ࡱ> 9} ~ UVWXYZDEFGHIpvxz|~AGU nbjbjnn aa+T""8dr d1M'0000tv$K&K&K&K&K&K&KPSD&Kjtjj&K00Lr9r9r9j8_00$Kr9j$Kr9r9TH(J0p0܂NIKM01M*IS+&S$JSJjjr9jjjjj&K&K4\jjj1MjjjjSjjjjjjjjj"B d: B NNG NGHIP V PHT TRIN NNG THN TRNG CAO NG C IN H NI  GIO TRNH MN HC/M UN: HN TIP XC NGNH/NGH: HN TRNH : CAO NG (Ban hnh km theo Quyt nh s: /Q-CC-T ngy& & .thng& .nm ................... ca Trng Cao ng C in H Ni) H Ni - nm 2017 TUYN B BN QUYN Ti liu ny thuc loi sch gio trnh nn cc ngun thng tin c th c php dng nguyn bn hoc trch dng cho cc mc ch v o to v tham kho. Mi mc ch khc mang tnh lch lc hoc s dng vi mc ch kinh doanh thiu lnh mnh s b nghim cm. LI GII THIU Trong nhng nm gn y, vi nhu cu cng nghip ho hin i ho dy ngh c nhng bc tin nhm thay i cht lng dy v hc, thc hin nhim v o to ngun nhn lc k thut trc tip p ng nhu cu x hi. Cng vi s pht trin ca khoa hc cng ngh trn th gii, l)nh vc c kh ch to ni chung v ngnh Hn Vit Nam ni ring c nhng bc pht trin ng k. Chng trnh khung quc gia ngh hn c xy dng trn c s phn tch ngh, phn k thut ngh c kt cu theo cc m un. to iu kin thun li cho cc c s dy ngh trong qu trnh thc hin, vic bin son gio trnh k thut theo cc m un o to ngh l cp thit hin nay. M un: Hn tip xc l m un o to ngh c bin son theo hnh thc tch hp l thuyt v thc hnh. Trong qu trnh thc hin, nhm bin son tham kho nhiu ti liu cng ngh hn trong v ngoi nc, kt hp vi kinh nghim trong thc t sn xut. M un bao gm ni dung chnh: - Cc kin thc c bn hn tip xc im, ng. - Vn hnh, s dng my hn tip xc im, ng. - Hn tip xc im. - Hn tip xc ng. Mc d c nhiu c gng, nhung khng trnh khi nhng khim khuyt, rt mong nhn c s ng gp kin ca c gi gio trnh c han thin hn. Xin chn thnh cm n! H Ni, ngy 25 thng 06 nm 2017 Gio vin bin son Ch bin:K. s. Phm Quang Tun. 1. Th.s. T Vn Sn. 2. Th.s. L Hoi Sn. MC LC TOC \o "1-3" \h \z \u HYPERLINK \l "_Toc43185707" LI GII THIU PAGEREF _Toc43185707 \h 3 HYPERLINK \l "_Toc43185708" BI 1: CC KIN THC C BN HN TIP XC PAGEREF _Toc43185708 \h 7 HYPERLINK \l "_Toc43185709" 1. Thc cht c im v phm vi ng dng: PAGEREF _Toc43185709 \h 7 HYPERLINK \l "_Toc43185710" 1.1. Thc cht: PAGEREF _Toc43185710 \h 7 HYPERLINK \l "_Toc43185711" 1.2. c im: PAGEREF _Toc43185711 \h 7 HYPERLINK \l "_Toc43185712" 1.3. Phm vi ng dng: PAGEREF _Toc43185712 \h 8 HYPERLINK \l "_Toc43185713" 2. Phn loi phng php hn tip xc: PAGEREF _Toc43185713 \h 8 HYPERLINK \l "_Toc43185714" 3. Hn tip xc im: PAGEREF _Toc43185714 \h 8 HYPERLINK \l "_Toc43185715" 3.1. Nguyn l chung: PAGEREF _Toc43185715 \h 8 HYPERLINK \l "_Toc43185716" 3.2. Hn im nh: PAGEREF _Toc43185716 \h 10 HYPERLINK \l "_Toc43185717" 3.3. Cng ngh hn im: PAGEREF _Toc43185717 \h 10 HYPERLINK \l "_Toc43185718" 4. Hn tip xc ng: PAGEREF _Toc43185718 \h 11 HYPERLINK \l "_Toc43185719" 4.1. Nguyn l chung: PAGEREF _Toc43185719 \h 11 HYPERLINK \l "_Toc43185720" 4.2. Hn ng: PAGEREF _Toc43185720 \h 12 HYPERLINK \l "_Toc43185721" 4.3. Hn ng gin on: PAGEREF _Toc43185721 \h 12 HYPERLINK \l "_Toc43185722" 4.4. Hn bc: PAGEREF _Toc43185722 \h 12 HYPERLINK \l "_Toc43185723" 5. Ch hn: PAGEREF _Toc43185723 \h 12 HYPERLINK \l "_Toc43185724" 5.1. Ch hn tip xc gip mi: PAGEREF _Toc43185724 \h 12 HYPERLINK \l "_Toc43185725" 5.2. Ch hn im: PAGEREF _Toc43185725 \h 15 HYPERLINK \l "_Toc43185726" BI 2: VN HNH, S DNG MY HN TIP XC IM, NG PAGEREF _Toc43185726 \h 21 HYPERLINK \l "_Toc43185727" 1. Cu to v nguyn l lm vic ca my hn tip xc im: PAGEREF _Toc43185727 \h 21 HYPERLINK \l "_Toc43185728" 1.1. Cu to: PAGEREF _Toc43185728 \h 21 HYPERLINK \l "_Toc43185733" 1.2. Nguyn l lm vic: PAGEREF _Toc43185733 \h 22 HYPERLINK \l "_Toc43185734" 2. Lp rp thit b hn tip xc im: PAGEREF _Toc43185734 \h 27 HYPERLINK \l "_Toc43185735" 3. Kim tra lm sch mi sa u in cc: PAGEREF _Toc43185735 \h 27 HYPERLINK \l "_Toc43185736" 4. Vn hnh, s dng my hn tip xc im: PAGEREF _Toc43185736 \h 28 HYPERLINK \l "_Toc43185737" 5. Cc s c thng gp khi hn tip xc im: PAGEREF _Toc43185737 \h 29 HYPERLINK \l "_Toc43185738" 5.1. n mn kim loi: PAGEREF _Toc43185738 \h 29 HYPERLINK \l "_Toc43185739" 5.2. Oxy ha: PAGEREF _Toc43185739 \h 30 HYPERLINK \l "_Toc43185740" 5.3. in th ha hc ca tip im: PAGEREF _Toc43185740 \h 30 HYPERLINK \l "_Toc43185741" 5.4. H hng do in: PAGEREF _Toc43185741 \h 30 HYPERLINK \l "_Toc43185742" 6. Cng tc an ton lao ng v v sinh phn xng: PAGEREF _Toc43185742 \h 31 HYPERLINK \l "_Toc43185743" BI 3: HN TIP XC IM PAGEREF _Toc43185743 \h 32 HYPERLINK \l "_Toc43185744" 1. Chun b thit b dng c hn tip xc im: PAGEREF _Toc43185744 \h 32 HYPERLINK \l "_Toc43185745" 1.1. Thit b: PAGEREF _Toc43185745 \h 32 HYPERLINK \l "_Toc43185746" 1.2. Dng c: PAGEREF _Toc43185746 \h 32 HYPERLINK \l "_Toc43185747" 2. Chun b phi hn: PAGEREF _Toc43185747 \h 32 HYPERLINK \l "_Toc43185748" 2.1. c bn v: PAGEREF _Toc43185748 \h 32 HYPERLINK \l "_Toc43185749" 2.2. Ct phi, lm sch: PAGEREF _Toc43185749 \h 33 HYPERLINK \l "_Toc43185750" 3. G phi hn: PAGEREF _Toc43185750 \h 33 HYPERLINK \l "_Toc43185751" 4. K thut hn tip xc im: PAGEREF _Toc43185751 \h 33 HYPERLINK \l "_Toc43185752" 5. Kim tra cht lng mi hn: PAGEREF _Toc43185752 \h 34 HYPERLINK \l "_Toc43185753" 5.1. Kim tra mi hn: PAGEREF _Toc43185753 \h 34 HYPERLINK \l "_Toc43185754" 5.2. Sa cha khuyt tt: PAGEREF _Toc43185754 \h 34 HYPERLINK \l "_Toc43185755" BI 4: HN TIP XC NG PAGEREF _Toc43185755 \h 39 HYPERLINK \l "_Toc43185756" 1. Chun b thit b dng c hn tip xc ng: PAGEREF _Toc43185756 \h 39 HYPERLINK \l "_Toc43185757" 1.1. Thit b: PAGEREF _Toc43185757 \h 39 HYPERLINK \l "_Toc43185758" 1.2. Dng c: PAGEREF _Toc43185758 \h 39 HYPERLINK \l "_Toc43185759" 2. Chun b phi hn: PAGEREF _Toc43185759 \h 39 HYPERLINK \l "_Toc43185760" 2.1. c bn v: PAGEREF _Toc43185760 \h 39 HYPERLINK \l "_Toc43185761" 2.2. Ct phi, lm sch: PAGEREF _Toc43185761 \h 40 HYPERLINK \l "_Toc43185762" 3. G phi hn: PAGEREF _Toc43185762 \h 40 HYPERLINK \l "_Toc43185763" 4. K thut hn tip xc ng: PAGEREF _Toc43185763 \h 40 HYPERLINK \l "_Toc43185764" 5. Kim tra cht lng mi hn: PAGEREF _Toc43185764 \h 41 HYPERLINK \l "_Toc43185765" 5.1. Kim tra mi hn: PAGEREF _Toc43185765 \h 41 HYPERLINK \l "_Toc43185766" 5.2. Sa cha khuyt tt: PAGEREF _Toc43185766 \h 42 GIO TRNH MN HC/M UN Tn mn hc/m un: HN TIP XC (HN IN TR) M mn hc/m un: MD32 V tr, tnh cht, ngh)a v vai tr ca mn hc/m un: - V tr: L mn un c b tr cho sinh vin sau khi hc xong cc mn hc chung theo quy nh ca B LTB-XH v hc xong hoc song song vi cc mn hc bt buc ca o to chuyn mn ngh t MH07 n M26. - Tnh cht: L m un chuyn ngnh - ngh)a, vai tr m un: L m un c vai tr rt quan trng trong chng trnh o to ngh Hn, ngi hc c trang b nhng kin thc, k nng hn tip xc bng cc cng ngh hn tip xc im, ng. Mc tiu ca mn hc/m un: - V kin thc: + M t ng cu to v nguyn l lm vic ca cc loi thit b, dng c hn tip xc. + Trnh by c k thut hn tip xc im, tip xc ng m bo yu cu + Tnh ch hn ph hp vi chiu dy, tnh cht vt liu v kiu lin kt hn. - V k nng: + Vn hnh s dng cc loi dng c, thit b hn tip xc thnh tho. + Chun b phi hn ng kch thc bn v, m bo yu cu k thut. + Hn cc mi hn tip xc im, tip xc ng, tip xc gip mi m bo yu cu k thut, khng r kh ngm x, t bin dng. - V nng lc t ch v trch nhim: + Thc hin tt cng tc an ton v v sinh phn xng. + Tun th quy nh, quy phm trong quy trnh hn t ng di lp thuc + Rn luyn tnh k lut, cn thn, t m, chnh xc, trung thc ca sinh vin. Ni dung m un: BI 1: CC KIN THC C BN HN TIP XC Mc tiu: Trnh by c cu to v nguyn l vn hnh, lm vic ca thit b hn im, hn ng ca hn tip xc; Tnh ton chn c ch hn hp l; Vn hnh thnh tho thit b hn tip xc; Chp hnh cc quy nh v an ton lao ng v v sinh phn xng Ni dung: 1. Thc cht c im v phm vi ng dng: 1.1. Thc cht: Hn in tip xc (cn gi l hn in tr) l dng hn p lc, s dng nhit do bin i in nng thnh nhit nng bng cch cho dng in c cng ln i qua mt tip xc ca hai chi tit hn nung nng kim loi. Nguyn l ca phng php hn in tip xc nh sau: Khi hn hai mp hn c p st vo nhau nh c cu p, sau cho dng in chy qua mt tip xc, theo nh lut Jun Lenx nhit lng sinh ra trong mch in hn theo cng thc: Q = 0,24.R.I2.t Trong : I - Cng dng in hn R - in tr ton mch t - Thi gian dng in chy qua vt hn. Do b mt tip xc gia hai mp hn c nhp nh, din tch tip xc thc t b hn so vi din tch tip xc danh ngh)a, mt khc trn b mt c mng xt v khng sch hon ton nn in tr tip xc ln, lng nhit sinh ra trong mch ch yu tp trung mt tip xc ca hai mp hn, nung nng kim loi n trang thi hn. Khi hai mp hn c nung nng n trng thi hn, hai chi tit hn c p vo nhau vi p lc ln to thnh mi hn. Phng php ny ph thuc vo in tr sut . Kim loi in tr sut nh th cng dng in cn phi ln v ngc li. V d: khi hn ng, nhm v hp kim ca chng th phi dng my hn c cng sut ln. 1.2. c im: - Thi gian hn ngn, nng sut cao. Mi hn p v bn. - D c kh ho v t ng ho cc h thng hn in tip xc. - i hi phi c my hn cng sut ln ( dng in hn c th ln n vi chc nghn Ampe ). Thit b hn t, vn u t ln 1.3. Phm vi ng dng: Hn in tip xc hin nay c ng dng rt rng ri trong nhiu ngnh cng nghip nh ch to t, toa xe, my bay, tn la, ng dn... So vi cc phng php hn khc, nh hn h quang, hn tip xc c nhiu u im: nng sut cao, d c kh ho v t ng ho, tit kim in nng v gi thnh h. 2. Phn loi phng php hn tip xc: C th phn loi cc phng php hn in tip xc theo cc c im sau y: - Theo phng php cng ngh to nn lin kt hn, phn ra hn im, hn ng. - Theo kt cu lin kt hn phn ra hn chng, hn gip mi. - Theo trng thai kim loi vng hn phn ra hn tip xc chy, hn tip xc khng chy. - Theo phng php cp in phn ra hn mt pha, hn hai pha. 3. Hn tip xc im: 3.1. Nguyn l chung: Hnh 1.1. S nguyn l hn tip xc im a. Hn hai pha b. Hn mt pha 1: chi tit hn, 2: in cc, 3: bin p hn, 4: thit b iu khin, 5: tm  Nguyn l chung ca my hn tip xc im - Hn im l mt dng hn in tr, trong cc chi tit hn c ni vi nhau ti nhng im ring bit. Cng mt thi im c th hn mt, hai, hoc nhiu im Hnh1.2. S hn im Cc chi tit hn c p li vi nhau bng hai in cc, nung nng ch tip xc ca cc chi tit hn ln v lm chy mt lp mng trn b mt kim loi, cn khu vc gn th mm trng thi do. Sau , ngt dng in hn v p cc in cc li thc hin qa trnh hn. Hn im c thc hin trn nhng my hn im chuyn dng, chng c th l my hn mt im (hn im hai pha), hoc my hn nhiu im (hn im mt pha) my hn c nh hay lu ng c truyn dn bng cng tc p chn, hay c kh ha, t ng hoc bn t ng. + Hn hai pha c p dng rng ri hn thp tm, thnh phm kim loi en v kim loi mu chiu dy c th hn 2 mm, c th hn hai hoc nhiu tm li vi nhau. + Hn mt pha l hai in cc nm v mt pha ca chi tit hn, v th mi ln p ta hn c hai im. Phng php ny dng hn cc tm rng nhng mng (c chiu dy nh hn 2 mm), ch hn c hai tm. Khi hn cng sut ph thuc vo chiu dy v vo hnh thc ca vt hn v loi kim loi. Mun hn cho tt cn c mt lc p thch ng. Lc p ph thuc vo chiu dy ca vt hn, thnh phn ha hc ca kim loi. Vt liu dng lm in cc phi c tnh dn in v tnh dn in cao, gi c nhit cao, thng l ng, ng in phn cn ngui, ng en c pha C - ban v Catmi hp kim c cht ch yu l Vonfram. Hn im c xy dng rng ri trong cc ngnh ch to t, my bay, toa xe,... Ch yu cho cc loi vt liu tm bng thp t cc bon, thp hp kim thp, thp khng g, cc tm bng hp kim ng v nhm. 3.2. Hn im nh: - Hn im nh l phng php hn in tr m mi hn c hnh thnh ti nhng im nh c to thnh t trc mt trong hai vt hn. - Hn im nh gn ging vi hn im ch khc : + Khi hn im ch tip xc c to ra do u cc in cc v kch thc mi hn ph thuc vo kch thc ca u in cc. + Khi hn im nh kch thc ca mi hn ph thuc vo kch thc ca chnh im nh. 3.3. Cng ngh hn im: * Cng ngh hn thp c chiu dy nh v trung bnh: - Trong cng nghip thng hn thp cc bon vi chiu dy Sd" 6 mm. Vi chiu dy ln hn i hi cng sut my ln hn v phi ng dng cng ngh c bit. - Hn im c th tin hnh c vi thp cn nng v thp cn ngui. Thp cn nng c vy xit st (thm ch c x) nn phi lm sc cn thn trc khi hn. Thp cn ngui khng i hi phi lm sch. * Cng ngh hn thp hp kim thp - Thp cac bon vi C e" 0,2 % v hu ht thp hp kim kt cu do nung nng v lm ngui nhanh khi hn im nn mi hn gin ng k. - Trong thi gian hn mt vi loi vi ch hn cng, vng im hn c th nt. Hin nay hn cc loi thp d ti ta dng 3 phng n sau y: Hn ch hn mm vi vic gia cng nhit tip theo ngn nga nt. Hn ch hn n khng gia cng nhit tip. Hn ch hn cng khng gia cng nhit trc tip cc im hn gia cc in cc my hn. Gia cng nhit ni chung m bo bn tha mn v t chc ht ng u. 4. Hn tip xc ng: 4.1. Nguyn l chung: Hnh 1.2. S nguyn l hn tip xc ng 1: chi tit hn, 2: in cc )a hn, 3: bin p hn, 4: thit b iu khin Hn tip xc ng l mt phng php hn tip xc, trong mi hn l tp hp cc im hn lin tc: ti mi mt thi im c mt im hn c to ra do tc dng ca dng in v lc p thng qua cc in cc hnh )a quay lin tc, cc in cc c th b tr v mt pha hoc hai pha so vi chi tit hn ging nh hn im. Hai in cc hnh )a quay ngc chiu nhau nh mt ng c c tc iu khin c to ra ng hn kn. Tu thuc vo chuyn ng ca in cc hnh )a khi c dng in chy qua, hn ng c chia lm ba loi sau 4.2. Hn ng: in cc quay lin tc dng in lun lun chy qua chi tit hn, to thnh ng hn kn sut chiu di mi hn. Phng php ny cho nng sut cao, tuy nhin in cc chng mn do b nung nng lin tc. Hn ng lin tc thng dng hn cc tm mng yu cu kn nh bnh nc treo, bnh xng xe my. 4.3. Hn ng gin on: in cc quay lin tc nhng dng in chy qua theo chu k ngn v mi hn c hnh thnh theo chu k . 4.4. Hn bc: in cc quay gin on theo chu k, khi in cc ngng quay dng in c cung cp v to thnh im hn. in cc hnh )a trong hn ng lm bng vt liu ging nh hn im. tc khi hn ng c th t c 10m/pht; mi hn c tin cy cao khi lm vic trong mi trng chn khng hoc chu p lc ln. Hn ng c s dng trong cng nghip ch to thng nhin liu ca t, my bay, cc thit b trong t lnh, my git. 5. Ch hn: 5.1. Ch hn tip xc gip mi: Phng php hn tip xc c chia thnh hai phng php hn: Phng php hn in tr (khng chy ) v phng php hn chy: * Hn in tr: - Lc p: sau khi hai chi tit hn c p st vo vi nhau nh lc p s b t 10 15 N/mm2, tin hnh ng in nung kim loi mp hn n trng thi do, ct in v p kt thc vi lc t 30 40 N/mm2 to thnh mi hn. - in p hn: U = 1 12 V. - Cng dng in hn: c th xc nh theo cng thc Trong : Th - Nhit cn hn K2 - H s tn tht nhit ( i vi thp kt cu thp ly bng 0,75; cc loi thp khc ly bng 0,9. tb - in tr sut trung bnh. tb = 0 ( 1 + Th ) ( 0 l in tr sut vt hn 00C, l h s in tr) m1 l h s ph thuc in tr tip xc ly gn ng = 0,4. Rtx l in tr tip xc lc bt u hn; C - in dung kim loi vt hn. - Khi lng ring kim loi vt hn; F - Din tch tit din chi tit. - H s dn nhit ( Calo/cm.s ); t - Thi gian cn thit nung nng. Ta c J " t = K 103; J - mt dng in , i vi thp J = 20 60 A/mm2 K - H s ph thuc tnh cht vt hn, tit din chi tit v chiu di phn nh: - Cng sut hn: Cng sut ring thng ly ( 0,12 0,15 ) KVA/mm2. Khi hn ng ly bng 0,2 KVA/mm2. - Chiu di phn nh l1, l2: l1 = ( 0,5 1,5 ) d; l2 = ( 0,5 4 ) d. - Trong phng php hn ny: cc u chi tit hn c tip xc vi nhau v c t nng bng dng in ti trng thi do, sau ngt dng in v p hai chi tit dnh li vi nhau thnh mt khi. EMBED PBrush - Dng phng php ny, mi hn khng b chy v c th hn cc chi tit bng thp t cac-bon hoc cc kim loi mu c b mt c lm sch trc. Din tch mt ct khng qu 1000 mm2. Khi hn cc mt ln bng phng php ny th kh c mi hn tt v s nung nng chi tit khng u trong mt ct. * Phng php hn chy + Nguyn l chung: Cc mt hn c p li gn nhau sao cho trn mi hn ch c my im tip xc nh khi dng in i qua  s l nhng cu in v mt in ln m din tch tip xc li nh nn ch hn lp tc b t nng chy. EMBED PBrush - Kim loi khi nng chy s loang ra trong k ca mi hn lm cho mch in  b h. Nhng nhng im tip xc nh khc do tc dng ca lc p u p li cho dng in chy qua, nn sau khi nng chy kim loi li chy tn ra xung quanh. C nh th din tch nng chy s to dn v trong mt thi gian ngn trn khp mt mi hn s c mt lp kim loi mng bao ph, sau dng mt lc p ln p li, kim loi nng chy, x bn s c y ra ngoi v vt hn c gn cht li. - Cng dng in dng trong phng php hn ny tng i nh nn gi thnh c r hn so vi hn in tr. Qa trnh hn cing nhanh hn hn in tr m khng cn phi lm sch trc cc vt hn. - Cht lng mi hn cao. Ngoi ra dng phng php ny c th hn c nhng loi thp dc bit m phng php hn in tr khng thc hin c. + C hai phng php tin hnh hn gip mi nng chy: lin tc v gin on. Vi qu trnh hn lin tc: ban u hai mp hn c p nh, ng thi ng in. Ban u do tip xc khng hon ton, mt dng in ti cc nh tip xc ln, nhanh chng lm nng chy cc nh nhp nh, din tch tip xc tng dn v cng dng in tng nhanh. Khi kim loi trn mt tip xc nng chy hon ton, cc xyt v mt phn kim loi nng chy cng vt ln b y ra ngoi do tc dng ca lc in t, ct in v tin hnh p vi lc p ln ( t 2500 5000 N/mm2) to thnh mi hn. in p hn khi hn nng chy lin tc U = 112 V, mt dng in t 1050A/mm2. Vi qu trnh hn gin on: in c ng lin tc, cn hai chi tit hn c p tip xc vi nhau theo chu k. Khi hai mp hn tip xc, kim loi b nung nng bi dng in chy qua mt tip xc, cn khi hai mp hn tch ra, gia hai mp hn xut hin tia la in lm tng tc nung nng mp hn. Khi kim loi hai mp hn nng chy tt, tin hnh p kt thc vi lc p t 15 50N/mm2, to thnh mi hn. in p hn nng chy gin on U = 5 15 V, mt dng in J = 3 15 A/mm2. Phng php hn nng chy gin on cng sut ca thit b yu cu thp hn hn lin tc. 5.2. Ch hn im: Ch hn im ph thuc vo vt liu hn. Khi hn thp ccbon thp hoc thp hp kim thp, dng ch hn mm: J = 80 - 160 A/mm2; P = 15 - 40 N/mm2; t = 0,5 - 3 giy Khi hn thp khng r v cc hp kim dn nhit nhanh nh hp kim nhm, hp kim ng hoc cc tm c lp ph bo v, dng ch hn cng: J = 120 - 360 A/mm2; P = 40 - 100 N/mm2; t = 0,001- 0,1 giy in cc thng ch to bng ng hoc hp kim ng c tnh dn in v dn nhitcao, bn trong c nc lm ngui, do mt tip xc gia in cc v chi tit t sinh nhit so vi ti im hn. * Ch hn im khi hn dng in xoay chiu AC Chiu dy chi titHn imDng in hn Ih,KAThi gian hn Th, sLc p Fe, KN0,5 + 0,56 70,08 0,11,2 1,80,8 + 0,87 8,50,1 0,142,0 2,81,0 + 1,08,5 9,50,12 0,162,5 3,01,2 + 1,29,5 10,50,12 0,23,0 4,01,5 + 1,511 - 120,16 0,244,0 5,02 + 212 - 130,2 0,326,0 7,03,0 + 3,014 - 150,3 0,489,0 - 104,0 + 4,018 - 190,7 0,913 - 15* Ch hn im khi hn dng in xoay chiu AC * Ch hn im khi hn dng in mt chiu DC 5.3. Ch hn ng * Bc hn: l khong cch gia 2 im hn thng ly S = (1,5 4,5) mm. * ng knh )a in cc i vi cc my hn ng thng c in cc ch to bng ng, ng knh )a in cc: D = 200 250 mm. * Lc p: khi hn xc nh theo cng thc: EMBED Equation.3 Trong : d - ng knh in cc [mm]; b - gii hn bn ca vt liu hn [N/mm2]. * Thi gian hn Thi gian hn l tng thi gian dng in chy qua ng hn hn v thi gian ph c tnh nh sau: EMBED Equation.3 Trong : S - bc hn; Vh - tc hn, thng ly bng (0,5 3) m/pht. * Dng in hn: khi hn ng nn chn cao hn hn im t (20 80)%. Bng 2 - Cc ch hn ng gin on ca thp cacbon thp. Chiu dy kim loi (mm)B rng mt tip xc cc con ln (N)p lc gia cc in cc (N)Chu trnh lm vic ca cc b phn ngtTc hn (m/ph)Dng in hn (A)ng in (s)Thi rian tm ngh (s)0,25 + 0,25 0,5 + 0,5 0,75 + 0,75 1 +1 1,25 + 1,25 1,5 + 1,5 2 + 25 5 6 6 8,5 8,5 101.750 2.250 3.000 4.000 4.500 5.250 6.5000,04 0,04 0,06 0,06 0,08 0,08 0,120,02 0,04 0,04 0,06 0,06 0,08 0,102 1,9 1,8 1,75 1,7 1,5 1,48.000 11.000 13.000 15.000 16.500 17.500 19.00 Bng 3: Cc ch hn ng lin tc ca thp cacbon thp. Chiu dy kim loi (mm)B rng cc con ln (mm)p lc gia cc con ln (N)Tc hn (m/ph)Dng in hn (A)0,2+0,2480012.5000,5+0,551.00013.0001,0+1,051.20013.5000,2+0,248001,53.0000,5+0,551.0001,53.5001,0+1,051.2001,55.000 nh gi kt qu hc tp TTTiu ch nh giCch thc v phng php nh giim ti aKt qu thc hin ca ngi hcIKin thc1Thc cht, c im v phm vi ng dngLm bi t lun, i chiu vi ni dung bi hc 31.1Nu thc cht ca hn tip xc chnh xc11.2Nu c im ca hn tip xc ng11.3Nu y phm vi ng dng ca hn tip xc 12Trnh by y cch phn loi cc phng php hn tip xcVn p, i chiu vi ni dung bi hc23Nguyn l hn tip xc Lm bi t lun v trc nghim, i chiu vi ni dung bi hc23.1Trnh by ng nguyn l hn tip xc im13.2Trnh by ng nguyn l hn tip xc ng14Ch hn tip xcLm bi t lun, i chiu vi ni dung bi hc34.1NPõ㪟p`RBhphp5\aJmHsHhphp5aJmH sH hphp5\aJmH sH h@5CJ(\aJ(mH sH "hT h@5CJ(\aJ(mH sH hT h@\aJmH sH h@\aJmH sH hp\aJmH sH jhpUmHnHuhT hp5\aJmH sH hT hp5]aJmH sH hT hp\aJmH sH hT hp]aJmH sH P|Q* $d%d&d'dNOPQgd Z* p# $d%d&d'dNOPQgd Z-$ p# $d%d&d'dNOPQa$gd Z)$$d%d&d'dNOPQa$gd Zn0$ p# dh$d%d&d'dNOPQa$gd@0$ p# dh$d%d&d'dNOPQa$gd Z/ p# dh$d%d&d'dNOPQgd Z > @ D F H J L N P ooooo/$ p# $d%d&d'dNOPQa$gd Z-$ p# $d%d&d'dNOPQa$gd Z1 p# 7dh$d%d&d'dNOPQ`7gd Z > @ D F P R T ^ f v x z $ µ~n`R`D`9`hp\aJmH*sH*h=<hp\aJmH*sH*hQwhp\aJmH*sH*hT hp\aJmH*sH*hT hp5\aJmH*sH*hl5\aJmH*sH*hQ+5\aJmH*sH*h Zh Z5\aJmH*sH*h@5\aJmH*sH*h Z5\aJmH*sH*hT hp6\aJmH*sH*h.qhp6]aJmHsHh.qhp\aJmHsHh.qhp5\aJmHsHP R T x z pkgd `$ p# d@&a$gdp$ T!d-DM a$gdp$ p# !d`!a$gdp$ p# !d`!a$gdp$ p# da$gdp/$ p# $d%d&d'dNOPQa$gd Z h j JLpr02@PhJLJLԿ}m`VhZNaJmHsHhZNhZNaJmHsHhZNhZN\]aJmH*sH*#hZNaJfHmH*q sH*h hZN]aJmH*sH*hZNhZNaJmH*sH*)hZNhZNaJfHmH*q sH*)hZ?hZ?aJfHmH*q sH*hp5\aJmH*sH*hT hp5\aJmH*sH*hT hp>*aJmH*sH*!Nx$&j$ $1$7$8$H$Ifa$gdt $1$7$8$H$Ifgdt$a$gd$gd `7^7gdZ?$7d^7a$gdZ?$ 7d^7a$gdZ? LNRrvx|"$&4ԿԲԲs^S=+hth$56B*PJaJmHphsHhth$PJaJ)h$56aJfHmH*q sH*/h$hZN56aJfHmH*q sH*#h$aJfHmHq sH)hZNhZNaJfHmHq sHhZNhZNaJmH*sH*)hZ?hZ?aJfHmH*q sH*)hZNhZNaJfHmH*q sH*hZNaJmHsHhZNhZNaJmHsH4>@DHj02468믟xjxaaQ<)hZNhZNaJfHmHq sHh$hZN56aJmH*sH*hY5PJaJhY5B*PJaJph hth$5B*PJaJphhth$5PJaJhth$5aJhth$5OJPJQJaJ+hth$56B*PJaJmHphsH hth$6B*PJaJph(hth$6B*PJaJmH*phsH*(hth$6B*PJaJmHphsH4}}j $1$7$8$H$Ifgdt d$Ifgdt$ $1$7$8$H$Ifa$gdt_kd$$Ifl0G$YZ t644 lapytt46|R> zztnnntt % % gd.q `6$*$gd.q$a$gd `$a$gd$bkdg$$Ifl0G$FYFZ t644 lBapytt  FHJLhjlλxkx[kxkNG h.qh.qjh.qh.q0JUjOh.qh.qUjh.qh.qUh.qh.qh.qh.q0Jjhjh.q0JUhjh.q0Jjhjh.q0JUh.qjh.qU$hZ?h.qCJOJQJaJmHsHh Zh Z5\aJmH*sH*hT hp5\aJmH*sH*!hlhl56\aJmH*sH*:<>prtvxz|~Ӽ⸥xhVhK<jh.qUmHnHuh.qmHnHu"hjh.q0J]mHnHsH*uhjh.q0J]mHnHu*jhjh.q0JUmHnHuh.qmHnHuhjh.q0JmHnHu$jhjh.q0JUmHnHuh.qjEh.qUjh.qU h.qhjh.q0J]jhjh.q0JUjhjh.q0JUFHJLNPRTV,.02pZ*jhjh.q0JUmHnHu#j1h.qUmHnHu"hjh.q0J6mHnHtHu*jhjh.q0JUmHnHuhjh.q0JmHnHuh.qmHnHu$jhjh.q0JUmHnHujh.qUmHnHu#j;h.qUmHnHuh.qmHnHu2NPR2468:<>@Bxz|~ҭnҭX*jhjh.q0JUmHnHu#jh.qUmHnHu*jhjh.q0JUmHnHuhjh.q0JmHnHuh.qmHnHu$jhjh.q0JUmHnHu#j'h.qUmHnHujh.qUmHnHuh.qmHnHu&hjh.q0J6mHnHsH tHu ~ FHJLvxzѰp^L#j h.qUmHnHu#hjh.q0JmHnHsH*tHu*jhjh.q0JUmHnHuhjh.q0JmHnHuh.qmHnHu$jhjh.q0JUmHnHu#jh.qUmHnHujh.qUmHnHuh.qmHnHu"hjh.q0J]mHnHsH*u"hjh.q0J]mHnHsH u"$&XZ\^`bdfh ҿiWE#j h.qUmHnHu"hjh.q0J6mHnHtHu*jz hjh.q0JUmHnHu#jh.qUmHnHujh.qUmHnHuh.qmHnHu&hjh.q0J6mHnHsH*tHu$jhjh.q0JUmHnHu*jhjh.q0JUmHnHuh.qmHnHuhjh.q0JmHnHud p!""v#$$~%,&'((h)8*++,x-../|00122gd.q % %    F H J L | ~ !,!.!0!b!һɻғһɻk[hjh.q0JmHnHtHu*jf hjh.q0JUmHnHu#j h.qUmHnHu"hjh.q0J6mHnHtHu*jp hjh.q0JUmHnHuhjh.q0JmHnHuh.qmHnHu$jhjh.q0JUmHnHuh.qmHnHujh.qUmHnHub!d!f!j!l!n!p!r!t!!!!!!!!""""""" """X"Z"\"^"|"~"""oY*jR hjh.q0JUmHnHu#j h.qUmHnHu"hjh.q0J6mHnHtHu*j\ hjh.q0JUmHnHuhjh.q0JmHnHuh.qmHnHu$jhjh.q0JUmHnHuh.qmHnHujh.qUmHnHu#j h.qUmHnHu """"""""""""#2#4#6#h#j#l#p#r#t#v#x#z########$oY*j>hjh.q0JUmHnHu#jh.qUmHnHu"hjh.q0J6mHnHtHu*jHhjh.q0JUmHnHuhjh.q0JmHnHuh.qmHnHu$jhjh.q0JUmHnHuh.qmHnHujh.qUmHnHu#j h.qUmHnHu $ $ $$$$$$$P$R$T$V$r$t$v$$$$$$$$$$$$$$q[*j*hjh.q0JUmHnHu#jh.qUmHnHuhjh.q0JmHnHtHu*j4hjh.q0JUmHnHuhjh.q0JmHnHuh.qmHnHu$jhjh.q0JUmHnHuh.qmHnHujh.qUmHnHu#jh.qUmHnHu$:%<%>%p%r%t%x%z%|%~%%%%%%%%%%& &"&&&(&*&,&.&0&f&h&ԯpԯcZVZh.qhjh.q0Jjhjh.q0JU#jh.qUmHnHu*j hjh.q0JUmHnHuhjh.q0JmHnHuh.qmHnHu$jhjh.q0JUmHnHu#jh.qUmHnHujh.qUmHnHuh.qmHnHu!hjh.q0J6]mHnHuh&j&l&|&&&&&'''''''' 'V'X'Z'\''''(ŻŮŻ⪗jZO@Ojh.qUmHnHuh.qmHnHuhjh.q0JmHnHtHu*j hjh.q0JUmHnHuh.qmHnHuhjh.q0JmHnHu$jhjh.q0JUmHnHuh.qjh.qUjh.qU h.qhjh.q0JmHnHsHhjh.q0Jjhjh.q0JUjhjh.q0JU( ( (((((((P(R(T(V(p(r(t((((((((((((((pZ*jhjh.q0JUmHnHu#j}h.qUmHnHu!hjh.q0J6]mHnHu*jhjh.q0JUmHnHuhjh.q0JmHnHuh.qmHnHu$jhjh.q0JUmHnHuh.qmHnHujh.qUmHnHu#jh.qUmHnHu($)&)()Z)\)^)b)d)f)h)j)l))))))))**,*.*2*4*6*8*:*<*r*t*ԯr`ԯ#jih.qUmHnHuhjh.q0JmHnHtHu*jhjh.q0JUmHnHuhjh.q0JmHnHuh.qmHnHu$jhjh.q0JUmHnHu#jsh.qUmHnHujh.qUmHnHuh.qmHnHu"hjh.q0J]mHnHsHut*v*x****+++ + +++++J+L+N+P+++++++++++++$,&,ǼגׄnǼ\גׄ#jUh.qUmHnHu*jhjh.q0JUmHnHuhjh.q0JmHnHuh.qmHnHu#j_h.qUmHnHujh.qUmHnHuh.qmHnHuhjh.q0JmHnHtHu$jhjh.q0JUmHnHu*jhjh.q0JUmHnHu &,(,*,,,,,,,,,,,,,--- -4-6-8-j-l-n-r-t-v-x-źאׂlZHא#jAh.qUmHnHu"hjh.q0J6mHnHsHu*jhjh.q0JUmHnHuhjh.q0JmHnHuh.qmHnHu#jKh.qUmHnHujh.qUmHnHuh.qmHnHu#hjh.q0JmHnHsHtHu$jhjh.q0JUmHnHu*jhjh.q0JUmHnHux-z-|--------. . .......P.R.T.V.`.....lY%hjh.q0J6]mHnHsHu*jhjh.q0JUmHnHu#j7h.qUmHnHujh.qUmHnHuh.qmHnHu"hjh.q0J6mHnHsHu*jhjh.q0JUmHnHuh.qmHnHuhjh.q0JmHnHu$jhjh.q0JUmHnHu........./ /"/$/./N/P/R////////////n\#j#h.qUmHnHu%hjh.q0J6]mHnHsHu"hjh.q0J6mHnHsHu*jhjh.q0JUmHnHuhjh.q0JmHnHuh.qmHnHu$jhjh.q0JUmHnHuh.qmHnHujh.qUmHnHu#j-h.qUmHnHu///80:0<0n0p0r0v0x0z0|0~000000000"1$1&1*1,1.101źאzvzfzaWaJWaWvj h.qUjh.qU h.qjhjh.q0JUh.qhjh.q0Jjhjh.q0JUh.qmHnHu#jh.qUmHnHujh.qUmHnHuh.qmHnHu#hjh.q0JmHnHsHtHu$jhjh.q0JUmHnHu*jhjh.q0JUmHnHu012141j1l1n1p1111222 222222L2N2P2R2n2p2r222lXF#j!h.qUmHnHu&hjh.q0J6mHnHsHtHu*j!hjh.q0JUmHnHu#j!h.qUmHnHujh.qUmHnHuh.qmHnHu#hjh.q0JmHnHsHtHu*j hjh.q0JUmHnHuh.qmHnHuhjh.q0JmHnHu$jhjh.q0JUmHnHu222222222222 333B3D3F3J3L3N3P3R3T333333333һɻґһɻiW#hjh.q0JmHnHsHtHu*jl#hjh.q0JUmHnHu#j"h.qUmHnHu&hjh.q0J6mHnHsHtHu*jv"hjh.q0JUmHnHuhjh.q0JmHnHuh.qmHnHu$jhjh.q0JUmHnHuh.qmHnHujh.qUmHnHu2P334V556z7*889z:;;f< ==`>"??@JANAPAAA $da$gdpdgd `gd.q % % 33333334484:4<4>4^4`4b44444444444444555H5mW*jX%hjh.q0JUmHnHu#j$h.qUmHnHu&hjh.q0J6mHnHsHtHu*jb$hjh.q0JUmHnHuhjh.q0JmHnHuh.qmHnHu$jhjh.q0JUmHnHuh.qmHnHujh.qUmHnHu#j#h.qUmHnHu H5J5L5P5R5T5V5X5Z5555555555555555526466686t6v6x66oY*jD'hjh.q0JUmHnHu#j&h.qUmHnHu#hjh.q0JmHnHsHtHu*jN&hjh.q0JUmHnHuhjh.q0JmHnHuh.qmHnHu$jhjh.q0JUmHnHuh.qmHnHujh.qUmHnHu#j%h.qUmHnHu 66666666666666787:7l7n7p7t7v7x7z7|7~77777oY*j0)hjh.q0JUmHnHu#j(h.qUmHnHu#hjh.q0JmHnHsHtHu*j:(hjh.q0JUmHnHuhjh.q0JmHnHuh.qmHnHu$jhjh.q0JUmHnHuh.qmHnHujh.qUmHnHu#j'h.qUmHnHu777788 8$8&8(8*8,8.8d8f8h8j888888888888899ҭnҭaXTXh.qhjh.q0Jjhjh.q0JU#j*h.qUmHnHu*j&*hjh.q0JUmHnHuhjh.q0JmHnHuh.qmHnHu$jhjh.q0JUmHnHu#j)h.qUmHnHujh.qUmHnHuh.qmHnHu&hjh.q0J6mHnHsHtHu99 9R9T9V999999999999996:8:::l:ηⳠsaVGVjh.qUmHnHuh.qmHnHu#hjh.q0JmHnHsHtHu*j,hjh.q0JUmHnHuh.qmHnHuhjh.q0JmHnHu$jhjh.q0JUmHnHuh.qj+h.qUjh.qU h.qhjh.q0JmHnHsHjhjh.q0JUj+hjh.q0JUl:n:p:t:v:x:z:|:~:::::::: ;;;;;;;;;T;V;X;Z;t;v;x;;mW*j-hjh.q0JUmHnHu#j-h.qUmHnHu&hjh.q0J6mHnHsHtHu*j-hjh.q0JUmHnHuhjh.q0JmHnHuh.qmHnHu$jhjh.q0JUmHnHuh.qmHnHujh.qUmHnHu#j,h.qUmHnHu ;;;;;;;;;;;;;"<$<&<X<Z<\<`<b<d<f<h<j<<<<<oY*j/hjh.q0JUmHnHu#jo/h.qUmHnHu#hjh.q0JmHnHsHtHu*j.hjh.q0JUmHnHuhjh.q0JmHnHuh.qmHnHu$jhjh.q0JUmHnHuh.qmHnHujh.qUmHnHu#jy.h.qUmHnHu<<<<<<==== = ==D=F=H=J=z=|=~==============ҭnҭX*j1hjh.q0JUmHnHu#j[1h.qUmHnHu*j0hjh.q0JUmHnHuhjh.q0JmHnHuh.qmHnHu$jhjh.q0JUmHnHu#je0h.qUmHnHujh.qUmHnHuh.qmHnHu&hjh.q0J6mHnHsHtHu =>> >R>T>V>Z>\>^>`>b>d>>>>>>>>????? ?"?$?&?\?^?`?b?h?ӮoӮY*j3hjh.q0JUmHnHu#jG3h.qUmHnHu*j2hjh.q0JUmHnHuhjh.q0JmHnHuh.qmHnHu$jhjh.q0JUmHnHu#jQ2h.qUmHnHujh.qUmHnHuh.qmHnHu#hjh.q0JmHnHsHtHu!h?????????????