ࡱ> !|}~CE G I K M OQU Mbjbjnn aae+b b 8* 6$lZ%%%%/3|V5.k0k0k0k0k0k0k!oqL0k6.@/660k%%Ml~[~[~[6%%.k~[6.k~[~[g i%͂Lz ikcl0l i#r~W#r ii&#r j66~[666660k0k~[666l6666#r666666666b B : B NNG NGHIP V PHT TRIN NNG THN TRNG CAO NG C IN H NI  GIO TRNH MN HC/M UN: HN THP HP KIM NGNH/NGH: HN TRNH : CAO NG (Ban hnh km theo Quyt nh s: /Q-CC-T ngy& & .thng& .nm ................... ca Trng Cao ng C in H Ni) H Ni - nm 2017 TUYN B BN QUYN Ti liu ny thuc loi sch gio trnh nn cc ngun thng tin c th c php dng nguyn bn hoc trch dng cho cc mc ch v o to v tham kho. Mi mc ch khc mang tnh lch lc hoc s dng vi mc ch kinh doanh thiu lnh mnh s b nghim cm. LI GII THIU Trong nhng nm gn y, vi nhu cu cng nghip ho hin i ho dy ngh c nhng bc tin nhm thay i cht lng dy v hc, thc hin nhim v o to ngun nhn lc k thut trc tip p ng nhu cu x hi. Cng vi s pht trin ca khoa hc cng ngh trn th gii, l)nh vc c kh ch to ni chung v ngnh Hn Vit Nam ni ring c nhng bc pht trin ng k. Chng trnh khung quc gia ngh hn c xy dng trn c s phn tch ngh, phn k thut ngh c kt cu theo cc m un. to iu kin thun li cho cc c s dy ngh trong qu trnh thc hin, vic bin son gio trnh k thut theo cc m un o to ngh l cp thit hin nay. M un: Hn thp hp kim l m un o to ngh c bin son theo hnh thc tch hp l thuyt v thc hnh. Trong qu trnh thc hin, nhm bin son tham kho nhiu ti liu cng ngh hn trong v ngoi nc, kt hp vi kinh nghim trong thc t sn xut. M un bao gm ni dung chnh: - Hn thp hp kim thp- Hn thp hp kim trung bnh Mc d c nhiu c gng, nhung khng trnh khi nhng khim khuyt, rt mong nhn c s ng gp kin ca c gi gio trnh c han thin hn. Xin chn thnh cm n! H Ni, ngy 25 thng 06 nm 2017 Gio vin bin son Ch bin:K. s. Phm Quang Tun. 1. Th.s. T Vn Sn. 2. Th.s. L Hoi Sn. MC LC TOC \o "1-3" \h \z \u HYPERLINK \l "_Toc43186844" LI GII THIU PAGEREF _Toc43186844 \h 3 HYPERLINK \l "_Toc43186845" BI 1: HN THP HP KIM THP PAGEREF _Toc43186845 \h 7 HYPERLINK \l "_Toc43186846" 1. c im ca hn thp hp kim thp: PAGEREF _Toc43186846 \h 7 HYPERLINK \l "_Toc43186847" 2. Vt liu hn thp hp kim thp: PAGEREF _Toc43186847 \h 7 HYPERLINK \l "_Toc43186848" 3. Chun b thit b dng c hn: PAGEREF _Toc43186848 \h 7 HYPERLINK \l "_Toc43186849" 3.1. Thit b hn: PAGEREF _Toc43186849 \h 7 HYPERLINK \l "_Toc43186850" 3.2. Chun b dng c: PAGEREF _Toc43186850 \h 7 HYPERLINK \l "_Toc43186851" 4. Chun b phi hn: PAGEREF _Toc43186851 \h 8 HYPERLINK \l "_Toc43186852" 4.1. Ct phi: PAGEREF _Toc43186852 \h 8 HYPERLINK \l "_Toc43186853" 4.2. Lm sch v g nh phi: PAGEREF _Toc43186853 \h 8 HYPERLINK \l "_Toc43186854" 5. G phi hn: PAGEREF _Toc43186854 \h 8 HYPERLINK \l "_Toc43186855" 6. Chn ch hn: PAGEREF _Toc43186855 \h 9 HYPERLINK \l "_Toc43186856" 6.1. ng knh que hn: PAGEREF _Toc43186856 \h 9 HYPERLINK \l "_Toc43186857" 6.2. Cng dng in hn: PAGEREF _Toc43186857 \h 9 HYPERLINK \l "_Toc43186858" 6.3. in p hn: PAGEREF _Toc43186858 \h 9 HYPERLINK \l "_Toc43186859" 6.4. Vn tc hn: PAGEREF _Toc43186859 \h 9 HYPERLINK \l "_Toc43186860" 7. K thut hn: PAGEREF _Toc43186860 \h 9 HYPERLINK \l "_Toc43186861" 7.1. Hn gip mi: PAGEREF _Toc43186861 \h 9 HYPERLINK \l "_Toc43186862" 7.2. Hn gc: PAGEREF _Toc43186862 \h 10 HYPERLINK \l "_Toc43186863" 8. Kim tra mi hn, sa cha khuyt tt: PAGEREF _Toc43186863 \h 10 HYPERLINK \l "_Toc43186864" 8.1. Kim tra mi hn: PAGEREF _Toc43186864 \h 10 HYPERLINK \l "_Toc43186865" 8.2. Sa cha khuyt tt: PAGEREF _Toc43186865 \h 12 HYPERLINK \l "_Toc43186866" 9. An ton lao ng v v sinh phn xng: PAGEREF _Toc43186866 \h 12 HYPERLINK \l "_Toc43186867" BI 2: HN THP HP KIM TRUNG BNH PAGEREF _Toc43186867 \h 13 HYPERLINK \l "_Toc43186868" 1. c im ca hn thp hp kim trung bnh: PAGEREF _Toc43186868 \h 13 HYPERLINK \l "_Toc43186869" 2. Vt liu hn thp hp kim trung bnh: PAGEREF _Toc43186869 \h 13 HYPERLINK \l "_Toc43186870" 3. Chun b thit b dng c hn: PAGEREF _Toc43186870 \h 13 HYPERLINK \l "_Toc43186871" 3.1. Thit b hn: PAGEREF _Toc43186871 \h 13 HYPERLINK \l "_Toc43186872" 3.2. Chun b dng c: PAGEREF _Toc43186872 \h 14 HYPERLINK \l "_Toc43186873" 4. Chun b phi hn: PAGEREF _Toc43186873 \h 14 HYPERLINK \l "_Toc43186874" 4.1. Ct phi: PAGEREF _Toc43186874 \h 14 HYPERLINK \l "_Toc43186875" 4.2. Lm sch v g nh phi: PAGEREF _Toc43186875 \h 14 HYPERLINK \l "_Toc43186876" 5. G phi hn: PAGEREF _Toc43186876 \h 15 HYPERLINK \l "_Toc43186877" 6. Chn ch hn: PAGEREF _Toc43186877 \h 15 HYPERLINK \l "_Toc43186878" 6.1. Dng in hn: PAGEREF _Toc43186878 \h 15 HYPERLINK \l "_Toc43186879" 6.2. in p h quang: PAGEREF _Toc43186879 \h 16 HYPERLINK \l "_Toc43186880" 6.3. Tc hn: PAGEREF _Toc43186880 \h 16 HYPERLINK \l "_Toc43186881" 6.4. ng knh dy hn: PAGEREF _Toc43186881 \h 17 HYPERLINK \l "_Toc43186882" 6.5. Phn nh in cc (tm vi in cc): PAGEREF _Toc43186882 \h 17 HYPERLINK \l "_Toc43186883" 6.6. Cc yu t cng ngh khc: PAGEREF _Toc43186883 \h 17 HYPERLINK \l "_Toc43186884" 7. K thut hn thp hp kim trung bnh: PAGEREF _Toc43186884 \h 18 HYPERLINK \l "_Toc43186885" 7.1: Hn gip mi: PAGEREF _Toc43186885 \h 18 HYPERLINK \l "_Toc43186886" 7.1. Hn gc: PAGEREF _Toc43186886 \h 18 HYPERLINK \l "_Toc43186887" 8. Kim tra mi hn, sa cha khuyt tt: PAGEREF _Toc43186887 \h 19 HYPERLINK \l "_Toc43186888" 8.1. Kim tra mi hn: PAGEREF _Toc43186888 \h 19 HYPERLINK \l "_Toc43186889" 8.2. Sa cha khuyt tt: PAGEREF _Toc43186889 \h 20 HYPERLINK \l "_Toc43186890" 9. An ton lao ng v v sinh phn xng: PAGEREF _Toc43186890 \h 20 GIO TRNH MN HC/M UN Tn mn hc/m un: HN THP HP KIM M mn hc/m un: MD30 V tr, tnh cht, ngh)a v vai tr ca mn hc/m un: - V tr: L mn un c b tr cho sinh vin sau khi hc xong cc mn hc chung theo quy nh ca B LTB-XH v hc xong cc mn hc bt buc ca o to chuyn mn ngh t MH07 n M25. - Tnh cht: L m un chuyn ngnh. - ngh)a, vai tr m un: L m un c vai tr rt quan trng trong chng trnh o to ngh Hn, ngi hc c trang b nhng kin thc, k nng hn cc loi thp hp kim thp v thp hp kim trung bnh. Mc tiu ca mn hc/m un: - V kin thc: + Trnh by c k thut hn thp hp kim bng cc thit b hn khc nhau m bo yu cu k thut. + Nhn bit y cc loi vt liu dng trong hn thp hp kim. - V k nng: + Chun b y thit b, dng c hn thp hp kim. + Chun b phi hn sch, ng kch thc m bo cc yu cu k thut. + Chn ch hn ph hp vi chiu dy, tnh cht ca vt liu v kiu lin kt hn. + G phi hn chc chn, ng kch thc. + Hn cc mi hn thp hp kim bng cc thit b hn khc nhau m bo su ngu, khng r kh, ngm x t bin dng kim loi + Kim tra nh gi ng cht lng mi hn. - V nng lc t ch v trch nhim: + Thc hin tt cng tc an ton v v sinh phn xng. + Tun th quy nh, quy phm trong quy trnh hn t ng di lp thuc + Rn luyn tnh k lut, cn thn, t m, chnh xc, trung thc ca sinh vin. Ni dung m un: BI 1: HN THP HP KIM THP Mc tiu: Trnh by ng nhng c im khi hn thp hp kim thp. Nhn bit chnh xc cc loi thp hp kim thp v vt liu hn thp hp kim thp. Chun b thit b dng c hn y an ton. Chun b phi hn ng kch thc, m bo cc yu cu k thut. Chn ch hn ph hp chiu dy, tnh cht vt liu v kiu lin kt hn G phi hn chc chn, ng kch thc. Thc hin hn cc mi hn thp hp kim thp m bo su ngu khng r kh ngm x, khng chy cnh t bin dng kim loi c bn Kim tra nh gi ng cht lng mi hn. Thc hin tt cng tc an ton lao ng v v sinh phn xng. Tun th quy nh, quy trnh trong quy trnh hn thp hp kim thp Rn luyn tnh k lut, cn thn, t m, chnh xc. 1. c im ca hn thp hp kim thp: - Thp cc bon trung bnh c hm lng C d" 0,25 %. Loi thp ny c tnh hn hi km, sau khi hn mi hn b nt, gin v b bin dng cng sinh ra ng sut tp trung, cong vnh ln, r kh, r x. - Mi hn d sinh ra nt. Do vy trc khi hn cn tin hnh gia nhit cho vt hn, phi dng que hn c hm lng cac bon tng ng vi kim loi vt hn. - sau khi hn phi tin hnh lm ngui chm v tin hnh ram mc ch loi b ng sut d, lm ng u t chc cho chi tit hn v lm tng c tnh cho mi hn. 2. Vt liu hn thp hp kim thp: - Vt liu dng thp tm c hm lng C d" 0,25 %. - Que hn: Dng que hn chuyn dng, loi que hn ny c thnh phn ha hc tng ng vi kim loi vt hn. 3. Chun b thit b dng c hn: 3.1. Thit b hn: - My hn, bn hn, dy cp hn, bung hn - My mi tay, my mi hai , ko ct phi, ..vv... - H thng v thit b hn kh, m nung nng s b. 3.2. Chun b dng c: - Ba ngui, ba g x, ba u trng nh, bn chi st, km hn, knh hn, gng tay, tp d, ..... - Cc dng c bo h lao ng khc nh qun o bo h lao ng, giy cch in,& 4. Chun b phi hn: 4.1. Ct phi: Tn tm c chiu dy S = 3mm; S = 6mm Ct phi c kch thc (200x80x3), (200x80x6) 4.2. Lm sch v g nh phi: * Lm sch: - Dng ba ngui nn thng hai tm phi, lm cho hai mp hn thng phng. - Tin hnh lm sch bng bn chi st hai tm phi c bit l hai mp hn, mc ch ty rnh hn i mt chiu rng nht nh khong (20 30) mm. - Nu chi tit hn c chiu giy ln phi tin hnh vt mp. * G nh phi hn: - Hn phi tin hnh vi s lng v kch thc nht nh ty thuc vo dy ca chi tit, chiu di ca mi hn. V d cc chi tit mng cn hn nh dy hn so vi cc chi tit dy. S lng mi hn nh phi m bo v tr tng i ca cc chi tit trong khi hn ( phng, rng ng tm, khe h hn,& ) thng thng cc mi hn c tnh nh sau: - Chiu di mi hn nh khong 34 ln chiu dy vt hn nhng khng ln hn 3040 mm. - Chiu cao mi hn nh bng 0,50,7 chiu dy vt hn. - Khong cch gia cc mi hn nh bng 4050 ln chiu dy vt hn nhng khng qu 300 mm. - Khi hn nh phi tng dng in hn ln t 10% 15% so vi tnh ton lm nh vy l v ban u chi tit ang cn ngui nn cn nhit lng ln v m bo su ngu v vng chc cho mi hn nh. Hnh Mc d mi hn nh c chc nng chnh l nh v cc chi tit chng khng bin dng t do khi hn. Song cing phi coi l mt phn quan trng ca mi hn sau ny. V vy, n cing cn thc hin vi cht lng tt, c th cc mi hn nh phi c thc hin bng chnh loi que hn, ch hn (c bit nu c yu cu nung nng s b) nh i vi mi hn chnh thc v cing phi do chnh ngi th hn n s thc hin. 5. G phi hn: - G phi ng v tr hn. - Phi hn c g m bo chc chn, tip xc mt tt. - iu chnh phi hn ng tm th ca ngi th trong qu trnh hn. 6. Chn ch hn: 6.1. ng knh que hn: k hiu l d n v l mm + Nu hn gip mi d = QUOTE  + 1 Trong : d l ng knh que hn S l chiu dy vt hn + Nu hn gc d = QUOTE  + 2 6.2. Cng dng in hn: K hiu l QUOTE  n v l Am pe (A). + Cng thc tnh: QUOTE  = ( + d). d Tromg : QUOTE  l cng dng in hn , l h s thc nghim = 20, = 6 + QUOTE = k.d Trong k = (3040) * Nu hn thp cc bon cao th ta gim t 5% 10% so vi thp cc bon trung bnh. 6.3. in p hn: K hiu l QUOTE  n v l (V) + Cng thc tnh QUOTE = (a + b) QUOTE q Trong : a l in p ri trn cc A nt b l in p ri trn chiu di h quang. Chn QUOTE q = (0,1 1,1)d 6.4. Vn tc hn: Cn c vo b rng mi hn m ta chn tc cho ph hp 7. K thut hn: 7.1. Hn gip mi: - Gc que hn; Trung bnh que hn to thnh 1 goc 900 so vi hai tm thp v to vi trc ng hn 1 goc 600( 80o. Chuyn ng ca m hn v que hn: Dao ng theo ng thng Dao ng hnh rng ca Dao ng trn lch 7.2. Hn gc: - Gc que hn; Trung bnh que hn nm trn NP ( . ̸ޖހmWAW.$h5CJOJQJ\aJmH sH *hfh5CJOJQJ\aJmHsH*hT h5CJOJQJ\aJmH sH $h5CJ(OJQJ\aJ(mH sH *hT h5CJ(OJQJ\aJ(mH sH jhUmHnHu&hT h5OJQJ\aJmH sH &hT h5OJQJ]aJmH sH #hT hOJQJ]aJmH sH #hT hOJQJ\aJmH sH h(cOJQJ\aJmH sH Pw/ p# dh$d%d&d'dNOPQgd* $d%d&d'dNOPQgd-$ p# $d%d&d'dNOPQa$gd ( N kkk1 p# 7dh$d%d&d'dNOPQ`7gd0$ p# dh$d%d&d'dNOPQa$gd0$ p# dh$d%d&d'dNOPQa$gd. N P V X ` b f h j | ®؝yfS@-$h i5CJOJQJ\aJmH sH $hOzy5CJOJQJ\aJmH sH $h(c5CJOJQJ\aJmH sH $h5CJOJQJ\aJmH sH $h5CJOJQJ\aJmH sH h%5OJQJ\aJmH sH h5OJQJ\aJmH sH &hT h6OJQJ\aJmH*sH**h!zh6CJOJQJ]aJmH sH #hT hOJQJ\aJmH sH *hT h5CJOJQJ\aJmH sH N P V X Z \ ^ ` b d f h j $ p# da$gd* p# $d%d&d'dNOPQgd-$ p# $d%d&d'dNOPQa$gd  , 6 : ųlVC0$h&5CJOJQJ\aJmH*sH*$h5CJOJQJ\aJmH*sH**hT h5CJOJQJ\aJmH*sH*'hT h>*CJOJQJaJmH*sH*hOJQJ\aJmH*sH*#h=<hOJQJ\aJmH*sH*#hQwhOJQJ\aJmH*sH*#hT hOJQJ\aJmH*sH*&hT h5OJQJ\aJmH*sH* h(c5OJQJ\aJmH*sH**h!zh5CJOJQJ\aJmH sH YBkd$$Ifl7;&$ t$44 laytOzy$d$Ifa$gdBgd$ p# d@&a$gd$ T!d-DM a$gd$ p# !d`!a$gd$ p# !d`!a$gd dfJL^npprɶɶɶɶɶɶɶɥɶɶɶɁn]n] hkh&OJQJaJmHsH$hkh&CJOJQJaJmHsHh&CJOJQJaJmHsH'h&h&CJOJQJ\aJmHsH!h&CJOJQJ\aJmHsH$h&h&CJOJQJaJmH*sH*5h&h&CJOJQJaJfHmH*q sH*5hOzyhOzyCJOJQJaJfHmH*q sH* t$ $1$7$8$H$Ifa$gdA $1$7$8$H$IfgdA$a$gd igdBkdI$$Ifl7;&$ t$44 laytOzy,XZbdrtɶɶeO1"hAh iCJOJQJaJ;h ih i56CJOJQJaJfHmHq sH*h ih&56CJOJQJaJmH*sH*;h ih&56CJOJQJaJfHmH*q sH*/h iCJOJQJaJfHmHq sH5h&h&CJOJQJaJfHmHq sH$h&h&CJOJQJaJmH*sH*5h&h&CJOJQJaJfHmH*q sH*5hOzyhOzyCJOJQJaJfHmHq sH *,XZ\Կ颗r]rM=M=h-Ah-A5CJOJQJaJh-Ah i5CJOJQJaJ(h-Ah-A5B*CJOJQJaJph(h-Ah i5B*CJOJQJaJphhAh i5CJOJQJaJhAh iCJaJhAh i5CJaJ hAh i6B*CJaJph(hAh i6B*CJaJmH*phsH*(hAh i6B*CJaJmHphsH+hAh i56B*CJaJmHphsH,\}}j $1$7$8$H$IfgdA d$IfgdA$ $1$7$8$H$Ifa$gdA_kd$$Ifl0G$YZ t644 lapytA "z@X`{{{{ % % % $a$gdggdbkd$$Ifl0G$FYFZ t644 lBapytA "$RTVXv̻p`RI;hghg0JmHnHuhgmHnHuhOzyhgmHnHsHuhOzyhg0JmHnHsHu$jhghg0JUmHnHujhgUhOzyhgmHsH h5OJQJ\aJmH*sH*&hT h5OJQJ\aJmH*sH* h i5OJQJ\aJmH*sH*/h iCJOJQJaJfHmHq sH5h&h&CJOJQJaJfHmHq sH,.02jln׌~~hTB#jhgUmHnHu'hghg0JOJQJmHnHsHu*j\hghg0JUmHnHuhghg0JmHnHuhgmHnHu#jhgUmHnHujhgUmHnHuhgmHnHu*hghg0JOJQJ\mHnHsH*u$jhghg0JUmHnHu*jfhghg0JUmHnHu8:<nprtvxz|~468:<>ưݞkݞY#jhgUmHnHu*jHhghg0JUmHnHu#jhgUmHnHuhgmHnHu#hghg0JmHnHsHtHu*jRhghg0JUmHnHuhghg0JmHnHuhgmHnHu$jhghg0JUmHnHujhgUmHnHu">@BDz|~>@BDhjlտ㭢k㭢Y#jhgUmHnHu*j4hghg0JUmHnHu#jhgUmHnHujhgUmHnHuhgmHnHu#hghg0JmHnHsHtHu*j>hghg0JUmHnHuhghg0JmHnHu$jhghg0JUmHnHuhgmHnHu"LNPRTVXZ\>ҿkY#jhgUmHnHu*j hghg0JUmHnHu#jhgUmHnHujhgUmHnHuhgmHnHu#hghg0JmHnHsHtHu$jhghg0JUmHnHu*j*hghg0JUmHnHuhgmHnHuhghg0JmHnHu">@BD`bd "TVXZ\^ȶȁk[I#j hgUmHnHuhghg0JmHnHtHu*j hghg0JUmHnHuhgmHnHu#j hgUmHnHujhgUmHnHuhgmHnHu#hghg0JmHnHsHtHu$jhghg0JUmHnHu*j hghg0JUmHnHuhghg0JmHnHu^`bd  : < > @ f h j տ㭢k㭢Y#js hgUmHnHu*j hghg0JUmHnHu#j} hgUmHnHujhgUmHnHuhgmHnHu#hghg0JmHnHsHtHu*j hghg0JUmHnHuhghg0JmHnHu$jhghg0JUmHnHuhgmHnHu"` Z!""\##$B%&&~'V( ))*+>,,-<../H001F2 % % % !!!N!P!R!T!V!X!Z!\!^!!!!!!!!" " """""""ҿ񢓢kY#j_hgUmHnHu*j hghg0JUmHnHu#ji hgUmHnHujhgUmHnHuhgmHnHu#hghg0JmHnHsHtHu$jhghg0JUmHnHu*j hghg0JUmHnHuhgmHnHuhghg0JmHnHu""N"P"R"T"v"x"z""""""""""""""###P#R#T#V#X#ҿk[I#jKhgUmHnHuhghg0JmHnHtHu*jhghg0JUmHnHu#jUhgUmHnHujhgUmHnHuhgmHnHu#hghg0JmHnHsHtHu$jhghg0JUmHnHu*jhghg0JUmHnHuhghg0JmHnHuhgmHnHuX#Z#\#^#`###############$$8$:$<$>$b$d$f$$$$$$$$$lZ#j7hgUmHnHu*jhghg0JUmHnHu#jAhgUmHnHujhgUmHnHuhgmHnHu#hghg0JmHnHsHtHu*jhghg0JUmHnHuhghg0JmHnHuhgmHnHu$jhghg0JUmHnHu#$$$$$$$%%4%6%8%<%>%@%B%D%F%|%~%%%%%% & &&&ҿm[I#j#hgUmHnHu#hghg0JmHnHsHtHu*jhghg0JUmHnHu#j-hgUmHnHujhgUmHnHuhgmHnHuhghg0JmHnHtHu$jhghg0JUmHnHu*jhghg0JUmHnHuhgmHnHuhghg0JmHnHu&&&&&&R&T&V&X&&&&&&&&&&&&&'''':'<'>'p'ưݞk[hghg0JmHnHtHu*jhghg0JUmHnHu#jhgUmHnHuhgmHnHu#hghg0JmHnHsHtHu*jhghg0JUmHnHuhghg0JmHnHuhgmHnHu$jhghg0JUmHnHujhgUmHnHup'r't'x'z'|'~'''''''(((H(J(L(P(R(T(V(X(Z(((((oY*jhghg0JUmHnHu#jhgUmHnHu#hghg0JmHnHsHtHu*jhghg0JUmHnHuhghg0JmHnHuhgmHnHu$jhghg0JUmHnHuhgmHnHujhgUmHnHu#jhgUmHnHu(((()))))) )")$)Z)\)^)`))))))))))))*6*8*հq_հ#jhgUmHnHu#hghg0JmHnHsHtHu*jvhghg0JUmHnHuhghg0JmHnHuhgmHnHu$jhghg0JUmHnHu#jhgUmHnHujhgUmHnHuhgmHnHuhghg0JmHnHsHu8*:*<************* + +++R+T+V++++++++++++źאׂlźZאׂ#jhgUmHnHu*jbhghg0JUmHnHuhghg0JmHnHuhgmHnHu#jhgUmHnHujhgUmHnHuhgmHnHu#hghg0JmHnHsHtHu$jhghg0JUmHnHu*jlhghg0JUmHnHu ++++++0,2,4,8,:,<,>,@,B,x,z,|,~,,,,,,,,,,,,,(-*-źאׂlźZאׂ#jhgUmHnHu*jNhghg0JUmHnHuhghg0JmHnHuhgmHnHu#jhgUmHnHujhgUmHnHuhgmHnHu#hghg0JmHnHsHtHu$jhghg0JUmHnHu*jXhghg0JUmHnHu *-,-.-X-Z-\-----------------..0.2.6.8.:.<.>.@.v.x.źאׂlźZאׂ#jhgUmHnHu*j:hghg0JUmHnHuhghg0JmHnHuhgmHnHu#jhgUmHnHujhgUmHnHuhgmHnHu#hghg0JmHnHsHtHu$jhghg0JUmHnHu*jDhghg0JUmHnHu x.z.|............/6/8/:/0B0D0F0H0J0L00000000000000000,1lZ#j"hgUmHnHu*j"hghg0JUmHnHu#j!hgUmHnHujhgUmHnHuhgmHnHu#hghg0JmHnHsHtHu*j!hghg0JUmHnHuhgmHnHuhghg0JmHnHu$jhghg0JUmHnHu#,1.10121^1`1b1111111111111122282:2<2@2B2D2F2H2J222ȶȁkȶYȁ#jy$hgUmHnHu*j#hghg0JUmHnHuhgmHnHu#j#hgUmHnHujhgUmHnHuhgmHnHu#hghg0JmHnHsHtHu$jhghg0JUmHnHu*j#hghg0JUmHnHuhghg0JmHnHu!222222222222222436383:3333333333333 44źאׂlźZאׂ#je&hgUmHnHu*j%hghg0JUmHnHuhghg0JmHnHuhgmHnHu#jo%hgUmHnHujhgUmHnHuhgmHnHu#hghg0JmHnHsHtHu$jhghg0JUmHnHu*j$hghg0JUmHnHu F2234h56674889999::L:|::;$ xda$gd&$ 0xda$gdgd $da$gddgdg % % 444P4R4T44444444444444$5&5(5Z5\5^5b5d5f5h5j5l555źאׂlźZאׂ#jQ(hgUmHnHu*j'hghg0JUmHnHuhghg0JmHnHuhgmHnHu#j['hgUmHnHujhgUmHnHuhgmHnHu#hghg0JmHnHsHtHu$jhghg0JUmHnHu*j&hghg0JUmHnHu 555555666 6 66666J6L6N6P6j6l6n666666666666źאׂlźZאׂ#j=*hgUmHnHu*j)hghg0JUmHnHuhghg0JmHnHuhgmHnHu#jG)hgUmHnHujhgUmHnHuhgmHnHu#hghg0JmHnHsHtHu$jhghg0JUmHnHu*j(hghg0JUmHnHu 666@7B7D7v7x7z7~7777777777777&8(8*8.80828486888n8p8źאׂlźZאׂ#j),hgUmHnHu*j+hghg0JUmHnHuhghg0JmHnHuhgmHnHu#j3+hgUmHnHujhgUmHnHuhgmHnHu#hghg0JmHnHsHtHu$jhghg0JUmHnHu*j*hghg0JUmHnHu p8r8t8888888888888$9&9(9*9~9999999999źאׂlźZא#j.hgUmHnHu*j-hghg0JUmHnHuhghg0JmHnHuhgmHnHu#j-hgUmHnHujhgUmHnHuhgmHnHu#hghg0JmHnHsHtHu$jhghg0JUmHnHu*j,hghg0JUmHnHu99999::*:J:Z:z::::n<r<x<¬¬iU>*>&h|CJOJQJaJmHnHsHtH,hfh|CJOJQJaJmHnHsHtH&h&CJOJQJaJmHnHsHtH,h!zhCJOJQJaJmHnHsHtH*hfh5CJOJQJ\aJmHsH*hT h5CJOJQJ\aJmH*sH**h!zh5CJOJQJ\aJmH*sH*$h5CJOJQJ\aJmH*sH**hT h5CJOJQJ\aJmH*sH*hg jhg5U\mHnHu;x<<b>>>?@*@@*AA.B0CCCHDD$ xda$gda5$a$gda5 $da$gd| $xa$gda5$ p# dPPa$gda5dgd&$ xda$gd&$ xda$gd|x<|<<<J=L===`>b>>>>>|fP=*$ha5ha5CJOJQJaJmHsH$h!zha5CJOJQJaJmHsH*h&h|5CJOJQJ\aJmHsH*h&ha55CJOJQJ\aJmHsH,h&h&CJOJQJaJmHnHsHtH$h&h&CJOJQJaJmHsH5h&h&CJOJQJaJfHmHq sH&h|CJOJQJaJmHnHsHtH,hfh|CJOJQJaJmHnHsHtH&h&CJOJQJaJmHnHsHtH >>>>b???? @@(@*@.@@@*A.AAA.B2B0C4CCCCHDND`Dժ՗m]J$hT ha5CJOJQJaJmHsHha5CJOJQJaJmHsH,hT ha5CJOJQJaJmHnHsHtH$ha5ha5CJOJQJaJmHsH$h!zha5CJOJQJaJmHsH&h|CJOJQJaJmHnHsHtH,hfha5CJOJQJaJmHnHsHtH,hfh|CJOJQJaJmHnHsHtH&ha5CJOJQJaJmHnHsHtH`DDDDDDDD0E~EEEEEEEEE0JƲs_H1,hhwCJOJQJaJmHnHsHtH-hhw56CJOJQJ]aJmHsH'ha556CJOJQJ]aJmHsHhhw\aJmHsHhh\aJmHsHh(75CJ$\aJ$mHsH'hfh|5CJOJQJaJmHsH'hfha55CJOJQJaJmHsH,hT ha5CJOJQJaJmHnHsHtH$hT ha5CJOJQJaJmHsHha5CJOJQJaJmHsHDEEEEEhFGlGGHHI2JJ6KKKMNPdgdgd$ & F f0x0d^0`a$gddgdsgd $da$gd|$ xda$gda50J2JJ4K6KKKKKPNPPPQQQSJSLSTpTҿҿll]Vl]Ol<$h:Nh^JCJOJQJaJmHsH hgh^J hh^Jhh^JmHnHsHtH,hh^JCJOJQJaJmHnHsHtHhhC,mHnHsHtH hhKhhwmHnHsHtH,hhCJOJQJaJmHnHsHtH$hhwCJOJQJaJmHsH,hhwCJOJQJaJmHnHsHtH,hhC,CJOJQJaJmHnHsHtHPNPPQQQLRRSLSTTTUVUUUVVWVXX^[\\:] & FdgdgdggdgddgdgdgpTTTTTTUU UVUUUUVVVV˼ncS?+?'hh5CJOJQJaJnHtH'hh+5CJOJQJaJnHtHhCJOJQJaJnHtHhhAnHtH$hhACJOJQJaJnHtH'hhA6CJOJQJaJnHtH!hOzy6CJOJQJaJnHtH hghAh:NhmHnHsHtHh:NhAmHnHsHtHhhAmHnHsHtH$h:NhwCJOJQJaJmHsH$h:NhACJOJQJaJmHsHVWRXVXnXXXXZ\[^[^^_$b&bFbJbtcǷpXA,hh,CJOJQJaJmHnHsHtH/hh,5CJOJQJaJmHnHsHtHhh,mHnHsHtH$hh/CJOJQJaJnHtH!h5CJOJQJaJnHtH'hh+5CJOJQJaJnHtHhCJOJQJaJnHtH$hh,CJOJQJaJnHtH$hh+CJOJQJaJnHtH$hhACJOJQJaJnHtH:]^^&bFb|bbxcccd|ddexeefffjgghhhiiXjjgdggdggdgdgdtcvcxcccccdd(dVdXdfdhdjdldndpdddüõâs\G\s2s)j3=hhTCJEHOJQJUaJ)j.hhTCJEHOJQJUaJ,hhTCJOJQJaJmHnHsHtH5jhhTCJOJQJUaJmHnHsHtH&hKCJOJQJaJmHnHsHtH$hgh $OJQJmHnHsHtH hghg hgh $hh $mHnHsHtH,hh,CJOJQJaJmHnHsHtH,hh $CJOJQJaJmHnHsHtHddde0eTeVedefehejelenexeeeeeeeeeef2f麣yj麣U@)jwhhTCJEHOJQJUaJ)jHihhTCJEHOJQJUaJhh $mHnHsHtH)jZhhTCJEHOJQJUaJ)jKhhTCJEHOJQJUaJ,hhTCJOJQJaJmHnHsHtH5jhhTCJOJQJUaJmHnHsHtH&hKCJOJQJaJmHnHsHtH,hh $CJOJQJaJmHnHsHtH2fVfXfffhfjflfnfpffffffffffffffη΍vbηM8v)j;hhTCJEHOJQJUaJ)jhhTCJEHOJQJUaJ&hKCJOJQJaJmHnHsHtH,hh(zCJOJQJaJmHnHsHtH)j hhTCJEHOJQJUaJ)jvhhTCJEHOJQJUaJ,hhTCJOJQJaJmHnHsHtH5jhhTCJOJQJUaJmHnHsHtH,hh $CJOJQJaJmHnHsHtHfgjggggggggggghhhhպybSb<-jhhTCJOJQJUaJnHtHh:Nh(zmHnHsHtH,h:Nh(zCJOJQJaJmHnHsHtH)jihhTCJEHOJQJUaJ)jhhTCJEHOJQJUaJ,hhTCJOJQJaJmHnHsHtH5jhhTCJOJQJUaJmHnHsHtH,hh(zCJOJQJaJmHnHsHtH&hKCJOJQJaJmHnHsHtHhhhhhhhh"iDiFiTiViXiZi\i^i齨zgT?T*)j hhTCJEHOJQJUaJ)j<hhTCJEHOJQJUaJ$hhTCJOJQJaJnHtH$hh(zCJOJQJaJnHtH,h:NhKCJOJQJaJmHnHsHtH,h:Nh(zCJOJQJaJmHnHsHtH)jhhTCJEHOJQJUaJ-jhhTCJOJQJUaJnHtH)jhhTCJEHOJQJUaJ,h:NhTCJOJQJaJmHnHsHtH^ipiriiiiiiiijXjxjzjjjjjjjjjjjjjZkî֙t_TIhh,nHtHhhTnHtH)jEhhTCJEHOJQJUaJ)jX7hhTCJEHOJQJUaJhKCJOJQJaJnHtH)j'hhTCJEHOJQJUaJ)jxhhTCJEHOJQJUaJ$hhTCJOJQJaJnHtH-jhhTCJOJQJUaJnHtH$hh(zCJOJQJaJnHtHjjZk|kkklllllmmm$ `a$gds$ `a$gdsdgds$ & Fxxa$gdQ $da$gd(7 $xxa$gdQdgdQgdgdgdgdgZk|kkkkkkkkkkkkkllllll,l.l6l8l>l@lDlͶ~~~lX~~C~(hQhQCJOJQJ^JaJmHsH'hQhQCJH*OJQJaJmHsH"hQCJOJQJ^JaJmHsH(hQhQCJOJQJ^JaJmHsHhQCJOJQJaJmHsH$hQhQCJOJQJaJmHsH,hQhQCJOJQJaJmHnHsHtHhQmHnHsHtHhgmHnHsHtHhsmHnHsHtHhhTmHnHsHtHDlFlLlNlVlXl\lbljlllvlxllllllllllllزز~m_L=hQhQCJOJQJaJ$hshQCJOJQJaJmHsHhshQmHnHsHu jTh)h.(UmHnHu$hQhQCJOJQJaJmHsHhbDhQCJaJmHsH" jhQhQCJOJQJaJ'hQhQCJH*OJQJaJmHsH"hQCJOJQJ^JaJmHsH$hQhQCJOJQJaJmHsH(hQhQCJOJQJ^JaJmHsHllllmmmmmmmmnJPVX\^dfnptzwuw``````w(huhsCJOJQJ^JaJmHsHUhsCJOJQJaJmHsH$huhsCJOJQJaJmHsHhsCJOJQJaJnHtHhhsnHtHhsnHtH"h.(h.(56CJOJQJaJh.(CJOJQJaJ%joh=hQCJOJQJUaJ"hQhQ56CJOJQJaJng phn gic ca gc to bi hai tm thep v to vi trc ng hn goc 600( 80o. Gc m hn so vi trc ng hn Gc m hn so vi b mt vt hn- Cch dao ng que hn: Dao ng theo ng thng Dao ng hnh rng ca Dao ng trn lch Ch : c im dng hai bn bin dao ng. 8. Kim tra mi hn, sa cha khuyt tt: 8.1. Kim tra mi hn: Sau khi hn xong dng ba g x v bn chi st lm sch b mt mi hn. Dng phng php kim tra cht lng mi hn bng mt thng, kim tra xem hnh dng kch thc mi hn c ng vi yu cu k thut, mi hn c b cc khuyt tt nh ln x, nt& T ng gi cht lng mi hn. 8.2. Sa cha khuyt tt: TTTnHnh v minh haNguyn nhnCch khc phc1Chy cnh - Dng in hn ln - H quang di - Dao ng que khng hp l- Gim cng dng in - dao ng que ng k thut2Ln x EMBED PBrush - Dng in hn nh - Que hn b m, v thuc - Dao ng khng hp l- Kim tra que trc khi hn - Tng Ih3Mi hn, lch trc ng hn - Gc cha ng. - Cha quan st c mi hn- iu chnh ng gc . - Ch quan st s hnh thnh b hn9. An ton lao ng v v sinh phn xng: - Tuyt i chp hnh ni quy ca xng thc tp, qun o bo h lao ng, i giy... - Trong qu trnh hn phi eo knh hn, tp d, gng tay. - Dng c phi sp xp gn gng, khoe hc. - S dng my mc thit b ng quy trnh, tit kim nguyn vt liu trong qu trnh thc tp - Dng km rn cp phi sau khi hn. BI 2: HN THP HP KIM TRUNG BNH Mc tiu: Trnh by ng nhng c im khi hn thp hp kim trung bnh. Nhn bit chnh xc cc loi thp hp kim trung bnh v vt liu hn thp hp kim trung bnh Chun b thit b dng c hn y an ton. Chun b phi hn ng kch thc, m bo cc yu cu k thut. Chn ch hn ph hp chiu dy, tnh cht vt liu v kiu lin kt hn G phi hn chc chn, ng kch thc. Thc hin hn cc mi hn thp hp kim trung bnh m bo su ngu khng r kh ngm x, khng chy cnh t bin dng kim loi c bn Kim tra nh gi ng cht lng mi hn. Thc hin tt cng tc an ton lao ng v v sinh phn xng. Tun th quy nh, quy trnh trong quy trnh hn thp hp kim trung bnh. Rn luyn tnh k lut, cn thn, t m, chnh xc. 1. c im ca hn thp hp kim trung bnh: - Thp hp kim trung bnh c hm lng cc bon C = 0,25 % 0,5 %. Loi thp ny c tnh hn hi km, sau khi hn mi hn d b nt, gin v b bin cng, sinh ra ng sut tp trung cong vnh ln, r kh v r x. - Mi hn d b nt. Do vy trc khi hn cn tin hnh gia nhit cho vt hn, phi dng que hn c hm lng cc bon tng ng vi kim loi vt hn. - Sau khi hn xong phi lm ngui chm v tin hnh ram mc ch loi b ng sut d, lm ng u t chc chi tit hn v lm tng c tnh cho mi hn. 2. Vt liu hn thp hp kim trung bnh: - Vt liu dng thp tm c hm lng C = 0,25 % 0,5 % v thp tm c hm lng 0,5 % < C < 2,14 % - Dy hn: Dng dy hn chuyn dng, loi dy hn ny c thnh phn ha hc tng ng vi kim loi vt hn - Kh bo v dng kh CO2 trong trng hp hn MAG v kh He hoc Ar trong trng hp hn TIG. 3. Chun b thit b dng c hn: 3.1. Thit b hn: - My hn, bn hn, dy cp hn, bung hn - My mi tay, my mi hai , ko ct phi, ..vv... - H thng v thit b hn kh, m nung nng s b. 3.2. Chun b dng c: - Ba ngui, ba g x, ba u trng nh, bn chi st, km hn, knh hn, gng tay, tp d, ..... - Cc dng c bo h lao ng khc nh qun o bo h lao ng, giy cch in,& 4. Chun b phi hn: 4.1. Ct phi: Tn tm c chiu dy S = 3mm; S = 6mm Ct phi c kch thc (200x80x3), (200x80x6) 4.2. Lm sch v g nh phi: * Lm sch: - Dng ba ngui nn thng hai tm phi, lm cho hai mp hn thng phng. - Tin hnh lm sch bng bn chi st hai tm phi c bit l hai mp hn, mc ch ty rnh hn i mt chiu rng nht nh khong (20 30) mm. - Nu chi tit hn c chiu giy ln phi tin hnh vt mp. * G nh phi hn: - Hn phi tin hnh vi s lng v kch thc nht nh ty thuc vo dy ca chi tit, chiu di ca mi hn. V d cc chi tit mng cn hn nh dy hn so vi cc chi tit dy. S lng mi hn nh phi m bo v tr tng i ca cc chi tit trong khi hn ( phng, rng ng tm, khe h hn,& ) thng thng cc mi hn c tnh nh sau: - Chiu di mi hn nh khong 34 ln chiu dy vt hn nhng khng ln hn 3040 mm. - Chiu cao mi hn nh bng 0,50,7 chiu dy vt hn. - Khong cch gia cc mi hn nh bng 4050 ln chiu dy vt hn nhng khng qu 300 mm. - Khi hn nh phi tng dng in hn ln t 10% 15% so vi tnh ton lm nh vy l v ban u chi tit ang cn ngui nn cn nhit lng ln v m bo su ngu v vng chc cho mi hn nh. Hnh Mc d mi hn nh c chc nng chnh l nh v cc chi tit chng khng bin dng t do khi hn. Song cing phi coi l mt phn quan trng ca mi hn sau ny. V vy, n cing cn thc hin vi cht lng tt, c th cc mi hn nh phi c thc hin bng chnh loi que hn, ch hn (c bit nu c yu cu nung nng s b) nh i vi mi hn chnh thc v cing phi do chnh ngi th hn n s thc hin. 5. G phi hn: - G phi ng v tr hn. - Phi hn c g m bo chc chn, tip xc mt tt. - iu chnh phi hn ng tm th ca ngi th trong qu trnh hn. 6. Chn ch hn: 6.1. Dng in hn: Dng in hn c chn ph thuc vo kch thc in cc (dy hn), dng truyn kim loi, chiu dy chi tit, dng lin kt hn v tnh cht vt liu. Khi dng in qu thp s khng m bo ngu ht chiu dy lin kt, gim bn ca mi hn. Khi dng in qu cao s lm tng s bn te kim loi, gy ra r xp, bin dng, mi hn khng n nh. -Vi loi ngun in c c tnh ngoi cng (in p khng i) dng in hn tng khi tng tc cp dy v ngc li. Biu lin h cc i lng thng s hn -Vi loi ngun in c c tnh ngoi mm (in p ph thuc vo dng in v chiu di h quang) chiu di h quang di Lhq th in p tng Uh v dng in hn Ih gim tc xung dy tng v ngc li. ng c tnh t)nh v ng V-A 6.2. in p h quang: y l thng s rt quan trng trong hn MAG/MIG, quyt nh dng truyn kim loi lng. in p hn s dng ph thuc vo chiu dy chi tit hn, kiu lin kt, kch c v thnh phn in cc, thnh phn kh bo v, v tr hn,... c c gi tr in p hn hp l, c th phi hn tha vi ln, bt u bng gi tr in p h quang theo tnh ton hay tra bng, sau tng hoc gim theo quan st ng hn chn gi tr in p thch hp. 6.3. Tc hn: Tc hn ph thuc rt nhiu vo trnh tay ngh ca th hn. Tc hn quyt nh chiu su ngu ca mi hn. Nu tc hn thp, kch thc vng hn s ln v ngu su. Khi tng tc hn, tc cp nhit ca h quang s gim, lm gim ngu v thu hp ng hn. *Ch : Trong qu trnh iu chnh ch hn thng xy ra mt s hin tng sau y: -Khi hn in cc (dy hn) y sng hn, km theo ting n, in cc chy gp khc hin tng ny do ta iu chnh tc xung dy nhanh qu hoc cng dng hn nh qu khin cho h quang chy khng kp so vi tc xung dy. -Khi hn in cc hn chy thnh tng git ln v nh xung km theo ting xo xo hin ny do ta iu chnh tc xung dy nh qu hoc cng dng in ln qu. -Khi hn ta nghe ting chy h quang rt u th ch hn ta iu chnh ph hp.v 6.4. ng knh dy hn: Khi ng knh dy hn tng m dng in khng i th chiu su ngu gim tng ng. ng knh dy hn gim th h quang n su hn vo kim loi c bn, do mi hn s hp v chiu su ngu ln. 6.5. Phn nh in cc (tm vi in cc): l khong cch gia u in cc v bp hn. Khi tng chiu di phn nh, nhit nung nng on dy hn s tng, dn ti lm gim cng dng in hn cn thit nung chy in cc theo tc cp dy nht nh. Khong cch ny rt quan trng khi hn thp khng g, s bin thin nh cing c th lm tng s bin thin dng in mt cch r rt. Chiu di phn nh qu ln s lm cho kim loi nng chy mi hn, lm gim ngu v lng ph kim loi hn v kh bo v khng bo v c mi hn. Tnh n nh ca h quang cing b nh hng. Nu chiu di phn nh qu nh s gy ra s bn te, kim loi lng dnh vo m hn, chp kh lm cn tr dng kh bo v v cho dng kh bo v b xoy, gy ra r xp trong mi hn. Chiu di in cc pha ngoi m hn (a) quan h dng in phn nh in cc (b) 6.6. Cc yu t cng ngh khc: Khi hn h quang t ng v bn t ng di lp thuc bo v c th dng dng in mt chiu hoc xoay chiu. Thng thng khi hn nhng tm thp dy th dng in xoay chiu, cn khi hn nhng tm thp mng th dng in mt chiu gi c h quang n nh hn. Vi cc loi thuc hn ang dng hin nay, khi i t mi hn thun sang ni nghch chiu su ngu s tng ln. Hn bng dng xoay chiu c mc ngu  trung bnh so vi hn bng dng mt chiu ni thun v nghch. C ca ht thuc hn c nh hng nht nh n ngu ca mi hn. Thuc hn c c ht nh s lm gim bt tnh linh hot ca h quang v tng chiu su ngu. 7. K thut hn thp hp kim trung bnh: 7.1: Hn gip mi: - Gc que hn; Trung bnh que hn to thnh 1 goc 900 so vi hai tm thp v to vi trc ng hn 1 goc 600( 80o. Chuyn ng ca m hn v que hn: Dao ng theo ng thng Dao ng hnh rng ca Dao ng trn lch Khi hn gip mi mt lp, trnh chy thng, c ngu hon ton v s to hnh tt mt tri ca mi hn ta c th p dng cc bin php nh sau: hn lt pha di, dng m thp, m thuc, m ng, m gm hoc dng kha chn. Nu chiu di vt hn tng i ln, c th hn lt bng cc phng php, ri sau mi hn chnh thc. 7.1. Hn gc: - Gc que hn; Trung bnh que hn nm trn ng phn gic ca gc to bi hai tm thep v to vi trc ng hn goc 600( 80o. Gc m hn so vi trc ng hn Gc m hn so vi b mt vt hn- Cch dao ng que hn: Dao ng theo ng thng Dao ng hnh rng ca Dao ng trn lch Ch : c im dng hai bn bin dao ng. Khi hn cc lin kt ch T v lin kt hn gc c th ng dng m thuc hoc hn lt pha bn kia. Cc bin php ny p dng cho v tr hn lng thuyn khi m kim loi lng c kh nng chy khi khe hn. Bin php t vo khe h mt ming t-bt (aming) ch p dng cho hn kim loi dy, v s tip xc trc tip ca t-bt vi kim loi lng thng sinh ra r kh. 8. Kim tra mi hn, sa cha khuyt tt: 8.1. Kim tra mi hn: Sau khi hn xong dng ba g x v bn chi st lm sch b mt mi hn. Dng phng php kim tra cht lng mi hn bng mt thng, kim tra xem hnh dng kch thc mi hn c ng vi yu cu k thut, mi hn c b cc khuyt tt nh ln x, nt& T ng gi cht lng mi hn. 8.2. Sa cha khuyt tt: TTTnHnh v minh haNguyn nhnCch khc phc1Chy cnh - Dng in hn ln - H quang di - Dao ng que khng hp l- Gim cng dng in - dao ng que ng k thut2Ln x EMBED PBrush - Dng in hn nh - Que hn b m, v thuc - Dao ng khng hp l- Kim tra que trc khi hn - Tng Ih3Mi hn, lch trc ng hn - Gc cha ng. - Cha quan st c mi hn- iu chnh ng gc . - Ch quan st s hnh thnh b hn9. An ton lao ng v v sinh phn xng: - Tuyt i chp hnh ni quy ca xng thc tp, qun o bo h lao ng, i giy... - Trong qu trnh hn phi eo knh hn, tp d, gng tay. - Dng c phi sp xp gn gng, khoe hc. - S dng my mc thit b ng quy trnh, tit kim nguyn vt liu trong qu trnh thc tp - Dng km rn cp phi sau khi hn. Ti liu cn tham kho: [1]. Trng Cng t- K thut hn-NXBKHKT-1977. [2]. Nguyn Vn Thng-Cng ngh hn thp v hp kim kh hn KHKT- 2005. [3]. Trung tm o to v chuyn giao cng ngh Vit c, Chng trnh o to Chuyn gia hn quc t , 2006. [4]. Metal and How to weld them - the James F.Lincoln Arc Welding Foundation (USA) 1990. [5]. The Procedure Handbook of Arc Welding the Lincoln Electric Company (USA) by Richart S.Sabo 1995. [6]. Welding science & Technology Volume 1 American Welding Society (AWS) by 2006. [7]. ASME Section IX, Welding and Brazing Qualifications , American Societyt mechanical Engineer , 2007. [8]. AWS D1.1, Welding Structure Steel , American Welding Society, 2008. [9]. The Welding Institute (TWI), Welding Inspection , Training and Examination Services.   PAGE \* MERGEFORMAT 2 &BDFxƷzdzdzN:&hsCJOJQJaJmHnHsHtH*h.(hs56CJOJQJaJmHsH*huhs56CJOJQJaJmHsH$hs56CJOJQJaJmHsHh hsCJaJmHsHh hsCJaJmHsHy(j"h1hsUh hsCJaJmHsH$huhsCJOJQJaJmHsH" jhuhsCJOJQJaJ'huhsCJH*OJQJaJmHsHDFx|x8rmh\ $xxa$gdQgdggdg$dxxa$gds $dxa$gdsdgdsXkd$$Ifl0^#! t644 layt d$Ifgd xz|xzǴvg[LgL5,hgh(7CJOJQJaJmHnHsHtHhgh(7mHnHsHtHhgmHnHsHtHhghgmHnHsHtHh.(h(7mHnHsHtHhMh(7mHnHsHtHh(7mHnHsHtH&hsCJOJQJaJmHnHsHtH$h:hsCJOJQJaJmHsH*h:hs56CJOJQJaJmHsHh hsCJaJmHsH%j;h=hsCJOJQJUaJ8:Bn|ȴȥ~k\Q?0\j h*h(7OJQJU#j֫P h*h(7OJQJUVh*h(7OJQJjh*h(7OJQJU$h*h(7CJOJQJaJmHsH'h*h(7CJOJQJaJmHnHu%j h*h(7CJOJQJUaJh*h(7CJOJQJaJ'h*h(75CJOJQJaJmHsHh*h(75CJOJQJaJh(7nHtHhgnHtHh.(nHtHh(7CJOJQJaJnHtH8nt|$ Hxx$Ifa$gd|gdgJ6"$ Hxx$Ifa$gd|$ Hxx$Ifa$gd|kdW$$Iflr %N t0&44 layt(7:r$ Hxx$Ifa$gd| Hxx$Ifgd|J6%% Hxx$Ifgd|$ Hxx$Ifa$gd|kdW$$Iflr %N t0&44 layt(7Fz$ Hxx$Ifa$gd| Hxx$Ifgd|8J6"$ Hxx$Ifa$gd|$ Hxx$Ifa$gd|kd$$Iflr %N t0&44 layt(78:>@h"$ Hxx$Ifa$gd| Hxx$Ifgd|:<$&vxz&FHJ^ʻzrgS<-h?mh.(56CJOJQJ]aJmHsH'ha556CJOJQJ]aJmHsHh.(h.(mHsHhgmHsHh.(hgmHsHh.(aJmHsH&h.(CJOJQJaJmHnHsHtHh(7mHnHsHtHhgmHnHsHtHhMh.(mHnHsHtHh.(mHnHsHtH-jh*h(7CJOJQJUaJmHsH$h*h(7CJOJQJaJmHsH"$z&HC7777 $xxa$gdQgdgkdf$$Ifl r %N t0&44 layt(7HJ^v^pDDLxfgdg$ & F f0x0^0`a$gd.($a$gd.(gdg $xxa$gdQ^BDf>BDJLƳƟ铇p\\pM\hMh.(mHnHsHtH&hLCJOJQJaJmHnHsHtH,hLhLCJOJQJaJmHnHsHtHhgmHnHsHtHh.(mHnHsHtH&h.(CJOJQJaJmHnHsHtH$hhh.(CJOJQJaJmHsHh.(CJOJQJaJmHsH$h!h.(CJOJQJaJmHsH,h!h.(CJOJQJaJmHnHsHtHdf(쬝vgPDgP1g$h:NhP*CJOJQJaJmHsHhP*mHnHsHtH,hhP*CJOJQJaJmHnHsHtHhhP*mHnHsHtHh.(h.(mHnHsHtHhgmHnHsHtHh.(mHnHsHtHhMh.(mHnHsHtH,hP*hP*CJOJQJaJmHnHsHtH)hP*CJH*OJQJaJmHnHsHtH&hLCJOJQJaJmHnHsHtH&hP*CJOJQJaJmHnHsHtHf&(**j2 T  & FdgdP*dgdP*gdggdg**Bfhj Nrʿʯ~oW@1hzohj6mHnHsHtH,hhP*CJOJQJaJmHnHsHtH/hhP*5CJOJQJaJmHnHsHtHhhP*mHnHsHtHhP*mHnHsHtH!hP*5CJOJQJaJnHtH'hhP*5CJOJQJaJnHtHhP*CJOJQJaJnHtHhhP*nHtH$hhP*CJOJQJaJnHtH'hhP*6CJOJQJaJnHtHh:NhP*mHnHsHtHRNv\NPTHL>`H ,"#P$$&h&, $da$gdmdgdQgdggdgdgdP*rtv@HLNPRTHJLмydddI5j; hmhmCJOJQJUaJmHnHsHtH)h= CJH*OJQJaJmHnHsHtH5j|gh5hmCJOJQJUaJmHnHsHtH&hmCJOJQJaJmHnHsHtH&h= CJOJQJaJmHnHsHtH&hdqCJOJQJaJmHnHsHtHh|mHnHsHtHhdqmHnHsHtHhQmHnHsHtHhgmHnHsHtH<>` !*","H$N$P$R$$&h&V',,, ,\,̬̬eQ9/hmhm5CJOJQJaJmHnHsHtH&hmCJOJQJaJmHnHsHtH5j hmhmCJOJQJUaJmHnHsHtHhM^mHnHsHtHhmmHnHsHtH&hbDCJOJQJaJmHnHsHtH&hM^CJOJQJaJmHnHsHtHhe=mHnHsHtH&he=CJOJQJaJmHnHsHtH&h= CJOJQJaJmHnHsHtHh= mHnHsHtH, ,t,,-00222233334p6T7p77v8$ `a$gdMdgdM$ & Fxxa$gdm $xxa$gdmdgdmgdggdg $da$gdmdgdQ\,t,,--000222222222ƲwkTA1AhmCJOJQJaJmHsH$hQhmCJOJQJaJmHsH,hQhmCJOJQJaJmHnHsHtHhmmHnHsHtHhMmHnHsHtHhtmHnHsHtHh.chtmHnHsHtH&htCJOJQJaJmHnHsHtH&hbDCJOJQJaJmHnHsHtHhbDmHnHsHtH/hmhm5CJOJQJaJmHnHsHtH)hm5CJOJQJaJmHnHsHtH222223 3333"3$32343<3>3D3F3J3L3R3T3\3^3b3h3p3r3|3~33333333ز؝زز|i$hQhmCJOJQJaJmHsHhbDhmCJaJmHsH" jhQhmCJOJQJaJ(hQhmCJOJQJ^JaJmHsH'hQhmCJH*OJQJaJmHsH"hmCJOJQJ^JaJmHsH$hQhmCJOJQJaJmHsH(hQhmCJOJQJ^JaJmHsH$3333333447N7R7T7p7ȵq]qI:hmhMmHnHsHtH&hMCJOJQJaJmHnHsHtH&hmCJOJQJaJmHnHsHtH&htCJOJQJaJmHnHsHtH"hmhm56CJOJQJaJ"hQhm56CJOJQJaJhmCJOJQJaJ%j2h=hmCJOJQJUaJhmhmCJOJQJaJhQhmCJOJQJaJhmmHnHu j^h)hmUmHnHu p77778"8(8*8.8086888@8B8F8L8T8V8\8^8f8h8j8p8r8v8x8z8|8~8ֱֱֱֱֱֱ֝֝|qaRh hMCJaJmHsHh hMCJaJmHsHy(jUh1hMUh hMCJaJmHsH" jhuhMCJOJQJaJ'huhMCJH*OJQJaJmHsH(huhMCJOJQJ^JaJmHsHhMCJOJQJaJmHsH$huhMCJOJQJaJmHsH,hmhMCJOJQJaJmHnHsHtHv8x8~8899J9N99J:vnaRn$dxxa$gdM $dxa$gdMdgdMXkdm$$Ifl0^#! t644 layt d$Ifgd $ `a$gdM$ `a$gdM ~88888999J9L9N999*=.=0=X=ubNB3hMh.cmHnHsHtHh.cmHnHsHtH&htCJOJQJaJmHnHsHtH$h:hMCJOJQJaJmHsH*h:hM56CJOJQJaJmHsH%jnh=hMCJOJQJUaJ&hMCJOJQJaJmHnHsHtHh hMCJaJmHsH*h.(hM56CJOJQJaJmHsH*huhM56CJOJQJaJmHsH$hM56CJOJQJaJmHsHJ:.===?$@*@2@T@l@@ H<<$Ifgd2bK $xxa$gd.cgdggdgdgdQ X====???$@2@T@@@@@AAְֿyfS=f.h2bKh.cCJOJQJaJ+hgh.cCJOJQJaJmHnHsHu%jh2bKh.cCJOJQJUaJ$hgh.cCJOJQJaJmHsH'h2bKh.c5CJOJQJaJmHsH'hgh.c5CJOJQJaJmHsHhgh.cmHnHsHtHhghgmHnHsHtH,h.ch.cCJOJQJaJmHnHsHtHh.ch.cmHnHsHtHhgmHnHsHtHh.(h.cmHnHsHtH@@@@@@@J99999 H<<$Ifgd2bKkd/$$Iflr >%N4i t0&44 layt2bK@@(A\AAAA7kd/$$Ifl3 r >%N4i t0&44 layt2bK H<<$Ifgd2bKAAAAAAAABBBBCCC,D.D0Dɺ~g~[L@[hgmHnHsHtHhMh.cmHnHsHtHh.cmHnHsHtH-jqh2bKh.cCJOJQJUaJmHsH$h*h.cCJOJQJaJmHsH%jh2bKh.cCJOJQJUaJ+j֫P h2bKh.cCJOJQJUVaJh2bKh.cCJOJQJaJ%jh2bKh.cCJOJQJUaJ$h2bKh.cCJOJQJaJmHsHh*h.c5CJOJQJaJAAAAA0B`BBB H<<$Ifgd2bKBBBBBBBH77777 H<<$Ifgd2bKkd$$Iflfr >%N4i t0&44 layt2bKBCXCCCC7kd*$$Iflr >%N4i t0&44 layt2bK H<<$Ifgd2bKC0DDREEdFFFFJGGHI`JKK|L $da$gdOzy$ `8d^8`a$gdOzy$ `d^a$gdOzy$ xxd^x`a$gdOzy $xxa$gdOzy $xxa$gd.cgdg0DtFFFFGHHHII`JhJKKKjh)>U21h:p(7/ =!"S#n$n% n_$3xyr̝*@PNG IHDRV@\sRGBIDATx^] @Tޟ `aaG6QPQQQQqK,K3-3-++^VZ-^泲򙙕 o , 030; 0di6̽gYg${q8ˆAښEBw.kav6Ve@ gW!vHt*cǎlv6=?;wvKn)-v" f([ԍv*suT& 1iI#0M̤l:jfk:~Ch4n|8I^L2$0|1n\q}&>\ fqn~_~9{ٺ2sf ̮Z'gEwٲ6EEEOBIr_>wG6kj4O7n,/0+,`q!!?e1<# 4e )16nikXr8|k[* 5h4d,&wL'kp%-dg_d/ ݮM(6?X0"vbWQkkЅX?v a""")X@En.n6n]*ɧNYy0ϞaQ5TGj4ޜFjgÅ <4ZGjb>ucIM?5P1Gd>Zu#iҒZ02cbJ.Zhj1 hِeKCzFR`IfITj\ahR]k[j] ,fAkFs^,;U{[]n}% *s5]Qqd͊auQ77>Ɗ>zm者nj?[d)'U >jlIȥjjܓ;McTvlH.#<$G _\}z&;E?>~>=*u(YP-B445o0edD:к-sd/hyMb70Y¿?a`g B*ʮBbd```pg;X/P7)vpUVbS^6lK~V T+Kur\(S5{wv5UT(vѺ+{az+[ 3/vф7͛h7s$E,Bjʒβ6%#vdK```` ``Y)]ܷhīj)N]n=ʫw?@ d~ǥ>ZDCg \xh2ƚo5\2adbE}4z{j>I,:r]1e.< uqOyCѾd yƶڔH66д 7b<$%K:XU;Vj@;s]{i]#u#V,ǿ~SM[w,bݞŸ]"""p#~,cw1\wY"/cqNs\_&}YnlO0oп"{ ͅg^ɫiojRO{`Tr[} !nIj(А"/6<׽euKXہ5vvfޘ<_7wuŦ[z-Eyb*-̲ڡsISz?if gڈ± u*M3gk?[;Gpd~[A@UJ=_j??d@CR`q꼇>"g9]^ը« Ue5T[`B%3Wsw fʻ~GN%n`!*WdO\}}۽?]EMi{ꆖߕؤQZE-!ؐF$t* EEEE f^ %%uGBAЬ8P p l_~+ܵs'h;u[HwNf~:}B4Z$VVxe7>>"k[ɫ~}]Q䈏NdÁ~tYoj'}b<ӠO *Ȗv@\z %S֯K13ٚ"Sfn}WD Xč_o>Ӿ~OYؖy27 th>Y:Win }[_ziekΖt}^*/+Tˤ%9%y/n:ǒun;gOUhOf3Oy~ܟknnUPUzO>ZgrEH[u/ʻz,Vq_}5*4w]>ٗǩÅ]*i/?f)Ѡ9ЯؿzE,A97k]jO3Yѫ,,,,w9L @.op̓˹uqHNN6"D GBV%<~HDoJ`ؒg]ܾڦӥ[`bW~m7tH48/iѠy>><׌ yNкpL-[d6=_dX? wa߱+>~Wx,DSSӰvUәEAMOԭS]Ulq)ݪO/Ztk]kV%>/?=YUJ`AU'[;Y2da'SNvm?N"Z<%ExÔ-`w L@Z'nv &II_@eUݚ`>m΢{mܸ8~fgakjþm}ϋK =)qys>tOJ`/%K_{jw[Em$Y4UK;kRUޱdׇ&IP=ֵhD7zw 23RNCUu|HAZV|CݿjhV=Y}33]g72 EVvȿsWM""""DlTP@C瘰~ tdqnN=d=xO8 ŋbw 1Tvpx_֎ <{ ̽} {az 3۾3p88]{ L١/g[/|؏jτ;}gI61R0e>}ܳ_[I !is}W:*RРhwoVѠ˥T4boZ)nPHZϲ qNQ//2TE_|9 8I?pebk_AV?! 'Z׫+xC5u"ْSK[KH%bHD~~aW7."wx^??- 99{hBl|ԥ|ժB( Z͞]ýv`Zs@wgjƫQ\& oZZP$|O*ܪIeFN(~cҳ>WӦi֬Y#F8y$\ٙ6vG|q Rò("]k2[1 Ҕk:Yf<:7mL')L3W|yS 127b|BRs 0EYZzAKOA)=;qZuyrv]k^J))7n\P1׶mvTp gܕ0!Z_wecFݢg4ɺL @ fWCx&7#{DΪ+_իnny~j; ӵoW]S<^;Cz t'F w+KR95&?G4.?•[x77U`ϔ6Ζ9-YjȭqY|EN.RTU,=+K-ukJ4jlaT\+ GS)Lp2lÍKWxy0#{^YF+[ؠ$m꫋>5\qL.ץo {|%fz[.IN|%K/~(qwF-}/6ܕB烘%K^y@t옮BW\ء-Aբ$)u PZa! NԬ7|?U#^j}#w13Mof4*jngП0?~Z2fL!$6NYYل]^2Y.|>ȀEMa?.20lNj4g1'?ڕ~w~.[ga.:4Kp:感o%!.|>#H v魲.BגVf]wOV~ `_NjRVQ[O߻m̔v~%?m>|J^16ܮ$s?x>V5c 4hfY E#qiۊINXߏZ߇ud.}8צo_װ,zzP_ΘBhE4? kE&%8[d.OL\A-BWjsA|L_*sݦ@`1,/"=,~/2jwR&KbjOx~zzro6RZnQ ZM7B\(}6:`WEEEEh+2`3q˷b ɥnRA48Ӫe?ȿ!oiC >Ju,ã\|aaE jTʪ&q79YffAVTdMtE͑ Jw;V/b|j- 9ZW[쪂ZSC㎽: (4W8q89kCiJװ Si^q% 2g1th08 Wz+HEnE#)ܬ,$uUWBQLH4\OKwǾ;T,%&~MBAZyz+kUZ+[iwm +_lb*eVbY7:7[[In]4n| ( 02s9Ybm˅|֮=x.uR0 I@lt@pd967yj7 p+DV:{E0e *9ATv? |6ȵ9θz㧯}P tx~G^T[$# BQ0>͞Bj$J+/Q{J?nBLABSR3:b@]dz4gOo նw,8)l AE:VB#T;UMi(h Ňֻ )Tm=⼧{{,aKZq2zu{G:zn7xtsx`lmckuVx5!%Y4Ǵy54V1GY)S{mlj/f| r%O?, o3T.s{Wu1%ϧ?#?5+) pM .C%'9ETV>36qV@ƯL:s1H~ɊU8fVĻ9 u+fiCA}ﱏSIJZ/4ےu(GK}Go`F(OV|*wx*dl]q!==Κ)gm#iֿ{4 ~f$?1</nxQ 0♍&~]quo6o}]yؑ$C$+V+6_pR$^:<,$U}W' wy9wɴO]}a ?d/F=kĢY߿n^a_/U&LsYG[:"1;8f8 &?q@+7<|> O n6babDSfdq(~pJ8s6Uo5b5ے,{呙 (-d)8R|OV `UoSFEs Fr.Ϣ\ˎl@8@# p<z]P;h*.`Kc````ch/!=**n$뇗x<`|65(xEX>u)O0k>p&0sg|t`wyhK:"sG$l?ZO9a4TugˎYW"ҤX_x8D^AdɥkR{oxtL>^qO;q9U y?e t|?4_Tɻj5c/8 ?(Zֲb&```@ni-尅Nt"CSz=2)x*ڇE:ucLbzSF|Pi0ؙ (h2 "$i yDe.z2 1";TQg05n5! .7k"o\]T=eQ[6ȇ@y[c'JSI1"o}Յ>LborBVm4w\ ̻Ov>@cС`{MLt ܤ|܈Y+~ڋ( L,*kX@pcs0#/ji헣f9RM5O'wGW~J\N8wP Rܘo Go` 4ܭ8b`````h3"[cT7qc^bF gNV|QN>[3+.B|1?+ tu{ j`y; d鿝hu@2t-o)EEEEEE@#@I^GOoWq?}qɬGiLi8 $O$f[:`!Yow#z%/G&~…c崱>{U诿!XN&ƒ""""""Ap4`b 2_JzO@IBw!IV/{w*qu!K:ޱc~'VY <䓣Gu@YY|-PZZڻwni[݊Q[m1ce"CGRXlZ#@d/ۋOD`wQF!oJJ[i߶QLgM {5|v@g sֽܽxޞ^=8wo-k B?]Z`;w+akc```````````8{lS9x? 3Fw[owf d```````````0m (vhnW~w n]rEEEEEEEEEEEE@AAm&KcԜ8qbҤI\.cb 2,lJ[A qݽ =T.3)|cB RUU٫W/''J;xh̍ BooOcݻwLDiiii bU2Z?裰G}‘#/**-N>]RRŒN萐 /6? 6?~QF͞=|\>ܖˌ|pȇPE[L<78#0.۝Eiۜ3#DfjXg`&KZM[_M{ "܀0,VJF9,Dʱ:6mF`/ zY۫tKFΒ"""""5Cq{ҥi?>` v&-/<`pa>a]TTT@݋Hlۡ LRg\jʪVD#1|2tQy2JkN:₞ 0L&(u(Cz)9''믿f6@Y$a0wX8(J^^^f{(>>~ȑ(~8sLrr2Nn@bN-xg_(&\f$%2s_󴈅E뤱/i"Ti>*Ǻ6idi ?`Xz0diG86i&(HML-#"B8U#+1(t&w4F #CJcݏwD2~}z0u5FA=~ߺgrkR;>=+"+Jl*-6IGں/ҮE`GísJw[MOb@XՉZ.[$j! ]xMOB{\57Z/i3mVT*YVctd]V{J#4fk#tqxXXXXX>Zիa0v[nhV)?)LjMJZ9YXp`K=z+o_N-J D h!S뽸&qvoB@bQ\+W0aPK$={Bbp#Y^فA֯_`Pp; oj2݌oWi%Lϖʉ6~hUO[MɉY1Q֢ W QO5w]]L,qDoa 6g Tf1#jH`مTs* y1+%G*=7s;kdib<2:bzvK 8xP9}v@ Md$8}L^%>5RX՝Q &43G,D1tL.tuDB=PMkr/79:@P3%[ƧDvB!]H sS38XkWU+ H8@ks(@3a0ڌC9T0kq?H.:[`[=o[qXx@+yzRj$]˝/'8IX܂Mf5s43פ&eD]yE.tZ._;ew%)236@irԤ3 S@H]C`y&D$.[13&Cd>\&>ͨHk.f9vծ,3]l2@Àf(s!6i J۴K$IȶJ`.Az4!C7{|`W!Y2}rK 6U˖arZÕt{mn]z6i>C ,4WĎ6ꉚ^R0yz") RE13 ,33, 7|V`h F}L"|l dO"?Vtn1Ύ KysFFmL ]N> x,[!\ ek-=SCZ,,,,,wGc LL!SW>tI*dpUrsssa7|Ē7}NꚸqL=G)H کVxeF ieeqs_)\$V&,,[f,.if.[6*wK|d~m vb̿43@yiE-25s&3i' 2:(XF,Z$Umn,IlLO, fmF4YB‰vx ݔ,52F*B tM+'vF7̜l1X'MDmU#qbPuIXsi!%,*<">r{x4fK <9H 0(/ ֗ b6;vA a8`cc @)$11~ŚYZy?Hh[H GLs%Gq@[X|qq+W8|%0]ry}!ܷ :i0O_l'QM 2\93R G|bcv$̜?8عF2ԣ8g 9+c7xo׵4K, U#\o*lk}Sт֣s׭)æ._unLc-OyMkf2. ʙ –-) {sK~ˍ9fI, WfF,Q3GH`L"9,K>!?9--K4&-Y>lus= cstj<&',2-8G "f/|2l^ ~ ƹI֮a TOu#%^gy@Lk&>+p :H\$70z6 $l8If#kࠠQ@_>i0"6J qh@ll+1JXܘ3!DΞHM2pD~?#5"tD A4w[`qf, 0AK;cAވPLnd.滆`=282HiBN1#ejX@/EEEEEAQ߶e;Zp׾I|-,gʼn }2=~G' Dz O 8ss_okwpOM+vH7nx~p G`aWo|U F[^!SbM 4\tRkT)Z)ҴYD&v਍LtHQ^GY/ {50 47$-DТ".@ Y?fs|:\Γ2?ҌkTXbn uܔc3 w"8nFmL-/#-"W9Sgs8qkBsxuJMzYV 9Ae`3Mх\0/VN&fzlYX'1[fGIDL4ejBA Nb$$G'77Z@) Q<}nL 6e@yF2tj7/B?S_d$@*vɿ΂ o'&JTKrZG-Kv1c~ "ܣ <]4g_mu$+6$ 7C2F* "Nɜ2&T8hkFvX1]T΃ BҥK/f {uHta8ě)f`l&︃xj8n`Jܷ"W|+ko'$)px,DDxh㊌z$nTrGa"%32?DZ @A:U!?Hӵ;˃O8aO~-yoX/heaZο4͍fdD"`?\D޳hm7Qe]@4sO}Y@Ks\fz,u$673JNn>xsǻENS64'1)RHxXq}nNLEt"dmNXͱb:A !Zn 3"Ov5]\/?\,+*6y.Y'5al4?f:IUnV JKH cApMwhwM;1wn5)%QQn `*H FۈOXXXXXq~!A )gBlڙwrtܸqU"TJ`op$F. [';y$7'vHa[ t"3bD])! {qRgK83zsы~.6QT*K8 82p[Iq')Gό\cGS ߞ`&7>D2q$ <5aH3c$5)f24*/ueEbkV Fլ* & >ņf:\U a.3--V evP(nran\,#C.0y.5óEVKLӫV. <=vm6c~(;R`8RP.kFeLO]0'ms^_F״Y %;-XEDW927)"$YiT'ڙO`#@$8D^--[>C裏HǍH&TƁW#HMFGvR)X?X ︃3u"+4kju @~8 W^@ߋ22ZvX P, GBTPi̙3gϞ5/ǎ۽{7d6^Pd> 4w~'=/-l'l\T/YxԈ3p|(U(so1Kw\sF*Wrinzh/ga: @jD ^!OݴxQf}sS5sx$aGs f$,_J*RGKf,r2.&=|:Cf.D`&a&??e3O;eʙ(f/|` K/{L;#xb{E7+ n;ijR ;̡ur ǸlaD㛭1O; gOOOhq(v) . R9F? 7|B0 :hljTB `.Z8- :C/R^Rs*K5/+^j' E[kT3Ca&0rq陹 6sg}%踹>MX@. \:?ڙ8uqB@ .j꺣+%"$rqjS d 'ϔ CeS&,Dư s%S7Q@eb }zbifnvTn ّ +q߇m8/n֨-f4rn݇m gRsh}Z|Ujp'\+%/f6vN>z?8]\.63o0E5Y/lVBchk"ؽfGĭ ?[{P5Gs OM_`.ϛ|%鳣#b@ ‡ QN@qg1Ɍ j%wMGh#!8wGm~T1a*t`yRAɁ[L\Xp Y6ҲV=.L/)֑^YjS0vOcAM2i?]vq65mC2{"EP>h<ۚpn *56f$M԰x`gIz!e˥C;j+a `vఀN4?mbع3-ڦj|LYzЛM\\.0ᔩ<UI.㼀LuҥK'Nи `5^ &Cps bj>u!"+7[NuBtHϙxhiSH?ˊy{̭ΕNZ̝/ k3ʼU]gEGvKdwUR#_jnV ;'i=ζEEEEND"`E;a ߟz{󅯦xvؐ %%)D `xaI+++#:2}H|K.XDSr` |@$7+2n֮}Z̘ߎeo;A<^h8WZ!syg6}9}pݱ_ Y??6iiIND#o;@q'Q|ñ&tq_V5?PJ}xنQ]64 Lt>gfDp8_1+Kn(dϓ**|Fߗ&rv/^/xRE?`Olz9ڹ:qE|ߚyPvfSmrg_)jgk(4Jڊǵs8 m§XpFLΜh&?]XTXzZ2e64}/Vsn岊iho B Us8"zH#[Zi5ere}*4M7OI8awh(8ںa'ZS[R[0L !Z ^(qw;> ժ5AA"d*RʢJO$ 4A!dB;"{;4a'XkU={xybkyu]]Í_hHKj\]9|ARYQQޣGuU Ɔ@^dGwݻwع/khRZ ml+m>dSJV^ å4Yy%J$W(5.b++k [p{#Gbc;;ߤl(*.A!}UUunRdgС>(t|j#G>z}DUM"YLxpw^S]hupt mE!=mj Z#Sۇp<`"0E&o,YxGFH{\7 Z c#W@2Z>x$Ʒ 2W&InhW^-AJ33jh!@o,3ɴx qv+H}m^aNw4v"6-]tյ;ǟ;sV #+XS`=sײ6o֎ŵZdƌ{p±C9|;aя}r=ԋokllkuAk ty|7_#f^E5?.'?Y,~Dkta_k/eStG[7k)&Fmcm3j)>C }7 ΏϞ'*Q46oӦOmPlҙ#?rpeUy 9sf3oVj"/YO~C n7L:t"VVVjce]Pzl vܓxګe_ӧ*e M}B{u=$L՚c'N;QGDD̚=ܚvBzJz<=irdYտ_vG57wkÐ!RY]Zl8M6QVRs0(YBz@Bv=vnj=(;ZDZm3' )ɦ {YZAHy5MϿ'OjT62UTT}NoPZ[`07zxl?u= C?DQzwx8u~ɼrJ0mCcbc}<<%͚q'<=$ec <"{Qd~0y ;ⷕBC||P/Xt#$"c "b0\U1;'=Ď&Ł{cǎ]p>oǪQḦ|RNq˦RR/TqW?ٚgͪ|7qtl }F+Phh<4䃸8VZ%{ݍ`p:ؒKi^Zm\YW҂d?.(Ԛr mWPiI߷;{?tkFiEZ& _ȕ!Z[ʇpAߓޮvR eGzځBޔGAQOZR\R}xWP55k\Мh?kA]03_CDuAg|\TacAގN31`j'&#$dSD:j vGڡ0 ::T-۱DdD9!Z.QAbY6 ӻ~8/^X[[K ?̙zuc]}4kP^~}]/y:z$F.2BsJ{wiXH(1FCio@&a/7fҤI=P2kׯa> WAOզ_w:8ؿᄈs?sy,?B_V^ѤPre*8b`5t)Z)^>tcVT$Z{fއ9sK AG }CG03޼zO>oa'۷[׍VW?o_~m/5(IRe}0}%%%ǎba\A ܜW:gm>vؑ#t… ]{ܽ+\ 5hZ!F޹䳀bҷlhۻ/lWlݶm…v>N$~CWh(LW7yK:vXnnANwgIDK\|Y&Q)7l쥗/xeAVvMսM={cnj{w{ٽ⬉_Nh%2YQA7B`СgȩY6#`O7ݷ;n\t"'x@a:kVPe׎aaK.o˗<F,74ݷo䈘e˖E{̙k׳try\t!rYHUjjjJ+!#l"޻@[1cdAzxIJ%6|O?񸬬t0{%nK<;v̻ݿǎ]t``c IrՔ\t)0$.Ǐܻ_to, ?p?7Z$-)'\eB:1S[qg?ԓpO>tȐTVVVu;122Lq 'ltԱ#λq&H<Р#H`Up"y|ӦN͹qc4u e9-.)ɿy3f7dUS>w_y%l6mX_WzvîG䷗I#z!Z3>cCRcRS1V!,)u7[JJacEFbpGXm5:Z8H * *2fFl/JʯbGfmҚqvw 1yN0AJӨ=S";~Uϗ($0.q_$]-+iqJ ]cީSSJ \$Yz:Pvư@gb^/'KdmgsƴDܨ5_^&p% o;.=iT/[K&ra{!<=kN@vz֞B0=¨I=/DBjX0o.q0z:I$ށ:N&e`#@\nrrj㏹9db]B %|xhXގд SSSY3"kslmm/_V>{;`<*f8X^B|/B[Q`[8nx0cNdsՄ=S0半8fTLQI)e쉡'fJ65*W6gap 3&/ʯj#g=܇ 4(?&8c= ϹO= らO@^x{lD__oa~jQ aFKIK xJzKDG'_\%Sfz Ђ DvdRq ~ T7Fѧ׼yOZAQJ^zRLäӧkTҭ 5'#3 M o/ɸqc{$N()@ m^?=0u 97-~)ʫollorʆQC +,|aN#_~989 կo߂)lRz{{߽h~nN.H2w|80ԩz)XD ۷>\/8͞d@ϟ6mj^WOj90 !ر﹧Gw"q=$=^+{W JdAIaa@Cv|(`= Rs m I>{ 1sѯ VGf4ԡP&EϷ]>?<GT6~;{Oj{FĿsoۚYS>I٩G?;5ĵnL _Q<별ijeD܏XcЪQ"z;!J^9iYBk>U )!jq=$4&~mJ;'V%EJb^itٵΗQuǛ0')&T(p2-C'?"/,ܘ.v̊{|l 3bd`;\94uNND;,&BmhP`j% p\Ptx >yk7r񢀏7J1ɼ)ʟ# %ZC\.K]کKX ta;Kx~"ۇhsX {0WV b͛o~F֍Ɔ&E=cĄջ7 fM^ES#{p7mqkkaQ^'򲱲b~wp#ƌ)á( @<&D!@QdaBUr_K!aFBeW1uIoU&jmY h;{{L=+R~m[vlcBl L%0/}-.p]֤\(-/C @BEJZ}bn|D:' hn(\A0iѺ.dD9F#_r8+zb% qKO//,V@ C.2XpV3gWʫRLJ ) Tҹv-tޑw 0B~p2aP] AX0$suu-n):d&%-Fܽ!m#+#R;#q$Sf{:/+61 R[.ApDrxgfV ~,wcJAYu}nj}w(7M {li}?ha)>)a> _8)ol8vt+}roLHprG a@WNˉs7܋94hNhJO ngM9m%}.#M4g 3ECuŸùwc0ADl=ϑy'Zzp7Lv(3#jggoh5?S$Y{ ΂0$bԨk|o skIDA^E Œ.5.yG3 {L>T,ef-ڈvz%.$i0"@H%#>I'իW[ `pHX9Xr 4u JkU2@77"k@&!(**߯/`ӊN@:2`2ۢh'tXtȬTD/LIuk b '㙮G;f>%'_D} 9(򛯿 @;3]>2;?3YHCPBlo7cI<=l! aRUq[mAXfu,n?-!#wԆJl`dIϗWTI1hSsr' 怺Qccͼ)Cސ4GlXYJĨ%/e4Ƞ1@=1;sΙ9!?o:Jg FaM @DB%% 4_ LjedL:Zj"( CMF\)|2X8pBH\rPY"#9Y3m4ؕ0Zz#b5nLчČwPaa1pԱ[4& ]nVSAJ5bF} %9 oO!X.M]鋛VM C Bǡs%Ixj8AFEEj. KKeÇ {gRh8pAz}ћ<# !сA۶qO2dh4|+WҭIjA(UZ" Wj6 UCtޑ"7l:l R)AQ'!cp1`[aX`+2`h R)H@|{";.298D WSe xzoP%}h_]rC}:p#aKJJ{8B/#$s6n{;^_NIpI`7`tΟʩ dUԛ5C]ZE,Yp8\P&~ZᱩCxI{uhrc(SmlA|||ϳl^v1IozkdO_M(hcO43z;V B#fb|6{nY4R苈jC"=>n@/t0MC :كSq 'EENDk1;+J^4׮]3*DMC^ Tp='m[MD{Q%3'-n BQ y4.tFX[< vʹ38>*zqR4)d2<0aD%k(Zg!CХg$.߱<:NFۨr->MzHsú4|G1 O0,%I/3c|3UH) b@='s6<g2'ʶS)y[9!}T/7Og}<3k+3 _67{@I}zL#zUӘo^ѡ.0h20p#G #z byb}7ڵi&ux2 #VSuzVΩ8ϲwp9|8bjU558!"o,Q >p @333Knp;*UV-It{׶W#sHZW/mCC}K_*.WPjD`u"~ı/RRɄ=Ȓ!2[+}caDN@<ߒ 㺑Ј{ `ThM#rSyD%$֖[xo-KŴ.M.;'3ebAގ~8],$G#j{&h,ߞY^^auEx MaD/aa=rk q@Ćp?u6,ݴPWo'krj3`gC-#XIup E; uuXVuDŽ qD PR&k=/;/UOi"[u%Q!.фan1_B]FPgA 1 hDmUZ`&~i[ T:<]G\;fk'Ã_B_Ӧ t-Agzxwm][[YzVMk6VM˧a5 kvXH[m0\yBۅS<]v ZC^C Q౳23phʴ&_(o[!ѐcmR(BC{yyzTV%$ 2䉧 ܼ'Fe13v;gfxhhוu ~~t}#.B6+k܋[^U}ҥҞ=}a^VX5` (5,}pJYyEE>Q8xO74$;+ND#$v B{ClBDϾe޸AQhd8&\٠$j bq Fh LÃ2a}|d vXM Hhp0IDR']$$ॼ<=Jښg +HC/ ޞD9 uJ"rrr2LEJKKf>HϞ$0 5Ĉ@dg'<h$e/~$ۛV/G.Bí{>}z @Lhh׮WU<$G ̮UuW.]pwCg sq(6c:CC@}u[/մ4xC9$h=bp1bÁ?1Pncʄ`S9}C3ew0o/clYӨ:ur0}q%M={@켧EGBiC]:ƍC1b qy ::" ue^(sLvxUA(,XE_Fݻܽ$ܵ7} ooo"FLV„u ”`@^'vZB aGȲF `(hX< >Naޤ$B6m6H= 3@PaT9 oP&<ݷDNn0]>qtzՇ%!R5 - Ct0xkJS#<ere}MS{D/$R tO#A\ [Qn7+Ɔ%XhBB$/cF$<&ZPK!ߙwHm=$%~49P;uNS#,`SLҹ x͕J3F"vtPz 1D]< ج*TGlҙ3)3g<$vu8;hCGW_}W ԩ3~7d .<0] Xg'5~u0DG#2afxp!*_t&qҍCw7nPטt{zBګu;?Y 1S.pbBJ0Jh'Ѓ3QwԃŌB=H> L!\? IJpIp ܡc#UEUmi9ʊ4نS BLjP A h'2n6p}wƿ p]3 t> *N^)W^5u17ڴܚ'7PVyau7uYb[]l#}g+bPD B+\-%ˁu7y\hOcx5["x@Wwg IXw{Cizg7wOzZVN)P@&nuyU#>4jYYuBV yüSEoeR0Owv )8Lc6F}F"ҡdt)4ʡ7_MU[026kf:32;n\7vM'Nc)_jG{WlsXX,$濐#G:e ϡLw]8P-+xx1*l%.p6ڙd!{pQ\pY}b)m`PځfB"3H0=h^]uѶR ])KD0 VR(~ y6Qg|EJ1q8 g%0f=hhkVI@mW4;t勈G_$M\TAo꺭n}AN\c7kt,$ 7 ̩:B*>R3A{3 &!t np2:4)̊AIuNi`^~yFCas47R"ͦJ+fJɬ#cmMqp+EG} ZS_p&%9-2#&YlhF8 WM59wV}ƈ`ri&nhMd[B`/8ryl˶EaިQsZBzY*kt>&N|NVnvA>DGbq8 H/OZDF0@ٛαwƸ;CWh^y/f@͙M֋%XIL:-$Vz0r&ǟ/)Z0%ML lyMk=xZffvp2:,kȒZ!f3,}m v^+P۩vv N5Ēp1}]klϤ;GaN3 #V%'7*Ar N} ɔUTXXg [Hpc;ˡ{^0ljw]ۓv_uj`wҵ0Ar%&:9]CN$WW޽{#B"FCw5ADm۶!$X@3mMnv|RfYߥ5\2r@ZMX伵ᒗHp0_ ;k;5-LoRvά:2&B% + htxe0׾#qst*ڸ s6T+ыA٤0V7IB >΅-gH.]te܊fٺZw=綬D !"Ffh!}%05bdw05;$=v[g߄)kcL`9 Z:c(J,j1;!0Lcޖ~%K&%iLjo?SNvKmI-Bwu_;vv^C-ܵ%]p+i:m 9+[1ɺ ]nfτf. O[_gﴣ5P.&xv殁ө6vMCRX@tȝ:մRGf;ߎrFf<"JlcctՖ%OKIP=Sm1o 8v#^rjUs*i VgIZ!}a.V֢vhzBbt~D-LC.r XqPu` o,YC݂Dۓ*eN-b|x`"`A;&ߓB} +G"Cه.8 X|Țl5K{KC9"F<,/F<01㈻6H2.ߒ 67Fe'=}o(1]^>N L+r{ hc\8[[2ȫ9Ç82b7ypT_˞}g =lDkNFK\A]*ЉrA)KFu$4 6bF 71MfV4$0q3 oDgv^)yoФѱCL1Um8lE,,,,,,,,]F]d ㋜\qulPbdj,,B-OfP3Yڠ0Qb@ZxFBQp⹊:&LV*b9_&d-/&Mϓ+Q1~SP mXx Qs+~I̋O)zhy C=]]룸&-iʭVLO +5u_$y;̩h]qP'Q\+zoQ /ː]/ 8֑8F EJHDVT{,tkrq#;`IPݠbWe=]ѰMn8|Ɏs{ϗH-JXbzHy0^A-ޘx3\1IyAo[!xZŚCYr<O/ a1a祠 /pzr\8mi0A@ּ8+9\(4Bm.:8X15lݘ3$Nh :mWbc!hz8 z8R Vie* PeiwPS]9΁ү\_=0P1F5)4˷V 7q?f˙;ظ8Úz3rk.3My%WSvv}l]jZ3vW-$Ϥ7;[{PWrEi,ب[쾶hv Ckn z;տ]<>ᶀ]՚[v_lơ%saKV?ӻ]>C;=Y@ ĩmq7%BYV s p&9Kv6[l!$WhrJj䵃|8G}{ :K%nHڣFnVHAMM] {^8<ߟ,+N"8x揅3('ri7+g J oV*pBIrd/wog!xśx/_ɯZX='9]\PRB!@3˷^Q=HgW-r]lw0\?ZZ\ɔ2V;{[ӓs+ &ADhW캾=u"dSZ͚'b|GFN~'kXO灁NgmiEݿwS7*cjP q:ùg*z:څ7!R4j_5-KZ0m|k˕LiVkn\zR_g_DPhlJ,= sJ,ں]o _]VMbe!2F ɻEk[!5nخnڜTc;v_kmf;K:BkkEr"{S][aCV eV='C ~9^ȔOyM@wZ@ܪcWJalՀ}oV؆C!z,nXj N8ܽqs\Ȋ("Guφ\h\yF#gm~~zC-Nl;]xIZԸ08-S~u4|Y5̡̑ W/ ;dāC/}5 KAdƄ8fCt,YXXXXXXXV-0} 7N-"}8'GdOUl^xAAό~cY!`S7+$:?\9܂:q%o GG{;P[jam~Ԗ7FDᙻ +M`4MM\FrdyVdEꃝ_?8ɼ )d}|L wJ!ܨyt;vsu9 a"ߒl=pbX3 WQԀx#5jY>sS6 %/ UwJ!0 BGyP -;St$譹ܲ/d=nT8Z›!j~1jG@FvcIސmm|P`o˷}qieyů=,v<)I e'[{g&v˫V^̪Гk<+> =lv]>zsR 1\wF\`| .NB;Y8\poF []d=KfIxƦ[09xTWPaG GzUԩw9BG2 hם-+5o68v$v_\ɫ&'uI^,,,,,,,,,vy@+@x9.1ge-Y=@qߟ,tư<-qpkFcS# ` jlNK\2YF qI67)`ԨƱ8 g x3ґ+ p'`1᫇zk%#GEJpo!"5-$&/V >40\pfO666_|6=&h VQs]\H==RX +0@ &j~9~˵qhl(G;V.Q7 ,07YUr"T@o /Τ"sI~r#dެv-ϽY}z~UVaueq'KM#8BW("z_x6ԯziljc?N$?99a2FJFlI-Nɪ2 kk|}f'(Yu0g3ٍFQh4i&©B\]ևCEt&L;_=,JT1[Y)_O?ީl`EA4ݾDۚR9M:NdC^xb[zf@һ랊_ch8tR'861g7ɇ/)UjHfpj[^_D 1:RbO,ΛWpFp *}~MIզZQN="a.U:CCdr6O^F\‰k6Sq1~\ qRI),}j.-o@0|W ,14wsgGX*\m<I} w0'A!ܛNPvKAN}Wdu?#QE=r#{>:ajPk77,a& (+V@L5ȁ*$ xnvVHDB60AHZ+l/"}jmxaatPy~V7,C|ko%95O9'WƟN出Ex pHa\&@s7%..ogU= H09[d"xa/BCCi{t h;1v]s_Cț#S@]Àd1njGWF~4=}ڕCW#j@HG-sx+fK^phba@XҚw^Rwהg+㮒߸'uWjTp8iqmq R PݚqwwOvyo&mMCwWdf޼4$kij:)`L),0ݟV_N(5fLc\*o/hl٦I?<ˇ|w׆k+oi s26Ϫ%IeRO" _7L0p RoS8SI}[bQ3Tw35Ia|Д t4=Pdij߻P怲 t~Jl6&ugF2BaF_EUwr&72eɣ,w3ŧ+5oIs{Z2Ls6p`„?Cc J$րbu]Mp*F?1fdTR:(`Dt!K+ϫ8 &0נ7yBI"hj?QkfA=Ŧ_}p2/m,ځa"P Af/`ׯ!D}ٞm)U9>&дwD5x;Y!T?9 $*.ю;$qv}OoxmMM{<㱝عxH֕qq\pq-.kj1Qd.[_ 7kcycL[*JʳX ^eU\ 3ǎ Cl@شgמ6;GWRX $֖ϿꫯwX0&J{YJrv|/ljnoJ+k(t2ŀ!>T,̸+]99`Swc;۱;QJ>C8ɃࠀkFE%"PliuB,,]:tvusgEeԥ SO3S˜e>8+;GrTg+ F`?>j4)JZcm"P&ڿ\䪇^(5x_k KZEu ]饣ڕ֙^&\\T6/^DzȅUwvw#G6Y46,)_Cٗ߸W,.o9S?DCY9-<fZUy( =HUEH|U߾K3i~_*uk^RI3Tj+}gyY|d`xTgdJͫO,iN*iM)in9\ӿa}s7α0aG8;# #diBY_NmʪhA O-Fa hvZܜ\ܖXд?]e͝Cb:Ym6EMݩ i3+9. ]=ڀ4[#cK>y 87%D68Y,hwpB3J3 Ŭ愒Һgi.kga>x5EA6*m(ond=8uI=}h)jV],[ ( ֥US u,q(Bf/U5*\a5?&8~-Ahι^.:{lc}ro-hon *T4|͛w6._U`u kooB0'x 33+;;+epdizfo5.%JD]p/T 8zg;YD uܹ lxDx84c'23/CQ10sX[7l5H`㈍Km)idϸuۧCvƆ VsJӉI)iQ _};v4B&}vttu]ѨUFE [tKRb]wwϞ֖6DCi71)çg$u]M97Ci꼂Frϲ9@Y&~O8&"~1" &:2E'OX͸젾.;.HG.S﹧l#6>f1ԃ464E755#%svu;q=#]˖]TT d)Y"88wMR)s$ LP^Q R􋥥{0=2OqA\S|7 9%m.uݣsU}|s}#h_w2ZɳKOK\IVXjUKg m;s\7~a@U"x$<S`vfZn}$%k]}]KZQbji3QrDc:??H;Z3[K+M&K6a^$MmҊ"aQ _?skމ:G塶h|'- Xd{$@2_1+ދ^f-oEn5k鷏Nq5™ SdNY%beoElڑ]T釸qeؠ<*h 怄oId v WR@=2!WgI- 7Gl>+7D mֽ؟jY-vś/unWOv5{o`+ߎڕXiCGQQShD?SFk|6vPJW[ r0UrQq7GlٟūB@[b%.iMÅEjp%N`uw '=]$ʽ%U'T^e`բJz|ޖ4fz[}S{31͈;>N@ƿw{}]HFNJ8z j!0*XYc}}Gr%}TOФ.f{ˊ+͞BTrPGc2 eں:+o_3g49ڎ4M=wT :} kX<P䫂KjooKMJjin?VL X R;w’%gϞ0Q h,szmz]]LPCCL!JnYVVff=gWgoO'{@q J&H{s?ߟyY3Atuu*m**%to󟕷,=w %Q?WC bېe;W\1sƤ5w cv# &e9Jښ㶀kﱴ0#@c-^x晠Pvbd@NDT7PumaGKӒ[,]n2)DF5e괗ٳPZE sSy(887RD"rKx,8m[@=@8q4$kV\x{Ybc qgG[2t(o_敓K'NKK՗-ȅ w0nܰ>44ϏqaB W˨2G|F]JK{4%v\:wx?f oGH/kq2+k~.@W6N1ЛUԎ4s 60)]ȹ8Ç't83CYT <} N5׫D}_slL䕵=M55Hȯn)mm6u5q106W礫ārDQj9"c^% %y ˳{FIgO_Nq pan_]fgba)@|mKwqeHOGHihj%c2B_uHh~IucW]s'08fzߗH;zJP8E1,n-ihiC}r2D5䖵Y\l%В)4,ǔt`9٠7s66!׃.H6v}6`nl E*l-ы@dbO _|Wf-l%Β yfZ{rJs+yPelno)BKL%M Bg3VN4~R/ |@),_ɢU)6\+V*u)>JdpM *)t+HJP)\a쬬ۿ5gys !ܼ>Ew// /IKG\ښ;["CQp@5(v!Kk/fdŸ驥@M;[kC#cւ_ p ʶޞ˯z.gWT9:iQ܁2 Kc#Ēr==]^ƥK nnn>^::>w[/o6" 쵐 ]CLi(*q}pN؄@30߫M1n'56\VV!7:P[#AU6V MY0`˒p g_:=7W7===(tvuλ~2.fn۶uʴi|P_G@Rb_ߞdedkea `sKsc}'WYY3Ҝjk[[?_o<܌^v[} oS3̈$;'ͷ~ꯏ¹ZTX\^V.{&_StUV574gd@C raڇ o%͌R2]0ĔewRHEUMNvNwGEð% ' ؂^|c#Wegeœ'Q&=}}};{;%E"?_[{[<ЫtvrB" DVBOjv**)΁N(Ƽ\֪ۡ:''Gb"uK.wy[P S]W[Wݷ-_4l$cC#k+l~Qq~^g1uO75788WTB&8(9gT ?.ɚN{[{]} 6WVZb/'|WTⰴ8::y8S />'zS±~DaxJ@_RH_\ԁ^aHD h5xipo&av"]-{K>J*Y<``FT@ vmr_a8'>PW=VzښOLCHvDdxo/f~֪ڟ/(OO qRrʧ>_~={!2<2Fv@܏8 3ԢGw9ٗ**< 4΍__RTPS39$K[[ǖ-oþ,\%})q3grild <z@;>mtzLMͼ utQ :u ~+; jv(?򈱡e*J )u 'OHLJJ4G@@3.>vN222-[}P/fdm­M-b0 7?'LJYZY2>s~!\~D:|ԚڪԌ kwީohϨ @Q *:)|{X* 뒁/q(V\\ 2 цArid_ʪ:^]Y*3;8^^2cT;;[} DbysfSg# 6**#3#8f{yzj[v@]m-(,Y/kj?PZVc*o߹ gQAȨ)Suքd++‚~MGGw}3x_E*ݻAmm5y贩)}515 >)%5:&.dgBB,,-)&N PG1``Pɓ"=p0G~AȘ);{ gϚ9xD|ƚ_()+OHNJIOfdd$L=>{W_}퍌z0={:riS}/[[5&6ᛯhor؄_o#cۿ;s(xHC~9{);+2&eQ|}_~0*:0?YuoVQiYGO_rRbLlGh;/,\CGO:_caAqMUMT\LjZj)b 33KII1t/,,Y9ٗ.9vVB?R/ @]ʊiդ. 7 ^,lhiip4;Lu3h|D>&azPWOikb׏6?p` ӗ}/:~-C4oȠ,bV4 JNa\‡ĺT*-E?PDHcKi8aRėKHm̮42HY&⒣#þRg[36FE@पGyFYD}KY^mr.Ϝ>޻offzn{G(;}xӃwݶ*8(2kdT\pP)ݺmM6\bʔIg_\sתU+\$<־cVK?,$N l\2s@K+jut>G+1qZw---cbcLMͽ /^m@jj3g͔r"&Pq億J;p(dƆFYlYp@j!dҤ0j΄GⲼvj74\[uI??Ӧe) ~q /usfdei^][svyѥKnl xLPllQ81! )A'Oi]huk'Op"P,o㎥˗M4 a!BhSwի]\b@j 633stpΞ?oޝ$9x`YIyd!%e(7glm3g";m*[;[w D>~2N Lȡo\]p~wWW{{O W7רffy/=͚9IXEml`պ} 500P_$jjl3ի0 .I>v^m-}=ݛ8w|hidd3D%B+((qaޞiS&/?46>A~AP'P\dӦ.X ]{v7gϚ6)c&&&LqX&y+4Ig?U's~j70NOHw1|ć PxŅQ!W$ G0eڦ܇ K(e T;y͛VS |d x: M!2 ~M X2C&ݡ ewbh.2*é)\ sN D+J8z5 `mk &0(͍*i"7^l+Yye{W0== ODa{\P:w ++K<-M`z>~ԇFKhdb|uʅB{ggKӠkںZ*Ǔ>NvvO/^Vsg@; YyuR`u]vB\cSd9}Ɗ--ok-@VlDt`H |45u=H/hanBNli tkaai1u }Aeep2 XYfqUMԸQ[`im3 z9'aWܘ E@.)o[*25ChwumMWo//[.=gUHH "@B~]G_x&Z vʔH&D \%;;oN77w3sEnza`OLbڕDtGGٳo֭ۿnmebj:Aļ^S!;u߽>^&ӦMlQ ZrԩVӧLq+// Ar&v ps莍 h`BjmlB:ut/UgN3D쌕YVV4AihCb/`D~,pv˧rdhfz岁K3IzLtF&ncFv+ <=𒝝=Ri\22`u'aM4'M.Ɨ\C|w`ic1u42X]KTCCvڔ0d␤J|@ɥK;g͚ibd\ SF(lͪx{{=En_jIVVֶ3gσX_U%YZj @bdh@ᬨH>ޞzڗ/QiL &3#ޤ,{3gL107 iB: pJӔ@@{C}A& k?9]ۓS6-DH[?e u xZdgS,2hP2Y9! 0 R^Y@>V$`ok0G5w:H#uұSdj8&ȇT_6?}]+ҕtO%܍a aKf~lk9FHe`0?C#p[<|G;Mw6AS 3b Ɏ+| d2>7V3|/] BHe CO2j!B=F)12a0 0\y8;pjQ @l`&ǡRVkF vTWAtuqc;A70FRj"l|H 2[::RS1BAM"ILL7S^Y%#U4 \A EY\ԑ 5k8=XcC J_ 0U@}CgWL`֬\}T_E5^j͐d/2773361еt~`L,H775! f3.^P}eXCɿ>;;Y`->h dBX u,K{?kkVxw+O '"/] #Hp~om~^_( B%b=:)LKkL6P25as͚- ᯾&PN| tEvHGE%LLf0"##?!C61>R %C R?Ȓ%(-.ٳkFbGՂt@"C&Q& ' _ n(M ʫ[xWnuw_(xD֨‘߆VT375Ei*A]M%0di`dR)H<汉!~QNUiV$`}ݍM --o+{ϻ:;z{'0 =x1% ,#/#eaTa ̊\R*v5Q~ܵzMr; 8Jg ıR&@c"|*LP+-N^}_~J]SZ"'#`I#>^^.wuw&&&| 5<2 Ao}A4uah!p5UWOjr7x7^߫9%}va 8:H{[)Љ{KK?fuDͲ0Cs0\~s;I Uel?sΰ7YrV܆1ޞcܚ!XH$69v v3x޷ p9ve:qmC?d4* x[ %5 U /"PA3ёћz{e+׬FD(~zhKLߓd@݁m۶?~"((x͚ճg΂UthrPZ^:Cb'}pÆo_wF9_z"}Y/uvN˯VXTp׬ a*S>#2ȯFH}ߞz]aȼr'[l~뭨 d2ɝN"+ m|:ҔaMt2,xr؂ vK$Vo]솻;x]pfrph0VN48222fϙ 'aޚ;w.NXo{G6=̂|3\(Ŝm3@uVYp`kk`COESs+ s2ܹ֮~٭+/\ W]7_QsZmqǚ[ēsGU)Ra]#fq`A&?5}+L]\_Mn%7+o{ 4w>Y-A7;̺ ှw^egƐ_l"_aVRn(v3=o"bݍ`-(OxpKݡLgD;.5SV6TGl3DJjKf%%p:8BjB21 Auǚe˗̛Ô^d9S&O:vhrrT]@.EYu6v֑.ɓP 88!{qIilllGOs98 M֭Ndnf% ~ рD>ŲQ0'7gMKoYE-(Uѩ nHk@zE^ّe' Esmf6 ԕ[֯5s*%`xx[f(̂ВYL1S&aA!(ѯ(*TzhӦe˗^x Xj|hic]vr$c0$z8ԍuzA ::FF]"n>$$lRɡOp>}#wZ HIaH?AŤɡgqrךspUE%VZdICСCLCfU L,N=V&]׸x{m?JCv00DD ЅM c (cCwxB@yy=!NSl޺U<]jtf4Ӽg×4T_KiFX Ytu_^䅠~!f:AΡ@342/.As=|]XXLV+rpt@>CgFvQi9++4rsjN9ȱvf]#I -뫨A~l P:!0ā%C;p`AQQ{'V_ddfRD=!1ή<(E 1:;ZݻkwwW7n]{z{V4 g佅dɂ)PP5F .X7l hp9UX rjI钼T S~M4 JP3#3#(7sLceE#4(8&JGA~P0`RRZAŅ=,q414>{NH]]T^$1XX ZqAB2KaoLOÂ1,8npݧz(6ZQQigg*d|3xs@d-:[t2 m`B(|m-WM]`3#kLhdnf@>Aoo<[$!wN֮7v_~H. Lu`.U$p F)HrJ!}$e*H$;g=A^$qAߵfs}cjϾ,\k/7?NU,"I #F,ΖMtC"wBBbQQiӡ͢Syz9 =ډ&yuQI{ lHc=c,)5=> %--<*ȂCv#?>&뼹Jc #P4}tSP=dwu;o|ɸy梾:tg6$p9l’"(Ws) g>+Ejk,)mQN{MuMZZ*$'u(qq1 QQ19v]΅EFFġ!XyS!@쨯S'Ovpr^T(]B~aq^n.ʉ秥GVTTL6Mڧ-Etoŋ`Aؘ8 *Rf͚f]gwwԅ4AHOR楄/AD"Ct@ǘL}fs(G /ʸ^]U5gԕ$W"N^ygΝ%`9y$T$ 7njԒcI))qqIQgΝGٳfd]Ύmhz 2BIDATq[{Dž(99ḡnΎf1;s^)3gΰEuN(hx4jO:WK(,(zP0Db|^[G9s щ0%%y,PccuΘNu LJ*}Rbri陌]ǟ;y-ZY9…[XdH pFd;BC$) E/DFb O2 I8sBumևc4 HK_`>ltXQ^b?M# 1ĄYYu5X;fgEƣn腈s/DXX^F9s-,)@7K3iӧa9 83qޜ9h@fMGS@ 3sB ]9PL3..66!O֑ +p3$O2u J_Tjg샓)6lanNX(ZTO龵PKEʊҲĜ\6"{Rvll+`şeAZ=Zه:E%UFWr8Iv8h| {!նTClYKW-~VRiQm^27~*b`$)| ,:ZڲUQEM=Y/Fg՚= uɡ kHB' rj:Ѐ".&:[ \5r8j?Ր>&|`$B2|)te_5+j+Kpd);(ooy^SqʳAa)a/*E<ʢoAP/Q,_R ׿5LG0b|DhhRRxR,ݐ⼼||Ьm\M͹YYH<&ox ++7GYYśonY ^Oo?;~K/Z\nu ]gׇ|IRRjaA>M:U #{ϤfM|ށ?B 4 D7.h\hVd`׏uqq&9@"zB\f:fæή8M iiF&Ohhj xX iNNvCC+R]]/ :O>ĤI!)fGBRy)od@P ik 2@hhZQN@/^hh`艦G34)lmkqwq ,,(015cQe.e655CCiwԍEzH†g29NBk7i$үvJ -+D܅,Q eQ%I|.(ذ_Ԓs(gG< B 5 0X@`/ PID_V2%m9ql Ýbh (@dڀ6ŅC@=>r|PsKPJ^4 ->!%U%oljYSU {3FbY%ɸ6F]E̼MuexƃoO>?WWOߧ} {믽1?ECzښD{5`%8}?XzLNwtz"++plM<=P"x42 J05b aeW'i&ڐ G@CY0g( 7;C(^X[Y0Tl&9;:\iHHHJnPWYzZ:\TPZ\dko)C$$&"fܹ"Ͳ5#$AL+imHJLpL--̜]]9@q1Yf[ZBMEU_WE /_[KD\ȸ+`"GiUe1^ؽIlŬ}b^ǧfvkk."ֺɍ}SЕVt2:_Sgc(ZDM:Y me(2$F枒ֈm(b8.B!I\8&3z`usz2s.g ]K PRYaw|G Zт3RИ<2&=[/efWUVũݩR+{FH˲ Vye!^}dzUV /ZOJ1 QЫ颥jtY:knRtġg1.W ZXugL˥tkL ICSiS.~?#vp#GAs>OL$>|>?^CԌ)Q$fex"y^(_j&$G/FG FGT!<%{Mv>>~ bӔcyU0Z1V'W2_oV,[1olP '(PEH!_;zkonkkEYɗ_λZZZJ]\7cd 2 ehyA@|_@@s9Y&ۂ 5T}dK&jȒ(c^j򾀺LcUYjGPR,j cS{-9Mo(V%OZyUK΀78 #?K{dHc`J@ +sBcAެ$MAƌD?@ tRJwl][sՀcTn^5i[KKBiv|)gV5văcd[ƪ.guk-] ՗[${/xabL? % @ l/FaFtJ2;30#(nVU+L/Stc=7rk rґ(xTP˰ו])Hjp,Sͮ,ayfkE9 )RɯVAQ{ǐ߬Woz 4ziITĐxDA/]]8Yuto7%GF Dr뭫#_WxK]+*w9 VFBF"&QO5 e]9qr[|ۚݼ<) }="=TCψ˩+V UC %E0sJe/yF6qʇJÀ',TW"@ k>9YQ= ]W,uE`,[@Sc[_uSwsG_kw_LO~}s]-sCK] c]~GN-V![qUck"Ѡ7(!^g >nAx;k[q]YxoLDoa_'6GVGĠOͪF<0OAeѰU)),݀McՆ*!2P/*({Uީ1X:e,ِCм}cBw9}*a]+H FP £\jA<eTjA숅"Y: pP-JjLz"BSP_g ^t-uU J5 "4Ñ6#^TF1a^ "[/RKZZ]2ʄK}@+:O1 {P"cOb)4DH;2Wײ/$QD%jJ龖z}#SVVΫHA(QY@Ee`U{Ovl(İ2%ex\ٕ%0C Jxʢo$*rE (1F>v0OcZů墊xx^:\U'1vUac\7WJ*PGyK=ò{\k4a_L2 d|I~ :j@>:%5$6y.6*u@ZQ ec6L60 WNL(jF>27P- 49O2s2r9Xi"Im!*P^Ej `r`Lowuմ'4&tJ0 J tg]fk r.qFm,G1 {]ٕP~7+uI; +) ڔ#oqNZ׏>wUUpV #Mou} `aEߘ:RBuZWȋMׂgvS-eښjד6;>RP0措֓U9u m}-]b4$;u$l(c%xoU@[hejfc8*\djTeneN*!7}5.>,Ǽ+#(; 7'T۬蓿o?ŎNZ c"Bٝ*ߔ=}Xna3 "~_k7 2sjaTVL"~L֮1:^N}y츠OE ϸ\+BDTVT$HF0^{ @CmaT4* ;k;{z{:{ j D:Fڦ>! Ҵ뿊F p>6(0ȣldLx3*˗TCֵά(}#~= VFaQ2.xagq(HؿSa&1mPT>TJjJ< @?o3,۟|0 */@K( e]|>ofEƍRq蛀)r*Kp`LZ1]LϢ2~ЧT#$ԁ]_UEAc><O?X/*1?'L3RHR#@וH骈*ȉrdDZNVEdCB&" wC>$nlj.(,iji%ވP8+E8.Dp)x:6/j bd"w>]/jU" *~NsK9ocj!(!YY4UAj! { cWhKx ?;|d]GI`jBC ~,͂{niP\ѥ>7qc`10cǎٻ7;+W̏٠]S @H݆*> tD 43Y3j\,EkYC4ńjyu+2Lt2++qOOYEն?NMJ"euRd *ү # )2?&: /S\ٜY$s4Z)_.\g|x=BWvWspM5i`bH8+a/* a'yjKFژ̖{O nʇ\mm9mnn![3H'O̙3uZZ*tvvmw7WΉA!'}EJ[}]_;%.2ڪԱNz\{-rwEaymua͛;x !pɉإNÝ8599:"؈@م7LsAC"f{?<o889cnHNC(]'ttt644e~qe}ޞ^+kj,.:'^U䱣6vzz@Hg.,(8/..#OkPGGGש'KK?ۺnmiiiBEquK9 a[db |׃8g{{{Ξ=6sҒ0]rFc(Z-Abb<J3nyĂ1)7Oӓz)+Q"%2E/*,BZڅs~udCehIl1==, I|(o';; i׹*j!y~K)&jnj:y\AQ1Dni* ~dzرĤؘȨа?φ($xӧ6K5Q&SQ^vps2 hsr?{&")슡orgy_Ks3?&&p#S^e?R C{gqlC 6뒲yUeBzȕ H `Rv *42}e qʚOO9[K?-L~/y{z__qI)%P> IÇm4>-cO*Is(!_Vv칶6ȑ]gRdvT1tQqɉj8`i ~w)G9{-KnذA P! y^ D#!`R* TyS:3U_ONxyl4go1_^AxM3$_"$>ف_WRUVյwyǜ4 &K3ȰE0h:NHRb5` f" ۂys NEuw/1 >Rt IJi?0 |RPS?2%l圜ii""{{`/1l. ygu[?o746߻>G+0)IZJ UϞOMIZ1 7գ6R/0ֶ'NVUVL7n f3GWP_ w}$Uԙ3;o-~.. hL}9 . ϼܼ'NvtuqS @~<{]>jXZ~+ i|Ujt@ohldz'ΥK\+&%${wsgfVCqBaؔ)0%\|IcOG?8{d}? ,\zKOO|[I2/_74$a P_ DP4H{pyaZ@̩ӫV|u1\4#Y^"GX}! CQa>a ѤT8gG)=b0WBhmpهkK|%YWWkA$BPPq){6[ÖҤ%%(cٸ5dڎ|^*`U /5x3-_"}`q0_wڵkQlldi8X07)vB+YHMD)X-)ab@TWWt! )4>.a>@QA W0`T@(-KFo|B^X?*X k Ә ?:Vb)_Qb;,FGK{Ӄ.]dBO If*p^f8#,rWR6{C-Z*ѰD|a7+hQ]o8V3Bb!JYr-#:@K!7??6/?Ν={<&'C%Anꨚ3aл_VC@ 5$jjwt%$&P1;H5rB[6)jG/_954=(gɌΥ8 4L9sg_~X8)z_?TBށLR˕k%H-$E2!66&پ3Lz'mli܏BCXA=68uSl+Є10x86-lXԥvyp=L3-(qE~S j4 U+ GuRs DHZ|G,[bӦG`DP\K38̊%oσZ~=|$7(V%nl Daf,cb#nJsq> p8Q94ZuZ-a)E.`p:p@tLbWfV] 10hք|"e}J5rk 2.@PvqAoQѥeeYmddY ,b||]T0C_&&]$✽AraCp'eb D?iih tJhٳuz{r/_Zt#&usqGf*D/F.:_ˁ>2g ~ԂP ;;;!Z7;#ݻP49lҌ3ua3y@2J++?3SSoO~tr;.Ր>>Uû+udTvq9}ך}M5i`bD'*T얗᪴=$ x1=䉓] u_mmk@v|w̩Wm-m/UUU9qСC.wtv89 a)D]T .)+9}HHOf„Dr>s,5-}eΎ;:~>pٳII 9r,ljjnl|)!'vF 3Ў niiƋ%E?9m$kpX \{v>x`^^ E_Zj]?j%#"rsr\\aj)))ЯN.d98JdmmG㏧N(.*324{<955,,,6*w"IX'xr־|rАHE \Ypa]1pb(X=IeeÇCEeJ;`Z%1WCԅcSII~~~\>77/5%%*||}8U## u ujllmq:j<ƃg^dcc˼9r46>0dðRG{ۙgbFO{a llm D"&.d^NP;)7'7-5;^UYs{9uK:zzV$/B@Qq١STxRٱZ]m.JJJ{𨈢KkScc eB,$cOӧNehhh/bkA;ϝ;w9#|oʳ8_M?{xx8Llu323+**||=˾={RSSM-MMMpZQ}_> Hrww?icck:t i?w} bbd`g#Ԇ577_~Y&3'{(?)!|}bU)bmm (ɓ~;o1pFT'X&+;cJKKJx>ՀQvSNCjYdy'`M=w><2* 2J@C! 9@>Gr<~T4\.pPDB; xήF#EP,aCF-%5X_4uL]]8y4!+h;zFg*#KCȬC62orC}#do/oww~ 믾_n- ]mֶV(2 i)q1=#0 _@ŬPLjE]1jH>Ja']vT[gs"95gG$QeIEe/*R_Ϧ qB'֍xyOmMIS4#b S'O21Q0]mm'}|o^^Hjij?g., є䰰IF~N@^|3[ې+~珎vv^<_222\\sf;: Qj<y휼ܰPcCt@ 0B}32ғCBCLqfa7rGعb̚gΜ ._Makky!w.e1/XHow|wiXba-2e*Rly gΝOIMOF+SLNbX0?Mae?r0@ٕRBTƋ}\Ч0;::`ay@+P,iرc? 97!!>-"81bzZ_~YZV=sbbCBC "zЁǦ:T@&ơ{>r%꒒ܬlz:݇".ΣKjgNOUѕPZZ mد922r],WvtC= S03gϥ_\''{?zE0l]C㮝;cb Z;~=|&GGϾ VvԈ)+.է9jxW:}GDrհھF >1|Im"7`.NήPK&ւBYЙ͝z-gφ°oϐ׿@440: ڊl,3!Pd ?s=Cv!55啕α( 6eĎ_]0IӦ 499O*U͝=?)-f(3PmG9}Odt4,â-_,+(8£?8'P07@+_p`O W$ţ/L:ee |y3e\*=s\4b%ⴴ~YzՆ & GP^^ a?