ࡱ> U Abjbjnn ^aad ((($LLLPDL՛|||||{{{`bbbbbbG>b-({ӂ{{{b||Wgqqq{L|(|`q{`qqZ|@Ά-DŽ6L0՛JDŽX(ZZ&({{q{{{{{bbR{{{՛{{{{{{{{{{{{{ B : Mu ng k d thi Tn n v........ DANH SCH NG K D THI K NNG NGH QUC GIA BC 3/5 (Km theo cng vn s: /CC-TTGKNNQG ngy thng nm 2020 ca Trng Cao ng C in H Ni) TTH v tnNgy thng nm sinhCMT/H chiu Trnh o to in thoi/Email c nhnGhi chNam NS CMT/H chiu/CCCDNgy cp Ni cp Trnh Chuyn ngnh Thi gian o to Nm tt nghipin thoi Email12INgh: in Cng nghip 1.Nguyn VnA22/01/19872Vi Th B12/12/1984(Danh sch d thi cn in y cc thng tin) Ngy ....thng.....nm 2020 NGI LP (K tn, ghi r h tn) nh (03x04 cm)CNG HA X HI CH NGH(A VIT NAM c lp - T do - Hnh phc --------------- PHIU NG K THAM D NH GI K NNG NGH QUC GIANgh & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ....... Bc trnh k nng ngh & & & & & & & & & & & & & & & & & .......... H v tn: Ngy thng nm sinh:.............................. CCCD/CMND/H chiu s: .. .& & Ngy cp: ..................... Ni cp: & & & & ........................................................ a ch lin h: .......... in thoi: .......... E.mail: .......... Xin gi km theo phiu ng k ny cc giy t chng minh p ng c mt trong nhng iu kin tham d nh gi, cp chng ch k nng ngh quc gia tng ng vi ngh v bc trnh k nng ngh ng k nh sau: 1. Bn chp chng ch k nng ngh quc gia bc 1 v hp ng lao ng hoc giy xc nhn qu trnh lm vic k t khi c chng ch 2. Bn chp chng ch s cp/chng ch ngh v hp ng lao ng hoc giy xc nhn qu trnh lm vic k t khi c chng ch 3. Bn chp bng tt nghip trung cp ngh/bng tt nghip trung cp chuyn nghip hoc giy xc nhn hc xong chng trnh trung cp ngh/hc xong chng trnh trung cp chuyn nghip4. B D l r ~  , ԾԨԙ|||n^nO|@|h*ht4CJ OJQJaJ h*ht4CJOJQJaJh*ht46CJOJQJaJh*ht46CJOJQJh*ht4CJOJQJh*ht45CJOJQJ\h*ht4OJQJmH sH *h*h9T6CJOJQJ\aJmH sH *h*h 6CJOJQJ\aJmH sH *h*ht46CJOJQJ\aJmH sH *h*ht45CJOJQJ\aJmH sH Fl > p $$Ifa$gdtB$a$gdt4gdt4 @77+ $$Ifa$gdtB $IfgdtBkd$$IfTl4֞ V/*0P3F'FFXFw FFuF t344 lBayttBT < Z r ~ $ & F$Ifa$gdtBFf $IfgdtB $$Ifa$gdtB  ( , B D Ff $IfgdtB $$Ifa$gdtBFf$ & F$Ifa$gdtB, B D F H R V ` n p r t v  H L N ѳѳyi[M[h*hP6OJQJaJh*ht46OJQJaJh*ht456CJOJQJh*h%56CJOJQJh*h%5CJOJQJaJh*h%CJOJQJh*ht4CJOJQJh*ht4CJ OJQJaJ h*ht4CJOJQJaJh*ht4CJOJQJaJh*ht4CJOJQJaJh*ht45CJOJQJaJD F H J L N P R T V Z \ ` p t v Ff $IfgdtB $$Ifa$gdtB N &(XVkd.