Videos https://codienhanoi.edu.vn Wed, 29 May 2024 21:56:47 +0000 Joomla! - Open Source Content Management - Version 3.4.0 vi-vn hieulv68@gmail.com (Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội) Giới thiệu nghề Lập trình máy tính https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/gia-i-thia-u-ngha-la-p-tra-nh-ma-y-ta-nh.html https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/gia-i-thia-u-ngha-la-p-tra-nh-ma-y-ta-nh.html ]]> Các nghành (nghề) đào tạo Mon, 25 Mar 2019 04:08:54 +0000 Giới thiệu nghề Thiết kế trang web https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/gia-i-thia-u-ngha-thia-t-ka-trang-web.html https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/gia-i-thia-u-ngha-thia-t-ka-trang-web.html ]]> Các nghành (nghề) đào tạo Mon, 25 Mar 2019 04:08:18 +0000 Giới thiệu nghề Cắt gọt kim loại https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/gia-i-thia-u-ngha-ca-t-ga-t-kim-loa-i.html https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/gia-i-thia-u-ngha-ca-t-ga-t-kim-loa-i.html ]]> Các nghành (nghề) đào tạo Mon, 25 Mar 2019 04:07:43 +0000 Giới thiệu nghề Công nghệ Hàn https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/gia-i-thia-u-ngha-ca-ng-ngha-ha-n.html https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/gia-i-thia-u-ngha-ca-ng-ngha-ha-n.html ]]> Các nghành (nghề) đào tạo Mon, 25 Mar 2019 04:07:13 +0000 Giới thiệu nghề Điện công nghiệp https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/gia-i-thia-u-ngha-ia-n-ca-ng-nghia-p.html https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/gia-i-thia-u-ngha-ia-n-ca-ng-nghia-p.html ]]> Các nghành (nghề) đào tạo Mon, 25 Mar 2019 04:06:44 +0000 Giới thiệu nghề kế toán https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/gia-i-thia-u-ngha-ka-toa-n.html https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/gia-i-thia-u-ngha-ka-toa-n.html ]]> Các nghành (nghề) đào tạo Mon, 25 Mar 2019 04:06:07 +0000 Giới thiệu nghề Máy lạnh và điều hòa không khí https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/gia-i-thia-u-ngha-ma-y-la-nh-va-ia-u-ha-a-kha-ng-kha.html https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/gia-i-thia-u-ngha-ma-y-la-nh-va-ia-u-ha-a-kha-ng-kha.html ]]> Các nghành (nghề) đào tạo Mon, 25 Mar 2019 04:05:27 +0000 Giới thiệu nghề Công nghệ ô tô https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/gia-i-thia-u-ngha-ca-ng-ngha-a-ta.html https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/gia-i-thia-u-ngha-ca-ng-ngha-a-ta.html ]]> Các nghành (nghề) đào tạo Mon, 25 Mar 2019 04:04:55 +0000 Giới thiệu nghề Thương Mại điện tử https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/gia-i-thia-u-ngha-th-ng-ma-i-ia-n-ta.html https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/gia-i-thia-u-ngha-th-ng-ma-i-ia-n-ta.html ]]> Các nghành (nghề) đào tạo Mon, 25 Mar 2019 03:57:03 +0000 Video mô tả nghề Cơ điện tử - Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/video-ma-ta-ngha-c-ia-n-ta-ta-ng-ca-c-gia-o-da-c-ngha-nghia-p.html https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/video-ma-ta-ngha-c-ia-n-ta-ta-ng-ca-c-gia-o-da-c-ngha-nghia-p.html ]]> Các nghành (nghề) đào tạo Mon, 25 Mar 2019 03:55:22 +0000 Video mô tả nghề Thiết kế Web - Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/video-ma-ta-ngha-thia-t-ka-web-ta-ng-ca-c-gia-o-da-c-ngha-nghia-p.html https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/video-ma-ta-ngha-thia-t-ka-web-ta-ng-ca-c-gia-o-da-c-ngha-nghia-p.html ]]> Các nghành (nghề) đào tạo Mon, 25 Mar 2019 03:54:47 +0000