ࡱ> 57Z6   !"#$%&'()*+,-./01234_u23456 !!]""w##s$%%&~&&|''z((x))v**t++,,-...~//|0111e23~33z44x55U bjbjnn a/aaXKP&)&)ZZZ4h l1]UN)^)4))t*S0SSD@ZUBZUBZUBZUBZUBZUBZU$#_UaUHfZUZ@S^S,S@S@SfZU&)&))t*mQ\UTTT@S:r&)P)Zt*@ZUT@S@ZUTT~NU8yWUt*|`z%T8/QUX,ZU]U01]U@RUh!bUTT!bUWU!bUZWUSH@ST*SSZSSSfZUfZUDT SSS1]U@S@S@S@S!bUSSSSSSSSSB ': B NNG NGHIP V PHT TRIN NNG THN TRNG CAO NG C IN H NI ****************** GIO TRNH TRANG B IN ( Lu hnh ni b ) Tc gi : Th.S Ch Minh Ha (ch bin) Th.S L Trung Chin Th.S Nguyn Huy Tng MC LC Li m u1Bi m u: Khi qut chung v h thng trang b in 2Bi 1: Cc phn t iu khin trong h thng trang b in - in t 41.1 Cc phn t bo v41.2 Cc phn t iu khin51.3. R le141.4 Cc loi cm bin181.5 Cc phn t in t25Bi 2: T ng khng ch truyn ng in272.1 Khi nim v t ng khng ch (TKC) 272.2 Cc yu cu ca TKC272.3 Phng php th hin s in TKC282.4 Cc nguyn tc iu khin292.5 Cc s iu khin in hnh362.6 Cc khu bo v v lin ng trong TKC - T133Bi 3: Trang b in my ct kim loi 1363.1 Khi nim chung v my ct gt kim loi1363.2 Trang b in nhm my tin 1393.3 Trang b in nhm my phay 1453.4 Trang b in nhm my doa 1513.5 Trang b in nhm my khoan. 1643.6 Trang b in my mi174CC T VIT TT182TI LIU THAM KHO183 TN M UN: TRANG B IN M M un: M 22 V tr, tnh cht, ngh)a v vai tr ca m un: - M un Trang b in 1 hc sau cc mn hc/mun: Kh c in, My in, Cung cp in, Truyn ng in. - L m un chuyn mn ngh. - Trong mi l)nh vc sn xut, c bit l cc ngnh cng nghip, vic s dng cc my mc gii phng sc lao ng ca con ngi ngy cng ph bin. nm bt v lm ch cc trang thit b ngy cng hin i i hi cn b k thut phi c nhng kin thc c bn v cng ngh, bn cnh l cc k nng v, c s , phn tch v chn on sai hng c th vn hnh, bo tr, bo dng v sa cha hiu qu cc trang thit b . M un Trang b in c bin son nhm trang b cho ngi hc nhng kin thc v k nng c bn nu trn. Mc tiu ca m un : - c, v v phn tch c cc s mch iu khin dng rle cng tc t dng trong t ng khng ch ng c khng ng b 3 pha, ng c mt chiu. - Phn tch c qui trnh lm vic v yu cu v trang b in cho my ct gt kim loi (my khoan, tin, phay, bo, mi - Lp t, sa cha c cc mch m my, dng my cho ng c khng ng b 3 pha, ng c mt chiu. - Phn tch c nguyn l ca s lm c s cho vic pht hin h hng v chn phng n ci tin mi. - Vn hnh c mch theo nguyn tc, theo qui trnh nh. T s vch ra k hoch bo tr hp l, m bo an ton v v sinh cng nghip. - Rn luyn c tnh cn thn, t m, chinh xac, t duy sng to v khoa hc. Ni dung ca m un : S TTTn cc bi trong m unThi gian (gi)Tng sL thuytThc hnhKim tra*1Bi m u: Khi qut chung v h thng trang b in in t222Cc phn t iu khin trong h thng trang b in - in t128313T ng khng ch truyn ng in1361711274Trang b in my ct kim loi12018957Cng:2704521015BI M U KHI QUT CHUNG V H THNG TRANG B IN Gii thiu: ng c in c s dng ph bin trong cc dy truyn t ng ca qu trnh sn xut cng nghip. iu khin, khng ch ng c l vn lun lun c gii chuyn mn quan tm, tm hiu v gii quyt mt cch ti u, a nng v ph dng. i vi nhng ngi cng tc trong l)nh vc in cng nghip th mng kin thc v k nng v h thng trang b in dng iu khin, khng ch ng c in l mt yu cu bt buc. N l tin cho vic tip thu, thc hin cc mch iu khin bng linh kin in t hoc iu khin lp trnh. Mc tiu: - Phn tich #c #c i m cu a h# thng trang bi# i#n. - V#n du#ng ung cac yu cu h thng trang bi# i#n khi thit k, lp #t. - Rn luyn tinh c n th#n, nghim tc trong hc tp v trong thc hin cng vic. Ni dung chnh: 1. c im ca h thng trang b in H thng trang b in cc my sn xut l tng hp cc thit b in c lp rp theo mt s ph hp nhm m bo cho cc my sn xut thc hin nhim v sn xut. H thng trang b in cc my sn xut gip cho vic nng cao nng sut my, m bo chnh xc gia cng, rt ngn thi gian my, thc hin cc cng on gia cng khc nhau theo mt trnh t cho trc. H thng trang b in cn c: Cc thit b ng lc, cc thit b iu khin v cc phn t t ng. Nhm t ng ho mt phn hoc ton b cc qu trnh sn xut ca my, h thng trang b in s iu khin cc b phn cng tc thc hin cc thao tc cn thit vi nhng thng s ph hp vi quy trnh sn xut. Kt cu ca h thng trang b in: - Phn thit b ng lc: L b phn thc hin vic bin i nng lng in thnh cc dng nng lng cn thit cho qu trnh sn xut. Thit b ng lc c th l: ng c in, nam chm in, li hp in t trong cc truyn ng t ng c sang cc my sn xut hay ng m cc van kh nn, thu lc, cc phn t t nng trong cc thit b gia nhit, cc phn t pht quang nh cc h thng chiu sng, cc phn t R, L, C, thay i thng s ca mch in lm thay i ch lm vic ca phn t ng lc... - Thit b iu khin: L cc kh c ng ct, bo v, tn hiu nhm m bo cho cc thit b ng lc lm vic theo yu cu ca my cng tc. Cc trng thi lm vic ca thit b ng lc c c trng bng: Tc lm vic ca cc ng c in hay ca my cng tc, dng in phn ng hay dng in phn cm ca ng c in, Mmen ph ti trn trc ng c... Tu theo qu trnh cng ngh yu cu m ng c truyn ng c cc ch cng tc khc nhau. Khi ng c thay i ch lm vic, cc thng s trn c th c gi tr khc nhau.Vic chuyn ch lm vic ca ng c truyn ng c thc hin t ng nh h thng iu khin. Nh vy: H thng khng ch truyn ng in l tp hp cc kh c in v dy ni c lp rp theo mt s no nhm p ng vic vic iu khin, khng ch v bo v cho phn t ng lc trong qu trnh lm vic theo yu cu cng ngh t ra. 2. Yu cu i vi h thng trang b in cng nghip - Nhn v bin i nng lng in thnh dng nng lng khc thc hin nhim v sn xut thng qua b phn cng tc - Khng ch v iu khin b phn cng tc lm vic theo trnh t cho trc vi thng s k thut ph hp. - Gp phn nng cao nng sut, cht lng, hiu qu ca qu trnh sn xut, gim nh iu kin lao ng cho con ngi. - m bo an ton cho ngi v thit b trong qu trnh sn xut. BI 1 CC PHN T IU KHIN TRONG H THNG TRANG B IN IN T Gii thiu: Hin nay ngnh cng nghip Vit nam ang pht trin rt nhanh, nhu cu s dng cc phn t in iu khin ngy cng nhiu v s lng v chng loi. Cc nh sn xut khng ngng ci tin v nng cao cht lng, chng loi nhm p ng nhng yu cu ca th trng. Do vy t vic tm hiu v l thuyt cing nh thc hnh tm hiu kt cu, tnh ton chn la n vic s dng, vn hnh cc phn t in iu khin l cn thit nhm iu khin tt nht cho mch in v h thng in.Ni dung bi hc ny nhm trang b cho sinh vin nhng kin thc c bn v cu to, nguyn l hot ng ca cc phn t in iu khin thng c s dng trong trong cc doanh nghip cng nghip. Mc tiu: - Nhn bit c cc phn t iu khin trong mt h thng trang b in. - M t c cu to v gii thch c nguyn l lm vic ca cc kh c in iu khin c trong s . - Sa cha c h hng thng thng ca cc kh c in iu khin. - Rn luyn tnh t m, cn thn, chinh xac va an toan trong cng vic. Ni dung chnh: 1. Cc phn t bo v Mc tiu: Trnh by c cu to, nguyn l lm vic v ng dng ca cc phn t bo v trong mch in. 1.1 Cu ch a. Cu to: Np. V; Dy chy b. Cng dng: Bn cht ca cu ch l mt on dy dn yu nht trong mch, khi c s c on dy ny b t ra u tin. Cu ch dng bo v thit b trnh khi dng ngn mch. 1.2 R le nhit a. Cu to: 1. Thanh lng kim; 4. L xo; 2. Phn t t nng; A: Cc ni ngun; 3. H thng tip im; B: Cc ni ti; b. Cng dng: R le nhit dng bo v s c qu ti. Trong thc t ngi ta thng gn r le nhit pha sau cng tc t gi l khi ng t. 2. Cc phn t iu khin Mc tiu: Trnh by c cu to, nguyn l lm vic v ng dng ca cc phn t iu khin trong mch in. 2.1 Cng tc a. Cu to: b. Cng dng: Cng tc thc t thng c dng lm cc kho chuyn mch (chuyn ch lm vic trong mch iu khin), hoc dng lm cc cng tc ng m ngun (cu dao). 2.2 Nt n a. Cu to: Nm tc ng; 4. Tip im thng m (NO); H thng tip im; 5. Tip im thng ng (NC); Tip im chung (com); 6. L xo phc hi. b. Cng dng: Nt n c dng trong mch iu khin, ra lnh iu khin mch hot ng. Nt n thng c lp mt trc ca cc t iu khin. Tn hiu do nt n t phc hi to ra c dng xung nh hnh 1.5. 2.3 Cu dao a. Cu to: Cu dao 2 ng 3 pha. Cu dao 1 ng 1 pha. Li dao chnh (1); Li dao ph (3); Tip xc t)nh (ngm)(2); cch in (5); L xo bt nhanh (4); Cc u dy (6). b. Cng dng: Cu dao l mt loi kh c in dng ng ct dng in bng tay n gin nht c s dng trong cc mch in c in p n 220VDC hoc 380VAC. Cu dao cho php thc hin hai chc nng chnh sau: - An ton cho ngi: c iu , cu dao thc hin nhim v ngn cch gia phn pha trn (thng lu) c in p v phn pha di (h lu) ca mt mng in m phn ny ngi ta tin hnh sa cha in. - An ton cho thit b: khi m cu dao c th b tr v tr hay lm tr ct lp thm cc cu ch, th cc cu ch c s dng bo v cc trang thit b i vi hin tng ngn mch. Trng thi ca dao cch ly c ng hay m d dng c nhn thy khi ta ng nhn t pha ngoi. Kh nng ct in ca cu dao: Cc cc ca cu dao c cng sut ct rt hn ch. Cu dao thng c dng ng ngt v i ni mch in, vi cng sut nh v nhng thit b khi lm vic khng cn thao tc ng ct nhiu ln. Nu in p cao hn hoc mch in c cng sut trung bnh v ln th cu dao thng ch lm nhim v ng ct khng ti. V trong trng hp ny khi ngt mch h quang sinh ra s rt ln, tip xc s b ph hng trong mt thi gian rt ngn v khi mo cho vic pht sinh h quang gia cc pha, t vt liu cch in s b ph hng, gy nguy him cho thit b v ngi thao tc. 2.4 B khng ch a. Cu to: - B khng ch hnh trng: Trn trc 1 bc cch in ngi ta bt cht cc on vnh trt bng ng 2 c cung di lm vic khc nhau. Cc on ny c dng lm cc vnh tip xc ng sp xp cc gc khc nhau. Mt vi on vnh c ni in vi nhau sn bn trong. Cc tip xc t)nh 3 c l xo n hi (cn c gi l chi tip xc) kp cht trn mt cn c nh bc cch in 4 mi chi tip xc tng ng vi mt on vnh trt b phn quay. Cc chi tip xc c vnh cch in vi nhau v c ni trc tip vi mch in bn ngoi. Khi quay trc 1 cc on vnh trt 2 tip xc mt vi cc chi tip xc 3 v do thc hin c cc chuyn i mch cn thit trong mch iu khin. - B khng ch hnh cam: Hnh dng chung ca mt b khng ch hnh cam c trnh by nh hnh v 1.8 di y. Trn trc quay 1 ngi ta bt cht hnh cam 2. Mt trc nh c vu 3 c l xo n hi 6 lun lun y trc vu 3 t hnh cam. Cc tip im ng 5 bt cht trn gi tay gt, trc mt quay, lm xoay hnh cam 2, do trc nh c vu 3 s khp vo phn lm hay phn li ca hnh cam, lm ng hoc m cc b tip im 4 v 5. b. Cng dng: Trong cc my mc cng nghip ngi ta s dng rng ri cc b khng ch lm cc kh c iu khin cc thit b in. B khng ch c chia ra lm b khng ch ng lc (cn gi l tay trang) iu khin trc tip v b khng ch ch huy iu khin gin tip. B khng ch l mt loi thit b chuyn i mch in bng tay gt hay v lng quay. iu khin trc tip hoc gin tip t xa thc hin cc chuyn i mch phc tp iu khin khi ng, iu chnh tc , o chiu, hm in ... cc my in v thit b in. B khng ch ng lc (cn gi l tay trang) c dng iu khin trc tip cc dng c in c cng sut b v trung bnh cc ch lm vic khc nhau nhm n gin ho thao tc cho ngi vn hnh. B khng ch ch huy c dng iu khin gin tip cc ng c in c cng sut ln, chuyn i mch in iu khin cc cun dy cng tc t, khi ng t. i khi n cing c dng ng ct trc tip cc ng c in c cng sut b, nam chm in v cc thit b in khc. B khng ch ch huy c th c truyn ng bng tay hoc bng ng c chp hnh. B khng ch ng lc cn c dng thay i tr s in tr u trong cc mch in. V nguyn l b khng ch ch huy khng khc g b khng ch ng lc. Ch c h thng tip im b, nh, nh hn v s dng mch iu khin. 2.5 Cng tc t khi ng t a. Cng tc t - Cu to:  Mch t: l cc li thp c hnh dng EI hoc ch UI. N gm nhng l tn silic, c chiu dy 0,35mm hoc 0,5mm ghp li trnh tn hao dng in xoy. Mch t thng chia lm hai phn, mt phn c kp cht c nh (phn t)nh), phn cn li l np (phn ng) c ni vi h thng tip im qua h thng tay n. Cun dy: Cun dy c in tr rt b so vi in khng. Dng in trong cun dy ph thuc vo khe h khng kh gia np v li thp c nh. V vy, khng c php cho in vo cun dy khi np m. Cun dy c th lm vic tin cy (ht phn ng) khi in p cung cp cho n nm trong phm vi (85-100)% Um . H thng tip im gm c tip im chnh v tip im ph: Tip im chnh, ch c cng tc t chnh, 100% l tip im thng m, lm vic mch ng lc, v th dng in i qua rt ln (10 ( 2250)A. Thng c k hiu bi 1 k s: Cc k s l: 1 - 2; 3 - 4; 5 - 6. Trong cng tc t chnh, 3 tip im u tin bn tay tri lun lun l tip im chnh, nhng tip im cn li l tip im ph. Tip im ph: c c thng ng v thng m, dng in i qua cc tip im ny nh ch t 1A n khong 10A, lm vic mch iu khin. Thng c k hiu bi 2 k s: K s th nht: Ch v tr tip im (s th t, nh t tri sang). K s th hai: Ch vai tr tip im. 1 - 2 (NC): thng ng; 3 - 4 (NO): thng m. - Cng dng: Cng tc t l phn t ch lc trong h thng iu khin c tip im. N c dng ng ct, iu khin... ng c, my sn xut trong cng nghip v dn dng. b. Khi ng t - Cu to: Cn c vo iu kin lm vic ca khi ng t. Trong ch to ngi ta thng dng kt cu tip im bc cu (c 2 ch ngt mch mi pha do i vi c nh di 25A. Khng cn dng thit b dp h quang. Kt cu khi ng t bao gm cc b phn: Tip im ng ch to kiu bc cu c l xo nn tip im tng lc tip xc v t phc hi trng thi ban du. Gi tip im lm bng ng thau, tip im thng lm bng bt gm kim loi. Nam chm in chuyn ng thng c mch t hnh E I, gm li thp t)nh v li thp phn ng (ng) nh c l xo khi ng t t v c v tr ban u. Vng chp mch c t 2 u mt 2 mch r ca li thp t)nh, li thp phn ng ca nam chm in c lp lin vi gi ng cch in trn c mang cc tip im ng v lo xo tip im. Gi cch in thng lm bng ba k lt chuyn ng tromg rnh dn hng trn thn nha c ca khi ng t. - Cng dng: Khi ng t l kh c in iu khin gin tip t xa, c ng dng trong nhng mch in: khi ng ng c; o chiu quay ng c... c s bo v qu ti cho ng c bng nguyn l ca r le nhit. C th hiu mt cch n gin: Khi ng t l mt thit b c hp thnh bi cng tc t v mt thit b bo v chuyn dng (thng l r le nhit) ng ct cho ng c hoc cho mch in khi c s c. Khi ng t c mt cng tc t gi l khi ng t n. Khi ng t c hai cng tc t gi l khi ng t kp. bo v ngn mch cho ng c hoc mch in c khi ng t. Ta phi kt hp s dng thm cu ch. 2.6 p t mt a. Cu to: Nam chm in; 5. L xo; Mc rng; A: Cc ni ngun; Thanh truyn ng; B: Cc ni ti. Tip im p t mt l mt thit b bo v a nng tu theo cu to p t mt c th bo v s c ngn mch, s c qu ti, s c dng in d, s c qu p...Thc t, ngi ta dng ph bin l p t mt bo v s c ngn mch, trong cng nghip bo v s c ngn mch v s c qu ti cho cc ng c in ngi ta cn tch hp thm r le nhit vo p t mt. Trong dn dng, trnh s c in git nguy him cho tnh mng con ngi, ngi ta thng trang b cho h thng in trong nh p t mt bo v s c dng in d (p t mt chng git). b. Cng dng: p t mt l loi kh c in dng ng ct c ti, in p n 600V dng in n 1000A. Vi gi thnh ngy cng r, hin nay n thay th hu ht cc v tr ca cu dao v cu ch. p t mt s t ng ct mch khi mch b s c ngn mch, qu ti, km p. p t mt cho php thao tc vi tn s ln v n c bung dp h quang. p t mat cn gi l my ct khng kh (v h quang c dp tt trong khng kh). 3. R le Mc tiu: Trnh by c cu to, nguyn l lm vic v ng dng ca cc phn t r le trong mch in. 3.1 R le in t a. Cu to: Tip im chung (com); Tip im thng ng (NC); Tip im thng m (NC); Cun dy (phn cm); Mch t (phn cm); Np (phn ng); L xo; A, B: Ngun nui cho r le. Mch t: C tc dng dn t. i vi r le in t 1 chiu, gng t c ch to t thp khi thng c dng hnh tr trn (v dng in mt chiu khng gy nn dng in xoy do khng pht nng mch t). i vi r le in t xoay chiu, mch t thng c ch to t cc l thp k thut in ghp li ( lm gim dng in xoy fuc gy pht nng). Cun dy: Khi t mt in p ln vo hai u A v B, trong cun dy s c dng in chy qua, dng in ny sinh ra t trng trong li thp r le lm vic. L xo: Dng gi np. Tip im: Thng c mt hoc nhiu cp tip im, 0 - 1 l tip im thng m, 0 - 2 l tip im thng ng. b. Nguyn l: Khi cha cp in vo hai u A - B ca cun dy, lc ht in t khng sinh ra, trng thi cc chi tit nh hnh 1.14. Khi t mt in p ln vo A - B, dng in chy trong cun dy sinh ra t trng to ra lc ht in t. Nu lc ht in t thng c lc n hi ca l xo th np c ht xung. Khi tip im 0 - 1 m ra v 0 - 2 ng li. Khi mt ngun cung cp, l xo s ko cc tip im li tr v trng thi ban u. c. Cng dng: R le in t c s dng rng ri trong h thng iu khin c tip im. Nhim v chnh l cch ly tn hiu iu khin, nhm m bo cho mch hot ng tin cy, ng qui trnh... 3.2 R le trung gian R le trung gian l mt kh c in dng khuch i gin tip cc tn hiu tc ng trong cc mch iu khin hay bo v...Trong mch in, r le trung gian thng nm gia hai r le khc nhau (v iu ny nn c tn l trung gian). Cun dy ht ca r le trung gian thng l cun dy in p v khng c kh nng iu chnh gi tr in p. Do vy, yu cu quan trng ca r le trung gian l tin cy trong tc ng. Phm vi gi tr in p lm vic ca r le trung gian thng l Um +15%. Nguyn l hot ng ca r le trung gian l nguyn l in t. B tip xc (h thng tip im) ca cc r le trung gian thng c s lung tng i ln, thng ln hn rt nhiu so vi cc r le dng in, r le in p cing nh cc loi r le khc. R le trung gian ch lm vic mch iu khin nn n ch c tip im ph m khng c tip im chnh. Cng dng in i qua cc tip im l nh nhau. 3.3 R le dng in R le dng in thng gp cc loi: dng in mt chiu hay dng in xoay chiu, c dng in cc i hay dng in cc tiu. - R le dng in cc i thng c dng trong mch bo v qu dng, qu ti cho h thng. C th dng trong mi h thng cung cp in, trang b in hay cc h thng t ng. - R le dng in cc tiu thng c s dng trong cc h thng bo v chng lm vic non ti, trong h thng cung cp in, trong h thng t ng iu chnh tc trong truyn ng in... Nguyn l lm vic ca r le dng in l ph thuc vo cng dng in i qua cun dy: - i vi r le dng in cc i: nu dng in I i qua cun dy ca r le nh hn hoc bng dng in nh mc ca cun dy r le. H thng tip im ca r le khng thay i trng thi. V mt l do no m dng in I i qua cun dy r le ln hn dng nh mc ca n th h thng tip im s thay i trng thi. - i vi r le dng in cc tiu: ngc li, nu dng in I i qua cun dy ca r le ln hn hoc bng dng in nh mc ca cun dy r le. H thng tip im ca r le khng thay i trng thi. V mt l do no m dng in I i qua cun dy r le nh hn dng nh mc ca n th h thng tip im s thay i trng thi. Tr s tc ng ca r le thng c chnh nh theo yu cu s dng trong mt gii hn cho trc i vi mi cp, mi loi r le c th. Cun dy ht ca r le dng in thng c tit din dy ln (chu c dng in ln), s vng t. Vi mch cng sut nh thng c ni ni tip trong mch cn bo v. i vi mch c dng lm vic ln thng phi ni trong mch th cp ca my bin dng. 3.4 R le in p Tng t r le dng in, cing c 2 loi: - R le bo v qu p. - R le bo v thiu p. C nguyn l lm vic tng t r le dng in. im khc nhau c bn l i lng tc ng ph thuc vo s bin i ca in p t vo cun dy. Cun dy c s vng nhiu hn v tit din nh hn. Trong mng h p, r le in p thng mc trc tip vi mch. 3.5 R le thi gian Cu to: R le thi gian trong thc t c rt nhiu loi: R le thi gian c kh, r le thi gian thu lc, r le thi gian in t, r le thi gian in t. Hin nay trong cng nghip ngi ta thng dng r le thi gian in t (c chnh xc cao). Cu to ca r le thi gian in t bao gm mt mch tr thi gian in t cp ngun cho mt r le trung gian iu khin h thng tip im ng ct sau 1 khong thi gian tr no . Ty vo trng thi ban u ca tip im m s c cc loi tip im khc nhau ca r le thi gian nh: thng m - ng chm hoc thng ng - m chm...  b. Cng dng: R le thi gian c s dng ph bin trong mch t ng khng ch nhm to ra nhng khong thi gian tr cn thit khng ch mch hot ng ng qui trnh. N l kh c ch lc thc hin t ng khng ch theo nguyn tc thi gian. 3.6 R le tc a. Cu to: R le tc c dng nhiu nht trong mch in hm ngc ca cc ng c khng ng b, nguyn l cu to nh hnh v. Trc 1 ca r le tc c ni ng trc vi r to ca ng c hoc vi my cn khng ch. Trn trc 1 c lp nam chm v)nh cu 2 lm bng hp kim Fe - Ni c dng hnh tr trn. Bn ngoi nam chm c tr quay t do 3 lm bng nhng l thp mng ghp li, mt trong tr c x rnh v t cc thanh dn 4 ghp mch vi nhau ging nh r to lng sc. Tr ny c quay t do, trn tr c lp tip im ng 10. b. Nguyn l lm vic: Khi ng c in hoc my quay, trc 1 quay theo lm quay nam chm 2, t trng nam chm ct thanh dn 4 cm ng ra sc in ng v dng in cm ng lng sc, sinh ra m men lm tr 3 quay theo chiu quay ca ng c... Khi tr 3 quay, cn y 5 ty theo hng quay ca rto ng c in m ng (hoc m ) h thng tip im 6 v 7 thng qua thanh thp n hi 8 v 9. Khi tc ng c gim xung gn bng khng, sc in ng cm ng gim ti mc lm m men khng  cn 5 y c cc thanh thp 8 v 9 na. H thng tip im tr v v tr bnh thng. 4. Cc loi cm bin Mc tiu: Trnh by c cu to, nguyn l lm vic v ng dng ca cc phn t cm bin trong mch in. a. Khi nim chung cm bin tim cn (Proximity Sensor) Cm bin tim cn l mt k thut nhn bit s c mt hay khng c mt ca mt vt th vi cm bin in t khng cng tc (khng ng chm). Cm bin tim cn c mt v tr rt quan trng trong thc t. Th d pht hin vt trn dy chuyn robot bt gi ly; pht hin chai, lon nhm trn bng chuyn& vv. Tn hiu ng ra ca cm bin thng dng logic c hoc khng. Pht hin vt khng cn tip xc; Tc p ng nhanh; u sensor nh, c th lp nhiu ni; C th s dng trong mi trng khc nghit. Khong cch pht hin: Khong cch xa nht t u cm bin n v tr vt chun m cm bin c th pht hin c. HNH 1.19Khong cch ci t: Khong cch cm bin c th nhn bit vt mt cch n nh (thng bng 70 80% khong cch pht hin) HNH 1.20Thi gian p ng: t1: Thi gian t lc i tng i vng pht hin ca cm bin n lc cm bin bo tn hiu t2: Thi gian t lc i tng chun i ra khi vng pht hin cho n khi cm bin ht bo tn hiu HNH 1.21b. Cm bin tim cn in cm (Inductive Proximity Sensor) Cm bin tim cn in cm c nhiu kch thc v hnh dng khc nhau tng ng vi cc ng dng khc nhau. Cm bin tim cn in cm c dng pht hin cc i tng l kim loi (loi cm bin ny khng th pht hin cc i tng c cu to khng phi l kim loi). HNH 1.22: MT S CM BIN TIM CN IN CM CA SIEMENS Cu trc ca cm bin gm 4 phn chnh: HNH 1.23: CU TRC CM BIN TIM CN IN CM 1 - Cun dy v li ferit; 2 - Mch dao ng 3 - Mch pht hin; 4 - Mch u ra Nguyn l hot ng ca cm bin tim cn in cm: Cm bin tim cn in cm c thit k to ra mt vng in t trng, Khi mt vt bng kim loi tin vo khu vc ny, xut hin dng in xoy (dng in cm ng) trong vt th kim loi ny. Dng in xoy gy nn s tiu hao nng lng (do in tr ca kim loi), lm nh hng n bin sng dao ng. n mt tr s no tn hiu ny c ghi nhn. Mch pht hin s pht hin s thay i tn hiu v tc ng mch ra ln mc ON. Khi i tng ri khi khu vc in trng, s dao ng c ti lp, cm bin tr li trng thi bnh thng. Phn loi cm bin tim cn in cm: Cm bin tim cn in cm c th phn lm 2 loi: Shielded (c bo v) v unshielded (khng c bo v). Loi unshielded thng c tm pht hin ln hn loi shielded. Cm bin tim cn in cm loi shielded c 1 vng kim loi bao quanh gip hn ch vng din t trng vng bn.V tr lp t cm bin c th t ngang bng vi b mt lm vic. Cm bin tim cn in cm loi unshielded khng c vng kim loi bao quanh.Khng th lp t cm bin ngang bng b mt lm vic (bng kim loi). Xung quanh cm bin phi c 1 vng khng c cha kim loi (vi cm bin loi unshied ca Siemens, kch thc. c 2 loi cm bin shield v unshield, nu c 1 b mt kim loi v tr i din cm bin, khng nh hng n hot ng ca cm bin th b mt kim loi ny phi cch b mt cm bin 1 khong cch c ln t nht gp 3 ln tm pht hin ca cm bin. u nhc im ca cm bin tim cn in cm: u im - Khng chu nh hng ca m - Khng c b phn chuyn ng. - Khng chu nh hng ca bi bm. - Khng ph thuc vo mu sc. - t ph thuc vo b mt i tng hn so vi cc k) thut khc. - Khng c khu vc m (blind zone: cm bin khng pht hin ra i tng mc d i tng gn cm bin). Khuyt im - Ch pht hin c i tng l kim loi. - C th chu nh hng bi cc vng in t mnh. - Phm vi hot ng ngn hn so vi cc k) thut khc. Cm bin tim cn in cm c ng dng trong: Cng nghip du m (xc nh v tr ca van), cng nghip ng gi... c. Cm bin tim cn in dung (Capacitive Proximity Sensor) Cm bin tim cn in dung ging v kch thc, hnh dng, c s hot ng so vi cm bin tim cn in cm. im khc bit cn bn gia chng l cm bin tim cn in dung to ra vng in trng cn cm bin tim cn in cm to ra vng in t trng. Cm bin tim cn in dung c th pht hin i tng c cht liu kim loi cing nh khng phi kim loi. Cu trc ca cm bin tim cn in dung: Cing ging nh cm bin tim cn in cm, cm bin tim cn loi in dung c 4 phn nh b phn cm bin ( cc in cc cch in), mch dao ng, mch ghi nhn tn hiu v mch in ng ra. HNH 1.24: CU TRC CM BIN TIM CN IN DUNG Nguyn l hot ng ca cm bin tim cn in dung: T in gm hai bn cc v cht in mi gia. Khong cch gia hai in cc nh hng n kh nng tch tr in tch ca mt t in (in dung l i lng c trng cho kh nng tch tr in tch ca mt t in). Nguyn tc hot ng ca cm bin tim cn loi in dung da trn s thay i in dung khi vt th xut hin trong vng in trng. T s thay i ny trng thi On hay Off ca tn hiu ng ra c xc nh. Mt bn cc l thnh phn ca cm bin, i tng cn pht hin l bn cc cn li.Mi quan h gia bin sng dao ng v v tr i tng cm bin tim cn in dung tri ngc so vi cm bin tim cn in cm. Cm bin tim cn loi in dung c th pht hin bt c loi i tng no c hng s in mi ln hn khng kh. Vt liu cng c hng s in mi cng cao th cng d c cm bin pht hin. V d nc v khng kh, cm bin tim cn in dung rt d dng pht hin ra nc (hng s in mi = 80) nhng khng th nhn ra khng kh (hng s in mi = 1). i vi cc cht kim loi khc nhau, kh nng pht hin ca cm bin l khng i. Nhng i vi cc cht khc, th phm vi pht hin ca cm bin i vi tng cht l khc nhau. V vy, cm bin tim cn in dung c th dng pht hin cc vt liu c hng s in mi cao nh cht lng d n c cha trong hp kn (lm bng cht liu c hng s in mi thp hn nh thy tinh, plastic). Cn chc chn rng i tng cm bin pht hin l cht lng ch khng phi hp cha. Phn loi cm bin tim cn in dung: Cm bin tim cn in dung cing phn thnh 2 loi: shielded (c bo v) v unshielded (khng c bo v). Loi shielded c vng kim loi bao quanh gip hng vng in trng v pha trc v c th t ngang bng vi b mt lm vic. Loi unshielded khng c vng kim loi bao quanh v khng th t ngang bng vi b mt lm vic. Xung quanh cm bin phi c 1 vng trng (ging cm bin tim cn in cm loi unshielded), kch thc vng trng ty thuc vo tng loi cm bin. u im v nhc im ca cm bin tim cn in dung: u im - C th cm nhn vt dn in v khng dn in. - Tnh cht tuyn tnh v nhy khng ty thuc vo vt liu kim loi. - N c th cm nhn c vt th nh, nh. - Vn tc hot ng nhanh. - Tui th cao v n nh cing cao i vi nhit . Nhc im - B nh hng bi m - Dy ni vi sensor phi ngn in dung dy khng nh hng n b cng hng ca b dao ng. Cm bin tim cn in dung c ng dng trong cng nghip thc phm, o mc cht lng, ch bin g. d. Cm bin tim cn siu m (Ultrasonic proximity sensor) Cm bin tim cn siu m c th pht hin hu ht cc loi i tng: kim loi hoc khng phi l kim loi, cht lng hoc cht rn, vt trong hoc m c (nhng vt c h s phn x sng m thanh ln). Cu trc cm bin tim cn siu m: Cm bin tim cn siu m c 4 phn chnh nh b phn pht v nhn sng siu m (Transducer / Receiver), b phn so snh (Comparator), mch pht hin (Detector Circuit), mch in ng ra (Output). Tn hiu ng ra c th l digital hoc analog. Tn hiu t cm bin digital bo c hay khng s xut hin i tng trong vng cm nhn ca cm bin. Tn hiu t cm bin analog cha ng thng tin khong cch ca i tng n cm bin. Nguyn l hot ng cm bin tim cn siu m: K) thut cm bin siu m da trn c im vn tc m thanh l hng s. Thi gian sng m thanh i t cm bin n i tng v quay tr li lin h trc tip n di qung ng. V vy cm bin siu m thng c dng trong cc ng dng o khong cch. Tn s hot ng: Nhn chung, cc cm bin cng nghip hot ng vi tn s 25 khz n 500 Khz. Cc cm bin trong lnh vc y khoa th hot ng vi khong tn s t 5MHz tr ln. Tn s hot ng ca cm bin t l nghch vi khong cch pht hin cm bin. Vi tn s 50 kHz, phm vi hot ng ca cm bin c th ln ti 10 m hoc hn, vi tn s 200 kHz th phm vi hot ng cm bin b gii hn mc 1 m.Vng hot ng: l khu vc gia 2 gii hn khong cch pht hin ln nht v nh nht Cm bin tim cn siu m c mt vng nh khng th s dng gn b mt cm bin gi l khu vc m (blind zone). Kch thc v vt liu ca i tng cn pht hin quyt nh khong cch pht hin ln nht. Cm bin tim cn siu m loi c th iu chnh khong cch pht hin (Background Suppression). Mt s dng cm bin ng ra analog cho php iu chnh khong cch pht hin, chng c th t chi vic pht hin cc i tng sau mt khong cch xc nh. Khong cch pht hin c th iu chnh bi ngi s dng. Ngoi ra cm bin khng pht hin i tng d chng di chuyn vo vng hot ng ca cm bin, ngi ta c th to 1 lp v bng cht liu c kh nng khng phn x li sng m thanh. u nhc im ca cm bin tim cn siu m: u im - Khong cch m cm bin c th pht hin vt th ln ti 15m. - Sng phn hi ca cm bin khng ph thuc mu sc ca b mc i tng hay tnh cht phn x nh sng ca i tng v d b mt knh trong sut, b mt gm mu nu, b mt plastic mu trng, hay b mt cht liu nhm sng, trng... l nh nhau. - Tn hiu p ng ca cm bin tim cn siu m analog l t l tuyn tnh vi khong cch. iu ny c bit l tng cho cc ng dng nh theo theo di cc mc ca vt cht, mc chuyn ng ca i tng. Nhc im - Cm bin tim cn siu m yu cu i tng c mt din tch b mt ti thiu (gi tr ny ty thuc vo tng loi cm bin). - Sng phn hi cm bin nhn c c th chu nh hng ca cc sng m thanh tp m. - Cm bin tim cn siu m yu cu mt khong thi gian sau mi ln sng pht i sn sng nhn sng phn hi. Kt qu thi gian p ng ca cm bin tim cn siu m nhn chung chm hn cc cm bin khc khong 0,1 s. - Vi cc i tng c mt vt cht thp nh bt hay vi (qun o) rt kh pht hin vi khong cch ln. - Cm bin tim cn siu m b gii hn khong cch pht hin nh nht. - S thay i ca mi trng nh nhit (vn tc m thanh ph thuc vo nhit ), p sut, s chuyn khng ng u ca khng kh, bi bn bay trong khng kh gy nh hng n kt qu o. - Nhit b mt ca i tng ca nh hng n phm vi hot ng ca cm bin. Hi nng ta ra t i tng c nhit cao lm mo dng sng, lm cho khong cch pht hin ca i tng ngn li v gi tr khong cch khng chnh xc. Mt s ng dng ca cm bin tim cn siu m: Pht hin s hin din, khng hin din ca i tng trong sut bng thy tinh, dng trong iu khin mc cht lng, o khong cch, cao, hay v tr ca phin g trn dy chuyn... 5. Cc phn t in t Mc tiu: Trnh by c cu to, nguyn l lm vic v ng dng ca cc phn t in t trong mch in. 5.1 Nam chm in nng h a. Khi qut chung: Trong ngnh in cng nghip, nam chm c ng dng rt nhiu trong mi l)nh vc. C 2 loi chnh: nam chm v)nh cu v nam chm in. - Nam chm v)nh cu lm bng vt liu st t cng, c t d v lc gi t ln. - Nam chm in c li lm bng vt liu st t c t thm ln, c t ha bi dng in i qua cun dy qun trn li.Nam chm in l mt b phn rt quan trng ca kh c in. N hot ng da trn nguyn l cm ng in t. Nam chm in c dng rt rng ri trong nhiu l)nh vc khc nhau nh: t ng ha, cc loi rle, Contactor,... Trong cng nghip, n c dng cn trc nng cc tm kim loi. Trong truyn ng in, n c dng cc b ly hp, cc van in t,...Trong sinh hot hng ngy, nam chm in c ng dng rng ri nh: chung in, loa in,... Nam chm in uc ng dng nhiu trong cc thit b nng h, trong cc thit b phanh hm, trong cc c cu truyn lc chuyn ng (b ly hp). Cu to nam chm in: Gm hai b phn chnh. - Cun dy (phn in). - Mch t (phn t). b. Nam chm in nng h Thng c dng nhiu trong cc cn trc, c bit l trong cc nh my ch to c kh v luyn kim. Nam chm in nng h: c cun dy 1 c qun trn li st t 2, sau c y mt lp nha. Mt cc 3 c bt cht vo li nam chm bng cc bu lng. Dy dn mm 5 a in p vo cun dy. Phn di ca cun dy c bo v bng mt vnh 4 lm bng vt liu khng dn t (nh thp mangan cao cp). Lc nng ca nam chm in ty thuc loi ti trng cn di chuyn: 5.2 Bn nm chm in Dng cp chi tit gian cng trn cc my mi mt phng. Cu to ca bn t gm: hp st non 1 vi cc cc li 2, cun dy 3, bn t 4 c lt cc tm mng 5 bng vt liu khng nhim t. Khi cp ngun 1 chiu cho cun dy, bn s tr thnh cam chm vi nhiu cp cc: cc bc N v cc nam S. Bn t c cp ngun 1 chiu (tr s in p c th l 24, 48, 110 v 220V vi cng sut t 100 3000W) t cc b chnh lu dng it bn dn. Sau khi gia cng xong, mun ly chi tit ra khi bn phi kh t d ca bn t, thc hin bng cch o cc tnh ngun cp cho bn t. 5.3 Ly hp in t: Thng dng nam chm in dng in mt chiu kt hp vi cc )a ma st lm nhim v truyn chuyn ng quay (b ly hp) hoc phanh hm (dng chnh xc) trong cc b phn chuyn ng ca my cng c. N c ch to hai loi: loi mt pha v loi ly hp hai pha. B ly hp in t c s dng nhiu trong nhng nm gn y t ng ha qu trnh iu khin chy v dng cc b phn c kh trong cc my mc gia cng ct gt kim loi m vn ch dng mt ng c in ko. Lu : Khi s dng b ly hp cn thc hin kim tra nh k ba thng mt ln gm: - Kim tra mn ca chi than, vnh trt. - Kim tra cch in ca cun dy. - Kim tra khe h khng kh... Trng hp khng truyn c momen quay (c hin tng trt )a thp ma st v lm nng t ngt) th phi dng my ngay v kim tra tnh trng phun du lm ngui, tr s khe h khng kh, tnh hnh mt )a ma st,...ring v khe h hnh trnh ht, cn phi theo hng dn ca nh ch to. BI 2 T NG KHNG CH TRUYN NG IN Gii thiu: ng c in c s dng ph bin trong cc dy truyn t ng ca qu trnh sn xut cng nghip. iu khin, khng ch ng c l vn lun lun c gii chuyn mn quan tm, tm hiu v gii quyt mt cch ti u, a nng v ph dng. i vi nhng ngi cng tc trong l)nh vc in cng nghip th mng kin thc v k nng v iu khin, khng ch ng c l mt yu cu bt buc. N l tin cho vic tip thu, thc hin cc mch iu khin bng linh kin in t hoc iu khin lp trnh. Mc tiu: - c, v v phn tch cc s mch iu khin dng rle cng tc t dng trong khng ch ng c khng ng b 3 pha, ng c mt chiu theo yu cu. - Vn dng cc nguyn tc t ng khng ch ph hp, linh hot, m bo an ton cho tng loi ng c v qui trnh ca my sn xut. - Lp t, sa cha c mt s mch iu khin n gin trn bng thc hnh m bo an ton tit kim v v sinh cng nghip. - Phat huy tinh tich c#c, chu #ng va t duy sang ta#o. Ni dung chnh: 1. Khi nim v t ng khng ch (TKC) Mc tiu: Gii thiu khi nim v ng dng ca cc phn t t ng khng ch trong mch in. TKC l t hp cc thit b, kh c in c lin kt bng cc dy dn nhm to mch iu khin pht ra tn hiu iu khin khng ch h thng truyn ng in lm vic theo mt qui lut nht nh no do qui trnh cng ngh t ra. 2. Cc yu cu ca TKC Mc tiu: Nu cc yu cu k thut v kinh t ca phn t t ng khng ch. 2.1 Yu cu k thut - Tha mn ti a qui trnh cng ngh ca my sn xut t c nng sut cao nht trong qu trnh lm vic. - Mch phi c tin cy cao, linh hot, m bo an ton. 2.2 Yu cu kinh t - Gi c tng i, ph hp vi kh nng ca khch hng. - Nn s dng nhng thit b n gin, ph thng, cng chng loi cng tt... thun tin trong vic sa cha, thay th v sau. - Thit b phi m bo bn, t hng hc. 3. Phng php th hin s in TKC Mc tiu: Nm 3.1 Phng php th hin mch ng lc - Tt c cc phn t ca thit b, kh c in khi trnh by trn mch ng lc phi th hin di dng k hiu qui c v phi trng thi bnh thng (trng thi khng in, cha tc ng) ca chng. - Phi hn ch ti a cc dy dn ct nhau trn mch ng lc nhng khng lin h nhau v in (hnh 2.1). - Dy dn mch ng lc phi c cng tit din v chng loi. - Tt c nhng phn t ca cng mt thit b trn mch ng lc phi c k hiu ging nhau bng nhng ch s hoc k t. - Cc im dy dn ni chung vi nhau phi c nh s ging nhau. 3.2. Phng php th hin mch iu khin - Tt c cc phn t ca thit b, kh c in khi trnh by trn mch iu khin phi th hin di dng k hiu qui c v phi trng thi bnh thng (trng thi khng in, cha tc ng) ca chng v d nh hnh 2.2. - Tt c nhng phn t ca cng mt thit b trn mch iu khin phi c k hiu ging nhau bng nhng ch s hoc k t v ging mch ng lc v d nh hnh 2.3. - Phi hn ch ti a cc dy dn ct nhau trn mch iu khin nhng khng lin h nhau v in. - Cc im dy dn ni chung vi nhau trn mch iu khin phi c nh s ging nhau v d nh hnh 2.4. 