ࡱ> U bjbjnn aa$ (((4\\\h\9$LppppOOO$ݨHҥ!(OkOOOҥppgOp(pOžvp@am0LR 09f۫;۫(vv&۫(OOOOOOOҥҥOOO9OOOO۫OOOOOOOOO B : B NNG NGHIP & PTNT TRNG CAO NG C IN H NICNG HA X HI CH NGH(A VIT NAM c lp T do Hnh phcS: 62/CC-TTGKNNQG V/v t chc nh gi k nng ngh quc gia nm 2021H Ni, ngy 03 thng 3 nm 2021 Knh gi: - Cc c s Gio dc ngh nghip - Cc doanh nghip Trng Cao ng C in H Ni c B trng B Lao ng Thng binh v X hi cp giy chng nhn hot ng, nh gi cp chng ch k nng ngh quc gia theo giy chng nhn s: 01/BLTBXH-GCNH ngy 16 thng 3 nm 2020; Theo cng vn s 5275/LTBXH TCGDNN ngy 31/12/2020 ca B trng B Lao ng Thng binh v X hi v vic cng b lch trnh t chc cc k nh gi k nng ngh quc gia nm 2021; Trung Tm nh gi K nng ngh quc gia - Trng Cao ng C in H Ni thc hin t chc nh gi k nng ngh quc gia c th nh sau: Ngh nh gi k nng ngh quc gia: nh gi bc trnh k nng bc 3 TTTn nghBc trnh k nh giThi gian t chc nh giin cng nghip3Thng 3 t: 08/3/2021 n 28/3/2021 Thng 6: t 07/6/2021 n 26/6/2021 Thng 9: t 06/9/2021 n 26/9/2021 Thng 11: 01/11/2021n 28/11/2021 Ct gt kim loi trn my CNC3Hn3Vn hnh v sa cha trm Bm in3Cng ngh t3C in t3Vn hnh sa cha thit b lnh3Qun tr mng my tnh3nh gi bc trnh k nng t bc 1 n bc 2 TTTn nghBc trnh k nh giThi gian t chc nh giin cng nghip1; 2Thng 3 t: 08/3/2021 n 28/3/2021 Thng 4 t: 05/4/2021 n 25/4/2021 Thng 5 t: 03/5/2021 n 30/5/2021 Thng 6 t: 07/6/2021 n 26/6/2021 Thng 7 t: 05/7/2021 n 25/7/2021 Thng 8 t: 02/8/2021 n 22/8/2021 Thng 9: t 06/9/2021 n 26/9/2021 Thng 11 t: 01/11/2021n 28/11/2021 Thng 12 t: 06/12/2021 n 19/12/2021 Ct gt kim loi trn my CNC1; 2Hn1; 2Vn hnh v sa cha trm Bm in1; 2Cng ngh t1; 2C in t1; 2Vn hnh sa cha thit b lnh1; 2Qun tr mng my tnh1; 2 2. Thi gian t chc n tp v lm quen thit b Thng 3: T 08/3/2021 n 15/3/2021 Thng 4: T 01/4/2021 n 15/4/2021 Thng 5: T 01/5/2021 n 15/5/2021 Thng 6: T 01/6/2021 n 15/6/2021 Thng 7: T 01/7/2021 n 15/7/2021 Thng 8: T 01/8/2021 n 15/8/2021 Thng 9: T 01/9/2021 n 15/9/2021 Thng 10: T 01/10/2021 n 15/10/2021 Thng 11: T 01/11/2021 n 15/11/2021 Thng 12: T 01/12/2021 n 15/12/2021 * Cc th sinh c th ng k n tp v lm quen thit b thm ngoi thi gian d kin trn. S lng ngy n tp nhiu hay t do th sinh t quyt nh v ng k vi Trung tm. 3. a im: Ti c s 1: Trng Cao ng C in H Ni, S 160 Mai Dch, Cu Giy, H Ni Ti c s 3: Trng Cao ng C in H Ni, s 22A ng Nguyn Vn Linh, phng Xun Ha, thnh ph Phc Yn, tnh V)nh Phc. 4. i tng: L ngi lao ng lm vic ti cc doanh nghip, cc gio vin, ging vin, dy ti cc Trng i hc, Cao ng, Trung cp, Trung tm Gio dc ngh nghip trn ton quc, cc i tng khc c tiu chun theo Ngh nh s 31/2015/N-CP ngy 24/03/2015 ca Th tng Chnh ph quy nh chi tit thi hnh mt s Lut Vic lm v nh gi, cp chng ch k nng ngh quc gia. 5. Kinh ph: - Kinh ph n tp: 250.000/th sinh/ngy (Kinh ph bao gm c vt t tiu hao, cc dng c cho th sinh n tp). Nu th sinh c nguyn vng n tp th np kinh ph n tp theo quy nh, khng phi np kinh ph nu khng tham gia n tp. - Kinh ph t chc nh gi: T: 1.500.000/ngi/t n 3.500.000/ngi/t, ty thuc vo ngh v bc t chc nh gi. 6. ng k d thi Cc doanh nghip, ngi lao ng, cc gio vin, ging vin tham gia d thi gi thng tin v danh sch cho Trung tm nh gi K nng ngh quc gia Trng Cao ng C in H Ni trc ngy ng k n luyn theo a ch: Trung tm nh gi K nng ngh quc gia Trng Cao ng C in H Ni; S 160 Mai Dch, Cu Giy, H Ni hoc qua Email: HYPERLINK "mailto:quocvuong1981@gmail.com" quocvuong1981@gmail.com hoc builehongtruong@gmail.com. Th tc ng k: - Np 01 phiu ng k tham d nh gi k nng ngh quc gia (C mu khai nh km, hoc ti trn trang Web: http://www.codienhanoi.edu.vn). - K khai y thng tin vo danh sch ng k d thi. - Np 04 nh mu 3x4 mi nht, nh c chp vi phng nn mu trng v np file mm nh mu tng t qua Email HYPERLINK "mailto:quocvuong1981@gmail.com" quocvuong1981@gmail.com hoc HYPERLINK "mailto:builehongtruong@gmail.com" builehongtruong@gmail.com. (ghi r h tn ngy sinh, s CMTND/TCC/H chiu v n v cng tc vo file nh). - Thi gian ng k d thi: Thng 3: Trc ngy 15/3/2021 Thng 4: Trc ngy 01/4/2021 Thng 5: Trc ngy 01/5/2021 Thng 6: Trc ngy 01/6/2021 Thng 7: Trc ngy 01/7/2021 Thng 8: ,<LN $ D ©ՐzhYhE4 h*ht4CJOJQJmHsH'h*ht4CJOJQJ]aJmHsHh/OJQJ]aJmHsH#h*ht4OJQJ]aJmHsH*h*ht45CJOJQJ]aJmHsH0jh*ht4OJQJUmHnHsH*tH*u0jh*hD,OJQJUmHnHsH*tH*u$hD,5CJOJQJ]aJmHsH*h*ht45CJOJQJ]aJmHsH'h*ht4CJOJQJ]aJmHsH ,Ln uf$d$Ifa$gd/$d$Ifa$gdQ8\kd$$IfTl0% } t%644 laytD,T$d$Ifa$gdD,$d$Ifa$gdtB D F $ & J ͷ{hRC4C4Ch*h63OJQJmHsHh*ht4OJQJmHsH*h*ht46CJOJQJ]aJmH*sH*$hKL6CJOJQJ]aJmHsH*h*h<6CJOJQJ]aJmHsH$hm6CJOJQJ]aJmHsH$h/6CJOJQJ]aJmHsH*h*ht46CJOJQJ]aJmHsH'h*ht4CJOJQJ]aJmHsHhKLCJOJQJmHsH h*hQ8CJOJQJmHsH & L viiiY$ & Fd<a$gd63 $d<a$gdt4@ dh^@ `gd63$dh`a$gdt4$a$gdt4gdt4\kd]$$IfTl0% } t%644 layttBT  6 8 > d h j l n p t z ~ ҽl]QhD,OJQJmHsHh*hD,OJQJmHsH(h*h'aOJQJaJmHnH*sHtH*(h*hf#OJQJaJmHnH*sHtH*"hKLOJQJaJmHnH*sHtH*(h*h63OJQJaJmHnH*sHtH*(h*ht4OJQJaJmHnH*sHtH*h*ht4OJQJmHsHhraOOJQJaJmHsH h*h~OJQJaJmHsH ,:j,FHTVbdpr®uaN>N>N>N>N>N>hKL@OJQJaJmHsH$h*hzl@OJQJaJmHsH'h*hzl5@OJQJaJmHsH'h*hM5@OJQJaJmHsH'h*h635@OJQJaJmHsH!hb5@OJQJaJmHsH'h*hw5@OJQJaJmHsH'h*ht45@OJQJaJmHsHh*ht4OJQJmHsHhKLOJQJmHsHh*hte@OJQJmHsH:@R$d<$Ifa$gdR4$d<$Ifa$gdR4$ & Fd<a$gdwF1#d<$IfgdR4$ & Fd<$Ifa$gdR4kd$$Ifl\7 p# t0#644 lap(yt,t$d<$If]a$gd<$d<$Ifa$gdR4$d<$Ifa$gdR4DFHJNV\`8>Bprtvx\^ɼɼɼɱɱɱɱɝ'h*h85@OJQJaJmHsH'h*hw5@OJQJaJmHsHh*hzlOJQJh*hzlOJQJaJ'h*hzl5@OJQJaJmHsHhKL@OJQJaJmHsH$h*hzl@OJQJaJmHsH/DD/& $Ifgd<$ & Fd<$Ifa$gd<kd$$Ifl4\7 p# ` t0#644 lap(ytDHJLkdf$$Ifl4\7 p#  t0#644 lap(yt$d<$If]a$gd<$d<$Ifa$gd<LNVZ\$d<$If]a$gdzl$d<$Ifa$gdzl $Ifgdzl$ & Fd<$Ifa$gdzl\^`D/& $Ifgdzl$ & Fd<$Ifa$gdzlkdC$$Ifl4\7 p#  t0#644 lap(ytkd $$Ifl4\7 p#  t0#644 lap(yt$d<$If]a$gdzl$d<$Ifa$gdzl$d<$Ifa$gdzl$d<$Ifa$gdzl d8$Ifgdzl$ & Fd<$Ifa$gdzlD/# d8$Ifgdzl$ & Fd<$Ifa$gdzlkd$$Ifl4\7 p#  t0#644 lap(yt"kd$$Ifl4\7 p#  t0#644 lap(yt$d<$Ifa$gdzl$d<$Ifa$gdzl8<>$d<$Ifa$gdzl$d<$Ifa$gdzl d8$Ifgdzl$ & Fd<$Ifa$gdzl>@BpD/# d8$Ifgdzl$ & Fd<$Ifa$gdzlkd$$Ifl4\7 p#  t0#644 lap(ytptvx"kd$$Ifl4\7 p#  t0#644 lap(yt$d<$Ifa$gdzl$d<$Ifa$gdzlx$Z$d<$Ifa$gdR4$d<$Ifa$gdR4$ & Fd<a$gdwZ\^F1#d<$IfgdR4$ & Fd<$Ifa$gdR4kd$$Ifl\7 F# t0j$644 lap(ytb< $d<$Ifa$gdR4$d<$If]a$gdV[$d<$Ifa$gdV[$d<$Ifa$gdR4 ^rvx|~:VXdfrt $`hjlpxh*h1_OJQJ'h*h1_5@OJQJaJmHsH h*h8h*h8OJQJaJ'h*h85@OJQJaJmHsH$h*hV[@OJQJaJmHsHhV[@OJQJaJmHsH$h*h8@OJQJaJmHsH2 "$`D/& $Ifgd<$ & Fd<$Ifa$gd<kdb $$Ifl4\7 F# ` t0j$644 lap(yt`jln'kd9 $$Ifl4\7 F#  t0j$644 lap(yt$d<$Ifa$gd< $$Ifa$gd<npx$d<$Ifa$gd< $$Ifa$gd< $Ifgd<$ & Fd<$Ifa$gd<D/& $Ifgd<$ & Fd<$Ifa$gd<kd $$Ifl4\7 F#  t0j$644 lap(yt'kd $$Ifl4\7 F#  t0j$644 lap(yt$d<$Ifa$gd< $$Ifa$gd<$d<$Ifa$gd1_ $$Ifa$gd1_ d8$Ifgd1_$ & Fd<$Ifa$gd1_ "*,.2rz|~"$&ӿӿӿӿ}kYk}Jh {5OJQJaJmHsH#h*h1_5OJQJaJmHsH#h*hw5OJQJaJmHsH#h*ht45OJQJaJmHsH h*ht4OJQJaJmHsH'h*h635@OJQJaJmHsHh*h1_OJQJ'h*h1_5@OJQJaJmHsH$h*h1_@OJQJaJmHsH h*h1_$h*h1_@OJQJaJmHsH "D/# d8$Ifgd1_$ & Fd<$Ifa$gd1_kd $$Ifl4\7 F#  t0j$644 lap(yt",.0'kd $$Ifl4\7 F#  t0j$644 lap(yt$d<$Ifa$gd1_ $$Ifa$gd1_02r|~$d<$Ifa$gd1_ $$Ifa$gd1_ d8$Ifgd1_$ & Fd<$Ifa$gd1_~D/# d8$Ifgd1_$ & Fd<$Ifa$gd1_kd$$Ifl4\7 F#  t0j$644 lap(yt'kdg$$Ifl4\7 F#  t0j$644 lap(yt$d<$Ifa$gd1_ $$Ifa$gd1_&pJ"p v44F!`!$d<`a$gdt4$d<`a$gd {$d<`a$gd!' $d<a$gdt4 $d<a$gd63&(FJ4<>HJ\| "6X`dnp ߯ѯў߯ыыߋ$h!'hx@OJQJaJmHsH h!'hKOJQJaJmHsH h!'hoZsOJQJaJmHsH h!'hk_OJQJaJmHsHhk_OJQJaJmHsH h!'h!'OJQJaJmHsHh!'5OJQJaJmHsH5 v24JL4PTVB!F!`!d!ʼʮʌ{j{XF#h*hTz5OJQJaJmHsH#h*h {5OJQJaJmHsH h*ht4OJQJaJmH*sH* h*ht4OJQJaJmHsH h*hfOJQJaJmHsH h*hk_OJQJaJmHsHhk_OJQJaJmHsHht4OJQJaJmHsH h*ht4OJQJaJmHsH#h*ht45OJQJaJmHsH#h*hlny6OJQJaJmHsHd!!!!!F"J"X""D#H#~########:$ܹveSeBe h*hPOJQJaJmHsH#h*hP5OJQJaJmHsH h*hQ8OJQJaJmHsH#h*hW5OJQJaJmHsHhOJQJaJmHsH h*hWOJQJaJmHsH#h*hW6OJQJaJmHsH#h*hlny6OJQJaJmHsH h*hFOJQJaJmHsH h*hlnyOJQJaJmHsH#h*hF5OJQJaJmHsH`!D##>$b$&'(2))Z,,,-P-- $d<a$gd!