOJPJQJ\aJnHphtH9hp0 hr'56B*CJOJQJ\]aJnHphtH4hp0 hr'56CJOJPJQJ\]aJnHtH =/$x$Ifa$gdp0 kd$$Iflr->#u t0>#644 lalp2$d(($Ifa$gdp0 $d(($If^a$gdp0 xd(($If^gdp0 NN@( xd(($If^gdp0 $x$Ifa$gdp0 kd$$Iflr->#u t0>#644 lalN<ãgK0ãgK0⣄g4hp0 hr'B*CJOJPJQJ\aJmH phsH 7hp0 hr'5B*CJOJPJQJ\aJnHphtH9hp0 hr'56B*CJOJQJ\]aJnHphtH=hp0 hr'56B*CJOJPJQJ\]aJnHphtH?hp0 hr'5B*CJOJPJQJ\aJmHnHphsHtH<hp0 hr'B*CJOJPJQJ\aJmH nHphsH tH9hp0 hr'B*CJOJPJQJaJmH nHphsH tHN'kdx$$Iflr->#u t0>#644 lal$d(($Ifa$gdp0 d(($If^gdp0 $d(($Ifa$gdp0 d(($If^gdp0 xd(($If^gdp0 $x$Ifa$gdp0 <N@( xd(($If^gdp0 $x$Ifa$gdp0 kdp$$Iflr->#u t0>#644 lal<&kdh$$Ifl4r->#u t0>#644 lal$d(($Ifa$gdp0 $d(($Ifa$gdp0 68@B$d(($Ifa$gdp0 $d(($If^a$gdp0 $d(($If^a$gdp0 $x$Ifa$gdp0 .8@BDL268:P̶̗x[̶̗x[̗x[=:hp0 hr'5B*CJOJPJQJ\]aJnHphtH9hp0 hr'56B*CJOJQJ\]aJnHphtH=hp0 hr'56B*CJOJPJQJ\]aJnHphtH<hp0 hr'B*CJOJPJQJ\aJmHnHphsHtH+hB*CJOJPJQJaJnHphtH1hp0 hr'B*CJOJPJQJaJnHphtH4hp0 hr'B*CJOJPJQJ\aJnHphtHBDLL>''$d(($If^a$gdp0 $x$Ifa$gdp0 kdh$$Ifl4r->#u t0>#644 lal9+$x$Ifa$gdp0 kdZ$$Ifl4r->#u t0>#644 lal$d(($Ifa$gdp0 0268$d(($Ifa$gdp0 $d(($If^a$gdp0 8:FPRL999$d(($Ifa$gdp0 kdL$$Ifl4r->#u t0>#644 lalPRT\jnprtxƫvWƏ8<hp0 hr'B*CJOJPJQJ\aJmH nHphsH tH=hp0 hr'56B*CJOJPJQJ\]aJnHphtH1hp0 hr'B*CJOJPJQJaJnHphtH7hp0 hr'5B*CJOJPJQJ\aJnHphtH4hp0 hr'5B*CJOJPJQJaJnHphtH9hp0 hr'56B*CJOJQJ\]aJnHphtH7hp0 hr'B*CJOJPJQJ\]aJnHphtH RT\lntdM6$d(($If^a$gdi$d(($If^a$gdidxx$IfgdikdL$$IflF->#u t0>#6  44 lalnprtx;-dx$Ifgdikd$$Iflr->#u t0>#644 lal$d(($Ifa$gdix$d(($Ifa$gdi$d(($If^a$gdi$d(($If^a$gdibd0,"$,߿mRmmRm4hp0 hr'B*CJOJPJQJ\aJnHphtH7hp0 hr'5B*CJOJPJQJ\aJnHphtH1hp0 hr'B*CJOJPJQJaJnHphtH9hp0 hr'56B*CJOJQJ\]aJnHphtH?hp0 hr'5B*CJOJPJQJ\aJmH nHphsH tH?hp0 hr'56B*CJOJPJQJaJmH nHphsH tHN@)$d(($If^a$gdp0 $x$Ifa$gdp0 kd$$Iflr->#u t0>#644 lal\`b$d(($Ifa$gdp0 $d(($If^a$gdp0 bdlL>+$d(($Ifa$gdp0 $x$Ifa$gdp0 kdp$$Ifl4r->#u t0>#644 lal$d(($Ifa$gdp0 $d(($If^a$gdp0 L>'$d(($If^a$gdp0 $x$Ifa$gdp0 kdp$$Ifl4r->#u t0>#644 lal$d(($Ifa$gdp0 $d(($If^a$gdp0 $hd(($If^ha$gdp0 N@)$d(($If^a$gdp0 $x$Ifa$gdp0 kdp$$Iflr->#u t0>#644 lal$kd0$$Iflr->#u t0>#644 lal$d(($Ifa$gdp0 $d(($If^a$gdp0 &r$d(($Ifa$gdp0 $d(($If^a$gdp0 $d(($If^a$gdp0 $x$Ifa$gdp0 .NC,$d(($If^a$gdp0 x$Ifgdp0 kd$$Iflr->#u t0>#644 lal.0$d(($Ifa$gdp0 $d(($Ifa$gdp0 ,NC/d(($If^gdp0 x$Ifgdp0 kd$$Iflr->#u t0>#644 lal,)kdp$$Ifl4r->#u t0>#644 lal$d(($Ifa$gdp0 d(($Ifgdp0 "$d(($Ifa$gdp0 d(($Ifgdp0 d(($If^gdp0 $x$Ifa$gdp0 "$,L>*d(($If^gdp0 $x$Ifa$gdp0 kdp$$Ifl4r->#u t0>#644 lal,\>@VXZ\|гггy[?&?1hp5B*CJOJPJQJ\aJnHphtH7hp0 hr'5B*CJOJPJQJ\aJnHphtH;hhhr'5B*CJOJQJ\aJmH nHphsH tH5hp5B*CJOJQJ\aJmH nHphsH tH=hp0 hr'56B*CJOJPJQJ\]aJnHphtH9hp0 hr'56B*CJOJQJ\]aJnHphtH1hp0 hr'B*CJOJPJQJaJnHphtH+hB*CJOJPJQJaJnHphtH )kdb$$Ifl4r->#u t0>#644 lal$d(($Ifa$gdp0 d(($Ifgdp0 68<>$d(($Ifa$gdp0 d(($Ifgdp0 d(($If^gdp0 $x$Ifa$gdp0 >@LVXL999$d(($Ifa$gdp0 kdT$$Ifl4r->#u t0>#644 lalXZ\|tll[[[[[$d$Ifa$gd|;$a$gdT)kdT$$IflF->#u t0>#6  44 lal _M<<<$d$Ifa$gd|;d$If`gd|;kd$$Ifl\J(# t0(#644 lal&24DPR`bfnpFǬǬǬ}gTgH;H;Hhi:6CJOJQJaJhi:CJOJQJaJ$h.X5CJOJQJ\aJmHsH*h|;h|;5CJOJQJ\aJmHsH$hn55CJOJQJ\aJmHsH7hp0 hr'5B*CJOJPJQJ\aJnHphtH4hp0 hr'B*CJOJPJQJ\aJnHphtH:hp0 hr'6B*CJOJPJQJ\]aJnHphtH3hp0 hr'5B*CJOJQJ\aJnHphtH&(02_M<<<$d$Ifa$gd|;d$If`gd|;kd$$IflG\J(# t0(#644 lal24DFNP_M<<<$d$Ifa$gd|;d$If`gd|;kdd$$IflG\J(# t0(#644 lalPR^`_NN$d$Ifa$gd|;kd$$IflG\J(# t0(#644 lal`bduu`OEC dgdq$ `da$gdi: & F7dh^`7gdi:$ xxa$gd|;zkd$$IflV0(# t0(#644 lal   @ B D F L N V X Z \ ^ d f h j v x z          ѣѣѫѣѣѣёѣѣh@jh{bCJaJ hb "h{bh{bCJaJhb "h{bCJaJjh{bU*hUYwmHnHujh{bUh{b h{b0Jjh{b0JUh}jh}Uh ,h ,CJOJQJaJ9  H J L N V X \ ^ f h $a$h]hgdp_J &`#$gd h]hgdc &`#$gdq& dgdqh x z              gd^gdb "           . 2 6 : < @ D H J N X \ ^ b f j l p r ~   鈀xjh{bUhh{bH* h{bH*h{bB*CJOJQJaJphh{bB*CJOJQJaJphh{bB*OJQJphh{bCJOJQJaJhqMZh{bCJOJQJaJh@jh{bCJH*aJh{bCJH*aJh{bh@jh{bCJaJh{bCJaJ-   0 2 8 : > @ F H L N Z \ ` b h j n p t v   gdgd^                      0 2 4 : < B D F L N T V Ӹظة؝؝ӕӕӕ؊ӕӕh_Uh{bOJQJh[&h{bH*h{bCJOJQJaJhqMZh{bCJOJQJaJhzkuh{bH*hYjh{bOJQJh Wh{bH* h{bH*h{bjh{bUjXh{bU%j~:C h{bCJOJQJUVaJ6        ( * 4 6 B D L N V X \ ^ j l gdM l t v | ~            gdX gdgdM    * , 4 6 F H X Z n p v x      gd; gdzV X Z `   . 0 2 < R V h l p t v z ~           |thdh{bH*j" h{bU%j~:C h{bCJOJQJUVaJjh{bUhh{bH*h{bB*CJOJQJaJphh{bB*CJOJQJaJphh{bB*OJQJphh h{bH*hzkuh{bH* h{bH*h_Uh{bOJQJh{bh[&h{bH*-            & ( * 2 4 6 gd~P6 : < T V j l r t x z          gd1z0 "$,.24:<DFHPRTXZbdlnrtzgdr'gdlgdgLNP NPRT}h ,h ,CJOJQJaJh}jh{bU%j~:C h{bCJOJQJUVaJjh{bUhh{bH*h{bB*CJOJQJaJphh{bB*CJOJQJaJphh{bB*OJQJphh h{bH*hdh{bH* h{bH*h{b.z|gdr' VX`bjlprxz$ `da$gdi:gdr'C 0 00&P 1h/R :pR. A!"n#n$n% n_$3xyr̝*@PNG IHDRV@\sRGBIDATx^] @Tޟ `aaG6QPQQQQqK,K3-3-++^VZ-^泲򙙕 o , 030; 0di6̽gYg${q8ˆAښEBw.kav6Ve@ gW!vHt*cǎlv6=?;wvKn)-v" f([ԍv*suT& 1iI#0M̤l:jfk:~Ch4n|8I^L2$0|1n\q}&>\ fqn~_~9{ٺ2sf ̮Z'gEwٲ6EEEOBIr_>wG6kj4O7n,/0+,`q!!?e1<# 4e )16nikXr8|k[* 5h4d,&wL'kp%-dg_d/ ݮM(6?X0"vbWQkkЅX?v a""")X@En.n6n]*ɧNYy0ϞaQ5TGj4ޜFjgÅ <4ZGjb>ucIM?5P1Gd>Zu#iҒZ02cbJ.Zhj1 hِeKCzFR`IfITj\ahR]k[j] ,fAkFs^,;U{[]n}% *s5]Qqd͊auQ77>Ɗ>zm者nj?[d)'U >jlIȥjjܓ;McTvlH.#<$G _\}z&;E?>~>=*u(YP-B445o0edD:к-sd/hyMb70Y¿?a`g B*ʮBbd```pg;X/P7)vpUVbS^6lK~V T+Kur\(S5{wv5UT(vѺ+{az+[ 3/vф7͛h7s$E,Bjʒβ6%#vdK```` ``Y)]ܷhīj)N]n=ʫw?@ d~ǥ>ZDCg \xh2ƚo5\2adbE}4z{j>I,:r]1e.< uqOyCѾd yƶڔH66д 7b<$%K:XU;Vj@;s]{i]#u#V,ǿ~SM[w,bݞŸ]"""p#~,cw1\wY"/cqNs\_&}YnlO0oп"{ ͅg^ɫiojRO{`Tr[} !nIj(А"/6<׽euKXہ5vvfޘ<_7wuŦ[z-Eyb*-̲ڡsISz?if gڈ± u*M3gk?[;Gpd~[A@UJ=_j??d@CR`q꼇>"g9]^ը« Ue5T[`B%3Wsw fʻ~GN%n`!*WdO\}}۽?]EMi{ꆖߕؤQZE-!ؐF$t* EEEE f^ %%uGBAЬ8P p l_~+ܵs'h;u[HwNf~:}B4Z$VVxe7>>"k[ɫ~}]Q䈏NdÁ~tYoj'}b<ӠO *Ȗv@\z %S֯K13ٚ"Sfn}WD Xč_o>Ӿ~OYؖy27 th>Y:Win }[_ziekΖt}^*/+Tˤ%9%y/n:ǒun;gOUhOf3Oy~ܟknnUPUzO>ZgrEH[u/ʻz,Vq_}5*4w]>ٗǩÅ]*i/?f)Ѡ9ЯؿzE,A97k]jO3Yѫ,,,,w9L @.op̓˹uqHNN6"D GBV%<~HDoJ`ؒg]ܾڦӥ[`bW~m7tH48/iѠy>><׌ yNкpL-[d6=_dX? wa߱+>~Wx,DSSӰvUәEAMOԭS]Ulq)ݪO/Ztk]kV%>/?=YUJ`AU'[;Y2da'SNvm?N"Z<%ExÔ-`w L@Z'nv &II_@eUݚ`>m΢{mܸ8~fgakjþm}ϋK =)qys>tOJ`/%K_{jw[Em$Y4UK;kRUޱdׇ&IP=ֵhD7zw 23RNCUu|HAZV|CݿjhV=Y}33]g72 EVvȿsWM""""DlTP@C瘰~ tdqnN=d=xO8 ŋbw 1Tvpx_֎ <{ ̽} {az 3۾3p88]{ L١/g[/|؏jτ;}gI61R0e>}ܳ_[I !is}W:*RРhwoVѠ˥T4boZ)nPHZϲ qNQ//2TE_|9 8I?pebk_AV?! 'Z׫+xC5u"ْSK[KH%bHD~~aW7."wx^??- 99{hBl|ԥ|ժB( Z͞]ýv`Zs@wgjƫQ\& oZZP$|O*ܪIeFN(~cҳ>WӦi֬Y#F8y$\ٙ6vG|q Rò("]k2[1 Ҕk:Yf<:7mL')L3W|yS 127b|BRs 0EYZzAKOA)=;qZuyrv]k^J))7n\P1׶mvTp gܕ0!Z_wecFݢg4ɺL @ fWCx&7#{DΪ+_իnny~j; ӵoW]S<^;Cz t'F w+KR95&?G4.?•[x77U`ϔ6Ζ9-YjȭqY|EN.RTU,=+K-ukJ4jlaT\+ GS)Lp2lÍKWxy0#{^YF+[ؠ$m꫋>5\qL.ץo {|%fz[.IN|%K/~(qwF-}/6ܕB烘%K^y@t옮BW\ء-Aբ$)u PZa! NԬ7|?U#^j}#w13Mof4*jngП0?~Z2fL!$6NYYل]^2Y.|>ȀEMa?.20lNj4g1'?ڕ~w~.[ga.:4Kp:感o%!.|>#H v魲.BגVf]wOV~ `_NjRVQ[O߻m̔v~%?m>|J^16ܮ$s?x>V5c 4hfY E#qiۊINXߏZ߇ud.}8צo_װ,zzP_ΘBhE4? kE&%8[d.OL\A-BWjsA|L_*sݦ@`1,/"=,~/2jwR&KbjOx~zzro6RZnQ ZM7B\(}6:`WEEEEh+2`3q˷b ɥnRA48Ӫe?ȿ!oiC >Ju,ã\|aaE jTʪ&q79YffAVTdMtE͑ Jw;V/b|j- 9ZW[쪂ZSC㎽: (4W8q89kCiJװ Si^q% 2g1th08 Wz+HEnE#)ܬ,$uUWBQLH4\OKwǾ;T,%&~MBAZyz+kUZ+[iwm +_lb*eVbY7:7[[In]4n| ( 02s9Ybm˅|֮=x.uR0 I@lt@pd967yj7 p+DV:{E0e *9ATv? |6ȵ9θz㧯}P tx~G^T[$# BQ0>͞Bj$J+/Q{J?nBLABSR3:b@]dz4gOo նw,8)l AE:VB#T;UMi(h Ňֻ )Tm=⼧{{,aKZq2zu{G:zn7xtsx`lmckuVx5!%Y4Ǵy54V1GY)S{mlj/f| r%O?, o3T.s{Wu1%ϧ?#?5+) pM .C%'9ETV>36qV@ƯL:s1H~ɊU8fVĻ9 u+fiCA}ﱏSIJZ/4ےu(GK}Go`F(OV|*wx*dl]q!==Κ)gm#iֿ{4 ~f$?1</nxQ 0♍&~]quo6o}]yؑ$C$+V+6_pR$^:<,$U}W' wy9wɴO]}a ?d/F=kĢY߿n^a_/U&LsYG[:"1;8f8 &?q@+7<|> O n6babDSfdq(~pJ8s6Uo5b5ے,{呙 (-d)8R|OV `UoSFEs Fr.Ϣ\ˎl@8@# p<z]P;h*.`Kc````ch/!=**n$뇗x<`|65(xEX>u)O0k>p&0sg|t`wyhK:"sG$l?ZO9a4TugˎYW"ҤX_x8D^AdɥkR{oxtL>^qO;q9U y?e t|?4_Tɻj5c/8 ?(Zֲb&```@ni-尅Nt"CSz=2)x*ڇE:ucLbzSF|Pi0ؙ (h2 "$i yDe.z2 1";TQg05n5! .7k"o\]T=eQ[6ȇ@y[c'JSI1"o}Յ>LborBVm4w\ ̻Ov>@cС`{MLt ܤ|܈Y+~ڋ( L,*kX@pcs0#/ji헣f9RM5O'wGW~J\N8wP Rܘo Go` 4ܭ8b`````h3"[cT7qc^bF gNV|QN>[3+.B|1?+ tu{ j`y; d鿝hu@2t-o)EEEEEE@#@I^GOoWq?}qɬGiLi8 $O$f[:`!Yow#z%/G&~…c崱>{U诿!XN&ƒ""""""Ap4`b 2_JzO@IBw!IV/{w*qu!K:ޱc~'VY <䓣Gu@YY|-PZZڻwni[݊Q[m1ce"CGRXlZ#@d/ۋOD`wQF!oJJ[i߶QLgM {5|v@g sֽܽxޞ^=8wo-k B?]Z`;w+akc```````````8{lS9x? 3Fw[owf d```````````0m (vhnW~w n]rEEEEEEEEEEEE@AAm&KcԜ8qbҤI\.cb 2,lJ[A qݽ =T.3)|cB RUU٫W/''J;xh̍ BooOcݻwLDiiii bU2Z?裰G}‘#/**-N>]RRŒN萐 /6? 6?~QF͞=|\>ܖˌ|pȇPE[L<78#0.۝Eiۜ3#DfjXg`&KZM[_M{ "܀0,VJF9,Dʱ:6mF`/ zY۫tKFΒ"""""5Cq{ҥi?>` v&-/<`pa>a]TTT@݋Hlۡ LRg\jʪVD#1|2tQy2JkN:₞ 0L&(u(Cz)9''믿f6@Y$a0wX8(J^^^f{(>>~ȑ(~8sLrr2Nn@bN-xg_(&\f$%2s_󴈅E뤱/i"Ti>*Ǻ6idi ?`Xz0diG86i&(HML-#"B8U#+1(t&w4F #CJcݏwD2~}z0u5FA=~ߺgrkR;>=+"+Jl*-6IGں/ҮE`GísJw[MOb@XՉZ.[$j! ]xMOB{\57Z/i3mVT*YVctd]V{J#4fk#tqxXXXXX>Zիa0v[nhV)?)LjMJZ9YXp`K=z+o_N-J D h!S뽸&qvoB@bQ\+W0aPK$={Bbp#Y^فA֯_`Pp; oj2݌oWi%Lϖʉ6~hUO[MɉY1Q֢ W QO5w]]L,qDoa 6g Tf1#jH`مTs* y1+%G*=7s;kdib<2:bzvK 8xP9}v@ Md$8}L^%>5RX՝Q &43G,D1tL.tuDB=PMkr/79:@P3%[ƧDvB!]H sS38XkWU+ H8@ks(@3a0ڌC9T0kq?H.:[`[=o[qXx@+yzRj$]˝/'8IX܂Mf5s43פ&eD]yE.tZ._;ew%)236@irԤ3 S@H]C`y&D$.[13&Cd>\&>ͨHk.f9vծ,3]l2@Àf(s!6i J۴K$IȶJ`.Az4!C7{|`W!Y2}rK 6U˖arZÕt{mn]z6i>C ,4WĎ6ꉚ^R0yz") RE13 ,33, 7|V`h F}L"|l dO"?Vtn1Ύ KysFFmL ]N> x,[!\ ek-=SCZ,,,,,wGc LL!SW>tI*dpUrsssa7|Ē7}NꚸqL=G)H کVxeF ieeqs_)\$V&,,[f,.if.[6*wK|d~m vb̿43@yiE-25s&3i' 2:(XF,Z$Umn,IlLO, fmF4YB‰vx ݔ,52F*B tM+'vF7̜l1X'MDmU#qbPuIXsi!%,*<">r{x4fK <9H 0(/ ֗ b6;vA a8`cc @)$11~ŚYZy?Hh[H GLs%Gq@[X|qq+W8|%0]ry}!ܷ :i0O_l'QM 2\93R G|bcv$̜?8عF2ԣ8g 9+c7xo׵4K, U#\o*lk}Sт֣s׭)æ._unLc-OyMkf2. ʙ –-) {sK~ˍ9fI, WfF,Q3GH`L"9,K>!?9--K4&-Y>lus= cstj<&',2-8G "f/|2l^ ~ ƹI֮a TOu#%^gy@Lk&>+p :H\$70z6 $l8If#kࠠQ@_>i0"6J qh@ll+1JXܘ3!DΞHM2pD~?#5"tD A4w[`qf, 0AK;cAވPLnd.滆`=282HiBN1#ejX@/EEEEEAQ߶e;Zp׾I|-,gʼn }2=~G' Dz O 8ss_okwpOM+vH7nx~p G`aWo|U F[^!SbM 4\tRkT)Z)ҴYD&v਍LtHQ^GY/ {50 47$-DТ".@ Y?fs|:\Γ2?ҌkTXbn uܔc3 w"8nFmL-/#-"W9Sgs8qkBsxuJMzYV 9Ae`3Mх\0/VN&fzlYX'1[fGIDL4ejBA Nb$$G'77Z@) Q<}nL 6e@yF2tj7/B?S_d$@*vɿ΂ o'&JTKrZG-Kv1c~ "ܣ <]4g_mu$+6$ 7C2F* "Nɜ2&T8hkFvX1]T΃ BҥK/f {uHta8ě)f`l&︃xj8n`Jܷ"W|+ko'$)px,DDxh㊌z$nTrGa"%32?DZ @A:U!?Hӵ;˃O8aO~-yoX/heaZο4͍fdD"`?\D޳hm7Qe]@4sO}Y@Ks\fz,u$673JNn>xsǻENS64'1)RHxXq}nNLEt"dmNXͱb:A !Zn 3"Ov5]\/?\,+*6y.Y'5al4?f:IUnV JKH cApMwhwM;1wn5)%QQn `*H FۈOXXXXXq~!A )gBlڙwrtܸqU"TJ`op$F. [';y$7'vHa[ t"3bD])! {qRgK83zsы~.6QT*K8 82p[Iq')Gό\cGS ߞ`&7>D2q$ <5aH3c$5)f24*/ueEbkV Fլ* & >ņf:\U a.3--V evP(nran\,#C.0y.5óEVKLӫV. <=vm6c~(;R`8RP.kFeLO]0'ms^_F״Y %;-XEDW927)"$YiT'ڙO`#@$8D^--[>C裏HǍH&TƁW#HMFGvR)X?X ︃3u"+4kju @~8 W^@ߋ22ZvX P, GBTPi̙3gϞ5/ǎ۽{7d6^Pd> 4w~'=/-l'l\T/YxԈ3p|(U(so1Kw\sF*Wrinzh/ga: @jD ^!OݴxQf}sS5sx$aGs f$,_J*RGKf,r2.&=|:Cf.D`&a&??e3O;eʙ(f/|` K/{L;#xb{E7+ n;ijR ;̡ur ǸlaD㛭1O; gOOOhq(v) . R9F? 7|B0 :hljTB `.Z8- :C/R^Rs*K5/+^j' E[kT3Ca&0rq陹 6sg}%踹>MX@. \:?ڙ8uqB@ .j꺣+%"$rqjS d 'ϔ CeS&,Dư s%S7Q@eb }zbifnvTn ّ +q߇m8/n֨-f4rn݇m gRsh}Z|Ujp'\+%/f6vN>z?8]\.63o0E5Y/lVBchk"ؽfGĭ ?[{P5Gs OM_`.ϛ|%鳣#b@ ‡ QN@qg1Ɍ j%wMGh#!8wGm~T1a*t`yRAɁ[L\Xp Y6ҲV=.L/)֑^YjS0vOcAM2i?]vq65mC2{"EP>h<ۚpn *56f$M԰x`gIz!e˥C;j+a `vఀN4?mbع3-ڦj|LYzЛM\\.0ᔩ<UI.㼀LuҥK'Nи `5^ &Cps bj>u!"+7[NuBtHϙxhiSH?ˊy{̭ΕNZ̝/ k3ʼU]gEGvKdwUR#_jnV ;'i=ζEEEEND"`E;a ߟz{󅯦xvؐ %%)D `xaI+++#:2}H|K.XDSr` |@$7+2n֮}Z̘ߎeo;A<^h8WZ!syg6}9}pݱ_ Y??6iiIND#o;@q'Q|ñ&tq_V5?PJ}xنQ]64 Lt>gfDp8_1+Kn(dϓ**|Fߗ&rv/^/xRE?`Olz9ڹ:qE|ߚyPvfSmrg_)jgk(4Jڊǵs8 m§XpFLΜh&?]XTXzZ2e64}/Vsn岊iho B Us8"zH#[Zi5ere}*4M7OI8awh(8ںa'ZS[R[0L !Z ^(qw;> ժ5AA"d*RʢJO$ 4A!dB;"{;4a'XkU={xybkyu]]Í_hHKj\]9|ARYQQޣGuU Ɔ@^dGwݻwع/khRZ ml+m>dSJV^ å4Yy%J$W(5.b++k [p{#Gbc;;ߤl(*.A!}UUunRdgС>(t|j#G>z}DUM"YLxpw^S]hupt mE!=mj Z#Sۇp<`"0E&o,YxGFH{\7 Z c#W@2Z>x$Ʒ 2W&InhW^-AJ33jh!@o,3ɴx qv+H}m^aNw4v"6-]tյ;ǟ;sV #+XS`=sײ6o֎ŵZdƌ{p±C9|;aя}r=ԋokllkuAk ty|7_#f^E5?.'?Y,~Dkta_k/eStG[7k)&Fmcm3j)>C }7 ΏϞ'*Q46oӦOmPlҙ#?rpeUy 9sf3oVj"/YO~C n7L:t"VVVjce]Pzl vܓxګe_ӧ*e M}B{u=$L՚c'N;QGDD̚=ܚvBzJz<=irdYտ_vG57wkÐ!RY]Zl8M6QVRs0(YBz@Bv=vnj=(;ZDZm3' )ɦ {YZAHy5MϿ'OjT62UTT}NoPZ[`07zxl?u= C?DQzwx8u~ɼrJ0mCcbc}<<%͚q'<=$ec <"{Qd~0y ;ⷕBC||P/Xt#$"c "b0\U1;'=Ď&Ł{cǎ]p>oǪQḦ|RNq˦RR/TqW?ٚgͪ|7qtl }F+Phh<4䃸8VZ%{ݍ`p:ؒKi^Zm\YW҂d?.(Ԛr mWPiI߷;{?tkFiEZ& _ȕ!Z[ʇpAߓޮvR eGzځBޔGAQOZR\R}xWP55k\Мh?kA]03_CDuAg|\TacAގN31`j'&#$dSD:j vGڡ0 ::T-۱DdD9!Z.QAbY6 ӻ~8/^X[[K ?̙zuc]}4kP^~}]/y:z$F.2BsJ{wiXH(1FCio@&a/7fҤI=P2kׯa> WAOզ_w:8ؿᄈs?sy,?B_V^ѤPre*8b`5t)Z)^>tcVT$Z{fއ9sK AG }CG03޼zO>oa'۷[׍VW?o_~m/5(IRe}0}%%%ǎba\A ܜW:gm>vؑ#t… ]{ܽ+\ 5hZ!F޹䳀bҷlhۻ/lWlݶm…v>N$~CWh(LW7yK:vXnnANwgIDK\|Y&Q)7l쥗/xeAVvMսM={cnj{w{ٽ⬉_Nh%2YQA7B`СgȩY6#`O7ݷ;n\t"'x@a:kVPe׎aaK.o˗<F,74ݷo䈘e˖E{̙k׳try\t!rYHUjjjJ+!#l"޻@[1cdAzxIJ%6|O?񸬬t0{%nK<;v̻ݿǎ]t``c IrՔ\t)0$.Ǐܻ_to, ?p?7Z$-)'\eB:1S[qg?ԓpO>tȐTVVVu;122Lq 'ltԱ#λq&H<Р#H`Up"y|ӦN͹qc4u e9-.)ɿy3f7dUS>w_y%l6mX_WzvîG䷗I#z!Z3>cCRcRS1V!,)u7[JJacEFbpGXm5:Z8H * *2fFl/JʯbGfmҚqvw 1yN0AJӨ=S";~Uϗ($0.q_$]-+iqJ ]cީSSJ \$Yz:Pvư@gb^/'KdmgsƴDܨ5_^&p% o;.=iT/[K&ra{!<=kN@vz֞B0=¨I=/DBjX0o.q0z:I$ށ:N&e`#@\nrrj㏹9db]B %|xhXގд SSSY3"kslmm/_V>{;`<*f8X^B|/B[Q`[8nx0cNdsՄ=S0半8fTLQI)e쉡'fJ65*W6gap 3&/ʯj#g=܇ 4(?&8c= ϹO= らO@^x{lD__oa~jQ aFKIK xJzKDG'_\%Sfz Ђ DvdRq ~ T7Fѧ׼yOZAQJ^zRLäӧkTҭ 5'#3 M o/ɸqc{$N()@ m^?=0u 97-~)ʫollorʆQC +,|aN#_~989 կo߂)lRz{{߽h~nN.H2w|80ԩz)XD ۷>\/8͞d@ϟ6mj^WOj90 !ر﹧Gw"q=$=^+{W JdAIaa@Cv|(`= Rs m I>{ 1sѯ VGf4ԡP&EϷ]>?<GT6~;{Oj{FĿsoۚYS>I٩G?;5ĵnL _Q<별ijeD܏XcЪQ"z;!J^9iYBk>U )!jq=$4&~mJ;'V%EJb^itٵΗQuǛ0')&T(p2-C'?"/,ܘ.v̊{|l 3bd`;\94uNND;,&BmhP`j% p\Ptx >yk7r񢀏7J1ɼ)ʟ# %ZC\.K]کKX ta;Kx~"ۇhsX {0WV b͛o~F֍Ɔ&E=cĄջ7 fM^ES#{p7mqkkaQ^'򲱲b~wp#ƌ)á( @<&D!@QdaBUr_K!aFBeW1uIoU&jmY h;{{L=+R~m[vlcBl L%0/}-.p]֤\(-/C @BEJZ}bn|D:' hn(\A0iѺ.dD9F#_r8+zb% qKO//,V@ C.2XpV3gWʫRLJ ) Tҹv-tޑw 0B~p2aP] AX0$suu-n):d&%-Fܽ!m#+#R;#q$Sf{:/+61 R[.ApDrxgfV ~,wcJAYu}nj}w(7M {li}?ha)>)a> _8)ol8vt+}roLHprG a@WNˉs7܋94hNhJO ngM9m%}.#M4g 3ECuŸùwc0ADl=ϑy'Zzp7Lv(3#jggoh5?S$Y{ ΂0$bԨk|o skIDA^E Œ.5.yG3 {L>T,ef-ڈvz%.$i0"@H%#>I'իW[ `pHX9Xr 4u JkU2@77"k@&!(**߯/`ӊN@:2`2ۢh'tXtȬTD/LIuk b '㙮G;f>%'_D} 9(򛯿 @;3]>2;?3YHCPBlo7cI<=l! aRUq[mAXfu,n?-!#wԆJl`dIϗWTI1hSsr' 怺Qccͼ)Cސ4GlXYJĨ%/e4Ƞ1@=1;sΙ9!?o:Jg FaM @DB%% 4_ LjedL:Zj"( CMF\)|2X8pBH\rPY"#9Y3m4ؕ0Zz#b5nLчČwPaa1pԱ[4& ]nVSAJ5bF} %9 oO!X.M]鋛VM C Bǡs%Ixj8AFEEj. KKeÇ {gRh8pAz}ћ<# !сA۶qO2dh4|+WҭIjA(UZ" Wj6 UCtޑ"7l:l R)AQ'!cp1`[aX`+2`h R)H@|{";.298D WSe xzoP%}h_]rC}:p#aKJJ{8B/#$s6n{;^_NIpI`7`tΟʩ dUԛ5C]ZE,Yp8\P&~ZᱩCxI{uhrc(SmlA|||ϳl^v1IozkdO_M(hcO43z;V B#fb|6{nY4R苈jC"=>n@/t0MC :كSq 'EENDk1;+J^4׮]3*DMC^ Tp='m[MD{Q%3'-n BQ y4.tFX[< vʹ38>*zqR4)d2<0aD%k(Zg!CХg$.߱<:NFۨr->MzHsú4|G1 O0,%I/3c|3UH) b@='s6<g2'ʶS)y[9!}T/7Og}<3k+3 _67{@I}zL#zUӘo^ѡ.0h20p#G #z byb}7ڵi&ux2 #VSuzVΩ8ϲwp9|8bjU558!"o,Q >p @333Knp;*UV-It{׶W#sHZW/mCC}K_*.WPjD`u"~ı/RRɄ=Ȓ!2[+}caDN@<ߒ 㺑Ј{ `ThM#rSyD%$֖[xo-KŴ.M.;'3ebAގ~8],$G#j{&h,ߞY^^auEx MaD/aa=rk q@Ćp?u6,ݴPWo'krj3`gC-#XIup E; uuXVuDŽ qD PR&k=/;/UOi"[u%Q!.фan1_B]FPgA 1 hDmUZ`&~i[ T:<]G\;fk'Ã_B_Ӧ t-Agzxwm][[YzVMk6VM˧a5 kvXH[m0\yBۅS<]v ZC^C Q౳23phʴ&_(o[!ѐcmR(BC{yyzTV%$ 2䉧 ܼ'Fe13v;gfxhhוu ~~t}#.B6+k܋[^U}ҥҞ=}a^VX5` (5,}pJYyEE>Q8xO74$;+ND#$v B{ClBDϾe޸AQhd8&\٠$j bq Fh LÃ2a}|d vXM Hhp0IDR']$$ॼ<=Jښg +HC/ ޞD9 uJ"rrr2LEJKKf>HϞ$0 5Ĉ@dg'<h$e/~$ۛV/G.Bí{>}z @Lhh׮WU<$G ̮UuW.]pwCg sq(6c:CC@}u[/մ4xC9$h=bp1bÁ?1Pncʄ`S9}C3ew0o/clYӨ:ur0}q%M={@켧EGBiC]:ƍC1b qy ::" ue^(sLvxUA(,XE_Fݻܽ$ܵ7} ooo"FLV„u ”`@^'vZB aGȲF `(hX< >Naޤ$B6m6H= 3@PaT9 oP&<ݷDNn0]>qtzՇ%!R5 - Ct0xkJS#<ere}MS{D/$R tO#A\ [Qn7+Ɔ%XhBB$/cF$<&ZPK!ߙwHm=$%~49P;uNS#,`SLҹ x͕J3F"vtPz 1D]< ج*TGlҙ3)3g<$vu8;hCGW_}W ԩ3~7d .<0] Xg'5~u0DG#2afxp!*_t&qҍCw7nPטt{zBګu;?Y 1S.pbBJ0Jh'Ѓ3QwԃŌB=H> L!\? IJpIp ܡc#UEUmi9ʊ4نS BLjP A h'2n6p}wƿ p]3 t> *N^)W^5u17ڴܚ'7PVyau7uYb[]l#}g+bPD B+\-%ˁu7y\hOcx5["x@Wwg IXw{Cizg7wOzZVN)P@&nuyU#>4jYYuBV yüSEoeR0Owv )8Lc6F}F"ҡdt)4ʡ7_MU[026kf:32;n\7vM'Nc)_jG{WlsXX,$濐#G:e ϡLw]8P-+xx1*l%.p6ڙd!{pQ\pY}b)m`PځfB"3H0=h^]uѶR ])KD0 VR(~ y6Qg|EJ1q8 g%0f=hhkVI@mW4;t勈G_$M\TAo꺭n}AN\c7kt,$ 7 ̩:B*>R3A{3 &!t np2:4)̊AIuNi`^~yFCas47R"ͦJ+fJɬ#cmMqp+EG} ZS_p&%9-2#&YlhF8 WM59wV}ƈ`ri&nhMd[B`/8ryl˶EaިQsZBzY*kt>&N|NVnvA>DGbq8 H/OZDF0@ٛαwƸ;CWh^y/f@͙M֋%XIL:-$Vz0r&ǟ/)Z0%ML lyMk=xZffvp2:,kȒZ!f3,}m v^+P۩vv N5Ēp1}]klϤ;GaN3 #V%'7*Ar N} ɔUTXXg [Hpc;ˡ{^0ljw]ۓv_uj`wҵ0Ar%&:9]CN$WW޽{#B"FCw5ADm۶!$X@3mMnv|RfYߥ5\2r@ZMX伵ᒗHp0_ ;k;5-LoRvά:2&B% + htxe0׾#qst*ڸ s6T+ыA٤0V7IB >΅-gH.]te܊fٺZw=綬D !"Ffh!}%05bdw05;$=v[g߄)kcL`9 Z:c(J,j1;!0Lcޖ~%K&%iLjo?SNvKmI-Bwu_;vv^C-ܵ%]p+i:m 9+[1ɺ ]nfτf. O[_gﴣ5P.&xv殁ө6vMCRX@tȝ:մRGf;ߎrFf<"JlcctՖ%OKIP=Sm1o 8v#^rjUs*i VgIZ!}a.V֢vhzBbt~D-LC.r XqPu` o,YC݂Dۓ*eN-b|x`"`A;&ߓB} +G"Cه.8 X|Țl5K{KC9"F<,/F<01㈻6H2.ߒ 67Fe'=}o(1]^>N L+r{ hc\8[[2ȫ9Ç82b7ypT_˞}g =lDkNFK\A]*ЉrA)KFu$4 6bF 71MfV4$0q3 oDgv^)yoФѱCL1Um8lE,,,,,,,,]F]d ㋜\qulPbdj,,B-OfP3Yڠ0Qb@ZxFBQp⹊:&LV*b9_&d-/&Mϓ+Q1~SP mXx Qs+~I̋O)zhy C=]]룸&-iʭVLO +5u_$y;̩h]qP'Q\+zoQ /ː]/ 8֑8F EJHDVT{,tkrq#;`IPݠbWe=]ѰMn8|Ɏs{ϗH-JXbzHy0^A-ޘx3\1IyAo[!xZŚCYr<O/ a1a祠 /pzr\8mi0A@ּ8+9\(4Bm.:8X15lݘ3$Nh :mWbc!hz8 z8R Vie* PeiwPS]9΁ү\_=0P1F5)4˷V 7q?f˙;ظ8Úz3rk.3My%WSvv}l]jZ3vW-$Ϥ7;[{PWrEi,ب[쾶hv Ckn z;տ]<>ᶀ]՚[v_lơ%saKV?ӻ]>C;=Y@ ĩmq7%BYV s p&9Kv6[l!$WhrJj䵃|8G}{ :K%nHڣFnVHAMM] {^8<ߟ,+N"8x揅3('ri7+g J oV*pBIrd/wog!xśx/_ɯZX='9]\PRB!@3˷^Q=HgW-r]lw0\?ZZ\ɔ2V;{[ӓs+ &ADhW캾=u"dSZ͚'b|GFN~'kXO灁NgmiEݿwS7*cjP q:ùg*z:څ7!R4j_5-KZ0m|k˕LiVkn\zR_g_DPhlJ,= sJ,ں]o _]VMbe!2F ɻEk[!5nخnڜTc;v_kmf;K:BkkEr"{S][aCV eV='C ~9^ȔOyM@wZ@ܪcWJalՀ}oV؆C!z,nXj N8ܽqs\Ȋ("Guφ\h\yF#gm~~zC-Nl;]xIZԸ08-S~u4|Y5̡̑ W/ ;dāC/}5 KAdƄ8fCt,YXXXXXXXV-0} 7N-"}8'GdOUl^xAAό~cY!`S7+$:?\9܂:q%o GG{;P[jam~Ԗ7FDᙻ +M`4MM\FrdyVdEꃝ_?8ɼ )d}|L wJ!ܨyt;vsu9 a"ߒl=pbX3 WQԀx#5jY>sS6 %/ UwJ!0 BGyP -;St$譹ܲ/d=nT8Z›!j~1jG@FvcIސmm|P`o˷}qieyů=,v<)I e'[{g&v˫V^̪Гk<+> =lv]>zsR 1\wF\`| .NB;Y8\poF []d=KfIxƦ[09xTWPaG GzUԩw9BG2 hם-+5o68v$v_\ɫ&'uI^,,,,,,,,,vy@+@x9.1ge-Y=@qߟ,tư<-qpkFcS# ` jlNK\2YF qI67)`ԨƱ8 g x3ґ+ p'`1᫇zk%#GEJpo!"5-$&/V >40\pfO666_|6=&h VQs]\H==RX +0@ &j~9~˵qhl(G;V.Q7 ,07YUr"T@o /Τ"sI~r#dެv-ϽY}z~UVaueq'KM#8BW("z_x6ԯziljc?N$?99a2FJFlI-Nɪ2 kk|}f'(Yu0g3ٍFQh4i&©B\]ևCEt&L;_=,JT1[Y)_O?ީl`EA4ݾDۚR9M:NdC^xb[zf@һ랊_ch8tR'861g7ɇ/)UjHfpj[^_D 1:RbO,ΛWpFp *}~MIզZQN="a.U:CCdr6O^F\‰k6Sq1~\ qRI),}j.-o@0|W ,14wsgGX*\m<I} w0'A!ܛNPvKAN}Wdu?#QE=r#{>:ajPk77,a& (+V@L5ȁ*$ xnvVHDB60AHZ+l/"}jmxaatPy~V7,C|ko%95O9'WƟN出Ex pHa\&@s7%..ogU= H09[d"xa/BCCi{t h;1v]s_Cț#S@]Àd1njGWF~4=}ڕCW#j@HG-sx+fK^phba@XҚw^Rwהg+㮒߸'uWjTp8iqmq R PݚqwwOvyo&mMCwWdf޼4$kij:)`L),0ݟV_N(5fLc\*o/hl٦I?<ˇ|w׆k+oi s26Ϫ%IeRO" _7L0p RoS8SI}[bQ3Tw35Ia|Д t4=Pdij߻P怲 t~Jl6&ugF2BaF_EUwr&72eɣ,w3ŧ+5oIs{Z2Ls6p`„?Cc J$րbu]Mp*F?1fdTR:(`Dt!K+ϫ8 &0נ7yBI"hj?QkfA=Ŧ_}p2/m,ځa"P Af/`ׯ!D}ٞm)U9>&дwD5x;Y!T?9 $*.ю;$qv}OoxmMM{<㱝عxH֕qq\pq-.kj1Qd.[_ 7kcycL[*JʳX ^eU\ 3ǎ Cl@شgמ6;GWRX $֖ϿꫯwX0&J{YJrv|/ljnoJ+k(t2ŀ!>T,̸+]99`Swc;۱;QJ>C8ɃࠀkFE%"PliuB,,]:tvusgEeԥ SO3S˜e>8+;GrTg+ F`?>j4)JZcm"P&ڿ\䪇^(5x_k KZEu ]饣ڕ֙^&\\T6/^DzȅUwvw#G6Y46,)_Cٗ߸W,.o9S?DCY9-<fZUy( =HUEH|U߾K3i~_*uk^RI3Tj+}gyY|d`xTgdJͫO,iN*iM)in9\ӿa}s7α0aG8;# #diBY_NmʪhA O-Fa hvZܜ\ܖXд?]e͝Cb:Ym6EMݩ i3+9. ]=ڀ4[#cK>y 87%D68Y,hwpB3J3 Ŭ愒Һgi.kga>x5EA6*m(ond=8uI=}h)jV],[ ( ֥US u,q(Bf/U5*\a5?&8~-Ahι^.:{lc}ro-hon *T4|͛w6._U`u kooB0'x 33+;;+epdizfo5.%JD]p/T 8zg;YD uܹ lxDx84c'23/CQ10sX[7l5H`㈍Km)idϸuۧCvƆ VsJӉI)iQ _};v4B&}vttu]ѨUFE [tKRb]wwϞ֖6DCi71)çg$u]M97Ci꼂Frϲ9@Y&~O8&"~1" &:2E'OX͸젾.;.HG.S﹧l#6>f1ԃ464E755#%svu;q=#]˖]TT d)Y"88wMR)s$ LP^Q R􋥥{0=2OqA\S|7 9%m.uݣsU}|s}#h_w2ZɳKOK\IVXjUKg m;s\7~a@U"x$<S`vfZn}$%k]}]KZQbji3QrDc:??H;Z3[K+M&K6a^$MmҊ"aQ _?skމ:G塶h|'- Xd{$@2_1+ދ^f-oEn5k鷏Nq5™ SdNY%beoElڑ]T釸qeؠ<*h 怄oId v WR@=2!WgI- 7Gl>+7D mֽ؟jY-vś/unWOv5{o`+ߎڕXiCGQQShD?SFk|6vPJW[ r0UrQq7GlٟūB@[b%.iMÅEjp%N`uw '=]$ʽ%U'T^e`բJz|ޖ4fz[}S{31͈;>N@ƿw{}]HFNJ8z j!0*XYc}}Gr%}TOФ.f{ˊ+͞BTrPGc2 eں:+o_3g49ڎ4M=wT :} kX<P䫂KjooKMJjin?VL X R;w’%gϞ0Q h,szmz]]LPCCL!JnYVVff=gWgoO'{@q J&H{s?ߟyY3Atuu*m**%to󟕷,=w %Q?WC bېe;W\1sƤ5w cv# &e9Jښ㶀kﱴ0#@c-^x晠Pvbd@NDT7PumaGKӒ[,]n2)DF5e괗ٳPZE sSy(887RD"rKx,8m[@=@8q4$kV\x{Ybc qgG[2t(o_敓K'NKK՗-ȅ w0nܰ>44ϏqaB W˨2G|F]JK{4%v\:wx?f oGH/kq2+k~.@W6N1ЛUԎ4s 60)]ȹ8Ç't83CYT <} N5׫D}_slL䕵=M55Hȯn)mm6u5q106W礫ārDQj9"c^% %y ˳{FIgO_Nq pan_]fgba)@|mKwqeHOGHihj%c2B_uHh~IucW]s'08fzߗH;zJP8E1,n-ihiC}r2D5䖵Y\l%В)4,ǔt`9٠7s66!׃.H6v}6`nl E*l-ы@dbO _|Wf-l%Β yfZ{rJs+yPelno)BKL%M Bg3VN4~R/ |@),_ɢU)6\+V*u)>JdpM *)t+HJP)\a쬬ۿ5gys !ܼ>Ew// /IKG\ښ;["CQp@5(v!Kk/fdŸ驥@M;[kC#cւ_ p ʶޞ˯z.gWT9:iQ܁2 Kc#Ēr==]^ƥK nnn>^::>w[/o6" 쵐 ]CLi(*q}pN؄@30߫M1n'56\VV!7:P[#AU6V MY0`˒p g_:=7W7===(tvuλ~2.fn۶uʴi|P_G@Rb_ߞdedkea `sKsc}'WYY3Ҝjk[[?_o<܌^v[} oS3̈$;'ͷ~ꯏ¹ZTX\^V.{&_StUV574gd@C raڇ o%͌R2]0ĔewRHEUMNvNwGEð% ' ؂^|c#Wegeœ'Q&=}}};{;%E"?_[{[<ЫtvrB" DVBOjv**)΁N(Ƽ\֪ۡ:''Gb"uK.wy[P S]W[Wݷ-_4l$cC#k+l~Qq~^g1uO75788WTB&8(9gT ?.ɚN{[{]} 6WVZb/'|WTⰴ8::y8S />'zS±~DaxJ@_RH_\ԁ^aHD h5xipo&av"]-{K>J*Y<``FT@ vmr_a8'>PW=VzښOLCHvDdxo/f~֪ڟ/(OO qRrʧ>_~={!2<2Fv@܏8 3ԢGw9ٗ**< 4΍__RTPS39$K[[ǖ-oþ,\%})q3grild <z@;>mtzLMͼ utQ :u ~+; jv(?򈱡e*J )u 'OHLJJ4G@@3.>vN222-[}P/fdm­M-b0 7?'LJYZY2>s~!\~D:|ԚڪԌ kwީohϨ @Q *:)|{X* 뒁/q(V\\ 2 цArid_ʪ:^]Y*3;8^^2cT;;[} DbysfSg# 6**#3#8f{yzj[v@]m-(,Y/kj?PZVc*o߹ gQAȨ)Suքd++‚~MGGw}3x_E*ݻAmm5y贩)}515 >)%5:&.dgBB,,-)&N PG1``Pɓ"=p0G~AȘ);{ gϚ9xD|ƚ_()+OHNJIOfdd$L=>{W_}퍌z0={:riS}/[[5&6ᛯhor؄_o#cۿ;s(xHC~9{);+2&eQ|}_~0*:0?YuoVQiYGO_rRbLlGh;/,\CGO:_caAqMUMT\LjZj)b 33KII1t/,,Y9ٗ.9vVB?R/ @]ʊiդ. 7 ^,lhiip4;Lu3h|D>&azPWOikb׏6?p` ӗ}/:~-C4oȠ,bV4 JNa\‡ĺT*-E?PDHcKi8aRėKHm̮42HY&⒣#þRg[36FE@पGyFYD}KY^mr.Ϝ>޻offzn{G(;}xӃwݶ*8(2kdT\pP)ݺmM6\bʔIg_\sתU+\$<־cVK?,$N l\2s@K+jut>G+1qZw---cbcLMͽ /^m@jj3g͔r"&Pq億J;p(dƆFYlYp@j!dҤ0j΄GⲼvj74\[uI??Ӧe) ~q /usfdei^][svyѥKnl xLPllQ81! )A'Oi]huk'Op"P,o㎥˗M4 a!BhSwի]\b@j 633stpΞ?oޝ$9x`YIyd!%e(7glm3g";m*[;[w D>~2N Lȡo\]p~wWW{{O W7רffy/=͚9IXEml`պ} 500P_$jjl3ի0 .I>v^m-}=ݛ8w|hidd3D%B+((qaޞiS&/?46>A~AP'P\dӦ.X ]{v7gϚ6)c&&&LqX&y+4Ig?U's~j70NOHw1|ć PxŅQ!W$ G0eڦ܇ K(e T;y͛VS |d x: M!2 ~M X2C&ݡ ewbh.2*é)\ sN D+J8z5 `mk &0(͍*i"7^l+Yye{W0== ODa{\P:w ++K<-M`z>~ԇFKhdb|uʅB{ggKӠkںZ*Ǔ>NvvO/^Vsg@; YyuR`u]vB\cSd9}Ɗ--ok-@VlDt`H |45u=H/hanBNli tkaai1u }Aeep2 XYfqUMԸQ[`im3 z9'aWܘ E@.)o[*25ChwumMWo//[.=gUHH "@B~]G_x&Z vʔH&D \%;;oN77w3sEnza`OLbڕDtGGٳo֭ۿnmebj:Aļ^S!;u߽>^&ӦMlQ ZrԩVӧLq+// Ar&v ps莍 h`BjmlB:ut/UgN3D쌕YVV4AihCb/`D~,pv˧rdhfz岁K3IzLtF&ncFv+ <=𒝝=Ri\22`u'aM4'M.