Videos https://codienhanoi.edu.vn Thu, 13 Jun 2024 01:32:01 +0000 Joomla! - Open Source Content Management - Version 3.4.0 vi-vn hieulv68@gmail.com (Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội) Nghề bấm nút ra sản phẩm có lương cao nhưng mang tiếng nặng nhọc, độc hạ https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/2023-03-29-08-43-14.html https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/2023-03-29-08-43-14.html ]]> Báo đài nói về HCEM Wed, 29 Mar 2023 04:43:14 +0000 Ra mắt Trung tâm Bồi dưỡng giáo viên Việt – Úc Tại Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/ra-ma-t-trung-ta-m-ba-i-d-a-ng-gia-o-via-n-via-t-a-a-c-ta-i-tr-a-ng-cao-a-ng-c-ia-n-ha-na-i.html https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/ra-ma-t-trung-ta-m-ba-i-d-a-ng-gia-o-via-n-via-t-a-a-c-ta-i-tr-a-ng-cao-a-ng-c-ia-n-ha-na-i.html ]]> Báo đài nói về HCEM Wed, 19 Jun 2019 01:22:18 +0000 Giáo dục và đào tạo còn nhiều vấn đề bất cập https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/gia-o-da-c-va-a-o-ta-o-ca-n-nhia-u-va-n-a-ba-t-ca-p.html https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/gia-o-da-c-va-a-o-ta-o-ca-n-nhia-u-va-n-a-ba-t-ca-p.html ]]> Báo đài nói về HCEM Wed, 19 Jun 2019 01:21:37 +0000 THQH Phân luồng học sinh cần chính sách phù hợp https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/thqh-pha-n-lua-ng-ha-c-sinh-ca-n-cha-nh-sa-ch-pha-ha-p.html https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/thqh-pha-n-lua-ng-ha-c-sinh-ca-n-cha-nh-sa-ch-pha-ha-p.html ]]> Báo đài nói về HCEM Wed, 19 Jun 2019 01:20:32 +0000 Phân Luồng học sinh tạo đột phá trong giáo dục https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/pha-n-lua-ng-ha-c-sinh-ta-o-a-t-pha-trong-gia-o-da-c.html https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/pha-n-lua-ng-ha-c-sinh-ta-o-a-t-pha-trong-gia-o-da-c.html ]]> Báo đài nói về HCEM Wed, 19 Jun 2019 01:20:10 +0000 Xu hướng chọn học nghề sớm để vào đời https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/xu-h-a-ng-cha-n-ha-c-ngha-sa-m-a-va-o-a-i.html https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/xu-h-a-ng-cha-n-ha-c-ngha-sa-m-a-va-o-a-i.html ]]> Báo đài nói về HCEM Sun, 19 May 2019 23:54:55 +0000 Học trung cấp, cao đẳng ngay từ lớp 10 - Tại sao không? Tin thời sự VTV1 19h ngày 28/3/2019 https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/ha-c-trung-ca-p-cao-a-ng-ngay-ta-la-p-10-ta-i-sao-kha-nga-tin-tha-i-sa-vtv1-19h-nga-y-28-3-2019.html https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/ha-c-trung-ca-p-cao-a-ng-ngay-ta-la-p-10-ta-i-sao-kha-nga-tin-tha-i-sa-vtv1-19h-nga-y-28-3-2019.html ]]> Báo đài nói về HCEM Mon, 08 Apr 2019 04:13:34 +0000 Bổ sung gần 80 ngành nghề đào tạo - TH Quốc hội https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/ba-sung-ga-n-80-nga-nh-ngha-a-o-ta-o-th-qua-c-ha-i.html https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/ba-sung-ga-n-80-nga-nh-ngha-a-o-ta-o-th-qua-c-ha-i.html ]]> Báo đài nói về HCEM Mon, 08 Apr 2019 04:12:10 +0000 Thúc đẩy đào tạo và hợp tác doanh nghiệp trong giáo dục nghề nghiệp năm 2019 https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/tha-c-a-y-a-o-ta-o-va-ha-p-ta-c-doanh-nghia-p-trong-gia-o-da-c-ngha-nghia-p-n-m-2019.html https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/tha-c-a-y-a-o-ta-o-va-ha-p-ta-c-doanh-nghia-p-trong-gia-o-da-c-ngha-nghia-p-n-m-2019.html ]]> Báo đài nói về HCEM Mon, 08 Apr 2019 04:11:41 +0000 Gần 20.000 học sinh tham dự ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp 2019 https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/ga-n-20-000-ha-c-sinh-tham-da-nga-y-ha-i-t-va-n-tuya-n-sinh-h-a-ng-nghia-p-2019.html https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/ga-n-20-000-ha-c-sinh-tham-da-nga-y-ha-i-t-va-n-tuya-n-sinh-h-a-ng-nghia-p-2019.html ]]> Báo đài nói về HCEM Mon, 08 Apr 2019 04:10:14 +0000 Gắn kết đào tạo nghề, tạo đầu ra cho sinh viên https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/ga-n-ka-t-a-o-ta-o-ngha-ta-o-a-u-ra-cho-sinh-via-n.html https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/ga-n-ka-t-a-o-ta-o-ngha-ta-o-a-u-ra-cho-sinh-via-n.html ]]> Báo đài nói về HCEM Mon, 08 Apr 2019 04:09:32 +0000