@ @"@$@P@R@T@@@@@@@@@@@@հo]հ#j35h.qUmHnHu&hjh.q0J6mHnHsHtHu*j4hjh.q0JUmHnHuhjh.q0JmHnHuh.qmHnHu$jhjh.q0JUmHnHu#j=4h.qUmHnHujh.qUmHnHuh.qmHnHuhjh.q0JmHnHtHu@@@AA AA@ADAFAHAJALANAPARAAAAø׎}yl_O=O"hT hp5CJ\aJmH*sH*h!zhp5\aJmH*sH*h `5\aJmH*sH*hp5\aJmH*sH*h.q jh.q5U\mHnHuh.qmHnHu#j)6h.qUmHnHujh.qUmHnHuh.qmHnHu&hjh.q0J6mHnHsHtHu$jhjh.q0JUmHnHu*j5hjh.q0JUmHnHuAAAAAABBB:DO@OOOO²xkbZRFZ6h `h@[6CJaJnHtHh `h@[]mH*sH*h `h,a]h `h@[]hkh@[aJhkh@[aJnHtHhU6(haJmH*sH* hkh@[aJmH*nHsH*tHhkh@[]aJmH*sH*hkh@[\aJmH*sH*h `h(CJ]aJmH*sH*h `h `CJ]aJmH*sH*!hkh@[56]aJmHsHh(h35aJmHsHh(h(5aJmHsHOOOOPSSSSSUUXXYYYY[\\(\^^ҿkkYOCh `h@[]mH sH hZ?aJmH sH #hU6(h@[6aJmH nHsH tH'h `h@[6CJaJmH nHsH tHhU6(h@[aJmH sH hkh@[aJmHsHh `aJmH sH hkh@[6aJmH sH hkh@[H*aJmH sH hkh@[aJmH sH hM>*aJhkh@[aJmH*sH*h `h@[6CJaJnHtHh `h,a6CJaJnHtHBSSS$TRTT*XYYnZZ[\^^v_``@aaa`gd `gd@[$7$8$H$`a$gd@[gd ` $7$8$H$a$gd `$@ 7$8$H$^@ a$gd@[ $7$8$H$a$gd@[^^^^^aabbbtbvbbbbblcnccceyrhrrUKB5hkh@[aJmHsHhkh@[aJhkh@[\aJ$jthkh@[U\aJmHsHhkh\=]aJ h\=]aJhkh@[6]aJhkh@[]aJj6hkh,aU]aJ'h `h@[6CJaJmH*nHsH*tHh `h@[mH*nHsH*tHhU6(h@[aJmH*sH*hZ?hZ?aJmH sH h `h@[]mH sH h `h `]mH sH h `h@[]mH*sH*abbtbbjclcpcc eeeBeDejgijllofp$a$gd@[ $`a$gd@[$ & Fda$gd@[$a$gd@[ $^a$gd@[@ ^@ gd@[ $^a$gd@[gd `eeeBeoo`qqttttttHuJuvvxxZx\xdyfyz|||}}} }ɼɥ}o`VhkhS[]aJjhkhS[U]aJh `hS[6CJ]aJh `hS[6CJaJnHtHh `hS[nHtHh,ahDaJnHtHh,ah,aaJnHtHh,aaJnHtHh,ahU`aJnHtHh `h@[6CJaJnHtH hZ?aJhkh@[6aJhkh@[aJjAhkh@[UaJfp`qqrrsttHuvxZxdyz{r{||} }z}~ $^a$gdS[ $^a$gdS[$a$gdS[`gd `gd@[gd `$a$gd@[ }z}~fԍ֍LƸ}pfffffffhkhS[H*aJhkhS[56>*aJhkhS[6>*aJjhkh,aUaJhkhS[H*aJhkhS[6aJh `h,a6CJ]aJh `hS[6CJ]aJh `hS[nHtHh `hS[6CJaJnHtHhkhS[aJhkhS[]aJhkhS[6]aJ(~~f`Ȍ 7$8$H$gdS[ $7$8$H$a$gdS[$7$8$H$^a$gdS[ $7$8$H$a$gdS[`gd `gd@[gd `$a$gdS[ҍ ~>@Еҕ $$Ifa$gdW $$Ifa$gdW $a$gdS[ $7$8$H$a$gd,a$7$8$H$^a$gd,a$7$8$H$^a$gdS[ $7$8$H$a$gdS[LN̑Α:<Ғޒhjޓҕԕռzzllll_jhkhS[UaJhkhS[H*aJmHsHhkhS[H*aJmHsHhkhS[aJmHsHh,ahS[aJmHsHjhkh,aUaJh,ahS[B*aJphh,aB*aJphhkhS[B*H*aJphhkhS[B*aJphhkhS[H*aJhkhS[aJhkhS[H*aJrt` npRNPTXdfȺȬՓvl]QGG]QGhkhS[H*aJhkhS[\]aJhkhS[56\]aJhkhS[6aJjhkh,aUaJjP hkhS[UVaJhkhS[aJhkhS[6]aJmHsHhkhS[6aJmHsHhkhS[H*aJmHsHhkhS[aJmHsHjhkhS[UaJjChkh,aUaJjP hkhS[UVaJ`n}qeY $$Ifa$gdW $`a$gdS[ $7$8$H$a$gdS[$a$gdS[zkd&$$IflFQ$ t6  44 lalpytW dأT8 t|gd `$7$8$H$`a$gdS[ $7$8$H$a$gdS[ $`a$gdS[$a$gdS[Lkd$$Ifl;Q$Q$ t644 lalp ytW f24 &(LNԭ֭$&Pxtvܳ޳ ԴĶĶĶĶĨĨč|ocoZPhkhS[\aJh,ahS[aJhkhS[6]aJhkhS[56]aJ!jzhkh,aUaJmHsH!jShkh,aUaJmHsHhkhS[5aJhkhS[5aJmHsHhkhS[H*aJmHsHhkhS[aJmHsHh `h `6CJ]aJh `hS[6CJ]aJhkhS[H*aJhkhS[aJt$&Dkd$$IfTl40b+ t0644 lapyt,aT$<$7$8$H$Ifa$gd,a $7$8$H$a$gdS[$7$8$H$`a$gdS[&(DPlx$<$7$8$H$Ifa$gd,a$<$7$8$H$Ifa$gd,a̰C0000$<$7$8$H$Ifa$gd,akd$$IfTl4\b+ qI t0644 lap(yt,aT0D1111$<$7$8$H$Ifa$gd,akd$$IfTl\b+ qI t0644 lap(yt,aT02FZrD1111$<$7$8$H$Ifa$gd,akdd$$IfTl\b+ qI t0644 lap(yt,aTȱܱD1111$<$7$8$H$Ifa$gd,akd=$$IfTl\b+ qI t0644 lap(yt,aTܱޱ.D1111$<$7$8$H$Ifa$gd,akd$$IfTl\b+ qI t0644 lap(yt,aT.0<LbvD1111$<$7$8$H$Ifa$gd,akd$$IfTl\b+ qI t0644 lap(yt,aTvxIJD1111$<$7$8$H$Ifa$gd,akdȣ$$IfTl\b+ qI t0644 lap(yt,aTIJƲڲD1111$<$7$8$H$Ifa$gd,akd$$IfTl\b+ qI t0644 lap(yt,aTtxzD8,8 $7$8$H$a$gdS[ $7$8$H$a$gdS[kdz$$IfTl\b+ qI t0644 lap(yt,aTzܳ Դ2Fڶʷ* $7$8$H$^`a$gdS[ $7$8$H$a$gdS[$7$8$H$`a$gdS[$a$gdS[$a$gdS[ $7$8$H$a$gdS[Դ*,.02FҶԶڶʷ̷ӿࠏxlXIࠏjFhkhv&EHUaJ'jP hkhS[UVaJnHtHhkhS[H*PJaJhkhS[H*PJaJhkhS[PJaJ!hkhS[6>*aJmHnHuhkhS[6aJmHnHujhkhv&EHUaJ'jP hkhS[UVaJnHtHhkhS[aJmH sH jhkhS[UaJhkhS[\aJhkhS[aJ bdܽ$ "ʼץzfSFFz8hkh6<]aJmH*sH*hkh6<aJnHtH$hkh6<B*\aJmH phsH &hkh6<5\aJmHnHsHtHhkh6<\aJnHtHhkh6<5\aJnHtHhkh6<5\]aJhv&5\]aJhkhS[aJmHsHhkhS[6aJmHsHhkhS[aJmHsHhkhS[aJhkhS[6aJhkhS[\aJhkhS[5\aJ¹̹HPĺ $$Ifa$gdW 0$$$ $$Ifa$gdW kd$$IfTl4ֈX d"S  t0644 laytW T 2:<> $$Ifa$gdW >@kd$$IfTl4֞X kd" S   t0644 laytW T@Xlƻʻλһֻ޻(4@JT^hr| $$Ifa$gdW ¼̼мؼ*8FT` $$Ifa$gdW `bd$a$gdS[kd$$IfTl ֞X kd"S t0644 laytW Tdܽ 4>nv $$Ifa$gdW $a$gdS[ оԾܾNBBBBB $$Ifa$gdW kdt$$IflrQF$QRQRR064 lalytW NBBBBB $$Ifa$gdW kd*$$IflPrQF$QRQRR064 lalytW 04@DPNBBBBB $$Ifa$gdW kd$$IflPrQF$QRQRR064 lalytW PRbfnvNBBBBB $$Ifa$gdW kd$$IflDrQF$QRQRR064 lalytW NBBBBB $$Ifa$gdW kd:$$IflPrQF$QRQRR064 lalytW ʿοڿNBBBBB $$Ifa$gdW kd$$IflPrQF$QRQRR064 lalytW $*N@@4 $$Ifa$gdW $1$7$8$H$a$gd6<kd$$IflZrQF$QRQRR064 lalytW *N $$Ifa$gdv& $$Ifa$gdW $$If]a$gdW /# $$Ifa$gdW kdJ$$IflrgX%  t0%44 lalp2ytv& $$Ifa$gdW $$If^a$gdW -! $$Ifa$gdW kdG$$Ifl.rgX%  t0%44 lalp2ytv&"$^`$&*,.6|~rtz|~̼٭̼٭̼٭̼٤̼̇ẋ̼hkh6<B*\aJphhv&aJnHtH$hkh6<B*\aJnHphtHhkh6<aJhkh6<B*\aJphhkh6<5\aJnHtHhkh6<aJnHtHhkh6<\aJnHtHhkh6<]aJmH*sH*hkh6<]aJ/` $$Ifa$gdW $$Ifa$gdW $$If^a$gdW , $$Ifa$gdW kdH$$Ifl4rgX%  t0%44 lalp2ytv&$&*, $$Ifa$gdW $$Ifa$gdW $$If^a$gdW ,.6, $$Ifa$gdW kd$$Ifl44rgX%  t0%44 lalp2ytv&6|~ $$Ifa$gdW $$Ifa$gdW $$If^a$gdW , $$Ifa$gdW kd$$Ifl4rgX%  t0%44 lalp2ytv& $$Ifa$gdW $$Ifa$gdW $$If^a$gdW , $$Ifa$gdW kd$$Ifl4rgX%  t0%44 lalp2ytv&t $$Ifa$gdW $$Ifa$gdW $ 0x$Ifa$gdW -! $$Ifa$gdW kd$$IflnrgX%  t0%44 lalp2ytv&~ $$Ifa$gdW $$Ifa$gdW $ 0x$Ifa$gdW , $$Ifa$gdW kdW$$Ifl4rgX%  t0%44 lalp2ytv& *LNPTVX\p^`bfhjr²IJƲβ Ի񮞮Ԋ񮞮񮞮Ԯ񮞮ʮ񮞮ʮU'hkh6<5B*\aJnHphtHhkh6<5\aJnHtHhkh6<aJnHtHhkh6<B*\aJphhkh6<]aJhkh6<]aJmH*sH*hkh6<B*\aJphhkh6<\aJnHtH1 $$Ifa$gdW $$Ifa$gdW $ 0x$Ifa$gdW , $$Ifa$gdW kd$$Ifl4rgX%  t0%44 lalp2ytv&NPTV $$Ifa$gdW $$Ifa$gdW $ 0x$Ifa$gdW VX\, $$Ifa$gdW kd$$Ifl4_rgX%  t0%44 lalp2ytv&\ $$Ifa$gdW $$Ifa$gdW $ 0x$Ifa$gdW , $$Ifa$gdW kd $$Ifl4rgX%  t0%44 lalp2ytv&Nu ng cch chn ch hn tip xc gip mi14.2Nu y cch chn ch hn im14.3Nu ng cch chn ch hn ng1 Cng:10 IIK nng1Nhn bit cc phng php hn tip xcQuan st hnh nh, vt tht v k hiu cc loi my hn, i chiu vi ni dung bi hc nhn bit42Phn bit cc ch hn tip xcQuan st cc bng ch hn, i chiu vi ni dung bi hc nhn bit6 Cng:10 IIIThi 1Tc phong cng nghip41.1i hc y , ng giTheo di vic thc hin, i chiu vi ni quy ca trng.1,51.2Khng vi phm ni quy lp hc1,51.3Tnh cn thn, t mQuan st vic thc hin bi tp12m bo thi gian thc hin bi tp Theo di thi gian thc hin bi tp, i chiu vi thi gian quy nh.23m bo an ton lao ng v v sinh cng nghipTheo di vic thc hin, i chiu vi quy nh v an ton v v sinh cng nghip43.1Tun th quy nh v an ton1,53.2y bo h lao ng( qun o bo h, giy, th hc sinh,& )1,53.3V sinh xng thc tp ng quy nh1 Cng:10 KT QU HC TP Tiu ch nh giKt qu thc hinH sKt qa hc tpKin thc 0,3K nng0.4Thi 0,3 Cng: BI 2: VN HNH, S DNG MY HN TIP XC IM, NG Mc tiu: Trnh by c cu to v nguyn l lm vic ca my hn tip xc im; Vn hnh c thit b hn tip xc im thnh tho ng quy trnh quy phm k thut; X l c mt s sai hng thng thng khi vn hnh, s dng my hn tip xc im; Chp hnh cc quy nh v an ton lao ng v v sinh phn xng Ni dung: 1. Cu to v nguyn l lm vic ca my hn tip xc im: 1.1. Cu to: - Hn im l mt dng hn in tr, trong cc chi tit hn c ni vi nhau ti nhng im ring bit. Cng mt thi im c th hn mt, hai, hoc nhiu im S hn im 2 pha S hn im 1 pha Hnh2.1. S my hn im 1.2. Nguyn l lm vic: Cc chi tit hn c p li vi nhau bng hai in cc, nung nng ch tip xc ca cc chi tit hn ln v lm chy mt lp mng trn b mt kim loi, cn khu vc gn th mm trng thi do. Sau , ngt dng in hn v p cc in cc li thc hin qua trnh hn. Hn im c thc hin trn nhng my hn im chuyn dng, chng c th l my hn mt im (hn im hai pha), hoc my hn nhiu im (hn im mt pha) my hn c nh hay lu ng c truyn dn bng cng tc p chn, hay c kh ha, t ng hoc bn t ng. + Hn hai pha c p dng rng ri hn thp tm, thnh phm kim loi en v kim loi mu chiu dy c th hn 2 mm, c th hn hai hoc nhiu tm li vi nhau. + Hn mt pha l hai in cc nm v mt pha ca chi tit hn, v th mi ln p ta hn c hai im. Phng php ny dng hn cc tm rng nhng mng (c chiu dy nh hn 2 mm), ch hn c hai tm. Khi hn cng sut ph thuc vo chiu dy v vo hnh thc ca vt hn v loi kim loi. Mun hn cho tt cn c mt lc p thch ng. Lc p ph thuc vo chiu dy ca vt hn, thnh phn ha hc ca kim loi. Vt liu dng lm in cc phi c tnh dn in v tnh dn in cao, gi c nhit cao, thng l ng, ng in phn cn ngui, ng en c pha C - ban v Catmi hp kim c cht ch yu l Vonfram. Hn im c xy dng rng ri trong cc ngnh ch to t, my bay, toa xe,... Ch yu cho cc loi vt liu tm bng thp t cc bon, thp hp kim thp, thp khng g, cc tm bng hp kim ng v nhm. - Hn im nh: y l mt phng php hn tip xc tng t nh hn im, trong cc chi tit hn c ni vi nhau, ti phn mt tip xc ca chng hn ch bi cc im nh sn c. im nh c th to thnh bng phng php dp ngui. Chi tit hn nm gia phin p c nh (4) v phin p di ng (3). Cc phin ny c ni vi cun th cp ca my hn. Dng in chy qua mt giao din v tp trung qua im li m nng lng nhit tng nhanh. Khi n chuyn sang trng thi do v cui cng nng chy th im li ny s xp xung, kim loi nng chy hnh thnh trn b mt giao din. Kt qu thu c nh hn im. Thng thng 2 hoc 3 im li s c hn cng mt lc. My mc ca hn li ch yu tng t nh hn im. in cc c thay th bng tm ng phng gy ra mt p sut ng b trn vng ang hn. Vic la chn kch c v hnh dng im li da trn nhng kinh nghim ca nhng ln hn trc hoc qua th nghim. Hn li thng khng dng hn nhng on di. N p dng c hiu qu vic hn nh trong cu trc tm. N c dng ph bin trong hn li thn xe hi, thit b, dng c trong gia nh, vt dng vn phng, nhng b phn my mc. V d nh ai c gn cht c th dng nhng im hn li nh trn b mt c dng ni thanh di gm ca xe hi. Nhng vng gia c thng l nhng l xung quanh hn li trong thng bng kim loi. * Cu to v nguyn l lm vic ca my hn tip xc ng ** Cu to: Hnh 2.2. My hn ng ** Nguyn l chung ca my hn tip xc ng - Hn ng l mt dng hn tip xc, trong mi hn l tp hp cc im hn lin tc. - Hn ng hay hn im c th thc hin t mt hoc hai pha. My hn ng mt pha khc my hn ng hai pha ch: Hai in cc cng mt pha - Hn ng thng thng ging hn im ch khc l khong cch gia cc im hn l rt ngn. - Hn ng hay hn ln dng hn cc vt liu tm vi chiu dy tng cng di 4 mm. Phng php hn ny khc vi hn im ch ngi ta thay cc in cc thanh bng in cc hnh con ln. Hnh 2.3. Nguyn l hot ng Khi con ln quay, vt hn nm gia hai con ln, nh th m mi hn l mt ng rt kn khng cho cc cht lng v cht kh lt qua c. Cng sut khi hn ng ty theo loi kim loi, chiu dy ca n v tc hn. Lc p khng cn vt qu 3000 5000 N (tng ng vi 300 600 KG) v lc p ln s lm con ln mn nhiu. Vt liu ca con ln hn ng nh in cc thanh trong hn im. Hn ng c dng hn cc dm, ng v cc chi tit khc bng thp v kim loi mu cn c mi ghp kn. * Phn loi: - Hn ng chng ni: Hn ng c ba phng php: hn lin tc, hn gin on v hn bc. + Hn ng lin tc: in cc quay lm chi tit dch chuyn lin tc v lun lun c dng in chy qua trong qu trnh hn. Phng php ny n gin, nhng b mt ca chi tit b nung nng lin tc lm gim cht lng vt hn v in cc nhanh mn. + Hn ng gin on: Cc chi tit hn vn c dch chuyn lin tc, nhng dng in hn chy qua theo chu k ngn (1/10 1/100 s). Phng php ny hin c dng rng ri nht. + Hn bc: Chi tit hn dch chuyn gin on, ti nhng ch dng, chi tit b p v c dng in chy qua. C th gi phng php ny l phng php hn im trn my hn ng. thc hin chu k ng m in, dng h thng chnh lu c bit (khi hn gin on v hn bc). thc hin chu k ng m in, dng h thng chnh lu c bit (khi hn gin on v hn bc). - Hn ng gip mi: Hnh 2.4. Nguyn l ca my hn ng gip mi Hn ng gip mi l mt dng hn tip xc, trong gia cc chi tit dn dn to nn mi ni lin trn ton b b mt tip xc ca chng. Hn gip mi ng c thc hin bng dng in i qua vung gc vi mp hn hoc dc theo n Hn gip mi ng thng p dng hn ng bng thp cacbon thp hoc hp kim thp c ng knh t: 10 400 mm, chiu dy thnh ng t: 0,5 14 mm.Chi tit (1) c p cht bng hai con ln (4) vi lc p P v c di chuyn theo chiu trc, mt tip xc hn nm gia hai )a cc in (2), cc in ni vi vng th cp ca bin th (3). Trong qu trnh chi tit di chuyn, mt tip xc s c hn vi nhau. - Cng ngh hn ng. Phi lm sch ton b b mt chi tit trc khi hn hoc ti thiu l ti ch hn vi chiu rng 20mm (c v hai pha). Phng php lm sch ph thuc vo kim loi hn v dng sn xut. Khe h gia hai chi tit phi ng u trn ton b chiu di, phi lp ghp v kp cht chi tit cn thn trc khi hn. Cc ch hn ng lin tc ca thp cacbon thp. Bng 1 Chiu dy kim loi (mm)B rng cc con ln (mm)p lc gia cc con ln (N)Tc hn (m/ph)Dng in hn (A)0,2 + 0,2 0,5 + 0,5 1 + 1 0,2 + 0,2 0,5 + 0,5 1 + 1 0,2 + 0,2 0,5 + 0,5 1 + 14 5 5 4 5 5 4 5 5800 1.000 1.200 800 1.000 1.200 800 1.000 1.2001 1 1 1,5 1,5 1,5 2 2 22.500 3.000 3.500 3.000 3.500 5.000 3.500 4.500 7.0002. Lp rp thit b hn tip xc im: - u ni thit b hn tip xc im vo ngun in. - Ni ng dn kh ca my nn kh vo my hn im. 3. Kim tra lm sch mi sa u in cc: * Trong thc t ch to d gia cng th b mt tip xc ca )a in cc vn cn nhng l li ti. Khi vn hnh hi nc v cc cht c hot tnh ha hc cao thm vo v ng li trong nhng l nh gy ra cc phn ng ha hc to thnh lp mng mng rt gin, khi qu trnh hn din ra lp mng ny d b bong ra. Do b mt tip xc b mn i + Bin php khc phc: Bi lp m chng g hoc qut lp sn chng g ln b mt ca )a in cc. * Oxy ha Mi trng xung quanh lm b mt tip xc b oxi ha to thnh lp mng oxit trn b mt ca )a in tip xc, in tr ca lp mng oxit rt ln lm tng in tr tip xc gy nn nng ti tip im. Mc gia tng in tr tip xc do b mt tip xc cn ty thuc vo nhit  nhit cng cao th oxit ha cng mnh. Bin php khc phc - S dng vt liu lm in cc khng b oxy ha hoc oxy ha thp. - M in cc in cc tip im: Vi in cc bng ng ta m bng thic, m bc, m km cn in cc thp m niken, km.... * in th ha hc ca tip im - Mi tip im c mt in th nht nh. Khi kim loi c in th ha hc khc nhau khi tip xc, gia chng c mt hiu in th. Khi tip xc c nc xm nhp s c dng in chy qua v kim loi c ha hc m s b n mn trc lm hng in cc Bin php khc phc: Khi thit k ch to thit b ta nn chn nhng vt liu c in th ha hc ging nhau hoc gn ging nhau cho tng cp in cc. 4. Vn hnh, s dng my hn tip xc im: a. u ni ngun in. + Hng dn s dng - u ngun cho my hn, - Sau khi u bt cng tc v quan st n xem in vo my hay cha - Kim tra lng nc lm mt. b. Kim tra tnh trng my + Hng dn s dng - Kim tra h thng lm mt in cc bng cch bt cng tc xem my bm c hot ng khng, vi c b tc khng c. Lp in cc. + Hng dn s dng - Chn ng loi in cc. - Lp in cc, kim tra u in cc d. iu chnh ch hn + Hng dn s dng - iu chnh Ih - iu loi bc hn - iu chnh gi tr lc p - t thi gian p e. ng in, hn th + Hng dn s dng - Nu cc bc trn hon thnh th mi hn th - Hn tn dy 1mm * Ph lc cc bc vn hnh my hn im: 5. Cc s c thng gp khi hn tip xc im: 5.1. n mn kim loi: + Nguyn nhn gy ra sai hng Trong thc t ch to d gia cng th b mt tip xc im vn cn nhng l li ti. Khi vn hnh hi nc v cc cht c hot tnh ha hc cao thm vo v ng li trong nhng l nh gy ra cc phn ng ha hc to thnh lp mng mng rt gin, khi qu trnh hn din ra lp mng ny d b bong ra. Do b mt tip xc b mn i + Bin php khc phc i vi nhng in cc tip xc c nh ta nn bi mt lp m chng g hoc qut sn chng m. 5.2. Oxy ha: + Nguyn nhn gy ra sai hng Mi trng xung quanh lm b mt tip xc b oxi ha to thnh lp mng oxit trn b mt cc in tip xc, in tr ca lp mng oxit rt ln lm tng in tr tip xc gy nn nng ti tip im. Mc gia tng in tr tip xc do b mt tip xc cn ty thuc vo nhit  nhit cng cao th oxit ha cng mnh. + Bin php khc phc - S dng vt liu lm in cc khng b oxy ha hoc oxy ha thp. - M in cc in cc tip im: Vi in cc bng ng ta m bng thic, m bc, m km cn in cc thp m niken, km.... 5.3. in th ha hc ca tip im: + Nguyn nhn gy ra sai hng Mi tip im c mt in th nht nh. Khi kim loi c in th ha hc khc nhau khi tip xc, gia chng c mt hiu in th. Khi tip xc c nc xm nhp s c dng in chy qua v kim loi c ha hc m s b n mn trc lm hng in cc + Bin php khc phc Khi thit k ch to thit b ta nn chn nhng vt liu c in th ha hc ging nhau hoc gn ging nhau cho tng cp in cc. 5.4. H hng do in: + Nguyn nhn gy ra sai hng Thit b vn hnh lu khng c bo dng tt l xo tip im b hoen g yu i khng lc p vo tip im, trong qu trnh vn hnh dng in chy qua tip im d gay ra nng chy. Nu lc p tip im qu yu c th pht sinh ra tia la in lm chy in cc + Bin php khc phc - Thng xuyn bo dng l xo tip im. - Nu l xo b r hoc yu phi thay th l xo khi lc p cn qu yu. 6. Cng tc an ton lao ng v v sinh phn xng: - Ch kim tra, sa cha khi chc chn rng ngun in c rt ra khi my. - iu chnh dng in v cc tnh ch tin hnh khi khng hn. - Khng c hn th khi khng c phi - An ton phng chng chy, n. - S dng ng in p u vo ca my - Thc hin theo quy nh v an ton ca nh sn xut Cu hi n tp Cu 1. Nu cu to v nguyn l lm vic ca my hn tip xc im, ng? Cu 2. Trnh by cc s c v cch khc phc khi hn in tip xc? Bi tp p dng Thao tc vn hnh my hn tip xc im, ng BI 3: HN TIP XC IM A. Mc tiu: Trnh by c k thut hn tip xc im; Chun b thit b, dng c v phi hn m bo ng yu cu k thut hn tip xc im Tnh ton c ch hn tip xc im; Hn c cc mi hn tip xc im m su ngu, khng ngm x, khng chy thng kim loi, t bin dng; Kim tra nh gi c cht lng mi hn theo tiu chun; Tun th cc quy nh v an ton lao ng v v sinh phn xng. B. Ni dung: 1. Chun b thit b dng c hn tip xc im: 1.1. Thit b: My hn im SLP 35A5 1.2. Dng c: - Dng c thit b lm sch phi - My mi - g. - Km kp phi, ba ngui, c ngui. - Dng c o, kim, dng c bo h lao ng. 2. Chun b phi hn: 2.1. c bn v: Yu cu k thut: Mi hn ng kch thc t yu cu k thut 2.2. Ct phi, lm sch: Vic chun b lp gip chi tit khi hn c nh hng ln n cht lng mi hn. Mc ch ca vic lm sch b mt l tch mng xt trn b mt tip xc cc chi tit. C th lm sch bng c hc( dng chi kim loi hoc giy rp,..) hoc ho hc. Phng php ho hc thng dng trong sn xut hng lot v i vi tt c cc kim loi Yu cu khi chun b phi hn: - La chn ng vt liu hn + Thp tm (2 - nh sch mt phi bng bn chi st hoc my mi tay - Phi ng kch thc khng c pavia, mp hn sch. 3. G phi hn: + Yu cu t c - Chn thng s g nh ph hp. - Mi nh t yu cu k thut. - An ton khi g lp phi. vic g phi hn phi m bo v tr tng i gia cc chi tit chnh xc nht, khe h nh nht. 4. K thut hn tip xc im: Chn ch hn ph hp vi chiu dy vt liu thao tc ng k thut Trnh t thc hin: TTNi dung cng vicDng c Thit bHnh v minh haYu cu t c1c bn v Chun b phi- La chn ng vt liu hn + Thp tm (2 - nh sch mt phi bng bn chi st hoc my mi tay 2Chn ch hn - Dng in AC 1pha 12kA - Thi gian 0,2s - p lc nn 6,5 kN - ng knh in cc 8mm - Cc im cch nhau(bc) 20mm3Hn im t 2 pha4Kim tra EMBED PBrush SHAPE \* MERGEFORMAT - Kim tra bng mt v thc o5. Kim tra cht lng mi hn: 5.1. Kim tra mi hn: + Phng php kim tra: Kim tra ngoi dng mi hn (Bng mt thng) xc nh: - B mt v hnh dng mi hn. - Khuyt tt ca mi hn: Khuyt cnh, chy x, r kh... 5.2. Sa cha khuyt tt: TTTnHnh v minh haNguyn nhnCch khc phc1Mi hn chy thng - p lc nn qu cao - Dng in hn ln -Thi gian duy tr dng qu di- Chn ng ch hn2Mi hn khng n, hoc nh - p lc nn qu thp - Dng in hn nh -Thi gian duy tr dng qu ngnBi tp ng dng Tnh ton phi v hn cc chi tit theo bn v sau bng phng php hn in tip xc im? Yu cu k thut: - Mi hn ng kch thc - Mi hn khng b khuyt tt nh gi kt qu hc tp TTTiu ch nh giCch thc v phng php nh giim ti aKt qu thc hin ca ngi hcIKin thc1Cc loi dng c, thit b dng trong hn tip xc imVn p, i chiu vi ni dung bi hc 1,51.1Lit k y cc loi dng c dng trong hn tip xc im0,751.2Lit k y cc loi thit b dng trong hn tip xc im0,752Chun b phi hnLm bi t lun, i chiu vi ni dung bi hc12.1Nu y cc yu k thut ca bn v0,52.2Nu y cng tc chun b phi hn0,53Chn ch hn ca hn tip xc imLm bi t lun v trc nghim, i chiu vi ni dung bi hc 33.1Trnh by cch chn dng in hn chnh xc13.2Trnh by cch chn thi gian hn ph hp13.3Trnh by cch chn lc p khi hn chnh xc14Trnh by k thut hn tip xc im ngLm bi t lun, i chiu vi ni dung bi hc1,55Trnh t thc hin mi hn tip xc imLm bi t lun, i chiu vi ni dung bi hc25.1Nu y cng tc chun b: c bn v; Kim tra phi, chun b phi hn0,55.2Trnh by ng ch hn0,55.3Nu ng k thut hn im t hai pha0,55.4Nu chnh xc cch kim tra mi hn0,56Trnh by ng phng php kim tra cht lng mi hn ( kim tra ngoi dng mi hn ) Lm bi t lun, i chiu vi ni dung bi hc1 Cng:10 IIK nng1Chun b y dng c, thit b ng theo yu cu ca bi thc tpKim tra cng tc chun b, i chiu vi k hoch lp12Vn hnh thnh tho thit b hn tip xc imQuan st cc thao tc, i chiu vi quy trnh vn hnh1,53Chun b y vt liu ng theo yu cu ca bi thc tpKim tra cng tc chun b, i chiu vi k hoch lp1,54Chn ng ch hn khi hn tip xc imKim tra cc yu cu, i chiu vi tiu chun.15S thnh tho v chun xc cc thao tc khi hn tip xc imQuan st cc thao tc i chiu vi quy trnh thao tc.26Kim tra cht lng mi hn Theo di vic thc hin, i chiu vi quy trnh kim tra36.1Mi hn ng kch thc (theo ng knh ca in cc ). 16.2Mi hn khng b khuyt tt (khuyt cnh, chy x, r kh... )16.3kt cu hn bin dng trong phm vi cho php1 Cng:10 IIIThi 1Tc phong cng nghip51.1i hc y , ng giTheo di vic thc hin, i chiu vi ni quy ca trng.11.2Khng vi phm ni quy lp hc11.3B tr hp l v tr lm vic Theo di qu trnh lm vic, i chiu vi tnh cht, yu cu ca cng vic.11.4Tnh cn thn, chnh xcQuan st vic thc hin bi tp11.5 thc hp tc lm vic theo t, nhmQuan st qu trnh thc hin bi tp theo t, nhm12m bo thi gian thc hin bi tp Theo di thi gian thc hin bi tp, i chiu vi thi gian quy nh.23m bo an ton lao ng v v sinh cng nghipTheo di vic thc hin, i chiu vi quy nh v an ton v v sinh cng nghip33.1Tun th quy nh v an ton13.2y bo h lao ng( qun o bo h, giy, mi, ym da, gng tay da,& )13.3V sinh xng thc tp ng quy nh1Cng:10 KT QU HC TP Tiu ch nh giKt qu thc hinH sKt qa hc tpKin thc 0,3K nng0,5Thi 0,2Cng: BI 4: HN TIP XC NG A. Mc tiu: Trnh by c k thut hn tip xc ng; Chun b thit b, dng c v phi hn m bo ng yu cu k thut hn tip xc ng Tnh ton c ch hn tip xc ng; Hn c cc mi hn tip xc ng m su ngu, khng ngm x, khng chy thng kim loi, t bin dng; Kim tra nh gi c cht lng mi hn theo tiu chun; Tun th cc quy nh v an ton lao ng v v sinh phn xng. B. Ni dung: 1. Chun b thit b dng c hn tip xc ng: 1.1. Thit b: - My hn tip xc ng 1.2. Dng c: - Dng c thit b lm sch phi - My mi - g. - Km kp phi, ba ngui, c ngui. - Dng c o, kim, dng c bo h lao ng 2. Chun b phi hn: 2.1. c bn v: Yu cu k thut: Mi hn ng kch thc t yu cu k thut 2.2. Ct phi, lm sch: Vic chun b lp gip chi tit khi hn c nh hng ln n cht lng mi hn. Mc ch ca vic lm sch b mt l tch mng xt trn b mt tip xc cc chi tit. C th lm sch bng c hc( dng chi kim loi hoc giy rp,..) hoc ho hc. Phng php ho hc thng dng trong sn xut hng lot v i vi tt c cc kim loi SHAPE \* MERGEFORMAT * Yu cu khi chun b phi hn: + La chn ng vt liu hn + Thp tm (3 - nh sch mt phi bng bn chi st hoc my mi tay -Phi ng kch thc khng c pavia, mp hn sch 3. G phi hn: + Yu cu t c - Chn thng s g nh ph hp. - Mi nh t yu cu k thut. - An ton khi g lp phi. Vic g phi hn phi m bo v tr tng i gia cc chi tit chnh xc nht, khe h nh nht. 4. K thut hn tip xc ng: Chn ch hn ph hp vi chiu dy vt liu thao tc ng k thut Trnh t thc hin TTNi dung cng vicDng c Thit bHnh v minh haYu cu t c1c bn v Chun b phi- La chn ng vt liu hn - nh sch mt phi bng bn chi st hoc my mi tay 2Chn ch hn - Dng in AC 1pha 15kA - Tc 0,5m/p - p lc nn,9kN - B rng 0,8mm3Hn ngThao tc nh hn im, thay p chn bng nhn cng tc4Kim tra SHAPE \* MERGEFORMAT - Kim tra bng mt v thc o5. Kim tra cht lng mi hn: 5.1. Kim tra mi hn: Kim tra ngoi dng mi hn (Bng mt thng) xc nh: - B mt v hnh dng mi hn. - Khuyt tt ca mi hn: Khng ngu, r kh... 5.2. Sa cha khuyt tt: TTTnHnh v minh haNguyn nhnCch khc phc1Mi hn chy thng - p lc nn qu cao - Dng in hn ln -Thi gian duy tr dng qu di- Chn ng ch hn2Mi hn khng n, hoc nh - p lc nn qu thp - Dng in hn nh -Thi gian duy tr dng qu ngn3ng hn b lchGi v iu chnh phi khng chnh xc Ti kiu tham kho: [1]. Nguyn Thc H, Bi Vn Hnh, V Vn Phong Gio trnhcng ngh hn-NXBGD- 2002. [2]. Dch t ting Anh GENERALWELDING - Trng HBK H Ni-NXBLXH-2002. [3]. Trung tm o to v chuyn giao cng ngh Vit c, Chng trnh o to Chuyn gia hn quc t , 2006. [4]. Metal and How to weld them - the James F.Lincoln Arc Welding Foundation (USA) 1990. [5]. The Procedure Handbook of Arc Welding the Lincoln Electric Company (USA) by Richart S.Sabo - 1995 [6]. Welding science & Technology Volume 1 American Welding Society (AWS) by 2006 [7]. AWS D1.1 2008 Structural Welding Code Steel [8]. Cac trang web: HYPERLINK "http://www.aws.org.vn" www.aws.org HYPERLINK "http://www.asme.org" www.asme.org www.lincolnelectric.com   PAGE \* MERGEFORMAT 4 ~ Tm m ng P P P ~ P 500 3 Lm sch mp hn Lm sch mp hn `bfh $$Ifa$gdW $$Ifa$gdW $ 0x$Ifa$gdW hjr, $$Ifa$gdW kd1 $$Ifl4rgX%  t0%44 lalp2ytv&r²IJ $$Ifa$gdW $$Ifa$gdW $ 0x$Ifa$gdW IJƲβ, $$Ifa$gdW kdd $$Ifl4rgX%  t0%44 lalp2ytv&β $$Ifa$gdW $$Ifa$gdW $ 0x$Ifa$gdW hr, $$Ifa$gdW kd $$Ifl4;rgX%  t0%44 lalp2ytv& rtvص Bƶƨƨ{mmƨ[#hkh6<\aJmH nHsH tHhkh6<5aJnHtH!hkh6<5\]aJnHtHhkh6<B*\aJphhkh6<aJnHtHhkh6<\aJnHtHhkh6<5\aJnHtH$hkh6<56\]aJnHtH!hkh6<6\]aJnHtH)hkh6<5\]aJmHnHsHtHrtv|SG77$$If^a$gdW $$Ifa$gdW kd$$IflFX%X t0%  44 lalpytv& $$Ifa$gdW #kd$$IflrgX%  t0%44 lalp2ytv& $$Ifa$gdW $$Ifa$gdW $$If^a$gdW $$If^a$gdW $$Ifa$gdW /# $$Ifa$gdW kd$$IflrgX%  t0%44 lalp2ytv& $$Ifa$gdW $$Ifa$gdW $$If^a$gdW $$If^a$gdW /## $$Ifa$gdW kd$$IflrgX%  t0%44 lalp2ytv& SE3$<$If^a$gdv&$<$Ifa$gdv&kd$$IflFX%X t0%  44 lalpytv& $$Ifa$gdW  $<$Ifa$gdv&$<$If^a$gdv&/!$<$Ifa$gdv&kd]$$IflrgX%  t0%44 lalp2ytv&BDHJ$<$Ifa$gdv&$<$Ifa$gdv&$<$If^a$gdv&$<$If^a$gdv&BDHJLVX~зҷ"¹ƹȹʹZ\^`Ƴwwbww)hkh6<5\]aJmHnHsHtHhkh6<5\aJnHtHhkh6<\aJnHtH!hkh6<B*aJnHphtHhkh6<aJnHtH$hkh6<56\]aJnHtH&hkh6<5\aJmH nHsH tH#hkh6<\aJmH nHsH tH&hkh6<56aJmH nHsH tH"JLT/!$<$Ifa$gdv&kdZ$$IflrgX%  t0%44 lalp2ytv&T$<$Ifa$gdv&$<$Ifa$gdv&$<$If^a$gdv&$<$If^a$gdv&. $<$Ifa$gdv&kdW$$Ifl4rgX% ` t0%44 lalp2ytv&JLTV$<$Ifa$gdv&$<$If^a$gdv&$<$Ifa$gdv&VX`. $<$Ifa$gdv&kd$$Ifl4rgX%  t0%44 lalp2ytv&`ʷηз$<$Ifa$gdv&$<$Ifa$gdv&$<$If^a$gdv&$<$If^a$gdv&зҷַ/!$<$Ifa$gdv&kd$$IflrgX%  t0%44 lalp2ytv&ַ "$<$Ifa$gdv&$<$Ifa$gdv&$<$If^a$gdv&/!$<$Ifa$gdv&kd$$IflrgX%  t0%44 lalp2ytv&¹ƹȹ$<$Ifa$gdv&$<$Ifa$gdv&$<$If^a$gdv&ȹʹҹ. $<$Ifa$gdv&kd$$Ifl4rgX%  t0%44 lalp2ytv&ҹ $<$Ifa$gdv&$<$Ifa$gdv&$<$If^a$gdv&". $<$Ifa$gdv&kd$$Ifl4rgX%  t0%44 lalp2ytv&"$<$Ifa$gdv&$<$Ifa$gdv&$<$If^a$gdv&. $<$Ifa$gdv&kd7$$Ifl4rgX%  t0%44 lalp2ytv&$<$Ifa$gdv&$<$Ifa$gdv&$<$If^a$gdv&PZ. $<$Ifa$gdv&kdf$$Ifl4rgX%  t0%44 lalp2ytv&Z\^`ȻQIA55 $$Ifa$gdW $a$gd6<$a$gd6<kd$$IflFX%X t0%  44 lalpytv&$<$Ifa$gdv&ȻԻ:kdj$$Ifl\h$h t0$644 lalp(ytW $$Ifa$gdW  $$Ifa$gdW $$If`a$gdW *68HTR`bdx^޿Ƿ~reTeJ?h)h6<nHtHhkh6<6aJ hkh6<aJmH*nHsH*tHhkh6<aJnHtHhkh6<6]aJh(6]aJmH*sH*"h)h6<6CJ]aJmH*sH*h)h)CJaJh)h)CJaJmHsHh)h)CJ\aJmH*sH*hv&5\aJhkh6<5\aJnHtHhkh6<\aJnHtH!hkh6<6\]aJnHtH*,4F6** $$Ifa$gdW $$If`a$gdW kdW $$IflG\h$h t0$644 lalp(ytW 468HJ:*$$If`a$gdW kd8!$$IflG\h$h t0$644 lalp(ytW $$Ifa$gdW JRTV:kd"$$IflG\h$h t0$644 lalp(ytW $$Ifa$gdW bdxvnfn[; $ & F f0x0d^0`a$gd6< $ & Fa$gd6<$a$gd)$a$gd6<kd"$$IflV0$ t0$644 lalpytW ^l$a$gd)/$a$gd)/gd)`gd) $ & Fa$gd6< $ & F f0x0d^0`a$gd6< l.4RT|ֶ}p}`}S?'h hQ 56B*aJmHphsHh hQ aJmHsHh h)/aJmHnHsHuh hv&aJmHsHh h)/aJmHsHh)h)/CJ]aJmHsHh hv&]aJmHsHh h)/6aJmHsHhkh)/aJmHsH$jhkh)/UaJmHnHuhkh)/aJh)h6<6CJ]aJh)h6<nHtHh)nHtH<4..R^`bdfhjln.4$a$gdQ $a$gdQ $7$8$H$a$gdQ $a$gd)/8:<Z\^ɽxjxZxZEZ(jhkhQ UaJmHnHsH uhkhQ aJmHnHsH uhkhQ 6aJmH sH hkhQ aJmH sH !jhkhQ UaJmH sH hkhQ aJmHnHsHuhkhQ aJmHsHhkhQ \aJhkhQ 6\aJhkhQ aJj#hkhQ UaJhkhQ \aJmHsH$h hQ 6B*aJmHphsH:Z^RnhB d~$a$gdQ $a$gdQ $`a$gdQ gdQ d r2R\`DͿͶwke[U[[[[ h$aJh hQ \aJ h)aJh hQ \]aJh hv&aJh hQ aJh)hQ nHtHhv&aJnHtHhv&hv&aJnHtHh)h)/nHtHhkhQ aJhkhQ 5aJmH sH hkhQ 5aJhkhQ 6aJhkhQ aJmH sH "hkhQ 6aJmHnHsH u!~>z (Nr $$Ifa$gdW $a$gdQ $`a$gdQ $a$gdQ rtD88888 $$Ifa$gdW kdH$$IfTlrpP "PcZ t0644 laytW T $(,04<HT\ht| $$Ifa$gdW $0 $$Ifa$gdW 02RD911$a$gd)/ <`gd)kdgI$$IfTlrpP "PcZ t0644 laytW TRb*@\t 87$8$H$`8gdQ 8`8gdQ 7$8$H$gdQ $7$8$H$a$gdQ `gd)gdQ $`a$gdv& $`a$gdQ $a$gdQ `gd)BD8f <  $a$gdQ $7$8$H$`a$gdQ $`a$gdQ $7$8$H$`a$gdQ $`a$gdQ $7$8$H$a$gdQ 7$8$H$gdQ Dlf. 0 : <    \^vxzPZпvcPc%h)h)6CJ\]aJmHsH%h)hQ 6CJ\]aJmHsHhv&56aJmHsHhkhQ aJmHsHh)h)6CJaJmHsHh)hQ 6CJaJmHsHh)hQ mHnHsHtH!hkhQ B*aJmHphsH*j"JhkhQ B*UaJmHphsH h[UaJh hQ aJh hQ \aJ  d & t \zTPj*n $T`Ta$gdQ $`a$gdQ $a$gdQ $^a$gdQ gd)`gd)*n|: < l n t 㝎{n{eYMChkhQ \aJh)hQ CJ\aJh)h)CJ\aJhv&5\aJhkhQ B*aJphhkhQ 5aJhkhQ aJh)hQ mHnHsHtHh hv&5mHnHsHtH%h)h)6CJ\]aJmHsH%h)hQ 6CJ\]aJmHsHh)hQ 6CJaJmHsHhkhQ aJmHsHhkhQ \]aJmHsH4|2: n x  ! $ & F f0x0d^0`a$gdQ $a$gd)$a$gdQ $a$gdQ xgdQ gdQ `gd) $T`Ta$gdQ t x h###4$R$~$$%%%&&&(&&&&&V)ȹ}ocO<$hkhZB*CJPJ\aJph'h)hZ6CJaJmHnHsHtHhkhQ 6CJaJhkhQ 6>*CJaJj#hkhQ CJUaJhkhQ 56CJaJhkhQ CJaJ'h)hQ 6CJaJmHnHsHtHh)hQ mHnHsHtHhkhQ 6aJhkhQ aJhkhQ aJnHtHhkhQ 6]aJhkhQ 5\aJ!!"8###4$R$~$$$$%V%%%%&&(&$a$gdQ $`a$gdQ $a$gdQ gd)`gd)$a$gdQ $ & F f0x0d^0`a$gdQ (&&&V'V)Z)\)^)`)b)d)f)h))***+>+++ xgdZ 0xgdZ`gd)$ H7$8$H$a$gdZ$a$gdZ$a$gdZgd)$a$gdQ V)X)h))****+++<++,,---µ{k^kRkB/$hkhZ56\]aJmHsHhv&56\]aJmHsHhkhZ\]aJh hZaJmHsHh hZ\]aJmHsHh)h6<mHnHsHtHh)hZmHnHsHtHhkhZ\]aJmHsH jdhkhZaJhkhZaJmHsHhkhZ\aJmHsH$hkhZB*\aJmHphsH8jhkhZB*U\aJmHnHphsH*tH*u++,,-----.".F.$ H$7$8$H$Ifa$gdW $ ha$gdZ`gdI-0gdZ 0xgdZ ---H.~....N/r/t/z/j0l0p000000000000 11T1𠗊tgWJggjihkhZUaJj"|P hkhZUVaJjhkhZUaJhkhZ5\aJhkhZ\aJhkhZB*aJphhkhZaJ!hkhZB*aJmHphsHhkhZaJmHsH'jLhkhZ5U\aJmHsHhkhZ\aJmHsHhkhZ5\aJmHsHhkhZ5\aJmHsHF.H.L.b.~.....J/L/xccccccccc$ H$7$8$H$Ifa$gdW kd/L$$Iflr) g#m( 4 laytW L/N/R/r/t/v/x/z////*0vaaaaaaaaaa$ H$7$8$H$Ifa$gdW kd$$Ifl r) g#m( 4 laytW *0j0l0p00000cRR$$7$8$H$Ifa$gdW kdC$$Iflr) g#m( 4 laytW $ H$7$8$H$Ifa$gdW 000001R1xggRRR$ H$7$8$H$Ifa$gdW $$7$8$H$Ifa$gdW kd֒$$Iflr) g#m( 4 laytW R1T1111n22 3T3vmf]]]XfgdZ xgdZgdI-0`gdI-0kd$$Iflr) g#m( 4 laytW T111111 3T3b33355f6h6j6l6n66ݣuh_K;/hkhZ6>*aJhkhZB*\]aJph'hkhZB*\]aJmHphsHhkhZaJjhkhZUaJhkhZ5aJmHsHhkhZ5\aJmHsHhkhZ5\aJmHsHhkhZ5\aJ!hkhZ56>*aJmHsHhkhZaJmHsHhkhZ56aJmHsH'hI-0hZ6CJaJmHnHsHtHhI-0hZmHnHsHtHT3Z3b333333cN$ H$7$8$H$Ifa$gdW kd$$Iflruh#X^ #4 laytZ$ H$7$8$H$Ifa$gdW 33334>4~4444Pkd$$Ifl4ruh#X^ #4 laytZ$ H$7$8$H$Ifa$gdW H$7$8$H$IfgdZ 44445@5555PkdZ$$Ifl4ruh#X^ #4 laytZ$ H$7$8$H$Ifa$gdW H$7$8$H$IfgdZ55d6f6j6l6n666777:7@7d7777$$If]a$gdW $$Ifa$gdW $1$7$8$H$a$gdv& $p^pa$gdZgdZ $ 0xa$gdZ $ a$gdZ $ a$gdZ $ xa$gdZ6777&7(76787:78888888 8"8&88888888v9x9˿˵vcVVGVVGVhkhZB*\aJphhkhZaJnHtH$hkhZB*\aJmH phsH &hkhZ5\aJmHnHsHtHhkhZ\aJnHtHhkhZ5\aJnHtHhv&hZ5\]aJhv&5\]aJhkhZ\]aJhkhZ5\]aJhkhv&B*\]aJphhZB*\]aJphhkhZ6aJ7888$kdL$$IflrX,$$d x t0$644 lalp2ytW $$Ifa$gdW 8888 8 $$Ifa$gdW $$If^a$gdW 8"8&8." $$Ifa$gdW kdG$$Ifl.rX,$$d x t0$644 lalp2ytW &888888 $$Ifa$gdW $$Ifa$gdW $$If^a$gdW 888-! $$Ifa$gdW kdF$$Ifl4mrX,$$d x t0$644 lalp2ytv&8v9x999 $$Ifa$gdW $$Ifa$gdW $$If^a$gdW x99999 : :::::@:B::::::;; ; ;;;b;d;l;n;p;t;;;@<D<F<H<N<P<<<<<<<< ====== =z=|==şŋ'hkhZ5B*\aJnHphtH$hkhZB*\aJnHphtH$hkhZB*\aJmH phsH hkhZB*\aJphhkhZ5\aJnHtHhkhZaJnHtHhkhZ\aJnHtH6999-! $$Ifa$gdW kd$$Ifl44rX,$$ d x t0$644 lalp2ytW 9 : ::: $$Ifa$gdW $$Ifa$gdW $$If^a$gdW :::-! $$Ifa$gdW kd$$Ifl4rX,$$ d x t0$644 lalp2ytW :B:::: $$Ifa$gdW $$Ifa$gdW $ 0x$Ifa$gdW :::-! $$Ifa$gdW kd$$Ifl4ArX,$$d x t0$644 lalp2ytW :;; ; ; $$Ifa$gdW $$Ifa$gdW $ 0x$Ifa$gdW ;;;-! $$Ifa$gdW kd($$Ifl4ArX,$$d x t0$644 lalp2ytW ;b;d;l;n; $$Ifa$gdW $$Ifa$gdW $ 0x$Ifa$gdW n;p;t;-! $$Ifa$gdW kdY$$Ifl4ArX,$$d x t0$644 lalp2ytW t;;><@<D<F< $$Ifa$gdW $$Ifa$gdW $ 0x$Ifa$gdW F<H<P<-! $$Ifa$gdW kd$$Ifl4rX,$$d x t0$644 lalp2ytW P<<<<< $$Ifa$gdW $$Ifa$gdW $ 0x$Ifa$gdW <<<-! $$Ifa$gdW kd$$Ifl4rX,$$d x t0$644 lalp2ytW <==== $$Ifa$gdW $$Ifa$gdW $ 0x$Ifa$gdW == =-! $$Ifa$gdW kd$$Ifl4rX,$$d x t0$644 lalp2ytW =z=|=== $$Ifa$gdW $$Ifa$gdW $ 0x$Ifa$gdW =====<>D>F>H>L>>>????J??????????????@R@T@\@^@`@h@@@@@@@@@pAAAAAB)hkhZ5\]aJmHnHsHtH!hkhZB*aJnHphtHhkhZ6B*aJphhkhZB*aJphhkhZ\aJnHtHhkhZB*\aJphhkhZ5\aJnHtHhkhZaJnHtH2===-! $$Ifa$gdW kd+$$Ifl4rX,$$d x t0$644 lalp2ytW ==<>D>F> $$Ifa$gdW $$Ifa$gdW $ 0x$Ifa$gdW F>H>L>. $<$Ifa$gdv&kdj$$IflrX,$$d x t0$644 lalp2ytW L>>>??$<$Ifa$gdv&$<$Ifa$gdv&$ 0x<$Ifa$gdv&???-$<$Ifa$gdv&kd$$Ifl4rX,$$d x t0$644 lalp2ytW ?????$<$Ifa$gdv&$<$Ifa$gdv&$ 0x<$Ifa$gdv&???-! $$Ifa$gdW kd$$Ifl4rX,$$d x t0$644 lalp2ytW ????? $$Ifa$gdW $$Ifa$gdW $ 0x$Ifa$gdW ??@-! $$Ifa$gdW kd$$Ifl4rX,$$d x t0$644 lalp2ytW @R@T@\@^@ $$Ifa$gdW $$Ifa$gdW $ 0x$Ifa$gdW ^@`@h@-! $$Ifa$gdW kd4$$Ifl4rX,$$d x t0$644 lalp2ytW h@@@@@ $$Ifa$gdW $$Ifa$gdW $ H$Ifa$gdW @@@-! $$Ifa$gdW kde$$Ifl4rX,$$d x t0$644 lalp2ytW @rAAAA $$Ifa$gdW $$Ifa$gdW $$If^a$gdW AA"B,B."" $$Ifa$gdW kd$$IflrX,$$d x t0$644 lalp2ytW B,B.B0BDBFBHBJBNBRBBBPCTCXC\CCC*D2D6D:DDD&E.E2E6EEEEEEEtFFFFFF*GGGʺʬʬʬ}kʬkʬkʬk#hkhZ\aJmHnHsHtH$hkhZB*\aJnHphtHhkhZB*\aJphhkhZaJnHtHhkhZ\aJnHtHhkhZ5\aJnHtH$hkhZ56\]aJnHtH!hkhZ6\]aJnHtH!hkhZ5\]aJnHtH*,B.B0B6BFBHBJBRF66$$If^a$gdW $$Ifa$gdW kd$$IflFX,$Xx t0$6  44 lalpytv& $$Ifa$gdW JBLBNB$kd$$IflrX,$$d x t0$644 lalp2ytW $$Ifa$gdW NBRBBPCTCVC $$Ifa$gdW $$If^a$gdW $$Ifa$gdW VCXC\C0$ $$Ifa$gdW kd$$IflrX,$$d x t0$644 lalp2ytW \CC*D2D4D $$Ifa$gdW $$Ifa$gdW $$If^a$gdW 4D6D:D0$ $$Ifa$gdW kd$$IflrX,$$d x t0$644 lalp2ytW :DD&E.E0E $$Ifa$gdW $$Ifa$gdW $$If^a$gdW $ x$If^a$gdW 0E2E6E0$ $$Ifa$gdW kd$$IflrX,$$d x t0$644 lalp2ytW 6EEEEE $$Ifa$gdW $$Ifa$gdW $$If^a$gdW $ x$If^a$gdW EEE0$ $$Ifa$gdW kd$$IflrX,$$d x t0$644 lalp2ytW EtFFFF $$Ifa$gdW $$Ifa$gdW $$If^a$gdW $ x$If^a$gdW FFF0$ $$Ifa$gdW kd$$IflrX,$$d x t0$644 lalp2ytW F*GGGG $$Ifa$gdW $$Ifa$gdW $ x$If^a$gdW GGG/# $$Ifa$gdW kd$$Ifl4rX,$$d x t0$644 lalp2ytW GGG$H(H,H4HnHHHHHH I$I(IzI|I~IIIIIIIIIIҷs҃aMa&hkhZ56aJmH nHsH tH#hkhZ\aJmH nHsH tHhkhZ5\aJnHtHhkhZ5aJnHtH!hkhZ6\]aJnHtH)hkhZ5\]aJmHnHsHtHhkhZaJ#hkhZ\aJmHnHsHtHhkhZaJnHtHhkhZ\aJnHtH$hkhZ56\]aJnHtHG"H$H(H*H $$Ifa$gdW $$Ifa$gdW $$If^a$gdW $$If^a$gdW *H,H4H/# $$Ifa$gdW kd$$Ifl4rX,$$d x t0$644 lalp2ytW 4HHHHH $$Ifa$gdW $$Ifa$gdW $$If^a$gdW HHH/# $$Ifa$gdW kd$$Ifl4rX,$$d x t0$644 lalp2ytW HI I$I&I $$Ifa$gdW $$Ifa$gdW $$If^a$gdW &I(IpIzI/## $$Ifa$gdW kd$$Ifl4rX,$$d x t0$644 lalp2ytW zI|I~IIITH8$$If^a$gdW $$Ifa$gdW kdH$$IflFX,$Xx t0$6  44 lalpytW $$Ifa$gdW IIII $$Ifa$gdW $$If^a$gdW III0$ $$Ifa$gdW kd $$IflrX,$$d x t0$644 lalp2ytW IIIII $$Ifa$gdW $$Ifa$gdW $$If^a$gdW $$If^a$gdW IIIJJJJKKKKFLHLM MZMMMMMVNNNOOLONOOOLPNPdPfPhPjPPQQ"Q$Q4Q@QBQRQ^QpQ̻٭̭٭̭وٝwww!hkhZ6\]aJnHtH)hkhZ5\]aJmHnHsHtHhkhZ5\aJnHtHhkhZ\aJnHtH!hkhZB*aJnHphtHhkhZaJnHtH$hkhZ56\]aJnHtH&hkhZ5\aJmH nHsH tH-III0$ $$Ifa$gdW kd$$IflrX,$$d x t0$644 lalp2ytW IJJJJ $$Ifa$gdW $$Ifa$gdW $$If^a$gdW $$If^a$gdW JJJ/# $$Ifa$gdW kd$$Ifl4rX,$$`d x t0$644 lalp2ytW JJJJJ $$Ifa$gdW $$If^a$gdW $$Ifa$gdW JJJ/# $$Ifa$gdW kd>$$Ifl4rX,$$ d x t0$644 lalp2ytW J K$KKKK $$Ifa$gdW $$Ifa$gdW $$If^a$gdW $h$If^ha$gdW $$If^a$gdW KKK0$ $$Ifa$gdW kdy$$IflrX,$$d x t0$644 lalp2ytW KL@LDLFL $$Ifa$gdW $$Ifa$gdW $$If^a$gdW $$If^a$gdW FLHLPL0$ $$Ifa$gdW kdt$$IflrX,$$d x t0$644 lalp2ytW PLLMMM $$Ifa$gdW $$Ifa$gdW $$If^a$gdW $$If^a$gdW M MM0$ $$Ifa$gdW kdo$$IflrX,$$d x t0$644 lalp2ytW MXMZMMMM $$Ifa$gdW $$Ifa$gdW $$If^a$gdW MMM0$ $$Ifa$gdW kdj$$IflrX,$$d x t0$644 lalp2ytW MVNNNO $$Ifa$gdW $$Ifa$gdW $$If^a$gdW OO O/# $$Ifa$gdW kde$$Ifl4rX,$$d x t0$644 lalp2ytW ODOFOJOLO $$Ifa$gdW $$Ifa$gdW $$If^a$gdW LONOVO/# $$Ifa$gdW kd$$Ifl4rX,$$ d x t0$644 lalp2ytW VOOOOO $$Ifa$gdW $$Ifa$gdW $$If^a$gdW OOO/# $$Ifa$gdW kd$$Ifl4rX,$$ d x t0$644 lalp2ytW ODPFPJPLP $$Ifa$gdW $$Ifa$gdW $$If^a$gdW LPNPZP/# $$Ifa$gdW kd$$Ifl4rX,$$ d x t0$644 lalp2ytW ZPdPfPhPjPPPTLD8 $$Ifa$gdW $a$gdZ$a$gdZkd5$$IflFX,$Xx t0$6  44 lalpytW $$Ifa$gdW PPPPPQ:kd$$Ifl\$ t0$644 lalp(ytW $$Ifa$gdW QQQ Q"Q $$Ifa$gdW $$Ifa$gdW $$If`a$gdW "Q$Q4Q6QF6* $$Ifa$gdW $$If`a$gdW kd$$IflG\$ t0$644 lalp(ytW 6Q>Q@QBQ.kd$$IflG\$ t0$644 lalp(ytW $$Ifa$gdW $$Ifa$gdW BQRQTQ\Q^Q $$Ifa$gdW $$Ifa$gdW $$If`a$gdW ^Q`QlQnQF:. $$Ifa$gdW $$Ifa$gdW kd$$IflG\$ t0$644 lalp(ytW nQpQrQQQQRRvqgq_?? $ & F f0x0d^0`a$gdZ$a$gdZ $a$gdI-0gd `kd$$IflV0$ t0$644 lalpytW pQrQtQQQQQQQTT UUpUUUUó~teQ@,'hI-0hv6CJaJmHnHsHtH hkhvaJmHnHsHtH'hI-0hZ6CJaJmHnHsHtHhI-0hZmHnHsHtHhkh6<6aJhkhZ6aJhkhZaJhkhZaJnHtHhI-06]aJhkhZ6]aJhI-0hZ6]aJmHsHhI-0hZCJ\aJmHsHhI-0hI-0CJ\aJmHsHhv&5\aJmHsHhkhZ5\aJmHsHR"SSrTTUpUUUU V6VJVVVW>W@WDWhW$a$gdI-0$a$gdI-0$a$gdv$a$gdvgdI-0`gdI-0$a$gdZ $ & F f0x0d^0`a$gdZUUVVW>W@WBWDWhWWWWWZ{maXL5,h hvB*CJPJ\aJmHphsHhI-0hI-06CJaJhI-06CJaJhkhI-06CJaJhkhI-06>*CJaJhkhI-0CJaJ'j;hkhI-05U\aJmHsH"h.qhI-056CJaJmHsH'hI-0hv6CJaJmHnHsHtHhI-0hvmHnHsHtHh hvaJmHsHh hvCJaJmHsH'hI-0hZ6CJaJmHnHsHtHhWWWXZZ[N[j[[B\b\\\ ]D]^ hgdv 0x`gdv x`gdv 0xgdv`gdI-0$ H7$8$H$a$gdv$a$gdv$a$gdv $`a$gdvgdI-0$a$gdI-0ZZZZZZZZ[d[f[[B\b\f\\ ]^H^^輥Օ|l]M@M4]Mhkhv\]aJh hvaJmHsHh hv\]aJmHsHhI-0hvmHnHsHtHhkhv\]aJmHsH jdhkhvaJhkhvaJmHsHhkhv6\aJmHsH-j?2hkhvB*U\aJmHphsH0jhkhvB*U\aJmHnHphu$hkhvB*\aJmHphsH-jhkhvB*U\aJmHphsH^H^^^_(_8_J_l__$ H$7$8$H$Ifa$gdW $ ha$gdv`gdI-0 ^^^_(______|```>aBaVaXaaaaaabbbͽ͎͎͎ͯ͛xkbkH3jhkhv5B*U\aJmHnHphuhkhvaJjhkhvUaJhkhv5\aJhkhv\aJhkhvaJmHsH'jb3hkhv5U\aJmHsHhkhv\aJmHsHhkhv5\aJmHsHhkhv5\aJmHsH$hkhv56\]aJmHsHhv&56\]aJmHsH_______`x`z`xcQQccccc H$7$8$H$Ifgdv$ H$7$8$H$Ifa$gdW kd2$$Iflr) g#m( 4 laytW z`|`````````xcQcccccc H$7$8$H$Ifgdv$ H$7$8$H$Ifa$gdW kdfh$$Iflr) g#m( 4 laytW `aaBaVaXaaacRR$$7$8$H$Ifa$gdW kdh$$Iflr) g#m( 4 laytW $ H$7$8$H$Ifa$gdW aaaaab^bxggRRR$ H$7$8$H$Ifa$gdW $$7$8$H$Ifa$gdW kdi$$Iflr) g#m( 4 laytW bbb`bfbbbbdd6dDd~ddffg®ueUK;hZ?hZ?56aJmHsHhS[aJmHsHhkhv5\aJmHsHhkhv5\aJmHsHhkhv5\aJhv&aJmHnHsHtHhkhvaJmHsH"hI-0hv56CJaJnHtH'hI-0hv6CJaJmHnHsHtHhI-0hvnHtHhI-0hvmHnHsHtHhkhvaJjhkhvUaJjjhkhvUaJ^b`bbbFccd6d*UaJhsLhZ?