=:}dooԋrAWۿߞzj9a8FPp/]Aq|Ǐ_ëW.U{{BsϣjŊTO(@ Kxx'j*޵oS'MQ1skNNNCw{\'._gR2mT{1… ɓBl"#an@PCŋjy?qF,t3O9X^`H׬8ɕ s H 2.O> xɑ>g>P8 ,&EHgW϶,-_g͚dbbIIWK¹O?7guߺښ-(,ˣ\y+;`()-v\SݜH^T0B[ZQX[`B*) 0"*&*:zp1_`U˨buN:Y_O/.9 U3/""<ҥ˰j-\8jmiȸQGEhÝw {>u7Ɓ-(,5{ ,*8t?knA65 DenBEv3ذa괩"CC<NB¦Gu1﬛uG !,|ãi$ ~CKb?KdDcVUT|׈g_xVс)lPϟ;;c^z_Xd 9yߔ%AYz뭈Gr??Oa"욈#E4w??C||.5Myׯ׳OQwk߻gyϜqQdl7/1HlCX(@B,\a0[أ N;p==jef1z!7Ww '^l@Cs Ez5PCjP2(tJVE*DWJRc%(1_Vajd~Yil.΂/b5!AAfHTG/1AV` 7ʼ(!c`䂈$ `L:,j`h)ILnG ,e$M-,*.)666A jW/$b<\NJzex)1CYC#[.553zar$Hw [zJ:':N_3瞻́u 8(]s`Fɤ4DA`!=agm =azssS@P(B# wœ|P7nw>z4( ͢S ?9xnOOOeULݏ?W\̺z:B$k P`ڵ ` =}-"]@OR"v 4 t]wCYS[냫 ln]Tn~A]]-N1%IaQtD[Zɠ?f&PC@ E2ߌ,J|3I-^mm}s^jEgP'M\bΠ3-IQ5Jj:;:8[|'~EVN6YdICd/Gr%[[[zwZ_d#C&)C'ev3݀Xxp ~ڂo~;rd|ѧ_"(]ҪMB--#Ub ctOo?< UjT5}/D?F`lV󐞆J94/2k*>DKXWGĉSuuňtw}UB]cx0%5 cv)5ްB}DB9e1ֆ zܭ$LGw>ΐTkT,a([)E ]=7D\ס:# cjfZF}\Ew{#Q"(ɭmgwiKZ-Ubxm}Ou`61 X6)@UI&Ui` X{h MT\]!u+nLⵑRW[Pld@6 Y:f.!BI`t<)ȟ%P]dd?$C(_TioINk x9IaMQQ1ȻH˨BPсvI&$K+ ,@ ,2- wmM8$.n6tsP 1™M]-_gϞ~ܹ >^lDf<ΖJ: ڈҌ0$Li[ ?w@QǾt""5VH4l̟YVY аP"_,ęo|g^40 QY?XV9*|/דeA2[6vB 8 X"oo^K// V/H ݀ZckuV<؟!Z&$+@:x+PsoBT񺼲^6/o{WK?L6ܦ/~!_CACow&}J͞#@G::.`Q}@׼|g B(~7 ]F=.zytp @ EY("ˤ+Hjb xϺq02-?f=Y4{B_"մRVNA+_!a0\A: &Rq:*8ޔ [D]eK_zp<_߫kʇEQ VAfA$xW edbv>/˗/_h@R03e&9tx#FFCGg6,]BVlCukja |Q徨Uzs56mQQ1&7% \UW} .D̿uO=ċ=q +Rs:&Huv |+e*{T0\Lj͆#9w C]z$`[JK*M?ة%32/æTq1k꼼}k(#A|Jj"+GF mqW/y]TFq8''GV)$#hSbc(Y]Yk J@!,z*T.{2~eMSI_`X=A(W3~MaAFk52bDuw'gbXeG K~aH'|-pxZY# Gd'gg$#ԃY^QSSQ e)QMN/+Dp-)-inm%#X/^ îjW#*#r],- T!hjnA)2G`s,(;a:O˗`A*FcS#5$`uQ");\ÁPney`@ ;E"PhGXr,yBDzZ Di#H@୅ BW)՚j@!p%*aF@qb7{]0ȸSc2 ϋD6Vd XR1%#cTA *zz}(&_ [ċ'L v2Pkjkauv|<"Z1FgG;BY݉~?Ԃ;38]bHd! xXX? U74D[x N vD:M}@D}=d١2PC@ ?<)YaEyoyU@`-f嬜¢4*UΜYف"/jBWwOWT7$'Bsf0,jc(+((ll<=ccc 3/fF\82t @Nb :ۑ_~. 7 qĆGG'Ģz?˗grKWMEEE߳s'l#p7(` 4M8pÙGjrGS~;\My!J.bؾ3?F1]dV} =P7+++b!?~B~^C.Foo/1;sgO>!4 ApB;w j_›3w.bׇܴMϝ;{L}]mPp0ђq@@ lgN./;r739H$3g:ۯyEmgNApss(xTXPsi+=59911E(}k\ rNvv~.M!9Y_&; \O ")H)%HS>ackw{Ѕa;#cbz: N(\Y9ŧbOE]ԋ.D 0bc/pb / kx(m~޻.B ܯo߽~ڻkz …A-Yچ9(wXƂO)s̙pɡ3_Tx8ATD93Ngffr61{\"d;O.ggC緵,P?++MHq!A+%ȿ~6R/~SP_O%GJpXoo\Bg̜d3Cʡ߳onAL搁p D] ũBx$ϝ3X&1%5UUFPs2t)),qrtBy%XQ\ U*zfىP#(,,A&؞_"_: mIyNQO+mLRpqu/p]OC`^UM%2{'D047ϝ=ya(d۝)N=[myk맟S9d 5Y"M법gZ[k]wڛAckMHX۾{_>lH@4Rϝt?HG6)5S>.NC&48I 肶}7ΞwkI :CEw~EɽiSv="$jJ<~Ö7Bv,V C?TTRn{Q*Qd1(T&$e XҺu0y3t);w}yA E%oh 4uk clnAB;{ǀ xu˖G`I˗/;goNλz-\@!) B @EGWEr.o3.HqIZ#C_o޼%4OiҜufA~?%3v[o>$&&~0)@<zM&8߽y ЀA@w`<0Aʜ?ysЮ3{6QeMB"D ;7|罤d?,x՚`?>Iݷne]`VG'}󞻑[@ϋ?@DȔɓA,DJHq,FWh/ͯ\=$ h /BӪ5ݏm{}fTu G >ѝ`_e1bW}k'1 \13FTAp( ;WD#b,>X@E `DDwM999C8b?p7R%J1ϥ,Xgd{1GV2zKY9R(;0D>ߺF٣Rz?7R$=<}y( )AI/+5c ?o&<*ŭ 5i 2eʆ kPnjmwr쪭^|-ws!R7~k^y[nY|ǝw@@;Ճ~0ꚪeo;ګZX<3 }|U^q+/P'~`=E-Ɔ??ؾ-[f*p[2.*H:iB@NHGE 9fn|`#y~ &ʊ`y1|iUûR\QY$QEB*RC3 a\}mi˝ªp*c#B8Ed@~Jf") {_p}PV/vo pOg\&ަ'2a%p uut!LrtsswElK\"J<}| áR4 wq sUWz@qqq~ <eFFQ k,4C;ERP AQ=Qj$cW`(+mlnf`dAO˜K6]=:M PG&hf U# >qC=~p2։Tʪ -m]4x360@|?hInvŴ4 n$F$fVxOQLF?(T뀋amE DU؋ҙ"] IYy '8hߐf-_Yj@ggwA~E; ]"*OƔ"NJ.aVX#BzŞQra(f-mm((Q TЌ%M &Cn޲ ~\WW6еbk \TA'P#譺P$uIF;899Sj!%Qx5 &3-K{dK*LR⠫*=}'g'NAd@wsS3prYn##GU ,.-}Qv{F!^׃Mx'ZZ@ZZawIwQG^傭mfl 7`DT`DԘ0ZE^0#P&!v+%"v'FVSVZq}\Ч-3p?H-[s mniI/,60П2c /ϋ-Ξ:m;}p/7򀸵bCCsp߂"<.*:=#향K~ikgjwcbJ}|qz*,*571f7z?~|z?x'R^Ǫqwq"`oUOW! su ","<:8$Ca]|[[Y5yРqj!A53jS),_RM Wm##RmKV+El%Y&3a^WbׂLJAep|BǐbĄIA̿Fܪ<å)5ΞۻK/`؃] Ȓ͒lU@uo /Bs=I5P;Ө^6gMTm^Z> @?$ԘT8,"Y4.IFz s@c_Qu1.?J1]_=Hɡp0/`,p\--A&ݻ3/='UXq< 1y5mƼ, Rov#_Z?'aM -[B* ZHG(@'Bi$#Dzm[_x@GpR*S( ƏTR"%`'1͗Uc ' !'Up@lZ!=eR*c|A^DLihjD&w:Kjz[onFJ.(F&?<29sRM>hϳAQ4ޑ$zޕ]FJiJ |W:%e8^MQ+DGZfNQ(foR"ZH[b } n0E7gClQw}#̙1j]=_%ׯ_Kp-ϽzlSl3۽%K-8ϗksSW7XAHC!O{8u,6'\]CRzDWVH߉lkCw K81))--u͚;l-PnLEζ'ZW,.\`lfݬkaMdCIG6|\.ш٧?\(e+wp.R67 {Kj H751|nw1!4!TvqA<]šKvN~"hjZPT4m?ψg7dX>[ I_󵳓E^IqiEe׮_<U})!F| /P_mx[)%(rfGBL5+;RZFLJ }NYY&//U!,FLRT*GeO]yA YO)SKyc&ŅaPV\+QpkS$ڨxD8Q<%hk9c U #%&:}ճa1G(#^SmʢO^*aP]˵aab}ѧfU;#]OI]K+ EDƯ!}PG0&tnݣ&ulpvx#{"Y>Zīb h ~u&lEC]12@ek몷aU &h Dʉ6e#r@gkZ[ gPI?#䘤{=f$^s2@vx;)Q"YIڃ[ +u=D_oM zST'Na^Q_^6^}ƻX?@=%vEe4[hø{8."dRjJͮS/)QV)Rchۄ |"WGIg& NLJĐRjt†4Y?iuKU#Oϰ8eX$9S tהcgWO7UBekmu̗Fv$ܶVy)',&之,/00+UcdEd`GR7&_|F@| eIP~JbEL톢H}25*Ko7kP]8QcT:I^zڊG^-+=]6WNd;RxA0olX1vP oed ܰ+>+ J $)p&Cg)MDV^nÿѦ`oлZ') #dnךS 6sImTOjXjTK{1O='dmoFp=`Wp͊?UvvR/^'}\Ч Y"(蓁z2T{o@d]*Bp1]7ٚ4r .o؋I^FaZB6e }mvj9=A"Fk"z{jjђ=HX'ХjZm)Kr>arU!4"Z8v]uН*j4]S^#D ݋wj_>%i\'._<15 9 $KI@ubЏEh#Ѹ} 4HM %АDCZ3Wb fW } M-mۿ3))MmǏ055173c&mq?:Ux@4'OW 1<.՘(=qB e,eh 4*++U έ: wzj5PC@ 5PC@!@?K|uww@IB$].s!*%F_Sgw۶ڵ oF E7@S(քm#?h+J `W%k@2CM@dL!t6%Rf@Vd~%I4'ș$`tE$І!%+VYXr@]M-ޤ- {B@UHeB47iC7C F45D7غȰ$p voo(+@=LRIzk27&L}\7dO* ˵}B*Oo(DF--u6:C][SpK#8$:WQ-eAfFMKSp ~sgg#0hhJIV) \7P]] MWWZ&)WܘP{왞C}zeNIzKL`]Ev74a@TUWuD̚!U>}lzgJ\P?9%5"2#46"3ʽZؙៀ@Wg3bcb kG1;Z HOz!T` Ehy0̞;w}w@$㑆T,^5V^Yo^cSsss3)_KpvqՕQ{vFmkk{#zzzO>,bQ <{BB|;ipWU]8o'aP@jaոjo)+-/Y+;O59[+f.Be.dQ溞=>^vfo4GwAj[V}9jO D5dU+5>5een!B LJJ2y6)c<\Hi<ޤUdNC] & &Cc#_3gvt$%:9cD62F jF-@DYhGZOozg[#30>x\ E$`yEN]mݔS("F6 6 {J); 1`j,qqs# 0c[40)[R[7YBfLD_tArNbƁRF)`^,03գs'`ʞ@Gl2"ua>4 <*m@N*#}}h944@W9,4JONϰNC=}zn>cL2 Y7{1BX_`p02쓞T$:aSSّpa\%hl}DbG*222 C37S; 8#`Bx谿#]EE//_.\631"̈qgB<(6uAaA&Fw;C}GƦ'xd<vTcpԋJG"\) 7+oX23AaPY.` Ea tut>Ϛ5Ȑd<44/ጟD]C=]=4܉Q)U kkkDE:Ap?(,"Ԝ;@1~`<؊٩zp,+¬Ky. &&%&vuv _6ۋ hH,$tgogJT$Gk$Lv~tA#Lfδ=IlL$H{hRXL(2 1`e^tb#cS#>`w/yQ 0}$pLb0Q>4wL̃0Kq"#%mR2c ܃z2h>"d8z옏`@/ g3f鈔OȺ{z0G;ppY"b!`3KUGO;_hH |m*-5Rl, 4p"oNBB"*֬ä WM235 wGh&ܦ %u>(}jBOK+B{w6&t̂.;a{9j>Q7f+͆1so7}N(Oz?#.wAƗf\ںP}OҲ}I(eRy=_Du<==9ʭڷCO&&x$orAу휜}gg8:;YXj_ #>;p}]xܹx57'rQqQq߁8=řΟ9x>0b9bRv3YYY)IC+fΜ446 }ml||zz&FƜ R\c'OdgeY[Y!h<~UUegyyyNV V}+CcSD?tB\\쬀촴<"̙,4Zyt{:1$λ077#0%~b^&&$aA?gΝ+/pvqPXX/UJ3YRR|ؑCin9 ඡ9:\_E_FrccCN `OOM35ζ!Wtu}ˣǎ:9Z[mmkbjfooۼxbjJgacg5CgYYٮϿ8qL[S,_C}l@g׮gdjffg3Ł/xB <;'#A]]bchH 8ena9|=bLLEegW7 K rl˻{>x錴Tg˨L^^ײ|e0664$&&rOp϶:|&f0u(.&:;3 Yw} l9A*0ǎpΞ;rQV"rǒgN=99൹řgw|}%$kln9qؾ.\.-+wuqwsjϗ99y]]-MMyYNfLЫBIϏ8Q_2Ϧ߇gOC}lYm G-R@K-R`,pFMHdTsE0sDZb_%;jz'▖KI;>rEu͟}׻w'&$ΎkblK 7";;8<?uG+lmCSlRΝ;[[#FV_|9Լ&ddnnޙ>S'qI.坝]/ܾX5k> ,Ysg} @zue5`.9r4@ ={bGOMl|һ[cD͍iC2ѡE=]]8w`\]:b=cjDڱsg]]=lR,;';+'G3J6,OJN||=9-Ԍ PoO YlXŗ{JK+`+9tr]]ozpgPc}]nђE-Q}6+n耤ڄEkI3$>5ZI‚ښj828ʆR38f5\}~K;>4 (0ONMohjc)xt`b\%KB2s|2UŽ8uҥ(8q P"/wp h:`B sC @N|=#=sNDE$;>\X|s OXE 'M, J7)%Saaa3fxx#,nHEx uѱ ۶WS[`O>ގ~cbΝk`h_dSƦfG X0~SsӶ>/);1/L뿵 -gϬ/ݾs;|CËKKw a u)V\/Bd%"\#`2]S}ZاM %ƳA{9j>Q797M/iF컞DgjN:ysľ1"z_0BJ@D?(lYŗ//[?u|(sKyW,_ Lb2߉D5 Iᡡ?cvp~O/\}~A!!pW޹?Lo@sg.!_bҲ9s{P8{'="x̊t XuM(x7nXX[Wl?$$8&а;;[#˖/ˆZ[[ GtD1DGG"/~E/PȎ ސ`G'ⓒ|%NVVxifORt… FvqrJNIyg3"௰hyhX+Lv^>=ɉlFF ߡ~3s\-._i"@h}}E"ۊU+ LK0S@;otxhHĜNp @.3w~VF;XCs1& 00E)I--֮b"%)fE4%KhЗދJʾ˖?C_?,U+0p]ޯ~FvV.**w~ώU1#WxD7$8pUa!( 5?p)6lzB aۯGnյqgdeݺq=lEId/O6H>⡇mа}]Դ4\!Kw𢲲@k@c~١5yys =3crjXlɒ,`^QJI͛^7~СQC\\V\1'rvhP@_l g>ЃkoY> %'@gt#E[G̙sOի]C_v,_N'jG[CF‘~+g[ZSʈ&Z?/#!&MMq AOsg`O~P9:޲n h7gfl|?xV[]}ȿ38ʓ93<k{*+_xBBBX(_p Q/߭^Y!TodE`I)M ?wA JbBwtA=Æ|-VpiQK-R@K-@<~um]yinIqI[g1}{[Ki)0Z)bv<0jmlxÑs,D:3{f]`ʵI FcQkj .#, I)͠w0C6=/sfuvw6fff[6a1X---X=P.𶉱+ME ûe::f|J X2aӹR9K.̪*̠ZWWƺ'ҲXsF88::B-8Jff27 [W5482446@^!l)E@oB3g#nC, ,D5?ђMހhR@K-R@K-~`|sq0E~0]{ٗ_y7p;+\dn"-f_%} /n҄fDzwup !dSަ608jR4S.ˮ7 %7:u!?˷"Yrt& ưE(ajUdllb~f#++-_<ܤĸwֻ689-S>KxƬ #G Po~ $?Ҁ4~F|{Qaq_hd͉D\N4 ;0wP]vSH6(@NiOECXс(=UK8s.4apVk^IҁNܽ(B,--UԐ#1ՉΡ546E53EC=@D'NݝRd믣|o:sF/%KX!Fn8>~}+j1wdNQߌX?$$,wdXMA*IpP#$BJ4 _Frr\Y{N}C~/LbN-Ҁy w8F♸ΐ“P퀘ظ^o`sOPCCJ,: xDѴ iY(?8C3X͎>_zwxǝ,B@[ AӬ1R'ۆ_Q:TeLL#: pft$ʂaG{DHH!lz!A{L$ Zx)~UTFK-R@K-G)#+j#YϷ278|?}^z7Zr Pqbh_YΊkt-;aÁGۍ7λoog;lۺu"=8{GsJίȲEhTvs: &GJoWWy̌Ɗbo%mmv)&Q~x ڀ.֭Λy y};o6#2lYYmG8cVGVR JK?Յ_Nj/>c.:l|}=[nkii}xKHHVHk@CàP.RXz8e 0?a!Pz]i칑|}`ƞjD\R*}([GP`ʺnrNQD e Qplb%yOp!Ï>\o=6I2% 7C&8Zc.f%<@1qBHby}fNB<%o]:mPH߿ydL06+E0k|&%WUT^.)e]~Soo{3ӑKѕ3?!=>J ڳ'",?ou V&''"Gboj zdL`:mee TkXWX?7__h~,"1&"]IYAXC:;j,^l`cdb:}uAq(2D.Gd d`՚n6VD@~ Pjim#/qDR; )8/H$d-O8 !0 Hĸ`޼Y֖B)B2}Z[[:;:\.,#&9ҔdаfȢ.t:MD5iIЄjgR@K-R@Ki`& cp3## _Fu:HO ࡄ̾q"C #Y19"H@'O[CG 35y{A8<_%4CIgwowNfFcCK"Q ,ۼ/{PtDV545O~XDxeE|u ̦_bT,7Gy3d=D]1rc3c8gd1(g2aX|fxkx7z{''"=3,2EEX[! bML:(v^ؾ}{g7eb?q{g2lz4BK t}E6@>ggظDz"G_$(bF/rf>y2&::99iW{<`9|gϞ?p2Y~P!l$;fd|ͷ_ 4M=𖫛!S22OWDJNeR\7_#$ƈ܈\rg)F8;' k}ZJʥK11q?ӧ4Z+$BEl21RwCko}GB\بEsv%!]mlm055G 2> 6'B{BII );FVvnSc3T'12/j6jԪnjhZ h) \z)IPp'b6ޑ7=b׮iQw?{l4d0gr a{d22G6o{sx|u{ˀBuɇܰ1<)BJ悎hkNX+ S A*5fqd A`N"Ĝaa,ӿ}O=o{&U.Fpw-,՚))X/e\ 3)["e=<'b܈DGeexXTbD_/_i_y_2l,_`)w3nD;(Pb p@ G:s&*z=}}n߁zo]_zع}'ɢ%)M,NN% -〢6r"@7=}zv|{5lxa{6Zh;Pi)yD΃8O=¿w|[}…PBVT` &'adG{>@ s0 l=pm:V.ףC\l>\*@ f iE^ 9Ow ##J9 d#)XCWɕ F^Cn<*IPPJx:xΘ c-YZYU+z$ j9B0Ue?QRÇn{._obnԈ89otwUu';w筷?})#ӥ? uMoT sB^@͔'0p,ڰa]fv_:;>3h;axIXXtP |oG\("b?q/R )ǭ%>-]qI[ֶmIinYt<}ں:Vψ0D#;K! )7>A\CJ ~f|+ ]}ET}I3fMBAZxC3!C.@#CC %婰S::dV,f/B!zafAx<.635śb{i`f98450N@;mX5013520$<.#ò\'h( ;zΞzX1%z-)6[= " g|Ruz062 S8F8֖nʮoj _ٱO3PڼoikknjBtcVV>NI_YY%'B}MḾL;Z+:>D[BHkkQ`ɒ}}2sKS$/xx쉠F`!#F v#eHGȜc;::ML!>C@Qvtt!!ֶEDp&^J`Ő^iKK+Zl)-r ?.]e HO 5 PΆvlE D&Ɔΰ f 7W`))!HKu65$2wYyuE=P,  I?6K@&D0_OBiXBQH ^E,C(G jM SƆzp 2 [(llH+!֥wEEb8!##S;0FFPpYlD+<:bu: Z-,|l E70clm-qgV-Vq'P4#1b6aD/q00y -\ efp66weKZڲJ1 Y4NO}E? A, K VAg}PãH occ`o|a; Su;@><=g#k" #)$b2$%9r͚v5fAyיZGeF$cؘЍ -Qޜ={@F%8A5+;[<+Pf&6ؘ֖;HD3ba~O%KLi,8 x XbXCU|LO Xf61^ ,a P<<QAAW1llmϝ;wѹs]yvƦ0TG66Xj ӌ0"')CO3c/Z$M܋% YJLX” !F#Z{k;Bfxypw嫫6_O9ŜaD5R P=JAQr!s` ^ c0M6N܅X #441=tpbJeKi@#MQz 9^BCDA8#f'}/f|:GAljƬI"HDoԜ5G)8͎ W1Mw,WTiRlS K;GHd>0olR:&0 T6ȧA .YvxՙZ0N0pǧ ryaA6l9ˇze TUJ)k {'̂#fC}.=5)xuĵ/76VVhJ.7$&ϙ;}R5p h*꘼oI)#AAUS T)*2K.H,I$c} H\W[w)6,++;6.0? Ι!(&S}J>dK$$1f!Ol$\ xQ .8 _$`DcEC@`0W)tXY<ج:R?b7`I^@S?gg#T'sAdG-׬}T@t)$m^v`[V҃pv`dm(]4;4 Z$`, ʢ13 #ky"'jt8L&DH[ޕcڮY~rѽJ)Gˇ:4~:){اS\sc]ב- lڻ ]$t.SoB%I)m.tWl_?SͶ&A exUg_.& e՘>` "tM׾紳Oc傇Ҍ1txktAI6C[8`Ð D 󦦦¼<CPH܈ _0㹚+ZW,YVS%VaV)yy RmK=gwIا[j{Ֆ[5'+ vvAA$ൢ1_&<Ƈ1eFI ke\ @9ޢPHFiZ(5{ُypNEBuQsԪƈ1tAg5I꼧'drLľkӵ ZBbfլwG^+W; ޅojUB47#%iQixV&yM`#˄LʜT,>Q}qx[ŒL,] Ɣ/&gDm I7:!,!`(*y@K-R@K-nz VBZ+9ok:^$-U^8R{i)p)UxhGZ h)Z LI䲂"@&wuu+TS0aWkV٦\Ss Grp-7+ ]ܙpx#QR"L#Q6QyTڪ`/149% DuI^B]NV*i[چR@K-R@K8 K$??k`pJFEbMd-7| $ wlӗS<yFC@TM "OC,=l!ѽTfj5N&\Z h)Z h) vvuVWצ,[^!;{{W9ۊe-}=_Kj0|P}BCG.9XbTܸ]顑m[>LB[[0Vt`0j뗴wFO,g?>D$ࢡ?57m9A=XщPYZь< RK]=T49Gw=} AJb]E%Y99׮311ѬW<+bvP Z֦~?LAo9|,s`ޮ e g4bqTցTS*dm]PL9ڐcZC;XW&h4! fvLZ h)Z h)*[yg N˟:;XZm"E=]]S'q 9/]9}tO_o:*k`V9b>Im]#4 } )6X/QP)r.O=MLi0ERZ\o46ԓ: wpwߴφzp9scu-ePLؙ_R_[ݧȄ/ԩSzCC#쨢(yyޤ_geyT~OeGz>2OM2 qMMͿ_‚ \(f`ŗKZ R薕V륗r…=Azzzљutv%w(;hΎm=viАG&TIIzLGӎ_}_yy<'75of[K.DVu5Ӵ/ΩzH۟Z h)Z h)?Fn|(^ %ɓ)i^00۸3KG%qX \}/IWtLlBb[2iȔT642>wLjZzVv-Vh B+a(/*(J o޳t }?n|g@dbK&-O [C!ulbjZM PR@K-ṚaY6;tIH?{qc3╫W/X(6F^fuWƒ+&`=z`!B˩ںzxwyTgkc8R{[Z:bXe"ؐ鎋uvq30Ξڪ{|pɒk׮>" OC3l[7X/|v~ `XO~d & `DS|pd> Tv~B//]3K[CЀi?#VƮ0a cnS3E~.)T)iaLWg#tSZ14{Ge(fCUGl熰oQ355 {}Vsxc"*e׮.T߆|اd p[]SP_/wt3C?rkOwwo脂pGUEESS qTŔ鍉qss Y_֦oht\\dH5`gӡ\ܒ tu'1622Ays1Z3˖-:3 &|N>|9BG5uuu}R)0lPdV ~iF@ -@ b;o9882|nUՍ h#-=cŶ `sK;wS]Ɔz:}m-Fmmmx\ 9PH:Z{{{ 1A=S/646TCEQ^VdR$J226Ƥ0$@9 ZjKYM3Hs_>{7%'o AOj,sSS/痚QL^ͫnԜ,]]Hɩ/Ɯ9묻ۉ'?ڱBL Npcquw }=_}KC#;h1(UA0O'$@$}}A@Vϛo6757qb}܈+ks8,-+{ 5+''{/D_xMA9L.ee̝;8ݻ@^'(4q&L]TVQmSAx˺&&T+޵{ob!^^>g_;;ރeO0j@dcxI%yQ;>ÁĔK11^Co߹-ѲMpsvqrr C{ѣqhڵY@3_Ѭu޽qXD˖.qtC-8pb';v$$'Ԑ (5\ s.}' I1]8w"gϞX^ΎH׿x.?tD!I^?Bf8t(R,h`ccT`R==/Jyu5.F_p!88 ˖w9zDBlB̥r Sct@o~؟'defE151A㧱[" ZCh֬[N܈NgG$c$?ޱR $-.>> `^ R`oomRYY{[?u:!>!E(kN?8xHBrH576 `,#v> 8YMiiz'.ia:i1 bPN㼔xuwt-sԘ}=OI%| ٧ٔ5#eY/gt󋨚͘5 A{اά[}ߧgf#= G̞x`lDGDGΝcfn+r^wWĤ$T)P o/ź:\XXGݲnݳ<VXPچ[ցшqٮn0>zw֬P8-=f%'yzc<>>pT).h"h1?Y67w=AC- "h-a BܼMWrsutGlLDD(6/u睫WhiI AN&3{ {6aJMN/@ddo"s= Z[Zc.9pvt@Hm}\~'V-_(PZCijF{kkoSgy7h#R@K-R@K-7)'"lKJ,M"χ4 _AA/1yJW9;/ XjSuu5xU_~~k֬rnV~łE22Z2ba^rellGMW::vv.(B̿nW#FaqMZ̏Z1'%5Y687ݱ|Ŋ@;ŗ_EzɕXΎbxy ~GHB_΋Zn-+y ̵h ƃ#;nր<11yEEAA^pӞghSSv>>F' 㺃Ï?8/r^ ^"9%}?g`p|iR+ ‰\qUPL3'j[oop!1%ePWuQPWGZacPP5--JJXѾ)(*jnlܸacd\07{/܁o[om5XxC>Ï'{k՚𴯪B7ct+-z.n֖f>^3`t=?* ?8U;zG e=$RDf]&gϝG$¯0sn ;19$\T&OUZ h)Z Qia#ʈ`755㙱a#:v3V߂pF>XWʌ&T]v0>{zEj::5'JIJ=| `Yd,K֎Zp =A0$ ѫ9aDb#]1lw|1Al5X`Oa҈LFCr Y&*~,)0ʇUy^,lyZZF;}}c# YP_W 0Y=6t(Mv4f.&Y7P7"L(G?#H}yp>TL miR..0V՞9焄dF}iƂ,ӈmmy54f{8Чa`@>Մ * ?t@_půEn,"akQ,__C ;!՚QLY+4v7SZ?%'''#9YBJY^Vo O ,M!",H6< Qp,Cvnp|>Z@o;XF+F33W8ƖVk+90q F[#CP$zL.^#]l*_1X 2~Br@ G8 | vY3XB3OHd?!UTt PGGG 4ә5(@$VP[7j)Z h)Z \I}w|>|,eC};۶9w.#=9r!(FgndgةY8ŀez͍rcQ~|@4xqegf9Q2 ~1\7#$Jy4FRch0pMIH̒ "V] Ů0? `>YCG%I8SհH4"y[|AFRpo/* I;rF)x -;IlQanCBc]Dm 3sSl'xJ:# R" RR@$d2tEC32THɰJ;P-R@K-oPt`(5=uڵFH5'r?dQ5%95bO>ݻim)NeX&4DT`}-)-ۻktknn =^}W^?Gq[`;*eHOയ<.Sb: Dן7sVrb"ZQJ 4@u+)`3>K/_hzz08vj\Q`U~'jD/nV<0;a^iKfdp"Ly ބ=`y9+QFa U̡\b]'>!/s碢IICv^xԔ' \z:0b-瀖[`0C[;RWg2Ux+K1Ew`;@uw ~ԃg+kki"ŕt m&Dp}3h[|;9y A˯okTUTPzFmsULĎKx'"Xlff>84+Ḕq"{-0 @TqTrT0s^z!;?̌g~4[V/qFVF`fnw(:uICRNät2UF1"_|_/x(A HytA~h_DF%õ9\IfJn Ckf2Ť$5DM!DUng X03`9Sl!;;!=:|^KϿa f ?EȲ˽`$ǨH[@6١¢ `(ƬĭZJ`R0 ~=PgEbbU*7#=2R ,ptr4#gKK+fm|071m@-@s$&'=9(.p5CԔk<'ޯQP*' DtQ T$Kh$\~_AP+9 qЀ,// 1X.5-K #AyQQ -]&lDQr)p5 ВԨohDAԧ@-=8 tY C{8jL*$tݨ@/* }dĘ;:z.D0 ;mPtu32΢G< @ڨek tO9Q""L! #fWQEU% KqI)ґ-"9@\<_YUAF@*)gG_! ")9}@6X ȥgcg z:v:;֥бrdq7ņ/9%6/:98ڨKfVVeM"]@ܼ9s1~څoSm*4_JJI:5EnQT3qvwjnh^5ѢkI[ )`;cnr0fFߦf/BO UeLMt)ѸkA"'hjWfC՘jcFSB ,&|Pޅ ff|L.& eWSB x-dNIME?T5 3>1'vw.\8:;.^ 郳 x(ZGal=/"{UUUrr =f K[V}8fwwvږ؜AJJʂ,,T\_G/#=j!2-bK qomn9t"GG[cKJx"##(v,*++;}i  :<fg畗[ee%KfΚ\z%E99[ОK/XАُkhh_k,.+;y$`##@ǎ2/#Jw._/).K\x#x=efHmCC+H~}e2//83uIMNB:NN>^YY+-%Rٳ]#QzUSDT87CK )f'($y *ܲ%KlPL 듧[< /+#8>-|lXQ15=rqǡg'ʕ+PS -_}E6mdeeq)!LnnaqR 07ww2ϛ7;A VD˅ٹPm\_Nc`*/ Avyn0ؘ[QYYTXj|zҁիW!cTZ'62/^DLT:3E(6ר綶4ʵwSYV4ȃxYl>wqG@puc}#fdy);c(1WTU-[*8uz{Q"0Z(tHCrr2sؾj3UT\qzO74471ŷH~zzƱ'f'cYnU@%(s^^.BĩSP>Ѓ||HGgw`AIkڢci:{4;jk2":ɝk-qR0T_&\->^ct@Fi<)7-"14{Ge(fC՘Bk;55{ 8<.wAlj,OMM1I7}ΞӧNZNܔH)lᙙ8ߦ"~7u6͞3IdISC-Rs9ԏpfC w?0;aktzAAe%ň 3]u%LUcgjlH5Օ5m@s#@ PYUY[׀<3ܕ!耄p F&ŗ˫|un!P^&λl{ CK0i+[>(0Z[[fS6xJ*Q|a%H>/r#wuG͏A,,u5ծNNj߾B^xK/j9#a_x@ʊ*&+0Ξ._}$졡*ooO/*5_[]=ݍG"$=8@dϰ<#;Ι3xWjf tu5| `l&^>3K/:]114pvr`ЖO_/Wjͺy(#/7pZtquDHx;;{z{} Y_,{rFw-H\ڊs¯ݍ|xCM5|d *"$'z^M %UܶzCҠ݀>&84 ~( #P/\x"ڇ0!|Tp TĬBa=p?~vN0&nsSGk3R# k{f3fuL__(.\gxxlok *p@gתJ_``@<= ME) ٓwPK%2dgK.<<B<`(c-Zdp;/l̛r,v1 9C#P^ A5ev01kGGGjjJQQ!Du5 0(F>x!' _uԈio_gN[K}=ڒOon8Þ +zGn'Pxjil@VȰocC=d_Slll߬]u6qr0yHԹ>(]۔Oޗ3`QelA9ZULN 8CC&Pd6hNSSYƋ>5g1mBẂ|j&$OIUk곂7PNפ6fQGx tZDt<_f"Κ.& e՘Χ<xZZGlo7Q rgYK";:) շǡxR9*@++0 -ų:E6 x/eaSPȹEP:i O"agpeYMq`ut@O)I.~Wm P68\z].H)dWwaDu`eA!:~BA`%qj#͈HPS+.`xD: EvzR_r١aS#d/591oAuj٧ӟY*s碿?7O/W2E\W谵R3Rb>!A 9ED+H|'>sG},q@,^! ,+=$!\!7h OVx A/lAa.σĝ>@VH !JcT!a`Ȁ MMO =9.>.`NLB ;tVr{r$8yJ]"=*F@Ai8(+2 [7,A1 Ś05 dх[ =#-XJO qgEJ>0hW_wvg8\1=$S3 ,\~_=W.:pR*=g$M GA&hCS$|C)q>dO@M|db[a0)߀ x =QԠD L:;;oX2:rvD3`1yͰP DzO#=!\X_Wf;cHѪl'K@ ' ) eSHPVQ)_XWf ];t-R@K-ԦK kkj2=(.aa'%p)GUv *eG4^nT#\\~DqR"|y81Y ͟s\w氁yF‰N)Tpf#70?jwwuVŒdqK3S+k~=r|O tadnafdbѫ165%Ƌ [WU_CXn2: @/,D1 `-Ô "#AƋc<7y,@@gOr>HCA*ð,D|CaxHlpj"M F8LPTԘO_-it6Iq T=#a,S)x2Β)KIT(> h m.&HLg5u`,A]G-<,0q8;ࡕPt1PE:f/Ƭ1r)ɛ421V(#dtLLcQ#nrt-+]?)BN Mܑ1Zk3Dh8N Bee))e%EQu4Hȭ*nEˆT൹1r.D :ٙCW 1BsKԀҐkAo:F3(+ RXf:L?HbyPST =+'9f1cQr8EQ55bcZ(,Ar$ lF<fgmcΝ;WPU^1/^L:l.UWc昧cޕ7O[Hh~hK7*B7! RIDATcCK#=[ccG rƖ\j>-SSYSxr&^g9 oLx PNWhاf-t.Ӳ(i6Ybf[ޅoZьYʈ>5gM`ȏ O{{{p?X%Q93-,f g]r;7-2A9O585kTyoq|,'!nb"ȊFJ+ƀɋ/pg{{FvvPP"`prgaQDC|{!wg'eUq͠pw(:s`L$1|@"yFOfG,fYG6rT~"+}K0NN0>6%^7 P%0[=:U$+BA)?~j M5 g^ǟҹ/+@w\NTDQX>d)., =VbW w Wt@6H* FMZ"w~2]Ȓ,?[ \TM.*njU׽ @Cŕ#j U˺:@k10DA R3&hu;J3>Ck֮a3!U." s _*#$8``Q@q,)MI*Dp+G)֟BBARxJC(ɷ@l%b#8`RHzdC*%>uC O / `MU0p(?^C72tĊ- l#ΔM2Je (l`e+eM@ka7dU7vOFgvJZB?~O5ctH9ZU\m0o?I;1? 8e;(o;i57P4l6N9Q&r$}iG3.his[;!ůsEQ@nFNfsmZ5BF+yo]j!O~FQgž BwRjnJ bM%jKB (A{Ԟ6%e4{LS=+)ɮ`O٬P /Mԟ͝ʕQfpbاSO׊̚Ne/ +N4P0Sn>5;/W#Pif5c;>厄JIr_z*lj<%hap?ȢUL;&nP[@E%t1,j At]/~Xu:Vt tHdil`hbmL:Ô$, O3XqPk;5yRQҔ(pXdm(5QAHbjQ2v)VsЧKЅ-o:Goj.Tp׶ ]#4~uni%:VzjjPgzTsƋu0dt)vJ+ސ1fSF)eF}F )W}iJs2j]9`YPe\}i j=f,1fY ڗ0QkxN ¥:99Ycܐ^W]bBp}(e{AmA -,-om|Y~SearS Oe^˂\,L ԓfG?Dw'9{( YFT5ŕVu7ʨ E ۙ>9.VF@XC^HiI#3W(> NK5GHIPN4} bvAsV0)hYiZQJ3`#~ܣsCاd5558mM15l͸v[y\4㘃\[SM('k\}1T6 &N]QFИAzh' ˀQrQ[tϹOJ$rdE>pg-Xgl;bSazDuY$šH{JS)E>a뇺>>QJs&Vo}$!KU =]RxGp{= )h JLj.T5{N/\ѠHtjObfLx fgQ5wEv )B1Q{J2]4k\0B4; Lת4)>UFLkvZاfwW{\VZu i/iZ9ihUůѪ4^Txod |W7. .27uE} + ^{TLELq mYey-(8# KYVd@$4Θ7:\))>׼/c,:sYrOI7$"8wз:O1sTohz;P^mVrx+EAu{l /M4f aEDeB exU猥?%ʗ ` 15ۗ& Z 3]kEt!t_.M>cTB٧395ؗ-k૫:GjgKp_. AL-w @Sf @Eb=,e9=)ߛZۇ= s~x.S]?%eU]y]e"+c=W #ZXMQU$ ;#k65tK:%C:~=|M쭌 JRX(mOlՙ~VVd*yt/Vy:-dQθ§xMз:M+Xjn]9jB x] R&AHfQ5G4]Lh5]aw-":/RL(Ɵ f\FOj&a;/tZGK'0!ɬ]y+}lWۻ:XA=8;g# b} =1y-1mUUw-eami Zz.ߟVOtt- %3 uY@Wۯ˦Mw}[zk Uo׬w-ZP9"LbI k ](#/ $7ki6kA`OtoJ:.lRaELӸNI_+jNjrž]C0SQ(7!pʩt* SǓb_+eQS5~˔P ;V0] @E T7c_~ױ ~҇-Ieb*b{̲jagOSAdpnTE{1D] >.WnjldCU-}95Rc[L ߳pTG/_(j郟Hd'3<:úP[+8 cjxP&9Ic1jx;PN:U b>:)תƐH`kvϗ)ZR҄ W;O+ ")LyfsD55EqI:U1V7L f5ۀ$RenjBiT.As(|0Kxg%H%R3S|Ӄc#r(OdV}0~YMؔSܹ;O3IMVsWxѪkUh&y[ ?/G⾓ ؗ_#}x8WڙYIANb^ mQ6"ۘS?2ͳrwUD e.i$=U>6+ZxorQlK\MBMzu֏.s_h//dJ/7ܼ>Z(8)pyb @]QA[f;tɺзf{ُ75~ޗP^)Y>(wAu;]Z7'4PMxV;];̵/R5OK1 >j }jا8taGzh,Mo蝪z{&0748@ԧrT&3a'=C:OԎ|xE_L<:/갼>++PE:-3ބ#,[myV 1ăDx!ͅHx)j.a~bR$:t)?Ű;)ޤŝy3wJJ}&&3}sfC0斏>Ga<1"ᙒ}c6)7O喫*081ݳRcPBt }7ŅolPt\__%IPL&+2I@W<z&xid&jc0U—?6DU8,F.mO<5ȵVN.>,_a:[-6V 0͚%G`VmV`k"*TTd7eĘ״.9Yv?3c*CCR@\BRcC#Ʀ cc#cc2ت)3ٽ219ȀTo#11)FT&niiqpt@ de'ypWNd?b>8U466J4#SScC~|ڔV&d`F__RR20*cz{{lv l%==qzzf\} &.\ anZ$RiRRjIq3g/vml`BF #!Ჲp ^.NJN666./<~Y WeeIA94M"h@** /8/:u06>VtuƟg:Q`l`WssKbfdwPɵvpŋfƤ*9?!Y=)B@ S3sL#HS?aeMzԈr ' া*h`` 7/?';Y_5\5J~PueuAa΄$rJ4~3s^Z p aѮse/|[)ŏVvֻzXCg7nIH,xшkpxMQh#JĦLI@&UT( ĥG?Nu Dr_7mOy, ,Fށ?|Jـ| T18|幖Z h)7!gEtM,R6(:xcG Rl-df9˥{vfKUU>h`;~7Ub/~kw[[`"qБ$F͏Z-Fz $ xԘֈyhkA"_vu Νu9yyo۶ukMmxh{(a ⣝;ti@8zzGL}c&ɇfddr}waNq{ڲVYu5eNK&r0ygaЅ[CFGF9֨78]ϲ8P݄T/*Z=62_>_dUva2/ s>_7%N8*-H(?j^1ݗ극}:Ȩ.ui)Z h)p}(]=v}q)卍|7nLot)rc޹@-,'1\G .s=~b/1+W3NHy蘜9|wɎR|G,YP !a9sgվ#sK 7g`?=a9*g:1 ˯ <3=wuuw_QcOJߒM$A}GߪF%ex ֱMN4Ov~fffҋxdhX|̹F&x5V3W_y饗Rzzqu n6Yr{}78<G{vړ644H-yh0*mc?lvvvJRRk.>)%eeJSU``: 3bd?+-m"P' ͒?_,kgbHNG6ġ_&'Uw uHX3 uڻ kѤΰչGޯeS6rQ7f*͆&GvCا섲jѬ3ҌB{ľ_+jh~5ט4a>%25~qq3gED]]FkoYolDNnLoI2T­KKM=g+:!Bp%D/x3!g ֎x`|l\@@̙^aU??j>3hʁ< QWޢ%˜q4Ѐ tZtQ3@a%KNh*,$P_/$(h=-̌EbfR$3A9LܡN$&NŅɏ &0TR09DB,~i 6rq_ߙ}}fD04fC\Λ7sV_1zdA1`fdUeӇљsb !wvt;!<I=$}}.D.΁32oY aJvf9hQ\Wӣڗo M ˖, 6 鷴E+# .C~H* 9aZq[:ˈ^40b "0 w.74޽8<,i5 &X0|`\%2+e@tْE Fv32UTgff-ZّN \\BB<܆kV!9 y.lI k ǰIeipGeXX(` 1I1D(7;f&ff\~=-^J!zDs# pD uG0 T@-R6(X$T4#ײ_g)FI @~VceooMtś_?qVXi%m][il@ꞭK^=^_VTgP p݇SZ*9ۘ^}׮ 8;{3mg:[Adc@~_gv wZQcotnssL__gxL['Y qyMNƨghil϶CVP߅*:z{zؠX $Msxŏc9]l"'B;e{9jJ}7NI¾)G5 B*ؚ2~ɶo^WPFX#8V&&$S2AKJKJu l rB4 6IGG6%5=8$#>>@W֖vWU$Ân )iimVֈCYːT_[eeJVb8 <%)h#⚥& TV!-44#2ím) 6V99I &&,yΊMH(*,k1g#Xi :.\5T_Pûy;Sy&˫*3gPB'*+ml@2S S3SsJ1L>6>Nг8t)6.,4HMIS`Em&+KԔz/o'G}1ցH[P^^ahhlM,#f<%%ri SsS =Vm /sssP'''eF=bXҚhmSH :e456ԇl<=<---yaAg8kkkQ4+@j[;;sjGAU&c| fXYY7h';''mmmLLL\K\P[&Μ9+ MMO?b`yVe9:989n@xlc@6q2+++LL,,15q ./),.)Ƃ;9;Cᏻdb[b ;qc-twua ;GxDxfF6r>P^=on$̢%3f@ub]|\`dY! ex *L /K+ HrbR BKs&OKb[\\o{*zZڑjػeï*<HC?E YE)e]L39lr ?Aڡ–. ?KvT v73 ɻ{jz@'S(J*+sMd]nCq;xhOd5~p 4tP4ZJN7Xܬ6:T/ rLm%^i(Eδ P1W^s*rY㹌yPޯeOTݜ":xM9 oʾm f/㗼f|Q)vOMԙT)))< 7??;7/#3ͭ>9t bq1c3~]MMrzFoS'_P`Op24ູ99~~P`S_oB$ovnA~um]Qa =<4Ͳs@h\qo6VA/Re^V^8ֹwRJ+L `o_RUx’7ƝONM|B jWwW20=aޯꜜ˅gρ0YmM-f旖ێT"ݲݺf@ T38$>!̩D77w77`ꔴ?ˋF8 39vS*##BA0[gKk{۶%&VVTTuta۶mXt)(/#IdQK11NH(vf?=z";7 ˖*G Us玟>hScc^QaEUբQ0Cb#GK+Jˑr8?2]_/ZH7a>C484"7o'KK=SCCB ?@Ԇy@>DYx].v=JJa?q8J̝;,;Z^Q^ UZzzQ^~d. Hq8($0Б2**Ñ`ŀ۷ rvqB;w!ٳUأ9s Uz?pw|[[[WZZP[r Ԓ ϠYP!X8oTРU{TOBO]|b'rlo^+gfp\m''x`.o>z`a S ৤N-lzkG:Wv[&a9(= sWk .٢Oc+MiygSA`vHgԧ-u1APypg؟kgam(ցN(4InbE=SW /"Ƕ r^bt3]y)(Æ;kF\-1g܌څ UWW' y7) wka9ʰUd<{m`pMo3zG{P:S1a|v]';k+}sp.rHKlp]{}߶q颅ՕU%P 4kT 7/;+sFF]A{n 'u `C_7wqEbJ.PPSc;"V]3(6/pwSb.g] }W\r{q菌 wz;g?{B%K0]]sgt]m L"?>^0ۦ&w~+,3THg`'C=g2::BB||m%8_}5_w3tG{pZ9eff $z!>e UHx{yz{xdg~m?˗9zz߸~WB|,\Q̟xu|RARA1xbi2⥸b? w&,FHIIYt W9.)aNOhjm=g>WEݝ}wl@N_Ow~]w[PW79%#xGEΫ[nJb 6/7߿ $'ȿjjh+Z:o+ ˤ8;o/޾޳.V߽y? K]_zםwz{zb _/ v!7 2?rzn…pX~ 6s&|g?{}Skk J]{JJJ|>*tkU?bĆFUp6|r.YhFsHbʧ~rQl2뷵w^͙3<AԬT*9s 'Udffc),*\b_`|JJm-oܰ33'oSa/ulMSƗ.ȩ# .(I#E1-R-}`GӻBkc,|eEV濲*oˎ2jgy`ojbHudq%wahyQU-AX;G~RKwhXfwG?|pXFFbsK䤇<1C)l$.d~dRHe ),rpD “P" elH1}@Q48 (46 QxE1wP.Ɇ_:8F'exJF(ړEőjN`Ppl*~Vw2.@GB]0L֦ `3BވNB4YD W%)|YH7bVV %h*FUK-nB mllp644B<3bq]ZfԢbiiՃPpn F;p&C>lmcW mUe3<="#X۠\ Hy0%p,Ɓ?03SӻvvqU+V[XF?Ľhf&<SYל]]BBz`kEs`P( 7^tJ^:qp%-j@=L!! 2F`bPgsF첳ȹ{Y8KXnT x_1; U||N٩8 CǟmWYEq${'=<=̙ spy ( s!807Z\i2ݴ_?:#/UmMO < vZH8!AB%-_fcg1DE̓4624=)BfTWhjh CDYp{'P*8JJ.G¹sfCQNBߔˍ y9? Ke+WB!x{c]/8(̅F(N vph\޾6o#p;X0ƺμl o?200֦ g/ .tEP ӿxu@pL)&4Xh/><<,T8:̝?{6ٺϘ1/,"H٩^%+MB0{u7 9;VΦ3]fXt~Vw깹3vwjo{=*ZxE ==#\bL)w S`D;'—ڡ/J-n"t??Ut;qM-nM)d)sƐ M[7<$OaIZq\UCs1PޟVܽB?Yv{)nMDlcg{M[[x/Z!XH흲#Io/ُ~{KgK¦w6>mwAFB/;O޻䝬M4Nڟ'CpR7hzݣ[y'w@saI}^K-)@WfA?l,Ąd$,d]1ICoy9,]b)pr#<T *--k租彭[THx)v'RSS[Zavt>fZ`67w9T[T_NR>l֭ζĔTpB^š:hb2ѳ̂H}ǧ[~oyQgLlf`@uP2ՊKJ`Oơ?.tchXwOr1.,Sb.k EWsowǜQB>݇11;(=8̌*"虥z KJx7xz+h5x248Ș.փ8ȑ= }Y&K#=M7]w݉tzl7 1i: ;;] q?Ulko߿~۾j/]Agu3 'PCM*V"I<ȬOیI>sl|cg?8< 9 1y0 XoR#)(I7 ysZi{6X$7zK/mT2UD3%U+Z*Na`,lMڜֺMu*@+;6P7mN.y{ ;wK8?6*ٔZډʶerKzŦ͙5x-+3ʿ;c)+td㙲i[ӫWnj22MPBXAZWAfV/:^RT#uldhÅӫ7gVP 5~ߟUKPGօz9`=G$XY؆H3{OY-P E_tlݻ|CkDx8ܰ9ͷx{&&+ ͫvx{kjϨb H6t>'893yޟV ?Sz{#8'uv(d!Yϛ%N@ND#e`ύPgLDق,%jR*n$lFEFvC5d-Vy&PWWi"W'Si@L(b#mݨRys (GRfò g$Ҥ\wKCˬ!HϜ*yĨ4a,ް#a۶ u0p!E )FFuoaT,1<[}|6l5{.1VUϼFw7Ӡ B&2`# zL5z?Jӓ&(G!޳{ٳf*-+CWpssA8RQIiFFFJr"p'NJ#5.v,%Q\[qLi=B$>!r&ﯳn:$䭅 Ccc̡Z;wl.Sg4RH?@N$t Ӟ(@&f5MtZණNsw9`:21щY)IA<*[(/ 6ILn:h塭fg[B㢠\.8`@ieR`B;`|뮿e!UJi`uCB/̇)h 1lgċu۵mRz3DDD1! C1-Lb mv 7{;cȅF8[X.R\pd](>]TZrsw}3mL!b4/H܏7nM?5^D̀Iolܽw_tT>sǝw\?}*r2ფ2rYmfw< @$w{(g2S(L("^wuӦO~ô C./)ew&yHDR l;u]pŲWsA,%=4ꛚw3h56kLY&M_mP*JYD=E#4DWѹ 1>3MMKM˸yo@2RX,%OI!4 Ͳ+"<ZL`Qw~~/jjjpvrN+hVUlIyo9c"->a"r]HDej6Ip4 JBy5"dsaK9 ȬNz_s)e#=#++PB#[Oȧ'H,bA}]PR1zyX.,_f ?gH]0_~%`[[ J:8bY%=s)=tZOy=pߛo6j̨ dނ}?ѣG|d5vUI(}3ji hέ}ߚThoάzNJND&ہy`1\Ɔ8c`~*/{zߛckcn. /%unQLN.C֑8_oF?`B_>Ԯ,J0<1 ֞,]u z3l7]m .rVwo*lbMe.t20Lk[Dv1eԵ@4d~1%tផ9Vq]qhI}MesRV,WlXuX `CR!1t~; gskT00ޜf;w9`⢃CiYiyeeQQ3rQ9I\Z;wy le7XJ-1==߱}kMbAQ: w! Ȋ"s8ׯ䫯:ߛNi^FLn䞠TW#;PO9fTH Phs \$eiH#$B\z3J(88xD7$%8qjb2Hś\FfpRFh?$O@iHPw/L9CG*$e;($$I9u+x(t,k< Op8_ ;R)U6l7a/$?"@SN$2d`fv-۫+SwNM=;vXW77YZ1X|MU\<}/_Q^Qŷ8:!t ~"!tF+W>z`=4R8>:CӘ32zm}2K{CLaTdH|`(ڹӏ?r 7pIךE%+~_T|i&"?/!!(*(޸aH}zMvstPOHǐ,\6RNTwOhH)ep聢Rba&L@} Ra %֭ssG&LlFƅFY(%s[&Nzؐ޻c S'q26R }A9r`ByY%ڽk7Y'&u"KHF.l(*kkvݛʼn'O<IDͧ߻Rlڸ1''WIL>A jQX*=p?2 ×e)BRu`e'O9{& 6SKL `nf&2e RX+]pE%Rsdl0 &F;6疤1I]wS ѮȷI# h/456_LshrM` Wn!7!*ۀCe-`] Y a3aVi[SBI{&0+uov镧oS ^@?$9UB02^2霶LEQE)"s]9)ۀFs΁ˋ J3++kΜ?KcGO,L8:As%*n%K|gr+Ln4@:RMr $ B@dzf[x•![K%W_}uldĶ[MeL7Hl ̟3/0DU'Qr RvaȠM 6kּeK9DEpfBfbjq.k۷믿ynFr3]\b0IeS*LUGC(T(YϿV\pnfZrzk<<'' ӧdɒf/ ҙ*ڒԩ{.^Ι=y^Avzڪ'u{XXggϞw߫MzͺA9.Ct˒Kn64ff~p}PnC+|s|XkJTJ*DF?8̜C{ .`yd\ppΜ9fA= ɭo4_~܏?=E63iϦ!ߊ) 1jDJꙏ?tه2l(G/H 7͘W_Gs~<Y'&ׯwb4u- <ÆWVTI8 pXwwLIM5kֲ%ALQPLJy_o?_~hE70+-(K9ֲ~9;9HyL5 8?ٳܾ}qnl!Dɔ9s 3;;4$P ,b){30U*]\>"GS':oٴuE& 9aɝ7$P4p^D ++܀znO ;̢eQ_"V¯){Wc vA>R *3KS]? )PhWf tÝh/k|zaj,gr}-P/BɰN {,tyN-PyK t3N6 ++FylyY!|Rh|ߝV(688¾AIk:x}_"L'2s)OWےKԶaE􁑡>rwPWt*vmR1c{'5F IWR~a%NjKfnzֻa vF}xL93PF\ߛ3t_f3Jg}`z?Qb( U'a$t}tE(9^PfyVdPT+ah o[L:~A]ŕW֜W#n}Yr0#ky#xw!j*Ė!jEOKޚ!qsv!cNWإkя]*C{}4V@~*;|08{zxpqFP\Ǜo/s}`Aw" rBC`ޏp 7)Y!!-72?/2"53k|^0#Ie@I `0ԹG(uaѳ8LVkIj!ثw>0kj2̕H<>xᨛj'gsquIN T@"*9+ڑ<$ "ȸ{PH82383E4xp:`;R3 _WOqt{FO`GݻO |"@7qj CovH7p?,j ?5r2AZ)WOy mR=HjK!MCWޞ>@ (.< O91 4:6GS3D8>}_HOK<<<"&: l4f"O'tA.2cD H1h4}mH?HGsDkpt {zgtt \PHMqU&%019K|| pʰpܜyرkk<|vL!dda{L^ĸ"_C}"aY:"ϸ:ˇd2/|.;!,059g60ۧWx&+d A_Q#ؐ]ȀH$$i e94;gpw3c L4tluǢ|o@s|n뮿vA UUV ؞-8$, @ R`:FE`#$~99>!.6ɧ f("+'\BCbccؐ3b0~}zy#noƭ݂d+#F^@ B.jZ%xuX-~--A 8Xpd aۣD3!;?ͱʦoI "< AEمf.8/ن#A7BAaEӎcEZ!4}>\mh(PXT7A9Qp@owE:.=nCJ Xn)cfktCnYus4:"gL(ztq2]A|% әBpky?bߋc0-mv',?{OI4V[J>kz bo{VG<]F5l[ZF&sRkG~LmKB">^Q͈mQAqg~KVqW1k9d$)+eLncPe-}_ޣ) [x=3ځ.υW!h|lYdZaچyӘ@o_7z8Vto]}1[Wץ6x(ﴜl+mO6!ں_[؀eF>~ xKi{`w.Վwju;#zS`p0_~nF?EŅ2/vqdG"Gu"V,딫%eϾ\TDo]] -"J{MG,[^C,.om0}=Єq)@bi捛WZ;Dz uܥTץ:> =:^{Y*A$?^O]C ~TPX{BFQFLUS`^n+Q;oy9C)a ^e4l[I[,\ 1^_?ߙj5;R3z|kZ3ra ?ؖ;-,?(G"WP淥UlOܖ^9>ò"aR*UMhFPO7)Ä36K}lkI7Y>NΈSS67󹵓z RxhukS%1Yt~"ᚽem I.DPt¯P#B"kdO*TnKRʕ:f7&\BF/G#e6{d^Sۆ(dR Sך|S,Jvsz{ttޒ{zx^- .5wi[PҽԐNge}Vu]>uFXnL.݇q9xd!8)9Ljc[n+--[ba^x ?"ᐌ>{GFFx ƛ6K &[RRӳGO.#X%iktp0hT\Vnԯ|UgG.<<;+hbө)'Oܽȑc#G3f4wSb:Un`k^:,\WMJǒOL=}&ѭ۷o `xi~Z(Q 8r^t ^&U ZȠkx`'cy]gV}iҘ ez`4. \cNߦneӥmVڜ-8s:풺>%^&wv>7Һ`=鍼RRNcG x^XY%r8FKq&y$| SpkRik1]TDWZXaYp:Re׎p strC8lsKmA+ʡ~̇FuquiРpP}JI Ɔ}T݇_ mhII'N~N!R2N ,&v(=B6sngXs>c %>8,SJu#_n( &<|/(2< P`zܮllZZӥMmٺ3 -ݓT؝ftLjZ0@lg(,QVgJ*ȫ{]IjL9L! ē.x_Zѥ4D[0u2&=xT|GZ0,#` GvHϋt냓!da$h0>ڨ@14$[j@4v'tkv;;¯D=#@+fY̭' 3wLp}BqfaCMwwd[XBf [2מ(Ffa!?==$٬#aK((i*UZ[ϔ>4ѥ'Z|_O$ycJ1}<{ jϩU5ItQvw~=Fџ)_)WBH7tjN d 7'\^=vg;(P$׮9+iy%5R @ɛT0wdǎ<956 Sb}Qvb20Yn<- Kj%@^b0)M@R!c.Dv JVQ2J <lL.iuuPB8d0 r5tB#ݽLWn瀝v8%~t / E{K~HcKtUR^9:J8iT^N[? ;1jG ,t/PUavDj#aFxǏ: 2]h#amv#6jK(!Q H4ё_mEj'B ź8}~g/l fƄs%ZkSG|LY}!ޛyT0tak E\+n p<*C`0ˊ;I& rY5C Q^LBpKRPTP^T9z";SU*QG?e[zgLpð`DZ-g:/^}C\nD?J-(;2X$VfB`(kLɩosxpw&jسJ(dF_gŧB;s;s;ؽ^NB@y+x@|]Ba|l7dzaM0o%8:5-Mqw6dYs f74ttΫפiXK9L[>}bvi= 8@ r~p y-[z@cpt=^cwr&׫*dWdy5i"'xNs](seMMe %w$l2 q.MLK /# ":YuuRBCe8sNv9`瀝v9`U \p\LhW #j/yp .ٮmG>/G҅tb˪ 6e|==?ZZ]b.EVPxCR p RpMB`r\t A 5KZ2W)EO`|MO"@2`4V$ϨK;AnGĞ yTҰtw1}#EH8}7Z;W\4 Kk]O2ZPն>Hhq!."0"V\P0I0(:2+qN 3(ږ)ްX.>0w>,?q;9Prh)Bk\Z˙vs; ;\̟aKX /JtBAA с:vx7IBalgyٟ QAHWgGs)]s/R5({r_^zB3ED.s8 uouﭱ3I? BplSskriN,ڔM"O 9@2l=@!_?Rhͩ*z02RR+02 #` j8yjn\jMR-0.mH/#QzWA?AnYy膔`lJlem`zSv9,dboOZtq04mW ӬI*@cW! 1Λ`;9Sש&g瀝v9Op evϣz` 6m4J-)!Өwt:ԐO)1B@M?*ɣ^$lPi PDsOMZO_ؠO5gR]mթ`+篋Y0*ꉡI,L*S`[ ~D@һރ])רP( s+^A9(HqA\ b@O̪2tGGxY'2lydT4 HƜ8<8Y* 7 vu)BD*.Rgg6dX77\>PY\_[s9gplI9cތ2"@6Q?a`̉z~9`瀝IX9`瀝v\iĺʮ0mҢqٕY. `ﱴEy t&`Siؖ h>-kt=q KTT/@YpJGLJL @SФvC{9szp Mb0YX~J`q0@u:Ԩt֙as-Ix+#;Mz~yj(9abAx`ۍB}o~:qD7g'R3 p4@Z0uO]1 l^'Fo;=[ JԲ;Z N+D-쩬R{\\X\0op0`pLJfp$ItVP qͽ_WsjE'R4h&Q]5D>ooWBa濅$̸gIP>˂hnƚQ&`Eayc;>;D-};~w.>:K[RZ/~BFjwxեjऍsKwpsW;²N nQ Z8J$F_'.2H9ӥ& -DƗjvb+CzZ;ȴ-ǼAt>bD Xټ`.uu!6GfmϖZHxmfY`M|[k&{4Z-S޺ml`Zai4l_I@7뎰Ɲ.pjR[VfvY GrQ[|A KF (dU sX}BHOH/F8Aa=yT;>+5Mz}//٘. Ptp75!-s3b߹6`3zJgTMzcAP&Uzm//m_3h+ bF<=BL~ NoLtW& r@vAn: 9|[&E^sUj(B. `0T`!B`ob3%e`VX.p"LEw!h wiYH{DbKBL^ߴ႟PH RC\Ŧ HD7 P@IbJh.1)LCPԤ:]tVͷ;PtU/5 Vs΁+tqsZRٴq%K]I[q8$ݲykP?iϝZ &mۺuۦ7T˧L99.^R\T&U8++-Y췿h8tPB!zɓ/[V]Qu7YߨTXZ5:,=.;+{oUWVQf|NnQQ!QNh8_O:C&NzaB*Xi#e%%ٳgm-kJ|N>z,SGjԇɵ8$XWvs<5;Ih23W+Iilhc]wC ?q.=-ŋkkjyuZY v^z *75to])jRmٴiZuʁ/]%~%&K*o4$=] C?p4[!ez5@OoF!x-}j "o0BC{?z(R tNLrf< \{bW|_? QQv;"|׊DW3 9b fFw7!b4hfbS7K";:LRrXFeXʛ``m1k.X9 !>=;sU"بѯ:^-0#d~ɬRUji# gP o)b/os΁+4*5DɒI'Ðgm-~l% ,䤄GT'8d՚7nH9sF.G^[՞hǎ?⋥2^(*((ܳooyeE{{#{'&صg3\dEYo)8+jS)lvԙv0`]fMS KJ]S_jkk˖<JJ-_r̒Kg{]jAf!(-/߱kgaaʔv؋qdiv{iy JJ>2*?B_̌+WO@TupB5kTi2dٳ[@O<豣ll6X gu"[BbS %`4I]<ǺW]=]Oa1q2] y!^R1"΋Рlҿtm#)%/_//$5yU\\߹{Q>dz\e`v2}hPRGחT*IϜa\]ddze\FpU\22#9xrZ˟hLȮ6hRAI[hv|JWEww }XyRqEK"LRbA}ro%nc:+g4)s,A˄ZCMa⢢KsݯjvnC{cT1bR qfYZ.ť&IǏs^~֋"XX߰i0 ظwGo̴)\ʧ>;[y #z~+~y̧|lߞ=oiHQI%Lc3mlR.^tqo+&`@$5lhXϛ6nND*lإ;0^q[A7`B*P(urDmb<\֬]VÇ ZtQC=487إvf7s]Υyt1g˜$L6;_Pp+(.}άy̙Ç s>{…̼M8rxе13NwLY0>RGc]/MRX64ά:O;}ׯbX -\^|}ؙ߾&[{`**Wpw fP$){Ǥ^']gi!,<`=w.L.S@`|sDc ;S_VMoM͵|+M?Ꮫu$=3|w,-#?߀hW<p2R,> -5Q=C]ͤO.}y=K.1$}9(Q7ɱ9ev`;_-:H(b8-S,h:_ŹyĺqΒuaB4DFu""R6Jig}$H!a !ʼCY k^*b0Vb 9AYH"'aAovyAAy_H'QӼJE.:ˋ 5 W5j/(U 2$*V٦h,PƶAUՐ[E%8ꁑkH G̃6 iJh2@쀂_ؤ,Ilp2{ I:TJ6U *ѳ'vmX;`xQjH17(.n gZdmb&y1c *믅4H!BHjj=܀V5W F'P&4J@v,À ӅQ:l7x-$4 g%8@J3XU~8=Mr{b 2aU D]mGDFD<ÈC/?k~h a^j" XUt`{CE1-lNpwǽ)0Bh*{†|ݴ8% 2$,+F "k0$ҀٟLtpCoox;:DP455/hJ\_/ORVFA4-qFh *)7aO-Sb^30 +JRͿ81}f \>P*rn7 ?ayl>a8es q/T>3ڵwŊ} ZPRPn2ZH]hTOXfXZUV^]reII/96|̻zR>RB,D *lynurxiF&e 0^}5G 011Ѻ .+ܼ:v.6<6f9~f -ncc6lm޶j')J%F WE2o)h\!sNU~q|ƅ7|nÇijh٢}5DD^| Vݬrr r _*!aM EovekىiMYr0#? KOuu}k]j˪i6Ng[#Գ]py涻uخՎtmKTUv ލm[YYKKbbbfTUm߶}˶m/ruqd?WkiW޼eˑaM8lR{y]zi r$h$Yf9VT*!$ABRuСUܵɓ.rs}Ǔ‚(h]~Æ Ga{`i\> YQ._f;ϝ;pC٤Oﺵk؉V憅G@1U5]rpUk:x!<<r6n{Æ=9)91))$(1lϝs^;oc^^2Gɡ +W:pFXK!`BԳ[l ;@MMիazf߾}kׯ1]\=\Ҙx'uر?֬;r$AYIfIȺs6lڸcG̥)Hfefر7^xbAk d#Bq.+-==&&z۶6o9xI. ïp?kmw?x('''((wss߷5k}&26THfl- |Vv\U> ?9 t":p4::qX^Yfjg"?/wMGpvv..)ߛ6ܽ'iku&NXzuYyDe-ߺ}ٳinnTaa+Wn۾ȑ#)`dӛ/,lt9Raߛl9u2fcS#x sZZ vw,1#8$lF;wꅾ~iY~4$ڲ@Lj;vn\ pm޺Cσ 3f5ׂ!{v^n}BpRdg?s*w۶nٰq˱cǠ #R~?7m|TIVZVU70cИfeedؾc!!!nnnx#j?}wڳf#G䉓K-߽{bvB _H@-ѣAKr҉Y+ϒRBa]. Af$](;H-Xu>̹e&q # Cܤf OZƌkHȇǡU ›֯UՇ .\sϲok? q*-J7+?y<F2 [z8$:`HaxMpzn5]{jW~ <\ Gq~ w!K(ȫ(YLE\TJҾx A׾~ixnjo5d@܎o#4-@N~#'B/oU-Kt8o{\X"E/b:H2 3 Nڛ(qdJ e瀝vt,1UUEPXB/,-Ǻ i_%<շG\~}32ZZf)N󕟟_g#$:q"_L٠I8L#T[H'Եo-qwqVۆ--Z҈2fw׎]~uQCC=,/-_&UVgnOww#τ# _}%ovs`~fcf$>AUyٚի񔓣Ⴧv?Ze|E]}+̱oߺu; TVw`?wݧ;{y5aP'I]##헗{0!!+;Hj#~G\]g/X? qp56*! LIar0;'w6@=D&g2F %|ymu[Qiw~޴>ЁJ$D@s$!EgoH%f|wSBǾg aيk;vE'Ots/)*Y藬,:0Nj I.u:r,7ꥋ=p˝IK]  [N2Jj#y[kH1&O\wh G7nLFjH=7m޾d2wC8J?26YSgR7o?AЂܘz6/@`L )(ŵ-7/@ƽ{vnٲY!jTk:xO>W)֡i RyШE{퓊Ğn|IǓjkGnٺ/h;:&''Ó}A*%}DHI8r ʝ67 *-dh^yPBlst-Z j[l%:0\֞B8;x|^ۉܼ{-[{aq1UD(W|^K&z9Y g\!O>?6)1O9pԩ3<m{ Z+drC G6oڂ ._"#+YQ\\hϥnH_>i7f߲NpvVhщ',x/_yNP,]$z"0%LUV޹ `ef4I#ҠoX< V#2.Z7?b_7|9|X^(<$۸Qy%no }%fn6-ljTcI,JPV,orJD iR |#v/G'آ֬߼ecfƘ>}b#cgja{駜q~XXG'}\vښ:#WVW?3}ztZ^Y]WSU6Lm]<a0AC>D-lZA?M `Bqam~7\]uu >tǶ`/F~M3YÏ?{a`SeN'Noϝ|w!+VTT͝ {vY1RCր+]`G?2wvrLux^# \zx>NU5ξ{Fʒŋ}<=_x7h]`;˯m8۬llo'z]&sL;7kΜ'z2{eȢWG$=>a\ =n6mںm۶Ғ`8~y9x7(5|+F H bٺRSUv=y LR^Q7 lf_;yPٌ3;3Ęc\xM'#lO:qhx^|M %}zO? }baׁ"Ժ(j}<ĉcǎhGOycx3Xʡ+Af{.&6ťΛ?=ȣdABiyzxh5 WUU)ҡKwB0=d~;ﺽ͙ 1\Dj?Og!0̬%F>c MB (<<=kr*+.~C"7`"BtD؝w \>x^JP A-δip~O?Νl|)h&Ba6n׆u5u A%eeeKp|8?wl!=|tTR~N4ybtsC ՕٽL5VԫUe;#A"qn:C&>M H`A2 S:WM^y ,e!y:/w|h)`OIDf,_r.|wJ(peO]o{40`cw=v;cw=j;c~~_XgDž|äg9mc *UO SH]3;FAaw`(T|LBX0):]jhuSw~u[XsJ39un3mUڋG}+Q$yk}!A Neݪև' Xt9ᄴy}6ܧZo2[`}iUQg}!rLӤ d Y | p !RDBˠ-v9P"X)s9:9I"|y nZj̹@)΀x㉯`K3><48dqqQQxy{ˑ]wø i`18?Q#9MlRp kjF{tQ($hsYpF亠HxY?HԉD@=I`䅅O(Q+>Rn)GƦܜǪT08oH ^R#B}+jB˜`S|,B=Ci5p@|d8#=+|}| K//Ϻ:$sq&apU26l`ˤk8j5I[{\ ^ (9SVV>jh/O=p@xuS% "+B@? ް;:ښ&E /?+3vuQ$ƨ`Boo/refJԨS4Ñ !D V$GnJhj t'D^xW_-8ran!6 -U511p"7'Ea):HBĹ~ ٶc7#Aχ={@&s?v\iEnf aP0۳μ?]_}w>`TLa6dM1;^A*O>2{), bRᝣX кYs?lXnѼʲq1=c[bUl; rnƏX1h@{= {iF9(˳+/~p"+ϲYQ =?!̅j#%1-lNu $Q.+]XOɉUo.;9ݽ s7k?XV8`ogu&s6[IKSnh 7ܭۘF!|Ok`w<[ΐ-FgiYR0B\Xۤ<ǻ @AS%\WfO̘a-Cv?BJٝm~͐;In&=,^?);"ԉ6_O+ɹ5(̨d(F #"ܚ`.ˆډs΁+pnywsrgw}7>(qʱ 7S@9*z8p 7?7{-;~Ž[Ν>m虃0ny7Sv@+'YC G`ÒI;sgSʜe_~{[ZUumxx4 iuU&v60wDsvt&1;p̼ 9Qh.B9ټΚpI v>~b~T b.^gt;i61^;c>8+vc;T'Ǔ.]kΝ7oƴi0wvgR bJeq&H /51#fϺC6,ઉ 8bsbxtVɍ j|'×*+HCwZSՎ.JΨhڶCrsϻw _k>gϮU8|Z: F֩ߨp7F/zd/LJ/Ӄ8aNc c8EU1 |~z}? '3sPr.I7wS_IE{rjvD)oG.sP!ˉp44^F ӔlgELgnDt.gVyUvwM3-EDg*0U!4)|'8_4:ޫ/i_nJk{>8{?@ۗl&qvY;wZQH)[M4Ą w0N!u?$3R{65A{He/հ"W~1x5<:fNt>ǧgߏlM]oV0φW߾8O>s ZN7n҄PH\,0ۄɉ$iGEEaǓW2%88Gl֝7nؔC szsHE0k֬Z2L5u߿_?@`İc50?7'?2\/cdXhՐ:Dqb2"$=i7n cg(o''BIHCf>=wݳeˎ',^}fKgG``:b3 ;#wl & .\YA&7/MJ>x{ NB!`㮝O"pLd5^{-ayĩK?⤫ϊcC8 JzD4Gf+WA2egJGLg9` >lX>u:$_jNj.[}۶7L*vM28ؑF_8\$s & D4HkNy8Ȉs0SN^/s afZJfyZ,l%gq(#|W<:' h /y}=oc?m tW{'D01HQ|U/-<6Q3Xk ̽$)vfypѺbsa8b!>0nUS֩u_,/_A7tc( ӧ3b sK[bv235^&ٳFFF~mO?tR k.RN7olHXK/!#O>{>j4OH;c~ж[T~~Fqa>n瞻}Vդaɧ |¤?KJr"t5Sa#G$uܹm&aFt-NRJifF>W^| '^|)2*bܹQ~ABFVn)u]|&WvY|9pB?kǍ_YU@qcMz4+UH:tLa4}򩧀~[t@ԄS% >⺩B-O?|pB`f$6ݷյPMO|W?~…}Ysxq<U٫j9o{ALWi4`BLTt`hxfzko)U*?kF cW^y500|ܹ3nyHX_EGGy],ehR6+П)vL>̳ )'/e5mHxeW4{GW*usi/?4jFN q[{<咧Oezt(&n 5K#^ۙX`@U5i|yZab2Xa9I+P-ps0]!q[ T.;_ DS"!$QCo<#5 Г U(h@??Vo' @A$~TLH?&QZb8GF~_@zcu]ďUpK3|{e0˱sרHb6q-`|fl޾3L\uM=!pC@LnX^*+c΁oPp]BFk^R4r@-Æ hrg;3HX )W)__mhPH˸Y!"N'#F!\x#QA' Ȟ@~i N,*0\qqIyiiDO??j !spA=np|^^.<*9,`a@Q$B'.ü rQe ٺ&W# ,yqYykaҪ>ta} "B ͖|mɠYuJnȁA&$Ԫ8߻7Bp'Eв⊊0/o/e rFqMDbtH N¦52Dxdl$8ow9A"I_DDG"VI BH YDb$ˁM2*j%ݓ Њ&|N.:(:29,JWBD(I@1O|ܺ0hhlPB fGC%0^fEYeaQ1b(BC^D. 9Ѩ e!jXObc|A7 T,1r sfl,R817"o^bfR[LX|h2$s#^vj݉yw:(pض'r\k?X0ܥX D9L͚FeQUzGhd <"Juꔜڢ]GMr5_֓ty(Arw CgJ*%3̢XQ*"ɏ[ k/PB;H`\7C#=epZ"X(Z듋U l Q8$i]QN!ɢBrPɼzn ^l5_&4ά\;!sŖ/d` Flka;s+"9)iΜUpOrEdTDFֹſV !,qs5ȉVtpE=y p3?_]\\P *c`HdvʤFE$o$߽kw} U|䬢 Űx#G LZGV F!<ޠ`"%-׀俤<$ѭ۷>u4(~,tB*SڋԉY }!cb ΀gTx{~ DH/J$VR= ,]LiKڇ&Jd:, KtRhV,?6)YJnH7' 4 ݞh"( Qfs1|a9Jw #0qJ’'Dy{"f|6Sa;s΁q9\#lH-1ruS]_޳Yj޿xa!ͅk<:-<2C&" 6_p mQVy-7n?s- j,n9ʮvC]u?|Mv\k-z悏&{ݔFMe}')d̳-`TnַDb0c~I.L%8cz>eQ >,(#گ80n ;8*ё`4z !֩.@CL> w _fSz喫ah+^Dg k0ȿA]X,b y5~ժC dBQg#X"^O\IZk@ā4J 86'w &+Apur2 {+zLi%O8uWǿِD鬪²ʚ&_U5M5ZVfȈ9/36\d(LޯRiw 3r*UՄj逪ZUEMSU-.Y uC/qqi=9[70Vq>{;v9`瀝o8/i#Vv4EnQ+ܞ,ktM3f̘>r$!2FI,AAq ,8JF3yRbzk ? hju_|@-RH,駧3 SUJyU*-ۘxoث._kۏ ABG.90V] ?[[@'M=}e|t7:rm#E$3F "sSO.a9*_t+Fx;.ˌԖV+oxRq=&[1c48E.R1ܑ'%#9P./}jxprj}hRޘt5p pSrшp:;J2='o65Q-ٞ"~lMҴ`P2Y!(yltWn#u[8mzܞ̊φQ[Zo8uiU2?t걻Bmb;p"N-Aǎz*jcufZDW~[j KgKO]v-Ԛn]9UGvʃp+++,q"| !`-:pwdW˓eNR=_UTe*X"yiJ`Q {S~O|r#@s4̒vmzhٛ2HصEp!۹ T*2NgIGma(q+aUsMt@nX7#,bD)ٱk@O /;s;s;.SUi\ YL(=!A*m߀(_&𓷛]^\YvB\!#çmxPd?sg/9 t5~? nڒjs d sV5A4ՃlB3RZS㤔G$:Jsv8!IEUM~> __'!SkT Wr<0賊=\$& ŋF? w Yf>bƍX@Rld5*79HE#sG %R@=eb tx \@8d/<*D`#)q@Qfuhs;s;L9`W\sdA2 s87 C8B<k ΂>p[A]ᙉqtn]f& EM~uM"顟<)z0?;>_;^>>0ᙅI5M`4rʑKz_Z!#*I̒= jO= )>.R#RY0M*"j x|'7dï s:HPF0,5/} 7K2 {kr DFL[-Ω2 兠>=\mKzXp( Y엝v9`瀝v9`瀝+*˵g..sgGxCBRB^R SVdSNihF|nBצdmb>ܮ,X$t-<٤@ `{3זo;.E ۓR_9Us.Cn4ŤZc#E\GdfOdVWHI`CbC㙕ZaغQ3tUQvBr %3veVtҽyK-ۛ[2c2IǻrٞRlo,?|^^2T`o{~_|o}{3Gx?_<ΒSV*9#aw,pA(lX/WV6j5^ k ĝ lze&J?(ʽs21Yۦ, vg۱pˀ@ Hө>SB[<_o]72] @Dʉhrߥ)b" " =Q*nߺg}W9S%o/≵z ,e( qLanB^^ksɄR(dT-g2eRL >tqs;hoI@kJLgio2VQ'~DyZi[9K[X$)]ju Gg1a*Iyq=)iYZg踧- 'H2\v4æ5T$@}HgW*n! @S>qc]udMuhgV ?3<:: @Y*)DƠ^_rzĄ I+=.),YFӌHgNA7@b` | iۚ)XZqS\$+Eyxz έ+:ި?r/4jn\%}V{O/I,ֵFSzFz"kkR[l2aт@*63|13ߞp(,b 'Ϻ\ﬓFa0T7T\SXݨm4zSfN(Ģ޳ZOl(@ӝ>_gBnJICaAMhäbpdp3p=9% E3Nj xWk{gy cʜU6XBQ"0~ygҺS+SMpw|\xCx%00WzA2@ vf}*K[RC4<v̿Tךm^vs$2VA10&A8:\`8b>R~ua=I[eTqebga|RRjKE(%eJcklnH{[EJ= vyc}?󋷅SHGhT!a_\.q.櫫+4)])_6z֭`BW*;53O-ݕbьh?~yp]38M2T௣s'ίf%?PkmA|倖2xW߻LJKJD>sߜPx,=AͭO LMdLUnς\HT(k/lhfp6x@&MiZ #\DbQFb-rCiUjJHh vԇZ O̱lydT k7#Zm@n3gAUCLIIU5*P$iix[$aA&B-;F-TF.T@aK$3D_MJ *Lg]F',L`֥Χmw:^Z?zrZ^]="\k=M^uMv9pypyAHB QfӒv 6.o-6\`cށzkޢe';ާ_?ooOl)lᒥ~INAzT*}{‹;R;;29'T(VբAϪϜMK]Gvq 8U=ҥň`-'6M>< MYO>9)s룱CzjQreLJ8`umPkaGV/oFda`%^M3W,Qm|Z6^ iݝ˵e xˣݡAi=39Qqws2{Nr~Q7=*R觻>& Tr;-XزI/5%Fb"u:fr6-O؝L+8#D({^y)iae%4>Wg F*F/ 3!A_[_:)X4!d"Rz@ AF.-* Q VK?m5FtZ6 %`C؉߼P*lB8 3:fkC\AS{99\_֥K촨b;^l$6.I.YӕRu_o0^v E^Z6'7oUUS~Wc8HRI<'"h86Y!;o(65)e2e[e Ktw@ wv^нɖjUSH|HZ\IZaڂGdr942†,e*eX"N9qСp}pSW `oSB\|!JUYͭ+o w~Q#qxqJT!2+-Tֶ?iP1X%mFY\[3dX mG'--9GTm[V3%ueʗ&^㙽C!r ϗ604rЩՙ占U*)J A"B[bbp=}츖X>B#6-t0TCu ȼ#L]Һ9-*vbwd'Bx3(OL1)Ʌv_4 ڂSA=ѺxvԴI<{ & 3q?ک[]~wO$'pRD$<[XJ hx^))'N`\6yQuq9sZ回Go82^OsuN1ca,~AI={D zOs| W⪚&ZnNǰcﲿϮ컨r_R>, e+՛Jh e^rjJϤ0?/d+oaӉc(_gh`WgP\DA.Âz/Օ:,5ڈjp+)u%X{ 6Dk kKX4׫u ^Z++OHdیk@n.r פf8AXn^ {c8G&*ǟ9z$>}6c)BaV[jXgPtq +*+!+EŠʪ_l 7@47OޚJnݟju__o,!NmtjmDpESuBYR,**jhTR4ܥj7oVW[;j83 ^MZ9U]S Q366*.\*3e%׮olL8tзޮ x®:bHDz>ʩo`v:;9GD+K߆0t!5~njԦGO ߼.f˫#6צWGmzuWG?9) qq UόFkɑ/.-/U/0ɨ(PT4?yN#c([N mP>V<̑V(a2,KoD_ ~9`瀝v9`瀝WEz&ϘbI(s#bny OER'nnͱ=z3w۶xzyM6MXAE6iF;+Nvm1jёΰLϛө{˨JϦ{}!ZN6.k׬nFtm]Fzf? 55Iǎ|-aaatg_ >P_o`vr,=|)! eB?g'gÏx楟_6cuhV6窩液1 `3xdSc}5uYd cdJ]]lZU^VMζҺSZ_.c瀝3x뭷್gDҤR5)gg$mYI$e!Dq+AA.r's~:.--D,:+**TDfI;J*/+kll$N 9ё^bجڤltvvէ'f^/?h5ӑ5kj/%? D8l@=z8ՙI&AĚ⢺MC̢.%ų>x_ e~bРjR%&(*.:x0J`E bV5j0`'''~"oLg(4o'cA@jlR 5Ox 5:T C>uuɄm)DT%%%G#Sȧ2T #''wGZ$6De%%R#zN{BA~~~Rr # ={ ;Ȧ&+(5j$zRhtrOA!O<+/7Ԑ`frӠq0 ?|⅋KJqFtz@2,3f옛o#cjkk?QSRN"tn&\qOE =$(GHK᧟y~XȖWMz֜yI/+),ptwC_J _~M]]t铮 Rnߢ(_FJ 5rކ3 /wﺷo^o|2,2drW~{QtMN3gHԨ5""wsu9x(au=HLl,@gGق?ȘѣR<njUQQq8">w{O񡃇~fxt|=WZtȀ{/̟.Vsqs7n9st:5kبrtB ϝLJ^d[nݶeKQiWp}= |M 5dٽg˖͵uu ;<4䁇 }׬eM[(-+uJG t۝w_~3T ۷nٴey$>>=B/_P|#SҖO`v/kZUgO]N꠴DIr 'Kz}izzw c>ED@IF~!* \pͧ/;%qN @p74b&u?&܉ܶk ǂR^zs}|JސRBD鲄p|Vc67$'dT vcc}}dXΜzgٛsU => ^MZYD E oVueJG0t₊;;[SԤ9S9˔/>V ep?>2*|1kH;T"VܢΔ6JV)GWi_濽2IVXQ<_[qz \Zu>YkպjOW4j 5' ۖ믨m޾Xy(XX~ 'k}/MqMv"pO[ qyPѨ(WFy;6q zhR^Y2}@(tezxW_ޝv8#ěKN89,9U3(_O.=Wd5z$43ަz!Һd쾮oK:vFw x^-Тl΁OxwԳiaaHRr\L?_Fх⨏=hbOI'ge:dQc٣|}=mz윜F:+\NSzѣ }CA6sdN vq aΝqk옱q1ѥ%;ngYYņ=vX323SRRy_~[[_7aؾ}zWVל=:b0"GԪH-+'ccF)\lݾ޳iSMr)٨Tnپ*ڡCy. aC( x;v}=l0<;-'T6z0 QsH52*ITS[lT9"*". rc">{5W`0=mV~u;9^pRhي;{:MT3膎Ay 6oʣJyxEvrJNe䵎RG[^엯h eM :V^t~f/<2٫c XbIr'ʧ}@ ߫+R&_ųTm;]uҘ9<7'̿oW245A.սi1ϔ4|n޾7 'ձQTiZ!_7Aw3ö-nt:|qo~ w}@h~GNJK#wH=/kw3z~m+.?}[wYpOA;J& ##=N.[}0\⧆|zOߞRX9pLb}2 {,^q> H(/]p/$!!?g{~F1P~`Icw O昐VXVe,٪'KV=3.7ڒZ76p;s;hGjgy7r'#hAhVׯ['s+S^{7qcF{O>ؔ'^{ͤg ܜ2E7_{}7?}<}w}Bt//eP)33!}םǏk 4~'z0@(?sq7̸rc}'۷{u1J `G/.,uG~C1PPT* n:aDȨ Eb&\s -rk2sM>si`a(jhf|#=0| ed)&.UU[mzǮ:嶻nѬȈO?tO::8,,<48H‘ZNfӓN ͼRA(4;㮚8nℇzPy8o8ZPNڵs7yKIA zW;ni SkQ5 `F̰aC_oCx)\Èc ]?qޙPUWM ͼȨH0y3qDz[Ǎ%5 !#3nh1nTZΝ;{#Nv[o+;}bdb`A^}OЏ'؟ROQRcުs博W<~JZPD9H1(O-Mycbwn~gx\JIokKRX|JOY1G>ωN#@yaPXjJf֒щPZб@Sl/^_[xw1kZ>]oƠ7-2 %=;w[V~4iGaMZO8E8)5h,; NXt3LB$@$@2,>0q(309GNJK%ѽzy{ 18bԜΛ۪k^EX"61!!4J~1n3((JW nP6!r>Y'+.mxlg;௅6(NqA=s>hqV ,ujC{7oڌ1eڹnGEEEyuuUYyR,?hGAl+ol޼F߿QySlL>-ţٸ T"q^`pIGKW\3ߗ.Z%Z[apfc@oEmDWG^ά 5̜6 #DlDMUuqii]Mݷ_}'ǰMxĠƟ$8~@s`D"jki&.Qti&@$1|%yq (_109 1U!$>&y%=屢? ﲯk0o۔?O넙x5-LQ>5ĥO VaB0MsŞ^Ie؄'JdAWמ G/?2q|Pt,X ۥ3c9G$G1Ȯn/klhY=?30#Ĩ17z"8!"X4`R<:QeLGGQY7 Upq'#C1*9|lrĤ0?oNF\U8mHp:M !SRB{ k1J0\<>9$)ޅ7,€`7q)59AIrk7:xMJ ^0Ƀ2XƩ@c%Oؽ t kQpw0!@sj/+8G*a!&T/<k57YMF0x >^n/ڜzGށ9 BCA[b(#\fLb"q1eOA*צM;iimUI'$ :Q^'24ǍF45_xey+CG1F͛gHH!"5Ani/'֠Cvb uboϊ3!_¿‹_}χ?1}XhiDw)Qll6l7_} ~iiBKy_=?}TX"A R[ݻ]{2vOz_d mqI֬ǑFq1^^D1O8CnݺW_ϚjEZXa6 u hVE!R|Kk0H/4b"AT/~WmMr( 72ںy ڻy˖H1%lܪCh>̳q?⥗_Fn8੦̥N!AAš)3U[:x 8vB{!.*#XS -;^~|%5FRm6D6r 81D ^n7DVfjh(.-Yqmt`ި𰈈01Sp!%S[G-.xxz]mXiʓ:PrzPN ~KmWn;7_ӊS}Z'Lvդyu߯lTH5E| (* :RͰ?0ўaaǥC,r"qsq:ohԌ>J|kobkh~vXkز|Wgks >MA6MZ]6%qGǸ*~R0,%tcQuXN\~Z+෤F{6׍BgQ]=Boۋ#L9 B箒UKl8 (h *F ss޲ 7ޮ%嘾pӂ}/sıi,|iü\ a7>MIr~lZ~ Ali2`ZgN/ c6f,-RqY!NMdJ<\Bxx-f pdJSΙE֢{AG &|1 6* ΞmjzWVdU4A ߕS > q14Ϟիv'>uD rF.O՚܏e)FCjL!f xZc}ܿ^G~mKz]>9ҩa^혻67ߣiEnU,U'չx^ώ{\<;zN|īf&P p(9NVI % na_kB\.qO>'!ɣ)wO&R~c[&Or饗M1c'`->σ?0x~m_ ņd#NQy6r(Oq30';ֶ2EK8nGaWTO+ENET9;=4"<fСO>3O>SO<=8nm𸘨۶ص ^*ƌKϗmSP`[G`n9N]5%%B:\pq<<8+z?'CJ/ﯖg?sZS[\['fr)Syx= " ]\[` `x7'Ty9߶]0pcgk}o|l;`"u灋!" ܜaV'&݂o.PV|ʳNw^W~#Kݻh}o)zgF'(<23=g} +v{ ĊzAςgXj~oݬK[񂽳g} >4 9(%4 E>J$@$@&̒d-vx C\\n߾}߿F P[ 4%InZ7L2_*yQ,acuFK'Mp<3dXS9!3sIa ospnZy+W`KC1Gyxa۶mÆ @Sp vPMK9&QQwnHPL j\]PAݪeK d8*yo,.Geo]Gajϡڵ vf.)-2l\!vyy"%fP>cZ 45Ҷd^Ye% ?ml_o̽ uڻvZ}}KR";(gWF־,h `̿yFd+*ZqȠ͆"z!10(%u=tVe!/3 j>wA@O8UrÇ뮚RMگ;?Z mGW Q. [,.'&24> %wb^!8 !Y 'lX usq8OxB pM?USb\[p 02_ĴiS3}@8!ɡ猍;nh$hi"ƥM?y@~ӂ' O7bjЉa3=_)!E<$WǸL6$9!~ .aSâBV P?r`BਔK&'sЄAq}||]1=\ǥLJ CASD"`Ā}#ǤN H ?|\*C' E( !hAqAp&Y$OK 9nP~ si&L\YJ tȘ``' 5--x|ic"N1>5tZ0ŌL/21OT28Gx 'thbx{I^ RE p0/|Lj:=70Y @7$ u~S3/ ={·Vm4+|Aw{ݻ7o<~886NJ ׀;L uuk7m(B^y W͇Ƚrr?_΍6l0n1.]wǎ.nm"h[&+R9 k`Ȳ+W,Gƫ.[p蟝l'!T;@??N ƌa5ۻ-? GӷWӺE(QV|cl-~vUML ǹ! !.ؐ?7<8y$y!}2,:`ڠ0q h]PW[˯n N_P8@|uEa|1K$APR}/~ÂdXԒ[[Vy|OL;ɹ^Zp:#FU|Nhty]qc[h u,*<#>> 3pϘpPO/[ 0PHn0J -C\oBwh44^Aqa^h\p-2H+r4-1;.?Tܜ,f]RqD7*?~nPLJ{ŇlPX<33xĆyDžFy)1v ~n o1N>^#}"T^qh?0x@=Ȣ`"yIkSZ75T}SnוV-X}XfeV U:OEAJK4~J9f[\TLoQQaVnnwԩq a~цMI=v2v&NNOq +k! ca8ᓎG׬Y3O{rj*Aƫ9pmM]A^Έ#"#"@^c8vxaÇ oDDDqQDGGx i)?qFqaAz'HwoءB򹹹,K` 0d谸( 5Cn^aiرgLŗnAA_S&xy 0@؆S^7BBn0/?zA@I;66&o:6S6zF 0Cv 4vXP%cs }ǐ!C#{B)Y0ɁƦfhde*L9)pq ""!=?7gld6;f [Z\[+f B+ںEdoԳ JXHBp@tC(#=<#""ѓ0`+2@d .+ɫ7䭞#)/+( 4h`UeBK:$48HzZ'X` >gC("|WPԘ֧^k BѸ BXX(O*.hJhZqԨQ}1`ᖘ 5R}hTyLef[/Kej*S[h%LM™|nq.ZX|>bܐY|K}a܄OvN[^J5^ZO-x'\t) D%G.}#nW𷘽|=740)y;$=tf 1 k #{&0، M馏7:Pu |„^/}s/N1&S"ԉc5.ڀHVR()h&rSIH˿H"ѥwBF1ǒB-, G@)E^=6)K`W~6hKI:2|>zQ^/:Y8B8ȻVRf&J劎Mkl Iₓ3x9RK+2@hWR(UE#0}oMMtЈLP:G'ULØTSH Y]Rm,5d3Pugx^X2O =64tADVZ%HK}H,I楮_9uOhߴKSuYZ]>t,+ ۓZ|H 4 Gw3 `)Vec[M0nl]Q۸Z;î FpU 2<Qy]}c6 nR6 аC7 pÏz|ۭ0w96n^ l@؟x_~Cl[ !"@\*7)BPC%avš6= <AdVUZ0tmK"v ظvڲb{SVE lVT^` /hpV,ޡXPv=P}*o.@nxZI]v*o7m {W8^{Mv- hom{ZYCF"F2>-L.` UWCJk0G'$}H$+)rcf?lScZ- `jp:vqɩ?3n{ାqan q^moy?{0_V4Wѫbn.#P%WG 1-*[^'{/ `d@n>zZeVǪV"?)˕C\j TM̹Olp?N 2 fJIP4eټ//oP,ҿ@PXzL/ĈiP!(#)8B UduM"LɆH3~3$v!(*1,{"~GGE*X4 Xv RˢI щVRnYdI-0 E0H+Ҁlz+ Wt=J[TD$z ~HHH;抻'NC'ǃ1'V!מ7,D>A5 x"y qWT,FاMLBH Yx}vgpܷQ`Fk"Q _* B;qq\*惫|@QKBB>bSt_.""Bz [Rt.w >ܕ`u&r?.k;jsPw'{4ht4 0^8h)BSVuޞb"tjĄEDbK/3wێ+DE!"l۽x0uu[e 8A'`;o?Oo? ? OO7^ yen޸I=ܽ|{*0wľN.7Ψ "K#z{/ы_ +ruE5Y(OQƤTHup~ӝ>iipya$tJfNzf*WmM]n|w9] ]9axby-{̾LIǭ8\uQI4Pam@ߘ[셃C)Sq{s \ H"WUP3X ÌƖ}yU#M5#B,ӵ zfV hJqjtnTNE"qG|cù叵W:R&[-*mT6Ge7"rckVRWցmYuQ_k-]S=;DM[$=}7-+->VLE$(L*gC4((.˯6o""ߌ3'Mme*lb1މaV6YVbѐn- .a#GB>++H3Rfm_LV-DJ;N|䔫zv[]23.$;a8]I+r.밓4 [uJ-^ケeZ+O_]Y'Y 샔0?|^voٗ7g|f%'c>4ߒvnjZQ *+c"s?>axniz]=+%< W p ᩠EdAs3nq_Y7.Kp)h^{Vj?RiзZK}kҩ0# EţJLe}[oYQ3DueUP#$@MHSG[8Zmqe8G8giqmE*Ӵ+2káqoqzde6[R@5eBi}kM #•U {oXܩkXXw7IJ 57--h&+xfO*^0s|N1a?V[o`Ӂb3ºWVgKuA6\ꬒ0:o[ߙI1۲-ihw ~L/7 [ۜª̲H.|]gIPQb_XǛn.:8`(h͢S"bޢ:\ˎw!1Cu+K$@$@$@A@\dގ`֧oZPaGse{A){2aK%6pݗ;`h6 QfZEK=EWf\HJCq>Gak)?}f5.yc]QRjt[5uT9Hl:ݥw/a>S/h-&Y]f#e:|@X[_)6әn>= oxڑV;]XӲb%,"eYV]~Qob7.NS]B amâMi[V HwLpw#^53=PxYhnʄSFDwBn .xuUn Ef&i}_s]m*LLթΛG}ׄ˦%ȩ]})r+s*޾q%{Ua\6}xGwo]06„VE 2f];kxQw]Z&7}8C)8`;q\#!OAL:rֿ( _1~:94w8.Ώv΄V_p=,HHHJ zǮ"ɊV#hK;kh&jmTgCOkJUE @'tœG3!ILqeZad0>[ ސUy۫7f`v=871dP?!5Qü#Ǿ֢zV/-/Ta]Tӈ%uM?|I ?nj2,miACe}cycs(?⺉)ԱѽV~Nw]꜒7.0m$Μ^Z5oG1l|\ wJ:ob^Gk,HHHHHGP#{P Qݝ]}]{| { 髍9|!NTuq+Z|yՈ G/͢Yã/PS״1,U6gDLIyws?>o;3="o[~r17;9{W4 '쳅.Wd8m@xM"רp&Dzc&M?ڈ?}q"aҜ[RYT+. Ftow¾} O$@$@$@$@$@#@X9%$b4j.-No-:!n8 J ?#upSIY-H"P ;y?qae 3.P^5SB6;oYfw[>4-~ye~o\6;'p+/; xb~*+xe=mXg7H*gY5_\< DՋF>tv_wu9#g̰&$@$@$@$@$@GNV2*9}boi^]6'c uv7,җ~SZ݀؂ҢRՐ~}'%W.1 px\=RM5)A,Jj[e?;%A^/V:xy$Dfqzprj{u.ȭjQueY罼|knpr~Ĵ/$@$@$@$@$@$.4syI M^.MUjJDDxGtW)!2J[*Q\S?6~p8}? ;Oo SZR;/43 T6N593nޛ[9sp &ŝ:"&F Oa/~:Ҫ_Vf*o:>?'KyףswkPoW"hOz}n.ZN*MZQw%5V2sSSӦ~|P$z~|%S .ҁe.9|rZI-uwX*Wց`gW%Z3u$ .'O̱*%U=+]UY.w]*91 2]wqmii_h1Y`ICfO^GfwgY(\;#6{h~ clhl%Sľ[ɲҾ1h)z hEG{%6}(SjlŧraQM{{S|q~/{ue47sJ#` fx5fXh˃Bg j3JxZr7xTYS`M/CgӭZ%%Z x띝 B9P~sV18{?vΠ3G7;^qKy>S}<ݚ{nĜRR:/9wwbst+%t飥}/.URt՘kOIuCAx'x۾\YɹyH/oݼEt[B UVUں[ΔlQ9mTfIMyVitHkַO C^f*8QJsfqcӸnTB4PTpJ[r/ jjjĆ68KnZu,MM 3ñ'1[GOM>4i1ǹπ ./gEDl{x7w @BFpJ n@YVՈށ ưew)cCcs+MS·*M[ )ZNqs?h*qQ<)5֙cC''_ 熦š>{qzO*ߵuJ&S5R[ jTxUFъ!^DM,WrVcm 2(ml|f$Ň{ #~aG֭QQbBʹLbS@hZvFz0 9,'; }# yR` J@ @,ۏ ]\\F1Te -^8-(ܿwozzz@@@w d '-MMu 틉QDo, Mͻv Orw Q#T&MM;owLIIT@/77#-WrJ^^ePT]]} +@{=@Cc}5U}xzz *8dhi (_"dR™Uz`U)#¼7d57b)qM~Q>>8nl2$%hF,dM6XA PRPf oU٫)~]Fv?wfˮYiWJ/< 144gdUMkkAucJ.zŌ?F(Ai-G!m.;m@} kzAk)6J2.kjJ/}T$pt0xm,mMƚ{zmcƌ-jt6yP#my*ٙ=3ΐ?|ϭ{AmRԠm͛ۻo=m,W,W^YpAC}cZz:6+MƵ#F&_?0݄жV,K['Kcz$&m| O=T^qq7w^|qq탽0l+/=DԎi?|C bEQC0|KMMojÇOڄ)e 432v?~~ii=oRhcS}w{ 'wܸqUƘielg[$j[XPWVT>\ڱhvr3 㜜N_ES瘎WWqY*tNkmM׊B成C<].7{X p(qaW֯,_t{v厜x^!apq1OcsK=454G`~QڢzO^~c&ycENNuM[}<5yU߀H3Ex\rBRMAENeSa]5{z[f~pMU:G_ZVWc\k隺zXSݧZO)E c9D)b* G!NrUƁ4n۩cRVsセ~w|.8rGq+8[͍N*6|@%%Gq=C -`ZeN)"9mr?AZ"lrT;Rv~?yyyK"_eD _|EƞgG|ɓ'B`=8WxjEpDa[vǞx"W828ኁ zl3&%a28Ư! d_aaT_S]b՚މeP "T5mΝ0BصkWRI>ooς’7x#>6gEwv{4m;tfE@G*\%^PQq_Z#T_ /'\ynxcb?RpP_cNNOK9_x[jq) /8r/r [n5pY:ɥ.ڗSՀ`chp|@Ĩ6W?IHHH"_.yR8Exsf <0f܇Bᣜť奕5ʥ&6!;fcaa)XeN8j"tg+GA6wD-}BɏTw( Gt]hA+bmEYٞ9g5OزE! U(J%".2(Cy%"ŀ(=SskJxeBluB-h?,RW_,qwosYx¬}vlZjzM^ @B/ l-gpn -eCÂ{M5%%>n'q%ǀַO=wy͍7)Aq-(TpHәٕ ,R5f71*䡑#K+*ҺoV6wӁJ`58%x\<9iIWN}L}']9515,-42RYX)ĩy֢Wϻ^_oKQn3>ԁPb>dZ]ݧ2zY}cÞ]zwڨ31jpz5YX[_)-2әnfvgddg/]@vvHH'Hp2`wƯ]8 " 7mG!߁p/dfd 6_VTVm\aú9^^~ޙscŋd8)] Ix5^^TX_Xm8U ):,W\'s/w?e+VB8&IZ=<#zEgggmGAMU|۶lBΐ(-]}6oo__?cmٲu81 HHzBP͝:u׮YSXXvΏ/Xmڰq8p0S5؊ `(,*޸q-[PDuuUhXh۾Ul㨬YreuM##zE\3N?ᄓh OEF]13soZr[;vUQV~Yv]]]]PH\K'^4V>SPPQ{ dش~}eUEPPː"ssr͛ }F>Dc{x,!!nI2vyx\{!07r==<|||+k׭&8$D;}FDZ|ΝJqBjy#[rՆq8<<\ BP_fBR78:'z_teO>M/ցmYvIZ|gWU#!O_vRցmƲ u}HQ7C6gOۄSwܹ'NCgdF3g,oo{9W­z̙Oo޻Xf ֬mjl;vE] gF/>jof&$|<M꜓%ȭ>qF} #wͷ߮#(|vN'|{vWwۻu'MM?˒k^- Ͻa7n@Ogw'׉_}ˠ/hoA pÍAy1+mw_HH6֍M{›{ӿKRW[.(0(PY0~GAszgCll|qqqWII?6u҄gc{{yehlhsϞ3qx7-7?3 ,).*"# /jjsѽ"#vnR߈,>{Ixr }<}̙$#^{]n~dƴ{ΌݟU~Nͽ٧7~f%|N׭%F)!>tJ5I; I=2D- Uɶ;mTYeKxXTIjp<=}ց.(u:SM[em۶X.??Ou ~K,8p s;n܎;7l0f(NWVUϝk߾iiisѢsY3Ey9O?c}Rwo߹r^01:::44R.u V@ソmSN=N[|r6411?K~}/B cߥ[o!y3rԨ̽V,>lh`@M?i\z%Y&** @~nhnYrel >&'//5jt}W,]2d0ϟ8qBuUղ+pޞ[Y~݆{wRE_'-m- 8aL?J7KS˟ ܳ' 2d]׭>rOQQђ%K zgEEΪ(/2:}+s;NB[عjꂂ̤o0qD[&߯OTاnpuןtIP8"MƬmG Nn.Npw7/9`LBP1-qG&4?n=_ǔӟ\rSf?t} :?_{{{W}{^ \|rv>.1sw~H_Oal,%N$@$@$@'v0ƙ?m挔O8wR ̪+**n L+<,<|”)8BZlĎ1**:y޽]7z@UQQYQVZ\^ƛ&L'=3Nohjޝ{ph%˖ \'cxp5];x@(;D`CˆA>)Æ (- Q<͐!C^#-_yN2W0ZXDEEB?3}}|q 4<Ű-[̳쓖e7[ѤU, A>tUy^#>y/(O ` &pdpKˤJ#+F#\9W\~qw`?ёÇj!8va[ @=3<#59O س{oCC\HIk7%R}N" "seWJᖱ ?4C8L&|n4Z*[{bnF;U?s*U7T44#&x1][~硡^wN5[Ǟ?%>YjtSl==Ԁx&u54 psC8*g\3>4\"! 0}* BDrwJ}bp99yzz^ƎE @M؂!!!^^&DW11` y777o=u7Gp wl*cO8~pă1?wk <$'3J0x+P7brvrs rM;%5ny7FDbƕ17kKn@%@0I%|8\k7na%hΆmܳkԊE Yf-Z ?lL\vJ<$)0ņR조 ! _ /^qTo"I~q*nzb=*qt䂭Hi;D۹{K{W_e/ п?t1 PxWG'"h8O?Ϡ=`<*| fIGN@ G..UlEQwEFFl'Hh1n8aՑ Z*vxW^(T=ሿmmMy(B IPGHVtnE<9k-%=6 }*s]}2vdxj7߾ʫ< gL&vӒa=``l3ve?O> {Hpy \JCVG o UWͽ/>b "&:aAxwDJn@Dd*] t/ḮxA$_ ZV&EhQyyY<D=FF7+T@AĎy Gד*G#x1{GzOv7ݫ}{ncb؛ߙ}<5:1S_8[?<[|wwM?4.5?(N!T/Ȫ?r%Y- F`s`#z* R4N-et7gz l^2!YhF]o?KJ!AM p&$P:ԕaa!| pq'Y3g23~B A} 5@;䘾!v{wұcGpõW^~IӢ*yi|9 ,바]ly^v{5W^~F m%4;bk,:1+a@\]]}"<$O~ˏOxRҕ%=)vʐ>qA^^X801cf\>z#b찮`9hh,,.]eGIiyQA˯.u c:s^َ`$@$@ pos++ {wڽ7s_LldWi бcpB M6VV,kў=§3>ҟs~pzO?jtaqg} i&MR jU&O7/).Fc+ʝ «\EU+ TTZ_!;Moo8D ([иa:E 7_~w bߋ < kkp 8I.(Yv= p,-jQ‚jp(@vnUu̽+<$J_9o5sN*?p`HhqKDkDf/JBCP:/1wމyᩡw.P[fMeuJ}cd#Xb%"SFO?w"΢}'%P+Dyeůe6mР0* KJ0Z t0(Cط})ΝbJ3#^ ˆK{IkV*eIyFTB--mդiM3ŢKZ`a,^{R\SV\iFܔXLԌzDYinm"E<DZw"~k_yŷ^_t送3nN"RR6v -H,/J(!nihBBч~\YYZjˆ74oPλ_~=q nfHHp~ {~9s<݄G%lX/ܯ1Xc#E 7°K|=c>};DbҒ|ꩧnٺ!X{|xߋf͚ vZ#o 8Gpކ5?*6z¸ 7n_{'~z`.'ؘ>}_~:a`5X(6@䜔닯~~QJ*7Ů%"Et*a.ʶƵQnI}9#'''_7cƌÇn\ux}!_@tBBX#nyfO:8'G~HȐ:yl8 ᭷~xѧz>/2OO܍튅8fhcc?{ >؃>f:ISI18q?^ QѽB۳ϽcO|*Gwxlȑ!A|-h`AXb1K|>ubtڊ.&zEH4jت0d.f"^8= 8`<>?1)y))ӧLAPz}W^yi!bn(2ܷݲjaÆGͷqّA5ӵ\Y*Jj:[>i) ֏=GѰk+dԾ#&ݧ˘Z,<FI&kl.B5eצPn()W|ie*yJA2i'\^V%*bwrZϢ ÛL+/{q/gѓ&O7bNq_A.&hYb6+~;w\D?v,'5R#, yAua2n?;M[_[ݔ\k隚NAfm2sMm 5=tK c^rA.O&M3~|>vW_m'}y9/ɶ5}mm JINFl8eчF>11_g걧tuo|_lA/Dꅰg}RB MLJyn<66㎛8iq/T1..>%9qӧ{9ش;DM9lg'* C@>^ &M"wq\āCSrjjLt ~ U JMIO~!(ק$% N8 ݻYF57zz#۶>@!ܯ_:N˕-N]ѫDS|,^<=bb&O2mt8Ĝ,pϚӿ__`AV ߿_8IVÔr"#"{r 3zԌ$w)z6tg(ݹ."229% M?syyUW^yܬYƏMNIټyk}MQ#P '2$ *A#掘 QN8ب^IIhRgQRjؙzy%%%rɱqSSsm]]Z߾hpkNINT-踁DEv~Uilh,(b(iut=*aW sٳOOKI VFcl||dd'9z'Ϝ1c 2E# }zɻ)TѐG ;wÏg~Yg9nxxڲ)26_8;vb!A3%^TX3LmOTZvYnS馆 ԒǞ|t딤j/xVa#|u^m)xꙧccq W&8 E~ʱj,f KI[_|_5K@hLw~p.o 8NKl.E l‡Q{@rC"rxux {[ؐx´E ?1Y"\lb,z${la*~_|/zb~0U Ƭ- 89+3@KuuUVNvⅈE5ҝ403ڒŋ?Ï?vVN1_f'}?fgݛy kt#(**^d}goڼnUEp\.ظy!s6_~kenAhP:ܧFDA ϸst\|~gy998_>h՘Cb!M+.YG嗢]3/SO:u͑OIY… >|ݥK5%773yhXM>{|`$`+0і7TA?rQjm۶j*[UQIoxmy`^B b.oŖQM &*8zRk!,EBHq.DXC6 9[-B5"@ l#{~BW"&2AIrBn8y.N!"u€\*/xKKL("gWw\2[/)¶98ms)!#ϠX򢥸QgD|:͊CC(`}7z~7/ ƌ/BHmM6OCB -CC~*Ĭ.b7똦h ՖR<C2xї#Dج W]}x)$,:B EYI}R\1JI<Gh+JxPh Q<+@d"DRTCprMn>3_~ͯ鈓 r̢jYRgXVRkmYOemO}%MMMO FGWTn_t!޳x BC+jjN?N-&`:pw(*yuOgϞ~A{}͕W9HJN+4TVU]CGYQUo߼%"860;wYӦM ⢠ ?p(?ay#B6<3A99eeP~ _7t0_}_蝜6h~Qi鸱㮿J7Q5RVRƞSYmHӻSݧuVUY5GR}~5%J&koݺrG2> =_Zuߡ7!ƭ[-Y$k>ܱ :|,~Jj]VlVkZ-y.bL K7Ke . *< {EbuiǩK6oڈ lq`̨ tcue%XCX_fչ9 wNwD=+8GL,جjΖ,&nS@egOwif2f`4XRRvUWtqcǎ+).^r#%K!{F`"ޕkʤIqee<^{wÇ =u c׮&› 9+o[%%'O8udٸyӌӣ ^z\кKGlrL8p@~Aggu6.D^!f ӏ>ھk5W\1F ߹cG^~.mr[pw>[vgkbA>|8Xp?طqސ!C._0h@,@v#^sɓޓ?sqH6NjJ*3U* ڪLuD5Mϼ=}iwyu]giduniٲe:rfPO`ʔ)nr _>`9r(DjuK]NOT1c&N8v^l,*orU904n@qO/7wUJr:؅8'4֗0@G>Ç0.' 2 xӶV .=isU!wqez2xѣ&N 5莜gDD#6 8E{aw@]ӧOSH/II 5;!aIAqC D8;|| Z!11q\ Z~d'WwrRUaEEEP#KAaܽWtL,߂|#@?."X!RO0poX=>va-۷O2h ''zPyX_X^VJGmE0rr>7~:|/#+% c_}[rs(c*`b;,YRXXTB^{m'XzuII n_+Eapwߝwy*+14W^پ};ZB4k֬s@ y睽{ %ٳgгk.,! ږ-[`6bĈr.}`߮ p%Ue|V%7nYR&.2o>(\8jLRʣ IR7b\ww_x *+*}ܘ&\lñy8]!O;`,_u'' qN0Yj@)ǍN؟a puމ R|CSZ]7 ZRSRm1{`< ҆-[駞~~;~b@8aT oB\6{23>N*Nq~22Qk-kJfڪiSU! KА"+-nVIGr a۠UёU'qJ85VX'Cv'c)00yN"hC}=۸qdThnXۗ!FxT\Jǹ{п?±_3Qũ05- `@2aF5jxjj24йl^!T{lMUp@Vm q+ݮј[PO?9g Y!2ül<Ɓp { B H PfF۩8C}S… !vI7|3y+re&(2*,x.PDkiCƄy2t/.SJy5tH]Fx`P,$9rdI?4/Hb[*b@WS Ž h.JB+v>O$@^fmL@G5p]_WK@{33aϿo‚|7ϐP8ܳ6wg~G0:6Vqq{،={K* vY]Q~ **+ 5ܙxy{Ú?2yiI%brI((+/ @Аpx  APقB\OJx+2! ((? "TQ"C$p R,M:HzO;29lyA4}(Ndk6P8ݻ=묳:7nҵ&M0=\T.yi gQ vvkg6 ؼ{ϞO? Wf͘QYUcq?ئ͛9$K|f}w>*II U> Gʺ+mqW_olnپm; bbq|߶}C=ryϿ?*Er꒒CEeU~A~dd7%%wW_}9pP_o޽{I1ad,*,kO ,-\<<0 {EE>FJmMUqqITd[m]#aA,VFh:l(l= 8ى:T_Mkƌ^|~w#>_)pTvLJDCӵ&VUD[nݹllk>LH$@G1Cdl5~RAqfeu4{̔zY*3WSaϘb.s0V`ZvYnSx٩%77?'' #,*66<"3]@M]-C2fdر }O3v?ҦȶNrr`\<,,h_-8<_qI듒^+.N۶molj~ttXw7I^]U}۶\@pamYY|SRS?_*O5U;we@g[ /Om;5>!"s)\_cWF$6p=}V+eǎhuzj;lAikjrj-]gV7K2&kzNk)g^2L7y*HoVg.l:;Sp%P%gЙqs=C\:8;@BuWP u03m;>W: *ܖ3 ,@CnSO=պ387|Նŋ˸%,p,qf*Sc >Z& ˝ Mf[,Fy.[qү_n;Lɕy>M.=iu'aMmTY\gsͶMMÚTTZwiNi5wm `KaYa 7'eY;<~W[ ή aj8x@0"+L3o~aѓO>7p#k`,ۥҪNY+mQ$~)akC=(]i4ɽ-ZRQ^|Oᘰ%soSO=3c9sQ 9VjH?ZMe6Bq/q~Ѵ 7SQ ji`[n;[]kz3D6Tϼf: RLqwÁ(~_fO't% xL؆@&X &A -jYGI(f1:(,:A)0 F RVsΫ Kˇb~G_Q`ߡFS,aR/nw}+Pǟ . ere} klkѴҺ+UR9 l>ޘOpg+@+7u`K? hpssRw_}ϼ~K/:ctr^$&@Y\eAA>(qw.=|9;c7#bpmKE<7"@ɧ÷[|믿GԦ"aS'ȼ#-n~B PR? B+!8 XIC @`؉?/~,{Μ9(RL{Hf{!f˖?CvK/ag7t?d#DhF,Bg Dbbb7$v8yaCa)_aa*..NSnVKM1:/U82_@ ils5QO"X͋c$@ P$A@J"(v5FV>#L1#<M9lo^l90nr @ƆPo߲e~¥ 6T$$b+ R>p;Xэ48wutCWw|эH-VNP8,,̒oqq+g,){-F\v- O>]ílgO⌽_ڵKM6|,/]tĥ 8 \߆`Xa =@6aRtYqTN粥$`CT&"ks}|r^YtE6WP38l!Ht|w(N#OݿkjB*wy'uhfJY~(] x :T4^{ECgũ,|t:,Qk&OII|*5X eg#y,?#.77co 7 Y\ ~6N8k/446)BϿjkՁ֏PAA"F3J7 &X#A [GwI'GD:w^sEAC[e(yWA'~Kcc@G6r$UYIO9gmGfl2A$ #b|gAﰝG>+;=h,- y'WZա {=Ehh]*K~EEe%Qi5u:ts)MCe0jxIWϘݶ$XƠ!3+^ˇZ|7666:@:ݺy_~]^Q, H oȭErFT$!!ƆmvUTT|o "nd-55@ED.E 4 /~'0&!e~Ht @6&" PA @Շh_GJKK-4sߡ#Aрp}}}###U %pO2T>77H-0^ g8-uhO?WUB EVOm+&tB]`tڶ}}Yy kV..,tw]'~TUYYVVtJų ޾u;ee+wg*шsuY9e˖e%ślkh\r+/._%K.'@~vLI$@$@$`uB؁s㫩EE͓3Doh{O>E~|u}̯w?\ėG|NFjX95U~ŖMpo=sٷ/wݵ3]&vho@Fh^}T׭]x%0G 7{~SPReFUU5 e˖;5MNrs"  1.5q:K'Ҷ-] f<܈H_._ jw] ]|y.{+{;gΘrʢ¢%n.S||[nuب.ΆƆ;voH ^~UPP_rmw{ͷފْ%K{N fxΝ\{=wyukoyܨk򺫯:唓<.ظ8(DLe~Htˣ tN @!wKgx0ֱC;s䙙izC{ؗ&#8_g!nbbe@$U)>|qY /䒰`?_S'F} } X3= b|~n1k..H+ё1ё"\ $ŗ^~)31o`P o664wqQΆɓ'7;/CC)z֜9q#F ܿw?<47VTFG{yx©`B\<U]xVARVH @ =N'靎fh B҇܈#: (MϖF8TY .#e%Q , nO(DPnzv첈PtAp'.]}=M|'gkkkp|c}_~y׽?,\;kthENp‡ \WP( ,AAԩS##-W U }É`Xh`\JBO!,QmWgx ĥO`\:GիWi!HaHA&!@@`g$@$@$ptto6O_2Sv_~mJ+#d}rAA$;wvYIGyͱ*tC QD^ s 5ɭ?t?#6|\<- /Q9`TVZ+mܰagqI'\xH\$"C>G?0@q9g~iJda,SBǀ ~pvB&@J @@("\eQs*o_xᩧ]bŬY3CDDh@/V@T* MBnmޡ5gΜ١ ɼ1Z?[n;**Oɓ'[ʟmi@ *.%-}ecqWbÆ j q0K|g_g ;~|w߾m;v7c'7a +%g%}w#\Bpb]ASKKcK3~ }3ΐ}qxI--# "/g+%|bgƮO?}İ}RSnN;$7DJ MuA̶~T~,HH Co/f룂6olsٯla&0qD,Y+\teVAAA]vZv),ZH_T}ء~:ϙ3C մBcÇGg3Zst?Ö!FwZ''_x.(aO}]}F枒" e'dA/lظ Ӭj =`EUwаĄ8Y[?? ܻg[lYn}Eu-*WSUK/[ uTkV)3&UGY9$@$@$3 @&?8+l's=wu-ؿ?`ŋ;t:0n8(;:+uCMp3]ԟyǎp>饗✿,1ZN=T[>|T_;ȑ#;,pC+M)Tz~A1/ܔs{l !<'$o/w@P@P@;9>|W-[4EM5pիW?S>xQA>) $&:}ƚ ~Ǟxɧ.8KCZ满'OZNAQVn1W^{}ccNn~n~~CSHh>K@G3eHHHnpj~Cllj}v˦@syw-/2e Lٿ++P t7裏ZV`|Ag&ݺn͛76K/9W^{C=hA{I)t8wT@7M X)ldŝ}'#\tB D_r饩}?8q]yW^l+|KO8rp0?>lw6uwy 8Y_4/'N/r'pS&M/hn^2SrT/8Ҕkm۶;[{m{0~/]x{x?gpbG12Gqi$@$@$pt]FSΟׯ_O(B Dh֬YCC˜ٸq3Ņy )!>n 3LG 3#qk?wAGzsxPsY3R dL< ;OL/:022|İޭ@32@jro`_ppHP@{@E1x`>( xBP: J؏?ءwwy' \fʜҺpCgc(0:M6>GeBv"'駟QEEk6~xHq(Е%pR_M_J_Cd2ݗG?hB\wGHiii]z:캰+\ 8`~! ͗nyw?~:~ ) 0™d_h " Dr3? P^Ph18XqhAe82gΜY 8:Y 8F @>ǑrAIIh -(?.?‹{0ĸ+G%n!e$ o{ΨY 84Xy 8 a_ytb!{\Pǥt5ओN…:5+Ϡ\"@;\XPqL ]vz@'vvD5PePȣ2F _.kp܎[[.xz{{Ҹ‹z]ˆ @G;8$Rpp\8]=Hi555ݻw~&M@})$6 C7 7{lXIX?7AZ~K|7/e@ZZX'&&:zO9D/CH`@՞$ CdlA'=U mv2 em.I:b)y˼̵Mm1kcWhOTZvYnSba6*bGTvVjҵl h-4Dռ}ؚfɭWΖz5Vkض>˩Ї(H{W^y%Q?lF`7t-?B\uUӦMKMME"FP ΨaOQ;M~3QO1 ^2#wRR%E]Ȃ-.?;T(t:)0LSsaBk}>L9[fi~3[ ܓ\w[z⬴Qme>}{]ӾKcnJl^ÚaRoXwvXBŜ(jf%ڪIekZ釯ThxݪtMK5DUn.Zj +>!ul[z̍H$hwuK}kF@*F@#;-]؝4JŔTE -%   !@t+J$@$@$@$@$@$@!@@w1- 8 XQ   CiIHHHHHHaP0]Ŋ @wPzLK$@$@$@$@$@$@C**VHHHHHHC*cZ   pT8LW$@$@$@$@$@$@$TtӒ a%    ;HHHHHHUU( tUݡǴ$@$@$@$@$@$@$0pbEIHHHHHH;=%   !@t+J$@$@$@$@$@$@!@@w1- 8 XQ   #@uuS55APϐ !XDOcukK$@$@$@$@$@$pDzW|OjZ|HHHHHHl۶́ۨ%   =#/*ꡒ*ZhMLc5F'hÏcR 6vX`kzGOekj-he|JZV]uM=tMo&%M rv9ylk3ˊe,&s>&LE$>M˓~+<~cԴpdYOYUnB÷mV٭Q6)ΉV6!LHHHHHHHH'@C ؄U6LHHHHHHHH'@C ؄U6LHHHHHHHH'@C ؄U6LHHHHHHHH'@C ؄U6LHHHHHHHH'@C ؄U6LHHHHHHHH'@C ؄U6LHHHHHHHH'@C ؄U6LHHHHHHHH'`M:kiV۷h4 xRg?f[/Kej*S[eڶ'cz]>!Vlپ#S(iZv955}蛗45!ٳݧZF;,+- .T$@G1cKZiy2[Ӳbeǯo:Liɲrdv=MS3f"ۼ5Ê:'TlݺE }1L&q˂vĆkTٷ*+i6+ub _,+oU#_tMKQ7yFfS+n/sS4wꦯLE$phjj[Z%u&O-Js hZ JlYr϶Qe%U߾l5쓏f@*{5}[d5W6*T^5VEŶ׳*:SXgb>} vت^1TUhGh,2/YQX~u5Hbڟvk&@#mָتu_[n-W[5`>ZJή}g(|,8km Z"`-{5UV ۢR?(NJLev~Bm>glَa> ]=gIRݧ``[}8LW5w_ۍ$58J*V=Xy^%4jk35+U>8LE$~n5oZ77l`=ɳeb2T^tsߥF.0j-OfROW.jCZ(>5RRDzw6*^ZMCIIݜ(&`Պtg]Nݞ!yҒ@qv_2dzK2Z;E`E=Okw63g1VĦ"3/Yr?k3 QL7حu]f.7u mw-DVYT+noLmlZCk꾃c e[QFC7e:'GUlFw U};mNWm;j:URP/ZjF[yrzVkiMU b=<#ݧuZuf/-\\P_3 5-OZ^meEk u?o)]XR*[.w>x&=m{emV5rvgjFT>:ZY @khNIYlUglUNW#_ianKj>5 ڨrdڼ:Rk8S :}K)r.՗LT*ӷfNWYm_T>amwnj}v5h,7H&(3:la[Ҟ lTgݧ=innl Q5ġO>6aQU;vP>{5 FK͗A]SkmYH>ZV|3[n-ɨa4Tk3 :bS|gO cKD}XH (}>f &iS߮To iɲbSv\ʪiyҔJmf3Jiii6a*#V̜HHHHHHT)=z a%@aIHH`| 6`%cJ.?fLe0bFۦ-L}xwR}N!3!l!>UIT+=v 8K.;r* >8rÚ #@>nLE$@$@$@x{ P`G,HHHoPc|HtT= zց`C]Sj-]gyISC]N=}Lmòb"}Sj%}e%>ˊmh/j$蛗zjjzK]Sm\/^Z*ch6Ӳb~e}aZM/M.MݧoO{Yy,OZ4[>T}H   i=IHHHHHH. fB$@$@$@$@$@$@=M*O$@$@$@$@$@$@v!@]0   iTt|    삙 @O { ]P`,HHHHHHzU=,HHHHHHB*`f!$@$@$@$@$@$@$`$@$@$@$@$@$@$`T3 !   &@@O'    .Y 4zX> ؅UvBHHHHHHH P=IHHHHHH. fB$@$@$@$@$@$@=M*O$@$@$@$@$@$@v!@]0   iTt|    삙 @O { ]P`,HHHHHHzU=,HHHHHHB*`f!$@$@$@$@$@$@$`$@$@$@$@$@$@$`T3 !   &@@O'    .Y 4zX> ؅UvBHHHHHHH P=IHHHHHH. fB$@$@$@$@$@$@=M*O$@$@$@$@$@$@v!@]0   iTt|    삙 @O { ]P`,HHHHHHzU=,HHHHHHB*`f!$@$@$@$@$@$@$`$@$@$@$@$@$@$`T3 !   &@@O'    .Y 4zX> ؅o@]]!7p̌FшZ01AyæJQUn?djxΪc P!cSzY_Le+mQ}mjKr`kPԳZK}f3 ^yM󒦆XyXeGlkkXV4K-75ij}}em=,+_MljWf|M.ݧo^T5@f~CԖ[5MdtKfR=PZir0߸ڪ5}z'ڪt7YӾK#S+# 뛜 ^=RBmۦ&*ˋO"*ϋs]MײdS[%mlGyBRlSzY_LeނUGqmZ_R[+.Zkꙗ45&Vu^ V2 6BnyɲTm˓Lv_CTŲbN`XzZSuGEF\]ZO߲>n׷ض*揩6랗hGk5ַuڨ3a󲢯E-* wgYIOOUOEcnۢˍ6R䢦!iJvN*jZkKgnSV-պZts)Rƌ*f[iچ|A.Zv94Z3[n-h^.;]ӼVtP_:h%iVY*U֎h4ڄ.WͮͻOꩩ;]Ӽe|@S̺j[VT64l9L+-&6YVn4u=emTD!fYYVhZKU lFm D=$U7/nI}.|@u^Ul ay3.ԂfdP6zӲQ Q5˓ַl#}qT1UNjگF*hE@^L"wd$NWsCyLiL@uN.˴E;t4gڼu_Wjm;7T+S?v|eǤa^R3CyFu^:TX3JƲa^Hҳu_or9fQA֟#T,=}Z}'6vYyCICTN}JT>`;Lˊ&tmX de*fVZdY}lkتi,+)yk.Y۽BuT{tgn].A{?*So] MUڃ{WU8-ݼo rS/=2DMN٬Z7*8S}Gko^\/:heV#K>}WJYEJCMMڨ5K:wVg{Y68LJgMSY~Tɲb2Mo=eʫ|RRD;UVy *]A@A@A@h'@;!  -2жJ킀  @;A@ډ A@A@A@Am!WjA@A@A@ 2N!d  m -R  N8$¼0f 5O5|¡f3^Fx ej~|ћ6hhA@A@FNh nRFS8brMT |*hߺ5i)Ƀ Z/ ]E ӭ}%X =/P }"A@A@a"`G݁?S( i ,&x='y\z?X2.5P@bw1& 2*' *@u> . WXUʵ>)XP3JH-0ư䄙ՇY,lzb8[:z_j6iA@A@~|rz_0V @8i+&p H(>ȫ9@}B7: 5B҄ezU=aE*xSdDTP]jGKK`zzRZR}N5hº~2V[B#gMn`8z9k/Q#y=; ΁CW @!يUx,d$~W-N!WXkЩ=>5Gt;mp|9T_?H‘G_hﭨkH12o@ߟ9>-.2 ̰Ro.Y^la HR 9É~O/!Hz}blz?S Y}3^*$Ϳ}riqW39#sV7Ӈ65/RK4 F]<.?DiHUogz\ ,E%}J3uM~O~ySyC$U%h$w'@}jQgB{N7>?uVm+WS|jm?gv 筭 XABc} Y o1}Sܩ ^ø)Y{N)}4c2,T*H qU _ #!vtN;{t]U{j:fqh ƘԱi0Kh\O<o:Q}s^zkURKs^SGf陱r5V:M{e\DPN75{ك[^rް'vkz`,INxEUv)?f gFLV+S7l.VPy\eO24w]ZL3LO^79F-*Wwn)<{KVhCŸD;KZ*Z x"mЛU ?}1jMrDlnG lA%D|Z*R*vt4hԚ o%蘍Ny"DD6 #AE#_DLtRG[K|1m-CU7ub Fw:4aNwgtI1_m-@ӬebpJd0iiy~w͊2LS혐D87?i_ME Vb. s=xn?}خ}F1ؚ9k+_ @55_?)#ᝪ*ko)z5^oLГ믫mNV:f:'?cJ^F=2r̤w|m|\wa|?\:깏‘ꡝSwIy鋭T\K}q5KjtNLfSIY-ew7Dh5j&Y?΂]u@F2vܸ5KA_0"Tfn:GqUG?GtU F\) o&.@VM B =2O;_2U Ph0EUo,VVX[p DaQ ]SJMpY$ %VTԡť j W>UK`Y?_Q5?c!̭fdViG=a*G4ަ3DJD,X8y"h@tFѵҐt;#_F*I)ӊc6RٱAb.]hD*l6:l/AEGmtwEa9zS{>~OLA?{z3 Y]l{iB,<_Se/Z:Ũz5uu-)Xe;,bx u1s|12HVJq6~tOE-e,.pﱃsO?Ly9u@OEД+j^bm5<Xau_/SYI~JWܺZgG&cvH8kBwnG *_`&~=+6NfȀ6>9)goG(`ĝؽyo% Ҷ.)q?;ª_eɎr``}Oi};MyՁ`vB̽gZO7֘' tL*ֲS8(8: /Sz+7W0([V{~~Rk9Oƪm{ z?ro;}O9mL;HՖOM꽡a1]j*GT~كgz|Gɘ< g랪 XfĤ3gVX^uzbtXV(59}D[8c5mņ"X$xG8U'vXxE%~|eGȸ!?:SǷ|k ("dۆ`}38cSzOWȁ;]N8I=眱l,*g{x~Ou/, V^OVg^ ]5}úTW֭U7 L?>y%uvNzBng͓{~p2PR-)rT3rwRc|L맧>}LGxeX>ٴ2<>pf'/Zq0^&vsɏvb ۩HOp3G-ݸ v^aS{duԸk !g%|J?w'c=5VA5&œOyl/- _}9$'#{V KGtLfgʈQwxZ L8c3tꕛpLvWԝ5cBL̖e6'꒶b{Yq N^ۋ+wUnGɺ3vԀ;UAb1upG-cb,H{T;zf&3뻋^5$y ܤ76 fPK!O\r9)3ug[.;OpƨNeukwW '%Dsvꔜ `I5={ ~rLm{+ MAOem=՗c[s.wj;COwgL~{iq Ȏ87n/t! ;mPv7us 1q}r`y$5d'8cm%~\2ט^)fdOٽ;qd'祣d$YvмG. iP陓FE+RɅgRVCRZ]wԾ3'3ۊ+냱ՂS#ۼ@͟.3/W-aĩ=k|:of+??gK{ΓGu17-)=>s̩ c}޻.~.v [$%̜뾳6ӆepn]4dbteˣjq_01a0 -''xd12wMKxvaL.wJaY wIഒ xZU#NW/珚п3'KGJjzNo~%;O{Ƅչ j0@Y+ ä̑R:tQ{tuΫ%~|bniq]:įٶ:ɱ7gp~&̌C kr<ya9I^5.?;yҒ 'q*EMjr?\㑐VfbrED':~H wwN{ Q{Oc>v81-)6ףSjIp:+'? ΢&ү:G.09 ~<˟f YWT=Q' =zf'b]rRuM{x ̃gy~4߯0͑=`->Xߟ;oUzm~޸$?=8OzMfůVDĥ)}VvH=rxTB|;\릓H/ƽQy/\7f| 6,=mlWzxl78۰^K{.Ys[06J;Zo[kv)xxkKwx';Gk/+Y|tKIq8ϛ5/.Sꊉ;6/C,|0t~~XPXQwlUd'^ozi߼|kandca,S^jE/;^X>sx.d ӒzqeZ-G04;ƼG󳗾?Γv`>]RbNxx_,PtMɹ :/~˞Zz+ߥ$Vy(xi7<%~/9yTN/w>fÎs7j{t2bbyk}#@wI]w߿os6]B.Iq٧^oZj?:+N'?1ouO-UTWW/*hٯwkM/-?U 5Hq^_nj%U> /2c&ʄd$v+=ֿ~~և*z}%V5LLA@C`L KY!@VKGUKNz3wS^},/((:sD.L>ٞcev.Su_Zqѓyoqa >S[y3Y +爐6n] At?yTޗkTvVvܩ_[_\1GZTڦLWs˞l]its! t˯|reO-;+訞>};&yΰ7W|_^Ÿ?16ooK Kn}vӍ:wYzuo? |ۙ+זe嵗ݣ1.T|֣__/;#1暓.X_|\>V;fh]38wmxʩ jQ `m)i;?>wcz>@0%6.&N~`/ˮx|Aܤ v9%NX u9`7l' f۫[Zp ϲ-%@ Xo-زJ ޻jh zWc]UUPHNfob 쮩W MZuh^}z\z`;:۸E* TWeījv۷bKW PDJS`lc|:& I.w_=N`-,(}Uu;3}~>'28~7\6'^GR-1(q:*Ngz¢z߰0T`뽅Jj ~giUǴxhN a_=5%[kD~FBśKe 10/CJbT",^[M5{vLZ|>@C3<ں9 К@B:!RO+iLfOi}$8T%^oZ3ŀTG#AFA@A@5gh<5W]E'i"u^Uym?\Z0yxNVR,Yuxu59@o.};$Mzb~1?Vk C]^]VMGqL< =VCr{ 9鑞0SZZKu8L^_m]|Z S/Ygv|v'*l rd?;pD~zjy)I߮+tZelZx P9Cb1/_7kƜ61S3D;oUmF1 UX۶S=p N`I/eJiXӿs3<{g A:C@@aAC=^<Ɖi>ނ(blA%ǧƝ{LcsݸOPOPz:~Pj>Љ'5PR詭GjL@ c\Sqؗg:eC|"u{ ѥՅeuO쒗g7˚0Rȶ?~A@A@H*մֲxS4y +TV8 )Kv$sGYxbH_!>s@ Wkƽta3'DF`/N!Zf^_9uH|{LIwRg/Շ=?sm6j>ŸNx ! Rgcy})P?!L/akǿp3yd'8,,9~u,qoHhki ؏낻tLN/_w+׎} CdVc0R|ؙjo[IMߛ/@f8<УN4,L%vīUu/|&6&9a z,MI\C>8nΊDGũ|ƧP@r0 Y;讃r$n @9yڃqV7*33S>ǖVU?pސy̹s t~.1vܿo]6Q,!qHd>)¼ZB0 at5{&;>sG7jѰO:6,}G3_YyHmA< $cڐStqϧɆݵ1z}՘ 0l7JKL|#޼fқ] %MA@A@"iy'O i)ŅJ:ud^z-< г>6s,e?F;^.[Y#I' 3^RSu\8^-_6~'3XPYYknyxA3rAVX73ѐ_콟*M?g힁낃?;G[?W0)۰I joBJfa?tY3@P~_ ~ qTjOL)UB<XsB .H!PYduٵ.[ _ mv8ߔԤ)z8'SV>jwE wúyb^]WUTxM`lz1" iVt)+v O?od]kX?k_WU9r.};a.*`ܴbqd(\}O9A@A@<BC :ptgۧ5ʣqNQJޞ3>YC[Šđ]ӓ}Sw A:`@N=d sUPB%`SU'nKJ&wTAUc{dczj8ЌN7;}oynFO58PyBLբF0W:x(jmu'ᘞI7z) Pto qT㻥;jTe=jl+]s{@Ƚ?Y{ѺBx^uNK;[m'>08]߬Yo/v1=aSo*۰Յ3ӣzߝ5hβ7n! |7dSe&-);K_ٿ;Į{g>յ/~fwT.Tt;w]0,5%qTOIϊ= K{_Z]7[:?Ot,9-6;*U^Lw[Jd'<2QfsYnj.ܶw ϱ3wVl K=|uz^铇wD]`9#TvHIMAA:ݿㄞ'j7];`s<[^QOyҠ_ ^SY] [^oNr.i[CN]ڽ۵2N'-cβVl0m#+ !ʮ`m!ezf^kcA=ٟ}wSQME)N,Zps1CJg =d'>#Me`~ &+^?'@ؤۋoymZ2IDATx'=;oT OEp!Ws$>`.8TyeOwڈ.Sc<UadW⧎2_xՍM+I~^2cA0@pgyE]]rZRYi1qI9%5TV6΍K8y+XP4I?}~ *C O7hUgޤ_[T O0/?5WGdu:$Kát;XM]dduC QFj ~q`/5# uTi( B5gO C_l(,(. 2cjUד۟Evu0@ɢ] c(XƃL&;uMGf6UB>Ob}4~Z aF%>-.f]FYij|Xմ[0Pu|zAzPUx#w8Eհoȉ`fԀ08_%䭠7%93srli]հ"m h)%&\ ?F! P/5_]SNe!hOÚV,C[O7SS' ő&XL^5%.cʞ0PAHwHJ-2:WEuoFX=-Aa!CzB C%e[cS;e$ׯ)(ڊ$!J闛oشGD/3uW q$o\AGYK׏`H;78rt\-頩8OqS(ˏ~ ='u+!X6vB+]M?8jz0e/`T`oywuwew<*CB"4k:Hq >VT՝7뛽ʃM- JG5F A␙|KS==\DI8a 5̀ Pz0UUFSɋȊڷ*zdD 2.|ѝ:^؂];=qJoxiZt0SDŽFcFDG-k,f4 o1jH[H|!0:RkH|=J|qH*4!G=#_C!Tyi-_:P*jAuRY " &jZ4_LMk9 |1M%0RDxr1g OSD q:N#NbPjUZaUA|^w?| UwD'fSUoW -;{ԯPr֙5 տ /E͔Mx]\Z3l'$rC֭fJeN^n;(0?JiBOX;0O'h||>'5.C_م;!(Dnl\+.?ն~_\cn3ŧ$6R#DںK8x+Vm)@ K]o*aFԁO|%#MB"#0L,]*v6E|aVgZl*r𤝡c1!Z S'CEzZmhVMsDk2*6_8Lp"I!FX_jQU "mԭ4cM"="in%R .I" E/NiN]}Չo Um?U3$tNk~VzeS/2(h>j8 ,FIѲ7ѦJT"."`pxNҸ>RxEs^ <`k!io]Qt_tFI0HlH[H|ubl?R)-RQZT[*"kXɨN0l0ZK|q]a:VQшg;:/E׭#kAԵl!2! yF'4*h-͌οEڿ!V]UVúX lH6t~!х@!*Jt⮈]LZ⋂N0AHwq|(`Ժz#_pf j7~Sr5|UNW5ErpK#( ۴wIa7~8=Y>8#T  E@c<μ=j-Q}k5H=;ga;j`YM}pȕA@A@A@@YA@A@A@82pE  (K  G@A@A@A@A` CeiCA@A@A@8Sҳc87pn kYp!cW\Q%^4VCBiS \"0al%=BG"-ոjDl=bŎ&Y C4_j-iF<L|1r*P.t-Q*vtRs7j$QߖQA35u$D.OlHёT3F#KS)o"0k(cð9 3&D]DrWJd4]:".롻|Z4z<޼Os Sz= zi@$ʛbArz4`k򖪉wHd yli`52-b*_0F&Kf7pFEmdb-EGEF!DcRmC[Q|R4E%蘍T|FE_jQt){jHPEVV3Hx""LVZ$5n$Q/fl[ @DbMmIy"BfH_jiM1}Hdas8-d+㿏%#nkneY{.l~֢ySR97upb54 0r4Yްjb2.yT$:r&aaFzmjP$ĎZW|Vb!riC\|ܛDڭD\`]MƒKsķF U^7a S|NMASE{Dq0;Z$"0h)b" Z~)LAüfs asd9=LD&Ln-E pu&:=KvA ?fÜz(b2,fG ]/o3X½;D|-@|-T r_da*v6Dø̪Pm}a5_ W[*Hg?%&=@Z>eI^SvD1Ji+n%:a5HHD.# 3*h=]_X~T]4p#~@ot+!+V,@"K]aM<[ZS8(>lA8YqNᶦpy(>pk2 ZSl>tӍT̷z/\á?2hKCjH? z#)lF-nT|.T0 ;Q5W62vQQ{dmRcU4Ydʳ_ _t\G&>FCRh"CӉ0ҭD'&U4L֚_KF׭Chy6ufsO # %kъs6LŎbmm?ŷ/^5 fBqё|SHRtJ4u/>[扉/TfsM0*R5ڭtZg_T4:aJ $jʀ[V:⻕açZ- bX1Z,%W<|*]@|- ̚NmBw?pa ` >E&ok-B<3%զyEkqHT4:GzDa1vaiFCSHgTL#T|VE.@mRjEEo[i0 bT&HyJ9/pa ;G]aV)-H|Me= "/M}d j)ErU)ioa*4ڹH}mxRLJn"0:^[fbE; ckqG_<Ŕk/>sWD)-*[D DzD nu|=v5]z躕F}~8dȍ=8ҺjHUDFD -6_:P*VZD,"c_L 3l/5$5("[[NQܵ/*fLZ⋂;;mӬ*߿DPQA@A@A@A]"kT Q  @+*  hrA@A@A@VF@ZPNA@A@A@h@P%  22ʀJu  @D@ڧ\*A@A@A@A!VTA@A@A@'2>"T   2R  >!)JA@A@A@hedA@A@A@ OU  @+# C T'  Oy]%OڄvM֭[vG$ (//ߴikw^GOIϊ gyWfggpNA@A@y^WFڧUuބNvJ% @0z@`JC. p 'CG߮A@A@02^?rV¸ @G@/vB A  @" Cm.  dBA@A@A@h[|vA@A@A@A CDB  ж@+  h'2A@A@A@E@_]A@A@A@h'@;!  -2жJ킀  @;A@ډ A@A@A@Am!WjA@A@A@ 2N!d  m -R  N!v"!CA@A@A@h[dmA@A@A@v A  @" Cm.  dBA@A@A@h[|vA@A@A@A CDB  ж@+  h'2A@A@A@E@_]A@A@A@h'@;!  -2жJ킀  @;A@ډ A@A@A@Am!WjA@A@A@ 2N!d  m -R  N!v"!CA@A@A@h[dmA@A@A@v A  @" Cm.  dBA@A@A@h[|vA@A@A@A CDB  ж@+  h'2A@A@A@E@_]A@A@A@h'@;!  -2жJ킀  @;A@ډ A@A@A@Am!WjA@A@A@ 2N!d  m -R  N!v"!CA@A@A@h[dmA@A@A@v A  @" Cm!S{yy!