$$If0&22 l4ayt$d8xx$IfXD2YD2a$gdtB$d8xx$IfXD2YD2a$gd $`a$gdE^gdt4$a$gd%FfN T j $(2lV^ս{{{{l{l{{l{]{h*ht4OJQJmH*sH*h*ht4OJQJnH*tH*$h*ht4OJQJmH*nH*sH*tH*h*ht45OJQJ\*h*ht45OJQJ\mH*nH*sH*tH*h*hOJQJh*ht4OJQJh*ht4OJQJaJh*ht46OJQJaJh*hE5OJQJaJh*ht45OJQJaJ$(lV^wkb $IfgdtB d$IfgdtB$d8xxXD2YD2`a$gdt4$ !d8xxXD2YD2a$gdt4$ !d8xxXD2YD2a$gdt4$ d8xxXD2YD2a$gdt4$d8xxXD2YD2a$gdt4$ d8xxXD2YD2a$gdt4 468:BD233 3 3333 44444b5d5f5h5p56666677777888888899999::::ޢ񤵤U h*ht4OJQJaJmH*sH*0jh*ht4OJQJUmHnHsH*tH*uh*ht45OJQJmH*sH*$h*ht4OJQJmH*nH*sH*tH*h*ht4OJQJmH*sH*@64Zkd$$IfT00!r%""%22 l4aytt4T $IfgdtB d$IfgdtBZkd$$IfT0!r%""%22 l4aytt4T6:<3 33 d$IfgdtBZkd$$IfT_0!r%""%22 l4aytt4T $IfgdtBn chp chng ch k nng ngh quc gia bc 2 v hp ng lao ng hoc giy xc nhn qu trnh lm vic k t khi c chng ch  5. Bn chp bng ngh/bng cng nhn k thut v hp ng lao ng hoc giy xc nhn qu trnh lm vic k t khi c bng 6. Bn chp bng tt nghip trung cp ngh/bng tt nghip trung cp chuyn nghip v hp ng lao ng hoc giy xc nhn qu trnh lm vic k t khi c chng ch 7. Bn chp bng tt nghip cao ng ngh/bng tt nghip cao ng hoc giy xc nhn hc xong chng trnh cao ng ngh/hc xong chng trnh cao ng8. Bn chp chng ch k nng ngh quc gia bc 3 v hp ng lao ng hoc giy xc nhn qu trnh lm vic k t khi c chng ch 9. Bn chp bng tt nghip cao ng ngh/bng tt nghip cao ng v hp ng lao ng hoc giy xc nhn qu trnh lm vic k t khi c bng 10. Bn chp bng tt nghip i hc hoc giy xc nhn hc xong chng trnh i hc11. Bn chp chng ch k nng ngh quc gia bc 4 v hp ng lao ng hoc giy xc nhn qu trnh lm vic k t khi c chng ch 12. Bn chp bng tt nghip i hc v hp ng lao ng hoc giy xc nhn qu trnh lm vic k t khi c bng tt nghip 13. Bn chp hp ng lao ng hoc giy xc nhn qu trnh lm vic14. Bn chp giy t ghi nhn/chng nhn thnh tch, huy chng ti hi thi tay ngh ASEAN& ...., ngy ... thng ... nm 201.. NGI KHAI (K v ghi r h v tn) Ghi ch: (Ngi tham gia nh gi c giy t no th tch du V vo tng ng v ph t giy t km theo bao gm c chng minh th hoc th cn cc, ghi y cc thng tin vo phiu ng k, km theo l Quyt nh nng lng hoc thm nin nh gio, hoc giy xc nhn thi gian cng tc ti n v ang cng tc) DANH MC CC DNG C TH SINH PHI CHUN B 1. Qun, o, giy bo h theo n v cng tc (Bt buc) 2. Khuyn khch th sinh dng b dng c ngh chuyn ngnh ca th sinh   33444d54ZkdU$$IfT$0!r%""%22 l4aytt4T $IfgdtB d$IfgdtBZkd$$IfT$0!r%""%22 l4aytt4Td5h5j56664Zkd+$$IfTk0!r%""%22 l4aytt4T d$IfgdtBZkd$$IfT_0!r%""%22 l4aytt4T $IfgdtB677788Zkd$$IfT$0!r%""%22 l4aytt4T $IfgdtB d$IfgdtB88999:4Zkdl$$IfT00!r%""%22 l4aytt4T $IfgdtB d$IfgdtBZkd$$IfT$0!r%""%22 l4aytt4T:::;;;4ZkdB$$IfT$0!r%""%22 l4aytt4T d$IfgdtBZkd$$IfT$0!r%""%22 l4aytt4T $IfgdtB::;;;;;<<><@<B<L<<<<<==F=N=b=d=|=====ŴŴŴ񢌢vdP'h*h5CJOJQJaJmH*sH*"h*ht45OJQJ\mH*sH**h*ht45OJQJ\mH*nH*sH*tH**h*ht46OJQJ]mH*nH*sH*tH*"h*ht46OJQJ]mH*sH* h*ht4OJQJaJmH*sH*0jh*ht4OJQJUmHnHsH*tH*u$h*ht4OJQJmH*nH*sH*tH*h*ht4OJQJmH*sH*;><B<D<<<Zkd$$IfT0!r%""%22 l4aytt4T $IfgdtB d$IfgdtB<====== $$Ifa$gdtB $IfgdtBZkd$$IfT$0!r%""%22 l4aytt4T===(@@@AAAAmYTRTgdbOd8xxXD2YD2`gdTzd8xxXD2YD2`gdt4$d8xxXD2YD2a$gdt4d8xxXD2YD2gdt4Zkd$$IfT_0r%%22 l4aytt4T ===~>>>>>> ?