Ɨ\C|w`ic1u42X]KTCCvڔ0d␤J|@ɥK;g͚ibd\ SF(lͪx{{=En_jIVVֶ3gσX_U%YZj @bdh@ᬨH>ޞzڗ/QiL &3#ޤ,{3gL107 iB: pJӔ@@{C}A& k?9]ۓS6-DH[?e u xZdgS,2hP2Y9! 0 R^Y@>V$`ok0G5w:H#uұSdj8&ȇT_6?}]+ҕtO%܍a aKf~lk9FHe`0?C#p[<|G;Mw6AS 3b Ɏ+| d2>7V3|/] BHe CO2j!B=F)12a0 0\y8;pjQ @l`&ǡRVkF vTWAtuqc;A70FRj"l|H 2[::RS1BAM"ILL7S^Y%#U4 \A EY\ԑ 5k8=XcC J_ 0U@}CgWL`֬\}T_E5^j͐d/2773361еt~`L,H775! f3.^P}eXCɿ>;;Y`->h dBX u,K{?kkVxw+O '"/] #Hp~om~^_( B%b=:)LKkL6P25as͚- ᯾&PN| tEvHGE%LLf0"##?!C61>R %C R?Ȓ%(-.ٳkFbGՂt@"C&Q& ' _ n(M ʫ[xWnuw_(xD֨‘߆VT375Ei*A]M%0di`dR)H<汉!~QNUiV$`}ݍM --o+{ϻ:;z{'0 =x1% ,#/#eaTa ̊\R*v5Q~ܵzMr; 8Jg ıR&@c"|*LP+-N^}_~J]SZ"'#`I#>^^.wuw&&&| 5<2 Ao}A4uah!p5UWOjr7x7^߫9%}va 8:H{[)Љ{KK?fuDͲ0Cs0\~s;I Uel?sΰ7YrV܆1ޞcܚ!XH$69v v3x޷ p9ve:qmC?d4* x[ %5 U /"PA3ёћz{e+׬FD(~zhKLߓd@݁m۶?~"((x͚ճg΂UthrPZ^:Cb'}pÆo_wF9_z"}Y/uvN˯VXTp׬ a*S>#2ȯFH}ߞz]aȼr'[l~뭨 d2ɝN"+ m|:ҔaMt2,xr؂ vK$Vo]솻;x]pfrph0VN48222fϙ 'aޚ;w.NXo{G6=̂|3\(Ŝm3@uVYp`kk`COESs+ s2ܹ֮~٭+/\ W]7_QsZmqǚ[ēsGU)Ra]#fq`A&?5}+L]\_Mn%7+o{ 4w>Y-A7;̺ ှw^egƐ_l"_aVRn(v3=o"bݍ`-(OxpKݡLgD;.5SV6TGl3DJjKf%%p:8BjB21 Auǚe˗̛Ô^d9S&O:vhrrT]@.EYu6v֑.ɓP 88!{qIilllGOs98 M֭Ndnf% ~ рD>ŲQ0'7gMKoYE-(Uѩ nHk@zE^ّe' Esmf6 ԕ[֯5s*%`xx[f(̂ВYL1S&aA!(ѯ(*TzhӦe˗^x Xj|hic]vr$c0$z8ԍuzA ::FF]"n>$$lRɡOp>}#wZ HIaH?AŤɡgqrךspUE%VZdICСCLCfU L,N=V&]׸x{m?JCv00DD ЅM c (cCwxB@yy=!NSl޺U<]jtf4Ӽg×4T_KiFX Ytu_^䅠~!f:AΡ@342/.As=|]XXLV+rpt@>CgFvQi9++4rsjN9ȱvf]#I -뫨A~l P:!0ā%C;p`AQQ{'V_ddfRD=!1ή<(E 1:;ZݻkwwW7n]{z{V4 g佅dɂ)PP5F .X7l hp9UX rjI钼T S~M4 JP3#3#(7sLceE#4(8&JGA~P0`RRZAŅ=,q414>{NH]]T^$1XX ZqAB2KaoLOÂ1,8npݧz(6ZQQigg*d|3xs@d-:[t2 m`B(|m-WM]`3#kLhdnf@>Aoo<[$!wN֮7v_~H. Lu`.U$p F)HrJ!}$e*H$;g=A^$qAߵfs}cjϾ,\k/7?NU,"I #F,ΖMtC"wBBbQQiӡ͢Syz9 =ډ&yuQI{ lHc=c,)5=> %--<*ȂCv#?>&뼹Jc #P4}tSP=dwu;o|ɸy梾:tg6$p9l’"(Ws) g>+Ejk,)mQN{MuMZZ*$'u(qq1 QQ19v]΅EFFġ!XyS!@쨯S'Ovpr^T(]B~aq^n.ʉ秥GVTTL6Mڧ-Etoŋ`Aؘ8 *Rf͚f]gwwԅ4AHOR楄/AD"Ct@ǘL}fs(G /ʸ^]U5gԕ$W"N^ygΝ%`9y$T$ 7njԒcI))qqIQgΝGٳfd]Ύmhz 2BIDATq[{Dž(99ḡnΎf1;s^)3gΰEuN(hx4jO:WK(,(zP0Db|^[G9s щ0%%y,PccuΘNu LJ*}Rbri陌]ǟ;y-ZY9…[XdH pFd;BC$) E/DFb O2 I8sBumևc4 HK_`>ltXQ^b?M# 1ĄYYu5X;fgEƣn腈s/DXX^F9s-,)@7K3iӧa9 83qޜ9h@fMGS@ 3sB ]9PL3..66!O֑ +p3$O2u J_Tjg샓)6lanNX(ZTO龵PKEʊҲĜ\6"{Rvll+`şeAZ=Zه:E%UFWr8Iv8h| {!նTClYKW-~VRiQm^27~*b`$)| ,:ZڲUQEM=Y/Fg՚= uɡ kHB' rj:Ѐ".&:[ \5r8j?Ր>&|`$B2|)te_5+j+Kpd);(ooy^SqʳAa)a/*E<ʢoAP/Q,_R ׿5LG0b|DhhRRxR,ݐ⼼||Ьm\M͹YYH<&ox ++7GYYśonY ^Oo?;~K/Z\nu ]gׇ|IRRjaA>M:U #{ϤfM|ށ?B 4 D7.h\hVd`׏uqq&9@"zB\f:fæή8M iiF&Ohhj xX iNNvCC+R]]/ :O>ĤI!)fGBRy)od@P ik 2@hhZQN@/^hh`艦G34)lmkqwq ,,(015cQe.e655CCiwԍEzH†g29NBk7i$үvJ -+D܅,Q eQ%I|.(ذ_Ԓs(gG< B 5 0X@`/ PID_V2%m9ql Ýbh (@dڀ6ŅC@=>r|PsKPJ^4 ->!%U%oljYSU {3FbY%ɸ6F]E̼MuexƃoO>?WWOߧ} {믽1?ECzښD{5`%8}?XzLNwtz"++plM<=P"x42 J05b aeW'i&ڐ G@CY0g( 7;C(^X[Y0Tl&9;:\iHHHJnPWYzZ:\TPZ\dko)C$$&"fܹ"Ͳ5#$AL+imHJLpL--̜]]9@q1Yf[ZBMEU_WE /_[KD\ȸ+`"GiUe1^ؽIlŬ}b^ǧfvkk."ֺɍ}SЕVt2:_Sgc(ZDM:Y me(2$F枒ֈm(b8.B!I\8&3z`usz2s.g ]K PRYaw|G Zт3RИ<2&=[/efWUVũݩR+{FH˲ Vye!^}dzUV /ZOJ1 QЫ颥jtY:knRtġg1.W ZXugL˥tkL ICSiS.~?#vp#GAs>OL$>|>?^CԌ)Q$fex"y^(_j&$G/FG FGT!<%{Mv>>~ bӔcyU0Z1V'W2_oV,[1olP '(PEH!_;zkonkkEYɗ_λZZZJ]\7cd 2 ehyA@|_@@s9Y&ۂ 5T}dK&jȒ(c^j򾀺LcUYjGPR,j cS{-9Mo(V%OZyUK΀78 #?K{dHc`J@ +sBcAެ$MAƌD?@ tRJwl][sՀcTn^5i[KKBiv|)gV5văcd[ƪ.guk-] ՗[${/xabL? % @ l/FaFtJ2;30#(nVU+L/Stc=7rk rґ(xTP˰ו])Hjp,Sͮ,ayfkE9 )RɯVAQ{ǐ߬Woz 4ziITĐxDA/]]8Yuto7%GF Dr뭫#_WxK]+*w9 VFBF"&QO5 e]9qr[|ۚݼ<) }="=TCψ˩+V UC %E0sJe/yF6qʇJÀ',TW"@ k>9YQ= ]W,uE`,[@Sc[_uSwsG_kw_LO~}s]-sCK] c]~GN-V![qUck"Ѡ7(!^g >nAx;k[q]YxoLDoa_'6GVGĠOͪF<0OAeѰU)),݀McՆ*!2P/*({Uީ1X:e,ِCм}cBw9}*a]+H FP £\jA<eTjA숅"Y: pP-JjLz"BSP_g ^t-uU J5 "4Ñ6#^TF1a^ "[/RKZZ]2ʄK}@+:O1 {P"cOb)4DH;2Wײ/$QD%jJ龖z}#SVVΫHA(QY@Ee`U{Ovl(İ2%ex\ٕ%0C Jxʢo$*rE (1F>v0OcZů墊xx^:\U'1vUac\7WJ*PGyK=ò{\k4a_L2 d|I~ :j@>:%5$6y.6*u@ZQ ec6L60 WNL(jF>27P- 49O2s2r9Xi"Im!*P^Ej `r`Lowuմ'4&tJ0 J tg]fk r.qFm,G1 {]ٕP~7+uI; +) ڔ#oqNZ׏>wUUpV #Mou} `aEߘ:RBuZWȋMׂgvS-eښjד6;>RP0措֓U9u m}-]b4$;u$l(c%xoU@[hejfc8*\djTeneN*!7}5.>,Ǽ+#(; 7'T۬蓿o?ŎNZ c"Bٝ*ߔ=}Xna3 "~_k7 2sjaTVL"~L֮1:^N}y츠OE ϸ\+BDTVT$HF0^{ @CmaT4* ;k;{z{:{ j D:Fڦ>! Ҵ뿊F p>6(0ȣldLx3*˗TCֵά(}#~= VFaQ2.xagq(HؿSa&1mPT>TJjJ< @?o3,۟|0 */@K( e]|>ofEƍRq蛀)r*Kp`LZ1]LϢ2~ЧT#$ԁ]_UEAc><O?X/*1?'L3RHR#@וH骈*ȉrdDZNVEdCB&" wC>$nlj.(,iji%ވP8+E8.Dp)x:6/j bd"w>]/jU" *~NsK9ocj!(!YY4UAj! { cWhKx ?;|d]GI`jBC ~,͂{niP\ѥ>7qc`10cǎٻ7;+W̏٠]S @H݆*> tD 43Y3j\,EkYC4ńjyu+2Lt2++qOOYEն?NMJ"euRd *ү # )2?&: /S\ٜY$s4Z)_.\g|x=BWvWspM5i`bH8+a/* a'yjKFژ̖{O nʇ\mm9mnn![3H'O̙3uZZ*tvvmw7WΉA!'}EJ[}]_;%.2ڪԱNz\{-rwEaymua͛;x !pɉإNÝ8599:"؈@م7LsAC"f{?<o889cnHNC(]'ttt644e~qe}ޞ^+kj,.:'^U䱣6vzz@Hg.,(8/..#OkPGGGש'KK?ۺnmiiiBEquK9 a[db |׃8g{{{Ξ=6sҒ0]rFc(Z-Abb<J3nyĂ1)7Oӓz)+Q"%2E/*,BZڅs~udCehIl1==, I|(o';; i׹*j!y~K)&jnj:y\AQ1Dni* ~dzرĤؘȨа?φ($xӧ6K5Q&SQ^vps2 hsr?{&")슡orgy_Ks3?&&p#S^e?R C{gqlC 6뒲yUeBzȕ H `Rv *42}e qʚOO9[K?-L~/y{z__qI)%P> IÇm4>-cO*Is(!_Vv칶6ȑ]gRdvT1tQqɉj8`i ~w)G9{-KnذA P! y^ D#!`R* TyS:3U_ONxyl4go1_^AxM3$_"$>ف_WRUVյwyǜ4 &K3ȰE0h:NHRb5` f" ۂys NEuw/1 >Rt IJi?0 |RPS?2%l圜ii""{{`/1l. ygu[?o746߻>G+0)IZJ UϞOMIZ1 7գ6R/0ֶ'NVUVL7n f3GWP_ w}$Uԙ3;o-~.. hL}9 . ϼܼ'NvtuqS @~<{]>jXZ~+ i|Ujt@ohldz'ΥK\+&%${wsgfVCqBaؔ)0%\|IcOG?8{d}? ,\zKOO|[I2/_74$a P_ DP4H{pyaZ@̩ӫV|u1\4#Y^"GX}! CQa>a ѤT8gG)=b0WBhmpهkK|%YWWkA$BPPq){6[ÖҤ%%(cٸ5dڎ|^*`U /5x3-_"}`q0_wڵkQlldi8X07)vB+YHMD)X-)ab@TWWt! )4>.a>@QA W0`T@(-KFo|B^X?*X k Ә ?:Vb)_Qb;,FGK{Ӄ.]dBO If*p^f8#,rWR6{C-Z*ѰD|a7+hQ]o8V3Bb!JYr-#:@K!7??6/?Ν={<&'C%Anꨚ3aл_VC@ 5$jjwt%$&P1;H5rB[6)jG/_954=(gɌΥ8 4L9sg_~X8)z_?TBށLR˕k%H-$E2!66&پ3Lz'mli܏BCXA=68uSl+Є10x86-lXԥvyp=L3-(qE~S j4 U+ GuRs DHZ|G,[bӦG`DP\K38̊%oσZ~=|$7(V%nl Daf,cb#nJsq> p8Q94ZuZ-a)E.`p:p@tLbWfV] 10hք|"e}J5rk 2.@PvqAoQѥeeYmddY ,b||]T0C_&&]$✽AraCp'eb D?iih tJhٳuz{r/_Zt#&usqGf*D/F.:_ˁ>2g ~ԂP ;;;!Z7;#ݻP49lҌ3ua3y@2J++?3SSoO~tr;.Ր>>Uû+udTvq9}ך}M5i`bD'*T얗᪴=$ x1=䉓] u_mmk@v|w̩Wm-m/UUU9qСC.wtv89 a)D]T .)+9}HHOf„Dr>s,5-}eΎ;:~>pٳII 9r,ljjnl|)!'vF 3Ў niiƋ%E?9m$kpX \{v>x`^^ E_Zj]?j%#"rsr\\aj)))ЯN.d98JdmmG㏧N(.*324{<955,,,6*w"IX'xr־|rАHE \Ypa]1pb(X=IeeÇCEeJ;`Z%1WCԅcSII~~~\>77/5%%*||}8U## u ujllmq:j<ƃg^dcc˼9r46>0dðRG{ۙgbFO{a llm D"&.d^NP;)7'7-5;^UYs{9uK:zzV$/B@Qq١STxRٱZ]m.JJJ{𨈢KkScc eB,$cOӧNehhh/bkA;ϝ;w9#|oʳ8_M?{xx8Llu323+**||=˾={RSSM-MMMpZQ}_> Hrww?icck:t i?w} bbd`g#Ԇ577_~Y&3'{(?)!|}bU)bmm (ɓ~;o1pFT'X&+;cJKKJx>ՀQvSNCjYdy'`M=w><2* 2J@C! 9@>Gr<~T4\.pPDB; xήF#EP,aCF-%5X_4uL]]8y4!+h;zFg*#KCȬC62orC}#do/oww~ 믾_n- ]mֶV(2 i)q1=#0 _@ŬPLjE]1jH>Ja']vT[gs"95gG$QeIEe/*R_Ϧ qB'֍xyOmMIS4#b S'O21Q0]mm'}|o^^Hjij?g., є䰰IF~N@^|3[ې+~珎vv^<_222\\sf;: Qj<y휼ܰPcCt@ 0B}32ғCBCLqfa7rGعb̚gΜ ._Makky!w.e1/XHow|wiXba-2e*Rly gΝOIMOF+SLNbX0?Mae?r0@ٕRBTƋ}\Ч0;::`ay@+P,iرc? 97!!>-"81bzZ_~YZV=sbbCBC "zЁǦ:T@&ơ{>r%꒒ܬlz:݇".ΣKjgNOUѕPZZ mد922r],WvtC= S03gϥ_\''{?zE0l]C㮝;cb Z;~=|&GGϾ VvԈ)+.է9jxW:}GDrհھF >1|Im"7`.NήPK&ւBYЙ͝z-gφ°oϐ׿@440: ڊl,3!Pd ?s=Cv!55啕α( 6eĎ_]0IӦ 499O*U͝=?)-f(3PmG9}Odt4,â-_,+(8£?8'P07@+_p`O W$ţ/L:ee |y3e\*=s\4b%ⴴ~YzՆ & GP^^ a?=:}dooԋrAWۿߞzj9a8FPp/]Aq|Ǐ_ëW.U{{BsϣjŊTO(@ Kxx'j*޵oS'MQ1skNNNCw{\'._gR2mT{1… ɓBl"#an@PCŋjy?qF,t3O9X^`H׬8ɕ s H 2.O> xɑ>g>P8 ,&EHgW϶,-_g͚dbbIIWK¹O?7guߺښ-(,ˣ\y+;`()-v\SݜH^T0B[ZQX[`B*) 0"*&*:zp1_`U˨buN:Y_O/.9 U3/""<ҥ˰j-\8jmiȸQGEhÝw {>u7Ɓ-(,5{ ,*8t?knA65 DenBEv3ذa괩"CC<NB¦Gu1﬛uG !,|ãi$ ~CKb?KdDcVUT|׈g_xVс)lPϟ;;c^z_Xd 9yߔ%AYz뭈Gr??Oa"욈#E4w??C||.5Myׯ׳OQwk߻gyϜqQdl7/1HlCX(@B,\a0[أ N;p==jef1z!7Ww '^l@Cs Ez5PCjP2(tJVE*DWJRc%(1_Vajd~Yil.΂/b5!AAfHTG/1AV` 7ʼ(!c`䂈$ `L:,j`h)ILnG ,e$M-,*.)666A jW/$b<\NJzex)1CYC#[.553zar$Hw [zJ:':N_3瞻́u 8(]s`Fɤ4DA`!=agm =azssS@P(B# wœ|P7nw>z4( ͢S ?9xnOOOeULݏ?W\̺z:B$k P`ڵ ` =}-"]@OR"v 4 t]wCYS[냫 ln]Tn~A]]-N1%IaQtD[Zɠ?f&PC@ E2ߌ,J|3I-^mm}s^jEgP'M\bΠ3-IQ5Jj:;:8[|'~EVN6YdICd/Gr%[[[zwZ_d#C&)C'ev3݀Xxp ~ڂo~;rd|ѧ_"(]ҪMB--#Ub ctOo?< UjT5}/D?F`lV󐞆J94/2k*>DKXWGĉSuuňtw}UB]cx0%5 cv)5ްB}DB9e1ֆ zܭ$LGw>ΐTkT,a([)E ]=7D\ס:# cjfZF}\Ew{#Q"(ɭmgwiKZ-Ubxm}Ou`61 X6)@UI&Ui` X{h MT\]!u+nLⵑRW[Pld@6 Y:f.!BI`t<)ȟ%P]dd?$C(_TioINk x9IaMQQ1ȻH˨BPсvI&$K+ ,@ ,2- wmM8$.n6tsP 1™M]-_gϞ~ܹ >^lDf<ΖJ: ڈҌ0$Li[ ?w@QǾt""5VH4l̟YVY аP"_,ęo|g^40 QY?XV9*|/דeA2[6vB 8 X"oo^K// V/H ݀ZckuV<؟!Z&$+@:x+PsoBT񺼲^6/o{WK?L6ܦ/~!_CACow&}J͞#@G::.`Q}@׼|g B(~7 ]F=.zytp @ EY("ˤ+Hjb xϺq02-?f=Y4{B_"մRVNA+_!a0\A: &Rq:*8ޔ [D]eK_zp<_߫kʇEQ VAfA$xW edbv>/˗/_h@R03e&9tx#FFCGg6,]BVlCukja |Q徨Uzs56mQQ1&7% \UW} .D̿uO=ċ=q +Rs:&Huv |+e*{T0\Lj͆#9w C]z$`[JK*M?ة%32/æTq1k꼼}k(#A|Jj"+GF mqW/y]TFq8''GV)$#hSbc(Y]Yk J@!,z*T.{2~eMSI_`X=A(W3~MaAFk52bDuw'gbXeG K~aH'|-pxZY# Gd'gg$#ԃY^QSSQ e)QMN/+Dp-)-inm%#X/^ îjW#*#r],- T!hjnA)2G`s,(;a:O˗`A*FcS#5$`uQ");\ÁPney`@ ;E"PhGXr,yBDzZ Di#H@୅ BW)՚j@!p%*aF@qb7{]0ȸSc2 ϋD6Vd XR1%#cTA *zz}(&_ [ċ'L v2Pkjkauv|<"Z1FgG;BY݉~?Ԃ;38]bHd! xXX? U74D[x N vD:M}@D}=d١2PC@ ?<)YaEyoyU@`-f嬜¢4*UΜYف"/jBWwOWT7$'Bsf0,jc(+((ll<=ccc 3/fF\82t @Nb :ۑ_~. 7 qĆGG'Ģz?˗grKWMEEE߳s'l#p7(` 4M8pÙGjrGS~;\My!J.bؾ3?F1]dV} =P7+++b!?~B~^C.Foo/1;sgO>!4 ApB;w j_›3w.bׇܴMϝ;{L}]mPp0ђq@@ lgN./;r739H$3g:ۯyEmgNApss(xTXPsi+=59911E(}k\ rNvv~.M!9Y_&; \O ")H)%HS>ackw{Ѕa;#cbz: N(\Y9ŧbOE]ԋ.D 0bc/pb / kx(m~޻.B ܯo߽~ڻkz …A-Yچ9(wXƂO)s̙pɡ3_Tx8ATD93Ngffr61{\"d;O.ggC緵,P?++MHq!A+%ȿ~6R/~SP_O%GJpXoo\Bg̜d3Cʡ߳onAL搁p D] ũBx$ϝ3X&1%5UUFPs2t)),qrtBy%XQ\ U*zfىP#(,,A&؞_"_: mIyNQO+mLRpqu/p]OC`^UM%2{'D047ϝ=ya(d۝)N=[myk맟S9d 5Y"M법gZ[k]wڛAckMHX۾{_>lH@4Rϝt?HG6)5S>.NC&48I 肶}7ΞwkI :CEw~EɽiSv="$jJ<~Ö7Bv,V C?TTRn{Q*Qd1(T&$e XҺu0y3t);w}yA E%oh 4uk clnAB;{ǀ xu˖G`I˗/;goNλz-\@!) B @EGWEr.o3.HqIZ#C_o޼%4OiҜufA~?%3v[o>$&&~0)@<zM&8߽y ЀA@w`<0Aʜ?ysЮ3{6QeMB"D ;7|罤d?,x՚`?>Iݷne]`VG'}󞻑[@ϋ?@DȔɓA,DJHq,FWh/ͯ\=$ h /BӪ5ݏm{}fTu G >ѝ`_e1bW}k'1 \13FTAp( ;WD#b,>X@E `DDwM999C8b?p7R%J1ϥ,Xgd{1GV2zKY9R(;0D>ߺF٣Rz?7R$=<}y( )AI/+5c ?o&<*ŭ 5i 2eʆ kPnjmwr쪭^|-ws!R7~k^y[nY|ǝw@@;Ճ~0ꚪeo;ګZX<3 }|U^q+/P'~`=E-Ɔ??ؾ-[f*p[2.*H:iB@NHGE 9fn|`#y~ &ʊ`y1|iUûR\QY$QEB*RC3 a\}mi˝ªp*c#B8Ed@~Jf") {_p}PV/vo pOg\&ަ'2a%p uut!LrtsswElK\"J<}| áR4 wq sUWz@qqq~ <eFFQ k,4C;ERP AQ=Qj$cW`(+mlnf`dAO˜K6]=:M PG&hf U# >qC=~p2։Tʪ -m]4x360@|?hInvŴ4 n$F$fVxOQLF?(T뀋amE DU؋ҙ"] IYy '8hߐf-_Yj@ggwA~E; ]"*OƔ"NJ.aVX#BzŞQra(f-mm((Q TЌ%M &Cn޲ ~\WW6еbk \TA'P#譺P$uIF;899Sj!%Qx5 &3-K{dK*LR⠫*=}'g'NAd@wsS3prYn##GU ,.-}Qv{F!^׃Mx'ZZ@ZZawIwQG^傭mfl 7`DT`DԘ0ZE^0#P&!v+%"v'FVSVZq}\Ч-3p?H-[s mniI/,60П2c /ϋ-Ξ:m;}p/7򀸵bCCsp߂"<.*:=#향K~ikgjwcbJ}|qz*,*571f7z?~|z?x'R^Ǫqwq"`oUOW! su ","<:8$Ca]|[[Y5yРqj!A53jS),_RM Wm##RmKV+El%Y&3a^WbׂLJAep|BǐbĄIA̿Fܪ<å)5ΞۻK/`؃] Ȓ͒lU@uo /Bs=I5P;Ө^6gMTm^Z> @?$ԘT8,"Y4.IFz s@c_Qu1.?J1]_=Hɡp0/`,p\--A&ݻ3/='UXq< 1y5mƼ, Rov#_Z?'aM -[B* ZHG(@'Bi$#Dzm[_x@GpR*S( ƏTR"%`'1͗Uc ' !'Up@lZ!=eR*c|A^DLihjD&w:Kjz[onFJ.(F&?<29sRM>hϳAQ4ޑ$zޕ]FJiJ |W:%e8^MQ+DGZfNQ(foR"ZH[b } n0E7gClQw}#̙1j]=_%ׯ_Kp-ϽzlSl3۽%K-8ϗksSW7XAHC!O{8u,6'\]CRzDWVH߉lkCw K81))--u͚;l-PnLEζ'ZW,.\`lfݬkaMdCIG6|\.ш٧?\(e+wp.R67 {Kj H751|nw1!4!TvqA<]šKvN~"hjZPT4m?ψg7dX>[ I_󵳓E^IqiEe׮_<U})!F| /P_mx[)%(rfGBL5+;RZFLJ }NYY&//U!,FLRT*GeO]yA YO)SKyc&ŅaPV\+QpkS$ڨxD8Q<%hk9c U #%&:}ճa1G(#^SmʢO^*aP]˵aab}ѧfU;#]OI]K+ EDƯ!}PG0&tnݣ&ulpvx#{"Y>Zīb h ~u&lEC]12@ek몷aU &h Dʉ6e#r@gkZ[ gPI?#䘤{=f$^s2@vx;)Q"YIڃ[ +u=D_oM zST'Na^Q_^6^}ƻX?@=%vEe4[hø{8."dRjJͮS/)QV)Rchۄ |"WGIg& NLJĐRjt†4Y?iuKU#Oϰ8eX$9S tהcgWO7UBekmu̗Fv$ܶVy)',&之,/00+UcdEd`GR7&_|F@| eIP~JbEL톢H}25*Ko7kP]8QcT:I^zڊG^-+=]6WNd;RxA0olX1vP oed ܰ+>+ J $)p&Cg)MDV^nÿѦ`oлZ') #dnךS 6sImTOjXjTK{1O='dmoFp=`Wp͊?UvvR/^'}\Ч Y"(蓁z2T{o@d]*Bp1]7ٚ4r .o؋I^FaZB6e }mvj9=A"Fk"z{jjђ=HX'ХjZm)Kr>arU!4"Z8v]uН*j4]S^#D ݋wj_>%i\'._<15 9 $KI@ubЏEh#Ѹ} 4HM %АDCZ3Wb fW } M-mۿ3))MmǏ055173c&mq?:Ux@4'OW 1<.՘(=qB e,eh 4*++U έ: wzj5PC@ 5PC@!@?K|uww@IB$].s!*%F_Sgw۶ڵ oF E7@S(քm#?h+J `W%k@2CM@dL!t6%Rf@Vd~%I4'ș$`tE$І!%+VYXr@]M-ޤ- {B@UHeB47iC7C F45D7غȰ$p voo(+@=LRIzk27&L}\7dO* ˵}B*Oo(DF--u6:C][SpK#8$:WQ-eAfFMKSp ~sgg#0hhJIV) \7P]] MWWZ&)WܘP{왞C}zeNIzKL`]Ev74a@TUWuD̚!U>}lzgJ\P?9%5"2#46"3ʽZؙៀ@Wg3bcb kG1;Z HOz!T` Ehy0̞;w}w@$㑆T,^5V^Yo^cSsss3)_KpvqՕQ{vFmkk{#zzzO>,bQ <{BB|;ipWU]8o'aP@jaոjo)+-/Y+;O59[+f.Be.dQ溞=>^vfo4GwAj[V}9jO D5dU+5>5een!B LJJ2y6)c<\Hi<ޤUdNC] & &Cc#_3gvt$%:9cD62F jF-@DYhGZOozg[#30>x\ E$`yEN]mݔS("F6 6 {J); 1`j,qqs# 0c[40)[R[7YBfLD_tArNbƁRF)`^,03գs'`ʞ@Gl2"ua>4 <*m@N*#}}h944@W9,4JONϰNC=}zn>cL2 Y7{1BX_`p02쓞T$:aSSّpa\%hl}DbG*222 C37S; 8#`Bx谿#]EE//_.\631"̈qgB<(6uAaA&Fw;C}GƦ'xd<vTcpԋJG"\) 7+oX23AaPY.` Ea tut>Ϛ5Ȑd<44/ጟD]C=]=4܉Q)U kkkDE:Ap?(,"Ԝ;@1~`<؊٩zp,+¬Ky. &&%&vuv _6ۋ hH,$tgogJT$Gk$Lv~tA#Lfδ=IlL$H{hRXL(2 1`e^tb#cS#>`w/yQ 0}$pLb0Q>4wL̃0Kq"#%mR2c ܃z2h>"d8z옏`@/ g3f鈔OȺ{z0G;ppY"b!`3KUGO;_hH |m*-5Rl, 4p"oNBB"*֬ä WM235 wGh&ܦ %u>(}jBOK+B{w6&t̂.;a{9j>Q7f+͆1so7}N(Oz?#.wAƗf\ںP}OҲ}I(eRy=_Du<==9ʭڷCO&&x$orAу휜}gg8:;YXj_ #>;p}]xܹx57'rQqQq߁8=řΟ9x>0b9bRv3YYY)IC+fΜ446 }ml||zz&FƜ R\c'OdgeY[Y!h<~UUegyyyNV V}+CcSD?tB\\쬀촴<"̙,4Zyt{:1$λ077#0%~b^&&$aA?gΝ+/pvqPXX/UJ3YRR|ؑCin9 ඡ9:\_E_FrccCN `OOM35ζ!Wtu}ˣǎ:9Z[mmkbjfooۼxbjJgacg5CgYYٮϿ8qL[S,_C}l@g׮gdjffg3Ł/xB <;'#A]]bchH 8ena9|=bLLEegW7 K rl˻{>x錴Tg˨L^^ײ|e0664$&&rOp϶:|&f0u(.&:;3 Yw} l9A*0ǎpΞ;rQV"rǒgN=99൹řgw|}%$kln9qؾ.\.-+wuqwsjϗ99y]]-MMyYNfLЫBIϏ8Q_2Ϧ߇gOC}lYm G-R@K-R`,pFMHdTsE0sDZb_%;jz'▖KI;>rEu͟}׻w'&$ΎkblK 7";;8<?uG+lmCSlRΝ;[[#FV_|9Լ&ddnnޙ>S'qI.坝]/ܾX5k> ,Ysg} @zue5`.9r4@ ={bGOMl|һ[cD͍iC2ѡE=]]8w`\]:b=cjDڱsg]]=lR,;';+'G3J6,OJN||=9-Ԍ PoO YlXŗ{JK+`+9tr]]ozpgPc}]nђE-Q}6+n耤ڄEkI3$>5ZI‚ښj828ʆR38f5\}~K;>4 (0ONMohjc)xt`b\%KB2s|2UŽ8uҥ(8q P"/wp h:`B sC @N|=#=sNDE$;>\X|s OXE 'M, J7)%Saaa3fxx#,nHEx uѱ ۶WS[`O>ގ~cbΝk`h_dSƦfG X0~SsӶ>/);1/L뿵 -gϬ/ݾs;|CËKKw a u)V\/Bd%"\#`2]S}ZاM %ƳA{9j>Q797M/iF컞DgjN:ysľ1"z_0BJ@D?(lYŗ//[?u|(sKyW,_ Lb2߉D5 Iᡡ?cvp~O/\}~A!!pW޹?Lo@sg.!_bҲ9s{P8{'="x̊t XuM(x7nXX[Wl?$$8&а;;[#˖/ˆZ[[ GtD1DGG"/~E/PȎ ސ`G'ⓒ|%NVVxifORt… FvqrJNIyg3"௰hyhX+Lv^>=ɉlFF ߡ~3s\-._i"@h}}E"ۊU+ LK0S@;otxhHĜNp @.3w~VF;XCs1& 00E)I--֮b"%)fE4%KhЗދJʾ˖?C_?,U+0p]ޯ~FvV.**w~ώU1#WxD7$8pUa!( 5?p)6lzB aۯGnյqgdeݺq=lEId/O6H>⡇mа}]Դ4\!Kw𢲲@k@c~١5yys =3crjXlɒ,`^QJI͛^7~СQC\\V\1'rvhP@_l g>ЃkoY> %'@gt#E[G̙sOի]C_v,_N'jG[CF‘~+g[ZSʈ&Z?/#!&MMq AOsg`O~P9:޲n h7gfl|?xV[]}ȿ38ʓ93<k{*+_xBBBX(_p Q/߭^Y!TodE`I)M ?wA JbBwtA=Æ|-VpiQK-R@K-@<~um]yinIqI[g1}{[Ki)0Z)bv<0jmlxÑs,D:3{f]`ʵI FcQkj .#, I)͠w0C6=/sfuvw6fff[6a1X---X=P.𶉱+ME ûe::f|J X2aӹR9K.̪*̠ZWWƺ'ҲXsF88::B-8Jff27 [W5482446@^!l)E@oB3g#nC, ,D5?ђMހhR@K-R@K-~`|sq0E~0]{ٗ_y7p;+\dn"-f_%} /n҄fDzwup !dSަ608jR4S.ˮ7 %7:u!?˷"Yrt& ưE(ajUdllb~f#++-_<ܤĸwֻ689-S>KxƬ #G Po~ $?Ҁ4~F|{Qaq_hd͉D\N4 ;0wP]vSH6(@NiOECXс(=UK8s.4apVk^IҁNܽ(B,--UԐ#1ՉΡ546E53EC=@D'NݝRd믣|o:sF/%KX!Fn8>~}+j1wdNQߌX?$$,wdXMA*IpP#$BJ4 _Frr\Y{N}C~/LbN-Ҁy w8F♸ΐ“P퀘ظ^o`sOPCCJ,: xDѴ iY(?8C3X͎>_zwxǝ,B@[ AӬ1R'ۆ_Q:TeLL#: pft$ʂaG{DHH!lz!A{L$ Zx)~UTFK-R@K-G)#+j#YϷ278|?}^z7Zr Pqbh_YΊkt-;aÁGۍ7λoog;lۺu"=8{GsJίȲEhTvs: &GJoWWy̌Ɗbo%mmv)&Q~x ڀ.֭Λy y};o6#2lYYmG8cVGVR JK?Յ_Nj/>c.:l|}=[nkii}xKHHVHk@CàP.RXz8e 0?a!Pz]i칑|}`ƞjD\R*}([GP`ʺnrNQD e Qplb%yOp!Ï>\o=6I2% 7C&8Zc.f%<@1qBHby}fNB<%o]:mPH߿ydL06+E0k|&%WUT^.)e]~Soo{3ӑKѕ3?!=>J ڳ'",?ou V&''"Gboj zdL`:mee TkXWX?7__h~,"1&"]IYAXC:;j,^l`cdb:}uAq(2D.Gd d`՚n6VD@~ Pjim#/qDR; )8/H$d-O8 !0 Hĸ`޼Y֖B)B2}Z[[:;:\.,#&9ҔdаfȢ.t:MD5iIЄjgR@K-R@Ki`& cp3## _Fu:HO ࡄ̾q"C #Y19"H@'O[CG 35y{A8<_%4CIgwowNfFcCK"Q ,ۼ/{PtDV545O~XDxeE|u ̦_bT,7Gy3d=D]1rc3c8gd1(g2aX|fxkx7z{''"=3,2EEX[! bML:(v^ؾ}{g7eb?q{g2lz4BK t}E6@>ggظDz"G_$(bF/rf>y2&::99iW{<`9|gϞ?p2Y~P!l$;fd|ͷ_ 4M=𖫛!S22OWDJNeR\7_#$ƈ܈\rg)F8;' k}ZJʥK11q?ӧ4Z+$BEl21RwCko}GB\بEsv%!]mlm055G 2> 6'B{BII );FVvnSc3T'12/j6jԪnjhZ h) \z)IPp'b6ޑ7=b׮iQw?{l4d0gr a{d22G6o{sx|u{ˀBuɇܰ1<)BJ悎hkNX+ S A*5fqd A`N"Ĝaa,ӿ}O=o{&U.Fpw-,՚))X/e\ 3)["e=<'b܈DGeexXTbD_/_i_y_2l,_`)w3nD;(Pb p@ G:s&*z=}}n߁zo]_zع}'ɢ%)M,NN% -〢6r"@7=}zv|{5lxa{6Zh;Pi)yD΃8O=¿w|[}…PBVT` &'adG{>@ s0 l=pm:V.ףC\l>\*@ f iE^ 9Ow ##J9 d#)XCWɕ F^Cn<*IPPJx:xΘ c-YZYU+z$ j9B0Ue?QRÇn{._obnԈ89otwUu';w筷?})#ӥ? uMoT sB^@͔'0p,ڰa]fv_:;>3h;axIXXtP |oG\("b?q/R )ǭ%>-]qI[ֶmIinYt<}ں:Vψ0D#;K! )7>A\CJ ~f|+ ]}ET}I3fMBAZxC3!C.@#CC %婰S::dV,f/B!zafAx<.635śb{i`f98450N@;mX5013520$<.#ò\'h( ;zΞzX1%z-)6[= " g|Ruz062 S8F8֖nʮoj _ٱO3PڼoikknjBtcVV>NI_YY%'B}MḾL;Z+:>D[BHkkQ`ɒ}}2sKS$/xx쉠F`!#F v#eHGȜc;::ML!>C@Qvtt!!ֶEDp&^J`Ő^iKK+Zl)-r ?.]e HO 5 PΆvlE D&Ɔΰ f 7W`))!HKu65$2wYyuE=P,  I?6K@&D0_OBiXBQH ^E,C(G jM SƆzp 2 [(llH+!֥wEEb8!##S;0FFPpYlD+<:bu: Z-,|l E70clm-qgV-Vq'P4#1b6aD/q00y -\ efp66weKZڲJ1 Y4NO}E? A, K VAg}PãH occ`o|a; Su;@><=g#k" #)$b2$%9r͚v5fAyיZGeF$cؘЍ -Qޜ={@F%8A5+;[<+Pf&6ؘ֖;HD3ba~O%KLi,8 x XbXCU|LO Xf61^ ,a P<<QAAW1llmϝ;wѹs]yvƦ0TG66Xj ӌ0"')CO3c/Z$M܋% YJLX” !F#Z{k;Bfxypw嫫6_O9ŜaD5R P=JAQr!s` ^ c0M6N܅X #441=tpbJeKi@#MQz 9^BCDA8#f'}/f|:GAljƬI"HDoԜ5G)8͎ W1Mw,WTiRlS K;GHd>0olR:&0 T6ȧA .YvxՙZ0N0pǧ ryaA6l9ˇze TUJ)k {'̂#fC}.=5)xuĵ/76VVhJ.7$&ϙ;}R5p h*꘼oI)#AAUS T)*2K.H,I$c} H\W[w)6,++;6.0? Ι!(&S}J>dK$$1f!Ol$\ xQ .8 _$`DcEC@`0W)tXY<ج:R?b7`I^@S?gg#T'sAdG-׬}T@t)$m^v`[V҃pv`dm(]4;4 Z$`, ʢ13 #ky"'jt8L&DH[ޕcڮY~rѽJ)Gˇ:4~:){اS\sc]ב- lڻ ]$t.SoB%I)m.tWl_?SͶ&A exUg_.& e՘>` "tM׾紳Oc傇Ҍ1txktAI6C[8`Ð D 󦦦¼<CPH܈ _0㹚+ZW,YVS%VaV)yy RmK=gwIا[j{Ֆ[5'+ vvAA$ൢ1_&<Ƈ1eFI ke\ @9ޢPHFiZ(5{ُypNEBuQsԪƈ1tAg5I꼧'drLľkӵ ZBbfլwG^+W; ޅojUB47#%iQixV&yM`#˄LʜT,>Q}qx[ŒL,] Ɣ/&gDm I7:!,!`(*y@K-R@K-nz VBZ+9ok:^$-U^8R{i)p)UxhGZ h)Z LI䲂"@&wuu+TS0aWkV٦\Ss Grp-7+ ]ܙpx#QR"L#Q6QyTڪ`/149% DuI^B]NV*i[چR@K-R@K8 K$??k`pJFEbMd-7| $ wlӗS<yFC@TM "OC,=l!ѽTfj5N&\Z h)Z h) vvuVWצ,[^!;{{W9ۊe-}=_Kj0|P}BCG.9XbTܸ]顑m[>LB[[0Vt`0j뗴wFO,g?>D$ࢡ?57m9A=XщPYZь< RK]=T49Gw=} AJb]E%Y99׮311ѬW<+bvP Z֦~?LAo9|,s`ޮ e g4bqTցTS*dm]PL9ڐcZC;XW&h4! fvLZ h)Z h)*[yg N˟:;XZm"E=]]S'q 9/]9}tO_o:*k`V9b>Im]#4 } )6X/QP)r.O=MLi0ERZ\o46ԓ: wpwߴφzp9scu-ePLؙ_R_[ݧȄ/ԩSzCC#쨢(yyޤ_geyT~OeGz>2OM2 qMMͿ_‚ \(f`ŗKZ R薕V륗r…=Azzzљutv%w(;hΎm=viАG&TIIzLGӎ_}_yy<'75of[K.DVu5Ӵ/ΩzH۟Z h)Z h)?Fn|(^ %ɓ)i^00۸3KG%qX \}/IWtLlBb[2iȔT642>wLjZzVv-Vh B+a(/*(J o޳t }?n|g@dbK&-O [C!ulbjZM PR@K-ṚaY6;tIH?{qc3╫W/X(6F^fuWƒ+&`=z`!B˩ںzxwyTgkc8R{[Z:bXe"ؐ鎋uvq30Ξڪ{|pɒk׮>" OC3l[7X/|v~ `XO~d & `DS|pd> Tv~B//]3K[CЀi?#VƮ0a cnS3E~.)T)iaLWg#tSZ14{Ge(fCUGl熰oQ355 {}Vsxc"*e׮.T߆|اd p[]SP_/wt3C?rkOwwo脂pGUEESS qTŔ鍉qss Y_֦oht\\dH5`gӡ\ܒ tu'1622Ays1Z3˖-:3 &|N>|9BG5uuu}R)0lPdV ~iF@ -@ b;o9882|nUՍ h#-=cŶ `sK;wS]Ɔz:}m-Fmmmx\ 9PH:Z{{{ 1A=S/646TCEQ^VdR$J226Ƥ0$@9 ZjKYM3Hs_>{7%'o AOj,sSS/痚QL^ͫnԜ,]]Hɩ/Ɯ9묻ۉ'?ڱBL Npcquw }=_}KC#;h1(UA0O'$@$}}A@Vϛo6757qb}܈+ks8,-+{ 5+''{/D_xMA9L.ee̝;8ݻ@^'(4q&L]TVQmSAx˺&&T+޵{ob!^^>g_;;ރeO0j@dcxI%yQ;>ÁĔK11^Co߹-ѲMpsvqrr C{ѣqhڵY@3_Ѭu޽qXD˖.qtC-8pb';v$$'Ԑ (5\ s.}' I1]8w"gϞX^ΎH׿x.?tD!I^?Bf8t(R,h`ccT`R==/Jyu5.F_p!88 ˖w9zDBlB̥r Sct@o~؟'defE151A㧱[" ZCh֬[N܈NgG$c$?ޱR $-.>> `^ R`oomRYY{[?u:!>!E(kN?8xHBrH576 `,#v> 8YMiiz'.ia:i1 bPN㼔xuwt-sԘ}=OI%| ٧ٔ5#eY/gt󋨚͘5 A{اά[}ߧgf#= G̞x`lDGDGΝcfn+r^wWĤ$T)P o/ź:\XXGݲnݳ<VXPچ[ցшqٮn0>zw֬P8-=f%'yzc<>>pT).h"h1?Y67w=AC- "h-a BܼMWrsutGlLDD(6/u睫WhiI AN&3{ {6aJMN/@ddo"s= Z[Zc.9pvt@Hm}\~'V-_(PZCijF{kkoSgy7h#R@K-R@K-7)'"lKJ,M"χ4 _AA/1yJW9;/ XjSuu5xU_~~k֬rnV~łE22Z2ba^rellGMW::vv.(B̿nW#FaqMZ̏Z1'%5Y687ݱ|Ŋ@;ŗ_EzɕXΎbxy ~GHB_΋Zn-+y ̵h ƃ#;nր<11yEEAA^pӞghSSv>>F' 㺃Ï?8/r^ ^"9%}?g`p|iR+ ‰\qUPL3'j[oop!1%ePWuQPWGZacPP5--JJXѾ)(*jnlܸacd\07{/܁o[om5XxC>Ï'{k՚𴯪B7ct+-z.n֖f>^3`t=?* ?8U;zG e=$RDf]&gϝG$¯0sn ;19$\T&OUZ h)Z Qia#ʈ`755㙱a#:v3V߂pF>XWʌ&T]v0>{zEj::5'JIJ=| `Yd,K֎Zp =A0$ ѫ9aDb#]1lw|1Al5X`Oa҈LFCr Y&*~,)0ʇUy^,lyZZF;}}c# YP_W 0Y=6t(Mv4f.&Y7P7"L(G?#H}yp>TL miR..0V՞9焄dF}iƂ,ӈmmy54f{8Чa`@>Մ * ?t@_půEn,"akQ,__C ;!՚QLY+4v7SZ?%'''#9YBJY^Vo O ,M!",H6< Qp,Cvnp|>Z@o;XF+F33W8ƖVk+90q F[#CP$zL.^#]l*_1X 2~Br@ G8 | vY3XB3OHd?!UTt PGGG 4ә5(@$VP[7j)Z h)Z \I}w|>|,eC};۶9w.#=9r!(FgndgةY8ŀez͍rcQ~|@4xqegf9Q2 ~1\7#$Jy4FRch0pMIH̒ "V] Ů0? `>YCG%I8SհH4"y[|AFRpo/* I;rF)x -;IlQanCBc]Dm 3sSl'xJ:# R" RR@$d2tEC32THɰJ;P-R@K-oPt`(5=uڵFH5'r?dQ5%95bO>ݻim)NeX&4DT`}-)-ۻktknn =^}W^?Gq[`;*eHOയ<.Sb: Dן7sVrb"ZQJ 4@u+)`3>K/_hzz08vj\Q`U~'jD/nV<0;a^iKfdp"Ly ބ=`y9+QFa U̡\b]'>!/s碢IICv^xԔ' \z:0b-瀖[`0C[;RWg2Ux+K1Ew`;@uw ~ԃg+kki"ŕt m&Dp}3h[|;9y A˯okTUTPzFmsULĎKx'"Xlff>84+Ḕq"{-0 @TqTrT0s^z!;?̌g~4[V/qFVF`fnw(:uICRNät2UF1"_|_/x(A HytA~h_DF%õ9\IfJn Ckf2Ť$5DM!DUng X03`9Sl!;;!=:|^KϿa f ?EȲ˽`$ǨH[@6١¢ `(ƬĭZJ`R0 ~=PgEbbU*7#=2R ,ptr4#gKK+fm|071m@-@s$&'=9(.p5CԔk<'ޯQP*' DtQ T$Kh$\~_AP+9 qЀ,// 1X.5-K #AyQQ -]&lDQr)p5 ВԨohDAԧ@-=8 tY C{8jL*$tݨ@/* }dĘ;:z.D0 ;mPtu32΢G< @ڨek tO9Q""L! #fWQEU% KqI)ґ-"9@\<_YUAF@*)gG_! ")9}@6X ȥgcg z:v:;֥бrdq7ņ/9%6/:98ڨKfVVeM"]@ܼ9s1~څoSm*4_JJI:5EnQT3qvwjnh^5ѢkI[ )`;cnr0fFߦf/BO UeLMt)ѸkA"'hjWfC՘jcFSB ,&|Pޅ ff|L.& eWSB x-dNIME?T5 3>1'vw.\8:;.^ 郳 x(ZGal=/"{UUUrr =f K[V}8fwwvږ؜AJJʂ,,T\_G/#=j!2-bK qomn9t"GG[cKJx"##(v,*++;}i  :<fg畗[ee%KfΚ\z%E99[ОK/XАُkhh_k,.+;y$`##@ǎ2/#Jw._/).K\x#x=efHmCC+H~}e2//83uIMNB:NN>^YY+-%Rٳ]#QzUSDT87CK )f'($y *ܲ%KlPL 듧[< /+#8>-|lXQ15=rqǡg'ʕ+PS -_}E6mdeeq)!LnnaqR 07ww2ϛ7;A VD˅ٹPm\_Nc`*/ Avyn0ؘ[QYYTXj|zҁիW!cTZ'62/^DLT:3E(6ר綶4ʵwSYV4ȃxYl>wqG@puc}#fdy);c(1WTU-[*8uz{Q"0Z(tHCrr2sؾj3UT\qzO74471ŷH~zzƱ'f'cYnU@%(s^^.BĩSP>Ѓ||HGgw`AIkڢci:{4;jk2":ɝk-qR0T_&\->^ct@Fi<)7-"14{Ge(fC՘Bk;55{ 8<.wAlj,OMM1I7}ΞӧNZNܔH)lᙙ8ߦ"~7u6͞3IdISC-Rs9ԏpfC w?0;aktzAAe%ň 3]u%LUcgjlH5Օ5m@s#@ PYUY[׀<3ܕ!耄p F&ŗ˫|un!P^&λl{ CK0i+[>(0Z[[fS6xJ*Q|a%H>/r#wuG͏A,,u5ծNNj߾B^xK/j9#a_x@ʊ*&+0Ξ._}$졡*ooO/*5_[]=ݍG"$=8@dϰ<#;Ι3xWjf tu5| `l&^>3K/:]114pvr`ЖO_/Wjͺy(#/7pZtquDHx;;{z{} Y_,{rFw-H\ڊs¯ݍ|xCM5|d *"$'z^M %UܶzCҠ݀>&84 ~( #P/\x"ڇ0!|Tp TĬBa=p?~vN0&nsSGk3R# k{f3fuL__(.\gxxlok *p@gתJ_``@<= ME) ٓwPK%2dgK.<<B<`(c-Zdp;/l̛r,v1 9C#P^ A5ev01kGGGjjJQQ!Du5 0(F>x!' _uԈio_gN[K}=ڒOon8Þ +zGn'Pxjil@VȰocC=d_Slll߬]u6qr0yHԹ>(]۔Oޗ3`QelA9ZULN 8CC&Pd6hNSSYƋ>5g1mBẂ|j&$OIUk곂7PNפ6fQGx tZDt<_f"Κ.& e՘Χ<xZZGlo7Q rgYK";:) շǡxR9*@++0 -ų:E6 x/eaSPȹEP:i O"agpeYMq`ut@O)I.~Wm P68\z].H)dWwaDu`eA!:~BA`%qj#͈HPS+.`xD: EvzR_r١aS#d/591oAuj٧ӟY*s碿?7O/W2E\W谵R3Rb>!A 9ED+H|'>sG},q@,^! ,+=$!\!7h OVx A/lAa.σĝ>@VH !JcT!a`Ȁ MMO =9.>.`NLB ;tVr{r$8yJ]"=*F@Ai8(+2 [7,A1 Ś05 dх[ =#-XJO qgEJ>0hW_wvg8\1=$S3 ,\~_=W.:pR*=g$M GA&hCS$|C)q>dO@M|db[a0)߀ x =QԠD L:;;oX2:rvD3`1yͰP DzO#=!\X_Wf;cHѪl'K@ ' ) eSHPVQ)_XWf ];t-R@K-ԦK kkj2=(.aa'%p)GUv *eG4^nT#\\~DqR"|y81Y ͟s\w氁yF‰N)Tpf#70?jwwuVŒdqK3S+k~=r|O tadnafdbѫ165%Ƌ [WU_CXn2: @/,D1 `-Ô "#AƋc<7y,@@gOr>HCA*ð,D|CaxHlpj"M F8LPTԘO_-it6Iq T=#a,S)x2Β)KIT(> h m.&HLg5u`,A]G-<,0q8;ࡕPt1PE:f/Ƭ1r)ɛ421V(#dtLLcQ#nrt-+]?)BN Mܑ1Zk3Dh8N Bee))e%EQu4Hȭ*nEˆT൹1r.D :ٙCW 1BsKԀҐkAo:F3(+ RXf:L?HbyPST =+'9f1cQr8EQ55bcZ(,Ar$ lF<fgmcΝ;WPU^1/^L:l.UWc昧cޕ7O[Hh~hK7*B7! RIDATcCK#=[ccG rƖ\j>-SSYSxr&^g9 oLx PNWhاf-t.Ӳ(i6Ybf[ޅoZьYʈ>5gM`ȏ O{{{p?X%Q93-,f g]r;7-2A9O585kTyoq|,'!nb"ȊFJ+ƀɋ/pg{{FvvPP"`prgaQDC|{!wg'eUq͠pw(:s`L$1|@"yFOfG,fYG6rT~"+}K0NN0>6%^7 P%0[=:U$+BA)?