$d<`a$gd!$d<`a$gdt4 d<gdW2 $d<a$gdW2$d<`a$gdW2$d<`a$gdF$d<`a$gdW:$<$>$b$$$:%%&&' 'x'z'|'''''̻lUD/)h*hO'0JB*OJQJmHphsH h*hO'OJQJaJmHsH-h*ht40JB*OJQJaJmHphsH/jDh*ht4OJQJUaJmHsH)jh*ht4OJQJUaJmHsH h*hW2OJQJaJmHsH h*ht4OJQJaJmHsH h*ht4OJQJaJmHsH#h*ht45OJQJaJmHsH h*hFOJQJaJmHsH h*htjOJQJaJmHsH''(((*)2)*****++++ +|+~++˶raG2G2)h*h:0JB*OJQJmHphsH2jh*h:0JB*OJQJUmHphsH h*hO'OJQJaJmHsH-h*ht40JB*OJQJaJmHphsH/j h*ht4OJQJUaJmHsH)jh*ht4OJQJUaJmHsH)h*ht40JB*OJQJmHphsH#h*ht46OJQJaJmHsH#h*ht45OJQJaJmHsH h*ht4OJQJaJmHsH+++++,Z,,,,,,-$-P-b-----*>jϸ~l[M[M[M[M[M[KM[MUh!OJQJaJmHsH h!'h!OJQJaJmHsH#h*hP5OJQJaJmHsH#h*ht45OJQJaJmHsH&h*hW256OJQJaJmHsH&h*ht456OJQJaJmHsH,h*h:0J>*B*OJQJmHphsH,h*hO'0J>*B*OJQJmHphsH2jh*h:0JB*OJQJUmHphsH--,j024ƍ*,.06 gdt4 d<gdt4$d^`a$gdt4 $`a$gdt4gdt4 $d<a$gdt4$d<`a$gd!Trc ngy 01/8/2021 Thng 9: Trc ngy 01/9/2021 Thng 10: Trc ngy 01/10/2021 Thng 11: Trc ngy 01/11/2021 Thng 12: Trc ngy 01/12/2021 Mi thng tin xin lin h vi ng Luyn Quc Vng qua in thoi: 0919.384.698 hoc Email: HYPERLINK "mailto:quocvuong1981@gmail.com" quocvuong1981@gmail.com. ng Bi L Hng Trng qua in thoi: 0914.338.769 hoc Email: builehongtruong@gmail.com. Ni nhn: HIU TRNG - Nh knh gi; - Lu VT, TTGKNNQG. ng Vn Ngc Tn c quan ch qun..... Mu ng k d thi Tn n v........ DANH SCH NG K D THI K NNG NGH QUC GIA BC 3/5 (Km theo cng vn s: /CC-TTGKNNQG ngy thng nm 2021 ca Trng Cao ng C in H Ni) TTH v tnNgy thng nm sinhCMT/H chiu Trnh o to in thoi/Email c nhnGhi chNam NS CMT/H chiu/CCCDNgy cp Ni cp Trnh Chuyn ngnh Thi gian o to Nm tt nghipin thoi Email12INgh: in Cng nghip 1.Nguyn VnA22/01/19872Vi Th B12/12/1984(Danh sch d thi cn in y cc thng tin) Ngy ....thng.....nm 2021 NGI LP (K tn, ghi r h tn) nh (03x04 cm)CNG HA X HI CH NGH(A VIT NAM c lp - T do - Hnh phc --------------- PHIU NG K THAM D NH GI K NNG NGH QUC GIANgh & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ....... Bc trnh k nng ngh & & & & & & & & & & & & & & & & & .......... H v tn: Ngy thng nm sinh:.............................. CCCD/CMND/H chiu s: .. .& & Ngy cp: ..................... Ni cp: & & & & ........................................................ a ch lin h: .......... in thoi: .......... E.mail: .......... Xin gi km theo phiu ng k ny cc giy t chng minh p ng c mt trong nhng iu kin tham d nh gi, cp chng ch k nng ngh quc gia tng ng vi ngh v bc trnh k nng ngh ng k nh sau: 1. Bn chp chng ch k nng ngh quc gia bc 1 v hp ng lao ng hoc giy xc nhn qu trnh lm vic k t khi c chng ch 2. Bn chp chng ch s cp/chng ch ngh v hp ng lao ng hoc giy xc nhn qu trnh lm vic k t khi c chng ch 3. Bn chp bng tt nghip trung cp ngh/bng tt nghip trung cp chuyn nghip hoc giy xc nhn hc xong chng trnh trung cp ngh/hc xong chng trnh trung cp chuyn nghip4. Bn chp chng ch k nng ngh quc gia bc 2 v hp ng lao ng hoc giy xc nhn qu trnh lm vic k t khi c chng ch  5. Bn chp bng ngh/bng cng nhn k thut v hp ng lao ng hoc giy xc nhn qu trnh lm vic k t khi c bng 6. Bn chp bng tt nghip trung cp ngh/bng tt nghip trung cp chuyn nghip v hp ng lao ng hoc giy xc nhn qu trnh lm vic k t khi c chng ch 7. Bn chp bng tt nghip cao ng ngh/bng tt nghip cao ng hoc giy xc nhn hc xong chng trnh cao ng ngh/hc xong chng trnh cao ng8. Bn chp chng ch k nng ngh quc gia bc 3 v hp ng lao ng hoc giy xc nhn qu trnh lm vic k t khi c chng ch 9. Bn chp bng tt nghip cao ng ngh/bng tt nghip cao ng v hp ng lao ng hoc giy xc nhn qu trnh lm vic k t khi c bng 10. Bn chp bng tt nghip i hc hoc giy xc nhn hc xong chng trnh i hc11. Bn chp chng ch k nng ngh quc gia bc 4 v hp ng lao ng hoc giy xc nhn qu trnh lm vic k t khi c chng ch 12. Bn chp bng tt nghip