4. Cc nguyn tc iu khin Mc tiu: Nhng trng thi lm vic ca h thng truyn ng in t ng c th c c trng bng cc thng s nh: tc lm vic ca cc ng c truyn ng hay ca c cu chp hnh my sn xut, dng in phn ng ca ng c hay dng kch thch ca ng c in mt chiu, mmen ph ti trn trc ca ng c truyn ng... Tu theo qu trnh cng ngh yu cu m cc thng s trn c th ly cc gi tr khc nhau. Vic chuyn t gi tr ny n gi tr khc c thc hin t ng nh h thng iu khin. Kt qu hot ng ca phn iu khin s a h thng ng lc ca truyn ng in n mt trng thi lm vic mi, trong c t nht mt thng s c trng cho mch ng lc ly gi tr mi. Nh vy v thc cht iu khin h thng l a vo hoc a ra khi h thng nhng phn t, thit b no (chng hn in tr, in khng, in dung, khu hiu chnh...) thay i mt hoc nhiu thng s c trng hoc gi mt thng s no (chng hn tc quay) khng thay i khi c s thay i ngu nhin ca thng s khc. t ng iu khin hot ng ca truyn ng in, h thng iu khin phi c nhng c cu, thit b nhn bit c gi tr cc thng s c trng cho ch cng tc ca truyn ng in (c th l mun, cing c th l c v du ca thng s). Nu c phn t nhn bit c thi gian ca qu trnh (t mt mc thi gian no ) ta ni rng h iu khin theo nguyn tc thi gian. Nu phn t nhn bit c tc , ta ni rng h iu khin theo nguyn tc tc . Nu h thng iu khin c tn hiu pht ra t phn t nhn bit c dng in, ta ni rng h iu khin theo nguyn tc dng in. 4.1 Nguyn tc iu khin theo thi gian a. Khi nim iu khin theo nguyn tc thi gian da trn c s l thng s lm vic ca mch ng lc bin i theo thi gian. Nhng tn hiu iu khin pht ra theo mt quy lut thi gian cn thit lm thay i trng thi ca h thng. Nhng phn t nhn bit c thi gian pht tn hiu cn c chnh nh da theo ngng chuyn i ca i tng. V d nh tc , dng in, mmen ca mi ng c in c tnh ton chn ngng cho thch hp vi tng h thng truyn ng in c th. Nhng phn t nhn bit c thi gian c th gi chung l rle thi gian. N to nn c mt thi gian tr (duy tr) k t lc c tn hiu a vo (mc 0) u vo ca n n khi n pht c tn hiu ra a vo phn t chp hnh. C cu duy tr thi gian c th l: c cu con lc, c cu in t, kh nn, c cu in t, tng ng l rle thi gian kiu con lc, rle thi gian in t, rle thi gian kh nn v rle thi gian in t... b. S mch ng dng Xt mch iu khin khi ng ng c in mt chiu kch t c lp c hai cp in tr ph trong mch phn ng hn ch dng in khi ng trn theo nguyn tc thi gian. HNH 2.5: IU KHIN KHI NG NG C DC THEO NGUYN TC THI GIAN Trng thi ban u sau khi cp ngun ng lc v iu khin th rle thi gian 1RTh c cp in m ngay tip im thng kn ng chm RTh(9-11). khi ng ta phi n nt m my M(3-5), cng tc t g ht s ng cc tip im mch ng lc, phn ng ng c in c u vo li in qua cc in tr ph khi ng r1, r2. Dng in qua cc in tr c tr s ln gy ra st p trn in tr r1. in p vt qu ngng in p ht ca rle thi gian 2RTh lm cho n hot ng s m ngay tip im thng kn ng chm 2RTh(11-13), trn mch 2G cng vi s hot ng ca rle 1RTh chng m bo khng cho cc cng tc t 1G v 2G c in trong giai on u ca qu trnh khi ng. Tip im ph g(3-5) ng t duy tr dng in cho cun dy cng tc t g khi ta thi khng n nt M na. Tip im g(1-7) m ra ct in rle thi gian 1RTh a rle thi gian ny vo hot ng chun b pht tn hiu chuyn trng thi ca truyn ng in. Mc khng ca thi gian t c th c xem l thi im g(1-7) m ct in 1RTh. HNH 2.6: C TNH KHI NG NG C DC THEO NGUYN TC THI GIAN Thi gian chnh nh mi cp in tr c tnh theo cng thc: Trong Tci - hng s thi gian in c ca ng c c tnh c in tr ph cp th i. " Vi "i l khong bin thin tc trn ng c tnh c c cp in tr th i nhng mmen chuyn i M1, M2 tng ng. J l mmen qun tnh c ca h thng truyn ng v ng c, tnh quy i v trc ng c. Sau khi rle thi gian 1RTh nh, c cu duy tr thi gian s tnh thi gian t gc khng cho n t tr s chnh nh th ng tip im thng kn ng chm RTh(9-11). Lc ny cun dy cng tc t 1G c cp in v hot ng ng tip im chnh ca n mch ng lc v cp in tr ph th nht r1 b ni ngn mch. ng c s chuyn sang khi ng trn ng c tnh c th 2. Vic ngn mch in tr r1 lm cho rle thi gian 2RTh mt in v c cu duy tr thi gian ca n cing s tnh thi gian tng t nh i vi rle 1RTh, khi t n tr s chnh nh n s ng tip im thng ng ng chm 2RTh(11-13). Cng tc t 2G c in ht tip im chnh 2G, ngn mch cp in tr th hai r2, ng c s chuyn sang tip tc khi ng trn ng c tnh c t nhin cho n im lm vic n nh A. u im ca nguyn tc iu khin theo thi gian l c th chnh c thi gian theo tnh ton v c lp vi thng s ca h thng ng lc. Trong thc t nh hng ca mmen cn MC ca in p li v ca in tr cun dy hu nh khng ng k n s lm vic ca h thng v n qu trnh tng tc ca truyn ng in, v cc tr s thc t sai khc vi tr s thit k khng nhiu. Thit b ca s n gin, lm vic tin cy cao ngay c khi ph ti thay i, rle thi gian dng ng lot cho bt k cng sut v ng c no, c tnh kinh t cao. Nguyn tc thi gian c dng rt rng ri trong truyn ng in mt chiu cing nh xoay chiu. 4.2 Nguyn tc iu khin theo tc a. Khi nim Tc quay trn trc ng c hay ca c cu chp hnh l mt thng s c trng quan trng xc nh trng thi ca h thng truyn ng in. Do vy, ngi ta da vo thng s ny iu khin s lm vic ca h thng. Lc ny mch iu khin phi c phn t nhn bit c chnh xc tc lm vic ca ng c gi l rle tc . Khi tc t c n nhng tr s ngng t th rle tc s pht tn hiu n phn t chp hnh chuyn trng thi lm vic ca h thng truyn ng in n trng thi mi yu cu. Rle tc c th cu to theo nguyn tc ly tm, nguyn tc cm ng, cing c th dng my pht tc . i vi ng c in mt chiu c th gin tip kim tra tc thng qua sc in ng ca ng c. i vi ng c in xoay chiu c th thng qua sc in ng v tn s ca mch rto xc nh tc . Hnh sau trnh by s lc cu to ca rle tc kiu cm ng. Rto (1) ca n l mt nam chm v)nh cu c ni trc vi ng c hay c cu chp hnh. Cn stato (2) cu to nh mt lng sc v c th quay c trn b ca n. Trn cn (3) gn vo stato b tr m ng (11) ca 2 tip im c cc m t)nh l (7) v (15). HNH 2.7: CU TO R LE TC KIU CM NG Khi rto khng quay cc tip im (7),(11) v (15),(11) m, v cc l xo gi cn (3) chnh gia. Khi rto quay to nn t trng quay qut stato, trong lng sc c dng cm ng chy qua. Tc dng tng h gia dng ny v t trng quay to nn mmen quay lm cho stato quay i mt gc no . Lc cc l xo cn bng (4) b nn hay ko to ra mt mmen chng li, cn bng vi mmen quay in t. Tu theo chiu quay ca rto m m ng (11) c th n tip xc vi m t)nh (7) hay (15). Tr s ngng ca tc c iu chnh bi thay i tr s ko nn ca b phn (5) l xo cn bng. Khi tc quay ca rto b hn tr s ngng t, mmen in t cn b khng thng c mmen cn ca cc l xo cn bng nn tip im khng ng c. T lc tc quay ca rto t gi tr ln hn hoc bng ngng t th mmen in t mi thng c mmen cn ca cc l xo lm cho phn t)nh quay, ng tip im tng ng theo chiu quay ca rto. b. S mch ng dng Ta cing ly trng hp iu khin m my ng c xt nhng v d c th. Nh thy v d trc, vic ngn mch cc in tr khi ng trong mch phn ng ng c c th thc hin c tc 1, 2 v 3. lm cc phn t kim tra tc , y ta dng cc cng tc t gia tc 1G, 2G v 3G c cun dy mc trc tip vo 2 u phn ng ng c, n tip th c in p t l vi tc ng c vi sai lch nh. HNH 2.8: IU KHIN KHI NG NG C DC THE NGUYN TC TC Trn hnh 2.8 cc tip im chuyn i trng thi cn xy ra tc (1,I2), (2,I2) v (3,I2). cc im ny, in p trn 2 u phn ng s l: U1 = K1 + I2.r U2 = K2 + I2.r U3 = K3 + I2.r Gi s ta ct in tr theo th t r1, r2, r3 th phi chn cng tc t c in p ht ln lt l: Uht1G = U1 Uht2G = U2 Uht3G = U3 Hot ng ca s : Sau khi n nt m my M, cng tc t g c in ng mch phn ng ng c vo ngun qua 3 in tr ph r1, r2 v r3. ng c tng tc trn ng c tnh c (1). Khi tc ng c t n tr s 1 in p trn 2 u cng tc t 1G t tr s ht U1, do 1G ht, loi tr in tr r1, ng c s chuyn sang tng tc trn ng c tnh c (2). Khi tc ng c t n tr s 2(2 > 1) in p trn 2 u cng tc t 2G t tr s ht U2, do 2G ht, loi tr tip in tr r2, ng c s chuyn sang tng tc trn ng c tnh c (3). Khi tc ng c t n tr s 3(3 > 2) in p trn 2 u cng tc t 3G t tr s ht U3, do 3G ht, in tr r3 b ngn mch, ng c s chuyn sang tng tc trn ng c tnh c t nhin, cho n im lm vic n nh. u im l n gin v r tin, thit b c th l cng tc t mc trc tip vo phn ng ng c khng cn thng qua rle. Nhc im l thi gian m my v hm my ph thuc nhiu vo mmen cn MC, qun tnh J, in p li U v in tr cun dy cng tc t. Cc cng tc t gia tc c th khng lm vic v in p li gim thp, v qu ti hoc v cun dy qu pht nng, s dn n qu pht nng in tr khi ng, c th lm chy cc in tr . Khi in p li tng cao c kh nng tc ng ng thi cc cng tc t gia tc lm tng dng in qu tr s cho php. Trong thc t t dng nguyn tc ny khi ng cc ng c, thng ch dng nguyn tc ny iu khin qu trnh hm ng c. 4.3 Nguyn tc iu khin theo dng in a. Khi nim Dng in trong mch phn ng ng c cing l mt thng s lm vic rt quan trng xc nh trng thi ca h truyn ng in. N phn nh trng thi mang ti bnh thng ca h thng, trng thi mang ti, trng thi qu ti cing nh phn nh trng thi ang khi ng hay ang hm ca ng c truyn ng. Trong qu trnh khi ng, hm, dng in cn phi m bo nh hn mt tr s gii hn cho php. Trong qu trnh lm vic cing vy, dng in c th phi gi khng i mt tr s no theo yu cu ca qu trnh cng ngh. Ta c th dng cc cng tc t c cun dy dng in hoc rle dng in kiu in t hoc cc kha in t hot ng theo tn hiu vo l tr s dng in iu khin h thng theo cc yu cu trn. Dng in mch phn ng ng c dng lm tn hiu vo trc tip hoc gin tip cho cc phn t nhn bit dng in ni trn. Khi tr s tn hiu vo t n gi tr ngng xc nh c th iu chnh c ca n th n s pht tn hiu iu khin h thng chuyn n nhng trng thi lm vic yu cu. b. S mch ng dng Xt mch iu khin hm ngc ng c xoay chiu 3 pha rto dy qun khi o chiu. V nhng l do tng t nh phn tch trong chng 2, khi o chiu quay ng c xoay chiu 3 pha rto dy qun cn phi a thm vo mch rto mt in tr ph ln hn tr s in tr ph cn thit a vo khi khi ng. Ta c th dng mch iu khin theo nguyn tc dng in sau y iu khin vic a vo v loi ra phn in tr ph mi ln o chiu quay ng c. HNH 2.9: IU KHIN HM NGC NG C XOAY CHIU 3 PHA R TO DY QUN KHI O CHIU THEO NGUYN TC DNG IN Yu cu i vi rle hm RH th cm dng in rto: khi dng in rto ln hn tr s khi ng th n phi tc ng, khi dng in rto gim nh v gn tr s khi ng (I1) th n phi nh chun b cho qu trnh khi ng tip theo. Vy phi chnh nh tr s Inh ca RH ln hn I1 mt t, tt nhin tr s Iht ca n s ln hn I1 v xc nh theo h s tr v ca n. Gi s ng c ang lm vic theo chiu quay thun, ngh)a l b khng ch ch huy ang v tr 2 pha phi. Mun o chiu quay ng c, ta quay b khng ch KC v pha ngc. Khi b khng ch lt qua v tr 0, cc cng tc t H, 1G, 2G mt in nn cc tip im ca chng nh ra a c 3 in tr vo mch rto. Khi n v tr 2 pha tri, dng in rto xut hin lc ny ln hn tr s chnh nh ht ca rle RH, nn RH tc ng m tip im RH(1-3), bo m cho c 3 in tr tham gia vo vic hn ch dng in, qu trnh hm ngc ng c c tin hnh. Khi tc ng c gim gn n 0 th dng in rto cing gim n tr s nh ca rle RH, rle RH nh ng tip im RH(1-3), cng tct H c in, in tr hm ngc rh c loi ra ngoi, ng c bt u qu trnh khi ng theo chiu ngc vi hai cp in tr hn ch rp1 v rp2. u im: Thit b n gin, s lm vic ca s khng chu nh hng ca nhit cun dy cng tc t, rle. Nhc im: tin cy thp, c kh nng nh ch gia tc cp trung gian nu ng c khi ng b qu ti, dng in khng gim xung n tr s nh ca rle dng in. Nguyn tc dng in c ng dng ch yu t ng iu khin qu trnh khi ng ng c mt chiu kch thch ni tip v ng c xoay chiu rto dy qun. 4.4 Nguyn tc iu khin theo v tr Khi qu trnh thay i trng thi lm vic ca h c quan h cht ch vi v tr ca cc b phn ng ca my (u my, bn my, mm cp...) th ta c th dng cc thit b c bit gi l cng tc hnh trnh, t ti nhng v tr thch hp trn ng i ca cc b phn . Khi b phn ng di chuyn n nhng v tr ny s tc ng ln cc cng tc hnh trnh, cng tc hnh trnh s pht nhng tn hiu iu khin h thng n cc trng thi lm vic mi. V d nh t cc cng tc cui cng hn ch hnh trnh bn my bo, my doa, cu trc hoc l t cc cng tc hnh trnh o chiu, gim tc cho my bo ging. HNH 2.10: IU KHIN THEO NGUYN TC HNH TRNH Trong : KH l cng tc hnh trnh, A v B l v tr. 5. Cc s iu khin in hnh Mc tiu: Phn tch c nguyn l lm vic ca cc mch iu khin in hnh. 5.1 S iu khin ng c KB xoay chiu 3 pha r to lng sc a. Mch m my trc tip a1. Mch iu khin ng c quay mt chiu +Bc 1: Kho st s nguyn l mch in Nguyn l hot ng: ng cu dao CD cp ngun cho mch ng lc v mch iu khin. n nt m my M(3,5), cun dy ca cng tc t K(5,4) c in nn cc tip im K mch ng lc ng li, KB c ni ngun v bt u hot ng. Khi tip im K(3,5) cing ng li duy tr ngun cung cp cho cun dy K (dng in i theo ng 1;D; K(3,5); K(5,4); RN; 2). Dng my th n nt D (1,3). Bo v: Ngn mch: Cu ch CC. Qu ti: R-le nhit RN: Khi KB b qu ti, dng in tng ln, phn t t nng tc ng lm m tip im RN (2,4) nn cun dy K (5,4) mt in, cc tip im K ng lc m ra, ng c dng. St p: Trng hp in p mch ng lc v mch iu khin bng nhau (hoc quan h vi nhau theo mt t l no ) th mch in s bo v c st p. Do khi in p cp cho mch iu khin st gim th cun dy K (5,4) khng lm vic. Chng t ng m my li: Khi ng c ang lm vic, nu v l do no b mt ngun cung cp, ng c ngng hot ng. Nu sau ngun in bnh thng tr li th ng c cing khng t ng lm vic nu ta cha thao tc nt n M(3,5). V trc cun ht K(5,4) mt ngun lm cho tip im duy tr K(3,5) m ra nn mch iu khin vn cn trng thi h mch. Lin ng: Tip im duy tr K(3,5). u im: An ton, mch hot ng tin cy. C bung dp h quang, cho php thao tc c ti, thao tc vi vi tn s ln. Bo v c cc s c nh ngn mch, qu ti v c bit l chng t ng m my li. Trnh by nguyn l hot ng, bo v v lin ng ca mch in hnh 2.11b. +Bc 2: V s i dy thit b +Bc 3: La chn v g lp thit b Bng 2.1 Bng k trang b in hnh 2.11b SttK hiuSLChc nng1CD1Cu dao ngun: ng ct khng ti ton b mch.21CC3Cu ch, bo v ngn mch mch ng lc.3RN1R le nhit, bo v qu ti cho ng c (KB).4K1Cng tc t, iu khin ng c lm vic.52CC2Cu ch, bo v ngn mch mch iu khin.6M; D1Nt n thng m; thng ng iu khin m my v dng ng c.71; 21n tn hiu trng thi lm vic v qu ti ca ng c.Chn ng chng loi, s lng cc thit b, kh c in cn thit da vo cng sut ca ng c KB. nh v cc thit b ln bng (gi) hoc t in thc hnh. +Bc 4: Lp mch iu khin c, phn tch s nguyn l v s ni dy mch iu khin. u ln lt cc dy theo th t s 1, s 3, s 5, s 4, s 6, s 8, dy N, s 2. Kim tra mch iu khin: S kim tra nh hnh 2.13, nu khi n nt M(3,5); quan st kim ca Ohm k v kt lun: Ohm k ch mt gi tr no : Mch lp rp ng; Ohm k ch 0(: Cun K b ngn mch; Ohm k khng quay: H mch iu khin. Kim tra mch tn hiu +Bc 5: Lp rp mch ng lc c, phn tch s nguyn l v s ni dy mch ng lc. u ln lt cc dy theo th t s A1, B1, C1; s A3, B3, C3; s A5, B5, C5; s A7, B7, C7; s A9, B9, C9; Kim tra mch ng lc: dng ng h Ohm k o thng mch tng pha A, B, C v quan st kim ca ng h bng mt, lu trng hp mt 1 pha. +Bc 6: Vn hnh mch in C lp mch ng lc (h dy ni mch ng lc pha sau r le nhit). Cp ngun v vn hnh mch iu khin: n nt M(3,5) cun K ht, n 1 sng; bung tay n nt mch vn hot ng. n nt D(1,3) cun K nh, n 1 tt; n nt M(3,5); khi mch ang vn hnh tc ng vo nt test RN, cun K mt in, n 1 tt v n 2 sng ln. Ct ngun, lin kt li dy ni mch ng lc. Sau cp ngun cho mch v thc hin li cc thao tc trn. Quan st chiu quay, tc , trng thi khi ng ca ng c. Ct ngun, hon v th t 2 pha ngun vo cu dao 1CD v vn hnh li. Quan st chiu quay, tc , trng thi khi ng ca ng c. Ghi nhn s khc nhau gia 2 trng hp trn. Gii thch nguyn nhn? +Bc 7: M phng s c Cp ngun v cho mch hot ng nh trn. S c 1: Mch ang vn hnh tc ng vo nt test RN. Quan st ng c, ghi nhn hin tng, gii thch. S c 2: Ct ngun, h mch tip im K ti im s 3. Sau cp li ngun, vn hnh v quan st hin tng, gii thch. S c 3: Phc hi li s c trn, h 1 pha mch ng lc. Cho mch vn hnh quan st hin tng, gii thch. +Bc 8: Vit bo co v qu trnh thc hnh Lc thut li qu trnh lp rp, cc sai li mc phi (nu c). Gii thch cc hin tng khi vn hnh mch, cc nguyn nhn gy h hng khi m phng... BI TP M RNG 2.1 Mch iu khin KB quay 1 chiu iu khin 2 ni. Sinh vin v hon chnh s v lp rp mch. Vn hnh, quan st v ghi nhn hin tng. M phng s c, quan st ghi nhn hin tng. Lm bo co thc hnh, gii thch hin tng.  a2. Mch o chiu gin tip (s dng nt n) +Bc 1: Kho st s nguyn l mch in (hnh 2.16a,b)  Nguyn l hot ng: ng cu dao CD v cp ngun cho mch iu khin: Mch chun b lm vic. n nt MT(3,5), cun dy T(7,4) c in nn cc tip im T mch ng lc ng li, ng c quay theo chiu thun. Khi tip im T(3,5) cing ng li t duy tr, ng thi tip im T(9,11) m ra ct in cun dy N(11,4). Qu trnh xy ra tng t khi n nt MN (3,9). Cun dy N(11,4) c cp ngun, th t pha a vo ng c c hon i nn ng c s quay ngc chiu vi ban u. Lc tip im N(5,7) cing m ra v cun dy T (7,4) c c lp. Dng my th n nt D(1,3). Ch l phi dng my trc khi o chiu quay. Bo v: Ngn mch: Cu ch CC. Qu ti: R-le nhit RN. Lin ng: Duy tr: T(3,5); N(3,9). Kha cho T(9,11), N(5,7 ) c tc dng m bo an ton cho mch; ti mt thi im ch c mt cng tc t lm vic, trnh trng hp ngn mch ng lc (nu 2 cng tc t cng ht ng thi). Sinh vin trnh by nguyn l hot ng, bo v v lin ng ca mch in hnh 2.16b. +Bc 2: V s i dy +Bc 3: La chn v g lp thit b Bng 2.2: Bng k trang b in hnh 2.16b SttK hiuSLChc nng1CD1Cu dao ngun: ng ct khng ti ton b mch.21CC3Cu ch bo v ngn mch mch ng lc.32CC2Cu ch bo v ngn mch mch iu khin.4RN1R le nhit bo v qu ti cho ng c (KB).5T, N2Cng tc t iu khin ng c quay thun, nghch.6MT; MN2Nt n thng m, iu khin ng c quay thun, quay nghch.7D1Nt n thng ng, iu khin dng ng c.81;2;33n tn hiu trng thi quay thun, quay nghch v qu ti ca ng c.- Chn ng chng loi, s lng cc thit b v kh c in cn thit. - nh v cc thit b ln bng (gi) thc hnh, hoc t in. +Bc 4: Lp mch iu khin - c, phn tch s nguyn l v s i dy mch iu khin. - nh s cc dy ni gia cc thit b. - Lp mch iu khin theo s v theo trnh t s dy: - Lin kt b nt n, nh s cc u dy ra (c 4 hoc 5 u dy ra t b nt n). - u 1 u ca cun ht ny vi 1 cc tip im thng ng ca cng tc t kia. - u cc cn li ca tip im thng ng vi cc u dy ra t b n. - u tip im duy tr, u cn li ca cun ht, mch n tn hiu ... - Kim tra mch iu khin: Dng Ohm k chm vo im s 1 v s 6 trn s hnh 2.16b. n nt MT kim tra thng mch, ngn mch cun dy T (nhn xt tng t phn 1.1.3). n nt MN kim tra thng mch, ngn mch cun dy N. Kim tra mch tn hiu. +Bc 5: Lp mch ng lc - u ng theo s i dy. - Hon v th t 2 pha trong 3 pha cng tc t N (xem s ni dy). - Kim tra mch ng lc: Tin hnh tng t nh trn cn lu trng hp mt 1 pha, c th kt hp o kim v quan st bng mt. +Bc 6: Vn hnh mch in - C lp mch ng lc (h dy ni mch ng lc pha sau r le nhit). - Cp ngun v vn hnh mch iu khin: n nt MT(3,5) cun T(7,6) ht, n 1 sng; n nt D(1,3) cun T(7,6) nh, n 1 tt; n nt MN(3,9) cun N(11,6) ht, n 2 sng; - Khi cun T(7,6) ang ht, n MN(3,9). Quan st hin tng, gii thch? - Tc ng vo nt test RN. Quan st hin tng, gii thch? - Ct ngun, lin kt li dy ni mch ng lc. Sau cp ngun cho mch v thc hin li cc thao tc trn. Quan st chiu quay, tc v trng thi khi ng ca ng c. +Bc 7: M phng s c - S c 1: Mch ang vn hnh tc ng vo nt test RN. Quan st ng c, ghi nhn hin tng, gii thch. - S c 2: Ct ngun, c lp mch ng lc (h dy ni mch ng lc pha sau r le nhit). Ni tt tip im N(5,7) v T(9,11). Sau cp li ngun, vn hnh v quan st hin tng, gii thch. Ch : s c ny ch c m phng khi c lp mch ng lc. +Bc 8: Vit bo co v qu trnh thc hnh: - Lc thut li qu trnh lp rp, cc sai li mc phi (nu c). - Gii thch cc hin tng khi vn hnh mch, cc nguyn nhn gy h hng khi m phng... BI TP M RNG 2.2 Mch o chiu quay gin tip KB 3 pha iu khin 2 ni. - Sinh vin v hon chnh s v lp rp mch. - Vn hnh, quan st v ghi nhn hin tng. - M phng s c, quan st ghi nhn hin tng. - Lm bo co thc hnh, gii thch hin tng. 2.3 V s , lp rp v vn hnh mch o chiu quay gin tip KB 1 pha. 2.4 V s (nguyn l, ni dy) mch iu khin chng trnh vui cho 3 i A, B, C hot ng nh sau: - Mi i c 1 nt n v 1 n tn hiu. - C 1 chung dng chung cho c 3 i. - i no n nt trc tin s ginh quyn u tin tr li (chung reo, n sng); hai i cn li n nt s mt tc dng.  a3. Mch o chiu trc tip (s dng nt n lin ng) +Bc 1: Kho st s nguyn l mch in S ny tng t nh s hnh 2.16b, nhng y s dng b nt n kp (lin ng c kh) thc hin o chiu trc tip. Ngh)a l, khi ng c ang vn hnh vi chiu quay no ; mun o chiu th khng cn phi n nt dng m ch vic n ngay nt o chiu. Sinh vin trnh by nguyn l hot ng, bo v v lin ng ca mch in hnh 2.20, 2.21. +Bc 2: S i dy thit b +Bc 3: La chn v g lp thit b Bng 2.3:Bng k trang b in hnh 2.21 SttK hiuSLChc nng1CD1Cu dao ngun: ng ct khng ti ton b mch.21CC3Cu ch bo v ngn mch mch ng lc.32CC2Cu ch bo v ngn mch mch iu khin.4RN1R le nhit bo v qu ti cho ng c (KB).5T, N2Cng tc t iu khin ng c quay thun, nghch.6MT; MN2Nt n kp (lin ng c kh), iu khin ng c quay thun, quay nghch.7D1Nt n thng ng, iu khin dng ng c.81;2;33n tn hiu trng thi quay thun, quay nghch v qu ti ca ng c.- Chn ng chng loi, s lng cc thit b v kh c in cn thit. - nh v cc thit b ln bng (gi) thc hnh, hoc t in. +Bc 4: Lp mch iu khin - Tng t bc 4 mc a2. - Lu u khi u b nt n kp MT (3,5); MN (3,11). - Khi lp rp cn lin kt chnh xc cc cc ni dy trong b nt n. - Cn xc nh chnh xc v tr lp tip im duy tr. +Bc 5: Lp mch ng lc - Tng t bc 5 mc a2. +Bc 6: M phng s c - Tho 1 u cc tip im duy tr ti im s 5 v s 11 ri ni vo im s 7 v s 13. Quan st hin tng v gii thch? BI TP M RNG 2.5 Mch o chiu quay trc tip KB 3 pha iu khin 2 ni. - Sinh vin v hon chnh s v lp rp mch. - Vn hnh, quan st v ghi nhn hin tng. - M phng s c, quan st ghi nhn hin tng. - Lm bo co thc hnh, gii thch hin tng. a4. Mch o chiu s dng tay gt c kh +Bc 1: Kho st s nguyn l mch in (Sinh vin trnh by) +Bc 2: V s i dy +Bc 3: La chn v g lp thit b Bng 2.4: Bng k trang b in hnh 2.25 SttK hiuSLChc nng1CD1Cu dao ngun: ng ct khng ti ton b mch.21CC3Cu ch bo v ngn mch mch ng lc.32CC2Cu ch bo v ngn mch mch iu khin.4RN1R le nhit bo v qu ti cho ng c (KB).5T, N2Cng tc t iu khin ng c quay thun, nghch.6KC1Tay gt c kh 3 v tr; 3 tip im. KC t ti s 0: Dng my chun b cho mch lm vic. KC t ti s 1: iu khin ng c quay thun. KC t ti s 2: iu khin ng c quay nghch.7RTr1R le trung gian chng m my li cho mch.81;2; 33n tn hiu bo trng thi quay thun, quay nghch v qu ti ca ng c.- Chn ng chng loi, s lng cc thit b v kh c in cn thit. - nh v cc thit b ln bng (gi) thc hnh, hoc t in. +Bc 4: Lp mch iu khin - c, phn tch s nguyn l v s ni dy. - Lp mch iu khin theo s : Kim tra, chn la cc tip im ph hp trn tay gt c kh. Lin kt cc tip im trn tay gt, nh s cc u dy ra (c 5 hoc 6 u dy ra t tay gt). u 1 u ca cun ht cng tc t ny vi 1 cc tip im thng ng ca cng tc t kia. u cc cn li ca tip im thng ng vi cc u dy ra t tay gt. u tip im duy tr, u cn li ca cun ht cng tc t. Mch n tn hiu cn phi u qua tip im thng m ca cc cng tc t. - Kim tra mch iu khin: Dng Ohm k chm vo im s 1 v s 4 trn s hnh 2.25. Tay gt ang s 0: nu kim Ohm k ch gi tr no th mch cp ngun cho RTr c lin kt tt. Dng Ohm k chm vo im s 3 v s 4 trn s hnh 2.25. Bt tay gt v s 1 hoc s 2, kim Ohm k ch gi tr no th mch cp ngun cho cun ht T(7,6) hoc N(11,6) c lin kt tt. Dng Ohm k chm vo im s 7 v s 6 trn s hnh 2.25. n nt tc ng np trn cng tc t T kim Ohm k s ch gi tr khc so vi lc khng n l mch n bo 1 c ni tt. Tng t chm Ohm k chm vo im s 11 v s 6 trn s hnh 2.25 kim tra mch n tn hiu 2. +Bc 5: Lp mch ng lc - Tng t mc a2. - Kim tra mch ng lc: Tin hnh tng t nh cc phn trc. +Bc 6: Vn hnh mch - C lp mch ng lc (h dy ni mch ng lc pha sau r le nhit). - Cp ngun v vn hnh mch iu khin: Tay gt ang v tr s 0: RTr ht, mch chun b lm vic. Bt tay gt v s 1: cun T ht, n 1 sng; Bt tay gt v s 2: cun N ht, n 2 sng; - Ct ngun, lin kt li dy ni mch ng lc. Sau cp ngun cho mch v thc hin li cc thao tc trn. Quan st chiu quay, tc , trng thi khi ng ca ng c. +Bc 7: M phng s c - S c 1: Ct ngun mch ng lc v iu khin, ni tt tip im KC(1,3); h mch cun dy RTr. Sau cp li ngun, vn hnh v quan st hin tng, gii thch. - S c 2: Mch ang hot ng ct ton b ngun cung cp (ct cu dao CD) v sau cp li ngun. Quan st hin tng v gii thch. +Bc 8: Vit bo co v qu trnh thc hnh - Lc thut li qu trnh lp rp, cc sai li mc phi (nu c). - Gii thch cc hin tng khi vn hnh mch, cc nguyn nhn gy h hng khi m phng... b. Mch m my gin tip b1. M my Y ( +Bc 1: Kho st s nguyn l mch in Gii thiu rle thi gian (Timer) RTh c cu to: R le thi gian trong thc t c rt nhiu loi: R le thi gian c kh, r le thi gian thu lc, r le thi gian in t, r le thi gian in t. Hin nay trong cng nghip ngi ta thng dng r le thi gian in t (c chnh xc cao). Cu to ca r le thi gian in t bao gm mt mch tr thi gian in t cp ngun cho mt r le trung gian iu khin h thng tip im ng ct sau 1 khong thi gian tr no . Ty vo trng thi ban u ca tip im m s c cc loi tip im khc nhau ca r le thi gian nh: thng m - ng chm hoc thng ng - m chm. Mch m my Y ( s dng n 2 loi tip im trn ca r le thi gian. Nguyn l hot ng mch in hnh 2.27: ng cu dao CD cp ngun cho mch ng lc v mch iu khin. n nt m my M(3,5) cun dy g(5,4) v KY (13,4) c in ng thi, lm cho cc tip im g v KY mch ng lc ng li, ng c bt u m my trng thi u Y. Khi RTh (5,4) cing c cp ngun v bt u tnh thi gian duy tr cho cc tip im ca n. Ht thi gian duy tr, tip im thng ng m chm RTh(5,11) m ra cun dy KY (13,4) b ct; ng thi tip im thng m ng chm RTh(5,7) ng li cp ngun cho cun dy K((9,4). Cc tip im K( mch ng lc ng li ng c chuyn sang lm vic trng thi u (, kt thc qu trnh m my. Dng ng c th n nt D(3,5). Bo v: Mch c bo v ngn mch bng cu ch CC. Qu ti bng rle nhit RN. St p v chng t ng m my bi cng tc t g. Lin ng in kha cho: KY(7,9) v K((11,13); lin ng duy tr g(3,5). Mch m my Y - ( c n tn hiu bo Sinh vin trnh by nguyn l hot ng, bo v v lin ng ca mch in hnh 2.28. +Bc 2: V s i dy (xem hnh 2.29) +Bc 3: La chn v g lp thit b Bng 2.5: Bng k trang b in hnh 2.28 SttK hiuSLChc nng1CD1Cu dao ngun ng ct khng ti ton b mch.21CC3Cu ch bo v ngn mch mch ng lc32CC2Cu ch bo v ngn mch mch iu khin.4M; D2Nt n thng m, thng ng iu khin m my v dng ng c (KB).5RN1R le nhit, bo v qu ti cho ng c (KB).6g1Cng tc t ng ct ngun chnh.7KY1Cng tc t u Y ng c lc khi ng.8K(1Cng tc t u ( ng c khi lm vic.9RTh1R le thi gian; nh thi gian chuyn t ch u Y sang u (.101;2;33n tn hiu trng thi lm vic, khi ng v qu ti ca ng c.- Chn ng chng loi, s lng cc thit b v kh c in cn thit. - nh v cc thit b ln bng (gi) thc hnh hoc t in. +Bc 4: Lp mch iu khin - c, phn tch s nguyn l v s i dy. - Lp mch iu khin theo s i dy: Chun b dy dn, u s v u ct: Lun u s v bp ct dy dn cn u. Lin kt b nt n, nh s cc u dy ra (c 3 u dy ra t b nt n). u ng dy vo cun ht cng tc t g, u tip im duy tr. u mch RTh: ch k cc cc u dy  rle thi gian - RTh (cc cp ngun thng l 2 - 7, im chung ca cc tip im...). u ng dy vo cun ht cng tc t KY; K( (ch lin kt ng cp tip im ca RTh; 8 - 6 v 8 - 5). u mch n tn hiu 1, 2, 3. - Kim tra mch iu khin: Dng Ohm k chm vo im s 1 v s 6 trn s hnh 1.33. n nt M(3,5) kim tra thng mch, ngn mch cun dy g (nhn xt tng t phn 1.1.3). Dng Ohm k chm vo im s 5 v s 6 trn s hnh 1.33. Ni tt tip im RTh(5,7), nu Ohm k ch gi tr khong 1/3 gi tr in tr cun g l mch cun KY v K( lin kt tt. Kim tra mch tn hiu. +Bc 5: Lp mch ng lc - R le nhit c th lp nh hnh 2.29 hoc lp pha sau cng tc t K( cing c. - ng c ra 6 u dy c lin kt vo cc tip im ng lc ca cng tc t KY; K(. Ch th t u dy khi u ( (u song song trn hp cc ng c hoc u pha ny vi cui pha khc). - Kim tra mch ng lc: i vi mch ng lc cn lu u cui cc pha khi lin kt vo cc tip im ng lc cng tc t K(, c th kt hp o kim v quan st bng mt. Phi kim tra cn thn mch ng lc trc khi vn hnh trnh trng hp lin kt sai cc tnh trng thi u (. - in p ngun phi ph hp vi kiu u ( ca ng c, ngh)a l U( = UPC. +Bc 6: Vn hnh mch - C lp mch ng lc (h dy ni mch ng lc pha sau r le nhit). - Cha gn rle thi gian - RTh vo mch. - Cp ngun v vn hnh mch iu khin: n nt M(3,5) cun g v KY ht, n 2 sng; Dng dy dn chm vo ni tt tip im RTh(5,7) (chm vo hai im 8 - 6 trn RTh) th cun KY b ct v K( ht n 1 sng v 2 tt i. H dy ni v n nt D(1,3). - Ct ngun, lin kt li dy ni mch ng lc, gn RTh vo . - Chnh thi gian tr hon ca RTh t (5 - 10)s. - Sau cp ngun cho mch, n nt M(3,5) khi ng; n D(1,3) dng my. Quan st chiu quay, tc khi ng, tc lm vic ca ng c...gii thch? +Bc 7: M phng s c Ct ngun cung cp. - S c 1: Di im ni dy trn RTh cc s 6 sang im s 5 v ngc li. Sau cho mch vn hnh. Quan st ng c, ghi nhn hin tng, gii thch. - S c 2: H mch cp ngun cho cun KY, K(; ni tt tip im K((9,11) v KY(15,17). Sau cp li ngun, vn hnh v quan st hin tng, gii thch. +Bc 8: Vit bo co v qu trnh thc hnh - Lc thut li qu trnh lp rp, cc sai li mc phi (nu c). - Gii thch cc hin tng khi vn hnh mch, cc nguyn nhn gy h hng khi m phng... BI TP M RNG 2.6 Mch in iu khin KB 3 pha r to lng sc theo yu cu sau y: ng c m my Y - (; Ch s dng 2 cng tc t; in p lm vic ca cc cng tc t l 380V; Cn in p ca r le thi gian l 220V; Mch c y cc khu bo v v tn hiu. Bit ngun cung cp c 2 cp in p 3(380V v 3(220V; ng c l loi (/Y - 220/380V Sinh vin v hon chnh s v lp rp mch. Vn hnh, m phng s c quan st v ghi nhn hin tng. Lm bo co thc hnh, gii thch hin tng. 2.7 V s , lp rp, vn hnh v m phng cc s c mch m my Y - ( KB 3 pha; sau khi m my xong th r le thi gian b loi ra khi mch. 2.8 V s , lp rp, vn hnh v m phng cc s c mch m my Y - ( KB 3 pha c o chiu quay. b.2. M my qua cun khng +Bc 1: Kho st s nguyn l mch in Nguyn l hot ng ca mch in: ng cu dao CD v cp ngun cho mch iu khin mch chun b lm vic. n nt m my M(3,5), cun dy g(5,4) c in. ng c s m my vi cun khng CK ni tip trong mch. Khi cun dy rle thi gian RTh(5,4) cing c cp ngun v bt u tnh thi gian duy tr cho tip im thng m ng chm RTh(5,7) ca n. Ht khong thi gian n nh: tip im RTh(5,7) ng li, cun dy K(7,4) c cp ngun lm cho cc tip im K ng lc ng li, cun khng b ngn mch 2 u nn b loi ra khi mch. ng c tng dn n tc nh mc, kt thc qu trnh m my.Dng my th n nt D(1,3). Sinh vin trnh by nguyn l hot ng, bo v v lin ng ca mch m my qua cun khng KB roto lng sc c n bo tn hiu sau. +Bc 2: V s i dy +Bc 3: La chn v g lp thit b Bng 2.6 Bng k trang b in hnh 2.33 SttK hiuSLChc nng1CD1Cu dao ngun ng ct khng ti ton b mch.21CC3Cu ch bo v ngn mch mch ng lc.32CC2Cu ch bo v ngn mch mch iu khin.4M; D2Nt n thng m, thng ng iu khin m my v dng ng c.5RN1R le nhit bo v qu ti cho ng c (KB).6g1Cng tc t ng ct ngun chnh.7K1Cng tc t loi cun khng sau khi khi ng xong.8CK3Cun khng m my hn ch dng in.9RTh1R le thi gian; duy tr thi loi cun khng.101;2;33n tn hiu trng thi lm vic, khi ng v qu ti ca ng c.- Chn ng chng loi, s lng cc thit b v kh c in cn thit. - nh v cc thit b ln bng (gi) thc hnh hoc t in. +Bc 4: Lp mch iu khin - c, phn tch s nguyn l v s ni dy. - Lp mch iu khin theo s : Chun b dy dn, u s v u ct: Lun u s v bp ct dy dn cn u. Lin kt b nt n, nh s cc u dy ra (c 3 u dy ra t b nt n). u ng dy vo cun ht cng tc t g, u tip im duy tr. u mch RTh: ch k cc cc u dy  RTh (cc cp ngun, im chung ca cc tip im...). u ng dy vo cun ht cng tc t K. u mch n tn hiu 1, 2, 3. - Kim tra mch iu khin: Dng Ohm k chm vo im s 1 v s 6 trn s hnh 2.33. n nt M(3,5) kim tra thng mch, ngn mch cun dy g (nhn xt tng t phn 1.1.3). Dng Ohm k chm vo im s 5 v s 6 trn s hnh 2.33. Ni tt tip im RTh(5,7), nu Ohm k ch gi tr thp hn in tr cun dy g l mch cun K lin kt tt. Kim tra mch tn hiu. +Bc 5: Lp mch ng lc - Lp mch ng lc theo s : Cun khng ni tip vi tip im ng lc cng tc t g, trc hoc sau RN cing c. Cc tip im ng lc cng tc t K u song song vi tng cun khng v phi lin kt ng th t pha. - Kim tra mch ng lc: i vi mch ng lc cn lu trng hp u tri pha cc tip im ng lc cng tc t K, c th kt hp o kim tra v quan st bng mt. +Bc 6:Vn hnh mch - C lp mch ng lc (h dy ni mch ng lc pha sau r le nhit). - Cha gn RTh vo mch. - Cp ngun v vn hnh mch iu khin: n nt M(3,5) cun g ht, n 2 sng; Dng dy dn chm vo ni tt tip im RTh(5,7) (chm vo hai im 8 - 6 trn RTh) th cun K ht n 1 sng v 2 tt i. Tho dy ni v n nt D(1,3). - Ct ngun, lin kt li dy ni mch ng lc v gn RTh vo . - Chnh thi gian tr hon ca RTh t (5 - 10)s. Sau cp ngun cho mch, n nt M(3,5) khi ng; n D(1,3) dng. Quan st chiu quay, tc khi ng, tc lm vic ca ng c v gii thch? +Bc 7: M phng s c Ct ngun cung cp - S c 1: Di im ni dy trn RTh cc s 6 sang im s 5. Sau cho mch vn hnh. Quan st ng c, ghi nhn hin tng, gii thch? - S c 2: H mch cp ngun cho cun K; ni tt tip im K(7,9), sau cp li ngun, vn hnh v quan st hin tng, gii thch? - S c 3: Hon v 2 u dy bt k ca tip im K mch ng lc; h mch tip im g (3,5), sau cp li ngun, vn hnh v quan st hin tng, gii thch? Ch : s c ny phi m phng nhanh, khng c ko di. Tng s c trn phi c m phng c lp nhau. +Bc 8: Vit bo co v qu trnh thc hnh - Lc thut li qu trnh lp rp, cc sai li mc phi (nu c). - Gii thch cc hin tng khi vn hnh mch, cc nguyn nhn gy h hng khi m phng. BI TP M RNG 2.9 Mch m my KB 3 pha qua cun khng c o chiu quay. - Sinh vin v hon chnh s v lp rp mch. - Vn hnh, quan st v ghi nhn hin tng. - M phng s c, quan st ghi nhn hin tng. - Lm bo co thc hnh, gii thch hin tng.  2.10 V s , lp rp, vn hnh v m phng cc s c mch m my KB 3 pha qua cun khng m sau khi m my xong th r le thi gian b loi ra khi mch. 2.11. V s , lp rp, vn hnh v m phng cc s c mch m my KB 3 pha qua cun khng m sau khi m my xong th r le thi gian v cng tc t ngun b loi ra khi mch. b.3. M my qua bin p t ngu +Bc 1: Kho st s nguyn l mch in Mch m my qua bin p t ngu KB rto lng sc Mch m my qua bin p t ngu KB rto lng sc c n tn hiu bo Sinh vin thuyt minh nguyn l hot ng v cc khu bo v, lin ng hnh 2.37, hnh 2.38. +Bc 2: V s i dy ca hnh 2.38 +Bc 3: La chn v g lp thit b Bng 2.7 Bng k trang b in hnh 2.38 SttK hiuSLChc nng1CD1Cu dao ngun ng ct khng ti ton b mch.21CC3Cu ch bo v ngn mch mch ng lc32CC3Cu ch bo v ngn mch mch iu khin.4M; D2Nt n thng m, thng ng iu khin m my v dng ng c.5RN1R le nhit bo v qu ti cho ng c (KB).6g1Cng tc t ng ct ngun chnh.7K1Cng tc t loi my BATN sau khi khi ng xong.8BATN1Bin p t ngu dng iu chnh in p m my.9RTh1R le thi gian; duy tr thi gian ct BATN.101;2;3n tn hiu trng thi lm vic v qu ti ca ng c. - Chn ng chng loi, s lng cc thit b v kh c in cn thit. - nh v cc thit b ln bng (gi) thc hnh hoc t in. +Bc 4: Lp mch iu khin - c, phn tch s nguyn l v s ni dy. - Lp mch iu khin theo s : Tin hnh tng t nh mc b2. Cn lu , y khng dng n bo trng thi khi ng v i vi cng tc t thng thng ch c 2 tip im thng ng ( c s dng mch ng lc) nn khng cn tip im. Trng hp mun tn hiu trng thi ny phi s dng thm m un tng cng tip im cho cng tc t K. - Kim tra mch iu khin tng t nh mc b2. Bc 5:. Lp mch ng lc - Lp mch ng lc theo s : BATN ni tip vi tip im ng lc cng tc t g, trc hoc sau RN. Cc tip im ng lc cng tc t K u song song vi tng pha ca BATN v phi lin kt ng th t pha. im chung ca BATN phi u qua tip im thng ng ca cng tc t K sau khi khi ng xong th c lp (h mch) bin p. +Bc 6: Kim tra - vn hnh mch Tin hnh tng t nh mc b2. Khi vn hnh, iu chnh BATN c nhng cp in p ra khc nhau. Quan st tc khi ng, tc lm vic ca ng c v gii thch? +Bc 7: M phng s c: Cc s c tng t nh mc b2. +Bc 8: Vit bo co v qu trnh thc hnh - Lc thut li qu trnh lp rp, cc sai li mc phi (nu c). - Gii thch cc hin tng khi vn hnh mch, cc nguyn nhn gy h hng khi m phng. c. Mch hm dng c1. Mch hm ng nng +Bc 1: Kho st s nguyn l mch in Mch m my v hm ng nng KB 3 pha r to lng sc Trng thi hm ng nng i vi KB 3 pha: ng c ang quay, ct ngun xoay chiu v ng ngun mt chiu vo 2 trong 3 pha dy qun stato ca ng c, khong vi giy sau th ct lun ngun mt chiu. m bo cc ch tiu k thut, gi tr ngun DC hm ng nng thng vo khong 30% in p pha nh mc ca ng c. Nguyn l lm vic mch in hnh 2.40: ng cu dao CD cp ngun cho mch. n nt m my M(3,5), qu trnh m my bt u. Khi dng my n nt D(1,3), do c lin ng c kh nn tip im D(1,9) ng li cp ngun cho cun dy H(13,4). Cc tip im H mch ng lc ng li, ngun DC c a vo 2 pha dy qun ng c, qu trnh hm ng nng xy ra. Khi RTh(9,4) cing c cp ngun v bt u tnh thi gian duy tr. Ht khong thi gian duy tr, tip im RTh(9,11) m ra ct in cun dy H(13,4), kt thc qu trnh hm ng nng. Sinh vin t trnh by cc khu bo v v lin ng hnh 2.40.  Trng hp khng c sn ngun DC th ly qua my bin p v cu chnh lu nh hnh 2.41. Mch m my v hm ng nng KB 3 pha r to lng sc c n tn hiu Sinh vin thuyt minh nguyn l hot ng, thit b bo v v lin ng ca s hnh 2.42. +Bc 2: V s i dy (hnh 2.43) +Bc 3: La chn v g lp thit b Bng 2.8: Bng k trang b in hnh 2.42 SttK hiuSLChc nng1CD1Cu dao ngun ng ct khng ti ton b mch.21CC3Cu ch bo v ngn mch mch ng lc32CC2Cu ch bo v ngn mch mch iu khin.4M; D2Nt n thng m, thng ng iu khin m my v hm dng ng c.5RN1R le nhit bo v qu ti cho ng c (KB).6K1Cng tc t m my trc tip ng.7H1Cng tc t hm ng nng.8RTh1R le thi gian; nh thi gian hm ng nng.9BT1Bin th 1 pha cung cp in p hm ph hp.10CL1Cu chnh lu to ngun DC hm ng nng.111; 2; 33n tn hiu trng thi khi ng, hm ng nng v qu ti ca ng c. - Chn ng chng loi, s lng cc thit b v kh c in cn thit. c bit l chn ng in p DC hm ng nng. - nh v cc thit b ln bng (gi) thc hnh hoc t in. +Bc 4: Lp mch iu khin v ng lc Lp mch iu khin theo s : - c, phn tch s nguyn l v s ni dy. - Lin kt b nt n, nh s cc u dy ra (c 4 u dy ra t b nt n). - u ng dy vo cun ht cng tc t K, u tip im duy tr, kha cho. - u mch RTh: ch k cc cc u dy  RTh (cc cp ngun, im chung ca cc tip im...). - u ng dy vo cun ht cng tc t H (ch lin kt ng cp tip im ca RTh; 8 - 6 v 8 - 5). - u mch n tn hiu 1, 2, 3. Lp mch ng lc theo s : - c, phn tch s nguyn l v s ni dy. - u dy theo s . - Lp cc tip im ng lc ca cng tc t H. Cn ch cc tnh ngun DC ca cu chnh lu, cing nh ng cp ngun AC vo. Ty b chnh lu s dng m lin kt ph hp (hnh 2.42 l mt dng ca diode cu). Ngun DC phi a vo sau tip im K, khng cn lu cc tnh. +Bc 5: Kim tra - Mch iu khin: Dng Ohm k chm vo im s 1 v s 6 trn s hnh 2.42. n nt M(3,5) kim tra thng mch, ngn mch cun dy K (nhn xt tng t cc phn trc). n nt D(1,3) kim tra thng mch, ngn mch cun dy H. Kim tra mch tn hiu. - Kim tra mch ng lc: i vi mch ng lc cn lu v tr a ngun DC vo mch, phi kim tra cn thn nhm trnh trng hp ngun AC v DC xung t ti mt im. C th kt hp o kim tra v quan st bng mt. - in p DC dng hm ng nng khong 1/3 in p pha nh mc ca ng c. +Bc 6: Vn hnh mch - C lp mch ng lc (h dy ni mch ng lc pha sau r le nhit). - Cha gn RTh vo mch. - Cp ngun v vn hnh mch iu khin: n nt M(3,5) cun K ht, n 1 sng; n nt D(1,3); Dng dy dn chm ni tt tip im RTh(9,11) (chm vo 2 im 8 - 5 trn RTh) th cun H ht, 1 tt i v 2 sng. H mch dy ni tt, cun H mt in, n 2 tt. - Ct ngun, lin kt li dy ni mch ng lc, gn RTh vo . - Chnh thi gian t ca RTh khong 5s. Sau cp ngun cho mch, n nt M(3,5) khi ng; n D(1,3) hm dng. Quan st trng thi khi ng, trng thi hm dng v gii thch? - Thay i gi tr in p ra t BT, thc hin li thao tc trn. Quan st trng thi khi ng, trng thi hm dng v gii thch? +Bc 7: M phng s c Ct ngun cung cp. - S c 1: Di im ni dy trn RTh cc s 5 sang im s 6 v ngc li. Sau cho mch vn hnh. Quan st ng c, ghi nhn hin tng, gii thch. - S c 2: H gi tr thp nht ca BT, cho mch vn hnh v quan st hin tng, gii thch. +Bc 8: Vit bo co v qu trnh thc hnh - Lc thut li qu trnh lp rp, cc sai li mc phi (nu c). - Gii thch cc hin tng khi vn hnh mch, cc nguyn nhn gy h hng khi m phng. BI TP M RNG 2.12 Mch in iu khin KB 3 pha r to lng sc theo yu cu sau y: ng c m my trc tip; o chiu quay; Dng my bng phng php hm ng nng; in p lm vic ca cc cng tc t l 380V; in p ca r le thi gian l 220V; Mch c y cc khu bo v v tn hiu. Sinh vin v hon chnh s v lp rp mch. Vn hnh, quan st v ghi nhn hin tng. M phng s c, quan st ghi nhn hin tng. Lm bo co thc hnh, gii thch hin tng.  c.2 Mch hm ngc +Bc 1: Kho st s nguyn l mch in Mch hm ngc dng r le tc Trng thi hm ngc KB rto lng sc: hon v th t pha, ti thi im tc trit tiu th ct ngun cung cp bng thit b ph hp. c im ca rle tc : n < 15% nm: tip im RT v tr nh hnh v. KB quay thun: tip im RT (11,15) kn. KB quay nghch: tip im RT (11,7) kn. Nguyn l lm vic s mch hnh 2.46: ng cu dao CD cp ngun cho mch. M my: n MT (3,5): quay thun; n MN (5,7): quay nghch. Trng thi hm ngc xy ra nh sau: Gi s my ang quay thun, khi tip im RT (11,15) kn chun b hm ngc khi dng my. Dng my bng nt D(1,19); RTr(19,4) c in lm cho tip im RTr(1,3) m ra ct in cun dy T(9,4). ng thi tip im RTr (1,11) ng li cp ngun cho cun dy N (17,4) thc hin hm ngc (dng in i theo ng: 1, 11, 15, 17, N, 4). Tc ng c gim nhanh n khi gn bng khng th tip im RT tr v trng thi nh hnh v ct in cun dy N, kt thc qu trnh hm ngc. Cn nu my ang quay nghch th qu trnh trn cing xy ra tng t, nhng ngc li (cun N(17,4) lm vic, tip im RT(11,7) v cun T(9,4) hm ngc). Mch hm ngc dng r le thi gian Sinh vin thuyt minh nguyn l lm vic ca s mch hnh 2.47. +Bc 2: V s i dy +Bc 3: La chn v g lp thit b Bng 2.9: Bng k trang b in hnh 2.47 SttK hiuSLChc nng1CD1Cu dao ngun, ng ct khng ti ton b mch.21CC3Cu ch bo v ngn mch mch ng lc32CC2Cu ch bo v ngn mch mch iu khin.4M; D2Nt n thng m, thng ng iu khin m my v hm ngc ng c.5RN1R le nhit bo v qu ti cho ng c (KB).6K1Cng tc t m my trc tip ng.7H1Cng tc t hm ngc.8RTh1R le thi gian; nh thi gian hm ngc.111;2;33n tn hiu trng thi khi ng, hm ngc v qu ti ca ng c. - Chn ng chng loi, s lng cc thit b v kh c in cn thit. - nh v cc thit b ln bng (gi) thc hnh hoc t in. +Bc 4: Lp mch iu khin v ng lc Lp mch iu khin theo s : - c, phn tch s nguyn l v s ni dy. - Ging hon ton mch m my v hm ng nng (mc c1). Lp mch ng lc theo s : - c, phn tch s nguyn l v s ni dy. - Ging hon ton mch o chiu quay. +Bc 5: Kim tra - Mch iu khin v mch ng lc p dng cc cch kim tra i vi (mc c1). Lu thi gian chnh nh cho RTh cc ngn ch khong (1-2) giy, nhm trnh hin tng ng c quay chiu ngc li. +Bc 6: Vn hnh mch v m phng s c: Tin hnh tng t nh mc c1. Nhng thi gian duy tr ca RTh chnh cng ngn cng tt. Qu trnh hm ngc s xy ra rt nhanh, gn nh ng c lp tc dng li. +Bc 7: Vit bo co v qu trnh thc hnh. - Lc thut li qu trnh lp rp, cc sai li mc phi (nu c). - Gii thch cc hin tng khi vn hnh mch, cc nguyn nhn gy h hng khi m phng. 5.2 S iu khin ng c KB 3 pha r to dy qun Mc d KB ba pha r to lng sc c s dng ph bin, nhng khi cn truyn ng cho cc my sn xut c cng sut ln hoc c yu cu m my phc tp hay qui trnh lm vic i hi nhiu trng thi khc nhau th ngi ta thng dng KB ba pha r to dy qun. V th, vn iu khin khng ch loi ng c ny cing khng km phn quan trng. i vi nhng ngi cng tc trong ngnh in th mng kin thc v l)nh vc ny l khng th thiu. N l nhng k nng v cng thit thc i vi ngi th v l bc i c bn thc hin cc mch t ng khng ch nng cao hay cc mch iu khin my sn xut . a. Mch m my a.1. Mch m my qua 2 cp in tr ph theo nguyn tc thi gian +Bc 1: Kho st s nguyn l mch in - Mch m my KB r to dy qun qua 2 cp in tr ph theo nguyn tc thi gian. - Mch m my KB r to dy qun qua 2 cp in tr ph theo nguyn tc thi gian c n tn hiu bo. Nguyn l lm vic ca mch in hnh 2.49: ng cu dao CD cp ngun chun b cho mch lm vic. n nt m my M(3,5); cun dy K(5,4)c in. ng c bt u khi ng vi ton b in tr ph trong mch. Khi rle thi gian 1RTh(5,4) cing c cp ngun v bt u tnh thi gian duy tr cho tip im ca n. Ht khong thi gian n nh, tip im 1RTh(5,7) ng li cp in cho cun 1G(7,4). Cc tip im 1G ng lc ng li loi RP1. Khi 2RTh(7,4) cing c cp ngun v bt u tnh thi gian duy tr cho tip im ca n; ng thi tip im 1G(7,9) cing ng li chun b cho cun 2G(11,4) lm vic. Ht khong thi gian duy tr ca 2RTh th tip im 2RTh(9,11) ng li, cun 2G(11,4) c cp ngun, cc tip im 2G ng lc ng li lm cho RP2 b loi. ng c tng dn tc n nh mc v kt thc qu trnh khi ng ng c. Sinh vin in thm k hiu thiu vo hnh 2.49, thuyt minh nguyn l lm vic hnh 2.50 v trnh by bo v, lin ng ca mch in hnh 2.49, hnh 2.50. +Bc 2: V s i dy thit b: (Sinh vin t b sung cho hon thin theo hnh 2.51). +Bc 3: La chn v g lp thit b Bng 2.10: Bng k trang b in hnh 2.50 SttK hiuSLChc nng1CD1Cu dao ngun ng ct khng ti ton b mch.21CC3Cu ch bo v ngn mch mch ng lc32CC2Cu ch bo v ngn mch mch iu khin.4M; D2Nt bm thng m; thng ng iu khin m my v dng ng c.5K1Cng tc t ng ct ngun chnh 6RN1R le nhit bo v qu ti cho ng c (KB).71G; 2G2Cng tc t loi in tr ph trong qu trnh m my.81RTh;2RTh2R le thi gian; duy tr thi gian loi in tr ph.9RP1;RP2;2B in tr ph c gi tr ph hp.101;2; 3; 44n tn hiu trng thi lm vic, khi ng v qu ti ca ng c.