>*aJhZ?jhZ?U h9aJhsLhZ?aJhsLhZ?aJnHtHhZ?hZ?aJmHsH hZ?hZ?aJmHnHsHtH)bmdmhmjmlmnmpmrmtmvmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmnnnnȻȰȣȘȅȅxrxi`hZ?hZ?aJhk hvaJ hZaJhrhZaJhZhZB*CJaJph h\^h)/jmh\^h)/Uh)/h)/CJmHsHh@h)/CJaJh<(h)/CJmHsHh)/h@h)/aJh@h)/OJQJ^JaJhqhuh Zjh ZUmHnHu*!jmlmpmrmtmvmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmgdZgd)/gd)/$a$gd)/mmnnnngd6<gdv21}:pS[/ =!"S#n$n% za%oOyy@( wwza9C_iyuU( wwzag\Oy Ek( DDn_$3xyr̝*@PNG IHDRV@\sRGBIDATx^] @Tޟ `aaG6QPQQQQqK,K3-3-++^VZ-^泲򙙕 o , 030; 0di6̽gYg${q8ˆAښEBw.kav6Ve@ gW!vHt*cǎlv6=?;wvKn)-v" f([ԍv*suT& 1iI#0M̤l:jfk:~Ch4n|8I^L2$0|1n\q}&>\ fqn~_~9{ٺ2sf ̮Z'gEwٲ6EEEOBIr_>wG6kj4O7n,/0+,`q!!?e1<# 4e )16nikXr8|k[* 5h4d,&wL'kp%-dg_d/ ݮM(6?X0"vbWQkkЅX?v a""")X@En.n6n]*ɧNYy0ϞaQ5TGj4ޜFjgÅ <4ZGjb>ucIM?5P1Gd>Zu#iҒZ02cbJ.Zhj1 hِeKCzFR`IfITj\ahR]k[j] ,fAkFs^,;U{[]n}% *s5]Qqd͊auQ77>Ɗ>zm者nj?[d)'U >jlIȥjjܓ;McTvlH.#<$G _\}z&;E?>~>=*u(YP-B445o0edD:к-sd/hyMb70Y¿?a`g B*ʮBbd```pg;X/P7)vpUVbS^6lK~V T+Kur\(S5{wv5UT(vѺ+{az+[ 3/vф7͛h7s$E,Bjʒβ6%#vdK```` ``Y)]ܷhīj)N]n=ʫw?@ d~ǥ>ZDCg \xh2ƚo5\2adbE}4z{j>I,:r]1e.< uqOyCѾd yƶڔH66д 7b<$%K:XU;Vj@;s]{i]#u#V,ǿ~SM[w,bݞŸ]"""p#~,cw1\wY"/cqNs\_&}YnlO0oп"{ ͅg^ɫiojRO{`Tr[} !nIj(А"/6<׽euKXہ5vvfޘ<_7wuŦ[z-Eyb*-̲ڡsISz?if gڈ± u*M3gk?[;Gpd~[A@UJ=_j??d@CR`q꼇>"g9]^ը« Ue5T[`B%3Wsw fʻ~GN%n`!*WdO\}}۽?]EMi{ꆖߕؤQZE-!ؐF$t* EEEE f^ %%uGBAЬ8P p l_~+ܵs'h;u[HwNf~:}B4Z$VVxe7>>"k[ɫ~}]Q䈏NdÁ~tYoj'}b<ӠO *Ȗv@\z %S֯K13ٚ"Sfn}WD Xč_o>Ӿ~OYؖy27 th>Y:Win }[_ziekΖt}^*/+Tˤ%9%y/n:ǒun;gOUhOf3Oy~ܟknnUPUzO>ZgrEH[u/ʻz,Vq_}5*4w]>ٗǩÅ]*i/?f)Ѡ9ЯؿzE,A97k]jO3Yѫ,,,,w9L @.op̓˹uqHNN6"D GBV%<~HDoJ`ؒg]ܾڦӥ[`bW~m7tH48/iѠy>><׌ yNкpL-[d6=_dX? wa߱+>~Wx,DSSӰvUәEAMOԭS]Ulq)ݪO/Ztk]kV%>/?=YUJ`AU'[;Y2da'SNvm?N"Z<%ExÔ-`w L@Z'nv &II_@eUݚ`>m΢{mܸ8~fgakjþm}ϋK =)qys>tOJ`/%K_{jw[Em$Y4UK;kRUޱdׇ&IP=ֵhD7zw 23RNCUu|HAZV|CݿjhV=Y}33]g72 EVvȿsWM""""DlTP@C瘰~ tdqnN=d=xO8 ŋbw 1Tvpx_֎ <{ ̽} {az 3۾3p88]{ L١/g[/|؏jτ;}gI61R0e>}ܳ_[I !is}W:*RРhwoVѠ˥T4boZ)nPHZϲ qNQ//2TE_|9 8I?pebk_AV?! 'Z׫+xC5u"ْSK[KH%bHD~~aW7."wx^??- 99{hBl|ԥ|ժB( Z͞]ýv`Zs@wgjƫQ\& oZZP$|O*ܪIeFN(~cҳ>WӦi֬Y#F8y$\ٙ6vG|q Rò("]k2[1 Ҕk:Yf<:7mL')L3W|yS 127b|BRs 0EYZzAKOA)=;qZuyrv]k^J))7n\P1׶mvTp gܕ0!Z_wecFݢg4ɺL @ fWCx&7#{DΪ+_իnny~j; ӵoW]S<^;Cz t'F w+KR95&?G4.?•[x77U`ϔ6Ζ9-YjȭqY|EN.RTU,=+K-ukJ4jlaT\+ GS)Lp2lÍKWxy0#{^YF+[ؠ$m꫋>5\qL.ץo {|%fz[.IN|%K/~(qwF-}/6ܕB烘%K^y@t옮BW\ء-Aբ$)u PZa! NԬ7|?U#^j}#w13Mof4*jngП0?~Z2fL!$6NYYل]^2Y.|>ȀEMa?.20lNj4g1'?ڕ~w~.[ga.:4Kp:感o%!.|>#H v魲.BגVf]wOV~ `_NjRVQ[O߻m̔v~%?m>|J^16ܮ$s?x>V5c 4hfY E#qiۊINXߏZ߇ud.}8צo_װ,zzP_ΘBhE4? kE&%8[d.OL\A-BWjsA|L_*sݦ@`1,/"=,~/2jwR&KbjOx~zzro6RZnQ ZM7B\(}6:`WEEEEh+2`3q˷b ɥnRA48Ӫe?ȿ!oiC >Ju,ã\|aaE jTʪ&q79YffAVTdMtE͑ Jw;V/b|j- 9ZW[쪂ZSC㎽: (4W8q89kCiJװ Si^q% 2g1th08 Wz+HEnE#)ܬ,$uUWBQLH4\OKwǾ;T,%&~MBAZyz+kUZ+[iwm +_lb*eVbY7:7[[In]4n| ( 02s9Ybm˅|֮=x.uR0 I@lt@pd967yj7 p+DV:{E0e *9ATv? |6ȵ9θz㧯}P tx~G^T[$# BQ0>͞Bj$J+/Q{J?nBLABSR3:b@]dz4gOo նw,8)l AE:VB#T;UMi(h Ňֻ )Tm=⼧{{,aKZq2zu{G:zn7xtsx`lmckuVx5!%Y4Ǵy54V1GY)S{mlj/f| r%O?, o3T.s{Wu1%ϧ?#?5+) pM .C%'9ETV>36qV@ƯL:s1H~ɊU8fVĻ9 u+fiCA}ﱏSIJZ/4ےu(GK}Go`F(OV|*wx*dl]q!==Κ)gm#iֿ{4 ~f$?1</nxQ 0♍&~]quo6o}]yؑ$C$+V+6_pR$^:<,$U}W' wy9wɴO]}a ?d/F=kĢY߿n^a_/U&LsYG[:"1;8f8 &?q@+7<|> O n6babDSfdq(~pJ8s6Uo5b5ے,{呙 (-d)8R|OV `UoSFEs Fr.Ϣ\ˎl@8@# p<z]P;h*.`Kc````ch/!=**n$뇗x<`|65(xEX>u)O0k>p&0sg|t`wyhK:"sG$l?ZO9a4TugˎYW"ҤX_x8D^AdɥkR{oxtL>^qO;q9U y?e t|?4_Tɻj5c/8 ?(Zֲb&```@ni-尅Nt"CSz=2)x*ڇE:ucLbzSF|Pi0ؙ (h2 "$i yDe.z2 1";TQg05n5! .7k"o\]T=eQ[6ȇ@y[c'JSI1"o}Յ>LborBVm4w\ ̻Ov>@cС`{MLt ܤ|܈Y+~ڋ( L,*kX@pcs0#/ji헣f9RM5O'wGW~J\N8wP Rܘo Go` 4ܭ8b`````h3"[cT7qc^bF gNV|QN>[3+.B|1?+ tu{ j`y; d鿝hu@2t-o)EEEEEE@#@I^GOoWq?}qɬGiLi8 $O$f[:`!Yow#z%/G&~…c崱>{U诿!XN&ƒ""""""Ap4`b 2_JzO@IBw!IV/{w*qu!K:ޱc~'VY <䓣Gu@YY|-PZZڻwni[݊Q[m1ce"CGRXlZ#@d/ۋOD`wQF!oJJ[i߶QLgM {5|v@g sֽܽxޞ^=8wo-k B?]Z`;w+akc```````````8{lS9x? 3Fw[owf d```````````0m (vhnW~w n]rEEEEEEEEEEEE@AAm&KcԜ8qbҤI\.cb 2,lJ[A qݽ =T.3)|cB RUU٫W/''J;xh̍ BooOcݻwLDiiii bU2Z?裰G}‘#/**-N>]RRŒN萐 /6? 6?~QF͞=|\>ܖˌ|pȇPE[L<78#0.۝Eiۜ3#DfjXg`&KZM[_M{ "܀0,VJF9,Dʱ:6mF`/ zY۫tKFΒ"""""5Cq{ҥi?>` v&-/<`pa>a]TTT@݋Hlۡ LRg\jʪVD#1|2tQy2JkN:₞ 0L&(u(Cz)9''믿f6@Y$a0wX8(J^^^f{(>>~ȑ(~8sLrr2Nn@bN-xg_(&\f$%2s_󴈅E뤱/i"Ti>*Ǻ6idi ?`Xz0diG86i&(HML-#"B8U#+1(t&w4F #CJcݏwD2~}z0u5FA=~ߺgrkR;>=+"+Jl*-6IGں/ҮE`GísJw[MOb@XՉZ.[$j! ]xMOB{\57Z/i3mVT*YVctd]V{J#4fk#tqxXXXXX>Zիa0v[nhV)?)LjMJZ9YXp`K=z+o_N-J D h!S뽸&qvoB@bQ\+W0aPK$={Bbp#Y^فA֯_`Pp; oj2݌oWi%Lϖʉ6~hUO[MɉY1Q֢ W QO5w]]L,qDoa 6g Tf1#jH`مTs* y1+%G*=7s;kdib<2:bzvK 8xP9}v@ Md$8}L^%>5RX՝Q &43G,D1tL.tuDB=PMkr/79:@P3%[ƧDvB!]H sS38XkWU+ H8@ks(@3a0ڌC9T0kq?H.:[`[=o[qXx@+yzRj$]˝/'8IX܂Mf5s43פ&eD]yE.tZ._;ew%)236@irԤ3 S@H]C`y&D$.[13&Cd>\&>ͨHk.f9vծ,3]l2@Àf(s!6i J۴K$IȶJ`.Az4!C7{|`W!Y2}rK 6U˖arZÕt{mn]z6i>C ,4WĎ6ꉚ^R0yz") RE13 ,33, 7|V`h F}L"|l dO"?Vtn1Ύ KysFFmL ]N> x,[!\ ek-=SCZ,,,,,wGc LL!SW>tI*dpUrsssa7|Ē7}NꚸqL=G)H کVxeF ieeqs_)\$V&,,[f,.if.[6*wK|d~m vb̿43@yiE-25s&3i' 2:(XF,Z$Umn,IlLO, fmF4YB‰vx ݔ,52F*B tM+'vF7̜l1X'MDmU#qbPuIXsi!%,*<">r{x4fK <9H 0(/ ֗ b6;vA a8`cc @)$11~ŚYZy?Hh[H GLs%Gq@[X|qq+W8|%0]ry}!ܷ :i0O_l'QM 2\93R G|bcv$̜?8عF2ԣ8g 9+c7xo׵4K, U#\o*lk}Sт֣s׭)æ._unLc-OyMkf2. ʙ –-) {sK~ˍ9fI, WfF,Q3GH`L"9,K>!?9--K4&-Y>lus= cstj<&',2-8G "f/|2l^ ~ ƹI֮a TOu#%^gy@Lk&>+p :H\$70z6 $l8If#kࠠQ@_>i0"6J qh@ll+1JXܘ3!DΞHM2pD~?#5"tD A4w[`qf, 0AK;cAވPLnd.滆`=282HiBN1#ejX@/EEEEEAQ߶e;Zp׾I|-,gʼn }2=~G' Dz O 8ss_okwpOM+vH7nx~p G`aWo|U F[^!SbM 4\tRkT)Z)ҴYD&v਍LtHQ^GY/ {50 47$-DТ".@ Y?fs|:\Γ2?ҌkTXbn uܔc3 w"8nFmL-/#-"W9Sgs8qkBsxuJMzYV 9Ae`3Mх\0/VN&fzlYX'1[fGIDL4ejBA Nb$$G'77Z@) Q<}nL 6e@yF2tj7/B?S_d$@*vɿ΂ o'&JTKrZG-Kv1c~ "ܣ <]4g_mu$+6$ 7C2F* "Nɜ2&T8hkFvX1]T΃ BҥK/f {uHta8ě)f`l&︃xj8n`Jܷ"W|+ko'$)px,DDxh㊌z$nTrGa"%32?DZ @A:U!?Hӵ;˃O8aO~-yoX/heaZο4͍fdD"`?\D޳hm7Qe]@4sO}Y@Ks\fz,u$673JNn>xsǻENS64'1)RHxXq}nNLEt"dmNXͱb:A !Zn 3"Ov5]\/?\,+*6y.Y'5al4?f:IUnV JKH cApMwhwM;1wn5)%QQn `*H FۈOXXXXXq~!A )gBlڙwrtܸqU"TJ`op$F. [';y$7'vHa[ t"3bD])! {qRgK83zsы~.6QT*K8 82p[Iq')Gό\cGS ߞ`&7>D2q$ <5aH3c$5)f24*/ueEbkV Fլ* & >ņf:\U a.3--V evP(nran\,#C.0y.5óEVKLӫV. <=vm6c~(;R`8RP.kFeLO]0'ms^_F״Y %;-XEDW927)"$YiT'ڙO`#@$8D^--[>C裏HǍH&TƁW#HMFGvR)X?X ︃3u"+4kju @~8 W^@ߋ22ZvX P, GBTPi̙3gϞ5/ǎ۽{7d6^Pd> 4w~'=/-l'l\T/YxԈ3p|(U(so1Kw\sF*Wrinzh/ga: @jD ^!OݴxQf}sS5sx$aGs f$,_J*RGKf,r2.&=|:Cf.D`&a&??e3O;eʙ(f/|` K/{L;#xb{E7+ n;ijR ;̡ur ǸlaD㛭1O; gOOOhq(v) . R9F? 7|B0 :hljTB `.Z8- :C/R^Rs*K5/+^j' E[kT3Ca&0rq陹 6sg}%踹>MX@. \:?ڙ8uqB@ .j꺣+%"$rqjS d 'ϔ CeS&,Dư s%S7Q@eb }zbifnvTn ّ +q߇m8/n֨-f4rn݇m gRsh}Z|Ujp'\+%/f6vN>z?8]\.63o0E5Y/lVBchk"ؽfGĭ ?[{P5Gs OM_`.ϛ|%鳣#b@ ‡ QN@qg1Ɍ j%wMGh#!8wGm~T1a*t`yRAɁ[L\Xp Y6ҲV=.L/)֑^YjS0vOcAM2i?]vq65mC2{"EP>h<ۚpn *56f$M԰x`gIz!e˥C;j+a `vఀN4?mbع3-ڦj|LYzЛM\\.0ᔩ<UI.㼀LuҥK'Nи `5^ &Cps bj>u!"+7[NuBtHϙxhiSH?ˊy{̭ΕNZ̝/ k3ʼU]gEGvKdwUR#_jnV ;'i=ζEEEEND"`E;a ߟz{󅯦xvؐ %%)D `xaI+++#:2}H|K.XDSr` |@$7+2n֮}Z̘ߎeo;A<^h8WZ!syg6}9}pݱ_ Y??6iiIND#o;@q'Q|ñ&tq_V5?PJ}xنQ]64 Lt>gfDp8_1+Kn(dϓ**|Fߗ&rv/^/xRE?`Olz9ڹ:qE|ߚyPvfSmrg_)jgk(4Jڊǵs8 m§XpFLΜh&?]XTXzZ2e64}/Vsn岊iho B Us8"zH#[Zi5ere}*4M7OI8awh(8ںa'ZS[R[0L !Z ^(qw;> ժ5AA"d*RʢJO$ 4A!dB;"{;4a'XkU={xybkyu]]Í_hHKj\]9|ARYQQޣGuU Ɔ@^dGwݻwع/khRZ ml+m>dSJV^ å4Yy%J$W(5.b++k [p{#Gbc;;ߤl(*.A!}UUunRdgС>(t|j#G>z}DUM"YLxpw^S]hupt mE!=mj Z#Sۇp<`"0E&o,YxGFH{\7 Z c#W@2Z>x$Ʒ 2W&InhW^-AJ33jh!@o,3ɴx qv+H}m^aNw4v"6-]tյ;ǟ;sV #+XS`=sײ6o֎ŵZdƌ{p±C9|;aя}r=ԋokllkuAk ty|7_#f^E5?.'?Y,~Dkta_k/eStG[7k)&Fmcm3j)>C }7 ΏϞ'*Q46oӦOmPlҙ#?rpeUy 9sf3oVj"/YO~C n7L:t"VVVjce]Pzl vܓxګe_ӧ*e M}B{u=$L՚c'N;QGDD̚=ܚvBzJz<=irdYտ_vG57wkÐ!RY]Zl8M6QVRs0(YBz@Bv=vnj=(;ZDZm3' )ɦ {YZAHy5MϿ'OjT62UTT}NoPZ[`07zxl?u= C?DQzwx8u~ɼrJ0mCcbc}<<%͚q'<=$ec <"{Qd~0y ;ⷕBC||P/Xt#$"c "b0\U1;'=Ď&Ł{cǎ]p>oǪQḦ|RNq˦RR/TqW?ٚgͪ|7qtl }F+Phh<4䃸8VZ%{ݍ`p:ؒKi^Zm\YW҂d?.(Ԛr mWPiI߷;{?tkFiEZ& _ȕ!Z[ʇpAߓޮvR eGzځBޔGAQOZR\R}xWP55k\Мh?kA]03_CDuAg|\TacAގN31`j'&#$dSD:j vGڡ0 ::T-۱DdD9!Z.QAbY6 ӻ~8/^X[[K ?̙zuc]}4kP^~}]/y:z$F.2BsJ{wiXH(1FCio@&a/7fҤI=P2kׯa> WAOզ_w:8ؿᄈs?sy,?B_V^ѤPre*8b`5t)Z)^>tcVT$Z{fއ9sK AG }CG03޼zO>oa'۷[׍VW?o_~m/5(IRe}0}%%%ǎba\A ܜW:gm>vؑ#t… ]{ܽ+\ 5hZ!F޹䳀bҷlhۻ/lWlݶm…v>N$~CWh(LW7yK:vXnnANwgIDK\|Y&Q)7l쥗/xeAVvMսM={cnj{w{ٽ⬉_Nh%2YQA7B`СgȩY6#`O7ݷ;n\t"'x@a:kVPe׎aaK.o˗<F,74ݷo䈘e˖E{̙k׳try\t!rYHUjjjJ+!#l"޻@[1cdAzxIJ%6|O?񸬬t0{%nK<;v̻ݿǎ]t``c IrՔ\t)0$.Ǐܻ_to, ?p?7Z$-)'\eB:1S[qg?ԓpO>tȐTVVVu;122Lq 'ltԱ#λq&H<Р#H`Up"y|ӦN͹qc4u e9-.)ɿy3f7dUS>w_y%l6mX_WzvîG䷗I#z!Z3>cCRcRS1V!,)u7[JJacEFbpGXm5:Z8H * *2fFl/JʯbGfmҚqvw 1yN0AJӨ=S";~Uϗ($0.q_$]-+iqJ ]cީSSJ \$Yz:Pvư@gb^/'KdmgsƴDܨ5_^&p% o;.=iT/[K&ra{!<=kN@vz֞B0=¨I=/DBjX0o.q0z:I$ށ:N&e`#@\nrrj㏹9db]B %|xhXގд SSSY3"kslmm/_V>{;`<*f8X^B|/B[Q`[8nx0cNdsՄ=S0半8fTLQI)e쉡'fJ65*W6gap 3&/ʯj#g=܇ 4(?&8c= ϹO= らO@^x{lD__oa~jQ aFKIK xJzKDG'_\%Sfz Ђ DvdRq ~ T7Fѧ׼yOZAQJ^zRLäӧkTҭ 5'#3 M o/ɸqc{$N()@ m^?=0u 97-~)ʫollorʆQC +,|aN#_~989 կo߂)lRz{{߽h~nN.H2w|80ԩz)XD ۷>\/8͞d@ϟ6mj^WOj90 !ر﹧Gw"q=$=^+{W JdAIaa@Cv|(`= Rs m I>{ 1sѯ VGf4ԡP&EϷ]>?<GT6~;{Oj{FĿsoۚYS>I٩G?;5ĵnL _Q<별ijeD܏XcЪQ"z;!J^9iYBk>U )!jq=$4&~mJ;'V%EJb^itٵΗQuǛ0')&T(p2-C'?"/,ܘ.v̊{|l 3bd`;\94uNND;,&BmhP`j% p\Ptx >yk7r񢀏7J1ɼ)ʟ# %ZC\.K]کKX ta;Kx~"ۇhsX {0WV b͛o~F֍Ɔ&E=cĄջ7 fM^ES#{p7mqkkaQ^'򲱲b~wp#ƌ)á( @<&D!@QdaBUr_K!aFBeW1uIoU&jmY h;{{L=+R~m[vlcBl L%0/}-.p]֤\(-/C @BEJZ}bn|D:' hn(\A0iѺ.dD9F#_r8+zb% qKO//,V@ C.2XpV3gWʫRLJ ) Tҹv-tޑw 0B~p2aP] AX0$suu-n):d&%-Fܽ!m#+#R;#q$Sf{:/+61 R[.ApDrxgfV ~,wcJAYu}nj}w(7M {li}?ha)>)a> _8)ol8vt+}roLHprG a@WNˉs7܋94hNhJO ngM9m%}.#M4g 3ECuŸùwc0ADl=ϑy'Zzp7Lv(3#jggoh5?S$Y{ ΂0$bԨk|o skIDA^E Œ.5.yG3 {L>T,ef-ڈvz%.$i0"@H%#>I'իW[ `pHX9Xr 4u JkU2@77"k@&!(**߯/`ӊN@:2`2ۢh'tXtȬTD/LIuk b '㙮G;f>%'_D} 9(򛯿 @;3]>2;?3YHCPBlo7cI<=l! aRUq[mAXfu,n?-!#wԆJl`dIϗWTI1hSsr' 怺Qccͼ)Cސ4GlXYJĨ%/e4Ƞ1@=1;sΙ9!?o:Jg FaM @DB%% 4_ LjedL:Zj"( CMF\)|2X8pBH\rPY"#9Y3m4ؕ0Zz#b5nLчČwPaa1pԱ[4& ]nVSAJ5bF} %9 oO!X.M]鋛VM C Bǡs%Ixj8AFEEj. KKeÇ {gRh8pAz}ћ<# !сA۶qO2dh4|+WҭIjA(UZ" Wj6 UCtޑ"7l:l R)AQ'!cp1`[aX`+2`h R)H@|{";.298D WSe xzoP%}h_]rC}:p#aKJJ{8B/#$s6n{;^_NIpI`7`tΟʩ dUԛ5C]ZE,Yp8\P&~ZᱩCxI{uhrc(SmlA|||ϳl^v1IozkdO_M(hcO43z;V B#fb|6{nY4R苈jC"=>n@/t0MC :كSq 'EENDk1;+J^4׮]3*DMC^ Tp='m[MD{Q%3'-n BQ y4.tFX[< vʹ38>*zqR4)d2<0aD%k(Zg!CХg$.߱<:NFۨr->MzHsú4|G1 O0,%I/3c|3UH) b@='s6<g2'ʶS)y[9!}T/7Og}<3k+3 _67{@I}zL#zUӘo^ѡ.0h20p#G #z byb}7ڵi&ux2 #VSuzVΩ8ϲwp9|8bjU558!"o,Q >p @333Knp;*UV-It{׶W#sHZW/mCC}K_*.WPjD`u"~ı/RRɄ=Ȓ!2[+}caDN@<ߒ 㺑Ј{ `ThM#rSyD%$֖[xo-KŴ.M.;'3ebAގ~8],$G#j{&h,ߞY^^auEx MaD/aa=rk q@Ćp?u6,ݴPWo'krj3`gC-#XIup E; uuXVuDŽ qD PR&k=/;/UOi"[u%Q!.фan1_B]FPgA 1 hDmUZ`&~i[ T:<]G\;fk'Ã_B_Ӧ t-Agzxwm][[YzVMk6VM˧a5 kvXH[m0\yBۅS<]v ZC^C Q౳23phʴ&_(o[!ѐcmR(BC{yyzTV%$ 2䉧 ܼ'Fe13v;gfxhhוu ~~t}#.B6+k܋[^U}ҥҞ=}a^VX5` (5,}pJYyEE>Q8xO74$;+ND#$v B{ClBDϾe޸AQhd8&\٠$j bq Fh LÃ2a}|d vXM Hhp0IDR']$$ॼ<=Jښg +HC/ ޞD9 uJ"rrr2LEJKKf>HϞ$0 5Ĉ@dg'<h$e/~$ۛV/G.Bí{>}z @Lhh׮WU<$G ̮UuW.]pwCg sq(6c:CC@}u[/մ4xC9$h=bp1bÁ?1Pncʄ`S9}C3ew0o/clYӨ:ur0}q%M={@켧EGBiC]:ƍC1b qy ::" ue^(sLvxUA(,XE_Fݻܽ$ܵ7} ooo"FLV„u ”`@^'vZB aGȲF `(hX< >Naޤ$B6m6H= 3@PaT9 oP&<ݷDNn0]>qtzՇ%!R5 - Ct0xkJS#<ere}MS{D/$R tO#A\ [Qn7+Ɔ%XhBB$/cF$<&ZPK!ߙwHm=$%~49P;uNS#,`SLҹ x͕J3F"vtPz 1D]< ج*TGlҙ3)3g<$vu8;hCGW_}W ԩ3~7d .<0] Xg'5~u0DG#2afxp!*_t&qҍCw7nPטt{zBګu;?Y 1S.pbBJ0Jh'Ѓ3QwԃŌB=H> L!\? IJpIp ܡc#UEUmi9ʊ4نS BLjP A h'2n6p}wƿ p]3 t> *N^)W^5u17ڴܚ'7PVyau7uYb[]l#}g+bPD B+\-%ˁu7y\hOcx5["x@Wwg IXw{Cizg7wOzZVN)P@&nuyU#>4jYYuBV yüSEoeR0Owv )8Lc6F}F"ҡdt)4ʡ7_MU[026kf:32;n\7vM'Nc)_jG{WlsXX,$濐#G:e ϡLw]8P-+xx1*l%.p6ڙd!{pQ\pY}b)m`PځfB"3H0=h^]uѶR ])KD0 VR(~ y6Qg|EJ1q8 g%0f=hhkVI@mW4;t勈G_$M\TAo꺭n}AN\c7kt,$ 7 ̩:B*>R3A{3 &!t np2:4)̊AIuNi`^~yFCas47R"ͦJ+fJɬ#cmMqp+EG} ZS_p&%9-2#&YlhF8 WM59wV}ƈ`ri&nhMd[B`/8ryl˶EaިQsZBzY*kt>&N|NVnvA>DGbq8 H/OZDF0@ٛαwƸ;CWh^y/f@͙M֋%XIL:-$Vz0r&ǟ/)Z0%ML lyMk=xZffvp2:,kȒZ!f3,}m v^+P۩vv N5Ēp1}]klϤ;GaN3 #V%'7*Ar N} ɔUTXXg [Hpc;ˡ{^0ljw]ۓv_uj`wҵ0Ar%&:9]CN$WW޽{#B"FCw5ADm۶!$X@3mMnv|RfYߥ5\2r@ZMX伵ᒗHp0_ ;k;5-LoRvά:2&B% + htxe0׾#qst*ڸ s6T+ыA٤0V7IB >΅-gH.]te܊fٺZw=綬D !"Ffh!}%05bdw05;$=v[g߄)kcL`9 Z:c(J,j1;!0Lcޖ~%K&%iLjo?SNvKmI-Bwu_;vv^C-ܵ%]p+i:m 9+[1ɺ ]nfτf. O[_gﴣ5P.&xv殁ө6vMCRX@tȝ:մRGf;ߎrFf<"JlcctՖ%OKIP=Sm1o 8v#^rjUs*i VgIZ!}a.V֢vhzBbt~D-LC.r XqPu` o,YC݂Dۓ*eN-b|x`"`A;&ߓB} +G"Cه.8 X|Țl5K{KC9"F<,/F<01㈻6H2.ߒ 67Fe'=}o(1]^>N L+r{ hc\8[[2ȫ9Ç82b7ypT_˞}g =lDkNFK\A]*ЉrA)KFu$4 6bF 71MfV4$0q3 oDgv^)yoФѱCL1Um8lE,,,,,,,,]F]d ㋜\qulPbdj,,B-OfP3Yڠ0Qb@ZxFBQp⹊:&LV*b9_&d-/&Mϓ+Q1~SP mXx Qs+~I̋O)zhy C=]]룸&-iʭVLO +5u_$y;̩h]qP'Q\+zoQ /ː]/ 8֑8F EJHDVT{,tkrq#;`IPݠbWe=]ѰMn8|Ɏs{ϗH-JXbzHy0^A-ޘx3\1IyAo[!xZŚCYr<O/ a1a祠 /pzr\8mi0A@ּ8+9\(4Bm.:8X15lݘ3$Nh :mWbc!hz8 z8R Vie* PeiwPS]9΁ү\_=0P1F5)4˷V 7q?f˙;ظ8Úz3rk.3My%WSvv}l]jZ3vW-$Ϥ7;[{PWrEi,ب[쾶hv Ckn z;տ]<>ᶀ]՚[v_lơ%saKV?ӻ]>C;=Y@ ĩmq7%BYV s p&9Kv6[l!$WhrJj䵃|8G}{ :K%nHڣFnVHAMM] {^8<ߟ,+N"8x揅3('ri7+g J oV*pBIrd/wog!xśx/_ɯZX='9]\PRB!@3˷^Q=HgW-r]lw0\?ZZ\ɔ2V;{[ӓs+ &ADhW캾=u"dSZ͚'b|GFN~'kXO灁NgmiEݿwS7*cjP q:ùg*z:څ7!R4j_5-KZ0m|k˕LiVkn\zR_g_DPhlJ,= sJ,ں]o _]VMbe!2F ɻEk[!5nخnڜTc;v_kmf;K:BkkEr"{S][aCV eV='C ~9^ȔOyM@wZ@ܪcWJalՀ}oV؆C!z,nXj N8ܽqs\Ȋ("Guφ\h\yF#gm~~zC-Nl;]xIZԸ08-S~u4|Y5̡̑ W/ ;dāC/}5 KAdƄ8fCt,YXXXXXXXV-0} 7N-"}8'GdOUl^xAAό~cY!`S7+$:?\9܂:q%o GG{;P[jam~Ԗ7FDᙻ +M`4MM\FrdyVdEꃝ_?8ɼ )d}|L wJ!ܨyt;vsu9 a"ߒl=pbX3 WQԀx#5jY>sS6 %/ UwJ!0 BGyP -;St$譹ܲ/d=nT8Z›!j~1jG@FvcIސmm|P`o˷}qieyů=,v<)I e'[{g&v˫V^̪Гk<+> =lv]>zsR 1\wF\`| .NB;Y8\poF []d=KfIxƦ[09xTWPaG GzUԩw9BG2 hם-+5o68v$v_\ɫ&'uI^,,,,,,,,,vy@+@x9.1ge-Y=@qߟ,tư<-qpkFcS# ` jlNK\2YF qI67)`ԨƱ8 g x3ґ+ p'`1᫇zk%#GEJpo!"5-$&/V >40\pfO666_|6=&h VQs]\H==RX +0@ &j~9~˵qhl(G;V.Q7 ,07YUr"T@o /Τ"sI~r#dެv-ϽY}z~UVaueq'KM#8BW("z_x6ԯziljc?N$?99a2FJFlI-Nɪ2 kk|}f'(Yu0g3ٍFQh4i&©B\]ևCEt&L;_=,JT1[Y)_O?ީl`EA4ݾDۚR9M:NdC^xb[zf@һ랊_ch8tR'861g7ɇ/)UjHfpj[^_D 1:RbO,ΛWpFp *}~MIզZQN="a.U:CCdr6O^F\‰k6Sq1~\ qRI),}j.-o@0|W ,14wsgGX*\m<I} w0'A!ܛNPvKAN}Wdu?#QE=r#{>:ajPk77,a& (+V@L5ȁ*$ xnvVHDB60AHZ+l/"}jmxaatPy~V7,C|ko%95O9'WƟN出Ex pHa\&@s7%..ogU= H09[d"xa/BCCi{t h;1v]s_Cț#S@]Àd1njGWF~4=}ڕCW#j@HG-sx+fK^phba@XҚw^Rwהg+㮒߸'uWjTp8iqmq R PݚqwwOvyo&mMCwWdf޼4$kij:)`L),0ݟV_N(5fLc\*o/hl٦I?<ˇ|w׆k+oi s26Ϫ%IeRO" _7L0p RoS8SI}[bQ3Tw35Ia|Д t4=Pdij߻P怲 t~Jl6&ugF2BaF_EUwr&72eɣ,w3ŧ+5oIs{Z2Ls6p`„?Cc J$րbu]Mp*F?1fdTR:(`Dt!K+ϫ8 &0נ7yBI"hj?QkfA=Ŧ_}p2/m,ځa"P Af/`ׯ!D}ٞm)U9>&дwD5x;Y!T?9 $*.ю;$qv}OoxmMM{<㱝عxH֕qq\pq-.kj1Qd.[_ 7kcycL[*JʳX ^eU\ 3ǎ Cl@شgמ6;GWRX $֖ϿꫯwX0&J{YJrv|/ljnoJ+k(t2ŀ!>T,̸+]99`Swc;۱;QJ>C8ɃࠀkFE%"PliuB,,]:tvusgEeԥ SO3S˜e>8+;GrTg+ F`?>j4)JZcm"P&ڿ\䪇^(5x_k KZEu ]饣ڕ֙^&\\T6/^DzȅUwvw#G6Y46,)_Cٗ߸W,.o9S?DCY9-<fZUy( =HUEH|U߾K3i~_*uk^RI3Tj+}gyY|d`xTgdJͫO,iN*iM)in9\ӿa}s7α0aG8;# #diBY_NmʪhA O-Fa hvZܜ\ܖXд?]e͝Cb:Ym6EMݩ i3+9. ]=ڀ4[#cK>y 87%D68Y,hwpB3J3 Ŭ愒Һgi.kga>x5EA6*m(ond=8uI=}h)jV],[ ( ֥US u,q(Bf/U5*\a5?&8~-Ahι^.:{lc}ro-hon *T4|͛w6._U`u kooB0'x 33+;;+epdizfo5.%JD]p/T 8zg;YD uܹ lxDx84c'23/CQ10sX[7l5H`㈍Km)idϸuۧCvƆ VsJӉI)iQ _};v4B&}vttu]ѨUFE [tKRb]wwϞ֖6DCi71)çg$u]M97Ci꼂Frϲ9@Y&~O8&"~1" &:2E'OX͸젾.;.HG.S﹧l#6>f1ԃ464E755#%svu;q=#]˖]TT d)Y"88wMR)s$ LP^Q R􋥥{0=2OqA\S|7 9%m.uݣsU}|s}#h_w2ZɳKOK\IVXjUKg m;s\7~a@U"x$<S`vfZn}$%k]}]KZQbji3QrDc:??H;Z3[K+M&K6a^$MmҊ"aQ _?skމ:G塶h|'- Xd{$@2_1+ދ^f-oEn5k鷏Nq5™ SdNY%beoElڑ]T釸qeؠ<*h 怄oId v WR@=2!WgI- 7Gl>+7D mֽ؟jY-vś/unWOv5{o`+ߎڕXiCGQQShD?SFk|6vPJW[ r0UrQq7GlٟūB@[b%.iMÅEjp%N`uw '=]$ʽ%U'T^e`բJz|ޖ4fz[}S{31͈;>N@ƿw{}]HFNJ8z j!0*XYc}}Gr%}TOФ.f{ˊ+͞BTrPGc2 eں:+o_3g49ڎ4M=wT :} kX<P䫂KjooKMJjin?VL X R;w’%gϞ0Q h,szmz]]LPCCL!JnYVVff=gWgoO'{@q J&H{s?ߟyY3Atuu*m**%to󟕷,=w %Q?WC bېe;W\1sƤ5w cv# &e9Jښ㶀kﱴ0#@c-^x晠Pvbd@NDT7PumaGKӒ[,]n2)DF5e괗ٳPZE sSy(887RD"rKx,8m[@=@8q4$kV\x{Ybc qgG[2t(o_敓K'NKK՗-ȅ w0nܰ>44ϏqaB W˨2G|F]JK{4%v\:wx?f oGH/kq2+k~.@W6N1ЛUԎ4s 60)]ȹ8Ç't83CYT <} N5׫D}_slL䕵=M55Hȯn)mm6u5q106W礫ārDQj9"c^% %y ˳{FIgO_Nq pan_]fgba)@|mKwqeHOGHihj%c2B_uHh~IucW]s'08fzߗH;zJP8E1,n-ihiC}r2D5䖵Y\l%В)4,ǔt`9٠7s66!׃.H6v}6`nl E*l-ы@dbO _|Wf-l%Β yfZ{rJs+yPelno)BKL%M Bg3VN4~R/ |@),_ɢU)6\+V*u)>JdpM *)t+HJP)\a쬬ۿ5gys !ܼ>Ew// /IKG\ښ;["CQp@5(v!Kk/fdŸ驥@M;[kC#cւ_ p ʶޞ˯z.gWT9:iQ܁2 Kc#Ēr==]^ƥK nnn>^::>w[/o6" 쵐 ]CLi(*q}pN؄@30߫M1n'56\VV!7:P[#AU6V MY0`˒p g_:=7W7===(tvuλ~2.fn۶uʴi|P_G@Rb_ߞdedkea `sKsc}'WYY3Ҝjk[[?_o<܌^v[} oS3̈$;'ͷ~ꯏ¹ZTX\^V.{&_StUV574gd@C raڇ o%͌R2]0ĔewRHEUMNvNwGEð% ' ؂^|c#Wegeœ'Q&=}}};{;%E"?_[{[<ЫtvrB" DVBOjv**)΁N(Ƽ\֪ۡ:''Gb"uK.wy[P S]W[Wݷ-_4l$cC#k+l~Qq~^g1uO75788WTB&8(9gT ?.ɚN{[{]} 6WVZb/'|WTⰴ8::y8S />'zS±~DaxJ@_RH_\ԁ^aHD h5xipo&av"]-{K>J*Y<``FT@ vmr_a8'>PW=VzښOLCHvDdxo/f~֪ڟ/(OO qRrʧ>_~={!2<2Fv@܏8 3ԢGw9ٗ**< 4΍__RTPS39$K[[ǖ-oþ,\%})q3grild <z@;>mtzLMͼ utQ :u ~+; jv(?򈱡e*J )u 'OHLJJ4G@@3.>vN222-[}P/fdm­M-b0 7?'LJYZY2>s~!\~D:|ԚڪԌ kwީohϨ @Q *:)|{X* 뒁/q(V\\ 2 цArid_ʪ:^]Y*3;8^^2cT;;[} DbysfSg# 6**#3#8f{yzj[v@]m-(,Y/kj?PZVc*o߹ gQAȨ)Suքd++‚~MGGw}3x_E*ݻAmm5y贩)}515 >)%5:&.dgBB,,-)&N PG1``Pɓ"=p0G~AȘ);{ gϚ9xD|ƚ_()+OHNJIOfdd$L=>{W_}퍌z0={:riS}/[[5&6ᛯhor؄_o#cۿ;s(xHC~9{);+2&eQ|}_~0*:0?YuoVQiYGO_rRbLlGh;/,\CGO:_caAqMUMT\LjZj)b 33KII1t/,,Y9ٗ.9vVB?R/ @]ʊiդ. 7 ^,lhiip4;Lu3h|D>&azPWOikb׏6?p` ӗ}/:~-C4oȠ,bV4 JNa\‡ĺT*-E?PDHcKi8aRėKHm̮42HY&⒣#þRg[36FE@पGyFYD}KY^mr.Ϝ>޻offzn{G(;}xӃwݶ*8(2kdT\pP)ݺmM6\bʔIg_\sתU+\$<־cVK?,$N l\2s@K+jut>G+1qZw---cbcLMͽ /^m@jj3g͔r"&Pq億J;p(dƆFYlYp@j!dҤ0j΄GⲼvj74\[uI??Ӧe) ~q /usfdei^][svyѥKnl xLPllQ81! )A'Oi]huk'Op"P,o㎥˗M4 a!BhSwի]\b@j 633stpΞ?oޝ$9x`YIyd!%e(7glm3g";m*[;[w D>~2N Lȡo\]p~wWW{{O W7רffy/=͚9IXEml`պ} 500P_$jjl3ի0 .I>v^m-}=ݛ8w|hidd3D%B+((qaޞiS&/?46>A~AP'P\dӦ.X ]{v7gϚ6)c&&&LqX&y+4Ig?U's~j70NOHw1|ć PxŅQ!W$ G0eڦ܇ K(e T;y͛VS |d x: M!2 ~M X2C&ݡ ewbh.2*é)\ sN D+J8z5 `mk &0(͍*i"7^l+Yye{W0== ODa{\P:w ++K<-M`z>~ԇFKhdb|uʅB{ggKӠkںZ*Ǔ>NvvO/^Vsg@; YyuR`u]vB\cSd9}Ɗ--ok-@VlDt`H |45u=H/hanBNli tkaai1u }Aeep2 XYfqUMԸQ[`im3 z9'aWܘ E@.)o[*25ChwumMWo//[.=gUHH "@B~]G_x&Z vʔH&D \%;;oN77w3sEnza`OLbڕDtGGٳo֭ۿnmebj:Aļ^S!;u߽>^&ӦMlQ ZrԩVӧLq+// Ar&v ps莍 h`BjmlB:ut/UgN3D쌕YVV4AihCb/`D~,pv˧rdhfz岁K3IzLtF&ncFv+ <=𒝝=Ri\22`u'aM4'M.Ɨ\C|w`ic1u42X]KTCCvڔ0d␤J|@ɥK;g͚ibd\ SF(lͪx{{=En_jIVVֶ3gσX_U%YZj @bdh@ᬨH>ޞzڗ/QiL &3#ޤ,{3gL107 iB: pJӔ@@{C}A& k?9]ۓS6-DH[?e u xZdgS,2hP2Y9! 0 R^Y@>V$`ok0G5w:H#uұSdj8&ȇT_6?}]+ҕtO%܍a aKf~lk9FHe`0?C#p[<|G;Mw6AS 3b Ɏ+| d2>7V3|/] BHe CO2j!B=F)12a0 0\y8;pjQ @l`&ǡRVkF vTWAtuqc;A70FRj"l|H 2[::RS1BAM"ILL7S^Y%#U4 \A EY\ԑ 5k8=XcC J_ 0U@}CgWL`֬\}T_E5^j͐d/2773361еt~`L,H775! f3.^P}eXCɿ>;;Y`->h dBX u,K{?kkVxw+O '"/] #Hp~om~^_( B%b=:)LKkL6P25as͚- ᯾&PN| tEvHGE%LLf0"##?!C61>R %C R?Ȓ%(-.ٳkFbGՂt@"C&Q& ' _ n(M ʫ[xWnuw_(xD֨‘߆VT375Ei*A]M%0di`dR)H<汉!~QNUiV$`}ݍM --o+{ϻ:;z{'0 =x1% ,#/#eaTa ̊\R*v5Q~ܵzMr; 8Jg ıR&@c"|*LP+-N^}_~J]SZ"'#`I#>^^.wuw&&&| 5<2 Ao}A4uah!p5UWOjr7x7^߫9%}va 8:H{[)Љ{KK?fuDͲ0Cs0\~s;I Uel?sΰ7YrV܆1ޞcܚ!XH$69v v3x޷ p9ve:qmC?d4* x[ %5 U /"PA3ёћz{e+׬FD(~zhKLߓd@݁m۶?~"((x͚ճg΂UthrPZ^:Cb'}pÆo_wF9_z"}Y/uvN˯VXTp׬ a*S>#2ȯFH}ߞz]aȼr'[l~뭨 d2ɝN"+ m|:ҔaMt2,xr؂ vK$Vo]솻;x]pfrph0VN48222fϙ 'aޚ;w.NXo{G6=̂|3\(Ŝm3@uVYp`kk`COESs+ s2ܹ֮~٭+/\ W]7_QsZmqǚ[ēsGU)Ra]#fq`A&?5}+L]\_Mn%7+o{ 4w>Y-A7;̺ ှw^egƐ_l"_aVRn(v3=o"bݍ`-(OxpKݡLgD;.5SV6TGl3DJjKf%%p:8BjB21 Auǚe˗̛Ô^d9S&O:vhrrT]@.EYu6v֑.ɓP 88!{qIilllGOs98 M֭Ndnf% ~ рD>ŲQ0'7gMKoYE-(Uѩ nHk@zE^ّe' Esmf6 ԕ[֯5s*%`xx[f(̂ВYL1S&aA!(ѯ(*TzhӦe˗^x Xj|hic]vr$c0$z8ԍuzA ::FF]"n>$$lRɡOp>}#wZ HIaH?AŤɡgqrךspUE%VZdICСCLCfU L,N=V&]׸x{m?JCv00DD ЅM c (cCwxB@yy=!NSl޺U<]jtf4Ӽg×4T_KiFX Ytu_^䅠~!f:AΡ@342/.As=|]XXLV+rpt@>CgFvQi9++4rsjN9ȱvf]#I -뫨A~l P:!0ā%C;p`AQQ{'V_ddfRD=!1ή<(E 1:;ZݻkwwW7n]{z{V4 g佅dɂ)PP5F .X7l hp9UX rjI钼T S~M4 JP3#3#(7sLceE#4(8&JGA~P0`RRZAŅ=,q414>{NH]]T^$1XX ZqAB2KaoLOÂ1,8npݧz(6ZQQigg*d|3xs@d-:[t2 m`B(|m-WM]`3#kLhdnf@>Aoo<[$!wN֮7v_~H. Lu`.U$p F)HrJ!}$e*H$;g=A^$qAߵfs}cjϾ,\k/7?NU,"I #F,ΖMtC"wBBbQQiӡ͢Syz9 =ډ&yuQI{ lHc=c,)5=> %--<*ȂCv#?>&뼹Jc #P4}tSP=dwu;o|ɸy梾:tg6$p9l’"(Ws) g>+Ejk,)mQN{MuMZZ*$'u(qq1 QQ19v]΅EFFġ!XyS!@쨯S'Ovpr^T(]B~aq^n.ʉ秥GVTTL6Mڧ-Etoŋ`Aؘ8 *Rf͚f]gwwԅ4AHOR楄/AD"Ct@ǘL}fs(G /ʸ^]U5gԕ$W"N^ygΝ%`9y$T$ 7njԒcI))qqIQgΝGٳfd]Ύmhz 2BIDATq[{Dž(99ḡnΎf1;s^)3gΰEuN(hx4jO:WK(,(zP0Db|^[G9s щ0%%y,PccuΘNu LJ*}Rbri陌]ǟ;y-ZY9…[XdH pFd;BC$) E/DFb O2 I8sBumևc4 HK_`>ltXQ^b?M# 1ĄYYu5X;fgEƣn腈s/DXX^F9s-,)@7K3iӧa9 83qޜ9h@fMGS@ 3sB ]9PL3..66!O֑ +p3$O2u J_Tjg샓)6lanNX(ZTO龵PKEʊҲĜ\6"{Rvll+`şeAZ=Zه:E%UFWr8Iv8h| {!նTClYKW-~VRiQm^27~*b`$)| ,:ZڲUQEM=Y/Fg՚= uɡ kHB' rj:Ѐ".&:[ \5r8j?Ր>&|`$B2|)te_5+j+Kpd);(ooy^SqʳAa)a/*E<ʢoAP/Q,_R ׿5LG0b|DhhRRxR,ݐ⼼||Ьm\M͹YYH<&ox ++7GYYśonY ^Oo?;~K/Z\nu ]gׇ|IRRjaA>M:U #{ϤfM|ށ?B 4 D7.h\hVd`׏uqq&9@"zB\f:fæή8M iiF&Ohhj xX iNNvCC+R]]/ :O>ĤI!)fGBRy)od@P ik 2@hhZQN@/^hh`艦G34)lmkqwq ,,(015cQe.e655CCiwԍEzH†g29NBk7i$үvJ -+D܅,Q eQ%I|.(ذ_Ԓs(gG< B 5 0X@`/ PID_V2%m9ql Ýbh (@dڀ6ŅC@=>r|PsKPJ^4 ->!%U%oljYSU {3FbY%ɸ6F]E̼MuexƃoO>?WWOߧ} {믽1?ECzښD{5`%8}?XzLNwtz"++plM<=P"x42 J05b aeW'i&ڐ G@CY0g( 7;C(^X[Y0Tl&9;:\iHHHJnPWYzZ:\TPZ\dko)C$$&"fܹ"Ͳ5#$AL+imHJLpL--̜]]9@q1Yf[ZBMEU_WE /_[KD\ȸ+`"GiUe1^ؽIlŬ}b^ǧfvkk."ֺɍ}SЕVt2:_Sgc(ZDM:Y me(2$F枒ֈm(b8.B!I\8&3z`usz2s.g ]K PRYaw|G Zт3RИ<2&=[/efWUVũݩR+{FH˲ Vye!^}dzUV /ZOJ1 QЫ颥jtY:knRtġg1.W ZXugL˥tkL ICSiS.~?#vp#GAs>OL$>|>?^CԌ)Q$fex"y^(_j&$G/FG FGT!<%{Mv>>~ bӔcyU0Z1V'W2_oV,[1olP '(PEH!_;zkonkkEYɗ_λZZZJ]\7cd 2 ehyA@|_@@s9Y&ۂ 5T}dK&jȒ(c^j򾀺LcUYjGPR,j cS{-9Mo(V%OZyUK΀78 #?K{dHc`J@ +sBcAެ$MAƌD?@ tRJwl][sՀcTn^5i[KKBiv|)gV5văcd[ƪ.guk-] ՗[${/xabL? % @ l/FaFtJ2;30#(nVU+L/Stc=7rk rґ(xTP˰ו])Hjp,Sͮ,ayfkE9 )RɯVAQ{ǐ߬Woz 4ziITĐxDA/]]8Yuto7%GF Dr뭫#_WxK]+*w9 VFBF"&QO5 e]9qr[|ۚݼ<) }="=TCψ˩+V UC %E0sJe/yF6qʇJÀ',TW"@ k>9YQ= ]W,uE`,[@Sc[_uSwsG_kw_LO~}s]-sCK] c]~GN-V![qUck"Ѡ7(!^g >nAx;k[q]YxoLDoa_'6GVGĠOͪF<0OAeѰU)),݀McՆ*!2P/*({Uީ1X:e,ِCм}cBw9}*a]+H FP £\jA<eTjA숅"Y: pP-JjLz"BSP_g ^t-uU J5 "4Ñ6#^TF1a^ "[/RKZZ]2ʄK}@+:O1 {P"cOb)4DH;2Wײ/$QD%jJ龖z}#SVVΫHA(QY@Ee`U{Ovl(İ2%ex\ٕ%0C Jxʢo$*rE (1F>v0OcZů墊xx^:\U'1vUac\7WJ*PGyK=ò{\k4a_L2 d|I~ :j@>:%5$6y.6*u@ZQ ec6L60 WNL(jF>27P- 49O2s2r9Xi"Im!*P^Ej `r`Lowuմ'4&tJ0 J tg]fk r.qFm,G1 {]ٕP~7+uI; +) ڔ#oqNZ׏>wUUpV #Mou} `aEߘ:RBuZWȋMׂgvS-eښjד6;>RP0措֓U9u m}-]b4$;u$l(c%xoU@[hejfc8*\djTeneN*!7}5.>,Ǽ+#(; 7'T۬蓿o?ŎNZ c"Bٝ*ߔ=}Xna3 "~_k7 2sjaTVL"~L֮1:^N}y츠OE ϸ\+BDTVT$HF0^{ @CmaT4* ;k;{z{:{ j D:Fڦ>! Ҵ뿊F p>6(0ȣldLx3*˗TCֵά(}#~= VFaQ2.xagq(HؿSa&1mPT>TJjJ< @?o3,۟|0 */@K( e]|>ofEƍRq蛀)r*Kp`LZ1]LϢ2~ЧT#$ԁ]_UEAc><O?X/*1?'L3RHR#@וH骈*ȉrdDZNVEdCB&" wC>$nlj.(,iji%ވP8+E8.Dp)x:6/j bd"w>]/jU" *~NsK9ocj!(!YY4UAj! { cWhKx ?;|d]GI`jBC ~,͂{niP\ѥ>7qc`10cǎٻ7;+W̏٠]S @H݆*> tD 43Y3j\,EkYC4ńjyu+2Lt2++qOOYEն?NMJ"euRd *ү # )2?&: /S\ٜY$s4Z)_.\g|x=BWvWspM5i`bH8+a/* a'yjKFژ̖{O nʇ\mm9mnn![3H'O̙3uZZ*tvvmw7WΉA!'}EJ[}]_;%.2ڪԱNz\{-rwEaymua͛;x !pɉإNÝ8599:"؈@م7LsAC"f{?<o889cnHNC(]'ttt644e~qe}ޞ^+kj,.:'^U䱣6vzz@Hg.,(8/..#OkPGGGש'KK?ۺnmiiiBEquK9 a[db |׃8g{{{Ξ=6sҒ0]rFc(Z-Abb<J3nyĂ1)7Oӓz)+Q"%2E/*,BZڅs~udCehIl1==, I|(o';; i׹*j!y~K)&jnj:y\AQ1Dni* ~dzرĤؘȨа?φ($xӧ6K5Q&SQ^vps2 hsr?{&")슡orgy_Ks3?&&p#S^e?R C{gqlC 6뒲yUeBzȕ H `Rv *42}e qʚOO9[K?-L~/y{z__qI)%P> IÇm4>-cO*Is(!_Vv칶6ȑ]gRdvT1tQqɉj8`i ~w)G9{-KnذA P! y^ D#!`R* TyS:3U_ONxyl4go1_^AxM3$_"$>ف_WRUVյwyǜ4 &K3ȰE0h:NHRb5` f" ۂys NEuw/1 >Rt IJi?0 |RPS?2%l圜ii""{{`/1l. ygu[?o746߻>G+0)IZJ UϞOMIZ1 7գ6R/0ֶ'NVUVL7n f3GWP_ w}$Uԙ3;o-~.. hL}9 . ϼܼ'NvtuqS @~<{]>jXZ~+ i|Ujt@ohldz'ΥK\+&%${wsgfVCqBaؔ)0%\|IcOG?8{d}? ,\zKOO|[I2/_74$a P_ DP4H{pyaZ@̩ӫV|u1\4#Y^"GX}! CQa>a ѤT8gG)=b0WBhmpهkK|%YWWkA$BPPq){6[ÖҤ%%(cٸ5dڎ|^*`U /5x3-_"}`q0_wڵkQlldi8X07)vB+YHMD)X-)ab@TWWt! )4>.a>@QA W0`T@(-KFo|B^X?*X k Ә ?:Vb)_Qb;,FGK{Ӄ.]dBO If*p^f8#,rWR6{C-Z*ѰD|a7+hQ]o8V3Bb!JYr-#:@K!7??6/?Ν={<&'C%Anꨚ3aл_VC@ 5$jjwt%$&P1;H5rB[6)jG/_954=(gɌΥ8 4L9sg_~X8)z_?TBށLR˕k%H-$E2!66&پ3Lz'mli܏BCXA=68uSl+Є10x86-lXԥvyp=L3-(qE~S j4 U+ GuRs DHZ|G,[bӦG`DP\K38̊%oσZ~=|$7(V%nl Daf,cb#nJsq> p8Q94ZuZ-a)E.`p:p@tLbWfV] 10hք|"e}J5rk 2.@PvqAoQѥeeYmddY ,b||]T0C_&&]$✽AraCp'eb D?iih tJhٳuz{r/_Zt#&usqGf*D/F.:_ˁ>2g ~ԂP ;;;!Z7;#ݻP49lҌ3ua3y@2J++?3SSoO~tr;.Ր>>Uû+udTvq9}ך}M5i`bD'*T얗᪴=$ x1=䉓] u_mmk@v|w̩Wm-m/UUU9qСC.wtv89 a)D]T .)+9}HHOf„Dr>s,5-}eΎ;:~>pٳII 9r,ljjnl|)!'vF 3Ў niiƋ%E?9m$kpX \{v>x`^^ E_Zj]?j%#"rsr\\aj)))ЯN.d98JdmmG㏧N(.*324{<955,,,6*w"IX'xr־|rАHE \Ypa]1pb(X=IeeÇCEeJ;`Z%1WCԅcSII~~~\>77/5%%*||}8U## u ujllmq:j<ƃg^dcc˼9r46>0dðRG{ۙgbFO{a llm D"&.d^NP;)7'7-5;^UYs{9uK:zzV$/B@Qq١STxRٱZ]m.JJJ{𨈢KkScc eB,$cOӧNehhh/bkA;ϝ;w9#|oʳ8_M?{xx8Llu323+**||=˾={RSSM-MMMpZQ}_> Hrww?icck:t i?w} bbd`g#Ԇ577_~Y&3'{(?)!|}bU)bmm (ɓ~;o1pFT'X&+;cJKKJx>ՀQvSNCjYdy'`M=w><2* 2J@C! 9@>Gr<~T4\.pPDB; xήF#EP,aCF-%5X_4uL]]8y4!+h;zFg*#KCȬC62orC}#do/oww~ 믾_n- ]mֶV(2 i)q1=#0 _@ŬPLjE]1jH>Ja']vT[gs"95gG$QeIEe/*R_Ϧ qB'֍xyOmMIS4#b S'O21Q0]mm'}|o^^Hjij?g., є䰰IF~N@^|3[ې+~珎vv^<_222\\sf;: Qj<y휼ܰPcCt@ 0B}32ғCBCLqfa7rGعb̚gΜ ._Makky!w.e1/XHow|wiXba-2e*Rly gΝOIMOF+SLNbX0?Mae?r0@ٕRBTƋ}\Ч0;::`ay@+P,iرc? 97!!>-"81bzZ_~YZV=sbbCBC "zЁǦ:T@&ơ{>r%꒒ܬlz:݇".ΣKjgNOUѕPZZ mد922r],WvtC= S03gϥ_\''{?zE0l]C㮝;cb Z;~=|&GGϾ VvԈ)+.է9jxW:}GDrհھF >1|Im"7`.NήPK&ւBYЙ͝z-gφ°oϐ׿@440: ڊl,3!Pd ?s=Cv!55啕α( 6eĎ_]0IӦ 499O*U͝=?)-f(3PmG9}Odt4,â-_,+(8£?8'P07@+_p`O W$ţ/L:ee |y3e\*=s\4b%ⴴ~YzՆ & GP^^ a?=:}dooԋrAWۿߞzj9a8FPp/]Aq|Ǐ_ëW.U{{BsϣjŊTO(@ Kxx'j*޵oS'MQ1skNNNCw{\'._gR2mT{1… ɓBl"#an@PCŋjy?qF,t3O9X^`H׬8ɕ s H 2.O> xɑ>g>P8 ,&EHgW϶,-_g͚dbbIIWK¹O?7guߺښ-(,ˣ\y+;`()-v\SݜH^T0B[ZQX[`B*) 0"*&*:zp1_`U˨buN:Y_O/.9 U3/""<ҥ˰j-\8jmiȸQGEhÝw {>u7Ɓ-(,5{ ,*8t?knA65 DenBEv3ذa괩"CC<NB¦Gu1﬛uG !,|ãi$ ~CKb?KdDcVUT|׈g_xVс)lPϟ;;c^z_Xd 9yߔ%AYz뭈Gr??Oa"욈#E4w??C||.5Myׯ׳OQwk߻gyϜqQdl7/1HlCX(@B,\a0[أ N;p==jef1z!7Ww '^l@Cs Ez5PCjP2(tJVE*DWJRc%(1_Vajd~Yil.΂/b5!AAfHTG/1AV` 7ʼ(!c`䂈$ `L:,j`h)ILnG ,e$M-,*.)666A jW/$b<\NJzex)1CYC#[.553zar$Hw [zJ:':N_3瞻́u 8(]s`Fɤ4DA`!=agm =azssS@P(B# wœ|P7nw>z4( ͢S ?9xnOOOeULݏ?W\̺z:B$k P`ڵ ` =}-"]@OR"v 4 t]wCYS[냫 ln]Tn~A]]-N1%IaQtD[Zɠ?f&PC@ E2ߌ,J|3I-^mm}s^jEgP'M\bΠ3-IQ5Jj:;:8[|'~EVN6YdICd/Gr%[[[zwZ_d#C&)C'ev3݀Xxp ~ڂo~;rd|ѧ_"(]ҪMB--#Ub ctOo?< UjT5}/D?F`lV󐞆J94/2k*>DKXWGĉSuuňtw}UB]cx0%5 cv)5ްB}DB9e1ֆ zܭ$LGw>ΐTkT,a([)E ]=7D\ס:# cjfZF}\Ew{#Q"(ɭmgwiKZ-Ubxm}Ou`61 X6)@UI&Ui` X{h MT\]!u+nLⵑRW[Pld@6 Y:f.!BI`t<)ȟ%P]dd?$C(_TioINk x9IaMQQ1ȻH˨BPсvI&$K+ ,@ ,2- wmM8$.n6tsP 1™M]-_gϞ~ܹ >^lDf<ΖJ: ڈҌ0$Li[ ?w@QǾt""5VH4l̟YVY аP"_,ęo|g^40 QY?XV9*|/דeA2[6vB 8 X"oo^K// V/H ݀ZckuV<؟!Z&$+@:x+PsoBT񺼲^6/o{WK?L6ܦ/~!_CACow&}J͞#@G::.`Q}@׼|g B(~7 ]F=.zytp @ EY("ˤ+Hjb xϺq02-?f=Y4{B_"մRVNA+_!a0\A: &Rq:*8ޔ [D]eK_zp<_߫kʇEQ VAfA$xW edbv>/˗/_h@R03e&9tx#FFCGg6,]BVlCukja |Q徨Uzs56mQQ1&7% \UW} .D̿uO=ċ=q +Rs:&Huv |+e*{T0\Lj͆#9w C]z$`[JK*M?ة%32/æTq1k꼼}k(#A|Jj"+GF mqW/y]TFq8''GV)$#hSbc(Y]Yk J@!,z*T.{2~eMSI_`X=A(W3~MaAFk52bDuw'gbXeG K~aH'|-pxZY# Gd'gg$#ԃY^QSSQ e)QMN/+Dp-)-inm%#X/^ îjW#*#r],- T!hjnA)2G`s,(;a:O˗`A*FcS#5$`uQ");\ÁPney`@ ;E"PhGXr,yBDzZ Di#H@୅ BW)՚j@!p%*aF@qb7{]0ȸSc2 ϋD6Vd XR1%#cTA *zz}(&_ [ċ'L v2Pkjkauv|<"Z1FgG;BY݉~?Ԃ;38]bHd! xXX? U74D[x N vD:M}@D}=d١2PC@ ?<)YaEyoyU@`-f嬜¢4*UΜYف"/jBWwOWT7$'Bsf0,jc(+((ll<=ccc 3/fF\82t @Nb :ۑ_~. 7 qĆGG'Ģz?˗grKWMEEE߳s'l#p7(` 4M8pÙGjrGS~;\My!J.bؾ3?F1]dV} =P7+++b!?~B~^C.Foo/1;sgO>!4 ApB;w j_›3w.bׇܴMϝ;{L}]mPp0ђq@@ lgN./;r739H$3g:ۯyEmgNApss(xTXPsi+=59911E(}k\ rNvv~.M!9Y_&; \O ")H)%HS>ackw{Ѕa;#cbz: N(\Y9ŧbOE]ԋ.D 0bc/pb / kx(m~޻.B ܯo߽~ڻkz …A-Yچ9(wXƂO)s̙pɡ3_Tx8ATD93Ngffr61{\"d;O.ggC緵,P?++MHq!A+%ȿ~6R/~SP_O%GJpXoo\Bg̜d3Cʡ߳onAL搁p D] ũBx$ϝ3X&1%5UUFPs2t)),qrtBy%XQ\ U*zfىP#(,,A&؞_"_: mIyNQO+mLRpqu/p]OC`^UM%2{'D047ϝ=ya(d۝)N=[myk맟S9d 5Y"M법gZ[k]wڛAckMHX۾{_>lH@4Rϝt?HG6)5S>.NC&48I 肶}7ΞwkI :CEw~EɽiSv="$jJ<~Ö7Bv,V C?TTRn{Q*Qd1(T&$e XҺu0y3t);w}yA E%oh 4uk clnAB;{ǀ xu˖G`I˗/;goNλz-\@!) B @EGWEr.o3.HqIZ#C_o޼%4OiҜufA~?%3v[o>$&&~0)@<zM&8߽y ЀA@w`<0Aʜ?ysЮ3{6QeMB"D ;7|罤d?,x՚`?>Iݷne]`VG'}󞻑[@ϋ?@DȔɓA,DJHq,FWh/ͯ\=$ h /BӪ5ݏm{}fTu G >ѝ`_e1bW}k'1 \13FTAp( ;WD#b,>X@E `DDwM999C8b?p7R%J1ϥ,Xgd{1GV2zKY9R(;0D>ߺF٣Rz?7R$=<}y( )AI/+5c ?o&<*ŭ 5i 2eʆ kPnjmwr쪭^|-ws!R7~k^y[nY|ǝw@@;Ճ~0ꚪeo;ګZX<3 }|U^q+/P'~`=E-Ɔ??ؾ-[f*p[2.*H:iB@NHGE 9fn|`#y~ &ʊ`y1|iUûR\QY$QEB*RC3 a\}mi˝ªp*c#B8Ed@~Jf") {_p}PV/vo pOg\&ަ'2a%p uut!LrtsswElK\"J<}| áR4 wq sUWz@qqq~ <eFFQ k,4C;ERP AQ=Qj$cW`(+mlnf`dAO˜K6]=:M PG&hf U# >qC=~p2։Tʪ -m]4x360@|?hInvŴ4 n$F$fVxOQLF?(T뀋amE DU؋ҙ"] IYy '8hߐf-_Yj@ggwA~E; ]"*OƔ"NJ.aVX#BzŞQra(f-mm((Q TЌ%M &Cn޲ ~\WW6еbk \TA'P#譺P$uIF;899Sj!%Qx5 &3-K{dK*LR⠫*=}'g'NAd@wsS3prYn##GU ,.-}Qv{F!^׃Mx'ZZ@ZZawIwQG^傭mfl 7`DT`DԘ0ZE^0#P&!v+%"v'FVSVZq}\Ч-3p?H-[s mniI/,60П2c /ϋ-Ξ:m;}p/7򀸵bCCsp߂"<.*:=#향K~ikgjwcbJ}|qz*,*571f7z?~|z?x'R^Ǫqwq"`oUOW! su ","<:8$Ca]|[[Y5yРqj!A53jS),_RM Wm##RmKV+El%Y&3a^WbׂLJAep|BǐbĄIA̿Fܪ<å)5ΞۻK/`؃] Ȓ͒lU@uo /Bs=I5P;Ө^6gMTm^Z> @?$ԘT8,"Y4.IFz s@c_Qu1.?J1]_=Hɡp0/`,p\--A&ݻ3/='UXq< 1y5mƼ, Rov#_Z?'aM -[B* ZHG(@'Bi$#Dzm[_x@GpR*S( ƏTR"%`'1͗Uc ' !'Up@lZ!=eR*c|A^DLihjD&w:Kjz[onFJ.(F&?<29sRM>hϳAQ4ޑ$zޕ]FJiJ |W:%e8^MQ+DGZfNQ(foR"ZH[b } n0E7gClQw}#̙1j]=_%ׯ_Kp-ϽzlSl3۽%K-8ϗksSW7XAHC!O{8u,6'\]CRzDWVH߉lkCw K81))--u͚;l-PnLEζ'ZW,.\`lfݬkaMdCIG6|\.ш٧?\(e+wp.R67 {Kj H751|nw1!4!TvqA<]šKvN~"hjZPT4m?ψg7dX>[ I_󵳓E^IqiEe׮_<U})!F| /P_mx[)%(rfGBL5+;RZFLJ }NYY&//U!,FLRT*GeO]yA YO)SKyc&ŅaPV\+QpkS$ڨxD8Q<%hk9c U #%&:}ճa1G(#^SmʢO^*aP]˵aab}ѧfU;#]OI]K+ EDƯ!}PG0&tnݣ&ulpvx#{"Y>Zīb h ~u&lEC]12@ek몷aU &h Dʉ6e#r@gkZ[ gPI?#䘤{=f$^s2@vx;)Q"YIڃ[ +u=D_oM zST'Na^Q_^6^}ƻX?@=%vEe4[hø{8."dRjJͮS/)QV)Rchۄ |"WGIg& NLJĐRjt†4Y?iuKU#Oϰ8eX$9S tהcgWO7UBekmu̗Fv$ܶVy)',&之,/00+UcdEd`GR7&_|F@| eIP~JbEL톢H}25*Ko7kP]8QcT:I^zڊG^-+=]6WNd;RxA0olX1vP oed ܰ+>+ J $)p&Cg)MDV^nÿѦ`oлZ') #dnךS 6sImTOjXjTK{1O='dmoFp=`Wp͊?UvvR/^'}\Ч Y"(蓁z2T{o@d]*Bp1]7ٚ4r .o؋I^FaZB6e }mvj9=A"Fk"z{jjђ=HX'ХjZm)Kr>arU!4"Z8v]uН*j4]S^#D ݋wj_>%i\'._<15 9 $KI@ubЏEh#Ѹ} 4HM %АDCZ3Wb fW } M-mۿ3))MmǏ055173c&mq?:Ux@4'OW 1<.՘(=qB e,eh 4*++U έ: wzj5PC@ 5PC@!@?K|uww@IB$].s!*%F_Sgw۶ڵ oF E7@S(քm#?h+J `W%k@2CM@dL!t6%Rf@Vd~%I4'ș$`tE$І!%+VYXr@]M-ޤ- {B@UHeB47iC7C F45D7غȰ$p voo(+@=LRIzk27&L}\7dO* ˵}B*Oo(DF--u6:C][SpK#8$:WQ-eAfFMKSp ~sgg#0hhJIV) \7P]] MWWZ&)WܘP{왞C}zeNIzKL`]Ev74a@TUWuD̚!U>}lzgJ\P?9%5"2#46"3ʽZؙៀ@Wg3bcb kG1;Z HOz!T` Ehy0̞;w}w@$㑆T,^5V^Yo^cSsss3)_KpvqՕQ{vFmkk{#zzzO>,bQ <{BB|;ipWU]8o'aP@jaոjo)+-/Y+;O59[+f.Be.dQ溞=>^vfo4GwAj[V}9jO D5dU+5>5een!B LJJ2y6)c<\Hi<ޤUdNC] & &Cc#_3gvt$%:9cD62F jF-@DYhGZOozg[#30>x\ E$`yEN]mݔS("F6 6 {J); 1`j,qqs# 0c[40)[R[7YBfLD_tArNbƁRF)`^,03գs'`ʞ@Gl2"ua>4 <*m@N*#}}h944@W9,4JONϰNC=}zn>cL2 Y7{1BX_`p02쓞T$:aSSّpa\%hl}DbG*222 C37S; 8#`Bx谿#]EE//_.\631"̈qgB<(6uAaA&Fw;C}GƦ'xd<vTcpԋJG"\) 7+oX23AaPY.` Ea tut>Ϛ5Ȑd<44/ጟD]C=]=4܉Q)U kkkDE:Ap?(,"Ԝ;@1~`<؊٩zp,+¬Ky. &&%&vuv _6ۋ hH,$tgogJT$Gk$Lv~tA#Lfδ=IlL$H{hRXL(2 1`e^tb#cS#>`w/yQ 0}$pLb0Q>4wL̃0Kq"#%mR2c ܃z2h>"d8z옏`@/ g3f鈔OȺ{z0G;ppY"b!`3KUGO;_hH |m*-5Rl, 4p"oNBB"*֬ä WM235 wGh&ܦ %u>(}jBOK+B{w6&t̂.;a{9j>Q7f+͆1so7}N(Oz?#.wAƗf\ںP}OҲ}I(eRy=_Du<==9ʭڷCO&&x$orAу휜}gg8:;YXj_ #>;p}]xܹx57'rQqQq߁8=řΟ9x>0b9bRv3YYY)IC+fΜ446 }ml||zz&FƜ R\c'OdgeY[Y!h<~UUegyyyNV V}+CcSD?tB\\쬀촴<"̙,4Zyt{:1$λ077#0%~b^&&$aA?gΝ+/pvqPXX/UJ3YRR|ؑCin9 ඡ9:\_E_FrccCN `OOM35ζ!Wtu}ˣǎ:9Z[mmkbjfooۼxbjJgacg5CgYYٮϿ8qL[S,_C}l@g׮gdjffg3Ł/xB <;'#A]]bchH 8ena9|=bLLEegW7 K rl˻{>x錴Tg˨L^^ײ|e0664$&&rOp϶:|&f0u(.&:;3 Yw} l9A*0ǎpΞ;rQV"rǒgN=99൹řgw|}%$kln9qؾ.\.-+wuqwsjϗ99y]]-MMyYNfLЫBIϏ8Q_2Ϧ߇gOC}lYm G-R@K-R`,pFMHdTsE0sDZb_%;jz'▖KI;>rEu͟}׻w'&$ΎkblK 7";;8<?uG+lmCSlRΝ;[[#FV_|9Լ&ddnnޙ>S'qI.