ࡱ> U <bjbjnn źaa 4hX,x( Lllllǭɭɭɭɭɭɭ$VHE ll"v2\\\Fllǭ\ǭ\\VU@"lP?= H0xx &?t\hx B ^: B NNG NGHIP & PTNT TRNG C C IN H NICNG HA X HI CH NGH(A VIT NAM c lp T do Hnh phcS: 384/CC-TTGKNNQG V/v t chc nh gi k nng ngh quc gia Bc 3/5H Ni, ngy 12 thng 10 nm 2020 Knh gi: ..................................................................................................... & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .. Trng Cao ng C in H Ni c B trng B Lao ng Thng binh v X hi cp giy chng nhn hot ng, nh gi cp chng ch k nng ngh quc gia theo giy chng nhn s: s 01/BLTBXH-GCNH ngy 16 thng 3 nm 2020; Cn c Quyt nh s 666/Q-TCGDNN ngy 06/10/2020 ca Tng cc trng Tng cc Gio dc ngh nghip v vicgiao nhim v ch tr t chc th im nh gi, cp chng chk nng ngh quc gia nm 2020; Trung Tm nh gi K nng ngh quc gia - Trng Cao ng C in H Ni thc hin t chc nh gi k nng ngh quc gia c th nh sau: 1. Ngh nh gi k nng ngh quc gia: ngh C in t 2. Thi gian t chc nh gi: T ngy 25/11/2020 n 29/11/2020 3. a im: Ti c s 1 Trng Cao ng C in H Ni, a ch: S 160 Mai Dch, Cu Giy, H Ni. 4. i tng: L ngi lao ng lm vic ti cc doanh nghip, cc gio vin, ging vin, dy ti cc Trng i hc, Cao ng, Trung cp, Trung tm Gio dc ngh nghip trn ton quc, cc i tng khc c tiu chun theo Ngh nh s 31/2015/N-CP ngy 24/03/2015 ca Th tng Chnh ph quy nh chi tit thi hnh mt s Lut Vic lm v nh gi, cp chng ch k nng ngh quc gia. 5. Kinh ph: - Kinh ph n tp: 300.000/th sinh/ngy - Kinh ph t chc nh gi: Th sinh d thi c h tr kinh ph t chc nh gi. - Thi gian n tp: T ngy 16/11/2020 n ngy 22/11/2020 (S lng ngy n tp do th sinh d thi ng k trong thi gian n tp) 6. ng k d thi Cc doanh nghip, ngi lao ng, cc gio vin, ging vin tham gia d thi gi thng tin v danh sch cho Trung tm nh gi K nng ngh quc gia Trng Cao ng C in H Ni trc ngy ng k n luyn theo a ch: Trung tm nh gi K nng ngh quc gia Trng Cao ng C in H Ni; S 160 Mai Dch, Cu Giy, H Ni hoc qua Email: HYPERLINK "mailto:quocvuong1981@gmail.com" quocvuong1981@gmail.com hoc builehongtruong@gmail.com. Th tc ng k: - Np 01 phiu ng k tham d nh gi k nng ngh quc gia (C mu khai nh km, hoc ti trn trang Web: http://www.codienhanoi.edu.vn). - K khai y thng tin vo danh sch ng k d thi. - Np 04 nh mu 3x4 mi nht, nh c chp vi phng nn mu trng v np file mm nh mu tng t qua Email HYPERLINK "mailto:quocvuong1981@gmail.com" quocvuong1981@gmail.com hoc HYPERLINK "mailto:builehongtruong@gmail.com" builehongtruong@gmail.com. (ghi r h tn ngy sinh, s CMTND/TCC/H chiu v n v cng tc vo file nh). - Thi gian ng k d thi: T ngy 12/10/2020 n trc ngy 15/11/2020. - Th sinh d thi c h tr kinh ph d thi. - Kinh ph n tp: Nu th sinh c nguyn vng n tp th np kinh ph n tp theo quy nh, khng phi np kinh ph nu khng tham gia n tp. Mi thng tin xin lin h vi ng Luyn Quc Vng qua in thoi: 0919.384.698 hoc Email: HYPERLINK "mailto:quocvuong1981@gmail.com" quocvuong1981@gmail.com. ng Bi L Hng Trng qua in thoi: 0914.338.769 hoc Email: builehongtruong@gmail.com. Ni nhn: HIU TRNG - Nh knh gi; - Lu VT, TTGKNNQG. ng Vn Ngc B NNG NGHIP V PTNT TRNG CAO NG C IN H NICNG HA X HI CH NGH(A VIT NAM c lp - T do - Hnh phc K HOCH T CHC NH GI K NNG NGH QUC GIA (Km theo cng vn s /CC TTGKNNQG ngy thng nm 2020) S TTTn nghK VIIICc bc trnh k nng nh giThi gian ng k tham dThi gian n tpThi gian t chc thiC in tBc 3T ngy 15/10/2020 n trc ngy 15/11/2020T ngy 16/11/2020 n ngy 22/11/2020T ngy 25/11/2020 n ngy 29/11/2020 Tn c quan ch qun..... Mu ng k d thi Tn n v........ DANH SCH NG K D THI K NNG NGH QUC GIA BC 3/5 (Km theo cng vn s: /CC-TTGKNNQG ngy thng nm 2020 ca Trng Cao ng C in H Ni) TTH v tnNgy thng nm sinhCMT/H chiu ,. v x ҼҦq`L6*htBht46CJOJQJ]aJmHsH'htBht4CJOJQJ]aJmHsH htBht4CJOJQJmHsH'htBht4CJOJQJ]aJmHsHh'+LOJQJ]aJmHsH#htBht4OJQJ]aJmHsH*htBht45CJOJQJ]aJmHsH*htBht45CJOJQJ]aJmHsH0jhtBht4OJQJUmHnHsH*tH*u'htBht4CJOJQJ]aJmHsH ,` : x $d$Ifa$gd'+L\kd$$IfTlS0% } t%644 layttBT$d$Ifa$gdtB t j p ^rvıČ{jY{jH7 hcht4OJQJaJmHsH hch:=OJQJaJmHsH h:=h:=OJQJaJmHsH h:=h:=OJQJaJmH*sH* h:=ht4OJQJaJmHsHhtBht4OJQJmHsH*hht46CJOJQJ]aJmH*sH*$h:=6CJOJQJ]aJmHsH*htBht46CJOJQJ]aJmHsH$h'+L6CJOJQJ]aJmHsH$h0$6CJOJQJ]aJmHsH ^v*yjyYy$d<`a$gdvp$d`a$gd:= $d<a$gdt4$dh`a$gdt4$a$gdt4gdt4\kd]$$IfTl0% } t%644 layttBT vx(*<>JNZ\hlnȵq`R`R`R`RA h {ht4OJQJaJmHsHh:=OJQJaJmHsH h {h {OJQJaJmHsHh {5OJQJaJmHsH#htBht45OJQJaJmHsH$htBht4@OJQJaJmHsHh:=@OJQJaJmHsH$hvph:=@OJQJaJmHsH$hvphvp@OJQJaJmHsH'htBht45@OJQJaJmHsH htBht4OJQJaJmHsH*n>Pjfp"Fd d<gdW2 $d<a$gdW2$d<`a$gdW2$d<`a$gdF$d<`a$gdt4$d8`a$gd3 $d<a$gdt4$d<`a$gd {>Z^`LPjn~ѿ}o]N=]=o]= h {hFOJQJaJmHsHhF5OJQJaJmHsH#htBhF5OJQJaJmHsHhFOJQJaJmHsHh {5OJQJaJmHsH htBht4OJQJaJmH*sH* htBht4OJQJaJmHsH htBht4OJQJaJmHsH#htBht45OJQJaJmHsHhvph3OJQJaJ hvph3OJQJaJmHsH hvpht4OJQJaJmHsHdf´xf\xJ#h>t,h>t,6OJQJaJmHsHh@OJQJaJ#h>t,h>t,OJQJaJmHo(sHh3OJQJaJmHsHh>t,OJQJaJmHo(sHh@OJQJaJmHsH h>t,h>t,OJQJaJmHsHh>t,OJQJaJmHsH htBht4OJQJaJmHsHhFOJQJaJmHsH h {hFOJQJaJmHsHhvpOJQJaJmHsH.2lnp lP˹ڧrarPrBrhW2OJQJaJmHsH htBhW2OJQJaJmHsH htBht4OJQJaJmHsH htBht4OJQJaJmHsH#htBht45OJQJaJmHsH#h>t,hW26OJQJaJmHsH#h>t,h 6OJQJaJmHsH#hZhZ6OJQJaJmHsHhZ6OJQJaJmHsH#h>t,h>t,6OJQJaJmHsH&h>t,h>t,6OJQJaJmHo(sHPR"F"\dꠏ~lZIZ htBht40JOJQJmHsH#htBht46OJQJaJmHsH#htBht45OJQJaJmHsH htBhO'0JOJQJmHsH hO'hO'OJQJaJmHsHhO'OJQJaJmHsH$htBht40JOJQJaJmHsH/jhtBht4OJQJUaJmHsH htBht4OJQJaJmHsH)jhtBht4OJQJUaJmHsHBDFJNPRxҿҮ}o^o}M};#h:hO'0J>*OJQJmHsH h[ h:0JOJQJmHsH htBh:0JOJQJmHsHh:0JOJQJmHsH#jh:0JOJQJUmHsH hO'hO'OJQJaJmHsHhO'OJQJaJmHsH htBht4OJQJaJmHsH$htBht40JOJQJaJmHsH)jhtBht4OJQJUaJmHsH/jhtBht4OJQJUaJmHsH 8:BFȴȴȴ٣sdYdE&hZhZ5OJQJaJmHo(sHh@5OJQJaJh35OJQJaJmHsHh@5OJQJaJmHsH#hZhZ5OJQJaJmHsHhZ5OJQJaJmHsH htBht4OJQJaJmHsH&hW2hW256OJQJaJmHsH hW256OJQJaJmHsH&htBht456OJQJaJmHsH#h:h:0J>*OJQJmHsH @Dz|< > H L P T d f j n t v X!Z!!xxxxxxxxc)jhtBht4OJQJUaJmHsH hZhZOJQJaJmHsHh!;OJQJaJmHsHh8OJQJaJmHsHhZOJQJaJmHsH htBht4OJQJaJmHsHhZ5OJQJaJmHsHh35OJQJaJmHsHh@5OJQJaJ#hZht45OJQJaJmHsH% ~ """#Z#\#^#`#########$$If[$\$a$gdt4$d^`a$gdt4 $`a$gdt4gdt4 $d<a$gdt4$d<`a$gdt4!!!!!j"""""""""##ҿҮ{iWiF8ha7CJOJQJmHsH htBht4CJOJQJmHsH#htBht45CJOJQJmHsH#htBht45CJOJQJmHsH&htBht456CJOJQJmHsHhO'OJQJaJmHsH htBht40JOJQJmHsH htBht4OJQJaJmHsH$htBht40JOJQJaJmHsH)jhtBht4OJQJUaJmHsH/jHhtBht4OJQJUaJmHsH##V#Z#\#^#`#d########ʻ|iVC?0%htBht4mHsHh:5CJ]aJmHsHhr-$hvp5CJOJQJ]aJmHsH$hr-5CJOJQJ]aJmHsH$h:5CJOJQJ]aJmHsH*htBht45CJOJQJ]aJmH*sH**htBht45CJOJQJ]aJmHsH$ht45CJOJQJ]aJmHsHhtBht4OJQJmHsH#htBht46CJOJQJmHsH htBht4CJOJQJmHsH#h%ht46CJOJQJmHsH#####$$$J$L$$$$$$ռs[sG6 ha7ht4OJQJaJnH*tH*'htBht45CJ$OJQJaJnH*tH*.htBht45OJQJ\aJmH*nH*sH*tH**htBht45OJQJ\mH*nH*sH*tH*.htBht45CJOJQJ\mH*nH*sH*tH*htBht4OJQJhtBht45CJOJQJ\0jhtBht4OJQJUmHnHsH*tH*uhtBht45\mHsHhO'ht4\mHnH*sHtH*hO'ht4\mHsH##$$$$$%%rr_H$d8xx$IfXD2YD2a$gdtB$d8xxXD2YD2a$gdt4$d8xxXD2YD2`a$gdt4Vkd$$Ifn0$H5%22 l4ayttB $$Ifa$gdt4$$If[$\$a$gdt4$X%Z%|%%%%%%%%%%%%%%%%jTI1/ha7ht45CJOJQJaJmH*nH*sH*tH*ha7ht4OJQJ*ha7h>t,5CJOJQJ\aJnH*tH**ha7hE5CJOJQJ\aJnH*tH*"ha7ht45CJOJQJ\aJha7ht4CJOJQJaJ2ha7ht45CJOJQJ\aJmH*nH*sH*tH*ha7ht46OJQJaJ#ha7h6OJQJaJnH*tH*#ha7hSN6OJQJaJnH*tH*#ha7ht46OJQJaJnH*tH*%%%%%%%R;;;$d8xx$IfXD2YD2a$gdtBkdv$$IfT4yFY *$^!0/$  24aytT$d8$Ifa$gdE $$Ifa$gdtB%%.