Videos https://codienhanoi.edu.vn Sun, 19 May 2024 14:05:58 +0000 Joomla! - Open Source Content Management - Version 3.4.0 vi-vn hieulv68@gmail.com (Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội) Giới thiệu nghề Lập trình máy tính https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/gia-i-thia-u-ngha-la-p-tra-nh-ma-y-ta-nh.html https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/gia-i-thia-u-ngha-la-p-tra-nh-ma-y-ta-nh.html ]]> Các nghành (nghề) đào tạo Mon, 25 Mar 2019 04:08:54 +0000 Chung kết Robocon 2019 Đội CĐHN 01 chiến thắng UUKHAI trước đội XDSTAR01 Đại học Xây dựng https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/chung-ka-t-robocon-2019-a-i-c-hn-01-chia-n-tha-ng-uukhai-tr-a-c-a-i-xdstar01-a-i-ha-c-xa-y-da-ng.html https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/chung-ka-t-robocon-2019-a-i-c-hn-01-chia-n-tha-ng-uukhai-tr-a-c-a-i-xdstar01-a-i-ha-c-xa-y-da-ng.html ]]> Robocon Sun, 19 May 2019 23:54:07 +0000 Trang thiết bị nghề Công nghệ Hàn https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/trang-thia-t-ba-ngha-ca-ng-ngha-ha-n.html https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/trang-thia-t-ba-ngha-ca-ng-ngha-ha-n.html ]]> Giới thiệu trang thiết bị giảng dạy Wed, 19 Jun 2019 01:17:02 +0000 Video ca nhạc: Tự Hào Cơ Điện Hà Nội https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/video-ca-nha-c-ta-ha-o-c-ia-n-ha-na-i.html https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/video-ca-nha-c-ta-ha-o-c-ia-n-ha-na-i.html ]]> Giới thiệu HCEM Fri, 20 Sep 2019 14:27:29 +0000 Chào mừng tân sinh viên nhập học đợt 1 năm 2019 https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/cha-o-ma-ng-ta-n-sinh-via-n-nha-p-ha-c-a-t-1-n-m-2019.html https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/cha-o-ma-ng-ta-n-sinh-via-n-nha-p-ha-c-a-t-1-n-m-2019.html ]]> Hoạt động sinh viên Fri, 20 Sep 2019 14:29:21 +0000 Cao đẳng Cơ điện Hà Nội - 2021 https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/cao-a-ng-c-ia-n-ha-na-i-2021.html https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/cao-a-ng-c-ia-n-ha-na-i-2021.html ]]> Tuyển sinh 2021 Thu, 20 May 2021 05:52:20 +0000 Giới thiệu nghề Thiết kế trang web https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/gia-i-thia-u-ngha-thia-t-ka-trang-web.html https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/gia-i-thia-u-ngha-thia-t-ka-trang-web.html ]]> Các nghành (nghề) đào tạo Mon, 25 Mar 2019 04:08:18 +0000 Chung kết Robocon 2019 Đội CĐHN 01 chiến thắng UUKHAI trước đội SPK DELTA ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/chung-ka-t-robocon-2019-a-i-c-hn-01-chia-n-tha-ng-uukhai-tr-a-c-a-i-spk-delta-h-s-pha-m-ka-thua-t-tp-hcm.html https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/chung-ka-t-robocon-2019-a-i-c-hn-01-chia-n-tha-ng-uukhai-tr-a-c-a-i-spk-delta-h-s-pha-m-ka-thua-t-tp-hcm.html ]]> Robocon Sun, 19 May 2019 23:53:36 +0000 Trang thiết bị nghề Cắt gọt kim loại https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/trang-thia-t-ba-ngha-ca-t-ga-t-kim-loa-i.html https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/trang-thia-t-ba-ngha-ca-t-ga-t-kim-loa-i.html ]]> Giới thiệu trang thiết bị giảng dạy Wed, 19 Jun 2019 01:16:44 +0000 Hướng dẫn thủ tục nhập học 2019 https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/h-a-ng-da-n-tha-ta-c-nha-p-ha-c-2019.html https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/h-a-ng-da-n-tha-ta-c-nha-p-ha-c-2019.html ]]> Giới thiệu HCEM Wed, 19 Jun 2019 01:21:20 +0000 Việt Nam sẵn sàng cho kỳ thi tay nghề thế giới