- Chn ng chng loi, s lng cc thit b v kh c in cn thit. - nh v cc thit b ln bng (gi) thc hnh +Bc 4: Qui trnh lp rp mch in - c, phn tch s nguyn l v s i dy thit b. - Lp mch iu khin theo s : Lin kt b nt bm, nh s cc u dy ra (c 3 u dy ra t b nt bm). u ng dy vo cun ht cng tc t K, u tip im duy tr. u mch cc RTh: ch k cc cc u dy  RTh (cc cp ngun, im chung ca cc tip im...). u ng dy vo cun ht cng tc t 1G, 2G. Ch lin kt ng cp tip im 8 - 6 ca RTh v tip im trnh t 1G(5,9). u mch n tn hiu 1, 2, 3, 4. - Lp mch ng lc theo s : u dy qun sta to vo tip im ng lc cng tc t K theo s . Ni tip RP vo dy qun r to v ngn mch qua cc tip im cng tc t 1G, 2G. +Bc 5: Kim tra v vn hnh - Mch iu khin: Kim tra mch cun ht K, 1G, 2G. Kim tra mch tn hiu. - Mch ng lc: i vi mch ng lc cn lu v tr trng hp h mch dy qun r to. C th kt hp o, kim tra v quan st bng mt. - C lp mch ng lc (h dy ni mch ng lc pha sau r le nhit). - Cha gn RTh vo mch. - Cp ngun v vn hnh mch iu khin: n nt M(3,5) cun K(5,6) ht, n 1 sng; Dng dy dn chm ni tt tip im 1RTh(5,7) (2 im 8 - 6 trn RTh) cun 1G(7,6) ht, n 2 tt i. Gi nguyn dy ni tt, tip tc chm ni tt tip im 2RTh(9,11), cun 2G(11,6) ht, n 3 tt i. H cc dy ni tt, n nt D(1,3) cc cun dy u nh mch tr v trng thi ban u. - Ct ngun, lin kt li dy ni mch ng lc, gn RTh vo . - Chnh 1RTh ( 5s; 2RTh ( 8s. - Sau cp ngun cho mch, n nt M(3,5) khi ng; n D(1,3) dng my. Quan st trng thi khi ng, s thay i tc ca ng c v gii thch hin tng? +Bc 6: M phng s c Ct ngun cung cp. - S c 1: Chnh 2RTh ( 3s (1RTh ( 5s nh ci). Sau cho mch vn hnh. Quan st ng c, ghi nhn hin tng, gii thch. - S c 2: H mch ti im u chung ca b in tr m my, cho mch vn hnh v quan st hin tng, gii thch. +Bc 7: Vit bo co v qu trnh thc hnh - Lc thut li qu trnh lp rp, cc sai li mc phi (nu c). - Gii thch cc hin tng khi vn hnh mch, cc nguyn nhn gy h hng khi m phng. BI TP M RNG 2.13 Mch in iu khin KB 3 pha r to dy qun theo yu cu sau y: - ng c m my qua 2 cp in tr ph theo nguyn tc thi gian; - Sau khi m my xong cc RTh b loi ra khi mch; - Mch c y cc khu bo v v tn hiu. Sinh vin v hon chnh s v lp rp mch. Vn hnh, quan st v ghi nhn hin tng. M phng s c v quan st ghi nhn hin tng. Lm bo co thc hnh, gii thch hin tng. 2.14 Mch in iu khin KB 3 pha r to dy qun theo yu cu sau y: - ng c m my qua 2 cp in tr ph theo nguyn tc thi gian; - ng c o chiu quay;Mch c y cc khu bo v v tn hiu. Sinh vin v hon chnh s v lp rp mch. Vn hnh, quan st v ghi nhn hin tng. M phng s c, quan st ghi nhn hin tng. Lm bo co thc hnh, gii thch hin tng. a.2. Mch m my qua 2 cp in tr ph theo nguyn tc dng in +Bc 1: Kho st s nguyn l mch in Mch m my KB ro to dy qun qua 2 cp in tr ph theo nguyn tc dng in hnh 2.55. Nguyn l lm vic mch hnh 2.55: ng cu dao CD cp ngun v chun b cho mch lm vic. n nt M(3,5), cun dy K(5,4) ht, tip im K ng lc ng li ng c m my vi ton b in tr ph trong mch. ng thi tip im K(3,7) ng li cp in cho RTr(7,4) nn tip im RTr(3,9) ng li chun b cho mch 1G(11,4) v 2G(13,4) lm vic. Lc 1G(11,4) vn cha c in, do lc m my dng in r to tng cao nn 1RI tc ng lm m tip im 1RI(9,11) ra ri. ng c bt u tng tc v dng in trn r to gim dn. n gi tr nh ca 1RI th tip im 1RI(9,11) ng li cp ngun cho cun 1G(11,4), tip im 1G mch ng lc ng li loi RP1. Sau dng in li tng cao nn 2RI tc ng khng cho 2G(13,4) lm vic. Tc ng c tip tc tng ln v dng in r to li gim xung n gi tr nh ca 2RI th tip im 2RI(11,13) ng li cp in cho 2G(13,4), tip im 2G mch ng lc ng li loi RP2. ng c tng dn tc n nh mc, kt thc qu trnh m my. R-le trung gian c tc dng m bo khi K(5,4) c in ri th mi cho php 1G lm vic. Nh vy s ngn nga c trng hp cc tip im ca rle dng in cha m ra kp khi va n nt m my ban u. Sinh vin trnh by trang b bo v v lin ng ca mch hnh 2.55. Mch m my KB ro to dy qun qua 2 cp in tr ph theo nguyn tc dng in c n tn hiu bo hnh 2.56. Sinh vin thuyt minh nguyn l lm vic v bo v lin ng ca mch hnh 2.56. +Bc 2: S i dy thit b: (Sinh vin t b sung cho hon thin theo hnh 2.57) +Bc 3: La chn v g lp thit b Bng 2.11: Bng k trang b in hnh 2.56 SttK hiuSLChc nng1CD1Cu dao ngun ng ct khng ti ton b mch.21CC3Cu ch bo v ngn mch mch ng lc32CC2Cu ch bo v ngn mch mch iu khin.4M; D2Nt bm thng m; thng ng iu khin m my v dng ng c.5K1Cng tc t ng ct ngun chnh 6RN1R le nhit bo v qu ti cho ng c (KB).71G; 2G2Cng tc t loi in tr ph trong qu trnh m my.81RI; 2RI2R le dng in; tc ng loi in tr ph.9RP1; RP2;2B in tr ph c gi tr ph hp.101;2; 3; 44n tn hiu trng thi lm vic, khi ng v qu ti ca ng c.- Chn ng chng loi, s lng cc thit b v kh c in cn thit. - nh v cc thit b ln bng (gi) thc hnh. +Bc 4: Qui trnh lp rp mch in - c, phn tch s nguyn l v s i dy. - Lp mch iu khin theo s : Lin kt b nt bm, nh s cc u dy ra (c 3 u dy ra t b nt bm). u ng dy vo cun ht cng tc t K, u tip im duy tr. u mch vo RTr: ch tip im trnh t RTr(5,7). u ng dy vo cun ht cng tc t 1G, 2G. Ch lin kt ng cp tip im thng ng ca r le dng in. c k s ca r le c s dng lin kt dy n ph hp cc cc u dy. u mch n tn hiu 1, 2, 3, 4. - Lp mch ng lc theo s : u dy qun stator vo tip im cng tc t K theo s . Ni tip RP vo dy qun r to v ngn mch qua cc tip im cng tc t 1G, 2G. 2 r le dng in ni tip vi 1 pha bt k mch r to xen gia 2 cp in tr ph. Kim tra cn thn cc cp ngun ca r le (ty tng loi, c k s trn r le). +Bc 5: Kim tra v vn hnh Mch iu khin: Kim tra mch cun ht K, 1G, 2G. Kim tra mch tn hiu. - Mch ng lc: i vi mch ng lc cn lu v tr trng hp h mch dy qun r to. C th kt hp o, kim tra v quan st bng mt. - C lp mch ng lc (h dy ni mch ng lc pha sau r le nhit). - Cp ngun v vn hnh mch iu khin: n nt M(3,5) cun K ht, n 1 sng; Dng dy dn chm ni tt tip im 1RI(7,9) cun 1G ht, n 2 tt. Tip tc chm ni tt tip im 2RI(9,11), cun 2G ht, n 3 tt. n nt D(1,3) cun K nh mch tr v trng thi ban u. - Ct ngun, lin kt li dy ni mch ng lc. - Chnh 1RI; 2RI cc gi tr ph hp. - Sau cp ngun cho mch, n nt M(3,5) khi ng; n D(1,3) dng my. Quan st trng thi khi ng, s thay i tc ca ng c v gii thch? +Bc 6: M phng s c Ct ngun cung cp. - S c 1: H mch RTr. Sau cho mch vn hnh. Quan st ng c, ghi nhn hin tng, gii thch? - S c 2: H mch tip im 1G(7,9) v 2G(9,11), cho mch vn hnh v quan st hin tng, gii thch? +Bc 7: Vit bo co v qu trnh thc hnh - Lc thut li qu trnh lp rp, cc sai li mc phi (nu c). - Gii thch cc hin tng khi vn hnh mch, cc nguyn nhn gy h hng khi m phng. BI TP M RNG 2.15 Mch in iu khin KB 3 pha r to dy qun theo yu cu sau y: - ng c m my qua 2 cp in tr ph theo nguyn tc dng in; - ng c o chiu quay; - Mch c y cc khu bo v v tn hiu. Sinh vin v hon chnh s v lp rp mch. Vn hnh, quan st v ghi nhn hin tng. M phng s c, quan st ghi nhn hin tng. Lm bo co thc hnh, gii thch hin tng. a.3. Mch m my qua 2 cp in tr ph theo nguyn tc in p +Bc 1: Kho st s nguyn l mch in Mch m my KB r to dy qun qua 2 cp in tr ph theo nguyn tc in p (Sinh vin t thuyt minh hnh 2.58). +Bc 2: V s i dy thit b: (Sinh vin t b sung cho hon thin theo hnh 2.59). +Bc 3: La chn v g lp thit b Bng 2.11: Bng k trang b in hnh 2.58 SttK hiuSLChc nng1CD1Cu dao ngun, ng ct khng ti ton b mch.21CC3Cu ch bo v ngn mch mch ng lc32CC2Cu ch bo v ngn mch mch iu khin.4M; D2Nt bm thng m; thng ng iu khin m my v dng ng c.5K1Cng tc t ng ct ngun chnh 6RN1R le nhit, bo v qu ti cho ng c (KB).71G; 2G2Cng tc t loi in tr ph trong qu trnh m my.81RU; 2RU2R le in p; tc ng loi in tr ph.9RP1; RP2;2B in tr ph c gi tr ph hp.101;2; 3; 44n tn hiu trng thi lm vic, khi ng v qu ti ca ng c.- Chn ng chng loi, s lng cc thit b kh c cn thit. - nh v cc thit b ln bng (gi) thc hnh.  +Bc 4: Qui trnh lp rp mch in - c, phn tch s nguyn l, s ni dy. - Lp mch iu khin theo s : Lin kt b nt bm, nh s cc u dy ra (c 3 u dy ra t b nt bm). u ng dy vo cun ht cng tc t K, u tip im duy tr. u mch vo RTr: ch tip im trnh t RTr(5,7). u ng dy vo cun ht cng tc t 1G, 2G. Ch lin kt ng cp tip im thng ng ca r le in p. c k s ca r le c s dng lin kt dy dn ph hp cc cc u dy. u mch n tn hiu 1, 2, 3, 4. - Lp mch ng lc theo s : u dy qun stator vo tip im cng tc t K theo s . Ni tip RP vo dy qun r to v ngn mch qua cc tip im cng tc t 1G, 2G. 2 r le in p u song song vi 2 pha dy qun r to. Kim tra cn thn cc cp ngun ca r le (ty tng loi, c k s trn r le). +Bc 5: Kim tra v vn hnh - Mch iu khin: Kim tra mch cun ht K, 1G, 2G Kim tra mch tn hiu. - Mch ng lc: i vi mch ng lc cn lu v tr trng hp h mch dy qun r to. C th kt hp o, kim tra v quan st bng mt. - C lp mch ng lc (h dy ni mch ng lc pha sau r le nhit). - Cp ngun v vn hnh mch iu khin: n nt M(3,5) cun K ht, n 1 sng; Dng dy dn chm ni tt tip im 1RU(7,9) cun 1G ht, n 2 tt i. Tip tc chm ni tt tip im 2RU(9,11), cun 2G ht, n 3 tt i. n nt D(1,3) cun K nh mch tr v trng thi ban u. - Ct ngun, lin kt li dy ni mch ng lc. - Chnh 1RU; 2RU cc gi tr ph hp(1RU > 2RU). Sau cp ngun cho mch, n nt M(3,5) khi ng; n D(1,3) dng my. Quan st trng thi khi ng, s thay i tc ca ng c v gii thch? +Bc 7: M phng s c Ct ngun cung cp. - S c 1: H mch RTr. Sau cho mch vn hnh. Quan st ng c, ghi nhn hin tng, gii thch. - S c 2: Chnh in p tc ng 2RU > 1RU, cho mch vn hnh v quan st hin tng, gii thch. +Bc 7: Vit bo co v qu trnh thc hnh - Lc thut li qu trnh lp rp, cc sai li mc phi (nu c). - Gii thch cc hin tng khi vn hnh mch, cc nguyn nhn gy h hng khi m phng. BI TP M RNG 2.16 Mch in iu khin KB 3 pha r to dy qun theo yu cu sau y: - ng c m my qua 2 cp in tr ph theo nguyn tc in p; - ng c o chiu quay; - Mch c y cc khu bo v v tn hiu. Sinh vin v hon chnh s v lp rp mch. Vn hnh, quan st v ghi nhn hin tng. M phng s c, quan st ghi nhn hin tng. Lm bo co thc hnh, gii thch hin tng. a4. Mch m my qua 2 cp in tr ph v cun khng +Bc 1: Kho st s nguyn l mch m my qua 2 cp in tr ph v cun khng (Sinh vin t thuyt minh s hnh 2.60). +Bc 2: V s i dy: (Sinh vin t b sung cho hon thin theo hnh 2.61). +Bc 3: Qui trnh lp rp - kim tra - vn hnh Lp rp: - Chn ng chng loi, s lng cc thit b kh c cn thit. - nh v cc thit b ln bng (gi) thc hnh. Bng 2.12 Bng k trang b in hnh 2.60 SttK hiuSLChc nng1CD1Cu dao ngun ng ct khng ti ton b mch.21CC3Cu ch bo v ngn mch mch ng lc32CC2Cu ch bo v ngn mch mch iu khin.4M; D2Nt bm thng m; thng ng iu khin m my v dng ng c.5g1Cng tc t ng ct ngun chnh 6K1Cng tc t loi cun khng 7RN1R le nhit, bo v qu ti cho ng c (KB).8CK1B cun khng.91G; 2G2Cng tc t loi in tr ph trong qu trnh m my.101RTh;2RTh2R le thi gian; duy tr thi gian loi in tr ph.113RTh1R le thi gian; duy tr thi gian loi cun khng.12RP1; RP2;2B in tr ph c gi tr ph hp.131;2; 3; 4, 54n tn hiu trng thi lm vic, khi ng v qu ti ca ng c. - c, phn tch s nguyn l, s ni dy. - Lp mch iu khin theo s : Lin kt b nt bm, nh s cc u dy ra (c 3 u dy ra t b nt bm). u ng dy vo cun ht cng tc t g, u tip im duy tr. u mch cc RTh: ch k cc cc u dy  RTh (cc cp ngun, im chung ca cc tip im...). u ng dy vo cun ht cng tc t 1G, 2G v K. Ch lin kt ng cp tip im 8 - 6 ca RTh v tip im trnh t 1G(5,9), 2G(5,13). u mch n tn hiu 1, 2... - Lp mch ng lc theo s : u dy qun stator ni tip vi cun khng pha sau tip im cng tc t g. Cun khng c ngn mch bng b tip im cng tc t K. Ni tip RP vo dy qun r to v ngn mch qua cc tip im cng tc t 1G, 2G. Kim tra: - Mch iu khin: Kim tra mch cun ht g, K, 1G, 2G. Kim tra mch tn hiu. - Kim tra mch ng lc: i vi mch ng lc cn lu v tr trng hp h mch dy qun r to. C th kt hp o, kim tra v quan st bng mt. Vn hnh: - C lp mch ng lc (h dy ni mch ng lc pha sau r le nhit). - Cha gn RTh vo mch. - Cp ngun v vn hnh mch iu khin: n nt M(3,5) cun g ht, n 1 sng; Dng dy dn chm ni tt tip im 1RTh(5,7) (2 im 8 - 6 trn RTh) cun 1G ht, n 2 tt i. Gi nguyn dy ni tt, tip tc chm ni tt tip im 2RTh(9,11), cun 2G ht, n 3 tt i. Gi nguyn 2 dy ni tt trn, tip tc chm ni tt tip im 3RTh(13,15), cun K ht, n 4 tt i. H cc dy ni tt, n nt D(1,3) cc cun dy u nh mch tr v trng thi ban u. - Ct ngun, lin kt li dy ni mch ng lc, gn RTh vo . - Chnh 1RTh ( 5s; 2RTh ( 8s; 3RTh ( (10 - 12)s - Sau cp ngun cho mch, n nt M(3,5) khi ng; n D(1,3) dng my. Quan st trng thi khi ng, s thay i tc ca ng c v gii thch? +Bc 4: M phng s c v vit bo co v qu trnh thc hnh - Ct ngun cung cp. - S c 1: Chnh 3RTh ( 3s (1RTh ( 5s; 2RTh ( 8s; nh ci). Sau cho mch vn hnh. Quan st ng c, ghi nhn hin tng, gii thch. - S c 2: H mch ti im u chung ca b in tr m my, cho mch vn hnh v quan st hin tng, gii thch. - Lc thut li qu trnh lp rp, cc sai li mc phi (nu c). - Gii thch cc hin tng khi vn hnh mch, cc nguyn nhn gy h hng khi m phng. BI TP M RNG 2.17 Mch in iu khin KB 3 pha r to dy qun theo yu cu sau y: - ng c m my qua cun khng v 2 cp in tr ph theo nguyn tc thi gian; ng c o chiu quay; - Mch c y cc khu bo v v tn hiu. Sinh vin v hon chnh s v lp rp mch. Vn hnh, quan st v ghi nhn hin tng. M phng s c, quan st ghi nhn hin tng. Lm bo co thc hnh, gii thch hin tng. b. Mch hm dng b.1. Mch hm ng nng S nguyn l mch in v s i dy thit b Sinh vin thuyt minh nguyn l lm vic, bo v v lin ng ca mch in. S i dy thit b: (Sinh vin t b sung cho hon thin theo hnh 2.63) La chn v g lp thit b Bng 2.13: Bng k trang b in hnh 2.62 SttK hiuSLChc nng1CD1Cu dao ngun, ng ct khng ti ton b mch.21CC3Cu ch bo v ngn mch mch ng lc32CC2Cu ch bo v ngn mch mch iu khin.4M; D2Nt bm thng m; thng ng iu khin m my v dng ng c.5K1Cng tc t ng ct ngun chnh 6RN1R le nhit, bo v qu ti cho ng c (KB).71G; 2G2Cng tc t loi cc RP trong qu trnh m my.8H1Cng tc t thc hin hm ng nng. 91RTh;2RTh2R le thi gian; duy tr thi gian tc ng loi in tr ph.103RTh1R le thi gian; nh gi hm ng nng.11RP1; RP2;2B in tr ph c gi tr ph hp.121;2;3; 4; 5 5n tn hiu trng thi lm vic, khi ng, trng thi hm v qu ti ca ng c. - Chn ng chng loi, s lng cc thit b v kh c in cn thit. - nh v cc thit b ln bng (gi) thc hnh Lp mch iu khin v ng lc. - c, phn tch s nguyn l v s i dy thit b. - Lp mch iu khin theo s : Lin kt b nt bm, nh s cc u dy ra (c 3 u dy ra t b nt bm). u ng dy vo cun ht cng tc t K, u tip im duy tr, tip im kha cho. u mch cc RTh: ch k cc cc u dy  RTh (cc cp ngun, im chung ca cc tip im...). u ng dy vo cun ht cng tc t 1G, 2G. Ch lin kt ng cp tip im 8 - 6 ca RTh v tip im trnh t 1G(5,11). u ng dy vo cun ht cng tc t H, u tip im duy tr, tip im kha cho. Ch lin kt ng cp tip im 8 - 5 ca 3RTh. u mch n tn hiu 1, 2, 3, 4, 5. - Lp mch ng lc theo s : u dy qun stator vo tip im cng tc t K theo s . Ni tip RP vo mch r to v ngn mch qua cc tip im cng tc t 1G, 2G. u mch hm ng nng. - Kim tra mch cun ht K, H, 1G, 2G. - Kim tra mch tn hiu. - Kim tra mch ng lc: i vi mch ng lc cn lu v tr trng hp h mch dy qun r to. C th kt hp o, kim tra v quan st bng mt. - C lp mch ng lc (h dy ni mch ng lc pha sau r le nhit). - Cha gn RTh vo mch. - Cp ngun v vn hnh mch iu khin: n nt M(3,5) cun K ht, n 1 sng; Dng dy dn chm ni tt tip im 1RTh(5,9) (2 im 8 - 6 trn RTh) cun 1G ht, n 2 tt i. Gi nguyn dy ni tt, tip tc chm ni tt tip im 2RTh(11,13), cun 2G ht, n 3 tt i. H cc dy ni tt trn, tip tc chm ni tt tip im 3RTh(19,21); n nt D(1,3) cun H ht, n 4 sng ln cho n khi h mch. - Ct ngun, lin kt li dy ni mch ng lc, gn RTh vo . - Chnh 1RTh ( 5s; 2RTh ( 8s; 3RTh ( 3s - Sau cp ngun cho mch, n nt M(3,5) khi ng; n D(1,3) dng my. Quan st trng thi khi ng, s thay i tc ca ng c v gii thch? - Quan st trng thi hm ng nng, so snh vi KB r to lng sc nhn xt v gii thch? Vit bo co v qu trnh thc hnh: - Lc thut li qu trnh lp rp, cc sai li mc phi (nu c). - Gii thch cc hin tng khi vn hnh mch, cc nguyn nhn gy h hng khi m phng. BI TP M RNG 2.18 Mch in iu khin KB 3 pha r to dy qun theo yu cu sau y: - ng c m my qua 2 cp in tr ph theo nguyn tc thi gian; - ng c o chiu quay; - Dng my bng phng php hm ng nng; - Mch c y cc khu bo v v tn hiu. Sinh vin v hon chnh s v lp rp mch. Vn hnh, quan st v ghi nhn hin tng. M phng s c, quan st ghi nhn hin tng. Lm bo co thc hnh, gii thch hin tng. b. Mch hm ngc bng in tr ph S nguyn l mch in v s i dy thit b Sinh vin t thuyt minh nguyn l lm vic, bo v v lin ng ca mch in. S i dy thit b: (Sinh vin t b sung cho hon thin theo hnh 2.65) La chn v g lp thit b: Bng 2.14: Bng k trang b in hnh 2.64 SttK hiuSLChc nng1CD1Cu dao ngun ng ct khng ti ton b mch.21CC3Cu ch bo v ngn mch mch ng lc32CC2Cu ch bo v ngn mch mch iu khin.4KC1Tay gt 5 tip im, 5 v tr iu khin m my v gim tc dng ng c.5K1Cng tc t ng ct ngun chnh 6RN1R le nhit, bo v qu ti cho ng c (KB).71G; 2G2Cng tc t loi 2 cp RP trong qu trnh m my.8H1Cng tc t thc hin hm gim tc ng c. 91RTh;2RTh2R le thi gian; tc ng loi in tr ph.10RP1; RP2; RH3B in tr ph c gi tr ph hp.111; 2; 3; 4; 5 5n tn hiu trng thi lm vic, khi ng, trng thi hm v qu ti ca ng c.- Chn ng chng loi, s lng cc thit b v kh c in cn thit. - nh v cc thit b ln bng (gi) thc hnh. Qui trnh lp rp - kim tra - vn hnh: - c, phn tch s nguyn l, s ni dy. - Lp mch iu khin theo s : u lin kt cc tip im trong tay gt, nh s cc u dy ra (c 5 hoc 6 u dy ra t tay gt). u ng dy vo RTr, u tip im duy tr. u ng dy vo cun ht cng tc t K, H. u mch cc RTh: ch k cc cc u dy  RTh (cc cp ngun, im chung ca cc tip im...). u ng dy vo cun ht cng tc t 1G, 2G. Ch lin kt ng cp tip im 8 - 6 ca RTh v tip im trnh t K(9,11) v 1G(15,17). u mch n tn hiu 1, 2, 3, 4, 5. - Lp mch ng lc theo s : u dy qun stator vo tip im cng tc t K theo s . Ni tip RP; RH vo mch r to v ngn mch qua cc tip im cng tc t 1G, 2G v H. - Kim tra mch cun ht K, H, 1G, 2G - Kim tra mch tn hiu. - Kim tra mch ng lc: i vi mch ng lc cn lu v tr trng hp h mch dy qun r to. C th kt hp o kim v quan st bng mt. - C lp mch ng lc (h dy ni mch ng lc pha sau r le nhit). - Cha gn RTh vo mch. - Cp ngun v vn hnh mch iu khin: Tay gt t s 0, RTr ht. Khi ng th bc nhanh tay gt v v tr s 4, cun K v H ht ng thi. n 2 tt cc n 1, 3, 4 sng. Dng dy dn chm ni tt tip im 1RTh(11,13) (2 im 8 - 6 trn RTh) cun 1G ht, n 3 tt i. Gi nguyn dy ni tt, tip tc chm ni tt tip im 2RTh(17,19), cun 2G ht, n 4 tt i. Dng my th di chuyn (chm) tay gt v v tr s 1 (mi v tr dng li khong vi giay). Cc cun 2G, 1G v H ln lt b ct. Cui cng bc v 0 ct ngun cun K. - Ct ngun, lin kt li dy ni mch ng lc, gn RTh vo . - Chnh 1RTh ( 5s; 2RTh ( 8s. Sau cp ngun cho mch, bc tay gt v s 4 khi ng; di chuyn ngc li dng. Quan st trng thi khi ng, s thay i tc ca ng c v gii thch? Vit bo co v qu trnh thc hnh: - Lc thut li qu trnh lp rp, cc sai li mc phi (nu c). - Gii thch cc hin tng khi vn hnh mch, cc nguyn nhn gy h hng khi m phng BI TP M RNG 2.19 Mch in iu khin KB 3 pha r to dy qun theo yu cu sau y: - ng c m my qua 2 cp in tr ph theo nguyn tc thi gian; - Dng my s ng ln lt 3 cp in tr ph vo mch gim tc (s dng nguyn tc thi gian). - Mch c y cc khu bo v v tn hiu v c iu khin bng nt bm Sinh vin v hon chnh s v lp rp mch. Vn hnh, quan st v ghi nhn hin tng. M phng s c, quan st ghi nhn hin tng. Lm bo co thc hnh, gii thch hin tng. 2.20 Mch in iu khin KB 3 pha r to dy qun c s nguyn l hnh 2.66, yu cu: a. Sinh vin trnh by nguyn l lm vic, v hon chnh s v lp rp mch. b. Vn hnh, quan st v ghi nhn hin tng. c. M phng s c, quan st ghi nhn hin tng. d. Lm bo co thc hnh, gii thch hin tng.  2.21 Mch in iu khin KB 3 pha r to dy qun theo yu cu sau y: - ng c m my qua 2 cp in tr ph theo nguyn tc thi gian; ng c o chiu quay; - Dng my bng phng php hm ngc ng thm cp in tr ph th 3 vo mch r to theo nguyn tc thi gian. - Mch c y cc khu bo v v tn hiu v c iu khin bng nt bm Sinh vin v hon chnh s v lp rp mch. Vn hnh, quan st v ghi nhn hin tng. M phng s c, quan st ghi nhn hin tng. Lm bo co thc hnh, gii thch hin tng. 2.5.3 S iu khin ng c mt chiu ng c in mt chiu thng c s dng trong cc h thng my c yu cu cao v iu chnh tc (tm iu chnh rng v mn) hoc cc c cu c ti khng n nh thng xuyn thay i. V th, vn iu khin khng ch loi ng c ny cing khng km phn quan trng. i vi nhng ngi cng tc trong ngnh in th mng kin thc v l)nh vc ny l khng th thiu. N l nhng k nng v cng thit thc i vi ngi th v l bc i c bn thc hin cc mch t ng khng ch nng cao hay cc mch iu khin my sn xut ... a. Mch m my a.1. Mch m my qua 2 cp in tr ph theo nguyn tc thi gian S nguyn l mch in: - Mch m my C DC qua 2 cp in tr ph theo nguyn tc thi gian. Nguyn l lm vic ca mch in: Cp ngun cho mch ng lc v iu khin. n nt MT (3,5) m my cho ng c quay thun. Cc tip im T ng lc ng li, ng c bt u m my vi ton b in tr ph trong mch. ng thi khi tip im T(5,9) ng li cp ngun cho 1RTh(9,4) v thi gian duy tr ca n s c tnh t . Ht khong thi gian n nh, tip im 1RTh(9,15) ng li cp in cho cun 1G(15,4). Cc tip im 1G ng lc ng li loi RP1. Khi 2RTh(15,4) cing c cp ngun v bt u tnh thi gian duy tr cho tip im ca n, ng thi tip im 1G(15,17) cing ng li chun b cho cun 2G(19,4) lm vic. Ht khong thi gian duy tr ca 2RTh th tip im 2RTh(17,19) ng li, cun 2G(19,4) c cp ngun lm cho RP2 b loi. ng c tng dn tc n nh mc, kt thc qu trnh khi ng ng c. Mun ng c quay nghch th n nt D(1,3); sau n MN(3,11) lm cho cun dy N(13,4) c in nn in p t vo phn ng b o cc tnh ng c s o chiu. Qu trnh loi cc in tr ph tng t hon ton nh trn. Do khi tip im N( 9,11) c ng li v rle thi gian cing c cp ngun. Sinh vin t trnh by bo v v lin ng. - Mch m my C DC qua 2 cp in tr ph theo nguyn tc thi gian c n tn hiu bo. Sinh vin thuyt minh nguyn l lm vic, bo v v lin ng ca mch in. S i dy thit b: (Sinh vin t b sung cho hon thin theo hnh 2.70) La chn v g lp thit b: Bng 2.15: Bng k trang b in hnh 2.69 SttK hiuSLChc nng1CD1Cu dao ngun, ng ct khng ti ton b mch.21CC2Cu ch bo v ngn mch mch ng lc32CC2Cu ch bo v ngn mch mch kch t43CC2Cu ch bo v ngn mch mch iu khin5D; MT; MN 3Nt bm thng ng; thng m iu khin dng v m my ng c6T, N2Cng tc t o chiu quay ng c7RN1R le nhit, bo v qu ti cho ng c ()81G; 2G2Cng tc t loi in tr ph trong qu trnh m my91RTh; 2RTh2R le thi gian; tc ng loi in tr ph10RP1; RP2; RFK3B in tr ph c gi tr ph hp111; 2; 3; 4; 55n tn hiu trng thi lm vic, khi ng v qu ti ca ng c- Chn ng chng loi, s lng cc thit b v kh c in cn thit. - nh v cc thit b ln bng (gi) thc hnh. Qui trnh lp rp - kim tra - vn hnh: - c, phn tch s nguyn l, s ni dy. - Lp mch iu khin theo s : Lin kt b nt bm, nh s cc u dy ra (c 4 6 u dy ra t b nt bm). u ng dy vo cun ht cng tc t T, N; u tip im duy tr; tip im cch ly T(3,13) v N(3,13). u mch cc RTh: ch k cc cc u dy  RTh (cc cp ngun, im chung ca cc tip im...). u ng dy vo cun ht cng tc t 1G, 2G. Ch lin kt ng cp tip im 8 - 6 ca RTh v tip im trnh t 1G(13,17). u mch n tn hiu 1, 2, 3, 4, 5. - Lp mch ng lc theo s : u 2 u dy phn ng qua tip im cng tc t T, N theo s . Ni tip RP vo mch phn ng v ngn mch qua cc tip im cng tc t 1G, 2G. Ch cn ni tip 1 phn t t nng ca RN l . Ni mch dy qun kch t: ni tip vi RFK vo cu dao 2CD. - Kim tra mch cun ht T, N, 1G, 2G - Kim tra mch tn hiu. - Kim tra mch ng lc: Ht sc lu cc tnh ca ngun DC mch phn ng cing nh mch kch t. C th kt hp o, kim tra v quan st bng mt. - Ct cu dao 1DC, 2CD c lp mch ng lc. - Cha gn RTh vo mch. - Cp ngun v vn hnh mch iu khin: n nt MT(3,5) cun T ht, n 1 sng; Dng dy dn chm ni tt tip im 1RTh(13,15) (2 im 8 - 6 trn RTh) cun 1G ht, n 3 tt i. Gi nguyn dy ni tt, tip tc chm ni tt tip im 2RTh(17,19), cun 2G ht, n 4 tt i. H cc dy ni tt, n nt D(1,3) cc cun dy u nh mch tr v trng thi ban u. Thao tc tng t khi n nt MN(3,9) cun N ht, n 2 sng; - Ct ngun, lin kt li dy ni mch ng lc, gn RTh vo . - Chnh 1RTh ( 5s; 2RTh ( 8s. - ng cu dao 1DC, 2CD cp ngun cho mch ng lc. Sau cp ngun cho mch iu khin, n nt MT(3,5) khi ng quay thun; n D(1,3) dng my. Quan st trng thi khi ng, chiu quay, s thay i tc ca ng c v gii thch? - Tng t, quan st trng thi khi ng, chiu quay, s thay i tc ca ng c v gii thch khi n nt MN(3,9). M phng s c: - Ct ngun cung cp. - S c 1: Chnh 2RTh ( 3s (1RTh ( 5s nh ci). Sau cho mch vn hnh. Quan st ng c, ghi nhn hin tng, gii thch. - S c 2: H mch ti im u chung gia RP1 v RP2 ca b in tr m my, cho mch vn hnh v quan st hin tng, gii thch. - S c 3: H cu dao 2CD (1CD vn ng) cho mch vn hnh. Quan st v gii thch hin tng? Ch : s c ny ch c thc hin khi ng c dng hn. - S c 4: iu chnh 1 gi tr khc ca RFK (theo hng tng RFK). Cho mch vn hnh, quan st v gii thch hin tng. Vit bo co v qu trnh thc hnh: - Lc thut li qu trnh lp rp, cc sai li mc phi (nu c). - Gii thch cc hin tng khi vn hnh mch, cc nguyn nhn gy h hng khi m phng. C nn khuyn khch s dng mch o chiu trc tip i vi ng c DC khng? Gii thch nguyn nhn? BI TP M RNG 2.21 Mch in iu khin DC - DC theo yu cu sau y: - ng c ch quay theo 1 chiu; ng c m my qua 2 cp in tr ph theo nguyn tc thi gian; Sau khi m my xong cc RTh b loi ra khi mch; - Mch c y cc khu bo v v tn hiu. a. Sinh vin v hon chnh s v lp rp mch. b. Vn hnh, quan st v ghi nhn hin tng. c. M phng s c, quan st ghi nhn hin tng. d. Lm bo co thc hnh, gii thch hin tng.  HNH 2.72: S THIT B BI TP 2.21 2.22 Mch in iu khin DC - DC theo yu cu sau y: - ng c m my qua 3 cp in tr ph theo nguyn tc thi gian; ng c o chiu quay; Mch c y cc khu bo v v tn hiu. a. Sinh vin v hon chnh s v lp rp mch. b. Vn hnh, quan st v ghi nhn hin tng. c. M phng s c, quan st ghi nhn hin tng. d. Lm bo co thc hnh, gii thch hin tng. a.2. Mch m my qua 2 cp in tr ph theo nguyn tc dng in S nguyn l mch in:  Sinh vin t b sung cho hon thin hnh 2.73 v hnh 2.74 La chn v g lp thit b: Bng 2.16: Bng k trang b in hnh 2.73 SttK hiuSLChc nngCD1Cu dao ngun ng ct khng ti ton b mch.1CC2Cu ch bo v ngn mch mch ng lc2CC2Cu ch bo v ngn mch mch kch t.3CC2Cu ch bo v ngn mch mch iu khin.M; D2Nt bm thng m; thng ng iu khin m my v dng ng c.K1Cng tc t ng ct ngun chnh RN1R le nhit bo v qu ti cho ng c ().1G; 2G2Cng tc t loi in tr ph trong qu trnh m my.RTr1R le trung gian, m bo thi gian tc ng ca cc RI1RI; 2RI2R le dng in; tc ng loi in tr ph.RP1; RP2;2B in tr ph c gi tr ph hp.1; 2; 3; 44n tn hiu trng thi lm vic, khi ng v qu ti ca ng c.- Chn ng chng loi, s lng cc thit b v kh c in cn thit. - nh v cc thit b ln bng (gi) thc hnh. Qui trnh lp rp - kim tra - vn hnh: - c, phn tch s nguyn l, s ni dy. - Lp mch iu khin theo s : Lin kt b nt bm, nh s cc u dy ra (c 3 u dy ra t b nt bm). u ng dy vo cun ht cng tc t K, u tip im duy tr. u mch vo RTr: ch tip im trnh t RTr(5,7). u ng dy vo cun ht cng tc t 1G, 2G. Ch lin kt ng cp tip im thng ng NC ca r le dng in. c k s ca r le dng in c s dng lin kt dy dn ph hp cc cc u dy. u mch n tn hiu 1, 2, 3, 4. - Lp mch ng lc theo s : u dy ng c DC vo tip im cng tc t K theo s . Ni tip RP vo phn ng v ngn mch qua cc tip im cng tc t 1G, 2G. 2 r le dng in ni tip vi phn ng xen gia 2 cp in tr ph. Kim tra cn thn cc cp ngun ca r le (ty tng loi, c k s trn r le) P ù{eVD"hwThmL5CJ]aJnHtHhmL5CJ]aJnHtH*h=@hmL5CJ]aJmH*nHsH*tHh`hG5CJ\aJ-jh3h^)B* UaJmHnHphuh1h^)5mHsHh^)5mHsH h^)5CJh1h^)5CJ( h^)5CJ( h^)5CJ4 jh,h^)UmHnHuh1h^)5 h1h^)h hhM\aJmHsHP 8 }})dh$d %d &d 'd N O P Q gd^))$$d %d &d 'd N O P Q a$gd^)-$ p# $d%d&d'dNOPQa$gdM8 dxx$Ifgdt"$$0d@xx^0a$gdmLdgd^))$$d %d &d 'd N O P Q a$gd^))dh$d %d &d 'd N O P Q gd^) v$dxx$Ifa$gdt"$dxx$Ifgdt"$Skd{$$IfTl0{#64 laytHKT$dxx$Ifa$gdt"$    L Ĵؑnؑ\I9h=@hmLCJ\aJmHsH$hshmLCJaJmH*nHsH*tH"h hmL5CJ\aJmH*sH*$h hmLCJaJmH*nHsH*tHh hmL5CJaJmHsHh hmL5CJaJmH*sH*$h=@hmLCJaJmH*nHsH*tHhmLCJaJmH*nHsH*tH'h hmL5CJaJmH*nHsH*tH$h=@hmLCJaJmHnHsHtH'h=hmL5CJaJmH*nHsH*tH 6Skd{$$IfTl0{#64 laytHKT$dxx$Ifa$gdt"$dxx$Ifgdt"$Skdo{$$IfTl0{#64 laytHKT  N R tdxx$Ifgdt"$Skd1|$$IfTl0{#64 laytHKT$dxx$Ifa$gdt"$$dxx$@&Ifa$gdt"$L N P R T   & n p t v x λλλλλrλλcλhshmLCJaJmHsH"h hmL5CJ\aJmHsHh hmL5CJaJmHsHhmLCJaJmHsHh=@hmLCJaJh=@hmLCJ\aJmHsH$h=@hmLCJaJmHnHsHtH$hshmLCJaJmH*nHsH*tHhmLCJaJmH*nHsH*tHh=@hmLCJaJmHsH&R T 6Skd|$$IfTl0{#64 laytHKT$dxx$Ifa$gdt"$dxx$Ifgdt"$Skd|$$IfTl0{#64 laytHKT  6Skd}$$IfTl0{#64 laytHKT$dxx$Ifa$gdt"$dxx$Ifgdt"$SkdT}$$IfTl0{#64 laytHKT p v x 4Ukdw~$$IfTl0{#64 laytHKT$dxx$Ifa$gdt"$dxx$Ifgdt"$Skd~$$IfTl0{#64 laytHKT 6Skd=$$IfTl0{#64 laytHKTdxx$Ifgdt"$Skd~$$IfTl0{#64 laytHKT$dxx$Ifa$gdt"$bhjvdxx$Ifgdt"$Skd$$IfTl0{#64 laytHKT$dxx$Ifa$gdt"$$dxx$Ifa$gdt"$bfhj`fhjx "$bflnpLRTVλλλλλλ~λλλλλhmLCJaJmHsHhshmLCJaJmHsH"h hmL5CJ\aJmHsHh hmL5CJaJmHsH$h=@hmLCJaJmHnHsHtH$hshmLCJaJmH*nHsH*tHhmLCJaJmH*nHsH*tHh=@hmLCJaJmHsH/`h6Skd`$$IfTl0{#64 laytHKT$dxx$Ifa$gdt"$dxx$Ifgdt"$Skd$$IfTl0{#64 laytHKThj"6Skd"$$IfTl0{#64 laytHKT$dxx$Ifa$gdt"$dxx$Ifgdt"$Skd$$IfTl0{#64 laytHKT"$fnp6Skd$$IfTl0{#64 laytHKT$dxx$Ifa$gdt"$dxx$Ifgdt"$Skd$$IfTl0{#64 laytHKTLT6Skd$$IfTl0{#64 laytHKT$dxx$Ifa$gdt"$dxx$Ifgdt"$SkdE$$IfTl0{#64 laytHKTTV6Skdh$$IfTl0{#64 laytHKT$dxx$Ifa$gdt"$dxx$Ifgdt"$Skd$$IfTl0{#64 laytHKT"$&<FϼϼrcrUGUG8h2mShmLCJaJmHsHh2mShmL5CJ\aJh2mShX=U5CJ\aJh^)5CJ\aJmH sH "h2mShX=U5CJ\aJmH sH "h2mShmL5CJ\aJmH sH 'h=@hmLCJ]aJmHnHsHtH"h hmL5CJ\aJmHsH$h=@hmLCJaJmHnHsHtH$hshmLCJaJmH*nHsH*tHhmLCJaJmH*nHsH*tHh hmL5CJ\aJ4Ukd*$$IfTl)0{#64 laytHKT$dxx$Ifa$gdt"$dxx$Ifgdt"$SkdɃ$$IfTl0{#64 laytHKT&H0bV&&F$$If`a$gdt"$$d$Ifa$gdt"$ $da$gd2mS $da$gdmL$ da$gdmL $da$gdX=UdgdX=U $da$gd2mS*,.0$&8DHJ|j\P>.>jh$ryh2mS5CJaJmH sH "h$ryh2mS5CJ\aJmHsHh$ryh2mS5CJaJh$ryh2mS5CJ\aJ"h$ryh2mS5CJ\aJmH sH "h+ h2mS5CJ\aJmHsHh2mSh2mSCJaJmHsH"h2mSh2mS5CJ\aJmHsH"h2mShX=U5CJ\aJmH*sH*"h2mShX=U5CJ\aJmHsH"h2mShX=U5CJ\aJmHsHh2mShmLCJaJmHsHh2mSCJaJmHsHFHJL\priiWWWW$$If`a$gdt"$ $Ifgdt"$kd$$Ifl4F#N t0  44 lalf4ytt"$JL !!,!.!0!!ijr`QB3h,hCJaJmHsHh|,xhCJaJmH*sH*h|,x5CJ\aJmH*sH*"h|,xh5CJ\aJmHsH"h4h5CJ\aJmHsHh5CJ\aJmHsH"hX=Uh5CJ\aJmH*sH*hX=UhX=U5CJ\aJ hEh2mSB*CJ\aJphhEh2mSCJaJh$ryh2mS5CJ\aJ"h$ryh2mS5CJ\aJmHsHh$ryh2mS5CJaJmH sH 0!$d$Ifa$gdt"$kdK$$Ifl4ֈ4l#88Z t022 944 lalf4ytt"$"&(*$d$Ifa$gdt"$ d$Ifgdt"$*,0<-! d$Ifgdt"$$d$Ifa$gdt"$kd5$$Iflֈ4l#88Z t044 lalytt"$-kd$$Iflֈ4l#88Z t044 lalytt"$$d$Ifa$gdt"$  $ d$Ifgdt"$$d$Ifa$gdt"$$ & * h :+ d$Ifgdt"$$d$Ifa$gdt"$kd$$Iflֈ4l#88Z t044 lalytt"$h p v | -kdLj$$Iflֈ4l#88Z t044 lalytt"$$d$Ifa$gdt"$ $d$Ifa$gdt"$ !0!<11& $da$gd|,x $da$gd|,xkd$$Iflֈ4l#88Z t044 lalytt"$!!d%t%v%x%|%&&J'f'h'p''z555l6z6|6n8p8;mm]NBNBNBNBh|,xCJaJmH*sH*h,hCJaJmH*sH*hh5CJaJmH*sH*"h,h5CJ\aJmH*sH*h,hCJaJmH*sH*hhCJaJmH*sH*h,hCJaJmHsH"h|,xh5CJ\aJmH*sH*h|,x5CJ\aJmH*sH*h|,x5CJ\aJmHsHh,hCJaJmHsH(h,hCJOJQJ^JaJmHsH0!#d%x%%&J'j''*-d-r1|6p889:;<<<dgd|,x d`gd|,x$d`a$gd|,x $d@&a$gd|,x $da$gd|,x$d`a$gd|,xp88<<4<6<8<:<<<J<<<<>?&@AA"h/oh5CJ\aJmHsH"h,h5CJ\aJmHsH'h,hCJOJQJ]aJmHsH"h|,xh5CJ\aJmH*sH*%h,hB*CJaJmH*phsH*"h,h5CJ\aJmH*sH*h|,x5CJ\aJmH*sH*h+ h+ 5CJ\aJh+ 5CJ\aJh5CJ\aJh,hCJaJmH*sH*h,h5CJaJmH*sH*<< <"<$<&<(<*<,<.<0<2<4<6<8<:<<<J<<<<J@JnJpJJJKdKfKKKLLLL M"MwhXLD-,jh7h8OJQJU^JmHnHuhHKCJaJhHKCJaJmH*sH*h'bh8>*CJaJmH*sH*h'bh8CJaJmH*sH*h'bCJaJmH*sH*jh8UmHnHuhPIh8CJaJmH*sH*hHK6CJ\aJmHsH"h+ hHK6CJ\aJmHsHh/oh5CJaJmH*sH*h+ h+ 5CJaJmH*sH*hPIh5CJaJmH*sH*hPIhCJaJmH*sH*P@PXPrPtPPPPQ(QQQĂp[I=h8CJaJmH*sH*"h'bh85CJ\aJmH*sH*(jh{h'bCJUaJmHnHu#h'bh8CJEH\aJmH*sH*h'bh8CJaJmH*sH*h CJaJmH*sH*,jh7h'bOJQJU^JmHnHuhPIh8>*CJaJmH*sH*h'bh8CJ\aJmH*sH*h'bCJ\aJmH*sH*hPIh8CJ\aJmH*sH*hPIh8CJaJmH*sH*:PP@PXPPQQQQ$QQQQQQQQQQQQQ$9d7$8$H$]9`a$gd|,x$9d7$8$H$]9a$gd|,x d7$8$H$gd|,xdgd|,xQQQRRRTWXXZ]]]]]]]]]]֠u`M=h'bB*CJaJmH*phsH*%hPIh8B*CJaJmH*phsH*(h'bh'bB*CJ\aJmH*phsH*"h8B*CJ\aJmH*phsH*1jh{h'bB*CJUaJmHnHphuh'bh8CJaJmH*sH*"h'bB*CJ\aJmH*phsH*(hPIh8B*CJ\aJmH*phsH*hPIh8CJaJmH*sH*h'bh'bCJaJmH*sH*h'bCJaJmH*sH*QQQQQQ RhRRRjTVW ]B]Z]dgd|,x$d7$8$H$]`a$gd'b$d7$8$H$]a$gd'b$9d7$8$H$]9`a$gd'b$9d7$8$H$]9`a$gd|,xZ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]$ 8d-DM a$gd|,x$ 8d-DM a$gd|,x]^ccFc|f~fffffhhijjkHk*ohojolo p~qqij{{{dQ{>%hPIh2B*CJaJmH*phsH*%hPIh'bB*CJaJmH*phsH*,h{h8B*CJaJmHnHphsH*uh'bB*CJaJmH*phsH*1jh{h8B*CJUaJmHnHphuhPIh8B*CJaJph hPIh8B*CJ\aJph(hPIh8B*CJ\aJmH*phsH*%hPIh8B*CJaJmH*phsH*%h'bh8B*CJaJmH*phsH*]cFc|ffffffffffffff Hd-DM gd|,x Hd-DM `gd|,x$d7$8$H$]`a$gd'b 8d-DM gd|,x$ d-DM a$gd'bfffffjl p@q~qqq|dgd|,x Yd-DM `Ygd|,x Hd-DM `gd'b$d7$8$H$]`a$gd'b Hd-DM gd|,x Hd-DM `gd|,x qqqqqqqqqqqqrrrr rrttttu˼ˆzk_P;_P(jh{h:CJUaJmHnHuh:h2CJaJmH*sH*h:CJaJmH*sH*h'bh2CJaJmH*sH*h'bCJaJmH*sH*h2CJaJmH*sH*h+ h+ CJaJh+ CJaJhPICJaJh/ohPICJaJmH*sH*h/oh2CJaJmH*sH*hPIh2CJaJmH*sH*(jh{h2CJUaJmHnHuhPIh2CJ\aJmH*sH*qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq$ 9d7$8$H$]9`a$gd|,xqqqqqqqqqqqrrrr r rrrrrrrr$ 9d7$8$H$]9a$gd'b$ 9d7$8$H$]9`a$gd|,xrrr rttttttwwHyLyNyPy9d7$8$H$]9`gd|,x$ 9d7$8$H$]9a$gd:$ 9d7$8$H$]9`a$gd:$ 9d7$8$H$]9a$gd|,x$ 9d7$8$H$]9`a$gd|,xuwwwwwxxxFyHyJyRyTyXyZy\z`zdzz{|{{{{{P|T||||||}ĵĵĘĘpdppUh2h2CJaJmH*sH*h2CJaJmH*sH*h,h2CJaJmH*sH*1jh{h2B*CJUaJmHnHphuh{h2CJaJmH*sH* jh{h2CJaJh:h2CJaJmH*sH*h:CJaJmH*sH* hPIh2CJEHaJmH*sH*hPIh2CJH*aJmH*sH*hPIh2CJaJmH*sH* PyRyTyVyXybz{{{{{{T|}|$d7$8$H$]a$gd:$d7$8$H$]a$gd|,x$Xd7$8$H$]`Xa$gd|,x$ 9d7$8$H$]9`a$gd:$ 9d7$8$H$]9a$gd|,x9d7$8$H$]9`gd|,x }`~b~~~~~~~~~~|…؅څ܅²–{i{YF%h,h+cB*CJaJmH*phsH*h:B*CJaJmH*phsH*"h{h+c5CJ\aJmH*sH*h{h+cCJaJmH*sH*h:CJaJmH*sH*h+ch+cCJaJmH*sH*h+cCJ\aJmH*sH*h+ch+cCJ\aJmH*sH*h,h+cCJ\aJmH*sH*h,h2CJaJmH*sH*h,h+c>*CJaJmH*sH*h,h+cCJaJmH*sH*}b~~~څĊƊȊʊ̊ΊЊҊԊ֊؊ڊXd7$8$H$^Xgd|,x9d7$8$H$]9`gd|,x$ da$gd:$ da$gd:$9d7$8$H$]9a$gd:$Bd^Ba$gd|,xŠΊ &(*,46,j|s]M|B2h,h:CJ\aJmH*sH*h7hCJaJh,h>*CJaJmH*sH*+jhav-h:CJU\aJmHnHuh%"LCJ\aJh,hCJaJmH*sH*h,hCJ\aJmH*sH*h,h<CJ\aJmH*sH*h+ CJ\aJh:CJ\aJmH*sH*"h,h+c5CJ\aJmH*sH*%h,h+cB*CJaJmH*phsH*1jh{h+cB*CJUaJmHnHphuڊ܊ފ(*.02468: d`gd|,x$d^a$gd|,x $da$gd|,x d7$8$H$gd|,xXd7$8$H$^Xgd|,x:<>@z,lʓ̓ΓГғԓ֓ؓړ"$ 8 Xd-DM ] `Xa$gd: $da$gd|,x$d`a$gd: & F d^`gd|,xdgd|,xjlBDȓʓܓޓẨʔn[D+1jh\,h:B*CJUaJmHnHphu,h/oh%"LB*CJaJmHnHphsH*u%h/oh%"LB*CJaJmH*phsH*%h/oh<B*CJaJmH*phsH*%h:h<B*CJaJmH*phsH*&h:B*CJaJmHnHphsH*u"hPIh<5CJ\aJmH*sH*hPIh<CJ\aJmH*sH*,h:h<B*CJaJmHnHphsH*uh:h<CJ\aJmH*sH*h,h:CJaJmH*sH*ړܓޓ $da$gd|,x$Bd^Ba$gd|,x"$ 8 @d-DM ] `@a$gd|,x"$ 8 Xd-DM ] `Xa$gd:(̼weVD/(jhh+ CJUaJmHnHu"h+ h+ 6CJ\aJmHsHhHK6CJ\aJmHsH"h+ hHK6CJ\aJmHsH"h/ohH95CJ\aJmH*sH*"hHKh+ 5CJ\aJmH*sH*"h/oh<5CJ\aJmH*sH*h:5CJ\aJmH*sH*h:h<CJ\aJmH*sH*h:hCJ\aJmH*sH*%h:h5>*CJ\aJmH*sH*h:hCJ\aJmH*sH* $R0>vxz|~dgd|,x d^gd|,x & Fd`gd|,x d^gd|,x $da$gd+ $da$gdH9 $da$gd|,x $>vxԖРҠƷqbSAS1hPIh<>*CJaJmH*sH*"hPIh<5CJ\aJmH*sH*hPIh<CJaJmH*sH*h:h<CJaJmH*sH*"hPIh<5CJ\aJmH sH "h:h<5CJ\aJmH*sH*,jh7h<OJQJU^JmHnHuh+ 5CJ\aJh:5CJ\aJmH*sH*hPIh<CJaJmH sH h7h<CJaJh/oh<CJaJmHsHh/oh<CJ\aJmHsHdܚڛD`Ҡ֢fD Bd^Bgd|,x$d`a$gd|,x $da$gd|,xdgd|,xҠ¡Ҥ֤ؤڤDR2T46 @Bɴɟɐ}}jWjH*B*CJaJmH*phsH*(hPIh<B*CJH*aJmH*phsH*%hPIh<B*CJaJmH*phsH*%h\,h<B*CJaJmH*phsH*hPIh<CJ\aJmH*sH*DF2p2Vص 4BV$ & F$da$gd|,x$d7$8$H$`a$gd|,x$d7$8$H$a$gd|,x$d7$8$H$]a$gd|,x$d7$8$H$]`a$gd|,x d`gd|,xBTV8:z:ѺѯwѯjZjZJhPIh5:8CJ\aJmH*sH*h+:Mh5:8CJ\aJmH*sH*h+:MCJ\aJmH*sH*,jh7h+:MOJQJU^JmHnHu"h+:Mh+:M5CJ\aJmH*sH*h5:85CJ\aJmH*sH*h5:85CJ\aJ,jh7h5:8OJQJU^JmHnHuh7h5:85CJ\aJhav-h5:8CJaJh5:8CJ\aJhav-h5:8CJ\aJ :$d`a$gd+:M$Bd^Ba$gd|,xdgd|,x:FHJNPRTVXZ\^`bdfh$ HyXd-DM ]y`Xa$gd|,x$ d-DM ]a$gd|,x $da$gd+:M:NFJL^`bdfhj$<@JŬ؜؜yfQ<(h+ hqi5B*CJaJmH*phsH*(hHKh+ 5B*CJaJmH*phsH*%h+:Mh5:8B*CJaJmH*phsH*h+:MB*CJaJmH*phsH*%h+:Mh+:MB*CJaJmH*phsH*h5:8B*CJaJmH*phsH*1jh\,h5:8B*CJUaJmHnHphu%h/oh4I.B*CJaJmH*phsH*%hPIh5:8B*CJaJmH*phsH*(hPIh5:8B*CJ\aJmH*phsH*hj<f<tdd,<<$Ifgd|w$ p$7$8$H$If^a$gd+:M$d`a$gd+:M$d`a$gd* $da$gd+:M$d7$8$H$]a$gd a$ yBd-DM ]y^Ba$gd|,x$d7$8$H$]`a$gd|,x Jdfx<ĵ{j^SH@HS/^S jhIh+:M5CJUaJh+:MCJaJhIh+:MCJaJh }h+:MCJaJhIh+:M5CJaJ jehIh+:M5CJUaJh+:Mh+:M5CJaJmH*sH*h+:Mh+:MCJaJmH*sH*h+:MCJaJmH*sH*hPIh+:MCJaJmH*sH*hHK6CJ\aJmHsH"h+ hHK6CJ\aJmHsH(hHKhqi5B*CJaJmH*phsH*(h+ h }5B*CJaJmH*phsH*r $7$8$H$Ifgd+:MQkd$$Ifl0w"I t644 la$hd,<<$If^ha$gd|w$d,<<$Ifa$gd|w~68:Ĺxmx^xOjhhR h+:MCJUaJjj'hIh*CJUaJh }h+:MCJaJhR h+:MCJaJjghR h*CJUaJh*h*CJaJmH*sH*h+:MCJaJmH*sH*h*CJaJmH*sH*h }h+:MCJaJhIh+:M5CJaJ jhIh+:M5CJUaJhIh+:MCJH*aJhIh+:MCJaJh+:MCJaJ~ss``$d,<<$Ifa$gd|w$$7$8$H$Ifa$gd|w$ $7$8$H$Ifa$gd|w$ $7$8$H$Ifa$gd+:MQkdH$$Ifl0w"I t644 la6:uubK$ d,<<$Ifa$gd|w$ sd,<<a$gd+:M$ Wxd,<<^xa$gd+:M$d`a$gd*$ d,<<a$gd*Qkd$$Ifl0w"I t644 lap"yfQQhh<<7$8$H$^h`hgd+:M$xd,<<^xa$gd+:M$d,<<a$gd+:M <<7$8$H$gd+:MBkdih$$Ifl t t644 latd,<<$Ifgd|w$ Wd,<<$Ifa$gd|wp"H^0 Zdjn48rv@DӸӸӸӸǚ|||||mmmh,h }CJaJmH*sH*h*h }CJaJmH*sH*hR h }CJaJmH*sH*hPIh }CJaJmH*sH*h }h }CJaJmH*sH*hPIh+:MCJaJmH*sH*h*CJaJmH*sH*h*h+:MCJaJmH*sH*h+:MCJaJh }h+:MCJaJhR h+:MCJaJ*"0Zj4r$d`a$gd*$ da$gd*$d,<<`a$gd*$d,<<`a$gd*$ d,<<a$gd*$d`a$gd* $da$gd*@zX\`:> r$ d`a$gd* dgd*$xd,<<^xa$gd* d,<<gd*$d,<<`a$gd*$d`a$gd*$ Wda$gd* $da$gd*$d`a$gd* XZ\^`:<>HJ BDTXJNǼwk\k\MkMkMkMkMhCkh }CJaJmH*sH*h*h }CJaJmH*sH*hCkCJaJmH*sH*h*CJaJh*CJaJmH*sH*h }h*CJaJjxhR h*CJUaJh*h*CJaJmH*sH*h*CJaJhR h*CJaJj3hR h*CJUaJh[h*CJaJmH*sH*h,h }CJaJmH*sH*h*CJaJmH*sH*DTJH^V"8D. ($d`a$gdCk$d`a$gdCk $da$gdCk$ da$gd*^b "$48 BD (,VZVZ04 !`!b!d!!!!幧"h+ hHK6CJ\aJmHsH"h/oh?SW5CJ\aJmH*sH*"h+ h+ 5CJ\aJmH*sH*"hPIh }5CJ\aJmH*sH*hPIh }CJaJmH*sH*h }h }CJaJhCkh }CJaJmH*sH*hCkCJaJmH*sH*-(@VV0`!!b"""#p$*'$ Ld7$8$H$]a$gd|,x $da$gd+ $da$gd|,x$d`a$gdCk $da$gdCk$d`a$gdCk!`"b""f#h###@&B&&'*'t''R*T*z**+J.L..../ʻp]J%hC)h }B*CJaJmHphsH%hCkh }B*CJaJmH*ph3fsH*%h8h }B*CJaJmHph3fsH1jh }h }B*CJUaJmHnHphu%h8h }B*CJaJmHphsHhCkCJaJmH*sH*hCkh }CJaJmH*sH*(hPIh }B*CJ\aJmH*phsH*"h+ h+ 6CJ\aJmHsHhHK6CJ\aJmHsH*'&****++J...........dgdCk$d`a$gd|,x$9Xd7$8$H$]9`Xa$gd|,x$9d7$8$H$]9a$gdCk $da$gdCk$d`a$gdCk.//3357$8889N;P;R;T;V;X;Z;\;^;`;b;d;f; $da$gd|,x$d`a$gd4I.$d`a$gdC) $da$gdC)/ 033577L;N;v;;;;;;j<l<?ƳqbSD3D h6hqiOJQJ^JmHsHh6hqiCJaJmHsHhC)hqiCJaJmH*sH*hC)5CJ\aJmH*sH*"h6hqi5CJ\aJmHsHh+ 5CJ\aJmHsH"h8hqi5CJ\aJmHsHhH95CJ\aJmHsH%h4I.h7B*CJaJmHphsH%h8h }B*CJaJmHphsH%hC)h }B*CJaJmHphsH%hC)h }B*CJaJmH*phsH*f;h;j;l;n;p;r;t;v;;;;;=??$A.B,CCCD $da$gdC)$7d`7a$gd|,xdgd|,x$d`a$gd|,x $da$gd|,x $da$gd|,x?????@@CCCCCCDD0DDFFFFueSD5uh8hqiCJaJmH*sH*hHK6CJ\aJmHsH"h+ hHK6CJ\aJmHsHh/ohqi5CJaJmH*sH*h:jjh:jj5CJaJmH*sH*h ahqi5CJaJmH*sH*hC)5CJaJmH*sH*h8hqi5CJaJmH*sH*hqihqiCJaJmH*sH*h8hqiCJaJmHsH"hC)hqi5CJ\aJmH*sH*hC)5CJ\aJmH*sH*hC)5CJ\aJmHsHDDFFGGHI,IIJJLKjKKNM$N(N*N,N.N $da$gd|,x$7d`7a$gd|,xdgd|,x 7d`7gd|,x $da$gd:jj $da$gdC)$7d`7a$gdC)FFFGGJJKJKLK^KhKjKLLLLLLL8MJMNM$N&N4N6N:Pd1$7$8$H$]>a$gd|,x d1$7$8$H$gd|,x$7d`7a$gd|,x $da$gd:jjdgd|,xUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUVVVVV VVV;;ͭ;;;zi; h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH*h8hEOxCJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH*h/ohH95CJaJmH*sH*"h+ h:jj6CJ\aJmHsH)VVVV V$V&V(V*V,V.V0V6V8V:VWBWDWFWHWJWLWNWPWRWVWXWZW\W`WbWdWfWhWjW;;;;z͜;i; h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH*h8hEOxCJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH*&jWlWnWpWtWvWxWzW|W~WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWzzizzX h8hEOx@ CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH*h8hEOxCJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH*"WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWXXXX X XXXXXXଡ଼ziXz h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@ CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@ CJaJmH*sH* h8hEOx@ CJaJmH*sH* h8hEOx@ CJaJmH*sH*h8hEOxCJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH*"XXXXX"X$X&X,X.X0X2X4X6X:XX@XFXHXJXLXRXTXVXXXZX\XϾϭϋziXGϾϭ h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@ CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@ CJaJmH*sH*h8hEOxCJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH*\X^X`XbXhXjXlXnXpXrXtXvXxX|X~XXXXXXXXXXXXXX;ziXzG޾iz h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@ CJaJmH*sH* h8hEOx@ CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@ CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH*h8hEOxCJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH*XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXϾϭϜϋzϭiϭXGϭ h8hEOx@ CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@ CJaJmH*sH* h8hEOx@ CJaJmH*sH*h8hEOxCJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@ CJaJmH*sH*XXXXXXXXXXXXXXXYYY Y YYYYYYYY񭜋ziXG h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@ CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@ CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@ CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@ CJaJmH*sH*h8hEOxCJaJmH*sH*YYY Y$Y&Y*Y,Y.Y0Y8Y:YY@YBYFYHYLYNYPYRYVYXY`YbYjYlYtYvYxYzYYYYYYYYYYYY|k h8hEOx@ CJaJmH*sH* h8hEOx@ CJaJmH*sH*h8hfCJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH*h8hEOxCJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH**YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYZ ZZZZZZZZZZ"Z$Z&Z(Zz h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@ CJaJmH*sH* h8hEOx@ CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@ CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH*h8hEOxCJaJmH*sH*0(Z*Z,Z.Z0Z2Z6Z8Z:Z[@[B[D[F[H[J[L[N[P[R[|kZI h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@ CJaJmH*sH* h8hEOx@ CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@ CJaJmH*sH*h8hfCJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH*h8hEOxCJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH*R[T[V[X[^[`[b[d[h[j[t[v[z[|[~[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[zi h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@ CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@ CJaJmH*sH* h8hEOx@ CJaJmH*sH*h8hEOxCJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH*)[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[\\\\ \ \\\\\\\\\ \"\&\(\,\.