&0&~&&&&&&&&&&&&&&&&&&&øteR>eeR'ha7hCJOJQJaJmHo(sH$ha7hCJOJQJaJmHsHha7h@CJOJQJaJ$ha7h@CJOJQJaJmHsH$ha7hCJOJQJaJmHsHha7hCJOJQJaJha7ht4CJOJQJaJha7ht4OJQJ'ha7ht45CJOJQJaJnH*tH*/ha7ht45CJOJQJaJmH*nH*sH*tH*ha7ht45CJOJQJaJ%0&R&~&$d8xx$IfXD2YD2a$gdtB~&&&4$ & Fd8xx$IfXD2YD2a$gdtBkd,$$IfT4ֈY X*$^R*0/$24aytT&&&&&'N't'' $$Ifa$gd $$Ifa$gd$d$Ifa$gd$d$Ifa$gd$dxx$IfXD2YD2a$gd$d8xx$IfXD2YD2a$gdtBd8xx$IfXD2YD2gdtB&&''''''"'$'&'('8':'<'>'B'H'L'N'`'b'd'ڸڤڤ~ڸڑgTAT$ha7hCJOJQJaJnH*tH*$ha7ht4CJOJQJaJnH*tH*,ha7ht4CJOJQJaJmH*nH*sH*tH*$ha7hCJOJQJaJmH*sH*$ha7hCJOJQJaJmHsH'ha7hCJOJQJaJmHo(sHha7h@CJOJQJaJ$ha7h@CJOJQJaJmHsH$ha7hCJOJQJaJmHsH$ha7ht4CJOJQJaJmH*sH*d'h'n'r't''''''''''''''Ǵڡږl]C3htBht45B*CJOJQJ\aJmH phsH htBht4OJQJmHsH%h#ht4B*OJQJmHphsH-h#ht4B*CJOJQJaJmHphsHha7hOJQJ$ha7h>t,CJOJQJaJnH*tH*$ha7hCJOJQJaJnH*tH*$ha7hCJOJQJaJnH*tH*$ha7ht4CJOJQJaJnH*tH*$ha7h@CJOJQJaJnH*tH*''''6,'gdt4 d<gdt4kd $$IfTֈY X*$^R*0/$24aytT''$(J(())))))$dVdfd $$Ifa$gdtB$a$gdt4gdt4 gdt4 '"((((J)N)P))))dfdhdlddefehele坆wcacTcCcT0$h%ht46B*CJOJQJph!htBht4B*CJOJQJphhtBht4CJOJQJU'htBht45B*CJOJQJ\phhtBht4OJQJmH sH -h6B*CJOJQJ\aJmH phsH -ha76B*CJOJQJ\aJmH phsH -h 6B*CJOJQJ\aJmH phsH 3htBht45B*CJOJQJ\aJmH phsH 3htBht46B*CJOJQJ\aJmH phsH Trnh o to in thoi/Email c nhnGhi chNam NS CMT/H chiu/CCCDNgy cp Ni cp Trnh Chuyn ngnh Thi gian o to Nm tt nghipin thoi Email12INgh: C in t 1.Nguyn VnA22/01/19872Vi Th B12/12/1984(Danh sch d thi cn in y cc thng tin) Ngy ....thng.....nm 2020 NGI LP nh (03x04 cm)CNG HA X HI CH NGH(A VIT NAM c lp - T do - Hnh phc --------------- PHIU NG K THAM D NH GI K NNG NGH QUC GIANgh & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ....... Bc trnh k nng ngh & & & & & & & & & & & & & & & & & .......... H v tn: Ngy thng nm sinh:.............................. CCCD/CMND/H chiu s: .. .& & Ngy cp: ..................... Ni cp: & & & & ........................................................ a ch lin h: .......... in thoi: .......... E.mail: .......... Xin gi km theo phiu ng k ny cc giy t chng minh p ng c mt trong nhng iu kin tham d nh gi, cp chng ch k nng ngh quc gia tng ng vi ngh v bc trnh k nng ngh ng k nh sau: 1. Bn chp chng ch k nng ngh quc gia bc 1 v hp ng lao ng hoc giy xc nhn qu trnh lm vic k t khi c chng ch 2. Bn chp chng ch s cp/chng ch ngh v hp ng lao ng hoc giy xc nhn qu trnh lm vic k t khi c chng ch 3. Bn chp bng tt nghip trung cp ngh/bng tt nghip trung cp chuyn nghip hoc giy xc nhn hc xong chng trnh trung cp ngh/hc xong chng trnh trung cp chuyn nghip4. Bn chp chng ch k nng ngh quc gia bc 2 v hp ng lao ng hoc giy xc nhn qu trnh lm vic k t khi c chng ch  5. Bn chp bng ngh/bng cng nhn k thut v hp ng lao ng hoc giy xc nhn qu trnh lm vic k t khi c bng 6. Bn chp bng tt nghip trung cp ngh/bng tt nghip trung cp chuyn nghip v hp ng lao ng hoc giy xc nhn qu trnh lm vic k t khi c chng ch 7. Bn chp bng tt nghip cao ng ngh/bng tt nghip cao ng hoc giy xc nhn hc xong chng trnh cao ng ngh/hc xong chng trnh cao ng8. Bn chp chng ch k nng ngh quc gia bc 3 v hp ng lao ng hoc giy xc nhn qu trnh lm vic k t khi c chng ch 9. Bn chp bng tt nghip cao ng ngh/bng tt nghip cao ng v hp ng lao ng hoc giy xc nhn qu trnh lm vic k t khi c bng 10. Bn chp bng tt nghip i hc hoc giy xc nhn hc xong chng trnh i hc11. Bn chp chng ch k nng ngh quc gia bc 4 v hp ng lao ng hoc giy xc nhn qu trnh lm vic k t khi c chng ch 12. Bn chp bng tt nghip i hc v hp ng lao ng hoc giy xc nhn qu trnh lm vic k t khi c bng tt nghip 13. Bn chp hp ng lao ng hoc giy xc nhn qu trnh lm vic14. Bn chp giy t ghi nhn/chng nhn thnh tch, huy chng ti hi thi tay ngh ASEAN& ...., ngy ... thng ... nm 201.. NGI KHAI (K v ghi r h v tn) Ghi