$?.?$@(@@@@ưm[N9)h*ht4OJQJaJfHq h*ht4OJQJaJ"h*h 56OJQJnH*tH**h*hE56OJQJmH*nH*sH*tH*-h*h/;56OJQJmH*nH*o(sH*tH**h*h/;56OJQJmH*nH*sH*tH**h*h%56OJQJmH*nH*sH*tH**h*ht456OJQJmH*nH*sH*tH* h*ht4OJQJaJmH*sH*#h*ht45OJQJaJmH*sH*@@@hAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAϺyuyuyuyuqmqmqmqmqmqmuieieiaiaiaih=hXht4hEhbOhmjhmUh*h/OJQJ)h*hOJQJaJfHq 1h*hOJQJaJfHmH*q sH*)h*ht4OJQJaJfHq 4h*he6OJQJaJfHmH*q sH*)h*heOJQJaJfHq &AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgdt4gdbOAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAd8xxXD2YD2`gdTzgdt4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAh*h/OJQJhmhh9hNht4h=?P1h0:pv}2= /!n"n#n$n% Dp@P&P 1h:pE. A!n"n#n$S% DpV$$If!vh#v'#v#vX#vw #v#vu#v:V l4 t3+++,5'55X5w 55u5/ / / / / / / / / / / ByttBTr$$If!vh#v'#v#v#vX#v#v#v#vI#v #v #v #v #v #v :V l4< t3+++ ,5'555X5555I5 5 5 5 5 5 / / / / / / ByttBTkdX$$IfTl4<8 FV0#*&/*-0P3F'FFFXFFFFIFFFFFF t3888844 lBayttBTz$$If!vh#v'#v#v#vX#v#v#v#vI#v #v #v #v #v #v :V l= t3,,,,,,, , , , 5'555X5555I5 5 5 5 5 5 / / / / ByttBTkdR$$IfTl=8 FV0#*&/*-0P3F'GXI t3888844 lBayttBTz$$If!vh#v'#v#v#vX#v#v#v#vI#v #v #v #v #v #v :V l t3,,,5'555X5555I5 5 5 5 5 5 / / / / / / / ByttBTkdQ $$IfTl8 FV0#*&/*-0P3F'GGFXFFFFIFFFFFF t3888844 lBayttBTD$$If!vh#v'#v#v#v#vX#v#v#v#v I#v #v #v #v #v #v:V l t3,5'5555X5555 I5 5 5 5 5 5/ / / ByttBTkdP $$IfTlN FV0#*&/*-0P3F'FFFFXFFFFIFFFFFF t3<<<<44 lBayttBTJ$$If!vh#v'#v#v#v#vX#v#v#v#v I#v #v #v #v #v #v:V l t3,,,5'5555X5555 I5 5 5 5 5 5/ / / yttBTkd?$$IfTlN FV0#*&/*-0P3'XI t3<<<<44 layttBTy$$If!vh#v#v:V ,55/ 22 l4 yti$$If!vh#v""#v:V %5""522 l4 ytt4Ti$$If!vh#v""#v:V 0%5""522 l4 ytt4Ti$$If!vh#v""#v:V _%5""522 l4 ytt4Ti$$If!vh#v""#v:V $%5""522 l4 ytt4Ti$$If!vh#v""#v:V $%5""522 l4 ytt4Ti$$If!vh#v""#v:V _%5""522 l4 ytt4Ti$$If!vh#v""#v:V k%5""522 l4 ytt4Ti$$If!vh#v""#v:V $%5""522 l4 ytt4Ti$$If!vh#v""#v:V $%5""522 l4 ytt4Ti$$If!vh#v""#v:V 0%5""522 l4 ytt4Ti$$If!vh#v""#v:V $%5""522 l4 ytt4Ti$$If!vh#v""#v:V $%5""522 l4 ytt4Ti$$If!vh#v""#v:V %5""522 l4 ytt4Ti$$If!vh#v""#v:V $%5""522 l4 ytt4Ti$$If!vh#v#v:V _%5522 l4 ytt4Ts666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@PJ_HmH nH sH tH H`H PNormal CJOJPJQJ_HmH sH tH DA D Default Paragraph FontRi@R 0 Table Normal4 l4a (k ( 0No List DD 