\0\2\6\8\:\<\>\@\D\F\H\J\ϾϾϾϭϾϜϜϾϾϾϾϋϾϾ h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH*h8hEOxCJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH*6J\P\R\T\V\Z\\\^\`\d\f\h\j\l\|\~\\\\\\\\\\\\\\\\\\ϭzziX h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@ CJaJmH*sH* h8hEOx@ CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH*h8hEOxCJaJmH*sH* \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\]] ] ]]]]]]]zziϋX h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@ CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@ CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@ CJaJmH*sH*h8hEOxCJaJmH*sH* h8hEOx@ CJaJmH*sH*"]] ]"]$]&](]*],].]0]<]>]B]D]F]H]J]P]R]T]V]Z]\]^]`]f]h]ziXXG h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@ CJaJmH*sH* h8hEOx@ CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH*h8hEOxCJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH*h]n]p]r]t]v]z]|]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]zi h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH*h8hEOxCJaJmH*sH*#]]]]]]]]]]]]]]]]]^^ ^ ^^^^^^^^ziXG h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH*h8hEOxCJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH*^^ ^$^&^(^*^.^0^4^6^:^<^F^H^L^N^P^R^X^Z^\^^^b^d^f^h^j^n^p^t^v^z^|^~^^^^^^^^^^^^^^^z h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH*h8hEOxCJaJmH*sH*0^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^____ __________ _"_$_(_*_,_._0_2_ϾϾϾϾϜϭϜϜϜϭϾϾz h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH*h8hEOxCJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH*02_4_F_H_J_L_P_R_T_`_b_p_r_z_|___________________________________Ͼz h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH*h8hEOxCJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH*0_______________````` ` ```````` `"`$`,`.`2`Ͼzi୾X h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@ CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH*h8hEOxCJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH*"2`4`:`<`B`D`L`N`P`R`T`V`X`Z`\`^```f`h`l`n`t`v`x`z`|`~`````````ϾzziX h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@ CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@ CJaJmH*sH*h8hEOxCJaJmH*sH* h8hEOx@ CJaJmH*sH*"``````````````````````````````````ϾziXϭ h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@ CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@ CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH*h8hEOxCJaJmH*sH*!````````````aaaaaaaaaaa$a&a*a,a4a6a:aa@aDaFaྜziX h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@ CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH*h8hEOxCJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH*"FaHaJaLaPaRaTaVaXaZa\a^a`abadafahajalaratazaaaaaaaྭziXG h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@ CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH*h8hEOxCJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH*aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabbbbbbbbbb"b$b,b h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@ CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH*h8hEOxCJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH*6,b0b2b4b6b:bfFfHfJfLfRfTfVfbfdfzf|fffffffffffffྭzi h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH*h8hEOxCJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH*%fffffffffffffffffffffffffffffffffffgg g gggg୾Ͼzi h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@ CJaJmH*sH* h8hEOx@ CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH*h8hEOxCJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH*)ggggg g"g(g*g,g4g6g8g:ggDgFgNgPgRgTgVgZg\g^g`gbgϾϭϾϜzziXGϾϾ h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@ CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@ CJaJmH*sH* h8hEOx@ CJaJmH*sH* h8hEOx@ CJaJmH*sH*h8hEOxCJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH*bgdgfghgjglgngtgvgzg|ggggggggggggggggggggggggggggggggzi h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@ CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@ CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@ CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH*h8hEOxCJaJmH*sH*)ggggggggggggggggggghhhhh h hhhhhhhh h"h$h&h8h:h@hBhFhHhThVhZh\h^h`hbhdhfhhhjhlhthvh~hϾ h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH*h8hEOxCJaJmH*sH* h8hEOx@ CJaJmH*sH*9~hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhϯϞϞύ||kZϞ h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@ CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH*h8hfCJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH*h8hEOxCJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH*"hhhhhhhhhhhhhhhhhhhiiii i iiiiiiiii$i&i(i*i.i0i2i4i6i:iiBiDiJiLiNiPiRiTiZi\i h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH*h8hEOxCJaJmH*sH* h8hEOx@ CJaJmH*sH*6\i^i`ibidihijiliritixizi|i~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiϾϭϜϋzizXzXϭz h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH*h8hEOxCJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH*"iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijjjj jjjjj j"j*j,j2j4jk@kBkDkFkJkLkPkRkTkVkXkZk\k`kbkfkhkzzi h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@ CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH*h8hEOxCJaJmH*sH*)hkjklkpkrktkvk~kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk񭜋zi h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH*h8hEOxCJaJmH*sH*!kkkkkkkkjlllnlrltlvlxl|l~lllllܻxgVEg4g h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH*h8hEOxCJaJmH*sH*&h8hEOxCJEH\]aJmH*sH*h8hEOxCJaJmH*sH* h8hfCJEHaJmH*sH*jhC)UmHnHu$h8hEOx@CJEHaJmH*sH* h8hEOxCJEHaJmH*sH*$h8hEOx@CJEHaJmH*sH*kkkkkkkkllttttttttttttt d1$7$8$H$gd|,x$7d`7a$gd|,x$d1$7$8$H$a$gdC)d1$7$8$H$^gd|,xllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllmmmmmzz h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH*h8hEOxCJaJmH*sH*0m mmmmm"m$m&m*m,m.m0m4m6m8m:mm@mBmDmFmHmJmNmPmRmTmXmZm`mbmhmjmଡ଼ziX h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH*h8hEOxCJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH*"jmnmpmrmtmvmxmzm|m~mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmϾzi h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH*h8hEOxCJaJmH*sH*)mmmmmmmmmmnnnnnnnn n$n&n(n,n.n6n8n:noDoFoVoXoZo\o^o`obodoͼͼޫ޼ޚމޚ޼޼޼޼xgͼ h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@ CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH*h8hEOxCJaJmH*sH*$h8hEOx@CJEHaJmH*sH*#dofonopovozoooooooooooooooooooooooooooooooooooooopϫωxω h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH*$h8hEOx@CJEHaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH*h8hEOxCJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH*+ppppp p ppppppp p$p&p*p,p0p2p4p6p>p@pDpFpJpLpPpRpTpVpZp\p^p`pdpfphpjpnpppvpxp~pppppϾϭϭϾϭϭϭϾϜϋϭzϜϾϭϾϭϾϜϭϜ h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH*h8hEOxCJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH*0ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppqqqqqqqq q"q$qϾϭϭϭϜϭϋϭzzϜϜϭzϭ h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@"CJaJmH*sH* h8hEOx@ CJaJmH*sH* h8hEOx@!CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH*h8hEOxCJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH*0$q&q(q*q,q6q8q:q>q@qBqDqHqJqNqRqTqZqdqfqjqlqpqrqtqxqzq|q~qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqzzz h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@!CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH*h8hEOxCJaJmH*sH*0qqqqqqqqqqqqqqrrrrr rrrrrrrr r"r$r&r(r*r,r.r2r4r6r8r:rrϜྜzzi h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@ CJaJmH*sH* h8hEOx@ CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH*h8hEOxCJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH*)>r@rBrDrHrJrLrRrTrVrXrZr\r^r`rbrfrhrjrnrrrtrxrziXG h8hEOx@ CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@ CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@ CJaJmH*sH*h8hEOxCJaJmH*sH*xrzrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrssଡ଼ྜzྜzྜz h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@ CJaJmH*sH*h8hEOxCJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH*0ssssssss"s$s&s(s*s,s.s4s6s@sBsDsFsHsLsNsPsRsTsVsXsZs^s`sbsdshsjsnspsrstsvszs񋜾zi h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH*h8hEOxCJaJmH*sH*)zs|s~ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssϭϜ୾z h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH*h8hEOxCJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH*/sttt t tttttt$t&t(t2t4t6t8tt@tBtJtLtZt\t`tbtdtfthtjtntptvtzttttttttɶɶɣɶthC)CJEHaJmH*sH*hEOxCJEHaJmH*sH*$h8hEOx@CJEHaJmH*sH*$h8hEOx@CJEHaJmH*sH*$h8hEOx@CJEHaJmH*sH*$h8hEOx@CJEHaJmH*sH*$h8hEOx@CJEHaJmH*sH* h8hEOxCJEHaJmH*sH**ttttt0u2uu@uBuFuHu`ubuhulutuvu|u~uuuuuuuuuuuuuïÍzzgzzzzzTzzT$h8hf@CJEHaJmH*sH*$h8hf@CJEHaJmH*sH*$h8hf@CJEHaJmH*sH*$h8hf@CJEHaJmH*sH*h8hfCJaJmH*sH*&h8hfCJEH\]aJmH*sH* h8hfCJEHaJmH*sH*h8hEOxCJaJmH*sH*jhfUmHnHuh8hC)CJaJmH*sH* t2uuuuuuu|vvvv:x~$?d1$7$8$H$]?a$gd|,x$7d`7a$gd|,x$7d`7a$gdC)$d1$7$8$H$a$gdC)$%d1$7$8$H$]%^a$gd|,x d1$7$8$H$gd|,x$d1$7$8$H$a$gd|,xuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuﺬwfSB h8hf@CJaJmH*sH*$h8hf@ CJEHaJmH*sH* h8hfCJEHaJmH*sH*$h8hf@CJEHaJmH*sH* h8hf@CJaJmH*sH* h8hf@CJaJmH*sH*jhC)UmHnHuh8hfCJaJmH*sH*$h8hf@CJEHaJmH*sH*$h8hf@CJEHaJmH*sH* h8hfCJEHaJmH*sH*uuuuuuuuuvv v vvvvvvv v"v&v(v2v4v6v8vBvDvLvNvTvVvZv\vfvjvtvvv|v~vvvv{nhEOxhfCJEHaJ$h8hf@CJEHaJmH*sH*jhfUmHnHu h8hf@CJaJmH*sH* h8hf@CJaJmH*sH* h8hf@CJaJmH*sH* h8hf@CJaJmH*sH*h8hfCJaJmH*sH* h8hf@CJaJmH*sH*+vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvm\ϞK: h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@ CJaJmH*sH*$h8hEOx@(CJEHaJmH*sH* h8hEOxCJEHaJmH*sH*hEOxhEOx@CJaJ h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH*h8hEOxCJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hf@CJaJmH*sH*h8hfCJaJmH*sH*vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwwww w wwwwwwwww w&w(w*w,w4w6w:wx@xBxHxJxLxRxTx\x^x`xbxdxfxhxjxzziXz h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH*h8hEOxCJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* jxlxpxrxvxxxzx|x~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx୾Ϝzi h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH*h8hEOxCJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH*"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxyyyyy y yyyyyϾϭϋzϭϾiϾiϾXϾXi h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH*h8hEOxCJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH*"yy&y(y.y0y8y:y>y@yByDyHyJyLyNyRyTyZy\ybydylynypyrytyvyxy~yyyyyyyyyyyzi h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH*h8hEOxCJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH*'yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyziXGG h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH*h8hEOxCJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH*yyyyyyyyyyyyzz zzzzzzzz z"z$z,z.z0z4z6z:z{@{B{D{F{H{J{L{N{P{R{T{X{Z{\{`{b{d{f{h{j{l{n{p{t{v{x{z{|{~{{{{{ϾϋziXϋ h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOxCJEHaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH*h8hEOxCJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH*"{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{ϾzizXG h8hEOx@ CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH*h8hEOxCJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH*{{{{{{{{{{{{{{{{{{{||| ||||||ziXGzG h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@ CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@ CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@ CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH*h8hEOxCJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH*|&|(|*|,|.|0|2|4|6|<|>|B|D|J|L|R|T|\|^|d|f|p|r|x|z|||~|zziXGG h8hEOx@&CJaJmH*sH* h8hEOx@%CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@ CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@ CJaJmH*sH*h8hEOxCJaJmH*sH*~|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||} }}}}} h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@#CJaJmH*sH* h8hEOx@%CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@&CJaJmH*sH*h8hEOxCJaJmH*sH*6}}}}"}$}(}*}0}:}<}>}@}B}D}F}H}J}L}R}T}X}Z}\}^}b}d}f}h}j}r}t}v}x}z}|}~}}}}}}}}}ྭϾz h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH*h8hEOxCJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH*,}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}ϾϾϭϜމxgϜϭVgx h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH*$h8hEOx@CJEHaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH*h8hEOxCJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH*!}}}}}}}}}}}~~ ~ ~~~~~~~ ~"~$~&~(~*~,~.~0~2~4~<~>~@~B~D~H~J~P~R~T~V~X~\~^~`~b~j~l~r~t~|~~~~~~~~Ͼ h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH*h8hEOxCJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH*:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Ͼଡ଼ziX h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH*h8hEOxCJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH*"~~~~~~~~ "$&,.02468<>JLPRTVZ\bdͼﭜﭜוֹͭͭޭוֹzzi h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH*h8hEOxCJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH*)dfhjlrv h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH*h8hEOxCJaJmH*sH*2 "&(,.046:<>@BDFHJPRTVXZ\^`bϾ୾zi h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOxCJEHaJmH*sH*h8hEOxCJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH*)bdfhjprtvxz|~ĀƀȀʀԀր؀ڀz h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH*h8hEOxCJaJmH*sH*,  &(*,.02@BDFJLNPVXZ\^hjz|ϾϾϾϭϾϭϾϾϾϭϾϾϾϭϾϾϾϾϾϾ h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH*h8hEOxCJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH*5āƁ́΁Ёҁԁ؁ځ܁ށziX h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@ CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH*h8hEOxCJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* "$&(*,0246>@;z;iX;XzG h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@ CJaJmH*sH*h8hEOxCJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH*@BHJTVXZbdfhlnprvxz|~Ƃ༫r$h8hEOx@CJEHaJmH*sH*$h8hEOx@CJEHaJmH*sH*$h8hEOx@CJEHaJmH*sH* h8hEOxCJEHaJmH*sH*$h8hEOx@CJEHaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH*h8hEOxCJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH*,ƂȂ"$,.24ܸteTeeteeeTeTeteTe h8hEOx@CJaJmH*sH*h8hEOxCJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH*$h8hEOx@CJEHaJmH*sH* h8hEOxCJEHaJmH*sH*$h8hEOx@CJEHaJmH*sH*468:<@BDFHJLNPVXZ\^`bfhnprtv|~ "*,ϾϾϾޭϾϾϾϾϾϾϋϜϾ h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH*h8hEOxCJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH*2:8:<>@BDFHLNPRTVXZ\ d1$7$8$H$gd|,x$<fLd1$7$8$H$]<^f`La$gd|,x$7d`7a$gd|,x$?d1$7$8$H$]?a$gd|,x,.0248:<>@DFHJPRXZ\^`dfhjlprtvxz„ȄʄЄ୾୾୾ྭ h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH*h8hEOxCJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH*0Є҄Ԅք؄ڄ "$&*,0268:;޾;;޾zi;޾; h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH*h8hEOxCJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH*):<>@BDFHJLNRTXZ\^`bdfhjprtv~ϾϜzziX h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH*h8hEOxCJaJmH*sH*ąƅ΅Ѕ҅ԅօ؅ϾϭϜϭϜϾϭϜϭϾϾϾϋziX h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH*h8hEOxCJaJmH*sH* h8hEOx@CJaJmH*sH* h8hEOx@ CJaJmH*sH*!؅څ܅ޅ "$(*2468:<@z h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@ CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH*h,hEOxCJaJmH*sH*)@BDLNPRTV\^bdfhjlprtvx|~ϾϾϾϭϜϋzi h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@ CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH*h,hEOxCJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH*)ĆƆʆ̆ΆІ҆Ԇֆ؆܆ކϾϭϜϾϭϋziX h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@ CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH*h,hEOxCJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@ CJaJmH*sH* "$&,.46:<@BFHJLRTXZ\^`bdfjlnpϾϭϜϋϋzzizϋiiii h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@ CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@ CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH*h,hEOxCJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH*)ptvxz|~‡ćȇʇ̇·Ї҇ԇއ񭜋ziiiz h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@ CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH*h,hEOxCJaJmH*sH*) &(*,024BDJLPRT;z;͋iiX h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH*h,hEOxCJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH*"TVX^`dfhjlnptvxz|~Ͼ񭜾zizX h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH*h,hEOxCJaJmH*sH*ˆĈƈȈʈЈ҈ԈֈྭziXG h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH*h,hEOxCJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH*ֈ؈ $&(*,024ଡ଼zziVϜ$h,hEOx@CJRHuaJmH*sH* h,hEOxCJRHuaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@ CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH*h,hEOxCJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH*46<>@DFHJLNPVXZ\^`bfhjlprtvxz|~Ͼzzii h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@ CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH*h,hEOxCJaJmH*sH* h,hEOx@ CJaJmH*sH*)‰ĉƉ̉ΉЉԉ։؉܉މωxeTϾ h,hEOx@CJaJmH*sH*$h,hEOx@ CJRHuaJmH*sH* h,hEOxCJRHuaJmH*sH*$h,hEOx@CJRHuaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH*h,hEOxCJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH*  "$&.068:<>@DFRTXZ\^hjnpϾ୾ziXྋ h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@ CJaJmH*sH*h,hEOxCJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH*"prtvxz|֊؊ڊ܊  "$&(*,.68:>ϾϾϾ h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH*h,hEOxCJaJmH*sH*6>@BFHLNPRT^`bdfhjlnvx|~ϾϜϋϜϋzϋϜiXϜi h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH*h,hEOxCJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH*"‹ċƋȋʋ̋΋Ћҋԋ֋؋ދϜ񾜭ϭzi h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH*h,hEOxCJaJmH*sH*)$&,.2468:@BFHNPRTVX\^`dfjlnrtz|~zϜzz h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH*h,hEOxCJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH*+ƌΌЌϾޭϜzϾϾϾϾiV$h,hEOx@CJEHaJmH*sH* h,hEOxCJEHaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH*h,hEOxCJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH*ЌҌԌ֌،܌  $&(*.2468DFHJZܶܒrdjhC)UmHnHuh/oh4I.CJaJmH*sH* h/oh4I.CJEHaJmH*sH* h/ohEOxCJEHaJmH*sH*$h,hEOx@CJEHaJmH*sH*$h,hEOx@CJEHaJmH*sH*$h,hEOx@CJEHaJmH*sH* h,hEOxCJEHaJmH*sH*$h,hEOx@CJEHaJmH*sH*%Z\bDFJNTVXZ\^`dfl̽wwdSB h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH*$h,hEOx@CJEHaJmH*sH*$h,hEOx@CJEHaJmH*sH* h,hEOxCJEHaJmH*sH*$h,hEOx@CJEHaJmH*sH*h,hEOxCJaJmH*sH*h,hEOxCJaJmH*sH*&h,hEOxCJEH\]aJmH*sH* hC)CJEH\]aJmH*sH*h,hEOxCJ aJ mH*sH*\^`b^.\$7d`7a$gdC) d1$7$8$H$gd|,x$>d1$7$8$H$]>a$gd|,x$7d`7a$gd|,x$ <a d1$7$8$H$]a a$gdC)$ <a d1$7$8$H$]a a$gd|,xlnrtxz|~’Ēଡ଼ziXi h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH*h,hEOxCJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH*"ĒȒʒВҒԒ֒ڒܒޒ  "&(*,0268:>ziii h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH*h,hEOxCJaJmH*sH*)>@BDFJLNPRVXZ\^`dfhjnprt~“ēƓ̓ΓГғԓ֓ϾϾϾϾϾϾϭϭϭϜ޾ϭ޾ϋ h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH*h,hEOxCJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH*6֓ؓܓޓ  "$&,.468:>@Bଡ଼ྋୋz h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH*h,hEOxCJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH*+BDHJPRVX\^`bnprtxz|~ziz h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH*h,hEOxCJaJmH*sH* h,hEOx@ CJaJmH*sH*)”ĔƔȔ̔ΔДҔ֔ؔڔܔ Ͼzzzzzizz h,hEOx@ CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@ CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH*h,hEOxCJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH*( $`bdfhjlnprtvz|~•ĕƕȕЕҕ֕ؕzzϭ h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH*h,hEOxCJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH*/ "$&(*.02468:<>@DFHLNPRTVXZ\^୾z h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH*h,hEOxCJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH*0^`bjlxz|~–ĖƖʖ̖Ζzii h,hEOx@ CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@ CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH*h,hEOxCJaJmH*sH*%ΖЖҖԖؖږܖޖ|kXG h,hEOx@CJaJmH*sH*$h,hEOx@CJEHaJmH*sH* h,hEOxCJEHaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH*$h,hEOx@CJEHaJmH*sH*hEOxhEOx@CJaJ h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@ CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH*h,hEOxCJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH*  $&(*.0468:<>@BHJPRXZ\^ͼ͚ͫͼͫxg͚ͫͫͼͼx͉x h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@ CJaJmH*sH*h,hEOxCJaJmH*sH*$h,hEOx@CJRHaJmH*sH* h,hEOx@ CJaJmH*sH*"^`bdhjlnprtvଡ଼ziXGϾ h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hw @CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH*h,hEOxCJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH*Ɨȗʗ̗ΗЗҗԗ֗ؗڗܗޗ 񾭜ziϭi h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH*h,hEOxCJaJmH*sH*' .0>@DFJLPRVXZ\`bprܶܣܐ}}ܶl h/ohfCJEHaJmH*sH*$h,hEOx@CJEHaJmH*sH*$h,hEOx@CJEHaJmH*sH*$h,hEOx@CJEHaJmH*sH*$h,hEOx@CJEHaJmH*sH*$h,hEOx@CJEHaJmH*sH* h,hEOxCJEHaJmH*sH*$h,hEOx@CJEHaJmH*sH*%ژܘޘ\^`bfhjrt|~p_pNpNp=_p h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH*h,hEOxCJaJmH*sH*h,hfCJaJmH*sH*h,hfCJaJmH*sH*"h,hfCJ\]aJmH*sH*"h,hC)CJ\]aJmH*sH*hfCJ\]aJmH*sH* h,hfCJEHaJmH*sH*jhfUmHnHu h/oh4I.CJEHaJmH*sH*˜ĘƘȘʘ̘ΘИҘԘؘ֘ژܘޘ^`$d1$7$8$H$a$gd|,x $da$gdC)$d1$7$8$H$]a$gdC)md1$7$8$H$]mgd|,x d1$7$8$H$gd|,x™ęșʙ̙ΙziiXzi h,hEOx@ CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@ CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH*h,hEOxCJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH*!ΙЙҙԙؙ֙ڙܙޙϾzmZI8Z h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH*$h,hEOx@CJEHaJmH*sH*hEOxhEOx@CJaJ h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@ CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH*h,hEOxCJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH*  "$&(*,Ѿziz\K:zKz: h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH*hEOxhEOx@CJaJ h,hEOx@CJaJmH*sH*h,hEOxCJaJmH*sH*$h,hEOx@CJEHaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH*$h,hEOx@CJEHaJmH*sH*hEOxhEOx@CJaJ h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH*,.0268>@BDFJLPRX\fhnprvx|~ྭziV$h,hEOx@CJEHaJmHsH h,hEOxCJEHaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH*h,hEOxCJaJmH*sH* h,hEOx@CJaJmH*sH*!š³~mZI8IZ h,hw @CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH$h,hEOx@CJEHaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH$h,hEOx@CJEHaJmHsH h,hEOxCJEHaJmHsHhEOxhEOx@CJRHhaJhEOxhEOxCJRHZaJ h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsHh,hEOxCJaJmHsHšĚƚʚ̚ΚКҚԚؚ֚ښܚĵo^M^׀7d1$7$8$H$]>`7a$gd|,x$=d1$7$8$H$]=a$gd|,x$7d`7a$gd|,x d1$7$8$H$gd|,x$d1$7$8$H$a$gd|,x ;xgTC0C$h,hEOx@CJEHaJmHsH h,hEOxCJEHaJmHsH$h,hEOx@CJEHaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH$h,hEOx@CJEHaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsHh,hEOxCJaJmHsH$h,hEOx@CJEHaJmHsH h,hEOxCJEHaJmHsHhEOxhEOx@CJRHhaJ "$&(*,.2468>@DFHJLNPRTVX\ɶܣܶܶܣܐ}j}jY h,hEOxCJEHaJmHsH$h,hEOx@CJEHaJmHsH$h,hEOx@CJEHaJmHsH$h,hEOx@CJEHaJmHsH$h,hEOx@CJEHaJmHsH$h,hEOx@CJEHaJmHsH$h,hEOx@CJEHaJmHsH h,hEOxCJEHaJmHsH$h,hEOx@CJEHaJmHsH \^dfjlnprxz|ܶܣܐp_Np;ܐܶ$h,hw @CJEHaJmHsH h,hw @CJaJmHsH h,hw @CJaJmHsHh,hw CJaJmHsH h,hw @CJaJmHsH$h,hEOx@CJEHaJmHsH$h,hEOx@CJEHaJmHsH$h,hEOx@CJEHaJmHsH$h,hEOx@CJEHaJmHsH h,hEOxCJEHaJmHsH$h,hEOx@CJEHaJmHsH›ěƛʛ̛ΛЛԛ֛ɶɣɐɶɐɁrarN=a=r h,hEOx@CJaJmHsH$h,hEOx@CJEHaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsHh,hEOxCJaJmHsHh,hw CJaJmHsH$h,hEOx@CJEHaJmHsH$h,hEOx@CJEHaJmHsH$h,hEOx@CJEHaJmHsH h,hEOxCJEHaJmHsH$h,hEOx@CJEHaJmHsH$h,hEOx@CJEHaJmHsH֛؛ڛܛޛ˸˸taNa= h,hEOxCJEHaJmHsH$h,hEOx@CJEHaJmHsH$h,hEOx@CJEHaJmHsH$h,hEOx@CJEHaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsHh,hEOxCJaJmHsH$h,hEOx@CJEHaJmHsH$h,hEOx@CJEHaJmHsH h,hEOxCJEHaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH  "&(*,.24:<@BDJLNPRXZɶtccRttRctct h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsHh,hEOxCJaJmHsH h,hEOxCJEHaJmHsH$h,hEOx@CJEHaJmHsH$h,hEOx@CJEHaJmHsH h,hEOxCJEHaJmHsH$h,hEOx@CJEHaJmHsH Z^`bdlnptvœƜȜʜ̜ΜМҜԜ֜؜ڜܜޜzzzzzzzzz h,hEOx@CJaJmHsH h,hw @CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsHh,hEOxCJaJmHsH0ޜ  "$&(*2񾭚xeT h,hEOx@CJaJmHsH$h,hEOx@CJEHaJmHsH h,hEOxCJEHaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH$h,hEOx@CJEHaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsHh,hEOxCJaJmHsH2468:DJLNPRTVXZ`bdfhjrtvz|~ϾϜzϋϜzϾiX h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hw @CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsHh,hEOxCJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH"ƝȝʝΝНԝ֝؝ڝܝޝϾ~k$h,hEOx@ CJEHaJmHsH h,hEOxCJEHaJmHsHhEOxhEOx@CJaJ h,hEOx@ CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsHh,hEOxCJaJmHsH* "$(*,.02468:<D|||iX h,hEOx@CJaJmHsH$h,hEOx@CJEHaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsHh,hw CJaJmHsH h,hw @CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsHh,hEOxCJaJmHsHDFJLTVZ\^`bdfhlnprtvxz|~ﭾレϾxg h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH$h,hEOx@CJEHaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsHh,hEOxCJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH(žĞȞʞ̞ΞОҞԞ֞؞ڞܞޞ Ͼzi h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hw @CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsHh,hEOxCJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH) "$&(*,.02468<>@BDFJLNPR񭠍|kXG h,hEOx@CJaJmHsH$h,hEOx@CJEHaJmHsH h,hEOxCJEHaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH$h,hEOx@CJEHaJmHsHhEOxhEOx@CJaJ h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsHh,hEOxCJaJmHsHRTVX\^`bdfhjnprtvxz|~޼ޫޫޫޫ޼މޫxiޫޫޚ޼ޚޫh,hw CJaJmHsH h,hw @CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsHh,hEOxCJaJmHsH$h,hEOx@CJEHaJmHsH)Ÿ̟Οҟԟܟޟ  "˼޼޼޼x޼޼˼g޼ h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsHh,hEOxCJaJmHsH$h,hEOx@CJEHaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH("$(*,.02468:<>@JLRTVZ\^`bdhlϾଡ଼zྭiXG h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hw @CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsHh,hEOxCJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsHlnprz|~ ĠƠȠzziXi h,hEOx@ CJaJmHsH h,hEOx@ CJaJmHsH h,hEOx@ CJaJmHsH h,hEOx@ CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsHh,hEOxCJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH"Ƞʠ̠РҠԠ֠ؠڠޠ¯m\I\88 h,hEOx@CJaJmHsH$h,hEOx@CJEHaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH$h,hEOx@CJEHaJmHsH h,hEOxCJEHaJmHsHhEOxhEOx@CJaJ h,hEOx@CJaJmHsH$h,hEOx@CJEHaJmHsHhEOxhEOx@CJaJ h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@ CJaJmHsHh,hEOxCJaJmHsH $(*.02468:<>@DFHJNPRTVZzi h,hEOx@ CJaJmHsH$h,hEOx@CJEHaJmHsH h,hEOx@ CJaJmHsH h,hEOx@ CJaJmHsHh,hw CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@ CJaJmHsHh,hEOxCJaJmHsH&Z\`bfhprvxz|~ﭾワxgV h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH$h,hEOx@CJEHaJmHsH h,hEOxCJEHaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsHh,hEOxCJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH¡ġơȡʡ̡ΡСҡԡ֡ޡϾଡ଼ziଡ଼XG h,hEOx@CJaJmHsH h,hw @CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsHh,hEOxCJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH"$*,468:>@FHPRTVfhjlnrtvx||k h,hEOx@ CJaJmHsH h,hEOx@ CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsHh,hw CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsHh,hEOxCJaJmHsH(|~¢ĢƢȢ̢΢ϾzzϭiXz h,hw @CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@ CJaJmHsH h,hEOx@ CJaJmHsH h,hEOx@ CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@ CJaJmHsHh,hEOxCJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH" $&(*,2468<>@FHJLNPzi h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@ CJaJmHsH h,hEOx@ CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsHh,hEOxCJaJmHsH)PRTVZ\^`bdfjlnprtvz|ϭzziX h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@ CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@ CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@ CJaJmHsHh,hEOxCJaJmHsHΣУңԣ֣أڣܣzzziV$h,hEOx@CJEHaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@ CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsHh,hEOxCJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH!  "$&*,.046:<>@BDFHJPRTVXZprtྭzi h,hw @CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsHh,hEOxCJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH)tvx|¤ĤƤʤ̤ΤФԤ֤ڤܤޤϾziiiX h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hw @CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsHh,hEOxCJaJmHsH"  "$&*,.468:DFJLNPVXZϾzi h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsHh,hEOxCJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH(Z\^`bdfhjlnprxz~ϾϭϜϾϭϋzϭϭiϋX h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@ CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsHh,hEOxCJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH"¥ĥƥȥʥ̥ΥХҥԥ֥ڥܥޥ $(*,.ﭜzzz h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsHh,hEOxCJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH0.028:<>@FHJLPRXZhjnprƦȦʦ̦Ϝzi h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hw @CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsHh,hEOxCJaJmHsH)̦֦ئ |k|ZI h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@"CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@ CJaJmHsH h,hEOx@!CJaJmHsHh,hw CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsHh,hEOxCJaJmHsH "$&(*,.02468:BDLNPϾϭϜϋziXG h,hEOx@!CJaJmHsH h,hEOx@$CJaJmHsH h,hEOx@ CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@"CJaJmHsH h,hEOx@#CJaJmHsHh,hEOxCJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsHPRTVZ\^`bfhlnptvx|~ଡ଼ଡ଼ziXG h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@"CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@!CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@ CJaJmHsHh,hEOxCJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsHȧʧ̧Χاڧ\^dfjlnprtvxz|~ྭ| h,hEOx@ CJaJmHsH h,hEOx@ CJaJmHsHh,hw CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsHh,hEOxCJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH0ʨ̨ШҨԨ֨بڨܨިϾziizi h,hEOx@ CJaJmHsH h,hEOx@ CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@ CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@ CJaJmHsHh,hEOxCJaJmHsH) $&(*,02468:<>@BDFNPTVZ\^`bdfhjl୾ヒz h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@ CJaJmHsHh,hEOxCJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH0lnrtvz|~©ȩʩ̩ΩЩҩԩ֩ةکܩྜz h,hEOx@ CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsHh,hEOxCJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH0  "(*02468:<>ϾziX h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@ CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsHh,hEOxCJaJmHsH">BDFJLNPRTVXZ\^`bdlnrtz|~ϾϾziϾX h,hEOx@ CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@ CJaJmHsHh,hEOxCJaJmHsH"ªĪƪȪʪ̪ΪЪҪ֪تڪܪワziX h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@ CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@ CJaJmHsHh,hEOxCJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH" $&,.02468:@BHJPRTVXZ^`bhjlnprtxz~ h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@ CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@ CJaJmHsHh,hEOxCJaJmHsH6«īƫȫʫ̫Ыҫԫ֫ګܫϾϭϜϜϋϭϾziϾϜϜϜϜ h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsHh,hEOxCJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH' "$02@BDFHJLNRTVX\^dfhjprtvz|~ϾϭϭϾϾϾϭϭϭϾϾϾϭޭϾϋz h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsHh,hEOxCJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH0ĬƬȬʬ̬άԬ֬جڬܬެϾﭜzi h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@ CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hw @CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsHh,hEOxCJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH& "$(*,.8:<>BDFNPTVXZ^`dfhjrtxz|~zz h,hEOx@ CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@ CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsHh,hEOxCJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH0ĭƭȭʭ̭έЭ֭حڭܭ zii h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@ CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@ CJaJmHsHh,hEOxCJaJmHsH%$&*,.02468:>@BDFJLPRTVXZ\`bdfhjlntvz|~ѯўѯѯэѯэѯѯѯѯ h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsHh,hEOxCJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsHh,hfCJaJmHsH0®ƮȮʮήЮҮԮخڮޮଡ଼zzzi h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsHh,hEOxCJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH&  "$&*,248:<>@BDFHJLNPRTVX\^`bdfjlrt h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsHh,hEOxCJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH1tvx¯ȯʯίЯԯ֯گܯޯ ϾϾϭϾϾϭϭϾϾϾϭϾϾϾϾϾϭϜ h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsHh,hEOxCJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH7 "$&(*,46:<>@BDFHLNTV^`bdfhlnpvưȰ̰ΰа;;;͜;;zzzz;k;;;;zh,hw CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsHh,hEOxCJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH*аְذڰް "$(*,.8:>@DFLNPRVXZ\zϾ h,hEOx@ CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsHh,hEOxCJaJmHsH*\^bdhjlnprtvz|ıƱ୾zi h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@ CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@ CJaJmHsHh,hEOxCJaJmHsH h,hEOx@ CJaJmHsH)Ʊȱʱ̱αбԱֱرڱܱޱ Ͼ|kZ h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsHh,hw CJaJmHsH h,hEOx@ CJaJmHsH h,hEOx@ CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsHh,hEOxCJaJmHsH# "$*,.0268:>@BDFHJLPRTVXZ\^`bdfhjprxz~ h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsHh,hEOxCJaJmHsH6̲вڲܲ޲  veT h,hEOx@ CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH$h,hEOx@CJEHaJmHsH$h,hEOx@CJEHaJmHsH$h,hEOx@CJEHaJmHsH h,hEOxCJEHaJmHsHh,hw CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsHh,hEOxCJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH "&(*,.246:<>@FHJLPRTVXZ\^`bzzziXG h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@ CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@ CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsHh,hEOxCJaJmHsH h,hEOx@ CJaJmHsHbdfhjltvz|~;;;ziX;; h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@ CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@ CJaJmHsH h,hEOx@ CJaJmHsHh,hEOxCJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@ CJaJmHsH ³ʳ̳γгҳֳسڳܳ $&.0248:<>@DFHrh,hWCJaJmHsHhEOxCJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsHh,hEOxCJaJmHsHh,hw CJaJmHsH,FHLNPRTVXZ\^`bB<Z$7d1$7$8$H$`7a$gd|w$d1$7$8$H$]a$gd|w d1$7$8$H$gd|,x7d1$7$8$H$`7gd|,xHJb@BFHJNPRXZ`bdjlnprt°pp__N=p h|whEOx@CJaJmH*sH* h|whEOx@CJaJmH*sH* h|whEOx@CJaJmH*sH* h|whEOx@CJaJmH*sH*h|whEOxCJaJmH*sH* h|whEOx@CJaJmH*sH*h|whEOxCJaJmH*sH*"h|whw CJ\]aJmH*sH*h|wCJ\]aJmH*sH*"h,hw CJ\]aJmHsHh,hw CJaJmHsHjh|wUmHnHutxzµĵƵȵεеֵص޵ Ͼz h|whEOx@CJaJmH*sH* h|whEOx@CJaJmH*sH* h|whEOx@CJaJmH*sH* h|whEOx@CJaJmH*sH* h|whEOx@CJaJmH*sH* h|whEOx@CJaJmH*sH* h|whEOx@CJaJmH*sH*h|whEOxCJaJmH*sH*0 "(*,.46DFHJLRTXZ\^`bdjlprtvxz|~ྋx$h|whEOx@CJEHaJmH*sH* h|whEOx@CJaJmH*sH* h|whEOx@CJaJmH*sH* h|whEOx@CJaJmH*sH* h|whEOx@CJaJmH*sH* h|whEOx@CJaJmH*sH*h|whEOxCJaJmH*sH* h|whEOx@CJaJmH*sH**ĶƶʶζжҶԶ޶ "$&(*|kZKh,hEOxCJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsHh|whfCJaJmH*sH* h|whEOx@CJaJmH*sH* h|whEOx@CJaJmH*sH* h|whEOx@CJaJmH*sH* h|whEOx@CJaJmH*sH* h|whEOx@CJaJmH*sH*h|whEOxCJaJmH*sH* h|whEOx@CJaJmH*sH**,0268NPTVXZ\`bdfjlprଡ଼xeଡ଼xR$h,hEOx@CJEHaJmHsH$h,hEOx@CJEHaJmHsH h,hEOxCJEHaJmHsH$h,hEOx@CJEHaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsHh,hEOxCJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH ·ķƷȷ̷ηԷַطڷ "*.24<>BDH˺v޺e h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsHh,hEOxCJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH$h,hEOx@CJEHaJmHsH h,hEOxCJEHaJmHsH$h,hEOx@CJEHaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH'HJNPRTVXZ\^`bdfhjlprtvz|~ྭziX h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsHh,hEOxCJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH"¸ĸƸȸʸθиҸָظڸܸᆳziiX h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsHh,hEOxCJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH" "$&(*.0248:<>FHJNPTVZ\^`dzzi h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsHh,hEOxCJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH)dfjlprtxz|~୾ziXi h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsHh,hEOxCJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH¹Ĺȹʹйҹֹعڹܹ޹  "&(*,.0248:<;޾޾޾޾z޾zz޾޾z޾z޾ h,hEOx@CJaJmHsH h,hw @CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsHh,hEOxCJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH0<@BJLNPRVXZbdjlnprtvxz|~ºĺ h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@ CJaJmHsH h,hEOx@ CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsHh,hEOxCJaJmHsH4ĺƺȺʺ̺κкҺԺֺغ޺ $ziXz h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@ CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@ CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsHh,hEOxCJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH"$&(*,.0246<>@BDFJLNVX`bhjlprtz|~zizz h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsHh,hEOxCJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH)ĻƻȻʻ̻λлһԻֻػڻܻ޻zi h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsHh,hEOxCJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH) "$&(*,.0268<>@BFHLNTVXZ`bdfh񾭜zz h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsHh,hEOxCJaJmHsH.hjlnptvz|ͺveT h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsHh,hEOxCJaJmHsH$h,hEOx@CJEHaJmHsH$h,hEOx@CJEHaJmHsH$h,hEOx@CJEHaJmHsH h,hEOxCJEHaJmHsHh,hw CJaJmHsH¼Ƽȼʼ̼μмҼԼּؼڼܼ "$&(*,.0248:@ྭוֹ h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsHh,hEOxCJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH3@BDHJLVXZ\^dfjlnprtxz|~ϾϭϜϋϜϋziϜϾދ h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@ CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@ CJaJmHsHh,hEOxCJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH&½ĽȽʽνнҽԽֽؽڽܽ޽ϾϭϋziϋϜiϋz h,hEOx@ CJaJmHsH h,hEOx@ CJaJmHsH h,hEOx@ CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsHh,hEOxCJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@ CJaJmHsH% $&.02468:<>@BDFLNPͼͼ͚͉ͫxͫgͫVͫͼ͚ͫ h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@ CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@ CJaJmHsH h,hEOx@ CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsHh,hEOxCJaJmHsH$h,hEOx@ CJEHaJmHsH h,hEOxCJEHaJmHsH!PRXZbdhjlnrtvxz~¾ľȾ̾ξϜϜx$h,hEOx@CJEHaJmHsH h,hEOx@ CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@ CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@ CJaJmHsHh,hEOxCJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH/ξоҾ־ؾھ޾ĿZͼ͇vvvvgXG8h,hfCJaJmHsH h,hf@CJaJmHsHh ahEOxCJaJmHsHh ahfCJaJmHsH h,hw @CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH$h,hEOx@CJEHaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsH h,hEOx@CJaJmHsHh,hEOxCJaJmHsH$h,hEOx@CJEHaJmHsH h,hEOxCJEHaJmHsHZtV ` $da$gd|,x $da$gd:jj$d1$7$8$H$]a$gd|,xd1$7$8$H$]gd|,x d1$7$8$H$gd|,x$7d1$7$8$H$`7a$gd|w $da$gd|wziϾz h,hf@CJaJmHsH h,hf@CJaJmHsH h,hf@CJaJmHsH h,hf@CJaJmHsH h,hf@CJaJmHsH h,hf@CJaJmHsH h,hf@ CJaJmHsHh,hfCJaJmHsH h,hf@ CJaJmHsH#  "$&(*,.028:>@BDFHJNPRT\^ϾϭϾޜϋzϾϾiX h,hf@CJaJmHsH h,hf@CJaJmHsH h,hf@CJaJmHsH h,hf@ CJaJmHsH h,hf@CJaJmHsH h,hf@CJaJmHsH h,hf@ CJaJmHsHh,hfCJaJmHsH h,hf@CJaJmHsH h,hf@ CJaJmHsH"^bdfhprtxz|~ h,hf@CJaJmHsH h,hf@CJaJmHsH h,hf@CJaJmHsH h,hf@CJaJmHsH h,hf@CJaJmHsH h,hf@CJaJmHsHh,hfCJaJmHsH6  "$&(*,.0ziX h,hf@ CJaJmHsH h,hf@CJaJmHsH h,hf@CJaJmHsH h,hf@CJaJmHsH h,hf@CJaJmHsH h,hf@CJaJmHsH h,hf@CJaJmHsH h,hf@CJaJmHsH h,hf@CJaJmHsHh,hfCJaJmHsH0246:<>@BHJLNPRTVXZ^`dfjlnprtvz|~ϭz h,hf@CJaJmHsH h,hf@ CJaJmHsH h,hf@CJaJmHsH h,hf@CJaJmHsH h,hf@CJaJmHsH h,hf@CJaJmHsHh,hfCJaJmHsH h,hf@ CJaJmHsH/ϾzizX h,hf@CJaJmHsH h,hf@CJaJmHsH h,hf@CJaJmHsH h,hf@CJaJmHsH h,hf@CJaJmHsH h,hf@CJaJmHsH h,hf@CJaJmHsH h,hf@ CJaJmHsHh,hfCJaJmHsH h,hf@CJaJmHsH" "$&(*,.02468:>@BDFHJ;޾;ދziX;X޾; h,hf@CJaJmHsH h,hf@CJaJmHsH h,hf@CJaJmHsH h,hf@CJaJmHsH h,hf@CJaJmHsH h,hf@CJaJmHsHh,hfCJaJmHsH h,hf@CJaJmHsH h,hf@CJaJmHsH h,hf@CJaJmHsH"JLNPRTV\^`bdfhjnprt~;޾޾;;;;z;;z;z h,hf@CJaJmHsH h,hf@CJaJmHsH h,hf@CJaJmHsH h,hf@CJaJmHsHh,hfCJaJmHsH h,hf@CJaJmHsH h,hf@CJaJmHsH h,hf@CJaJmHsH-  "$&(*.0<୾z h,hf@CJaJmHsH h,hf@CJaJmHsH h,hf@CJaJmHsH h,hf@CJaJmHsH h,hf@CJaJmHsH h,hf@CJaJmHsHh,hfCJaJmHsH h,hf@CJaJmHsH+<>@BDHJPRTVXZ\^`bdjlnprtv|~ϾϾޭϜϋϭϜziϋϾizϾ h,hf@CJaJmHsH h,hf@ CJaJmHsH h,hf@CJaJmHsH h,hf@CJaJmHsH h,hf@CJaJmHsH h,hf@ CJaJmHsHh,hfCJaJmHsH h,hf@CJaJmHsH h,hf@ CJaJmHsH)ziViV$h,hf@CJEHaJmHsH h,hfCJEHaJmHsH h,hf@CJaJmHsH h,hf@ CJaJmHsH h,hf@CJaJmHsH h,hf@CJaJmHsH h,hf@ CJaJmHsH h,hf@ CJaJmHsHh,hfCJaJmHsH h,hf@CJaJmHsH!  "$&(02>@BDHJLNPVXZ\fhnpxz|~ܶ}$h,hf@CJEHaJmHsH$h,hf@CJEHaJmHsH$h,hf@CJEHaJmHsH$h,hf@CJEHaJmHsH$h,hf@CJEHaJmHsH$h,hf@CJEHaJmHsH h,hfCJEHaJmHsH1tvxɶܧxfSCS3hw 5CJ\]aJmHsHh:jj5CJ\]aJmHsH%h,hHq5CJ\]aJmHsH"h,hfCJ\]aJmHsH"h,hfCJ\]aJmHsHh,hfCJaJmHsHjhfUmHnHuh,hfCJaJmHsH$h,hf@CJEHaJmHsH$h,hf@CJEHaJmHsH h,hfCJEHaJmHsH$h,hf@CJEHaJmHsHTV ^`bͻ͙ͩͩzk\Mk=Mh,hI[kCJ\aJmHsHh,h?SWCJaJmHsHh,h7CJaJmHsHh,hHqCJaJmHsHh,h)CCJaJmHsHh,hHqCJ\aJmHsHh,h7CJ\aJmHsH"h,hw CJ\]aJmHsH"h,h)CCJ\]aJmHsH"h,hHqCJ\]aJmHsHh){6CJ\aJmHsH"h+ h:jj6CJ\aJmHsH,$d`a$gd|,x d1$7$8$H$gd|,x d1$7$8$H$gd|w7d1$7$8$H$`7gd|,x$ Sda$gd|,x|`bnzοοڡοοο{iV%h|wh75>*CJ\aJmH*sH*"h|wh75CJ\aJmH*sH*,jh7h7OJQJU^JmHnHuh|wh|jCJaJmH*sH*h,h|jCJaJmHsHh|whHqCJaJmH*sH*h|wh?SWCJaJmH*sH*h|wCJaJmH*sH*h,h?SWCJaJmHsH+jhHqh|w6CJUaJmHnHut`dfhjlnprtvxz|~$d^a$gd|,x$d`a$gd|w $da$gd|w$d`a$gd|w $da$gd|,x$d`a$gd|,xz|~BJ\^`~ɹɩq_H1,h,hHq5>*CJ\aJmHnHsHu,h,hI[k5>*CJ\aJmHnHsHu"h,h75CJ\aJmHsH/jhI[kh)COJQJU\^JmHnHuh,h7CJ\aJmHsHh,hHqCJ\aJmHsHh,h)CCJ\aJmHsHh){h){CJ\aJmH*sH*h|wh)CCJ\aJmH*sH*%h|whHq5>*CJ\aJmH*sH*%h|wh?SW5>*CJ\aJmH*sH*~^bdfhjlnprtvxz|~ $da$gd|,x$d`a$gd|,x&(0>\jdzrcWHcWc5$h7h7CJaJmHnHsHtHh>h)CCJaJmHsHh)CCJaJmHsHhCh)CCJaJmHsHh)C5CJ\aJmHsH"hCh)C5CJ\aJmHsHh,hCCJ\aJmHsHh,h)CCJ\aJmHsH&h|whCCJ\aJmHnHsH*u&h|whHqCJ\aJmHnHsH*u&h|wh)CCJ\aJmHnHsH*u h|wCJ\aJmHnHsH*u(0@FZ\`@kdA$$Ifl\K# #C n t0644 la$d$Ifa$gd|,x$hd^ha$gd|,x`fj@kddB$$Ifl\K# #C n t0644 la$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,x248>BO@@$d$Ifa$gd|,xkdC$$Ifl\K# #C n t0644 la$d$Ifa$gd|,x^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkdC$$Ifl\K# #C n t0644 lan^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkdwD$$Ifl\K# #C n t0644 lanpt~^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkd(E$$Ifl\K# #C n t0644 la ^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkdE$$Ifl\K# #C n t0644 la\4^CC8CC $da$gd|,x$ & F hd^`ha$gd|,xkdF$$Ifl\K# #C n t0644 laXZ\Pl&(4DHzDFͽݭqah7CJaJmHnHsHtH* jWh7h7CJaJmHnHsHtH$h=h7CJaJmHnHsHtH$h=h=CJaJmHnHsHtHhHqCJaJmHnHsHtHh)CCJaJmHnHsHtHhCCJaJmHnHsHtH$h7h7CJaJmHnHsHtHh=CJaJmHnHsHtH4FJLNPRTVXZ\^`bd$d^a$gd|,x $da$gd|,x$ Bd^Ba$gd|,x$ :d^:a$gd|w$ & F hd^`ha$gd|wFHJ\df &*{{hU{{B$h|wh)CCJaJmH*nHsH*tH$h=h|wCJaJmHnHsHtH$h{h|wCJaJmHnHsHtH$h7h|wCJaJmHnHsHtHh|wCJaJmHnHsHtH!hHq>*CJaJmHnHsHtH!h>*CJaJmHnHsHtH$h7h7CJaJmHnHsHtH$h7h{CJaJmHnHsHtH2jh7hHq5OJQJU\^JmHnHudf"L( LXh>$hd`ha$gd|,x$ & F hd^`ha$gd|,x $da$gd|,x$ & F hd^`ha$gd|w $da$gd|w$d^a$gd|,x&@JL(* hx>N2B fڴn[$hHq5CJ\aJmHnHsHtH$hH95CJ\aJmHnHsHtH$hHqh7CJaJmHnHsHtHh)CCJaJmHnHsHtHhHqCJaJmHnHsHtH$h7h7CJaJmHnHsHtH$h|wh)CCJaJmH*nHsH*tH$h|wh7CJaJmH*nHsH*tH$h|whHqCJaJmH*nHsH*tH>2 f<$d`a$gd|,x$ & F 8hd^`ha$gdW$ & F 8hd^`ha$gd|,x $da$gd|,x$ & F hd^`ha$gd|,x68>F\ĴĤđwwgWG:GhHqCJ\aJmHsHhHqh7CJ\aJmHsHhHqhHqCJ\aJmHsHh7CJaJmHnHsHtH2jh7h75OJQJU\^JmHnHu$hWhCICJaJmHnHsHtHhHqCJaJmHnHsHtHh{ECJaJmHnHsHtH$h7h7CJaJmHnHsHtH$hx 5CJ\aJmHnHsHtH*hHqh75CJ\aJmHnHsHtH  "$&(*,.024 $da$gd|,x $da$gdW$d`a$gd|,x468:<> "$&(*,.0$d`a$gd|,x$ da$gd|,x $da$gd|,x $da$gd|,x (02468:înYD/(hPIhx CJOJQJ^JaJmHsH(hPIhx CJOJQJ^JaJmHsH(hCIhx CJOJQJ^JaJmH*sH*+jh)C5>*CJU\aJmHnHu"hCICJOJQJ^JaJmH*sH*hCICJaJmH*sH*h,hx \mHsH(jhx hx CJUaJmHnHuh,hx CJ\aJmHsHh,h7CJaJmHsHh,hHqCJaJmHsHh,hx CJaJmHsH0268:<>@BDFHJLNPRTV$d`a$gdCI $da$gdCI$d`a$gd|,x $da$gd|,x & Fdgd|,x:TV&(Xf68p>ptdTDhPIhx CJ\aJmH*sH*hCIhx CJ\aJmH*sH*hCIh{ECJ\aJmH*sH*hCICJaJmH*sH*hPIhCICJaJmHsH"h,hCI5CJ\aJmHsHh,hCICJ]aJmHsHh,hCICJH*aJmHsHh,hCICJaJmHsHhCIhCICJaJmH*sH*hCICJ\aJmH*sH*%hPIhx 5>*CJ\aJmHsHXh>ptvxz|~ $da$gd|,x$d`a$gd|,x $da$gdCI$d`a$gdCIprt>FTprFHXhɹ܌zkz`QEQ`QEQ`QEQhx CJaJmHsHh>hx CJaJmHsHh7hx mHsHhx 5CJ\aJmHsH"h>hx 5CJ\aJmHsHhPIh)CCJ\aJmH*sH*hCIhx CJ\aJmH*sH*hCICJ\aJmH*sH*hCIh)CCJ\aJmH*sH*%hPIhx 5>*CJ\aJmH*sH*hPIhx CJ\aJmH*sH*%jhx CJU\aJmHnHu>FV\p$d$Ifa$gd|,x$d`a$gd|,x $da$gd|,xprv|^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkd;G$$Ifl\hU (#l*l t0644 laF^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkdG$$Ifl\hU (#l*l t0644 laFHLTX^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkdH$$Ifl\hU (#l*l t0644 la^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkdNI$$Ifl\hU (#l*l t0644 la0H*,@D>@D.JN ^`dr̠}h)CCJaJmHnHsHtH$h7hx CJaJmHnHsHtHhx CJaJmHnHsHtHh)CCJaJmHsHh>hx CJH*aJmHsHh7hx mHsHhx CJaJmHsHh>hx CJaJmHsHh7hx 5\mHsH1",0^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkdI$$Ifl\hU (#l*l t0644 la*^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkdJ$$Ifl\hU (#l*l t0644 la*,048^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkdaK$$Ifl\hU (#l*l t0644 la>^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkdL$$Ifl\hU (#l*l t0644 la>@N`^OO@OOO$ da$gd|,x$d`a$gd|,xkdL$$Ifl\hU (#l*l t0644 larv| $D\ ^FZ~L|Rd~,n|~ , . F R x |  ݹݹݓݓ$hx hx CJaJmHnHsHtH$hNhx CJaJmHnHsHtH'h7hx CJH*aJmHnHsHtHhx CJaJmHnHsHtH$h7hx CJaJmHnHsHtHh)CCJaJmHnHsHtH:| D~HLRx   Z $da$gd|,x$ $ da$gd|,x$d`a$gd|,x   b     ~ Z^ںʺںڑ}}ʺںںںl[!hx 5CJaJmHnHsHtH!hH95CJaJmHnHsHtH'hohx CJ\aJmHnHsHtH*hohx 5CJ\aJmHnHsHtH$hohx CJaJmHnHsHtHhx CJaJmHnHsHtHh)CCJaJmHnHsHtH$h7hx CJaJmHnHsHtH$hx hx CJaJmHnHsHtH Hv $d^a$gd|,x$ d^a$gd|,x$d^a$gd|,x $da$gd|,x$ da$gd|,x$d`a$gd|,x HLvzl:ǷǷǷǷǷǷǓǷǃǷǷǷp]$h/ohWCJaJmHnHsHtH$h/ohCICJaJmHnHsHtHh)CCJaJmHnHsHtH'hx hx 5CJaJmHnHsHtHh{ECJaJmHnHsHtHhx CJaJmHnHsHtH$h7hx CJaJmHnHsHtH!hx 5CJaJmHnHsHtH'hohx 5CJaJmHnHsHtH! "$&(*,.02468:>@BDFHJLNPRTV $da$gd|,x$d^a$gd|,x:<>@Z\`bjlVXӰ栍Ӱ}m[K8%jhx CJU\aJmHnHuh,hx CJ\aJmHsH"hCIhx 5CJ\aJmH*sH*hCIhx CJ\aJmH*sH*hCIh)CCJ\aJmH*sH*$h7h)CCJaJmHnHsHtHh)CCJaJmHnHsHtHhx CJaJmHnHsHtH$hCIhx CJaJmH*nHsH*tH$h7hx CJaJmHnHsHtH2jh7hCI5OJQJU\^JmHnHuVXZ\^`dfhjlnprtvxz|~ $da$gd|,xVZ\^`bdfhjl>@DFHJLNPRTV$d`a$gd|,x$d^a$gd|,x $da$gd|,xXj<>@B^`h{hYP:+jh)C5>*CJU\aJmHnHuh){CJ\aJh:jjhx 5>*CJ\aJ%hiShx 5>*CJ\aJmH*sH*,jh7h)COJQJU^JmHnHuhiSh)CCJ\aJmH*sH*hiShx CJaJmH*sH*hiShx CJ\aJmH*sH*hiSh{ECJ\aJmH*sH*hiSCJaJmH*sH*h,h)CCJaJmHsH%h,hx 5>*CJ\aJmHsHVXZ\^`bdfh$d^a$gd|,x $da$gd|,x$d^a$gd|,x$v~$d$Ifa$gd|,x$d`a$gd|,x $da$gd|,x$d^a$gd|,x$6:tv~*:~մvk\P\k\P\k\P\B\h7hx 5\mHsHhx CJaJmHsHh>hx CJaJmHsHh7hx mHsHhx 5CJ\aJmHsH"h>hx 5CJ\aJmHsHhx CJ\aJmHsHh>hx CJ\aJmHsHh,hx CJ\aJmHsH hiSCJ\aJmHnHsH*u&hiShx CJ\aJmHnHsH*u,hiShx 5>*CJ\aJmHnHsH*u^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkdtM$$Ifl\ua "yy t0644 lal&*~^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkd%N$$Ifl\ua "yy t0644 lal~^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkdN$$Ifl\ua "yy t0644 lalT^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkdO$$Ifl\ua "yy t0644 lalTVh |~ " &   ڠ}}}i&h,hcCJ\aJmHnHsHuhx CJaJmHnHsHtH$h7hx CJaJmHnHsHtHhcCJaJmHnHsHtHh7hx 5\mHsHh)CCJaJmHsHh>hx CJH*aJmHsHh7hx mHsHh>hx CJaJmHsHhx CJaJmHsH$TVZdh^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkd8P$$Ifl\ua "yy t0644 lal|^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkdP$$Ifl\ua "yy t0644 lal|~^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkdQ$$Ifl\ua "yy t0644 lal^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkdKR$$Ifl\ua "yy t0644 lal"  !~! "^OODOOO $da$gd|,x$d`a$gd|,xkdR$$Ifl\ua "yy t0644 lal  ! !F!J!R!T!V!X!Z!f!j!l!n!~!!"" " """x"z"""""""""쵦}}qbVb}q}bq}q}q}q}h)CCJaJmHsHh7hx CJaJmHsHhcCJaJmHsHhx CJaJmHsHhx CJH*aJmHsHh>hx CJH*aJmHsHh>hx CJaJmHsHh@:rhx CJaJmHsH&h,h)CCJ\aJmHnHsHu&h,hcCJ\aJmHnHsHu&h,hx CJ\aJmHnHsHu! "z"""#$$%d%%&&&&&&&&&&&&&&&&& $da$gd|,x$d`a$gd|,x"##J### $$^$l$|$$$$%%%H%N%ʷvbVJ;/hx CJaJmHsHh7hx CJaJmHsHh{ECJaJmHsHhcCJaJmHsH'hchc5CJaJmHnHsHtHhc5CJ\aJmHsHhx 5CJ\aJmHsHhH95CJ\aJmHsH&h,hx CJ\aJmHnHsHu$h,hx CJaJmHnHsHtH$h7hx CJaJmHnHsHtHhcCJaJmHnHsHtH$h+3hx CJaJmHnHsHtHN%d%h%%%&"&|&~&&&&&&&&&&&&&&³Πm`P@hchx CJ\aJmHsHhchcCJ\aJmHsHh){CJ\aJmHsH%h7h){5>*CJ\aJmHsHhx 5>*CJ\aJmHsHh){5>*CJ\aJmHsH%h7hx 5>*CJ\aJmHsHh7h)CCJaJmHsHh)CCJaJmHsH,jh7hiSOJQJU^JmHnHuhcCJaJmHsHh7hx CJaJmHsH&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&('' $da$gd|,x&&'('N'j'''''''''(((((2(ҲžqbLb90h){CJ\aJ%hiShx 5>*CJ\aJmH*sH*+jhx 5>*CJU\aJmHnHuhiShx CJaJmH*sH*hiShcCJaJmH*sH*hiSh)CCJaJmH*sH*h,hx CJaJmHsH&jhx OJQJU^JmHnHuh,h{ECJ\aJmHsHh,hx CJ\aJmHsHh,hcCJ\aJmHsHhchx CJ\aJmHsHhcCJ\aJmHsH'''''''''''''''''''(( ( ((((($ da$gd|,x $da$gd|,x(((((( ("($(&(((*(,(.(0(2(|((((()$d$Ifa$gd|,x $da$gd|,x $da$gd|,x2(D(|((((()))0)r)t)))))))B*D*R*h*****(+*+4+6+++++++R,r,,,,,ϿϿyyyymmyhcCJaJmHsHh7hx mHsHhx CJaJmHsHh{^hx CJaJmHsHh7hx 5\mHsH"h{^hx 5CJ\aJmHsHh,hx CJ\aJmHsHh,hcCJ\aJmHsHhiShx CJ\aJmH*sH*hiShcCJ\aJmH*sH**)))))r)`QBQB$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkdS$$Ifl\R #" t044 lar)t)x))))`QBQB$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkd[T$$Ifl\R #" t044 la)))))B*`QBQB$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkd U$$Ifl\R #" t044 laB*D*H*N*R**`QBQB$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkdU$$Ifl\R #" t044 la*****(+`QBQB$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkdeV$$Ifl\R #" t044 la(+*+.+4+8+++,`QBQBBB$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkdW$$Ifl\R #" t044 la,,,,, -`QBQB$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkdW$$Ifl\R #" t044 la, -"-&-,-V-^----2.8.F.P.h.l...../ /h/////J0L011<1T111\2^222233V3r3333"4$4&4(5^5f5̼$h hx CJaJmHnHsHtHhx CJaJmHnHsHtH$h7hx CJaJmHnHsHtHhcCJaJmHnHsHtHh7hx mHsHhx CJaJmHsHh7hx 5\mHsHh{^hx CJaJmHsH4 -"-&-:->--`QBQB$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkdoX$$Ifl\R #" t044 la--h.. ///`QQFQQ $da$gd|,x$d`a$gd|,xkdY$$Ifl\R #" t044 la/J011\22r334r6788999N::;v;;2=b=>$d^a$gd|,x $da$gd|,x$d`a$gd|,x$ da$gd|,xf5h5j56$6&606>6J666666,8l88888 9 99999N:R:;;2=@=B=`=b=f=v=>>>???@@@@RATAAͪͪͪͪ헇hiShO4CJ\aJmH*sH*$hiShO4CJaJmHnHsHtH$hIhx CJaJmHnHsHtHhO4CJaJmHnHsHtHhcCJaJmHnHsHtHhx CJaJmHnHsHtH$h7hx CJaJmHnHsHtH1>?@@TAAABB B BBBBBBBBB BG$ da$gdH9$hd^ha$gd|,x$d`a$gdiS $da$gd|,x$d`a$gd|,xAAABBBB BBBB BxB:GO@O$ oda$gd|,x $da$gd|,x$d`a$gd|,x$ da$gd|,xFKHKTKKKKK*L,LLLNNNNNN&O(O>OLO^OLP^PϯwjZJ=hO4CJ\aJmHsHh,hO4CJ\aJmHsHh,h{ECJ\aJmHsHh){CJ\aJmHsH%h,hO45>*CJ\aJmHsH# jDhbhO4B*CJaJph%h,hO4B*CJaJmHphsH"jhO4CJUaJmHnHu jDhR hO4CJaJh,hO4CJaJmHsHh,hO4CJ]aJmHsH"h,hO4CJH*]aJmHsH@OBODOFOHOJOLOOLPPPPQQQ$d$Ifa$gd|,x$d`a$gd|,x $da$gd|,x$d`a$gd|,x^PPPPPPPQQ,QHQQQtRxRRR,T.TZT\TTT"U$U(U*U0UVHV`VdVVVVVввввqqqqq$h7hO4CJaJmHnHsHtHhO4CJaJmHnHsHtH" jDhhO4CJaJnHtHhO4CJaJmHsHhhO4CJaJmHsHhO45CJ\aJmHsH"hhO45CJ\aJmHsHhO4CJ\aJmHsHhhO4CJ\aJmHsH(QQ"Q(Q,QQ^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkdY$$Ifl\hU t#i#} t0644 laQQQQQQ^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkd|Z$$Ifl\hU t#i#} t0644 laQQQQRXR^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkd-[$$Ifl\hU t#i#} t0644 laXRZR^RhRlRR^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkd[$$Ifl\hU t#i#} t0644 laRRSS ShS^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkd\$$Ifl\hU t#i#} t0644 lahSjSnStSxSS^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkd@]$$Ifl\hU t#i#} t0644 laSSSSS$T^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkd]$$Ifl\hU t#i#} t0644 la$T&T*T0T4TT^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkd^$$Ifl\hU t#i#} t0644 laTTTTT(U^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkdS_$$Ifl\hU t#i#} t0644 la(U*U0UBUFUU^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkd`$$Ifl\hU t#i#} t0644 laUU`VVVV^O@--$ d^a$gd|,x$d`a$gdW$d`a$gd|,xkd`$$Ifl\hU t#i#} t0644 laVVW WWWWWWWXXX Y$YZ&ZLZlZ [ [[[[[\<\|\~\\\\\2]P]Z]n]]]]]]^^ٶٶٶٶٶٶٶٶoٶٶٶٶٶٶٶٶ$h7hO4CJaJmHnHsHtH$h>GKhO4CJaJmHnHsHtH" jDh7hO4CJaJnHtHh7hO4CJaJmHsH$h7hO4CJaJmHnHsHtHh){CJaJmHnHsHtHhO4CJaJmHnHsHtH,jh7hWOJQJU^JmHnHu+VVVVVVVVVVVVVVVWWWWW WDWWW$d`a$gd|,x$ da$gd|,x$ d^a$gd|,xWX*YYZ[[8]^^__bbbccccccddd۵۵ۢ۵|f* j~h7hO4CJaJmHnHsHtH$hd#5hO4CJaJmHnHsHtH$hO4hO4CJaJmHnHsHtH$hhO4CJaJmHnHsHtH* jDhO4hO4CJaJmHnHsHtHhO4CJaJmHnHsHtH$h7hO4CJaJmHnHsHtH" jDh7hO4CJaJnHtH"dd"d4dPdTdddde4e8eee"fffff>gBggg$h(hfixiiiijjȵأ؏xaN$hO4hO4CJaJmHnHsHtH-h7hO4B*CJaJmHnHphsHtH-hd#5hO4B*CJaJmHnHphsHtH'hO4B*CJaJmHnHphsHtH" jDh7hO4CJaJnHtH$hd#5hO4CJaJmHnHsHtHhO4CJaJmHnHsHtH$h7hO4CJaJmHnHsHtH'h7hO4CJH*aJmHnHsHtHg>gg$hfiiij.llmm4nn&oo.pppppp$ & F d^`a$gd|,x$ da$gd|,x$d`a$gd|,x $da$gd|,xjkHkJkLkNkPkxkzk|kk.l@lllmmmmn"n֯֯ֆvcvvvR>'h j6hO45CJaJmHnHsHtH!hH95CJaJmHnHsHtH$hd#5hO4CJaJmHnHsHtHhO4CJaJmHnHsHtH-hd#5hO4B*CJaJmHnHphsHtH" jDh7hO4CJaJnHtH$h7hO4CJaJmHnHsHtH'hO4B*CJaJmHnHphsHtH-h7hO4B*CJaJmHnHphsHtH$hO4hO4CJaJmHnHsHtH"n2n4n:nr@rBrDrFrHrJrLrNrPrRrTrVrXrZr\r^r`rbrdrfrhrjrlrnrprs $da$gd|,xs`ttttttttuuuuuuuuu z.{0{$ d`a$gd|,x$ d`a$gdiS$ da$gd|,x$d`a$gd|,x $da$gd|,x`ttttttu uuuuu z2zz"{*{.{B{D{R{ôpaXE%jhiSCJU\aJmHnHuhvCJ\aJhPIh{ECJaJmH*sH*hiShO4CJaJmH*sH*hvCJaJhiSCJaJmH*sH*hPIhpTsCJaJmH*sH*"hPIhO45CJ\aJmH*sH*hPIhO4CJaJmH*sH*,jhR hiSOJQJU^JmHnHuhvhvCJ\aJhO4CJ\aJhPIhO4CJ\aJmH*sH*0{2{4{6{8{:{<{>{@{B{F{H{J{L{N{P{R{T{V{X{Z{\{^{`{b{d{{{{ $da$gd|,xR{T{d{~{{{{{||&|`|b|d|j|x||||}}x~~2:| vƳƤwwwwwgT$h7hO4CJaJmHnHsHtHhpTsCJaJmHnHsHtHhO4CJaJmHsHh,hO4CJaJmHsH"h,hO45CJ\aJmHsHhO45CJ\aJmHsH%jhO4CJU\aJmHnHuhPIhO4CJ\aJmH*sH*hPIhpTsCJ\aJmH*sH*hvCJ\aJh/ohpTsCJ\aJmH*sH*{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{|b|j|z|$d$Ifa$gd|,x$d`a$gd|,x $da$gd|,xz|||||||}O@@$d$Ifa$gd|,xkdfa$$Ifl\h# R $F; t0C644 la$d$Ifa$gd|,x}}}}}h}^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkdb$$Ifl\h# R $F; t0C644 lah}j}n}v}z}}^OCO4$d$Ifa$gd|,x d$Ifgd|,x$d$Ifa$gd|,xkdb$$Ifl\h# R $F; t0C644 la}}}}}h~^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkdyc$$Ifl\h# R $F; t0C644 lah~j~n~t~x~~^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkd*d$$Ifl\h# R $F; t0C644 la~~~~~(^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkdd$$Ifl\h# R $F; t0C644 la(*.26^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkde$$Ifl\h# R $F; t0C644 la^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkd=f$$Ifl\h# R $F; t0C644 la t^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkdf$$Ifl\h# R $F; t0C644 latv|^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkdg$$Ifl\h# R $F; t0C644 la(dʂ^KK<KK$ da$gd|,x$ d`a$gd|,xkdPh$$Ifl\h# R $F; t0C644 lav| $&(8bdʂ΂jȃ̃48څV̆Ά҆>~D(R 08fvݺݧͧ$h'hO4CJaJmHnHsHtH$h;xYhO4CJaJmHnHsHtHhpTsCJaJmHnHsHtH$h7hO4CJaJmHnHsHtHhO4CJaJmHnHsHtH<>„څN>f"T:Z $da$gd|,x$ d`a$gd|,x$ da$gd|,x"&TX4x:>Zď "BZlΒВԒړܓL$0X\ޖȸȸȸȸȸȸۥȸȸȸȸ~$hq)AhO4CJaJmHnHsHtH'hq)AhO4CJ\aJmHnHsHtH$hhO4CJaJmHnHsHtHhO4CJaJmHnHsHtH$h7hO4CJaJmHnHsHtHhpTsCJaJmHnHsHtH'h7hO4>*CJaJmHnHsHtH1ВܓXޖnИ*$ da$gd|,x$hd^ha$gd|,x$d^a$gd|,x$ da$gd|,x $da$gd|,x$ d`a$gd|,xRԗnr̘ИԘ*.̸o_oooL$hq)AhO4CJaJmHnHsHtHh{ECJaJmHnHsHtHhpTsCJaJmHnHsHtH'hpTshO45CJaJmHnHsHtH'hpTshpTs5CJaJmHnHsHtH!hpTs5CJaJmHnHsHtH'hq)AhO45CJaJmHnHsHtH!hH95CJaJmHnHsHtHhO4CJaJmHnHsHtH$h7hO4CJaJmHnHsHtH 468@DHJzǸdžr^N;^*!hpTs5CJaJmHnHsHtH$h7hO4CJaJmHnHsHtHhO4CJaJmHnHsHtH'hpTshpTs5CJaJmHnHsHtH'hpTshO45CJaJmHnHsHtHh7hvCJaJmHsHhpTsCJaJmHsH,jh7hvOJQJU^JmHnHuh7hO4CJaJmHsHhO4CJaJmHsH2jh7hO45OJQJU\^JmHnHu$h7hvCJaJmHnHsHtH  "$&(*,.024$ da$gd|,x468:<>@z z $da$gd|,x$ da$gd|,xޜ FdxʺtaJ;h,hO4CJaJmHsH,jh7hO4OJQJU^JmHnHu%h,hO45>*CJ\aJmHsH+jhO45>*CJU\aJmHnHuh,hO4CJ\aJmHsHh,hpTsCJ\aJmHsHhpTshO4CJ\aJmHsHhpTshpTsCJ\aJmHsH$hiShO4CJaJmHnHsHtH$h7hO4CJaJmHnHsHtHhO4CJaJmHnHsHtHprğƟȟʟ̟$ da$gd|,x$ da$gd|,x $da$gd|,xƞlpŸ@LVƠԠ dȣʣnvӱqeqqeqeqeqqeqeqqehO4CJaJmHsHhChO4CJaJmHsH"hChO45CJ\aJmHsHhO45CJ\aJmHsHh,hO4CJ\aJmHsHh,hpTsCJ\aJmHsH"jhO4CJUaJmHnHuh,hO4CJaJmHsHh,h{ECJaJmHsHh,hpTsCJaJmHsH'̟ΟПҟԟ֟؟ڟܟޟ@$d$Ifa$gd|,x$d`a$gd|,x $da$gd|,xĠƠʠРԠO@$d$Ifa$gd|,xkdi$$Ifl\h9 "nd t0644 la$d$Ifa$gd|,xԠ248@DO@@$d$Ifa$gd|,xkdi$$Ifl\h9 "nd t0644 la$d$Ifa$gd|,x^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkdcj$$Ifl\h9 "nd t0644 la^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkdk$$Ifl\h9 "nd t0644 la^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkdk$$Ifl\h9 "nd t0644 laV^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkdvl$$Ifl\h9 "nd t0644 laVX\`dȣ^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkd'm$$Ifl\h9 "nd t0644 laȣʣΣأܣ<^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkdm$$Ifl\h9 "nd t0644 la<>BJN^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkdn$$Ifl\h9 "nd t0644 laĤȤ:^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkd:o$$Ifl\h9 "nd t0644 la <>BΥХԥ.HJL\Ц46pvxܩ(RTX"ث@B~ŲղղŲղղղղղŲղղղղղղşՏhZHDCJaJmHnHsHtH$hwhO4CJaJmHnHsHtH$h7hO4CJaJmHnHsHtHhpTsCJaJmHnHsHtHhO4CJaJmHnHsHtHhO4CJaJmHsHhChO4CJaJmHsH8:<ΥL4v^OO@OOO$ da$gd|,x$ da$gd|,xkdo$$Ifl\h9 "nd t0644 lavR$@bHFHF$ da$gd|,x $da$gd|,x$ $ da$gd|,x$ da$gd|,x>Ʈ̮bdh`ư8FH24LFͺݪ𚊚{iY{Y{h,hO4CJ]aJmHsH"h,hO46CJ]aJmHsHh,hO4CJaJmHsHh,hO4CJ\aJmHsHh,hZHDCJ\aJmHsHhZHDCJaJmHnHsHtH$hwhO4CJaJmHnHsHtHhpTsCJaJmHnHsHtH$h7hO4CJaJmHnHsHtHhO4CJaJmHnHsHtH FHlBFH*и(*u^,jh7hO4OJQJU^JmHnHuhvCJaJmHsH,jhR hZHDOJQJU^JmHnHu,jhR hO4OJQJU^JmHnHu&jhO4OJQJU^JmHnHuh,h{ECJaJmHsHh,hO4CJ]aJmHsHh,hO4CJaJmHsHh,hZHDCJaJmHsH "$&(,.02468$Xd^Xa$gd|,x $da$gd|,x$ d`a$gd|,x$d`a$gd|,x$ da$gd|,xº$ da$gd|,x $da$gd|,xºĺƺȺʺ̺κһpx$d$Ifa$gd|,x$d`a$gd|,x$d`a$gd|,x $da$gd|,xκDλһ(*.4npxμtvX`l̼̼̯~ocoocococoococoochZHDCJaJmHsHhBhZHDCJaJmHsHhZHD5CJ\aJmHsH"hBhZHD5CJ\aJmHsHhBhZHDCJ\aJmHsHhZHDCJ\aJmHsHh,hZHDCJ\aJmHsHh,hO4CJ\aJmHsHh,h{ECJ\aJmHsH%h,hO45>*CJ\aJmHsH&^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkdp$$Ifl\h @ $l; t0C644 la"t^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkdMq$$Ifl\h @ $l; t0C644 latvz޽^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkdq$$Ifl\h @ $l; t0C644 la޽|^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkdr$$Ifl\h @ $l; t0C644 la|~^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkd`s$$Ifl\h @ $l; t0C644 la<^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkdt$$Ifl\h @ $l; t0C644 la<>BFJ^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkdt$$Ifl\h @ $l; t0C644 la^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkdsu$$Ifl\h @ $l; t0C644 laZ^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkd$v$$Ifl\h @ $l; t0C644 laZ\bhl^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkdv$$Ifl\h @ $l; t0C644 laz^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkdw$$Ifl\h @ $l; t0C644 la*HNP|$46t @RV02n4tJlūՋxxxxxxxxxxxxxxx$h7hO4CJaJmHnHsHtHhO4CJaJmHnHsHtHh,hO4CJ\aJmHsH2jh7hZHD5OJQJU\^JmHnHuh,hZHDCJ\aJmHsHhZHDCJaJmHnHsHtHhZHDCJaJmHsHhBhZHDCJaJmHsH+z|t^OODDDD $da$gd|,x$d`a$gd|,xkd7x$$Ifl\h @ $l; t0C644 la  "$v$d`a$gd|,x$ da$gd|,x $da$gd|,xR2n&L&Xh<2$d`a$gd|,x$d^a$gd|,x $da$gd|,x$d`a$gd|,x"&8HJLP"$&(X\hl<>HJ2^ JRںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںڦ'hZHDB*CJaJmHnHphsHtHhO4CJaJmHnHsHtHhZHDCJaJmHnHsHtH$h7hO4CJaJmHnHsHtH$h%hO4CJaJmHnHsHtH;2>V(($ & F nnd^n`a$gd|,x$ & F SSd^S`a$gd|,x$ da$gd|,x $da$gd|,x$d`a$gd|,xRTVZPԽwddwSB.'hmhO45CJaJmHnHsHtH!hZHD5CJaJmHnHsHtH!hH95CJaJmHnHsHtH$h7hO4CJaJmHnHsHtHhO4CJaJmHnHsHtH$hmhO4CJaJmHnHsHtHhZHDCJaJmHnHsHtH$hZHDhO4CJaJmHnHsHtH-h7hO4B*CJaJmHnHphsHtH'hZHDB*CJaJmHnHphsHtH-hmhO4B*CJaJmHnHphsHtH(:24X~ȸiiYI4(h,hZHDB*CJ\aJmH phsH h,hO4CJ\aJmH sH h,hZHDCJ\aJmH sH ,jh7hO4OJQJU^JmHnHu"h,hO45CJ\aJmH sH $h,h{ECJaJmH nHsH tH$h,hO4CJaJmH nHsH tHhO4CJaJmHnHsHtH$h7hO4CJaJmHnHsHtHhZHDCJaJmHnHsHtH'hZHDhZHD5CJaJmHnHsHtH8 $da$gd|,x$ & F nnd^n`a$gd|,x $da$gd|,x  "$&(*,.02X $da$gd|,x~FRVpt26RTf :<df"Tx|ôsa#h,hO4CJaJmHnHsH u"h,hO45CJ\aJmH sH h,hZHDCJaJmH sH h,hO4CJH*aJmH sH h,hO4CJ]aJmH sH h,hO4CJaJmH sH %h,hO4B*CJaJmH phsH (h,hZHDB*CJ\aJmH phsH (h,hO4B*CJ\aJmH phsH &X Rfn$ Sda$gd|,x$ Sda$gd|,x$ da$gd|,x $da$gd|,x$ da$gd|,x|&(.0@J\˸o\\C*0h,hO4B*CJ\aJmH nHphsH tH0h,hZHDB*CJ\aJmH nHphsH tH%h,hZHDB*CJaJmH phsH %h,h{EB*CJaJmH phsH hvB*CJaJmH phsH +jhQ3B*CJUaJmHnHphuhO4B*CJaJmH phsH %h,hO4B*CJaJmH phsH h,hO4CJ]aJmH sH +jhO4B*CJUaJmHnHphuh,hO4CJaJmH sH (*,.2468:<>@BDFHJ  $da$gd|,x 8J콭wgN5N5g0h,hZHDB*CJ\aJmH nHphsH tH0h,hO4B*CJ\aJmH nHphsH tHh,hO4CJ\aJmH sH h,hZHDCJ\aJmH sH %h,hZHDB*CJaJmH phsH %h,hvB*CJaJmH phsH hvB*CJaJmH phsH hO4B*CJaJmH phsH =jh7hO4B*CJOJQJU^JaJmHnHphu%h,hO4B*CJaJmH phsH "$&(*,.02468$d$Ifa$gd|,x$d`a$gd|,x $da$gd|,x xO@@$d$Ifa$gd|,xkdx$$Ifl\h$ t#M#` t0644 la$d$Ifa$gd|,x bfFJLR^j"2lprôtaatata$hPIhO4CJaJmHnHsHtH$hPIhZHDCJaJmHnHsHtHhPIhO4CJaJmHsHhPIhZHDCJaJmHsHh,hZHDCJaJmHsHh,hO4CJaJmHsHhZHDCJaJmHnHsHtHhO4CJaJmHsHhd6hO4CJaJmHsH"hd6hO45CJ\aJmHsH&xz~^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkdy$$Ifl\h$ t#M#` t0644 laF^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkdJz$$Ifl\h$ t#M#` t0644 laFHLVZ^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkdz$$Ifl\h$ t#M#` t0644 laR^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkd{$$Ifl\h$ t#M#` t0644 laRTX\`^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkd]|$$Ifl\h$ t#M#` t0644 la^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkd}$$Ifl\h$ t#M#` t0644 laJ^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkd}$$Ifl\h$ t#M#` t0644 laJLRdh^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkdp~$$Ifl\h$ t#M#` t0644 laVr^OO@@OO$ da$gd|,x$ da$gd|,xkd!$$Ifl\h$ t#M#` t0644 larfL&02468:$d`a$gd|,xdgd|,x $da$gd|,x$ da$gd|,xf$*rL&ϼϼϼϼϼϼϼyiW#h,hBWCJaJmHnHsHuh,hBWCJ\aJmHsHhPIhBWCJ\aJmHsHhPIhBWCJaJmHsH"hPIh75CJ\aJmHsH"hPIhBW5CJ\aJmHsH$hPIhO4CJaJmHnHsHtH$hPIhZHDCJaJmHnHsHtHhPIhO4CJaJmHsHhPIhZHDCJaJmHsH8DH 8Dj:rV\ȸ׸scscscQsAshPIhBWCJH*aJmHsH"hPIhBWCJH*]aJmHsHhPIhBWCJ]aJmHsHhPIhBWCJaJmHsHho5CJ\aJmHsH(jho5CJU\aJmHnHu"h,hBW5CJ\aJmHsHh,hBWCJ\aJmHsHh,hBWCJaJmHsH#h,hBWCJaJmHnHsHu,jhR hBWOJQJU^JmHnHu:<>@BDFHJ"$&(*,.02468$d`a$gd|,xdgd|,x $da$gd|,x8:<>@BDH D@$d$Ifa$gd|,x$d`a$gd|,x $da$gd|,xdgd|,x$d`a$gd|,x$ da$gd|,x   N t v | ;͝sdTsssh}{hBWCJH*aJnHtHh}{hBWCJaJnHtHhBWCJaJmHsHh}{hBWCJaJmHsHhBW5CJ\aJmHsH"h}{hBW5CJ\aJmHsHhPIh{ECJaJmHsHhPIhBWCJaJmHsHhPIhBWCJ\aJmHsHhPIh{ECJ\aJmHsH#hPIhBWCJaJmHnHsHu6^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkd$$Ifl\h $@tE t0C644 la68<DH^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkd$$Ifl\h $@tE t0C644 la^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkd4$$Ifl\h $@tE t0C644 la ^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkd$$Ifl\h $@tE t0C644 la^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkd$$Ifl\h $@tE t0C644 laZ ^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkdG$$Ifl\h $@tE t0C644 laZ \ ` n r ^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkd$$Ifl\h $@tE t0C644 la   t ^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkd$$Ifl\h $@tE t0C644 lat v z  ^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkdZ$$Ifl\h $@tE t0C644 la|        |  & 8 < @ ~  d2D0HXZ^ıııııııııııızĞııııı'h7hBWCJH*aJmHnHsHtHh,hBWCJ\aJmHsH$hBWhBWCJaJmHnHsHtH$h7hBWCJaJmHnHsHtHhBWCJaJmHnHsHtHh}{hBWCJaJmHsHhBWCJaJmHsHh}{hBWCJH*aJmHsH0   ^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkd $$Ifl\h $@tE t0C644 la  | < ^OODOOD $da$gd|,x$d`a$gd|,xkd$$Ifl\h $@tE t0C644 lahdzZ&~RP$ da$gd|,x$d`a$gd|,x $da$gd|,x&(NX(Pjl6bdxzθθΥΏΏ}qeYhwTCJaJnHtHhoCJaJnHtHhBWCJaJnHtH"jhoCJUaJmHnHu* jhBWhBWCJaJmHnHsHtH%h,hBWB*CJaJnHphtH* jh7hBWCJaJmHnHsHtHh,hBWCJaJnHtH$h7hBWCJaJmHnHsHtHhBWCJaJmHnHsHtH"6.r$ da$gd|,x$d`a$gdwT $da$gd|,x$d`a$gd|,x$ da$gd|,x0$ d^a$gd|,x $da$gd|,x$ da$gd|,x L^0 :  d!f!!!Ͽ~n[n[A[n2jh7hkd5OJQJU\^JmHnHu$h7hBWCJaJmHnHsHtHhBWCJaJmHnHsHtHh{ECJaJmHnHsHtH$h,hBWCJaJmHnHsHtHh7hBWCJaJnHtHh,hBWCJaJnHtHh,hBW5CJaJnHtHh\ShBW5CJ\aJhBW5CJ\aJhwTCJaJnHtHhvCJaJnHtHR !d!h!j!l!n!p!r!t!v!x!z!|!~!!!!!!!!!! $da$gd|,x$ & F d^`a$gd|,x!!!!!!,""<###L$$$$$$$$$$$$ & F hd^`a$gdkd$ d^a$gdkd $da$gdkd $da$gd|,x!!<#$$$$x%%%%$*`*++..&0ŲxiRiBi2i2ih,hBWCJH*aJmHsHh,hBWCJ]aJmHsH,jhR hBWOJQJU^JmHnHuh,hBWCJaJmHsHh,hBWCJ\aJmHsHhkdhBWCJ\aJmHsH2jh7ho5OJQJU\^JmHnHu$hkdhBWCJaJmHnHsHtH$hkdhkdCJaJmHnHsHtH$h,hkdCJaJmHnHsHtH'h,hkd5CJaJmHnHsHtH$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $da$gd|,x$x%%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&f'.$ Sda$gd|,x$d^a$gd|,x$d`a$gd|,x $da$gd|,x.&001111111111111111111111$d`a$gd|,x $da$gd|,x$ Sda$gd|,x&080111112233333444(5,50525 66646x7z77|p||a|Q||p||h3hBWCJH*aJnHtHh3hBWCJaJnHtHhBWCJaJmHsHh3hBWCJaJmHsH"h3hBW5CJ\aJmHsH%hPIhBW5>*CJ\aJmHsHhPIh{ECJ\aJmHsHhPIhBWCJ\aJmHsH"jhBWCJUaJmHnHuhPIhBWCJaJmHsHhPIh{ECJaJmHsH11111111j23^333333$d$Ifa$gd|,x$d`a$gd|,x$d`a$gd|,x $da$gd|,x33333T4^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkdm$$Ifl\h z t#y t0644 laT4V4Z4b4f44^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkd$$Ifl\h z t#y t0644 la44444"5^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkdψ$$Ifl\h z t#y t0644 la"5$5(525655^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkd$$Ifl\h z t#y t0644 la55555 6^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkd1$$Ifl\h z t#y t0644 la 66666x6^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkd$$Ifl\h z t#y t0644 lax6z6~6667^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkd$$Ifl\h z t#y t0644 la77777x7^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkdD$$Ifl\h z t#y t0644 lax7z7~7777^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkd$$Ifl\h z t#y t0644 la7777778"9H99@@@@GGGdHhH4IFIIIJJdJJKĴvcTIhwT5CJ\aJh,hBWCJaJnHtH%h,hBWB*CJaJnHphtH+jhBWB*CJUaJmHnHphuhBWCJ\aJhBWhBWCJ\aJ$hPIhBWCJaJmHnHsHtHhPIhBWCJ\aJmHsHh,hBWCJ\aJmHsHhBWCJaJmHsHh3hBWCJaJmHsHh3hBWCJH*aJmHsH777888^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkd$$Ifl\h z t#y t0644 la88"9992:;;^OODOOD $da$gd|,x$d`a$gd|,xkdW$$Ifl\h z t#y t0644 la;;==>>.?@@@&AVAxApBCRCC,DD&EEEGGGG$ & Fda$gd|,x$d`a$gd|,x $da$gd|,xGGGG G"G$G&G(G*G,G.G0G2G4G6G8G:GG@GBGrGGdH$d`a$gd|,x$ da$gd|,x $da$gd|,xdH4IIJJ>KKVLLLDMMMRNN*OPPQdQ$d`a$gd|,x$ & F d^`a$gd|,x$ d^a$gd|,x $da$gd|,x$d`a$gd|,xK$K>KFKrKKKKrLLLLLRNNNO(O*OOOPZPlPPPQdQȹȹȒ}rg\g\ThBWCJaJh,hBWCJaJh,h{ECJaJhD]hBWCJaJhD]hBWCJ\aJhBWCJ\aJh,hBWCJ\aJh,h{ECJaJnHtHhBWCJaJnHtHh7hBWCJaJnHtHh,hBWCJaJnHtHh,hBW5CJaJnHtHhBW5CJ\aJh~jhBW5CJ\aJdQlQ|QQQQQQO@$d$Ifa$gd|,xkd$$Ifl\h t#yy t0644 la$d$Ifa$gd|,xdQQjRlRRRRRSS(U*U0U4U:U>UUU@VDVVV"W$W^W߰߰ߤߐyybP"h,hBW5CJ\aJmHsH,jh7hBWOJQJU^JmHnHu-h7hBWB*CJaJmHnHphsHtH'hBWB*CJaJmHnHphsHtHhBWCJaJmHsHhD]hBWCJH*aJmHsHhD]hBWCJH*aJnHtHhD]hBWCJaJnHtHhD]hBWCJaJmHsH"hD]hBW5CJ\aJmHsHQQRR RRRjR@kd$$Ifl\h t#yy t0644 la$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xjRlRpRxR|RR^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkdj$$Ifl\h t#yy t0644 laRRRRRlS^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkd$$Ifl\h t#yy t0644 lalSnSrSvSzSS^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkd̑$$Ifl\h t#yy t0644 laSSSSS,T^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkd}$$Ifl\h t#yy t0644 la,T.T2T@TDTT^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkd.$$Ifl\h t#yy t0644 laTTTTT(U^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkdߓ$$Ifl\h t#yy t0644 la(U*U.UBUFUU^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkd$$Ifl\h t#yy t0644 laUUUUU>V^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkdA$$Ifl\h t#yy t0644 la>V@VV"W&W(W*W,W^OODDDD $da$gd|,x$d`a$gd|,xkd$$Ifl\h t#yy t0644 la,W.W0W2W4W6W8W:WW@WBWDWFWHWJWLWNWPWRWTWVWXWZW\W^W`WbWdW $da$gd|,xdWfWhWjWlWpWrWtWvWxWzW|W~WWWWWWWWWWWWWWWWW $da$gd|,x^WlWnWWWWX`Xp^^^^aBacc e2ePexe|eeeBfFfffggbgfggȸvvvvv_vvvv-hC&hBWB*CJaJmHnHphsHtH-hBWhBWB*CJaJmHnHphsHtH-h7hBWB*CJaJmHnHphsHtH'hBWB*CJaJmHnHphsHtHh}hBWCJ\aJmH*sH*h}CJ\aJmH*sH*,jh7hBWOJQJU^JmHnHu%h,hBW5>*CJ\aJmHsHWWWWWWWWWWWWW`X>YY*Z[[<\\X]p^^^$d`a$gd|,x$ da$gd|,x $da$gd|,x^_F_h_```Baa"bb"cc ePexeBfgbgghii$ da$gd|,x$ da$gd|,x$d`a$gd|,x $da$gd|,xgg^hhhhiiiiiij j8jjjlll,m˼݃p]M7M+jhBW5>*CJU\aJmHnHuhPIhBWCJ\aJmHsH$hPIhBWCJaJmHnHsHtH$hPIh{ECJaJmHnHsHtH$h,hBWCJaJmHnHsHtH'hBWhBW5CJaJmHnHsHtH"hC&hBW5CJ\aJmHsHhBW5CJ\aJmHsH"h`hGhwT5CJ\aJmHsH$h7hBWCJaJmHnHsHtHhBWCJaJmHnHsHtHijPjj k`kkllmmmmmmmmmmmmmmm $da$gd|,x$ & F d^`a$gd|,x$ d^a$gd|,x,m>mmmmmmnXnZn\nnooo߼kV?,$hPIhBWCJaJmH*nHsH*tH-hPIhBWB*CJaJmH*nHphsH*tH(hPIhBWB*CJ\aJmH*phsH*.h}hBW5>*B*CJ\aJmH*phsH*4jhBW5>*B*CJU\aJmHnHphuh}h{ECJaJmH*sH*h}hBWCJaJmH*sH*h}hBWCJ\aJmH*sH*%hPIhBW5>*CJ\aJmHsHhPIhBWCJ\aJmHsHhPIh{ECJ\aJmHsHmmmmmmmmmmmmmmXnZn^n`nbndnfnhnjnlnnnpnrntnvn $da$gd|,xvnxnzn|n~nnnnnnnnnnnnnnnnnnnoooo$ da$gd|,x $da$gd|,xoPpXphpnpppp@kd$$Ifl\h t#AMu t0644 la$d$Ifa$gd|,x$d`a$gd|,xoPpRpXpfppppTqVqqqqqrrrrss&t2tHtttu(u*u2u6utt^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkdܜ$$Ifl\h t#AMu t0644 lattttt(u^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkd$$Ifl\h t#AMu t0644 la(u*u0uDuHuu^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkd>$$Ifl\h t#AMu t0644 lauuuuuHv^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkd$$Ifl\h t#AMu t0644 laHvJvvwxxy8zzz{^OOOOOOOO$ da$gd|,xkd$$Ifl\h t#AMu t0644 la Pvvvvv8z>z~{{{{2|F|L||||| }"}}}}}~.~4~~~~~JL*,FH^`tv҅ԅ҈ݻh95CJ\aJhwT5CJ\aJ* jh7hBWCJaJmHnHsHtHh,hBWCJaJnHtH$hBWhBWCJaJmHnHsHtHhBWCJaJmHnHsHtH$h7hBWCJaJmHnHsHtH4{2|F|p|||~.~~~Jd$*ʄHvv2ĉ $da$gd|,x$ da$gd|,x2:~^` "RTZӸĩӜ}kTkB2h`hGhwTCJ\aJmH*sH*"h`hGhBW5CJ\aJmH*sH*,jh7hBWOJQJU^JmHnHu"hPIhBW5CJ\aJmH*sH*hPIhBWCJaJmH*sH*hPIhBWCJ\aJmH*sH*h}CJ\aJmH*sH*h,h{ECJaJnHtHhBWCJaJnHtHh7hBWCJaJnHtHh,hBWCJaJnHtHh,hBW5CJaJnHtHh,hBW5CJ\aJĉP^` $&(*,.0246 $da$gd|,x$ & F d^`a$gd|,x$ da$gd|,x68:<>@BDFHJLNPRTVXZ\^ $da$gd|,xZ^p(:ڎ&8dhnpސƷƖrbrbrbPAPAhDhBWCJaJmHsH"hDhBW5CJ\aJmHsHhDhBWCJ\aJmHsHhBWCJ\aJmHsH,jh7hBWOJQJU^JmHnHu"hPIhBW5CJ\aJmH*sH*hPIhBWCJaJmH*sH*hPIh{ECJaJmH*sH*hPIhBWCJ\aJmH*sH*h}hBWCJ\aJmH*sH*h}h{ECJ\aJmH*sH*h9CJ\aJŽĎƎȎʎ̎ΎЎҎ$d`a$gd|,x $da$gd|,xҎԎ֎؎ڎhp$d$Ifa$gd|,x $da$gd|,x $da$gd|,x$d`a$gd|,x ^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkdQ$$Ifl\h $;t; t0D644 la n^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkd$$Ifl\h $;t; t0D644 lanpt|ؐ^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkd$$Ifl\h $;t; t0D644 laؐڐސp^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkdd$$Ifl\h $;t; t0D644 laސ‘đz|Fj $|NTȕ@Ζږޖ@━n$hBWhBWCJaJmHnHsHtH$h7hBWCJaJmHnHsHtHhBWCJaJmHnHsHtHhBWCJaJmHsHhDhBWCJH*aJmHsH"hDhBW5CJ\aJmHsHhDhBWCJH*aJnHtHhDhBWCJaJmHsHhDhBWCJaJnHtH+prvz~‘^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkd$$Ifl\h $;t; t0D644 la‘đȑΑґ0^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkdƣ$$Ifl\h $;t; t0D644 la026DH^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkdw$$Ifl\h $;t; t0D644 la^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkd($$Ifl\h $;t; t0D644 la "&^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkd٥$$Ifl\h $;t; t0D644 la ^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkd$$Ifl\h $;t; t0D644 la (,t^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkd;$$Ifl\h $;t; t0D644 latv|L^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkd$$Ifl\h $;t; t0D644 laLNBܗTR^OOOOOOOO$ da$gd|,xkd$$Ifl\h $;t; t0D644 la @B Lb ,DĝʝܝޝĞ|~ƣȣL𻥻h,hBW5CJ\aJhwT5CJ\aJ* jh7hBWCJaJmHnHsHtHh,hBWCJaJnHtH$hBWhBWCJaJmHnHsHtH$h7hBWCJaJmHnHsHtHhBWCJaJmHnHsHtH0Rbp <ĝ\&|У ƥL@ $da$gd|,x$ da$gd|,xPT "ҫԫ "$ܬ4DHѶ੝zj[L[=[h}h+CJaJmH*sH*h}h{ECJaJmH*sH*h}hBWCJaJmH*sH*h}h}CJ\aJmH*sH*%jhBWCJU\aJmHnHuh}hBWCJ\aJmH*sH*hoh}CJ\aJh}CJ\aJmH*sH*h,h{ECJaJnHtHhBWCJaJnHtHh7hBWCJaJnHtHh,hBWCJaJnHtHh,hBW5CJaJnHtH@ƨP ` "lҫ֫ثګܫޫ $da$gd|,x$ & F d^`a$gd|,x$d^a$gd|,x JL$d`a$gd} $da$gd|,xHJPR֭حܭ.028Fdr46P߼|p||aQ||hhBWCJH*aJnHtHhhBWCJaJnHtHhBWCJaJmHsHhhBWCJaJmHsH"hhBW5CJ\aJmHsHhBW5CJ\aJmHsHhPIh+CJ\aJmH*sH*hPIhBWCJ\aJmH*sH*%jh+CJU\aJmHnHuh}h+CJ\aJmH*sH*h}hBWCJ\aJmH*sH*LNPTVXZ\^`bdfhjlnprtvxz|~ $da$gd|,xڭ08HNb$d$Ifa$gd|,x$d`a$gd|,x $da$gd|,xbdhnrЮ`QBQB$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkdN$$Ifl\H "`% t044 la ЮҮ֮ޮ4`QBQB$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkd$$Ifl\H "`% t044 la 46:BF`QBQB$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkd$$Ifl\H "`% t044 la B`QBQB$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkdX$$Ifl\H "`% t044 la BDHLP`QBQB$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkd$$Ifl\H "`% t044 la `QBQB$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkd$$Ifl\H "`% t044 la `QBQB$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkdb$$Ifl\H "`% t044 la PRdfnrx|ҲԲ `@D<PTV $&0~ಢvgvg^vh+CJ\aJ jh+hBWCJ\aJh+hBWCJ\aJhPIhBWCJ\aJmHsHhPIh+CJ\aJmHsHh,hBWCJ\aJmHsHh+CJaJmHnHsHtH"hhBW5CJ\aJmHsHhBWCJaJmHsHhhBWCJaJmHsHhhBWCJH*aJmHsH"`QBQB$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkd$$Ifl\H "`% t044 la d`QBQB$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkd$$Ifl\H "`% t044 la dflҲ`QBQB$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkdl$$Ifl\H "`% t044 la ҲԲڲ`QBQB$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkd$$Ifl\H "`% t044 la @Vf¶`QQFQQFF $da$gd|,x$d`a$gd|,xkdȰ$$Ifl\H "`% t044 la R 8Zpn~Nn$ d^a$gd|,x$d`a$gd|,x $da$gd|,x~NlnvV^` "̺n^K^9"h`hGhBW5CJ\aJmHsH$h`hGh+CJaJmHnHsHtHh`hGhBWCJ\aJmHsH"h`hGh+5CJ\aJmHsH$h`hGh{ECJaJmHnHsHtH$h`hGhBWCJaJmHnHsHtH'h`hGh+5CJaJmHnHsHtH"hU,hBW5CJ\aJmHsHh+5CJ\aJmHsHhwT5CJ\aJmHsHh+CJ\aJh+h+CJ\aJPHV h$d^a$gd|,x$d`a$gd|,x $da$gd|,x$ & F d^`a$gd|,x$ d^a$gd|,xX`b0 (ưƞ{h{VD5%h,hCJ\aJmHsHh,hBWCJaJmHsH"h,hBW5CJ\aJmHsH"h,h5CJ\aJmHsH$h`hGh{ECJaJmHnHsHtH$h`hGhBWCJaJmHnHsHtHh`hGhBWCJ\aJmHsH"h`hGh+5CJ\aJmHsH+jhBW5>*CJU\aJmHnHu%h`hGhBW5>*CJ\aJmHsH"h`hGhBW5CJ\aJmHsH(jhBW5CJU\aJmHnHu  $da$gd|,x "$&(*,.02468:<>@BDFHJLN $da$gd|,xNPRTVX|. > ndgd|,x$d`a$gd|,xdgd|,x$ & F d^`a$gd|,x$ da$gd|,x $da$gd|,x(>@PR ^2HX\jl神p`PPPP```ph,hBWCJ]aJmHsHh,hBWCJH*aJmHsH"h,hBW5CJ\aJmHsH,jhR hBWOJQJU^JmHnHuh,hBWCJaJmHsHh,hCJaJmHsHh,hCJ\aJmHsH&h,hBWCJ\aJmHnHsHu&h,hCJ\aJmHnHsHuh,hBWCJ\aJmHsH ndgd|,x $da$gd|,x d`gd|,xdgd|,x d^gd|,xljpϿ߃Ͽss]QF;h,h{ECJaJh,hBWCJaJh#hBWCJ\aJ+jh#hBWCJU\aJmHnHuh,hCJ\aJmHsH"h,hBW5CJ\aJmHsH4jhjR#hBWCJOJQJU^JaJmHnHuh,hCJaJmHsHh,hBWCJ\aJmHsHh,h{ECJ\aJmHsH"h,hBW5CJ\aJmHsHh,hBWCJaJmHsH>@B$hd^ha$gd|,x $da$gd|,x(:<@B"0N "ʼttteUeUtUth#hBWCJH*aJnHtHh#hBWCJaJnHtHh#hBWCJaJmHsH"h#hBW5CJ\aJmHsHhBW5CJ\aJmHsHh,hCJ\aJh,hBWCJ\aJh7hBW5CJ\aJhBW5CJ\aJh#hBWCJ\aJhBWCJ\aJh,hCJaJh,hBWCJaJ!BDFHJLNPRTVXZ\^`bdfhjlnprtvxz $da$gd|,xz|~"28L$d$Ifa$gd|,x$d`a$gd|,x $da$gd|,xLNRX\^OCO4$d$Ifa$gd|,x d$Ifgd|,x$d$Ifa$gd|,xkdv$$Ifl\5 f#i.; t0D644 la ^OCO4$d$Ifa$gd|,x d$Ifgd|,x$d$Ifa$gd|,xkd'$$Ifl\5 f#i.; t0D644 la "&.2^OCO4$d$Ifa$gd|,x d$Ifgd|,x$d$Ifa$gd|,xkdز$$Ifl\5 f#i.; t0D644 la ^OCO4$d$Ifa$gd|,x d$Ifgd|,x$d$Ifa$gd|,xkd$$Ifl\5 f#i.; t0D644 la ^OCO4$d$Ifa$gd|,x d$Ifgd|,x$d$Ifa$gd|,xkd:$$Ifl\5 f#i.; t0D644 la ^OCO4$d$Ifa$gd|,x d$Ifgd|,x$d$Ifa$gd|,xkd$$Ifl\5 f#i.; t0D644 la T^OCO4$d$Ifa$gd|,x d$Ifgd|,x$d$Ifa$gd|,xkd$$Ifl\5 f#i.; t0D644 la TVZhl^OCO4$d$Ifa$gd|,x d$Ifgd|,x$d$Ifa$gd|,xkdM$$Ifl\5 f#i.; t0D644 la T^OCO4$d$Ifa$gd|,x d$Ifgd|,x$d$Ifa$gd|,xkd$$Ifl\5 f#i.; t0D644 la TV^bhlrx| .n@D`z| 񿰡yyqqqqyyqhCJaJ jhhBWCJaJhhBWCJaJhPIhBWCJaJmHsHhPIhCJaJmHsHh,hBWCJaJmHsHhCJaJmHnHsHtHh#hBWCJH*aJmHsH"h#hBW5CJ\aJmHsHh#hBWCJaJmHsH,TV\x|^OCO4$d$Ifa$gd|,x d$Ifgd|,x$d$Ifa$gd|,xkd$$Ifl\5 f#i.; t0D644 la z^OCO4$d$Ifa$gd|,x d$Ifgd|,x$d$Ifa$gd|,xkd`$$Ifl\5 f#i.; t0D644 la z| n"^RRJRRJJdgd|,x d`gd|,xkd$$Ifl\5 f#i.; t0D644 la <@N"``z d`gd|,xdgd|,x<>BFJ*,>TVɹ}nTATA%h,hBWB*CJaJnHphtH2jh7hBW5OJQJU\^JmHnHuh,hBWCJaJnHtHh,h{ECJaJnHtHh7hBWCJaJnHtHh,hBWCJaJnHtHh,hCJaJnHtHh,h5CJaJnHtHhVshBW5CJ\aJh5CJ\aJhwT5CJ\aJhhBWCJaJhCJaJ@J,Tv>@BDFHJLNPRT$ da$gd|,x$ da$gd|,x $da$gd|,x d`gd|,xdgd|,xT\^bdfhjlnprtvxz|~ $da$gd|,x$ da$gd|,x $da$gd|,x $da$gd|,x VX "8:XͻuububOu?uh{ECJaJmHnHsHtH$hM8hBWCJaJmHnHsHtH$h7hBWCJaJmHnHsHtHhBWCJaJmHnHsHtH$h,hBWCJaJmHnHsHtH$h7hBWCJaJmHnHsHtHh,hBWCJ\aJmHsH"h,h5CJ\aJmHsH$hVshBWCJaJmHnHsHtHhBWCJaJmHnHsHtHhCJaJmHnHsHtHX "  $da$gd|,x$ da$gd|,xX` "$ " $ & f j ̸n[O=[n[1hsCJaJmH*sH*"hoh>*CJ\aJmHsHhBWCJaJmHsH%h,hBW5>*CJ\aJmHsH+jhBW5>*CJU\aJmHnHuh,hCJ\aJmHsHh,hBWCJ\aJmHsH&hhBWCJ\aJmHnHsHu&hhCJ\aJmHnHsHu hCJ\aJmHnHsHu$h7hBWCJaJmHnHsHtHhBWCJaJmHnHsHtH       " $ ( * , . 