ch: (Ngi tham gia nh gi c giy t no th tch du V vo tng ng v ph t giy t km theo bao gm c chng minh th hoc th cn cc, ghi y cc thng tin vo phiu ng k, km theo l Quyt nh nng lng hoc thm nin nh gio, hoc giy xc nhn thi gian cng tc ti n v ang cng tc) DANH MC CC DNG C TH SINH PHI CHUN B I. NGH IN CNG NGHIP 1. Qun, o, giy bo h theo n v cng tc (Bt buc) 2. Khuyn khch th sinh dng b dng c ngh chuyn ngnh ca th sinh (km cc loi, tuc n vt, ng h vn nng, & ) II. NGH CT GT KIM LOI TRN MY CNC 1. Qun, o, giy bo h theo n v cng tc (Bt buc)   fdhdjdldvd@77+ $$Ifa$gdtB $IfgdtBkd$$IfTl4֞ V/*0P3F'FFXFw FFuF t344 lBayttBTvd|dddddd"e@eXedefeheleperetevexeze|e~eeee$ & F$Ifa$gdtBFf $IfgdtB $$Ifa$gdtBeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeffffFf $IfgdtB $$Ifa$gdtBFf $ & F$Ifa$gdtBleeeeeeeeeeefff f"f,f0f4f6f:fɸɥt_L9Lt%htBht4B*CJOJQJaJph%htBht4B*CJOJQJaJph(htBht45B*CJOJQJaJphhtBht4CJOJQJ%htBht4B*CJ OJQJaJ ph!htBht4B*CJOJQJph%htBht4B*CJOJQJaJph!ha75B*CJOJQJ\ph'htBht45B*CJOJQJ\phh%ht46CJOJQJ(h%ht46B*CJOJQJaJphf f"f$f&f(f*f,f.f0f4f6f:fJfNfPfffhfjflfnfpfrftfvfxfzfFfu $IfgdtB $$Ifa$gdtB:fHfJfLfNfPfdfffhfjftfxfzf|fff"g͸}j]M=/htBht46OJQJaJh%ht456CJOJQJh%h%56CJOJQJhtBht4CJOJQJ%htBht4B*CJ OJQJaJ ph%htBht4B*CJOJQJaJph%htBht4B*CJOJQJaJph(h%ht45B*CJOJQJaJph(h%h%5B*CJOJQJaJph%htBht4B*CJOJQJaJph!htBht4B*CJOJQJphh%B*CJOJQJphzf|ff(gggfhhhXVkd $$If0&22 l4ayt$d8xx$IfXD2YD2a$gdtB$d8xx$IfXD2YD2a$gd $`a$gdE^gdt4$a$gd%Ffj"g&g(g.gDgjgxgzggggggggdhfhhhhhhiLiiij0j4j|R|T|l|p||||ŴŴŴ񢌢vdS!h5CJOJQJaJmH*sH*"htBht45OJQJ\mH*sH**htBht45OJQJ\mH*nH*sH*tH**htBht46OJQJ]mH*nH*sH*tH*"htBht46OJQJ]mH*sH* htBht4OJQJaJmH*sH*0jhtBht4OJQJUmHnHsH*tH*u$htBht4OJQJmH*nH*sH*tH*htBht4OJQJmH*sH*z.{2{4{{{Zkd $$IfT0!r%""%22 l4aytt4T $IfgdtB d$IfgdtB{{{|||| $$Ifa$gdtB $IfgdtBZkd $$IfT$0!r%""%22 l4aytt4T|||t nnnZZd8xxXD2YD2`gdt4$d8xxXD2YD2a$gdt4$d8xxXD2YD2a$gd$d8xxXD2YD2gdt4Zkdb!$$IfT_0r%%22 l4aytt4T ||n}}}}}}~~~tvdzyjXjXJ=htBht4OJQJaJhtBht45OJQJaJ#hEht45OJQJaJmH*sH*h85OJQJaJmH*sH*h$h 6OJQJnH*tH*'h$hE6OJQJmH*nH*sH*tH**h$h/;6OJQJmH*nH*o(sH*tH*'h$h/;6OJQJmH*nH*sH*tH*'h$h%6OJQJmH*nH*sH*tH*'h$ht46OJQJmH*nH*sH*tH* h$ht4OJQJaJmH*sH* VX^ؽ꧎|n`S>,#h%OJQJaJfHq )htBh%OJQJaJfHq htBh%OJQJaJh%ht45OJQJaJh%h%5OJQJaJ#hOJQJaJfHq 1hhOJQJaJfHmH*q sH*+hOJQJaJfHmH*q sH*4hehe6OJQJaJfHmH*q sH*#heOJQJaJfHq )htBht4OJQJaJfHq Xʁ́΁ҁԁ؁ځށgdbOgdt4d8xxXD2YD2`gd%d8xxXD2YD2gd%ȁʁ́΁Ёԁցځ܁ "$&(*,.02468:<øhh9hNh=hXht4hEhbOhu'jhu'UhtBh/OJQJhtBh%OJQJaJ)htBh%OJQJaJfHq 4heh%6OJQJaJfHmH*q sH*7 "$&(*,.024gdt4468:<gdt4@P&P 1}:p:. A!"n#n$n% Dp?P1h0:pv}2= /!n"n#n$n% Dp@P&P 1h:pE. A!n"n#n$S% Dp[$$If!vh#v #v}:V lS t%65 5}yttBT[$$If!vh#v #v}:V l t%65 5}yttBTDyK yK Vmailto:quocvuong1981@gmail.comyX;H,]ą'cDyK yK Vmailto:quocvuong1981@gmail.comyX;H,]ą'cDyK yK Vmailto:quocvuong1981@gmail.comyX;H,]ą'ce$$If!vh#v#vH:V n5%55H22 l4 yttB$$If!vh#v^#v#v!:V 4y0/$++,5^55!24 ytT$$If!vh#v^#v#v#vR#v#v*:V 40/$++,5^555R55*24 ytT$$If!vh#v^#v#v#vR#v#v*:V 0/$,5^555R55*24 ytTV$$If!vh#v'#v#vX#vw #v#vu#v:V l4 t3+++,5'55X5w 55u5/ / / / / / / / / / / ByttBTr$$If!vh#v'#v#v#vX#v#v#v#vI#v #v #v #v #v #v :V l4< t3+++ ,5'555X5555I5 5 5 5 5 5 / / / / / / ByttBTkd7$$IfTl4<8 FV0#*&/*-0P3F'FFFXFFFFIFFFFFF t3888844 lBayttBTz$$If!vh#v'#v#v#vX#v#v#v#vI#v #v #v #v #v #v :V l= t3,,,,,,, , , , 5'555X5555I5 5 5 5 5 5 / / / / ByttBTkd1 $$IfTl=8 FV0#*&/*-0P3F'GXI t3888844 lBayttBTz$$If!vh#v'#v#v#vX#v#v#v#vI#v #v #v #v #v #v :V l t3,,,5'555X5555I5 5 5 5 5 5 / / / / / / / ByttBTkd0$$IfTl8 FV0#*&/*-0P3F'GGFXFFFFIFFFFFF t3888844 lBayttBTD$$If!vh#v'#v#v#v#vX#v#v#v#v I#v #v #v #v #v #v:V l t3,5'5555X5555 I5 5 5 5 5 5/ / / ByttBTkd/$$IfTlN