Ë0" bH~ ؑ!yӦM?Œ  p! !$̶eEC^{EA@A@1$\?vSҳcۮ~A`^w?†  p ~zp#|!uocڰ PB`5Gnɇ_‹  p!7l˯-_AG|@PC+V8 mK  ?_~'m  A@< K  F@7Ҟ  p@p6ڵP ,  p6o<    gテ!xm I:thYYY3Dd8p`{EhA@A@APEu $ip _Ѯ. 3 hC[# :K  4k@C #ᗌKA@A@A)d@tc" CniLA@A@ uد~[A@A@A!R3э6E@MA@A@A@h础K.8qbeezL@Z51qbff D`ݺuP@xd3> J!A@A@A@8D`53C^g}}VXXxY3=KGhA@A@ChE$=#CFm]idU`JA@A@RnVgaᬞo[JCMehnyW)XpΣ7mZM&'F:hY pGkB%C% Xk3&gbҞqnFC_1%%YRZꪫ:(j_~O?mv74l2Dg4ZA@A@8yo8Y ǒ7O|b>Ċ;?|zC;Cn-/_97xJ~l9s=G)uųVX_ܭxbͳ]Qeg5AQrkx_6Ŗ\wS﬚瞿kַ0O*_nk=n< vywɬZ#ws6RUf㗎}[Cc5o_+wLm lA  4@>l(<ک_urv ȕ̽ٴU5r˖7ߌ˶b:hs+h@A}0hkXzsoz쵑o}nU-x,7GtEpFcP?>)&]?Ko">[|fY$wkoTkM>ٶm7c&Y<˾8ݵ>k(/w^Z>[LԠke|z_Q巾# ޽oIFJ!}!)JA@AM~צӎuȴ -%eֆ[Μ6rsTh+9{nye#にs7 V":~ewLϟ 3L6 (>~a~f.Օ,kUM$Txsdw\]]U[kIgLI'LY^ j]|΂+o|aY}_4:^hXa}Ҩ+NוW\U3YNݨ[wBGNWr1A@A@A`!pq{ [/(|99d/ _9%6߿~lϞSMwF6ط̽ĞpMH`̞=][⻑e!F*׾|jbq2$iܻC6g}ZᄏVJMVy4dPpn7KXK>q1poQƱ2=ݍE!n1P3)Ok׿|qe)͛ȸsm^fO^^uZ?ș3ZyjUa{1ڂ9ϹTU#,ޒf`19#j@_ik6mA8][ꪆgkwǩ#3U>| `{]/^v>sQ66gw} GRZA@A@8h8 ^麾 Ae7__=Xw,M{~Ǿ 'gTU-|ya> &_l=\/L~8 |瞟~cS=_>tAw- 7:-M< [n; >e/@m/Y6nnxY@fyn+ڊ'.z2f_7O\Pd\m#; S~~t6W @4~pYoC}ּ//xojeWuLxjރ7`ibS3~X,to=ynO߂۶r{h4 ZOIMϧK<5kGt|Y5\ѿ*4v7ݴa`f3{n|4*@]>8g,WMt=ßyx^U?>6Z WYY_xojZ\BA@AE/V1]n.A#oy-4?rY#:\FΘK C |+;oy?ɪW̝{̳zۋúz_ኡm8Ol ~A8}Y_}3#oL=udh([~9b|ST=# ";Lr>Ft[lyz=,?Q/X&S1͙tхR~>}_fwN~EA9:k3ಧ'LWKZBjK7˶Zj$I7Z{3F / 7BvOYJR  R(@8_bg#n\ĕϸ^ &JJJ\üj\K 9X$ᶒ]]]~T%[WFµl<"1Qo ƭN`?YLJ^^s.`R'4rŧLJtKtM_~/kb`=O- 4V7ড়>,ؼfΔ0-:]@\s .~q7ދtӄ ?%k]2tRFA@AFF&&/|9B|KI촴g;EBOL9CO,h*4 VnIxk%k_~bYD@˭ A<6''9A,0\)dmQg?&JO_)!h !@ 7q #u_6rv{i\o5֨7 'y7c2>3eTz)ΗpgEw][<9]G/xW7° :kל9rռ8s*k=w.t΃7SCc? 9ϼ~K}FY TOc5~9n#k^J4ɺm*/|+1o`|y5g'Wtk^T>wmλg΍xiȿ'?#jT@8턷 )v36_1v4ZGSEۖo#ov÷\K%i / @B}({?hcSg>pepv{E<8Y~@-Y7+WN@IqA@A@A@q暄?] w32A@A@A@A A$  A $2A@A@A@}C'Ó p پi-  % J6A@A@A@AB)\=jDI  p" x^U1h@;!FA@A@A@FA @d[ZA@A@A 'pT[ll,jr #@j|yP-(#  p_ڞ?{vj֭[7dȐ湀1w}wĉ5B  )kVUUu!d,$$$L6`VA@A@APB8^A@A@A@A 9MTBA@A@A@A M¨~h[#osw9oGo~݉:?tߡoÒP/ нW_is!4bwDs1uQ9~0ET&*pC`p(kzOz0j+B4{~@\{4I?㗺"t" hZ 87i[Rm0K=;j|aȓ/VCh@#a<5Ar Dս`[. _J@ߴ6"H)3?ѓ G|?bA5 >(jט|M÷dV. ( ^Z2V#%ր*5Gi+iS2,e5IE&d»u%NzL1lcY#?6}dH4D!C@XH7k8 ZM0.*Jy"إ]A 0|)4'b:lg :5Lր]in'3Q6=71H3L.BFF]9X!`ixqtQh57mΒCG({^znQbɨ{y3RcUPS[_TV]WiHJAyT]y%=/E{"_t0LϺ(שLC.úfYZOkM ql9Uᎈfu`rJ{sqjL;1mS\iJD;au~VƏ7¯|i[Q=3Z`J`P$,S<5Wڪ .KZ[WKzzJ5o:A&@Uz(Gk&ԥj%aTGsQ6q91a{,c}S8^qJl6hy_G?!6P}iǃ #G9m5ơ|;7iF Ec2O9 D^iq9B*A &woLU钂%!r",_gp.C?iW5k7c7n,J;~+06_`Ӣs5Ug*emÏF 8Ku"KyLJ T <5ra*P̭VPϧf0i1+C$՘nB r$HttMF*2BȂ`.< qU^L0W\A 5x*FC;JLKv>Tw2=l"TdhϦ3e>H򎁱x5\ jd(U_;U/ /5QǞӸ,p܎Rw uE Qcdݖ^2%mP 7D}G>Ҳ 3 r,2ޫpC4r>_fk`L8nѠ(W̙=]1N*s<0XNc97 _  4"+ q ğyN *aSShA-|Kzʸp=ԫ7մ35P!K.8{<Hh{Q:\֧ScN:~T{) p'`z tDBIWAx2aVrDZ-lE *F M*jOL4u)j6]^RU1*fk9Ih]8s%PN KCC"NfF4 pBFBPu(rnE`9}'SfN9'%mRJ{jԖeA)0qZe(ٔ{urQlNy]Z/>W0(]P6 __q)DGw42EuL"f L(C4A X1CVa'qG8OBAxp#jZP£dz0F/ U[h)FE3։^kӛ [ "[Ў (+׮ ~5д0 tԅ 1uT ү24ƫ"-ਜ਼#pdƹXq˥qŨbRiaJ" 4Tdv"A@A@h;0lBW]q8&%$@33AychG3I2Iڡ_jUrgu0CQݰq@ M4*AǮ*\t@ tn4鞐]+4ԡ2࠽>`ִ0 R;5f:53Ō:|۩ݩVmlcmg Nh'JIHҮiI EG @8?k))0YxF81 ' 2$7xciq^W=.hzj`7%?3⼽J qpR|Fߥ ]86ĩ 3k]`}eFFB5KGסE=_msPP: f`O q$oz5K ̀F2Fʄ&0PC[jY=fG|?[`[)qEtZIh,5r ( Q^H9#rLLq&Q nVBiOjrx' 8˶)XPȠ-P?D!4( NKq51FZ~JdU -h.WCl:A@A@Z C| 08 # 5FN)$2?+23wTzTPE}&d7q5q$Ͷ(~Kh\Li %:65S9b,LK(oL"v|Iӭ0dj~SX4M$9gQ}جRDלiPVL2:'Bu )PI1tR+M:9Ma͎poWƉyLO(斃W0 SC52 t,#:Z`1<EKM`ě@CcG*Cf)܌jiq4amJ>$2T@y &)Ń(uuH(Q}ƴ CK:Ȥ q̮1w{D~W4;!&ad@n>R&ɫZNN1yG42$l`-'(*piOQBV/ݡ[ 'J7Bԛ@FP՘8E:Gi t~58h&u=:˔1!IP2Ġ>N|(8,6#U \Jb~!H!MA"[n?!~O~2y5kO oy '@_gk׮5?뮻_ª+.'yC9u/!᧑as4] \䅄a&h /) `[td8e?עvV9j(-MH5.JC0nD74{E7(#4RԁТ X97b|͍4a5kL_kP;3I'hu?Ȕ*]OߴXР%!ZMPYC ;ٝp'| `MC3մ{jSŊ)rߨ>[84#I֥G7VWa"TP@Mgqu9^[Bb1Ү6>3.6v1 i(H f:'5d+߆4a&..99*γhvێjGȒPm :CJ3GC iN%&JFDhjkuXL?닎hw+>ы!or[aaTGGxNhB/tcІu2"XCegWLVnꙸ t͜cOq j~>pG352D=LH<{{cO< 7|KzСXSSzWZ֤Nz|CLz)x&G2<¢M7o߾ӋGPAly@:N; XA}L=HG稍H Z1AO~W9 $Dn d/m7vH _.ݕjOđh,D񟺔/ktHgG 0CtvngH*E&Frs3Jw9q(Dщr{왌i# N`Ab(a YF wT+_*;:%\}klKCɐגj^X+8$1dw, .Iz3$ZcvZ0lwzC*]CEE&D 32_ N8`'ZWGĹbFVWWhj'DjhJZL箖Qަτ ؇s_&2lonu VK"c %|fqb0AYG6u}j hWC)6 n*'L v.WGnݦ;0Q6,tZ3LtqT#9&喩{hU Qw7ҲKhs0ʪ7Dd:A`4G:b"\zO4AsUesdd6kT܊PPlvz$IVry+RKh 7uZP~,GЗq6TvQ:ï/y5B[M'1bx "ʘG C mA8MK}m'DR=,y'^ ϻRu|_=iٕ߭~S{C:Oi]u޺mνqg9-C 7q01%!d/(!*Re A:V["h2-)rF6k20(jFrxz7M6dMߦQJ87Ë/P7|`xh.7Kclb>uXHGXZV͜"84plhAy MtwI pMû-*F/#M#xE& ha1F(@-ue=h8UKz/>ћ燗Wn|tg^GsB,؂"}agőq.Sa=RSN[{pWfǬceuKڻkǖ5=.[Z546"qJPT}˼}z]t1±@e|AIi=eML4Lפ7Z|ٯom_[nYmM"-POCv*MwYII0 6匳7lӍ:ݘ[h&^Aw>%/.kBFw_\<sF8<U/ mqJ|lPfڀC:Ul8U&&rUgcsi׎HNT|\wO?3a׏-sWբ1[E"%2Cc6Y1|qj5W2OԀnh\EeP;]eHČgQ}j ۔؆K\ 7a[eZis|NQ{ ^u_>4m 8+ZiR?ns 8jGl+F9,a󤯉#WMU3mk[E7$Qg6G 564!X~NR35ĂZK)ʊi\]Aƿ:'MАa4֍ꎛPv - wВ!a:Z=2fm2ZӢ nnS3l); 1Gō5Gh\Om 5ώ8l:iNxl!4N~*`f؞;4(0`!1-eI ؿ3Rvbsfa]X#B&{1Cl1d Ց<֝\; !8|A߰M'2Sؖd)Mq\wxrAڄBū?D6 di\A]d(ȴ,#Rߴ I:l,Qfҭ+xPlC3Z \m&ƍ.rnH`mǎaQPA䒜95vU ꅵPE}*ytoRKi1YE(2Tek'ZQz޽g.\&s\aQYpV^`f S!b]5Yg3+Fwߺ_tõo]~_qu<;UlU9ێ1hN/@PL$'{-CR`irFB(n'$B;Ɔ$xx]OO&8_/+VX-ÿע8knp\U6)؄'x;#ϼzyj*}gf8#GAR֫WMSR\R\TбkVDf5c,8yj) 140]ۿo7L~~v( :s+W1΍N胾tT2zֳGx%+#7+SYWkz3AL,< S[Z\=aǽW\{Cyy6?A,Oh׫?w;<_ $ŨD]1)G!a÷eOw| b}0pfvoÇDP'`/Ev.ZTZ#4:]œ={)k`|8/Њm`}5Z 'CaNtlڃjM@3+9 >׎Hi9{w`L 3G(a rl֟tboGQIbN.,oh?6ʥ+oiV5QyN;ݥH07}ʗ6V(EpBX ?D+SSA? :t0]X,)!aJEM2ZSFA5xǂZY)i|k싹Diq,vttdd)SnO.AkƑz]u W(e~$F‚t8 V|Q(C=jy1=6#Y9m3amv,PCKR:[T~c8%n-%sPJU)K΂2rWؽmfNG.CqɢjjRRNИMiFLen]$ڤpy*uOD'"(ŬڣxK,Y f<@ne5Y[l1[ci# jFb.gU];7j-[3v9n!q|ݍ}ݭ1t7-pEk؋6Yӆ$Rp 5̢%SF\so{oF394p̂UMڭxGkѭ*(S)2xudE (*V'FՉy{oL!;)L5 خ ת*GxC߯VBV7|{%P/ѽ#' o_ӯcN<λ_xe&) s"[t*@yszIH =HpyC[|zuuiGq8ԔDLnLq9ƚRx?uGiG^]y땝FqT叞:oWN_@UuCO/Yq:m'8C,)3F_OLbouiffgC R}U5uAW/<*LlP_Ib%'K z`ukđQ=z4Lewຍ\% ( QUr Z~\Ύ`m]0^%'|;t|lQ:e+=LcbwUI+Ͻ284; Ս:.UљMȮ{ & {e =ۏ}(˟0'j\saZ|o3r7ݻPk +Bl hsOcJ&d2 =R8>inPO_|䧁2|=SUM?8 UcJSsBS}=.#!$G8 fZGL.{~U[xz0֏!ܔ)a ,+Y) P ^?`bKb++0ݽɿHTM ,P TIib7jNMŲdu -s& ~R64UPӜetp&rX<6'C4.ASFXWi6tCT! fǛ}AՕSs-I}5LkLsRPUwKHtmǡuF îDi;x# CEZMhDt$mJ-Xݦ۬m ʊftYݓ fwFcoAT UFY)2v7{ee}BXtPCE做YngTgwU/es{Zg9ƵVi0cwPGHk谴]+TR]jauޙtepkmh7سP!=~ږ$lƓCp.9;:4k19StSc"w!S {$#,9UV5&&KHD10|>qU-|=N=Q[c{>/5dv)`$ws.*I7 RUMԱ ?1s?#'3l8}gW_cyIEW\zc|jO"U'x~dU>tȑGL=Ѓo"Dew_>to:)S۪S gSMi 5Yʦ|b j$@=C 7W&<41q8p'?srM?zyB3qޔ^}EeJRb3C6_ٳwM΅rD?!LP_98 st,ݱa#GNO[ ?;ī~6RhQ}\jϯ=)+Q}&=-u`2-vZ@c=Bȝz҉veտ=ueZOIc^Gl/ۺ`Q?7@OPI뻋C,#Jak۰m"h&>i`~mQ!T 1AP9(>Or8( $6Չ=j(bp[ }N Mabsv9,?7R8&V"2rMf,UˏZ8aڇǶ ={#g8j \B^7reĆ?j$_њai3NkZǘ[y5{. DS:[eRbKΞ E!a\%J^'r`ծ T70ly&|C괔,qKԖQGR@ è["d0U fڒz.qZIuWG^BiZD 1)wDro&xE3=$"h1vNXHZVfXLj$JW馞W>׺ov=0MpVGDR<7*.!8h!g%+9TFp.RCy2lMc#PbWEvWn m"bG(#*{z,u+x3B2fBtQC kȓJ_[;hwäM)pb$̤^{4zSki,ؕN5/[Vh 򪫍>3q1*Cb}?=? @_ 0.)kj{B=E>藍MWU4MX%-%SP3[hT?AAQzH8 ƶ|w"ڌ1~QRDufffsÉ؎H Fssp1qqqa!G\Z=Ѭ4=5%ȣƾj=g $&{oVƿiqLsDְ깕/yWGMot$@gXOW^1v^٥}]oٯru>ʴRQb ~ZU8dh/7Z^|h U-5fdNg -URnp -!+e(F8]] -"S?o7{JBrl^N%cP⃶^'X|O-6zO|v$-ǡ QD}"'k aA$2+i`Ab?8:$Ro`!X:M#A? C !CC}g$Ě!\7&Q,fL,RPrN,-TE)E<pʌՃ2h4XCCu1~d=ߑ\1ľǨC 'Q -$E Lį5b"Bٶ6&A5!7pUd}#s[s;0 O*t &QzN{*clCJPqVwJs kh'9 A5(ӽdQQuY OM-m8XNd+6x_ݨ pz(dke*mx*bbziDPT[%jhu ӍmxY`kg+vN&l?.]C5#T%YEr.ٝiB!?r |{̟5}쐑1w̙?s:g$ݢq:).ZRTXpѢ%L9=pXCaVj_* Eq,gq5̶d_o7=˶L݊3Z`%֤"4O @U%@ڢ>BsZL z%!aO(R7/_w[m5uL ,l QB재d\R)H4ed6&465گ999E])P~+Abʃ1bx23W/4Ns&GOR5̼+CcH!jA"fpӚի$muɱj]uyۑfLxei}ee]ōnС*uqg}'$grBMI@iz N SHܜOyJMuJ / t\-){]opآR-MhtAp*k-43KOy̴Kvk{dw1mg&wHILN7_ԁj:1MB=>N4~NފV`@ t-s$ GA9z$UC(" C(r]sK8.YQl(jUVP Q_D wckx?\0&GwJ#Wg8o`u*PhJu a 4Z_c_thR:TQC tJ9Aߠ[FpA(2xqbpnrDu5=HHuD@N'R#K献>`zC6C3 =:S̔(!#ĈPWɚOA<~#s&ymeXLkܥ xBVBjm̘v$\gRr=G#OgMb1>4^މvkd=xZGT/߄zD 9nDy+͑ն9tvj !Skr4*lpz{׮ٱ2,5&c*@Q=(^~_=yj#34؅L>1{5{R:zb`n1k(}LXq]jzVݷA8ʶC 5v$mfWz2)UnީZ X2 8kBi,i6D]!55&+JU k?!8]8WdzgG`8HEґۂ`:i7g4ˉ$b0t%+`mQV!:$e:y}?# `Ij\c~ӟ^̥/&XWy@1۳{76oC.c10Kf sܩg zN1Th^:gWQisj^N=RT^Ec|2W!z)5a7m~:ya!@U+V]]X~]qݎ |v^(^_%pDހ`vmѿUb&oʚ:37$.;~Юa ;?QT/ Xt_Y]D$U",Yу(#΀m ,mk5CB2-vp }E 3tk/c(ݰeUHyCmmS5n{g60,M;B/qn1{c88h?Rfi_7<Mch:ADuMpTe#ћۑ씬dREhueD.fMRcbɔ\0mb3|&y37s@/N ; ƵŽYfZ5DLƚ9Ԝ_IS O,4\XoR>EWԒ*1p3Uچ5.Kr(abɪyڇ8-+!F 0&+;vIF!rd&5T2O*6jՎ\iK84bpJw[tTB\:e@k 7r-ЄC(jEw+Lb^ƎT\\ϖ2߻Ք}6 AO)DjDDv,;mm{΁F7vǮ` ò 94+eϡN|DjHrq.2"[%4H` /u6jnK/Rx{( 2Ņv&y!"xU j_5E"HY8 J {f@O&XK>"NX5?tv# E";BxzacBꪪ /qbZP#~EYQԫ|~DB yڪO;(}$sXhv'W +3ua!*Sq4"[%C޻{_hGKMHpkנQӟ4(0DOFXy4jnB;Vv.QkDH ԚLG_ftJ I V*,]XcZ]ttҽ.[{Iu$dT3fTQܤ7?f`žG# {ڶoTg 45Dxd|V]fwۺ n),AQ١``Pw)f 쯆췣l̂㬁?JM}zc/.z>1 X_LOo]x?oFLO2fh;,)467úO;/,{:6<F&Z* WFjFg qRW-l`_u՗rCb[ԐXuv<GueQm|j̘_aE.o[| zs?ZT!;)WلZEgt%[OP8{b+J kߒZ2Q8_G(@С9V%iSQ-)p bP; NHL{LRJҠq;vCdى8v-y\BK 5U` ZaNOoưT~ :.bRݠ)r~(9ËR%ՆaQ *f9ܟ5:DhgN.g-.cȌBkRź:K z$aa,~mi+}o!Q7"%%J ! wdJc̸,+o ӯ7͆5㮔Ę3/ґsLEa/Q\77g+8,JuZ*ou!rTec VϊdwQ4Kېsά /N-hE1_a2lMZba um"[6٬A,P<ؕ8gnUD6mD_dɄ?k>lGL||l\c|/?b%pl_ _v Fwge^:̴ 3$Vt_`g{^-+6oٲc>}0YF&y 4j܍b ibtW_c;t`Dfeu흿~x},<3_Zs*iAXj{_,I]T m'0Ck'Yjl'~L@#v(F >a~G/X SxtxYP41ú Kvz)n687!E& J6 4_,`fgޭ{*)xcS2 SGEk&lbBjlEU=w-tNwxqm9!i"E @̳51~624ViTq:zo=6TW6 u-f 2/M+kkRMi ; I̋$ Ȣê:dgT<96Os7~٦RRR_K+]_6nU)7[2eIEM8^RUF I=Cj686͆}ckWꕟ G̪?KfZ"4b=<@]w퓟UVgF:OsMe(U l04f.-7eϯk|jquM:*n{Րw{k_Z]yԩ[ZQFOv[IEh W}ęQi?/-+:ru[uܔG|fۋZ?zz7?zz.xC/KiNb*Xc#&t0ZH:DۆlTEFՇ kҜ@F1}&dpd>l4VPz@5,dWid['u1HP2 7t:))SWR%"+naC}2qξ5\'|4F)I`TeuN+ɄfҦ |X6Zo?HI0֨u,S[N࢈=7a5Q8h 1-ޡ۩V1Tp&=n ԟ:XQj[w({݄s/Wі&|yOhjv}Zim?0M -/ބ*ZӄD| 0^(,+h\9a{-e^gZvK VobrTEw$eOk[BI7KT!b5W̼ZhIA5poU,Y'AGrժU{ FzOmrzal[]6nOyQ/Pka!"G&lzBqi[y5WÛ[vRJZ"Z3rIx5^6VFl3TBsl8yUUߟ ?˱۝_|V ShsO|(Lr͈AMh5p#1wu7m[X-Xv)I t/qyROݡVi699'^I]KhIĎ+s2<%C}fXAMfKtT&^)DsV^GGM)zY~ElHc&Xg|݅[n۰~bwV ťC}V1tHmޡ'Q[cM6l}tct4!;0猆bKRl_V@xƟVo;/(+0=OtyA*6XjTȃI!_g[6 g8הٻjgg-|q ˟dn?T@,Ő ya2wR48Js2;f$B2a[yVo*%~6c~<~%'O!e/3KMOًK?ji>|XWT7kIܸ8gk)l)Sffelx l FT)yՋUBOS 15Cr~UM]9~zC/Pt]])7]Rvg&r\ ȅN-,7 cG$>U^Ќo~ 0;/lh,>J1e_0[wm56xL/K<j|)^6Sl"䐙WaZ "x0. hUZC (A=sGBTy<) զee]RlB֔dOkeH77ʠqdXxNcW\@G @ӪavgdSκL+|AA>1AF%)BԐNБ-FJH:jZK 1H+g!0z '0Ư wl{Nm tjf0: .Y6P(H(&F+x싚rV鞉$GZ~ @X>9=b1Q~ `#okm\.I홋_^*Jx;c7r-H$ctjĬ@-'&Z o_Rlע@)(tff=rk}g}^zdc QVrVfLNVG~pEy~#5 vܹ~؅;T`kafKC/0(k7MCYXjRcJbnsϟ~)QM+k-U+}ڞkJUS^ $$$<'][7xW9OOw ~ -ڵ3-* !/4(Ⱥ"PuXwcj=- H.wz9$L m!Z$ ,ӠOQetSDd݋wDxUlWej حW/x^ huOpIE؝pf:Ü vԧ[^&oauչ_WͯU]>YUU]7@ /l[\qɆ.eGhy{gt0&yꕫX]AsS{zEߖoJl=e>xu [9L$Lri XcC+/[sf14PЩC-HjOr4 o^( !qzpΫtyzl}So}Q^[珏a@}|MV1Xv%kCӉZre q1,(r֑stN8/YxBڣȏA(^|Cq~c4:*+ŘXC:iE1PL",rZiwlP&GvvYg e4&UPc'bE̾[2A]vc6$.40+ E[yE(^ks\\h)6-%1GvdTSB}aR/6x6QS/w*` y1ȶvG5ޫ_Z*CWK X#K×T#Koi:6w|,5pFNNI4X!">:A rV;lbklը!'i*Ӄ<@P#(1>ڲC+D#gTNk`mWXj>jݚ7ض\wQE)N>.U9qڵ[7}N86bw|r/fnġ1E;9Jtlrwzx+ԁ-^KjB%`;UmVPfxpDitkfao1M=j4w=Y^970 a- P:Bf xGRÃxsNz/>jW'/`N!7-Lmrx Lͅ? r}Zera0.=D7aT#WLcUK. ٝW\EZÁy^w-(;f7_tɰcJJ4Z 79цio9]l؞adeדJe}`]!-.0X鸪FR]::UC9k'ڹ"jmiGeEND^9b H4<&ShG/?w'^4妽']+ ^ vM;k3w}ڎN1޶(7X'4tƑ9 IgS«޺bdžN%L1t՞j_b'>.-M%b puclU )cĵw nqTDkUhF4'|z*Qsl0!Լm&.cd<ꬊo>}ly?63nq'(c>3&6NW6oT P)^Ɋ﵍T"΢½':vQ Ҟ}T>%>nۡ临^Of3|,:iO;p7 C^QYuQi Xn+wAcwYa7hRpޒJdj?HGy)M%XcH W1[Ϫu ղ1qL|Mp="Ӳ^=-G];2 7Ly95 <#cU "? 'D ]AkPWs-k3a>rѯFvHoPK;CkgL#r21K<V*eb49UGɢiH(?$wGȎ" fM8I280VH!R&-KB\JZ͇7q22lb%8^5p*Q_<B[ugT:w0Nv@ZEo[!uP_jPW=#ýOQ72`/Z5ZvmJDZz9hOw'Q;l1+NՌ)j~ب6:b6Y&xȉU4PN#4ἌyHo_Vav:w׺j}oƃ+s}eZA'jqXZHkc=:ԬCRjs`_O#9x e ݅e2w(?(\;P3hgz/&E9@#ò:B*0 h@ݵh@jԵ|q!é Vz -T U[.A:6%&:?kõ:%^ ; .GRϛ X36(o\|%pcYH׿)xMU0ZZ]yT`9$;>Iݶc:4t{9JLSXhC vvLʱcڪ/~WimIyMy^8x(x=ՖpZYPԪe*EuD'^Pͥ5+:wLY`=u؝{ˍ_q^0:#-mOtjo6 v`FnWU`IuJuJyni>&# ^<]S} `8J)E^h9`/VXbIXv>4M^M+2=q@smb'oFհ V$Cʩ{uQzL)"XILƣ~+i,Lܱ kY0H6>LkXkt8d3Ӑa?ID:WX^5ܡb9TDSM.VJj\)gZl+@3f492mSۤcFAMGLFIF8wnznp_4,6x+Tpu*ݟFO+ Ȼ{iӍI8q֌$lwH?la,1 'pe :xש>6:C? %~),wEQ&N(CFӖ6aiG`KK*ZĬp3>ZBAtil<&UFzV3J#y#3Uh\lžݛ8[H =L?ܳXOpG5Hw K9갏?`I;tsis.}џG?.[ned́eo)uNr*>$8؟o$U$ui!4 .weᡀ{8IZjˊ\(v#gKBlvϞԔT l}*tRC&`[+FleA̔-UmG PT8 0(yJ%LG>ڄD|Ә_k\6n.PÁӍ0RmE913VcAx9x(a 1(>zB:P`#_xRqJG3m"M"L etV ߻e_V) [+ ^E ~۳dޞş^vhk:@ Gfz.j[D=-fZ4xV)m(t5PQ|o=ZcT(RUΪ C+Z̳VtCXg)Xt`|{zﺠ{Wg{ 3Σxn_NvW@n3򓻿 &8p|e2&N|ʍ)Usx0{ͷm߱l-ٲ}s}]oٯr>G1#V 3RB bSRͺ?xjE[Y>9VEthԮ19?9nKO^{Nul#^9}s$$S ̯ĶaM'fCgVZx)*<9X Xޠ!5'1Bs/ 0R(B=]jXײW} wxp ZĪzN,Zdi >㳘m91D<=*҅1+ι ]QKwOy]TgFz YgIb@zpF.Kc[茸q@N+N] &i5dY'`=Уw* d nSaTIM/@G[#pmu|5!(zpk(CmX0?A&n3PN7Z2|[%v4uI2fk;br`}q<ӑ-Be!M֨{!e30zٔ--e*RSDэhF"ح0 ؋:%%;LȕHs#:^7Itc?h2rM,ɦ1)6)/ EsQ ϛ yC[g}.K"%ўkv_xEΜ' veJgO,m\ #)RE >q%Ju 'cl?㝠txJl^.E>x<ȡ~\j&̮SrVY wY\\L6C Y>3 ׷ʋ"~vq/ct'Ֆ֕BPcPwpP"`ӧVѸ1k><Ĭ{1t~}wmCnudWhI2dMDzOl5$%nuѲe%}`PKB82E j wA4`+6sq2X$OaECm#3( {$!^kȹUM3Q-|g&5C [~2zW"?zֳU!<d,2`r+{Ͻ^Öx|{o?r[n9<.fc.X<afar`:Ǘ3ߊB`DXa{`4c^o%Gq~ 2>;ktEv逦["XrU˕omݺuGnԓNw}>s|W\v/}ٜlwyև}O{˯3L|#_u˿fGlŠeV̳>l]죟<˯woW^qU[W^e+ v5n8mwղ=Uc bx}V,ԭR-($m vv`R̥~PV\LsKʅ{.)Q*_່Ӆ(^Sۧy-]yfޭO/pԧmEdgWNL5}hܲE/\]0gl9&'-d¥-^ےd ys'.l`NY?4?`dlW*uXolQZ7`,=3.IRg`(Zrɺ7G}n'~=S lڰ}o>S]Q2>1rF;d[~WGJW|ǵI >~r+7n}<*']o~_S߰jK/w|U 5˲b9VkQduMo:ܶw{_ocwPy0fJ~O9.2/ߺ\-ZTݔǶ߳q=#p?VlY} bqS "X;/WksYg)򖧦n{[Z=nnxM׬^7W~;z5bLCCè+9u/O VVq{+OA 5~-[G}X$?!d_48>7GIGa0_IPşpNh v7Ι{v܇edC^/@]R ia#rTq$PW9:Wn/I&^R4}7cn Y]q!0a b_"wN($-k@ـdͩ2֟ڐ5uHhț9j3NpF(k&1P tϑ@ߩߡLZxQ2 wyW1~ghRntң!}8QjAְôk,A4jTSk UwAw!$(GHUnG3g?eʏްn9>ekdFV1yXƀ<.W74 UE(Or};@y,_SɨÅo|?:o|cڵ'>*",[$\}wrSW_sEc~k3t!YadT艩 JlǛh_֭;y7G/ӗ?s<##)ޞ>裏 ʯ} LOփUqwڛNx-d:Y{`ؚh;yVަW_?.pX^$yKHb6S3UQ@6d+i/|>t+^u񢋯+PR2^<| yVgV}jP.OnVD@-[ؖD̹:Ko;n?ƉXȺ'ܧmc1{yG&^rM.\<{| ֍ޞ07gb]>hų6hÜߵh$m7x̎Jm^9b(urH ktc"Ji_F .,}~=񍿷w,1?{ɦ$sGY 7{s^O憍`"Wy͙$dtIJ55h|Բl(¾cs'm%glMkc:qׯXan2V\eH.ˊ;HM}[@śilW^}ʵ%,Y8 G>t)(5,hMuF؃Y0>jw6=m쪀'~yޱq.$)X}O`=+\|{LS?z|c_kxҘ^:< >Q$}2P2Ypyȭ\I PFd j.< ''{4< j⢆NNq UՈPAeR.2%lGa JJ%FB< ؤ,8Q\*8ܤiqHHQ= ڰF;=@TD3yh@e\ }.g/'|# Q\cZ)aO ZׇP k>"C AU?5~*C>I?٨K=ud+H+v|9OE#9U<* fVef;Us/ _S')Bj $4r':ڬ Z5pw#'B*441 ~xbͽBMRUFC!Ea11pT;(L uYlÇY_{@S-i5ѳ`MmOo|ಟ|}[=뿻adl\ Nà8"ߺ1#[7>*/f^WguoHw'/?vt˷6#[oM *E ckhU% r@ZT kľ}{,^Q'pU\i2ACXxT,I;ܶjՁ 9u'͝;q׭7% ߲K 4QV}t%D?^ywo]ǜP5oe?xoq %ԔdANN[^E2q&{U7GٳL|.v]_.h/WFe([, OLmTv ԧe-&uy?m!7FVj֨]tF}{a+`7l~u]5pt@#g) _ց+/i;NuV>#F+`u_7o^:sN__"RNǕ\{[N/ OEȧ-9Ny׽sީ7y&o9ͱ 97]w .P"vzU8[>O9?sޛW7ͪǾ|_#% 29RRir2z 1LrpܬgN`muFa;_d\d.}jz2-m ;wᬹOp͏߰z SOm4uۚM_{m7o4:Ut+Uj 6 SO]n_q μ?ku wO6S|!*S`I<4\MBpŒzJat9{u(NȍSVʗi[rwԆ+whYc)I 3_pEa(}J.\x9 ؄ DDB vo2ԁOwdVRl/$|Iú͗p/œd_1y¥ř'aVedUIBK%!rH13q xs<)gRJ>#^]0e+;R/ uIꎱ.+!w\ & ;aS(jSai!Rw6;P:G/~T3WL tt(̣,}?aʏJD+C˟FnCz{G΃3a(Zd 3ا#bIw}Uȥ)B IilH9j)f>j3ZsNĹ^sպUXuI+d+^+7~ =ۉxBoNZYzJ3"lc]U}5~ @rKSicof} ?FJLE3)+sS3v택۷/?/yEi+3Zuˏ26I</@vU-YݬbmC o_g̞?} ث9BTj*RO"ʙtC&^%`yS_ɍ|"&EqAcR|T͖ݏ'CTXWW?p6l7GVw3>VnؼmS#FkBYC)? 7/d瑑y%}na6s=3[_$6lؼysn{:˖<JTK{UZ)\)=/_x+C__u]޹2k7<5y{-MΝ׵_?Ԣӑ'-<(F߿o}kifЖgȎ_׊C_|!YPRĶ:e_+޴xn!8L=_=7G_`⦛#~WVL|񠠨Xr3^t:, =t}9-{u?xӶ,~w,63n_ѳNĦLrSvY‰Y.lѩm#7=Ƨ}r=3;չOL ] g\z=Jb^4gE^ --1 j)ޠT/SzmNy&8q vP !vo ,4 -t/tW=ph脂ÔВtH9UUڵL/@, ^ +- ER,ϩ7Oha4cVC=6}sIa"B :(ѾpwgAv j0d"j/1 !p'B#~g Dub4c.%CCM ȡfȈAqԈ8p!W*J綋@ Rku8*K!ʦZf2v/+ב 02pmh7Suw4Lf`tH! Ʂ~>xhQWDBP3kH"ցY*vA|,b:[iRҚ>4q5QU+eظ^ (ƨi:g$Ӏ㫐2PJҹ֐5]!zi.9z%6^G!di{y2PCpqwŪ֍K|NxC,)SE{{߸+z f߻7xou|ߟ[GkNu7x -^w v;w[I۟U9U{o|[SzVW_=Hr+.+^vB;_=܌?c/sDIv[? ].x>xX Qfq)A5,`[}Zu,$}>2Jl^Z?Gyc8h׽Y0@Xpn$daw_<Űr-Z߶c_uǬrwrz;A PKßv{\~>.*!X D_"h=9{ޣclw=}`ޤ%ub'L&tf0 c V:c.E+4gOz_:mASG>:SS:yQ몓Bx:O¹5{^TU—v"vo)үO5 ! ߱cxi5}4GI.QC2Ϊ+'9(-T?,4UU*C) `aUӽlt7l>iHPuPҪ{$8Gy^WkTm5SiVN_կM}ҫ}.GF&A735(Ise߸ܿ[ߙg}\+A&~d<`d[n( |&^K-|qXJm?jGdAq{ud5!R."I`eaCL7jٰ<^-]`H܉ [1-[̑]&ɭx<.O ?uٷ )іx͂#?CJfklT+25>ejX2MAfw~ybeY6&S. okh갲 /Cn>L,<|}}ɋ_t+~y֢mn ?=%6kr[׮0FFeB7piFGWt &hsVĮ;MBO@iYXѬqYGgk7Jsܥ&vmX*{!C+¡6 spE^-Oxj_}؜2"zGsR\jkշ{sf#m8E:j]ܱ9gMZ<1hblщ޾} oDVN/UUjjBGt;JzJ:G* ;K7ZҾXx5*3weOF ~oCHD[kG)eXfB菆A39#!y0C Dd:e|0Bt!}Cr;t4XNaA1KfݐR;W2 Gkc֔I/_ǕPW}o_xl@6:bKQ{h 隹],oRZ V5xЏօ 3'VerH;#LJȎ,gS}|lpȪ@!Wc0dك͝kOXhĜqk-[lMb` Ad#.} c̿姆C8e_ytP*AC\2ݵhIu ?f?y{߰AJpSDzJGfI:+lEӘ~M<c=_h Yڲ{Ꮾ춎U|$ܥrMvMJ\~b{ ^˽ĵ3b5 姌alrzW~vVdZpu{^A9a`ᵁ Qn؈Lh)e /{PDž@ OG5/BВC˜ᬂ.o\x|K `eBM([a'^9e tU7oC @JPYUfD=loWiV !|FR\L%J5&&` D=~5JiaR!+|R08LHdBtQrt "d1'b?̆Eခ vA9](#߰y*#U@LBMfPl3}W-Pސ2WfhA&_m'IQ*,A7aSKP]cgngKw! q5詚]eH U>ZElR@5C_=@[֞i44$*uNyq-VQ80e7}^-<<=X ( %(h1Mٵ)Kʓ[G"ct!vEp'ӗ/1nm?/y5WڥvkڑɟrS.۷ggać|P\`G eW/)Uv `+rv ق3uo,:6mVͧ`A YQhTJṁkDmd3F eid$w NM\Y1.ȜEVʎh_Fj!KgK1o@U4ۄT+.S!tH+>>@d L4t !H:,*bߥ ZY1;=}_*bLQd?$NȎ1*ܯ QUdx ]\ HYմS[_r}_<ͯǐhB/2 j\AHϤ(`29 t+{u%Ye5ZJ<cdCY*حSM}ux<&)BTאCJR kjtg/u d 9Ms8Q9:IJ$rm2% #$鴔Uq:)RI7eXr"Դ-)&ZP r-C592l X֨?'nu ,MeIi6>I&`40C8$D}<2 IM4ADקe ߁\ *,;X%HwrNhw{!%1!a ^ 'dm g?GCڣN!yp+l^"|^Teql.;qa%N- 0/9PB5t.W{;I@qg4*4[]ŌjsUY:* RCpה;4> %ɪ~ﲕc̤pݍl2uцUB?΢D4n=2WlEQ+Kk\[){YbR 1L&ٷRD';*Z뀡 ٌ:N3B8\я պXITX٩L() ba(2AsGNH|'o2cϨxeɪK LuD2BH!5l7৳rWA:k'﹦1} u R<C ON2f%Q|%C CWRiY͆YzQ qBL\S[þ;luc>6L^|K-D +i|[а<xΐH/(/I|k][PThcP0dM:GF=P'`3[J".֏g`r+D%0@>= @,!Xmn$").֣5І, Jn@s}ሀSx[7:6Qޯxt \b}{jaj5YeYXC7ʄ}a+f1ၥE~-L"Z=^ h镧]&js Oo<IrgM+͢g>oKU zTCvIzeVKyܶ zKEjPG`u+vׄaI<^"&Vkt /Lpф̈ k44@K憐1FAMK.T3YR䤢e@ h|8p[ BA a&ѡĜ*B[zFWWTzޱtZHj/R M JƓ2ԝYAKrdbN[tm"dB?;W}DbwB`Ar^H<+=nV9܌ɛh" Ci78xyʁv3gxy(sH`+"U^o'u@Q59Y˞s"u;@@%UXԼbd%% *NwBc@ !mA6dFZW9EB(!Dс QSȀW7ƯYXc!_o;:$ǪJI>MmHA4 fSf71SLMU|e'X_ 9 \6im@,UKńjS3j&TTwX9ujUQod2P D3C-)$E/:ׯyĴ0(B0HbhG`{hfFȄB`&XOBQwp5 wӲ=Uv.ț-wZ9x59ede̵A 9cT'Ls`i»c=9uH 9*Y*DMxsDkf.w*iRkmKb/4!ż-jl?j¥ 2GDW07\q]v-w9u%ɫ"q5ï#\$\;\SC%B$ zQ%dNqćTF9(MZ֢2h-\L+ 6$[P/R:H60"yr |!X0rj6: Ao+s0=EUU_oԠC B2Fhً b*9;2cpz߻E!*L{+&cN~CJ"q(^nc71* XfFW1k8n`1\av\t%ԟq Lijɜ |4&8UQ0SE$%+jTz^ѠJ;u_|g lĂ\i[9@@ zVmuZVX 4IĬMm|F# 2nTLZE&X\mݳ4Dit1*a-Sp 0`.,_t E SxzTͥ=~j~6t'o^~>gcoY:QhxR.߶Mgˡjc+$Z\3.KrТL \.r7D-B` d̈L .tb͞:SukГg$DZ/{@( Zj].}215\oph VI9SH&|$#ߤ:E%`T9 8Jh&\ Z]+ 8nB `R .5"JP tn]#*~MSrA4u9D'dnWa/rP*ԃC3yN A(jLl sPxaBЇK8Iv} r$8^&-Q=%q0dzwL9 DMD wB~u rtbpFo{ ]lL t 7bV=rn!;:5ꜱud-!@v"5uBN7`hc0\TmdP$E*Ƀmz<";LyS4pR+Op]fpXl6+Pg~r<1Wt%މhn4jjI ^hM05]3nUc0&} |U a` 3t$XjҲ%.L/cY$BMrmS!8=Ła 4@*hF@=@tJRݮ^ T|1rN1SX[]8( u`&;>¥e2iX' YWo]%=gv U_&h[$@VHC@TaҘZ(ŭsN["}2~,Tg2IVHZX*bpFա14 +kISP ;{_Eu9m ύCX'RWi2mղ{0-!g3O+㼓6Ovp/0Xa72e3I֣IJ*DM:ˎ"j_:2އNaj-^-x%)/ -Ƣ2˗Bu60?aҎfY$l h1P͕ :AepyIJGxF I=LfȉZ51ܞGJ@ # CJG T`(.% Ri\@`O[p3 IP` *4jlO=DJLQ-KSJWu(9i&Ay%*Vr( @sr$Ex#v%2#;Xs$E80w7ci뱁C;PDVJEU TtOF8inklU_ l ŕWxI6QU_)uE?]|8+Uߛ y?N2kҟ#]3zV9KC , \ad`s748S(mABE' 1%T-k[ l)3~6/ߝL{:g#PJ$zPpd&D<>0!J6&% 2Li5o$v.sF-+8S9'p+"+뛅p05V!"HVߩ1#H4 0 >=C<6Ga+Vljކ U@Xh漢۝nᬋ+`ggMplב*1vIBZJtCa/ٶ|+F<{UQUn@ߪ$^qC@mTpvTqb^~v+IENDB`G$$If!vh#v$:V l t$5$aytOzyG$$If!vh#v$:V l t$5$aytOzye$$If!vh#vY#vZ:V l t65Y5ZpytAk$$If!vh#vY#vZ:V l t65Y5ZBpytA{DyK _Toc43186844{DyK _Toc43186844{DyK _Toc43186845{DyK _Toc43186845{DyK _Toc43186846{DyK _Toc43186846{DyK _Toc43186847{DyK _Toc43186847{DyK _Toc43186848{DyK _Toc43186848{DyK _Toc43186849{DyK _Toc43186849{DyK _Toc43186850{DyK _Toc43186850{DyK _Toc43186851{DyK _Toc43186851{DyK _Toc43186852{DyK _Toc43186852{DyK _Toc43186853{DyK _Toc43186853{DyK _Toc43186854{DyK _Toc43186854{DyK _Toc43186855{DyK _Toc43186855{DyK _Toc43186856{DyK _Toc43186856{DyK _Toc43186857{DyK _Toc43186857{DyK _Toc43186858{DyK _Toc43186858{DyK _Toc43186859{DyK _Toc43186859{DyK _Toc43186860{DyK _Toc43186860{DyK _Toc43186861{DyK _Toc43186861{DyK _Toc43186862{DyK _Toc43186862{DyK _Toc43186863{DyK _Toc43186863{DyK _Toc43186864{DyK _Toc43186864{DyK _Toc43186865{DyK _Toc43186865{DyK _Toc43186866{DyK _Toc43186866{DyK _Toc43186867{DyK _Toc43186867{DyK _Toc43186868{DyK _Toc43186868{DyK _Toc43186869{DyK _Toc43186869{DyK _Toc43186870{DyK _Toc43186870{DyK _Toc43186871{DyK _Toc43186871{DyK _Toc43186872{DyK _Toc43186872{DyK _Toc43186873{DyK _Toc43186873{DyK _Toc43186874{DyK _Toc43186874{DyK _Toc43186875{DyK _Toc43186875{DyK _Toc43186876{DyK _Toc43186876{DyK _Toc43186877{DyK _Toc43186877{DyK _Toc43186878{DyK _Toc43186878{DyK _Toc43186879{DyK _Toc43186879{DyK _Toc43186880{DyK _Toc43186880{DyK _Toc43186881{DyK _Toc43186881{DyK _Toc43186882{DyK _Toc43186882{DyK _Toc43186883{DyK _Toc43186883{DyK _Toc43186884{DyK _Toc43186884{DyK _Toc43186885{DyK _Toc43186885{DyK _Toc43186886{DyK _Toc43186886{DyK _Toc43186887{DyK _Toc43186887{DyK _Toc43186888{DyK _Toc43186888{DyK _Toc43186889{DyK _Toc43186889{DyK _Toc43186890{DyK _Toc43186890Dd +  3 A" ï 15S2b\Ꝿ &E]8.n0Ꝿ &E]PNG IHDR %T sRGB pHYs+IDAT8Oc?K$PԤm mOg V0uP\ D̄!a (rpXM q'Й^PQӁ!N(ok O|aM 9|Q;T@a>hD#Vhbʡέ+ Va*pF2xP%y3X!O-:;IENDB`Dd +  3 A" ï 15S2b\Ꝿ &E]8w=n0Ꝿ &E]PNG IHDR %T sRGB pHYs+IDAT8Oc?K$PԤm mOg V0uP\ D̄!a (rpXM q'Й^PQӁ!N(ok O|aM 9|Q;T@a>hD#Vhbʡέ+ Va*pF2xP%y3X!O-:;IENDB`Dd +  3 A" ï 15k2br[=;"x/Pvm_NLnF[=;"x/Pvm_PNG IHDR %T sRGB pHYs+IDAT8OS0 y*#8J`$l*fEM幋:t%+|/HcN Q0_9 & 15k2br[=;"x/Pvm_NZnF[=;"x/Pvm_PNG IHDR %T sRGB pHYs+IDAT8OS0 y*#8J`$l*fEM幋:t%+|/HcN Q0_9 & 15IhbxL+rJN1T inLL+rJN1PNG IHDRmQNsRGB pHYs+IDAT8O= FϢ'HN6\'9,?l*Cl޷YR kUM"ZW=Hr<|(^h~4MqHko4܋RsozbkGWyL_Mb[ڌ:>J34GXZM~L>[˴F$'Ey#ohJps4.Gr&4}4DIHIENDB`Dd J  3 A" Ç 15IhbxL+rJN1T #xnLL+rJN1PNG IHDRmQNsRGB pHYs+IDAT8O= FϢ'HN6\'9,?l*Cl޷YR kUM"ZW=Hr<|(^h~4MqHko4܋RsozbkGWyL_Mb[ڌ:>J34GXZM~L>[˴F$'Ey#ohJps4.Gr&4}4DIHIENDB`Dd J  3 A" Ç 15IhbxL+rJN1T nLL+rJN1PNG IHDRmQNsRGB pHYs+IDAT8O= FϢ'HN6\'9,?l*Cl޷YR kUM"ZW=Hr<|(^h~4MqHko4܋RsozbkGWyL_Mb[ڌ:>J34GXZM~L>[˴F$'Ey#ohJps4.Gr&4}4DIHIENDB`Dd J  3 A" Ç 15IhbxL+rJN1T QnLL+rJN1PNG IHDRmQNsRGB pHYs+IDAT8O= FϢ'HN6\'9,?l*Cl޷YR kUM"ZW=Hr<|(^h~4MqHko4܋RsozbkGWyL_Mb[ڌ:>J34GXZM~L>[˴F$'Ey#ohJps4.Gr&4}4DIHIENDB`Dd J  3 A" Ç 15IhbxL+rJN1T nLL+rJN1PNG IHDRmQNsRGB pHYs+IDAT8O= FϢ'HN6\'9,?l*Cl޷YR kUM"ZW=Hr<|(^h~4MqHko4܋RsozbkGWyL_Mb[ڌ:>J34GXZM~L>[˴F$'Ey#ohJps4.Gr&4}4DIHIENDB`Dd J  3 A" Ç 15Ih bxL+rJN1T nLL+rJN1PNG IHDRmQNsRGB pHYs+IDAT8O= FϢ'HN6\'9,?l*Cl޷YR kUM"ZW=Hr<|(^h~4MqHko4܋RsozbkGWyL_Mb[ڌ:>J34GXZM~L>[˴F$'Ey#ohJps4.Gr&4}4DIHIENDB`Dd J ! 3 A" Ç 15Ih bxL+rJN1T nLL+rJN1PNG IHDRmQNsRGB pHYs+IDAT8O= FϢ'HN6\'9,?l*Cl޷YR kUM"ZW=Hr<|(^h~4MqHko4܋RsozbkGWyL_Mb[ڌ:>J34GXZM~L>[˴F$'Ey#ohJps4.Gr&4}4DIHIENDB`Dd J  3 A" Ç 15Ih bxL+rJN1T nLL+rJN1PNG IHDRmQNsRGB pHYs+IDAT8O= FϢ'HN6\'9,?l*Cl޷YR kUM"ZW=Hr<|(^h~4MqHko4܋RsozbkGWyL_Mb[ڌ:>J34GXZM~L>[˴F$'Ey#ohJps4.Gr&4}4DIHIENDB`Dd ;J " 3 A"c ] 15Uh b' \glN=8uDn}' \glN=8uPNG IHDR@osRGB pHYs+IDAT8OT10L|Z8_4Vthy_XHsɅ$fhL&\JV ,@ܮŖ\T6zue$eg }-o>/[ʔ_-^|C8k>`o5K脑R*-98J 15Uh b' \glN=8un}' \glN=8uPNG IHDR@osRGB pHYs+IDAT8OT10L|Z8_4Vthy_XHsɅ$fhL&\JV ,@ܮŖ\T6zue$eg }-o>/[ʔ_-^|C8k>`o5K脑R*-98J 15Uhb' \glN=8un}' \glN=8uPNG IHDR@osRGB pHYs+IDAT8OT10L|Z8_4Vthy_XHsɅ$fhL&\JV ,@ܮŖ\T6zue$eg }-o>/[ʔ_-^|C8k>`o5K脑R*-98J 15Uhb' \glN=8u n}' \glN=8uPNG IHDR@osRGB pHYs+IDAT8OT10L|Z8_4Vthy_XHsɅ$fhL&\JV ,@ܮŖ\T6zue$eg }-o>/[ʔ_-^|C8k>`o5K脑R*-98J 15 Ihb~U̥_3^|.gZnRU̥_3^|.gPNG IHDR0(sRGB pHYs+IDAT8O͔0/΢>' :e+N0%Bx<* c`UmVP/J-J6T%'؄j9 xK?u9zG+ Pv)UVX mJv+@JYe-;(ǓGi^O$yJ\el{:u_3 "ȹ{o +QR-OJ 7pg3wuy yxIENDB`pDd J  3 A"` Z 15 Ihb~U̥_3^|.gZ,(nRU̥_3^|.gPNG IHDR0(sRGB pHYs+IDAT8O͔0/΢>' :e+N0%Bx<* c`UmVP/J-J6T%'؄j9 xK?u9zG+ Pv)UVX mJv+@JYe-;(ǓGi^O$yJ\el{:u_3 "ȹ{o +QR-OJ 7pg3wuy yxIENDB`Dd J % 3 A" Ç 15IhbxL+rJN1T 7nLL+rJN1PNG IHDRmQNsRGB pHYs+IDAT8O= FϢ'HN6\'9,?l*Cl޷YR kUM"ZW=Hr<|(^h~4MqHko4܋RsozbkGWyL_Mb[ڌ:>J34GXZM~L>[˴F$'Ey#ohJps4.Gr&4}4DIHIENDB`Dd J  3 A" Ç 15IhbxL+rJN1T 3FnLL+rJN1PNG IHDRmQNsRGB pHYs+IDAT8O= FϢ'HN6\'9,?l*Cl޷YR kUM"ZW=Hr<|(^h~4MqHko4܋RsozbkGWyL_Mb[ڌ:>J34GXZM~L>[˴F$'Ey#ohJps4.Gr&4}4DIHIENDB`Dd "nb  s >A?Picture 7"m5%KT@=m5%KM9Jȳlx|TžOgg"MB7=5BPCh{oRBw APDDzySwYxw߻973g9g%I #EKRĵ㆒$ULoX$BA@|+%D\}RJ%)hи>rK!qң$#)k>Ad2HT1%zV/AjKVГW59\ hI#w4sQ)Ei?B BǐC鱺h)[mim)B=gKZ>W(xgg&O.SFqӽ֮;ҝpaAD&Xg[6t?_<;EewU>dݕOX3S`[Qg}~OrDT0A`E>D؁SJJIP?eaPTᣔ "KqيQ|.|(,RRb_*i|9X+*_ (|-X4F%?6)lS`'V=S2~pa)/Qp /p ΂9x 2 gKoѶmY'2XEC$(ʉbE}^q *pƓ@2p?H@}5 4M@&hA-h:N3tE#yoG4}A)$!`h·|8xB#E+>Jd GcD6+q-/ =(:Iq+:ɢ": .;)zY'-z9+y?/b _(Eb||͗B+œ`<_%&b_#&b ׉| f b()oRY,+oZMS| bvip<"^G1p NWi*πxe @]x#6_s}~~^E߉k5艸]Cס|5͇|=χ-a|'vʇa|0^mak5|Cć7.÷.....~W7@]Πt8zj']ktRŘ8*o =7xct6H'04إx c(V>q{a7y ,D66vv+b1M%%ieڌPzGaA GɃqur`t4¨Jǎ{sn?TrA>忦gz俨GmFNɓ. " i0뢚k 5NSi<*9~ߨcۣ~>hV\Qx7PxGȻ 6ɳ-!-ȱLP~h$8l7}.o[T.Q|GZ=w)NMwש:5}:u yگRZ~||KaZۣH6;ktgpƳκ,өҙȲ,ۙ:=::3:4Yt6`@og:l 6 t6b`0ل Ý 0ٔt6chlƀ'-80ْM$g+ 8T0 L3L0slE`1XlÖe`X V` Xփ `#x l[V ;.4 {юg>phh4RXcdk w-@K Vg6z[tA'YItAO }A?0 0 #H0cQ80Ld;L3Li6 桽 B1X _+Js5X`tlN z @@ς}!<1E(x 6;` edR4; ; {_ 0;YY<{-HAEX Ra jȫjxrP.xP8>T^ڝ'/S>&)FЁzAG>WC_~.;TlSA4< ԇ-`V`k6d 4sFl6ft0Lj6L`r(0<`z^.3Pv;A A3v6A#}H @}H|]A t +z iM:t W-*.`Uiج$WvîV {s^˳X-@gk@k@] 6`f$k KKYKKbKF`%=0Ȓ`I dX|dIX- J.ZWEAQ%I<X( LeC"&PK )rgeYysVcCr?DyIyӟ('Ք)y?߼yyyyyyyy_5wW2wǘkSCޤjw*ט1cM&?S/ S/隯>ᅪ|2{߸wڸwȸ͸ܷ878788hlfL2}c!aewΠhѻw%owᤷ᰷a7ݰћhXn-k5yo^ޯy{o>\UxYZ. yF/e~gB)cSwHoOIHIӗIISo&WbC3ɊpN="yz^ɗoiɯuOII[璖G˻f+&3ʣ{& zu哲d%)S11]"1UO'䃉q2rrDhc#1JJIuMՄou%|۞nYǺ) t:'\e&KIx[W-M]u gt_N鮺Nι\Gu]GtK]u]tC]:뚸%źv];N uMwVݪ;nmQ7Bk7. ER\czu =, h4Waì=lh֋zh疂oiN:s;o|WMݎȻ. %ZBf!$'{Vb9BGӛ$.-V$pH7M6-aHzz#P|ƀP|k?W:=4AhZp8GWEDEXhW,"TG3޸(O;h߆HF;hPhЙHЙMH휃&A ,Kuig"e\H Hd =թC 5=N.z򪃢:MEZe0 *W;K" 4:_A27Yj0E3g.\v~N7n(:` s7aTJZE%5kqmsP+z5"OgT}9 ~i=FyTy}H+Z=Yŵցx=Oegai2^0II ݁g=`ɿ:s|w9֨ @اKzD$Mr]WߎLyi{0Ⰵ4, ٯVen23$J;19#"ܣ,ZΗ?zKޝAy`;?jPgGOfuGJe8XP*Iy*jˡp>By?];N].&!O1>/j$zvI%ɕpJwYwy}Kh\sz{\|~#_|yQ&}k6!@Թ;4Whޠvԝf4;Pa"Q@2$Kvف!;Boi)>Z?.s6vR:LP4NDK6c(AsIKH8?6?Osἲ,1{NDcA>9uqV敪:SZKeѼ+p?ƏFC¿? )#}D>E5J'_ff Ds6>8|?S9cJGQ[ߴH6So[!WvH8sZ_hi 474.i-I=m k¡=kSZjQrtKWPQ* 9qp)B*O;)CyY(:P)}d4YK;Fևȵi}hDBjY|\gs:uo?rEkOFx ,>Y|?㬧.6?Z85ru~=z\d=מ5l+Fc z#O4jPz9G\ӥsG6@Wi?r#Dd *rr0  # A""\}~ ZNcfRvt"Jo@=l"\}~ ZNcfRvP`/rriJ:"xw*rI AI$-a;MOOOdX 첰va,a Yy "ADDPT@EFftX}ΏoUݪ}C5R?G=8!*к>/BF@ l'fW HZ:Q7hI+  OUT~@7AkyyG=Y"JI^0_(RE憌Ԯ utr[ 5y~Z&,e#e1dN E@wX3),jG-)lEn{ǫ՗&_EcGQ߶u[a}2]ƱZ7} K|/տS?؏_Z3UioCwRuLi|Ҽּ(5; =z=UDwGĦžhGWBJM,Rʀ2]WxeLV6Aʋr򚜬sr\|-7+˗[rRUJJET_+o*n,˫]AQS1JBM^u"P8 .D)LS,u+VwD5|\}qVO3iܢEܭ^}3G%H-H $]PeVՇTHMhրk)=5Ju4k.jLHTxG)'5ة}E *aV*¿a)K`2+`2+ [#10T0PJ)!ELHV22>R!3ݙnLW wfN216~e(3yhf 3)9Df239|f1-g;O l{+ϵ}Ͼf߯+MTJ%/,~1\&F+qJxTtsb.)JeXyeخhf Y X/l56`(oǮF5dF1lkli|/Ɨ1NJ8, c6(couy1YV1F F,c%8YH2tPWy<Ňx[?(诋 39IV+Vb}Dw"Kt]IzC!:E腄U Q p ;AF 8-|8͂i_kca6 ^І&- iJ˵tXb-h)0Z?La&j0ˌfF0Ø,d|0Nqnb= ` 08߰/ml`6Zj96 kfWǭ-c3U{ m46Am4vC-xD;PG; v jiBԊZY*SWTךŴNG< Q6EJP(k/>vJ~OVIǴf=V2I"S$eaZ֦ɉrR6%6R{]1];#_ӾFVh^!ͰRzc 6QWY/j?D߉Ofmܩ7xD?W7xUq^fC 2Bxouр&4 2|ɈFKg#F4:їFWވ*Me]ITՕLu]+,W=@ROWweRka2efmgXm~6β l{W"9=ٝJ]=hZfkoRGi1S٘ZY:UY2,NfJ1oa4/ fpyps/0w2Hs$3ӘJCkp5S]pk%w][p%\z s;\ ׇx ~t]++u,bŇbKb[ښx>> 6h,nZm: ٖ|dr>rs>rs>r'уd||NѝA LJu!4wgѓ:noav^{?pOX۹~``%QA7z}VwducTjGVmŒrkYtjm5V#lեV eU$~o4( gb]aEi}1zXp:3f2bLmen8j6|lKV̰aUSbl L ֗l'=M1֓ҶJӚ(klbVOYj/[~YRey,m=(YeeM[q}F\t(pܻqVqĽVp/{ݳ{A=Q.sbXn)=b;Z닑bHu+Dgx=v3p> 5[{w? ܋Gs|g>_Sc93~sn4xLf?h&3f_Xk&SJ3d2>fsә)$aqL6Ŷa Yl?Lm~.4נ߃fb ,Tfj3MGnvKta#eN9W8r76+ژD{cJt1xS\ϧT0!K4c819%7|s\bN+rTn2m ? oʃy<)O9ּ)%"qX܏x}1=a{t{5nr?;[ <~?vsx} oOaa ,k]g] *{uJ>-G4zZhUV^~jJ,^\tqGjI76TӁJy:R%OgzӍ{$P7$RwO%{)ӏFy$O )f#ycGX˞e tm̶ TAenݙُQ=5[Ss^Mjmg7.vCaץ>v JP}? K` %o )h8~/3[qY, feTzY۱0n:p K o4g2> ۻeg{6=SqcgI'dcg۲\>hבʲ]JuEqsZ\| .y/=iqx߳D)yrn0ݓ*6{zOGB,XbyDLT=!"S@܄+5|qxQסgTlJ pg ,B <5.[S5>'(,xʀ=e6?bdxYgUr+ 1ܟaftf*Mb+Ʊl+ FY0yLȴ@k)Ǿ!H&Ak tCW5:Z!Z%zX+bM෶cCಎnպ5%YEDShbUQV)c1-N|73eFdm\hֳ° +TۗzQ3o Y4jw#ow q,B 3Vf&b,g+l&P1q7UszR;5rPN;rVN,u踩QӌԡNuTNy锤lsr8'9Wps:gpsg8Gqg?*t1_cXf"NsF@$.ƱG:0!r 9dLr GsPvv^ekgu%gt; M!k;d5'+9,<"u"N)$׼ķ3+3q»[*+bw.yJooIӽ*bVi "[R{ [{b(}{@%No(k+7,8gOD8aQp΀]n v &VgZ;YFyx/a8fz(8[g{Oycp{}7 {Y䝌?ygc~g:lFv4x8ob{ ;Gs+_^[~|)L{SN8NΩF7*kD|MaBQ> E1>y nGe(_{䋣پיunם^~_:œ`2-+NQYWL?I%RKxNє쏢4}צ!4_iM4/iN3p _s8 |A|2.?Ͽ<6eƲIal'cq߅Q8_ +( ' 3eD&ߐ dwɿBϓd?\zi){G'WeYY(({_\)|ħo8.ƈAb/Y&6ڊ>Xb_C1WSLU9b|CrFHg wPg" q`g rfA3: Yiο Y )YFl$E 9 =KݹݜLݩ4.z81A$8=Eo'U$:D_g21Y'2!Ϋb㝳bsILwnNSJ.u*Nmi"78ʗ8R,y#?qϝ\^g-g,%Kޔ}䃾d( 5.RW}p>\k}qXT@}q/1`<|9o:ŒZ5߈.VqW1S0a{c\ |w÷x輟蚿 ɘT,)MbQ T"oLUjS:Ԥ>1)=. O91 ƴ0 iJ4bފQpFtcUS `=c*4P鑀BMѤ'Є(jhDq5P))PR)#PhDeR4)pM 4+ hn\pQ<.|K,fz[KXo.Où8;0g2pzN ĉ;] 882@ ca|$;>'dlt;T[dZ L̑d@h#ǨBLui=r_sN>8'Hl',?P'R&_kxu#s{U|poX GF(㍇qjqz[% ֎nGwF9m w^H[a[w)߯pg7_xoP&˽e&a{Z GxFel`ByyG>rK0DrΕ VCɔ }yTȈ6ǿBv~ fܯ:.6Fl n W%COſ_/+nP~#}K%^ .ʈx282e"d5w"ވ RݮTZE~Zר@FpȚ?[b-!wߵVBkuMfa)a!uvuaB2;sk2B2g"dam!rD!kˌ%s\H&-B&\d: eů,o ]o^|^|^?N>*y!5v>v>v[; vό101"7skù!%G䆼n}87drܐWWWϭyܰ5oܐWWWϭ5j{C^~^~^?f? %Bn0s:::IՇnE]5]oC[)$[?:`Fpo+!| U`h.78On} B&X0VXwZ\:p}Ÿ;W>C~ߵVAZ?q$Dv^P}/#¾eD㟭[y(<ݮ{n_߾jۺ|Hrb\8n ㌔ S"\:5s_Y|ur7 p1{I ra>,CDwwDd G0  # A"<tԜ4f@=tԜ4NWi# x xE{n$tP49/9T$\[ 7ʪxz 9DS5)v3{o|MHӴ ^5mim{jhN!tl ~=>e*H^Lg' ]f: 7J%5L|A2bC|(q4tM mVjeLT(% )i{3Tvbo](v*Ê^fJ,m=lӒvAj3QKSCk^,b+bK{I4^-TBɲE6?H;mVdAmNhʁF pt`?i Ð0 co C&,dk 7܌-(Lc3;:e4zGog7`Of87iEZ1nD7"1k4MSY>݄F<#i<@9(dy4nk~]G}Aov-@_ueh\jQKМ & dTA& *sp= سF97}`Ǵv'6۬ViV(Ed<Ӻ8jɲEε#Y#?u"D֛#offbLӏ3"C̔ȕ4#zy,\<N15wv#~m ?> ? /f^ O`/gWp+lNf#4) o~ ?CKK.jGPV8.RT1|) 7'+|!3iNmǍ}ƻN5Xi1_55l/3nj qLc=h4.]FK;ȶ5&Fefg}q*g|kg֏z{}Kڪ?a[sr}>ȺWcݮwͬ5Qjt6{̞fFl?efu;,>->ǽi= 3:Z^6+^!m׽OMfzBzҚx?3|im.`'{h%mvSa}}Moh-mh[?gApE~ǁvy!`KADn.(R@y *("8T*8dƸ4A mA{tΠ ʾ=7e;lw% ȾWk@?@0@w;]wʎaXp8`Zt$ EG1|0`1Vc" FDZ2ltB>#= C98y(P3e\:]qo.= D D[ @GC]\ y% syo}/COIOwU+ 3Ro'sGwG{A{C;E[G[IK 5|5|||%||||`sdsf3צߦ&F0.˜xi* B7?ʥH+y?JdswO;Sڧ63R_\e7y<6b, bCGX?X*ckcY?;~ Vo*Y_UX"TcTgGiot~E;Ӗf]OFߣ䷁>IJ//77isuSt64VyN/^:t06_C4\׆ ޶j㓯 >6ouɇǧ*k'!}Ԉ<=P<{~:4n'kkyZ.(W.Isaeem[r):}uCp>3rJ_M7 kr6fhiu2+QZGӒLmǩZu~뱕WPG͡iÃ\+ˠCZkj:eQr~aF|?:b]8?g$;uf%3S{pR/y"7wl'3L*iwqk#%/w e?j!r~US=+5!^)ndĵFFΪ6ݕ\#id}|eO4446VcHi$n$ng+7~ FF3F]WLWF:S;g 5,_)c=EB##ft(~Kw1QƿOqqD썪g>,n]%ÏO7IE שżz|#?XNw˯BV?S{6A{*-1vި֌bFs=p{zFN1{K7*Ľ%E{nFl/1~c|ñ/ݯfؙѾFI+ylPŽܿSTddlPguvg\ RI=1&.G52R^)E2EƲ(S.URPҷŴ鱗BJ:?0LW$$If!vh#v!#v:V l t65!5yt #Dd *rr0 # A""\}~ ZNcfRvt"@=l"\}~ ZNcfRvP`/rriJ:"xw*rI AI$-a;MOOOdX 첰va,a Yy "ADDPT@EFftX}ΏoUݪ}C5R?G=8!*к>/BF@ l'fW HZ:Q7hI+  OUT~@7AkyyG=Y"JI^0_(RE憌Ԯ utr[ 5y~Z&,e#e1dN E@wX3),jG-)lEn{ǫ՗&_EcGQ߶u[a}2]ƱZ7} K|/տS?؏_Z3UioCwRuLi|Ҽּ(5; =z=UDwGĦžhGWBJM,Rʀ2]WxeLV6Aʋr򚜬sr\|-7+˗[rRUJJET_+o*n,˫]AQS1JBM^u"P8 .D)LS,u+VwD5|\}qVO3iܢEܭ^}3G%H-H $]PeVՇTHMhրk)=5Ju4k.jLHTxG)'5ة}E *aV*¿a)K`2+`2+ [#10T0PJ)!ELHV22>R!3ݙnLW wfN216~e(3yhf 3)9Df239|f1-g;O l{+ϵ}Ͼf߯+MTJ%/,~1\&F+qJxTtsb.)JeXyeخhf Y X/l56`(oǮF5dF1lkli|/Ɨ1NJ8, c6(couy1YV1F F,c%8YH2tPWy<Ňx[?(诋 39IV+Vb}Dw"Kt]IzC!:E腄U Q p ;AF 8-|8͂i_kca6 ^І&- iJ˵tXb-h)0Z?La&j0ˌfF0Ø,d|0Nqnb= ` 08߰/ml`6Zj96 kfWǭ-c3U{ m46Am4vC-xD;PG; v jiBԊZY*SWTךŴNG< Q6EJP(k/>vJ~OVIǴf=V2I"S$eaZ֦ɉrR6%6R{]1];#_ӾFVh^!ͰRzc 6QWY/j?D߉Ofmܩ7xD?W7xUq^fC 2Bxouр&4 2|ɈFKg#F4:їFWވ*Me]ITՕLu]+,W=@ROWweRka2efmgXm~6β l{W"9=ٝJ]=hZfkoRGi1S٘ZY:UY2,NfJ1oa4/ fpyps/0w2Hs$3ӘJCkp5S]pk%w][p%\z s;\ ׇx ~t]++u,bŇbKb[ښx>> 6h,nZm: ٖ|dr>rs>rs>r'уd||NѝA LJu!4wgѓ:noav^{?pOX۹~``%QA7z}VwducTjGVmŒrkYtjm5V#lեV eU$~o4( gb]aEi}1zXp:3f2bLmen8j6|lKV̰aUSbl L ֗l'=M1֓ҶJӚ(klbVOYj/[~YRey,m=(YeeM[q}F\t(pܻqVqĽVp/{ݳ{A=Q.sbXn)=b;Z닑bHu+Dgx=v3p> 5[{w? ܋Gs|g>_Sc93~sn4xLf?h&3f_Xk&SJ3d2>fsә)$aqL6Ŷa Yl?Lm~.4נ߃fb ,Tfj3MGnvKta#eN9W8r76+ژD{cJt1xS\ϧT0!K4c819%7|s\bN+rTn2m ? oʃy<)O9ּ)%"qX܏x}1=a{t{5nr?;[ <~?vsx} oOaa ,k]g] *{uJ>-G4zZhUV^~jJ,^\tqGjI76TӁJy:R%OgzӍ{$P7$RwO%{)ӏFy$O )f#ycGX˞e tm̶ TAenݙُQ=5[Ss^Mjmg7.vCaץ>v JP}? K` %o )h8~/3[qY, feTzY۱0n:p K o4g2> ۻeg{6=SqcgI'dcg۲\>hבʲ]JuEqsZ\| .y/=iqx߳D)yrn0ݓ*6{zOGB,XbyDLT=!"S@܄+5|qxQסgTlJ pg ,B <5.[S5>'(,xʀ=e6?bdxYgUr+ 1ܟaftf*Mb+Ʊl+ FY0yLȴ@k)Ǿ!H&Ak tCW5:Z!Z%zX+bM෶cCಎnպ5%YEDShbUQV)c1-N|73eFdm\hֳ° +TۗzQ3o Y4jw#ow q,B 3Vf&b,g+l&P1q7UszR;5rPN;rVN,u踩QӌԡNuTNy锤lsr8'9Wps:gpsg8Gqg?*t1_cXf"NsF@$.ƱG:0!r 9dLr GsPvv^ekgu%gt; M!k;d5'+9,<"u"N)$׼ķ3+3q»[*+bw.yJooIӽ*bVi "[R{ [{b(}{@%No(k+7,8gOD8aQp΀]n v &VgZ;YFyx/a8fz(8[g{Oycp{}7 {Y䝌?ygc~g:lFv4x8ob{ ;Gs+_^[~|)L{SN8NΩF7*kD|MaBQ> E1>y nGe(_{䋣پיunם^~_:œ`2-+NQYWL?I%RKxNє쏢4}צ!4_iM4/iN3p _s8 |A|2.?Ͽ<6eƲIal'cq߅Q8_ +( ' 3eD&ߐ dwɿBϓd?\zi){G'WeYY(({_\)|ħo8.ƈAb/Y&6ڊ>Xb_C1WSLU9b|CrFHg wPg" q`g rfA3: Yiο Y )YFl$E 9 =KݹݜLݩ4.z81A$8=Eo'U$:D_g21Y'2!Ϋb㝳bsILwnNSJ.u*Nmi"78ʗ8R,y#?qϝ\^g-g,%Kޔ}䃾d( 5.RW}p>\k}qXT@}q/1`<|9o:ŒZ5߈.VqW1S0a{c\ |w÷x輟蚿 ɘT,)MbQ T"oLUjS:Ԥ>1)=. O91 ƴ0 iJ4bފQpFtcUS `=c*4P鑀BMѤ'Є(jhDq5P))PR)#PhDeR4)pM 4+ hn\pQ<.|K,fz[KXo.Où8;0g2pzN ĉ;] 882@ ca|$;>'dlt;T[dZ L̑d@h#ǨBLui=r_sN>8'Hl',?P'R&_kxu#s{U|poX GF(㍇qjqz[% ֎nGwF9m w^H[a[w)߯pg7_xoP&˽e&a{Z GxFel`ByyG>rK0DrΕ VCɔ }yTȈ6ǿBv~ fܯ:.6Fl n W%COſ_/+nP~#}K%^ .ʈx282e"d5w"ވ RݮTZE~Zר@FpȚ?[b-!wߵVBkuMfa)a!uvuaB2;sk2B2g"dam!rD!kˌ%s\H&-B&\d: eů,o ]o^|^|^?N>*y!5v>v>v[; vό101"7skù!%G䆼n}87drܐWWWϭyܰ5oܐWWWϭ5j{C^~^~^?f? %Bn0s:::IՇnE]5]oC[)$[?:`Fpo+!| U`h.78On} B&X0VXwZ\:p}Ÿ;W>C~ߵVAZ?q$Dv^P}/#¾eD㟭[y(<ݮ{n_߾jۺ|Hrb\8n ㌔ S"\:5s_Y|ur7 p1{I ra>,CDww$$If!vh#vN#v#v#v#v :V l t0&,5N5555 yt(7KDd 2%J 3 @A #" `R!tp>ayPF!tp>ayJFIFHHC  #%$""!&+7/&)4)!"0A149;>>>%.DIC;C ;("(;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;" }!1AQa"q2#BR$3br %&'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz w!1AQaq"2B #3Rbr $4%&'()*56789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz ?PCޟTg>Lt8G\8T @9' YKDLsD&0Nr;yAH wLPl ǽM^r͐OW8BA&$U+N3H26VA8 OC,|yhV p*Q rM*5,3)8bhhL{:gxG82(v(2A!8A?ީ=K rzQ L>`8W8zX4d`C 1֣8 00F$g;ҰLE;%,Xpij7c1 _9JJMF! G*&-7HB8" 9UlyTA9jq9bYcY\;@`ORۭ x<j{u`!;v=*u*BKwawH>zsH]E\zR4L+99gٕ,UFd`ON(H^%D?zlk+psO(]2{Cnĸa1i]. W]HKHO'#?AN%Dh"`B䨅\3[-X1'zӢdrc*6 nwuVICzqO[bcq1T2 ' bd|3ߡ1 Y9(OzpJD93/#"ohǸ`ڠǀo%C 3|rUpW9*E ܒ@ I 0zVVicTD cx\b{ڰ1GN eT cT1 Dm0@r?*q 8 ǽ;̓:b9#${vAT<[ˆe0ldz=zB,wΘ@,& -"ڑ JYv@GNjXP? ypq֧^ȱ9!zUƸܡ@BA0\$Fjе"Rp gSL=5,MR;L#W*Pև$ePO'TO( L)bF= PH&KtAP{b#1#oڢe$\Rْ#8;S;<s'Tx]c D6QA<O=;G:Wo$mQ;)h!1:q#ayb9893#U߅=ux@OXEt8{$ބ!"% A35+KC' 6sȧk "\dqA+rrAnxجˀH\pq tl #HEbe89 $vxHc^IP߇FA~6$kG9THNrЊ[rL[nCcU];oV,x4k iB!Y{FM: n |RсG<.` W2.>!P2 S2 $F iI䟴F<=¥٭غ⡘@pH$Y?PI $zᐍIhȯF??„2`9h# ?=&FҸjܑ[pFyyW?^9$WN^KJdciH*Eu9(қ)PiUDTK`)4cy#P!ef*F94 {.[qLc'4+IU\c HxHO$qIH\@GApƊ@Hjs$zT# I-sK6HOcGC4;**qΕ3JDGnrsCH@Vf<sSS I< @2}y*VBOG5ң@HdYL/=3KAudq^H\8늆I6ƻzQ-nTn#TlIXr#*e0T2G$ Xd-0w0r$094,)!Tj1fpx&hi!O nIl<˽S@2 $bĀ'9n.). h'%B䁚bPA$m&@‚r _Q$&^5ܑȤ.. N8=6ILHK$v'j)#5+رf$`OO '9暖@&1N;qaxbw☨Y_nx!9b7!'ҕ voA,T&XcR1WR>!IR!a(V6~KqN*O, B]l`fcӔ zh[*PR.$PN9$ă2\4a+q4P*=ɢE $;v`.pqUe{feܖ -}"ؕ<bA>+* IJLEi\dkyKOȇ9$}0j7q'i*GHn9O@!6NA9v^$\ +ftF2p*2BQ3##RaI0[q l 8P4*ŗld*v;ƛRYܢsdwzӅ]Fx;"8.bČk$` mlQA:W՘ %pr(22#\c D rKP ZE9P0ɱ;)##$siRFP iH#=4Ùv!qOgGP@=' ˄b.Saw&P$H- ` P 9!+ )߷") IRI֒Gv eځA*R38#NV1 uҕ8Ȥhbs40"3(& H8 Vg3JѨ yȧ$\: P n#LG]$ 6b$qG`}{R唂g$ۈztɧ)e80@QB$MWw\tniYxkt(D(Xr…yK""dJUĠ^l l#" ס-I\g4-]N&XX894K,NW=1A֛zE8)hA {S݈hd99Ǹ`r8hˌv!>hvS"mBLgꀸbdビTSlq<2E u۝gOj>H;6 F{gڡkJ]l=S,ap>nO+!KwPx$t0p$qҚc rNj/'񤋌%m̞lEH'$}sNkTt SVY%iXah2J˹U9vyl"J#; 93ڈhD34j=iX!Mmy qpGy@LH.<9~RH5-e0'pSd;\OқDiX@uF_OpATJr885 n@%nc4XfbYtΜ֪,6gphXY@A魯c´U PKDHqNy Z1NVj Oʍ'+$RFS;8pE6q$R'$#ڒQ8vP*F($sU0GP>; V# ЃQt *{)CQB1Ab'A1UT)Y*ѶTX0 PTr#4q\&1$E0jc$3*2@nj5PN581( x*v ?medG,Ȋ@G#57>ma5V0Ó:T;Jܪ瑞8P@'5X`sI&2Ryhj9b%Vc@2 du5U%`($gEH0^֑2i;W[8‚h2dUHLTJޕRɑ׌a* JD*2Ie8P`va Ic&38֑a O$ԌXNphH-܅ĆV :ap;R7 ')U$ ;P;Y0UL'fbxr$#ޜRÌdM6JRL ,z*O _j eYw1#'ѣJ{1/]G'RRXKk2He'9LVUpT:p21PDѪ+8]H3dW΢1BC.zg Q'$ vLzRtg9z #d;ȡ722 O,ŐMTR<:{P:f?RA+0pz8s2A{fRUu F=E 1 A{SUΏPDKTBxRnjދ Qҭd3"LјpU$z )!!qS038t`MpH 1j'DC!?8y?tGޝyga~Tq%LvGg#ib) ADqNDe֢ avEA(C)[K<׆f@1P<5"PaJnd-n=d/B=EHpI'M+DZMQ S @$9**TA2r0*Fv';EJcm-GS+$NNF9R+D 0$bT.uRr@ EeQ8'8AF qS4me+ϵ"'$R 1IDs N3Zso([)zY g:ТOqXwGI*38F0GqNkpq秱9 8V\#D >cBJ8P0JU#^CIhXȖR@OQS4y^CW=sc$Jx JHFIfAȩ<@?J5[d8'ߥVTs:澈V *60Aϯq@WqKv=Ri:%@>r2 Y%bTpç6B꠲Ïj4bh\J>#;'w-O4TqX ~4 rHn1߭J"EHd B9#=f F8R $,`=Gb.0rqrOb~0F2yT2IPA'T&o8g=:M y@﷓ڣݘ~T"1qS YQI'Q%{f yh~\U R] _gèNQBGSDS$k+Y2@Zѕ`qRL(0GU681$ }#^*Zo 0<`bHc֤ TsKAؑ%@sRP̃ @8T`2AA挰rQ'"лXP8>3HJ0,1)H_8 m#eU73(yWW8MTp}zRxwl1''#i|"L)y4պ`6xңc*031RA I8N G^2zTnU09';Q0FǑHq94!#0 ` HI~*"#qJ$h:t;j0 ^XJRAg ;bٛ@QI=3S\;N~4 @{RN6)8Mi P88=մ!tsQyA 8v$(1JS_nA NYRFjʆE )0)yC2gSeHz 3T I\XI'g a1€*w|UXAbYQ@'*G KHXQ{niJXE"R G۲-ԒNI$Oz#S $N AtS`DdNs֤ eJW V*Hc*zaŗab@⚶ņPBsYZ;,ߞ?,gk w $ç=[er ;UH-Xfi.A4ثklH+F{ڙОvT*ݗq}Ph$OjMKf[v`yg4yK $UI gB%i" i+Q{QA%$|c@*ؗF4naFPWA2vjw2`6uǮiۨp>5r(l;*OmܥS0 M&f\B48-fHĴhϛ$BArMʬAAd1u=qQ GbH]h7V1aqPRY'=sMUE\8+FxJ,lV%~ 00}I0#@>١y.',BGc. h xϭ2J#K,ƌHŊs'&)k,L#C`> [(3֧6#%#,ST v<=hrBO bYq? s{T`'zpҽ'$܎5]L`ǮqHLDh9Qc5AnZ2NOZOV%V@mm#]P30{3L4q3ǥ.`+q<× {8O59ʂĎ2O"XlaLƅs$*Rc$* 1ϵ6[)H9@0p0I5mgbH$p}'BAƚbh(hbp6* ,p 9>X=[HNI xøH}1ZB9.f\Vd+= $v4Ӹ9T{RMn9"+63= HI,pzi 2A$cP 8=EY!RB1ޙAB'9Vj\/24(G9= ,AǥM  UQ2瓚dɅ>^A^@$)B9 Ҹ sӠ1RNaUV䊖hLpX8$#IMW$dӜSEhKLノ?j$f'q##R(FwBpTɉ31O5^xp*õISwHi]Ah"#HN0MB;S9y'#Vxql,0}G%1*:}+DЌv u#{L KG8b #$5e ,AI'#4pچWg]Ď<U^;$3-' fXp?/8IVqO8&y^\µZqX4jШW$Dz[wiKiR ns1yRI.'e H@8ҋŤ*^84QsndCԃSj^6'OZ KByQͥʳZDd ;έ?08$ҢrE$3ȧOg vE,NG)"GPxAO'ʥʝ梶6ź'Sڼp Aiuʳ))@*$x+ ֟wjSp<@tWLѪ:2r*؉I Vb\ B$ȧ qQ A'n3"f99=hhi,g)%`m'> CpȠ`3%$F€N T+,oNz暻@^{#׊<"!8x &'N~6S8Rc@O!@ <$܁`銉R8 ۚ-<#֧{4&%(CN 뚳tuٓP1ڳne3 t,ERPU@Yr-ؒI <: R_ 6ӽRv3;Q`zzr\ d:Q2Oq4eM0y_ LN㑐N+ \#6@fcRzQH W2hg*x:UkĈ7pJx*+wJvq^cB>Y CndQ0p9|fK0q*jDFcx98vJ ?J#t+jCd=*(f (FG%3 @V;E̘`ϭ]ƈ%"'Vvx5$ dqڇ,G R uuJ$Fw!)4yG{2A5MprI' t,qMjմDCP(ȁ>†=tvs=sV`,dGz1^w#<@bsOrjŔlQ(J$IU1\t7%X~Iu`AC1s`89jgo$Y7\D. B Zm;1hM{EZWz8\XpLXr:sPƬbXkn=QXOV9$:GFƃ#֬)PU刊FCȼd:zL{S ĮU #ґD#cw@D,s LP2@;v*bS:'S72{zV|@$tf;! K& .zӔFI@}*⬬& y00&0J@)9 u.J䎟Zȫy w0f8^R%sFN(z!6\AĪ>LHpxJ9eyH#҅ز1JCܚH"P49%=jx *֚LnV7 wqמpi' `78! I?y'CCBM#]9`R98/E)qX.'9K\t,p_:!$HT U@Zv[ 989=F ic~eb{jb ;Tބ*t S7b en[ BdRs9(Hc@29%{{P3Il׵.^&#ĶHE>H㉈@ #ҘN( i ID@jkp+39FBR$~g1ިI)"8jD#j5&E' ӮqDs4E U"FcҫF$8Dˑj8W([˜swBqU*3* 9Ak,ꡲ+]%FL VABMH$ Pk0"6\O r=sۊ*=:qJDfU\E0DѰ; Ҵ][#=;sQ#Ggpmċ#GGjkN2A9&NYԁҥ `8<̑f ##O4}8=Jt%IyrXN_9m;S6X*d `qzGj WcRILMN{IJM#w $ ҹT#i$u 9&`E瞀v'voPssR%y1O5e4b]f巁ܑ#׊sȅG dVBQ pHS]TV^8(`f^5$pRdA8#$Lk]BB ^Ld=ap!.Hr9$z[,Ѵ^Cr3F1r=)s;d]<2$cPy! ;UDW FH'֝#<ޙ^Ĕʨz G*rAVKbԎA })k팒\(Rp6 ?JNAQ` q֜.`|7c U+9㌴_0 9TrZ1Sw5i@Pr_jIqT*[ D%]{۸A sLanۘ#F1h$SHƑQLMJ!rr0#4]qsC'}` ޟp#=V;YSyYGb8=1] SBmy"Lq +@ , %H#Z\BJM㟥GnP2‚F2WuP*qNEd30ǡHx t[ dtQ0,N‘RvsJat]"=pI✑NTz$n$zz# (ov+QmwpqWlUN1PB=E4P)U'1)76U1JđH"@s!AP8l qVbO<(VU*RKdJFdpt88=A HM=@46 Q^1ɥRl=FҰFN 'c$UTJA^35`#4W0IT8iNsIrrTJl秥]weIFX) ҩ7E@pzqS*( uةA'I'>Q" K'RՂ%xRbYFFF?!TJ *ڃ& '`]N2:6˟f<H,<u $@IیNyu$[d#=w?.1Ԝ搶09FkVx*[G!zѫ؊qIN wӟlxR榗$t>`(0 =\c|Ug9&]ݼX;rORF7W8=})EvH4h<҆@#T.G9rofhƼ}iu+kXm- x#[܆Sr#*~P qHQ9B}C8Ab@=K%X:0fp*&NᎀʥPr8̤6Ȥ;vgIJ}.@#C^1M$Ĝޭ@d8#ޫތT7;AiTzV{"6A#f%nO xr@NY)Y* 7l*Im2N`1\[,QϸI R J@qşv2@fbGPhr43G#1F32{sUD֎rpzrCp*KiV(fc0c+$jj"C,z&gb0ŏj+m"$HpOVLyḙqyv+.Cq `9k&q剕H'; 猌t hIĒ 00>֑U'}EԦRK{=3H@q+;l\`5/GX@9=);2ob!Ē6gu$}2@3S47.hQ0~ޣHr jcJƓ/>Vͬo|B*p8X/V9#8%kF;Y13 NF1\PW>s@6V3O` U5iM SLy darDFY d]r;l]_ȣϗ1$I"\ څۇ\|FI$жPHۑcU},TpAS#Z.$ +ߜgia ɖR/60C)Qҧx˟0TT#*/, GqVeY H\lO!Aϥ:[*d=vp^09$c8S*pP 䊰y@.0WDZmHV@L#ճeۭ$NpsӠS-J`/'&$ԔD"1>cd3$Eﰮ2{d*Xq ëI;q1ƪpdKF*r,ʼngZԾ:cR + Ps' !$S(|萩8 皑\SI"(+OR1z,pa jcQ:[я13ҋ^;6|Q4̋zWlI9$֏RzC['MXjIlԶشÁNMuF$T8! S֙$ r@V;`\G#YK;g p9ެ Fw('V7!7BB$zq?.im &UbJϯq#ol*vBdqZrH H$1;yXIE'vFH֬j$BkQSjF(=8p–>AcGd<@$N}}Ʊzr!QHAx~g1l ԓ Fj,`Vffxc _`;(--.eb>SӉc jKg03) ;`ԷS\\\3[W?J}*\ _\zWd,@1j|2,3eSC Gӯ%D:LHKb`$s.U,$I" U!Wf !'ʢk- Üq/m7FA$c$OРC'h'g{`IY# 8A#0o,(A$s+ʕ{z5@^ӯom$i:\k)H%qӚ/,TnpH'#Ҫc@`dOIhK-H(gu0,ĜĐ'Q+lAfYy ֫^,ci4L ҫ3x0:5*iL𼰲PHj.#l3ϊ$P 8qQaܕ fH FprX緥%)1Ȑd,VEOJ<gl=DA$#Q47P?Zkdɓ8JpRd&@AKm A[K; +&xVF۽0d\eCI $́#EArNq}eb4Q]DUƲc7` Jn߸@{TA4{9,Yݕ1lp)QadH0SrU@9NOa^S}p:4 pH~[%" `&:`w1(r ӒK3yxk.=YI'4D85`ِ@BTAp( G@ 9r@Rp8ڣwW1q ]bHU_<aU0a$JlbQ! ^h.o 2zYaTg%qV"F,cnL:&=Iͨl%8갶ODA%$Tő96g|o݂q^"Wf ȃ%I}O59naX挐]>ت->BA'qPӎޢ!BIbAjmEH d3ӊX{,e z2dz/-2 W1A&eI = \rð$(?ҩI$qF0{U, OSxnR8`]IztkKs5- -qA#'%%wf>ƩIs ҜQW%dpB9W- KIJ#=Xz8裸ayKF*IPr'!+r;’Fʹ'qǽG9XQyl>jYUl` t5wb3\ZTm<UKSEi$mWfƊ@~FĶ>QI#cB ?Ų8xxk˅w.z`3#I(rYs`4ʱUXP 8 u?="ercO-0SGnJ 1 8~ae`;՘ IeQ!G$ 8X@u,A> [p V`Po$,ELGSj2[11z[K5ShC09'Zj4\MRS,s3ObyZ;(b2&7)3J̹OZ L' =iMN0I'xiN !5V b!@dO g2$c5um{"twQ5o0!Ѱ~"{e@#֑Q`31V0Zly/Ƀ=*&ݏAԊRZvBpH$*GvҦ$&C'<>Զ]qfX]JN1U"'n$ D@*0 OCD0TGOή_4p Q1Y(01;1 $䞽}j&XRbWЏcVZ5T攞ڦCJT\gBkĆMTq8]$j0FsߊadxM9K քIT-*Yg) AʤzEis`H>Z>Os*$ǯ\5;"DcT"h؀ǠJϵ)V5Rv۵,wʋ|< =ZF-\iO CWiiF 2 lV3$FN?f:]FH9u=Ԟc)*7s4DUwed܃T.3W݀r3Sܯ(ݜ{d֒(R9$ҚюA+..'F02pzw] 78Gh9>XsmmX Ƅg$s$1"L_pXI5,N9$g4pГp)F6- ۼvL29 dp 隣l\ qٮTZ-M'46҉謄_&a5`UhK$Ubd y´Z>Jg9 طgKlH !X)!3[-30³g !@8Ȝ5ԓr %PYA8u'ZVQo4@_ ^*=30 P)q4I/_SS+"̗\LLJG022:w=j#8wP9whVѰm $8$Lq $Bs'2`ߊTd#1OGc[WDl2JylyWՎSih$21!`zY}I\%PH}zq-\!LmG$T7]1=T%gFTĥ5 qI8I284$Ȋ03pG?K5g$wG;Bjw6da8sE`3nns` ~f Y փjВYsX%RTm t+ Й("DQNz=`o2Pą0Tܢg L}3Wl3( ##'ҕhVn-LFI=9z .ng2[MVrO# s$f7 V_qKQR)}X|eQP<'9M: ks"B9= OawpwAյ n|F ddơy "t#>sZiDqK NŁ$qQM4°yy%g`7 $ ƈUKݱZV Wm `k6([H́7}3FR9i ]-*# ć:sڡ` 7NԷ.ǜs1QdH |t{[-m ,9=C$Mڡ: w(1AZ}ydY"er8#בҦ# w@e]$M)˅\1 rrA)oskI b$PAjה@o5yQiP#nN=33Q XOps-XX-B74j!n)uvYOB$1yH6TWi'}$ Mhi$n0qԓڶMk}:;FOP1ְX\=d c8=22 %Ȼig{b00p8؛!EI k| dB5WqN4H j#jī, n%RF?%3FIIzU/r L{VFm(Hɥ kFZGvFN6rI銂1'20hXEgN@ A'G8?Ω[y,8?C=d5*H<-n@3ڮ\I'V4,8QUO"$,UnxR#=eL3i""M0E>;sg<1-iHDgrN~T)+؈3s1ܓO$ʯ!®2I=3+mX1bNrI1Y/[9M>YLqO9{UX 廚s ,BHpt AY d#ߨ#= 9]|AЏzܱ_RuG +֟͋Qp ,{iYbHub8'̲]#++HʁI$p#MՀ#LJ0A#9 銠G1@.BǯV iKJ 0:Khfy0H ר6]"-W6&AkSJBO$FL#I$y \ ]/Jz?%FΣc*2O~I`U8#fV-] -RU؁Ȥ)=y4p K( NG䜃ƽ"@Kfu)d{Ub9튻o-!d)gJSag]Qp(X$7W6 ̰IJns8oLU7^3P|<$P9ҬL2D ޼s2"<$:3:Yʥ.y' qa Y} m=.RNA GCV.>SPjkIb<0pfǔ "@UYܓF兕ؗf$H_XZF;X)^Cmp/$*S#T֧yvB}.[+ٰ{6DA* sɡ#aH=8Z"ʲ$e䁎 >(@~Φ HAa1Wb9~Xr!>a!8u[gĀ#lG*)%аֶKE/bUNH>٧ܵMzQJ8P@9bT6sO" 䑓Vmϗ;ڌ(PI=w2X7rkbF0 uyLD S|]NlA~5I>&#sNNI"xG L27皅Z0dc*}b;KG<1P0y-=jmTK FŔT`t)P$%$yGS$%r pVrsjʯp0; +(B A-ڤAjY<PƯIQ}-emA*|6IB뜜~Uh q4&[1x`vALXk@RSO^ܧ19jͣ4z{f"%TV!H㉢` 60}*M>`nnBvq8b 8gIf7Uw*f:-8罓ĤGՏOeY6II'˱C1,A*8d%. f ZzMh3}Eeg̘:P*g*ލf>qy,,`9S,Lo]eC1,kX g+6UrCZI"OwkP#9NiB; Ht#| 3]zFpGfl֭dd>5bEmi{w+$1}*tHWԬ#,W8`]x~ƺ F+-2&n(d;; ~u,UFa+7bʱ(Xz־r[B2IH $s\ſv9}*]]\+.vgVԡSP0e ϮS>~_q-#gv`Ak;.P$TF2G#=h@0wC&I0F:~IX*I5gRD_W9{WH&@p¥\cWQՋQRHHNBI a=#gsg[ÀbǷzy- q4! rÏʺ]n#Ȋ݊9򦣠6e^< d Iy#XnR#ԳFm^U ;" 3f# Y hY1l|ߑ=&v'HcY'1V9p9'f孄֐)ĒjWI6|jx4)8<}k%Z>=rcUe*Ą zo!&$Ju@<F\ ^IL[&Mr+=%q)at#-&H&&;HctdV">78*ye%D"E@=>6)=秽;ڴEqRFGJmsE,bKXE`Sj;Khw ){O^Hc bM$t85Еfr7#i-,rFҌI+`[:MţH gZ Ȭ_tdN]C[yѢmg=zVШjV##cyk < $$cF+ ֑ڋL 1q[zioptآHs1C%=YHQUB{S%AlpI$A[92:(I{ڞ% ŰN}=[o&ܜ&0N_h+s!\`H=JdA2`$ZD+2ԌcT#348hu %N$Ry㊂ Ҭc,>N3Y2E6w! ĊU38 hؼ\%H`N 99c bc rO< ӯAd.I= M0HT䃌q먒wwF2Ag5 ϊqs*';KA~ #:MԷP][V@IBj#;ZE9<` ̻:K0aYv#5^) G#_j!s!!F1d} pXosMQV [nk>YU@#t-2XW+d.>bpbWNrGZ|6a!(֨K@~f\@[GXш+p >/mcFBB895}P_PU` ǎ"[WQv)}e4@185f&v{A@ pA)ZHOU~p;};[4xg*3=N Q{bf@ c%y1l IUeEFh$`zNDl6E%czpyDLLACwws8HdQB+6{6F(X\([[kMF@+PN+b$Hj:VLRҏa6Nd3 1~LHqukBHm-걂$t2"@yf `9;Sbv)#yV{r@l2:Rh"P#,8׭RE< T4fiN*{+ t iN'֬΀Ӛް"戮6kL@k5;%HZjV)lmUr*A'ׁ\:SڰT42GckӾ[Kqu: dFJ!r'8 rq#BJ0p۔زK( Hesg$wnQ%$ lnD.X'qUxiL/FY'2FN}JڎW_=Z(H$ ;>];Q*-!{u=*-Vcu5V bkYMI@Cdi]zo,`)6!.0u3Xi$${VE3^K&pNp@\1P%#=ZRb]gQ7nB S^ !r1YVu8< qӚѿΌfrKI_=ȯe"&ֳf im0.@e>jS">Y53R2IuK4<.H;`bڌkmųnAЃ85MlҪ,䁎)rd4P qi[+JDm.222j;-/#=֎ln`R\>Q wtR1V$n]Rx@RuUé%ҡGiI'WS%΃b99l,Ғ6 sVZ4fezUS)O x0I )`#_2 4VRcA⬛*lrFPdH*! B(@OLԯĄy`s9jč Q3+*h-ْ;F\`#YV3$ňj.I%`)cA9jx5)bK 00yWI`VvX /=1&rm$Sn2k`)x vwRߴMnT1g˕N8` ܆w$:SIXvcw7!F\䟥jJ 1>DMKCLc7d] x>@"}W\!׵]/b!={hlT HclN}C"PCzӭn$9\ '4I pړwpD23җIYPI 'U/ uk.E*2p+=I~dW2 8ǩ70F) ^: *{sWir`<~ui! / 4`NX sSߝGJUwɅ NTGpʹ pG^J` ~u4.;"Kحe!G$_]%(F'} j7[G($#[yNܻ0#dөfɊ+Xux!$:ڛ9OkUflOZ1IulsS{X:b29 qں@\4 g[І8'^lմqc'$?e~靆X' 1RJJHHccnVb@Һ \ڥDlG$Hzؼaһ;m @.%bUAc*ݑK׳ʎ)dˍג=c>f #'Cbvk/ur;N4 EH̍q1BFI$>ӒS ew #'h9ʪ_&7,Vɖ20x,a%x'5x4bP(lpNqRFJD#,SQQj8]NR(cG&BIfV׋(,IVE8\6Jti󖘑)nsE휂B)$?Hͻe[(Y tg8zu_&3'ZTduQ{e]$'ޤZU583UĄI] K&`3:zO=Ȥ9 OLz&0[MrT\*mc$ӷjld BU l!X%Ԟb,HNrJ,҅Rpl[J` }jIh> F3YJ[,e SNm(x$'VĵbyHp&nH xAT rX.|*IǦjmՌi|֋XWS`H52 sZ2eH -XC ^B0횊g*嶜RWV9Jr!մdJv;kɒ7u>j]x,xQ%hBdRgR+d I⑥ڌN*e$gHlb$6qEtH岑Y)#>f9ZI%rzZz5ߐ@*N" Jq7ٵ'8vj-hN}QY' 8!@?X ^@bU=HKHG\+nϥhAf- ;r=M+Xw>A|Go^[jj1_sQkFqnG"zӖsevJ9#i`ֺ;)43Oq.(^QOEpz,h c` zRݗRPC:Ȇ{8cb08nL.0;p=};i`1c>Zz8d#S WrG3'A=MBzx41rG $ 9,$y"3p)Β,TR}עP+`\13A3+ 2zgY`]{gzw05(qA#=2H:H*Wtgk67(kPWd #5]QYL!'U8\@Ȧak5ogu1@p3w W1e@4F f?oR\`,@ pHZw}B xŒr@8=k^=9(?]"R23$smsφ8&DgA\$w/HJ6z-r M# ҩbgh npA$9RH;Z{xii+YT1`OP}+h%kC4Z,6 0BI$Tuwi$V<HR# FI'>f-)!U8 iMʬ fe k{ @kWF̗*Nn9~0y ,85E.ʩ @R'M'1N2p{$52%ҨQm1[Pj'N{hH|ppH$c±,paX #ZQX7)MAf2 ~lrjZM8uxu,58iA8i3l$ ARvb8E5'CtWv1\8pFz-&_i,*ŒG:+6 ؁Az tTu?ҩh-\n@V@$R<HUK00'1ҥ; 2[IjK&-Ib;h؃m+؞TVnq&'FsPK>hA4%%c56Z|bh,PҥMYĥ# `Ȭ;1 {c8-^|p8cJ9Q4歠'}I!1843D `3=j:,J'$`V*\ K96\d3WAd f@_ͥy̾x8}n;~UBH%$]%#qNkhɸ2ע4$pObGZ߻"N!sI=³ts7#Î-5A R9N"Ա)>kq̓AUmN4>0R8$H+|T~0]I4ҲY GؙnUխB䌘RHI$⹴&)P 8/&sI&BH<Jg8lRkQ+ [ * 7, zqO#'Lۙ#UGP=V!1rw;ϔ.ǟ"0zH-T"rxg'ԍsȀ`^.7<1ji;#Es@/jao"lcd\*K2X ;mWȂJP2O1SFZ;r g=Hv4D}GX {VZ'RB@rGO«A<7ñ9 qJsCEN8$SفܬNg[0q rpAuQi!^Z-VR[gN+s]זe FŎd? W3!Srp>$JЏAh/M剔*m-GlVl%FР5z{| VQ "ϯ߁5lc9']4LJgyx4仵o'RHp8i?{F?C[Ct!K"+*\FmK$Gpc r#j]0ڑxS"ɪ] <ߵOi1%砨B2C;mxY0 ޠvǥH&H0IRLA滫륟FƬd NČsSgKI5g,I$82ys>i!)buܛ\I$Fnth u85VĩVc\ckaˁB2?eڪ $:uI ^qs=[pyЁ]3ɣiI0''Zt%39A<$WA,= #O?Zȉ^]r2Nzv"6ga#'ڡzX5 $1Vor 2 \pxrO8+"R,p9WtorCs;RZ0˩3;?N;uَ6~1ܲ +-ܴrh{᙭S{f$eFR!S0B&01頹FV}qOHV H$bͱaA`LV#0FTx :5)_@ F̒ơq3Mw'*w :`oT89,1Oƶr h4lk}MH$6z&Jn?ʯE0HW|Uh&D=GZO>$P&Uѱ6Bɮ5I zt!F?Zi pB"bŋ ɯl2 ܧHQ< ~`AsP^u%OOUB6PѹR cV *}" d#kS-`pr8Vms*خ'-V dd&&h7+cjfa=*OZCX,@f@[$k v'FR~>ٌwdp8(T!sPP~<%n)S@M4IӑkbG5N„dX:T;sayR WO$} .F0@Z8ɠaIVӊz6PHA;O )t̀z8J#rA뚎g^w RA*f-gֵĖHCY0м--bJ?*uy1Rkk0-HZVuqCx9 JF tPDi"qC"0=1MY } s!Sm~b#T̄F:s䑱)9Q[N8d+ & N $HOrH?ֹYqrTֻ la[l}L] M8L6Ҫ$:! 0=GZm ŽH>dw%PN ?j[Es۩ϖĉHԞ*;Secfݡu5V1!PE 1{Ti}D"Q&I$GJUH*A,Bc[hm ԗLySps֖s#NGe'rޤH KT3xR{'*ךbҴrQ"KY ;O85KgUI"H9K$z8HB SV`9(bL895\\DcȠ{c9eɴ{hS p3׎jЭvbG XI=3{о{8=>TǰOPBI ~u)9iă֣]l ppsǰ ۏ-wy`1s>^Ͻoh#kTY*f~XSd08O: '=@c$IZH3;c=j]( F2b$z:F@B± #o$cn$9 EGҷoe17 zFtSF2d?xܟ2Q*KT"*ɹ)F&FJ^r:3mg. OJܽKs,d r~jl)&UqQq7=G|HS"V x dB FF H01~,Ut[lu:th2xl[!bl{r:mJoۻhAꧧkHj`󄑂b'ӭGVPĂ~#jj#er\0 gPJ::E9$(h* $RElTJ ö}w* \k]ޥVd1 kb/jqk@zg x́Z, = cT]K G '#4q:[öu>D3 z2uFiQ )KK 2X9XB8$>!1`;O= `/"Ԣ܆G"gzrdc#YӋ#gw=?S' -A3֩0h_p H9v!7 XIbQY N2)Rr@<kmo)fLvLVar$q}:CT2=MgCp? iVGb, T`:ҫ̤,񁃓Շk)`?Z)&HӑQVǀX穠,/,hA sz`ԯ%VɑC1=PryCWInp G\8w.˛5)fD|IQϡKp8gj[ āR݇k 8;F;j[ LH~$yva%a8J!p}k 3M A ="cu8,k,`NF0)eVxpz,0r N?*$'p lf 4&Mb *9'DG A1Iq4vaKqӂ%Xϸ䑙#jdPZJpyYWAuf qp1֣G#r v9# 023gKhv 5iHuT, dڬ[$[$0==[MܩRNI2A8Jb~V RROpA`䊸0ުW Q!r_?L q15ahl 8qFAۖJv+ݜg8jQs1S*ҳ/Cz@2:V*SpGC>ܰ8㊊&4$۽D83o<$I02yą n`Ґ۠$d`~uXɀszJ.E)Cǂ8=*DBm=rjY0.<lMGRYr@/\s( AW.Ao\pEAtX.7 1I.A֡{{(3I 񃚌fl0I隆o,eNr>u#^JLĕP<20qNl$d㷵Ka(2${ PRPJ3*G5Fqҧ(Iu+9}*$køfSC@T@38On#rQ Lh%I : TP@nys]cz-g^A$sVEg!a_T^hcG`=2%̃=(x_ Vf9$@Mfe {J9G"x0=3QrqLR%>$h$r gE恒 OpNچSB ҞA`$?RĤ,NpÐZ RQD;8NI#rdB:);ʐ~@@`OhgNBFM74-iőXI #;@=9(G`UrqՉ69h7T9XȶT~BHD=kZVQe ?w$9{RyEs֚у7.`l1ʦ֌$*3Rl.N'qi/"c6';J=(3E ʒ ͸ӡeӚ &YOLdU(}{^cIqUr\f-܀t=GNv{$D !^1V$HZXO6+p##iK(VE4{ =G=qY2pn%Լa8zV31ILRfHAR岟%-U!G F8K@Iӕ ˀ)Z<0H-1Tv*YHH+,!M,GwC0.9"/r0q.{grTfH?G$cl[4fHWlqߊx\wU|: $lИK,.n$u'Z#aG@=)"$0\`t<% vZˠ\r{Gyy!j[R8o_j*Im!NASV+@`@֪ܬV2Opx!U$W*08t{01 `* >O;v1SFI6a{_'( $7G' z639ǭK ' ܵ+b rAXb3%$ p NL$q9$S;Xg6%LS<`AORXyKeqLh ngvtDRƮi=Bh塂PK8<9\`ޭI#ڳb;圜.EM+Xp*tV>dzbƢ3Ԝpi t!XRJ- aX ҕm Gc/v*zCNA<O' :4%z 9Q_85Y qd- er\Um.@R>Uy.0ĀA#I $uB^pySg\'ҫD6zԈ {SmlJZ.!Q$1CuZc!-ArF'(He$KڝuA`H8$Gv$et% `zg֭\ dڄ|> X) f8@v¶ ;`})#Y8֗Dgi+&S*TIMlY@m#T4(p dgޛs}o8$Wqi2 q6q)?zBY+(l'E<'f''ǭ0SȢ݄.W `a`5 9NN}+DE*U9cexA$8y$ġܽNGlՑ G.X@0 `XШgNxq7 ÐxI."H$'>Klb 3ڬGܯaƯ\IlFV]ܒxJ6aecFߎ(@aqVy 63CZ)ix@ ֋kA=*\X鑎3S%Ia_ž!\pGLڞX|1i˼3JѶKx=P0$.r荔cmNbxY06W2Fђx+z&1樘#/ {։MkJ8OnX I1VLj##(P6#4Xۀs{jiVB$OR,V]FH!ʏ|uc9=MV $00O*r= ' '=S98ڐW x"Ł=)#9#@=4f""['Jqr2;R6{r1ɤ*\(9epNF1皞I*Τ!d>$Np)Iu}ĕ N@ y=9b =1MrрJ#ADDƖ!p@#)pr@ 4(18HUT.A-֦*6C9 FPc$rOGLzNNJ>^Tte_u4lv8F1)9y=isfG#?JvaY ;3< 4Ub$}iap0I=ǵ&$)l#9`80#ֈl e Gn*I4$<ZrȸL6TOcP"nEm%'=P2;T l`8$ SZ0PrI[cs @қF?ł/2H!X`sJcf$r~#C֜. r(&Tӛ acҤMWh=TH(!vp` lg9zxԎp*> ܮI)4`aN*FP@e9j{ާyYrpC}Ƒd0{Q 6H'U9r |z +0 㞦;VG-}=k.D!G9D 2dM&Eǹ8Ȩ#PrwJRdc N9rB=1T-eTrҎ@h`ēt~)iЦYDJLqAw]r&8jl1?4"J ̷ ?Ƭ4eAv!.;_ơko+ hj78ݞGҒ8X0KdmI$tWW0ƌO7ZЉ^c ;9-3Ov?8fAb;ŠH<1׃$2~, D \6sB3Bc \b0 bmX SM7Ah`H'=G5C,@8H$j&$+ sHBS0D0IPd>߯y>V!Xd/'֒Uۖ v'(\# \d9'M9 drsP1q<0U:E-,hb88<' `^d7 qTawp*KWr0B0˜Ōi#s7\ڣ͒2H)[q=I>PpX{!J{{җ8p#18朿!N:SeFWT'MJ:sqmc9zCp*8?1.qzSJipcwQH̀y3&'Q@kBy1JvzR;~ɤm Jr[q=GÜ8>Ԥ)?t%-ܞ @1Qʑ6@!_4LSY0p) py)\ !\>p\ddQ.Ӊ]$<3xp7/@H#f#8i\v\H*qP,g 0'rElàk8'gY>D11V#n2sCW=1Pb d0A9ڥ FyT?ӘYң2*K 1;yӥ!lQz̨ߚ%HڪI'!@AB&0'҅e: u>ˢMcՕu<.eԈ)ub0jtBۜt=sMPp|OSb8~JkЌ0q}+.ґNcV`wv+) YN=)!-H} 69 kz8ːO@oJ)vl5;6#O֘6qɥE*94cpIF 4|c,F F$zkôc%{)GzXy OANbo#}dgdR1 v4 z`F@\tHY һ c `T9y"02c=U@c 1:dԱ1NOfF ذ-fێPsAq ׽ 'oZi'('яW${R)vګ:DʁNL*쐄tbd)4qF$#)_ SesM֑GBNy= i\HZ˜zƑ~RNzf rGJhCNq 19#zi';P 9=Ƞ.;I$t f WL(9֘ZN@98)rzL Cp0+$㎠uE;SIRI aM80NM 0@ta(R@Њl҂$ 65EG%c\V!3֐Q$݋+COȥvlBKrrO%94$`v1'?(B$.J @2)I< S%wW#yrD(e.ڜAx :88A4'$ 9o皉eBQ故res!;A '=i6dƚI r3J$k)$ҥY#B_".6 x+8w1yɧa\і| TL# gT&B;=_[hdP$[OZ,0Ax43B vrV B~]pGWo[ NqޢU {{`RCyW$1 tOPw\ 瞼S3T(#dAAcץ6)1ޛC 9 R[;meQ"u`Bd~5\f")g4Y{9ڣRUB 9Lt!UJl5\' 5`YIl:qDb0I@M4dsB䌞F;aP9 Mm/X`I@`Uf.F r1sD*F6#ښZLX]֮##F u1Q֟w281Lt8#!ߊ&Q@c \IP^C,8##h6mN cޘf1@V]9=xRBK}\We,zTą?eOZ:)f*Ҹn)ilIQP3X8b8O 2' r?,&&s=έr$`r? GW6 }//^_ڷ/^vv5ӵom9VWooSO.3P9|ގw#v)Hdf3_mvJǪ F<== { d ` !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~D{ Root Entry F0͂@Data G\+WordDocument ObjectPool͂0͂_1353438937 FPa͂Pa͂Ole PRINTڅCompObjM FPBrushPBrushPBrush9qd Oh+'0 4 @ L Xdlt   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz {' 7~ A ~7~(~\|{|ys~vwyzzywvsr~p|my}lx|o{swwvutnz~gswhtxmy}o{jvzlx|tvq}q}w|yys~nxw{oykv~p{r}nylwmxlwit|ju}mxp{p{nylwkv~kv~hs{hs{kv~ozmxfqydowfqyfqyhs{it|grzgrzju}q|xus~kv~cnvhs{tvp{ju}it|p{s~p{vwlwcnvkv~p{oznyp{s~r}p{oznynyp{p{oznynwlu~kv~nynylwn{sxvn~fv}eu|hxhxeu|hxk{l|iydt{dt{iyoiyhxiyk{m}m}jzhxgw~eu|dt{gw~jzk{hxdt{\ls_oveu|jzgw~bryaqxeu|l|gw~fv}jzjziyrrfv}eu|dt{csziyssqk{cszaqxbry`pw[kr\ls^nudt{jziycszaqxcszdv}bt{^pwZls^pwew~ew~aszasz]ov^pwew~hzdv}^pw\nu`ryhzdv}_qxdv}cu|^pw`rycu|hzhzbt{bt{i{j|ew~\nuZlsbt{pobt{]ovcu|gy[mtZls^pwZls]ovdv}cu|_py`qz`qz^ox]nw]nw_pybs|ar{]nw^oxbs|bs|_pyfwsrhygxfw`qzdu~izdu~_py`qz`qzar{ar{`qz`qz_py`qz`qzar{_py]nw]nw^ox`qz_py[lu[lu`qzdu~`qz\mv[lu[lu]nw_py_py\mvZktYjsYjs]nw^ox`qzar{ar{`qz^ox]nw]nw\mv\mv[lu[lu\mv\mv]nw\mv^ox^oxZktYjs[lu[luWhq]ov^pw[mtVhoVgp[lu^ox]nw[kw[kw\lyZjwXhuXhuYiv[kx\ly\lyTdqTdq[kxWgtScp\lyZjwWgtXhu\ly]mzYivYiv\ly[kxYivWgtWgtXhuXhuXhuWgtWgtWgtWgtWgtWgtWgtWgtWgt]jx]jx^m}bq`o[jzZiy]l|]jx]kw^gt^gpfnuy|zyyp{vy}~|ywwvr~mykw}myp|suvq}sytgsycouiu{o{p|svto{p|uwwxs~lvt~vis}it|nyr}r}nyju}hs{hs{epxkv~nynyr}wtmxdowgrznyr}q|kv~grzfqyepxju}nynylwlwp{tozju}it|nyozit|fqyhs{kv~ozp{ozp{s~s~p{epxnyvvp{nytzys~nynyr}ts~ozpypynylwit|it|gt|iv~mzkxdt{bryfv}l|k{fv}iyn~jziyk{fv}eu|qqjzl|n~iyl|ohxk{fv}aqxaqxeu|k{n~oeu|brygw~ojz_ov`pwjzgw~dt{jztsk{l|vpiyhxl|hxaqxfv}sjzk{k{gw~csz_ov]mt\ls[kr^nuaqxdt{fv}eu|cszbryfxew~asz\nu^pwdv}gyew~hz_qx[mtaszgyew~^pwYkrew~cu|bt{bt{cu|asz^pw[mt]ovfxi{cu|aszgygybt{_qxXjq\nuk}pgy^pw]ov\nu\nu_qxbt{_qx\nu_qxew~`qz]nw]nw_py`qz^ox_pybs|_pybs|ct}`qz\mv\mvct}iznevevfwar{evj{du~`qz`qz_py^ox]nw^oxbs|evct}ar{_py]nw\mv]nw^ox_py\mv`qzar{`qz`qzbs|_pyYjsZkt]nw_py^ox\mvZktZktZkt]nw_py`qzbs|bs|ar{`qz_py]nw\mv\mv[lu[lu\mv\mv]nw]nw`qz`qz\mv[lu]nw]nwZkt^pw_qx]ovXjqXir]nw`qz_pyZjvZjvZjw[kx[kx\ly\ly\ly]mzYivVfsXhuXhuVfsXhu]mz\lyXhuTdqTdqWgtXhuWgtTdq\ly[kxZjwZjwYivYivYivZjwVfsXhuYivYivWgtWgtXhuZjw_lzan|bqbq`o^m}]l|]l|]jx]kw_hu^gpdlsz~wwz|{yvutvso{nzp|twxytu{wlx~jv|p|q}p|r~vtnzmyp|vp{ozkv~fpzmwunxmxp{s~r}p{ozozq|ju}p{r}p{p{s~r}nyit|it|lwozoznylwkv~hs{lwozozlwlwp{tlwhs{grzlwlwgrzdowepxkv~ozq|ozozp{nyit|kv~q|vup{mxp{tp{mxkv~lwr}vxxu~xyxus~rssq~jzgw~jzon~hxjzn~k{jzl|gw~fv}rn~hxm}qm}n~phxgw~dt{aqxbrygw~m}pqn~m}rzyrvywysjzl|vrk{jzn~l|eu|gw~ol|l|k{gw~aqx\lsZjqZjq^nu`pwbryeu|eu|eu|cszbryew~dv}asz_qxcu|i{hzcu|ew~^pw\nubt{gyew~_qx\nudv}bt{_qx_qx`ryasz`ry`ryew~fxfxew~gyi{fx`ryew~]ov]ovgyj|bt{[mt[mt]ov]ov_qxasz^pwZls]ovcu|_py\mv]nw`qzar{^ox_pybs|ct}ct}ar{^oxZkt[lu_pydu~izbs|du~gxbs|du~gxar{`qz`qzar{_py^ox^oxar{ct}du~bs|ar{_py_py`qzbs|ct}^oxar{ar{_py_pyar{`qz[luZkt\mv^ox^ox\mvZktZktZkt[lu[lu\mv]nw^ox^ox]nw]nw]nw]nw\mv\mv\mv\mv]nw]nw\mv_py_py]nw]nw`qz`qz]nw]ov_qx^pwZls[lu`qzbs|`qzZjvZjv[kx[kx[kx\ly\ly\ly\lyXhuWgtYivYivWgtYiv]mz`p}[kxWgtVfsXhuYivXhuVfs[kx[kxZjwYivXhuWgtWgtWgtUerWgtYivYivYivYiv[kx]mz`m{bo}apap_n~^m}^m}`o_lz_mybkx`irfnuvvwwur}p{p{p{r~p|nznzq}uwxvr~swtmymytsp|q}uup|kw}kw}q|hs{kv~ozjt~lvr|r|p{q|r}r}q|r}twnys~tp{lwmxnynyp{mxkv~lwozq|p{nykv~nyp{ozmxnyq|unykv~ju}nyozkv~hs{hs{ozs~uts~ur}nyfqyit|mxozp{r}tvju}kv~lwozr}vz{t}zzurtvtn~jzl|pn~iyjzol|jzm}hxgw~sl|gw~m}rn~opgw~fv}dt{cszdt{hxk{m}n~cszaqxeu|m}m}iyoyzsoojzfv}m}yqjzhxl|m}gw~fv}k{iyiyhxeu|`pw\ls[kr[krcszdt{dt{eu|eu|dt{cszcszbt{bt{`rybt{j|pk}bt{`ry]ov_qxew~gycu|_qx_qxbt{_qx\nu[mt]ov`rybt{cu|hzasz^pwcu|hzdv}]ovYkrl~cu|`ryew~ew~]ovYkrZls`ry_qxaszcu|_qx[mt]ovbt{\mv[lu]nwbs|ct}`qz_pybs|evct}`qz]nw]nw_pyct}evev_pyct}gxbs|du~ev]nw`qzar{bs|ar{_py_py`qzar{bs|ar{`qz`qzar{bs|du~fw`qzbs|ar{^ox]nw`qz`qz]nw[lu]nw_py_py]nw[lu[lu[lu[lu[lu[lu[lu[lu\mv]nw]nw^ox]nw]nw\mv\mv]nw]nw^ox[lu^ox_py]nw^oxbs|bs|_py[mt^pw_qx]ov^oxbs|ct}ar{Zjv[kw[kx[kx\ly\ly\ly\lyZjwWgtWgtZjw[kxYivYiv]mzdt_o|YivXhuYiv[kxYivWgtZjwYivYivXhuWgtVfsUerUerUerWgtYivZjwZjw[kx]mz_o|`m{bo}ap`o_n~^m}`oap_lzao{dmzcluhpwtr}r}r}ozmxlwnyozq}p|p|r~vyzzur~r~utq}tztp|p|vxsnzkw}nygrzq|}xq{s}r|p{q|r}r}r}s~s~tozs~tozit|hs{lwozvs~oznyr}vs~lwkv~nyp{p{p{q|txozmxmxozp{nylwju}p{s~ts~tyzwdowepxgrzju}ozr}s~s~kv~nys~uvvvwhqzpywxr}lwhu}jwp}p}k{hxjzm}m}hxiym}jziyl|gw~gw~sn~hxl|ok{l|m}eu|gw~fv}eu|eu|fv}fv}fv}fv}gw~dt{eu|hxgw~eu|iyqhxcszaqxbry`pwaqxjzum}eu|aqxeu|hxgw~fv}iybrycszcszbry_ov_ov`pwaqxgw~gw~fv}eu|dt{dt{cszcsz`ry`ry`ryew~otl~_qx\nu\nuaszfxfxasz`rybt{asz^pw\nu[mt^pw`ryaszbt{i{_qx]ovew~fx^pwXjqYkrngydv}fxew~^pwZlsZlscu|cu|dv}ew~asz\nu^pwcu|[luZkt]nwbs|du~`qz_pyar{evbs|_py_pyct}gxk|l}fw_pybs|fwar{ct}fw_py`qzbs|ct}ct}ar{_py_py_py^ox^ox^ox_py`qzbs|du~evar{du~bs|]nw[lu^oxar{_py\mv_pyar{ar{`qz^ox^ox^ox_py^ox]nw]nw]nw^ox`qzar{^ox^ox]nw]nw]nw]nw^ox^ox[lu^ox_py\mv]nw`qz`qz^oxXjq\nu_qx^pw_pyct}ct}_py[kw[kw[kx\ly\ly\ly]mz]mzYivVfsXhu\ly]mzZjwYiv\lyeu`p}[kxYivZjw[kxYivWgtWgtWgtXhuXhuXhuXhuWgtWgtUerWgtYivYivYivYiv[kx]mz^ky`m{apbqap_n~_n~`o\iw^lxbkxcluhpwxr}r}q|p{nyozr}us~s~tw{}|{xwxyyy}uq}q}wzwr~p|r}kv~v{t~wws~tvwwtq|nyr}tur}mxkv~ozuxxvs~vys~it|it|lwozq|s~uwynyozozozp{q|nyju}ozq|ozlwmxtxxmxkv~it|hs{ju}ju}hs{fqykv~q|w{{xts~^gpfoxnyq|ozkv~hu}iv~iv~kxhxfv}hxl|l|iygw~k{hxgw~k{fv}eu|rqiyiyjzdt{fv}jzcszdt{dt{eu|eu|dt{cszcszcszjzgw~fv}fv}eu|dt{gw~l|hxgw~fv}eu|aqx_ovcszjzjzcsz^nu`pwdt{gw~iyk{`pwaqxaqx`pw_ov_ovaqxcsziyhxgw~fv}eu|cszcszbry_qx_qxaszfxptk}]ov[mt\nuaszfxew~asz`rydv}_qx^pw]ov_qx`ryasz_qx]ovk}ew~ew~j|gy^pw\nubt{j|hzi{k}i{cu|]ov[mtcu|bt{dv}dv}`ry[mt\nubt{\mvZkt]nwct}ct}`qz^ox`qzevct}ar{ar{evhyk|l}hy`qzar{ct}_pyct}hyct}ar{bs|du~ct}ar{_py_py`qz_py_py_py`qzar{ct}du~evbs|evdu~]nwZkt]nwar{ar{^oxar{ct}du~bs|ar{ar{ar{`qz`qz_py^ox^ox`qzar{ct}^ox]nw]nw\mv\mv]nw]nw^ox\mv_py^ox[luZkt]nw]nwYjsVho[mt^pw]ov_pybs|ar{]nw[kw[kw\ly\ly\ly]mz]mz]mzZjwWgtXhu\ly]mzZjwYiv\lycs_o|ZjwYivZjwZjwXhuUerTdqUerWgtYivZjw[kx[kxZjwVfsXhuYivXhuVfsUerVfsXhu[hv_lzbqdscr_n~]l|[jzWdrZht_hu`irgov{uvwvuvy|ozp{r}uwwur}tuwxxz~ur~swyvtvwp{twpzr|}yyz{{wq|mxxwwxtq|tzx||yz|uju}hs{kv~ozs~vwvvr}tutuwup{s~tq|lwlwr}vulwju}hs{hs{it|it|it|hs{kv~ozuz|zwtbktgpymxq|s~trrfs{iv~hxfv}gw~k{l|iyeu|jzgw~fv}jzeu|eu|rqhxgw~gw~aqxdt{iycsz^nu`pwbrycszcszdt{fv}hxeu|cszaqxaqxaqxbrydt{fv}iyk{l|jzfv}cszcszfv}gw~dt{aqxaqxcszgw~jzm}dt{dt{cszaqx^nu]mt_ovaqxgw~hxgw~gw~eu|dt{bryaqx_qx`ryaszew~l~ogy[mt^pw]ov`rydv}dv}`ryaszew~_qx^pw_qx`rybt{bt{`ry]ovfxew~ew~ew~asz]ov^pwcu|ew~hzk}nl~gyasz]ov`ry_qxaszbt{^pwYkrZls`ry^ox\mv^oxbs|bs|_py^ox`qzdu~du~du~ct}ct}ct}du~du~iz`qz`qzbs|^oxct}izdu~ar{bs|ct}bs|ar{`qzar{bs|du~du~du~du~du~evevevbs|fwev_py[lu]nw`qzar{_pyar{du~evct}bs|bs|ct}^ox]nw]nw]nw^ox^ox_py`qz]nw\mv\mv[lu[lu\mv\mv]nw\mv_py^oxZktYjs[lu[luXirWip[mt]ov\nu]nw`qz`qz\mv\lx\lx\ly\ly]mz]mz]mz^n{\lyYivYiv\ly\lyYivYiv\ly_o|\lyZjwZjw\ly[kxWgtScpScpUerWgtZjw[kx[kx[kx[kxWgtXhuYivWgtUerTdqTdqUer[hv_lzapcrap]l|ZiyXgwVcqXfr]fs^gpemt~yz{zyy{}lwmxozr}tr}mxit|mxp{s~s~tw{}wtuwur~sws~p{s~p{is}s}|{yyywr}ny|xwyxttxu~{z~zq|it|lwp{uwvs~p{r}vvtuyvp{p{s~r}ozp{tus~fqygrzhs{it|kv~mxp{s~p{nyozr}wzxupyoxnyp{s~uq~o|dqyhu}hxeu|eu|hxiyfv}eu|jzhxgw~k{fv}fv}sm}eu|fv}hxcszgw~k{eu|_ovaqxdt{dt{cszeu|hxl|l|k{iyhxiyk{l|l|gw~k{n~l|hxfv}fv}gw~brydt{fv}eu|dt{dt{fv}fv}fv}eu|dt{aqx^nu^nu`pwbryeu|fv}gw~gw~fv}dt{aqx_ov`rybt{bt{cu|fxhzbt{Zlsbt{^pw^pwbt{cu|aszaszdv}_qx^pw]ov_qxbt{cu|cu|cu|bt{bt{^pwYkrZls_qxasz_qxdv}hzl~mk}gybt{^pw`ry`rybt{cu|_qxZls\nubt{ar{^ox^oxar{`qz]nw]nw`qzar{du~gxgxct}ar{ar{bs|ev]nw`qzbs|^oxbs|gxar{bs|bs|bs|ar{`qz`qzct}evgxgxgxfwevdu~bs|bs|ar{fwgx`qz[lu\mv`qz`qz]nw`qzct}du~bs|ar{ar{bs|[lu\mv]nw^ox^ox^ox^ox]nw[lu[luZktZktZktZkt[lu[lu[lu^ox^oxZktZkt]nw]nwZktZls^pw_qx]ov]nw`qz`qz]nw\lx\lx\ly]mz]mz]mz^n{^n{`p}\lyZjw[kxZjwXhuXhu\ly\lyZjwZjw\ly_o|]mzWgtRboTdqVfsXhuYivZjwYivWgtVfsVfsXhuYivXhuVfsUerVfsWgt^ky`m{_n~_n~\k{YhxXgwYhxYftZht]fs^gpdlsz{|{ywxyr}s~uxxuozkv~mxq|tuvy|}xvvvr~nzp|wit|nyuq|kuy|yututr}oz}vtxwr}p{r}s~~zyxkv~mxr}wxuozju}ju}nynykv~mxq|ozhs{dowju}mxmxozs~s~ozlwmxnylwkv~kv~nyq|vp{kv~lwr}vvtzt}nylwmxmxgt|bowcpxgt|iv~cszdqydt{fs{bryfv}k{iyhxl|gw~gw~thxbryfv}jzgw~jzm}gw~dt{fv}gw~eu|cszdt{gw~k{jziygw~eu|eu|fv}eu|cszrvvojweu|cszcsz]mtcszhxgw~csz`pw_ov^nucszcszbry`pw_ov`pwcszfv}cszeu|gw~hxgw~dt{aqx^nuaszcu|cu|aszbt{cu|_qxYkrew~_qx]ov`rybt{aszaszdv}`ry]ov[mt\nu`ryew~hzi{dv}dv}\nuUgn[mtfxgy_qxew~i{l~j|hzew~bt{^pwcu|cu|ew~fxcu|^pw`ryfxct}`qz^ox`qz_py\mv\mv_py]nwct}j{j{fwct}du~gx`qzZkt_pyct}_pybs|du~]nwbs|bs|ar{`qz_pyar{du~gxgxgxfwevct}ar{_py^oxar{gxhybs|\mv\mv_py`qz\mv^oxar{bs|ar{`qz`qzar{[lu]nw^ox`qz`qz_py^ox]nw[luZktYjsYjsYjsYjsZkt[luZkt]nw]nw[lu\mv`qz`qz]nw]ov`ry`ry]ov^oxar{ar{^ox\lx\lx\lx]my]mz^nz^n{^n{br]mzZjw[kxYivWgtXhu\lyZjwZjw[kx_o|aq~_o|XhuRboVfsWgtXhuYivXhuVfsScpRboUerWgtYivYivWgtWgtYiv[kxbo}an|^n{ZiyWfvVeuXgwZiy]jx^lx_hu^gpdlsv{|wvvwxyyyyyuuq|v}wuyxwxxzz{uwxxwxz}uoznytxup{mxws~uzwmxkv~q||{s~kv~p{|~wlwkv~mxp{q|nymxmxju}it|hs{mxw}xmxhs{q|vs~r}ts~nynylwju}it|it|kv~q|xvq|ozr}ozit|hs{lwus~s~q|kv~epxgrzmxq|lwfqybowepxerzfqybowon~jzosiyeu|sdt{hxhxcszeu|k{m}jzcszeu|hxhxhxhxiyjzgw~dt{`pw_ovaqxdt{fv}iv~tus~kxkv~lylyiv~gt|dqycszhxhxcsz^nu]mt^nu_ov`pwaqxaqxbryeu|gw~cszcszcszcszeu|fv}hxiydt{dt{fv}jzm}jzcsz]mtiyeu|^nuZjqZjq^nudt{hxhxcsz`pwfv}r~roiycsz_ovaqxhxm}qk{dt{brydt{eu|csz`pweu|gw~hxhxgw~fv}gw~hxeu|hxiyeu|_ov\ls_ovbry`pwfv}jzjzk{m}jzeu|[kraqxhxjzhxdt{cszcszgw~csz`pwbrygw~jzhxdt{bt{fxi{gyasz\nu\nu^pwfxdv}asz_qx^pw`rycu|dv}`ry_qx_qx_qx_qx`ryaszbt{aszasz`ry_qx^pw]ov]ov\nu[lu]nw]nw\mvYjsXirYjsZkt_pyWhqYjs\mvXir]nwar{\mv]nw_py]nwZkt[lu`qzar{^oxdu~evevct}_o{]nw]my^nzaq}dtaq}ZjvYiu^nz_o{[kw\lxaq}`p|_o{aq}YiuTdp^nzXhtXhtWgsVfrUeqUeqTdpScoRbnVfrXhtXhtVfrYiuaq}gw`nzbp|_o{ZjwTdqTdqYiv_o|cp~bp|dmzbktgovwq{{zvywx|{zzzzxwq|s~s~{|u~wxyxwwxys~ttts~twzuoznytxup{nyvp{p{s~p{ju}kv~s~|xq|mxr}yyukv~kv~kv~mxozozq|r}mxmxmxnys~wq|grzit|nyq|p{q|uvr}q|q|q|q|p{p{r}vnyq|x|vlwhs{kv~s~txytnynytq|nyju}hs{hs{hs{hs{fs{q~n~jzn~siyeu|rfv}iyhxcszbrygw~hxeu|cszeu|fv}fv}eu|fv}gw~iygw~dt{aqxaqxbrydt{eu|gt|nyqznyju}it|mxmzkxgt|fs{fv}l|m}fv}_ov]mt_ov`pwaqxbrybrydt{fv}gw~gw~fv}fv}gw~gw~hxjzjzhxhxiyl|n~l|eu|^nuhxdt{^nuZjqZjq\lsaqxdt{eu|dt{fv}m}u{{zfv}fv}gw~hxhxiyjzk{n~iydt{dt{gw~hxfv}cszdt{fv}gw~gw~eu|eu|fv}gw~eu|gw~hxeu|_ov]mt_ovcsz]mtcszhxiyjzm}k{gw~^nudt{jzk{hxeu|dt{dt{gw~dt{aqxaqxdt{eu|cszaqx_qxdv}hzgyasz\nu[mt\nu`ry_qx_qx_qxaszdv}gyi{aszasz`ry`ryaszbt{bt{cu|aszaszaszasz`ry_qx]ov]ov_py`qz`qz_py]nw]nw^ox_pybs|[lu]nw_py[lu^oxbs|\mv\mvbs|ct}^oxZkt\mv]nw]nwdu~evevct}ar{_py_py`qz`p|cs`p|ZjvYiu]my^nz\lx\lxaq}_o{_o{br~ZjvUeq^nz[kwZjvXhtWgsVfrVfrVfrVfrUeqYiu]my]myZjvZjv^nzbr~\kt^mv^nz\lxYivXhuZjw^n{`m{`nzblvajsfmvvzz{xx{xvwyywtnynymxvwozutvxws~q|r}tq|q|q|oznyp{twtozoztwtq|p{zr}ozq|ozkv~p{z|up{txws~r}nynymxmxnyp{r}s~mxozp{ozp{r}nyhs{kv~lwlwlwp{vxvvxzxvuuumxvunynykv~ozvzvozp{uq|q|p{mxju}it|ju}iv~p}n~iyl|rjzeu|phxiygw~bryaqxdt{dt{brydt{eu|eu|dt{brycszeu|hxiyfv}dt{cszdt{dt{dt{dqyit|lu~ju}grzhs{nyo|n{hu}gt|iyoohx`pw]mtaqxaqxbrycszdt{fv}fv}gw~iyiyhxhxhxhxiyiyiyhxiyl|on~hxcszgw~dt{aqx]mt\ls]mt`pwaqxaqxbrydt{gw~jzm}n~oaqx`pwaqxcszfv}hxhxgw~jzgw~eu|gw~jzl|jzgw~gw~gw~gw~fv}cszbrydt{eu|dt{fv}gw~dt{`pw_ovaqxdt{[kraqxeu|fv}iyl|k{gw~aqxfv}k{l|hxeu|dt{eu|fv}eu|cszaqx`pw`pw_ov_ovcu|gyk}j|fxasz`ry`ry^pw^pw`rybt{dv}fxhzi{bt{bt{aszaszbt{bt{cu|dv}aszaszbt{bt{bt{`ry^pw]ov\mv]nw^ox]nw\mv\mv^ox`qzhy`qzbs|ev`qzct}gx`qz\mvevj{du~\mvZkt[lu[ludu~evevdu~ar{_py`qzar{_o{aq}_o{[kwZjv]my^nz\lx\lx`p|^nz_o{br~[kwVfr_o{]my\lxYiuWgsVfrWgsXhtYiuXht]myaq}aq}^nz[kw[kw]myZir\ls\mv]my]mz\ly\ly[kx]kw^lxblvajsfmvy{{yvr}ozp{tus~p{q|ozju}p{zs~lws~z}~{uq|q|r}q|q|p{oznyozs~vtp{oztwtr}r}{s~p{s~