0 2 4 6 8 : < > @ $da$gd|,x@ B D F H J L N P R T V X Z \ ^ ` b d f h j  r $da$gd|,xdgd|,x $da$gd|,xj |    0 2 6 p r t z   r t < > wwhVhVG;GVGVhBWCJaJmHsHhv+hBWCJaJmHsH"hv+hBW5CJ\aJmHsHhBW5CJ\aJmHsHhhBWCJ\aJmHsHh,hCJ\aJmHsHhhCJ\aJmHsHhCJ\aJmHsHhBWCJ\aJmHsH"hshBW>*CJ\aJmH*sH*hshCJaJmH*sH*hshBWCJaJmH*sH*hsh{ECJaJmH*sH*r z   Okd¹$$Ifl\$ &79 t0%644 la $d$Ifa$gd|,x   $d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,x d$Ifgd|,x$ & F9d$If^9`a$gd|,x   ^C7($d$Ifa$gd|,x d$Ifgd|,x$ & F9d$If^9`a$gd|,xkds$$Ifl\$ &79 t0%644 la r t v ~ O4( d$Ifgd|,x$ & F9d$If^9`a$gd|,xkd$$$Ifl\$ &79 t0%644 la $d$Ifa$gd|,x~   @%$ & F9d$If^9`a$gd|,xkdջ$$Ifl\$ &79 t0%644 la $d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,x  < > 4kd$$Ifl\$ &79 t0%644 la $d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,x d$Ifgd|,x> @ J N $d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,x d$Ifgd|,x$ & F9d$If^9`a$gd|,x> @ D H J " $ < F XZ F H ~ J L N R z ~ D H Z \ ^ b whwhfhwhwhwhwhwhwhwhwUhPIhBWCJaJmHsHhPIhCJaJmHsHh,hBWCJaJmHsHh,hCJaJmHsHhv+hBWCJH*aJmHsHhBWCJaJmHsH"hv+hBW5CJ\aJmHsHhv+hBWCJH*aJnHtHhv+hBWCJaJnHtHhv+hBWCJaJmHsH(   ^C7($d$Ifa$gd|,x d$Ifgd|,x$ & F9d$If^9`a$gd|,xkd7$$Ifl\$ &79 t0%644 la " $ & , O4( d$Ifgd|,x$ & F9d$If^9`a$gd|,xkd$$Ifl\$ &79 t0%644 la $d$Ifa$gd|,x, 0  @%$ & F9d$If^9`a$gd|,xkd$$Ifl\$ &79 t0%644 la $d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,x  4kdJ$$Ifl\$ &79 t0%644 la $d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,x d$Ifgd|,x $d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,x d$Ifgd|,x$ & F9d$If^9`a$gd|,x^C7($d$Ifa$gd|,x d$Ifgd|,x$ & F9d$If^9`a$gd|,xkd$$Ifl\$ &79 t0%644 la O4( d$Ifgd|,x$ & F9d$If^9`a$gd|,xkd$$Ifl\$ &79 t0%644 la $d$Ifa$gd|,x hjl@%$ & F9d$If^9`a$gd|,xkd]$$Ifl\$ &79 t0%644 la $d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xl4kd$$Ifl\$ &79 t0%644 la $d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,x d$Ifgd|,x \,x.F z h H H . N z D dgd|,x d`gd|,x- Kim tra mch cun ht K, 1G, 2G - Kim tra mch tn hiu. - Kim tra mch ng lc: i vi mch ng lc cn lu trng hp chi than tip xc. C th kt hp o kim v quan st bng mt. - C lp mch ng lc (h dy ni mch ng lc pha sau r le nhit). - Cp ngun v vn hnh mch iu khin: n nt M(3,5) cun K ht, n 1 sng; Dng dy dn chm ni tt tip im 1RI(7,9) cun 1G ht, n 2 tt i. Tip tc chm ni tt tip im 2RI(9,11), cun 2G ht, n 2 tt i. n nt D(1,3) cun K nh mch tr v trng thi ban u. - Ct ngun, lin kt li dy ni mch ng lc. - Chnh 1RI; 2RI cc gi tr ph hp. Sau cp ngun cho mch, n nt M(3,5) khi ng; n D(1,3) dng my. Quan st trng thi khi ng, s thay i tc ca ng c...gii thch? M phng s c: - Ct ngun cung cp. - S c 1: H mch RTr. Sau cho mch vn hnh. Quan st ng c, ghi nhn hin tng, gii thch. - S c 2: H mch tip im 1G(7,9) v 2G(9,11), cho mch vn hnh v quan st hin tng, gii thch. Vit bo co v qu trnh thc hnh: - Lc thut li qu trnh lp rp, cc sai li mc phi (nu c). - Gii thch cc hin tng khi vn hnh mch, cc nguyn nhn gy h hng khi m phng. BI TP M RNG 2.23 Mch in iu khin DC - DC theo yu cu sau y: - ng c m my qua 2 cp in tr ph theo nguyn tc dng in; - ng c o chiu quay; - Mch c y cc khu bo v v tn hiu. Sinh vin v hon chnh s v lp rp mch. Vn hnh, quan st v ghi nhn hin tng. M phng s c, quan st ghi nhn hin tng. Lm bo co thc hnh, gii thch hin tng. a.3. Mch m my qua 2 cp in tr ph theo nguyn tc in p S nguyn l mch in: iu khin theo nguyn tc tc : Mun iu khin theo nguyn tc tc , thng thng phi dng rle tc c nhiu mc tc ng khc nhau pht tn hiu cho mch. Song cng ngh ch to nhng rle ny l mt vn kh khn v s tc ng ca chng cing khng c chnh xc lm. Nn ngi ta s iu khin thng qua in p nh sau i vi C DC: Un = KE(n + I1R T biu thc trn v th khi ng hnh 3.8 ta c in p phn ng U1, U2 ng vi tc cn chuyn i n1, n2 l: U1 = KE(n1 + I1R U2 = KE(n2 + I1R T nguyn l trn, nn ngi ta c th dng rle in p thay cho rle tc  iu khin ng c nn nguyn tc ny cn gi l nguyn tc in p.  Nguyn l lm vic ca mch in: Cp ngun cho mch ng lc v iu khin. n nt m my M(3,5), cun dy K(5,4) c in; ng c bt u khi ng vi ton b in tr ph trong mch. Dng in sinh ra lc l I2 , st p trn phn ng l I2R b hn in p tc ng ca 1RU nn n cha tc ng. ng c dn dn tng n tc n1. St p trn phn ng lc l: U1 = KE( n1 + I1R. Gi tr U1 ny chnh l in p ht ca 1RU nn tip im 1RU(5,7) ng li cp in cho 1G(7,4) loi RP1 ra khi mch. ng c chuyn c tnh v tip tc tng tc n n2, st p khi l: U2 = KE( n2 + I1R Gi tr U2 bng vi in p ht ca 2RU nn 2RU(9,11) ng li. Lc cun 2G(11,4) c cp ngun v RP2 b loi. ng c tip tc tng n tc nh mc, kt thc qu trnh m my. Sinh vin thuyt minh bo v v lin ng. Mch m my qua 2 cp in tr ph theo nguyn tc in p c n tn hiu:  HNH 2.77: S NGUYN L MCH M MY C DC QUA 2 CP IN TR PH THEO NGUYN TC IN P C N TN HIU BO Sinh vin t b sung cho hon thin hnh 2.77 v hnh 2.78. La chn v g lp thit b: Bng 2.17: Bng k trang b in hnh 2.77 SttK hiuSLChc nng1CD;2CD; 3CD3Cu dao ngun ng ct khng ti mch ng lc; mch kch t; mch iu khin.1CC2Cu ch bo v ngn mch mch ng lc2CC2Cu ch bo v ngn mch mch kch t.3CC2Cu ch bo v ngn mch mch iu khin.M; D2Nt bm thng m; thng ng iu khin m my v dng ng c.K1Cng tc t ng ct ngun chnh RN1R le nhit, bo v qu ti cho ng c (DC).1G; 2G2Cng tc t loi in tr ph trong qu trnh m my.1RU; 2RU2R le in p; tc ng loi in tr ph.RP1; RP2;2B in tr ph c gi tr ph hp.1; 2; 3; 44n tn hiu trng thi lm vic, khi ng v qu ti ca ng c.- Chn ng chng loi, s lng cc thit b v kh c in cn thit. - nh v cc thit b ln bng (gi) thc hnh Qui trnh lp rp - kim tra - vn hnh: - c, phn tch s nguyn l v s ni dy. - Lp mch iu khin theo s : Lin kt b nt bm, nh s cc u dy ra (c 3 u dy ra t b nt bm). u ng dy vo cun ht cng tc t K, u tip im duy tr. u ng dy vo cun ht cng tc t 1G, 2G. Ch lin kt ng cp tip im thng ng NC ca r le in p. c k s ca r le c s dng lin kt dy dn ph hp cc cc u dy. u mch n tn hiu 1; 2; 3; 4. - Lp mch ng lc theo s : u dy qun sta to vo tip im cng tc t K theo s . Ni tip RP vo dy qun r to v ngn mch qua cc tip im ca 1G, 2G. Hai r le in p u song song vi 2 pha dy qun rotor. Kim tra cn thn cc cp ngun ca r le (ty tng loi, c k s trn rle) - Kim tra mch cun ht K, 1G, 2G - Kim tra mch tn hiu. - Kim tra mch ng lc: i vi mch ng lc cn lu v tr trng hp chi than tip xc khng tt. C th kt hp o kim v quan st bng mt. - C lp mch ng lc v mch kch t; - Cp ngun v vn hnh mch iu khin: n nt M(3,5) cun K ht, n 1 sng; Dng dy dn chm ni tt tip im 1RU(5,7) cun 1G ht, n 2 tt i. Tip tc chm ni tt tip im 2RU(9,11), cun 2G ht, n 3 tt i. n nt D(1,3) cun K nh mch tr v trng thi ban u. - Ct ngun, lin kt li dy ni mch ng lc. - Cp ngun mch kch t - Chnh 1RU; 2RU cc gi tr ph hp (1RU > 2RU). Sau cp ngun cho mch, n nt M(3,5) khi ng; n D(1,3) dng my. Quan st trng thi khi ng, s thay i tc ca ng c v gii thch? M phng s c: - Ct ngun cung cp. - S c 1: H mch 1RU. Sau cho mch vn hnh. Quan st ng c, ghi nhn hin tng, gii thch. - S c 2: Chnh in p tc ng 2RU > 1RU, cho mch vn hnh v quan st hin tng, gii thch. Vit bo co v qu trnh thc hnh: - Lc thut li qu trnh lp rp, cc sai li mc phi (nu c). - Gii thch cc hin tng khi vn hnh mch, cc nguyn nhn gy h hng khi m phng. BI TP M RNG 2.24 Mch in iu khin C - DC theo yu cu sau y: - ng c m my qua 2 cp in tr ph theo nguyn tc in p; - ng c o chiu quay; - Mch c y cc khu bo v v tn hiu. Sinh vin v hon chnh s v lp rp mch. Vn hnh, quan st v ghi nhn hin tng. M phng s c, quan st ghi nhn hin tng. Lm bo co thc hnh, gii thch hin tng. b. Cc mch dng my b.1. Mch hm ng nng S nguyn l mch in: - Mch hm ng nng C-DC theo nguyn tc thi gian Hm ng nng ng c mt chiu nh sau: ng c ang lm vic, ct ngun cp cho phn ng v ni kn mch phn ng qua mt in tr hm c gi tr ln (RH). Nguyn l lm vic ca mch in hnh 2,79: Cp ngun cho mch ng lc v iu khin. n nt M(3,5) qu trnh m my ng c qua 1 cp in tr ph theo nguyn tc thi gian din ra nh phn tch. Khi dng my th n nt D(1,3), do c lin ng c kh nn tip im D(1,13) ng li cp in cho 2RTh(13,4). Lc tip im 2RTh(1,15) ng li cp ngun cho cun dy H(17,4). Qu trnh hm ng nng din ra. Sau khi bung tay ra, 2RTh mt in v bt u tnh duy tr cho tip im thng m, m chm ca n. Ht khong thi gian chnh nh, tip im 2RTh(1,15) m ra, ct in cun dy H(17,4) mch v trng thi ban u kt thc qu trnh hm dng ng c. Lu khi n nt D, phi bung tay ra ngay sau v thi gian duy tr cho tip im 2RTh(1,15) phi c iu chnh ph hp. Sinh vin trnh by bo v v lin ng. - Mch hm ng nng C-DC theo nguyn tc thi gian c tn hiu (Sinh vin b sung cho hon thin mch in hnh 2.80). S i dy: (Sinh vin t b sung cho hon thin hnh 2.81) La chn v g lp thit b: Bng 2.18: Bng k trang b in hnh 2.80 SttK hiuSLChc nng1CD; 2CD; 3CD3Cu dao ngun ng ct khng ti mch ng lc, mch kch t, mch iu khin.1CC2Cu ch bo v ngn mch mch ng lc2CC2Cu ch bo v ngn mch mch kch t3CC2Cu ch bo v ngn mch mch iu khinM; D2Nt bm thng m; thng ng iu khin m my v dng ng c.K1Cng tc t ng ct ngun chnh RN1R le nhit, bo v qu ti cho ng c (DC).G1Cng tc t loi cc RP trong qu trnh m my.H1Cng tc t thc hin hm ng nng. 1RTh1R le thi gian; tc ng loi in tr ph.2RTh1R le thi gian; nh gi hm ng nng.RF1B in tr ph m my c gi tr ph hp.RH1B in tr hm ng nng c gi tr ph hp.1; 2; 3; 44n tn hiu trng thi lm vic, khi ng; trng thi hm v qu ti ca ng c.- Chn ng chng loi, s lng cc thit b v kh c in cn thit. - nh v cc thit b ln bng (gi) thc hnh. Qui trnh lp rp - kim tra - vn hnh: - c, phn tch s nguyn l, s ni dy. - Lp mch iu khin theo s : Lin kt b nt bm, nh s cc u dy ra (c 3 u dy ra t b nt bm). u ng dy vo cun ht cng tc t K, u tip im duy tr, tip im kha cho. u mch cc RTh: ch k cc cc u dy  RTh (cc cp ngun, im chung ca cc tip im...). u ng dy vo cun ht cng tc t G, Ch lin kt ng cp tip im 8 - 6 ca RTh v tip im trnh t K(9,11). u ng dy vo cun ht cng tc t H, u tip im duy tr, tip im kha cho. Ch lin kt ng cp tip im 8 - 6 ca RTh. u mch n tn hiu 1, 2, 3, 4. - Lp mch ng lc theo s : u dy ng c DC vo tip im cng tc t K theo s . Ni tip RP vo mch phn ng v ngn mch qua cc tip im cng tc t G. Mch hm ng nng, mc RH song song vi mch phn ng qua tip im cng tc t H. - Kim tra mch cun ht K, H, G. - Kim tra mch tn hiu. - Kim tra mch ng lc: i vi mch ng lc cn lu v tr trng hp chi than tip xc. C th kt hp o kim v quan st bng mt. - C lp mch ng lc v mch kch t. - Cha gn RTh vo mch. - Cp ngun v vn hnh mch iu khin: n nt M(3,5) cun K ht, n 1 sng; Dng dy dn chm ni tt tip im 1RTh(5,9) (2 im 8 - 6 trn RTh) cun G ht, n 2 tt i. - Ct ngun, lin kt li dy ni mch ng lc, gn RTh vo . - Chnh 1RTh ( (5 8) giy; 2RTh ( (3 5)giy. Sau cp ngun cho mch, n nt M(3,5) khi ng. Quan st trng thi khi ng, s thay i tc ca ng c v gii thch? - Khi n D(1,3) dng my: Quan st trng thi hm ng nng: c lm vic ca cun H; 2Rth; n 3 ...; so snh vi KB r to lng sc nhn xt v gii thch? Vit bo co v qu trnh thc hnh: - Lc thut li qu trnh lp rp, cc sai li mc phi (nu c). - Gii thch cc hin tng khi vn hnh mch, cc nguyn nhn gy h hng khi m phng. BI TP M RNG 2.25 Mch in iu khin DC- DC theo yu cu sau y: - ng c m my qua 2 cp in tr ph theo nguyn tc thi gian; ng c o chiu quay; - Dng my bng phng php hm ng nng. - Mch c y cc khu bo v v tn hiu. Sinh vin v hon chnh s v lp rp mch. Vn hnh, quan st v ghi nhn hin tng. M phng s c, quan st ghi nhn hin tng. Lm bo co thc hnh, gii thch hin tng. b.2. Mch hm ngc bng in tr ph S nguyn l mch in mch hm ngc C-DC bng in tr ph: (Sinh vin thuyt minh nguyn l lm vic, bo v v lin ng hnh 2.82). S i dy thit b: Sinh vin t b sung cho hon thin hnh 2.83. La chn v g thit b: Bng 2.19: Bng k trang b in hnh 2.82 SttK hiuSLChc nng1CD; 2CD; 3CD3Cu dao ngun ng ct khng ti mch ng lc; mch kch t; mch iu khin.1CC2Cu ch bo v ngn mch mch ng lc2CC2Cu ch bo v ngn mch mch kch t.3CC2Cu ch bo v ngn mch mch iu khin.KC1Tay gt 5 tip im, 5 v tr iu khin m my v gim tc dng ng c.K1Cng tc t ng ct ngun chnh RN1R le nhit, bo v qu ti cho ng c ().1G; 2G2Cng tc t loi 2 cp RP trong qu trnh m my.H1Cng tc t thc hin hm gim tc ng c. 1RTh;2RTh2R le thi gian; duy tr thi gian loi in tr ph.RP1; RP2; RH3B in tr ph c gi tr ph hp.1;2; 3; 4; 5 5n tn hiu trng thi lm vic, khi ng; trng thi hm v qu ti ca ng c.- Chn ng chng loi, s lng cc thit b v kh c in cn thit. - nh v cc thit b ln bng (gi) thc hnh Qui trnh lp rp - kim tra - vn hnh: - c, phn tch s nguyn l, s ni dy. - Lp mch iu khin theo s : u lin kt cc tip im trong tay gt, nh s cc u dy ra (c 5 hoc 6 u dy ra t tay gt). u ng dy vo RTr, u tip im duy tr. u ng dy vo cun ht cng tc t K, H. u mch cc RTh: ch k cc cc u dy  RTh (cc cp ngun, im chung ca cc tip im...). u ng dy vo cun ht cng tc t 1G, 2G. Ch lin kt ng cp tip im 8 - 6 ca RTh v tip im trnh t K(9,11) v 1G(15,17). u mch n tn hiu 1, 2, 3, 4, 5. - Lp mch ng lc theo s : u dy qun sta to vo tip im cng tc t K theo s . Ni tip cc RP; RH vo mch r to v ngn mch qua cc tip im cng tc t 1G, 2G v H. - Kim tra mch cun ht K, H, 1G, 2G - Kim tra mch tn hiu. - Kim tra mch ng lc: i vi mch ng lc cn lu v tr trng hp h mch chi than. C th kt hp o, kim tra v quan st bng mt. - C lp mch ng lc v mch kch t. - Cha gn RTh vo mch.    - Cp ngun v vn hnh mch iu khin: Tay gt t s 0, RTr ht. Khi ng th bc nhanh tay gt v v tr s 4, cun K v H ht ng thi. n 2 tt cc n 1, 3, 4 sng. Dng dy dn chm ni tt tip im 1RTh(11,13) (2 im 8 - 6 trn RTh) cun 1G ht, n 3 tt i. Gi nguyn dy ni tt, tip tc chm ni tt tip im 2RTh(17,19), cun 2G ht, n 4 tt i. Dng my th di chuyn (chm) tay gt v v tr s 1 (mi v tr dng li vi giy).Cc cun 2G,1G v H ln lt b ct.Cui cng bc v 0 ct ngun cun K - Cp ngun cho mch ng lc v mch khc t, lp cc RTh vo . - Chnh 1RTh ( 5s; 2RTh ( 8s. Sau cp ngun cho mch, bc tay gt v s 4 khi ng; di chuyn ngc li dng. Quan st trng thi khi ng, s thay i tc ca ng c...gii thch? Vit bo co v qu trnh thc hnh: - Lc thut li qu trnh lp rp, cc sai li mc phi (nu c). - Gii thch cc hin tng khi vn hnh mch, cc nguyn nhn gy h hng khi m phng. BI TP M RNG 2.26 Mch in iu khin DC DC theo yu cu sau y: - ng c m my qua 2 cp in tr ph theo nguyn tc thi gian; - Dng my s ng ln lt 3 cp in tr ph vo mch gim tc theo nguyn tc thi gian; Mch c iu khin bng nt bm. - Mch c y cc khu bo v v tn hiu v c iu khin bng nt bm a. Sinh vin v hon chnh s v lp rp mch. b. Vn hnh, quan st v ghi nhn hin tng. c. M phng s c, quan st ghi nhn hin tng. d. Lm bo co thc hnh, gii thch hin tng. b.3. Mch m my v hm ngc theo nguyn tc thi gian S nguyn l, i dy ca mch in m my v hm ngc theo nguyn tc thi gian (Sinh vin thuyt minh nguyn l hot ng, bo v v lin ng mch in hnh 2.84, t b sung cho hon thin hnh 2.85). La chn v g lp thit b: Bng 2.20: Bng k trang b in hnh 2.84 SttK hiuSLChc nng1CD1Cu dao ngun, ng ct khng ti ton b mch.21CC2Cu ch bo v ngn mch mch ng lc.32CC2Cu ch bo v ngn mch mch iu khin.4M, D2Nt bm thng m, thng ng; iu khin m my v hm ngc khi dng ng c.5K1Cng tc t ng ct ngun chnh.6RN1R le nhit, bo v qu ti cho ng c ().71G; 2G2Cng tc t loi 2 cp RP trong qu trnh m my.8H1Cng tc t thc hin hm ngc khi dng ng c. 91RTh;2RTh2R le thi gian; tc ng loi in tr ph.3RTh1R le thi gian; nh gi hm ngc.10RP1; RP2; RH3B in tr ph c gi tr ph hp.111; 2; 3; 4; 5 5n tn hiu trng thi lm vic, khi ng; trng thi hm v qu ti ca ng c.- Chn ng chng loi, s lng cc thit b v kh c in cn thit. - nh v cc thit b ln bng (gi) thc hnh.  Qui trnh lp rp - kim tra - vn hnh: - c, phn tch s nguyn l, s ni dy. - Lp mch iu khin theo s : u lin kt cc tip im trong b nt bm, nh s cc u dy ra (ch , s dng 2 nt bm thng m). u ng dy vo cun ht cng tc t K, H. u mch cc RTh: ch k cc cc u dy  RTh (cc cp ngun, im chung ca cc tip im...). u ng dy vo cun ht cng tc t H, 1G, 2G. Ch lin kt ng cp tip im 8 - 6 ca RTh v tip im trnh t 1G(15,17). ng thi lu cc tip im khng c thi gian ca 3RTh (cc cc 1 - 3 - 4). u mch n tn hiu 1; 2; 3; 4; 5. - Lp mch ng lc theo s : u dy qun sta to vo tip im cng tc t K theo s . Ni tip RP; RH vo mch r to v ngn mch qua cc tip im cng tc t 1G, 2G v H. - Kim tra mch cun ht K, H, 1G, 2G. - Kim tra mch tn hiu. - Kim tra mch ng lc: i vi mch ng lc cn lu v tr trng hp h mch chi than v dy qun kch t. C th kt hp o, kim tra v quan st bng mt. - C lp mch ng lc v mch kch t. - Cha gn RTh vo mch. Ni tt tip im 3RTh(1,3) v 3RTh(5,7). - Cp ngun v vn hnh mch iu khin: n nt M(3,5) cun K v H ht ng thi, cc n 1, 3, 4 sng; Dng dy dn chm ni tt tip im 1RTh(7,9) cun 1G ht, n 3 tt i. Gi nguyn dy ni tt, tip tc chm ni tt tip im 2RTh(11,13), cun 2G ht, n 4 tt i. - Ct ngun mch iu khin. - Cp ngun mch ng lc, mch kch t, lp cc RTh vo . - Chnh 1RTh ( 5s; 2RTh ( 8s; 3RTh ( (6 10)s. Sau cp ngun cho mch iu khin, n nt M(3,5) khi ng; n D(1,3) dng my. Quan st trng thi khi ng, s thay i tc ca ng c v gii thch? - Quan st trng thi hm ngc khi dng my, tc ng c thay i th no? C t trit tiu khng? Gii thch? Vit bo co v qu trnh thc hnh: - Lc thut li qu trnh lp rp, cc sai li mc phi (nu c). - Gii thch cc hin tng khi vn hnh mch, cc nguyn nhn gy h hng khi m phng. BI TP M RNG 2.27 Mch in iu khin DC DC theo yu cu sau y: - ng c m my qua 2 cp in tr ph theo nguyn tc thi gian; - ng c o chiu quay; - Dng my bng phng php hm ngc ng thm cp in tr ph th 3 vo mch phn ng theo nguyn tc thi gian. - Mch c y cc khu bo v v tn hiu. Sinh vin v hon chnh s v lp rp mch. Vn hnh, quan st v ghi nhn hin tng. M phng s c, quan st ghi nhn hin tng. Lm bo co thc hnh, gii thch hin tng. 2.28 Mch in iu khin DC DC theo yu cu sau y: - ng c m my qua 2 cp in tr ph theo nguyn tc in p; - ng c o chiu quay; - Dng my bng phng php hm ng nng theo nguyn tc thi gian. - Mch c y cc khu bo v, tn hiu v c iu khin bng nt bm Sinh vin v hon chnh s v lp rp mch. Vn hnh, quan st v ghi nhn hin tng. M phng s c, quan st ghi nhn hin tng. Lm bo co thc hnh, gii thch hin tng. 2.29 Mch in iu khin DC DC theo yu cu sau y: - ng c m my qua 2 cp in tr ph theo nguyn tc dng in; - ng c o chiu quay; - Dng my bng phng php hm ng nng theo nguyn tc thi gian; - Mch c y cc khu bo v, tn hiu v c iu khin bng nt bm. Sinh vin v hon chnh s v lp rp mch. Vn hnh, quan st v ghi nhn hin tng. M phng s c, quan st ghi nhn hin tng. Lm bo co thc hnh, gii thch hin tng. 2.30 Mch in iu khin DC DC theo yu cu sau y: - ng c m my qua 3 cp in tr ph theo nguyn tc thi gian; - ng c o chiu quay; - Dng my bng phng php hm ng nng theo nguyn tc thi gian v kt hp phanh hm. - Mch c y cc khu bo v , tn hiu v c iu khin bng nt bm Sinh vin v hon chnh s v lp rp mch. Vn hnh, quan st v ghi nhn hin tng. M phng s c, quan st ghi nhn hin tng. Lm bo co thc hnh, gii thch hin tng. 6. Vn bo v v lin ng trong TKC - T Mc tiu: V s v trnh by c nguyn l lm vic v ca cc phn t bo v v lin ng trong t ng khng ch v truyn ng in. 6.1 Bo v qu dng ng c in thng b qu dng trong trng hp b ngn mch hoc qu ti. a. Bo v ngn mch Ngn mch l hin tng cc pha chm chp nhau, pha chm trung tnh hoc 2 cc ca thit b mt chiu chm nhau. bo v cho trng hp ny thng dng cu ch ni tip cc dy pha, hoc t 1 cc ca thit b mt chiu, hoc dng p t mt. i vi ng c cng sut ln c th dng r le dng in bo v, dng in chnh nh t (8 - 10) Im. Khi cun dy ca r le dng mc ni tip trong mch ng lc cn tip im ca n mc trong mch iu khin. b. Bo v qu ti Qu ti l hin tng dng in qua ng c, hoc thit b kh c in tng cao hn nh mc, nhng khng nhiu. ng c ang lm vic thng b qu ti trong 2 trng hp sau y: - Qu ti i xng: Xy ra khi ph ti t ln trc ng c ln hn nh mc nh: lc in p ngun b st gim (ti khng i), ng c b kt trc hoc ti t ngt tng cao. Trng hp ny dng in 3 pha tng u nh nhau. - Qu ti khng i xng: Xy ra khi ng c ang lm vic m ngun in b mt 1 pha hoc ngun b mt cn bng nghim trng. Trng hp ny cn gi l qu ti 2 pha, nu duy tr trong thi gian lu s gy chy hng ng c. Phng php bo v: Qu ti khng gy tc hi tc thi, nhng ng c s b t nng qu tr s cho php. Nu qu ti ko di, mc qu ti ln th tui th ng c gim nhanh chng. bo v cho trng hp ny, thng dng r le nhit. Ch cn t phn t t nng ca r-le nhit 2 pha ca thit b 3 pha hoc 1 cc ca thit b mt chiu l . Nhng ng c cng sut ln hng trm KW th dng r le dng in. Khi dng in chnh nh khong (1,3 1,5) Im. S mch nh hnh 2.28. Do dng in phi chnh nh nh trn, nhng lc va m my dng in tng cao (ti thiu l 4 Im) nn phi dng r-le thi gian khng ch trng thi tc ng ban u ca RI; Sau khi m my xong th RI mi c a vo bo v. 2.6.2 Bo v in p ng c lm vic nu in p ngun dao ng th my s hot ng trng thi bt bnh thng. Cn phi c thit b t ng ct ng c ra khi li trong trng hp ny. - Bo v qu p: bo v s c qu p th dng r le qu p v tip im thng ng ca n (cun dy mc ni cn bo v, tip im mc trong mch iu khin. S nh hnh 2.87a). K - Bo v thiu p: S c ny thng dng r le thiu p v tip im thng m ca n bo v (cun dy mc ni cn bo v, tip im mc trong mch iu khin. S nh hnh 2.87b). 6.3 Bo v thiu v mt t trng ng c mt chiu nu vn hnh vi ti nh mc m dng in kch t suy gim nhiu th ng c s ri vo tnh trng qu ti. bo v cho trng hp ny th dng r-le dng in mc trong mch kch t, v tip im ca n mc trong mch iu khin (c gi l r le thiu t trng). S nh hnh 2.88. K 2.6.4 Vn lin ng - Lin ng duy tr: m bo duy tr ngun cung cp cho cc cng tc t lm vic v ct mch khi c s c st p. Mun duy tr cho cun ht no th dng tip im thng m ca cun ht mc ni tip vi n v song song vi nt m my. - Lin ng kha cho: m bo s lm vic tin cy ca mch in. cc mch in c nhiu trng thi lm vic khc nhau (o chiu; cc mch hm ...) th lin ng kha cho s m bo ti mt thi im ch c mt trng thi hot ng m thi. Khi s dng tip im thng ng ca cun dy ny ni tip vi cun dy kia v ngc li. - Lin ng trnh t (tun t, th t ha): m bo cho mch lm vic r rng minh bch, c s dng trong cc mch in hot ng theo nhng qui trnh nht nh c tnh th t trc sau. Dng tip im thng m ca phn t c php lm vic trc ni tip vi vi cun ht ca phn t lm vic sau . BI 3 TRANG B IN MY CT KIM LOI Gii thiu: My ct gt kim loi dng gia cng cc chi tit kim loi bng cch ct b cc lp kim loi tha. Sau khi gia cng, chi tit s c hnh dng, kch thc gn ng vi yu cu (gia cng th); hoc tha mn hon ton cc yu cu k thut v hnh dng, kch thc nu gia cng tinh. My ct gt kim loi l mt nhm my rt rng, nu xt v chng loi v s lng th n chim hng u trong s cc my cng nghip. Do vy, i vi nhng ngi cng tc trong ngnh in th mng kin thc v l)nh vc ny l khng th thiu. N l nhng k nng v cng thit thc i vi ngi th v cn b k thut trong cng vic sa cha, bo tr h thng in cng nghip. Mc tiu: - Phn tch c s in ca cc my ct kim loi. - Sa cha c mt s h hng thng thng mch in my ct kim loi. - Rn luyn c tnh cn thn, t m, t duy sng to v khoa hc, m bo an ton, tit kim v v sinh cng nghip. Ni dung chnh: 1. Khi nim chung v my ct gt kim loi Mc tiu: 1.1 Khi nim v phn loi a. Khi nim My ct gt kim loi dng gia cng cc chi tit kim loi bng cch ct b cc lp kim loi tha. Sau khi gia cng, chi tit s c hnh dng, kch thc gn ng vi yu cu (gia cng th); hoc tha mn hon ton cc yu cu k thut v hnh dng, kch thc nu gia cng tinh. My ct gt kim loi l mt nhm my rt rng, nu xt v chng loi v s lng th n chim hng u trong s cc my cng nghip. b. Phn loi - Theo c im ca qu trnh cng ngh (c trng ca phng php gia cng): my tin; my phay; my doa; my khoan; my mi... - Theo c im ca qu trnh sn xut: my vn nng; my chuyn dng.. - Theo kch thc v khi lng: My c bnh thng, c th gia cng chi tit c khi lng n 10 tn; My c ln, c th gia cng chi tit c khi lng n 30 tn; My c nng, c th gia cng chi tit c khi lng n 100 tn; My c siu nng, c th gia cng chi tit c khi lng ln hn 100 tn. - Theo chnh xc gia cng: chnh xc bnh thng; chnh xc cao; chnh xc rt cao. S phn loi tng th cc my ct gt kim loi trong hnh 3.1 1.2 c im, yu cu trang b in a. Cc chuyn ng v cc dng gia cng in hnh trn my ct gt kim loi Trn my ct gt kim loi, c hai loi chuyn ng ch yu: chuyn ng c bn v chuyn ng ph. Chuyn ng c bn l chuyn ng tng i ca dao ct so vi phi m bo qu trnh ct gt. Chuyn ng ny chia ra: chuyn ng chnh v chuyn ng n dao. Chuyn ng chnh (chuyn ng lm vic) l chuyn ng thc hin qu trnh ct gt kim loi bng dao ct. Chuyn ng n dao l cc chuyn ng x dch ca dao hoc phi to ra mt lp phi mi. Chuyn ng ph l nhng chuyn ng khng lin quan trc tip n qu trnh ct gt, chng cn thit khi chun b gia cng, nng cao hiu sut v cht lng gia cng, hiu chnh my v.v& V d nh di chuyn nhanh bn hoc phi trong my tin, ni sit x trn tr trong my khoan cn, nng h x trong dao trong my bo ging, bm du ca h thng bi trn, bm nc lm mt v.v& Cc chuyn ng chnh, n dao c th l chuyn ng quay hoc chuyn ng tnh tin ca dao hoc phi. Cc dng gia cng in hnh c thc hin trn my ct gt kim loi: - Gia cng trn my tin: chi tit quay (chuyn ng chnh); x dch ca dao ct vo chi tit (chuyn ng n dao). - Gia cng trn my phay: dao phay quay (chuyn ng chnh); chuyn ng tnh tin ca phi (chuyn ng n dao). - Gia cng trn my khoan: mii khoan quay (chuyn ng chnh); chuyn ng tnh tin ca mii khoan vo chi tit (chuyn ng n dao). - Gia cng trn my mi trn ngoi: mi quay (chuyn ng chnh); chuyn ng tnh tin ca mi vo chi tit (chuyn ng n dao). - Gia cng trn my bo ging: chuyn ng qua li ca bn (chuyn ng chnh), chuyn ng di chuyn ca dao theo chiu ngang ca bn (chuyn ng n dao). b. Cc thit b in chuyn dng dng trong cc my ct gt kim loi. - Nam chm in: thng dng iu khin cc van thu lc, van kh nn, iu khin ng ct ly hp ma st, ly hp in t v dng hm ng c in. Nam chm in dng trong cc my ct gt kim loi l nam chm in xoay chiu c lc ht t 10N n 80N vi hnh trnh ca phn ng (li nam chm) t 5 n 15mm. - Bn t: dng cp chi tit gian cng trn cc my mi mt phng. Sau khi gia cng xong, mun ly chi tit ra khi bn phi kh t d ca bn t, thc hin bng cch o cc tnh ngun cp cho bn t. - Khp ly hp in t: dng iu chnh tc quay, iu khin ng c truyn ng: khi ng, o chiu, iu chnh tc v hm. Khp ly hp in t l khu trung gian ni ng c truyn ng vi my cng tc cho php thay i tc my cng tc khi tc ng c khng i, thng dng trong h truyn ng n dao ca cc my ct kim loi. i vi h truyn ng n dao ca cc my ct gt kim loi, yu cu duy tr mmen khng i trong ton di iu chnh tc . c. Cc h truyn ng thng dng trong my ct gt kim loi - i vi chuyn ng chnh ca my tin, khoan, doa, my phay& vi tn s ng ct in khng ln, phm vi iu chnh tc khng rng thng dng h truyn ng vi ng c khng ng b rto lng sc. iu chnh tc trong cc my thc hin bng phng php c kh dng hp tc . - i vi mt s my khc nh: my tin Rvonve, my doa ngang, my sc rng& yu cu phm vi iu chnh tc rng hn, h truyn ng trc chnh dng h truyn ng vi ng c khng ng b hai hoc ba cp tc . Qu trnh thay i tc thc hin bng cch thay i s u dy qun stato ca ng c thay i s i cc vi cng sut duy tr khng i. - i vi mt s my nh: my bo ging, my mi trn, my doa to v h truyn ng n dao ca mt s my yu cu: Phm vi iu chnh tc rng; o chiu quay lin tc; Tn s ng ct in ln. Thng dng h truyn ng mt chiu (h my pht - ng c in mt chiu F - , h my in khuch i - ng c in 1 chiu MK - , h khuch i t ng c in 1 chiu KT - v b bin i tiristo - ng c in mt chiu T-) v h truyn ng xoay chiu dng b bin tn. 2. Trang b in nhm my tin Mc tiu: 2.1 c im v yu cu trang b in a. Khi nim chung Nhm my tin rt a dng, gm cc my tin n gin, my tin vn nng, chuyn dng, my tin ng& Trn my tin c th thc hin c nhiu cng ngh tin khc nhau: tin tr ngoi, tin tr trong, tin mt u, tin cn, tin nh hnh. Trn my tin cing c th thc hin doa, khoan v tin ren bng cc dao ct, dao doa, tar ren& Kch thc gia cng trn my tin c th t c vi mili n hng chc mt. My tin l loi my cng c gia cng hnh th cc chi tit my. Nguyn cng ch lc m my tin thc hin c l tin cc khi hnh tr (trn, bc); ct ren, khoan l hoc tin cc vt th nh hnh trn xoay khc. Hnh dng bn ngoi ca my tin nh hnh 3.2. Trn thn my 1 t trc 2, trong c trc chnh quay chi tit. Trn g trt t bn dao 3 v sau 4. Bn dao thc hin s di chuyn dao ct dc v ngang so vi chi tit.  sau t mii chng tm dng gi cht chi tit di trong qu trnh gia cng, hoc gi mii khoan, mii doa khi khoan, doa chi tit. b. Nhng yu cu v c im i vi truyn ng in v trang b in ca my tin - Truyn ng chnh: Truyn ng chnh cn phi c o chiu quay m bo quay chi tit c hai chiu, v d khi ren tri hoc ren phi. Phm vi iu chnh tc trc chnh D< (40125)/1 vi trn iu chnh = 1,06 v 1,21 v cng sut l hng s (Pc = const). ch xc lp, h thng truyn ng in cn m bo cng c tnh c trong phm vi iu chnh tc vi sai s t)nh nh hn 10% khi ph ti thay i t khng n nh mc. Qu trnh khi ng, hm yu cu phi trn, trnh va p trong b truyn lc. i vi my tin c nng v my tin ng dng gia cng chi tit c ng knh ln, m bo tc ct ti u v khng i (v = const) khi ng knh chi tit thay i, th phm vi iu chnh tc c xc nh bi phm vi thay i tc di v phm vi thay i ng knh:  nhng my tin c nh v trung bnh, h thng truyn ng in chnh thng l ng c khng ng b roto lng sc v hp tc c vi cp tc . cc my tin c nng, my tin ng, h thng truyn ng chnh iu chnh 2 vng, s dng b bin i ng c in mt chiu (BB ) v hp tc : khi v< vgh m bo M = const; khi v> vgh th P= const. B bin i c th l my pht mt chiu hoc b chnh lu dng Thyristor. - Truyn ng n dao: Truyn ng n dao cn phi o chiu quay m bo n dao hai chiu. o chiu bn dao c th thc hin bng o chiu ng c in hoc dng khp ly hp in t. Phm vi iu chnh tc ca truyn ng in hoc dng khp ly hp in t. Phm vi iu chnh tc ca truyn ng n dao thng l D = (50 300)/1 vi trn iu chnh = 1,06 v 1,21 v momen khng i (M = const). ch lm vic xc lp, sai lch t)nh yu cu nh hn 5% khi ph ti thay i t khng n nh mc. ng c cn khi ng v hm m. Tc di chuyn bn dao ca my tin c nng v my tin ng cn lin h vi tc quay chi tit m bo nguyn lng n dao. my tin c nh thng truyn ng n dao c thc hin t ng c truyn ng chnh, cn nhng my tin nng th truyn ng n dao c thc hin t mt ng c ring l ng c mt chiu cp in t khuch i my in hoc b chnh lu c iu khin. - Truyn ng ph: Truyn ng ph ca my tin khng yu cu iu chnh tc v khng yu cu g c bit nn thng s dng ng c khng ng b rto lng sc kt hp vi hp tc . 2.2 Trang b in my tin T616 a. Nghin cu s nguyn l mch in my tin T616 - Trang b in: 1: ng c truyn ng trc chnh (quay mm cp); loi: AO51 - 4(2; 3( - 380V; 4,5kW; 1440Rpm. 2: ng c bm du bi trn; loi: (TO1 - 2; 3( - 380V; 0,125kW; 2800Rpm. 3: ng c bm nc; loi: (A22; 3( - 380V; 0,125kW; 2800Rpm. : n chiu sng lm vic; 36V/ 10W. BA: Bin p 380V/ 36V, dng cp ngun in p thp cho n . KC: Tay gt (b khng ch) 3 v tr, 4 tip im dng iu khin my. 1CD; 2CD: Cu dao ngun. 1CC; 2CC: Cu ch 1K; 2K; 3K: Cng tc t K: Cng tc, iu khin n chiu sng. RU: R le in p - Nguyn l hot ng ca mch in: ng cu dao 1CD cp ngun cho mch ng lc v mch iu khin. Tay gt c kh KC ang v tr s 0 nn tip im KC(1,3) kn cp in cho RU, tip im RU(1,3) ng li chun b cho mch lm vic. Vn hnh my bng tay gt KC. Gi s t KC v tr s 1: Khi tip im KC(3,5) v KC(3,13) c ni kn. Nn u tin ng c bm du 2 lm vic lm cho tip im 3K(4,2) ng li cp ngun cho cun 1K(7,4) v mm cp quay thun. Mun o chiu quay th gt KC v v tr s 2, qu trnh xy ra tng t. Thao tc ng c 3 bm nc lm mt bng cu dao 2CD. Dng my bng cch chuyn tay gt KC v s 0 v sau ct hn ngun bng cu dao 1CD. Bt tt cng tc K n chiu sng lm vic. - Thit b bo v v lin ng Ngn mch: cc cu ch 1CC, 2CC. Km p v chng t ng m my li: RU Cc khu lin ng: Sinh vin t phn tch. - S thit b v i dy: (Sinh vin b sung cho hon thin hnh 3.4) b. Lp rp mch +Bc 1: La chn v lp thit b Bng 3.1: Bng k trang b in hnh 3.3 SttK hiuSLChc nng11CD1Cu dao ngun, ng ct khng ti ton b mch.22CD1Cu dao iu khin ng c bm nc 3.31CC3Cu ch bo v ngn mch ng c trc chnh 1.42CC3Cu ch bo v ngn mch cho cc ng c bm du (2); v bm nc (3).5KC 1Tay gt ch thp: 3 v tr, 4 tip im: iu khin my lm vic.61K; 2K2Cng tc t, o chiu quay ng c trc chnh 1.73K1Cng tc t, iu khin ng c bm du 3.8RU1R le in p, bo v km p v chng m my li cho ton mch.9BA1Bin p cch ly, cp ngun an ton cho n chiu sng lm vic.10K1Cng tc, iu khin n chiu sng lm vic.111n chiu sng lm vic.- Chn ng chng loi, s lng cc thit b v kh c in cn thit. - nh v cc thit b ln panen, tay gt KC ng v tr trn b my. +Bc 2: Lp mch iu khin - c, phn tch s nguyn l, s ni dy. - Lp mch iu khin theo s : Lin kt cc tip im trong tay gt KC nh s cc u dy ra. Lp t ng dy t tay gt n t in. u mch r le in p (lu tip im RU(1,3) v KC(1,3). u ng dy vo cun ht cng tc t 1K, 2K. u ng dy vo cun ht cng tc t 3K. Ch ng dy ra t tay gt, tip im kha cho. u mch n bo lm vic, kim tra cn thn ng vo/ ra ca bin th. +Bc 3: Lp mch ng lc - c, phn tch s nguyn l, s ni dy. - Lp mch ng lc theo s : u cc mch o chiu cc cng tc t 1K, 2K. u ng dy cp ngun cho ng c bm du, bm nc. Lin kt ng dy cp ngun cho ng c bm du, bm nc qua cu ch 2CC v cu dao 1CD. Lp ng dy cp ngun ng lc cho h thng: u ng dy cp ngun cho ng c bm nc qua cu dao 2CD. Lp t cp t cc ng c n t in. c. Kim tra, vn hnh v sa cha h hng - Kim tra mch cun ht 1K, 2K; 3K. - Kim tra thng mch, chm v ti cc cu u dy. - Kim tra mch ng lc: Ht sc lu vn an ton, chiu quay cu cc ng c. Kim tra cn thn s lin ng gia cc chi tit c kh v h thng in. C th kt hp o kim tra v quan st bng mt. - Vn hnh khng ti: C lp mch ng lc ti cc cu u dy. Cp ngun v vn hnh mch iu khin: Tay gt t s 0: RU ht, mch chun b lm vic. Bc KC v 1: 3K v 1K ht. Bc KC v 2: 3K v 2K ht. ng cng tc K, n sng. - Vn hnh c ti: Ct ngun, lin kt li dy ni mch ng lc cho cc ng c. ng cu dao 1DC cp ngun cho mch ng lc. Sau cp ngun cho mch iu khin: Tay gt t s 0: RU ht, mch chun b lm vic. Bc KC v 1 hoc 2: mm cp s quay thun hoc nghch. ng cu dao 2CD vn hnh ng c bm nc. ng cng tc K, n sng. - M phng s c v sa cha h hng: Ct ngun cung cp. S c 1: H mch ti tip im 3K(4,2), sau cho mch vn hnh. Quan st ghi nhn hin tng, gii thch. S c 2: Hon v u dy 5, 9 vi nhau, sau cho mch vn hnh. Quan st trng thi ca mm cp, ghi nhn hin tng, gii thch. S c 3: H mch r le in p, ni tt tip im KC(1,3). Cp ngun cho mch vn hnh. Quan st trng thi lm vic bnh thng. Mch ang hot ng, ct cu dao 1CD, ch cc ng c dng hn, ng 1CD tr li. Quan st trng thi lm vic ca mch, ghi nhn hin tng, gii thch. - Sinh vin bo co v qu trnh thc hnh t tm ra cc phng php ci tin, cch vit: Lc thut li qu trnh lp rp, cc sai li mc phi (nu c). Gii thch cc hin tng khi vn hnh mch, cc nguyn nhn gy h hng khi m phng. Vai tr ca r le in p trong mch? Thit b no c th thay th c. BI TP M RNG 3.1 Trong mch in my tin T616. Hy thc hin: - Thay th tay gt KC bng kh c in khc, sao cho mch hat ng nh ci. - Bo v qu ti cho ng c trc chnh. - C n tn hiu cho cc trng thi lm vic ca my. Sinh vin v hon chnh s v lp rp mch. Vn hnh, quan st v ghi nhn hin tng. M phng s c, quan st ghi nhn hin tng. Lm bo co thc hnh, gii thch hin tng. 3. Trang b in nhm my phay Mc tiu: 3.1 c dim, yu cu trang b in a. Khi nim chung My phay l loi my cng c dng gia cng cc ng nt hnh dng phc tp ca chi tit nh: phay cc rnh thng, rnh xon; phay ren vt trong v ngoi, phay cc bnh rng ... Qu trnh gia cng b mt trn my phay thc hin bng hai chuyn ng phi hp: chuyn ng quay ca dao phay v chuyn ng tnh tin ca chi tit gia cng theo phng thng ng, theo chiu dc hoc phng nm ngang. b. Truyn ng ca my phay Chuyn ng chnh trong my phay l truyn ng quay li dao phay v chuyn ng n dao. Chuyn ng quay li dao phay: Yu cu phi o c chiu quay v phm vi iu chnh tc rng (D t 20/1 n 60/1). Thng dng KB ro to lng sc c b ChT. Chuyn ng n dao l chuyn ng dch chuyn ca chi tit so vi chuyn ng ca dao phay: Trong cc my phay c nh, truyn ng ny c thc hin t truyn ng trc chnh qua h thng tay gt v hp s. Cn trong cc my c ln do yu cu cht lng iu chnh cao nn thng dng C - DC kch t c lp v cc b iu tc ph hp. Chuyn ng ph: chy nhanh bn, bm du, lm mt, di chuyn x ... Thng dng KB ro to lng sc. 3.3.2 Trang b in my phay 6H81 a. Nghin cu s nguyn l mch in - Trang b in: 1: ng c truyn ng trc chnh (quay dao phay); loi: AO 51 4; 3( - 380V; 4,5 kW; 1440Rpm. 2: ng c truyn ng bn; loi: (T 41 4; 3( - 380V; 1,7kW; 1420Rpm. 3: ng c bm nc; loi: (A 22; 3( - 380V; 0,12 kW; 2800Rpm. KC: Tay gt (b khng ch) 3 v tr, 6 tip im dng o chiu quay ng c 1. FH: Phanh hm in t dng hm cng bc ng c trc chnh khi dng my. BA: Bin p 380V/36V: dng cp ngun cho n . : n chiu sng lm vic; 36V/10W. - Nguyn l lm vic: ng cu dao 1CD cp ngun cho mch. n nt MT(5,7) th my. Thao tc my bng nt MLV(5,7), cun dy 1K(7,6) c in v ng c 1 lm vic. Dao phay quay thun hay nghch ty vo tay gt KC v tr 1 hoc 2. Di chuyn bn th n MB(5,11). Bn di chuyn v tri, sang phi, vo trong hay ra ngoi ty thuc vo tay gt c kh trn b my. Cng tc hnh trnh KH(1,3) dng khng ch chuyn ng ca h thng khi bn di chuyn n cui hnh trnh. Dng my th n nt D (3,5). Thao tc ng c 3 bm nc bng cu dao 2CD khi bn lm vic. 1 - Cc khu bo v v lin ng: Ngn mch: cc cu ch 1CC; 2CC. Qu ti: Cc r-le nhit 1RN; 2RN. Chiu sng lm vic: n - 36V. - S thit b v i dy: (Sinh vin b sung cho hon thin hnh 3.7) b. Lp rp mch +Bc 1: La chn v g lp thit b Bng 3.2: Bng k trang b in hnh 3.6 SttK hiuSLChc nng11CD1Cu dao ngun, ng ct khng ti ton b mch.22CD1Cu dao iu khin ng c bm nc 3.31CC3Cu ch bo v ngn mch ng c trc chnh 1.42CC3Cu ch bo v ngn mch cho cc ng c truyn ng bn (2); v bm nc (3).5KC 1Tay gt ng lc: 3 v tr, 6 tip im: iu khin o chiu ng c trc chnh.61K1Cng tc t ng ct mch ng c trc chnh 1.72K1Cng tc t iu khin ng c truyn ng bn 2.91RN;2RN2R le nhit; bo v qu ti cho 1 v 2.10FH1Phanh hm in t; hm dng ng c 1.11BA1Bin p cch ly, cp ngun an ton cho n chiu sng lm vic.12K1Cng tc, iu khin n chiu sng lm vic.131n chiu sng lm vic.