3W List Paragraph ^m$6U 6 0 Hyperlink >*B*phRR H0 dhG$%B*CJOJPJQJ^JnHphtHB/!B ?apple-converted-spaceH2H -zT0 Balloon TextCJOJQJ^JaJR/AR -zT0Balloon Text CharCJOJPJQJ^JaJR^RR {9 Normal (Web)dd[$\$CJOJQJaJ4@b4 bO0Header H$>/q> bO0 Header CharCJOJPJQJ4 @4 bO0Footer H$>/> bO0 Footer CharCJOJPJQJjj 63 Table Grid7:V0PK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭Vc:E3v@P~Ds |w<v  !"#$%  ^ A^ , N :=@AA &*+. D (63d568:;<=AAA !"#$%'(),-8&&@g%f( J X?"Text Box 2S"Ð?PK!8[Content_Types].xmlAN0EH%N@%邴K@`dOdlyLhoDX3'AL:*/@X*eRp208J妾)G,R}Q)=HiҺ0BL):T뢸WQDY;d]6O&8* VCLj"󃒝 yJ.;[wIC_ :{IOA !>Ø4 p;fɑ3׶Vc.ӵn(&poPK!8! _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F232zQLZ%R6zPT]( LJ[ۑ̱j,Z˫fLV:*f"N.]m@= 7LuP[i?T;GI4Ew=}3b9`5YCƵkρؖ9#ۄo~e?zrPK!&b%Gdrs/e2oDoc.xmlSێ }@7vIvcYmMUi{v $vp6KU sfVV `*:áfWѯO77LQѣvժ(GBey 0litqGt"YoG']'<|n[/QB]g+wNSL u#{'Ғ;І AJ.R X4QcǬH 9ޞi:|qD6-הQ'1RD~zK {FS>扁MN9}'XM#Ha hh!QY j/7EX: $*P>tXdJ%rQi ^)C.|dyZ2`++zsbeiR?&xƔ9Y C=9"IC%=vuE=s,l 5rHܥ0 itaDly+vk4Yq.k?PK!H['rdrs/downrev.xmlLAO0 HHXc*MmH\&)Mڕ9b3{'&;.BTQzAj6U g!sЦRƺ"rhL7۪acU>nݷַ7Ds??|FNa$$ ٚٽZpţR B^PK-!8[Content_Types].xmlPK-!8! /_rels/.relsPK-!&b%G.drs/e2oDoc.xmlPK-!H['rdrs/downrev.xmlPK J X?"Text Box 2S"Ð?PK!8[Content_Types].xmlAN0EH%N@%邴K@`dOdlyLhoDX3'AL:*/@X*eRp208J妾)G,R}Q)=HiҺ0BL):T뢸WQDY;d]6O&8* VCLj"󃒝 yJ.;[wIC_ :{IOA !>Ø4 p;fɑ3׶Vc.ӵn(&poPK!8! _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F232zQLZ%R6zPT]( LJ[ۑ̱j,Z˫fLV:*f"N.]m@= 7LuP[i?T;GI4Ew=}3b9`5YCƵkρؖ9#ۄo~e?zrPK!&b%Gdrs/e2oDoc.xmlSێ }@7vIvcYmMUi{v $vp6KU sfVV `*:áfWѯO77LQѣvժ(GBey 0litqGt"YoG']'<|n[/QB]g+wNSL u#{'Ғ;І AJ.R X4QcǬH 9ޞi:|qD6-הQ'1RD~zK {FS>扁MN9}'XM#Ha hh!QY j/7EX: $*P>tXdJ%rQi ^)C.|dyZ2`++zsbeiR?&xƔ9Y C=9"IC%=vuE=s,l 5rHܥ0 itaDly+vk4Yq.k?PK!H['rdrs/downrev.xmlLAO0 HHXc*MmH\&)Mڕ9b3{'&;.BTQzAj6U g!sЦRƺ"rhL7۪acU>nݷַ7Ds??|FNa$$ ٚٽZpţR B^PK-!8[Content_Types].xmlPK-!8! /_rels/.relsPK-!&b%G.drs/e2oDoc.xmlPK-!H['rdrs/downrev.xmlPK J X?"Text Box 2S"Ð?PK!8[Content_Types].xmlAN0EH%N@%邴K@`dOdlyLhoDX3'AL:*/@X*eRp208J妾)G,R}Q)=HiҺ0BL):T뢸WQDY;d]6O&8* VCLj"󃒝 yJ.;[wIC_ :{IOA !>Ø4 p;fɑ3׶Vc.ӵn(&poPK!8! _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F232zQLZ%R6zPT]( LJ[ۑ̱j,Z˫fLV:*f"N.]m@= 7LuP[i?T;GI4Ew=}3b9`5YCƵkρؖ9#ۄo~e?zrPK!&b%Gdrs/e2oDoc.xmlSێ }@7vIvcYmMUi{v $vp6KU sfVV `*:áfWѯO77LQѣvժ(GBey 0litqGt"YoG']'<|n[/QB]g+wNSL u#{'Ғ;І AJ.R X4QcǬH 9ޞi:|qD6-הQ'1RD~zK {FS>扁MN9}'XM#Ha hh!QY j/7EX: $*P>tXdJ%rQi ^)C.|dyZ2`++zsbeiR?&xƔ9Y C=9"IC%=vuE=s,l 5rHܥ0 itaDly+vk4Yq.k?PK!H['rdrs/downrev.xmlLAO0 HHXc*MmH\&)Mڕ9b3{'&;.BTQzAj6U g!sЦRƺ"rhL7۪acU>nݷַ7Ds??