r}nys~}|tt~xp{nys~utq|p{q|p{nyhs{mxq|ozp{r}r}ozp{mxkv~ju}oztwwz}}zxyzyt{ws~hs{mxtwr}lwmxtr}tur}lwhs{hs{gt|n{m}hxjzqk{fv}n~jziygw~dt{cszdt{eu|eu|eu|eu|dt{bry`pwaqxdt{gw~k{iygw~gw~gw~fv}dt{dqyit|lu~ju}fqyhs{nyp}o|jwgt|gw~l|l|eu|_ov^nucszcszcszdt{fv}gw~gw~fv}hxgw~fv}eu|eu|eu|eu|fv}fv}dt{dt{gw~l|m}jzgw~eu|dt{bryaqxaqxaqxbrybrycszbry_ov\ls[kr_ovhxojzfv}`pw^nu`pwcszeu|fv}iyhxhxiyl|l|jzhxm}l|jzfv}bry`pwaqxcszdt{eu|eu|dt{aqx`pwbrydt{[kraqxdt{eu|fv}jziyeu|cszgw~k{k{gw~dt{dt{eu|eu|eu|eu|csz`pw_ov_ovaqxfxhzj|hzew~cu|cu|dv}bt{cu|dv}ew~ew~dv}cu|bt{aszaszaszaszaszbt{cu|dv}`ryaszcu|cu|cu|asz_qx^pw[lu\mv]nw\mv\mv]nw_pybs|j{ct}fwhydu~hyk|ev^oxfwj{gxct}ar{^oxZktbs|ct}ct}bs|`qz_py_pyar{^nz^nz]my[kw[kw\lx]my]my]my`p|]my^nzcs\lxWgs_o{^nz\lxYiuVfrVfrWgsZjv[kw[kw^nzaq}`p|^nz\lx[kw\mv^mv]mt[lu\mv^nz^n{\lyZjw[iu]kwblvbkthpwwoy|}yws~p{ozp{q|ozmxp{p{p{zzq|w{vuus~s~s~q|p{q|twtp{p{tvts~uxs~s~wvq|t||ux|p{mxp{vxutur}kv~hs{nyr}q|q|tvutq|nymxozq|tv|}uty~~yxx{yq|mxq|vwozhs{lwtq|uwtmxhs{epxdqylyk{fv}gw~pm}hxm}qn~k{hxfv}dt{cszdt{fv}fv}eu|bry`pwaqxdt{gw~n~l|jzjzjziyfv}fs{it|kt}hs{dowepxlwmzmzmzhu}dt{fv}fv}aqx_ov_ovdt{cszcszeu|hxiygw~dt{gw~fv}eu|dt{cszcszcszcszfv}cszaqxbryfv}gw~fv}cszaqxaqxaqxbrybrybrybrybrycszcszbry^nu\ls_ovgw~on~jzfv}cszcszdt{eu|fv}k{jzjzjzjziygw~fv}trn~hxbry_ov`pwbryeu|eu|dt{cszaqxaqxbrycsz^nucszeu|dt{dt{gw~eu|aqxdt{gw~jzhxeu|brycszeu|dt{dt{eu|dt{brybrydt{fv}dv}cu|asz_qx]ov^pw`rybt{ew~ew~fxfxdv}bt{_qx]ov`ry`ry_qx_qx`ryaszbt{bt{aszaszbt{cu|bt{asz`ry_qx_py`qz`qz_py_pyar{du~gxev^oxbs|fwct}gxj{ct}ar{du~fwgxj{j{ct}Zkt^ox`qzar{`qz^ox]nw^ox`qz\lx[kw[kw[kw\lx[kw\lx]my^nzaq}]my_o{dt^nzWgs^nz]my[kwXhtVfrUeqWgsYiu[kw\lx]my]my]my\lx\lx]my^oxcr{`pw\mv[lu[kw\lx[kxZjw\jv^lxblvcluiqxtt~|s|w}{xtq|oznynyit|q|x~p{u~{xuts~s~tutr}r}tvs~q|q|uus~tw}yzxy{wx|s~mxit|r}vuuyumxmxr}tq|q|s~tr}us~s~tq|ozq|v~{q|ozxuozhs{it|r}ytkv~mxq|vukv~cnvfqyozp{r}utp{kv~fqydowiv~iydt{eu|oojzn~upl|jzfv}aqx_ovaqxfv}fv}fv}eu|cszdt{fv}iypn~k{iyjziyhxiv~it|js|grzbmucnvit|kxkxp}iv~cszdt{dt{aqx`pwaqxdt{cszbryeu|iyiyfv}bryfv}eu|dt{cszcszcszcszcszjzeu|aqx`pwaqxcszaqx_ov`pw`pw`pw`pw`pw`pw`pw`pw\ls`pwdt{eu|cszaqxbrydt{]mtaqxfv}hxfv}csz`pw`pwk{jziyhxgw~eu|dt{dt{wtohxbry_ovaqxcszfv}eu|dt{cszbryaqxaqxaqx`pwdt{eu|cszcszfv}dt{`pwdt{gw~hxgw~dt{brydt{gw~dt{dt{cszdt{eu|gw~hxhxdv}bt{_qx]ov]ov_qxaszcu|bt{cu|dv}dv}cu|asz`ry^pw`ry_qx_qx_qx_qx`ryaszbt{aszaszasz`ry`ry`ry`ry`ry^ox_py^ox]nw]nw^oxbs|fw`qzZkt^oxbs|_pybs|ev]nw`qzar{ct}fwl}nfwZkt\mv]nw_py^ox]nw]nw^ox_pyZjvXhtYiu\lx]myZjv[kw^nzaq}br~^nz_o{eu^nzVfr\lx\lxZjvXhtWgsWgsXhtZjv[kw]my]my\lx\lx\lx]my^nz_pycszbry^ox\mvZjvZjvZjw[kw\jv^mvbmublshpwq|y}t}x|}}xr}q|s~wu}wkv~s~}xr}q|s~utr}p{r}tts~q|q|r}s~q|r}uus~ty|}y{zxs~q|txunyfqyozs~p{q|wumxp{s~s~p{p{s~r}nyr}txzunyp{w}p{mxw~|p{mxhs{grzozwtju}ju}p{wwlwaltcnvkv~lwnyq|tuq|kv~fqyerziv~dqyerzq~sn{p}q~kxhu}iv~fs{anv`mudqygt|iv~jwjwiv~iv~kxmzrn{kxiv~iv~jwjwjwju}lu~hs{dowepxlwo|o|smzhxiyhxdt{brycszdt{bryaqxdt{iyiyeu|`pwbryaqxaqx`pw`pw`pwaqxaqxjzeu|`pw_ovbryeu|eu|cszgw~fv}eu|cszbryaqx`pw`pw^nuaqxdt{fv}dt{aqx_ov^nuVfm^nufv}hxcsz_ov_ovaqxiyiygw~eu|cszbrycszdt{tql|eu|aqx`pwcszfv}hxfv}dt{cszbryaqx`pw_ov`pwdt{eu|cszdt{gw~fv}cszeu|gw~iygw~dt{dt{gw~k{fv}cszaqxcszgw~iyhxgw~cu|bt{aszbt{cu|cu|cu|cu|aszaszaszaszasz`ry`ry_qxasz`ry`ry`ry`ryaszbt{cu|asz`ry_qx]ov^pw_qxaszbt{]nw\mv\mvZktYjs[lu_pybs|bs|\mv`qzct}^ox_pyar{Yjs\mv`qzbs|du~hyizct}Zkt[lu]nw_py_py]nw]nw_pyar{YjsVgpWhq\mv]nwZktZkt^oxct}du~^ox_pyev^oxUfoZkt[lu[luZktZktZktZkt[lu\mv^ox^ox_py`qzar{`qz^ox\mv]mt`pvasz_py\lxZjv[kw]my\jv]lu`ks_ipemt{}xitxjt{x~}uy{xs~s~zq|kv~y~vozp{v||ymxp{s~s~r}oznynys~q|r}uus~uz|vuywq|s~|zxnydowhs{tvozhs{p{r}kv~kv~r}r}ju}ozq|ozmxp{tr}nyozs~{wnyp{yq|mxv{xnyq|q|p{t{xozmxuths{hs{nyju}kv~oztxwp{ju}cpxhu}cpxcpxq~up}q~gt|anv`mudqyerzanvcpxiv~gt|iv~lylylylymzn{p}mzhu}fs{gt|iv~jwjwoxpylwhs{ju}r}uvtp}l|n~n~iyeu|eu|dt{bryaqxdt{iyiydt{_ov]mt]mt\ls\ls\ls\ls]mt]mtgw~csz_ov_oveu|jzm}m}on~k{hxeu|cszbryaqxl|jzhxfv}eu|dt{dt{dt{bryhxm}iybry`pweu|m}gw~fv}eu|bry`pwaqxcszeu|pm}iycsz`pwaqxeu|iyiygw~dt{cszbryaqx`pw^nu^nubrydt{cszdt{hxhxeu|fv}hxiyhxeu|fv}jzn~hxdt{`pwbrygw~jzgw~dt{]ov]ov_qxbt{cu|bt{_qx]ovcu|bt{asz`ry_qx^pw]ov]ovbt{aszaszaszaszbt{cu|dv}bt{`ry]ov[mt\nu^pwaszcu|`qz`qz_py\mv[lu]nwar{du~hyar{du~fw`qz`qzar{XirYjs_pydu~ct}ct}ct}_pyZkt\mv^ox_py_py_py_py`qzbs|XirUfoVgp\mv^oxZktZkt^oxevev_py_pyev^oxUfoYjs\mv\mv\mv\mv\mv\mv\mv\mv_py`qzbs|evevbs|]nwYkrWgm^ntbt{cu|_py[kw[kw^nz\kt\kt^iq]gnclpsvt~y~vr}w|}}}}yp{fqyozq|twwus~r}vxvozozs~s~mxmxmxozr}uvus~p{r}uvuttuq|r}epxozvs~uhs{grzju}w|r}mxmxgrzkv~q|q|kv~nyxyr}p{wwnyhs{kv~nyny{|tq|tyr}s~ur}tp{lwy|q|mxozq|grzs~w{|ozmxkxfs{cpxfs{mzp}mzhu}bowcpxerzdqycpxbowdqyerzfs{lyiv~hu}lyhu}erzmzo|fs{cpxgt|gt|cpxdqykxjs|qzozgrzgrzp{trvuqn~jzfv}cszaqx]mtdt{fv}cszcszeu|bry[kraqx[krYip^nuaqx`pw`pwaqxeu|bry`pw_ov`pwbrycszdt{bryfv}jzjzfv}brycszdt{jzpodt{\ls^nuaqxaqx_ovfv}m}m}hxeu|hxl|ojzhxjziydt{`pwaqxn~m}jzhxgw~gw~hxhx`pw`pwbrybrybryaqx`pw_ovdt{cszdt{eu|hxiyhxfv}fv}iyjzhxdt{cszgw~l|hx`pw]mtbryhxgw~bry_ov[mt]ov_qx`ry_qx_qx_qx`ry_qx_qx^pw]ov]ov]ov^pw^pw^pw_qx`ryaszcu|dv}fxfx_qx_qx\nuYkrZls^pwaszaszar{`qz_py_py`qzar{ct}du~fw`qzfwk|gxfwdu~YjsZkt]nwar{ct}bs|_py^ox]nwYjs\mv_pyar{`qz`qzar{bs|UgnRdkTfmYkrZlsXjq[mtbt{cu|YkrWipaszdv}[mtUgnWip`ryZlsXjq\nu^pw[mtXjqXjq\nu]ov_qxasz`ry_qx]ov[mtYio]msaszew~ar{\mv_pyev\kt^mvbmublshquy}z~{~t~}z{~{s~lwit|lwp{r}r}q|p{ozxyvp{q|wywvs~q|r}tutq|ts~s~w{|xtr}tit|tzuwju}bmuepxs~zr}p{r}mxkv~p{nyhs{kv~wzuozttmxit|lwq|s~vxyvq|nyq|tp{r}up{ozp{nyy{r}ozozp{mxx}{r}q|p}lyiv~kxo|q~p}mzjwkxkxiv~gt|fs{gt|hu}hu}lyiv~gt|jwdqy`muiv~mzerzcpxkxn{iv~gt|mxnwmvepx]hpaltoztq~o|n{jzgw~csz`pw\lsZjq`pwbrybry`pwdt{iyfv}_ovfv}`pw^nuaqxbry_ov]mt]mthxeu|cszdt{fv}fv}dt{aqx^nu^nu_ov`pw`pw_ov]mt[krgw~k{jzbry]mt_ovaqxaqx]mtfv}n~m}gw~eu|iyoojzhxiygw~cszaqxcszk{k{iyhxgw~fv}eu|eu|aqxbrycszcszcszcszaqxaqxdt{dt{cszeu|gw~hxgw~eu|dt{gw~iyfv}cszbryfv}jzgw~aqx_ovdt{gw~eu|aqx`pw_qx`ryaszbt{aszaszaszasz`ry`ry_qx_qx_qx_qx`ryaszaszaszaszaszbt{bt{cu|cu|dv}cu|asz^pw^pw`rybt{bt{ar{`qz_py^ox_py`qzbs|ct}ev`qzevizevfwev[lu\mv_pybs|bs|`qz^ox]nw]nwYjs\mv`qzar{ar{_py_py`qzYkrVhoWip[mt[mtXjqZls^pwbt{YkrWip_qxcu|\nuXjqZls`ry[mtYkr\nu]ovZlsWipWipYkrZls\nu]ov]ov\nuZlsXjq]ms^nt`rycu|`qzZktZkt^ox]lu_ovcoudosjsv|{~vmxozq|vz}ztozhs{lwp{q|q|ozozozyyuozoztxx{vq|q|uwuq|vr}q|wzr}r}vmxv{twju}`ksbmuozvozozr}mxozq|nyhs{kv~uxtnyr}r}mxju}mxq|s~vvus~r}r}r}r}mxp{tozlwytp{w{vq|ozmxju}mxv~{r}mxmxp{ozmxlwlwnyozq|s~s~q|nykv~ju}kv~lwozr}mxkv~mxepx`ksit|ozhs{hs{q|s~lwgrzhs{qznwcnv\gobmup{rkxhu}hu}fv}dt{cszaqx_ov]mthxeu|`pw^nubryhxgw~aqxeu|aqxaqxeu|fv}aqx_ov_ovk{hxeu|gw~jzjzdt{_ovcsz_ov]mt_ovbrycsz_ovZjqgw~hxfv}bry`pwcszdt{bry\lsfv}on~fv}csziyqojzgw~fv}dt{aqxbryeu|iyhxgw~fv}eu|dt{cszbrycszcszdt{eu|eu|dt{dt{cszeu|eu|dt{fv}gw~hxfv}dt{bryeu|fv}dt{aqxaqxcszgw~eu|brybryeu|eu|aqx`pwbryaszbt{bt{cu|bt{bt{asz`ryasz`ry`ry`ryaszbt{cu|dv}dv}cu|bt{aszaszaszaszaszfxdv}cu|bt{aszaszaszbt{ar{`qz_py^ox_py`qzbs|ct}du~_pyct}gxbs|du~ev]nw_py`qzbs|ar{_py]nw]nw^oxZkt]nwar{bs|ar{^ox]nw\mv]ov[mt[mt^pw^pw[mtZls\nu`ryXjqWip^pwbt{^pw\nu^pwasz\nuZls\nu\nuYkrVhoWipXjqYkr[mt\nu\nu[mtZlsYkraqw_ps^qvaty_qxYkrVgpWhq[kr^nubntcnrjsv}q|ju}mxr}x{zvr}ozs~vzzwuuwzxtozlwmxp{r}xs~ozq|wyvr}s~p{q|wxozuynyuvozs~it|grzfqyp{tlwkv~nyhs{nyozmxhs{ju}p{p{lwnyq|s~r}p{p{q|r}wtr}r}tutr}ozr}wr}kv~vxp{tur}p{ozlwgrzlws~xlwju}it|mxnymxkv~it|kv~p{tr}q|p{mxju}it|kv~mxtup{p{r}hs{cnvnyp{mxnys~nydowaltfqykt}lu~grzbmuhs{s~slyhu}iv~hxiyjzjzjziyn~jzcsz^nu^nu`pwaqxaqx`pw^nuaqxgw~iygw~eu|gw~k{fv}brydt{iyjzfv}aqxjzgw~dt{cszdt{cszaqx^nuk{iyfv}eu|eu|fv}fv}dt{^nuhxpn~dt{`pwfv}on~iyeu|dt{bry_ovbryhxiygw~eu|cszaqxaqxbrycszdt{eu|eu|eu|fv}fv}fv}fv}gw~fv}fv}gw~iyiygw~eu|aqxbrydt{cszaqx`pwbrydt{dt{cszeu|gw~dt{_ov_ovdt{cu|cu|bt{bt{cu|bt{`ry_qx`ry`ry`ryaszbt{cu|ew~fxew~dv}bt{aszaszaszbt{cu|dv}aszaszcu|cu|`ry`ryaszct}bs|ar{`qz`qzar{bs|ct}ct}]nwbs|du~_pybs|fw`qzar{bs|bs|`qz^ox\mv]nw^ox[lu^oxar{bs|`qz\mvZktYjs`ry_qx_qxaszasz`ry^pw]ov_qxYkrXjq]ov`ry_qx_qxbt{cu|^pw\nu^pw]ovYkrXjqZls[mt\nu]ov^pw_qx^pw]ov]puaru]nq\ot`sxasz]ovYjsYjsXho[kr`lralpgpspz~zwvs~q|tw{|yus~s~~~|{yuq|ozq|tws~q|s~vws~ozr}s~uy}{up{z~r}us~kv~s~lwq|mxtvnynyp{ju}hs{ju}kv~lwnyp{nyju}lwozuz{ywwxtq|q|uwur}wy}vlws~{ukv~p{r}q|s~vuq|ozq||nymxit|nyp{q|ozlwnyu{mxnynylwkv~kv~mxp{ts~ozr}uju}fqys~r}r}uulwaltepxr}vys~hs{hs{q|uslylyk{l|m}m}m}l|m}jzeu|`pw\ls[kr_ovdt{_ov^nucsziyk{hxhxk{iycsz^nu^nucszgw~gw~fv}jzjzhxdt{^nu[kr\ls^nul|iyfv}fv}fv}eu|cszbryaqxjzpl|bry^nucszk{l|gw~eu|csz`pw^nubryjzk{hxcsz_ov^nu`pwcszeu|dt{dt{dt{eu|eu|fv}gw~gw~iyhxhxiyk{k{jzhx`pwbrycszbryaqxaqxaqxbrybrycszfv}gw~csz^nu_oveu|gyew~dv}dv}fxfxcu|`ry`ry`ry`ryaszbt{cu|ew~ew~cu|cu|bt{aszbt{dv}fxgydv}`ry`rydv}dv}aszaszdv}evdu~bs|ar{ar{bs|ct}du~bs|]nwar{ct}]nw_pydu~`qzar{bs|bs|`qz^ox\mv]nw^ox\mv^oxar{ar{^ox[luXirXir`ry`sx_rw`sxcv{ex}dw|aty^qv[nsZmr]pu`sx`sxatycv{dw|`sx^qv_rw]puZmrZmr^qv]pu^qv^qv_rw`sx`sx`sx`sx]nq[lo[nsatydv}bt{`ryaszYip\ls`lralpgps}~}{~x|yus~s~s~s~s~vxz{zyyy}|xvz{yvts~q|nylwxxy{|ytoz|wyumxvq|vq|vxr}txr}kv~mxq|vz{xuit|lwt~|yvwy{yw~|xlwoztmxhs{nys~uynykv~ylwnygrzlwnyozmxlwmxr}vju}lwnynynynyp{r}r}p{mxr}uit|fqyuuuxyp{it|r}uit|mxq~q~lylyjzjziyhxgw~fv}jzeu|bryaqx`pw_ovbryhxeu|dt{gw~jziyeu|eu|iyfv}bry^nu]mt_ovdt{hxjzl|l|k{eu|]mtZjq\ls`pwgw~eu|dt{eu|csz_ov^nuaqxcszhxk{hxaqx^nuaqxgw~iyfv}dt{csz_ov]mtbryjzl|iydt{`pw_ovaqxdt{fv}cszcszcszcszcszeu|fv}gw~gw~gw~gw~iyk{l|k{jzbrybrycszcszcszcszbrybryaqxbrydt{gw~dt{_ovaqxfv}j|gyfxgyj|j|gydv}bt{aszaszaszbt{cu|dv}ew~cu|cu|bt{bt{dv}gyj|l~i{cu|bt{gyfxaszbt{hzevdu~bs|ar{ar{bs|ct}ct}`qz\mvar{ct}[lu]nwbs|^ox_py`qzbs|ar{_py]nw]nw^ox]nw^ox`qz_py\mvYjsXirXjq_qx_rw]pu\otatyfy~fy~buz^qv^qv^qv_rw`sx`sx`sxatybuz_rw^qv_rw]puZmr\otaty\ot\ot]pu]pu^qv_rw_rw`sx\mp[lo]pudw|fxdv}dv}fx^nu`pvdpveqsjsv{}}{~{tttts~r}r}s~s~twz||{z}}{~}zut|}ys~nymxp{s~{vx{yq|hs{t~x}yp{ytwp{tvr}uztr}s~uz~}zyju}it|nyx|zz|{zxwwxwwwtxumxozs~kv~ju}q|vwy~p{epx{tju}p{hs{mvmvmvlu~kt}kt}lu~nwhqzkt}oxqzqzpyqzqzu~r{nwu~xkt}gpywzvw{yu~{{p{r}o|jwhu}iv~hxhxhxgw~gw~fv}odt{_ovdt{iyhxeu|dt{k{iyjzk{gw~aqxbryfv}fv}fv}eu|cszaqxcszhxl|pm}iyeu|aqxaqxbrydt{bryaqxcszfv}bry]mt^nudt{aqxdt{eu|dt{aqx`pwcszeu|fv}dt{dt{dt{`pw]mtbryjzk{iygw~eu|dt{dt{dt{dt{aqxaqx`pw`pwaqxcszeu|fv}dt{dt{dt{gw~jzl|k{jzcszcszdt{eu|fv}eu|dt{bryaqx`pwbryeu|eu|brycszfv}hzew~cu|ew~i{k}gycu|ew~dv}dv}dv}dv}dv}ew~fxfxew~cu|cu|ew~hzl~nofxcu|fxew~]ov^pwew~du~bs|ar{_py_py_py`qzar{_py\mvbs|du~[lu[lu`qz[lu\mv_pybs|bs|`qz^ox]nw]nw]nw^ox^ox\mvYjsXirYjsZls^pw]puYlqVin[nsdw|dw|_rw_rwatybuzaty`sx_rw^qv]pu_rw]pu\ot]pu[nsXkp[nsbuz[ns[ns\ot\ot]pu^qv_rw`sx]nq_psbuxfy~ew~`ryaszfxaqxcsygsyfrtktwyq{u|{vvvtq}p|r~tq|r}uy}}yvq|w|zutx~ys~lwju}u~yp{ju}lwu}zp{r}yxmx`ksju}ww|q|ys~vnyp{r}mxq|uoztq|p{r}s~q|nymxmxhs{hs{ozq|nynyr}q|q|p{nymxmxmxmxkv~hs{nyq|mxr}vozozvzwtwyywfqy{tmxwozs|r{qzpyoxmvlu~kt}foxir{nwpypynwmvmvzvr{x{lu~hqzywt}z}zzztw|uiv~erzfs{fv}iyk{m}n~n~wgw~]mteu|poeu|]mtl|jzjzjzeu|`pwbryiv~hu}lyn{iygt|dt{gw~l|oiybry`pwbryeu|dt{csz_ov`pwdt{hxdt{^nuaqxjz_ov`pw`pwaqxaqxcszeu|fv}dt{cszdt{dt{`pw]mtaqxjzhxiyjzjziyfv}dt{bry`pw_ov_ov_ov`pwaqxcszeu|aqxaqxbryeu|hxjzjziyeu|dt{eu|fv}gw~gw~eu|cszaqx_ov`pweu|fv}dt{dt{fv}dv}`ry^pwaszfxhzew~`ryhzgyfxew~ew~ew~fxfxjziygw~fv}hxk{n~osgyaszdv}aszXjqXjqaszbs|ar{_py]nw]nw]nw^ox_py_py\mvct}du~[luZkt^oxZktZkt]nwar{ct}bs|_py^ox]nw^ox^ox]nwZktXirWhqYjs[lu^pw\otVhoRejWip`sxasz[ns_qxcv{ew~cv{asz_rw]ovZmr\nuZmrZls[nsYkrWjo[mtbuz\nu\ot\nu]pu^pw_rwaszaty`pvbsvex{h{cu|\nu]ovcu|aqxbryfrxeptjsvx~qz~{uz{uq|r}s~r|s}wxxz}zt}oxs|vs|oxoxv~~zyzwr{wzxs~kv~nyv|yz~ynyit|ju}us~y~s~r}zq|ozlwmxq|r}q|ozr}s~vwur}mxju}hs{q|ozlwtvq|r}yp{nyvzvozlwmxp{s~s~p{ozq|ttq|vuju}lwuus~hs{vq|ju}r}q|ozp{r}s~q|nykv~it|kv~ju}mxp{nylwozu}ys~vwju}kv~s~wzytozmxmx}}vo|lyhu}hxn~n~gw~hxptk}fxk}oj|bry[kreu|bryerzhu}fs{`muanvit|lwnyozjwhs{erziv~n{o|jwcszaqxbrybry_ov]mt`pwfv}k{jzeu|brybryeu|dt{csz`pw]mt[kr]mtbryfv}^nueu|hxcsz`pwdt{fv}eu|eu|fv}gw~eu|brybryeu|iyaszcu|bt{`ry]ov^pwdt{gw~eu|fv}iv~hu}fs{erzgt|hu}cszaqx`pw`pwcsziyosfv}eu|eu|eu|fv}eu|bry_ovaqxaqxbryeu|gw~gw~eu|brycszeu|eu|cszeu|iygw~cszdqyhs{hu}fs{erzgt|lyoq~dt{^nubryfv}dt{dt{fv}l{jyfu~cr{apyapybqzcr{_nw_nwbqzds|apy\kt\kt`oxXir]nwar{_pyXirWhq\mvbs|_pyar{ar{_pyYjsUfoTenUfoXirVhoUfoVhoYjs]ov_py`ry[lu_qxfwi{hydv}_py[mtTenVhoYjs\nu]nw\nu[luZls\mv_qx_py[mtZkt^pwbs|bt{eu{`pv`sxgycu|YjsZktct}_nw\lseqwhswhqtu{x~zr~q}r}s~nxr|t~r|s|wwu~t}vwu~s|v}{xwyvs|v}|~zmxhs{mx}}wmxlwr}|~|p{nyvttuwzytp{r}s~ttr}nyit|grzgrzr}s~r}{}y{yr}ozr}tozkv~ju}p{s~us~oznyozr}ozr}{zq|u}xfqycnvr}yozozp{lwnyq|q|p{nylwkv~nylwlwmxkv~it|mxs~|wq|uwju}it|{vur}nylwmxr}w~wslykxjzk{gw~bryaqxbt{ofydv}j|ol~dt{^nugw~dt{gt|jwhu}dqygrzlwmvlu~it|epxcnvcnverziv~iv~fs{`pw_ov`pwaqx`pw_ovfv}hxhxeu|brybryeu|hxeu|eu|dt{bry`pw`pwbrydt{^nudt{fv}cszcszgw~iygw~dt{fv}fv}dt{aqxaqxcszcu|bt{bu|dv}bt{_qx_qxeu|hxcszeu|jwjwhu}gt|hs{gt|dqyaqx`pwaqxcszgw~l|ofv}eu|eu|fv}gw~fv}dt{aqxfv}fv}hxjzm}l|iyfv}eu|fv}dt{aqxcszhxiyhu}epxhqzit|grzepxfqyiv~n{q~hu}`pwcszfv}dt{cszeu|et}et}fu~fu~gvgvgvgvcr{cr{et}hwet}`ox`oxds|Yjs\mv^ox[luVgpUfoYjs^ox^oxbs|fwfwbs|]nwZktYjsUfoVgpWhqZkt]nw^ox^ox^oxct}bs|bs|evhygxbs|^oxZkt[lu^ox_py`qz^ox]nw[lu[lu^ox^oxZktYjs^oxar{aszbry_ouaszgydu~YjsWgs]my_nw^nuhs{juygpt}{u~u~||vtvwq{wxt~qzt}ww~}zxy{~xvvwu~r{t}xmxozx}s~q|xxq|u~}{zs~hs{hs{p{vx||up{ts~s~q|nykv~grzepxdowq|s~r}zzvxuq|ozp{ozlwlwnyq|s~s~p{kv~hs{ju}lwlw{wz~tcnvkv~twlwr}ju}mxp{q|p{ozozozq|mxkv~kv~it|grzkv~q|ztmxr}wlwfqys~q|p{mxju}it|lws~xyxuun{lykxn{l|fv}brybryaqx]ovj|bu|cu|j|qnhxcszhxgw~jwlykxhu}kv~ozpykt}epxbmubmuepxerzfs{hu}fs{brybrydt{fv}fv}fv}gw~gw~eu|dt{cszdt{eu|fv}aqxcszeu|fv}dt{cszcszdt{cszeu|fv}fv}iyn~n~l|eu|fv}fv}dt{bry`pw`pw_qxaszat{bt{asz_qx_qxcszeu|bryeu|jwkxiv~gt|hs{fs{fs{dt{dt{eu|fv}hxjzk{aqxaqxaqxbrydt{eu|cszaqxhxiyk{m}on~jzgw~fv}fv}csz_ovbryhxk{kxepxhqzhs{fqydowdowfs{jwmzfs{_ov`pwcszbryaqxbrybqzds|hwkzl{kzixhwfu~ds|fu~ixgvbqzbqzfu~_py`qz^ox\mvYjsYjs\mv_pyZkt_pyfwizgxct}^ox\mvWhqYjs^oxar{ct}ct}bs|ar{fw`qz\mv^oxct}fwct}^ox]nw^ox`qz`qz_py\mvZktXir[lu_py_py\mv[lu_pybs|bt{aqx_oubt{hzev[luWgsZjv`ox`pwlwlw{gpt}}yw}v|s|mvywywxymw~u{yw{}||{xu~vvu~u~t}r{qzr{mxmxr}yxt{}vs~x~zwunyit|lwtux|~yr}nyuutr}p{nykv~ju}ju}vwtywozp{nyp{r}s~q|p{r}vwxvq|kv~it|ju}mxp{xvxkv~lwxwzufqyp{mxp{s~r}p{ozq|s~q|mxlwmxlwju}kv~p{tozhs{nyxozhs{p{ju}lwnyoznymxkv~ju}nw|ozlwkv~dqyerziv~p}l|csz`pwhxk{ew~hzbu|cu|j|pmiyeu|gw~gw~kxlykxjwnyp{qzmvgrzhs{kv~nyjwgt|hu}gt|cszcszdt{fv}gw~hxcszcszdt{fv}gw~fv}bry_ov^nuaqxdt{fv}eu|dt{eu|fv}jzhxhxiyn~rqn~hxhxgw~fv}cszaqx`pw^pw^pw]pw_qx_qx^pw^pw`pw`pwbrydt{hu}hu}gt|fs{it|hu}hu}gw~hxiyjzjziyiyaqxaqxaqxcszeu|gw~fv}eu|gw~gw~hxjzl|jzgw~cszdt{eu|dt{aqxdt{jzk{jwfqyir{it|grzdowdowerzhu}kxgt|brybrydt{eu|fv}fv}et}gvjyl{l{kzixhwfu~cr{cr{fu~ds|`ox`oxcr{`qz_py]nw[lu[lu]nw_pyar{VgpZkt_pyct}du~bs|^ox\mv\mv_pyct}fwgxgxfwfwdu~ar{^ox_pybs|du~du~bs|bs|ct}ct}bs|`qz]nwYjsWhq]nwar{bs|^ox^oxar{du~cu|bryaqwaszfxev^ox\lx^nz`oxbryozny}fos|x~y}|utxzjt{t~}~~|{|}zr{lu~wwvt}s|r{qzox{vvwtp{w}ws~r}uvv~{wr}p{t{vxz{yuq|ozwwwwuts~r}u~{us~oztyyvvxz}}{vp{nyq|uuyq|tlws~}up{wlwbmuozr}uwuq|ozr}vozlwmxp{q|oznyq|nykv~epxlwxs~lwq|mxnyp{p{nyju}dowaltox}zoznykv~dqyfs{kxp}jz`pw_oviyok}gyat{aszgyj|gycszaqxdt{gw~kxjwiv~jwmxnyoxlu~kv~ozuvn{hu}dqydqyaqx_ov_ov_ovaqxbryfv}dt{cszcszdt{dt{cszaqxgw~hxiygw~eu|dt{eu|fv}l|hxgw~iym}n~m}k{l|jzhxfv}eu|cszbry_qx^pw]pw_qx`ryasz`ryaqx_ovcszdt{gt|fs{erzfs{ju}jwhu}gw~iyjzjzhxfv}eu|fv}eu|dt{fv}jzl|l|l|gw~fv}fv}gw~hxgw~dt{aqxbryeu|fv}eu|hxk{iyfs{hs{kt}lwju}grzepxfs{iv~jwjwgw~gw~iyl|m}m}hwhwhwhwixjyl{l{hwds|bqzds|cr{_nw^mvapyYjsXirWhqWhqXirZkt]nw_pyXirYjsZkt\mv^ox^ox]nw\mv\mv_pyar{bs|ar{ar{ct}ev`qzdu~gxgxdu~ct}evgxfwgxgxfwct}_py[luXir[lu`qzar{^ox]nwar{ct}bt{bry`pv^pw`ryar{_py_o{aq}`oxbryozny}fos}}}|q}my{t}t}t}vy{xqzlu~wwu~r{s|vu~qz{uuzytw~xtw|{v~}xs~q|txy{|{xuttxyz{zywvv}yy|xw}{xxyyyywr}mxmxr}wu{q|vs~w}zs~q|kv~kv~tuxzvq|p{tzq|mxlwp{r}p{p{r}kv~ju}epxkv~xvp{uws~nyju}hs{grzfqydowqz{vnyp{mxerzfs{mzn{hxbry_ovcszhxgyhzat{_qxbt{dv}`ry^nu]mtcszgw~jwgt|fs{hu}kv~ju}lu~kt}mxs~xvmzfs{fs{fs{cszaqx_ov^nu`pwbryl|iycsz_ov^nubrygw~jzqqpl|gw~cszbrybrygw~dt{cszgw~hxfv}fv}gw~n~k{gw~eu|eu|eu|dt{aszbt{at{cu|ew~gyfxeu|brydt{fv}iv~hu}hu}hu}lwnyfs{eu|gw~hxhxfv}cszbrydt{cszbrydt{gw~jzk{k{k{iygw~gw~gw~gw~eu|dt{bryfv}hxhxiyk{hxcpxhs{lu~mxlwit|grzgt|jwdqyfs{eu|cszeu|iyk{iyet}ds|cr{cr{fu~jyo~ro~ixet}fu~et}apy_nw`oxXirZkt\mv\mv[lu\mv^oxar{`qz]nw[luZkt[lu]nw^ox]nwYjs\mv^ox]nwZktYjs[lu^oxWhq^oxevev`qz]nw_pyct}ar{bs|bs|ar{_py[luXirUfoXir]nw_py\mv[lu_py`qz_qxbry_ou[mt[mt]nw_py_o{_o{`ox`pwlwlw{gpt~|}wx~~r{r{t}u~vu~r{pyu~vs|pyt}{|xzr}ozvzwy{|zxz{wr}q|r}ty|~~zwvwyz|}|yvtq|tmxoz|u~}vtx|{r}s~q|mxju}mxs~yr}zq|vty}r}nyuutwyvq|p{w}wp{ju}lwnynyozr}kv~mxhs{lwwvr}xzs~kv~fqyfqyit|kv~lwr{xq|lwq|ozdqydqykxiv~gw~hxeu|aqxaqxbt{mexaszcu|cu|`ryaqxbrybryhxjwfs{dqygt|ju}grzmvmvozr}tr}iv~cpxhu}iv~gw~eu|brybrydt{gw~jzk{jzgw~dt{dt{hxl|n~pqn~iycsz_ov]mtbry`pwbryfv}fv}cszdt{jzojzeu|brycszeu|eu|bt{dv}cv}ew~hzk}i{gw~cszdt{gw~n{p}o|n{ozozgt|iv~jwkxjwiv~gt|fs{gt|erzdqyerzhu}kxlylyso|kxiv~iv~jwjwiv~hu}jwjwiv~jwlyiv~dqygrzlu~mxmxju}hs{hu}kx`muerzcsz`pw_ovcszdt{aqxds|cr{apybqzds|hwl{o~tm|gvgvfu~bqz_nw_nw]nwbs|fwev`qz^ox`qzct}gxct}^ox\mv]nw]nw]nw[lu[lu`qzdu~ct}^ox[lu[lu\mvUfoZkt^ox^ox\mv[lu\mv_py^ox^ox_py_py]nwZktWhqUfoYjs^ox`qz^ox]nw`qzar{`ryfv}dtz`ry_qx`qzar{_o{\lx_nw^nuhs{juygpt|w}|~xr|s||wvu~t}r{qzr{r{r{t}qzoxu~~xnyp{s~q|tzw~{x{{xuz}zwvxxv{|xvvyz}}|ws~p{q|q|hs{kv~zr}~~xozp{yuus~p{ozs~{p{uunyq|ozvyq|lwtmxq|uwtp{q|x}r}it|grzhs{ju}mxr}mxp{kv~lwvur}ytozju}hs{ju}mxnynyu~yp{mxus~gt|erzgt|erzgw~om}bry_ovbt{sk~fxfxgyew~gw~iycsziykxfs{cpxgt|it|fqyqzqzq|r}q|nygt|cpxdqyerzdt{bry`pw`pwdt{gw~bryjzsupjzgw~gw~cszgw~l|m}iycsz^nu[kraqx`pwcsziygw~dt{gw~ooiybry_ovaqxdt{eu|cu|cu|bu|ew~hzk}i{fv}aqxcsziyrwvrp{nykxlymzn{n{lykxjwn{lykxlyn{q~rruq~kxhu}hu}iv~kxkxkxlyjwgt|gt|kxiv~erzgpyjs|mxlwju}hs{hu}kxfs{kxiydt{bryeu|fv}bryet}ds|cr{bqzcr{et}gvhwum|gvgvet}apy]lu]lu\mvct}izfw_pyZkt[lu_pyizev`qz^ox^ox]nwZktWhqbs|hynoizct}`qz`qz_py^ox^ox_pyar{bs|bs|bs|ct}du~evevdu~bs|_py]nw]nwbs|du~bs|ar{du~evcu|k{jzgyfxfwev`p|Zjv_nw\lsepxhswhquoz~{y{{{~|u~y|s|qzxywpyt}w|{{{v}{{s~ozr}wtx|{wuwzxwy|zvuyzvvyzwwzuxq|q|zztxozx{w{{vp{p{xzq|q|p{tzxr}p{uvhs{ozmxkv~r}s~vwtozmxmxepxepxfqyhs{ju}mxozq|p{nynyp{s~s~q|nyxvr}lwgrzgrzkv~p{zwtr}q|ozjwhu}hu}hu}fv}fv}fv}gw~fv}dv}k}h{fxfxgyi{k{jzdt{eu|hu}iv~iv~gt|grzepxoxt}lwtulwly`muerzcpx^nu^nu`pwaqxaqxaqx`pwgw~jzeu|aqxcszcsz`pwhxgw~hxhxhxeu|`pw\lseu|cszdt{fv}iyiyeu|aqxeu|csz`pw_ovaqxdt{eu|cu|gycv}bt{fxl~k}eu|]mtaqxfv}n{q~p}mzmxkv~jwo|sq~kxiv~n{s}vq~susq~rxp}jwkxlyiv~gt|fs{kxmzlyhu}gt|jwjwhu}oxlu~ju}lwkv~it|gt|kxfs{iv~jzhxcsz`pwcszgw~ds|fu~gvfu~ds|ds|gvjyn}gvet}hwhwapy[js[js[lu`qzdu~ct}^ox[lu]nwar{ar{bs|bs|_py[luYjs[lu^oxar{du~fwevar{]nwZktXirTenYjs`qzct}bs|ar{ar{bs|^oxar{evgxgxdu~_py\mv]nw^ox_pybs|ct}ct}ar{^pwgw~hx~gyew~ar{]nw[kw[kwZir[kr_jrbmqktx~~y{{wu~||yu~yz|}|~|uq|r}tuvwyzzzzr}r}uyxs~r}uxwy|{wwzz{s~r}{{tvq|x~||xuyyhs{vuz}wuxyr}wtozwy|}zus~s~fqyfqygrzit|kv~nyp{q|mxmxozr}uup{mxwvtnyit|fqyhs{kv~s|t}utr}nygt|erzcpxcpxaqx`pw_ov_ov`pw_qxhzexcu|bt{cu|dv}fv}eu|aqxcszhu}jwjwhu}fqydownws|ju}ozozhs{n{gt|hu}fs{aqxaqxcszdt{dt{dt{_ovgw~jzgw~fv}iyjzhx`pwaqxbryeu|gw~gw~csz`pwcszbrycszeu|gw~gw~dt{`pw_ov_ov_ov_ov`pwaqxcszbt{fxcv}dv}fxi{hzdt{_ov]mt`pwfs{gt|fs{erzfqyfqyhu}lyo|lygt|gt|lys{tq~uwurrvrp}o|kxerzdqygt|iv~kxjwgt|gt|jwkxkv~oxlu~ju}mxlwit|fs{iv~fs{iv~iyfv}`pw]mt_ovbrybqzfu~hwfu~apy`oxds|hwixds|cr{gvgv`oxZirYhq[lu]nw_py]nw[luZkt]nw`qz_pyar{bs|ar{]nw[luZkt[lu_pyar{du~ct}`qz\mvZktYjsYjs^oxct}du~ar{]nwZktZkt[lu]nw`qzbs|ar{_py\mvYjsZktZkt\mv^ox_py_py]nw[mt^nu`pv`ry_qx\mvZktYiuYiu]lu\ls^iq`koirvu{~z}xw}||zy|~z{u|wxz{zxvus~r}r}uy{zxp{q|uzxr}p{r}vw{~{vvzyzs~twvuy~~zw|oz{|yuvwx{x{s~x||yvuhs{it|it|kv~lwozq|r}ju}lwp{twuq|mxxxwtozju}it|hs{kt}pyuuq|kv~dqycpxgt|hu}eu|bry_ov_ovbrydv}l~h{fxdv}ew~ew~gw~fv}`pwdt{kxo|p}lyit|epxlu~s|hs{kv~hs{cnvo|n{n{lygw~gw~iyjzjzjzeu|jzm}l|l|n~pn~`pw`pwbryeu|hxhxfv}cszbryaqxbrycszdt{dt{aqx_ov\ls`pwcszcszaqx`pwcszcu|ew~exfxgyfxdv}dt{bry`pwbryfs{fs{erzdqygrzhs{it|lwnykv~grzgrzlwr}uq|p{vyvr}q|wvwvnyfqyfqykv~lwnymxit|ju}nyozmxoxlu~kv~nymxhs{erzgt|hu}jwiyfv}aqx^nu^nuaqxds|hwjygvbqz`oxcr{gvgvds|ds|gvgvbqz]lu\kt_py]nw[luYjsYjs\mv`qzct}]nw`qzbs|bs|_py\mvZktZkt\mv_pyar{bs|_py\mv[luZkt^oxbs|fwfwct}^oxYjsWhq[lu\mv]nw^ox]nw\mvZktYjsYjsZkt\mv]nw]nw\mv[luZlsYip[kq[mt[mtZktYjsZjv[kw_nw^nu_jr^imfos~}}oz~~x{yy~vx{}}{zy|{p{grzmxp{q|ty~|xp{q|s~uvvwwuvz~{tp{r}s~v{~zts~wr}vs~x{w{|~{uvz||vs~r}u|{wvus~ttx{yvvtq|kv~kv~kv~lwnyozq|r}kv~mxp{s~utr}p{xyzzwr}nylwgpynws~s~mxgrzdqyerzn{o|l|hxdt{dt{hxk}ok~i{gygygyhxgw~cszhxq~uvq~mxit|kt}s|ju}kv~epx_jrmzn{sp}l|l|m}ooom}n~on~n~n~n~n~gw~gw~gw~hxiyhxdt{bryaqxaqxaqxbrybryaqx`pw^nu`pwfv}k{k{fv}cszdt{ew~fxh{j|i{ew~cu|eu|gw~dt{gw~kxlyjwhu}it|ju}ju}nyp{ozju}hs{it|lwlwit|kv~r}vs~mxkv~vuvvq|ju}hs{kv~p{r}p{kv~kv~ozp{ozoxlu~lwnymxhs{erzfs{jwkxjzhxdt{brybrydt{l{kzixgvfu~et}et}et}ixgvfu~fu~et}ds|ds|ds|ct}_pyZktXir[lu`qzdu~gx_py`qz`qz`qz^ox]nw\mv[lu[lu^oxar{ar{_py^ox]nw]nw_pybs|fwizhydu~ar{^ox^ox^ox^ox^ox^ox]nw]nw\mv[lu]nw_py_py^ox]nw]nw^pw[kr]ms]ov^pw]nw]nw_o{`p|apyaqxcnvalpgptys~xz~}|~s|x|}{yz{{xzs~mxup{p{s~y|wq|w|{ur}v{|{|~zr}p{r}r}s~x{xr}p{s~ozuv}xs~~{|yuys~wzzxwvu|ozr}r}nytozuvr}ozq|q|nymxmxmxmxnyp{q|r}ozozp{q|q|r}s~ts~uwyzwtq|ir{mvozmxhs{fqyfs{jwn{n{k{gw~dt{eu|iyk}nj}gyfxfxfxgw~fv}fv}jzrvvrnyju}ir{t}nyp{hs{^iqjwjwro|k{k{l|n~n~m}k{iyhxiyiyiyhxiyjziyhxgw~gw~fv}bry_ovaqxbrybrybryaqx`pw_ov_oveu|k{pn~hxdt{dt{dv}hzj}mk}fxcu|fv}iyaqxeu|kxmzkxgt|fqydowmxq|uup{kv~grzfqyhs{fqyit|r}vr}lwju}r}nymxp{q|mxit|hs{q|r}ozju}it|mxnylwoxlu~kv~nymxhs{erzhu}hu}iv~hxgw~fv}eu|fv}gw~pjyds|ds|hwjyet}_nwjyhwet}apy`oxcr{fu~ixct}_pyZktXir[lu`qzdu~gxct}`qz]nw\mv[lu\mv^ox^ox\mv^oxar{bs|`qz_py`qzar{_pyar{ct}fwgxfwct}ar{`qz`qz_py^ox^ox^ox^ox^ox]nw_pyar{`qz^ox]nw^ox_qxaqxbrxaszasz`qz`qzaq}cset}gw~kv~juyluy{|~y|zxzvu~y}~||}}{yu}wwx{}{vq|u}yuz|zytnynyr}tr}s~wwr}ozp{r}z{p{mx~~~|zv}{w{mxr}vuuy{ztr}s~q|s~q|wvnylwr}tq|nynymxnynyozp{q|q|r}r}p{ozp{s~unyozq|twwus~lu~mvlwit|grzgrzjwn{o|mziyhxhxjzl|k}pli{hzi{i{k{jzgw~jzo|q~q~n{lwit|ir{u~q|umxbmuiv~fs{n{lygw~gw~hxjzjzjzdt{`pw^nubrydt{cszcszeu|dt{cszbrycszdt{dt{bry`pwcszdt{dt{cszaqx`pw`pwaqxfv}jzm}l|hxdt{cszaszhzj}nl~hzdv}fv}gw~bryfv}mzo|lygt|epxcnvozs~vvr}lwgrzepxju}hs{kv~txtnylwozit|fqyju}nykv~hs{fqyozp{lwgrzfqyju}lwkv~oxlu~ju}lwkv~it|gt|kxfs{fs{dt{dt{eu|eu|eu|eu|m|fu~_nw`oxfu~hwbqz\ktfu~fu~bqz\ktZir_nwds|gv_py]nw[luYjsYjs\mv`qzct}evar{\mvYjsZkt]nw_py`qz]nw_pyar{ar{`qz`qzar{bs|`qz_py_py`qzbs|ar{_py]nw^ox^ox^ox]nw]nw\mv\mv\mv[lu^ox`qz^ox[luYjs[lu^pwcszdtzbt{asz_py_pyaq}csixl|q|oz~py}zzzy|}{|~{z}wu~ws|u~wz{{}}xs~|||||zvq|mxw}|z~{vs~ozmxq|xys~p{twtp{ozu}|{~wlwny{{|{{zzzv}ys~s~vwp{ttp{oztwv{r}vxtv{xmxkv~tyvnynynymxnynyozp{q|s~ts~p{ozq|s~nymxmxoztwvunwmvju}it|it|lwmzo|q~n{iyjzoqpl~pmk}j|k}l~n~m}k{k{n{mzlyjwkv~it|ir{u~q|wr}grzmzhu}n{lygw~gw~iyjzjzjzgw~`pw]mtaqxdt{bryaqxdt{bryaqx`pwaqxcszcszbryaqxeu|fv}gw~eu|bry`pwbrydt{fv}gw~hxhxgw~fv}eu|bt{gyh{k}k}hzew~cszbrygw~jzo|p}mziv~hs{grzoxqzr{qznwkt}ir{hqzlu~js|mvu~yvpymvr{mvkt}mvmvjs|ir{lu~nwoxmvhqzir{nwr{qzpykt}hs{it|ju}it|iv~n{hu}gt|dt{dt{eu|eu|eu|dt{gvet}bqzapybqzbqzapy_nwbqzet}ds|]luZir^mvbqzbqz[lu]nw_py]nw[luZkt]nw`qzct}_py[luZkt\mv^ox_py^ox]nw_py`qz`qz_py^ox_pyar{ar{_py\mv\mv^ox_py^ox\mv]nw]nw^ox^ox]nw]nw[lu[luZkt]nw_py]nwYjsWhqZkt]ovaqxbrxasz`ry_py_pybr~dtgvjznykvzluy|z~~~xy~z{~zs|t}vwy{~|y}ws~||}}|yuq|ozvy}}}}ztq|nynyu~|tozs~xvq|ozt|zwxr}nytvxzyxwy{z|yq|nyp{r}r}vyulwhs{kv~mxkv~t|{p{w}tx}ymxkv~u|yoznymxmxmxnynyozp{s~vvr}ozozp{r}ozmxozs~wxxoxmvju}ju}lwozn{n{o|kxgt|iyrsrk{k}i{hxhxiyjzjzjzrq~o|mzkxjwlwlwjs|u~p{wtkv~p}kxro|mzjzn{n~p}m}phxcszfv}gw~bry`pwcszeu|dt{brybrydt{dt{bryaqxgw~hxiyfv}cszaqxcszfv}fv}eu|eu|gw~iyjziygw~fxgyk{l|jzfv}aqx^nukxlymzlyiv~fs{grzgrznwmvlu~js|ir{ir{js|kt}lu~ir{kt}s|wt}nwlu~vu~t}t}nwjs|lu~s|oxpynwkt}mvt}xypykt}grzhs{it|it|kxq~lykxjwgw~iv~gw~gt|fs{fr|iujvet}coy_nwbqzfu~`oxfu~hwapy^mvapybqz`ox[lu`qzdu~ct}^ox[lu]nwar{ar{^ox\mv\mv_py`qz^ox\mv\mv^ox_py_py]nw]nw^ox_pybs|^ox[lu[lu^oxar{bs|ar{]nw^ox`qz`qz`qz^ox]nw[lu[lu^ox`qz^oxYjsWhqZkt_qxaqxbrx`ry`ry`qzar{dtgwapydt{grzcnrenrz}~zxz|{yzzy~|wvx|~|zxxvy{zxx|v}vozr}}wozq|uus~r}xx}ymxlwu}}ww|}y}wuwxvuw}xuvvts~v~|xus~tuzts~xys~q|s~nyju}p{q|ju}kv~ozkv~toznyr}q|mxmxr}xur}p{q|q|q|p{gq{oyt~pzkukukujt~q{t~q{ht~kuq}t~lxjvjvht~gs}gs}kwr~wx}|s}mwoypzoynyyuju}lwmxkv~ozq|lwgrzerzfqybowgrzjwfs{fs{fs{fs{fs{fs{fs{erzbowdqygt|hu}gt|gt|gt|gt|fs{fs{fs{fs{fs{fs{fs{fs{iv~erzcpxfs{mzrrp}bowgt|jwjwmzq~kxbowp{kv~ju}mxnykv~ju}kv~oznylwju}it|it|ju}ju}ozju}ju}q|wwts~wyukv~hs{nys~r}{tozozs~x|us~p{lwkv~mxq|vwuq|kxkv~hu}lwmxkv~mxju}anvbmuerzjwkxfs{lyjzcsz^nu_ovbrydt{aqx^nuaqxfv}eu|^nu\ls`pwbry`pw^nu_ovbrycszbry_ov]lu^mv`ox`ox^mv^mv`oxapybqzcr{`oxZir[jsbqzds|`oxfu~^mv_nwcr{_nwcr{et}\ktWfo_nwbqz^mvZir[js]lu^nu`pweu{ew~asz^oxar{dtdt^mv[kr]hpalphqu}}wx|}xr}x}vw~u~u~{|~{xw~}}yzyxwxz}t}zs~u|~zz|zr}kv~it|z{}~ys~txz|{wx~|vs~tz}|{}up{nyq|s~r}uy|{xur}r}tuvr}q|uwr}p{r}ozlwr}tlwmxq|lws~ozozr}r}mxmxq|vs~p{ozp{q|q|p{mws}vpzjt~is}is}hr|eoykumwkuoyvr|is}lvmwmwmwnxr|w|ys}s}t~s}kv~vr}it|ju}ju}fqyju}lwgrzepxfqygrzepxhs{mxgt|gt|iv~kxlylyiv~gt|fs{hu}iv~iv~gt|fs{dqydqyfs{erzdqydqydqyerzerzfs{jwfs{dqyfs{lyp}q~o|epxhs{ju}ju}p{yzup{kv~kv~ozp{lwju}kv~mxlwju}it|it|ju}lwmxr}mxmxs~wtp{nytup{it|hs{ozs~r}{vr}q|ty|us~p{lwit|ju}nyr}utr}ozlwlwozr}qzqzlwfqyfqykv~lykxbowhu}gw~bry_ovaqxfv}hxcszaqxbryfv}eu|_ov^nuaqxdt{bry`pwaqxdt{eu|cszaqx_nw`oxapy`ox^mv]lu^mv_nwapyapy^mvZir\ktds|fu~cr{et}]lu^mvbqz^mv`oxapyXgpZir`oxds|_nw\kt]lu_nw_ov^nucsybt{^pw\mv_pybr~br~bqz]mt^iq_jnfos{|~vv{|vny}wzvw{s|s|~y{~|{~}{{{{|{yvuwz}~r}z|wxz{tv{}xq|q|uwyws~r}vxwr}tuvz|s~q|t|~|}ytp{q|p{ozs~xxvr}p{p{r}uxtp{ozs~tq|ozp{q|nyuwp{ozr}mxr}ozp{r}r}nynyozs~q|nynyozq|q|p{oyt~uoyjt~jt~kujt~jt~nxnxmws}zwlvoyq{s}t~uw{~|~wpzoypzoymxvs~mxp{mxhs{kv~ju}grzfqyhs{hs{epxfqyit|erzfs{iv~lyo|o|lyiv~fs{fs{gt|gt|gt|erzcpxbowgt|erzcpxbowbowcpxerzfs{kxhu}erzfs{jwmzmzlyit|it|grzgrzmxw}~mxju}ju}ozp{lwhs{hs{kv~ju}it|it|ju}lwnyp{s~ozozuws~mxkv~r}ozju}fqyit|p{s~q|tq|nylwkv~mxp{r}tr}ozju}grzgrzkv~nyozr}r}ozju}ju}oztu~s|lwgrzit|nylygt|^ksdqydt{aqxaqxeu|k{l|gw~eu|dt{fv}eu|aqx`pwbrydt{bryaqxbrycszdt{bryaqx^mv_nw`ox`ox^mv]lu^mv`oxbqzapy_nw]lu`oxgvjyhwhw`oxcr{fu~bqzds|ds|Zir\ktbqzds|`ox]lu_nwapyaqx_ovcsybt{^pw]nwar{csbr~et}`pw^iq_jnfos~vx~w{|}yw}~}|}~{xvwy{{|xs~ty~q|vywvxywtvxumxkv~vvxs~lwp{|yju}mxq|w}}xxtty{xwxytq|p{nymxr}yws~ozmxoztxztr}q|r}s~q|ozmxq|ozvyp{p{r}lwp{p{q|r}q|oznynyq|ozmxmxnyp{p{p{mwq{r|mwkunxpzoywvoyhr|nxxxpzpzs}vwxxy{s}uvq{lvjt~kulvkv~tr}p{uq|ju}mxnyju}ju}kv~it|dowbmudowcpxbowcpxfs{kxmzlyjwanvanvbowdqyfs{fs{erzcpxiv~gt|dqybowbowcpxfs{hu}lyiv~fs{fs{hu}jwjwiv~lwju}fqydowfqylwr}tju}grzhs{nyozju}fqyepxmxkv~it|hs{it|lwozq|ozmxozuwtoznys~mxfqyepxit|ozozmxit|hs{grzfqyfqygrzhs{it|p{ozlwhs{fqyfqyju}mxkv~p{r}nyhs{fqylwr}u~qzju}fqyit|mxiv~bow_ltdqyeu|cszcsziyn~ok{hxeu|eu|eu|dt{cszcszbrybryaqxaqxaqxaqxaqx`pw\kt^mv_nw`ox_nw_nwapycr{et}cr{apy`oxcr{hwkzkzgv`oxds|hwet}gvgv]lu^mvbqzcr{_nw]lu`oxbqzaqxdt{gw}ew~bt{bs|evgweuet}`pw`ksalphqu|{}|xz|{}|wvz~r}s~r}p{s~yzv{|{ths{dowp{{|vp{vkv~lwr}|{u{tq|s~ts~s~vur}p{p{nynyt|ws~nynyq|vz{wwus~s~r}ozkv~r}ozuwoznyq|kv~p{q|q|p{p{p{oznyq|ozlwlwnyp{p{p{nxq{q{mwmwpzq{pzt~t~nxgq{kut~t~lvlvoyr|t~r|q{pzq{nxq{s}r|oylvnxr|epxlwkv~mxtp{it|mxnylwkv~mxlwgrzdowfqyerzanv^ks`mufs{lymzmzdqycpxdqyfs{iv~iv~gt|erzlyiv~fs{dqycpxerzgt|iv~kxiv~gt|fs{fs{gt|gt|gt|lwit|grzepxdowcnvfqyhs{kv~hs{it|ozp{kv~grzfqyp{nykv~it|it|kv~nyp{it|hs{lwtwvuvwozgrzgrzju}lwkv~it|it|it|it|it|it|ju}ju}ju}ju}ju}it|grzepxgrzju}nymxq|tp{hs{epxju}p{t}qzkv~grzju}mxhu}`mudqyhu}gw~eu|fv}k{ook{iyfv}eu|fv}gw~fv}cszdt{dt{dt{cszbryaqxaqxbry_nw`oxbqzapy`ox_nwapybqzgvcr{`oxapycr{et}hwixbqz[js_nwds|bqzet}fu~]lu_nwbqzbqz^mv]lu`oxbqz`pwfv}hx~ew~bt{ct}gxhxeuapy^nualteptktx}~y}u~y~~{yxyzzus~nymxt}zs~w{{r}lwp{yyxutyws~u~zvyr}nyp{r}s~vz{up{s~zxtozozs~xzzxyws~s~tq|lws~oztulwlwp{lwq|s~q|nymxp{q|ozr}p{mxmxnyozp{ozr|t~t~oynxpzoykukur|ur|t~xt~kueoyhr|kulvkuis}hr|is}kulvpzs}q{mwoyugrzkv~ju}nyvr}kv~p{ju}hs{it|mxmxju}ju}mxjwdqy^ks_ltfs{n{p}p}mzjwiv~jwmzlyhu}dqylyjwhu}fs{erzfs{gt|hu}jwiv~gt|erzdqydqyerzfs{hs{grzgrzit|grzcnvcnvgrznykv~kv~p{q|mxju}ju}q|ozkv~hs{hs{kv~nyp{grzfqyju}r}vvx{yq|kv~ju}kv~it|hs{it|it|ju}ju}ju}ju}kv~kv~kv~grzhs{grzfqyepxgrzkv~nyozr}tp{ju}hs{kv~ozs|r{nykv~lwnyiv~bowhu}jwhxeu|fv}k{n~l|iyiyfv}eu|gw~k{hxcszfv}gw~gw~fv}dt{brycszdt{ds|et}et}ds|apy_nw`oxapyhwbqz_nwapycr{ds|fu~ixgv_nwapyet}cr{gvjybqz`oxbqzapy]lu]luapybqz`pwcszdtzasz^pw`qzevdtaq}]lu\ls`kseptmvz{y||}{v||}}}|ywwxzyup{q||ozr}y}vtwtq|q|w{}zuy}{wvxr}p{s~vwy}zr}s~yytp{p{txxvtwvr}s~vtnyup{ts~kv~lwq|mxr}tq|kv~kv~p{r}p{tq|nynynyozoznyq{t~t~q{q{r|oyjt~lvw}ywxt~lvblveoyis}jt~jt~is}jt~kujt~jt~nxr|pzkumws}nyozlwp{ys~kv~q|it|fqygrzkv~lwju}kv~ozmxgrzaltcnvkv~q|s~q|p{mxkv~mxp{p{kv~fqylwkv~ju}it|hs{grzhs{hs{ju}ju}hs{fqyepxepxfqyhs{fqyepxgrzkv~it|dowepxju}nyju}ju}mxnykv~it|ju}p{mxju}hs{it|lwp{s~kv~it|lwq|s~s~v{zs~oznylwhs{hs{lwgrzgrzgrzgrzgrzhs{it|it|hs{hs{hs{grzepxfqyit|lwkv~mxnylwju}it|ju}lwnwqzozlwkv~lwhu}cpxhu}iv~fv}dt{eu|jzl|jzfv}gw~fv}eu|iyn~jzbrycszeu|fv}eu|aqx`pwaqxbrybqzds|et}et}cr{cr{ds|fu~kzds|apyet}hwixkzpqhwhwixfu~jyn}fu~cr{ds|apy]lu^mvcr{ds|bry`pwaqw]ov[mt]nwbs|aq}]my\ktZjq^iqcnrktx}~|}}|{||y|}}ww|~s~vxxvwz~{xtw}{|~vq|q|up{s~}}|q|q|ts~r}tzvuy|zz|zuxytp{p{uwur}p{ttq|s~xvp{xr}ts~ju}lwr}ozs~uq|ju}it|p{s~q|vs~p{nyozozoznymwpzr|q{s}us}mwq{{}s}mwnxnxkucmwfpzjt~mwnxnxpzq{nxmwq{ur|lvmwt~oznyit|mxumxfqylwkv~hs{grzju}ju}grzhs{lwkv~epxaltdowlwq|p{mxju}grzfqyit|nyp{lwgrzju}ju}it|it|hs{grzfqyepxit|it|hs{fqydowdowfqyhs{fqydowgrzkv~hs{cnvdowkv~lwgrzepxit|ju}grzfqygrznykv~it|grzit|mxs~vp{nynyq|q|p{s~xys~q|q|mxgrzit|ozhs{grzgrzgrzgrzit|ju}kv~ju}ju}it|grzepxepxgrzit|epxfqyfqyfqygrzgrzhs{hs{ir{mvnyju}grzhs{erzbowfs{gt|dt{brydt{jzk{hxcszfv}eu|eu|jzok{aqx_ovaqxbryaqx]mt[kr\ls^nu\kt_nwbqzds|fu~hwl{n}o~hwfu~kzppsyujyhwhwds|gvkzds|et}et}cr{_nw`oxet}fu~csz`pw`pv\nuZls]nwbs|aq}\lx\ktYip[fn_jnhqu~}|}|xtw~|}r|wzy}|}||tw{||}ytw{zwwozt{|tnyr}{w{r}nyy}wv}{uq|uzxr}uttx|yq|it|kv~r}z{s~mxr}|tu{|uq|r}mxnyq|vyxuq|mxtwtp{ozozmxz{wp{nyq|q|nyr}q|oznynyozp{q|pzq{mwkur|ur|oylvjt~jt~kulvdnxis}oyr|q{oynxoyoyoypzq{pznxpzs}unyju}lwnylwju}kv~kv~ju}it|it|it|it|ju}ju}lu~ir{hqzjs|nwpyoxlu~hqzjs|lu~oxpypynwmvgpygpygpyir{js|js|gpyenwhqzhqzir{ir{ir{hqzgpygpyfqykv~mxju}hs{it|hs{dowit|hs{grzhs{ju}kv~ju}it|ju}hs{hs{it|hs{hs{ozwq|it|ozws~q|r}mxq|r}r}q|nykv~ju}ju}fqyhs{it|kv~ju}hs{fqydowit|kv~lwit|fqyfqyfqyfqygrzgrzit|kv~mxkv~hs{dowfoxenwdowgrzkv~lwgt|cpxhu}hu}fv}fv}fv}fv}fv}fv}bry`pw`pwcszhxiydt{_ov`pwcszfv}dt{_ovZjqXhoYip[js^mv_nw]lubqzixhwapyfu~fu~ds|bqz`ox`oxbqzds|fu~`ox[js]luds|ixhwds|cr{bqz`ox_nw_nwbqzet}gw~brybrx^pw]ov]nw^ox`p|`p|^mvaqxepxdosgptz}|ywy}|xwq{yyz{xy}z{|}y}||zvy{zwwozr}xzuozq|xxyu}~utzxs~p{tyxr}vwyz{zyylws~|yozmxq|~z||ws~r}q|r}twyws~ozp{vxtp{p{q|p{xxtnymxp{p{mxr}q|ozmxmxozq|s~y~~wnxmwpzuxxt~oykueoyjt~nxpznxlvlvmwgq{hr|jt~lvlvmwpzs}yq|lwmxnykv~it|it|nynymxmxmxnyozozqzpyoxnwoxoxnwmvoxs|vt}oxkt}lu~nwjs|ir{hqzhqzir{ir{gpyenwhqzhqzhqzir{ir{hqzhqzgpyit|lwlwhs{grzhs{hs{epxit|it|ju}ju}ju}kv~kv~lwju}hs{hs{it|hs{hs{nyvmxhs{p{xr}ozp{lwnyq|s~p{ju}grzit|kv~hs{it|ju}ju}ju}it|grzfqyhs{ju}kv~it|grzfqyfqyfqyit|kv~nyozozmxkv~it|hqzfoxdowfqyju}kv~gt|dqyhu}hu}fv}fv}fv}fv}fv}fv}bry`pw_ovbrygw~gw~csz^nu`pwcszgw~eu|aqx^nu]mt^nuWfoYhqZirYhq]lucr{bqz\ktZir^mvapyapy_nw^mv`oxbqz^mv\kt\kt`oxfu~hwfu~cr{cr{bqz_nw]lu]lu_nwapycszaqx`pv^pw^pw^ox`qzbr~cs`oxcszgrzfquirv|}~{{{y{}{ut~t~t}r{}|yxz~~{vxy{|u||{{wz{yvvq|q|vzyts~v{}}s~r}zyvs~w||wp{s~vus~u{{vs~q|ozozu}{yzwtr}uvvxxvq|mxtyys~p{q|tuxxtozozs~s~ozs~q|ozmxnyp{tw~xoygq{mwr|x||voyjt~hr|jt~lvlvkujt~jt~kugq{hr|jt~jt~jt~mwq{s}xq|lwnyozmxkv~kv~ozozozozozp{q|r}s|t}s|qzmvkt}js|js|qzvzu~kt}gpykt}qznwkt}ir{hqzhqzhqzgpyenwhqzhqzhqzhqzir{ir{ir{ir{ju}mxlwhs{grzju}it|fqyit|kv~mxlwit|it|lwozkv~hs{grzit|it|it|nyuju}grzq|xozkv~nylwlwozq|mxgrzdowgrzkv~ju}ju}ju}ju}it|it|it|hs{hs{it|ju}ju}grzepxepxfqyju}ozs~s~p{nynyozkt}hqzdowepxhs{ju}gt|dqyhu}hu}fv}fv}fv}fv}fv}fv}bry`pw_ovaqxdt{dt{`pw\ls^nuaqxeu|eu|aqx_ov_ovaqxZir]lu]lu]lu`oxds|cr{`oxXgp_nwfu~hwds|apyapycr{]lu`oxds|ixkzkzixhwet}cr{`ox^mv]lu^mv_nwaqx`pw`pv^pw_qx`qzar{csdtbqzdt{it|grvjsw|y|~vz{|{|~zy{{w~~}||}xs|u~wx|~yr{ju}t~}{zwyzvtus~q|u{}yvv~zq|r}wxvux~~zp{r}ts~r}tz}r}it|it|nyu|xvs~r}s~uuuvwuq|mxw{zs~ozs~wyvuq|mxozttp{vs~p{nyozs~x{{}|wq{pzq{s}vvut~q{oymwlvlvlvkujt~hr|hr|hr|hr|oyq{q{mwlvpzt~us~lwit|lwp{oznyozmxlwlwmxmxnyp{p{oxqzqznwir{enwfoxhqzkt}oxqznwhqzgpymvs|qznwjs|hqzhqzhqzgpyfoxir{hqzhqzhqzhqzir{js|js|hs{lwmxlwmxp{mxhs{hs{lwnylwgrzfqykv~p{kv~hs{grzit|ju}ju}mxs~ju}grzp{tju}grznyoznymxkv~it|fqyepxfqygrzlwkv~ju}it|it|it|ju}ju}grzgrzit|kv~it|epxdowgrzit|nys~s~nykv~mxp{mvir{dowdowhs{ju}gt|erziv~iv~fv}fv}fv}fv}eu|eu|bryaqx`pw`pwbryaqx_ov\ls\ls_ovbrybry^nu\ls^nu`pw`oxapybqzcr{et}fu~fu~ds|_nwet}kzkzet}`ox`oxcr{_nwds|jyl{jyixhwixfu~et}cr{apyapyapycr{dt{brybrx`ry`ry`qzar{aq}aq}apydt{hs{grvjsw~{y|{t}|}~{|y||{u~xyy{|vmvgrzq|}~{|~{wuxws~q|s~r}ozq|x|yvvyyvq|ts~uutw|}zyyyz{}~~ozju}lwu~~~|ytozp{tq|q|r}tutq|nyx{yr}ozs~y{r}p{lwit|nyttozxur}p{q|uy}{xt~oykumwt~{vur|oymwmwnxnxoymwkuis}hr|hr|hr|hr|r|vt~oynxt~yzs~lwhs{lwoznynyozlwlwkv~kv~lwmxnynyjs|ovpwnu~jqzhoxipyls|mt}ls|kr{jqzjqzls|pwryt{qxmt}kr{jqzjqzipyhoxkr{kr{jqzjqzjqzls|mt}lu~epxju}nyp{tvr}kv~hs{kv~mxju}epxdowit|nylwhs{grzju}kv~kv~mxq|lwgrzmxp{fqyepxnyq|p{lwgrzgrzit|it|fqybmulwkv~ju}it|it|it|ju}ju}fqyepxgrzlwju}dowcnvgrzepxkv~oznyit|grzit|lwmvir{dowepxhs{kv~hu}fs{iv~iv~gw~fv}fv}eu|eu|eu|bryaqx`pw`pw`pw`pw^nu]mt^nuaqxcszaqx]mt[kr]mt_ov^mv_nw`oxbqzbqzapyapybqzapyds|gvet}`ox]lu`oxcr{apyds|fu~et}apy_nwapyds|cr{cr{bqzbqzbqzcr{et}fv}dt{dtzbt{asz`qz^ox]my]my`oxbrygrzepthqu|~~|x}}}}vxz~~z}}}zr{ozv}~zxxwttwvr}q|s~ozlwnytwvuw}r}uvs~vuyzyz~||||}}{zuoznyu|~}}~{zytozp{uozozp{r}ttr}p{wzxq|mxr}x{wtp{ozu||vwur}p{q|txz~{yxuq{r|ulvoyr|t~ut~r|pzq{oylvkukukuis}hr|mwr|q{kulvv}}xq|lwnyozmxkv~kv~nynymxmxmxmxnynymt}nu~ovovnu~nu~ovpwryovls|kr{ls|mt}nu~ovt{qxnu~mt}ls|ls|jqzhoxkr{kr{jqzjqzjqzls|nu~mvgpyju}mxp{uytlwju}kv~kv~hs{epxepxit|mxmxhs{fqyju}lwlwlwoznygrzkv~ozfqyfqyozq|ozlwit|it|lwkv~fqyaltju}ju}ju}ju}it|it|it|hs{fqycnvfqymxkv~cnvbmuhs{dowgrzju}it|fqyepxfqyhs{js|gpydowfqyju}lwiv~gt|jwjwgw~fv}fv}eu|dt{dt{aqxaqx`pw`pw`pw`pw_ov_ov`pwcszeu|csz_ov]mt_ovbry`ox_nwapycr{bqz_nw_nwcr{cr{cr{bqzapy`oxbqzfu~ixgvhwfu~bqz^mv]lu`oxds|`ox`ox`ox`oxapybqzds|dt{eu|eu{bt{asz_py\mvZjvYiu^mvaqxepxdosgpt|~}}}~}y||zzyz}}w{}~zvvwxxxwvtr}twwr}r}up{nyoztvuw{xozvyvwuz|z{~uxywtr}s~vunyoztx}~ywxwts~vq|p{p{r}tts~q|txvp{lwq|wy{xts~{}ts~q|p{p{q|tu|xy}|upzoyhr|lvq{vwvs}pzr|pzmwmwoynxlvis}kuq{oygq{hr|t~|||tozp{q|nylwlwp{oznymxlwlwlwlwovovnu~ovqxszryqxpwqxqxnu~kr{jqzls|ovrypwovnu~nu~mt}kr{hoxls|kr{jqzipyjqzls|ovnwlu~lwkv~lwq|vs~lwnylwit|grzfqyhs{ju}lwmxhs{fqyju}mxlwlwnymxfqykv~q|kv~ju}nylwkv~nyp{p{lwhs{fqyfqyhs{it|ju}ju}ju}it|grzfqyepxbmuepxmxlwcnvalths{epxfqyfqyfqyfqyfqyfqyfqyhqzfoxdowgrzlwnyjwhu}jwjwgw~fv}fv}eu|dt{dt{`pw`pwaqx`pw`pw`pwaqxbry^nuaqxcszbry_ov_ovbryeu|cr{bqzds|hwet}`oxapyfu~fu~cr{`ox`oxcr{fu~gvgvjyixgvds|bqzbqzds|fu~bqzbqzapyapybqzbqzbqzbrybrybrx`ry`ry^ox\mvZjvXht^mvaqxepxcnrgpt{|~z{wxvr{~}}~}t}mvy{|~~vr}nynyr}vxxs~r}uxxts~ws~r}s~www{~uozy|wwnys~uttwxwq|vzulwju}q|yvr}s~y}|zzztwzywvts~r}s~uus~q|r}vuozlwp{vxwtozozwyr}q|oznynyozp{q|t~oypzx{vq{pzmwnxoyq{r|q{pzpzs}nzoymyq{q{mwjt~nxt~pzfpzfpzr|yx|tp{r}tr}q|q|p{ozmxlwju}ju}ju}ju}oxlu~js|lu~pyr{pymvgpymvqznwgpydmvir{pyoxnwmvnwnwlu~ir{foxjs|ir{hqzgpyjqzls|ovoxp{nyit|grzkv~r}q|kv~q|mxit|grzhs{ju}kv~lwnyhs{fqyju}mxlwlwmxlwdowkv~s~ozmxnyhs{fqyozwukv~dowfqyju}fqyhs{it|kv~ju}hs{fqydowepxaltepxnylwbmualths{hs{fqyepxfqygrzhs{grzepxfoxdmvdowhs{mxozkxhu}jwjwiv~fv}hu}eu|fs{dt{_ov`pwaqxaqx`pwaqxcszdt{Zjq]mt_ov_ov]mt^nubryfv}cr{bqzds|hwet}^mv_nwfu~et}`ox\kt\kt_nwapy^mv[jsfu~ds|cr{bqzapybqzbqzbqzfu~fu~et}ds|ds|cr{cr{bry_ou`pvaqx_qx^ox\mvZjvYjs^mvcpxeqwdosgpsz~}}y{y~}{yvy~~~~vwu~qzr{wywr{wywvyzxpyy}yyz|u~pys|{{u~qzt}t}s|w}~zu~|~xr{r{u~vvvvtr}q|s~tx|~}~{s~ur}q|tyytnyp{r}r}nyju}lwt|vs~p{q|tus~q|ozp{r}s~s~r}p{nykwnzq}p|nzo{r~uvlxfr|kwq}o{kwiujvixmym|p|o{mykwkwmyoylvkulvoxpymxr}vxvq|nylwkv~it|it|lwju}grzgrzkv~lvhr|fpzis}nxq{oylvjt~jt~is}hr|fpzgq{hr|jt~lyn{p}q~n{jwit|hs{it|grzfqygrzkt}mvoxoxgrzkv~nyoznymxozq|nylwju}it|it|ju}lwnyju}ju}ju}it|hs{hs{kv~mxit|fqyfqylwozmxlwnyfqyozvtkv~epxgrzlwcnvfqyju}lwkv~it|grzgrzbmuepxit|ju}ju}it|it|ju}tlwfqygrzhs{hs{kv~ozp{kv~hs{ju}lwju}it|lwnykv~grzerzju}iv~kv~gt|aqxcszbryaqxcszgw~fv}bry`pw_ov]mt\ls]mt_ovaqxcszcpxdqydqybow_lt`mudqyhu}lyerzdqyjwmzjwiv~kxq~n{jwfs{dqydqyerzfs{jwfs{bowbowdqyfs{erzdqydrxaru`pv_ou]ov]ov]nw^oxapybowcoudoshqt~{x}{}~{{|~~{}}}}x~yu~vyzs|wxt}r{vxws|{|xx{ws|oxr{wzwr{vwt}r{u~|~|z}yzzys~tus~q|p{q|s~}||}~}zxur}q|tyzuozr}s~s~p{ozq|w||zvs~r}q|oznynyozq|s~s~r}q|p{r~q}o{o{o{nzmylxso{kwlxp|r~o{kwjyhwfu~ixm|n}myht~myp|s}q{oyoypyqzmxr}wywr}ozmxmxju}kv~nynykv~lwp{p|lxiujvnzo{myiuht~ht~gs}fr|eq{fr|gs}ium}n~on~l|hxgt|fs{iv~gt|hs{grzhs{it|kt}kt}hs{mxr}ts~r}q|r}lwkv~ju}ju}ju}ju}kv~lwkv~kv~kv~it|hs{hs{ju}mxkv~grzgrzkv~lwhs{epxepxfqykv~p{ozju}fqyfqygrzepxgrzit|ju}it|grzfqyepxfqyhs{it|it|hs{hs{ju}lw{r}ju}hs{hs{it|mxs~xq|lwlwkv~grzfqyhs{lwhs{fqyfqyhs{ju}ju}gt|anvaqx`pw_ovcsziyjzgw~bryaqx_ov^nu]mt^nu`pwaqxerzfs{erzcpx`mu`mucpxgt|hu}bowanvfs{hu}fs{dqyfs{lyjwgt|erzcpxcpxdqyerzkxgt|dqydqyfs{gt|gt|esyftzetwbrxaqw_qx_qx_py_pybrydrxeqwirulsv}~z~{}}}~{|~}|}z{xr{r{wzzyvt}wzwzzvt}vxwr{yzu~w{u~t}t}u~wwvt}wvr{mvpywzyy}~{z|zvp{r}ts~q|p{p{q|xw|}wuywts~v{}xs~s~s~r}r}s~vxzzzyup{mxlwlwmxozp{r}s~r}q|p{up|myp|uuo{ht~o{r~q}lxnzuunzo~jyfu~ixo~qo{jvmynzs}t~s}r|t}vvx{zwtq|p{p{nynyr}r}p{p{s~vr~nznzo{o{myjviuiuht~ht~ht~iuiujvqqqpon~o|n{jwjwju}hs{grzfqygpygpygrzlwr}uus~p{ozju}ju}kv~kv~kv~kv~ju}ju}mxmxlwju}hs{grzit|lwkv~hs{hs{mxmxhs{dowcnvfqyhs{ju}kv~ju}grzepxdowkv~ju}ju}it|it|hs{grzgrzkv~kv~ju}hs{grzhs{kv~nyulwju}ju}kv~p{uzs~mxmxkv~grzfqyhs{kv~it|grzgrzit|kv~lwjwcpxbry`pw^nubryhxk{hxeu|cszaqx`pw_ov_ov`pwaqxiv~iv~gt|erzbowanvcpxerzerzanvanvdqyfs{dqycpxerzerzerzdqydqydqydqydqydqykxiv~fs{erzgt|hu}hu}gu{hv|gvydtzcsyaszaszar{bs|dt{ftziu{luxovy|zyyz}{||{zyyt}nwnwu~zzx~wt}u~u~u~z{xu~vu~r{lu~t}vu~xyyz}}|zyyyyt}pyqzwywx{{yz|ys|p{r}tts~r}r}s~}r}r}|}r}ozvzvtx}{vr}q|q|r}uwwvp{twvr}nymxmxozp{q|q|q|p{ozozp|lxlxtvkwjvssjvkwvwnzqo~m|n}pqsr~q}q}t~wxx}~zvttvvr}q|ttq|p{r}wsp|nzo{o{nzlxlxkwjvkwmynznzmyn~m}m}n~oprrkxkxmxkv~hs{grzhqzhqzdowgrzkv~nyoznylwkv~hs{it|kv~lwlwkv~it|hs{nynymxju}hs{grzit|kv~hs{grzju}q|s~ozlwkv~dowhs{kv~kv~hs{fqyfqygrzozmxkv~ju}ju}kv~kv~kv~lwlwlwju}it|it|kv~mxzr}kv~kv~lwlwozts~mxit|kv~kv~ju}ju}mxlwkv~ju}kv~lwnyp{o|gt|eu|aqx]mt_ovdt{fv}dt{dt{cszbryaqxaqxaqxbrycszkxjwhu}fs{dqybowbowcpxdqycpxcpxfs{gt|hu}hu}iv~anvbowdqyerzfs{fs{erzerzkxiv~gt|fs{fs{gt|gt|hv|iw}hwzeu{dtzdt{bt{bs|et}gt|hv|mw~py|ry|{xw}w}z}}}xr{r{y~z~}zyvqzpyw{zwu~qzlu~js|r{xyz{}{{|}zwx|{w{}}z{}{u~r}tvvuuvwyq|s~uoztyur}uz|ytq|p{p{q|s~utr}lwr}xzvr}oznyr}r}r}q|p{nymxlwjvht~kwvwjvgs}q}q}ht~iutvmym|qtrn}m|syyuvxxw}ztq|s~x}{ur}ttp{mxmxr~p|mylxmynzo{o{o{mymyo{r~tsq}l|k{iyjzl|m}n{lyjwlyoznykv~it|kt}mvepxepxfqygrzit|ju}kv~kv~grzit|kv~mxmxkv~it|grznynymxkv~hs{hs{it|kv~hs{grzju}r}ur}ozozcnvju}p{ozhs{dowit|nynykv~hs{hs{ju}lwlwkv~it|lwnynylwju}ju}kv~ozju}hs{kv~mxmxnyq|lwgrzfqyit|lwju}kv~mxlwlwlwlwlwnyp{p}fs{dt{`pw\ls]mtcszdt{bry`pw`pwaqxaqxbrydt{eu|eu|kxjwhu}fs{erzdqycpxbowanvcpxerzfs{hu}kxmzn{cpxdqygt|iv~jwiv~hu}gt|iv~hu}gt|erzdqyerzfs{hv|iw}hwzgu{eu{dt{dt{et}et}hu}iw}nxqz}sz}}{{|{|ys|s|x{z~}}ys|u~}~|xs|pyw{}}z}|xvyzyvwzyt}z}|wvwwt}uvwwvwz|xuz~wxxtq|r}wyuq|r}r}r}r}r}r}r}s~tw{{ytp{nyr}r}q|p{oznymxmxiuht~kwszyq}ht~jvmylxht~jvr~r~lxgvpvskzhwp|ywp|oyq{nxjt~nwwzws~oznys~z}vr}s~s~nyju}it|lxkwjviukwnzq}sp|nznzq}uwvstqooqpn{kxiv~lyq|p{mxkv~mvoxju}hs{fqygrzju}mxnynygrzhs{ju}lwlwju}hs{grznynymxkv~it|it|kv~mxlwit|kv~p{r}mxju}it|cnvlwtq|it|fqylwtnyju}fqyfqyit|ju}it|grzgrzju}mxnymxkv~ju}ju}it|epxfqykv~nymxlwnykv~grzgrzkv~mxit|grzhs{ju}ju}kv~ju}it|ju}mxozbowaqx_ov\ls_oveu|gw~dt{^nu_ov`pwaqxcszdt{eu|fv}iv~gt|fs{fs{gt|gt|erzcpx^kscpxfs{erzgt|kxn{n{gt|hu}jwkxlykxjwjwhu}hu}hu}fs{dqydqyfs{hv|jx~ix{hv|hv|eu|eu|fu~fu~hu}kw}nxqz}uz}|x~|zz{|}}|~y|zvu~xyv|zxu~}|y}|z|xz}~zt}pyyzws|t}yyvy|{t}oxqzs|s|wwwvux|xz~|}xtuyzwr}wxyws~r}tw{yvutr}p{nyozozozozozozp{p{kwlxlxmynzo{nzmyo{kwgs}iunzq}o{kwgvo~utm|jyp|vnzht~jt~oymweoygpzpyvvtr}q|ty}}uq|r}s~ozkv~it|iuiuht~ht~jvmyq}uo{mymyq}vyvr~usrtxwuo|hu}lyr}q|lwit|lu~nwmxkv~ju}lwozq|q|ozhs{it|ju}kv~kv~ju}it|hs{mxmxmxkv~it|ju}lwnyozkv~ju}nynyit|fqyfqygrzmxr}q|lwkv~ozts~nyit|it|kv~kv~grzcnvgrzit|kv~kv~ju}ju}kv~mxlwgrzfqyju}mxlwmxozju}hs{it|nyozkv~fqyfqyju}kv~kv~ju}hs{hs{kv~nycpxdqycpxanvdqyiv~jwfs{`muanvbowcpxdqyerzerzfs{grzepxepxfqyit|kv~it|grzbmuhs{kv~hs{grzlwnymxnyozozoznymxmxlwkv~lwlwit|grzfqyit|lx~nznz~kyjx~gw~gw~hwhwhu}jv|mw~ox{ty|z|}}~~zxt}t}u~||z|~}~zu~yxxy{}~zs|mv|wx~~xqzr{vxwwvttw}x|~~~yz}~{v{~{ur}v{|vnykv~mxozp{ozlwlwmxnyozq|r}s~nzo{myjvht~jvq}wsjveq{kwq}q}mylxkzpuurpr~tlxht~oyyxpzpyxz{{ywuuv|tp{r}tq|lwkv~iuiuht~ht~iulxq}unzkwkwp|vxuq}jziyjzpvxvq~hu}lyr}p{kv~grzir{lu~lwkv~lwozs~tq|nyhs{it|it|ju}ju}it|it|hs{lwmxlwkv~ju}ju}mxozp{kv~ju}mxmxju}grzhs{ju}lwnynynyozq|r}zuoznyozmxhs{cnvhs{it|it|hs{hs{it|mxp{r}kv~hs{ju}lwlwnyq|hs{fqyju}p{r}mxhs{grzlwnynylwit|it|lwozhu}iv~hu}erzfs{iv~hu}cpxanvbowcpxdqydqydqycpxcpxepxcnvcnvfqyju}lwju}hs{fqymxozju}hs{lwnylwq|q|p{oznymxlwlwlwmxmxkv~hs{grzju}nzp|o{nzlzkxiyjylxit|ku|mu|pwzsx{xyz|{~~}{}}ywu~u~z}u~v}|~wv{}u~vy|}zvr{{zz{}~wr{t}y|~zus~w|z{yzw~wvyzvq|wus~tvwur}q|mxmxp{nyju}mxuuwtnylwq|uvo{lxjvkwnzq}stiugs}lxtunziujvn}pruwwyytuwur|q{s|t}{}|xxzwr}p{q|vytlwlws~myjvht~iulxp|r~r~nzlxkwmyq}r~o{lxfv}hxfv}k{vsp}vp}p}r}p{ju}epxjs|r{ozmxmxp{tvtq|mxju}hs{it|lwlwit|fqyju}grzju}ozozkv~mxs~p{mxmxozoznyr}xr}r}p{nynyr}ttwus~s~s~p{it|dowlwmxmxmxlwmxq|s~s~p{mxlwlwlwju}it|ju}hs{ju}ozp{nynyq|p{mxlwnyozlwmxq|kxmzkxerzfs{jwiv~cpxbowbowcpxdqyerzerzerzerzfqyir{hqzenwenwir{kt}ir{kt}s|xt}oxnwnwmvmvoxpypynwmvmvnwt}u~s|nwmvoxnwku|mw~kw{iu{gu{jwmzr~tozlv}jrymtwrwz~{}|z|{}|z}~|}~{zzzz|~|yw{zyyyxwvt}yyyy{{{{~zz{}~~{ws~tzz{z{zxs~ozr}x|zvzwwwus~tozmxp{q|p{u|yozlwr}y{p|mykwkwmyp|q}r~ht~fr|jvr~uq}o{p|o~prtvvwwsuyywvwx~yxyxs~s~s~vyuozp{ulxjviujvmyp|q}q}nzmymyo{q}r~r~q}eu|jzhxiym}jzmz{vss~q|lwhs{lu~r{nynynyq|tus~p{ozmxkv~lwnymxit|dowhs{hs{mxr}p{lwmxr}uq|nynynynys~zq|q|oznynyp{r}r}tq|nynyp{ozlwhs{kv~kv~lwkv~ju}lwozq|vs~p{oznymxju}hs{ju}hs{it|ozq|p{r}vtozkv~kv~ju}it|lwq|fs{gt|erzanvcpxhu}hu}dqydqyerzfs{fs{gt|fs{fs{hs{gpyjs|ir{foxfoxjs|js|hqzir{qzu~qzlu~lu~mvlu~lu~mvoxoxmvmvmvnws|u~t}pyoxqzpymw~oyny}mynzmzp}sunyjt{iqxmruqtx|}}~y~z~}ywz}~|x|z}xz~|ywwxz|wwxxxxxx{{{zxxz|~|xtr}u{{|||zxtr}v|~zyvvxzz|uq|r}tvz~}tp{s~vvp|nzlxlxnzp|q}q}nzkwkwp|sr~r~sn}o~qrrrsr~p|sxzyxzzxuwwtur}s~utq|q|tkwkwkwmyo{q}p|nznzp|q}r~q}q}steu|m}k{gw~fv}aqxjw}{vts~p{mxoxt}oznynyozr}s~r}p{s~p{nynyoznyhs{dowgrzkv~q|tq|mxnytztoznyozoztzp{oznymxmxmxnyozp{mxju}kv~nyoznylwit|ju}ju}ju}it|ju}mxoztr}q|q|r}q|ozlwlwit|it|lwnymxp{txq|ju}hs{grzgrzlwr}fqyfqycnvaltdowit|kv~it|grzgrzhs{hs{hs{grzfqyfqygpyjs|js|hqzhqzjs|ir{foxhqznwqzmvjs|kt}lu~kt}kt}mvnwnwlu~lu~mvnwqzt}t}qzqzs|r{nxoyoz~o{p|r}s~t~upyku|jrynsvruyz}}z~}}~ys|t}z}yv~|{{yz{z~}{yy{vwwwwwy{~yvu~t}t}y~~{wuuwz{|~~|~}w~{xy}}zvwtoznyq|w~zvuvvwwu{}yus~ozju}p|nzmynzp|ssszup|o{p|p|o{o{m|n}o~ppn}o{mylxnzr|s}t~uy{~vr}twvtq|ozozq|q|p{p{kwkwlxo{q}q}o{lxp|r~tr~o{nzp|shxol|hxfv}aqxhu}z{tr}r}r}q|r{u~r}p{mxlwmxozr}tws~nylwmxlwit|epxlwp{uuq|ozr}xys~ozp{p{ozq|unylwlwnynykv~kv~mxnykv~it|kv~ozp{nykv~ju}kv~kv~ju}it|ju}mxozmxmxnyq|tutr}p{kv~hs{it|it|fqyhs{lwvp{kv~ju}it|it|mxs~it|grzdowcnvepxit|kv~ju}epxfqyfqyfqyepxdowcnvbmufoxjs|kt}ir{ir{kt}ir{enwgpylu~nwjs|ir{lu~nwmvnwoxoxmvkt}js|kt}lu~nwr{s|qzqzs|r{nxmw~ny}pzp|q|q|pzpzs|pxou|qvyux|{~~|xy}|{}|wz~zu~s|w}wzzxz{z}}{~}~~|yx{}wxyxwy}|z||yy}~{yyzzws~}|{|xs~{xvvxywur}p{lwju}lwr}zxxxwwwur}p{vzwtr}nyit|o{nznzp|svvvyr~o{p|r~o{lxpqrrqo~o{nzlxmyoynxoyr|x}}uq|uyzus~q|ozp{q|p{nylxlxnzp|r~q}nzkwr~ttq}lxjvkwnzl|pl|k{n~hxhu}rup}ozq|s~r}s|vs~p{kv~hs{hs{lws~xys~lwhs{it|ju}ju}it|r}uwtp{q|w{up{nyq|s~p{mxnymxju}lwp{p{kv~ju}mxnylwkv~mxq|q|mxit|lwmxmxlwju}kv~nyp{lwkv~lwnyr}ts~r}q|lwit|it|hs{epxgrzkv~p{lwlwozozmxozs~lwhs{epxdowfqyfqygrzgrzfqyfqyfqyfqyepxdowcnvcnvfoxls|nu~kr{kr{mt}ls|hoxkr{nu~nu~kr{kr{pwszryt{t{szpwls|jqzkr{ls|nu~ryrypwpwszszpxpxoz~q{r|q|p{nxmws|pxou|qvyux|}|}xyxx{zyx~{}xwx}~yy~yxxwzz}}}}|vr{r{t}|}{xvy{wz{u~u~|z{~}vp{}{yyvr}vts~uy}yws~ozlwmxq|tnyuyyxyxuxzxq|ozr}uuo{o{o{q}tvvuyvq}o{r~wtnzrsttsqq}p|o{o{pzoypzr|x|}~vr}uz{wyxtr}s~r}oznznzo{p|r~q}myjvtsq}nzjviuiukwopk{m}uohu}mzo|mzozs~r}ozpyt}p{nykv~grzgrzlws~yxq|ju}grzit|lwlwlwtvvr}q|uxxq|lwlwq|tp{kv~it|mxit|lws~tmxkv~ozp{mxkv~lwozp{mxit|ozozozmxlwlwozq|q|ozmxmxnyoznymxnykv~ju}lwlwju}lwp{kv~it|lwq|r}oznyq|kv~fqydowepxfqycnvaltbmuhs{hs{it|it|it|hs{grzhqzhoxls|mt}kr{kr{nu~nu~kr{ls|nu~mt}jqzls|ryv}u|v}v}t{pwls|kr{ls|mt}ovryqxnu~nu~ryrypxs{t}r|s}q|p{nxmwpymu|lrynsvtuy~~z}}~~~{xz{{}z|z~|yy{yy{~~|vyzz~xox{wy||}{u~r{t}w~xt}w{t}t}~zvy|xzzs~z|z{yu{ywwz~yyxtozmxnyp{mxw~{wy||~zr}oztyzq}p|o{p|r~sq}p|sr~p|o{u{wnzo~pqqpo~o{nznzp|s}t~s}s}u~wy}|tnyp{tvv}~xr}r}q|nyp|o{o{p|q}p|mykwtq}mykwkwlxlxkwppk{m}uoiv~mzmzn{s~vr}lwlu~pyit|ju}lwkv~kv~mxr}vs~ozkv~kv~nyp{oznyq|s~s~q|s~xvozq|kv~ju}ozr}p{lwju}mxit|lwvwp{nys~q|lwgrzfqyit|mxnymxozp{oznylwlwozq|ur}mxkv~lwmxmxmxmxju}kv~nynylwlwp{it|hs{ju}ozp{lwkv~mxlu~gpyfoxir{js|enwbktcluir{js|js|kt}kt}kt}kt}js|hoxkr{kr{ipyjqzovpwnu~ls|mt}kr{hoxkr{szw~v}u|u|t{qxnu~mt}ovryszt{qxmt}ls|qxszrzt|t}r|q{oznylvkuoxlt{kqxmrustxz{xy|~}x{}{y{}}yy~~{|||xv{}|{{zywu~yzz{||||yxw~ox|u~v{z{~{ww}wr{s~~xr{w|z{vx}wy}}{}|y}xttvy{q|tutr}p{r}tr}~}vw}|~xuvwvt~q}o{o{p|o{lxjvq}r~p|n}uzuixixjykzl{kzjyhwgvjvnzstsp|pzoyuxyn{is}gt|lvkxs}{vq{mznxiuq}n}o{m|p|n}myixsm|jvhwmym|o{kzo~pkzl|rl|iup}myp}wyr|it|hq{lwbmugrzmxozozozq|s~p{nymxp{s~tq|nymvqzr{r{uyp}erzq~jwfs{mxq|p{mxmxmxhs{mwxzq|oyur|kv~cmwajsenxlu~pyr{oyozoymxlvlwnxq|uq|lvju}kunypzq|nxkv~kunymwit|gq{it|kuhs{is}mxlvit|gq{ju}kugrzgq{mxmwgrzcmwepxfpzfqygq{it|is}it|is}it|foyir{ir|foxhq{mvpynwir|js|gpzenwhq{qzu~t}r{r{qzoxmvnwqzt}t}t}pykt}js}oxr{qzrzpzoxlwkv~ju}is}is}pynu~lryosxsvz}{~v|{z}~y}~{{~~v~u}z{v{wwy|{yxxz}}wt}x|}}wq~s~v~{tuyytwyq~w|~zwxyy~ws|u~u~qzir{y}nwgpyoxs|mxuwtn{syy}}xsq~s~p{tuq|p{s~rq~sok{k}ooj|du~izgweueufvhxhxhxlzesftn|o}iwkyso}pp|hwdp|_nwbnzcr{lxqzvp|gvgsftiwaq}cq}m}wphvaq}lzjziweujxn~p~k{s{vgxeupukzr~myr~}|mwgp}mwepxjwp}q~n{n{q~slyo|p}n{o|ssr}typu~ot}ryxvn~gw~n~jzhxlykxit|kv~t}mwnxs|xvr|qzt~u}hq{dlyflwdjwlr}vypvnwlxlxlxlxkwjviumykwfr~`lv^jvbnxlxtiudpzeq}iufr~_kubnzlxlxiujvnznzjviukwlxht~gsiuhteq{fr~iugseq{fr~gs}fr~bnxco{ht~gp}jt~irgq{hq~nxr{q{pyoyktgq{kts}u~s}t}oymvnxnwmwoxs}u~q{lukumvnxmvkunwkt~ir|hr|is}ht~ht~gs}mzit|ku|t|y}||x}|~}y}}s|y{zwvwvu~t}w{yxwx{~~}xsq~t|vsw{y|yyz|~}yvxzytruvv{~}yy~~{z}s|qzxxs|p{sso|u{y}{urr}qzu~uq|q|uvupppqpnk~i|j{jzjziyjzk{m}odt_o{`p|gwgwcsgwrqro}jxdr~cq}ftjxkyo}srkyesbp|bp|gwaq}aq}k{sohxcsfvhxhxiyousn~qwwm}k{quqmyjvq}}}oxfo|gq{kxsvq~mzq~tskxn{p}n{o|rrr{tytvrwt{wun~fxl~i{jzn{kxhs{kt}pyr|nzqzss|lxlunwjsen{iq~kshn{msx{syr{q}suutr~q}mymykweq}amyco{kwr~dp|fr~kwlxhtco{dp|jvo{nzp|ttnzkwlxhtao{_myao{bp|bp|esjxjxftdr~hvhvescq}esco{eq}dp|amyco{iumylxtr~nziukwp|p|lxmyiuhtjvkwiujvnzp|mykwlxnzo{nznwmultktktjvjvet}cr{mzhu}lv}r|x~~zw|}y~~v~v~wx{~~|z~}}}t}s|t}u~t}s|u~z~x}}xz~w}~yuxzvy|wyyzyz~~zuuxxtvwvvz{~ww|}yx|{vxy}~ytr}qzt}u~qzp{vxxosttpl~i|i|j{l}nl}j{j{m~pct}`qzbs|evbs|]nwct}nl{nzlxht~coybnxfr|kwo{p|p|p|myiueq{apydu~_py^oxevk|k|gxdu~ct}evgxj{ptnevhym~rqo~l{o~rlxjvs}vis}dnxp{z{q|mxtvq|p{s~tr}s~xzxv{v{v{u~vsn~k{i{hzk{o|ozmvmvqzr~kzlxl{nzhwht~iudpzdpzmyp|is}jt~q{oyhr|kunxq{r|pznxlvlvpzq{lveoycmwgq{nxblvlvt~q{kuis}jt~kuoyoyr|xxs}oynzkwfr|coycoycoycoyfr|lxo{kwkwp|r~mygs}eq{fpzgq{fpzblvdnxjt~nxnxt~ur|mwmwpznxjt~jt~gq{gq{kukuis}is}mwoynxnxpzr|t~s}r|r{r{q{s}r~o{kxgt|lyiv~mw~q{v|{z{}}|~{~z|~t|zz}w||ys|wxyxvw|{wxu~w}|xzxwz~~|yy|}~{uyvt}v{~zu~u~qzy|z{}~|xy~{xus~r{vu~qzp{uxxvttpl~hzfxew~izm~pk|gvbs|fu~hygvfwkzizcr{Yjs_nwhwuvwto{lxnzq}p|nzmynzo{nzjvgs}apy\mv]lu]nwds|du~fu~ct}jyk|o~osqix\mv`qzbs|j{pl{bqzcr{l{o{nzt~}{pzhs{lwxznykv~s~s~ju}q|s~r}ozr}zu|v}xwvrn~m}hxjzp}tt}r{t{s|q}ixfu~ixkzjyjyl{hwfu~m|o~fu~fu~ixgs}mwpzuxyuq{nxis}oyt~pzgq{akucmwgq{akupzxpzjt~lvnxkuis}hr|kuq{s}pzoyq{vo{lxkwht~dpzdpzgs}kwmyszyp|ht~eq{hr|jt~hr|dnxfpzlvoyoymwpzoylvlvnxlvhr|gq{eoyfpzjt~kuhr|hr|kuq{oynxnxoyq{s}t~u~t}t}s}s}o|kxhu}lymyoyrztz}~z~}zpxqy{wx}}|zu}v~vt~}|vy~q{mw~~||yq{|{~|wzt|u}~v~t|wyywuw|ywvvuw{zvsw{xytn|k{m}n~k{gw}m}psl|erz^nu`muaqxgt|iyp}l|erz[kr^kscpxp}uxvp{kv~ju}ju}mxkv~ju}mxq|r}oziv~bow`pw`mu]mtanvcszhu}fv}tvzwxtmzaqxbrycszk{rn{anvanvlyp{p{ozp{vyt}lu~js|uxq{oyvt~jt{pzpzmw~jt{nxzuuvvtsrqm{quwvv~w}t|q~jzhxjzl|jzl|omew~ew~fxbt{ew~hzcszmxqzvxws|mvir{lu~r{wu~lu~foxenwgpyenwr{wnwhqzkt}nwlu~js|gpyhqzlu~mvkt}kt}mxvs~s~tp{it|epxepxhs{oz{s~ju}hs{ir{kt}js|gpyhqznwpynwnwr{r{nwmvmvlu~hqzir{gpyhqzlu~mvjs|ir{lu~vs|pylu~kt}nwr{u~v|r{oxmxmxmxkv~iu{myo{q{qz~rx}}}}z~ow~v~{|}}~}}|t|u}~{xys}vxvxq{~~}~s}||unx|yzzx|z||s{qyw}|xt~s}v|zwvvut~y}~zwz{zyqkylzqrqm{q~sso|iv~dqycpxcpxcpxhu}lyjwdqy_lt_ltbowju}nyq|ozit|dowaltaltfqyfqygrzkv~ozozlwit|hs{hu}gt|bowanvfs{kxlyp}vyvrrp}lykxiyotriv~iv~p}nyozju}foxjs|s|u~pzpzuwuuwvr|s}s}q{mw~r|}vusttusqsy{xwu}u{pxtp}o|p}mzjwlyq~rfv}cszbt{`ryfylfxgrzkt}oxpyoxjs|dmv`irpyt}wvqzlu~js|js|ir{nwpylu~hqzhqzhqzgpynwkt}kt}nwmvir{gpyir{mvlwnys~r}lwgrzgrzgrzmxytkv~it|foxir{js|hqzir{mvmvkt}u~xxr{nwmvkt}hqzmvjs|js|mvmvjs|js|mvwvr{mvjs|kt}oxs|xu|rynwoxnznzmymyr}t}sy~rv{|{}}zw}v|z{}}z|y{{t}y~}~u~~{xywzzvv~~~}zxy}|wu~wz~||{ws|r}wzxwyzxur~q}r~spnz~jvzq}q}r~r~q}o{nzmylx~mylx~htzeqwdpveqwfrxq{s}t~r|mw~jt{jt{lv}fpwgqxjt{mw~oynxjt{frxjv|nznzgsydpviu{nzo{lx~tvp|jv|lx~r~tlzn|p~rsq}sut~wr|jrykszy}}xvyzwx|t}vvt}xwr~p|r~wyvr~r~yzwu~x~y}sy~pzp|uupzku|pzxxmykw}hv|`pvex}mm}pzt|wyxt|ow~lt{t|t|t|t|t|rzow~mu|lt{jryksznv}mu|fnubjqaipkszkszow~t|t|nv}jryiszgqxgqxjt{pzr|nxmw~nxoylv}oyx}xoyjt{govlt{ow~nv}ow~qyow~kszw{{t|ow~ow~ow~mu|s{ow~mu|ow~nv}kszlt{ow~wwwt|pxow~qys{v|s{qypzq{pzoymx|ny}s~vry|puxy~}~sy~{{yv{ytzz}~~|enrgpt{{~}yu~w}|yvxwy~~}wqz~hswoz~s~s~s~uus~q|uxvq|juydosalpmw~lx~oyq}uvvsxupzhtzeoveqwhryhrydnueovdnu`jq\fm\fmakreovhryku|oyq{q{mw~iszfpwjt{o{pzgsydnugsymw~mypzwzp|hryjv|u|jv|jx~kylx~nzr~tu|s{s{ys|xxs|vktxpy}r{r{s|wwt}wq}my}p|x{ws~lw{s~wt}u{z{x~jryow~w}ytzru}x{x~v~pzcoudrxn|o}iszmu|pxrzrzow~lt{jryrzow~nv}nv}qyqynv}kszlt{fnugovpxpxdls\dk[cj`hockrlt{wys{nv}mu|jrygqxiszoyq{oyoys}wku|eovnxz{r|jt{iqxow~s{s{s{t|rzlt{rzwwqynv}ow~qyqyu}pxmu|nv}mu|jrykszow~s{wzyu}rzrzu{kqxkqxlrymu|nv}kvzgrvdosmx|vyty|qtxǰìǶƼĬƹþпɱɹĽŶѴt{~krunuxsz}mtwahkv}sz}gnqgnqkruu||fmpW^amtwgnqW^abilmtwnuxjqtjqtry|{ysz}nuxovyt{~xz{w~~eqs]ik\ehenqu~zpy|dmpgpsluxktwamo`ilforluxluxajnXcg^gkmx|{z{}~s|py}ktxhquhquhquhqunw{u~||py}alpfosbmqmvzoz~}qz~vxw}pv{rx}msxmtwry||ZadLSVU\_mtwiruQ]_@MOXdfr~my{r~}r{~`ildmppy|qz}t}V]`W]bsw|vy~}}sqwxv|{yvtz{{vv|mpujpuclpajnjswclpdjodjoflqgmraglV\aLRWU[`Z`ecinzz~x~pv{~w}ntygmrgmrjswdmqenrhqumvzpy}s|w|qz~mvz^gk[dhjswqz~ktxirvhnshnsekpcinkqv|x~rx}pv{pv{kqviotmsxlrwhnshnsmsxrx}rx}|gmrPV[GMR[_dhlqvzx~rx}enrYbfQZ]LUXMUUQYY]bckopzuz{{rwxv{|v{|qvwhmn^cdSXYJOPfklx}~~v{|jop^cdbghlqr`eftyzkpqlqrsx{w|z^cfkps|jqtqyyʘǼĵ~}gooipsw~~jrrV]`]eedknmuuyv~~aiiY`c>FFcjmpxx|sz}u}}ahkaii\cfFNNY`c[cc`gjdllgnqiqqjqtjrrqx{rzzovyiqqjqtpxxry|nvvovy|xt||nwzeqq_hk^hhclohrriruhrrT]`U__\ehcmmahkS[[IPSHORbil\ei_ejfospv{s|x~xyjpudmqgmrclpZcgZcg\ei]fjZcgXae\eiclp^gkgptw{wvv~fosZ`eclpiotT]a[afwur}hswdosvvr{py}qw|pv{kqvflqmqvuz}qvyjrrgnqlttu|wlsv_ggCJM=EEKRUjrr{u}}dknV^^UacVbbeqshrrZcfbllt}s}}gnq\ffox{~ktw[ggeqsnwzipsimrux}kkq~{}v}lelmfmnjpiekgekooumqvhlqjpu`fkekpjpujpucinV\aHNS@FKAGLLRWPV[X^ckqvu{v|{qw|}kqv[afX^csy~hns\bgU[`RX]QW\V\a\bgcin[dh[dhgptw|s|hqu^gk[dhR[_U^benrenrZcgXaecinjpuouzmsxiotjpupv{v|pv{msxekp]ch_ejekpcin[afgmrdjodjogmrekp`fk`fkekpjpujpumsxqw|ouzflq^di]afY\a^af`ch^bg_ch_fiZadOYYNVVV^^^cdchgjll}z~glkinmtyxsxwejiX]\[`_[`_SXWJONRWV`ed`edTYXLQPPUTOTSJONKPOPUTMRQCHG`edglk~`dey}~w{|ptupturvwqvwpxxjrqmuuqyyRZYQYYy~muupxwv{|w{|otsy~}z~y~}|ntsfklntsuz{u{zotulrqkpqrxw{zinoV\[LQRZ`_kpqw}|{zsxykqpchi^dc[`agmldijjpotyz|zbjjyaiiGON?GGU]\T\\bjinvvltsaii[cbbjjksrejklrqlqrdjibghhnminoekjzy~v{|outhmngmlkpqmutxt}nxxfqo`jj]hf_gg`hgaiiRZYMUUT\[SXYCIH>CDGLMW\_Y`c^cf\cfbgjdknglocjmy~ry|hmp_figlonuxlqt^eh^ehahkgnqkruhorbildknipsv}}}zovy[beY`cipsZadU\_mruipsjorcjm\ad|t{~~yvvs|cloXadenqt{~nuxgnqdknchk]beW\_W\_dgkpuxqvwtzytyzrxwrwxmsrX]^BHGPUVbhgW\]FLKMRSSYXV[\bjimwwjus_iiU]\W__dlkdllX`_bghemlr||t}dpp^lj]kjTbanwzfmpmruhkonmqjfksmrhafd]bd]b]V[_[`onrpqudgkafidiljormrufknV[^FKN;@C7CDV[\TXYQUVQUVSWXSWXPTULPQ=AB59:*./378KOPX\]aefquvW[\X\]dhiswxquv^bcOSTLPQIMNTXYcghkopdhiX\]VZ[Y^_X]^^cd\abMRSBGHDIJOTUV[\_deejkbghY^_LQR;@AFF\`aW[\UYZY]^^bcY]^IMN:>?9=>7;<:>?PTUeijbfg^bchlmhlmeijhlmhlm[_`PTU]abuyz\`a_cdeijgklbfg[_`\`acghaefZ_`MRSCHIINOW\]^cdZ_`chimrshmnX]^LQRFKLOTUchiVZ[QUVSWX]abcghaef`dedhikopgklhlmkopeij[_`[_`bfg]ab`de`de^bc]ab^bc]abY]^UYZ^bcdhicghaefaefaefacda`bedfacdY[\QVUUZY[a`^dcbge^caVYWQRPa`\tyxmrq]baKPOBGFJON^cbputY^]^cb\a`OTSFKJNSRejiw|{uzy\a`LQPX]\otsuzydihRWVFKJCHGBGFEJIHMLJONMRQPUTPUTV[ZUZYNSRNSRV[Z[`_X]\]ba`ed^cb}dih>CB_dctxyquvuyz{vz{lpqost{swxostY]^`de^bcostTXY?CDW]\PWTNURPWTLSPCJGBIFHOLV]ZOVST[XeliovsholY`]RWUILJNOMWXVbcaefd`a_[\ZZ[YKLJDECEFDIJHPQO_`^ghf^a_ILJ]`^_b`KNL@CALOMVYWUXVTWUSVTZ][`caX[YSVThki|}nqoadb^a_]`^Z][Y\Z\_]rus}~adb|}qtrZ][  V]Zaheahe8?@@+--;==KMMY[[fhhmooaccQSSPRRdffjllmoodffSUULNNTVVbdduwwmoogiihjjjllhjjeggbgf\a`TYXHMLGLKZ_^mrqkpo\a`X]\dih\a`JONHMLMRQTYX^cb]__Z\\_aakmmmooeggaccfhhsuuuwwtvvlnndffbddegghjjZ\\`bbegghjjnppprrikk^``TVVVXXZ\\^``^``^``eggnppgfhdce`bb^``Y^]Y^]cjgovsglj^caVZUYZVihdRWVNSRHML@EDAFENSRejiw|{W\[Z_^PUTAFEJONglkx}|uzy^cbRWVMRQY[[cee[]]FHH467cghY^_DNN6BB=MLN`aPdeG\ZDTSIWUGSSCNLJOPV\[[_`W\[CGHX]\nrsfkjUYZdihuwxhjklnomqrcghMQRBFGMOP[]^bde[]^_cdTYZZddEQQFVU0DE/DB=RP=RPDYWJ_]EZX
