Videos https://codienhanoi.edu.vn Mon, 27 May 2024 01:13:13 +0000 Joomla! - Open Source Content Management - Version 3.4.0 vi-vn hieulv68@gmail.com (Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội) Chung kết Robocon 2019 Đội CĐHN 01 chiến thắng UUKHAI trước đội XDSTAR01 Đại học Xây dựng https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/chung-ka-t-robocon-2019-a-i-c-hn-01-chia-n-tha-ng-uukhai-tr-a-c-a-i-xdstar01-a-i-ha-c-xa-y-da-ng.html https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/chung-ka-t-robocon-2019-a-i-c-hn-01-chia-n-tha-ng-uukhai-tr-a-c-a-i-xdstar01-a-i-ha-c-xa-y-da-ng.html ]]> Robocon Sun, 19 May 2019 23:54:07 +0000 Chung kết Robocon 2019 Đội CĐHN 01 chiến thắng UUKHAI trước đội SPK DELTA ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/chung-ka-t-robocon-2019-a-i-c-hn-01-chia-n-tha-ng-uukhai-tr-a-c-a-i-spk-delta-h-s-pha-m-ka-thua-t-tp-hcm.html https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/chung-ka-t-robocon-2019-a-i-c-hn-01-chia-n-tha-ng-uukhai-tr-a-c-a-i-spk-delta-h-s-pha-m-ka-thua-t-tp-hcm.html ]]> Robocon Sun, 19 May 2019 23:53:36 +0000 Chung kết Robocon 2019 Đội CĐHN 01 chiến thắng UUKHAI trước đội DCN VJC3 Đại học Công nghiệp Hà Nội https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/chung-ka-t-robocon-2019-a-i-c-hn-01-chia-n-tha-ng-uukhai-tr-a-c-a-i-dcn-vjc3-a-i-ha-c-ca-ng-nghia-p-ha-na-i.html https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/chung-ka-t-robocon-2019-a-i-c-hn-01-chia-n-tha-ng-uukhai-tr-a-c-a-i-dcn-vjc3-a-i-ha-c-ca-ng-nghia-p-ha-na-i.html ]]> Robocon Sun, 19 May 2019 23:53:05 +0000 Chung kết Robocon 2019 Đội HCEM 02 chiến thắng UUKHAI trước đội LH STORM Đại học Lạc Hồng Đồng Nai https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/chung-ka-t-robocon-2019-a-i-hcem-02-chia-n-tha-ng-uukhai-tr-a-c-a-i-lh-storm-a-i-ha-c-la-c-ha-ng-a-ng-nai.html https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/chung-ka-t-robocon-2019-a-i-hcem-02-chia-n-tha-ng-uukhai-tr-a-c-a-i-lh-storm-a-i-ha-c-la-c-ha-ng-a-ng-nai.html ]]> Robocon Sun, 19 May 2019 23:52:35 +0000 Chung kết Robocon 2019 Đội HCEM 02 chiến thắng UUKHAI trước đội SKH5 ĐH SPKT Hưng Yên https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/chung-ka-t-robocon-2019-a-i-hcem-02-chia-n-tha-ng-uukhai-tr-a-c-a-i-skh5-h-spkt-h-ng-ya-n.html https://codienhanoi.edu.vn/vi/video-hcem/video/chung-ka-t-robocon-2019-a-i-hcem-02-chia-n-tha-ng-uukhai-tr-a-c-a-i-skh5-h-spkt-h-ng-ya-n.html ]]> Robocon Sun, 19 May 2019 23:51:27 +0000