~j M5 g^ǟҹ/+@w\NTDQX>d)., =VbW w Wt@6H* FMZ"w~2]Ȓ,?[ \TM.*njU׽ @Cŕ#j U˺:@k10DA R3&hu;J3>Ck֮a3!U." s _*#$8``Q@q,)MI*Dp+G)֟BBARxJC(ɷ@l%b#8`RHzdC*%>uC O / `MU0p(?^C72tĊ- l#ΔM2Je (l`e+eM@ka7dU7vOFgvJZB?~O5ctH9ZU\m0o?I;1? 8e;(o;i57P4l6N9Q&r$}iG3.his[;!ůsEQ@nFNfsmZ5BF+yo]j!O~FQgž BwRjnJ bM%jKB (A{Ԟ6%e4{LS=+)ɮ`O٬P /Mԟ͝ʕQfpbاSO׊̚Ne/ +N4P0Sn>5;/W#Pif5c;>厄JIr_z*lj<%hap?ȢUL;&nP[@E%t1,j At]/~Xu:Vt tHdil`hbmL:Ô$, O3XqPk;5yRQҔ(pXdm(5QAHbjQ2v)VsЧKЅ-o:Goj.Tp׶ ]#4~uni%:VzjjPgzTsƋu0dt)vJ+ސ1fSF)eF}F )W}iJs2j]9`YPe\}i j=f,1fY ڗ0QkxN ¥:99Ycܐ^W]bBp}(e{AmA -,-om|Y~SearS Oe^˂\,L ԓfG?Dw'9{( YFT5ŕVu7ʨ E ۙ>9.VF@XC^HiI#3W(> NK5GHIPN4} bvAsV0)hYiZQJ3`#~ܣsCاd5558mM15l͸v[y\4㘃\[SM('k\}1T6 &N]QFИAzh' ˀQrQ[tϹOJ$rdE>pg-Xgl;bSazDuY$šH{JS)E>a뇺>>QJs&Vo}$!KU =]RxGp{= )h JLj.T5{N/\ѠHtjObfLx fgQ5wEv )B1Q{J2]4k\0B4; Lת4)>UFLkvZاfwW{\VZu i/iZ9ihUůѪ4^Txod |W7. .27uE} + ^{TLELq mYey-(8# KYVd@$4Θ7:\))>׼/c,:sYrOI7$"8wз:O1sTohz;P^mVrx+EAu{l /M4f aEDeB exU猥?%ʗ ` 15ۗ& Z 3]kEt!t_.M>cTB٧395ؗ-k૫:GjgKp_. AL-w @Sf @Eb=,e9=)ߛZۇ= s~x.S]?%eU]y]e"+c=W #ZXMQU$ ;#k65tK:%C:~=|M쭌 JRX(mOlՙ~VVd*yt/Vy:-dQθ§xMз:M+Xjn]9jB x] R&AHfQ5G4]Lh5]aw-":/RL(Ɵ f\FOj&a;/tZGK'0!ɬ]y+}lWۻ:XA=8;g# b} =1y-1mUUw-eami Zz.ߟVOtt- %3 uY@Wۯ˦Mw}[zk Uo׬w-ZP9"LbI k ](#/ $7ki6kA`OtoJ:.lRaELӸNI_+jNjrž]C0SQ(7!pʩt* SǓb_+eQS5~˔P ;V0] @E T7c_~ױ ~҇-Ieb*b{̲jagOSAdpnTE{1D] >.WnjldCU-}95Rc[L ߳pTG/_(j郟Hd'3<:úP[+8 cjxP&9Ic1jx;PN:U b>:)תƐH`kvϗ)ZR҄ W;O+ ")LyfsD55EqI:U1V7L f5ۀ$RenjBiT.As(|0Kxg%H%R3S|Ӄc#r(OdV}0~YMؔSܹ;O3IMVsWxѪkUh&y[ ?/G⾓ ؗ_#}x8WڙYIANb^ mQ6"ۘS?2ͳrwUD e.i$=U>6+ZxorQlK\MBMzu֏.s_h//dJ/7ܼ>Z(8)pyb @]QA[f;tɺзf{ُ75~ޗP^)Y>(wAu;]Z7'4PMxV;];̵/R5OK1 >j }jا8taGzh,Mo蝪z{&0748@ԧrT&3a'=C:OԎ|xE_L<:/갼>++PE:-3ބ#,[myV 1ăDx!ͅHx)j.a~bR$:t)?Ű;)ޤŝy3wJJ}&&3}sfC0斏>Ga<1"ᙒ}c6)7O喫*081ݳRcPBt }7ŅolPt\__%IPL&+2I@W<z&xid&jc0U—?6DU8,F.mO<5ȵVN.>,_a:[-6V 0͚%G`VmV`k"*TTd7eĘ״.9Yv?3c*CCR@\BRcC#Ʀ cc#cc2ت)3ٽ219ȀTo#11)FT&niiqpt@ de'ypWNd?b>8U466J4#SScC~|ڔV&d`F__RR20*cz{{lv l%==qzzf\} &.\ anZ$RiRRjIq3g/vml`BF #!Ჲp ^.NJN666./<~Y WeeIA94M"h@** /8/:u06>VtuƟg:Q`l`WssKbfdwPɵvpŋfƤ*9?!Y=)B@ S3sL#HS?aeMzԈr ' া*h`` 7/?';Y_5\5J~PueuAa΄$rJ4~3s^Z p aѮse/|[)ŏVvֻzXCg7nIH,xшkpxMQh#JĦLI@&UT( ĥG?Nu Dr_7mOy, ,Fށ?|Jـ| T18|幖Z h)7!gEtM,R6(:xcG Rl-df9˥{vfKUU>h`;~7Ub/~kw[[`"qБ$F͏Z-Fz $ xԘֈyhkA"_vu Νu9yyo۶ukMmxh{(a ⣝;ti@8zzGL}c&ɇfddr}waNq{ڲVYu5eNK&r0ygaЅ[CFGF9֨78]ϲ8P݄T/*Z=62_>_dUva2/ s>_7%N8*-H(?j^1ݗ극}:Ȩ.ui)Z h)p}(]=v}q)卍|7nLot)rc޹@-,'1\G .s=~b/1+W3NHy蘜9|wɎR|G,YP !a9sgվ#sK 7g`?=a9*g:1 ˯ <3=wuuw_QcOJߒM$A}GߪF%ex ֱMN4Ov~fffҋxdhX|̹F&x5V3W_y饗Rzzqu n6Yr{}78<G{vړ644H-yh0*mc?lvvvJRRk.>)%eeJSU``: 3bd?+-m"P' ͒?_,kgbHNG6ġ_&'Uw uHX3 uڻ kѤΰչGޯeS6rQ7f*͆&GvCا섲jѬ3ҌB{ľ_+jh~5ט4a>%25~qq3gED]]FkoYolDNnLoI2T­KKM=g+:!Bp%D/x3!g ֎x`|l\@@̙^aU??j>3hʁ< QWޢ%˜q4Ѐ tZtQ3@a%KNh*,$P_/$(h=-̌EbfR$3A9LܡN$&NŅɏ &0TR09DB,~i 6rq_ߙ}}fD04fC\Λ7sV_1zdA1`fdUeӇљsb !wvt;!<I=$}}.D.΁32oY aJvf9hQ\Wӣڗo M ˖, 6 鷴E+# .C~H* 9aZq[:ˈ^40b "0 w.74޽8<,i5 &X0|`\%2+e@tْE Fv32UTgff-ZّN \\BB<܆kV!9 y.lI k ǰIeipGeXX(` 1I1D(7;f&ff\~=-^J!zDs# pD uG0 T@-R6(X$T4#ײ_g)FI @~VceooMtś_?qVXi%m][il@ꞭK^=^_VTgP p݇SZ*9ۘ^}׮ 8;{3mg:[Adc@~_gv wZQcotnssL__gxL['Y qyMNƨghil϶CVP߅*:z{zؠX $Msxŏc9]l"'B;e{9jJ}7NI¾)G5 B*ؚ2~ɶo^WPFX#8V&&$S2AKJKJu l rB4 6IGG6%5=8$#>>@W֖vWU$Ân )iimVֈCYːT_[eeJVb8 <%)h#⚥& TV!-44#2ím) 6V99I &&,yΊMH(*,k1g#Xi :.\5T_Pûy;Sy&˫*3gPB'*+ml@2S S3SsJ1L>6>Nг8t)6.,4HMIS`Em&+KԔz/o'G}1ցH[P^^ahhlM,#f<%%ri SsS =Vm /sssP'''eF=bXҚhmSH :e456ԇl<=<---yaAg8kkkQ4+@j[;;sjGAU&c| fXYY7h';''mmmLLL\K\P[&Μ9+ MMO?b`yVe9:989n@xlc@6q2+++LL,,15q ./),.)Ƃ;9;Cᏻdb[b ;qc-twua ;GxDxfF6r>P^=on$̢%3f@ub]|\`dY! ex *L /K+ HrbR BKs&OKb[\\o{*zZڑjػeï*<HC?E YE)e]L39lr ?Aڡ–. ?KvT v73 ɻ{jz@'S(J*+sMd]nCq;xhOd5~p 4tP4ZJN7Xܬ6:T/ rLm%^i(Eδ P1W^s*rY㹌yPޯeOTݜ":xM9 oʾm f/㗼f|Q)vOMԙT)))< 7??;7/#3ͭ>9t bq1c3~]MMrzFoS'_P`Op24ູ99~~P`S_oB$ovnA~um]Qa =<4Ͳs@h\qo6VA/Re^V^8ֹwRJ+L `o_RUx’7ƝONM|B jWwW20=aޯꜜ˅gρ0YmM-f旖ێT"ݲݺf@ T38$>!̩D77w77`ꔴ?ˋF8 39vS*##BA0[gKk{۶%&VVTTuta۶mXt)(/#IdQK11NH(vf?=z";7 ˖*G Us玟>hScc^QaEUբQ0Cb#GK+Jˑr8?2]_/ZH7a>C484"7o'KK=SCCB ?@Ԇy@>DYx].v=JJa?q8J̝;,;Z^Q^ UZzzQ^~d. Hq8($0Б2**Ñ`ŀ۷ rvqB;w!ٳUأ9s Uz?pw|[[[WZZP[r Ԓ ϠYP!X8oTРU{TOBO]|b'rlo^+gfp\m''x`.o>z`a S ৤N-lzkG:Wv[&a9(= sWk .٢Oc+MiygSA`vHgԧ-u1APypg؟kgam(ցN(4InbE=SW /"Ƕ r^bt3]y)(Æ;kF\-1g܌څ UWW' y7) wka9ʰUd<{m`pMo3zG{P:S1a|v]';k+}sp.rHKlp]{}߶q颅ՕU%P 4kT 7/;+sFF]A{n 'u `C_7wqEbJ.PPSc;"V]3(6/pwSb.g] }W\r{q菌 wz;g?{B%K0]]sgt]m L"?>^0ۦ&w~+,3THg`'C=g2::BB||m%8_}5_w3tG{pZ9eff $z!>e UHx{yz{xdg~m?˗9zz߸~WB|,\Q̟xu|RARA1xbi2⥸b? w&,FHIIYt W9.)aNOhjm=g>WEݝ}wl@N_Ow~]w[PW79%#xGEΫ[nJb 6/7߿ $'ȿjjh+Z:o+ ˤ8;o/޾޳.V߽y? K]_zםwz{zb _/ v!7 2?rzn…pX~ 6s&|g?{}Skk J]{JJJ|>*tkU?bĆFUp6|r.YhFsHbʧ~rQl2뷵w^͙3<AԬT*9s 'Udffc),*\b_`|JJm-oܰ33'oSa/ulMSƗ.ȩ# .(I#E1-R-}`GӻBkc,|eEV濲*oˎ2jgy`ojbHudq%wahyQU-AX;G~RKwhXfwG?|pXFFbsK䤇<1C)l$.d~dRHe ),rpD “P" elH1}@Q48 (46 QxE1wP.Ɇ_:8F'exJF(ړEőjN`Ppl*~Vw2.@GB]0L֦ `3BވNB4YD W%)|YH7bVV %h*FUK-nB mllp644B<3bq]ZfԢbiiՃPpn F;p&C>lmcW mUe3<="#X۠\ Hy0%p,Ɓ?03SӻvvqU+V[XF?Ľhf&<SYל]]BBz`kEs`P( 7^tJ^:qp%-j@=L!! 2F`bPgsF첳ȹ{Y8KXnT x_1; U||N٩8 CǟmWYEq${'=<=̙ spy ( s!807Z\i2ݴ_?:#/UmMO < vZH8!AB%-_fcg1DE̓4624=)BfTWhjh CDYp{'P*8JJ.G¹sfCQNBߔˍ y9? Ke+WB!x{c]/8(̅F(N vph\޾6o#p;X0ƺμl o?200֦ g/ .tEP ӿxu@pL)&4Xh/><<,T8:̝?{6ٺϘ1/,"H٩^%+MB0{u7 9;VΦ3]fXt~Vw깹3vwjo{=*ZxE ==#\bL)w S`D;'—ڡ/J-n"t??Ut;qM-nM)d)sƐ M[7<$OaIZq\UCs1PޟVܽB?Yv{)nMDlcg{M[[x/Z!XH흲#Io/ُ~{KgK¦w6>mwAFB/;O޻䝬M4Nڟ'CpR7hzݣ[y'w@saI}^K-)@WfA?l,Ąd$,d]1ICoy9,]b)pr#<T *--k租彭[THx)v'RSS[Zavt>fZ`67w9T[T_NR>l֭ζĔTpB^š:hb2ѳ̂H}ǧ[~oyQgLlf`@uP2ՊKJ`Oơ?.tchXwOr1.,Sb.k EWsowǜQB>݇11;(=8̌*"虥z KJx7xz+h5x248Ș.փ8ȑ= }Y&K#=M7]w݉tzl7 1i: ;;] q?Ulko߿~۾j/]Agu3 'PCM*V"I<ȬOیI>sl|cg?8< 9 1y0 XoR#)(I7 ysZi{6X$7zK/mT2UD3%U+Z*Na`,lMڜֺMu*@+;6P7mN.y{ ;wK8?6*ٔZډʶerKzŦ͙5x-+3ʿ;c)+td㙲i[ӫWnj22MPBXAZWAfV/:^RT#uldhÅӫ7gVP 5~ߟUKPGօz9`=G$XY؆H3{OY-P E_tlݻ|CkDx8ܰ9ͷx{&&+ ͫvx{kjϨb H6t>'893yޟV ?Sz{#8'uv(d!Yϛ%N@ND#e`ύPgLDق,%jR*n$lFEFvC5d-Vy&PWWi"W'Si@L(b#mݨRys (GRfò g$Ҥ\wKCˬ!HϜ*yĨ4a,ް#a۶ u0p!E )FFuoaT,1<[}|6l5{.1VUϼFw7Ӡ B&2`# zL5z?Jӓ&(G!޳{ٳf*-+CWpssA8RQIiFFFJr"p'NJ#5.v,%Q\[qLi=B$>!r&ﯳn:$䭅 Ccc̡Z;wl.Sg4RH?@N$t Ӟ(@&f5MtZණNsw9`:21щY)IA<*[(/ 6ILn:h塭fg[B㢠\.8`@ieR`B;`|뮿e!UJi`uCB/̇)h 1lgċu۵mRz3DDD1! C1-Lb mv 7{;cȅF8[X.R\pd](>]TZrsw}3mL!b4/H܏7nM?5^D̀Iolܽw_tT>sǝw\?}*r2ფ2rYmfw< @$w{(g2S(L("^wuӦO~ô C./)ew&yHDR l;u]pŲWsA,%=4ꛚw3h56kLY&M_mP*JYD=E#4DWѹ 1>3MMKM˸yo@2RX,%OI!4 Ͳ+"<ZL`Qw~~/jjjpvrN+hVUlIyo9c"->a"r]HDej6Ip4 JBy5"dsaK9 ȬNz_s)e#=#++PB#[Oȧ'H,bA}]PR1zyX.,_f ?gH]0_~%`[[ J:8bY%=s)=tZOy=pߛo6j̨ dނ}?ѣG|d5vUI(}3ji hέ}ߚThoάzNJND&ہy`1\Ɔ8c`~*/{zߛckcn. /%unQLN.C֑8_oF?`B_>Ԯ,J0<1 ֞,]u z3l7]m .rVwo*lbMe.t20Lk[Dv1eԵ@4d~1%tផ9Vq]qhI}MesRV,WlXuX `CR!1t~; gskT00ޜf;w9`⢃CiYiyeeQQ3rQ9I\Z;wy le7XJ-1==߱}kMbAQ: w! Ȋ"s8ׯ䫯:ߛNi^FLn䞠TW#;PO9fTH Phs \$eiH#$B\z3J(88xD7$%8qjb2Hś\FfpRFh?$O@iHPw/L9CG*$e;($$I9u+x(t,k< Op8_ ;R)U6l7a/$?"@SN$2d`fv-۫+SwNM=;vXW77YZ1X|MU\<}/_Q^Qŷ8:!t ~"!tF+W>z`=4R8>:CӘ32zm}2K{CLaTdH|`(ڹӏ?r 7pIךE%+~_T|i&"?/!!(*(޸aH}zMvstPOHǐ,\6RNTwOhH)ep聢Rba&L@} Ra %֭ssG&LlFƅFY(%s[&Nzؐ޻c S'q26R }A9r`ByY%ڽk7Y'&u"KHF.l(*kkvݛʼn'O<IDͧ߻Rlڸ1''WIL>A jQX*=p?2 ×e)BRu`e'O9{& 6SKL `nf&2e RX+]pE%Rsdl0 &F;6疤1I]wS ѮȷI# h/456_LshrM` Wn!7!*ۀCe-`] Y a3aVi[SBI{&0+uov镧oS ^@?$9UB02^2霶LEQE)"s]9)ۀFs΁ˋ J3++kΜ?KcGO,L8:As%*n%K|gr+Ln4@:RMr $ B@dzf[x•![K%W_}uldĶ[MeL7Hl ̟3/0DU'Qr RvaȠM 6kּeK9DEpfBfbjq.k۷믿ynFr3]\b0IeS*LUGC(T(YϿV\pnfZrzk<<'' ӧdɒf/ ҙ*ڒԩ{.^Ι=y^Avzڪ'u{XXggϞw߫MzͺA9.Ct˒Kn64ff~p}PnC+|s|XkJTJ*DF?8̜C{ .`yd\ppΜ9fA= ɭo4_~܏?=E63iϦ!ߊ) 1jDJꙏ?tه2l(G/H 7͘W_Gs~<Y'&ׯwb4u- <ÆWVTI8 pXwwLIM5kֲ%ALQPLJy_o?_~hE70+-(K9ֲ~9;9HyL5 8?ٳܾ}qnl!Dɔ9s 3;;4$P ,b){30U*]\>"GS':oٴuE& 9aɝ7$P4p^D ++܀znO ;̢eQ_"V¯){Wc vA>R *3KS]? )PhWf tÝh/k|zaj,gr}-P/BɰN {,tyN-PyK t3N6 ++FylyY!|Rh|ߝV(688¾AIk:x}_"L'2s)OWےKԶaE􁑡>rwPWt*vmR1c{'5F IWR~a%NjKfnzֻa vF}xL93PF\ߛ3t_f3Jg}`z?Qb( U'a$t}tE(9^PfyVdPT+ah o[L:~A]ŕW֜W#n}Yr0#ky#xw!j*Ė!jEOKޚ!qsv!cNWإkя]*C{}4V@~*;|08{zxpqFP\Ǜo/s}`Aw" rBC`ޏp 7)Y!!-72?/2"53k|^0#Ie@I `0ԹG(uaѳ8LVkIj!ثw>0kj2̕H<>xᨛj'gsquIN T@"*9+ڑ<$ "ȸ{PH82383E4xp:`;R3 _WOqt{FO`GݻO |"@7qj CovH7p?,j ?5r2AZ)WOy mR=HjK!MCWޞ>@ (.< O91 4:6GS3D8>}_HOK<<<"&: l4f"O'tA.2cD H1h4}mH?HGsDkpt {zgtt \PHMqU&%019K|| pʰpܜyرkk<|vL!dda{L^ĸ"_C}"aY:"ϸ:ˇd2/|.;!,059g60ۧWx&+d A_Q#ؐ]ȀH$$i e94;gpw3c L4tluǢ|o@s|n뮿vA UUV ؞-8$, @ R`:FE`#$~99>!.6ɧ f("+'\BCbccؐ3b0~}zy#noƭ݂d+#F^@ B.jZ%xuX-~--A 8Xpd aۣD3!;?ͱʦoI "< AEمf.8/ن#A7BAaEӎcEZ!4}>\mh(PXT7A9Qp@owE:.=nCJ Xn)cfktCnYus4:"gL(ztq2]A|% әBpky?bߋc0-mv',?{OI4V[J>kz bo{VG<]F5l[ZF&sRkG~LmKB">^Q͈mQAqg~KVqW1k9d$)+eLncPe-}_ޣ) [x=3ځ.υW!h|lYdZaچyӘ@o_7z8Vto]}1[Wץ6x(ﴜl+mO6!ں_[؀eF>~ xKi{`w.Վwju;#zS`p0_~nF?EŅ2/vqdG"Gu"V,딫%eϾ\TDo]] -"J{MG,[^C,.om0}=Єq)@bi捛WZ;Dz uܥTץ:> =:^{Y*A$?^O]C ~TPX{BFQFLUS`^n+Q;oy9C)a ^e4l[I[,\ 1^_?ߙj5;R3z|kZ3ra ?ؖ;-,?(G"WP淥UlOܖ^9>ò"aR*UMhFPO7)Ä36K}lkI7Y>NΈSS67󹵓z RxhukS%1Yt~"ᚽem I.DPt¯P#B"kdO*TnKRʕ:f7&\BF/G#e6{d^Sۆ(dR Sך|S,Jvsz{ttޒ{zx^- .5wi[PҽԐNge}Vu]>uFXnL.݇q9xd!8)9Ljc[n+--[ba^x ?"ᐌ>{GFFx ƛ6K &[RRӳGO.#X%iktp0hT\Vnԯ|UgG.<<;+hbө)'Oܽȑc#G3f4wSb:Un`k^:,\WMJǒOL=}&ѭ۷o `xi~Z(Q 8r^t ^&U ZȠkx`'cy]gV}iҘ ez`4. \cNߦneӥmVڜ-8s:풺>%^&wv>7Һ`=鍼RRNcG x^XY%r8FKq&y$| SpkRik1]TDWZXaYp:Re׎p strC8lsKmA+ʡ~̇FuquiРpP}JI Ɔ}T݇_ mhII'N~N!R2N ,&v(=B6sngXs>c %>8,SJu#_n( &<|/(2< P`zܮllZZӥMmٺ3 -ݓT؝ftLjZ0@lg(,QVgJ*ȫ{]IjL9L! ē.x_Zѥ4D[0u2&=xT|GZ0,#` GvHϋt냓!da$h0>ڨ@14$[j@4v'tkv;;¯D=#@+fY̭' 3wLp}BqfaCMwwd[XBf [2מ(Ffa!?==$٬#aK((i*UZ[ϔ>4ѥ'Z|_O$ycJ1}<{ jϩU5ItQvw~=Fџ)_)WBH7tjN d 7'\^=vg;(P$׮9+iy%5R @ɛT0wdǎ<956 Sb}Qvb20Yn<- Kj%@^b0)M@R!c.Dv JVQ2J <lL.iuuPB8d0 r5tB#ݽLWn瀝v8%~t / E{K~HcKtUR^9:J8iT^N[? ;1jG ,t/PUavDj#aFxǏ: 2]h#amv#6jK(!Q H4ё_mEj'B ź8}~g/l fƄs%ZkSG|LY}!ޛyT0tak E\+n p<*C`0ˊ;I& rY5C Q^LBpKRPTP^T9z";SU*QG?e[zgLpð`DZ-g:/^}C\nD?J-(;2X$VfB`(kLɩosxpw&jسJ(dF_gŧB;s;s;ؽ^NB@y+x@|]Ba|l7dzaM0o%8:5-Mqw6dYs f74ttΫפiXK9L[>}bvi= 8@ r~p y-[z@cpt=^cwr&׫*dWdy5i"'xNs](seMMe %w$l2 q.MLK /# ":YuuRBCe8sNv9`瀝v9`U \p\LhW #j/yp .ٮmG>/G҅tb˪ 6e|==?ZZ]b.EVPxCR p RpMB`r\t A 5KZ2W)EO`|MO"@2`4V$ϨK;AnGĞ yTҰtw1}#EH8}7Z;W\4 Kk]O2ZPն>Hhq!."0"V\P0I0(:2+qN 3(ږ)ްX.>0w>,?q;9Prh)Bk\Z˙vs; ;\̟aKX /JtBAA с:vx7IBalgyٟ QAHWgGs)]s/R5({r_^zB3ED.s8 uouﭱ3I? BplSskriN,ڔM"O 9@2l=@!_?Rhͩ*z02RR+02 #` j8yjn\jMR-0.mH/#QzWA?AnYy膔`lJlem`zSv9,dboOZtq04mW ӬI*@cW! 1Λ`;9Sש&g瀝v9Op evϣz` 6m4J-)!Өwt:ԐO)1B@M?*ɣ^$lPi PDsOMZO_ؠO5gR]mթ`+篋Y0*ꉡI,L*S`[ ~D@һރ])רP( s+^A9(HqA\ b@O̪2tGGxY'2lydT4 HƜ8<8Y* 7 vu)BD*.Rgg6dX77\>PY\_[s9gplI9cތ2"@6Q?a`̉z~9`瀝IX9`瀝v\iĺʮ0mҢqٕY. `ﱴEy t&`Siؖ h>-kt=q KTT/@YpJGLJL @SФvC{9szp Mb0YX~J`q0@u:Ԩt֙as-Ix+#;Mz~yj(9abAx`ۍB}o~:qD7g'R3 p4@Z0uO]1 l^'Fo;=[ JԲ;Z N+D-쩬R{\\X\0op0`pLJfp$ItVP qͽ_WsjE'R4h&Q]5D>ooWBa濅$̸gIP>˂hnƚQ&`Eayc;>;D-};~w.>:K[RZ/~BFjwxեjऍsKwpsW;²N nQ Z8J$F_'.2H9ӥ& -DƗjvb+CzZ;ȴ-ǼAt>bD Xټ`.uu!6GfmϖZHxmfY`M|[k&{4Z-S޺ml`Zai4l_I@7뎰Ɲ.pjR[VfvY GrQ[|A KF (dU sX}BHOH/F8Aa=yT;>+5Mz}//٘. Ptp75!-s3b߹6`3zJgTMzcAP&Uzm//m_3h+ bF<=BL~ NoLtW& r@vAn: 9|[&E^sUj(B. `0T`!B`ob3%e`VX.p"LEw!h wiYH{DbKBL^ߴ႟PH RC\Ŧ HD7 P@IbJh.1)LCPԤ:]tVͷ;PtU/5 Vs΁+tqsZRٴq%K]I[q8$ݲykP?iϝZ &mۺuۦ7T˧L99.^R\T&U8++-Y췿h8tPB!zɓ/[V]Qu7YߨTXZ5:,=.;+{oUWVQf|NnQQ!QNh8_O:C&NzaB*Xi#e%%ٳgm-kJ|N>z,SGjԇɵ8$XWvs<5;Ih23W+Iilhc]wC ?q.=-ŋkkjyuZY v^z *75to])jRmٴiZuʁ/]%~%&K*o4$=] C?p4[!ez5@OoF!x-}j "o0BC{?z(R tNLrf< \{bW|_? QQv;"|׊DW3 9b fFw7!b4hfbS7K";:LRrXFeXʛ``m1k.X9 !>=;sU"بѯ:^-0#d~ɬRUji# gP o)b/os΁+4*5DɒI'Ðgm-~l% ,䤄GT'8d՚7nH9sF.G^[՞hǎ?⋥2^(*((ܳooyeE{{#{'&صg3\dEYo)8+jS)lvԙv0`]fMS KJ]S_jkk˖<JJ-_r̒Kg{]jAf!(-/߱kgaaʔv؋qdiv{iy JJ>2*?B_̌+WO@TupB5kTi2dٳ[@O<豣ll6X gu"[BbS %`4I]<ǺW]=]Oa1q2] y!^R1"΋Рlҿtm#)%/_//$5yU\\߹{Q>dz\e`v2}hPRGחT*IϜa\]ddze\FpU\22#9xrZ˟hLȮ6hRAI[hv|JWEww }XyRqEK"LRbA}ro%nc:+g4)s,A˄ZCMa⢢KsݯjvnC{cT1bR qfYZ.ť&IǏs^~֋"XX߰i0 ظwGo̴)\ʧ>;[y #z~+~y̧|lߞ=oiHQI%Lc3mlR.^tqo+&`@$5lhXϛ6nND*lإ;0^q[A7`B*P(urDmb<\֬]VÇ ZtQC=487إvf7s]Υyt1g˜$L6;_Pp+(.}άy̙Ç s>{…̼M8rxе13NwLY0>RGc]/MRX64ά:O;}ׯbX -\^|}ؙ߾&[{`**Wpw fP$){Ǥ^']gi!,<`=w.L.S@`|sDc ;S_VMoM͵|+M?Ꮫu$=3|w,-#?߀hW<p2R,> -5Q=C]ͤO.}y=K.1$}9(Q7ɱ9ev`;_-:H(b8-S,h:_ŹyĺqΒuaB4DFu""R6Jig}$H!a !ʼCY k^*b0Vb 9AYH"'aAovyAAy_H'QӼJE.:ˋ 5 W5j/(U 2$*V٦h,PƶAUՐ[E%8ꁑkH G̃6 iJh2@쀂_ؤ,Ilp2{ I:TJ6U *ѳ'vmX;`xQjH17(.n gZdmb&y1c *믅4H!BHjj=܀V5W F'P&4J@v,À ӅQ:l7x-$4 g%8@J3XU~8=Mr{b 2aU D]mGDFD<ÈC/?k~h a^j" XUt`{CE1-lNpwǽ)0Bh*{†|ݴ8% 2$,+F "k0$ҀٟLtpCoox;:DP455/hJ\_/ORVFA4-qFh *)7aO-Sb^30 +JRͿ81}f \>P*rn7 ?ayl>a8es q/T>3ڵwŊ} ZPRPn2ZH]hTOXfXZUV^]reII/96|̻zR>RB,D *lynurxiF&e 0^}5G 011Ѻ .+ܼ:v.6<6f9~f -ncc6lm޶j')J%F WE2o)h\!sNU~q|ƅ7|nÇijh٢}5DD^| Vݬrr r _*!aM EovekىiMYr0#? KOuu}k]j˪i6Ng[#Գ]py涻uخՎtmKTUv ލm[YYKKbbbfTUm߶}˶m/ruqd?WkiW޼eˑaM8lR{y]zi r$h$Yf9VT*!$ABRuСUܵɓ.rs}Ǔ‚(h]~Æ Ga{`i\> YQ._f;ϝ;pC٤Oﺵk؉V憅G@1U5]rpUk:x!<<r6n{Æ=9)91))$(1lϝs^;oc^^2Gɡ +W:pFXK!`BԳ[l ;@MMիazf߾}kׯ1]\=\Ҙx'uر?֬;r$AYIfIȺs6lڸcG̥)Hfefر7^xbAk d#Bq.+-==&&z۶6o9xI. ïp?kmw?x('''((wss߷5k}&26THfl- |Vv\U> ?9 t":p4::qX^Yfjg"?/wMGpvv..)ߛ6ܽ'iku&NXzuYyDe-ߺ}ٳinnTaa+Wn۾ȑ#)`dӛ/,lt9Raߛl9u2fcS#x sZZ vw,1#8$lF;wꅾ~iY~4$ڲ@Lj;vn\ pm޺Cσ 3f5ׂ!{v^n}BpRdg?s*w۶nٰq˱cǠ #R~?7m|TIVZVU70cИfeedؾc!!!nnnx#j?}wڳf#G䉓K-߽{bvB _H@-ѣAKr҉Y+ϒRBa]. Af$](;H-Xu>̹e&q # Cܤf OZƌkHȇǡU ›֯UՇ .\sϲok? q*-J7+?y<F2 [z8$:`HaxMpzn5]{jW~ <\ Gq~ w!K(ȫ(YLE\TJҾx A׾~ixnjo5d@܎o#4-@N~#'B/oU-Kt8o{\X"E/b:H2 3 Nڛ(qdJ e瀝vt,1UUEPXB/,-Ǻ i_%<շG\~}32ZZf)N󕟟_g#$:q"_L٠I8L#T[H'Եo-qwqVۆ--Z҈2fw׎]~uQCC=,/-_&UVgnOww#τ# _}%ovs`~fcf$>AUyٚի񔓣Ⴧv?Ze|E]}+̱oߺu; TVw`?wݧ;{y5aP'I]##헗{0!!+;Hj#~G\]g/X? qp56*! LIar0;'w6@=D&g2F %|ymu[Qiw~޴>ЁJ$D@s$!EgoH%f|wSBǾg aيk;vE'Ots/)*Y藬,:0Nj I.u:r,7ꥋ=p˝IK]  [N2Jj#y[kH1&O\wh G7nLFjH=7m޾d2wC8J?26YSgR7o?AЂܘz6/@`L )(ŵ-7/@ƽ{vnٲY!jTk:xO>W)֡i RyШE{퓊Ğn|IǓjkGnٺ/h;:&''Ó}A*%}DHI8r ʝ67 *-dh^yPBlst-Z j[l%:0\֞B8;x|^ۉܼ{-[{aq1UD(W|^K&z9Y g\!O>?6)1O9pԩ3<m{ Z+drC G6oڂ ._"#+YQ\\hϥnH_>i7f߲NpvVhщ',x/_yNP,]$z"0%LUV޹ `ef4I#ҠoX< V#2.Z7?b_7|9|X^(<$۸Qy%no }%fn6-ljTcI,JPV,orJD iR |#v/G'آ֬߼ecfƘ>}b#cgja{駜q~XXG'}\vښ:#WVW?3}ztZ^Y]WSU6Lm]<a0AC>D-lZA?M `Bqam~7\]uu >tǶ`/F~M3YÏ?{a`SeN'Noϝ|w!+VTT͝ {vY1RCր+]`G?2wvrLux^# \zx>NU5ξ{Fʒŋ}<=_x7h]`;˯m8۬llo'z]&sL;7kΜ'z2{eȢWG$=>a\ =n6mںm۶Ғ`8~y9x7(5|+F H bٺRSUv=y LR^Q7 lf_;yPٌ3;3Ęc\xM'#lO:qhx^|M %}zO? }baׁ"Ժ(j}<ĉcǎhGOycx3Xʡ+Af{.&6ťΛ?=ȣdABiyzxh5 WUU)ҡKwB0=d~;ﺽ͙ 1\Dj?Og!0̬%F>c MB (<<=kr*+.~C"7`"BtD؝w \>x^JP A-δip~O?Νl|)h&Ba6n׆u5u A%eeeKp|8?wl!=|tTR~N4ybtsC ՕٽL5VԫUe;#A"qn:C&>M H`A2 S:WM^y ,e!y:/w|h)`OIDf,_r.|wJ(peO]o{40`cw=v;cw=j;c~~_XgDž|äg9mc *UO SH]3;FAaw`(T|LBX0):]jhuSw~u[XsJ39un3mUڋG}+Q$yk}!A Neݪև' Xt9ᄴy}6ܧZo2[`}iUQg}!rLӤ d Y | p !RDBˠ-v9P"X)s9:9I"|y nZj̹@)΀x㉯`K3><48dqqQQxy{ˑ]wø i`18?Q#9MlRp kjF{tQ($hsYpF亠HxY?HԉD@=I`䅅O(Q+>Rn)GƦܜǪT08oH ^R#B}+jB˜`S|,B=Ci5p@|d8#=+|}| K//Ϻ:$sq&apU26l`ˤk8j5I[{\ ^ (9SVV>jh/O=p@xuS% "+B@? ް;:ښ&E /?+3vuQ$ƨ`Boo/refJԨS4Ñ !D V$GnJhj t'D^xW_-8ran!6 -U511p"7'Ea):HBĹ~ ٶc7#Aχ={@&s?v\iEnf aP0۳μ?]_}w>`TLa6dM1;^A*O>2{), bRᝣX кYs?lXnѼʲq1=c[bUl; rnƏX1h@{= {iF9(˳+/~p"+ϲYQ =?!̅j#%1-lNu $Q.+]XOɉUo.;9ݽ s7k?XV8`ogu&s6[IKSnh 7ܭۘF!|Ok`w<[ΐ-FgiYR0B\Xۤ<ǻ @AS%\WfO̘a-Cv?BJٝm~͐;In&=,^?);"ԉ6_O+ɹ5(̨d(F #"ܚ`.ˆډs΁+pnywsrgw}7>(qʱ 7S@9*z8p 7?7{-;~Ž[Ν>m虃0ny7Sv@+'YC G`ÒI;sgSʜe_~{[ZUumxx4 iuU&v60wDsvt&1;p̼ 9Qh.B9ټΚpI v>~b~T b.^gt;i61^;c>8+vc;T'Ǔ.]kΝ7oƴi0wvgR bJeq&H /51#fϺC6,ઉ 8bsbxtVɍ j|'×*+HCwZSՎ.JΨhڶCrsϻw _k>gϮU8|Z: F֩ߨp7F/zd/LJ/Ӄ8aNc c8EU1 |~z}? '3sPr.I7wS_IE{rjvD)oG.sP!ˉp44^F ӔlgELgnDt.gVyUvwM3-EDg*0U!4)|'8_4:ޫ/i_nJk{>8{?@ۗl&qvY;wZQH)[M4Ą w0N!u?$3R{65A{He/հ"W~1x5<:fNt>ǧgߏlM]oV0φW߾8O>s ZN7n҄PH\,0ۄɉ$iGEEaǓW2%88Gl֝7nؔC szsHE0k֬Z2L5u߿_?@`İc50?7'?2\/cdXhՐ:Dqb2"$=i7n cg(o''BIHCf>=wݳeˎ',^}fKgG``:b3 ;#wl & .\YA&7/MJ>x{ NB!`㮝O"pLd5^{-ayĩK?⤫ϊcC8 JzD4Gf+WA2egJGLg9` >lX>u:$_jNj.[}۶7L*vM28ؑF_8\$s & D4HkNy8Ȉs0SN^/s afZJfyZ,l%gq(#|W<:' h /y}=oc?m tW{'D01HQ|U/-<6Q3Xk ̽$)vfypѺbsa8b!>0nUS֩u_,/_A7tc( ӧ3b sK[bv235^&ٳFFF~mO?tR k.RN7olHXK/!#O>{>j4OH;c~ж[T~~Fqa>n瞻}Vդaɧ |¤?KJr"t5Sa#G$uܹm&aFt-NRJifF>W^| '^|)2*bܹQ~ABFVn)u]|&WvY|9pB?kǍ_YU@qcMz4+UH:tLa4}򩧀~[t@ԄS% >⺩B-O?|pB`f$6ݷյPMO|W?~…}Ysxq<U٫j9o{ALWi4`BLTt`hxfzko)U*?kF cW^y500|ܹ3nyHX_EGGy],ehR6+П)vL>̳ )'/e5mHxeW4{GW*usi/?4jFN q[{<咧Oezt(&n 5K#^ۙX`@U5i|yZab2Xa9I+P-ps0]!q[ T.;_ DS"!$QCo<#5 Г U(h@??Vo' @A$~TLH?&QZb8GF~_@zcu]ďUpK3|{e0˱sרHb6q-`|fl޾3L\uM=!pC@LnX^*+c΁oPp]BFk^R4r@-Æ hrg;3HX )W)__mhPH˸Y!"N'#F!\x#QA' Ȟ@~i N,*0\qqIyiiDO??j !spA=np|^^.<*9,`a@Q$B'.ü rQe ٺ&W# ,yqYykaҪ>ta} "B ͖|mɠYuJnȁA&$Ԫ8߻7Bp'Eв⊊0/o/e rFqMDbtH N¦52Dxdl$8ow9A"I_DDG"VI BH YDb$ˁM2*j%ݓ Њ&|N.:(:29,JWBD(I@1O|ܺ0hhlPB fGC%0^fEYeaQ1b(BC^D. 9Ѩ e!jXObc|A7 T,1r sfl,R817"o^bfR[LX|h2$s#^vj݉yw:(pض'r\k?X0ܥX D9L͚FeQUzGhd <"Juꔜڢ]GMr5_֓ty(Arw CgJ*%3̢XQ*"ɏ[ k/PB;H`\7C#=epZ"X(Z듋U l Q8$i]QN!ɢBrPɼzn ^l5_&4ά\;!sŖ/d` Flka;s+"9)iΜUpOrEdTDFֹſV !,qs5ȉVtpE=y p3?_]\\P *c`HdvʤFE$o$߽kw} U|䬢 Űx#G LZGV F!<ޠ`"%-׀俤<$ѭ۷>u4(~,tB*SڋԉY }!cb ΀gTx{~ DH/J$VR= ,]LiKڇ&Jd:, KtRhV,?6)YJnH7' 4 ݞh"( Qfs1|a9Jw #0qJ’'Dy{"f|6Sa;s΁q9\#lH-1ruS]_޳Yj޿xa!ͅk<:-<2C&" 6_p mQVy-7n?s- j,n9ʮvC]u?|Mv\k-z悏&{ݔFMe}')d̳-`TnַDb0c~I.L%8cz>eQ >,(#گ80n ;8*ё`4z !֩.@CL> w _fSz喫ah+^Dg k0ȿA]X,b y5~ժC dBQg#X"^O\IZk@ā4J 86'w &+Apur2 {+zLi%O8uWǿِD鬪²ʚ&_U5M5ZVfȈ9/36\d(LޯRiw 3r*UՄj逪ZUEMSU-.Y uC/qqi=9[70Vq>{;v9`瀝o8/i#Vv4EnQ+ܞ,ktM3f̘>r$!2FI,AAq ,8JF3yRbzk ? hju_|@-RH,駧3 SUJyU*-ۘxoث._kۏ ABG.90V] ?[[@'M=}e|t7:rm#E$3F "sSO.a9*_t+Fx;.ˌԖV+oxRq=&[1c48E.R1ܑ'%#9P./}jxprj}hRޘt5p pSrшp:;J2='o65Q-ٞ"~lMҴ`P2Y!(yltWn#u[8mzܞ̊φQ[Zo8uiU2?t걻Bmb;p"N-Aǎz*jcufZDW~[j KgKO]v-Ԛn]9UGvʃp+++,q"| !`-:pwdW˓eNR=_UTe*X"yiJ`Q {S~O|r#@s4̒vmzhٛ2HصEp!۹ T*2NgIGma(q+aUsMt@nX7#,bD)ٱk@O /;s;s;.SUi\ YL(=!A*m߀(_&𓷛]^\YvB\!#çmxPd?sg/9 t5~? nڒjs d sV5A4ՃlB3RZS㤔G$:Jsv8!IEUM~> __'!SkT Wr<0賊=\$& ŋF? w Yf>bƍX@Rld5*79HE#sG %R@=eb tx \@8d/<*D`#)q@Qfuhs;s;L9`W\sdA2 s87 C8B<k ΂>p[A]ᙉqtn]f& EM~uM"顟<)z0?;>_;^>>0ᙅI5M`4rʑKz_Z!#*I̒= jO= )>.R#RY0M*"j x|'7dï s:HPF0,5/} 7K2 {kr DFL[-Ω2 兠>=\mKzXp( Y엝v9`瀝v9`瀝+*˵g..sgGxCBRB^R SVdSNihF|nBצdmb>ܮ,X$t-<٤@ `{3זo;.E ۓR_9Us.Cn4ŤZc#E\GdfOdVWHI`CbC㙕ZaغQ3tUQvBr %3veVtҽyK-ۛ[2c2IǻrٞRlo,?|^^2T`o{~_|o}{3Gx?_<ΒSV*9#aw,pA(lX/WV6j5^ k ĝ lze&J?(ʽs21Yۦ, vg۱pˀ@ Hө>SB[<_o]72] @Dʉhrߥ)b" " =Q*nߺg}W9S%o/≵z ,e( qLanB^^ksɄR(dT-g2eRL >tqs;hoI@kJLgio2VQ'~DyZi[9K[X$)]ju Gg1a*Iyq=)iYZg踧- 'H2\v4æ5T$@}HgW*n! @S>qc]udMuhgV ?3<:: @Y*)DƠ^_rzĄ I+=.),YFӌHgNA7@b` | iۚ)XZqS\$+Eyxz έ+:ި?r/4jn\%}V{O/I,ֵFSzFz"kkR[l2aт@*63|13ߞp(,b 'Ϻ\ﬓFa0T7T\SXݨm4zSfN(Ģ޳ZOl(@ӝ>_gBnJICaAMhäbpdp3p=9% E3Nj xWk{gy cʜU6XBQ"0~ygҺS+SMpw|\xCx%00WzA2@ vf}*K[RC4<v̿Tךm^vs$2VA10&A8:\`8b>R~ua=I[eTqebga|RRjKE(%eJcklnH{[EJ= vyc}?󋷅SHGhT!a_\.q.櫫+4)])_6z֭`BW*;53O-ݕbьh?~yp]38M2T௣s'ίf%?PkmA|倖2xW߻LJKJD>sߜPx,=AͭO LMdLUnς\HT(k/lhfp6x@&MiZ #\DbQFb-rCiUjJHh vԇZ O̱lydT k7#Zm@n3gAUCLIIU5*P$iix[$aA&B-;F-TF.T@aK$3D_MJ *Lg]F',L`֥Χmw:^Z?zrZ^]="\k=M^uMv9pypyAHB QfӒv 6.o-6\`cށzkޢe';ާ_?ooOl)lᒥ~INAzT*}{‹;R;;29'T(VբAϪϜMK]Gvq 8U=ҥň`-'6M>< MYO>9)s룱CzjQreLJ8`umPkaGV/oFda`%^M3W,Qm|Z6^ iݝ˵e xˣݡAi=39Qqws2{Nr~Q7=*R觻>& Tr;-XزI/5%Fb"u:fr6-O؝L+8#D({^y)iae%4>Wg F*F/ 3!A_[_:)X4!d"Rz@ AF.-* Q VK?m5FtZ6 %`C؉߼P*lB8 3:fkC\AS{99\_֥K촨b;^l$6.I.YӕRu_o0^v E^Z6'7oUUS~Wc8HRI<'"h86Y!;o(65)e2e[e Ktw@ wv^нɖjUSH|HZ\IZaڂGdr942†,e*eX"N9qСp}pSW `oSB\|!JUYͭ+o w~Q#qxqJT!2+-Tֶ?iP1X%mFY\[3dX mG'--9GTm[V3%ueʗ&^㙽C!r ϗ604rЩՙ占U*)J A"B[bbp=}츖X>B#6-t0TCu ȼ#L]Һ9-*vbwd'Bx3(OL1)Ʌv_4 ڂSA=ѺxvԴI<{ & 3q?ک[]~wO$'pRD$<[XJ hx^))'N`\6yQuq9sZ回Go82^OsuN1ca,~AI={D zOs| W⪚&ZnNǰcﲿϮ컨r_R>, e+՛Jh e^rjJϤ0?/d+oaӉc(_gh`WgP\DA.Âz/Օ:,5ڈjp+)u%X{ 6Dk kKX4׫u ^Z++OHdیk@n.r פf8AXn^ {c8G&*ǟ9z$>}6c)BaV[jXgPtq +*+!+EŠʪ_l 7@47OޚJnݟju__o,!NmtjmDpESuBYR,**jhTR4ܥj7oVW[;j83 ^MZ9U]S Q366*.\*3e%׮olL8tзޮ x®:bHDz>ʩo`v:;9GD+K߆0t!5~njԦGO ߼.f˫#6צWGmzuWG?9) qq UόFkɑ/.-/U/0ɨ(PT4?yN#c([N mP>V<̑V(a2,KoD_ ~9`瀝v9`瀝WEz&ϘbI(s#bny OER'nnͱ=z3w۶xzyM6MXAE6iF;+Nvm1jёΰLϛө{˨JϦ{}!ZN6.k׬nFtm]Fzf? 55Iǎ|-aaatg_ >P_o`vr,=|)! eB?g'gÏx楟_6cuhV6窩液1 `3xdSc}5uYd cdJ]]lZU^VMζҺSZ_.c瀝3x뭷್gDҤR5)gg$mYI$e!Dq+AA.r's~:.--D,:+**TDfI;J*/+kll$N 9ё^bجڤltvvէ'f^/?h5ӑ5kj/%? D8l@=z8ՙI&AĚ⢺MC̢.%ų>x_ e~bРjR%&(*.:x0J`E bV5j0`'''~"oLg(4o'cA@jlR 5Ox 5:T C>uuɄm)DT%%%G#Sȧ2T #''wGZ$6De%%R#zN{BA~~~Rr # ={ ;Ȧ&+(5j$zRhtrOA!O<+/7Ԑ`frӠq0 ?|⅋KJqFtz@2,3f옛o#cjkk?QSRN"tn&\qOE =$(GHK᧟y~XȖWMz֜yI/+),ptwC_J _~M]]t铮 Rnߢ(_FJ 5rކ3 /wﺷo^o|2,2drW~{QtMN3gHԨ5""wsu9x(au=HLl,@gGق?ȘѣR<njUQQq8">w{O񡃇~fxt|=WZtȀ{/̟.Vsqs7n9st:5kبrtB ϝLJ^d[nݶeKQiWp}= |M 5dٽg˖͵uu ;<4䁇 }׬eM[(-+uJG t۝w_~3T ۷nٴey$>>=B/_P|#SҖO`v/kZUgO]N꠴DIr 'Kz}izzw c>ED@IF~!* \pͧ/;%qN @p74b&u?&܉ܶk ǂR^zs}|JސRBD鲄p|Vc67$'dT vcc}}dXΜzgٛsU => ^MZYD E oVueJG0t₊;;[SԤ9S9˔/>V ep?>2*|1kH;T"VܢΔ6JV)GWi_濽2IVXQ<_[qz \Zu>YkպjOW4j 5' ۖ믨m޾Xy(XX~ 'k}/MqMv"pO[ qyPѨ(WFy;6q zhR^Y2}@(tezxW_ޝv8#ěKN89,9U3(_O.=Wd5z$43ަz!Һd쾮oK:vFw x^-Тl΁OxwԳiaaHRr\L?_Fх⨏=hbOI'ge:dQc٣|}=mz윜F:+\NSzѣ }CA6sdN vq aΝqk옱q1ѥ%;ngYYņ=vX323SRRy_~[[_7aؾ}zWVל=:b0"GԪH-+'ccF)\lݾ޳iSMr)٨Tnپ*ڡCy. aC( x;v}=l0<;-'T6z0 QsH52*ITS[lT9"*". rc">{5W`0=mV~u;9^pRhي;{:MT3膎Ay 6oʣJyxEvrJNe䵎RG[^엯h eM :V^t~f/<2٫c XbIr'ʧ}@ ߫+R&_ųTm;]uҘ9<7'̿oW245A.սi1ϔ4|n޾7 'ձQTiZ!_7Aw3ö-nt:|qo~ w}@h~GNJK#wH=/kw3z~m+.?}[wYpOA;J& ##=N.[}0\⧆|zOߞRX9pLb}2 {,^q> H(/]p/$!!?g{~F1P~`Icw O昐VXVe,٪'KV=3.7ڒZ76p;s;hGjgy7r'#hAhVׯ['s+S^{7qcF{O>ؔ'^{ͤg ܜ2E7_{}7?}<}w}Bt//eP)33!}םǏk 4~'z0@(?sq7̸rc}'۷{u1J `G/.,uG~C1PPT* n:aDȨ Eb&\s -rk2sM>si`a(jhf|#=0| ed)&.UU[mzǮ:嶻nѬȈO?tO::8,,<48H‘ZNfӓN ͼRA(4;㮚8nℇzPy8o8ZPNڵs7yKIA zW;ni SkQ5 `F̰aC_oCx)\Èc ]?qޙPUWM ͼȨH0y3qDz[Ǎ%5 !#3nh1nTZΝ;{#Nv[o+;}bdb`A^}OЏ'؟ROQRcުs博W<~JZPD9H1(O-Mycbwn~gx\JIokKRX|JOY1G>ωN#@yaPXjJf֒щPZб@Sl/^_[xw1kZ>]oƠ7-2 %=;w[V~4iGaMZO8E8)5h,; NXt3LB$@$@2,>0q(309GNJK%ѽzy{ 18bԜΛ۪k^EX"61!!4J~1n3((JW nP6!r>Y'+.mxlg;௅6(NqA=s>hqV ,ujC{7oڌ1eڹnGEEEyuuUYyR,?hGAl+ol޼F߿QySlL>-ţٸ T"q^`pIGKW\3ߗ.Z%Z[apfc@oEmDWG^ά 5̜6 #DlDMUuqii]Mݷ_}'ǰMxĠƟ$8~@s`D"jki&.Qti&@$1|%yq (_109 1U!$>&y%=屢? ﲯk0o۔?O넙x5-LQ>5ĥO VaB0MsŞ^Ie؄'JdAWמ G/?2q|Pt,X ۥ3c9G$G1Ȯn/klhY=?30#Ĩ17z"8!"X4`R<:QeLGGQY7 Upq'#C1*9|lrĤ0?oNF\U8mHp:M !SRB{ k1J0\<>9$)ޅ7,€`7q)59AIrk7:xMJ ^0Ƀ2XƩ@c%Oؽ t kQpw0!@sj/+8G*a!&T/<k57YMF0x >^n/ڜzGށ9 BCA[b(#\fLb"q1eOA*צM;iimUI'$ :Q^'24ǍF45_xey+CG1F͛gHH!"5Ani/'֠Cvb uboϊ3!_¿‹_}χ?1}XhiDw)Qll6l7_} ~iiBKy_=?}TX"A R[ݻ]{2vOz_d mqI֬ǑFq1^^D1O8CnݺW_ϚjEZXa6 u hVE!R|Kk0H/4b"AT/~WmMr( 72ںy ڻy˖H1%lܪCh>̳q?⥗_Fn8੦̥N!AAš)3U[:x 8vB{!.*#XS -;^~|%5FRm6D6r 81D ^n7DVfjh(.-Yqmt`ި𰈈01Sp!