  OLGUS@MKQ\Z^ebV]ZFMJ@GDELIMRPKNLSTR\][bca^_]VWUTUSWXVRRRLMKRUSX[YX[YfigfkiMRPINLGLJEHFAFDGJHPUS\_]_dbWZXSXV[^\`ecZ][SXVlomcfdTYWPSQV[Ycfddigehfdigqtrfkicfd\a_gjh^dc Y[[ehflqoinl]daZc`folt}zafdfki]`^HMKMPNafdjmk]b`X[YbgefigZ_]X[Y[`^Y\ZJQNOZW[ichspgpmZa^RWVUZY]ba^cbW]\[b_fkidhcXYUXWSbc_TWUMSRR][hpoy~}|||~yz}{{otsjpohmlkmnolnpkmmjllkmfhilqpx}||v{znsrqvuy~}y~}rwvv{zqvuwyytvv\^^ceeacc}tyx`feV^]V^]S[ZNTSRXWW]\PVUafe_dcW\[OTSOTSV[ZY[[TVVSUUY\Zgjhmpn[^\FIGMPNcfdrusorpX[Y_b`gjh`caZ_]@EDFKJmkkxts[WV[\ZqvtqxuipmgmliqqoY~|/fc?ٌ!nkML3[ZHacMZ\S[[W_^R][DQO>LJHVTM[YQ\Z[cbUZYPUTNPPOTSTVVMRQ@BB054MOObgfikk\a`\^^Y^]XZZX]\Y[[`edaccTYXWYYdihnppinmoqq_dcZ\\afeprrputikk^cbNSRNTSMRQPVUbgfqwvlqpY_^[`_gml^cbLRQRWV]cb_dc]ba`ed^cbfhhmrqkmm^cb_aafkjnppv{zuww_dcY[[`edikkdihkmmnsrtvvsxwxzzqvubddMRQOQQKPOSUUZ_^]__Y^]ceeqssegh`_a]__cee`ed[`_afdotrafd[^\VYW^_[nlkFLKEKJV\[KQP[a`hnmiontzy[a`>EBV[YiljdecRPPOJK_Z\nmqORW8CG2EJ@]aJqsEuwG}~UNvtKlhIccH][]ikW__>AEMOPUX\^bcpuxZ_`TW[^`aPOSa`b`_a`bbtvv{}}oqrpoqgdfc`bHGKPQUU^aDXY0ON5`]GywMN~M}N~PPP|{MssMlkG\]Vfeksr`feHMKMRPQXS=C>CGBMQLSTPPQOTUS]]]\ZZOOOONP[]]\a`Za^U\YZd^Ye_DC:@?>DC)/.287SYXBHGDJITZYdjidjiPVUGMLgnkelgcfd`a_e`ajdemfkhdiX[`AMS7OUChlJz~A|~:}ANCnkKml=UUXegGNQADHOPTilpY^aOTWV]`Z]aXY]ihlxuwdddbddjlldffVXYUTVROQNKM[W\VW[S_aKcc:ba;ro@~?AB?@CFHzzMutGccI^\U__RXWEJHMRPNUP:A8CLIX^]HNMKQPSYXgmlW]\W]\LRQbhg]cbIONPVUcihekj^dcCIHZ`_flk]cbZ`_flklrqhnmmsrion}W]\   b]^mmmoutXca}^lj\dcV\[gml[a`flkQWVX^]ntsjpoFLK_edjpoSYXdji_edgrop|\qhfrl[^\nij]TW]SYjdibcgx]jhP^ZKWQ[f^X`VOSMMRPfsqLea]wqyzzzy`mkUheo}|lmqu}`LXtjvebkdeicefmopprsSUVtvw{}~z|}fhioqrz|}tvwuwxtvw `bcfhigijqst~npq`bc[_`Z_`SXYUZ[dijejkZ_`W\][`aHMNPUVY^_^cdZ_`OTU^bcjllhjjmooUWWeggmooqsslnnikkEGG_aa}Y[[LNN7??~A[Lup]~z>TRQ_^CHIOSTY[\]abV[\LQRgooeijZ\]utvfceZZZ^``accSXWMRQLNNRQSNMOihlWZ^Q]_TllOuuL~F<~A?>>?EKS}|SrqDZXAMMGONIROPYVNWTAHCdhc_c^]`^]b`[a`TYZMTWMTWGPSOYY\ffdlk^gdOYS?IC5?9U\Y_dcSXW_dcdihput\a`[`_[`_dihX]\LQP\a`lqpdihW\[V[Zmrqsxwdihbgfqvuput_dcW\[~sxw ^RrqSmm mmmw|{z`kifqocih_dcejix}|glkPUTchgx}|hmlmrqw|{x}|glkfkjCHGgpmhzsZleO[U[^\vqrynqfX\qekyrwhgkgoohvuJ_]UnjCa\=ROb_adijn{y|m{wq~`ztYrnIUUi^fpgqgmtblsmruwyzz|}IKLHJKwyzlnooqrlnohjkiklprsy{|{}~wyzqstxz{dfg^`agij rtu[]^ikl~}cefXZ[aef`deX\][_`imnimn`de_cdW[\NRS\`a`dedhifjk_cdlpqy{{xzzmoohjjY[[kmmRTT{}}uwwNPP;==[`ahwyhtvnikrgiz{uzxo|scnlxbnxW_s(3k,t~F\h~tkuq]b`UW[`^lwtnyw^dc\WYb]_bdefjkmqrnrs_cdSWX^bcvz{quvostmqrfjk]ab[_`eijrvwkop\`a[_`hlmhlmZ^_X\]eijNRSX\]nrsrvwkopX\]HLM\abjrr`hhW__emmckkRZZU]]YaaZbbZbbV^^QYYU]]_ggaiiaiiY^_eijosteijX\]gkl||imn\`ajnoquv]abdhi}}cghUYZeij{jnolpq^bc]abfjkfjktxyx|}y}~w{|quv|~~tvvmoo}suu~prrdff`bboqqhjjRTTaccchgX]\UZYEJILQP6;:>CBputV[ZPUTjonots^cbJONBGFagfT]Z[dabgebecfddgbc]XZLKOMPUGRVK_dUsxWPGIQ}Nvq^}z>SQ;GGGLMZ\]VXYRVW]bchppnvv]ab`bckjl>=?LNNZ_^]baQWVY^]OTS^`aZ\]lkoTW[NZ\XppV||QH;~y@?<<?CJ~S~_~Ka_AOMMXV[da]fcVa^R[X`ecX[YSZWZbaXddN[]I[\PbcQbeRdeboqdpp^igOXUBIFQVTejisxwv{zy~}qvuY^]X]\glkhmlX]\RWVjon{lqpW\[sxwv{zputinmsxwrwvX]\y~}putafeHspBwtS\Xxwbbbsxwbgfoutz~nsrbgfnsr\a`otsnsrkpojonmrqfkj_dc`edv|{o}yiwsLURorpvnonacvhldpt?]^Y={{PN4pp\qsoptz{x|}xc}w^x]~wSmg`kivxyhbgkkqnz~m|y~rtu_ab~jlmhjky{|mopvxyvxyvxyy{|prsjlmsuvuwx]_`LNO]_`{}~]_`qst\^_hjkhjk^`aoqr{}~mopZ\][]^rvwnrsdhicghlpqimnaefeij`dehlmptu^bccgh~z~swxvxxikkuwwnpp DFFPRRz||Y[[OTU~Xady~ztuy~|vhwktqpppRX_^|= Ai^fixvepisnryfiojiuxvv{zlnnjeglgisrtswxlpqx|}\`agklfjktxyvz{rvwlpqgkldhihlmtxykopQUVNRSgklost[_`PTUX\]CGHUYZlpqrvweijNRSNRSmqrpuvlttYaapxxv~~^ffiqqmuuV^^ZbbbjjT\\QYYdllfnnchihlmjnogklX\]QUVbfg|nrs[_`ptu{^bcdhi~^bcX\]aefaef`delpqvz{mqrosty}~}w{|z||}kmmvxxrttnppsuuY[[HJJsuumrqglk>CBY^]AFE',+LQPbgfGLKchglqpputX]\DIH^cbntsNYVbmjszwpusmmmmkkjgibaePSXV_c[ns^y}Y|P{~L}OT|_~kXji5??bghjlmZ\]uyzejkqyy^ffPTUjlm`_a:9;SUUafdZ`_JRQ\baGML`debfggijUZ[T`b]rsW|zM{F|<~y??>>?A~H|Q}|_RjhL]Z^ignwtgpm^ifcnkgnk[a`Va__ml]qrQjlOmnYxyZw{[wxll~kww[cbKMMhjj{_dcV[ZkpojonY^]UZYsxw}fkjw|{rwvx}|y~}kpo~ `usL}SwyXnqmD8ZZutxvcyV{sXyrqpvulik mop\^_^`artumopkmnvxyacdprsSUVxz{z|}y{|jlmbdehjkvxy|~prseghkmn~quvkopkopcgh^bcgklrvwswxw{|fjkquvrvwoqq`bbRTTuyzzkru|}xyi~vjydnh~|{txwu{U{}8z3;5^6M}`fmt|qxx|wxzutsvtxzz{z|tmrd^ckjl}uyzNRSkophlm|z~nrshlmlpqvz{mqrW[\VZ[nrsswx\`aMQRRVW_cdaef_cdjnoquvfjkfjktxykpqrwx_dex}~otuuz{y~[`a^cdrwx^cdTYZnstnstejkx|}quvfjk_cd]abaefuyzuyzaefw{|cghdhi}y}~eijeijaef[_`aefmqrquvuyz|txylpqvxxuwwwyyikk_aaxzzgiiVXX|498ejiMRQ054[`_V[ZV[ZtyxkpomrqafeW\[v{zpvuWb_`njgpm_fc`bbjjjmlnhgiadhjswrl_~Uz~Oz}O{|Z}_~{km}|9AAostnpqWYZdijemm\dddij~bacKKKcfdipmU]\EML^fe@HGjop{imnaiidprez{XxwN{xJ}C|B~}BAABE|M}U}^}z^tr_mkowv{oxuepmq|yt|{gqq_onbwx]{|QwyO{|VS~U|~kmvjttJLMfffv{z`edv{zz~ejiX]\w|{~}nsr kL.xr.rkMRLsqwuu~~mkkeeensrbgftyx {xyugonYssN2bI/FU8vhhnukqxsuombyt\kghjjqstnpqwyzxz{kmnoqrgijjlm}vxylnox|}z~txyrvwquvgklhlmy}~kopptuy}~uyzquv{}} dfftvvx}~qxsEbZuR`)RKhlpntzfkwxzzwzxszw~oinsrtw{|UYZ{w{|{uyzlpqrvw~swxlpqptu|x|}eijW[\UYZeijquvhlmjnokopbfgptu}mrsv{|inouz{y~qvww|}nstejk}ino]bc}x}~lqr}x|}ostquvvz{mqrnrsx|}hlmz~nrshlmx|}x|}mqrswxy}~quv|}|z~kopY]^|~~nppbddoqqrttSUUkmmlnnCEEdffprrlnnwyysuukmmdffeggnppjpoozws}mxv^fe]balnnvuwrqsjmqu|{voh^UyyXyuB]YZolm{yAGFceehhhQSSntsckjemlzzzzbbbrusszwYb_KVSlwt@KHs{zuz{t||wmXwvT{yRK}J~~IHF}F|K}Wbg}rv~}~szw{o~bzz\{|S|~H{}E~FDBxyW^~}LQT`bcy{{y{{Z\\qssnppfhh h}{GzN4tnK~L{xf zxxgggtvvāg}x=he@iK"GNZvzu{~~ rtuy{|}uwxdfg]_`prsjlmfhi{}~lnovxy|~tvwy{|oqrtvw{}~|~ˋqssqssu_füdedx{qdfzzwxkmn~tvwxz{}oqrWYZ_ab{}~ikl\^_y{|}zqvwnstzotuqvwkpqw|}x|}wyzwyz~qstwyzuwxmopz|}uwx{}~suv~{}~^`aqsswyy{}}ikk~CEE[]]rttvxxlnn{w{fnm[a`ejirturtugjnsx{z|~~p_}~p>WSevschgnnn{{{jllejilts`hgqwv{{{}~}bkhXc`w=KGmxvt\vvY{zZO~{T~}S~P}L}{N}{V~cqtqbU~H~?<9?7xyFO|WbfgloTVVbddJwtG}_GvsX} }}}޵dffլ  rnMo0 [IƦuy xz{wyz}KMNacdxz{z|}cef|~rtutvwprswyzy{|}щ~}z|}Ҫ ! ѕīόphhrturtuxz{y{|tvwz|}RTUmop~uwxpuvrwxw|}uz{v{|uwxxz{oqrvxyrtuoqrlnoxz{~z|}npqoqr~hjjqss~suu}prrWYYfhhmootyxq~|q|zqyxcihnsr}quvhlmnst|f{|yavs_ljsqqussoooY^]nvurxwqwrlvpXd^s}kyu]he}nvvm{zsn^V{yhSrqcZ|{Uwvb}zsuv{[yzZJ||D9!qp7.<8zyG}~[xR[^kophjjXZZy{{Syyj]|{ ܒwyytvv› łkK}A Rm¢sss wyz}mopy{|~|~£xzz{}~¹ Ŀ±ҿ·~~ýʬþó}}VXYwyz~}kmnwyz{imn{}~acdsuvuwx|~̚MOPрceeacceggNPP_aauwwfkjx~xltstzy~ost|zrzq|zkiiqqqqvuX`_jpodffcoiBPL^mibkhs}}{~ql{|||UtuT}LF*yvA%}$}z%xv;LGstfrZ_`ȬY[[jllˍ|~~֚Ч ֥uqe\D6(6ĥ| z|}npqxz{ΛȌ୯·뭨ɠ ȼ˞խՑuwx}prsŞ||xz{iklxz{z|}{}~wyz|~ۧzzziii```ƟwwwSSSdddyyy|||hjj_ed|~}u{z}wzxoxuGROnqobpjn~wnyv[daytʿçz;edQ.po2|5 yv3,}=DEuvVzzjfklttt^^^~~~Ȥȴѐ־ ƿʺi~V]L]]snp~z ţϊtvwz|}}|~xwy~ҩȐԮԤ٠ ȳͿ|}Ͷβ}|~`_ayxz~˶~utvyxzpoqҼŧeee___WWWqqq}}}kmmZ_^y~u{zy~Zebsqpftncnkmrp{xiqp|}´þòýbP@|{I(vu9,}3;;utW]]yyccc|||§qqqYYYiiiuuu|||   ۝ɺ~~~|||إ տ˲l[rŖɄwu{dxssxwdvw͓vxytsukjlü۽͸ ļʹ«ĽǨܬYXZrqsvuwǞ{}~wyztsuĩfeg˱Ÿrrrpppʭ{{{vvvnnncccgggkmnnpqy~}|Ѯp{xt|qxuƧ|yԿ٬EmlW@|{8|{B85{zLLS}|^~}l}}}{{{˯jjjSSSvvvddd  ĽϷвӶϿΖzzz丸͹̳ĕǯɰǿ|t˾jlmqst}srtTSUxwyξҴʯ˿ inmȞƷůѻ±ξ{z|poqkjlѸǘ~{z|utv¸onpbac~ѹrrr___}}}vvvuuuyxznmo~y~}~׻¿u}t|t{x޺_fawsr|vw|||ikkmJtsCuuG;yyO.jiG}}ULqoqvvv簰~~~ZZZzzz ü̺δ౱ƛ¾ĿԸθ㵵ussLj}Ψ͂ĉƦvxyÿî׸|{}}|~魯z||켾}̯䚦~Ģû̶̬utvrqs`_a}|~ʬƥ֭øĶ{z|utvʰ׷ż]]]NNNyyycccNNNfff~{tzykroryvx{y¦¿Z`[˩z~y{fge^ZYd\\}uuuss||}}baRLFzzRVX~~d uuuߺxxxpppʰݬ؝ƚƔǟʕќ~~~yyyöƿžϣΖ͕prsްwyzٰlnoͰǝƮࠥxzzˋ|u{sxɠ̭ɰlkmxwycbdɳνĺɤ|{}~}ëŚvuwyxz޿ҀUUUeee|||tttbbbooo}}tttƶ͠v{y|klj}yxɲzpwtkljieda[\`Z[mgh|wx~~}}~}|~}|~ŝ_{|WvyX{~Ux{s˷Ӹ޿ִ͵ʨ֠𲯱℃үÏ|{}±¾פŵ͸ўɦ|x{ǶȠvy}ҕѭԪరz‚ծѹÜrqusrvļƮwvzǹյؾÖutvɝqprָyxz~}Ы}~rus_b`gjhfiglomx{y}~wzxuxv}~svt|}orp|~~lnnsuuiii~~~zzzdceXWY]\^onpvw{þ˰ѧekrȸϴٰژʟץғªԛͻ¾ȱѯǶ¥Ùvy}|̹lkoujrͲ͔||ͪǺӬ~~{{˳ȲڋghlrswѤ|}wx|ikk\a_\^^hmk}w|zuwwuzxxzzejhjllx}{uzxgiijom~xzzejiy{|{}{}~tvwrvwwyz{~wyzptuikl`de`bceijsuvz}}ݭခsq}оĢմts|qs{וتĮܽǖ谯kmuܿȥ~Ɂ³­£|{ty|x}~qvyotww| аz}ǭҾȥ~ɱ|~~}ҼĮùԬoqyˮɻͳoptx{{~ͨz{}~ww}æ|kqpKOP?EDKOPagfz~x|}u{zy}~|rvwagfaeflrqx|}{~zuyzrxwvz{y~AEFUZ]}qtx|afiWZ^puxlosbgjY\`SX[VY]X]`Z]aY^aknrpuxux|otwehl\ad\_c_dgbejrv{z}x|wzfjo~Յuwʾˁtvuy~ƶѰΣ»ŹȎvyy|{}ẼĈ{}ʻƸ˿ɯrt~ŷıѻézпʜʼɰz|u{iotqw|~lrwaglgkp mpusw|Ŷܪѻūvygiqwz{}ƻƪŸϦ|xyʩкŮýŤvzlpuwz{wz}xz}X_bcjm`gjpwznuxyovycjmX_bRY\Y`cdknsz}~t{~mtwpwznuxfmpfmpu|xpwzu|}eloHORW^aovypwz|sz}bil]dg[bedkngnqgnq`gjU\_OVYQX[V]`mtwt{~yt{~fmpV]`LSVIPS[afekpu{}w}ntysy~~cinU[``fk؉os~v||iovnt{~Ȳȭtzbhoyġsy`fmyǾ˼ΗwѤvȵƥxz~w|zu}yu}~{qypxiovpv}tzqw~mszmszsyy }zkqxbhov|cipöóĢ}~}syu{ĭ̏ztysx㱶ýҳŰqw~iov{~yɳovmv~u~yfosbkoLUYXaeT]a[dhox|xyclpT]aPY][dhfosjswenrfosnw{nw{enrfosajn_hlgptr{s|irv]fjqz~luybkodmqox|mvzjswr{mvzs|u~gptbko]fjdmqluymvzhqubkoajnbkoirvktxluyjswclpYbfOX\IRV=ELCKRPX_]el`hodlswys{x{yZcgW`d^gkluyrzow~pxwxry~pvv|ou[bkzpwx`gpt{ls|ipyv}γáʺʬyszmt}|t{mt}^en]dmpwxqxt{szȤ¡œ{ǭpz~wyt}nwnwir{dmvfoxZclbktnwy~|t}mv`irmvwz|xlu~]dmbirgnwhoxelu`gp^en`gpfmvx t{dktryovqx|zyzx|szxz{w~{ͫөpvqwҹʴŲóĵƩbirbirdkteludktmt}y~u|js}fpzen{dmzclyhq~Zemcoucnveqw]hpdpvbmudpvozdpv]hp`lrfqygsyfqyfqyZemU`hZemfqygrz]hpZemaltit|^iqU`hVai_jrcnv^iqVbhVbhcos`lrWcg_kqiuyjv|lx|gsy^jn`lr_koT`fWcggsyo{ams\hlYek^jneqwgsw`lrXdh[gmXdhVbhYei^jp_ko[gmVbhXdj^jp]ioUagWciams_kqS_eUag`lr_kqVbh[gmgsyYek=IOMY_HTXGSWLX\P\bO[aMY_MY_Ydl_jraku_is\fpT^hOYcQ[eaku`jtS\iOYc\er\fpT]jWakT]jOYcJS`MWaYbocmwajwYcmT^h\goOZb@KSNYa_jrZemQ\dLW_S^f]hp]hpNYaGRZOZbXckMX`OZbR]eU`hXckZem\go\goXckbmugrz`ksZem[fn`ksalt^iq^iqcnvWbjGRZT_g`ksOZbWbj`ksbmuXckP[cR]eVaiVai\goYfnalterz^iqP]e\gon|nzkybnt]loiuyjy|r~|viu{kyfrxTbh_kq^lrlx~jx~nzqr~ftzUagDRX\goiv~mx^ks\godqygrzZgo`ks[hp\go\iq^iqZgoVaiN[cS]gWcm\erWcmU^kR^hS\iO[ePYf]isclyYeo\erfr|js_is_hu]gq^gtblvbkx`jtajwdnxbkx\fpS\ifpzV_l^hrgp}gq{ZcpMWaKTaZdnclyaku`ivfpzXan[eo^gtcmwlur|mvcmwYbo[eo[dqXblZcpakuen{cmwhq~is}irdnx_hu\fp\er]gqcmwbmuju}s~ozdowfqys~epxepxepxepxbmu`kscnvit|grzdowbmualt^iq\go^iqdowr}ju}alt]hp]hp`kscnvdow\go]hp_jralt[fnS^fP[cR]edowalt_jrcnvlwnydowXck`jtdnxhr|jt~jt~lvpzt~ZdnZdn\fp^hr^hr^hrcmwjt~]gqblv^gtQ[eKTaT^hclylvbkxcmwjslv^gtOYcU^kgq{s|_isV_lU_iQZgV`j^gt^hrbkx_is[dqYcm\er`jtdmzfpz|mv]gqW`mYeq[hvXesS`nT_m[dqcmwfoxnv}]iscpxmygt|iuerzht~dqy[gqR_gNZdVck`lvdqyamw_kufr|amweq{nzjvZfpT`jYeocoydpzcoy]isWcmWcm]iscoybowcqwXemR`fYfnZhnWdlZhn`muXflWdlZhn\iqcqw_ltLZ`n{esy]jr^lrdqygu{bow\jpUbjR`fP]eTbh[hp`nt`mu^ksO\dWdlZgoYfn`mufs{^ksN[cLYaR_gTaiQ^fUbj[hpWdlM[aIW]KY_JX^JX^O]cVdjZgoXem_ku[gqKWaGS]R^jUam\htp|htWcoQ\jS_kS^lYeqZesNZfXcq]iu_jx]iu]hv\htS^lHT`COYYeocoyamwamwXdnKWaHT^R^hMYc@LVCOYVblUakMYcS_iNZdO[eO[eNZdKWaIU_HT^GS]T`j]is\hrO[eIU_Q]gUakQ]gO[eR^hVblQ]gMYcYeo_kuS_iS_iQ]gZfpgs}bnxP\fKWaT`jQ]gUdmamwhwkwcsz]jrWgnLYadtzcqwScibpvk|fux^orv[kq=KQGW]\jp]msesyZjpP^dP`fXfl^ntftzeu{cqw\lrerzhxjw`pw^ks]mt]jrUelWdlWgnbowbry]jrYip^ksZirS_kZhtbm{_myalzcq}grcq}`ky_my[ftP^jR]kYgs_jx[gs_jxZfrYdr\ht^iw^jvalzgsdo}ZfrJUcNZfWbpYeqITbUamYdr[gsZesVbnXcq_kwalz_kws~q}jubnzalzhtq|uq|lxlwo{kvamy]hvamyep~]iuXcq\htdo}gsbm{[gsXdnUak]iskwmybnx_kudpz`lv[gq[gq^jt\hrT`jQ]gT`jZfpUakUak]isamw]isWcmUakT`jWcm[gq_kubnxcoyamw]ismy_kuP\fMYcQ]gYeocoykw_kuZfpVblXdn\hr]isYeoT`jcoyiunzo{jvbnx\hrYeokwfr|coybnx]isVblVblZfpbnzUamS^l_kwbm{XdpS^lWcoVao]iugrlxitamy\gu\htZesUam^iwfr~alz_kw`ky\htit[gsOZhR^j^iwgsep~_kwbnzbnz`lxVcqO\jL[kRaqYhx`m}R_mOXePYc]dmXgpWhqds|Sdm`oxVgpet}`qzcr{_pyapy`qz_nwXir\kt_o{\jvhxp}fvcp~br~^kyP`l^kyYiuYftYiu^ky\lx[hvVfrUdmTfmWfo\nu]luK]dM\easz_nwTfmYhq\nuXgpXjqet}gy]lu\nu_nw\nu\kt[mtapycu|YhqUgnVenUgnZirZls\ktXjqWgnL^eN^eRdkO_fDV]K[bYkrM]dM_fZjqdv}_ovL^eJZaPbiHX^NafQagGZ_HX^L_dO_fHZaL[dK\e\ktXirIWcM]iXfrGWcIVdP`mR_mO_lXesRboMZhP`mR_mScpQ^lEUbCP^FVcMZhK[hM[gN_hQ`iVgpbqzXirSbkXirZirFW`O^gZktWfoUfoYhqK\eHW`HYbL[dL]fN]fN_hSbkSdmM\eL]fRajUfoXgpVgpXgpXirSbkK\eL[dM^gL[dIZcVendu~HW`N_hWfoSdmO^gM^gXgpapyXfr_my`nz[js_nwgv_nwN^eUelYipTdk]msm}_ouRbhaqwriyUek[kq\lrSci\lr[kq]ms]msZjpUekO_eM]cQagUekRbiM]dM]dTdkWgnScjRbiVfm[krUelZjq_ov]mt_ov_ovUdmfser`m{\iw_lzercp~[hv\iwZgu]jxfslygt_lz[hvWdrQanTaoVfsXesRboWdr[kxXesRboVcqO_lMZhXhuN[i[kxQ^lO_lUbpXhuXesO_lR_mVfsS`nUer[hvZjw_lz`p}dqaq~mzZjwYftbran|P`mTaodtdqYivUbpUer\iw\ly[hvVfsXfrdu~l{du~ds|gxet}YjsWfoVgpSbkL]fQ`iXirYhqO`iO^gHYbKZcPajVenTenYhq]nwWfo\mvbqzYjsSbkRcl^mvev^mvUfoRajQbkUdmUfo[js_pySbkVgp[jsYjs\kt[lu\ktWhqds|ar{bqz_py`ox\mv[jsXir]luRclN]fN_hQ`iO`iUdmYiuO\jTdq]jx^n{bo}_o|[hvRboZgu`p}cp~YivZgu`p}cp~Zjw\iwUer]jx_o|YftWgtan|aq~fs^n{[hvWgtXesUerXesYiv]jx_o{br\lySbrL\lN^oRbsRaqN]mZesen{js}[kwbtfvas~_o{^p{\lxUgr[kw_q|eubt\lxWitZjv]oz`p}aretfwgvduap]n{]l|XivVeuTerSbrRcpZiyctZjv[nvZjvRemN^jNaiP`lM`hTdpTgoUeqRemScoViq]my^qyXhtSfnP`lPckScoViq]myat|RbnSfn[kwat|euexfvfyWhqViqYjsObjHYbRemYjsM`hBS\J]eUfoXksUfoM`hIZcGZaGZ_I]bJ\cFY`GY`K^eM^gI\dM^gSfn[kwXjuP`lI[fL\hQcnP`mN^nIXhK[kTcsL\lETdK[kM\lBRbQ`p[k{P_oO_oWfvN_lDT`CU`EUaI[fScoVhsRbnI[fJZfI[fJZfJ\gK[gHZeDT`?Q\ScoOalP`lSepUeqPbmO_kN`kL\hI[fIYeGYdJZfM_jRbnSepZjvQcnHXdCU`IYeN`kO_kK]hIYeL^iRbnSepUeqVhs[kw^nzTdqTdqRboRbnUeqZjv]my]nwar{`ry]ovM_fRdk[mtN`gSelrmasz]ov_qxVhoPbiXjqUgn]ov_qxYkrZlscu|cu|[mtQbkQbkRclQbkPajM^gK\eIZcL]fN_hQbkPajN_hL]fK\eK\eP`mTcsYhx\k{\k{YhxVeuUdtYhxYhxZiyZiyZiy[jz[jz[jzZiy]m}`o^n~[jzUeuTcsRbrYhxVfvUdtRbrRaqRbrUdtUeuSbrTdtYhx\l|ap`p_n~[k{Ziy^n~crcsbq_oapbrcrXhx[jzgwjy]m}\k{csap_o_n~\l|XgwQaqO^nO`mXht^p{br~^p{\lx[mx]myZlwYiuVhsTdpRdoScoVhs[kw]ozRbnM_jQamZlw[kwSepUeq]ozWgsZlw[kwUgrUeqVhsUeqPbmL\hL^iM]iL^iM]iM_jQamSepM]iPbmUeqWitXhtUgrVfrUgrWgsUgrYiu_q|iyj|gw`r}fvTfqP`lQcnN^jQcn^nzas~ZjwUeuTcsVfvWfvScsSbrTdtZiydtcrP`pM\lYiy`oYiyXgwXhxM\lHXhYhxbr^m}Zjz^m}ZjzXgwScsSbrQaqRaqQboXhuVgtTerTerUeuTfwSevRduQarRaqVao\ergpzhzi{ew[mxXju]ozas~as~`r}ewi{fx^p{XjuYkv[mx\l|\l|^n~brfvhxfvdtbr]m}YiyZjz\l|^n~dtl|arcuas~YkvTfqSepSepQcnXjuXjuWitUgrXju^p{btcu_q|]oz\ny^p{_q|^p{^p{^p{[mxZlwZlwZlw[mx]ozas~dvWitTgoSfnNaiM`hZmu`s{TgoDW_M`hViqWjrQdlL_gK^fM`hObiPdiNahK^eM`gRelQdlM`hM`hWjr\nyYkvUgrVhsYkvZkxXhxVfvM]mL\lRbrK[kDTdK[kO_oFVfRbr[k{P`pM]mP`pHXhL]jHZeDUbEWbL]jPbmN_lHZeK\iJ\gHYfI[fL]jN`kO`mOalO`mJ\gIZgM_jN_lJ\gHYfI[fK\iK]hK\iL^iN_lRdoUfsWitXivQcnIZgEWbHYfM_jO`mOalL]jM_jM^kM_jM^kPbmUfsZkxQanO_lL\iJZgL\iO_kRbnScogwfwct}L^eJ\cQcjJ\cYkrk}gy]ovYkr]ovVhoQcjZlsSelZls[mtUgnUgn\nu[mtTfmPajQbkRclRclRclQbkPajO`iRclTenVgpUfoTenRclRclScoUerZiy^m}]l|YhxSbrP_oO^nWfvWfvVeuVeuUdtTcsSbrSbrTdtScsTdtYiy^n~^n~ZjzVfvUeuTdtTdtTdtUeuXhx[k{]m}YiyZjz[k{[k{[k{\l|\l|\l|^n~dtiyk{hxeueufvfvaqdtm}m}dt`pcsbraq`p_o]m}ZjzZjz[k{Ufs]oz`q~ZlwTerUgrXivZlw`q~]ozYjwVhsTerTfqUfsVhsO`mL^iPanZlw[lyUgrWhu_q|XivXjuXivXjuXivWitVgtVhsTerSepQboQcnSdqVhsXivZlwXiv[mx\mz\nyXivUgrTerSepWitZlw^p{`r}`r}_q|^p{^p{_q|SepSepXjuUgr[mxhzl}^n~ZjzYiyZjzYiyTdtQaqRbr\l|eubrWgwYiyeudtYiyZjz`pZjzTdt^n~br_o`peucs_o]m}^n~`pbrbrar`q~\o|\o|]p_qasasN^oTcsZgu`ivfoymk}ew[mxXju]ozdvgyewi{l~hzas~[mx[mx]ozWgwWgwWgwYiy]m}aqcsdteu\l|VfvXhx\l|^n~`pdtbsevct]n{XivYjwYjwWhu]n{\mzXivTerXiv_p}ar]n{^o|`q~dugxhydu^o|Xiv^o|\mzXivSdqRcpWhu_p}ewTfqM_jK]hI[fK]hYkv_q|SepM_jRdoWitTfqM_jJ\gN`kRemUhoSfmPcjNahSfnYltViqPckPbmZlw\nySepRcpZkx\mzUfsZjzYiyO_oK[kO_oJZjFVfM]mTdtN^nVfv^n~VfvP`pN^nGWgXhxPanGWgFWdJZjN_lO_oN_lScsO`mK[kJ[hN^nTerYiy\mzO_oIZgGWgIZgJZjGXeFVfGXeJZjK\iM]mO`mRbrUfsWgwXivTdtQboM]mK\iK[kM^kQaqTerRbrPanL\lIZgHXhL]jScsYiyetbq]l|ZjwYiv[kx^n{aq}euiyjzTenL]fPajL]f_pyew~cu|XjqUgnZlsUgnRdkZlsPbiVhoVhoQcjPbiUgnTfmM_fO`iP`lRbnScoUeqUeqUeqUeqUeqWgsXhtXhtWgsVfrXhtYiuWgt\k{`o]l|VeuO^nN]mN]mWfvWfvUdtTcsRaqP_oO^nN]mScsN^nM]mUeu`peu^n~UeuN^nN^nN^nO_oP`pScsVfvWgwVfvWgwWgwTdtRbrScsXhx\l|[k{aqgwhxeubraqaqgwiyk{m}k{gwcs`p_o_o^n~]m}]m}_o`paq[k{cteu^o|WgwWhu\l|_p}]m}\mzZjzXivWgwVgtVfvVgtRbrPanTdt]n{^n~[ly]m}evcs]n{\l|ar`pZkxYiy_p}_oZkxUeuTerXhx\mz]m}]n{_o_p}_o\mzWgwTerScsTerQboZkxarbs^o|]n{ctj{ct[ly^o|`q~Yjw]n{j{m~XhxVfvWgw[k{[k{XhxXhxZjz\l|brcs`pgwpiyYiyYiyeueu_oaq^n~\l|aqdt`p\l|Zjz\l|_oaqbr]p}\p{[n{[n{[p]rascuUeu]l|dqgp}hq{cudvewbt`r}`r}btcuhzj|j|ew_q|[mx\ny_q|Zkx\l|\l|YiyUeuVfv]m}dthx]m}TdtUeuXhxWgwTdtScsXhx]n{]m}YjwXhxZkx[k{Zkx^n~]n{VfvO`mRbrYjwXhxPanTdtYjw^n~ardtbsYiyPanVfvXivWgwRcpRbrYjwaqfwSdqL^iK]hI[fGYdSepZlwRdoZlwXjuTfqOalL^iK]hN`kPbmTgoQdkM`gL_fTgoZmuWjrPckK]hWitWitM_jPan_p}`q~TerTdtVfvN^nJZjO_oL\lHXhO_oWgwUeu[k{csaqZjzTdtO_o^n~UeuM]mM]mP`pScsVfvYiy[k{WgwQaqN^nP`pUeuYiy[k{ScsN^nJZjL\lL\lJZjIYiK[kJZjL\lN^nQaqScsTdtTdtTdtP`pP`pRbrTdtRbrO_oQaqVfvVfvScsO_oL\lL\lP`pWgw[k{bq]l|YhxWfvUdtUerZjw`p}Wgt]myfvXhtUfoUfoL]f]nwfwew~ZlsSelWipTfmPbiVhoOahSelSelPbiOahRdkQcjM^gP`lP`lRbnScoUeqVfrWgsWgsScoUeqVfrVfrUeqUeqWgsYiuSbrXgw]l|[jzTcsP_oQ`pTcsYhxYhxWfvVeuTcsSbrRaqQ`pYiyTdtRbrWgw_oaqYiyQaqO_oN^nM]mK[kK[kK[kL\lL\lJZjM]mO_oM]mJZjK[kScsYiyWgw\l|`p`p]m}Zjz[k{\l|csjzjzcs`pbr_oYiy]m}\l|YiyVfvWgw[k{\l|[k{aqeueu`p]m}^n~_o_oQaqRbrTdtWgwYiy[k{\l|]m}XhxVfvZjz`paq^n~aqgwm}braqhxgw\l|[k{dtdt\l|TdtRbrVfvZjzZjzXhx^n~_o^n~[k{XhxXhxYiy[k{Vgt]n{ctbs^o|^o|evm~ar\mz`q~`q~Whu\mzj{n^n~[k{[k{\l|\l|Yiy\l|aqVfv\l|aqeul|pgwYiyWgwcscs_o`pYiyScsXhx]m}XhxQaqO_oP`pScsTdtTerSgrUitWjwXkxVkzVkzYl{[k{`ofsjvis}ls|]px`s{exh{gzexcv~dwlk~h{bu}[nvXksYlt\ny_p}gwjzbrVfvTdt_ok{ocsZjzZjz]m}[k{VfvScsScsXhxZj{WgwVfwXhxZj{Xhx]m~]m}VfwN^nRbs[k{YizP`pQarTdtVfwVfvYiz[k{SctIYiM]nUeu[k|YiyXhy]m}brbrTerQboTerRcpJ[hRcp]n{[lydu[lyRcpM^kN_lO`mM^kK]hRemObiK^fK^fSfn[nvXjuPbmGYdSepTerL]jSdqfwhy\mzQaqXhxScsO_oScsP`pK[kO_oUeuWgwZjzbrhxaqYiyXhx[k{ScsO_oScsXhxYiy[k{_o[k{XhxTdtScsTdtUeuUeuUeuWgwQaqN^nO_oP`pN^nM]mO_oN^nP`pRbrScsTdtScsRbrQaqM]mO_oUeuZjzWgwQaqQaqVfvScsQaqO_oO_oRbrVfvZjz\l|XfxSasQ_qQ`pO^nO^nVeu_o|ScpScpXhtP`lTdpVfrJZfXirm~l}_pyTenVgpSdmN_hRclPajRclSdmRclRclTenTenRclQamQamRbnRbnScoScoTdpUeqQamScoUeqUeqTdpTdpUeqWgsQ`pUdtYhxXgwTcsQ`pSbrVeuXgwXgwXgwWfvWfvVeuVeuVeu[k{Zjz[k{\l|\l|YiyTdtO_oUeuTdtScsQaqP`pO_oN^nN^nGWgL\lP`pP`pL\lL\lQaqVfvYiy\l|^n~\l|ZjzYiy\l|`p`phxfvZjzUeu[k{\l|Vfv`p`p[k{UeuUeuYiyXhxScs\l|]m}\l|YiyZjz]m}ZjzTdtO_oQaqScsVfvXhxZjzZjz[k{VfvVfvWgwZjzZjzYiy[k{`pgw\l|[k{csbrXhxXhxbrdt\l|ScsP`pRbrUeuTdtQaq^n~^n~]m}[k{YiyZjz\l|_oararar]n{YjwVgtXivZkxUfsRcpWhuWhuRcp\mzl}pm}gwaq]m}VfvQaqTdtZjzP`pVfv^n~dthxfv`pZjzXhx^n~[k{[k{_oWgwM]mO_o]m}WgwQaqO_oRbrUeuUeuSdqUitYnv^r}`t^q~ZmzXkxZkx_o|_lz`iv`iskpycv~bu}exh{h{fyh{lonj}cv~\owXksViqVhs\mzfvl|euWgwScs^n~l|l|br\l|_ocsbr^n~[k{Xhy\l}^nZj{WgxYizXhyVfw[k|_o\l}TduXhyeugw^nYizZj{VfwQarTduXhySctGWhM]n[k|cs`p]m~`paq^nRbrQboXivXivO`mSdq_p}arev]n{TerQboSdqSdqO`mK]hUhpTgnPckObjTgoZmuXjuRdoOalWitWhuPanRcp\mz\mzSdqVfv`p\l|VfvXhxTdtN^nP`pQaqVfvVfv]m}hxbrWgwZjzTdtN^nN^nVfvZjzWgwXhx]m}TdtTdtScsTdtVfvVfvScsQaqTdtO_oM]mP`pQaqO_oN^nP`pScsTdtUeuVfvVfvUeuScsRbrM]mL\lRbrZjzWgwO_oN^nTdtO_oM]mM]mO_oScsWgwYiyZjz`n[i{[i{_m^m}\k{dspdtZjwUeqK[gRbnWgsM]i\lxqqbs|UfoVgpTenO`iQbkRclTenUfoUfoVgpVgpVgpUfoRbnRbnQamQamQamRbnScoScoRbnUeqXhtXhtWgsVfrUeqVfrUerVeuVeuUdtSbrRaqRaqSbrTcsTcsTcsUdtUdtVeuVeuVeuWgwZjz^n~]m}XhxTdtRbrRbrScsScsScsScsScsScsScsScsP`pTdtWgwWgwTdtRbrRbrScsVfvYiy[k{ZjzXhxXhx[k{_o_oeudtZjzUeuYiy[k{ZjzgwgwaqYiyYiy^n~[k{RbrXhxXhxVfvTdtVfvYiyXhxScs^n~]m}\l|ZjzWgwTdtQaqO_oO_oP`pQaqQaqP`pQaqScsVfvYiyScsQaqVfvWgwRbrTdt[k{`pZjzScsP`pP`pQaqQaqP`pWgwWgwVfvTdtQaqQaqRbrTdtZkxWhuUfsSdqSdqRcpQboPanWhuTerWhuTerM^kVgtbs`q~aq]m}XhxTdtM]mJZjN^nVfvTdtTdtYiy_oaq^n~[k{[k{^n~^n~WgwYiyaqZjzN^nO_o`p[k{VfvVfv[k{^n~]m}ZkxYmx^s{dxeybu]p}[n{]n{ScpUamU_iZajhksexcv~exj}h{dwexj}i|k~lj}fy`s{ZmuWitZkxarfwarWhuSdqYjwbsct\mzYjw^o|bsbs_p}_o[k|`pbr^n\l}]m~\l}YizXhyaq`pXhy[k|jzohx`p`pZj{SctWgx_oZj{N^oTduaqhxaq]m~aqdtaqYiyVfv\l|^n~VfvXhx`p`p^n~]m}\l|ZjzXhxVfvTdtRcp[mx[nvXksTgoUhpXksVhsQcnXju[mx[lyWhuTdtTdtQaqL\lXivbs^o|VgtXivWhuSdqWhuSdqYjwTerXivfw^o|PanVfvUeuN^oN^oVfwXhyRbsQarWgxRbsQarRbsTduVfwUevQarN^oQarM]nM]nQarSctP`qO_pP`qSctTduTduUevUevUevTduTduP`qJZkK[lRbsQarJZkK[lRbsP`qM]nL\mN^oRbsWgxYizYiz\j|Zfx\hzbnam]i{errn{an|ZguO\jVdpZhtQ_kao{prds|VenXgpYhqUdmWfoWfoWfoWfoYhqXgpWfoVenVenTbnTbnSamSamSamTbnVdpWeqVdpYgs]kw^lx]kwZhtWeqWeqZguWdrTaoTaoUbpVcqUbpS`nS`nTaoTaoTaoUbpUbpVcqTdqSdqWhu[lyZkxVgtRcpQboQboN_lN_lPanQboSdqSdqTerTerTerUfsVgtVgtUfsTerSdqRcpN_lSdqXivZkxXivWhuXivZkx^o|bsevar\mzZkx\mz^o|dufwbs[ly\mzbs^o|ScsWgwZj{YizSctO_pTdu[k|^nm}jzeu_oYizSctN^oL\mN^oP`qQarQarP`qSctVfwXhyYizWgxUevSctRbsRbsSctTduWgxUevRbsP`qO_pP`qQarRbsP`qQarQarO_pL\mK[lL\mM]mQboQboQboSdqTerVgtVgtVgtar^o|_p}YjwPanSdqUfsK\iPanO`mQboRcpPanN_lUfs]n{`q~WhuSdqZkx_p}^o|\mz]n{bs`q~XivZkxbs[lySdqWhudu_p}Zkx\mzarct_p}ZlwUjrZpv^s{^s{ZnyXlw[mx^p{RbnYeq^gqbirlowat|at|fymk~bu}^qy`s{`s{exlqoi|bu}]px`q~duevbs\mzXivXivZkx_p}ZkxYjw^o|ar`q~_p}`q~Yiy_obr`p_oaqaq_oVfwaqaqWgwXhygwm}gwaqbr\l}Vfv\l}fvcsWgwXhyeuiy_o[k|csiyiyiyaqdtgwaqaqcs^n~Wgw]m}braq[k{WgwXhx[ly^p{`s{]pxViqSfnTgoRdoN`kVhsYkv]oz_p}^o|[ly[ly\mzTer_p}[lyQboUfsXivXiv^o|Xiv^o|UfsVgtev[lyK\iRcpZjzRbrP`qWgwVfwN^nM]nTdtTduScsSctTdtTduRbrN^oK[kO_pL\lM]nRbrUevRbrP`qQaqP`qP`pQarQaqRbsScsTduTdtSctHXhEUfJZjJZkEUeHXiRbrTduP`pL\mM]mRbsWgwYiz[jzZhzXeu[gyboam\iycpq~bo}YftYftQ^lVdpVdpJXd[iul{o~bqzUdmXgp\ktYhq[jsZirXgpXgpYhqWfoTclRajSbkTbnSamSamSamTbnVdpXfrYgsUcoYgs^lx`nz^lxZhtVdpUcoYftTaoP]kQ^lVcqYftWdrTaoTaoTaoTaoTaoTaoTaoTaoRboTdqUfsWhuWhuUfsQboN_lL]jO`mPanQboSdqTerTerTerTerO`mN_lM^kN_lQboSdqSdqRcpJ[hQboZkx_p}^o|[lyYjwYjw[ly_p}evgxbs\mz[ly_p}\mz`q~]n{Whu[lyct^o|RcpScs[k{[k|P`pGWhL\l[k|fvqn~iycs\l}WgwTduRbrSctVfvWgxVfwWgx[k|_oaqdteu`pWgxTduUevTduP`qO_pO_pO_pN^oM]nN^oQarSctQarRbsSctSctQarP`qQarRbrXivZkx\mz[lyYjwWhuWhuXiv_p}^o|ar^o|VgtXivUfsFWdUfsWhu\mz_p}\mzXiv\mzctm~[lyPanWhu`q~ar_p}_p}bsarZkx[lyarZkxUfs^o|k|ev`q~`q~dudu]n{WitSfnTiqWkvVjuSgrSgrZkx_q|[kwfr~nxqxrx[lubs|fwevdu~du~`qz\mv\mv_pygxnk|ar{]nwar{eueubr^n{]mz`p}^n{Zjw[kx]mz_o|cshxk{m}m}m}l|ixdt_n~\ly\k{]mz\k{[kx`o_o|Ziybrixdt]l|aq~_n~Zjw_n~hxdsXhuWfv_o|bq\lyXgw^n{kzsrm}cs_o|hxrk{\lyTdqVfsXhuWgtVfsWgt[kx_o|csXirTen]nw`qzWhqQbkSdmYjs^ox[lu\lxeucsZjvZjv[kxVfsScpTdqZjw_o|aq~aq~dt_o|^n{brbr]mzXhuVfsUerXhu\k{]mzYhxTdqRaqTdqQ`pScpTcsScpP_oM]jL[kK[hL[kQanRaqL\iKZjO_lQ`pN^kO^nP`mSbrScpM\lHXeN]mWgtO^nK[hJYiL\iL[kK[hM\lQanQ`pN^kN]mQanTcsUerVeuXhuXgwZjw[jz[kxZiy[kx]mz`p}WgtWgtWgtWgtUerScpRboQambs|bs|]nwTenO`iSdmWhqXirTenTenUfoUfoUfoTenSdmRclSdmRclQbkPajPajQbkSdmTenTenWhq[lu\mv[luXirVgpVfrQanQanRboScpUerWgtYivZjwUerRboRboVfsVfsRboRboTdqScpScpTdqWgtXhuWgtTdqQanTdqTdqVfsXhu\ly_o|cseu`oQ`pSbrUdtN]mVeuYhxDScKZjP_oVeu[jz]l|\k{[jzZiy`p}breudtaq~]mzZjwYivYivZjw]mzcsgwfv]mzVfsWgtXhuUdtRboSbrXhuYhxVfscrcsap_o|]l|ZjwWfvUerUeuTerScsRbrRbrRbrScsScs\l}Zj{VfwUevTcvSbuQ`sO_pP`qP`pRbrTdtWgwZjz]m}_o]m}_oaq_o\l|Zjz\l|^n~ctbs_p}YjwRcpN_lN_lPanSdqRcpWhubsfw`q~\mz]n{`q~_p}RcpUfsfwarXivevbs[lyTerVgt^o|evfwctZkxXivWhuZkx^o|_p}ZkxUfsXiv^o|ar[lyVgtWhuZkx[lyXjuSepO`mUfsath{\o~N_lN^kWeq`lvcnvgqx_pyevhyevct}du~evdu~ar{`qzct}fwct}\mv\mv`qzhxhxdt_o|`p}cs`p}[kxaq~euhxhxfvfvhxk{aq~brbr`p}^n{]mz_o|`p}[kx]mzeubrXhu]mzgweu`p}br_o|Yiv]mzdt_o|ScpWgt_o|br\lyXhu^n{iypjzhxaq~^n{gwrn~brRboScpUerVfsWgtYivZjw[kw^nzUfoUfo_pyct}]nw[lu^ox`qzct}^ox]nwevar{XirYjsYiv[kx]mz_o|breuhxk{euaq~_o|csdt^n{ZjwYivQanTdqWgtYivWgtTdqTdqVfsO_lP`mRboRboP`mN^kL\iL\iScpVfsVfsRboRboVfsUerQanN^kN^kQanRboO_lK[hN^kUerTdqP`mP`mScpTdqQanRboVfsO_lO_lP`mScpTdqVfsXhuZjwZjwYivYivZjw[kx]mz_o|`p}XhuWgtVfsUerUerUerScpRbn_o{ar{]nwUfoRclVgpYjsZktUfoUfoUfoTenTenTenSdmSdmVgpUfoTenRclRclSdmTenUfoRclVgpYjsZktYjsWhqUfoUfoScpScpScpTdqUerWgtXhuYivWgtTdqVfsYivYivTdqRboTdqP`mQanScpWgt\ly^n{^n{]mz[kx[kxZjw[kx^n{aq~eugwm|bqap]l|Q`pVeuZiyL[kJYiL[kO^nQ`pRaqTcsUdtVeuVfsYiv\ly]mz\lyYivWgtWgtYiv[kx_o|eujzhx_o|WgtScpVfsVfsScpRboUerVfsScpM]jO_lTdqZjw^n{`p}_o|]mzXivXivVgtTerScsScsRbrRbrVfwTduRbsRbsTcvUdwTcvSctQarP`pP`pQaqRbrScsTdtUeuWgwXhxZjzXhxUeuScsUeuVfvYjwVgtSdqSdqTerUfsUfsUfsVgtUfsXiv]n{]n{WhuTerUfsN_lN_lPanWhu[lyQboPan_p}[lyVgtRcpUfs\mzarbsarYjwUfsQboRcpUfsVgtSdqPanO`mTerUfsO`mK\iN_lRcpTerWgtVfsScsTdtYl{^qYl{PcrScpXht_kw_lteov`qzgxizdu~`qzct}hyj{fwar{^ox^ox]nw]nw`qzevjzgwbr^n{aq~eubr[kxbrgwjzfv_o|[kx^n{cs^n{`p}aq~aq~`p}aq~brdt\lybrk{gwYiv\lygwgweueuaq~[kx^n{br\lyQanXhu`p}cs^n{Zjw^n{fvk{aq~br_o|[kxbrl|k{brXhuUerScpTdqWgtXhuUerScoScoN_hQbkYjs\mvXirYjs^ox\mv_pyXirWhq^ox\mvTenUfoWgt]mzeuhxgwfviyl|eu`p}_o|`p}^n{XhuScpRboQanScpUerUerUerUerWgtXhuRboScpTdqTdqScpQanN^kL\iRboScpQanP`mScpVfsTdqN^kO_lM]jN^kRboRboO_lP`mScpScpP`mQanUerVfsScpRboUerRboUerXhuXhuWgtWgt[kx]mz_o|[kxXhuXhu[kx]mz]mz[kxZjwVfsScpScpUerVfsTdqRbn]my_py^oxXirVgpYjs\mv[luWhqVgpUfoTenSdmTenUfoUfoZktYjsWhqUfoUfoUfoVgpVgpRclUfoXirYjsWhqUfoTenTenVfsVfsUerUerUerVfsWgtXhuXhuWgtYiv]mz]mzWgtUerUerP`mP`mRboVfs[kx`p}aq~aq~^n{^n{]mz\ly]mz_o|aq~csqjyixapUdtXgw^m}VeuSbrRaqP_oO^nQ`pTcsWfvYhxWgtZjw]mz^n{]mz[kxZjwZjwWgtYiv]mzcsgweu^n{WgtVfs[kx]mzXhuUerVfsXhuWgtN^kP`mTdqZjw]mz]mzYivUerUfsUfsTerSdqSdqSdqScsTdtRbrP`pP`qQarSbuUdwTcvSctP`qP`pO_oO_oO_oP`pP`pQaqUeuVfvVfvUeuRbrQaqQaqRbrSdqO`mL]jO`mUfsZkxZkxXivUfsUfsVgtWhuRcpM^kN_lRcpFWdIZg_p}parO`mRcp]n{SdqRcpQboTerXiv\mz]n{]n{]n{XivSdqQboSdqUfsTerRcpPanTerSdqM^kJ[hO`mTerVgtUerXhuWgwTdtRetVixWjyVix_o|aq}dp|anveov^oxfwizevar{ct}izk|gxct}^ox]nw^oxar{fwj{gwcs^n{[kx`p}eucs\lydteufvcs^n{\ly]mz_o|`p}brcscsaq~_o|_o|_o|_o|csm}jz^n{aq~k{jzhxgwbr^n{`p}cs]mzScpZjwbreuaq~]mz`p}euhxaq~eubr]mz`p}iyiycseu^n{UerScpUerVfsRboM]iP`lN_hPajUfoTenQbkRclXirVgpYjsSdmRcl[lu[luTenWhqUer[kxcshxhxfvdtcsZjwWgtWgtYivYivTdqRboScpWgtYivXhuTdqScpVfsWgtVfsYivYivYivZjwYivVfsQanN^kP`mN^kM]jP`mUerXhuScpM]jRboN^kN^kTdqWgtUerRboRboRboP`mRboVfsVfsScpRboTdqWgt^n{br^n{YivYiv\ly^n{br]mzWgtWgtZjw[kxXhuTdqZjwUerRboRboUerWgtVfsSco\lx`qz`qz[luXirZkt\mv[luYjsXirUfoSdmSdmTenVgpWhq\mvZktXirVgpUfoUfoVgpVgpRclUfoXirXirWhqUfoTenUfoXhuXhuWgtVfsUerUerVfsVfsWgtVfsZjw`p}`p}[kxXhuYivVfsUerScpTdqVfsXhuXhuWgtYivYivZjwZjwZjwYivWgtVfsbqap_n~[jzXgw]l|`o[jz[jzXgwUdtSbrUdtXgwZiy\k{]mz_o|aq~aq~^n{\lyZjwZjwUerUerWgt[kx]mz]mzZjwVfsYiv_o|`p}YivScpTdqXhu[kx_o|^n{]mz]mz]mzYivScpM]jM^kM^kN_lO`mQboSdqUeuVfvScsRbrQarRbsTcvTcvSbuQarP`pP`pP`pP`pQaqRbrScsTdtXhxXhxXhxWgwVfvUeuTdtTdtTerRcpQboQboSdqVgtWhuWhuQboSdqTerQboL]jK\iPanVgtL]jN_lpoYjw[ly]n{QboRcpSdqUfsVgtWhuXivXivZkxWhuTerTerUfsVgtUfsTerUfsZkxZkxUfsSdqUfsXivWhuTdqYivZjzWgwUhwXkz[n}Zm|iyiyjverzhry]nwfwl}j{fwgxizizfwevbs|_py_pybs|fwhyfvcs_o|\lyaq~gwgwbrhxeubrbreugwfvdt\ly_o|aq~`p}]mzZjwXhuXhu_o|`p}gwgwaq~fvm}gwfvdt`p}^n{aq~cs]mzVfs]mzdtgwcs_o|breugwcshxfvaq~dtl|n~hxm}brVfsRboUerWgtUerQamVfrVgpWhqXirWhqUfoWhqZktZkt]nwWhqVgp_py^oxXir[luVfsYiv`p}hxn~m}hxcsVfsTdqVfsZjwZjwXhuYiv\ly\ly^n{ZjwScpQanScpScpO_lWgtWgtYiv[kx]mz[kxVfsRboTdqQanQanWgt^n{^n{ZjwUerUerP`mP`mUerZjwWgtTdqScpTdqRboTdqYivYivUerTdqVfs[kxcsfv_o|XhuXhuYivXhu]mzXhuTdqVfsZjw[kxXhuTdqWgtTdqRboScpVfsWgtVfsTdp^nzbs|ar{\mvYjsZktZktXirZktXirVgpTenTenUfoWhqXir[luZktXirVgpUfoUfoUfoVgpTenVgpXirYjsWhqVgpVgpVgpYivXhuWgtVfsUerTdqTdqUerTdqTdqXhu_o|aq~]mz[kx\ly]mzZjwWgtUerTdqScpQanP`mQanScpWgtYivXhuTdqN^kK[hSbrTcsQ`pRaq\k{ap]l|WfvXgwUdtSbrSbrUdtVeuVeuUdtXhuZjw[kx[kxYivWgtWgtWgtXhuVfsTdqTdqUerWgtXhuXhuWgt[kxZjwQanL\iO_lUerYivaq~]mzZjw[kx^n{_o|\lyXhuN`kN`kN`kOalQboSdqTerUfsRbrRbrRbsTduVfwVfwTduRbsScsRbrRbrQaqRbrScsScsTdtWgwWgwVfvVfvVfvVfvUeuUeuRcpUfsVgtSdqN_lL]jPanUfsQboTerUfsQboL]jM^kSdqXivO`mM^kgxygx[ly`q~_p}VgtWhuWhuXivWhuVgtTerSdqN_lN_lO`mQboRcpRcpQboO`mSdqXivZkxXivVgtVgtSdqO`mTdqWgtXhxZjz\o~buat\o~eueugsdqyisz`qzgxm~m~l}l}izevct}gxgxar{]nw_pyct}du~iyiyfvaq~cshxjzhxfv`p}\ly^n{eujzhxdt\ly`p}cseucs`p}^n{]mz\ly\lybrdt`p}fvk{dtdt`p}]mz]mzaq~aq~\lyVfs^n{dtfvbr_o|brfvfv[kx`p}_o|\lyaq~k{m}gwjz`p}VfsScpWgt\ly\lyZjvXirWhqWhqXirZkt[lu]nw^ox^oxar{ZktYjs`qz^oxVgpWhq[kw]mzbrl|uwrm}k{hxfvdt^n{VfsTdqWgt]mz_o|ZjwQanP`mTdqRboK[hQanQanTdqYiv^n{^n{ZjwUerVfsScpUer]mz`p}]mzYivWgtXhuScpQanVfsXhuVfsScpScpScpP`mQanUerUerRboRboUerZjwcsdt\lyVfsWgtUerP`mScpScpScpWgt\ly^n{[kxXhuRboScpUerVfsVfsVfsVfsVfr_pybs|ar{[luXirYjsZktXirZktYjsWhqVgpUfoVgpWhqXirZktYjsWhqUfoTenUfoVgpVgpUfoWhqXirXirWhqVgpVgpWhqXhtWgtVfsUerTdqScpScpScpRboRboVfs\ly^n{[kxZjw[kx_o|]mz[kxYivXhuWgtTdqRboN^kQanVfsYivXhuScpM]jHXeM\lRaqL[kM\l\k{`oUdtQ`pVeuSbrQ`pRaqUdtVeuTcsQ`pQanTdqVfsXhuWgtXhuYiv[kx]mzZjwWgtUerUerVfsYiv[kxYiv[kxYivQanN^kRboXhuZjw]mzXhuTdqVfs]mzaq~`p}]mzWitVhsUgrSepRcpRcpRcpRcpN^nN^nP`qTduWgxYizXhyVfwUeuTdtRbrQaqP`pO_oO_oO_oQaqP`pO_oP`pRbrScsRbrQaqN_lSdqWhuRcpK\iHYfN_lVgtXiv[ly[lyUfsPanQboSdqSdqQboO`mUfsXivTerYjwctev]n{[lyYjwYjwYjwXivUfsRcpJ[hL]jN_lQboRcpRcpQboPanPanVgtZkxYjwXivWhuRcpL]jTdqVfsVfvYiy_rfycv\o~[kx[kw^jv^ksfpwar{evhyizk|l}fw_py^oxgxj{ct}]nw`qzgxk|n~pm}fvbr~euhxiybr~^nz[kw[kw_o{br~csaq}br~fvjzl|k{gweudt\lx^nzgwgw_o{csjzeuhxcs_o{aq}dtcs]myYiu]myaq}br~^nz]myaq}eueuYiu\lxZjvWgs]myhxhxaq}dt^nzXhtWgs[kw^nz^nz\lxWhqUfoSdmTenYjs]nw]nw[lu]nwar{[lu[lubs|_pyVgpWhq`p|dtiyptusqwrn~hx^nzRbnO_kQam[kw_o{[kwTdpUeq\lxYiuP`lRbnRbnTdpZjv_o{_o{ZjvTdpUeqScoWgs]my\lxUeqP`lP`lXhtTdpRbnTdpTdpRbnQamScoQamN^jM]iP`lQamN^jO_kScoZjvbr~br~ZjvXht[kwXhtO_kQamTdpYiu]my^nz^nz[kwYiuM]iRbnXhtYiuWgsTdpUeqWgs]nw`qz_pyYjsWhqYjs[lu[luYjsYjsXirXirWhqWhqWhqWhqYjsXirWhqVgpUfoVgpWhqXirTenVgpWhqVgpUfoTenUfoVgpVfrVfrTdpScoRbnRbnRbnScoScoRbnTdpXhtYiuVfrUeqWgs_o{]my]my]my]my[kwXhtUeqO_kQamTdpVfrUeqRbnO_kL\hL\iUerM]jIYfXhuYivO_lQanWgtScpP`mQanUerWgtUerRboScpUerWgtYivYivYiv\ly^n{^n{^n{\lyZjwXhuWgtXhuYivZjv\lx[kwWgsWgsZjv[kwYiu\lxWgsScoVfr\lx_o{\lxWgs[mxZlwWitUgrSepQcnPanPanM^kM^kO_oScsVfwWgxVfwTduTdtScsRbrP`pO_oO_oO_oO_oO_oM]mL\lN^nRbrTdtScsQaqQboTerVgtSdqO`mN_lRcpXiv\mz`q~_p}YjwVgtVgtSdqN_lQbo[lyUfsJ[hPanZkx_p}bsbs]n{XivXiv[ly[lyWhuRcpQboRcpTerTerTerTerUfsVgtRcpWhuZkx[ly\mz]n{ZkxTerTdqUerTdtUeuYl{atat\o~\lyZjvZfrXembls`qzar{ar{bs|fwhybs|YjsYjsevk|du~_pyevqypspfv_o{`p|dtfvdtcsaq}_o{^nz_o{aq}csdthxl|m}k{gwcsaq}^nzdtom}_o{aq}jzhxohxdtfvhxfv`p|\lx\lx_o{_o{[kwZjv_o{csdtbr~cs_o{Zjvaq}jziy`p|aq}^nz[kw[kw]my]my[kwXht\mvXirTenTenZkt_py]nwYjs^oxbs|_py`qzj{gx^ox_pycsiyn~om}jzk{m}gweudtbr~\lxUeqUeqZjvZjv_o{^nzXht\lxeucsYiuZjvYiuZjv]myaq}_o{WgsP`lWgsVfrZjv_o{[kwP`lK[gL\hXhtTdpRbnRbnQamN^jN^jRbnUeqQamP`lScoScoQamScoWgs[kwbr~br~\lx\lxaq}]myRbnUeqZjv_o{br~`p|[kwXhtUeqJZfRbnZjv[kwWgsScoUeqXht[lu^ox]nwXirVgpZkt]nw]nwXirYjsYjsYjsYjsXirWhqVgpYjsXirWhqVgpVgpXirYjsZktSdmTenUfoUfoSdmSdmTenUfoUeqTdpScoRbnRbnRbnRbnRbnUeqScoScoVfrVfrRbnQamSco^nz]my]my^nz^nz[kwWgsScoP`lP`lQamRbnRbnQamP`lP`lIYfWgtN^kFVcRboRboL\iUerVfsP`mK[hL\iP`mTdqScpQanUerVfsXhuWgtVfsVfsWgtYiv\ly]mz^n{]mzZjwWgtUerUerUeqXhtYiuXhtYiu\lxYiuTdpWgsScoRbnWgs_o{br~]myWgsXjuWitUgrSepQcnQcnPanPanO`mO`mP`pRbrTduTduQarN^oQaqQaqQaqQaqRbrScsTdtUeuQaqO_oN^nQaqUeuXhxWgwVfvYjwYjwXivVgtUfsUfsWhuYjw\mz`q~_p}ZkxYjw[lyVgtM^kM^kev^o|L]jTer\mzUfsUfsct\mzVgtWhu\mz^o|YjwTerWhuWhuVgtTerRcpSdqVgtXivSdqWhuYjwYjw\mz`q~_p}[lyScpUerTdtQaqRetYl{]p\o~eu`p|\htXem`jqiz_py]nwevizdu~fwm~{rnev^oxizwvsk|fwfwdu~_py_pydu~gxar{\mv\mv\mv]nwct}j{k|m~m~j{fwct}ct}du~^oxfwqj{]nwgxwxxsdu~^oxfwev]nw^ox[lu]nw\mvZkt[luar{ct}ar{`qz\mv]nwct}du~ar{bs|hybs|_pyZktar{hy_pyYjsev^ox[luXirXirYjsXirUfoQbkVgp^ox]nw]nwdu~ct}bs|j{izj{l}l}j{fwar{^oxZkt]nw]nw[lu]nwar{]nwTenUfo[luWhqO`iUfoevevYjsRclRclUfoXir[luZktWhqTenXirVgpTenUfoXirXirUfoQbkTenQbkTenZkt[luUfoTenWhq_pyZktTenRclSdmWhq[lu]nw[lu_pyct}evdu~_pyXirTenUfoZkt_py_pyZktWhqVgpXirQbkRclVgpZktWhqSdmUfoZktZkt^ox^oxYjsWhqZkt\mv[luUfoUfoVgpWhqYjsZktZkt[lu[luWhqSdmTenYjs\mv[luXirTenTenUfoUfoTenSdmRclRclQbkRclSdmSdmSdmRclPajO`iQbkRclTenUfoUfoTenQbkPaj]nw`qz^oxVgpTenVgpUfoPajQbkRclSdmUfoVgpVgpVgpVfrM]jQanUerUerRboO_lO_lP`mRboScpScpQanP`mP`mRboTdqP`mUerWgtUerTdqVfsZjw\ly\ly^n{[kxTdqScpWgtYivUerTdpQbkO`iPajTenWhqVgpTenWhqUfoTenVgpZkt\mv[luYjsSfnObjObjSfnUgrRdoQcnRdoTerPanL]jL]jP`pTdtUeuUeuRbrRbrQaqO_oM]mM]mP`pRbrScsUeuVfvUeuScsScsWgwZjzWhuZkxYjwTerRcpUfsWhuVgtYjwararWhuSdqWhuVgtN_lWhuXivXivUfsRcpRcpVgtZkxl}[lyO`mTer^o|`q~]n{[ly`q~XivRcpSdqUfsSdqQboRcpSdqTerSdqSdqXiv^o|]n{XivWgtQanVfv\l|Xkz[n}[n}Ret]mzfvlxcpxcmtizbs|bs|hyhy`qz^oxdu~rnm~fw]nwgxuvm~j{j{l}izct}bs|fwhyct}ar{bs|ar{_py`qzdu~ct}j{qogxbs|bs|ev[luevql}^oxdu~uxonct}`qzizgx^ox^ox[lu]nw\mvYjs[lu_py`qz\mv_py\mv]nwbs|bs|^ox^oxar{l}hy_py`qzct}[luYjsgxZktYjsXirYjsXirWhqSdmPajWhq]nwYjsYjsar{bs|`qzfwdu~du~evgxhyev`qz\mvar{ct}bs|ar{du~hydu~]nwQbkXirWhqRclZktj{l}ar{UfoUfoVgpXirYjsXirTenQbk\mvYjsUfoTenVgpYjs[lu\mv[luVgpUfo[lu`qz_py]nw_py[luWhqTenSdmVgp[lu_py`qzar{ct}evevbs|]nwWhqSdm[lu^oxbs|evct}^oxXirTen\mvZktZkt\mvZktUfoUfoYjs[lu^ox\mvWhqUfoYjs\mv[luVgpWhqWhqXirYjsYjsZktZkt[luWhqTenVgpZkt\mv[luXirUfoUfoUfoUfoUfoTenSdmSdmUfoUfoVgpVgpUfoTenRclQbkUfoVgpXirYjsXirVgpTenRcl]nw`qz^oxXirVgpXirWhqSdmRclRclRclSdmTenTenUfoUfoO_kRboUerVfsTdqRboRboScpScpScpScpRboRboScpWgtZjwTdqUerVfsTdqScpUerVfsWgt[kx]mzZjwTdqRboUerUerQamRbnQbkPajQbkSdmUfoUfoUfoWhqTenRclSdmVgpXirXirWhqUhpPckObjSfnUgrRdoQcnSepL]jJ[hIZgK\iP`pUeuXhxXhxUeuUeuTdtRbrP`pP`pScsUeuVfvWgwWgwTdtP`pP`pRbrTdtUfsWhuUfsQboRcpUfsVgtSdqVgt^o|]n{TerPanUfsTerN_lPanRcpSdqRcpRcpUfsZkx_p}evYjwRcpWhu_p}ar^o|]n{arYjwTerUfsUfsQboN_lM^kQboTerUfsTerWhu\mz[lyWhu]mzWgt[k{_oZm|\o~\o~SfuYivbr~jvdqygqxizevgxl}iz_py[lu_pyom~oiz_pyfwsrdu~fwk|nk|evct}evj{gxgxizgxar{_py`qz\mvhyssj{ct}ct}hy`qzgxrl}ZktXirar{bs|bs|du~_py_pyizfw]nw\mvZkt\mv[luYjs[lu^ox\mvWhq]nw\mv]nwar{`qz[luYjsZktdu~du~_py^ox_pyUfoSdm`qzWhqYjs[lu[luZktXirWhqWhqXir[luUfoUfo_py`qz]nwar{ct}ar{ar{du~hyhyar{[lu_py`qz_py_pybs|fwdu~^oxTen\mv]nwZktar{pqgx]nw]nw]nw]nw]nw[luWhqSdm^ox[luXirUfoUfo[luct}izdu~ZktSdmWhq_pyar{_py]nwWhqUfoRclSdmVgpZkt\mv]nwXirZkt]nw_py`qz_py^ox\mvUfoWhq\mvar{du~ar{ZktSdmdu~^oxZkt[lu[luXirXir[lu[lu^ox\mvVgpTenXir[lu[luYjsYjsYjsYjsYjsYjsYjsYjsZktXirWhqXir\mv]nwZktWhqXirXirYjsYjsXirXirWhqVgpYjsYjsYjsYjsXirWhqUfoTenUfoUfoVgpVgpUfoSdmQbkO`iWhqYjsXirTenSdmUfoTenQbkTenSdmRclQbkQbkRclSdmTenP`lScoVfrWgsVfrUeqUeqVfrQamRbnRbnRbnRbnTdpYiu\lxZjwWgtUerUerVfsVfsUerUerVfsXhuWgtScpRboTdqScpQamRbnSdmTenTenSdmTenVgpXirYjsVgpSdmRclTenVgpWhqWhqVipRelPckSfnTgoRemRdoTfqI[fI[fJ[hM^kQboTerVfvUeuUeuUeuUeuScsQaqQaqScsUeuXhxXhxVfvTdtQaqP`pRbrTdtTerTerQboO`mRcpWhuVgtQboVgt[lyZkxRcpO`mTerVgtRcpN_lO`mPanQboRcpVgt[ly_p}ZkxUfsTerZkx^o|^o|\mz[lyarZkxUfsVgtUfsPanJ[hIZgO`mUfsWhuVgtUfsXivXivVgt[kxVfsZjz_oYl{\o~^qVixZjw_o{co{_lteovgxfwizm~izbs|`qzdu~pl}nk|du~j{rl}`qzdu~j{l}hyct}bs|du~k|izizk|izct}`qzar{^oxhyqrm~hygxizevevpqar{XirWhqQbkYjs]nwYjs[luevdu~\mv^ox\mv]nw]nw\mv_pybs|_pyXir[lu\mv^oxar{`qz]nwZktYjsTen]nwar{ct}ct}VgpPajZktXir[lu]nw]nw[lu[lu_pyct}[lu\mvSdmRcl^oxar{\mv`qzhydu~bs|evk|k|du~]nw\mvZktYjs[lu_pybs|`qz\mvYjs_py`qz\mvar{j{iz`qz_py^ox]nw]nw]nw\mvXirUfo[lu[luYjsVgpVgp\mvfwniz[luN_hN_hVgp[luXirRclVgpTenRclRclSdmUfoTenTenTenUfoWhqZkt\mv^ox_py`qz[lu\mv]nw]nw\mvZktYjsXirev]nwWhqXirZkt[lu\mv^oxZkt^ox_py[luXirZkt[luYjs[lu[luZktZktYjsYjsXirXirZktYjsYjs[lu]nw]nwZktWhq\mv\mv]nw]nw\mv[luZktZkt[lu[lu[luZktYjsWhqVgpVgpUfoUfoUfoTenSdmQbkO`iM^gSdmTenTenSdmSdmSdmRclQbkUfoSdmQbkO`iO`iPajRclTenQamRbnTdpVfrVfrVfrWgsWgsP`lQamQamQamQamScoWgsZjv^n{XhuUerWgtYivXhuVfsVfsRboTdqUerTdqUerUerUerTdpSdmVgpXirWhqTenTenWhq[lu\mvYjsVgpTenTenVgpXirZktXkrSfmQdlSfnUhpSfnRdoTfqOalOalPanQboRcpQboP`pO_oQaqRbrRbrP`pN^nN^nP`pQaqVfvVfvUeuTdtTdtUeuWgwXhxTerRcpO`mN_lTerYjwWhuPanWhu[lyYjwSdqQboUfsXivWhuUfsTerSdqRcpSdqUfsXivZkxRcpTerWhu[ly[lyYjwWhuWhu^o|XivUfsXivWhuQboK\iHYfM^kUfsYjwWhuTerUfsVgtUfsScpN^kScsYiyUhwYl{_rZm|^n{]my\htYfnblshygxgxhyfwct}bs|evm~fwfwfwevosj{dv}hzj|hzew~dv}ew~ew~l~hzgyi{i{ew~dv}gygyi{k}mml~k}j|ew~_qxk}xsi{bt{Xjq[mt^pwYkrYkrdv}dv}`rydv}cu|dv}cu|cu|gyk}gy`ryYkr\nu`ryaszbt{bt{`ry]ovXjqbt{ew~ew~ew~[mtTfm]ovZkt[lu[luZktYjs]nwdu~k|^ox^oxTenSdm_pybs|_pyct}l~gydv}fxk}k}dv}]ov^pw[mt[mt^pwcu|cu|asz_qxXjq]ov]ovYkrZls_qx^pwWipVhoUgnUgnVhoWipVhoSelQcjVhoXjqYkrYkrXjq[mtbt{gygy\nuOahL^eSelYkrVhoPbiUgnSelRdkRdkTfmUgnTfmSel_qx^pw\nu[mtZlsYkrYkrYkrnok}aszXjqVho]ovew~k}aszYkrYkr[mt[mt]ov`ryYjs_pyct}`qz^ox]nw[luWhq\mv\mv[lu[luZktYjsYjsYjsZktZktZkt[lu\mv\mvYjsWhq[lu\mv\mv\mv\mv[luZktYjsZlsZlsYkrXjqWipVhoVhoVhoYkrYkrXjqWipVhoTfmRdkRdkVhoVhoWipXjqXjqWipVhoVhoUgnSelQcjOahOahPbiRdkTenQamQamRbnScoUeqVfrVfrUeqRbnScoTdpTdpScoTdpWgsYiu\lyUerRboVfsYivWgtUerVfsVfsVfsVfsWgtWgtUerTdqTdpRclUgnVhoUgnRdkRdkUgnXjqZlsYkrVhoTfmSelUgnXjqZlsYlsTgnRelUhoViqSfnRemTgoSepTfqUgrUgrSdqPanN_lM^kP`pQaqQaqP`pN^nM]mN^nP`pUeuScsRbrRbrTdtUeuWgwXhxUfsTerQboQboVgt[lyXivQboVgtXivWhuSdqQboTerXivXivZkxXivUfsTerUfsVgtXivYjwRcpXiv]n{]n{ZkxXivWhuVgt\mzWhuUfsYjwZkxUfsO`mM^kN_lUfsYjwVgtSdqUfsWhuVgtP`mL\iQaqVfvPcrVix]pZm|YivXht[gs]jrgqxhyfwdu~du~evdu~ct}ar{ev^ox_py`qzbs|owoj|l~k}hzhzk}k}i{k}gyew~gygyew~fxj|l~j|hzhzj|k}i{gyi{^pwhzzwk}bt{[mtbt{ew~_qx]ovfxgyew~k}l~k}hzgyl~pl~dv}Ykr^pwaszbt{cu|fxfxbt{dv}hzbt{[mt\nuXjqWip`ry[luZktXirWhqXir\mvbs|gx`qz`qzWhqUfo_pyct}bs|hyj|gydv}ew~hzhzbt{]ov_qx[mt[mtaszew~cu|_qx]ov\nu`ry_qx\nu[mt_qx_qx[mtTfmSelSelTfmVhoVhoTfmSelSelVhoXjqZlsZlsZls[mt\nubt{^pwVhoRdkVho\nu]ovYkrUgnTfmSelUgnXjqZls[mt[mt_qx^pw]ov\nu\nu\nu]ov]ovhzk}i{`ryXjq[mti{xri{asz^pw\nuZls[mt_qx[luar{evbs|`qz_py[luWhq]nw\mv\mv[lu[luZktZktZktZktZktZktZktZktYjsXirXirXirXirYjsYjsXirXirWhqVgpXjqWipVhoVhoUgnUgnVhoVhoWipWipVhoUgnTfmSelRdkRdkTfmSelTfmXjqXjqTfmSelUgnTfmSelRdkQcjQcjRdkSelTfmRclQamP`lQamScoUeqTdpScoUeqWgsZjv[kwZjvYiuZjv[kwYivQanP`mUerVfsQanQanVfs]mzZjwXhuYivWgtRboQanScoPajQcjQcjPbiOahOahQcjSelUgnUgnTfmSelQcjRdkUgnXjqYlsUhoTgnWjqXksTgoRemSfnQcnSepUgrUgrTerRcpQboRcpRbrScsTdtScsQaqP`pQaqRbrUeuScsQaqP`pRbrTdtTdtScsUfsVgtUfsTerWhu[lyYjwRcpSdqTerTerRcpPanQboSdqUfsYjwVgtTerTerWhuZkx\mz\mzWhu]n{ar^o|[lyZkxZkxYjw\mzWhuVgt[ly]n{YjwUfsSdqQboUfsWhuTerTerWhuYjwXivUerQanTdtVfvNapRetZm|XkzN^kSco`lxhu}pzevct}bs|fwl}nizct}evbs|du~bs|^oxj{wvj|k}i{gyk}rpi{i{ew~ew~gyfxcu|dv}gyj|i{hzgyfxdv}dv}cu|k}_qxhzvn`ry^pw_qxfxi{cu|`rygygydv}j|ol~fxcu|gyj|fx]ov\nuaszcu|aszcu|hzhzdv}fxhz^pwUgnYkrYkrZlsbt{_py]nwZktZkt[lu\mv]nw]nw^oxar{YjsVgp^oxbs|du~nfxdv}dv}ew~fxew~cu|`ry]ovYkr[mtcu|fxasz[mtYkrcu|ew~cu|_qx^pw`ryasz`ryXjqWipVhoWipXjqYkrWipVhoVhoVhoWipYkrZlsXjqUgnQcj[mt_qx^pwXjqVhoZls]ov\nuXjqVhoUgnVhoYkr\nu]ov^pwVhoWipXjqZls\nu_qxaszbt{VhoZls]ov\nu[mtaszozrk}ew~asz\nuXjqZls`ry]nwbs|ct}_py\mv]nw\mvYjs\mv\mv\mv\mv\mv[lu[lu[luZktZktZktXirWhqWhqXirYjsXirXirXirXirXirWhqVgpVgpVhoVhoUgnTfmUgnVhoWipXjqTfmSelRdkRdkQcjQcjQcjQcjQcjN`gPbiUgnUgnOahM_fPbiRdkRdkRdkSelTfmTfmUgnUgnTenRclPajQbkSdmTenSdmQbkSdmWhq\mv_py_py]nw]nw]my[kxTdqTdqXhuVfsN^kO_lWgt]mzXhuVfsXhuVfsRboScpWgsRclQcjOahOahPbiQcjQcjPbiRdkSelUgnTfmRdkSelUgnXjqXkrUhoUhoZmtZmtVipQdlQdlN`kQcnSepTfqRcpQboSdqUfsTdtUeuVfvVfvTdtRbrScsTdtVfvScsQaqRbrUeuXhxXhxWgwUfsXivYjwVgtVgtYjwWhuSdqRcpRcpSdqSdqRcpPanQboTerWhuTerQboSdqWhu[ly\mz\mzWhu]n{^o|ZkxXiv\mz]n{[ly_p}ZkxYjw]n{`q~\mzYjwWhuTerUfsTerRcpTerZkx\mzZkxVfsRboUeuVfvM`oQdsZm|Yl{M]jTdpco{kxq{ar{ar{bs|j{vzsizk|l}piz\mvevv{fwfxevew~m~uqgygxew~evhzgxbt{ar{cu|evhzk|hzbs|^pw^ox`rygx]ovgxuk|_qxgxrew~i{dv}aszgydv}`ryew~mhz`ry[mt^pwasz\nuSel^pwcu|dv}`rybt{gyhzdv}cu|gy`ry[mtcu|dv}aszfxdu~ar{_py_py`qz^oxZktUfo]nwar{ZktVgp]nwar{evqcu|dv}ew~fxfxfxfxew~`ry[mt^pwgyj|cu|\nuZlsdv}ew~bt{\nuYkrYkrZls[mtXjqVhoUgnUgnVhoVhoUgnSelYkrWipVhoXjqYkrWipQcjL^eVho_qxaszYkrQcjRdkVhoVho\nuYkrVhoUgnVhoYkrZlsZlsWipWipWipXjqXjqXjqXjqXjqVhoYkr\nu^pw_qxcu|hzl~j|gycu|`ryZlsVhoZlsbt{`qzct}ar{[luXirZkt\mv[lu\mv\mv\mv\mv\mv\mv\mv\mvZktZktYjsWhqUfoUfoWhqYjsZktZkt[lu[lu[luZktYjsXirUgnUgnTfmTfmUgnVhoXjqYkrVhoVhoUgnUgnTfmUgnUgnUgnSelOahQcjWipWipPbiN`gQcjQcjRdkSelUgnVhoVhoVhoVhoVgpSdmPajQbkSdmUfoSdmQbkN_hSdmZkt_py`qz^ox]nw]nw`p|ZjvZjw^nzXhuN^jO_lYiuXhuRbnQanUeqVfsUeqXhu^nzVgpSelPbiQcjTfmUgnTfmQcjQcjTfmWipWipUgnUgnXjq[mtWjqUhoVip[nu\ovVipQdlPckN`kQcnSepRdoPanO`mQboTerScsUeuVfvVfvTdtRbrScsScsVfvScsRbrUeu[k{_oaq`pTerYjw[lyWhuUfsVgtUfsSdqSdqTerUfsWhuUfsRcpRcpTerWhuTerQboRcpVgtYjwZkxYjwTerYjwXivTerTerZkx]n{[lyct]n{[ly_p}ar^o|ZkxYjwWhuUfsRcpPanUfs]n{_p}[lyRboN^kSbrTdtM]mQds]m}]m}TdqZhtamyhs{iszbp|esdr~cq}m{xsdr~ftiwlzkygufto}zdtfwdtar{csizl|j{jzj{hxevcsbs|dtfwl|k|fv_py_o{eveuar{csdu~eugxk{m~jzevdu~ct}bs|_py]nw^ox`qzct}hygxhygx_pyUfoVgp]nwevhyfw^ox`qzj{ok|fwbs|_pybs|gxizhygxev]nwZkt`qzdu~`qzYjsUfoWhq[lu\mv\mv`qzevevbs|[luevnl}ct}_pydu~l}]nwar{bs|`qzar{du~ar{Yjsm~ct}[luYjsYjsXirXirZkt`qzYjsVgpYjs[luXirUfoUfoVgpZkt[luXirWhq[lu]nw\mvUfo[lu]nwUfoN_hO`iTenXir[lu\mv\mvZkt]nwbs|ar{\mvbs|du~ct}\mvSdmSdm[luct}^oxct}ar{XirUfo[lu`qzar{Vgp`qzdu~^oxYjs]nwct}evZkt\mv^ox\mvYjsYjs]nwar{\mv\mv\mv[lu[luZktZktYjs[mtYkrXjqWipVhoWipXjqYkrYkr\nu[mtWipVhoZls\nu\nu[luZktWhqVgpUfoVgpXirYjsZktVgpRclSdmWhqZktYjsWhq\mvZktWhqVgpUfoSdmPajM^gO`iQbkSdmVgpWhqWhqVgpUfoPajSdmTenTenUfoVgpUfoSdmQbkTenWhqYjsYjsXirYjsZktZktYjs\lxar{`p|YjsUeqUfoQamTenXhtZktZjvXirWgsVgpVgpTenVgpXirVgpRclRclUfoYjsWhqVgpWhqYjsZktYjsXir\ovXkrUhoTgnWjrZmuZmuYltWitPbmM^kPanRcpPanO`mPanVgtUfsTerUfsVgtVgtUfsSdqRcpSdqRcpSdqYjw`q~ar]n{XivXivTerQboTerXivVgtPanN_lRcpVgtVgtSdqQboRcpUfsTerSdqSdqTerVgtVgtSdqQboUfsSdqTerWhuVgtTerWhu]n{cs^n{_o|eubrXhuTdqXhuXhuZjwZjwVfsVfsYivZjwWgt\iwL\iM\lTcsQ`pP`pYhx]l|ScpZht[gsYdlaipcq}escq}ao{iwsn|bp|fthvhvhvjxn|qr`p|dtcs_o{_o{dthxhxk{iyfvdtcscscscsgweuaq}aq}k{wytdteugwgwhxiyhxfvevdu~bs|`qzar{bs|du~fwom~opk|du~du~izm~nhy_py_pyiznk|j{ev]nw[luct}k|izbs|`qz]nwZkt^oxdu~fwbs|\mvdu~du~ar{^oxar{fwevar{`qzfwk|hy`qz\mvar{hyfwgxdu~`qz`qzdu~ct}^oxdu~^ox[lu\mv\mvZkt[lu]nwfw_pyZkt[lu\mvXirUfoUfoYjs]nw^oxZktYjs]nw_py^ox[lu\mvZktUfoTenXirXirVgpWhqYjsXirVgpWhq[lu\mvYjs^ox_py_py]nw\mv]nwbs|fw`qzevct}[luUfoVgpXirWhq[ludu~hybs|\mv\mv_py`qzUfoYjs\mv\mvYjsWhqXirZkt]nw]nw\mv\mv[lu[lu[luZkt\nu[mtYkrXjqXjqXjqYkrZlsVhoXjqVhoQcjQcjWipZlsZls^ox\mvZktXirXirYjsZkt\mvVgpUfoTenTenUfoVgpXirZkt]nw\mvZktWhqUfoSdmRclRclSdmTenUfoVgpUfoTenRclQbkTenVgpWhqWhqWhqXirXirVgpPajQbkRclTenUfoVgpVgpUfoWhqUfoVgpZkt[luYjsYjs\mv]nw^ox^ox]nwZktXirUfoUfoQbkPajRclVgpUfoQbkRclVgp[luYjsWhqWhqWhqWhqUfoTenUhoSfmQdkSfmWjrZmuZmuZmuXjuSepPanTerVgtSdqQboRcpWhuUfsRcpRcpTerWhuXivXivPanRcpRcpPanRcpWhuVgtRcpUfsXivWhuSdqQboUfsVgtUfsPanSdqWhuWhuSdqQboRcpTerWhuVgtVgtYjw]n{]n{XivSdqVgtTerUfsWhuWhuVgtZkx`q~[kxUerVfs\ly\lyTdqScpXhuQanVfsXhuUerScpVfsZjwZjwWdrMZhO^nWfvRaqRaqYhxZiy^ky_my^gtW`i]elkylzjxgulztqguiwiwftcq}jxrn|esdtgwgwbr~br~fviyiyl|iygwgwhxgwcs_o{hxdt_o{`p|jzsqjzbr~dtgwfvcsbr~dtgwm~hydu~bs|du~evevct}j{izk|nnizgxiznnfw]nw_pyj{ol}l}iz^oxVgp^oxl}j{\mvXir[luYjsXirar{l}k|ct}_py]nwZktYjs`qzizj{evct}fwgxct}]nw[lu_pydu~k|izct}]nw]nwar{ct}ar{[lu[lu^oxbs|bs|_py`qzdu~m~du~]nw\mv\mvXirVgpWhqZkt^ox^oxZktYjs\mv^ox]nwct}^oxWhqUfo\mvbs|^oxUfoTenWhqXirTenTenXir[luZktYjsXirXirZkt\mv_py`qz`qzct}gxgxar{ZktYjsYjsXirYjsar{fwct}]nw[lu[lu[luXir\mvar{ar{]nwYjsXirYjs^ox^ox]nw]nw]nw\mv\mv\mv]ov\nu[mtYkrYkrYkrZls[mtZls[mtYkrUgnVho\nu_qx_qx^ox\mv[luYjsYjsYjs[lu[luVgpWhqXirUfoSdmRclUfoXirZkt[luZktWhqRclPajRclUfoSdmTenTenTenTenSdmRclQbkXirXirXirYjsYjsYjsYjsZktTenQbkPajRclUfoVgpUfoRclXirTenRclUfoVgpVgpZkt_pygxevbs|^ox[luYjsXirXirRclPajRclUfoTenPajPajTen[luYjsXirXirYjsYjsWhqUfoSfmSfmSfmVipYltZmuZmuYltWitSepRcpVgtWhuTerRcpSdq]n{YjwSdqPanPanQboRcpSdqM^kRcpTerRcpQboRcpRcpO`mRcpXivYjwSdqO`mRcpWhuZkxRcpVgtYjwXivTerQboQboSdqYjwVgtVgt[lybsbs[lySdqPanN_lPanSdqTerRcpVgt\mzUerRboUer]mz]mzTdqP`mTdqO_lVfsYivUerQanTdqYiv[kxWdrR_mVeuZiyTcsTcsXgwVeu`m{ao{`ivZcl_gnn|o}lziwlzrqkylzn|iwbp|fto}lz`nzk{jzeubr~euk{k{fvk{jzjzm}pl|csZjvfvdtcsdtfvfvaq}[kw`p|br~fvfv`p|]mybr~jzunfwct}evdu~ar{\mvar{ar{ct}fwhyfwbs|`qzdu~evar{[luar{m~rngxm~evXir[luk|izYjsZkt`qz_pyYjsbs|rtj{ZktZktXirZktct}l}k|evar{ct}du~ar{]nw[lu]nw`qzhydu~^oxZktZkt^ox`qzar{Xir[lubs|hygxct}du~hyoev]nw[lu[luYjsXirZktXir\mv]nwXirWhqYjs[luZktev`qzYjsXir`qzgxbs|XirUfoYjs[luXirXir^oxbs|ct}ZktZktYjsXirWhqXirZkt\mv^oxbs|ct}`qz]nw\mv^ox`qzYjs`qzfwgxct}`qz_py_py]nw`qzct}bs|^oxZktYjs[lu^ox^ox^ox^ox^ox^ox^ox^ox]ov\nuZlsYkrYkrYkrZls[mt\nu^pw^pw\nu^pwdv}ew~bt{[luZktYjsXirWhqWhqXirYjs]nw[luXirVgpUfoTenTenTenUfoXirXirTenO`iM^gQbkVgpQbkQbkRclSdmTenUfoVgpWhqZktWhqVgpXirXirWhqXir[lu[luVgpRclSdmWhqZktWhqTen[luVgpSdmTenUfoTenWhq]nwevbs|]nw[luZkt\mv]nw]nwYjsWhqXirYjsUfoPajO`iRclXirWhqWhqXir[lu]nw\mv[luWjqXkrYls[nu[nvZmuXksViqSepQcnQboUfsUfsRcpPanRcpWhuTerPanN_lO`mQboRcpRcpN_lUfsZkxXivVgtWhuXivVgtSdqWhuVgtQboPanTerYjwZkxUfsXiv[lyYjwUfsQboQboSdqZkxTerRcpWhu_p}bsZkxRcpK\iK\iO`mTerTerPanQboUfsWgtVfs[kxeucsWgtP`mP`mScpXhuYivVfsTdqWgtXhuWgtXesTaoWfvWfvP_oSbrWfvQ`pWdr]kwclyajsgovftguftdr~eshvhvftlzp~m{ftgun|o}jxn~gw^nz\lxeul|gw]myfvgwjzprm}aq}VfrZjvaq}jzon~jziyjzcseujzl|fvaq}gwrunfwct}du~du~`qz[ludu~evfwgxgxfwbs|]nw^oxar{`qz^oxfwqrk|_pyl}m~_py[lufwfw[luct}izgx`qzfwuxodu~evevfwizl}fw]nw]nwar{ct}bs|_py\mv^ox`qzdu~`qz\mv\mv^ox_pyar{bs|Yjs\mvbs|gxfwbs|ct}hyl}ct}ZktZkt[luZkt[lu]nwZkt]nw]nwYjsVgpYjsZktYjsbs|ar{]nw\mv`qzfwct}\mvVgpZkt]nw\mv_pyfwk|k|_pyar{`qz[luUfoUfo\mvct}WhqYjs[lu\mvZktZkt_pydu~ar{evj{l}izdu~ct}du~^ox`qzar{^oxYjsWhqXir[lu^ox^ox^ox^ox^ox_py_py_py\nu[mtYkrXjqXjqXjqYkrZlsYkr\nu^pw_qxbt{fxcu|]ovYjsYjsXirWhqWhqWhqWhqWhq`qzZktTenUfoZkt]nwZktUfoSdmVgpXirUfoPajO`iSdmXirSdmRclRclRclSdmUfoWhqYjsZktUfoSdmVgpUfoSdmUfoZkt`qzZktTenTenXirZktXirUfoYjsVgpUfoWhqWhqVgpWhq[lu`qz\mvXirVgpXir[lu\mv\mv]nw[lu\mv]nwZktTenSdmVgpWhqVgpVgpWhqZkt[lu[luYjsTgnWjqYls[nuZmuYltWjrViqTfqQcnRcpVgtUfsRcpRcpUfsM^kL]jM^kQboVgtZkx[ly[lySdq[ly_p}]n{Zkx[ly[lyZkxVgtVgtSdqPanSdqYjwYjwVgtWhuZkx\mz[lyVgtRcpRcpSdq\mzUfsPanTer\mz_p}ZkxSdqO`mPanVgt\mz[lyUfsRcpTer[kxWgtYiv_o|^n{VfsScpWgtScpVfsVfsVfsXhu\lyZjwTdqVcqS`nTcsRaqO^nYhx_n~UdtTaoZht`iv`irfnuftguhvftdr~cq}cq}cq}gujxlzlzkym{qurjz`p|^nzgwn~gw\lxbr~dthxl|n~iy`p|XhtXhtbr~owupszm}m}rvpiym}xnj{du~bs|du~du~ct}ar{gxk|l}hyfwevbs|^oxar{du~ct}ar{gxpm~ct}Yjshym~bs|\mvar{ct}_pyevhyfw`qzct}l}m~hyar{fwizizj{izct}[lu^oxbs|evct}^ox\mv_pydu~fwar{_pybs|evdu~evgx]nw[lu]nw`qz`qz_pyar{fwiz`qzYjsYjs[lu[lu\mv_py]nwar{`qz[luXirZkt[luZkt]nw_py^ox]nw_pyct}bs|^oxVgpYjs[lu]nwdu~l}m~j{Zkt^ox^oxYjsRclSdm^oxhyZkt[lu_pyct}ar{_pybs|hyfwevevfwbs|\mv[lu]nwbs|du~du~`qz\mvZkt]nw`qz]nw]nw^ox^ox^ox_py_py_py\nu[mtYkrXjqXjqXjqYkrZls[mt^pw_qx`rydv}hzdv}\nuYjsYjsYjsYjsXirXirWhqWhq]nwUfoO`iSdm^oxdu~ar{[luUfoWhqZktYjsVgpUfoWhqZktYjsXirUfoSdmSdmTenVgpWhq\mvTenQbkUfoTenPajSdm[lu`qz[luUfoSdmTenVgpVgpTenUfoRclTenXirYjsXirYjs\mv]nwYjsVgpUfoXirYjsXirUfo[luZkt\mv_py]nwYjsZkt^oxZktXirVgpUfoVgpUfoSdmQbkM`gPcjTgnWjqWjrViqViqWjrWitUgrUfsWhuVgtTerVgt[lyVgtUfsUfsWhuYjwZkxYjwWhuYjw]n{_p}[lyXivYjwXivTerWhuUfsRcpQboUfsZkxXivRcpWhu[ly]n{\mzWhuTerTerUfs]n{XivTerWhu]n{_p}YjwSdqPanRcpVgt\mz[lyVgtUfsWhuZjwRboP`mUerVfsScpWgt_o|N^kTdqXhuYiv\ly^n{[kxUerYftXesXgwWfv[jzm|sdsZgu\jv]fsXaj_gnp~qsp~kyesdr~esbp|`nzesn|m{ftftm{rohxcsgwk{hxaq}fvgwhxiyiygweucscsgwotrm}qywtx}xm}n~xk|izfwdu~ct}du~evfwgxm~ngxbs|bs|bs|_pyct}du~`qz\mvbs|j{fw[luYjs`qzdu~_py\mv^oxar{ar{du~ct}ar{_py`qzar{ar{ar{]nwdu~izhyfwevbs|^oxdu~hyhybs|YjsXir`qzizm~fwct}fwhyfwgxk|du~]nwYjs[lu^ox`qzdu~j{iz`qzZkt[lu]nw\mv\mv^ox^oxar{ar{[luXirZkt[luYjs[lu\mv[luZkt^oxct}ar{[luYjsZkt[lu^oxgxol}evWhqYjsYjsWhqTenWhq^oxdu~]nw`qzizqpj{j{ofwar{^ox^oxZktUfoUfoZktdu~gxizgxbs|`qzar{ct}\mv\mv]nw]nw^ox^ox^ox_py]ov\nu[mtYkrYkrYkrZls[mt_qx^pw\nu\nu`ryew~bt{\nuWhqXirXirXirWhqWhqVgpUfo[luUfoQbkTen]nwbs|`qz\mvUfoVgpYjsZkt[luZktYjsXir\mvYjsVgpTenTenUfoXirZkt`qzWhqSdmWhqVgpRclUfo^ox_py\mvWhqRclQbkRclTenUfoVgpRclRclVgpVgpUfoVgpZkt[luXirVgpXir[lu[luVgpRclYjsXirZkt^ox]nwYjsZkt^ox]nwZktXirWhqVgpUfoSdmQbkK^eObiSfmTgnTgoSfnUhpWjrXjuVhsVgtVgtUfsSdqWhu^o|`q~]n{ZkxWhuVgtUfsSdqQboXivYjwXivUfsUfsWhuUfsQboTerVgtWhuTerUfsWhuVgtQboWhu[ly^o|\mzXivUfsUfsWhuYjwXivYjw]n{_p}]n{VgtPanSdqRcpSdqWhuXivWhuZkx`q~UerQanTdq\ly]mzWgtWgt\lyQan]mzgwfv_o|[kxYivWgt[hvZguZiy[jzdsz|et^ky`nz^gtXaj_gnvxzwn|escq}es`nzXfr]kwlzlz\jvVdp\jvl|m}jzcsaq}csdtbr~l|l|jzhxfvgwk{n~k{hxjzppos{{wyym}k{sm~l}j{fwct}bs|du~fwgxophyar{bs|du~ct}`qz_pyYjsTenZktdu~ar{Whq\mv[luZktZkt[lu]nw`qzct}j{evct}evevar{`qzct}j{qtm~du~`qz^ox\mvj{m~k|`qzUfoTenar{nrizdu~fwgxevgxl}j{`qzYjsZkt_pydu~j{pj{bs|\mv]nw^ox]nw\mv]nw\mv_py_pyYjsVgpWhqXirVgp[luYjsVgpWhq_pyev`qzXir]nw\mv\mv`qzj{qk|`qz\mv\mv[lu[lu]nw^ox`qzar{Xir^oxj{wxpm~qhyar{]nw^ox\mvYjs\mvct}_pyct}gxgxct}_py_py`qz[lu\mv\mv]nw]nw^ox^ox^ox_qx^pw\nu[mtZls[mt\nu]ov\nuYkrTfmQcjUgn\nu[mtVhoTenTenUfoUfoTenSdmRclRcl\mvYjsVgpVgpYjs[luZktYjsSdmTenVgpYjs\mv[luXirUfoYjsWhqUfoTenUfoXir\mv_pydu~ZktUfoYjsYjsTenWhqar{`qz^oxZktTenPajQbkTenXir[luVgpSdmSdmRclPajQbkVgpWhqVgpVgpZkt^ox^oxYjsSdmZktYjsZkt\mvZktVgpVgpZkt]nw\mvZktZkt[luZktYjsWhqQdkTgnVipVipSfnRemSfnUhpWitTfqSdqSdqQboPanVgt^o|YjwVgtRcpPanRcpUfsXivYjwTerTerQboPanSdqYjwXivSdqPanWhu\mzXivTerTerSdqRcpWhu[ly^o|]n{YjwVgtVgtXivSdqWhu\mz`q~ar[lyRcpK\iZkxVgtUfsXivZkx]n{evnRboTdqaq~ooaq~TdqRboYivk{xrbrWgtVfsXhuVcqVcqUdtVeu`ourVeu]jxao{cly_hqemtuuxsiwlzp~ftcq}bp|cq}hviwcq}\jvWeqdtiygw_o{]myaq}`p|Zjvk{m}ol|gwdtiypcsfvjzl|k{jzjzk{iypxwql|m}pqohyar{`qzevk|nsk|du~ct}ar{^ox]nw_pybs|ct}ar{\mvWhqWhq[lu`qzhy]nwTenUfo[lu_pybs|evl}nm~izbs|`qzct}gxizopizbs|_py^ox\mvgxgxfw`qzYjsYjsdu~puoev^ox`qzgxhydu~\mv^ox_py_pyct}hyizev\mvYjsVgpVgpXir\mv`qzar{_py^ox\mvXirTenTenXir]nw[lu^ox^ox[lu\mv`qzar{_py`qz`qz`qzct}izl}hybs|UfoTenYjsar{evbs|_py^oxZkt]nwizzunbs|_py[luZkt[lu^oxar{ct}^oxar{ct}ct}_py\mv\mv\mv`qzZktZkt_pyar{]nw]nw`qz_qx_qx_qx^pw\nu[mtZlsZlsZlsTfmRdkVhoXjqUgnRdkQcjO`iQbkUfoXirZktWhqQbkM^gWhqUfoWhqZktZktVgpWhq[luTenUfoVgpXirXirWhqWhqYjsTenTenTenVgpWhqYjs[lu\mv]nw_pyZktXir\mvWhqVgp`qz_py^ox\mvYjsWhqUfoUfoTenYjsYjsWhqTenRclRclUfoXirZktYjsXirWhqWhqYjs[lu\mvVgpVgpVgpVgpVgpVgpVgpVgp^oxXirXir`qzdu~`qz\mv]nw]pwWjqUhoXkrXksUhpWjr]px[mxUgrSdqXivZkxXivYjw^o|WhuTerRcpTerYjw]n{]n{\mzN_lVgtZkxWhuWhuZkx[lyWhuQboZkxYjwM^kHYfPanVgtTerM^kWhu[lyWhuYjwar`q~WhuSdqQboRcpUfsVgtTerTerWhutsm~bs_p}evnr\ly\lydtpl|]mzTdqVfsQanfvun~[kxP`mQanUerWdrR_mL[kM\lQ`pTcsSbrP_o`m{cq}dmz_hqckruqrn|ftn|un|dr~eshvkylzhvdr~bp|br~gwgwcseujzfv]myk{gwdtcsdtfviyk{fveudtdtfvhxjzk{gwhxjzjzk{l|oqk|k|hydu~du~k|v~pj{ev`qz[luYjs^oxgxm~izevbs|bs|ct}evevbs|XirRclSdmXir\mvbs|gxhyj{k|gx`qz\mv]nw`qzbs|hyk|fwar{`qz`qz^oxdu~evdu~^oxXirZktdu~ool}du~^ox_pydu~du~`qz]nw^ox]nw[lu]nwct}du~ar{XirVgpUfoVgpYjs_pydu~gx]nw]nw[luWhqUfoVgp\mv`qz\mv^ox]nw\mv^oxbs|ar{\mvgxfwdu~ct}evdu~_pyZktTenSdmVgp_pyct}ar{^ox_pyhyfwizsywqoevbs|]nw[lu\mvar{hyl}ct}fwgxct}_py^oxct}hyct}^ox\mv`qzar{_py`qzdu~asz_qx]ov]ov]ov]ov]ov\nu\nuXjqXjq[mt[mtVhoSelTfmWhqWhqYjs\mv^ox\mvVgpQbkYjsWhqWhqYjsYjsYjs`qzhyj{^oxWhqXirZktVgpSdmRclRclSdmSdmTenUfoVgpWhqXirZkt^ox[lu\mv`qzYjsTen\mv^ox]nw\mv[luZktXirWhqWhqWhqXirYjsXirVgpVgpXirZktVgpVgpUfoUfoUfoVgpWhqXirSdmSdmTenUfoVgpVgpVgpVgpWhqTenUfo\mv_py]nw\mv_py^qxYlsWjqYlsYltWjrYlt^qy]ozXjuWhu[ly\mzYjwZkx]n{UfsTerSdqUfsWhuYjwZkxZkxJ[hRcpWhuWhuWhuYjwYjwUfsUfs\mz[lyRcpQboZkx_p}\mz]n{evgx`q~^o|duev_p}QboQboUfs[ly[lyTerO`mN_lctar\mzVgtWhu]n{`q~^o|O_lN^kTdq^n{^n{TdqRboWgtJZgWgt_o|ZjwQanN^kP`mRboS`nO\jKZjN]mSbrVeuUdtRaq_lz`nz`iv\enckrvp~rp~lzrwo}bp|gukylzjxjxkylziyjzeuaq}fvqqjztl|cscsjzpok{n~iydtaq}dtjzosjzjzjzn~rtroct}bs|`qz^ox^oxevpyizizj{hybs|^oxct}m~oj{fwfwk|onm~bs|[luVgpVgpWhqZktar{hyct}fwhyev`qz]nw]nw_py`qzfwizfwevgxgxevevfwct}^oxZkt]nwgxpizj{hybs|`qzbs|ar{^oxbs|bs|^oxZkt[lu`qzar{^ox`qz_py\mvZktZkt\mv^ox_py[lu[luZktXirWhqZkt_pybs|]nw]nw]nw_pydu~hybs|Zktevct}bs|ct}du~ct}bs|ar{WhqUfoWhq^oxbs|ar{`qzar{bs|\mvZkt`qzgxj{m~phyfwar{^ox^oxevnufwgxev_pyYjsXir^oxdu~`qz\mvZkt[lu\mv[lu^oxct}cu|_qx\nu\nu_qx`ry`ry^pwasz`rybt{ew~bt{\nuZls\nubs|_py]nw^oxbs|ar{\mvVgpZktXirWhqXirXir\mvizw{du~UfoZkt^oxXirQbkQbkTenTenTenUfoUfoVgpVgpVgpWhq\mv[lu_pydu~\mvSdmYjs\mv]nw]nw^ox]nw[luYjsXirTenVgpXirXirWhqWhqYjs[luUfoUfoVgpVgpVgpWhqWhqWhqSdmTenVgpXirYjsZktYjsYjsWhqUfoWhqZktZktXir[lu_py^qxZmtYlsZmtZmuYltZmu^qyXjuVhsWhu[ly\mzZkxZkx\mzVgtWhuYjwYjwXivXivXivYjwRcpYjw_p}`q~`q~ar`q~]n{\mz_p}\mzVgtYjwarct^o|[lyctev\mzWhu[ly_p}^o|QboPanTerZkxZkxTerO`mPanVgtUfsRcpPanTerYjwVgtO`mQanM]jO_lVfsWgtScpVfs^n{ScpVfsUerQanP`mTdqWgtVfsTaoS`nP_oSbrWfvXgwVeuRaq\iw_myajw^gpemtwquwrtsiw_mygukyhvcq}dr~iwm{xqcsYiuaq}s{xztl|jzptphxol|fv`p|_o{fvqzl|pv{|wm}fvev_py[lu[lu]nw^ox_pybs|`qzevousk|izk|evdu~ct}evk|oppj{du~_py]nw[luZkt`qzhyct}evevdu~ar{`qzbs|du~_pyct}evdu~fwj{izevhyizev^ox\mvct}k|phyl}m~hydu~ct}ar{^oxgxhyev`qz`qzct}bs|]nwdu~du~du~bs|^ox[luYjsYjsZkt[lu\mv\mv\mv]nw^ox_py]nw^ox_pyct}k|ogx\mvfwct}ct}du~ct}ar{bs|ev_py[lu[lu`qzct}bs|bs|ct}[luTenRclVgp[lu_pydu~izizizgxct}ar{evnvevevevevfwgxgxhy`qz^ox[luYjsYjsZkt_pydu~dv}`ry\nu\nu`rycu|bt{`rycu|dv}hzk}gyasz`rydv}izct}^ox^oxbs|bs|]nwXirYjsWhqXirXirXir]nwk|yw`qzUfo]nwct}[luUfoXirXirXirYjsYjsYjsXirXirWhqWhq[luZkt^oxev]nwTenYjs[lu\mv^ox^ox^ox[luYjsWhqTenUfoUfoTenSdmTenWhqYjsXirYjsYjsZktZktZktZktZktXirYjs[lu]nw^ox]nw\mv[lu\mv\mv\mvZktWhqUfoYjs^ox\ovZmtYlsZmtZmuYltZmu\owewgyj{m~nnnpj{nqpl}izizk|^o|bsevfwevevdudu`q~_p}ZkxVgtZkx_p}]n{VgtL]jVgtZkxSdqM^kO`mTerWhuSdqPanO`mRcpTerSdqVgt[lyVgtYjwXivVgtWhuYjwVgtQboZjwVfsVfsXhuWgtUerYiv`p}aq~`p}[kxUerUerZjw\lyZjwZguZguXgwZiy[jzYhxTcsP_oXesao{jsgpyiqxxo}qrlzm{qky`nziwm{es^lx`nzftiw~vfvZjvaq}s{xtuql|k{l|hx`p|fvgweu^nzYiu^nzl|yiyovyun~fvbr~nct}^oxdu~j{gx`qz\mv^ox`qzhysuohyfw_pyar{du~evevfwizl}l}gxct}bs|_py]nwar{hyhygxdu~ar{_py_pyar{ct}\mv^ox^ox^oxbs|fwdu~^oxizizdu~]nw]nwfwm~nhym~nizevct}ar{]nwhyizhyevevgxdu~^ox[lu`qzevfwdu~ar{_py^ox]nw]nw_py`qz`qz_py\mvZkt^ox`qzbs|hyptl}ar{k|gxfwev_pyWhqWhq]nwdu~_py^oxar{bs|`qz_pyar{du~_py]nw_py_py\mv[lu^oxhyk|l}hybs|ar{hyodu~ct}hyr}|uevevbs|^ox\mv`qzfwj{cu|`ry]ov^pw`rybt{bt{`ry[mt]ovaszdv}asz\nu]ovaszhyct}]nw\mv^ox_py\mvXirWhqVgpXirZktZkt[luevpgx[luXirar{du~[luXir]nwYjsZkt[lu[lu[luZktYjsXirZkt\mvXirZktbs|]nwVgp[lu[lu\mv]nw^ox\mvZktWhqUfoZktYjsWhqTenQbkSdmVgpZktZktZktZkt[lu[lu[lu\mv\mv\mv\mv]nw]nw]nw[luZktYjs[lu]nw]nwXirUfoUfoZkt]nwXkrYlsXkrWjqWjrXksYltXksSepWitZkxZkxYjwXivYjwYjwUfsXiv[lyYjwUfsQboQboSdq]n{]n{]n{]n{[lyYjw[ly]n{^o|[lyVgtVgtZkx]n{YjwRcpIZgSdqYjwVgtPanN_lQboSdqTerQboPanTerUfsTerVgtZkxVgt\mz_p}YjwSdqSdqUfsUfsWgtVfsVfsVfsUerRboTdqXhu\ly^n{\lyVfsScpVfsXhuWgtYftZguYhx[jz[jzXgwTcsP_oTaoest}qzmu|vjxhvgu_mycq}o}sfto}qft_myao{esftvtk{csgwrtn~l|srjzfviygwaq}csgwiyeu`p|br~m}wl|n~pn~k{iyjzm}m~ar{^oxj{spizfwdu~ar{ar{gxizfwbs|ar{ar{evhygxct}`qzbs|evev`qz_pyar{bs|ar{ct}gxl}izevar{^ox]nw]nw]nwbs|bs|ar{ar{fwk|gx^oxevfwar{Yjs]nwj{qoj{l}k|evct}ct}`qz\mvevgxfwct}evgxfwar{_pydu~izizevar{_py_pybs|ar{`qz`qz`qz_py\mvYjs`qzct}gxk|qtm~ct}bs|`qzbs|ct}\mvRclTen]nwbs|]nw\mv_py`qz]nw\mv]nwbs|`qzar{evevar{`qzbs|fwl}oj{`qz]nwbs|j{fwdu~gxoxwm~ct}ct}fwdu~^ox[lu`qzfwj{`ry`ryasz`ry`ry`ry`ry`ryUgnTfmUgnXjqWipTfmTfmXjqdu~ar{]nw[lu[lu[luZktYjsYjsWhqXir\mv]nw\mv_pyev[lu[lu_pyct}ar{[luXirZktXirYjs[lu\mv[luZktYjsXir\mv\mvVgpXirar{]nwWhq]nwZkt[lu\mv\mv\mvZktYjsWhq^ox]nw[luXirVgpVgpYjs\mvYjsXirWhqWhqWhqXirZkt[lu\mv[luZktYjsXirWhqVgpVgpUfoWhqWhqTenTenYjs]nw]nwUhoWjqWjqUhoUhpWjrWjrUhp[mxas~bs^o|YjwYjwYjwXiv^o|_p}_p}]n{ZkxXivWhuWhuXivVgtVgtWhuUfsQboSdqWhuYjwWhuUfsWhu]n{_p}[lyWhuQboWhu\mz[lyUfsQboPanQboSdqSdqXiv^o|]n{VgtPanO`mN_lWhu[lyTerL]jK\iO`mRcpP`mRboTdqUerTdqScpTdqUerP`mVfsXhuScpQanTdqWgtWgtQ^lTaoUdtXgwYhxXgwVeuTcsS`ndr~u~qzlt{qhviwiw]kw]kwjxqjxsthvao{esgudr~oqm}eufvn~oiyiyn~m}eueun~ql|eugwk{m}n~oprqn~jziyk{n~pqgx^ox]nwgxl}hyfwj{nk|j{j{fw_py\mv^oxct}evfwgxevct}bs|ar{bs|]nw\mvbs|evdu~bs|bs|hyhygxfwevbs|_py\mvk|j{gxhyotofwct}du~_pyZktbs|szvpnizct}ct}evct}]nwevevbs|_pyar{hyj{hygxj{k|gxar{^ox_pybs|hyct}^ox\mv]nw^ox_py^oxct}hyk|m~oohy`qz[lu[lu`qzev_pyTenWhqct}^oxZktZkt_pyar{^ox\mv^ox[luZkt\mvbs|evevizofwl}ohy\mvYjsar{j{izgxevct}ar{]nwVgpRcl^oxct}ct}\mvXir]nwdu~fw\nuaszdv}dv}_qx\nu\nu^pw\nuWipTfmVhoVhoTfmSelUgn`qzar{`qz]nwZktXirZkt\mv^oxZktYjs^oxar{`qz_py`qzWhq^oxbs|`qz^ox^ox[luVgpYjs[lu]nw^ox^ox]nw[luZkt\mv[luUfoXirbs|^oxXir\mvYjsYjsZkt[lu\mv]nw^ox^oxZkt\mv]nw]nw[luZktZkt[luYjsWhqUfoSdmSdmVgpYjs[lu[luYjsWhqUfoTenUfoVgpWhqTenWhqVgpTenWhq^ox_py\mvSfmWjqXkrTgnTgoXksWjrSfnRdoXjuZkxSdqN_lPanSdqRcp[lyYjwVgtUfsTerTerRcpQboUfsTerXiv]n{\mzVgtUfsYjwXivVgtWhuZkx^o|]n{ZkxXivYjwZkx\mz\mzYjwVgtUfsWhuTerUfs[lybs`q~WhuO`mM^kIZgQboVgtSdqN_lO`mPanQboRboUerWgtWgtVfsWgtXhuXhuN^kRboScpP`mQanVfsXhuWgtQ^lTaoUdtXgwXgwXgwXgwXgwS`n^lxirfoxhpwp|lxuugs]kwdr~hvkytthvcq}guhvcq}oqjz`p|_o{iyn~l|dtgwcs\lxaq}qwsdtcsfvm}tuohxpjzfviyoqm}gwizbs|ar{fwct}\mv_pyizsvzyn`qzZkt\mvar{_py`qzdu~hyizfwbs|ev_py^oxdu~hyev`qz]nwbs|du~hyl}nk|fwbs|m~j{hyizrxrhyct}evar{]nwhy{vrj{du~evizgx`qzgxev`qz\mv`qzizppdu~fwevbs|_pyar{izpl}ev\mvWhqYjs^oxbs|du~evk|nm~k|izdu~]nwct}bs|gxk|ar{SdmTen`qz\mvYjs[luar{du~bs|`qzar{evar{`qzbs|ct}evk|sgxl}nevYjsWhqbs|nk|k|hybs|[luXir\mv`qz_pyfwfw_py[lu`qzfwgxZlsaszgyfx_qxZlsZls]ovi{`ry[mt[mt\nuZlsXjqYkr^oxar{ct}`qzZktXir[lu_pyct}\mvZkt_pydu~ct}ar{ar{Vgp_pyar{[lu\mvct}`qzVgp\mv]nw`qzbs|bs|ar{_py^oxZktZktUfoYjsdu~`qzWhq[luWhqXirYjs[lu^ox`qzct}evSdmWhq\mv_py^ox\mvYjsYjs[luXirTenRclRclUfoZkt]nw[luYjsVgpTenUfoWhqZkt\mvZkt\mvYjsVgpZktar{`qzYjsSfmXkrXkrTgnTgoXksXksSfnRdoZlw\nyVhsSdqXju^o|_q|_q|[mxVhsUgrWitWitVgtSdqQboSdqZkxctct\mzYjw\mzZkxXivYjw\mz\mzYjwVgtTer]n{\mz[ly]n{]n{]n{_p}bsWhuVgtYjw]n{]n{XivTerUfsJ[hQboVgtWhuXivYjwWhuSdqVfsYivZjwWgtUerVfsWgtWgtP`mP`mM]jK[hO_lVfsVfsRboXesZguZiy[jzZiyYhxYhxYhxTaoXfr\er[dmckru~pyp|nwco{amyhtdp|lxiwcq}jxwtdr~kxlyfs[hvXesan|kxo|erhugtbo}bo}jwswgtfsgtjwlylymzo|rq~p}mzhufsjwp~o~jyfu~et}bqzapyjyv|shw_nw[jsZir^mv^mv_nw`oxds|gvkzm|fu~gvixkzkzhwbqz]ludv}ew~aszcu|i{`ryTfmUgndv}]ov_qxk}sqk}i{cu|ew~fxdv}fxl~txhzdv}gyhzgymj|Xjqfxew~bt{_qxbt{i{j|fxfxcu|aszbt{`ry_qxbt{hzgydv}_qxZlsZls]ov`ryaszbt{j|qphzasz`rybt{k|ar{^oxbs|`qzWhqWhq_py[lu\mvdu~m~l}du~`qzbs|ct}`qz^ox_pyct}hyk|l}evbs|du~hybs|[ludu~tk}nngy^pw[mt^pwdv}dv}asz_qx`rybt{dv}cu|asz^pwcu|fxew~_qx\nu\nu_qxew~cu|bt{bt{bt{bt{cu|ew~evizizar{[lu[lu\mv[ludu~`qz[lu[lu^oxbs|ct}bs|RclVgp\mv`qz_py]nw[luZktYjs[lu`qzbs|^oxWhqXir]nw`qzZktXir^oxbs|`qz\mvZkt]nwVgpXirbs|`qzXir_pypev]nw_py`qzVgpSdmXirXirWhqWhqWhqVgpVgpXir]nwar{^ox\mvYjsXirYjs[lu\mv\mvZkt[lu\mvZktVgpUfoWhqYjsZktYjsWhqVgpVgpWhqXirYjsXir[luZktUfoUeq\mvdtgxdu~\mvVgpXir^ox`qzZjvScoUeqVfrUerTdqRboScpUerXhuXhuP`mVfs^n{YivUerWgtUerTdqYiv[kxZjw[kx_o|^n{[kxSdqVgtXivZkxYjwUfsQboN_lQboWhu[lyZkxVgtSdqVgtYjwYivXhuYiv[kxYivUerXhu^n{WgtXhuUerO_lO_lScpUerTdqVcqZgu[jzZiy[jz^m}]l|YhxWdrZht\erYbk`ho~t|oxr{pygp}dp|iujvo{kyftn|zuesbo}eran|YftVcq[hvan|bo}dqgtgtdqfslyo|n{ivhugterdqdqhumzzq~lyn{o|lykxm{skzfu~hwkzm|t}zytkzbqz[jsYhqYhq`ox`ox`oxbqzet}ixl{o~hwhwhwixixfu~apy\ktbt{bt{]ov`ryi{dv}\nuaszfxcu|fxptngycu|dv}hzi{fxasz_qx`ryasz[mt\nudv}fxbt{gyj|`ry`ryasz_qx^pwcu|i{k}gyhzfxew~ew~bt{]ov]ovaszbt{dv}cu|_qx\nu]ovaszew~bt{dv}fxfxdv}bt{bt{cu|ev]nw[lu_py]nwUfoTenZkt\mv^oxevl}k|bs|]nw^ox]nw[luZkt\mv`qzevhyiz]nw\mvct}nm~ct}ar{gxnqrl~cu|]ov^pwasz`ry^pw]ov_qxbt{dv}cu|asz\nu^pw`ry`ry^pw\nu]ov^pwXjqYkr]ovbt{dv}ew~ew~ew~ar{evev`qz]nw]nw\mvYjs\mvZktYjsZkt\mv]nw^ox^oxWhqZkt^ox_py]nwZktXirWhqWhqYjs]nw`qz[luUfoVgp[luar{\mv[luar{evct}_py^oxdu~\mvZkt_py\mvWhqct}xxev\mvYjsRclTen[luYjsUfoWhqYjsYjsYjsYjs[lu]nw[lu[lu[lu]nw_py_py]nw[luZkt[lu[luYjsUfoTenUfoWhq_py^ox\mv[lu[lu\mv]nw^oxZkt\mv[luVgpWhq`qzizm~`ry[mtWipXjq\mv^oxZktUfoScoScoScpRboRboTdqXhu[kx]mzTdqXhu]mzWgtTdqWgtUerVfs\ly_o|\ly[kx]mz^n{\lySdqUfsWhuXivXivWhuUfsSdqRcpVgtZkxZkxXivUfsUfsWhuVfsUerWgtZjwYivVfsXhu^n{Yiv[kxXhuScpQanTdqUerScpR_mWdrXgwXgwZiy^m}^m}ZiyXes[iu]fsYbk`ho{s{oxs|r{ktfr~jviumyhvcq}iwtn|_mybo}erdq_lz\iw^ky`m{_lzbo}dqererivmzjwcp~ivjwhucp~^ky`m{huo|}mzfsq~zup}rp~hwcr{fu~l{prtqo~kzfu~`ox^mv^mv`oxds|ds|cr{ds|fu~ixm|o~ixgvgvgvgvds|apy]lucu|cu|\nu_qxi{fxaszgydv}fxl~ssk}dv}asz]ov`rydv}dv}aszaszgym^pwaszj|hz\nu^pwdv}_qx^pw`ry_qx]ovaszgyhzew~hzgygyhzdv}^pw]ov`ry`rydv}gyew~^pw[mt_qxdv}gydv}`ryaszdv}gyhzgyev_py^oxbs|`qzYjsWhq[lu\mv_pyfwk|iz`qzZktZkt`qz_py_pybs|gxk|m~m~_py^oxevqsj{du~du~j|mok}cu|^pw^pwasz_qx_qx`rybt{ew~ew~dv}bt{asz`ry_qx`rybt{cu|bt{aszWipZls_qxcu|cu|asz\nuYkr[lu_py`qz_py`qzar{]nwWhqYjs[lu^ox`qz_py]nw]nw]nw`qzar{ct}ar{]nwZktXirWhqXirYjs\mv^ox[luUfoVgp[lu_pyZktZktar{evct}`qz`qzar{[lu[lu_py[luWhqfw|k|\mvZktZkt_pybs|[luTenWhq[lu\mv[luZktYjsZktZkt[lu^oxbs|evct}^oxZktWhqXirYjsXirWhqWhqZkt\mvar{`qz^ox^ox^ox_py`qzar{^ox`qz^oxYjsZktbs|j{m~ZlsYkrWipXjqZktZktYjsWhqWgsXhtXhuWgtXhu[kxaq~eudtYivZjw[kxScpScpYivWgtYivaq~dt_o|Zjw[kx]mz]mzTerTerTerUfsVgtWhuXivYjwUfsWhuZkx[ly[lyYjwVgtUfsScpScpUerYivXhuUerWgt[kxZjw\ly[kxVfsUerWgtVfsScpS`nXesXgwWfvXgw[jz[jzWfvYft]kw_hu[dmaip{t|pys|s|nwgsgsdp|kwjxcq}cq}hvft^lxgtgtfscp~bo}dqerfs`m{`m{`m{bo}ivmzgt]jxcp~ivjwer`m{dqmztuerbo}szvylzixgvixkzjygvet}ixixixhwgvgvhwixkzixgvfu~fu~hwkzm|gvet}cr{cr{ds|ds|bqz`oxgyfx`ryaszi{dv}]ovbt{^pwcu|k}nl~fxcu|bt{]ov]ov`rydv}hzp~dv}cu|j|j|_qx`ryfxdv}k}k}gybt{bt{gyj|i{i{gygyhzew~aszcu|gydv}ew~gyhzcu|]ov\nu_qxi{fxcu|bt{dv}ew~fxfxct}`qz`qzdu~bs|\mvYjs\mv[lu_pyevhyfw`qz[luYjs`qz`qzar{du~hyj{j{izfwdu~evizizevevizbt{dv}ew~bt{^pw\nu_qxcu|cu|dv}fxgyhzgydv}bt{ew~asz^pw_qxdv}ew~cu|_qx^pwcu|gyhzgyew~_qxZls^oxar{du~evizl}fw^ox_pydu~izj{fwbs|_py_pygxgxgxdu~`qz]nw\mv\mv[lu[lu]nw_py]nwXirXir\mvYjsVgpWhq]nwar{_py]nw^oxYjsYjs_pyevbs|`qznj{]nwbs|gxl}hy[luVgpYjs\mv\mv[luYjsYjsZkt\mv]nw`qzct}du~bs|]nwYjsSdmUfoWhqYjs\mv_pyct}ev]nw\mv[luZktZkt\mv]nw^oxar{bs|ar{\mv[lu`qzct}bs|UgnVhoWipXjqWhqWhqXirYjs[kw\lx[kxZjw[kx^n{dthxeu[kxZjwXhuQanUer\ly[kx[kxdtgwaq~ZjwYiv\ly^n{UfsTerSdqRcpSdqVgtYjw[lyYjwYjw[ly^o|_p}]n{YjwUfsUerScpUerXhuXhuTdqTdqWgtWgtZjw[kxXhuXhuYivXhuScpZgu]jx[jzXgwWfvXgwVeuRaq\iw`nzbkx]fockr~wr{s|t}oxhteq}co{nzqiwbp|bp|dr~dr~gtcp~^ky]jx_lzbo}hulyan|_lz\iw^kyfskxfs\iw^kyhumzhucp~fslyo|iv`m{bo}q~xsq~vhvn}sso~ixds|apyfu~gvjym|n}m|jygvpn}jygvet}fu~hwjycr{apy`oxapycr{ds|ds|cr{ew~fxbt{ew~l~dv}XjqZls]ovcu|hzgybt{_qx_qx_qxfxdv}gynru}bt{[mt_qxew~dv}j|qnusmew~dv}k}qrnj|gygyew~cu|gynj|dv}cu|i{k}fxcu|cu|hzi{i{gycu|asz`ryasz^ox]nw^ox`qz_py[luYjsYjsYjs^oxdu~evct}ar{^ox[luYjsZkt\mv_pybs|bs|`qz^oxfwfwgxdu~^ox[luar{j{cu|bt{_qxZlsWipYkr_qxdv}gyhzi{i{gydv}asz_qxdv}_qx[mt\nu`ryasz]ovWip_qxfxi{hzj|nmhzdu~gxizk|psogxbs|gxm~m~hybs|_py^oxevevevct}`qz^ox^ox_py\mvZkt[lu^ox\mvXirXir\mvWhqTenVgp\mv^ox\mv[lu]nw[lu[lu`qzevfwizzhy]nwbs|fwk|gxZktYjsZkt[lu[luYjsYjsZkt\mv`qz_py^ox_py`qz^ox[luXirWhqXirYjs\mv`qzdu~gxhyYjsXirWhqVgpWhqXirZkt[lu[lu^ox^ox\mv\mv^ox]nwXirSelUgnWipWipVgpVgpXirZktZjvZjvYivXhuWgtYiv]mzaq~brZjwYivWgtQanXhuaq~^n{[kxdtgw`p}YivXhu\ly^n{WhuVgtTerSdqTerVgtXivZkx]n{]n{^o|`q~ar_p}\mzXivYivVfsUerXhuXhuTdqScpUerTdqXhuZjwXhuYiv[kxYivUer]jx_lz\k{XgwWfvXgwVeuRaq^kybp|dmz`irfnuzs|r{s|qzjvdp|bnzmyqjx`nz^lxao{dr~kxbo}ZguYft\iwbo}kxrdqbo}_lz_lzerjwfs]jx]jxivn{ivdqgtgtdqbo}bo}fsmzo|kxhuiwbqzl{tto~jyfu~cr{fu~hwkzn}n}jyds|^mvqn}ixet}ds|et}gvixapy`ox_nw`oxbqzds|cr{bqzaszdv}cu|hzpfxXjqYkraszfxhzcu|]ov\nu[mtYkraszaszj|x}unmi{ZlsYkraszcu|j|ni{mmgy_qx^pwfxnrsni{gydv}bt{gynl~bt{_qxhzomj|k}j|mpoj|fxdv}dv}`qz`qz`qz`qz`qz_py^ox]nw[lu`qzct}ar{`qzar{`qz^ox^ox`qzct}hyk|j{fwct}evk|ok|ct}_pydu~k|j|gy`ryYkrVhoXjq^pwcu|gyhzi{gybt{^pw\nu\nuew~asz_qx`rycu|cu|]ovXjq]ovdv}dv}`ry`ryfxew~`ry_pybs|ct}ct}fwj{izev_pybs|evfwct}_py\mvZkt]nw_py_py^ox\mv[lu\mv]nw[luXirWhqZktYjsVgpVgpYjsYjsWhqYjs^ox`qz]nw\mv^ox\mvYjsWhqYjs\mvdu~v{gx]nw\mvYjs\mv_pyYjsYjsZkt[luZktYjsZkt\mv^ox`qz^ox\mv\mv\mv\mvZktXir_py]nw\mv]nw`qzbs|ct}bs|XirWhqVgpVgpWhqXirZkt[luTenXirZktZkt\mv_py]nwWhqTfmUgnWipWipVgpVgpWhqYjs\lx\lx\ly[kxYivYiv[kx]mz\lyWgtXhuVfsRboZjwcs_o|Zjw`p}br\lyWgtYiv\ly^n{WhuWhuWhuWhuXivYjwZkxZkx_p}`q~arar`q~^o|]n{\mz]mzXhuUerXhuYivVfsUerWgtUerYivZjwYivYiv[kxZjwVfsZgu\iwZiyWfvWfvZiyZiyWfv^kybp|en{ajsgovyq{oyr|t~mygs}eq{kwm|hwcr{apyapyapyqdr~ZhtYgs]kwbp|lzujxjxgufthvjxdr~[iu_myjxn|hvftjxiwbp|cq}iwm{m{n|o}jxbp|`oxgvkzjyixjyfu~apyds|et}gvjykzhwbqz]lul{ixet}bqzbqzet}hwkzbqzapy`oxapybqzbqz_nw]lubt{fxew~j|rhzZlsZlsbt{gyi{dv}asz`ry]ovWip\nuZlsew~zvfx^pwr`ry[mt`ry`rycu|gybt{gyi{fx_qx]ovcu|i{k}ok}hzgydv}cu|gyml~asz]ovdv}hzew~fxl~j|i{j|l~mmj|gydu~evdu~bs|bs|ct}ct}ct}`qzevev_py]nw`qzar{_pyct}fwk|quuqm~gxk|nk|gxgxj{m~k}gyasz[mtXjqYkr^pwbt{gyhzhzew~`ry]ov]ov^pwew~dv}ew~hzj|hzcu|^pw[mtbt{bt{ZlsXjq]ovZlsRdk[lu^ox^oxZktZkt_pybs|ar{\mv\mv]nw_py`qz`qz^ox\mvYjs[lu\mv\mv[luYjsYjsZkt\mvWhqVgpYjsYjsVgpVgpXir[luZkt\mvar{ar{]nw\mv_pyZktWhqUfoVgpYjs^oxgxpl}ar{ar{`qzVgpSdmZktYjsUfoXir[lu]nw\mv\mv\mv]nw]nw\mv[lu\mv^ox^ox]nw[lu_py]nwZktZkt]nw^ox]nw[luXirWhqVgpVgpWhqYjs[lu\mvWhqYjsXirWhq[lu`qz_pyZktWipVhoVhoVhoWhqXirWhqWhq\lx^nz_o|_o|]mz\ly]mz^n{XhuVfsYivWgtScp\lycs[kxWgt[kx\lyXhuWgtZjw]mz]mzVgtXiv[ly^o|_p}_p}_p}^o|_p}arbs`q~\mzZkx\mz_p}_o|XhuTdqWgtZjwZjw[kx^n{[kx^n{]mzZjwYiv[kxZjwVfsXes[hvYhxUdtUdtYhxYhxWfv[hv`nzcly`irfnu~xpznxr|vq}kwo{o{m|kzkzkzgvcr{qcq}XfrXfr[iu_myhvqn|o}o}m{lzkycq}Ygsao{jxm{hviwqqiwesn|qo}tzsdr~hwixgvds|gvl{hw`oxapyapybqzfu~jyjygvcr{hwet}bqz`oxapyet}jym|cr{bqzbqzbqzbqz`ox\ktYhqgyj|hzk}rgyZlsZls^pwfxi{gygyhzcu|Zlsew~^pwew~xtbt{Ykrn^pw[mtasz`rydv}j|j|mqqj|fxhzj|j|fxdv}dv}gyfxew~hznk}asz\nu_qx]ovWip[mtfxasz]ovZls_qxgyl~hzcu|bs|ct}ar{_py_pyar{bs|bs|du~hyfw^ox[lu_py`qz^oxYjs]nwdu~l}qqnj{gxevar{]nw_pyevk|m~ew~bt{_qx[mtZls\nu_qxbt{hzi{i{ew~asz_qx`rybt{_qxaszew~hzj|hzcu|_