FV0#*&/*-0P3F'FFFFXFFFFIFFFFFF t3<<<<44 lBayttBTJ$$If!vh#v'#v#v#v#vX#v#v#v#v I#v #v #v #v #v #v:V l t3,,,5'5555X5555 I5 5 5 5 5 5/ / / yttBTkd$$IfTlN FV0#*&/*-0P3'XI t3<<<<44 layttBTy$$If!vh#v#v:V ,55/ 22 l4 yti$$If!vh#v""#v:V %5""522 l4 ytt4Ti$$If!vh#v""#v:V 0%5""522 l4 ytt4Ti$$If!vh#v""#v:V _%5""522 l4 ytt4Ti$$If!vh#v""#v:V $%5""522 l4 ytt4Ti$$If!vh#v""#v:V $%5""522 l4 ytt4Ti$$If!vh#v""#v:V _%5""522 l4 ytt4Ti$$If!vh#v""#v:V k%5""522 l4 ytt4Ti$$If!vh#v""#v:V $%5""522 l4 ytt4Ti$$If!vh#v""#v:V $%5""522 l4 ytt4Ti$$If!vh#v""#v:V 0%5""522 l4 ytt4Ti$$If!vh#v""#v:V $%5""522 l4 ytt4Ti$$If!vh#v""#v:V $%5""522 l4 ytt4Ti$$If!vh#v""#v:V %5""522 l4 ytt4Ti$$If!vh#v""#v:V $%5""522 l4 ytt4Ti$$If!vh#v#v:V _%5522 l4 ytt4Ts666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@PJ_HmH nH sH tH H`H PNormal CJOJPJQJ_HmH sH tH DA D Default Paragraph FontRi@R 0 Table Normal4 l4a (k ( 0No List D@D 3W List Paragraph ^m$6U`6 0 Hyperlink >*B*phRR H0 dhG$%B*CJOJPJQJ^JnHphtHB/!B ?apple-converted-spaceH2H -zT0 Balloon TextCJOJQJ^JaJR/AR -zT0Balloon Text CharCJOJPJQJ^JaJR^@RR {9 Normal (Web)dd[$\$CJOJQJaJ4@b4 bO0Header H$>/q> bO0 Header CharCJOJPJQJ4 @4 bO0Footer H$>/> bO0 Footer CharCJOJPJQJPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭Vc:E3v@P~Ds |w<v  !"#$%  B vP!##$%&d''le:f"g~ky|< !#$%')-.1EGIKSWXZ *#%%~&&''fdvdefzfhfnpqTtuwyz{| 4<"&(*+,/0BCDFHJLMNOPQRTUVY[\[ XXXX8((@u'wu( J  #" ?J  #" ?J X?"Text Box 2S"Ð?PK!8[Content_Types].xmlAN0EH%N@%邴K@`dOdlyLhoDX3'AL:*/@X*eRp208J妾)G,R}Q)=HiҺ0BL):T뢸WQDY;d]6O&8* VCLj"󃒝 yJ.;[wIC_ :{IOA !>Ø4 p;fɑ3׶Vc.ӵn(&poPK!8! _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F232zQLZ%R6zPT]( LJ[ۑ̱j,Z˫fLV:*f"N.]m@= 7LuP[i?T;GI4Ew=}3b9`5YCƵkρؖ9#ۄo~e?zrPK!&b%Gdrs/e2oDoc.xmlSێ }@7vIvcYmMUi{v $vp6KU sfVV `*:áfWѯO77LQѣvժ(GBey 0litqGt"YoG']'<|n[/QB]g+wNSL u#{'Ғ;І AJ.R X4QcǬH 9ޞi:|qD6-הQ'1RD~zK {FS>扁MN9}'XM#Ha hh!QY j/7EX: $*P>tXdJ%rQi ^)C.|dyZ2`++zsbeiR?&xƔ9Y C=9"IC%=vuE=s,l 5rHܥ0 itaDly+vk4Yq.k?PK!H['rdrs/downrev.xmlLAO0 HHXc*MmH\&)Mڕ9b3{'&;.BTQzAj6U g!sЦRƺ"rhL7۪acU>nݷַ7Ds??|FNa$$ ٚٽZpţR B^PK-!8[Content_Types].xmlPK-!8! /_rels/.relsPK-!&b%G.drs/e2oDoc.xmlPK-!H['rdrs/downrev.xmlPK J X?"Text Box 2S"Ð?PK!8[Content_Types].xmlAN0EH%N@%邴K@`dOdlyLhoDX3'AL:*/@X*eRp208J妾)G,R}Q)=HiҺ0BL):T뢸WQDY;d]6O&8* VCLj"󃒝 yJ.;[wIC_ :{IOA !>Ø4 p;fɑ3׶Vc.ӵn(&poPK!8! _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F232zQLZ%R6zPT]( LJ[ۑ̱j,Z˫fLV:*f"N.]m@= 7LuP[i?T;GI4Ew=}3b9`5YCƵkρؖ9#ۄo~e?zrPK!&b%Gdrs/e2oDoc.xmlSێ }@7vIvcYmMUi{v $vp6KU sfVV `*:áfWѯO77LQѣvժ(GBey 0litqGt"YoG']'<|n[/QB]g+wNSL u#{'Ғ;І AJ.R X4QcǬH 9ޞi:|qD6-הQ'1RD~zK {FS>扁MN9}'XM#Ha hh!QY j/7EX: $*P>tXdJ%rQi ^)C.|dyZ2`++zsbeiR?&xƔ9Y C=9"IC%=vuE=s,l 5rHܥ0 itaDly+vk4Yq.k?PK!H['rdrs/downrev.xmlLAO0 HHXc*MmH\&)Mڕ9b3{'&;.BTQzAj6U g!sЦRƺ"rhL7۪acU>nݷַ7Ds??|FNa$$ ٚٽZpţR B^PK-!8[Content_Types].xmlPK-!8! /_rels/.relsPK-!&b%G.drs/e2oDoc.xmlPK-!H['rdrs/downrev.xmlPK J X?"Text Box 2S"Ð?PK!8[Content_Types].xmlAN0EH%N@%邴K@`dOdlyLhoDX3'AL:*/@X*eRp208J妾)G,R}Q)=HiҺ0BL):T뢸WQDY;d]6O&8* VCLj"󃒝 yJ.;[wIC_ :{IOA !>Ø4 p;fɑ3׶Vc.ӵn(&poPK!8! _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F232zQLZ%R6zPT]( LJ[ۑ̱j,Z˫fLV:*f"N.]m@= 7LuP[i?T;GI4Ew=}3b9`5YCƵkρؖ9#ۄo~e?zrPK!&b%Gdrs/e2oDoc.xmlSێ }@7vIvcYmMUi{v $vp6KU sfVV `*:áfWѯO77LQѣvժ(GBey 0litqGt"YoG']'<|n[/QB]g+wNSL u#{'Ғ;І AJ.R X4QcǬH 9ޞi:|qD6-הQ'1RD~zK {FS>扁MN9}'XM#Ha hh!QY j/7EX: $*P>tXdJ%rQi ^)C.|dyZ2`++zsbeiR?&xƔ9Y C=9"IC%=vuE=s,l 5rHܥ0 itaDly+vk4Yq.k?PK!H['rdrs/downrev.xmlLAO0 HHXc*MmH\&)Mڕ9b3{'&;.BTQzAj6U g!sЦRƺ"rhL7۪acU>nݷַ7Ds??|FNa$$ ٚٽZpţR B^PK-!8[Content_Types].xmlPK-!8! /_rels/.relsPK-!