năm 2019 tại KAZAN Liên Bang Nga https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/via-t-nam-sa-n-sa-ng-cho-ka-thi-tay-ngha-tha-gia-i-n-m-2019-ta-i-kazan-lia-n-bang-nga.html https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/via-t-nam-sa-n-sa-ng-cho-ka-thi-tay-ngha-tha-gia-i-n-m-2019-ta-i-kazan-lia-n-bang-nga.html ]]> Hoạt động sinh viên Fri, 20 Sep 2019 14:28:48 +0000 Giới thiệu nghành Cắt gọt kim loại https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/gia-i-thia-u-ngha-nh-ca-t-ga-t-kim-loa-i.html https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/gia-i-thia-u-ngha-nh-ca-t-ga-t-kim-loa-i.html ]]> Tuyển sinh 2021 Thu, 20 May 2021 05:51:52 +0000 Nghề bấm nút ra sản phẩm có lương cao nhưng mang tiếng nặng nhọc, độc hạ https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/2023-03-29-08-43-14.html https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/2023-03-29-08-43-14.html ]]> Báo đài nói về HCEM Wed, 29 Mar 2023 04:43:14 +0000 Giới thiệu nghề Cắt gọt kim loại https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/gia-i-thia-u-ngha-ca-t-ga-t-kim-loa-i.html https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/gia-i-thia-u-ngha-ca-t-ga-t-kim-loa-i.html ]]> Các nghành (nghề) đào tạo Mon, 25 Mar 2019 04:07:43 +0000 Chung kết Robocon 2019 Đội CĐHN 01 chiến thắng UUKHAI trước đội DCN VJC3 Đại học Công nghiệp Hà Nội https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/chung-ka-t-robocon-2019-a-i-c-hn-01-chia-n-tha-ng-uukhai-tr-a-c-a-i-dcn-vjc3-a-i-ha-c-ca-ng-nghia-p-ha-na-i.html https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/chung-ka-t-robocon-2019-a-i-c-hn-01-chia-n-tha-ng-uukhai-tr-a-c-a-i-dcn-vjc3-a-i-ha-c-ca-ng-nghia-p-ha-na-i.html ]]> Robocon Sun, 19 May 2019 23:53:05 +0000 Tư vấn trực tuyến Tuyển sinh Cao đẳng, Trung cấp chính quy Năm 2019 - Ngày 19/5/2019 https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/t-va-n-tra-c-tuya-n-tuya-n-sinh-cao-a-ng-trung-ca-p-cha-nh-quy-n-m-2019-nga-y-19-5-2019.html https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/t-va-n-tra-c-tuya-n-tuya-n-sinh-cao-a-ng-trung-ca-p-cha-nh-quy-n-m-2019-nga-y-19-5-2019.html ]]> Giới thiệu HCEM Sun, 19 May 2019 23:57:05 +0000 Trang thiết bị nghề Cơ điện tử https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/trang-thia-t-ba-ngha-c-ia-n-ta.html https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/trang-thia-t-ba-ngha-c-ia-n-ta.html ]]> Giới thiệu trang thiết bị giảng dạy Wed, 19 Jun 2019 01:16:26 +0000 Ra mắt Trung tâm Bồi dưỡng giáo viên Việt – Úc Tại Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/ra-ma-t-trung-ta-m-ba-i-d-a-ng-gia-o-via-n-via-t-a-a-c-ta-i-tr-a-ng-cao-a-ng-c-ia-n-ha-na-i.html https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/ra-ma-t-trung-ta-m-ba-i-d-a-ng-gia-o-via-n-via-t-a-a-c-ta-i-tr-a-ng-cao-a-ng-c-ia-n-ha-na-i.html ]]> Báo đài nói về HCEM Wed, 19 Jun 2019 01:22:18 +0000 Đoàn Việt Nam trước giờ khai mạc kỳ thi tay nghề thế giới Kazan 2019 https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/oa-n-via-t-nam-tr-a-c-gia-khai-ma-c-ka-thi-tay-ngha-tha-gia-i-kazan-2019.html https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/oa-n-via-t-nam-tr-a-c-gia-khai-ma-c-ka-thi-tay-ngha-tha-gia-i-kazan-2019.html ]]> Hoạt động sinh viên Fri, 20 Sep 2019 14:28:23 +0000 Giới thiệu nghành Cơ điện tử https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/gia-i-thia-u-ngha-nh-c-ia-n-ta.html https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/gia-i-thia-u-ngha-nh-c-ia-n-ta.html ]]> Tuyển sinh 2021 Thu, 20 May 2021 05:51:22 +0000