坝]/ܾX5k> ,Ysg} @zue5`.9r4@ ={bGOMl|һ[cD͍iC2ѡE=]]8w`\]:b=cjDڱsg]]=lR,;';+'G3J6,OJN||=9-Ԍ PoO YlXŗ{JK+`+9tr]]ozpgPc}]nђE-Q}6+n耤ڄEkI3$>5ZI‚ښj828ʆR38f5\}~K;>4 (0ONMohjc)xt`b\%KB2s|2UŽ8uҥ(8q P"/wp h:`B sC @N|=#=sNDE$;>\X|s OXE 'M, J7)%Saaa3fxx#,nHEx uѱ ۶WS[`O>ގ~cbΝk`h_dSƦfG X0~SsӶ>/);1/L뿵 -gϬ/ݾs;|CËKKw a u)V\/Bd%"\#`2]S}ZاM %ƳA{9j>Q797M/iF컞DgjN:ysľ1"z_0BJ@D?(lYŗ//[?u|(sKyW,_ Lb2߉D5 Iᡡ?cvp~O/\}~A!!pW޹?Lo@sg.!_bҲ9s{P8{'="x̊t XuM(x7nXX[Wl?$$8&а;;[#˖/ˆZ[[ GtD1DGG"/~E/PȎ ސ`G'ⓒ|%NVVxifORt… FvqrJNIyg3"௰hyhX+Lv^>=ɉlFF ߡ~3s\-._i"@h}}E"ۊU+ LK0S@;otxhHĜNp @.3w~VF;XCs1& 00E)I--֮b"%)fE4%KhЗދJʾ˖?C_?,U+0p]ޯ~FvV.**w~ώU1#WxD7$8pUa!( 5?p)6lzB aۯGnյqgdeݺq=lEId/O6H>⡇mа}]Դ4\!Kw𢲲@k@c~١5yys =3crjXlɒ,`^QJI͛^7~СQC\\V\1'rvhP@_l g>ЃkoY> %'@gt#E[G̙sOի]C_v,_N'jG[CF‘~+g[ZSʈ&Z?/#!&MMq AOsg`O~P9:޲n h7gfl|?xV[]}ȿ38ʓ93<k{*+_xBBBX(_p Q/߭^Y!TodE`I)M ?wA JbBwtA=Æ|-VpiQK-R@K-@<~um]yinIqI[g1}{[Ki)0Z)bv<0jmlxÑs,D:3{f]`ʵI FcQkj .#, I)͠w0C6=/sfuvw6fff[6a1X---X=P.𶉱+ME ûe::f|J X2aӹR9K.̪*̠ZWWƺ'ҲXsF88::B-8Jff27 [W5482446@^!l)E@oB3g#nC, ,D5?ђMހhR@K-R@K-~`|sq0E~0]{ٗ_y7p;+\dn"-f_%} /n҄fDzwup !dSަ608jR4S.ˮ7 %7:u!?˷"Yrt& ưE(ajUdllb~f#++-_<ܤĸwֻ689-S>KxƬ #G Po~ $?Ҁ4~F|{Qaq_hd͉D\N4 ;0wP]vSH6(@NiOECXс(=UK8s.4apVk^IҁNܽ(B,--UԐ#1ՉΡ546E53EC=@D'NݝRd믣|o:sF/%KX!Fn8>~}+j1wdNQߌX?$$,wdXMA*IpP#$BJ4 _Frr\Y{N}C~/LbN-Ҁy w8F♸ΐ“P퀘ظ^o`sOPCCJ,: xDѴ iY(?8C3X͎>_zwxǝ,B@[ AӬ1R'ۆ_Q:TeLL#: pft$ʂaG{DHH!lz!A{L$ Zx)~UTFK-R@K-G)#+j#YϷ278|?}^z7Zr Pqbh_YΊkt-;aÁGۍ7λoog;lۺu"=8{GsJίȲEhTvs: &GJoWWy̌Ɗbo%mmv)&Q~x ڀ.֭Λy y};o6#2lYYmG8cVGVR JK?Յ_Nj/>c.:l|}=[nkii}xKHHVHk@CàP.RXz8e 0?a!Pz]i칑|}`ƞjD\R*}([GP`ʺnrNQD e Qplb%yOp!Ï>\o=6I2% 7C&8Zc.f%<@1qBHby}fNB<%o]:mPH߿ydL06+E0k|&%WUT^.)e]~Soo{3ӑKѕ3?!=>J ڳ'",?ou V&''"Gboj zdL`:mee TkXWX?7__h~,"1&"]IYAXC:;j,^l`cdb:}uAq(2D.Gd d`՚n6VD@~ Pjim#/qDR; )8/H$d-O8 !0 Hĸ`޼Y֖B)B2}Z[[:;:\.,#&9ҔdаfȢ.t:MD5iIЄjgR@K-R@Ki`& cp3## _Fu:HO ࡄ̾q"C #Y19"H@'O[CG 35y{A8<_%4CIgwowNfFcCK"Q ,ۼ/{PtDV545O~XDxeE|u ̦_bT,7Gy3d=D]1rc3c8gd1(g2aX|fxkx7z{''"=3,2EEX[! bML:(v^ؾ}{g7eb?q{g2lz4BK t}E6@>ggظDz"G_$(bF/rf>y2&::99iW{<`9|gϞ?p2Y~P!l$;fd|ͷ_ 4M=𖫛!S22OWDJNeR\7_#$ƈ܈\rg)F8;' k}ZJʥK11q?ӧ4Z+$BEl21RwCko}GB\بEsv%!]mlm055G 2> 6'B{BII );FVvnSc3T'12/j6jԪnjhZ h) \z)IPp'b6ޑ7=b׮iQw?{l4d0gr a{d22G6o{sx|u{ˀBuɇܰ1<)BJ悎hkNX+ S A*5fqd A`N"Ĝaa,ӿ}O=o{&U.Fpw-,՚))X/e\ 3)["e=<'b܈DGeexXTbD_/_i_y_2l,_`)w3nD;(Pb p@ G:s&*z=}}n߁zo]_zع}'ɢ%)M,NN% -〢6r"@7=}zv|{5lxa{6Zh;Pi)yD΃8O=¿w|[}…PBVT` &'adG{>@ s0 l=pm:V.ףC\l>\*@ f iE^ 9Ow ##J9 d#)XCWɕ F^Cn<*IPPJx:xΘ c-YZYU+z$ j9B0Ue?QRÇn{._obnԈ89otwUu';w筷?})#ӥ? uMoT sB^@͔'0p,ڰa]fv_:;>3h;axIXXtP |oG\("b?q/R )ǭ%>-]qI[ֶmIinYt<}ں:Vψ0D#;K! )7>A\CJ ~f|+ ]}ET}I3fMBAZxC3!C.@#CC %婰S::dV,f/B!zafAx<.635śb{i`f98450N@;mX5013520$<.#ò\'h( ;zΞzX1%z-)6[= " g|Ruz062 S8F8֖nʮoj _ٱO3PڼoikknjBtcVV>NI_YY%'B}MḾL;Z+:>D[BHkkQ`ɒ}}2sKS$/xx쉠F`!#F v#eHGȜc;::ML!>C@Qvtt!!ֶEDp&^J`Ő^iKK+Zl)-r ?.]e HO 5 PΆvlE D&Ɔΰ f 7W`))!HKu65$2wYyuE=P,  I?6K@&D0_OBiXBQH ^E,C(G jM SƆzp 2 [(llH+!֥wEEb8!##S;0FFPpYlD+<:bu: Z-,|l E70clm-qgV-Vq'P4#1b6aD/q00y -\ efp66weKZڲJ1 Y4NO}E? A, K VAg}PãH occ`o|a; Su;@><=g#k" #)$b2$%9r͚v5fAyיZGeF$cؘЍ -Qޜ={@F%8A5+;[<+Pf&6ؘ֖;HD3ba~O%KLi,8 x XbXCU|LO Xf61^ ,a P<<QAAW1llmϝ;wѹs]yvƦ0TG66Xj ӌ0"')CO3c/Z$M܋% YJLX” !F#Z{k;Bfxypw嫫6_O9ŜaD5R P=JAQr!s` ^ c0M6N܅X #441=tpbJeKi@#MQz 9^BCDA8#f'}/f|:GAljƬI"HDoԜ5G)8͎ W1Mw,WTiRlS K;GHd>0olR:&0 T6ȧA .YvxՙZ0N0pǧ ryaA6l9ˇze TUJ)k {'̂#fC}.=5)xuĵ/76VVhJ.7$&ϙ;}R5p h*꘼oI)#AAUS T)*2K.H,I$c} H\W[w)6,++;6.0? Ι!(&S}J>dK$$1f!Ol$\ xQ .8 _$`DcEC@`0W)tXY<ج:R?b7`I^@S?gg#T'sAdG-׬}T@t)$m^v`[V҃pv`dm(]4;4 Z$`, ʢ13 #ky"'jt8L&DH[ޕcڮY~rѽJ)Gˇ:4~:){اS\sc]ב- lڻ ]$t.SoB%I)m.tWl_?SͶ&A exUg_.& e՘>` "tM׾紳Oc傇Ҍ1txktAI6C[8`Ð D 󦦦¼<CPH܈ _0㹚+ZW,YVS%VaV)yy RmK=gwIا[j{Ֆ[5'+ vvAA$ൢ1_&<Ƈ1eFI ke\ @9ޢPHFiZ(5{ُypNEBuQsԪƈ1tAg5I꼧'drLľkӵ ZBbfլwG^+W; ޅojUB47#%iQixV&yM`#˄LʜT,>Q}qx[ŒL,] Ɣ/&gDm I7:!,!`(*y@K-R@K-nz VBZ+9ok:^$-U^8R{i)p)UxhGZ h)Z LI䲂"@&wuu+TS0aWkV٦\Ss Grp-7+ ]ܙpx#QR"L#Q6QyTڪ`/149% DuI^B]NV*i[چR@K-R@K8 K$??k`pJFEbMd-7| $ wlӗS<yFC@TM "OC,=l!ѽTfj5N&\Z h)Z h) vvuVWצ,[^!;{{W9ۊe-}=_Kj0|P}BCG.9XbTܸ]顑m[>LB[[0Vt`0j뗴wFO,g?>D$ࢡ?57m9A=XщPYZь< RK]=T49Gw=} AJb]E%Y99׮311ѬW<+bvP Z֦~?LAo9|,s`ޮ e g4bqTցTS*dm]PL9ڐcZC;XW&h4! fvLZ h)Z h)*[yg N˟:;XZm"E=]]S'q 9/]9}tO_o:*k`V9b>Im]#4 } )6X/QP)r.O=MLi0ERZ\o46ԓ: wpwߴφzp9scu-ePLؙ_R_[ݧȄ/ԩSzCC#쨢(yyޤ_geyT~OeGz>2OM2 qMMͿ_‚ \(f`ŗKZ R薕V륗r…=Azzzљutv%w(;hΎm=viАG&TIIzLGӎ_}_yy<'75of[K.DVu5Ӵ/ΩzH۟Z h)Z h)?Fn|(^ %ɓ)i^00۸3KG%qX \}/IWtLlBb[2iȔT642>wLjZzVv-Vh B+a(/*(J o޳t }?n|g@dbK&-O [C!ulbjZM PR@K-ṚaY6;tIH?{qc3╫W/X(6F^fuWƒ+&`=z`!B˩ںzxwyTgkc8R{[Z:bXe"ؐ鎋uvq30Ξڪ{|pɒk׮>" OC3l[7X/|v~ `XO~d & `DS|pd> Tv~B//]3K[CЀi?#VƮ0a cnS3E~.)T)iaLWg#tSZ14{Ge(fCUGl熰oQ355 {}Vsxc"*e׮.T߆|اd p[]SP_/wt3C?rkOwwo脂pGUEESS qTŔ鍉qss Y_֦oht\\dH5`gӡ\ܒ tu'1622Ays1Z3˖-:3 &|N>|9BG5uuu}R)0lPdV ~iF@ -@ b;o9882|nUՍ h#-=cŶ `sK;wS]Ɔz:}m-Fmmmx\ 9PH:Z{{{ 1A=S/646TCEQ^VdR$J226Ƥ0$@9 ZjKYM3Hs_>{7%'o AOj,sSS/痚QL^ͫnԜ,]]Hɩ/Ɯ9묻ۉ'?ڱBL Npcquw }=_}KC#;h1(UA0O'$@$}}A@Vϛo6757qb}܈+ks8,-+{ 5+''{/D_xMA9L.ee̝;8ݻ@^'(4q&L]TVQmSAx˺&&T+޵{ob!^^>g_;;ރeO0j@dcxI%yQ;>ÁĔK11^Co߹-ѲMpsvqrr C{ѣqhڵY@3_Ѭu޽qXD˖.qtC-8pb';v$$'Ԑ (5\ s.}' I1]8w"gϞX^ΎH׿x.?tD!I^?Bf8t(R,h`ccT`R==/Jyu5.F_p!88 ˖w9zDBlB̥r Sct@o~؟'defE151A㧱[" ZCh֬[N܈NgG$c$?ޱR $-.>> `^ R`oomRYY{[?u:!>!E(kN?8xHBrH576 `,#v> 8YMiiz'.ia:i1 bPN㼔xuwt-sԘ}=OI%| ٧ٔ5#eY/gt󋨚͘5 A{اά[}ߧgf#= G̞x`lDGDGΝcfn+r^wWĤ$T)P o/ź:\XXGݲnݳ<VXPچ[ցшqٮn0>zw֬P8-=f%'yzc<>>pT).h"h1?Y67w=AC- "h-a BܼMWrsutGlLDD(6/u睫WhiI AN&3{ {6aJMN/@ddo"s= Z[Zc.9pvt@Hm}\~'V-_(PZCijF{kkoSgy7h#R@K-R@K-7)'"lKJ,M"χ4 _AA/1yJW9;/ XjSuu5xU_~~k֬rnV~łE22Z2ba^rellGMW::vv.(B̿nW#FaqMZ̏Z1'%5Y687ݱ|Ŋ@;ŗ_EzɕXΎbxy ~GHB_΋Zn-+y ̵h ƃ#;nր<11yEEAA^pӞghSSv>>F' 㺃Ï?8/r^ ^"9%}?g`p|iR+ ‰\qUPL3'j[oop!1%ePWuQPWGZacPP5--JJXѾ)(*jnlܸacd\07{/܁o[om5XxC>Ï'{k՚𴯪B7ct+-z.n֖f>^3`t=?* ?8U;zG e=$RDf]&gϝG$¯0sn ;19$\T&OUZ h)Z Qia#ʈ`755㙱a#:v3V߂pF>XWʌ&T]v0>{zEj::5'JIJ=| `Yd,K֎Zp =A0$ ѫ9aDb#]1lw|1Al5X`Oa҈LFCr Y&*~,)0ʇUy^,lyZZF;}}c# YP_W 0Y=6t(Mv4f.&Y7P7"L(G?#H}yp>TL miR..0V՞9焄dF}iƂ,ӈmmy54f{8Чa`@>Մ * ?t@_půEn,"akQ,__C ;!՚QLY+4v7SZ?%'''#9YBJY^Vo O ,M!",H6< Qp,Cvnp|>Z@o;XF+F33W8ƖVk+90q F[#CP$zL.^#]l*_1X 2~Br@ G8 | vY3XB3OHd?!UTt PGGG 4ә5(@$VP[7j)Z h)Z \I}w|>|,eC};۶9w.#=9r!(FgndgةY8ŀez͍rcQ~|@4xqegf9Q2 ~1\7#$Jy4FRch0pMIH̒ "V] Ů0? `>YCG%I8SհH4"y[|AFRpo/* I;rF)x -;IlQanCBc]Dm 3sSl'xJ:# R" RR@$d2tEC32THɰJ;P-R@K-oPt`(5=uڵFH5'r?dQ5%95bO>ݻim)NeX&4DT`}-)-ۻktknn =^}W^?Gq[`;*eHOയ<.Sb: Dן7sVrb"ZQJ 4@u+)`3>K/_hzz08vj\Q`U~'jD/nV<0;a^iKfdp"Ly ބ=`y9+QFa U̡\b]'>!/s碢IICv^xԔ' \z:0b-瀖[`0C[;RWg2Ux+K1Ew`;@uw ~ԃg+kki"ŕt m&Dp}3h[|;9y A˯okTUTPzFmsULĎKx'"Xlff>84+Ḕq"{-0 @TqTrT0s^z!;?̌g~4[V/qFVF`fnw(:uICRNät2UF1"_|_/x(A HytA~h_DF%õ9\IfJn Ckf2Ť$5DM!DUng X03`9Sl!;;!=:|^KϿa f ?EȲ˽`$ǨH[@6١¢ `(ƬĭZJ`R0 ~=PgEbbU*7#=2R ,ptr4#gKK+fm|071m@-@s$&'=9(.p5CԔk<'ޯQP*' DtQ T$Kh$\~_AP+9 qЀ,// 1X.5-K #AyQQ -]&lDQr)p5 ВԨohDAԧ@-=8 tY C{8jL*$tݨ@/* }dĘ;:z.D0 ;mPtu32΢G< @ڨek tO9Q""L! #fWQEU% KqI)ґ-"9@\<_YUAF@*)gG_! ")9}@6X ȥgcg z:v:;֥бrdq7ņ/9%6/:98ڨKfVVeM"]@ܼ9s1~څoSm*4_JJI:5EnQT3qvwjnh^5ѢkI[ )`;cnr0fFߦf/BO UeLMt)ѸkA"'hjWfC՘jcFSB ,&|Pޅ ff|L.& eWSB x-dNIME?T5 3>1'vw.\8:;.^ 郳 x(ZGal=/"{UUUrr =f K[V}8fwwvږ؜AJJʂ,,T\_G/#=j!2-bK qomn9t"GG[cKJx"##(v,*++;}i  :<fg畗[ee%KfΚ\z%E99[ОK/XАُkhh_k,.+;y$`##@ǎ2/#Jw._/).K\x#x=efHmCC+H~}e2//83uIMNB:NN>^YY+-%Rٳ]#QzUSDT87CK )f'($y *ܲ%KlPL 듧[< /+#8>-|lXQ15=rqǡg'ʕ+PS -_}E6mdeeq)!LnnaqR 07ww2ϛ7;A VD˅ٹPm\_Nc`*/ Avyn0ؘ[QYYTXj|zҁիW!cTZ'62/^DLT:3E(6ר綶4ʵwSYV4ȃxYl>wqG@puc}#fdy);c(1WTU-[*8uz{Q"0Z(tHCrr2sؾj3UT\qzO74471ŷH~zzƱ'f'cYnU@%(s^^.BĩSP>Ѓ||HGgw`AIkڢci:{4;jk2":ɝk-qR0T_&\->^ct@Fi<)7-"14{Ge(fC՘Bk;55{ 8<.wAlj,OMM1I7}ΞӧNZNܔH)lᙙ8ߦ"~7u6͞3IdISC-Rs9ԏpfC w?0;aktzAAe%ň 3]u%LUcgjlH5Օ5m@s#@ PYUY[׀<3ܕ!耄p F&ŗ˫|un!P^&λl{ CK0i+[>(0Z[[fS6xJ*Q|a%H>/r#wuG͏A,,u5ծNNj߾B^xK/j9#a_x@ʊ*&+0Ξ._}$졡*ooO/*5_[]=ݍG"$=8@dϰ<#;Ι3xWjf tu5| `l&^>3K/:]114pvr`ЖO_/Wjͺy(#/7pZtquDHx;;{z{} Y_,{rFw-H\ڊs¯ݍ|xCM5|d *"$'z^M %UܶzCҠ݀>&84 ~( #P/\x"ڇ0!|Tp TĬBa=p?~vN0&nsSGk3R# k{f3fuL__(.\gxxlok *p@gתJ_``@<= ME) ٓwPK%2dgK.<<B<`(c-Zdp;/l̛r,v1 9C#P^ A5ev01kGGGjjJQQ!Du5 0(F>x!' _uԈio_gN[K}=ڒOon8Þ +zGn'Pxjil@VȰocC=d_Slll߬]u6qr0yHԹ>(]۔Oޗ3`QelA9ZULN 8CC&Pd6hNSSYƋ>5g1mBẂ|j&$OIUk곂7PNפ6fQGx tZDt<_f"Κ.& e՘Χ<xZZGlo7Q rgYK";:) շǡxR9*@++0 -ų:E6 x/eaSPȹEP:i O"agpeYMq`ut@O)I.~Wm P68\z].H)dWwaDu`eA!:~BA`%qj#͈HPS+.`xD: EvzR_r١aS#d/591oAuj٧ӟY*s碿?7O/W2E\W谵R3Rb>!A 9ED+H|'>sG},q@,^! ,+=$!\!7h OVx A/lAa.σĝ>@VH !JcT!a`Ȁ MMO =9.>.`NLB ;tVr{r$8yJ]"=*F@Ai8(+2 [7,A1 Ś05 dх[ =#-XJO qgEJ>0hW_wvg8\1=$S3 ,\~_=W.:pR*=g$M GA&hCS$|C)q>dO@M|db[a0)߀ x =QԠD L:;;oX2:rvD3`1yͰP DzO#=!\X_Wf;cHѪl'K@ ' ) eSHPVQ)_XWf ];t-R@K-ԦK kkj2=(.aa'%p)GUv *eG4^nT#\\~DqR"|y81Y ͟s\w氁yF‰N)Tpf#70?jwwuVŒdqK3S+k~=r|O tadnafdbѫ165%Ƌ [WU_CXn2: @/,D1 `-Ô "#AƋc<7y,@@gOr>HCA*ð,D|CaxHlpj"M F8LPTԘO_-it6Iq T=#a,S)x2Β)KIT(> h m.&HLg5u`,A]G-<,0q8;ࡕPt1PE:f/Ƭ1r)ɛ421V(#dtLLcQ#nrt-+]?)BN Mܑ1Zk3Dh8N Bee))e%EQu4Hȭ*nEˆT൹1r.D :ٙCW 1BsKԀҐkAo:F3(+ RXf:L?HbyPST =+'9f1cQr8EQ55bcZ(,Ar$ lF<fgmcΝ;WPU^1/^L:l.UWc昧cޕ7O[Hh~hK7*B7! RIDATcCK#=[ccG rƖ\j>-SSYSxr&^g9 oLx PNWhاf-t.Ӳ(i6Ybf[ޅoZьYʈ>5gM`ȏ O{{{p?X%Q93-,f g]r;7-2A9O585kTyoq|,'!nb"ȊFJ+ƀɋ/pg{{FvvPP"`prgaQDC|{!wg'eUq͠pw(:s`L$1|@"yFOfG,fYG6rT~"+}K0NN0>6%^7 P%0[=:U$+BA)?~j M5 g^ǟҹ/+@w\NTDQX>d)., =VbW w Wt@6H* FMZ"w~2]Ȓ,?[ \TM.*njU׽ @Cŕ#j U˺:@k10DA R3&hu;J3>Ck֮a3!U." s _*#$8``Q@q,)MI*Dp+G)֟BBARxJC(ɷ@l%b#8`RHzdC*%>uC O / `MU0p(?^C72tĊ- l#ΔM2Je (l`e+eM@ka7dU7vOFgvJZB?~O5ctH9ZU\m0o?I;1? 8e;(o;i57P4l6N9Q&r$}iG3.his[;!ůsEQ@nFNfsmZ5BF+yo]j!O~FQgž BwRjnJ bM%jKB (A{Ԟ6%e4{LS=+)ɮ`O٬P /Mԟ͝ʕQfpbاSO׊̚Ne/ +N4P0Sn>5;/W#Pif5c;>厄JIr_z*lj<%hap?ȢUL;&nP[@E%t1,j At]/~Xu:Vt tHdil`hbmL:Ô$, O3XqPk;5yRQҔ(pXdm(5QAHbjQ2v)VsЧKЅ-o:Goj.Tp׶ ]#4~uni%:VzjjPgzTsƋu0dt)vJ+ސ1fSF)eF}F )W}iJs2j]9`YPe\}i j=f,1fY ڗ0QkxN ¥:99Ycܐ^W]bBp}(e{AmA -,-om|Y~SearS Oe^˂\,L ԓfG?Dw'9{( YFT5ŕVu7ʨ E ۙ>9.VF@XC^HiI#3W(> NK5GHIPN4} bvAsV0)hYiZQJ3`#~ܣsCاd5558mM15l͸v[y\4㘃\[SM('k\}1T6 &N]QFИAzh' ˀQrQ[tϹOJ$rdE>pg-Xgl;bSazDuY$šH{JS)E>a뇺>>QJs&Vo}$!KU =]RxGp{= )h JLj.T5{N/\ѠHtjObfLx fgQ5wEv )B1Q{J2]4k\0B4; Lת4)>UFLkvZاfwW{\VZu i/iZ9ihUůѪ4^Txod |W7. .27uE} + ^{TLELq mYey-(8# KYVd@$4Θ7:\))>׼/c,:sYrOI7$"8wз:O1sTohz;P^mVrx+EAu{l /M4f aEDeB exU猥?%ʗ ` 15ۗ& Z 3]kEt!t_.M>cTB٧395ؗ-k૫:GjgKp_. AL-w @Sf @Eb=,e9=)ߛZۇ= s~x.S]?%eU]y]e"+c=W #ZXMQU$ ;#k65tK:%C:~=|M쭌 JRX(mOlՙ~VVd*yt/Vy:-dQθ§xMз:M+Xjn]9jB x] R&AHfQ5G4]Lh5]aw-":/RL(Ɵ f\FOj&a;/tZGK'0!ɬ]y+}lWۻ:XA=8;g# b} =1y-1mUUw-eami Zz.ߟVOtt- %3 uY@Wۯ˦Mw}[zk Uo׬w-ZP9"LbI k ](#/ $7ki6kA`OtoJ:.lRaELӸNI_+jNjrž]C0SQ(7!pʩt* SǓb_+eQS5~˔P ;V0] @E T7c_~ױ ~҇-Ieb*b{̲jagOSAdpnTE{1D] >.WnjldCU-}95Rc[L ߳pTG/_(j郟Hd'3<:úP[+8 cjxP&9Ic1jx;PN:U b>:)תƐH`kvϗ)ZR҄ W;O+ ")LyfsD55EqI:U1V7L f5ۀ$RenjBiT.As(|0Kxg%H%R3S|Ӄc#r(OdV}0~YMؔSܹ;O3IMVsWxѪkUh&y[ ?/G⾓ ؗ_#}x8WڙYIANb^ mQ6"ۘS?2ͳrwUD e.i$=U>6+ZxorQlK\MBMzu֏.s_h//dJ/7ܼ>Z(8)pyb @]QA[f;tɺзf{ُ75~ޗP^)Y>(wAu;]Z7'4PMxV;];̵/R5OK1 >j }jا8taGzh,Mo蝪z{&0748@ԧrT&3a'=C:OԎ|xE_L<:/갼>++PE:-3ބ#,[myV 1ăDx!ͅHx)j.a~bR$:t)?Ű;)ޤŝy3wJJ}&&3}sfC0斏>Ga<1"ᙒ}c6)7O喫*081ݳRcPBt }7ŅolPt\__%IPL&+2I@W<z&xid&jc0U—?6DU8,F.mO<5ȵVN.>,_a:[-6V 0͚%G`VmV`k"*TTd7eĘ״.9Yv?3c*CCR@\BRcC#Ʀ cc#cc2ت)3ٽ219ȀTo#11)FT&niiqpt@ de'ypWNd?b>8U466J4#SScC~|ڔV&d`F__RR20*cz{{lv l%==qzzf\} &.\ anZ$RiRRjIq3g/vml`BF #!Ჲp ^.NJN666./<~Y WeeIA94M"h@** /8/:u06>VtuƟg:Q`l`WssKbfdwPɵvpŋfƤ*9?!Y=)B@ S3sL#HS?aeMzԈr ' া*h`` 7/?';Y_5\5J~PueuAa΄$rJ4~3s^Z p aѮse/|[)ŏVvֻzXCg7nIH,xшkpxMQh#JĦLI@&UT( ĥG?Nu Dr_7mOy, ,Fށ?|Jـ| T18|幖Z h)7!gEtM,R6(:xcG Rl-df9˥{vfKUU>h`;~7Ub/~kw[[`"qБ$F͏Z-Fz $ xԘֈyhkA"_vu Νu9yyo۶ukMmxh{(a ⣝;ti@8zzGL}c&ɇfddr}waNq{ڲVYu5eNK&r0ygaЅ[CFGF9֨78]ϲ8P݄T/*Z=62_>_dUva2/ s>_7%N8*-H(?j^1ݗ극}:Ȩ.ui)Z h)p}(]=v}q)卍|7nLot)rc޹@-,'1\G .s=~b/1+W3NHy蘜9|wɎR|G,YP !a9sgվ#sK 7g`?=a9*g:1 ˯ <3=wuuw_QcOJߒM$A}GߪF%ex ֱMN4Ov~fffҋxdhX|̹F&x5V3W_y饗Rzzqu n6Yr{}78<G{vړ644H-yh0*mc?lvvvJRRk.>)%eeJSU``: 3bd?+-m"P' ͒?_,kgbHNG6ġ_&'Uw uHX3 uڻ kѤΰչGޯeS6rQ7f*͆&GvCا섲jѬ3ҌB{ľ_+jh~5ט4a>%25~qq3gED]]FkoYolDNnLoI2T­KKM=g+:!Bp%D/x3!g ֎x`|l\@@̙^aU??j>3hʁ< QWޢ%˜q4Ѐ tZtQ3@a%KNh*,$P_/$(h=-̌EbfR$3A9LܡN$&NŅɏ &0TR09DB,~i 6rq_ߙ}}fD04fC\Λ7sV_1zdA1`fdUeӇљsb !wvt;!<I=$}}.D.΁32oY aJvf9hQ\Wӣڗo M ˖, 6 鷴E+# .C~H* 9aZq[:ˈ^40b "0 w.74޽8<,i5 &X0|`\%2+e@tْE Fv32UTgff-ZّN \\BB<܆kV!9 y.lI k ǰIeipGeXX(` 1I1D(7;f&ff\~=-^J!zDs# pD uG0 T@-R6(X$T4#ײ_g)FI @~VceooMtś_?qVXi%m][il@ꞭK^=^_VTgP p݇SZ*9ۘ^}׮ 8;{3mg:[Adc@~_gv wZQcotnssL__gxL['Y qyMNƨghil϶CVP߅*:z{zؠX $Msxŏc9]l"'B;e{9jJ}7NI¾)G5 B*ؚ2~ɶo^WPFX#8V&&$S2AKJKJu l rB4 6IGG6%5=8$#>>@W֖vWU$Ân )iimVֈCYːT_[eeJVb8 <%)h#⚥& TV!-44#2ím) 6V99I &&,yΊMH(*,k1g#Xi :.\5T_Pûy;Sy&˫*3gPB'*+ml@2S S3SsJ1L>6>Nг8t)6.,4HMIS`Em&+KԔz/o'G}1ցH[P^^ahhlM,#f<%%ri SsS =Vm /sssP'''eF=bXҚhmSH :e456ԇl<=<---yaAg8kkkQ4+@j[;;sjGAU&c| fXYY7h';''mmmLLL\K\P[&Μ9+ MMO?b`yVe9:989n@xlc@6q2+++LL,,15q ./),.)Ƃ;9;Cᏻdb[b ;qc-twua ;GxDxfF6r>P^=on$̢%3f@ub]|\`dY! ex *L /K+ HrbR BKs&OKb[\\o{*zZڑjػeï*<HC?E YE)e]L39lr ?Aڡ–. ?KvT v73 ɻ{jz@'S(J*+sMd]nCq;xhOd5~p 4tP4ZJN7Xܬ6:T/ rLm%^i(Eδ P1W^s*rY㹌yPޯeOTݜ":xM9 oʾm f/㗼f|Q)vOMԙT)))< 7??;7/#3ͭ>9t bq1c3~]MMrzFoS'_P`Op24ູ99~~P`S_oB$ovnA~um]Qa =<4Ͳs@h\qo6VA/Re^V^8ֹwRJ+L `o_RUx’7ƝONM|B jWwW20=aޯꜜ˅gρ0YmM-f旖ێT"ݲݺf@ T38$>!̩D77w77`ꔴ?ˋF8 39vS*##BA0[gKk{۶%&VVTTuta۶mXt)(/#IdQK11NH(vf?=z";7 ˖*G Us玟>hScc^QaEUբQ0Cb#GK+Jˑr8?2]_/ZH7a>C484"7o'KK=SCCB ?@Ԇy@>DYx].v=JJa?q8J̝;,;Z^Q^ UZzzQ^~d. Hq8($0Б2**Ñ`ŀ۷ rvqB;w!ٳUأ9s Uz?pw|[[[WZZP[r Ԓ ϠYP!X8oTРU{TOBO]|b'rlo^+gfp\m''x`.o>z`a S ৤N-lzkG:Wv[&a9(= sWk .٢Oc+MiygSA`vHgԧ-u1APypg؟kgam(ցN(4InbE=SW /"Ƕ r^bt3]y)(Æ;kF\-1g܌څ UWW' y7) wka9ʰUd<{m`pMo3zG{P:S1a|v]';k+}sp.rHKlp]{}߶q颅ՕU%P 4kT 7/;+sFF]A{n 'u `C_7wqEbJ.PPSc;"V]3(6/pwSb.g] }W\r{q菌 wz;g?{B%K0]]sgt]m L"?>^0ۦ&w~+,3THg`'C=g2::BB||m%8_}5_w3tG{pZ9eff $z!>e UHx{yz{xdg~m?˗9zz߸~WB|,\Q̟xu|RARA1xbi2⥸b? w&,FHIIYt W9.)aNOhjm=g>WEݝ}wl@N_Ow~]w[PW79%#xGEΫ[nJb 6/7߿ $'ȿjjh+Z:o+ ˤ8;o/޾޳.V߽y? K]_zםwz{zb _/ v!7 2?rzn…pX~ 6s&|g?{}Skk J]{JJJ|>*tkU?bĆFUp6|r.YhFsHbʧ~rQl2뷵w^͙3<AԬT*9s 'Udffc),*\b_`|JJm-oܰ33'oSa/ulMSƗ.ȩ# .(I#E1-R-}`GӻBkc,|eEV濲*oˎ2jgy`ojbHudq%wahyQU-AX;G~RKwhXfwG?|pXFFbsK䤇<1C)l$.d~dRHe ),rpD “P" elH1}@Q48 (46 QxE1wP.Ɇ_:8F'exJF(ړEőjN`Ppl*~Vw2.@GB]0L֦ `3BވNB4YD W%)|YH7bVV %h*FUK-nB mllp644B<3bq]ZfԢbiiՃPpn F;p&C>lmcW mUe3<="#X۠\ Hy0%p,Ɓ?03SӻvvqU+V[XF?Ľhf&<SYל]]BBz`kEs`P( 7^tJ^:qp%-j@=L!! 2F`bPgsF첳ȹ{Y8KXnT x_1; U||N٩8 CǟmWYEq${'=<=̙ spy ( s!807Z\i2ݴ_?:#/UmMO < vZH8!AB%-_fcg1DE̓4624=)BfTWhjh CDYp{'P*8JJ.G¹sfCQNBߔˍ y9? Ke+WB!x{c]/8(̅F(N vph\޾6o#p;X0ƺμl o?200֦ g/ .tEP ӿxu@pL)&4Xh/><<,T8:̝?{6ٺϘ1/,"H٩^%+MB0{u7 9;VΦ3]fXt~Vw깹3vwjo{=*ZxE ==#\bL)w S`D;'—ڡ/J-n"t??Ut;qM-nM)d)sƐ M[7<$OaIZq\UCs1PޟVܽB?Yv{)nMDlcg{M[[x/Z!XH흲#Io/ُ~{KgK¦w6>mwAFB/;O޻䝬M4Nڟ'CpR7hzݣ[y'w@saI}^K-)@WfA?l,Ąd$,d]1ICoy9,]b)pr#<T *--k租彭[THx)v'RSS[Zavt>fZ`67w9T[T_NR>l֭ζĔTpB^š:hb2ѳ̂H}ǧ[~oyQgLlf`@uP2ՊKJ`Oơ?.tchXwOr1.,Sb.k EWsowǜQB>݇11;(=8̌*"虥z KJx7xz+h5x248Ș.փ8ȑ= }Y&K#=M7]w݉tzl7 1i: ;;] q?Ulko߿~۾j/]Agu3 'PCM*V"I<ȬOیI>sl|cg?8< 9 1y0 XoR#)(I7 ysZi{6X$7zK/mT2UD3%U+Z*Na`,lMڜֺMu*@+;6P7mN.y{ ;wK8?6*ٔZډʶerKzŦ͙5x-+3ʿ;c)+td㙲i[ӫWnj22MPBXAZWAfV/:^RT#uldhÅӫ7gVP 5~ߟUKPGօz9`=G$XY؆H3{OY-P E_tlݻ|CkDx8ܰ9ͷx{&&+ ͫvx{kjϨb H6t>'893yޟV ?Sz{#8'uv(d!Yϛ%N@ND#e`ύPgLDق,%jR*n$lFEFvC5d-Vy&PWWi"W'Si@L(b#mݨRys (GRfò g$Ҥ\wKCˬ!HϜ*yĨ4a,ް#a۶ u0p!E )FFuoaT,1<[}|6l5{.1VUϼFw7Ӡ B&2`# zL5z?Jӓ&(G!޳{ٳf*-+CWpssA8RQIiFFFJr"p'NJ#5.v,%Q\[qLi=B$>!r&ﯳn:$䭅 Ccc̡Z;wl.Sg4RH?@N$t Ӟ(@&f5MtZණNsw9`:21щY)IA<*[(/ 6ILn:h塭fg[B㢠\.8`@ieR`B;`|뮿e!UJi`uCB/̇)h 1lgċu۵mRz3DDD1! C1-Lb mv 7{;cȅF8[X.R\pd](>]TZrsw}3mL!b4/H܏7nM?5^D̀Iolܽw_tT>sǝw\?}*r2ფ2rYmfw< @$w{(g2S(L("^wuӦO~ô C./)ew&yHDR l;u]pŲWsA,%=4ꛚw3h56kLY&M_mP*JYD=E#4DWѹ 1>3MMKM˸yo@2RX,%OI!4 Ͳ+"<ZL`Qw~~/jjjpvrN+hVUlIyo9c"->a"r]HDej6Ip4 JBy5"dsaK9 ȬNz_s)e#=#++PB#[Oȧ'H,bA}]PR1zyX.,_f ?gH]0_~%`[[ J:8bY%=s)=tZOy=pߛo6j̨ dނ}?ѣG|d5vUI(}3ji hέ}ߚThoάzNJND&ہy`1\Ɔ8c`~*/{zߛckcn. /%unQLN.C֑8_oF?`B_>Ԯ,J0<1 ֞,]u z3l7]m .rVwo*lbMe.t20Lk[Dv1eԵ@4d~1%tផ9Vq]qhI}MesRV,WlXuX `CR!1t~; gskT00ޜf;w9`⢃CiYiyeeQQ3rQ9I\Z;wy le7XJ-1==߱}kMbAQ: w! Ȋ"s8ׯ䫯:ߛNi^FLn䞠TW#;PO9fTH Phs \$eiH#$B\z3J(88xD7$%8qjb2Hś\FfpRFh?$O@iHPw/L9CG*$e;($$I9u+x(t,k< Op8_ ;R)U6l7a/$?"@SN$2d`fv-۫+SwNM=;vXW77YZ1X|MU\<}/_Q^Qŷ8:!t ~"!tF+W>z`=4R8>:CӘ32zm}2K{CLaTdH|`(ڹӏ?r 7pIךE%+~_T|i&"?/!!(*(޸aH}zMvstPOHǐ,\6RNTwOhH)ep聢Rba&L@} Ra %֭ssG&LlFƅFY(%s[&Nzؐ޻c S'q26R }A9r`ByY%ڽk7Y'&u"KHF.l(*kkvݛʼn'O<IDͧ߻Rlڸ1''WIL>A jQX*=p?2 ×e)BRu`e'O9{& 6SKL `nf&2e RX+]pE%Rsdl0 &F;6疤1I]wS ѮȷI# h/456_LshrM` Wn!7!*ۀCe-`] Y a3aVi[SBI{&0+uov镧oS ^@?$9UB02^2霶LEQE)"s]9)ۀFs΁ˋ J3++kΜ?KcGO,L8:As%*n%K|gr+Ln4@:RMr $ B@dzf[x•![K%W_}uldĶ[MeL7Hl ̟3/0DU'Qr RvaȠM 6kּeK9DEpfBfbjq.k۷믿ynFr3]\b0IeS*LUGC(T(YϿV\pnfZrzk<<'' ӧdɒf/ ҙ*ڒԩ{.^Ι=y^Avzڪ'u{XXggϞw߫MzͺA9.Ct˒Kn64ff~p}PnC+|s|XkJTJ*DF?8̜C{ .`yd\ppΜ9fA= ɭo4_~܏?=E63iϦ!ߊ) 1jDJꙏ?tه2l(G/H 7͘W_Gs~<Y'&ׯwb4u- <ÆWVTI8 pXwwLIM5kֲ%ALQPLJy_o?_~hE70+-(K9ֲ~9;9HyL5 8?ٳܾ}qnl!Dɔ9s 3;;4$P ,b){30U*]\>"GS':oٴuE& 9aɝ7$P4p^D ++܀znO ;̢eQ_"V¯){Wc vA>R *3KS]? )PhWf tÝh/k|zaj,gr}-P/BɰN {,tyN-PyK t3N6 ++FylyY!|Rh|ߝV(688¾AIk:x}_"L'2s)OWےKԶaE􁑡>rwPWt*vmR1c{'5F IWR~a%NjKfnzֻa vF}xL93PF\ߛ3t_f3Jg}`z?Qb( U'a$t}tE(9^PfyVdPT+ah o[L:~A]ŕW֜W#n}Yr0#ky#xw!j*Ė!jEOKޚ!qsv!cNWإkя]*C{}4V@~*;|08{zxpqFP\Ǜo/s}`Aw" rBC`ޏp 7)Y!!-72?/2"53k|^0#Ie@I `0ԹG(uaѳ8LVkIj!ثw>0kj2̕H<>xᨛj'gsquIN T@"*9+ڑ<$ "ȸ{PH82383E4xp:`;R3 _WOqt{FO`GݻO |"@7qj CovH7p?,j ?5r2AZ)WOy mR=HjK!MCWޞ>@ (.< O91 4:6GS3D8>}_HOK<<<"&: l4f"O'tA.2cD H1h4}mH?HGsDkpt {zgtt \PHMqU&%019K|| pʰpܜyرkk<|vL!dda{L^ĸ"_C}"aY:"ϸ:ˇd2/|.;!,059g60ۧWx&+d A_Q#ؐ]ȀH$$i e94;gpw3c L4tluǢ|o@s|n뮿vA UUV ؞-8$, @ R`:FE`#$~99>!.6ɧ f("+'\BCbccؐ3b0~}zy#noƭ݂d+#F^@ B.jZ%xuX-~--A 8Xpd aۣD3!;?ͱʦoI "< AEمf.8/ن#A7BAaEӎcEZ!4}>\mh(PXT7A9Qp@owE:.=nCJ Xn)cfktCnYus4:"gL(ztq2]A|% әBpky?bߋc0-mv',?{OI4V[J>kz bo{VG<]F5l[ZF&sRkG~LmKB">^Q͈mQAqg~KVqW1k9d$)+eLncPe-}_ޣ) [x=3ځ.υW!h|lYdZaچyӘ@o_7z8Vto]}1[Wץ6x(ﴜl+mO6!ں_[؀eF>~ xKi{`w.Վwju;#zS`p0_~nF?EŅ2/vqdG"Gu"V,딫%eϾ\TDo]] -"J{MG,[^C,.om0}=Єq)@bi捛WZ;Dz uܥTץ:> =:^{Y*A$?^O]C ~TPX{BFQFLUS`^n+Q;oy9C)a ^e4l[I[,\ 1^_?ߙj5;R3z|kZ3ra ?ؖ;-,?(G"WP淥UlOܖ^9>ò"aR*UMhFPO7)Ä36K}lkI7Y>NΈSS67󹵓z RxhukS%1Yt~"ᚽem I.DPt¯P#B"kdO*TnKRʕ:f7&\BF/G#e6{d^Sۆ(dR Sך|S,Jvsz{ttޒ{zx^- .5wi[PҽԐNge}Vu]>uFXnL.݇q9xd!8)9Ljc[n+--[ba^x ?"ᐌ>{GFFx ƛ6K &[RRӳGO.#X%iktp0hT\Vnԯ|UgG.<<;+hbө)'Oܽȑc#G3f4wSb:Un`k^:,\WMJǒOL=}&ѭ۷o `xi~Z(Q 8r^t ^&U ZȠkx`'cy]gV}iҘ ez`4. \cNߦneӥmVڜ-8s:풺>%^&wv>7Һ`=鍼RRNcG x^XY%r8FKq&y$| SpkRik1]TDWZXaYp:Re׎p strC8lsKmA+ʡ~̇FuquiРpP}JI Ɔ}T݇_ mhII'N~N!R2N ,&v(=B6sngXs>c %>8,SJu#_n( &<|/(2< P`zܮllZZӥMmٺ3 -ݓT؝ftLjZ0@lg(,QVgJ*ȫ{]IjL9L! ē.x_Zѥ4D[0u2&=xT|GZ0,#` GvHϋt냓!da$h0>ڨ@14$[j@4v'tkv;;¯D=#@+fY̭' 3wLp}BqfaCMwwd[XBf [2מ(Ffa!?==$٬#aK((i*UZ[ϔ>4ѥ'Z|_O$ycJ1}<{ jϩU5ItQvw~=Fџ)_)WBH7tjN d 7'\^=vg;(P$׮9+iy%5R @ɛT0wdǎ<956 Sb}Qvb20Yn<- Kj%@^b0)M@R!c.Dv JVQ2J <lL.iuuPB8d0 r5tB#ݽLWn瀝v8%~t / E{K~HcKtUR^9:J8iT^N[? ;1jG ,t/PUavDj#aFxǏ: 2]h#amv#6jK(!Q H4ё_mEj'B ź8}~g/l fƄs%ZkSG|LY}!ޛyT0tak E\+n p<*C`0ˊ;I& rY5C Q^LBpKRPTP^T9z";SU*QG?e[zgLpð`DZ-g:/^}C\nD?J-(;2X$VfB`(kLɩosxpw&jسJ(dF_gŧB;s;s;ؽ^NB@y+x@|]Ba|l7dzaM0o%8:5-Mqw6dYs f74ttΫפiXK9L[>}bvi= 8@ r~p y-[z@cpt=^cwr&׫*dWdy5i"'xNs](seMMe %w$l2 q.MLK /# ":YuuRBCe8sNv9`瀝v9`U \p\LhW #j/yp .ٮmG>/G҅tb˪ 6e|==?ZZ]b.EVPxCR p RpMB`r\t A 5KZ2W)EO`|MO"@2`4V$ϨK;AnGĞ yTҰtw1}#EH8}7Z;W\4 Kk]O2ZPն>Hhq!."0"V\P0I0(:2+qN 3(ږ)ްX.>0w>,?q;9Prh)Bk\Z˙vs; ;\̟aKX /JtBAA с:vx7IBalgyٟ QAHWgGs)]s/R5({r_^zB3ED.s8 uouﭱ3I? BplSskriN,ڔM"O 9@2l=@!_?Rhͩ*z02RR+02 #` j8yjn\jMR-0.mH/#QzWA?AnYy膔`lJlem`zSv9,dboOZtq04mW ӬI*@cW! 1Λ`;9Sש&g瀝v9Op evϣz` 6m4J-)!Өwt:ԐO)1B@M?*ɣ^$lPi PDsOMZO_ؠO5gR]mթ`+篋Y0*ꉡI,L*S`[ ~D@һރ])רP( s+^A9(HqA\ b@O̪2tGGxY'2lydT4 HƜ8<8Y* 7 vu)BD*.Rgg6dX77\>PY\_[s9gplI9cތ2"@6Q?a`̉z~9`瀝IX9`瀝v\iĺʮ0mҢqٕY. `ﱴEy t&`Siؖ h>-kt=q KTT/@YpJGLJL @SФvC{9szp Mb0YX~J`q0@u:Ԩt֙as-Ix+#;Mz~yj(9abAx`ۍB}o~:qD7g'R3 p4@Z0uO]1 l^'Fo;=[ JԲ;Z N+D-쩬R{\\X\0op0`pLJfp$ItVP qͽ_WsjE'R4h&Q]5D>ooWBa濅$̸gIP>˂hnƚQ&`Eayc;>;D-};~w.>:K[RZ/~BFjwxեjऍsKwpsW;²N nQ Z8J$F_'.2H9ӥ& -DƗjvb+CzZ;ȴ-ǼAt>bD Xټ`.uu!6GfmϖZHxmfY`M|[k&{4Z-S޺ml`Zai4l_I@7뎰Ɲ.pjR[VfvY GrQ[|A KF (dU sX}BHOH/F8Aa=yT;>+5Mz}//٘. Ptp75!-s3b߹6`3zJgTMzcAP&Uzm//m_3h+ bF<=BL~ NoLtW& r@vAn: 9|[&E^sUj(B. `0T`!B`ob3%e`VX.p"LEw!h wiYH{DbKBL^ߴ႟PH RC\Ŧ HD7 P@IbJh.1)LCPԤ:]tVͷ;PtU/5 Vs΁+tqsZRٴq%K]I[q8$ݲykP?iϝZ &mۺuۦ7T˧L99.^R\T&U8++-Y췿h8tPB!zɓ/[V]Qu7YߨTXZ5:,=.;+{oUWVQf|NnQQ!QNh8_O:C&NzaB*Xi#e%%ٳgm-kJ|N>z,SGjԇɵ8$XWvs<5;Ih23W+Iilhc]wC ?q.=-ŋkkjyuZY v^z *75to])jRmٴiZuʁ/]%~%&K*o4$=] C?p4[!ez5@OoF!x-}j "o0BC{?z(R tNLrf< \{bW|_? QQv;"|׊DW3 9b fFw7!b4hfbS7K";:LRrXFeXʛ``m1k.X9 !>=;sU"بѯ:^-0#d~ɬRUji# gP o)b/os΁+4*5DɒI'Ðgm-~l% ,䤄GT'8d՚7nH9sF.G^[՞hǎ?⋥2^(*((ܳooyeE{{#{'&صg3\dEYo)8+jS)lvԙv0`]fMS KJ]S_jkk˖<JJ-_r̒Kg{]jAf!(-/߱kgaaʔv؋qdiv{iy JJ>2*?B_̌+WO@TupB5kTi2dٳ[@O<豣ll6X gu"[BbS %`4I]<ǺW]=]Oa1q2] y!^R1"΋Рlҿtm#)%/_//$5yU\\߹{Q>dz\e`v2}hPRGחT*IϜa\]ddze\FpU\22#9xrZ˟hLȮ6hRAI[hv|JWEww }XyRqEK"LRbA}ro%nc:+g4)s,A˄ZCMa⢢KsݯjvnC{cT1bR qfYZ.ť&IǏs^~֋"XX߰i0 ظwGo̴)\ʧ>;[y #z~+~y̧|lߞ=oiHQI%Lc3mlR.^tqo+&`@$5lhXϛ6nND*lإ;0^q[A7`B*P(urDmb<\֬]VÇ ZtQC=487إvf7s]Υyt1g˜$L6;_Pp+(.}άy̙Ç s>{…̼M8rxе13NwLY0>RGc]/MRX64ά:O;}ׯbX -\^|}ؙ߾&[{`**Wpw fP$){Ǥ^']gi!,<`=w.L.S@`|sDc ;S_VMoM͵|+M?Ꮫu$=3|w,-#?߀hW<p2R,> -5Q=C]ͤO.}y=K.1$}9(Q7ɱ9ev`;_-:H(b8-S,h:_ŹyĺqΒuaB4DFu""R6Jig}$H!a !ʼCY k^*b0Vb 9AYH"'aAovyAAy_H'QӼJE.:ˋ 5 W5j/(U 2$*V٦h,PƶAUՐ[E%8ꁑkH G̃6 iJh2@쀂_ؤ,Ilp2{ I:TJ6U *ѳ'vmX;`xQjH17(.n gZdmb&y1c *믅4H!BHjj=܀V5W F'P&4J@v,À ӅQ:l7x-$4 g%8@J3XU~8=Mr{b 2aU D]mGDFD<ÈC/?k~h a^j" XUt`{CE1-lNpwǽ)0Bh*{†|ݴ8% 2$,+F "k0$ҀٟLtpCoox;:DP455/hJ\_/ORVFA4-qFh *)7aO-Sb^30 +JRͿ81}f \>P*rn7 ?ayl>a8es q/T>3ڵwŊ} ZPRPn2ZH]hTOXfXZUV^]reII/96|̻zR>RB,D *lynurxiF&e 0^}5G 011Ѻ .+ܼ:v.6<6f9~f -ncc6lm޶j')J%F WE2o)h\!sNU~q|ƅ7|nÇijh٢}5DD^| Vݬrr r _*!aM EovekىiMYr0#? KOuu}k]j˪i6Ng[#Գ]py涻uخՎtmKTUv ލm[YYKKbbbfTUm߶}˶m/ruqd?WkiW޼eˑaM8lR{y]zi r$h$Yf9VT*!$ABRuСUܵɓ.rs}Ǔ‚(h]~Æ Ga{`i\> YQ._f;ϝ;pC٤Oﺵk؉V憅G@1U5]rpUk:x!<<r6n{Æ=9)91))$(1lϝs^;oc^^2Gɡ +W:pFXK!`BԳ[l ;@MMիazf߾}kׯ1]\=\Ҙx'uر?֬;r$AYIfIȺs6lڸcG̥)Hfefر7^xbAk d#Bq.+-==&&z۶6o9xI. ïp?kmw?x('''((wss߷5k}&26THfl- |Vv\U> ?9 t":p4::qX^Yfjg"?/wMGpvv..)ߛ6ܽ'iku&NXzuYyDe-ߺ}ٳinnTaa+Wn۾ȑ#)`dӛ/,lt9Raߛl9u2fcS#x sZZ vw,1#8$lF;wꅾ~iY~4$ڲ@Lj;vn\ pm޺Cσ 3f5ׂ!{v^n}BpRdg?s*w۶nٰq˱cǠ #R~?7m|TIVZVU70cИfeedؾc!!!nnnx#j?}wڳf#G䉓K-߽{bvB _H@-ѣAKr҉Y+ϒRBa]. Af$](;H-Xu>̹e&q # Cܤf OZƌkHȇǡU ›֯UՇ .\sϲok? q*-J7+?y<F2 [z8$:`HaxMpzn5]{jW~ <\ Gq~ w!K(ȫ(YLE\TJҾx A׾~ixnjo5d@܎o#4-@N~#'B/oU-Kt8o{\X"E/b:H2 3 Nڛ(qdJ e瀝vt,1UUEPXB/,-Ǻ i_%<շG\~}32ZZf)N󕟟_g#$:q"_L٠I8L#T[H'Եo-qwqVۆ--Z҈2fw׎]~uQCC=,/-_&UVgnOww#τ# _}%ovs`~fcf$>AUyٚի񔓣Ⴧv?Ze|E]}+̱oߺu; TVw`?wݧ;{y5aP'I]##헗{0!!+;Hj#~G\]g/X? qp56*! LIar0;'w6@=D&g2F %|ymu[Qiw~޴>ЁJ$D@s$!EgoH%f|wSBǾg aيk;vE'Ots/)*Y藬,:0Nj I.u:r,7ꥋ=p˝IK]  [N2Jj#y[kH1&O\wh G7nLFjH=7m޾d2wC8J?26YSgR7o?AЂܘz6/@`L )(ŵ-7/@ƽ{vnٲY!jTk:xO>W)֡i RyШE{퓊Ğn|IǓjkGnٺ/h;:&''Ó}A*%}DHI8r ʝ67 *-dh^yPBlst-Z j[l%:0\֞B8;x|^ۉܼ{-[{aq1UD(W|^K&z9Y g\!O>?6)1O9pԩ3<m{ Z+drC G6oڂ ._"#+YQ\\hϥnH_>i7f߲NpvVhщ',x/_yNP,]$z"0%LUV޹ `ef4I#ҠoX< V#2.Z7?b_7|9|X^(<$۸Qy%no }%fn6-ljTcI,JPV,orJD iR |#v/G'آ֬߼ecfƘ>}b#cgja{駜q~XXG'}\vښ:#WVW?3}ztZ^Y]WSU6Lm]<a0AC>D-lZA?M `Bqam~7\]uu >tǶ`/F~M3YÏ?{a`SeN'Noϝ|w!+VTT͝ {vY1RCր+]`G?2wvrLux^# \zx>NU5ξ{Fʒŋ}<=_x7h]`;˯m8۬llo'z]&sL;7kΜ'z2{eȢWG$=>a\ =n6mںm۶Ғ`8~y9x7(5|+F H bٺRSUv=y LR^Q7 lf_;yPٌ3;3Ęc\xM'#lO:qhx^|M %}zO? }baׁ"Ժ(j}<ĉcǎhGOycx3Xʡ+Af{.&6ťΛ?=ȣdABiyzxh5 WUU)ҡKwB0=d~;ﺽ͙ 1\Dj?Og!0̬%F>c MB (<<=kr*+.~C"7`"BtD؝w \>x^JP A-δip~O?Νl|)h&Ba6n׆u5u A%eeeKp|8?wl!=|tTR~N4ybtsC ՕٽL5VԫUe;#A"qn:C&>M H`A2 S:WM^y ,e!y:/w|h)`OIDf,_r.|wJ(peO]o{40`cw=v;cw=j;c~~_XgDž|äg9mc *UO SH]3;FAaw`(T|LBX0):]jhuSw~u[XsJ39un3mUڋG}+Q$yk}!A Neݪև' Xt9ᄴy}6ܧZo2[`}iUQg}!rLӤ d Y | p !RDBˠ-v9P"X)s9:9I"|y nZj̹@)΀x㉯`K3><48dqqQQxy{ˑ]wø i`18?Q#9MlRp kjF{tQ($hsYpF亠HxY?HԉD@=I`䅅O(Q+>Rn)GƦܜǪT08oH ^R#B}+jB˜`S|,B=Ci5p@|d8#=+|}| K//Ϻ:$sq&apU26l`ˤk8j5I[{\ ^ (9SVV>jh/O=p@xuS% "+B@? ް;:ښ&E /?+3vuQ$ƨ`Boo/refJԨS4Ñ !D V$GnJhj t'D^xW_-8ran!6 -U511p"7'Ea):HBĹ~ ٶc7#Aχ={@&s?v\iEnf aP0۳μ?]_}w>`TLa6dM1;^A*O>2{), bRᝣX кYs?lXnѼʲq1=c[bUl; rnƏX1h@{= {iF9(˳+/~p"+ϲYQ =?!̅j#%1-lNu $Q.+]XOɉUo.;9ݽ s7k?XV8`ogu&s6[IKSnh 7ܭۘF!|Ok`w<[ΐ-FgiYR0B\Xۤ<ǻ @AS%\WfO̘a-Cv?BJٝm~͐;In&=,^?);"ԉ6_O+ɹ5(̨d(F #"ܚ`.ˆډs΁+pnywsrgw}7>(qʱ 7S@9*z8p 7?7{-;~Ž[Ν>m虃0ny7Sv@+'YC G`ÒI;sgSʜe_~{[ZUumxx4 iuU&v60wDsvt&1;p̼ 9Qh.B9ټΚpI v>~b~T b.^gt;i61^;c>8+vc;T'Ǔ.]kΝ7oƴi0wvgR bJeq&H /51#fϺC6,ઉ 8bsbxtVɍ j|'×*+HCwZSՎ.JΨhڶCrsϻw _k>gϮU8|Z: F֩ߨp7F/zd/LJ/Ӄ8aNc c8EU1 |~z}? '3sPr.I7wS_IE{rjvD)oG.sP!ˉp44^F ӔlgELgnDt.gVyUvwM3-EDg*0U!4)|'8_4:ޫ/i_nJk{>8{?@ۗl&qvY;wZQH)[M4Ą w0N!u?$3R{65A{He/հ"W~1x5<:fNt>ǧgߏlM]oV0φW߾8O>s ZN7n҄PH\,0ۄɉ$iGEEaǓW2%88Gl֝7nؔC szsHE0k֬Z2L5u߿_?@`İc50?7'?2\/cdXhՐ:Dqb2"$=i7n cg(o''BIHCf>=wݳeˎ',^}fKgG``:b3 ;#wl & .\YA&7/MJ>x{ NB!`㮝O"pLd5^{-ayĩK?⤫ϊcC8 JzD4Gf+WA2egJGLg9` >lX>u:$_jNj.[}۶7L*vM28ؑF_8\$s & D4HkNy8Ȉs0SN^/s afZJfyZ,l%gq(#|W<:' h /y}=oc?m tW{'D01HQ|U/-<6Q3Xk ̽$)vfypѺbsa8b!>0nUS֩u_,/_A7tc( ӧ3b sK[bv235^&ٳFFF~mO?tR k.RN7olHXK/!#O>{>j4OH;c~ж[T~~Fqa>n瞻}Vդaɧ |¤?KJr"t5Sa#G$uܹm&aFt-NRJifF>W^| '^|)2*bܹQ~ABFVn)u]|&WvY|9pB?kǍ_YU@qcMz4+UH:tLa4}򩧀~[t@ԄS% >⺩B-O?|pB`f$6ݷյPMO|W?~…}Ysxq<U٫j9o{ALWi4`BLTt`hxfzko)U*?kF cW^y500|ܹ3nyHX_EGGy],ehR6+П)vL>̳ )'/e5mHxeW4{GW*usi/?4jFN q[{<咧Oezt(&n 5K#^ۙX`@U5i|yZab2Xa9I+P-ps0]!q[ T.;_ DS"!$QCo<#5 Г U(h@??Vo' @A$~TLH?&QZb8GF~_@zcu]ďUpK3|{e0˱sרHb6q-`|fl޾3L\uM=!pC@LnX^*+c΁oPp]BFk^R4r@-Æ hrg;3HX )W)__mhPH˸Y!"N'#F!\x#QA' Ȟ@~i N,*0\qqIyiiDO??j !spA=np|^^.<*9,`a@Q$B'.ü rQe ٺ&W# ,yqYykaҪ>ta} "B ͖|mɠYuJnȁA&$Ԫ8߻7Bp'Eв⊊0/o/e rFqMDbtH N¦52Dxdl$8ow9A"I_DDG"VI BH YDb$ˁM2*j%ݓ Њ&|N.:(:29,JWBD(I@1O|ܺ0hhlPB fGC%0^fEYeaQ1b(BC^D. 9Ѩ e!jXObc|A7 T,1r sfl,R817"o^bfR[LX|h2$s#^vj݉yw:(pض'r\k?X0ܥX D9L͚FeQUzGhd <"Juꔜڢ]GMr5_֓ty(Arw CgJ*%3̢XQ*"ɏ[ k/PB;H`\7C#=epZ"X(Z듋U l Q8$i]QN!ɢBrPɼzn ^l5_&4ά\;!sŖ/d` Flka;s+"9)iΜUpOrEdTDFֹſV !,qs5ȉVtpE=y p3?_]\\P *c`HdvʤFE$o$߽kw} U|䬢 Űx#G LZGV F!<ޠ`"%-׀俤<$ѭ۷>u4(~,tB*SڋԉY }!cb ΀gTx{~ DH/J$VR= ,]LiKڇ&Jd:, KtRhV,?6)YJnH7' 4 ݞh"( Qfs1|a9Jw #0qJ’'Dy{"f|6Sa;s΁q9\#lH-1ruS]_޳Yj޿xa!ͅk<:-<2C&" 6_p mQVy-7n?s- j,n9ʮvC]u?|Mv\k-z悏&{ݔFMe}')d̳-`TnַDb0c~I.L%8cz>eQ >,(#گ80n ;8*ё`4z !֩.@CL> w _fSz喫ah+^Dg k0ȿA]X,b y5~ժC dBQg#X"^O\IZk@ā4J 86'w &+Apur2 {+zLi%O8uWǿِD鬪²ʚ&_U5M5ZVfȈ9/36\d(LޯRiw 3r*UՄj逪ZUEMSU-.Y uC/qqi=9[70Vq>{;v9`瀝o8/i#Vv4EnQ+ܞ,ktM3f̘>r$!2FI,AAq ,8JF3yRbzk ? hju_|@-RH,駧3 SUJyU*-ۘxoث._kۏ ABG.90V] ?[[@'M=}e|t7:rm#E$3F "sSO.a9*_t+Fx;.ˌԖV+oxRq=&[1c48E.R1ܑ'%#9P./}jxprj}hRޘt5p pSrшp:;J2='o65Q-ٞ"~lMҴ`P2Y!(yltWn#u[8mzܞ̊φQ[Zo8uiU2?t걻Bmb;p"N-Aǎz*jcufZDW~[j KgKO]v-Ԛn]9UGvʃp+++,q"| !`-:pwdW˓eNR=_UTe*X"yiJ`Q {S~O|r#@s4̒vmzhٛ2HصEp!۹ T*2NgIGma(q+aUsMt@nX7#,bD)ٱk@O /;s;s;.SUi\ YL(=!A*m߀(_&𓷛]^\YvB\!#çmxPd?sg/9 t5~? nڒjs d sV5A4ՃlB3RZS㤔G$:Jsv8!IEUM~> __'!SkT Wr<0賊=\$& ŋF? w Yf>bƍX@Rld5*79HE#sG %R@=eb tx \@8d/<*D`#)q@Qfuhs;s;L9`W\sdA2 s87 C8B<k ΂>p[A]ᙉqtn]f& EM~uM"顟<)z0?;>_;^>>0ᙅI5M`4rʑKz_Z!#*I̒= jO= )>.R#RY0M*"j x|'7dï s:HPF0,5/} 7K2 {kr DFL[-Ω2 兠>=\mKzXp( Y엝v9`瀝v9`瀝+*˵g..sgGxCBRB^R SVdSNihF|nBצdmb>ܮ,X$t-<٤@ `{3זo;.E ۓR_9Us.Cn4ŤZc#E\GdfOdVWHI`CbC㙕ZaغQ3tUQvBr %3veVtҽyK-ۛ[2c2IǻrٞRlo,?|^^2T`o{~_|o}{3Gx?_<ΒSV*9#aw,pA(lX/WV6j5^ k ĝ lze&J?(ʽs21Yۦ, vg۱pˀ@ Hө>SB[<_o]72] @Dʉhrߥ)b" " =Q*nߺg}W9S%o/≵z ,e( qLanB^^ksɄR(dT-g2eRL >tqs;hoI@kJLgio2VQ'~DyZi[9K[X$)]ju Gg1a*Iyq=)iYZg踧- 'H2\v4æ5T$@}HgW*n! @S>qc]udMuhgV ?3<:: @Y*)DƠ^_rzĄ I+=.),YFӌHgNA7@b` | iۚ)XZqS\$+Eyxz έ+:ި?r/4jn\%}V{O/I,ֵFSzFz"kkR[l2aт@*63|13ߞp(,b 'Ϻ\ﬓFa0T7T\SXݨm4zSfN(Ģ޳ZOl(@ӝ>_gBnJICaAMhäbpdp3p=9% E3Nj xWk{gy cʜU6XBQ"0~ygҺS+SMpw|\xCx%00WzA2@ vf}*K[RC4<v̿Tךm^vs$2VA10&A8:\`8b>R~ua=I[eTqebga|RRjKE(%eJcklnH{[EJ= vyc}?󋷅SHGhT!a_\.q.櫫+4)])_6z֭`BW*;53O-ݕbьh?~yp]38M2T௣s'ίf%?PkmA|倖2xW߻LJKJD>sߜPx,=AͭO LMdLUnς\HT(k/lhfp6x@&MiZ #\DbQFb-rCiUjJHh vԇZ O̱lydT k7#Zm@n3gAUCLIIU5*P$iix[$aA&B-;F-TF.T@aK$3D_MJ *Lg]F',L`֥Χmw:^Z?zrZ^]="\k=M^uMv9pypyAHB QfӒv 6.o-6\`cށzkޢe';ާ_?ooOl)lᒥ~INAzT*}{‹;R;;29'T(VբAϪϜMK]Gvq 8U=ҥň`-'6M>< MYO>9)s룱CzjQreLJ8`umPkaGV/oFda`%^M3W,Qm|Z6^ iݝ˵e xˣݡAi=39Qqws2{Nr~Q7=*R觻>& Tr;-XزI/5%Fb"u:fr6-O؝L+8#D({^y)iae%4>Wg F*F/ 3!A_[_:)X4!d"Rz@ AF.-* Q VK?m5FtZ6 %`C؉߼P*lB8 3:fkC\AS{99\_֥K촨b;^l$6.I.YӕRu_o0^v E^Z6'7oUUS~Wc8HRI<'"h86Y!;o(65)e2e[e Ktw@ wv^нɖjUSH|HZ\IZaڂGdr942†,e*eX"N9qСp}pSW `oSB\|!JUYͭ+o w~Q#qxqJT!2+-Tֶ?iP1X%mFY\[3dX mG'--9GTm[V3%ueʗ&^㙽C!r ϗ604rЩՙ占U*)J A"B[bbp=}츖X>B#6-t0TCu ȼ#L]Һ9-*vbwd'Bx3(OL1)Ʌv_4 ڂSA=ѺxvԴI<{ & 3q?ک[]~wO$'pRD$<[XJ hx^))'N`\6yQuq9sZ回Go82^OsuN1ca,~AI={D zOs| W⪚&ZnNǰcﲿϮ컨r_R>, e+՛Jh e^rjJϤ0?/d+oaӉc(_gh`WgP\DA.Âz/Օ:,5ڈjp+)u%X{ 6Dk kKX4׫u ^Z++OHdیk@n.r פf8AXn^ {c8G&*ǟ9z$>}6c)BaV[jXgPtq +*+!+EŠʪ_l 7@47OޚJnݟju__o,!NmtjmDpESuBYR,**jhTR4ܥj7oVW[;j83 ^MZ9U]S Q366*.\*3e%׮olL8tзޮ x®:bHDz>ʩo`v:;9GD+K߆0t!5~njԦGO ߼.f˫#6צWGmzuWG?9) qq UόFkɑ/.-/U/0ɨ(PT4?yN#c([N mP>V<̑V(a2,KoD_ ~9`瀝v9`瀝WEz&ϘbI(s#bny OER'nnͱ=z3w۶xzyM6MXAE6iF;+Nvm1jёΰLϛө{˨JϦ{}!ZN6.k׬nFtm]Fzf? 55Iǎ|-aaatg_ >P_o`vr,=|)! eB?g'gÏx楟_6cuhV6窩液1 `3xdSc}5uYd cdJ]]lZU^VMζҺSZ_.c瀝3x뭷್gDҤR5)gg$mYI$e!Dq+AA.r's~:.--D,:+**TDfI;J*/+kll$N 9ё^bجڤltvvէ'f^/?h5ӑ5kj/%? D8l@=z8ՙI&AĚ⢺MC̢.%ų>x_ e~bРjR%&(*.:x0J`E bV5j0`'''~"oLg(4o'cA@jlR 5Ox 5:T C>uuɄm)DT%%%G#Sȧ2T #''wGZ$6De%%R#zN{BA~~~Rr # ={ ;Ȧ&+(5j$zRhtrOA!O<+/7Ԑ`frӠq0 ?|⅋KJqFtz@2,3f옛o#cjkk?QSRN"tn&\qOE =$(GHK᧟y~XȖWMz֜yI/+),ptwC_J _~M]]t铮 Rnߢ(_FJ 5rކ3 /wﺷo^o|2,2drW~{QtMN3gHԨ5""wsu9x(au=HLl,@gGق?ȘѣR<njUQQq8">w{O񡃇~fxt|=WZtȀ{/̟.Vsqs7n9st:5kبrtB ϝLJ^d[nݶeKQiWp}= |M 5dٽg˖͵uu ;<4䁇 }׬eM[(-+uJG t۝w_~3T ۷nٴey$>>=B/_P|#SҖO`v/kZUgO]N꠴DIr 'Kz}izzw c>ED@IF~!* \pͧ/;%qN @p74b&u?&܉ܶk ǂR^zs}|JސRBD鲄p|Vc67$'dT vcc}}dXΜzgٛsU => ^MZYD E oVueJG0t₊;;[SԤ9S9˔/>V ep?>2*|1kH;T"VܢΔ6JV)GWi_濽2IVXQ<_[qz \Zu>YkպjOW4j 5' ۖ믨m޾Xy(XX~ 'k}/MqMv"pO[ qyPѨ(WFy;6q zhR^Y2}@(tezxW_ޝv8#ěKN89,9U3(_O.=Wd5z$43ަz!Һd쾮oK:vFw x^-Тl΁OxwԳiaaHRr\L?_Fх⨏=hbOI'ge:dQc٣|}=mz윜F:+\NSzѣ }CA6sdN vq aΝqk옱q1ѥ%;ngYYņ=vX323SRRy_~[[_7aؾ}zWVל=:b0"GԪH-+'ccF)\lݾ޳iSMr)٨Tnپ*ڡCy. aC( x;v}=l0<;-'T6z0 QsH52*ITS[lT9"*". rc">{5W`0=mV~u;9^pRhي;{:MT3膎Ay 6oʣJyxEvrJNe䵎RG[^엯h eM :V^t~f/<2٫c XbIr'ʧ}@ ߫+R&_ųTm;]uҘ9<7'̿oW245A.սi1ϔ4|n޾7 'ձQTiZ!_7Aw3ö-nt:|qo~ w}@h~GNJK#wH=/kw3z~m+.?}[wYpOA;J& ##=N.[}0\⧆|zOߞRX9pLb}2 {,^q> H(/]p/$!!?g{~F1P~`Icw O昐VXVe,٪'KV=3.7ڒZ76p;s;hGjgy7r'#hAhVׯ['s+S^{7qcF{O>ؔ'^{ͤg ܜ2E7_{}7?}<}w}Bt//eP)33!}םǏk 4~'z0@(?sq7̸rc}'۷{u1J `G/.,uG~C1PPT* n:aDȨ Eb&\s -rk2sM>si`a(jhf|#=0| ed)&.UU[mzǮ:嶻nѬȈO?tO::8,,<48H‘ZNfӓN ͼRA(4;㮚8nℇzPy8o8ZPNڵs7yKIA zW;ni SkQ5 `F̰aC_oCx)\Èc ]?qޙPUWM ͼȨH0y3qDz[Ǎ%5 !#3nh1nTZΝ;{#Nv[o+;}bdb`A^}OЏ'؟ROQRcުs博W<~JZPD9H1(O-Mycbwn~gx\JIokKRX|JOY1G>ωN#@yaPXjJf֒щPZб@Sl/^_[xw1kZ>]oƠ7-2 %=;w[V~4iGaMZO8E8)5h,; NXt3LB$@$@2,>0q(309GNJK%ѽzy{ 18bԜΛ۪k^EX"61!!4J~1n3((JW nP6!r>Y'+.mxlg;௅6(NqA=s>hqV ,ujC{7oڌ1eڹnGEEEyuuUYyR,?hGAl+ol޼F߿QySlL>-ţٸ T"q^`pIGKW\3ߗ.Z%Z[apfc@oEmDWG^ά 5̜6 #DlDMUuqii]Mݷ_}'ǰMxĠƟ$8~@s`D"jki&.Qti&@$1|%yq (_109 1U!$>&y%=屢? ﲯk0o۔?O넙x5-LQ>5ĥO VaB0MsŞ^Ie؄'JdAWמ G/?2q|Pt,X ۥ3c9G$G1Ȯn/klhY=?30#Ĩ17z"8!"X4`R<:QeLGGQY7 Upq'#C1*9|lrĤ0?oNF\U8mHp:M !SRB{ k1J0\<>9$)ޅ7,€`7q)59AIrk7:xMJ ^0Ƀ2XƩ@c%Oؽ t kQpw0!@sj/+8G*a!&T/<k57YMF0x >^n/ڜzGށ9 BCA[b(#\fLb"q1eOA*צM;iimUI'$ :Q^'24ǍF45_xey+CG1F͛gHH!"5Ani/'֠Cvb uboϊ3!_¿‹_}χ?1}XhiDw)Qll6l7_} ~iiBKy_=?}TX"A R[ݻ]{2vOz_d mqI֬ǑFq1^^D1O8CnݺW_ϚjEZXa6 u hVE!R|Kk0H/4b"AT/~WmMr( 72ںy ڻy˖H1%lܪCh>̳q?⥗_Fn8੦̥N!AAš)3U[:x 8vB{!.*#XS -;^~|%5FRm6D6r 81D ^n7DVfjh(.-Yqmt`ި𰈈01Sp!%S[G-.xxz]mXiʓ:PrzPN ~KmWn;7_ӊS}Z'Lvդyu߯lTH5E| (* :RͰ?0ўaaǥC,r"qsq:ohԌ>J|kobkh~vXkز|Wgks >MA6MZ]6%qGǸ*~R0,%tcQuXN\~Z+෤F{6׍BgQ]=Boۋ#L9 B箒UKl8 (h *F ss޲ 7ޮ%嘾pӂ}/sıi,|iü\ a7>MIr~lZ~ Ali2`ZgN/ c6f,-RqY!NMdJ<\Bxx-f pdJSΙE֢{AG &|1 6* ΞmjzWVdU4A ߕS > q14Ϟիv'>uD rF.O՚܏e)FCjL!f xZc}ܿ^G~mKz]>9ҩa^혻67ߣiEnU,U'չx^ώ{\<;zN|īf&P p(9NVI % na_kB\.qO>'!ɣ)wO&R~c[&Or饗M1c'`->σ?0x~m_ ņd#NQy6r(Oq30';ֶ2EK8nGaWTO+ENET9;=4"<fСO>3O>SO<=8nm𸘨۶ص ^*ƌKϗmSP`[G`n9N]5%%B:\pq<<8+z?'CJ/ﯖg?sZS[\['fr)Syx= " ]\[` `x7'Ty9߶]0pcgk}o|l;`"u灋!" ܜaV'&݂o.PV|ʳNw^W~#Kݻh}o)zgF'(<23=g} +v{ ĊzAςgXj~oݬK[񂽳g} >4 9(%4 E>J$@$@&̒d-vx C\\n߾}߿F P[ 4%InZ7L2_*yQ,acuFK'Mp<3dXS9!3sIa ospnZy+W`KC1Gyxa۶mÆ @Sp vPMK9&QQwnHPL j\]PAݪeK d8*yo,.Geo]Gajϡڵ vf.)