&b%G.drs/e2oDoc.xmlPK-!H['rdrs/downrev.xmlPK J X?"Text Box 2S"Ð?PK!8[Content_Types].xmlAN0EH%N@%邴K@`dOdlyLhoDX3'AL:*/@X*eRp208J妾)G,R}Q)=HiҺ0BL):T뢸WQDY;d]6O&8* VCLj"󃒝 yJ.;[wIC_ :{IOA !>Ø4 p;fɑ3׶Vc.ӵn(&poPK!8! _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F232zQLZ%R6zPT]( LJ[ۑ̱j,Z˫fLV:*f"N.]m@= 7LuP[i?T;GI4Ew=}3b9`5YCƵkρؖ9#ۄo~e?zrPK!&b%Gdrs/e2oDoc.xmlSێ }@7vIvcYmMUi{v $vp6KU sfVV `*:áfWѯO77LQѣvժ(GBey 0litqGt"YoG']'<|n[/QB]g+wNSL u#{'Ғ;І AJ.R X4QcǬH 9ޞi:|qD6-הQ'1RD~zK {FS>扁MN9}'XM#Ha hh!QY j/7EX: $*P>tXdJ%rQi ^)C.|dyZ2`++zsbeiR?&xƔ9Y C=9"IC%=vuE=s,l 5rHܥ0 itaDly+vk4Yq.k?PK!H['rdrs/downrev.xmlLAO0 HHXc*MmH\&)Mڕ9b3{'&;.BTQzAj6U g!sЦRƺ"rhL7۪acU>nݷַ7Ds??|FNa$$ ٚٽZpţR B^PK-!8[Content_Types].xmlPK-!8! /_rels/.relsPK-!&b%G.drs/e2oDoc.xmlPK-!H['rdrs/downrev.xmlPK J X?"Text Box 2S"Ð?PK!8[Content_Types].xmlAN0EH%N@%邴K@`dOdlyLhoDX3'AL:*/@X*eRp208J妾)G,R}Q)=HiҺ0BL):T뢸WQDY;d]6O&8* VCLj"󃒝 yJ.;[wIC_ :{IOA !>Ø4 p;fɑ3׶Vc.ӵn(&poPK!8! _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F232zQLZ%R6zPT]( LJ[ۑ̱j,Z˫fLV:*f"N.]m@= 7LuP[i?T;GI4Ew=}3b9`5YCƵkρؖ9#ۄo~e?zrPK!&b%Gdrs/e2oDoc.xmlSێ }@7vIvcYmMUi{v $vp6KU sfVV `*:áfWѯO77LQѣvժ(GBey 0litqGt"YoG']'<|n[/QB]g+wNSL u#{'Ғ;І AJ.R X4QcǬH 9ޞi:|qD6-הQ'1RD~zK {FS>扁MN9}'XM#Ha hh!QY j/7EX: $*P>tXdJ%rQi ^)C.|dyZ2`++zsbeiR?&xƔ9Y C=9"IC%=vuE=s,l 5rHܥ0 itaDly+vk4Yq.k?PK!H['rdrs/downrev.xmlLAO0 HHXc*MmH\&)Mڕ9b3{'&;.BTQzAj6U g!sЦRƺ"rhL7۪acU>nݷַ7Ds??|FNa$$ ٚٽZpţR B^PK-!8[Content_Types].xmlPK-!8! /_rels/.relsPK-!&b%G.drs/e2oDoc.xmlPK-!H['rdrs/downrev.xmlPK J X?"Text Box 2S"Ð?PK!8[Content_Types].xmlAN0EH%N@%邴K@`dOdlyLhoDX3'AL:*/@X*eRp208J妾)G,R}Q)=HiҺ0BL):T뢸WQDY;d]6O&8* VCLj"󃒝 yJ.;[wIC_ :{IOA !>Ø4 p;fɑ3׶Vc.ӵn(&poPK!8! _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F232zQLZ%R6zPT]( LJ[ۑ̱j,Z˫fLV:*f"N.]m@= 7LuP[i?T;GI4Ew=}3b9`5YCƵkρؖ9#ۄo~e?zrPK!&b%Gdrs/e2oDoc.xmlSێ }@7vIvcYmMUi{v $vp6KU sfVV `*:áfWѯO77LQѣvժ(GBey 0litqGt"YoG']'<|n[/QB]g+wNSL u#{'Ғ;І AJ.R X4QcǬH 9ޞi:|qD6-הQ'1RD~zK {FS>扁MN9}'XM#Ha hh!QY j/7EX: $*P>tXdJ%rQi ^)C.|dyZ2`++zsbeiR?&xƔ9Y C=9"IC%=vuE=s,l 5rHܥ0 itaDly+vk4Yq.k?PK!H['rdrs/downrev.xmlLAO0 HHXc*MmH\&)Mڕ9b3{'&;.BTQzAj6U g!sЦRƺ"rhL7۪acU>nݷַ7Ds??|FNa$$ ٚٽZpţR B^PK-!8[Content_Types].xmlPK-!8! /_rels/.relsPK-!&b%G.drs/e2oDoc.xmlPK-!H['rdrs/downrev.xmlPK J X?"Text Box 2S"Ð?PK!8[Content_Types].xmlAN0EH%N@%邴K@`dOdlyLhoDX3'AL:*/@X*eRp208J妾)G,R}Q)=HiҺ0BL):T뢸WQDY;d]6O&8* VCLj"󃒝 yJ.;[wIC_ :{IOA !>Ø4 p;fɑ3׶Vc.ӵn(&poPK!8! _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F232zQLZ%R6zPT]( LJ[ۑ̱j,Z˫fLV:*f"N.]m@= 7LuP[i?T;GI4Ew=}3b9`5YCƵkρؖ9#ۄo~e?zrPK!&b%Gdrs/e2oDoc.xmlSێ }@7vIvcYmMUi{v $vp6KU sfVV `*:áfWѯO77LQѣvժ(GBey 0litqGt"YoG']'<|n[/QB]g+wNSL u#{'Ғ;І AJ.R X4QcǬH 9ޞi:|qD6-הQ'1RD~zK {FS>扁MN9}'XM#Ha hh!QY j/7EX: $*P>tXdJ%rQi ^)C.|dyZ2`++zsbeiR?&xƔ9Y C=9"IC%=vuE=s,l 5rHܥ0 itaDly+vk4Yq.k?PK!H['rdrs/downrev.xmlLAO0 HHXc*MmH\&)Mڕ9b3{'&;.BTQzAj6U g!sЦRƺ"rhL7۪acU>nݷַ7Ds??|FNa$$ ٚٽZpţR B^PK-!8[Content_Types].xmlPK-!8! /_rels/.relsPK-!&b%G.drs/e2oDoc.xmlPK-!H['rdrs/downrev.xmlPK J X?"Text Box 2S"Ð?PK!8[Content_Types].xmlAN0EH%N@%邴K@`dOdlyLhoDX3'AL:*/@X*eRp208J妾)G,R}Q)=HiҺ0BL):T뢸WQDY;d]6O&8* VCLj"󃒝 yJ.;[wIC_ :{IOA !>Ø4 p;fɑ3׶Vc.ӵn(&poPK!8! _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F232zQLZ%R6zPT]( LJ[ۑ̱j,Z˫fLV:*f"N.]m@= 7LuP[i?T;GI4Ew=}3b9`5YCƵkρؖ9#ۄo~e?zrPK!&b%Gdrs/e2oDoc.xmlSێ }@7vIvcYmMUi{v $vp6KU sfVV `*:áfWѯO77LQѣvժ(GBey 0litqGt"YoG']'<|n[/QB]g+wNSL u#{'Ғ;І AJ.R X4QcǬH 9ޞi:|qD6-הQ'1RD~zK {FS>扁MN9}'XM#Ha hh!QY j/7EX: $*P>tXdJ%rQi ^)C.|dyZ2`++zsbeiR?