i hc v hp ng lao ng hoc giy xc nhn qu trnh lm vic k t khi c bng tt nghip 13. Bn chp hp ng lao ng hoc giy xc nhn qu trnh lm vic14. Bn chp giy t ghi nhn/chng nhn thnh tch, huy chng ti hi thi tay ngh ASEAN& ...., ngy ... thng ... nm 202.. NGI KHAI (K v ghi r h v tn) Ghi ch: (Ngi tham gia nh gi c giy t no th tch du V vo tng ng v ph t giy t km theo bao gm c chng minh th hoc th cn cc, ghi y cc thng tin vo phiu ng k, km theo l Quyt nh nng lng hoc thm nin nh gio, hoc giy xc nhn thi gian cng tc ti n v ang cng tc) DANH MC CC DNG C TH SINH PHI CHUN B 1. Qun, o, giy bo h theo n v cng tc (Bt buc) 2. Khuyn khch th sinh dng b dng c ngh chuyn ngnh ca th sinh   j~.0DFHvx0246HνydS?&h*ht456CJOJQJmHsH h*hO'OJQJaJmHsH)h*ht40JB*OJQJmHphsH-h*ht40JB*OJQJaJmHphsH/jh*ht4OJQJUaJmHsH)jh*ht4OJQJUaJmHsH h*ht4OJQJaJmHsH h!'h!OJQJaJmHsHh!OJQJaJmHsH$h!'h!@OJQJaJmHsHHh~čƍ (*,ʹʕpZpF2+ h*h:&h*h:5OJQJ]aJmHsH&h*ht45OJQJ]aJmHsH*h*ht45CJOJQJ]aJmH*sH**h*ht45CJOJQJ]aJmHsHh*ht4OJQJmHsH#h*ht46CJOJQJmHsH#h*hTz6CJOJQJmHsH h*h%CJOJQJmHsH h*ht4CJOJQJmHsH#h*ht45CJOJQJmHsH#h*ht45CJOJQJmHsH,.6DH֏؏ڏ܏$&ȲȲsdTGTGTG9h*ht46CJOJQJh*ht4CJOJQJh*ht45CJOJQJ\h*ht4OJQJmH sH $h_6CJOJQJ\aJmH sH *h*h9T6CJOJQJ\aJmH sH *h*h 6CJOJQJ\aJmH sH *h*ht46CJOJQJ\aJmH sH *h*ht45CJOJQJ\aJmH sH h*ht4OJQJmHsH$h*ht4CJOJQJaJmHsH6֎D$&,@hڐ $$Ifa$gdtB$a$gdt4gdt4 @77+ $$Ifa$gdtB $IfgdtBkd$$IfTl4֞ V/*0P3F'FFXFw FFuF t344 lBayttBT*>Pdđܑ$ & F$Ifa$gdtBFfe $IfgdtB $$Ifa$gdtB @DHLPTX\`dhlptv|Fff $IfgdtB $$Ifa$gdtBFfg$ & F$Ifa$gdtB @Llpʒؒڒܒޒ lµ‡xkk[xKh*h%56CJOJQJh*h%5CJOJQJaJh*h%CJOJQJh*ht4CJOJQJaJh*ht4CJOJQJaJh*ht45CJOJQJaJh*ht4CJ OJQJaJ h*ht4CJOJQJh*ht4CJOJQJaJh*ht45CJOJQJ\h*ht46CJOJQJh*ht46CJOJQJaJĒƒʒڒޒ Ff/! $IfgdtB $$Ifa$gdtB nd$XVkd'$$If0&22 l4ayt$d8xx$IfXD2YD2a$gdtB$d8xx$IfXD2YD2a$gd $`a$gdE^gdt4$a$gd%Ff$%lnԓ6bdrtxz"$PR֕ BV⻭╊ttftSSSS$h*ht4OJQJmH*nH*sH*tH*h*ht45OJQJ\*h*ht45OJQJ\mH*nH*sH*tH*h*hOJQJh*ht4OJQJh*ht4OJQJaJh*hE5OJQJaJh*ht45OJQJaJh_6OJQJaJh*hP6OJQJaJh*ht46OJQJaJh*ht456CJOJQJ֕Bȗ2Z $wkb $IfgdtB d$IfgdtB$d8xxXD2YD2`a$gdt4$ !d8xxXD2YD2a$gdt4$ !d8xxXD2YD2a$gdt4$ d8xxXD2YD2a$gdt4$d8xxXD2YD2a$gdt4$ d8xxXD2YD2a$gdt4 :Lȗ<>BZ "$,&(*,4žĞȟHJLNV\^ӴěěěĊĴěěě h*ht4OJQJaJmH*sH*0jh*ht4OJQJUmHnHsH*tH*uh*ht45OJQJmH*sH*h*ht4OJQJmH*sH*$h*ht4OJQJmH*nH*sH*tH*h*ht4OJQJh*ht4OJQJnH*tH*6$&(,.4Zkd($$IfT00!r%""%22 l4aytt4T $IfgdtB d$IfgdtBZkdB($$IfT0!r%""%22 l4aytt4T d$IfgdtBZkd)$$IfT_0!r%""%22 l4aytt4T $IfgdtBŸ4Zkd)$$IfT$0!r%""%22 l4aytt4T $IfgdtB d$IfgdtBZkd)$$IfT$0!r%""%22 l4aytt4TJNP4Zkd*$$IfTk0!r%""%22 l4aytt4T d$IfgdtBZkdY*$$IfT_0!r%""%22 l4aytt4T $IfgdtBP^bdZkd/+$$IfT$0!r%""%22 l4aytt4T $IfgdtB d$IfgdtB^`bj|~<>@BLRTVXbZ\^`bǴǴǴǴǴǴǴǢk*h*ht45OJQJ\mH*nH*sH*tH*h_6OJQJ]*h*ht46OJQJ]mH*nH*sH*tH*"h*ht46OJQJ]mH*sH*$h*ht4OJQJmH*nH*sH*tH*h*ht4OJQJmH*sH* h*ht4OJQJaJmH*sH*0jh*ht4OJQJUmHnHsH*tH*u(>BDT4Zkd,$$IfT00!r%""%22 l4aytt4T $IfgdtB d$IfgdtBZkd+$$IfT$0!r%""%22 l4aytt4TTXZ\`b4Zkd,$$IfT$0!r%""%22 l4aytt4T d$IfgdtBZkdp,$$IfT$0!r%""%22 l4aytt4T $IfgdtBbZkdF-$$IfT0!r%""%22 l4aytt4T $IfgdtB d$IfgdtBDFHJ $$Ifa$gdtB $IfgdtBZkd-$$IfT$0!r%""%22 l4aytt4T*.HLN^`,ΪҪ̸iS@DFJLNPRTVXZ\^`bdfhjlnprtvxz|~h*h/OJQJhh9hNh=hXht4hEhbOh3Ujh3UU3<>BDHJLNPRTVXZ\^`bdfhjlnprtvgdt4gdbOvxz|~d8xxXD2YD2`gdTzgdt4@P&P 1}:p:. A!"n#n$n% Dp?P1h0:pv}2= /!n"n#n$n% Dp@P&P 1h:pE. A!n"n#n$S% Dp[$$If!vh#v #v}:V l t%65 5}ytD,T[$$If!vh#v #v}:V l t%65 5}yttBT$$If!vh#v#v #v#v:V l t0#6,55 55p(yt$$If!vh#v#v #v#v:V l4 t0#6+55 55p(yt$$If!vh#v#v #v#v:V l4 t0#6+,55 55p(yt$$If!vh#v#v #v#v:V l4 t0#6+,55 55p(yt$$If!vh#v#v #v#v:V l4 t0#6+,55 55p(yt$$If!vh#v#v #v#v:V l4 t0#6+,55 55/ p(yt$$If!vh#v#v #v#v:V l4 t0#6+,55 55/ p(yt$$If!vh#v#v #v#v:V l4 t0#6+,55 55p(yt$$If!vh#v#v #v#v:V l4 t0#6+,55 55p(yt$$If!vh#v#v #v#v:V l t0j$6,55 55p(yt$$If!vh#v#v #v#v:V l4 t0j$6+55 55p(yt$$If!vh#v#v #v#v:V l4 t0j$6+,55 