%S[G-.xxz]mXiʓ:PrzPN ~KmWn;7_ӊS}Z'Lvդyu߯lTH5E| (* :RͰ?0ўaaǥC,r"qsq:ohԌ>J|kobkh~vXkز|Wgks >MA6MZ]6%qGǸ*~R0,%tcQuXN\~Z+෤F{6׍BgQ]=Boۋ#L9 B箒UKl8 (h *F ss޲ 7ޮ%嘾pӂ}/sıi,|iü\ a7>MIr~lZ~ Ali2`ZgN/ c6f,-RqY!NMdJ<\Bxx-f pdJSΙE֢{AG &|1 6* ΞmjzWVdU4A ߕS > q14Ϟիv'>uD rF.O՚܏e)FCjL!f xZc}ܿ^G~mKz]>9ҩa^혻67ߣiEnU,U'չx^ώ{\<;zN|īf&P p(9NVI % na_kB\.qO>'!ɣ)wO&R~c[&Or饗M1c'`->σ?0x~m_ ņd#NQy6r(Oq30';ֶ2EK8nGaWTO+ENET9;=4"<fСO>3O>SO<=8nm𸘨۶ص ^*ƌKϗmSP`[G`n9N]5%%B:\pq<<8+z?'CJ/ﯖg?sZS[\['fr)Syx= " ]\[` `x7'Ty9߶]0pcgk}o|l;`"u灋!" ܜaV'&݂o.PV|ʳNw^W~#Kݻh}o)zgF'(<23=g} +v{ ĊzAςgXj~oݬK[񂽳g} >4 9(%4 E>J$@$@&̒d-vx C\\n߾}߿F P[ 4%InZ7L2_*yQ,acuFK'Mp<3dXS9!3sIa ospnZy+W`KC1Gyxa۶mÆ @Sp vPMK9&QQwnHPL j\]PAݪeK d8*yo,.Geo]Gajϡڵ vf.)-2l\!vyy"%fP>cZ 45Ҷd^Ye% ?ml_o̽ uڻvZ}}KR";(gWF־,h `̿yFd+*ZqȠ͆"z!10(%u=tVe!/3 j>wA@O8UrÇ뮚RMگ;?Z mGW Q. [,.'&24> %wb^!8 !Y 'lX usq8OxB pM?USb\[p 02_ĴiS3}@8!ɡ猍;nh$hi"ƥM?y@~ӂ' O7bjЉa3=_)!E<$WǸL6$9!~ .aSâBV P?r`BਔK&'sЄAq}||]1=\ǥLJ CASD"`Ā}#ǤN H ?|\*C' E( !hAqAp&Y$OK 9nP~ si&L\YJ tȘ``' 5--x|ic"N1>5tZ0ŌL/21OT28Gx 'thbx{I^ RE p0/|Lj:=70Y @7$ u~S3/ ={·Vm4+|Aw{ݻ7o<~886NJ ׀;L uuk7m(B^y W͇Ƚrr?_΍6l0n1.]wǎ.nm"h[&+R9 k`Ȳ+W,Gƫ.[p蟝l'!T;@??N ƌa5ۻ-? GӷWӺE(QV|cl-~vUML ǹ! !.ؐ?7<8y$y!}2,:`ڠ0q h]PW[˯n N_P8@|uEa|1K$APR}/~ÂdXԒ[[Vy|OL;ɹ^Zp:#FU|Nhty]qc[h u,*<#>> 3pϘpPO/[ 0PHn0J -C\oBwh44^Aqa^h\p-2H+r4-1;.?Tܜ,f]RqD7*?~nPLJ{ŇlPX<33xĆyDžFy)1v ~n o1N>^#}"T^qh?0x@=Ȣ`"yIkSZ75T}SnוV-X}XfeV U:OEAJK4~J9f[\TLoQQaVnnwԩq a~цMI=v2v&NNOq +k! ca8ᓎG׬Y3O{rj*Aƫ9pmM]A^Έ#"#"@^c8vxaÇ oDDDqQDGGx i)?qFqaAz'HwoءB򹹹,K` 0d谸( 5Cn^aiرgLŗnAA_S&xy 0@؆S^7BBn0/?zA@I;66&o:6S6zF 0Cv 4vXP%cs }ǐ!C#{B)Y0ɁƦfhde*L9)pq ""!=?7gld6;f [Z\[+f B+ںEdoԳ JXHBp@tC(#=<#""ѓ0`+2@d .+ɫ7䭞#)/+( 4h`UeBK:$48HzZ'X` >gC("|WPԘ֧^k BѸ BXX(O*.hJhZqԨQ}1`ᖘ 5R}hTyLef[/Kej*S[h%LM™|nq.ZX|>bܐY|K}a܄OvN[^J5^ZO-x'\t) D%G.}#nW𷘽|=740)y;$=tf 1 k #{&0، M馏7:Pu |„^/}s/N1&S"ԉc5.ڀHVR()h&rSIH˿H"ѥwBF1ǒB-, G@)E^=6)K`W~6hKI:2|>zQ^/:Y8B8ȻVRf&J劎Mkl Iₓ3x9RK+2@hWR(UE#0}oMMtЈLP:G'ULØTSH Y]Rm,5d3Pugx^X2O =64tADVZ%HK}H,I楮_9uOhߴKSuYZ]>t,+ ۓZ|H 4 Gw3 `)Vec[M0nl]Q۸Z;î FpU 2<Qy]}c6 nR6 аC7 pÏz|ۭ0w96n^ l@؟x_~Cl[ !"@\*7)BPC%avš6= <AdVUZ0tmK"v ظvڲb{SVE lVT^` /hpV,ޡXPv=P}*o.@nxZI]v*o7m {W8^{Mv- hom{ZYCF"F2>-L.` UWCJk0G'$}H$+)rcf?lScZ- `jp:vqɩ?3n{ାqan q^moy?{0_V4Wѫbn.#P%WG 1-*[^'{/ `d@n>zZeVǪV"?)˕C\j TM̹Olp?N 2 fJIP4eټ//oP,ҿ@PXzL/ĈiP!(#)8B UduM"LɆH3~3$v!(*1,{"~GGE*X4 Xv RˢI щVRnYdI-0 E0H+Ҁlz+ Wt=J[TD$z ~HHH;抻'NC'ǃ1'V!מ7,D>A5 x"y qWT,FاMLBH Yx}vgpܷQ`Fk"Q _* B;qq\*惫|@QKBB>bSt_.""Bz [Rt.w >ܕ`u&r?.k;jsPw'{4ht4 0^8h)BSVuޞb"tjĄEDbK/3wێ+DE!"l۽x0uu[e 8A'`;o?Oo? ? OO7^ yen޸I=ܽ|{*0wľN.7Ψ "K#z{/ы_ +ruE5Y(OQƤTHup~ӝ>iipya$tJfNzf*WmM]n|w9] ]9axby-{̾LIǭ8\uQI4Pam@ߘ[셃C)Sq{s \ H"WUP3X ÌƖ}yU#M5#B,ӵ zfV hJqjtnTNE"qG|cù叵W:R&[-*mT6Ge7"rckVRWցmYuQ_k-]S=;DM[$=}7-+->VLE$(L*gC4((.˯6o""ߌ3'Mme*lb1މaV6YVbѐn- .a#GB>++H3Rfm_LV-DJ;N|䔫zv[]23.$;a8]I+r.밓4 [uJ-^ケeZ+O_]Y'Y 샔0?|^voٗ7g|f%'c>4ߒvnjZQ *+c"s?>axniz]=+%< W p ᩠EdAs3nq_Y7.Kp)h^{Vj?RiзZK}kҩ0# EţJLe}[oYQ3DueUP#$@MHSG[8Zmqe8G8giqmE*Ӵ+2káqoqzde6[R@5eBi}kM #•U {oXܩkXXw7IJ 57--h&+xfO*^0s|N1a?V[o`Ӂb3ºWVgKuA6\ꬒ0:o[ߙI1۲-ihw ~L/7 [ۜª̲H.|]gIPQb_XǛn.:8`(h͢S"bޢ:\ˎw!1Cu+K$@$@$@A@\dގ`֧oZPaGse{A){2aK%6pݗ;`h6 QfZEK=EWf\HJCq>Gak)?}f5.yc]QRjt[5uT9Hl:ݥw/a>S/h-&Y]f#e:|@X[_)6әn>= oxڑV;]XӲb%,"eYV]~Qob7.NS]B amâMi[V HwLpw#^53=PxYhnʄSFDwBn .xuUn Ef&i}_s]m*LLթΛG}ׄ˦%ȩ]})r+s*޾q%{Ua\6}xGwo]06„VE 2f];kxQw]Z&7}8C)8`;q\#!OAL:rֿ( _1~:94w8.Ώv΄V_p=,HHHJ zǮ"ɊV#hK;kh&jmTgCOkJUE @'tœG3!ILqeZad0>[ ސUy۫7f`v=871dP?!5Qü#Ǿ֢zV/-/Ta]Tӈ%uM?|I ?nj2,miACe}cycs(?⺉)ԱѽV~Nw]꜒7.0m$Μ^Z5oG1l|\ wJ:ob^Gk,HHHHHGP#{P Qݝ]}]{| { 髍9|!NTuq+Z|yՈ G/͢Yã/PS״1,U6gDLIyws?>o;3="o[~r17;9{W4 '쳅.Wd8m@xM"רp&Dzc&M?ڈ?}q"aҜ[RYT+. Ftow¾} O$@$@$@$@$@#@X9%$b4j.-No-:!n8 J ?#upSIY-H"P ;y?qae 3.P^5SB6;oYfw[>4-~ye~o\6;'p+/; xb~*+xe=mXg7H*gY5_\< DՋF>tv_wu9#g̰&$@$@$@$@$@GNV2*9}boi^]6'c uv7,җ~SZ݀؂ҢRՐ~}'%W.1 px\=RM5)A,Jj[e?;%A^/V:xy$Dfqzprj{u.ȭjQueY罼|knpr~Ĵ/$@$@$@$@$@$.4syI M^.MUjJDDxGtW)!2J[*Q\S?6~p8}? ;Oo SZR;/43 T6N593nޛ[9sp &ŝ:"&F Oa/~:Ҫ_Vf*o:>?'KyףswkPoW"hOz}n.ZN*MZQw%5V2sSSӦ~|P$z~|%S .ҁe.9|rZI-uwX*Wց`gW%Z3u$ .'O̱*%U=+]UY.w]*91 2]wqmii_h1Y`ICfO^GfwgY(\;#6{h~ clhl%Sľ[ɲҾ1h)z hEG{%6}(SjlŧraQM{{S|q~/{ue47sJ#` fx5fXh˃Bg j3JxZr7xTYS`M/CgӭZ%%Z x띝 B9P~sV18{?vΠ3G7;^qKy>S}<ݚ{nĜRR:/9wwbst+%t飥}/.URt՘kOIuCAx'x۾\YɹyH/oݼEt[B UVUں[ΔlQ9mTfIMyVitHkַO C^f*8QJsfqcӸnTB4PTpJ[r/ jjjĆ68KnZu,MM 3ñ'1[GOM>4i1ǹπ ./gEDl{x7w @BFpJ n@YVՈށ ưew)cCcs+MS·*M[ )ZNqs?h*qQ<)5֙cC''_ 熦š>{qzO*ߵuJ&S5R[ jTxUFъ!^DM,WrVcm 2(ml|f$Ň{ #~aG֭QQbBʹLbS@hZvFz0 9,'; }# yR` J@ @,ۏ ]\\F1Te -^8-(ܿwozzz@@@w d '-MMu 틉QDo, Mͻv Orw Q#T&MM;owLIIT@/77#-WrJ^^ePT]]} +@{=@Cc}5U}xzz *8dhi (_"dR™Uz`U)#¼7d57b)qM~Q>>8nl2$%hF,dM6XA PRPf oU٫)~]Fv?wfˮYiWJ/< 144gdUMkkAucJ.zŌ?F(Ai-G!m.;m@} kzAk)6J2.kjJ/}T$pt0xm,mMƚ{zmcƌ-jt6yP#my*ٙ=3ΐ?|ϭ{AmRԠm͛ۻo=m,W,W^YpAC}cZz:6+MƵ#F&_?0݄жV,K['Kcz$&m| O=T^qq7w^|qq탽0l+/=DԎi?|C bEQC0|KMMojÇOڄ)e 432v?~~ii=oRhcS}w{ 'wܸqUƘielg[$j[XPWVT>\ڱhvr3 㜜N_ES瘎WWqY*tNkmM׊B成C<].7{X p(qaW֯,_t{v厜x^!apq1OcsK=454G`~QڢzO^~c&ycENNuM[}<5yU߀H3Ex\rBRMAENeSa]5{z[f~pMU:G_ZVWc\k隺zXSݧZO)E c9D)b* G!NrUƁ4n۩cRVsセ~w|.8rGq+8[͍N*6|@%%Gq=C -`ZeN)"9mr?AZ"lrT;Rv~?yyyK"_eD _|EƞgG|ɓ'B`=8WxjEpDa[vǞx"W828ኁ zl3&%a28Ư! d_aaT_S]b՚މeP "T5mΝ0BصkWRI>ooς’7x#>6gEwv{4m;tfE@G*\%^PQq_Z#T_ /'\ynxcb?RpP_cNNOK9_x[jq) /8r/r [n5pY:ɥ.ڗSՀ`chp|@Ĩ6W?IHHH"_.yR8Exsf <0f܇Bᣜť奕5ʥ&6!;fcaa)XeN8j"tg+GA6wD-}BɏTw( Gt]hA+bmEYٞ9g5OزE! U(J%".2(Cy%"ŀ(=SskJxeBluB-h?,RW_,qwosYx¬}vlZjzM^ @B/ l-gpn -eCÂ{M5%%>n'q%ǀַO=wy͍7)Aq-(TpHәٕ ,R5f71*䡑#K+*ҺoV6wӁJ`58%x\<9iIWN}L}']9515,-42RYX)ĩy֢Wϻ^_oKQn3>ԁPb>dZ]ݧ2zY}cÞ]zwڨ31jpz5YX[_)-2әnfvgddg/]@vvHH'Hp2`wƯ]8 " 7mG!߁p/dfd 6_VTVm\aú9^^~ޙscŋd8)] Ix5^^TX_Xm8U ):,W\'s/w?e+VB8&IZ=<#zEgggmGAMU|۶lBΐ(-]}6oo__?cmٲu81 HHzBP͝:u׮YSXXvΏ/Xmڰq8p0S5؊ `(,*޸q-[PDuuUhXh۾Ul㨬YreuM##zE\3N?ᄓh OEF]13soZr[;vUQV~Yv]]]]PH\K'^4V>SPPQ{ dش~}eUEPPː"ssr͛ }F>Dc{x,!!nI2vyx\{!07r==<|||+k׭&8$D;}FDZ|ΝJqBjy#[rՆq8<<\ BP_fBR78:'z_teO>M/ցmYvIZ|gWU#!O_vRցmƲ u}HQ7C6gOۄSwܹ'NCgdF3g,oo{9W­z̙Oo޻Xf ֬mjl;vE] gF/>jof&$|<M꜓%ȭ>qF} #wͷ߮#(|vN'|{vWwۻu'MM?˒k^- Ͻa7n@Ogw'׉_}ˠ/hoA pÍAy1+mw_HH6֍M{›{ӿKRW[.(0(PY0~GAszgCll|qqqWII?6u҄gc{{yehlhsϞ3qx7-7?3 ,).*"# /jjsѽ"#vnR߈,>{Ixr }<}̙$#^{]n~dƴ{ΌݟU~Nͽ٧7~f%|N׭%F)!>tJ5I; I=2D- Uɶ;mTYeKxXTIjp<=}ց.(u:SM[em۶X.??Ou ~K,8p s;n܎;7l0f(NWVUϝk߾iiisѢsY3Ey9O?c}Rwo߹r^01:::44R.u V@ソmSN=N[|r6411?K~}/B cߥ[o!y3rԨ̽V,>lh`@M?i\z%Y&** @~nhnYrel >&'//5jt}W,]2d0ϟ8qBuUղ+pޞ[Y~݆{wRE_'-m- 8aL?J7KS˟ ܳ' 2d]׭>rOQQђ%K zgEEΪ(/2:}+s;NB[عjꂂ̤o0qD[&߯OTاnpuןtIP8"MƬmG Nn.Npw7/9`LBP1-qG&4?n=_ǔӟ\rSf?t} :?_{{{W}{^ \|rv>.1sw~H_Oal,%N$@$@$@'v0ƙ?m挔O8wR ̪+**n L+<,<|”)8BZlĎ1**:y޽]7z@UQQYQVZ\^ƛ&L'=3Nohjޝ{ph%˖ \'cxp5];x@(;D`CˆA>)Æ (- Q<͐!C^#-_yN2W0ZXDEEB?3}}|q 4<Ű-[̳쓖e7[ѤU, A>tUy^#>y/(O ` &pdpKˤJ#+F#\9W\~qw`?ёÇj!8va[ @=3<#59O س{oCC\HIk7%R}N" "seWJᖱ ?4C8L&|n4Z*[{bnF;U?s*U7T44#&x1][~硡^wN5[Ǟ?%>YjtSl==Ԁx&u54 psC8*g\3>4\"! 0}* BDrwJ}bp99yzz^ƎE @M؂!!!^^&DW11` y777o=u7Gp wl*cO8~pă1?wk <$'3J0x+P7brvrs rM;%5ny7FDbƕ17kKn@%@0I%|8\k7na%hΆmܳkԊE Yf-Z ?lL\vJ<$)0ņR조 ! _ /^qTo"I~q*nzb=*qt䂭Hi;D۹{K{W_e/ п?t1 PxWG'"h8O?Ϡ=`<*| fIGN@ G..UlEQwEFFl'Hh1n8aՑ Z*vxW^(T=ሿmmMy(B IPGHVtnE<9k-%=6 }*s]}2vdxj7߾ʫ< gL&vӒa=``l3ve?O> {Hpy \JCVG o UWͽ/>b "&:aAxwDJn@Dd*] t/ḮxA$_ ZV&EhQyyY<D=FF7+T@AĎy Gד*G#x1{GzOv7ݫ}{ncb؛ߙ}<5:1S_8[?<[|wwM?4.5?(N!T/Ȫ?r%Y- F`s`#z* R4N-et7gz l^2!YhF]o?KJ!AM p&$P:ԕaa!| pq'Y3g23~B A} 5@;䘾!v{wұcGpõW^~IӢ*yi|9 ,바]ly^v{5W^~F m%4;bk,:1+a@\]]}"<$O~ˏOxRҕ%=)vʐ>qA^^X801cf\>z#b찮`9hh,,.]eGIiyQA˯.u c:s^َ`$@$@ pos++ {wڽ7s_LldWi бcpB M6VV,kў=§3>ҟs~pzO?jtaqg} i&MR jU&O7/).Fc+ʝ «\EU+ TTZ_!;Moo8D ([иa:E 7_~w bߋ < kkp 8I.(Yv= p,-jQ‚jp(@vnUu̽+<$J_9o5sN*?p`HhqKDkDf/JBCP:/1wމyᩡw.P[fMeuJ}cd#Xb%"SFO?w"΢}'%P+Dyeůe6mР0* KJ0Z t0(Cط})ΝbJ3#^ ˆK{IkV*eIyFTB--mդiM3ŢKZ`a,^{R\SV\iFܔXLԌzDYinm"E<DZw"~k_yŷ^_t送3nN"RR6v -H,/J(!nihBBч~\YYZjˆ74oPλ_~=q nfHHp~ {~9s<݄G%lX/ܯ1Xc#E 7°K|=c>};DbҒ|ꩧnٺ!X{|xߋf͚ vZ#o 8Gpކ5?*6z¸ 7n_{'~z`.'ؘ>}_~:a`5X(6@䜔닯~~QJ*7Ů%"Et*a.ʶƵQnI}9#'''_7cƌÇn\ux}!_@tBBX#nyfO:8'G~HȐ:yl8 ᭷~xѧz>/2OO܍튅8fhcc?{ >؃>f:ISI18q?^ QѽB۳ϽcO|*Gwxlȑ!A|-h`AXb1K|>ubtڊ.&zEH4jت0d.f"^8= 8`<>?1)y))ӧLAPz}W^yi!bn(2ܷݲjaÆGͷqّA5ӵ\Y*Jj:[>i) ֏=GѰk+dԾ#&ݧ˘Z,<FI&kl.B5eצPn()W|ie*yJA2i'\^V%*bwrZϢ ÛL+/{q/gѓ&O7bNq_A.&hYb6+~;w\D?v,'5R#, yAua2n?;M[_[ݔ\k隚NAfm2sMm 5=tK c^rA.O&M3~|>vW_m'}y9/ɶ5}mm JINFl8eчF>11_g걧tuo|_lA/Dꅰg}RB MLJyn<66㎛8iq/T1..>%9qӧ{9ش;DM9lg'* C@>^ &M"wq\āCSrjjLt ~ U JMIO~!(ק$% N8 ݻYF57zz#۶>@!ܯ_:N˕-N]ѫDS|,^<=bb&O2mt8Ĝ,pϚӿ__`AV ߿_8IVÔr"#"{r 3zԌ$w)z6tg(ݹ."229% M?syyUW^yܬYƏMNIټyk}MQ#P '2$ *A#掘 QN8ب^IIhRgQRjؙzy%%%rɱqSSsm]]Z߾hpkNINT-踁DEv~Uilh,(b(iut=*aW sٳOOKI VFcl||dd'9z'Ϝ1c 2E# }zɻ)TѐG ;wÏg~Yg9nxxڲ)26_8;vb!A3%^TX3LmOTZvYnS馆 ԒǞ|t딤j/xVa#|u^m)xꙧccq W&8 E~ʱj,f KI[_|_5K@hLw~p.o 8NKl.E l‡Q{@rC"rxux {[ؐx´E ?1Y"\lb,z${la*~_|/zb~0U Ƭ- 89+3@KuuUVNvⅈE5ҝ403ڒŋ?Ï?vVN1_f'}?fgݛy kt#(**^d}goڼnUEp\.ظy!s6_~kenAhP:ܧFDA ϸst\|~gy998_>h՘Cb!M+.YG嗢]3/SO:u͑OIY… >|ݥK5%773yhXM>{|`$`+0і7TA?rQjm۶j*[UQIoxmy`^B b.oŖQM &*8zRk!,EBHq.DXC6 9[-B5"@ l#{~BW"&2AIrBn8y.N!"u€\*/xKKL("gWw\2[/)¶98ms)!#ϠX򢥸QgD|:͊CC(`}7z~7/ ƌ/BHmM6OCB -CC~*Ĭ.b7똦h ՖR<C2xї#Dج W]}x)$,:B EYI}R\1JI<Gh+JxPh Q<+@d"DRTCprMn>3_~ͯ鈓 r̢jYRgXVRkmYOemO}%MMMO FGWTn_t!޳x BC+jjN?N-&`:pw(*yuOgϞ~A{}͕W9HJN+4TVU]CGYQUo߼%"860;wYӦM ⢠ ?p(?ay#B6<3A99eeP~ _7t0_}_蝜6h~Qi鸱㮿J7Q5RVRƞSYmHӻSݧuVUY5GR}~5%J&koݺrG2> =_Zuߡ7!ƭ[-Y$k>ܱ :|,~Jj]VlVkZ-y.bL K7Ke . *< {EbuiǩK6oڈ lq`̨ tcue%XCX_fչ9 wNwD=+8GL,جjΖ,&nS@egOwif2f`4XRRvUWtqcǎ+).^r#%K!{F`"ޕkʤIqee<^{wÇ =u c׮&› 9+o[%%'O8udٸyӌӣ ^z\кKGlrL8p@~Aggu6.D^!f ӏ>ھk5W\1F ߹cG^~.mr[pw>[vgkbA>|8Xp?طqސ!C._0h@,@v#^sɓޓ?sqH6NjJ*3U* ڪLuD5Mϼ=}iwyu]giduniٲe:rfPO`ʔ)nr _>`9r(DjuK]NOT1c&N8v^l,*orU904n@qO/7wUJr:؅8'4֗0@G>Ç0.' 2 xӶV .=isU!wqez2xѣ&N 5莜gDD#6 8E{aw@]ӧOSH/II 5;!aIAqC D8;|| Z!11q\ Z~d'WwrRUaEEEP#KAaܽWtL,߂|#@?."X!RO0poX=>va-۷O2h ''zPyX_X^VJGmE0rr>7~:|/#+% c_}[rs(c*`b;,YRXXTB^{m'XzuII n_+Eapwߝwy*+14W^پ};ZB4k֬s@ y睽{ %ٳgгk.,! ږ-[`6bĈr.}`߮ p%Ue|V%7nYR&.2o>(\8jLRʣ IR7b\ww_x *+*}ܘ&\lñy8]!O;`,_u'' qN0Yj@)ǍN؟a puމ R|CSZ]7 ZRSRm1{`< ҆-[駞~~;~b@8aT oB\6{23>N*Nq~22Qk-kJfڪiSU! KА"+-nVIGr a۠UёU'qJ85VX'Cv'c)00yN"hC}=۸qdThnXۗ!FxT\Jǹ{п?±_3Qũ05- `@2aF5jxjj24йl^!T{lMUp@Vm q+ݮј[PO?9g Y!2ül<Ɓp { B H PfF۩8C}S… !vI7|3y+re&(2*,x.PDkiCƄy2t/.SJy5tH]Fx`P,$9rdI?4/Hb[*b@WS Ž h.JB+v>O$@^fmL@G5p]_WK@{33aϿo‚|7ϐP8ܳ6wg~G0:6Vqq{،={K* vY]Q~ **+ 5ܙxy{Ú?2yiI%brI((+/ @Аpx  APقB\OJx+2! ((? "TQ"C$p R,M:HzO;29lyA4}(Ndk6P8ݻ=묳:7nҵ&M0=\T.yi gQ vvkg6 ؼ{ϞO? Wf͘QYUcq?ئ͛9$K|f}w>*II U> Gʺ+mqW_olnپm; bbq|߶}C=ryϿ?*Er꒒CEeU~A~dd7%%wW_}9pP_o޽{I1ad,*,kO ,-\<<0 {EE>FJmMUqqITd[m]#aA,VFh:l(l= 8ى:T_Mkƌ^|~w#>_)pTvLJDCӵ&VUD[nݹllk>LH$@G1Cdl5~RAqfeu4{̔zY*3WSaϘb.s0V`ZvYnSx٩%77?'' #,*66<"3]@M]-C2fdر }O3v?ҦȶNrr`\<,,h_-8<_qI듒^+.N۶molj~ttXw7I^]U}۶\@pamYY|SRS?_*O5U;we@g[ /Om;5>!"s)\_cWF$6p=}V+eǎhuzj;lAikjrj-]gV7K2&kzNk)g^2L7y*HoVg.l:;Sp%P%gЙqs=C\:8;@BuWP u03m;>W: *ܖ3 ,@CnSO=պ387|Նŋ˸%,p,qf*Sc >Z& ˝ Mf[,Fy.[qү_n;Lɕy>M.=iu'aMmTY\gsͶMMÚTTZwiNi5wm `KaYa 7'eY;<~W[ ή aj8x@0"+L3o~aѓO>7p#k`,ۥҪNY+mQ$~)akC=(]i4ɽ-ZRQ^|Oᘰ%soSO=3c9sQ 9VjH?ZMe6Bq/q~Ѵ 7SQ ji`[n;[]kz3D6Tϼf: RLqwÁ(~_fO't% xL؆@&X &A -jYGI(f1:(,:A)0 F RVsΫ Kˇb~G_Q`ߡFS,aR/nw}+Pǟ . ere} klkѴҺ+UR9 l>ޘOpg+@+7u`K? hpssRw_}ϼ~K/:ctr^$&@Y\eAA>(qw.=|9;c7#bpmKE<7"@ɧ÷[|믿GԦ"aS'ȼ#-n~B PR? B+!8 XIC @`؉?/~,{Μ9(RL{Hf{!f˖?CvK/ag7t?d#DhF,Bg Dbbb7$v8yaCa)_aa*..NSnVKM1:/U82_@ ils5QO"X͋c$@ P$A@J"(v5FV>#L1#<M9lo^l90nr @ƆPo߲e~¥ 6T$$b+ R>p;Xэ48wutCWw|эH-VNP8,,̒oqq+g,){-F\v- O>]ílgO⌽_ڵKM6|,/]tĥ 8 \߆`Xa =@6aRtYqTN粥$`CT&"ks}|r^YtE6WP38l!Ht|w(N#OݿkjB*wy'uhfJY~(] x :T4^{ECgũ,|t:,Qk&OII|*5X eg#y,?#.77co 7 Y\ ~6N8k/446)BϿjkՁ֏PAA"F3J7 &X#A [GwI'GD:w^sEAC[e(yWA'~Kcc@G6r$UYIO9gmGfl2A$ #b|gAﰝG>+;=h,- y'WZա {=Ehh]*K~EEe%Qi5u:ts)MCe0jxIWϘݶ$XƠ!3+^ˇZ|7666:@:ݺy_~]^Q, H oȭErFT$!!ƆmvUTT|o "nd-55@ED.E 4 /~'0&!e~Ht @6&" PA @Շh_GJKK-4sߡ#Aрp}}}###U %pO2T>77H-0^ g8-uhO?WUB EVOm+&tB]`tڶ}}Yy kV..,tw]'~TUYYVVtJų ޾u;ee+wg*шsuY9e˖e%ślkh\r+/._%K.'@~vLI$@$@$`uB؁s㫩EE͓3Doh{O>E~|u}̯w?\ėG|NFjX95U~ŖMpo=sٷ/wݵ3]&vho@Fh^}T׭]x%0G 7{~SPReFUU5 e˖;5MNrs"  1.5q:K'Ҷ-] f<܈H_._ jw] ]|y.{+{;gΘrʢ¢%n.S||[nuب.ΆƆ;voH ^~UPP_rmw{ͷފْ%K{N fxΝ\{=wyukoyܨk򺫯:唓<.ظ8(DLe~Htˣ tN @!wKgx0ֱC;s䙙izC{ؗ&#8_g!nbbe@$U)>|qY /䒰`?_S'F} } X3= b|~n1k..H+ё1ё"\ $ŗ^~)31o`P o664wqQΆɓ'7;/CC)z֜9q#F ܿw?<47VTFG{yx©`B\<U]xVARVH @ =N'靎fh B҇܈#: (MϖF8TY .#e%Q , nO(DPnzv첈PtAp'.]}=M|'gkkkp|c}_~y׽?,\;kthENp‡ \WP( ,AAԩS##-W U }É`Xh`\JBO!,QmWgx ĥO`\:GիWi!HaHA&!@@`g$@$@$ptto6O_2Sv_~mJ+#d}rAA$;wvYIGyͱ*tC QD^ s 5ɭ?t?#6|\<- /Q9`TVZ+mܰagqI'\xH\$"C>G?0@q9g~iJda,SBǀ ~pvB&@J @@("\eQs*o_xᩧ]bŬY3CDDh@/V@T* MBnmޡ5gΜ١ ɼ1Z?[n;**Oɓ'[ʟmi@ *.%-}ecqWbÆ j q0K|g_g ;~|w߾m;v7c'7a +%g%}w#\Bpb]ASKKcK3~ }3ΐ}qxI--# "/g+%|bgƮO?}İ}RSnN;$7DJ MuA̶~T~,HH Co/f룂6olsٯla&0qD,Y+\teVAAA]vZv),ZH_T}ء~:ϙ3C մBcÇGg3Zst?Ö!FwZ''_x.(aO}]}F枒" e'dA/lظ Ӭj =`EUwаĄ8Y[?? ܻg[lYn}Eu-*WSUK/[ uTkV)3&UGY9$@$@$3 @&?8+l's=wu-ؿ?`ŋ;t:0n8(;:+uCMp3]ԟyǎp>饗✿,1ZN=T[>|T_;ȑ#;,pC+M)Tz~A1/ܔs{l !<'$o/w@P@P@;9>|W-[4EM5pիW?S>xQA>) $&:}ƚ ~Ǟxɧ.8KCZ满'OZNAQVn1W^{}ccNn~n~~CSHh>K@G3eHHHnpj~Cllj}v˦@syw-/2e Lٿ++P t7裏ZV`|Ag&ݺn͛76K/9W^{C=hA{I)t8wT@7M X)ldŝ}'#\tB D_r饩}?8q]yW^l+|KO8rp0?>lw6uwy 8Y_4/'N/r'pS&M/hn^2SrT/8Ҕkm۶;[{m{0~/]x{x?gpbG12Gqi$@$@$pt]FSΟׯ_O(B Dh֬YCC˜ٸq3Ņy )!>n 3LG 3#qk?wAGzsxPsY3R dL< ;OL/:022|İޭ@32@jro`_ppHP@{@E1x`>( xBP: J؏?ءwwy' \fʜҺpCgc(0:M6>GeBv"'駟QEEk6~xHq(Е%pR_M_J_Cd2ݗG?hB\wGHiii]z:캰+\ 8`~! ͗nyw?~:~ ) 0™d_h " Dr3? P^Ph18XqhAe82gΜY 8:Y 8F @>ǑrAIIh -(?.?‹{0ĸ+G%n!e$ o{ΨY 84Xy 8 a_ytb!{\Pǥt5ओN…:5+Ϡ\"@;\XPqL ]vz@'vvD5PePȣ2F _.kp܎[[.xz{{Ҹ‹z]ˆ @G;8$Rpp\8]=Hi555ݻw~&M@})$6 C7 7{lXIX?7AZ~K|7/e@ZZX'&&:zO9D/CH`@՞$ CdlA'=U mv2 em.I:b)y˼̵Mm1kcWhOTZvYnSba6*bGTvVjҵl h-4Dռ}ؚfɭWΖz5Vkض>˩Ї(H{W^y%Q?lF`7t-?B\uUӦMKMME"FP ΨaOQ;M~3QO1 ^2#wRR%E]Ȃ-.?;T(t:)0LSsaBk}>L9[fi~3[ ܓ\w[z⬴Qme>}{]ӾKcnJl^ÚaRoXwvXBŜ(jf%ڪIekZ釯ThxݪtMK5DUn.Zj +>!ul[z̍H$hwuK}kF@*F@#;-]؝4JŔTE -%   !@t+J$@$@$@$@$@$@!@@w1- 8 XQ   CiIHHHHHHaP0]Ŋ @wPzLK$@$@$@$@$@$@C**VHHHHHHC*cZ   pT8LW$@$@$@$@$@$@$TtӒ a%    ;HHHHHHUU( tUݡǴ$@$@$@$@$@$@$0pbEIHHHHHH;=%   !@t+J$@$@$@$@$@$@!@@w1- 8 XQ   #@uuS55APϐ !XDOcukK$@$@$@$@$@$pDzW|OjZ|HHHHHHl۶́ۨ%   =#/*ꡒ*ZhMLc5F'hÏcR 6vX`kzGOekj-he|JZV]uM=tMo&%M rv9ylk3ˊe,&s>&LE$>M˓~+<~cԴpdYOYUnB÷mV٭Q6)ΉV6!LHHHHHHHH'@C ؄U6LHHHHHHHH'@C ؄U6LHHHHHHHH'@C ؄U6LHHHHHHHH'@C ؄U6LHHHHHHHH'@C ؄U6LHHHHHHHH'@C ؄U6LHHHHHHHH'@C ؄U6LHHHHHHHH'`M:kiV۷h4 xRg?f[/Kej*S[eڶ'cz]>!Vlپ#S(iZv955}蛗45!ٳݧZF;,+- .T$@G1cKZiy2[Ӳbeǯo:Liɲrdv=MS3f"ۼ5Ê:'TlݺE }1L&q˂vĆkTٷ*+i6+ub _,+oU#_tMKQ7yFfS+n/sS4wꦯLE$phjj[Z%u&O-Js hZ JlYr϶Qe%U߾l5쓏f@*{5}[d5W6*T^5VEŶ׳*:SXgb>} vت^1TUhGh,2/YQX~u5Hbڟvk&@#mָتu_[n-W[5`>ZJή}g(|,8km Z"`-{5UV ۢR?(NJLev~Bm>glَa> ]=gIRݧ``[}8LW5w_ۍ$58J*V=Xy^%4jk35+U>8LE$~n5oZ77l`=ɳeb2T^tsߥF.0j-OfROW.jCZ(>5RRDzw6*^ZMCIIݜ(&`Պtg]Nݞ!yҒ@qv_2dzK2Z;E`E=Okw63g1VĦ"3/Yr?k3 QL7حu]f.7u mw-DVYT+noLmlZCk꾃c e[QFC7e:'GUlFw U};mNWm;j:URP/ZjF[yrzVkiMU b=<#ݧuZuf/-\\P_3 5-OZ^meEk u?o)]XR*[.w>x&=m{emV5rvgjFT>:ZY @khNIYlUglUNW#_ianKj>5 ڨrdڼ:Rk8S :}K)r.՗LT*ӷfNWYm_T>amwnj}v5h,7H&(3:la[Ҟ lTgݧ=innl Q5ġO>6aQU;vP>{5 FK͗A]SkmYH>ZV|3[n-ɨa4Tk3 :bS|gO cKD}XH (}>f &iS߮To iɲbSv\ʪiyҔJmf3Jiii6a*#V̜HHHHHHT)=z a%@aIHH`| 6`%cJ.?fLe0bFۦ-L}xwR}N!3!l!>UIT+=v 8K.;r* >8rÚ #@>nLE$@$@$@x{ P`G,HHHoPc|HtT= zց`C]Sj-]gyISC]N=}Lmòb"}Sj%}e%>ˊmh/j$蛗zjjzK]Sm\/^Z*ch6Ӳb~e}aZM/M.MݧoO{Yy,OZ4[>T}H   i=IHHHHHH. fB$@$@$@$@$@$@=M*O$@$@$@$@$@$@v!@]0   iTt|    삙 @O { ]P`,HHHHHHzU=,HHHHHHB*`f!$@$@$@$@$@$@$`$@$@$@$@$@$@$`T3 !   &@@O'    .Y 4zX> ؅UvBHHHHHHH P=IHHHHHH. fB$@$@$@$@$@$@=M*O$@$@$@$@$@$@v!@]0   iTt|    삙 @O { ]P`,HHHHHHzU=,HHHHHHB*`f!$@$@$@$@$@$@$`$@$@$@$@$@$@$`T3 !   &@@O'    .Y 4zX> ؅UvBHHHHHHH P=IHHHHHH. fB$@$@$@$@$@$@=M*O$@$@$@$@$@$@v!@]0   iTt|    삙 @O { ]P`,HHHHHHzU=,HHHHHHB*`f!$@$@$@$@$@$@$`$@$@$@$@$@$@$`T3 !   &@@O'    .Y 4zX> ؅o@]]!7p̌FшZ01AyæJQUn?djxΪc P!cSzY_Le+mQ}mjKr`kPԳZK}f3 ^yM󒦆XyXeGlkkXV4K-75ij}}em=,+_MljWf|M.ݧo^T5@f~CԖ[5MdtKfR=PZir0߸ڪ5}z'ڪt7YӾK#S+# 뛜 ^=RBmۦ&*ˋO"*ϋs]MײdS[%mlGyBRlSzY_LeނUGqmZ_R[+.Zkꙗ45&Vu^ V2 6BnyɲTm˓Lv_CTŲbN`XzZSuGEF\]ZO߲>n׷ض*揩6랗hGk5ַuڨ3a󲢯E-* wgYIOOUOEcnۢˍ6R䢦!iJvN*jZkKgnSV-պZts)Rƌ*f[iچ|A.Zv94Z3[n-h^.;]ӼVtP_:h%iVY*U֎h4ڄ.WͮͻOꩩ;]Ӽe|@S̺j[VT64l9L+-&6YVn4u=emTD!fYYVhZKU lFm D=$U7/nI}.|@u^Ul ay3.ԂfdP6zӲQ Q5˓ַl#}qT1UNjگF*hE@^L"wd$NWsCyLiL@uN.˴E;t4gڼu_Wjm;7T+S?v|eǤa^R3CyFu^:TX3JƲa^Hҳu_or9fQA֟#T,=}Z}'6vYyCICTN}JT>`;Lˊ&tmX de*fVZdY}lkتi,+)yk.Y۽BuT{tgn].A{?*So] MUڃ{WU8-ݼo rS/=2DMN٬Z7*8S}Gko^\/:heV#K>}WJYEJCMMڨ5K:wVg{Y68LJgMSY~Tɲb2Mo=eʫ|RRD;UVy *]A@A@A@h'@;!  -2жJ킀  @;A@ډ A@A@A@Am!WjA@A@A@ 2N!d  m -R  N8$¼0f 5O5|¡f3^Fx ej~|ћ6hhA@A@FNh nRFS8brMT |*hߺ5i)Ƀ Z/ ]E ӭ}%X =/P }"A@A@a"`G݁?S( i ,&x='y\z?X2.5P@bw1& 2*' *@u> . WXUʵ>)XP3JH-0ư䄙ՇY,lzb8[:z_j6iA@A@~|rz_0V @8i+&p H(>ȫ9@}B7: 5B҄ezU=aE*xSdDTP]jGKK`zzRZR}N5hº~2V[B#gMn`8z9k/Q#y=; ΁CW @!يUx,d$~W-N!WXkЩ=>5Gt;mp|9T_?H‘G_hﭨkH12o@ߟ9>-.2 ̰Ro.Y^la HR 9É~O/!Hz}blz?S Y}3^*$Ϳ}riqW39#sV7Ӈ65/RK4 F]<.?DiHUogz\ ,E%}J3uM~O~ySyC$U%h$w'@}jQgB{N7>?uVm+WS|jm?gv 筭 XABc} Y o1}Sܩ ^ø)Y{N)}4c2,T*H qU _ #!vtN;{t]U{j:fqh ƘԱi0Kh\O<o:Q}s^zkURKs^SGf陱r5V:M{e\DPN75{ك[^rް'vkz`,INxEUv)?f gFLV+S7l.VPy\eO24w]ZL3LO^79F-*Wwn)<{KVhCŸD;KZ*Z x"mЛU ?}1jMrDlnG lA%D|Z*R*vt4hԚ o%蘍Ny"DD6 #AE#_DLtRG[K|1m-CU7ub Fw:4aNwgtI1_m-@ӬebpJd0iiy~w͊2LS혐D87?i_ME Vb. s=xn?}خ}F1ؚ9k+_ @55_?)#ᝪ*ko)z5^oLГ믫mNV:f:'?cJ^F=2r̤w|m|\wa|?\:깏‘ꡝSwIy鋭T\K}q5KjtNLfSIY-ew7Dh5j&Y?΂]u@F2vܸ5KA_0"Tfn:GqUG?GtU F\) o&.@VM B =2O;_2U Ph0EUo,VVX[p DaQ ]SJMpY$ %VTԡť j W>UK`Y?_Q5?c!̭fdViG=a*G4ަ3DJD,X8y"h@tFѵҐt;#_F*I)ӊc6RٱAb.]hD*l6:l/AEGmtwEa9zS{>~OLA?{z3 Y]l{iB,<_Se/Z:Ũz5uu-)Xe;,bx u1s|12HVJq6~tOE-e,.pﱃsO?Ly9u@OEД+j^bm5<Xau_/SYI~JWܺZgG&cvH8kBwnG *_`&~=+6NfȀ6>9)goG(`ĝؽyo% Ҷ.)q?;ª_eɎr``}Oi};MyՁ`vB̽gZO7֘' tL*ֲS8(8: /Sz+7W0([V{~~Rk9Oƪm{ z?ro;}O9mL;HՖOM꽡a1]j*GT~كgz|Gɘ< g랪 XfĤ3gVX^uzbtXV(59}D[8c5mņ"X$xG8U'vXxE%~|eGȸ!?:SǷ|k ("dۆ`}38cSzOWȁ;]N8I=眱l,*g{x~Ou/, V^OVg^ ]5}úTW֭U7 L?>y%uvNzBng͓{~p2PR-)rT3rwRc|L맧>}LGxeX>ٴ2<>pf'/Zq0^&vsɏvb ۩HOp3G-ݸ v^aS{duԸk !g%|J?w'c=5VA5&œOyl/- _}9$'#{V KGtLfgʈQwxZ L8c3tꕛpLvWԝ5cBL̖e6'꒶b{Yq N^ۋ+wUnGɺ3vԀ;UAb1upG-cb,H{T;zf&3뻋^5$y ܤ76 fPK!O\r9)3ug[.;OpƨNeukwW '%Dsvꔜ `I5={ ~rLm{+ MAOem=՗c[s.wj;COwgL~{iq Ȏ87n/t! ;mPv7us 1q}r`y$5d'8cm%~\2ט^)fdOٽ;qd'祣d$YvмG. iP陓FE+RɅgRVCRZ]wԾ3'3ۊ+냱ՂS#ۼ@͟.3/W-aĩ=k|:of+??gK{ΓGu17-)=>s̩ c}޻.~.v [$%̜뾳6ӆepn]4dbteˣjq_01a0 -''xd12wMKxvaL.wJaY wIഒ xZU#NW/珚п3'KGJjzNo~%;O{Ƅչ j0@Y+ ä̑R:tQ{tuΫ%~|bniq]:įٶ:ɱ7gp~&̌C kr<ya9I^5.?;yҒ 'q*EMjr?\㑐VfbrED':~H wwN{ Q{Oc>v81-)6ףSjIp:+'? ΢&ү:G.09 ~<˟f YWT=Q' =zf'b]rRuM{x ̃gy~4߯0͑=`->Xߟ;oUzm~޸$?=8OzMfůVDĥ)}VvH=rxTB|;\릓H/ƽQy/\7f| 6,=mlWzxl78۰^K{.Ys[06J;Zo[kv)xxkKwx';Gk/+Y|tKIq8ϛ5/.Sꊉ;6/C,|0t~~XPXQwlUd'^ozi߼|kandca,S^jE/;^X>sx.d ӒzqeZ-G04;ƼG󳗾?Γv`>]RbNxx_,PtMɹ :/~˞Zz+ߥ$Vy(xi7<%~/9yTN/w>fÎs7j{t2bbyk}#@wI]w߿os6]B.Iq٧^oZj?:+N'?1ouO-UTWW/*hٯwkM/-?U 5Hq^_nj%U> /2c&ʄd$v+=ֿ~~և*z}%V5LLA@C`L KY!@VKGUKNz3wS^},/((:sD.L>ٞcev.Su_Zqѓyoqa >S[y3Y +爐6n] At?yTޗkTvVvܩ_[_\1GZTڦLWs˞l]its! t˯|reO-;+訞>};&yΰ7W|_^Ÿ?16ooK Kn}vӍ:wYzuo? |ۙ+זe嵗ݣ1.T|֣__/;#1暓.X_|\>V;fh]38wmxʩ jQ `m)i;?>wcz>@0%6.&N~`/ˮx|Aܤ v9%NX u9`7l' f۫[Zp ϲ-%@ Xo-زJ ޻jh zWc]UUPHNfob 쮩W MZuh^}z\z`;:۸E* TWeījv۷bKW PDJS`lc|:& I.w_=N`-,(}Uu;3}~>'28~7\6'^GR-1(q:*Ngz¢z߰0T`뽅Jj ~giUǴxhN a_=5%[kD~FBśKe 10/CJbT",^[M5{vLZ|>@C3<ں9 К@B:!RO+iLfOi}$8T%^oZ3ŀTG#AFA@A@5gh<5W]E'i"u^Uym?\Z0yxNVR,Yuxu59@o.};$Mzb~1?Vk C]^]VMGqL< =VCr{ 9鑞0SZZKu8L^_m]|Z S/Ygv|v'*l rd?;pD~zjy)I߮+tZelZx P9Cb1/_7kƜ61S3D;oUmF1 UX۶S=p N`I/eJiXӿs3<{g A:C@@aAC=^<Ɖi>ނ(blA%ǧƝ{LcsݸOPOPz:~Pj>Љ'5PR詭GjL@ c\Sqؗg:eC|"u{ ѥՅeuO쒗g7˚0Rȶ?~A@A@H*մֲxS4y +TV8 )Kv$sGYxbH_!>s@ Wkƽta3'DF`/N!Zf^_9uH|{LIwRg/Շ=?sm6j>ŸNx ! Rgcy})P?!L/akǿp3yd'8,,9~u,qoHhki ؏낻tLN/_w+׎} CdVc0R|ؙjo[IMߛ/@f8<УN4,L%vīUu/|&6&9a z,MI\C>8nΊDGũ|ƧP@r0 Y;讃r$n @9yڃqV7*33S>ǖVU?pސy̹s t~.1vܿo]6Q,!qHd>)¼ZB0 at5{&;>sG7jѰO:6,}G3_YyHmA< $cڐStqϧɆݵ1z}՘ 0l7JKL|#޼fқ] %MA@A@"iy'O i)ŅJ:ud^z-< г>6s,e?F;^.[Y#I' 3^RSu\8^-_6~'3XPYYknyxA3rAVX73ѐ_콟*M?g힁낃?;G[?W0)۰I joBJfa?tY3@P~_ ~ qTjOL)UB<XsB .H!PYduٵ.[ _ mv8ߔԤ)z8'SV>jwE wúyb^]WUTxM`lz1" iVt)+v O?od]kX?k_WU9r.};a.*`ܴbqd(\}O9A@A@<BC :ptgۧ5ʣqNQJޞ3>YC[Šđ]ӓ}Sw A:`@N=d sUPB%`SU'nKJ&wTAUc{dczj8ЌN7;}oynFO58PyBLբF0W:x(jmu'ᘞI7z) Pto qT㻥;jTe=jl+]s{@Ƚ?Y{ѺBx^uNK;[m'>08]߬Yo/v1=aSo*۰Յ3ӣzߝ5hβ7n! |7dSe&-);K_ٿ;Į{g>յ/~fwT.Tt;w]0,5%qTOIϊ= K{_Z]7[:?Ot,9-6;*U^Lw[Jd'<2QfsYnj.ܶw ϱ3wVl K=|uz^铇wD]`9#TvHIMAA:ݿㄞ'j7];`s<[^QOyҠ_ ^SY] [^oNr.i[CN]ڽ۵2N'-cβVl0m#+ !ʮ`m!ezf^kcA=ٟ}wSQME)N,Zps1CJg =d'>#Me`~ &+^?'@ؤۋoymZ2IDATx'=;oT OEp!Ws$>`.8TyeOwڈ.Sc<UadW⧎2_xՍM+I~^2cA0@pgyE]]rZRYi1qI9%5TV6΍K8y+XP4I?}~ *C O7hUgޤ_[T O0/?5WGdu:$Kát;XM]dduC QFj ~q`/5# uTi( B5gO C_l(,(. 2cjUד۟Evu0@ɢ] c(XƃL&;uMGf6UB>Ob}4~Z aF%>-.f]FYij|Xմ[0Pu|zAzPUx#w8Eհoȉ`fԀ08_%䭠7%93srli]հ"m h)%&\ ?F! P/5_]SNe!hOÚV,C[O7SS' ő&XL^5%.cʞ0PAHwHJ-2:WEuoFX=-Aa!CzB C%e[cS;e$ׯ)(ڊ$!J闛oشGD/3uW q$o\AGYK׏`H;78rt\-頩8OqS(ˏ~ ='u+!X6vB+]M?8jz0e/`T`oywuwew<*CB"4k:Hq >VT՝7뛽ʃM- JG5F A␙|KS==\DI8a 5̀ Pz0UUFSɋȊڷ*zdD 2.|ѝ:^؂];=qJoxiZt0SDŽFcFDG-k,f4 o1jH[H|!0:RkH|=J|qH*4!G=#_C!Tyi-_:P*jAuRY " &jZ4_LMk9 |1M%0RDxr1g OSD q:N#NbPjUZaUA|^w?| UwD'fSUoW -;{ԯPr֙5 տ /E͔Mx]\Z3l'$rC֭fJeN^n;(0?JiBOX;0O'h||>'5.C_م;!(Dnl\+.?ն~_\cn3ŧ$6R#DںK8x+Vm)@ K]o*aFԁO|%#MB"#0L,]*v6E|aVgZl*r𤝡c1!Z S'CEzZmhVMsDk2*6_8Lp"I!FX_jQU "mԭ4cM"="in%R .I" E/NiN]}Չo Um?U3$tNk~VzeS/2(h>j8 ,FIѲ7ѦJT"."`pxNҸ>RxEs^ <`k!io]Qt_tFI0HlH[H|ubl?R)-RQZT[*"kXɨN0l0ZK|q]a:VQшg;:/E׭#kAԵl!2! yF'4*h-͌οEڿ!V]UVúX lH6t~!х@!*Jt⮈]LZ⋂N0AHwq|(`Ժz#_pf j7~Sr5|UNW5ErpK#( ۴wIa7~8=Y>8#T  E@c<μ=j-Q}k5H=;ga;j`YM}pȕA@A@A@@YA@A@A@82pE  (K  G@A@A@A@A` CeiCA@A@A@8Sҳc87pn kYp!cW\Q%^4VCBiS \"0al%=BG"-ոjDl=bŎ&Y C4_j-iF<L|1r*P.t-Q*vtRs7j$QߖQA35u$D.OlHёT3F#KS)o"0k(cð9 3&D]DrWJd4]:".롻|Z4z<޼Os Sz= zi@$ʛbArz4`k򖪉wHd yli`52-b*_0F&Kf7pFEmdb-EGEF!DcRmC[Q|R4E%蘍T|FE_jQt){jHPEVV3Hx""LVZ$5n$Q/fl[ @DbMmIy"BfH_jiM1}Hdas8-d+㿏%#nkneY{.l~֢ySR97upb54 0r4Yްjb2.yT$:r&aaFzmjP$ĎZW|Vb!riC\|ܛDڭD\`]MƒKsķF U^7a S|NMASE{Dq0;Z$"0h)b" Z~)LAüfs asd9=LD&Ln-E pu&:=KvA ?fÜz(b2,fG ]/o3X½;D|-@|-T r_da*v6Dø̪Pm}a5_ W[*Hg?%&=@Z>eI^SvD1Ji+n%:a5HHD.# 3*h=]_X~T]4p#~@ot+!+V,@"K]aM<[ZS8(>lA8YqNᶦpy(>pk2 ZSl>tӍT̷z/\á?2hKCjH? z#)lF-nT|.T0 ;Q5W62vQQ{dmRcU4Ydʳ_ _t\G&>FCRh"CӉ0ҭD'&U4L֚_KF׭Chy6ufsO # %kъs6LŎbmm?ŷ/^5 fBqё|SHRtJ4u/>[扉/TfsM0*R5ڭtZg_T4:aJ $jʀ[V:⻕açZ- bX1Z,%W<|*]@|- ̚NmBw?pa ` >E&ok-B<3%զyEkqHT4:GzDa1vaiFCSHgTL#T|VE.