&xƔ9Y C=9"IC%=vuE=s,l 5rHܥ0 itaDly+vk4Yq.k?PK!H['rdrs/downrev.xmlLAO0 HHXc*MmH\&)Mڕ9b3{'&;.BTQzAj6U g!sЦRƺ"rhL7۪acU>nݷַ7Ds??|FNa$$ ٚٽZpţR B^PK-!8[Content_Types].xmlPK-!8! /_rels/.relsPK-!&b%G.drs/e2oDoc.xmlPK-!H['rdrs/downrev.xmlPK J  X ?"Text Box 2S"Ð?PK!8[Content_Types].xmlAN0EH%N@%邴K@`dOdlyLhoDX3'AL:*/@X*eRp208J妾)G,R}Q)=HiҺ0BL):T뢸WQDY;d]6O&8* VCLj"󃒝 yJ.;[wIC_ :{IOA !>Ø4 p;fɑ3׶Vc.ӵn(&poPK!8! _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F232zQLZ%R6zPT]( LJ[ۑ̱j,Z˫fLV:*f"N.]m@= 7LuP[i?T;GI4Ew=}3b9`5YCƵkρؖ9#ۄo~e?zrPK!&b%Gdrs/e2oDoc.xmlSێ }@7vIvcYmMUi{v $vp6KU sfVV `*:áfWѯO77LQѣvժ(GBey 0litqGt"YoG']'<|n[/QB]g+wNSL u#{'Ғ;І AJ.R X4QcǬH 9ޞi:|qD6-הQ'1RD~zK {FS>扁MN9}'XM#Ha hh!QY j/7EX: $*P>tXdJ%rQi ^)C.|dyZ2`++zsbeiR?&xƔ9Y C=9"IC%=vuE=s,l 5rHܥ0 itaDly+vk4Yq.k?PK!H['rdrs/downrev.xmlLAO0 HHXc*MmH\&)Mڕ9b3{'&;.BTQzAj6U g!sЦRƺ"rhL7۪acU>nݷַ7Ds??|FNa$$ ٚٽZpţR B^PK-!8[Content_Types].xmlPK-!8! /_rels/.relsPK-!&b%G.drs/e2oDoc.xmlPK-!H['rdrs/downrev.xmlPK  J ! X !?"Text Box 2S"Ð?PK!8[Content_Types].xmlAN0EH%N@%邴K@`dOdlyLhoDX3'AL:*/@X*eRp208J妾)G,R}Q)=HiҺ0BL):T뢸WQDY;d]6O&8* VCLj"󃒝 yJ.;[wIC_ :{IOA !>Ø4 p;fɑ3׶Vc.ӵn(&poPK!8! _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F232zQLZ%R6zPT]( LJ[ۑ̱j,Z˫fLV:*f"N.]m@= 7LuP[i?T;GI4Ew=}3b9`5YCƵkρؖ9#ۄo~e?zrPK!&b%Gdrs/e2oDoc.xmlSێ }@7vIvcYmMUi{v $vp6KU sfVV `*:áfWѯO77LQѣvժ(GBey 0litqGt"YoG']'<|n[/QB]g+wNSL u#{'Ғ;І AJ.R X4QcǬH 9ޞi:|qD6-הQ'1RD~zK {FS>扁MN9}'XM#Ha hh!QY j/7EX: $*P>tXdJ%rQi ^)C.|dyZ2`++zsbeiR?&xƔ9Y C=9"IC%=vuE=s,l 5rHܥ0 itaDly+vk4Yq.k?PK!H['rdrs/downrev.xmlLAO0 HHXc*MmH\&)Mڕ9b3{'&;.BTQzAj6U g!sЦRƺ"rhL7۪acU>nݷַ7Ds??|FNa$$ ٚٽZpţR B^PK-!8[Content_Types].xmlPK-!8! /_rels/.relsPK-!&b%G.drs/e2oDoc.xmlPK-!H['rdrs/downrev.xmlPK  J " X "?"Text Box 2S"Ð?PK!8[Content_Types].xmlAN0EH%N@%邴K@`dOdlyLhoDX3'AL:*/@X*eRp208J妾)G,R}Q)=HiҺ0BL):T뢸WQDY;d]6O&8* VCLj"󃒝 yJ.;[wIC_ :{IOA !>Ø4 p;fɑ3׶Vc.ӵn(&poPK!8! _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F232zQLZ%R6zPT]( LJ[ۑ̱j,Z˫fLV:*f"N.]m@= 7LuP[i?T;GI4Ew=}3b9`5YCƵkρؖ9#ۄo~e?zrPK!&b%Gdrs/e2oDoc.xmlSێ }@7vIvcYmMUi{v $vp6KU sfVV `*:áfWѯO77LQѣvժ(GBey 0litqGt"YoG']'<|n[/QB]g+wNSL u#{'Ғ;І AJ.R X4QcǬH 9ޞi:|qD6-הQ'1RD~zK {FS>扁MN9}'XM#Ha hh!QY j/7EX: $*P>tXdJ%rQi ^)C.|dyZ2`++zsbeiR?&xƔ9Y C=9"IC%=vuE=s,l 5rHܥ0 itaDly+vk4Yq.k?PK!H['rdrs/downrev.xmlLAO0 HHXc*MmH\&)Mڕ9b3{'&;.BTQzAj6U g!sЦRƺ"rhL7۪acU>nݷַ7Ds??|FNa$$ ٚٽZpţR B^PK-!8[Content_Types].xmlPK-!8! /_rels/.relsPK-!&b%G.drs/e2oDoc.xmlPK-!H['rdrs/downrev.xmlPK J # X #?"Text Box 2S"Ð?PK!8[Content_Types].xmlAN0EH%N@%邴K@`dOdlyLhoDX3'AL:*/@X*eRp208J妾)G,R}Q)=HiҺ0BL):T뢸WQDY;d]6O&8* VCLj"󃒝 yJ.;[wIC_ :{IOA !>Ø4 p;fɑ3׶Vc.ӵn(&poPK!8! _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F232zQLZ%R6zPT]( LJ[ۑ̱j,Z˫fLV:*f"N.]m@= 7LuP[i?T;GI4Ew=}3b9`5YCƵkρؖ9#ۄo~e?zrPK!&b%Gdrs/e2oDoc.xmlSێ }@7vIvcYmMUi{v $vp6KU sfVV `*:áfWѯO77LQѣvժ(GBey 0litqGt"YoG']'<|n[/QB]g+wNSL u#{'Ғ;І AJ.R X4QcǬH 9ޞi:|qD6-הQ'1RD~zK {FS>扁MN9}'XM#Ha hh!QY j/7EX: $*P>tXdJ%rQi ^)C.|dyZ2`++zsbeiR?&xƔ9Y C=9"IC%=vuE=s,l 5rHܥ0 itaDly+vk4Yq.k?PK!H['rdrs/downrev.xmlLAO0 HHXc*MmH\&)Mڕ9b3{'&;.BTQzAj6U g!sЦRƺ"rhL7۪acU>nݷַ7Ds??|FNa$$ ٚٽZpţR B^PK-!8[Content_Types].xmlPK-!8! /_rels/.relsPK-!&b%G.drs/e2oDoc.xmlPK-!H['rdrs/downrev.xmlPK J $ X $?"Text Box 2S"Ð?PK!8[Content_Types].xmlAN0EH%N@%邴K@`dOdlyLhoDX3'AL:*/@X*eRp208J妾)G,R}Q)=HiҺ0BL):T뢸WQDY;d]6O&8* VCLj"󃒝 yJ.;[wIC_ :{IOA !>Ø4 p;fɑ3׶Vc.ӵn(&poPK!8! _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F232zQLZ%R6zPT]( LJ[ۑ̱j,Z˫fLV:*f"N.]m@= 7LuP[i?T;GI4Ew=}3b9`5YCƵkρؖ9#ۄo~e?zrPK!&b%Gdrs/e2oDoc.xmlSێ }@7vIvcYmMUi{v $vp6KU sfVV `*:áfWѯO77LQѣvժ(GBey 0litqGt"YoG']'<|n[/QB]g+wNSL u#{'Ғ;І AJ.R X4QcǬH 9ޞi:|qD6-הQ'1RD~zK {FS>扁MN9}'XM#Ha hh!QY j/7EX: $*P>tXdJ%rQi ^)C.