-2l\!vyy"%fP>cZ 45Ҷd^Ye% ?ml_o̽ uڻvZ}}KR";(gWF־,h `̿yFd+*ZqȠ͆"z!10(%u=tVe!/3 j>wA@O8UrÇ뮚RMگ;?Z mGW Q. [,.'&24> %wb^!8 !Y 'lX usq8OxB pM?USb\[p 02_ĴiS3}@8!ɡ猍;nh$hi"ƥM?y@~ӂ' O7bjЉa3=_)!E<$WǸL6$9!~ .aSâBV P?r`BਔK&'sЄAq}||]1=\ǥLJ CASD"`Ā}#ǤN H ?|\*C' E( !hAqAp&Y$OK 9nP~ si&L\YJ tȘ``' 5--x|ic"N1>5tZ0ŌL/21OT28Gx 'thbx{I^ RE p0/|Lj:=70Y @7$ u~S3/ ={·Vm4+|Aw{ݻ7o<~886NJ ׀;L uuk7m(B^y W͇Ƚrr?_΍6l0n1.]wǎ.nm"h[&+R9 k`Ȳ+W,Gƫ.[p蟝l'!T;@??N ƌa5ۻ-? GӷWӺE(QV|cl-~vUML ǹ! !.ؐ?7<8y$y!}2,:`ڠ0q h]PW[˯n N_P8@|uEa|1K$APR}/~ÂdXԒ[[Vy|OL;ɹ^Zp:#FU|Nhty]qc[h u,*<#>> 3pϘpPO/[ 0PHn0J -C\oBwh44^Aqa^h\p-2H+r4-1;.?Tܜ,f]RqD7*?~nPLJ{ŇlPX<33xĆyDžFy)1v ~n o1N>^#}"T^qh?0x@=Ȣ`"yIkSZ75T}SnוV-X}XfeV U:OEAJK4~J9f[\TLoQQaVnnwԩq a~цMI=v2v&NNOq +k! ca8ᓎG׬Y3O{rj*Aƫ9pmM]A^Έ#"#"@^c8vxaÇ oDDDqQDGGx i)?qFqaAz'HwoءB򹹹,K` 0d谸( 5Cn^aiرgLŗnAA_S&xy 0@؆S^7BBn0/?zA@I;66&o:6S6zF 0Cv 4vXP%cs }ǐ!C#{B)Y0ɁƦfhde*L9)pq ""!=?7gld6;f [Z\[+f B+ںEdoԳ JXHBp@tC(#=<#""ѓ0`+2@d .+ɫ7䭞#)/+( 4h`UeBK:$48HzZ'X` >gC("|WPԘ֧^k BѸ BXX(O*.hJhZqԨQ}1`ᖘ 5R}hTyLef[/Kej*S[h%LM™|nq.ZX|>bܐY|K}a܄OvN[^J5^ZO-x'\t) D%G.}#nW𷘽|=740)y;$=tf 1 k #{&0، M馏7:Pu |„^/}s/N1&S"ԉc5.ڀHVR()h&rSIH˿H"ѥwBF1ǒB-, G@)E^=6)K`W~6hKI:2|>zQ^/:Y8B8ȻVRf&J劎Mkl Iₓ3x9RK+2@hWR(UE#0}oMMtЈLP:G'ULØTSH Y]Rm,5d3Pugx^X2O =64tADVZ%HK}H,I楮_9uOhߴKSuYZ]>t,+ ۓZ|H 4 Gw3 `)Vec[M0nl]Q۸Z;î FpU 2<Qy]}c6 nR6 аC7 pÏz|ۭ0w96n^ l@؟x_~Cl[ !"@\*7)BPC%avš6= <AdVUZ0tmK"v ظvڲb{SVE lVT^` /hpV,ޡXPv=P}*o.@nxZI]v*o7m {W8^{Mv- hom{ZYCF"F2>-L.` UWCJk0G'$}H$+)rcf?lScZ- `jp:vqɩ?3n{ାqan q^moy?{0_V4Wѫbn.#P%WG 1-*[^'{/ `d@n>zZeVǪV"?)˕C\j TM̹Olp?N 2 fJIP4eټ//oP,ҿ@PXzL/ĈiP!(#)8B UduM"LɆH3~3$v!(*1,{"~GGE*X4 Xv RˢI щVRnYdI-0 E0H+Ҁlz+ Wt=J[TD$z ~HHH;抻'NC'ǃ1'V!מ7,D>A5 x"y qWT,FاMLBH Yx}vgpܷQ`Fk"Q _* B;qq\*惫|@QKBB>bSt_.""Bz [Rt.w >ܕ`u&r?.k;jsPw'{4ht4 0^8h)BSVuޞb"tjĄEDbK/3wێ+DE!"l۽x0uu[e 8A'`;o?Oo? ? OO7^ yen޸I=ܽ|{*0wľN.7Ψ "K#z{/ы_ +ruE5Y(OQƤTHup~ӝ>iipya$tJfNzf*WmM]n|w9] ]9axby-{̾LIǭ8\uQI4Pam@ߘ[셃C)Sq{s \ H"WUP3X ÌƖ}yU#M5#B,ӵ zfV hJqjtnTNE"qG|cù叵W:R&[-*mT6Ge7"rckVRWցmYuQ_k-]S=;DM[$=}7-+->VLE$(L*gC4((.˯6o""ߌ3'Mme*lb1މaV6YVbѐn- .a#GB>++H3Rfm_LV-DJ;N|䔫zv[]23.$;a8]I+r.밓4 [uJ-^ケeZ+O_]Y'Y 샔0?|^voٗ7g|f%'c>4ߒvnjZQ *+c"s?>axniz]=+%< W p ᩠EdAs3nq_Y7.Kp)h^{Vj?RiзZK}kҩ0# EţJLe}[oYQ3DueUP#$@MHSG[8Zmqe8G8giqmE*Ӵ+2káqoqzde6[R@5eBi}kM #•U {oXܩkXXw7IJ 57--h&+xfO*^0s|N1a?V[o`Ӂb3ºWVgKuA6\ꬒ0:o[ߙI1۲-ihw ~L/7 [ۜª̲H.|]gIPQb_XǛn.:8`(h͢S"bޢ:\ˎw!1Cu+K$@$@$@A@\dގ`֧oZPaGse{A){2aK%6pݗ;`h6 QfZEK=EWf\HJCq>Gak)?}f5.yc]QRjt[5uT9Hl:ݥw/a>S/h-&Y]f#e:|@X[_)6әn>= oxڑV;]XӲb%,"eYV]~Qob7.NS]B amâMi[V HwLpw#^53=PxYhnʄSFDwBn .xuUn Ef&i}_s]m*LLթΛG}ׄ˦%ȩ]})r+s*޾q%{Ua\6}xGwo]06„VE 2f];kxQw]Z&7}8C)8`;q\#!OAL:rֿ( _1~:94w8.Ώv΄V_p=,HHHJ zǮ"ɊV#hK;kh&jmTgCOkJUE @'tœG3!ILqeZad0>[ ސUy۫7f`v=871dP?!5Qü#Ǿ֢zV/-/Ta]Tӈ%uM?|I ?nj2,miACe}cycs(?⺉)ԱѽV~Nw]꜒7.0m$Μ^Z5oG1l|\ wJ:ob^Gk,HHHHHGP#{P Qݝ]}]{| { 髍9|!NTuq+Z|yՈ G/͢Yã/PS״1,U6gDLIyws?>o;3="o[~r17;9{W4 '쳅.Wd8m@xM"רp&Dzc&M?ڈ?}q"aҜ[RYT+. Ftow¾} O$@$@$@$@$@#@X9%$b4j.-No-:!n8 J ?#upSIY-H"P ;y?qae 3.P^5SB6;oYfw[>4-~ye~o\6;'p+/; xb~*+xe=mXg7H*gY5_\< DՋF>tv_wu9#g̰&$@$@$@$@$@GNV2*9}boi^]6'c uv7,җ~SZ݀؂ҢRՐ~}'%W.1 px\=RM5)A,Jj[e?;%A^/V:xy$Dfqzprj{u.ȭjQueY罼|knpr~Ĵ/$@$@$@$@$@$.4syI M^.MUjJDDxGtW)!2J[*Q\S?6~p8}? ;Oo SZR;/43 T6N593nޛ[9sp &ŝ:"&F Oa/~:Ҫ_Vf*o:>?'KyףswkPoW"hOz}n.ZN*MZQw%5V2sSSӦ~|P$z~|%S .ҁe.9|rZI-uwX*Wց`gW%Z3u$ .'O̱*%U=+]UY.w]*91 2]wqmii_h1Y`ICfO^GfwgY(\;#6{h~ clhl%Sľ[ɲҾ1h)z hEG{%6}(SjlŧraQM{{S|q~/{ue47sJ#` fx5fXh˃Bg j3JxZr7xTYS`M/CgӭZ%%Z x띝 B9P~sV18{?vΠ3G7;^qKy>S}<ݚ{nĜRR:/9wwbst+%t飥}/.URt՘kOIuCAx'x۾\YɹyH/oݼEt[B UVUں[ΔlQ9mTfIMyVitHkַO C^f*8QJsfqcӸnTB4PTpJ[r/ jjjĆ68KnZu,MM 3ñ'1[GOM>4i1ǹπ ./gEDl{x7w @BFpJ n@YVՈށ ưew)cCcs+MS·*M[ )ZNqs?h*qQ<)5֙cC''_ 熦š>{qzO*ߵuJ&S5R[ jTxUFъ!^DM,WrVcm 2(ml|f$Ň{ #~aG֭QQbBʹLbS@hZvFz0 9,'; }# yR` J@ @,ۏ ]\\F1Te -^8-(ܿwozzz@@@w d '-MMu 틉QDo, Mͻv Orw Q#T&MM;owLIIT@/77#-WrJ^^ePT]]} +@{=@Cc}5U}xzz *8dhi (_"dR™Uz`U)#¼7d57b)qM~Q>>8nl2$%hF,dM6XA PRPf oU٫)~]Fv?wfˮYiWJ/< 144gdUMkkAucJ.zŌ?F(Ai-G!m.;m@} kzAk)6J2.kjJ/}T$pt0xm,mMƚ{zmcƌ-jt6yP#my*ٙ=3ΐ?|ϭ{AmRԠm͛ۻo=m,W,W^YpAC}cZz:6+MƵ#F&_?0݄жV,K['Kcz$&m| O=T^qq7w^|qq탽0l+/=DԎi?|C bEQC0|KMMojÇOڄ)e 432v?~~ii=oRhcS}w{ 'wܸqUƘielg[$j[XPWVT>\ڱhvr3 㜜N_ES瘎WWqY*tNkmM׊B成C<].7{X p(qaW֯,_t{v厜x^!apq1OcsK=454G`~QڢzO^~c&ycENNuM[}<5yU߀H3Ex\rBRMAENeSa]5{z[f~pMU:G_ZVWc\k隺zXSݧZO)E c9D)b* G!NrUƁ4n۩cRVsセ~w|.8rGq+8[͍N*6|@%%Gq=C -`ZeN)"9mr?AZ"lrT;Rv~?yyyK"_eD _|EƞgG|ɓ'B`=8WxjEpDa[vǞx"W828ኁ zl3&%a28Ư! d_aaT_S]b՚މeP "T5mΝ0BصkWRI>ooς’7x#>6gEwv{4m;tfE@G*\%^PQq_Z#T_ /'\ynxcb?RpP_cNNOK9_x[jq) /8r/r [n5pY:ɥ.ڗSՀ`chp|@Ĩ6W?IHHH"_.yR8Exsf <0f܇Bᣜť奕5ʥ&6!;fcaa)XeN8j"tg+GA6wD-}BɏTw( Gt]hA+bmEYٞ9g5OزE! U(J%".2(Cy%"ŀ(=SskJxeBluB-h?,RW_,qwosYx¬}vlZjzM^ @B/ l-gpn -eCÂ{M5%%>n'q%ǀַO=wy͍7)Aq-(TpHәٕ ,R5f71*䡑#K+*ҺoV6wӁJ`58%x\<9iIWN}L}']9515,-42RYX)ĩy֢Wϻ^_oKQn3>ԁPb>dZ]ݧ2zY}cÞ]zwڨ31jpz5YX[_)-2әnfvgddg/]@vvHH'Hp2`wƯ]8 " 7mG!߁p/dfd 6_VTVm\aú9^^~ޙscŋd8)] Ix5^^TX_Xm8U ):,W\'s/w?e+VB8&IZ=<#zEgggmGAMU|۶lBΐ(-]}6oo__?cmٲu81 HHzBP͝:u׮YSXXvΏ/Xmڰq8p0S5؊ `(,*޸q-[PDuuUhXh۾Ul㨬YreuM##zE\3N?ᄓh OEF]13soZr[;vUQV~Yv]]]]PH\K'^4V>SPPQ{ dش~}eUEPPː"ssr͛ }F>Dc{x,!!nI2vyx\{!07r==<|||+k׭&8$D;}FDZ|ΝJqBjy#[rՆq8<<\ BP_fBR78:'z_teO>M/ցmYvIZ|gWU#!O_vRցmƲ u}HQ7C6gOۄSwܹ'NCgdF3g,oo{9W­z̙Oo޻Xf ֬mjl;vE] gF/>jof&$|<M꜓%ȭ>qF} #wͷ߮#(|vN'|{vWwۻu'MM?˒k^- Ͻa7n@Ogw'׉_}ˠ/hoA pÍAy1+mw_HH6֍M{›{ӿKRW[.(0(PY0~GAszgCll|qqqWII?6u҄gc{{yehlhsϞ3qx7-7?3 ,).*"# /jjsѽ"#vnR߈,>{Ixr }<}̙$#^{]n~dƴ{ΌݟU~Nͽ٧7~f%|N׭%F)!>tJ5I; I=2D- Uɶ;mTYeKxXTIjp<=}ց.(u:SM[em۶X.??Ou ~K,8p s;n܎;7l0f(NWVUϝk߾iiisѢsY3Ey9O?c}Rwo߹r^01:::44R.u V@ソmSN=N[|r6411?K~}/B cߥ[o!y3rԨ̽V,>lh`@M?i\z%Y&** @~nhnYrel >&'//5jt}W,]2d0ϟ8qBuUղ+pޞ[Y~݆{wRE_'-m- 8aL?J7KS˟ ܳ' 2d]׭>rOQQђ%K zgEEΪ(/2:}+s;NB[عjꂂ̤o0qD[&߯OTاnpuןtIP8"MƬmG Nn.Npw7/9`LBP1-qG&4?n=_ǔӟ\rSf?t} :?_{{{W}{^ \|rv>.1sw~H_Oal,%N$@$@$@'v0ƙ?m挔O8wR ̪+**n L+<,<|”)8BZlĎ1**:y޽]7z@UQQYQVZ\^ƛ&L'=3Nohjޝ{ph%˖ \'cxp5];x@(;D`CˆA>)Æ (- Q<͐!C^#-_yN2W0ZXDEEB?3}}|q 4<Ű-[̳쓖e7[ѤU, A>tUy^#>y/(O ` &pdpKˤJ#+F#\9W\~qw`?ёÇj!8va[ @=3<#59O س{oCC\HIk7%R}N" "seWJᖱ ?4C8L&|n4Z*[{bnF;U?s*U7T44#&x1][~硡^wN5[Ǟ?%>YjtSl==Ԁx&u54 psC8*g\3>4\"! 0}* BDrwJ}bp99yzz^ƎE @M؂!!!^^&DW11` y777o=u7Gp wl*cO8~pă1?wk <$'3J0x+P7brvrs rM;%5ny7FDbƕ17kKn@%@0I%|8\k7na%hΆmܳkԊE Yf-Z ?lL\vJ<$)0ņR조 ! _ /^qTo"I~q*nzb=*qt䂭Hi;D۹{K{W_e/ п?t1 PxWG'"h8O?Ϡ=`<*| fIGN@ G..UlEQwEFFl'Hh1n8aՑ Z*vxW^(T=ሿmmMy(B IPGHVtnE<9k-%=6 }*s]}2vdxj7߾ʫ< gL&vӒa=``l3ve?O> {Hpy \JCVG o UWͽ/>b "&:aAxwDJn@Dd*] t/ḮxA$_ ZV&EhQyyY<D=FF7+T@AĎy Gד*G#x1{GzOv7ݫ}{ncb؛ߙ}<5:1S_8[?<[|wwM?4.5?(N!T/Ȫ?r%Y- F`s`#z* R4N-et7gz l^2!YhF]o?KJ!AM p&$P:ԕaa!| pq'Y3g23~B A} 5@;䘾!v{wұcGpõW^~IӢ*yi|9 ,바]ly^v{5W^~F m%4;bk,:1+a@\]]}"<$O~ˏOxRҕ%=)vʐ>qA^^X801cf\>z#b찮`9hh,,.]eGIiyQA˯.u c:s^َ`$@$@ pos++ {wڽ7s_LldWi бcpB M6VV,kў=§3>ҟs~pzO?jtaqg} i&MR jU&O7/).Fc+ʝ «\EU+ TTZ_!;Moo8D ([иa:E 7_~w bߋ < kkp 8I.(Yv= p,-jQ‚jp(@vnUu̽+<$J_9o5sN*?p`HhqKDkDf/JBCP:/1wމyᩡw.P[fMeuJ}cd#Xb%"SFO?w"΢}'%P+Dyeůe6mР0* KJ0Z t0(Cط})ΝbJ3#^ ˆK{IkV*eIyFTB--mդiM3ŢKZ`a,^{R\SV\iFܔXLԌzDYinm"E<DZw"~k_yŷ^_t送3nN"RR6v -H,/J(!nihBBч~\YYZjˆ74oPλ_~=q nfHHp~ {~9s<݄G%lX/ܯ1Xc#E 7°K|=c>};DbҒ|ꩧnٺ!X{|xߋf͚ vZ#o 8Gpކ5?*6z¸ 7n_{'~z`.'ؘ>}_~:a`5X(6@䜔닯~~QJ*7Ů%"Et*a.ʶƵQnI}9#'''_7cƌÇn\ux}!_@tBBX#nyfO:8'G~HȐ:yl8 ᭷~xѧz>/2OO܍튅8fhcc?{ >؃>f:ISI18q?^ QѽB۳ϽcO|*Gwxlȑ!A|-h`AXb1K|>ubtڊ.&zEH4jت0d.f"^8= 8`<>?1)y))ӧLAPz}W^yi!bn(2ܷݲjaÆGͷqّA5ӵ\Y*Jj:[>i) ֏=GѰk+dԾ#&ݧ˘Z,<FI&kl.B5eצPn()W|ie*yJA2i'\^V%*bwrZϢ ÛL+/{q/gѓ&O7bNq_A.&hYb6+~;w\D?v,'5R#, yAua2n?;M[_[ݔ\k隚NAfm2sMm 5=tK c^rA.O&M3~|>vW_m'}y9/ɶ5}mm JINFl8eчF>11_g걧tuo|_lA/Dꅰg}RB MLJyn<66㎛8iq/T1..>%9qӧ{9ش;DM9lg'* C@>^ &M"wq\āCSrjjLt ~ U JMIO~!(ק$% N8 ݻYF57zz#۶>@!ܯ_:N˕-N]ѫDS|,^<=bb&O2mt8Ĝ,pϚӿ__`AV ߿_8IVÔr"#"{r 3zԌ$w)z6tg(ݹ."229% M?syyUW^yܬYƏMNIټyk}MQ#P '2$ *A#掘 QN8ب^IIhRgQRjؙzy%%%rɱqSSsm]]Z߾hpkNINT-踁DEv~Uilh,(b(iut=*aW sٳOOKI VFcl||dd'9z'Ϝ1c 2E# }zɻ)TѐG ;wÏg~Yg9nxxڲ)26_8;vb!A3%^TX3LmOTZvYnS馆 ԒǞ|t딤j/xVa#|u^m)xꙧccq W&8 E~ʱj,f KI[_|_5K@hLw~p.o 8NKl.E l‡Q{@rC"rxux {[ؐx´E ?1Y"\lb,z${la*~_|/zb~0U Ƭ- 89+3@KuuUVNvⅈE5ҝ403ڒŋ?Ï?vVN1_f'}?fgݛy kt#(**^d}goڼnUEp\.ظy!s6_~kenAhP:ܧFDA ϸst\|~gy998_>h՘Cb!M+.YG嗢]3/SO:u͑OIY… >|ݥK5%773yhXM>{|`$`+0і7TA?rQjm۶j*[UQIoxmy`^B b.oŖQM &*8zRk!,EBHq.DXC6 9[-B5"@ l#{~BW"&2AIrBn8y.N!"u€\*/xKKL("gWw\2[/)¶98ms)!#ϠX򢥸QgD|:͊CC(`}7z~7/ ƌ/BHmM6OCB -CC~*Ĭ.b7똦h ՖR<C2xї#Dج W]}x)$,:B EYI}R\1JI<Gh+JxPh Q<+@d"DRTCprMn>3_~ͯ鈓 r̢jYRgXVRkmYOemO}%MMMO FGWTn_t!޳x BC+jjN?N-&`:pw(*yuOgϞ~A{}͕W9HJN+4TVU]CGYQUo߼%"860;wYӦM ⢠ ?p(?ay#B6<3A99eeP~ _7t0_}_蝜6h~Qi鸱㮿J7Q5RVRƞSYmHӻSݧuVUY5GR}~5%J&koݺrG2> =_Zuߡ7!ƭ[-Y$k>ܱ :|,~Jj]VlVkZ-y.bL K7Ke . *< {EbuiǩK6oڈ lq`̨ tcue%XCX_fչ9 wNwD=+8GL,جjΖ,&nS@egOwif2f`4XRRvUWtqcǎ+).^r#%K!{F`"ޕkʤIqee<^{wÇ =u c׮&› 9+o[%%'O8udٸyӌӣ ^z\кKGlrL8p@~Aggu6.D^!f ӏ>ھk5W\1F ߹cG^~.mr[pw>[vgkbA>|8Xp?طqސ!C._0h@,@v#^sɓޓ?sqH6NjJ*3U* ڪLuD5Mϼ=}iwyu]giduniٲe:rfPO`ʔ)nr _>`9r(DjuK]NOT1c&N8v^l,*orU904n@qO/7wUJr:؅8'4֗0@G>Ç0.' 2 xӶV .=isU!wqez2xѣ&N 5莜gDD#6 8E{aw@]ӧOSH/II 5;!aIAqC D8;|| Z!11q\ Z~d'WwrRUaEEEP#KAaܽWtL,߂|#@?."X!RO0poX=>va-۷O2h ''zPyX_X^VJGmE0rr>7~:|/#+% c_}[rs(c*`b;,YRXXTB^{m'XzuII n_+Eapwߝwy*+14W^پ};ZB4k֬s@ y睽{ %ٳgгk.,! ږ-[`6bĈr.}`߮ p%Ue|V%7nYR&.2o>(\8jLRʣ IR7b\ww_x *+*}ܘ&\lñy8]!O;`,_u'' qN0Yj@)ǍN؟a puމ R|CSZ]7 ZRSRm1{`< ҆-[駞~~;~b@8aT oB\6{23>N*Nq~22Qk-kJfڪiSU! KА"+-nVIGr a۠UёU'qJ85VX'Cv'c)00yN"hC}=۸qdThnXۗ!FxT\Jǹ{п?±_3Qũ05- `@2aF5jxjj24йl^!T{lMUp@Vm q+ݮј[PO?9g Y!2ül<Ɓp { B H PfF۩8C}S… !vI7|3y+re&(2*,x.PDkiCƄy2t/.SJy5tH]Fx`P,$9rdI?4/Hb[*b@WS Ž h.JB+v>O$@^fmL@G5p]_WK@{33aϿo‚|7ϐP8ܳ6wg~G0:6Vqq{،={K* vY]Q~ **+ 5ܙxy{Ú?2yiI%brI((+/ @Аpx  APقB\OJx+2! ((? "TQ"C$p R,M:HzO;29lyA4}(Ndk6P8ݻ=묳:7nҵ&M0=\T.yi gQ vvkg6 ؼ{ϞO? Wf͘QYUcq?ئ͛9$K|f}w>*II U> Gʺ+mqW_olnپm; bbq|߶}C=ryϿ?*Er꒒CEeU~A~dd7%%wW_}9pP_o޽{I1ad,*,kO ,-\<<0 {EE>FJmMUqqITd[m]#aA,VFh:l(l= 8ى:T_Mkƌ^|~w#>_)pTvLJDCӵ&VUD[nݹllk>LH$@G1Cdl5~RAqfeu4{̔zY*3WSaϘb.s0V`ZvYnSx٩%77?'' #,*66<"3]@M]-C2fdر }O3v?ҦȶNrr`\<,,h_-8<_qI듒^+.N۶molj~ttXw7I^]U}۶\@pamYY|SRS?_*O5U;we@g[ /Om;5>!"s)\_cWF$6p=}V+eǎhuzj;lAikjrj-]gV7K2&kzNk)g^2L7y*HoVg.l:;Sp%P%gЙqs=C\:8;@BuWP u03m;>W: *ܖ3 ,@CnSO=պ387|Նŋ˸%,p,qf*Sc >Z& ˝ Mf[,Fy.[qү_n;Lɕy>M.=iu'aMmTY\gsͶMMÚTTZwiNi5wm `KaYa 7'eY;<~W[ ή aj8x@0"+L3o~aѓO>7p#k`,ۥҪNY+mQ$~)akC=(]i4ɽ-ZRQ^|Oᘰ%soSO=3c9sQ 9VjH?ZMe6Bq/q~Ѵ 7SQ ji`[n;[]kz3D6Tϼf: RLqwÁ(~_fO't% xL؆@&X &A -jYGI(f1:(,:A)0 F RVsΫ Kˇb~G_Q`ߡFS,aR/nw}+Pǟ . ere} klkѴҺ+UR9 l>ޘOpg+@+7u`K? hpssRw_}ϼ~K/:ctr^$&@Y\eAA>(qw.=|9;c7#bpmKE<7"@ɧ÷[|믿GԦ"aS'ȼ#-n~B PR? B+!8 XIC @`؉?/~,{Μ9(RL{Hf{!f˖?CvK/ag7t?d#DhF,Bg Dbbb7$v8yaCa)_aa*..NSnVKM1:/U82_@ ils5QO"X͋c$@ P$A@J"(v5FV>#L1#<M9lo^l90nr @ƆPo߲e~¥ 6T$$b+ R>p;Xэ48wutCWw|эH-VNP8,,̒oqq+g,){-F\v- O>]ílgO⌽_ڵKM6|,/]tĥ 8 \߆`Xa =@6aRtYqTN粥$`CT&"ks}|r^YtE6WP38l!Ht|w(N#OݿkjB*wy'uhfJY~(] x :T4^{ECgũ,|t:,Qk&OII|*5X eg#y,?#.77co 7 Y\ ~6N8k/446)BϿjkՁ֏PAA"F3J7 &X#A [GwI'GD:w^sEAC[e(yWA'~Kcc@G6r$UYIO9gmGfl2A$ #b|gAﰝG>+;=h,- y'WZա {=Ehh]*K~EEe%Qi5u:ts)MCe0jxIWϘݶ$XƠ!3+^ˇZ|7666:@:ݺy_~]^Q, H oȭErFT$!!ƆmvUTT|o "nd-55@ED.E 4 /~'0&!e~Ht @6&" PA @Շh_GJKK-4sߡ#Aрp}}}###U %pO2T>77H-0^ g8-uhO?WUB EVOm+&tB]`tڶ}}Yy kV..,tw]'~TUYYVVtJų ޾u;ee+wg*шsuY9e˖e%ślkh\r+/._%K.'@~vLI$@$@$`uB؁s㫩EE͓3Doh{O>E~|u}̯w?\ėG|NFjX95U~ŖMpo=sٷ/wݵ3]&vho@Fh^}T׭]x%0G 7{~SPReFUU5 e˖;5MNrs"  1.5q:K'Ҷ-] f<܈H_._ jw] ]|y.{+{;gΘrʢ¢%n.S||[nuب.ΆƆ;voH ^~UPP_rmw{ͷފْ%K{N fxΝ\{=wyukoyܨk򺫯:唓<.ظ8(DLe~Htˣ tN @!wKgx0ֱC;s䙙izC{ؗ&#8_g!nbbe@$U)>|qY /䒰`?_S'F} } X3= b|~n1k..H+ё1ё"\ $ŗ^~)31o`P o664wqQΆɓ'7;/CC)z֜9q#F ܿw?<47VTFG{yx©`B\<U]xVARVH @ =N'靎fh B҇܈#: (MϖF8TY .#e%Q , nO(DPnzv첈PtAp'.]}=M|'gkkkp|c}_~y׽?,\;kthENp‡ \WP( ,AAԩS##-W U }É`Xh`\JBO!,QmWgx ĥO`\:GիWi!HaHA&!@@`g$@$@$ptto6O_2Sv_~mJ+#d}rAA$;wvYIGyͱ*tC QD^ s 5ɭ?t?#6|\<- /Q9`TVZ+mܰagqI'\xH\$"C>G?0@q9g~iJda,SBǀ ~pvB&@J @@("\eQs*o_xᩧ]bŬY3CDDh@/V@T* MBnmޡ5gΜ١ ɼ1Z?[n;**Oɓ'[ʟmi@ *.%-}ecqWbÆ j q0K|g_g ;~|w߾m;v7c'7a +%g%}w#\Bpb]ASKKcK3~ }3ΐ}qxI--# "/g+%|bgƮO?}İ}RSnN;$7DJ MuA̶~T~,HH Co/f룂6olsٯla&0qD,Y+\teVAAA]vZv),ZH_T}ء~:ϙ3C մBcÇGg3Zst?Ö!FwZ''_x.(aO}]}F枒" e'dA/lظ Ӭj =`EUwаĄ8Y[?? ܻg[lYn}Eu-*WSUK/[ uTkV)3&UGY9$@$@$3 @&?8+l's=wu-ؿ?`ŋ;t:0n8(;:+uCMp3]ԟyǎp>饗✿,1ZN=T[>|T_;ȑ#;,pC+M)Tz~A1/ܔs{l !<'$o/w@P@P@;9>|W-[4EM5pիW?S>xQA>) $&:}ƚ ~Ǟxɧ.8KCZ满'OZNAQVn1W^{}ccNn~n~~CSHh>K@G3eHHHnpj~Cllj}v˦@syw-/2e Lٿ++P t7裏ZV`|Ag&ݺn͛76K/9W^{C=hA{I)t8wT@7M X)ldŝ}'#\tB D_r饩}?8q]yW^l+|KO8rp0?>lw6uwy 8Y_4/'N/r'pS&M/hn^2SrT/8Ҕkm۶;[{m{0~/]x{x?gpbG12Gqi$@$@$pt]FSΟׯ_O(B Dh֬YCC˜ٸq3Ņy )!>n 3LG 3#qk?wAGzsxPsY3R dL< ;OL/:022|İޭ@32@jro`_ppHP@{@E1x`>( xBP: J؏?ءwwy' \fʜҺpCgc(0:M6>GeBv"'駟QEEk6~xHq(Е%pR_M_J_Cd2ݗG?hB\wGHiii]z:캰+\ 8`~! ͗nyw?~:~ ) 0™d_h " Dr3? P^Ph18XqhAe82gΜY 8:Y 8F @>ǑrAIIh -(?.?‹{0ĸ+G%n!e$ o{ΨY 84Xy 8 a_ytb!{\Pǥt5ओN…:5+Ϡ\"@;\XPqL ]vz@'vvD5PePȣ2F _.kp܎[[.xz{{Ҹ‹z]ˆ @G;8$Rpp\8]=Hi555ݻw~&M@})$6 C7 7{lXIX?7AZ~K|7/e@ZZX'&&:zO9D/CH`@՞$ CdlA'=U mv2 em.I:b)y˼̵Mm1kcWhOTZvYnSba6*bGTvVjҵl h-4Dռ}ؚfɭWΖz5Vkض>˩Ї(H{W^y%Q?lF`7t-?B\uUӦMKMME"FP ΨaOQ;M~3QO1 ^2#wRR%E]Ȃ-.?;T(t:)0LSsaBk}>L9[fi~3[ ܓ\w[z⬴Qme>}{]ӾKcnJl^ÚaRoXwvXBŜ(jf%ڪIekZ釯ThxݪtMK5DUn.Zj +>!ul[z̍H$hwuK}kF@*F@#;-]؝4JŔTE -%   !@t+J$@$@$@$@$@$@!@@w1- 8 XQ   CiIHHHHHHaP0]Ŋ @wPzLK$@$@$@$@$@$@C**VHHHHHHC*cZ   pT8LW$@$@$@$@$@$@$TtӒ a%    ;HHHHHHUU( tUݡǴ$@$@$@$@$@$@$0pbEIHHHHHH;=%   !@t+J$@$@$@$@$@$@!@@w1- 8 XQ   #@uuS55APϐ !XDOcukK$@$@$@$@$@$pDzW|OjZ|HHHHHHl۶́ۨ%   =#/*ꡒ*ZhMLc5F'hÏcR 6vX`kzGOekj-he|JZV]uM=tMo&%M rv9ylk3ˊe,&s>&LE$>M˓~+<~cԴpdYOYUnB÷mV٭Q6)ΉV6!LHHHHHHHH'@C ؄U6LHHHHHHHH'@C ؄U6LHHHHHHHH'@C ؄U6LHHHHHHHH'@C ؄U6LHHHHHHHH'@C ؄U6LHHHHHHHH'@C ؄U6LHHHHHHHH'@C ؄U6LHHHHHHHH'`M:kiV۷h4 xRg?f[/Kej*S[eڶ'cz]>!Vlپ#S(iZv955}蛗45!ٳݧZF;,+- .T$@G1cKZiy2[Ӳbeǯo:Liɲrdv=MS3f"ۼ5Ê:'TlݺE }1L&q˂vĆkTٷ*+i6+ub _,+oU#_tMKQ7yFfS+n/sS4wꦯLE$phjj[Z%u&O-Js hZ JlYr϶Qe%U߾l5쓏f@*{5}[d5W6*T^5VEŶ׳*:SXgb>} vت^1TUhGh,2/YQX~u5Hbڟvk&@#mָتu_[n-W[5`>ZJή}g(|,8km Z"`-{5UV ۢR?(NJLev~Bm>glَa> ]=gIRݧ``[}8LW5w_ۍ$58J*V=Xy^%4jk35+U>8LE$~n5oZ77l`=ɳeb2T^tsߥF.0j-OfROW.jCZ(>5RRDzw6*^ZMCIIݜ(&`Պtg]Nݞ!yҒ@qv_2dzK2Z;E`E=Okw63g1VĦ"3/Yr?k3 QL7حu]f.7u mw-DVYT+noLmlZCk꾃c e[QFC7e:'GUlFw U};mNWm;j:URP/ZjF[yrzVkiMU b=<#ݧuZuf/-\\P_3 5-OZ^meEk u?o)]XR*[.w>x&=m{emV5rvgjFT>:ZY @khNIYlUglUNW#_ianKj>5 ڨrdڼ:Rk8S :}K)r.՗LT*ӷfNWYm_T>amwnj}v5h,7H&(3:la[Ҟ lTgݧ=innl Q5ġO>6aQU;vP>{5 FK͗A]SkmYH>ZV|3[n-ɨa4Tk3 :bS|gO cKD}XH (}>f &iS߮To iɲbSv\ʪiyҔJmf3Jiii6a*#V̜HHHHHHT)=z a%@aIHH`| 6`%cJ.?fLe0bFۦ-L}xwR}N!3!l!>UIT+=v 8K.;r* >8rÚ #@>nLE$@$@$@x{ P`G,HHHoPc|HtT= zց`C]Sj-]gyISC]N=}Lmòb"}Sj%}e%>ˊmh/j$蛗zjjzK]Sm\/^Z*ch6Ӳb~e}aZM/M.MݧoO{Yy,OZ4[>T}H   i=IHHHHHH. fB$@$@$@$@$@$@=M*O$@$@$@$@$@$@v!@]0   iTt|    삙 @O { ]P`,HHHHHHzU=,HHHHHHB*`f!$@$@$@$@$@$@$`$@$@$@$@$@$@$`T3 !   &@@O'    .Y 4zX> ؅UvBHHHHHHH P=IHHHHHH. fB$@$@$@$@$@$@=M*O$@$@$@$@$@$@v!@]0   iTt|    삙 @O { ]P`,HHHHHHzU=,HHHHHHB*`f!$@$@$@$@$@$@$`$@$@$@$@$@$@$`T3 !   &@@O'    .Y 4zX> ؅UvBHHHHHHH P=IHHHHHH. fB$@$@$@$@$@$@=M*O$@$@$@$@$@$@v!@]0   iTt|    삙 @O { ]P`,HHHHHHzU=,HHHHHHB*`f!$@$@$@$@$@$@$`$@$@$@$@$@$@$`T3 !   &@@O'    .Y 4zX> ؅o@]]!7p̌FшZ01AyæJQUn?djxΪc P!cSzY_Le+mQ}mjKr`kPԳZK}f3 ^yM󒦆XyXeGlkkXV4K-75ij}}em=,+_MljWf|M.ݧo^T5@f~CԖ[5MdtKfR=PZir0߸ڪ5}z'ڪt7YӾK#S+# 뛜 ^=RBmۦ&*ˋO"*ϋs]MײdS[%mlGyBRlSzY_LeނUGqmZ_R[+.Zkꙗ45&Vu^ V2 6BnyɲTm˓Lv_CTŲbN`XzZSuGEF\]ZO߲>n׷ض*揩6랗hGk5ַuڨ3a󲢯E-* wgYIOOUOEcnۢˍ6R䢦!iJvN*jZkKgnSV-պZts)Rƌ*f[iچ|A.Zv94Z3[n-h^.;]ӼVtP_:h%iVY*U֎h4ڄ.WͮͻOꩩ;]Ӽe|@S̺j[VT64l9L+-&6YVn4u=emTD!fYYVhZKU lFm D=$U7/nI}.|@u^Ul ay3.ԂfdP6zӲQ Q5˓ַl#}qT1UNjگF*hE@^L"wd$NWsCyLiL@uN.˴E;t4gڼu_Wjm;7T+S?v|eǤa^R3CyFu^:TX3JƲa^Hҳu_or9fQA֟#T,=}Z}'6vYyCICTN}JT>`;Lˊ&tmX de*fVZdY}lkتi,+)yk.Y۽BuT{tgn].A{?*So] MUڃ{WU8-ݼo rS/=2DMN٬Z7*8S}Gko^\/:heV#K>}WJYEJCMMڨ5K:wVg{Y68LJgMSY~Tɲb2Mo=eʫ|RRD;UVy *]A@A@A@h'@;!  -2жJ킀  @;A@ډ A@A@A@Am!WjA@A@A@ 2N!d  m -R  N8$¼0f 5O5|¡f3^Fx ej~|ћ6hhA@A@FNh nRFS8brMT |*hߺ5i)Ƀ Z/ ]E ӭ}%X =/P }"A@A@a"`G݁?S( i ,&x='y\z?X2.5P@bw1& 2*' *@u> . WXUʵ>)XP3JH-0ư䄙ՇY,lzb8[:z_j6iA@A@~|rz_0V @8i+&p H(>ȫ9@}B7: 5B҄ezU=aE*xSdDTP]jGKK`zzRZR}N5hº~2V[B#gMn`8z9k/Q#y=; ΁CW @!يUx,d$~W-N!WXkЩ=>5Gt;mp|9T_?H‘G_hﭨkH12o@ߟ9>-.2 ̰Ro.Y^la HR 9É~O/!Hz}blz?S Y}3^*$Ϳ}riqW39#sV7Ӈ65/RK4 F]<.?DiHUogz\ ,E%}J3uM~O~ySyC$U%h$w'@}jQgB{N7>?uVm+WS|jm?gv 筭 XABc} Y o1}Sܩ ^ø)Y{N)}4c2,T*H qU _ #!vtN;{t]U{j:fqh ƘԱi0Kh\O<o:Q}s^zkURKs^SGf陱r5V:M{e\DPN75{ك[^rް'vkz`,INxEUv)?f gFLV+S7l.VPy\eO24w]ZL3LO^79F-*Wwn)<{KVhCŸD;KZ*Z x"mЛU ?}1jMrDlnG lA%D|Z*R*vt4hԚ o%蘍Ny"DD6 #AE#_DLtRG[K|1m-CU7ub Fw:4aNwgtI1_m-@ӬebpJd0iiy~w͊2LS혐D87?i_ME Vb. s=xn?}خ}F1ؚ9k+_ @55_?)#ᝪ*ko)z5^oLГ믫mNV:f:'?cJ^F=2r̤w|m|\wa|?\:깏‘ꡝSwIy鋭T\K}q5KjtNLfSIY-ew7Dh5j&Y?΂]u@F2vܸ5KA_0"Tfn:GqUG?GtU F\) o&.@VM B =2O;_2U Ph0EUo,VVX[p DaQ ]SJMpY$ %VTԡť j W>UK`Y?_Q5?c!̭fdViG=a*G4ަ3DJD,X8y"h@tFѵҐt;#_F*I)ӊc6RٱAb.]hD*l6:l/AEGmtwEa9zS{>~OLA?{z3 Y]l{iB,<_Se/Z:Ũz5uu-)Xe;,bx u1s|12HVJq6~tOE-e,.pﱃsO?Ly9u@OEД+j^bm5<Xau_/SYI~JWܺZgG&cvH8kBwnG *_`&~=+6NfȀ6>9)goG(`ĝؽyo% Ҷ.)q?;ª_eɎr``}Oi};MyՁ`vB̽gZO7֘' tL*ֲS8(8: /Sz+7W0([V{~~Rk9Oƪm{ z?ro;}O9mL;HՖOM꽡a1]j*GT~كgz|Gɘ< g랪 XfĤ3gVX^uzbtXV(59}D[8c5mņ"X$xG8U'vXxE%~|eGȸ!?:SǷ|k ("dۆ`}38cSzOWȁ;]N8I=眱l,*g{x~Ou/, V^OVg^ ]5}úTW֭U7 L?>y%uvNzBng͓{~p2PR-)rT3rwRc|L맧>}LGxeX>ٴ2<>pf'/Zq0^&vsɏvb ۩HOp3G-ݸ v^aS{duԸk !g%|J?w'c=5VA5&œOyl/- _}9$'#{V KGtLfgʈQwxZ L8c3tꕛpLvWԝ5cBL̖e6'꒶b{Yq N^ۋ+wUnGɺ3vԀ;UAb1upG-cb,H{T;zf&3뻋^5$y ܤ76 fPK!O\r9)3ug[.;OpƨNeukwW '%Dsvꔜ `I5={ ~rLm{+ MAOem=՗c[s.wj;COwgL~{iq Ȏ87n/t! ;mPv7us 1q}r`y$5d'8cm%~\2ט^)fdOٽ;qd'祣d$YvмG. iP陓FE+RɅgRVCRZ]wԾ3'3ۊ+냱ՂS#ۼ@͟.3/W-aĩ=k|:of+??gK{ΓGu17-)=>s̩ c}޻.~.v [$%̜뾳6ӆepn]4dbteˣjq_01a0 -''xd12wMKxvaL.wJaY wIഒ xZU#NW/珚п3'KGJjzNo~%;O{Ƅչ j0@Y+ ä̑R:tQ{tuΫ%~|bniq]:įٶ:ɱ7gp~&̌C kr<ya9I^5.?;yҒ 'q*EMjr?\㑐VfbrED':~H wwN{ Q{Oc>v81-)6ףSjIp:+'? ΢&ү:G.09 ~<˟f YWT=Q' =zf'b]rRuM{x ̃gy~4߯0͑=`->Xߟ;oUzm~޸$?=8OzMfůVDĥ)}VvH=rxTB|;\릓H/ƽQy/\7f| 6,=mlWzxl78۰^K{.Ys[06J;Zo[kv)xxkKwx';Gk/+Y|tKIq8ϛ5/.Sꊉ;6/C,|0t~~XPXQwlUd'^ozi߼|kandca,S^jE/;^X>sx.d ӒzqeZ-G04;ƼG󳗾?Γv`>]RbNxx_,PtMɹ :/~˞Zz+ߥ$Vy(xi7<%~/9yTN/w>fÎs7j{t2bbyk}#@wI]w߿os6]B.Iq٧^oZj?:+N'?1ouO-UTWW/*hٯwkM/-?U 5Hq^_nj%U> /2c&ʄd$v+=ֿ~~և*z}%V5LLA@C`L KY!@VKGUKNz3wS^},/((:sD.L>ٞcev.Su_Zqѓyoqa >S[y3Y +爐6n] At?yTޗkTvVvܩ_[_\1GZTڦLWs˞l]its! t˯|reO-;+訞>};&yΰ7W|_^Ÿ?16ooK Kn}vӍ:wYzuo? |ۙ+זe嵗ݣ1.T|֣__/;#1暓.X_|\>V;fh]38wmxʩ jQ `m)i;?>wcz>@0%6.&N~`/ˮx|Aܤ v9%NX u9`7l' f۫[Zp ϲ-%@ Xo-زJ ޻jh zWc]UUPHNfob 쮩W MZuh^}z\z`;:۸E* TWeījv۷bKW PDJS`lc|:& I.w_=N`-,(}Uu;3}~>'28~7\6'^GR-1(q:*Ngz¢z߰0T`뽅Jj ~giUǴxhN a_=5%[kD~FBśKe 10/CJbT",^[M5{vLZ|>@C3<ں9 К@B:!RO+iLfOi}$8T%^oZ3ŀTG#AFA@A@5gh<5W]E'i"u^Uym?\Z0yxNVR,Yuxu59@o.};$Mzb~1?Vk C]^]VMGqL< =VCr{ 9鑞0SZZKu8L^_m]|Z S/Ygv|v'*l rd?;pD~zjy)I߮+tZelZx P9Cb1/_7kƜ61S3D;oUmF1 UX۶S=p N`I/eJiXӿs3<{g A:C@@aAC=^<Ɖi>ނ(blA%ǧƝ{LcsݸOPOPz:~Pj>Љ'5PR詭GjL@ c\Sqؗg:eC|"u{ ѥՅeuO쒗g7˚0Rȶ?~A@A@H*մֲxS4y +TV8 )Kv$sGYxbH_!>s@ Wkƽta3'DF`/N!Zf^_9uH|{LIwRg/Շ=?sm6j>ŸNx ! Rgcy})P?!L/akǿp3yd'8,,9~u,qoHhki ؏낻tLN/_w+׎} CdVc0R|ؙjo[IMߛ/@f8<УN4,L%vīUu/|&6&9a z,MI\C>8nΊDGũ|ƧP@r0 Y;讃r$n @9yڃqV7*33S>ǖVU?pސy̹s t~.1vܿo]6Q,!qHd>)¼ZB0 at5{&;>sG7jѰO:6,}G3_YyHmA< $cڐStqϧɆݵ1z}՘ 0l7JKL|#޼fқ] %MA@A@"iy'O i)ŅJ:ud^z-< г>6s,e?F;^.[Y#I' 3^RSu\8^-_6~'3XPYYknyxA3rAVX73ѐ_콟*M?g힁낃?;G[?W0)۰I joBJfa?tY3@P~_ ~ qTjOL)UB<XsB .H!PYduٵ.[ _ mv8ߔԤ)z8'SV>jwE wúyb^]WUTxM`lz1" iVt)+v O?od]kX?k_WU9r.};a.*`ܴbqd(\}O9A@A@<BC :ptgۧ5ʣqNQJޞ3>YC[Šđ]ӓ}Sw A:`@N=d sUPB%`SU'nKJ&wTAUc{dczj8ЌN7;}oynFO58PyBLբF0W:x(jmu'ᘞI7z) Pto qT㻥;jTe=jl+]s{@Ƚ?Y{ѺBx^uNK;[m'>08]߬Yo/v1=aSo*۰Յ3ӣzߝ5hβ7n! |7dSe&-);K_ٿ;Į{g>յ/~fwT.Tt;w]0,5%qTOIϊ= K{_Z]7[:?Ot,9-6;*U^Lw[Jd'<2QfsYnj.ܶw ϱ3wVl K=|uz^铇wD]`9#TvHIMAA:ݿㄞ'j7];`s<[^QOyҠ_ ^SY] [^oNr.i[CN]ڽ۵2N'-cβVl0m#+ !ʮ`m!ezf^kcA=ٟ}wSQME)N,Zps1CJg =d'>#Me`~ &+^?'@ؤۋoymZ2IDATx'=;oT OEp!Ws$>`.8TyeOwڈ.Sc<UadW⧎2_xՍM+I~^2cA0@pgyE]]rZRYi1qI9%5TV6΍K8y+XP4I?}~ *C O7hUgޤ_[T O0/?5WGdu:$Kát;XM]dduC QFj ~q`/5# uTi( B5gO C_l(,(. 2cjUד۟Evu0@ɢ] c(XƃL&;uMGf6UB>Ob}4~Z aF%>-.f]FYij|Xմ[0Pu|zAzPUx#w8Eհoȉ`fԀ08_%䭠7%93srli]հ"m h)%&\ ?F! P/5_]SNe!hOÚV,C[O7SS' ő&XL^5%.cʞ0PAHwHJ-2:WEuoFX=-Aa!CzB C%e[cS;e$ׯ)(ڊ$!J闛oشGD/3uW q$o\AGYK׏`H;78rt\-頩8OqS(ˏ~ ='u+!X6vB+]M?8jz0e/`T`oywuwew<*CB"4k:Hq >VT՝7뛽ʃM- JG5F A␙|KS==\DI8a 5̀ Pz0UUFSɋȊڷ*zdD 2.|ѝ:^؂];=qJoxiZt0SDŽFcFDG-k,f4 o1jH[H|!0:RkH|=J|qH*4!G=#_C!Tyi-_:P*jAuRY " &jZ4_LMk9 |1M%0RDxr1g OSD q:N#NbPjUZaUA|^w?| UwD'fSUoW -;{ԯPr֙5 տ /E͔Mx]\Z3l'$rC֭fJeN^n;(0?JiBOX;0O'h||>'5.C_م;!(Dnl\+.?ն~_\cn3ŧ$6R#DںK8x+Vm)@ K]o*aFԁO|%#MB"#0L,]*v6E|aVgZl*r𤝡c1!Z S'CEzZmhVMsDk2*6_8Lp"I!FX_jQU "mԭ4cM"="in%R .I" E/NiN]}Չo Um?U3$tNk~VzeS/2(h>j8 ,FIѲ7ѦJT"."`pxNҸ>RxEs^ <`k!io]Qt_tFI0HlH[H|ubl?R)-RQZT[*"kXɨN0l0ZK|q]a:VQшg;:/E׭#kAԵl!2! yF'4*h-͌οEڿ!V]UVúX lH6t~!х@!*Jt⮈]LZ⋂N0AHwq|(`Ժz#_pf j7~Sr5|UNW5ErpK#( ۴wIa7~8=Y>8#T  E@c<μ=j-Q}k5H=;ga;j`YM}pȕA@A@A@@YA@A@A@82pE  (K  G@A@A@A@A` CeiCA@A@A@8Sҳc87pn kYp!cW\Q%^4VCBiS \"0al%=BG"-ոjDl=bŎ&Y C4_j-iF<L|1r*P.t-Q*vtRs7j$QߖQA35u$D.OlHёT3F#KS)o"0k(cð9 3&D]DrWJd4]:".롻|Z4z<޼Os Sz= zi@$ʛbArz4`k򖪉wHd yli`52-b*_0F&Kf7pFEmdb-EGEF!DcRmC[Q|R4E%蘍T|FE_jQt){jHPEVV3Hx""LVZ$5n$Q/fl[ @DbMmIy"BfH_jiM1}Hdas8-d+㿏%#nkneY{.l~֢ySR97upb54 0r4Yްjb2.yT$:r&aaFzmjP$ĎZW|Vb!riC\|ܛDڭD\`]MƒKsķF U^7a S|NMASE{Dq0;Z$"0h)b" Z~)LAüfs asd9=LD&Ln-E pu&:=KvA ?fÜz(b2,fG ]/o3X½;D|-@|-T r_da*v6Dø̪Pm}a5_ W[*Hg?%&=@Z>eI^SvD1Ji+n%:a5HHD.# 3*h=]_X~T]4p#~@ot+!+V,@"K]aM<[ZS8(>lA8YqNᶦpy(>pk2 ZSl>tӍT̷z/\á?2hKCjH? z#)lF-nT|.T0 ;Q5W62vQQ{dmRcU4Ydʳ_ _t\G&>FCRh"CӉ0ҭD'&U4L֚_KF׭Chy6ufsO # %kъs6LŎbmm?ŷ/^5 fBqё|SHRtJ4u/>[扉/TfsM0*R5ڭtZg_T4:aJ $jʀ[V:⻕açZ- bX1Z,%W<|*]@|- ̚NmBw?pa ` >E&ok-B<3%զyEkqHT4:GzDa1vaiFCSHgTL#T|VE.@mRjEEo[i0 bT&HyJ9/pa ;G]aV)-H|Me= "/M}d j)ErU)ioa*4ڹH}mxRLJn"0:^[fbE; ckqG_<Ŕk/>sWD)-*[D DzD nu|=v5]z躕F}~8dȍ=8ҺjHUDFD -6_:P*VZD,"c_L 3l/5$5("[[NQܵ/*fLZ⋂;;mӬ*߿DPQA@A@A@A]"kT Q  @+*  hrA@A@A@VF@ZPNA@A@A@h@P%  22ʀJu  @D@ڧ\*A@A@A@A!VTA@A@A@'2>"T   2R  >!)JA@A@A@hedA@A@A@ OU  @+# C T'  Oy]%OڄvM֭[vG$ (//ߴikw^GOIϊ gyWfggpNA@A@y^WFڧUuބNvJ% @0z@`JC. p 'CG߮A@A@02^?rV¸ @G@/vB A  @" Cm.  dBA@A@A@h[|vA@A@A@A CDB  ж@+  h'2A@A@A@E@_]A@A@A@h'@;!  -2жJ킀  @;A@ډ A@A@A@Am!WjA@A@A@ 2N!d  m -R  N!v"!CA@A@A@h[dmA@A@A@v A  @" Cm.  dBA@A@A@h[|vA@A@A@A CDB  ж@+  h'2A@A@A@E@_]A@A@A@h'@;!  -2жJ킀  @;A@ډ A@A@A@Am!WjA@A@A@ 2N!d  m -R  N!v"!CA@A@A@h[dmA@A@A@v A  @" Cm.  dBA@A@A@h[|vA@A@A@A CDB  ж@+  h'2A@A@A@E@_]A@A@A@h'@;!  -2жJ킀  @;A@ډ A@A@A@Am!WjA@A@A@ 2N!d  m -R  N!v"!CA@A@A@h[dmA@A@A@v A  @" Cm!S{yy!Ë0" bH~ ؑ!yӦM?Œ  p! !$̶eEC^{EA@A@1$\?vSҳcۮ~A`^w?†  p ~zp#|!uocڰ PB`5Gnɇ_‹  p!7l˯-_AG|@PC+V8 mK  ?_~'m  A@< K  F@7Ҟ  p@p6ڵP ,  p6o<    gテ!xm I:thYYY3Dd8p`{EhA@A@APEu $ip _Ѯ. 3 hC[# :K  4k@C #ᗌKA@A@A)d@tc" CniLA@A@ uد~[A@A@A!R3э6E@MA@A@A@h础K.8qbeezL@Z51qbff D`ݺuP@xd3> J!A@A@A@8D`53C^g}}VXXxY3=KGhA@A@ChE$=#CFm]idU`JA@A@RnVgaᬞo[JCMehnyW)XpΣ7mZM&'F:hY pGkB%C% Xk3&gbҞqnFC_1%%YRZꪫ:(j_~O?mv74l2Dg4ZA@A@8yo8Y ǒ7O|b>Ċ;?|zC;Cn-/_97xJ~l9s=G)uųVX_ܭxbͳ]Qeg5AQrkx_6Ŗ\wS﬚瞿kַ0O*_nk=n< vywɬZ#ws6RUf㗎}[Cc5o_+wLm lA  4@>l(<ک_urv ȕ̽ٴU5r˖7ߌ˶b:hs+h@A}0hkXzsoz쵑o}nU-x,7GtEpFcP?>)&]?Ko">[|fY$wkoTkM>ٶm7c&Y<˾8ݵ>k(/w^Z>[LԠke|z_Q巾# ޽oIFJ!}!)JA@AM~צӎuȴ -%eֆ[Μ6rsTh+9{nye#にs7 V":~ewLϟ 3L6 (>~a~f.Օ,kUM$Txsdw\]]U[kIgLI'LY^ j]|΂+o|aY}_4:^hXa}Ҩ+NוW\U3YNݨ[wBGNWr1A@A@A`!pq{ [/(|99d/ _9%6߿~lϞSMwF6ط̽ĞpMH`̞=][⻑e!F*׾|jbq2$iܻC6g}ZᄏVJMVy4dPpn7KXK>q1poQƱ2=ݍE!n1P3)Ok׿|qe)͛ȸsm^fO^^uZ?ș3ZyjUa{1ڂ9ϹTU#,ޒf`19#j@_ik6mA8][ꪆgkwǩ#3U>| `{]/^v>sQ66gw} GRZA@A@8h8 ^麾 Ae7__=Xw,M{~Ǿ 'gTU-|ya> &_l=\/L~8 |瞟~cS=_>tAw- 7:-M< [n; >e/@m/Y6nnxY@fyn+ڊ'.z2f_7O\Pd\m#; S~~t6W @4~pYoC}ּ//xojeWuLxjރ7`ibS3~X,to=ynO߂۶r{h4 ZOIMϧK<5kGt|Y5\ѿ*4v7ݴa`f3{n|4*@]>8g,WMt=ßyx^U?>6Z WYY_xojZ\BA@AE/V1]n.A#oy-4?rY#:\FΘK C |+;oy?ɪW̝{̳zۋúz_ኡm8Ol ~A8}Y_}3#oL=udh([~9b|ST=# ";Lr>Ft[lyz=,?Q/X&S1͙tхR~>}_fwN~EA9:k3ಧ'LWKZBjK7˶Zj$I7Z{3F / 7BvOYJR  R(@8_bg#n\ĕϸ^ &JJJ\üj\K 9X$ᶒ]]]~T%[WFµl<"1Qo ƭN`?YLJ^^s.`R'4rŧLJtKtM_~/kb`=O- 4V7ড়>,ؼfΔ0-:]@\s .~q7ދtӄ ?%k]2tRFA@AFF&&/|9B|KI촴g;EBOL9CO,h*4 VnIxk%k_~bYD@˭ A<6''9A,0\)dmQg?&JO_)!h !@ 7q #u_6rv{i\o5֨7 'y7c2>3eTz)ΗpgEw][<9]G/xW7° :kל9rռ8s*k=w.t΃7SCc? 9ϼ~K}FY TOc5~9n#k^J4ɺm*/|+1o`|y5g'Wtk^T>wmλg΍xiȿ'?#jT@8턷 )v36_1v4ZGSEۖo#ov÷\K%i / @B}({?hcSg>pepv{E<8Y~@-Y7+WN@IqA@A@A@q暄?] w32A@A@A@A A$  A $2A@A@A@}C'Ó p پi-  % J6A@A@A@AB)\=jDI  p" x^U1h@;!FA@A@A@FA @d[ZA@A@A 'pT[ll,jr #@j|yP-(#  p_ڞ?{vj֭[7dȐ湀1w}wĉ5B  )kVUUu!d,$$$L6`VA@A@APB8^A@A@A@A 9MTBA@A@A@A M¨~h[#osw9oGo~݉:?tߡoÒP/ нW_is!4bwDs1uQ9~0ET&*pC`p(kzOz0j+B4{~@\{4I?㗺"t" hZ 87i[Rm0K=;j|aȓ/VCh@#a<5Ar Dս`[. _J@ߴ6"H)3?ѓ G|?bA5 >(jט|M÷dV. ( ^Z2V#%ր*5Gi+iS2,e5IE&d»u%NzL1lcY#?6}dH4D!C@XH7k8 ZM0.*Jy"إ]A 0|)4'b:lg :5Lր]in'3Q6=71H3L.BFF]9X!`ixqtQh57mΒCG({^znQbɨ{y3RcUPS[_TV]WiHJAyT]y%=/E{"_t0LϺ(שLC.úfYZOkM ql9Uᎈfu`rJ{sqjL;1mS\iJD;au~VƏ7¯|i[Q=3Z`J`P$,S<5Wڪ .KZ[WKzzJ5o:A&@Uz(Gk&ԥj%aTGsQ6q91a{,c}S8^qJl6hy_G?!6P}iǃ #G9m5ơ|;7iF Ec2O9 D^iq9B*A &woLU钂%!r",_gp.C?iW5k7c7n,J;~+06_`Ӣs5Ug*emÏF 8Ku"KyLJ T <5ra*P̭VPϧf0i1+C$՘nB r$HttMF*2BȂ`.< qU^L0W\A 5x*FC;JLKv>Tw2=l"TdhϦ3e>H򎁱x5\ jd(U_;U/ /5QǞӸ,p܎Rw uE Qcdݖ^2%mP 7D}G>Ҳ 3 r,2ޫpC4r>_fk`L8nѠ(W̙=]1N*s<0XNc97 _  4"+ q ğyN *aSShA-|Kzʸp=ԫ7մ35P!K.8{<Hh{Q:\֧ScN:~T{) p'`z tDBIWAx2aVrDZ-lE *F M*jOL4u)j6]^RU1*fk9Ih]8s%PN KCC"NfF4 pBFBPu(rnE`9}'SfN9'%mRJ{jԖeA)0qZe(ٔ{urQlNy]Z/>W0(]P6 __q)DGw42EuL"f L(C4A X1CVa'qG8OBAxp#jZP£dz0F/ U[h)FE3։^kӛ [ "[Ў (+׮ ~5д0 tԅ 1uT ү24ƫ"-ਜ਼#pdƹXq˥qŨbRiaJ" 4Tdv"A@A@h;0lBW]q8&%$@33AychG3I2Iڡ_jUrgu0CQݰq@ M4*AǮ*\t@ tn4鞐]+4ԡ2࠽>`ִ0 R;5f:53Ō:|۩ݩVmlcmg Nh'JIHҮiI EG @8?k))0YxF81 ' 2$7xciq^W=.hzj`7%?3⼽J qpR|Fߥ ]86ĩ 3k]`}eFFB5KGסE=_msPP: f`O q$oz5K ̀F2Fʄ&0PC[jY=fG|?[`[)qEtZIh,5r ( Q^H9#rLLq&Q nVBiOjrx' 8˶)XPȠ-P?D!4( NKq51FZ~JdU -h.WCl:A@A@Z C| 08 # 5FN)$2?+23wTzTPE}&d7q5q$Ͷ(~Kh\Li %:65S9b,LK(oL"v|Iӭ0dj~SX4M$9gQ}جRDלiPVL2:'Bu )PI1tR+M:9Ma͎poWƉyLO(斃W0 SC52 t,#:Z`1<EKM`ě@CcG*Cf)܌jiq4amJ>$2T@y &)Ń(uuH(Q}ƴ CK:Ȥ q̮1w{D~W4;!&ad@n>R&ɫZNN1yG42$l`-'(*piOQBV/ݡ[ 'J7Bԛ@FP՘8E:Gi t~58h&u=:˔1!IP2Ġ>N|(8,6#U \Jb~!H!MA"[n?!~O~2y5kO oy '@_gk׮5?뮻_ª+.'yC9u/!᧑as4] \䅄a&h /) `[td8e?עvV9j(-MH5.JC0nD74{E7(#4RԁТ X97b|͍4a5kL_kP;3I'hu?Ȕ*]OߴXР%!ZMPYC ;ٝp'| `MC3մ{jSŊ)rߨ>[84#I֥G7VWa"TP@Mgqu9^[Bb1Ү6>3.6v1 i(H f:'5d+߆4a&..99*γhvێjGȒPm :CJ3GC iN%&JFDhjkuXL?닎hw+>ы!or[aaTGGxNhB/tcІu2"XCegWLVnꙸ t͜cOq j~>pG352D=LH<{{cO< 7|KzСXSSzWZ֤Nz|CLz)x&G2<¢M7o߾ӋGPAly@:N; XA}L=HG稍H Z1AO~W9 $Dn d/m7vH _.ݕjOđh,D񟺔/ktHgG 0CtvngH*E&Frs3Jw9q(Dщr{왌i# N`Ab(a YF wT+_*;:%\}klKCɐגj^X+8$1dw, .Iz3$ZcvZ0lwzC*]CEE&D 32_ N8`'ZWGĹbFVWWhj'DjhJZL箖Qަτ ؇s_&2lonu VK"c %|fqb0AYG6u}j hWC)6 n*'L v.WGnݦ;0Q6,tZ3LtqT#9&喩{hU Qw7ҲKhs0ʪ7Dd:A`4G:b"\zO4AsUesdd6kT܊PPlvz$IVry+RKh 7uZP~,GЗq6TvQ:ï/y5B[M'1bx "ʘG C mA8MK}m'DR=,y'^ ϻRu|_=iٕ߭~S{C:Oi]u޺mνqg9-C 7q01%!d/(!*Re A:V["h2-)rF6k20(jFrxz7M6dMߦQJ87Ë/P7|`xh.7Kclb>uXHGXZV͜"84plhAy MtwI pMû-*F/#M#xE& ha1F(@-ue=h8UKz/>ћ燗Wn|tg^GsB,؂"}agőq.Sa=RSN[{pWfǬceuKڻkǖ5=.[Z546"qJPT}˼}z]t1±@e|AIi=eML4Lפ7Z|ٯom_[nYmM"-POCv*MwYII0 6匳7lӍ:ݘ[h&^Aw>%/.kBFw_\<sF8<U/ mqJ|lPfڀC:Ul8U&&rUgcsi׎HNT|\wO?3a׏-sWբ1[E"%2Cc6Y1|qj5W2OԀnh\EeP;]eHČgQ}j ۔؆K\ 7a[eZis|NQ{ ^u_>4m 8+ZiR?ns 8jGl+F9,a󤯉#WMU3mk[E7$Qg6G 564!X~NR35ĂZK)ʊi\]Aƿ:'MАa4֍ꎛPv - wВ!a:Z=2fm2ZӢ nnS3l); 1Gō5Gh\Om 5ώ8l:iNxl!4N~*`f؞;4(0`!1-eI ؿ3Rvbsfa]X#B&{1Cl1d Ց<֝\; !8|A߰M'2Sؖd)Mq\wxrAڄBū?D6 di\A]d(ȴ,#Rߴ I:l,Qfҭ+xPlC3Z \m&ƍ.rnH`mǎaQPA䒜95vU ꅵPE}*ytoRKi1YE(2Tek'ZQz޽g.\&s\aQYpV^`f S!b]5Yg3+Fwߺ_tõo]~_qu<;UlU9ێ1hN/@PL$'{-CR`irFB(n'$B;Ɔ$xx]OO&8_/+VX-ÿע8knp\U6)؄'x;#ϼzyj*}gf8#GAR֫WMSR\R\TбkVDf5c,8yj) 140]ۿo7L~~v( :s+W1΍N胾tT2zֳGx%+#7+SYWkz3AL,< S[Z\=aǽW\{Cyy6?A,Oh׫?w;<_ $ŨD]1)G!a÷eOw| b}0pfvoÇDP'`/Ev.ZTZ#4:]œ={)k`|8/Њm`}5Z 'CaNtlڃjM@3+9 >׎Hi9{w`L 3G(a rl֟tboGQIbN.,oh?6ʥ+oiV5QyN;ݥH07}ʗ6V(EpBX ?D+SSA? :t0]X,)!aJEM2ZSFA5xǂZY)i|k싹Diq,vttdd)SnO.AkƑz]u W(e~$F‚t8 V|Q(C=jy1=6#Y9m3amv,PCKR:[T~c8%n-%sPJU)K΂2rWؽmfNG.CqɢjjRRNИMiFLen]$ڤpy*uOD'"(ŬڣxK,Y f<@ne5Y[l1[ci# jFb.gU];7j-[3v9n!q|ݍ}ݭ1t7-pEk؋6Yӆ$Rp 5̢%SF\so{oF394p̂UMڭxGkѭ*(S)2xudE (*V'FՉy{oL!;)L5 خ ת*GxC߯VBV7|{%P/ѽ#' o_ӯcN<λ_xe&) s"[t*@yszIH =HpyC[|zuuiGq8ԔDLnLq9ƚRx?uGiG^]y땝FqT叞:oWN_@UuCO/Yq:m'8C,)3F_OLbouiffgC R}U5uAW/<*LlP_Ib%'K z`ukđQ=z4Lewຍ\% ( QUr Z~\Ύ`m]0^%'|;t|lQ:e+=LcbwUI+Ͻ284; Ս:.UљMȮ{ & {e =ۏ}(˟0'j\saZ|o3r7ݻPk +Bl hsOcJ&d2 =R8>inPO_|䧁2|=SUM?8 UcJSsBS}=.#!$G8 fZGL.{~U[xz0֏!ܔ)a ,+Y) P ^?`bKb++0ݽɿHTM ,P TIib7jNMŲdu -s& ~R64UPӜetp&rX<6'C4.ASFXWi6tCT! fǛ}AՕSs-I}5LkLsRPUwKHtmǡuF îDi;x# CEZMhDt$mJ-Xݦ۬m ʊftYݓ fwFcoAT UFY)2v7{ee}BXtPCE做YngTgwU/es{Zg9ƵVi0cwPGHk谴]+TR]jauޙtepkmh7سP!=~ږ$lƓCp.9;:4k19StSc"w!S {$#,9UV5&&KHD10|>qU-|=N=Q[c{>/5dv)`$ws.*I7 RUMԱ ?1s?#'3l8}gW_cyIEW\zc|jO"U'x~dU>tȑGL=Ѓo"Dew_>to:)S۪S gSMi 5Yʦ|b j$@=C 7W&<41q8p'?srM?zyB3qޔ^}EeJRb3C6_ٳwM΅rD?!LP_98 st,ݱa#GNO[ ?;ī~6RhQ}\jϯ=)+Q}&=-u`2-vZ@c=Bȝz҉veտ=ueZOIc^Gl/ۺ`Q?7@OPI뻋C,#Jak۰m"h&>i`~mQ!T 1AP9(>Or8( $6Չ=j(bp[ }N Mabsv9,?7R8&V"2rMf,UˏZ8aڇǶ ={#g8j \B^7reĆ?j$_њai3NkZǘ[y5{. DS:[eRbKΞ E!a\%J^'r`ծ T70ly&|C괔,qKԖQGR@ è["d0U fڒz.qZIuWG^BiZD 1)wDro&xE3=$"h1vNXHZVfXLj$JW馞W>׺ov=0MpVGDR<7*.!8h!g%+9TFp.RCy2lMc#PbWEvWn m"bG(#*{z,u+x3B2fBtQC kȓJ_[;hwäM)pb$̤^{4zSki,ؕN5/[Vh 򪫍>3q1*Cb}?=? @_ 0.)kj{B=E>藍MWU4MX%-%SP3[hT?AAQzH8 ƶ|w"ڌ1~QRDufffsÉ؎H Fssp1qqqa!G\Z=Ѭ4=5%ȣƾj=g $&{oVƿiqLsDְ깕/yWGMot$@gXOW^1v^٥}]oٯru>ʴRQb ~ZU8dh/7Z^|h U-5fdNg -URnp -!+e(F8]] -"S?o7{JBrl^N%cP⃶^'X|O-6zO|v$-ǡ QD}"'k aA$2+i`Ab?8:$Ro`!X:M#A? C !CC}g$Ě!\7&Q,fL,RPrN,-TE)E<pʌՃ2h4XCCu1~d=ߑ\1ľǨC 'Q -$E Lį5b"Bٶ6&A5!7pUd}#s[s;0 O*t &QzN{*clCJPqVwJs kh'9 A5(ӽdQQuY OM-m8XNd+6x_ݨ pz(dke*mx*bbziDPT[%jhu ӍmxY`kg+vN&l?.]C5#T%YEr.ٝiB!?r |{̟5}쐑1w̙?s:g$ݢq:).ZRTXpѢ%L9=pXCaVj_* Eq,gq5̶d_o7=˶L݊3Z`%֤"4O @U%@ڢ>BsZL z%!aO(R7/_w[m5uL ,l QB재d\R)H4ed6&465گ999E])P~+Abʃ1bx23W/4Ns&GOR5̼+CcH!jA"fpӚի$muɱj]uyۑfLxei}ee]ōnС*uqg}'$grBMI@iz N SHܜOyJMuJ / t\-){]opآR-MhtAp*k-43KOy̴Kvk{dw1mg&wHILN7_ԁj:1MB=>N4~NފV`@ t-s$ GA9z$UC(" C(r]sK8.YQl(jUVP Q_D wckx?\0&GwJ#Wg8o`u*PhJu a 4Z_c_thR:TQC tJ9Aߠ[FpA(2xqbpnrDu5=HHuD@N'R#K献>`zC6C3 =:S̔(!#ĈPWɚOA<~#s&ymeXLkܥ xBVBjm̘v$\gRr=G#OgMb1>4^މvkd=xZGT/߄zD 9nDy+͑ն9tvj !Skr4*lpz{׮ٱ2,5&c*@Q=(^~_=yj#34؅L>1{5{R:zb`n1k(}LXq]jzVݷA8ʶC 5v$mfWz2)UnީZ X2 8kBi,i6D]!55&+JU k?!8]8WdzgG`8HEґۂ`:i7g4ˉ$b0t%+`mQV!:$e:y}?# `Ij\c~ӟ^̥/&XWy@1۳{76oC.c10Kf sܩg zN1Th^:gWQisj^N=RT^Ec|2W!z)5a7m~:ya!@U+V]]X~]qݎ |v^(^_%pDހ`vmѿUb&oʚ:37$.;~Юa ;?QT/ Xt_Y]D$U",Yу(#΀m ,mk5CB2-vp }E 3tk/c(ݰeUHyCmmS5n{g60,M;B/qn1{c88h?Rfi_7<Mch:ADuMpTe#ћۑ씬dREhueD.fMRcbɔ\0mb3|&y37s@/N ; ƵŽYfZ5DLƚ9Ԝ_IS O,4\XoR>EWԒ*1p3Uچ5.Kr(abɪyڇ8-+!F 0&+;vIF!rd&5T2O*6jՎ\iK84bpJw[tTB\:e@k 7r-ЄC(jEw+Lb^ƎT\\ϖ2߻Ք}6 AO)DjDDv,;mm{΁F7vǮ` ò 94+eϡN|DjHrq.2"[%4H` /u6jnK/Rx{( 2Ņv&y!"xU j_5E"HY8 J {f@O&XK>"NX5?tv# E";BxzacBꪪ /qbZP#~EYQԫ|~DB yڪO;(}$sXhv'W +3ua!*Sq4"[%C޻{_hGKMHpkנQӟ4(0DOFXy4jnB;Vv.QkDH ԚLG_ftJ I V*,]XcZ]ttҽ.[{Iu$dT3fTQܤ7?f`žG# {ڶoTg 45Dxd|V]fwۺ n),AQ١``Pw)f 쯆췣l̂㬁?JM}zc/.z>1 X_LOo]x?oFLO2fh;,)467úO;/,{:6<F&Z* WFjFg qRW-l`_u՗rCb[ԐXuv<GueQm|j̘_aE.o[| zs?ZT!;)WلZEgt%[OP8{b+J kߒZ2Q8_G(@С9V%iSQ-)p bP; NHL{LRJҠq;vCdى8v-y\BK 5U` ZaNOoưT~ :.bRݠ)r~(9ËR%ՆaQ *f9ܟ5:DhgN.g-.cȌBkRź:K z$aa,~mi+}o!Q7"%%J ! wdJc̸,+o ӯ7͆5㮔Ę3/ґsLEa/Q\77g+8,JuZ*ou!rTec VϊdwQ4Kېsά /N-hE1_a2lMZba um"[6٬A,P<ؕ8gnUD6mD_dɄ?k>lGL||l\c|/?b%pl_ _v Fwge^:̴ 3$Vt_`g{^-+6oٲc>}0YF&y 4j܍b ibtW_c;t`Dfeu흿~x},<3_Zs*iAXj{_,I]T m'0Ck'Yjl'~L@#v(F >a~G/X SxtxYP41ú Kvz)n687!E& J6 4_,`fgޭ{*)xcS2 SGEk&lbBjlEU=w-tNwxqm9!i"E @̳51~624ViTq:zo=6TW6 u-f 2/M+kkRMi ; I̋$ Ȣê:dgT<96Os7~٦RRR_K+]_6nU)7[2eIEM8^RUF I=Cj686͆}ckWꕟ G̪?KfZ"4b=<@]w퓟UVgF:OsMe(U l04f.-7eϯk|jquM:*n{Րw{k_Z]yԩ[ZQFOv[IEh W}ęQi?/-+:ru[uܔG|fۋZ?zz7?zz.xC/KiNb*Xc#&t0ZH:DۆlTEFՇ kҜ@F1}&dpd>l4VPz@5,dWid['u1HP2 7t:))SWR%"+naC}2qξ5\'|4F)I`TeuN+ɄfҦ |X6Zo?HI0֨u,S[N࢈=7a5Q8h 1-ޡ۩V1Tp&=n ԟ:XQj[w({݄s/Wі&|yOhjv}Zim?0M -/ބ*ZӄD| 0^(,+h\9a{-e^gZvK VobrTEw$eOk[BI7KT!b5W̼ZhIA5poU,Y'AGrժU{ FzOmrzal[]6nOyQ/Pka!"G&lzBqi[y5WÛ[vRJZ"Z3rIx5^6VFl3TBsl8yUUߟ ?˱۝_|V ShsO|(Lr͈AMh5p#1wu7m[X-Xv)I t/qyROݡVi699'^I]KhIĎ+s2<%C}fXAMfKtT&^)DsV^GGM)zY~ElHc&Xg|݅[n۰~bwV ťC}V1tHmޡ'Q[cM6l}tct4!;0猆bKRl_V@xƟVo;/(+0=OtyA*6XjTȃI!