@mRjEEo[i0 bT&HyJ9/pa ;G]aV)-H|Me= "/M}d j)ErU)ioa*4ڹH}mxRLJn"0:^[fbE; ckqG_<Ŕk/>sWD)-*[D DzD nu|=v5]z躕F}~8dȍ=8ҺjHUDFD -6_:P*VZD,"c_L 3l/5$5("[[NQܵ/*fLZ⋂;;mӬ*߿DPQA@A@A@A]"kT Q  @+*  hrA@A@A@VF@ZPNA@A@A@h@P%  22ʀJu  @D@ڧ\*A@A@A@A!VTA@A@A@'2>"T   2R  >!)JA@A@A@hedA@A@A@ OU  @+# C T'  Oy]%OڄvM֭[vG$ (//ߴikw^GOIϊ gyWfggpNA@A@y^WFڧUuބNvJ% @0z@`JC. p 'CG߮A@A@02^?rV¸ @G@/vB A  @" Cm.  dBA@A@A@h[|vA@A@A@A CDB  ж@+  h'2A@A@A@E@_]A@A@A@h'@;!  -2жJ킀  @;A@ډ A@A@A@Am!WjA@A@A@ 2N!d  m -R  N!v"!CA@A@A@h[dmA@A@A@v A  @" Cm.  dBA@A@A@h[|vA@A@A@A CDB  ж@+  h'2A@A@A@E@_]A@A@A@h'@;!  -2жJ킀  @;A@ډ A@A@A@Am!WjA@A@A@ 2N!d  m -R  N!v"!CA@A@A@h[dmA@A@A@v A  @" Cm.  dBA@A@A@h[|vA@A@A@A CDB  ж@+  h'2A@A@A@E@_]A@A@A@h'@;!  -2жJ킀  @;A@ډ A@A@A@Am!WjA@A@A@ 2N!d  m -R  N!v"!CA@A@A@h[dmA@A@A@v A  @" Cm!S{yy!Ë0" bH~ ؑ!yӦM?Œ  p! !$̶eEC^{EA@A@1$\?vSҳcۮ~A`^w?†  p ~zp#|!uocڰ PB`5Gnɇ_‹  p!7l˯-_AG|@PC+V8 mK  ?_~'m  A@< K  F@7Ҟ  p@p6ڵP ,  p6o<    gテ!xm I:thYYY3Dd8p`{EhA@A@APEu $ip _Ѯ. 3 hC[# :K  4k@C #ᗌKA@A@A)d@tc" CniLA@A@ uد~[A@A@A!R3э6E@MA@A@A@h础K.8qbeezL@Z51qbff D`ݺuP@xd3> J!A@A@A@8D`53C^g}}VXXxY3=KGhA@A@ChE$=#CFm]idU`JA@A@RnVgaᬞo[JCMehnyW)XpΣ7mZM&'F:hY pGkB%C% Xk3&gbҞqnFC_1%%YRZꪫ:(j_~O?mv74l2Dg4ZA@A@8yo8Y ǒ7O|b>Ċ;?|zC;Cn-/_97xJ~l9s=G)uųVX_ܭxbͳ]Qeg5AQrkx_6Ŗ\wS﬚瞿kַ0O*_nk=n< vywɬZ#ws6RUf㗎}[Cc5o_+wLm lA  4@>l(<ک_urv ȕ̽ٴU5r˖7ߌ˶b:hs+h@A}0hkXzsoz쵑o}nU-x,7GtEpFcP?>)&]?Ko">[|fY$wkoTkM>ٶm7c&Y<˾8ݵ>k(/w^Z>[LԠke|z_Q巾# ޽oIFJ!}!)JA@AM~צӎuȴ -%eֆ[Μ6rsTh+9{nye#にs7 V":~ewLϟ 3L6 (>~a~f.Օ,kUM$Txsdw\]]U[kIgLI'LY^ j]|΂+o|aY}_4:^hXa}Ҩ+NוW\U3YNݨ[wBGNWr1A@A@A`!pq{ [/(|99d/ _9%6߿~lϞSMwF6ط̽ĞpMH`̞=][⻑e!F*׾|jbq2$iܻC6g}ZᄏVJMVy4dPpn7KXK>q1poQƱ2=ݍE!n1P3)Ok׿|qe)͛ȸsm^fO^^uZ?ș3ZyjUa{1ڂ9ϹTU#,ޒf`19#j@_ik6mA8][ꪆgkwǩ#3U>| `{]/^v>sQ66gw} GRZA@A@8h8 ^麾 Ae7__=Xw,M{~Ǿ 'gTU-|ya> &_l=\/L~8 |瞟~cS=_>tAw- 7:-M< [n; >e/@m/Y6nnxY@fyn+ڊ'.z2f_7O\Pd\m#; S~~t6W @4~pYoC}ּ//xojeWuLxjރ7`ibS3~X,to=ynO߂۶r{h4 ZOIMϧK<5kGt|Y5\ѿ*4v7ݴa`f3{n|4*@]>8g,WMt=ßyx^U?>6Z WYY_xojZ\BA@AE/V1]n.A#oy-4?rY#:\FΘK C |+;oy?ɪW̝{̳zۋúz_ኡm8Ol ~A8}Y_}3#oL=udh([~9b|ST=# ";Lr>Ft[lyz=,?Q/X&S1͙tхR~>}_fwN~EA9:k3ಧ'LWKZBjK7˶Zj$I7Z{3F / 7BvOYJR  R(@8_bg#n\ĕϸ^ &JJJ\üj\K 9X$ᶒ]]]~T%[WFµl<"1Qo ƭN`?YLJ^^s.`R'4rŧLJtKtM_~/kb`=O- 4V7ড়>,ؼfΔ0-:]@\s .~q7ދtӄ ?%k]2tRFA@AFF&&/|9B|KI촴g;EBOL9CO,h*4 VnIxk%k_~bYD@˭ A<6''9A,0\)dmQg?&JO_)!h !@ 7q #u_6rv{i\o5֨7 'y7c2>3eTz)ΗpgEw][<9]G/xW7° :kל9rռ8s*k=w.t΃7SCc? 9ϼ~K}FY TOc5~9n#k^J4ɺm*/|+1o`|y5g'Wtk^T>wmλg΍xiȿ'?#jT@8턷 )v36_1v4ZGSEۖo#ov÷\K%i / @B}({?hcSg>pepv{E<8Y~@-Y7+WN@IqA@A@A@q暄?] w32A@A@A@A A$  A $2A@A@A@}C'Ó p پi-  % J6A@A@A@AB)\=jDI  p" x^U1h@;!FA@A@A@FA @d[ZA@A@A 'pT[ll,jr #@j|yP-(#  p_ڞ?{vj֭[7dȐ湀1w}wĉ5B  )kVUUu!d,$$$L6`VA@A@APB8^A@A@A@A 9MTBA@A@A@A M¨~h[#osw9oGo~݉:?tߡoÒP/ нW_is!4bwDs1uQ9~0ET&*pC`p(kzOz0j+B4{~@\{4I?㗺"t" hZ 87i[Rm0K=;j|aȓ/VCh@#a<5Ar Dս`[. _J@ߴ6"H)3?ѓ G|?bA5 >(jט|M÷dV. ( ^Z2V#%ր*5Gi+iS2,e5IE&d»u%NzL1lcY#?6}dH4D!C@XH7k8 ZM0.*Jy"إ]A 0|)4'b:lg :5Lր]in'3Q6=71H3L.BFF]9X!`ixqtQh57mΒCG({^znQbɨ{y3RcUPS[_TV]WiHJAyT]y%=/E{"_t0LϺ(שLC.úfYZOkM ql9Uᎈfu`rJ{sqjL;1mS\iJD;au~VƏ7¯|i[Q=3Z`J`P$,S<5Wڪ .KZ[WKzzJ5o:A&@Uz(Gk&ԥj%aTGsQ6q91a{,c}S8^qJl6hy_G?!6P}iǃ #G9m5ơ|;7iF Ec2O9 D^iq9B*A &woLU钂%!r",_gp.C?iW5k7c7n,J;~+06_`Ӣs5Ug*emÏF 8Ku"KyLJ T <5ra*P̭VPϧf0i1+C$՘nB r$HttMF*2BȂ`.< qU^L0W\A 5x*FC;JLKv>Tw2=l"TdhϦ3e>H򎁱x5\ jd(U_;U/ /5QǞӸ,p܎Rw uE Qcdݖ^2%mP 7D}G>Ҳ 3 r,2ޫpC4r>_fk`L8nѠ(W̙=]1N*s<0XNc97 _  4"+ q ğyN *aSShA-|Kzʸp=ԫ7մ35P!K.8{<Hh{Q:\֧ScN:~T{) p'`z tDBIWAx2aVrDZ-lE *F M*jOL4u)j6]^RU1*fk9Ih]8s%PN KCC"NfF4 pBFBPu(rnE`9}'SfN9'%mRJ{jԖeA)0qZe(ٔ{urQlNy]Z/>W0(]P6 __q)DGw42EuL"f L(C4A X1CVa'qG8OBAxp#jZP£dz0F/ U[h)FE3։^kӛ [ "[Ў (+׮ ~5д0 tԅ 1uT ү24ƫ"-ਜ਼#pdƹXq˥qŨbRiaJ" 4Tdv"A@A@h;0lBW]q8&%$@33AychG3I2Iڡ_jUrgu0CQݰq@ M4*AǮ*\t@ tn4鞐]+4ԡ2࠽>`ִ0 R;5f:53Ō:|۩ݩVmlcmg Nh'JIHҮiI EG @8?k))0YxF81 ' 2$7xciq^W=.hzj`7%?3⼽J qpR|Fߥ ]86ĩ 3k]`}eFFB5KGסE=_msPP: f`O q$oz5K ̀F2Fʄ&0PC[jY=fG|?[`[)qEtZIh,5r ( Q^H9#rLLq&Q nVBiOjrx' 8˶)XPȠ-P?D!4( NKq51FZ~JdU -h.WCl:A@A@Z C| 08 # 5FN)$2?+23wTzTPE}&d7q5q$Ͷ(~Kh\Li %:65S9b,LK(oL"v|Iӭ0dj~SX4M$9gQ}جRDלiPVL2:'Bu )PI1tR+M:9Ma͎poWƉyLO(斃W0 SC52 t,#:Z`1<EKM`ě@CcG*Cf)܌jiq4amJ>$2T@y &)Ń(uuH(Q}ƴ CK:Ȥ q̮1w{D~W4;!&ad@n>R&ɫZNN1yG42$l`-'(*piOQBV/ݡ[ 'J7Bԛ@FP՘8E:Gi t~58h&u=:˔1!IP2Ġ>N|(8,6#U \Jb~!H!MA"[n?!~O~2y5kO oy '@_gk׮5?뮻_ª+.'yC9u/!᧑as4] \䅄a&h /) `[td8e?עvV9j(-MH5.JC0nD74{E7(#4RԁТ X97b|͍4a5kL_kP;3I'hu?Ȕ*]OߴXР%!ZMPYC ;ٝp'| `MC3մ{jSŊ)rߨ>[84#I֥G7VWa"TP@Mgqu9^[Bb1Ү6>3.6v1 i(H f:'5d+߆4a&..99*γhvێjGȒPm :CJ3GC iN%&JFDhjkuXL?닎hw+>ы!or[aaTGGxNhB/tcІu2"XCegWLVnꙸ t͜cOq j~>pG352D=LH<{{cO< 7|KzСXSSzWZ֤Nz|CLz)x&G2<¢M7o߾ӋGPAly@:N; XA}L=HG稍H Z1AO~W9 $Dn d/m7vH _.ݕjOđh,D񟺔/ktHgG 0CtvngH*E&Frs3Jw9q(Dщr{왌i# N`Ab(a YF wT+_*;:%\}klKCɐגj^X+8$1dw, .Iz3$ZcvZ0lwzC*]CEE&D 32_ N8`'ZWGĹbFVWWhj'DjhJZL箖Qަτ ؇s_&2lonu VK"c %|fqb0AYG6u}j hWC)6 n*'L v.WGnݦ;0Q6,tZ3LtqT#9&喩{hU Qw7ҲKhs0ʪ7Dd:A`4G:b"\zO4AsUesdd6kT܊PPlvz$IVry+RKh 7uZP~,GЗq6TvQ:ï/y5B[M'1bx "ʘG C mA8MK}m'DR=,y'^ ϻRu|_=iٕ߭~S{C:Oi]u޺mνqg9-C 7q01%!d/(!*Re A:V["h2-)rF6k20(jFrxz7M6dMߦQJ87Ë/P7|`xh.7Kclb>uXHGXZV͜"84plhAy MtwI pMû-*F/#M#xE& ha1F(@-ue=h8UKz/>ћ燗Wn|tg^GsB,؂"}agőq.Sa=RSN[{pWfǬceuKڻkǖ5=.[Z546"qJPT}˼}z]t1±@e|AIi=eML4Lפ7Z|ٯom_[nYmM"-POCv*MwYII0 6匳7lӍ:ݘ[h&^Aw>%/.kBFw_\<sF8<U/ mqJ|lPfڀC:Ul8U&&rUgcsi׎HNT|\wO?3a׏-sWբ1[E"%2Cc6Y1|qj5W2OԀnh\EeP;]eHČgQ}j ۔؆K\ 7a[eZis|NQ{ ^u_>4m 8+ZiR?ns 8jGl+F9,a󤯉#WMU3mk[E7$Qg6G 564!X~NR35ĂZK)ʊi\]Aƿ:'MАa4֍ꎛPv - wВ!a:Z=2fm2ZӢ nnS3l); 1Gō5Gh\Om 5ώ8l:iNxl!4N~*`f؞;4(0`!1-eI ؿ3Rvbsfa]X#B&{1Cl1d Ց<֝\; !8|A߰M'2Sؖd)Mq\wxrAڄBū?D6 di\A]d(ȴ,#Rߴ I:l,Qfҭ+xPlC3Z \m&ƍ.rnH`mǎaQPA䒜95vU ꅵPE}*ytoRKi1YE(2Tek'ZQz޽g.\&s\aQYpV^`f S!b]5Yg3+Fwߺ_tõo]~_qu<;UlU9ێ1hN/@PL$'{-CR`irFB(n'$B;Ɔ$xx]OO&8_/+VX-ÿע8knp\U6)؄'x;#ϼzyj*}gf8#GAR֫WMSR\R\TбkVDf5c,8yj) 140]ۿo7L~~v( :s+W1΍N胾tT2zֳGx%+#7+SYWkz3AL,< S[Z\=aǽW\{Cyy6?A,Oh׫?w;<_ $ŨD]1)G!a÷eOw| b}0pfvoÇDP'`/Ev.ZTZ#4:]œ={)k`|8/Њm`}5Z 'CaNtlڃjM@3+9 >׎Hi9{w`L 3G(a rl֟tboGQIbN.,oh?6ʥ+oiV5QyN;ݥH07}ʗ6V(EpBX ?D+SSA? :t0]X,)!aJEM2ZSFA5xǂZY)i|k싹Diq,vttdd)SnO.AkƑz]u W(e~$F‚t8 V|Q(C=jy1=6#Y9m3amv,PCKR:[T~c8%n-%sPJU)K΂2rWؽmfNG.CqɢjjRRNИMiFLen]$ڤpy*uOD'"(ŬڣxK,Y f<@ne5Y[l1[ci# jFb.gU];7j-[3v9n!q|ݍ}ݭ1t7-pEk؋6Yӆ$Rp 5̢%SF\so{oF394p̂UMڭxGkѭ*(S)2xudE (*V'FՉy{oL!;)L5 خ ת*GxC߯VBV7|{%P/ѽ#' o_ӯcN<λ_xe&) s"[t*@yszIH =HpyC[|zuuiGq8ԔDLnLq9ƚRx?uGiG^]y땝FqT叞:oWN_@UuCO/Yq:m'8C,)3F_OLbouiffgC R}U5uAW/<*LlP_Ib%'K z`ukđQ=z4Lewຍ\% ( QUr Z~\Ύ`m]0^%'|;t|lQ:e+=LcbwUI+Ͻ284; Ս:.UљMȮ{ & {e =ۏ}(˟0'j\saZ|o3r7ݻPk +Bl hsOcJ&d2 =R8>inPO_|䧁2|=SUM?8 UcJSsBS}=.#!$G8 fZGL.{~U[xz0֏!ܔ)a ,+Y) P ^?`bKb++0ݽɿHTM ,P TIib7jNMŲdu -s& ~R64UPӜetp&rX<6'C4.ASFXWi6tCT! fǛ}AՕSs-I}5LkLsRPUwKHtmǡuF îDi;x# CEZMhDt$mJ-Xݦ۬m ʊftYݓ fwFcoAT UFY)2v7{ee}BXtPCE做YngTgwU/es{Zg9ƵVi0cwPGHk谴]+TR]jauޙtepkmh7سP!=~ږ$lƓCp.9;:4k19StSc"w!S {$#,9UV5&&KHD10|>qU-|=N=Q[c{>/5dv)`$ws.*I7 RUMԱ ?1s?#'3l8}gW_cyIEW\zc|jO"U'x~dU>tȑGL=Ѓo"Dew_>to:)S۪S gSMi 5Yʦ|b j$@=C 7W&<41q8p'?srM?zyB3qޔ^}EeJRb3C6_ٳwM΅rD?!LP_98 st,ݱa#GNO[ ?;ī~6RhQ}\jϯ=)+Q}&=-u`2-vZ@c=Bȝz҉veտ=ueZOIc^Gl/ۺ`Q?7@OPI뻋C,#Jak۰m"h&>i`~mQ!T 1AP9(>Or8( $6Չ=j(bp[ }N Mabsv9,?7R8&V"2rMf,UˏZ8aڇǶ ={#g8j \B^7reĆ?j$_њai3NkZǘ[y5{. DS:[eRbKΞ E!a\%J^'r`ծ T70ly&|C괔,qKԖQGR@ è["d0U fڒz.qZIuWG^BiZD 1)wDro&xE3=$"h1vNXHZVfXLj$JW馞W>׺ov=0MpVGDR<7*.!8h!g%+9TFp.RCy2lMc#PbWEvWn m"bG(#*{z,u+x3B2fBtQC kȓJ_[;hwäM)pb$̤^{4zSki,ؕN5/[Vh 򪫍>3q1*Cb}?=? @_ 0.)kj{B=E>藍MWU4MX%-%SP3[hT?AAQzH8 ƶ|w"ڌ1~QRDufffsÉ؎H Fssp1qqqa!G\Z=Ѭ4=5%ȣƾj=g $&{oVƿiqLsDְ깕/yWGMot$@gXOW^1v^٥}]oٯru>ʴRQb ~ZU8dh/7Z^|h U-5fdNg -URnp -!+e(F8]] -"S?o7{JBrl^N%cP⃶^'X|O-6zO|v$-ǡ QD}"'k aA$2+i`Ab?8:$Ro`!X:M#A? C !CC}g$Ě!\7&Q,fL,RPrN,-TE)E<pʌՃ2h4XCCu1~d=ߑ\1ľǨC 'Q -$E Lį5b"Bٶ6&A5!7pUd}#s[s;0 O*t &QzN{*clCJPqVwJs kh'9 A5(ӽdQQuY OM-m8XNd+6x_ݨ pz(dke*mx*bbziDPT[%jhu ӍmxY`kg+vN&l?.]C5#T%YEr.ٝiB!?r |{̟5}쐑1w̙?s:g$ݢq:).ZRTXpѢ%L9=pXCaVj_* Eq,gq5̶d_o7=˶L݊3Z`%֤"4O @U%@ڢ>BsZL z%!aO(R7/_w[m5uL ,l QB재d\R)H4ed6&465گ999E])P~+Abʃ1bx23W/4Ns&GOR5̼+CcH!jA"fpӚի$muɱj]uyۑfLxei}ee]ōnС*uqg}'$grBMI@iz N SHܜOyJMuJ / t\-){]opآR-MhtAp*k-43KOy̴Kvk{dw1mg&wHILN7_ԁj:1MB=>N4~NފV`@ t-s$ GA9z$UC(" C(r]sK8.YQl(jUVP Q_D wckx?\0&GwJ#Wg8o`u*PhJu a 4Z_c_thR:TQC tJ9Aߠ[FpA(2xqbpnrDu5=HHuD@N'R#K献>`zC6C3 =:S̔(!#ĈPWɚOA<~#s&ymeXLkܥ xBVBjm̘v$\gRr=G#OgMb1>4^މvkd=xZGT/߄zD 9nDy+͑ն9tvj !Skr4*lpz{׮ٱ2,5&c*@Q=(^~_=yj#34؅L>1{5{R:zb`n1k(}LXq]jzVݷA8ʶC 5v$mfWz2)UnީZ X2 8kBi,i6D]!55&+JU k?!8]8WdzgG`8HEґۂ`:i7g4ˉ$b0t%+`mQV!:$e:y}?# `Ij\c~ӟ^̥/&XWy@1۳{76oC.c10Kf sܩg zN1Th^:gWQisj^N=RT^Ec|2W!z)5a7m~:ya!@U+V]]X~]qݎ |v^(^_%pDހ`vmѿUb&oʚ:37$.;~Юa ;?QT/ Xt_Y]D$U",Yу(#΀m ,mk5CB2-vp }E 3tk/c(ݰeUHyCmmS5n{g60,M;B/qn1{c88h?Rfi_7<Mch:ADuMpTe#ћۑ씬dREhueD.fMRcbɔ\0mb3|&y37s@/N ; ƵŽYfZ5DLƚ9Ԝ_IS O,4\XoR>EWԒ*1p3Uچ5.Kr(abɪyڇ8-+!F 0&+;vIF!rd&5T2O*6jՎ\iK84bpJw[tTB\:e@k 7r-ЄC(jEw+Lb^ƎT\\ϖ2߻Ք}6 AO)DjDDv,;mm{΁F7vǮ` ò 94+eϡN|DjHrq.2"[%4H` /u6jnK/Rx{( 2Ņv&y!"xU j_5E"HY8 J {f@O&XK>"NX5?tv# E";BxzacBꪪ /qbZP#~EYQԫ|~DB yڪO;(}$sXhv'W +3ua!*Sq4"[%C޻{_hGKMHpkנQӟ4(0DOFXy4jnB;Vv.QkDH ԚLG_ftJ I V*,]XcZ]ttҽ.[{Iu$dT3fTQܤ7?f`žG# {ڶoTg 45Dxd|V]fwۺ n),AQ١``Pw)f 쯆췣l̂㬁?JM}zc/.z>1 X_LOo]x?oFLO2fh;,)467úO;/,{:6<F&Z* WFjFg qRW-l`_u՗rCb[ԐXuv<GueQm|j̘_aE.o[| zs?ZT!;)WلZEgt%[OP8{b+J kߒZ2Q8_G(@С9V%iSQ-)p bP; NHL{LRJҠq;vCdى8v-y\BK 5U` ZaNOoưT~ :.bRݠ)r~(9ËR%ՆaQ *f9ܟ5:DhgN.g-.cȌBkRź:K z$aa,~mi+}o!Q7"%%J ! wdJc̸,+o ӯ7͆5㮔Ę3/ґsLEa/Q\77g+8,JuZ*ou!rTec VϊdwQ4Kېsά /N-hE1_a2lMZba um"[6٬A,P<ؕ8gnUD6mD_dɄ?k>lGL||l\c|/?b%pl_ _v Fwge^:̴ 3$Vt_`g{^-+6oٲc>}0YF&y 4j܍b ibtW_c;t`Dfeu흿~x},<3_Zs*iAXj{_,I]T m'0Ck'Yjl'~L@#v(F >a~G/X SxtxYP41ú Kvz)n687!E& J6 4_,`fgޭ{*)xcS2 SGEk&lbBjlEU=w-tNwxqm9!i"E @̳51~624ViTq:zo=6TW6 u-f 2/M+kkRMi ; I̋$ Ȣê:dgT<96Os7~٦RRR_K+]_6nU)7[2eIEM8^RUF I=Cj686͆}ckWꕟ G̪?KfZ"4b=<@]w퓟UVgF:OsMe(U l04f.-7eϯk|jquM:*n{Րw{k_Z]yԩ[ZQFOv[IEh W}ęQi?/-+:ru[uܔG|fۋZ?zz7?zz.xC/KiNb*Xc#&t0ZH:DۆlTEFՇ kҜ@F1}&dpd>l4VPz@5,dWid['u1HP2 7t:))SWR%"+naC}2qξ5\'|4F)I`TeuN+ɄfҦ |X6Zo?HI0֨u,S[N࢈=7a5Q8h 1-ޡ۩V1Tp&=n ԟ:XQj[w({݄s/Wі&|yOhjv}Zim?0M -/ބ*ZӄD| 0^(,+h\9a{-e^gZvK VobrTEw$eOk[BI7KT!b5W̼ZhIA5poU,Y'AGrժU{ FzOmrzal[]6nOyQ/Pka!"G&lzBqi[y5WÛ[vRJZ"Z3rIx5^6VFl3TBsl8yUUߟ ?˱۝_|V ShsO|(Lr͈AMh5p#1wu7m[X-Xv)I t/qyROݡVi699'^I]KhIĎ+s2<%C}fXAMfKtT&^)DsV^GGM)zY~ElHc&Xg|݅[n۰~bwV ťC}V1tHmޡ'Q[cM6l}tct4!;0猆bKRl_V@xƟVo;/(+0=OtyA*6XjTȃI!_g[6 g8הٻjgg-|q ˟dn?T@,Ő ya2wR48Js2;f$B2a[yVo*%~6c~<~%'O!e/3KMOًK?ji>|XWT7kIܸ8gk)l)Sffelx l FT)yՋUBOS 15Cr~UM]9~zC/Pt]])7]Rvg&r\ ȅN-,7 cG$>U^Ќo~ 0;/lh,>J1e_0[wm56xL/K<j|)^6Sl"䐙WaZ "x0. hUZC (A=sGBTy<) զee]RlB֔dOkeH77ʠqdXxNcW\@G @ӪavgdSκL+|AA>1AF%)BԐNБ-FJH:jZK 1H+g!0z '0Ư wl{Nm tjf0: .Y6P(H(&F+x싚rV鞉$GZ~ @X>9=b1Q~ `#okm\.I홋_^*Jx;c7r-H$ctjĬ@-'&Z o_Rlע@)(tff=rk}g}^zdc QVrVfLNVG~pEy~#5 vܹ~؅;T`kafKC/0(k7MCYXjRcJbnsϟ~)QM+k-U+}ڞkJUS^ $$$<'][7xW9OOw ~ -ڵ3-* !/4(Ⱥ"PuXwcj=- H.wz9$L m!Z$ ,ӠOQetSDd݋wDxUlWej حW/x^ huOpIE؝pf:Ü vԧ[^&oauչ_WͯU]>YUU]7@ /l[\qɆ.eGhy{gt0&yꕫX]AsS{zEߖoJl=e>xu [9L$Lri XcC+/[sf14PЩC-HjOr4 o^( !qzpΫtyzl}So}Q^[珏a@}|MV1Xv%kCӉZre q1,(r֑stN8/YxBڣȏA(^|Cq~c4:*+ŘXC:iE1PL",rZiwlP&GvvYg e4&UPc'bE̾[2A]vc6$.40+ E[yE(^ks\\h)6-%1GvdTSB}aR/6x6QS/w*` y1ȶvG5ޫ_Z*CWK X#K×T#Koi:6w|,5pFNNI4X!">:A rV;lbklը!'i*Ӄ<@P#(1>ڲC+D#gTNk`mWXj>jݚ7ض\wQE)N>.U9qڵ[7}N86bw|r/fnġ1E;9Jtlrwzx+ԁ-^KjB%`;UmVPfxpDitkfao1M=j4w=Y^970 a- P:Bf xGRÃxsNz/>jW'/`N!7-Lmrx Lͅ? r}Zera0.=D7aT#WLcUK. ٝW\EZÁy^w-(;f7_tɰcJJ4Z 79цio9]l؞adeדJe}`]!-.0X鸪FR]::UC9k'ڹ"jmiGeEND^9b H4<&ShG/?w'^4妽']+ ^ vM;k3w}ڎN1޶(7X'4tƑ9 IgS«޺bdžN%L1t՞j_b'>.-M%b puclU )cĵw nqTDkUhF4'|z*Qsl0!Լm&.cd<ꬊo>}ly?63nq'(c>3&6NW6oT P)^Ɋ﵍T"΢½':vQ Ҟ}T>%>nۡ临^Of3|,:iO;p7 C^QYuQi Xn+wAcwYa7hRpޒJdj?HGy)M%XcH W1[Ϫu ղ1qL|Mp="Ӳ^=-G];2 7Ly95 <#cU "? 'D ]AkPWs-k3a>rѯFvHoPK;CkgL#r21K<V*eb49UGɢiH(?$wGȎ" fM8I280VH!R&-KB\JZ͇7q22lb%8^5p*Q_<B[ugT:w0Nv@ZEo[!uP_jPW=#ýOQ72`/Z5ZvmJDZz9hOw'Q;l1+NՌ)j~ب6:b6Y&xȉU4PN#4ἌyHo_Vav:w׺j}oƃ+s}eZA'jqXZHkc=:ԬCRjs`_O#9x e ݅e2w(?(\;P3hgz/&E9@#ò:B*0 h@ݵh@jԵ|q!é Vz -T U[.A:6%&:?kõ:%^ ; .GRϛ X36(o\|%pcYH׿)xMU0ZZ]yT`9$;>Iݶc:4t{9JLSXhC vvLʱcڪ/~WimIyMy^8x(x=ՖpZYPԪe*EuD'^Pͥ5+:wLY`=u؝{ˍ_q^0:#-mOtjo6 v`FnWU`IuJuJyni>&# ^<]S} `8J)E^h9`/VXbIXv>4M^M+2=q@smb'oFհ V$Cʩ{uQzL)"XILƣ~+i,Lܱ kY0H6>LkXkt8d3Ӑa?ID:WX^5ܡb9TDSM.VJj\)gZl+@3f492mSۤcFAMGLFIF8wnznp_4,6x+Tpu*ݟFO+ Ȼ{iӍI8q֌$lwH?la,1 'pe :xש>6:C? %~),wEQ&N(CFӖ6aiG`KK*ZĬp3>ZBAtil<&UFzV3J#y#3Uh\lžݛ8[H =L?ܳXOpG5Hw K9갏?`I;tsis.}џG?.[ned́eo)uNr*>$8؟o$U$ui!4 .weᡀ{8IZjˊ\(v#gKBlvϞԔT l}*tRC&`[+FleA̔-UmG PT8 0(yJ%LG>ڄD|Ә_k\6n.PÁӍ0RmE913VcAx9x(a 1(>zB:P`#_xRqJG3m"M"L etV ߻e_V) [+ ^E ~۳dޞş^vhk:@ Gfz.j[D=-fZ4xV)m(t5PQ|o=ZcT(RUΪ C+Z̳VtCXg)Xt`|{zﺠ{Wg{ 3Σxn_NvW@n3򓻿 &8p|e2&N|ʍ)Usx0{ͷm߱l-ٲ}s}]oٯr>G1#V 3RB bSRͺ?xjE[Y>9VEthԮ19?9nKO^{Nul#^9}s$$S ̯ĶaM'fCgVZx)*<9X Xޠ!5'1Bs/ 0R(B=]jXײW} wxp ZĪzN,Zdi >㳘m91D<=*҅1+ι ]QKwOy]TgFz YgIb@zpF.Kc[茸q@N+N] &i5dY'`=Уw* d nSaTIM/@G[#pmu|5!(zpk(CmX0?A&n3PN7Z2|[%v4uI2fk;br`}q<ӑ-Be!M֨{!e30zٔ--e*RSDэhF"ح0 ؋:%%;LȕHs#:^7Itc?h2rM,ɦ1)6)/ EsQ ϛ yC[g}.K"%ўkv_xEΜ' veJgO,m\ #)RE >q%Ju 'cl?㝠txJl^.E>x<ȡ~\j&̮SrVY wY\\L6C Y>3 ׷ʋ"~vq/ct'Ֆ֕BPcPwpP"`ӧVѸ1k><Ĭ{1t~}wmCnudWhI2dMDzOl5$%nuѲe%}`PKB82E j wA4`+6sq2X$OaECm#3( {$!^kȹUM3Q-|g&5C [~2zW"?zֳU!<d,2`r+{Ͻ^Öx|{o?r[n9<.fc.X<afar`:Ǘ3ߊB`DXa{`4c^o%Gq~ 2>;ktEv逦["XrU˕omݺuGnԓNw}>s|W\v/}ٜlwyև}O{˯3L|#_u˿fGlŠeV̳>l]죟<˯woW^qU[W^e+ v5n8mwղ=Uc bx}V,ԭR-($m vv`R̥~PV\LsKʅ{.)Q*_່Ӆ(^Sۧy-]yfޭO/pԧmEdgWNL5}hܲE/\]0gl9&'-d¥-^ےd ys'.l`NY?4?`dlW*uXolQZ7`,=3.IRg`(Zrɺ7G}n'~=S lڰ}o>S]Q2>1rF;d[~WGJW|ǵI >~r+7n}<*']o~_S߰jK/w|U 5˲b9VkQduMo:ܶw{_ocwPy0fJ~O9.2/ߺ\-ZTݔǶ߳q=#p?VlY} bqS "X;/WksYg)򖧦n{[Z=nnxM׬^7W~;z5bLCCè+9u/O VVq{+OA 5~-[G}X$?!d_48>7GIGa0_IPşpNh v7Ι{v܇edC^/@]R ia#rTq$PW9:Wn/I&^R4}7cn Y]q!0a b_"wN($-k@ـdͩ2֟ڐ5uHhț9j3NpF(k&1P tϑ@ߩߡLZxQ2 wyW1~ghRntң!}8QjAְôk,A4jTSk UwAw!$(GHUnG3g?eʏްn9>ekdFV1yXƀ<.W74 UE(Or};@y,_SɨÅo|?:o|cڵ'>*",[$\}wrSW_sEc~k3t!YadT艩 JlǛh_֭;y7G/ӗ?s<##)ޞ>裏 ʯ} LOփUqwڛNx-d:Y{`ؚh;yVަW_?.pX^$yKHb6S3UQ@6d+i/|>t+^u񢋯+PR2^<| yVgV}jP.OnVD@-[ؖD̹:Ko;n?ƉXȺ'ܧmc1{yG&^rM.\<{| ֍ޞ07gb]>hų6hÜߵh$m7x̎Jm^9b(urH ktc"Ji_F .,}~=񍿷w,1?{ɦ$sGY 7{s^O憍`"Wy͙$dtIJ55h|Բl(¾cs'm%glMkc:qׯXan2V\eH.ˊ;HM}[@śilW^}ʵ%,Y8 G>t)(5,hMuF؃Y0>jw6=m쪀'~yޱq.$)X}O`=+\|{LS?z|c_kxҘ^:< >Q$}2P2Ypyȭ\I PFd j.< ''{4< j⢆NNq UՈPAeR.2%lGa JJ%FB< ؤ,8Q\*8ܤiqHHQ= ڰF;=@TD3yh@e\ }.g/'|# Q\cZ)aO ZׇP k>"C AU?5~*C>I?٨K=ud+H+v|9OE#9U<* fVef;Us/ _S')Bj $4r':ڬ Z5pw#'B*441 ~xbͽBMRUFC!Ea11pT;(L uYlÇY_{@S-i5ѳ`MmOo|ಟ|}[=뿻adl\ Nà8"ߺ1#[7>*/f^WguoHw'/?vt˷6#[oM *E ckhU% r@ZT kľ}{,^Q'pU\i2ACXxT,I;ܶjՁ 9u'͝;q׭7% ߲K 4QV}t%D?^ywo]ǜP5oe?xoq %ԔdANN[^E2q&{U7GٳL|.v]_.h/WFe([, OLmTv ԧe-&uy?m!7FVj֨]tF}{a+`7l~u]5pt@#g) _ց+/i;NuV>#F+`u_7o^:sN__"RNǕ\{[N/ OEȧ-9Ny׽sީ7y&o9ͱ 97]w .P"vzU8[>O9?sޛW7ͪǾ|_#% 29RRir2z 1LrpܬgN`muFa;_d\d.}jz2-m ;wᬹOp͏߰z SOm4uۚM_{m7o4:Ut+Uj 6 SO]n_q μ?ku wO6S|!*S`I<4\MBpŒzJat9{u(NȍSVʗi[rwԆ+whYc)I 3_pEa(}J.\x9 ؄ DDB vo2ԁOwdVRl/$|Iú͗p/œd_1y¥ř'aVedUIBK%!rH13q xs<)gRJ>#^]0e+;R/ uIꎱ.+!w\ & ;aS(jSai!Rw6;P:G/~T3WL tt(̣,}?aʏJD+C˟FnCz{G΃3a(Zd 3ا#bIw}Uȥ)B IilH9j)f>j3ZsNĹ^sպUXuI+d+^+7~ =ۉxBoNZYzJ3"lc]U}5~ @rKSicof} ?FJLE3)+sS3v택۷/?/yEi+3Zuˏ26I</@vU-YݬbmC o_g̞?} ث9BTj*RO"ʙtC&^%`yS_ɍ|"&EqAcR|T͖ݏ'CTXWW?p6l7GVw3>VnؼmS#FkBYC)? 7/d瑑y%}na6s=3[_$6lؼysn{:˖<JTK{UZ)\)=/_x+C__u]޹2k7<5y{-MΝ׵_?Ԣӑ'-<(F߿o}kifЖgȎ_׊C_|!YPRĶ:e_+޴xn!8L=_=7G_`⦛#~WVL|񠠨Xr3^t:, =t}9-{u?xӶ,~w,63n_ѳNĦLrSvY‰Y.lѩm#7=Ƨ}r=3;չOL ] g\z=Jb^4gE^ --1 j)ޠT/SzmNy&8q vP !vo ,4 -t/tW=ph脂ÔВtH9UUڵL/@, ^ +- ER,ϩ7Oha4cVC=6}sIa"B :(ѾpwgAv j0d"j/1 !p'B#~g Dub4c.%CCM ȡfȈAqԈ8p!W*J綋@ Rku8*K!ʦZf2v/+ב 02pmh7Suw4Lf`tH! Ʂ~>xhQWDBP3kH"ցY*vA|,b:[iRҚ>4q5QU+eظ^ (ƨi:g$Ӏ㫐2PJҹ֐5]!zi.9z%6^G!di{y2PCpqwŪ֍K|NxC,)SE{{߸+z f߻7xou|ߟ[GkNu7x -^w v;w[I۟U9U{o|[SzVW_=Hr+.+^vB;_=܌?c/sDIv[? ].x>xX Qfq)A5,`[}Zu,$}>2Jl^Z?Gyc8h׽Y0@Xpn$daw_<Űr-Z߶c_uǬrwrz;A PKßv{\~>.*!X D_"h=9{ޣclw=}`ޤ%ub'L&tf0 c V:c.E+4gOz_:mASG>:SS:yQ몓Bx:O¹5{^TU—v"vo)үO5 ! ߱cxi5}4GI.QC2Ϊ+'9(-T?,4UU*C) `aUӽlt7l>iHPuPҪ{$8Gy^WkTm5SiVN_կM}ҫ}.GF&A735(Ise߸ܿ[ߙg}\+A&~d<`d[n( |&^K-|qXJm?jGdAq{ud5!R."I`eaCL7jٰ<^-]`H܉ [1-[̑]&ɭx<.O ?uٷ )іx͂#?CJfklT+25>ejX2MAfw~ybeY6&S. okh갲 /Cn>L,<|}}ɋ_t+~y֢mn ?=%6kr[׮0FFeB7piFGWt &hsVĮ;MBO@iYXѬqYGgk7Jsܥ&vmX*{!C+¡6 spE^-Oxj_}؜2"zGsR\jkշ{sf#m8E:j]ܱ9gMZ<1hblщ޾} oDVN/UUjjBGt;JzJ:G* ;K7ZҾXx5*3weOF ~oCHD[kG)eXfB菆A39#!y0C Dd:e|0Bt!}Cr;t4XNaA1KfݐR;W2 Gkc֔I/_ǕPW}o_xl@6:bKQ{h 隹],oRZ V5xЏօ 3'VerH;#LJȎ,gS}|lpȪ@!Wc0dك͝kOXhĜqk-[lMb` Ad#.} c̿姆C8e_ytP*AC\2ݵhIu ?f?y{߰AJpSDzJGfI:+lEӘ~M<c=_h Yڲ{Ꮾ춎U|$ܥrMvMJ\~b{ ^˽ĵ3b5 姌alrzW~vVdZpu{^A9a`ᵁ Qn؈Lh)e /{PDž@ OG5/BВC˜ᬂ.o\x|K `eBM([a'^9e tU7oC @JPYUfD=loWiV !|FR\L%J5&&` D=~5JiaR!+|R08LHdBtQrt "d1'b?̆Eခ vA9](#߰y*#U@LBMfPl3}W-Pސ2WfhA&_m'IQ*,A7aSKP]cgngKw! q5詚]eH U>ZElR@5C_=@[֞i44$*uNyq-VQ80e7}^-<<=X ( %(h1Mٵ)Kʓ[G"ct!vEp'ӗ/1nm?/y5WڥvkڑɟrS.۷ggać|P\`G eW/)Uv `+rv ق3uo,:6mVͧ`A YQhTJṁkDmd3F eid$w NM\Y1.ȜEVʎh_Fj!KgK1o@U4ۄT+.S!tH+>>@d L4t !H:,*bߥ ZY1;=}_*bLQd?$NȎ1*ܯ QUdx ]\ HYմS[_r}_<ͯǐhB/2 j\AHϤ(`29 t+{u%Ye5ZJ<cdCY*حSM}ux<&)BTאCJR kjtg/u d 9Ms8Q9:IJ$rm2% #$鴔Uq:)RI7eXr"Դ-)&ZP r-C592l X֨?'nu ,MeIi6>I&`40C8$D}<2 IM4ADקe ߁\ *,;X%HwrNhw{!%1!a ^ 'dm g?GCڣN!yp+l^"|^Teql.;qa%N- 0/9PB5t.W{;I@qg4*4[]ŌjsUY:* RCpה;4> %ɪ~ﲕc̤pݍl2uцUB?΢D4n=2WlEQ+Kk\[){YbR 1L&ٷRD';*Z뀡 ٌ:N3B8\я պXITX٩L() ba(2AsGNH|'o2cϨxeɪK LuD2BH!5l7৳rWA:k'﹦1} u R<C ON2f%Q|%C CWRiY͆YzQ qBL\S[þ;luc>6L^|K-D +i|[а<xΐH/(/I|k][PThcP0dM:GF=P'`3[J".֏g`r+D%0@>= @,!Xmn$").֣5І, Jn@s}ሀSx[7:6Qޯxt \b}{jaj5YeYXC7ʄ}a+f1ၥE~-L"Z=^ h镧]&js Oo<IrgM+͢g>oKU zTCvIzeVKyܶ zKEjPG`u+vׄaI<^"&Vkt /Lpф̈ k44@K憐1FAMK.T3YR䤢e@ h|8p[ BA a&ѡĜ*B[zFWWTzޱtZHj/R M JƓ2ԝYAKrdbN[tm"dB?;W}DbwB`Ar^H<+=nV9܌ɛh" Ci78xyʁv3gxy(sH`+"U^o'u@Q59Y˞s"u;@@%UXԼbd%% *NwBc@ !mA6dFZW9EB(!Dс QSȀW7ƯYXc!_o;:$ǪJI>MmHA4 fSf71SLMU|e'X_ 9 \6im@,UKńjS3j&TTwX9ujUQod2P D3C-)$E/:ׯyĴ0(B0HbhG`{hfFȄB`&XOBQwp5 wӲ=Uv.ț-wZ9x59ede̵A 9cT'Ls`i»c=9uH 9*Y*DMxsDkf.w*iRkmKb/4!ż-jl?j¥ 2GDW07\q]v-w9u%ɫ"q5ï#\$\;\SC%B$ zQ%dNqćTF9(MZ֢2h-\L+ 6$[P/R:H60"yr |!X0rj6: Ao+s0=EUU_oԠC B2Fhً b*9;2cpz߻E!*L{+&cN~CJ"q(^nc71* XfFW1k8n`1\av\t%ԟq Lijɜ |4&8UQ0SE$%+jTz^ѠJ;u_|g lĂ\i[9@@ zVmuZVX 4IĬMm|F# 2nTLZE&X\mݳ4Dit1*a-Sp 0`.,_t E SxzTͥ=~j~6t'o^~>gcoY:QhxR.߶Mgˡjc+$Z\3.KrТL \.r7D-B` d̈L .tb͞:SukГg$DZ/{@( Zj].}215\oph VI9SH&|$#ߤ:E%`T9 8Jh&\ Z]+ 8nB `R .5"JP tn]#*~MSrA4u9D'dnWa/rP*ԃC3yN A(jLl sPxaBЇK8Iv} r$8^&-Q=%q0dzwL9 DMD wB~u rtbpFo{ ]lL t 7bV=rn!;:5ꜱud-!@v"5uBN7`hc0\TmdP$E*Ƀmz<";LyS4pR+Op]fpXl6+Pg~r<1Wt%މhn4jjI ^hM05]3nUc0&} |U a` 3t$XjҲ%.L/cY$BMrmS!8=Ła 4@*hF@=@tJRݮ^ T|1rN1SX[]8( u`&;>¥e2iX' YWo]%=gv U_&h[$@VHC@TaҘZ(ŭsN["}2~,Tg2IVHZX*bpFա14 +kISP ;{_Eu9m ύCX'RWi2mղ{0-!g3O+㼓6Ovp/0Xa72e3I֣IJ*DM:ˎ"j_:2އNaj-^-x%)/ -Ƣ2˗Bu60?aҎfY$l h1P͕ :AepyIJGxF I=LfȉZ51ܞGJ@ # CJG T`(.% Ri\@`O[p3 IP` *4jlO=DJLQ-KSJWu(9i&Ay%*Vr( @sr$Ex#v%2#;Xs$E80w7ci뱁C;PDVJEU TtOF8inklU_ l ŕWxI6QU_)uE?]|8+Uߛ y?N2kҟ#]3zV9KC , \ad`s748S(mABE' 1%T-k[ l)3~6/ߝL{:g#PJ$zPpd&D<>0!J6&% 2Li5o$v.sF-+8S9'p+"+뛅p05V!"HVߩ1#H4 0 >=C<6Ga+Vljކ U@Xh漢۝nᬋ+`ggMplב*1vIBZJtCa/ٶ|+F<{UQUn@ߪ$^qC@mTpvTqb^~v+IENDB`p$$If!vh#v"#v(:V l t65"5(BpytUYwX$$Ifz!vh#v#v:V l t6,55azR$$Ifz!vh#v#v:V l t655azR$$Ifz!vh#v#v:V l t655azi$$Ifz!vh#v#v:V l t655azpi$$Ifz!vh#v#v:V l t655azpi$$Ifz!vh#v#v:V l t655azpi$$Ifz!vh#v#v:V l t655azpi$$Ifz!vh#v#v:V l t655azpi$$Ifz!vh#v#v:V l t655azp{$$If !vh#v#v^#v:V l44 t$++55^5/ a $$If !vh#v#v^#v(#v#v#v:V l44 t$++55^5(555/ a $$If !vh#v#v^#v(#v#v#v:V l t$,,55^5(555/ a $$If !vh#v#v^#v(#v#v#v:V l t$,,55^5(555/ a $$If !vh#v#v^#v(#v#v#v:V l t$,,55^5(555/ a $$If !vh#v#v^#v(#v#v#v:V l t$,,55^5(555/ a $$If !vh#v#v^#v(#v#v#v:V l t$,,55^5(555/ a $$If !vh#v#v^#v(#v#v#v:V l t$,,55^5(555/ a $$If!vh#v#v#v2#v3#vN:V l t065552535NytG9$$If!vh#v#v#v2#v3#vN:V l t065552535NytG9$$If!vh#v#v#v2#v3#vN:V l t065552535NytG9$$If!vh#v#v#v2#v3#vN:V l t065552535NytG9$$If!vh#v#v#v2#v3#vN:V l t065552535NytG9$$If!vh#v#v#v2#v3#vN:V l t065552535NytG9$$If!vh#vD #vx#v :V l t0#65D 5x5 ytG9$$If!vh#vD #vx#v :V l t0#65D 5x5 ytG9$$If!vh#vD #vx#v :V l t0#65D 5x5 ytG9$$If!vh#vD #vx#v :V l t0#65D 5x5 ytG9$$If!vh#vD #vx#v :V l t0#65D 5x5 ytG9$$If!vh#vD #vx#v :V l t0#65D 5x5 ytG9$$If!vh#vD #vx#v :V l t0#65D 5x5 ytG9$$If!vh#vD #vx#v :V l t0#65D 5x5 ytG9Dd D 3 @@"?Dd D 3 @@"?Dd D 3 @@"?$$If!vh#v1#v#v#v#v#v#vn:V l t0#,51555555nyt&Y$$If!vh#v1#v#v#v#v#v#vn:V l4 t0#+,51555555nyt&Y$$If!vh#v1#v#v#v#v#v#vn:V l4 t0#+51555555nyt&Y$$If!vh#v1#v#v#v#v#v#vn:V l4 t0#+51555555nyt&Y$$If!vh#v1#v#v#v#v#v#vn:V l4 t0#+51555555nyt&Y$$If!vh#v1#v#v#v#v#v#vn:V l4 t0#+51555555nyt&Y$$If!vh#v1#v#v#v#v#v#vn:V l4 t0#+51555555nyt&Y$$If!vh#v1#v#v#v#v#v#vn:V l4 t0#+51555555nyt&Y$$If!vh#v1#v#v#v#v#v#vn:V l4 t0#+51555555nyt&Y$$If!vh#v1#v#v#v#v#v#vn:V l4 t0#+51555555nyt&Y$$If!vh#v1#v#v#v#v#v#vn:V l4 t0#+51555555nyt&Y$$If!vh#vM#vR#v#v)#vw:V l4 t0#6++++,5M5R55)5wyt&Y$$If!vh#vM#vR#vS#vn#v#v#v)#vw:V l4 t0#6++++5M5R5S5n555)5wyt&Y$$If!vh#vM#vR#vS#vn#v#v#v)#vw:V l t0#65M5R5S5n555)5wyt&Y$$If!vh#vX#v#vW#v)#v:V l4 t06++++,5X55W5)5$$If!vh#vX#v#v#v8#vg#v)#v:V l4 t06++++5X55585g5)5$$If!vh#vX#v#v#v8#vg#v)#v:V l t065X55585g5)5Dd D 3 @@"?$$Ifl!vh#v#vp#v$ #vx:V l t06,55p5$ 5xal$$Ifl!vh#v#vp#v$ #vx:V l t0655p5$ 5xal$$Ifl!vh#v#vp#v$ #vx:V l t0655p5$ 5xal$$Ifl!vh#v#vp#v$ #vx:V l t0655p5$ 5xal$$Ifl!vh#v#vp#v$ #vx:V l t0655p5$ 5xal$$If!vh#vo#v#vm#vD#v):V l4 t06++++,5o55m5D5)$$If!vh#vo#v#v#v #v#vD#v):V l4 t06++++5o555 55D5)$$If!vh#vo#v#v#v #v#vD#v):V l4 t06+,5o555 55D5)$$If!vh#vo#v#v#v #v#vD#v):V l4 t06+5o555 55D5)$$Ifl!vh#v#vp#v$ #vx:V l t06,55p5$ 5xal$$Ifl!vh#v#vp#v$ #vx:V l t0655p5$ 5xal$$Ifl!vh#v#vp#v$ #vx:V l t0655p5$ 5xal$$Ifl!vh#v#vp#v$ #vx:V l t0655p5$ 5xal$$Ifl!vh#v#vp#v$ #vx:V l t0655p5$ 5xalGDd<J!l c 4A? Moi han#" `RG24OZ7F+FF24OZ7JFIF``C  #%$""!&+7/&)4)!"0A149;>>>%.DIC;C ;("(;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;" }!1AQa"q2#BR$3br %&'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz w!1AQaq"2B #3Rbr $4%&'()*56789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz ?miGsHö;9b 9)^=˞ ) 3րwJB`cBӵ 31M+1ӁcަXWE C *# A{lwPhUܧ))Pc4ᔐziugqҀC029H\ tq4ݠ@?yC+614y$mԚCҝh,})<B{s׽ Y֜rNE+In,-ͅ~2;z)˴ǥ&ϘN1#[ '<O*Ȑg= 8(" @1`r <ƿ{L؇ t!;GR4zn4<1Nz})`sAM8=*EA Q 3LРciHoi@8ZnJ(C늟d!恑tMpO}w>*&$K0UR"( ֚QTgN`cAN( ݹAaK$d`9Ggw*>PhmmhPGҀ!=0x5,\9•.xtmp@懏ʓhX"ljDwiHxF DYS~'W8=(88Dž Ġy9vw؛zR}E8 F)%NHE'ɩbSyYqh69[3bdžRH8zS%Y(ަ|qچ] jD?>v{zQ`!$rz,OgzzR`z,e$(J(SJ7(,3z|K\A%L YzaԝAzUr Rxڙv I>C|˵N:SX'3eȆC}ADe BptOleYU\vKs5bc <1iEIrr B8SԐsAй^))x~^pc0b==APAɶxMU (G0̸RqQ6@S!@ z-B yRc0}i`>P;|C#$@ ?.4`6Ӊ**:v@I3)؞ǎ)g8G\SE8ݴ z|.ܲ -,yzӅ2avl3EW#\psɥn),p)spٌsERp6 'irAy308 6qK"q'9sx=۝ R9sHs_0pe$A>th8#Zp`0I81Jݩ9Hl(A'ڍWN~P#l=jBp( s✨+4 8jUq@ ?F=j&(㕿vƹ{UN3*F0)dc43 6%8,A+Tܒxڗ$H$gjmi'ϭK,̆M+ҕQVAR, O(Uscր++9S >$O<═<OJR\) }M&֐` gi(9lِ&^<+Mj S aOc2aHHTBҝK1 Rƭk1qKdcf`v-Ձi 3y镠DQϽ͍eZqEBIuR%7)$ieb٘#tbFHک.#a_T0 qL%xE>E.pHE08ȂozW\i4eUpNApĚMK.#\(2G`}g=)8yVckg0 )Rݴt;NtmlUCiTa΅ Ir3ꡉ9=G qETPzJXf2b1֘0) "`>3Y!GS3=*IGx" ^9M+fA"``qH=9Pr)#W'4裨'`sNON#p#ZBxU܂3Jyd`^E7)+8MrACbO4 z=8Ԋ?TW$czӌYV*TamғE(\Jn3@8=);N{ˊ_\q@‡\ QLBKqx㡩3#n^HHsy'.C9v#*͎8קZ~~qd/O4c^@2p#c94(‘,.rr3= zWZ9B `| JVuI &Hrp^>2C9֜`*ǵ'w