|FNa$$ ٚٽZpţR B^PK-!8[Content_Types].xmlPK-!8! /_rels/.relsPK-!&b%G.drs/e2oDoc.xmlPK-!H['rdrs/downrev.xmlPK J X?"Text Box 2S"Ð?PK!8[Content_Types].xmlAN0EH%N@%邴K@`dOdlyLhoDX3'AL:*/@X*eRp208J妾)G,R}Q)=HiҺ0BL):T뢸WQDY;d]6O&8* VCLj"󃒝 yJ.;[wIC_ :{IOA !>Ø4 p;fɑ3׶Vc.ӵn(&poPK!8! _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F232zQLZ%R6zPT]( LJ[ۑ̱j,Z˫fLV:*f"N.]m@= 7LuP[i?T;GI4Ew=}3b9`5YCƵkρؖ9#ۄo~e?zrPK!&b%Gdrs/e2oDoc.xmlSێ }@7vIvcYmMUi{v $vp6KU sfVV `*:áfWѯO77LQѣvժ(GBey 0litqGt"YoG']'<|n[/QB]g+wNSL u#{'Ғ;І AJ.R X4QcǬH 9ޞi:|qD6-הQ'1RD~zK {FS>扁MN9}'XM#Ha hh!QY j/7EX: $*P>tXdJ%rQi ^)C.|dyZ2`++zsbeiR?&xƔ9Y C=9"IC%=vuE=s,l 5rHܥ0 itaDly+vk4Yq.k?PK!H['rdrs/downrev.xmlLAO0 HHXc*MmH\&)Mڕ9b3{'&;.BTQzAj6U g!sЦRƺ"rhL7۪acU>nݷַ7Ds??|FNa$$ ٚٽZpţR B^PK-!8[Content_Types].xmlPK-!8! /_rels/.relsPK-!&b%G.drs/e2oDoc.xmlPK-!H['rdrs/downrev.xmlPK J X?"Text Box 2S"Ð?PK!8[Content_Types].xmlAN0EH%N@%邴K@`dOdlyLhoDX3'AL:*/@X*eRp208J妾)G,R}Q)=HiҺ0BL):T뢸WQDY;d]6O&8* VCLj"󃒝 yJ.;[wIC_ :{IOA !>Ø4 p;fɑ3׶Vc.ӵn(&poPK!8! _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F232zQLZ%R6zPT]( LJ[ۑ̱j,Z˫fLV:*f"N.]m@= 7LuP[i?T;GI4Ew=}3b9`5YCƵkρؖ9#ۄo~e?zrPK!&b%Gdrs/e2oDoc.xmlSێ }@7vIvcYmMUi{v $vp6KU sfVV `*:áfWѯO77LQѣvժ(GBey 0litqGt"YoG']'<|n[/QB]g+wNSL u#{'Ғ;І AJ.R X4QcǬH 9ޞi:|qD6-הQ'1RD~zK {FS>扁MN9}'XM#Ha hh!QY j/7EX: $*P>tXdJ%rQi ^)C.|dyZ2`++zsbeiR?&xƔ9Y C=9"IC%=vuE=s,l 5rHܥ0 itaDly+vk4Yq.k?PK!H['rdrs/downrev.xmlLAO0 HHXc*MmH\&)Mڕ9b3{'&;.BTQzAj6U g!sЦRƺ"rhL7۪acU>nݷַ7Ds??|FNa$$ ٚٽZpţR B^PK-!8[Content_Types].xmlPK-!8! /_rels/.relsPK-!&b%G.drs/e2oDoc.xmlPK-!H['rdrs/downrev.xmlPK J X?"Text Box 2S"Ð?PK!8[Content_Types].xmlAN0EH%N@%邴K@`dOdlyLhoDX3'AL:*/@X*eRp208J妾)G,R}Q)=HiҺ0BL):T뢸WQDY;d]6O&8* VCLj"󃒝 yJ.;[wIC_ :{IOA !>Ø4 p;fɑ3׶Vc.ӵn(&poPK!8! _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F232zQLZ%R6zPT]( LJ[ۑ̱j,Z˫fLV:*f"N.]m@= 7LuP[i?T;GI4Ew=}3b9`5YCƵkρؖ9#ۄo~e?zrPK!&b%Gdrs/e2oDoc.xmlSێ }@7vIvcYmMUi{v $vp6KU sfVV `*:áfWѯO77LQѣvժ(GBey 0litqGt"YoG']'<|n[/QB]g+wNSL u#{'Ғ;І AJ.R X4QcǬH 9ޞi:|qD6-הQ'1RD~zK {FS>扁MN9}'XM#Ha hh!QY j/7EX: $*P>tXdJ%rQi ^)C.|dyZ2`++zsbeiR?&xƔ9Y C=9"IC%=vuE=s,l 5rHܥ0 itaDly+vk4Yq.k?PK!H['rdrs/downrev.xmlLAO0 HHXc*MmH\&)Mڕ9b3{'&;.BTQzAj6U g!sЦRƺ"rhL7۪acU>nݷַ7Ds??|FNa$$ ٚٽZpţR B^PK-!8[Content_Types].xmlPK-!8! /_rels/.relsPK-!&b%G.drs/e2oDoc.xmlPK-!H['rdrs/downrev.xmlPK J X?"Text Box 2S"Ð?PK!8[Content_Types].xmlAN0EH%N@%邴K@`dOdlyLhoDX3'AL:*/@X*eRp208J妾)G,R}Q)=HiҺ0BL):T뢸WQDY;d]6O&8* VCLj"󃒝 yJ.;[wIC_ :{IOA !>Ø4 p;fɑ3׶Vc.