qxVho`rycu|^pw_qxew~cu|Zls`qzdu~ct}]nwZkt_pyevgx^ox[luZkt]nwbs|evevct}Xir[lu]nw]nw\mvZktYjsYjs^oxZktXirZkt[luYjsXirZkt\mv[lu]nwar{`qz[lu[lu^oxZktZkt^oxct}evbs|^ox\mvZkt[lugxk|\mvUfoYjsZktRclVgp\mv`qz`qz^ox\mv[luYjsYjsZkt]nw`qzar{_py]nw[luXirVgpVgpYjs[luZktXirWhqVgpVgpVgpWhqXirZkt\mv`qz^oxZktVgpYjs^ox_py[luYkrWipUgnVhoXirYjsWhqUfoWgsZjv\ly]mz\lyZjwZjw[kxWgtVfsZjwXhuTdq\lyaq~XhuVfsXhuXhuUerVfs[kx^n{\lyTerXiv]n{bsevevctbs^o|arbs^o|YjwWhu[ly`q~^n{WgtScpVfs[kx]mz`p}cs`p}braq~\lyYivZjwYivUerZgu\iwYhxTcsSbrUdtUdtRaqYft]kwajw_hqemtzqzkv~mxmxlwmzsswl|eu|m}pjziyn}`oxapygv_nw[jset}kzhwl{n}kzcr{[jsXgpXgpet}upbqzixvupjykzl{o~u|~}}l{_nw_nwgvl{kzkzkzkzhwcr{gvm|m|fu~ds|fu~ds|_nw^mvbqzds|bqzet}bqzcr{ixhwbqz`oxds|momhzhzl~j|dv}]ovbt{i{l~k}hzew~cu|cu|cu|hzprnl~nj|fxaszaszbt{ew~i{ntsqmhzfxfxgy`rydv}gyfxcu|dv}i{ok}`ry`rynsi{dv}gyfxbt{^pw\nu^pw`ry`ry^pw^oxbs|ct}ar{_py_py_py^oxar{_py_pybs|`qz[luYjs[luZktXirZktct}izj{k|m~_pybs|ar{]nw]nwar{evevZlsZlsZls[mt]ov_qx`ryaszaszew~j|k}hzcu|^pw[mtcu|dv}bt{_qxaszew~fxcu|_qxfxi{cu|^pw]ov^pw^pw_py_pybs|evct}^ox_pydu~bs|ct}du~du~du~bs|ar{`qz\mv[lu^oxct}bs|]nw[lu\mv`qz[luYjsYjsXirVgpXir\mvar{_py_pyar{ct}du~bs|`qz]nw^oxar{ct}ar{_pyar{evdu~`qz^ox`qzct}du~`qz\mvRclXir\mv]nw_pyar{`qz\mv\mv^ox]nwYjsYjs]nw^ox\mvYjsWhqUfoVgpYjsZktYjsWhqTenVgpXirYjsZktZktYjsXir[lu]nw]nwZktYjs[lu[luXir]ov\nuZlsXjqVgpUfoUfoTenWgsTdpWgt_o|aq~YivScpRboQan[kxaq~^n{Zjw[kxZjwVfsYivZjw[kxYivVfsUerYiv\lyXivVgtWhu]n{fwizfwbs^o|]n{YjwUfsTerVgt\mz`q~eu\lyVfsWgt[kx]mz`p}dteucs]mzVfsVfsZjwYivTdqXesZguWfvSbrSbrWfvYhxWfvWdrYgs\er\endlst}nwkv~nyoznyo|tyzok{rpl|po~^mv\ktcr{^mv]lucr{ds|^mvapyds|bqz\ktVenSbkSbkfu~to~cr{l{wsm|apyds|ixo~uxwt|o~ds|et}kzl{kzjytphwcr{hwppjyet}gvet}apy`oxds|et}cr{`ox^mvbqzjyl{hwds|et}fxi{i{hzk}qql~i{j|k}i{gyfxfxhzhzhzk}rtrrumew~`ryaszdv}ew~ew~ew~oppnj|gydv}bt{ew~j|opmk}mpofxcu|j|l~ew~_qx`ryZlsYkrXjqXjqZls\nu]ov^pw_py`qz`qz]nwZktYjsZktZktar{\mvZkt]nw]nwYjsXirZkt[luYjs\mvdu~hygxevgxgxizfw_py\mv]nw\mvZkt^pw]ov\nu\nu]ov_qxaszbt{dv}hzl~l~hzcu|`ry`ryew~fxdv}_qx^pwaszasz]ovaszew~ew~`ry]ov_qx`ry^pwYjsZkt_pydu~ct}^ox]nwar{bs|ar{_py^ox^ox_py`qzar{^ox]nw_pydu~ev`qz\mv[lu_py[luZkt[lu[luYjsZkt^ox`qzbs|ct}bs|`qz_py_py`qz\mv^oxct}gxk|pw~|rfw_py^ox^ox]nw\mvSdmWhqZktZkt[lu^ox^oxZkt\mv^ox]nwYjsXir[lu\mvYjsWhqWhqWhqZkt]nw]nwZktWhqXirXirYjsYjsYjsYjsXirXir\mv_py^ox[luZkt\mv\mvYjs^pw]ovZlsXjqVgpUfoTenUfoWgsTdpVfs]mz_o|YivUerUerTdq[kx^n{\lyZjw\lyZjwVfsWgtYivZjwXhuUerTdqVfsXhuTerUfsVgtZkx^o|ctfwgx^o|^o|\mzYjwWhuWhuYjw\mz`p}XhuScpVfsZjw\ly^n{aq~csbr\lyVfsWgtZjwZjwUerWdrYftVeuRaqSbrWfvYhxXgwZgu[iu^gt]fodlsmvlu~mxq|s~r}q~tzxpqum}hxsp]luYhq`ox_nw_nwbqz_nw\kt_nwapybqz`ox]lu\kt\ktgvql{et}qxqjy^mvbqzkztzyto~rkzgvjym|kzjyjyypet}apyhwppjygvixhwds|ds|gvgvet}_nw^mvbqzjyo~l{fu~cr{\nu_qx`rybt{gymmj|j|l~l~k}i{gyhzi{uqnomj|j|mmcu|]ovaszfxfxdv}cu|i{j|l~k}i{dv}^pw[mtaszfxmomi{gyhzcu|_qx\nu]ov_qx`ry^pw\nu\nu_qxbt{asz_qx_qxaszdv}gxfwct}`qz]nw]nw_pybs|hy`qz[lu\mv^ox^ox^oxar{^ox\mv]nwdu~fwct}ar{ar{evhygxct}bs|du~ct}_pydv}bt{_qx]ov]ov_qxaszcu|ew~i{mk}ew~`ryaszcu|i{k}hzasz^pw_qx^pwZlsaszasz^pwZlsZls_qx_qx\nuWhqXir^oxdu~du~`qz^oxar{ar{^ox[luYjsYjs[lu_pyar{`qz]nw_pyevhybs|\mvZkt^ox[luZkt]nw]nw[lu\mv`qz_pyct}fwct}^ox[lu\mv_pybs|ct}ct}ct}evj{puuhy_py[lu[lu[luZktYjs\mv]nwZktZkt]nw^ox[lu]nw`qz_py[luZkt\mv[luXirSdmTenWhq[lu]nw]nwYjsUfo[luZktYjsYjsXirYjsYjsYjs]nw`qz`qz\mv\mv_py^ox[lu`ry^pwZlsWipUfoTenTenUfoWgsTdpUerZjw\lyZjwXhuXhuWgtZjwZjwYivZjw\lyZjwUerUerWgtYivYivWgtVfsUerVfsUfsWhuWhuWhuWhuZkx`q~fw`q~ar`q~]n{ZkxWhuVgtWhuZjwTdqQanUerZjwZjw[kx\ly`p}_o|[kxVfsWgt[kx[kxWgtVcqXesUdtQ`pRaqXgw[jzYhx[hv\jv^gt^gpdlsmvoxr}vwusszwrx|m}eu|sqapy_nwcr{`oxapyds|apy]lu_nwbqzet}ixjyjyixet}m|hwgvuzpix^mvapyixtyupm|fu~ds|fu~l{m|ixgvixsix^mv^mvhwo~m|fu~ixl{l{ixixkzkzgvcr{apycr{hwl{jyds|`ox[mt\nu]ov`rycu|fxew~bt{_qxew~l~pok}gyew~smhzfxdv}aszbt{fxj|asz^pwbt{ew~dv}gymnml~k}i{dv}_qx[mt\nuaszfxgyew~bt{_qx_qxYkr[mt[mt[mtbt{k}ol~j|ornfxaszcu|gyk|hyevevdu~du~izpnct}[lu[lu^ox`qzbs|fwct}_py^oxbs|du~bs|ar{ct}`qzct}du~bs|du~hyhyct}i{fxbt{_qx^pw_qxbt{dv}dv}hzj|fx_qx\nu_qxcu|l~nl~fxaszasz_qx\nu`ry]ovWipTfmXjq_qx`ry[mt[luZkt]nwct}evbs|bs|ev^ox]nwZktYjsYjs[lu^ox`qz`qz\mv^oxevhyct}\mvXir\mvYjsYjs]nw^ox\mv]nwar{ar{bs|ct}bs|_py]nw]nw]nwdu~evct}^ox\mv^ox_py]nwj{ev`qz]nw]nw^ox]nw\mvdu~fwct}^ox]nw_py_py\mv`qzct}bs|^ox]nw]nw[luWhqUfoWhqZkt]nw^ox^ox\mvZkt[lu[luYjsYjsYjsZkt\mv]nw[lu^ox_py]nw]nwar{bs|_py`ry^pwZlsVhoTenTenUfoVgpVfrUeqTdqWgtZjw[kx[kx[kxZjwXhuVfsWgtZjw\lyYivUerTdqWgtZjw\ly\ly[kxZjwYiv[lyZkxYjwWhuVgtWhuYjw[lyctctbs^o|YjwVgtVgtVgtWgtRboQanVfs[kx[kxYivZjw\ly]mz[kxWgtWgt[kx\lyYivVcqXesTcsQ`pSbrYhx\k{[jzYftZht]fs]fodlsq{vz{yxtsywt~rgw}qpgw~iyjzcszdt{jziyXhoYip[kraqxhxl|m}k{dt{iyfv}jzxyn~k{`pw^nucszl|pk{hxhxds|ds|hwn}m|gvds|et}jyapy[jsapykzo~ixbqzkzo~o~m|l{n}m|ixet}ds|cr{ds|fu~hwfu~bqzasz`ryaszdv}fxfxcu|bt{\nubt{j|onj|ew~bt{fxasz_qxaszdv}ew~j|qk}ew~dv}fxbt{^pwgyvxtok}j|gydv}aszaszbt{cu|cu|asz`ry`ry`ryaszew~gyhznx|zl~qtncu|]ov^pwbt{ct}_py_pyct}du~du~k|tk|ar{YjsXirZkt[lu_pyct}gxar{]nw`qzbs|bs|evhy`qzbs|ar{`qzbs|fwdu~^oxmj|ew~asz_qx`rybt{dv}ew~hzhzdv}^pw\nu_qxcu|hzl~l~fxbt{bt{asz_qxasz]ovWipUgn[mtdv}ew~`ry`qz\mv[lu^ox`qz`qzbs|gx\mv]nw^ox^ox_py^ox]nw]nw]nwZkt\mvct}fwar{[luYjs[luXirXir[lu]nw[lu]nwar{du~`qz]nw_pyct}du~`qz[lu]nwbs|du~bs|du~hygxbs|ar{_py]nw\mv^ox`qzbs|ct}k|k|gx`qz]nw_py^ox[lu_pyct}ct}`qz^ox^oxZktUfo]nw^ox_py`qz`qzar{bs|bs|[luZktYjsYjsZkt\mv^ox`qzXir\mv]nw\mv]nwbs|ct}ar{^pw\nuYkrWipUfoUfoUfoVgpVfrUeqTdqTdqXhu[kx]mz\lyZjwVfsUerWgtZjwZjwWgtUerTdqWgt[kx_o|brbr`p}^n{[lyYjwWhuYjw]n{\mzXivSdqduct`q~[lyWhuVgtXivZkxWgtScpScpYiv^n{\lyZjwYivYiv\ly[kxWgtWgtZjw\lyZjwXesYftUdtRaqSbrZiy^m}]l|VcqWeq[dq\enckrv}}yyvuutpwthx~l|pk{oofv}hxpn~[krYipYip_ovgw~l|k{hxfv}iygw~l|xtjzk{gw~aqxbryjzl|gw~eu|iykzixkzo~n}gvbqzbqzgv`ox^mvgvo~o~gvapyixn}pn}m|n}l{gvbqzet}et}cr{ds|hwixhw`ry^pw_qxew~gyew~bt{bt{fxhzk}j|hzfxew~ew~j|fxew~hzj|j|ntok}k}l~aszWipasztvogybt{bt{cu|bt{aszdv}cu|asz`ry_qx`rybt{cu|ew~fxgyi{k}k}k}k}hzmoj|asz\nu^pwbt{_py[lu^oxevfwdu~izrj{ct}^ox\mv[luZkt^oxdu~hyar{]nw_pybs|ct}fwj{`qzar{ar{bs|hyook|mk}fxcu|aszaszbt{cu|i{i{gydv}asz`ryaszcu|aszgyi{dv}`ry`ry`ry_qxdv}bt{]ov[mtaszj|l~hzct}]nwXirZkt[lu\mv^oxct}\mv^oxbs|du~ct}`qz\mvZktZktYjs]nwbs|ct}^ox]nw^ox]nwYjsWhqZkt[luZkt]nwbs|fw`qz\mv^oxevgxar{Zkt[luct}gxgxl}srj{m~hyar{\mv\mv`qzfwj{gxhyev^ox\mv]nw]nwZkt]nwar{bs|`qz^ox]nwYjsSdm]nw^ox^ox]nw\mv\mv^oxar{[lu[lu[lu\mv\mv^ox_py_pyWhq[lu\mvZkt\mv`qzar{^ox[mtZlsYkrXjqWhqWhqVgpVgpVfrWgsUerTdqWgt\ly]mz[kxWgtUerUerYivZjwWgtUerUerUerWgtZjw_o|csdtcs`p}UfsSdqTer[lybsbsZkxSdq`q~_p}]n{ZkxWhuWhuZkx]n{[kxVfsVfs\ly_o|]mzZjwZjwWgt[kx\lyXhuVfsYiv[kxZjw[hv\iwXgwSbrTcs[jz_n~_n~WdrXfr\er\enckrx{vxyxxxm}n~zyom}pjzl|m}iym}sm}hxcsz`pwcszk{n~jzeu|k{l|jzowm}dt{iyn~fv}dt{k{l|eu|dt{iykzgvgvl{m|ixds|ds|hwbqzbqzjyo~jycr{`oxet}jym|l{kzl{ixcr{bqzixm|hwet}hwjyixasz]ov_qxfxhzcu|`ry`ryi{l~nnl~i{hzhzrnmnmj|i{l~oi{k}ofxXjq]ovmk}dv}]ovZls]ov`ry`ry_qxdv}bt{`ry`ryaszbt{cu|dv}cu|`rycu|j|gy]ovYkr\nuk}mni{cu|`rybt{fxct}_pyct}k|k|ct}du~k|hyfwevct}]nwYjs\mvdu~fwar{_pybs|ct}bs|bs|du~^ox_py_pybs|l}vyvl~j|gydv}bt{aszaszbt{k}hzdv}cu|cu|cu|bt{`ry^pwew~hzdv}_qx_qx`ry_qxcu|cu|`ry_qxew~mpmfw_pyZkt[lu\mv[lu[lu]nw^oxar{du~evdu~`qz\mvYjsXirZkt_pybs|ar{]nw`qzfwar{\mvXirYjsZktZkt^oxdu~hydu~`qzar{evev`qz[lu_pyevfwct}gxom~ct}k|hybs|^ox\mv_pyeviz_pyar{`qz\mv[lu^ox^ox[lu^oxct}evct}bs|ar{\mvVgpZkt]nw_py_py\mvZkt[lu\mv^ox_py_py_py^ox]nw\mv\mvZkt\mv\mvYjsXir[lu[luXirWipWipYkrYkrYjsYjsWhqWhqVfrXhtWgtTdqVfs\ly]mzYivTdqScpWgt\ly[kxUerScpVfsWgtWgtXhu\ly`p}aq~_o|\lyO`mQboUfs[ly`q~_p}ZkxVgtXivYjwZkxZkxYjwZkx]n{_p}^n{XhuWgt\ly_o|]mzZjwYivVfs[kx]mzYivVfsXhuZjwYiv_lz_lzZiyUdtUdt\k{`o`o]jx]kw`iv_hqemtxxtxz{uoxqhxgw~jzjzqtiyrk{eu|fv}l|n~hxaqxopm}quhx_ovgw~m}dt{bryiyiy`pw^nucszds|`ox_nwfu~kzjyhwgvixcr{cr{jykzet}_nw^mvbqzgvjyixixixfu~`oxet}puo~gvfu~gvet}i{ew~fxl~l~ew~aszbt{bt{i{rwwrl~i{l~i{j|nnj|i{k}j|dv}gypk}\nu\nuhziycsz^nu^nucszgw~hxdv}hxew~dv}ew~gyhzhzgyhzcu|i{usdv}_qxew~oomhzcu|aszcu|fxevar{evm~j{_py\mvbs|bs|ct}du~bs|ZktSdmWhq_pyct}`qz`qzdu~evar{^ox^oxar{`qz]nw]nwdu~m~oj{k}i{gyew~cu|bt{aszaszj|ew~`ry`rybt{cu|_qx[mt_qxgyj|fx`ry`ryasz`ry_qxasz`ry_qxdv}k}omizbs|^ox_py`qz]nwZkt[luar{bs|du~evct}_py[luYjsXir[luar{ct}`qz]nwbs|k|du~^oxZktZktZkt[lu`qzfwhygxfwevct}ar{^ox\mv^oxct}bs|\mvar{k|k|bs|Zkt\mv^ox_py`qz`qzar{bs|Zkt]nw^ox\mv]nwar{bs|_pyar{fwj{hygxfwar{[lu_pyct}hyhydu~ar{_py_pyar{bs|bs|ar{_py\mvYjsXir\mv^ox]nwXirVgpWhqVgpRclTfmVhoXjqZls[luZktXirWhqVfrYiuWgsTdpVfs\lx\lyWgsRbnRbnXht^nz[kwScoQanVfsXhuVfsVfsYiv\ly]mzZjwWgtO`mSdqYjw\mz[lyYjwWhuWhuQboUfsYjw\mz\mz\mz]n{^o|_o|ZjwXhu\ly_o|\lyYivYivVfs\ly]mzYivVfsXhuYivYivan|an|[jzVeuVeu\k{`o`obo}bp|dmzbktfnuvp{vp{oz||xrpn~oqrrqwpm}k{k{outl|m}ok{fv}cszhxjzopgw~]mt\lsbryk{`pwVfmWgn`pwhxhxcszeu|l|l|fv}eu|k{l|hxiyaqxdt{gw~dt{fv}fv}]mt_ovm}vrk{iyfv}cszhxk{s|~yuuv{zrl|jzok{jzl|jzfv}iypiyiyk{l|m}n~n~okxju}iv~o|rmzgt|cszkxjzk{k{k{jzjziym}gw~jzuwm}hxl||rk{hxeu|aqxcszjzgw~gw~hxhxhxgw~eu|dt{fv}eu|dt{csz`pw]mt^nuaqxaqxfv}brybryiygw~aqxeu|eu|jziybry_oveu|iyiyk{l|iyaqx^nu`pwcszbryhxgw~hxhxfv}bry[krVfmZlsaszgyfxdv}cu|_qxZls]ov\nu^pw`ry_qx]ovaszgyi{`ry[mt^pwasz`ry^pw]ov[mt]ov_qxaszasz`ry_qx^pwbt{cu|bt{_qx]ov^pwdv}j|fxdv}bt{`ry`rybt{ew~gyl}opl}du~^ox^ox`qz]nwar{ct}ct}hym~j{bs|bs|evfwev`qz\mv\mv\mv]nwevgx_py[lu^oxct}ct}du~fwizj{hyct}_py\mv[lu]nwct}fwar{\mv`qzizct}du~ar{\mv\mv`qzar{_py]nw`qz_pyZktXirZktYjsUfoRclVgpXirVgpVgpXirWhqSdmO`iUfoWhqWhqZjv_py\lxUfoRclVgpYjsXirUfoTenUeqWgs\lx[kwYivWgtVfsVfsWgtXhuScpWgtXhuWgtXhu[kx[kxXhuVfs\lyaq~_o|YivVfsZjw_o|ZjwZjw[kx\ly]mz]mz^n{^n{[kx[kxZjwZjwYivYivYivYiv[hvXesWfv[jz\k{Ziy[jz^m}cp~gulujs|ksz|r}s~q|lws~{|{zz~ywvvwvuupl|l|m}pz~uoook{gw~fv}gw~m}rqm}jzl|oqgw~]mt]mtdt{iygw~brygw~opgw~cszhxl|jzfv}_ovbrygw~cszdt{cszYipTdkcszn~m}iyjzn~ppm}l|on~hxdt{dt{eu|jzopm}k{m}pok{iyjzhxeu|hxom}l|l|k{l|n~osq|nwmxr}uq|lylymzlyjziyhxhxhxhxeu|eu|l|vsiyhxork{fv}eu|bry^nu^nucszaqxcszgw~k{l|l|k{jzl|iyfv}csz`pw]mt[kr[krdt{gw~`pw^nueu|eu|brygw~k{k{fv}aqxdt{k{l|gw~m}pn~fv}aqxbryeu|eu|k{hxeu|fv}gw~dt{_ovYip`ryfxi{fxdv}dv}cu|_qx[mt[mt_qxcu|bt{^pw`ryew~j|cu|^pwaszdv}cu|`ry`rycu|bt{asz`ry`ry`ry`ry`rygyfxdv}bt{aszcu|hzk}bt{bt{bt{asz_qx^pwaszcu|k|orndu~]nw]nw`qz\mv_py_py_pyct}j{j{du~gxizj{hydu~`qz_py_pyar{hyizar{[lu]nw`qzar{\mv`qzfwizhydu~_py]nwRclVgpZkt\mv]nw]nw_py`qz_pyar{ar{]nw^oxbs|ct}ar{[lu^ox]nwYjsWhqYjsXirTenWhq[lu[luXirWhqXirVgpRclSdmXir[lu\mv^oxar{^oxWhqVhoWipXjqWipVgpVgpXirYjsYiuYiuYivYivXhuWgtWgtVfsTdqXhuZjwYiv[kx_o|_o|]mzVfs[kx_o|^n{XhuVfsYiv^n{YivYivYivYivZjw[kx\ly]mzXhuZjw[kx\ly\ly[kxZjwYiv[hvYftXgw[jz\k{ZiyZiy]l|cp~guktir{jry~ts~}wq|s~z}}||zsyvtssrqn~m}n~oos{vrqojziyl|iyrupouxvtl|eu|eu|jzm}jzfv}jzrrhxcszhxm}m}jzcszfv}k{gw~hxgw~]mtXhoeu|ok{dt{bryhxm}n~gw~brydt{fv}eu|dt{fv}dt{hxk{iycszbryhxotpm}k{gw~dt{fv}k{n~l|jziyiyjzm}p}r}nwlwozq|p{o|rq~o|jzhxgw~gw~hxiyaqxeu|pvodt{dt{n~n~jzhxhxfv}cszbrydt{bryeu|jzoqqom}sn~hxeu|eu|dt{aqx]mtm}n~dt{`pwgw~hxgw~n~pk{cszaqxhxom}fv}m}rrk{eu|eu|hxiyohxaqxaqxfv}gw~csz^nu]ovbt{dv}`ry^pw`ry`ry^pw]ov]ovbt{gyfxasz_qxbt{i{bt{`rycu|fxcu|`ry`ryfxdv}`ry]ov[mt\nu^pw_qxdv}asz^pw\nu^pwaszcu|dv}Zls_qxcu|asz\nuYkr[mt^pwgxourhyar{bs|fw`qz`qz_py^oxbs|hyj{hyfwgxgxevbs|_py^ox^oxar{gxizct}]nw]nwar{ct}Whq\mvbs|evct}_py[luYjsSdmXirZkt[luct}l}iz_pyYjs]nw^ox]nw^oxbs|ct}`qzZkt]nw\mvXirWhqYjsYjsUfoYjs\mv]nwZktYjs[luZktWhqYjs]nw`qzbs|du~du~`qzYjsZlsXjqWipWipYjs[lu[lu[luUeqVfrWgtXhuWgtVfsUerTdqWgt[kx\lyZjw[kx^n{^n{ZjwVfsZjw^n{\lyWgtUerYiv]mzXhuWgtVfsUerVfsXhu[kx\lyVfsXhu\ly^n{_o|^n{\lyZjw]jxZguYhx\k{\k{YhxYhx[jzdqftirgpyiqxxtv|~zvtrztpn~n~n~n~m}qsvvrpxwutsn~iyk{pl|vvl|k{vxqqm}iyjzn~qol|n~rofv}eu|m}qn~n~eu|fv}iyeu|hxjzaqx^nuiyrodt{^nuaqxgw~n~gw~eu|jzoon~ohxotrjzgw~k{pyvrm}gw~dt{eu|hxiyiyhxgw~gw~fv}fv}hu}ozjs|grzit|kv~kv~mzsurl|hxfv}gw~iyjzbrygw~ptm}cszbryiym}k{iyiyhxgw~gw~hxgw~hxk{m}m}l|jzhxok{eu|cszgw~k{iycszm}ofv}aqxhxiygw~m}oiycszbrygw~l|k{gw~k{qsm}gw~hxl|n~pfv}]mt]mtcszhxeu|`pw`ryfxi{gyfxgygyew~gyew~gyj|hzcu|aszcu|ew~asz_qxcu|dv}asz_qx`rygyew~bt{_qx^pw^pw`ryaszasz]ovXjqXjq[mt^pw^pw]ovVho^pwdv}cu|\nuWipXjq\nu_pyizrpgxar{ct}hyevfwevevgxizj{izct}du~du~ct}ar{`qz_py_py]nwbs|fwdu~`qz_pydu~gxZkt^oxar{ar{]nwYjsWhqWhqXir^ox^ox_pyl}ztbs|Vgp[lu]nw\mv]nw`qz_py[lu\mv_py_py[luZkt]nw\mvYjsWhq[lu\mv[lu\mv`qzar{^ox]nw_pybs|evgxev_pyZkt[mtYkrXjqZls^ox_py\mvYjsScoScoTdqTdqTdqTdqScpScp\ly^n{^n{YivXhuXhuVfsRboWgtZjw\lyZjwWgtUerXhu\lyYivWgtUerTdqTdqWgt[kx]mzWgtYiv[kx]mz_o|_o|^n{^n{^ky[hvZiy^m}^m}ZiyYhx[jzfsftgp}dmvhpwr}u{|ws~uxyspn~oqrrux}|tl|n~usrsrm}iyl|sovtiyjzvwm}pn~l|l|n~om}l|ppk{dt{iystm}m}bry`pwaqx^nubryfv}`pwVfmbryork{eu|gw~m}uqqvwpjzgw~cszm}x{vqprqrpk{gw~gw~hxhxdt{fv}iyjziygw~cszcpxkv~hqzdowfqygrzhs{kxruq~jzfv}dt{eu|gw~iybryeu|k{om}hxgw~iyhxgw~dt{aqx`pwcszfv}gw~k{k{k{jziyhxgw~fv}jzhxbry_ovdt{k{k{dt{cszgw~aqx_ovfv}eu|`pwdt{iyhxgw~eu|cszdt{hxl|iyopk{gw~iyn~pm}cszZjqZjqaqxgw~eu|`pwmu{{{{zvrmk}k}i{ew~cu|ew~fxasz`rycu|dv}asz`rycu|gyfxfxew~dv}dv}ew~ew~fxbt{^pw]ov`rycu|bt{`ryZlsbt{i{hzasz\nu]ovasz\mvevl}k|bs|[lu\mv`qzgxhyj{k|j{gxevevdu~du~ct}du~evfwfwfw]nwar{evevar{^oxar{gx_pybs|du~ar{]nwZkt\mv_pyYjs^ox]nw^oxl}{s`qzZkt_pyar{_py_py_py]nwXir_pybs|bs|_py_pyar{ar{^oxYjs]nw]nw[lu]nwar{ct}`qz^ox^oxar{du~fwbs|]nwZktZlsYkrZls^pwar{`qzZktUfoWgsWgsVfsUerUerUerUerVfs\ly_o|^n{YivWgtXhuUerQanXhuZjw[kxYivVfsVfsYiv\lyZjwXhuVfsUerUerXhu[kx^n{ZjwZjwYivZjw[kx^n{`p}br_lz]jx\k{`o`o\k{Ziy\k{gtesen{bktfnur}y~}z{~vuvvts~xvqn~m}ortutw{|ul|jzn~pn~ool|iyl|rprpk{pyyrsrom}k{iyhxhxppk{eu|jzssl|n~cszaqxbry^nucszhxbryWgn`pwl|spiyiyn~n~n~rvsk{eu|dt{eu|m}vzvn~gw~cszbrygw~iyhxhxk{m}l|cszgw~k{n~n~iydt{bowju}hqzgrzit|hs{hs{kxq~q~n{gw~cszaqxbrydt{fv}`pwcsziyl|m}m}n~qhxhxdt{`pw`pwdt{hxhxqrrssrqqppk{cszeu|m}m}gw~`pweu|brybryjzgw~aqxdt{hxjzm}k{csz`pwhxsm}om}gw~eu|iym}m}jzbry[kr[kraqxeu|csz_ovmu{|{zwstnj|j|i{ew~dv}fxi{ew~cu|ew~ew~cu|dv}hzbt{bt{bt{aszaszaszaszaszfxdv}aszaszbt{cu|cu|bt{aszfxj|i{ew~cu|ew~hzgxk|ok|ct}]nw[lu\mvdu~du~gxj{hybs|_pyar{bs|`qz_py`qzct}evevdu~bs|du~fwfw`qzYjs[luar{ar{evhyfwbs|bs|fwk|\mv^ox]nw_pyizsm~`qzar{evfwct}ar{ar{^oxYjs`qzct}ct}`qz`qzdu~du~ar{^oxar{`qz\mv[lu^ox_py\mv^ox[lu]nwar{ct}_py[luZktZlsZls\nu^pw_py\mvWhqTen]my\lx\ly[kxZjwYivYivXhuXhu[kx\lyYivYiv\ly[kxWgtZjw[kxZjwYivWgtWgtZjw\lyYivXhuWgtVfsWgtYiv\ly^n{[kxZjwXhuWgtYiv\ly`p}br_lz^ky^m}crcr_n~]l|^m}huescly_hqemtx~zy}|xq|ozp{uvs~v{uq~mzlyn{rtuvuvxtn{n{q~o|lylyn{mzkxmzruq~o|q~x|zwutrn{jwhu}iv~jwo|uulyiv~n{q~mzq~hu}hu}jwgt|jwlydqycpxerzlysq~jwhu}kxhu}iv~mzo|lygt|iv~o|n{p}ssp}iv~anv[hp_ltgt|lylymzq~ro|fs{hu}lyo|o|lygt|erzhs{hqzit|lwju}hs{iv~o|p}mzhxdt{cszcszeu|fv}aqxiyom}iyjzpvjzm}l|gw~gw~l|m}jzqtx||zvtsvrgw~eu|l|n~hxcszhxeu|fv}n~m}gw~jzm}orqhxcszl|yurk{dt{dt{iyjzhxgw~csz_ov`pwcszdt{bry_ovfxl~omj|i{fxbt{k}fxdv}gyhzew~bt{cu|j|fxcu|dv}cu|bt{fxl~dv}bt{_qx\nu[mt\nu]ov^pwaszbt{asz`ry^pw^pw_qxaszbt{dv}dv}cu|bt{cu|fxi{m~m~m~k|gxbs|_py^ox`qz_pybs|fwct}^ox^oxct}bs|_py\mv\mv^ox`qz`qz^oxct}ct}fwfw_pyWhqWhq^ox^oxevk|k|gxdu~gxk|_py^ox_pyar{fwgxdu~ar{bs|fwfwbs|`qz`qz^oxYjs]nw`qz`qz^ox^oxbs|bs|`qz_pyar{_pyZktYjs\mv]nwZkt^oxYjsYjs^ox`qz\mvZkt\mv\nu\nu]ov[mtXirVgpUfoUfo[kw^nz`p}aq~`p}\lyWgtTdqTdqXhuYivXhuXhu\ly\lyXhu\ly\lyZjwYivXhuYiv[kx]mzXhuWgtWgtWgtXhuZjw[kx\lyZjwYivXhuXhuYiv[kx^n{_o|`m{_lz`oetfubq`oapivesajw]fodls|~y}vs~p{r}xys~r}uxtp}n{p}suvwsq~rq~n{o|rmziv~hu}kxlykxlyp}xp}mztzyvurrp}mziv~iv~lyo|mzy|p}fs{gt|lymzlyerzhu}lyhu}jwiv~_ltdqybowgt|n{p}kxkxo|mzmzmzkxdqyanvhu}smzkxjwkxlylyhu}dqycpxlyrq~q~tsn{erzgt|iv~kxkxiv~gt|erzfoxgpyit|lwju}fqyfs{kxq~p}k{hxgw~gw~iyiyfv}qwpeu|dt{m}viyn~ok{k{on~hxiyn~uzztm}hxk{qn~bry^nufv}iyeu|cszgw~dt{dt{m}l|hxl|ssuun~iyp}|vk{brycszhxhxdt{eu|dt{cszdt{dt{dt{aqx_ovi{mmhzcu|bt{`ry]ovasz^pw^pwdv}hzdv}`ry_qxi{dv}aszasz`ry`ryew~l~nj|dv}_qx]ov^pwaszcu|`rybt{cu|asz]ov\nu_qxbt{_qx^pw\nu[mt\nu_qxcu|ew~evdu~du~ct}ct}bs|`qz^ox`qz]nw_pyct}ar{]nwar{izgxct}_py_py`qzar{`qz^ox_py_pyct}fw`qzWhqXir`qz\mvdu~m~m~gxar{`qzbs|]nwZkt[lu_py_py[luZkt^ox_pybs|bs|^ox\mv^ox\mvXirZkt]nw]nw[lu\mv_py`qz]nw\mv^ox]nwYjsYjs]nw^ox\mv^oxXirWhq]nw_py[lu[lu^ox^pw^pw\nuWipRclQbkTenXirWgs[kwaq~dtbr[kxRboL\iTdqWgtXhuUerUerWgtWgtScp]mz\ly[kxYivYivZjw\ly^n{VfsVfsWgtXhuYivYivZjwZjwWgtXhuYivZjw[kx[kx[kx[kx`m{_lzapgvhwdsbqcrivdr~`iv\enckr}}zx{~|vwvvvvvwwwrlyiv~jwo|svutuup}jwkxp}lygt|fs{jwn{o|rv{{vq~u{xp}n{q~q~mzlyo|n{kxn{stn{hu}gt|hu}fs{hu}gt|hu}lyn{lyerz_lt`mucpxfs{erzdqygt|p}wyp}fs{erzlyuxxo|p}n{mzp}tq~kxhu}iv~p}q~jwkxlybowbowcpxerziv~mzn{lyjwir{kt}nyp{mxkv~o|x|yqk{fv}eu|gw~jzfv}ruk{aqxaqxhxl|cszfv}l|rtqjzdt{fv}gw~iyk{l|iycsz_ov\lsaqxgw~hxdt{`pwaqxdt{eu|fv}iyjzhxhxrsl|n~hxhxrvuul|aqxbryk{iy_ov^nuaqxeu|hxhxeu|aqx^nugyfxbt{^pw`ryfxgydv}dv}`ry_qxcu|dv}`ry^pw_qxfxhzdv}^pw_qxew~ew~`ryi{mi{_qx_qxgyfx^pwcu|Ykr\nuj|l~_qx[mtaszaszZlsVhoWipYkr[mt^pwcu|du~ct}ar{_py^ox^ox_py_py`qz^ox^ox`qz]nw[ludu~psl}ct}]nw]nwar{evhyct}bs|ar{ar{`qz`qzar{ar{ar{]nw_pydu~du~^ox]nw`qz\mv]nw]nw^oxct}gxbs|YjsZkt`qzct}`qz^ox]nw[luWhqXirYjs\mv]nw]nw\mvZktYjsWhqYjs[lu]nw^ox^ox^ox]nwZkt]nw]nwZktYjs\mv[luXirYkr]ov\nuVhoTenXir]nw^oxXhtYiu[kx]mz]mz\ly[kxZjw[kxWgtVfsXhuWgtTdqTdqWgt[kxWgtWgt[kx]mz[kxYivZjw[kxWgtTdqVfsZjw\lyYivUerScpVfsZjwZjwXhuWgtYiv[kx^kybo}dsbq]l|YhxZiy\k{^ky^lx^gt\enbjq}|{|xr}tuwyyyxwwrlyjwlyp}tvtsttn{hu}hu}n{n{jwiv~mzp}p}q~t~|tn{p}usmzmzp}o|kxjwlykxgt|erzmzq~n{jwjwjwhu}gt|fs{gt|jwmzjwdqy^ksbowerzgt|fs{erzgt|o|uvo|iv~jwo|sro|hu}kxmzlyo|srn{_ltdqyq~tmzs{wmzlylymzn{n{lylwvr{ozozmxju}iv~n{wtl|hxeu|eu|eu|fv}cszm}piybryeu|k{oeu|fv}iyl|n~m}iyfv}eu|dt{dt{eu|gw~hxfv}eu|brycszgw~k{gw~_ov_oveu|[kr]mtbrygw~hxjzt~l|gw~iycszcszk{n~prl|bryaqxhxgw~_ov_ovaqxdt{gw~gw~eu|bry`pwcu|cu|_qx\nu_qxew~fxbt{cu|`ry`rydv}ew~asz^pw^pwew~gyew~aszaszdv}asz[mtbt{gyew~_qxaszj|j|cu|aszZls_qxnpdv}^pwcu|asz]ovZls\nu\nu[mt_qxew~bs|ar{`qz_py^ox_py`qz`qzevbs|bs|bs|_py\mvct}m~pk|du~`qz`qzct}fwhybs|bs|ar{`qz_py`qz`qz`qz`qz\mv]nwar{ar{\mv\mv_py\mv^ox^ox_pydu~fw`qzXirZkt_pybs|_py\mv]nw[luXir[lu\mv_py`qzar{`qz_py^oxYjsZkt\mv^ox^ox^ox^ox]nw[lu^ox^oxZktZkt]nw\mvYjsYkr]ov]ovXjqVgpZkt^ox_py[kwZjvZjwZjw[kx\ly\ly]mz[kxWgtVfsYivXhuUerVfsYiv\lyWgtVfsZjw[kxYivXhuYiv\lyXhuUerVfsYiv[kxXhuUerQanUerYivYivWgtVfsYiv[kx\iwan|crbq]l|ZiyZiy]l|]jx]kw_hu]fockrz~ytuwz|}{ywur}mxlwnyr}tvyxxwq|kv~kv~p{s~ozozs~ur}p{r}}yr}lwmxr}s~p{p{s~r}mxlwmxlwit|bmukv~r}q|p{q|p{nyit|hs{it|lwnylwfqy`kshs{ju}kv~ju}hs{ju}oztnykv~hs{ju}nymxgrzaltfqymxq|p{p{s~s~p{dowju}vvlwq|{zwtq|p{q|r}r}q|u~oxju}mxoznylyn{up}iygw~hxiygw~eu|fv}k{l|hxeu|hxl|m}k{iyhxhxjzk{k{jzgw~eu|brybryeu|iyl|m}bry^nubryk{iy_ov`pwjzom}n~pon~qwygw~dt{hxaqx`pwfv}hxl|qn~dt{`pwbrybry]mt`pwbrycszeu|eu|eu|dt{csz_qx_qx]ov\nu`ryfxew~aszasz_qx`ryew~fxbt{^pw]ovcu|ew~ew~cu|bt{bt{^pwWip_qxdv}dv}aszcu|j|i{bt{^pwYkr`rynqew~^pwaszasz_qx`ryasz^pw\nu_qxfx_py_py_py^ox_py`qzar{bs|fwdu~ct}bs|^ox\mv`qzgxk|hyevdu~evfwfwfwar{ar{`qz_py_py_py_py_py`qz^ox]nw_py_py]nw^oxar{]nw`qz`qz`qzct}ev_pyWhq[lu_pyar{]nw[lu\mv\mvYjs[lu]nw_pyar{bs|bs|ar{ar{\mv]nw^ox^ox^ox^ox]nw]nw\mv_py_py\mv[lu^ox]nwZktZls^pw^pwYkrXir\mv_py_py]my\lxZjwYivYiv[kx]mz_o|ZjwWgtWgtYivZjwXhuXhu\ly^n{YivVfsXhuYivVfsVfsXhu]mzYivUerUerXhuYivXhuVfsQanTdqXhuYivWgtWgtYiv\ly[hv_lzapbq^m}\k{\k{]l|\iw]kw`iv_hqdlst{vxyz{zywvr}ozlwlwnyq|r}s~wvwvp{ju}ju}ozuq|q|uuq|mxmxs~q|mxkv~mxq|s~r}q|ttp{ozr}q|nygrzoztr}p{r}r}q|lwkv~kv~mxp{nyhs{cnvlwmxmxlwkv~lwozs~it|grzgrzit|kv~it|cnv\goit|q|us~p{p{p{nymxozvtkv~ozxts~q|nyozq|uwxu~r{r}wxursup}jzk{n~ol|gw~m}m}l|iyhxiyjzk{pm}k{jzk{m}m}l|k{hxeu|eu|hxl|optm}q~vy{wvsoptwgw~fv}k{eu|brygw~hxiyopgw~^nu\ls\lsYipbrycszcszdt{dt{eu|eu|eu|_qx_qx^pw^pwdv}j|hzasz`ry^pw`ryfxgybt{^pw]ovbt{bt{aszaszaszasz^pwZlscu|fxfxcu|dv}fxcu|\nu^pwYkr^pwi{k}aszZls\nu_qx`rycu|dv}_qx[mt^pwew~\mv]nw]nw^ox`qzar{bs|ct}bs|bs|ar{_py\mv[lu^oxbs|evdu~du~evgxgxevct}ar{`qz_py^ox^ox^ox^ox_pyct}ar{`qz`qzar{ar{ct}evbs|ct}ar{^ox_pybs|`qzZkt[lu_py`qz\mvZkt\mv]nw[luYjsZkt\mv^ox_py`qz`qz`qz_py_py_py_py^ox^ox]nw]nw]nw`qz`qz]nw\mv_py_py[lu[mt^pw^pw\nu\mv_pyar{_py\lx[kw[kxZjw[kx\ly]mz^n{ZjwWgtWgtZjw[kxYiv[kx_o|br[kxWgtXhuXhuVfsVfsYiv]mzZjwVfsUerWgtXhuXhuWgtQanUerYivZjwXhuXhu[kx^n{[hv_lzbqcrap_n~_n~_n~\iw^lxbkxbktgov{{uyxus~q|p{q|q|q|p{ozp{r}ttts~r}s~s~ozit|ju}oztq|q|uuozkv~ju}nylwlwozq|q|q|r}q|ttq|q|uur}oztuozlwmxp{p{p{oznyq|s~r}lwgrzmxnynynymxozq|s~nymxkv~mxoznykv~grzlws~wtq|r}r}q|kv~hs{mxoznyx~wnylwkv~mxq|vxyy|}s~n{q~to|jzl|prn~iyol|jzjzk{k{l|m}om}l|k{l|l|k{iyjzhxfv}gw~iyk{k{k{dt{^nu`pwjzl|fv}iyttn~jzjzjzk{ouufv}fv}m}gw~eu|iyiybryiyl|fv}^nu[kr\ls]mteu|dt{dt{dt{dt{dt{dt{eu|aszaszaszcu|j|pk}cu|_qx]ov`ryfxhzcu|^pw]ovbt{_qx]ov^pw`ry`ryaszaszew~gygyew~dv}cu|^pwXjqdv}_qx_qxew~ew~]ovXjqYkr_qx`rycu|dv}_qxYkr\nucu|Zkt[lu]nw^ox`qzar{bs|ct}_py`qz`qz_py^ox_pyar{bs|ar{ar{bs|du~fwfwct}`qzar{`qz_py^ox^ox^ox^ox_pybs|ct}ar{`qzar{ct}evevfwfwar{[lu[lu_pyar{_py[lu`qzar{]nw[lu]nw^ox\mvXirYjs[lu\mv^ox_py_py`qz`qz`qz_py^ox]nw]nw]nw]nw^oxar{`qz]nw]nw_py_py\mvZls^pw^pw]ov^oxbs|bs|^oxZjv[kw\ly]mz^n{]mz]mz\lyZjwWgtWgtZjw\lyZjw\ly`p}dt^n{YivZjwZjwXhuWgtZjw[kxYivWgtVfsWgtXhuXhuWgtScpWgt[kx\lyZjwYiv\ly_o|]jx`m{bqetdscrap`o\iw_myclydmviqxzwtp{lwju}ju}lwmxs~s~s~vxzxwuuwyuq|s~ytp{p{ttp{lwkv~oznyozs~tp{ozp{q|ttq|q|uur}r}vumxhs{ju}mxnyts~r}s~vup{kv~mxmxnyozp{r}tur}p{nynyozp{p{ozlwq|s~r}r}vwvgrzaltdowgrzhs{r}vlwmxmxmxozs~uutir{oxw|vmxiv~mzo|lyhxjzl|m}k{iyjzgw~gw~k{l|l|osl|jziyiyjziyfv}dt{fv}eu|dt{dt{eu|fv}dt{cszn~jziyl|l|k{m}qhxdt{brycszbrybryhxopbrycszjzfv}dt{iyiy\lsaqxeu|dt{`pw^nuaqxdt{gw~fv}fv}eu|dt{cszcszcszbt{bt{cu|fxnsl~bt{`ry]ov_qxew~gycu|_qx_qxbt{]ov[mt]ov`ryaszbt{ew~dv}cu|cu|dv}dv}cu|_qx[mtk}fxdv}gyfx`ry[mt[mtasz`ryaszbt{^pwYkr[mt`ryYjsZkt\mv^ox`qzar{bs|bs|_pybs|ct}bs|ct}fwgxdu~ar{`qzar{bs|du~du~bs|_pyar{ar{`qz_py_py_py_py_py_pyar{ar{_py_pyct}du~bs|gxfwar{[luZkt_pybs|bs|[lu`qzbs|_py]nw_py_py]nw\mv\mv]nw^ox_py`qzar{ar{`qz_py^ox]nw\mv\mv]nw]nw^ox`qz`qz]nw\mv_py_py\mvZls]ov^pw^pw`qzdu~bs|]nwYiu[kw]mz_o|_o|^n{\ly[kxZjwWgtWgtZjw[kxZjw[kx_o|dt^n{Zjw\ly\lyYivXhuZjwXhuXhuXhuXhuXhuXhuXhuXhuUerXhu\ly\lyYivXhuZjw]mz^ky`m{bqetfudsap_n~[hv]kwbkxcluiqx~ts~q|oznyozp{p{s|t}u~y{|zwww{~}z}u~qzqzu~vs|pypys|pyqzvvr{s|xwyyu~t}vu~r{r{wxr{nwpyr{r{xu~t}vxws|oxmvmvnwqzt}wxyu~t}r{qzqzr{r{r{pyr{qzoxr{xyvjs|foxir{ir{dmvjs|lu~bktnwoxr{vyxu~r{^gpajsgrznyozlwjwn{lykxhxhxhxiyiyiyfv}dt{fv}jzjzhxm}tm}jzhxgw~gw~gw~eu|dt{dt{bry`pw`pwbrycszcszbryeu|fv}csz^nu^nucszeu|bryhxhxiyhxcsz]mt`pwgw~l|^nu_ovgw~dt{csziyjz^nu`pwbrybry`pw_ovaqxeu|hxhxhxgw~eu|cszaqx`pwaszaszbt{fxorj|^pwasz]ov^pwcu|ew~bt{`ryaszbt{]ov\nuaszcu|aszaszdv}cu|bt{aszcu|dv}bt{_qx]ovl~i{i{k}j|ew~_qx]ovew~asz_qxasz_qx[mt[mt^pwYjsZkt\mv_py`qzar{ar{ar{`qzdu~evct}du~izhyct}du~bs|ar{ar{bs|ct}bs|ar{bs|bs|ar{`qz_py`qz`qz`qz]nwar{ct}`qzar{evevar{ct}evct}^ox\mv`qzbs|ar{[luar{du~bs|`qzar{ar{^ox_py_py_py_py`qz`qzar{bs|^ox^ox\mv[lu[lu\mv]nw]nw]nw`qz_py\mv\mv^ox^ox[luYkr[mt]ov^pwar{evbs|\mv[kw\lx\ly]mz^n{^n{^n{]mzZjwWgtWgtZjwZjwXhuZjw]mzaq~\lyZjw\ly]mzYivXhuYivTdqVfsXhuZjwZjwYivYivXhuTdqXhu[kxZjwWgtUerWgtZjw]jx_lzapdsetcr^m}[jzYftZht_hu`irgovzvuwvxwxwpyp{s|vzyws~pyp{u~yyw|vq|qztws~s|s~s|nypytvty}~xwwvq|qzw|xvvywxut}uxws|nylu~kv~mvp{u~xzz|yywwvvtu~s~pykv~pytu~p{lu~kv~s|p{ir{lwr{ju}mvnyt}y~{xs~mvhs{hs{nyq|ozlymzlylyjzhxfv}gw~iyk{gw~eu|gw~jzgw~cszgw~pqm}iyfv}fv}gw~gw~gw~eu|csz_ov_ovaqxdt{eu|fv}fv}k{hx_ov`pwk{m}fv}aqxeu|l|m}fv}_ov`pwgw~k{]mt^nufv}cszcszjzl|eu|aszcsz`ry`pw[mt^nu_qxiygyiyfxfv}asz`pw\nu_qx_qx`ryew~mpgyZlsbt{^pw^pwbt{dv}bt{aszbt{bt{^pw^pwew~fxasz^pw`ryfxcu|aszbt{bt{`ry]ov\nuhzhzj|nmhzasz]ovhzbt{_qx`ry`ry]ov\nu^pwYjsZkt]nw_py`qzar{`qz`qz_pydu~evbs|ct}gxfw_pygxdu~ar{ar{bs|ct}ct}bs|ct}bs|ar{ar{`qz`qzar{ar{^oxdu~fwct}du~izhyct}_pyct}du~ar{_pyar{ar{_py[luar{evdu~bs|ct}ar{^ox_py_py^ox^ox^ox_py`qz`qz]nw\mv[luZktZkt[lu]nw^ox\mv_py_py\mv[lu^ox^oxZktXir[mt\mv^oxbs|evbs|[lu^nz]my\ly[kx[kx]mz_o|`p}ZjwWgtWgtYivZjwXhuYiv\ly^n{ZjwYiv\ly]mzYivWgtWgtQanTdqYiv[kx[kxZjwYivYivTdqWgtYivXhuUerScpTdqVfs\iw^ky_o|bqcrap\k{XgwVcqXfr\er]fodls{{{}}t}zoymypzp|t~q}pzlxlvlxq{p|t~vxts~q~uuwtr}mzuq~p{lyoztxvw{tq|lyyuyyyrs~uvz|~}zq~lwgt|mxtzrnykxuuwruttlyp{o|oziv~lwo|tq~oziv~it|hu}nyo|r}o|s~rutwwzynyhu}gt|kxlylyn{rfs{gt|fs{dqyfs{jwjwfs{dqycpxerzhu}gt|fs{kxro|iv~iv~gt|bowjwo|gt|anverzerzbowerzkxkxfs{iv~iv~iv~hu}gt|fs{hu}iv~iyork{eu|dt{eu|eu|cszeu|eu|cszaqxbryhxm}bt{bu|cu|_ry]ov[nu_qxat{bt{bu|dv}dw~dv}`sz_qx\ov\ovcv}_ry^qxi|i|_ryZmt_ry_ry`szat{bu|bu|cv}cv}]pw^qx]pwZmtWjqVipXkrZmtat{]pw[nu]pw]pw[nu]pwbu|dw~i|mlgzbu|`sz`sz`sz_ry^qx^qx_ry`sz_ry^qxZmt]pw`sz`sz^qx]pwat{dw~[nudw~i|fybu|bu|cv}dv}bt{brybryfv}fv}dt{eu|iyhxfv}bry_ov^nu_ovaqxbryiyiyeu|`pwbryiyiydt{eu|l|m}dt{^nu`pwcszcszcszcszcszcszcszcszcszcsz_ov_ov`pwaqxaqxbrycszcsz]mt\ls]mt`pw^nuZjq[kr^nu^nu^nu^nu_ov`pw_ov\lsYhq^mv^mv^lx^lx^lx^lx^lx^lxZht\jv_my`nz_my_myao{bp|`nz]kwXfrWeqXfrZht\jv\jv^lx_myZht_myhv`nzTbnUcoVdpXfrZht[iu\jvZhtXfrWeqSamWeqZhtYgsUcoSamVdpZht_my`nz`nz^kyZjwYiv[kx\lyYft^lxajw^gpdls~||u|zs}p|p|r~tso{kwlxp|sttuxzwvutsrp}n{ssrq~rw~vp}mzruso|n{tstvsmzlyo|y}|yz}|wkxhu}kxtwso|n{iv~kxkxkxo|ro|hu}hu}mzn{lylyo|p}o|n{jwfs{fs{iv~lyn{o|ro|lymzo|q~q~q~o|o|q~q~kxfs{hu}o|fs{hu}fs{cpxdqyhu}iv~fs{hu}hu}iv~lykxhu}kxq~o|iv~iv~gt|cpxkxp}hu}cpxfs{gt|dqyfs{lylyhu}hu}hu}hu}gt|fs{fs{gt|hu}l|rsl|fv}dt{dt{dt{_ovaqxcszdt{cszbrybrycsz_qx_ry_ry]pwZmtZmt]pw_ry`szat{at{at{at{_ry^qx]pw^qxdw~`sz^qxh{h{\ovWjq`sz_ry_ry_ry_ry`szat{at{at{^qx\ov`szfyk~mlj}dw~at{at{`sz^qx`szdw~h{i|i|gzdw~at{`sz_rybu|at{`sz`szat{bu|at{at{at{bu|bu|_ry[nu[nu`szdw~\ovdw~j}gzdw~dw~fyfxaqx`pwbrygw~gw~dt{eu|iyfv}eu|cszaqxaqxbrydt{eu|hxiygw~cszeu|iyhxbryfv}l|m}fv}aqxcszgw~gw~brybrybrybrybrybrybrybry_ov_ov`pw`pw`pw`pwaqxaqx_ov^nu_ovbry`pw\ls]mtaqxbry`pw^nu^nu_ov_ov^nu]mt]kw^lx_my^lx^lx^lx`nzao{ao{bp|dr~cq}ao{`nz`nz`nzcq}`nz\jvZht[iu]kw]kw]kw^lx`nz\jv_myft_myUcoXfrXfrXfrZhtZhtZhtZhtYgsXfrTbnXfr[iu[iuXfrWeq[iu_myapyapyao{\lxYivXhuXhuZjwZgu^lx_ku^gpdkt||yy|yr{~|xsq}txyto{o{r~uvvvy}yxvtsstustttux}q~lyjwo|sq~n{n{trrso|jwiv~mzzyvrty{xjwhu}jwp}sq~n{n{jwkxkxmzrup}hu}dqylyrq~p}q~q~p}q~mzhu}fs{hu}kxn{o|rn{kxkxlymzjwhu}o|rwvmzdqygt|o|hu}iv~gt|bowbowfs{hu}fs{kxjwlyp}o|lyn{rn{hu}iv~hu}dqykxp}hu}dqygt|hu}fs{gt|kxlyjwgt|fs{erzerzerzfs{fs{gt|k{pqk{gw~gw~gw~fv}^nuaqxeu|hxiyfv}_ovZjq^pw_qx_qx^pw]ov]ov`rybt{dv}cu|cu|bt{bt{bt{cu|cu|cu|i{ew~cu|l~k}^pwYkrcu|asz_qx]ov]ov^pw`ryaszfx`ry]ovew~s}}xmhzdv}dv}cu|bt{ew~k}mj|fxdv}cu|bt{asz`ryew~ew~dv}dv}dv}dv}ew~ew~hzhzew~`ry[mt[mt`rydv}^pwfxk}i{gyhzi{hz_ov`pwdt{iyhxeu|eu|hxdt{dt{dt{cszdt{eu|fv}gw~brydt{dt{brycszdt{`pwZjq`pweu|gw~csz`pwbryeu|fv}brybrybrybrybrybrybrybry`pw`pw`pw`pw_ov_ov_ov_ov^nu]mt^nuaqx_ov\ls]mtaqxdt{aqx]mt\ls]mt_ov`pw`pw]kw_myao{`nz^lx^lxao{dr~hviwiwgucq}`nz_my_myftcq}_my]kw^lx_my_my_my_mybp|^lx_mydr~\jvUco\jvZhtZhtYgsYgsYgsYgsYgsZhtUcoYgs\jv]kw[iu\jv_mybp|_py_qx^ox\lxXhuUfsUfsVgtXht_my`lv_hqeluus}|v{wqz}wsq}u{}ytr~p|q}uxwxzq~rrrrstvsssrruy}to|n{rtq~n{o|wsp}p}mzjwmzsurn{lyo|stsiv~iv~iv~kxlykxjwjwp}p}o|p}twp}fs{erzn{tsq~sttsq~o|mzmzn{o|p}p}swxto|iv~erzkxo|uwq~jwkxq~kxlyjwdqybowfs{hu}hu}jwiv~lyq~sp}p}slygt|hu}gt|cpxjwo|fs{dqyfs{hu}gt|gt|iv~jwjwgt|erzdqydqyerzfs{fs{erzeu|jzk{hxfv}iyl|k{eu|eu|hxm}ojzaqxZjq_qx`ryaszaszbt{bt{dv}ew~hzgyew~dv}dv}fxhzi{fxmhzgyqpdv}^pwew~cu|_qx]ov\nu]ov_qxaszfx`ry]ovdv}pyxtgybt{_qxaszcu|cu|hznl~hzdv}cu|ew~fxdv}aszgygygyew~cu|cu|ew~fxhzhzgycu|^pw]ov`rycu|]ovdv}i{hzgyi{i{hz`ryaszhxj|jzbt{dt{ew~dt{bt{dt{cu|eu|cu|eu|cu|`pwaszeu|cu|dt{`ry]mtVho_ov`rydt{`ryaqx`ryeu|dv}cszaszcszaszcszaszcszaszcszaszbry_qx`pw^pw_ov]ov\lsYkr\ls\nu]mtXjq[kr^pwdt{_qx_ov\nu`pw_qxaqx_qx`nzaq}esaq}^lx[kw`nzaq}iwhxjxfvdr~^nz_my]mygubr~`nz]my_my^nz`nz]my`nzaq}`nz]mybp|YiuWeq^nz]kwYiuYgsVfrWeqVfrZhtYiuXfrYiu]kw\lx]kw[kw`nz`qz]nw^pw]nwZmuWitUfsVgtWhuYiu]my`lv^iqcmtr~uz~yq|}|wtq~svxtp}tlykxszxusmzp}strp}o|p}sro|lykxo|uzso|o|stq~p}rwrn{lykxlys{tp}n{q~uuro|lymzmzkxjwjwiv~hu}kxlykxlyo|rlydqyhu}n{p}n{mzq~uvvvwvusssmzyumzjwlylyo|uto|mzn{mzp}o|hu}erzgt|iv~iv~mzkxlyq~q~n{lyn{kxfs{hu}gt|bowhu}lycpxcpxerzgt|gt|fs{erzgt|jwjwgt|erzdqyfs{gt|fs{dqybryfv}gw~dt{dt{iyk{k{jziyjzl|m}jzcsz]mt`ry`ryaszbt{dv}ew~ew~ew~i{gyew~cu|dv}fxhzj|ew~k}gyew~ppfxbt{gydv}asz^pw]ov]ov_qxaszasz_qx_qxaszfxk}mmew~asz^pw`rybt{bt{gyl~hzfxdv}fxi{j|gycu|i{i{hzew~asz`rybt{ew~cu|fxhzfxbt{_qx`rybt{\nubt{ew~ew~ew~hzgyew~cu|exj|li{at{aszdw~dv}bu|cu|at{asz_ry`ry^qxdv}exi{j}i{cv}`ry]pwcu|bu|ew~exfxdw~fxgzcu|bu|cu|bu|cu|bu|cu|bu|dv}cv}cu|at{asz^qx_qx]pw[mtXkrZls[nu[mtXkr[mt_rycu|at{bt{cv}fxexcu|`szbr~dvfvbt_o{[mx]my]ozdtdvfvcuaq}]oz^nz]ozbr~_q|]my[mx]my\ny\lxZlw_o{as~^nz\ny`p|XjuVfr^p{\lxZlwXhtUgrUeqUgrXhtYkvYiuZlw[kwZlw[kwZlw\lx\owYltZmtZmuYltWitUitVivXkxYkv^nz_nw]jrcmtt{~r}|zvtrp}o|mzkxiv~rjwjwu|wrq~z}~xsp}p}sq~mzjwhu}kxq~vmzkxlyq~sq~ruvq~mzmzlyn{u~xtu||to|n{rsp}mzn{mzkxfs{iv~jwjwmzq~p}kxlymzkxgt|iv~p}sswyzywvvvmzyzro|o|mzn{rrmzhu}hu}n{ssmzgt|gt|hu}hu}rmzlyn{o|jwhu}iv~mzhu}jwhu}bowgt|jw`mucpxdqygt|hu}fs{bowerzkxn{kxgt|fs{hu}iv~fs{dqyhu}hxfv}brybryfv}hxfv}jziyhxhxgw~eu|bry_ovaqx^pw_qxaszcu|dv}cu|bt{fxdv}bt{`ry`rybt{cu|ew~bt{gyasz_qxj|l~dv}aszew~dv}asz_qx^pw^pw_qx`ryZls]ov_qx`ry`rybt{gyl~i{dv}bt{cu|cu|aszbt{fxfxfxfxhzj|i{gyew~k}l~j|ew~_qx]ov_qxcu|`rydv}hzgydv}asz`ryasz[mt`rycu|cu|dv}fxew~aszdw~fyj}lfy_ry`szexexcv}bu|`sz_ry^qx^qx^qxdw~dw~fyh{ex`sz^qxat{dw~bu|cv}fyfycv}bu|dw~bu|bu|bu|bu|bu|bu|bu|bu|dw~dw~cv}bu|at{`sz_ry_ry^qx\ov\ov^qx]pw[nu^qxdw~exexfyi|j}j}gzdw~cv~dvewewcu`r}\nyZlw^p{`r}as~as~_q|]oz]oz^p{]oz[mxZlwYkv[mx[mx[mxYkv`r}bt]oz\nyas~[mxVhs]oz\nyZlwXjuVhsUgrVhsWitXjuZlwZlwZlwZlwZlwZlwZlwZmuXkrYlsZmuWltVjuVjuXkxZnyZlw^qy`pw]kqbntqu~r{yuvvs~ozmxmxozq|nytws~w|ututtr}p{nyozr}vnymxozttr}s~wxuuwvtx~|vx~s~nymxtxtr}ttq|ju}ozq|oznyr}uus~q|lwit|nyuvr}zzzwtuy|q|ty}~{vr}ozozq|s~ozhs{fqyit|ozuwq|ju}it|hs{grzr}mxju}nyozmxlwmxr}nyozmxfqyju}lwbmugrzgrzju}lwit|dowgrznyvq|lwkv~mxmxit|cpxiv~jwhu}dqyerziv~kxhu}iv~jwjwhu}fs{cpxcpxaqxbryaqxaqxcszfv}gw~eu|bryfv}eu|cszbryaqxaqxbrycszeu|iy`pw\lsfv}iybryaqxdt{cszbryaqx`pw`pw`pwaqx[kr^nu`pwaqx`pwbryhxl|iyfv}eu|gw~fv}bryaqxdt{jzk{jzhxfv}fv}gw~hxqqohx`pw]mt_ovcszcszfv}iygw~cszaqxbrydt{_ovcszeu|dt{eu|hxeu|^pw`szcv}gzi|cv}^qxat{h{exdw~bu|`sz_ry`szat{cv}at{^qx_ryat{^qxZmt[nuat{dw~`sz_rydw~cv}^qx\ov^qx`sz`sz`sz`sz`sz`sz`sz`szcv}bu|bu|at{at{`sz`sz_ry`sz]pw]pw_ry^qx]pw`szfyexdw~dw~exgzh{gzexbu}bu}cv~fyi|gz_rzYlt\ow^qy`s{_rz^qy]px]px^qyZmuYltXksYltZmu\ow[nvZmubu}at|[nv\owdw^qyViq[nv\owZmuYltWjrViqViqWjrWjrZmuYltYltZmu\ow]px\ow\ow[nu[otZpvYnvWkvTjuVlwZny[mx_rz`pw]kqcoum|jx~{}~s}{q|uxvr}r}vznyq|}ts~}{r}nyozs~tuvus~r}s~ttr}s~vuq|q|tzy|zy|yr}s~|xmxhs{hs{q|vs~r}uur}mxs~tozkv~mxr}txtozmxt{yr}zyvq|nyq|x~tmxhs{kv~s~xvr}ju}nys~s~kv~cnvepxmxmxuxr}ju}hs{fqyepxmxgrzfqykv~p{q|s~uuq|r}ozhs{lwmxbmuhs{hs{kv~nyju}dowhs{p{ytnymxnynyju}epxgt|hu}fs{dqyfs{lyo|mzgt|jwlyjwfs{cpxcpxerzfv}dt{dt{fv}iyjzgw~dt{gw~fv}eu|dt{cszbrybrybryiyk{aqx[kreu|gw~aqx`pwaqxaqx`pw`pw`pw_ov_ov_ov^nu^nu_ov_ov`pwbryeu|hxcszaqxaqxeu|eu|bryaqxdt{m}m}k{fv}aqx`pwdt{hxttqiy`pw\ls_ovcszgw~hxhxeu|`pw^nuaqxdt{`pwdt{eu|dt{eu|hxeu|]ov]ov_rydw~fyat{]pwbu|k~fydw~at{`sz`szbu|exgzbu|_ry^qx`sz]pwYls]pwfyh{cv}bu|fyfy_ry\ov^qx^qx^qx^qx^qx^qx^qx^qx^qxat{at{at{`sz`sz`sz_ry_ry^qx\ov\ov]pw]pw\ov_ryfycv}`sz^qx^qx`szbu|cv}cv}`s{_rz`s{gzmk~bu}Ylt\ow^qy`s{_rz^qy\ow]px]pxYltXksWjrYlt[nv\ow\ow[nvbu}at|Zmu]pxfy`s{WjrYlt[nvZmuYltXksWjrViqViqViqYltXksYlt[nv]px_rz`s{_ry]qv^rw\rxZpvWltTjuUkvYmx[nv_rzaqx^lrcos|yp|~{||z}ujt{isznxlv}}ys}s}}{vs|u~yu~nwu~u~t}r{pypys|vvu~u~wyyxv{zu~vzzjs|oxqzlu~r{ir{js|mvr{t}s|r{r{s|mvxyoxoxyxmvs|x{ys|r{x~zpypyx|{mvoxkt}nwywoxpyir{u~|vlu~hqzjs|mvoxnwqzu~qzir{hqzmvnwhqzcludmvkt}r{u~u~u~s|oxlu~js|ir{ir{ir{hqzoxmvlu~mvhqzir{wyqzkt}nwpynwkt}ju}iv~gt|bow`mugt|o|q~mzro|mzn{lyfs{cpxerzfv}_ov^nueu|jzgw~cszcszfv}bryaqxcszbry_ov`pwcszk{eu|_ov]mt`pwdt{fv}fv}gw~gw~eu|bry_ov_ovaqxdt{brygw~jzfv}cszdt{eu|csz_ovdt{hxhxdt{brybrycszpiydt{cszaqx`pwdt{iyuqk{eu|cszcszeu|gw~gw~fv}eu|dt{cszbrybrybry_ovbryeu|hxjziygw~dv}bt{dw~gzexat{at{exi|fyat{\ov\ovat{dw~cv}at{]pw^qx_ry`szat{bu|bu|bu|`sz`szat{bu|at{`sz^qx]pwat{at{`szat{bu|cv}dw~exbu|`sz]pw\ov\ov]pw`szbu|`sz^qx^qx`sz]pwZmt[nu`sz_ry[nuat{dw~]pw]pw^qxVipZmtat{fygzgzgzbu|[nuVipXkr[nu]pw\ov[nu[nu\ovYlsVipXkr_ryat{\ov\ov`szex]pw\ovdw~dw~ZmtVipZmt\ov\ov\ovZmtXkrWjqXkrZmt[nu[nu\ov]pw^qx^qx^qx^qx]qv^rw`sz]syZowVksTiqShp\owWjrTdkXflbnrzywmy}t{|{{{{{{wv}xvvwwvw}|u~wwvs|qzr{s|r{qzqzr{t}u~s|r{xt}w}ypyr{|}yfoxir{mvlu~u~mvkt}pyvxvqzlu~ir{ir{s|t}js|kt}vvmvjs|qzxxt}qzr{vvqzv|}oxnwoxoxs|yxoxjs|wznwir{kt}nwhqzir{py{}u~lu~ir{oxkt}hqzkt}pys|r{pyir{ir{hqzhqzhqzir{ir{js|lu~oxjs|kt}qzmvkt}u~qzjs|foxjs|oxnwmvmvozkxgt|fs{kxstp}uq~o|p}lyfs{cpxdqygt|_ov]mtcszgw~dt{`pw_ovbry^nu^nu`pw_ov\ls\ls`pwgw~bry]mt]mtbryfv}gw~gw~k{k{iyeu|bry`pwaqxbryeu|iyiydt{`pwaqxaqx`pw]mtcszhxhxcsz`pwbryeu|jzeu|cszdt{cszaqxbryeu|rojzfv}cszcszdt{eu|aqxaqxbrybrybry`pw]mt\ls^nuaqxdt{gw~hxhxfv}eu|aszcv}fxdw~asz_rydv}gzfxat{^pw]pwbt{cv}bt{^qx]ov]pw`ry`szbt{at{bt{at{asz`szbt{at{bt{`sz_qx]pwasz`szasz`szbt{bu|dv}dw~cu|`sz_qx\ov]ov^qxaszbu|asz^qx_qx`sz`ry\ov_qxcv}dv}_ryfxh{bt{at{cu|ZmtYkr^qxcu|bu|cu|bu|_qxXkrXjqZmt^pw_ry`ry_ryaszat{XjqUhoXjq]pw_qxZmt[mt^qxew~\ov]ovcv}ew~[nuXjq[nuZlsZmt[mtYlsXjqWjqYkrZmt^pw_rybt{cv}dv}bu|asz^qxUhmYmr^qx_ry]pxYnvZmu[nvNai]ov^nt_nqbnp{r~x|us}xzw{wx|zz|zvr{s|s|s|w{yr{lu~oxqzqzoxmvmvmvu~t}t}u~wwvt}ys|r{wws|t}z{xhqzoxwv|qzgpynww|zr{js|dmvlu~t}t}lu~nwy{t}oxt}xvqzoxqzu~}yr{s|y}vr{xvpys|ox}t}nwpyt}mvnwu~voxnwmvmvoxr{r{nwjs|foxgpygpyhqzir{js|js|js|oxnwhqzir{r{nwir{pyr{kt}hqzjs|lu~js|hqzhqzp{nyju}grzlwtvs~zvttq|ju}grzfs{fs{anv`mudqyhu}fs{dqycpxcpx`mu`mucpxbow_lt_ltbowiv~erzbowbowfs{iv~hu}gt|jwkxjwhu}erzcpxcpxcpxkxmzkxdqy`muanvanv`mubowjwrp}iv~fs{jwq~iv~gt|gt|kxjwfs{dqyfs{sq~n{kxhu}gt|gt|gt|`muanvdqyerzdqyanv^ks\iqanvcpxfs{hu}iv~iv~hu}eu|dt{dv}hxew~dt{bt{gw~i{fv}bt{bry`ryeu|cu|bry\nu`pw_qxbryaszdt{bt{dt{aszcszbt{dt{cu|dt{aszbry`rybry`rybry`rycszbt{fv}ew~eu|bt{aqx^pw`pw_qxdt{cu|csz_qxbrycu|dt{`rydt{gyjzdv}k{l~hxfxiy`ry]mt`rydt{`ryaqx`ry_ovXjqYipZls`pw`rybryaszdt{cu|YipUgnYip[mt^nuZls\ls]ovdt{\nu^nucu|fv}^pw]mt^pw]mt\nu^nu[mt[krYkr\ls\nu]mt]ovbrycu|dt{`ry^nuZlsUekZmpbuzcv{`ry\ov^ox`qzYkreu|[io`lpXad{}|xt~z~vw||s}jt{qzt}t}s|u~ws|mvs|u~vwvvxywvvwyywu~vpypyvyvt}u~oxqzir{v|{kt}_hqgpyr{yxs|lu~hqzkt}qzqzkt}mvx|xyws|lu~gpyhqzoxvy{{wr{qzs|u~vqz{vir{r{lu~{s|mvoxr{s|t}y~|vs|lu~kt}kt}mvoxoxkt}hqzpynwlu~js|ir{ir{js|js|mvnwhqzhqznwhqzclujs|qzkt}ir{kt}lu~ir{foxgpymxju}dow_jrbmukv~p{ozr}oznyozlwgrzdowfqydqybowanvdqygt|hu}gt|fs{erzbowbowerzerzbowanvdqylyhu}erzerzgt|gt|dqy`mu^ks`mubowcpxanv`muanvbowlymziv~bow_ltanvbow`muanvkxsq~iv~fs{lyulyjwjwmzkxfs{dqyerzp}o|n{lyjwhu}gt|gt|bowcpxdqyerzdqybowanv_ltanvcpxerzgt|hu}hu}gt|fs{fs{fv}iv~fv}fs{dt{iv~iyerzbrydqycszfs{csz`mu[kranv`pwcpxbrydqybrydqybrydqycszerzcszerzbrydqybrybow`pwbow`pwcpxbryfs{dt{erzbrycpx_ovanvaqxdqycszerzaqxcpxcszdqy_ovcpxfv}kxdt{lyl|hu}gw~kxbrybowcszerz_ov`mu`pw`mu[kr]jr^nucpxbrydqybrydqycsz[hpXho[hp[kr^ks\ls^ks]mtanvZjq\iq`pwdqy^nu_lt^nucpxaqxcpx^nu]jrZjq]jr\ls]jr\ls`mu_ov`mu\ls\iqXhn[jm`qtgw}ex}aqxZls[js]lubryanvUagjuydkny~x}{wpy}r{v|{qz~hpwjqznu~qxqxt{w~u|pwzzxu|t{u|y|yxw~xyyxv}v}szt{{|w~szszv}mt}yyw~fmvcjsipyqxv}w~u|ryqxjqzovnu~jqzls|u|yw~w~u|rymt}jqzls|szy~zw~xyxv}szv}pw{u|gnw~rykr{w~{qxmt}nu~ovszzyszpwovpwovnu~ovpwryryqx{xrynu~ls|ls|ovqxpwu|szpwpwgnwcjsnu~qxmt}mt}qxrypwovoxq|mxepx]hp_jrhs{p{r}kv~hs{hs{kv~ju}fqyepxgrzgt|gt|fs{erzerzfs{fs{dqygt|erzfs{jwjwfs{erzhu}n{kxhu}hu}jwjwfs{bow^ks`mubowbowanv`mu`muanvlymziv~dqycpxgt|gt|erz^kshu}p}mzerzbowiv~rsn{kxkxiv~dqydqygt|mzlylykxiv~hu}fs{erzhu}gt|erzdqydqydqyfs{gt|erzfs{hu}iv~jwjwiv~iv~fs{fs{it|fs{grzfs{ju}iv~grzerzhs{gt|it|erzcnv^ksepxdqygrzerzhs{fs{grzerzhs{fs{grzerzgrzfs{hs{fs{epxcpxepxcpxfqyerzhs{gt|hs{erzfqycpxepxdqygrzfs{ju}erzgrzfs{epx_ltbmuerzkv~dqykv~lyhs{gt|lwcpxfrxftzgsyaoubntbpvdpv_msfrxftzkw}iw}iu{esyfrxesyams`ntbnt`ntbntbpveqwbpvams\jp^jp`nteqwbpvcouaouhtzftzgsybpv`lr[io]io\jpfrxcqwdpvaoubnt`ntcouaou`lpcruhv|eu{anvZjq[hp\iqcpxgrz`jqluyjor|zpy}nw{r{w~{vt}w~{|yyzyt{|zv}pwls|mt}qxt{yxw~xyyw~u|xx{zu|ryv}xqxv}ls|kr{nu~qxryqxpwpwqxls|ovovls|nu~t{v}u|ls|pwu|xxxyy~v}ryv}|{w~t{w~u|{v}mt}|u|nu~w~|xszqxqxpwnu~||ryls|hoxszrypwpwqxszv}xxt{pwls|kr{mt}pwszqxxxu|szipygnwszyv}t{u|ryls|jqzkr{vr}kv~cnvcnvlws~unylwmxq|q|mxmxozlwkxiv~cpx`muanv`mu]jrfs{dqyfs{jwjwgt|erzgt|jwhu}fs{gt|kxmzkxhu}gt|hu}hu}fs{bow`mu`muanvkxkxiv~erzfs{kxkxgt|bowiv~o|lyerzcpxiv~p}rlyhu}gt|dqyanvbowfs{hu}hu}gt|fs{erzdqycpxcpxiv~gt|erzbowbowdqygt|iv~hu}hu}iv~jwkxkxkxlwepxepxfoxepxfoxfqyhqzgrzhqzit|kt}kv~kt}hs{gpydowir{hs{js|it|kt}it|js|hs{js|hs{ir{hs{ir{it|kt}ju}gpyfqygpyfqyhqzhs{kt}ju}ir{hs{hqzgrzhqzgrzir{hs{mvit|ir{it|gpyaltclufqyjs|dowjs|kv~foxgrzlu~epxfpwgsygqxbntblsdpveovbnteovfrxiszgsyeovbntblsamsfpwgsyhrydpvfpwhtzjt{htzdnuamsblsbntfpwfrxgqxeqwiszhtzhrycou`jq\hn]gn]iohryeqwdnuamsblsbnteovfrx_kobnrdpvbpvanv^ks]jr]jr\goiszksz^ehilpy{~|wpy}nw{py}u~z~~zwwy~|xu|v}y|w~v}u|u|v}v}t{ryv}xz|}|w~sz~ryt{sznu~w~ryovqxryqxovnu~ovpwovqxrypwqxt{t{ryjqzovv}{|zxv}w~qxnu~szw~u|szu|u|xxu|szx{xqxu|w~t{t{v}u|ryls|yzt{nu~hoxqxqxpwovpwqxt{v}pwovnu~mt}mt}mt}nu~ovovt{ryryu|nu~jqzsz{w~v}u|pwhoxelufmvqzs|pyjs|ir{nwr{r{s|pyqzt}t}qzpyr}kv~nylwepxbmudowdowaltgrzfqyhs{mxmxit|hs{ju}kv~hs{fqygrzkv~nymxkv~ozozmxju}fqydowepxfqylwmxkv~hs{ju}nylwgrzju}nyq|ozju}it|mxr}p{kv~hs{hs{grzepxfqyju}ju}it|hs{fqyfqyfqyfqyfqykv~ju}hs{grzgrzhs{ju}kv~kv~kv~kv~lwlwlwlwlwhqzgpyhoxfoxipyhqzkr{ir{kr{kt}nu~mvnu~kt}ls|js|mt}lu~nu~mvovlu~mt}kt}mt}js|kr{ir{kr{kt}nu~mvkr{ir{kr{ir{ls|kt}nu~mvls|js|kr{ir{kr{ir{ls|js|ovkt}ls|kt}kr{enwhoxjs|mt}enwls|lu~ipyir{ovgpyiqxiszkszfpwgoviszkszfpwemteoviqxfpwfnublsckrakrkszlv}mu|gqxiqxlv}pxku|jrygqxhpwfpwjryku|mu|iszlt{jt{lt{gqxfnublsemtdnuhpwfpwgoveovgovfpwiqxhrygrveptdoseqwgrzgrzfqydow]fo]gnsyfkntw{ObjInfo Ole10Native Ole10ItemName1Table Cr   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~BM6(~\|{|ys~vwyzzywvsr~p|my}lx|o{swwvutnz~gswhtxmy}o{jvzlx|tvq}q}w|yys~nxw{oykv~p{r}nylwmxlwit|ju}mxp{p{nylwkv~kv~hs{hs{kv~ozmxfqydowfqyfqyhs{it|grzgrzju}q|xus~kv~cnvhs{tvp{ju}it|p{s~p{vwlwcnvkv~p{oznyp{s~r}p{oznynyp{p{oznynwlu~kv~nynylwn{sxvn~fv}eu|hxhxeu|hxk{l|iydt{dt{iyoiyhxiyk{m}m}jzhxgw~eu|dt{gw~jzk{hxdt{\ls_oveu|jzgw~bryaqxeu|l|gw~fv}jzjziyrrfv}eu|dt{csziyssqk{cszaqxbry`pw[kr\ls^nudt{jziycszaqxcszdv}bt{^pwZls^pwew~ew~aszasz]ov^pwew~hzdv}^pw\nu`ryhzdv}_qxdv}cu|^pw`rycu|hzhzbt{bt{i{j|ew~\nuZlsbt{pobt{]ovcu|gy[mtZls^pwZls]ovdv}cu|_py`qz`qz^ox]nw]nw_pybs|ar{]nw^oxbs|bs|_pyfwsrhygxfw`qzdu~izdu~_py`qz`qzar{ar{`qz`qz_py`qz`qzar{_py]nw]nw^ox`qz_py[lu[lu`qzdu~`qz\mv[lu[lu]nw_py_py\mvZktYjsYjs]nw^ox`qzar{ar{`qz^ox]nw]nw\mv\mv[lu[lu\mv\mv]nw\mv^ox^oxZktYjs[lu[luWhq]ov^pw[mtVhoVgp[lu^ox]nw[kw[kw\lyZjwXhuXhuYiv[kx\ly\lyTdqTdq[kxWgtScp\lyZjwWgtXhu\ly]mzYivYiv\ly[kxYivWgtWgtXhuXhuXhuWgtWgtWgtWgtWgtWgtWgtWgtWgt]jx]jx^m}bq`o[jzZiy]l|]jx]kw^gt^gpfnuy|zyyp{vy}~|ywwvr~mykw}myp|suvq}sytgsycouiu{o{p|svto{p|uwwxs~lvt~vis}it|nyr}r}nyju}hs{hs{epxkv~nynyr}wtmxdowgrznyr}q|kv~grzfqyepxju}nynylwlwp{tozju}it|nyozit|fqyhs{kv~ozp{ozp{s~s~p{epxnyvvp{nytzys~nynyr}ts~ozpypynylwit|it|gt|iv~mzkxdt{bryfv}l|k{fv}iyn~jziyk{fv}eu|qqjzl|n~iyl|ohxk{fv}aqxaqxeu|k{n~oeu|brygw~ojz_ov`pwjzgw~dt{jztsk{l|vpiyhxl|hxaqxfv}sjzk{k{gw~csz_ov]mt\ls[kr^nuaqxdt{fv}eu|cszbryfxew~asz\nu^pwdv}gyew~hz_qx[mtaszgyew~^pwYkrew~cu|bt{bt{cu|asz^pw[mt]ovfxi{cu|aszgygybt{_qxXjq\nuk}pgy^pw]ov\nu\nu_qxbt{_qx\nu_qxew~`qz]nw]nw_py`qz^ox_pybs|_pybs|ct}`qz\mv\mvct}iznevevfwar{evj{du~`qz`qz_py^ox]nw^oxbs|evct}ar{_py]nw\mv]nw^ox_py\mv`qzar{`qz`qzbs|_pyYjsZkt]nw_py^ox\mvZktZktZkt]nw_py`qzbs|bs|ar{`qz_py]nw\mv\mv[lu[lu\mv\mv]nw]nw`qz`qz\mv[lu]nw]nwZkt^pw_qx]ovXjqXir]nw`qz_pyZjvZjvZjw[kx[kx\ly\ly\ly]mzYivVfsXhuXhuVfsXhu]mz\lyXhuTdqTdqWgtXhuWgtTdq\ly[kxZjwZjwYivYivYivZjwVfsXhuYivYivWgtWgtXhuZjw_lzan|bqbq`o^m}]l|]l|]jx]kw_hu^gpdlsz~wwz|{yvutvso{nzp|twxytu{wlx~jv|p|q}p|r~vtnzmyp|vp{ozkv~fpzmwunxmxp{s~r}p{ozozq|ju}p{r}p{p{s~r}nyit|it|lwozoznylwkv~hs{lwozozlwlwp{tlwhs{grzlwlwgrzdowepxkv~ozq|ozozp{nyit|kv~q|vup{mxp{tp{mxkv~lwr}vxxu~xyxus~rssq~jzgw~jzon~hxjzn~k{jzl|gw~fv}rn~hxm}qm}n~phxgw~dt{aqxbrygw~m}pqn~m}rzyrvywysjzl|vrk{jzn~l|eu|gw~ol|l|k{gw~aqx\lsZjqZjq^nu`pwbryeu|eu|eu|cszbryew~dv}asz_qxcu|i{hzcu|ew~^pw\nubt{gyew~_qx\nudv}bt{_qx_qx`ryasz`ry`ryew~fxfxew~gyi{fx`ryew~]ov]ovgyj|bt{[mt[mt]ov]ov_qxasz^pwZls]ovcu|_py\mv]nw`qzar{^ox_pybs|ct}ct}ar{^oxZkt[lu_pydu~izbs|du~gxbs|du~gxar{`qz`qzar{_py^ox^oxar{ct}du~bs|ar{_py_py`qzbs|ct}^oxar{ar{_py_pyar{`qz[luZkt\mv^ox^ox\mvZktZktZkt[lu[lu\mv]nw^ox^ox]nw]nw]nw]nw\mv\mv\mv\mv]nw]nw\mv_py_py]nw]nw`qz`qz]nw]ov_qx^pwZls[lu`qzbs|`qzZjvZjv[kx[kx[kx\ly\ly\ly\lyXhuWgtYivYivWgtYiv]mz`p}[kxWgtVfsXhuYivXhuVfs[kx[kxZjwYivXhuWgtWgtWgtUerWgtYivYivYivYiv[kx]mz`m{bo}apap_n~^m}^m}`o_lz_mybkx`irfnuvvwwur}p{p{p{r~p|nznzq}uwxvr~swtmymytsp|q}uup|kw}kw}q|hs{kv~ozjt~lvr|r|p{q|r}r}q|r}twnys~tp{lwmxnynyp{mxkv~lwozq|p{nykv~nyp{ozmxnyq|unykv~ju}nyozkv~hs{hs{ozs~uts~ur}nyfqyit|mxozp{r}tvju}kv~lwozr}vz{t}zzurtvtn~jzl|pn~iyjzol|jzm}hxgw~sl|gw~m}rn~opgw~fv}dt{cszdt{hxk{m}n~cszaqxeu|m}m}iyoyzsoojzfv}m}yqjzhxl|m}gw~fv}k{iyiyhxeu|`pw\ls[kr[krcszdt{dt{eu|eu|dt{cszcszbt{bt{`rybt{j|pk}bt{`ry]ov_qxew~gycu|_qx_qxbt{_qx\nu[mt]ov`rybt{cu|hzasz^pwcu|hzdv}]ovYkrl~cu|`ryew~ew~]ovYkrZls`ry_qxaszcu|_qx[mt]ovbt{\mv[lu]nwbs|ct}`qz_pybs|evct}`qz]nw]nw_pyct}evev_pyct}gxbs|du~ev]nw`qzar{bs|ar{_py_py`qzar{bs|ar{`qz`qzar{bs|du~fw`qzbs|ar{^ox]nw`qz`qz]nw[lu]nw_py_py]nw[lu[lu[lu[lu[lu[lu[lu[lu\mv]nw]nw^ox]nw]nw\mv\mv]nw]nw^ox[lu^ox_py]nw^oxbs|bs|_py[mt^pw_qx]ov^oxbs|ct}ar{Zjv[kw[kx[kx\ly\ly\ly\lyZjwWgtWgtZjw[kxYivYiv]mzdt_o|YivXhuYiv[kxYivWgtZjwYivYivXhuWgtVfsUerUerUerWgtYivZjwZjw[kx]mz_o|`m{bo}ap`o_n~^m}`oap_lzao{dmzcluhpwtr}r}r}ozmxlwnyozq}p|p|r~vyzzur~r~utq}tztp|p|vxsnzkw}nygrzq|}xq{s}r|p{q|r}r}r}s~s~tozs~tozit|hs{lwozvs~oznyr}vs~lwkv~nyp{p{p{q|txozmxmxozp{nylwju}p{s~ts~tyzwdowepxgrzju}ozr}s~s~kv~nys~uvvvwhqzpywxr}lwhu}jwp}p}k{hxjzm}m}hxiym}jziyl|gw~gw~sn~hxl|ok{l|m}eu|gw~fv}eu|eu|fv}fv}fv}fv}gw~dt{eu|hxgw~eu|iyqhxcszaqxbry`pwaqxjzum}eu|aqxeu|hxgw~fv}iybrycszcszbry_ov_ov`pwaqxgw~gw~fv}eu|dt{dt{cszcsz`ry`ry`ryew~otl~_qx\nu\nuaszfxfxasz`rybt{asz^pw\nu[mt^pw`ryaszbt{i{_qx]ovew~fx^pwXjqYkrngydv}fxew~^pwZlsZlscu|cu|dv}ew~asz\nu^pwcu|[luZkt]nwbs|du~`qz_pyar{evbs|_py_pyct}gxk|l}fw_pybs|fwar{ct}fw_py`qzbs|ct}ct}ar{_py_py_py^ox^ox^ox_py`qzbs|du~evar{du~bs|]nw[lu^oxar{_py\mv_pyar{ar{`qz^ox^ox^ox_py^ox]nw]nw]nw^ox`qzar{^ox^ox]nw]nw]nw]nw^ox^ox[lu^ox_py\mv]nw`qz`qz^oxXjq\nu_qx^pw_pyct}ct}_py[kw[kw[kx\ly\ly\ly]mz]mzYivVfsXhu\ly]mzZjwYiv\lyeu`p}[kxYivZjw[kxYivWgtWgtWgtXhuXhuXhuXhuWgtWgtUerWgtYivYivYivYiv[kx]mz^ky`m{apbqap_n~_n~`o\iw^lxbkxcluhpwxr}r}q|p{nyozr}us~s~tw{}|{xwxyyy}uq}q}wzwr~p|r}kv~v{t~wws~tvwwtq|nyr}tur}mxkv~ozuxxvs~vys~it|it|lwozq|s~uwynyozozozp{q|nyju}ozq|ozlwmxtxxmxkv~it|hs{ju}ju}hs{fqykv~q|w{{xts~^gpfoxnyq|ozkv~hu}iv~iv~kxhxfv}hxl|l|iygw~k{hxgw~k{fv}eu|rqiyiyjzdt{fv}jzcszdt{dt{eu|eu|dt{cszcszcszjzgw~fv}fv}eu|dt{gw~l|hxgw~fv}eu|aqx_ovcszjzjzcsz^nu`pwdt{gw~iyk{`pwaqxaqx`pw_ov_ovaqxcsziyhxgw~fv}eu|cszcszbry_qx_qxaszfxptk}]ov[mt\nuaszfxew~asz`rydv}_qx^pw]ov_qx`ryasz_qx]ovk}ew~ew~j|gy^pw\nubt{j|hzi{k}i{cu|]ov[mtcu|bt{dv}dv}`ry[mt\nubt{\mvZkt]nwct}ct}`qz^ox`qzevct}ar{ar{evhyk|l}hy`qzar{ct}_pyct}hyct}ar{bs|du~ct}ar{_py_py`qz_py_py_py`qzar{ct}du~evbs|evdu~]nwZkt]nwar{ar{^oxar{ct}du~bs|ar{ar{ar{`qz`qz_py^ox^ox`qzar{ct}^ox]nw]nw\mv\mv]nw]nw^ox\mv_py^ox[luZkt]nw]nwYjsVho[mt^pw]ov_pybs|ar{]nw[kw[kw\ly\ly\ly]mz]mz]mzZjwWgtXhu\ly]mzZjwYiv\lycs_o|ZjwYivZjwZjwXhuUerTdqUerWgtYivZjw[kx[kxZjwVfsXhuYivXhuVfsUerVfsXhu[hv_lzbqdscr_n~]l|[jzWdrZht_hu`irgov{uvwvuvy|ozp{r}uwwur}tuwxxz~ur~swyvtvwp{twpzr|}yyz{{wq|mxxwwxtq|tzx||yz|uju}hs{kv~ozs~vwvvr}tutuwup{s~tq|lwlwr}vulwju}hs{hs{it|it|it|hs{kv~ozuz|zwtbktgpymxq|s~trrfs{iv~hxfv}gw~k{l|iyeu|jzgw~fv}jzeu|eu|rqhxgw~gw~aqxdt{iycsz^nu`pwbrycszcszdt{fv}hxeu|cszaqxaqxaqxbrydt{fv}iyk{l|jzfv}cszcszfv}gw~dt{aqxaqxcszgw~jzm}dt{dt{cszaqx^nu]mt_ovaqxgw~hxgw~gw~eu|dt{bryaqx_qx`ryaszew~l~ogy[mt^pw]ov`rydv}dv}`ryaszew~_qx^pw_qx`rybt{bt{`ry]ovfxew~ew~ew~asz]ov^pwcu|ew~hzk}nl~gyasz]ov`ry_qxaszbt{^pwYkrZls`ry^ox\mv^oxbs|bs|_py^ox`qzdu~du~du~ct}ct}ct}du~du~iz`qz`qzbs|^oxct}izdu~ar{bs|ct}bs|ar{`qzar{bs|du~du~du~du~du~evevevbs|fwev_py[lu]nw`qzar{_pyar{du~evct}bs|bs|ct}^ox]nw]nw]nw^ox^ox_py`qz]nw\mv\mv[lu[lu\mv\mv]nw\mv_py^oxZktYjs[lu[luXirWip[mt]ov\nu]nw`qz`qz\mv\lx\lx\ly\ly]mz]mz]mz^n{\lyYivYiv\ly\lyYivYiv\ly_o|\lyZjwZjw\ly[kxWgtScpScpUerWgtZjw[kx[kx[kx[kxWgtXhuYivWgtUerTdqTdqUer[hv_lzapcrap]l|ZiyXgwVcqXfr]fs^gpemt~yz{zyy{}lwmxozr}tr}mxit|mxp{s~s~tw{}wtuwur~sws~p{s~p{is}s}|{yyywr}ny|xwyxttxu~{z~zq|it|lwp{uwvs~p{r}vvtuyvp{p{s~r}ozp{tus~fqygrzhs{it|kv~mxp{s~p{nyozr}wzxupyoxnyp{s~uq~o|dqyhu}hxeu|eu|hxiyfv}eu|jzhxgw~k{fv}fv}sm}eu|fv}hxcszgw~k{eu|_ovaqxdt{dt{cszeu|hxl|l|k{iyhxiyk{l|l|gw~k{n~l|hxfv}fv}gw~brydt{fv}eu|dt{dt{fv}fv}fv}eu|dt{aqx^nu^nu`pwbryeu|fv}gw~gw~fv}dt{aqx_ov`rybt{bt{cu|fxhzbt{Zlsbt{^pw^pwbt{cu|aszaszdv}_qx^pw]ov_qxbt{cu|cu|cu|bt{bt{^pwYkrZls_qxasz_qxdv}hzl~mk}gybt{^pw`ry`rybt{cu|_qxZls\nubt{ar{^ox^oxar{`qz]nw]nw`qzar{du~gxgxct}ar{ar{bs|ev]nw`qzbs|^oxbs|gxar{bs|bs|bs|ar{`qz`qzct}evgxgxgxfwevdu~bs|bs|ar{fwgx`qz[lu\mv`qz`qz]nw`qzct}du~bs|ar{ar{bs|[lu\mv]nw^ox^ox^ox^ox]nw[lu[luZktZktZktZkt[lu[lu[lu^ox^oxZktZkt]nw]nwZktZls^pw_qx]ov]nw`qz`qz]nw\lx\lx\ly]mz]mz]mz^n{^n{`p}\lyZjw[kxZjwXhuXhu\ly\lyZjwZjw\ly_o|]mzWgtRboTdqVfsXhuYivZjwYivWgtVfsVfsXhuYivXhuVfsUerVfsWgt^ky`m{_n~_n~\k{YhxXgwYhxYftZht]fs^gpdlsz{|{ywxyr}s~uxxuozkv~mxq|tuvy|}xvvvr~nzp|wit|nyuq|kuy|yututr}oz}vtxwr}p{r}s~~zyxkv~mxr}wxuozju}ju}nynykv~mxq|ozhs{dowju}mxmxozs~s~ozlwmxnylwkv~kv~nyq|vp{kv~lwr}vvtzt}nylwmxmxgt|bowcpxgt|iv~cszdqydt{fs{bryfv}k{iyhxl|gw~gw~thxbryfv}jzgw~jzm}gw~dt{fv}gw~eu|cszdt{gw~k{jziygw~eu|eu|fv}eu|cszrvvojweu|cszcsz]mtcszhxgw~csz`pw_ov^nucszcszbry`pw_ov`pwcszfv}cszeu|gw~hxgw~dt{aqx^nuaszcu|cu|aszbt{cu|_qxYkrew~_qx]ov`rybt{aszaszdv}`ry]ov[mt\nu`ryew~hzi{dv}dv}\nuUgn[mtfxgy_qxew~i{l~j|hzew~bt{^pwcu|cu|ew~fxcu|^pw`ryfxct}`qz^ox`qz_py\mv\mv_py]nwct}j{j{fwct}du~gx`qzZkt_pyct}_pybs|du~]nwbs|bs|ar{`qz_pyar{du~gxgxgxfwevct}ar{_py^oxar{gxhybs|\mv\mv_py`qz\mv^oxar{bs|ar{`qz`qzar{[lu]nw^ox`qz`qz_py^ox]nw[luZktYjsYjsYjsYjsZkt[luZkt]nw]nw[lu\mv`qz`qz]nw]ov`ry`ry]ov^oxar{ar{^ox\lx\lx\lx]my]mz^nz^n{^n{br]mzZjw[kxYivWgtXhu\lyZjwZjw[kx_o|aq~_o|XhuRboVfsWgtXhuYivXhuVfsScpRboUerWgtYivYivWgtWgtYiv[kxbo}an|^n{ZiyWfvVeuXgwZiy]jx^lx_hu^gpdlsv{|wvvwxyyyyyuuq|v}wuyxwxxzz{uwxxwxz}uoznytxup{mxws~uzwmxkv~q||{s~kv~p{|~wlwkv~mxp{q|nymxmxju}it|hs{mxw}xmxhs{q|vs~r}ts~nynylwju}it|it|kv~q|xvq|ozr}ozit|hs{lwus~s~q|kv~epxgrzmxq|lwfqybowepxerzfqybowon~jzosiyeu|sdt{hxhxcszeu|k{m}jzcszeu|hxhxhxhxiyjzgw~dt{`pw_ovaqxdt{fv}iv~tus~kxkv~lylyiv~gt|dqycszhxhxcsz^nu]mt^nu_ov`pwaqxaqxbryeu|gw~cszcszcszcszeu|fv}hxiydt{dt{fv}jzm}jzcsz]mtiyeu|^nuZjqZjq^nudt{hxhxcsz`pwfv}r~roiycsz_ovaqxhxm}qk{dt{brydt{eu|csz`pweu|gw~hxhxgw~fv}gw~hxeu|hxiyeu|_ov\ls_ovbry`pwfv}jzjzk{m}jzeu|[kraqxhxjzhxdt{cszcszgw~csz`pwbrygw~jzhxdt{bt{fxi{gyasz\nu\nu^pwfxdv}asz_qx^pw`rycu|dv}`ry_qx_qx_qx_qx`ryaszbt{aszasz`ry_qx^pw]ov]ov\nu[lu]nw]nw\mvYjsXirYjsZkt_pyWhqYjs\mvXir]nwar{\mv]nw_py]nwZkt[lu`qzar{^oxdu~evevct}_o{]nw]my^nzaq}dtaq}ZjvYiu^nz_o{[kw\lxaq}`p|_o{aq}YiuTdp^nzXhtXhtWgsVfrUeqUeqTdpScoRbnVfrXhtXhtVfrYiuaq}gw`nzbp|_o{ZjwTdqTdqYiv_o|cp~bp|dmzbktgovwq{{zvywx|{zzzzxwq|s~s~{|u~wxyxwwxys~ttts~twzuoznytxup{nyvp{p{s~p{ju}kv~s~|xq|mxr}yyukv~kv~kv~mxozozq|r}mxmxmxnys~wq|grzit|nyq|p{q|uvr}q|q|q|q|p{p{r}vnyq|x|vlwhs{kv~s~txytnynytq|nyju}hs{hs{hs{hs{fs{q~n~jzn~siyeu|rfv}iyhxcszbrygw~hxeu|cszeu|fv}fv}eu|fv}gw~iygw~dt{aqxaqxbrydt{eu|gt|nyqznyju}it|mxmzkxgt|fs{fv}l|m}fv}_ov]mt_ov`pwaqxbrybrydt{fv}gw~gw~fv}fv}gw~gw~hxjzjzhxhxiyl|n~l|eu|^nuhxdt{^nuZjqZjq\lsaqxdt{eu|dt{fv}m}u{{zfv}fv}gw~hxhxiyjzk{n~iydt{dt{gw~hxfv}cszdt{fv}gw~gw~eu|eu|fv}gw~eu|gw~hxeu|_ov]mt_ovcsz]mtcszhxiyjzm}k{gw~^nudt{jzk{hxeu|dt{dt{gw~dt{aqxaqxdt{eu|cszaqx_qxdv}hzgyasz\nu[mt\nu`ry_qx_qx_qxaszdv}gyi{aszasz`ry`ryaszbt{bt{cu|aszaszaszasz`ry_qx]ov]ov_py`qz`qz_py]nw]nw^ox_pybs|[lu]nw_py[lu^oxbs|\mv\mvbs|ct}^oxZkt\mv]nw]nwdu~evevct}ar{_py_py`qz`p|cs`p|ZjvYiu]my^nz\lx\lxaq}_o{_o{br~ZjvUeq^nz[kwZjvXhtWgsVfrVfrVfrVfrUeqYiu]my]myZjvZjv^nzbr~\kt^mv^nz\lxYivXhuZjw^n{`m{`nzblvajsfmvvzz{xx{xvwyywtnynymxvwozutvxws~q|r}tq|q|q|oznyp{twtozoztwtq|p{zr}ozq|ozkv~p{z|up{txws~r}nynymxmxnyp{r}s~mxozp{ozp{r}nyhs{kv~lwlwlwp{vxvvxzxvuuumxvunynykv~ozvzvozp{uq|q|p{mxju}it|ju}iv~p}n~iyl|rjzeu|phxiygw~bryaqxdt{dt{brydt{eu|eu|dt{brycszeu|hxiyfv}dt{cszdt{dt{dt{dqyit|lu~ju}grzhs{nyo|n{hu}gt|iyoohx`pw]mtaqxaqxbrycszdt{fv}fv}gw~iyiyhxhxhxhxiyiyiyhxiyl|on~hxcszgw~dt{aqx]mt\ls]mt`pwaqxaqxbrydt{gw~jzm}n~oaqx`pwaqxcszfv}hxhxgw~jzgw~eu|gw~jzl|jzgw~gw~gw~gw~fv}cszbrydt{eu|dt{fv}gw~dt{`pw_ovaqxdt{[kraqxeu|fv}iyl|k{gw~aqxfv}k{l|hxeu|dt{eu|fv}eu|cszaqx`pw`pw_ov_ovcu|gyk}j|fxasz`ry`ry^pw^pw`rybt{dv}fxhzi{bt{bt{aszaszbt{bt{cu|dv}aszaszbt{bt{bt{`ry^pw]ov\mv]nw^ox]nw\mv\mv^ox`qzhy`qzbs|ev`qzct}gx`qz\mvevj{du~\mvZkt[lu[ludu~evevdu~ar{_py`qzar{_o{aq}_o{[kwZjv]my^nz\lx\lx`p|^nz_o{br~[kwVfr_o{]my\lxYiuWgsVfrWgsXhtYiuXht]myaq}aq}^nz[kw[kw]myZir\ls\mv]my]mz\ly\ly[kx]kw^lxblvajsfmvy{{yvr}ozp{tus~p{q|ozju}p{zs~lws~z}~{uq|q|r}q|q|p{oznyozs~vtp{oztwtr}r}{s~p{s~r}nys~}|tt~xp{nys~utq|p{q|p{nyhs{mxq|ozp{r}r}ozp{mxkv~ju}oztwwz}}zxyzyt{ws~hs{mxtwr}lwmxtr}tur}lwhs{hs{gt|n{m}hxjzqk{fv}n~jziygw~dt{cszdt{eu|eu|eu|eu|dt{bry`pwaqxdt{gw~k{iygw~gw~gw~fv}dt{dqyit|lu~ju}fqyhs{nyp}o|jwgt|gw~l|l|eu|_ov^nucszcszcszdt{fv}gw~gw~fv}hxgw~fv}eu|eu|eu|eu|fv}fv}dt{dt{gw~l|m}jzgw~eu|dt{bryaqxaqxaqxbrybrycszbry_ov\ls[kr_ovhxojzfv}`pw^nu`pwcszeu|fv}iyhxhxiyl|l|jzhxm}l|jzfv}bry`pwaqxcszdt{eu|eu|dt{aqx`pwbrydt{[kraqxdt{eu|fv}jziyeu|cszgw~k{k{gw~dt{dt{eu|eu|eu|eu|csz`pw_ov_ovaqxfxhzj|hzew~cu|cu|dv}bt{cu|dv}ew~ew~dv}cu|bt{aszaszaszaszaszbt{cu|dv}`ryaszcu|cu|cu|asz_qx^pw[lu\mv]nw\mv\mv]nw_pybs|j{ct}fwhydu~hyk|ev^oxfwj{gxct}ar{^oxZktbs|ct}ct}bs|`qz_py_pyar{^nz^nz]my[kw[kw\lx]my]my]my`p|]my^nzcs\lxWgs_o{^nz\lxYiuVfrVfrWgsZjv[kw[kw^nzaq}`p|^nz\lx[kw\mv^mv]mt[lu\mv^nz^n{\lyZjw[iu]kwblvbkthpwwoy|}yws~p{ozp{q|ozmxp{p{p{zzq|w{vuus~s~s~q|p{q|twtp{p{tvts~uxs~s~wvq|t||ux|p{mxp{vxutur}kv~hs{nyr}q|q|tvutq|nymxozq|tv|}uty~~yxx{yq|mxq|vwozhs{lwtq|uwtmxhs{epxdqylyk{fv}gw~pm}hxm}qn~k{hxfv}dt{cszdt{fv}fv}eu|bry`pwaqxdt{gw~n~l|jzjzjziyfv}fs{it|kt}hs{dowepxlwmzmzmzhu}dt{fv}fv}aqx_ov_ovdt{cszcszeu|hxiygw~dt{gw~fv}eu|dt{cszcszcszcszfv}cszaqxbryfv}gw~fv}cszaqxaqxaqxbrybrybrybrybrycszcszbry^nu\ls_ovgw~on~jzfv}cszcszdt{eu|fv}k{jzjzjzjziygw~fv}trn~hxbry_ov`pwbryeu|eu|dt{cszaqxaqxbrycsz^nucszeu|dt{dt{gw~eu|aqxdt{gw~jzhxeu|brycszeu|dt{dt{eu|dt{brybrydt{fv}dv}cu|asz_qx]ov^pw`rybt{ew~ew~fxfxdv}bt{_qx]ov`ry`ry_qx_qx`ryaszbt{bt{aszaszbt{cu|bt{asz`ry_qx_py`qz`qz_py_pyar{du~gxev^oxbs|fwct}gxj{ct}ar{du~fwgxj{j{ct}Zkt^ox`qzar{`qz^ox]nw^ox`qz\lx[kw[kw[kw\lx[kw\lx]my^nzaq}]my_o{dt^nzWgs^nz]my[kwXhtVfrUeqWgsYiu[kw\lx]my]my]my\lx\lx]my^oxcr{`pw\mv[lu[kw\lx[kxZjw\jv^lxblvcluiqxtt~|s|w}{xtq|oznynyit|q|x~p{u~{xuts~s~tutr}r}tvs~q|q|uus~tw}yzxy{wx|s~mxit|r}vuuyumxmxr}tq|q|s~tr}us~s~tq|ozq|v~{q|ozxuozhs{it|r}ytkv~mxq|vukv~cnvfqyozp{r}utp{kv~fqydowiv~iydt{eu|oojzn~upl|jzfv}aqx_ovaqxfv}fv}fv}eu|cszdt{fv}iypn~k{iyjziyhxiv~it|js|grzbmucnvit|kxkxp}iv~cszdt{dt{aqx`pwaqxdt{cszbryeu|iyiyfv}bryfv}eu|dt{cszcszcszcszcszjzeu|aqx`pwaqxcszaqx_ov`pw`pw`pw`pw`pw`pw`pw`pw\ls`pwdt{eu|cszaqxbrydt{]mtaqxfv}hxfv}csz`pw`pwk{jziyhxgw~eu|dt{dt{wtohxbry_ovaqxcszfv}eu|dt{cszbryaqxaqxaqx`pwdt{eu|cszcszfv}dt{`pwdt{gw~hxgw~dt{brydt{gw~dt{dt{cszdt{eu|gw~hxhxdv}bt{_qx]ov]ov_qxaszcu|bt{cu|dv}dv}cu|asz`ry^pw`ry_qx_qx_qx_qx`ryaszbt{aszaszasz`ry`ry`ry`ry`ry^ox_py^ox]nw]nw^oxbs|fw`qzZkt^oxbs|_pybs|ev]nw`qzar{ct}fwl}nfwZkt\mv]nw_py^ox]nw]nw^ox_pyZjvXhtYiu\lx]myZjv[kw^nzaq}br~^nz_o{eu^nzVfr\lx\lxZjvXhtWgsWgsXhtZjv[kw]my]my\lx\lx\lx]my^nz_pycszbry^ox\mvZjvZjvZjw[kw\jv^mvbmublshpwq|y}t}x|}}xr}q|s~wu}wkv~s~}xr}q|s~utr}p{r}tts~q|q|r}s~q|r}uus~ty|}y{zxs~q|txunyfqyozs~p{q|wumxp{s~s~p{p{s~r}nyr}txzunyp{w}p{mxw~|p{mxhs{grzozwtju}ju}p{wwlwaltcnvkv~lwnyq|tuq|kv~fqyerziv~dqyerzq~sn{p}q~kxhu}iv~fs{anv`mudqygt|iv~jwjwiv~iv~kxmzrn{kxiv~iv~jwjwjwju}lu~hs{dowepxlwo|o|smzhxiyhxdt{brycszdt{bryaqxdt{iyiyeu|`pwbryaqxaqx`pw`pw`pwaqxaqxjzeu|`pw_ovbryeu|eu|cszgw~fv}eu|cszbryaqx`pw`pw^nuaqxdt{fv}dt{aqx_ov^nuVfm^nufv}hxcsz_ov_ovaqxiyiygw~eu|cszbrycszdt{tql|eu|aqx`pwcszfv}hxfv}dt{cszbryaqx`pw_ov`pwdt{eu|cszdt{gw~fv}cszeu|gw~iygw~dt{dt{gw~k{fv}cszaqxcszgw~iyhxgw~cu|bt{aszbt{cu|cu|cu|cu|aszaszaszaszasz`ry`ry_qxasz`ry`ry`ry`ryaszbt{cu|asz`ry_qx]ov^pw_qxaszbt{]nw\mv\mvZktYjs[lu_pybs|bs|\mv`qzct}^ox_pyar{Yjs\mv`qzbs|du~hyizct}Zkt[lu]nw_py_py]nw]nw_pyar{YjsVgpWhq\mv]nwZktZkt^oxct}du~^ox_pyev^oxUfoZkt[lu[luZktZktZktZkt[lu\mv^ox^ox_py`qzar{`qz^ox\mv]mt`pvasz_py\lxZjv[kw]my\jv]lu`ks_ipemt{}xitxjt{x~}uy{xs~s~zq|kv~y~vozp{v||ymxp{s~s~r}oznynys~q|r}uus~uz|vuywq|s~|zxnydowhs{tvozhs{p{r}kv~kv~r}r}ju}ozq|ozmxp{tr}nyozs~{wnyp{yq|mxv{xnyq|q|p{t{xozmxuths{hs{nyju}kv~oztxwp{ju}cpxhu}cpxcpxq~up}q~gt|anv`mudqyerzanvcpxiv~gt|iv~lylylylymzn{p}mzhu}fs{gt|iv~jwjwoxpylwhs{ju}r}uvtp}l|n~n~iyeu|eu|dt{bryaqxdt{iyiydt{_ov]mt]mt\ls\ls\ls\ls]mt]mtgw~csz_ov_oveu|jzm}m}on~k{hxeu|cszbryaqxl|jzhxfv}eu|dt{dt{dt{bryhxm}iybry`pweu|m}gw~fv}eu|bry`pwaqxcszeu|pm}iycsz`pwaqxeu|iyiygw~dt{cszbryaqx`pw^nu^nubrydt{cszdt{hxhxeu|fv}hxiyhxeu|fv}jzn~hxdt{`pwbrygw~jzgw~dt{]ov]ov_qxbt{cu|bt{_qx]ovcu|bt{asz`ry_qx^pw]ov]ovbt{aszaszaszaszbt{cu|dv}bt{`ry]ov[mt\nu^pwaszcu|`qz`qz_py\mv[lu]nwar{du~hyar{du~fw`qz`qzar{XirYjs_pydu~ct}ct}ct}_pyZkt\mv^ox_py_py_py_py`qzbs|XirUfoVgp\mv^oxZktZkt^oxevev_py_pyev^oxUfoYjs\mv\mv\mv\mv\mv\mv\mv\mv_py`qzbs|evevbs|]nwYkrWgm^ntbt{cu|_py[kw[kw^nz\kt\kt^iq]gnclpsvt~y~vr}w|}}}}yp{fqyozq|twwus~r}vxvozozs~s~mxmxmxozr}uvus~p{r}uvuttuq|r}epxozvs~uhs{grzju}w|r}mxmxgrzkv~q|q|kv~nyxyr}p{wwnyhs{kv~nyny{|tq|tyr}s~ur}tp{lwy|q|mxozq|grzs~w{|ozmxkxfs{cpxfs{mzp}mzhu}bowcpxerzdqycpxbowdqyerzfs{lyiv~hu}lyhu}erzmzo|fs{cpxgt|gt|cpxdqykxjs|qzozgrzgrzp{trvuqn~jzfv}cszaqx]mtdt{fv}cszcszeu|bry[kraqx[krYip^nuaqx`pw`pwaqxeu|bry`pw_ov`pwbrycszdt{bryfv}jzjzfv}brycszdt{jzpodt{\ls^nuaqxaqx_ovfv}m}m}hxeu|hxl|ojzhxjziydt{`pwaqxn~m}jzhxgw~gw~hxhx`pw`pwbrybrybryaqx`pw_ovdt{cszdt{eu|hxiyhxfv}fv}iyjzhxdt{cszgw~l|hx`pw]mtbryhxgw~bry_ov[mt]ov_qx`ry_qx_qx_qx`ry_qx_qx^pw]ov]ov]ov^pw^pw^pw_qx`ryaszcu|dv}fxfx_qx_qx\nuYkrZls^pwaszaszar{`qz_py_py`qzar{ct}du~fw`qzfwk|gxfwdu~YjsZkt]nwar{ct}bs|_py^ox]nwYjs\mv_pyar{`qz`qzar{bs|UgnRdkTfmYkrZlsXjq[mtbt{cu|YkrWipaszdv}[mtUgnWip`ryZlsXjq\nu^pw[mtXjqXjq\nu]ov_qxasz`ry_qx]ov[mtYio]msaszew~ar{\mv_pyev\kt^mvbmublshquy}z~{~t~}z{~{s~lwit|lwp{r}r}q|p{ozxyvp{q|wywvs~q|r}tutq|ts~s~w{|xtr}tit|tzuwju}bmuepxs~zr}p{r}mxkv~p{nyhs{kv~wzuozttmxit|lwq|s~vxyvq|nyq|tp{r}up{ozp{nyy{r}ozozp{mxx}{r}q|p}lyiv~kxo|q~p}mzjwkxkxiv~gt|fs{gt|hu}hu}lyiv~gt|jwdqy`muiv~mzerzcpxkxn{iv~gt|mxnwmvepx]hpaltoztq~o|n{jzgw~csz`pw\lsZjq`pwbrybry`pwdt{iyfv}_ovfv}`pw^nuaqxbry_ov]mt]mthxeu|cszdt{fv}fv}dt{aqx^nu^nu_ov`pw`pw_ov]mt[krgw~k{jzbry]mt_ovaqxaqx]mtfv}n~m}gw~eu|iyoojzhxiygw~cszaqxcszk{k{iyhxgw~fv}eu|eu|aqxbrycszcszcszcszaqxaqxdt{dt{cszeu|gw~hxgw~eu|dt{gw~iyfv}cszbryfv}jzgw~aqx_ovdt{gw~eu|aqx`pw_qx`ryaszbt{aszaszaszasz`ry`ry_qx_qx_qx_qx`ryaszaszaszaszaszbt{bt{cu|cu|dv}cu|asz^pw^pw`rybt{bt{ar{`qz_py^ox_py`qzbs|ct}ev`qzevizevfwev[lu\mv_pybs|bs|`qz^ox]nw]nwYjs\mv`qzar{ar{_py_py`qzYkrVhoWip[mt[mtXjqZls^pwbt{YkrWip_qxcu|\nuXjqZls`ry[mtYkr\nu]ovZlsWipWipYkrZls\nu]ov]ov\nuZlsXjq]ms^nt`rycu|`qzZktZkt^ox]lu_ovcoudosjsv|{~vmxozq|vz}ztozhs{lwp{q|q|ozozozyyuozoztxx{vq|q|uwuq|vr}q|wzr}r}vmxv{twju}`ksbmuozvozozr}mxozq|nyhs{kv~uxtnyr}r}mxju}mxq|s~vvus~r}r}r}r}mxp{tozlwytp{w{vq|ozmxju}mxv~{r}mxmxp{ozmxlwlwnyozq|s~s~q|nykv~ju}kv~lwozr}mxkv~mxepx`ksit|ozhs{hs{q|s~lwgrzhs{qznwcnv\gobmup{rkxhu}hu}fv}dt{cszaqx_ov]mthxeu|`pw^nubryhxgw~aqxeu|aqxaqxeu|fv}aqx_ov_ovk{hxeu|gw~jzjzdt{_ovcsz_ov]mt_ovbrycsz_ovZjqgw~hxfv}bry`pwcszdt{bry\lsfv}on~fv}csziyqojzgw~fv}dt{aqxbryeu|iyhxgw~fv}eu|dt{cszbrycszcszdt{eu|eu|dt{dt{cszeu|eu|dt{fv}gw~hxfv}dt{bryeu|fv}dt{aqxaqxcszgw~eu|brybryeu|eu|aqx`pwbryaszbt{bt{cu|bt{bt{asz`ryasz`ry`ry`ryaszbt{cu|dv}dv}cu|bt{aszaszaszaszaszfxdv}cu|bt{aszaszaszbt{ar{`qz_py^ox_py`qzbs|ct}du~_pyct}gxbs|du~ev]nw_py`qzbs|ar{_py]nw]nw^oxZkt]nwar{bs|ar{^ox]nw\mv]ov[mt[mt^pw^pw[mtZls\nu`ryXjqWip^pwbt{^pw\nu^pwasz\nuZls\nu\nuYkrVhoWipXjqYkr[mt\nu\nu[mtZlsYkraqw_ps^qvaty_qxYkrVgpWhq[kr^nubntcnrjsv}q|ju}mxr}x{zvr}ozs~vzzwuuwzxtozlwmxp{r}xs~ozq|wyvr}s~p{q|wxozuynyuvozs~it|grzfqyp{tlwkv~nyhs{nyozmxhs{ju}p{p{lwnyq|s~r}p{p{q|r}wtr}r}tutr}ozr}wr}kv~vxp{tur}p{ozlwgrzlws~xlwju}it|mxnymxkv~it|kv~p{tr}q|p{mxju}it|kv~mxtup{p{r}hs{cnvnyp{mxnys~nydowaltfqykt}lu~grzbmuhs{s~slyhu}iv~hxiyjzjzjziyn~jzcsz^nu^nu`pwaqxaqx`pw^nuaqxgw~iygw~eu|gw~k{fv}brydt{iyjzfv}aqxjzgw~dt{cszdt{cszaqx^nuk{iyfv}eu|eu|fv}fv}dt{^nuhxpn~dt{`pwfv}on~iyeu|dt{bry_ovbryhxiygw~eu|cszaqxaqxbrycszdt{eu|eu|eu|fv}fv}fv}fv}gw~fv}fv}gw~iyiygw~eu|aqxbrydt{cszaqx`pwbrydt{dt{cszeu|gw~dt{_ov_ovdt{cu|cu|bt{bt{cu|bt{`ry_qx`ry`ry`ryaszbt{cu|ew~fxew~dv}bt{aszaszaszbt{cu|dv}aszaszcu|cu|`ry`ryaszct}bs|ar{`qz`qzar{bs|ct}ct}]nwbs|du~_pybs|fw`qzar{bs|bs|`qz^ox\mv]nw^ox[lu^oxar{bs|`qz\mvZktYjs`ry_qx_qxaszasz`ry^pw]ov_qxYkrXjq]ov`ry_qx_qxbt{cu|^pw\nu^pw]ovYkrXjqZls[mt\nu]ov^pw_qx^pw]ov]puaru]nq\ot`sxasz]ovYjsYjsXho[kr`lralpgpspz~zwvs~q|tw{|yus~s~~~|{yuq|ozq|tws~q|s~vws~ozr}s~uy}{up{z~r}us~kv~s~lwq|mxtvnynyp{ju}hs{ju}kv~lwnyp{nyju}lwozuz{ywwxtq|q|uwur}wy}vlws~{ukv~p{r}q|s~vuq|ozq||nymxit|nyp{q|ozlwnyu{mxnynylwkv~kv~mxp{ts~ozr}uju}fqys~r}r}uulwaltepxr}vys~hs{hs{q|uslylyk{l|m}m}m}l|m}jzeu|`pw\ls[kr_ovdt{_ov^nucsziyk{hxhxk{iycsz^nu^nucszgw~gw~fv}jzjzhxdt{^nu[kr\ls^nul|iyfv}fv}fv}eu|cszbryaqxjzpl|bry^nucszk{l|gw~eu|csz`pw^nubryjzk{hxcsz_ov^nu`pwcszeu|dt{dt{dt{eu|eu|fv}gw~gw~iyhxhxiyk{k{jzhx`pwbrycszbryaqxaqxaqxbrybrycszfv}gw~csz^nu_oveu|gyew~dv}dv}fxfxcu|`ry`ry`ry`ryaszbt{cu|ew~ew~cu|cu|bt{aszbt{dv}fxgydv}`ry`rydv}dv}aszaszdv}evdu~bs|ar{ar{bs|ct}du~bs|]nwar{ct}]nw_pydu~`qzar{bs|bs|`qz^ox\mv]nw^ox\mv^oxar{ar{^ox[luXirXir`ry`sx_rw`sxcv{ex}dw|aty^qv[nsZmr]pu`sx`sxatycv{dw|`sx^qv_rw]puZmrZmr^qv]pu^qv^qv_rw`sx`sx`sx`sx]nq[lo[nsatydv}bt{`ryaszYip\ls`lralpgps}~}{~x|yus~s~s~s~s~vxz{zyyy}|xvz{yvts~q|nylwxxy{|ytoz|wyumxvq|vq|vxr}txr}kv~mxq|vz{xuit|lwt~|yvwy{yw~|xlwoztmxhs{nys~uynykv~ylwnygrzlwnyozmxlwmxr}vju}lwnynynynyp{r}r}p{mxr}uit|fqyuuuxyp{it|r}uit|mxq~q~lylyjzjziyhxgw~fv}jzeu|bryaqx`pw_ovbryhxeu|dt{gw~jziyeu|eu|iyfv}bry^nu]mt_ovdt{hxjzl|l|k{eu|]mtZjq\ls`pwgw~eu|dt{eu|csz_ov^nuaqxcszhxk{hxaqx^nuaqxgw~iyfv}dt{csz_ov]mtbryjzl|iydt{`pw_ovaqxdt{fv}cszcszcszcszcszeu|fv}gw~gw~gw~gw~iyk{l|k{jzbrybrycszcszcszcszbrybryaqxbrydt{gw~dt{_ovaqxfv}j|gyfxgyj|j|gydv}bt{aszaszaszbt{cu|dv}ew~cu|cu|bt{bt{dv}gyj|l~i{cu|bt{gyfxaszbt{hzevdu~bs|ar{ar{bs|ct}ct}`qz\mvar{ct}[lu]nwbs|^ox_py`qzbs|ar{_py]nw]nw^ox]nw^ox`qz_py\mvYjsXirXjq_qx_rw]pu\otatyfy~fy~buz^qv^qv^qv_rw`sx`sx`sxatybuz_rw^qv_rw]puZmr\otaty\ot\ot]pu