55p(yt$$If!vh#v#v #v#v:V l4 t0j$6+,55 55p(yt$$If!vh#v#v #v#v:V l4 t0j$6+,55 55p(yt$$If!vh#v#v #v#v:V l4 t0j$6+,55 55p(yt$$If!vh#v#v #v#v:V l4 t0j$6+,55 55p(yt$$If!vh#v#v #v#v:V l4 t0j$6+,55 55p(yt$$If!vh#v#v #v#v:V l4 t0j$6+,55 55p(ytDyK yK Vmailto:quocvuong1981@gmail.comyX;H,]ą'cDyK yK Vmailto:quocvuong1981@gmail.comyX;H,]ą'cDyK yK Vmailto:quocvuong1981@gmail.comyX;H,]ą'cV$$If!vh#v'#v#vX#vw #v#vu#v:V l4 t3+++,5'55X5w 55u5/ / / / / / / / / / / ByttBTr$$If!vh#v'#v#v#vX#v#v#v#vI#v #v #v #v #v #v :V l4< t3+++ ,5'555X5555I5 5 5 5 5 5 / / / / / / ByttBTkd$$IfTl4<8 FV0#*&/*-0P3F'FFFXFFFFIFFFFFF t3888844 lBayttBTz$$If!vh#v'#v#v#vX#v#v#v#vI#v #v #v #v #v #v :V l= t3,,,,,,, , , , 5'555X5555I5 5 5 5 5 5 / / / / ByttBTkd$$IfTl=8 FV0#*&/*-0P3F'GXI t3888844 lBayttBTz$$If!vh#v'#v#v#vX#v#v#v#vI#v #v #v #v #v #v :V l t3,,,5'555X5555I5 5 5 5 5 5 / / / / / / / ByttBTkd$$IfTl8 FV0#*&/*-0P3F'GGFXFFFFIFFFFFF t3888844 lBayttBTD$$If!vh#v'#v#v#v#vX#v#v#v#v I#v #v #v #v #v #v:V l t3,5'5555X5555 I5 5 5 5 5 5/ / / ByttBTkd$$IfTlN FV0#*&/*-0P3F'FFFFXFFFFIFFFFFF t3<<<<44 lBayttBTJ$$If!vh#v'#v#v#v#vX#v#v#v#v I#v #v #v #v #v #v:V l t3,,,5'5555X5555 I5 5 5 5 5 5/ / / yttBTkd#$$IfTlN FV0#*&/*-0P3'XI t3<<<<44 layttBTy$$If!vh#v#v:V ,55/ 22 l4 yti$$If!vh#v""#v:V %5""522 l4 ytt4Ti$$If!vh#v""#v:V 0%5""522 l4 ytt4Ti$$If!vh#v""#v:V _%5""522 l4 ytt4Ti$$If!vh#v""#v:V $%5""522 l4 ytt4Ti$$If!vh#v""#v:V $%5""522 l4 ytt4Ti$$If!vh#v""#v:V _%5""522 l4 ytt4Ti$$If!vh#v""#v:V k%5""522 l4 ytt4Ti$$If!vh#v""#v:V $%5""522 l4 ytt4Ti$$If!vh#v""#v:V $%5""522 l4 ytt4Ti$$If!vh#v""#v:V 0%5""522 l4 ytt4Ti$$If!vh#v""#v:V $%5""522 l4 ytt4Ti$$If!vh#v""#v:V $%5""522 l4 ytt4Ti$$If!vh#v""#v:V %5""522 l4 ytt4Ti$$If!vh#v""#v:V $%5""522 l4 ytt4Ti$$If!vh#v#v:V _%5522 l4 ytt4Ts666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@PJ_HmH nH sH tH H`H PNormal CJOJPJQJ_HmH sH tH DA D Default Paragraph FontRi@R 0 Table Normal4 l4a (k ( 0No List DD 3W List Paragraph ^m$6U`6 0 Hyperlink >*B*phRR H0 dhG$%B*CJOJPJQJ^JnHphtHB/!B ?apple-converted-spaceH2H -zT0 Balloon TextCJOJQJ^JaJR/AR -zT0Balloon Text CharCJOJPJQJ^JaJR^RR {9 Normal (Web)dd[$\$CJOJQJaJ4@b4 bO0Header H$>/q> bO0 Header CharCJOJPJQJ4 @4 bO0Footer H$>/> bO0 Footer CharCJOJPJQJjj 63 Table Grid7:V0PK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭Vc:E3v@P~Ds |w<v $ !"#$% !$B D ^& d!:$'+jH,l^Ҫ2 /6=>?ABCWXY^acinpq DL\>pxZ `n"0~`!-6 $PTbJ<v!"#$%&'()*+,-.012345789:;<@DZ[\]_`bdefghjklmorsBp*$XXXX8&&@g%Pg( J  #" ?J  #" ?J X?"Text Box 2S"Ð?PK!8[Content_Types].xmlAN0EH%N@%邴K@`dOdlyLhoDX3'AL:*/@X*eRp208J妾)G,R}Q)=HiҺ0BL):T뢸WQDY;d]6O&8* VCLj"󃒝 yJ.;[wIC_ :{IOA !>Ø4 p;fɑ3׶Vc.ӵn(&poPK!8! _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F232zQLZ%R6zPT]( LJ[ۑ̱j,Z˫fLV:*f"N.]m@= 7LuP[i?T;GI4Ew=}3b9`5YCƵkρؖ9#ۄo~e?zrPK!&b%Gdrs/e2oDoc.xmlSێ }@7vIvcYmMUi{v $vp6KU sfVV `*:áfWѯO77LQѣvժ(GBey 0litqGt"YoG']'<|n[/QB]g+wNSL u#{'Ғ;І AJ.R X4QcǬH 9ޞi:|qD6-הQ'1RD~zK {FS>扁MN9}'XM#Ha hh!QY j/7EX: $*P>tXdJ%rQi ^)C.|dyZ2`++zsbeiR?&xƔ9Y C=9"IC%=vuE=s,l 5rHܥ0 itaDly+vk4Yq.k?PK!H['rdrs/downrev.xmlLAO0 HHXc*MmH\&)Mڕ9b3{'&;.BTQzAj6U g!sЦRƺ"rhL7۪acU>nݷַ7Ds??|FNa$$ ٚٽZpţR B^PK-!8[Content_Types].xmlPK-!8! /_rels/.relsPK-!&b%G.drs/e2oDoc.xmlPK-!H['rdrs/downrev.xmlPK J X?"Text Box 2S"Ð?PK!8[Content_Types].xmlAN0EH%N@%邴K@`dOdlyLhoDX3'AL:*/@X*eRp208J妾)G,R}Q)=HiҺ0BL):T뢸WQDY;d]6O&8* VCLj"󃒝 yJ.;[wIC_ :{IOA !>Ø4 p;fɑ3׶Vc.ӵn(&poPK!8! _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F232zQLZ%R6zPT]( LJ[ۑ̱j,Z˫fLV:*f"N.]m@= 7LuP[i?T;GI4Ew=}3b9`5YCƵkρؖ9#ۄo~e?zrPK!&b%Gdrs/e2oDoc.xmlSێ }@7vIvcYmMUi{v $vp6KU sfVV `*:áfWѯO77LQѣvժ(GBey 0litqGt"YoG']'<|n[/QB]g+wNSL u#{'Ғ;І AJ.R X4QcǬH 9ޞi:|qD6-הQ'1RD~zK {FS>扁MN9}'XM#Ha hh!QY j/7EX: $*P>tXdJ%rQi ^)C.|dyZ2`++zsbeiR?