Videos https://codienhanoi.edu.vn Sun, 26 May 2024 23:27:43 +0000 Joomla! - Open Source Content Management - Version 3.4.0 vi-vn hieulv68@gmail.com (Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội) Trang thiết bị nghề Công nghệ Hàn https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/trang-thia-t-ba-ngha-ca-ng-ngha-ha-n.html https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/trang-thia-t-ba-ngha-ca-ng-ngha-ha-n.html ]]> Giới thiệu trang thiết bị giảng dạy Wed, 19 Jun 2019 01:17:02 +0000 Trang thiết bị nghề Cắt gọt kim loại https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/trang-thia-t-ba-ngha-ca-t-ga-t-kim-loa-i.html https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/trang-thia-t-ba-ngha-ca-t-ga-t-kim-loa-i.html ]]> Giới thiệu trang thiết bị giảng dạy Wed, 19 Jun 2019 01:16:44 +0000 Trang thiết bị nghề Cơ điện tử https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/trang-thia-t-ba-ngha-c-ia-n-ta.html https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/trang-thia-t-ba-ngha-c-ia-n-ta.html ]]> Giới thiệu trang thiết bị giảng dạy Wed, 19 Jun 2019 01:16:26 +0000 Trang thiết bị nghề Điện công nghiệp https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/trang-thia-t-ba-ngha-ia-n-ca-ng-nghia-p.html https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/trang-thia-t-ba-ngha-ia-n-ca-ng-nghia-p.html ]]> Giới thiệu trang thiết bị giảng dạy Wed, 19 Jun 2019 01:16:05 +0000 Trang thiết bị nghề kế toán doanh nghiệp https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/trang-thia-t-ba-ngha-ka-toa-n-doanh-nghia-p.html https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/trang-thia-t-ba-ngha-ka-toa-n-doanh-nghia-p.html ]]> Giới thiệu trang thiết bị giảng dạy Wed, 19 Jun 2019 01:15:48 +0000 Trang thiết bị nghề lập trình máy tính https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/trang-thia-t-ba-ngha-la-p-tra-nh-ma-y-ta-nh.html https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/trang-thia-t-ba-ngha-la-p-tra-nh-ma-y-ta-nh.html ]]> Giới thiệu trang thiết bị giảng dạy Wed, 19 Jun 2019 01:15:33 +0000 Trang thiết bị nghề kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/trang-thia-t-ba-ngha-ka-thua-t-ma-y-la-nh-va-ia-u-ha-a-kha-ng-kha.html https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/trang-thia-t-ba-ngha-ka-thua-t-ma-y-la-nh-va-ia-u-ha-a-kha-ng-kha.html ]]> Giới thiệu trang thiết bị giảng dạy Wed, 19 Jun 2019 01:15:14 +0000 Trang thiết bị nghề Quản trị mạng máy tính https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/trang-thia-t-ba-ngha-qua-n-tra-ma-ng-ma-y-ta-nh.html https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/trang-thia-t-ba-ngha-qua-n-tra-ma-ng-ma-y-ta-nh.html ]]> Giới thiệu trang thiết bị giảng dạy Wed, 19 Jun 2019 01:14:57 +0000 Trang thiết bị nghề thiết kế trang web https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/trang-thia-t-ba-ngha-thia-t-ka-trang-web.html https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/trang-thia-t-ba-ngha-thia-t-ka-trang-web.html ]]> Giới thiệu trang thiết bị giảng dạy Wed, 19 Jun 2019 01:13:46 +0000 Trang thiết bị nghề Công nghệ ô tô https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/trang-thia-t-ba-ngha-ca-ng-ngha-a-ta.html https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/trang-thia-t-ba-ngha-ca-ng-ngha-a-ta.html ]]> Giới thiệu trang thiết bị giảng dạy Wed, 19 Jun 2019 01:12:48 +0000