]pu^qv_rw_rw`sx\mp[lo]pudw|fxdv}dv}fx^nu`pvdpveqsjsv{}}{~{tttts~r}r}s~s~twz||{z}}{~}zut|}ys~nymxp{s~{vx{yq|hs{t~x}yp{ytwp{tvr}uztr}s~uz~}zyju}it|nyx|zz|{zxwwxwwwtxumxozs~kv~ju}q|vwy~p{epx{tju}p{hs{mvmvmvlu~kt}kt}lu~nwhqzkt}oxqzqzpyqzqzu~r{nwu~xkt}gpywzvw{yu~{{p{r}o|jwhu}iv~hxhxhxgw~gw~fv}odt{_ovdt{iyhxeu|dt{k{iyjzk{gw~aqxbryfv}fv}fv}eu|cszaqxcszhxl|pm}iyeu|aqxaqxbrydt{bryaqxcszfv}bry]mt^nudt{aqxdt{eu|dt{aqx`pwcszeu|fv}dt{dt{dt{`pw]mtbryjzk{iygw~eu|dt{dt{dt{dt{aqxaqx`pw`pwaqxcszeu|fv}dt{dt{dt{gw~jzl|k{jzcszcszdt{eu|fv}eu|dt{bryaqx`pwbryeu|eu|brycszfv}hzew~cu|ew~i{k}gycu|ew~dv}dv}dv}dv}dv}ew~fxfxew~cu|cu|ew~hzl~nofxcu|fxew~]ov^pwew~du~bs|ar{_py_py_py`qzar{_py\mvbs|du~[lu[lu`qz[lu\mv_pybs|bs|`qz^ox]nw]nw]nw^ox^ox\mvYjsXirYjsZls^pw]puYlqVin[nsdw|dw|_rw_rwatybuzaty`sx_rw^qv]pu_rw]pu\ot]pu[nsXkp[nsbuz[ns[ns\ot\ot]pu^qv_rw`sx]nq_psbuxfy~ew~`ryaszfxaqxcsygsyfrtktwyq{u|{vvvtq}p|r~tq|r}uy}}yvq|w|zutx~ys~lwju}u~yp{ju}lwu}zp{r}yxmx`ksju}ww|q|ys~vnyp{r}mxq|uoztq|p{r}s~q|nymxmxhs{hs{ozq|nynyr}q|q|p{nymxmxmxmxkv~hs{nyq|mxr}vozozvzwtwyywfqy{tmxwozs|r{qzpyoxmvlu~kt}foxir{nwpypynwmvmvzvr{x{lu~hqzywt}z}zzztw|uiv~erzfs{fv}iyk{m}n~n~wgw~]mteu|poeu|]mtl|jzjzjzeu|`pwbryiv~hu}lyn{iygt|dt{gw~l|oiybry`pwbryeu|dt{csz_ov`pwdt{hxdt{^nuaqxjz_ov`pw`pwaqxaqxcszeu|fv}dt{cszdt{dt{`pw]mtaqxjzhxiyjzjziyfv}dt{bry`pw_ov_ov_ov`pwaqxcszeu|aqxaqxbryeu|hxjzjziyeu|dt{eu|fv}gw~gw~eu|cszaqx_ov`pweu|fv}dt{dt{fv}dv}`ry^pwaszfxhzew~`ryhzgyfxew~ew~ew~fxfxjziygw~fv}hxk{n~osgyaszdv}aszXjqXjqaszbs|ar{_py]nw]nw]nw^ox_py_py\mvct}du~[luZkt^oxZktZkt]nwar{ct}bs|_py^ox]nw^ox^ox]nwZktXirWhqYjs[lu^pw\otVhoRejWip`sxasz[ns_qxcv{ew~cv{asz_rw]ovZmr\nuZmrZls[nsYkrWjo[mtbuz\nu\ot\nu]pu^pw_rwaszaty`pvbsvex{h{cu|\nu]ovcu|aqxbryfrxeptjsvx~qz~{uz{uq|r}s~r|s}wxxz}zt}oxs|vs|oxoxv~~zyzwr{wzxs~kv~nyv|yz~ynyit|ju}us~y~s~r}zq|ozlwmxq|r}q|ozr}s~vwur}mxju}hs{q|ozlwtvq|r}yp{nyvzvozlwmxp{s~s~p{ozq|ttq|vuju}lwuus~hs{vq|ju}r}q|ozp{r}s~q|nykv~it|kv~ju}mxp{nylwozu}ys~vwju}kv~s~wzytozmxmx}}vo|lyhu}hxn~n~gw~hxptk}fxk}oj|bry[kreu|bryerzhu}fs{`muanvit|lwnyozjwhs{erziv~n{o|jwcszaqxbrybry_ov]mt`pwfv}k{jzeu|brybryeu|dt{csz`pw]mt[kr]mtbryfv}^nueu|hxcsz`pwdt{fv}eu|eu|fv}gw~eu|brybryeu|iyaszcu|bt{`ry]ov^pwdt{gw~eu|fv}iv~hu}fs{erzgt|hu}cszaqx`pw`pwcsziyosfv}eu|eu|eu|fv}eu|bry_ovaqxaqxbryeu|gw~gw~eu|brycszeu|eu|cszeu|iygw~cszdqyhs{hu}fs{erzgt|lyoq~dt{^nubryfv}dt{dt{fv}l{jyfu~cr{apyapybqzcr{_nw_nwbqzds|apy\kt\kt`oxXir]nwar{_pyXirWhq\mvbs|_pyar{ar{_pyYjsUfoTenUfoXirVhoUfoVhoYjs]ov_py`ry[lu_qxfwi{hydv}_py[mtTenVhoYjs\nu]nw\nu[luZls\mv_qx_py[mtZkt^pwbs|bt{eu{`pv`sxgycu|YjsZktct}_nw\lseqwhswhqtu{x~zr~q}r}s~nxr|t~r|s|wwu~t}vwu~s|v}{xwyvs|v}|~zmxhs{mx}}wmxlwr}|~|p{nyvttuwzytp{r}s~ttr}nyit|grzgrzr}s~r}{}y{yr}ozr}tozkv~ju}p{s~us~oznyozr}ozr}{zq|u}xfqycnvr}yozozp{lwnyq|q|p{nylwkv~nylwlwmxkv~it|mxs~|wq|uwju}it|{vur}nylwmxr}w~wslykxjzk{gw~bryaqxbt{ofydv}j|ol~dt{^nugw~dt{gt|jwhu}dqygrzlwmvlu~it|epxcnvcnverziv~iv~fs{`pw_ov`pwaqx`pw_ovfv}hxhxeu|brybryeu|hxeu|eu|dt{bry`pw`pwbrydt{^nudt{fv}cszcszgw~iygw~dt{fv}fv}dt{aqxaqxcszcu|bt{bu|dv}bt{_qx_qxeu|hxcszeu|jwjwhu}gt|hs{gt|dqyaqx`pwaqxcszgw~l|ofv}eu|eu|fv}gw~fv}dt{aqxfv}fv}hxjzm}l|iyfv}eu|fv}dt{aqxcszhxiyhu}epxhqzit|grzepxfqyiv~n{q~hu}`pwcszfv}dt{cszeu|et}et}fu~fu~gvgvgvgvcr{cr{et}hwet}`ox`oxds|Yjs\mv^ox[luVgpUfoYjs^ox^oxbs|fwfwbs|]nwZktYjsUfoVgpWhqZkt]nw^ox^ox^oxct}bs|bs|evhygxbs|^oxZkt[lu^ox_py`qz^ox]nw[lu[lu^ox^oxZktYjs^oxar{aszbry_ouaszgydu~YjsWgs]my_nw^nuhs{juygpt}{u~u~||vtvwq{wxt~qzt}ww~}zxy{~xvvwu~r{t}xmxozx}s~q|xxq|u~}{zs~hs{hs{p{vx||up{ts~s~q|nykv~grzepxdowq|s~r}zzvxuq|ozp{ozlwlwnyq|s~s~p{kv~hs{ju}lwlw{wz~tcnvkv~twlwr}ju}mxp{q|p{ozozozq|mxkv~kv~it|grzkv~q|ztmxr}wlwfqys~q|p{mxju}it|lws~xyxuun{lykxn{l|fv}brybryaqx]ovj|bu|cu|j|qnhxcszhxgw~jwlykxhu}kv~ozpykt}epxbmubmuepxerzfs{hu}fs{brybrydt{fv}fv}fv}gw~gw~eu|dt{cszdt{eu|fv}aqxcszeu|fv}dt{cszcszdt{cszeu|fv}fv}iyn~n~l|eu|fv}fv}dt{bry`pw`pw_qxaszat{bt{asz_qx_qxcszeu|bryeu|jwkxiv~gt|hs{fs{fs{dt{dt{eu|fv}hxjzk{aqxaqxaqxbrydt{eu|cszaqxhxiyk{m}on~jzgw~fv}fv}csz_ovbryhxk{kxepxhqzhs{fqydowdowfs{jwmzfs{_ov`pwcszbryaqxbrybqzds|hwkzl{kzixhwfu~ds|fu~ixgvbqzbqzfu~_py`qz^ox\mvYjsYjs\mv_pyZkt_pyfwizgxct}^ox\mvWhqYjs^oxar{ct}ct}bs|ar{fw`qz\mv^oxct}fwct}^ox]nw^ox`qz`qz_py\mvZktXir[lu_py_py\mv[lu_pybs|bt{aqx_oubt{hzev[luWgsZjv`ox`pwlwlw{gpt}}yw}v|s|mvywywxymw~u{yw{}||{xu~vvu~u~t}r{qzr{mxmxr}yxt{}vs~x~zwunyit|lwtux|~yr}nyuutr}p{nykv~ju}ju}vwtywozp{nyp{r}s~q|p{r}vwxvq|kv~it|ju}mxp{xvxkv~lwxwzufqyp{mxp{s~r}p{ozq|s~q|mxlwmxlwju}kv~p{tozhs{nyxozhs{p{ju}lwnyoznymxkv~ju}nw|ozlwkv~dqyerziv~p}l|csz`pwhxk{ew~hzbu|cu|j|pmiyeu|gw~gw~kxlykxjwnyp{qzmvgrzhs{kv~nyjwgt|hu}gt|cszcszdt{fv}gw~hxcszcszdt{fv}gw~fv}bry_ov^nuaqxdt{fv}eu|dt{eu|fv}jzhxhxiyn~rqn~hxhxgw~fv}cszaqx`pw^pw^pw]pw_qx_qx^pw^pw`pw`pwbrydt{hu}hu}gt|fs{it|hu}hu}gw~hxiyjzjziyiyaqxaqxaqxcszeu|gw~fv}eu|gw~gw~hxjzl|jzgw~cszdt{eu|dt{aqxdt{jzk{jwfqyir{it|grzdowdowerzhu}kxgt|brybrydt{eu|fv}fv}et}gvjyl{l{kzixhwfu~cr{cr{fu~ds|`ox`oxcr{`qz_py]nw[lu[lu]nw_pyar{VgpZkt_pyct}du~bs|^ox\mv\mv_pyct}fwgxgxfwfwdu~ar{^ox_pybs|du~du~bs|bs|ct}ct}bs|`qz]nwYjsWhq]nwar{bs|^ox^oxar{du~cu|bryaqwaszfxev^ox\lx^nz`oxbryozny}fos|x~y}|utxzjt{t~}~~|{|}zr{lu~wwvt}s|r{qzox{vvwtp{w}ws~r}uvv~{wr}p{t{vxz{yuq|ozwwwwuts~r}u~{us~oztyyvvxz}}{vp{nyq|uuyq|tlws~}up{wlwbmuozr}uwuq|ozr}vozlwmxp{q|oznyq|nykv~epxlwxs~lwq|mxnyp{p{nyju}dowaltox}zoznykv~dqyfs{kxp}jz`pw_oviyok}gyat{aszgyj|gycszaqxdt{gw~kxjwiv~jwmxnyoxlu~kv~ozuvn{hu}dqydqyaqx_ov_ov_ovaqxbryfv}dt{cszcszdt{dt{cszaqxgw~hxiygw~eu|dt{eu|fv}l|hxgw~iym}n~m}k{l|jzhxfv}eu|cszbry_qx^pw]pw_qx`ryasz`ryaqx_ovcszdt{gt|fs{erzfs{ju}jwhu}gw~iyjzjzhxfv}eu|fv}eu|dt{fv}jzl|l|l|gw~fv}fv}gw~hxgw~dt{aqxbryeu|fv}eu|hxk{iyfs{hs{kt}lwju}grzepxfs{iv~jwjwgw~gw~iyl|m}m}hwhwhwhwixjyl{l{hwds|bqzds|cr{_nw^mvapyYjsXirWhqWhqXirZkt]nw_pyXirYjsZkt\mv^ox^ox]nw\mv\mv_pyar{bs|ar{ar{ct}ev`qzdu~gxgxdu~ct}evgxfwgxgxfwct}_py[luXir[lu`qzar{^ox]nwar{ct}bt{bry`pv^pw`ryar{_py_o{aq}`oxbryozny}fos}}}|q}my{t}t}t}vy{xqzlu~wwu~r{s|vu~qz{uuzytw~xtw|{v~}xs~q|txy{|{xuttxyz{zywvv}yy|xw}{xxyyyywr}mxmxr}wu{q|vs~w}zs~q|kv~kv~tuxzvq|p{tzq|mxlwp{r}p{p{r}kv~ju}epxkv~xvp{uws~nyju}hs{grzfqydowqz{vnyp{mxerzfs{mzn{hxbry_ovcszhxgyhzat{_qxbt{dv}`ry^nu]mtcszgw~jwgt|fs{hu}kv~ju}lu~kt}mxs~xvmzfs{fs{fs{cszaqx_ov^nu`pwbryl|iycsz_ov^nubrygw~jzqqpl|gw~cszbrybrygw~dt{cszgw~hxfv}fv}gw~n~k{gw~eu|eu|eu|dt{aszbt{at{cu|ew~gyfxeu|brydt{fv}iv~hu}hu}hu}lwnyfs{eu|gw~hxhxfv}cszbrydt{cszbrydt{gw~jzk{k{k{iygw~gw~gw~gw~eu|dt{bryfv}hxhxiyk{hxcpxhs{lu~mxlwit|grzgt|jwdqyfs{eu|cszeu|iyk{iyet}ds|cr{cr{fu~jyo~ro~ixet}fu~et}apy_nw`oxXirZkt\mv\mv[lu\mv^oxar{`qz]nw[luZkt[lu]nw^ox]nwYjs\mv^ox]nwZktYjs[lu^oxWhq^oxevev`qz]nw_pyct}ar{bs|bs|ar{_py[luXirUfoXir]nw_py\mv[lu_py`qz_qxbry_ou[mt[mt]nw_py_o{_o{`ox`pwlwlw{gpt~|}wx~~r{r{t}u~vu~r{pyu~vs|pyt}{|xzr}ozvzwy{|zxz{wr}q|r}ty|~~zwvwyz|}|yvtq|tmxoz|u~}vtx|{r}s~q|mxju}mxs~yr}zq|vty}r}nyuutwyvq|p{w}wp{ju}lwnynyozr}kv~mxhs{lwwvr}xzs~kv~fqyfqyit|kv~lwr{xq|lwq|ozdqydqykxiv~gw~hxeu|aqxaqxbt{mexaszcu|cu|`ryaqxbrybryhxjwfs{dqygt|ju}grzmvmvozr}tr}iv~cpxhu}iv~gw~eu|brybrydt{gw~jzk{jzgw~dt{dt{hxl|n~pqn~iycsz_ov]mtbry`pwbryfv}fv}cszdt{jzojzeu|brycszeu|eu|bt{dv}cv}ew~hzk}i{gw~cszdt{gw~n{p}o|n{ozozgt|iv~jwkxjwiv~gt|fs{gt|erzdqyerzhu}kxlylyso|kxiv~iv~jwjwiv~hu}jwjwiv~jwlyiv~dqygrzlu~mxmxju}hs{hu}kx`muerzcsz`pw_ovcszdt{aqxds|cr{apybqzds|hwl{o~tm|gvgvfu~bqz_nw_nw]nwbs|fwev`qz^ox`qzct}gxct}^ox\mv]nw]nw]nw[lu[lu`qzdu~ct}^ox[lu[lu\mvUfoZkt^ox^ox\mv[lu\mv_py^ox^ox_py_py]nwZktWhqUfoYjs^ox`qz^ox]nw`qzar{`ryfv}dtz`ry_qx`qzar{_o{\lx_nw^nuhs{juygpt|w}|~xr|s||wvu~t}r{qzr{r{r{t}qzoxu~~xnyp{s~q|tzw~{x{{xuz}zwvxxv{|xvvyz}}|ws~p{q|q|hs{kv~zr}~~xozp{yuus~p{ozs~{p{uunyq|ozvyq|lwtmxq|uwtp{q|x}r}it|grzhs{ju}mxr}mxp{kv~lwvur}ytozju}hs{ju}mxnynyu~yp{mxus~gt|erzgt|erzgw~om}bry_ovbt{sk~fxfxgyew~gw~iycsziykxfs{cpxgt|it|fqyqzqzq|r}q|nygt|cpxdqyerzdt{bry`pw`pwdt{gw~bryjzsupjzgw~gw~cszgw~l|m}iycsz^nu[kraqx`pwcsziygw~dt{gw~ooiybry_ovaqxdt{eu|cu|cu|bu|ew~hzk}i{fv}aqxcsziyrwvrp{nykxlymzn{n{lykxjwn{lykxlyn{q~rruq~kxhu}hu}iv~kxkxkxlyjwgt|gt|kxiv~erzgpyjs|mxlwju}hs{hu}kxfs{kxiydt{bryeu|fv}bryet}ds|cr{bqzcr{et}gvhwum|gvgvet}apy]lu]lu\mvct}izfw_pyZkt[lu_pyizev`qz^ox^ox]nwZktWhqbs|hynoizct}`qz`qz_py^ox^ox_pyar{bs|bs|bs|ct}du~evevdu~bs|_py]nw]nwbs|du~bs|ar{du~evcu|k{jzgyfxfwev`p|Zjv_nw\lsepxhswhquoz~{y{{{~|u~y|s|qzxywpyt}w|{{{v}{{s~ozr}wtx|{wuwzxwy|zvuyzvvyzwwzuxq|q|zztxozx{w{{vp{p{xzq|q|p{tzxr}p{uvhs{ozmxkv~r}s~vwtozmxmxepxepxfqyhs{ju}mxozq|p{nynyp{s~s~q|nyxvr}lwgrzgrzkv~p{zwtr}q|ozjwhu}hu}hu}fv}fv}fv}gw~fv}dv}k}h{fxfxgyi{k{jzdt{eu|hu}iv~iv~gt|grzepxoxt}lwtulwly`muerzcpx^nu^nu`pwaqxaqxaqx`pwgw~jzeu|aqxcszcsz`pwhxgw~hxhxhxeu|`pw\lseu|cszdt{fv}iyiyeu|aqxeu|csz`pw_ovaqxdt{eu|cu|gycv}bt{fxl~k}eu|]mtaqxfv}n{q~p}mzmxkv~jwo|sq~kxiv~n{s}vq~susq~rxp}jwkxlyiv~gt|fs{kxmzlyhu}gt|jwjwhu}oxlu~ju}lwkv~it|gt|kxfs{iv~jzhxcsz`pwcszgw~ds|fu~gvfu~ds|ds|gvjyn}gvet}hwhwapy[js[js[lu`qzdu~ct}^ox[lu]nwar{ar{bs|bs|_py[luYjs[lu^oxar{du~fwevar{]nwZktXirTenYjs`qzct}bs|ar{ar{bs|^oxar{evgxgxdu~_py\mv]nw^ox_pybs|ct}ct}ar{^pwgw~hx~gyew~ar{]nw[kw[kwZir[kr_jrbmqktx~~y{{wu~||yu~yz|}|~|uq|r}tuvwyzzzzr}r}uyxs~r}uxwy|{wwzz{s~r}{{tvq|x~||xuyyhs{vuz}wuxyr}wtozwy|}zus~s~fqyfqygrzit|kv~nyp{q|mxmxozr}uup{mxwvtnyit|fqyhs{kv~s|t}utr}nygt|erzcpxcpxaqx`pw_ov_ov`pw_qxhzexcu|bt{cu|dv}fv}eu|aqxcszhu}jwjwhu}fqydownws|ju}ozozhs{n{gt|hu}fs{aqxaqxcszdt{dt{dt{_ovgw~jzgw~fv}iyjzhx`pwaqxbryeu|gw~gw~csz`pwcszbrycszeu|gw~gw~dt{`pw_ov_ov_ov_ov`pwaqxcszbt{fxcv}dv}fxi{hzdt{_ov]mt`pwfs{gt|fs{erzfqyfqyhu}lyo|lygt|gt|lys{tq~uwurrvrp}o|kxerzdqygt|iv~kxjwgt|gt|jwkxkv~oxlu~ju}mxlwit|fs{iv~fs{iv~iyfv}`pw]mt_ovbrybqzfu~hwfu~apy`oxds|hwixds|cr{gvgv`oxZirYhq[lu]nw_py]nw[luZkt]nw`qz_pyar{bs|ar{]nw[luZkt[lu_pyar{du~ct}`qz\mvZktYjsYjs^oxct}du~ar{]nwZktZkt[lu]nw`qzbs|ar{_py\mvYjsZktZkt\mv^ox_py_py]nw[mt^nu`pv`ry_qx\mvZktYiuYiu]lu\ls^iq`koirvu{~z}xw}||zy|~z{u|wxz{zxvus~r}r}uy{zxp{q|uzxr}p{r}vw{~{vvzyzs~twvuy~~zw|oz{|yuvwx{x{s~x||yvuhs{it|it|kv~lwozq|r}ju}lwp{twuq|mxxxwtozju}it|hs{kt}pyuuq|kv~dqycpxgt|hu}eu|bry_ov_ovbrydv}l~h{fxdv}ew~ew~gw~fv}`pwdt{kxo|p}lyit|epxlu~s|hs{kv~hs{cnvo|n{n{lygw~gw~iyjzjzjzeu|jzm}l|l|n~pn~`pw`pwbryeu|hxhxfv}cszbryaqxbrycszdt{dt{aqx_ov\ls`pwcszcszaqx`pwcszcu|ew~exfxgyfxdv}dt{bry`pwbryfs{fs{erzdqygrzhs{it|lwnykv~grzgrzlwr}uq|p{vyvr}q|wvwvnyfqyfqykv~lwnymxit|ju}nyozmxoxlu~kv~nymxhs{erzgt|hu}jwiyfv}aqx^nu^nuaqxds|hwjygvbqz`oxcr{gvgvds|ds|gvgvbqz]lu\kt_py]nw[luYjsYjs\mv`qzct}]nw`qzbs|bs|_py\mvZktZkt\mv_pyar{bs|_py\mv[luZkt^oxbs|fwfwct}^oxYjsWhq[lu\mv]nw^ox]nw\mvZktYjsYjsZkt\mv]nw]nw\mv[luZlsYip[kq[mt[mtZktYjsZjv[kw_nw^nu_jr^imfos~}}oz~~x{yy~vx{}}{zy|{p{grzmxp{q|ty~|xp{q|s~uvvwwuvz~{tp{r}s~v{~zts~wr}vs~x{w{|~{uvz||vs~r}u|{wvus~ttx{yvvtq|kv~kv~kv~lwnyozq|r}kv~mxp{s~utr}p{xyzzwr}nylwgpynws~s~mxgrzdqyerzn{o|l|hxdt{dt{hxk}ok~i{gygygyhxgw~cszhxq~uvq~mxit|kt}s|ju}kv~epx_jrmzn{sp}l|l|m}ooom}n~on~n~n~n~n~gw~gw~gw~hxiyhxdt{bryaqxaqxaqxbrybryaqx`pw^nu`pwfv}k{k{fv}cszdt{ew~fxh{j|i{ew~cu|eu|gw~dt{gw~kxlyjwhu}it|ju}ju}nyp{ozju}hs{it|lwlwit|kv~r}vs~mxkv~vuvvq|ju}hs{kv~p{r}p{kv~kv~ozp{ozoxlu~lwnymxhs{erzfs{jwkxjzhxdt{brybrydt{l{kzixgvfu~et}et}et}ixgvfu~fu~et}ds|ds|ds|ct}_pyZktXir[lu`qzdu~gx_py`qz`qz`qz^ox]nw\mv[lu[lu^oxar{ar{_py^ox]nw]nw_pybs|fwizhydu~ar{^ox^ox^ox^ox^ox^ox]nw]nw\mv[lu]nw_py_py^ox]nw]nw^pw[kr]ms]ov^pw]nw]nw_o{`p|apyaqxcnvalpgptys~xz~}|~s|x|}{yz{{xzs~mxup{p{s~y|wq|w|{ur}v{|{|~zr}p{r}r}s~x{xr}p{s~ozuv}xs~~{|yuys~wzzxwvu|ozr}r}nytozuvr}ozq|q|nymxmxmxmxnyp{q|r}ozozp{q|q|r}s~ts~uwyzwtq|ir{mvozmxhs{fqyfs{jwn{n{k{gw~dt{eu|iyk}nj}gyfxfxfxgw~fv}fv}jzrvvrnyju}ir{t}nyp{hs{^iqjwjwro|k{k{l|n~n~m}k{iyhxiyiyiyhxiyjziyhxgw~gw~fv}bry_ovaqxbrybrybryaqx`pw_ov_oveu|k{pn~hxdt{dt{dv}hzj}mk}fxcu|fv}iyaqxeu|kxmzkxgt|fqydowmxq|uup{kv~grzfqyhs{fqyit|r}vr}lwju}r}nymxp{q|mxit|hs{q|r}ozju}it|mxnylwoxlu~kv~nymxhs{erzhu}hu}iv~hxgw~fv}eu|fv}gw~pjyds|ds|hwjyet}_nwjyhwet}apy`oxcr{fu~ixct}_pyZktXir[lu`qzdu~gxct}`qz]nw\mv[lu\mv^ox^ox\mv^oxar{bs|`qz_py`qzar{_pyar{ct}fwgxfwct}ar{`qz`qz_py^ox^ox^ox^ox^ox]nw_pyar{`qz^ox]nw^ox_qxaqxbrxaszasz`qz`qzaq}cset}gw~kv~juyluy{|~y|zxzvu~y}~||}}{yu}wwx{}{vq|u}yuz|zytnynyr}tr}s~wwr}ozp{r}z{p{mx~~~|zv}{w{mxr}vuuy{ztr}s~q|s~q|wvnylwr}tq|nynymxnynyozp{q|q|r}r}p{ozp{s~unyozq|twwus~lu~mvlwit|grzgrzjwn{o|mziyhxhxjzl|k}pli{hzi{i{k{jzgw~jzo|q~q~n{lwit|ir{u~q|umxbmuiv~fs{n{lygw~gw~hxjzjzjzdt{`pw^nubrydt{cszcszeu|dt{cszbrycszdt{dt{bry`pwcszdt{dt{cszaqx`pw`pwaqxfv}jzm}l|hxdt{cszaszhzj}nl~hzdv}fv}gw~bryfv}mzo|lygt|epxcnvozs~vvr}lwgrzepxju}hs{kv~txtnylwozit|fqyju}nykv~hs{fqyozp{lwgrzfqyju}lwkv~oxlu~ju}lwkv~it|gt|kxfs{fs{dt{dt{eu|eu|eu|eu|m|fu~_nw`oxfu~hwbqz\ktfu~fu~bqz\ktZir_nwds|gv_py]nw[luYjsYjs\mv`qzct}evar{\mvYjsZkt]nw_py`qz]nw_pyar{ar{`qz`qzar{bs|`qz_py_py`qzbs|ar{_py]nw^ox^ox^ox]nw]nw\mv\mv\mv[lu^ox`qz^ox[luYjs[lu^pwcszdtzbt{asz_py_pyaq}csixl|q|oz~py}zzzy|}{|~{z}wu~ws|u~wz{{}}xs~|||||zvq|mxw}|z~{vs~ozmxq|xys~p{twtp{ozu}|{~wlwny{{|{{zzzv}ys~s~vwp{ttp{oztwv{r}vxtv{xmxkv~tyvnynynymxnynyozp{q|s~ts~p{ozq|s~nymxmxoztwvunwmvju}it|it|lwmzo|q~n{iyjzoqpl~pmk}j|k}l~n~m}k{k{n{mzlyjwkv~it|ir{u~q|wr}grzmzhu}n{lygw~gw~iyjzjzjzgw~`pw]mtaqxdt{bryaqxdt{bryaqx`pwaqxcszcszbryaqxeu|fv}gw~eu|bry`pwbrydt{fv}gw~hxhxgw~fv}eu|bt{gyh{k}k}hzew~cszbrygw~jzo|p}mziv~hs{grzoxqzr{qznwkt}ir{hqzlu~js|mvu~yvpymvr{mvkt}mvmvjs|ir{lu~nwoxmvhqzir{nwr{qzpykt}hs{it|ju}it|iv~n{hu}gt|dt{dt{eu|eu|eu|dt{gvet}bqzapybqzbqzapy_nwbqzet}ds|]luZir^mvbqzbqz[lu]nw_py]nw[luZkt]nw`qzct}_py[luZkt\mv^ox_py^ox]nw_py`qz`qz_py^ox_pyar{ar{_py\mv\mv^ox_py^ox\mv]nw]nw^ox^ox]nw]nw[lu[luZkt]nw_py]nwYjsWhqZkt]ovaqxbrxasz`ry_py_pybr~dtgvjznykvzluy|z~~~xy~z{~zs|t}vwy{~|y}ws~||}}|yuq|ozvy}}}}ztq|nynyu~|tozs~xvq|ozt|zwxr}nytvxzyxwy{z|yq|nyp{r}r}vyulwhs{kv~mxkv~t|{p{w}tx}ymxkv~u|yoznymxmxmxnynyozp{s~vvr}ozozp{r}ozmxozs~wxxoxmvju}ju}lwozn{n{o|kxgt|iyrsrk{k}i{hxhxiyjzjzjzrq~o|mzkxjwlwlwjs|u~p{wtkv~p}kxro|mzjzn{n~p}m}phxcszfv}gw~bry`pwcszeu|dt{brybrydt{dt{bryaqxgw~hxiyfv}cszaqxcszfv}fv}eu|eu|gw~iyjziygw~fxgyk{l|jzfv}aqx^nukxlymzlyiv~fs{grzgrznwmvlu~js|ir{ir{js|kt}lu~ir{kt}s|wt}nwlu~vu~t}t}nwjs|lu~s|oxpynwkt}mvt}xypykt}grzhs{it|it|kxq~lykxjwgw~iv~gw~gt|fs{fr|iujvet}coy_nwbqzfu~`oxfu~hwapy^mvapybqz`ox[lu`qzdu~ct}^ox[lu]nwar{ar{^ox\mv\mv_py`qz^ox\mv\mv^ox_py_py]nw]nw^ox_pybs|^ox[lu[lu^oxar{bs|ar{]nw^ox`qz`qz`qz^ox]nw[lu[lu^ox`qz^oxYjsWhqZkt_qxaqxbrx`ry`ry`qzar{dtgwapydt{grzcnrenrz}~zxz|{yzzy~|wvx|~|zxxvy{zxx|v}vozr}}wozq|uus~r}xx}ymxlwu}}ww|}y}wuwxvuw}xuvvts~v~|xus~tuzts~xys~q|s~nyju}p{q|ju}kv~ozkv~toznyr}q|mxmxr}xur}p{q|q|q|p{gq{oyt~pzkukukujt~q{t~q{ht~kuq}t~lxjvjvht~gs}gs}kwr~wx}|s}mwoypzoynyyuju}lwmxkv~ozq|lwgrzerzfqybowgrzjwfs{fs{fs{fs{fs{fs{fs{erzbowdqygt|hu}gt|gt|gt|gt|fs{fs{fs{fs{fs{fs{fs{fs{iv~erzcpxfs{mzrrp}bowgt|jwjwmzq~kxbowp{kv~ju}mxnykv~ju}kv~oznylwju}it|it|ju}ju}ozju}ju}q|wwts~wyukv~hs{nys~r}{tozozs~x|us~p{lwkv~mxq|vwuq|kxkv~hu}lwmxkv~mxju}anvbmuerzjwkxfs{lyjzcsz^nu_ovbrydt{aqx^nuaqxfv}eu|^nu\ls`pwbry`pw^nu_ovbrycszbry_ov]lu^mv`ox`ox^mv^mv`oxapybqzcr{`oxZir[jsbqzds|`oxfu~^mv_nwcr{_nwcr{et}\ktWfo_nwbqz^mvZir[js]lu^nu`pweu{ew~asz^oxar{dtdt^mv[kr]hpalphqu}}wx|}xr}x}vw~u~u~{|~{xw~}}yzyxwxz}t}zs~u|~zz|zr}kv~it|z{}~ys~txz|{wx~|vs~tz}|{}up{nyq|s~r}uy|{xur}r}tuvr}q|uwr}p{r}ozlwr}tlwmxq|lws~ozozr}r}mxmxq|vs~p{ozp{q|q|p{mws}vpzjt~is}is}hr|eoykumwkuoyvr|is}lvmwmwmwnxr|w|ys}s}t~s}kv~vr}it|ju}ju}fqyju}lwgrzepxfqygrzepxhs{mxgt|gt|iv~kxlylyiv~gt|fs{hu}iv~iv~gt|fs{dqydqyfs{erzdqydqydqyerzerzfs{jwfs{dqyfs{lyp}q~o|epxhs{ju}ju}p{yzup{kv~kv~ozp{lwju}kv~mxlwju}it|it|ju}lwmxr}mxmxs~wtp{nytup{it|hs{ozs~r}{vr}q|ty|us~p{lwit|ju}nyr}utr}ozlwlwozr}qzqzlwfqyfqykv~lykxbowhu}gw~bry_ovaqxfv}hxcszaqxbryfv}eu|_ov^nuaqxdt{bry`pwaqxdt{eu|cszaqx_nw`oxapy`ox^mv]lu^mv_nwapyapy^mvZir\ktds|fu~cr{et}]lu^mvbqz^mv`oxapyXgpZir`oxds|_nw\kt]lu_nw_ov^nucsybt{^pw\mv_pybr~br~bqz]mt^iq_jnfos{|~vv{|vny}wzvw{s|s|~y{~|{~}{{{{|{yvuwz}~r}z|wxz{tv{}xq|q|uwyws~r}vxwr}tuvz|s~q|t|~|}ytp{q|p{ozs~xxvr}p{p{r}uxtp{ozs~tq|ozp{q|nyuwp{ozr}mxr}ozp{r}r}nynyozs~q|nynyozq|q|p{oyt~uoyjt~jt~kujt~jt~nxnxmws}zwlvoyq{s}t~uw{~|~wpzoypzoymxvs~mxp{mxhs{kv~ju}grzfqyhs{hs{epxfqyit|erzfs{iv~lyo|o|lyiv~fs{fs{gt|gt|gt|erzcpxbowgt|erzcpxbowbowcpxerzfs{kxhu}erzfs{jwmzmzlyit|it|grzgrzmxw}~mxju}ju}ozp{lwhs{hs{kv~ju}it|it|ju}lwnyp{s~ozozuws~mxkv~r}ozju}fqyit|p{s~q|tq|nylwkv~mxp{r}tr}ozju}grzgrzkv~nyozr}r}ozju}ju}oztu~s|lwgrzit|nylygt|^ksdqydt{aqxaqxeu|k{l|gw~eu|dt{fv}eu|aqx`pwbrydt{bryaqxbrycszdt{bryaqx^mv_nw`ox`ox^mv]lu^mv`oxbqzapy_nw]lu`oxgvjyhwhw`oxcr{fu~bqzds|ds|Zir\ktbqzds|`ox]lu_nwapyaqx_ovcsybt{^pw]nwar{csbr~et}`pw^iq_jnfos~vx~w{|}yw}~}|}~{xvwy{{|xs~ty~q|vywvxywtvxumxkv~vvxs~lwp{|yju}mxq|w}}xxtty{xwxytq|p{nymxr}yws~ozmxoztxztr}q|r}s~q|ozmxq|ozvyp{p{r}lwp{p{q|r}q|oznynyq|ozmxmxnyp{p{p{mwq{r|mwkunxpzoywvoyhr|nxxxpzpzs}vwxxy{s}uvq{lvjt~kulvkv~tr}p{uq|ju}mxnyju}ju}kv~it|dowbmudowcpxbowcpxfs{kxmzlyjwanvanvbowdqyfs{fs{erzcpxiv~gt|dqybowbowcpxfs{hu}lyiv~fs{fs{hu}jwjwiv~lwju}fqydowfqylwr}tju}grzhs{nyozju}fqyepxmxkv~it|hs{it|lwozq|ozmxozuwtoznys~mxfqyepxit|ozozmxit|hs{grzfqyfqygrzhs{it|p{ozlwhs{fqyfqyju}mxkv~p{r}nyhs{fqylwr}u~qzju}fqyit|mxiv~bow_ltdqyeu|cszcsziyn~ok{hxeu|eu|eu|dt{cszcszbrybryaqxaqxaqxaqxaqx`pw\kt^mv_nw`ox_nw_nwapycr{et}cr{apy`oxcr{hwkzkzgv`oxds|hwet}gvgv]lu^mvbqzcr{_nw]lu`oxbqzaqxdt{gw}ew~bt{bs|evgweuet}`pw`ksalphqu|{}|xz|{}|wvz~r}s~r}p{s~yzv{|{ths{dowp{{|vp{vkv~lwr}|{u{tq|s~ts~s~vur}p{p{nynyt|ws~nynyq|vz{wwus~s~r}ozkv~r}ozuwoznyq|kv~p{q|q|p{p{p{oznyq|ozlwlwnyp{p{p{nxq{q{mwmwpzq{pzt~t~nxgq{kut~t~lvlvoyr|t~r|q{pzq{nxq{s}r|oylvnxr|epxlwkv~mxtp{it|mxnylwkv~mxlwgrzdowfqyerzanv^ks`mufs{lymzmzdqycpxdqyfs{iv~iv~gt|erzlyiv~fs{dqycpxerzgt|iv~kxiv~gt|fs{fs{gt|gt|gt|lwit|grzepxdowcnvfqyhs{kv~hs{it|ozp{kv~grzfqyp{nykv~it|it|kv~nyp{it|hs{lwtwvuvwozgrzgrzju}lwkv~it|it|it|it|it|it|ju}ju}ju}ju}ju}it|grzepxgrzju}nymxq|tp{hs{epxju}p{t}qzkv~grzju}mxhu}`mudqyhu}gw~eu|fv}k{ook{iyfv}eu|fv}gw~fv}cszdt{dt{dt{cszbryaqxaqxbry_nw`oxbqzapy`ox_nwapybqzgvcr{`oxapycr{et}hwixbqz[js_nwds|bqzet}fu~]lu_nwbqzbqz^mv]lu`oxbqz`pwfv}hx~ew~bt{ct}gxhxeuapy^nualteptktx}~y}u~y~~{yxyzzus~nymxt}zs~w{{r}lwp{yyxutyws~u~zvyr}nyp{r}s~vz{up{s~zxtozozs~xzzxyws~s~tq|lws~oztulwlwp{lwq|s~q|nymxp{q|ozr}p{mxmxnyozp{ozr|t~t~oynxpzoykukur|ur|t~xt~kueoyhr|kulvkuis}hr|is}kulvpzs}q{mwoyugrzkv~ju}nyvr}kv~p{ju}hs{it|mxmxju}ju}mxjwdqy^ks_ltfs{n{p}p}mzjwiv~jwmzlyhu}dqylyjwhu}fs{erzfs{gt|hu}jwiv~gt|erzdqydqyerzfs{hs{grzgrzit|grzcnvcnvgrznykv~kv~p{q|mxju}ju}q|ozkv~hs{hs{kv~nyp{grzfqyju}r}vvx{yq|kv~ju}kv~it|hs{it|it|ju}ju}ju}ju}kv~kv~kv~grzhs{grzfqyepxgrzkv~nyozr}tp{ju}hs{kv~ozs|r{nykv~lwnyiv~bowhu}jwhxeu|fv}k{n~l|iyiyfv}eu|gw~k{hxcszfv}gw~gw~fv}dt{brycszdt{ds|et}et}ds|apy_nw`oxapyhwbqz_nwapycr{ds|fu~ixgv_nwapyet}cr{gvjybqz`oxbqzapy]lu]luapybqz`pwcszdtzasz^pw`qzevdtaq}]lu\ls`kseptmvz{y||}{v||}}}|ywwxzyup{q||ozr}y}vtwtq|q|w{}zuy}{wvxr}p{s~vwy}zr}s~yytp{p{txxvtwvr}s~vtnyup{ts~kv~lwq|mxr}tq|kv~kv~p{r}p{tq|nynynyozoznyq{t~t~q{q{r|oyjt~lvw}ywxt~lvblveoyis}jt~jt~is}jt~kujt~jt~nxr|pzkumws}nyozlwp{ys~kv~q|it|fqygrzkv~lwju}kv~ozmxgrzaltcnvkv~q|s~q|p{mxkv~mxp{p{kv~fqylwkv~ju}it|hs{grzhs{hs{ju}ju}hs{fqyepxepxfqyhs{fqyepxgrzkv~it|dowepxju}nyju}ju}mxnykv~it|ju}p{mxju}hs{it|lwp{s~kv~it|lwq|s~s~v{zs~oznylwhs{hs{lwgrzgrzgrzgrzgrzhs{it|it|hs{hs{hs{grzepxfqyit|lwkv~mxnylwju}it|ju}lwnwqzozlwkv~lwhu}cpxhu}iv~fv}dt{eu|jzl|jzfv}gw~fv}eu|iyn~jzbrycszeu|fv}eu|aqx`pwaqxbrybqzds|et}et}cr{cr{ds|fu~kzds|apyet}hwixkzpqhwhwixfu~jyn}fu~cr{ds|apy]lu^mvcr{ds|bry`pwaqw]ov[mt]nwbs|aq}]my\ktZjq^iqcnrktx}~|}}|{||y|}}ww|~s~vxxvwz~{xtw}{|~vq|q|up{s~}}|q|q|ts~r}tzvuy|zz|zuxytp{p{uwur}p{ttq|s~xvp{xr}ts~ju}lwr}ozs~uq|ju}it|p{s~q|vs~p{nyozozoznymwpzr|q{s}us}mwq{{}s}mwnxnxkucmwfpzjt~mwnxnxpzq{nxmwq{ur|lvmwt~oznyit|mxumxfqylwkv~hs{grzju}ju}grzhs{lwkv~epxaltdowlwq|p{mxju}grzfqyit|nyp{lwgrzju}ju}it|it|hs{grzfqyepxit|it|hs{fqydowdowfqyhs{fqydowgrzkv~hs{cnvdowkv~lwgrzepxit|ju}grzfqygrznykv~it|grzit|mxs~vp{nynyq|q|p{s~xys~q|q|mxgrzit|ozhs{grzgrzgrzgrzit|ju}kv~ju}ju}it|grzepxepxgrzit|epxfqyfqyfqygrzgrzhs{hs{ir{mvnyju}grzhs{erzbowfs{gt|dt{brydt{jzk{hxcszfv}eu|eu|jzok{aqx_ovaqxbryaqx]mt[kr\ls^nu\kt_nwbqzds|fu~hwl{n}o~hwfu~kzppsyujyhwhwds|gvkzds|et}et}cr{_nw`oxet}fu~csz`pw`pv\nuZls]nwbs|aq}\lx\ktYip[fn_jnhqu~}|}|xtw~|}r|wzy}|}||tw{||}ytw{zwwozt{|tnyr}{w{r}nyy}wv}{uq|uzxr}uttx|yq|it|kv~r}z{s~mxr}|tu{|uq|r}mxnyq|vyxuq|mxtwtp{ozozmxz{wp{nyq|q|nyr}q|oznynyozp{q|pzq{mwkur|ur|oylvjt~jt~kulvdnxis}oyr|q{oynxoyoyoypzq{pznxpzs}unyju}lwnylwju}kv~kv~ju}it|it|it|it|ju}ju}lu~ir{hqzjs|nwpyoxlu~hqzjs|lu~oxpypynwmvgpygpygpyir{js|js|gpyenwhqzhqzir{ir{ir{hqzgpygpyfqykv~mxju}hs{it|hs{dowit|hs{grzhs{ju}kv~ju}it|ju}hs{hs{it|hs{hs{ozwq|it|ozws~q|r}mxq|r}r}q|nykv~ju}ju}fqyhs{it|kv~ju}hs{fqydowit|kv~lwit|fqyfqyfqyfqygrzgrzit|kv~mxkv~hs{dowfoxenwdowgrzkv~lwgt|cpxhu}hu}fv}fv}fv}fv}fv}fv}bry`pw`pwcszhxiydt{_ov`pwcszfv}dt{_ovZjqXhoYip[js^mv_nw]lubqzixhwapyfu~fu~ds|bqz`ox`oxbqzds|fu~`ox[js]luds|ixhwds|cr{bqz`ox_nw_nwbqzet}gw~brybrx^pw]ov]nw^ox`p|`p|^mvaqxepxdosgptz}|ywy}|xwq{yyz{xy}z{|}y}||zvy{zwwozr}xzuozq|xxyu}~utzxs~p{tyxr}vwyz{zyylws~|yozmxq|~z||ws~r}q|r}twyws~ozp{vxtp{p{q|p{xxtnymxp{p{mxr}q|ozmxmxozq|s~y~~wnxmwpzuxxt~oykueoyjt~nxpznxlvlvmwgq{hr|jt~lvlvmwpzs}yq|lwmxnykv~it|it|nynymxmxmxnyozozqzpyoxnwoxoxnwmvoxs|vt}oxkt}lu~nwjs|ir{hqzhqzir{ir{gpyenwhqzhqzhqzir{ir{hqzhqzgpyit|lwlwhs{grzhs{hs{epxit|it|ju}ju}ju}kv~kv~lwju}hs{hs{it|hs{hs{nyvmxhs{p{xr}ozp{lwnyq|s~p{ju}grzit|kv~hs{it|ju}ju}ju}it|grzfqyhs{ju}kv~it|grzfqyfqyfqyit|kv~nyozozmxkv~it|hqzfoxdowfqyju}kv~gt|dqyhu}hu}fv}fv}fv}fv}fv}fv}bry`pw_ovbrygw~gw~csz^nu`pwcszgw~eu|aqx^nu]mt^nuWfoYhqZirYhq]lucr{bqz\ktZir^mvapyapy_nw^mv`oxbqz^mv\kt\kt`oxfu~hwfu~cr{cr{bqz_nw]lu]lu_nwapycszaqx`pv^pw^pw^ox`qzbr~cs`oxcszgrzfquirv|}~{{{y{}{ut~t~t}r{}|yxz~~{vxy{|u||{{wz{yvvq|q|vzyts~v{}}s~r}zyvs~w||wp{s~vus~u{{vs~q|ozozu}{yzwtr}uvvxxvq|mxtyys~p{q|tuxxtozozs~s~ozs~q|ozmxnyp{tw~xoygq{mwr|x||voyjt~hr|jt~lvlvkujt~jt~kugq{hr|jt~jt~jt~mwq{s}xq|lwnyozmxkv~kv~ozozozozozp{q|r}s|t}s|qzmvkt}js|js|qzvzu~kt}gpykt}qznwkt}ir{hqzhqzhqzgpyenwhqzhqzhqzhqzir{ir{ir{ir{ju}mxlwhs{grzju}it|fqyit|kv~mxlwit|it|lwozkv~hs{grzit|it|it|nyuju}grzq|xozkv~nylwlwozq|mxgrzdowgrzkv~ju}ju}ju}ju}it|it|it|hs{hs{it|ju}ju}grzepxepxfqyju}ozs~s~p{nynyozkt}hqzdowepxhs{ju}gt|dqyhu}hu}fv}fv}fv}fv}fv}fv}bry`pw_ovaqxdt{dt{`pw\ls^nuaqxeu|eu|aqx_ov_ovaqxZir]lu]lu]lu`oxds|cr{`oxXgp_nwfu~hwds|apyapycr{]lu`oxds|ixkzkzixhwet}cr{`ox^mv]lu^mv_nwaqx`pw`pv^pw_qx`qzar{csdtbqzdt{it|grvjsw|y|~vz{|{|~zy{{w~~}||}xs|u~wx|~yr{ju}t~}{zwyzvtus~q|u{}yvv~zq|r}wxvux~~zp{r}ts~r}tz}r}it|it|nyu|xvs~r}s~uuuvwuq|mxw{zs~ozs~wyvuq|mxozttp{vs~p{nyozs~x{{}|wq{pzq{s}vvut~q{oymwlvlvlvkujt~hr|hr|hr|hr|oyq{q{mwlvpzt~us~lwit|lwp{oznyozmxlwlwmxmxnyp{p{oxqzqznwir{enwfoxhqzkt}oxqznwhqzgpymvs|qznwjs|hqzhqzhqzgpyfoxir{hqzhqzhqzhqzir{js|js|hs{lwmxlwmxp{mxhs{hs{lwnylwgrzfqykv~p{kv~hs{grzit|ju}ju}mxs~ju}grzp{tju}grznyoznymxkv~it|fqyepxfqygrzlwkv~ju}it|it|it|ju}ju}grzgrzit|kv~it|epxdowgrzit|nys~s~nykv~mxp{mvir{dowdowhs{ju}gt|erziv~iv~fv}fv}fv}fv}eu|eu|bryaqx`pw`pwbryaqx_ov\ls\ls_ovbrybry^nu\ls^nu`pw`oxapybqzcr{et}fu~fu~ds|_nwet}kzkzet}`ox`oxcr{_nwds|jyl{jyixhwixfu~et}cr{apyapyapycr{dt{brybrx`ry`ry`qzar{aq}aq}apydt{hs{grvjsw~{y|{t}|}~{|y||{u~xyy{|vmvgrzq|}~{|~{wuxws~q|s~r}ozq|x|yvvyyvq|ts~uutw|}zyyyz{}~~ozju}lwu~~~|ytozp{tq|q|r}tutq|nyx{yr}ozs~y{r}p{lwit|nyttozxur}p{q|uy}{xt~oykumwt~{vur|oymwmwnxnxoymwkuis}hr|hr|hr|hr|r|vt~oynxt~yzs~lwhs{lwoznynyozlwlwkv~kv~lwmxnynyjs|ovpwnu~jqzhoxipyls|mt}ls|kr{jqzjqzls|pwryt{qxmt}kr{jqzjqzipyhoxkr{kr{jqzjqzjqzls|mt}lu~epxju}nyp{tvr}kv~hs{kv~mxju}epxdowit|nylwhs{grzju}kv~kv~mxq|lwgrzmxp{fqyepxnyq|p{lwgrzgrzit|it|fqybmulwkv~ju}it|it|it|ju}ju}fqyepxgrzlwju}dowcnvgrzepxkv~oznyit|grzit|lwmvir{dowepxhs{kv~hu}fs{iv~iv~gw~fv}fv}eu|eu|eu|bryaqx`pw`pw`pw`pw^nu]mt^nuaqxcszaqx]mt[kr]mt_ov^mv_nw`oxbqzbqzapyapybqzapyds|gvet}`ox]lu`oxcr{apyds|fu~et}apy_nwapyds|cr{cr{bqzbqzbqzcr{et}fv}dt{dtzbt{asz`qz^ox]my]my`oxbrygrzepthqu|~~|x}}}}vxz~~z}}}zr{ozv}~zxxwttwvr}q|s~ozlwnytwvuw}r}uvs~vuyzyz~||||}}{zuoznyu|~}}~{zytozp{uozozp{r}ttr}p{wzxq|mxr}x{wtp{ozu||vwur}p{q|txz~{yxuq{r|ulvoyr|t~ut~r|pzq{oylvkukukuis}hr|mwr|q{kulvv}}xq|lwnyozmxkv~kv~nynymxmxmxmxnynymt}nu~ovovnu~nu~ovpwryovls|kr{ls|mt}nu~ovt{qxnu~mt}ls|ls|jqzhoxkr{kr{jqzjqzjqzls|nu~mvgpyju}mxp{uytlwju}kv~kv~hs{epxepxit|mxmxhs{fqyju}lwlwlwoznygrzkv~ozfqyfqyozq|ozlwit|it|lwkv~fqyaltju}ju}ju}ju}it|it|it|hs{fqycnvfqymxkv~cnvbmuhs{dowgrzju}it|fqyepxfqyhs{js|gpydowfqyju}lwiv~gt|jwjwgw~fv}fv}eu|dt{dt{aqxaqx`pw`pw`pw`pw_ov_ov`pwcszeu|csz_ov]mt_ovbry`ox_nwapycr{bqz_nw_nwcr{cr{cr{bqzapy`oxbqzfu~ixgvhwfu~bqz^mv]lu`oxds|`ox`ox`ox`oxapybqzds|dt{eu|eu{bt{asz_py\mvZjvYiu^mvaqxepxdosgpt|~}}}~}y||zzyz}}w{}~zvvwxxxwvtr}twwr}r}up{nyoztvuw{xozvyvwuz|z{~uxywtr}s~vunyoztx}~ywxwts~vq|p{p{r}tts~q|txvp{lwq|wy{xts~{}ts~q|p{p{q|tu|xy}|upzoyhr|lvq{vwvs}pzr|pzmwmwoynxlvis}kuq{oygq{hr|t~|||tozp{q|nylwlwp{oznymxlwlwlwlwovovnu~ovqxszryqxpwqxqxnu~kr{jqzls|ovrypwovnu~nu~mt}kr{hoxls|kr{jqzipyjqzls|ovnwlu~lwkv~lwq|vs~lwnylwit|grzfqyhs{ju}lwmxhs{fqyju}mxlwlwnymxfqykv~q|kv~ju}nylwkv~nyp{p{lwhs{fqyfqyhs{it|ju}ju}ju}it|grzfqyepxbmuepxmxlwcnvalths{epxfqyfqyfqyfqyfqyfqyfqyhqzfoxdowgrzlwnyjwhu}jwjwgw~fv}fv}eu|dt{dt{`pw`pwaqx`pw`pw`pwaqxbry^nuaqxcszbry_ov_ovbryeu|cr{bqzds|hwet}`oxapyfu~fu~cr{`ox`oxcr{fu~gvgvjyixgvds|bqzbqzds|fu~bqzbqzapyapybqzbqzbqzbrybrybrx`ry`ry^ox\mvZjvXht^mvaqxepxcnrgpt{|~z{wxvr{~}}~}t}mvy{|~~vr}nynyr}vxxs~r}uxxts~ws~r}s~www{~uozy|wwnys~uttwxwq|vzulwju}q|yvr}s~y}|zzztwzywvts~r}s~uus~q|r}vuozlwp{vxwtozozwyr}q|oznynyozp{q|t~oypzx{vq{pzmwnxoyq{r|q{pzpzs}nzoymyq{q{mwjt~nxt~pzfpzfpzr|yx|tp{r}tr}q|q|p{ozmxlwju}ju}ju}ju}oxlu~js|lu~pyr{pymvgpymvqznwgpydmvir{pyoxnwmvnwnwlu~ir{foxjs|ir{hqzgpyjqzls|ovoxp{nyit|grzkv~r}q|kv~q|mxit|grzhs{ju}kv~lwnyhs{fqyju}mxlwlwmxlwdowkv~s~ozmxnyhs{fqyozwukv~dowfqyju}fqyhs{it|kv~ju}hs{fqydowepxaltepxnylwbmualths{hs{fqyepxfqygrzhs{grzepxfoxdmvdowhs{mxozkxhu}jwjwiv~fv}hu}eu|fs{dt{_ov`pwaqxaqx`pwaqxcszdt{Zjq]mt_ov_ov]mt^nubryfv}cr{bqzds|hwet}^mv_nwfu~et}`ox\kt\kt_nwapy^mv[jsfu~ds|cr{bqzapybqzbqzbqzfu~fu~et}ds|ds|cr{cr{bry_ou`pvaqx_qx^ox\mvZjvYjs^mvcpxeqwdosgpsz~}}y{y~}{yvy~~~~vwu~qzr{wywr{wywvyzxpyy}yyz|u~pys|{{u~qzt}t}s|w}~zu~|~xr{r{u~vvvvtr}q|s~tx|~}~{s~ur}q|tyytnyp{r}r}nyju}lwt|vs~p{q|tus~q|ozp{r}s~s~r}p{nykwnzq}p|nzo{r~uvlxfr|kwq}o{kwiujvixmym|p|o{mykwkwmyoylvkulvoxpymxr}vxvq|nylwkv~it|it|lwju}grzgrzkv~lvhr|fpzis}nxq{oylvjt~jt~is}hr|fpzgq{hr|jt~lyn{p}q~n{jwit|hs{it|grzfqygrzkt}mvoxoxgrzkv~nyoznymxozq|nylwju}it|it|ju}lwnyju}ju}ju}it|hs{hs{kv~mxit|fqyfqylwozmxlwnyfqyozvtkv~epxgrzlwcnvfqyju}lwkv~it|grzgrzbmuepxit|ju}ju}it|it|ju}tlwfqygrzhs{hs{kv~ozp{kv~hs{ju}lwju}it|lwnykv~grzerzju}iv~kv~gt|aqxcszbryaqxcszgw~fv}bry`pw_ov]mt\ls]mt_ovaqxcszcpxdqydqybow_lt`mudqyhu}lyerzdqyjwmzjwiv~kxq~n{jwfs{dqydqyerzfs{jwfs{bowbowdqyfs{erzdqydrxaru`pv_ou]ov]ov]nw^oxapybowcoudoshqt~{x}{}~{{|~~{}}}}x~yu~vyzs|wxt}r{vxws|{|xx{ws|oxr{wzwr{vwt}r{u~|~|z}yzzys~tus~q|p{q|s~}||}~}zxur}q|tyzuozr}s~s~p{ozq|w||zvs~r}q|oznynyozq|s~s~r}q|p{r~q}o{o{o{nzmylxso{kwlxp|r~o{kwjyhwfu~ixm|n}myht~myp|s}q{oyoypyqzmxr}wywr}ozmxmxju}kv~nynykv~lwp{p|lxiujvnzo{myiuht~ht~gs}fr|eq{fr|gs}ium}n~on~l|hxgt|fs{iv~gt|hs{grzhs{it|kt}kt}hs{mxr}ts~r}q|r}lwkv~ju}ju}ju}ju}kv~lwkv~kv~kv~it|hs{hs{ju}mxkv~grzgrzkv~lwhs{epxepxfqykv~p{ozju}fqyfqygrzepxgrzit|ju}it|grzfqyepxfqyhs{it|it|hs{hs{ju}lw{r}ju}hs{hs{it|mxs~xq|lwlwkv~grzfqyhs{lwhs{fqyfqyhs{ju}ju}gt|anvaqx`pw_ovcsziyjzgw~bryaqx_ov^nu]mt^nu`pwaqxerzfs{erzcpx`mu`mucpxgt|hu}bowanvfs{hu}fs{dqyfs{lyjwgt|erzcpxcpxdqyerzkxgt|dqydqyfs{gt|gt|esyftzetwbrxaqw_qx_qx_py_pybrydrxeqwirulsv}~z~{}}}~{|~}|}z{xr{r{wzzyvt}wzwzzvt}vxwr{yzu~w{u~t}t}u~wwvt}wvr{mvpywzyy}~{z|zvp{r}ts~q|p{p{q|xw|}wuywts~v{}xs~s~s~r}r}s~vxzzzyup{mxlwlwmxozp{r}s~r}q|p{up|myp|uuo{ht~o{r~q}lxnzuunzo~jyfu~ixo~qo{jvmynzs}t~s}r|t}vvx{zwtq|p{p{nynyr}r}p{p{s~vr~nznzo{o{myjviuiuht~ht~ht~iuiujvqqqpon~o|n{jwjwju}hs{grzfqygpygpygrzlwr}uus~p{ozju}ju}kv~kv~kv~kv~ju}ju}mxmxlwju}hs{grzit|lwkv~hs{hs{mxmxhs{dowcnvfqyhs{ju}kv~ju}grzepxdowkv~ju}ju}it|it|hs{grzgrzkv~kv~ju}hs{grzhs{kv~nyulwju}ju}kv~p{uzs~mxmxkv~grzfqyhs{kv~it|grzgrzit|kv~lwjwcpxbry`pw^nubryhxk{hxeu|cszaqx`pw_ov_ov`pwaqxiv~iv~gt|erzbowanvcpxerzerzanvanvdqyfs{dqycpxerzerzerzdqydqydqydqydqydqykxiv~fs{erzgt|hu}hu}gu{hv|gvydtzcsyaszaszar{bs|dt{ftziu{luxovy|zyyz}{||{zyyt}nwnwu~zzx~wt}u~u~u~z{xu~vu~r{lu~t}vu~xyyz}}|zyyyyt}pyqzwywx{{yz|ys|p{r}tts~r}r}s~}r}r}|}r}ozvzvtx}{vr}q|q|r}uwwvp{twvr}nymxmxozp{q|q|q|p{ozozp|lxlxtvkwjvssjvkwvwnzqo~m|n}pqsr~q}q}t~wxx}~zvttvvr}q|ttq|p{r}wsp|nzo{o{nzlxlxkwjvkwmynznzmyn~m}m}n~oprrkxkxmxkv~hs{grzhqzhqzdowgrzkv~nyoznylwkv~hs{it|kv~lwlwkv~it|hs{nynymxju}hs{grzit|kv~hs{grzju}q|s~ozlwkv~dowhs{kv~kv~hs{fqyfqygrzozmxkv~ju}ju}kv~kv~kv~lwlwlwju}it|it|kv~mxzr}kv~kv~lwlwozts~mxit|kv~kv~ju}ju}mxlwkv~ju}kv~lwnyp{o|gt|eu|aqx]mt_ovdt{fv}dt{dt{cszbryaqxaqxaqxbrycszkxjwhu}fs{dqybowbowcpxdqycpxcpxfs{gt|hu}hu}iv~anvbowdqyerzfs{fs{erzerzkxiv~gt|fs{fs{gt|gt|hv|iw}hwzeu{dtzdt{bt{bs|et}gt|hv|mw~py|ry|{xw}w}z}}}xr{r{y~z~}zyvqzpyw{zwu~qzlu~js|r{xyz{}{{|}zwx|{w{}}z{}{u~r}tvvuuvwyq|s~uoztyur}uz|ytq|p{p{q|s~utr}lwr}xzvr}oznyr}r}r}q|p{nymxlwjvht~kwvwjvgs}q}q}ht~iutvmym|qtrn}m|syyuvxxw}ztq|s~x}{ur}ttp{mxmxr~p|mylxmynzo{o{o{mymyo{r~tsq}l|k{iyjzl|m}n{lyjwlyoznykv~it|kt}mvepxepxfqygrzit|ju}kv~kv~grzit|kv~mxmxkv~it|grznynymxkv~hs{hs{it|kv~hs{grzju}r}ur}ozozcnvju}p{ozhs{dowit|nynykv~hs{hs{ju}lwlwkv~it|lwnynylwju}ju}kv~ozju}hs{kv~mxmxnyq|lwgrzfqyit|lwju}kv~mxlwlwlwlwlwnyp{p}fs{dt{`pw\ls]mtcszdt{bry`pw`pwaqxaqxbrydt{eu|eu|kxjwhu}fs{erzdqycpxbowanvcpxerzfs{hu}kxmzn{cpxdqygt|iv~jwiv~hu}gt|iv~hu}gt|erzdqyerzfs{hv|iw}hwzgu{eu{dt{dt{et}et}hu}iw}nxqz}sz}}{{|{|ys|s|x{z~}}ys|u~}~|xs|pyw{}}z}|xvyzyvwzyt}z}|wvwwt}uvwwvwz|xuz~wxxtq|r}wyuq|r}r}r}r}r}r}r}s~tw{{ytp{nyr}r}q|p{oznymxmxiuht~kwszyq}ht~jvmylxht~jvr~r~lxgvpvskzhwp|ywp|oyq{nxjt~nwwzws~oznys~z}vr}s~s~nyju}it|lxkwjviukwnzq}sp|nznzq}uwvstqooqpn{kxiv~lyq|p{mxkv~mvoxju}hs{fqygrzju}mxnynygrzhs{ju}lwlwju}hs{grznynymxkv~it|it|kv~mxlwit|kv~p{r}mxju}it|cnvlwtq|it|fqylwtnyju}fqyfqyit|ju}it|grzgrzju}mxnymxkv~ju}ju}it|epxfqykv~nymxlwnykv~grzgrzkv~mxit|grzhs{ju}ju}kv~ju}it|ju}mxozbowaqx_ov\ls_oveu|gw~dt{^nu_ov`pwaqxcszdt{eu|fv}iv~gt|fs{fs{gt|gt|erzcpx^kscpxfs{erzgt|kxn{n{gt|hu}jwkxlykxjwjwhu}hu}hu}fs{dqydqyfs{hv|jx~ix{hv|hv|eu|eu|fu~fu~hu}kw}nxqz}uz}|x~|zz{|}}|~y|zvu~xyv|zxu~}|y}|z|xz}~zt}pyyzws|t}yyvy|{t}oxqzs|s|wwwvux|xz~|}xtuyzwr}wxyws~r}tw{yvutr}p{nyozozozozozozp{p{kwlxlxmynzo{nzmyo{kwgs}iunzq}o{kwgvo~utm|jyp|vnzht~jt~oymweoygpzpyvvtr}q|ty}}uq|r}s~ozkv~it|iuiuht~ht~jvmyq}uo{mymyq}vyvr~usrtxwuo|hu}lyr}q|lwit|lu~nwmxkv~ju}lwozq|q|ozhs{it|ju}kv~kv~ju}it|hs{mxmxmxkv~it|ju}lwnyozkv~ju}nynyit|fqyfqygrzmxr}q|lwkv~ozts~nyit|it|kv~kv~grzcnvgrzit|kv~kv~ju}ju}kv~mxlwgrzfqyju}mxlwmxozju}hs{it|nyozkv~fqyfqyju}kv~kv~ju}hs{hs{kv~nycpxdqycpxanvdqyiv~jwfs{`muanvbowcpxdqyerzerzfs{grzepxepxfqyit|kv~it|grzbmuhs{kv~hs{grzlwnymxnyozozoznymxmxlwkv~lwlwit|grzfqyit|lx~nznz~kyjx~gw~gw~hwhwhu}jv|mw~ox{ty|z|}}~~zxt}t}u~||z|~}~zu~yxxy{}~zs|mv|wx~~xqzr{vxwwvttw}x|~~~yz}~{v{~{ur}v{|vnykv~mxozp{ozlwlwmxnyozq|r}s~nzo{myjvht~jvq}wsjveq{kwq}q}mylxkzpuurpr~tlxht~oyyxpzpyxz{{ywuuv|tp{r}tq|lwkv~iuiuht~ht~iulxq}unzkwkwp|vxuq}jziyjzpvxvq~hu}lyr}p{kv~grzir{lu~lwkv~lwozs~tq|nyhs{it|it|ju}ju}it|it|hs{lwmxlwkv~ju}ju}mxozp{kv~ju}mxmxju}grzhs{ju}lwnynynyozq|r}zuoznyozmxhs{cnvhs{it|it|hs{hs{it|mxp{r}kv~hs{ju}lwlwnyq|hs{fqyju}p{r}mxhs{grzlwnynylwit|it|lwozhu}iv~hu}erzfs{iv~hu}cpxanvbowcpxdqydqydqycpxcpxepxcnvcnvfqyju}lwju}hs{fqymxozju}hs{lwnylwq|q|p{oznymxlwlwlwmxmxkv~hs{grzju}nzp|o{nzlzkxiyjylxit|ku|mu|pwzsx{xyz|{~~}{}}ywu~u~z}u~v}|~wv{}u~vy|}zvr{{zz{}~wr{t}y|~zus~w|z{yzw~wvyzvq|wus~tvwur}q|mxmxp{nyju}mxuuwtnylwq|uvo{lxjvkwnzq}stiugs}lxtunziujvn}pruwwyytuwur|q{s|t}{}|xxzwr}p{q|vytlwlws~myjvht~iulxp|r~r~nzlxkwmyq}r~o{lxfv}hxfv}k{vsp}vp}p}r}p{ju}epxjs|r{ozmxmxp{tvtq|mxju}hs{it|lwlwit|fqyju}grzju}ozozkv~mxs~p{mxmxozoznyr}xr}r}p{nynyr}ttwus~s~s~p{it|dowlwmxmxmxlwmxq|s~s~p{mxlwlwlwju}it|ju}hs{ju}ozp{nynyq|p{mxlwnyozlwmxq|kxmzkxerzfs{jwiv~cpxbowbowcpxdqyerzerzerzerzfqyir{hqzenwenwir{kt}ir{kt}s|xt}oxnwnwmvmvoxpypynwmvmvnwt}u~s|nwmvoxnwku|mw~kw{iu{gu{jwmzr~tozlv}jrymtwrwz~{}|z|{}|z}~|}~{zzzz|~|yw{zyyyxwvt}yyyy{{{{~zz{}~~{ws~tzz{z{zxs~ozr}x|zvzwwwus~tozmxp{q|p{u|yozlwr}y{p|mykwkwmyp|q}r~ht~fr|jvr~uq}o{p|o~prtvvwwsuyywvwx~yxyxs~s~s~vyuozp{ulxjviujvmyp|q}q}nzmymyo{q}r~r~q}eu|jzhxiym}jzmz{vss~q|lwhs{lu~r{nynynyq|tus~p{ozmxkv~lwnymxit|dowhs{hs{mxr}p{lwmxr}uq|nynynynys~zq|q|oznynyp{r}r}tq|nynyp{ozlwhs{kv~kv~lwkv~ju}lwozq|vs~p{oznymxju}hs{ju}hs{it|ozq|p{r}vtozkv~kv~ju}it|lwq|fs{gt|erzanvcpxhu}hu}dqydqyerzfs{fs{gt|fs{fs{hs{gpyjs|ir{foxfoxjs|js|hqzir{qzu~qzlu~lu~mvlu~lu~mvoxoxmvmvmvnws|u~t}pyoxqzpymw~oyny}mynzmzp}sunyjt{iqxmruqtx|}}~y~z~}ywz}~|x|z}xz~|ywwxz|wwxxxxxx{{{zxxz|~|xtr}u{{|||zxtr}v|~zyvvxzz|uq|r}tvz~}tp{s~vvp|nzlxlxnzp|q}q}nzkwkwp|sr~r~sn}o~qrrrsr~p|sxzyxzzxuwwtur}s~utq|q|tkwkwkwmyo{q}p|nznzp|q}r~q}q}steu|m}k{gw~fv}aqxjw}{vts~p{mxoxt}oznynyozr}s~r}p{s~p{nynyoznyhs{dowgrzkv~q|tq|mxnytztoznyozoztzp{oznymxmxmxnyozp{mxju}kv~nyoznylwit|ju}ju}ju}it|ju}mxoztr}q|q|r}q|ozlwlwit|it|lwnymxp{txq|ju}hs{grzgrzlwr}fqyfqycnvaltdowit|kv~it|grzgrzhs{hs{hs{grzfqyfqygpyjs|js|hqzhqzjs|ir{foxhqznwqzmvjs|kt}lu~kt}kt}mvnwnwlu~lu~mvnwqzt}t}qzqzs|r{nxoyoz~o{p|r}s~t~upyku|jrynsvruyz}}z~}}~ys|t}z}yv~|{{yz{z~}{yy{vwwwwwy{~yvu~t}t}y~~{wuuwz{|~~|~}w~{xy}}zvwtoznyq|w~zvuvvwwu{}yus~ozju}p|nzmynzp|ssszup|o{p|p|o{o{m|n}o~ppn}o{mylxnzr|s}t~uy{~vr}twvtq|ozozq|q|p{p{kwkwlxo{q}q}o{lxp|r~tr~o{nzp|shxol|hxfv}aqxhu}z{tr}r}r}q|r{u~r}p{mxlwmxozr}tws~nylwmxlwit|epxlwp{uuq|ozr}xys~ozp{p{ozq|unylwlwnynykv~kv~mxnykv~it|kv~ozp{nykv~ju}kv~kv~ju}it|ju}mxozmxmxnyq|tutr}p{kv~hs{it|it|fqyhs{lwvp{kv~ju}it|it|mxs~it|grzdowcnvepxit|kv~ju}epxfqyfqyfqyepxdowcnvbmufoxjs|kt}ir{ir{kt}ir{enwgpylu~nwjs|ir{lu~nwmvnwoxoxmvkt}js|kt}lu~nwr{s|qzqzs|r{nxmw~ny}pzp|q|q|pzpzs|pxou|qvyux|{~~|xy}|{}|wz~zu~s|w}wzzxz{z}}{~}~~|yx{}wxyxwy}|z||yy}~{yyzzws~}|{|xs~{xvvxywur}p{lwju}lwr}zxxxwwwur}p{vzwtr}nyit|o{nznzp|svvvyr~o{p|r~o{lxpqrrqo~o{nzlxmyoynxoyr|x}}uq|uyzus~q|ozp{q|p{nylxlxnzp|r~q}nzkwr~ttq}lxjvkwnzl|pl|k{n~hxhu}rup}ozq|s~r}s|vs~p{kv~hs{hs{lws~xys~lwhs{it|ju}ju}it|r}uwtp{q|w{up{nyq|s~p{mxnymxju}lwp{p{kv~ju}mxnylwkv~mxq|q|mxit|lwmxmxlwju}kv~nyp{lwkv~lwnyr}ts~r}q|lwit|it|hs{epxgrzkv~p{lwlwozozmxozs~lwhs{epxdowfqyfqygrzgrzfqyfqyfqyfqyepxdowcnvcnvfoxls|nu~kr{kr{mt}ls|hoxkr{nu~nu~kr{kr{pwszryt{t{szpwls|jqzkr{ls|nu~ryrypwpwszszpxpxoz~q{r|q|p{nxmws|pxou|qvyux|}|}xyxx{zyx~{}xwx}~yy~yxxwzz}}}}|vr{r{t}|}{xvy{wz{u~u~|z{~}vp{}{yyvr}vts~uy}yws~ozlwmxq|tnyuyyxyxuxzxq|ozr}uuo{o{o{q}tvvuyvq}o{r~wtnzrsttsqq}p|o{o{pzoypzr|x|}~vr}uz{wyxtr}s~r}oznznzo{p|r~q}myjvtsq}nzjviuiukwopk{m}uohu}mzo|mzozs~r}ozpyt}p{nykv~grzgrzlws~yxq|ju}grzit|lwlwlwtvvr}q|uxxq|lwlwq|tp{kv~it|mxit|lws~tmxkv~ozp{mxkv~lwozp{mxit|ozozozmxlwlwozq|q|ozmxmxnyoznymxnykv~ju}lwlwju}lwp{kv~it|lwq|r}oznyq|kv~fqydowepxfqycnvaltbmuhs{hs{it|it|it|hs{grzhqzhoxls|mt}kr{kr{nu~nu~kr{ls|nu~mt}jqzls|ryv}u|v}v}t{pwls|kr{ls|mt}ovryqxnu~nu~ryrypxs{t}r|s}q|p{nxmwpymu|lrynsvtuy~~z}}~~~{xz{{}z|z~|yy{yy{~~|vyzz~xox{wy||}{u~r{t}w~xt}w{t}t}~zvy|xzzs~z|z{yu{ywwz~yyxtozmxnyp{mxw~{wy||~zr}oztyzq}p|o{p|r~sq}p|sr~p|o{u{wnzo~pqqpo~o{nznzp|s}t~s}s}u~wy}|tnyp{tvv}~xr}r}q|nyp|o{o{p|q}p|mykwtq}mykwkwlxlxkwppk{m}uoiv~mzmzn{s~vr}lwlu~pyit|ju}lwkv~kv~mxr}vs~ozkv~kv~nyp{oznyq|s~s~q|s~xvozq|kv~ju}ozr}p{lwju}mxit|lwvwp{nys~q|lwgrzfqyit|mxnymxozp{oznylwlwozq|ur}mxkv~lwmxmxmxmxju}kv~nynylwlwp{it|hs{ju}ozp{lwkv~mxlu~gpyfoxir{js|enwbktcluir{js|js|kt}kt}kt}kt}js|hoxkr{kr{ipyjqzovpwnu~ls|mt}kr{hoxkr{szw~v}u|u|t{qxnu~mt}ovryszt{qxmt}ls|qxszrzt|t}r|q{oznylvkuoxlt{kqxmrustxz{xy|~}x{}{y{}}yy~~{|||xv{}|{{zywu~yzz{||||yxw~ox|u~v{z{~{ww}wr{s~~xr{w|z{vx}wy}}{}|y}xttvy{q|tutr}p{r}tr}~}vw}|~xuvwvt~q}o{o{p|o{lxjvq}r~p|n}uzuixixjykzl{kzjyhwgvjvnzstsp|pzoyuxyn{is}gt|lvkxs}{vq{mznxiuq}n}o{m|p|n}myixsm|jvhwmym|o{kzo~pkzl|rl|iup}myp}wyr|it|hq{lwbmugrzmxozozozq|s~p{nymxp{s~tq|nymvqzr{r{uyp}erzq~jwfs{mxq|p{mxmxmxhs{mwxzq|oyur|kv~cmwajsenxlu~pyr{oyozoymxlvlwnxq|uq|lvju}kunypzq|nxkv~kunymwit|gq{it|kuhs{is}mxlvit|gq{ju}kugrzgq{mxmwgrzcmwepxfpzfqygq{it|is}it|is}it|foyir{ir|foxhq{mvpynwir|js|gpzenwhq{qzu~t}r{r{qzoxmvnwqzt}t}t}pykt}js}oxr{qzrzpzoxlwkv~ju}is}is}pynu~lryosxsvz}{~v|{z}~y}~{{~~v~u}z{v{wwy|{yxxz}}wt}x|}}wq~s~v~{tuyytwyq~w|~zwxyy~ws|u~u~qzir{y}nwgpyoxs|mxuwtn{syy}}xsq~s~p{tuq|p{s~rq~sok{k}ooj|du~izgweueufvhxhxhxlzesftn|o}iwkyso}pp|hwdp|_nwbnzcr{lxqzvp|gvgsftiwaq}cq}m}wphvaq}lzjziweujxn~p~k{s{vgxeupukzr~myr~}|mwgp}mwepxjwp}q~n{n{q~slyo|p}n{o|ssr}typu~ot}ryxvn~gw~n~jzhxlykxit|kv~t}mwnxs|xvr|qzt~u}hq{dlyflwdjwlr}vypvnwlxlxlxlxkwjviumykwfr~`lv^jvbnxlxtiudpzeq}iufr~_kubnzlxlxiujvnznzjviukwlxht~gsiuhteq{fr~iugseq{fr~gs}fr~bnxco{ht~gp}jt~irgq{hq~nxr{q{pyoyktgq{kts}u~s}t}oymvnxnwmwoxs}u~q{lukumvnxmvkunwkt~ir|hr|is}ht~ht~gs}mzit|ku|t|y}||x}|~}y}}s|y{zwvwvu~t}w{yxwx{~~}xsq~t|vsw{y|yyz|~}yvxzytruvv{~}yy~~{z}s|qzxxs|p{sso|u{y}{urr}qzu~uq|q|uvupppqpnk~i|j{jzjziyjzk{m}odt_o{`p|gwgwcsgwrqro}jxdr~cq}ftjxkyo}srkyesbp|bp|gwaq}aq}k{sohxcsfvhxhxiyousn~qwwm}k{quqmyjvq}}}oxfo|gq{kxsvq~mzq~tskxn{p}n{o|rrr{tytvrwt{wun~fxl~i{jzn{kxhs{kt}pyr|nzqzss|lxlunwjsen{iq~kshn{msx{syr{q}suutr~q}mymykweq}amyco{kwr~dp|fr~kwlxhtco{dp|jvo{nzp|ttnzkwlxhtao{_myao{bp|bp|esjxjxftdr~hvhvescq}esco{eq}dp|amyco{iumylxtr~nziukwp|p|lxmyiuhtjvkwiujvnzp|mykwlxnzo{nznwmultktktjvjvet}cr{mzhu}lv}r|x~~zw|}y~~v~v~wx{~~|z~}}}t}s|t}u~t}s|u~z~x}}xz~w}~yuxzvy|wyyzyz~~zuuxxtvwvvz{~ww|}yx|{vxy}~ytr}qzt}u~qzp{vxxosttpl~i|i|j{l}nl}j{j{m~pct}`qzbs|evbs|]nwct}nl{nzlxht~coybnxfr|kwo{p|p|p|myiueq{apydu~_py^oxevk|k|gxdu~ct}evgxj{ptnevhym~rqo~l{o~rlxjvs}vis}dnxp{z{q|mxtvq|p{s~tr}s~xzxv{v{v{u~vsn~k{i{hzk{o|ozmvmvqzr~kzlxl{nzhwht~iudpzdpzmyp|is}jt~q{oyhr|kunxq{r|pznxlvlvpzq{lveoycmwgq{nxblvlvt~q{kuis}jt~kuoyoyr|xxs}oynzkwfr|coycoycoycoyfr|lxo{kwkwp|r~mygs}eq{fpzgq{fpzblvdnxjt~nxnxt~ur|mwmwpznxjt~jt~gq{gq{kukuis}is}mwoynxnxpzr|t~s}r|r{r{q{s}r~o{kxgt|lyiv~mw~q{v|{z{}}|~{~z|~t|zz}w||ys|wxyxvw|{wxu~w}|xzxwz~~|yy|}~{uyvt}v{~zu~u~qzy|z{}~|xy~{xus~r{vu~qzp{uxxvttpl~hzfxew~izm~pk|gvbs|fu~hygvfwkzizcr{Yjs_nwhwuvwto{lxnzq}p|nzmynzo{nzjvgs}apy\mv]lu]nwds|du~fu~ct}jyk|o~osqix\mv`qzbs|j{pl{bqzcr{l{o{nzt~}{pzhs{lwxznykv~s~s~ju}q|s~r}ozr}zu|v}xwvrn~m}hxjzp}tt}r{t{s|q}ixfu~ixkzjyjyl{hwfu~m|o~fu~fu~ixgs}mwpzuxyuq{nxis}oyt~pzgq{akucmwgq{akupzxpzjt~lvnxkuis}hr|kuq{s}pzoyq{vo{lxkwht~dpzdpzgs}kwmyszyp|ht~eq{hr|jt~hr|dnxfpzlvoyoymwpzoylvlvnxlvhr|gq{eoyfpzjt~kuhr|hr|kuq{oynxnxoyq{s}t~u~t}t}s}s}o|kxhu}lymyoyrztz}~z~}zpxqy{wx}}|zu}v~vt~}|vy~q{mw~~||yq{|{~|wzt|u}~v~t|wyywuw|ywvvuw{zvsw{xytn|k{m}n~k{gw}m}psl|erz^nu`muaqxgt|iyp}l|erz[kr^kscpxp}uxvp{kv~ju}ju}mxkv~ju}mxq|r}oziv~bow`pw`mu]mtanvcszhu}fv}tvzwxtmzaqxbrycszk{rn{anvanvlyp{p{ozp{vyt}lu~js|uxq{oyvt~jt{pzpzmw~jt{nxzuuvvtsrqm{quwvv~w}t|q~jzhxjzl|jzl|omew~ew~fxbt{ew~hzcszmxqzvxws|mvir{lu~r{wu~lu~foxenwgpyenwr{wnwhqzkt}nwlu~js|gpyhqzlu~mvkt}kt}mxvs~s~tp{it|epxepxhs{oz{s~ju}hs{ir{kt}js|gpyhqznwpynwnwr{r{nwmvmvlu~hqzir{gpyhqzlu~mvjs|ir{lu~vs|pylu~kt}nwr{u~v|r{oxmxmxmxkv~iu{myo{q{qz~rx}}}}z~ow~v~{|}}~}}|t|u}~{xys}vxvxq{~~}~s}||unx|yzzx|z||s{qyw}|xt~s}v|zwvvut~y}~zwz{zyqkylzqrqm{q~sso|iv~dqycpxcpxcpxhu}lyjwdqy_lt_ltbowju}nyq|ozit|dowaltaltfqyfqygrzkv~ozozlwit|hs{hu}gt|bowanvfs{kxlyp}vyvrrp}lykxiyotriv~iv~p}nyozju}foxjs|s|u~pzpzuwuuwvr|s}s}q{mw~r|}vusttusqsy{xwu}u{pxtp}o|p}mzjwlyq~rfv}cszbt{`ryfylfxgrzkt}oxpyoxjs|dmv`irpyt}wvqzlu~js|js|ir{nwpylu~hqzhqzhqzgpynwkt}kt}nwmvir{gpyir{mvlwnys~r}lwgrzgrzgrzmxytkv~it|foxir{js|hqzir{mvmvkt}u~xxr{nwmvkt}hqzmvjs|js|mvmvjs|js|mvwvr{mvjs|kt}oxs|xu|rynwoxnznzmymyr}t}sy~rv{|{}}zw}v|z{}}z|y{{t}y~}~u~~{xywzzvv~~~}zxy}|wu~wz~||{ws|r}wzxwyzxur~q}r~spnz~jvzq}q}r~r~q}o{nzmylx~mylx~htzeqwdpveqwfrxq{s}t~r|mw~jt{jt{lv}fpwgqxjt{mw~oynxjt{frxjv|nznzgsydpviu{nzo{lx~tvp|jv|lx~r~tlzn|p~rsq}sut~wr|jrykszy}}xvyzwx|t}vvt}xwr~p|r~wyvr~r~yzwu~x~y}sy~pzp|uupzku|pzxxmykw}hv|`pvex}mm}pzt|wyxt|ow~lt{t|t|t|t|t|rzow~mu|lt{jryksznv}mu|fnubjqaipkszkszow~t|t|nv}jryiszgqxgqxjt{pzr|nxmw~nxoylv}oyx}xoyjt{govlt{ow~nv}ow~qyow~kszw{{t|ow~ow~ow~mu|s{ow~mu|ow~nv}kszlt{ow~wwwt|pxow~qys{v|s{qypzq{pzoymx|ny}s~vry|puxy~}~sy~{{yv{ytzz}~~|enrgpt{{~}yu~w}|yvxwy~~}wqz~hswoz~s~s~s~uus~q|uxvq|juydosalpmw~lx~oyq}uvvsxupzhtzeoveqwhryhrydnueovdnu`jq\fm\fmakreovhryku|oyq{q{mw~iszfpwjt{o{pzgsydnugsymw~mypzwzp|hryjv|u|jv|jx~kylx~nzr~tu|s{s{ys|xxs|vktxpy}r{r{s|wwt}wq}my}p|x{ws~lw{s~wt}u{z{x~jryow~w}ytzru}x{x~v~pzcoudrxn|o}iszmu|pxrzrzow~lt{jryrzow~nv}nv}qyqynv}kszlt{fnugovpxpxdls\dk[cj`hockrlt{wys{nv}mu|jrygqxiszoyq{oyoys}wku|eovnxz{r|jt{iqxow~s{s{s{t|rzlt{rzwwqynv}ow~qyqyu}pxmu|nv}mu|jrykszow~s{wzyu}rzrzu{kqxkqxlrymu|nv}kvzgrvdosmx|vyty|qtxǰìǶƼĬƹþпɱɹĽŶѴt{~krunuxsz}mtwahkv}sz}gnqgnqkruu||fmpW^amtwgnqW^abilmtwnuxjqtjqtry|{ysz}nuxovyt{~xz{w~~eqs]ik\ehenqu~zpy|dmpgpsluxktwamo`ilforluxluxajnXcg^gkmx|{z{}~s|py}ktxhquhquhquhqunw{u~||py}alpfosbmqmvzoz~}qz~vxw}pv{rx}msxmtwry||ZadLSVU\_mtwiruQ]_@MOXdfr~my{r~}r{~`ildmppy|qz}t}V]`W]bsw|vy~}}sqwxv|{yvtz{{vv|mpujpuclpajnjswclpdjodjoflqgmraglV\aLRWU[`Z`ecinzz~x~pv{~w}ntygmrgmrjswdmqenrhqumvzpy}s|w|qz~mvz^gk[dhjswqz~ktxirvhnshnsekpcinkqv|x~rx}pv{pv{kqviotmsxlrwhnshnsmsxrx}rx}|gmrPV[GMR[_dhlqvzx~rx}enrYbfQZ]LUXMUUQYY]bckopzuz{{rwxv{|v{|qvwhmn^cdSXYJOPfklx}~~v{|jop^cdbghlqr`eftyzkpqlqrsx{w|z^cfkps|jqtqyyʘǼĵ~}gooipsw~~jrrV]`]eedknmuuyv~~aiiY`c>FFcjmpxx|sz}u}}ahkaii\cfFNNY`c[cc`gjdllgnqiqqjqtjrrqx{rzzovyiqqjqtpxxry|nvvovy|xt||nwzeqq_hk^hhclohrriruhrrT]`U__\ehcmmahkS[[IPSHORbil\ei_ejfospv{s|x~xyjpudmqgmrclpZcgZcg\ei]fjZcgXae\eiclp^gkgptw{wvv~fosZ`eclpiotT]a[afwur}hswdosvvr{py}qw|pv{kqvflqmqvuz}qvyjrrgnqlttu|wlsv_ggCJM=EEKRUjrr{u}}dknV^^UacVbbeqshrrZcfbllt}s}}gnq\ffox{~ktw[ggeqsnwzipsimrux}kkq~{}v}lelmfmnjpiekgekooumqvhlqjpu`fkekpjpujpucinV\aHNS@FKAGLLRWPV[X^ckqvu{v|{qw|}kqv[afX^csy~hns\bgU[`RX]QW\V\a\bgcin[dh[dhgptw|s|hqu^gk[dhR[_U^benrenrZcgXaecinjpuouzmsxiotjpupv{v|pv{msxekp]ch_ejekpcin[afgmrdjodjogmrekp`fk`fkekpjpujpumsxqw|ouzflq^di]afY\a^af`ch^bg_ch_fiZadOYYNVVV^^^cdchgjll}z~glkinmtyxsxwejiX]\[`_[`_SXWJONRWV`ed`edTYXLQPPUTOTSJONKPOPUTMRQCHG`edglk~`dey}~w{|ptupturvwqvwpxxjrqmuuqyyRZYQYYy~muupxwv{|w{|otsy~}z~y~}|ntsfklntsuz{u{zotulrqkpqrxw{zinoV\[LQRZ`_kpqw}|{zsxykqpchi^dc[`agmldijjpotyz|zbjjyaiiGON?GGU]\T\\bjinvvltsaii[cbbjjksrejklrqlqrdjibghhnminoekjzy~v{|outhmngmlkpqmutxt}nxxfqo`jj]hf_gg`hgaiiRZYMUUT\[SXYCIH>CDGLMW\_Y`c^cf\cfbgjdknglocjmy~ry|hmp_figlonuxlqt^eh^ehahkgnqkruhorbildknipsv}}}zovy[beY`cipsZadU\_mruipsjorcjm\ad|t{~~yvvs|cloXadenqt{~nuxgnqdknchk]beW\_W\_dgkpuxqvwtzytyzrxwrwxmsrX]^BHGPUVbhgW\]FLKMRSSYXV[\bjimwwjus_iiU]\W__dlkdllX`_bghemlr||t}dpp^lj]kjTbanwzfmpmruhkonmqjfksmrhafd]bd]b]V[_[`onrpqudgkafidiljormrufknV[^FKN;@C7CDV[\TXYQUVQUVSWXSWXPTULPQ=AB59:*./378KOPX\]aefquvW[\X\]dhiswxquv^bcOSTLPQIMNTXYcghkopdhiX\]VZ[Y^_X]^^cd\abMRSBGHDIJOTUV[\_deejkbghY^_LQR;@AFF\`aW[\UYZY]^^bcY]^IMN:>?9=>7;<:>?PTUeijbfg^bchlmhlmeijhlmhlm[_`PTU]abuyz\`a_cdeijgklbfg[_`\`acghaefZ_`MRSCHIINOW\]^cdZ_`chimrshmnX]^LQRFKLOTUchiVZ[QUVSWX]abcghaef`dedhikopgklhlmkopeij[_`[_`bfg]ab`de`de^bc]ab^bc]abY]^UYZ^bcdhicghaefaefaefacda`bedfacdY[\QVUUZY[a`^dcbge^caVYWQRPa`\tyxmrq]baKPOBGFJON^cbputY^]^cb\a`OTSFKJNSRejiw|{uzy\a`LQPX]\otsuzydihRWVFKJCHGBGFEJIHMLJONMRQPUTPUTV[ZUZYNSRNSRV[Z[`_X]\]ba`ed^cb}dih>CB_dctxyquvuyz{vz{lpqost{swxostY]^`de^bcostTXY?CDW]\PWTNURPWTLSPCJGBIFHOLV]ZOVST[XeliovsholY`]RWUILJNOMWXVbcaefd`a_[\ZZ[YKLJDECEFDIJHPQO_`^ghf^a_ILJ]`^_b`KNL@CALOMVYWUXVTWUSVTZ][`caX[YSVThki|}nqoadb^a_]`^Z][Y\Z\_]rus}~adb|}qtrZ][  V]Zaheahe8?@@+--;==KMMY[[fhhmooaccQSSPRRdffjllmoodffSUULNNTVVbdduwwmoogiihjjjllhjjeggbgf\a`TYXHMLGLKZ_^mrqkpo\a`X]\dih\a`JONHMLMRQTYX^cb]__Z\\_aakmmmooeggaccfhhsuuuwwtvvlnndffbddegghjjZ\\`bbegghjjnppprrikk^``TVVVXXZ\\^``^``^``eggnppgfhdce`bb^``Y^]Y^]cjgovsglj^caVZUYZVihdRWVNSRHML@EDAFENSRejiw|{W\[Z_^PUTAFEJONglkx}|uzy^cbRWVMRQY[[cee[]]FHH467cghY^_DNN6BB=MLN`aPdeG\ZDTSIWUGSSCNLJOPV\[[_`W\[CGHX]\nrsfkjUYZdihuwxhjklnomqrcghMQRBFGMOP[]^bde[]^_cdTYZZddEQQFVU0DE/DB=RP=RPDYWJ_]EZX
   OLGUS@MKQ\Z^ebV]ZFMJ@GDELIMRPKNLSTR\][bca^_]VWUTUSWXVRRRLMKRUSX[YX[YfigfkiMRPINLGLJEHFAFDGJHPUS\_]_dbWZXSXV[^\`ecZ][SXVlomcfdTYWPSQV[Ycfddigehfdigqtrfkicfd\a_gjh^dc Y[[ehflqoinl]daZc`folt}zafdfki]`^HMKMPNafdjmk]b`X[YbgefigZ_]X[Y[`^Y\ZJQNOZW[ichspgpmZa^RWVUZY]ba^cbW]\[b_fkidhcXYUXWSbc_TWUMSRR][hpoy~}|||~yz}{{otsjpohmlkmnolnpkmmjllkmfhilqpx}||v{znsrqvuy~}y~}rwvv{zqvuwyytvv\^^ceeacc}tyx`feV^]V^]S[ZNTSRXWW]\PVUafe_dcW\[OTSOTSV[ZY[[TVVSUUY\Zgjhmpn[^\FIGMPNcfdrusorpX[Y_b`gjh`caZ_]@EDFKJmkkxts[WV[\ZqvtqxuipmgmliqqoY~|/fc?ٌ!nkML3[ZHacMZ\S[[W_^R][DQO>LJHVTM[YQ\Z[cbUZYPUTNPPOTSTVVMRQ@BB054MOObgfikk\a`\^^Y^]XZZX]\Y[[`edaccTYXWYYdihnppinmoqq_dcZ\\afeprrputikk^cbNSRNTSMRQPVUbgfqwvlqpY_^[`_gml^cbLRQRWV]cb_dc]ba`ed^cbfhhmrqkmm^cb_aafkjnppv{zuww_dcY[[`edikkdihkmmnsrtvvsxwxzzqvubddMRQOQQKPOSUUZ_^]__Y^]ceeqssegh`_a]__cee`ed[`_afdotrafd[^\VYW^_[nlkFLKEKJV\[KQP[a`hnmiontzy[a`>EBV[YiljdecRPPOJK_Z\nmqORW8CG2EJ@]aJqsEuwG}~UNvtKlhIccH][]ikW__>AEMOPUX\^bcpuxZ_`TW[^`aPOSa`b`_a`bbtvv{}}oqrpoqgdfc`bHGKPQUU^aDXY0ON5`]GywMN~M}N~PPP|{MssMlkG\]Vfeksr`feHMKMRPQXS=C>CGBMQLSTPPQOTUS]]]\ZZOOOONP[]]\a`Za^U\YZd^Ye_DC:@?>DC)/.287SYXBHGDJITZYdjidjiPVUGMLgnkelgcfd`a_e`ajdemfkhdiX[`AMS7OUChlJz~A|~:}ANCnkKml=UUXegGNQADHOPTilpY^aOTWV]`Z]aXY]ihlxuwdddbddjlldffVXYUTVROQNKM[W\VW[S_aKcc:ba;ro@~?AB?@CFHzzMutGccI^\U__RXWEJHMRPNUP:A8CLIX^]HNMKQPSYXgmlW]\W]\LRQbhg]cbIONPVUcihekj^dcCIHZ`_flk]cbZ`_flklrqhnmmsrion}W]\   b]^mmmoutXca}^lj\dcV\[gml[a`flkQWVX^]ntsjpoFLK_edjpoSYXdji_edgrop|\qhfrl[^\nij]TW]SYjdibcgx]jhP^ZKWQ[f^X`VOSMMRPfsqLea]wqyzzzy`mkUheo}|lmqu}`LXtjvebkdeicefmopprsSUVtvw{}~z|}fhioqrz|}tvwuwxtvw `bcfhigijqst~npq`bc[_`Z_`SXYUZ[dijejkZ_`W\][`aHMNPUVY^_^cdZ_`OTU^bcjllhjjmooUWWeggmooqsslnnikkEGG_aa}Y[[LNN7??~A[Lup]~z>TRQ_^CHIOSTY[\]abV[\LQRgooeijZ\]utvfceZZZ^``accSXWMRQLNNRQSNMOihlWZ^Q]_TllOuuL~F<~A?>>?EKS}|SrqDZXAMMGONIROPYVNWTAHCdhc_c^]`^]b`[a`TYZMTWMTWGPSOYY\ffdlk^gdOYS?IC5?9U\Y_dcSXW_dcdihput\a`[`_[`_dihX]\LQP\a`lqpdihW\[V[Zmrqsxwdihbgfqvuput_dcW\[~sxw ^RrqSmm mmmw|{z`kifqocih_dcejix}|glkPUTchgx}|hmlmrqw|{x}|glkfkjCHGgpmhzsZleO[U[^\vqrynqfX\qekyrwhgkgoohvuJ_]UnjCa\=ROb_adijn{y|m{wq~`ztYrnIUUi^fpgqgmtblsmruwyzz|}IKLHJKwyzlnooqrlnohjkiklprsy{|{}~wyzqstxz{dfg^`agij rtu[]^ikl~}cefXZ[aef`deX\][_`imnimn`de_cdW[\NRS\`a`dedhifjk_cdlpqy{{xzzmoohjjY[[kmmRTT{}}uwwNPP;==[`ahwyhtvnikrgiz{uzxo|scnlxbnxW_s(3k,t~F\h~tkuq]b`UW[`^lwtnyw^dc\WYb]_bdefjkmqrnrs_cdSWX^bcvz{quvostmqrfjk]ab[_`eijrvwkop\`a[_`hlmhlmZ^_X\]eijNRSX\]nrsrvwkopX\]HLM\abjrr`hhW__emmckkRZZU]]YaaZbbZbbV^^QYYU]]_ggaiiaiiY^_eijosteijX\]gkl||imn\`ajnoquv]abdhi}}cghUYZeij{jnolpq^bc]abfjkfjktxyx|}y}~w{|quv|~~tvvmoo}suu~prrdff`bboqqhjjRTTaccchgX]\UZYEJILQP6;:>CBputV[ZPUTjonots^cbJONBGFagfT]Z[dabgebecfddgbc]XZLKOMPUGRVK_dUsxWPGIQ}Nvq^}z>SQ;GGGLMZ\]VXYRVW]bchppnvv]ab`bckjl>=?LNNZ_^]baQWVY^]OTS^`aZ\]lkoTW[NZ\XppV||QH;~y@?<<?CJ~S~_~Ka_AOMMXV[da]fcVa^R[X`ecX[YSZWZbaXddN[]I[\PbcQbeRdeboqdpp^igOXUBIFQVTejisxwv{zy~}qvuY^]X]\glkhmlX]\RWVjon{lqpW\[sxwv{zputinmsxwrwvX]\y~}putafeHspBwtS\Xxwbbbsxwbgfoutz~nsrbgfnsr\a`otsnsrkpojonmrqfkj_dc`edv|{o}yiwsLURorpvnonacvhldpt?]^Y={{PN4pp\qsoptz{x|}xc}w^x]~wSmg`kivxyhbgkkqnz~m|y~rtu_ab~jlmhjky{|mopvxyvxyvxyy{|prsjlmsuvuwx]_`LNO]_`{}~]_`qst\^_hjkhjk^`aoqr{}~mopZ\][]^rvwnrsdhicghlpqimnaefeij`dehlmptu^bccgh~z~swxvxxikkuwwnpp DFFPRRz||Y[[OTU~Xady~ztuy~|vhwktqpppRX_^|= Ai^fixvepisnryfiojiuxvv{zlnnjeglgisrtswxlpqx|}\`agklfjktxyvz{rvwlpqgkldhihlmtxykopQUVNRSgklost[_`PTUX\]CGHUYZlpqrvweijNRSNRSmqrpuvlttYaapxxv~~^ffiqqmuuV^^ZbbbjjT\\QYYdllfnnchihlmjnogklX\]QUVbfg|nrs[_`ptu{^bcdhi~^bcX\]aefaef`delpqvz{mqrosty}~}w{|z||}kmmvxxrttnppsuuY[[HJJsuumrqglk>CBY^]AFE',+LQPbgfGLKchglqpputX]\DIH^cbntsNYVbmjszwpusmmmmkkjgibaePSXV_c[ns^y}Y|P{~L}OT|_~kXji5??bghjlmZ\]uyzejkqyy^ffPTUjlm`_a:9;SUUafdZ`_JRQ\baGML`debfggijUZ[T`b]rsW|zM{F|<~y??>>?A~H|Q}|_RjhL]Z^ignwtgpm^ifcnkgnk[a`Va__ml]qrQjlOmnYxyZw{[wxll~kww[cbKMMhjj{_dcV[ZkpojonY^]UZYsxw}fkjw|{rwvx}|y~}kpo~ `usL}SwyXnqmD8ZZutxvcyV{sXyrqpvulik mop\^_^`artumopkmnvxyacdprsSUVxz{z|}y{|jlmbdehjkvxy|~prseghkmn~quvkopkopcgh^bcgklrvwswxw{|fjkquvrvwoqq`bbRTTuyzzkru|}xyi~vjydnh~|{txwu{U{}8z3;5^6M}`fmt|qxx|wxzutsvtxzz{z|tmrd^ckjl}uyzNRSkophlm|z~nrshlmlpqvz{mqrW[\VZ[nrsswx\`aMQRRVW_cdaef_cdjnoquvfjkfjktxykpqrwx_dex}~otuuz{y~[`a^cdrwx^cdTYZnstnstejkx|}quvfjk_cd]abaefuyzuyzaefw{|cghdhi}y}~eijeijaef[_`aefmqrquvuyz|txylpqvxxuwwwyyikk_aaxzzgiiVXX|498ejiMRQ054[`_V[ZV[ZtyxkpomrqafeW\[v{zpvuWb_`njgpm_fc`bbjjjmlnhgiadhjswrl_~Uz~Oz}O{|Z}_~{km}|9AAostnpqWYZdijemm\dddij~bacKKKcfdipmU]\EML^fe@HGjop{imnaiidprez{XxwN{xJ}C|B~}BAABE|M}U}^}z^tr_mkowv{oxuepmq|yt|{gqq_onbwx]{|QwyO{|VS~U|~kmvjttJLMfffv{z`edv{zz~ejiX]\w|{~}nsr kL.xr.rkMRLsqwuu~~mkkeeensrbgftyx {xyugonYssN2bI/FU8vhhnukqxsuombyt\kghjjqstnpqwyzxz{kmnoqrgijjlm}vxylnox|}z~txyrvwquvgklhlmy}~kopptuy}~uyzquv{}} dfftvvx}~qxsEbZuR`)RKhlpntzfkwxzzwzxszw~oinsrtw{|UYZ{w{|{uyzlpqrvw~swxlpqptu|x|}eijW[\UYZeijquvhlmjnokopbfgptu}mrsv{|inouz{y~qvww|}nstejk}ino]bc}x}~lqr}x|}ostquvvz{mqrnrsx|}hlmz~nrshlmx|}x|}mqrswxy}~quv|}|z~kopY]^|~~nppbddoqqrttSUUkmmlnnCEEdffprrlnnwyysuukmmdffeggnppjpoozws}mxv^fe]balnnvuwrqsjmqu|{voh^UyyXyuB]YZolm{yAGFceehhhQSSntsckjemlzzzzbbbrusszwYb_KVSlwt@KHs{zuz{t||wmXwvT{yRK}J~~IHF}F|K}Wbg}rv~}~szw{o~bzz\{|S|~H{}E~FDBxyW^~}LQT`bcy{{y{{Z\\qssnppfhh h}{GzN4tnK~L{xf zxxgggtvvāg}x=he@iK"GNZvzu{~~ rtuy{|}uwxdfg]_`prsjlmfhi{}~lnovxy|~tvwy{|oqrtvw{}~|~ˋqssqssu_füdedx{qdfzzwxkmn~tvwxz{}oqrWYZ_ab{}~ikl\^_y{|}zqvwnstzotuqvwkpqw|}x|}wyzwyz~qstwyzuwxmopz|}uwx{}~suv~{}~^`aqsswyy{}}ikk~CEE[]]rttvxxlnn{w{fnm[a`ejirturtugjnsx{z|~~p_}~p>WSevschgnnn{{{jllejilts`hgqwv{{{}~}bkhXc`w=KGmxvt\vvY{zZO~{T~}S~P}L}{N}{V~cqtqbU~H~?<9?7xyFO|WbfgloTVVbddJwtG}_GvsX} }}}޵dffլ  rnMo0 [IƦuy xz{wyz}KMNacdxz{z|}cef|~rtutvwprswyzy{|}щ~}z|}Ҫ ! ѕīόphhrturtuxz{y{|tvwz|}RTUmop~uwxpuvrwxw|}uz{v{|uwxxz{oqrvxyrtuoqrlnoxz{~z|}npqoqr~hjjqss~suu}prrWYYfhhmootyxq~|q|zqyxcihnsr}quvhlmnst|f{|yavs_ljsqqussoooY^]nvurxwqwrlvpXd^s}kyu]he}nvvm{zsn^V{yhSrqcZ|{Uwvb}zsuv{[yzZJ||D9!qp7.