_g[6 g8הٻjgg-|q ˟dn?T@,Ő ya2wR48Js2;f$B2a[yVo*%~6c~<~%'O!e/3KMOًK?ji>|XWT7kIܸ8gk)l)Sffelx l FT)yՋUBOS 15Cr~UM]9~zC/Pt]])7]Rvg&r\ ȅN-,7 cG$>U^Ќo~ 0;/lh,>J1e_0[wm56xL/K<j|)^6Sl"䐙WaZ "x0. hUZC (A=sGBTy<) զee]RlB֔dOkeH77ʠqdXxNcW\@G @ӪavgdSκL+|AA>1AF%)BԐNБ-FJH:jZK 1H+g!0z '0Ư wl{Nm tjf0: .Y6P(H(&F+x싚rV鞉$GZ~ @X>9=b1Q~ `#okm\.I홋_^*Jx;c7r-H$ctjĬ@-'&Z o_Rlע@)(tff=rk}g}^zdc QVrVfLNVG~pEy~#5 vܹ~؅;T`kafKC/0(k7MCYXjRcJbnsϟ~)QM+k-U+}ڞkJUS^ $$$<'][7xW9OOw ~ -ڵ3-* !/4(Ⱥ"PuXwcj=- H.wz9$L m!Z$ ,ӠOQetSDd݋wDxUlWej حW/x^ huOpIE؝pf:Ü vԧ[^&oauչ_WͯU]>YUU]7@ /l[\qɆ.eGhy{gt0&yꕫX]AsS{zEߖoJl=e>xu [9L$Lri XcC+/[sf14PЩC-HjOr4 o^( !qzpΫtyzl}So}Q^[珏a@}|MV1Xv%kCӉZre q1,(r֑stN8/YxBڣȏA(^|Cq~c4:*+ŘXC:iE1PL",rZiwlP&GvvYg e4&UPc'bE̾[2A]vc6$.40+ E[yE(^ks\\h)6-%1GvdTSB}aR/6x6QS/w*` y1ȶvG5ޫ_Z*CWK X#K×T#Koi:6w|,5pFNNI4X!">:A rV;lbklը!'i*Ӄ<@P#(1>ڲC+D#gTNk`mWXj>jݚ7ض\wQE)N>.U9qڵ[7}N86bw|r/fnġ1E;9Jtlrwzx+ԁ-^KjB%`;UmVPfxpDitkfao1M=j4w=Y^970 a- P:Bf xGRÃxsNz/>jW'/`N!7-Lmrx Lͅ? r}Zera0.=D7aT#WLcUK. ٝW\EZÁy^w-(;f7_tɰcJJ4Z 79цio9]l؞adeדJe}`]!-.0X鸪FR]::UC9k'ڹ"jmiGeEND^9b H4<&ShG/?w'^4妽']+ ^ vM;k3w}ڎN1޶(7X'4tƑ9 IgS«޺bdžN%L1t՞j_b'>.-M%b puclU )cĵw nqTDkUhF4'|z*Qsl0!Լm&.cd<ꬊo>}ly?63nq'(c>3&6NW6oT P)^Ɋ﵍T"΢½':vQ Ҟ}T>%>nۡ临^Of3|,:iO;p7 C^QYuQi Xn+wAcwYa7hRpޒJdj?HGy)M%XcH W1[Ϫu ղ1qL|Mp="Ӳ^=-G];2 7Ly95 <#cU "? 'D ]AkPWs-k3a>rѯFvHoPK;CkgL#r21K<V*eb49UGɢiH(?$wGȎ" fM8I280VH!R&-KB\JZ͇7q22lb%8^5p*Q_<B[ugT:w0Nv@ZEo[!uP_jPW=#ýOQ72`/Z5ZvmJDZz9hOw'Q;l1+NՌ)j~ب6:b6Y&xȉU4PN#4ἌyHo_Vav:w׺j}oƃ+s}eZA'jqXZHkc=:ԬCRjs`_O#9x e ݅e2w(?(\;P3hgz/&E9@#ò:B*0 h@ݵh@jԵ|q!é Vz -T U[.A:6%&:?kõ:%^ ; .GRϛ X36(o\|%pcYH׿)xMU0ZZ]yT`9$;>Iݶc:4t{9JLSXhC vvLʱcڪ/~WimIyMy^8x(x=ՖpZYPԪe*EuD'^Pͥ5+:wLY`=u؝{ˍ_q^0:#-mOtjo6 v`FnWU`IuJuJyni>&# ^<]S} `8J)E^h9`/VXbIXv>4M^M+2=q@smb'oFհ V$Cʩ{uQzL)"XILƣ~+i,Lܱ kY0H6>LkXkt8d3Ӑa?ID:WX^5ܡb9TDSM.VJj\)gZl+@3f492mSۤcFAMGLFIF8wnznp_4,6x+Tpu*ݟFO+ Ȼ{iӍI8q֌$lwH?la,1 'pe :xש>6:C? %~),wEQ&N(CFӖ6aiG`KK*ZĬp3>ZBAtil<&UFzV3J#y#3Uh\lžݛ8[H =L?ܳXOpG5Hw K9갏?`I;tsis.}џG?.[ned́eo)uNr*>$8؟o$U$ui!4 .weᡀ{8IZjˊ\(v#gKBlvϞԔT l}*tRC&`[+FleA̔-UmG PT8 0(yJ%LG>ڄD|Ә_k\6n.PÁӍ0RmE913VcAx9x(a 1(>zB:P`#_xRqJG3m"M"L etV ߻e_V) [+ ^E ~۳dޞş^vhk:@ Gfz.j[D=-fZ4xV)m(t5PQ|o=ZcT(RUΪ C+Z̳VtCXg)Xt`|{zﺠ{Wg{ 3Σxn_NvW@n3򓻿 &8p|e2&N|ʍ)Usx0{ͷm߱l-ٲ}s}]oٯr>G1#V 3RB bSRͺ?xjE[Y>9VEthԮ19?9nKO^{Nul#^9}s$$S ̯ĶaM'fCgVZx)*<9X Xޠ!5'1Bs/ 0R(B=]jXײW} wxp ZĪzN,Zdi >㳘m91D<=*҅1+ι ]QKwOy]TgFz YgIb@zpF.Kc[茸q@N+N] &i5dY'`=Уw* d nSaTIM/@G[#pmu|5!(zpk(CmX0?A&n3PN7Z2|[%v4uI2fk;br`}q<ӑ-Be!M֨{!e30zٔ--e*RSDэhF"ح0 ؋:%%;LȕHs#:^7Itc?h2rM,ɦ1)6)/ EsQ ϛ yC[g}.K"%ўkv_xEΜ' veJgO,m\ #)RE >q%Ju 'cl?㝠txJl^.E>x<ȡ~\j&̮SrVY wY\\L6C Y>3 ׷ʋ"~vq/ct'Ֆ֕BPcPwpP"`ӧVѸ1k><Ĭ{1t~}wmCnudWhI2dMDzOl5$%nuѲe%}`PKB82E j wA4`+6sq2X$OaECm#3( {$!^kȹUM3Q-|g&5C [~2zW"?zֳU!<d,2`r+{Ͻ^Öx|{o?r[n9<.fc.X<afar`:Ǘ3ߊB`DXa{`4c^o%Gq~ 2>;ktEv逦["XrU˕omݺuGnԓNw}>s|W\v/}ٜlwyև}O{˯3L|#_u˿fGlŠeV̳>l]죟<˯woW^qU[W^e+ v5n8mwղ=Uc bx}V,ԭR-($m vv`R̥~PV\LsKʅ{.)Q*_່Ӆ(^Sۧy-]yfޭO/pԧmEdgWNL5}hܲE/\]0gl9&'-d¥-^ےd ys'.l`NY?4?`dlW*uXolQZ7`,=3.IRg`(Zrɺ7G}n'~=S lڰ}o>S]Q2>1rF;d[~WGJW|ǵI >~r+7n}<*']o~_S߰jK/w|U 5˲b9VkQduMo:ܶw{_ocwPy0fJ~O9.2/ߺ\-ZTݔǶ߳q=#p?VlY} bqS "X;/WksYg)򖧦n{[Z=nnxM׬^7W~;z5bLCCè+9u/O VVq{+OA 5~-[G}X$?!d_48>7GIGa0_IPşpNh v7Ι{v܇edC^/@]R ia#rTq$PW9:Wn/I&^R4}7cn Y]q!0a b_"wN($-k@ـdͩ2֟ڐ5uHhț9j3NpF(k&1P tϑ@ߩߡLZxQ2 wyW1~ghRntң!}8QjAְôk,A4jTSk UwAw!$(GHUnG3g?eʏްn9>ekdFV1yXƀ<.W74 UE(Or};@y,_SɨÅo|?:o|cڵ'>*",[$\}wrSW_sEc~k3t!YadT艩 JlǛh_֭;y7G/ӗ?s<##)ޞ>裏 ʯ} LOփUqwڛNx-d:Y{`ؚh;yVަW_?.pX^$yKHb6S3UQ@6d+i/|>t+^u񢋯+PR2^<| yVgV}jP.OnVD@-[ؖD̹:Ko;n?ƉXȺ'ܧmc1{yG&^rM.\<{| ֍ޞ07gb]>hų6hÜߵh$m7x̎Jm^9b(urH ktc"Ji_F .,}~=񍿷w,1?{ɦ$sGY 7{s^O憍`"Wy͙$dtIJ55h|Բl(¾cs'm%glMkc:qׯXan2V\eH.ˊ;HM}[@śilW^}ʵ%,Y8 G>t)(5,hMuF؃Y0>jw6=m쪀'~yޱq.$)X}O`=+\|{LS?z|c_kxҘ^:< >Q$}2P2Ypyȭ\I PFd j.< ''{4< j⢆NNq UՈPAeR.2%lGa JJ%FB< ؤ,8Q\*8ܤiqHHQ= ڰF;=@TD3yh@e\ }.g/'|# Q\cZ)aO ZׇP k>"C AU?5~*C>I?٨K=ud+H+v|9OE#9U<* fVef;Us/ _S')Bj $4r':ڬ Z5pw#'B*441 ~xbͽBMRUFC!Ea11pT;(L uYlÇY_{@S-i5ѳ`MmOo|ಟ|}[=뿻adl\ Nà8"ߺ1#[7>*/f^WguoHw'/?vt˷6#[oM *E ckhU% r@ZT kľ}{,^Q'pU\i2ACXxT,I;ܶjՁ 9u'͝;q׭7% ߲K 4QV}t%D?^ywo]ǜP5oe?xoq %ԔdANN[^E2q&{U7GٳL|.v]_.h/WFe([, OLmTv ԧe-&uy?m!7FVj֨]tF}{a+`7l~u]5pt@#g) _ց+/i;NuV>#F+`u_7o^:sN__"RNǕ\{[N/ OEȧ-9Ny׽sީ7y&o9ͱ 97]w .P"vzU8[>O9?sޛW7ͪǾ|_#% 29RRir2z 1LrpܬgN`muFa;_d\d.}jz2-m ;wᬹOp͏߰z SOm4uۚM_{m7o4:Ut+Uj 6 SO]n_q μ?ku wO6S|!*S`I<4\MBpŒzJat9{u(NȍSVʗi[rwԆ+whYc)I 3_pEa(}J.\x9 ؄ DDB vo2ԁOwdVRl/$|Iú͗p/œd_1y¥ř'aVedUIBK%!rH13q xs<)gRJ>#^]0e+;R/ uIꎱ.+!w\ & ;aS(jSai!Rw6;P:G/~T3WL tt(̣,}?aʏJD+C˟FnCz{G΃3a(Zd 3ا#bIw}Uȥ)B IilH9j)f>j3ZsNĹ^sպUXuI+d+^+7~ =ۉxBoNZYzJ3"lc]U}5~ @rKSicof} ?FJLE3)+sS3v택۷/?/yEi+3Zuˏ26I</@vU-YݬbmC o_g̞?} ث9BTj*RO"ʙtC&^%`yS_ɍ|"&EqAcR|T͖ݏ'CTXWW?p6l7GVw3>VnؼmS#FkBYC)? 7/d瑑y%}na6s=3[_$6lؼysn{:˖<JTK{UZ)\)=/_x+C__u]޹2k7<5y{-MΝ׵_?Ԣӑ'-<(F߿o}kifЖgȎ_׊C_|!YPRĶ:e_+޴xn!8L=_=7G_`⦛#~WVL|񠠨Xr3^t:, =t}9-{u?xӶ,~w,63n_ѳNĦLrSvY‰Y.lѩm#7=Ƨ}r=3;չOL ] g\z=Jb^4gE^ --1 j)ޠT/SzmNy&8q vP !vo ,4 -t/tW=ph脂ÔВtH9UUڵL/@, ^ +- ER,ϩ7Oha4cVC=6}sIa"B :(ѾpwgAv j0d"j/1 !p'B#~g Dub4c.%CCM ȡfȈAqԈ8p!W*J綋@ Rku8*K!ʦZf2v/+ב 02pmh7Suw4Lf`tH! Ʂ~>xhQWDBP3kH"ցY*vA|,b:[iRҚ>4q5QU+eظ^ (ƨi:g$Ӏ㫐2PJҹ֐5]!zi.9z%6^G!di{y2PCpqwŪ֍K|NxC,)SE{{߸+z f߻7xou|ߟ[GkNu7x -^w v;w[I۟U9U{o|[SzVW_=Hr+.+^vB;_=܌?c/sDIv[? ].x>xX Qfq)A5,`[}Zu,$}>2Jl^Z?Gyc8h׽Y0@Xpn$daw_<Űr-Z߶c_uǬrwrz;A PKßv{\~>.*!X D_"h=9{ޣclw=}`ޤ%ub'L&tf0 c V:c.E+4gOz_:mASG>:SS:yQ몓Bx:O¹5{^TU—v"vo)үO5 ! ߱cxi5}4GI.QC2Ϊ+'9(-T?,4UU*C) `aUӽlt7l>iHPuPҪ{$8Gy^WkTm5SiVN_կM}ҫ}.GF&A735(Ise߸ܿ[ߙg}\+A&~d<`d[n( |&^K-|qXJm?jGdAq{ud5!R."I`eaCL7jٰ<^-]`H܉ [1-[̑]&ɭx<.O ?uٷ )іx͂#?CJfklT+25>ejX2MAfw~ybeY6&S. okh갲 /Cn>L,<|}}ɋ_t+~y֢mn ?=%6kr[׮0FFeB7piFGWt &hsVĮ;MBO@iYXѬqYGgk7Jsܥ&vmX*{!C+¡6 spE^-Oxj_}؜2"zGsR\jkշ{sf#m8E:j]ܱ9gMZ<1hblщ޾} oDVN/UUjjBGt;JzJ:G* ;K7ZҾXx5*3weOF ~oCHD[kG)eXfB菆A39#!y0C Dd:e|0Bt!}Cr;t4XNaA1KfݐR;W2 Gkc֔I/_ǕPW}o_xl@6:bKQ{h 隹],oRZ V5xЏօ 3'VerH;#LJȎ,gS}|lpȪ@!Wc0dك͝kOXhĜqk-[lMb` Ad#.} c̿姆C8e_ytP*AC\2ݵhIu ?f?y{߰AJpSDzJGfI:+lEӘ~M<c=_h Yڲ{Ꮾ춎U|$ܥrMvMJ\~b{ ^˽ĵ3b5 姌alrzW~vVdZpu{^A9a`ᵁ Qn؈Lh)e /{PDž@ OG5/BВC˜ᬂ.o\x|K `eBM([a'^9e tU7oC @JPYUfD=loWiV !|FR\L%J5&&` D=~5JiaR!+|R08LHdBtQrt "d1'b?̆Eခ vA9](#߰y*#U@LBMfPl3}W-Pސ2WfhA&_m'IQ*,A7aSKP]cgngKw! q5詚]eH U>ZElR@5C_=@[֞i44$*uNyq-VQ80e7}^-<<=X ( %(h1Mٵ)Kʓ[G"ct!vEp'ӗ/1nm?/y5WڥvkڑɟrS.۷ggać|P\`G eW/)Uv `+rv ق3uo,:6mVͧ`A YQhTJṁkDmd3F eid$w NM\Y1.ȜEVʎh_Fj!KgK1o@U4ۄT+.S!tH+>>@d L4t !H:,*bߥ ZY1;=}_*bLQd?$NȎ1*ܯ QUdx ]\ HYմS[_r}_<ͯǐhB/2 j\AHϤ(`29 t+{u%Ye5ZJ<cdCY*حSM}ux<&)BTאCJR kjtg/u d 9Ms8Q9:IJ$rm2% #$鴔Uq:)RI7eXr"Դ-)&ZP r-C592l X֨?'nu ,MeIi6>I&`40C8$D}<2 IM4ADקe ߁\ *,;X%HwrNhw{!%1!a ^ 'dm g?GCڣN!yp+l^"|^Teql.;qa%N- 0/9PB5t.W{;I@qg4*4[]ŌjsUY:* RCpה;4> %ɪ~ﲕc̤pݍl2uцUB?΢D4n=2WlEQ+Kk\[){YbR 1L&ٷRD';*Z뀡 ٌ:N3B8\я պXITX٩L() ba(2AsGNH|'o2cϨxeɪK LuD2BH!5l7৳rWA:k'﹦1} u R<C ON2f%Q|%C CWRiY͆YzQ qBL\S[þ;luc>6L^|K-D +i|[а<xΐH/(/I|k][PThcP0dM:GF=P'`3[J".֏g`r+D%0@>= @,!Xmn$").֣5І, Jn@s}ሀSx[7:6Qޯxt \b}{jaj5YeYXC7ʄ}a+f1ၥE~-L"Z=^ h镧]&js Oo<IrgM+͢g>oKU zTCvIzeVKyܶ zKEjPG`u+vׄaI<^"&Vkt /Lpф̈ k44@K憐1FAMK.T3YR䤢e@ h|8p[ BA a&ѡĜ*B[zFWWTzޱtZHj/R M JƓ2ԝYAKrdbN[tm"dB?;W}DbwB`Ar^H<+=nV9܌ɛh" Ci78xyʁv3gxy(sH`+"U^o'u@Q59Y˞s"u;@@%UXԼbd%% *NwBc@ !mA6dFZW9EB(!Dс QSȀW7ƯYXc!_o;:$ǪJI>MmHA4 fSf71SLMU|e'X_ 9 \6im@,UKńjS3j&TTwX9ujUQod2P D3C-)$E/:ׯyĴ0(B0HbhG`{hfFȄB`&XOBQwp5 wӲ=Uv.ț-wZ9x59ede̵A 9cT'Ls`i»c=9uH 9*Y*DMxsDkf.w*iRkmKb/4!ż-jl?j¥ 2GDW07\q]v-w9u%ɫ"q5ï#\$\;\SC%B$ zQ%dNqćTF9(MZ֢2h-\L+ 6$[P/R:H60"yr |!X0rj6: Ao+s0=EUU_oԠC B2Fhً b*9;2cpz߻E!*L{+&cN~CJ"q(^nc71* XfFW1k8n`1\av\t%ԟq Lijɜ |4&8UQ0SE$%+jTz^ѠJ;u_|g lĂ\i[9@@ zVmuZVX 4IĬMm|F# 2nTLZE&X\mݳ4Dit1*a-Sp 0`.,_t E SxzTͥ=~j~6t'o^~>gcoY:QhxR.߶Mgˡjc+$Z\3.KrТL \.r7D-B` d̈L .tb͞:SukГg$DZ/{@( Zj].}215\oph VI9SH&|$#ߤ:E%`T9 8Jh&\ Z]+ 8nB `R .5"JP tn]#*~MSrA4u9D'dnWa/rP*ԃC3yN A(jLl sPxaBЇK8Iv} r$8^&-Q=%q0dzwL9 DMD wB~u rtbpFo{ ]lL t 7bV=rn!;:5ꜱud-!@v"5uBN7`hc0\TmdP$E*Ƀmz<";LyS4pR+Op]fpXl6+Pg~r<1Wt%މhn4jjI ^hM05]3nUc0&} |U a` 3t$XjҲ%.L/cY$BMrmS!8=Ła 4@*hF@=@tJRݮ^ T|1rN1SX[]8( u`&;>¥e2iX' YWo]%=gv U_&h[$@VHC@TaҘZ(ŭsN["}2~,Tg2IVHZX*bpFա14 +kISP ;{_Eu9m ύCX'RWi2mղ{0-!g3O+㼓6Ovp/0Xa72e3I֣IJ*DM:ˎ"j_:2އNaj-^-x%)/ -Ƣ2˗Bu60?aҎfY$l h1P͕ :AepyIJGxF I=LfȉZ51ܞGJ@ # CJG T`(.% Ri\@`O[p3 IP` *4jlO=DJLQ-KSJWu(9i&Ay%*Vr( @sr$Ex#v%2#;Xs$E80w7ci뱁C;PDVJEU TtOF8inklU_ l ŕWxI6QU_)uE?]|8+Uߛ y?N2kҟ#]3zV9KC , \ad`s748S(mABE' 1%T-k[ l)3~6/ߝL{:g#PJ$zPpd&D<>0!J6&% 2Li5o$v.sF-+8S9'p+"+뛅p05V!"HVߩ1#H4 0 >=C<6Ga+Vljކ U@Xh漢۝nᬋ+`ggMplב*1vIBZJtCa/ٶ|+F<{UQUn@ߪ$^qC@mTpvTqb^~v+IENDB`e$$If!vh#vY#vZ:V l t65Y5Zpyttk$$If!vh#vY#vZ:V l t65Y5ZBpytt{DyK _Toc43185707{DyK _Toc43185707{DyK _Toc43185708{DyK _Toc43185708{DyK _Toc43185709{DyK _Toc43185709{DyK _Toc43185710{DyK _Toc43185710{DyK _Toc43185711{DyK _Toc43185711{DyK _Toc43185712{DyK _Toc43185712{DyK _Toc43185713{DyK _Toc43185713{DyK _Toc43185714{DyK _Toc43185714{DyK _Toc43185715{DyK _Toc43185715{DyK _Toc43185716{DyK _Toc43185716{DyK _Toc43185717{DyK _Toc43185717{DyK _Toc43185718{DyK _Toc43185718{DyK _Toc43185719{DyK _Toc43185719{DyK _Toc43185720{DyK _Toc43185720{DyK _Toc43185721{DyK _Toc43185721{DyK _Toc43185722{DyK _Toc43185722{DyK _Toc43185723{DyK _Toc43185723{DyK _Toc43185724{DyK _Toc43185724{DyK _Toc43185725{DyK _Toc43185725{DyK _Toc43185726{DyK _Toc43185726{DyK _Toc43185727{DyK _Toc43185727{DyK _Toc43185728{DyK _Toc43185728{DyK _Toc43185733{DyK _Toc43185733{DyK _Toc43185734{DyK _Toc43185734{DyK _Toc43185735{DyK _Toc43185735{DyK _Toc43185736{DyK _Toc43185736{DyK _Toc43185737{DyK _Toc43185737{DyK _Toc43185738{DyK _Toc43185738{DyK _Toc43185739{DyK _Toc43185739{DyK _Toc43185740{DyK _Toc43185740{DyK _Toc43185741{DyK _Toc43185741{DyK _Toc43185742{DyK _Toc43185742{DyK _Toc43185743{DyK _Toc43185743{DyK _Toc43185744{DyK _Toc43185744{DyK _Toc43185745{DyK _Toc43185745{DyK _Toc43185746{DyK _Toc43185746{DyK _Toc43185747{DyK _Toc43185747{DyK _Toc43185748{DyK _Toc43185748{DyK _Toc43185749{DyK _Toc43185749{DyK _Toc43185750{DyK _Toc43185750{DyK _Toc43185751{DyK _Toc43185751{DyK _Toc43185752{DyK _Toc43185752{DyK _Toc43185753{DyK _Toc43185753{DyK _Toc43185754{DyK _Toc43185754{DyK _Toc43185755{DyK _Toc43185755{DyK _Toc43185756{DyK _Toc43185756{DyK _Toc43185757{DyK _Toc43185757{DyK _Toc43185758{DyK _Toc43185758{DyK _Toc43185759{DyK _Toc43185759{DyK _Toc43185760{DyK _Toc43185760{DyK _Toc43185761{DyK _Toc43185761{DyK _Toc43185762{DyK _Toc43185762{DyK _Toc43185763{DyK _Toc43185763{DyK _Toc43185764{DyK _Toc43185764{DyK _Toc43185765{DyK _Toc43185765{DyK _Toc43185766{DyK _Toc43185766=Dd g0 # A"]=r|J;#bn9=6@=1=r|J;#bnlbkGh3<x웉{U՗ $$T7 Ⱦ} %A ,a'B" NXQpGEE (3 Oe_80G{pv~O.\7r7t6uݪ;Qkۃ+v`gI^q{-{5]vK=v{=~[n)?b&o_7/ 9y~ pC-WL[3mIM.{ZkO>dW>Gu9u/1~XpT"\_wEyW繸(7sS7ϟ{oz}=.{]J_U\womW_%zd__7%|C]}#]Xui`(pq9Xq6;{.o*^$+Xߛ.]qmG>=;w.zs}#uɯ{zȏxkirogy<ӛ)zGȣ`tyw;Oz nޕrZw޻Un!y[{[z-#r3rS;1|b2=qVwp~Gjgo#X޺"oZo-oȽ[7K!~ի&{Ou/ye^}t_ƸoR|{S&}Wd,..YݾS}(Wo#{%)w"ɕ|/!O!|=C[ >^MQ]az16ruWb5W]Qnpsm=uH>s="!:AěIn/xzs}ZD>-UuW_weͪ#zs}a 7SI?A=tsLLNLNvyҴmKrs-q97׿Q~3Nrsm|_m]ҿ ӿd=/<}<t~^V?IӏzZzZ=-`/x$q#75YEb9u WHBO.|*yE_L[KHMLLg#}~{9/a3o*sq'~|SZ@=)N'.ǧ[-?fm~Sm_We%/-j+S5M??R;jGGRAe_@ ɳ|Ȼkz멻c5>Wo!}/̑4ζ_k/f~Y=vAy{w{kṿj{<ڇvNy3J9OEsp|ᑴ9 \!'O'Aᩦ<'ܧiUPj1Jk-Viٕ.CzL0 |(F;ME|v~n-+q3E_#3h ,gg {jy^ 9{;qMk-m U'Ou4faURj)UUg?N'sRɡhzߎ(x^Ga^$u2yj:ST-RqVB[@4'9jfWGjԉQafS KgΦ'nA\j+M06&ԩ%4YjP df5UZKiOԪZ }B3m6ލĻj-WM463#O嵢fh>}bY00FѦ34|%Xm2>䂉`ƀΆ>M -]uVkyV^Z{jSt-޴U;h~k47&szQ_f`<V6o6'r 0<q)B]/ɵ;EmmU6-h:»tϧ𢔺g,Ãs8/UɣC^A~7udԕlx8E7L_@[Lޥ/rQE~ k)-[@s&sLe\|9̙ ;iƣN!0,]ǂݝ;] vp>ll\l\l,6r. 6p. ,w@.|<9G7}&qK^ owwN:ҩ$Χ~q_H%+$ozc%W]Hsd52(0쿼|>:#_ wZjblZJmǥƓRgcnUazK}㐔i$=`GRz<{$sh/HӉIsR4%-biQZf<$-7"cTl,J#L`<{#0FAp-3TZC`\0<0 db'c,c4ʘ 4&1di *e y/B}4X%rn[s4Y6")f{%ƷS錱M:Kόu\h,fH_4+| Ͼ¯K<& 0P` ?G~y/9JYp'h?&#b?$xy 6FKo{ ^5f9`|:^WGh0zb71m#zOS?[_W'&&."pP <x^R>)>쑪 vKUOvRB`X ys%_`"%&JZ`#p !`0Bv1DADLg`{^{T Ə,|?è3T_-3~vYm@k4ж$,0R)R)lSKi*ăb>N{~_^7֋WIJ'asx}G()*w> 6T1 >).I KV))7H)$=RJ `!ٟ#3=~T-8^J1RB0G%Gw *7AدĹ8)&8ADS|&~|. [ r^(قWY6w356꛳쐒.)|B 1kSR}n6wǥxэ،_-R?r 2b0^ 0,80Lln@p419Rsf2 A d쥃.h:mGLb[K+rmF\ 7N f*re ̷YOQI;1L9`?D?P|QfX\Y]ܫ*&j!EP*ơ*hA7 g/ C3 8rJydJ Cbi( VjաX#6mbGx&ZuChh8&NƊUnhpw~F$ =|XoDeh>-:?D_ %.Fc׍wbZ1+|Er:XG.GC*V|O.wo=fx,~ ? ŏJx1SķHrŹpQNp}G!Z86^4l8I<aNp(Y烙MF36\M ',=*:UhµEp]QpKk:.e%Yy7kU ],JٛP1%uOzSw\d&)EN"#Ji.rR))uE~JX,O.֧)x&ؓRK) ⵔ-^J8/΁ 4! ?IEe ? 5D?,jZzho,Z["ß!aab#:&xxοOIIQ?-?K/eEqZ_6;.WEHASt= F?F^Lӿw䮚kbGEYkRP,狅,b} }t1Q ib\az}W!~zD$>PzCOɠ*ʠg1hկo~qgp -FxRs"=En?OUg[y Cu믣P7Lϯ>-8o!z!>L *ut|KL'_yg.uW@|4sJ o6y?:3Rċ5|nvP:CԟC CuBˡCPz> yՏC *PFHsŸeIwۆ~3q_Cb-'2/"-ϧ lsЍG?i"O>wRzE]Ab(bZAEYHK{g|\Әo2sgf,_5xy3?7m??kz97Vˡ /D5԰'br 7צ&DٳrN&MHm4d4M]r풤I&J#sgh(Ih#hfWk eXGDorvl ~‡&6բW[x4ڎ9E o&&y~?Z؄H-QxF/Xx@ibU#z ?cYFaF U/MasQgެFib-Oi ϬYذFT|{C-|g[xpi{>oOYZ EC]fɵ&'׮OHk%dҍy DyoOl ?Ӿ ǝ7T['~?~Iو o\$sG#,C ﯕ$F,JJI ΝOß$w4r>¯?~zIR-lD<Ԓ-|w6?%Iq:x Jو~?|+,|*<; W/IYx%I!lD+,Il“kQ?YƳ ^<?T?c_P{M2ަwy~2GGe<;iJ׌Mlg/IN1hulr^{e7n]w{FGg@glh甀 *U::}@W?iz8kz9;-ζggxgDg@O`s@`3309d9GѬǃI=fڙ! 0ֹ\#E!·ڑC4}2ADEU).eO߭֟Sz{~~PI)]J:S;qgg2XF_UF7uKo+zuPg9yވ``+F7-T+Xtx=? /N/,|=e\T |N;<~;wBl]=?)-sue|R9V?(EewQ9»8 *(Or^bgFcY<רg 5Fϯ}*&mJ5~c-'.D Uj}x6-|?7-Vڦ8q¥D? VcMIseYgFy{#uKIMs{߱w\Z?Y'8s)gylMzKiѴ-ε'yyZ4-ԢLm2-%8f/YERTܴμgkOv[-1~!'3yx7~UqŽR-|U9GDo%g<-1$[bnw%ޛw8el jh=1~/̩?ˠ*&͙~}]Ș9'5Qߵ2b64>:'Xo._[ٯ_o^reŻ_)bѡWU(_]-)"r}cڡ[B>AAv0Mu|oJ?)Q9k4ە),0 ߏR̿`;!nyTyy^ט}+ż M9c^FʟYg[َm< 祘 ىTue~ZS P!>˴̏K<4-ՌƼ ǒצErߌƨyrَ22цf#i91 Vg9@yYBSka)׆ʑ`81i`|P1G/:wT1Gbx(gt:~rV3eDHoEs۪aDU1w\Y7w,9a}X#Fa"0 u]~k+^HDWŶaچ_m[sm-Vmcےmö\t,R_;XjA"lۑ3hE6"tM&]d.I٤lE6q\df:o`%Hy(gY1ț۬"]9Њy5#WZ1sy#Z1 î׊5ȫ1mT;f RK.bV}|kc;?60D!Wp䱜ƌ+sَct|1 #w0:ʑ㮘m%F.bx` C7^2#:I6?5m^gtΑBZ_!}}ChWxWLǔFaf$G.b"#`1< M /t>=ljZf:]CժŔa܉U[|G2{Dt-V;=ئ];mu4\xGcQ=v/2`F~,Zcٕ#G0c%d1|ڇyž99z MY 5SYF˖R9r]V[:wnyQݘoTr)Az rDsqy.Cve>|2|Z ϑײ0r1|>[<^Ű<UZ A=%i1sa>-fc8>sȑZ c91rz9W1|#7k1:fap-&FbX2S #'l1W;0rS 1[ cbha=f9kن۶0rzX #Wn1ES;0r31 #Go1ua- -[̽a.fc6Ű<֣kփ:I\ A1y1uփ`|0f.ǀLTzaff#C.a;0{h8Fbv^+ #x19fa/&1Fb:fa2/1 #y1Ŏfы䘛 #z1C30rge9ً; #w{19fax/fcF.brLa/,6Ls31fssc sعꋙӾ0 Ǭ11/aw.bnwcy9 #71w9 _ݎl1[ T9ihv1a4ch1+a4Վy0m@ ƍ݆ by-Y Ĭ!F3-G2@0h1O!?-h1 Clb#?#h1;5h2_ f R^"ę:yq 'HFs>SgWpvH;f\3<}fa3].`L7?[4{>ݑ:F38w +F:\h1m &1s׌bSdaDqlÙ#rLa~IsLa4Ä30uBLcFF3QQb:cD-+ q8h 1kF3[1F]r&F3`1 Y1ČuMLb;fh 1eeͨ!fc0f31s 7Ĕ;fa44fscFv1F3y =Cޚ?,D#!FY!F3Y !F##RA2[ZYE,Ԛ4b'O#bY IİTf)31 KİjMh61W8h1CѬ'bq &F3a?g}n3fG~NNh1d5K1Ԛͬ"Pkb4ۊs2Ԛ"RhV292#XNE:o![U:ۆ3cgyB/ AQvf~ȬCl0bV8fa4CU5f1OF3Ɉco.#1l3fc3f1?4f]2fqm0F +2cj#a4Ӎy0Fy0G o͒#%Ǽk͜#e4fc3fax];b4S#l v1ogña%,>a㑀g 36`~S# GmY3$c كp"a4Qd?t,2$a?h!1VF$fy޶P$c2H 52HL>G8xٍ,DG#iw~BWN ΏLF; 鎯:lҎ"]oww] dnly'?/U}=3WD^lR筯~jpCY^omgJn\KO^8<޺DpL`o)۰,G*MA sꣂ1StLo Jq%XcAWy=s|G޷/XTrY Oe &vH9Q O"_ ,# a1>EHPˑRS]-5=s(<[ۥ-(Ǝ|NtC*)Dkgwǰ^-g"!eX"sZo1xǧ9|C4M큑xFl5U$#65[S-~NO>85Wm^Umf9oWǪۑWZ~+tn障u;qmh^0]+wY_O;kkih^v*ˋvM} ;^]mQƘ'cj1A1Oq>c_0Ƭy1L>/bGc`?:;Nԣtn֓WIe kԳ};Q3rxYcZz33q=(c|c㸠גşWr>g5[HYg7gj a\&a,`ݞYojuUnbҰ^`loR1Рp8^V282z~i^g.4E\`y HG z~@nk~c*xKoԤCZl'&=K̼Ds_9Ct;/{cy(K9-M9f֤g\y3m #v yC3c1OFi[k1߯hR!=6K[hf^"1ώ"jV?ÏSk&B>C:XL{xKܤCZl'&=:sgIԉ]n؂1a\OcyK9-g3sHIi4=3|اn:+kl=w*zffδVl%ucHlAAb}2I,MtјM$pcT^S2~S9hE760l_XT"}t?XfÓ}^Ʋ!qeLxy͒?YR׺dDk)$wy=+!??6 rq/xOfH}gt#Ky 2: 3̕X坿f`SϘLl?3c`gL M=O ~Amr)0 ޓ|pK? {٥Pjtnb>K? {٥PPNG IHDRsRGB pHYs+IDATx^wwZۘDDc!"޺E) "*HSJU@PbHSk0A쒮ǽˬA~޽͚9眳|眲zɿ5x^#Hk$ F@x??K^o-C;[| 2 $%ݸ4,w"), )!-Tr KyiZF^nkZCNſ~dm~?Tr&tQ8VQzYuj͊O@j?+.g:J$:e+SIϦ^H‰Ԧ3 ôdbV,+mYJZFքj 8u,Gye~3bRx6;`T\eJ9'4j(j]\ 7ME!mF(-TO5qUy^#8fè&E"Gԡ̫pô lb+uX=?$0Ez( ;nȥJQzhjuG94Ot3oicU.~ǰFHZS@A!݀4"%( q4ݎ;{eıa MK;pIO a~ck5c,T(R65GؕB|/`u K)YJ\.X6&X<`<8x!)kzAÊB댦ACb<@Y8qC~qKt,V[}oD@7Njj~'Q!;Åhpt25b|ъP-M-~Ie?<n0'MN 3e8Rtbr^rr`QW=UǃF>#d|"Ѱ(D4:WAusFTQt»,H& ,m7YMbmsV dfh(Uq[7/(]ȤO6=/ԑ.C-7ttC)w[LyN Pz#sCL&+NfoPJ>:B׀ ˓A2_$/ői) ހ* W8g}r!,CkN 2 ~f>(}7>èmF?1\2 K_ DgWLmyw6069!IE38]3תԚkys]33s M;рڋ*Ur1+upeC5T'F#_Q\.KZ^囆3$[טb6`7Qa5h'}#ZL4ɦM`gнW͎!3%T>K0!so[z7K]qdj4\NӱD~)#:KY+?˕Mֵ7,/&ڵPo5wW+D[~2NM,$@\ p @Z9&rۤe#ߓaВfnPdW״i5*Z)l ЅXZ ˸EXʊv]"NXKG;iUn+M`؎Rnܶ2mPjߴ宖%5"a%Rk/|Ǭ3k)U% D du!Qur/ķҢlXktש-uQxm SL4Bc.)>k-(b5IԨ:ԮS$kgOЄꐂblaٖp,D~&!]ttUAY (mv;õziv{XNtH_n7%? n-Sa9v5W]f:W+QJ="#WVA4I'jKemj%&՞e[k-XQnnEYrXL\tǰ)/ӖZQ`LIv795_%XL ۩e6]RX9VK* kɮi&.;J3GKo6䒎Ch.93'M*- .rr?/&.qf|U$x\pL_?@EJS]`EZK4k\qLMl(PUؿv'H쀬imo/ `:V!{\A kX\ܱn].\ (ɰOpdU|U, E{b͡KĚ>|r)]]Uetޑf>*F!D"Ob5ZڊQ~]#nkwmu!c, pB #/| ]Z5Ԑmbo|Jtn+@>G9VOGheCfS(g(v9yk|oqkQĈۜ4hCMţB03gH$YcD]ve\;/|异*5nqt䖲UzYQxVo0WvsnG,}g-X>i^jQE":qL?;7jeyuѸ}.GZ{LIhӣVZp-÷gLnN%r[;k_mՎ%W݉G'Bs YgLThL,fTs؀#VغNY gwXAM6c^͚Pm]uϛXuWeb.QgTODsԎ!dݡ7w]{ir{FGwGaH"H4$n`4O*p,NaS(w֦u%"Wǒx$Z M O?-ׂv/_K M#< SaM|0z9i6E {HjuoJJrPh\J1O3z,WV R$EDk]OpElLðXc:V>ϕYjvbQ ^dWuv*V.rIC@G?HQVw0?- a{=m[khBrS9NX8 m\YBjwgz?гJ2Lҷx0[0yŻہs}1w!^;%\NNndhQ3!JrjI4}V /L<!&$cv6}p$1Uuj`)3ٟk{'m:w֕D~ZS\ݮyTW:[%ߡH3[LemY&H$%blDƴҽݖrrÅRX6NHhĸͿ2]uȫv%+qsЕ;NIp 6a }>LGPN[\>_WK">q$%NʕɁtF\-#%CR="KTޭD Ce,_%]fH-+%( (l: oǤ[vgU/{Ԟlo>ŏ?BB"? ly84OI?u?}o$AAfDL/1 h&,Y+2J\ģ~O\E7dĭ<:H@XeYz}w/le<0ZX^W'vHrSG[U>˳}jxwE Q\=6OUUM΍E(#u2s78K/7Wp%әU6r[ߊ|*?Qiҗ @.}ٗ?'E5K8 )rW_Toww}ƞ!=Ru-pf' PņjJ>[@Z;,|9@mQhU?Pt[OqˀLt(!CvvfunEl[UK٦o)+m&$O?\8D'cc7QjL\!xnE:QڠPufSj1za׻*n+! 6&]!-UpI7>W<rTGaȏHѿ//?#:z Լrkۿݿw!~~r`6dNw))KVU\\][u:>:O][n!6qbĵL\bF-$1Z24bT)5t^AJ"ס[YtKk)1ušu'5;[uP:艌.$U2j|k⠌+q>vXz@e8ظ[>)7E`wn:^PF:)6}|BHH?JC1.L.8 {~Oaa-m* afT Hv]N@*z '=)45/…[y S:&*QO1b5˫vj%'zڃʻmrZֱ\`X%?1#|8A8FI 5nޞ t7UEarEU9L 3󟵳mҷeyVn1-ZCqTh#>g ʞIG@-@o')wJd&I JSggbJX#[ZZ\lĢX'[5V\@pUx_Abpy֕g߇ u|K%ܑ̝_`_6]!d h {4.*t PA 9 0Ms3USQ3^ Z, kp(tfU:W1ڛ_`, JhWߤloHv5pW2Cy-x9Xi8wѺyG/곹*tG9ֶ~G#X* w;>Zh^ϼeX dUrjX+[ mlo=S6niyNfśDVrx0T|KK#>rLIQ^uѐ]-X£]=ZR1gVˀbfؕҚtkvŤݝDJ9\1mA4 ,w>~ozL ߹g,O>@T6q+$o[ၿ?tuo-/ɟȍqD@Urǭ~d_EիX SOH|QjVZp $mmXRL-dڹ L7 [;V7VۮnT+҇6CR[=JO :Nkv]@M]XY{ 䡹ec:wwVu5E䴢wS+U<|P?oPm`K? qYRG1)_U+5lٛ/ j/XXdy{~wD`}~E)n#Qf'??̟~A \#!Cg_ ^ ZB9GQG\k:6Tj6$[=ԧp+jn-Meەzsr(ax+U.6Id㦅 P~ڕ6]٭úa< 4 &|mB*jD5Ulz/͸a2o}eiEG_;,@jR^Phب*0Qzj )`EfvGLPS 7PĞ;EA'hH$L8 *L:MyI51RF7)KL*a!Ko\jYKkQ)c3%DIU'=ΕUo35,\=BnDQ eeoN} %ΘWg'̫>WT {JU$KWJtd6h Vuf"Zb />M8]@[>nGtU0?o7^!8*iwx)CvY)]/^tC>C.R`0@F}9 le>rmL~RhR>x؞L9?38!~|ͧ}ڧQD0дqHXɧ qtpʴyavD 8{4U{$S,<]9iz_;:6嗇ks#i^,y!ŭڜG>됹#bjmئklsm}ϣ5:L펥VW5T{',*]Xʸky_ 19yHZG:+#KEq! / &HT3n%1ZK ܹOZ2O_||X-ނb_Da&ݨ4u;p? -ݯu?.h0GfL)Lw@mR{SH9NBPiGixrֽ>)\rFy x˳MƏFXp<(̵(d{&{$S܎+kK/d}I!C)']4$AѰz!1DtvJ$a"M*hO UΒ-ݶw=V{4tVGs'e{oz)tQn^}cCaP"5L_TSlnW\1qwL2n1{bfr&AZL7#(ge3٢NILկU` Aj_W~%hȃ4P "=bId~0sϥH*Z (:? y B+l Â튉3LSR24ʒD$" xxy&=_nC?c&y-A5Ӧ<+;H+L4'4,J0ʫE’xlh9 Vʻc,`sd oQY6J& lݻvٹ<w 5SH؊@`/+$pտWv0oE-mf=M QeD'1 H20Q ;x(xxx ܥ }Sy?I[q"%˾..Cn*-eY:B07[S|@& k~Z k نJ"w,PE}fkrضPb 1Lk=6?plYPCӊc4J0@qr'֌nIGtja /qlU+NS,T5 ^ +69pWq+5 %4IdʈlDߊ몫"2*序q0/E[eY7 sҷz7Q#.,H 9y5Aj9r?-"MrpsYCϫ(~犉 (lL1`>? _T)=jʻ,[k/4hԸHȞHJ> 153>L=vx; {#'zXNy@GHN Jf%>pUR(<ĉjWFi OST b_!t)MJ#^Jy[]R>[iNHV2e5q|YzA"HsJC T-.m+J9l$*~yX8NAug_K~ <99lğYs;E=uh0‗[s(s|719 :Lہ9A~d}"$#iOqCd[+l8ZtJ_"rl͓nng?myu갉dUمr'&ak3q-4ZqQ>kz!!e'Uh0$M'BU5G8Ue;G_4b1Ÿ1;>|#IO"-$h5daKST09ϣjD-aXX&v^d乸A7&D* maի 2E1ҢQs}}/#l̫9'Hvrcxꎹ*M`6Dm1WB[&N ["x#̴ Ab ̀1q۽q0x%&Aگ+]MDࣳo9͚bT ,M+\4-[8BmĽiR] 3[̴mx<XTE"RP"ԡ(.`o spWj긔$KDY,I K:Uzu2uo|vRV܉&^2e%MݮO+.c 9LBD$B]K>?Jʡ&li?JNh9k 2ҐO粣B=ܟIp<(j6?b88l%q1 & Û@Pō-TNz_J =V kdM[ONn׊R˺2_gm.d7sBV bJ jhDASqCU8nh0޲9D$%w)Uw@HE'J-RޕPmRqS r$&=~[ڨ8 H e׫R`aYR[Vdz)1&}/vL,~4).SL$&&RH|=1^<&2fXdU+fD/% Yߤ$)P`|ʧ| ټꑟ't,A@jK8$\啰uHVi_5@IQq6Uh~xL{bse{ws2 [?,D));%%3WyP)L`p6!)$ivk#?"rE.-d3oH:t?i5>-&sv!Qad6jVP¨Ύ-i2qb@LF|9)-&rA d_<&&:2$ܜ4v\˃+~ H ]ic>c88o4z ʘE<YgF"#6nEd-(NM>9]jZ7+d'Whh3jĪ:`l7bLq aj :Chmr' ea]UD`‡v Pp,RA6_7S5lq* $URa:⅞Ra< 45S@զv+mmý^ }^<&~'|BfxTS]l?܌LQ9N BED2Y'D$:B.¿ΟI$&VG@8~/ż |GNIl®)y/< \Lj:[m˫fvcei&"oj4 fI{MHf֖8n1v3*>&͌#E,Lc)> 8 AneLik#~ L<lʴ_O=, H>%jW? "[bPJȁm#*l yz&84h({"Xd.kSƶhȵH~BY ?R ƠΜZs``­VZCɬhS+*]_){9M#bbڱ\3r FybSʫG֠ ֙&V*bX#.ehaӱ+:@-'x ,eժ.5G`???3 Y_JyIS;Yn;rh4!z&cqX"m92*6t?!d&RS$cY3 8=yO_2yc, Ls:K`QЩ٫P& bSI/W8ndW+o2$8ZAt/V-vY ҷ5.%VpmDL&j2}x^B7}̌*v'!X`krY&:( kٜ ZsO `) ٕޢt|kr&߳8ʟS]] 4h.ai&GLIt+OgP 4S'@ɟot0~Nw, &RMj]+^L̋Ds|:byaZ_Vz"~r;s4D/$u" ϴ# ZUĩ%m2Aȉ\itT&5GnxDz:x(Y>qˈb_p uR/ ڜeVq:]Ie:Q~D(fa{?>Q~][*@ò" }ĝ3;`!贔[VK-C}W+ Qg9'߸UY*pw?Թ잟ĭ`:?9H$6'A%w#|'aڞJrrZU\#S!s(Iaki{<ܦh΋:N!^uu۶l?_V4`a׀2;ԹN^o$/p&Dc7"p֣G{|;P^kmd'zB+ij:H4q{6@ WU*cMmϵyPXKw왎 A&lȊJ1OE8vѸ/Ff!̝AFH ցAF)ɵJ8v2Z{ĭj$:ྐo%$^p6B:45WH?z",F5}Y <"|*[7> wz÷XI#V_T} {6,pSM]G(e+g]^C-AW{pXuC,E%l/#NYdOf k}1پ0Қ8 _պܛvdl"u{䡹ž|xV:CU׉2\'٧ bGh, MWw[\ydBペrE[YPwQX0і 7L2qJ :Ԣar+]W}_Kg)w}7/ X[|g!e|~q8O.DJl8iTܥf삗V-՗]FW_ ȀuU6 *| KU ZJ![k:"rlgt>Êk۞ƑshhpjZ9uI}wmn5q'.S)^zn)h]`B^YjWv2n)nB*^C&H!$Y xsФ1&u=B!iJN'()3\%hЭp>)y 6p0^i Q@ zMMxiwvC8ё^ٮG34g-ğTs1^ \1q*Ϯ&Ye7ZY;!H`VVR v$JÛHRxHJmRt4[B-<~ƪy5_`wNoLm՜UIf0|]KF ]uӎ_vԮHKڐQևIUɱ &uPCmĴaꮭohcC]fj`tipURKbbP>NrKw|ȇ|o$Ftfz:*՝ܔJsѺ H&cxByCȍrL9DگZrs,<Û a4he\|ZGо֤/!(M$ܥbU;zAbW#DG8TwIشr'"B+!h=.΢jGþqiύҒmF|mXZg3kH\0VCh|GJyŴ}4%LE`MK]]iJz/c޸ +L$b M7}7UZØG|ScG^8Z׬v@鰓\Ң'(Y! GL@G\@UC,):Bu} EvVMhT BИٍJG ,fupXxMv܁!pda*[q$[BM_]gί#kx] RGjU/6Hnό~^ɜk\ӢS-S-l?+ykk!A ^ZqYf*l5 YI}) O# dS8fe PTdiz 2+TYuVQ[z|xڏ4`vPErŀT7hNCsHٚTT WíU[:G*?nGUmvG4~5_X=y&)wH4A}p7(Vr& !: mIw/q8*zn'U>tVbMNnfo2:QCKmfWm'9NɍjU ih˘^ȧ,V'G5G8̓(LH_H*GqE)j\&E2Ʃ(:$\߰|sLZaPljP{ & 07Z3cQ.Y olpL]yEv_a6@J^d?sUep6i;NkP<&Yr2V4ۃբ*o6Z25HMtdR2^߈>{,aƘPS,$k 1}!DQ+ .{᯿Y#kMPqKdm7c~Uc9w%cߺu>mhҽZViUqZs)nyƳJ2[5E.Bj:amA|֨zJ<"sXDCxTio_@ @do%b2tL1Bby7k 4|5Psb1%.BˤKv%uPNcHVhӷ P)7IْU,M! .n)م Y= Y#{⧼]ybØ>Eטqs+}( Ʉ,(F1"FQڤ`. e}ηRNmPF6NLk-\13rY{{eL=L1pɒCy7RmH2oyo#!ɦ6\:Fac-*.r:.WJ3rZeSȮ JYتrDc_L{(蝱hh9'-'.޾@n-!@wVѰmC2em`Bo?YZX8ou8`_1 m:NkԷvxk9` ⱴJq _-8C`ʷ%m~^=\}kY8[/=J!|?rgSb}KAv,RY5o×*ohaǧ*+A”w:y&Ә@ds"11gd~{ xd g&p${R;PrvGޣݤQ]j.w&oz״D~aaB|0H\D 2%o !۠r{(pxXǭ(C 쎣OXiˉ=:p];Jc_k̊aRG$7?>}wo%&XӔ<\N&wE`yM#DW[=IryZffUj79!MlGDnCs"\x+L- IHX S4k0yt!nC*:_=K8S:wخZdBA4ǻ0-nX W^pIΔxvq@>tu@Zz+FmY ؊(saMג6KLyQ>2ܻĚQ#1X@2pZYϭpף*έQ8h{1q- R WEp =DvւW.[g#{F\28b-ZXgk9! ؝7sX5} x,e^p}wTf_~b7$*Oy6]#PLεcm=/ Qa3h ,Okb`-R3jŀoѦdvz6$g^~.wHZ-ٰJȃD{aF[{}y ޽u;P|7L(WVh|z04GC ,h\k pu\6 ҔźRMzD(yfRyʗ??"E~r\XhYQ<)Ȑ\,2ӬHl493൐^9Zؕ o5 ~>-Vk޺Zfn䚩{ɂ I4s++yHy)[vo\1)ZLwZyQ6V}?qb@SˆC [KiQ%Ж#f;nдQCT3:EZc[LE>s˗J$- Y|j8N.YϽyJ&/ ҸL@S&>Yaڑ[EH'KU~)˰5`27,XF#Ѡ r纺냫%~a$omG!- %.uGFA`nU>B #dO}4RX] {zBNr24-BC& 0L̝E2#!@:ki흐g`:Ξs( a"qzȫ,/;`QMGPF1oc/JE*lzG̫҇uJG%M3;ObNşᶙzMoPpY[7-x;FoHIĉű4#}JWtEy^1XwMA2[h}"=wK*.XWe,21ȵWK -kpz;-'LbnQq; %zVYL4` X'ʛy~vv=푝X=lh6xg'ـ潊6d(b ) dvxKBᙸ8e$amz};})rOKX(W b["u"XoGZ}w<1=#; vi9iHsӆKq+I=-U0.G'hn<KaMhe!*3Vx@|<jsI*qr]EdS8ˀKLuhs6L{D$u֋;EoQ֗~闲JGx]"8r$_IkВ+.ho^D-.\g*̀Wg_[$jถcbH"!+GU2|H6N1d[6y4C] jm]q@UJE[``n\Rfn|HK]Eìoa$= @Ws-X84z˕truQLJc%Fxȷ]ޅ/b":]rH1|o<H1x%~8|A~:I;'Can8{,< 3/}KJo{4q^6OTK; &pOD&>nx+@S@% : ;ړ?o+8E:<1PoGS즕sj[;jɕr{O?sϻLT4Db+o]'FFi@SWBʉ D_0C~DFCx:u- LQ0uxE gÂ89p! Z99fȁlJZalq*x635ev>nN\$zyV!cKju׊Kd]#uۍ.B0 赋 c){`k.4,%}˫&^݌/??4Q[XL"Aܟkч()q.#dWڻux\UpW#ȼ% M*zZU>ev)E-|/~r.60CWi.D-^5{ ID&C9|*bMKm1Q֜c:蹼IoduъEuDחیƺ*-&O#8to z|"->4[X|#<ĘςtP># ?B` Ene<ҵc! #W+>JabJ [XYCŠxhZ1z-}6}&\9+{;x*z;Ő%4s~y? agFd%0soQ80MbYg(cm`[[(yס!Usz8&(fCY4pو*t4$10ù{X/u赮+F84:@Aߵ59EElq<Ī5uGN[y˹61 '\y{>Gvb )Z㬘{W~Tu[=Ͻu{UX~tcQ]i~n C[hb7!}4\)*c .'>3`5Ms[?t ٮEQ+koFoĶ,: ͹)ucҾ/ F~ \,&?h^Xdl=QIC&(팓t!@>Vkr[1Q$΢08NIu^_uJ,?6]x櫯:LHTVj[ cm4E^\ duS&(B$ mU 2:c6("`okk8& )THl7( "*ߜJYnRlhu;ΎK1;| HC Tkkî'U9Vd l1کډꓬlÛF74%kA-EyL_Iit mv+t-Jp{-[w{dV#/!nܬCɎXR &]P5$Ä^u+95U:?PճlصTrw[.Fkԓy9wy~m X@!xdˆ!1LxPW h7dD">L4xӯu%}~/п 3!2sgacЧW-o}.4n)m`.<~8+ {C&@6X"$ե=A8t 86wI0+WevtJE_FB)!%ϑ8_MfW9z仓{vQa屐CLPBv6x,s}A%<ش7QWFԱ[lem\7_dW=8nHWxLkʼ[NR(2tHy%caJfg AX/ǹq`,{3yy |G *s7`( 0S#/$NG L/K/?G!~]P?k߰.01?h!+ ^ ґ PΞp EkHL$01/5 O/B##HκbӭAx[wE9 Yڪ{T, :[Yyp,VumT> PtA4W+3UىWJ!Y.֨2gʼnmb-rYщ!n ӼV7tZ_K.֠n_sD rL!BءKpܥclHD[6gᜊ^.񲗽 'WUv7`9T@įʯ<8ꌅ0p~ʧ| Ǜ AI7 Sdk [%!$m<0%_%$x|7}Sf1FU҄v(RkWu$ɤEF<\5#&eW)ox720t/ſB2LԊ6ر&!kk k?nf'O Iۈcc?B|^ nq3 T(4}Ѕ)D4̛Dݒ[];q-ﰓG Yck+ˮ+yzޝ3Bd_qz95q۩H"EdG@yŵ^Hݎ孟(,"=s煼õlN2DJj`pVQc6:zrUa{14ӓ:(d?T&J?_*ksp55O~l mnD4xЉYCd:LC&SBHR׵6<3~wwH}g|ĉsj^GF L1Y˜gsQ3SvW t 3ܫQk9d,@/ŭ."Qe #1) )ɛ#( nLj 2\5]7\ZơڱC:c3sپ?.gxFs$h{gnn?*ȟl p]rX:dp$F0ffH`V2OaGJ&SS5쥰s a$v}A(tTgY|mѫ#65jƝGưxF%ƥ}EJ+/ ,c0Hd"_1V*W.5-Gpiic7_(ha/p (Rҳ6tqam}Gfcöul.w,:MpiA)6lybmqMPRyW //e\ t"⑂V[xG>Hoo2vuk} !h%sgi޾pe#|q4U\87/Pw#v1 Ea+؍pȆGBB b9@$7 t=@S=@--JxfL-d* OL[{UMr »}"ebOa mG2}"] @RG.#8|Y?|g}ɾg҅l'N)E[>;m*d/Jઋc{pr(vb7֍yےIXh WV5Uf*RgЛdOEn]OBf$dR6V摿x8nI([V^nVĺX~)}A <㮮&&'FPm@|(xqr!tA/Ed̡`]iDҬ-340"J;!@qU$EW_WL\XwX=#Afs' 2;<'5-7H9~i9&E{+T!6p:͕}v2s6ǤaQxt'&;~;&vzg0^fmqCtL!Qb0qo'XwG#Fv oB[%[ʷ%V~*_pKEƉ01['2[EL}? a:B @$!P% :!xc=lijd]֞*STnE- MQcN_í;)ӷp_{,E9C>fqP]-?1w7Zuj&x;yPKO+ #Lu[nKb%&.r2AP8JnA |:-f m1=Db7MaC6 dHR:Db: ]rPPI:C؊'؅`5٤v!Eٹ?11D8UD޲V.'x8qKzC.z Xܥ/j~!\u!<"=i5ѷႡ׏45M{n뜚*i.!0u.Z#nQ^;wƌ,.`Yh35_+6Y9֗žYE2GqkP AiXcV& $sigvqf V6)]h2O0}gPǠMg@C)\ 0Gy밻B&|%~l:S3?3iEL$3|qHz#LT2Ç 2A=?9@/Gy)7f|5AB!` ~?>G X2q=޲㎭a#X#Jɓ*4\1sdi"+0 |4A"/8Ѥ抉搴~9DA.q: X):=I~$ŐOTZMְWmWLdN[ ʻ22h5ֻ9ȑSUOBE4[5Gϟ[*Tn)D?֕ JKTn&+b ,u /R5_[1s| Ы4 7rleD8h73B0@1TDNd7Č>^B>L>DxJ(F9@ $4<<_c'DL?>sz({nz6EYK !S0sFϞ/TP(Xl)\ 4-QҴ: v[Ǵ a3pbr<2Cev طom)۶Uݢ},VIWL%{_xjvB](^hgKڋ:Vao kY *Ap~M 4~4ek'Bmbpw|qLfL{ '9W(&s/` "#@ RkFZD#qTBt^N8p;<?nX ?> | ,pȅۆQ߽{Ft:R'(/B㼽Ltk֒GwKSt6>ZH \]4h\@b+B»խȂj$蝧ʊBqb؞I[DK&;]~d GoA*;T˧~A~ʗۉs|R:x؃6ؙѱ\:A|HSg#ub"D:4bpe/{#NG9H T6Gj8ɗ?9gv]6Ul & ~~"Cr" eHN^<&# C#C ހv,$ȥ]CelCQ >}m" (-@ȼ]6v:sxQ[vxldl k5ޯݚMn~:$lG4.l R8'd /Q[~'n@G_RWVom+'Bäĝbwbܲ'tZVpe5)D)צUl{!1Ć #q"f!A ;AhePwjy&(SN8yu`(q"lȌ(bmnU9Wbb@& pE)L>X`n־[ V//d`1œ[_cH)I{Ē*[\F8!(Wa^Åk ^x(h ][r>TfA(yB(A _kaΨ +(BVe؇=1@LdIg\$I$E7䖘(3BZ} 봌 Lij4Ǒ#eY+_Z'# ;# E°c%b~dB a;2۳oiPWG _cn|WHfi:NgK]z)%{d>iM_ a@bl3QH>8C,>Rd'T&,5.07&R%oVAjrvx(${5kxH1_ӱбRG;;Yh#}ŷ PFZ"Sq¯|%Gk v-)֞djgFo "B%|{^|#3AmކV0w DW\=al!F 2AC[E,X bF NR3Ah1泌嫎|=ۿ=l!e^""8& x) ,,㋂<ݙq͜T+>Ak׽yg\ؕL#5mPM>Nsv:Ϋ%ɝfcdž6#sdM}ՠX'Yz^f6Q20p9jEaI;eAGΤK4V2oWwȉ#\Fˑ( 9?!a ΋UT )];`3H=SLSJL+^%zbI)[B 4V:wNsyKGax/¦9x_H& Y%YL RqWJ@o@!3a59EcF dNL4Öԁg]uUV6D6pF6 eG^O嶙-.x́W,Ҋԧk-VL,F}[nBŜv6cy0^˻;7t]ފ`1 "H-h-.KE\oGpER>eY 1(H6r&TAhM$B L]()E)Y4DBdHNDxڧ[+{{J@ê"G29㉐g{G疷@Rdn PfEݔـm,e<&txdu-!QȰ]B1%bT6}Wߺد{Pa:pĺ9[/Ǔ]U/+F$8l-WAܮ.+JvqKBext|ofJӭoSّp1pS wxrÃL ;{26@Lv$ˁ=*z3@ 5d: Q6'0qmB+>*3 32:!,_VKce#X-n~BF),6U\B,`g*$=T[CbD.pj/l{ʴ=`"k!bw(dIч^DL.1 ~ j¯5R*";qe%vD\X׊Sg3Φk2~{vv:+\coW̲C\+vBW)ߵCĪ\kk-[6pcCWNN* 6 y,&ü@ip'}81'~' gB:cq 0co}hG3~[!5DH@7989Qo͐U@d7ID|vp`Ȋ=ϼ%ERmd?,iqI;ތo1Q $8`Q];![n3WQY:I82H^S@yx_apaix{ؙ:,25gb߹ W˟r|t#֪n E]ב DB1f1Zv#p$lNIF!P.&Ga0^ʞ h,Ip#ZЍֽ,?f2t( =C[P$ܕ,&>|y'tbΙDX!<́Ly1籉"YO4}up( |Y]J0 QF Okx9zʉNATk`j|v/r$Յ#%o#d/: $nJt;jw8CFf#򮰤v[8,4aI/AE(޽2@R( VWn[޽eL?YEjKE>@ 5]v)^*C9 HraJ8Mv()42sgP_:jai uEmb05нcbzwލ~Y=$GY x#qD_$N&qpS޼i8`sgg!"afBZ@D.R@<}OfO&wx!Mj䙺 Ōq7ZK)ͮ,Q'۶9OYд(cilqhU4]-Xʷqbs +Ҟ0i7QUn߱a+MO/XLۄ"BǘfLʟ)UQ.V95\el}J^@yN\|,P&4nc eB?poo )6DoH3k6`A9A(8__ʓ-| *Xmk#bȥ`Ã>3>p9(}KK>v-͂#~6Y;YY]DۋKyy&aA*3[7]snѲZ:` p69|bbj(RD,iooЭhš_Q&I*Tcj>\Z M+(@C_ ZYMv$!-WYa=¡Ny |"Xe,'Gq"DgIֺOsTnTed5a"TrqF9\%-Poɵ>w2/ -c+{L\S^֤\U9]b-YMo귰nukOR ֳ(ъ3,dۀ|EA8- qGmV%/SN$b3lRn~?i6ፓ@!/d=~e3 GyHc V'ywjiH'd\lq6K$bY4V.@-)$6M˾MB9 cHBZRVVl?oGPvB7+cbR}hd{r~ܴuoy=4I(~tvY jR-{}[9ʬ=vK l[|1 OِP̍Ki|1 rh蟾5 8' n7drG)`hhs+xn4`1:?#>5 8/]aqջ!v7/Lʕ2EE {얷j,p $iDئs?s}.H,&Sȹ4koêI2_uj50>ڦ$y;N?[ؑzNjD![X-r~4\5m%#z?8LA=|r<,%ԬWtݫ-^[nL?2}} |G[Q;(&搇rO}{cØ#Y<(ظ⧀qG͝a | /r|6֬sk?+@Qa<vvV|wd3xשkvMó6e E0N+ze6Р7\ l (AXΈ|)L ?bd}h/ZWko q{CwyۍleՏCl)?t|,zH7ZLhv LS ן(A yVhPk4x*k8,#&˼2W_986$٫QŒ >0?tQ[^; r eEa:FO2lH\ZQEV]om0e{}- AZ+IpI4yNyd`Pz1m֌Uo!5 '=$V ӫ]wa $MtpDy*52u=҅ĵP80HAE0_LtmԫW031*g>m. C9i:뱡vT?ˋ8 JLqx%#8ܐIs0l? be/{1/_D}D]?G,zCC8 Ӻ^(<&(JI1hᖾ*ܸ3DSJ,{ 9C*ĸMJ۷8{h6AlDav-۽orT*-mZ-е56Y#0$AQ,L.eF=lI?-SmL BQ:(,L'n̫k< ٜ;l*/N%E.~_[eʫ"nϾV8m:__HXR}"ʍY]>/rM'+yNWȓoҲ6zVq*]i6zUOr*,2)LVBټdw[kW^>w:'}mH+&&WuLbߝ}yrr-T:08p8Uu_ |S}m/1;~ݯc)'˪Ciol-]|,~lRh^ E*gHFno3!˻y6~Nav'`7" +?g$ӝ 0as k28q XuMZo4*>2NC#hH++ig]LCHYD>`ډ浡oe#/$qYУuJOJ[nm}G!Q+z>AVsFm=q_敷[]ais.+Tudں+c~ W+V0?Ȁ#V(ʚᛒ^N֎EJa5ЫAy.1`lA(=Y\+W4KK*t$ g@!LٯQ!Zq* *DVXy`H xaj-77R)|۷}[D$F.z7+%"rtYٛ~R3+.r+;MҩB[a&5,0TJ9e<p!}LȀ!oæm4 uQx_UN?S@@yq{W<"kߞ[[ZIY^@WӍC2-&x0+$|#0:0͕2Rj3VfCZ0r\L I]W^V+^ B&]>$i=iM@ēa#qK|<:lC`d8G{*B>5]\@?SRupQ9<OHMm隢`#1Z VbuLYD+_f:I!Kl%jH;%:]6ĀY<]Is<3bm|gwB#AWL"[-.<}ߪ3hae(%CI󶕚nϲ (ފâٗ}rý= U\"a.Cpd1<]C1?c{MhƖ4<*©%W;5U4%}Ir܇(Pb[L<<|k&y}z:f.Kpd+m-{{v buoQ2mT;wRh ͠6_$N$XNsZC(n9ٷ\ {O++%b[|,ᓴĕC3$[up ZQQ0̲)ɮ+&\C'^ AI>V6 K( K*m!+CViFDܰV!ܲ@ahD1R>اJp [7FK\rAٳd3pyM#6S¹@~aI>go1Q;t1?UXoQc[|'S3_b ()jkLq G<ԐXL-8?gE$>/x)0B/٭(`wm"?gWnQG~V+Q,@R =Yxz p[">9`"m_ su/rѷH|g|'`u_uЧ-N ;~z ooMB* [āBESiNAszJEIAyKEۢR+f Ub>2ŚJ АBDr\xj^e"(t=3'ޟxbXͬM/$=/^v}]Aήn9s۱eo{UIK_m(?ViQ ;ooA&R'!(Qנ,LtF+q'V$QX[6X9H2"^ݢaJFq I$ղJ&=l!$p%WvpC R$,ՙRbۼ") 9?!l2}W}{ +ߺݴSif\Un=[kvE&Slg[^,DAQoMn{6Nᙦda,fXː,kݕ =sm P 8k4{L<_Ef+LPKə|GǨDh]ٗ x3o{QR/C$Ch[k[?81.i3qL|1ZĚubg_/&) r Fwa|g86%s@+H |.df<ɤ<G 9tDЧ-@Db@_(<T! bt[f-GY${Ĝ(qdΎ6}hK`UW@!^(sů.ߐi@t ҡ;̩# w@l~}FUMV8ZN&s#W e&0q;rmљe >X}N dE%;` c#iŢVtn糋 _y'zq[ȼEۥv4㇅U~uLA:BTA`VEE+Q#eDU-&Yp}Mؠ`[T=ǴksaZz@#0OX!*-Cr͹8H[T'Td -gwbͫ*):S.&|n.+" Mӂ1Ujx@liӰ;А[|Qp@򯗙tzN[z\Zzs*y"-g0$^ r)fPbZ%Gxѭ: y㞄 + 2Jr ߂1rECvk:.Y-Py Z6t x0= ٢3FRKcw1Qr{?3ݿwL(oN< ̱ : { KIuS@ؐ NkixfB~Č|| s6D"zև^ro0ٷ|ܝY5 ˮ]r2+&=8HawӅ]re휺m ᖥsKA8@cK~Tzۆ(y#SuÑ<Gm14I6by:mn)ꖸ]MV[TD5_5FD^ \eٸ1)|cQm")F~|ZS S8o`ltA~"RlΊ =Cr0v[VW#y4lRw12hXÀ5R>9|w难OUK /Rdk--Yx)/xʛ|?mHyB4f ReM3+ ;00KFwOspeYT2$QhxrQ@S>S',M[QN6C#BcӞ5v|a Fm:id1`t^` Ұc(z|ebn]96?>lF+D:Z ?՗`MXfOgcD7pC$6[" EČx*@=0[G |Ǐ=ч?Ā<ͪ"oOT `aGYXd 2+-9t ֜H4|gʜ]r* !s=pԣu6'AqW?̂,Sq,P'aG8Y[d(f@CHV04=ZHXhyXg-( vebI{b:`.QgkWڭNƪ]SvL"S \vZWG־bz$EukMl79a?O>ꮛsߞȼ7B>.jŸʬ{bpMQ*#%Q<Η%5cI( |'jk.ch"nzCOâ(fRq[9,̥Dw̲(qQ"oձfnM'}iaKvDB9>?n?Gxa0 1Ї3V@ \3|R;AI_x6d/C5Y( ~`Y|~ogJ 7D$ PR-h,LS+)~J Tvؒ埒@nwA}!W$'ۻLUfU$G寏 qoDCJ+_Y"-[~UgcAǞg_N 8  v3.Le|Ce}〜[4@lWGnuLGf6V0 xː(>Hܢ 8IjQ3xm@ BbL bO%}]6U8u}v])sm:!槍q0MhbunF+-ee.lGZ1Bpju/BShWoׁSe~}Х@A"`5RVAq%j\{0ʘcZJ844a[!D1v=:l'Ԯs-Kօ'_~կ0h'FyZ?Q6x ;ʠÖelhLf4 ZmHb_)LNzZH݃=a¾}YenԮڬǭ[=* VM4#̑xxsiNypA&¬)5f 01r+~DLok,2' `8 !A$,"YFd뙷)tozA Y$`;f:a [Z#>#:Kp\yeIP\{ZT~dcm]n0"mt X Af o}D-u Js6ųM:/byu}0\Ҁl+q)s&p9qtJeI+Ҋ".b:A GẾX* +Ep'SRXהݫ]ʡB (*5!?NO7ٜB Yl}jjdZ s!j ܸŴN9%P laiԋe?}tHflF>-o&WdzDhjPKju@zH"D/ fA~jt{Q̊Ԣ!sӉc}0༞ 1fdKVa{%&f6""g. Lt$(@\>'Ey9!SP#88X7>.z ,PXpAXߠae!@F@iX'BDĈRh MZ~Ok>O&t^e# lk4!bPf* T;y&+sVPё ks_&8bP1mUK\!؉tO!˯R^,Aj*{j0E,}Gxf<ǂ@#w܌>pEC[H`c iԗr HpjQzVXX(<* Ҋ{Z]*?A{MxMH_::ACT%lD,Ԃꐔ3*t \`\]M @-l_qVxB59fΔs!$ =LGX!Wq"1b. [!z/eDƩ b5x*qJH>YVZ7j&!ik@"|3) $8 ܄i. a4JX$h nW{)jc aϑu 7EIpnhlď1aGl|#`BAHA+ zQΒkn@\€Qyc`6uKY;;x6 9(뷾ȯ^]L\[L|VG_V_u\Uʪ%$$Iׯ"ppVh¦5>ڑo^P Zo D. Pf8iA.ă"|]#J⍄c9* A4MB" ڰ΢da Eǁlò{K!13c`!I_eA/Nc)_/`Jl`k( oq񪢓esGiDxJņz8FL,{󼁓8ad-:lPƉ>u1Oӆx.4]B:irD+^^f0=(' >|hƉ1" \Y-;-icƶ5gx ua c7: &LOƇaXdv,A0ȰdL HG]Mt&.2_ƌ Ey`Qy̝ŢMDJ)iԮ@4Ï 6@πn YB2tP&2pU-ns7L7;PIı'>o1n Cam[|RL^at>H]6<+N?|FWO#7kº+%[V I4 dm)8&@sHupk-5{#0Fb/m&'+..vsNŻAYHs[L;9:G ѳr96Ah%mc P0—%.W+n1b=9xm.¨K\CȖ9BceiL:eJr0+=ȟ z0sP+VnXu=`"&!v :d̉kdl^/"b@GPK_RGYH CX3Ƨ) 2Vs4T'^0i 4@$a$JO>I1]VI'h+w8o }'}PH&Z@`"Gsx'#E&q , "l|}[ 4DXƅ(9Oz8 BFy Q*l]Apߒ 3iTRXOz S65-+vI"ݺEȖxB'dj-0H} AGw ҡz,)`$r&Wהpo,Se+}n+BTaZ?Mi]vqxS̾ğC'N ;Xbhɦ ZCfܜR\A7>zĥh| SyLV3ܢ0px#Q(p7tWcqD5̝izUFlb KB(*!rlX.&q :Z &[ )\"՘TvϷnEտTz Ȁ붤_o&XwK9W:]ǥ[oso9JH.z#iC+5rzWZ .Z 9-Tw ~S*܃xW}W;g0tpX$pC&%F1рeW8G#rd=5:~0@d61o!Q*9 "P7QeHGܗ퀧 ғ1xL -|V-.9Iʆ YA>H$~bG ,NLd>gp{F3vqGME5}p \ z_3we?}&q/}UrՁD|4TC)pGۆ;d B p]\4A# 42EB-q(!&8W^X_Z: dtŒb y^x$w9J]y^";bCc7~K2"e}N ߺCicLM1"dI9p…H2 g9 !*C·Юa+U@4(ݵWwӝ=W,iь {/U\'ɨP.uAS`*q5{[49 v\P>LIYx7F f]-Fb܎oݼZmg&"XgkȰ 2:'# We p%|;mhڜM~-OcUL_+]b"x#&z . Bl}>V/l j6"rEkr:`L CfCcB /)8dqyu5>Xpk`C$rpeӶ WѮ\r!w-F)09GOtYEȅp!j"=y;)r2yܫ0޿ ^āO4^T1^W9JcQ#իDGpsjx;7Mv%Q #1 oׁ :}#@<006N\?ףT׵Vd~o$Ģ8= ]l gE7c:r좤~WsqE+\;St!r)y iCmR^4dxbE‹L.r1uGTE#9KV:O xf,t.Pͺ`LX8?4uO!Jpbx(.;;SEj9@QE FC>z)oWב@y=9o*oQU|7?+hsT:ify`Lo\OtJ R/HG5/q#ӊ|,N|.|=NdlZ 5L+@܀2d wE4G 5b>#wx!+"$+#}a%Ωsrbki&KB]R}%>HE24Qi.,ƕF_JF3SV:_ʙL+RG zB`< C>ŠFI!p1J)ʇ]LU*ٲ;'6m9m}W/> W_X_{`ru(ʍ"[@Q:9J:F7vCH ì7tnnyG\Fisu2-m)) 0(tѻ,,GO9$#뤌c>`D(5] $! \B ;BE VVhyյj4ԻŸlxp&diI& Xee1/;JKwT+GAP s edĝ\iBMc~8ib6'O[[a qT:d9_ $16{|Pv IӭLSw45 _6`@E_Qי,tͭ(ɁO޲,Vfu*عV{.