2E@+0? R0H=1@ 1 &1@8ǨNXgҀ>^i B 8840yOՈ#Ф0)T#GB<ӣ=w~U199GH'`Tdzp+R Fv#̬ABb{ٴ 466sE0>wS` éZRK>7ryjx*ϼ(ޚ':U Nҁ&H,zqB1(Pr8`o@FAX;=*fU cFFq@ `aS1>ԇ9#`*8al#iX "c;iq y BǷ zd:dTwPr@)䎴n1|\$Z4NOJbr9Tȩ v,A ǀ@=C|}߭1ITcԪTl逬~H6x9 6r6=jHޫ& ?.s@0 xE`"WRX6=NO$vatJU!IO8wqAҪ5T"f:+՚1- ا`-s0ێqUP(c$"idʋ0'@w3ǧg8B]"]d`nQpg(:E]ug٫E4 =bedKܫ.GE]CG?Z@WM#eߨl8c˟sP2y,{X.BqJ0@$J%بȩP'f=088GQ` 8i-u8Pyu($~yT6!#CXW-$z٧Iɪ 0E~ c5lY4DieP0>6cao ,F.W'~{XA^?tX.J#̥7\4r|dEcj"HræAUN|ylu"^ߕ0_`\,OtS#Z[ZAd1U42.ЅVXmb@'lco$煳}b929kx2f-j͎ӭVObIwoDZbsP<GS@G}+rKG#ytfelĄBI2}5]#2ݣ8ݫf2)N@qeF8-N̬(aG]\?$;㢏zWKI#vcҀ9uhyjJML- Bc[[Gq; P |i3| 0G# KQpJ{ں;x$6 㞭ұg|",݉ܯ|!VV ںG2>@قpiK:g!ITZzD8ʡM3kI*F-QdOLD4U$zP34 Fwmv5ĸ#'zVĶR# vsd5C<( z55TKB{cc֑bW#BSfI[njtёBm@1?@j]?jI&^1 (+F2yfhCmNBxށ2X `miP9]=Q< s%?OJDH!w>sN9HU<9a5H 6;~UϦŽă $ݪ{:!, pN@Ke 9%[8*itqõvvz a (76O >GHl`nX2P[':@qgxݷ+|ߡ< Ԍi{)>v㿽Q %̠j,2nrHHNXdqk6 ϧu`\9X 8 l mg^=15:qL0v'8۞ HBcݹ@J#~%U_D%sRG2V_gG. i>a uSp |~溡 +.<+榏CQV2[?*,#+8鞃ޛ.Xl7Q]6$-^d'6-dXYѢpAQ7܈W^:kXX1954D :|n59!G#Q`8}}2?SzH֑%hRT52l.'?t{SmgP+Me"TEgtPqs&Չ*pHI?_€9*žs>7asJIŪĩ\#&#&#6:/ =OBuvUrnjjі+TOL.2FcQ`1D[g:T1aRP}sZ K$T>1b6{Ҁ)\$ ( >PpI$:ܖDJ@=99(ќHpdcD80JIUQO qҬ+ƿuJud 3Vj0#9h!4@]NylyUACoLE#LV3$;4$aO6=8`0x I#2 Gz:}y >T+qn)QⵍUpspjŅviKyY$Vvv1U&Q#*nE{J[k(${rۼ=@j/,!;OSjo49ocS_)5͵Ϝ^U~n>x`Kְ i'PM;N/OA꣜9N5D|H2\ɪ4e( ]μ+X1#Gsd 9Ô,bDȫ+[4-%tر]ͅԞ̥ 9fVüu9Ô gb0@w6-ܓ+WےjH&p:mR(%f'S}khD.^B9>¹>Bp3Bxo qҎp7RF9 ~um'W\(##BY+3Z9oo8r4~[u(?&s cb?A5* s*dl9i@V֑iC!̒}ns!㩧^\FK?(?.hH {iY:O>[;~!#޸/i!i{wʤ9bOO9N\Ge/.eIo 5b_EϽ>;,Ot{h5HJ&-I)/#OG8O@MB;q #;zR:AmAa dwJ󦹸S1Gғ720HD{(=E~= mcbni+]Q 3N"rCQoy& G$yD.^^ƨDbĭsp~˜+$2bY$w='4ԚV o8rhSEݷzgTA瞽i&TeXa+7.s֎qr+HL<'[{hH弘Mr>Ok%U>#۝&=Q.RZ˃;`s~5eW2,1Y$f,d m!:9ю8$UH9e)C]zt⁂Y9ZT<Hv jk@P7RHJyPPъUN'Y8:`sH@*0@\xP4yIݸ)[ 怹#H ޠ}pfTpzjc2OP2KFE7i4[+30G\2IݦzPoBOqUe\pzlxhMD ހ&fVuRK֛5oUcJ #Z؜;frNw1(sB9MF'4>_Sl'i+6杓nO*\q4̪ i(.:b1DX Z]6jar*~l30 1RN)xALLB\z"T #s9/&lpTzҬj_WHNGcR`]u.F3*7bFGN!PH9.#=h ȯB)ɞO4'I^N2( F E' 8_,';pz%x>P8?7j/)ƫ\2q\5GS 0$)\z@p~QAOO=)iUI* 6s9q@3Pp6iN0=qScnpz: v'Tes*Q0i< (<8lcӊFI#榰;bFs1VNև;Lh mϽIvhjr;I0nhY@*J9|jBRNXuRK&7=h3@(cyN&c`k: XwM-O"Hq+ˁiXkcwތqH#>7-z!8~6ӭ;pF })614nig$*R{@gҘF=1 5v9,ii9ApcWy".>bx dc_}b "eT'PJ9$pCЁ( `4JyQH9E9I=}(R" 2N(؛Hb"zScdyR6@u#ij~ 0ۓUsDoZkA\ޙ'zD81\dp}!K v~|hv8'ӕ q=Ȫ;H8u#8@D`p==(e'Ϝs )3,<}h<1L`udrR}3RvҀ_oNл+۟=+AҒ6EhKi *pH` X)ʒA週p*1&#Um{UTIzҳTFOX.=WzKg#CsE;_8+,Ȩ94l v 2zTr*z Sy0o!iB9B㨠XP}{ B2iw6ǵHҹ; u!/\ւ7 I0X8'8d$sZ2=H4sFi\&?.h' (ٓf~\摀җ?.9ܑ@JBHI!R|A Pix )9Ps֚A8@;WH r1F4rXu'8XAd.Jk(ݞ9.<˜i$q$ʘ @@+Jv½O1$旜3 ԰ۙdi>S<jų:t^w1@{tRJb)A A4zTX@< )-ڔ?E @y3O$~4-\e;F0(0URtW/iw U~lLml@zsI)S" 48cךH@U*ItvC݃£AH<;s?> ,1@F҆'q?*xmp#&u62 YW'M&Pw`ҥ3"F@$Ue^QAZwgClU[;wU郃ґ(^i $SǨLc,xæzRw#AR a*䐥P}AH2rRL?Ι*a\s#ހQ^0LlHim2! n?P2_ #s~ac<s@¹*"*h0) W<B0e*Kx >TUK 8$*dEP1(G94vZ91G!by()(œiPrA#8l|U@F) #9BG\i:M]þ) `ށzc4]icH>_Jqގz3ޘ> L9cn9>ta2 &J$b '$Ӱ(lzsF@PmelQF0z+3;pn0Ns@ PH=CޕV\=irf/-)B/cqLXc,,InWژ `ZC79@&Fg8ji6?Aր#XSO'ڝrޢ6nN+hՋ'iB JFsM9 # ?lb5ӊoOLQ`0'nmv9Tqߚ8pf8Jrb6hK(%SXe4XvOZCznzuzӰ!;D#ԬH cr[Fc eP;+aW 0YwTyGC@<{RMVR?E#TSH*& &@*UTRQހv&@9@3$w#'$p@4^Wu'<ԛT ~VRHFMHȡXF8>d Uz֒IlĭT8Pr*ߝSS 6\4L㜨<a.;+J##ǽ5a$Z)@HE@p{pR(=~]ýEjv S88<^pph 9'r) (6H( #<4m6sH#UB0ERZ@3ץ' NI92{Q` L4ބsN)=G! AH0ې98' }q4APTq@&0:ӆ1ӎil:ӗBzC"ι8屃z,e4nEhGE'w~N2Ai@x4gl>\:riˌtTJp{ql1Y}O5XeI Բ9 Z.h2A68,H>F6)4@㯽.zԑ*N 3o{bT,Cdg=OZPOLY>6f*O<@ nqޥw!*o V~bsʁ 2e#:<@` D:\S1#` "k;/I'5#[5x|ԑ mNZ6eV ]i!xFE3OA4KȤt"ppE8s 8zrH4i$Ҥdc9($ңی8Ο0r1@g!8?Z{E34?-*N<ƹ1INdvݨ:,rYqNPr8r:oz sA AJt |ǁ3?.HJ:``4##x8>}3N $S/pG֜ )jM1X` r$cz rCu"<ҜGO5 QքQ Z07sN(\6di6ԏ .ܨ`Ҝ}ԁGzo$'4X*+sқOJ]ܒ})X)ذzqC;qEp|+R6rр@> fDN(r'wbn{fl8NԌ7ACP~SnE:S qJ P@lq1N8\dv$j _piPFb=08 mmLv;n QN}8q#(oFm+c }iOl U<☠Ö:/=h`zvVPq`!R 5$ 7y攪6R)qץFǦ9>})C9hS c Nd0jd:o'Bܪ-ҥ=)x'vUglk(lO6WHbMKaWRpGJ`MpGgxq 4"O[9IOhp (޴P OϴNݨwJY\#'r1rN183ݒǚR 9E4F>Sp4/CE/LQ9j(2ysE*^(A袀GS}hԇa`!rW!@qi>B{tPp2{SO (ӎ ?=@R(=pS4Q@䚒5מPOZ( 7c 9V*ǧj(R܌N(z(!( cqiaP\19cE0 r6.HӭP{ҳھ(ʸҜpvz(PBl敕YX0("*r_>b>e&q(%id%C犳 H(4L<.3Q@ِDd ED 3 @@"? Dd % ()0 # Ab XTP5d@~\ NtnT XTP5d@~PNG IHDRKsRGB pHYs+IDATx^?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   T!;3456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry FP[J# Data 'WordDocument ObjectPool PZJP[J_1353486585 FZJZJOle PRINT2~CompObjM !"$%&'(* FPBrushPBrushPBrush9qd FVISIO 5 DrawingVISIO 5.0 ShapesVisio.Drawing.59q   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~              ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~              ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~              ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~              ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~              ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~    !"#$%&'()*+,-./0123456789:KLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~%B1 ;!  !A (V][b\c[b`fflhldhuSYrPV{W]bh~W_~U]]h|S[wUUz[ZbayX\pQT_felrPZyV`_i}X`rMUY_{U[nGIzRWZ_yPWsMSbhqMS[7=sQWmKQlJPnLRyU[yU[d=EnEMYae;BkCHxQSnHHgAAvPNwQOiC>hB=zVLmI?`:.wQEzVFjF6xQBvQCpLB]80jE=wPHd<7jA>~WU{SUb=?d?CnLMY55iCAZUb;2b:.~UFwN?jC4f?0rP@iG7T3#mLZ4/U/+iJ;jL9[=,cE4mN?R3$P2!vXEiJ5Y:#cC,lK7Z7#^:*vO@lE6b<*qJ<]Xg=>R+)oHFrMIe?=iDHfACcA;dF5mP5gK,Y=_A&qP2wKD_2.e85wGErC?Z*$h:/TGoB4f:-i=0~QDg:-f9+zM?b:(b:(wT@]I]=&_=&iG0hA+e<%sJ4sK9f?0iC1ZH^;'O,~[G]IdA-dA-qM;fB0a?/uSCmJY5+lH>tPFd?1xTDwT@b>,c<-\M{V@[9eFyY0oM)U1 oO$vU.[7oJ6xXA[;$a@,rOAtNJc=9^;-mJ0b>4yTLb?5b@3aQcC0\>+sUDkL=dD9_?:nKHyUOwQLqIDlD?W0(\5,ZN_PfC/jH0nM3hH+gI.dE,jL3_@'fH+aDiG*^:"^FyQ>^6#yQ?kC1oG5rJ7rJ7jE/a<&gF,]ItF>m<:yKJe76f=;[YiCAW41nNHtUL`@3hG7gG4iH4mK3lK1lN+cD#mM0}ZF\8(V0$xRFgB4_?(sT;jL/]?$lM6vVCjH;_<2aD6mPBnNCkG?d@8a;6rIF]ZjA?d;9mHDnIElLGpPK_B;\?6aD6uUH{[N]9/e@8{QJh?6xMDsI7rKC}UPhD:kG=pM@hE8lI;oL>eA1hD4^LoK9qM=pLqO7cA)hI0vUAoM@oKC`A8eF=dG>fG>pQHiE=oLBYPoJi@=rGDmB?nA=vIEyKC}PExL?oD5rJ7rJ8lF:iC7jE7oK;qN:oL8oL8sP`E7]@7eH?lOHnNHlKBjG=lG9rL:wP:vM6mH.pQ8hI2dD1gF7kK@nMDlOAmPAmOlI;lEsG:tH;sIlQCoUGiN@lJ=pM@pM@mJ=mG;nHrL:tM7vO9xQ;uN8rK5vN;|TAzUAzUAqPvPLzUMjE=jFiD6rM?rPClIh>2h;0wIArDc<.hC/nL.gF%X9eC,lG9V/&W5%sR?nM=U4$`?/iH8[;(eE2qR=^?*dD-yYBtQ=V2 V0rL:jD,Z3iA5tJC\6*]7+lKoLBa@0R5gK-tV=\<)\9/yUO^;1_<2gZsPCP- fC6jE7b=/\8&c@,oM0mL+kK'xU4^8 b7&}Q@mA0W+tH7{S@b=)b@)jJ3fG0hH1fG.kG/]9!c<&hT_MiC1mG5uR>eB.hF/~\E^<%\:#jG3wT@eD1Z9&gE5qO?]<(jI6tNB\5,Z5'kG5`>&V6dE&nM3dB+]9'oK;oK9c@&nI/zR?Z/ nE6k^vP>[4%mK;uRDiG7wVChI4dE.eE.nN7{]B_?(];+xUHjH;T2%dB5jG:^;.nF:pE6rD6dC4dD1hI4qR;hK6kM:aC0^=-yYFhG4\8(qM=tOAa<.lF4wQ?lJ3jH1kI2mJ6a@,_=-fVaT]:-wPGwMFg=6XSWR_2/qDATP{NJjA8\3*hA3oH:eA1qL8nF-e= {T8vN5a<"rL4tO9d?)jH1kI2eC+tR:oM0tR5wV5b@#bJ[IjC4lD8gA5f?6}VMzTHc@2^<,kJ6qPdE0gG4zXHpJ>oH?xNGh=4pE<|PCsG:qH9mD5nG9yRDwQEvPDgC9eA7yVIyVIhE7dA3eC3nLjG9iF8mJtG<~REvK:oD3jE1mH4vQ=wQ?iA5rI@gC9lH>lH@gC;nIAhA9nG>zQHoE9rHrI@qH?jC5lE7kE3hB0kI2jG3tQCqNAiG7cA1jI5vUAuT@kJ6rNuN?kG/hE+mJ0qL6rN>pJ>jFfE5hJ1kN3lQ7fI4]B.cF7hN>gL>oRDnNAiK:jI6oL8uQ9uP6oL2nM3kK4kL7kJ:iH9hF9iK:oQ>lO:hL4kN3pQ8rR;qM;pLnK=pM?qN@lKoN>mLoOBoPAkL=jI9jI9jI9jI9jH8mK;pN>qO?qL>oJrPCrOBpK=oK;pJ8rL:tNwPAsO?vRBrOAlI;jK9qLDtOGb=5sNFe[xTJb>4oKAvSFmJ=nL?pNAhF9nL?rQAwUEfE2gC1{UCpJ8b@0zWIsTEgG:iI{UIkE9W4'lI<}[NdB5jH;uSFeB4`;-kF8nG9h>1`6)qJ'wR-\MtN4oM@pO?T6bD+_L^>+B&sX>oT9U:nS8pU;S7bD1dF5dE6[<-\>-qS@^A,I.vX?yT>a:$kB,|S=pE0qH2}V@oM6W7 \=&{_Gx\DZ;$kK4hH1Z8!|WC\HgB.a<(xV?lJ3W5lJ3wU>lJ3\:#tR;wVBW6"a@,bP\8&^7)ySGpJ>V2"a?(hI(cF!`CpQ0mK4X4$mG;[OdA3[8${T8qI-c8'|Q@uS6[8kG5ySGqMCrOBW8#pO?nJDU0,sQDvQCd6/PM~NL]-+i>;TQg<9_41b51sG@rI@gB4uSCiK8Q7pU@{\MR/%\80xSOiD@e?=wRNpLFW5(fE5rS>mO6ZhA2oF7lC4i>-tI8qI6pH5kF0e@*qS8rT9_C%qS6^@#gF,`J{SAnD7{NCsE=qC;uH=qE8qH9nF4kG5oK9kJ7qO?pK=c=1qL>pK=^<,hF6rP@jH8jJ7kK8uTDsRBhG7nM=pRAbA1wUEoK;kG7}YIxVFkI9qO?hF6eD1rQ>mL9oN;kK8iI6sR?lK8mL9fD4iD6VMyPGmA:{MFyKDuG<{MBoD5lA2uL=}TEwPBkA4oB7{MBkA5mC7pI@mF=rKBrI@d<0rHqM=jC4qJ;nJ8pL:pM9nK7oO8hI0iK.qS6kM0jK2kK4jI5lK7hG3pM9pM9iE3kG7pLiG7nLiG:lFAlFBrKCuOCnI5kG/mK.pM3sN:rL:lH6kH4mM0pP3mO4mM6mL9oL>rNDqLDmGBhB=gC9jFfC5jL/kO-kP.fJ,_D*eH3hM9dH7oQ@nP?lL9jI5kK4oM5pM3nJ2mK3nK7nM9mL9iG7fD4hG4mL8eE.eF-hH+jI/lK1mK4nI3jG3qP=nN;mN9nO:pP9qQ:pP9oO8oN:nM:oN;pM?pM?oKApLBrOEcI;cLiJ5mL8qQ:uSkO>iL>jM?mM@mK;qM;qM;pL:nM:pOlN;kM:mOoM@mMBlI?iH9lI;oL>oL>mK;kI9nLnK>qNAsOEqMCoJBnIAgGBpOLy[Zad`g_jdqix}]nvestU^~]d^bxXYzXXdecdbedgej_d{Y`]d}X`|U]_eX_vMRwNSTW_atLQjEI^bwTXfEIvUYrSTnOP}^[rSPsSNqNJvULwRJhC;rKC[RmF=qJAyRIjF0U/#oI=pIA\2+g=8zQHoG;d=.vP>yQ>^6#c;)WEa8)Z1"uM;mE3S-gA/tP>pL:c?-sO=oL8O,jF.qWtR5R-pG1RDqD9yKCXFjC-a?'mK4pN>Z7)Z9)xYDeH-P2nN;vVCX<X=gL*\AP4kO1qS:S4S4%sSH}]R_>5cC8eE:S3&lK<\Jf>+Y1sI6YFoE2a;)tP>lK8Q1lQ=}bNT6%`?/mL<`<,_<(xS?|WCnI5dB+oM6uS_=&oM6oXoO8T4oM6rP8^9#qJ;yRDe>/X3Y8oP1aB#dC)tS@fC6X4*pLBtRB\:#rM1_Cd;$`7!vT7xU;nK7^9+wTGvRHV5&sPFuPLM'%hC?bZi=0h9+rF9tH;kC7kC7f=4e=1[1$yQ?}V@`;!eF%sX3bI!aI%oR=]=0^>1mLCnJBb>8c?9oKE^Tc@3dB2vUAfD-zX@eHcC&U8vX;sS6hF.hF.iG0qL8jE1oM6~[GfC/fB2zWIY5+Z6.xSKkG=_9-vOFnG>a70pF?oC1pC6{SAsK9a?(iG0kL5hG3|ZJhC5iE5mI9hD4sO?xVFhF6fF3xXE}_LrTAlN;|^K}bN_A.tU@nM9kJ6}\HwWDfF3lL9jJ7eG4pR?iH8iH8jI9kJ:rP@dB2iE5qL>rK=xOFrG>nB;|PIuJAnD8oE8hA2sL=|WIuOCnK>jC:xL?TGj@3hA3qN@nK=rL@qK?g?3mE9nD7vL?rM?gB4iH9qP@iI6jK6iH5oN;lH6b>,oI7zTBsN:sN:jE/mH2qO7pN6qP6mL2rS4}]@sR8lJ3pN7oL8oL8mJ6jI5nM9mL9qO?oL>iE;kF>gB:vSIvTGlI?eB8c@6jG=tOGjE=eB8kH>jJ=oOBjN=cG6eL8gK:lN=nM>lL9jJ7iJ3jK4kK4iH4jI6fD4pK=uPBuQApLiE;oJmL9oO2gH'gK)kM0gI0cD/cE2dF5lM>nO@oN>lK;kJ6kJ6iI2gF2oK9lH8kF8lG9nI;nI;kG7hD4hE1jG3mH2lG1nI3rM7pK5lG3nM:kI9jI5mL8rP9sQ:sQ9sQ9sQ:oL8mI7pK=qNApKCnHClHBhNBbKlS?lRBlQCnQCtSCpOkL7jK6oP;jM8mP;nQqP@qP@pO?pO@uTEwVGrQBoN?pO@pO@mL=hE7jG9mJrOAvSEpM?nK=nK=oL>pM?nK=mJqK?uQGoKApLB^T~[QmJ@fB:qMEbA8a@7yXOsOGeA;rME{TKmG;c<-pI:tP@fA3gF7pNA^>3]:0{XJ{TFc<-oE8|ULd=5[6.tOGoID^83oIDwQLjE=_:2nHX3%\7)rM?^9+I&hE8]O\:*R1qQ:mN5`A(gC1oH9iB3_6'uJ;}RCd=/iD6aT[9,P3%x[MnNCZ:/a>4kH;fB0{VB\HxS?X5!hE1lXqN:U3oM6pN7eC,sT;rS:\=$eE(y[8hH%d@(lF4zSEnG9V2"iE3nJ:hC5tOGsNFQ-#\:*bIuS_;)gH1oS;qT?Z<)_?,nM>bA2_=0cYd@6\8.|XNoJuWfD-c>0jC;Y0-g>|]H_>+rNhH5kK8kM:pR?sVAbC.mN7wW@mN7lM6hK6jM8tVCfH5gI6hJ7dF5rQAlK<[8*gD6qN@uRDyVIkH;hD:kDvUFkL=dG8fI:fH5kK8hG4kJ7lH6kG5ySAZHsN:sN:nI3yT>~]CsR8nN1pO5tS9]FuS9`:5a;6jD?rLGe?:kG?oKCjI@lKBeG<_A6cH:fI;nNAoN?kJ:fF3cD-fG0mM6sR>iH5hE7uPBySGuPBnI;hD4oK9vX?oP9nN;jG9hE7lH8mI1tQ7kH.lG1nG8rI@uLCuLCoK9lJ3gJ+mQ/oR3lN1kM2nN7nM9kI9mJpLBpLBmJqK?nG9g@2lE7oH:pI;nG9pI:tM>rL:jF4oN;jJ7jI5mL8qO8qO8sO7tP8nI3pK7qM;rM?mJ=kG=mIAqNDoOBiJ;eF7hI:mO>mO>iK8eG4hK6nQmF=jE7lH8qM;sQ:oP7lN3oR7nP7nP7pQnM9oN:sR>oP9iJ3kL5tU>oP9nO8kO7kO7kQ9mS;lS9iO7nQnP=jL9jL9mOnO:rS>sT?pQ2lI<~ZPtPFkG=yVLwTJlH@tPH]U\TfBd@6wNEoE9j@4pG>sLC]6.`91zRMqIDb:5lD?{SNiAX2-d?7qNA_jA?U+,j>=yOJc;/f?1WK{QE`9+iB3vR@[7'Y5%}WK^U[4,iC7tP@a<&cA#qO+tQ0_6'g:7yMNzMPjB=mF=mK;_=-oKAaWiG7\;'pR5mO4hF/iD6vMDj@;W.%i@7sL>V/!Z2&WN_6-Q' h>7mC<[2)^6*iB4rK*jG3}[DeC,R3lM4tV;oP1dHsT-oO2a=+zUG^Ug@7a:1\TkC>`83wOJrL@^:(kN/wVlG9\8(qP6xX;b=)X1"mJ6xTB^>+`?0kL=^>3gD:}XPrHCc40uFBtD@b2,m=7uG?tJ>dC0]>)pR9dF-[="pQ8jJ3U4!hE7yUKe@8f@;gA<`:5`<2mJ=mK;a?/b>.ZL}XJc>0jC4sM;_<(vT=bKb?+cB.qO?nM>nM=jL/w[9cD%bC$~^AlL/Y6qM5xT[:1wSKoKC[7-sOEyVIc@3~\LsQA_>*|[GcLjK4\A'fH/xZ=|\?mN-jK*_AdE$|]>kJ0[6"pI:jB6`7.mCkO7[>)rTAdH7]@2rUGnOFaA;nNIlMJdC:lL5kH.nH0pH5vK:mB3c6)pC6xM,nH6nH6kE3hD2qM;wSChD4oN;oN;hG4oN;jK6cD/mN7iJ3pO;wVBkL7mN9oQ>oQ>rWCeJ6gI8kMiDhG4iH4pP9rR;mL8lK8lI;sPBqNAlJ=jH;fE6lL9mP5fI.jJ3mL9rNpHoN>kO>oQ@lI;nI;lI;lI;mK;mK;mLmOsL>oK9mI7oL8nK7lK7nM9qP=qP=pOuSCrQAkJ:jJ7oOqR=nO8pQ:qR9oP7oQ6pR7pO5mK3oO8lK7kJ6nM9oN;nM:mL9lK8pOnM9kJ6nM9sR>bhgmhognluqzjsz]f}_jhshqakzXbyV`aiai~\cxV]{[`diglinfjtY]gLOnSVdggjfiilyZ]kKLwXW{ZWsTSa`fgtUVmNOpQR}^]qOOpPK|WSqMEqJBwQElEuTKyXOrQHtPJ|XRyUOnJDvRL^XrNHpLFxSOoJFkFBmGEvNOpFGi@>pFAuJAlB6lG9[MpNAdA7}ZPvQI^91qG@yNEm?7\3*lC:nD=`6/g=8qGBi<9c63vIFuHEc70oC:rLHgC9];+qR9uWS/sN@vMDY/*`52zNMoCBQ%$]0-WPqPAZ:'hG4rL:b:(tI8WE`8&T0 yUElJ:Z8(b>.rN>f?0\5&|VDpJ8Y3!uO=]M[7']9)_OtP>jF4tQ=uR>dE,gH/oP7jL1]AoR3}[Dc?/`;-yTFmI9W3!wSChC5W0(iA<}VMhC5V1`<$vW>nN7bD)iJ1]>%^>'aH_H\<%kG5wSCvOAuK>xNBwIAtEAh;7}ROe<9R,(fE4V1)hB=ZUzUMa=3oN;mL9hD2[K]Od?1hA2{TEa=+gC1qM;b>.b?1gC9iE=b>8[6.wRJyRJ^7/lE<}VMjB6a9-~WIg@2nI;{VHqM=a=-];+rL@WPe85pEBwLI]50lD?}XPc>6jG=tQGeB8qNDrOBgD7b?2dB2yZCtV=U7aB+sR>dC/iF2nK7gC+zV>{T>h@-h=,vJ=yKCqF=a?/fF3hH5bB/rS>nO:Y:%qR=y[HfH7mO>lM>kK>uUHnNCkIrTCeG6gK:fJ9cD5mL=dC4jE7mG;oG;wMAkA5c<3pI@lE=pIAjFuQ?lH6eE2oN>iK:nO@iH9fE6hE7mJqG@mG;oI=pHsI=wM@mC6j@3lB5hA3qJrQ=mL8fE2mM:kJ;lM>fF9eE8jJ=gH9lK;iJ1fD-lH6pK=uN?tNmH@lH>hG7gE5mJoJpLBpKCgB:gC9iE;jG9iF8hG4iH5iH4hF6fD7iFnM9fK1fK1kM4qPnM=mL=mL=oN?rQBkIlH>oKAmH@qJBpHCpHCqIDpHCnFAlG?oJBkH;mJ=pN>qO?pO;nM9mM6mM6kL3qR9vTpS>iN9fH7tNBxNGsLCmF=lIoP;qR=rS:qR9rQ7sR8rR5pO5lM6jK6kK8mM:oN>oN>oN?qPArPCrPCrQBrQBoN?mL=pO?tSCjHRblxw~qwoukp{diu^cotlugp}_jvVa`knyelyW^}\cgnfkinmp~cfoWYfNPz_behx]`fi~cfkOOpQN{ZWc`gfbcuVWiJMgHKbcqOPkJG`\YTjC;zQH_WrQHhHBzXR|ZTkICvTN`\pKGlGCtOK~XTsMIoIExRNsMIiB@rHIUVrGDnD=~THh>1]9'eUo_];.^7UM|ODl@3j@4|UMiC>T.*lG?rOAX8!dH%w\7bF$bC*eA7pJFf?=e?:vTDkI9R-%ySNndkI<]<,uTEhF9[7/{TRzSQg>;jA8{VBtO3gDeEx_3hN)[>#wXAeJ0H-gK3mO<^;1eA9wSIiF8W5jH1}VGtMDS.*nKHsPLX7.tQGbUY8)T3$jG9jG9_;+eA1pK7[6 W3lJ2qS:T5`@)_IhA+[2~U?zQ;kF0kF0sQ:fD-^9#cMZDY1kE3aRwPAa:+oJ^DfF)Y9tR:zSD_6-j@9|RKg@2Y4&aWf`P*(]93_LfG0hH5pO;qJAiWlK1X9tX6qT5]>%gF2_>/eC6[8.iF*pM9mI7lE6nG8jF6lG9iD6mF=rLG\53jDD^^rME`<2wTGeB5b>.iW\FV3eC&vT6vX5nP-kQ)fL$aHmM)[>i;#a8}U(aB-eRaA4]91yUMiD5yUEvQ;rM1hD&nH*vL5mA0h;.uG?g>5lEyXEgE5lG9oJtTGqOBhF9uQG]SwTGuREa>1fC6yXIxWHpO?oOuVAiJ3dE.rT9sU:dE&hI*jH+rO5tP8pK7uL=sI,iC1iB4rHAmC>nG>vQCsO=hE1eD0lK7lL9jI9iK:cD5cF7lO@gJ;gI8pOmI9nL4nM3pP3rQ7oM6eA/b<0iB9qJApI@mH:lF:uSFnKAoLBsPFpLBkG=kG=kG=rM?qL>oK9jG3iG0kI1mL2lL5mLsQ:lI5oH:mD;lElP?nO@oPAqOBrOBqMCnG>vLEyOHuHDtGCyIGtGDqKFrNHuPLuPLpJHlFDpJHvPNkGApLDtQGtSDpQiK8gF7uKFyKJsGFnBAoGBwPHuQGmJ=nM=qP@sR>qPpO@pO@oM@qNDtQGpLDnJBmIAnJBmJ@lI?mJ@pMCt[_{bfinmuqyq{kxcprSb|]ln|lz`j|Yc}X`dlemjp|\]wXUkehbv`Zkix`blRXrX^u[akPToUU|a]x^Xw[T{_XhcfazYV|[XyVRdBbA-sR>{WGhA2f?1yQE}UIf@4iC7yWJiG:aA4zYPwUVX37b?<|VQg@7e;/{QErD7uLC]:-V9$oX>iV3T? lN=_WhC;T.)kE@gB:Z8(tS?tT7nO0]>kK.}XDe=1`52~RQfB8a>0cS|[HS1kI2bKeC,R/pM9bKcC,bE*}aCmT4`C$`FxO8X/qH2\Ic;(_8"sL6vS9sP6oK3oJ4b@)a=+vRB]OW2$e>/{SAnC0j>'wH2d9$c9&^9%lH8^=.Y6)jD8vL@m@3V+uR>kL7`@-sRClM>V6)nO@eTsS@V6_@'^DmJ0c>$|SgB.wO=uM;yP:YCoH2kD.sQ:kI2cC,oO8rS>jK6iL7fI4fI4lO:lO:mR=]H2mXBnVB`D3jI9sN@kC7rHmJ=rP@xYDz[DgL1mR7eM/dL.hP2iQ3lT8pS8mL2qL2rO5nK1qO2sQ4mJ0sO7mI1qL8jF6jD8jC:tLGVSpDCkAlH@oJBpIAlC:qF=qE8mA4kB3oF7kG7gC3rNqP=kI9nF:mD;xLEvIEk>:c:1lC:tOApK=hF6lI;tOAtNBqL>wRDtP>kH4pK5qM5qO2mK.lK*nM,nN*kK'mM)qO1rO;tOApLoJmN?kL=nNAlI?nG?tJCsMApLt\@mT:iP6jP8qW?rX@kQ9jO4oQ8tS@rM?pK=qK?pI@nG>oH?rKBtQCyWGuV?kN3kP.tZ5q[1jP,nN7qK?pM@qLDqLDqKFrMEsOEpNAmL=jL;lN=kN?lO@mPBqRCpM9qL8qK9rK

  pM?pP=qR=uW>rU:nQ6oQ8tTAvUFrMEmE@nG>qH?pG>oF=qK?vPDrQBlKgiw_ay`dntv|pzkulyw[hvXe|^k`ndncm|Za{Xbakeobgz[\{_^kjnlehhlmSYhKTpS\vX]wZ]{]\{]\uVYtTY{Za|[bwT^xU_wU\lJPpMQ{YZzUWkFJlCJxNY|R]vMU{UU`\uRNoLHa\yYThHCxXS}]XlLGmJFrOKtOKpKGtNIbZqSBnP=lK;eB4mJ<YMuLCb90nD=_XwRJ\7/pPEyYN_A6gH?tQMb?;]93mI?mJ=e@2kC7i@7e;4_50mE@uPHb@3bD3lQ<`B/dD7aY~ZR`<4b>4rOBlJ:\;'iG0oM5iG/iG0{VBhA2U-!xQIySO_97iC>vQInG>hB6kE9rL@qJApI@|ULpI@S0"qO?kXhH1bC*{YAnL4_=&mJ6pM9eB.`=)rP8hF.U5fE1{ZGhE7_*xV?vV?_>*W5%fE5jI:eD5fE5xWDkJ6\:"xV>lG1Q,vN;XFg=0b8,pI;wPBqM=yUEwVBgF2Q2bI~`CZ<jK,{\=lK*iE-tL@c85`61vLG{TK`90Y4&yUEkJ7^=)nP7{]D_C%\@"pT5aD)\;'xVFyTFc>0]6(qJ<_M}UBpI3vP8b?%iE-eMrO;U2iF2uX=kO1mO4mN5bA-_=-hE7qN@V5%W8#mS5eK-M5aH.lS?Y?/fI;dF;[;0nKA}ZPpLBiC7e?3{XKuREa?2mK>dG9Y<.tZLcTS2"Y5#qM;oK9bA-`?+lL5jK2oQ6pS4gL*W=jQ)nU-T=`D"sN@f;8nD?nD?j@9g=6a:1xQHkH;[8+wTG{XKeB5zWJ^Q^nRA^D3vYKlJ=^7.g@7pI@iF9c@3a@1mL=lJ:jH8pM?hB6b;3pEBnBA`83iJ3mQ3qU7qQ4\<hF)mL2oM5iJ3Z:'cD5vSId@8`74mDBf95zQBWAg?,f>+tNoM6jH1kI2zWCyT@lF4oH9sL>hB6yRIiF8gD6iH5dC0mN7mN7iK2pR9lL5hF/pM9jE1sN:wOfH7lKvP>oK;sN@pK=mG;vOFsLCmG;rL@pNAjH;bE7gJiD6hC5mJpO;mL8lI5lI5qN:kH4mK4lJ3oM5uS;vS9pM3mK.mI1wVBmK;fE2iH5nN;pP=kMoJrU@tVCnP?gI8lL9vUBrQ>rNsN@nK=nK>pO?tTArS>rSpRApTCqUDoUDmSBhP>bJ8nn{__uZ]fjoulujtnxhu}anan{]j{]h~`k`ifqcq}\jbm`ivX]ejrvdjnu}^gnOXmNUvV[yZ]tVUoPQwX[uUZuT[xW^yWaxV`yW^yW]jIMpPQyYZtSWkGMoJTuPZoGRkFJ^`Z\jCE|XX__jGDuRO]YsPLhC?iD@xRMrLGoIDgbzWMgD:qLDsNFkD6dC:|[RaE:X:/nKAsOE_cB/`<*iE5pL<[7'jG3^JjF.`<*vSIdA=`<4mIAxUHb?2Z4({UI}TKg>5g>5|SJ^9+a<.gUlI5X:!nP7wY@[<'U6!oOuUJdE6T6%mL9|\EiG0bB+nO8]@+K0kR>hO;U:%nQhI0Z^7)]3'tJ>mB9lC4nM3sT3fG(\<vX;{\CaB)hG3rS>a@0^=.gZaVU5*\;2iI>kJ:qP@xVFzWIa<.e@2bPuO=[4vO9yS;^7!jE/wQ?`:(`=)qT5dH)_A(eE2rQBa@1K*eF1{\E^@'bF.nR:U;#dJ2~hLaH.T9]>'jM8gI6_A.kM*X6&wTF{WM[7-a<4[SoJBfB8qMC^|PCe>/rK/jG9eB5rL@wRDaA*aA*dH0pR?lQ=\@/rTArTA]>)pQnK7jD,lI/_<"a@&qP6jJ-sS6kJ0fE+wU=tR;b@)kG5qK9^:*oL>zYJpN>fD4dC/vUApQeB4jG:jG:qNAoL?iE5lH8uO=ySA{S@pG8\5,xPKrNDjFuT@qQ:rR;iG/lJ2_HpN7mH2uPtOAhE7oL>mH:mH:{VHpK=c;/xQCqN:mK4dA-]:&lH6uQ?kI9mK;pM?nK=mJqR=kN9jM8qS@tVCmQ@nNArJEpDCnC@i?:nD=rI@lG9sN@mI7sO=oK9oK9mI7fB0kG7pLpK5nL/nM,mL+mL+pN0tR5sO7oJ6vO@sK?tJ>vKByOCvL@qG:kD5kP6gL2kP6kL7mL9qL>kE9nEsJAsJAuLCwRDsN@kI9mL9bE*lO4jM2hI2gF2iG7pN>mJtQCvR@oK9iG0gD0pO;iH5eF1iJ5kO7lO:jO:lP?hN=lRBlP?jO;kP;hO5fN2iP6hK6jL;nM=pO?qO?pN>oJsPBtQDqNAsMAvQCuQAsO=rNuRDnK=rOBsOEpLBoKCqMErLGrKCoK;tM>wPAvOArL@qK?pM?rOAvUBpOsRBtREqOBnL?qPqH?oKArMErNDpLBoN?rQBrQAoN>mP;mP;kN9kN9kP;mR=lQ^91fB:oKCjHB\:4lJDmICY5/jB=WPoC[93gF7wWDkK4Y9"lJ3hViC7]6-kD<^7.[7%cKcDV9cD-jL9mN7fG0mO4nM3dC)nJ2wQ9lE/Z3zS=YAd?%pN1sS6qS8[<%kL5tU@]=*cC0wVCnM:Y8$~]IyUCb>.e?3nG?nFAd>9pLDiIgH)]= iQ^GU1pJ8YLkA5d6.i;4{PGrK=lH8tP@]9)d@0k[}YGQ-kJ7uTA]<)mL9bOiH5^=*eD1oQ>Z<+P/yXIuRES-!lG9_PjB0qI6}V@f>+]8$yRCzSDiB3X7#rQ>zWIgD7rOAkK4O3jP(pFkO,W:cC0jI:gF7iI6dE.cF'[>oS4rU:O6[@+y`LhN=V:)wYH^A,W7 lM4mJ0eC%c=%wSClE=`91c:7wNKf<=f>?}UWc<:[51a\~ZPV3%`?,gF2dA-`6)pC8pD7b7(nF4~VCiE-[7zY?tS9cE*hJ/lO4hK0oT:uVAgD6Y2)nE2|REyOB{VH`RdA4Z7*jG=oLBoLBdA4eD0oL8eF1bA1pTC]@1bD3}_NjK6^?*qQ:jI5]@+eI8_E4hKqG:Y/"pG8bSoH:pHd=4tMEuNFa:2d=5pIAsLDmH@tOGjC:iB9jG9wTFjL9X:'iN9kP;\?*kL7uP*fI4hJ7y[JfG8Y9.xTLpLFkEAoFCg@8nElIeD5iG7pN>rP@xVFnLsMAvPDnJ:qM=jF4{WEwVBmL8kJ6jI5iH5kJ6gH/iK0iN4jO5iP6kR8mQ9nO:qR=pOrM9lL/fG(eH)lO0nP3iK0hI0lK7xVFtQCsMAsMAuN?sL=oJ6jH1mR8iP6oT:mN9lL9oL>lG9lF:jB6oG;mG;lF:oJfJ9fJ9lQqQ>pOnLpLmL8kJ6mN7qR;pQsQArOBpM@qLDsNFwPGvO@vNqO?oL?sMAwQEqP=lK8hH5lKqNDtQGuRDsN@pK=rK=qJ;oJoNEuRHgE8]8*tM>|QBe:+i?2{WOmNEdE6rR?xZA[<#[9"fTwQEX1)`91qJB_;+^;'rT7tV;_@)dD1tT=kK4hG-zY?wS;\7!vO9YFf>,g?-YCtM7kF,zT<}[C]:&X5!zVDrN>Y5%mF7wPAc>*lG3vN0W2$jXo[a?(pO5cFmN/uU2a=wV/cChF_=oG4W-!}SGVJ`6*qG;xNBa7+a9-}UIlD8V."e=1yQEtL@\7)uTDxZIP/a?2zWJT0&_9-j^yRCe>/e@,pJ8qK9qJ;sL>oH:g?-uL=VMc8/a:,ZFrQ0aAiI&xV9tO;f>2lD8hA3[6"hD,eNgD0Z9&|YKoOBY8/pSLvXSX83|YUvULb>4]7+kA4tL:g?-fD-fF/dC/]<)yXEgE5Q,nI;{WGb>,iF2pN6eE(jK,oQ.dC)W4*\64rMIoKE`;3mI?qN@]:,wSCwSCd=.c<.XJ[OpH2rK/fB2[KsO=`<*tN<|VDf@.xR@oK9gC1fD4mK;tVEmL6nG>oL?qP=gH/kM0mL2vT`=3]WXV_64g=>lA>yOJ{TFkE3iF,oJ4lIkG=tQCtRBuQ?tQ=hF/rP9zX@fD,eC,pN7|YEwR>gB,kD.nI3vQ;\HuPvQ=mH4qL8xS?qI7mB3rE7rB6sH9qH9oI7iH5gG4qS@_D0cH4jL;jI:lKeG6kJ:sRBnLeE:tREpOxQCqJ;kD5gD0lI5uSmP;nP7mQ3lO0kN/eK-hM3oT:jM8jK6nN;nLrTApR?uVGqRChH;nKAqNDoM@nL?nM=mM:lM6iK2jL/mL2nF3uJ9tL9qI6mH2oJ4lI5iE3rQ>qO?kI9iG7mL8mL8kL3mN5iN4kP6nS9qS:pR9oP7pN7pN7uSmJxS?xS?uP:pK5mL2qO8xTDzTHxVFtS@mN9kL5kN3mP5oS5qT9vX=xXAyW@uQ?vP>uN?zR@xO@sL=rK=tOAwRDqO?jH8oN:oN:pO;pOvNB{SGmK;pOnM>oN?pNAsPFsPFrNDpI@oJhG8sQAgC1dA-{VBwO=eA1iI<{^PkN?a@0sT?mL8]:&gC1tM>e>0X2&lF:kH:N+[;(eVgC9[50tMD{TKkC7rJ>wLCe92qC/zQBzR?_7$lE/fSWDg>/sJ;}PEf80n@9dXtL@X6&yWGzVD_9'g@1rI:wL;]3 b='uT:`B%_A$dJlH0U0wR<~YE_:&gB,qM5oL2iG*nN1yX>U7\<%mV|[HT1$nG>zTHf@4xVFiVhG3aA*y[@{]@hI*_@yY5sS/`?pM+]?[7pL4\HmH4g@1nG8vNBc:1f<7rGDpDE`45l?BzLRa86b@3vemL/g@1vRBjE7c>0{TE]GZ4iA.pG8\5'sK?zRFZ1(b90}SL^YjA8b9*wQ9sP.b?~[AyT>S0mI7_L\;,\=.nNArREjH;fD7sMAmI9c<-nF4sN:T4qS6kN`A(`>&pM9iE3iD6jE7hB6^7.g@7{TKuNEi@7hA8lMDX;2lOAwZK`B1aC0qR;fG0iI2kK4kH4hD2jD2wPA{QDc:+qM;qN:U4 `?+sT=cD-bB+uS0hA2qK9rJ7qH1qH1uO7kE-a<&sN:pL:[7%}XB}YAeC&tQ7wT:gB,jC4iB4mH:iE5nL5|[AoS1]@!~_FuR>kH4|WCoG5lC4uN?oJ.nL?rP@rP@tS?nM9iG0mK4mK3lJ2wU>iG0jG3wT@|[HsPmM6rP9pN7kH4lI5kF2nE6qF=rC?qF=j?6jE7uPBmM:gG4_A.hJ7sRBnM>kH:hE8gC9rPClP?gN:mR>iK8pRAyXHoM=sQArM?rM?yVItQDtQGuRHkH>tSDuU>oQ6lN3jL1tUnM>mL=qP@kJ:jJ7lL9oO8nN7kM2hJ/hJ-lJ2wL;m@3g<+nC2rJ7qI6nI5pJ8rNtQ=xS=zU?vQ=sN:oL8oM6mN5lN3mP1pR7tP@wQEvTDsQAnO:mN7kP6kP5mS5qU7rV8rT7sR8rQ7sP6sN8vO@yQEvPDrL@mJ=oL?oN>mLuV?rS*Z6&mI?f@;X20tMKrIFb83mCxNIc94sJAbYqG@^4-nEuS]<`@oN-mN-X8rT7}[CZ7#gA/}YGuQ?eD1pOiH8mL0W4'`[oIE`:5hB=xSKzUMpM@jG:mJ0hG4bOkJ6T3nN7mL8J+uTDtRB_*c@,|YEdA-U4!wVCiYjH8];+xTJ`89xNUbgc;=Y/0rIFWRpI@[5)iD6rKfD'a9 uQ9gD0`?,dC3dA3e@2iE3lD2pH6i>-sJ;rI:T-^7.{TRkEEySNrND`:.rL@YPuKFf:;h;>yNQuLJjC;xTDsSi;3lB6oI=kH:vUFeG6X:)oO]41iG:vVCwY@oR7[<%pQpLiA.iI6oOyXDoOjJ7sS@qQ>kK8jJ7kK8wVCmL8kH4jK4qR;sX=nS8jM2iK0nM3rN6sM5qI6kH4mI7nM=qQ>iL1pS8sU:rR;rO;mI7mI9tP@lH8pLnLgH9gG:iI5a;/iD6qM;qM;pOuR>pL:jH8lJ:nO:pQ:mR8nP7mL8rNrS>nO8lJ3lJ3rM7vO9uM;uOCxQIuOJoIDjF>mJ@kN@jN=jL9iL7kL5oN:rQ>tOAvNBwMF}SLyOHrM?rNlL9iI6kK8nN;pP=cr{\kvYiy\l{_r~buj~twtxqjtgqcllpnlplkkagdkmuhn}VX\X}[UiK@kPFlb}gamXVzecjdqZRqYSw_YqXTt[W}c]y_XnUKv^R}eYw^TmSLqVRvYUmNOiMMrUXtVUfHGrTOzZUlMDzYP_TiI>fH=tULy\SmPIfHCxYVtURcDCxYVvWT^>8tTNf]iJAbB7sPF}ZPeA7kD<|UMlE=lF:vT=}[CjD2mF8YRvIEe84nB;{SGhA3a=-zUGwUHmIA\XgaX>.