<8zyG}~[xR[^kophjjXZZy{{Syyj]|{ ܒwyytvv› łkK}A Rm¢sss wyz}mopy{|~|~£xzz{}~¹ Ŀ±ҿ·~~ýʬþó}}VXYwyz~}kmnwyz{imn{}~acdsuvuwx|~̚MOPрceeacceggNPP_aauwwfkjx~xltstzy~ost|zrzq|zkiiqqqqvuX`_jpodffcoiBPL^mibkhs}}{~ql{|||UtuT}LF*yvA%}$}z%xv;LGstfrZ_`ȬY[[jllˍ|~~֚Ч ֥uqe\D6(6ĥ| z|}npqxz{ΛȌ୯·뭨ɠ ȼ˞խՑuwx}prsŞ||xz{iklxz{z|}{}~wyz|~ۧzzziii```ƟwwwSSSdddyyy|||hjj_ed|~}u{z}wzxoxuGROnqobpjn~wnyv[daytʿçz;edQ.po2|5 yv3,}=DEuvVzzjfklttt^^^~~~Ȥȴѐ־ ƿʺi~V]L]]snp~z ţϊtvwz|}}|~xwy~ҩȐԮԤ٠ ȳͿ|}Ͷβ}|~`_ayxz~˶~utvyxzpoqҼŧeee___WWWqqq}}}kmmZ_^y~u{zy~Zebsqpftncnkmrp{xiqp|}´þòýbP@|{I(vu9,}3;;utW]]yyccc|||§qqqYYYiiiuuu|||   ۝ɺ~~~|||إ տ˲l[rŖɄwu{dxssxwdvw͓vxytsukjlü۽͸ ļʹ«ĽǨܬYXZrqsvuwǞ{}~wyztsuĩfeg˱Ÿrrrpppʭ{{{vvvnnncccgggkmnnpqy~}|Ѯp{xt|qxuƧ|yԿ٬EmlW@|{8|{B85{zLLS}|^~}l}}}{{{˯jjjSSSvvvddd  ĽϷвӶϿΖzzz丸͹̳ĕǯɰǿ|t˾jlmqst}srtTSUxwyξҴʯ˿ inmȞƷůѻ±ξ{z|poqkjlѸǘ~{z|utv¸onpbac~ѹrrr___}}}vvvuuuyxznmo~y~}~׻¿u}t|t{x޺_fawsr|vw|||ikkmJtsCuuG;yyO.jiG}}ULqoqvvv簰~~~ZZZzzz ü̺δ౱ƛ¾ĿԸθ㵵ussLj}Ψ͂ĉƦvxyÿî׸|{}}|~魯z||켾}̯䚦~Ģû̶̬utvrqs`_a}|~ʬƥ֭øĶ{z|utvʰ׷ż]]]NNNyyycccNNNfff~{tzykroryvx{y¦¿Z`[˩z~y{fge^ZYd\\}uuuss||}}baRLFzzRVX~~d uuuߺxxxpppʰݬ؝ƚƔǟʕќ~~~yyyöƿžϣΖ͕prsްwyzٰlnoͰǝƮࠥxzzˋ|u{sxɠ̭ɰlkmxwycbdɳνĺɤ|{}~}ëŚvuwyxz޿ҀUUUeee|||tttbbbooo}}tttƶ͠v{y|klj}yxɲzpwtkljieda[\`Z[mgh|wx~~}}~}|~}|~ŝ_{|WvyX{~Ux{s˷Ӹ޿ִ͵ʨ֠𲯱℃үÏ|{}±¾פŵ͸ўɦ|x{ǶȠvy}ҕѭԪరz‚ծѹÜrqusrvļƮwvzǹյؾÖutvɝqprָyxz~}Ы}~rus_b`gjhfiglomx{y}~wzxuxv}~svt|}orp|~~lnnsuuiii~~~zzzdceXWY]\^onpvw{þ˰ѧekrȸϴٰژʟץғªԛͻ¾ȱѯǶ¥Ùvy}|̹lkoujrͲ͔||ͪǺӬ~~{{˳ȲڋghlrswѤ|}wx|ikk\a_\^^hmk}w|zuwwuzxxzzejhjllx}{uzxgiijom~xzzejiy{|{}{}~tvwrvwwyz{~wyzptuikl`de`bceijsuvz}}ݭခsq}оĢմts|qs{וتĮܽǖ谯kmuܿȥ~Ɂ³­£|{ty|x}~qvyotww| аz}ǭҾȥ~ɱ|~~}ҼĮùԬoqyˮɻͳoptx{{~ͨz{}~ww}æ|kqpKOP?EDKOPagfz~x|}u{zy}~|rvwagfaeflrqx|}{~zuyzrxwvz{y~AEFUZ]}qtx|afiWZ^puxlosbgjY\`SX[VY]X]`Z]aY^aknrpuxux|otwehl\ad\_c_dgbejrv{z}x|wzfjo~Յuwʾˁtvuy~ƶѰΣ»ŹȎvyy|{}ẼĈ{}ʻƸ˿ɯrt~ŷıѻézпʜʼɰz|u{iotqw|~lrwaglgkp mpusw|Ŷܪѻūvygiqwz{}ƻƪŸϦ|xyʩкŮýŤvzlpuwz{wz}xz}X_bcjm`gjpwznuxyovycjmX_bRY\Y`cdknsz}~t{~mtwpwznuxfmpfmpu|xpwzu|}eloHORW^aovypwz|sz}bil]dg[bedkngnqgnq`gjU\_OVYQX[V]`mtwt{~yt{~fmpV]`LSVIPS[afekpu{}w}ntysy~~cinU[``fk؉os~v||iovnt{~Ȳȭtzbhoyġsy`fmyǾ˼ΗwѤvȵƥxz~w|zu}yu}~{qypxiovpv}tzqw~mszmszsyy }zkqxbhov|cipöóĢ}~}syu{ĭ̏ztysx㱶ýҳŰqw~iov{~yɳovmv~u~yfosbkoLUYXaeT]a[dhox|xyclpT]aPY][dhfosjswenrfosnw{nw{enrfosajn_hlgptr{s|irv]fjqz~luybkodmqox|mvzjswr{mvzs|u~gptbko]fjdmqluymvzhqubkoajnbkoirvktxluyjswclpYbfOX\IRV=ELCKRPX_]el`hodlswys{x{yZcgW`d^gkluyrzow~pxwxry~pvv|ou[bkzpwx`gpt{ls|ipyv}γáʺʬyszmt}|t{mt}^en]dmpwxqxt{szȤ¡œ{ǭpz~wyt}nwnwir{dmvfoxZclbktnwy~|t}mv`irmvwz|xlu~]dmbirgnwhoxelu`gp^en`gpfmvx t{dktryovqx|zyzx|szxz{w~{ͫөpvqwҹʴŲóĵƩbirbirdkteludktmt}y~u|js}fpzen{dmzclyhq~Zemcoucnveqw]hpdpvbmudpvozdpv]hp`lrfqygsyfqyfqyZemU`hZemfqygrz]hpZemaltit|^iqU`hVai_jrcnv^iqVbhVbhcos`lrWcg_kqiuyjv|lx|gsy^jn`lr_koT`fWcggsyo{ams\hlYek^jneqwgsw`lrXdh[gmXdhVbhYei^jp_ko[gmVbhXdj^jp]ioUagWciams_kqS_eUag`lr_kqVbh[gmgsyYek=IOMY_HTXGSWLX\P\bO[aMY_MY_Ydl_jraku_is\fpT^hOYcQ[eaku`jtS\iOYc\er\fpT]jWakT]jOYcJS`MWaYbocmwajwYcmT^h\goOZb@KSNYa_jrZemQ\dLW_S^f]hp]hpNYaGRZOZbXckMX`OZbR]eU`hXckZem\go\goXckbmugrz`ksZem[fn`ksalt^iq^iqcnvWbjGRZT_g`ksOZbWbj`ksbmuXckP[cR]eVaiVai\goYfnalterz^iqP]e\gon|nzkybnt]loiuyjy|r~|viu{kyfrxTbh_kq^lrlx~jx~nzqr~ftzUagDRX\goiv~mx^ks\godqygrzZgo`ks[hp\go\iq^iqZgoVaiN[cS]gWcm\erWcmU^kR^hS\iO[ePYf]isclyYeo\erfr|js_is_hu]gq^gtblvbkx`jtajwdnxbkx\fpS\ifpzV_l^hrgp}gq{ZcpMWaKTaZdnclyaku`ivfpzXan[eo^gtcmwlur|mvcmwYbo[eo[dqXblZcpakuen{cmwhq~is}irdnx_hu\fp\er]gqcmwbmuju}s~ozdowfqys~epxepxepxepxbmu`kscnvit|grzdowbmualt^iq\go^iqdowr}ju}alt]hp]hp`kscnvdow\go]hp_jralt[fnS^fP[cR]edowalt_jrcnvlwnydowXck`jtdnxhr|jt~jt~lvpzt~ZdnZdn\fp^hr^hr^hrcmwjt~]gqblv^gtQ[eKTaT^hclylvbkxcmwjslv^gtOYcU^kgq{s|_isV_lU_iQZgV`j^gt^hrbkx_is[dqYcm\er`jtdmzfpz|mv]gqW`mYeq[hvXesS`nT_m[dqcmwfoxnv}]iscpxmygt|iuerzht~dqy[gqR_gNZdVck`lvdqyamw_kufr|amweq{nzjvZfpT`jYeocoydpzcoy]isWcmWcm]iscoybowcqwXemR`fYfnZhnWdlZhn`muXflWdlZhn\iqcqw_ltLZ`n{esy]jr^lrdqygu{bow\jpUbjR`fP]eTbh[hp`nt`mu^ksO\dWdlZgoYfn`mufs{^ksN[cLYaR_gTaiQ^fUbj[hpWdlM[aIW]KY_JX^JX^O]cVdjZgoXem_ku[gqKWaGS]R^jUam\htp|htWcoQ\jS_kS^lYeqZesNZfXcq]iu_jx]iu]hv\htS^lHT`COYYeocoyamwamwXdnKWaHT^R^hMYc@LVCOYVblUakMYcS_iNZdO[eO[eNZdKWaIU_HT^GS]T`j]is\hrO[eIU_Q]gUakQ]gO[eR^hVblQ]gMYcYeo_kuS_iS_iQ]gZfpgs}bnxP\fKWaT`jQ]gUdmamwhwkwcsz]jrWgnLYadtzcqwScibpvk|fux^orv[kq=KQGW]\jp]msesyZjpP^dP`fXfl^ntftzeu{cqw\lrerzhxjw`pw^ks]mt]jrUelWdlWgnbowbry]jrYip^ksZirS_kZhtbm{_myalzcq}grcq}`ky_my[ftP^jR]kYgs_jx[gs_jxZfrYdr\ht^iw^jvalzgsdo}ZfrJUcNZfWbpYeqITbUamYdr[gsZesVbnXcq_kwalz_kws~q}jubnzalzhtq|uq|lxlwo{kvamy]hvamyep~]iuXcq\htdo}gsbm{[gsXdnUak]iskwmybnx_kudpz`lv[gq[gq^jt\hrT`jQ]gT`jZfpUakUak]isamw]isWcmUakT`jWcm[gq_kubnxcoyamw]ismy_kuP\fMYcQ]gYeocoykw_kuZfpVblXdn\hr]isYeoT`jcoyiunzo{jvbnx\hrYeokwfr|coybnx]isVblVblZfpbnzUamS^l_kwbm{XdpS^lWcoVao]iugrlxitamy\gu\htZesUam^iwfr~alz_kw`ky\htit[gsOZhR^j^iwgsep~_kwbnzbnz`lxVcqO\jL[kRaqYhx`m}R_mOXePYc]dmXgpWhqds|Sdm`oxVgpet}`qzcr{_pyapy`qz_nwXir\kt_o{\jvhxp}fvcp~br~^kyP`l^kyYiuYftYiu^ky\lx[hvVfrUdmTfmWfo\nu]luK]dM\easz_nwTfmYhq\nuXgpXjqet}gy]lu\nu_nw\nu\kt[mtapycu|YhqUgnVenUgnZirZls\ktXjqWgnL^eN^eRdkO_fDV]K[bYkrM]dM_fZjqdv}_ovL^eJZaPbiHX^NafQagGZ_HX^L_dO_fHZaL[dK\e\ktXirIWcM]iXfrGWcIVdP`mR_mO_lXesRboMZhP`mR_mScpQ^lEUbCP^FVcMZhK[hM[gN_hQ`iVgpbqzXirSbkXirZirFW`O^gZktWfoUfoYhqK\eHW`HYbL[dL]fN]fN_hSbkSdmM\eL]fRajUfoXgpVgpXgpXirSbkK\eL[dM^gL[dIZcVendu~HW`N_hWfoSdmO^gM^gXgpapyXfr_my`nz[js_nwgv_nwN^eUelYipTdk]msm}_ouRbhaqwriyUek[kq\lrSci\lr[kq]ms]msZjpUekO_eM]cQagUekRbiM]dM]dTdkWgnScjRbiVfm[krUelZjq_ov]mt_ov_ovUdmfser`m{\iw_lzercp~[hv\iwZgu]jxfslygt_lz[hvWdrQanTaoVfsXesRboWdr[kxXesRboVcqO_lMZhXhuN[i[kxQ^lO_lUbpXhuXesO_lR_mVfsS`nUer[hvZjw_lz`p}dqaq~mzZjwYftbran|P`mTaodtdqYivUbpUer\iw\ly[hvVfsXfrdu~l{du~ds|gxet}YjsWfoVgpSbkL]fQ`iXirYhqO`iO^gHYbKZcPajVenTenYhq]nwWfo\mvbqzYjsSbkRcl^mvev^mvUfoRajQbkUdmUfo[js_pySbkVgp[jsYjs\kt[lu\ktWhqds|ar{bqz_py`ox\mv[jsXir]luRclN]fN_hQ`iO`iUdmYiuO\jTdq]jx^n{bo}_o|[hvRboZgu`p}cp~YivZgu`p}cp~Zjw\iwUer]jx_o|YftWgtan|aq~fs^n{[hvWgtXesUerXesYiv]jx_o{br\lySbrL\lN^oRbsRaqN]mZesen{js}[kwbtfvas~_o{^p{\lxUgr[kw_q|eubt\lxWitZjv]oz`p}aretfwgvduap]n{]l|XivVeuTerSbrRcpZiyctZjv[nvZjvRemN^jNaiP`lM`hTdpTgoUeqRemScoViq]my^qyXhtSfnP`lPckScoViq]myat|RbnSfn[kwat|euexfvfyWhqViqYjsObjHYbRemYjsM`hBS\J]eUfoXksUfoM`hIZcGZaGZ_I]bJ\cFY`GY`K^eM^gI\dM^gSfn[kwXjuP`lI[fL\hQcnP`mN^nIXhK[kTcsL\lETdK[kM\lBRbQ`p[k{P_oO_oWfvN_lDT`CU`EUaI[fScoVhsRbnI[fJZfI[fJZfJ\gK[gHZeDT`?Q\ScoOalP`lSepUeqPbmO_kN`kL\hI[fIYeGYdJZfM_jRbnSepZjvQcnHXdCU`IYeN`kO_kK]hIYeL^iRbnSepUeqVhs[kw^nzTdqTdqRboRbnUeqZjv]my]nwar{`ry]ovM_fRdk[mtN`gSelrmasz]ov_qxVhoPbiXjqUgn]ov_qxYkrZlscu|cu|[mtQbkQbkRclQbkPajM^gK\eIZcL]fN_hQbkPajN_hL]fK\eK\eP`mTcsYhx\k{\k{YhxVeuUdtYhxYhxZiyZiyZiy[jz[jz[jzZiy]m}`o^n~[jzUeuTcsRbrYhxVfvUdtRbrRaqRbrUdtUeuSbrTdtYhx\l|ap`p_n~[k{Ziy^n~crcsbq_oapbrcrXhx[jzgwjy]m}\k{csap_o_n~\l|XgwQaqO^nO`mXht^p{br~^p{\lx[mx]myZlwYiuVhsTdpRdoScoVhs[kw]ozRbnM_jQamZlw[kwSepUeq]ozWgsZlw[kwUgrUeqVhsUeqPbmL\hL^iM]iL^iM]iM_jQamSepM]iPbmUeqWitXhtUgrVfrUgrWgsUgrYiu_q|iyj|gw`r}fvTfqP`lQcnN^jQcn^nzas~ZjwUeuTcsVfvWfvScsSbrTdtZiydtcrP`pM\lYiy`oYiyXgwXhxM\lHXhYhxbr^m}Zjz^m}ZjzXgwScsSbrQaqRaqQboXhuVgtTerTerUeuTfwSevRduQarRaqVao\ergpzhzi{ew[mxXju]ozas~as~`r}ewi{fx^p{XjuYkv[mx\l|\l|^n~brfvhxfvdtbr]m}YiyZjz\l|^n~dtl|arcuas~YkvTfqSepSepQcnXjuXjuWitUgrXju^p{btcu_q|]oz\ny^p{_q|^p{^p{^p{[mxZlwZlwZlw[mx]ozas~dvWitTgoSfnNaiM`hZmu`s{TgoDW_M`hViqWjrQdlL_gK^fM`hObiPdiNahK^eM`gRelQdlM`hM`hWjr\nyYkvUgrVhsYkvZkxXhxVfvM]mL\lRbrK[kDTdK[kO_oFVfRbr[k{P`pM]mP`pHXhL]jHZeDUbEWbL]jPbmN_lHZeK\iJ\gHYfI[fL]jN`kO`mOalO`mJ\gIZgM_jN_lJ\gHYfI[fK\iK]hK\iL^iN_lRdoUfsWitXivQcnIZgEWbHYfM_jO`mOalL]jM_jM^kM_jM^kPbmUfsZkxQanO_lL\iJZgL\iO_kRbnScogwfwct}L^eJ\cQcjJ\cYkrk}gy]ovYkr]ovVhoQcjZlsSelZls[mtUgnUgn\nu[mtTfmPajQbkRclRclRclQbkPajO`iRclTenVgpUfoTenRclRclScoUerZiy^m}]l|YhxSbrP_oO^nWfvWfvVeuVeuUdtTcsSbrSbrTdtScsTdtYiy^n~^n~ZjzVfvUeuTdtTdtTdtUeuXhx[k{]m}YiyZjz[k{[k{[k{\l|\l|\l|^n~dtiyk{hxeueufvfvaqdtm}m}dt`pcsbraq`p_o]m}ZjzZjz[k{Ufs]oz`q~ZlwTerUgrXivZlw`q~]ozYjwVhsTerTfqUfsVhsO`mL^iPanZlw[lyUgrWhu_q|XivXjuXivXjuXivWitVgtVhsTerSepQboQcnSdqVhsXivZlwXiv[mx\mz\nyXivUgrTerSepWitZlw^p{`r}`r}_q|^p{^p{_q|SepSepXjuUgr[mxhzl}^n~ZjzYiyZjzYiyTdtQaqRbr\l|eubrWgwYiyeudtYiyZjz`pZjzTdt^n~br_o`peucs_o]m}^n~`pbrbrar`q~\o|\o|]p_qasasN^oTcsZgu`ivfoymk}ew[mxXju]ozdvgyewi{l~hzas~[mx[mx]ozWgwWgwWgwYiy]m}aqcsdteu\l|VfvXhx\l|^n~`pdtbsevct]n{XivYjwYjwWhu]n{\mzXivTerXiv_p}ar]n{^o|`q~dugxhydu^o|Xiv^o|\mzXivSdqRcpWhu_p}ewTfqM_jK]hI[fK]hYkv_q|SepM_jRdoWitTfqM_jJ\gN`kRemUhoSfmPcjNahSfnYltViqPckPbmZlw\nySepRcpZkx\mzUfsZjzYiyO_oK[kO_oJZjFVfM]mTdtN^nVfv^n~VfvP`pN^nGWgXhxPanGWgFWdJZjN_lO_oN_lScsO`mK[kJ[hN^nTerYiy\mzO_oIZgGWgIZgJZjGXeFVfGXeJZjK\iM]mO`mRbrUfsWgwXivTdtQboM]mK\iK[kM^kQaqTerRbrPanL\lIZgHXhL]jScsYiyetbq]l|ZjwYiv[kx^n{aq}euiyjzTenL]fPajL]f_pyew~cu|XjqUgnZlsUgnRdkZlsPbiVhoVhoQcjPbiUgnTfmM_fO`iP`lRbnScoUeqUeqUeqUeqUeqWgsXhtXhtWgsVfrXhtYiuWgt\k{`o]l|VeuO^nN]mN]mWfvWfvUdtTcsRaqP_oO^nN]mScsN^nM]mUeu`peu^n~UeuN^nN^nN^nO_oP`pScsVfvWgwVfvWgwWgwTdtRbrScsXhx\l|[k{aqgwhxeubraqaqgwiyk{m}k{gwcs`p_o_o^n~]m}]m}_o`paq[k{cteu^o|WgwWhu\l|_p}]m}\mzZjzXivWgwVgtVfvVgtRbrPanTdt]n{^n~[ly]m}evcs]n{\l|ar`pZkxYiy_p}_oZkxUeuTerXhx\mz]m}]n{_o_p}_o\mzWgwTerScsTerQboZkxarbs^o|]n{ctj{ct[ly^o|`q~Yjw]n{j{m~XhxVfvWgw[k{[k{XhxXhxZjz\l|brcs`pgwpiyYiyYiyeueu_oaq^n~\l|aqdt`p\l|Zjz\l|_oaqbr]p}\p{[n{[n{[p]rascuUeu]l|dqgp}hq{cudvewbt`r}`r}btcuhzj|j|ew_q|[mx\ny_q|Zkx\l|\l|YiyUeuVfv]m}dthx]m}TdtUeuXhxWgwTdtScsXhx]n{]m}YjwXhxZkx[k{Zkx^n~]n{VfvO`mRbrYjwXhxPanTdtYjw^n~ardtbsYiyPanVfvXivWgwRcpRbrYjwaqfwSdqL^iK]hI[fGYdSepZlwRdoZlwXjuTfqOalL^iK]hN`kPbmTgoQdkM`gL_fTgoZmuWjrPckK]hWitWitM_jPan_p}`q~TerTdtVfvN^nJZjO_oL\lHXhO_oWgwUeu[k{csaqZjzTdtO_o^n~UeuM]mM]mP`pScsVfvYiy[k{WgwQaqN^nP`pUeuYiy[k{ScsN^nJZjL\lL\lJZjIYiK[kJZjL\lN^nQaqScsTdtTdtTdtP`pP`pRbrTdtRbrO_oQaqVfvVfvScsO_oL\lL\lP`pWgw[k{bq]l|YhxWfvUdtUerZjw`p}Wgt]myfvXhtUfoUfoL]f]nwfwew~ZlsSelWipTfmPbiVhoOahSelSelPbiOahRdkQcjM^gP`lP`lRbnScoUeqVfrWgsWgsScoUeqVfrVfrUeqUeqWgsYiuSbrXgw]l|[jzTcsP_oQ`pTcsYhxYhxWfvVeuTcsSbrRaqQ`pYiyTdtRbrWgw_oaqYiyQaqO_oN^nM]mK[kK[kK[kL\lL\lJZjM]mO_oM]mJZjK[kScsYiyWgw\l|`p`p]m}Zjz[k{\l|csjzjzcs`pbr_oYiy]m}\l|YiyVfvWgw[k{\l|[k{aqeueu`p]m}^n~_o_oQaqRbrTdtWgwYiy[k{\l|]m}XhxVfvZjz`paq^n~aqgwm}braqhxgw\l|[k{dtdt\l|TdtRbrVfvZjzZjzXhx^n~_o^n~[k{XhxXhxYiy[k{Vgt]n{ctbs^o|^o|evm~ar\mz`q~`q~Whu\mzj{n^n~[k{[k{\l|\l|Yiy\l|aqVfv\l|aqeul|pgwYiyWgwcscs_o`pYiyScsXhx]m}XhxQaqO_oP`pScsTdtTerSgrUitWjwXkxVkzVkzYl{[k{`ofsjvis}ls|]px`s{exh{gzexcv~dwlk~h{bu}[nvXksYlt\ny_p}gwjzbrVfvTdt_ok{ocsZjzZjz]m}[k{VfvScsScsXhxZj{WgwVfwXhxZj{Xhx]m~]m}VfwN^nRbs[k{YizP`pQarTdtVfwVfvYiz[k{SctIYiM]nUeu[k|YiyXhy]m}brbrTerQboTerRcpJ[hRcp]n{[lydu[lyRcpM^kN_lO`mM^kK]hRemObiK^fK^fSfn[nvXjuPbmGYdSepTerL]jSdqfwhy\mzQaqXhxScsO_oScsP`pK[kO_oUeuWgwZjzbrhxaqYiyXhx[k{ScsO_oScsXhxYiy[k{_o[k{XhxTdtScsTdtUeuUeuUeuWgwQaqN^nO_oP`pN^nM]mO_oN^nP`pRbrScsTdtScsRbrQaqM]mO_oUeuZjzWgwQaqQaqVfvScsQaqO_oO_oRbrVfvZjz\l|XfxSasQ_qQ`pO^nO^nVeu_o|ScpScpXhtP`lTdpVfrJZfXirm~l}_pyTenVgpSdmN_hRclPajRclSdmRclRclTenTenRclQamQamRbnRbnScoScoTdpUeqQamScoUeqUeqTdpTdpUeqWgsQ`pUdtYhxXgwTcsQ`pSbrVeuXgwXgwXgwWfvWfvVeuVeuVeu[k{Zjz[k{\l|\l|YiyTdtO_oUeuTdtScsQaqP`pO_oN^nN^nGWgL\lP`pP`pL\lL\lQaqVfvYiy\l|^n~\l|ZjzYiy\l|`p`phxfvZjzUeu[k{\l|Vfv`p`p[k{UeuUeuYiyXhxScs\l|]m}\l|YiyZjz]m}ZjzTdtO_oQaqScsVfvXhxZjzZjz[k{VfvVfvWgwZjzZjzYiy[k{`pgw\l|[k{csbrXhxXhxbrdt\l|ScsP`pRbrUeuTdtQaq^n~^n~]m}[k{YiyZjz\l|_oararar]n{YjwVgtXivZkxUfsRcpWhuWhuRcp\mzl}pm}gwaq]m}VfvQaqTdtZjzP`pVfv^n~dthxfv`pZjzXhx^n~[k{[k{_oWgwM]mO_o]m}WgwQaqO_oRbrUeuUeuSdqUitYnv^r}`t^q~ZmzXkxZkx_o|_lz`iv`iskpycv~bu}exh{h{fyh{lonj}cv~\owXksViqVhs\mzfvl|euWgwScs^n~l|l|br\l|_ocsbr^n~[k{Xhy\l}^nZj{WgxYizXhyVfw[k|_o\l}TduXhyeugw^nYizZj{VfwQarTduXhySctGWhM]n[k|cs`p]m~`paq^nRbrQboXivXivO`mSdq_p}arev]n{TerQboSdqSdqO`mK]hUhpTgnPckObjTgoZmuXjuRdoOalWitWhuPanRcp\mz\mzSdqVfv`p\l|VfvXhxTdtN^nP`pQaqVfvVfv]m}hxbrWgwZjzTdtN^nN^nVfvZjzWgwXhx]m}TdtTdtScsTdtVfvVfvScsQaqTdtO_oM]mP`pQaqO_oN^nP`pScsTdtUeuVfvVfvUeuScsRbrM]mL\lRbrZjzWgwO_oN^nTdtO_oM]mM]mO_oScsWgwYiyZjz`n[i{[i{_m^m}\k{dspdtZjwUeqK[gRbnWgsM]i\lxqqbs|UfoVgpTenO`iQbkRclTenUfoUfoVgpVgpVgpUfoRbnRbnQamQamQamRbnScoScoRbnUeqXhtXhtWgsVfrUeqVfrUerVeuVeuUdtSbrRaqRaqSbrTcsTcsTcsUdtUdtVeuVeuVeuWgwZjz^n~]m}XhxTdtRbrRbrScsScsScsScsScsScsScsScsP`pTdtWgwWgwTdtRbrRbrScsVfvYiy[k{ZjzXhxXhx[k{_o_oeudtZjzUeuYiy[k{ZjzgwgwaqYiyYiy^n~[k{RbrXhxXhxVfvTdtVfvYiyXhxScs^n~]m}\l|ZjzWgwTdtQaqO_oO_oP`pQaqQaqP`pQaqScsVfvYiyScsQaqVfvWgwRbrTdt[k{`pZjzScsP`pP`pQaqQaqP`pWgwWgwVfvTdtQaqQaqRbrTdtZkxWhuUfsSdqSdqRcpQboPanWhuTerWhuTerM^kVgtbs`q~aq]m}XhxTdtM]mJZjN^nVfvTdtTdtYiy_oaq^n~[k{[k{^n~^n~WgwYiyaqZjzN^nO_o`p[k{VfvVfv[k{^n~]m}ZkxYmx^s{dxeybu]p}[n{]n{ScpUamU_iZajhksexcv~exj}h{dwexj}i|k~lj}fy`s{ZmuWitZkxarfwarWhuSdqYjwbsct\mzYjw^o|bsbs_p}_o[k|`pbr^n\l}]m~\l}YizXhyaq`pXhy[k|jzohx`p`pZj{SctWgx_oZj{N^oTduaqhxaq]m~aqdtaqYiyVfv\l|^n~VfvXhx`p`p^n~]m}\l|ZjzXhxVfvTdtRcp[mx[nvXksTgoUhpXksVhsQcnXju[mx[lyWhuTdtTdtQaqL\lXivbs^o|VgtXivWhuSdqWhuSdqYjwTerXivfw^o|PanVfvUeuN^oN^oVfwXhyRbsQarWgxRbsQarRbsTduVfwUevQarN^oQarM]nM]nQarSctP`qO_pP`qSctTduTduUevUevUevTduTduP`qJZkK[lRbsQarJZkK[lRbsP`qM]nL\mN^oRbsWgxYizYiz\j|Zfx\hzbnam]i{errn{an|ZguO\jVdpZhtQ_kao{prds|VenXgpYhqUdmWfoWfoWfoWfoYhqXgpWfoVenVenTbnTbnSamSamSamTbnVdpWeqVdpYgs]kw^lx]kwZhtWeqWeqZguWdrTaoTaoUbpVcqUbpS`nS`nTaoTaoTaoUbpUbpVcqTdqSdqWhu[lyZkxVgtRcpQboQboN_lN_lPanQboSdqSdqTerTerTerUfsVgtVgtUfsTerSdqRcpN_lSdqXivZkxXivWhuXivZkx^o|bsevar\mzZkx\mz^o|dufwbs[ly\mzbs^o|ScsWgwZj{YizSctO_pTdu[k|^nm}jzeu_oYizSctN^oL\mN^oP`qQarQarP`qSctVfwXhyYizWgxUevSctRbsRbsSctTduWgxUevRbsP`qO_pP`qQarRbsP`qQarQarO_pL\mK[lL\mM]mQboQboQboSdqTerVgtVgtVgtar^o|_p}YjwPanSdqUfsK\iPanO`mQboRcpPanN_lUfs]n{`q~WhuSdqZkx_p}^o|\mz]n{bs`q~XivZkxbs[lySdqWhudu_p}Zkx\mzarct_p}ZlwUjrZpv^s{^s{ZnyXlw[mx^p{RbnYeq^gqbirlowat|at|fymk~bu}^qy`s{`s{exlqoi|bu}]px`q~duevbs\mzXivXivZkx_p}ZkxYjw^o|ar`q~_p}`q~Yiy_obr`p_oaqaq_oVfwaqaqWgwXhygwm}gwaqbr\l}Vfv\l}fvcsWgwXhyeuiy_o[k|csiyiyiyaqdtgwaqaqcs^n~Wgw]m}braq[k{WgwXhx[ly^p{`s{]pxViqSfnTgoRdoN`kVhsYkv]oz_p}^o|[ly[ly\mzTer_p}[lyQboUfsXivXiv^o|Xiv^o|UfsVgtev[lyK\iRcpZjzRbrP`qWgwVfwN^nM]nTdtTduScsSctTdtTduRbrN^oK[kO_pL\lM]nRbrUevRbrP`qQaqP`qP`pQarQaqRbsScsTduTdtSctHXhEUfJZjJZkEUeHXiRbrTduP`pL\mM]mRbsWgwYiz[jzZhzXeu[gyboam\iycpq~bo}YftYftQ^lVdpVdpJXd[iul{o~bqzUdmXgp\ktYhq[jsZirXgpXgpYhqWfoTclRajSbkTbnSamSamSamTbnVdpXfrYgsUcoYgs^lx`nz^lxZhtVdpUcoYftTaoP]kQ^lVcqYftWdrTaoTaoTaoTaoTaoTaoTaoTaoRboTdqUfsWhuWhuUfsQboN_lL]jO`mPanQboSdqTerTerTerTerO`mN_lM^kN_lQboSdqSdqRcpJ[hQboZkx_p}^o|[lyYjwYjw[ly_p}evgxbs\mz[ly_p}\mz`q~]n{Whu[lyct^o|RcpScs[k{[k|P`pGWhL\l[k|fvqn~iycs\l}WgwTduRbrSctVfvWgxVfwWgx[k|_oaqdteu`pWgxTduUevTduP`qO_pO_pO_pN^oM]nN^oQarSctQarRbsSctSctQarP`qQarRbrXivZkx\mz[lyYjwWhuWhuXiv_p}^o|ar^o|VgtXivUfsFWdUfsWhu\mz_p}\mzXiv\mzctm~[lyPanWhu`q~ar_p}_p}bsarZkx[lyarZkxUfs^o|k|ev`q~`q~dudu]n{WitSfnTiqWkvVjuSgrSgrZkx_q|[kwfr~nxqxrx[lubs|fwevdu~du~`qz\mv\mv_pygxnk|ar{]nwar{eueubr^n{]mz`p}^n{Zjw[kx]mz_o|cshxk{m}m}m}l|ixdt_n~\ly\k{]mz\k{[kx`o_o|Ziybrixdt]l|aq~_n~Zjw_n~hxdsXhuWfv_o|bq\lyXgw^n{kzsrm}cs_o|hxrk{\lyTdqVfsXhuWgtVfsWgt[kx_o|csXirTen]nw`qzWhqQbkSdmYjs^ox[lu\lxeucsZjvZjv[kxVfsScpTdqZjw_o|aq~aq~dt_o|^n{brbr]mzXhuVfsUerXhu\k{]mzYhxTdqRaqTdqQ`pScpTcsScpP_oM]jL[kK[hL[kQanRaqL\iKZjO_lQ`pN^kO^nP`mSbrScpM\lHXeN]mWgtO^nK[hJYiL\iL[kK[hM\lQanQ`pN^kN]mQanTcsUerVeuXhuXgwZjw[jz[kxZiy[kx]mz`p}WgtWgtWgtWgtUerScpRboQambs|bs|]nwTenO`iSdmWhqXirTenTenUfoUfoUfoTenSdmRclSdmRclQbkPajPajQbkSdmTenTenWhq[lu\mv[luXirVgpVfrQanQanRboScpUerWgtYivZjwUerRboRboVfsVfsRboRboTdqScpScpTdqWgtXhuWgtTdqQanTdqTdqVfsXhu\ly_o|cseu`oQ`pSbrUdtN]mVeuYhxDScKZjP_oVeu[jz]l|\k{[jzZiy`p}breudtaq~]mzZjwYivYivZjw]mzcsgwfv]mzVfsWgtXhuUdtRboSbrXhuYhxVfscrcsap_o|]l|ZjwWfvUerUeuTerScsRbrRbrRbrScsScs\l}Zj{VfwUevTcvSbuQ`sO_pP`qP`pRbrTdtWgwZjz]m}_o]m}_oaq_o\l|Zjz\l|^n~ctbs_p}YjwRcpN_lN_lPanSdqRcpWhubsfw`q~\mz]n{`q~_p}RcpUfsfwarXivevbs[lyTerVgt^o|evfwctZkxXivWhuZkx^o|_p}ZkxUfsXiv^o|ar[lyVgtWhuZkx[lyXjuSepO`mUfsath{\o~N_lN^kWeq`lvcnvgqx_pyevhyevct}du~evdu~ar{`qzct}fwct}\mv\mv`qzhxhxdt_o|`p}cs`p}[kxaq~euhxhxfvfvhxk{aq~brbr`p}^n{]mz_o|`p}[kx]mzeubrXhu]mzgweu`p}br_o|Yiv]mzdt_o|ScpWgt_o|br\lyXhu^n{iypjzhxaq~^n{gwrn~brRboScpUerVfsWgtYivZjw[kw^nzUfoUfo_pyct}]nw[lu^ox`qzct}^ox]nwevar{XirYjsYiv[kx]mz_o|breuhxk{euaq~_o|csdt^n{ZjwYivQanTdqWgtYivWgtTdqTdqVfsO_lP`mRboRboP`mN^kL\iL\iScpVfsVfsRboRboVfsUerQanN^kN^kQanRboO_lK[hN^kUerTdqP`mP`mScpTdqQanRboVfsO_lO_lP`mScpTdqVfsXhuZjwZjwYivYivZjw[kx]mz_o|`p}XhuWgtVfsUerUerUerScpRbn_o{ar{]nwUfoRclVgpYjsZktUfoUfoUfoTenTenTenSdmSdmVgpUfoTenRclRclSdmTenUfoRclVgpYjsZktYjsWhqUfoUfoScpScpScpTdqUerWgtXhuYivWgtTdqVfsYivYivTdqRboTdqP`mQanScpWgt\ly^n{^n{]mz[kx[kxZjw[kx^n{aq~eugwm|bqap]l|Q`pVeuZiyL[kJYiL[kO^nQ`pRaqTcsUdtVeuVfsYiv\ly]mz\lyYivWgtWgtYiv[kx_o|eujzhx_o|WgtScpVfsVfsScpRboUerVfsScpM]jO_lTdqZjw^n{`p}_o|]mzXivXivVgtTerScsScsRbrRbrVfwTduRbsRbsTcvUdwTcvSctQarP`pP`pQaqRbrScsTdtUeuWgwXhxZjzXhxUeuScsUeuVfvYjwVgtSdqSdqTerUfsUfsUfsVgtUfsXiv]n{]n{WhuTerUfsN_lN_lPanWhu[lyQboPan_p}[lyVgtRcpUfs\mzarbsarYjwUfsQboRcpUfsVgtSdqPanO`mTerUfsO`mK\iN_lRcpTerWgtVfsScsTdtYl{^qYl{PcrScpXht_kw_lteov`qzgxizdu~`qzct}hyj{fwar{^ox^ox]nw]nw`qzevjzgwbr^n{aq~eubr[kxbrgwjzfv_o|[kx^n{cs^n{`p}aq~aq~`p}aq~brdt\lybrk{gwYiv\lygwgweueuaq~[kx^n{br\lyQanXhu`p}cs^n{Zjw^n{fvk{aq~br_o|[kxbrl|k{brXhuUerScpTdqWgtXhuUerScoScoN_hQbkYjs\mvXirYjs^ox\mv_pyXirWhq^ox\mvTenUfoWgt]mzeuhxgwfviyl|eu`p}_o|`p}^n{XhuScpRboQanScpUerUerUerUerWgtXhuRboScpTdqTdqScpQanN^kL\iRboScpQanP`mScpVfsTdqN^kO_lM]jN^kRboRboO_lP`mScpScpP`mQanUerVfsScpRboUerRboUerXhuXhuWgtWgt[kx]mz_o|[kxXhuXhu[kx]mz]mz[kxZjwVfsScpScpUerVfsTdqRbn]my_py^oxXirVgpYjs\mv[luWhqVgpUfoTenSdmTenUfoUfoZktYjsWhqUfoUfoUfoVgpVgpRclUfoXirYjsWhqUfoTenTenVfsVfsUerUerUerVfsWgtXhuXhuWgtYiv]mz]mzWgtUerUerP`mP`mRboVfs[kx`p}aq~aq~^n{^n{]mz\ly]mz_o|aq~csqjyixapUdtXgw^m}VeuSbrRaqP_oO^nQ`pTcsWfvYhxWgtZjw]mz^n{]mz[kxZjwZjwWgtYiv]mzcsgweu^n{WgtVfs[kx]mzXhuUerVfsXhuWgtN^kP`mTdqZjw]mz]mzYivUerUfsUfsTerSdqSdqSdqScsTdtRbrP`pP`qQarSbuUdwTcvSctP`qP`pO_oO_oO_oP`pP`pQaqUeuVfvVfvUeuRbrQaqQaqRbrSdqO`mL]jO`mUfsZkxZkxXivUfsUfsVgtWhuRcpM^kN_lRcpFWdIZg_p}parO`mRcp]n{SdqRcpQboTerXiv\mz]n{]n{]n{XivSdqQboSdqUfsTerRcpPanTerSdqM^kJ[hO`mTerVgtUerXhuWgwTdtRetVixWjyVix_o|aq}dp|anveov^oxfwizevar{ct}izk|gxct}^ox]nw^oxar{fwj{gwcs^n{[kx`p}eucs\lydteufvcs^n{\ly]mz_o|`p}brcscsaq~_o|_o|_o|_o|csm}jz^n{aq~k{jzhxgwbr^n{`p}cs]mzScpZjwbreuaq~]mz`p}euhxaq~eubr]mz`p}iyiycseu^n{UerScpUerVfsRboM]iP`lN_hPajUfoTenQbkRclXirVgpYjsSdmRcl[lu[luTenWhqUer[kxcshxhxfvdtcsZjwWgtWgtYivYivTdqRboScpWgtYivXhuTdqScpVfsWgtVfsYivYivYivZjwYivVfsQanN^kP`mN^kM]jP`mUerXhuScpM]jRboN^kN^kTdqWgtUerRboRboRboP`mRboVfsVfsScpRboTdqWgt^n{br^n{YivYiv\ly^n{br]mzWgtWgtZjw[kxXhuTdqZjwUerRboRboUerWgtVfsSco\lx`qz`qz[luXirZkt\mv[luYjsXirUfoSdmSdmTenVgpWhq\mvZktXirVgpUfoUfoVgpVgpRclUfoXirXirWhqUfoTenUfoXhuXhuWgtVfsUerUerVfsVfsWgtVfsZjw`p}`p}[kxXhuYivVfsUerScpTdqVfsXhuXhuWgtYivYivZjwZjwZjwYivWgtVfsbqap_n~[jzXgw]l|`o[jz[jzXgwUdtSbrUdtXgwZiy\k{]mz_o|aq~aq~^n{\lyZjwZjwUerUerWgt[kx]mz]mzZjwVfsYiv_o|`p}YivScpTdqXhu[kx_o|^n{]mz]mz]mzYivScpM]jM^kM^kN_lO`mQboSdqUeuVfvScsRbrQarRbsTcvTcvSbuQarP`pP`pP`pP`pQaqRbrScsTdtXhxXhxXhxWgwVfvUeuTdtTdtTerRcpQboQboSdqVgtWhuWhuQboSdqTerQboL]jK\iPanVgtL]jN_lpoYjw[ly]n{QboRcpSdqUfsVgtWhuXivXivZkxWhuTerTerUfsVgtUfsTerUfsZkxZkxUfsSdqUfsXivWhuTdqYivZjzWgwUhwXkz[n}Zm|iyiyjverzhry]nwfwl}j{fwgxizizfwevbs|_py_pybs|fwhyfvcs_o|\lyaq~gwgwbrhxeubrbreugwfvdt\ly_o|aq~`p}]mzZjwXhuXhu_o|`p}gwgwaq~fvm}gwfvdt`p}^n{aq~cs]mzVfs]mzdtgwcs_o|breugwcshxfvaq~dtl|n~hxm}brVfsRboUerWgtUerQamVfrVgpWhqXirWhqUfoWhqZktZkt]nwWhqVgp_py^oxXir[luVfsYiv`p}hxn~m}hxcsVfsTdqVfsZjwZjwXhuYiv\ly\ly^n{ZjwScpQanScpScpO_lWgtWgtYiv[kx]mz[kxVfsRboTdqQanQanWgt^n{^n{ZjwUerUerP`mP`mUerZjwWgtTdqScpTdqRboTdqYivYivUerTdqVfs[kxcsfv_o|XhuXhuYivXhu]mzXhuTdqVfsZjw[kxXhuTdqWgtTdqRboScpVfsWgtVfsTdp^nzbs|ar{\mvYjsZktZktXirZktXirVgpTenTenUfoWhqXir[luZktXirVgpUfoUfoUfoVgpTenVgpXirYjsWhqVgpVgpVgpYivXhuWgtVfsUerTdqTdqUerTdqTdqXhu_o|aq~]mz[kx\ly]mzZjwWgtUerTdqScpQanP`mQanScpWgtYivXhuTdqN^kK[hSbrTcsQ`pRaq\k{ap]l|WfvXgwUdtSbrSbrUdtVeuVeuUdtXhuZjw[kx[kxYivWgtWgtWgtXhuVfsTdqTdqUerWgtXhuXhuWgt[kxZjwQanL\iO_lUerYivaq~]mzZjw[kx^n{_o|\lyXhuN`kN`kN`kOalQboSdqTerUfsRbrRbrRbsTduVfwVfwTduRbsScsRbrRbrQaqRbrScsScsTdtWgwWgwVfvVfvVfvVfvUeuUeuRcpUfsVgtSdqN_lL]jPanUfsQboTerUfsQboL]jM^kSdqXivO`mM^kgxygx[ly`q~_p}VgtWhuWhuXivWhuVgtTerSdqN_lN_lO`mQboRcpRcpQboO`mSdqXivZkxXivVgtVgtSdqO`mTdqWgtXhxZjz\o~buat\o~eueugsdqyisz`qzgxm~m~l}l}izevct}gxgxar{]nw_pyct}du~iyiyfvaq~cshxjzhxfv`p}\ly^n{eujzhxdt\ly`p}cseucs`p}^n{]mz\ly\lybrdt`p}fvk{dtdt`p}]mz]mzaq~aq~\lyVfs^n{dtfvbr_o|brfvfv[kx`p}_o|\lyaq~k{m}gwjz`p}VfsScpWgt\ly\lyZjvXirWhqWhqXirZkt[lu]nw^ox^oxar{ZktYjs`qz^oxVgpWhq[kw]mzbrl|uwrm}k{hxfvdt^n{VfsTdqWgt]mz_o|ZjwQanP`mTdqRboK[hQanQanTdqYiv^n{^n{ZjwUerVfsScpUer]mz`p}]mzYivWgtXhuScpQanVfsXhuVfsScpScpScpP`mQanUerUerRboRboUerZjwcsdt\lyVfsWgtUerP`mScpScpScpWgt\ly^n{[kxXhuRboScpUerVfsVfsVfsVfsVfr_pybs|ar{[luXirYjsZktXirZktYjsWhqVgpUfoVgpWhqXirZktYjsWhqUfoTenUfoVgpVgpUfoWhqXirXirWhqVgpVgpWhqXhtWgtVfsUerTdqScpScpScpRboRboVfs\ly^n{[kxZjw[kx_o|]mz[kxYivXhuWgtTdqRboN^kQanVfsYivXhuScpM]jHXeM\lRaqL[kM\l\k{`oUdtQ`pVeuSbrQ`pRaqUdtVeuTcsQ`pQanTdqVfsXhuWgtXhuYiv[kx]mzZjwWgtUerUerVfsYiv[kxYiv[kxYivQanN^kRboXhuZjw]mzXhuTdqVfs]mzaq~`p}]mzWitVhsUgrSepRcpRcpRcpRcpN^nN^nP`qTduWgxYizXhyVfwUeuTdtRbrQaqP`pO_oO_oO_oQaqP`pO_oP`pRbrScsRbrQaqN_lSdqWhuRcpK\iHYfN_lVgtXiv[ly[lyUfsPanQboSdqSdqQboO`mUfsXivTerYjwctev]n{[lyYjwYjwYjwXivUfsRcpJ[hL]jN_lQboRcpRcpQboPanPanVgtZkxYjwXivWhuRcpL]jTdqVfsVfvYiy_rfycv\o~[kx[kw^jv^ksfpwar{evhyizk|l}fw_py^oxgxj{ct}]nw`qzgxk|n~pm}fvbr~euhxiybr~^nz[kw[kw_o{br~csaq}br~fvjzl|k{gweudt\lx^nzgwgw_o{csjzeuhxcs_o{aq}dtcs]myYiu]myaq}br~^nz]myaq}eueuYiu\lxZjvWgs]myhxhxaq}dt^nzXhtWgs[kw^nz^nz\lxWhqUfoSdmTenYjs]nw]nw[lu]nwar{[lu[lubs|_pyVgpWhq`p|dtiyptusqwrn~hx^nzRbnO_kQam[kw_o{[kwTdpUeq\lxYiuP`lRbnRbnTdpZjv_o{_o{ZjvTdpUeqScoWgs]my\lxUeqP`lP`lXhtTdpRbnTdpTdpRbnQamScoQamN^jM]iP`lQamN^jO_kScoZjvbr~br~ZjvXht[kwXhtO_kQamTdpYiu]my^nz^nz[kwYiuM]iRbnXhtYiuWgsTdpUeqWgs]nw`qz_pyYjsWhqYjs[lu[luYjsYjsXirXirWhqWhqWhqWhqYjsXirWhqVgpUfoVgpWhqXirTenVgpWhqVgpUfoTenUfoVgpVfrVfrTdpScoRbnRbnRbnScoScoRbnTdpXhtYiuVfrUeqWgs_o{]my]my]my]my[kwXhtUeqO_kQamTdpVfrUeqRbnO_kL\hL\iUerM]jIYfXhuYivO_lQanWgtScpP`mQanUerWgtUerRboScpUerWgtYivYivYiv\ly^n{^n{^n{\lyZjwXhuWgtXhuYivZjv\lx[kwWgsWgsZjv[kwYiu\lxWgsScoVfr\lx_o{\lxWgs[mxZlwWitUgrSepQcnPanPanM^kM^kO_oScsVfwWgxVfwTduTdtScsRbrP`pO_oO_oO_oO_oO_oM]mL\lN^nRbrTdtScsQaqQboTerVgtSdqO`mN_lRcpXiv\mz`q~_p}YjwVgtVgtSdqN_lQbo[lyUfsJ[hPanZkx_p}bsbs]n{XivXiv[ly[lyWhuRcpQboRcpTerTerTerTerUfsVgtRcpWhuZkx[ly\mz]n{ZkxTerTdqUerTdtUeuYl{atat\o~\lyZjvZfrXembls`qzar{ar{bs|fwhybs|YjsYjsevk|du~_pyevqypspfv_o{`p|dtfvdtcsaq}_o{^nz_o{aq}csdthxl|m}k{gwcsaq}^nzdtom}_o{aq}jzhxohxdtfvhxfv`p|\lx\lx_o{_o{[kwZjv_o{csdtbr~cs_o{Zjvaq}jziy`p|aq}^nz[kw[kw]my]my[kwXht\mvXirTenTenZkt_py]nwYjs^oxbs|_py`qzj{gx^ox_pycsiyn~om}jzk{m}gweudtbr~\lxUeqUeqZjvZjv_o{^nzXht\lxeucsYiuZjvYiuZjv]myaq}_o{WgsP`lWgsVfrZjv_o{[kwP`lK[gL\hXhtTdpRbnRbnQamN^jN^jRbnUeqQamP`lScoScoQamScoWgs[kwbr~br~\lx\lxaq}]myRbnUeqZjv_o{br~`p|[kwXhtUeqJZfRbnZjv[kwWgsScoUeqXht[lu^ox]nwXirVgpZkt]nw]nwXirYjsYjsYjsYjsXirWhqVgpYjsXirWhqVgpVgpXirYjsZktSdmTenUfoUfoSdmSdmTenUfoUeqTdpScoRbnRbnRbnRbnRbnUeqScoScoVfrVfrRbnQamSco^nz]my]my^nz^nz[kwWgsScoP`lP`lQamRbnRbnQamP`lP`lIYfWgtN^kFVcRboRboL\iUerVfsP`mK[hL\iP`mTdqScpQanUerVfsXhuWgtVfsVfsWgtYiv\ly]mz^n{]mzZjwWgtUerUerUeqXhtYiuXhtYiu\lxYiuTdpWgsScoRbnWgs_o{br~]myWgsXjuWitUgrSepQcnQcnPanPanO`mO`mP`pRbrTduTduQarN^oQaqQaqQaqQaqRbrScsTdtUeuQaqO_oN^nQaqUeuXhxWgwVfvYjwYjwXivVgtUfsUfsWhuYjw\mz`q~_p}ZkxYjw[lyVgtM^kM^kev^o|L]jTer\mzUfsUfsct\mzVgtWhu\mz^o|YjwTerWhuWhuVgtTerRcpSdqVgtXivSdqWhuYjwYjw\mz`q~_p}[lyScpUerTdtQaqRetYl{]p\o~eu`p|\htXem`jqiz_py]nwevizdu~fwm~{rnev^oxizwvsk|fwfwdu~_py_pydu~gxar{\mv\mv\mv]nwct}j{k|m~m~j{fwct}ct}du~^oxfwqj{]nwgxwxxsdu~^oxfwev]nw^ox[lu]nw\mvZkt[luar{ct}ar{`qz\mv]nwct}du~ar{bs|hybs|_pyZktar{hy_pyYjsev^ox[luXirXirYjsXirUfoQbkVgp^ox]nw]nwdu~ct}bs|j{izj{l}l}j{fwar{^oxZkt]nw]nw[lu]nwar{]nwTenUfo[luWhqO`iUfoevevYjsRclRclUfoXir[luZktWhqTenXirVgpTenUfoXirXirUfoQbkTenQbkTenZkt[luUfoTenWhq_pyZktTenRclSdmWhq[lu]nw[lu_pyct}evdu~_pyXirTenUfoZkt_py_pyZktWhqVgpXirQbkRclVgpZktWhqSdmUfoZktZkt^ox^oxYjsWhqZkt\mv[luUfoUfoVgpWhqYjsZktZkt[lu[luWhqSdmTenYjs\mv[luXirTenTenUfoUfoTenSdmRclRclQbkRclSdmSdmSdmRclPajO`iQbkRclTenUfoUfoTenQbkPaj]nw`qz^oxVgpTenVgpUfoPajQbkRclSdmUfoVgpVgpVgpVfrM]jQanUerUerRboO_lO_lP`mRboScpScpQanP`mP`mRboTdqP`mUerWgtUerTdqVfsZjw\ly\ly^n{[kxTdqScpWgtYivUerTdpQbkO`iPajTenWhqVgpTenWhqUfoTenVgpZkt\mv[luYjsSfnObjObjSfnUgrRdoQcnRdoTerPanL]jL]jP`pTdtUeuUeuRbrRbrQaqO_oM]mM]mP`pRbrScsUeuVfvUeuScsScsWgwZjzWhuZkxYjwTerRcpUfsWhuVgtYjwararWhuSdqWhuVgtN_lWhuXivXivUfsRcpRcpVgtZkxl}[lyO`mTer^o|`q~]n{[ly`q~XivRcpSdqUfsSdqQboRcpSdqTerSdqSdqXiv^o|]n{XivWgtQanVfv\l|Xkz[n}[n}Ret]mzfvlxcpxcmtizbs|bs|hyhy`qz^oxdu~rnm~fw]nwgxuvm~j{j{l}izct}bs|fwhyct}ar{bs|ar{_py`qzdu~ct}j{qogxbs|bs|ev[luevql}^oxdu~uxonct}`qzizgx^ox^ox[lu]nw\mvYjs[lu_py`qz\mv_py\mv]nwbs|bs|^ox^oxar{l}hy_py`qzct}[luYjsgxZktYjsXirYjsXirWhqSdmPajWhq]nwYjsYjsar{bs|`qzfwdu~du~evgxhyev`qz\mvar{ct}bs|ar{du~hydu~]nwQbkXirWhqRclZktj{l}ar{UfoUfoVgpXirYjsXirTenQbk\mvYjsUfoTenVgpYjs[lu\mv[luVgpUfo[lu`qz_py]nw_py[luWhqTenSdmVgp[lu_py`qzar{ct}evevbs|]nwWhqSdm[lu^oxbs|evct}^oxXirTen\mvZktZkt\mvZktUfoUfoYjs[lu^ox\mvWhqUfoYjs\mv[luVgpWhqWhqXirYjsYjsZktZkt[luWhqTenVgpZkt\mv[luXirUfoUfoUfoUfoUfoTenSdmSdmUfoUfoVgpVgpUfoTenRclQbkUfoVgpXirYjsXirVgpTenRcl]nw`qz^oxXirVgpXirWhqSdmRclRclRclSdmTenTenUfoUfoO_kRboUerVfsTdqRboRboScpScpScpScpRboRboScpWgtZjwTdqUerVfsTdqScpUerVfsWgt[kx]mzZjwTdqRboUerUerQamRbnQbkPajQbkSdmUfoUfoUfoWhqTenRclSdmVgpXirXirWhqUhpPckObjSfnUgrRdoQcnSepL]jJ[hIZgK\iP`pUeuXhxXhxUeuUeuTdtRbrP`pP`pScsUeuVfvWgwWgwTdtP`pP`pRbrTdtUfsWhuUfsQboRcpUfsVgtSdqVgt^o|]n{TerPanUfsTerN_lPanRcpSdqRcpRcpUfsZkx_p}evYjwRcpWhu_p}ar^o|]n{arYjwTerUfsUfsQboN_lM^kQboTerUfsTerWhu\mz[lyWhu]mzWgt[k{_oZm|\o~\o~SfuYivbr~jvdqygqxizevgxl}iz_py[lu_pyom~oiz_pyfwsrdu~fwk|nk|evct}evj{gxgxizgxar{_py`qz\mvhyssj{ct}ct}hy`qzgxrl}ZktXirar{bs|bs|du~_py_pyizfw]nw\mvZkt\mv[luYjs[lu^ox\mvWhq]nw\mv]nwar{`qz[luYjsZktdu~du~_py^ox_pyUfoSdm`qzWhqYjs[lu[luZktXirWhqWhqXir[luUfoUfo_py`qz]nwar{ct}ar{ar{du~hyhyar{[lu_py`qz_py_pybs|fwdu~^oxTen\mv]nwZktar{pqgx]nw]nw]nw]nw]nw[luWhqSdm^ox[luXirUfoUfo[luct}izdu~ZktSdmWhq_pyar{_py]nwWhqUfoRclSdmVgpZkt\mv]nwXirZkt]nw_py`qz_py^ox\mvUfoWhq\mvar{du~ar{ZktSdmdu~^oxZkt[lu[luXirXir[lu[lu^ox\mvVgpTenXir[lu[luYjsYjsYjsYjsYjsYjsYjsYjsZktXirWhqXir\mv]nwZktWhqXirXirYjsYjsXirXirWhqVgpYjsYjsYjsYjsXirWhqUfoTenUfoUfoVgpVgpUfoSdmQbkO`iWhqYjsXirTenSdmUfoTenQbkTenSdmRclQbkQbkRclSdmTenP`lScoVfrWgsVfrUeqUeqVfrQamRbnRbnRbnRbnTdpYiu\lxZjwWgtUerUerVfsVfsUerUerVfsXhuWgtScpRboTdqScpQamRbnSdmTenTenSdmTenVgpXirYjsVgpSdmRclTenVgpWhqWhqVipRelPckSfnTgoRemRdoTfqI[fI[fJ[hM^kQboTerVfvUeuUeuUeuUeuScsQaqQaqScsUeuXhxXhxVfvTdtQaqP`pRbrTdtTerTerQboO`mRcpWhuVgtQboVgt[lyZkxRcpO`mTerVgtRcpN_lO`mPanQboRcpVgt[ly_p}ZkxUfsTerZkx^o|^o|\mz[lyarZkxUfsVgtUfsPanJ[hIZgO`mUfsWhuVgtUfsXivXivVgt[kxVfsZjz_oYl{\o~^qVixZjw_o{co{_lteovgxfwizm~izbs|`qzdu~pl}nk|du~j{rl}`qzdu~j{l}hyct}bs|du~k|izizk|izct}`qzar{^oxhyqrm~hygxizevevpqar{XirWhqQbkYjs]nwYjs[luevdu~\mv^ox\mv]nw]nw\mv_pybs|_pyXir[lu\mv^oxar{`qz]nwZktYjsTen]nwar{ct}ct}VgpPajZktXir[lu]nw]nw[lu[lu_pyct}[lu\mvSdmRcl^oxar{\mv`qzhydu~bs|evk|k|du~]nw\mvZktYjs[lu_pybs|`qz\mvYjs_py`qz\mvar{j{iz`qz_py^ox]nw]nw]nw\mvXirUfo[lu[luYjsVgpVgp\mvfwniz[luN_hN_hVgp[luXirRclVgpTenRclRclSdmUfoTenTenTenUfoWhqZkt\mv^ox_py`qz[lu\mv]nw]nw\mvZktYjsXirev]nwWhqXirZkt[lu\mv^oxZkt^ox_py[luXirZkt[luYjs[lu[luZktZktYjsYjsXirXirZktYjsYjs[lu]nw]nwZktWhq\mv\mv]nw]nw\mv[luZktZkt[lu[lu[luZktYjsWhqVgpVgpUfoUfoUfoTenSdmQbkO`iM^gSdmTenTenSdmSdmSdmRclQbkUfoSdmQbkO`iO`iPajRclTenQamRbnTdpVfrVfrVfrWgsWgsP`lQamQamQamQamScoWgsZjv^n{XhuUerWgtYivXhuVfsVfsRboTdqUerTdqUerUerUerTdpSdmVgpXirWhqTenTenWhq[lu\mvYjsVgpTenTenVgpXirZktXkrSfmQdlSfnUhpSfnRdoTfqOalOalPanQboRcpQboP`pO_oQaqRbrRbrP`pN^nN^nP`pQaqVfvVfvUeuTdtTdtUeuWgwXhxTerRcpO`mN_lTerYjwWhuPanWhu[lyYjwSdqQboUfsXivWhuUfsTerSdqRcpSdqUfsXivZkxRcpTerWhu[ly[lyYjwWhuWhu^o|XivUfsXivWhuQboK\iHYfM^kUfsYjwWhuTerUfsVgtUfsScpN^kScsYiyUhwYl{_rZm|^n{]my\htYfnblshygxgxhyfwct}bs|evm~fwfwfwevosj{dv}hzj|hzew~dv}ew~ew~l~hzgyi{i{ew~dv}gygyi{k}mml~k}j|ew~_qxk}xsi{bt{Xjq[mt^pwYkrYkrdv}dv}`rydv}cu|dv}cu|cu|gyk}gy`ryYkr\nu`ryaszbt{bt{`ry]ovXjqbt{ew~ew~ew~[mtTfm]ovZkt[lu[luZktYjs]nwdu~k|^ox^oxTenSdm_pybs|_pyct}l~gydv}fxk}k}dv}]ov^pw[mt[mt^pwcu|cu|asz_qxXjq]ov]ovYkrZls_qx^pwWipVhoUgnUgnVhoWipVhoSelQcjVhoXjqYkrYkrXjq[mtbt{gygy\nuOahL^eSelYkrVhoPbiUgnSelRdkRdkTfmUgnTfmSel_qx^pw\nu[mtZlsYkrYkrYkrnok}aszXjqVho]ovew~k}aszYkrYkr[mt[mt]ov`ryYjs_pyct}`qz^ox]nw[luWhq\mv\mv[lu[luZktYjsYjsYjsZktZktZkt[lu\mv\mvYjsWhq[lu\mv\mv\mv\mv[luZktYjsZlsZlsYkrXjqWipVhoVhoVhoYkrYkrXjqWipVhoTfmRdkRdkVhoVhoWipXjqXjqWipVhoVhoUgnSelQcjOahOahPbiRdkTenQamQamRbnScoUeqVfrVfrUeqRbnScoTdpTdpScoTdpWgsYiu\lyUerRboVfsYivWgtUerVfsVfsVfsVfsWgtWgtUerTdqTdpRclUgnVhoUgnRdkRdkUgnXjqZlsYkrVhoTfmSelUgnXjqZlsYlsTgnRelUhoViqSfnRemTgoSepTfqUgrUgrSdqPanN_lM^kP`pQaqQaqP`pN^nM]mN^nP`pUeuScsRbrRbrTdtUeuWgwXhxUfsTerQboQboVgt[lyXivQboVgtXivWhuSdqQboTerXivXivZkxXivUfsTerUfsVgtXivYjwRcpXiv]n{]n{ZkxXivWhuVgt\mzWhuUfsYjwZkxUfsO`mM^kN_lUfsYjwVgtSdqUfsWhuVgtP`mL\iQaqVfvPcrVix]pZm|YivXht[gs]jrgqxhyfwdu~du~evdu~ct}ar{ev^ox_py`qzbs|owoj|l~k}hzhzk}k}i{k}gyew~gygyew~fxj|l~j|hzhzj|k}i{gyi{^pwhzzwk}bt{[mtbt{ew~_qx]ovfxgyew~k}l~k}hzgyl~pl~dv}Ykr^pwaszbt{cu|fxfxbt{dv}hzbt{[mt\nuXjqWip`ry[luZktXirWhqXir\mvbs|gx`qz`qzWhqUfo_pyct}bs|hyj|gydv}ew~hzhzbt{]ov_qx[mt[mtaszew~cu|_qx]ov\nu`ry_qx\nu[mt_qx_qx[mtTfmSelSelTfmVhoVhoTfmSelSelVhoXjqZlsZlsZls[mt\nubt{^pwVhoRdkVho\nu]ovYkrUgnTfmSelUgnXjqZls[mt[mt_qx^pw]ov\nu\nu\nu]ov]ovhzk}i{`ryXjq[mti{xri{asz^pw\nuZls[mt_qx[luar{evbs|`qz_py[luWhq]nw\mv\mv[lu[luZktZktZktZktZktZktZktZktYjsXirXirXirXirYjsYjsXirXirWhqVgpXjqWipVhoVhoUgnUgnVhoVhoWipWipVhoUgnTfmSelRdkRdkTfmSelTfmXjqXjqTfmSelUgnTfmSelRdkQcjQcjRdkSelTfmRclQamP`lQamScoUeqTdpScoUeqWgsZjv[kwZjvYiuZjv[kwYivQanP`mUerVfsQanQanVfs]mzZjwXhuYivWgtRboQanScoPajQcjQcjPbiOahOahQcjSelUgnUgnTfmSelQcjRdkUgnXjqYlsUhoTgnWjqXksTgoRemSfnQcnSepUgrUgrTerRcpQboRcpRbrScsTdtScsQaqP`pQaqRbrUeuScsQaqP`pRbrTdtTdtScsUfsVgtUfsTerWhu[lyYjwRcpSdqTerTerRcpPanQboSdqUfsYjwVgtTerTerWhuZkx\mz\mzWhu]n{ar^o|[lyZkxZkxYjw\mzWhuVgt[ly]n{YjwUfsSdqQboUfsWhuTerTerWhuYjwXivUerQanTdtVfvNapRetZm|XkzN^kSco`lxhu}pzevct}bs|fwl}nizct}evbs|du~bs|^oxj{wvj|k}i{gyk}rpi{i{ew~ew~gyfxcu|dv}gyj|i{hzgyfxdv}dv}cu|k}_qxhzvn`ry^pw_qxfxi{cu|`rygygydv}j|ol~fxcu|gyj|fx]ov\nuaszcu|aszcu|hzhzdv}fxhz^pwUgnYkrYkrZlsbt{_py]nwZktZkt[lu\mv]nw]nw^oxar{YjsVgp^oxbs|du~nfxdv}dv}ew~fxew~cu|`ry]ovYkr[mtcu|fxasz[mtYkrcu|ew~cu|_qx^pw`ryasz`ryXjqWipVhoWipXjqYkrWipVhoVhoVhoWipYkrZlsXjqUgnQcj[mt_qx^pwXjqVhoZls]ov\nuXjqVhoUgnVhoYkr\nu]ov^pwVhoWipXjqZls\nu_qxaszbt{VhoZls]ov\nu[mtaszozrk}ew~asz\nuXjqZls`ry]nwbs|ct}_py\mv]nw\mvYjs\mv\mv\mv\mv\mv[lu[lu[luZktZktZktXirWhqWhqXirYjsXirXirXirXirXirWhqVgpVgpVhoVhoUgnTfmUgnVhoWipXjqTfmSelRdkRdkQcjQcjQcjQcjQcjN`gPbiUgnUgnOahM_fPbiRdkRdkRdkSelTfmTfmUgnUgnTenRclPajQbkSdmTenSdmQbkSdmWhq\mv_py_py]nw]nw]my[kxTdqTdqXhuVfsN^kO_lWgt]mzXhuVfsXhuVfsRboScpWgsRclQcjOahOahPbiQcjQcjPbiRdkSelUgnTfmRdkSelUgnXjqXkrUhoUhoZmtZmtVipQdlQdlN`kQcnSepTfqRcpQboSdqUfsTdtUeuVfvVfvTdtRbrScsTdtVfvScsQaqRbrUeuXhxXhxWgwUfsXivYjwVgtVgtYjwWhuSdqRcpRcpSdqSdqRcpPanQboTerWhuTerQboSdqWhu[ly\mz\mzWhu]n{^o|ZkxXiv\mz]n{[ly_p}ZkxYjw]n{`q~\mzYjwWhuTerUfsTerRcpTerZkx\mzZkxVfsRboUeuVfvM`oQdsZm|Yl{M]jTdpco{kxq{ar{ar{bs|j{vzsizk|l}piz\mvevv{fwfxevew~m~uqgygxew~evhzgxbt{ar{cu|evhzk|hzbs|^pw^ox`rygx]ovgxuk|_qxgxrew~i{dv}aszgydv}`ryew~mhz`ry[mt^pwasz\nuSel^pwcu|dv}`rybt{gyhzdv}cu|gy`ry[mtcu|dv}aszfxdu~ar{_py_py`qz^oxZktUfo]nwar{ZktVgp]nwar{evqcu|dv}ew~fxfxfxfxew~`ry[mt^pwgyj|cu|\nuZlsdv}ew~bt{\nuYkrYkrZls[mtXjqVhoUgnUgnVhoVhoUgnSelYkrWipVhoXjqYkrWipQcjL^eVho_qxaszYkrQcjRdkVhoVho\nuYkrVhoUgnVhoYkrZlsZlsWipWipWipXjqXjqXjqXjqXjqVhoYkr\nu^pw_qxcu|hzl~j|gycu|`ryZlsVhoZlsbt{`qzct}ar{[luXirZkt\mv[lu\mv\mv\mv\mv\mv\mv\mv\mvZktZktYjsWhqUfoUfoWhqYjsZktZkt[lu[lu[luZktYjsXirUgnUgnTfmTfmUgnVhoXjqYkrVhoVhoUgnUgnTfmUgnUgnUgnSelOahQcjWipWipPbiN`gQcjQcjRdkSelUgnVhoVhoVhoVhoVgpSdmPajQbkSdmUfoSdmQbkN_hSdmZkt_py`qz^ox]nw]nw`p|ZjvZjw^nzXhuN^jO_lYiuXhuRbnQanUeqVfsUeqXhu^nzVgpSelPbiQcjTfmUgnTfmQcjQcjTfmWipWipUgnUgnXjq[mtWjqUhoVip[nu\ovVipQdlPckN`kQcnSepRdoPanO`mQboTerScsUeuVfvVfvTdtRbrScsScsVfvScsRbrUeu[k{_oaq`pTerYjw[lyWhuUfsVgtUfsSdqSdqTerUfsWhuUfsRcpRcpTerWhuTerQboRcpVgtYjwZkxYjwTerYjwXivTerTerZkx]n{[lyct]n{[ly_p}ar^o|ZkxYjwWhuUfsRcpPanUfs]n{_p}[lyRboN^kSbrTdtM]mQds]m}]m}TdqZhtamyhs{iszbp|esdr~cq}m{xsdr~ftiwlzkygufto}zdtfwdtar{csizl|j{jzj{hxevcsbs|dtfwl|k|fv_py_o{eveuar{csdu~eugxk{m~jzevdu~ct}bs|_py]nw^ox`qzct}hygxhygx_pyUfoVgp]nwevhyfw^ox`qzj{ok|fwbs|_pybs|gxizhygxev]nwZkt`qzdu~`qzYjsUfoWhq[lu\mv\mv`qzevevbs|[luevnl}ct}_pydu~l}]nwar{bs|`qzar{du~ar{Yjsm~ct}[luYjsYjsXirXirZkt`qzYjsVgpYjs[luXirUfoUfoVgpZkt[luXirWhq[lu]nw\mvUfo[lu]nwUfoN_hO`iTenXir[lu\mv\mvZkt]nwbs|ar{\mvbs|du~ct}\mvSdmSdm[luct}^oxct}ar{XirUfo[lu`qzar{Vgp`qzdu~^oxYjs]nwct}evZkt\mv^ox\mvYjsYjs]nwar{\mv\mv\mv[lu[luZktZktYjs[mtYkrXjqWipVhoWipXjqYkrYkr\nu[mtWipVhoZls\nu\nu[luZktWhqVgpUfoVgpXirYjsZktVgpRclSdmWhqZktYjsWhq\mvZktWhqVgpUfoSdmPajM^gO`iQbkSdmVgpWhqWhqVgpUfoPajSdmTenTenUfoVgpUfoSdmQbkTenWhqYjsYjsXirYjsZktZktYjs\lxar{`p|YjsUeqUfoQamTenXhtZktZjvXirWgsVgpVgpTenVgpXirVgpRclRclUfoYjsWhqVgpWhqYjsZktYjsXir\ovXkrUhoTgnWjrZmuZmuYltWitPbmM^kPanRcpPanO`mPanVgtUfsTerUfsVgtVgtUfsSdqRcpSdqRcpSdqYjw`q~ar]n{XivXivTerQboTerXivVgtPanN_lRcpVgtVgtSdqQboRcpUfsTerSdqSdqTerVgtVgtSdqQboUfsSdqTerWhuVgtTerWhu]n{cs^n{_o|eubrXhuTdqXhuXhuZjwZjwVfsVfsYivZjwWgt\iwL\iM\lTcsQ`pP`pYhx]l|ScpZht[gsYdlaipcq}escq}ao{iwsn|bp|fthvhvhvjxn|qr`p|dtcs_o{_o{dthxhxk{iyfvdtcscscscsgweuaq}aq}k{wytdteugwgwhxiyhxfvevdu~bs|`qzar{bs|du~fwom~opk|du~du~izm~nhy_py_pyiznk|j{ev]nw[luct}k|izbs|`qz]nwZkt^oxdu~fwbs|\mvdu~du~ar{^oxar{fwevar{`qzfwk|hy`qz\mvar{hyfwgxdu~`qz`qzdu~ct}^oxdu~^ox[lu\mv\mvZkt[lu]nwfw_pyZkt[lu\mvXirUfoUfoYjs]nw^oxZktYjs]nw_py^ox[lu\mvZktUfoTenXirXirVgpWhqYjsXirVgpWhq[lu\mvYjs^ox_py_py]nw\mv]nwbs|fw`qzevct}[luUfoVgpXirWhq[ludu~hybs|\mv\mv_py`qzUfoYjs\mv\mvYjsWhqXirZkt]nw]nw\mv\mv[lu[lu[luZkt\nu[mtYkrXjqXjqXjqYkrZlsVhoXjqVhoQcjQcjWipZlsZls^ox\mvZktXirXirYjsZkt\mvVgpUfoTenTenUfoVgpXirZkt]nw\mvZktWhqUfoSdmRclRclSdmTenUfoVgpUfoTenRclQbkTenVgpWhqWhqWhqXirXirVgpPajQbkRclTenUfoVgpVgpUfoWhqUfoVgpZkt[luYjsYjs\mv]nw^ox^ox]nwZktXirUfoUfoQbkPajRclVgpUfoQbkRclVgp[luYjsWhqWhqWhqWhqUfoTenUhoSfmQdkSfmWjrZmuZmuZmuXjuSepPanTerVgtSdqQboRcpWhuUfsRcpRcpTerWhuXivXivPanRcpRcpPanRcpWhuVgtRcpUfsXivWhuSdqQboUfsVgtUfsPanSdqWhuWhuSdqQboRcpTerWhuVgtVgtYjw]n{]n{XivSdqVgtTerUfsWhuWhuVgtZkx`q~[kxUerVfs\ly\lyTdqScpXhuQanVfsXhuUerScpVfsZjwZjwWdrMZhO^nWfvRaqRaqYhxZiy^ky_my^gtW`i]elkylzjxgulztqguiwiwftcq}jxrn|esdtgwgwbr~br~fviyiyl|iygwgwhxgwcs_o{hxdt_o{`p|jzsqjzbr~dtgwfvcsbr~dtgwm~hydu~bs|du~evevct}j{izk|nnizgxiznnfw]nw_pyj{ol}l}iz^oxVgp^oxl}j{\mvXir[luYjsXirar{l}k|ct}_py]nwZktYjs`qzizj{evct}fwgxct}]nw[lu_pydu~k|izct}]nw]nwar{ct}ar{[lu[lu^oxbs|bs|_py`qzdu~m~du~]nw\mv\mvXirVgpWhqZkt^ox^oxZktYjs\mv^ox]nwct}^oxWhqUfo\mvbs|^oxUfoTenWhqXirTenTenXir[luZktYjsXirXirZkt\mv_py`qz`qzct}gxgxar{ZktYjsYjsXirYjsar{fwct}]nw[lu[lu[luXir\mvar{ar{]nwYjsXirYjs^ox^ox]nw]nw]nw\mv\mv\mv]ov\nu[mtYkrYkrYkrZls[mtZls[mtYkrUgnVho\nu_qx_qx^ox\mv[luYjsYjsYjs[lu[luVgpWhqXirUfoSdmRclUfoXirZkt[luZktWhqRclPajRclUfoSdmTenTenTenTenSdmRclQbkXirXirXirYjsYjsYjsYjsZktTenQbkPajRclUfoVgpUfoRclXirTenRclUfoVgpVgpZkt_pygxevbs|^ox[luYjsXirXirRclPajRclUfoTenPajPajTen[luYjsXirXirYjsYjsWhqUfoSfmSfmSfmVipYltZmuZmuYltWitSepRcpVgtWhuTerRcpSdq]n{YjwSdqPanPanQboRcpSdqM^kRcpTerRcpQboRcpRcpO`mRcpXivYjwSdqO`mRcpWhuZkxRcpVgtYjwXivTerQboQboSdqYjwVgtVgt[lybsbs[lySdqPanN_lPanSdqTerRcpVgt\mzUerRboUer]mz]mzTdqP`mTdqO_lVfsYivUerQanTdqYiv[kxWdrR_mVeuZiyTcsTcsXgwVeu`m{ao{`ivZcl_gnn|o}lziwlzrqkylzn|iwbp|fto}lz`nzk{jzeubr~euk{k{fvk{jzjzm}pl|csZjvfvdtcsdtfvfvaq}[kw`p|br~fvfv`p|]mybr~jzunfwct}evdu~ar{\mvar{ar{ct}fwhyfwbs|`qzdu~evar{[luar{m~rngxm~evXir[luk|izYjsZkt`qz_pyYjsbs|rtj{ZktZktXirZktct}l}k|evar{ct}du~ar{]nw[lu]nw`qzhydu~^oxZktZkt^ox`qzar{Xir[lubs|hygxct}du~hyoev]nw[lu[luYjsXirZktXir\mv]nwXirWhqYjs[luZktev`qzYjsXir`qzgxbs|XirUfoYjs[luXirXir^oxbs|ct}ZktZktYjsXirWhqXirZkt\mv^oxbs|ct}`qz]nw\mv^ox`qzYjs`qzfwgxct}`qz_py_py]nw`qzct}bs|^oxZktYjs[lu^ox^ox^ox^ox^ox^ox^ox^ox]ov\nuZlsYkrYkrYkrZls[mt\nu^pw^pw\nu^pwdv}ew~bt{[luZktYjsXirWhqWhqXirYjs]nw[luXirVgpUfoTenTenTenUfoXirXirTenO`iM^gQbkVgpQbkQbkRclSdmTenUfoVgpWhqZktWhqVgpXirXirWhqXir[lu[luVgpRclSdmWhqZktWhqTen[luVgpSdmTenUfoTenWhq]nwevbs|]nw[luZkt\mv]nw]nwYjsWhqXirYjsUfoPajO`iRclXirWhqWhqXir[lu]nw\mv[luWjqXkrYls[nu[nvZmuXksViqSepQcnQboUfsUfsRcpPanRcpWhuTerPanN_lO`mQboRcpRcpN_lUfsZkxXivVgtWhuXivVgtSdqWhuVgtQboPanTerYjwZkxUfsXiv[lyYjwUfsQboQboSdqZkxTerRcpWhu_p}bsZkxRcpK\iK\iO`mTerTerPanQboUfsWgtVfs[kxeucsWgtP`mP`mScpXhuYivVfsTdqWgtXhuWgtXesTaoWfvWfvP_oSbrWfvQ`pWdr]kwclyajsgovftguftdr~eshvhvftlzp~m{ftgun|o}jxn~gw^nz\lxeul|gw]myfvgwjzprm}aq}VfrZjvaq}jzon~jziyjzcseujzl|fvaq}gwrunfwct}du~du~`qz[ludu~evfwgxgxfwbs|]nw^oxar{`qz^oxfwqrk|_pyl}m~_py[lufwfw[luct}izgx`qzfwuxodu~evevfwizl}fw]nw]nwar{ct}bs|_py\mv^ox`qzdu~`qz\mv\mv^ox_pyar{bs|Yjs\mvbs|gxfwbs|ct}hyl}ct}ZktZkt[luZkt[lu]nwZkt]nw]nwYjsVgpYjsZktYjsbs|ar{]nw\mv`qzfwct}\mvVgpZkt]nw\mv_pyfwk|k|_pyar{`qz[luUfoUfo\mvct}WhqYjs[lu\mvZktZkt_pydu~ar{evj{l}izdu~ct}du~^ox`qzar{^oxYjsWhqXir[lu^ox^ox^ox^ox^ox_py_py_py\nu[mtYkrXjqXjqXjqYkrZlsYkr\nu^pw_qxbt{fxcu|]ovYjsYjsXirWhqWhqWhqWhqWhq`qzZktTenUfoZkt]nwZktUfoSdmVgpXirUfoPajO`iSdmXirSdmRclRclRclSdmUfoWhqYjsZktUfoSdmVgpUfoSdmUfoZkt`qzZktTenTenXirZktXirUfoYjsVgpUfoWhqWhqVgpWhq[lu`qz\mvXirVgpXir[lu\mv\mv]nw[lu\mv]nwZktTenSdmVgpWhqVgpVgpWhqZkt[lu[luYjsTgnWjqYls[nuZmuYltWjrViqTfqQcnRcpVgtUfsRcpRcpUfsM^kL]jM^kQboVgtZkx[ly[lySdq[ly_p}]n{Zkx[ly[lyZkxVgtVgtSdqPanSdqYjwYjwVgtWhuZkx\mz[lyVgtRcpRcpSdq\mzUfsPanTer\mz_p}ZkxSdqO`mPanVgt\mz[lyUfsRcpTer[kxWgtYiv_o|^n{VfsScpWgtScpVfsVfsVfsXhu\lyZjwTdqVcqS`nTcsRaqO^nYhx_n~UdtTaoZht`iv`irfnuftguhvftdr~cq}cq}cq}gujxlzlzkym{qurjz`p|^nzgwn~gw\lxbr~dthxl|n~iy`p|XhtXhtbr~owupszm}m}rvpiym}xnj{du~bs|du~du~ct}ar{gxk|l}hyfwevbs|^oxar{du~ct}ar{gxpm~ct}Yjshym~bs|\mvar{ct}_pyevhyfw`qzct}l}m~hyar{fwizizj{izct}[lu^oxbs|evct}^ox\mv_pydu~fwar{_pybs|evdu~evgx]nw[lu]nw`qz`qz_pyar{fwiz`qzYjsYjs[lu[lu\mv_py]nwar{`qz[luXirZkt[luZkt]nw_py^ox]nw_pyct}bs|^oxVgpYjs[lu]nwdu~l}m~j{Zkt^ox^oxYjsRclSdm^oxhyZkt[lu_pyct}ar{_pybs|hyfwevevfwbs|\mv[lu]nwbs|du~du~`qz\mvZkt]nw`qz]nw]nw^ox^ox^ox_py_py_py\nu[mtYkrXjqXjqXjqYkrZls[mt^pw_qx`rydv}hzdv}\nuYjsYjsYjsYjsXirXirWhqWhq]nwUfoO`iSdm^oxdu~ar{[luUfoWhqZktYjsVgpUfoWhqZktYjsXirUfoSdmSdmTenVgpWhq\mvTenQbkUfoTenPajSdm[lu`qz[luUfoSdmTenVgpVgpTenUfoRclTenXirYjsXirYjs\mv]nwYjsVgpUfoXirYjsXirUfo[luZkt\mv_py]nwYjsZkt^oxZktXirVgpUfoVgpUfoSdmQbkM`gPcjTgnWjqWjrViqViqWjrWitUgrUfsWhuVgtTerVgt[lyVgtUfsUfsWhuYjwZkxYjwWhuYjw]n{_p}[lyXivYjwXivTerWhuUfsRcpQboUfsZkxXivRcpWhu[ly]n{\mzWhuTerTerUfs]n{XivTerWhu]n{_p}YjwSdqPanRcpVgt\mz[lyVgtUfsWhuZjwRboP`mUerVfsScpWgt_o|N^kTdqXhuYiv\ly^n{[kxUerYftXesXgwWfv[jzm|sdsZgu\jv]fsXaj_gnp~qsp~kyesdr~esbp|`nzesn|m{ftftm{rohxcsgwk{hxaq}fvgwhxiyiygweucscsgwotrm}qywtx}xm}n~xk|izfwdu~ct}du~evfwgxm~ngxbs|bs|bs|_pyct}du~`qz\mvbs|j{fw[luYjs`qzdu~_py\mv^oxar{ar{du~ct}ar{_py`qzar{ar{ar{]nwdu~izhyfwevbs|^oxdu~hyhybs|YjsXir`qzizm~fwct}fwhyfwgxk|du~]nwYjs[lu^ox`qzdu~j{iz`qzZkt[lu]nw\mv\mv^ox^oxar{ar{[luXirZkt[luYjs[lu\mv[luZkt^oxct}ar{[luYjsZkt[lu^oxgxol}evWhqYjsYjsWhqTenWhq^oxdu~]nw`qzizqpj{j{ofwar{^ox^oxZktUfoUfoZktdu~gxizgxbs|`qzar{ct}\mv\mv]nw]nw^ox^ox^ox_py]ov\nu[mtYkrYkrYkrZls[mt_qx^pw\nu\nu`ryew~bt{\nuWhqXirXirXirWhqWhqVgpUfo[luUfoQbkTen]nwbs|`qz\mvUfoVgpYjsZkt[luZktYjsXir\mvYjsVgpTenTenUfoXirZkt`qzWhqSdmWhqVgpRclUfo^ox_py\mvWhqRclQbkRclTenUfoVgpRclRclVgpVgpUfoVgpZkt[luXirVgpXir[lu[luVgpRclYjsXirZkt^ox]nwYjsZkt^ox]nwZktXirWhqVgpUfoSdmQbkK^eObiSfmTgnTgoSfnUhpWjrXjuVhsVgtVgtUfsSdqWhu^o|`q~]n{ZkxWhuVgtUfsSdqQboXivYjwXivUfsUfsWhuUfsQboTerVgtWhuTerUfsWhuVgtQboWhu[ly^o|\mzXivUfsUfsWhuYjwXivYjw]n{_p}]n{VgtPanSdqRcpSdqWhuXivWhuZkx`q~UerQanTdq\ly]mzWgtWgt\lyQan]mzgwfv_o|[kxYivWgt[hvZguZiy[jzdsz|et^ky`nz^gtXaj_gnvxzwn|escq}es`nzXfr]kwlzlz\jvVdp\jvl|m}jzcsaq}csdtbr~l|l|jzhxfvgwk{n~k{hxjzppos{{wyym}k{sm~l}j{fwct}bs|du~fwgxophyar{bs|du~ct}`qz_pyYjsTenZktdu~ar{Whq\mv[luZktZkt[lu]nw`qzct}j{evct}evevar{`qzct}j{qtm~du~`qz^ox\mvj{m~k|`qzUfoTenar{nrizdu~fwgxevgxl}j{`qzYjsZkt_pydu~j{pj{bs|\mv]nw^ox]nw\mv]nw\mv_py_pyYjsVgpWhqXirVgp[luYjsVgpWhq_pyev`qzXir]nw\mv\mv`qzj{qk|`qz\mv\mv[lu[lu]nw^ox`qzar{Xir^oxj{wxpm~qhyar{]nw^ox\mvYjs\mvct}_pyct}gxgxct}_py_py`qz[lu\mv\mv]nw]nw^ox^ox^ox_qx^pw\nu[mtZls[mt\nu]ov\nuYkrTfmQcjUgn\nu[mtVhoTenTenUfoUfoTenSdmRclRcl\mvYjsVgpVgpYjs[luZktYjsSdmTenVgpYjs\mv[luXirUfoYjsWhqUfoTenUfoXir\mv_pydu~ZktUfoYjsYjsTenWhqar{`qz^oxZktTenPajQbkTenXir[luVgpSdmSdmRclPajQbkVgpWhqVgpVgpZkt^ox^oxYjsSdmZktYjsZkt\mvZktVgpVgpZkt]nw\mvZktZkt[luZktYjsWhqQdkTgnVipVipSfnRemSfnUhpWitTfqSdqSdqQboPanVgt^o|YjwVgtRcpPanRcpUfsXivYjwTerTerQboPanSdqYjwXivSdqPanWhu\mzXivTerTerSdqRcpWhu[ly^o|]n{YjwVgtVgtXivSdqWhu\mz`q~ar[lyRcpK\iZkxVgtUfsXivZkx]n{evnRboTdqaq~ooaq~TdqRboYivk{xrbrWgtVfsXhuVcqVcqUdtVeu`ourVeu]jxao{cly_hqemtuuxsiwlzp~ftcq}bp|cq}hviwcq}\jvWeqdtiygw_o{]myaq}`p|Zjvk{m}ol|gwdtiypcsfvjzl|k{jzjzk{iypxwql|m}pqohyar{`qzevk|nsk|du~ct}ar{^ox]nw_pybs|ct}ar{\mvWhqWhq[lu`qzhy]nwTenUfo[lu_pybs|evl}nm~izbs|`qzct}gxizopizbs|_py^ox\mvgxgxfw`qzYjsYjsdu~puoev^ox`qzgxhydu~\mv^ox_py_pyct}hyizev\mvYjsVgpVgpXir\mv`qzar{_py^ox\mvXirTenTenXir]nw[lu^ox^ox[lu\mv`qzar{_py`qz`qz`qzct}izl}hybs|UfoTenYjsar{evbs|_py^oxZkt]nwizzunbs|_py[luZkt[lu^oxar{ct}^oxar{ct}ct}_py\mv\mv\mv`qzZktZkt_pyar{]nw]nw`qz_qx_qx_qx^pw\nu[mtZlsZlsZlsTfmRdkVhoXjqUgnRdkQcjO`iQbkUfoXirZktWhqQbkM^gWhqUfoWhqZktZktVgpWhq[luTenUfoVgpXirXirWhqWhqYjsTenTenTenVgpWhqYjs[lu\mv]nw_pyZktXir\mvWhqVgp`qz_py^ox\mvYjsWhqUfoUfoTenYjsYjsWhqTenRclRclUfoXirZktYjsXirWhqWhqYjs[lu\mvVgpVgpVgpVgpVgpVgpVgpVgp^oxXirXir`qzdu~`qz\mv]nw]pwWjqUhoXkrXksUhpWjr]px[mxUgrSdqXivZkxXivYjw^o|WhuTerRcpTerYjw]n{]n{\mzN_lVgtZkxWhuWhuZkx[lyWhuQboZkxYjwM^kHYfPanVgtTerM^kWhu[lyWhuYjwar`q~WhuSdqQboRcpUfsVgtTerTerWhutsm~bs_p}evnr\ly\lydtpl|]mzTdqVfsQanfvun~[kxP`mQanUerWdrR_mL[kM\lQ`pTcsSbrP_o`m{cq}dmz_hqckruqrn|ftn|un|dr~eshvkylzhvdr~bp|br~gwgwcseujzfv]myk{gwdtcsdtfviyk{fveudtdtfvhxjzk{gwhxjzjzk{l|oqk|k|hydu~du~k|v~pj{ev`qz[luYjs^oxgxm~izevbs|bs|ct}evevbs|XirRclSdmXir\mvbs|gxhyj{k|gx`qz\mv]nw`qzbs|hyk|fwar{`qz`qz^oxdu~evdu~^oxXirZktdu~ool}du~^ox_pydu~du~`qz]nw^ox]nw[lu]nwct}du~ar{XirVgpUfoVgpYjs_pydu~gx]nw]nw[luWhqUfoVgp\mv`qz\mv^ox]nw\mv^oxbs|ar{\mvgxfwdu~ct}evdu~_pyZktTenSdmVgp_pyct}ar{^ox_pyhyfwizsywqoevbs|]nw[lu\mvar{hyl}ct}fwgxct}_py^oxct}hyct}^ox\mv`qzar{_py`qzdu~asz_qx]ov]ov]ov]ov]ov\nu\nuXjqXjq[mt[mtVhoSelTfmWhqWhqYjs\mv^ox\mvVgpQbkYjsWhqWhqYjsYjsYjs`qzhyj{^oxWhqXirZktVgpSdmRclRclSdmSdmTenUfoVgpWhqXirZkt^ox[lu\mv`qzYjsTen\mv^ox]nw\mv[luZktXirWhqWhqWhqXirYjsXirVgpVgpXirZktVgpVgpUfoUfoUfoVgpWhqXirSdmSdmTenUfoVgpVgpVgpVgpWhqTenUfo\mv_py]nw\mv_py^qxYlsWjqYlsYltWjrYlt^qy]ozXjuWhu[ly\mzYjwZkx]n{UfsTerSdqUfsWhuYjwZkxZkxJ[hRcpWhuWhuWhuYjwYjwUfsUfs\mz[lyRcpQboZkx_p}\mz]n{evgx`q~^o|duev_p}QboQboUfs[ly[lyTerO`mN_lctar\mzVgtWhu]n{`q~^o|O_lN^kTdq^n{^n{TdqRboWgtJZgWgt_o|ZjwQanN^kP`mRboS`nO\jKZjN]mSbrVeuUdtRaq_lz`nz`iv\enckrvp~rp~lzrwo}bp|gukylzjxjxkylziyjzeuaq}fvqqjztl|cscsjzpok{n~iydtaq}dtjzosjzjzjzn~rtroct}bs|`qz^ox^oxevpyizizj{hybs|^oxct}m~oj{fwfwk|onm~bs|[luVgpVgpWhqZktar{hyct}fwhyev`qz]nw]nw_py`qzfwizfwevgxgxevevfwct}^oxZkt]nwgxpizj{hybs|`qzbs|ar{^oxbs|bs|^oxZkt[lu`qzar{^ox`qz_py\mvZktZkt\mv^ox_py[lu[luZktXirWhqZkt_pybs|]nw]nw]nw_pydu~hybs|Zktevct}bs|ct}du~ct}bs|ar{WhqUfoWhq^oxbs|ar{`qzar{bs|\mvZkt`qzgxj{m~phyfwar{^ox^oxevnufwgxev_pyYjsXir^oxdu~`qz\mvZkt[lu\mv[lu^oxct}cu|_qx\nu\nu_qx`ry`ry^pwasz`rybt{ew~bt{\nuZls\nubs|_py]nw^oxbs|ar{\mvVgpZktXirWhqXirXir\mvizw{du~UfoZkt^oxXirQbkQbkTenTenTenUfoUfoVgpVgpVgpWhq\mv[lu_pydu~\mvSdmYjs\mv]nw]nw^ox]nw[luYjsXirTenVgpXirXirWhqWhqYjs[luUfoUfoVgpVgpVgpWhqWhqWhqSdmTenVgpXirYjsZktYjsYjsWhqUfoWhqZktZktXir[lu_py^qxZmtYlsZmtZmuYltZmu^qyXjuVhsWhu[ly\mzZkxZkx\mzVgtWhuYjwYjwXivXivXivYjwRcpYjw_p}`q~`q~ar`q~]n{\mz_p}\mzVgtYjwarct^o|[lyctev\mzWhu[ly_p}^o|QboPanTerZkxZkxTerO`mPanVgtUfsRcpPanTerYjwVgtO`mQanM]jO_lVfsWgtScpVfs^n{ScpVfsUerQanP`mTdqWgtVfsTaoS`nP_oSbrWfvXgwVeuRaq\iw_myajw^gpemtwquwrtsiw_mygukyhvcq}dr~iwm{xqcsYiuaq}s{xztl|jzptphxol|fv`p|_o{fvqzl|pv{|wm}fvev_py[lu[lu]nw^ox_pybs|`qzevousk|izk|evdu~ct}evk|oppj{du~_py]nw[luZkt`qzhyct}evevdu~ar{`qzbs|du~_pyct}evdu~fwj{izevhyizev^ox\mvct}k|phyl}m~hydu~ct}ar{^oxgxhyev`qz`qzct}bs|]nwdu~du~du~bs|^ox[luYjsYjsZkt[lu\mv\mv\mv]nw^ox_py]nw^ox_pyct}k|ogx\mvfwct}ct}du~ct}ar{bs|ev_py[lu[lu`qzct}bs|bs|ct}[luTenRclVgp[lu_pydu~izizizgxct}ar{evnvevevevevfwgxgxhy`qz^ox[luYjsYjsZkt_pydu~dv}`ry\nu\nu`rycu|bt{`rycu|dv}hzk}gyasz`rydv}izct}^ox^oxbs|bs|]nwXirYjsWhqXirXirXir]nwk|yw`qzUfo]nwct}[luUfoXirXirXirYjsYjsYjsXirXirWhqWhq[luZkt^oxev]nwTenYjs[lu\mv^ox^ox^ox[luYjsWhqTenUfoUfoTenSdmTenWhqYjsXirYjsYjsZktZktZktZktZktXirYjs[lu]nw^ox]nw\mv[lu\mv\mv\mvZktWhqUfoYjs^ox\ovZmtYlsZmtZmuYltZmu\owewgyj{m~nnnpj{nqpl}izizk|^o|bsevfwevevdudu`q~_p}ZkxVgtZkx_p}]n{VgtL]jVgtZkxSdqM^kO`mTerWhuSdqPanO`mRcpTerSdqVgt[lyVgtYjwXivVgtWhuYjwVgtQboZjwVfsVfsXhuWgtUerYiv`p}aq~`p}[kxUerUerZjw\lyZjwZguZguXgwZiy[jzYhxTcsP_oXesao{jsgpyiqxxo}qrlzm{qky`nziwm{es^lx`nzftiw~vfvZjvaq}s{xtuql|k{l|hx`p|fvgweu^nzYiu^nzl|yiyovyun~fvbr~nct}^oxdu~j{gx`qz\mv^ox`qzhysuohyfw_pyar{du~evevfwizl}l}gxct}bs|_py]nwar{hyhygxdu~ar{_py_pyar{ct}\mv^ox^ox^oxbs|fwdu~^oxizizdu~]nw]nwfwm~nhym~nizevct}ar{]nwhyizhyevevgxdu~^ox[lu`qzevfwdu~ar{_py^ox]nw]nw_py`qz`qz_py\mvZkt^ox`qzbs|hyptl}ar{k|gxfwev_pyWhqWhq]nwdu~_py^oxar{bs|`qz_pyar{du~_py]nw_py_py\mv[lu^oxhyk|l}hybs|ar{hyodu~ct}hyr}|uevevbs|^ox\mv`qzfwj{cu|`ry]ov^pw`rybt{bt{`ry[mt]ovaszdv}asz\nu]ovaszhyct}]nw\mv^ox_py\mvXirWhqVgpXirZktZkt[luevpgx[luXirar{du~[luXir]nwYjsZkt[lu[lu[luZktYjsXirZkt\mvXirZktbs|]nwVgp[lu[lu\mv]nw^ox\mvZktWhqUfoZktYjsWhqTenQbkSdmVgpZktZktZktZkt[lu[lu[lu\mv\mv\mv\mv]nw]nw]nw[luZktYjs[lu]nw]nwXirUfoUfoZkt]nwXkrYlsXkrWjqWjrXksYltXksSepWitZkxZkxYjwXivYjwYjwUfsXiv[lyYjwUfsQboQboSdq]n{]n{]n{]n{[lyYjw[ly]n{^o|[lyVgtVgtZkx]n{YjwRcpIZgSdqYjwVgtPanN_lQboSdqTerQboPanTerUfsTerVgtZkxVgt\mz_p}YjwSdqSdqUfsUfsWgtVfsVfsVfsUerRboTdqXhu\ly^n{\lyVfsScpVfsXhuWgtYftZguYhx[jz[jzXgwTcsP_oTaoest}qzmu|vjxhvgu_mycq}o}sfto}qft_myao{esftvtk{csgwrtn~l|srjzfviygwaq}csgwiyeu`p|br~m}wl|n~pn~k{iyjzm}m~ar{^oxj{spizfwdu~ar{ar{gxizfwbs|ar{ar{evhygxct}`qzbs|evev`qz_pyar{bs|ar{ct}gxl}izevar{^ox]nw]nw]nwbs|bs|ar{ar{fwk|gx^oxevfwar{Yjs]nwj{qoj{l}k|evct}ct}`qz\mvevgxfwct}evgxfwar{_pydu~izizevar{_py_pybs|ar{`qz`qz`qz_py\mvYjs`qzct}gxk|qtm~ct}bs|`qzbs|ct}\mvRclTen]nwbs|]nw\mv_py`qz]nw\mv]nwbs|`qzar{evevar{`qzbs|fwl}oj{`qz]nwbs|j{fwdu~gxoxwm~ct}ct}fwdu~^ox[lu`qzfwj{`ry`ryasz`ry`ry`ry`ry`ryUgnTfmUgnXjqWipTfmTfmXjqdu~ar{]nw[lu[lu[luZktYjsYjsWhqXir\mv]nw\mv_pyev[lu[lu_pyct}ar{[luXirZktXirYjs[lu\mv[luZktYjsXir\mv\mvVgpXirar{]nwWhq]nwZkt[lu\mv\mv\mvZktYjsWhq^ox]nw[luXirVgpVgpYjs\mvYjsXirWhqWhqWhqXirZkt[lu\mv[luZktYjsXirWhqVgpVgpUfoWhqWhqTenTenYjs]nw]nwUhoWjqWjqUhoUhpWjrWjrUhp[mxas~bs^o|YjwYjwYjwXiv^o|_p}_p}]n{ZkxXivWhuWhuXivVgtVgtWhuUfsQboSdqWhuYjwWhuUfsWhu]n{_p}[lyWhuQboWhu\mz[lyUfsQboPanQboSdqSdqXiv^o|]n{VgtPanO`mN_lWhu[lyTerL]jK\iO`mRcpP`mRboTdqUerTdqScpTdqUerP`mVfsXhuScpQanTdqWgtWgtQ^lTaoUdtXgwYhxXgwVeuTcsS`ndr~u~qzlt{qhviwiw]kw]kwjxqjxsthvao{esgudr~oqm}eufvn~oiyiyn~m}eueun~ql|eugwk{m}n~oprqn~jziyk{n~pqgx^ox]nwgxl}hyfwj{nk|j{j{fw_py\mv^oxct}evfwgxevct}bs|ar{bs|]nw\mvbs|evdu~bs|bs|hyhygxfwevbs|_py\mvk|j{gxhyotofwct}du~_pyZktbs|szvpnizct}ct}evct}]nwevevbs|_pyar{hyj{hygxj{k|gxar{^ox_pybs|hyct}^ox\mv]nw^ox_py^oxct}hyk|m~oohy`qz[lu[lu`qzev_pyTenWhqct}^oxZktZkt_pyar{^ox\mv^ox[luZkt\mvbs|evevizofwl}ohy\mvYjsar{j{izgxevct}ar{]nwVgpRcl^oxct}ct}\mvXir]nwdu~fw\nuaszdv}dv}_qx\nu\nu^pw\nuWipTfmVhoVhoTfmSelUgn`qzar{`qz]nwZktXirZkt\mv^oxZktYjs^oxar{`qz_py`qzWhq^oxbs|`qz^ox^ox[luVgpYjs[lu]nw^ox^ox]nw[luZkt\mv[luUfoXirbs|^oxXir\mvYjsYjsZkt[lu\mv]nw^ox^oxZkt\mv]nw]nw[luZktZkt[luYjsWhqUfoSdmSdmVgpYjs[lu[luYjsWhqUfoTenUfoVgpWhqTenWhqVgpTenWhq^ox_py\mvSfmWjqXkrTgnTgoXksWjrSfnRdoXjuZkxSdqN_lPanSdqRcp[lyYjwVgtUfsTerTerRcpQboUfsTerXiv]n{\mzVgtUfsYjwXivVgtWhuZkx^o|]n{ZkxXivYjwZkx\mz\mzYjwVgtUfsWhuTerUfs[lybs`q~WhuO`mM^kIZgQboVgtSdqN_lO`mPanQboRboUerWgtWgtVfsWgtXhuXhuN^kRboScpP`mQanVfsXhuWgtQ^lTaoUdtXgwXgwXgwXgwXgwS`n^lxirfoxhpwp|lxuugs]kwdr~hvkytthvcq}guhvcq}oqjz`p|_o{iyn~l|dtgwcs\lxaq}qwsdtcsfvm}tuohxpjzfviyoqm}gwizbs|ar{fwct}\mv_pyizsvzyn`qzZkt\mvar{_py`qzdu~hyizfwbs|ev_py^oxdu~hyev`qz]nwbs|du~hyl}nk|fwbs|m~j{hyizrxrhyct}evar{]nwhy{vrj{du~evizgx`qzgxev`qz\mv`qzizppdu~fwevbs|_pyar{izpl}ev\mvWhqYjs^oxbs|du~evk|nm~k|izdu~]nwct}bs|gxk|ar{SdmTen`qz\mvYjs[luar{du~bs|`qzar{evar{`qzbs|ct}evk|sgxl}nevYjsWhqbs|nk|k|hybs|[luXir\mv`qz_pyfwfw_py[lu`qzfwgxZlsaszgyfx_qxZlsZls]ovi{`ry[mt[mt\nuZlsXjqYkr^oxar{ct}`qzZktXir[lu_pyct}\mvZkt_pydu~ct}ar{ar{Vgp_pyar{[lu\mvct}`qzVgp\mv]nw`qzbs|bs|ar{_py^oxZktZktUfoYjsdu~`qzWhq[luWhqXirYjs[lu^ox`qzct}evSdmWhq\mv_py^ox\mvYjsYjs[luXirTenRclRclUfoZkt]nw[luYjsVgpTenUfoWhqZkt\mvZkt\mvYjsVgpZktar{`qzYjsSfmXkrXkrTgnTgoXksXksSfnRdoZlw\nyVhsSdqXju^o|_q|_q|[mxVhsUgrWitWitVgtSdqQboSdqZkxctct\mzYjw\mzZkxXivYjw\mz\mzYjwVgtTer]n{\mz[ly]n{]n{]n{_p}bsWhuVgtYjw]n{]n{XivTerUfsJ[hQboVgtWhuXivYjwWhuSdqVfsYivZjwWgtUerVfsWgtWgtP`mP`mM]jK[hO_lVfsVfsRboXesZguZiy[jzZiyYhxYhxYhxTaoXfr\er[dmckru~pyp|nwco{amyhtdp|lxiwcq}jxwtdr~kxlyfs[hvXesan|kxo|erhugtbo}bo}jwswgtfsgtjwlylymzo|rq~p}mzhufsjwp~o~jyfu~et}bqzapyjyv|shw_nw[jsZir^mv^mv_nw`oxds|gvkzm|fu~gvixkzkzhwbqz]ludv}ew~aszcu|i{`ryTfmUgndv}]ov_qxk}sqk}i{cu|ew~fxdv}fxl~txhzdv}gyhzgymj|Xjqfxew~bt{_qxbt{i{j|fxfxcu|aszbt{`ry_qxbt{hzgydv}_qxZlsZls]ov`ryaszbt{j|qphzasz`rybt{k|ar{^oxbs|`qzWhqWhq_py[lu\mvdu~m~l}du~`qzbs|ct}`qz^ox_pyct}hyk|l}evbs|du~hybs|[ludu~tk}nngy^pw[mt^pwdv}dv}asz_qx`rybt{dv}cu|asz^pwcu|fxew~_qx\nu\nu_qxew~cu|bt{bt{bt{bt{cu|ew~evizizar{[lu[lu\mv[ludu~`qz[lu[lu^oxbs|ct}bs|RclVgp\mv`qz_py]nw[luZktYjs[lu`qzbs|^oxWhqXir]nw`qzZktXir^oxbs|`qz\mvZkt]nwVgpXirbs|`qzXir_pypev]nw_py`qzVgpSdmXirXirWhqWhqWhqVgpVgpXir]nwar{^ox\mvYjsXirYjs[lu\mv\mvZkt[lu\mvZktVgpUfoWhqYjsZktYjsWhqVgpVgpWhqXirYjsXir[luZktUfoUeq\mvdtgxdu~\mvVgpXir^ox`qzZjvScoUeqVfrUerTdqRboScpUerXhuXhuP`mVfs^n{YivUerWgtUerTdqYiv[kxZjw[kx_o|^n{[kxSdqVgtXivZkxYjwUfsQboN_lQboWhu[lyZkxVgtSdqVgtYjwYivXhuYiv[kxYivUerXhu^n{WgtXhuUerO_lO_lScpUerTdqVcqZgu[jzZiy[jz^m}]l|YhxWdrZht\erYbk`ho~t|oxr{pygp}dp|iujvo{kyftn|zuesbo}eran|YftVcq[hvan|bo}dqgtgtdqfslyo|n{ivhugterdqdqhumzzq~lyn{o|lykxm{skzfu~hwkzm|t}zytkzbqz[jsYhqYhq`ox`ox`oxbqzet}ixl{o~hwhwhwixixfu~apy\ktbt{bt{]ov`ryi{dv}\nuaszfxcu|fxptngycu|dv}hzi{fxasz_qx`ryasz[mt\nudv}fxbt{gyj|`ry`ryasz_qx^pwcu|i{k}gyhzfxew~ew~bt{]ov]ovaszbt{dv}cu|_qx\nu]ovaszew~bt{dv}fxfxdv}bt{bt{cu|ev]nw[lu_py]nwUfoTenZkt\mv^oxevl}k|bs|]nw^ox]nw[luZkt\mv`qzevhyiz]nw\mvct}nm~ct}ar{gxnqrl~cu|]ov^pwasz`ry^pw]ov_qxbt{dv}cu|asz\nu^pw`ry`ry^pw\nu]ov^pwXjqYkr]ovbt{dv}ew~ew~ew~ar{evev`qz]nw]nw\mvYjs\mvZktYjsZkt\mv]nw^ox^oxWhqZkt^ox_py]nwZktXirWhqWhqYjs]nw`qz[luUfoVgp[luar{\mv[luar{evct}_py^oxdu~\mvZkt_py\mvWhqct}xxev\mvYjsRclTen[luYjsUfoWhqYjsYjsYjsYjs[lu]nw[lu[lu[lu]nw_py_py]nw[luZkt[lu[luYjsUfoTenUfoWhq_py^ox\mv[lu[lu\mv]nw^oxZkt\mv[luVgpWhq`qzizm~`ry[mtWipXjq\mv^oxZktUfoScoScoScpRboRboTdqXhu[kx]mzTdqXhu]mzWgtTdqWgtUerVfs\ly_o|\ly[kx]mz^n{\lySdqUfsWhuXivXivWhuUfsSdqRcpVgtZkxZkxXivUfsUfsWhuVfsUerWgtZjwYivVfsXhu^n{Yiv[kxXhuScpQanTdqUerScpR_mWdrXgwXgwZiy^m}^m}ZiyXes[iu]fsYbk`ho{s{oxs|r{ktfr~jviumyhvcq}iwtn|_mybo}erdq_lz\iw^ky`m{_lzbo}dqererivmzjwcp~ivjwhucp~^ky`m{huo|}mzfsq~zup}rp~hwcr{fu~l{prtqo~kzfu~`ox^mv^mv`oxds|ds|cr{ds|fu~ixm|o~ixgvgvgvgvds|apy]lucu|cu|\nu_qxi{fxaszgydv}fxl~ssk}dv}asz]ov`rydv}dv}aszaszgym^pwaszj|hz\nu^pwdv}_qx^pw`ry_qx]ovaszgyhzew~hzgygyhzdv}^pw]ov`ry`rydv}gyew~^pw[mt_qxdv}gydv}`ryaszdv}gyhzgyev_py^oxbs|`qzYjsWhq[lu\mv_pyfwk|iz`qzZktZkt`qz_py_pybs|gxk|m~m~_py^oxevqsj{du~du~j|mok}cu|^pw^pwasz_qx_qx`rybt{ew~ew~dv}bt{asz`ry_qx`rybt{cu|bt{aszWipZls_qxcu|cu|asz\nuYkr[lu_py`qz_py`qzar{]nwWhqYjs[lu^ox`qz_py]nw]nw]nw`qzar{ct}ar{]nwZktXirWhqXirYjs\mv^ox[luUfoVgp[lu_pyZktZktar{evct}`qz`qzar{[lu[lu_py[luWhqfw|k|\mvZktZkt_pybs|[luTenWhq[lu\mv[luZktYjsZktZkt[lu^oxbs|evct}^oxZktWhqXirYjsXirWhqWhqZkt\mvar{`qz^ox^ox^ox_py`qzar{^ox`qz^oxYjsZktbs|j{m~ZlsYkrWipXjqZktZktYjsWhqWgsXhtXhuWgtXhu[kxaq~eudtYivZjw[kxScpScpYivWgtYivaq~dt_o|Zjw[kx]mz]mzTerTerTerUfsVgtWhuXivYjwUfsWhuZkx[ly[lyYjwVgtUfsScpScpUerYivXhuUerWgt[kxZjw\ly[kxVfsUerWgtVfsScpS`nXesXgwWfvXgw[jz[jzWfvYft]kw_hu[dmaip{t|pys|s|nwgsgsdp|kwjxcq}cq}hvft^lxgtgtfscp~bo}dqerfs`m{`m{`m{bo}ivmzgt]jxcp~ivjwer`m{dqmztuerbo}szvylzixgvixkzjygvet}ixixixhwgvgvhwixkzixgvfu~fu~hwkzm|gvet}cr{cr{ds|ds|bqz`oxgyfx`ryaszi{dv}]ovbt{^pwcu|k}nl~fxcu|bt{]ov]ov`rydv}hzp~dv}cu|j|j|_qx`ryfxdv}k}k}gybt{bt{gyj|i{i{gygyhzew~aszcu|gydv}ew~gyhzcu|]ov\nu_qxi{fxcu|bt{dv}ew~fxfxct}`qz`qzdu~bs|\mvYjs\mv[lu_pyevhyfw`qz[luYjs`qz`qzar{du~hyj{j{izfwdu~evizizevevizbt{dv}ew~bt{^pw\nu_qxcu|cu|dv}fxgyhzgydv}bt{ew~asz^pw_qxdv}ew~cu|_qx^pwcu|gyhzgyew~_qxZls^oxar{du~evizl}fw^ox_pydu~izj{fwbs|_py_pygxgxgxdu~`qz]nw\mv\mv[lu[lu]nw_py]nwXirXir\mvYjsVgpWhq]nwar{_py]nw^oxYjsYjs_pyevbs|`qznj{]nwbs|gxl}hy[luVgpYjs\mv\mv[luYjsYjsZkt\mv]nw`qzct}du~bs|]nwYjsSdmUfoWhqYjs\mv_pyct}ev]nw\mv[luZktZkt\mv]nw^oxar{bs|ar{\mv[lu`qzct}bs|UgnVhoWipXjqWhqWhqXirYjs[kw\lx[kxZjw[kx^n{dthxeu[kxZjwXhuQanUer\ly[kx[kxdtgwaq~ZjwYiv\ly^n{UfsTerSdqRcpSdqVgtYjw[lyYjwYjw[ly^o|_p}]n{YjwUfsUerScpUerXhuXhuTdqTdqWgtWgtZjw[kxXhuXhuYivXhuScpZgu]jx[jzXgwWfvXgwVeuRaq\iw`nzbkx]fockr~wr{s|t}oxhteq}co{nzqiwbp|bp|dr~dr~gtcp~^ky]jx_lzbo}hulyan|_lz\iw^kyfskxfs\iw^kyhumzhucp~fslyo|iv`m{bo}q~xsq~vhvn}sso~ixds|apyfu~gvjym|n}m|jygvpn}jygvet}fu~hwjycr{apy`oxapycr{ds|ds|cr{ew~fxbt{ew~l~dv}XjqZls]ovcu|hzgybt{_qx_qx_qxfxdv}gynru}bt{[mt_qxew~dv}j|qnusmew~dv}k}qrnj|gygyew~cu|gynj|dv}cu|i{k}fxcu|cu|hzi{i{gycu|asz`ryasz^ox]nw^ox`qz_py[luYjsYjsYjs^oxdu~evct}ar{^ox[luYjsZkt\mv_pybs|bs|`qz^oxfwfwgxdu~^ox[luar{j{cu|bt{_qxZlsWipYkr_qxdv}gyhzi{i{gydv}asz_qxdv}_qx[mt\nu`ryasz]ovWip_qxfxi{hzj|nmhzdu~gxizk|psogxbs|gxm~m~hybs|_py^oxevevevct}`qz^ox^ox_py\mvZkt[lu^ox\mvXirXir\mvWhqTenVgp\mv^ox\mv[lu]nw[lu[lu`qzevfwizzhy]nwbs|fwk|gxZktYjsZkt[lu[luYjsYjsZkt\mv`qz_py^ox_py`qz^ox[luXirWhqXirYjs\mv`qzdu~gxhyYjsXirWhqVgpWhqXirZkt[lu[lu^ox^ox\mv\mv^ox]nwXirSelUgnWipWipVgpVgpXirZktZjvZjvYivXhuWgtYiv]mzaq~brZjwYivWgtQanXhuaq~^n{[kxdtgw`p}YivXhu\ly^n{WhuVgtTerSdqTerVgtXivZkx]n{]n{^o|`q~ar_p}\mzXivYivVfsUerXhuXhuTdqScpUerTdqXhuZjwXhuYiv[kxYivUer]jx_lz\k{XgwWfvXgwVeuRaq^kybp|dmz`irfnuzs|r{s|qzjvdp|bnzmyqjx`nz^lxao{dr~kxbo}ZguYft\iwbo}kxrdqbo}_lz_lzerjwfs]jx]jxivn{ivdqgtgtdqbo}bo}fsmzo|kxhuiwbqzl{tto~jyfu~cr{fu~hwkzn}n}jyds|^mvqn}ixet}ds|et}gvixapy`ox_nw`oxbqzds|cr{bqzaszdv}cu|hzpfxXjqYkraszfxhzcu|]ov\nu[mtYkraszaszj|x}unmi{ZlsYkraszcu|j|ni{mmgy_qx^pwfxnrsni{gydv}bt{gynl~bt{_qxhzomj|k}j|mpoj|fxdv}dv}`qz`qz`qz`qz`qz_py^ox]nw[lu`qzct}ar{`qzar{`qz^ox^ox`qzct}hyk|j{fwct}evk|ok|ct}_pydu~k|j|gy`ryYkrVhoXjq^pwcu|gyhzi{gybt{^pw\nu\nuew~asz_qx`rycu|cu|]ovXjq]ovdv}dv}`ry`ryfxew~`ry_pybs|ct}ct}fwj{izev_pybs|evfwct}_py\mvZkt]nw_py_py^ox\mv[lu\mv]nw[luXirWhqZktYjsVgpVgpYjsYjsWhqYjs^ox`qz]nw\mv^ox\mvYjsWhqYjs\mvdu~v{gx]nw\mvYjs\mv_pyYjsYjsZkt[luZktYjsZkt\mv^ox`qz^ox\mv\mv\mv\mvZktXir_py]nw\mv]nw`qzbs|ct}bs|XirWhqVgpVgpWhqXirZkt[luTenXirZktZkt\mv_py]nwWhqTfmUgnWipWipVgpVgpWhqYjs\lx\lx\ly[kxYivYiv[kx]mz\lyWgtXhuVfsRboZjwcs_o|Zjw`p}br\lyWgtYiv\ly^n{WhuWhuWhuWhuXivYjwZkxZkx_p}`q~arar`q~^o|]n{\mz]mzXhuUerXhuYivVfsUerWgtUerYivZjwYivYiv[kxZjwVfsZgu\iwZiyWfvWfvZiyZiyWfv^kybp|en{ajsgovyq{oyr|t~mygs}eq{kwm|hwcr{apyapyapyqdr~ZhtYgs]kwbp|lzujxjxgufthvjxdr~[iu_myjxn|hvftjxiwbp|cq}iwm{m{n|o}jxbp|`oxgvkzjyixjyfu~apyds|et}gvjykzhwbqz]lul{ixet}bqzbqzet}hwkzbqzapy`oxapybqzbqz_nw]lubt{fxew~j|rhzZlsZlsbt{gyi{dv}asz`ry]ovWip\nuZlsew~zvfx^pwr`ry[mt`ry`rycu|gybt{gyi{fx_qx]ovcu|i{k}ok}hzgydv}cu|gyml~asz]ovdv}hzew~fxl~j|i{j|l~mmj|gydu~evdu~bs|bs|ct}ct}ct}`qzevev_py]nw`qzar{_pyct}fwk|quuqm~gxk|nk|gxgxj{m~k}gyasz[mtXjqYkr^pwbt{gyhzhzew~`ry]ov]ov^pwew~dv}ew~hzj|hzcu|^pw[mtbt{bt{ZlsXjq]ovZlsRdk[lu^ox^oxZktZkt_pybs|ar{\mv\mv]nw_py`qz`qz^ox\mvYjs[lu\mv\mv[luYjsYjsZkt\mvWhqVgpYjsYjsVgpVgpXir[luZkt\mvar{ar{]nw\mv_pyZktWhqUfoVgpYjs^oxgxpl}ar{ar{`qzVgpSdmZktYjsUfoXir[lu]nw\mv\mv\mv]nw]nw\mv[lu\mv^ox^ox]nw[lu_py]nwZktZkt]nw^ox]nw[luXirWhqVgpVgpWhqYjs[lu\mvWhqYjsXirWhq[lu`qz_pyZktWipVhoVhoVhoWhqXirWhqWhq\lx^nz_o|_o|]mz\ly]mz^n{XhuVfsYivWgtScp\lycs[kxWgt[kx\lyXhuWgtZjw]mz]mzVgtXiv[ly^o|_p}_p}_p}^o|_p}arbs`q~\mzZkx\mz_p}_o|XhuTdqWgtZjwZjw[kx^n{[kx^n{]mzZjwYiv[kxZjwVfsXes[hvYhxUdtUdtYhxYhxWfv[hv`nzcly`irfnu~xpznxr|vq}kwo{o{m|kzkzkzgvcr{qcq}XfrXfr[iu_myhvqn|o}o}m{lzkycq}Ygsao{jxm{hviwqqiwesn|qo}tzsdr~hwixgvds|gvl{hw`oxapyapybqzfu~jyjygvcr{hwet}bqz`oxapyet}jym|cr{bqzbqzbqzbqz`ox\ktYhqgyj|hzk}rgyZlsZls^pwfxi{gygyhzcu|Zlsew~^pwew~xtbt{Ykrn^pw[mtasz`rydv}j|j|mqqj|fxhzj|j|fxdv}dv}gyfxew~hznk}asz\nu_qx]ovWip[mtfxasz]ovZls_qxgyl~hzcu|bs|ct}ar{_py_pyar{bs|bs|du~hyfw^ox[lu_py`qz^oxYjs]nwdu~l}qqnj{gxevar{]nw_pyevk|m~ew~bt{_qx[mtZls\nu_qxbt{hzi{i{ew~asz_qx`rybt{_qxaszew~hzj|hzcu|_qxVho`rycu|^pw_qxew~cu|Zls`qzdu~ct}]nwZkt_pyevgx^ox[luZkt]nwbs|evevct}Xir[lu]nw]nw\mvZktYjsYjs^oxZktXirZkt[luYjsXirZkt\mv[lu]nwar{`qz[lu[lu^oxZktZkt^oxct}evbs|^ox\mvZkt[lugxk|\mvUfoYjsZktRclVgp\mv`qz`qz^ox\mv[luYjsYjsZkt]nw`qzar{_py]nw[luXirVgpVgpYjs[luZktXirWhqVgpVgpVgpWhqXirZkt\mv`qz^oxZktVgpYjs^ox_py[luYkrWipUgnVhoXirYjsWhqUfoWgsZjv\ly]mz\lyZjwZjw[kxWgtVfsZjwXhuTdq\lyaq~XhuVfsXhuXhuUerVfs[kx^n{\lyTerXiv]n{bsevevctbs^o|arbs^o|YjwWhu[ly`q~^n{WgtScpVfs[kx]mz`p}cs`p}braq~\lyYivZjwYivUerZgu\iwYhxTcsSbrUdtUdtRaqYft]kwajw_hqemtzqzkv~mxmxlwmzsswl|eu|m}pjziyn}`oxapygv_nw[jset}kzhwl{n}kzcr{[jsXgpXgpet}upbqzixvupjykzl{o~u|~}}l{_nw_nwgvl{kzkzkzkzhwcr{gvm|m|fu~ds|fu~ds|_nw^mvbqzds|bqzet}bqzcr{ixhwbqz`oxds|momhzhzl~j|dv}]ovbt{i{l~k}hzew~cu|cu|cu|hzprnl~nj|fxaszaszbt{ew~i{ntsqmhzfxfxgy`rydv}gyfxcu|dv}i{ok}`ry`rynsi{dv}gyfxbt{^pw\nu^pw`ry`ry^pw^oxbs|ct}ar{_py_py_py^oxar{_py_pybs|`qz[luYjs[luZktXirZktct}izj{k|m~_pybs|ar{]nw]nwar{evevZlsZlsZls[mt]ov_qx`ryaszaszew~j|k}hzcu|^pw[mtcu|dv}bt{_qxaszew~fxcu|_qxfxi{cu|^pw]ov^pw^pw_py_pybs|evct}^ox_pydu~bs|ct}du~du~du~bs|ar{`qz\mv[lu^oxct}bs|]nw[lu\mv`qz[luYjsYjsXirVgpXir\mvar{_py_pyar{ct}du~bs|`qz]nw^oxar{ct}ar{_pyar{evdu~`qz^ox`qzct}du~`qz\mvRclXir\mv]nw_pyar{`qz\mv\mv^ox]nwYjsYjs]nw^ox\mvYjsWhqUfoVgpYjsZktYjsWhqTenVgpXirYjsZktZktYjsXir[lu]nw]nwZktYjs[lu[luXir]ov\nuZlsXjqVgpUfoUfoTenWgsTdpWgt_o|aq~YivScpRboQan[kxaq~^n{Zjw[kxZjwVfsYivZjw[kxYivVfsUerYiv\lyXivVgtWhu]n{fwizfwbs^o|]n{YjwUfsTerVgt\mz`q~eu\lyVfsWgt[kx]mz`p}dteucs]mzVfsVfsZjwYivTdqXesZguWfvSbrSbrWfvYhxWfvWdrYgs\er\endlst}nwkv~nyoznyo|tyzok{rpl|po~^mv\ktcr{^mv]lucr{ds|^mvapyds|bqz\ktVenSbkSbkfu~to~cr{l{wsm|apyds|ixo~uxwt|o~ds|et}kzl{kzjytphwcr{hwppjyet}gvet}apy`oxds|et}cr{`ox^mvbqzjyl{hwds|et}fxi{i{hzk}qql~i{j|k}i{gyfxfxhzhzhzk}rtrrumew~`ryaszdv}ew~ew~ew~oppnj|gydv}bt{ew~j|opmk}mpofxcu|j|l~ew~_qx`ryZlsYkrXjqXjqZls\nu]ov^pw_py`qz`qz]nwZktYjsZktZktar{\mvZkt]nw]nwYjsXirZkt[luYjs\mvdu~hygxevgxgxizfw_py\mv]nw\mvZkt^pw]ov\nu\nu]ov_qxaszbt{dv}hzl~l~hzcu|`ry`ryew~fxdv}_qx^pwaszasz]ovaszew~ew~`ry]ov_qx`ry^pwYjsZkt_pydu~ct}^ox]nwar{bs|ar{_py^ox^ox_py`qzar{^ox]nw_pydu~ev`qz\mv[lu_py[luZkt[lu[luYjsZkt^ox`qzbs|ct}bs|`qz_py_py`qz\mv^oxct}gxk|pw~|rfw_py^ox^ox]nw\mvSdmWhqZktZkt[lu^ox^oxZkt\mv^ox]nwYjsXir[lu\mvYjsWhqWhqWhqZkt]nw]nwZktWhqXirXirYjsYjsYjsYjsXirXir\mv_py^ox[luZkt\mv\mvYjs^pw]ovZlsXjqVgpUfoTenUfoWgsTdpVfs]mz_o|YivUerUerTdq[kx^n{\lyZjw\lyZjwVfsWgtYivZjwXhuUerTdqVfsXhuTerUfsVgtZkx^o|ctfwgx^o|^o|\mzYjwWhuWhuYjw\mz`p}XhuScpVfsZjw\ly^n{aq~csbr\lyVfsWgtZjwZjwUerWdrYftVeuRaqSbrWfvYhxXgwZgu[iu^gt]fodlsmvlu~mxq|s~r}q~tzxpqum}hxsp]luYhq`ox_nw_nwbqz_nw\kt_nwapybqz`ox]lu\kt\ktgvql{et}qxqjy^mvbqzkztzyto~rkzgvjym|kzjyjyypet}apyhwppjygvixhwds|ds|gvgvet}_nw^mvbqzjyo~l{fu~cr{\nu_qx`rybt{gymmj|j|l~l~k}i{gyhzi{uqnomj|j|mmcu|]ovaszfxfxdv}cu|i{j|l~k}i{dv}^pw[mtaszfxmomi{gyhzcu|_qx\nu]ov_qx`ry^pw\nu\nu_qxbt{asz_qx_qxaszdv}gxfwct}`qz]nw]nw_pybs|hy`qz[lu\mv^ox^ox^oxar{^ox\mv]nwdu~fwct}ar{ar{evhygxct}bs|du~ct}_pydv}bt{_qx]ov]ov_qxaszcu|ew~i{mk}ew~`ryaszcu|i{k}hzasz^pw_qx^pwZlsaszasz^pwZlsZls_qx_qx\nuWhqXir^oxdu~du~`qz^oxar{ar{^ox[luYjsYjs[lu_pyar{`qz]nw_pyevhybs|\mvZkt^ox[luZkt]nw]nw[lu\mv`qz_pyct}fwct}^ox[lu\mv_pybs|ct}ct}ct}evj{puuhy_py[lu[lu[luZktYjs\mv]nwZktZkt]nw^ox[lu]nw`qz_py[luZkt\mv[luXirSdmTenWhq[lu]nw]nwYjsUfo[luZktYjsYjsXirYjsYjsYjs]nw`qz`qz\mv\mv_py^ox[lu`ry^pwZlsWipUfoTenTenUfoWgsTdpUerZjw\lyZjwXhuXhuWgtZjwZjwYivZjw\lyZjwUerUerWgtYivYivWgtVfsUerVfsUfsWhuWhuWhuWhuZkx`q~fw`q~ar`q~]n{ZkxWhuVgtWhuZjwTdqQanUerZjwZjw[kx\ly`p}_o|[kxVfsWgt[kx[kxWgtVcqXesUdtQ`pRaqXgw[jzYhx[hv\jv^gt^gpdlsmvoxr}vwusszwrx|m}eu|sqapy_nwcr{`oxapyds|apy]lu_nwbqzet}ixjyjyixet}m|hwgvuzpix^mvapyixtyupm|fu~ds|fu~l{m|ixgvixsix^mv^mvhwo~m|fu~ixl{l{ixixkzkzgvcr{apycr{hwl{jyds|`ox[mt\nu]ov`rycu|fxew~bt{_qxew~l~pok}gyew~smhzfxdv}aszbt{fxj|asz^pwbt{ew~dv}gymnml~k}i{dv}_qx[mt\nuaszfxgyew~bt{_qx_qxYkr[mt[mt[mtbt{k}ol~j|ornfxaszcu|gyk|hyevevdu~du~izpnct}[lu[lu^ox`qzbs|fwct}_py^oxbs|du~bs|ar{ct}`qzct}du~bs|du~hyhyct}i{fxbt{_qx^pw_qxbt{dv}dv}hzj|fx_qx\nu_qxcu|l~nl~fxaszasz_qx\nu`ry]ovWipTfmXjq_qx`ry[mt[luZkt]nwct}evbs|bs|ev^ox]nwZktYjsYjs[lu^ox`qz`qz\mv^oxevhyct}\mvXir\mvYjsYjs]nw^ox\mv]nwar{ar{bs|ct}bs|_py]nw]nw]nwdu~evct}^ox\mv^ox_py]nwj{ev`qz]nw]nw^ox]nw\mvdu~fwct}^ox]nw_py_py\mv`qzct}bs|^ox]nw]nw[luWhqUfoWhqZkt]nw^ox^ox\mvZkt[lu[luYjsYjsYjsZkt\mv]nw[lu^ox_py]nw]nwar{bs|_py`ry^pwZlsVhoTenTenUfoVgpVfrUeqTdqWgtZjw[kx[kx[kxZjwXhuVfsWgtZjw\lyYivUerTdqWgtZjw\ly\ly[kxZjwYiv[lyZkxYjwWhuVgtWhuYjw[lyctctbs^o|YjwVgtVgtVgtWgtRboQanVfs[kx[kxYivZjw\ly]mz[kxWgtWgt[kx\lyYivVcqXesTcsQ`pSbrYhx\k{[jzYftZht]fs]fodlsq{vz{yxtsywt~rgw}qpgw~iyjzcszdt{jziyXhoYip[kraqxhxl|m}k{dt{iyfv}jzxyn~k{`pw^nucszl|pk{hxhxds|ds|hwn}m|gvds|et}jyapy[jsapykzo~ixbqzkzo~o~m|l{n}m|ixet}ds|cr{ds|fu~hwfu~bqzasz`ryaszdv}fxfxcu|bt{\nubt{j|onj|ew~bt{fxasz_qxaszdv}ew~j|qk}ew~dv}fxbt{^pwgyvxtok}j|gydv}aszaszbt{cu|cu|asz`ry`ry`ryaszew~gyhznx|zl~qtncu|]ov^pwbt{ct}_py_pyct}du~du~k|tk|ar{YjsXirZkt[lu_pyct}gxar{]nw`qzbs|bs|evhy`qzbs|ar{`qzbs|fwdu~^oxmj|ew~asz_qx`rybt{dv}ew~hzhzdv}^pw\nu_qxcu|hzl~l~fxbt{bt{asz_qxasz]ovWipUgn[mtdv}ew~`ry`qz\mv[lu^ox`qz`qzbs|gx\mv]nw^ox^ox_py^ox]nw]nw]nwZkt\mvct}fwar{[luYjs[luXirXir[lu]nw[lu]nwar{du~`qz]nw_pyct}du~`qz[lu]nwbs|du~bs|du~hygxbs|ar{_py]nw\mv^ox`qzbs|ct}k|k|gx`qz]nw_py^ox[lu_pyct}ct}`qz^ox^oxZktUfo]nw^ox_py`qz`qzar{bs|bs|[luZktYjsYjsZkt\mv^ox`qzXir\mv]nw\mv]nwbs|ct}ar{^pw\nuYkrWipUfoUfoUfoVgpVfrUeqTdqTdqXhu[kx]mz\lyZjwVfsUerWgtZjwZjwWgtUerTdqWgt[kx_o|brbr`p}^n{[lyYjwWhuYjw]n{\mzXivSdqduct`q~[lyWhuVgtXivZkxWgtScpScpYiv^n{\lyZjwYivYiv\ly[kxWgtWgtZjw\lyZjwXesYftUdtRaqSbrZiy^m}]l|VcqWeq[dq\enckrv}}yyvuutpwthx~l|pk{oofv}hxpn~[krYipYip_ovgw~l|k{hxfv}iygw~l|xtjzk{gw~aqxbryjzl|gw~eu|iykzixkzo~n}gvbqzbqzgv`ox^mvgvo~o~gvapyixn}pn}m|n}l{gvbqzet}et}cr{ds|hwixhw`ry^pw_qxew~gyew~bt{bt{fxhzk}j|hzfxew~ew~j|fxew~hzj|j|ntok}k}l~aszWipasztvogybt{bt{cu|bt{aszdv}cu|asz`ry_qx`rybt{cu|ew~fxgyi{k}k}k}k}hzmoj|asz\nu^pwbt{_py[lu^oxevfwdu~izrj{ct}^ox\mv[luZkt^oxdu~hyar{]nw_pybs|ct}fwj{`qzar{ar{bs|hyook|mk}fxcu|aszaszbt{cu|i{i{gydv}asz`ryaszcu|aszgyi{dv}`ry`ry`ry_qxdv}bt{]ov[mtaszj|l~hzct}]nwXirZkt[lu\mv^oxct}\mv^oxbs|du~ct}`qz\mvZktZktYjs]nwbs|ct}^ox]nw^ox]nwYjsWhqZkt[luZkt]nwbs|fw`qz\mv^oxevgxar{Zkt[luct}gxgxl}srj{m~hyar{\mv\mv`qzfwj{gxhyev^ox\mv]nw]nwZkt]nwar{bs|`qz^ox]nwYjsSdm]nw^ox^ox]nw\mv\mv^oxar{[lu[lu[lu\mv\mv^ox_py_pyWhq[lu\mvZkt\mv`qzar{^ox[mtZlsYkrXjqWhqWhqVgpVgpVfrWgsUerTdqWgt\ly]mz[kxWgtUerUerYivZjwWgtUerUerUerWgtZjw_o|csdtcs`p}UfsSdqTer[lybsbsZkxSdq`q~_p}]n{ZkxWhuWhuZkx]n{[kxVfsVfs\ly_o|]mzZjwZjwWgt[kx\lyXhuVfsYiv[kxZjw[hv\iwXgwSbrTcs[jz_n~_n~WdrXfr\er\enckrx{vxyxxxm}n~zyom}pjzl|m}iym}sm}hxcsz`pwcszk{n~jzeu|k{l|jzowm}dt{iyn~fv}dt{k{l|eu|dt{iykzgvgvl{m|ixds|ds|hwbqzbqzjyo~jycr{`oxet}jym|l{kzl{ixcr{bqzixm|hwet}hwjyixasz]ov_qxfxhzcu|`ry`ryi{l~nnl~i{hzhzrnmnmj|i{l~oi{k}ofxXjq]ovmk}dv}]ovZls]ov`ry`ry_qxdv}bt{`ry`ryaszbt{cu|dv}cu|`rycu|j|gy]ovYkr\nuk}mni{cu|`rybt{fxct}_pyct}k|k|ct}du~k|hyfwevct}]nwYjs\mvdu~fwar{_pybs|ct}bs|bs|du~^ox_py_pybs|l}vyvl~j|gydv}bt{aszaszbt{k}hzdv}cu|cu|cu|bt{`ry^pwew~hzdv}_qx_qx`ry_qxcu|cu|`ry_qxew~mpmfw_pyZkt[lu\mv[lu[lu]nw^oxar{du~evdu~`qz\mvYjsXirZkt_pybs|ar{]nw`qzfwar{\mvXirYjsZktZkt^oxdu~hydu~`qzar{evev`qz[lu_pyevfwct}gxom~ct}k|hybs|^ox\mv_pyeviz_pyar{`qz\mv[lu^ox^ox[lu^oxct}evct}bs|ar{\mvVgpZkt]nw_py_py\mvZkt[lu\mv^ox_py_py_py^ox]nw\mv\mvZkt\mv\mvYjsXir[lu[luXirWipWipYkrYkrYjsYjsWhqWhqVfrXhtWgtTdqVfs\ly]mzYivTdqScpWgt\ly[kxUerScpVfsWgtWgtXhu\ly`p}aq~_o|\lyO`mQboUfs[ly`q~_p}ZkxVgtXivYjwZkxZkxYjwZkx]n{_p}^n{XhuWgt\ly_o|]mzZjwYivVfs[kx]mzYivVfsXhuZjwYiv_lz_lzZiyUdtUdt\k{`o`o]jx]kw`iv_hqemtxxtxz{uoxqhxgw~jzjzqtiyrk{eu|fv}l|n~hxaqxopm}quhx_ovgw~m}dt{bryiyiy`pw^nucszds|`ox_nwfu~kzjyhwgvixcr{cr{jykzet}_nw^mvbqzgvjyixixixfu~`oxet}puo~gvfu~gvet}i{ew~fxl~l~ew~aszbt{bt{i{rwwrl~i{l~i{j|nnj|i{k}j|dv}gypk}\nu\nuhziycsz^nu^nucszgw~hxdv}hxew~dv}ew~gyhzhzgyhzcu|i{usdv}_qxew~oomhzcu|aszcu|fxevar{evm~j{_py\mvbs|bs|ct}du~bs|ZktSdmWhq_pyct}`qz`qzdu~evar{^ox^oxar{`qz]nw]nwdu~m~oj{k}i{gyew~cu|bt{aszaszj|ew~`ry`rybt{cu|_qx[mt_qxgyj|fx`ry`ryasz`ry_qxasz`ry_qxdv}k}omizbs|^ox_py`qz]nwZkt[luar{bs|du~evct}_py[luYjsXir[luar{ct}`qz]nwbs|k|du~^oxZktZktZkt[lu`qzfwhygxfwevct}ar{^ox\mv^oxct}bs|\mvar{k|k|bs|Zkt\mv^ox_py`qz`qzar{bs|Zkt]nw^ox\mv]nwar{bs|_pyar{fwj{hygxfwar{[lu_pyct}hyhydu~ar{_py_pyar{bs|bs|ar{_py\mvYjsXir\mv^ox]nwXirVgpWhqVgpRclTfmVhoXjqZls[luZktXirWhqVfrYiuWgsTdpVfs\lx\lyWgsRbnRbnXht^nz[kwScoQanVfsXhuVfsVfsYiv\ly]mzZjwWgtO`mSdqYjw\mz[lyYjwWhuWhuQboUfsYjw\mz\mz\mz]n{^o|_o|ZjwXhu\ly_o|\lyYivYivVfs\ly]mzYivVfsXhuYivYivan|an|[jzVeuVeu\k{`o`obo}bp|dmzbktfnuvp{vp{oz||xrpn~oqrrqwpm}k{k{outl|m}ok{fv}cszhxjzopgw~]mt\lsbryk{`pwVfmWgn`pwhxhxcszeu|l|l|fv}eu|k{l|hxiyaqxdt{gw~dt{fv}fv}]mt_ovm}vrk{iyfv}cszhxk{s|~yuuv{zrl|jzok{jzl|jzfv}iypiyiyk{l|m}n~n~okxju}iv~o|rmzgt|cszkxjzk{k{k{jzjziym}gw~jzuwm}hxl||rk{hxeu|aqxcszjzgw~gw~hxhxhxgw~eu|dt{fv}eu|dt{csz`pw]mt^nuaqxaqxfv}brybryiygw~aqxeu|eu|jziybry_oveu|iyiyk{l|iyaqx^nu`pwcszbryhxgw~hxhxfv}bry[krVfmZlsaszgyfxdv}cu|_qxZls]ov\nu^pw`ry_qx]ovaszgyi{`ry[mt^pwasz`ry^pw]ov[mt]ov_qxaszasz`ry_qx^pwbt{cu|bt{_qx]ov^pwdv}j|fxdv}bt{`ry`rybt{ew~gyl}opl}du~^ox^ox`qz]nwar{ct}ct}hym~j{bs|bs|evfwev`qz\mv\mv\mv]nwevgx_py[lu^oxct}ct}du~fwizj{hyct}_py\mv[lu]nwct}fwar{\mv`qzizct}du~ar{\mv\mv`qzar{_py]nw`qz_pyZktXirZktYjsUfoRclVgpXirVgpVgpXirWhqSdmO`iUfoWhqWhqZjv_py\lxUfoRclVgpYjsXirUfoTenUeqWgs\lx[kwYivWgtVfsVfsWgtXhuScpWgtXhuWgtXhu[kx[kxXhuVfs\lyaq~_o|YivVfsZjw_o|ZjwZjw[kx\ly]mz]mz^n{^n{[kx[kxZjwZjwYivYivYivYiv[hvXesWfv[jz\k{Ziy[jz^m}cp~gulujs|ksz|r}s~q|lws~{|{zz~ywvvwvuupl|l|m}pz~uoook{gw~fv}gw~m}rqm}jzl|oqgw~