Videos https://codienhanoi.edu.vn Fri, 21 Jun 2024 10:56:29 +0000 Joomla! - Open Source Content Management - Version 3.4.0 vi-vn hieulv68@gmail.com (Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội) Video ca nhạc: Tự Hào Cơ Điện Hà Nội https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/video-ca-nha-c-ta-ha-o-c-ia-n-ha-na-i.html https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/video-ca-nha-c-ta-ha-o-c-ia-n-ha-na-i.html ]]> Giới thiệu HCEM Fri, 20 Sep 2019 14:27:29 +0000 Hướng dẫn thủ tục nhập học 2019 https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/h-a-ng-da-n-tha-ta-c-nha-p-ha-c-2019.html https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/h-a-ng-da-n-tha-ta-c-nha-p-ha-c-2019.html ]]> Giới thiệu HCEM Wed, 19 Jun 2019 01:21:20 +0000 Tư vấn trực tuyến Tuyển sinh Cao đẳng, Trung cấp chính quy Năm 2019 - Ngày 19/5/2019 https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/t-va-n-tra-c-tuya-n-tuya-n-sinh-cao-a-ng-trung-ca-p-cha-nh-quy-n-m-2019-nga-y-19-5-2019.html https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/t-va-n-tra-c-tuya-n-tuya-n-sinh-cao-a-ng-trung-ca-p-cha-nh-quy-n-m-2019-nga-y-19-5-2019.html ]]> Giới thiệu HCEM Sun, 19 May 2019 23:57:05 +0000 Tư vấn trực tuyến tuyển sinh Cao đẳng, Trung cấp chính quy năm 2019 https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/t-va-n-tra-c-tuya-n-tuya-n-sinh-cao-a-ng-trung-ca-p-cha-nh-quy-n-m-2019.html https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/t-va-n-tra-c-tuya-n-tuya-n-sinh-cao-a-ng-trung-ca-p-cha-nh-quy-n-m-2019.html ]]> Giới thiệu HCEM Sun, 19 May 2019 23:56:20 +0000 HCEM tại ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2019 https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/hcem-ta-i-nga-y-ha-i-t-va-n-tuya-n-sinh-h-a-ng-nghia-p-n-m-2019.html https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/hcem-ta-i-nga-y-ha-i-t-va-n-tuya-n-sinh-h-a-ng-nghia-p-n-m-2019.html ]]> Giới thiệu HCEM Mon, 08 Apr 2019 04:10:54 +0000 Giới thiệu trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội 2019 https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/gia-i-thia-u-tr-a-ng-cao-a-ng-c-ia-n-ha-na-i-2019.html https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/gia-i-thia-u-tr-a-ng-cao-a-ng-c-ia-n-ha-na-i-2019.html ]]> Giới thiệu HCEM Mon, 25 Mar 2019 03:51:36 +0000 Trao thưởng thi tay nghề quốc gia 2018 https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/trao-th-a-ng-thi-tay-ngha-qua-c-gia-2018.html https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/trao-th-a-ng-thi-tay-ngha-qua-c-gia-2018.html ]]> Giới thiệu HCEM Mon, 25 Feb 2019 03:41:59 +0000 Kỹ năng nghề https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/ka-n-ng-ngha.html https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/ka-n-ng-ngha.html ]]> Giới thiệu HCEM Mon, 25 Feb 2019 03:41:33 +0000 Kiểm định hội đồng Anh https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/kia-m-a-nh-ha-i-a-ng-anh.html https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/kia-m-a-nh-ha-i-a-ng-anh.html ]]> Giới thiệu HCEM Mon, 25 Feb 2019 03:41:06 +0000 Học nghề ở đâu 09/01/2019 https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/ha-c-ngha-a-a-u-09-01-2019.html https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/ha-c-ngha-a-a-u-09-01-2019.html ]]> Giới thiệu HCEM Mon, 25 Feb 2019 03:39:53 +0000 Nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội HCEM https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/tr-a-ng-cao-a-ng-ngha-c-ia-n-ha-na-i.html https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/tr-a-ng-cao-a-ng-ngha-c-ia-n-ha-na-i.html ]]> Giới thiệu HCEM Sun, 16 Apr 2017 11:59:07 +0000 Nhiều nghành khát lao động trẻ https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/hcem-gia-i-thia-u-tha-ng-tin-va-i-tha-sinh-2016.html https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/hcem-gia-i-thia-u-tha-ng-tin-va-i-tha-sinh-2016.html ]]> Giới thiệu HCEM Sun, 16 Apr 2017 11:52:55 +0000