^D3wZLvVKX7.\8.hE7_;)fB*vR:sQ9Y5#gB:uMNW/:Z18~TMoF7a9&d<)tK5mD.a7$sH7wL=X+ sI=mdtL@`8,zVF}XJY2)qJB}UPg?:]80oKAlI;[:'jL3dIbF'V:u\2uSFpSDS6'X;-xVIYMc;/sI<|UFY5#iJ3oUgN4P1jI5zVDiE3gB.wRfF9J*gG:uTEfE5a?/|ZJ_R^7.[4,tMEqJBb<0tNBwTFS0"eC6~\OZ7-X4.xPUtMO^>1_B-hP4aH.^B1fH=hHBP0*^?0dQdE0O0qO?b>4h?;f;8tHGa86j?B_aoGLU/5sMMtSDeD0`@)fF/mO4cE*nO0pQ2hH+a@&wT:d?)b=)]NtM?[1*f;8sGHi@=h@;oJBc?5V6)_?2cUsUJZ?5nQL^C?dHHvvmNKQ2#gH3oR=kP;V?)\D.rV>aA*iC+uK4g>%oF-`DrP3X;gK)vV2iI%nO.gI,bG-`C.iK8oN>cB3`;-^RyPGnEvG9tB6p?7zKCZVa94jDBvSPb@@oOPpKMd:;|NMXOtJ=iA.mE2uM:vL?oF=pFAa;7lFAuUHgI6_F,hP2fK0qV;oS5bD'jL/xX;sQ4oL2`=#pK5{YBjF4pLqRCjKjI6jI6lK;jI:kL=lL?bD9cH:oWCeN8gP:dI4pR?|[HiG7mI9c<-lE6[MyTFoL>nK=iH9]P}ZMtPFnJ@kG=uREzWJnM>mL=tSCpO?yYFlL9_@+gH3iM5lO:lL9hG7dI4jO:jS9fO5hP4mR7pS8nP5pN6qO8kL5gH3eJ6kP;fJ2oS;oP9iI6mL9pM?mH:iC7oI=vQCtRBtS?kL5dF-lR4uWkL=nP?qSBqSBnO@mN?jI:lKtP@sO?mI9cA1kI9nP?lN=oQ@nN;pQ:pQ8sR8tS9sS6rQ7wU=}ZFtP>wRDwVGuSFkN?eH9cJ6hM8kK4oM5mM6lK7jM8mO>mQ@lO@oOBtREsQDrL@sN@{QDyOBsI={QLxOLqKGlFBjHBnMDkN@gK:cH4gL7oS;sT?pP=pK=sMAzPIwLIwMHwOCuPrN>uQAsR?pOnP?nO@mN?clajy\e|_heo{`j|bot|tn|u}szfrxdpmyiulv~eow]cippsz[^{[\abuVUlMLz[Zfeba`amp{]bnOR{X\fg|WYuROeb_\pOLmON{]\}]^sQRqOPxUYoPYnQZpUYnTToUOu[Tv\PjPDgLBg`tVQaBA__|Z[`>?vSO}_NjK6gF6^QuTKdBy^IiM<]?.sRCvUFkF8nG9TG}QDnA4vI>zOFa8/hB=~\VmMHeHDwWQuSFd@0Y6(sPBhF9\:-wVGmL=V5%\;+dUmK>U1'sMHsJGiAzTBqI6e=*sK9tK*X7$nK7|YE^<%W4 jV}VGgC3wRD|YKb@0uWDrZdK1W2e<3kA:nE/g<+UBnE.[2zP9XB`?+]>)oQ8tU@]72iB@]UnJ@[8.]UvUL]=0dL.pZ7kV7fJ2pJ>mC6zTOtNJ_<8tQN}[[[99mKK|ZZY94[;6~\VhF@T3*nKAuQ?uR>fK1mV6b;2a<.\MwQ?^9%oJ6uPvTGoN?`?/oP;pQ8]?$~^AtS9a>$oJ4kD.kH4bG-ZC)dM3gN4Y@&gL2cF+cE*gNnL4b='{V@tL9oG4_MjB0b;%mE2xTDxRFmF=nG?rJ>h>1vN<UBj@)wN8]Jg@1b?2wTFrSdH7qUDjYaE4fH7tVEpP=zYIiIlI5qN:nK7tQ=oN;hF6qP@nM>`@3jM?kOD`D9bC:gC;mH@tMEtMD}VMiFhP8hU:jU:iP6aE-eH3lO:pR?nP?lK;uTEuRDhE7lI;qN@oK;jF6fB2kF8tNBmF=oJrV8kO1kO1pT6nR4mP5qT9mO6oP9nO:mLkJ;gF6kK8oP;iK2jL3lO4lO4qR9kM2pV2jP,hM+oS5sV;qS:oP9pQ:lM6nO8rT;vW@tU>oOmN9mN7oQ8lR4kN3lM4pM9nJ8kF8lI;sPCuTEsRCoOrP@nM=iJ;hKtR;rP9tQ=xTBuSCsPClJ=lI?pPEoODlOAqTFqYGlRAiMoN;mL9pR?pR?kR>iPiQ9kP;nS>kP;dI4hK6pS>oP;nO:nN;oOsR?rQ>sO=pL:tNnM>nL?qLDuNFuMHjsmv~clv[dx_i|cmfsmz|nz~htu~oxvaixckoyhrgofogmelfidg_`debatUToQP{]\ed}aaqSXbi_fwPXzTZY`~V[vQU}[\rRSmPLy\Xe`z\WwWR``|Z`sQXwVZuVUnNHz[RcUlOAhJ?`W_VgE?lIE|YUoLHc?7rQBoM=dB5lH@_Y}XTjF@qMEdWhJ9jL9ePuWDgI8tUFpPClKV5%zXH}ZLW4'hC;XSqJB`<*nL5zU?qL6hA+pH5mI7V3%gF7mM@[;.`?0|ZJyT@hC-mH2~\LtSDeD1uTAsP<]9'pL:i[mH:Y3'pM@vSEdC3sS@sW?V:"eG.|]FoO({W?y\=\? cE*eN|ZCb>,lF:xQH`91YQ_U\8.Y6,~\O{ZK`=/Z4(vLEtOG_<2oQ>oV,vP>rL:jE/b=)iE3iE5Y5#vR@dA-G$zXAoX_=%b@(mL2gF,iI,~^AxY:[: [:*]S^V]72b<7oJBe?3xTD}[C_?"V:pT1uY6fJ(gL*pT2oS0_AcG%hJ-V7kK4bM]>)\<)oO<^<,iF8sLCd<7rGDtJEgD6bA.W4 eB.xV?b@)lG1uP*tM>}VHe<3]6.jB=h?.c>6]8:^9ApKOjEIY33sMKwQLgC9}WKyTFhB0wQ?~YEkF2pI3pK1yY6kK'fG&sS6eG,iJ1~^AcA#a>[9vR,jH$dD!_@!oS5wXAwXIkH>hE;zSJd[jA8\4(nHnM:eD1qN:_KwT@gD0hE1iE3|XH|VJjG:e@8fB:jI@qSHeH:cC6fC6pLB{TKsLCoH?oLBnKAwZLhK=`A2jKnLsT=pP=nM=nM>lI;iF8oN;sR?pP9qQ:rS:qR9tUpQ:mN7nO8oP;nN;kM:oM=oE8qF7pH5nL4mO4kO1jM2iK2kK4mL9lH8hC5gD6gD6eG6mL=jI:nK>oL?oL?pM@qNApNApNAvUFuTEqQ>mM:nO:pQmK;lKpN>lN;nP=lS?mT@nS?mR>oQ>oQ>nTpO?nM=nM=pO?qO?oL>sPCvRHvSFqNAmLnP=oQ@rTCwv~isw^hzakfpgqhrpzq{nvltqvns|gjwafnsjs}ci}aggldicfko}]^{[\efefsVYtWZz_bwY^sUZ|Za~Yc}S^Va\gYdyQ\[aaew[[oSRtWRtWRuXO`[\^tLQqJLySQxTLsPFvTGzXKsPFvSIbZyUMd@8sOGuRH_<2oL?}YOsNF\62ySOmkzTPpJEaYpLB_>/_P^Qa?2lI?uQGqNAgA5uPB{VHiE5nJ:|[HvUBeD1yXE`M^=*Z6$yUCyUCoK9oK;uPBjG9_uSC^;.a:1ZNjI5jK2rP8nL4W5kI2jSoO$xV9hH+bA'mK3dA-bA.vTD|XHc>0d?1^RmI?]9/yXImL5iE;V90jMD~aZ\:4eA;a\tMD{SGwPBlE6jF4|XHyXHa?2Y9,kI)rQ=nK7hD,YAyS;kF0a?(fE2uWDpRAeK:vZIwYHsQA}\Ib>,[8$yVBqR;kL5iN3bG,lO4sU:sU8dD'\@!fJ,iL1`A*pR?yZKhH;sSHfEiH4fE1iI2hH1uS<]FsN8fA-pK7pI:zVFsMAeA7mGBnHCf@;iJ;fE5eD5`;-e?3sK?mG;gD7vTGdD7jM?kN@gK:gI8`B1kJ:jH8jH8wT@vS?rP9yW@wR>nH6mI9jE7oN?uTEhM9^C._G/eN4kT:gP6lToT?kN9mP;qQ>lL9rQ>mL9hG4mL9qM;tP@rOAlI;lK;hH5gH1lM6kO7tWByYFlKnP5pR7hI0bC*hH1oO8pP9pP9oP7rS:rR;pO;nM9mL9mK;lJ:iG7jH8eD1kJ7pP9oO8nO6eF-gI,gI.jK2mL8mL9lJ:mLmLpP9rN6nK1sN2pK1jF.iG0gF3fG8mM@mJ@iFmK;rP@tRBqO?nN;nN;jN6gK3lQ6gL1eJ0iM5oOiS7iQ5mR7pU:sU:qS8qP6mL2nM3mN5mN5iM5jN6kP;nS?nO@mN?oN>qQ>qQ:nN7kK4jI5rO;tP>rP@sQAwVCsR?nO:mOiK:kMkQ@nS?nS?qS@rTAoS;kO7lP8qU=sT?oP;nN;qQ>oN>sRBrQBmL=lJ=pNArPCoLBnNHqQLtSJpPEnL?lK6b;3YQ\TmF>vPD]QhE8fC6wTGrOBlJ=hD:vMDpD=g=6xNG_RoL?gH9dUiK:iH8{[HnJ8R/nF3\IzR@f@.sO?\N`:.\9,{WMpO@dC4nN;rR?mL8oN;{WEqL>gB4rOAp]rS>^?(oO8eC,^;'z[Fy[J_B3[@2rXLrXLV<,\@/nS?gI6^>1~^SpPC[;.rQA|[LbA2sPF]SsNF_94c=8vRHgC9]:,_OiI6P0cSm`X5+U1)jE=eA7[8+gD6uSCiG7_;+mI9lG9Q*!d>b;-rK^:*uS)vW@hJ/]?$bH~\Dd@(\7!rJ7YFlC-e<&wN7oI1eE.dMhI2M.rS<~_H_A(\>%sUsQ9b?%uR8qO2_= gD*vR:wR>[4%iB9`[pJF[20pGDvKHi@>~USzSQY3/a=5vTGjL9[?'dI/v[@eI+fJ,{^C`?+X3+XVzPK_50lC:jB6rH;yQ?rJ7gA)lI/qO2pQ2fG(_C!{_AgO;\B4mSE]?4]91[S}UIj@4i@1pG8sO=oN;jI9hI:aG7`A2pL:d<)gB.{VBnK7nK7jF4jF6jH8nK>oL?_;1\5-}UPd_nG?iF8qP=jI9eUeVZ9*^tP>qM=kG7sN@uPBiC7jE7tSCoN;kI9b>.e>0oH:oI=pM@vTGeE8iO?pVFmQ@gK:eG4qQ>oOuR>qO7|ZCxV?hD2rNjG9kK8iJ5iJ3mO6iN4oS;uV?gG4iH5nLrP8sQ9qR9qR9lL5hH1lK7nM9lK8mL9kI2oM6rP9qO8nK7lH6mI7nJ:hC5mH:lH8qM=rO;oL8rP8nL4qO7mK4kH4nJ:oM=qN@oL>mJkMoW?jU9gQ5iQ5kS7qT9qS:rS:lJ2mK3mM6oO8nO:nO:mP;oQ>hKhN>gM=jN=mQ@rTAvWBqR;nO6mN7qR;tU@rS>qQ>qQ>oN>rQBpO@kIpN>rQ=wT@uSrK<[LxSEc>0kI9aQyXE^9+oB>zJIg:7g<9YTtNI]<3nMDpPEc@6eD5wRDeA1Z1"tL:bQ{VBmG5sO=lG9`=/~[NdVb?1\;(sR?_HdC/jG3dR}VGa=-hWqSBU7$rQ>{ZG\8(];+mK>zZOhI@bE>x[TpQH^?6pPCsSFT1'qNDm^oN?dC3tSCwVGoM@mJ=wRJlG?X2-{TLXPT."`;-|UFd=.^7(vNB}UIg>5b:.sK?c<-^7({UCgXd=.[4&WKoE>T/1{YZqQL[93iGAzVNqP=]>%lN1aDjL1X:pT1pU0[@gK-oP7U4!lI?[S_?2N/ dD1zWImF>b83TKj@3`>'t`hYR/"dC/]IsP5V."g?3yRDb;-Y2#}VGc:+a8)tL9sK8\7!iD.wVBfE2Z:'fE5lYlM8Y9"xZ?kK.[7`TUNb4,tG<}TEjA2pJ8hA2mI9a<._)hI4rS>^>+[;(sS@}]J_?,T4!~^K|\I[;(mLc?-vRBrOAP,jG3_KlI5^:*pN>oL>gE8nL?rSD_@1Z;,bUxUKW3-sOIZVf@*yU=xW=]= _C!lP.dJ%qX6kU9S;%]E/iK:Z9)^9+mF7pG8tL9qI6rP9[;$_@+iVzaMR3$mCxTLwRJkG=[7-a@1pO@qP@Z9)eD1fB0jG3aIpU3ZBbI)gL1lM8qP@iE;lG?rLGiC>sLCe?3fB2yVBhF/dA-sMArKCsLCkD;jE7qL>pL:tP>nK7kH4sQ:zXAzX@lJ2b@(qO8`LrQ>jF6c>0iB4rJ>kG=lI?jJ?lNCoUEcI9\A-hJ7oR=sR?rP@iD6qM;qM;jH1qO8oM6fC/uR>pL:kI9jH8kK8sS@pTpTpL:iE5gB4lH8jF6iF2lI5lM4uV=pQ8nO6kK4pO;sR>mL9iG7oK;lH6qK9uP:uP:pK5lG3jG3kG7fA3rL@tQDvSEoN;hH1qS8uWqNAoL?kH;oN>kJ:iI6jJ7kJ:lKnO@nQtQGqPAmJsR?sR?pQ:pR9nS8nT6lS1mT4pW7rW=qT?mN?lH@iI>mUAkUoN>pO?mL=iH9lJ=sQDrRGkN@hPmUCiUDfRAr}p{ju_j}]hjuozfqcm`j_egmnrgk`a`dglahkpjo{Z^~]aaeuRVxVWfgdg~_bhmkphlmplfb[zZU~YUzTRrJKsMM|WY^bpOSvX]afsRYoNU|Za}[akIJxVV^[uTQnMJwUUyWWnLMuRVwTXjHIhFFc^d[iK@kN@xYJlN=gG4}\HyZAiG/yU=^HlG3f@.|XHxTD`?,sR?~_HkG5d81xGErEBd74i@={ROpJFW1-jF@yUOeA7hD:uOC`:.iB4aR^HkF0gD0\LyUEiD6rOAuRD\;(a@-wU>iG0dA-\JYGgC3fH7}_NhJ7_>+oN:pL:kG5hC5yVLzVNY71nLFbZfB:d@6yUKe?3\6*{WGsO?cB.fE1uTAqO?W4&a=3_VlE=a8/YPrJ>X1#nE6wO=[2#_5([N~THe;.g=0WEh@.g?-`QrI:T*rH<|THV8%V=#gQ.oX8^B*bE0{^CtX9eI+tV=vUFL+iN4nTW8)\;,rR;oL8eC6lHBmMB\:-_>/^P[SY/(g@2[I^?&`A*|]N`@3bA2lJ:tOAb<0[3'uLC}SLa70_3,|PIrI@a8/rK=lE7_8)}WE{YBa=%[8yT:^DpJ2gE-sR>eE2X:)fSrR?L-qO7zY?f?)k=6yHFvFBl<6oE9oE9a:,_7+{XKoKAK*!kJA}_T^@5`F6lP?eE2jI5uT@tS?\;(^=*vUBmL9T2"sQAsPB]:,lIg^]6.Q*"|WOmF=c?-uO=oK9gB4kH:sPCnK>\9,tSC{ZJW5%eB4zWIa=3rKBfZlI5fD,oM6mJ6hE1a=+pL^D6dJ:mN?uTEfC5cA1b@0gG4mM:gI6Q3 mN9tS?bA-eC,fJ,Z> eH-dE.^=)cA1gB4rL@kD;c<3yTFsO?eD0pP9^@%iI2\PoH@gC9jF2e?3iB9fA9jF>oNEiK@dI;bE6aF2mM:nO8fE2tOAnG>vQCsO?hD2hE1jG3mI7mL9lJ:lJ:jH8mL9xWDxXAjJ3qR;nO8oQ8fH/cE,hJ1jL3qS:rSmM:qQ>pP=qO?mJqNAqQ>lM6mQ2iM.nP5qQ:qPoL?oL?pM?pM?qO?rP@pM?mJ=mJ=oL?mJnM>pQBuTDrR?oM6nJ2tO5vN5tN6uP:sO=oN>tRBmL8nL5lJ3kI2lJ3nL5oM6pN7uU>qPpM9rP9rQ=sR>rSkQ@nRApRAoPAqN@nK=nI;kD6kD6mH:tOAsQAoM=lK;mLsT?qR=pP=nN;kJ:iH8lI;oL>pM?lK;pTqTEoUGjPBmwq{q{~cmtYceoq{kugppyouioquvzmp|aemqgmkrnuej~\b]a~[_uST~\]aebffigjeidhbi~]dxW[[_bb}WWrMItQMa[x[Tx[V}`[tURfGFpNNfcyXOlL?wWJ_TrRGtRL]Y}WWvPPyRTuOOkECzUMdWwUEfE5qRCvYJkM:gH1sUvU;zV>wR>f?0sN@YMdB2`?,z[F]Ii?2pB7}OGyKCj>7{OHXQj@9^7/YQnJ@V2(hF9nL?eD5jI6rP8uR8kI1zWC}YGb>.`>.{YIzYFO.kH4eQgD0gC1]KrN>gL7dOz^F]=&[9!vQ;|U?f>,hD4|VJeB5c?5xQHmD;d=/uK>{OBh=.e=+rJ7yU=lH0gE.{XDd@.X3%\N}WK[3'sK?\OqH9V0mG5sM;_8)c<-zSDpL:U1|ZCnL5[8$nJ8{WGb<0Z3*hD4kO0_FhN&x]8hL*[= xX;oWaB)lK7bOa?/bB/jZpRAZ:'nL4[ErL@W/*eA9sPF_kH4uV=fE+_= lG+^EtK4V1rN>tSDT4'Z=/lL?dC3fB0sK8oD3c:1mC<\SxQCd@0vR@|[HsR?pN>uSCX7(iH9dTiH8V9$cD-qR9lK1iG/kI1iG0iG0lI5iF2R.gC1]MqM=X3%gB4qK?eA1hJ1lP2fJ(_C!y];cDbA'W4 _QqJBc=9xQOnHDgA=[SpKC^8,e<3iB9xQIhA9`91pM@]:,[7'yUC`>'Z8!zUAwR>iA/b=)mK3tUpO;gF2pP9_?(fG.rS:iG0_=&jE1tO;qI6oG4hE1uR>iI6pO?lP?V9+rUGaXfF@a>;fBBb;=pGLxPRh?=d<7kF>}ZMmL=[:+iF8mF=e=8~SPyKJb65f>9nIAhH;kP<_H.jU6mX9eK-jM2_A&dF+rT9dG,hK0z_DkP5nP7kM4bC*eF-hH1kK4lK7_>*jF4tP>hD4nJ:jF4hD2zYEzYEbD+dF-_D)vX?wWDcA1a@0nM=vUEoN>`B/dF3wYFiK8rS>iJ5]>)tU@|[GeD1hG8lJ=tPFlG?hA9lD?kFBqLHz[RhJ?bE7pRAtVCqPqO8nK7oJ6tO9pK5jH1iG0eF-kL3zZCmM6kL7kL7nP=vXEpRAjI:sK?sI=vO@tO;nO6oQ6lP2rV8nS8bG-cG/iL7rU@tWBhK6dF3iH9eC6hG7fF3fG2iJ3hK0nQ6dI.cH-cH.hL4mQ9hJ7eG4mL=fB8iB9lG9nJ8nL5lJ3lK7pN>tREmJ@eB8pNAx[FuZ?nU3bJ&jP2nS9qR;lL9jI9mL=pM@nK>mJqE>sJAtOAqP=oR=rV>rW=oP9nM9rN>qJ;qJrO;oO8pO;mM:oN>oN;lK8kJ6mL8pL:oK;mK;tQCtQCoM=nN;nO8mR8qW9qV4qU3pT2tR5uQ9wOmO*{XDySAY3!f?0wSAmS;Y@&oS5yY(vN&YFpJ8`;%qR3{\=U6Z;"x];cG$U4qK3fZnFAd>9ZRmG;\6*_SZNb?+S4mQ3u]AhP,pM9jH1dB+^A&uW<{Z@W2mD-bLiA/fA3sPF\;2U5/yWQsOE^5,vIS8fK0oTgJ/S4wX?wU>`>'cA)iG/b@#^<rP2dB$[9`>!mSbHN*oK3}XBgB.wR>wQ?`9*oH9[LwQEd>9c>:\ToM@cA1rQ>hD4e@2^PtNBW5%W6#tW^ToKCT0(sNFkF>_;3}ZPpNAY8(lQnV@iScH3[@+gJ5jK6sT?cB.oK9tQ=^?&lN1jO-T8iM+}[>eA)nG1uM:rK5jH0eG*_D"^G'jR:t[GhM9^>+yXHvTDkH:pM?fF9dD7}_TkMB_>5gF=mIAhE;iF9mJiJ;lM>qOBoM@iF9mJ=pPEsSHwSKjF@hB=qKGmGEjDBoOIkLChJ?iJ;eE2eC,nJ2oG4mE@pGEtKHnG?oI=qL>hF6jH8|ZJqO?iG7fD4iE3pL:tR;rM7tL9sI6uM:rJ7kF0jE/hF/qO8|\EfE1cD/mM:rTCsUDjKxNAsK9jH0kJ0jN0uY;kP5kP6kQ9aF1`E1hM9eJ5dF3iK:eD5dF3`C._C+aF,_E'dJ,fL.hM2cK/aG/dJ2dI5bG3gG:nIAoGBoI=pLwHDuMAoN;mP5nT6mU9mQ9oQ>rOBmH@mF>tKBtM?oK9rM7tP2tN0sO1vQ7tO5oH2lI5qM;sR?oN;lM8mN9mR8mR8mU7uY;sT3vR4tR5tP8rP9qN:mL8lK7oO8mM6kL3kK4pN7sPlJ:kG7nI;tM?vM>rI:uM;rJ8qL8vQ=tR:pN6lN3nO6qP=sQAqP=mL9mJ6pL:sO=sN@kH:tQDtSDpO@nP=mP;kQ9pV8qY5qV1mR-nM,nL/sM5uPjM?jOAmRDnSEpSEoRCkO7nS9oT:nS9qS:sUpS>rW=wY@vY>tV;uU8vV9m|~aperrp}huhrlvbolyu}tethynojdxcsjwis`g|X^`bwRTwRT\`_c]cfmpz}U`|Q^}V^^f|Y]zXYa`xYVqSN~`[lgvXSrQN`]yUUnJJySQ_]vRLwSMcYxUKnM>{ZKwVGnM>vTG|ZMvRHzVL]U{WM^>1{\MhYyZKhI:rSD{\McD5|[Lk\qNA`=0_S\Pb:.pI;dPpN>\5-wLOxKT^0+M1{\EvW@Z8!wT@`Mf>,lA0{N@pC6j>1pC8uLCjA8d=5XSsmjEA_=7zYP_A6bE7p_gN:M5gO7ycG_I-Q9nV8v]=Z@"^E+w]EhM3W9 uW>rR;T2eA/]KoH9V2"iE5^JsQ:iJ1zXA]9)R*oaseW7$gG4~aLdG2dG2oQ>iI6X5'qN@_Sg>5Q+mK;yYFY7'b=/rK=Y,!_1){LDr@:Z("qC8WLnC4c8)uM;hYnG8rK=\Ma:+eA/rb~ZJX2&fC6jF3|]NiK:tV=xZAaB-nM>tNJrKI`;3];+nP3iN,]F&eP1gO1U;mR7sV;Q2hI0uU>cC,aD/aF1\C/aI5gR=rZFaI7Z>-x[L}]P[9,a=3rMEc<4|UMZRc=1Y3'zVF{WG`?+^=*qO?iF8dB2{YIlK8]<)zZCrR;Z#tX:pT6fJ+bF'jQ/hM2mR>uWLY:1Z:4kKFhHCmKEjI@jH;kJ:xWCuSqJAoN?aF2^G-iO7qN@mD;iD6xSEnLwTG_RtSDgF7kMmN?rSDsS@mM:oN:oN:nM9lK7nK7pM9oL8lJ3lN5qS:oQ8jK4jK6iJ5fH5iK8iJ5fG0iJ1pR5sT5oP/rR.xV8sSqO?mI9lG1qM5gE-nK7nM=kIuUBsQAnLrN>vRBsR?hF6nK>xSKpKGiCAkGAlH@qP@oP;qR;tV=qR;lM8kK8oN>xZGoQ@gJrSrNF}YQvRLpJFzTOuRHnL?zYJ`QjI:oN?dTwVFhE7]OzWIfC5kE9wQEvPDpK=^N]OfB8jD@]^xPQh?=rJExSEfB0pK7tO;d=.\3*e;6wKJd73k>:ZQzQH`90xQHaSjD8xRF{TKoF=lB;ROTSrAC]10uWLuZLfL'^GjH1`>'gD0pM9bB/bB/y[JhWiJ5gH3sR>eB.mI7wegUY.k@1]NyPA]4%lG9xSEeB4lIz_QaD5`B1`MoM=b=/wPBtJ>c5-`2*~OGTLf:-nB5XFjB0iD0eQpK5W2pM3{X>fE+eD*jH0lJ3mK4oL8lI5`>'b@(^D`AV5wR<{UCfB2pL<^NjH8gF7cT~]NcB3Z9)yXHuTA`?,pO]@!_C$uW8sPF|[LbR~^KqQ>bA1jI9oN?cB3S2"nM=eRcD/W<"rW<^A&aD)sW8`D%Z?bF'nP3rS:_>*bA-nO6cF'hK&{\;V6#mJ@aWqND_:2e@8lG?uPHyUOmIC^<6\:4lLGpPK_AgD6rNDa<4_95qKGzRSg@BX05|SZegiE?d@8kG?gB>hC?iCA_=7gF=oM@lK;fE2^=)hF/pN7kF2mI7bD3Z=.pPClJ=]:0hD:nG>nG>c>0_:,\;(gF2uYAgL2U=oT:oPAhE;sQDqOBdD7zZOpQHgGBdC@cAAe@BmHJjDBkECd@:lG?qO?gD0fF/lM4nO6nN7iF2b;,vMDrEAi?:h@;mH@wWJx^NjN=lJ:mF7tP>dRsR>]<(pP=|\IcRtVEgF6fF3lM8z\C}_DcD+kJ7qN@xVF{YInM=hG7lN;dF3eG4jL9eF1aB-a@,fE1pP9nM9lG9hB6gA5qK?qO?kI9jJ7bB/tU@xYDpQrO;hH1jK2sT;xY@oP7fG.iJ3pQ:kL5hI2oP9nO8bC,eF/nO8iJ3oP7kL3pN6kG/gC+pJ2qH1oF/tN6mG/jH0gH/lN5qVmM:mOoK;qN:rP9oM5mK3lJ3pN7rO;qP=qP=oOjM>hQ;iR8kO7oP9nO8kL5mL8pO;sO=sO=oL8oL8mN5nO6nR4nR4nS1mR0pV1mS.jP,hN*iN,jO-jN/jN/sV7rU6pS4nQ2nR0pT2qU3qS6dE.jI9tSDtQGjF>lHBsOGqNDmL=mM:pQuYAsVAmOxU;uS6m|hwhwjykumwmvhqpyjsbkirir}`idoivpi|kzgu|]f_efjcd~ZZff^^tOQ~\]kohn_ejnbfoNRvUYglaf}]bdich_dz[^advVWuUVhg}[\oLPvPVimyTXjFF\\}XTtOK[U]WnJDlHB`Z~ZTiD@mIC^TlI
   _QxVFpN>`MbOoK9~ZH_OuSCa>0rOAgZqNAiG:]PuSF];.oL?xUHgC9oKA`VjFzWCfE2pN>wVF`?0nO@vgvUEV4$tS@~ZHa=+wQ?bPrL:e?-ySAzWC`=)]>)vWBlP8U8#mM:uTD\>-\>-oQ@dF5bD1vXElL9\<)]<)eR_K_<(nK7xTBiH9oM@|[KoN>T3 hG4|ZJ[8*W4&{XKaT^=.hG7}^IdH0eJ5fVhNBM/$gC9}SLl<6i71s?9YR}LDf<0oI=X;,^E5|jiWI+jI6xTDa=-a:,rK=lB6_5)qG:^Qc<-Y2#aM|YEY:!hG4~WNd;8g@8xQIkB9[2)j@9}SNj@;h=:{PM[Vj@9mE9ZL`9*iB4~WInI;Z5'kH;tQDeC6b@3tSDpO@O.fE5uTAS2cB.aMxTBd@.bA.kJ7oOZ6,_;1_ReA7V1)yTL{XJb@0X7$a?/kH;fA9f>9rJEa:1qK?iYlH8T0 tM>zSD|SD~WHwPAa?/cA1oN>nM=^@/cE4eG6]?.cB2lK;fE5dC3yXHlK;iH9kI]MqM=\8&fB0uQ?mI7_;)oK9sR>V5!lI5|VDiA5f:3qG@f<7[2/jA>jE=mI?lK#hL.sW9hN0rW/tSDoO<`@-fE1jI5mN7pQ:pQ:iH4eD1nG9VMwJFqGBqHEmGBxWN{]R\?0mL9oL8lM4xY@oR7iL1xZAtU>pTlI5hG3wVBuVAhI4hI4gH3qR=rS>iJ5fG2kJ6qP{XKvSEhE7kJ:mLnI;kE9sJAvMDrHAnEkJ:lN;mOrK=qJoN>qR=tU@pP=lK;lK;qOBrNHtPJrPClK;lO:sW?sVAmO^>1xVI\Na<.kG7yUElH8Y5%`<*fTpO;O.sT=aJV9_B'v\>`E*fK0~cIqR;T5`A,yZEsR?^=*a?/hF6Z6&sO?dUjC4b9*uN@sN@]:-a?/xVFpO;bA-qP=zYFeD4nM=_OcB2W:%jRlR]A)nO@|YOnJBe>6}UP}PL^1.h86c_UQO(d@6tUFZ=.fN:mT@X8%Y8%qM;lH6Y2#jC4[L]N`9*qJ;]Ic@,qQ:jSeG.cC,zXHyTFc?-[7%mH4mH4d>,jD2nE6h?0tKsO?eC3kI9nM=S2"nN;ubjK6Q2mN7lM6mN5_KxSE\5,Y5+qMCkK>\:-eD5~YKmI7_9'wP:iB,Z9`F}aC^@%`A(oM6wV<]<"]>xX;tT7jH0pM9`<,U/#qJAuNE]6-d=4pJ>qL>vS?zZ=lM,U6gG*]KnI;[6(tP>mL2fG(wW4lJ,^:"nF3~S>tG2c:$f?)tO9jH1[=$mO6cH.^C)rU:nP5\>#pO5}Z@mH2jG:lG?f@;kE@tKHmDAe<:c:8|PQtHIa54rFEpEBd96zOLtL@c>$oL*vS2qM/fD&pM3wVnJ:jE7lE7kD6qL>iG7gI8qVBcH4lM8jI5aB)mN5tWuZ@]A)qT?tVCuUBoO<`A,cD-wX?wY>uS;jH0dD-uU>vW@hI2hI2kL5tU@kL7`A,hI4sR>rQ=rN.hH5nN;iJ5oP;nN;sS@uTArQ>rNjI9mLrQ>oN;jF4pL:pLrM?pJ>pK=jI5mM6fG2kL7nP=iK8hJ7fH5mP;mP;lP8mQ9nO8kL5hG3fE2kF8jD8iF9lIqP@mK>lInM:mK;kH>nJBlOAkO>fN6fN0jT1nU5rSsRCtVCsUBqT?oR=kO7cH3iQ;eM9fL;iO>mPAlO@kL=fG8sRBqP@qQ>rR?pO?mLsOInM>hG7mK;jG9eB5eB5^NzWI\8.nIAqbwUH_:6uOMtQMb?;sPM{VRdA7kH:|YK~[M[6(]8*[OqK?Y6)tQDwVG`?0cD5rSDeG6a@0\LxQB\7)Y4&]OZLY7'jH8{[HR3nO8hOaE'U9pT5}aBfL.^C(rU:xYBcC,iH5tP>\8(jE7wRDd=/[4&~WI]Oj@3d:-e@2kF8b>,uR>gPhI0^?&jQ}^G`A*jK6rS>_A(rT;jLiG/g=0yKC~RKa:2[6.{WOwWQW71eH?xYPW:,dB5aQf?0Q+g?-uQ?d@._;)jF4jD2iC1~XFfTb<*e?-dPmJ6Z:#wW@sSX0$tKB^Uc<3Y2)mI?vQIwNKnEBxPKf?6]8*_OeQc@,b?+wT@hF/\:"pO5nN1bC"sS6tO9fA+[9vU4uS5c@&pJ8oH:d=.wR>wX9aC aC yZ;{YBjC4d6+tC;}PEoE9tL@mG;R1"oN?bS`?0dB2oK;iE5xO@zR@jB0a<(kH4qN:hE1X7$jI6|[H`?,nJ:rN>T0iE3|XF^:(_9'mD5xNAsF;f;2pEqG;}QDZDvL5`7!lC-~YCvQ;iH.kJ0`D%kO0sX6eI*^B$kM4iJ3aB-eJ0cH.cG/dH0rS>fG2W6#vUB`PfD4oL>vSEpO@}\M{ZK`>1iG:qND|YKuRDa?/qN@rOAfB8mH@sMIiC?nGEgA=iC?nJDpLDoQ@iK8hL;nRAgJ;kL=qSB\;(qN:yT>hE+eD*gI,eK-t\>sZ@dD1dA3dD1{[H|`HkO7iL7aC0aPz[LiG:hF9rOAmJwVBpM9vS?vR@rNoK;nJ:rNmR7jO5kM4oP;pP=nM=nK=rN>wSAxS?vQ=sN:sK8tL:vNmI?kE@pJEsNFoM=nM:bC.iI6mL=mK>lM>oQ>jQ7eM/lQ6nR:qSBqPGpKGnHFpJFqMCmL9oP7pS8pR9mOfG8dG8bH8fM=jP?mQ@lQ=lN;nN;rR?uSCqO?nK=mJmM@kK@hH=kIwWLf[lI?c@6xUK~ZR_\da{VRgC;dA4yWG_MgD0jG3_MtS@pM?yWJoKCnMD}XTxSOjD@_;1wTF]MdB2dC3~\OsOGa<8sNJtOKb>8xUKbQbD1W8!jK6xWH]<,gH/aJoKAhD:}\H_KZ6.]93}[NmL=\;2lH@tNBmF8g@2ZLtNBZ4(rKBYPb?2_vNBf>2mH:aSyUE_;+iB4aRtN<]8${YAxV>Y; pQ8tU<^>'eD0_KnL5P.fE+aKVIj91j=2|THW8)cI9wgYE4S?-{eSoUDU4$b>.xM>uF8j;-d?+pM9W4 U2pJ8gA/_9'rL:tNranO@V5&qNAxRF`R`RhD4S/dC0_OwPGW0'd>2wRDd@.eA/oK9Z6$\8(qM=lH8U1!gD0^JtR:eC,g@1wPB_8)nG9ZLc:1e>6\TsLCd?1lI5sQ:tQ=|XFuOCf@4_8)pJ8iWrL:`<*tP>hE1fC/zWCc@,^9#gB,pI3jC-i@*yQ>wPAa<.hE7mJmN?uUJhDnL5nL5sSrNFtPFqMCqL>oJcG6fH5sS@nN;fE2mL8oN:wVBqPwSCuR>rO;oM6sQ:sQ:qO8qN:mJ6nJ8uR>qO7rQ7jL/pR5uW:oQ6nQ6nO8pQrQ>pO;oO8nP5oO2mL2mL9qN@pM?iF8gE5jH8lJ:jH8oN;qP=pP9lL5kI1kI1lK1lK1lH0uQ9uS;rP8pR7nP5nP5sU:mO6jL3jJ3mM6oN:oN:pL:qN:uSpS8lP1lR.oT2oQ4rQ=pM?nJ@rMEpLBjJ7hI4bC.jJ7kK>gGnNApOFpLFnJDoJBpM@nLpPCqPGrOLsPLrQApQnP=pR?mOmJgL7kR8mR7hM2jM2pQ:oN>mL=lJ=lKoR=oT:nS8qlzlxlxjwlynxhrgrs~y}rcqcsdr|]fipmtahvX]{]bgkjnuwvxw^bhOSw]cgm|bhdjimdi}`cefdc`]jdlfzXRb^c_sOOnLLaebfnMQqTOibibrVOqTOtWRmOJmOJ~^YmMHrOKa]^ZnIElGCyVSnrbfvWVrOKiI>sRC_OsR?^;'|XF~]JkH:kH>{WQzWSnHFsLJXVoGBf>9}XPvQIeA7aW|XNhD:tRE{YLjI:jI:tTAvWBcH-iO1cHrU:_A$rT9}[CpN7fE+|ZBoM6_<(nO6xY@oP9nM9XIyOB\4(rJ>jazQHb>4tPFyWJeD5qSBy[HdH0dH0w\AaHX3d<)ZHsL=_=-uRDvTGdB5qPA^PiG7X1"yT@YFf='jC-iNsV;eF-xXAnK7[7'wSCdV`:.hB6uPBvQCdB2dB2tTAwUEg?3{QEzSE[5#hE1aJjH1c@,uQ?qM=mF8sL>~UFnE6g<+VGeWf>2\:*eUoR=Y<'ybHlU;Y@&hL4mN7b>,[5#rF9xL?X,Q+vS?mJ6O,e@,pK7`:(iC1|VDsM;\3$nE6YLnB5f:-uJ9hE+cA#b?dA]?fG&a@oO2_>$fD,gE.b@)dC)pO5pQ2aA$tR:sQ:V5!fE1`KnO:bD1dF3fH5[=*iL7pS>cD-_@)oP9bO\7)\5,qMCb?5eGlL5W6"fE1mK;d@6`:5f@;mGClFBuOKySNe@2cD#iEuS5`<$oL8pM9oN4cDqU2[@[?lP.uY7cF'X<rU6eJ/V;!mO6gH/Y:!tR:zW=hC)hC)sK2uM4kC*lD+nF-oJ0]If]Y3/Q+&zTOpLD[7/kJAiH?eE:sSHsSFgG:^=.kJ;yVHeB.fC!]7nM&oL*vW6gG*eI+rT;kM4_@)_?(dD-rP8uQ9|Y?sP6\>#uX=sXkN3`C(vY>iP0u\pKGhBB]57b:;zTPqIDlE=jB6e=1WNd[pI@e>5`=0rOBzXHgF3cF+gJ/kO7|^KlO@_?2nNAmJnO@aC0eG4gL7bG2jO;gK:`A2tTIvSIpLDlFAd>9jE=xQHzVDtO;eA/oK9xWDoN;iH5jI6sR?wVCmL9gF3lH6tP>zTBlH8bA1jKvM>uK8qG4tK5uL6oJ6oJ6lK8jI6iH8lN=nUAhPmL9iH5iH5hG4nL~ZHrO;jH1mN5nO6lM4mN5oO8nN7nM9wT@tQ=wR>nL4sQ9xW=qO7oO8qP=oL>rOBvOFsMAqM=qN:rO5oM5nM9mLsO?rOAtQCqQ>kL7iM5oQ8uV=vS?pM?oKArMEmI?fE5gG4lK;mK>jI@hEAiFBnLFpQBoPAmODkLCmM@nNAoN>mLqPApQBpPCmODlO@oT:nT6lQ6lQ6mR8oS;pTqQ>pP=nN;kK8iI6jJ7lKsYAmU?gP:dM3gQ5kT4mS5lR4oP9qQ>pNAoM@oM@oN?oO,oM=]P}YQ^Z`]|VVkEAfc\ZX/-tKIecjB=jC;]PvSEgF3lK8_LlL9Z9)xWHwZKbE6vXGo`vRJe@8xTDxSEsIDxMJ\NiD6W0(zRMaWgA5pF9WJkA5d:.]T{RIV2(lH>bUsRCX:)nQW5b?%nX]K]8*gA5hB6U1tQ=]IR/V1[GwQ?lF4lC4kB3g;.k?2{MBi;0V'sG:ZG`<$^;!\BmL2\:"uSwWJ\=.W8)pO@fE6_>.sR>eD*K+xZ=oQ8O5eJ6`D3\=.`>1b<0sMA`8,a<.\NkI9T1$idfda;6`:5qMCiE;rOBtQDb>4\8.fC6~[NdB2P/nM9oP7eF%pP3mI9Y2*f=:}UPiG7T4W9nP3pP9iH5uTDeD4U6}`Kv[MT7.^A8xWNmH@i?8tHAuG@o?;|LHPLg73b3/QMSOe;4qM=uTAZ;&dE0qU=Y=%ZA'sZ@rZsO=uO=kG7qOBnNChH=hH=hK=nQCvYKmPB_?2kK>rOEwSIqLDnG?zPIVOrKBjC:qI={QDyPA{P?}R=wL7rH1rH1mF0pI3qN:oK9iI6jL;kR>hP_F2^C/jO;nP=iK8iH8hG7nLzSKmE@sLCjD8oJ<{WElI5oM6vW>sT;nO6oP7sT;qR9oO8vS?sM;wN?qL8wR>yW@qN:pL:rM?pIAuMHwNKuMHtL@sL=tM7pK5oN;kJ:kJ:oN>pN>kI9iG7kI9vR@uQ?sN8pK5pM3rO5tO3uM4vM7yN;tI8rG8uK>wMAtKBtKBqJAoH?oJtO9rM7mL8rQ=sSoJBkF>fD7jH;sSFnLFjFFkFJmHLnIKnLFoNEsSMoPGnO@nP=oR7lP2lP2mP5pQ:oOlN=kK>nL?sPFtPHoKCkGAmICnHCkEArMIoJFjG:pLuPBsO?lL9lM6oT:rZgA\Nc<.d>,XJrJEkB?iH9{ZK}[UmKEaRxZIP4#vWHn^lH8c>0uPBwPBoH:tL@uMAlD8a9-YMWK[3'f>2}SGrK=^:*mL9iH8gF7pSDuWLcG`O$gR,^D,gH3z^@aE#U7dE&wU>\:#Z;bEuT@T."lE=qG@lC:YKyUEfC/_?(tUdF-rS>`C.\>-dS`PS/lG3aKrM7R0fD,xV>a?'gG0iH4`?+R0 uSC{XJO- c@2zVDmG5b<0g@8e>tU@cB3c=1pH&_@)pQ8lK7cB3vUFtU@V7"]<,wUHdC4U5"eG,rQ7iG0nI3kI,V6]@+}aPqRCW7*`>1rOEzUMpKCjE=`;3`<2h^eV\;,gI8x[FlO4xW=WHnD8];.pO?xV>e@$b=!vR:pO?lI<~QFyL>hF.tW8pR/dF#_@vV9~`EkK4gG0tS@}\IvSErQB]:0kGAcasLNY24lHHb?;pNHsPFeD4^=)dB+zX@uT:`>&qQ:pO>gCCpMJvSOpNHuTKlLAfF;wWLoOBaG7jP?`D3fJ9pR?`B/cD/qR=mL8mL8bA-pO;xWCiH4hG3pO}VMuREb?2lKlN;lM8kL7nO8fG0vV?|[HoJoLBrOAlK8oO8sR>jKpI;sL>qN@pM?nO@iH5rL4vN2oJ.oM0pP3fJ,dI.qY=dM3eN4kQ9oR=uXCtTAlJ:xUGsLDpHCqJBuNFrMElG?fC9fC9sSFzZMtWHkN?jP@oUEoUDqTFoIDrIGnFAqJBpI@mG;qM=oK;oL8wT@yVBpM9iE3kG5oK;oJnK>mK>nL?jKjLApSErSDrTApTnNApPCmODnNCnNAoN?lM8hJ1iK.kN/oO2oN4rP9oL8oI7pJ8uN8vP8tO3oM0kO7lQjI9pO@wVGuSFoM@kK@jJ?gI>jM?lN;eG4lN=sSFlLAiI>pPCsUDjM8fJ2oS;nQxUGsPBlIl^g@2f?1`R|UGmF8xQCuO=^=#oO2oS5iK2Q5[=*w\H^A2Z=.xZOmMBS/'nJByTL^61b90\JvO9X6cA*bKrR;Y=%sW?kN9]=*_LeWc>0g?3XOYMuWFlO:uZ@kL3b@)vO@uIBN!h;8XQZ6&V5!bIlP8I0mR>fJ2cF+iL-rT9yUEX3%_<(jRkK.^<$uTAiH5X=#gM~bQL+"Z23uJMxNOjA>b;2zUGsS<]?$vX;lO0M3kQ-|b>Q7R7uW5i@7pG>^5,]4+vOFtMDT-%mF>ZRhA9_:2gB:^83lI;|\?iK(Y:]<"vUAuTA[;(bC.jK4^A&aE'mQ3^D&bG-{`FpS>fE5eD4pU;w[CbC4b@3qP*T2aC pR/eE(U4cG$oS1iJ1mL9lJ:U2$rNiG)_@!`E+wXCrK5c;"jN,nT/aH vX5qL0[5uX=nOmP+kJ)sO=xTJsNFmH@oJBhC;jG:^P~^KeF/tV=uX=gL2mR8eI1Y=%dI4gL7hM3Y>#^B$jN/eI&dH%jM(kM*sW4rU6`C$[="hK0sSuPTpKMd@@mJFpLDlJ=uRDjI6dE.oP9sS@rQBdB5`=3iH?gF=nNArREbC4iJ;sTEjKmR>qSBeC6kG=rPCmK>nO@eF7hJ9hJ9jL9hJ7fH5gI6pQlL?jH;uSFxUGkJ7nK7tS?nM=nM=pL:tL9vP8{R;xR:rM7oN:oN>kN?uUHvVKqMCvMDqK?eH9jP?dJ9hJ9mO>pN>sO?oH9tM>uN?pI:rKvUFsTElM>lN=oQ@kO>lM>hDiN:pUAmP;mP;mN9lK7mL8rM9qL6oG4rM?rM?kI9nM9nO8lN5pToSBjM>nNApQBkMmO>mM@oM@mK>nL?pNApM?nK=tSCpO?mLnP?gI8dI5nS?qU=eH3dF5kK>oOBtTIpPCdE6qQ>nO:xYBvWBpP=qPAnL?kK>oT@jRuQ?c=+iC1}UCkC0cA*xV>}[DjG3tQ=fTvRBZ6&|ZJzXHiG7pN>aNoN;eD0cPsO?]9)fD-]IiF8R0 kM0cFeC3iF8{\CjJ3Z9*yVL~]N\9+hA3vL@]QoG;oH:ZLlE7_8*\LnJ:W3#uQA^NhF6hF6gF3lI5mK4eE.tT=_@+S4tWBmP;P3mP;s^pQfOrT9[? rX4pV2X<dF+hVpK=Y3'zVFlJ3V5bCfI]=&]9'sM;[LsK8^5&WNoCgJZ<iK0cJdE,gF2}\Ia>0Z7)tP@vQ;fA'M)vQ;gQe@,`:(sM;\6$iC1wRkE9\5-d<0rKdB+cA*jJ3sR?iF8fB8pLDiE?oKElH@[8.hG8tTAfG2bC*`A(lN5tU>lM6iI6aA.mLmMBpVFkQAjR>mSBhK<]=0eE8jJ=kN@eH:mPAjM>eH9hKdD1mN7pQ:}^IyYFmLkH;sPCwSCmI9pK7sPnK=iG:sPCvSEsL>oI7hB0iF2oN:oN:oN:nK7pM9vS?mJ6uR>sPpM?pM?oL>pM?qN@nLqO?nM9iH4oO8oO8tUsMAnLqR=nO8sT?sS@mOwW@iH4pO;qQ>kK8jL;pRAmQ@eH9lQChM?fLgL>gK@hM?jOAlRApSErNFpJFoIDpJEsLDqJBpJ>qK?uSCqO?lL9pP=rV>lP8hN6oU=nS9jN6jM8iK:lKnM:xXAwW@qQ:qQ:nK7jI5qW?kS;hP:iQ;lQ=mR>qSBsUDpQBrSDmN?hI:nM=rQAqP@rQAqoki{cc|dfrt}zpurzen~djelbidkjphp^ecmgqeocncnenenkrfm{]b|^ckknnd`z[XwVSvRR]]bfciembhcgxXYyZYpkd_fLEpVOx`ZrXR}`\ebyZYsTSyYZ|\]wUVcABxVVqOOfC?oMGxWNqQFtUF|\OlOAgI>xWN}\SeC=kICe[~[Q\;,qPAdVsPCvRHc^qKGa<4wW@|^ChJ/iJ1bKxXAfE1sR>aJmK4lI5zTBrJ8h?0{OBdWlE7hC5\NcUoK;qM=|ZJrP@mL9|[HrS>aB-rS<|]FhJ1_B'z\?sU8fH+nM9rNDW1-\7/eaWXa9:hE8wUEkJ7hG3sU8uS;lE6tI@VJmC7hA3_Q\La=-dC0eRlK8^=*rR?wWDtTAeB4~WOxMJb:5XPh^dA3`?/{\GlM6hK0iJuZ8V;lQ,}a8qS0[8rM9\Hb?+bB+~^GlN5\>%{^CqT9^@%gI.yX>lK1b?%fC)lObCjP,x^:hM+X; q^n_V4'\;+vV?nM3gG*pM3xP=d<*`9*|UFsL>H mCeD*`?