Videos https://codienhanoi.edu.vn Thu, 13 Jun 2024 00:45:47 +0000 Joomla! - Open Source Content Management - Version 3.4.0 vi-vn hieulv68@gmail.com (Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội) Chào mừng tân sinh viên nhập học đợt 1 năm 2019 https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/cha-o-ma-ng-ta-n-sinh-via-n-nha-p-ha-c-a-t-1-n-m-2019.html https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/cha-o-ma-ng-ta-n-sinh-via-n-nha-p-ha-c-a-t-1-n-m-2019.html ]]> Hoạt động sinh viên Fri, 20 Sep 2019 14:29:21 +0000 Việt Nam sẵn sàng cho kỳ thi tay nghề thế giới năm 2019 tại KAZAN Liên Bang Nga https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/via-t-nam-sa-n-sa-ng-cho-ka-thi-tay-ngha-tha-gia-i-n-m-2019-ta-i-kazan-lia-n-bang-nga.html https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/via-t-nam-sa-n-sa-ng-cho-ka-thi-tay-ngha-tha-gia-i-n-m-2019-ta-i-kazan-lia-n-bang-nga.html ]]> Hoạt động sinh viên Fri, 20 Sep 2019 14:28:48 +0000 Đoàn Việt Nam trước giờ khai mạc kỳ thi tay nghề thế giới Kazan 2019 https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/oa-n-via-t-nam-tr-a-c-gia-khai-ma-c-ka-thi-tay-ngha-tha-gia-i-kazan-2019.html https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/oa-n-via-t-nam-tr-a-c-gia-khai-ma-c-ka-thi-tay-ngha-tha-gia-i-kazan-2019.html ]]> Hoạt động sinh viên Fri, 20 Sep 2019 14:28:23 +0000 Khai mạc Worldskill Kazan 2019 https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/khai-ma-c-worldskill-kazan-2019.html https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/khai-ma-c-worldskill-kazan-2019.html ]]> Hoạt động sinh viên Fri, 20 Sep 2019 14:27:54 +0000 Tổng kết Cao đẳng K10 và Trung cấp 46 https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/ta-ng-ka-t-cao-a-ng-k10-va-trung-ca-p-46.html https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/ta-ng-ka-t-cao-a-ng-k10-va-trung-ca-p-46.html ]]> Hoạt động sinh viên Fri, 20 Sep 2019 14:26:38 +0000 Tôn vinh 3 sinh viên dự thi tay nghề thế giới 2019 https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/ta-n-vinh-3-sinh-via-n-da-thi-tay-ngha-tha-gia-i-2019.html https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/ta-n-vinh-3-sinh-via-n-da-thi-tay-ngha-tha-gia-i-2019.html ]]> Hoạt động sinh viên Fri, 20 Sep 2019 14:25:24 +0000 Các hoạt động Đoàn Thanh Niên HCEM https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/2019-06-19-05-19-06.html https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/2019-06-19-05-19-06.html ]]> Hoạt động sinh viên Wed, 19 Jun 2019 01:19:06 +0000 Tổ Quốc Nhìn Từ Biển - Đội văn nghệ Trường CĐ Cơ điện Hà Nội https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/ta-qua-c-nha-n-ta-bia-n-a-i-v-n-ngha-tr-a-ng-c-c-ia-n-ha-na-i.html https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/ta-qua-c-nha-n-ta-bia-n-a-i-v-n-ngha-tr-a-ng-c-c-ia-n-ha-na-i.html ]]> Hoạt động sinh viên Wed, 19 Jun 2019 01:18:50 +0000 Nơi đảo xa - Đội văn nghệ Trường CĐ Cơ điện Hà Nội https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/n-i-a-o-xa-a-i-v-n-ngha-tr-a-ng-c-c-ia-n-ha-na-i.html https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/n-i-a-o-xa-a-i-v-n-ngha-tr-a-ng-c-c-ia-n-ha-na-i.html ]]> Hoạt động sinh viên Wed, 19 Jun 2019 01:18:25 +0000 Các hoạt động Đoàn Thanh Niên HCEM https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/ca-c-hoa-t-a-ng-oa-n-thanh-nia-n-hcem.html https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/ca-c-hoa-t-a-ng-oa-n-thanh-nia-n-hcem.html ]]> Hoạt động sinh viên Sun, 19 May 2019 23:55:36 +0000 Lễ bế giảng phát bằng tốt nghiệp cao đẳng khóa 9, trung cấp khóa 45, tuyên dương sinh viên đạt thành https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/la-ba-gia-ng-pha-t-ba-ng-ta-t-nghia-p-cao-a-ng-kha-a-9-trung-ca-p-kha-a-45-tuya-n-d-ng-sinh-via-n-a-t-tha-nh.html https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/la-ba-gia-ng-pha-t-ba-ng-ta-t-nghia-p-cao-a-ng-kha-a-9-trung-ca-p-kha-a-45-tuya-n-d-ng-sinh-via-n-a-t-tha-nh.html ]]> Hoạt động sinh viên Mon, 08 Apr 2019 04:14:26 +0000 Lễ Tổng Kết Trao Giải Các Phong Trào Thi Đua Chào Mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20 11 https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/la-ta-ng-ka-t-trao-gia-i-ca-c-phong-tra-o-thi-ua-cha-o-ma-ng-nga-y-nha-gia-o-via-t-nam-20-11.html https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/la-ta-ng-ka-t-trao-gia-i-ca-c-phong-tra-o-thi-ua-cha-o-ma-ng-nga-y-nha-gia-o-via-t-nam-20-11.html ]]> Hoạt động sinh viên Mon, 08 Apr 2019 04:12:53 +0000 MV Kỹ Năng nghề https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/session-3-knx-ets-programming.html https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/session-3-knx-ets-programming.html ]]> Hoạt động sinh viên Sun, 16 Apr 2017 12:07:02 +0000