&xƔ9Y C=9"IC%=vuE=s,l 5rHܥ0 itaDly+vk4Yq.k?PK!H['rdrs/downrev.xmlLAO0 HHXc*MmH\&)Mڕ9b3{'&;.BTQzAj6U g!sЦRƺ"rhL7۪acU>nݷַ7Ds??|FNa$$ ٚٽZpţR B^PK-!8[Content_Types].xmlPK-!8! /_rels/.relsPK-!&b%G.drs/e2oDoc.xmlPK-!H['rdrs/downrev.xmlPK J X?"Text Box 2S"Ð?PK!8[Content_Types].xmlAN0EH%N@%邴K@`dOdlyLhoDX3'AL:*/@X*eRp208J妾)G,R}Q)=HiҺ0BL):T뢸WQDY;d]6O&8* VCLj"󃒝 yJ.;[wIC_ :{IOA !>Ø4 p;fɑ3׶Vc.ӵn(&poPK!8! _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F232zQLZ%R6zPT]( LJ[ۑ̱j,Z˫fLV:*f"N.]m@= 7LuP[i?T;GI4Ew=}3b9`5YCƵkρؖ9#ۄo~e?zrPK!&b%Gdrs/e2oDoc.xmlSێ }@7vIvcYmMUi{v $vp6KU sfVV `*:áfWѯO77LQѣvժ(GBey 0litqGt"YoG']'<|n[/QB]g+wNSL u#{'Ғ;І AJ.R X4QcǬH 9ޞi:|qD6-הQ'1RD~zK {FS>扁MN9}'XM#Ha hh!QY j/7EX: $*P>tXdJ%rQi ^)C.|dyZ2`++zsbeiR?&xƔ9Y C=9"IC%=vuE=s,l 5rHܥ0 itaDly+vk4Yq.k?PK!H['rdrs/downrev.xmlLAO0 HHXc*MmH\&)Mڕ9b3{'&;.BTQzAj6U g!sЦRƺ"rhL7۪acU>nݷַ7Ds??|FNa$$ ٚٽZpţR B^PK-!8[Content_Types].xmlPK-!8! /_rels/.relsPK-!&b%G.drs/e2oDoc.xmlPK-!H['rdrs/downrev.xmlPK J X?"Text Box 2S"Ð?PK!8[Content_Types].xmlAN0EH%N@%邴K@`dOdlyLhoDX3'AL:*/@X*eRp208J妾)G,R}Q)=HiҺ0BL):T뢸WQDY;d]6O&8* VCLj"󃒝 yJ.;[wIC_ :{IOA !>Ø4 p;fɑ3׶Vc.ӵn(&poPK!8! _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F232zQLZ%R6zPT]( LJ[ۑ̱j,Z˫fLV:*f"N.]m@= 7LuP[i?T;GI4Ew=}3b9`5YCƵkρؖ9#ۄo~e?zrPK!&b%Gdrs/e2oDoc.xmlSێ }@7vIvcYmMUi{v $vp6KU sfVV `*:áfWѯO77LQѣvժ(GBey 0litqGt"YoG']'<|n[/QB]g+wNSL u#{'Ғ;І AJ.R X4QcǬH 9ޞi:|qD6-הQ'1RD~zK {FS>扁MN9}'XM#Ha hh!QY j/7EX: $*P>tXdJ%rQi ^)C.|dyZ2`++zsbeiR?&xƔ9Y C=9"IC%=vuE=s,l 5rHܥ0 itaDly+vk4Yq.k?PK!H['rdrs/downrev.xmlLAO0 HHXc*MmH\&)Mڕ9b3{'&;.BTQzAj6U g!sЦRƺ"rhL7۪acU>nݷַ7Ds??|FNa$$ ٚٽZpţR B^PK-!8[Content_Types].xmlPK-!8! /_rels/.relsPK-!&b%G.drs/e2oDoc.xmlPK-!H['rdrs/downrev.xmlPK J X?"Text Box 2S"Ð?PK!8[Content_Types].xmlAN0EH%N@%邴K@`dOdlyLhoDX3'AL:*/@X*eRp208J妾)G,R}Q)=HiҺ0BL):T뢸WQDY;d]6O&8* VCLj"󃒝 yJ.;[wIC_ :{IOA !>Ø4 p;fɑ3׶Vc.ӵn(&poPK!8! _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F232zQLZ%R6zPT]( LJ[ۑ̱j,Z˫fLV:*f"N.]m@= 7LuP[i?T;GI4Ew=}3b9`5YCƵkρؖ9#ۄo~e?zrPK!&b%Gdrs/e2oDoc.xmlSێ }@7vIvcYmMUi{v $vp6KU sfVV `*:áfWѯO77LQѣvժ(GBey 0litqGt"YoG']'<|n[/QB]g+wNSL u#{'Ғ;І AJ.R X4QcǬH 9ޞi:|qD6-הQ'1RD~zK {FS>扁MN9}'XM#Ha hh!QY j/7EX: $*P>tXdJ%rQi ^)C.|dyZ2`++zsbeiR?&xƔ9Y C=9"IC%=vuE=s,l 5rHܥ0 itaDly+vk4Yq.k?PK!H['rdrs/downrev.xmlLAO0 HHXc*MmH\&)Mڕ9b3{'&;.BTQzAj6U g!sЦRƺ"rhL7۪acU>nݷַ7Ds??|FNa$$ ٚٽZpţR B^PK-!8[Content_Types].xmlPK-!8! /_rels/.relsPK-!&b%G.drs/e2oDoc.xmlPK-!H['rdrs/downrev.xmlPK J X?"Text Box 2S"Ð?PK!8[Content_Types].xmlAN0EH%N@%邴K@`dOdlyLhoDX3'AL:*/@X*eRp208J妾)G,R}Q)=HiҺ0BL):T뢸WQDY;d]6O&8* VCLj"󃒝 yJ.;[wIC_ :{IOA !>Ø4 p;fɑ3׶Vc.ӵn(&poPK!8! _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F232zQLZ%R6zPT]( LJ[ۑ̱j,Z˫fLV:*f"N.]m@= 7LuP[i?T;GI4Ew=}3b9`5YCƵkρؖ9#ۄo~e?zrPK!&b%Gdrs/e2oDoc.xmlSێ }@7vIvcYmMUi{v $vp6KU sfVV `*:áfWѯO77LQѣvժ(GBey 0litqGt"YoG']'<|n[/QB]g+wNSL u#{'Ғ;І AJ.R X4QcǬH 9ޞi:|qD6-הQ'1RD~zK {FS>扁MN9}'XM#Ha hh!QY j/7EX: $*P>tXdJ%rQi ^)C.|dyZ2`++zsbeiR?&xƔ9Y C=9"IC%=vuE=s,l 5rHܥ0 itaDly+vk4Yq.k?PK!H['rdrs/downrev.xmlLAO0 HHXc*MmH\&)Mڕ9b3{'&;.BTQzAj6U g!sЦRƺ"rhL7۪acU>nݷַ7Ds??|FNa$$ ٚٽZpţR B^PK-!8[Content_Types].xmlPK-!8! /_rels/.relsPK-!&b%G.drs/e2oDoc.xmlPK-!H['rdrs/downrev.xmlPK J X?"Text Box 2S"Ð?PK!8[Content_Types].xmlAN0EH%N@%邴K@`dOdlyLhoDX3'AL:*/@X*eRp208J妾)G,R}Q)=HiҺ0BL):T뢸WQDY;d]6O&8* VCLj"󃒝 yJ.;[wIC_ :{IOA !>Ø4 p;fɑ3׶Vc.ӵn(&poPK!8! _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F232zQLZ%R6zPT]( LJ[ۑ̱j,Z˫fLV:*f"N.]m@= 7LuP[i?T;GI4Ew=}3b9`5YCƵkρؖ9#ۄo~e?zrPK!&b%Gdrs/e2oDoc.xmlSێ }@7vIvcYmMUi{v $vp6KU sfVV `*:áfWѯO77LQѣvժ(GBey 0litqGt"YoG']'<|n[/QB]g+wNSL u#{'Ғ;І AJ.R X4QcǬH 9ޞi:|qD6-הQ'1RD~zK {FS>扁MN9}'XM#Ha hh!QY j/7EX: $*P>tXdJ%rQi ^)C.|dyZ2`++zsbeiR?&xƔ9Y C=9"IC%=vuE=s,l 5rHܥ0 itaDly+vk4Yq.k?PK!H['rdrs/downrev.xmlLAO0 HHXc*MmH\&)Mڕ9b3{'&;.BTQzAj6U g!sЦRƺ"rhL7۪acU>nݷַ7Ds??