- Chn ng chng loi, s lng cc thit b kh c cn thit. - nh v cc thit b ln panen. - nh v tay gt KC ng v tr trn b my. +Bc 2: Lp rp mch in - c, phn tch s nguyn l, s ni dy. - Lp mch iu khin theo s : u ng dy vo cun ht cng tc t 1K. Lu b nt n MT, MLV v tip im 1K(9,7); xc nh chnh xc v tr, cc u dy ca cng tc hnh trnh KH(1,3). u ng dy vo cun ht cng tc t 2K. u mch n bo lm vic, kim tra cn thn ng vo/ ra ca bin th. - Lp mch ng lc theo s : Lin kt cc tip im trong tay gt KC nh s cc u dy ra. Lp t ng dy t tay gt n t in. Lp mch phanh hm in t FH. u ng dy cp ngun cho ng c trc chnh, bm du, bm nc. Lin kt ng dy cp ngun chnh cho h thng pha sau cu dao 1CD v cc cu ch. Lp ng dy cp ngun ng lc cho h thng: u ng dy cp ngun cho ng c bm nc qua cu dao 2CD. Lp ng dy t tay gt ng lc n ng c trc chnh 1. Lp t cp t cc ng c n t in. c. Kim tra, vn hnh v sa cha h hng - Kim tra mch cun ht 1K, 2K - Kim tra thng mch, chm v ti cc cu u dy. - Kim tra mch n bo. - Kim tra mch ng lc: Ht sc lu vn an ton, chiu quay ca cc ng c. Kim tra cn thn s lin ng gia cc chi tit c kh v h thng in. C th kt hp o kim v quan st bng mt. - Vn hnh khng ti: C lp mch ng lc ti cc cu u dy. Cp ngun v vn hnh mch iu khin: n nt MT: 1K ht, bung tay n nt, mch khng t duy tr. Nt ny c tc dng th my (nhp my) chun b lm vic. n nt MLV: 1K ht. n nt MB: 2K ht. ng cng tc K, n sng. - Vn hnh c ti: Ct ngun, lin kt li dy ni mch ng lc cho cc ng c. ng cu dao 1DC cp ngun cho mch ng lc. Sau cp ngun cho mch iu khin: Tay gt t s 0: ng c trc chnh 1 cha c ni ngun. Bc KC v 1 hoc 2: sau n nt MLV, trc chnh s quay thun hoc nghch. n nt MB: bn di chuyn. Sau ng cu dao 2CD vn hnh ng c bm nc. ng cng tc K, n sng. n nt D(3,5): trc chnh c hm phanh tc thi. - M phng s c v sa cha h hng: Ct ngun cung cp. S c 1: Ni tt tip im MT(5,9), sau cho mch vn hnh. Quan st ghi nhn hin tng, gii thch. S c 2: H mch ng dy u vo FH, sau cho mch vn hnh. Quan st trng thi ca trc chnh, ghi nhn hin tng, gii thch. S c 3: Di ng dy cp ngun cho ng c bm nc sang pha sau tay gt KC (lp song song vi C 1). Cp ngun cho mch vn hnh. Quan st ng c bm nc khi trc chnh quay thun. o chiu quay trc chnh, ng c bm nc lm vic th no? - Vit bo co v qu trnh thc hnh: Lc thut li qu trnh lp rp, cc sai li mc phi (nu c). Gii thch cc hin tng khi vn hnh mch, cc nguyn nhn gy h hng khi m phng... Vai tr ca KH v FH trong mch? Thit b hay dng mch in no c th thay th c phanh hm FH. BI TP M RNG 3.2 Trong mch in my phay 6H81. Hy thc hin: - Thay th tay gt KC bng kh c in khc, sao cho mch hat ng nh ci. - Thay th phanh hm FH bng dng mch in khc, sao cho tnh nng hm dng ng c trc chnh vn m bo. - C n tn hiu cho cc trng thi lm vic ca my. Sinh vin v hon chnh s v lp rp mch. Vn hnh, quan st v ghi nhn hin tng. M phng s c, quan st ghi nhn hin tng. Lm bo co thc hnh, gii thch hin tng. 4. Trang b in nhm my doa Mc tiu: 4.1 c im, yu cu trang b in a. c im cng ngh My doa dng gia cng chi tit vi cc nguyn cng: khot l, khoan l, c th dng phay. Thc hin cc nguyn cng gia cng trn my doa s t c chnh xc v bng cao. My doa c chia thnh hai loi chnh: my doa ng v my doa ngang. My doa ngang dng gia cng cc chi tit c trung bnh v nng. HNH 3.8: HNH DNG BN NGOI MY DOA NGANG Trn b my 1 t tr trc 6, trn c trc chnh 5. Tr sau 2 c t gi 3 gi trc dao trong qu trnh gia cng. Bn quay 4 g chi tit c th dch chuyn ngang hoc dc b my. trc chnh c th dch chuyn theo chiu thng ng cng trc chnh. Bn thn trc chnh c th dch chuyn theo phng nm ngang. Chuyn ng chnh l chuyn ng quay ca dao doa (trc chnh). Chuyn ng n dao c th l chuyn ng ngang, dc ca bn my mang chi tit hay di chuyn dc ca trc chnh mang u dao. Chuyn ng ph l chuyn ng thng ng ca dao v.v& b. Yu cu truyn ng in v trang b in my doa - Truyn ng chnh: Yu cu cn phi m bo o chiu quay, phm vi iu chnh tc D = 130/1 vi cng sut khng i, trn iu chnh = 1,26. H thng truyn ng chnh cn phi hm dng nhanh. Hin nay h truyn ng chnh my doa thng c s dng ng c khng ng b roto lng sc v hp tc (ng c c mt hay nhiu cp tc ). nhng my doa c nng c th s dng ng c in mt chiu, iu chnh trn trong phm vi rng. Nh vy c th n gin kt cu, mt khc c th hn ch c mmen vng tc thp bng phng php iu chnh tc hai vng. - Truyn ng n dao: Phm vi iu chnh tc ca truyn ng n dao l D = 1500/1. Lng n dao c iu chnh trong phm vi 2 600mm/ph; khi di chuyn nhanh, c th t n 2,5 3mm/ph. Lng n dao (mm/ph) nhng my c yu cu c gi khng i khi tc trc chnh thay i. c tnh c cn c cng cao, vi n nh tc <10%. H thng truyn ng n dao phi m bo tc ng nhanh cao, dng my chnh xc, m bo s lin ng vi truyn ng chnh khi lm vic t ng. nhng my doa c trung bnh v nng, h thng truyn ng n dao s dng h thng khuch i my in - ng c in mt chiu hoc h thng T . 4.2 Trang b in my doa 2A450 a. Trang b in My doa to 2A450 dng gia cng nhiu l c to khc nhau trn 1 chi tit gia cng tin. My doa ny cho php nhn c chnh xc gia cng cao. Trn my c th thc hin c cc php o kch thc ly du v kim tra kch thc gia cc tm ca l. ng c truyn ng chnh - l ng c in mt chiu kch t c lp c Pm = 8kW; Um = 220V; nm = 1440vg/ph. Phm vi iu chnh tc D = 10:1. Bin p ng lc BA dng phi hp in p gia in p li in v ng c , nhm hn ch tc tng trng dng in (di/dt) bo v Thyristor. B chnh lu cu 3 pha dng Thyristor cp in cho ng c . Chnh lu cu 3 pha dng it cp in cho cun kch t CK ca ng c v mch iu khin cng ngh ca my. nng cao cht lng t)nh v cht lng ng ca h thng, h thng truyn ng chnh l h iu khin kn c hai mch vng phn hi: - Phn hi m dng in: tn hiu t l vi dng in phn ng ca ng c ly t bin dng 1TI 3TI v cu chnh lu 1CL (UI = KII). - Phn hi m tc : tn hiu t l vi tc ca ng c ly t my pht tc FT (UFT = k(.). - B iu chnh dng in RI l khu t l - tch phn - B iu chnh tc R( l khu t l HNH 3.9: S MY DOA TA 2A450 S iu khin b bin i Thyristor c 3 knh cho cc pha A kch m cc Thyristor l 1T v 4T; pha B cho 3T v 6T; pha C cho 5T v 2T. th o ti cc im ca s iu khin mt knh nh hnh 3.10. HNH 3.10: TH IN P TI CC IM O b. Nguyn l lm vic ca s iu khin cng ngh n M ! g = 1, ! ng in cho cc b bin i v ngun iu khin. iu chnh tc ng c di tc di tc c bn bng chit p VR3. Tc ng c tng dn n m. Khi in p t ln ng c t tr s nh mc, rle in p RA tc ng ! tip im RA = 1, ! KCB = 1, ! tip im KCB m ra bin tr BT u ni tip vi cun kch t CK lm gim t thng, tng tc n tr s cc i n 3000vg/ph. Dng my bng cch n nt D, cng tc t g mt in, tip im thng ng ca n s lm cho cng tc t KH c in, tip im ca n s u Rh song song vi phn ng ca ng c. Qu trnh hm ng nng bt u. Khi tc ng c gim dn gn bng khng, it n p 14 khng b nh thng, rle RLD khng tc ng tip im ca n s ct in cun dy cng tc t KH. - Bo v qu p cho cc Thyristor 1T 6T bng mch R-C u song song vi cc Thyristor. - Bo v mt t thng bng rle dng in RTT. - H thng ch lm vic khi qut gi lm mt cho cc Thyristor lm vic (RAL kn). 3.4.3 Trang b in my doa 2620 a. Thng s k thut My doa 2620 l my c kch thc c trung bnh. - ng knh trc chnh: 90mm - Cng sut ng c truyn ng chnh: 10kW - Tc quay trc chnh iu chnh trong phm vi: (12,5 1600)vg/ph - Cng sut ng c n dao: 2,1kW. - Tc ng c n dao c th iu chnh trong phm vi (2,1 1500)vg/ph - Tc ln nht: 3000vg/ph b. S truyn ng chnh my doa ngang 2620 S gm 2 ng c khng ng b: B l ng c bm du bi trn c ng ct nh cng tc t KB. ng c truyn ng chnh l ng c khng ng b roto lng sc hai cp tc : 1460vg/ph khi dy qun stato u tam gic " v 2890vg/ph khi u sao kp (YY). Vic chuyn i tc t thp ln cao tng ng vi chuyn i tc t u " sang YY v ngc li c thc hin bi tay gt c kh 2KH(5). Nu 2KH(5) = 0, dy qun ng c c u tng ng vi tc thp. Khi 2KH(5) = 1, dy qun ng c c u YY tng ng vi tc cao. Tip im 1KH(4) lin quan n thit b chuyn i tc trc chnh. N trng thi h trong thi gian chuyn i tc v ch kn khi chuyn i xong. ng c c o chiu nh cc cng tc t 1T, 1N, 2T, 2N. Nguyn l lm vic: - Th my: Mun iu chnh hoc th my, n TT(12) hoc TN(14) ! 2T(12) = 1, hoc 2N(14) = 1, ! ng c c ni " vi in tr ph Rf lm cho ng c ch chy vi tc thp. - Khi ng: Gi s 1KH(4) = 1, 2KH(5) = 1. Mun khi ng thun n MT(1) ! 1T(1) = 1,! 1T(3) = 0, 1T(8) = 1, 1T(1-2) = 1, ! KB(2) = 1, ! tip im KB(2) = 1, ni vi 1T(1-2) to mch duy tr. KB(4) = 1, ! Ch(4) = 1, ng thi RTh(7) = 1. Sau mt thi gian chnh nh, RTh(4) = 0, ! Ch(4) = 0; RTh(5) = 1, ! 1Nh(5) = 1, ! 1Nh(6) = 1, ! 2Nh(6) = 1. Kt qu khi n MT ta c: KB, 1T, Ch c in; sau KB, 1T, 1Nh, 2Nh c in. KB(l) = 1, ng c B quay bm du bi trn. 1T(l) = 1, v Ch(l) = 1, ! ng c c ni " khi ng vi tc thp; sau mt thi gian duy tr, 1T(l) = 1, 1Nh(l) = 1, 2Nh(l) = 1, ng c c ni YY chy vi tc cao. Nu 2KH(5) = 0, ! ch c 1T(1) v Ch(4) c in ! ng c ch chy tc thp. Khi ng ngc n MN. HNH 3.11: S IU KHIN TRUYN NG TRC CHNH MY DOA 2620 - Hm my: chun b mch hm v kim tra tc ng c, s s dng rle kim tra tc RKT ni trc vi ng c (khng th hin trn s ). RKT lm vic theo nguyn tc ly tm: khi tc ln hn gi tr chnh nh (thng khong 10%) tc nh mc, nu ng c ang quay thun th tip im RKT-1(8) ng; nu ang quay ngc th tip im RKT-2(11) ng. Gi s ng c ang quay thun. RKT-1(8) = 1, ! 1RH(8) = 1, ! 1RH(8-9) = 1, v 1RH(13-14) = 1. Nu ang quay chm th KB, 1T, Ch c in; nu quay nhanh th KB, 1T, 1Nh, 2Nh, RTh c in. ! Ch(13) = 0, hoc RTh(13) = 0. Mun dng, n D(1) ! 1T, KB, Ch hoc 1T, KB, 1Nh, 2Nh, RTh mt in ! Ch(13) = 1, hoc RTh(13) = 1, ! 2N(14) = 1. Trn mch ng lc, 1T, KB, Ch, 1Nh, 2Nh m ra, 2N ng li ! ng c c o hai trong 3 pha lm cho ng c hm ngc ! tc gim n di 10% nh mc th RKT-1(8) m ! 1RH(8) = 0, ! 1RH(13-14) = 0, ! 2N(14) = 0, ! ng c c ct ra khi li , ng c dng t do. c. S truyn ng n dao my doa ngang 2620 HNH 3.12: S H THNG TRUYN NG N DAO MY DOA 2620 H thng truyn ng n dao thc hin theo h MK c b khuch i in t trung gian, thc hin theo h kn phn hi m tc . Tc n dao c iu chnh trong phm vi (2,2 1760)mm/ph. Di chuyn nhanh u dao vi tc 3780mm/ph ch bng phng php in kh. Tc n dao c thay i bng cch chuyn i sc in ng ca khuch i my in khi t thng ng c l nh mc, cn di chuyn nhanh u dao c thc hin bng cch gim nh t thng ng c khi sc in ng ca MK l nh mc.Kch t ca MK l hai cun 1CK v 2CK c cung cp t b khuch i in t hai tng. Tng 1 l khuch i in p (n kp 1T) v tng hai l tng khuch i cng sut (n 2T v 3T). Tn hiu t vo tng 1 l: UV1= Uc . Um2 Trong : Uc - in p ch o ly trn bin tr 1BT; - in p phn hi m tc ng c, ly trn FT Um2- in p phn hi mm, t l vi gia tc v o hm gia tc, ly u ra ca cun th cp 2BO-2 v 2BO-3 ca bin p 2BO, cun s cp ca 2BO (2BO-1) ni tip vi mch R, C. Do , dng in s cp ca bin p vi phn 2B0-1 gm hai thnh phn t l vi tc v t l vi gia tc ca ng c. Nh vy in p th cp bin p 2BO s t l vi gia tc v o hm ca gia tc ng c. in p t vo tng khuch i 2 l Uv2 c xc nh bng biu thc: Uv2 = Ur1 Um1 Trong : Ur1 - in p u ra tng 1, l in p ri trn in tr R8, R9. Um1- in p phn hi mm t l vi o hm dng in mch ngang, c ly trn hai cun th cp 1BO-2 v 1BO-3; cun s cp 1BO-1 mc ni tip trong mch ngang ca MK. Nguyn l lm vic: khi in p ch o bng khng, do s b khuch i ni theo s cn bng nn dng in ant hai na n 1T l nh nhau (IaP = IaT), in p ri trn R8 v R9 bng nhau, nh vy in p ra tng 1 bng khng. Ur1 = (IaP - IaT).R8 = 0 V tng t dng in ant hai n 2T v 3T bng nhau (Ia2 = Ia3), hai cun dy 1CK v 2CK c in tr v s vng nh nhau, sc t ng ca chng tc dng ngc chiu nhau nn sc t ng tng ca KM bng khng. F( = F1CK F2CK = (Ia2 - Ia3). W = 0 Khi RT = 1, ! Uc> 0 , do s phn cc ca in p ch o nn na n phi thng yu hn na n bn tri ca 1T, in p trn R8 ln hn in p trn R9, in p ra ca tng 1 c cc tnh lm cho n 3T thng mnh hn 2T tc l Ia3 > Ia2 hay I2CK > I1CK v sc t ng F( c du tng ng vi chiu quay thun ca ng c. Tc ng c ln hay b tu thuc vo in p ch o. Khu phn hi m dng in c ngt: li dng tnh cht ca MK l khi c dng in phn ng, in p ra ca n s gim do tc dng ca phn ng phn ng. Mch phn hi m dng in c ngt gm c cun b, cu chnh lu 1V v bin tr 2BT. Khi dng in phn ng cn nh v nh hn dng in ngt (I< Ing), st p trn cun b nh hn in p trn bin tr 2BT(U0); cu chnh lu 1V khng thng, v dng in cun b hon ton tng ng vi dng in phn ng, MK c b . Vi gi thit Ib = I th sc t ng ca cun b s l: Fb = Ib. Wb = I. Wb Khi I > Ing th ta c Ub> U0; cc van 1V thng, xut hin dng in phn mch I1V v dng in cun b s gim i mt lng: Ib = I I1V Mc b gim i v kt qu in p ra ca MK gim nhanh khi dng in phn ng tng lm cho dng in phn ng c hn ch. Trong trng hp ny, sc t ng ca MK l: F( = F12 + Fb Fd = F12+ (I I1V). Wb I. Wb = F12 I1V.Wb Trong : F12 st ca hai cun 1CK v 2CK Fb = Ib. Wb - sc t ng ca cun b Fd = I. Wb - sc t ng dc trc c b khi (I< Ing). T cng thc trn ta thy: khi I > Ing th sc t ng ca MK b gim i mt lng (I1v. Wb). Nh vy c th coi sc t ng tng ca MK c sinh ra bi hai cun 1CK- 2CK l F12 v cun b Wb vi sc t ng (I1v. Wb) ngc chiu sc t ng F12. 3.4.4 Trang b in my doa 2A613 a. S nguyn l mch in: (xem hnh 3.13) - Trang b in 1: ng c truyn ng trc chnh (quay dao doa); loi: AO51 2 T ; 3( - 380V; 4,5 KW; 2800Rpm. 2: ng c truyn ng bn; loi: AO42 6 T; 3( - 380V; 1,7KW; 980Rpm. RT: R-le tc dng hm ngc ng c trc chnh. 2BA: Bin p 380V/24V: dng cp ngun cho n . 1BA: Bin p 380V/127V: dng cp ngun cho mch iu khin. : n chiu sng lm vic; 24V/10W. 3RTr: R-le trung gian dng trong o chiu ng c 1. 1RTr; 2RTr: nh hng di chuyn cho bn ng vi trng thi lm vic ca 1. - Nguyn l lm vic truyn ng chnh ng cu dao CD cp ngun cho mch. n nt MT(11,19) lm cun dy 3RTr(27,4) c in nn tip im 3RTr(13,7) ng li cp in cho cun 1K v ng c 1 quay thun chiu. Khi Rt (3,35) ng li, chun b cho mch hm ngc lm vic. Dng my bng nt D(1,3), cun 1K mt in nn cc tip im 1K(35,21) v 1K(21,23) ng li ng thi lm cho 2K c cp ngun qu trnh hm ngc xy ra. Ch : Phi n v gi nt D trong sut qu trnh hm my, khi ng c gn dng hn th mi bung tay ra. Mun my quay nghch th n MN(11,13) qu trnh xy ra tng t (cun 2K lm vic;Rt (3,5) v 1K hm my). - Truyn ng n dao Cing do 1 truyn ng qua 1 tay gt c kh, ngi ta c th cho n dao theo 2 chiu hoc 1 chiu no . - Di chuyn bn, Chuyn tay gt c kh sang v tr (nhanh( lm KH(1,9) b n. N s ct in 1K hoc 2K v cp in cho 3K hoc 4K ty vo trng thi ca 2RTr. Do kt cu c kh nn 2 bao gi cing lm vic di chuyn bn ngc vi hng n dao. Cng vic ny do 1RTr v 2RTr thc hin nh sau: - R-le 2RTr khi c in s lm tip im 2RTr(29,31) ng li hoc tip im 2RTr(29, 33) m ra. Cc tip im ny c gi nguyn trng thi nh vo 1 cht c kh. Ch khi 1RTr ht cht ny i th cc tip im trn mi tr v trng thi ban u. - Do vy: Khi n MT th 1K v 1RTr c in, ng c 1 quay thun nh ni. ng thi 1RTr s ht cht c kh cc tip im ca 2RTr c trng thi nh trong hnh v. Ngh)a l 2RTr(29,33) ng li cp in cho 4K v bn c di chuyn ngc vi hng n dao. - Tng t khi n MN th 2K v 2RTr c in qu trnh xy ra ngc li v 3K c in, bn s di chuyn ngc li. - Bo v v lin ng Ngn mch: Cc cu ch. Qu ti: RN. Lin ng: 1RTr v cht c kh; Rt ; KH. - S b tr thit b v i dy: (Sinh vin b sung hon chnh hnh 3.14) b. Lp rp mch in +Bc 1: La chn v g lp thit b Bng 3.3: Bng k trang b in hnh 2.13 SttK hiuSLChc nng11CD1Cu dao ngun, ng ct khng ti ton b mch.21CC3Cu ch bo v ngn mch cho ng c trc chnh. 32CC3Cu ch bo v ngn mch cho ng c bn.41K; 2K2Cng tc t, o chiu v hm ngc ng c trc chnh 1.53K, 4K2Cng tc t, iu khin o chiu ng c truyn ng bn 2.6RN1R le nhit, bo v qu ti ng c trc chnh.7RT1R le t , hm ngc ng c trc chnh 1.81RTr;2RTr; 3RTr3R le trung gian, khng ch trng thi lm vic v di chuyn bn.9KH1Cng tc hnh trnh, thao tc khi di chuyn bn.101BA1Bin p cch ly, cp ngun an ton cho n chiu sng lm vic.112BA1Bin p cch ly, cp ngun 127V cho mh iu khin.12K1Cng tc, iu khin n chiu sng lm vic.131n chiu sng lm vic.+Bc 2: Lp rp, vn hnh v m phng s c Sinh vin t vch trnh t lp rp, kim tra. Sinh vin t vn hnh mch v m phng t nht 3 s c c th xy ra. 5 7 1 3     5. Trang b in nhm my khoan Thiu mc tiu ca tiu 5.1 c im, yu cu trang b in a. Khi nim v my khoan My khoan dng gia cng cc l hnh tr, gia cng tinh cc l do c hay dp c sn, cing c th ct ren bng ta-r. b. Truyn ng ca my khoan Truyn ng quay u khoan l truyn ng chnh trong my. Truyn ng n dao l chuyn ng dch chuyn mii khoan dc theo trc quay i xung ht chi tit cn khoan. Truyn ng chnh thng dng ng c KB xoay chiu 3 pha r to lng sc c o chiu quay, mt hay nhiu cp tc lm vic di hn. Phm vi iu chnh tc trong khong D = (50 - 60)/ 1. Truyn ng n dao cing c thc hin t ng c trc chnh thng qua hp tc n dao. Ngoi ra cn c ng c bm nc, nng h cn khoan, xit cn, xit u khoan ... Hnh dng ngoi v cc b phn c bn ca my khoan. EMBED PBrush HNH 3.15: HNH DNG BN NGOI CA MY KHOAN 1. Tr ng; 2. Cn khoan; 3. u khoan; 4. Bn g chi tit; 3.5.2 Trang b in my khoan 2A55 a. Nghin cu s mch in (xem hnh 3.16) - Trang b in: 1: Quay trc chnh: Loi AO 51 - 4; 3( - 380V; 4,5KW; 1440Rpm. 2: Di chuyn cn v gi cn trn trc: Loi AO41 - 4; 3( - 380V; 1,7KW; 1420Rpm. 31: Kp cht cn khoan vo tr bng thy lc: Loi (T22 4; 3( - 380V; 1,5KW; 1410Rpm. 32: Kp cht u khoan vo tr bng thy lc: Loi (T22 4; 3( - 380V; 1,5KW; 1410 rpm. 4: Bm nc: Loi (A 22; 3( - 380V; 0,125 KW; 2800 rpm. KC: Tay gt ch thp: 4 v tr, 4 tip im. - Nguyn l lm vic: Trc tin n nt 1M(3,25) cp in cho 3K1 ng c 31 v 32 lm vic xit cht cn khoan v u khoan vo tr. Khi tip im 3K1(3,5) ng li cp in cho r le in p RU nn tip im RU(3,5) ng li chun b cho mch lm vic. ng in cho ng c 1 quay trc chnh ty vo v tr ca tay gt ch thp KC v tay gt c kh trn b my c lin quan n cng tc hnh trnh 3KH nh sau: Gi s KC t v tr s 1 (bn phi) th tip im KC(7,9) kn v n tay gt c kh xung di lm cho 3KH b n, lc trc khoan c ni khp quay thun chiu. Cn nu KC vn t 1, nhng ko tay gt c kh ln trn th 3KH cing b n nhng trc khoan c ni khp ngc li quay nghch. Tng t, nu t tay gt ch thp KC v tr s 2 (bn tri) v cing iu khin tay gt c kh nh trn th qu trnh xy ra ngc li. C th tm lc qu trnh lm vic ca trc khoan nh sau: KCC khTrc khoan1DiThun1TrnNghch2DiNghch2TrnThun Dng my th chuyn KC v s 0 hoc tay gt c kh v gia. ng c 2 di chuyn cn cing c thao tc bng tay gt ch thp KC: Bc KC v v tr s 3 (trn) lm cho KC(5, 13) kn nn 2K1 tc ng v 2 c ni li. ng c 2 hot ng nh sau: u tin ng c ny quay trc vt ni lng cn khoan. Khi cn lng th mt c cu c kh lm ng 1KH(5,19) chun b cho vic gi cn khoan trn tr sau khi cn ngng i ln. ng c 2 tip tc lm vic v b phn c kh s chuyn sang chuyn ng nng cn i ln. Khi cn n v tr yu cu, chuyn KC v gia ct in 2K1, cn ngng i ln v tip im 2K1(19,23) ng li cp ngun cho 2K2, ng c 2 quay ngc li bt u qu trnh xit cn khoan. Khi cn c xit cht th 1KH(5,19) m ra kt thc qu trnh xit cn. Cng tc hnh trnh 2KH dng gii hn hnh trnh chuyn ng ca cn khoan v pha trn v pha di. Trng hp mun h cn khoan th chuyn tay gt KC v v tr s 4 (di) qu trnh xy ra tng t (2K2 h cn; 1 KH v 2K1 xit cn). Cng tc t 3K1 v 3K2 dng m v xit u khoan ch lm vic khi n nt 1M v 2M. Bo v v lin ng (Sinh vin t phn tch). - S thit b v i dy (Sinh vin b sung v hon thin theo hnh 3.17). b. Lp rp mch: +Bc 1: La chn v g lp thit b Bng 3.4: Bng k trang b in hnh 3.16 SttK hiuSLChc nng11CD1Cu dao ngun, ng ct khng ti ton b mch.22CD1Cu dao iu khin ng c bm nc 4.31CC3Cu ch bo v ngn mch ng c bm nc 4.42CC3Cu ch bo v ngn mch cho cc ng c di chuyn cn (2); kp cn (31) v kp u khoan (32).5KC 1Tay gt ch thp: 5 v tr, 4 tip im: iu khin trc khoan v nng h cn khoan.61K1;1K22Cng tc t, o chiu quay ng c trc chnh 1.7RN1R le nhit, bo v qu ti cho ng c trc chnh.82K1;2K22Cng tc t, nng h cn khoan t ng 2.93K1;3K22Cng tc t, xit m cn khoan v u khoan 31; 32.10RU1R le in p, bo v km p cho ton mch.111KH;1/KH2Cng tc hnh trnh dng trong qu trnh nng h cn khoan.122KH1B cng tc hnh trnh lin ng, gii hn hnh trnh trn v di ca cn khoan.133KH1Cng tc hnh trnh, lin kt vi tay gt c kh cho php trc khoan lm vic.141M; 2M2Nt n thng m, iu khin xit m cn khoan v u khoan.- Chn ng chng loi, s lng cc thit b kh c cn thit. - nh v cc thit b ln panen. - nh v cc cng tc hnh trnh ng v tr. - nh v cc nt n 1M, 2M; tay gt KC ng v tr trn b my. +Bc 2: Lp rp - c, phn tch s nguyn l, s ni dy. - Lp mch iu khin theo s : Lin kt cc b nt n, cc tay gt nh s cc u dy ra. Lp t ng dy t cc cng tc hnh trnh n t in. u mch r le in p (lu tip im RU(3,5) v 3K1(3,5). u ng dy vo cun ht cng tc t 1K1, 1K2. u ng dy vo cun ht cng tc t 2K1, 2K2. Ch ng dy ra t cc cng tc hnh trnh, tip im kha cho. u ng dy vo cun ht cng tc t 3K1, 3K2. - Lp mch ng lc theo s : u cc mch o chiu cc cng tc t 1K1, 1K2; 2K1, 2K2 v 3K1, 3K2. u ng dy cp ngun cho ng c bm nc. Lin kt ng dy cp ngun qua cc cu ch 1CC, 2CC v cu dao 1CD. - Lp ng dy cp ngun cho h thng: Lin kt song song 2 ng c 31 v 32. Lp t cp t cc ng c n t in. +Bc 3: Kim tra v vn hnh - Kim tra mch cun ht 1K1, 1K2; 2K1, 2K2; 3K1, 3K2; RU. - Kim tra thng mch, chm v ti cc cu u dy. - Kim tra mch ng lc: Ht sc lu vn an ton, chiu quay ca cc ng c. Kim tra cn thn s lin ng gia cc chi tit c kh v h thng in. C th kt hp o kim v quan st bng mt. - Vn hnh khng ti: C lp mch ng lc ti cc cu u dy. Cp ngun v vn hnh mch iu khin: n nt 1M(3,25) cun 3K1 v RU ht, mch chun b lm vic. Thao tc tay gt c kh ng 3KH. Bc KC v 1: 1K1 ht; chuyn KC sang s 2: 1K2 ht. Bc KC v 3: 2K1 ht; chuyn KC sang s 4: 2K2 ht. KC ang t 3 hoc 4, tc ng vo 2KH th 2K1 hoc 2K2 nh. n v gi nt 1M(3,25) hoc 2M(3,29) th 3K1 hoc 3K2 ht. - Vn hnh c ti: Ct ngun, lin kt li dy ni mch ng lc cho ng c 1 v 4 vn hnh trc khoan v bm nc. ng cu dao 1CD, 2CD cp ngun cho mch ng lc. Sau cp ngun cho mch iu khin: n nt 1M(3,25) cun 3K1 v RU ht, mch chun b lm vic. Thao tc tay gt c kh ng 3KH. Bc KC v 1 hoc 2: trc khoan s quay thun hoc nghch. Thao tc tay gt c kh v tr ngc li (3KH cng c n xung). Chiu quay ca trc khoan s ngc li khi thao tc KC. ng 2CD: ng c bm nc 4 lm vic. Ct ngun, lin kt li dy ni mch ng lc cho ng c 2 di chuyn cn khoan v ng c 31, 32 xit m cn khoan v u khoan: ng cu dao 1DC, 2CD cp ngun cho mch ng lc. Sau cp ngun cho mch iu khin: n nt 1M(3,25) cun 3K1 v RU ht, mch chun b lm vic. Bc KC v 3: cn khoan s c nng ln. Cn nu KC t s 4 cn khoan s h xung. Trong qu trnh nng h, nu n cui hnh trnh th 2KH tc ng mch dng. n v gi nt 1M(3,25) hoc 2M(3,29) cn khoan v u khoan s c xit hay m. +Bc 4: M phng s c v sa cha h hng - Ct ngun cung cp. - S c 1: H mch ti tip im 3K1(3,5), sau cho mch vn hnh. Quan st trc khoan, ghi nhn hin tng, gii thch. - S c 2: H mch ti cng tc hnh trnh 3KH, sau cho mch vn hnh. Quan st trc khoan, ghi nhn hin tng, gii thch. - S c 3: Hon v u dy 9, 11 vi nhau, sau cho mch vn hnh 2 v tr ca tay gt c kh . Quan st trc khoan, ghi nhn hin tng, gii thch. - S c 4: Hon v u dy 25, 29 vi nhau, sau n 1M hoc 2M mch vn hnh. Quan st trng thi xit m ca cn khoan v u khoan, ghi nhn hin tng, gii thch. +Bc 5: Vit bo co v qu trnh thc hnh - Lc thut li qu trnh lp rp, cc sai li mc phi (nu c). - Gii thch cc hin tng khi vn hnh mch, cc nguyn nhn gy h hng khi m phng... - Vai tr ca 1KH v 1/KH; nu s c c th xy ra nu cc chi tit ny h hng? BI TP M RNG 3.3 Trong mch in my khoan 2A55. Hy thc hin: - Thit k mch hm dng cho ng c trc chnh. - Khng ch ng c bm nc lm vic sau khi my bt u lm vic. - C n tn hiu cho cc trng thi lm vic ca my. a. Sinh vin v hon chnh s v lp rp mch. b. Vn hnh, quan st v ghi nhn hin tng. c. M phng s c, quan st ghi nhn hin tng. d. Lm bo co thc hnh, gii thch hin tng. 5.3 Trang b in my khoan 2A125 a. Nghin cu s nguyn l mch in hnh 3.18. - Trang b in: 1: ng c truyn ng trc chnh (quay u khoan); loi: A42 4; 3( - 380V; 2,8 KW; 2420Rpm. 2: ng c bm nc; loi: (A 22; 3( - 380V; 0,125KW; 2800Rpm. K1; K2; K3: B cng tc xoay dng o chiu ng c trc chnh. BA: Bin p 380V/36V: dng cp ngun cho n . : n chiu sng lm vic: 36V; 10W. - Nguyn l lm vic: ng cu dao 1CD cp ngun cho mch chun b lm vic. Chuyn cng tc xoay (K1; K2; K3) sang phi (quay thun); do c lin ng c kh nn K1(5,7) v K3(3,5) ng li ng thi nn cun ht 1K c cp ngun, ng c 1 lamg vic, trc khoan quay thun chiu. Do cu to c kh nn K1(5,7) ch ng trong chc lt, sau t ng m ra; nhng mch vn hot ng bnh thng v c tip im duy tr 1K(5,7). Cn nu chuyn cng tc xoay v bn tri trc khoan s quay nghch do K2(13,5) v K3(3,5) ng li; sau cng c duy tr bng tip im 2K(5,13). Dng my bng cch t cng tc xoay gia, lc trng thi ca b cng tc xoay nh hnh v. Bm nc th ng cu dao 2CD khi trc khoan lm vic. ng cng tc K cp ngun cho n thng qua bin p BA. - Bo v: Ngn mch: cu ch CC. Qu ti: RN. - Lin ng: C kh: B cng tc xoay K1; K2; K3. in: Kha cho; duy tr. - S thit b v i dy (Sinh vin b sung v hon thin theo hnh 3.19). b. Lp rp mch +Bc 1: La chn v g lp thit b Bng 3.5: Bng k trang b in hnh 3.18 SttK hiuSLChc nng11CD1Cu dao ngun, ng ct khng ti ton b mch.22CD1Cu dao iu khin ng c bm nc 3.3CC3Cu ch bo v ngn mch cho ton b mch.4K1,K2,K3 1B cng tc xoay, iu khin o chiu trc chnh.51K; 2K2Cng tc t, iu khin o chiu ng c trc chnh (1).6RN1R le nhit, bo v qu ti ng c trc chnh.7BA1Bin p cch ly, cp ngun an ton cho n chiu sng lm vic.8K1Cng tc, iu khin n chiu sng lm vic.91n chiu sng lm vic.+Bc 2: Lp rp, vn hnh v m phng s c - Sinh vin t vch trnh t lp rp, kim tra. - Sinh vin t vn hnh mch v m phng t nht 3 s c c th xy ra. BI TP M RNG 3.4 Trong mch in my khoan 2A125. Hy thc hin: - Thay th b cng tc o chiu K1, K2, K3 bng loi kh c in khc sao cho mch vn m bo cc tnh nng ci. - Khng ch ng c bm nc ch lm vic sau khi trc khoan vn hnh. - C n tn hiu cho cc trng thi lm vic ca my. Sinh vin v hon chnh s v lp rp mch. Vn hnh, quan st v ghi nhn hin tng. M phng s c, quan st ghi nhn hin tng. Lm bo co thc hnh, gii thch hin tng. 6. Trang b in my mi Mc tiu: 6.1 c im, yu cu trang b in a. Khi nim v my mi My mi l loi my cng c dng gia cng lm nhn hoc to hnh b mt cc chi tit. My mi c 2 nhm chnh: My mi trn: Dng gia cng mt ngoi v mt trong ca chi tit. Chuyn ng chnh l chuyn ng quay trn ca mi, chi tit c th quay trn hoc tnh tin. Cc chuyn ng ph gm: di chuyn , bm du , lm mt ... My mi phng: Dng gia cng cc mt phng hoc mt cu. mi thng chuyn ng tnh tin, chi tit c th tnh tin hoc quay. Hnh dng ngoi v cc b phn chnh ca my mi trong hnh 3.20. EMBED PBrush HNH 3.20: HNH DNG BN NGOI CA MY MI 1. Thn my; 2. quay phi; 3.  phi; 4. mi Ngoi ra cn c cc my khc nh: my mi v tm, my mi rnh, my mi ct, my mi rng v.v& Thng trn my mi c chi tit hoc bn, trn kp chi tit v  mi, trn c trc chnh vi mi. C hai u t trn b my. b. Gii thiu cng ngh mi HNH 3.21: S GIA CNG CHI TIT TRN MY MI My mi trn c hai loi: my mi trn ngoi (h-3.21a), my mi trn trong (h-3.21b). Trn my mi trn chuyn ng chnh l chuyn ng quay ca mi; chuyn ng n dao l di chuyn tnh tin ca  dc trc (n dao dc trc) hoc di chuyn tnh tin theo hng ngang trc (n dao ngang) hoc chuyn ng quay ca chi tit (n dao vng). Chuyn ng ph l di chuyn nhanh  hoc chi tit v.v& My mi phng c hai loi: mi bng bin (h-3.21c) v mt u (h-3.21d). Chi tit c kp trn bn my trn hoc ch nht. my mi bng bin , mi quay trn v chuyn ng tnh tin ngang so vi chi tit, bn my mang chi tit chuyn ng tnh tin qua li. Chuyn ng quay ca l chuyn ng chnh, chuyn ng n dao l di chuyn ca (n dao ngang) hoc chuyn ng ca chi tit (n dao dc). my mi bng mt u , bn c th l trn hoc ch nht, chuyn ng quay ca l chuyn ng chnh,chuyn ng n dao l di chuyn ngang ca - n dao ngang hoc chuyn ng tnh tin qua li ca bn mang chi tit - n dao dc. Mt tham s quan trng ca ch mi l tc ct (m/s): V= 0,5d..10-3 Trong : d - ng knh mi, [mm]; - tc quay ca mi, [rad/s]; thng v = 30 50m/s a)My mi trn ngoi b) My mi trn trong c) My mi mt phng bng bin d) My mi mt phng bng mt u (bn ch nht) e) My mi mt phng bng mt u (bn trn) 1. Chi tit gia cng 2. mi 3. Chuyn ng chnh 4. Chuyn ng n dao dc 5. Chuyn ng n dao ngang. c. Cc c im v truyn ng in v trang b in ca my mi - Truyn ng chnh: Thng thng my khng yu cu iu chnh tc , nn s dng ng c khng ng b roto lng sc. cc my mi c nng, duy tr tc ct l khng i khi mn hay kch thc chi tit gia cng thay i, thng s dng truyn ng ng c c phm vi iu chnh tc l D = (2 4):1 vi cng sut khng i. my mi trung bnh v nh v = (50 80)m/s nn mi c ng knh ln th tc quay khong 1000vg/ph. nhng my c ng knh nh, tc  rt cao. ng c truyn ng l cc ng c c bit, mi gn trn trc ng c, ng c c tc (24000 48000) vg/ph, hoc c th ln ti (150000 200000) vg/ph. Ngun ca ng c l cc b bin tn, c th l cc my pht tn s cao (BBT quay) hoc l cc b bin tn t)nh bng Thyristor. M men cn t)nh trn trc ng c thng l 15 20% momen nh mc. M men qun tnh ca v c cu truyn lc li ln: 500 600% momen qun tnh ca ng c, do cn hm cng bc ng c quay . Khng yu cu o chiu quay . - Truyn ng n dao: My mi trn : my c nh, truyn ng quay chi tit dng ng c khng ng b nhiu cp tc (iu chnh s i cc) vi D = (2 4):1. cc my ln th dng h thng bin i - ng c mt chiu (BB-M), h KT M c D = 10/1 vi iu chnh in p phn ng. Truyn ng n dao dc ca bn my trn c ln thc hin theo h BB-M vi D = (20 25)/1. Truyn ng n dao ngang s dng thu lc. My mi phng: Truyn ng n dao ca  thc hin lp li nhiu chu k, s dng thu lc. Truyn ng n dao tnh tin qua li ca bn dng h truyn ng mt chiu vi phm vi iu chnh tc D = (8 10):1. - Truyn ng ph trong my mi v truyn ng n di chuyn nhanh u mi, bm du ca h thng bi trn, bm nc lm mt thng dng h truyn ng xoay chiu vi ng c khng ng b roto lng sc. 6.2 Trang b in my mi 3A161 a. Nghin cu s My mi trn 3A161 c dng gia cng mt tr ca cc chi tit c chiu di di 1000mm v ng knh di 280mm; ng knh mi ln nht l 600mm. S iu khin my mi 3A161 (n gin ho) c trnh by trn hnh 3.22. - Trang b in: ng c M (7 kW, 930vg/ph) quay mi. ng c T (1,7 kW, 930 vg/ph) bm du cho h thng thu lc thc hin dao n ngang ca , n dao dc ca bn my v di chuyn nhanh  n vo chi tit hoc ra khi chi tit. ng c C (0,76 kW, 250 2500 vg/ph) quay chi tit mi. ng c B (0,125 kW, 2800 vg/ph) truyn ng bm nc. ng m van thu lc nh cc nam chm in 1NC, 2NC v cc tip im 2KT v 3KT. ng c quay chi tit c cung cp in t khuch i t KT. KT ni theo s ba pha kt hp vi cc it chnh lu, c 6 cun lm vic v 3 cun dy iu khin CK1, CK2 v CK3. Cun CK3 c ni vi in p chnh lu 3CL to ra sc t ho chuyn dch. Cun CK1 va l cun ch o va l cun phn hi m in p phn ng. in p ch o Uc ly trn bin tr 1BT, cn in p phn hi Uph m p ly trn phn ng ng c. HNH 3.22: S NGUYN L MY MI 3A161 in p t vo cun dy CK1 l: UCK1 = Uc Uph = Uc kU Cun CK2 l cun phn hi dng dng in phn ng ng c. N c ni vo in p th cp ca bin dng BD qua b chnh lu 2CL. V dng in s cp bin dng t l vi dng in phn ng ng c (I1= 0,815I) nn dng in trong cun CK2 cing t l vi dng in phn ng. Sc t ho phn hi c iu chnh nh bin tr 2BT. Tc ng c c iu chnh bng cch thay i in p ch o Uc (nh bin tr 1BT). lm cng c tnh c vng tc thp, khi gim Uc cn phi tng h s phn hi dng dng in. V vy, ngi ta t sn khu lin h c kh gia con trt 2BT v 1BT. thnh lp c tnh t)nh ca ng c ta da vo cc phng trnh sau: in p tng trn cun CK1 l UCK1(: UCK1( = Uc U + Kq.UCK2 = Uc U + Kq.Ki.I Trong : UCK2 = Kq2.Ki.I l in p trn cun CK2 qui i v CK1. Sc in ng ca khuch i t (vi gi thit im lm vic ca n nm on tuyn tnh) EKT = KKT. UCK1( Trong : KKT - h s khuch i in p ca KT Phng trnh cn bng in p trong mch phn ng l: EKT = K.$. + I.R( T cc phng trnh trn v mt s bin i ta nhn c phng trnh c tnh t)nh ca h nh sau: - Nguyn l lm vic ca s iu khin t ng nh sau: S cho php iu khin my ch th my v ch lm vic t ng. ch th my cc cng tc 1CT, 2CT, 3CT c ng sang v tr 1. M my ng c T nh n nt MT, sau c th khi ng ng thi M v B bng nt n MN. ng c C c khi ng bng nt n MC. ch t ng, qu trnh hot ng ca my gm 3 giai on theo th t sau: 1) a nhanh  vo chi tit gia cng nh truyn ng thu lc, ng cc ng c C v B. 2) Mi th, ri t ng chuyn sang mi tinh nh tc ng ca cng tc t. 3) T ng a nhanh  ra khi chi tit v ct in cc ng c C, B. Trc ht ng cc cng tc t 1CT, 2CT, 3CT sang v tr 2. Ko tay gt iu khin (c b tr trn my) v v tr di chuyn nhanh  vo chi tit (nh h thng thu lc). Khi  i n v tr cn thit, cng tc hnh trnh 1KT tc ng, ng mch cho cc cun dy cng tc t KC v KB, cc ng c C v B c khi ng. ng thi truyn ng thu lc ca cc my c khi ng. Qu trnh gia cng bt u. Khi kt thc giai on mi th, cng tc hnh trnh 2KT tc ng, ng mch cun dy rle 1RTr. Tip im ca n ng in cho cun dy nam chm 1NC, chuyn i van thu lc, lm gim tc n dao ca . Nh vy giai on mi tinh bt u. Khi kch thc chi tit t yu cu, cng tc hnh trnh 3KT tc ng, ng mch cun dy rle 2RTr. Tip im rle ny ng in cho cun dy nam chm 2NC chuyn i van thu lc, a nhanh  v v tr ban u. Sau , cng tc 1KT phc hi ct in cng tc t KC v KB; ng c C c ct in v c hm ng nng nh cng tc t H. Khi tc ng c nh, tip im rle tc RKT m ra, ct in cun dy cng tc t H. Tip im ca H ct in tr hm ra khi phn ng ng c. b. Lp rp mch +Bc 1: Sinh vin v s thit b v s i dy hon chnh +Bc 2: Sinh vin la chn v g lp thit b vo panel. +Bc 3: Sinh vin lp rp mch. +Bc 4: Sinh vin vn hnh, quan st v ghi nhn hin tng. +Bc 5: Sinh vin m phng s c, quan st ghi nhn hin tng. +Bc 6: Sinh vin lm bo co thc hnh, gii thch hin tng. * Yu cu v phng php nh gi: - Yu cu : V kin thc: + Trnh by c cu to cc kh c in iu khin c trong s . + V c s mch in. + Phn tch ng nguyn l mch in. + Bit cch la chn thit b thay th mi/thay th tng ng ph hp. + Nguyn tc lp rp mch iu khin. V k nng: + Lp rp c mch iu khin dng rle, cng tc t (n gin) trn bng thc hnh. + Pht hin c sai hng, ra phng n sa cha ph hp. + Thao tc lp rp mch thnh tho (lp trn bng thc hnh, lp trong t in, lp trn m hnh). + Mch lp phi p ng c cc yu cu v k thut, m thut v an ton (mch hot ng ng qui trnh, b tr thit b hp l m bo khng gian cho php, i dy gn p, khng c cc s c v in, v bn c). + Lp rp, sa cha ng qui trnh, s dng ng dng c ngh, ng thi gian qui nh. m bo an ton tuyt i V thi : + Chp hnh ni quy hc tp + Tnh cn thn, nghim tc trong cng vic v m bo an ton cho ngi v thit b. 2. Phng php: - V kin thc: p dng hnh thc kim vit - V k nng: nh gi trc tip trn sn phm ca ngi hc - V thi : Thng qua s gi tham gia hc v kt qu hc tp ca ngi hc CC T VIT TT GDKT-DND n Gio dc k thut v Dy nghVTEPVocational and Technical Education ProjectCng c ni chungKBng c khng ng bC - DCng c In mt chiuC - DC KTL ng c mt chiu kch t c lp C - DC KTNT ng c mt chiu kch t ni tip C - DC KT// ng c mt chiu kch t song song rpmround per minute (s vng pht)varVariable (thay i, khng n nh)constConstant (khng i, c nh)FKmy pht kchCCSXc cu sn xut (my cng tc).TKCt ng khng chCDcu dao InCCCu chCB(Circuit Breaker) AptomatDNt dng myMNt m myKHCng tc hnh trnhKCB khng ch (tay gt c kh)A, B, CCc dy pha A, B, CN, ODy trung tnhCTTCng tc tRNR le nhitRThR le thi gianRUR le in pRIR le dng inRTrR le trung gianRTR le tc RTTR le thiu t trngRGR le gia tcFHPhanh hm in tTKCT ng khng chChTiu chnh tc TI LIU THAM KHO [1] V Hng Cn, Phn tch mch in my ct gt kim loi, NXB Cng nhn k thut, H ni 1982. [2] Trnh nh , iu khin t ng truyn ng in, NXB i hc v Trung hc chuyn nghip, H ni 1983. [3] Vi Quang Hi, Trang b in - in t cng nghip, NXB Gio dc 2000. [4] Vi Quang Hi, Trang b in - in t my gia cng kim loi, NXB Gio dc 1996. [5] Bi Quc Khnh, Hong Xun Bnh, Trang b in in t t ng ha cu trc v cn trc, NXB KHKT 2006. [6] HYPERLINK "http://www.vinabook.com/tac-gia/bui-quoc-khanh-i1539" Bi Quc Khnh. HYPERLINK "http://www.vinabook.com/tac-gia/nguyen-thi-hien-i6545" Nguyn Th Hin. HYPERLINK "http://www.vinabook.com/tac-gia/nguyen-van-lien-i6887" Nguyn Vn Lin, Truyn ng in, Nxb KHKT 2006. [7] Nguyn c Li, Gio trnh chuyn ngnh in tp 1,2,3,4, NXB Thng k 2001. [8] Bi nh Tiu, Cc c tnh ca ng c trong truyn ng in, NXB Khoa hc v k thut 1979.    