%pO5^DhF)eD#_>dA c>"]Af@(W1XB|X@hE+_= lK*zZ7xY2pR)oR-`A(qQ>jZhG8O,vRH~ZP^:0zTHiC7d?1hC5sQAsQA^=*Z6$xV?sM;V3%lI;qR9T5fC/wPAZ3$qI7}W?mH2X2&Y5+hJ9sS@gF6kI9_;+_;+ZLYK^;-b?1mN?dE6rTCrQAhF6kD5kC1zO@c5-W($vFDuG@Q+d?)rP9X5!hF/vT<_?"Q/e@2jC:b;-]9)iH5sS@fD4pN>b=/S. XJ^Pg=0f!X?pW7eL,hK0uW>jK6oO<{ZKcD5Z:-vVIrREjJ=`@5pOF~[WrOKnMDfH5\A'rS$lN1lN3kM2nN7hG3hF6sRBoN?cB3oN?iI6oP;oP9bD+eG*cE*}^GyZE`@-iI6mLfI;hK=rWIpUGtYKpUGcF8oOBrSDrQBwUEgE5mI9qM=qP@tSCoOzZGvVCiG7tRBpLqN:jN6iO7kP6jO5kL5mN9oP;qP@mL=oM@nL?vTGwUElK8kH4hC-tM7uL6sL6wP:oM6pN7vV?lL5pP9oO8mK4rP9qL6hC-pI3pN7gO3dN2iS7mR7jN0rR5xV9sN2xS9qL2pL4pN6pP9mN7bH0iL7oP;sR?qP=mL9mL9pOuSCuTAqP=uT@uT@oN:nM9qP=qP=lK7lK7pP9pQ8dG,mQ3vX=sU:lM4jK2rR;zZCnM9qPqS@nP=oSBiMbG3eI8gM=iO?iN@iN@jOAmODtPFrKCqJBuNFuNEoH?mG;pJ>pK=vQCrQApO?rTAsUBlQoQ>oQ>qQ>jJ7iI6sS@uWDkM:iL7vYD|adgjfj{aglqz|rn{kxan\jeofpemks^eahfpjtitfqhulyjswrw~ad}aahge`z\W_Z{XUzVV_cpvks~\cdjlo{]\{^ZhcvZSrVOf_y]VpSJb[e^uWRlMJ~_\helKHoOJ`ZtSJqQDbQsUBhL4rU@cTpPEgG<|[RrQH`?6yVL_UjI:kJ;_OzWIa>0nJ@~WNmG;hF.^DyZAbA-yXEcSfD4gE5iVuTAkH4kG5ZKXLoC<\PyW@iI,mL2aInL4`=)~]IeUa>0gC9vRJtOKnHFsMMkDF[62oN:dMvUB\9+xUHZU]57b9>|USgA=c=9wQLzYFfF/gH/cOvQCc:1nF:^RmI9a=-vR@qM;oN:bNvWB^?*`B/~`MhUhG7pG>}QJnE%jK2tY?[=*gG:tSJjHB^;1kJ:rO;_<(W1~THbVN-_@+`PdC4\;,pO@nK>Z7*vRB|XFkF0Y4pH5}UCg=*W.sLD]73[50gbqMCM)lI;]OiE3c?-lI5sP<^<%gE.~\DdB+_:$o]bPT-iB4[RpG>nD={PGrH0hC5tSDhG8]<-]:,uSCuN?Z2 f<)nE/d;%wL;{Q>N,S1xW=kH4O+eA1b>.`90g;Ad6Ba2:W,/oKAcT[:+Z9*kI\:*eA1xUAkK4cL2dL0kK.qO2jO4jQ7aC0^?0bU`WkG?lHBjF>oKC~\OqOBcB2`?/rQA|[KmL=`?/jI5jJ3oN:oN;eD1gD6sPBtQDdA4b?2sPB^PqP=a@-dA-hD2|[LvSIgD:kGAtPJlGCkDBmFDg@>wPNtNJnHDd?7gB:sQDdB5iH9rQB[9,lJ=tRE];.jH8tRBoN:qPW>*qYEv\KgJAoCByNKYTxOFjB6mH:sSFrUGlOAeH:vXMpRGjLAiK@fF9pPCpO@mL=yWGmK;rNpU@oWAoW?mU=jR:iQ;kR>qTEdG8mM@qOBvTGmO>aC0eH3kK4wRqN:mJ6pK5pK5sL6uP:rR;uV?qR;pQ:mO6jL3mO6hJ1jL3hJ1jL3mO6oP9nO8lM6mL8qO?qL>sPBoL>mLdH7eI8eJ6fK7fM9gN:gO9hP:jRsPBsQAmK;pO;oN:rR;oO8pP9pP9lK7mL9pOqR;lL5jJ3nN7pO;pO;pQ:rSoN>pO@rQ>mL9qM;wSAwSCpLmM:sS@sT?oP;nQ5{TLsOEoL?mK;wVCyUCd@0|VJh`oDAh=:fY|YK^;-vSEdTkI9qO?_QlK+jJ7dSoO`;!fB*\FmH2V0gC1tOAX2&mF>nfi@=S*'fasc^;'dA-vS?lK7xWC_KuT@V5!\;'aJvV?X6wU=fLb@)`=0_UcA1X7$lK;lJ=S/'d?;}XTzVN`=/hG4dMjF4g@2eWaD)Z?$hU{]LT6#X:'uSFqNDdA3gC3lJ2mH2nF4wN?pE4R*wR<}[DP-^;'nJ8^:*c?/wRDtNBa;/hA8YPqJA\5,mF>|VJfB0vT=_Kd@.mG5k\yRCW0!e?-ySAoJ4Z5oL2}Z@mH,lI/vUA_?,bA-zYEnK7V2 b;,lD8oF=i?8g@8vOFa>1kI9n[hF6]3.ROmG;sLC\VmICdA4gE5zVFkE9W-(i?:oL?X6)\:4lLF[=,\=(qQ>nM:Z6&d@0oJ.aA.qM;a>*Z4"cQoE8S)"f=4pM9fD-jF6c>0V3&X5'eA1nH<\30[12sHEf<5V3&oL>`?0P/ fD7iG:T2%V4'gE8oM@];.`>1oL>b?1fA3WNe:7l@?bYsPF`6*m?7iC>nIEhEApLFc<.^:*sWFv\LhE;`=0qQ>[<'pP=wVGdA7c?7iE?nJDd?7e@8xTJuQG_:2kF>vPK_72wMF~RKi?:kAfE6pO@uSF_=0\8.lH>qMCkG=eB5sPCpM?gD6lK;`?/]<-^QkI<_<2kG?jF>sOEuREpK=hD4qM;[K{WGuOCwOCqNAeJ6{cOy`LbE6jM?yUMpLFtKHf=;pDCvIFrEByLH|OKuJAyPG_3kK@fF;eE:lLAiIzZCqP=pOlKoP;gH3jK6hK6kR>iPwU=sO7xR:wQ9xV>qO7iJ3qR;pTlP8oP9mN7qO8uS;tP8rL4rM7rP9uT@pP9pP9qQ:qQ:uU>oO8mM6nN7pP9rR;pP9mM6lL5mL8sO?pK=sN@oJnP=lN;lQ=pUAjL9lN;iK:oQ@rQAnM=qPmN9hL4kL5nO6nL5mK4oL8sO=uQ?vS?uSrP@nO8iN4mN7tU>vUAqPpNAkImM:sRBqP@oP;rS>pR9pR9pV>pV>rV>sW?sT?pQkN@g\eZsRIc[c[nL?{ZKbOxWCaB)nO6dLtR:jH1zU?vQ7oF0~VD}SGpF?|RM{VNqMC^<,nM:~^GmL8iF8_U}WSa9:|VV]_lFDrMIhbyVLfE6qP@{ZGuTAfE1pO;qP=`?,hG4yTF\5-h>9^W[Mc@,fD,uW*xWCwSA^:(a=-\L{WG]9)lH8~ZJ`?,gF3dPtRBa=3|WO~\LbA.^:(oK;lE$dD'vV9nN1oO2vT6\:hF(tVfHc@&fD4qNAtP@nJ:oH9iB4g<3wJF]^k>AV*0}RU{UUhC?uVMfB:]42uHElE/I+ hJ?x\K\=(aA.oM=mI9nI;jG:eB5J+`A2~bQeI8L/fG2oQ8bA.qJBg=>R&-Z.4mH@`<2P*%W1,lG?`=/Z7#hE1`<,\8(rM7jF.S+e=+vP>iC1`<*gC1_>+bA.hG4oN;^=*Z9&|XFxTB\8&iC1qI6kE-vZ;kO,[6g?"rP9zYFX8%_?(qL0oN-nU3nV8cB.a=+|^EcE,\;'gE5nK>nIAiC>b<8c;6jB=`[]Xa85mDA\[sG@rG6xN7kC*oG.uR8mJ0fH+gI,rU:x[@gL2eJ0lP8sW?x[FgJ5aH.hO5iM5lP8fG0[<%bB+jJ3sQ:mK4eC,}[DbKjJ3fH/kL5pQ:jWxWG_=0hD:uPHuPHhC;a;/hC5xQB~XFwQ?jD2iC1uQ?oN:lM8nM:hF6pN>sPCf@4f?6nG?oH@mE@e=8mGBwQLoKEwRJeA7sMAtPFd@6iE;jFhG4fE1~\DwU=wW:zY?kJ0~\E}ZFjF6nG9oG;yRCqK9qN:rP9lN3uV=xYBmM:hJ9mJ=h?6nC:qI=oM=kK8gJ5mN9vUB[IzPCrF9yOCWNyUKvTGjM?gMmLjN=fJ9iO>iMnM=nM=rQ=qPuT:oO2rO5pO;wVCsR?rQ>rQ>sR?yXEuTArQ>oN;qPrKsQDrQHoLBcD-gH/kL3lK7jG3gC1kG7qM=tOAqL>nLpQnM>rOBvSFsQAmL9sQ:rP8qP6oM5oL8pLqR=qR=xWCrQ=lK7oN:sR>oN:oP;zZGpOsS@sR?tP>sO=vR@rNkavTGnM=|[GcJoQ6jL/_BtT7gF,}Z@hLyO8qG4WJUNqGBuNE~XLsR>dD-sV;xZA^>+rPCiaiE?S4%z\K~`MbD1jK4xYBlM6fG0fR`MW5%lIoG4vR:~YCmG5jD2~^AdGiI6Y9&rX:eK-V:"nQ%dKmV\=&eE2tS@[8*tQCe\vKBb4-h:2XMxL?c8'pH5yS;gB(iD({Y;dB$W8yZ;qU3T7Y; uU>nN7dC/qM;oK;jF6pK=ochB6Z4(dX\NV3%jG9xUHgD:kI1gQnJ8\8.gD@qQL\?6pXFfVY>:R66oUNtZJ_=%c>"yT8rM3Z6oJ4fA+[6"iF2qN:U5N.qS:z\C`C(M.nL?lH@lH>vRHoL>Q. _=-td|XHQ-uPB^PuMA`TWNe>0mN5tV9qR1V5gG$cBoJ.a:$rJ8f>2`:.lI1oODY?/fL;v[G]?,S5$kI9|YKd?1N+hE8lM>S4%^E1^E1Q7`D,fK0cE,P0eC3mJ@T0(T3#dC4Z6.X3/kECb=9L)lE<VS\0/R) b8+l?*i:$tJ3{Q:a8!g>'{W?hD,O+b>&tP8_;#b>&lH0[5iA.yRCb9*T(e=!wVd73[4+hWz]H\6$sIuUHuWLvXMpPEdD9^;1mI?vQIc<4a:2zSKoH?oH?vRHkG=kH>tSDkL5gI0hI4qP@uRElH>hC;mH@pJ>vQCnH6c>*oK3uQ9pJ2xQ;qH2lB/zO>yN=pH6tL:rKvCA|DCzHBvI>mG5jG3tO9WDtI6zK=}K?QIPHsG@qJBkK@bKoPAnO@hO;gN:lTxTDvRBwSCoK;qM;zVDwT@jG3iF2uR>{VBvQ=uP:mH2pI3xQ;vP8xR:uQ9sO7rO5tQ7uR8sP6rQ7rT9jT8hS8cK5lQ=oSBnP?pQxSEqQ:kM2pU3rX4rX4x\=tY>mP;oRCmPBjNCpTIoUGqWGt[GoT?mOoT?hP8gO7yq}nxjs~_f~_flslscjfmnsnpnlpkmky^a~_fjsoxmxr}p{bm{Xbak_e]abc^^^[hhfftWZbgntag~Z`ekgm|V\_egh}aat[W|fayg`gTLxbWzng]gMFx\U}`[rSPvWTbbrPPnJJeejjrLLnHH[\wJGi97VSZWgAhH1{XD^LwSA^NeUsN@nK>yVI}ZMfC6b?5_UwTJ`=3vSI{XNc@6vTG~]NmM:^=)sSpW5hO-T9mQ2~aB^@#bB%_BoL2Z5}X1sO?hE1eA)pN1tP2^;jF"eAvR,_;uP*|X4rU6_C%w\Ay^DbG2w[Jx^MT9+cF8lc_>5X2-d=4jA8pD=e<3gC3T2"\;+aT~^SY8/U6-lMDdD7iG:sRChC5a9-yLAwIA^1&X1"tP>uTA^<,]?.hH;_A6]=7vSOU2/N)%[VuQGY2$`:(jA2f?6lE=oKAU2$F&dE0lO:T6#L.eE8dD7Z:/eA9]91O+!X5(nJ8a>*K)hF.sU:`B%fI*cF'O1]?$|]DY8$P,jD8zQHrJ>cD+mO4_?(]<){XKpKCP,&`;7qLH[71fD7qP@Z?%Z@"lT0hO/`A,eB8iC>[2/W1%mF7wQ9pJ2uK8oD3a:$[E^Fg?-pG>rHCxRFnJ:gF3kJ6Y>$sW?|dnS?X;-uTKnMDpKCzVLc<.mF7ZFnN1nP3cB(iG0tO;oI7qH9mD5lD2WEtN<^8&lH8zUGhE7cA4[=,jM>oQFnNHtSP`>>kFHaavQMjE=kH:c=+sN:[ElD+wR8wT:qO8wSCmG;lIgF7kL7nP7jN0nQ6kL5qQ>qOBfC9lI?{XNvTGsPBjI6pL:sO=nL5pQ0qU,nV(g;pU3jN0hN0lS3t[9mT4bG-oOuJGtJEsIDyPGzQHuPBtOAqL>vQCmJyW@wX?rS:pR7tV;vY>uX=nS8jO5jQ7pV>qVAlQvVClK;mK;pO;sR>pQwSAyT@oJ6nK7{XD{[DqQ:pP9wXAqW?oWAoT@kN?lM>nNAnO@lM>wWDrR?kN9jL9nP=qSBnQBnO@sUBsS@pO?pO?tSDwVGsSFnNAoOBjJ=fI:hK1wUHuRHnL?rOAwUEhG3hG3yYBuT@_<(rN>sO?e@2iE5zVF|VDoI7rO;_KzWCfB0|[LaTbD3mO>s^rU@S4fG2}_FkL5eE.rQ>Y9,Z7-pNA~[Mb?+[9"xS?uP8oIDkcb;3O'k_|UF_9'a>*pN6kN3oS5r\9rY9Z:eA)_G^9%@ pL:~ZJb>.b=/e@2c?/nJ:tQ=a>*V4]<(}cSiN@G,hH;{[NnL?`QhYM/^>+vW@mK3W4\5yQ4oG+cA*bA-mL8]<(nK7uR>Q-\8&^OpI;iA5mC6bX|rrOK\95tVKuXInP?qS@fE5Z9%hI*rQ0iF%S.\:"mJ6fE2[8*kI5xMD^9+fA3zWI_<.]=0dYpQHR2-_>;d@@[85lFBkF>\6*U. hB6uQKO,(G%fE/R2%N,d@6gB:X1)U+&i?:sFB_2/_63g>}YO_;1O- kIV0+lH>qNAX5(W4'oL?nK=_<.gE5\:*Y8%_>+a@,\;'`?+lK8bOjH;_:6f?=d?7xRFcQiE3^6*sK?vRB{WEvV?mL9tOGzTPXPhA9^:0{WMqRC]>/mR>jO;cG/qU=nP7eF-hJ-kK.{Z9bC"\@!gM/fH/oP;tQCeA7oJBc^xRNpIGlFDpIK~Y]~W_e@J]9?fEgC3lK7nM9pO;oN;dD1mLhHBoLHgDApKG}[NwVFmN7iK2iK2tU>uVAeD4nM>qOBjH;qOBrQBkH:tM?sI=pF:mD5tQ7wW4qS*z[4fG&sS6x[pS>x[FsW?gK3fL4tZBv[FnR:hJ/oO2qQ4rR5qP6mL2oN4yX>oP7qR9pQ8tUwXCnO:lK8fE2oK9xTBrP@lJ:jH8uSC}\MpQrOAqJAnG>pN>tS@uT@pO;mN9pQqT?pS>pR?rTCpTCnQBkN@mM@nM=sQAsRBpO?oP;qR;sUsT?mN7hM3lP8lTkK8qQ>mM:oQ>rTAmP;jM8lR:nS?pSEnOFpPEoODnKAjG=mJ=qNAqL>tOAuSCsQAoN;lK8nN;rR?nTrR?sS@sVArTAqS@qRCpSDsSFpRAtSCuTDrQApO@pO@qPApO@oPAlM>mO>oQ@lQ=gL8gL7jO:kzqp|ivnxp{iwbqjyzxs{qyeqktmumrmuqyow|dl{blmwlu}bkfj}dhy__hhqo~eciiiihhee`a~\]zXYzUWff|XXsRO}^[id|b\qZRt\VoSRnRRggmmuWVsUTb^wZVmQJhasWLeJySGtNBvPD~ZJyTF^=.~]MxaeD0W2*~XSxRFjF6sO?|VJ_95a;6aNnQ`>'pM9~XFiB3yRCo`mF7Y2#_M^LtQ=oL8rP9fD-^<%sQ:sQ9S2Z>mKvZ7N2mO,}_0X2&iC7}WKjD8X5'jG9jG9S4%`H4cN9H1_D/dO_@+L,gG0vW@iJ3`C.cF1aA.Y8%vTD|XHS0"`=/p`qO?Y7'vTDkI9nL<~ZJuQAd@0[7'xSEZL^9+[7'vQ=pK7jF4[KkJ6R1mL=zXK`>1Z9*iH5eD1b>,Y5#hC-iE-kH.vR:fD-M)rQAhYaB3cD5sUDjL;^=-jH8oL>X2&_7+aXlIhC?U1+b>8c=9S,*V,-pBHuGMZ(2]+5j8D_2;\07kAB`74X2&|XH^GS1_>$qO7gE-[8$jC5lC:i?8vOFiYmL<_;5{USuOJa<4oKAd@6\61iC>qNDiH9eH3z\I|\QfE6fK)pU0hL*vX=mQ9U8#iK8~aLoS;dI/kM4sSZ<1jM>sWFcH4^B*jN6lM6iJ5rR?hG8sPBuREoJpO@tSCtSCpO?nM=pO?rQAqP@oPApQBpPCqQDsSHsSHrQHrOEpO?tS@uSCsQArQ>tS@sSkQ9kS7kS5lR4mM6mI7pL:uPBqPAlJ=lM>qSBiN:hM8lP8mQ9jM8gI6kK8qQ>hM8hN6nQrTAuWDpR?kM:jO:kO>nNHjIFoLHuRNvRLoKEnJBsOGvRHvRHrQBoN?oN>rQArQAoOqP=qO?pOnO:nO8pQ:yzqyhqouu{mvdo|^kj{l|m{x{hwvbohpin|ejhmjs~cl{`iktjpfljnjn~cffilljjva`x``ggii}a`|]\z[ZuSSa^dawWRlLGwZSf_~b[wZUz]YjLKvXWkj{^ZhKGsVQhceIBjNGsYMx^RpWGoVFw_MkR>kS;}aIx[FrP@aWa\qEDoCD~QTwJMyRPb^{ZQdG9jQAn^o_aG9pTIw[P`B7nNC|\QnKAhE7yTF[IlF4f?)[E`Ge>(nJ:\OjH8gE5_KuT@pO2]5)rHAdbhB>]=0dUpUG_B4hU}]JY8%pO;tZvU;`>'oK;qL>nH5T2,z]Nz\K]<-b?1zWIlI;T3$cB3qPAvUFoN>qP@]=*U5"vVCp]hI4P/aS}UIjD8uOCuOCgA5uRD_QoM=V4$eD1aNjH1[9"vTQ.!fC6wUHR3$C+qZDrX@\=&`>&c?'c>$lG-xV>mM6W8#cE4l]lLAV6+mJ@oM=oK9fT|XFT4fF/}^EqR9_C%\@!jO-fL(`F!nT/jQ)Y?~a5`<]9!c>(z\9oP/gF3c?5b=5hD:a@,nL!bA'^<%kL7zZG_A0N0mOpI:^8&\7!tO;qI6]4%d:-sH?rG>j@4lJ2qO8gA5wOJyRJ_80c<3rKCjD@Y3/gC9{YIpQ:vW@_OeD4lM4kRwVFiFeB>vULvWHhM3\C#eK'tY7uW:`?+mH:pK=gJ/pT6hK0aB+gK3mP;iL7cF1gN4gN4mU7hP2bL0dN2iT9{`Kc@2h?6tMDqJArOBjG9jI9oOvRBrL@wPHrKCtMErKBhA8lJ=wUHlM>gH9kO>hL;kPqPmK;qQ>jI6nK7mG5lH6qM=rOApM?lL?kK>pQBpQBqSBrTCsUDrTCoPAlM>nP=qS@rTAoQ>nP?oQ@oQ@nP?oN?nM>pNAtREuSFsQDqNDrPCpOsQAtRBrQ>nM:oO8nN7nN7oN:qP=qN@rL@pI@pI@tMDtOAoJkN?bH7nRAqVBlN;hH5lK8pOjM>mNElLGpMIwTPwUOrPJpPEsSHvVInNAkL=pQBvXGuWFsUBvWBnN7qO8sQ:tQ=sO=sO=rNqUDoUEoRDsSFtREsQDsQDtUFuVGqSBlN=pP=oOkTsJ1nF*eEtL0wQ?l^xTBZ6$lI5]K{WEkF8tQD|XNnIAkF>xUHiF9cA1^NdOX:'eG4^JoQ6fE+sN:zSEuLC`7._RrOBQ0'`Um\_D0^>+`MuW<^@%sP2Z4(oL?wTGb@3[9,gF7gF7^=*{ZGwU>Z8!|X@s_b=/W0'mH:aQqM;eC,mN5cE*_A$uW:~]CdB*mK3_HhE1T1kL3pQ8cD+cD+hF.[9!e@*yT>sN:V0\8&aQtSDZ9*eF7`@5O--nIK~VWa63M"qE8[JnC.Y4rP3qR3\? |`AkO0J-jM.oNgH'R3kK.vX;lN3mN5jK2jK4X9"y^DfLM2hM2ew[=a@&qM5nJ2sN8{XDrN<`>.R/!mJ-aB3bB5M-"Y7*zYJU3#C"\<%^<%O&nA6a6-K_2.qD@]6-N(Y6(_=-Q3 Y;*_B3O1&U8/oPGZ;,I(Q0 a@0T3#U4$a@0N-M+jF6nI;M&S)wMAqD9g91kA:]3._50d:5b51[.*_2.vIEj>7_3,h>2lB6d;,lC4rJ7_9!kG)}XkO1fI._HsPBoJB}WRg@7hA8uNE{SNnHChB>lFAqKFqNDtQGmL=iH9]PaTnKAnJ@e>6sIBXOiB9dA3hF6lL9nO:fH/jK4vW@qQ>|ZMyUMb<8xRMvUFmLrOEgF6gG4fF3jI9uSFoLBgD:lJ=nN;oR=s\BiS:qYAw_Iw\HnS?hJ9sRBmM:tS@nK7iF2|WC{VBkC1rM9tS9lM4nM9mL9pR7uW:nR4lN5iH9lI?yWJxWGrSnJ:cB/mL9mN9oP;nO8lM6oO8uU>uV=pR7eI+mQ3oS5oQ8qS:oP9kL7lM8pR9rU:oS5pU3kQ,dL"lU(pY,kQ,gL*`D"gI,oN4oM6qN:lH6uQA^N{YImK;eF1pQmR>lQpS>qQ>mM:nN;tTAtTAmM:iI6kK8mN7oP;pQuSCrQAjM>iL=mRDqTFnQBkL=pO?wUEtS?kJ6yZErU@mOqN@lI;oN>uTDsUDtVErTAlN=rPCtQGsSHrRGrREqQDpQBnO@kM{\EtS?uR>tP>uQ?uQAuQAuR>uR>wX?tUpP9nN7pN7qO8tysxoqllkifb}dbjjjjgkjpirgonvrzfo^e`h~YavQY}X`bj_g}X`ai_gyU[yU[djag}Y_`fz}jmlliirTSpQP{\Y|[XnNIyYT]Y~[W}]X{[VsSNlLF|aWqeuZPjOEjckdsUPwYTmhd_jLGpRM`[qQLkKE{[UoMGhF@|WSZVoJFuPL}WRxRMiE;|YL_PdD1uVAnUmR7dI.|_DhOgG0kJ6fRzYFrN>{WG[IkE3mF0iQ}UyUC{WEmI7tP>]MpK=lI;gZzVLc?5yVH]OjI6bA-nO8oP9pO<{[D|`=bF#a@&~ZJ^R[4+bA.eUhH=U5(sX>oQ8dB2uPB_ElK1b@0vTDuU>fG.gH3`SrOLd@@eWz]OV60jHBcT`?,V5"oN;pO;W6"Z;&tU@dE0J+vWBrS>_?,^>+dD1jI6T0lF4|XHlH8b?1pM?hG8V5&nM>aRX7$c?-cLjE/f@(}X>xV8[:hI(dCfJ'Z>u[7w]9\BX>eCx\:\=nO0oM0Y8fG.z[DlL5P0_=%dLdL`<$sN8iD.P/pO<{[HX7'Z;,qOBd@8J"X1)rF?a4)^0%oD5mB3V1sN:bKR2Z8!rP9iD.oJ6rM?iC7]6-c<3ZRrMET.)nHCe]gD:iG:_PiI6gG4jR{\EU7_B#sZ0pU0U2$a<4|[GnN7X8!tQDd<=[42wT@|ZBP) b;2rT;x\>jM2bC,^?*Z:'qP@iYcC0N.xYDqQ>V6#vUF{ZK`>1rQAvUEhH5L,aB-xXE^>+O.hG8eD5U2$lI;`?,Q0`@)kI2Y2T)f;R'$l?kK>_?4tSJyXOpNAdWtREfB:hdZ\i@HrGPnDErFEUV{OPg=>g>fD'lG1mJ6pNAtSDhJ9gI6iM5hL4iTrTAb@3xTLyTP^VwWDiJ5mJ@mICsOIwTJjI9lM8pQkH>iJ5eI1kQ9jQ=pWCkQ@mPApSDlN;lM8jK4cD+tR:|ZCtO9oI7nG8qK?zVNlIEkFHiEElJDvVItVEoQ@mMBsSFaNw]?mW.r]0r]0rV3qN4tJ7wOuWuUBfE2fB0lF4pN7sQ:qR9nO6jN6jM8pR?oQ@lP?kPvWBwXClP8iM5kP6pU;pU;kP6hM2iN3lQ7mQ9oR=pRApRAoPApO@oN?tTArR?pOpN>qM=qM;sO=qQ>oN>nP?pPCqSHmNEnMDqQFqQDnP?oOmOtU>sT?vUErQBoL?oL?rOBsPBtRBtS?lL5pQ8tV=tU>oT?nRApTCuVGoM@uRExWHvUFoSBnRAmT@mT@lT>nV@qVAsVAqT?pQbD3gTlYlK7oN:zYEoO8jL3{]DoQ8dE0tU@{ZJoN>fE6vSEuRDfD4nM:yXDlL5pQ8_HnJ:_8*oK9iWyVBfB0{WEcUhE7sPCtQDmJdC)v[9hFgL1aD/{]LlL?b?5i\aRQ2dF+z[B`PhB6oK;_MuTArQ>{\GoObYiICbA8kJ;}[KmL9eD1aNkJ7J)|[HgTV5"U3#tQC~[MqNAmI?tOAhE1gB,vT=sP$dIkL5P5!cTfI:[;0aVd\\61\4/tIFvNIa?2hG8sRBeC3_<(|YE\F[6 jE1wR>Z9&O-]?.dD7aD6_?2oP;Q1J'oK9tN9mH@sVAt[A_D*R5 jL9mO>^=-gF6iI6P0dC/lK7P/U3#oM=qNA\9,V2(qNAeB5_=-sQA\7)De?3xQH[4+Y2)lG9tP@fB0b?+`B)O0_>.qND[51L%#_95hB=N,Z9*\>+G)T6+pPKX98@]73mE@^83M'#^84b;9S--_99Z23K#$g><VTd96Z/,X.)d90d:'j?*j@-^3$g;.}OGnB;R%!i?8^4-gA5tOAdC0W7 cD+sU:dF-Y:%eB8nJDZ:/]=0mN?aA4kJAa[c@6S2#nM:vTDrKCb<8hC?^ZyWQtRLhH=[;0tTGbUkJ;uTEsRBlK;`KpQgE?_YyZQcGjG:pM@}ZL]OyVHuRDoJ<|WIyTFpK=mH:sN@xSEmI9gE.rP8rQ7pO5oM0nL/sQ4mJ0oN4lJ3jJ3uTAsRBmK>nL?hE8iF8oK9pO;pP9nP7mO6lP8mP;oQ@oPAnNAlM>kM:jN6lO4lO4pO;oN;oN;pOtTAvVCwWDhK6lO:mR8kP6kS5pX:pY9kS5jT8kS;oT?oSBnRAlO@nNAoOBpRAnP?nO:mN9nN;oOnO@qRCuVGwWDrS>nO8lM6oQ>pRAqR=nO:mN9oOpO?qP@pQrN>nM:nM:oQ>sUBpR?oQ>oQ>qS@tTArR?pOhF@oLBrPCrQBrR?jK6oP9qVj}n~kxhqjnhkggiltwuzelbiqxmt|^c_d}\cbijqfm]cbhinbg~^cdinskpdkmtjqsRYrQXipchyY^ghcduTQzYVpm{ZWwVS_\}^[z[XbaghaftSZtSZpOVgEKrPV|Z[jHHnKHa[\TsPFuRD}ZLaNzXH\PxQHgD7nK>iXaP`H2iQ;s[EkP;iN:yXHvTDoJ%pQ.~\LdB2`>.eWpM@P*tMEXPf>9]41i@7|WAb=#]: }XBhH1V5!oO(s[CdK1bJ.pT5dI'_AlO(rS4_>/S1+rOE{WM^;-Z5'f@.iC1kE3uN?sQA]:-]=0^UsTKI'!dB<_Yc=9\62oJFT/+L,'rRMaF6yQLtLGoH@lE=c<4lG?g\jJEM(0]cm^^@/pLF}WU\61hF6w[9nR0_<(_<(z\9kQ)U=eM5qW?]B.cE4`A2J)Z9*~]JpO+a?/gD7Y4,R,(zUMxSKH!S,#qJB_80R(#g=8a72c94wNE{SGX1#P/gP:YF1A*P4-Y<8N,-X66b<:T0(F"gD6d@6L&!U-/X.5`76X4*a=3\7)T/!Z3$tK<`6#R'k@-vK8e:)i>-kC1Z2 a=-sO?cA1R0 bB/oOaD?lOK]@;M2(fNBrZN^A{WQnIEd@8c@6uSF]PkK@iGA_=7a>;}ZWsOOU2/gD@uQKyUMyVIgA5d>2xPD}RIuKDbA8gGApRM]?:hJEfHC]B8tZNnSE]C3bE6qTEnNAaA6dC:qPGvVKsTEuV?dF-jK4_LuQIjEArMImIAvUFsS@iJ5gF6kG=sOIoNEjKBpPJpPJtSJtTIgG4aB+rV7rW5qU3eG*kI1uQAqJArL@mL2nN1|YEyUCnK7qN:tQ=sMA{ONj=@rFG|RM{TEzTBvO@tP@yXExYDsUBiK:jN=nQCbG9`D9`A8qPGwVMqLDhD:mD;oF=nG8nM3lP.nR0vZ8|`>sW5mN/pQ2wW:sR8lH0qL8vP>tM?rK=jC5sO?wSAsQ:tR;vS9uR8vT7nK1jI/sQ:rQ=qO?jG=lHBsPLnIEqMCtOAqP=oN:mO6mN7mP;nP?kK>kK@kJAjJ?mL=nN;pQ:rR;rP@rM?nK=nK=oL>qN@qPArQBjL9tVCqW?gM5hP4t\@s^>hS4jU9kUlOApPErOErOEtPFuQGtPFrNDrOAqN@sR?rQ>mN9qR=uYAxYDzTByPAwPAyRCqO?kI9nM=wVFpQBlM>rQByXIrQBcB3fC5tRErRLgIDcC>fFAoMGrQHrRErTCuVAsT=oT:nR:oS;pR?nRApQBtRBwSCsS@sS@pU@oWAlV=gS:jV=jV=iT>iRgO9x]HfQxWCqO8yW@aJiM5wZEeRfH5iK:gX{\M_>/iH9`PsRBbB/qQ>rS>hI2vX?cHhL.bD'iL~^A^<tR5vT7vS9c@&uQ9zXAb@)qO8lXsPBT1$~]MyXH^A,pS>kR8nU;gL2xZAqR;P-b?+_PnE6X+ {QE]Yd;9f=:_QiG7aA4i`zYPa>4gF6]PwNKi=>sIDzPInG>vQCkQtO3`:"}T;vP-a:e>Z:{P;\0f>+~UFrGDc9:bZgD:U3&_ReXY6)Y7'oM=mJ6jG3lJ2yW?a?"];bAvU4P4mQ/cA^B X<`D"fJ(_C!hM+gL*Y>L1tY7}b@T8`E*|dPiOC^<D&W9lJ2d=.U.^>'lO4iN3gL8gJCR5.V;&gRb^I$&kGG{XT`?6tTGwYH^@-aB-tU@xXEcB2L+xUK`V\9/a?/oN;bA-qP8o<9P W'#yMFrHAL)Z8+hKT/?O-4[A:hN>T0W0"oH?]75S.0d@FS.6K%+Y48b<X9"M.uWDjK6_B'lN3hK0aB+bMxWG]?.`A2wUHqOBqPAfE6mL9xWDxUAaOiG:lI?{YLhG8iK:wYFdH0mQ9kM4eG.iJ1nL4zX@vR:d>&pL4jM2lQ6lQ6\A&`D&rV8qT9iK2aC*bC.lN;vWHqSH]=7_?9d^bSjKaB3gJ;pPCsOEwNEsE>uIByYLtYKoRDpSEmM@zXKuSFlIrD2~P>UBqL8nO:hP:gR=iT?jR>lQ=rQ>uSCsRCqRCnQnN;oN>oM=qL>tNBzRF{QEwMAtM>tM>rQ>uTAuWFuVGmSCjP@mU=mU=mR>lM>oODuQIsOEkH;qP=sSpLDrNFuQGtQCtP>sQ:sT;uWwSAuQ?vO@mL8qP=tNBqJBoIEqLHqOIlPEeM9gRlKnM=pO?tSCvUEvVCsS@oOoM=tS@oN:rR;uV=uU>qR;nN;nM=oN?jO;nS?sUBrTAoQ@mO>rQAuTDrR?sS@pS>mP;lQ7pU;qY=sX>rT;tT=wW@yYBtS?mL8nM9tS?uVAuVAtU@sT?pQsRCyVLtTIoNEqQKwZQlSCv^LhYtSDnI;]O[MrOAqPAaRw\NtWI}`RyWJjG:pJ>~]MsRBnM=yXHvUEnM=rQAoN>iH9hG8xWHvUF]<-iH9eV^N\A,rX@}bHrW=y[B{]DhJ/_A&vW>vW>^?&_@'bKvV?X9$mL9zVFg@2hD4vRBdC/cB.|^E|^EdE,^?&]F]IiA.uJ9RDl?1i@1fT{XD^;'vUAdQhL4[?'dH0tU@gH3hG4xUAiC1c=+\MmI7a=-tP@ZLpH6j?0sH9yL?{MBxJ?vJ=j=2`8,}TKaUgC1fJ,w]9hN*cI%tX6cG%S6bE&pS4[>H, pT2iF_C _DfGrR;oM=^NkI9Z8(jH8`PyWGa@0eD4jI9Y8(bA1yXHiH8W9(|cOpVEY9,[8+pL.]?,aG/S=!kR8^>+M(zSD}TKR..S.0sNJkC>\30mC>g?3_8*hD:ySOqLNW24kG?|XPgA=lFB}ZPX7(Y9&zZGpQ:U6_B'tW `C(vX?V8dE.~_JY9&a?/k]}[K\:*c?/rN>zVDtP>uQAhD4P-lI;j]oM@U5*dD7jJ7cB2qMEoJF[53c?9kK>^@/P2!aA4sSM^=:I)$Z;2]A0I+_A.[9)N+e>0uMA`2*U'h82vHAa3,_5.f?7P,"X8-tVKdF;J)b>4eB>R00M/*P5+M5#S;'\B1]>5D!%T,7uPZ`?F$.N*:V3A^;EP1.S2)\>-`?/^?0^=4P1.N,-pOLmJGV00W11f@@c==c;V0.Z42^<6b@:K-"Q3(nQC^>3_63nBA\2-a72sIBsIB\6*]7+rOAsPB^<,fD4jI9eD4wVGwUEbA.kH4~]JpO.oN?zYJxYJhI:bA1lK;bOqP=W6"uU>rP8qP6zY?jI/^@'sT=uYAjL9aC0jKmJ@uUJmKE^>8eE@lMJqTM{^OdH7qUDbTfH=dEcC6uTDyXHqQ>tTAoN;gG4uYHmQ@nM=hD4sL=`QZHsO=kK8hJ7v[GxZGoOxWDpOcB2mK>nJBqMEiE=gB:lG?lE=oH@vOGpIAmH@mH@tNIqKFkGAyYNy]LhM8oN:vQ=xM:zL:tJ7pK7hI4nV@pYCfO9bK5mR=vUAsR?oN>uWFrTAhL4hM3mR7pR9qR;sT?nN;oN>tTAtS?nO6nP3wW:wT:{U=uSqR;jK6hI4nM=oQ@nNAqOBrOEtQDtQDtP@sO?rQ>sR?rU@pS>mR>pRAsRBtOArL@tM?pO;uT@vQCqJAnHCqLHoNEgK@fNjU?kSApRGpNHxSOqQDoPAoPArSDsUDqSBpRApRAqS@tVCsVAoR=kN9lO:lP8lO:qYCjP?hL;mPAtTGtTGoPAjKcG6sXDnS>lO:lO:oQ>qS@qP@oN>oOsW?qW?rU@tTAuSCuTDwVFuTDqP@oN>pO?qP@qP@pO?oN>lN=mO>pRAqSB}v{mrhnhlchfkotmrjolskrnwpyishneekjvvhm~_fqzr{`ignipcfafkpjscldolugmdhmmgctWRwZQ|_Xx[T{\YwXUoPOrTSfeietXWmNO|]^z[ZtTOwWQsRInKAuRH\TxSKnJB|XPcVlL?fL;q`iX~bQ|]NvSEpM@[OaX|XNjF>_Vz]VcF?kKEa[{YSd@:xSK|WOrOBzWJ`RoL>hG4xWDeRrP@hF6|YKsPCb>4uQG~[QV7(eI8y^JcH4R5 nQ)fF/_HjUhI4oP;z[FZ<)gE5hYSF_6'uL=~YEjE1qO8wU>yW@cA*|WAdQe=*g<+^M}QD]0,sID_OiD6f@<\ZrPCU4$]<,]PmFD`:6cUcSf<7h@4z_:sZ0pP3]EzY8`>!h?0TK{PG`7(nL/bD`B']?"ya7cLZ@vZ7w[9X;_C$bGwZ?aB+iJ3~_JcC0aA.fSmM:[:*o_wcgF2bB+sS<{[DtT=rR;rR;Z<#aC*uW>gI0L/eH-|_DfH/[@&cD-eH-gE-rNbT^9+S-!~VJ}UI\3$d<)nO0wW:[:*`<4uPL^:0^<$|V>f<0X-$jL1{`>gK,\@"nO6pO;mK;oL?vQIX2.[34glnDKI'm?KvJPd?7pM?hE8`=0^7.tMD]UV/'W0(zSKkG=V2(pNApNAU6'fE5lG3_7%[3'rHCnFAU,)W2*hC;a@7Y71oNKcAAC% ^A:kRBE+K+eB8b>4a:1e?3Z2&W-!^4(xPD`7.G#e@8gE?R0*Z<7\<6L( \9/gF=V7.: N4&iP@\A3M1&_=7U11[46wRTgCCD&!V90z]NV;-V;1`DCW?AM39L06Y;@K-,G'"[<3[;0F(V8-\?6I+&T23b>DQ+1O)/iDH^9=K&(\79_\pMJT4.`@:W:1W:1x^RoNE[+%u>;zGEn;9e53qDAi>;i@=tNJuOK]72c=8yRIhA8\6*mF=mD;h>7sLCe>5\9+c@2pO?nM=W9&hJ7uWDmO_C8rVKqVLpTIuTEeC3fE2jI6jJ3jJ3kM2uWjKpO?dC0lK8rQ=xWCyYBpP9uW>z\Cz_Ez_EnS9fJ2tYEnRAoQ@iK:nM=tSCoL>mJjG9oL>tQCoL>qPAqS@hJ7qP=wQ?vK:qE4pH5}XDtU@mR=iQ9kS;nV>sW?sT;pP9jL9sWFuWDlN;kN9oQ>rTAtUFwXIrREsTExZIyZEqS:pS8uWmLsO7tQ7tU6uV7rT7rT9qT9qS:hP4jQ7nR:nP=nP?oPApNAoM@kJ:nM=oN>lKtS@uREtOGqMGnLFjMDlSCeP;jU?mW>kT>lQ=kMsRBsUDsUDsUDtVEqUDrSDrRGuQIuRHuRHuUJvVKsSFoOBpPCqQDqRCqRCpQBqRCpSDrUFyxjwirgpbicjsxglknpsothmz_cdg~bb~_`opotchcj`j|Zd}\cahbidkhojqgqhrcjafwZ]}a`c_tWRuXQy[Vy[VxYVwXWxYX{\Y}^[d_jerUN_Y]WtOKuPLXVVWyOPuLJ`^rNHlH@fWuWD_G1fQrc}]PpNA|ZM_U{WM~ZPaW{[PsSH|^SxZOgL>|aSm]iL>mGBZWZR{TKzTHuPBvR@vR@xWCuTA]<)gD6}ZMhC;a;6zTOgF=^>3mK>mK>eB4qN@xWDqP=]9'yUCt_LU5"qQ>yXHrP@}VGWHoI7gA/}YG~ZHa@,`?+fRxWCdC/tS?zWCmJ6yT@{TEmCsMIgA=wQEfZuKDN'pT1g=jK*Z;rS2wX9kG/pK7zWC[9![?hEqW3R8lX){d7oU1aC&tV;vW>^@'tU@fQcB2U7&l]~_PP1"dG9wZLbE7nO@rR;gE-\=$kL3dKkL3X9 {\CnScF+Z> pT6eI*aE&t[;qU7P1\<%z[&qM5kE3jC5nHc?7Z8+U7&W8)T1'c?9jF>[7/J'[8+mH:R-V3&d@6Q.$\82lLFV52G(%O.+_?:O.%L0%dI;]D4U;-hNBhKDJ*%[85mGG\66M,)Y85T52S43W9>R49@*%I4,[J=H7*8"N44T5>E!/L(6M(2B K,#Q9#K2G)$V67b@@\::W63[:7X52L)&rOKnKGO/*\<7kKF\<7^@;a?9g<3h91qF=nA=V.)`75mGEiCCY33kEElFBe<9nD=oA:d7,n>8wIHm>@d87d:5|WOrOB`?/hH5]@+tWBq\rU@Y;(lN;uWFqRCmMBa@7Y9.gG<|\QoOD\?1oRDmPAeH9pTCgK:bF5pTCkO>bC4fB:lFAsNFd?7a;/wQE~[MxUGoN>[:*vWHo`vYJhKkN@~_P}\MbA1_>.uSC]MgD6c@2nL?fD7tREzXKiK:hJ7qT?pP=nK=nG>pI@tMDvPDoI=fC5jG9qQ>pP=pS>nQoQ6kL3gJ5mR>sWFuXIsVGlOAmODwYNtSJtSJrREpQBqS@rV>nS9hL4nN;vUFvUFlKiK:mO>mO>tTAtTAoN;oN;tP>pN>xZIrUFoOBoM@pNArOBtP@rNlWAkUjL9mP;qT?qU=mQ9oT:tY?sX=mS5kT4kT4nS9pS>sRCrOEsOEsNFoKAsOEvSEsPBnM=lK;nP?tVClR:lS9mR8lQ7mQ9nQsS@sRBtSCrSDqRCqQDqQDqTFqSHqQFtSJtTIrRGtTGzZMyZKsTEqUDrVEtXGtXGrVEoSBnRAmQ@lxwnn~gu~^i~]dafehrquttpnj|c_~balladehnqrufkxX]^ecm|Zd]gcmelovrwch^bcguWVnQMrUPx\U{_XsVQ|_Zd`{\[}^]gb|\WxYPlgwRTtOS~WY[YzTOXO^NyUCtR;jV_KnL<|\Q^XhJEdD?}[U_WwVM~]Th_zYPvSI`VdUhG7wYFq\qZ@aJ0mY:rX@jG=yPM[S{TKmG;yUE]Kc@,eD0aNwVCZ7)lI;yUKlH>xSKZQg@7b<0tNB\NqJqU3Y8mL2{\;kJ0gE8vRLtQCW4&gB:c[uQA`<*r^bOY6)eB5zZGfF3jI:~^KqS6Y=bF$jHrV7U9nR3|`A^E%`G'iP0`G'gQ.yc@dN*S9^=*aUzTH\6*nJ@zVLjF`<*aB)sR>Y2)\5-`NhF/V3{V@sO=Y5#dF+qR9bD3b>6uQIwQLR.$Y6)eRwVFV7.^>8kPFcI=v\NtWPZ59_6;wMF~WI`>.O.jI:mK>\9,oKAqMCS/%pJ>_Qd@0O,sO7{X>fD&\:tT=zYEfE2lJ:mH:U/#hA8cZhA8U.%eB4mK;sS@wXC^B*[?'_D)rW4P+#b:5\2+V-$d:-rI:W/L!xNAtOGR-)Q-'a=7X5+]:0jH;S1$I)hH=eD;L)%P0+b@@Z;:O0/^>9L-$E+nTFs^OH2&F-#aD?V87N./^<=P./;M/.P75E*-:(P5>I46=*%A2)8) 3 I35R6CE#4@/G"2L*0A";"S;)S=1M7,Y@6W<2G-!_C8rTIO1&M,#b@:c?9^86]75Y33^79iCAqTFV9*I/jNCsWLY<5\?8aAoH@sOEuRDqP@lK8iE3tN<{WEtP>eC3pN>yXHkJ:sRBjI9nM>|[LvWHkL=hN>qRCrP@lE6jE1zUAtR;rP9fH-cE*rV8tX:rX:mS5hN0lR4qV;lQ7iN:iMnP=qSBqRCnNCpMCtPHuQKtPJsOItQGtX@vY>vX?wW@wW@vUBtTAsRBpTClP?jN=oQ@qS@sR?qPrN>sO?sO?pOoR=nQqW?qW?pV>nT'fF/bMgH3iJ3pYqR;J+^A&|_DtX:hL.fJ+nP3tS9bJwU>X5!^;'bPyWGZ8(cB2pO?`B/`B/fI4\?*Y@&_B-|[LW3)@}[N}\SJ&];.sO?mG5YGzR@jC4W4 fF3i[nQHM-(dF;mS5X?nM=~[Q]=0[?.rZBdM7T:,[>7kMBcA4Z:'hI0bK%^HnW1t[9P3_@)o_qOBY3.lECwLOj>EtEMzKTpAJX+.jG9ualK8M,vRBtP@]8*sN@mH:P+gE5zXHeE2Q1S6!x]HbI5P9#mU=cJ0P6uUBoN?J#X1)|QHmD5T)lA.qE4_/#n?7oH@Y3.S-(iC>iE=Q-%Q0'cB9V60S3-dD?[;6H'$Y85`>>O.+H,%\@9P91O71YD.(5'!5&$<.23$,)*8(96&7.*;(1E/4?*-8!%G04O7?L5=\HMk_YPF1^PDUF6L9*aL=aG9Z?1`@5gF=]84O)%d<=zPQlFD[C7^L;J7(aL=|gXW=/R8,kMBiK@hE;oM@iC7^9+rK={QDkA5^4/nC@wOJb:5eA7lH>kJ;eD5^@-[=*\>+^@-oP;lM8bB/}bMtaF^P3n]B^J1bN5v`{bN_A.wYHeD4rOAuRDnI;rM?qL>uQ?qT9dH)mQ3pT6mO4uWlH6vQ;qL6tQ=vUAiK8oQ>xZIfE5jI:oL>qNAtQDoODnPEqTKlNCsO?mE3nI5\HuS;lJ2eG,oQ6~bDuY;jO4nS8tV=xZAwXAiJ3nP7qS:x\DvYDrU@pR?jL;mO>}\LpO?rQApO?jI5jI5qO8}[DuS;nL4pN7nL5oN:sR>lM8kL7wVBwVBuV=rS:sS6rR5sT5tS9oP9|[K~]MvTGqQDrRGqQDpQBqSBiK8jN6vZB}`KxZGmR>jN=lM>mN?kL=hI:iK:mO>oOrQ>tS?sR>rQ>rP@uSCwTFwVGrQAmOqNDsOGqNDpMCtQDxUGrU@rV>tU>sT=tT=sStT=qQ:qO8jK6qR=qR=iJ5hI4oP;mR=gO9fO9hS=mXBhQ;kS;y]EvW@pO;xWGuTEqPAnM>qP@tSCtSCrQAwWDvVCuUBrR?rS>tU@rS>nO:qQ:rQ=sO=pK=qI=sJAvKBvKB~TGzPCvNxR@tP>pOvUEvUEvWHwXIuUHqQDnPEpPCpQBwVFwWDqQ>lP8pTdA3{[HiUv`GrZDzZGjF6lH6eSeRkJ7pP=eRlM8cD/lP8tX@kP6jO5nU;rV>aD/xXE_LqQ>|[GiUqP'iJ3|]DmL8iF8_UhC;Z5-}VM{TKjC;{TL]UlE<`:.d?1vSFnK=X6&sR?