|FNa$$ ٚٽZpţR B^PK-!8[Content_Types].xmlPK-!8! /_rels/.relsPK-!&b%G.drs/e2oDoc.xmlPK-!H['rdrs/downrev.xmlPK J X?"Text Box 2S"Ð?PK!8[Content_Types].xmlAN0EH%N@%邴K@`dOdlyLhoDX3'AL:*/@X*eRp208J妾)G,R}Q)=HiҺ0BL):T뢸WQDY;d]6O&8* VCLj"󃒝 yJ.;[wIC_ :{IOA !>Ø4 p;fɑ3׶Vc.ӵn(&poPK!8! _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F232zQLZ%R6zPT]( LJ[ۑ̱j,Z˫fLV:*f"N.]m@= 7LuP[i?T;GI4Ew=}3b9`5YCƵkρؖ9#ۄo~e?zrPK!&b%Gdrs/e2oDoc.xmlSێ }@7vIvcYmMUi{v $vp6KU sfVV `*:áfWѯO77LQѣvժ(GBey 0litqGt"YoG']'<|n[/QB]g+wNSL u#{'Ғ;І AJ.R X4QcǬH 9ޞi:|qD6-הQ'1RD~zK {FS>扁MN9}'XM#Ha hh!QY j/7EX: $*P>tXdJ%rQi ^)C.|dyZ2`++zsbeiR?&xƔ9Y C=9"IC%=vuE=s,l 5rHܥ0 itaDly+vk4Yq.k?PK!H['rdrs/downrev.xmlLAO0 HHXc*MmH\&)Mڕ9b3{'&;.BTQzAj6U g!sЦRƺ"rhL7۪acU>nݷַ7Ds??|FNa$$ ٚٽZpţR B^PK-!8[Content_Types].xmlPK-!8! /_rels/.relsPK-!&b%G.drs/e2oDoc.xmlPK-!H['rdrs/downrev.xmlPK J  X ?"Text Box 2S"Ð?PK!8[Content_Types].xmlAN0EH%N@%邴K@`dOdlyLhoDX3'AL:*/@X*eRp208J妾)G,R}Q)=HiҺ0BL):T뢸WQDY;d]6O&8* VCLj"󃒝 yJ.;[wIC_ :{IOA !>Ø4 p;fɑ3׶Vc.ӵn(&poPK!8! _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F232zQLZ%R6zPT]( LJ[ۑ̱j,Z˫fLV:*f"N.]m@= 7LuP[i?T;GI4Ew=}3b9`5YCƵkρؖ9#ۄo~e?zrPK!&b%Gdrs/e2oDoc.xmlSێ }@7vIvcYmMUi{v $vp6KU sfVV `*:áfWѯO77LQѣvժ(GBey 0litqGt"YoG']'<|n[/QB]g+wNSL u#{'Ғ;І AJ.R X4QcǬH 9ޞi:|qD6-הQ'1RD~zK {FS>扁MN9}'XM#Ha hh!QY j/7EX: $*P>tXdJ%rQi ^)C.|dyZ2`++zsbeiR?&xƔ9Y C=9"IC%=vuE=s,l 5rHܥ0 itaDly+vk4Yq.k?PK!H['rdrs/downrev.xmlLAO0 HHXc*MmH\&)Mڕ9b3{'&;.BTQzAj6U g!sЦRƺ"rhL7۪acU>nݷַ7Ds??|FNa$$ ٚٽZpţR B^PK-!8[Content_Types].xmlPK-!8! /_rels/.relsPK-!&b%G.drs/e2oDoc.xmlPK-!H['rdrs/downrev.xmlPK  J ! X !?"Text Box 2S"Ð?PK!8[Content_Types].xmlAN0EH%N@%邴K@`dOdlyLhoDX3'AL:*/@X*eRp208J妾)G,R}Q)=HiҺ0BL):T뢸WQDY;d]6O&8* VCLj"󃒝 yJ.;[wIC_ :{IOA !>Ø4 p;fɑ3׶Vc.ӵn(&poPK!8! _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F232zQLZ%R6zPT]( LJ[ۑ̱j,Z˫fLV:*f"N.]m@= 7LuP[i?T;GI4Ew=}3b9`5YCƵkρؖ9#ۄo~e?zrPK!&b%Gdrs/e2oDoc.xmlSێ }@7vIvcYmMUi{v $vp6KU sfVV `*:áfWѯO77LQѣvժ(GBey 0litqGt"YoG']'<|n[/QB]g+wNSL u#{'Ғ;І AJ.R X4QcǬH 9ޞi:|qD6-הQ'1RD~zK {FS>扁MN9}'XM#Ha hh!QY j/7EX: $*P>tXdJ%rQi ^)C.|dyZ2`++zsbeiR?&xƔ9Y C=9"IC%=vuE=s,l 5rHܥ0 itaDly+vk4Yq.k?PK!H['rdrs/downrev.xmlLAO0 HHXc*MmH\&)Mڕ9b3{'&;.BTQzAj6U g!sЦRƺ"rhL7۪acU>nݷַ7Ds??|FNa$$ ٚٽZpţR B^PK-!8[Content_Types].xmlPK-!8! /_rels/.relsPK-!&b%G.drs/e2oDoc.xmlPK-!H['rdrs/downrev.xmlPK  J " X "?"Text Box 2S"Ð?PK!8[Content_Types].xmlAN0EH%N@%邴K@`dOdlyLhoDX3'AL:*/@X*eRp208J妾)G,R}Q)=HiҺ0BL):T뢸WQDY;d]6O&8* VCLj"󃒝 yJ.;[wIC_ :{IOA !>Ø4 p;fɑ3׶Vc.ӵn(&poPK!8! _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F232zQLZ%R6zPT]( LJ[ۑ̱j,Z˫fLV:*f"N.]m@= 7LuP[i?T;GI4Ew=}3b9`5YCƵkρؖ9#ۄo~e?zrPK!&b%Gdrs/e2oDoc.xmlSێ }@7vIvcYmMUi{v $vp6KU sfVV `*:áfWѯO77LQѣvժ(GBey 0litqGt"YoG']'<|n[/QB]g+wNSL u#{'Ғ;І AJ.R X4QcǬH 9ޞi:|qD6-הQ'1RD~zK {FS>扁MN9}'XM#Ha hh!QY j/7EX: $*P>tXdJ%rQi ^)C.|dyZ2`++zsbeiR?&xƔ9Y C=9"IC%=vuE=s,l 5rHܥ0 itaDly+vk4Yq.k?PK!H['rdrs/downrev.xmlLAO0 HHXc*MmH\&)Mڕ9b3{'&;.BTQzAj6U g!sЦRƺ"rhL7۪acU>nݷַ7Ds??|FNa$$ ٚٽZpţR B^PK-!8[Content_Types].xmlPK-!8! /_rels/.relsPK-!&b%G.drs/e2oDoc.xmlPK-!H['rdrs/downrev.xmlPK  J # X #?"Text Box 2S"Ð?PK!8[Content_Types].xmlAN0EH%N@%邴K@`dOdlyLhoDX3'AL:*/@X*eRp208J妾)G,R}Q)=HiҺ0BL):T뢸WQDY;d]6O&8* VCLj"󃒝 yJ.;[wIC_ :{IOA !>Ø4 p;fɑ3׶Vc.ӵn(&poPK!8! _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F232zQLZ%R6zPT]( LJ[ۑ̱j,Z˫fLV:*f"N.]m@= 7LuP[i?T;GI4Ew=}3b9`5YCƵkρؖ9#ۄo~e?zrPK!&b%Gdrs/e2oDoc.xmlSێ }@7vIvcYmMUi{v $vp6KU sfVV `*:áfWѯO77LQѣvժ(GBey 0litqGt"YoG']'<|n[/QB]g+wNSL u#{'Ғ;І AJ.R X4QcǬH 9ޞi:|qD6-הQ'1RD~zK {FS>扁MN9}'XM#Ha hh!QY j/7EX: $*P>tXdJ%rQi ^)C.|dyZ2`++zsbeiR?&xƔ9Y C=9"IC%=vuE=s,l 5rHܥ0 itaDly+vk4Yq.k?PK!H['rdrs/downrev.xmlLAO0 HHXc*MmH\&)Mڕ9b3{'&;.BTQzAj6U g!sЦRƺ"rhL7۪acU>nݷַ7Ds??