#R?F>}eDEs@jbte ʡYVp 4aօKm=˳CPsdבyt9u3e~G}Ǒ >s?sqqSǰtTVAhW1z)K2?1RLny F"R9}˒z_ZAڄ3C̅v J A "( o jWt6'L_5 fэx L9^۾Pl8%筈/R v3aD|W<`90F`*7Fg 2Vi@7G >A~"E,0TS(!WU<6 5n@+ZcF- &M1Z .-0C~H}}he!ԥwj V6GQJF0C_n 4~ɗ| dCA ?'>4U9VA#mН "mfTJ dǭ[c-;.&j: |u ,:F+FƃkaqF h,|JuC&׾'}#63n-2PDKv# ՔO,ۈz-jH%|ԒݢF]ގ\EH>/i:rr5* ނyYVwdk7Zu#ʮ܅?{+{,Ts\~LqŽ iP3|x m.\CDjLR:?-&޺0H4A[t`ٽhk *> '5e@< N]bjL+Q">MHзOԁ0؎+ĭy}뷠feuo-+[b"dYv4S0)Ø%HZS!?IUR6i7Ǹ\[+ktdDC}ќCLɿ rq|?>a~=_C)⦪f&Q*DXxʐmĂe0dĈ0 Lv 2%n8Bib,S# 0b@^3i3% mQ۽VP i8F)n.*Rݧ 2GXp&*.yDn 4LdƘ]GSkv`JJ8SdA20A˻/aCWrrd|Т@# 5bQ _zD\,:B1@f-X O߾bm&a Cp-lAEU!W|Js\u٘)P\ cNSVԟowRLUg9ZVMp< ]:lq ]iְdvlDRW7CnQJ#aWbj4Ctv0@<֢b(L !T!HL` ,DaF_1ײAOȀ5bEp?ʻ.R fF[Ϥխ5>UfM.80sґt鉴8l?>hJ $[3t}MP12lL$F&Ԋ܅gDn__ֹgјr;l==丠Krp0Gx"e-3 Vd%GDc1VLK]hc=7"]BX`d]Fm.#b:wpnBIg_ɿԌvm ]Ny\jKfkY&Ҕ|/ANG\E@4 D߸S-o;]p] 3)MM˻- A9WL, j p2D]s6n]%vV{ 0_?9^>"*Q|z|N\H58ސ# %AyĈ _3r gDbBp Mߧ!}J7$,Ȉ-$L<8 )ȇ&8,zځBUT [ok!6L/ii5rG3+6tVo hΒ`qծ? sUR]ksE1TZ0,&4,&\^fɻGΒWӔaU&ne ])<7`SWjH` `c?9Uq!*X& 9JAρj߇ٳ8 jrHeX$|g!浃ְtyMHI 978D*I?hKZ!&xd e5Kz^ܠŗ)%"UHo(?E*Fq:hhwsb"+j7'\'M'w_QѴtU4zh+jQ$bњUjWg I[jYI-'dpvi[eBMW72m9vҢv=mgY]K1FvdF)bԪ؊l[c4b}f|'-=18ϱNk9|>gq9\˰/;xՂ|dأ49;잚9fxZ@"C%ʄc>ek!Q릱pMp#PAK pcX@m-@>^ &3hRQG}jdܻDfky7Di9+&#pr¦O"-k_d_FC+%)CKs7WA/mwNZ"ޜZ9/#j5z'flE$28k[1jhRye&eaez@o>Ʌ&p=FFͶcKnɀ6S 4Mxd``@c]3Ҝ]ӟ^_QѶ }➸ӣ1:[; 8AS: lպvN^œK .XO3GL|OS3jYQ 4sr]ʰ,r|FJ>./d``ª}/^:(80Q<+s]EG2[Lk 1p$w 1vO+_4W!bkApo쾗[zeWG}Fl瘘RfF.] ?[AS 9]aD'{æ(`*\S#Ao,`Gfif L7{ Ȳ͍"V9NAmx(RvgkDzh>_"+~+~4`h wN#Xll~}20qD yQ~"j o\щs<υ'.H}g| X"CϖlOp;cL֭a(qߜtZ NdbI:Ɖ:wЄbcbH󇉠)Kԧo?l ڿ"&cg>FhuMg=8R'pO3ؼAwkD岬2"3+ N'WsZWr 7WVBܠXsN`VjB[eJ< )tW8p=w/`7Z™xbӼK7]qص>#owz1p6yƤkikfܼ~ƙ%k-$~5O| 'rtlIdY0=)G*;I"61B'6;I胒\TG>SS1Q)'bҌ _WVjg·9n-fhe9> ?YƘԻbFZg03uyۣߢV"f;9!'!m8U/kqLE5 CؕBUh &b~,aKّ)g43;}O1qe*viN :ʧkANN)gζIBz&'@Z\5Ra7HmmOX Ř ?؀YE4ѝ8;57p!cu4L9Ix V"3u4pb4&^ 5[~t8dߜOH˹01 5k<&}gb AMGObb\6S-tj-1*:ǮW$5O4abE/kd]Wwz0:[}] P,Qc46ga?'bu\aO5k&^37j]N^R'LLĦbN Ջa^1l!񊓌Ϧ'hSv2 d-PN sswD{>QҊ?|_CaT!U` f*5BNoӹs:*wcH?0d9Pr3eCTZU7y4g򛪴^LEjvW#7iL!Su5`ua>c&1/!^0q: lç&> Te}[tzV MT 2ų8=]fZd &("hI$<]'`C!Fu10gm\'PC:cJ(:8!OԘh\PcH1L_$eS_wNz Qtʌ-/1r&u=Xz"WuiWSTĽmǗӯ] 9#+ybߕ/4?ahxh[t5m,~o12"@N*5A?cb7DBQњLk71ُTe~ a:X7Agb\)юTQ5g8Y`e0e>3r5 ^"r9`Bξڢl`F-Ǹ($ (UYYAiST RoC^-kyf9!R}7@[Rrx+uA~ع"]9*r4I9S+_-Hw+VʒZ)qĮviMaPB`tSd9ў֛laDJBkp mۺPQXF!fo!PUMg.¾#pN\8R]ȠϪd1?Tx Aڳ vE=aI!Lh#m SX"֝4EUb46Թlcם8X6eFd. :Uk9240-F/#n̔F4kl/y>㶣X <4 5iYo[Y`u m^5TGdֈdʘu_OZI&ՕWSEeۢKP~گt!u7yJJl47/ 5.87}bf21B<8zbm.4i9z|TX\}_֢(ju"]t@:&>3 dC`+S"-lj6K_)qIDAT ZG~$ m3֭`NN" 5t,j7o#jܵOŊ}n*G]}͢cBO| WnnC %řy-ؙXC UZѠ!8!h E_:-ȱm*1=i5';?<5 N8%";""5br9+!41>;i IcزxoF-&{qfźbOS7r8ѤӥSUbSR$ s%~s'=1iZDa$b: yӺ)gpb]n_HЇ!ԲU*$͆/u4M%F_}/^hY4S{Vq4;{bDRCQ -{0 ӥiYSvxޗ5K:&GC߻BڇMW6&ƻ+v߄1$&cz&.Дe{lO! r'>UFp6&k79jtqMk}0Y_k0D!p˽.90p)q)G~nW9_^go,WOuEE|c~ZG<\ahƁ #lu,80:4ʳ*i- IЈXNkt|-m;+ׇ<2@}t%])]HstxD i4E UVaU97"=Ju_|UfRaiQyX07Ek FQZ# # 0cx4׬Ї4 TtZȫ̓>^=p1my)IIGMrmk{jWAJ#ߐЄ քJ;jP(F h1~o.D%b5'>aԴfWDx*cNj1>_9-}rbc<bw: nGuj="l9zO6S/zWci\rt9PftXp8M[3猪!&]+/Pj9V=(z1Hm9rim(EBT)_+#^_ԲU4-$ BJ^y֙xj8x:7BgZhpBb<%Ads-wd"H7j<ڞ劚&rQrۿb2ry "TlJF_PSD,~: ZcvD_= 6'Ѳ4⽺K- Z[ 7AP R@hU0:&=(9=*pFN>Y/\Z3ܤἴ;W٤ ZP,d%9x,xi>] ja.m #X /\ay=M>[g}' ,kQ+NsyC4%sqbgj}+0{aew&ƫ Fr}Ґ)$˿I񹀉&G+BG3RvmKü2v_h^'>m 6M~x^c1hS芅!ԈfLJ۬PCڏ8̪SnC"D.U p68Իz= з&bMmlJtRlqD9&ዡIm/cx2:k^J,?0=$*kO_)Gx/5QqB ʙ,̌d -~i/P4rm4XVă0Ga`zd(yPt u}!oT@o~EO\¯)2gp+EƫkPiHF>e ?;ȹvTOǩfF6PtYh#9buX&3lQ թ 4$+,US%r7>~%? 8(JQN`0hmGٕ OTLXOmچGi*Q#OW4L3^[gX,1fxeXOrQ#&y4SYDŽhЎRUqO\3lL@hKpGt)2qmqڟgSwZ$)i24Op9&V4iu8fG:] s T~ĻzjIk`tvwUϧ "Jn:_vv;;|{{)4``"&FZ'׶Ly+1S1>K?ؤ,L./'K1j GkZgNucp*lA3ka5NEgZ#\ȥ2zd*~+z̵V]F6.Iq1m+2BWڷ[o>kf܋[fSF`Egaoqqqzs@?_nsR Z N_ČNd&j<"cFQEazPשcìTe!zD2m_٤1HXaǶ~|,Nt5x>FArt9KT\E1ӧ& X*t&%rti 7%d4zF6F1NqfT֞aRnK"<ީQ,4ROVSf'^N;ɴy\(c8{3(׌(ӓ{^)vH0hs7)a-Dd-zΠ H::oi綣yQvڬqa2[m=ErcCFhm4YII‚mJ֑-2E\)R@h#ƴHŪKH厘"ae(+XGt#&ՠv""oGGͲabEYDGGBޢfc2U3֒uQ˓Hz&)j6i0\3 ̑msUZtA$Օ4`=,[(Ҝް ΉLJ1¦m=ͨ2o܆C"w0 k!@t"U,)^,w]SuR+Li G޺̸D!O.:`%H0op wri +esgcS9=fkX1RAIeyc;}r:moaBXl@6hq 'mp*3.\FN{ΟE%9T>)ݮj-fRSF2Gd?W0o懲*bY>tڣ<|^A&wba-: #ed\b|)tR4ySf\lsh]@*YS*G y4C.(A{QQ{(]ffl~%B3|承xQr(R-oKk863Q8 9iy5Xt?@a;!#%Ku@ 8Rkۨ_xu&Z-=. eiboO$qw`#CO\ʾ H lB;a* :f O o1)op)q@ Zn\QE@@#i_4g5$2`բB3>/Mm>u jHvML ی%޵V=`ĵ9 6~U| NS# bflS@#PrOOfnh[׾gT*9L-RXy[gbaYf~[VmlEOCU`ZɝYDR50 vv>0k1KCn.`:zʦ^REghvqTN4Mɲ׮JFd] `P)hԧ;$pX["oNJjc N3Y9f+Ԣ G%Z1,6!)q8y9g IMx!N)#MJT/@TE>t5Gct?|ӟLk4"*{5(4\>m}u-LPL{?`@si 5Fy fZ2s+\dT*JNP3$Df.(F 9!Z~zhV6sӥҽлSV5gPDŊt׻? &@D6zЏXfKWlO//#Oq` v}Y;t kZ,?"^㑅޽ <%.9{4s1WCY'-*:JX&cs.cOjBf QԹ)ߴ*H]WJ|]O8؁q WW8>W#E8%N*vf OxG674պAomuv4({rGpR(4I%^\%ᣭbs_>ZP]Be 2tW:|e8\G1*" $ jrFԵHBAq5 dSHdlHݧk&,Rwt) Nda8,/N+ąc(@]$*"&#0؎)0N<;tSB 襋q<|i똳A+RPzǸkjOcAK$la"Qł05 K;)'vexg컞abĈ']E 躈9ۑQ<pjS |И̬jR鼞 SǍјf+'3,^3";* hL%#/owŷ{));1p9ܭh?h+mzR{.p6ǟG 9fctXSEZZ*lpttO%#$ƙ[.-5)N5IO&Dw1ލgL5rH[P9aSCNҨSy)];<1Yzc-?-tңPgX}/ H,3P; uDvb4D4 00jxkoP;mUV Cr?>J%D@}g#̫ݘq:pvO|#}CI<;g׵O1)BJ U w?.H W6:«u"E~ D- [m&h㘂9Z!A^q!abaѣ}$[n45 yIP꧎@'3rRQIAe-D}heJb9Zw'iD]:J5XYڛ5tyL*JCg8t,]5d=9ѬoՑ s%;Pdtܥ%)T?c*rfRb߮~V8"`\D?ΝPgyνwuYh}?kG0QWX(1N,d;uZ(Td(9ź+짖Fϸ}mbP'%~D1qE? +h=])a??xlڦ ;[YkV[rrҾEAY4f*T #Rd*4o˞4IQSVi5zӋ%#LO997.Ab O[ $H*Dg=a[$3 c40yePrw;y#=킻NDT ;( 1gF:{ğ:+l㤟V,(9\€abAN)&t0!9 VG}]}G@//yLs3(]xB(D e}Sv{,[O;U÷@=^OBC-B۫_39zz)yU@idz*F#,y!㉉A+ܴ+QM?i0(>k[T=eH_LB;MflgWAg%Qh j>IM^GpF JnĖ)XhF ~vJ@ [S-jE+x =:1ԜI]SˌU}la"#2dS( 37?)q4C$?[`9pD(O wYhbsm$~f}̐X&v'X"f |2m$e{쯭eE.})22QKujSijefOܯoGzKp*OG& MԌy;G#:}QKp+t X B:xIFa`_'^. kSM}Iڒ3jK5˜C6q5ET]JcdS&4XN呚>*5ajMb@P:qŘb. jߣLEirӂ#=elʠ AK5̩k#W␿`7tW$s[jXiRᣱz)v,!#07w=pA9R[7|av'M3pp'h=kIg^&Trl,:ϗAigkB _t\j#}g'$>gkZ+I$hU+p!rZ?]TYs[Ǧ?q0CR4n0}տll ,ryr~љ?GUkD2:D5 }-cşmBShKHIB0ˬ% [")g*;#z4A{0WܱZe:)3Ob+Ӊxu&RP/Ui 2 R΁zlg+}08Ad S9Ao3:6Re̘F&c׵;f@@NɯyiZGvefKg(3:w]57xpC `еRgj1m)&(#fzp> @xhũ3}4/?gwc`llEKѬYq ID_8%AUKOCƢ%my.zplW9`(uM],$J:3]5i l Zf/GA^-F:"Q)Yk[ ;+KjV+P`b1Zƒ-t\Su w̸q9pu5ksw[aPۉ#jPq:Ѽ,;|z5̰@^þCҒΠV`dDyHѿkĴlVᬄUO|PW&$e[H| G00)vGנKWc5XQ\CH-:#&\lԥ;.·7cɁ`,~V /\k`Zk~4&vʟl1N/s R02p_uGj^Tɦ< }C]߽y"*ge#tQDZsFŌMBM [̾U![Z/0}aVHCUs1v\JGwjmq?&xVr*z !]~EMzFȅ?"bp./6:8nlܿ"IIP&zF8Um4{H +JCZ%踉ȫͥ\ZyZQ܍gZbFX0rC;bH 8(<qL-,*&F<&֋׿foL#{sR^CƔC g eJ4i]Ko~&s>Z~Ё\l>ˉ,.Аd1 3TyR93g0igEt8VĵlrWD$"=:Iᣊaksr_9&ReaM-hb>tz/L[+Ne U-=gԙʉÑ09Zܖ@Z+,?9>^d "8%=p> &+4cbhhqPa0ԡ5GkD#)-J65n{M/j)\#.HO34lZU~\p6O8#avTw{ZclD1 Ɉ}(_,^Vuv.>䯛Y\\֨LHD%ԑ A`Ș%:h6H#<'Rf;֣6)#"sZT1DK7^UZTR:1))Z_V"i\S 6O$"漞ƃ2PL"T}RW@JV]I 4U +ѷǗ4^OʹZS;`tHDK:4!qxv(M'3"PLDL%4`:0HZMSLe qSN1/[+y\rE`n8/X5~/$i㛦afWZsQpv+.m0vO|sҫ ƖWboqO 4L(`tUHsZPNF)Pڣmq͕/ 7XbZ46>jcND:.Z,Q{fr#8INo9\m:eM˝z뭷b؉Ls ;먚7LbC-Ha&Bd(Oaᔄ2 ܴ95< ]Z&QbkXZDly\ueH~}sѓl8w5)f"0ppc7Nz8qz>VqIDB!Y:_tz$ $Pex) )s2A"j3~&>9kdO=Z SC7lC\<gYip0nwLH#kQN',T:<͆k<`"&LPD0m0q\_qrXGgN3Go!Ԋ~THyV]ǁ"C 8ýLHϮIM Ya!8x:6J)AӜC;r,ޱre)Ax~.!ZDQ@{H}f5U"kJ̲ۚc&kH֨]DW!uN>^O΃@uĽ4jMK\2"9urӋƗϦ)ajЉ+ı5cȡxP 6g1õm5j%_&nj%s|6.- j0`CnVop 7&M @]g̟iU翡vݵ֙ۛ]4<^.a.҆U0LP; :C9L7<.NnKRᎌYHVQ^OC `WN-&DmJʡC4Xh@C_1|6C_Gj{vzm![`fD|XA)=4WU= $ &$!&+3]\"P.r)@I$ ^iElf}bEљv2ڇ*HMiab˅++Š 'EZJv}0\hM=Рt1cofk<@OQI"##k3ZjEE]/Ђh֠N Ү̳bxgVx (dTJN )>?>6z&b)!Qdqڜŝ(SOisF52۾8+D}38ٔk^$GB;f"zS̲TGHG1G jmOIуZ:6f}b.7׈XUJxeeH6̙әH*WbZûn9dqVR)F1^o}xO(IS :=EJn&XB~sIќwNha9 Q? ߪ# Omh+jC F-IP,2gI9H4*9A\x[-w52^G4xJ|TiAG؞9y #2Xd9 + Ci.kZc*X3IeEBQ8S'6 ɴs3O!5 OKtT "JDD2 NQXk*ߙ6!l`A;̆y7!!_L|G8Ն![n՗^]tLȾFk"8SUH*W]L)a)SO䞎E~~{*SMgsT7F]a,FSV@iQMoibfIG&2fX,k5OJ* L)e[OIv= Rse)nȱ x5UZˆ=D-QWԲmVf2UmU ֓O'ptyCGؤMjh#^zQ("W'uA(։:хQ1 $KwFM, kXwiFwإ ҫs V&ݐ~)&Q<eiBSH]/KNCL f'9Z@%{Ɍ!2hpMK `d7\>&QFJ 6$iFNՊ!Q,r)Ik!آ-h `8ꂌ(+k?A mf: ){y9l `b"%feTc}Əh&k<^IR2CR%ivb@LU9'PuCLÅZ4^~L~Y}YtP9P]zl 1ZP8*Fx:cr)V"HN٫:I.?A>D6<ҋhiR6-J^ :9)[,góV\YiU}כ(m :8'eKA%BjeDoMT=0Oj|a2Ybh:"S1ARmCԺ 3sn,{L4EC]$ ȴC#CR TYBahK!s//d}e6IpPJ[|R|w閺!z\z]Y JZyvȮMދs"UP&һJ@ELbRFD3x޳kƜ h#}cvo5@I^DUYߴNL1\LЪ*24ZPx'?b͑ 5򂍥*/GR/R:Y)fQ?_ƾȪ2 3Φ L^fp?넰2V3 e+>u+ jd"q +t ޅZ@O?E RҾR5~1cRe2)=6-> [kYg|\ݥZi2"yMO d h[o!/T'ަvDX*@^S@1 9 :eL{Ou=U8<.a 1Fuz(MXHj3z$:Lyg^a9 ;TZ$6 dgAo3 [0e,߶1Q|MҌØ| u1X-hĉB^fdV5 bdfw_Ne"O\Yy-J]{/Surj!f/w%0nM'qf;t.Iߕ0b kٟYo [^rXO+`+><]2cHqQj17 NRb16=?J8>gh ,2 Wj34)` iT(OvI9H,ˉAY,GtL O߇&l+5{YO̯ĥvB?&(`鼹*<ϊ0UHV*bVfPN`:Nݹk6'(U4nY~{U XO()ӗP/{O&*fƳ&AJ7rHd4?) ;|):i/BHs}T'HfɆm2UV x'bh)D2)t}Oҳʐ1T2E[!>AnlP.2_Hw "9(d/~o+6"Za>?&Z_vުq3YY8rq:9oqj`i˼r\3P9beQ{Z*;ӏ5bQ5ӵvZu/ ,qj;@"ubd;%60r@.K/e ׿˪}z"(K < i*`-ÉQJe_h<}F8tѶLx5Ѣ3@Г򆰻_"L:ؼJ*fgbG`GAѩA*cLTGs1('t;T,숱ש={ SZ|@]H Ϳ7ʴ8'4?7M@v̅5JJ!y@-Rl4>&;'V",N* :ŶAs>.hS=PMGEMS?TWSB6u*dAPſ5R61 ,%ez[腆kK_Z#mFu]r\WyhfrXO0vgq|C|Bk\VZ?ahٷYoY]?@p+ fj N&^8h%NߓrfܣlK n I$]Ԣ|1Ey^/nJsC,iځ6MtP8aт}wG΁`i7 |B?.d'=Xj3>ESziԽ7nَi ue1Gd&qʱVRa^PX_yΓ4Vq\0Bdmd!/]DZ>jJUK&ZtwI9`&W/F+l8bFB3E*x7v9$OaMb'R:T'~ 0Uڸ^#]d fIb>h2; %"[emf쬣I^cGA8dv'qnzNlajߐ7 'bO7PdJ+\)cxeoJ^q"],1fr qF`1+^p;qGahPSԉ'3Y{lJ_ZV-#uMNـtWPoI IΠ?U9G՜m|ZYӍqJ*.I٭Dq\f3&;8/'2F혫EF:ϭJVcj3V 'GR~/pbPee֔ņvtCRД!UpAؤ))hM%¯"RRO~RFk ڷ;*Br(B&&bn5f=~/IkMdG1) !KJ*fE]g&3h/+D+4k)EG2!5 {,1WfN2EiS]hI-)pY2`?3÷0O$-6Y81ͶГFaMVNXO3Lu*{G\{{,ڗYIacc+TU׹:!x6-)16벱BmH6_ɡq^$B@e,8#L(s~8qm0e%*Y,sla uejZ GzDX|hf)>+(f~bLE=7M.].z޿آPQI- h#Aْo!Fg OCRCdLX#bNt5\A$rqc6N=T ?*F\rK1ٚAvn*tR5IZ=׾FH9$ΓFu,L=EͺP$MRcbM2@혀jr0Y0qވiMbqI3X8qhR Wj[^=;sqb>R{ER-*?bSl KoIcIu3֡2`rAln[ʼHqZʼnoLK-A[I+GtZ}LRxEu~l¦B@Ͼ/T>[_fb1DkZ4RUT6_i4!sN\B!"ѐ-hFD%Ku:Ct*fSqC暕@J(2/|w&0qȨXWƬtҴB*%A-Sڦqq#&M'a"OLKRdAsR8qG^,m4M:9WUI~E34`!8IfP$kez =f$0l8(ĎhS_CCf #{Nk;hOEk ֨~mhkE &tF${YxץXzm"YYN 2CG9O4&EU;Š%dYq^G74&J`X6dabMLoKW.%[`j<2 \B$5a S 771o^[$/X%~vi{<o'lRz6phW/giTrIlJcqȿO"v&ADGR[=wþ+ O-<tF< "thǢ+O |EX~ 'φYӅ8I"TzbUb LiV!@-/f7Vi]b %2isWƱdt% as~OXYq-k&(`JJh{{bkA\0*g3AUX4m>lf=an*#̨̕p6riSW@4eF-&sXH BT\0-o7H#N!;UpYXZ[V=\0xdA_D3 #u5>U@*h}pF$ eb~Ch e@Tҙ'JʲKk W!m3m*Mcxmq95PRd "2 W)m^>h>(V+ta%ގW6Q7kؽ-l᐀m a$ӔaDn.LPUL1Z)^j2+_t<5r%3T4@X1L>FCrpmcW&*鶙YڞELrŤ:.DŽ8KDwikD񅫦ã͝jʄ_Z|OivsҰIL4cz3W١h4VhKA!l E7hAalv(Xlx[OQU514ΨU} D?~|S ĻȸwCcqȋ106v2oJ4/z^h\>#2y=JO GVh)^\Rbx7Լ 0(k&LKV]LWjLFcn )j<]#K:Dscg2}\~/Ps0ʼn$b -Ҝ;GT:P2l阓wlYCh4^3_x޼!zvUN:s s]ܱ?. g{\lov=k}zyw2&D>1Sm3 P )S-A&*ooo&]6s4㿨z''6^$9d)bΚJѵIby. |]#g6gZν3š `kdoz%7F0b&#H$.Ȩ ?XMr23)&،hCY8P^ WuQP,D>/}و‡Ț tԁ\c fM~=a28Xtiv<þZQfMsd s6bI{6y(7JEY{?SMF#;5͓E>ra6ܘm}!Zu11N'/L.|f܈iY40,^֑γ8Et^֮C'&V)&P]"buZ| L9P-ByCLlBFU4IPH*Uz*NCO&h)%єLK*}4Xz@ CZQx -2puU3ӮyR( Zg;!r|p >FZf_P^FC Px:Ayؼ dLK9VxItD۽|-sBt܅Ȥf $z \W<߶DID} dh-S:] JJ [,70Q]˿K?q Cܦ`nQS`N&.8rYAl ֳHN]Z_HxmCg9nRihtuHr ?`w<veh(\zI?*ܽ%p_wM3cqO[ , 4 sJⰨ/$͐4㼒AocGO: ?cD)Ijф"/*JziQN IMګ|cr3^~ڋ6,SlqY̛G *hG=!6u7Kש+ZloN0hK^4 ?{5bn 0dzB!#!@h#aL _Fj׵Lϩ( Ԫ2 FO9U#ihtiE -zbG ^[xU ϧR {v-*' )AmHVG@'p( qoH?A- :an3,\pXԻqrpi5VR!*ѿaozG)i Nd(iQ@V5R3YqxbLD|Ǟl'~G]/4uk# o \q쟘3#4J/)_{;4'oϝC ҽ*^fcz"Y0ӹsA\C"0dwG/sǿ;9Lkx䍜ZP fIh /})$Te0W~W2b{qa\f&Fՠ(D^QN,{C%RI( ޵iHӥ|l_Ģ ը"b?Dc詅u7#GFtEU s`ZxNbS4 gf,4ۆCDR," 1ىMuE9fQ4JZ@daZ4 ^9kSQS.xjwE yaƢnmG!ڀ!;-]#dPR?|䆉] ;~b&k2ؒ2m7c'|^Lq5-=sNDil7lY3^R aWhv]w3.O5\^պ(DR }XQϪ* 9W3qdČ{;-ҝ ղ0(.6RX -h>C7l lI&(hy&sUSJ;꽘}]fg݋6^JqN/`N_(`pJ;/ۘ~/Bҽ?j\=v._:peנ-X4oA# 4 ek@ (Z2բ*L) $"y_n:DQJw$j;}am\ݽu}?zkqb0ڞ9MM 8(WlbʤY\7 (g{BhM>v[b#>:Ջ X1vY2Zmh$ɻ`'iFi{`p7 XLM1gͤQ&. @':U c+4LaY5@ܠKC5 _>`Qj[>}c$nkʹۮ0׽vfȃŵ_y5ٱǾ(t~bA _ĜрZS.GqPZiY`#cn 3oh0Z32g>X j8yGyM~E:[ ˆEQiLح-fD]\xн=؁=ph;$A)*LƨBZ8nJ6)Hͤ;aA1BkZZCA/pi*F*bV*t-ƈ|-TL4h@\N_AIvbO?i Ba$21EB[-ɥBI~IJ-.79eՈ'>!3=WMcZ\JAɷlGEиln]IX-vC7$7 z~kКR;{݊SqI+ Z&ů;,88aOYזwa־`j)ޭ+<褪R0q 8OhWa٥<0|1$\Jig4z#d52a@l%:!1i($N9:S4t!X*swxQ aPjaBKȂbisP)}͏IX}nl #mzxapu؎ ZpQmd+OiJ@zLbмPU7*pO~xek5C#f[QlpK$΍ʖ5޴ QjqETyU*LKuLSˮp$ \N𶃱E T v~/m(˔@>5B1EH1J~Hٚ vHyĬcĪdXW0]X\qӐ)xo U%,[j pw{{z!NwMaX /ř0 At9l8cSJxM״-͎(h/aDel[`qpGLkeX1o |oMfx+LKK(")#1J~QdƹC*n\l- *&ΤaPl,q@qf=50_`Eh[nllZj*ݱvKؐ}+)#KǪ/9iщ,t2|Oz<.ъvKV1yiiW=(jBGY*3)ߢ^L(h9@!SUWFReD _N ްվj|wZC@}8Q+V]~I%-9^#˧sggY]4z\+[+|B͝'/ -B|^#!u18^m1JgMXXZΙ^ Q1f ~%IOVH2"Y<׸,TAC'2k#Eʽ5"wG1-򎦉*FjƀaGhXib)}qkq7Aq9' )̃uh#pಈmbCC[KVcTJ?%ʬ$ `af.iȮ%ChP. ͎P~hN)R2H`ͺhXhc:Cm [4HT H#YJ}rqF]wq25%3B ԢZhP*cn݋j$~/T~:9IӿdcA"Q9).˙bl@lʍ(M(l % pmrlUfS֏#(E7]4xs`]b|?'ƫ,'B4O;9L8£&ŭQ x@9M^'oIK# Њ/8v lyךWWpR I\/Ds,զ;k1g~)ئi/e2R8jkZMGĔW@6uwt2aF5gKpa 1s9ôġéoKE`ܤU@| :9A04(Ƞ(rBӚ 9gK6'7Y_=hIǑ%#5ρz^so:ҩU;MdtmW1Zq W,_rjp(233*țι3BILIĘ,wDu*sc\P2$Jb:5R׮YP]ȣSFI""Fr]+};pXN]Rt@`K8 ց9jS%QV;yr9BwL ہN>٭bpw|P1(tGy5ƺecœGo7M qi(VLgCL8O[KؙI㽸:o7 //hF("6@|V3œkyW"v~Nϋ4Lk!̂B3~(,Fk7{kIAkUrs#z.ځ p'svf v6tk0ѣt(|SV Tta*m`m}^W}UQFv5ǫ`! ^n>SHٔ3]!d7!'?)]zx`Ht؆)3{a|0Wecޞ`dRb/^nh2q!:\[jdY ^9$IObՠ]?=5̺Z/hB(#pab^,%24=.NkDaSԠgL|0uZU14gYdЬX7>rmCzu j&־zvdu6_#lv 'tb T*L}xV3U;7l= ܤllw& j1Mژ]/߹{4<IT;`bd:7P}Xj[)ͣOiFO_7K4k&ηH!$=OZH{R EX `Ӽi΍t2#Ukt'7 x@G7L'řPC6d]= "xIk!) OL,1+Dhfy4`S*#,`Kw|w(B1+TZ\B1zfT?U|0h@sX@V 47vhPn>t$~o7SF*-& L1S(iwE~=G Ir'lOI0F~p=[ne\sSLrpwaάl lQӗVMa 9G3~ly7(RXgdwc2=Znހà95ZkjZ+Y /pO 5w%-Ng "hJHΤmc}A]6%(9__Lsh-Cs7:g!A.Np\*jlhhT 3QŧvmxU}-~sbQ9wB[6a 0܈4̸>[EcX9[IjZД.B6[YǡCdap2 *O^NPe`j,q?"fo1©N4ZOu +ZQމU Oq*Ts|H!N8I[XsuUa?' MaPUve 5-Zȥ4!Z/{Vn6@i:k'K] א!Ā',"{V̬̲K",G S(ЙD$Z5 頼~Zo0mQ`ٴe|C1e)#B6~Y'FvNIئ8&Z_%W~+u vLQ-Ho}G~ |dȘ.ei 7&U?~Lha--)e^K'Nƕ.Ie~fރԍsgzvku!A/ d~.Ϭ F475>ȟNz9[aJglۣ9N.W;nWkؽJ$ .N c]9,QwDFS>*pS*B0:*:w2>:LN?}him E9Y=/=fΰ%QH+ĉorEvf*DĭZvh\Xߕ3OHqƝ3-FH$NZ[ud_+E<]OM!dGw ނ\>v#٪;U)Nhh'LAlKXq@Dd@EBZA@g (K.(qZ4d\P&. 5KRx']\JOw^#H< }ZP[;}Yy}q'<s*4ѻƉZ4;Ti)&џG\WsL 17]J5 Ǣ\2s0t4#L*]Ck^|t4l6Wjz&j_Wle]J&NHGTJea&31aM: n# &{UD#z> e6^i:Eq4<﫥إ()fWt6T|~&kݏ`cmT1Q&D'&}39311 n׻uI;)!%Yzn6iQT|>kZF $SæT`*DnP]GD.ĠdԆwDd[!cQD{NܪiYbquwYO/M"PzdJO2e!F?s&M&@ْS`(ikJG~zm95#tIg\.AJbdgALCFC?D D +F'ib Y剉Ndxo T/O +W{XXl^Ik5;'jV,\|]H![k oWfNtUDy44ZS]Yit!viloNyN4=qDK'g8~;Tz+#qpTgN,ڴ2b0j{IMk,_xʇ##6L91 V Dz4e-bI I"JK9 ^D2(>5W/WDmhkT9LQeo$ ZKzA2O-"8-LTeȽq"5ٮtL:ؕ'p?7tQyI?D CR^Jm07$]Yuɻ2P᮸ӨEaP2L7-1[W܇W_ }m^! ub:uB|>=%h͆9(p @ūxyk'*hW/PKksy{X˵GȴPQf4~p :#()p%D@~x>gpZN`75vW[="Bpo+ª}ߴ 9hw[*LufH*~|ꫠYdi&[ILOijIT !eTmhh0(Fjx8p,(KS83-U8w!2ҁ2z,QT&cl_XkobƮ 3D VU]&Ia]'CJlY8"ge &8_z0絳8s5gbĉt׵R[u㔗S4ӥmͮu~]{k-1$*FK]I|4@ vۧ7+uL#ONCU W1%̻ aDz\9Mj6.ń8=.ĩm#r8JsheI1732uz+)΢}%@+U7}/; "Ӫnld bc,Ҭ]G CFXX%ig3*EuJ3ld%] 2L(%n;s2-4]U9| ٙ;+?$0 4Nb^!_щ3I>| BGifV\"oj\_kFNv\/5tBaKTS`%-@.SLmwiO-Ubp>ԗoښ:yu]Y<۴Ҷ Lz X"|&%dbVهŃ[-N Q⿮,N26.Į1R&S\>яZwQGQ[) __b34M#hW G(B9˔(i/ YCt K!AЇ0pJi\6{3C40-F^q?A*z!ƌHP:#ͳjfp,+b2Eaʉ ('>pdǙS+&zO+EiS!ydzgNZ-={{`ieNE-a W'hb%c1<9Mu9~^38y{p)&>E1+7Ga9gh?~ϰscBSK$4]OvDs LǨ-5Ų(LMౢ.Rf:U[XUM{\$OWʐglPW*A_4ѝJFESE%5!$*atDUaZcV#4~JyL%E6[ɾ fkC[! ~"HGJ spYeD}~׉OE's6>u-i3&DkZqa|g>诅 3a:O<!`b!ƥ;:6FUciox,S+?;?\{QΦU%«Sk6IGCnIqk2rP'nڼ>D <5tNlYNW1yCZuW6dK)Pd9( Ϋ§N]qx՚@ADJp]}Dҵ=_!5=[M+R#2TQز@gT68δR[Em+4-ET!sשoa P/uҚbHZt I`JhhD|{exhm{rZB-b' dܛ3 h׵5"GtNY,1P0z͝g"Ou H.UʗM - 6 猤Sb]|h, ͣTy'诅7͈F==8USx̬r'W^q./}_b*0}>P cQqi^qHIk >:ÕK_ !ڗe6aʦkU4OqQ1æS<{C)u4?S9@ƥݜonS<] 9Cx HKA(TLJM4"FWZW]iƼ2,V>в]Hנ̼"-3{.Zw%QUUcfՍ 4czJ.CN#~ds,޸jByMoD ]c~}US|YG.Eu*aaIy8;)Hab "\ K QGz>\gMxہ1DdZ.ZٻA!܆$2x[PÁ𓡪. ׼>i6*Щ wt5DWf0ĺ{ jU3q4l`y3F8'qbF:Lڌ"͉Z@#w 1io;QmC7ߚmu7M.1@ўI"i!at)o**5m$k2G&(Ӕulh<6>ȈS#BK0y猃ƞ<\rbTW.^zy.rY+@u|5w07μO#k 1FXtg1~o|״|/ˇwEPX58}C@0#fciLIKK$a v亚qT쿰bJGJ \XY;h>NjƎhk%Ѩ 65c2X()&2٥Z)ц Am Q"S9 KXir0vw$p/9rپ'p}i;"X2>V~Pau;Cj;Y u erT kh1fk=.O +0SƋ?`qKTVgq$k!q>_Bfc9Ac9'TRD{*ʠ6lǷ}v^gG/k`xK tM+>V rXSNaN\zJ@:=+N1=%rGS24bmDm__xFɘ062 8q GJ3J@3J{&0 #\}ƕ'Wv)cمkb8%!!Dm@Y@1J+%}:iBF >Kc'u\{ǪkP0`S)=k3\TAOXy#ZAjNq%Z01[ $?4 P3dҥ{YYm>)3^ICM!r?`f*Ƅ N~gL \ zM,r:S̳ei)jk,KK3ƕgo!d`@M }OIO鈞@ntX\X/̝͎SW1 ˮ~&hD~ \vN؇J.Ch @Y<ldu??Uli"#pg@ƱѸ}!`!j=f)Z1̌D&?k8LI{zoc}<Љ6+ BZ}'Q{Ċ|9nQm2OveeG-+=z?.!p>Ea{ЌMfR9V=R sq/bV ǥ_ӛG"896ڪ4\yx 9ԢAI 橦<͝xC[3YAZF;E2goC>磰L]G:p|#<:*U`Qhk܋%{/T##{a>$A(ĩ2Ŕ!ɾsgMw4#"_!0؞& 1!x2D$qOK9z0[2O2>D#)Y:G8$) PkVʴݘkgN=l8vWvN 9NOit+y4oܘPw[BwDJ15SQ}xp'Sᒎ*x{ZN-gj?sω@+O )ۿYt+P( 5ZJ@u0 4wFmg քi^6~6۽@SRF%kJNYIV'Td>\PW8{O -8aHQ,]jvNYrjj-ela0Ag=3[1}!9FLJ:j'J[5n BE ѰQ4Xp&K .xFc9+jzWD]vO ' %,ӓ`B'fTc֦ZxUŘ3 QRQyZ+nϤÚq# R\<mmCPFꩈE.H:r48o ć&ԊѪ%qĆ@ yPٖHbu6t%Z k (D8 $z7Cl򑎂3ή\m.[f/FixXz%N+ҥ֚g D5U̎5%2gr=Ǣt1dE^f$i{TSԪDTg~5R 5gp?0:(t @kܕNyjGCu(YKB9=V8.ELw ;[R`N"#ϜAU=# *żH9EaMrR.LK,6 XBZԇ=nn:鰺8yo[XT]6PcrrAcS'&)+p1O{]$+&,aL(8)~Vr?/z'!ai]tnhS (QK^ۋL?O -"O_p3 ZU] akDۜ(装s"͠$u2ZnzLGG&e7O35JH(/qXcOs21?^ĵ/ؙPp)Dɞ{ٰ2e/hֻM><4Uڈ:,j#h B|)4(@7hY>MzEgbTF;[,2:r治IM ,>Z.,SrǂP -N%ÂN- :_|mNvOj'Df܉8Lo=-qVejp{CL4$Ⱥ/!y**W \ZI% 4fbO d%^8(mņES&=Q;ұjө ҡBuѦ 87ÊX& L*.ԂCXT>tpߧR@-;@#3kR!&[7 q4/5˼2pD.a#c[D~_ui&+ !&=dz /-Eֈ1B 8Rr͘lo_&I,,;HH_Utek\-R 9@̢\**4qJyBSگzb`2I$$!2oNiS2 6 1cef(`*퐴v`e-ftH)kU jϤГT {YPZ,񚩜@*ST=Dng.w $T#0'$jDZ)+$Mldn9ّ}UAI-اaW66'!zVک[`$ov^xz>##rңs8&R !jW 8Zՙ7L =[:U 8V*c(ӪzxtG(0$xPPO æt=}nUź%C lQLOCv6q3P(j`yi]`µ)<-1'fEqQTrj@L$-iJL IJ1LL*UG)n| p|^\\̊DuSӺ@UL L#} v FLq iAu@X 9aviGs~q6miĜfNV(F1$=OKÚ^i6@ zEꡤ5 .:l$ï@ֈK=iQWݍNeUK s-aS~ȩpfalɜŮ1b-d3u:.qF!T07ezʬ(<*s_ fuqz*yZT 4oAC۸Ơ4`G0e=U]J6#SX1*M ;M=tb=7UtLB]@0U`۾\SڡHB^LKUa.3xhzD)EC\LŃ`H .NW_]g>qboT=J%o ]훒"Ƣ-J@l =2`Ko[|Ս+n' ʼn1yFD4OĔpz5 9K?r 1Qƨ,Tkc%oVft;V(MեjiZCӷ-_w_oO5ju4LLOe\h.)و@!h<%T9/Ov`09$ #j9-QԬhbN$J;_&-u{Ҋ?&O:S VWbޢGfj&蒈rr(?cLyC-$S}Y.`Z(5b~Zڹ F]3H~g j=e<͒g.KY%t N@\M6n W]뢎N-91qs뢺deoR?H\Hxǖ0F7N~UQUb2YTIhEM$贃8ʵHگ/S ѽmnax*m֤sA(Ecx %,ic2={!9>kDㅮN@&m뻾;*L\x6^i- [k]bt5.s—h VҢv7"D(Vl\њ)-xNmQD_kJ,| |J{{CZdM {Ym@ᴩj>V`dQ@ @ `s}2;RTmf9BH w4z\,fYg ػ7RqlI`x6ӻ$-Z%:퀌X5@ Ňl,X_x*D^GLY(v4=QU;3bhAxQAj&\OS} v=$He34UL -H$SOuZZAz{|Wޮ7@ I׶ .[8Kp"\SnY>' Ug %yOR_ _l״M`U1.SvղVF܀ 1V3@Akuc1U^GtyԌ3 :؞&DO؞6S+.|ڤ AluG•vVk]0kO7KMWJ.IJF$X*t5xNj\1+QzH%ql5oU7<VL5Ŵ!?kZtX etMS}TDƾ-A) coz.TT :G%4SP7xQuͺ9DRȀqvlOvTf`ruy }HYkjs>xa-5AJ ́#RHa*qq!2A .$k+M-h5)*(cXfkbcu5MoB!Pf=).Q@NXdq3ovfLI(r9>:ѝd`-;gNieMiWLkׄ["0JTzi?T =gUӒHH$)q<[F(ngTDw!{&~RcH`SAf_@G2#IdK/+Sbfϔ3 >y|-N`Bsrދ| 2FM}|-e?ɵ2t O\j/]k[&^7yY{{jkcb@&fA,J JW!Uõ3q3 OlpBGڼ3|uOKқQhXta};d Ӄ*XI];л0Bv33agIģT8w2n': ˩uAZRA"f?)FA0vB.x;13C*Љ->kTR-=1UcN-jp̓S6崭ѐv6=5P*#N Z8XGAF`b-d; BG^fz͕]iԐJ k)?%M6, RћrH8~~Y<(.aQѭxEyu &ުKj}_Ո7>яB@[YP;YJ?o4ř8[LtP(lj˜ |XnT5C-|pOи A q9# rΘ7=8}hm^D25;04>- / iſ&)huٖimZi##9,Ӵ3nްq(C9 (FN-EZ-e2-[ydBd5Z @6)Q,V`z U4kˀ }P 5ؾ@Y{R=LL4jҟf2} HB{ )'h6L߇sN2G>PsX!=N,sVT|+ᵰ?C )oL2 بGfb?qK7r+Of!C)F{K֋?0P, DC*32]d!]5~bߐaXW=J?<ZP Tw7Ƶ4`AHA 1PSbNE_zrP§ǚψ_k$,$PHUEKVhOv?jNavW,.1@T+>wڲl +;V$M267)vZ;]3bG- _$aOvVWs2Aţyd|ʼnSSo.2)ѓ6c yI;dĶQQY)tvsSWĄ7KT7(iTT(J98jy@,VyG[\A78v6DGpI'[IjgHt2c鄕/Llt 8&3#J?[vf)镵BkI`ldPFpI^#ԡEi$LT8g9omn"%!gwaJX E 7 ȶb+'|A!#lMnP@W R J ^%K c/N]JC>q6#>M\szv@MfZ7Wj 1([ȳB l 0ca0%f"jO EEe_|ZHMsʼn=D:z]Bwa\`7r>8roGTS - ojtX F"o?D1ޫ4EpX6a 񹢦J"8d8zhHstd˷;%j\α$&ktue=MjEt%؀~ -=z2{/)D4FD-j1H dBZoi|J~dlbccz3=.fi%%( DD%y48%x{VER1wo~F@Z"ф .`6NLcjbB!% L0F+~#L}9E nDyR$m^{$-l].5}eCO@*{SiuEv8ˉPD& c/֐Ygrhʚb}\Om ];~9e*|S_{u>'(TOqz<GbY"5dQG(Eڬ_`ޣ 1:'4x%:ݪ%2ut(>:~d6^: 1RxmPMZ"KgԬ#@igVUxAqWk+e!{i2q* 75R>}Y]aGL4+NLjS8*>L< MR b&V'Ds2vG% u%cw}CrxN\]pUr|98O~#$,Ҵ UlIIoXb~*\I.e/?/ X%&s1jS-nl" N?j!ge ~TeW9$=1(aG7xi![ɬXm4eu*FKA(/ZIZe4;oa$[yd dAɱ*olW 15!3{A /cWQ>V ?A9=M]EGj&MhN#jy\fh:EfD?bo%t0Ō]jtF[?Iʢ'*#hod+25.s~Tӥب콉B#" E<Ksҍ%nL<}?IDlBf51EEX5]bneF3Bה*Cۂʔښ{ʏԮkaJ7ANS_(`ͩ 3.7kCgJ$vBh2!f~=Ų wFpRchq@7:\"PG^Ub*;K?'N5VC!u̦` bJP9g:{|UdxNRrmO3 ړJ=p^Wr93u1&7s=6"=s/rRat>)geg;Tw}.YܵJ@ 1Pfu\qڎ1ee$ٗ̈tq\w0e$v-* BBb V @ l>D<9R5dgHd0)Nap)Ғ}(;?4 tp >!w A'1-U{$1J4w`}q2W%Li2G4%b23ȰO)brvlW{kQgs[(p$Efvei-9:ޤLX5van t z{žu AS8$KM?5.7_^v )@O/d R eT<. dAp4=8YbuWUAFpPuMc_P M|IɶG1cif봀s}{/c,8biL g9HɆU6*k ߀Ֆ Jq/O?zԉk s#9O-h#bƁZOqztrP)0qm-!L9q>}ɞ;+U:i!(Ė3 klMٶzDjE,{h"`31[v-c)K?>qZm*V_ QF!N|%cln/ y3L"[b++>^ T,NPxW cA{<$@wՄW3uA1lCMSß(b=0@6P6Jr몍gf r!:u z'Fw7Pwm³Ǵ=@ގt,aSM奟lڐˠaYRiƈa1Gs'k+"% R͜*hd3$uj0눥w1PU%԰vgۂY9뭒-Yڄ_KH~̜8q+\W߬5ʬqW j9$W}QW:J:ehM#bߛgJjlaH"J+ѿl==Y}xԾu@O&Kʃ!@3?WK/s>Ʉe^3[vXD}^O:츽d bB$brV7ߋE`b^(;0D Qs ljN+v`1pX /CbC%eȕR7 %J[9 !Z\0V[{-LcMK NE'>= )NlMLLifGepAؼ~@9M1+[ߕ)S(8NXĪ+lN36z蘑!v6U4t$)Í7T9b}TA?j`_ԾA^qW (XSon6>]!{{x>|oMà 3(0BR:7TQg3}ʋ8[ҥYw{fENBё!&!е'*Z'j0{-ꍘKT'IpbtO& J#XqCJʢ0Yr('X ꁋb1')rZb]k\D7]c**2gLcA}:|M`%U`oAv$̚P Ci}OeKmq~ HJ4LnLwI@:>ڬބV?k(jzmvlx7w +$*IuN`:ִD7pķxBCܦd^mAK(0zN"+8p*%To'G/x::Y9+dČ6G\BCKuۄG(h.'8riHĎ-7.$K5TP[.kF7t CBH,t#Umf,ղ6 r'HAѯ\'kh!JB/+.~TcCFW8iĀᙊ(B?ӺHܨn F3rtq`cjQijP;5駰 bj֑Bzm8*QL4S5\.]60fy"ScAP5+v5[xmr/MwIIӈQ] ̙fuZp7-1+SoNJ빦nq[h=?8l"Ҧsy4g1KktD<Ӹ 'UW;Tj6 !./5F_m? |'!pPaac ?a[PaRWN~փKxݺwd975lX}hKBrMws/(w:.Jf+4=,NqCwYKg67g4t5 g$v7M.*4b÷ab[o|:x*ˆ "zsm6F);AyMlO35sמ[L}F=j&ZYt7Zv4IJyGZc9U]P[r(GG{N hVY3J2 ?k l (8_tlV Z{ppUOG&% e!ThuDef5æ1L_Z;'CdwjS1spa2]\Xޚw޶.ΠbԾKd͍@xnPc&*<)aҠ ا~,ySNIq],wτO>W6~mJAGj1L_ۚKO [pyo0itI"8 Jϟc} GVh6E[曃 ig\3\ 0eVݠ|[MUpB oi[$oviMQ'Ȭ ߘD9JTr{/q:$ѳHcҜ< H7Kt$nb&R]uBr޽cnIwgM537j3lS |a_fy|[+xR,PEOv ȳ<`YC?bĸYnm(w$:B3q)v4J&+h%1éT:-b:{RC&9Rgn ް f DEWb߃oŞ'.k X=8@L$ Ab^:=,sҦA1~Db\yf#{ oxCX>D}g6eܮnQx+ع;v^vɲB@3Ӓwxבڽ_g2׊|U33F8,T#'@ڪx2ϙf~^2yiExTJ!&䆃H&q#B(h. n@-DNI4 ZYm֚r֦H:<x[HN9:ӌNw ~ljWOLa5bWQN{ )fxHYy;UPO-ۍg9cP\Y173OE).1\vፘݥi)9<I+~l-LBqNG 0E\])[Q޻ʿ k;Bv쒙^[! R4SM/]^pni&̷ 1a ]JkI /kdlj4U%70=.4CgDxJW}.Sd]t @+]h9ow? Ix*2oY ii59RηXŌir7D,b3MŨL礐BOXP Gۦsc@s#vM)o$C13|ŸKXU~?41-yat]IN'T:եO"\ 鶘 z MID)g& stih#PUqHպT^mX˴%_"6E?=%MY%Ԡ) FN`E # Rb4: L4DQ*3vI(T0?xo@(=1YġE"k )J]IJ6bwO95ZMa]ǻ@R)$"1 CQVTKeEݜ#uLS0DLYKxeZJ+0zY@$9a L (džC t0T pr9 {Nsמ 9hxust8DcAdY wp(WClGXiBabd[4Dg-zaUgzfk׾Aþ43Y>ܺ4D@t蹫|i8Hd@b]nd=YAN.zLȌ\%DPYU݉ 5\aAVp*&$ pCJh;}I,,64OP@]_Xx$P'ƝW0bgg 1O NM*XKz>ft;2_ϡAȧs"*,۟juVNMLAsfQEwi8 , -GG w2SLD߹+#R&~Jm|>!~4oDϚձܸK%".#NLlZ/RTMnFVϵj%Q\FGRP-UsB PBXwg@N@d&`ߢf.43|uvdHu>qV J9+sHKnRy(,`OJWB-i~glXXdnuSd q.iJDB)H!Q{zH8u#%3tAMGIG|b!),Gz6mC I]G͌8*F4~1&44AN~sCQZV%Txͤ'*r? !H wZfY#Q E{HwO?, >[W <֤EimN,X6pZu[n7zMɰЪ4Dj6PjЇ^t툓˿Q(km)8V YE#%v<X0H "~F,1SlqAAi!&{ = r6I:6e;e,u"dt@Ӱ6`8ⲍ*}R+&*sAWeT1TcFXjG{C,5B]`[oZrALVb#{cQ9[֤#aϮ^JsZt xKZ{TqOpbjOFŰ^@Ч klktb:K¡_)RX"@IF0. ݐ(wo7%Ү֭دpn Zk$Eh(TtY!(YhUL־]rwT 267#n{QԶ@-[SLpCt)ThKDBkI'XY4FQS Oa"9mץD O̾]bKf!3[ɯjH :{:RG|M'CͼR˦nt5ެ>m =!%SZhhbĩ=bOH}ItȔtab\k #N\RHVj,̦/(qC`HVٴQmdK;XWNIM 34a3BLsjl< =";Me85b2Ǎ2m6XXikXV}i`FNٖ|C⧐ 2 rBrPH6P-YƀIn>o/#޹o)-"@FH>r $ 1%3U4`k]6P,&F&&E-]*..y`ͅ?D\hO47 ~&cd s”቎d #Q4/_fdYg@ut$J^w75~l7XfM n:rZ}ںe mGE;@ooZ՚Tl^U5VU,E[JH!JFSp*:aٶJ}vV!i &rPMrF 瓩:IGÁoW/5[ӿ6CfQdOW1((D8:1*<F;( qc& {ե8p=d47K)$',d P`RtU Z4a"%g "G"M=J,1dfiGG01/^Q`l$t~Pُ;C(T9L}^UeFi,iO` ì(t zАҦLMc.=6ܔ (p~)$3^:/87Ce༹* Yh*V'VYH4n] vh`eeiK" Ґ"s˸)XR?'A[t QMg$L|rQj/nWrl؍Tc)3Pc̃D\wpZUf%"쾕['%O"rZ̝9(dHVy(jʏih2/*HxđpY YakYD@F]㧡k,M&@H48P@eTdsZB4(Pj )TG4G@'pisQyPHQ?G7nΘYki?k\]ұh7ܝ9tj, . Pfxڮo҄d<̀)Uf@س&VHfm xp.k]ꦍ:Nj$4d^>S֙8xfJ`=|(x@ק`=._IfOO~i|uQ\܅b!Tљn+?,{,Cq99O!hVsF2.x j0Gc}#5 \+DJQc*cJo)VA|k0A= a (iu.K:qp\OD[۷}[AF[%OV p-= ul# ]٪DHmQuD٣ԝm >[Kd 8֦\O-łj"h)"WI0_ pռʆ3Y:G<].@l}b<c) M0 7*/bӯbzHB ߚmF05dy]f3v6+uI }"V_Lhjʜ'X nI˧.sȝȴgڋT $|'C͜Py|8">THK>)o1ƒ7VODa6MɵpdJ.wJd^ideo~": ,#nvf~ rTrL{ȿ@cEC<`j, OAٺ_I^X:fXGt(ٞi!:(ꆼciQ15z.u5UIo&2L5,x -Cx<;¬ _d{cdReC4T~tB7$^[@ؤtv8M0HqufeYjXjġw']>\"Qn9f&TioyqQ"5`:[kM?K!JjI#.m(4 [;(x=^`'TBĸLnC?~\\w}pbL8THXDȾ!R]Dg^x{zze,9si835C 7u p #8@WrZ8\#B:iYm;n,[*1YH.F4+6)D @&/%7L.iQ8q|4|ܙ#rٹDj&/DMQL2{eLla>pfT>n7z5n,x$K;7di{MɒG 8>#%jj] @N}rMꇿ8Ө>K揨IXdjj/8Ky4-U&/ t2Hdr~00f/v^bw0/pR/;Ղf+??7R0ZCK[ߙ6u%/r?-ihw `S+wHtnfiADlq,I6Ytя|bcA9?EnfxF~wc l#Fك` :W)6SY{g/Q Yqj ="?F:%#7y~eF~dXN=A=e$f*ԫfk4Ԁn+-U3`/"w쯬{)lQ꾐77*,;)ΰg5)x4Lrk/7YX,&= S 탉UhQaTWM:Ed +̐ÂѐW chG[Z3=2K_Iw#bR]EzK'<` ]Vǀ z2*! a( hhDRL쑗ȵA\Q)"!yYKEAqF꼍x$nO3Y痢J4G*Tk~N=@? g_3!|B^&.U#k}??Mگ?4JH5nKݨ3ebsLF:ZG/ jO!fnh{1\jlo 48z 8#;gcW/ mzqZvIw޸gA/`hkO4DH %z(IEҎ|]N#TԠzN-5sqӣ5sZ7:T-\Z"Uy͢cƐtqx-.E&,1Suy`}*۷+2ZCEutGOñl 8Xl'ApT2¬AIՇbp$uϠT&A^z,enTpUOr1q:= (%Y>aͬtb5/+O|1s./ckn/wg\۶)ٖ"*l 6fMIDw 7L)ru*r*n3+f,Z L~|h;I(&4FJ`T} 0D< `kԌ)ƞV&yHBs .I7J@Жctw6s$b9C?Q*v?-[3a.XeK騅,L9AJN۵@EDf>\Vvj J?{0Idp|Ĵ-[YXEa[\1Y0SF'Lluloפ}3a[Ds{ c2_Ԝ .S>R X!,\p|h f"ysYk-XA* ~w(&"֫Ȱ dyvD*f4+"hq#~:CRK9c!Qjl9MZs >vlFWNһLI{}0i06#n=&# wX/bJkx{ץ{,1eCOڔ?HIzo}[{o'*E U0BtnlFly^ `'݅鉏3+cDVHpb9!Fgyar錬̧qڜ-[6Cb$ S^[M3.eeю'@O}Qض(Fő -b8*4W\r]Bl/6vTScK<rۊ^#y@ },BҩKT0p}Rg!oD_ e T0 &i;TJn"!"FsI73 (w4{ ͢{. }Ϋc _"XRFGܰ򖷼Mo +)ܙ7ȤVo6Id2KI^&. /O$cLc2L㗎tac"OٽSX1Sy ^yr0Y,/pQUUU\lY}t$H pgw ^8Frl}CT\zB]Hy:FQ;c(mn 4YGs{R\hS0K w/<&SCI3x*XO4CzM;6e_C׫qĪ6MY*j e^¼c3=fqݽa\KT:*^Rx`8юa#A2I ødzeTÓ PI'zn޼;1I@Bg}NU/ =cbh3Ltì/0W?vt|ґ/%10^\,ɲy`P` ߸Kab,R &x=0*HDAҁJu9G?:.n֒PVn(Oek ŲW XMDl^2Y@Vrj/a{Y< =h3o 47q4UΠC&=s;(< ?j>,H)5KX6NV^PPZhHo Wؽ01 |~ow~b&Nk % 8MUi9B"^ߔ澟mStX{Yxi+yFjL0AGŧOiMG9SZI<5r+B89:|c8vFuDA8Ac&]d99X,W; Γr2yp.@J`ʫ$,C$<@b5L C6إ{˞*,Mns `w"Zb6IcLҀ!׌Dr3 ic.ȟtBh֕Leޙ|re{pURVnFa[i0[nR}s>?Un wj_Jw+IYm…iIQ+M4cox+~Ed&= N9ؑe.q,Nۚ L40~Ž h0fI].gBI<44=qE"Ni^c+?Qluo+ԲBZs/gx}؉x < ʏ3{UB b̉DMjF$jVj+dD%8u\t$h ycfIe9n?;Oppyig]RKpD.̱݈ 4t01$Gjz0p7ϩM~t~KgJK'+;0Sτ^,?æ!~"~^*-ՒJj_j{Zbj1+3G^\WS# (o kcӰ.4Ť!^G&o̠Uƪ = eX ;رK4u S0)Hw ]s/qxQjzGvR]RlPR{i;3(4Ƣn 5UuY1R_5nϧc 7fOW/!IAbɂ ^D*o]xmPǰ\*puw)%ܬo-~ wFB~pD6/1"aRUt@tfbxk Y3,ocHNWQ Jքqlϼ0ѯMzL`O%=wܘK:xa.|%](g?Cv0:2:[)̴W(tU{ uv D(L(X:^[ mͭZzX2em}g:X()Lr~7~Om4jw=SVʝ=k2\P{2QjG;$pYṙllRpw_ 'G}='X*qtRj 693p?XZ{= @\3gu9+1}{,EI.rԺ!d?В&97a)K-`HNx T7bx!,1SҗQ"(>`n3Tm_x涨+$M(8IwXII$+s56c?qDRO,hy1!pHYY^ m۹Oe6 ![ nR//` cRWxԲ:[EdLuQbx'mK6K)5ksܰAaӶm@O$Wq726,lfEGDᚱċ- 1Йt}p3OzЧZ9di>`ho8>sێO6.; ?<',L]cW\a"y\o!\j`DY xjyJMi#1/^}H|f6cPC!dgH:od:![VKSQo,.87=g[H?7mĶ2u@[˹K4D<&Ω+_(V%Zf#$G2NO A-都?S?V9-?s;s={kA V,B]49U4t>56O6N'!$RQ0;ΟjyY3' MoѠӠKF'@*uU_fEG:%xxhOa0U +j}S]FݦgYĉy}FQ9Y<N@%z*U6W O[~c.FN@G{2@A#[;֑u̹eY%AMvX^=*2Ld2|CjL*1axI3t@<@{[bd(d _]HX|Ƅm Q=WtRi ͣjSz}zݢ.}hd ip͓2@$> *,OO& Kenܠpcyn&HlwB #6بf ύf$E7tԈr6%s1낉C 1I*JQ\{Vh_,>|xPsNcNp3|asFŪ~ i!)b`lU*?"ɞNAϲNMAa無чBt@:D8o'd:ym lb 5wjH Ha&,}K|_٤5cĈmdX[%WwaPJPK6Wݣ( ĐaY}"Um^zReQE_EvݱXos5T VO`z?Zp"!~/AN6K=C~Bĩg'|}:ATWM`ЬrD"á-{`ycK)I}yxGfb1a0Q$LAoAJZxs{?$tlR{ ${agc8vcn&Csb3YǾX%q{.%n{0 T!ޓ8Հi¾1FIYJP؈| IgWς3j\ 8XlJl/\T / _D2Y2廄Dd-%G5r JXP(jUz g}V;Q!3?2ZKM2=Q|ejEB)lZK nΡjՄ04|%G!cP[x*`$=soH)!%F Q"MoygSTV.SӹqG> 'l{0O~ A](Sӥ",Aܷ܈KYAO9'=_bq #ط2h{ s6~Khj]])oǪ}gܩ.a`]BO]ߕt>%S.Uh.Bxf_/GmWhfoD'@p^A!%ؠ1~8@GnSHPts:Ip#Btg:OP@ƀ`"WYjnÁNU|0a;C0]̦MX:=H{ӏ QEƦGCggb!ĭ'0n@L lA ֋0]&y L;{xFZ`ЎyDJv\Y?E/#)fμ|m3QɾxH!S}Bj .\BXeXu_uemUza=IbOtWfZ57< V*G"춆\Z8cfªGmZfF Z,OaB!5e~bpQ9ߛ?<y:8-O鼚5pcҧY٠'ץ 'F'۳ެq螓5tī\]d͜j\:w* V>Qp4LLh`.Һ 1Y V8p`ruݮS`RT;bu-V*p!&y_ĕQ.jغD<I4M x`%L 4C &!<'T;3r!| \Ui*gB共r2P1Uo} 1"5n̗ {D1} ʴѣ]5yMێ YnJ4)XG^̱p ߜb)cG|3 +,.JDFұ݆;$n {g_c ӏ(Z8B[( I/JabsԶP(Ij+zxH,K Y҆N5/RȫhajմԆx۔8+;y S Co fxz@g:0IMG#? *3j nt Œ;dt 4/gzaY}sdZt$bS j-S3mb-FuL6SO"EY}aDFB(Yu ę,[4FV6漆{U$5}#.N$$ Bt3J{ !w$G.+z7Is4MݟgRKchhX/ fݫ4(XcҪ}r3lQls?oHxHCK\X']0q07\3W]hDec7Ff#蘯BoZRhwUO<:Kh\=KZViĚނf~qprbOT &Y5.Oe/ﮜ)j-77^]=] \ᄞqҐmWS`Qo:[̩B*/r)F7txl1R&=2P|:Y#<\bZ_H1D^']Cé, Mc5XZJd(Ѹ֡/יD<j/6X$1xJ p5h[&iO۔$/) Nײ8N $þ/vg}gyԱqe+Х:\N #t8M^j^!ft#_eU#(I&l9d}³U)ƜS}3NjC[r2YyjA_JHVh|Oйp|CdĜңC$FH.Jg;2f-(ub%Pw|$PF b.3ؔ5<8t͈lhBȠxВGv(s_Ēو&󰛒sBY c57y!"3aV7\QD'h ź53пѽ .'["[Y[\6ncaewz;4l(0;Ӫirk%V9gKӗgA|'e01g+DảB%v q6/xrbW,r[n@{sEI)0,Qjg^@J{dځ{S_޻4;MX|儿)bW ʲ091 C+]Wcy}:v`w:) ) *x1z <fZJU [[ze٘E42/>5sfP2YG#Moq-qslbI2jT&!-|Aga-/Ipq5f@Ls*KIӏ/VpM7< ƕe Kt E&$y7& ^5;5≀ )ov \+b$N~R9n7RUjL^w&(BE|yKqӝ!]W6P>G l'8g2L'DӻoF/b̽Ȕf8IQ"6yv&QΡusޟZ*Eq^^ܫnzX&&`+bq%p +ĭOl *XwT\D2e:T>4sM S6' ˍ'?) *]ls> |ty6mvMrzeBEe(ѩ4\D/ϗמz;hbՈ[ĆL`B L&*v8caMd8%<#(W"EфY$L\ӠutCva?=Rw{ޤ5Ci*@7rIWu۷Ѭ&jLRVC6 ]&UqUnJ xV"owEz#/R=нҽܷL#Rێ_j_( L9p44~`=;G×^'&ZjpIrٜM9:͍GIsr|iPwX6_rj"o^cF}ZԒ +Jy^GJnD l5K(KQ(Z~â$7._\yLB 4 &ƛG Ksr,PӬ5J?}L,W)%>y'ʾ T[/7ܖWk`: i9̠eD?a)Degu2Gtg[.B_IPkAm]h;{\>lQ_U&O[|9gWHْ2 S%H9ZCDotL|PE1QSW\4JqOv ?8|#.OL0nJ j ON@\X .8w p ]k$P7ژ76zZEGd+9_ eN\!/{GK|("TƂ/P,"8$'iL(,5uGĪK5X(B {4NҺ's/7nmJR[k_qNQxG{w)4<:ӿa.n 1yAyxڟf!FD#k0td^I__*{٢77ˬ7ً i7y̤<٠;G6EuH]cGi8mK* @_:[99ބ$4ʢi.dPcn_ ^G:zr8\of꧀{ z*| zow{{M3=a.?W!xףZ<ꇽ:2Gp vjv񣙣#>Q==uPgݴQ5!.;Ͱ5 .Dm,h;LA }%upD}@Fړ|Hzji\YdYw66:EDj6؛,4FjkfC 0wuL&)I9 A4PHZL{:We_ 7Xe}gWs ] lDd|b,Uvl{-$_ގ6bUu=]ƅssy 'A<9ec eG04O=:nJO99Ǟ?6y H]- kPژ+¿G&.?pUrŎ{q$ɔŚƆ$kL8L9޴#g ^0Q4C =H2,0oDjJ#$a<@y;.p,1O[/4VrN_c Ć- csmuSPfoR=,Fn(5KFn#l;Ui>RM*76݌Z3wWRA-j0>NxBVb&d `W۝76LB!#^}xi$XTn3DDiwjg(}Ú@#&Sއuk?H/\KL`~bQ͖∸/L鱘wALNhK$m&:`[ްfqF TZ\,&`s^@s/ws.=w ӯ 7NՆ}X^4VpגOeBze sƱ vD 0\yV l(t匡oPWo1d4g<_xҖPԈƴL?];YqZ;|B?7+5(ht'&AH/q>\r$6N?<-.l_EuI8$u[n"oV('' OODDL%\6^bϛU%G(Yt=ǃ(Q㳛bfM68m`Qej!4W?ͣ @<U)v :<y3?3ng#Ah2rWґt:J 2k1<",(@ze*訆]'jCtTd6*SFA"l)qnba ߡY6׀Ka+Q({55Vpohx㱟Ho>Cz85΋jL+)xƤ!qCZG`;mW ?Nҳ=sĭ'srU: r.3aPzDbծ[y;xIu:V9zSV;bIi oM6eh|H,=|{[6f<Vc\F\{ :~Y=zĩ۬i A:P I11/OHR[zMAlhn#yJ`T0V4X7SEs9&1LgiT]0Fոu9[צJF'AF瞳8ŠL(kgF.*` ~3${SwB`\7XKVT .s+pSL7蟾љ'R)oDQXl:_"ηϫVXqcq ٠mVR-y*A-pU;]i6đdUl?up(>{YO Q 0kP=R4 BM$d7pw!p]!`m: ܄'CTg:{\CK]޸5cs(PaDc՜-!uq~oji 9h'6ieR myCe՜;sZy2kX@;s"qK"ϔ IUCX4Pud6NOI#/$ղ. ׼OF3x8yZ⇇hsF+5>TYBcF<4nt䤍e61T7f%I>k&F!õHQ W635ˈ-))tĘ0, b =!±,)98KcjTDh [Zi W?(<^S3v.ֿzd~t{/ji8x$ЗJx<GpF)XP9 B29WBuj{, xNÛv bRc >:ΐx% Om!7}QLcpLYv?݅h^U;*%o#be\Nw4 uoQ"$@lu[/nj'=+4nB/^9Po`%i\zWky߳]-ݐqd @T+NXBmQ o,nZ"7l`tAֲEnV>S3RN/ DbpqꋇA@W ^3yE cC'2 fg)gľq~V%&y$ ႙ΧvZcVMBa"Yt0}&rdOǏl ӳ]+ kd?S?UXE/?/o3emo2Ѐ1k.D81>O\H|8U? ѡ| z ;52ecry ǺD'o |3 Jh@ޓvz~aڶ^<`'tP3 ~@&>|F%csZ"k @dӱ1 b[[ C=Ȉ$(ã~RĞSSw~'kkmcĥ#l[/ܓ.05~nt{C])uXY>Ya{Ly y)e=8 @4O3[7O]u?*V]9[BiP/u)ЌNA@j)dY$0i%ZLU Pcm㌸GOqG]'Ul@II$0- ]5LTbǛ;*3C]uJ#`X )7jqb'J& h#yfvlx6v[&1NOgqgc5gqڤ㸧vOB=obCğ!. u[1pFED{K'ՠlEi BK]Ԧ.]O܆Ȗ7r,#xpDN9]= dc[UQt53- .;q+g/;p5 B[=~p,f xKn P$0:[٬65JK "0KR=I=UqN͍5L{:8,ZStۊ=xPlGZғ>~ B"OB 1 M{0V9ߏ8&/Ny5aPS7|=i`[*"OzM‡K Q 3<3/R2hx, rtҧך{ѰpS,䊧]3]o79!D]E&b=r*cæ$:-f&f/JdnnȌA~~D{;8YVֹD}{zo%j+3d?Y)}V t}aS5Cc;~Z30؈+,Y(TʶRcBѪX}Y ~-Ď_. "5UOxc≒C%c#%Wi*w]^M9'!֜c3=jE2g,=c 3w0lW^մjv.--=sHNKe\L =f! =?2>@gPx3NjSe *" (@VYG |~>,zU*W83hTQ<[x^!?P,I04uYK%Dna< #;X4o5,hoL{0Lg8b!˫jt).9|4>};;b=5lo{t\h(y|Kg\Xtw&ۥ%9I$W_ALV]t[f=;Wc:= Wv~P5rp $V3zըM/?Y>TY6 *mHF&΍E8.!85!a0dNrè5,I1~wiP­1XVrg }r#wP>gV&Pݥ,~|S6 $5mV5jb-Ƙ 0Bdw}(4[԰[\`.Up JJ 7{[ tk;~K(>a116); )OS+~fq@ٗtS^1^*12^:(f_2/BK(wl!q7sB(cmw<5撨(Xv4!ƈ/HA 5 D[/fRb256pRZw(l9<~1ɧd-ȭMlhkt^3ja|BE6AJ xgCԷb6Y+tf5s,k=ʎՀ#E5eѬeGngak_Zs%H&۸ZYcf-\%)64}G4jVN85\]42+,Vh]+z3ھ9 iCM[+FS8%컨tjtxU\pHu()0Ah̸CpXփԙ8`u7f1{ kV{,Ve-+gcxgYjX4]O)P0U =uӔG- ojV ;?LAmlTIoPc R0[m҅wgG\/[ܺd57V{Z ZjA0x0t'u|J=Ǜ]ab()RA1ڞKuM}"bu%xdDN'SBq*,N.dQ,ԑ -(S Cِȷ G !V}=3ўP4@9(3 |~כּ+¬[6&S;ΡF,vj hWOxPqĞW \k\ B≥y 5#?E [f^/^\@r@3U0<_~NL,86 \+jKgwQ?Dc5+ȁؑzt^pf:2A7GK(H%-Vl/*u܋*-W O)L EIX5 gG:q`.NRfgO,ݞ*[`0%pIT#JDB!X=V>=Pe㓎)lpZD}Id )dn kjQd;4Y=msoU9nb,Ҍ QgʠsQ% KX1 2?fGcK9%/jL<b{z'&(=p{{7b}&œ444W}K:fc?d7VhMBO;4%jY&KAv5KqhV_thsZߍ}QF(Ev3 dvn,n..A+|kgn3K99iǹ1 i)߮BH[nޭ6@K vKg2K3 asg;S{|riՄ 91X WS o!ݜb o8mISe );}GpK18F¼c Kl:JA?Y6E -x^>!a@j`OT07hR{SsISwTJ3p*?&"J_BdօqVgd'b4WMnTKVbK&ll|~5nj +(;È%vWϨtB?R0Ĥƥۜ2:]qA=*#"oNm:>{ `1|J[eX\viKfF!.]|PpfHjS H-w-fP(u<ܸF<%l!2h/D~gsRŤǨG(XsqszҒcr6N:N?tF)3"ѹ%B"AF?L0'7T??.fm⺘Ѣ97H.Y]Zp5ug sџ.tgE;C[0ƊC44(pcCPkOlFhؽ!S鐌%gYsXÓI >|u|IsPljOˇR-E{k^խn+=R^cYˈzɩ28J֮ߝuIj4R! ͂`b 9ҷۿzô],< V_Bcy1xuP}%lyyI} {^WATf<5%w jT \ǒ;]j_-a$MQP! QMHlDwÔ=Q=x!nhA vPjs U.Ƽ0bjઠJɾ|1ঢ.c\A58K\(L?<573Mf5ytЯR瘝K,|R; LSMWHF)i)fI?[*ira~WՕ&`%{_Ys"ъ6Ȝg"V=[6` .7y>}::Eu=\ "˧ veE.8<)lԅ+$ oIp04l#|zQg揚yd [, 0I].Rfc7Hi4M&fy Kyedhn=&{/M 18 8AO2nyܴOQ'6&1=ϞL3mVvW=(n%KcJ;K䉼7՘_j ́QVMN(uUى23Mi(Xo4L.z"HZ Ҧj8~vڗDtƴ@fV kOFcD 4WfI1em4Lo y-"Hgga_EOZuT IAqRQd5WM!::%9%AkDPh6XXwigCCG oĹq^g:wgE<^QiWKYnMl% Ex;ڸ{rE&?:x^@w@rxޡ1$8ąq$2e}u4koS^:9A /K''l2t#í6 g ҭWkgvK@L1AV`nBZe;Qrb@a-Ժ v d^,8w6#L!CZrXl]2kb]+6:bu;eLz[6DBVġv*!ud׾Z<)YhœϺ,&Q{Yhi!ۿX*g&>̣ҹ5:n'9m`͒;Zn(yW*,n8O 39)O'a͟ÝIKo1oD&JRD֗ErESvRa`aOҭWA%CWrZQÂA=%"nVХ#7?oKU,Jd@YHj< :H :ec!@Ӯ_u0ʊu3ĸ v׫2Lt-9Z8+r\:v |Єoɓpߡ|xT;icFN%tzȸ나CBt3.B|9b}3^UZ‡ůpYJqLO\Iٟ7=!Y[JO):((b»_]gNl+ǘƘjVsJD߳f,G! 2ID@ɘ$,@/¯ۯw=ۧ[Ҿa6= ѹ+upy,/78 6H>&[vPxYey r(w_/mmj%sGODR93wAiFobQcek01>u;w_E7cղf5hh3!T).ļvEeX CLE*y%Xpiެ?JHR µ̱fxLk!:0ћ3} s"E@j}50Q%""!VTVA~2^͜sOEQ&ڤ@S>m@QhO|Gꒅ׍η~z)7rǢ\W Wz̍ i 7&gn~ ڹ:p ?J:VԪ\dH"͋܉r*~ls:tXTLjMFs&mPKP2BF= "ƍrXP{2rnƚ8Y?ݦ?' ;ԔC6=lD̡ L~_g^E{Cc ^=XԌz.J, !TLCKU.ܞ#UؖAKYC A@|I" 6]X/.(]=I^a?|.&wI-=:n%vp>tkć>5=Sdž40NXEČlg eFjHƗ|_`%E[I& iUP0& oʊLҡCF徆-B؍1@ݧ(MRugWر1艃2aQ3i8 nfk=Swa}YIW,\YR5 5J2F*cDztm (C_LPI~o$H}8K|7(#ǿb.