Hội thảo công tác xây dựng hệ thống bảo đảm chất lượng
vizh-CNendejako

Thực hiện theo Thông tư số 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2017 của Bộ Lao động-TBXH quy định hệ thống bảo đảm chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Căn cứ Quyết định số 4328/QĐ-BNN-TCCB ngày 26 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội. Nhà trường đã xây dựng kế hoạch và thành lập Ban xây dựng hệ thống bảo đảm chất lượng.

  Để thực hiện kế hoạch, ngày 12 tháng 04 năm 2018 nhà trường tổ chức ‘’ Hội thảo công tác xây dựng hệ thống bảo đảm chất lượng’’.Tham dự buổi hội thảo có thầy giáo Đồng Văn Ngọc; Hiệu trưởng nhà Trường cùng các thầy trong Ban Giám hiệu nhà trường và các thầy giáo, cô giáo là trưởng các đơn vị phòng khoa, bộ môn liên quan

 

Các đại biểu tham dự buổi hội thảo

Hệ thống đảm bảo chất lượng trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp là hệ thống các chính sách, quy trình, công cụ đối với tất cả lĩnh vực, nội dung quản lý của trường, hệ thống thông tin nội bộ, nhân sự và cơ chế, giám sát, đánh giá, thông qua đó trường duy trì, cải tiến và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

Xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng phải đảm bảo nguyên tắc, yêu cầu sau: Tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành, đảm bảo phù hợp với mục tiêu đào tạo của trường; thể hiện được tầm nhìn, sứ mạng, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển của trường trong từng giai đoạn; nhấn mạnh vai trò của nhà quản lý, gắn kết với quyền tự chủ, trách nhiệm giải trình của trường và lấy người học làm trung tâm; huy động sự tham gia của tất cả cán bộ quản lý, nhà giáo nhân viên, người học; tiếp cận theo quá trình, gắn kết với hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp; phù hợp với thực tiễn của trường, dễ vận hành, thuận tiện trong việc kiểm tra, giám sát, đánh giá và cải tiến.

Hệ thống đảm bảo chất lượng sau khi được xây dựng, thẩm định xong sẽ được nghiệm thu, được Hiệu trưởng phê duyệt ký quyết định ban hành và đưa vào áp dụng. Hệ thống đảm bảo chất lượng được công bố công khai để cán bộ, nhà giáo, nhân viên và các đối tượng khác có liên quan biết và triển khai thực hiện. Hằng năm, trường xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về xây dựng, vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng. Việc kiểm tra, giám sát được thực hiện định kỳ và đột xuất đảm bảo tính công khai, minh bạch và hiệu quả. Phòng kiểm định và đảm bảo chất lượng có chức năng về đảm bảo chất lượng tổng hợp kết quả kiểm tra, giám sát để báo cáo Hiệu trưởng, Ban chỉ đạo.

Chất lượng đào tạo có ý nghĩa quan trọng góp phần quyết định chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường sức cạnh tranh quốc gia. Đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đào tạo có chất lượng sẽ khẳng định thương hiệu, uy tín và lợi thế cạnh tranh trong tuyển sinh đào tạo và cơ hội đầu tư. Do đó đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp không chỉ là mối quan tâm của cơ quan quản lý Nhà nước, của các cơ quan chủ quản mà còn là mối quan tâm trực tiếp của mỗi cơ sở giáo dục nghể nghiệp.

Lãnh đạo và toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội cam kết xây dựng và cùng thực hiện chính sách chất lượng theo hướng:

‘’ Đổi mới, sáng tạo vì nguồn nhân lực chất lượng cao’’

Phòng CNTT&Truyền Thông - ICT

 

Thư viện ảnh