|FNa$$ ٚٽZpţR B^PK-!8[Content_Types].xmlPK-!8! /_rels/.relsPK-!&b%G.drs/e2oDoc.xmlPK-!H['rdrs/downrev.xmlPK  J $ X $?"Text Box 2S"Ð?PK!8[Content_Types].xmlAN0EH%N@%邴K@`dOdlyLhoDX3'AL:*/@X*eRp208J妾)G,R}Q)=HiҺ0BL):T뢸WQDY;d]6O&8* VCLj"󃒝 yJ.;[wIC_ :{IOA !>Ø4 p;fɑ3׶Vc.ӵn(&poPK!8! _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F232zQLZ%R6zPT]( LJ[ۑ̱j,Z˫fLV:*f"N.]m@= 7LuP[i?T;GI4Ew=}3b9`5YCƵkρؖ9#ۄo~e?zrPK!&b%Gdrs/e2oDoc.xmlSێ }@7vIvcYmMUi{v $vp6KU sfVV `*:áfWѯO77LQѣvժ(GBey 0litqGt"YoG']'<|n[/QB]g+wNSL u#{'Ғ;І AJ.R X4QcǬH 9ޞi:|qD6-הQ'1RD~zK {FS>扁MN9}'XM#Ha hh!QY j/7EX: $*P>tXdJ%rQi ^)C.|dyZ2`++zsbeiR?&xƔ9Y C=9"IC%=vuE=s,l 5rHܥ0 itaDly+vk4Yq.k?PK!H['rdrs/downrev.xmlLAO0 HHXc*MmH\&)Mڕ9b3{'&;.BTQzAj6U g!sЦRƺ"rhL7۪acU>nݷַ7Ds??|FNa$$ ٚٽZpţR B^PK-!8[Content_Types].xmlPK-!8! /_rels/.relsPK-!&b%G.drs/e2oDoc.xmlPK-!H['rdrs/downrev.xmlPK J % X%?"Text Box 2S"Ð?PK!8[Content_Types].xmlAN0EH%N@%邴K@`dOdlyLhoDX3'AL:*/@X*eRp208J妾)G,R}Q)=HiҺ0BL):T뢸WQDY;d]6O&8* VCLj"󃒝 yJ.;[wIC_ :{IOA !>Ø4 p;fɑ3׶Vc.ӵn(&poPK!8! _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F232zQLZ%R6zPT]( LJ[ۑ̱j,Z˫fLV:*f"N.]m@= 7LuP[i?T;GI4Ew=}3b9`5YCƵkρؖ9#ۄo~e?zrPK!&b%Gdrs/e2oDoc.xmlSێ }@7vIvcYmMUi{v $vp6KU sfVV `*:áfWѯO77LQѣvժ(GBey 0litqGt"YoG']'<|n[/QB]g+wNSL u#{'Ғ;І AJ.R X4QcǬH 9ޞi:|qD6-הQ'1RD~zK {FS>扁MN9}'XM#Ha hh!QY j/7EX: $*P>tXdJ%rQi ^)C.|dyZ2`++zsbeiR?&xƔ9Y C=9"IC%=vuE=s,l 5rHܥ0 itaDly+vk4Yq.k?PK!H['rdrs/downrev.xmlLAO0 HHXc*MmH\&)Mڕ9b3{'&;.BTQzAj6U g!sЦRƺ"rhL7۪acU>nݷַ7Ds??|FNa$$ ٚٽZpţR B^PK-!8[Content_Types].xmlPK-!8! /_rels/.relsPK-!&b%G.drs/e2oDoc.xmlPK-!H['rdrs/downrev.xmlPK B S ?&ZKx5 !!!C"$Y} YtPPtTlkTlCTpTITc0TlTQ T tT!ZT"I.T#cUT$UeT%UT'xx|~Dri"j"$%(67Y[vx%' RSxy9:]^8:<lmopxy 01TUxy04<@gk~79\] 7 8 ^ _ : < I K  02\] ,-IJgi#$DEef"1NOh~INw{4 8 !!!!!!B"I"l"m"""##$$$$$$$$$$$$$$333'xx|~Dri"j"$$$'xx|~Dri"j"$$;TpR ^_0('ĝ.1MMĝ. |O_b^Pరt#A7^7`OJPJQJ^Jo(^`OJQJ^Jo(hHo ^ `OJ QJ o(hH ^ `OJQJo(hHw^w`OJQJ^Jo(hHoG^G`OJ QJ o(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJ QJ o(hH^`o(^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.h^`5o(hHh ^`hH.h pL^p`LhH.h @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PL^P`LhH.h^`5o(hHh ^`hH.h pL^p`LhH.h @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PL^P`LhH.^`o(^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.h ^`o(hHh ^`hH.h pL^p`LhH.h @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PL^P`LhH.7^7`o(. ^`hH. L^ `LhH. ^ `hH. w^w`hH. GL^G`LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH.b^P |O^t0(';T1MM^l`tm    D)Dj            D)Dj    rߺT********    ay[%o`]96%63u G"Eo+ & PYvR'=m~tu ~# !9Y"k###f#x$ %%!'H'Ag'cH()$&)-)0@)!*F+f+,D,>t,>.K.%X.H0w1+2bS2W2Z[2v}23r3R4_4 7868:8Q8):cv:K;;/;<J=o?-?@O@R@te@" CEoF1GGHF$HEH8yJguKSNoNIOraOP P}RcTkT-zTiUlnU"jVqV3W7W_Xz\]1_k_'a7Oabcpbwb5cdjfg1ggqi:^j,kP[kl`^l~lFmn.iphgrs5soZsRbsNtlvt,uv^!v:w/]xlny;oyzTzze{B{ @|jD|Zs|v }!}2V}P@AcHK,: F$\uq_3&^LX^c)5Dw^% {tBJ-tj0$E=@#$<L?dlkt49T-MOM*p W2(C/DSOFjE X8W^b7k@Q?9<{9LyZ8x:W#Su O'eebV3,,:^U@sAKd Z8`4KLNg$foLwh`gPzlV[!/d7b'?nk|`fm>L[C)K)Tdg'gj2bO'P 73UUfo $$@ $Unknown G.[x Times New Roman5Symbol3. .[x Arial7..{$ Calibri7& r.VnTimeO pArial Unicode MS9 Gulimt5. .[`)Tahoma?= .Cx Courier New;WingdingsA$BCambria Math"1hRjGAzGKsBx,Bnx20v$$ 3qHP $PP2! xxm Admin QUC VNG(    Oh+'0p  , 8 DPX`hAdminNormalQUỐC VƯƠNG75Microsoft Office Word@j?@r}@Έ@Jl0s ՜.+,D՜.+,, hp| Bv$ Title 8@ _PID_HLINKSAKn mailto:quocvuong1981@gmail.com?!mailto:builehongtruong@gmail.comKnmailto:quocvuong1981@gmail.comKnmailto:quocvuong1981@gmail.com !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstvwxyz{|}~Root Entry F`am0@Data u.1TableWordDocument SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8MsoDataStore Ram0@am0OO15DUKBCS1RQ==2 Ram0@am0Item 2PropertiesUCompObj r </