Từ năm 2014 đến nay nhà trường đã đẩy mạnh hoạt động hợp tác với các trường, doanh nghiệp trên toàn cầu.

Xem thêm: Hợp tác giữa trường Cơ điện Hà Nội và Đại học Vision Hàn Quốc