Được Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2017. Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội tổ chức thi tuyển viên chức năm 2017, danh sách các ứng viên đủ điều kiện thi tuyển và kế hoạch thi tuyển như sau:

 

Thư viện ảnh