Các sự kiện nổi bật từ ngày 28/5/20
vizh-CNendejako

1. Khoa Kinh tế tổ chức thi tốt nghiệp cho sinh viên K9 ngày 28 – 29/05/2018

2. Khoa Cơ khí  tổ chức thi tốt nghiệp cho nghề CGKL + Hàn

3. Khoa Động lực tổ chức thi tốt nghiệp K9

4. Phòng Đào tạo:

- Thi tốt nghiệp K9 và TC45 ở 3 cơ sở

- Họp rà soát đánh giá chương trình đào tạo

- Xây dựng tiến độ kế hoạch đào tạo năm học 2018 – 2019

Thư viện ảnh