PAGE \* MERGEFORMAT 2 PAGE PAGE 183 HNH 1.2: CU TO V DNG THC T R LE NHIT 3 PHA a. Cu to 1 2 4 3 A B EMBED PBrush Dng thc t r le nhit 3 pha a. Cng tc 1 pha b. Cng tc 3 pha EMBED PBrush EMBED PBrush EMBED PBrush HNH 1.3: CNG TC 1 PHA V 3 PHA b. Dng thc t ca nt n EMBED PBrush a. Cu to nt n 1 2 3 4 5 6 HNH 1.4: NT N T PHC HI 1 0 0 Nhn Nh Nh 1 0 1 Nhn Nh Nh Nt n thng m Nt n thng ng HNH 1.5: TN HIU DO NT N TO RA L N 2 5 Cu dao 3 pha 1 6 Cu dao c li dao ph HNH 1.6: CC B PHN CA CU DAO HNH 1.7: B KHNG CH HNH TRNG a. Hnh dng chung b. B phn chnh bn trong 1. Trc quay 2. Vnh trt bng ng 3. Cc tip xc tnh 4. Trc c nh HNH 1.8: B KHNG CH HNH CAM 1. Trc quay 4. Cc tip im t)nh 2. Hnh cam 5. Cc tip im ng 3. Trc nh c vu 6. L xo n hi Cc u dy ca cc tip im chnh ca cng tc t Hai u cun dy (cun ht) Cc cc u dy ca cc tip im ph thng ng HNH 1.9: MT CT DC CA CNG TC T L xo phn lc Phn np di ng Cun dy HNH 1.10: CC B PHN CHNH CA CNG TC T V nha Mch t phn ng Cc tip im ph Mch t phn cm Cun dy (cun ht) Cc tip im chnh L xo phn lc  HNH 1.11: KHI NG T N 3 1 2 4 5 5 A B a. Cu to EMBED PBrush b. Dng thc t CB 1 pha HNH 1.12: CU TO V DNG THC T AP T MAT CB 1 PHA HNH 1.13: HNH DNG BN NGOI CA CB HNH 1.14: CU TO R LE IN T 0 1 2 A B 3 4 5 6 HNH 1.15: DNG THC T MT S LOI R LE IN T HNH 1.16: S KHI CA R LE THI GIAN Mch tr thi gian in t H thng tip im Cun dy r le Ngun cung cp HNH 1.17: MT S LOI R LE THI GIAN a. R le thi gian tng t b. R le thi gian s 6 8 9 7 5 4 N 3 2 1 S HNH 1.18: NGUYN L CU TO R LE TC 10 Trc R le Nam chm v)nh cu ng tr quay t do. Thanh dn 4. Cn y. Tip im ( H thng tip im ( Thanh thp n hi HNH 1.25: HNH DNG CHUNG CA NAM CHM IN NNG H HNH 2.1: HN CH DY DN CT NHAU TRONG BN V KB KB Dy dn khng ct nhau, nn dng trong s KB KB Dy dn ct nhau, hn ch dng trong s HNH 2.2: TIP IM THNG M, NG CHM CA R LE THI GIAN Trng thi cha tc ng dng biu din trong s Trng thi tc ng, khng biu din trong s Tip im v Cun ht ca Cng tc t K1 K1 K1 K1 Tip im v Cun ht ca Cng tc t H H H H RN RN Tip im v Phn t t nng ca r le nhit HNH 2.3: CC PHN T CA CNG THIT B PHI K HIU GING NHAU 1 3 3 3 5 5 HNH 2.4: DY DN NH S GING NHAU TI CC IM NI CHUNG HNH 2.11a: S MCH KHI NG TRC TIP KB 3 PHA R TO LNG SC QUAY 1 CHIU 3( CD CC K RN KB UK 4 2 K M D RN K 1 3 5 HNH 2.11b: S MCH KHI NG TRC TIP KB 3 PHA R TO LNG SC QUAY 1 CHIU C N TN HIU CD 1CC RN KB A B C K N K M D RN 2CC RN 2 1 1 3 5 K 2 4 6 8 1CC K HNH 2.12: S I DY MCH IU KHIN KB QUAY 1 CHIU CD 2CC RN 1 2 OFF FWD K M D RN 2CC RN 2 1 1 3 5 K 2 4 6 8 n xung ( 0 HNH 2.13: S KIM TRA MCH IU KHIN A B C N HNH 2.14: S NGUYN L BI TP 2.1 CD 1CC RN KB K M1 D2 2 1 RN RN D1 M1 2CC 1CC K HNH 2.15: S NI DY BI TP 2.1 CD 2CC RN 1 2 OFF1 FWD1 OFF2 FWD2 A B C N HNH 2.16a: MCH O CHIU GIN TIP KB 3 PHA 3( CD T N CC RN KB 2 T N RN 4 1 3 5 7 9 11 3 D MT MN T N N T HNH 2.16b: S NGUYN L MCH O CHIU QUAY GIN TIP KB 3 PHA C TN HIU 3( CD T 1CC KB A B C N RN 2 T N RN 6 1 3 5 7 9 11 3 D MT MN T N N T RN 3 1 2 2CC 4 N HNH 2.17: S I DY MCH O CHIU GIN TIP KB 3 PHA C TN HIU 1CC RN TY N OFF FWD REV CD 2CC 1 2 3 HNH 2.18: S NGUYN L BI TP 2.2 T CD 1CC KB N RN T N RN 1D MT2 MN2 RN 3 1 2 2CC 2D MT1 MN1 A B C N HNH 2.19: S I DY BI TP 2.2 1 2 3 OFF1 FWD1 REV1 1CC RN TY N CD 2CC B A C N OFF2 FWD2 REV2 HNH 2.20: MCH O CHIU TRC TIP KB 3 PHA MT MN N 1 N T RN T D N T 3 3 5 7 9 11 13 15 4 2 HNH 2.21: MCH O CHIU TRC TIP KB 3 PHA C TN HIU MT MN N 1 T D N T 3 3 5 7 11 13 N T RN 9 15 6 4 RN 3 1 2 A N 2CC 2 HNH 2.22: S I DY MCH O CHIU TRC TIP KB 3 PHA C TN HIU 1CC RN TY N CD 2CC 1 2 3 OFF FWD REV HNH 1.23: S NGUYN L BI TP 2.5 D N T RN RN 3 1 2 2CC D HNH 1.24: S NI DY BI TP 2.5 1 2 3 OFF1 FWD1 REV1 1CC RN TY N CD 2CC B A C N OFF2 FWD2 REV2 HNH 2.25: S NGUYN L MCH O CHIU KB 3 PHA S DNG TAY GT C KH 3( CD T 1CC KB A B C N RN KC 1 T N KC 2 1 0 2 1 0 RTr N T 3 5 9 7 11 6 RN 4 RN 3 1 2 RTr 2CC 1 2 N T N 15 13 HNH 2.26: S I DY MCH O CHIU KB 3 PHA S DNG TAY GT C KH 1CC RN TY N CD 2CC 1 2 3 1 KC 2 0 RTr HNH 2.27: MCH M MY Y - ( KB 3 PHA 3( CD CC g RN KB KY K( RN g K( KY RTh 1 RTh RTh D M g K( KY 3 5 5 7 9 11 13 4 2 HNH 2.28: MCH M MY Y - ( KB 3 PHA C N TN HIU BO 3( CD g 1CC A B C RN KB KY K( RN g K( K Y RTh 1 RTh RTh 2CC g K( KY 3 5 5 7 9 11 13 4 2 3 RN 15 17 D 1 2 K( KY 6 M HNH 2.29: S U DY MCH M MY Y - ( KB 3 PHA C N TN HIU BO 1CC CD 2CC Rth 1 2 3 4 5 6 7 8 OFF ON RN 1 2 3 g K( KY HNH 2.30: S NGUYN L BI TP 2.6 CD 1CC RN KB KY K( RN RTh 2CC K( KY 3 RN D M A B C N 3(380V A B C N 3(220V HNH 2.31: S I DY BI TP 2.6 1CC CD 2CC Rth 1 2 3 4 5 6 7 8 RN 1 2 3 K( KY OFF ON 3(220V 3(380V HNH 2.32: MCH M MY QUA CUN KHNG KB ROTO LNG SC 3( CD CC g K CK RN KB RN RTh 1 RTh 3 5 4 2 g M D K 7 g HNH 2.33: MCH M MY QUA CUN KHNG KB R TO LNG SC C N BO 3( CD g 1CC KB A B C K RN CK D RN RTh RTh 3 5 6 2 g M K 7 g RN 3 9 11 5 K K 1 2 2CC N 4 HNH 2.34: S U DY MCH M MY QUA CUN KHNG C N TN HIU 1CC RN g CD 2CC Rth CK 1 2 3 4 5 6 7 8 K OFF ON 1 2 3 HNH 2.35: S NGUYN L BI TP 2.9 A B C N CD T 1CC KB K RN CK N K 1 2 T N RN 1D MT MN RN 3 2CC RTh HNH 2.36: S NI I DY BI TP 2.9 CD Rth 1 2 3 4 5 6 7 8 RN 1 2 3 T 1CC 2CC N KY OFF1 FWD1 REV1 CK B A C N HNH 2.37: MCH M MY QUA BATN KB ROTO LNG SC 3( CD K KB K g RN CC BATN RN RTh 1 RTh 3 5 4 2 g M D K 7 g HNH 2.38: MCH M MY QUA BATN KB C N TN HIU 3( CD g 1CC KB A B C K RN K BATN D RN RTh RTh 3 5 6 2 g M K 7 g RN 2 9 5 K 1 2CC N 4 HNH 2.39: S U DY MCH M MY QUA BIN P T NGU 1CC RN g CD 2CC Rth BATN 1 2 3 4 5 6 7 8 K OFF ON 1 2 1 1 HNH 2.40: MCH M MY V HM NG NNG KB 3 PHA ROTOR LNG SC 3( CD A B + _ CC g RN C D H KB g 5 H RN 3 7 4 2 H RTh RTh g 9 11 13 g M D H BT A CL HNH 2.41: MCH TO NGUN DC HM NG NNG H H H B C D HNH 2.42: S NGUYN L MCH M MY V HM NG NNG KB 3 PHA R TO LNG SC K 5 H K H RTh RTh K H RN 3 1 7 9 11 13 6 2 1 RN 3 M D 2CC 2 1 4 N H CD 1CC RN KB A B C K BT CL H 1 2 3 4 5 6 7 8 1CC HNH 2.43: S U DY MCH M MY V HM NG NNG KB 3 PHA R TO LNG SC C N TN HIU CD 2CC K OFF H ON RN CL AC + BT HNH 2.44: S NGUYN L BI TP 2.12 RN 2CC T N H 3 RN RTh CD 1CC RN KB T BT CL H N A B C N 3(380V HNH 2.45: S U DY BI TP 2.12 CD 2CC Rth 1 2 3 4 5 6 7 8 RN 1 2 3 T 1CC N H OFF1 FWD1 REV1 B A C N CL AC + BT HNH 2.46: MCH HM NGC KB 3 PHA 3( KB CC CD T N RT RN D N T MT MN RTr RTr RTr RTr T N N N T T RN 1 1 1 3 5 7 9 17 11 13 3 15 19 19 21 4 2 4 RT HNH 2.47: MCH HM NGC DNG R LE THI GIAN 3( CD K 1CC KB A B C H RN K 5 H K H RTh RTh K H RN 3 1 7 9 11 13 6 2 1 RN 3 M D 2CC 2 1 4 N 1 2 3 4 5 6 7 8 1CC HNH 2.48: S U DY MCH HM NGC DNG R LE THI GIAN CD 2CC K OFF H ON RN HNH 2.49: S NGUYN L MCH M MY KB QUA 2 CP Rp THEO NGUYN TC THI GIAN RP2 RP1 3( KB CC CD K 2G 1G 1RTh 2RTh 1G 2RTh 2G K 1RTh RN D M K 1G 1 3 5 7 9 11 4 2 HNH 2.50: S NGUYN L MCH M MY KB QUA 2 CP RP THEO NGUYN TC THI GIAN C N TN HIU BO 3( RP2 RP1 KB 1CC CD K 2G 1G C B A RN 2CC 1RTh 2RTh 1G 2G K 1RTh RN D M K 1G 3 5 7 9 11 6 2 2RTh RN 4 2G 1 13 15 5 1G 4 N 1 3 2 CD 2CC K 1CC 1Rth 1 2 3 4 5 6 7 8 2G 1G RN OFF ON 1 2 3 4 5 6 7 8 2Rth A B C N HNH 2.52: S THIT B MCH M MY KB QUA 2 CP RP THEO NGUYN TC THI GIAN C N TN HIU BO HNH 2.53: S NGUYN L BI TP 2.13 3( RP2 RP1 KB 1CC CD K 2G 1G C B A RN 2CC 1RTh 1G 2G K RN D M 2RTh RN 4 1 N 3 2 CD 2CC K 1CC 1Rth 1 2 3 4 5 6 7 8 2G 1G RN OFF ON 1 2 3 4 5 6 7 8 2Rth A B C N HNH 2.54: S THIT B BI TP 2.13 HNH 2.55: S NGHUYN L MCH M MY KB QUA 2 CP RP THEO NGUYN TC DNG IN 3( 2RI RP2 1RI RP1 KB CD CC K RN 1G 2G RN D K K 1G 2G RTr RTr 1 M K 1RI 2RI 2G 1G 3 5 7 3 9 11 13 4 2 HNH 2.56: S NGUYN L MCH M MY KB QUA 2 CP RP THEO NGUYN TC DNG IN C N TN HIU BO 3( RP2 RP1 KB 1CC CD K 2G 1G C B A RN 1RI 2RI 2CC RTr 1G 2G K RN D M K 1G 3 5 7 9 11 6 2 RN 4 2G 1 13 15 5 1G 4 N 1 1RI 2G 2RI RTr 9 3 2 CD 2CC K 1CC 2G 1G RN OFF ON A B C N HNH 2.57: S THIT B MCH M MY KB QUA 2 CP RP THEO NGUYN TC DNG IN C N TN HIU BO 1RI C NC NO L L 2RI C NC NO L L HNH 2.58: S NGUYN L MCH M MY KB R TO DY QUN QUA 2 CP RP THEO NGUYN TC IN P 3( RP2 RP1 KB 1CC CD K 2G 1G C B A RN 1RU 2RU 2CC RTr 1G 2G K RN D M K 1G 3 5 7 9 11 6 2 RN 4 2G 1 13 15 5 1G 4 N 1 1RU 2RU RTr 9 3 2 CD 2CC K 1CC 2G 1G RN OFF ON A B C N HNH 2.59: S THIT B MCH M MY KB R TO DY QUN QUA 2 CP RP THEO NGUYN TC IN P 1RU C NC NO L L 2RU C NC NO L L HNH 2.60: S NGUYN L MCH M MY KB R TO DY QUN QUA 2 CP RP V CUN KHNG THEO NGUYN TC THI GIAN 3( RP2 RP1 KB 1CC CD g 2G 1G C B A RN K CK 2CC 1RTh 2RTh 2G g RN D M g 1G 3 5 9 11 6 2 3RTh RN 5 2G 1 17 19 1G 1RTh 7 5 1G 4 N 1 2RTh 3RTh K 2G 13 15 4 21 K 6 1 5 3 2 4 CD 2CC 1CC 1Rth 1 2 3 4 5 6 7 8 RN OFF ON A B C N HNH 2.61: S THIT B MCH M MY KB R TO DY QUN QUA 2 CP RP V CUN KHNG THEO NGUYN TC THI GIAN g K 1G 2G 3Rth 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 2Rth CK HNH 2.62: S NGUYN L MCH M MY KB R TO DY QUN QUA 2 CP RP DNG MY HM NG NNG THEO NGUYN TC THI GIAN 1RTh 2RTh 2G K RN 1G 5 11 13 6 2 2RTh RN 5 2G 1 15 17 1G 1RTh 9 1G 4 3 2 H 3RTh K 21 6 4 H 7 23 4 C 2CC D M K 3 5 N 1 H 3RTh 19 1 3( CD B A BT CL H RP2 RP1 KB 1CC K 2G 1G RN CD 2CC 1CC 1Rth 1 2 3 4 5 6 7 8 RN OFF ON A B C N HNH 2.63: S THIT B MCH M MY KB R TO DY QUN QUA 2 CP RP DNG MY HM NG NNG THEO NGUYN TC THI GIAN K 2G 1G 2G 3Rth 1 2 3 4 5 6 7 8 2Rth 1 2 3 4 5 6 7 8 HNH 2.64: S NGUYN L MCH M MY KB R TO DY QUN V HM NGC BNG IN TR PH THEO NGUYN TC THI GIAN C 3( CD B A RP2 RP1 KB 1CC K 2G 1G RN RH H KC 1 1G K KC 3 1 2 4 1G RN 4 1 2CC 3 RN 5 2 N K RTr H 1RTh 2RTh 0 2G RTr K 1RTh 2RTh 2 3 4 1G 2G H 0 5 3 7 9 11 13 15 17 21 23 25 19 6 6 27 CD 2CC 1CC RN A B C N HNH 2.65: S THITD B MCH M MY KB ROTOR DY QUN V HM NGC BNG IN TR PH THEO NGUYN TC THI GIAN K H 1G 2G 3Rth 1 2 3 4 5 6 7 8 4 0 1 2 3 KC 1Rth 1 2 3 4 5 6 7 8 2Rth 1 2 3 4 5 6 7 8 HNH 2.66: S NGUYN L MCH IN BI TP2.20 C 3( CD B A RP2 RP1 KB 1CC K 2G 1G RN RH H 1RTh 2RTh 2G K RN 1G 5 11 13 6 2RTh 2G 1 19 21 1G 1RTh 7 1G 4 4 3 2CC D M K 3 9 N 1 2 RN 5 H 3RTh 6 4 3RTh 17 H 2 3RTh 3RTh 3 K 15 23 1 CD 2CC 1CC 1Rth 1 2 3 4 5 6 7 8 RN OFF ON A B C N HNH 2.67: S THIT B MCH IN BI 2.20 K H 1G 2G 3Rth 1 2 3 4 5 6 7 8 2Rth 1 2 3 4 5 6 7 8 HNH 2.68: MCH M MY C DC QUA 2 CP RP THEO NGUYN TC THI GIAN CK RFK + + RP1 RP2 1G 2G T T N N MN RN 1RTh 1RTh 2RTh 2RTh T 3 N 1G 2G MT D T T T N N N 1G 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 2 4 4 HNH 69: S NGUYN L MCH M MY C - DC QUA 2 CP RP THEO NGUYN TC THI GIAN C N TN HIU BO CK RFK + 2CC 2CD + RP1 RP2 1G 2G T T N N 1CC 1CD 3CC 1RTh 2RTh 2G T RN D MT T 1G 3 5 17 19 6 2RTh 2G 1 21 23 1G 1RTh 15 13 2 RN 5 1G 4 N 1 4 3 (( 3CD N N 9 2 N T T N 7 11 13 1 MN 1Rth 1 2 3 4 5 6 7 8 RN 1 2 3 4 5 6 7 8 2Rth HNH 70: S NI THIT B MCH M MY C - DC QUA 2 CP RP THEO NGUYN TC THI GIAN C N TN HIU BO T N 2G 1G 1CD 1CC OFF FWD REV 1CD 2CC 1CD 3CC + - ( N + - + + CK RFK + 2CC 2CD + RP1 RP2 1G 2G 1CC 1CD K K RN HNH 71: S NGUYN L MCH IN BI TP 2.2 1 3CC 1RTh 2G K RN D M K 1G 3 5 HNH 2.73: S NGUYN L MCH M MY QUA C-DC QUA 2 CP IN TR PH THEO NGUYN TC DNG IN HNH 2.74: S I DY MCH M MY QUA C-DC QUA 2 CP IN TR PH THEO NGUYN TC DNG IN n I HNH 2.75: TH KHI NG QUA 2 CP IN TR PH C - DC n0 n1 n2 I1 I2 HNH 2.76: MCH M MY C DC QUA 2 CP IN TR PH THEO NGUYN TC IN P RFK CK + 1RUU + 2RU 2G 1G K K RN K 1G 2G D M K 1RU 2RU 1G RN 1 3 5 7 5 9 11 4 2 HNH 2.78: S THIT B MCH M MY C DC QUA 2 CP IN TR PH THEO NGUYN TC IN P C N TN HIU BO HNH 2.79: MCH HM NG NNG C DC RFK CK + RP + RH G H K RN 2RTH 1RTH 2RTh K G H K K H 1RTh K D M 1 1 3 5 7 9 11 13 15 17 4 2 HNH 2.80: S NGUYN L MCH HM NG NNG C DC C N TN HIU BO 7 2 RN 4 4 N 1 3 (( 3CD 9 15 K H 2 G 2RTh H K 2RTh 11 H 13 17 19 5 6 HNH 2.81: S THIT B MCH HM NG NNG C DC THEO NGUYN TC THI GIAN C N TN HIU BO + - ( N + - 1CD 1CC 2CD 2CC 3CD 3CC OFF FWD K G H + + RN 1Rth 1 2 3 4 5 6 7 8 2Rth 1 2 3 4 5 6 7 8 CK RFK + 2CC 2CD + RP1 RP2 1G 2G 1CC 1CD K K RN H RH HNH 2.82: S NGUYN L MCH HM C DC BNG IN TR PH THEO NGUYN TC THI GIAN KC 1 1G K KC 3 1 2 4 1G RN 4 1 2CC 3 RN 5 2 K RTr H 1RTh 2RTh 0 2G RTr K 1RTh 2RTh 2 3 4 1G 2G H 0 5 3 7 9 11 13 15 17 21 23 25 19 6 6 27 N (( 3CD + - ( N + - 1CD 1CC 2CD 2CC 3CD 3CC 4 0 1 2 3 KC K H 1G 2G 2Rth 1 2 3 4 5 6 7 8 1Rth 1 2 3 4 5 6 7 8 + + RN HNH 2.83: S THIT B MCH HM NGC C DC BNG IN TR PH THEO NGUYN TC THI GIAN CK RFK + 2CC 2CD HNH 2.84: S NGUYN L MCH M MY C DC V HM NGC BNG IN TR PH THEO NGUYN TC THI GIAN 1RTh 2RTh 2G K RN 1G 5 11 13 6 2RTh 2G 1 19 21 1G 1RTh 7 1G 4 4 3 2CC D M K 3 9 N 1 2 RN 5 H 3RTh 6 4 3RTh 17 H 2 3RTh 3RTh 3 K 15 23 1 ( 2CD + RP1 RP2 1G 2G 1CC 1CD K K RN H RH 1Rth 1 2 3 4 5 6 7 8 OFF ON HNH 2.85: S THIT B MCH M MY C DC V HM NGC BNG IN TR PH THEO NGUYN TC THI GIAN K H 1G 2G 3Rth 1 2 3 4 5 6 7 8 2Rth 1 2 3 4 5 6 7 8 + - ( N + - 1CD 1CC 2CD 2CC 3CD 3CC + + RN HNH 2.86: BO V QU TI BNG R LE DNG IN 1 2RI RTh D k M 1RI K 3 5 7 9 2 RTh 3( KB 1RI 2RI K CC CDD K K M D RU RU a. BO V QU P UHT RU = 110%Um K K M D RU RU b. BO V KM P UHT RU = Um UNH RU = 90%Um HNH 2.87: BO V IN P HNH 2.88: BO V THIU V MT T TRNG +  G K K RNN RFK CK + RTT K RTT M D RN MY CT GT KIM LOI c im qu trnh cng ngh c im qu trnh sn xut Trng lng & kch thc chi tit chnh xc gia cng Tin Khoan - doa Mi - nh bng Phay Vn nng Chuyn dng c bit Bnh thng C ln C nng Siu nng Bnh thng Cao Rt cao HNH 3.1: PHN LOI MY CT GT KIM LOI EMBED PBrush Thn my; trc; Bn dao; trc; HNH 3.2: HNH DNG NGOI CA MY TIN HNH 3.3: S NGUYN L MCH MY TIN T616 1CD 3( - 380 1CC 1 1K MM CP 2CD 2CC 2 3 2K 3K DU NC 1K 2K 3K 2K 1K 3K RU RU BA K 1 3 7 9 11 13 5 2 1 0 KC 2 1 0 KC 2 4 1CD 1CC A B C N MM CP 2CD RU C NC NO L L 2CC NC 2K 3K 1K DU 1 KC 2 0 BA K HNH 3.4: S B TR THIT B MCH IN MY TIN T616 EMBED PBrush Thn my cha hp tc ; X ngang my; Gi trc dao; Bn my; my; HNH 3.5: HNH DNG NGOI CA MY PHAY HNH 3.6: S NGUYN L MCH IN MY PHAY 6H81 2CD 3( - 380 1CD 1CC 2CC 2K 1RN 1K 2RN KC PH 1 2 3 DAO BN NC 1 2 0 D K BA KH MLV MT 2 1K 1K MB 2K 3 5 7 9 11 1RN 4 6 2RN 2K 1CD 1CC A B C N 2CD 2CC KH 2K 1K 1 KC 2 0 DAO RN RN OFF FWD REV MT BN NC BA K HNH 3.7: S B TR THIT B MCH IN MY PHAY 6H81 HNH 3.13: S NGUYN L MCH IN MY DOA 2A613 3( - 380 RT CD 1CC 2CC RN 1K 2K 3K 4K 1  - 24V 1BA K 127V - AC RN KH 2BA D RT 2K MTH MN 3RTr 1RTr 3RTr 3RTr 1K 2K 3K 4K 2K 1K 1K MT RT 1 3 5 4 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 7 2 3RTr 2RTr 3RTr 3RTr 2RTr 2RTr 7 3 K 1BA A B C N CD KH OFF FWD REV MT 2BA 1CC 2CC HNH 3.14: S B TR MCH IN MY DOA 2A613 1 - TRC CHNH RN RT 2RTr 1RTr 3RTr 4K 2K 1K 3K 2 - BN 3( - 380 1CD 1CC 2CC 2CD 1 4 2 31 32 1K1 1K2 2K2 3K2 2K1 3K1 RN DI CHUYN CN CHNH NC KP CN KP U HNH 3.16: MCH IN MY KHOAN 2A55 2 KC 1K1 2K1 1K2 2K2 3K1 3K2 1 2 3 4 RU RU 3K1 RN 3KH 2KH 1KH 1/KH 2K1 2K2 3K1 3K2 1M 2M XUNG LN XIT M 1 3 3 5 5 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 29 27 31 2 1CD 2CC ON1 ON2 A B C N 2CD RU C NC NO L L 1CC 1K2 2K1 2K2 3K1 3K2 1K1 CHNH NC DI CHUYN BN KP CN XIT CN 1KH 2KH 3KH 1/KH HNH 3.17: S B TR THIT B MCH IN MY KHOAN 2A55 1 KC 2 0 4 3 HNH 3.18: MCH IN MY KHOAN 2A125 3( - 380 1CD CC 1K 2K 1 TRC CHNH 2 NC 2CD RN 1 1K 2K 2K 1K RN 3 5 7 2 1K 2K K1 K2 K3 5 5 5 5 9 11 13 2 BA K HNH 3.19: S B TR THIT B MCH IN MY KHOAN 2A125 1CD 1CC A B C N 1K TRC CHNH 2K RN 2CD NC K BA K K1 K2 K3 OFF FWD REV D ^ | 6 H $ da$gd|,x$ da$gd|,x$ & F d^`a$gd|,x$ da$gd|,x $da$gd|,xdgd|,x d`gd|,xb   6 : ubRb?,$h,hBWCJaJmHnHsHtH$h,h{ECJaJmHnHsHtHhBWCJaJmHnHsHtH$h7hBWCJaJmHnHsHtH$hPIhBWCJaJmHnHsHtH$hPIhCJaJmHnHsHtH'hPIh5CJaJmHnHsHtH"hPIhBW5CJ\aJmHsH"hPIh5CJ\aJmHsHhwT5CJ\aJmHsHhPIhCJaJmHsHhPIhBWCJaJmHsH  ` 2 4 : < | ~ ȸȥp``R`````` jFhR hBWCJaJh,hBWCJH*aJmHsHh,hCJaJmHsHh,hBWCJaJmHsH,h,hBWB*CJaJmHnHphsHu%h,hBWB*CJaJmHphsHh,hCJ\aJmHsHh,hBWCJ\aJmHsH&h,hBWCJ\aJmHnHsHu&h,hCJ\aJmHnHsHu     " $ ( * $da$gd|,x $da$gds$d`a$gd|,x$@ d]^@ `a$gd|,x$d]`a$gd|,x  $ & * t\t.jhv+hBW5CJU\aJmHnHu)h,hBW5CJ\aJmHnHsHuh,hBWCJaJmHsH,jhR hBWOJQJU^JmHnHu#h`hGhCJaJmHnHsHu#h,hBWCJaJmHnHsHu jFhR hBWCJaJhR hBWCJH*aJmHsHhR hBWCJaJmHsH* , . 0 2 4 6 8 : < > @ J t l $ da$gd|,x$pd^p`a$gd|,x$ Sd`a$gd|,x$ & F S8da$gd|,x$ & F S8d`a$gd|,x$ 8d`a$gd|,x* @ ( * , $ H J L N V X Z ^ ` h j l n J N ȴȠtȴbȴȴOȴȴȴȴȴ% jFhR hBWCJaJmHnHu#h,hCJaJmHnHsHu,h,h5>*CJ\aJmHnHsHu)h,hBWCJH*]aJmHnHsHu&h,hBWCJ]aJmHnHsHu&h,hBWCJH*aJmHnHsHu#h,hBWCJaJmHnHsHuh,hBWCJaJmHsH,h,hBW5>*CJ\aJmHnHsHuN    $ & ( * . > @ B p^NhPIhBWCJ\aJmHsH"jhBWCJUaJmHnHu&hPIhCJ\aJmHnHsHuh,hCJ\aJmHsHh,hBWCJ\aJmHsHh,h{ECJ\aJmHsH#h,hCJaJmHnHsHu% jFhR hBWCJaJmHnHu&h,hBWCJH*aJmHnHsHu#h,hBWCJaJmHnHsHul . $da$gd|,x$ 8da$gd|,x$pd^p`a$gd|,x$d`a$gd|,x ۴ےo\L\=hPIh{ECJaJmHsHhBW5>*CJ\aJmHsH%hPIho5>*CJ\aJmHsHho5>*CJ\aJmHsH%hPIhBW5>*CJ\aJmHsH"hPIh5CJ\aJmHsHhPIhBWCJ\aJmHsHhPIhCJ\aJmHsH,jh7hBWOJQJU^JmHnHu"hPIhBW5CJ\aJmHsH$hPIhBWCJaJmHnHsHtH d $da$gd|,x $da$gd|,x   $da$gd|,x T   * H J R h h j 2 4 6 : > @  z | ϿssdThq hBWCJH*aJnHtHhq hBWCJaJnHtHhBWCJaJmHsHhq hBWCJaJmHsH"hq hBW5CJ\aJmHsHhBW5CJ\aJmHsHhPIhCJ\aJmHsHhPIhBWCJ\aJmHsH%hPIhBW5>*CJ\aJmHsHhPIhCJaJmHsHhPIhBWCJaJmHsH  , 2 F $d$Ifa$gd|,x $da$gd|,x $da$gd|,xF H J d h ^C7($d$Ifa$gd|,x d$Ifgd|,x$ & F9d$If^9`a$gd|,xkd$$Ifl\ "c4c t0644 la h  O4( d$Ifgd|,x$ & F9d$If^9`a$gd|,xkdp$$Ifl\ "c4c t0644 la $d$Ifa$gd|,x h j l @%$ & F9d$If^9`a$gd|,xkd!$$Ifl\ "c4c t0644 la $d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xl t x 4kd$$Ifl\ "c4c t0644 la $d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,x d$Ifgd|,x 2 $d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,x d$Ifgd|,x$ & F9d$If^9`a$gd|,x2 4 6 @ D ^C7($d$Ifa$gd|,x d$Ifgd|,x$ & F9d$If^9`a$gd|,xkd$$Ifl\ "c4c t0644 la D O4( d$Ifgd|,x$ & F9d$If^9`a$gd|,xkd4$$Ifl\ "c4c t0644 la $d$Ifa$gd|,x  @%$ & F9d$If^9`a$gd|,xkd$$Ifl\ "c4c t0644 la $d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,x " & 4kd$$Ifl\ "c4c t0644 la $d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,x d$Ifgd|,x $d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,x d$Ifgd|,x$ & F9d$If^9`a$gd|,x $ ^C7($d$Ifa$gd|,x d$Ifgd|,x$ & F9d$If^9`a$gd|,xkdG$$Ifl\ "c4c t0644 la $ z | ~ O4( d$Ifgd|,x$ & F9d$If^9`a$gd|,xkd$$Ifl\ "c4c t0644 la $d$Ifa$gd|,x  " | ~ 6  N ` d  . ̵̵̵̵̞̞s̞\HH'h&B*CJaJmHnHphsHtH-hhB*CJaJmHnHphsHtH-h7hBWB*CJaJmHnHphsHtH'hBWB*CJaJmHnHphsHtH-hhBWB*CJaJmHnHphsHtH-h7hB*CJaJmHnHphsHtH'hB*CJaJmHnHphsHtHhq hBWCJaJmHsHhq hBWCJH*aJmHsH @%$ & F9d$If^9`a$gd|,xkd$$Ifl\ "c4c t0644 la $d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,x 4kdZ$$Ifl\ "c4c t0644 la $d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,x d$Ifgd|,x ~ 6 " n &  L z  j  ` . N z D dgd|,x d`gd|,x. J L N R z ~  D H P R T X ~ ԽԽԽԦԦtbN'h&h&5CJaJmHnHsHtH"h7hBW5CJ\aJmHsHh&5CJ\aJmHsHhwT5CJ\aJmHsH'hBWB*CJaJmHnHphsHtH-hhBWB*CJaJmHnHphsHtH-h7hBWB*CJaJmHnHphsHtH'h&B*CJaJmHnHphsHtH-h^hBWB*CJaJmHnHphsHtHD T f x ,  @ v $ 5 da$gd|,x$ & F d^`a$gd|,x $da$gd|,x$ da$gd|,x$ eda$gd|,xdgd|,x d`gd|,x ( f j  x   ^ t v z ^ ͺtdtdtUFUh,h&CJaJmHsHh,hBWCJaJmHsHh,hBWCJ\aJmHsHh,h&CJ\aJmHsH$h,hBWCJaJmHnHsHtH$h,h{ECJaJmHnHsHtHhBWCJaJmHnHsHtH$h7hBWCJaJmHnHsHtH$h7hBWCJaJmHnHsHtHhBWCJaJmHnHsHtHh&CJaJmHnHsHtH^  $ & 4 6 B  |  R d    ઞ|l]K?hBWCJaJmHsH"jhoCJUaJmHnHuh,h{ECJaJmHsHh,h&CJ\aJmHsHh,h{ECJ\aJmHsH"h,h&6CJ]aJmHsHhoCJaJmHsHh,h&CJaJmHsH,jhR hoOJQJU^JmHnHuh,hBWCJH*aJmHsHh,hBWCJaJmHsHh,hBWCJ]aJmHsH  " $ ( * , . 0 2 4 8 : < > @ B |   $ 5 da$gd|,x $da$gdo $da$gd|,x$d`a$gd|,x              $ da$gd|,x       & 6 < P $d$Ifa$gd|,x$d`a$gd|,x $da$gd|,x$ da$gd|,x * . @ x     & 4 R t t v : < > B F H " ҴᕃthtttYtIth%^hBWCJH*aJnHtHh%^hBWCJaJnHtHhBWCJaJmHsHh%^hBWCJaJmHsH"h%^hBW5CJ\aJmHsHhBW5CJ\aJmHsHh,h&CJ\aJmHsHh,h&CJaJmHsHh,h{ECJaJmHsHh,hBWCJaJmHsHh,hBWCJ\aJmHsHh,hoCJaJmHsHP R T p t ^C7($d$Ifa$gd|,x d$Ifgd|,x$ & F9d$If^9`a$gd|,xkd $$Ifl\Dj f#qb t0D644 la t   O4( d$Ifgd|,x$ & F9d$If^9`a$gd|,xkd$$Ifl\Dj f#qb t0D644 la $d$Ifa$gd|,x " t v x @%$ & F9d$If^9`a$gd|,xkdm$$Ifl\Dj f#qb t0D644 la $d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xx   4kd$$Ifl\Dj f#qb t0D644 la $d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,x d$Ifgd|,x  : $d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,x d$Ifgd|,x$ & F9d$If^9`a$gd|,x: < > H L ^C7($d$Ifa$gd|,x d$Ifgd|,x$ & F9d$If^9`a$gd|,xkd$$Ifl\Dj f#qb t0D644 la L   O4( d$Ifgd|,x$ & F9d$If^9`a$gd|,xkd$$Ifl\Dj f#qb t0D644 la $d$Ifa$gd|,x  " $ @%$ & F9d$If^9`a$gd|,xkd1$$Ifl\Dj f#qb t0D644 la $d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,x$ * .  4kd$$Ifl\Dj f#qb t0D644 la $d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,x d$Ifgd|,x   $d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,x d$Ifgd|,x$ & F9d$If^9`a$gd|,x"   $ & * ,    R! V! ! " " " " h" l" " " f% % % % & ' ' ' ' 񳣓vccccccc$h7hZ CJaJmHnHsHtHhZ CJ\aJmHsHh%^hZ CJ\aJmHsHh,hZ CJ\aJmHsHh,hBWCJ\aJmHsHhZ CJaJmHnHsHtHhBWCJaJmHsH"h%^hBW5CJ\aJmHsHh%^hBWCJH*aJmHsHh%^hBWCJaJmHsH$   ^C7($d$Ifa$gd|,x d$Ifgd|,x$ & F9d$If^9`a$gd|,xkd$$Ifl\Dj f#qb t0D644 la T V X b O4( d$Ifgd|,x$ & F9d$If^9`a$gd|,xkdD$$Ifl\Dj f#qb t0D644 la $d$Ifa$gd|,xb f  @%$ & F9d$If^9`a$gd|,xkd$$Ifl\Dj f#qb t0D644 la $d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,x  $ & 4kd$$Ifl\Dj f#qb t0D644 la $d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,x d$Ifgd|,x& ( . 2 $d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,x d$Ifgd|,x$ & F9d$If^9`a$gd|,x   ^C7($d$Ifa$gd|,x d$Ifgd|,x$ & F9d$If^9`a$gd|,xkdW$$Ifl\Dj f#qb t0D644 la   O4( d$Ifgd|,x$ & F9d$If^9`a$gd|,xkd$$Ifl\Dj f#qb t0D644 la $d$Ifa$gd|,x R! ! @11$d`a$gd|,xkd$$Ifl\Dj f#qb t0D644 la $d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,x! " h" F# # $ % & ' L' ' Z( ) F) z) * * + j+ + , - l. / / ~0 01 $d`a$gd|,x $da$gd|,x' ' ( ( ( ) ) F) J) x) ~) ) ) ) ) * * * * + + j+ l+ , , - - - F- H- 01 1 1 1 2 2 2 ڻ|i$h7hZ CJaJmHnHsHtHh,hZ 5CJaJnHtHh,hZ 5CJ\aJhwT5CJ\aJ* jh7hZ CJaJmHnHsHtHh,hZ CJaJnHtHhZ CJaJmHnHsHtH$h7hZ CJaJmHnHsHtH$hZ hZ CJaJmHnHsHtH$01 1 2 2 3 |3 3 24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 $ & F d^`a$gd|,x$ da$gd|,x $da$gd|,x2 2 3 $3 |3 3 4 4 4 5 5 X5 |5 5 5 ʷ{k[K;.hBWCJ\aJmHsHh,hZ CJ\aJmHsHh,hBWCJ\aJmHsHh,hBWCJ\aJmHsHh,hZ CJ\aJmHsH"h,hBW5CJ\aJmHsH,jh7hBWOJQJU^JmHnHu$hohZ CJaJmHnHsHtH$h,hZ CJaJmHnHsHtH$h,h{ECJaJmHnHsHtH$h7hZ CJaJmHnHsHtHhZ CJaJmHnHsHtH5 5 5 X5 r6 7 27 7 7 7 7 7 $d$Ifa$gd|,x$d`a$gd|,x $da$gdo $da$gd|,x 5 5 ,6 l6 n6 p6 r6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 .7 07 27 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 9 9 9 ȸ嬠vظgUgUUU"h%^hBW5CJ\aJmHsHhBW5CJ\aJmHsHhZ CJaJmHsHh%^hBWCJaJmHsHh7hBWCJaJmHsHh{ECJaJmHsHhBWCJaJmHsHh%^hBWCJ\aJmHsHh,hBWCJ\aJmHsHhZ CJ\aJmHsHhBWCJ\aJmHsHh{ECJ\aJmHsH7 7 7 7 7 ^C7($d$Ifa$gd|,x d$Ifgd|,x$ & F9d$If^9`a$gd|,xkdj$$Ifl\ "A t0644 la 7 |8 ~8 8 8 R7$ & F9d$If^9`a$gd|,xkd$$Ifl\ "A t0644 la d$Ifgd|,x8 8 8 8 8 C($ & F9d$If^9`a$gd|,xkd$$Ifl\ "A t0644 la d$Ifgd|,x$d$Ifa$gd|,x8 8 8 @9 B9 Ckd}$$Ifl\ "A t0644 la $d$Ifa$gd|,x d$Ifgd|,xB9 D9 L9 P9 9 $d$Ifa$gd|,x d$Ifgd|,x$ & F9d$If^9`a$gd|,x9 9 9 9 9 ^C7($d$Ifa$gd|,x d$Ifgd|,x$ & F9d$If^9`a$gd|,xkd.$$Ifl\ "A t0644 la 9 9 9 : : N; P; ; ; < H< p< r< v< z< < < < < < < < < = = > > > *> B> F> > > > > > ҰҤҤҰҰҰҤҔqq^^q$hZ hBWCJaJmHnHsHtHhBWCJaJmHnHsHtH$h7hBWCJaJmHnHsHtHhZ CJaJmHnHsHtHhBWCJaJmHsHh%^hBWCJH*aJmHsH"h%^hBW5CJ\aJmHsHh%^hBWCJaJmHsHh%^hBWCJH*aJnHtHh%^hBWCJaJnHtH#9 J: L: N: R: R7$ & F9d$If^9`a$gd|,xkd$$Ifl\ "A t0644 la d$Ifgd|,xR: V: : : : C($ & F9d$If^9`a$gd|,xkd$$Ifl\ "A t0644 la d$Ifgd|,x$d$Ifa$gd|,x: : : ; ; CkdA$$Ifl\ "A t0644 la $d$Ifa$gd|,x d$Ifgd|,x; ; ; ; ; $d$Ifa$gd|,x d$Ifgd|,x$ & F9d$If^9`a$gd|,x; ; ; ; ; ^C7($d$Ifa$gd|,x d$Ifgd|,x$ & F9d$If^9`a$gd|,xkd$$Ifl\ "A t0644 la ; ; ; ; < R7$ & F9d$If^9`a$gd|,xkd$$Ifl\ "A t0644 la d$Ifgd|,x< < p< r< t< C($ & F9d$If^9`a$gd|,xkdT$$Ifl\ "A t0644 la d$Ifgd|,x$d$Ifa$gd|,xt< < < < < Ckd$$Ifl\ "A t0644 la $d$Ifa$gd|,x d$Ifgd|,x< < = = = d$Ifgd|,x$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,x$ & F9d$If^9`a$gd|,x= = B> > > V? f@ @ ^OODOOD $da$gd|,x$d`a$gd|,xkd$$Ifl\ "A t0644 la > ? T? V? X? Z? ? ? ? ? B PC RC VC &D (D .D 0D D D E E BE DE FE HE XE \E vE xE $F &F 2F :F dF fF jF F F F F F ʷʁm&jhBWOJQJU^JmHnHuhZ CJaJmHnHsHtH$h7hZ CJaJmHnHsHtH$hZ hZ CJaJmHnHsHtH$h%^hZ CJaJmHnHsHtHhBWCJaJmHnHsHtH$h7hBWCJaJmHnHsHtH$h%^hBWCJaJmHnHsHtH)@ A A B RC C D D E BE fF F F F F F F F F F F F G G G $d^a$gd|,x$d`a$gd|,x $da$gd|,xF G G "G (G *G ,G 2G 4G BG DG NG RG ^G dG rG tG vG xG zG |G G J K K K G @G $da$gd|,x@G BG FG HG JG LG NG TG VG XG ZG \G ^G fG hG jG lG nG pG rG tG vG zG |G G $d`a$gd|,x$ da$gd|,x $da$gd|,xG H H I vJ K $$Ifl\(K "h t0644 la PZ RZ VZ jZ nZ Z ^OCO4$d$Ifa$gd|,x d$Ifgd|,x$d$Ifa$gd|,xkd$$Ifl\(K "h t0644 la Z Z Z Z Z $[ ^OCO4$d$Ifa$gd|,x d$Ifgd|,x$d$Ifa$gd|,xkd$$Ifl\(K "h t0644 la $[ &[ ,[ F[ J[ [ ^OCO4$d$Ifa$gd|,x d$Ifgd|,x$d$Ifa$gd|,xkdQ$$Ifl\(K "h t0644 la [ [ [ [ [ n\ ^OCO4$d$Ifa$gd|,x d$Ifgd|,x$d$Ifa$gd|,xkd$$Ifl\(K "h t0644 la n\ p\ ] b] f] h] j] l] ^OODDDD $da$gd|,x$d`a$gd|,xkd$$Ifl\(K "h t0644 la d] l] n] ] ] ] ] ] ] 6^ 8^ :^ >^ ^ ^ ^ ^ ~b n^Q^A.A.A.$h7hBWCJaJmHnHsHtHhBWCJaJmHnHsHtHhZ CJ\aJmHsHh99hBWCJ\aJmHsH%hBW5B*CJ\aJmHphsH+h7hBW5B*CJ\aJmHphsH%h7hBW5>*CJ\aJmHsH,jh7hBWOJQJU^JmHnHu"h7hBW5CJ\aJmHsH.h,hZ 5>*B*CJ\aJmHphsH(h,hZ B*CJ\aJmHphsHl] n] p] r] t] v] x] z] |] ~] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] $da$gd|,x] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] $da$gd|,x] ] ] ] ] ] ] :^ ^ _ ` ` ~b b c c 8d d d f Vf f 0g g Hh $d`a$gd|,x $da$gd|,x$d`a$gd|,x~b b b b b b c c c c 8d >d d d d d d d d d d d e e e e f f Vf Zf f f 0g 2g i i Di Hi i i i i i i j j "j j j Nk Vk nk rk Tl l l l l ʺʺʑʑʑݺݺ* jh7hBWCJaJmHnHsHtH$h7hZ CJaJmHnHsHtHhZ CJaJmHnHsHtH$h7hBWCJaJmHnHsHtH$h99hBWCJaJmHnHsHtHhBWCJaJmHnHsHtH9Hh i Di i nk Tl l $m m Hn n >o ro Zp p q jq q "r r s Hs $ & F d^`a$gd|,x$ da$gd|,x$d`a$gd|,x $da$gd|,xl $m (m m m m (n Fn Hn Pn Rn n n >o Bo ro vo Zp ^p p p p p "r *r ,r r r s s Hs Ls s s s t ht zt t t u u u Fv Jv v v w yyh{ECJaJmHnHsHtH'hZ hZ 5CJaJmHnHsHtH"h99hBW5CJ\aJmHsHhZ 5CJ\aJmHsHhwT5CJ\aJmHsHhBWCJaJmHnHsHtHhZ CJaJmHnHsHtH$h7hBWCJaJmHnHsHtH/Hs s ht t u zu u Fv v w w "x x x 2y y z z z t{ | $ & F d^`a$gd|,x $da$gd|,x$ & F d^`a$gd|,x$ da$gd|,xw w w w w w "x 4x dx jx y y y z z z z z z t{ z{ ~{ { | | P| V| z} |} ~} } } } } ݹݧtehlw,5CJ\aJmHsHh95CJ\aJmHsH"h,hlw,5CJ\aJmHsH"hZ h75CJ\aJmHsH"h7hBW5CJ\aJmHsH'hZ hZ 5CJaJmHnHsHtHh{ECJaJmHnHsHtH$h7hBWCJaJmHnHsHtHhBWCJaJmHnHsHtH!| l| | } z} |} ~} } ~  € Ё $ da$gd|,x$d`a$gd|,x$ nda$gd|,x$ da$gd|,x $da$gd|,x$ & F d^`a$gd|,x} } &~ T~ ~ ~  ΂ Z ؇ ʈ  l n b ΋ 0 J ijĞĉĉuuuĉĉ``)h,hqs5CJ\]aJmHnHsH&h,hqs5CJ\aJmHnHsH)h,hlw,5CJ\]aJmHnHsH)h,hlw,5CJH*\aJmHnHsH h,hlw,CJaJmHnHsH&h,hlw,5CJ\aJmHnHsH#h956CJ\aJmHnHsH)h9h956CJ\aJmHnHsH ކ d \ ܏ T V Z " $ & ( * , . $d^a$gd|,x$hd`ha$gd|,x$ da$gd$$d`a$gd$$ nda$gd$$d`a$gd|,x$ Sda$gd|,x $da$gd|,xJ N \ ܏ ޏ $ R T V X 0 6 ֔ ؔ teTt@8tjh$U&h$hlw,5CJ\aJmHnHsH* hs5CJ\aJmHnHsH*jhqs5CJU\aJ&h,hqs5CJ\aJmHnHsH&h$hqs5CJ\aJmHnHsH*&h$h$5CJ\aJmHnHsH* h$5CJ\aJmHnHsH*&h,h$5CJ\aJmHnHsH&h,hlw,5CJ\aJmHnHsH,h,hqs5CJH*\]aJmHnHsH. 0 2 4 6 Ҕ Ԕ ֔ ؔ ڔ ܔ $d`a$gd|,x $da$gd|,x$ Sda$gd|,x$ nda$gd|,x$d^a$gd|,xؔ ڔ ܔ ƕ j 6 F N ӿq`NF`jh9U#h9h9CJ\aJmHnHsH h95CJ\aJmHnHsH hlw,5CJ\aJmHnHsH&h,hqs5CJ\aJmHnHsH)h,hlw,5CJ\]aJmHnHsH&h,hlw,5CJ\aJmHnHsH&hshlw,5CJ\aJmHnHsH*&hshqs5CJ\aJmHnHsH*h9h95CJ\aJhs5CJ\aJ T V X f t v x z | ~ $ d`a$gd|,x$d`a$gd$ $da$gd|,xN P R T X d ˜ 2 D ^ j n d f p[p[p[pF4FF#h,hlw,CJ]aJmHnHsH)h,hlw,5CJ\]aJmHnHsH)h$hlw,5CJ\]aJmHnHsH*&h$hlw,5CJ\aJmHnHsH*&h$hqs5CJ\aJmHnHsH*&h,hlw,5CJ\aJmHnHsH&h,hqs5CJ\aJmHnHsH h95CJ\aJmHnHsHhyh$\mHnHsHh,hlw,\mHnHsH#h,hlw,CJ\aJmHnHsHf V ̛ N R p  6 b f , r v ددuaM&hh75CJKH\aJmHsH&hh5CJKH\aJmHsH h$5CJKH\aJmH*sH*&h,hqs5CJ\aJmHnHsH)h,hlw,5CJ\]aJmHnHsH&h,hlw,5CJ\aJmHnHsH)h$hlw,5CJ\]aJmHnHsH*&h$hlw,5CJ\aJmHnHsH*&h$hqs5CJ\aJmHnHsH* . * 6 & $ nda$gd|,xdgd|,x$d`a$gd|,x $da$gd|,x $da$gd|,x $d@&a$gd|,x$ d`a$gd|,x ʟ " $ * , . 2 4 6 8 : ʸyjy[K;Kh9h95CJaJmH*sH*h$h`VP5CJaJmH*sH*h$h7CJaJmH*sH*h$5CJ\aJmHsHh,hCJaJmHsHh,h7CJaJmHsH"h$h75CJ\aJmH*sH*h$5CJ\aJmH*sH*"h,h5CJ\aJmHsH"hh75CJ\aJmHsH"hh5CJ\aJmHsH"h,h75CJ\aJmHsH $ , D L p < n & ĵnbSDDDDDDDDh,hLklCJaJmHsHh$hLklCJaJmH*sH*h$CJaJmH*sH*"h,h`VP5CJ\aJmHsH,jh`VPh`VPOJQJU^JmHnHuh,h`VPCJaJmHsHh`VPh`VPCJaJmHsHh9h`VPCJaJmHsH(h9h`VP6B*CJaJmH*phsH*+h9h96B*CJ\aJmHphsHh`hGhwT5CJaJmHsH& 0 J L ܬ @ $7d^7a$gd|,x$ Sda$gd|,x $da$gd|,x$d`a$gd|,x N ޲ h N \ v F Z $da$gd|,x$d`a$gd|,x$ Sda$gd|,x& 0 L | ¹ \ f N X ʻ . x t ޽ F H п F Z ^  f l ŵҵҵh`VP5CJaJmHsHh,h`VP5CJaJmHsHh95CJaJmHsHh,h'<5CJaJmHsHh,hLklCJaJmHsHh,h`VPCJaJmHsH= 6 \ P R , . D @ B | ~ ĸĩėĈzĈk[K>Kh$CJ\aJmH*sH*h$h$CJ\aJmH*sH*h-"h'<CJ\aJmH*sH*h,h`VPCJaJmHsHjh'<UmHnHuh'<h'<CJaJmH sH "jh'<CJUaJmHnHuh7h'<CJaJmHsHh'<CJaJmHsHh,h'<CJaJmHsH+h9hwT6B*CJ\aJmHphsH+h9h96B*CJ\aJmHphsH 6 \ R , 0 2 4 6 8 : < > @ B D @ t T $ da$gd|,x$ 7d`7a$gd|,x$ da$gd|,x ~ b z F * \ $d`a$gd$$ nda$gd$$ da$gd$ $da$gd$ $da$gd|,x $ & . 0 ` 4 6 B D X \ {o{o\O?h$h$CJ\aJmH*sH*h$CJ\aJmH*sH*%jh$CJU\aJmHnHuh$CJaJmHsHh h$CJaJmHsHh$h$CJaJmH*sH* jPh h$CJaJ j~h h$CJaJ jFh h$CJaJ j~h h$CJ]aJ jFh h$CJ]aJh$h$CJ]aJmH*sH*h$h$CJaJmH*sH*   V $d`a$gd|,x $da$gd|,x  V 2 D < > @ F T r ȹueueVDVD5h h'<CJaJmHsH"h h'<5CJ\aJmHsHh'<5CJ\aJmHsHh h'<CJ\aJmHsHh'<CJ\aJmHsHh,h'<CJ\aJmHsHh{ECJaJmHsHh'<CJaJmHsHh,h{ECJaJmHsHh,h'<CJaJmHsHh$h'<CJaJmH*sH*h9CJaJh`hGh'<CJ\aJmH*sH*h$h'<CJ\aJmH*sH* R n R > F V \ p $d$Ifa$gd|,x$d`a$gd|,x$ da$gd|,x $da$gd|,x$ Sd`a$gd|,x$d`a$gd|,xp r v ~ ^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkdd$$Ifl\h V $ra t0D644 la D ^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkd$$Ifl\h V $ra t0D644 laD F J R V ^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkd$$Ifl\h V $ra t0D644 la Z ^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkdw$$Ifl\h V $ra t0D644 la Z \ f h n p f h b d ^ b  v x  P R   8 : < r z ߿zjh9CJaJmHnHsHtH%jh'<CJU\aJmHnHuh,h'<CJ\aJmHsH$h7h'<CJaJmHnHsHtHh,h'<CJaJmHsHh'<CJaJmHnHsHtHh h'<CJH*aJnHtHh h'<CJaJmHsH"h h'<5CJ\aJmHsH%Z \ ` h l ^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkd($$Ifl\h V $ra t0D644 la  n ^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkd$$Ifl\h V $ra t0D644 lan p t z ~ ^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkd$$Ifl\h V $ra t0D644 la f ^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkd;$$Ifl\h V $ra t0D644 laf h l r v ^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkd$$Ifl\h V $ra t0D644 la  b ^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkd$$Ifl\h V $ra t0D644 lab d j n r ^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkdN$$Ifl\h V $ra t0D644 la 6 ^ v ^SSSDD$ da$gd|,x $da$gd|,xkd$$Ifl\h V $ra t0D644 lav P  8 : > @ B D F H J L N P R T V X Z \ ^ $da$gd|,x$ da$gd|,x$ da$gd|,x^ ` b d f h j l n p r t v x z  F $ v  | $ da$gd|,x$ da$gd-" $da$gd|,xz ~    F H  $ & t v   P | & ( " J L ^ d  < > " n t  P V ʺ$h7h'<CJaJmHnHsHtHh'<CJaJmHnHsHtHh'<h'<CJ\aJmHsH$h$h-"CJaJmHnHsHtH$h7h-"CJaJmHnHsHtHh-"CJaJmHnHsHtH;| & J ^ < n P  @ j D N $da$gd|,x$ da$gd|,x$ da$gd|,xV  < > @ B j l D F  N P   H  v x   @ ȶݣݣݣݣݣzeR%hwT5B*CJ\aJmHphsH(hZh'<B*CJ\aJmHphsH"h{EB*CJ\aJmHphsH-h7h'<B*CJaJmHnHphsHtH$hZh'<CJaJmHnHsHtH"h'<B*CJ\aJmHphsH(h'<h'<B*CJ\aJmHphsHh'<CJaJmHnHsHtH$h7h'<CJaJmHnHsHtH T  ` \  | .  $ J j $ d`a$gd|,x$ & F da$gd|,x$ & F JXd^`Xa$gd|,x $da$gd|,x$d^a$gd|,x@ ^ ` f h  Z \ `  0  ²yfSf?'h,h'<>*CJaJmHnHsHtH$h,h{ECJaJmHnHsHtH$h,h'<CJaJmHnHsHtH$h7h'<CJaJmHnHsHtH$h,h'<CJaJmHnHsHtH$h7h'<CJaJmHnHsHtHh'<CJaJmHnHsHtH'h'<h'<5CJaJmHnHsHtH+hZh'<5B*CJ\aJmHphsH%h'<5B*CJ\aJmHphsH    J j l \$ $ $ $ Įu^SuC6&h,h-"CJ\aJmHsHh'<CJ\aJmH*sH*h,h'<CJ\aJmHsHh,h'<mHsH,jh7h'<OJQJU^JmHnHuh,h'<CJaJmHsH'h,h'<CJ\aJmHnHsHtH*h,h95CJ\aJmHnHsHtH+h9h96B*CJ\aJmHphsH$h'<5CJ\aJmHnHsHtH$h95CJ\aJmHnHsHtH*h,h'<5CJ\aJmHnHsHtH        # \$ $ $da$gd|,x$ & F Sda$gd|,x$ & F da$gd|,x$ da$gd|,x$ da$gd|,x$ $ % % r& & ' .( ( ( ) T) ) * + , , j- l- n- r- $da$gd|,x$ & F Sda$gd-"$ & F da$gd-" $da$gd-"$ % % "& $& >& @& & & & & f) h) ) ) * * j- l- n- p- r- 6. :. H. J. rgXgLh9CJaJmHsHh,h'<CJaJmHsHh,h'<mHsH,jh7h'<OJQJU^JmHnHu"h,h'<5\mHnHsHtHh-"h-"CJ\aJmHsHh,h-"CJH*aJmHsH" jPh'<h-"CJaJmH sH " jFh'<h-"CJaJmH sH " j~h'<h-"CJaJmH sH h,h-"CJaJmHsHr- t- v- x- z- |- ~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - :. <. >. $ da$gd|,x>. @. B. D. F. H. J. . . / ^/ / 0 X0 0 0 0 0 0 $d$Ifa$gd|,x$d`a$gd|,x $da$gd|,x$ & F da$gd|,x$ & F Sda$gd|,x$ da$gd|,xJ. / / / 0 0 0 0 0 "2 $2 2 2 2 2 2 $3 3 4 t4 v4 z4 4 4 4 D5 F5 B6 D6 6 6 7 ññrch,h'<CJaJmHsH'h'<B*CJaJmHnHphsHtHh'<CJaJmHsHh'<h'<CJH*aJnHtHh'<h'<CJaJmHsH"h'<h'<5CJ\aJmHsHh'<5CJ\aJmHsHh,h'<CJ\aJmHsHh,h{ECJaJmHsHh,h'<CJaJmHsH0 0 0 0 0 N1 ^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkd$$Ifl\ha (#\ t0644 laN1 P1 T1 \1 `1 1 ^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkda$$Ifl\ha (#\ t0644 la1 1 1 1 1 "2 ^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkd$$Ifl\ha (#\ t0644 la"2 $2 (2 02 42 2 ^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkd$$Ifl\ha (#\ t0644 la2 2 2 2 2 3 ^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkdt$$Ifl\ha (#\ t0644 la3 3 3 3 3 3 ^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkd%$$Ifl\ha (#\ t0644 la3 4 4 4 4 t4 ^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkd$$Ifl\ha (#\ t0644 lat4 v4 z4 4 4 4 ^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkd$$Ifl\ha (#\ t0644 la4 4 4 4 4 D5 ^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkd8$$Ifl\ha (#\ t0644 laD5 F5 L5 R5 V5 5 ^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkd$$Ifl\ha (#\ t0644 la5 5 5 5 5 B6 ^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkd$$Ifl\ha (#\ t0644 laB6 D6 J6 N6 R6 6 ^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkdK$$Ifl\ha (#\ t0644 la6 6 7 J7 7 7 >8 8 ^LLLALL $da$gd|,x$ & F da$gd|,xkd$$Ifl\ha (#\ t0644 la7 7 7 7 7 7 >8 B8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 : : : : : : ; ; < < < < 8= := = = > > > > > > 8? ԓԓԀph'<hCJ\aJmHsH$h7h'<CJaJmHnHsHtH*h'<B*CJH*aJmHnHphsHtH-h7h'<B*CJaJmHnHphsHtH'h'<B*CJaJmHnHphsHtH-h'<h'<B*CJaJmHnHphsHtH(h,h'<B*CJ\aJmHphsH(8 9 : : : ; < < 8= = > > > 8? x? ? @ @ @ @ @ @ $ da$gd|,x$ da$gd|,x $da$gd|,x$ & F da$gd|,x & F dgd|,x8? @ @@ B@ D@ F@ H@ J@ L@ @ $ da$gd-"$ da$gd|,x@ @ A A B hB C C C :D `D D DE E F F JG G G $d`a$gd|,x$d^a$gd|,x$ da$gd|,x$ da$gd|,x$ da$gd-"$ da$gd-"B B C C C C C C C C C C D :D >D `D bD D D DE FE VF ZF F F F F G G G 2H 4H 6H K K .L xL zL |L ~L zN |N ۷۷ۢ}}j%h-"5B*CJ\aJmH*phsH*$h'<h'<CJaJmHnHsHtH"h'<B*CJ\aJmHphsH(h'<h'<B*CJ\aJmHphsH'h7h'<CJH*aJmHnHsHtHh'<CJaJmHnHsHtH$h7h'<CJaJmHnHsHtH!h'<CJH*aJmHnHsHtH)G 6H ^H .I :J HK .L |L M M zN |N N m m n vn n n n n n n n n $da$gd|,x$d`a$gd|,x $da$gd|,xg nh h h Pi Vi i i 8j k k (l *l l &m (m 0m 2m 4m 6m m m m m m m m n n vn n n n n n n \o ׯׯ}nh,hmHnHsHtH'h-"h9(CJ\aJmH*nHsH*tHjh-"UmHnHuhhCJ\aJnHtH" jwh9(CJH*\aJnHtH*h,h9(CJH*\aJmHnHsHtH'h,h9(CJ\aJmHnHsHtH'h,hCJ\aJmHnHsHtH%n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n o o o o o o o o o $da$gd|,xo o \o p p p q q q q q q q q q q q q q q q q q "q $q dgd|,x d`gd|,x $da$gd|,x $da$gd|,x\o p p p q .q q Ds Fs Js  D ċ r\D++0h,h9(B*CJ\aJmHnHphsHtH.jh9(B*CJU\aJmHnHphu*h,h9(CJH*\aJmHnHsHtHh9(CJ\aJnHtH'h,h9(CJ\aJmHnHsHtH'h,h9(CJ\aJmHnHsHtH3h,h9(5B*CJ\aJmHnHphsHtHh,h9(mHnHsHtHh,hmHnHsHtHjh9(UmHnHu$h,h9(CJaJmHnHsHtH$q &q (q *q ,q .q q q 2u $x x @ B D ċ t $da$gd|,x $da$gd|,x     > ޞ p ̟ f ( ^ $d`a$gd|,x $da$gd|,x $da$gd|,x z ~ š > B ԛ ؛ * . Ɵ ʟ    : < D J R X b f n r ^ b ״״פג" jSh9(CJH*\aJnHtHh9(h9(CJ\aJnHtHh9(CJ\aJnHtH*h,h9(CJH*\aJmHnHsHtH'h,h9(CJ\aJmHnHsHtH'h,h9(CJ\aJmHnHsHtH9b j n | h j p r z |    * , 4 8 P R X Z R T \ ^ f l ԰ ְ ް  " * , 2 4 < @ H L P R n r ܱ ޱ R " jSh9(CJH*\aJnHtH*h,h9(CJH*\aJmHnHsHtH'h,h9(CJ\aJmHnHsHtHM^ ȭ l r Ұ T ( ̲ b д p ^ $ da$gd|,x$ Sda$gd|,x$ da$gd|,x $da$gd|,x $da$gd|,xR T \ ^ d f IJ   > B \ ^ ȴ ̴ д  N p ( * \ Ķ ֲq j~hEhECJ]aJh,hECJ]aJmHsH%h,hEB*CJaJmHphsHh,hECJaJmHsHh,hECJ\aJmHsH'h,hECJ\aJmHnHsHtH'h,h9(CJ\aJmHnHsHtH*h,h9(CJH*\aJmHnHsHtH&Ķ ƶ ʹ D F    "  $ , . 0  {k{\P\{hECJaJmHsHhEhECJaJmHsHh,h^CJH*aJmHsHh,h^CJaJmHsH.h,hE5>*B*CJ\aJmHphsH jhEhECJaJh,hECJ\aJmHsHh,hECJH*aJmHsH%h,hEB*CJaJmHphsHh,hECJaJmHsH j~hEhECJaJ b ȷ D 4 Ȼ Խ ־ п  F ` $d`a$gd|,x $da$gd|,x$d`a$gd|,x$ da$gd|,x` L v  , 2 F $d$Ifa$gd|,x$d`a$gd|,x$ da$gd|,x $da$gd|,x$d`a$gd|,x v   * H & ( . 4 ²uufufWfufufGfh^h^CJH*aJmHsHh^h^CJaJnHtHh^h^CJaJmHsH"h^h^5CJ\aJmHsHh^5CJ\aJmHsHh,hE\mHsHh,hECJ\aJmHsHh,h{ECJ\aJmHsHh,hECJaJmHsHh,h{ECJaJmHsHh,h^CJaJmHsHh,h^CJ\aJmHsHF H L T X ^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkd$$If9\h:/ t"7L t0644 9a . ^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkdg$$If9\h:/ t"7L t0644 9a. 0 4 < @ ^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkd!$$If9\h:/ t"7L t0644 9a " ^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkd$$If9\h:/ t"7L t0644 9a" $ ( 6 : ^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkd$$If9\h:/ t"7L t0644 9a & ^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkdO$$If9\h:/ t"7L t0644 9a& ( , 4 8 ^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkd $$If9\h:/ t"7L t0644 9a B ^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkd$$If9\h:/ t"7L t0644 9a B D 0 2 t , > ݮݞpp]pRGRh`hGhEmHsHh,hEmHsH%h,hE5>*CJ\aJmHsHh,hECJaJmHsHh,h{ECJaJmHsHh,hECJ\aJmHsHh,h^CJ\aJmHsH"h^h^5CJ\aJmHsH h^h^CJ^JaJmHsHh^CJaJmHsHh^h^CJaJmHsH&h^h^5CJ\^JaJmHsHB D H N R ^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkd}$$If9\h:/ t"7L t0644 9a H ^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkd7$$If9\h:/ t"7L t0644 9aH J P X \ ^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkd$$If9\h:/ t"7L t0644 9a 0 ^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkd$$If9\h:/ t"7L t0644 9a0 2 8 < @ r ^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkde$$If9\h:/ t"7L t0644 9ar t , ^O880dgd|,x & F d^`gd|,x$ da$gd|,xkd$$If9\h:/ t"7L t0644 9a dgd|,x N P  0 : P ` f h n p r t v x z ޱs`s$h95CJ\aJmHnHsHtH*h,h{E5CJ\aJmHnHsHtH'h,hECJ\aJmHnHsHtH&h,h^5CJKH\aJmHsH$h,hECJaJmHnHsHtHh,h^CJaJmHsHh,h^mHsHh,hEmHsH,jh7hEOJQJU^JmHnHu$ P R 0 2 4 6 8 : < > @ B D F H J L N P b d f n r v dgd|,xv z $da$gd|,xdgd|,x J f > P v $d@xxa$gd-"$d@xx`a$gd-"$d`a$gd|,x $d@&a$gd|,x $da$gd|,x H J  & ~~k[L=2h{Eh-"CJaJjh{Eh-"CJUaJh[h-"CJaJmHsHh[h-">*CJaJmHsH%h[h-"B*CJaJmHphsHh,h{ECJ\aJmHsHh,h{ECJ]aJmHsHh,h{ECJaJmHsH'h,h{ECJ\aJmHnHsHtH+hwThwT5B*CJ\aJmHphsH+hH9hwT5B*CJ\aJmHphsH$h75CJ\aJmHnHsHtH Z ^ ` " " r $ 2 ŶŜufuWGfGWGh{Eh{ECJ]aJmHsHh{Eh{ECJaJmHsH j~h{Eh{ECJ]aJh{Eh{ECJ]aJh{Eh{ECJaJh{ECJaJh-"CJaJh{Eh-"CJaJh{Eh-"B*CJaJphh{Eh-"B*CJaJphh{Eh-">*CJaJjh{Eh-"CJUaJjh{Eh-"CJUaJ j2S h{Eh-"CJUaJ ` " ~ " | 6      $da$gd|,x$ Sda$gd|,xdgd|,x$d@xxa$gd-"$d@xx^`a$gd-"2 4 H J z | 6 R \ ^ p r 0 2 4 B D J L R ĵ৘qbRbh,h{ECJ\aJmHsHh,h{ECJaJmHsHh`hGhkdCJaJmHsHh-"CJaJmH*sH*h{ECJaJmHsHh Sh{ECJaJmHsHjh{EUmHnHuh{Eh{ECJaJmHsHh{ECJ]aJmHsH j~h{Eh{ECJ]aJh{Eh{ECJ]aJmHsH jPh{Eh{ECJ]aJ " $ & ( * , . 0 2 4 6 8 : < > @ B D F H J L x $ Sda$gd|,x $da$gd|,xx d ^ $d$Ifa$gd|,x$ da$gd|,x 6 8 * 6 < P ^ | P R 4 6 ` b r 4 8 J h & Ʒh,h7CJ\aJmHsHh,h{ECJ\aJmHsHh{ECJaJmHsHh; h{ECJaJmHsHh{Eh{ECJaJmHsHh{Eh{ECJaJh{ECJaJhh{ECJaJh{Eh{ECJ\aJ0 yjjj$d$Ifa$gd|,xkdQ$$IflFV i06  4 la yjjj$d$Ifa$gd|,xkdTR$$IflFV i06  4 la  yjjj$d$Ifa$gd|,xkdR$$IflFV i06  4 la  ( 4 yjjj$d$Ifa$gd|,xkdS$$IflFV i06  4 la 4 6 P ` j yjZZZZZG$ S7d^7a$gd|,x$ Sda$gd|,x$ da$gd|,xkdFT$$IflFV i06  4 la j & p $d$Ifa$gd|,x$d`a$gd|,x$Bd^Ba$gd|,x$ Sda$gd|,x 8 :   L N : B $ & , 4 6 8 r t ^ p & ддддФo``h,h7CJaJmHsH$h{Eh7CJaJmHnHsHtH$h{Eh{ECJaJmHnHsHtHh,h{ECJaJmHsHh{Eh{ECJH*aJmHsHh{ECJaJmHsHh{Eh{ECJH*aJnHtHh{Eh{ECJaJmHsHh{E5CJ\aJmHsH"h{Eh{E5CJ\aJmHsH"  h ^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkdT$$Ifl\h0 (#C=W t0644 lah j n v z ^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkdU$$Ifl\h0 (#C=W t0644 la 8 ^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkdNV$$Ifl\h0 (#C=W t0644 la8 : > F J ^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkdV$$Ifl\h0 (#C=W t0644 la  " ^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkdW$$Ifl\h0 (#C=W t0644 la L ^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkdaX$$Ifl\h0 (#C=W t0644 laL N R X \ ^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkdY$$Ifl\h0 (#C=W t0644 la 4 ^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkdY$$Ifl\h0 (#C=W t0644 la4 6 : J N ^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkdtZ$$Ifl\h0 (#C=W t0644 la $ ^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkd%[$$Ifl\h0 (#C=W t0644 la$ & , > B ^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkd[$$Ifl\h0 (#C=W t0644 la r ^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkd\$$Ifl\h0 (#C=W t0644 lar t z $ ^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkd8]$$Ifl\h0 (#C=W t0644 la$ & , : > ^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkd]$$Ifl\h0 (#C=W t0644 la : ~ ^ ^NNNN?N$Bd^Ba$gd|,x$ Sda$gd|,xkd^$$Ifl\h0 (#C=W t0644 la & : z h D     $da$gd|,x$hd^ha$gd|,x$ da$gd|,x$ da$gd|,x$ Sda$gd|,x& N R : >    . X \    6 :  yiYYFYYYY$h7hL*tCJaJmHnHsHtHhL*tCJaJmHnHsHtHhL*th7CJ\aJmHsHhL*thL*tCJ\aJmHsH,jh7h7OJQJU^JmHnHuh7h7mHsHh7h75>*\mHsH%h7h75>*CJ\aJmHsHh{ECJaJmHnHsHtHh)CCJaJmHnHsHtH$h7h7CJaJmHnHsHtH          X 6 $ da$gd|,x & F d^`gd|,x $da$gd|,x$d^a$gd|,x6 j  L  \ ,  F D L b $d^a$gd|,x $da$gd|,x$ da$gd|,x$ da$gd|,x p r    $         . 2   f j  H J ȳȳt'h7h7CJH*aJmHnHsHtH-h7h7B*CJaJmHnHphsHtH'hL*tB*CJaJmHnHphsHtH(hL*th7B*CJ\aJmHphsH(hL*thL*tB*CJ\aJmHphsHhL*tCJaJmHnHsHtH$h7h7CJaJmHnHsHtH)b  >    .  f  4   $ da$gd|,x$ da$gd|,x$d^a$gd(F $da$gd|,x 2 4 : <       B H ^ f  ( vvvcvSChHqCJaJmHnHsHtHh{ECJaJmHnHsHtH$h,hL*tCJaJmHnHsHtH$h,h7CJaJmHnHsHtH$h7h7CJaJmHnHsHtHhL*tCJaJmHnHsHtH'hL*thL*t5CJaJmHnHsHtH+hL*th75B*CJ\aJmHphsH+hL*thL*t5B*CJ\aJmHphsH%hwT5B*CJ\aJmHphsH ^   . P  z  ` ! ," X# $ $ % % % $da$gd-"$d`a$gd(Fdgd|,x $da$gd|,x$ da$gd|,x(    , . P   L N ` b |l]l|K|9|" j~h(FhL*tCJaJmH*sH*" jPh(FhL*tCJaJmH*sH* j~hL*thL*tCJ]aJh(FhL*tCJ]aJmH*sH*h(FhL*tCJaJmH*sH*hL*thL*tCJaJh7CJ\aJhL*tCJ\aJhL*th7CJ\aJhL*thL*tCJ\aJh7CJ\aJnHtHhL*th7CJ\aJnHtHhL*thL*tCJ\aJnHtH$hL*th7CJaJmHnHsHtH X# % % % *% 0% D% % % % % % % % % (& *& 0& & & ' ' yl\I\<h@CJ\aJmH*sH*%jhL*tCJU\aJmHnHuh,hL*tCJ\aJmHsHhkdCJ\aJmH*sH*h(FhkdCJaJmHsHh(FhL*tCJaJmHsHhL*thL*tCJaJmHsHh-"CJaJmH*sH*h,hL*tCJaJmHsH"jhL*tCJUaJmHnHuhxYFh-"CJaJmH*sH*h(Fh-"CJaJmH*sH*h,h-"CJaJmHsH% % % % % % % % % % "% $% &% (% *% ,% .% 0% D% r% % % % (& *& ,& dgd|,x$d`a$gd(F $da$gd|,x,& .& 0& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & dgd|,x& ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 8' ' ' ' ' ' ( $d$Ifa$gd|,x$d`a$gd|,xdgd|,x' ' ' ' ' ' ' ' ( B) D) H) T) Z) \) T* V* * * + + , , , X, Z, ^, p, ооssdUh,h{ECJaJmHsHh,hL*tCJaJmHsHh,h7CJ\aJmHsHh,hL*tCJ\aJmHsHhL*thL*tCJH*aJnHtHhL*tCJaJmHsHhL*thL*tCJaJmHsH"hL*thL*t5CJ\aJmHsHhL*t5CJ\aJmHsHh,h7CJ\aJmHsHh,hL*tCJ\aJmHsH( ( ( ( ( z( ^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkdK_$$Ifl\hq t"L t0Z644 laz( |( ( ( ( ( ^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkd_$$Ifl\hq t"L t0Z644 la( ( ( ( ( B) ^O@O@$d$Ifa$gd|,x$d$Ifa$gd|,xkd`$$Ifl\hq t"L