}N#(6O eK$mR&w H\P/ ?n##LN< [FaSZvn{m0S,@AT 8+ aQf|UVh(8'?^̀ *Z\|@:bȢ5R|A=ypyXgn8⊐ޖ@3@$w%Q?s)J3-zϥB}!^iX9_oVu픚ECRn+[6љ*HEhsMלmʜB>0k()E\gNOk@ڎ14Eu5|ބVd& DK>ue5 bl& f)YRn=_=d64C ғ(j! ;|DDxaA@d,Є,Nx<@dx_cm뺜;'dzFaAW WX\lJ)yz7hK|'χbf_a4&H$o֘ Rw5 ~DsV$6Cy%8.QfڇVZ8u i b,jRqw4,)R]jYf@rw;_G7|¾v qJ ZmDPGm7F7q6JWd@s2A>8jF FQgbR"qGVrȮ==-Oԍ9AB1@'̫F3(iG$WPR(1+;$"'"KK؁7bһq Ɲ0|-!,ߪ 8>?M Z! ^ntvȎSq>/HsH.RB٥pK,FG[^l/v 6v-sme/VF<:3 6b&xswBخy=ͩQ_W'a"ֆ|ѣw]U_S > *ZXI g=da#›C9ެٚ5 ?$ʋp @X]2 ud5܀3 %l\cŎP\j/v(}WcγQDS,[3쮆fF`OÇgoԆKM>C qgh`90/LVgR(՞{frz_:8EjO _yt:znT5itcE-(E=>&Eu,8;˞1Cg|*Lu:7i<؈1,B1[%ެm>P&=X~ZJf֬I,b2EnS#j>OV~T]{ܥw{}i>VD9Ao]X8O*sfpB@qxdbuȻEʼK3ʂjs ;s'W!uƩ][|ݥ WO!sZziS w |{J!9DYyoe3tLe[NS}qkpeiԳ>%mC d%#cב+j#cRWVջaJU6 {}k=o B(4nNcYw5LXۂ4^!Z= 8ղ$ٷKr[;7N\"*nLXl.ϯOXrW.bB6JWv`"BxfM>lϚfI*b,AE*MnJM vM?aM۳xK]pJe|T2p*bks߳]<4)kjk#؄LQf vtPʋ}9x7a}ّe/x3#>=ݕBN%XbRWzr*s4 d$]w? sPz/oڙ0/Fb $8]XMD5Q_~ Vp@%.`LS(X4:هky"D/N^k3UJ@F*T9-ɸ SQǢnԘ;8S<~ 󰘰|A`HĜFr.a$sBWD@$r򾞡Nvqj) Qc0v7UJr6Pt) XgaDPRS%gMg*e؈ [z~MH(B0YKKAdݻġ;j"6̥~v;\Qz~ t S cl RW0+4t^º PR&4ӭc:b.D'jOqOVׅe\yf@mF tf QZe5^[ =#B|MU (`c߈3De"陟< _Xs:=s]AtҞ\>-ݞɦ #҅=sD+3!ڐtD@0'gCwMZ@q J!|OJ<ԉ*gtRyKf|^4dUL7܏v̠1 >п?Q jۆ0nK0ζqI6H*aۙ Uyd D퇃[]C85{O]!fq0 (E $8HZnpt@N#&?p2lLvi͢wZT7?> ݘ=5g~֒A &Dհ3 24-h?5&WS{@YWa+mgLӹ"\gjDt.OtG՝-\ yrF C,YB 8e⧖=ߐ=kق?raF-=2n[y9!䴄C"|8ƎWN9eF|& bXh<ɼ 3)<Qc ;`O0 큔KNL"[7Wdz0L{2'8OPHIzzu@tlGn29HKq`&O#&qnqlh\;b5nAlL)h<^fi\v,qbjQxͰ8ɐ(\T)y[,Qa@53 )>aƦp5bxdqn6"UP-UwI7Lu{mAݧz>s>蝹Ж)dC/aLorYoJ.jUs???CfH OgpXD(4^aX)jUr XQ%g8a8y2!mp".d1ky N9 r65И>wfz}3~ޔܿw#>E=N]JiI"gլYfu)$w$C-yp -\]?&HYX _F9l;\u,Kj7k:xGJ"FYdٻ%ڴTe&/~ΕZv:x)E Ufqm@}ʉBy"m$Y{S=֓qu6"zTl }>mIX{"{X~~jmBp9!鮃6$na|#츰_fisbJ?^)(kSgv X<ա v\@M*N">OAg3?zk_6>5QA~zjUsSɺ#E7Ҁ45l<޼t: =b^U O\F]:4L>m ޲C "0ËEHw6I aԧg)4ttڀ~?Y|YȎl zs7ku؍1K\dqH3[4Vq!%y0q(ߌx?E sK\~@-uD#~z3\?WM ! f Ljle`I"W/$4 BgMS^Xz2ÔC&OsZ>`Eo:4ضEQMqqiϻft*Z .SN6ZQxS嘜ִ"N)B`&Ù$r7f_-ݲsagOyddp`.M@iWeIf] UXn#K/]Dݢfg}]/%(2-yjr!ېTaS9ݻ[\w+M!% !Ro e+,IlwwĩY<858'jAL~T ;p-(0"|pEhcb ToW*GмB~<[&܁Vc,‚5{F8 VSBc@+>D"Vg#Dι&=7{&nE>BBEaYcYItle I}Z؛e*m263h'3zό3aXxp3tWchU[~t"@ ђ -&;0|Ry sPQPdb-MD۝V"H-[㳃O>IQ,V$u) S\Xճ;0.6nOj vJ2BbWTQJ W\y"C("^Pig}罔lNs8u R誚l4M7#Y,MV(pXqJ "tTfJ8YTvLċ(Vjj6ܻVFT#F^P~: jfY0|AѬ T*M;{olcK[50l_w]^ሽXN!س>¹8 Ԧ[.ϋ N نfsJ'Qūe#a#UeC R$caLfTǚ|fb1QMڨ7C#1>W@!a)P9N5H'ɰjӹq['rPv${&xŀ87fYB(pPIBP)@$IiWvgL1CQ0Ms#2 KTÔ^$ӥZ 2PFhh!臏 =SQ!C@`ʯcRlCغ1\&;O|JwDشfC)HʔŨt/)7K8n$1Ӓl7ll\OWq5%.=rT=r.j7WJ^Ĥ Wg>5ya IKҨ^ 0y UE<,ym L#f|u1( U'5^ĺ\vFH 9* fO>^>5Kw7eIdMiēzmνZ\|hBu V R//k7J4aIPs#糃8`$wer>Qqx3X m[IvcVǐZ0OU]bRنmp_KQIHewŒ[Ś4kSFdӆYJȸ&PkFa>/>٢6{P;cup9 *D'ac'*i!`f L.QhM.3?yυV[ X) |xx|\ShsD޹L;{tY#rqARK2{hݻ٫n״gghbi^&p ãTVn6&aV_ 1Yd>C.GJ[bzijXZT |߲}yxG4пtv_WnHLKԋZc?0- t5:jA4OCY"jc eK{)ߟٟ_U{y ҥvet B X+8et|rڽoqd՛*(HR/YX0(jt"IT<"Eߕk d.䒝X:9y2V c م |ṛy!byl_]dRP8EQ&H?6ʜN wMozp5< p_NE_]Zr`U(a@.mIdXnB%H4Ԉ%|&7l\va))7Ad}Gj`ʂJ n]_ځw{g5z72㙮&G[߹|ФXGjeze->(@wK Ő7κ4\cyun ochUp+oox_= fB!2+ؿoy-5:S98Vnn҆;xy@_ %Wo!`]*!h{ \0^NnכPsaZgRRٴA(Б&d^L!i5&~1 )tX<594ƅ rR gg LTW+ C,}3kvڞD_ r@ԙ EXU5rudyc5_ 3hB DV!wrUq(cOr#يx \ʭ2%XTFe C3 W{6uw{OgEs}s)MʡrP1~}c'PeA[r&|cL@sEB 7Ph,ݫ쪝ʔfg.F)vFaҩ E6?gĔqqlZbXUl>ğx獤yဥ]_6aPK ^T4#0ФA3dk`g"kEqn]~W3pl)1 ba/VAgS~zӣ,=u``i3"!N}(:7XTSng } @#Xar v] a2k} uCȗkSe2J(56 dͰշ-yB?4e5 X^+j7shXD^"D-(v$֐FvAy^&Tw#N9.6+X 8BȢ9ܲ bs 9FA$f5^q6܃90. J9;P^BY\=Jyt]P]d 4`rZ?yb Fs +f aa"K*'_?bE}$Dɲ%AS|kgfY2Dq+t6Ĩ/G=ϢO)eI;1x'-SSl=l͊ `3yQrU`&-ʛ0h u"DgllQPcc5{9ODZ (QWǭLqIT-yWm8XswћseV"Ї>$;ݫ8BW+}f SDJm̏ Gp^V@4p0NLe͉ }-oİ&5c_R,?Or*h9)D~# ]JF:,0ǏisBĸ ,褳)j \3=ԑFg6jLRp˦LF5"O,`1FPF/*B7L$<(Բh!ӨhgW6 4 )8o )+uj5;YqLZ+uhDf5w\lVIrS͋pFAi ]6k7G9ѣC DK61y/sה/h֥}LsdL-3k l8v)BL싄fH5D+tFcLK ^0ϻj(?ɒX8C,V$ Xwq;Drƹ^a0ãwL Y &GZE|,hB @s?mh3][Ecfv1(>]KF"Ocd'F9ECRl=%l0 WyơX ])z H@֥5<V4 . /0K(J6su'4PH\cZzCm9jn^4n`xq֪>9U~? 1S8]źGc^+̺R7G'(A#jO\Z(F lDW{<ȭ; R˰unM&u)3^fDEr.PX! 5A` X+38m:AaF N_ $ H d!E}Sd_<Ҷ0*ZჱNpyl@gG qqt8 M3$OfH7>6ASJp@˒ ֞f Qܔg>(I=~ T jh~i7A P{p ,XqpYxVε*oF%,9}^㠇!@yY]X2H4^Il 4d!lD$ I Vxk0{5.[tEr]lYCĭd$pp!ε?,5kḲ3V(&N 6:TL@rrVFo]T @-x\<dla7oEs )Jv4ҞVW K 2n,ɕjN%`S=G)D[D>UQ,]3ǎʝ=[`a&s\d~љ#bHvtFxvs&Z|zsu\gU@ӯ`i||&9zұ1pTسFj4igVQDZvR!ץ+lvA^}9؂{0DQ]傞@] {ѻWU Kix@oEťh?#)EsEZz/_]_.!XdFo8?S"9p'03y7Kk`6#KgMMS@Bg᳸0(7ړQ=Wё5˻ʿXZPZb#Σ$~5z;B2YCvKɶ,W7Of.ټ?"%P7̫#W^NR]j|S:JjPV,-lHkLRVg rӯt'YJc&5'+ShFLg3e L9gh$jˈf//BـSbΆW݋6bi1LRL,21W~>O jfʭ IpX M"`~/G4N )1&N+J9%[5 7oZ7-}$ VʽSzz\Ǔ~K!F:Lb6 ե>F ko.h9q>㊿QSf Ծj_uL_9 :IjY,EP]4sEu,ۈ&65ߘM;WDNsCgg̸4fhqm$fNcTZez1UBJh|0$TCKkZ4G̳5kXu~ ɻG'smE V3_lt)JV%I;t5^mj34_ sfԠvJ(lbقZ7V>mkOUqBRăNn*5?@|K}WbǀrҽFMo'Ɖg2ߘ'~r 2^ٹ؎Iף`^l34:ghs &HF'Pr MhgHUGdѭ"e7YYRWqPl'&L\Y 2@T0$n#k֏H5,fq{O3u) -1h256׋k\F[P{`b`S}hIZaf </rSZ !ȧ;|U'>)h-kq؁*vjse)Fq,@Y+xIìԦ”_8 %.P`b=PCLlD-i &*udn% 4vt~' ƺ* dᵝM-rX9%ֲ 0V (|⤡5pKZV`*=[R,_'ct}+,c$78-Rϟ n6Pl$=\s|QWd jRfV$9ùm?QIY9uop̢3#ٶ!WαϷ~_JR3QꥰfXb z,{{A/%ωc3* 5iɤ j"DR/ty`;ܞ4z5r|]`3zCio7mA݅eN|Q/ᄃ+Tijq3` |.mN(yBTQ(Fg/'zF>U7"%Rfm5su?)`K2riӆ ~Գwl?9mHX,g0Ҭ6lR@lˁҀ@K ݖ.n>'., N1"Sڄm1M){gpl标 80 ɔQ_3۲Л<4jyxR3\p|,?Xp)1" MT5jp2K%̼8ŦHUŲϓb ά,u$ތ3ۅs\汘 `%@8UҼ7#f,kê[tSg-8;-]-vImwB>"(nZI eo +&'nkKZN͉6q]ZH{89$ ,șzeͯL4 G/YD"UMfNE3/Wg+L,0ypA~VT@i&լE=Q^IZEQ, +'gt䴍eԎ`ŋd1۷(JbܸU,(@d&XV)FO(ckfAP~Nsen|ui2_t DL":p/50Tp.u@d:6+ jTAQX-s;PdR) %ٮk_ҧ~ص g%ȹ>p+-(ZG]_̡bT=Tb^9 sU'"gLM2zrӧeȺdhgpFIZ]/I&[&K) w^tm Ea3{ խPmj?*HUɨ)&6WIZv/߈$*5c34 oV]ny.^CxV@,C˅t2#! 9O;i("W0qx pjeEYLg#vL۸fzR_86;`DIe,M=@ejږ1p[akjpRS7c=ƈ06 u>f?_P j_P 5j,=P6ӼfuD.mXZ d֌XWAy.ELgC ,C>!o="RN7(sB%U ҞbfQenF55"Zo9CJ+J^HG%&w:2r:MgXZ \:ib\.d[d$^\w]h>$,ҧmhbBtp 6`!sѹ] Q2ɮ~ ;Ƙ9w݂yΕSp2^ qiߒӺ(a:#p2V3#B7%\UE 1BSY-9Pjܛ;U eVuזUSz1J.B͸lq/TDuG-G0\'ͷp(nu&G5 M2-@,4aEdt\/"G 9RcV7(&b> YT.b 07;qɼ&bf%mCIN6–AW9׋3uK'--6BOG@IuP6R+x\/lm0ml\ ip8w%`ZNVbв61dֶL!%Rkəce qziwܵONNVDUʵܛ N :1eR%cN/u^Ϗ * iQ` e}! X@qJZ~V6wN8Ut{941.vʱ,j͸1f 8Q{rttkLNmp-Rj&Y@3WC QtSqLIeF"%wW1ݰn)>otb~_,ud3@ة}e+̈/:z%S '!ܥdNgn{VzR͖i 9.r:<G]~PІƚa!NOc B`Dp!lHo˺dZ{Zr蒇9^*u{HiNIflbєn XcTz FG7Q]K0Mm ޺JY ~uj% 2HI2y< T^5۽V:# fzH@`e6:c2J;\ e]9.Qu%[- ġ *`AvU[iϸi: |4D` ӖpY436%EmLA椫6:[w3=$P{M73Qcӏ?h~hU藯$dXȭ\"W:1;T~wjXjw2: k'^ %-o3p;y!TH(G>0pTǕfVI ^&8'ZE4՝(oD[JSo(Q3hĤYZڣ]Oy3hPyj}уD r,i7HNHnw[5].,XGp |>p2+NWe,mNHby|3H/ŴK]6K@8KQt&chA]@d)]bGPՠk/®~駟Jf҆K c*ř-mHMh{}I'c/D8|[%/,6whT`Ұmг곴G (w:WX0xQh(~RTIs ٬EɳyЩZ=$QZ9jYWp Uّ`}$NpS,iQ[~F{~Kj O^;!'NWV8kiU4-*݅մ-Xl"&o5 RZntw0r1[FUr2\u.qu P@Ui >ؠm.MڜeYO!fT}MSKjqg}jϟ2dň/,=[_!g@JLP>W~wT_$+h@Ð!`$B#mSk_۩h-k#_G+=*6)d֫{X?*Q ,d,HEJ .ٍυifZ. ^('4Lg|Ip84OK[}糺zGa3zιj,c0swÍ{$6j63Wyb#Y_R0.Wwȋb*D B-d@{;*Xnp\ #}GȖץsbD| g鹕A5? ,y[7+#=S[~aᝇ%3*$ l6װ%E: o1[A>#,HI$-i2gz1'Z y"K9M*اƕX]K ÂNxx0ՌaX`k QT:|@!'րͶ,Gc_Rh[Gw$P%g| 3?P.. ~-ӕxq6-3bS憞[di]"PձS0P!/ic"-o /e tIajz$2wqn-NҙW. t1epEOqblm iV7>"q!_i_ Iށ'QVg f6H\`]vطt-{E@mD+( PE7a3#03BOmХ Ɩ6@á *X)w\ޜCouF[x[&˸w<52Z9!(XC,i3P0v ,}d͜6d-Ż1da2R"23֋lҬfZIb!^uJrk%zd@SC[Z__{e)L0׍L\j,#eha5cLK 0*́xn;E;VSbc@% ˋk|M!G/҆ Z% kT:ԡiOo+-)A'Baݗrw2-uGfԆX3lJ-(ٽ1tr,6VAFc ;9Zf REm^zubrf#nܭO>(k6 j0m?zL3/:ejONIpIORS`oNz23?QRb+?JZHVcLPڠKظC,sNcT= $-ʆ$ ߸cQC`-/+ȴBo. L ;*a">Ed T*W1t$c C|aBĪ ֆ(H9. q . ĒalfX弼>Z3Ms])cz . PߥO0{~ }r64bj0Dti.qU{-iuwX 8ejܲQ}I>ȴ䘢wNK4ץ :b2/Ҧ o=Ni[Vp_67z(;>"|jhOH(_7(M&J_jȿxXH'lmP 4y(~q-(7`@ufz,$$~_hAA$e0,x>m27X 5HUs,Տy['i63jpzQ Y2a $;$5_#ck"V 2:kfɒRKޕB(V7O&|bYSN7.PA`C%B> HNUrzn|dJC*|=6;DvНlSoeq߂;x LۙFXISԒ.icibP%UNUFR:BN0 JsZߨ᥎Lz ,7eUl ϛ@}VFLB^_pblQkpwլHp u1Q;rXcSxd)Y:}PAzw dcU٪$҉K22Ja{D[YT(2+atFqF(ݮ6'b0K'D)`!9D^Nlܭ*1T3Z>#]bA* K3qw>`!% ͭ."-yX"}؃^}VnC!jFj9Ls5KbJ*A#5rE曆qK[Ɖu?7LW5'>P5ǜ?@&0|ovYtKa,*W}„#Kۻ.y|Xׇ')MI+]%k'wG/UU OBqVX̎BBG].7ㆃPrZ?c>R4qa"c_I@=my4g Q/ zC d}T<[BT Gt!Tʢ1}8jT%7Px懤M88p訣Qqq.dGocq-f}b颼 Fߍˮ7 x2vե9L 0U!ӱ A |A~IRL+6ojKC-xOyiJV%lzwqFYfT9qj^Dq+RIRcddC"$EϒSMe;#Iub>wʢxA\_ VL0ĠORu = ۨf鱨Tcbq ; CbK'o,Tؿ(uxH XkR纤n4ȱF&/4Yd'֦26f͈cy:oTcYQĎIx|i6 փ_4.d{rC}5zPG%%r{w8}-Ӿ><Ѻ׳=95.Oz2&jzhQv#*WՔ&krxA;#)NG+]J~wjb ZT^*}kz tX}%#0 PJ)]k9^^v]~0)^3+%!^ V*H~4W[3#3\a|q"i}Z,d7nK ?M@إ&DY3 >#. o2ǢsY`ix?@EIDATx^ _EOgy%6" BAhAbi@Q1HH)1 )i Q Ѐk/y^R s:g~keokXfĖ-[:lڴi͚5{GZTE8W\z'x3Ϝ3g! mPE xB6lXx>7^zyT~)"ywqǹ瞋IC{SL:u{ݺu_t)ߌ?oW!#Q(a#4@,{{9SO5k=f: ^x!|"Cn@1c p<0iJ"tLbѢEbs9w.OAg5}t GXv{FM("P|=o D{&^z$X!;UtB+VҔ"(lSLĀf3ϠkJCT(>0Hz衈#FȮ2)4jTkrE@P Vx ƍg$ 0|p\c-LPE޹E!jLb $03 +恋!1 jrui.E@P\B7.2n g „y"X1u &Prs7CHqFdsWz (Q˖-#ChY .D]>nazI~@"{`k ~3|)^\'6mo;jh.q -E@(@y+͒˗bȔ'RW˹sΜ9?g|ꫯA ea7rze38ðh@|v?VJg 8A)m"֒W|ԨQF@Ɂ+mAp8Ĵ&;ßn֭ܢT+~P7pĉ;8\"gϞ gnr3 "x (|:aSnQ3Z"ԂN\@J.^}h>P2bx\gȑBa`X9N 6@"H{nbT^r8#> u90II'}E@ ꪥ [04E@PrR(@s(hkIP"ܢ}+"-ZkRE(n)劀"4r֚E@.-wJ"(!ܢ9&E@P!/;%Cr }%+"O@[r!z/X[[/.9׾Q:0 E =m/2޽i)4zM%k׮-cbʹevJ 0(5ZxHwd =10pK3kZkjU[7%NjuT*vJ.IE{h\L^-`}et癹)Cb\6YB+S G\)kEӻ i@LwJ/>QE d[ 5SEPns] RE-W$%FPC nAL"-կ~Z#?я`;ӯ暈 X&S"8S;c?-6nxg_1nܸYfq3msF4z>`N|gyΙ3,JXd GFz@ ju`#8"$6lذpɓ' -zW""AqrK@ȳ~Z*= 7?!bf_wuWbr-nᩧJN ڭ@b4iPۚ1c7/+V83$Ujm޼xzX_{5RB<)8;3QF:Ӻu>IY'2)-յl+-ر&ѐQ*iӦ ,;vlht*=A!lٲK/9O|w_| _<#?Q_ON/rYg%+dd<'j# AA"1!r Jh*L(4?|"~ԧ>7>kg?Y鸻c=ց=' #.P5!'+0S /]Qw!r 4Q%fh/0aE]DIigqe,_n5 1Ddݗ#E.>,= ?ႿrOcX.% |՝wyL>鲜f-mH[,_ېV2R_ +BGxR?6sTO#E~wwtƕB jP*;|ctR? w׍\ϖU/ T# Guܹs5懯>܈*]a]%Gb0~?H-lq@m6R-@~b }x2)\_<ɟFUk5]H*o0y[' ق-K?8'+:'0s(N@Y8WaFJvjbY!϶ī3$ch+|IH: .j()twF<3{ڵ6>Z#E+f&ɨ?Hď6_6l]TC{tR4FvCkdEd-"$GDzO K a/X.^E%p{xm69(HGn ׾&w[YX{.R&Q,ԋ@ mXii7/orه7o$=,DӔQ&.roN} ?яc*K~&f~- r8_K]~fڨL>ٳVa׉{v|GKHFb }MXDBr(SPF1)zF BB<ϠnT"Z~eAڳ_DY\ _$`bvaqW]u_/_|q:\O8DXɛXgϞJ:oָDp*T,T8Yw|O/vx\pTx!%'ト.=ӑ%G`;pEd,Or` 4^ -DDhn99QhQ 2 XSye1H9Fp0s3Jd vغx3Č-jG VIq{ \ iuu" =pOӺ@USԕD=~a)JQq[(kU ~ehIEg$hTRi ĞU *f^wV[b>(=ފ|ܑ,:K֔#08I'd[*1C "7܊꘱b2Z.1`b0 p@W`;㬉$sը& BVl&JŊuT@kDm@fŪ`׫}g?a˶#5&}W,Ucl )yܗW[%!LۢIL`M@U' 4T !pjZ.& l2d 5kmDJ%:(4Qz IB@M pFEDZ\;>2v "l 9%y`0#ŌX[n#g>=3~|,/‡ĔV"?Oz]vd,_(H̝.L /T2rV0U 2kVn\ڪ9[nQ" 1ĎH*EE icQق1Zwf@֩e1V1̲3EFardhOЧ4{1cƤL;e'sڳv(O {ݰK3zRЬfr ]Bt]0["2wnAJdsD(ro+TC|+HS11e4w3CxL Q|mv2'NVB$@f$64W\qp sz.`a]3 .܂'ܥK0Ngm9蠃Yl;3>nA]Le%̎U2X\3 `{6\mm E I${}⫰,̮s;H(rtL3$Nb%ʺ6EgK.I7Ƽ\v_A{H DI1ٝw)m޼u f7xK/8r 7xzpͪQZT l#bG f< JƏ(q !/](gj|<픇4Zh(u N (A؀E.Lx!7ƀac;MNt-IdHƕ3psC&*ѐl2|>yK. wz Y8r,FźfGHpe-n0^3 ODn0iFxaUsGJhi[9@FdnOY 3Du;ƍrDt*2?]J-Uw7 lw_z %i{G6Y9n!pɮBfz ܟ_|uz\0qS2 2Q\B`X }+foM6bi#oR&c۾?8KlU pDdr`<@Xzr`L^1(,ͧ/&!AHcn^X^|1,ڒ$0+$xzJ!)"wȫ&wo=g94~Fj @Y.I3xbsp|cvƧ' ) ~ oh-Oh Dk8c%Mp Uػx67-L9m˥Fguk3m„ n+W4VSIJa,^S\3% Fg$FY1^ųf8eQl!_MTP Z<mLNNeZ#8 ɸ,SN9ٜ-ȸPX/M1$zhs7UxCޮ"[d/Ҷ}sKDhܹ$[(vj5qapBjaN"[ E%:O?(^(qg2&Z,̯{N`Xr#2!`[,Ľin+p'N5%[ r"~p'M~64t0G)d\~hCB"Ieݵ7!@j(ߡi֢[8*ڴ[|sP[DĊ˖9(Ky P qq#[~,~8y,S< ) 9vNp0ڱ[ UzW_ſhV}0Df8|oZ|?JN8V9T!P74{&xZjiT1^EX,L xЊv[l7y*!7C &=>Hwr[s.'!0~1jKBNqJb놅ȹnX/j40RCT⩷]PkJE@#ME[ض\\WF9GuxE:Yk\.3XQ\XY Q|\@>'N'ӟD4 a]=8˩[a=_,G& ?4\`r7 L‡QHfS@ͫ(HͰ ~vbɆ+w}.Qo&{H->^ l 0 & L@p8غTGjE5;s0 !% c!Ldnct,V D Tx( 㩧BӅY^"J0(,%DܱڋU%8"R8xUгlnQnj= B pQ BnHg2h}5iFCfN 'k10rPbZF< EI[*mqa0)kn!]b/ߚ?ܴ"Ȥ(4`D~ܟ\' ۀ m0Ex"z^t3R@-FC?ck T A-l@TAQ[rbWu} CHe˭G`-PIE8f1vj m, +~ᵺoJ+Vʩة1DEEx6_p/mء@,zDDWE`ka`@@2#"U0-܇Cmf\_ӈ2K>$-\B`C+Qia(k0O! ofQujT[9 ۳* eg"}=%DE9ߊ[XVnB"=G-86iElZTR[;#иP|$ZAy\E=&C.=oQh0i ._w/jDŗ.FC5|s۩ҽl'/qU[x7q8Jqvz"?|_=gC"LH(0>!@ O#G["aqHr9>\nq?;0I=ƍk m1ek0 U@`A`si`pFG$`>V|b&!Ɖw̚LE@ ; -7^V]/DJkյD0-^OI(i Ŋ jd6%̩ BE?'bLvxrc)X-GP@oܲ|!.a݉>R/N ~-d''ܬGC$^z}C|zu!'&,[DA͵] v6AзC-EVED.`B!#[]7e-nu]x!ۃp„ .4Eie-"hgX:^u-lYgD "rY oδ2q:tXC(ƊyyՅh<2;Q23DkT 2(ʨs!UV5è:A=@$:FȖ.ɪzM>K`egOF U&L5-s<_ez{XM=z h&8ܚ-lE|\wl9jG;ecG(]NUN'.d4-(XHۤ@s]ZciX@A]nXIj190XY7 Aͮ\0*eo[+fվ5W\[C`r'<ƌ{uRd7VEMtڂ(Ku W㞫 nIŋ*~HyUW1u]FԨ<{eǴ[]#\FӤ\i07v_VZ9E]{Кsχnc1^/ë9C-e|74M`A݄_}Ͻ)ifB0ƹ'$B۞]\aى'| M))܏.~%6K nQ-0o#[01!˕w]fŏ~I4׬8pL؇@ߔi[[[Ƶ1-0mD4-\L fZ6|+=y~6M S n!ƦQ[P83ˡܭ\s Di*j9ݭE8GB$eNTt CDklL$69OM)cr,9EtiF\ )zR:kȵPXEPۅpWnT-#Fd"ĦIpMƄK8jߔ=r ဧ~JNEÀkurxVD(ż *6;EKpkAAa?阐L|bgan*N6X)ق>GfsO?ݻ)[tY6U5˩OYkf[&O8{){!:/ $6 WܢaUcf6lS;;b w+ܙd[媆U>WQUS%[oa͜9w.$vjK[<y睖j@ Qv[L9L .SM_|/~ AIV>N;.o'Ж*ZshHʾ7$W뮻"Ci"6rJ]9RrbnLLR Ð+W:^/ʞz}2G](׿R,ֱII&U!jbӻVlfW Tlml]]vh$\Uo{c c=R_#!LK"W_UlfWp|F߲>9rdv؁P|=($y 55-4矟3gʷ4V \d'Tc9"&%Ƴ0bkg [,D⒔ĿK=1]bYf-\yXi#wʾta0Cp=F nOzG槮~)4,9ʒ#7źNg> ;n%SzӅ;H%OXE4ZdxԨJUϐE^lׯ>_tװEhL#lIkr|cRt 㘀&b;!rK-LZK#}Ӭ+"{nDp?OZCN3ziOi\bf=!^[PB45EG+ʖ$A<rN*u˗cZwO%nQKEhU$ %oҘ/ Z|gdB@hbE@#uWk/!V(\+[Bé.8$q>,7r(O]|k2EcFX,ûNGeRFvsNL(q-Zd ?ܢ"] cK utQs4YoLՋ/^lO"Y(! Z}D*]caR]/?Yd L^2Je\5"$ƞPL#y•hK`dDIuXkZE-0j!@_ `jw@ 9~@4 9*vr2n1erjEDXݎD/6!cNZtPr#$e 3mAPt Ӕku(&N֗J]:(!uop{K.EϖɓѴmt)]rn`n}?ob#eΟ?_wfm,C=}7y]tqo`Yvm nO+\ ͳgoY`x5\֝l!c}aԎ+o6#^̞=@dmȱធLWits%[t~h &rcĺ{{,Ʀl)\Ei*nʇgEt!&ib}F;=K2V =m<,~*|[Q-9`f.`-&iLfAܢXpĚL@Dd-wE]7=IpUn"2M|k} ݆$f>}@ V"t-Z^zE yvAi\$ߥ#g;!)(]@bxڷDL6s]vQnJd)U$dB"2. EJie'V=k,EDg~1Qz-/$Eu] tcܢǗm"`!.ݫۮU[@8tr^HB4J14d@Pv*M>]g5?SGuG5k|A>7mğxϺuƍGsNQ4} _*N R^^#.)>^F;7^uU"R}i;+VTdvڢ{@-"C@ @$9M('z!n͜:u*"JKΝ;wÆ ?o޼ۥ}K.{U.M(@a|oXGuť^jʙgIϋc-LPERH<{lQ.gGd[/0r,Y_K@nCEUiJE@P֌"JjJ&LGQe }Ե^zJy`xO38j.qKlb6GPE pHLbFpc(fo?_~ 4APE.[pQG&:md<˗/BΟ0؆aHJ!xx9䐌^X(@"^ܖf̘!.`g}6/feZzʕ+P7cX`A[Ph[nĂ/^8-6 $I& ;J"(=@B0gqwy'zʔ)Gf)"UZ]JVEЛV銀"8#3TPPF@3>C0~ISn_-]mdg^}DyM<Тg̀,7&sHtgO%eL6zĹI؃ܢ∬׭ N EE2&,sb##1m{]T2]M+4.$1q OHӊ9_.m 6-"D!.{+Hdz$~[{ndו]iF36\f.> eOې_KvFxv3I#$ E ^l\*羼z Ҧ)aTjiSe"* -9p.[ggIݖA@-+Z3LD.kJȥ.0iZ8Jwi{ܤO>l6L2pL*Zl.>r-,UOfǤl烝$0|c32HQfj[lwIEu $\NlMfgP1s>k\z ߃?ǣ{cWu--YᏒk&[bFkL9fMMpwL)R.[LiaK? ^B]%{LjO7P|p$ګ:b ?<8L7tƔ烿+SfP|b;4w'S|bSx)&ګxc@_8Kě2 OķǔH#S}(M1I)&Gߣ$+31)wQ|L6^)( 3ఐo ĔkD2/Pl#1 I?~Q,1^KA[JWbJ'wR|,ˉrLC<ӕD#JLFJppLiN/x &żS:]D{HLy<KD|hLɥx.0EZ"SR|bC1Clp>ś7(.S6t(`gD{Zҏuǔxs[(Jդd<6Nڣhܻ,.{uoלZkCmkµZ{յRurtӪfj!KZksv9L_[pv8[iZ[g Mw"NQ8} E;-tĢGK{9 ]ӢFk:FрEV]F w#["kDwEfF&##S"9nG-#v9Rn"5h?T}z6Wb{^`~okQ">Sm+o o`[~636&\`^ak^fK/%{x)o Z,)l,VOYmӔln[v\fDm+fˇl䣶[m-,ߴ9dXrۏKAnI*ߐj#nR7{34.Ii~Z\c/ڷI<}x>\ 8zQG{Q]∈#YF:bu }c+XG<Υ$Ott9v1!dYN>rf6GgOBZ*iJ#\u)UWpvCuHCnN62ʃcnÐj i lBF{42ÓF{mZO}rӄؼm"5Io?;zs D;l'KI̻n%}(닑G|Ho_8Lj/"bHk/c $'+Ŋ-b]Z.;Q~I.7IC-rۀ[Д΁zJ@=0X)O*}BA|o ='2DW8;0&=03529#!p,6PnpMAZ;NW\UR]-pL/REΟ2#ٟYYϏLiOkъZѐEM-D}/FGF{bQ!Zg|ZOnyk1o 7Sm-vfx{jZo0wV;A/i6LgMmmg6óZYe{>Zx6k<[5޳][ ׹mu/sH_{nmK[.Ԧ۵QVYk&~UkAqvΓwMm-$3%m=Fh 01v;Q;j ejB5% !hŢBGLho9zI(Dw ӢgBxEtP+E[ Ƚp7RIo"aW.6 9Os"="[|Fd /G|"LwCUj?~ڝ^P۩:j&Q ީfpy~G8ʯ +̰ȏ |pofp*χ=ŏS~ڠJ*`%g)_OyMQxq2?[|[#_[·~CKqE~2Fǿ!-Pi Mo&KgxIwHwG8-BXI+[ DžI`a8^-NڋFz[GF$$wk @GC[I:2&L'KBɦDr0K·ۡ~!IE61҄ !dR,$UF' CB$(I!D)z(E\m@NN"tP[ ^^ufx2Sު^-oP5TKvj:@>U'q.uzL}J-RU{*GZLe$C)D:%U#k#E]o"_/EF>FppphhцiѪQ)\u7GUF(GXu.W,,ŧWDmR^Rjh L-Mi1JGS;/ôm?}rʸ՚o/Jߧ}~5qSl乓C`(}_M'xFKicF6䚟le-ެͼgVg֙5f9fa LYa ;&,6Bün:L3Lffy/nXNHh(4{quF|{k0N3橇`^Xf#pslon藍}0N7`L/s 40CXhOE Ľo!/8`@͂c.9M.G9kkkWa.鵙z]攞ӛ0_-Czf(ֻ0;v'M|f>2['f} I A9hr>1[0Ƌ/٩OfvcS>P|d볙o|&3?o1Wb,erg``dDH" P%U˘Wxi,ajXF>Sxz m3hm)d/2o<s1(1)k ` ðd a444By '툳BIsy>`n"wW1e}<>̜֧1"/sPbk9 [1軑} I4A1^B̧Թ\n0ߘ-沰z {B'u'{Zwt{A?~Hg:˰6C`a9CdECb#PY( UC5ڈ1oe!!76xQmjfls# @>mn8kg)i$c [5FnNיUԨy(b/Lظ\F}~fx3~by ١$!.t yM\e O?!G d=l^ݧWf?3=3ON CodmP;ꌶ.PW>>ѷ~g{^~ BǡSP a-F_acF7bc 1-og#sy|M_n߂Kˡh+V!v E}6`fBR߆.;QO=XgXu}?{K?&8o @q-}8>ù)rV3v"ۑlMc ΩMza-DZ -¶h[98}kc6? L3q|A*$@c4XM kq5FH@4k" po00&q5?P{]r`yt -P[-\woTqSϏ2rEϺ]#U9tB}!}n靠.P7s #)>z CH5ZϡV/V/b<7> gqw9՘5υ XZ-DV QB2ڪB0j_mupgs׸,Uh:24~ 4 z/ n<Ǣ_.89P4WcbU0`^XCON3sэS.XcXgg7:rťB~灜BI~w~G>o]+I#\L I;}(c/λϐO{ŕ3v"۹J6c{ 5AkU^z_~K4c y5Yƛx#T!% /sooq787>--ŵc9.ud3r yڍ|} rry 9=Cg# }oc8,zr<ۃug{?=5xUgePfA!=C`"@*Xʢ= JWB0(np 7Xp- mlfEy*;ѬN1kSMng_5&lقcڰsͶУP{( =F>ߟ}al9`gǛ/bi5v9Y5f0=jv17͏ml's' bae'?`1fj7ﲣ$Y~eJ>FF5*~Jͷ+53J?kgMQ⟓d-#J&%wi [)F\Yb.uoK|̷KɜnNqR$993(~\2o%lOq68J-–9)9Rs])kMdnxn F7z7'|d=R0ZC%ߕwj&ڿ<T#UskQHo^)UOĿ 4ŏR|5}d^TK(j" lGOTIo@qo?;Ps_Ѻ*ٿ7{Pl'Q|Fr$om(BK9K2-~"(v(_ Ye(Ynu T|l[)h] Oj%ڏϣx |}eZ"~'$W0_ ?NſG6Z?J|o(n@%8z85|ϤXOX2^ӳ_sE4O8HDc(~^^,'P|5,렒Y)h?R\bF"sW( A1MDFg)R;= ~ m}_eY.ׁS5~~1SJ"~? Iqo+'?Gq6|b++S>Y P̓Fq}{ߡx|K+??:_7|Ym{% PZ,Fdw8Bه,ˠ)m( h?ţPLOF_/|y#U(e 7>gYV@%SR\XIKq.|=eSr"~$@PJįNqGx,GPz߄&6/,˻PIR\FqȴxY Qd#JƳ^I1l#95]s`')X.}j#Rl$6J yviTFoߠ9+}n#πWS,}?`#iNGDvO{mFFS<%E*i}i|WRcBuFe]wqQq%q?1]փ=O?%%'kǎ}oe{%Aǟ>_%5*[CT6c+~\R¿5KrR{`I{~՘";qK9Sq~>1[)pܗ +ǝ?[?__x^[YN8%'#$Bw?qG\GEB}^~kҵ7>>ݽƽ C=vmE/z6鞏f|7.~g/?Sȿ9¯wxN_y.?x~xn{|YC0B(V&z sͅ&oawp;Zٛ'|E[-T},4. On }PO U }{"ox7)Y_Ag ߡs!f(!!DJBJo}*Vu1X,?!GAA9btX|To!RSwC_:zۥi0A.}d>"k(oݖ!-;~#C)[32#˪`Q JAU*݅ Х^珗^⾵P1~xըbuWx&jDcDgaY16uGcfį%%\Vْob{9_<+/Ng8$dnFG ͹'¿f̩m ;>=Cy#d9sl]AsޝKUEr̽])J"`*(斂撩`rJf[f oΧ3|93gΙǍxF,?i]u7~cZd㶭΍ز,?Y]n[f`$˟Ԣ.񉭲)euw\OmYߍ?xv,?'ɍ?|?U]nY~^y]c7ε˟Yxoϯ`UUv0ަMoRY?׍qYYU]|7|._qYen|)e|u,ߺ]]27r?h__Ƌ0^qaWu8_.Ui(T3_e8nߑ6RWv|4o t&yNm_xQyegj}FZ]|Muw/qw\?qY.kY;aܵgЭ6?q^YE{d=jv_bܻw?gmV7~}^}.KQ8+ڛEq4t|+4Uq\Ӊ'?R}:3xu]z'.=?$^Y!r1&˯x?wY3}~xi^E3}W.}L}M27~Tcm|g5b%q4ξ91NiJ0d8'npƧmqVCr9͒t n|F$s1~֍H8++K,'-y7>ホgFI2O9XߴU`|7+O_Es-Z'iэ/poO:78+ߪO7^to]9Y$]Wb|4ʧiWc<d۶I7x1ᜬ<[nY8'+_.Ives'n|'㜬|I_lVs=؇n|3sgy;?h_8'y\xdYzhBKoc918Pқ &fGcz,snf&fO3_&f3# 6Qфތ63&Pӛ̌&f фL43)Pӛf&f# ?9hB=PobhBPo6sl4n7ǙM% fN&d3Fjzs9ф:53/PԛfΎ&+3EjڎXlno=zcWðeXeCӆz N7;ձruq%;n}D8n6BmP o-T+yX~q˙XeFKbFuS `&Ryf=oKUT?G5Wex~a5s=*w\OfBmV^Cn{_,QVo}֣odB=":zN>|&_ G>w+3b9P+vbXʱx r,ȩ! Xo-ڲz,?|,c|mhum˧4ԡmCPmCچ: uh6ԡmCPmCڬ-??w.\?ˇPqMǩcVw#\}Xlѿ> D,ȩ͌&f3c weft4&7/Pכ/'PכMp3# 5~.фhfhB-`o!P؛f& umo47܇D LGNK o2G~.2ܧj;$Ψ~LgusF5e-9ikΨLxvLkx"2ʝQd+sFeX3,;2pp)WgTY#3e6 oz>tFe޵Q gu{uyrpFe^QgZn3 -Sg5ΨN˖3-~IQFetFeޏ~Zjs*s-Q]{{?Geޏ9OQ{>/K ͩN̟,ggT;_=ӗYgwQ}[Ψ{yrkQ}~:)Z7ΨK3/^tFe~f;2O[Yg@'[z2GYn3-!3r3Q #,79r;2,w3U!3r_vF+dY gBftA8 !%̑ȳHˍrf[CfozdaQ ҐvuF5dZnggsCfvtF}8dZn3!rQ>3!rQ_nz}t\WgC:: 2m, \zȔ[.ȔY31"r-QƖ"rQx~9gԳDfmcR6FШ7M1O,ěf m=7hB_oZ&JLhBoڙMMNф>+t1-{śfNx C?oj&hqM KMfT?7;M #m}>B[477#M z&f3_&f?3_fV׌7M?X3 =ioF5nxsIq=w79,ƛ)f&fф7|ф^8wz ]zJ9^Z/ b|#bI9M?UfGǛl= u|v|aw~\ܱis]r%aaqm[^}Yn킹׼0lbŤ|.mpqs4w?x&pc]09m]\9>\-;*S;u4a} CN\V99ӈB3ec.g.\_x-i cWgwׄŶ'ILˀg6yҹIʗ~3[u.WX2WP,۹گc!aQ+j\GR& YTƻz C}yi黭jrn_X2 ۳m}}<~އYrDS.s:%N>{cgs~~Z9G+Eϥ~G|߾xiQ~aʸj>׏KC’s/+?Z7Ǒ,E˰sؐ2C l¹1^{ MLnh ䷇mOny퓛:~~}ߟ' qXܻ Kކz\̨Vy֌zvX4~c?f& gI/R_2oxߖzd5st dD- =ͼyA2s6<~7;6>g͍_7s@8?cI;L);yeHXs5nzΏCLD\@,QXbay Gpex˱[Ϗ?|c^?~W X8loшv]_;>="G11Id6!hΛ1ףx4nxil| ^E:V3Wi)G,cIp}_,{`o< np'uILggo-G}K\掛]#~oK~r?EpWa~# !h} ;Хфͮ/&t3o@~e4.u8oAhBcK]ebDA20GsQd!w(9)FeVdaY@Ш۲̞zA4,3s42ˌɈFeFݛe&bfQGgC0Gs.Qg#0Gs!Qg`RDAn231GsQhbDA2`Fe`DA21GmDA2aF]e.w:S\9U, _7:X,*DA2aQDAN27a DA2bf5QGl;0E3DA.2waDA2`eDAn2`DA2cf-QmbFe;FݹeFeLjF]e^ ]bK:{1GuYc fΨ+̴qFe3'Ruޖ|h3(.L/ge\Ns{Kޖ:߆2F. ׆7P.SzF]e>zFe:YϨL7:vuAo>;;7{L^ߌ!Б C0K nXQvf&:n2: 7s3.Ψ̾fuFedg1^f|<ۮ.2uFe&9u9Ψt3Wυ'uF>W:2'Y:˜nCG]e!cˍΨ̹ͯ{բ{}y̅0}0G%DA3ij0G3QD|cgcf9m$8[0LF4<̮9QDicds4EG0O;m9QDМ萭,h\ Y'ьW3?汊\rٻl!h|K\^#z#xqכzh/GJDd m90 # Ab22:8l/ʘ!n2:8l/ʘ!PNG IHDRr-sRGBIDATx^OWǟeI% Ere-\n BVKE)s"! sQE) (*m{^ g>s̟3s3gΜ/{ C0Z -ZUC0 #`0 &m7 C4ɀ!`m0MAoM߻馛͆!0W& &@ C`,b.8 Q0tTsCI'F!`iQ C`&m!0*IG;/S?'NXx 0M;M߷~OW+}ꫯ~i`I'9?pQ+Ϟ=`֬Y!{/i9fntaX@xoi_ Pܸqc~E@iR1@/]TT>Y߆@IpR= 雟gΜogk;-1\3~;㡇O` 0tD gaǎ!0&GMf<^zc!-_&F=@hۤz?-^I'($Dh2&5t-[F!PD4I?AϪ_D"`ddzwZbE@cN#sȺO@4iHVOiӦb'ؤ|iǜӤh4@'cܣqQ,[x&I}t3ϬZ޼y3','&+*'/BvO"@M:A@?~ (zk#!u+WD^z)u]vf5Ԥ(xHg+@Ώ9˚Qc Șl۶1J/dɒ'x"/Ʀ"Z׿쎆׽{B %I!Pl#WHV G"=wo)T⑇vh]Pi>c 3 >|]wŭ! A!ٽ{={$f w.(yk &O[o+lDIHRe;HLZ#:po?dN|2,q8EdMǎn"k(yg;0Cv'VZ$MKĉMZO&]vVe C#NSٰZS!xa&7I^ 5X|9 2uY[,? ۓm-@)Ldж˖-U!?TtR?hh;S'S1;*֬!0:|IIٯo+mF q{LU)&EB?.OF!`"#')KߨzؤHoذ_%-fHtUĘMڒ;Vy<#ZOzk!c~bC\*>Cؤ" ~gʤ4ee C`q`*\SP7}Qb8 3.SWR.[ UukrUAMtx`J!*B?3W)-24ZVBak$fN:_'L^:v(Qŀy:=z 4&SOKnP%"!@ZZo>"X/W]֜%] :i֠,5 &2gR¥qOh#d3_oa4ReҸꎮ0HkyU&H:V/7feҸ&]Z 7ka%,u?HAG9=&7rJ< &M$Xg&4Z"h@b:gUs曔h", p̐*&ӹ?m؀$1 w\.Z4JrS<na .w9rjڵ4Łinmu@ka\NH]vE2OYƧRnMD4@R2x2dT?i[g>60)~Wϻ˙0tZK,윤 W3d&%2yJK5Vv"Uzs2 ڔ%Yf:pSGl^MѢX!=+n%FрԒKn8.iZ)rP (̈́d0>6#Z.S\EfWȍkBDKR\JbA.C} 4f|z Zmz{uvM^E&JVإR(G< oPuuJөl l K :֤HdQB93u`f֍Ƚ~Ҥ%h}Hj*=!~/v8Dx{u 7e$G*+eʠӖ7;:S#O{Rq>h6u|ǚFjW:Dn5)/ @15Ф2܆rAfEm_G^j!JT̯|Zʹ&<*JSo.aXϪ|ǚ4z9PZ?IoKɶ)RhnNVin=7C&VRҗ!VVBB&ڍקcV{I[ϦM;Uʵr`ԩSlG1]Fn&yI]33wJAdx끲ۢWXѠY0$ޒJhflJ]ɉC'!cLX1:2zqq ̙Dҋ tzr,j]`i AQ.se82:܊[>io!WɒvAi1'r*FRy⬔$8 pk LH;%\TcK4ƭ{Ivk5[OZ@Dy?_VZS];SQ^ga_k0ZcnfJm.[.C]hU~ =c2dtq&%9&uDŨDٗf1:*~:w[+WdkfBWIp;U>52 `iG*נ7KY)tnsɵvg*:d#{-mѥJ99${^&`'ν6 En}ʸJ{ី%[ԤUAoSg'j' e*F)2zo,H4K*4^]t2 `vka^j8k VXRJ|[Nkq5^?`]AH-JSuX[l+jRG(&ya%a"]~z1P= *YZCWtZLiG"!MQ(&íꉄIYY:@o;e]:ዌ\ ɉG+55)́؟&9#RO&̧)O ٵ~}%;pxjsG#eֵd ډU\㰞8u֑!7昞^͇f`t ܌6W@-gƨ,kgZO-0Lu>'RC#DM?x'Ɠ&N}DV"v{I,?J1 Q2=̬ٺu+Rf/x-I+$PlL-KjG `|]={KܖW8O\-R- P$C͞ r|TpR{C?icvd{ŋ3ӀRʽ`Ȋ4x8#}ôS4}cIFqP<ŷvd98 Ǥpb 7a:1t%|Kv1Hu["O/)iK> "Q]8W鸩ں]&̽M*SJӟ&soM=c 0~RtS݀a!9֤k ChDT="Љ ;=72ǚ4\k[U8Xk9 0;NXd;N9W: Al!A ݻwO>N40M)6Q;w$2: Lh@QP %4J̱4\Fsx jЎU1ijRҦt&)qpٲeǎK%}|&gl&c151;.d3=+.rI 7E>!߳cLjɭ-*]lo۶m[X&`Zc&eAHiN;z]\r? HΧ9.].\GRAO .u,`צ*iNz R1]jU42a4M κ-g޽7ov!?G tvv?'N^tիg&93b:D?/ڤX_v2sQ³>+#騙z΁.alūCEInE_Ta[jͥ )ju6_d%٫UCaIB劝pi|x2Ѥub xZM,,mRyO xm"'>n1&]@Zf8Vv80Q*u\߻i.y8~{`vtz5QL?.Q-^:I{4MZM󴼟I}%* 49FXl6?XAx E 9+JLvـEc:=qZy`[1sZԭ7ꠈX5W=5M*4K6`C*1 Ie߾, ^N=| 9)5W֤nq8l۰S"E5sQh&us,M-ΖK{Ա[};C@[)N_G yGJyC4 iu֞.J'iBwt<\7ARY<;t]MB3IaV!ٲ]9KJ ePҁrDT/5FWr'?nJ=o]u2;ظd`R{"Ç#u/]D-[c;!Mŋzu5rTLΞ=ӧOٞҩ;%KP^L]ROl4-${&FB8Q8YԾEٸq#֭[\s$zCәa 2"O[%پ+o״/_//_"iױVu#pX:I/f jQ<JW\$ސD={5ݾ}{]$kúlݎ2,t# o@:|Mg?~ǎu <6d!BH)0Eo$ZpM58Te8ǿ8RX.PVaB7UуV qիW!c֭4ۖh7:4] Up"ԩSZu8#{ѣƍ&lY?:aդ#˛#)ВN0:Fu: йUK2.G^a͚5#0zrk]6BvG}[ I*ڡ[oU;szX+w]bg x!b{OKBy٪6gٯi[Z3ml;]tzzbR.Oh)ߦW yé-/"5|W:G` i N)* n X(v2 ~hҖ8(/%eGS.ӫ.(ꯪevkbSYpfZ:u @'NIe"I%lx?i'+#G}jnNlHbpV,W .8p6YSی4^莯@˦I3b""d߾}s1('7^ e~ev2❮G"3oHlY4 k6iFJ<ْ%߹z%ksYYZk=k1?tCW"HD@D@D@D@~! KWz " " " "0dgT" " " " t" " " " I@p֫J%" " " " KW: " " " "0dgT" " " " t" " " " I@p֫J%" " " " KW: " " " "0 x̘1YhJD@D@D@D`XXJV9D@D@D@D@,]ip;R8@ sOS,=Ps"=ƫ8N&?ƫCM\,pV."]u*\9ujժJua l!z eQy :ZGxS@mNNvVy'#=杮P`-رc;vCBQn: t*sl2w\eٲegŐg1,b( EL&j^L cR_}-q @=7,˗/{H%*= jJL(KNSZxQLLo@YuI|CH h֩n94 GN1%m::ɏ'ݎ[0'L!7mڙ,Q|:ZG|=-Ϟ=˅!~F |ҥt]={6߆k05 ]QO;Nc?۪7U6,]'2kIUGdRT4ç s!"{vLz+Njj=HR(?t%@tZ`=.X$&j5O"c4 Oڊ98172XN=-|>>tՄp1g QF2=|R"{v?IZG!p8 ExY^KMw5]W:=vl׎ا.0!ZO1==fTyj~欭-֗ `VEWĺ>ѥF>, oS6~!M7H? p:@n`-Mgm$b|_a!$>t&Cf]آ_=^;̧)<$rQ~.]4|rKn/‚ N:#GWfFKŋetE:{M o%w.C$ذ_&q=S fn>}GP2E.IGHBp 2}4sm6/ի;gIq L՘P#u U1]B*%nͧz*QD:y$dAum‡O,PXKA ByeT^$}joQi'p>)dT4YWpԩ^=>9G}h"ۘ.ŸpBآ=BI9K] IXwk\.}2CdQmLLBm-QQ:B~ByŒn6VX=fNOBcn ek[YleˎN.2Tipd8+}][C74}#y.(vzEGήi6WRmQU.| oP,k).aյA巈Z'<߰z ˨6ݧx=)%L 'jF\B?$Bukh}wGvǧl`V5K0q|Dz>mf5SzqYou탋BCdwP[:u&2zX8k?Li!{ɾK:V 5Lu.y싿A˻"ݿLȰO!q:N]ܷtY'֦[aa=+h-?+*o; ɝ"uڰԥDK Z1 S n]Bx-N|,3z9rܚ&2i$Vy6ϑDѕeɧc RUF[J-A0.r `dAJwf4ӓQ֕Y`Dx50p '\=LFUZ#|ҍ0$I:$H C">Q-u [6מʴ [`Q^|p%6R/}8vٷ{p*opaOK%{&Kw] B6v P4J:r " Uh<3SvO]l)]nC7sFC+2@$| ^%RCe60RxpUϙ4PCx8}`҆Ӵ63zYniy[m+6᤬}O)a:|6'ILg0]>ŷ!2R.֊ 𕷎":颷a[ٸ"$җtȴ3L/Sü+4-V} =!B;>渜] c,Q OC|vt^=[aĴܙV] 3uҞ S)2ˋ{+/ayUWY)|)|CQIs 7reޫ`dvw==Y 0v}4ssKԻ[le o/C@gr׶*oH?;mNRdNlZ! R' ͻŴPJ͌@8ϗ&fˮN6C`Ÿ }.3;4DIث> K9SM=R8EH!jPȄ$h$@/HfOX-i&!5Ynք*5Ւcmy&&r600RUj%un&IqeG{ dzng,.҆}~{ !ZA HH5<;m19t+Q>TڑVf7$KKf42kTڻH )oաz tVP<Ҟ23̮+UY7:q۪)]o)kߠ2[Df z#fJ0ʨzG3qF^=5S-i&F8֦WA‚3}j=pPtuTHN8xYlh0чQ$|[tY:p+J ^`Q0] =a'I'@;og{xWB(<#̡ aJ$Gٝ3fҥK|Mv9+1qD/e }I~$%K̿<JةP~?na8^~ˮ]2<9aYR {g-MI!׿Kdo*I\h/P3g߇ݻ/s=G]u*>X.Y} [̙3?nt0oPJf7an_h |l7o;&r |ݜ4iмʨ`\X9@ 5*.$N^lcxW=L JD6nhE@]׬Yzw:m4OO?5UٰaߌV:^T.=Aia2X0yMJzdw[Ks|U9eʔ+VI!'$̚0m&`alhՈ֗e,<̣=&|QIl2}?1Op=TIGHHHI#2 ~%qsuZz W=Ė^C 3;sx'\J<|^T2'Ө~lJ9׈.-=4}l*(AP+ kD3՟62\Ql)φVh+i-i e];p&8 UD3F:=ǕX',Uz+#[tYSV>֜nћq ثTk:f^ޗ&[ҐXI#YڢM 7joJt]hatZwF3,KhrKIHk*zW8mCUS{+\r%JRFӠ) !ʞn&ZvJ~آeva{THk=K'd9$4 '>tJ˜RakU%xbiD>du tҌЭƘ>G`kYĴ!jr.mdUɩ;7ae:gbg0a;/Q:k}[٠,!jqƅK0eu,%V3_0mXYZ]k(eL䒓fWyZ>] '< aɬŤfUt)zӠ(~N)/cבL2yv)!)ļǷN[Ii1SGsMUPd"7wya{6 լxN9^CZ.6%Ejbt$y|[+ZiE%f[CS*HBlݺuDan/橵P C`ěFϥ̇}gtƆM6GŋKF6Tz;;Ҋ]G<XIx̽"(\2s4; . anԸ[tN9ߏ>h#5.620/I.ҢG hEaG p"^4\޺uІ!run*.w_ CV na6IP!JU%JO}UÔצwj\jWG,kJ:vՇiCy u4^=) " " " "P Y`U" " " " xHZҭh,ƫ@B@n-X@d6^@D@D@D@DtkDE@D@D@D@' K*" " " " [ V%*" " " "8YW ܼy>p+4ܹxHU&6PF~m)sjA2YV*[>3fXdɇ~8a„*Lʕ+7n;vlyJp%J&L=#(ׅ>RdTu"$m6 SSOU4ϝ;aÆ͛7?CV&ŋ۷92(h2]vϞ=#[*;j5@ɓ'ִiӪS>Ǐ?cׯokX/_)!6eM}H5:U21?s3 6T#`j?R -U L)SlٲrXޟ}YUSQ`CNe)/hU| `Q7ҢG- VE``Yy֭[WW2M<VXH?|ԩGJ* fUmHҭ$pE{Udx`P2[},3 ;w"07˓yl;=de:ۮW_UJ =Nʌ&@~x~w7 !8I&iݡP~Yttr/&T0kEƀeҼqsر]McJ+Qf4{uUߵkzk* ZKO@UdVER8s 3T%}49I:9 -[0> wYqrsp)!&̸Zٿ[f3~WY&| ER1M,]i.aB4Ӱ'NDfs裏\x6^WT$N2`ğN>j*XB+̞(ԅ8d鎸#Mȑ#V9sTLnJ}ݙfV^,M6U&FT$N2GrJp)̣P*YQ,*n<9t4Iml!3rR:uj_/L ੱ}'q6BX2q]k, Վ7B St[_@omi"TGyąDm8}>T& KnJ_ZJF/fe:g?PHNi2˷n77r&_eOqٳ2q`PÅ*M'xn?nbϢ(5CCUNdJ7D`D xi6;bޗvm ~fDa s8V]|MX\r$)ra-89{C: /"MOK~ˮH9+A0:͡Tf۰k\KԪRfkz;ZW(ϰd ٝԘWXd޾H_B@ o EU_Ϟ=~ddX{>F&C2e hSVwq&3=aN.K64:͡,,ndi3>7|'~L :WH3Un5%E@ is1rܸqLS~wx &.!I6 Ϸ|H3eh*5ۦ̜o)'5볁0-RUM)DZӭA%_"z]~b΋A.9imqq qJ.35 LsvhmULӓ&,}" KO ;,|.KloLkd^xlʿ5ѣݰa`=R4^ ,(3f.gi6YP' 3W&0˵X0vZj0)f޼\W\Vy(s%瘈}[EPS+3+$<: S!!KJ ^xMIvPծ4Psh2o5ƫ'ҕB5%D@D@D@D@j! KJTD@D@D@Dqt " " " "P Y`U" " " " xHZĞPKJTD@D@D@D@yYtˡUl֚\" " " " z/L @E]txC4J@͡Qʼ:9*" " " " MB@}dV)>,"" " " "O{ӧOwxb?~XfMrʆ 6o<{9aΝ;w/0Ǐ1cƜ9s~_+V9q$$C='R2;w+ 9>Ǐ/XرcϏTH^5E>oԾ=4D͡t b`8oC ׷~{w&LZB?ׯ/YɓFիطo?]r˗coycw C:˗/_~=3ӧO/‹p`ded$ 3URBo)!BthuyԩR|9}G2),!pJ&Œ+rщuu݁{:c- PE@n8ڕqi nݺڵkinXoҥK6v-~0 ʜt?â3 Y:JDZ5Ν;ϻo&_s*©/es,{Xp}"M>3/9rdK"#8](2"$۷ӄk"#w_-OOHb L"Z|;'L $K `^ULwʐceflY_j",?2T fU(G5vQɓ''9TWS ?݄i?05A=.m4?nҤIa7||[zw7qW趂)6"310VBuOa9 _=*z:'Cq}k͜93\_]"0 T.aĎ+x=Ti7[/]Uc0 ﮺ax;'8qVs?8Q}~Ϫ=t-ߩ# 7{/Ltҍ]vEGbDvV6RmPE2J_)Sr 2q!((ZVm1iX ~9jaљ gX-V!S)F%_~~Eu]9a횸 9&lC0\{"_[S0a H c0fICewLoO56X3Mbpħ@R >3<1ܱϤI&tSIX[ujױQWiv%`:L@߬X-Ĝ5}(Jآ>$ձ<̳l GxeJ>) \<{곳|,6"TzhYhR T?mٮ^ˌNEsZvIoZٯv%Fhr1Q)c^e&j/;^ԎBCM_X7"$ceb$;7DLtukqTCΫ)P5MJ2nM4OV͡|؀{;e m+[6F/RaJh ؝0i`ƃtP0h}̘13'X{(EM=:L#Wm&`CuXL \溦WmpL4fYp Lg? :inkL@HSH^~e}?xdJF,ݑnVD@D`27x"1Cı Ӻ>,Hڸq#˕k֬KV(M@ 99lJWǐ'a>UZmmHPs?s8(:HYɚ)O?]JNu9VƮ:J[ 5GjuP-,BX:/85)t"ѸnDZm$@-dւU4N@nU D@D@D@D@j! KJTD@D@D@Dqt " " " "P Y`U" " " " =OqA% ϝhNW #" " " "0dgT" " " " 9‚(D@TYJPs( PчZG㕫w5^@D@D@D@DI^h,* Ǐ?wЈ@ ͛7O>ݕ… +x`]뭷ڳgτ b‡aܹS4Y$G /.]Ntj/Ǝ,r?ׯcQxZݴiS\ϟ?'!1slv-@`8pŠ+jƍ6R5sJz饗9c qTϳ>+puNʕ+SL S&ID iULLfo{0 -Çtv.o3/q@ظ^HFhw^|9:=JӵfL}ٳ_[v?~~#Iʀj=נyJ?N*j2xD,iӦ%2*l0|) h4aܸq4fRW”ի1HXi 5ݭ̥lذhq?8g{@E8iA˰Ou] p'O{ʼ?^ t7~)@Dg)$L@,"M[}[lay/K 1yQǏU0n޼wѝa)SF|>eϙ#/\acy.4VۿWfhW=k~)aX|(Z g1^ס{̉'!an9L567!6֭aaovoi*LMօ2'kg'7X.6۞˫-$'|B(#/HśDNW(VN>Ŋ ڱcF,w._l?ڳgz>;&ȧ|fkv>~ݲ=s-[IȧK6PJbr&rO yLdb^/;guJgIq̯+QGVqBHQy,4ĪU%5=LL%ӚCN" k05ktXZP]gat>~5_64mf38Э]"tսVߵ"pN9B_(ge[bUf4m?>!pvjժUaNiNzpʶ .T^M~ǸLL<,lgG;K-S ՗DƵݍW$kJ2tzhCFpt.[ {v'Sظ^v3/|ꩧmlAL"`%o`,lbm,P}mx ͡sO)=PӴt$?|N'Htȋ&p2ƕ>d%h$Lc| BF(5Q./;vT2& Om1dDVa'%jʵp\Ey#zdfzаM$}@o{J:WڣK"#3}дSG6柹xluzC(4#I!"2*S\\j=WYkaA r4<4X)[fl#`j~:',q@B*B}T1eu P?TtPЄ7 SL)[ @9B7c'x?1vh[3C,rs'-P$#$.}\gԞ$+BJju4^Hm oe)[^H]6WtOH!jga^^T<&b^W4 _+Z$9+K7Œu^1t)+?dSxDwcr0jP*co:zVa,YTR#D@UڍC7Bt u4^t) " " " "P Y`U" " " " xHZҭh,ƫ@B Z2W" " " " "P@ΛM5[b,ݶ֌(G {!gZ-"UQjW&xWh+Wܹ:$ YO?'yf$@" " " "0P[qu?ҥKD=PL~>y֭[ǎ^a*$ ׫ a$E9q˗ǏpٳgwZW_}uܹx`1+LIj%*AyQ c̙K. emH?]YTΝ;7mڴlٲW^y n߾}?oy?a„̌qB btO>἖Mt:é<ǽ{{.\8x +VgΜe:tHMLP͡? ցK$꣏>zn߾sOY|u+7nI}EZPNWX`+Mz[lIeQcǎe2զ7HK+سgk;4 3ۉa@;)P V͡Aʺu[`";-Ξ=KTM*?ݾ>0:ujy3}K@9f_D>}:;_4!a#RV0UV1xp#_?nG&Ku s/y`#NOS"ϩS] e(" CK`ҤI _[ ƼA04Pd6P< g~].~__X /_$~I$1^'Ks,4C"ɓ;bwqi+:ux,tٰ{y >Y T3,W_6Ol۶.>9h`tn׮]x;۷mذ=Xhb 3Irq_rׯ7PBe)=Slk|n޼ID@DL/_COP5BDƍ&zA}фnŵ$gzNQY"(mfL[vi91d Sn:ͨ 2m4s%Nu|ekb3K:NoaǤ0"4W&8jF;s/$$ng:Vlz;菜0l t?wu]I+L <|ee!G#SV0j4yq_rW" "0 8hѢx0*?:Q:9|j{90D$gp4a eY(Zi uR¿>WC+"0X R;lkDλ{V;tə jW^|'N`%LAY؟DxLt[J.9D Ksy',Z^'m%" "OOO=z4P.P1X`žP8Ȅ\r%39믿Ƶ`ڵ0jҥY/4\ӔH`NQ<k5&9*ݠʼhZݸq#-IgYyy2̚5ty~/sJN ;"9 hI>aEh… ̲ ~ \Եƚ^v6(Fe[u /^s-ty\B0sZ,~$ 3ED 𕫅%ttỳCjDRs Uq*$0$ͼֈ ׅDmNjN~gӽ2aό%`ix 1}XJƁ'0UF@6 GꔱXm0%^]fn}m.d ҭf3I9?c"{&zypy"H\E@D@D@D/5gw^d w|pk&T y-HN@akX띀ZG* K"M'3gܺu Ad3gN]NyMPV U J0IDnz;ynݫ)jR D@q݈txMIZҭh,ƫ@B vGZ-+Q(G ʴ01C" " " " m%;c,hKz!PS!%0bU@@ )€W@@nY8|$_D@D@D@D- u'N|& ׫vԃh5VTh%ƫ%Ow-ǏOښd=+W|A ^W&۷gϞÇ`?+2#fSA05(#0@Cѣ'O̙3.]:vEnzYfaZT^8Tʔlb]lݱcW;gϞsrkeKg [ɷLoܸA+O ڷ_΁]ݲe lѮDȞH|I?&e'J!G˗/3c3XO:ذB `|쨛H3U/Ք9SػpEQՉe_|25YVcҟ*AZ0h/)mdJ#=|ڕ,ݮC5)ʈց6¿ s;Mg"-]H8> d͔0s?OW>'Hw3u x_ԩS#?ȑ#/fͯȸ &" "`pĀqW UV1i&Gs'tWf"wtԣĩSv9Z#{b*qhӧyܺuxkJ +" M`ҤIpBô;״ivͿ]|^nJD'^|E{aлkΝ|= `' R|a&޽{ӣ5, nWbdIgƝ\ I-DtD.2"0"⎋ irv 0@Ehm۶!ʕ+Le6 k_k[ J6贱̶p}|M-!y6 9aP J2 5gm.s6Cw C,VB"%CRm[Iܣ ŋtnE Yb|nl#;gbiӖA9LLH)J"tIN;40;ca IFiEkkx5`d h`GN' mhJ"Qߑ[sxe>ݶ;4IM!ʴ(N= S87,h ~~~nBm]S͆|jX|E-]KٌڰkRBF$K7."C9DR$0 p`,Q^xꩧ|’a>ھwS k.k׮ X9cw7KR^r̹n''OvSg_nݺ VtdV(D.Q.\`9I2gO'B* zW^h-]<ߍ#RΕu%Èh[g̯#={*Uˠ”O\v؟[|uZPv}&& ۛ ؃g!``o믿vF;(euK7"ز>'"b$eaqR{7mWd)Ą$q۾z]aDUq.-j$@` E oO;,.5l'?ĉhob~}}1˄q3|?j½즌)>YFxi{Əϧ[h"i0C!$eY'nj"o52a҅f5ѹ(OJ@n^a_l)3K9۪..Xö,ڸq#K/Ą+gV9 G `"<B7ębO|dU!CdB@ ` du|;&?CpgVA5|qÆ {7ҥK#݊ݜњG+_+l9cL1IA6Ad5)XOZWƍXW݇ĢB.)3o:Jdw\7x7~:rTLĪ .|g*.(~ejjWO*~KBLdֱ%K[' zիWWTE@nU$ca#w~z"qp],]8=qFD@D@*! J0H+^`G.3f̰ڴn[cmA UZ%9kԩ2{V?b`" "0 pd!]R[f%;BNFN+EńYcǎ( /rb\\-#8}4sMgvU@ `}._|i+'dA oߎ[?;Aœ\,O?4t0c9rF”"K 츬ٳ|f233 뮝;w/|O"#_e)#i]VMO2Ow(5>'R{G㫯lxff[K0jn ͫWw}796lp_xիW<tLqX(}%$`?qSAЇ.- lo.,+9Wo.|y֓,~h+ EO`eּC[0Y ߰MԹq>m]Pe롣^멧"V;7B;F_Wߜ='CyfwBkIdҥU DixsʞoW`O߻\ wBEӠ<+S}ES̻%Z" dVS/̼UoKz"kf\BLՔV@AX4 ;"ɓϞ^l#>,M(!`rc=F$YѴS`(+6 _ܱvVa\3flDmRk}.o9aPs&@`ANwƥ͵%Rs`BXKNe V/Y\V84EijNP" o@s%" "\yOoxө| 8=g37tY)H$V#|G"o~NjmM\p /v,<) qDVB]901 ü#5kV#~ stj$I+4yB4B:Ph\7"-]y/4^S@D@D@D@DtkDE@D@D@D@' K*" " " " [ V%*" " " "8YW,Z*Q m $@-dւU4N@nU D@D@D@D@j!Z2W" " " " "P?)C" " " " m% K5#D@D@D@D@[b@n[e\" " " " "Нt3RA$ KwkM2t' K;#Dt$@wt3RA$ KwkM2t' K;#Dt$@wt3RA$ KwkM2t'o`yӋIENDB`o=Dd T0 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~0| BRoot Entry$ F܂@ Data rWordDocument#ObjectPool*& ܂܂_1353651367 F ܂0#܂Ole PRINTCompObjM "#$%&')*+,./0124 FPBrushPBrushPBrush9qd FPBrushPBrushPBrush9q   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~              ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~              ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { T%;/ 7l A l7l(ld@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@XXX@@@ @@@ @@@ @@@ @@@@@@@@@@@@ 222@@@ @@@ @@@ @@@ @@@@@@@@@@@@ 222@@@ @@@ @@@ @@@ @@@@@@@@@@@@ 222@@@ @@@ @@@ @@@ @@@@@@@@@@@@ 222@@@ PPP@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@```@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@```lllHHH``` `````` ```````````` `````` 222`````` lllHHH``` ``` lllHHH``` `````` ``` ###``````[[[oo``` ```[[[zzz 000ddd{{{``` 222```[[[ 000ddd{{{``` lllHHH]]] zzz 000{{{``` ׿www llllll llllll llllll llllll llllll___BBB 4xxx000ZZZ88EHHHlll llllll llllll llllll llllll lll @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@((($$$000000000000000$$$$$$000000000000000$$$$$$000000000000000$$$$$$000000000000000$$$$$$000000000000000888@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@///``` 000xxx @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@000000000000000$$$$$$000000000000000$$$$$$000000000000000$$$$$$000000000000000$$$$$$000000000000000$$$$$$000000@@@@@@@@@@@@@@@000000@@@@@@@@@@@@@@@000000@@@@@@@@@@@@@@@000000@@@@@@@@@@@@@@@000000@@@@@@@@@@@@@@@000000@@@@@@@@@@@@@@@000000@@@@@@XXX000&&& 000+000''' 000,000))) 000.000***!!! 000/,,,000,,,--- 000!!1...000...... 000""2///000///000 000$$4111000111222 000&&6LLL000222NNNxxx 000''7OOO000444PPPxxx 000))9@@@(((RRR000666@@@(((SSSxxx 000**:@@@(((TTT000777@@@(((VVVxxx 000,,<@@@(((ppp000999HHH@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(((yyy``` 000--=((({{{000:::PPP}}}``` 000//?PPP000<<< PPP}}}``` 000//?@@@PPP{{{000:::@@@PPPyyy``` 000..>@@@PPPggg000999@@@PPPVVVxxx 000,,<UUU000777SSSxxx 000**:RRR000666QQQxxx 000))9OOO000444NNNxxx 000''7FFF000222222 000&&6111000111000 000$$4///000////// 000##3...000...|||--- 000!!1|||,,,000,,,hhh 000/000+++hhh 000.|||000)))MMM 000,000''' 000+000&&& p 000GGG ```φ x0000``` ```555 000 x444``` 222```;;;000)))``` lllHHHRRR 000;;;``` ,,,000333``` lllHHH444 0000``` ``` DDD``` ```###````````` `````` 222`````` lllHHH``` ``` lllHHH``` `````` ```````````` llllll llllll llllll llllll llllll lllHHH```lll llllll llllll llllll llllll lll 222hhh||||||hhh燇 MMM@@@ @@@ @@@MMM@@@ጌ@@@|||hhh@@@ 222hhhhhhhhhMMMhhh@@@ hhh𚚚|||駧MMMMMM@@@ @@@ @@@ hhh@@@駧MMM@@@@@@@@@ 222@@@ @@@ @@@ @@@ @@@@@@hhh隚@@@MMMMMMhhh@@@ 222|||