ӵn(&poPK!8! _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F232zQLZ%R6zPT]( LJ[ۑ̱j,Z˫fLV:*f"N.]m@= 7LuP[i?T;GI4Ew=}3b9`5YCƵkρؖ9#ۄo~e?zrPK!&b%Gdrs/e2oDoc.xmlSێ }@7vIvcYmMUi{v $vp6KU sfVV `*:áfWѯO77LQѣvժ(GBey 0litqGt"YoG']'<|n[/QB]g+wNSL u#{'Ғ;І AJ.R X4QcǬH 9ޞi:|qD6-הQ'1RD~zK {FS>扁MN9}'XM#Ha hh!QY j/7EX: $*P>tXdJ%rQi ^)C.|dyZ2`++zsbeiR?&xƔ9Y C=9"IC%=vuE=s,l 5rHܥ0 itaDly+vk4Yq.k?PK!H['rdrs/downrev.xmlLAO0 HHXc*MmH\&)Mڕ9b3{'&;.BTQzAj6U g!sЦRƺ"rhL7۪acU>nݷַ7Ds??|FNa$$ ٚٽZpţR B^PK-!8[Content_Types].xmlPK-!8! /_rels/.relsPK-!&b%G.drs/e2oDoc.xmlPK-!H['rdrs/downrev.xmlPK J X?"Text Box 2S"Ð?PK!8[Content_Types].xmlAN0EH%N@%邴K@`dOdlyLhoDX3'AL:*/@X*eRp208J妾)G,R}Q)=HiҺ0BL):T뢸WQDY;d]6O&8* VCLj"󃒝 yJ.;[wIC_ :{IOA !>Ø4 p;fɑ3׶Vc.ӵn(&poPK!8! _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F232zQLZ%R6zPT]( LJ[ۑ̱j,Z˫fLV:*f"N.]m@= 7LuP[i?T;GI4Ew=}3b9`5YCƵkρؖ9#ۄo~e?zrPK!&b%Gdrs/e2oDoc.xmlSێ }@7vIvcYmMUi{v $vp6KU sfVV `*:áfWѯO77LQѣvժ(GBey 0litqGt"YoG']'<|n[/QB]g+wNSL u#{'Ғ;І AJ.R X4QcǬH 9ޞi:|qD6-הQ'1RD~zK {FS>扁MN9}'XM#Ha hh!QY j/7EX: $*P>tXdJ%rQi ^)C.|dyZ2`++zsbeiR?&xƔ9Y C=9"IC%=vuE=s,l 5rHܥ0 itaDly+vk4Yq.k?PK!H['rdrs/downrev.xmlLAO0 HHXc*MmH\&)Mڕ9b3{'&;.BTQzAj6U g!sЦRƺ"rhL7۪acU>nݷַ7Ds??|FNa$$ ٚٽZpţR B^PK-!8[Content_Types].xmlPK-!8! /_rels/.relsPK-!&b%G.drs/e2oDoc.xmlPK-!H['rdrs/downrev.xmlPK J  X ?"Text Box 2S"Ð?PK!8[Content_Types].xmlAN0EH%N@%邴K@`dOdlyLhoDX3'AL:*/@X*eRp208J妾)G,R}Q)=HiҺ0BL):T뢸WQDY;d]6O&8* VCLj"󃒝 yJ.;[wIC_ :{IOA !>Ø4 p;fɑ3׶Vc.ӵn(&poPK!8! _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F232zQLZ%R6zPT]( LJ[ۑ̱j,Z˫fLV:*f"N.]m@= 7LuP[i?T;GI4Ew=}3b9`5YCƵkρؖ9#ۄo~e?zrPK!&b%Gdrs/e2oDoc.xmlSێ }@7vIvcYmMUi{v $vp6KU sfVV `*:áfWѯO77LQѣvժ(GBey 0litqGt"YoG']'<|n[/QB]g+wNSL u#{'Ғ;І AJ.R X4QcǬH 9ޞi:|qD6-הQ'1RD~zK {FS>扁MN9}'XM#Ha hh!QY j/7EX: $*P>tXdJ%rQi ^)C.|dyZ2`++zsbeiR?&xƔ9Y C=9"IC%=vuE=s,l 5rHܥ0 itaDly+vk4Yq.k?PK!H['rdrs/downrev.xmlLAO0 HHXc*MmH\&)Mڕ9b3{'&;.BTQzAj6U g!sЦRƺ"rhL7۪acU>nݷַ7Ds??|FNa$$ ٚٽZpţR B^PK-!8[Content_Types].xmlPK-!8! /_rels/.relsPK-!&b%G.drs/e2oDoc.xmlPK-!H['rdrs/downrev.xmlPK J ! X !?"Text Box 2S"Ð?PK!8[Content_Types].xmlAN0EH%N@%邴K@`dOdlyLhoDX3'AL:*/@X*eRp208J妾)G,R}Q)=HiҺ0BL):T뢸WQDY;d]6O&8* VCLj"󃒝 yJ.;[wIC_ :{IOA !>Ø4 p;fɑ3׶Vc.ӵn(&poPK!8! _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F232zQLZ%R6zPT]( LJ[ۑ̱j,Z˫fLV:*f"N.]m@= 7LuP[i?T;GI4Ew=}3b9`5YCƵkρؖ9#ۄo~e?zrPK!&b%Gdrs/e2oDoc.xmlSێ }@7vIvcYmMUi{v $vp6KU sfVV `*:áfWѯO77LQѣvժ(GBey 0litqGt"YoG']'<|n[/QB]g+wNSL u#{'Ғ;І AJ.R X4QcǬH 9ޞi:|qD6-הQ'1RD~zK {FS>扁MN9}'XM#Ha hh!QY j/7EX: $*P>tXdJ%rQi ^)C.