Thông báo lịch thi và thời khóa biểu học kỳ 2 - Năm học 2020 - 2021
vizh-CNendejako

Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội thông báo lịch thi và thời khóa biểu học kỳ 2 - Năm học 2020 - 2021

1. Lịch thi học kỳ 2:

2. Thời khóa biểu học kỳ 2:

 

 

Thư viện ảnh