|dyZ2`++zsbeiR?&xƔ9Y C=9"IC%=vuE=s,l 5rHܥ0 itaDly+vk4Yq.k?PK!H['rdrs/downrev.xmlLAO0 HHXc*MmH\&)Mڕ9b3{'&;.BTQzAj6U g!sЦRƺ"rhL7۪acU>nݷַ7Ds??|FNa$$ ٚٽZpţR B^PK-!8[Content_Types].xmlPK-!8! /_rels/.relsPK-!&b%G.drs/e2oDoc.xmlPK-!H['rdrs/downrev.xmlPK J % X%?"Text Box 2S"Ð?PK!8[Content_Types].xmlAN0EH%N@%邴K@`dOdlyLhoDX3'AL:*/@X*eRp208J妾)G,R}Q)=HiҺ0BL):T뢸WQDY;d]6O&8* VCLj"󃒝 yJ.;[wIC_ :{IOA !>Ø4 p;fɑ3׶Vc.ӵn(&poPK!8! _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F232zQLZ%R6zPT]( LJ[ۑ̱j,Z˫fLV:*f"N.]m@= 7LuP[i?T;GI4Ew=}3b9`5YCƵkρؖ9#ۄo~e?zrPK!&b%Gdrs/e2oDoc.xmlSێ }@7vIvcYmMUi{v $vp6KU sfVV `*:áfWѯO77LQѣvժ(GBey 0litqGt"YoG']'<|n[/QB]g+wNSL u#{'Ғ;І AJ.R X4QcǬH 9ޞi:|qD6-הQ'1RD~zK {FS>扁MN9}'XM#Ha hh!QY j/7EX: $*P>tXdJ%rQi ^)C.|dyZ2`++zsbeiR?&xƔ9Y C=9"IC%=vuE=s,l 5rHܥ0 itaDly+vk4Yq.k?PK!H['rdrs/downrev.xmlLAO0 HHXc*MmH\&)Mڕ9b3{'&;.BTQzAj6U g!sЦRƺ"rhL7۪acU>nݷַ7Ds??|FNa$$ ٚٽZpţR B^PK-!8[Content_Types].xmlPK-!8! /_rels/.relsPK-!&b%G.drs/e2oDoc.xmlPK-!H['rdrs/downrev.xmlPK B & D?"Line 33"|?PK!8[Content_Types].xmlAN0EH%N@%邴K@`dOdlyLhoDX3'AL:*/@X*eRp208J妾)G,R}Q)=HiҺ0BL):T뢸WQDY;d]6O&8* VCLj"󃒝 yJ.;[wIC_ :{IOA !>Ø4 p;fɑ3׶Vc.ӵn(&poPK!8! _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F232zQLZ%R6zPT]( LJ[ۑ̱j,Z˫fLV:*f"N.]m@= 7LuP[i?T;GI4Ew=}3b9`5YCƵkρؖ9#ۄo~e?zrPK!&Y]'drs/e2oDoc.xmlS0W?XC"ªJm0C:eRU{fΝD'nЪ8ň+P{ݎ9O#R+^ wiݪ7VK-ޔIh;pFێxC,$MI-3VSW'^Gm=%n>6&)V ,:"\z'hPV;1]FPkjj^Zbx̽M/Ev)ҁDBq4 + R;jgb5UKԁGiYHޤ3?k1ulӹ]sTrW=pΖKЌCC(Ø4 p;fɑ3׶Vc.ӵn(&poPK!8! _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F232zQLZ%R6zPT]( LJ[ۑ̱j,Z˫fLV:*f"N.]m@= 7LuP[i?T;GI4Ew=}3b9`5YCƵkρؖ9#ۄo~e?zrPK!f߽Y(drs/e2oDoc.xmlSێ }@'M8NF1*$NT;KUx`fg c/с['p6N1j&Ԯ֣FňԊW~Z~LsiɸE\9 wޛ2IxOXj[K%2t 2c5isveo[NK:0pqq݆5Y.Ht^h`TC@B1qQ8t6՗hQ0*,s&gR^C=JQlP$`œmkiсq_ ]iFu1Iu Բc\v̊JSu[_@A l5;mUc|y:a`?/PK!g櫕 drs/downrev.xmlLN0DHH\*j7E@B qiq&Km_"p٧ٙ|5^h g E\syq*D{dӓyMMlpBiGQzģ^'\iˇo읅PҮU3l<%Gli0ԗPHsT/z^ j:M@ L_CPK-!8[Content_Types].xmlPK-!8! /_rels/.relsPK-!f߽Y(.drs/e2oDoc.xmlPK-!g櫕 mdrs/downrev.xmlPKvB S ?S -m{&L<K P PtPPt&>D >t'5tTlkTlCTpTITc0TlTQ T tT!ZT"I.T#cUT$UeT%UTux5ac/677PQr3 j l m o r t K N @@AKR !"##$.:jffCC CP /0RToqQa|~bc.068EF'(45^_78IKuv " # E F N P O R v w CR~ory./df,0lpz~%)KO;?JN>D 333ux5ac/677PQr(38K j l m o r t Q w )AKRZ\]_bdtvwy|~':O#$::tO^ff  ux5ac/%'-.46PQr55~ k l r t AKbd|~ ^_ |O_b^Pర^`o(^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.^`o(^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.h ^`o(hHh ^`hH.h pL^p`LhH.h @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PL^P`LhH.b^P |O^D)Dj    D)Dj    rߺT********ay[%o`]%u G"Eo+ & YvR3'=~tu ~$c !9Y"k###f#x$ %%H'u'cH()$&)-)0@)!*F+f+,>t,r-K.%X.H0w1+2bS2W2Z[2v}23r3_4 7868:8):cv:K;;/;J=o?-?@O@R@" CEoF1GGHF$HEH8yJguK'+LSNoNIOP P}RcTkT-zTiUlnU"jVqV3W7Wz\]'a7Oabcpbwb5cdjfg1ggqi:^j,kP[kl`^l~lFm/L[C))Tdg'g2bO 7`Ufo @ @  dUnknown G.[x Times New Roman5Symbol3. .[x Arial7..{$ Calibri7& r.VnTimeO pArial Unicode MS9 Gulimt5. .[`)TahomaA$BCambria Math"1hRkGb'Au!99:nx20 3qHP $PP2!xxЌ0 Admin QUC VNG  Oh+'0p  , 8 DPX`hAdminNormalQUỐC VƯƠNG65Microsoft Office Word@Ve@\ I@Έ@"=! ՜.+,D՜.+,, hp| 9 Title 8@ _PID_HLINKSAKn mailto:quocvuong1981@gmail.com?!mailto:builehongtruong@gmail.comKnmailto:quocvuong1981@gmail.comKnmailto:quocvuong1981@gmail.com !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]_`abcdefghijklmnpqrstuvwxyz{|}~Root Entry Fp?=@Data ^!1TableoWordDocument źSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8MsoDataStore ?=P?=M50SWORNB2X==2 ?=P?=Item 2PropertiesUCompObj r </