|dyZ2`++zsbeiR?&xƔ9Y C=9"IC%=vuE=s,l 5rHܥ0 itaDly+vk4Yq.k?PK!H['rdrs/downrev.xmlLAO0 HHXc*MmH\&)Mڕ9b3{'&;.BTQzAj6U g!sЦRƺ"rhL7۪acU>nݷַ7Ds??|FNa$$ ٚٽZpţR B^PK-!8[Content_Types].xmlPK-!8! /_rels/.relsPK-!&b%G.drs/e2oDoc.xmlPK-!H['rdrs/downrev.xmlPK  J " X "?"Text Box 2S"Ð?PK!8[Content_Types].xmlAN0EH%N@%邴K@`dOdlyLhoDX3'AL:*/@X*eRp208J妾)G,R}Q)=HiҺ0BL):T뢸WQDY;d]6O&8* VCLj"󃒝 yJ.;[wIC_ :{IOA !>Ø4 p;fɑ3׶Vc.ӵn(&poPK!8! _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F232zQLZ%R6zPT]( LJ[ۑ̱j,Z˫fLV:*f"N.]m@= 7LuP[i?T;GI4Ew=}3b9`5YCƵkρؖ9#ۄo~e?zrPK!&b%Gdrs/e2oDoc.xmlSێ }@7vIvcYmMUi{v $vp6KU sfVV `*:áfWѯO77LQѣvժ(GBey 0litqGt"YoG']'<|n[/QB]g+wNSL u#{'Ғ;І AJ.R X4QcǬH 9ޞi:|qD6-הQ'1RD~zK {FS>扁MN9}'XM#Ha hh!QY j/7EX: $*P>tXdJ%rQi ^)C.|dyZ2`++zsbeiR?&xƔ9Y C=9"IC%=vuE=s,l 5rHܥ0 itaDly+vk4Yq.k?PK!H['rdrs/downrev.xmlLAO0 HHXc*MmH\&)Mڕ9b3{'&;.BTQzAj6U g!sЦRƺ"rhL7۪acU>nݷַ7Ds??|FNa$$ ٚٽZpţR B^PK-!8[Content_Types].xmlPK-!8! /_rels/.relsPK-!&b%G.drs/e2oDoc.xmlPK-!H['rdrs/downrev.xmlPK  J # X #?"Text Box 2S"Ð?PK!8[Content_Types].xmlAN0EH%N@%邴K@`dOdlyLhoDX3'AL:*/@X*eRp208J妾)G,R}Q)=HiҺ0BL):T뢸WQDY;d]6O&8* VCLj"󃒝 yJ.;[wIC_ :{IOA !>Ø4 p;fɑ3׶Vc.ӵn(&poPK!8! _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F232zQLZ%R6zPT]( LJ[ۑ̱j,Z˫fLV:*f"N.]m@= 7LuP[i?T;GI4Ew=}3b9`5YCƵkρؖ9#ۄo~e?zrPK!&b%Gdrs/e2oDoc.xmlSێ }@7vIvcYmMUi{v $vp6KU sfVV `*:áfWѯO77LQѣvժ(GBey 0litqGt"YoG']'<|n[/QB]g+wNSL u#{'Ғ;І AJ.R X4QcǬH 9ޞi:|qD6-הQ'1RD~zK {FS>扁MN9}'XM#Ha hh!QY j/7EX: $*P>tXdJ%rQi ^)C.|dyZ2`++zsbeiR?&xƔ9Y C=9"IC%=vuE=s,l 5rHܥ0 itaDly+vk4Yq.k?PK!H['rdrs/downrev.xmlLAO0 HHXc*MmH\&)Mڕ9b3{'&;.BTQzAj6U g!sЦRƺ"rhL7۪acU>nݷַ7Ds??|FNa$$ ٚٽZpţR B^PK-!8[Content_Types].xmlPK-!8! /_rels/.relsPK-!&b%G.drs/e2oDoc.xmlPK-!H['rdrs/downrev.xmlPK  J $ X $?"Text Box 2S"Ð?PK!8[Content_Types].xmlAN0EH%N@%邴K@`dOdlyLhoDX3'AL:*/@X*eRp208J妾)G,R}Q)=HiҺ0BL):T뢸WQDY;d]6O&8* VCLj"󃒝 yJ.;[wIC_ :{IOA !>Ø4 p;fɑ3׶Vc.ӵn(&poPK!8! _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F232zQLZ%R6zPT]( LJ[ۑ̱j,Z˫fLV:*f"N.]m@= 7LuP[i?T;GI4Ew=}3b9`5YCƵkρؖ9#ۄo~e?zrPK!&b%Gdrs/e2oDoc.xmlSێ }@7vIvcYmMUi{v $vp6KU sfVV `*:áfWѯO77LQѣvժ(GBey 0litqGt"YoG']'<|n[/QB]g+wNSL u#{'Ғ;І AJ.R X4QcǬH 9ޞi:|qD6-הQ'1RD~zK {FS>扁MN9}'XM#Ha hh!QY j/7EX: $*P>tXdJ%rQi ^)C.|dyZ2`++zsbeiR?&xƔ9Y C=9"IC%=vuE=s,l 5rHܥ0 itaDly+vk4Yq.k?PK!H['rdrs/downrev.xmlLAO0 HHXc*MmH\&)Mڕ9b3{'&;.BTQzAj6U g!sЦRƺ"rhL7۪acU>nݷַ7Ds??|FNa$$ ٚٽZpţR B^PK-!8[Content_Types].xmlPK-!8! /_rels/.relsPK-!&b%G.drs/e2oDoc.xmlPK-!H['rdrs/downrev.xmlPK  J % X%?"Text Box 2S"Ð?PK!8[Content_Types].xmlAN0EH%N@%邴K@`dOdlyLhoDX3'AL:*/@X*eRp208J妾)G,R}Q)=HiҺ0BL):T뢸WQDY;d]6O&8* VCLj"󃒝 yJ.;[wIC_ :{IOA !>Ø4 p;fɑ3׶Vc.ӵn(&poPK!8! _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F232zQLZ%R6zPT]( LJ[ۑ̱j,Z˫fLV:*f"N.]m@= 7LuP[i?T;GI4Ew=}3b9`5YCƵkρؖ9#ۄo~e?zrPK!&b%Gdrs/e2oDoc.xmlSێ }@7vIvcYmMUi{v $vp6KU sfVV `*:áfWѯO77LQѣvժ(GBey 0litqGt"YoG']'<|n[/QB]g+wNSL u#{'Ғ;І AJ.R X4QcǬH 9ޞi:|qD6-הQ'1RD~zK {FS>扁MN9}'XM#Ha hh!QY j/7EX: $*P>tXdJ%rQi ^)C.|dyZ2`++zsbeiR?&xƔ9Y C=9"IC%=vuE=s,l 5rHܥ0 itaDly+vk4Yq.k?PK!H['rdrs/downrev.xmlLAO0 HHXc*MmH\&)Mڕ9b3{'&;.BTQzAj6U g!sЦRƺ"rhL7۪acU>nݷַ7Ds??|FNa$$ ٚٽZpţR B^PK-!8[Content_Types].xmlPK-!8! /_rels/.relsPK-!&b%G.drs/e2oDoc.xmlPK-!H['rdrs/downrev.xmlPK B S ?['T z j y TlkTlCTpTITc0TlTQ T tT!ZT"I.T#cUT$UeT%UT}c;TpR ^_0('ĝ.1MMĝ. |O_b^Pరt#A7^7`OJPJQJ^Jo(^`OJQJ^Jo(hHo ^ `OJ QJ o(hH ^ `OJQJo(hHw^w`OJQJ^Jo(hHoG^G`OJ QJ o(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJ QJ o(hH^`o(^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.h^`5o(hHh ^`hH.h pL^p`LhH.h @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PL^P`LhH.h^`5o(hHh ^`hH.h pL^p`LhH.h @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PL^P`LhH.^`o(^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.h ^`o(hHh ^`hH.h pL^p`LhH.h @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PL^P`LhH.7^7`o(. ^`hH. L^ `LhH. ^ `hH. w^w`hH. GL^G`LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH.b^P |O^t0(';T1MM^l`tm    D)Dj            D)Dj    rߺT********    ay[%o`]-*%63u G"Eo+ & PYvR'=m~tu ~ !9Y"k###f#x$ %%H'Ag'cH()$&)-)0@)!*F+f+,>t,>.K.%X.H0w1+2bS2W2Z[2v}23r3R4_4 7868:8Q8):cv:K;;/;<J=o?-?@O@R@te@" CEoF1GGHF$HEH8yJguKSNoNIOP P}RcTkT-zTiUlnU"jVqV3W7Wz\]1_'a7Oabcpbwb5cdjfg1gg|ohqi:^j,kP[kl`^l~lmFmn.iphgrs5soZsRbsNtlvt,uv^!v:w/]xlny;oyzTzze{B{ @|jD|Zs|v }!}2V}P@AcHK,: F$\uq3&^LX^c)5Dw^% {tBJ-tj0$E=@#$<L?dlkt49T-MOM*p W2(CDSOFjE X8W^b7k@Q?5?9<{9LyZ8x:W#Su O'eebV3,,:^U@sAKd Z8`4N$foLwgPzl/d7b'?nk|`fm>L[C)K)Tdg'gj2bO'P 7Ufo df@(`` `2Unknown G.[x Times New Roman5Symbol3. .[x Arial7..{$ CalibriO& r.VnTimeCourier NewO pArial Unicode MS9 Gulimt5. .[`)Tahoma?= .Cx Courier New;WingdingsA$BCambria Math"1hRhGAzGHL P0 !nnx0]y 3qHP $PP2! xx4w AdminTrung(    Oh+'0h  $ 0 <HPX`AdminNormalTrung72Microsoft Office Word@6/_;@r}@Έ@|ʆ-L ՜.+,0 hp| ] Title !"#$%&'()*+,-./123456789:;<=?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry FpnΆ-@Data 01Table>WordDocument ^SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8MsoDataStoreΆ-@Ά-TJR1EISEQ==2Ά-@Ά-Item 2PropertiesUCompObj r </